Prezident a právní stát

21. 04. 2013 | 14:42
Přečteno 13958 krát
Čechy se ani ne před dvěma měsíci staly „zemanstvím“ i když - doufejme - jen dočasným. Je třeba jen dodat, že zchudlým zemanstvím. Bohatství nebo chudoba jsou pojmy relativní a jen těžko měřitelné. Co je pro jednoho hodně, je pro jiného málo. A i když ve vyspělých zemích je stanovena minimální mzda nebo minimální příjem na rodinu, mám dojem, že ukazatelem hospodářského stavu Čech je pro velkou část národa cena piva.

Má to své dobré důvody. V Čechách se totiž neřeší hospodářské koncepce na Hradě, v parlamentu nebo v senátu, jak se mnozí mylně domnívají, ale v hospodě. Poslanci se sice mezi sebou dohadují, uzavírají koaliční nebo jiné smlouvy, předkládají zákony a schvalují státní rozpočet a podobné hlouposti. A i když se tváří důležitě, zdá se, že faktický politický život se odehrává přece jen v těch českých hospodách. Všichni štamgasti v celé zemi totiž moc dobře vědí, co a jak se má v politice dělat, co je dobře a co špatně, který politik je na straně chudiny a který na té opačné. V hospodě ani za dob komunistů nebylo tajemstvím, že politikové jsou lumpové, darebáci a darmošlapové. Samozřejmě, doba pokročila od totality k demokracii a mohlo by se zdát, že dnes je to už lepší. Ale je tomu skutečně tak?

Je třeba přiznat, že hospoda - nikoli parlament - je v Čechách faktickým místem praktické veřejné demokratické diskuze, protože v hospodě si každý může veřejně říkat, co chce, aniž by se za to musel někomu zodpovídat. Tam skákání druhému do řeči není v rozporu s jednacím protokolem, překřikování i používání hrubých, nevybíravých nebo urážlivých slov je naopak vnímáno jako výraz jasného politického názoru a jeho neohroženého prosazování. Silný úder pěstí do stolu nebo něčí tváře může být i pádným argumentem. Každý tu může plácat jakékoli nesmysly a vždy najde své příznivce. Obvykle se najde i někdo, kdo rozumí úplně všemu, kdo má názor na cokoliv a radí všem a pořád. Politická rozhodnutí se tam dělají snadno a rychle. Inu, ono je snadné vyslovit názor nebo předkládat řešení komplikovaného problému, když o jeho podstatě člověk zhola nic neví.

Hospodská politika je vždycky zaměřena levicově, to patří k jejím principům. To vědí všichni politikové na celém světě, kteří se opírají nikoli o sílu ducha, myšlenky nebo politického programu, ale o sílu mas, kterým je bližší košile než kabát. V Čechách najdete vždy víc lidí v hospodách než v divadlech, univerzitních auditoriích, přednáškových sálech, studovnách nebo galeriích. O tom svědčí i celosvětové prvenství Čechů ve spotřebě piva na osobu. Všichni ti, pro které je hospoda druhým domovem, moc dobře vědí, že myšlenky se nenajíš, zatímco dobře vychlazené a řízné pivo - zvláště, když se jich vypije více najednou - splní našinci i ten nejfantastičtější sen o blahobytu.

Myslím, že zvolení Miloše Zemana do funkce hlavy státu je v současném politickém klimatu velmi logické a srozumitelné, nevím však, jestli šťastné. Rozhodně mě to nepřekvapilo, i když také nepotěšilo. Co tedy rozhodlo mezi „zemanstvím“ a „knížectvím“? Pomalá jakoby rozvážná řeč, neustálé poučování, dobrá až intimní znalost prostředí českých hospod včetně myšlení a mentality jejich pravidelných návštěvníků. Potom samozřejmě ochota k používání prostředků posvěcených účelem.

"No a co je na tom špatně?", namítne někdo. "Vždyť Miloš Zeman byl zvolen absolutní většinou zůčastněných voličů, tak co? On nám naslouchá a my mu zase rozumíme jako Pražané Mozartovi".

To je jistě dobrá námitka, i když ne bez přídechu smutku. Ano, prezident má povinnost naslouchat lidem, aby porozuměl jejich trápení a mohl se případně zasadit o nápravu. To patří k prezidentskému povolání! Sice netuším, jak moc Pražané tehdy rozuměli Mozartovi, ale také si nejsem jistý, jak moc Miloš Zeman dnes rozumí svému úřadu - tedy pokud se práv a povinností s ním spojených týče. Vždyť už ve svém prvním oficiálním projevu se veřejně vzdal práva udílet amnestie a milost všem odsouzencům. Nevzdal se tedy jen důležitého práva hlavy státu, vzdal se i povinnosti se těmto věcem osobně věnovat. Vzdal se povinnosti naslouchat lidem a jejich trápení. A to je špatné znamení. Amnestie a udělení milosti přece není projevem pouhé humánnosti nebo shovívavosti vůči hříšným lidem, jsou to především nástroje spravedlnosti. Ve chvíli, kdy selže všechno ostatní, je tu prezident, kdo má pravomoc zakročit nikoli ve jménu litery zákona, ale ve jménu spravedlnosti. Pokud na tyto pravomoci Miloš Zeman rezignuje, rezignuje zároveň i na právní stát. A právní stát je tím, co je dnes pro obyčejné lidi podstatnější, než blahobyt.

Právní stát je protikladem ke státnímu absolutismu, diktatuře a totalitě. Ve svém principu tento koncept zamezuje zvůli vládnoucích skupin nebo jednotlivců, zamezuje zneužívání moci mocných proti obyčejným občanům a všem jejich svobodám. V právním státě jsou teoreticky všichni podřízeni právnímu systému, presidenta nevyjímaje.

Je nutné zdůraznit, že formálně Česká republika právním státem bezesporu je, neboť tento princip je zakotven v ústavě. Prakticky tu však existují soukromí exekutoři nebo některé orgány státní moci, jako například nezávislé soudnictví, policie, celní a finanční správa nebo i úřad prezidenta (v podání Václava Klause), kteří se vymykají částečně ze systému vlády zákona. Tyto úřady často postupují vůči lidem svévolně, arogantně anebo se spojují přímo s organizovaným zločinem. Díky profesní solidaritě, díky absurditě zákona o imunitě politiků (jak je dnes formulován), díky zbyrokratizovanému systému státní správy a policejní ochrany, obyčejní lidé nemají rychlou a efektivní obranu před zvůlí mocných. Jindy dochází k vydírání, zastrašování, fyzickému násilí, kriminalitě nebo vraždám. Samozřejmě, porušováním principů právního státu je i korupce. Pokud se tedy vrátíme k nejvyššímu úřadu země, prezident si nemůže vysvětlovat ústavu, právo a zákon podle svého vzdělání, osobního názoru, vlastního výkladu právního jazyka, osobních nebo politických preferencí, ve prospěch svých přátel nebo partnerů (partners in crime). Prezident musí dodržovat platné zákony vždy a za všech okolností a musí být jejich hlavním a svrchovaným ochráncem.

Je pravděpodobné, že pravému smyslu amnestie Miloš Zeman zatím neporozuměl, stejně jako ji nechápal ani Václav Klaus - alespoň podle slov, kterými ji na veřejnosti obhajoval. Jinou možností naopak je, že rozuměl svým pravomocem velmi dobře a vědomě je použil (zneužil) ve prospěch svých přátel, pro které zákon a právní stát jsou směšnými a prázdnými pojmy. Je zbytečné zde vyjmenovávat, čeho všeho se Václav Klaus za posledních deset let dopustil. Dobré mravy a slušné chování nebylo rozhodně jeho silnou stránkou. Ústavu ani platné zákony nebral moc vážně a až příliš často dával najevo, že zákon, to je přece "on" sám. Skutečnost, že soudní stíhání pro velezradu bylo zastaveno, ještě neznamená, že je bez viny. Obávám se, že pokud Klausovy činy zůstanou nepotrestány, ať už v jakékoli formě, je to jen další známka vážné společenské krize. Je to projevem krize demokracie a České republiky jako právního státu. Ani prezident nesmí stát nad zákonem. Spravedlnost a rovnost před zákonem, nikoli rovnost sociální, je tím, o co v Čechách nyní opravdu jde.

Přes všechny výhrady, které bych mohl k politikům českých hospod mít, k jejich pojetí chudoby či blahobytu, k jejich názorům na hospodářské reformy a jiné věci, přesto si myslím, že právě obyčejní lidé mají poměrně přesný cit pro právo a spravedlnost. Mají přirozený respekt k pravidlům, podle kterých lidé spolu mohou v klidu žít. Jejich morální kodex může být v některých bodech v rozporu s křesťanským desaterem a jejich jazyk jadrný nebo drsný, ale v principu tito lidé poměrně přesně rozeznávají dobro od zla, křivdu od práva. A i když se nevyznají v paragrafech a právních formulacích, mají velký smysl pro přirozené právo na důstojný - i když obyčejný – lidský život, soukromé vlastnictví a svobodu.

Na druhé straně jsou tu politikové, kteří se hlásí do služeb státu nikoli proto, že cítí morální potřebu sloužit lidem, potřebu změnit svět k lepšímu, ale prostě proto, že jim chutná moc a peníze. Jak jinak si vysvětlit ono neskutečné předvolební úsilí a velmi bujarou a drahou oslavu vítězství, když potom v úřadu projevují naprostou neschopnost vést svěřený úsek státní správy, neschopnost hospodařit se státními penězi a vytvářet dlouhodobé koncepce vedoucí k všeobecné prosperitě země. Namísto toho se často ocitají uprostřed skandálů a finančních machinací, zřídka však před soudy a jen výjimečně ve vězení. No, a když už k tomu přece jen dojde, jsou tu kamarádi a prezidentská amnestie….

Zločin a trest je jednou z velkých otázek moderního světa. Není otázkou ani černo-bílou, ani jednoduchou. To však neznamená, že bychom měli na spravedlnost rezignovat. Pokud chce Česko být součástí demokratického světa a chce sdílet společné hodnoty západní kultury, úřad prezidenta musí mimo jiné garantovat právní stát. Prezident musí plnou vahou své autority zakročit v případech, kdy selže všechno ostatní. Je to ostatně jeden ze smyslů jeho úřadu. To, že v případě Václava Klause byl kozel zahradníkem, je jiná věc. Chyby by se však neměly opakovat. Zákon o amnestii není součástí nejzávaznějšího státotvorného dokumentu pouze pro legraci.

Pokud se Miloš Zeman nechce problémem amnestie zabývat, porušuje svůj prezidentský slib, je křivopřísežníkem a dopustil se tím nezákonnosti hned první den svého prezidentování. Proto se ptám: o jakou autoritu se takový prezident chce a může opřít? Jaký respekt u veřejnosti může mít? K čemu takový prezident vůbec je, když ústava, o které při volební kampani tolik poučoval svého oponenta, pro něho znamená pouze prostředek k dosažení cíle? Je stejně arogantní, jako jeho předchůdce?

Úřad prezidenta se nemůže řídit principy hospodské moudrosti. Také se nedá v žádném případě s českými hospodami zaměňovat. Toho by si měl být Miloš Zeman plně vědom. Není prezidentem pouze „zemanovců“, nebo levicově orientovaných politických frakcí anebo jemu myšlenkově blízkých štamgastů. Na rozdíl od hospodských politiků je za své řeči i činy zodpovědný všem občanům České republiky. Je prezidentem všech lidí bez rozdílu. Je i mým prezidentem, i když většinu svého času trávím v zahraničí. A proto ho žádám, aby se především snažil lidem sloužit a ne jim vládnout!

Nic proti pivu, hospodám ani výsledkům prezidentské volby. Otázkou pro mě není osoba Miloše Zemana, otázkou pro mě je právní stát. Byl bych proto rád, aby prezident svůj postoj k amnestii změnil. Nemusí žádnou udílet, pokud k tomu nebude mít vážný důvod. Pokud ovšem svůj názor na tento problém nezmění, je jisté, že nebude lepším prezidentem, než jeho předchůdce!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Dobrý den,
dnes ráno jsem na Vás myslel, že jste dlouho nepsal - a ejhle, takováhle perla. Děkuji za duševní potravu. Názor mám stejný, jen ho nedokážu takhle esteticky popsat.
21. 04. 2013 | 14:52

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Jeníku, Jeníku...
..všechno jste pěkně semlel v jednu kašičku a to i ty pověstné hruštičky s jablky. Jako ta kočička s péjskem, když vařila. Vskutku kalorické.
21. 04. 2013 | 14:59

Jemnický napsal(a):

Zemana volila přibližně 1/3 oprávněných voličů. To jen k té absolutní většině. Ostatním voličů (2/3) nestál za to, aby šli k volbám nebo mu hodili hlas. Ti, kteří šli, raději volili Kadla.
21. 04. 2013 | 15:05

pozorovatel napsal(a):

Lepší dělat politiku v hospodě než v Šanghaji.
21. 04. 2013 | 15:05

resl napsal(a):

Nic nového pod sluncem, Klaus a Zeman byli a jsou neštěstím českého knedlíka. Ten je správně naočkován od Klause, že EU jest od ďábla a Zeman blbne dav svou starou komunistickou sebrankou a nevtipnými plky. Někteří z nás, si ty dvě bačkory nezaslouží. viz ten p. nade mnou.
21. 04. 2013 | 15:33

Občan napsal(a):

Jemnický,

účast ve volbách byla 59,1%
Zeman získal 54,8%
Schwarzenberg 45,2%

Miloš získal hlasy 32,4% oprávněných voličů.
Kadel stál za hlas s bídou čtvrtině (26,7%) oprávněných voličů.
Kyselá jablíčka, co?
21. 04. 2013 | 15:33

Ládik!!! napsal(a):

Ve volbách je absolutní většinou zvolen kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů.
21. 04. 2013 | 15:42

Bystrozraký napsal(a):

Jste manipulátor a demagog.
21. 04. 2013 | 15:47

Ládik!!! napsal(a):

Jiří Dědeček kdysi napsal báseň "Reprezentant lůzy" - výňatek:

Rozhostilo se ticho plné hrůzy,
jen rachot pásů v dálce dozníval,
na zemi ležel reprezentant lůzy,
právě dozpíval.
.
.
a na topole podle skal
pan president zatleskal.
21. 04. 2013 | 15:48

Nevěřícně kroutí hlavou napsal(a):

Takový vzdělaný člověk a neumí rozlišit mezi pojmy právo a povinnost. V Ústavě nikde není psáno, že prezident má povinnost udělit amnestii, ale pouze, že má právo. Jestli tohoto práva využije nebo ne, je zcela na jeho uvážení.
21. 04. 2013 | 15:49

minatomirai napsal(a):

Zemana volila hospoda a důchodci. Těm důchodcům se to dá prominout a dají se i pochopit, ta hospoda je zkrátka český póvl. A ti, kteří nevolili, jsou stejně tak zodpovědni jako ten hospodský povl. Když už nedokáží nic udělat se stavem své země s výjimkou neustálého remcání, museli si uvědomit, že na Hrad se dostane opilec, trapný bonmotář a veskrze nechutný člověk. Ať si ho tam tedy užijí.
21. 04. 2013 | 15:49

pavel v napsal(a):

Pane Bendo, dobrý blog. Zvláště tam, kde mluvíte o pivní politice. S oblibou těmto pivním politikům říkám: "vrhněte se do politiky, založte svou stranu a ukažte jim, jak se to má dělat." Nemusím snad zdůrazňovat, že jsem mezi pivními politiky (v kolektivu)velmi oblíben :-)))
21. 04. 2013 | 15:58

Analytik napsal(a):

S tou chudobou českého zemanství je to sporné, autore.
Pravda, když berete v úvahu celkový majetek spodních deseti milionů, je to opravdu bída. Ale suma majetku horních deseti tisíc je několikanásobně vyšší.
Ale o tom se nesmí mluvit moc nahlas, že?
21. 04. 2013 | 16:00

ld napsal(a):

...nyní žije a pracuje v čínské Šanghaji.

Takže prezidenta autor nevolil? Pak je asi lépe být k tématu zticha.
21. 04. 2013 | 16:02

Josta napsal(a):

Kluci pito...., kdy už pochopíte že Káááárl číro tady nemá šanci.
Jste uplně mimo.
KDYBY TI ANTIKOMUISTI MĚLI MEZI SEBPOU JEDINÉHO KDO JE NORMÁLNÍ, NEKRADE, alespoň trochu inteligentní. Ale nemají takového
21. 04. 2013 | 16:05

Drzá zrzka napsal(a):

Prezident a právní stát je něco jako Čínská lidová republika a lidská práva? :-)
21. 04. 2013 | 16:12

Ládik!!! napsal(a):

ld -
právo vyjadřovat se bych odvozoval spíš od placení daní, než od účasti ve volbách.
21. 04. 2013 | 16:13

ld napsal(a):

Ládík,

vidíte, mně by spíš zajímal blog, k čemu je vůbec dobré mít prezidenta republiky v českých poměrech. Dle mého názoru je za zbytečně moc peněz té muziky tuze málo.
Nadto, 2 měsíce po volbách mi přijde téma barelů a těch druhých jako import písku na Saharu.
21. 04. 2013 | 16:21

Ládik!!! napsal(a):

ld -
v tomhle se shodnem, vždyť ČR je co do počtu lidí určitě menší, než Šanghai. A tam určitě nemají 2 komory parlamentu, vlády na každém rohu, tisíce starostů a šaška na hradě.
21. 04. 2013 | 16:41

v šanhaji je vyváženěji napsal(a):

Alternativa?
Bezprezident a plzeňskoprávní stát.

Pro parazity ideální.
21. 04. 2013 | 16:44

ld napsal(a):

Ládík,

a když k tomu přičteme moralistu bez morálky a bezskurpulózního zloděje, kteří tam byli předchoze, jaký výsledek z toho může vyjít?

Spíš mi přišlo licoměrné kybicovat co autor výsledek nějakých voleb, když jsem absentoval.
21. 04. 2013 | 16:49

český maloměšťák napsal(a):

"...Hospodská politika je vždycky zaměřena levicově, to patří k jejím principům. To vědí všichni politikové na celém světě, kteří se opírají nikoli o sílu ducha, myšlenky nebo politického programu, ale o sílu mas, kterým je bližší košile než kabát...."

To je lež.
Hitler či mussolini a jejich partaje nebyli levicí.

Dál to nemá cenu číst - autor vychází ze lživých premis. Stvořil si své hodnocení a nyní mu stojí i použití zjevné lži za to, aby je mohl zdůvodnit.
21. 04. 2013 | 17:15

zemedelec napsal(a):

Pane Benda.
Rozumně napsáno.
Jistě,když už není prezident právně na výši,měl by být aspoň mravně na výši.Pak to také požadovat od dalších,jinak bude jenom k smíchu.Hezký se to píše,ale hůř provádí,protože má proti sobě,hodně nepřejících.
21. 04. 2013 | 17:22

pamětník napsal(a):

Jan Benda
má pravdu, že "každý tu může plácat jakékoli nesmysly a vždy najde své příznivce" a dokázal to svým blogem. Ze Šanghaje je to tak daleko, že nedokáže rozlišit Čechy, Moravu a Slezsko a všechno splete dohromady. A tak našel své příznivce, fanatického pravičáka, co tleská a vykřikuje o lůze, sudeťáka, který zase jako obvykle okolo sebe hází knedlíky, jiný nechutný arogant zase nadává do opilců...atd.
Bída a pokleslost - společný jmenovatel zlostných antizemanovců.
21. 04. 2013 | 17:30

levá = pravá + 180°, čeho? napsal(a):

čmm

Mussolini samozřejmě musel být nejdříve socialistou, aby pochopil, jak je možné po Velké válce možné dělat korporativistickou politiku.

Hitlera nezajímala skutečná politická pozice jeho socialistické strany, to nechával Strasserovi, Goebbelsovi, Himmlerovi. Levici.
Jeho osbně zajímala destilovaná esence, moc. Proto jednal s muži, kteří s ní byli zvyklí zacházet.
Moc je odvrácená strana peněz, proto byl jeho osobní svět pravičácký.

Jak by se vám líbilo, kdybych řekl, že stalinismus byl na kost simplifikovaným kapitalismem? S konkurencí zjednodušenou na zvážení v báťuškových očích. Ty si teď na chvíli jdi konstruovat do lágru a ty mi udělej proudovou stíhačku, když to nepůjde, prohodíte si to.
21. 04. 2013 | 17:33

pamětník napsal(a):

Ládik!!!
je opravdu myslitel:
"právo vyjadřovat se bych odvozoval spíš od placení daní, než od účasti ve volbách." Daně platí každý občan, který si koupí aspoň rohlík. Nejsou jenom daně z příjmu, jejich výnos je u nás až na třetím místě.
"vždyť ČR je co do počtu lidí určitě menší, než Šanghai. A tam určitě nemají 2 komory parlamentu, vlády na každém rohu, tisíce starostů a šaška na hradě" To určitě nemají, zato mají ÚV KSČ v Pekingu. To jim stačí na vedení nejlidnatější země světa.
Hlava myslivna. :)
21. 04. 2013 | 17:41

k.hošigutntag napsal(a):

Autor,

1/jestliže nemáš rád "hospodu" kde každý všemu rozumí a do všeho kecá tak do "hospody" se svými pivními názory nelez. Tvé názory jsou pouze jedny z mnoha jiných "pivních" keců

2/ "Čechy se ani ne před dvěma měsíci staly „zemanstvím“ i když - doufejme - jen dočasným." Proč? Já jsem přesně opačného názoru, že je dobře že antisociální "levičák číro", takto mediálně vyhoněná politická bublina nebyl zvolen

3/ amnestie: je lepší anebo horší když se Zeman vzdal amnestie, než by riskoval její zneužívání ve prospěch svých přátel a různých trafikantů jako jeho předchůdci?

4/ právní stát znamená vládu práva ne osvícenský absolutismus. Zeman spoléhá naprávní stát, kde soudy, policie a státní zastupitelství jednají tak jak mají.
21. 04. 2013 | 17:53

vico napsal(a):

Asi fakt vyhrála moravsko-česká hospoda nad pražskou kavárnou. S tím příměrem zemanství nad knížetstvím bych už však byl opatrnější.

Pyšná pražská kavárna vyrukovala se starým knížetem, který dokud mlčel, byl opravdu boží, pak však ke zděšení svých rádců poslal prezidenta Beneše, který se podle ČEZkého zákona zasloužil o stát, před soudní tribunál v Haagu.

Politický idiotismus se po právu trestá.

Chce-li pražská kavárna porazit čtverkovou hospodu, bude muset pustit do zatuchlého a zaprášeného sametu vyvolávajícího astmatické záchvaty mylně vydávané za orgasmus i někoho jiného než hysterické subrety z Karlínského divadla.

Možná to bude paradoxně Zeman, který se zaslouží, že návštěvnost ve čtverkách začne upadat. Samolibost z tohoto člověka jen čiší. Jeho nekonečné filosofování o blbství se může brzy zajídat. "Bimbo" nám tu vysvětluje, jak se skáče trojitý axel-becher. Až však při volných spadne na prdel, opět pozná, jak dokáže být česká hospoda krutá. Zloděj per by mohl povídat.
21. 04. 2013 | 17:54

k.hošigutntag napsal(a):

slyšel jsem že lidový kníže číro taky chodí rád do hodspody. Nedělá tam hospodskou politiku? Co s tím, autore?
21. 04. 2013 | 17:59

prostě proběhly volby, někdo má ještě ho napsal(a):

rečku omladnic

vico
Pusťte si nějaké video z knížecích shromáždění.
Žádná pyšná kavárna, na absint mi nešahejte.
Sleziny ubožáků a příživů toužících po patronovi.
Ovšem ne každý je Magor a zaslouží si výminek.
21. 04. 2013 | 18:13

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

zeman už začal dělat v zahraničí ostudu, jak jsem předpokládal. vykřikuje do světa, že je proti přjetí turecka do eu...jakoby to někoho zajímalo, co říká president země, kterou si američani pletou s čečenskem. proč se ten starý bolšánský alkáč povyšuje nad turecko? když vzali do eu bolševický zlodějstán čr. měli by klečet před tureckem, aby tam vstoupilo. ale myslím, že by si turci pěkně nas...i na vlastní hlavy. není o co stát. a my bysme měli vzít roha, dokud je čas. 5 antizaorálků.
21. 04. 2013 | 18:17

dennis napsal(a):

Kdo z nas vi, ze pan architekt Benda nevolil? Kdo to vi s jistotou? Musim se zastat presumce neviny! Jsem hluboce presvedcen, ze VSICHNI zamestnanci ceskych ambasad a konzulatu meli primo v popisu prace zajistit prezidentske volby a vsem opravnenym volicum volbu umoznit, eventualne poradit a pomoci. Byl bych nerad, aby moji poznamku nekdo prekrucoval a volal: "Aby nebyli zamestnanci velvyslanectvi horlivi v prezidentskych volbach, kdyz kandidatem byl jejich nadrizeny!" To si vyprosuji. Jedinou otazkou tedy zbyva, zda pan Benda je opravneny volit ceskeho prezidenta. Muj nazor je, ze i kdyby diky neustale promenlivemu zakonu o obcanstvi mohl byt cizinec clenem vlady (a zase! neukazuju jizlivym prstickem na prezidentskeho kandidata) a jiny Cech verny svemu narodu (s jinou statni prislusnosti) nemel pravo volit, i tak ma kazdy vlastenec pravo se vyjadrit.

To, ze nekdo desitky let zije predaleko od ceskych hospod, to, ze nekdo sleduje zivot ceskeho pivniho naroda ze vzdalenosti primo globalni, jeste neznamena, ze v dobe elektronicke komunikace sve informace neprijima hojne a pravidelne (zvlaste pak proto, ze umi bezvadne cesky). Z cizich zdroju by asi tezko mohl nabyt tak komplexne vyvazeny a fundovany nazor (tim nenarazim, jak snadne je v cizich kulturach zamenit Cesko za jakoukoli pro stredni Evropu exotickou zemickou). Zduraznuji - kdo ma zajem opravdovy, informace a znalosti proste ma.

Pan architekt Benda napsal pekny a obsazny blog. I ja, nejen Ladik z Ostravy!!!, jsem si jiz nekolikrat vzpomnel na mileho a popularniho blogera, ktery jiz dlouho mlci. Co na tom, ze nam dramaticky popsal svuj pocit ztraty spravedlnosti, kdyz ve formalne svobodne demokraticke zemi se nastupujici prezident ve svem projevu vzdal uzivani prava vyhlasovat amnestii a udelovani milosti (jak na bezicim pase, nebo vybec)? My se tady vsichni modlime a snazime se neztratit nadeji, ze se jednou splni nas sen ve skutecnou, nejen formalni spravedlnost, ve skutecnou a nikoli jen formalni moznost se dovolat prava.

Mozna nam pan Benda brzy napise, co si mysli o valce mezi ministerstvem vnitra s ministerstvem spravedlnosti v boji o Bradacovou. Mozna pana Bendu napadne, co by mohlo napadnout volice - kdyby prezident vypraskal oba ministry a nechal tam poradne zamest, pak bychom mozna byli k te vysnene a vymodlene spravedlnosti o veliky krok bliz. A pak by mozna opravdu nebylo zapotrebi spolehat na prezidentovy milosti jako na posledni pojistky pro spravedlnost.

V demokratickem state by mely byt nejdrive polozeny solidni a verohodne zaklady spravedlnosti a "organy cinne" by mely byt cinne tam, kde pomahaji spravedlnosti, a necinne tam, kde doposud se podileji na kriminalite a bezpravi. Pak by ani pojistek nebylo zapotrebi.

Ostatne kouzla, jak se da v souladu s nasi ustavou s pojistami sroubovat, nam predvedli oba predchozi prezidenti. Pane Bendo, neni divu, ze panuje vetsinovy nazor, ze lepe pro spravedlnost bude, kdyz se milosti a amnestie pristich pet let nebudou udelovat. Porad mame nadeji, ze korupcniky a zlodeje ve velkem konecne dostihne spravedlnost. Tedy aspon tu druhou generaci, kdyz uz tu prvni generaci privatizeru osvobodila amnestie.
21. 04. 2013 | 18:18

Ládik!!! napsal(a):

Až Bimbo přijde na to, že může odvolat, co řekl, a odvolat to, co odvolal - pak padne i amnestocelibát. Uvidíme, kdo z jeho kámošů se v době bimbování dostane do krimu.
21. 04. 2013 | 18:19

Tazatel napsal(a):

jednotka ..... - jeden antizaorálek

Turecko je muslimská více asijská než evropská země. Co vzít do EU ještě Saudskou Arábii? Když Turecko, tak proč ne rovnou Rusko (jestli bude chtít), které leží geograficky taky víc v Asii a není muslimské?
21. 04. 2013 | 18:22

Tonda napsal(a):

Česko nemá prezidenta. Má zemana.
21. 04. 2013 | 18:22

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

tazatel,
at se eu přejmenuje na jednotný vnitří trh a může vstoupit třeba JAR. obchod přináší bohatství a rozvoj, nikoliv byrokracie. federalizace zničí všechno. i to dobrý, co integrace přinesla. proč by se rusko nepřipojilo do jednotnýho vnitřního trhu? měly by z toho profit oobě strany. samozřejmě bez vnucování eura a stupidních evropských špidlosměrnic.
21. 04. 2013 | 18:30

Ládik!!! napsal(a):

vico -
v pražské kavárně sedí samý Vávra, Maryše to pořeší.
21. 04. 2013 | 18:30

LojzaZHorníDolní napsal(a):

Nejen hospody, ale i diskuze na internetu. Levicový a blbý.
21. 04. 2013 | 18:34

Tazatel napsal(a):

jednotka .... - jeden antizaorálek,

myslíte, že by do jednotného trhu, který je tolik výhodný pro všechny mohla vstoupit také autorova komunisticko-miliardářsko - kapitalistická Čína?
21. 04. 2013 | 18:34

svatý Václave... napsal(a):

Po té bídě, co tady prezidenti předváděli je na hradě konečně potřeba chlalpa, co bouchne do stolu a všichni znesváření ztichnou. Jestli to Zeman dokíže nevím, rozhodně je to ale potřeba. Tak jak to udělal Churchil, tak i De Gool.
21. 04. 2013 | 18:36

louko napsal(a):

Lidi,Vy už mi občas připomínáte ty sověty,kterým jste se kdysi smáli za toho furt jenom Lenina a Stalina.Frekventujete tu Klausem a Zemanem stejně často.Vůbec si nepřipadáte divně,že nikdy nezvažujete co Vy všichni,co je ve vás všech krom nejvyšších ústavních person.Samozřejmě,že na nich záleží hodně.
Stalina bych poradil hodnotit jako muže od jedné války k druhé.Dvou válek-největších lidské historie.Rusko nevraždilo jako jemu Rusy sousedé za "rusofilii a pravoslaví" již během první světové války.Tam mohli pak nastoupit čeští učitelé na Zakarpatskou Ukrajinu za Masaryka ,když ruští inteligenti byli vesměs povražděni,zatímco vídeňský génius Marian von Smoluchovski si řídil celé tři ukrajinsko-polské university Lvovskou počínaje ,přítel Einsteina,teoretický fyzik-zemřel v den revoluce ve Smolném prý na dizentérii v Krakově,syn teoretičí v USA.Stejné "záhrobí" universitní inteligence údajně Nobelovské kvality nerušeně provázelo loajálně Hitlera v letch 1933 až 1945,a jejich Maestro Werner Heisebnberg až do roku 1962 ve funkci ředitele od roku 1940. Pak věřte.Tomu lichotníku W.H. židovskému sovětskému géniovi L.D.Landau,kterému v Kyjevě nadbíhal na konferencích,kde mohl.Včak carské Rusko vědělo,že židé na carských územích byli velmi často špiony a zpravodaji pro Němce-armády v 1.sv.válce.Landau rád za války vědec dál vykládal historku z doslechu z fronty 2.sv.války o patnáctiletém chlapci,který strhl celou rotu odvahou k útoku a zemřel v tom útoku.Tomu-válkám- se Stalin věnoval,musel totiž věnovat a nakonec se ukazuje,že v klíčovém prostoru Ržev-měl pravdu on a ne jeho generálové a tím válku neprohrál.Odsud se rozvinuly všechny sovětské útočné klíny později,že neustoupili.Jeho činností nutně a následně byly výměny generálů a pozic v armádě častěji než u politiků dob mírových.Sám Goebbels ve svém zápisníku z jara 1945 psal,že kdyby provedli kdysi čistku v armádě jako Stalin,válku by bývali neprohráli.Pevnost kádrů armády se ukáže v nejtěžších chvílích,chvílích vzdávání se statisíců do zajetí.Nestrhlo to zbytek-zůstal s o to větší zátěží.Zajatci se stejně netěšili dlouho,nebylo z čeho u Němců.Rusko celou 1/5 dvacátého století válčilo za obrovských ztrát lidí a materiálních ztrát.Teprve pak mohlo i stavět s deficitem v lidech a majetku.I v mrazu. Rozvíjet. Berte to v úvahu,a nepřičítejte to k plusům demokracií,které na ruské území vstoupily armádami aniž tam bylo cokoliv rozhodnuto.V tomto smyslu bylo Rusko milionkrát demokratičtější než všechny ty tlučhubné oslavované západní demokracie dohromady. Jmenujte mi evropozápadní země,které za posledních dvěstě let nepřecházely z ústavního režimu do vojenské diktatury na čas.Francie i na desítky let.Neměly kolonie vybojované vražděním domorodců.Německo přes míru v tomto ohlredu vůči všem zastiňuje hříchy ostatních.Ale byly u všech. Německý útok na Rusko byl německý,ne ruský na Německo.Bipolarita po válce byla obapolná.Vzdávejte se vy dědictví dobrovolně,když se Rusko podle vás mělo vzdát dědictví carů-třeba pobaltských republik patřících již caru Ivanu Hroznému (15.století) donedávna.Stejným právem ztraťe Těšínsko,atd.Jsou to asymetrie na druhou z "vděčnosti" národa za přežití,národa,který by se možná ubránil roku 1938,ale nechal to plavat.S nespolehlivou Francií a Anglií.Rumuni by patrně smluvně na pomoc přišli,Stalin ji nabídl Benešovi včas pokud půjdou spolu s Francií a Anglií. Ty ale odmítly Hitlerovi mír až později.Takže co je to za starost o svůj vlastní osud?
21. 04. 2013 | 18:39

svatý Václave... napsal(a):

Oprava: de Gaulle, dokáže
21. 04. 2013 | 18:39

Trvalá svoboda napsal(a):

"...Hospodská politika je vždycky zaměřena levicově, to patří k jejím principům. To vědí všichni politikové na celém světě, kteří se opírají nikoli o sílu ducha, myšlenky nebo politického programu, ale o sílu mas, kterým je bližší košile než kabát. V Čechách najdete vždy víc lidí v hospodách než v divadlech, univerzitních auditoriích, přednáškových sálech, studovnách nebo galeriích..." Co zavřít všechny hospody, anebo povolit vstup do nich pouze lidem správně smýšlejícím? Co zakázat čepování piva? Nechodilo by víc "socek" na koncerty anebo do opery na vystoupení světových VIP celebrit, do divadel, univerzitních auditorií, přednáškových sálů, do galerií a studoven...? Co zakázat hrací automaty a sázky?
21. 04. 2013 | 18:45

louko napsal(a):

opravy :v letech 1933 až 1945,a jejich Maestro Werner Heisenberg ..,letech 1933..,
však carské..
21. 04. 2013 | 18:46

louko napsal(a):

opravy :tomto ohledu vůči
21. 04. 2013 | 18:48

vico napsal(a):

A teď s čím ještě s autorem souhlasím - "blbské" prohlášení Bimba, že se zcela vzdává práva udělit milost. Jsou to například velmi závažné zdravotní důvody. Milost řeší případy, kdy z jiných než-li právně relevantních důvodů činí zákon nepřiměřeně a možná až nemravně tvrdým. Milost je pak aktem křesťanského milosrdenství, na které mstivý slon zřejmě nehodlá navazovat.

Ládík!!! Mlynář Vávra a v pražské kavárně?? Leda tak héérec, který ho hraje. A stejně tak Maryša, které ani to - "Vávro nechaj mňa. Což nevidíš, že rukama i nohama sa ti bránim"- nevěřím.

Ani tím rumem z likérky Drak je neotrávíš. Ten se v kavárně nepije. Leda tak starým koňským masem z nóbl lasagní a archivním červeným doslazeným nemrznoucí směsí.
21. 04. 2013 | 18:53

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

tazatel,
všechno má svoje limity. s čínou si dovedu představit celní unii, za určitých podmínek. například, že čínani přestanou porušovat práva duševního vlastnictví, uměle podhodnocovat juan a dotovat svoje podniky.( dumping). ale představit si to dovedu. čína je totalitní země s tržnímm hospodářstvím. v podstatě je to sud střelnýho prachu. komouši musí ty reformy dotáhnout do konce. a pokud se jim to vymkne z rukou, tak čína shoří jako krepáč. já si myslim, že oni vědí, co dělají. ale je to pořád velký riziko. takže moje odpověd ohledně číny - NE. niocmeně rusko, blízký východ, severní afrika. vidím tam spoustu státu, který by se mohli připojit. problem je v tom, že vy vnímáte eu jako superstát. já si myslim, že je to zcestný cíl. to nebude fungovat. jsem skeptický. pokud se na ta eu podíváte uhlem jednotného vnitřího trhu vícememéně suverénních národních států, tak bysme mohli vytvořit něco, co dostane evropu na špici, kde byla v 19 století. eu hraje neska druhou ligu a propadá se do větších a větších sr...k. pokud si to nepřiznáme, tak se nepohneme dopředu.
21. 04. 2013 | 18:58

Občan napsal(a):

1) Zemani vždy měli ke svým poddaným podstatně blíž než vyšší šlechta
2) Zemani se svými poddanými sdíleli mnohem víc než vyšší šlechta
3) Zemani si vždy byli velice dobře vědomi své závislosti na svých poddaných a proto měli větší snahu o to, aby byli nakrmeni a nebouřili se
4) Zemani také mnohem lépe než vyšší šlechta věděli, jak těžké je udržet panství jako takové, a jak důležité je udržet ho v chodu

Ze zemanských (vladyckých) rodů se rekrutovali významní čeští vojevůdci jako byli např. Jan Sokol z Lamberka, Jan Žižka z Trocnova, Přibík Tluksa z Čechtic a mnozí další.
Stejně tak z těchto rodů pocházeli učenci, vysocí státní úředníci i soudci, ba dokonce i rektoři a děkanové University Karlovy - např. Štěpán z Pálče, Zdeněk z Labouně a ze Sliv, Hechz z Rosic, Jan z Borotína a další.

České zemanstvo se tedy rozhodně nemělo a nemá za co stydět.
O vyšší šlechtě to platí mnohem méně - o to méně, čím mladší ta šlechta je.

Tak, milé děti, konec historického exkurzu a můžete spolu s autorem pokračovat ve fňukání po Kadlovi.
Který, jen tak mimochodem, vedl svou prezidentskou kampaň právě v hospodách a hodlá v tom pokračovat:
http://www.top09.cz/co-delame/kalendar-akci/na-pivo-s-nbsp-karlem-a1252.html
21. 04. 2013 | 18:59

Trvalá svoboda napsal(a):

vico,

nejsem si jist, ale z vážných zdravotních důvodů i bez amnestie může být snad trest přerušen.
21. 04. 2013 | 19:01

Ládik!!! napsal(a):

Občane -
nebyli někteří z těch zemanů lapkové?
21. 04. 2013 | 19:22

U Svejka napsal(a):

Levicakum proste casove nevychazi studovat v parlamenu- hospode a pritom pracovat ctyry hodky , tak jak byli drive zvykli a na taliri denni ovar , to dneska nejde uz tak sloucit dohromady , proto tak kopou.
21. 04. 2013 | 19:23

český maloměšťák napsal(a):

Ládik!!!
Větší lapkové byli mezi církevním klerem. Ti brali všem, systematicky a nikolivěk z existenčních důvodů..
Mnozí zemané k tomu byli pouze dohnání nebo se mstili za křivdy.
Ostatně o tom kdo je lapka a kdo ne se vedou spory i dnes - například Klaus kdysi volal " Více Kožených !" - FBI ale má na věc jiný názor.
A rod Schwarzenbergů asi taky nedosáhl všeho úoue pracovní pílí členů svého rodu. Občané Vodňan o tom kdysi dávno věděli svoje.
21. 04. 2013 | 19:31

veverka napsal(a):

Kárl to projel. Fňuk. Ani ty nablblé školačky mu nepomohly. Toť celý dnešní Bendův výpotek.
21. 04. 2013 | 19:34

vico napsal(a):

Trvalá svoboda : To ano, může. Existují však i jiné humanitární důvody, nejen vážná a nevyléčitelná nemoc.
21. 04. 2013 | 19:46

Občan napsal(a):

Ládiku!!!,

samozřejmě, že někteří ze zemanů lapkové byli. Stejně jako někteří z vyšších šlechticů.

Předkové Rožmberků z rodu Vítkovců - Blankenbergové - dokonce byli takoví velkolapkové, že jim císař nechal vypálit hrady a byli rádi, že zachránili holou zadel útěkem do Rakous a Čech :o)
21. 04. 2013 | 19:49

ex-nemo napsal(a):

Taková primitivní splácanina má být reprezentativní mustrštyk pravicové moudrosti. No, úrovni pana knížete by to tak odpovídalo, to je pravda.
V té hospodě, kterou já (i když dosti zřídka) navštěvuji vedou se řeči rozhodně na vyšší úrovni IQ než je uvažování pana architekta.
21. 04. 2013 | 19:56

k.hošigutntag, napsal(a):

Z úvahy pana architekta jsem dospěl k názoru, že lidový pan Schwarzenberg v hospodě vede levičácké řeči o politice, které "se opírají nikoli o sílu ducha, myšlenky nebo politického programu"...
21. 04. 2013 | 20:03

Reveil napsal(a):

Pane autore,

tak křečovitou demagogii člověk hned tak nenajde. Možná pan Berwid-Buquoi, ale jen ve svých nejsvětlejších okamžicích.
21. 04. 2013 | 20:28

Reveil napsal(a):

minatomirai

"že na Hrad se dostane opilec, trapný bonmotář a veskrze nechutný člověk"

Jenže vtip je v tom, že ve druhém kole vůbec jiná možnost, než k¨jakou popisujete, nebyla. Tend druhý přece je rovněž veskrze nechutný, je opilec a trapný bonmotář (navíc ty bonmoty nedokáže ani pořádně vyslovit).

Pozoruhodné je, že kolem Hradu se poslední dvě+ desítky let motají jen samí výrazní narcisové: Havel, Klaus, Zeman, Dienstbier, Schwarzenberg...
21. 04. 2013 | 20:43

Medikolog napsal(a):

Pane Bendo, hospodské tlachy.

Myslím váš blog. Podle vás byli Caesar,Karel Veliký, Bedřich Veliký, Mussolini i Hitler a "hospodář" (od slova hospoda) Václav Havel levičáci.

Doporučuji ibiškové tee, po malých lžičkách... kdyby to nepomohlo, snad bloger Radkin Honzák poradí něco silnějšího.
21. 04. 2013 | 21:53

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

snad nikdo nechce vážně tvrdit, že nacionální komunista soudruh hitler byl pravičák?????
21. 04. 2013 | 22:15

Darius napsal(a):

Medikolog,
Mussolini, Hitler a Havel byli antikomunisti , ale levicaci.
21. 04. 2013 | 22:19

pamětník napsal(a):

:)))))))))))))))))))
21. 04. 2013 | 22:22

Darius napsal(a):

Nebo jinak reknete mi tedy, jaky je rozdil v uchopeni moci zpusobem vlady je mezi tedy a podle Vas pravicoveho Hitlera a levicoveho Stalina.
21. 04. 2013 | 22:30

jan zizka napsal(a):

Darius,

Stalin se dostal k moci po leninove smrti volbou uv vksb, hitler po dohode s pravicaky v harzburgu s financni podporou nemeckych prumyslniku a politickou podporou liberalni strany a katolicke xtrany zentrum.
21. 04. 2013 | 22:41

Prabába Čechová napsal(a):

To, že se president Zeman vzdal udělování amnestií, a to ještě v průběhu presidentské kampaně, je spíš reakce na její zneužití Klausem, než porušením právního systému ČR presidentem. Pan autor blogu je hlupák a demagog. Komu myslí, že blogy píše?
21. 04. 2013 | 22:44

Karel Mueller napsal(a):

Milí diskutéři.

když si někdo ve funkci ministra zahraničí nasadí placku "Putine k noze", tj. o hlavě státu, který by nás vymazal z mapy světa za několik minut a málem s tím vyhraje (nebýt těch elementárních chyb) presidentské volby, tak mohu jen konstatovat, že z pohledu normálního vnějšího pozorovatele u nás není normální nikdo a nic.

Takže blog i debata jsou vcelku bezpředmětné.
21. 04. 2013 | 22:50

darius napsal(a):

Ja zizka dobre zeptam se jeste jinak , jaky je tedy rozdil mazi zpusobem vladnuti?. Dle mne na jedne strane pol. spektra stoji komunismus , socialismus , fasismus a nacismus - s absolutnim totalitarskym rezimem statu, nebo videl jste nekdy u vyse jmenovanych skutecne demokraticke volby krom tech prvnich?

Pokracovani onoho pol. spektra a usporadani je demokracie , republika a konce anarchii.

Nebo vy pane Zizko volil jste do r. 89 skutecne demokraticky?
21. 04. 2013 | 22:55

Darius napsal(a):

Nebo nastup vlady K.Gotwalda , ten sliboval mnoho! Dokud nebyl jednou a naposled demokraticky zvolen a ktery se opiral falesne o delny lid , jako Hitler o lid pouze sve ciste rasy , ale cistky a likvidace odpurcu probihaly v paralele. A caste argumentaci jistych dnesnich pochlebovacu soc. rezimu muzeme hovorit i o naccich , kteri se tez meli dobre za Hitlerova rezimu- tudiz opet se dostavame do urcite roviny. Ale to co je markantni, v obou dvou pripadech neslo o demokracii a svobodu.
21. 04. 2013 | 23:19

Darius napsal(a):

Takze panove a damy ptam se , kam se ubira EU , kdy sice kazda zeme vysle sveho zastupce do teto vysoce placene nocleharny , ale kdo volil svobodne a demokraticky EU komisare , ktere nikdo nezna , vcetne EU presidenta? Tudiz , zase jsme tam , kde jsme byli a historie se vesele opakuje . Potentati rozhoduji o podminkach jak politickych , tak hospodarskych v zemich o kterych jen tabulkove maji zaznamy. A snazi se ziskat do podruci financni instituty pod svuj byrokraticky naslineny palec.

A opet jak historicky znamo se nasla horda doslova tupych lidi , kteri slepe vidi nejaky bozsky svet s lehkym zivobytim.A to co rekne EU Duce je spravne a smerodatne. :-))
21. 04. 2013 | 23:34

Luba napsal(a):

Zdá se mi,
že Zeman je jako prezident ideální.
Tradičně servilní novináři ho, na rozdíl od Klause, nesnáší,
a tak je konečně hlava státu téměř neviditelná, jak to má v demokratickém státu být.

Kdyby byl "hlavou" Schwarzenberg, to by bylo barelů dobroty k neunesení :)
21. 04. 2013 | 23:46

zdenekb napsal(a):

Při vší úctě... neřekl bych, že remcání v hospodách je nějaké české specifikum. A troufám si odhadnout, že nenajdete zemi, kde by "vždy bylo víc lidí v divadlech, univerzitních auditoriích, přednáškových sálech, studovnách nebo galeriích", než v hospodách. Trochu sebemrskačský odstavec, zdá se mi.

A k té levicovosti "hospodské" politiky bych jen dodal, že ta pravicová se vytváří naprosto stejně. Jen jde o hospody vyšší cenové skupiny, a obklopuje je zpravidla golfové hřiště a wellness pro zemdlené štamgasty. Nicméně bouchání do stolu a překřikování si jistě užijete i zde... kníže nebo zeman.
22. 04. 2013 | 00:00

Iron man napsal(a):

Zdenekb ja si to myslim taky , proc nezavita hen ten kapitalista do delnicke ctyrky hospody a nezaplati rundu mistnim komsomlcum v prac. dobe? Jsou to hulvati a nemaji socialni cit!
22. 04. 2013 | 01:14

dennis napsal(a):

Svaty Vaclave,
bylo by to fak Gool, kdybychom meli za prazidenta chlapa. Mozna, ze proto byli zemani svobodni, protoze meli predevsim pevne pesti. Potesil jste me.

Pane Darius,
taky si myslim, ze neni nic horsiho, nez kdyz je antikomunista levicakem. chachacha

Prababicko ceska,
nezlobte se na cloveka proto, ze veri prezidentovym slibum. Vsichni bychom takoveho prezidenta chteli (co bychom mu mohli na slovo verit, ze splni, co slibil).
Pane Zdenku Be',
samozrejme, ze i mezi nimi padaji pohlavky, urazky a vulgarnosti. Ale je to takove vzdelanejsi a slechetnejsi. I ten bufet v parlamentu je takovy fajnovejsi. I ty ceny jsou jine nez v uplivanych ceskych hospodach. Mame byt na co hrdi. A neni to hezke, je to primo levicacka zavist srovnavat chovani zakazniku wellnesek v golfovych klubech s cekou hospodou.
22. 04. 2013 | 01:15

Darius napsal(a):

Dennis napsal :"Pane Darius,
taky si myslim, ze neni nic horsiho, nez kdyz je antikomunista levicakem. chachacha"

V tom pripade pane Dennis vam ponekud chybi vzdelani v tomto smeru. Chacha.
22. 04. 2013 | 01:58

Darius napsal(a):

V tom pripade Dennis a dle vaseho vyjadreni muzu vlastne povazovat socialisticke strany za komunistcke ! To je to co jsem chtel slyset!:-)))
22. 04. 2013 | 02:51

dennis napsal(a):

Pane Darius,
pokorne se priznavam ke svemu chatrnemu nevzdelani. Ale je-li Havel levicak, pak jsem se asi omylem zasmal. Nebo si mam myslet, ze Havlovi lezely na srdci idealy socialni aspon v takove mire jako T. G. M.? Havel byl antikomunista, po mem soudu, protoze totalita zbavila lidi osobni svobody projevu, podnikani a pohybu. Nikoli proto, ze komunisti nesplnili vsechny sliby socialni spravedlnosti.

Pojmu "levicove orientovany antikomunista" rozumim. (Takovi jsou poctivi socialni demokrate.) Tedy doufam, ze jsem schopen tomuto pojmu porozumet. Ovsem postavit do jedne rady italskeho fasitu, nemeckeho nacistu a ceskeho dramatickeho filosofa a oznacit je za levicaky mi prislo usmevne. Ted se za to omlouvam. Muj laicky instinkt, pri vasem vzdelani, mi napovida, ze retorika nacistu a fasistu je vzdy populismem nejhrubsiho zrna. To ovsem dle meho skromneho usudku neni nic, za co kdy socialne demokraticke strany za vice nez stoletou historii bojovaly. Chtel-li jste slyset, ze idealy socialni a demokraticke je stejne svinstvo jako velmocenska demagogie z Kremlu, pak jste slysel, co jste chtel slyset. Zalezi na vas, jak se tomu srdecne zasmejete.

Za vasi poznamku k me puvodne nedostatecne vysvetlene reakci dekuji.
22. 04. 2013 | 03:30

Mě si škrtněte napsal(a):

Třeba vás bude zajímat :-)
http://www.facebook.com/MeSiSkrtnete
22. 04. 2013 | 03:36

Ládik!!! napsal(a):

Je škoda, že hospodářských koncepcí v hospodách a na Hradě se účastní tak málo žen - tvoří přece polovinu populace. Než zkrachovala hospoda poblíž mého bydliště, byla v ní žena jedině za pípou a koncepcí se neúčastnila. Zemanova manželka (jak to tak vypadá) se do veřejného života taky moc nehrne - ale ta určitě má své důvody. Kdyby měla na Acz blog (třeba jeko Petra P.), bylo by o roli žen v politice více jasno.
22. 04. 2013 | 04:45

dennis napsal(a):

Ladiku!!!
Mozna jich napise tolik jako Dagmar nebo madam Livia. Chcete se vsedit? Vy povazujete mladou pani Paroubkovou za prvni damu? Nebo aspon za ekvivalent?
22. 04. 2013 | 05:48

Ládik!!! napsal(a):

dennisi,
samozřejmě ji považuji za druhou manželku Paroubka, nic víc. Ale blog manželky presidenta (vím, že je to utopie) by byl docela poučný - pohled do zákulisí by mě zajímal. Jak se dělají "politická rozhodnutí" - kdo je vůbec dělá, jakou z toho mají aktéři mají srandu, než pustí svá moudra médiím. Speciálně u Zemana si myslím, že na jeho politiku má vliv životospráva a pitný režim.

rekapcha mi napovídá: wife
22. 04. 2013 | 06:08

k.hošigutntag napsal(a):

Dennis,

já myslel, že tím levičákem antikomunistou míníte antisociálně citlivého pána z Orlíku, který o sobě tvrdí, že je levičák.
22. 04. 2013 | 06:12

k.hošigutntag napsal(a):

Závěr: pravičáci do hospody nechodí a tudíž antisociální miliardářské kníže, které má k lidu blíže, není pravičák.
22. 04. 2013 | 06:37

au napsal(a):

Takhle to dopadá, když nevzdělaný hlupák tak nějak "po česku", hospodsky kecá do všeho. Pan Benda semele hrušky s jablky a vytvoří paranoidní konstrukci jenom proto, aby mohl zaútočit na Miloše Zemana.
Pane Bendo, vzkazujeme do Kanady: pan Zeman není zázrak, ale je to člověk, který nekrade. Na rozdíl od pana Schwarzenberga, který je tunelář (rozkradl podnik Becher Karlovy Vary) a který podváděl s dotacemi. Dokud zloději jako Schwarzenberg nebudou sedět ve vězení, nebude v Čechách slušno.
22. 04. 2013 | 07:36

ld napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):

Milí diskutéři.

když si někdo ve funkci ministra zahraničí nasadí placku "Putine k noze", tj. o hlavě státu, který by nás vymazal z mapy světa za několik minut a málem s tím vyhraje (nebýt těch elementárních chyb) presidentské volby, tak mohu jen konstatovat, že z pohledu normálního vnějšího pozorovatele u nás není normální nikdo a nic.

Takže blog i debata jsou vcelku bezpředmětné.
21. 04. 2013 | 22:50

Tentokrát bezvýhradně souhlasím.
22. 04. 2013 | 07:37

Bob napsal(a):

Kromě toho, že z blogu čiší (aspoň pro mně) že "knížectví" (resp.Khárl) by bylo lepší, lze s ním souhlasit.
Bohužel politici zprava i zleva zneužívají to, že nám (většině z nás) stačí ten "hospodský parlament".
Jedna z výhod M.Z. je, že ten "hospodský parlament" přenese "nahoru", tzn. že aspoň občas "kopne do kotníku" (v tom pro mně dobrém smyslu) naši z božíhodopuštění vládu.
22. 04. 2013 | 07:54

Jemnický napsal(a):

svatý Václave

Bimbo Milda spíš než pěstí tak hlavou do stolu třískne.
22. 04. 2013 | 08:26

Anuszka napsal(a):

Dobrý den, když už se sebemrskačsky vracíme k prezidentským volbám, tak je na nich pro mě poučná jedna věc: v těch hospodách i v těch nóbl kavárnách je v poslední době slyšet nespokojenost - je čas na změnu slyším, pravice ztrácí voliče a levice hledá novou krev...Čekáme změnu kurzu a hlavně čekáme na spasitele, od kterého bychom se dočkali něčeho nového...haha - a do druhého kola se dostane provařený kníže z nenáviděné vlády a provařený Zeman, který se za ta léta činnosti ušpinil a léta nečinnosti zřejmě očistil a vzhlíží k dosebezahleděnému Klausovi...většina rozhodla:-) A tak to, milý národe, asi je - žádnou změnu nechceme, jen tak hospodsky žvaníme a hýčkáme si své masochistické bolestínství...
22. 04. 2013 | 08:27

Josta napsal(a):

Ubožáci stále nedokáží pochopit, že jim kááárla číro níkdo nežere.
Národ lokajů, žijí ze sociálních dávek ale všichni jsou pravičáci a uznávají jenom šlechtice. Prací pohrdáme a tedy i celou levicí.
22. 04. 2013 | 08:32

Jemnický napsal(a):

Občan

Když už máte nutkavou potřebu se vyjádřit, přečtěte si pořádně, k čemu se vyjadřujete.
Napsal jsem pouze, že Milda Bimbo nebyl zvolen absolutní většinou, ale pouze 1/3 voličů. Zbytek nešel k volbám, nebo raději volil Kadla, což by také nebyla žádná výhra.
22. 04. 2013 | 08:33

buldatra napsal(a):

Takže, včíl jsme tedy zemanství.
No jo.

A to jsme přitom mohli být knížectví. Moc nescházelo.
Takové až středoevropské Monako.
Heren, casin a podobně na to už máme dost.
Inu, nevyužitá příležitost.

Neměly by však v tom případě z toho vzestupu některá království strach?
Nereagovala by podrážděně?
Ještě, že nekandidoval Císař.
22. 04. 2013 | 08:46

Občan napsal(a):

Jemnický,
Zeman byl zvolen absolutní většinou platně devzdaných hlasů. Jinak by totiž zvolen nebyl a vyhrál by Kadel.

PROTO jsem reagoval na Vaši nutkavou potřebu vyjádřit se k tématu.

Mimochodem, když už jste se tak zabýval tou silou mandátu - Kadel obdržel v parlamentních volbách 46 000 pref. hlasů z 5 231 000 platných hlasů. To je 0,8% platných hlasů.
Důvěru mu tedy vyjádřilo méně občanů než je oficiálně uznávaná statistická chyba. Jeho mandát pro výkon funkce ministra zahraničí je tak blízek nule.
Ne že by na tom byli ostatní zvolení poslanci lépe. Jediní, kteří se mu počtem pref. hlasů alespoň zhruba přiblížili, jsou Hašek, Sobotka (Bohuslav), Paroubek a Zaorálek.
22. 04. 2013 | 09:00

ld napsal(a):

Švarcenbergovu akceschopnost dostatečně ilustruje osud těch dvou nán, které šly na výšlap do Pákistánu. Raději licituje o voloviny, než aby uvedl v chod všechny síly ministerstva zahraničí, které by je navrátily domů. A pak se tady ještě najdou individua, která dva měsíce po volbách fňukají, že tento neschopa není prezident. Tohle fakt hlava nebere.
22. 04. 2013 | 09:22

Zdenda napsal(a):

Právní stát zcela jistě nestojí na milostech a amnestiích.Dokonce ani na samotném prezidentovi. Takový názor může obstát leda tak právě v těch hospodských debatách, kam výtvor autora patří. Ale na to je moc dlouhý a nikdo by v hospodě tak dlouhou řeč neposlouchal, je třeba zestručnění.
22. 04. 2013 | 09:26

alojz napsal(a):

Tak hospodská politika je zaměřena levicově:-))
ale to ovšem může vědět jen člověk, který do hospody chodí, a tedy levičák:-)))

Prostě-jsou takové křečovité výpotky potřeba?
22. 04. 2013 | 09:36

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...pane autore, dovolím si několik poznámek,....

Česká republika zemanstvím,....myslím, že na pár let bude,...pokud Prozřetelnost do toho nevstoupí svojí pozvánkou pro pana prezidenta,.....-čas se naplnil-. Zemanovci se dostanou do obou komor při volbách, teď záleží, jak výrazně,....pan prezident Miloš Zeman na tom permanentně pracuje.

Amnestie,.....že prohlásil, že nebude udělovat,.....to byl od něho dobrý politický tah,....nahrál mu určitě několik desítek tisíc hlasů,...on to o té amnestii už hlásal pri volebních debatách. Jenže, nikde neřekl přesně, že po celou dobu své funkce nebude udílet amnestii. Z tohoto prohlášení se lehce vyvlíkne,....nic časově neupřesnil.
Klausova amnestie fakt občany pěkně na*****, mne taky.

On se pan prezident Zeman vyvlíkne i z jiných svých hlášek, tak jako v minulosti, je to starý politický harcovník, a zapřít a překroutit fakta svých slov ovládá docela dobře.

Ještě si dovolím,...slohově opět moc dobře sestavené,...ale, mohlo to být kratší,...někde zbytečně je to rozvleklé.

Tužka.
22. 04. 2013 | 09:37

Ládik!!! napsal(a):

Soudruzi, uklidněte se, na značky a ke strojům!
22. 04. 2013 | 09:38

ld napsal(a):

Mimochodem, barelové a pankáči, já jsem si za posledních 10 let nekoupil poštovní známku s Klausem. Zkuste podobnou cestu soukromého vzdoru.
22. 04. 2013 | 09:44

soudruh Topolánek napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Soudruzi, uklidněte se, na značky a ke strojům!
22. 04. 2013 | 09:38

Dej pozor soudruhu, aby ti mistr nezvedl normu.
22. 04. 2013 | 09:47

Kmotr napsal(a):

Slušný politik probírá politiku v prostředí slušných lidí ve Žlutých lázních, na golfovém hřišti v Abú Dabí, v hotelu Savoy anebo v Toskánsku.
22. 04. 2013 | 10:01

Gustáv Kočí napsal(a):

Tam bych nechtěl dělat, kde normy zvedají mistři...
22. 04. 2013 | 10:02

resl napsal(a):

au 7:36,
Pane Bendo, vzkazujeme do Kanady: pan Zeman není zázrak, ale je to člověk, který nekrade. Na rozdíl od pana Schwarzenberga, který je tunelář (rozkradl podnik Becher Karlovy Vary)
.....................
takto vypadá český volič, z těch se rekrutují Klaus, Zeman a celá bída české komunistické společnosti.
22. 04. 2013 | 10:25

Suchec napsal(a):

resl:
Kdo zloděje chválí, zloději na úroveˇn se staví. :-)))))
22. 04. 2013 | 11:33

čert }:o) napsal(a):

"Bystrozraký napsal(a):
Jste manipulátor a demagog.
21. 04. 2013 | 15:47 "

Určitě jste ještě
nečetl Bohuše Sobotků?!!! :o)))
22. 04. 2013 | 12:07

Tereza Volná napsal(a):

Zeman je špatný, je to hospoda, pivo a jiné nesmysly, Václav II. to byla perla. Je dobže, že již a Karel Číro, použijme englického NO COMMENT. Pane Benda, navrhujte své škatule, ale snad raději mlčte
22. 04. 2013 | 16:50

Glosator napsal(a):

to jednotka chytrosti - jeden antizaorálek
Uvědomujete si, že Vaše vize EU je více méně stejná, jako vize Václava Klause (a třeba i moje).
22. 04. 2013 | 17:07

Katz napsal(a):

Glosator,

odkdy trpíte samomluvou?
22. 04. 2013 | 17:36

gabriela napsal(a):

Slovutný emigrant Jan Benda se diví, proč Češi nezvolili spícího a snícího knížete Karla a nezaložili spolu s ním elitně spící globální království :-o

Karel Schwarzenberg spící a snící ...
http://www.youtube.com/watch?v=DcVss4kz9yI

http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-52869220-schwarzenberg-usnul-pred-diplomaty-v-belehrade-skandal-rikaji-srbove

http://www.youtube.com/watch?v=XgV_woBobXk
22. 04. 2013 | 17:40

zemanovec tvrdý a neoblomný idol chudých napsal(a):

Zeman není opilec, je to vizitka národa! Super člen, člověk, který nerozhádá skupiny lidí, miluje nikotin a dehet, spojuje lid proti bohatým, je to ideální zeman ... a nakonec to dobře dopadne jako Broučci od Karafiáta:¨)))
22. 04. 2013 | 18:20

strejc Josef napsal(a):

Bože, kolik slepenců slov jen volně souvisejících a zcela nesouvisejících musí člověk z té hromady odklidit, aby se až úplně na dně dostal opět k původnímu výroku (úmyslně neříkám - myšlence) v podstatě jen zopakovanému, ale nikterak nevyargumentovanému. Jediné co autor dokládá dobře je ono hospodské myšlení, které ho tak fascinuje. "závěr", že nezmění-li Zeman postoj k amnestii nemůže být lepším prezidentem než onen předchozí - to je krásná ilustrace analýzy na úrovni IV.cenové skupiny. Doufám, že domy, které navrhuje autor v Šanghaji mají lepší základy, než jeho hodnotící soudy...
22. 04. 2013 | 19:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé diskuse).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
22. 04. 2013 | 19:54

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Vskutku výživné,
v tomhle krachistánu máme jednoho pána tak moudrého, že je mezi znalci, pochopitelně hospodskými, označován jako etalon hlouposti.
Jmenuje se Marek Benda.
Autore, nejste blízcí náhodou příbuzní?
Genetika je prevít!
22. 04. 2013 | 19:58

Az napsal(a):

Jan Benda je píp, píp, píp, a ke všemu zasr-píp píp. Slušněji to nejde.

Amnestie jsou monarchistický relikt, který nepatří do právního řádu demokratického státu a do doby než budou bez náhrady zrušeny, tak je třeba tento zločinný nástroj nepoužívat. A i kdyby byly amnestie a abolice něco nadpozemsky krásného a ušlechtilého, tak jsou pořád jen právem prezidenta a v žádném případě nejsou jeho povinností.
22. 04. 2013 | 20:01

alfabet Huxley napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem cca 50 Vašich příspěvků, které neměly nic společného s mým záměrem s těmito stránkami, tedy získat prostor pro neomezené šíření vlastních názorů.

Děkuji za pochopení.

Váš alfabet Huxley, pirát
22. 04. 2013 | 21:28

probenda napsal(a):

Bendo

žádné čechy neexistují, je pouze Česká republika. Když už máš tu drzost sem něco psát, tak se nauč alespoň zeměpis, troubo.
22. 04. 2013 | 21:34

drevokocurhunter napsal(a):

ze se Zeman zreknul moznosti udelovat milost a vyhlasit amnestii je neoddiskutovatelna populisticka hloupost. Nic na tom nezmeni nafoukani malomestaci ci hloupe veverky.
22. 04. 2013 | 21:47

cnemo napsal(a):

No, ze Zemana nadšený nejsem ale je to pořád lépe, než kdyby byl prezidentem senilně dementní povaleč, restituční podvodník a kámoš lidských řezníků (Kosovo & jeho "vláda"). On je něco, jako jako zahradní trpaslík. Z dálky vypadá jako trpaslík a když přijdete blíž, tak je fakt sádrovej.
22. 04. 2013 | 21:54

TNT napsal(a):

No tohle je zase něco. Pan Benda objevil, že prezident je špatný, protože se vzdává napravovat křivdy soudů. Jenže já přece jen věřím více těm soudům, zvláště když těch možností na opravu je spousta, než jednomu ze staříků, co se ucházeli o úřad (a to ještě vyhrál ten menší senil). Připomínám, že v hospodách (přímo v nich!!!) se neodehrávala ani tak levicová politika, jako především kampaň pana Schwarzenberka. Jednou s hercem, jindy s hérečkou nebo studenty, kníže si dal pívo, nonšalantně setřel pěnu ze šlechtického kníru, něco nesrozumitelně zahuhlal a odešel do dalšího pajzlu (to, co navštěvoval, opravdu nebyla žádná I. cenová skupina). Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nikoho jiného jsem tak plánovitě obrážet hospody a pivnice neviděl. Takže pane Bendo, zavzpomínejte a nevymýšlejte si větné konstrukce tak, by se Vám to pěkně rýmovalo...
23. 04. 2013 | 01:40

Yossarian napsal(a):

Přiznávám po dobrém, nedočetl jsem, došlo mi to oč půjde. Hned po "levicové hospodě" a hrubce jak Brno "zůčastnili".

P.S. autorovi: aby bylo jasno - u voleb jsem byl a Zemana nevolil (ani jednou). A tyhle komunistické manýry (byť pervertované doprava), všechno udělat černobílé, ploché, bytostně nesnáším.
23. 04. 2013 | 06:15

LudekDXB napsal(a):

Jestli jsem to dobře pochopil tak článek pojednává o tom co Miloš Zeman slíbil a nesplnil. V tomto případě slíbil, že se bude zabývat amnestií Václava Klause a nyní se amnestií nezabývá. Bohužel většina bojovníků za respektování Zemana tento fakt poněkud ignoruje.
23. 04. 2013 | 07:27

pamětník napsal(a):

LudekDXB:
Miloš Zeman slíbil, že se bude zabývat amnestií Václava Klause??
23. 04. 2013 | 08:59

resl napsal(a):

"pamětník" - velký obdivovatel Klause a Husáka předstírá pěkně po bolševicku, že nechápe a jak je vtipný, tak stejně se chová komunista Ševčík z VŠE v domnění, že díky účetnímu z Hradu mu estébácké praktiky projdou i na fakultě.
23. 04. 2013 | 09:45

kykyrýk napsal(a):

ahojky zeman zakoupil test na alkohol za milion!!!! to je bourák
23. 04. 2013 | 10:17

Karel (taky) napsal(a):

Volil jsem Zemana, leč s nechutí a radost jsem z toho neměl. Bohužel druhý kandidát druhého kola byl nevolitelný pro slušné lidi - první místopředseda Nečasovy a Kalouskovy vlády by měl chodit kanály a ne kandidovat na nejvyšší post. Drzost pravičáckého póvlu tímto jeho pokusem vyvrcholila. Naštěstí mu to nevyšlo.
23. 04. 2013 | 10:28

Mungo napsal(a):

Čechy nejsou Česká republika. Čechy jsou západní Morava.
---
- Čechy se ani ne před dvěma měsíci staly „zemanstvím“ ...
- ukazatelem hospodářského stavu Čech ...
- V Čechách se totiž neřeší hospodářské koncepce na Hradě ...
- je v Čechách faktickým místem praktické veřejné demokratické diskuze ...
- V Čechách najdete vždy víc lidí v hospodách ...
- celosvětové prvenství Čechů ve spotřebě piva ...
- o co v Čechách nyní opravdu jde ...
---
23. 04. 2013 | 10:29

Ivan napsal(a):

A viete na co padne Stvrta tisicrocna risa (EuroReich)...?
V tychto dnoch vydala EU spravu o pripravovanej smernici pre vyrobcov nakladnych aut a kamionovych tahacov a ich navesov a privesov..., ze budu musiet vyrabat tieto vyrobky znacne zaoblene, teda, aby sa skor podobali lietadlam premavajucim po cestach, ale bez kridel...

Spytali sme sa na nazor byvaleho ceskeho prezidenta Vaclava Klausa..., a potom aj sucasneho Milosa Zemana:

Vaclav Klaus: Vetsi nestydatou volovinu jsem uz davno neslisel, prominte za vyraz. Ty nakladaky prochazeji v modelove velikosti uz v navrhu cez aerodynammicky tunel, kde dizajneri odstranuji nektere veci, ktere se odstranit jeste daji, aby automobil kladl co nejmensi odpor... Hranate navesy jsou z duvodu uskladnenia kontajnerov hranatych tvaru... Okrem toho ty plochy soubezne s jizdou maji uz jen maly vliv na straty, ty urcuje rozptyl proudnic po nich na nabeznej casti...
Ja bych takovy dokumnt pro CR nkdy nepodepsal...!

Ten komisar je zjevne psychicky nemocny, a mali by hospitalizovat v strezenem blazici, jinak si muze namyslat, ze mu narostla kridla a pokusi sa o let z nevyssiho bodu bruselske centraly...

Milos Zeman: Ja jsem tim navrhem primo nadsen vy vite, ze jsem zaniceny
eurofederalista a tato smernice jeste intenzivneji zjednoti vsech 27 zemi EU
s centrem v Buselu... (po vysloveni slova Brusel sa Zeman trikrat klativo uklonil tym smerom v rytme hradcanskeho kyvadla..., s miernym spatnym prekmitom)... S podepasnim dokumentu nemam zadny problem, podepisu ho s nadsenim a vyzyvam k projevum nadseni aj ostatni obcany CR...!

A este jedna otazka pan prezident: Po vasej inauguracii ste pozvali na vztycovanie vlajky EU pana Barossa... Obdarovali ste ho povestnymi svestickami z vlastnej zahradky...? Ne, pane redaktore a vy by jste to pri vasem vzelani mel vedet, ze svestky na jare nezrajou, ale na podzim. Potom mu prinesu kosik svesticek z vlasni zahradky primo do Bruselu... (po vysloveni slova Brusel sa Zeman trikrat klativo uklonil tym smerom v rytme hradcanskeho kyvadla..., s miernym spatnym prekmitom)...

Dekuji vam za pozornost

A viete na co padne Stvrta tisicrocna risa (EuroReich)...? No predsa na tie Hujerove svestky...
23. 04. 2013 | 10:36

Tazatel napsal(a):

Ivan,

myslíte, že NWO antisociální levičák číro se při vyslovení slůvka EU třikrát nepřežehná a nevzpomene se na své četné rodové majetky v různých zemích Evropy?
23. 04. 2013 | 11:35

Zdeněk Brom napsal(a):

Zajímavé čtení.
Zeman i Schwarzenberg jsou politický šrot bez vize, který žije jen ze své podstaty a pohybuje se strvačností. Jejich voje zde do sebe buší na úrovní svých "vůdců". Většinou jen zlostně prskají, žijí ve svých iluzích a na kloudný argumentační střet śe nevzmohou. Obě strany doufají, že jejich korouhevník vydrží déle, protože by se staly opuštěnými sirotky.

Čest výjimkám, které na toto bojiště zbytečnosti a zapomnění zavítaly náhodou nebo s úmyslem něco zachránit.
23. 04. 2013 | 13:50

gabriela napsal(a):

Zdeněk Brom

Psychologové a filosofové říkají, že způsob jakým se vyjadřujeme o druhých, je v podstatě popis a kritika sebe samého. Nevypovídá to vůbec nic o těch druhých, ale o kritikovi samotném to poví mnohé...

Zajímavé čtení - jak se vám to čte ?

Zdeněk Brom učitel i Zdeněk Brom archeolog jsou historický šrot bez vize, kteří žijí jen ze své podstaty a pohybují se setrvačností. Jejich voje zde do sebe buší na úrovni svých (historických) "vůdců". Většinou jen zlostně prskají, žijí ve svých iluzích a na kloudný argumentační střet se nevzmohou. Obě strany doufají, že jejich korouhevník vydrží déle, protože by se staly opuštěnými sirotky...

Čest výjimkám, které na toto bojiště zbytečnosti a zapomnění zavítaly náhodou nebo s úmyslem něco zachránit ;-) ...
23. 04. 2013 | 14:42

zdenekbrom napsal(a):

gabriela:

Tak teď už vím, co říkají psychologové a filosofové. Bohužel nevím, co říká gabriela :)
23. 04. 2013 | 14:49

gabriela napsal(a):

Zdeněk Brom

Gabriela říká - uberte plyn, pane učiteli ...

Já vím, že sníte a toužíte minimálně po badatelské činnosti v ÚSTRU, a že se vám sen ne a ne vyplnit. To ale neznamená, že budete frustrovaně bušit do všech bližních svých ;-)
23. 04. 2013 | 14:59

zdenekbrom napsal(a):

gabriela:

Tak tomu už rozumím.

Při psaní příspěvku jsem kupodivu na ÚSTR vůbec nemyslel. Spíš mi přijde dost tragické, když dva tábory do sebe buší stylem, který je tu předváděn. Je to jen ztráta sil a přiznání, že ani na jedné straně není žádná vize a budoucnost. Jen boj o moc.

Historické "perly" zde uváděné už raději nekomentuji.

Co se týká ÚSTRU, přeji si jediné - přístupnost archivu, aby konečně padly odpovědi na některé otázky.
23. 04. 2013 | 15:06

dennis napsal(a):

Pane Brome,
Vy jste mne nepochvalil za moji obhajobu pana architekta Bendy (21. dubna 18:18) na pravo se i z velke vzdalenosti vyjadrit a projevit svuj vlastenecky nazor. A ted nevim, o ktere voje se opiram ja, kdyz busim proti vsem.

Ale napsal jste to pekne bridce. Nic nedejte na kritiku Vasich slov. Ja bych Vam obratil palec nahoru. :-)
23. 04. 2013 | 15:51

gabriela napsal(a):

gabriela

"Při psaní příspěvku jsem kupodivu na ÚSTR vůbec nemyslel."

Tak to je dobré, to se dá ještě léčit ;-)

"Co se týká ÚSTRU, přeji si jediné - přístupnost archivu, aby konečně padly odpovědi na některé otázky."

O.K., to si přejeme asi všichni. Mimochodem, co říkáte na sociologa Vladimíra Čermáka, který působil v ÚSTRU jako badatel? Vedle Vaší maličkosti a dalších osobností bych ho velmi ráda viděla ve výběrovém řízení, spolu s dalšími erudovanými badateli a historiky.

Konkrétně pozice řádného ředitele ÚSTRU by mu moc slušela.
Samozřejmě, že až v době, kdy vyprší prozatimní mandát současné ředitelky ÚSTRU.

Znáte jeho díla? Pokud ne, vřele doporučuji nejen Vám osobně, ale úplně všem ...

Operace listopad 1989 : o putování české společnosti odnikud nikam a zpět a o jejím hledání cest jinudy a jinam / Vladimír Čermák

Operace Srpen 1968 : o "psyopu" československé společnosti, problémech sovětského vládnutí a o mnoha dalších faktorech událostí roku 1968 / Vladimír Čermák

Operace Únor 1948 : o trávě pod asfaltem, izraelském faktoru, ruských archivech a o vědě něvědě / Vladimír Čermák
************************************************************

Tak teď jsem se právě dozvěděla fantastickou informaci. A pak, že Miloš Zeman není šachový velmistr. Pozice krále na šachovnici mu velmi sluší. Myslím, že jsem se právě virtuálně zamilovala. Díky Bohu, můj hlas nebyl v žádném případě ztracený. Na Miloše Zemana nikdo nemá ;-)

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/224015-zeman-rozehral-diplomaticke-sachy-schwarzenberg-hrozi-padem-vlady/

Pa všem, odcházím dnes od compu, je co slavit :-) ...
Myslím, že jsem se právě zamilovala do svého prezidenta Miloše Zemana. Můj hlas nebyl v žádném případě ztracený. Na Miloše Zemana nikdo nemá ;-)
23. 04. 2013 | 16:17

gabriela napsal(a):

zdenekbrom - to bylo pro Vás ;-)

opravuji ...

Při psaní příspěvku jsem kupodivu na ÚSTR vůbec nemyslel."
Tak to je dobré, to se dá ještě léčit ;-)

"Co se týká ÚSTRU, přeji si jediné - přístupnost archivu, aby konečně padly odpovědi na některé otázky."
O.K., to si přejeme asi všichni. Mimochodem, co říkáte na sociologa Vladimíra Čermáka, který působil v ÚSTRU jako badatel? Vedle Vaší maličkosti a dalších osobností bych ho velmi ráda viděla ve výběrovém řízení, spolu s dalšími erudovanými badateli a historiky. Konkrétně pozice řádného ředitele ÚSTRU by mu moc slušela. Samozřejmě, že až v době, kdy vyprší prozatimní mandát současné ředitelky ÚSTRU.
Znáte jeho díla? Pokud ne, vřele doporučuji nejen Vám osobně, ale úplně všem ...

Operace listopad 1989 : o putování české společnosti odnikud nikam a zpět a o jejím hledání cest jinudy a jinam / Vladimír Čermák

Operace Srpen 1968 : o "psyopu" československé společnosti, problémech sovětského vládnutí a o mnoha dalších faktorech událostí roku 1968 / Vladimír Čermák

Operace Únor 1948 : o trávě pod asfaltem, izraelském faktoru, ruských archivech a o vědě něvědě / Vladimír Čermák
************************************************************

Tak teď jsem se právě dozvěděla fantastickou informaci. A pak, že Miloš Zeman není šachový velmistr. Pozice krále na šachovnici mu velmi sluší. Myslím, že jsem se právě virtuálně zamilovala. Díky Bohu, můj hlas nebyl v žádném případě ztracený. Na Miloše Zemana nikdo nemá ;-)

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/224015-zeman-rozehral-diplomaticke-sachy-schwarzenberg-hrozi-padem-vlady/

Pa všem, odcházím dnes od compu, je co slavit :-) ...
23. 04. 2013 | 16:27

Zdeněk Brom napsal(a):

dennis:

Na každém bojišti se najdou civilisté, kteří se snaží něco pochopit a přežít. Případně se k danému vyslovit :)
23. 04. 2013 | 17:11

Nazdarbazar napsal(a):

Z.Brom,

po bitvě je každý generálem.
23. 04. 2013 | 17:18

Poučený optimista napsal(a):

gabriela,

nejásejte předčasně. Od Číra je to jenom prázdná póza odkoukaná od Kačky P..
23. 04. 2013 | 17:41

dennis napsal(a):

Pane Brome, ja jsem mel take modrou knizku. Jako pan prezident. :-) Prezivam a vyslovuju se (pokud to stihnu) ke vsemu. A co Vy? Zase nam napiste blog. Muzete si take doprat sve verne diskutery na chvilku jen pro sebe. A my se vam za to odplatime svou pozornosti. Mate osobni kouzlo, ktere nenecha zadneho diskutera lhostejnym. Ja diskuse s Vami take silne prozivam. A dik za slovo.
24. 04. 2013 | 01:05

gabriela napsal(a):

Poučený optimista

Máte pravdu, byla to póza. Číro je nádherně předvídatelný. Téměř během mrknutí oka už stačil otočit o 180 stupňů. Ostatně jako vždy, když vyhrožoval odchodem z vlády ;-)
24. 04. 2013 | 10:41

 stejskal  napsal(a):

Vše ostřížím zrakem sleduji, i když tu (zdánlivě) nejsem.
30. 04. 2013 | 19:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy