Opomíjený Záviš Kalandra

10. 11. 2012 | 06:42
Přečteno 13294 krát
Záviš Kalandra se narodil před 110 lety 10. 11. 1902 ve Frenštátu pod Radhoštěm. V letech 1923-1936 byl členem KSČ, v roce 1950 byl popraven v procesu s Miladou Horákovou. Dnes opomíjený český levicový intelektuál, novinář a publicista, estetik a umělecký kritik, filosof a historik.

null
null

Foto Záviše Kalandry v studentských letech

Osud Záviše Kalandry není tak připomínaný jako osud doktorky Horákové. Kalandra byl sice po roce 1989 rehabilitován, jeho životní příběh se však v polistopadových časech nestal středem zájmu. V roce 1991 byl vyznamenán in memoriam Řádem T. G. Masaryka I. Třídy a v roce 1994 byl vydán sborník jeho prací „Intelektuál a revoluce“. Jméno Záviš Kalandra však je dodnes známější opravdu málokomu.
Antikomunistům vadí jeho radikálně levicové názory, ortodoxním stalinistům zase jeho rozchod s praxí zbolševizované KSČ. Na jedné straně zapálený levičák, který se upřímně nadchnul myšlenkou revolučního překonání starého světa. Na druhé straně vyobcovaný renegát, který se odmítl poddat ideovému monolitu, panujícímu v tehdejší .komunistické straně a který si dovolil kritizovat i poměry v SSSR. Rozsudek nad Kalandrou byl zrušen již v roce 1968, ale plná společenská rehabilitace byla stále nemožná. V 60. letech sice o ní usilovala rehabilitační komise Svazu českých spisovatelů, ale s nástupem normalizace tyto snahy padly.

Kalandra a meziválečná kulturní avandgarda

Připomenutí Kalandry je třeba začít už jeho studentskými lety. Během studia klasické filologie a filozofie na Univerzitě Karlově pracoval v studentské komunistické frakci (Kostufra), kterou vedl se studentem práv Ivanem Sekaninou. Ve svých 21 letech již vstoupil do KSČ a po skončení studia pracoval ve stranickém tisku (nejdříve v „Mezinárodní tiskové korespondenci“, také v „Dělnické rovnosti“ a jako šéfredaktor „Rudého večerníku“), Získal si jméno v stranických i intelektuálních kruzích a v roce 1929 se přesunul do Rudého práva.
Přehled jeho díla je značně široký. Jako literát debutoval v roce 1926 v časopise „Avantgarda“. Jeho disertační práce se věnuje Parmenidově filosofii a projevuje se tu už vliv historického materialismu. První jeho knihou byla „Zapovězená Ženeva“ (1932), kde už kriticky rozebírá i praxi v SSSR. K 500. výročí porážky husitského hnutí v bitvě u Lipan napsal knihu „Znamení Lipan“ (1935), kde formuluje svůj názor na husitství. Zájem o českou mytologii vedl k historickému dílu „České pohanství“ (první část rukopisu zabavilo gestapo, dokončeno a publikováno bylo až r. 1947, znovu vydáno v roce 2002). Zkoumá v něm nejstarší pověsti s pomocí moderní mytologie a religionistiky. Kalandra publikuje i v „Levé frontě“, časopisu levicových intelektuálů, který měl nahradit kulturní organizaci Devětsil.
Kalandra se nespokojoval jen s filosofií Marxe. Jako vzdělaný člověk chápal, že každé učení o člověku musí být otevřené. Docenění psychických momentů lidské individuality ho vedly k zájmu o Freudovu psychoanalýzu a např. i Schopenhauerovu filozofií. Zájem o estetiku ho přivedl do Surrealistické skupiny a k přátelství s Vítězslavem Nezvalem a Karlem Teigem. Zajímal se o úlohu freudismu v surrealismu a napsal k tomu studii „Princip slasti a princip reality v umění“ (1934). Do máchovského sborníku přispívá statí „Mácha a Palacký“ (1936). Se surrealismem souvisí i Kalandrovo poslední dílo, nedokončená studie o kritice analýzy snů „Skutečnost snu“ (1949).
Kalandra překládá a propaguje francouzské surrealisty – viz např. jeho stať „Čin André Bretona“ (1935). Básník Breton, který byl od roku 1927 člen francouzské komunistické strany věřil v syntézu úkolů přeměnit život (Arthur Rimbaud) a přeměnit svět (Karel Marx), André Breton také, když vešel ve známost rozsudek smrti nad Kalandrou, protestoval proti tomu spolu s dalším francouzským literátem Albertem Camusem (rovněž krátce členem komunistické strany). Ovšem jiný francouzský autor, Paul Eluard se Kalandry zastat odmítl.

Konflikt Kalandry s KSČ

V letech 1932-1936 zrál Kalandrův konflikt s KSČ. Poprvé ho zbavili funkcí v roce 1934 po drtivé kritice jeho reakce na události v Dollfussově Rakousku. Populárního redaktora nakonec ještě udělali šéfredaktorem listu Haló noviny. Společně s Juliem Fučíkem a Kurtem Konrádem rediguje také Tvorbu. Sblížil se ale také s bývalým kolegou z Rudého práva Josefem Guttmannem, vyloučeným v prosinci 1933 z KSČ za nesouhlas s taktikou moskevské kominterny vůči sociální demokracii v Německu v rámci boje proti fašismu.
Kalandrův vrstevník Guttmann původně přichází po roce 1929 s Gottwaldem a pomáhá mu bolševizovat stranu. Jako člen politbyra a šéfredaktor Rudého práva byl prakticky druhým mužem ve straně. Kominterna však byla k pokusům přehodnotit vztah k sociálním demokratům a dalším složkám dělnického hnutí nesmlouvavá. V této době ještě svého přítele Záviš Kalandra kritizuje z levicových pozic.
K definitivní roztržce s KSČ došlo v létě 1936 v souvislosti s moskevskými procesy, kde se účtovalo se „starou gardou“ Leninových spolupracovníků, Zinověvem, Kameněvem a Bucharinem. Tehdy začal v SSSR veřejný monstrproces vedený prokurátorem Vyšinským, který byl předobrazem pozdějších poválečných politických procesů v Československu. Samozřejmě nešlo o řádný proces, ale předem zinscenované divadlo na téma „špionážně-teroristických zločinů“.
Kalandra tehdy rozeslal odběratelům Rudého práva leták s kritikou procesů. Společně s Guttmannem pak vydal brožurku „Odhalené tajemství moskevského procesu“ (1936). Snaží se o kritiku stalinského teroru, ale stále věří v možnost demokratického leninismu. Vystoupení mu přesto vyneslo kritiku nejen stranického vedení, ale i jeho kolegů. Na Kalandru razantně útočí levičácký literární kritik Ladislav Štoll a pozdější normalizátor ale i jeho další a slavnější souputník Julius Fučík.
O Julka Fučíka se pak Kalandra zase otřel za jeho knihy o SSSR. Inu, větším vzorem mu zřejmě byl prokletý Artur Rimbaud, revoltující proti všem tabu a iluzorním pravdám. Proti němu nekompromisně vystoupil i uznávaný historik a sympatizant KSČ prof. Zdeněk Nejedlý. Pro Kalandru však bylo otevřené vystoupení vůči moskevským procesům se starými revolucionáři věcí svědomí a ani tlaku různých levicových autorit neustoupil..
Následkem bylo nejen vyhození Záviše Kalandry z Tvorby ale i jeho vyloučení z KSČ s obviněním z trockismu. Kalandra se skutečně stýkal s Wolfgangem Salusem z německé „KDP-Opposition“, který byl osobním přítelem a stoupencem Lva Trockého. Přesvědčeným trockistou ale Kalandra nebyl. Zpočátku chtěl obrodit komunistickou stranu na bázi skutečného marxismu. Ve snaze vytvořit alternativu ke stalinistické politice vytvořil „žižkovskou“ frakci vydávající časopis „Proletář“ v r. 1937 a „Proletářské noviny“ v r. 1938. Zveřejnil tu např. text prohlášení „Protestujeme“, který kritizoval 2. moskevský proces a ke kterému se připojil i Karel Teige, František Halas, Jaroslav Seifert, Jaroslav Ježek či Toyen.

Kalandra během světové války a po válce

Nástup Hitlera zužoval opozičníkům prostor. Nakonec se Záviš Kalandra uchýlil do Peroutkovy „Přítomnosti“ a působil v nakladatelství Mazač (vydávání Naučného slovníku aktualit). Přesvědčení o nezbytnosti širší nadstranické spolupráce proti fašismu přivedly Kalandru také do obrázkového časopisu „Světozor“.
Mezi jeho přátele patřila i láska Franze Kafky, publicistka Milena Jesenská. Stejně jako Kalandra se v roce 1936 rozešla s KSČ. S nástupem fašismu spolu působili v odbojové skupině „V boj“, která měla za úkol organizovat přechody hranic do Polska. Po obsazení republiky gestapo Z. Kalandru zatklo již v září 1939 na základě jeho komunistické minulosti. Válku strávil v koncentračních táborech Ravensbrück a Sachsenhausen. Jesenská v Ravensbrücku v roce 1944 zemřela, Kalandra se konce války dožil.
Po osvobození se již nechtěl politicky angažovat. Věnoval se výhradně vědecké a spisovatelské tvorbě. Opakovaně však varoval před „stalinským režimem a jeho pomstychtivostí“. Politicky se blížil národním socialistům, o čemž svědčí fakt, že přispíval do jejich periodik (Slovo pracujících), ale měl blízko i k sociálním demokratům (psal do jejich týdeníku Cíl). Pod pseudonymem František Kohout vydal knihu „Socialisté a antisemitismus“ (1946)
Obnovil styky s přáteli ze studií, zejm. s literátem Lacem Novomestským. Z jeho popudu napsal pod pseudonymem Juraj Pokorný příspěvek k výročí vystoupení Slováků v roce. 1848 „Zvon Slobody“ (1948). Laco Novomestský byl významným členem komunistické strany, pro podezření z buržoasního nacionalismu byl zatčen v roce 1951. Tím se Kalandra dostal do okruhu osob, v němž StB začala po únoru 1948 „slídit“ při přípravě politického monstrprocesu, který měl zastrašit všechny kritiky nově nastolených pořádků. Na rozdíl od Kalandry byl později Novomestský rehabilitován a dokonce získal titul národního umělce. V této době se také Kalandra setkává s mladičkým Zbyňkem Fišerem, filosofem později známým členem undergroundu pod jménem Egon Bondy.

null
null

Foto Záviše Kalandry z procesu s Miladou Horákovou

Cesta Kalandry na popraviště

Záviš Kalandra byl zatčen 7. 11. 1949, když si StB přišla pro MUDr. Ungára, Kalandrova přítele a švagra. Ústřední motivy Kalandrových výslechů jsou trojího druhu: „trockistická“ minulost, styky s Novomeským (výpovědi „na Novomeského“ se zřejmě měly použít později ke kompromitaci „slovenských buržoazních nacionalistů“) a s doktorem Oldřichem Peclem. Tento starý přítel se stal pojítkem mezi Kalandrou a „ilegální skupinou národních socialistů“, která v představách strůjců procesu organizovala „rozsáhlou prozápadní špionáž“.
Kalandra se díky svým poválečným článkům pro zahraniční tisk poznal s Mary Bakerovou, anglickou tlumočnicí americké tiskové agentury United Press a seznámil s ní též Oldřicha Pecla. Podnikatel Pecl chtěl, aby zahraniční tisk měl k dispozici nezkreslené informace o situaci v zemi. Vzniklo z toho obvinění, že Kalandra sabotoval základní zájmy průmyslu. Měl to provést tak, že předal Bakerové ke zveřejnění v americkém tisku seznam švýcarských firem, jejichž prostřednictvím obcházelo Československo americké embargo na strategické zboží. A prokurátor Urválek tak z Kalandry udělal na objednávku odporného špiona.
Kalandra byl jeden z mála, kdo si ve skupině třinácti obviněných, kteří stanuli v červnu r. 1950 před Státním soudem jako „členové ilegálního vedení spikleneckého centra“, již na počátku vyšetřování uvědomoval, že o jeho vině bylo rozhodnuto předem a očekával trest smrti. Z dochovaného zvukového záznamu jeho výpovědi je patrné, že zůstal nezlomen a k absurdním obviněním přistupoval s ironií a sarkasmem. Propagandistická dobová brožura ovšem tvrdila, že se při výsleších doznal.
Na Kalandrově osudu nemohly nic změnit odvolání ani žádost o milost adresovaná prezidentovi Klementu Gottwaldovi jeho ženou. Telegram za propuštění Záviše Kalandry poslal prezidentu Klementovi Gottwaldovi nejen představitelé světové kultury Albert Camus a André Breton, ale i světově proslulý vědec Albert Einstein. Gottwald však tento rozsudek smrti, stejně jako řadu dalších, podepsal. A tak Kalandrova vzpoura svědomí skončila 27. června 1950 na popravišti.

Na pomník národně socialistické poslankyni Miladě Horákové přispěli dnes také představitelé politické levice všech barev. Na Záviše Kalandru, představitele levicové kulturní avandgardy z 1. republiky však stále mnozí pozapomínají. Název Milady Horákové dnes nesou široké třídy a ulice v Praze, Brně, Ostravě, Plzni či Hradci Králové. Podle Záviše Kalandry je pojmenovaná jen krátká ulička ve Vsetíně. K letošnímu výročí mu má být v jeho rodném Frenštátě ještě odkryta na zdi ZŠ Tyršova pamětní deska. Jeho životní příběh si ale zaslouží být důkladněji připomínán. A to nejen na levici.

null
null

Foto rodného domu Záviše Kalandry ve Frenštátu

Publikováno na www.vasevec.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Pane autore, opravdu nic ve zlém, ale měli byste to slovo "komunistická" ve vašem názvu opravdu vynechat, jinak vás budou lidé vždy napořád spojovat s Gottwaldovou partou s rukama od krve, kteří si mysleli, že plánováním je možné řídit lidskou společnost a pak nastane všeobecné blaho. Tak to prostě je a nějak nikdo netuší, proč na tom názvu napořád trváte. To je asi tak podobné, jako kdyby si nějaká nová strana zvolila zkratku NSDAP, kde by obsah zněl třeba: Národní strana demokracie a práva. Takže kdybych vám řekl, že jste tímto volové, tak by mě l.s. smazal, a tak to neřeknu...... Jasně trochu tuším proč tomu tak je, je to jistá síť pro orientaci a polapení té části voličů od starších ročníků, ale dnes je opravdu jiná doba a potřebujete mladé, i když musím uznat, že vaším největším náhončím je jistý Al Kalousek, který v době nečasu se činí tak, že k vám dolova vybavuje přeplněné linkové autobusy plné nespokojených či snad nasr...ch lidí vč. těch mladých!
Pěkný den!
10. 11. 2012 | 06:59

Maximus napsal(a):

Ještě dodatek.

Vzpomínám si také na Petra Kalandru, synovce Záviše Kalandry, to byl fajn muzikant, pákrát jsem ho slyšel a viděl naostro, ten by s tímto článkem asi měl problém.....
10. 11. 2012 | 07:05

Pepa Řepa napsal(a):

Ale no tak.
Každý máme svého kostlána ve skříni, každý máme nějaký ten hřích mládí.I Kalandra. Jako Seifert i Nezval.Hlavně, že Kalandra prokouknul. Někteří neprokoukli dodnes. Sedíte s nimi v lavici. Hmm, Ladislav Štoll, Julek, ještě chybí Gusta Fučíková.Hezký.

A kdopak tomu Kalandrovi zakroutil asi krkem? Kdopak to byl?
Nevyšetřoval ho děda Grebyho, tam se řemeslo dědilo.
http://www.youtube.com/watch?v=FepKp0yM4lk
10. 11. 2012 | 07:05

Pepa Řepa napsal(a):

Jo Petr Kalanda, tomu by se z toho obracel kufr.
10. 11. 2012 | 07:07

Pepa Řepa napsal(a):

Stejně je to zvláštní komunistická sebereflexe. Místo toho, abych tepal do těch, s kterými sedím v lavici, dozorců a estébáků vyzdvihnu jednoho popraveného a dělám, že kdysisoudruha popravili Marťani.
10. 11. 2012 | 07:12

Maximus napsal(a):

Pepa Řepa

Nazdar Pepíku. To prokouknutí je roztomilý výraz, nakonec i takový duševní gigant jako byl třeba Jan Werich před 2.WW trochu kolaboroval s komunistickými názory, ale návštěva země kde zítra znamená včera, ho zbavila iluzí! Ono je to těžké, třeba ultra pravičák Sášenka Vondrů si formoval protikomunistické názory v Ústí nad Labem, kdy jeho taťka bylel v domě zubaře (kamarád starého Vondry), kterému komunisti sebrali živnost. Jenže dnes je tenhle pašík ve funkci a ejhle, ProMoPro mu sluší, že? Manýry hodné komunisty! A tak je to s velkou částí našich "demokratických" politiků! Po r.1989 od komunistů jich spousta nalezla k ČSSD, menší část k ODS a bylo vymalováno, už naráz nebyli "soustruzi"! Ale když tak koukám na novou mladou generaci odkloňovačů a budovatelů kapitalismu české verze, tak už spousta z nich komunisty i s těmi jejich alegorickými vozy na 1.máje nepamatuje, ale chovají se ještě mnohem hůř. Jo, to jsou ale paradoxy pane sládek, že? Prostě my lidé jsme asi sviňáci a na politickém režimu nezáleží, sviňáci se rozlezou vždy v nejvyšších patrech mocenské struktury a G.Orwell by jen koukal jako puk!
Pěkný den!
10. 11. 2012 | 07:18

Ríša napsal(a):

komunisti popravovali komunisty - jakýpak marťani. To snad autor říká jasně. Takže nad čím by se měl Petr K. ošklebovat. Nad fakty ?
A že popravený Kalandra není popravený Slánský je jasný taky. To nemění nic na tom, že byl Kalandra levičák a že být levičák není nic co by se mělo zatracovat.
10. 11. 2012 | 07:28

Pepa Řepa napsal(a):

Maximus
nevím ani jak to bylo s tátou Petra Kalandry. Jezdil s ním po světě, ale Petr netíhnul k nim ani náhodou, měl jich plné zuby. To vím z doby, kdy hrál se Zuzanou Michnovou. Škoda ho, vytáhnul Dylana, Younga a další
Tehdy-před válkou a těsně po- mohly ještě doznívat romantické představy i když mnozí iluze neměli a prokoukli hned.
Nevšiml jsem si, že by Dolejš někdy vášnivě tepal do Gottwalda, Grebyho či do těch dalších , kteří Klému pořád omlouvají.
Inu jeden mučedník se hodí.
To Marťani, našinci ne.
10. 11. 2012 | 07:33

peterka napsal(a):

Jo, jo, a furt se něco děje. A každý má svůj osud, kterému neunikne.
Jak říkají římané, (parafrázuji), že nikdy nevíš, jak zemřeš, je největší tvůj problém, který tě ovlivňuje.
A skutky tvoje jsou pak podle toho.
10. 11. 2012 | 07:38

český maloměšťák napsal(a):

Zajímavý článek o člověku, kterého příjmení znám pouze zprostředkovaně přes bluesmana Kalandru.
Bohužel " všeptákovský slet" samozřejmě využije blog k ostrakizaci Dolejše a spojí jej snad i s hladomorem na Ukrajině.

Dolejš
Co soudíte o pravosti tohoto ?
http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Rakovskeho_protokoly.pdf
10. 11. 2012 | 07:45

Maximus napsal(a):

Pepa Řepa

Ale jo, s tím jen souhlasím. Jenže..... Mohl bych zde uvést jak to s celým slavným komunismem a jeho vznikem ve skutečnosti bylo a kdo byl za jeho implementací do tehdejšího poválečného Ruska a hned bysme byli v sobě! Jen v Rusku bylo 82% všech nejdůležitějších činovníků z "dovozu" z jisté elity!

Jistá parta od financí, jistých Rockefellerů, Rotschildů a spol. tady potřebovala uvést do praxe své záměry, kterými si podmaňovala svět a pravdou je, že se jim to párkrát málem vymklo z rukou (Stalin, Hitler), ale kluci to dnes už prakticky zvládli, jen ještě Asie si chce dělat co chce, ale i na ty dojde. Nakonec tady mohu uvést něco co nad čím přestává neinformovanému člověku rozum stát, v r.1971 David Rockefeller doslova obdivoval Mao ce Tunga a ještě to veřejně ventiloval! On multimiliardář a viděl se v čínském šílenci. Jo, jo, chce to studovat a studovat literaturu a pak člověk zjistí, že je všechno úplně, ale úplně jinak!
Kontrolní otázka:
Jestli Pepíku víš, že jak Stalin, tak i Churchill měli spojení na nejvyšší partu co vládne západnímu finančnímu světu a že třeba Hitler měl kolem sebe jisté lidi, kde třeba Rudolf Hess nebo Martin Bormanm byli nedotknutelní vysocí zednáři. Nakonec Bormann nebyl nikdy dopaden, však také proč, když měl ochranu nejvyšších iluminátů z GB a USA.
Takže zdejší vraždění lidí po r.1950 na základě tlaku Moskvy a jejich poradců byla jen taková nedůležitá lokální epizoda, tedy z hlediska toho všeho proč a jak to začalo a kdo za tím vším ve skutečnosti byl a ještě je!
Shalom Pepo!
10. 11. 2012 | 07:55

Ládik!!! napsal(a):

Takových Kalandrů ještě může být... I vy jste adept. Greby zatím neprovedl debolševizaci.
10. 11. 2012 | 08:05

český maloměšťák napsal(a):

Dav se rozestřel jak ubrus a sbalen bude zrovna tak,
koktavec nikdy nepoletí - a už vůbec ne do oblak...

Ha, ha, ha....:))
10. 11. 2012 | 08:38

Radim Valenčík napsal(a):

Ad Maximus: "Pane autore, opravdu nic ve zlém, ale měli byste to slovo "komunistická" ve vašem názvu opravdu vynechat, jinak vás budou lidé vždy napořád spojovat s Gottwaldovou partou s rukama od krve, kteří si mysleli, že plánováním je možné řídit lidskou společnost a pak nastane všeobecné blaho. Tak to prostě je a nějak nikdo netuší, proč na tom názvu napořád trváte. To je asi tak podobné, jako kdyby si nějaká nová strana zvolila zkratku NSDAP"
Ono to zase není tak stejné. Případ Záviše Kalandry (i mnoha dalších a tak trochu i Jirky Dolejše) ukazuje, že jakékoli zneužití idejí v rámci komunistického hnutí k potlačování práv lidí mělo vždy velmi silnou vnitřní opozici - statečné a vzdělané lidi. Něco podobného nebylo u NSDAP ani v náznacích. Je to prostě o "jiné cenové skupině". Z hlediska společenského vývoje je tato odlišnost velmi podstatná.
10. 11. 2012 | 08:50

Analytik napsal(a):

To bylo na době rudého temna dobré: tresty se daly očekávat předem.
Stejně jako v právě končícím období modré totality:
nevinní bez soudu ve vazbě, vrazi a megazloději vyšetřováni na svobodě a pak zameteni pod koberec nebo odsouzeni na útěku.
Až na ty barvy se historie opakuje.
Dobře nám tak!
10. 11. 2012 | 09:24

Občan napsal(a):

Pane Dolejši,
a ten seznam Kalandra USA skutečně předal?

Děkuji
10. 11. 2012 | 09:27

šašek z Jihlavy napsal(a):

Maximus
Napsal jste, že "Jasně trochu tuším proč tomu tak je, je to jistá síť pro orientaci a polapení té části voličů od starších ročníků, ale dnes je opravdu jiná doba a potřebujete mladé, i když musím uznat, že vaším největším náhončím je jistý Al Kalousek, který v době nečasu se činí tak, že k vám dolova vybavuje přeplněné linkové autobusy plné nespokojených či snad nasr...ch lidí vč. těch mladých!"

Vy to tušíte, já jsem o tom přesvědčen. Však není náhoda, že členové KSČM patří v PS
ke služebně nejstarším poslancům. A asi jim to vydrží do penze. Otázkou zůstává, zda by byli ochotni odvádět do stranické kasy valnou část svého poslaneckého platu jako to činili předváleční komunisté. Proto potřebují masu těch nostalgických babiček a dědečků, aby jim ze svých důchodů trochu přispěli na režii.
Podle mého soudu není soudruh Dolejš komunista, ale pragmatický a cynický oportunista, stejně jako Kováčik, Marková, Opálka a vlastně skoro všichni.
10. 11. 2012 | 09:34

resl napsal(a):

p. Dolejš,
místo abyste zalezli metr pod zem, připomínáte vaše vraždy. 40 let jste měli aspoň na omluvu. Neudělali jste to nikdy. Až když jste přišli o moc, kterou jste si zakotvili v Ústavě. A neříkejte, já nic já muzikant. Podívejte se okolo sebe v jakém sajrajtu sedíte a kdo by ty oprátky znovu rád navlékl.
10. 11. 2012 | 09:35

šašek z Jihlavy napsal(a):

Stejskal
Dobrý den, doufám, že už jste vzhůru a bdělý. Mám zdvořilý dotaz: Můžete mi vysvětlit rozdíl mezi poblikováním zlých slovíček jako např. debil, zesral a debi.ů a sesr.l. Stále tápu. Děkuji in advance.
Váš, sincerely, šašek
10. 11. 2012 | 09:40

zdenekbrom napsal(a):

Pane Dolejši,

pohoršovat se nad tím, že je dnes Záviš Kalandra opomíjený, že po něm nejsou pojmenovány ulice atd., je z od Vás klasické chucpe.

Práce Záviše Kalandry byly čteny i v letech 1948 - 1989. Sice se daly těžko sehnat, ale dalo se. Osobně jsem studoval především České pohanství. Paradoxem je, že za jejich přítomnost v místě bydliště bylo možno inkasovat velké nepříjemnosti a riskovat vyloučení ze studia. Tak se tomu opomíjení zas tak nedivte.

Věcná poznámka: Ten výbor Intelektuál a revoluce mohl vyjít už v roce 1969, protože byl k vydání připraven.

Osobní poznámka: Pokud skutečně chcete pro oživení zájmu o dílo Záviše Kalandry udělat, pak znovu vydejte jeho díla. To je ve Vašich silách a možnostech.
10. 11. 2012 | 09:41

Libertad napsal(a):

Normální člověk, provede-li hnusný čin, snaží se změnit své jméno. Chce se skrýt, od hnusného činu odpoutat, zamést ho pod koberec. Skupina občanů, hlásící se k hromadě hnusných činů, na svém jménu trvá. Dokonce nám o tom jeden z těch občanů píše do veřejného prostoru. Asi proto, abychom nezapomněli. Nebojte se pane komunistický poslanče, já určitě nezapomenu.
Na druhé straně jste na mé stupnici výše než soudruzi ŠTECH, ŠKROMACH, FALBR a řada dalších, kteří si dnes hrají na sociální demokraty.
10. 11. 2012 | 09:46

Marek Kobera napsal(a):

To autor:

Pěkné, pane místopředsedo. Bohužel jsou ve Vašem spisku výrazy, které neznám:
pan Eluard,
bolševizovat a
demokratický leninismus.

Přístě vydejte glosář.
10. 11. 2012 | 09:47

bzukot napsal(a):

Mj.se psávalo i,že Kameněv a Zinověv zveřejnili zrádcovsky termín a podrobný plán povstání říjnové VŘSR 1917 v novinách o tři týdny před jeho realizací,takže nezůstalo utajeno.Zimní palác proti útoku pak chránil narychlo přivolaný ženský pluk kozaček.I v době skutečného útoku na Zimní palác.Lenin umřel 1924,Stalin 1953 tuším,Kerenskij až někdy v sedmdesátých létech v USA.
Mj.se píše stále na Internetu,že historicky první doložený Přemyslovec byl Mojmír (860 n.l. tuším),ale Kalandra prý sám vymyslel 7 jmen legendárních Přemyslovců před ním,která se v literatuře od těch dob často objevují.
Já nevím toho Seiferta zaplétají posmrtně do Charty 77,petice za propuštění V.Havla,i do Kalandrových přátel.Věříte,že by ho při tom všem tehdejší Husákův režim pak navrhnul na Nobelovu cenu ? Nevím,nevím.
České básníky a literáty,kvůli obtížnosti češtiny většinou v cizině nepřekládají.Pouze Kundera emigroval do Francie,a tam si našel přítele Francouze jako překladatele.
Další co si myslím,že Gottwald-jako Ježíš-Gorbačev jako Jidáš a V.Havel jako apoštol Petr a Pavel tvoří jednu vývojovou linii kompaktní-mysteriálnosti v politice východu.Zvláště V.Havel je silně mystický.Gottwald možná okolnostmi a dobou,povahou a svejma ženskejma v rodině nebo situací,Gorbačev spíše strachem o sebe,když tři generální tajemníci před ním rychle za sebou zemřeli krátce po sobě.Raisa G. mi někoho připomíná,až si vzpomenu,někoho známého, mimo Rusko.Luxe-oba zemřeli v sametu rakovinou.Jó lehkej,vzdušnej,pohádkovej samet-ale jak pro koho.Klaus je mechsnika.Vrzající panty ekonomiky,která měla navázat na politickou mystiku,obepnout ji hmotou.Plodí ale žluč.
10. 11. 2012 | 10:08

Občan napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
"Pane Dolejši,
...Osobní poznámka: Pokud skutečně chcete pro oživení zájmu o dílo Záviše Kalandry udělat, pak znovu vydejte jeho díla. To je ve Vašich silách a možnostech. 10. 11. 2012 | 09:41"

A co kdybyste se pochlapili v rámci projektu "Jeden svět" a vydali to sami nebo ve spolupráci s KSČM? Alespoň trochu by to oslabilo totální jednostrannost toho propagandistického výplachu žákovských mozků, prováděného za prachy EU.
10. 11. 2012 | 10:11

bzukot napsal(a):

oprava :Klaus je mechanika
10. 11. 2012 | 10:15

zdenekbrom napsal(a):

Občan:

V projektu "Jeden svět" nejsem účasten, takže to bohužel jaksi nejde.
10. 11. 2012 | 10:16

Ernesto napsal(a):

Dolejši vám se asi nikdy nedostane té cti aby vaši spolupracovníci Vás zvali svým soudruhem ! Tím by jste získal určitě na vážnosti ! Ještě stále je lepší a hlavně upřímnější zváti se navzájem soudruhem nežli se poníženě oslovovat PANE ! Tak to je ! Nevěděl jsem že reakcionář Kalandra pochází z Rožnova ! Ach ti valaši ,plodí samé politické "genie" ! Viz- šef součastné ODS Nečas ,také valach jako poleno ! Za mlada v soc.svazu mládeže a dnes je s něj bijce levičáků ! Tak tomu nerozumím co jim tam v tom ČSM přednášeli ! Namísto kvalitních soudruhů držících se zásad marxismu leninismu vychovávali podráčeče nohou dělnické třídě ! Chtělo by to vážený ve vaši straně KSČM více revolučního ducha ! Přesvědčovat ty vaše kolegy v parlamentu ,nafoukané a omezené pravičáky kteří chtějí hrabat jen pro sebe a na pracující lidi v čeko zvysoka kašlou ! Blíží se vám výročí té vaši sametové truchlohry tak se předvedtě zdali ve vás jako národě zůstalo trochu toho revolučního důcha po vašich předcích husitech ! Naběhněte všichni v Praze na staromák k Husovu pomníku a lespon si na něj vzpomente jaký to byl hrdina na rozdíl od vás součastních lidiček v čekoslov. Já duch bojovníka za lepší zítřky ve světe Ernesta Th Guevary vás budu pečlivě sledovat ! Co si v čeko v budoucnu sami vybudujete ,to budete mít ! Tak se snažte jinak vás součastníky vaše příští generace proklejí !
10. 11. 2012 | 10:24

vasja napsal(a):

resl napsal(a):
p. Dolejš,
místo abyste zalezli metr pod zem...............
-----------------------------
Takovejch by tam mělo bejt, ale voni né.
Třebas Ficher, ten rači vyleze na Hrad. Ten kdyby uměl lítat v čase, seděl by tam i místo Háchy.
10. 11. 2012 | 10:30

marxík napsal(a):

Maximus, šašek z Jihlavy

Mohl bych klidně zůstat u pouhého oslovení, ale dodám ještě dovětek.
Kolegové, jaký je u vás rozdíl mezi komunistou a bývalým komunistou?
10. 11. 2012 | 10:51

zdenekbrom napsal(a):

Ernesto:

http://www.youtube.com/watch?v=a-OhtpoI-F8&feature=BFa&list=PL9311C2D854A01E5E
10. 11. 2012 | 10:57

fikus napsal(a):

objektivně a vzápětí odhadnul a definoval komunismus T.G.M.včetně jeho derivátů. Škoda tohoto státu v rozkladu, který upíná své zraky ke KSČ-M doufajíce ve spravedlivé nastolení poměrů. po amaterismu a destrukci "demokratických" stran. KSČM v názvu je přece promyšlená strategie pane Dolejši. Je třeba se vymezit, neboť se něco děje blbě a pak završit vítězný Únor s citací: !My to říkali co je kapitalismus zač"
Tato KSČm nového typu je stále nečitelná jako její odnože a historické ocásky. Má jediné plus: Nesmočili ještě zobáky
10. 11. 2012 | 11:13

Ernesto napsal(a):

jiridolejši proč nepíšete také o JULDOVI FULDOVI ? To byl člověk z ryzím srdcem a s přesvědčením pravého komunisti ! Tohoto básníka a hrdiny novináře si dejte do svého znaku a ne třešničky !!! Ernesto
10. 11. 2012 | 11:26

Viola napsal(a):

"že předal Bakerové ke zveřejnění v americkém tisku seznam švýcarských firem, jejichž prostřednictvím obcházelo Československo americké embargo na strategické zboží."

To by se mi také nelíbilo, ale dobře je, že už není trest smrti. Trest smrti bych udělila jen chladnokrevným vrahům.
10. 11. 2012 | 11:39

Maximus napsal(a):

marxíku

Vezměme si to nejdříve ze široka:
To je složitá odpověď. Touha po sociální rovnosti u nás lidí je stará jako lidstvo samo. Takže v základu je myšlenka komunismu (socialismus byla jen první fáze), správná. Bohužel při existenci peněz a nemožnosti podnikání, je už socialismus odsouzen k živoření resp. při soutěžení s kapitalismem nekonkurenční. Čínu do toho netahejme, tam se to také posere. Kapitalismus na bázi demokracie má i vyšší stupeň svobody, ale tady jsou také jisté limity. Bohužel i kapitalismus se dostal do fáze kdy mu dochází dech. Je tam více příčin, zřejmě nejhorší je polarizace majetků a tím i moci pro úzkou elitu lidí, tím bude zde stále větší sociální napětí a střety velkých skupin lidí. Tím, že lidé se neustále množí jako lumíci a vyčerpávají všechny dosažitelné zdroje surovin, energií, potravim, pitné vody a omezují prostor k žití a neskutečně ničí zejména flóru planety (třeba v Mali v Africe je již jen 6% plochy původní rozlohy lesů, nedal byste jim přez držku?) a to nemluvím o ohromném množství odpadu vč. toho toxického, tak nevidím v budoucnosti nic pozitivního! Jo a třeba Středozemní moře je dnes téměř vyžrané, ryb nět!
No a vy se ptáte na komunisty, kteří byli produktem jisté iluminátské židovské party, která jej vymyslela a použila k ovládnutí světa financí západního světa začátkem 20.století! Však také se na obou válkách pěkně tahle parta napakovala a nyní rozhoduje o dění prakticky v celém světě, vč. EU a o USA nepochybujte, ani náhodou.
Můžete na to vzít jed, že celá arabská revoluce vč, toho co se děje v Sýrii jejejich práce, však také akce Kosovo a Afghanistán byla jen příprava.
Téměř všichni vrcholní politici a důležité figury ve stěžejních organizacích a zejména finančních a exekutívních jsou jejich lidi, jen někteří občas uhnou a jsou odstaveni a to jakýmkoliv způsobem, J.F.K. kdyby mohl, tak by vyprávěl.

Stávající komunisty můžete hned rozdělit na několik skupin, ti co tomu věří a nic o skutečném původu komunismu nic netuší a celé myšlence naivně věří, pak jsou tu osvícení a kteří moc dobře vědí která bije, ale tyjí z toho třeba v politice, dále tu jsou různé varianty
komoušů a podkomoušů, Che Gevarů, Fidelů, Stalinovců, Brežněvů atd., atd. V podstatě jak by řekl velký V.K.
to je nesprávně položená otázka!

Ale mám vizi jak to dopadne, v podstatě to bude probíhat jako za poslední čas v New Yorku, voda, sníh, vítr atd. Planeta se už začíná bránit a termitskou čeleď nás lidi co zde pokácela (z hlediska planety za krátkou dobu) ohromné plochy lesů a 50% všech pralesů a vybudovala statisíce km2 betonových, zděných aj. ploch a objektů (města, letiště, dálnice, silnice atd.) a tím byla narušena vážně schopnost retence vody na pevnině, která způsobuje celý ten její koloběh (oceány-pevnina), prostě nestabilita počasí spláchne lidskou havěť z dějin planety Země. Bude to trvat ještě třeba 200 let, ale budou se dít věci. Už se těším na tornáda v Horní dolní. A to jsem nemluvil o okolnosti, že génius člověk spálil za cca 120 let prakticky všechny zásoby ropy, které se tvořili snad 1 mld. let v dávné histotii!
No a vy tady řešíte problém, jaký je ten či onen komunista, rozdělme je na ty, co umí a neumí plavat......
Sakra, jakže to bylo s tou potopou a Noemovou archou?
Přeji Vám pěkný slunný den!
10. 11. 2012 | 11:44

arnazach napsal(a):

Oživujte si, pane Dolejš, koho chcete, nikdo vám nebrání připomínat ty, již pokládáte za připomenutíhodné.

Avšak nestavte vedle sebe vraždu Dr Horákové a likvidaci komunisty komunisty, tedy zločin v rámci právního státu a akt zvykového práva v komunistické society.
10. 11. 2012 | 11:45

šašek z Jihlavy napsal(a):

Marxíku, že nás zkoušíte?
Odpověď je zřejmá a patří už ke zdejšímu folkloru(troufnu si tvrdit, že Maximus nebude nic namítat). Ten rozdíl je jako mezi černochem a bývalým černochem.
Michael Jackson byl typickou ukázkou.
10. 11. 2012 | 11:47

Maximus napsal(a):

šašek z Jihlavy (-:
10. 11. 2012 | 11:50

stejskal napsal(a):

Panu šašku,

aniž bych chtěl jakkoliv vstupovat do této debaty (můj názor na jakoukoliv totalitní ideologii je zde vcelku znám, netajím se jím), je Vámi uvedený slogan podle mne jedním z nejprimitivnějších, které zde opakovaně zaznívají (a je stejně ideologický jako to, proti čemu se vymezujete). Zjednodušené slogany myslím lidé používají proto, aby nemuselo moc myslet.

Být černochem není věc názoru ani volby, je to geneticky dáno a VŮBEC nic to o jedinci jako takovém nevypovídá (tedy kromě toho pigmentace pleti).

Být komunistou je věcí názoru a volby. Názory má možnost měnit každý z nás (a také to každý dělá, byť někteří jednodušší lidé o sobě prohlašují, že ne). To samé platí naštěstí i o volbě.

Nepřijde mi úplně vkusné, když někdo ze strany honosící se jménem "komunistická" a sdružující poměrně hodně lidí, kteří bolševickou totalitu vzývají, píše ódy na člověka, jehož příslušníci stejné strany nechali zabít v justiční vraždě, ale to je věc debaty.

S černochy to nemá vůbec nic společného. S tím, že člověk má právo se měnit, už vůbec ne.

Hezký den.

Libor Stejskal
10. 11. 2012 | 12:04

Viola napsal(a):

Maxime

"třeba v Mali v Africe je již jen 6% plochy původní rozlohy lesů, nedal byste jim přez držku?"

Komu přes držku?
10. 11. 2012 | 12:07

Viola napsal(a):

Pane Stejskale

"Nepřijde mi úplně vkusné, když někdo ze strany honosící se jménem "komunistická" a sdružující poměrně hodně lidí, kteří bolševickou totalitu vzývají, píše ódy na člověka, jehož příslušníci stejné strany nechali zabít v justiční vraždě, ale to je věc debaty."

A co dělá Občansko demokratická strana? Není to v bleděmodrém? Sice snad nikoho nevraždí ani v soudních procesech, ale politicky odpravuje.
10. 11. 2012 | 12:10

stejskal napsal(a):

Ano, paní Violo. V Americe opravdu bijí černochy :-)

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal

P.S. Psal jsem výše, že do debaty o Kalandrovi nemíním vstupovat. O ODS už vůbec ne.
10. 11. 2012 | 12:13

Vandal napsal(a):

on nás soudruh Dolejš jenom testuje, co a kam až může zajít, a jak budou lidé reagovat. Nemá to jednoduché, soudruh. Musí to být schizofrenie, být dnes komunistou, být členem strany, která má na svědomí miliony lidských životů na celém světě.
To musí být zvláštní povahy, tvářit se, jako by se nechumelilo. Tím svým debilním experimentem, a službou cizí moci, rozvrátili vše, všechny hodnoty, a proto jsme dne tam, kde jsme. Zlodějna, korupce, mafie. Komunisti rozvrátili stát, rozvrátili právo, rozvrátili úctu k práci, a nahradili to mlácením prázdné slámy. Co nám může schizofrenik dnes nabídnout? Že bude napravovat, co rozvrátil? Nikdy nenavážeme na přetrženou niť vývoje. Komunisti rozvrátili demokracii a nastolili totalitu. A dnes se pomalu, ale jistě suneme zpátky k totalitě, ale tentokrát to bude totalita bolševických zbohatlíků a komunisti budou první na řadě, slíznou to od svých bývalých překabátěných soudruhů.
10. 11. 2012 | 12:42

Ernesto napsal(a):

jiridolejš navrhněte to na první vaši schůzi Vojtovi že ne třešničky a název KSČM ! S tímto již do světa díru neuděláte ! Lépe vám bude slušet Fučíkova strana ! Byl to pro národ vlastně hrdina když reportáží psanou na oprátce se postavil německým okupantům na odpor ! Takových lidí zase v čeko mnoho není a slušelo by aby vaše pokroková strana měla jeho jméno ! Strana mladých komunistů Fučíkovců ! Asi tak nějak ! Dejte hlavy dohromady a něco již ze soudruhem Filipem vymyslíte ! Byl to novinář ,básník a pravý socialista ! Přál bych si aby na něj lidé v česko nezapoměli !Ernesto
10. 11. 2012 | 12:52

wunder napsal(a):

"že Hitler svůj systém nepostavil na předchozí teorii, ale čistě empiricky,
a navíc jej hospodářsky neformuloval. To znamená, že neprošel
žádným deduktivním procesem. O jeho systému neexistuje žádná
národohospodářská teorie, žádné učení."

to český maloměšťák: výše je citace z Rakovského protokolů,které citujete odkazem.
O všech postkomunistických ekonomikách,vzniklých privatizací ad hoc (a jiná nikde nebyla) může se říci naprosto totéž co tvrdil tehdy Kuzminovi Rakovskij,odsouzený k dvaceti letům.Ovšem ten nález u Landovského mrtvoly dobrovolníkem Frankovy modré legie v SSSR za války?????? Tak nejde-li o historii psanou zezadu času zpětně? Ala Rukopisy...
teze jako Stalin je formální komunismus,defacto antikomunismus,..desítky tvrzení o Leninovi,Trockém aj.poporvé vůbec kdekoliv publikované...???
Ono ten marxismus třicátých let byl asi na vrcholu této teorie,ale což teologie bývala taky o něco dříve
nebo křesťanství je to nejhorší vůbec ve jsoucnu,nebo Hegel je hrubé vulgární vyjádření Spinozismu pro Evropany, Hitler je jednoduchý člověk,Wall Stret jako srdce proletářské revoluce,konspirátor Marx ..

Tak originalita tam nechybí v ničem
10. 11. 2012 | 13:09

šašek z Jihlavy napsal(a):

Stejskal
Myslel jsem, že máte smysl pro humor. Jestli je nějaký fór pokleslý, oplzlý, rasistický, je věc názoru. Tento mi připadá výstižný a vtipný, s rasizmem nemá nic společného. Můj názor na černochy a ostatní "machometány" ba vám měl být jasný z mých svého času disputací s nickem honolulu.
Je však možné, že jsem nějak vadnej, nejvíce se řehtám sprostým vtipům, škoda, že si nic nepamatuji, někdy jen pointy, jako např. tu o bačovi a jeho úmysl, koupit si ta dvířka od trabantu. Nebo jak lord popisoval ve společnosti dam své lovecké zážitky z Afriky a byl právě u příhody, kdy musel vzít nohy na ramena, když ho vyrušil telefonát. Po jeho vyřízení se vrátil do společnosti s otázkou:"Tak kde jsem to milé dámy přestal?" A ony hned:"No, jak jste vzal nohy na ramena," Lord se zasnil a pravil:"......
Však to znáte, no není to hnus?
10. 11. 2012 | 13:37

Jáchym napsal(a):

Pane Stejskale,
přiznám se, že jste mne poněkud překvapil:

"Nepřijde mi úplně vkusné, když (1) NĚKDO ze strany (2) HONOSÍCÍ se jménem "komunistická" a sdružující (1)POMĚRNĚ HODNĚ lidí, kteří bolševickou totalitu vzývají, píše ÓDY na člověka, jehož příslušníci (3) STEJNÉ strany nechali zabít v justiční vraždě ..."

Naproti tomu s Vámi souhlasím, že by to byla rozsáhlá debata...

Mrkněte na zvýrazněná slova, jestli byste uhodl (znáte své Papenhaimské :-),
k proč a jaké bych měl výhrady...
Není to těžké: Přibližně stejné,jaké byste měl (právem)Vy, kdyby text napsal - třeba já... ;-)
10. 11. 2012 | 13:40

stejskal napsal(a):

Pane šašku, asi si nerozumíme,

nejde o černochy (moc z nich asi tyto stránky nečte). Jde o to, zda má být člověk jednou pro vždy za své názory a činy diskvalifován rčením např. "jednou komunista, vždycky komunista", "jednou nacista, vždycky, nacista". A jaké jeho činy jsou v daném kontextu neodčinitelné. A zda se nemůže změnit, zda je na něho třeba vždy koukat jako na stigmatizovaného (což Vámi citovaný bonmot předpokládá). Respektive kdo z nás není něčím stigmatizován.

Nejde mi o konkrétní osobu, tedy ani o autora. Ale o to, jak jsme schopni o těchto věcech přemýšlet. Tuto větu o černoších a komunistech zde čtu asi už po tisící. Zdá se mi, že ji mnozí považují za velmi vtipný příspěvek do debaty s jinými lidmi. Dával jsme k úvaze, zda je tomu tak opravdu. Zda si tím něco nezjednodušujeme. A něco naopak nekomplikujeme (třeba možnost diskutovat)

Ta úvaha opět souvisí s mým oblíbeným tématem: zodpovědnost ve vztahu se svojí účastí na veřejném diskursu. Já vím, už jsem s tím otravný.

Libor Stejskal
10. 11. 2012 | 13:55

stejskal napsal(a):

Nerozumím, pane Jáchyme.

Libor Stejskal
10. 11. 2012 | 13:56

Suchec napsal(a):

Stejskal:
"Nepřijde mi úplně vkusné, když někdo ze strany honosící se jménem "komunistická" a sdružující poměrně hodně lidí, kteří bolševickou totalitu vzývají, píše ódy na člověka, jehož příslušníci stejné strany nechali zabít v justiční vraždě, ale to je věc debaty."

Vy jste se odkopal hezky.
Ale byl by z Vás hezký inkvizitor, či člen nějaké prověrkové komise.
Už máte k tomu hodně nakročeno :-(

P.S. S tím "bývalým" černochem to bylo opravdu hloupé, to zase s Vámi souhlasím. (viz. Šašek ... )
10. 11. 2012 | 14:04

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

autor,
demokratický leninismus je protimluv. stalin velice dobře pochopil, že leninismus je bez teroru neudržitelný. diktatura proleteriátu prostě nemá s demokracií a svobodou nic společného. bud je nebo není. není možné dělat nějakou "perestrojku a glasnost " socialismu, protože potom se to rozsype jako domaček z karet. to jsme snad všichni viděli na konci osmdesátých let minuleho století. kim čonk un začal nástup do dědičného trůnu krvavýma čistkama. totalitní vláda má svoje zákony a svou logiku. pokud nějaký komunista chce demokratický leninismus, tak tím říká, že chce svobodné volby a kapitalismus. protože neexistuje žádná třetí cesta. budto to držíte silou, nebo moc ztratíte.
10. 11. 2012 | 14:07

marxík napsal(a):

šašek z Jihlavy

Maximus napsal(a):

'Pane autore, opravdu nic ve zlém, ale měli byste to slovo "komunistická" ve vašem názvu opravdu vynechat, jinak vás budou lidé vždy napořád spojovat s Gottwaldovou partou s rukama od krve, kteří si mysleli, že plánováním je možné řídit lidskou společnost a pak nastane všeobecné blaho. Tak to prostě je a nějak nikdo netuší, proč na tom názvu napořád trváte.'

Nechápu proč by se měli přejmenovávat, když budou pořád bývalými černochy.
Třeba mi to vysvětlíte.
10. 11. 2012 | 14:30

Radovan II. napsal(a):

ODS končí, ne třešničky,pravda a skutečná demokracie. Modrá pravda a demokracie tu nikdy nebyla a už nebude. Krást a tunelovat pod modrým praporem skončilo,začne kontrola modré party a jejich voličů, všude jsou štěnice, takže lhát se nepokoušejte.A tepláky jsme pro vás objednali zahraniční, aby se vám ty dlouhé roky dobře sedělo.
Sejdeme se 17.11. na Václavku, my poctiví, co jsme nekradli a netunelovali.. Vy modří raději nevycházejte, Vltava je dost studená !!!
Doufáme, že se blíží se konec mafie, která tu vládne za podpory církve a modrých poslanci a modrých senátorů, tentokrát i oranžových.V Senátě byli povinně vymývat mozky na Bulovce a pak zvolil za místopoředsedu Senátu Jiřího Čunka, podržtašku Topolánka, oblíbenec předsedy KDU Bělobrádka, asi jsou stejní. Čunek vládní korupčník a rasista, kterého osvobodila justiční mafie, člověk bez vzdělání,vyučen automechanikem, který ještě nic pořádného neudělal jen umí šplhat výš a výš a to i přes "svatou církev" Je to možné, že i církev je zkorumpovaná a podporuje lidi trestně stíhané a neověři si u soudu, jak to vlastně s Čunkem bylo,/dva bratři pracují v církvi, to je ono/ Žádná mediální honička to nebyla jak tvrdí Čunek, soudci ví své.Tento nemorální člověk bude sedět vedle pana Štecha, fuj,já bych blul.Senátoři ČSSD byli slepí a hluší, nebo blbí,že hlasovali také.už také korumpují??? Jedině paní JUDr. Wágnerová má charakter a inteligenci a Čunka odmítla. Ostatní senátoři, co jste ho volili měli byste jít na léčení k docentovi Chocholouškovi.Volby pana Čunka na senátora ve Zlínském kraji byly také opět zmanipulovány jako v roce 2006, kdy nechal vyhnat Romy za město a jejich docela slušný dům zbourat na příkaz místní smetánky: Tentokrát zase opíjel své voliče na vesnicích a sliboval jim modré nebe. Nevynechal žádnou pouť, také hlasy jsou z 90% z vesnic, od starých a naivních dědečků a babiček co naletí na sliby. Další podraz bylo jednání ředitele Charity Olomouc, kde Čunek leštil kliky celý rok. Ředitel CHarity po celém zlínském kraji rozesílal dopisy, aby voliči volili Čunka a ne ČSSD a také většina naivně věřících poslechla a hlavně nemocnice a domovy důchodců po celém kraji. Takový je nový místopředsede Senátu je to Satan a zřejmě jeho volbu organizoval modrorudý senátor V. Štětina,který je schopen každého podrazu jako jeho rodiče vysocí komunističtí funkcionáři, ten také umí zmanipulovat modré novináře. Nebyli senátoři při volbě místopdředsedy Čunka opilí z jeho valašské slivovice ????????n I manifestace tří modrých podnikatelů ve ZLíně proti KSČM na kraji,udajně napojených na vraždící likerku Drak /už 32 obětí/ byla v režii Čunka, i ti žáci- pionýři za peníze zahráli divadlo, on totiž je nemocný touhou být hejtmanem i senátorem. To je nevylečitelné !!!!
10. 11. 2012 | 14:31

wunder napsal(a):

http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Rakovskeho_protokoly.pdf
úryvky:
které tak malebnými
slovy vylíčil Rathenau: „… dokázat, aby polovina světa
vyráběla šmejd a druhá polovina jej musela kupovat“.
V důsledku toho si pak proletář jistě nemohl připsat k dobru
geometrickou řadou postupující inflaci, krádež vytvořené nadhodnoty,
„nefinančních“ peněžních úspor a trvalého poklesu kupní síly,
což zákonitě vedlo k proletarizaci středních vrstev, tohoto skutečného
nepřítele revoluce. ... Není to tedy proletariát, kdo ovládá páku
války a páku hospodářství. Proletariát je sám tou třetí pákou, jedinou
z nich viditelnou, která realizuje definitivní útok na baštu kapitalistického
státu a dobývá ji. Samozřejmě jen tehdy, když mu ji „Oni“ k
dobytí vydají!

o kus dále :
Jak a proč vystoupil neznámý Trockij a získal si najednou autoritu
a moc i nad nejstaršími a nejuznávanějšími revolucionáři? Zcela
jednoduše – oženil se!... Nepřerušujte mě, prosím, vím o čem mluvím.
Spolu s ním přišla do Ruska jeho žena, Sjedovová. Víte kdo to
je? Dcera Životovského, který byl tak těsně spjat s bankéřem Warburgem,
podílníkem a příbuzným Jacoba Schiffa, tedy bankéře, který
financoval Japonsko. Proto se Trockij tak rychle ocitl na nejvyšší
příčce revolucionářského žebříčku, a tady máte současně klíč k jeho
osobě.
Přeskočme teď do roku 1914. Za atentátem na rakouského
následníka trůnu stál Trockij

ještě douška:
Víte, kdo financoval Říjnovou
revoluci?
„Oni“ ji financovali prostřednictvím těch samých bankéřů, kteří
podporovali penězi i politikou Japonsko a válku v roce 1905. Jacob
Schiff a bratři Warburgové, to znamená velké bankovní konsorcium,
jedno z pěti, které tvoří americkou Rezervní federální banku, banka
Kuhn, Loeb & Co.6 za podílnictví ještě dalších amerických a evropských
bank, jako třeba Guggenheim, Hanauer, Breitung a Aschberg
z NyaBank ve Stockholmu. Byl jsem „náhodou“ ve Stockholmu a
zúčastnil jsem se převodu peněz. Než přišel Trockij, byl jsem mezi
účastníky transakce jediný za revolucionářskou stranu. Ale Trockij
6 dnešní Chase Manhattan Bank, pozn. překl.
nakonec přišel. Musím zdůraznit, že ho před tím spojenci vyhostili z
Francie pro jeho činnost vedoucí k porážce, a že ho pak ti samí spojenci
uvolnili, aby mohl pracovat k porážce teď již spojeneckého
Ruska. Takovou moc někdo má. Nebo zase jen náhoda?
Kdo jiný by to dokázal! Jen ti samí, kteří zařídili, že Lenin mohl
klidně projet napříč celým válčícím Německem. Když v Anglii také
dokázali vytáhnout Trockého z lágru v Kanadě a zařídit mu nerušený
průchod všemi spojeneckými kontrolami až do Ruska, stejně tak
dokázali další z „Nich“ – mezi nimi jmenovitě Rathenau – prosadit
Leninův průjezd Německem. Stejný rukopis.
10. 11. 2012 | 14:47

Občan napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
"Občan:
V projektu "Jeden svět" nejsem účasten, takže to bohužel jaksi nejde. 10. 11. 2012 | 10:16"

"Příběhy bezpráví" a "Moderní dějiny do škol" JSOU součástí projektu "Jeden svět (na školách)".
A je to fakt počteníčko - http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnspdfs_464.pdf. Propaganda jedna báseň...
10. 11. 2012 | 14:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Tak ještě jednou:

Naše škola ani já osobně v tomto projektu nejsme zapojeni, takže v jeho rámci nemůžeme nic vydat, což mi výše doporučujete. Nemáme s tím projektem nic společného.
10. 11. 2012 | 14:54

wunder napsal(a):

Dále Rakovský tvrdí:

Trockij přes svá různá spojení
zorganizoval atentát Kaplanové na Lenina a rovněž na jeho rozkaz
zabil Blumkin Mirbacha. Pokus o státní převrat Spiridonovové a
jejích sociál-revolucionářů byl podniknut ve shodě s Trockým. Její
muž v této věci nebyl vůbec podezírán. Byl to totiž onen Rosenblum,
litevský Žid, užívající jména O’Reilly a známý jako jeden z nejlepších
agentů britské Intelligence Service. Důvod pro volbu Rosenbluma
jako hlavního exponenta spočíval v tom, že protistraně byl
znám jenom jako anglický agent a že by v případě selhání plánu byla
kladena odpovědnost za atentáty a komploty Anglii a ne Trockému.

od
chvíle, kdy se Trockij stal organizátorem a vůdcem Rudé armády.
Sovětská vojska, která dosud ustavičně ustupovala před bílými a
dovolila nakonec nechat zmenšit sovětské území na oblast přibližně
bývalého moskevského velkoknížectví, ta samá vojska šla najednou
jako zázrakem od vítězství k vítězství.

Byly tedy Versailleská dohoda a Společnost
národů revoluční nebo ne?
Dělalo se dokonce ještě víc. Byl podniknut pokus prosadit
reglementaci pracovních výkonů na mezinárodní úrovni, což v podstatě
znamenalo vnutit nesmyslnou anarchii, v níž by byly
bezvýznamné ohledy na přiměřenost jednotlivých národních ekonomik
podle jejich specifických klimatických a jiných podmínek, surovinového
bohatství a dokonce i stupně technické vyspělosti
pracovníků. Před tím vyrovnávání jednotlivých ekonomik spočívalo
přirozeně na závislosti k daným nerovnostem půdního fondu, surovin
a klimatu v tom, že země v těchto kritériích chudší musely víc a
lépe pracovat. Tedy jenom tím, že uměly lépe využít pracovní potenciál,
mohly by a dokázaly vyrovnat handicap chudší půdy, nepříznivějšího
klimatu, průmyslových možností a podobně.
Nechci se již o tom příliš rozšiřovat, jak jste si přál, ale ještě
snad tolik, že Společností národů uložená reglementace práce, jež se
odvolávala na abstraktní princip rovnosti denních pracovních výkonů,
znamenala ve skutečnosti – v podmínkách nezměněného kapitalistického
produkčního a směnného systému – prakticky vnucení
ekonomické nerovnosti. Znamenala znevážení skutečného smyslu
práce, totiž postačující produkce. Okamžitým důsledkem toho všeho
byla nedostačující výroba, projevující se na jedné straně obrovskými
importy ze surovinově bohatých, nasycených zemí, které byly placeny
zlatem tak dlouho, dokud Evropa nějaké zlato měla, a na druhé
straně zdánlivým rozkvětem v USA, které svou obrovskou produkci
směňovaly za zlato a zlatem kryté devizy, v nichž doslova tonuly.
Jako každou anarchii produkce – a takovou jako tehdy ještě
nikdy před tím svět nezažil – pak finance (tj. „Oni“) náležitě vykořisťovaly
pod záminkou, že tyto potíže lze vyléčit jen ještě větší
anarchií, totiž inflací „úředních“, státních peněz, a především stokrát
větší inflací jejich vlastních peněz, úvěrových, tedy falešných. Jistě
si pamatujete na postupné znehodnocování měn všech národů, na
německou devalvaci, americkou krizi a na její znamenité účinky!
Rekordní nezaměstnanost, více než třicet milionů lidí bez práce
jenom v Evropě a USA, to už byly znamenité účinky! Teď už věříte,
že Versailleská dohoda a Společnost národů byly předpokladem
revoluce?
10. 11. 2012 | 14:59

wunder napsal(a):

nakonec vůbec nejlepší z Rakovského :

RA: Jedním z nich je, jak jsem se již zmínil, že Hitler, tento nevzdělaný
a v podstatě jednoduchý člověk, vytvořil z pouhé intuice – a
dokonce proti technokratické opozici Schachtově – nanejvýš nebezpečný
hospodářský systém. Jako analfabet v každé národohospodářské
teorii vyřadil internacionální i privátní finance, tak jako jsme to
dělali v Sovětském svazu. To znamená, že sám na sebe strhl privilegium
dělání peněz, a sice nikoli jen fyzických, ale také peněz
finančních. Jinými slovy to znamená, že se zmocnil intaktního
mechanismu na produkování falešných peněz a nechává jej běžet jenom
pro stát. Tím nás překonal, protože my jsme zmíněné peníze v
Rusku potlačili, ale nahradili jsme je pouze hrubým aparátem, zvaným
státní kapitalismus. To bylo drahé vítězství pro nezbytnou předrevoluční
demagogii.
Osud dokonce Hitlerovi nadržoval. Neměl skoro žádné peníze a
tak nemohl propadnout pokušení udělat je základem měny. A protože
jako jedinou jistinou pro své peníze disponoval pouze technickým
nadáním a mohutnou pracovní silou Němců, stala se technika a
práce jeho pokladnicí, tedy něčím tak příznačně kontrarevolučním,
že jimi mohl – jak sám víte – jako kouzelným proutkem zdolat nezaměstnanost
více než sedmi milionů techniků a dělníků.
KU: Urychlením zbrojení...
RA: Ani zdání! Když k tomu Hitler dospěl v protikladu ke všem buržoazním
státům, které ho obklopovaly, byl by bez válečného nebezpečí
schopen svůj systém přeměnit na mírovou produkci. Dovedete
si představit, co by takový systém znamenal, kdyby jím nakazil nějaký
počet dalších států, které by vytvořily nezávislý, uzavřený hospodářský
kruh? Kupříkladu něco asi jako britský Commonwealth? ... A
představte si, že by fungoval na svůj kontrarevoluční způsob! To
nebezpečí nehrozí – zatím ještě ne! –, protože jsme měli štěstí....
10. 11. 2012 | 15:07

šašek z Jihlavy napsal(a):

Stejskal
Pane Stejskale, vaše moralizující výtka mě přiměla, abych se omluvil všem černochům světa (i to slovo černoch je nekorektní, takže napíši všem lidem kakaové, čokoládové a ještě tmavší pleti) (sakra, aby na mne nevyrukovali horníci, kominíci nebo hasiči po šichtě), že jsem si dovolil takové dehonestující přirovnání.
Zárověň se omlouvám všem bývalým komunistům, zvl. pánům Dybovi, Kočárníkovi, Dlouhému, Ševčíkovi, Schwarzovi, mému bývalému šéfovi, estébákovi, který mě laskavě vyslechl a nechal mě jen vyhodit z práce, ačkoliv bych zasloužil kriminál a dále.... no ten seznam by byl předlouhý.
Teď si vezmu kytaru a jako pokání si zazpívám 10x Saint Louis Blues, Bail Street Blues(podle verze E.F.Buriana) a Sweet,Sweet Low Chariot. Až s tím budu hotov, přečtu si něco od Fučíka a Biĺakovo Poučení z krizového vývoje. Ještě uvažuji o změně nicku, třeba Bývalej a polepšenej šašek.
Přeji hezký a slušný den a divokou noc s případnou bejvalkou.
10. 11. 2012 | 15:07

Josef K. napsal(a):

wunder. Obdivuhodné. Rakovského protokoly jsou podvrh. Udajně je našel španělský dobrovolník bojující v řadách Rudé armády ve 2. sv. válce na těle doktora Landovského v Leningradu. Byly zveřejněny ve Španělsku pod názvem "Sinfonia en Rojo Major" . Jedná se o údajný výslech Kristiána Rakovského v roce 1938, který na Stalinův pokyn měl provést zvláštní agent Gabrielo (René Duval), text byl publikován 1952 a jeho cílem bylo prokázat spiknutí Židů. Text značně ovlivnil Stalinů antisemitismus posledních let jeho života. Rakovský byl Bulhar, Kristo Stančev, ale , samozřejmě, hned mu vytvořili v NKVD židovské jméno. Texty jsou krajně populární ve všech nacionalisticky zaměřených antisemitských uskupeních.
Myslím, že je ostudné, že někdo podobným nesmyslům věří, ale je to Vaše čest a Vaše důstojnost. Jinak jste se plně přihlásil ke stalinistům a náckům, no, v Česko nejste sám, že!!!
10. 11. 2012 | 15:10

2012 napsal(a):

"Nepřijde mi úplně vkusné, když někdo ze strany honosící se jménem "komunistická" a sdružující poměrně hodně lidí, kteří bolševickou totalitu vzývají, píše ódy na člověka, jehož příslušníci stejné strany nechali zabít v justiční vraždě, ale to je věc debaty."

Aáchjo. Řekněme s preláty (příklad ó, ctností), u husokachny, vínkem, za vkusně "přiklepnuté", se to bude probírat dobře. Něco o humanitě, hranicích, kladivech, (...)
Nebo není zodpovědné ve veřejném diskurzu poukazovat na poněkud zásadní rozpory v nekončících, opakovaných blábolech, přiživované k nepolevení, především s cílem dosáhnout svých morálně diskutabilních cílů?
10. 11. 2012 | 15:41

Jáchym napsal(a):

Josefe K,
kolik lidí pracuje pod nickem "Josef K" ?
(Jestli to není provozní tajemství).
Moc by mě to zajímalo.
Jestli se jedná o jakousi tvůrčí skupinu, která má společný zavedený nick - značku s určitou historií a renomé, nebylo by dobré se nějak očíslovat?

Vždyť i vám to musí komplikovat práci, nehledě na hrozící ataky schizofrenie.
Dík !
10. 11. 2012 | 15:53

Pepa Řepa napsal(a):

Nedejte autore na ty rady.
Slovo "komunistická" si hlídejte jako vínek zelený. Je to Vaše jediné bohatství. Skvělá značka.Tradiční. Vypovídá cosi o nositeli.
Víte jakou hodnotu má značka Coca Cola?
Majlant.

Když značku ztratíte nebudete už komunisti.
Přijdete o pel nevinnosti.

Bejvalej komunista bude něco jako bejvalá panna!
10. 11. 2012 | 15:58

Čochtan napsal(a):

Boží mlýny melou pomalu. A tak Kalandru sežrala ta bestie, kterou pomáhal v mládí vypiplat. Bestie jménem KSČ. Za hříchy se platí, i za ty z mládí. Členství v KSČ, to je jak syfilis. Taky se toho už nikdy nezbavíte. Stoprocentně vás vyléčí jen olovo nebo pevný provaz. Jako Kalandru.
10. 11. 2012 | 16:18

Křemílek napsal(a):

Čochtan odkdy vodníci v čechách věřej na boha ? Neni ni známo ! Kř.
10. 11. 2012 | 16:44

čert }=o) napsal(a):

a to jsou prosím komouši
dnes vzorem celému národu
vraždící monstra vlastních lidí
neštítící se ničehož?
jak to bylo s tím soudruhem
co chce vymlátit děti podnikatelů
až do desátého kolena
a sebrat jim majetky?
10. 11. 2012 | 16:48

marxík napsal(a):

Pepa Řepa
Teď jste odhalil pravou podstatu, kolego. Se značkou Komunista se to má stejně jako s Coca Colou. Budou-li peníze, bude se vynášet do nebes.
A jak jistě víte, reklama zabírá.
10. 11. 2012 | 16:49

Josef K. napsal(a):

Je zábavné, jak zdejší majoritní diskutéři vlastně diskutují o obchodních značkách,pravá, levá...vlastně zdejší diskuse jsou formou shoppingu, libivé , nelíbivé...o podstatu nějak nejde.
Jáchym. Nám vyhovuje volná tvorba, není důvod rozmělňovat síly. Počet není důležitý, každý vydá aspoň za deset, podle nálady, pozice slunce, opilosti, únavy, radosti, smutku, zoufalství...jak to tak v životě bývá. Ještě ke všemu ne vždy prezentujeme své postoje, někdy provokujeme, na púotřebě provokovat své oponenty, zvláště mirgorodské, se shodneme vždy.
Kvalita naši vstupů tedy bývá velmi různá, ale Josef K. je jen jeden , vnášíme do něho svou vlastní rozmanitostí jistou lidskost.
10. 11. 2012 | 16:56

wunder napsal(a):

to Jozef K:: O Rakovského protokolech z jeho výslechu,než dostal od stalinistů dvacet let žaláře,vím ode dneška,kdy "český maloměšťák" dal odkaz na ně,
To jste demokrat,když chcete blokovat nadávkami snahu seznámit nestranně čtenáře zde,co tam bylo řečeno? Navíc člověkem,který dnes je považován za justiční oběť,tuším jako všichni v třicátých a padesátých lítech komunismu.Ti živí chodí na Hrad pro medaile 28.10.Nedávám tam vlastní komentář a stanovisko.Ale myslím si,že minimálně jsou jako texty o ekonomii -světové -po Versaillské dohodě a za Hitlera v Německu a Stalina v Rusku-zajímavě napsány.Podvrh to být může.Pokud to opravdu říkal vyšetřovateli Kuzminovi Rakovský-který byl do roku 1938 velvyslancem SSSR ve Francii,určitý rozhled po ekonomice západní Evropy těch let bych čekal od něj.A to psané ekonomický rozhled snad ukazuje.Nevím co na kritice Hotlerova ekonomismu jako analfabetsmu s dávkou štěstí (údajným) Rakovským) shledáváte pronacistického? Co je v charakteristice Rakovským stalinismu prostalinistického? Přečtěte si to a neplácejte,aniž něco čtete. Vidí to tak a tak a říká svůj názor,a myslím,že čteme častěji názory zhola ekonomicky diletantštější mnohdy jinde.Samozřejmě,pokud já jsem někdy něco četl o VŘSR politického,dějového-tak tyto protokoly jsou o dost jiné informace než ty tradiční a časté.Co je a není pravda -netroufám si posuzovat,jisto je však,že Lenin zásluhy a schopnosti Trockého jako velitele Rudé armády nikdy nepopíral,na druhé straně všechna ruská města tehdy před dobytím Rudou armádou zpravidla měla plakáty s karikaturou lidožrouta Trockého-jsou na internetu,hledejte.Lenin a spol.měli Trockému za zlé,že neuzavře lmír s Němci včas,jak jej žádali,a že časově pozdějším Brest-Litevským mírem SSSR přišel o větší území než by mohlo být.Tolik tradice od nepaměti.Náš zdroj informací-psané slovo.Ne z vlastní hlavy.

V citovaném materiálu je přímo uvedeno:
Pozoruhodně charakterizuje trockistu Rakovského jeho přítel Trockij-Bronštajn:
„Christian Jurevič Rakovskij je jednou z nejinternacionálnějších postav v evropském hnutí. Jest původem Bulhar, přitom však rumunský poddaný podle mapy Balkánu; vzděláním je francouzským lékařem, Rusem svými styky, sympatiemi a literárními pracemi. Ovládá všechny balkánské řeči a čtyři evropské. V rozličných obdobích účastnil se činně života čtyř socialistických stran – bulharské, ruské, francouzské a rumunské – a později se stal jedním z vůdců Sovětského svazu, jedním ze zakladatelů Komunistické internacionály, předsedou ukrajinského sovětu lidových komisařů, diplomatickým zástupcem Sovětské unie v Anglii a Francii, a konečně sdílel osud s levou opozicí...“ (Lev Trocký, Moje paměti, Praha 1930, str. 293.)

Rovněž materiál píše,že protokoly nalezl dobrovolník fašistické Francovy Modré divise v SSSR za válečných bojů,nikoliv jak Vy tvrdíte,příslušník Rudé armády.
10. 11. 2012 | 17:01

milan napsal(a):

Nějak tady ty lidi nechápu,suočasný stát-tedy co z něho zatím zbylo se jim hroutí přímo před očima a oni jsou stále zaseklí v hluboké minulosti.To snad ani není možné.Probuďte se konečně."Čo bolo to bolo" Teď máme rok 2012.Já to taky pamatuju.Socík jsem prožil celý ale už mě to vůbec nezajímá,nechápu jak se v tom někdo může furt hrabat.Připadáte mi ty dědky co potkávám,stále jen vzpomínají a vzpomínají,radši od nich utéct,to je hnus velebnosti-chtěl bych napsat vykřičník ale ten ale tahle hnusná mašina ani nemá,to je opravdu hnus.
10. 11. 2012 | 17:01

wunder napsal(a):

opravy : v třicátých a padesátých létech komunismu,co na kritice Hitlerova ekonomismu jako analfabetismu,neuzavřel mír
10. 11. 2012 | 17:07

stejskal napsal(a):

Dobře, pane šašku, myslel jsem, že bychom mohli podebatovat, ale vnucovat se nechci. Nic se neděje, občas si tu takto naběhnu (aspoň jsem udělal radost panu Suchecovi).

Hezký večer.

Libor Stejskal
10. 11. 2012 | 17:11

laco: napsal(a):

to Milan: Mýlíte se.J.A.Komenský:Historie je matkou moudrosti.Navíc od roku 2008 probíhá obrovská světová ekonomická krize,a předtím byla naposled v třicátých látech,o kterých je řeč.A ekonomické krize mívají podobné fáze a průběh,-to píše každá učebnice západní makroekonomie.
V ČR asi poprvé v moderní historii v roce 2012 klesl HDP,zastavil se růst produktivity práce a cvzrostl i dluh navíc silně-to jsou znaky velmi hluboké krize,spíe ekonomické jíž katastrofy.Je čas nejen fabulovat,ale i začít v ekonomice myslet.Co a jak dál.
10. 11. 2012 | 17:15

Lila napsal(a):

bzukot

Jaroslav Seifert patřil k prvním signatářům Charty 77, a na Nobelovu cenu za literaturu, kterou obdržel v roce 1984, ho v žádném případě nenominoval Husákův režim! (Jak Vás probůh mohlo něco takového napadnout?)

Seifert byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu poprvé v roce 1953 prof. Albertem Pražákem; podruhé v roce 1968 Luisem Aragonem, kterého podpořil i profesor Harvardské university Roman Jakobson. Ten svůj návrh zopakoval v letech 1969, 1976, 1978 a 1979. Tedy v letech, kdy Seiefrt nemohl v Československu oficiálně publikovat a jeho díla vycházela v samizdatu.

Husákův režim nad poctou udělenou básníkovi Švédskou akademií věd nijak nejásal, naopak oficiální místa zastávala názor, že Seifert není tím, kdo by měl Československo reprezentovat ve světě.
10. 11. 2012 | 17:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Lilo,

jeden z těch "bývalých černochů" či "pannen" :-)

(omlouvám se, že jsem použil Váš příspěvek, byl to poslední pokus, jak se pokusit vysvětlit svůj vstup ze 10. 11. 2012 | 12:04.)

Jinak je to přesně tak, jak píšete.

Libor Stejskal
10. 11. 2012 | 17:25

bzukot napsal(a):

Lilo,

možná máte pravdu v lecčems,nevím,Arnošta Lustiga (psalknihy okoncentráku,kde bylmladý vězněm) navrhly mezinárodní literární organizace vícekrát marně na NC,

ale pokaždé když jsem v antikvariátech,má tam nejvíce titulů z normalizace J.Seifert (snad rok vydání umím přečíst) s předmluvou,že jde o ideového bojovníka,zakladatele s J.Wolkerem proletářské poeziem,člena pokrokového komunistického Devětsilu za první republiky,národního umělce,příklad angažovaného umělce pro mládež.
Neznám nikoho z českých básmíků,kdo by tvrději otloukal bídu a zlořády kapitalismu v básních čtenáři o hlavu více než Seifert.Ale umělec je na výsost-Seifert s V.Havlem nemá v tvorbě společného za nehet.V tištěném slovu s jeho jménem.Za nehet
V rádiu jsem slyšel jeho vzpomínku jím vyprávět kdysi,jak ho v roce 1945 jej postavili na nádraží k zastřelení náckové,a pak je cosi přerušilo-zůstal živ.Ale V.Havel jak píše jeho též velmi známá literární přítelkyně spisovatelka sametu ve své knize o něm,se naopak rád kolébal na kolenou fašistů,bral je za knoflíky,jeho předek dal náckům Lucernu k mučení.
10. 11. 2012 | 17:35

Ládik!!! napsal(a):

Komunista vers. bývalý komunista .... to není bývalá panna, ale bývalý vrah. Když si vrah odsedí trest, dívá se na něj někdo, kdo ho zná, jako na nevraždícího? Nikdy, podívejte se třeba na spartakiádního vraha Jiřího Straku: vyšel z lochu, změnili mu jméno a bydlí v Třanovicích. Každý ví, že to je "ten vrah".
S komunistou je to stejné; může změnit názory, aktivně praktikovat třeba židovské nebo kdovíjaké náboženství, ale ten člověk je stejný. Má stejný mozek, se kterým vlezl do KSČ - zločinecké organizace - a kdovíjakým cílem. Zejména prospěchářský. Jednou byl komunista a je navždy vrcholně nedůvěrýhodný, má cejch. Může kdykoliv jindy udělat podobnou věc.
Pane Dolejši - co Vy na to? Jindy reagujete, dnes ne.
10. 11. 2012 | 18:10

Mošna napsal(a):

Ládík a další : cejch nenávisti tu zřejmě má dnes někdo jiný a ne komunista. Ta potřeba vyhladit každého kdo se mi nelíbí až do posledního muže je patologickýmr rysem určitých ldí, není ideologického původu. Zaměnujete příčinu a následek. Takovýhle magor by ubližoval ve jménu jakéliv ideologie - dříve byl třrba u komunistů, dnes u antikomunistů a kdyby přišli žlutí dal by se k nim.
10. 11. 2012 | 18:28

Sylva Šauerová napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,
taky jsem na to myslela (Nepřijde mi úplně vkusné, když někdo ze strany honosící se jménem "komunistická" a sdružující poměrně hodně lidí, kteří bolševickou totalitu vzývají, píše ódy na člověka, jehož příslušníci stejné strany nechali zabít v justiční vraždě, ale to je věc debaty). Jenže na druhou stranu, také mohl pan Dolejš Kalandrovo výročí narození přejít mlčením. Napadá mě, jestli by podobný text napsala třeba paní Semelová nebo pan Grospič (anebo celá řada dalších) a pokud by ho napsali, jak by asi vypadal. Pravda je, že pan Dolejš podal text - alespoň mám ten dojem - jako když se celá ta "lapálie" KSČM v zásadě nijak netýká. A to je, zdá se mi, také v kostce celý problém komunistů, vyjádřený zhruba takto : my jsme se vám omluvili (a co ještě chcete ?) ! Pokora jim chybí, nic jiného. Každopdně, kdyby v KSČM byli jen samí Dolejšové (promiňte, pane Dolejši), mohli bychom si pískat. To ale, bohužel, neplatí.
10. 11. 2012 | 18:28

Taky Ládík napsal(a):

Ládík. A co bývalý blbec? Když si blbec přečte pár knížek, dokonce si naučí psát, je bývalým blbcem? Furt na něj budeš koukat jako na blbce? Má pořád stejný mozek, nebo ne? Jak to vidíš, Ládiku!!!?
10. 11. 2012 | 18:30

honolulu napsal(a):

A debatu vyhral COCHTAN 16:18 !
Vidim to stejne. Komunista je poznamenany nadosmrti.
T.j. podobne jako semnou - po tropickych horeckach.
A vite proc Rudolf Hess nikdy nemohl byt propusten ?
On vedel tolik veci, ze musel mlcet. Dejiny jsou jine, nez je vam predkladano ke straveni.

Ale ted neco na zasmani. Direktor C.I.A. byl "resignovan", aby nemohl pred kongresem mluvit o tragedii v Libyi. Oduvodnenim resignace byla jeho milenka.

Tak to vidite chlapy ! Vy "zklatite" kdejakou stabajznu a vsem je to jedno. Ale general ma za to vyhazov.

Za stejnou vec byl "resignovan" C.E.O. od nejdulezitejsi zbrojarske firmy. Zbrojni prumysl bude propoustet 70 000 pracovniku a armada bude kracena o 30 %.
Take vyslo najevo, ze Obama nadrzuje tajne Machometanum, (krev se nezapre), ale 80 % vsech Zidu ho volilo, cimz demonstovalo intelektualni "superioritu".

Zde se clovek zasmeje, jako pri filmech s Vlastou Burianem.
Take je hlasena zvysena aktivita UFO. Neco se deje, je to ve vzduchu. Lide to citi.
Politicke intriky jsou priliz jednoduche. Daleko vetsi zahada je v tom, proc UFOuni maji na zadku vytetovane souhvezdi Orionu, ale z tohoto souhvezdi nepochazi.. Mate nekdo nejakou theorii ?

Pane Dolejs, myslete na zachranu sve reputace, a vystupte z KSC ! Pridejte se knam (New Age) my zachranime planetu.

Sasku z Jihlavy, Ty se zadnym cernochum neomlouvej nebo Ti pomaluji plot u zahrady pornografii.
10. 11. 2012 | 18:30

babočka napsal(a):

Pane Dolejš jedna věc jsou komunistické ideály a druhá skutečná realita. Komunisti mají ruce od krve, která se nadá smýt. Ti, co zvonili na Václaváku a myleli si,že Havel z nich udělá Rotschildy, teď přeběhli k vám, komunistům, s bláhovou nadějí, že vtom našem bordelu uděláte pořádek. Vaše politika typu dva se perou a třetí se usmívá je úspěšná jen dočasně. Potom zase příjde realita. Navíc vstupem do EU už ČR neexistuje. To ale pan Kalandra nemohl tušit a vy jste ho popravili zbytečně.
10. 11. 2012 | 18:35

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, paní Šauerová,

k tomu není co dodat.

Libor Stejskal

P.S. Já se opravdu nechtěl pouštět do debaty o ničem jiném, než že slogan "bývalý komunista je jako bývalý černoch" je podle mne hodně pochybný (a hned z několika důvodů, stejně jako další podobně úderné slogany, třeba z dílny komunistů). U řady lidí mne nepřekvapí (četl jsem ho zde už mnohokrát), ale u některých stále ano. Do jiné debaty jsem se nechtěl pouštět, ale tuto zase nemíní nikdo vést se mnou ;-)
10. 11. 2012 | 18:36

mustafa mustafa napsal(a):

Ládik!!!, možná to není na vás, ale na soudruhy se vybíralo. Někdo chtěl, nevzali ho. Byl ve straně, chtěl funkci, nedostalo se mu. Jen jeden, také pohled.

Jen nesouhlasím, že ideální snad mý být agent CIA (i s prostředníky), svobodomyslný bohém - nemakačenko, se záznamy v rejstříku trestů. Žena či muž.
Že byste měl na mysli porevoluční, dosazenou, disidentskou "šlechtu"? To byl (je) výkvět - bývalí členové KSČ (kolikrát v obdobích aplikované diktatury proletariátu), bohémové, nemakačenkové a jejich potomci (většinou dobře připravení studiemi na SŠ, VŠ)...

Nechci zlehčovat, vím svoje.
10. 11. 2012 | 18:53

Větro napsal(a):

Po všech hrůzách války byla úcta k životu malá a ták se dělo co se dělo .
Dnes už nic takového nehrozí , ale kriminál funguje pořád .
10. 11. 2012 | 19:01

Ládik!!! napsal(a):

taky L -
člověk, který nečetl knížky, nemusí být žádný blbec. Že si je přečte, to jen potvrzuje. Míříš vedle. Jedině, že by si přečetl něco z Lenina a vstoupil do KSČ. To potom je blbec.
10. 11. 2012 | 19:08

Ládik!!! napsal(a):

Myslel jsem, že slovo Grospič zde není povoleno.
10. 11. 2012 | 19:09

Vandal napsal(a):

řekl bych, že bývalý komunista je něco jako bývalý cigán, dnes rom. Včerejší bolševik, dnes namodro přebarvený zloděj a mafián. Změna jména a mimikry, podstata zůstává.
10. 11. 2012 | 19:12

marxík napsal(a):

Větro
Demokraté z Americka , příkladní antikomunisté se s tím nepářou ani dnes, kolego.
A SŠ ani pan Stejskal se nad tím nezamýšlejí. Mají asi svoji specializaci.
10. 11. 2012 | 19:17

jiridolejs napsal(a):

hezký večer debatérům
1) maximus - spojitost s politickými procesy a s podpisy K. Gottwald a na ortelech smrti je historická a jak známi historie zná přelomy a přeměny, to byste mohl říci že francouzská levice může za masové gilotinování v revoluci zejm. od roku 1793
2) Pepa řepa - pokud vám nestačí jasná obecná distance od justičních vražd která je an samém mpočátku vzniku KSČM (bez ní by ani nezvnikla), tak mohu posložit osobním pohledme - ale opravdu netepu, to vás zklamu. Snažímse o objektivní nadhled :
http://blisty.cz/art/31399.html
3( šašek z Jihlavy - opravdu jste mne pobavil, u vás je nomen omen - oportunista, revizionista - to už jsem o sobě dlouho neslyšel, přidejte ještě nekalý živel, zaprodanec a agent světového imperialismu, popř. kosmopolita a sionista. Aby to bylo kompletní.
10. 11. 2012 | 19:24

jiridolejs napsal(a):

a ještě dodatek
1) český maloměšťák - nejsem historik profesionál, ale věci jak tyhle rakovského protokoly by měly být podrobeny kritickému rozboru - nemám moc důvěry v různé prefabrikáty NKVD, zváště když z nich čpí semitofobie či jiná účelová záležitost.
2)občan - jak to bylo skutečně s těmise znami je otázka, Zk nebyl znalec komerčních věcí, byl filosof a historik - v každém případě thdy nebyla ani omylem právo na spravedlivý rpcoes, nemluvě o absurditě těch výstražných šibenic
3) Zdeněk brom - neymslím, že by mělo být v KSČM mlčeno o těchto tématech, obecně národní socialistka ano a nějaký levičák už ne ? proč - to že je už sám pojem levice u nás předmětem podvného sémantického teroru je deviace
To reaguji i na arzanacha - opravdu nehodlám kádrovat oběti. Justiční vražda bývalého komunisty je neméně hnusná jako mkohokoliv jiného a nehezké je i takovým rozlišováním argumentovat.
4) M. Kobera - potřebujete slovníček ? ale asi ne ode mne. Kde jste např. četl v tom blogu o demokratickém leninismu ? Asi jste se přehlédl.
10. 11. 2012 | 19:54

zdenekbrom napsal(a):

Jiří Dolejš:

V KSČM nemusí být mlčeno. Naopak, tam by se o Kalandrovi mělo mluvit hodně. Klidně otevřenou konferenci nebo seminář na téma: Zapomenutý levicový intelektuál, na půdě parlamentu nebo jinde. Potom sborník. Rád přispěji.

Záviš Kalandra není "nějaký levičák", ale především člověk, jehož život a dílo byly násilně přerušeny. Proto byl zapomenut.

Osobně jsem ho studoval v 80. letech, kdy Vy?
10. 11. 2012 | 20:08

Bestia triumphans napsal(a):

bývalý komunista je jako bývalý černoch?
To je hloupost, s prominutím.
Co se aspoň období normalizace týče, tak 99% členů KSČ byli lidé, pro které byl průkaz KSČ něco jako řidičský průkaz.
Umožnil jim dělat kariéru a věci, které by jinak nemohli.
Žádní komunisté, ale prospěcháři.
10. 11. 2012 | 20:17

Paroběsný napsal(a):

Komunisti popravili komunistu. No a? Ti pozabíjeli lidí...
10. 11. 2012 | 20:20

šašek z Jihlavy napsal(a):

Stejskal 17.11
Já to nemínil jako nechuť k diskusi, myslel jsem, že jste se mnou hotov a není o čem diskutovat. Přesto jsem přesvědčen, že váš smysl pro humor (byť hospodskej) má jistý deficit. Ale to není tragedie, horší jsou ti notoričtí srandisti, kdy ve společnosti nezavřou zobák a doma se hroutí, neboť neumí být sami se sebou. A to se určitě netýká nás dvou.
Pana Dolejše neberu vážně, to bývalý předseda té jejich partaje, režisér Svoboda, je jiný formát. Taky bývalý komunista, stejně jako např. Jan Procházka, Ludvík Vaculík a mnozí další, kteří prohlédli.
To mi připomnělo vtip, který za normalizace koloval po vlastech českých:
Soudružka učitelka vyzvala třídu, aby si na druhý den připravili básničku na slovo Komunista. Druhý den se přihlásil Pepíček a zarecitoval: Máme doma samičku, ta má 10 králíčků. Je to víc než jisté, všichni budou komunisté.
Za týden přijel do školy inspektor a s. učitelka se chtěla pochlubit uvědomělým žáčkem. I vyvolala Pepíčka. Pepíček se uklonil a jal se recitovat: Máme doma samičku, ta má 10 králíčků, jedna věc je jistá, jeden bude komunista.
Zklamaná učitelka Pepíčka chladně vyzvala, aby tu změnu vysvětlil. A Pepíček ji oznámil, že ostatní králíčci už prohlédli.
Tož tak.
10. 11. 2012 | 20:42

džinfis napsal(a):

Od Rakovského ude přechodem k němu na Wikipedii jsem se dostal odkazem tam na neskutečně velkou kolekci článků v ruštině,které napsal Trocký o Stalinovi,což čtu poprvé.Trockij posbíral o Stalinově dětství,mládí,rodině,manželkách kolosální kolekci-množství faktů a tuto etapu líčí s porozuměním,jako psycholog,který jakoby žil v Stalinově rodině a věděl o něm vše od A do Z ,snad i to co sám Stalin o sobě nevěděl.Od fyzických detailů,oblékání,finance,přes chování ve vyhnanství, po chování v situaci kdy Stalin komentoval,donášel Trockému
,že šlechtična-bolševička čtyřicetiletá Kolontajová chodí s o dvacet let mladším bolševikem už ve Smolném.Texty se prolíná Trockého vysoké hodnocení Lenina a nízké Stalina,jejichž duševní schopnosti líčí poměrem číselně 5:1. Zajímavé je,že Stalin podporoval Kerenského prozatímní vládu,ač kdysi ho Lenin protlačil osobně jako hrubě zneuznávaného přímo do ÚV.Stalina Trockij poznal porvé pár let před revolucí,kdy ho Stalin navštívil ve Vídni.Kde Trockij žil s jedním budoucím ministrenm Prozatímní vlády,tehdy ještě jeho bolševickým žákem,tuším z bohaté rodiny.
Dále série článků Trockého ukazuje tragédii,která (jakoby?) vypukla u bolševiků smrtí Lenina, kterou spojuje se Stalinem a odporem Lenina ke Stalinovi-vše dobré mezi nimi vztahově z dob konspirace,opozice,revoluce i občanské války se zapomělo,nastaly intriky a zlo stále rostoucí směrem k justičním vraždám vzájemným všech okolo Stalina,resp.všech proti všem možná.Pak už jde jen o hrůzu za hrůzou,zejména pro samy revolucionáře od jiných revolucionářů.Kde se v lidech bere ta vzájemná rostoucí zášť,i když vědí,že usilují o týž cíl v rámci téže ideologie ve společné straně politické? Trocký a Stalin se stali velkými nepřáteli.Stalin je podle Trockého produktem byrokracie,jeho vrozeného odporu k masám a nenávisti k silným tohoto světa,prý s výjimkou Hitlera. Ale Lenin,který v Rusku byl nejvíce anti-autoritářskou osobností ve všem,se se Stalinem neshodnul,přesto.
Jiný-Churchillův CV Lenina,tamtéž, je velmi slabý obsahově,s množstvím chyb ve faktech.
10. 11. 2012 | 21:09

džinfis napsal(a):

oprava :Od Rakovského zde přechodem
10. 11. 2012 | 21:15

Se soudružským pozdravem Fuj vám napsal(a):

Jako Čech těžce nesu, že po tom všem, co se v naší nedávné minulosti stalo a po tom, co pominul vliv a účast bývalého SSSR, existuje u nás komunistická strana. Ani ne snad to, že existuje, i když i to je zarážející, ale že má tolik voličů a že je zastoupena v parlamentu a ve státní správě. Potvrzuje to fakt, že český národ je nekulturní, nesoudný, nepoučitelný a zvrhlý.
10. 11. 2012 | 21:16

marxík napsal(a):

šašek z Jihlavy
Vy se vyvíjíte neskutečným tempem, kolego.
Ještě před chvílí byl pro vás každý bývalý komunista bývalý černoch, a teď už pečlivě rozlišujete mezi prohlédnuvšími a zarytými.
Když bude váš vývoj takhle rychle pokračovat, budete do zítřka náš.
10. 11. 2012 | 21:17

Pepa Řepa napsal(a):

jiridolejs napsal(a):
1) maximus - spojitost s politickými procesy a s podpisy K. Gottwald a na ortelech smrti je historická a jak známi historie zná přelomy a přeměny, to byste mohl říci že francouzská levice může za masové gilotinování v revoluci zejm. od roku 1793
---------------
Že jsem tak smělý, za zločiny padesátých let tedy může kdo?
Ve Francii-jako v každé revoluci-se na rebelii podílely různé složky.Příměr je nesmyslný.

V padesátých letech tady byla pouze jedna totalitní, všemocná státostrana, pravda s dvěma maňásky a loutkovodičem z Moskvy.
A jsme tam, kde jsme byli.
Že by za to mohli Marťani?
Nebo je vina napůl?
Horáková i ten Kalandra si to vykoledovali?Nebyli to jen oni dva, tisíce jiných.

Nebo platí, doba to žádala, soudzi!
Když se kácíé les....
Moc sebereflexe nevidím, ani na odkazu.
Asi jsem blbej a nemám správný "objektivní nadhled".
10. 11. 2012 | 21:17

Pepa Řepa napsal(a):

šašek z Jihlavy
Nechovám králíci
kterého dne prohlédne králíček?
10. 11. 2012 | 21:20

zdenekbrom napsal(a):

Pepa Řepa:

Cituji: "Že jsem tak smělý, za zločiny padesátých let tedy může kdo?"

Hlavně se, proboha, na to neptejte pana Pehe. Ten by měl odpověď hned hotovou. A pravda? Co to je pravda? Muška jenom papírová.
10. 11. 2012 | 21:21

Pepa Řepa napsal(a):

zdenekbrom
asi se moc ptám.
Inu relativisté!
Jakpak by to asi vypadalo v obráceném gardu viny za nacismus.
Tak nějak napůl, doba to žádala?
10. 11. 2012 | 21:28

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

Je docela zajímavé sledovat, s jakou nelibostí někteří diskutující nesou, že Záviše Kalandru si vůbec(!) dovoluje připomínat poslanec za KSČM. Pokud je mi známo, učinil tak Jiří Dolejš už 7. listopadu t.r. (http://www.vasevec.cz/vip-blogy/jiri-dolejs-opomijeny-zavis-kalandra), asi jako jeden z prvních a dovoluji si tvrdit, že jeden z mála. Jinak si 110 let od Závišova narození málokdo z novinářů či politiků povšiml. Marně jsem čekal, jestli na Záviše Kalandru vzpomene dnes třeba Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci, ale dočkal jsem se místo toho ohlupující zprávy, že šéf americké CIA Petraeus rezignoval kvůli mimomanželskému vztahu - to se nám předkládá k věření. Škoda mluvit. Nezbývá, než si pár let počkat. Třeba se dozvíme i pravdu.
----- O politických procesech toho bylo napsáno hodně a ještě hodně toho napsáno nepochybně bude, i když stále si úplný obraz udělat nemůžeme. Jsme dnes samozřejmě o něco moudřejší, protože v hrubých rysech víme, jak to nakonec dopadlo. V historii ale neplatí žádná kdyby. Nevíme, co by se stalo s Československem, kdyby se plány demokratické a protikomunistické opozice podařilo uskutečnit a jaký režim by tu byl nastolen. Troufám si tvrdit, že Československo by neexistovalo dlouho, jak jsme se přesvědčili v roce 1993.
Záviš Kalandra dal život za vlast, protože vlast si to v daný okamžik přála. V roce 1968 vlast hrdelní trest nad ním vynesený zrušila, v roce 1990 jej rehabilitovala a v roce 1991 mu vlast ještě stihla udělit řád TGM. Doufám, že to není heretická myšlenka, ale řekl bych, že Záviš Kalandra by od dnešních státních představitelů státní vyznamenání nepřijal. A to ne jen snad kvůli tomu, že ideál masarykovského Československa byl devalvován a pohřben. Určitě i z jiných důvodů.
10. 11. 2012 | 21:34

Pepa Řepa napsal(a):

zdenekbrom
Jo Pehe by věděl-malej Vašík Klaus
:-)
U pana Pehe se nedá o relativismu a zlehčování viny mluvit, hned má jasno.
10. 11. 2012 | 21:36

zdenekbrom napsal(a):

Pepa Řepa:

Ptát se na historii je nebezpečné.

Znáte jméno Max Heinrich Rostock? K tomu by se pan Dolejš měl vyjádřit.
10. 11. 2012 | 21:36

zdenekbrom napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka:

Cituji:"Záviš Kalandra dal život za vlast, protože vlast si to v daný okamžik přála."

Tak to je tvrdá demagogie.
10. 11. 2012 | 21:39

Pepa Řepa napsal(a):

Ah tak:
Záviš Kalandra dal život za vlast, protože vlast si to v daný okamžik přála.

Nevíme, co by se stalo s Československem, kdyby se plány demokratické a protikomunistické opozice podařilo uskutečnit a jaký režim by tu byl nastolen.
---
To by bylo Kalandrů....
A jsme doma. Jen se kucí dostávají k moci, už přepisují historii.
Pozvolna, začali Kalandrou.
Socan bude mít skvělého partnera, ať si užije.

....protože vlast si to v daný okamžik přála.

Hezké, moc hezké, doktore.
10. 11. 2012 | 21:42

marxík napsal(a):

Pane Dolejši máte pech. Sešli se tu experti se specializací na komunistické zločiny, navíc to jsou všechno rybáři, kteří rádi přehání.
Bělobrádka takhle nerozebírají. Možná kdybyste si taky pořídili kříž, a nainstalovali tam ty své vousáče, byli by k vám shovívavější.
10. 11. 2012 | 21:49

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pepa Řepa
Choval jsem, choval, ale málo, někdy před padesáti lety, už si to nepamatuji, matka králice byla ostrá, dokonce mručela a na zvědavé ruce okamžitě vyjela jak saň. Byli zahrabaní v hnízdě z chlupů a sena a nebylo je ani možno spočítat. Myslím, že do 14ti dnů, ale nejsem si jist. Pro mne byla spíš otázka zabití a stažení. Kdysi jsem asistoval babičce a tak jsem to nakonec zvládl.
A letos jsem si to zase zopakoval, dostal jsem je výměnou už vzrostlé, vykrmil, a než se stačili politicky projevit, nastalo vraždění mláďátek (nejchutnější jsou tak půlroční, ale já to nejím, žena s nimi peče bůček a tak se dobře podělíme).
Vnoučata k té exekuci zatím neberu, pořád mám na paměti babičku B. Němcové, však víte co říkala.
Marxík
To se nevylučuje, já jen, že prohlédli. To neznamená, že je obdivuji. Pořád mi není jasné, proč tam lezli, takoví sečtělí chlapíci. Cožpak nečetli Čapka, Masaryka a vzpomínky očitých svědků z doby stalinského teroru? Jo, byli mladí, my se v mládí nadělali s kamarády blbostí, ale nikoho z nás nenapadlo vlézt do té partaje, ani na vojně, kde nás lákali. Pak přišel r.68 a všem slušným lidem bylo jasno. Vám ne?
10. 11. 2012 | 21:53

Pepa Řepa napsal(a):

šašek z Jihlavy
jistou podobu mezi Kalandrou a králíkem bych viděl
-----------------
Doba to chtěla, doba to žádala.
Dostali oba jednu za ucho a bylo vymalováno.
Sebereflexe v podání KSČM.
10. 11. 2012 | 22:04

Občan napsal(a):

Pane Dolejši,

promiňte, ale to NENÍ odpověď. Já jsem Vám položil triviální otázku, zda Kalandra předal USA seznam švýcarských firem, pomáhajících ČSR obejít hospodářské embargo.
Na ni se dá stejně triviálně odpovědět "Ano", "Ne" nebo "Nevím" a není třeba nic dalšího. Jenže místo odpovědi čtu nějaké povídání o tom, že Kalandra nebyl obchodník.

V USA v té době byl (a dodnes v některých případech JE) za "ohrožení zájmů a bezpečnosti státu" trest smrti, v případě 100% spolupráce doživotí nebo dlouholetý trest. Plus existenční a společenská likvidace celé rodiny (někdy i širšího příbuzenstva), eventuálně donucení k emigraci.
Stačí si vzpomenout třeba na lidi zničené udavačem Eliou Kazanem...
10. 11. 2012 | 22:14

marxík napsal(a):

šašek z Jihlavy
Už vám rozumím, kolego. Vy rozděluje černochy na hodně černé a málo černé, přičemž ty světlejší jsou vám více pochuti.
10. 11. 2012 | 22:15

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

Pane Pepo Řepo, vy si snad myslíte, že Záviš Kalandra nebyl obětí? Nebo si tu ty Vaše komentáře píšete jen tak pro legraci?
10. 11. 2012 | 22:15

Pepa Řepa napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):
Nevíme, co by se stalo s Československem, kdyby se plány demokratické a protikomunistické opozice podařilo uskutečnit a jaký režim by tu byl nastolen.
---
To by bylo Kalandrů....viseli by na klandru.

Kdyby se nepodařilo Klémovi zabránit plánům zlovolné demokratické a protikomunistické opozice kdo ví, jaký režim by tu byl nastolen.

To jsou perly, to je sebereflexe jako víno!
10. 11. 2012 | 22:18

zdenekbrom napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka:

Záviš Kalandra byl oběť.

Jenže ne doby, jak se nám tu snažíte vnutit, ale zinscenovaného procesu řízeného vrcholnými představiteli KSČ za doprovodo poradců z Moskvy.
10. 11. 2012 | 22:21

Pepa Řepa napsal(a):

Obětí byl, ostatně jako tisíce jiných.
Tedy potřetí:
Koho? Marťanů?

V padesátých letech tady byla pouze jedna totalitní, všemocná státostrana. Dělala si co chtěla,popravovala a zavírala jak chtěla, respektive jak jí soudzi z Moskvy určili.
To zmenšuje její vinu?
Tím se hájil dozorce v Osvětimi taky. Dostával rozkazy.
To je sebereflexe?

Jo píšu je pro legraci, ale občas jde legrace stranou. Uvědomujete si, co jste napsal?
.......dal život za vlast, protože vlast si to v daný okamžik přála."
10. 11. 2012 | 22:27

Medikolog napsal(a):

Bestia Triumphans, tak jsem holt také prospěchář. MÁM ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ... a řídím...
10. 11. 2012 | 22:30

Jáchym napsal(a):

Všichni Josefové K, 15:53 , 16:55 :

děkuji vám všem srdečně za odpověď.
Myslel jsem si, že je to tak, ale přece jsem si trochu dělal starosti,jestli nejste jeden jeden člověk...tak prudké rozdíly stylu a kvality se nedaly vysvětlit pouhými výkyvy hladiny alkoholu.
Měl jsem obavu, že jste všichni jeden jediný schizofrenik, který nedodržuje léčebný režim...Uf, to jsem si oddychl, fakt.

Představuji si vás nyní jako chobotničku, která v každém chapadélku drží jednu mořskou stonožku a ty svými autonomními pacičkami buší do vodotěsných ajpedků.

Vážený kolektive,
pište dál,rád si vždy vypláchnu oči od kejdy Vámi s láskou opečovávaných mirgorodských zakrslíků, pokud jí není moc.
Jen své pašíky, proboha neutopte, pokud nejsou plastoví a nafukovací.
P.S.
Yosif K je odpadlík, nebo jste jej pro infekční logorheu vyloučili?
10. 11. 2012 | 22:34

zdenekbrom napsal(a):

Pepa Řepa:

Pan doktor dobře ví, co napsal.

V jeho textu je i toto: "Doufám, že to není heretická myšlenka, ale řekl bych, že Záviš Kalandra by od dnešních státních představitelů státní vyznamenání nepřijal."

Využívání mrtvých osobností, kterým jsou přisuzovány činy nebo výroky, které ovšem pocházejí z dílny spisovatele, patří ke klasické výbavě profesionálního manipulátora.
10. 11. 2012 | 22:37

Mošna napsal(a):

jasně, že to byl zinscenovaný proces a Kalandra byl obět, která neměla šanci se bránit - o to víc zaráží že jedni mu to přejí jako bývalému komunistovi a druzí to relativizují že v USA by ho popravili taky.
Není náhodou největší kus povahy toho správného, do oceli vykovaného nemilosrdného bolševika právě ve vás, vážení ?
10. 11. 2012 | 22:37

marxík napsal(a):

zdenekbrom
Pane učiteli, taky jsem měl kdysi takto zanícenou soudružku učitelku dějepisu, a ta mi vyprávěla pravý opak než vy. A řekl bych, že byla o své přavdě taky přesvědčená.

A teď babo raď. Proč bych měl věřit zrovna vám? Protože máte kníra?
10. 11. 2012 | 22:39

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

Pane Pepo Řepo, já vím co jsem napsal, ale Vy jste to asi nepochopil, protože, jak jste napsal výše, tak jste asi blbej. Záviš dal skutečně život za vlast. Vlast může být někdy krutá a nevypočitatelná, někdy je i docela laskavá a milosrdná, jindy vás zahubí bez mrknutí oka. Já mám lidi rád a snažím se jim pomáhat a ta kových je nás v naší vlasti docela dost a třeba budete mít štěstí a někde se spolu setkáme. Ale možná to štěstí mít nebudeme a dopadneme jako ten Záviš. Oba.
10. 11. 2012 | 22:43

zdenekbrom napsal(a):

marxík:

A copak Vám kde povídám?
10. 11. 2012 | 22:44

marxík napsal(a):

zdenekbrom
Máte pravdu vaše slova jsou určená především dětem, ty skočí na všechno. Jako tehdá já.
Měl jste možnost vyvést mě z omylu, ale zachoval jste se neprofesionálně. Proto budu věřit soudružce.
10. 11. 2012 | 23:01

zdenekbrom napsal(a):

Pepa Řepa:

Tak jsem se obrátil s dotazem na kolegu, který Kalandrovi zasvětil valnou část svého zájmu.

Pan Dolejš píše:"K letošnímu výročí mu má být v jeho rodném Frenštátě ještě odkryta na zdi ZŠ Tyršova pamětní deska."

Ona už tam je připravená. Je na ní napsáno: Obětem komunistického režimu 1948 - 1989.

Viz: http://www.kulturafrenstat.cz/zavis-kalandra-se-v-rodnem-frenstate-konecne-docka-pametni-desky/d-1341

Fotky jsou dole.

Tak to pan Dolejš poněkud zamlčel.
10. 11. 2012 | 23:01

zdenekbrom napsal(a):

marxík:

Věřte.
10. 11. 2012 | 23:02

Občan napsal(a):

Pane Brome,

říkáte že zinscenovaného procesu. Takže Záviš Kalandra nikomu žádný seznam nepředal a byl souzen za něco, co neudělal?
10. 11. 2012 | 23:16

Jáchym napsal(a):

zdeněk Brom 22:37 :
Technická:
1) V jeho textu je i toto: "Doufám, že to není heretická myšlenka, ale řekl bych, že Záviš Kalandra by od dnešních státních představitelů státní vyznamenání nepřijal."
2)
Využívání mrtvých osobností, kterým jsou přisuzovány činy nebo výroky, které ovšem pocházejí z dílny spisovatele, patří ke klasické výbavě profesionálního manipulátora.

1) a 2) se vzájemně nevylučují.
2) je nesporně pravdivá.
Ale:
1) je prezentována jako kvalifikovaná domněnka.
O Z. Kalandrovi víte mnohem více než já. Domníváte se, že by DNES Kalandra např. z rukou Nečase,Kalouska, Dobeše, Klause,...(vyberte "formálně kompetentního" představitele, kterým dostatečně pohrdáte) vyznamenání přijal ?

Já tedy ani náhodou,( a to nesahám Kalandrovi po kotníky).
Vy byste je přijal ?
(P.S. Předpokládejme hypoteticky, že bychom si vyznamenání zasloužili)
10. 11. 2012 | 23:17

marxík napsal(a):

zdenekbrom
Vy si to , kolego, patrně neuvědomujete, ale Vy taky pouze věříte té své verzi, a to z prostého důvodu, že jste příliš mlád , než abyste se mohl procesů osobně účastnit.
Rozeberme si třeba kauzu Rath. Každý věří té své verzi, a to v té době přímo žijeme.
10. 11. 2012 | 23:28

jiridolejs napsal(a):

občan 22.14, odpověď to tedy JE. Pokud máte potřebu tvrdit, že Horáková či Kalandra dostali co si zasloužili, zvažte to, že ten proces byl opravdu zinscenovaný a že tam nebylo uplatněno právo na spravedlivý proces ani omylem.
Tohle BYLA justiční vražda a to že v USA byly také nějaké prcoesy na podstatě nic nemění. Takhle přesně se vymlouvali ti, co nechtěli o rehabilitaci obětí té doby ani slyšet.
10. 11. 2012 | 23:38

aga napsal(a):

PhDr. Baletka

Vlast jako Velká Matka. To sedí.
10. 11. 2012 | 23:41

aga napsal(a):

jiridolejs

Řekl bych, že justiční vraždy v USA na podstatě věci - tedy na tom, že velmoci justičně vraždí své odpůrce a malé země jako my jim střídavě lezeme do zadku a vraždíme v jejich zájmu - skutečně nic nemění.
10. 11. 2012 | 23:44

Medikolog napsal(a):

V samém pudlu demokracie a křesťanských hodnot přivedli před křesťanský soud židovský manželský pár. Tito lidé zradili USA, řekli. Budiž za to popraveni na elektrickém křesle.. zněl rozsudek.

A tak se i stalo. Dne 19. 6. 1953 byli manželé Ethel a Julius ROSENBERGOVI ugrilováni zaživa na elektrickém křesle. Minimálně v případě Ethel šlo o iustiční vraždu srovnatelnou s popravou Milady Horákové.

Holt ta padesátá léta působila nějak globálněji, než je nám předkládáno.
10. 11. 2012 | 23:45

Občan napsal(a):

jiridolejs napsal(a):
"občan 22.14, odpověď to tedy JE. Pokud máte potřebu tvrdit, že Horáková či Kalandra dostali co si zasloužili, zvažte to, že ten proces byl opravdu zinscenovaný a že tam nebylo uplatněno právo na spravedlivý proces ani omylem.
Tohle BYLA justiční vražda a to že v USA byly také nějaké prcoesy na podstatě nic nemění. Takhle přesně se vymlouvali ti, co nechtěli o rehabilitaci obětí té doby ani slyšet.
10. 11. 2012 | 23:38"

Ne, není to odpověď.
Má otázka stále zní - předal Záviš Kalandra USA seznam švýcarských firem, nebo nepředal?
A na tuto prostou otázku se mi stále nedostalo odpovědi.

Mimochodem - Rosenbergovi byli zavražděni, ač byli zcela nevinní.
Protože materiály předal Rusům Rosenbergův bratr, což přiznal krátce před svou smrtí. Manžele udal, aby kryl sám sebe.
Americká "justice" se ani neobtěžovala něco vyšetřovat...
11. 11. 2012 | 01:06

Pepa Řepa napsal(a):

jiridolejs
10. 11. 2012 | 23:38
aspoň něco. Dokážete si připustit justiční vraždy a antisemistické podvrhy a neblábolíte cosi o tom, že doba to chtěla, matka vlast zavolala a přinesla špagát.

Někdy si říkám, co mezi tou děsnou partou děláte?
Dopadnete jako Jiří Svoboda. Ale to je "Vaše věc" na Vaší věci.
Asi nějaká ouchylka, takytwirp.
Lepší štípat knoflíky,řekl bych.

Jo a udělejte si v partaji jasno.
Nedávno sem vylepil Váš šéfik zahraniční sekce, rodilý Syřan plamennou obhajobu udatných a čistých revolucionářů v boji proti Assadovi.
Matete zdejší veverky, hovorky a tobolky, to si pak zmatený rudý coyot v hlavě těžko srovná trojkoalici usraele, al-Qaidy a rudých-Iljičových- pohrobků.

Občan má jasno. Je dál.
Kalandra dodal seznam strategických čokolád od Nestlé, čin srovnatelný s vyzrazením atomového monopolu, sice nepodepisoval žádné utajení či mlčenlivost-i když u Peroutky možná jo:-)- tak si to zasloužil, špion jeden.

Ne větev s ním, jakápak ulice.
Kalandry na klandry!
11. 11. 2012 | 06:47

Pepa Řepa napsal(a):

Občan napsal(a):
Ne, není to odpověď.
Má otázka stále zní - předal Záviš Kalandra USA seznam švýcarských firem, nebo nepředal?
A na tuto prostou otázku se mi stále nedostalo odpovědi.
-----------------------
Ne, to není odpověď, žáku Dolejši.
Znova, opravte si to.
Takhle se do Síně slávy rudochů nedostanete.
Když se kácí les.....
11. 11. 2012 | 06:54

Mošna napsal(a):

Otzkou je proč si občan říká zrovna občan, když se vzhlédl v dobách kdy slovo občan nestálo ani za zlámanou grešli a každý občan musel v stínu šibencice držet akorát tak hubu a krok. Neměl by mít spíš nick Urválek či Vyšinskij ? Aby nemált anis ebe ani ostatní, tím že zatím popavy neposlušných ještě nepožaduje..
11. 11. 2012 | 08:31

Ládik!!! napsal(a):

PhDr. Baletka -
píšete, že na Kalandru si nikdo nevzpomněl - no a vidíte, já ano, 6. září letos pod Zaorálkem, 19:37.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=17417
11. 11. 2012 | 08:54

sonney napsal(a):

Cituji:"Záviš Kalandra dal život za vlast, protože vlast si to v daný okamžik přála."

Ono opravdu,v některých momentech historie ti nahoře u moci představují vlast,ale když se to otočí jsou to oni naopak kdo jsou velezrádci svého národa (jako třeba protektorátní president Emil Hácha) nebo popraveni od nepřátel národa (jako třeba generál Eliáš,protektorátní premiér).Takže Záviš Kalandra s Gottwaldem si při jiném běhu dějin vymění místo oběti a vraha.Nehraje roli třeba,že primátor Pfinster byl popraven hned po válce ,i když jeho náměstka se kterým se hádal-Klapku,popravil Heydrich.
Že Záviš Kalandra vystoupil z KSČ v roce kdy Gottwald pronesl slova k veřejnosti:"U Madridu se bojuje za Prahu" může leckomu připadat tak,že jakoby vzal včas do zaječích (roha),podobně jako,že smrt Stalina a Gottwalda byly nepřirozenými,což tvrdí Trockij i o smrti Lenina.Julius Fučík,který zůstal v KSČ ani neodjel do Moskvy jako Gottwald-byl nacisty popraven v Berlíně po náletech spojenců 1943,spolu s 800 dalšími ,vesměs nejrůznějších evropských národností,rukojmími fašistů,drženými v Berlínském vězení.Tak ale by Gottwald měl právo popravit nejen Kalandru,ale i každého Čecha,který přežil válku,včetně sebe,jelikož byl v Moskvě mimo fašisty.
A Rakovskij píše několikrát o bonapartismu Stalina,Stalin jako Naopoleon a Fouche, Napoleon jako škrtič revoluce až takový,že to chápali i Welington,car Alexander a Metternich-doslova píše,že oni byli revoluci více nakloněni než Napoleon.Křesťanství dle Rakovského -zlo zel.
Zajímavý je fakt,že třeba J.W.Goethe a Sarkozy ctili Velkou Francouzskou revoluci,ale Češi se toho slova báli jako moru:jak jinak vysvětlit ,že v komunistických i normalizačních Čechách byl Stalin a ruská revoluce odbyty slova "osvoboditel","geroj" ale muzea s životy a dílem stovek ruských revolucionářů byla na Západě: Muzeum revoluce v Amsterodamu,které okolo roku 1932 doplňoval tchán Trockého nebo bratr manželky (?) osobně v Amsterdamu-Lev Sedov.Trockij memoáry osobně nakladateli v NewYorku.Stalin ,jak píše se ani za osm let věznění s vyhnanstvím nenaučil jediný cizí jazyk (Rakovskij uměl všechny balkánské plus 4 světové,ale Stalin zase teoretizoval od mládí ve vědecké lingvistice-do stáří-hobby,jako američan Noah Chomsky profesí-světová intelektuální jednička dneška)),Stalin-ač v mládí absolvoval 9 let semináře-církevní školy pro duchovní.Tím pádem na Západě "kapitalisté" věděli o ruské revoluci od A d Z vše a čeští komunisté krom frází a symbolů zde zhola nic.????!!!
Československý-český komunismus v sobě nesl takovou dávku negramotnosti,ignorantství,zatmění myslí a mozků,pokrytectví,falešnosti,překrucování faktů,zakrývání reality-že pochybuji,že měl vůbec oprávnění se ideologicky komunismem nazývat,krom ekonomicky. Záviš Kalandra v třicátých létech knihou "O pohanství " záhy předvídal paralelu:Kdy se od polyteismu,pluralismu bohů pohanství přejde jednou k monoteismu ideologie obdobnému u katolicismu,od pohanství k jedné víře.K vedoucí ideologii KSČ,"roli".
Že Přemyslovci doprovázeli vznik duchovní náboženské monokultury ještě větším terorem než komunistí je známo:Vyvraždění rodů Slavníkovců,Vršoviců a Vítkovců.
Tak jestli Kalandrovi tehdy právě proto nezatápěli i tehdejší lidovci ve vládě Klementa Gottwalda i Národní frontě,z obav z prozrazení své jednoduché tradice.
Skutečně školy obcházeli lidé,kteřé nabízeli hodiny náboženství dobrovolně:celá padesátá léta (Stalinův duchovní seminář? lidovci?).
Samozřejmě terorismus do ruské revoluce rokem 1905 vnesli pravoslavní věřící a anarchisté:Nicméně bez toho by nebylo druhé revoluce 1917,ani "neteroristických" bolševiků,kteří pouze vyměnili hladce bez krve vládu Zimního paláce za tu svoji-ve Smolném.Palác bránil jen pluk žen-kozaček-a ženu ani květinou neuhodíš-v Čechách.
Trockij Kerenského považuje za génia a strůjce VŘSR,Churchill naopak se domnívá,že Kerenskij byl slabomyslným premiérem a že Lenin přinesl krev.I přes to,že ve všech krveprolitích britští důstojníci agenti hráli největší roli v občanské válce v Rusku.Jsou známi v různých městech Ruska jmenovitě i hodností i počiny proti rudým i obyvatelstvu vůbec následky bojů.Nebýt intervence krve by bylo málo.
11. 11. 2012 | 09:01

marxík napsal(a):

Kolegové, komunisté si aspoň dali práci a dotáhli zinscenovaný proces do konce.
Současný haagský dvůr, když zjistil, že si inscenaci s Miloševičem špatně nacvičil, a ta se nevyvíjí správným směrem, vyřešil situaci jeho přirozenou smrtí.
Ale protože se o tom nemluví, tak s tím běžný Pepa nemá žádný problém.
11. 11. 2012 | 09:06

Občan napsal(a):

Ono to je, Řepo, Mošno a další, spíš hořké a smutné.

Lidé, kteří předávali západu informace z politických/morálních důvodů, bláhově očekávali, že se jim dostane otevřené podpory. Podpory směřující ke změně režimu (jak si ho představovali a jak si představovali Československo po převratu, těžko říci).
Jenže ouha; byli použiti a odhozeni, protože změna režimu bylo to poslední, o co by západ stál. Ten měl zájem jen o obchodně a vojensky využitelné informace a bulvár; proto také podporoval ekonomické špiónky a emigrantíky, kteří sebou z ČSR přinesli údaje o obchodu, vědě a výrobě, ale do politiky se nehodlali míchat jinak než neškodným psaním či mluvením.
A tak se místo SKUTEČNÉ podpory dočkali pár letáků, diplomatických nót, plamenných keců v rádiu a procesů, na jejichž konci byla někdy i šibenice.

Ono stačí si vzpomenout na vrahy Mašíny, Paumera a jim podobné. Když se konečně provraždili do USA, zavřela se nad nimi voda. Žádné ovace, žádná ochota USA podpořit ozbrojený převrat v ČSR, žádná ochota k intervenci, žádné trafiky pro "zasloužilé". A protože neuměli a nevěděli nic použitelného, neupíchli se ani v rádiu či u psavců. Nakonec se museli začít živit prací, protože o ně ve finále nestála ani armáda. Njn, tak svět odplácí...
11. 11. 2012 | 09:07

Občan napsal(a):

Oprava: místo "ho" mělo být "převrat"
11. 11. 2012 | 09:14

Jáchym napsal(a):

Pepa Řepa :
(k Dolejšovi):
"Jo a udělejte si v partaji jasno."
********
Zlatá slova, řekl bych...
Jenom bych dodal, že bych je rozšířil na VŠECHNY české politické strany.

Tím "jasno" nemám na mysli ukáznění názorových proudů, tedy pravou ani levou bolševizaci.
Spíše by mě zajímalo,kam se hodlá strana jako celek vrtnout v setsakra změněných podmínkách.

Naprosto STEJNOU otázku bych pak položil VŠEM politickým stranám (tady kromě stran vládní kloakice - ty už na ni v posledních dnech bohužel odpověděly více než jasně).
11. 11. 2012 | 09:23

mb napsal(a):

.......dal život za vlast, protože vlast si to v daný okamžik přála."

... to je náhodou pěkné ...

dá se to použít jaksi universálně ... pro všechny / jakékoli případy ...

a trochu to připomíná ludvíka ... stát jsem já ( já jsem vlast )

chcípnul (zemřel,skonal), protože si to vládnoucí komunisté přáli ...

... njn, stane se ...
11. 11. 2012 | 09:26

mb napsal(a):

dolejš napsal: občan 22.14, odpověď to tedy JE. Pokud máte potřebu tvrdit, že Horáková či Kalandra dostali co si zasloužili, zvažte to, že ten proces byl opravdu zinscenovaný a že tam nebylo uplatněno právo na spravedlivý proces ani omylem.
Tohle BYLA justiční vražda a to že v USA byly také nějaké prcoesy na podstatě nic nemění. Takhle přesně se vymlouvali ti, co nechtěli o rehabilitaci obětí té doby ani slyšet.

... tohle byste si měl patrně vyříkat s kolegyní semelovou a grospičem ... pokud vím, tak semelová míní, že horáková a spol. dostaly jenom to, co (si) zasloužili ...

njn, stane se ...
11. 11. 2012 | 09:28

marxík napsal(a):

Občan
Kolego, Vy se nám pěkně vybarvujete. Podle Vás měli Amíci našroubovat jadrné hlavice a vyrazit přesvědčovat místní obyvatelstvo o své pravdě?
A víte o tom, že v takovém případku byste mohl být dnes geneticky nevyveden?
11. 11. 2012 | 09:31

mb napsal(a):

čert napsal: jak to bylo s tím soudruhem
co chce vymlátit děti podnikatelů
až do desátého kolena
a sebrat jim majetky?

... to byl antikomunistickej podvrh ...
11. 11. 2012 | 09:35

Občan napsal(a):

marxíku,

jadrné asi ne, protože v případě netěsnosti by poztrácely zrní a šrot již cestou přes Atlantík. Nemluvě o tom, že obilího jsme měli svého i od Rusů dost. Takže s tím by tu asi neprorazili.

Jo, to takhle kdyby ty rachejtle napěchovali třeba žvejkami, punčochami, kosmetikou a poslali jich HODNĚ, pak by možná i svou "pravdu" prosadili. Zvlášť, kdyby ještě brutálně bombardovali ČSR osobními automobily, ledničkami a pračkami.
11. 11. 2012 | 09:48

zdenekbrom napsal(a):

Občan:

S velkou pravděpodobností ano. Způsob získávání důkazů a vedení procesu byl takový, že je to skoro jisté.
11. 11. 2012 | 09:48

Jáchym napsal(a):

Marxík 9:06:
Pepovi křivdíte, právě s nebetyčným pokrytectvím velmocí MÁ Pepa pravidelně velký problém. I vnitřní. Nepokouší se o loajalitu za každou cenu.
*****
Co se týče přirozeného odúmrcení Miloševiče - to byla poloprofesionálně odvedená klasika.
Diletantskou chuťovkou pro demokraty-začátečníky byla okamžitá porucha mikrofonů poté, co obžalovaný začal mluvit jinak než bylo pro obžalobu přijatelné. A přerušení procesu.
No a pak to sklo a pochvalné komentáře našeho nezávislého tisku o tom, že napříště si nebude moci svou obhajobou dělat obhajobu,chci říci propagandu...Poučná demonstrace.
11. 11. 2012 | 09:48

zdenekbrom napsal(a):

Jáchym:

Co by dnes udělal Kalandra, to nevím a ani o tom nebudu spekulovat. Mohu psát o jeho činech, vyslovovat se k nim, dávat je do vztahu k jiným událostem v jeho době, ale to je tak vše, co dělat mohu. Používat ho jako nástroj k prosazený svých myšlenek a představ v současnosti, je zneužívání historické osobnosti a manipulace.

Zda bych přijmul vyznamenání já? Hodně by záleželo jaké a od koho.
11. 11. 2012 | 09:53

zdenekbrom napsal(a):

marxík 10. 11. 2012 | 23:28:

Asi si rád hrajete s ohněm. Podle toho by klidně nacističtí zločinci mohli současným mladým také říkat, že je nemohou nazývat zločinci, protože byli v té době přeci příliš mladí a nemohou si proto nic pamatovat. Pak jim předhodí nějaký sporný problém současnosti a je to.
11. 11. 2012 | 09:56

fůl napsal(a):

Vezměme v úvahu další "psychologická" fakta té doby začátku hrůzných (skutečně hrůzných) padesátých let:

Jak např. K.Gottwald i mohl cítit Kalandru,který vystoupil 1936 z KSČ a navazuje styky se Západem,když Gottwaldův stranický kolega z první republiky v Jihomotravském kraji,Mlčoch, byl roku 1945 (jako i 800 jiných) popraven lidovým soudem,za rozsáhlou spolupráci s brněnským gestapem,která vedla za války k zatčení a smrti stovek lidí odboje a KSČ,které znal.Mlčoch byl před válkou Gottwaldem vyloučenz KSČ,přestože byl přímým účastníkem VŘSR v Rusku jako bolševik.
Ale i čistě německý soudce,udělující stovky trestu smrtí v lidovém soudu Berlína za účast v atentátu na Hitlera 1944,byl v letech 1917-1918 bolševikem v Rusku a účastníkem VŘSR.Lidový soud německý v Praze odsoudil gen.Eliáše k smrti.
Vezměme v úvahu situaci v SSSR začátkem padesátých let.
Jeden z Berijovců,byl osobně představitelem SSSR v Berlíně,v době kdy tam vypuklo roku 1953 Berlínské povstání.Jiný Berijovec byl od vypuknutí druhé světové války 1941 znám tím,že předával Stalinovi zavádějící informace,podle nichž Stalin neodhadnul,že Hitler zaútočí nebo kdy,kde a jak zaútočí na SSSR:Odpustili mu na čas jen proto,že vyšlo najevo,že nevěděl,že jeho důvěryhodný informátor v Německu,je Hitlerem nastrčená osoba určená k dezinformaci Stalina vůči Hitlerovým skutečným úmyslům a plánům a že Berijovci pocházeli ze Zakavkazska-rodiště Stalina téměř všichni-byli až na výjimky Gruzíni nebo Arméni.
No a po smrti Stalina to ihned vše znovu zvážili,a Berijovce,kteří od roku 1939 požívali v SSSR vůbec největší důvěru-byli určeni k ochraně státních zájmů a odhalování diversantů v armádě a obyvatelstvu-popravili.
Tady vidíte,že se bylo možno v lidech mýlit,kdo co byl.Má v tom dnes někdo naprosto jasno?
Gottwaldovci se mohli obávat i Berlínského povstání v Praze? Analogii.Převratu v SSSR? Kdyby Berijovci byli skutečně agenty CIA a USA,jak zněl rozsudek nad nimi,pak se mohli obávat,že s nástupem Berijovců by byli svrženi a v roli obětí právě oni.
Nakolik co bylo nebezpečné,nemůžeme soudit o 60 let později z pohodlí klubů.Uvědomme si,že třeba k obratu ve Velké francozské revoluci-thermidoru-došlo akcí nikým nepověřeného malého hloučku jízdních policistů,kteří nečekaně vedoucí jakobíny zatkli a rychle nechali popravit samozvanci v parlamentu,do té doby outsidery.
11. 11. 2012 | 10:09

mb napsal(a):

zb: Zda bych přijmul vyznamenání já? Hodně by záleželo jaké a od koho.

... jaké chcete vyznamenání, a od koho ... ?
11. 11. 2012 | 10:15

Pepa Řepa napsal(a):

zdenekbrom
já bych Zlatého lva bral, vybíravý nejsem, nikdo si na mě ale nevzpomene.
:-)
Jinak si myslím, že položit život za vlast může pouze Tonda u Dukly nebo Honza v RAF, ale ne Kalandra v politicky zinscenovaném procesu, ve kterém se má naučit scénář jako ze sitcomu.

Inu procesy bnyly vlastně komunistický SITKOM!
Komi(n)terna předběhla dobu.

Ale já jsem tady za blbý, jak moudře podotkl pan Baletka.
Jen žasnu jak jsou ti komunisti flexibilní.
----------------------
"Takže Záviš Kalandra s Gottwaldem si při jiném běhu dějin vymění místo oběti a vraha."
----------------------
Vlastně se nic nestalo.
V příštím životě si to Záviš s Klemou vymění. Provaz dostane-možná-Kléma. Možná ne. Možná někdo jiný.

Netušil jsem, že komunisti věří v reinkarnaci a odplatu v příštím životě.
11. 11. 2012 | 10:19

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Nechci žádné vyznamenání. Odpovídal jsem na otázku.
11. 11. 2012 | 10:20

Pepa Řepa napsal(a):

A to ten SITKOM byla paráda.
Komunista odsoudil a vyhlédnutý kousek šel sedět.
Měl kliku, nedostal špagát!

Učitelskej, můžete žákům obohatit obzory.
Právě jsem objevil původ slova SITCOM.
Já vím, na Zlatého Lva to není.
:-)
11. 11. 2012 | 10:24

zdenekbrom napsal(a):

Pepa Řepa:

Ano, život za vlast lze položit. Dobrovolně v době ohrožení. U Dukly, v odboji ...

U
11. 11. 2012 | 10:25

mb napsal(a):

aha
11. 11. 2012 | 10:30

fůl napsal(a):

to Pepa Řepa:
domníváte se,že kdyby to nebyl Chruščev,který poravil Beriju (jak sestalo) ,ale Berija ,kdo by naopk popravil Chruščeva (Kdybyse bývalo tak stalo),by se v SSSR tím naprosto nic nezměnilo,dál by to bylo stejné dalších mnoho let?
A obdobně presidentem místo Gottwalda,rwsp. gensekem místo Slánského- Kalandra nebo někdo jím iniciovaný,pověřený?
Flexibilita je u "gumy"-reinkarnace je náboženství-to prosím nevtahujte do otázky o možnosti reálné změny,výměny šoiček vlády?Posty presidenta,generálního tajemníka KSČ a premiéra-???
11. 11. 2012 | 10:31

mb napsal(a):

když si prochlastáš játra a položíš život, tak se to za vlast nepočítá ... ?
11. 11. 2012 | 10:33

Pepa Řepa napsal(a):

A kdosi tady zmínil Ratha.
Hmm chudák Dejv, nevinnej, ani korunu nevzal, dře bídu a ještě mu hrozí špagát nebo doživotí.
To jsou věci!
11. 11. 2012 | 10:34

fůl napsal(a):

Sorry -totéž sgramatikou lépe:

to Pepa Řepa:

domníváte se,že kdyby to nebyl Chruščev,který popravil Beriju (jak se stalo),ale Berija ,kdo by naopak popravil Chruščeva (kdyby se bývalo tak stalo),by se v SSSR tím naprosto nic nezměnilo,dál by to bylo stejné dalších mnoho let?
A obdobně presidentem místo Gottwalda,resp. gensekem místo Slánského- Kalandra nebo někdo jím iniciovaný,pověřený?
Flexibilita je u "gumy"-reinkarnace je náboženství-to prosím nevtahujte do otázky o možnosti reálné změny,výměny špiček vlády?
Posty presidenta,generálního tajemníka KSČ a premiéra-???
11. 11. 2012 | 10:34

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Při vší úctě, pane mb, jděte s tím do háje.
11. 11. 2012 | 10:37

Mošna napsal(a):

Nějakse v té sérii poltikcých mordů ztrácíte. A propos - že by nick občan byla soudružka Semelová ?
I když na soušku učitelku je to málo přímočaré. Tohle je takové estébácky rádoby rafinované ...to nejsou učebnice upřímně obdivující 50.léta
11. 11. 2012 | 10:37

Pepa Řepa napsal(a):

fůl
omlouvá se, ale do debaty, kdo byl větší pašák, zda Berija, Trockij, Stalin nebo Molotov mne nezatáhnete. Jednak na to nemám znalosti a ani nechci si těmito znalostmi hlavu zaplevelit.
To ponechám, historikům specializujícím se na CCCP.
Tady jde o to, že kdosi dostal špagát.

Odpovím Vám slovy Zuzany Navarové
Je mi jedno, co psal Hašek
co mu řekla matka Rus
ani nevezmu si prášek
ač mi po zdi ťape rus
a hejno hus i autobus
a rythm & blues
------
S pozdravem .
hodně pus i masa kus
11. 11. 2012 | 10:41

marxík napsal(a):

Zdenekbrom
Kolego, na nacistické zločince existuje řekl bych celosvětový názorový koncensus. Neboli je to pravda obecně přijímaná. To samé však ani náhodou neplatí o komunistických zločincích.
Dokonce i naši demokratičtí představitelé si svým antikomunistickým přesvědčením přestávají být jistí, když jednají s čínskými představiteli.
11. 11. 2012 | 10:41

aga napsal(a):

marxík

Ono se to k sobě blíží z obou stran - společným jmenovatelem těch "demokratů" a "komunistů" se zdá být trh.
11. 11. 2012 | 10:48

mb napsal(a):

... to měl být vtip ...
11. 11. 2012 | 10:49

mb napsal(a):

( něco jako: chlastáme za vlast ... apod ... )
11. 11. 2012 | 10:52

zdenekbrom napsal(a):

marxík:

S těmi nacistickými zločiny je to (bohužel) pouze iluze. Není jednotný názor. Dnes a denně vycházejí tiskoviny, které píší opak. Kdyby nebyly potlačovány, bylo by jich ještě víc. Na dobu A.H. se v Německu, Rakousku a v dalších zemích vzpomíná velmi dobře atd. Dodávám znovu - bohužel.

Paradoxně i KSČ nebyla o vině nacistických zločinců tak pevně přesvědčena. Důstojníka SS, který se aktivně podílel na vyhlazení Lidic, nechali omilostnit a aktivně s ním spolupracovali.
11. 11. 2012 | 10:52

fůl napsal(a):

to Pepa Řepa:

názory,Spor v otázce není o větším pašáku nebo pašíku k porážce(vaše vlastní slova,nikoliv moje,nepodsouvejte ostatním své interpretace a slova jako jejich),ale o možných reálných ZMĚNÁCH špic politiky a kursu politiky po změnách ve špicích politiky.Kdy a proč proběhnou bezva-bez násilí ,kdy ne.
Bobošíková navrhuje znovuzavedení trestu smrti,pakliže parlament po vzoru slovenského nacionalisty Sloty to navrhne jí podepsat.Ó jak si je jista sebou.
Trest smrti -Váš "špagát" ti zmínění jako Kalandra dostávali,protože to byl tehdy nejvyšší trest.Kdyby byl tehdy nejvyšší trest jako v Norsku pro Breivika
20 let,pak by byli asi propuštěni všichni při Všeobecné amnestii presidenta A.Novotného 1960.
Takhle prostě špagáty: Berija-od Chruščeva,Mlčoch od Benešova lidového soudu,bývalý český komunista Kalandra od Gottwaldovské justice komunistické.
11. 11. 2012 | 10:55

mb napsal(a):

Bobošíková navrhuje znovuzavedení trestu smrti,pakliže parlament po vzoru slovenského nacionalisty Sloty to navrhne jí podepsat.Ó jak si je jista sebou.

... taky bobošíková je stará komunistka ...

svůj k svému ...
11. 11. 2012 | 11:01

Jáchym napsal(a):

Z.Brom:

"Paradoxně i KSČ nebyla o vině nacistických zločinců tak pevně přesvědčena. Důstojníka SS, který se aktivně podílel na vyhlazení Lidic, nechali omilostnit a aktivně s ním spolupracovali."
11. 11. 2012 | 10:52
******
Opravdu se jednalo o PŘESVĚDČENÍ/či nepřesvědčení/ o jeho vině - nebo jen o naprosto cynický či pragmatický handl, jakých udělali Američané i Rusové(jakož i Češi) po válce s nacistickými zločinci stovky?
11. 11. 2012 | 11:09

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

mb,
trest smrti pouze za nasilné trestné činy. proč né? když vam někdo zavraždí dítě, nastavíte druhou tvář?
11. 11. 2012 | 11:09

marxík napsal(a):

aga
To se tedy blíží. A ty dvě pravdy se spolu ekonomicky střetnou a jedna z nich zvítězí.
Žádný ekonom nejsem, ale jisté tušení mám.
11. 11. 2012 | 11:13

mb napsal(a):

bohorodička ... nevím ...

/jen že je to typicky komunistické ... ale nakonec krajní levice a krajní pravice splývají, takže je to nakonec jedno, ne ? /
11. 11. 2012 | 11:13

Občan napsal(a):

To fúl:

To nemáte pravdu. Trest smrti byl trest vyjímečný i v komunistické justici. Nejvyšší řádný trest byl trest 25 let vězení nebo trest doživotí.

Popravy politických odpůrců byly tedy zbytečné a kontraproduktivní. Už jen proto, že komunisté o sobě tvrdili, že jsou lepší než "kapitalisté"; ale právě tím, že některé své politické odpůrce popravovali, toto své tvrzení popřeli.
NIC nenutilo justici, aby trest smrti uložila a pokud se tak stalo, aby jej realizovala. I v 50. letech bylo možné jej podmínečně odložit, udělit milost, změnit na trest doživotí. Zejména v případech, které byly sporné nebo mohly být označeny za politické - u těch zejména měl být použit naprostý právní pragmatismus.
Takže to, co se odehrálo v letech 1948-1953 se nemuselo a nemělo stát. Právě ty zbytečné popravy delegitimizovaly (nikoli delegalizovaly) komunisty vedené vlády a zřízení, které zde prosadily.
11. 11. 2012 | 11:21

osina napsal(a):

Sím hlásím se o slovo pančelko Řepová,pravdolásková:

a proč nedáme na plac třeba člena NATO Turecko:
roku 1958 popravilo Turecko tři významné politiky či generály, a od roku 1999 vězní na jednom z ostrovů v moři jediného tam vězně -Očalana-vůdce Kurdské strany pracujících.Mezitím za genocidu Kurdů dostal v Iráku trest smerti ,předseda revoluční rady Iráku Sadám Hussajn.
11. 11. 2012 | 11:24

marxík napsal(a):

zdenekbrom
Vžycky budou ostrůvky nejrůznějších exotů a nikdy nedosáhnete absolutní jednotu v názoru na určitou věc. Důležité je umět je ohlídat a to by neměl být v případě 'známých firem' žádný problém.
Pokud ovšem nebude zájmem jistých kruhů s penězi, tyto hochy podpořit.
11. 11. 2012 | 11:25

mb napsal(a):

vidíte řepo, už jste taky pravdoláskař ... ale že/to trvalo ...
11. 11. 2012 | 11:27

zdenekbrom napsal(a):

Jáchym:

Rostock byl vydán do naší republiky v roce 1950 a zůstal bez zájmu sedět v cele. Kuministický režim na něj neměl čas, protože zrovna se konaly procesy s Horákovou, Kalandrou, církevními představiteli atd. To byli pro vládnoucí vrstvu KSČ mnohem větší nepřátelé. Pak zase nebyl čas - události v Babicích. Takže na vraha z Lidic (podle svědů vyraboval místní kostel, fyzicky týral faráře, podílel se na selekci dětí od matek atd.) došlo až na konci roku 1951.

U soudu pak dostal trest smrti, ale odvolal se. A kupodivu úspěšně. Trest smrti byl změněn na trest doživotí. Kupodivu nebyl sám. nacističtí zločinci byli bráni více na milost, než místní lidé.

No a v roce 1960 byl Rostock propuštěn a eskorován za hranice. Údajně jako agent StB, ale z toho nebylo nic, protože o tom sám vykládal, že agentem je.

Nicméně, každoročně se v Lidicích připomínalo komunistickými pohlaváry nacistické bezpráví a násilí.

Inu, přeberte si to, jak uznáte za vhodné.
11. 11. 2012 | 11:31

zdenekbrom napsal(a):

marxík 11. 11. 2012 | 11:25:

Zkuste si přečíst text pro Jáchyma.
11. 11. 2012 | 11:32

Jáchym napsal(a):

K úvahám o znovuzavedení trestu smrti :
Když před desítkami let vjela v Praze půjčeným náklaďákem do skupiny lidí, čekajících na tramvaj nenávistná vražedkyně a litovala jen toho, že jich nepozabíjela víc, řekl mi jeden právník:

Doufám, že ji uznají jako nepříčetnou a stráví zbytek života za mřížemi,
S trestem smrti by z toho vyvázla příliš lehce.

Uvědomte si, hoši, že naprostá většina z nás zažije mnohem horší umírání než je to oběšením...
Ale to jen na okraj, nerozvíjejme to.
11. 11. 2012 | 11:37

Pepa Řepa napsal(a):

Žáku Osino, přes trest smrti u machometána je tady kolega Konvička, či propagátor šariátu minatomirai.
Jsem je řepa.
Inu jiný kraj......, řekl bych.

Připomenul bych kolektivní popravu janičářů či vymydlení Arménů za pomoci šavliček i primitivnách flint.To Turek umí, proto k němu Otík nechtěl.
A pokud jde o mě nejsem ani pravdoláskař ani zapřisáhlý odpůrce trestu smrti u zvláště zavrženíhodných činů, ke kterým-jak se domnívám-politicky zincenované procesy 50 let nepatří.
Ale možná se pletu.

Crrr. Konec vyučování.
Po obědě má supl učitelské duo:
Embéčko a Brom
Zvláště prvně jmenovaný je přes obor pravdy a lásky mimořádným odborníkem.
11. 11. 2012 | 11:38

fůl napsal(a):

to Občan: to polemizujete se mnou? Nebo s Marťany?
Já tvrdím pouze to,že byl možný tehdy i trest smrti a že dnes je právně nemožný.Nepíši,že nemohli dát jiný,nižší,mírnější trest.Kdyby nebylo tehdy možné trest smrti dávat,padesátá léta by asi nedal celkem těch asi okolo 200 trestů smrti.Souhlasíte,že to zákon tehdy dovolil? Dnes to nejde.Samozřejmě v něčem tu byl rozdíl mezi soudy padesátých let a lidovými soudy roku 1945:
V délce,přípravě ,předkládání (?rádoby!)důkazů,trvalo to i rok atd.Zatímco Benešovy lidové soudy roku 1945 s 800 mrtvými se děly tak,že poprava musela být do půlhodiny.Později vyšly najevo i někdy nedostatečné důkazy,křivá obvinění,úmyslné podrazy,nezvážení okolností.Ne každý byl tak jasná záležitost jako K.H.Frank a E.Hácha.Ale co je to 800 na jedné straně proti 360 000 mrtvých protektorátu.Ale i jedna jediná křivda volá vždy až do Nebe-můj názor.Někteří tomu ušli,jako třeba známý historik a právník skočil z okna 10.5.1945.Realisticky.Herečky,které zatknul osobně maršál Koněv-emigrovaly,ta druhá je dnes v západním Německu již pár let v blázinci.
Ostatní jsem již předtím řekl,takže pouze se mnou souhlasíte.
11. 11. 2012 | 11:41

marxík napsal(a):

zdenekbrom
Kolego , je to možné. Ale zároveň byste měl říct i to B.
Že podobné excesy, a mnohdy ještě horší, probíhaly na tzv. demokratické straně.
11. 11. 2012 | 11:47

aga napsal(a):

marxík

Až na to, že ty dvě "pravdy", které se spolu střetnou, nebudou ani demokracie, ani komunismus.
11. 11. 2012 | 11:48

mb napsal(a):

E.Hácha patrně nebyl vůbec jasná záležitost ...
11. 11. 2012 | 11:49

Jáchym napsal(a):

Zdeněk Brom:
Údajně jako agent StB, ale z toho nebylo nic, protože o tom sám vykládal, že agentem je.
****
Fakt nejsem historik či investigativec, jen jsem o tom případu četl bez nějakého většího zájmu článek...Nevím nakolik fundovaný.
Možná to byla celoživotní krysa,která slíbila spolupráci komukoliv a každého podrazila - včetně estébáků...Možná měl charakter srovnatelný s charakterem třetiny poslanců současného parlamentu - napříč politickým spektrem.
11. 11. 2012 | 11:52

zdenekbrom napsal(a):

marxík:

Vraždu omlouvat jinou vraždou, vede do pekel.

Lhaní omlouvat lhaním jiných, vede tamtéž.

Nacisté by tak zase mohli tvrdit, a také tvrdí, že Stalin stavěl koncentrační tábory dříve a hlavně jich měl víc.

A budeme se točit dokola.
11. 11. 2012 | 11:56

zdenekbrom napsal(a):

Jáchym:

Příslušník SS složil přísahu vůdci. Udělá tedy vše pro to, aby se vrátil do Německa a mohl sloužit dál. Věřit těmto lidem je ošidné. Možná sliboval, možná ne. Možná věděl něco, co ho dostalo ven ....
11. 11. 2012 | 11:59

aga napsal(a):

zdeněkbrom

Do pekel vede nejen omlouvání vraždy jinou vraždou, ale i zdůrazněné poukazování na vraždy pouze jedné strany. Netvrdím, že to děláte, ale obecně je to běžná manipulační taktika.
11. 11. 2012 | 12:01

Jáchym napsal(a):

Zdeněk Brom 11:56 :
Stoprocentní souhlas - bez připomínek.
11. 11. 2012 | 12:01

Jáchym napsal(a):

aga 12:01
Stoprocentní souhlas, bez připomínek.
11. 11. 2012 | 12:03

aga napsal(a):

"..Nacisté by tak zase mohli tvrdit, a také tvrdí, že Stalin stavěl koncentrační tábory dříve a hlavně jich měl víc. .."

A nacisté i Stalin by popravdě mohli tvrit, že koncentráky vynalezli Britové. Ale zatímco se střídavě odsuzují nacisté a Stalin, o Britech ticho po pěšině.
11. 11. 2012 | 12:05

marxík napsal(a):

aga
Jak já to vidim, tak to bude střet tzv. demokracie a tzv. socialismu.
Číňan pořád hlásá, že buduje socialismus.
A my tu zase prý máme demokracii.
Jedno je jisté vyhraje-li Číňan, stát si polepší na majetku.
11. 11. 2012 | 12:06

zdenekbrom napsal(a):

aga:

V obou případech máme stejný názor.
11. 11. 2012 | 12:07

aga napsal(a):

marxík

I když konfucianismus nepovažuji za konečný ideál, myslím, že je v zásadě nejvhodnějším uspořádáním pro lidstvo v té fázi duchovního vývoje, ve které se nachází. Takže bych uvítal střet lžidemokracie s pravým konfucianismem.
11. 11. 2012 | 12:10

Ernesto napsal(a):

Dobrý den lidé jste nepoučitelní !!! Proč stále volíte lidovce ? Jedno volební období byl od nich v česku klid ,nikomu nescházeli a najednou zase pambíčkáři ožili a vystrkuji ty své čertovy rohy ! Viz Čunek ! To co nedávno předváděl ve Zlíně to je opravdu ta příslovečná lidovecká drzost ,posvěcena římsko katolickým křížem ! Koukám že u vás na moravě se rodí samí hrdinové, valachy hrají prim ! Potomci hrdých revolučních husitů vzpamatujte se ! Přejete si znovu dobu temna? Můžete ji v budoucnu zase mít ! Okolnosti tomu nasvědčují ! Duch revolucionáře E Th G
11. 11. 2012 | 12:10

marxík napsal(a):

zdenekbrom
Kolego, Vy jste na mě takhle nehezky vystartoval, a já jsem se přito pouze snažil zaujmout vyvážený postoj.
Můj vyvážený postoj je natolik stabilní, že jsem ani na chvíli nezavrávoral.
11. 11. 2012 | 12:16

Jáchym napsal(a):

Marxík:
Číňan pořád hlásá, že buduje socialismus.
A my tu zase prý máme demokracii.
Jedno je jisté vyhraje-li Číňan, stát si polepší na majetku.
11. 11. 2012 | 12:06
Stát který ?
Stát čí?
Myslíte Globální všelidové čínské císařství(u nás zastupované místodržícím Kalouskem)
nebo Všelidový český chural(pod vedením bratra Kalouska a sestry Peake?)
(Sory voe, uhni s kosó, nesu rybíz)
11. 11. 2012 | 12:21

zdenekbrom napsal(a):

marxík:

Cituji: "Můj vyvážený postoj je natolik stabilní, že jsem ani na chvíli nezavrávoral."

O tom nepochoybuji.
11. 11. 2012 | 12:24

český maloměšťák napsal(a):

Josef K
Též jsem ve vztahu k údajným protokolům z výslechu Rakovského opatrný...co se týče jejich autenticity.
Ke jménu Rakovsky :

"....Rakovsky's original Bulgarian name was Krastyo Georgiev Stanchev (Кръстьо Георгиев Станчев), which he himself changed to Krastyo Rakovski (Кръстьо Раковски). The usual form his first name took in Romanian was Cristian (occasionally rendered as Christian), while his last name was spelled Racovski, Racovschi, or Rakovski. His given name was occasionally rendered as Ristache, an antiquated hypocoristic—he was known as such to his acquaintance, the writer Ion Luca Caragiale.

In Russian, his full name, including patronymic, was Khristian Georgievich Rakovsky (Xристиан Георгиевич Раковский). Christian (as well as Cristian and Kristian) is an approximate rendition of Krastyo (the Bulgarian for "cross"), as used by Rakovsky himself.[2] In Ukrainian, Rakovsky's name is rendered as Християн Георгійович Раковський, and usually transliterated as Khrystyyan Georgiiovych Rakovsky.

During his lifetime, he was also known under the pseudonyms H. Insarov and Grigoriev, which he used in signing several articles for the Russian-language press...."

Citace je z anglické verze Wikipedie - kteroužto coby důvěryhodnější zdroj informací (ve vztahu k české verzi) jste několikrát doporučil a citoval i Vy.

Mějte se.

P.S. Také zastávám názor, že jakýkoliv zdroj informací by měl být ověřený - pokud se mají stát částí reality tvrzení, která jsou v informacích tímto zdrojem informací obsažena.
Nicméně zpochybnit je třeba vždy obsah - a to i v případech, kdy jde o podvržené informace. / verdikt typu " toto, rebjata, nečtěte - jde o ubohou propagandu (antisemitskou, protisovětskou, antiamerickou, buržuazní...)" - takový verdikt je sice zdánlivě příjemný - ve vztahu k možným znepokojením, rozjitřením mysli, znejistěním... která se objeví v mysli těch, kteří se s takovým typem informací setkali....nicméně je to verdikt velmi, velmi zjednodušující a v podstatě i dost hloupý/
Nicméně autenticita je případech jako je tento dost důležitou součástí - protože Rakovsky byl jistě velmi dobře informovaný - o pozadí ruské revoluce a následujícího vývoje v SSSR a navíc - pokud se jedná o informace získané výslechem na NKVD, je třeba být ostražitým a snad skutečně prvoplánově hledat v takovémto typu informací spíše pokus o manipulaci než o snahu ozřejmit fakta odlišným způsobem interpretace, než je interpretace " obvyklá", " zažitá", " obecně platná"...etc etc
11. 11. 2012 | 12:45

dry napsal(a):

Našinec se Kalandrovi diví: každý ví,že ten režim tehdy měl dost jiných důtek na kohokoliv:umístěnku do zapadákova mladému,kádrový posudek aby si již neškrtnul,atd.Plat,politickou psychiatrii,důchod babiny,třídní původ,.....Vymetat se dalo 100*1 způsoby s osobami nikoliv v preferencích:přijetí na VŠ,byt z družstva a od podniku,přiklepnutí stáže na západě,výjezdu ven,.....
Takže raději demokratičtí kapitalisti s chudobou dál ,než komunisté z padesátých let s nárustem průmyslu a tloustnutím peněženek i niemandů,ovšem je tu ta historie tak temná,že jsme tu asi neviděli zatím nikým z diskutérů uhodnou,najít příčiny právního srabu tehdy,krom diktatury proletariátu,kterým intelektuál Kalandra jistě nebyl,i kdyby intekektuální dříč byl.
Možná jedna z tisíců hypotéz:Protože to tehdejší vedení KSČ bylo za války 5 let v Moskvě,a i již předtím Kominternou závislák na Sovětech,kteří nás osvobodili,i když Stalin s Dimitrovem Gottwaldovi řekli,že v ČR nikoliv násilí jako v Rusku-není nutné,ty tradice ducha třicátých let SSSR a začátku padesátých v SSSR to jaksi "podprahově přivolaly" i sem,tím spíše,že za poradce do ČSR byli posílány asi i "odpady"-sovětští poradci-většinou nedoléčení ještě z těch krucinálií u nich.
11. 11. 2012 | 12:47

český maloměšťák napsal(a):

JIří Dolejš
Až teď jsem si přečetl Vaši odpověď.
Dovolím si tvrdit, že je podobná mému názoru.

P.S. Amaterskými historiky jsou podle mě i někteří profesionální historikové...neb k některým důležitým zdrojům informací se nedostanou ani oni.
------------------------------------
Dávají Vám to tady docela sežrat.

Příště raději pište o dušené mrkvi. (ale i ta je červená, himlhimbajs...zkuste teda radši bílou Řepu - ostatně po dovršení Kalouskových reforem se tato stane možná jedním z nejrzšířenějších pokrmů v Kraďákově)
Takto by Vás snad pak s popravami v 50. letech , s hladomorem na Ukrajině či s rozbíjením hlav monarchistům během Francouzské revoluce...spojovat neměl nikdo /až na několik zdejších známých pomatenců/

Nu, není nad to být v nějaké panensky čisté straně se slovy v názvu jako je
" občanský" , " křesťanský" /tam je to trochu diskutabilní, ale nebudeme jitřit několik staletí trvající rány, že.../, " demokratický" , " tradiční", " odpovědný", " konzervativní", " český"...není nad to být v takové straně - a to třeba i tak, že byl jeden právě že komunistou a to třeba nejen komunistou kariérním, ale přímo stranickým kádrem...jenže včas pochopil, že občané Kra´dákova dají především na fangličky, pomníčky...nebo na NÁZVY...že obsah(až na obsah nedělních zpráv v Blesku či obsah lahví se špiritusem) je až tak moc nezajímá.
A pak klidně můžete kandidovat dokonce i do Masarykova úřadu.
A vězte, že vás národ Kra´dákova volit bude - docela masově, rád a s chutí.
A to i kdyby jste jim nesliboval nic než řepu.

Ostatně myslím si, že přejmenováním se či výměnou stranické legitimace za jinou...se duše člověka moc nezmění - a ani předpoklady k tomu aby se změnila...tím nijak vytvořeny nejsou.
Neplatí to ale pro konto v bance. Tam je tomu spíše naopak. Tam - při správné změně legitimace a stranické popř. mafijnické poslušnosti - naopak základní předpoklady vytvořeny byly.

Ha, ha, ha....:)))

:(
11. 11. 2012 | 13:22

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

mb,
nemyslím si, že krajní levice a pravice splývají, spíš jsou to dva relativně od sebe nejvzdálenější body. ale zaleží na tom, co považújete za levici a co za pravici. vubec definovat tyhle pojmy je dost težké. pokud budeme za kriterium považovat svobodu jednotlivce, levice a pravice se budou od sebe vzdalovat. taky těžko potom můžete zařadit národní socialismus mezi pravici. já si nemyslim, že trest smrti souvisí s komunismem nebo s totalitou obecně. totality ho jenom zneužívají. a vzhledem k tomu, že EU míří opět k totalitě, je to určitě silný argument proti zavedení trestu smrti, s tím souhlasím.
11. 11. 2012 | 13:50

mb napsal(a):

myslim že splývají, bohorodička ... aspon ve svém vyznávání autoritativismu ...

zdravím ...
11. 11. 2012 | 13:55

Jáchym napsal(a):

Bohorovnička 13:50
Konečně mohu jednou souhlasit s Hovenem - já věděl, že to jednou přijde:

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):
mb,
"nemyslím, (...)"
(Dál už je to standartní hovenovština - ale začal slibně!)
11. 11. 2012 | 14:07

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

mb,
jak řikám, záleží na tom, podle čeho budete levici a pravici rozlišovat. myslím, že tyhle pojmy se používají dosti zmatečně. pro mě pravice neznamená totalitu , ale svobodu. nechápu na základě čeho se třeba mezi pravici zařazujou nacisti. prostě každý si levici a pravici vykládá po svém a vznikají z toho pěkný blbosti. ja bych radši místo levice a pravice používal rozdělení na rozumný lidi a kretény.
11. 11. 2012 | 15:07

jiridolejs napsal(a):

nenechte si rušit své kruhy, ale pokud jde o trest smrti, tak jsem proti jeho obnovení - a nejen proto, že KSČM jednoznačně ctí tady v Evropě již uzavřené mezinárodní závazky, které tomu brání.
11. 11. 2012 | 15:13

dalimír napsal(a):

jiridolejs moc dobře víte proč měl Havel v 89 první svůj nápad odzbrojit lidové milice ! On měl vždy strach s ozbrojených dělníků ! Tobře tušil jak to mezi milicionáři vře ! Z němci a gestapáky jeho rodina kamarádila takže s těch strach neměl ale z ozbrojených čechů ano ! On dobře věděl proč ! V té době byla Praha obsazena lidovými milicemi ,asi s toho chudák dostal i vyrážku ! Stačilo jedno slovo a situace na nár.třídě se vyvíjela úplně jinak ! Dl
11. 11. 2012 | 15:31

Jáchym napsal(a):

jiridolejs napsal(a):
nenechte si rušit své kruhy, (...)

Dík za vstupy !
Mají pod Vaším blogem přece jen větší váhu než vstupy kohokloliv z nás.
A nezapomínejte, že diskuzi ČTE dvacet - až padesátkrát víc lidí, než sem píše!
(Mimochodem - kruhy a bábovičky si tu rozkopáváme a rušíme i svépomocí v Akci Z)
11. 11. 2012 | 15:33

Zdeněk Brom napsal(a):

Jáchym

Dalimír by je chutě i rozstřílel.
11. 11. 2012 | 15:38

Holandan napsal(a):

Divim se tem, kteri se pod blogem rudeho dabla vyjadruji.
11. 11. 2012 | 15:42

mb napsal(a):

zb :-))
11. 11. 2012 | 15:52

mb napsal(a):

/ tak dolejš je proti trestu smrti protože je to liberalni komanč intelektual kalandrovskeho typu ... dale viz. vyjadřeni sš ... /

akorat fakt neodhadnu poměr liberalu a stalinistu ( autoritaru ) v ksč(m) ...

zatim ...
11. 11. 2012 | 15:55

Mošna napsal(a):

připíjím do Holandska, Red Bull dává křídla, tohle je možná ještě lepší
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Devil_Energy_Drink
11. 11. 2012 | 16:00

limbo napsal(a):

to mb:

podívejte se počty na účinnost protektorátního udavačství: 360 000 obětí.V poměru k(800+200) popravených celkem od roku 1945 v ČSR(1945+padesátá léta,800+200) je to asi jako 900/360 000 ,
t.j.1:400.Na 1 popraveného udavače -cca tedy 400 protektorátních obětí,t.j.200+200.
A nyní si představte školu se 4 patry -čtyřleté studium-na každém patře je 5 tříd po 20 žácích.Žák-propadlík,který stráví mezi 2 patry rok navíc,kdyby se chtěl všem úspěšnějším pomstít ze dvou ročníků zabil by 2 patra spolužáků ,t.j. 200 lidí,příp. všechny 4 patra -celou školu t.j. 200+ 200 =400 lidí,Ještě vás to netrklo,co to byl protektorát,Hácha a kolaboranti?????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!! Propadlík,zabíjející naráz celou školu! I profesor Záviška a Dolejšek zemřeli v koncentráku.Karlova Universita-učebnice termodynamiky-autor prof.Záviška.
11. 11. 2012 | 16:11

mb napsal(a):

to limbo ... neobhajuju protektorát a kolaboranty ... jen jsem zareagoval na sentenci fůla, že hácha byl jasná záležitost ...

tak zaprvé hácha na rozdíl od beneše nezdrh´ aeroplánem a zůstal ...

zadruhé v počátcích své funkce pomáhal odboji ...

pak později podlehl německému nátlaku ano ... ale historici se přou o to zda byl zcela při smyslech ...

když chcípal ve vězení ... beneš mu mohl dát milost z humanitárních důvodů ...

neudělal to a ani tam myslím nezašel ... zdravím ...
11. 11. 2012 | 16:21

mb napsal(a):

( se to kibicuje benešovi ze zahraničí ( když předtím nebyl schopen vyjednat jasné a vynutitelné spojenecké závazky pro republiku ) a ještě se spojí ve 43 se stalinem ... když nemusel)

/ že pustil k vládnutí komunisty ... a ani neabdikoval ihned je další záležitost /
11. 11. 2012 | 16:24

Adolf napsal(a):

dalimír napsal(a):
..." Tobře tušil jak to mezi milicionáři vře ! Z němci a gestapáky jeho rodina kamarádila takže s těch strach neměl ale z ozbrojených čechů ano !"

Herr Dalimir, vy byt topra čecha, vy psat a uvazovat jako opravdu tobra cecha.
Sehr gut.
11. 11. 2012 | 16:29

Lila napsal(a):

občan

"Nic nenutilo justici, aby trest smrti uložila a pokud se tak stalo, aby jej realizovala."

Minimálně od roku 1968 je známo, že o rozsudcích v inscenovaných procesech 50. let nerozhodovala justice, ale rozhodovalo se přímo na ÚV KSČ. Jsou známa i jména soudruhů, kteří u toho tenkrát byli (Gottwald, Zápotocký, Novotný atp.)
A to do archivů KSČ (tzv. barnabitská a karmelitská komise) byli vpuštěni jen ti nejspolehlivější soudruzi ze spolehlivých, z nichž se pod tíhou poznaného rázem stali ti nejméně spolehliví...

Soudní rehabilitace byly v 60. letech veřejné, chodili k nim novináři, např. Otka Bednářová a další, kteří pak vydali svědectví o tom, jak zmanipulované byly v 50. letech obžaloby, svědci i soud; jak zoufalí svědci z procesů po deseti a více letech svá svědectví odvolávali. Domnívám se, že kdyby Záviš Kalandra spáchal to, z čeho byl obviněn, těžko by byl v osmašedesátém plně rehabilitován.
11. 11. 2012 | 16:53

zdenekbrom napsal(a):

Lila:

Jenom doplním.

Ještě existovaly bezpečnostní pětky na úrovni krajů a bezpečností trojky na úrovni okresů, které procesy ovlivňovaly a řídily na úrovni krajů a okresů.
11. 11. 2012 | 16:59

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

v evropě obecně je trest smrti kontroverzní. nezrušil ho jenom traktorista lukašenko. rusko ho nevykonává. nicmeně ja si prostě nedovedu představit například pro lidi typu brievika jiný trerst než smrt. tím, že společnost nedokáže potrest takové zločince se dle meho nazoru narušuje společenská rovnováha a stabilita.
11. 11. 2012 | 17:50

Vandal napsal(a):

Nakolik co bylo nebezpečné,nemůžeme soudit o 60 let později z pohodlí klubů.Uvědomme si,že třeba k obratu ve Velké francouzské revoluci-thermidoru-došlo akcí nikým nepověřeného malého hloučku jízdních policistů,kteří nečekaně vedoucí jakobíny zatkli a rychle nechali popravit samozvanci v parlamentu,do té doby outsidery.

nikým nepověření jízdní policisté nechali jen odkráglovat nikým nepověřené jakobíny, kteří začali s plošným teroristickým kráglováním kdekoho, na koho si jen vzpomněli. Kým byli pověřeni bolševici v Rusku k odkráglování "třídních nepřátel"? Kým byli pověřeni bolševici v ČSR k likvidaci "třídních nepřátel"? Že byli demokraticky zvoleni? Zvoleni na jedno volební období, protože další demokratické volby už nepřipustili? To má být legalizace a legitimita bolševického režimu?
11. 11. 2012 | 18:07

mb napsal(a):

Kým byli pověřeni bolševici v Rusku k odkráglování "třídních nepřátel"?

... asi svou ideologií ... a vůlí k moci ...
11. 11. 2012 | 18:30

dalimír napsal(a):

Ano nicku brome ,na bažanty klidně ! @
11. 11. 2012 | 18:54

ryclepero napsal(a):

to Vandal:
Velká Francouzská revoluce vypukla nečekaně,živelně,jako všechny revoluce:Dobytím vězení Bastilla v Paříži a propuštěním vězňů:statisícovými rozuřenými davy z nenávisti ke králi,později popravenému,šlechtě,výběrčím daní.Sama revoluce tehdy nechala soudem na návrhy z Konventu a jeho výborů popravit celkem 4000 lidí gilotinou.Všech dohromady .Monarchistů,obětí jako byli girondisté a i jiné parlamentní frakce,jakobínů,i některých zrádců ve prospěch probíhající intervence Rakouské armády,Anglie atd.Samozřejmě selský lid na vesnicích,v krajích pobil daleko více lidí-šlechty a církve -aniž k tomu měl příkazy jakobínského Konventu:to byl za stovky let nastřádaný odpor podaných vůči feudálům,nikým neřízený.Povstalé textiláky v Lyonu jakobín Fouché postřílel děly,později se stal u bývalého jakobínského generála Napoleona po porážce jakobínů ministrem vnitra.
Pro srovnání:Pozdější porevoluční zahraniční války Napoleona stály život 20 milionů francouzských vojáků.Masarykova republika,tím že končila Mnichovem stála život 360 000 Čechoslováků.Takto krvavě komunistický režim roku 1989 ani zdaleka neskončil,ale za protektorátu bylo usmrceno mnoho komunistů nebo končilo v koncentráku.Za odboj likvidováno všech pět ilegálních ústředních výborů KSČ v Čechách.Volby byly pravidelně za komunistů s účastí 4 stran Národní fronty (KSČ,Lidovci dnešní bez KDU, strana Socialistická,kde působil tehdy Paroubek ,a strana Národně-socialistická-Benešova,kde působí nyní Paroubek coby předseda.Lidovci měli křeslo ministra zdravotnictví,strana socialistická ministra spravedlnosti.Na Slovensku-též strany slovenské.V únoru 1948 podali sami dle svého rozhodnutí demisi ministři některých tehdy parlamentních stran.Zenkl,Drtina,Krajina,.. a byla vláda doplněna,a fungovala dále do voleb,protože KSČ měla z do té doby posledních voleb stále mandát 40%.Parlamentu se nazýval "Národní shromáždění".Ústava byla jiná,obsahovala právo na práci,bezplatné vzdělání a lékařskou bezplatnou pomoc a péči a zakotvovala vedoucí úlohu KSČ.To vše již není v ní,té nové.Životní úroveň průměru lidí ke konci socialismu byla minimálně dvojnásobek dnešní,té po 20 letech sametu.
11. 11. 2012 | 19:13

Čochtan napsal(a):

Pane Dolejši,
mám malý dotaz. Byl Kalandra pohřben, nebo byl jeho popel po bolševicku rozházen na silnici ?
11. 11. 2012 | 19:27

ale ano napsal(a):

Na valašsku vzpomínají - rodištěm Záviše Kalandry byl Frenštát pod Radhoštěm, mládí prožil ve Vsetíně a místem jeho studií bylo Valašské Meziříčí).
V pátek u symbolického hrobu Záviše Kalandry na městském hřbitově ve Vsetíně se sešli zástupci vsetínské radnice, Domu kultury Vsetín, Městského kulturního střediska Frenštátu pod Radhoštěm, Státního archivu Vsetín, Gymnázia F. Palackého Valašského Meziříčí a veřejnosti.
Po úvodním projevu starostky Vsetína Ivety Táborské následoval také projev ředitele Domu kultury Vsetín Milana Kostelníka, ředitele Státního archivu Vsetín Ladislava Baletky a místostarosty Frenštátu pod Radhoštěm Pavla Mičky. Báseň přednesly žákyně Základní školy Vsetín Sychrov a hymnu České republiky zazpívali členové pěveckého sboru SONG.
V rámci jeho jubilea připravují na valašsku sérii dalšíách akcí.
11. 11. 2012 | 19:44

Zdeněk Brom napsal(a):

Čochtan:

Načal jste velmi smutnou stránku věci.

Bylo běžné, že příbuzní často ani nevěděli, že jejich blízcí byli popraveni. Četl jsem žádosti o milost matky, jejíž syn byl ale již dávno popraven. Přesto nic nevěděla a doufala. Na žádosti o milost se zhusta ani neodpovídalo.

Proto se nevydávaly ani urny s popelem popravených. Urna s popelem Záviše Kalandry prý byla údajně dlouho v krematoriu a pak byla někam a někým narychlo odvezena.
11. 11. 2012 | 20:02

fikus napsal(a):

p. Dolejši:

Vaše plus je, že se snažíte diskutovat, či reagovat na své kritiky. Mě ale vadí vaše (komunistické)vidění světa, co může nabídnout? Co tahle ideologie dokázala mimo destrukce. Čína není příklad, tam bohatne stát, strana a oligarchie. Osobně doufám, že se objeví někdo další mezi vámi a pseudopravicí, kdo bude mít důvěru. ČSSD je bohužel průšvih také
11. 11. 2012 | 20:41

Miroslav Pivoda napsal(a):

Jiří Dolejš: "Záviš Kalandra ... Jeho životní příběh si ale zaslouží být důkladněji připomínán. A to nejen na levici."

Teď bych očekával, že napíše sebereflexivní článek i hlavní architekt současného českého kapitalismu (nebo někdo za něj), tj. o cca 500 zavražděných podnikatelích v Česku od listopadu 1989. Závěr článku by pak mohl být v podstatě stejný, tzn: "Jejich životní příběh si zaslouží být důkladněji připomínán. A to nejen na pravici."
11. 11. 2012 | 21:32

Sylva Šauerová napsal(a):

Miroslav Pivoda :
Jak jste, prosím, pane Pivodo, dospěl k číslu 500 ? Máte nějaký důvěryhodný pramen ? Abyste mi správně rozuměl, nesměji se Vám. Pouze se zajímám. Děkuji za případnou odpověď.
11. 11. 2012 | 23:10

Lila napsal(a):

Zdeněk Brom

Tzv. bezpečnostní pětky se mi vybavily vteřinu poté, co jsem odklikla příspěvek.
Paradoxem je, že jediný z vysokých funkcionářů KSČ, který proti procesům v padesátých letech protestoval, byl někdejší skalní dogmatik, šéf německých komunistů v Liberci, Karel Kreibich.

Čochtan
Popelem popravených byla (v prosinci 1952) posypaná zledovatělá silnice kdesi za Prahou jen v případě oněch nešťastných jedenácti obětí v procesu s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Mimochodem, podle vzpomínek paní Slánské, rodina, která žila v internaci, se o popravě manžela a otce dozvěděla z Rudého práva, v němž bylo zabalené maso.

Četla jsem, že forenzní genetik Daniel Vaněk pátral po ostatcích Milady Horákové, protože doufal, že tělo někdo z Ústavu soudního lékařství po pitvě ukradl. Prolezl hrobky, odebral kosti, ale nenašel ji. (Dokonce to platil ze svého.) Vaněk předpokládá, že ostatky popravených se válejí v nějaké společné jámě...
12. 11. 2012 | 07:18

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Pan Dolejs vi velice dobre, co v rodne strane dela. Zivnost zajistena na leta dopredu.

On je takovy komunisticky Dr. Jekyll. Ale partaj potrebuje i hlasy fanatiku, kteri kazdy rok poplakaji u hroby syfilitickeho ozraly Gottwalda. Mr Hydea dela pani Semelova, revolucionarka z parlamentni kavarny. Mela by to mit blog, byla by svanda.

Jeden pripomene Kalandru, druhy pochvali Gottwalda. Znacka "komunista" snese vsechno - vegetariana i lidojeda.
12. 11. 2012 | 07:50

n-noname napsal(a):

Jediná správná poznámka je strach z vystoupení LM, jinak musím bohužel dát plně za pravdu p. Zemanovy (kterého totálně nemusím) a jeho názoru na internetové diskuze. Aby nebylo všechno tak špatné, tak vysoce oceňují vstupy jiridolejs , které dokážou stručně pochválit. Ze své funkce by to měl "nařídit" (ať to nezní vlezle!) ostatním soudruhům. Vžadyť my tady dole po ničem jiném netoužíme, než diskutovat se svými bohy, když skutečného boha nám Nietzsche zničil!
12. 11. 2012 | 08:40

dalimír napsal(a):

Adolfe vy němci raději držte klapačky ! Když jste nedokázali pokořit evropu ve dvou světových válkách tak ji otravujete svým odpadem a podřadnými potavinami kterými zásobujete své velkovýkrmny , kaufl.a pod. po celá evropě ale hlavně v česku ! Je jen otázka času kdy se v regálech těchto vašich velkovýkrmen oběví nějaký metanol made in EU !!! Hezký den a dobrou chut ! Dl
12. 11. 2012 | 09:16

reidin napsal(a):

Jazykoborec by si mohl myslet,že jde o "otpěčatok" ruské historie pomocí českých lidovců,t.j. od Stalinova duchovního semináře a jeho hobby-lingvistiky,popa Gapona 1905 revoluce
přes iškariotské jmény a příjmeními
až k Ježíši Gottwaldovi
a dále k jidášům

Bohužel,přes veškeré hlásání filisofického materialismu českými školami,politika šla přes roky 1948 a 1989 hlavně mysteriální cestou,tedy nápodobně Hiterovi,jehož jediným vzděláním bylo mystické rosenkraciánství
12. 11. 2012 | 09:41

filosofického materialismu napsal(a):

oprava :filosofického materialismu

Dodatek: Havel a Gottwald tvoří "rtuť" ČESKÉ POLITIKY.MÁM POCIT,ŽE VŮČI NIM OBĚMA EXISTUJÍ POUZE DVĚ SKUPINY LIDÍ:JEDNI JE POVAŽUJÍ ZA TO NEJHORŠÍ V ČESKÝCH DĚJINÁCH A DRUZÍ ZA TO NEJLEPŠÍ.
12. 11. 2012 | 10:05

slavwin napsal(a):

Slovo komunista je zdegenerované významem slova bolševik. Tady si dovolím trochu zafilosovat. Komuna lidí není nic špatného, ale i ta potřebuje nějaké vedení, kláštery mají opaty nebo matky představené, v čele izraelských kibuců také určtě někdo stojí. V bolševismu vidím snahu níže postavených lidí převzít beze zbytku nadvládu vysoké šlechty bojarů a panovníka cara, carevny. Protože si své postavení nezasloužili hrdinským bojem za velkost a práva národa, tak využili vyhlašovaného rovnostářství v komunách. To je podle mne možné v velkých státech, podařilo se to v SSSR Číně, který tento styl zaštítily v menších územních celcích. Tam kde je tomu úspěšně bráněno vznikají mafie, které se také zaštiťují nějakou spravedlností. Boj proti rozkrádání státu je bojem proti bolševismu. Řev těch tajtrlíků ve Zlíně nejde proti jádru zla. Bolševici jsou rozptýleni a ti kteří svéřepě se nazývají komunisty možná těch bolševiků mají nejméně. Snaha nás napojit na Rusko, nebo Čínu, teď jen o jejich špatných činech nemluvit, nekomplikovat. Co myslíte byl lepší člověk levičák Záviš Kalandra než odesák Petr Nečas nebo český president Václav Klaus.
12. 11. 2012 | 10:17

Miroslav Pivoda napsal(a):

Sylva Šauerová napsal(a):
Jak jste, prosím, pane Pivodo, dospěl k číslu 500 (v Česku zavražděných podnikatelů po roce 1989)? Máte nějaký důvěryhodný pramen ?

Vážená paní Šauerová: Číslo téměř 500 podnikatelů uvedl advokát JUDr. Milan Hulík asi před dvěma lety v rozhlase ČRo2 v diskuzním pořadu mezi 16 a 17 hodinou. Předpokládám, že jako advokát, který působí v tom prostředí, je JUDr. Hulík dostatečně důvěryhodným zdrojem. Pravda a láska tedy určitě nezvítězila v Česku po listopadu 1989. Asi jste nečekala, že to bude až tak špatné?

Údaj "500 zavražděných podnikatelů" jsem uvedl také v diskuzi pod článkem "Why I Won't Quote Marx", http://blogs.hbr.org/hbr/mcafee/2011/11/why-i-wont-quote-marx.html#comment-701421769
12. 11. 2012 | 10:44

dzivoj napsal(a):

to slawvin: Vaše otázka zde je nezodpověditelná,protože z článku ani diskuse naprosto nevíme nic,co vedlo k trestu Záviše Kalandry.Pouze,že třeba psal o pohanství,snech apod.Ale myslím si,že kdyby V.Klaus a P.Nečas žili v dospělém věku v padesátých létech,tak by se jim nestalo to co Z.Kalandrovi.Ne kvůli přizpůsobivosti.A Z.Kalandra zase by se v sametu nestal presidentem,premiérem.Kvůli intelektuálnímu zaměření,které u Záviše Kalandry bylo tehdy nikoliv podle "střihu" tehdejší ideologie,již třeba i výběrem témat:např.freudismu-snů,kdy celá aréna marxistů ryčela o reakčním freudismu atd. O reakčním Gregoru Mendelovi,....
Nečas,Klaus takové doby by přečkali v organizacích Národní Fronty,nekladli by odpor,nevyvolávali by podezření.Až by přišla úplně jiná doba,říkali by pak co si myslí ,pokud by ta doba byla podle jejich "střihu".
Kdyby se Záviš Kalandra dožil sametu,pak bychom měli dalšího Gyorgy Lukacse nebo Zygmunda Baumana,kteří se toho dožili,z těch kdož si neosvojili roli ortodoxních marxistů.
Ne každý bývalý komunista marxista jako Jean Paul Sartre žije ve Francii,dočká se Nobelovy ceny přesto a možná i nechtě vychová za aspiranta Pol Pota z trojky Yeng Sarry,Lon Nol,Pol Pot,tolk známé z Kambodžy. Ale Jaroslav Seifert a J.P.Sartre nemají mnoho společného,Seifert psal umělecky dobrou proletářskou poesi,zatímco J.P.Sartre viděl obětí francouzského kolonialismu nikoliv černocha na plantáži,ale francouzského inženýra,který v kolonii dostal malárii a umřel snoubence z Francie.V jeho známém románu.Svět se dělí i na nacionalisty,na egoisty,neegoisty,oběti egoistů a nacionalistů a ignoranty.
Pro Vaši informaci:mezi ruskými bolšviky bylo i nemálo bojarů.Když jde doba mílovými kroky vpřed-nazývá se revolucí.Opačná-subjektivní doba dle J.W.Goetha je reakční.
Bývalý vězeň koncentráku Arnošt Lustig se později omlouval za své schvalování procesů padesátých let ,kde obviněnými byli bývalí vězňové koncentráků.
12. 11. 2012 | 13:42

Pepa Řepa napsal(a):

scallop
policajti jsou taky ve dvojici.
Hodnej a zlej. Dolejš je za hodnýho.
Problém u nich je ten, že na jednoho Dolejše a tisíc Semelových a Grebeníčků.

Ono, dělat u komunistů hodnýho Dolejše nebo Kováčika je docela fajn kšeft. Mají vystaráno, do všeho kafrají, za nic nenesou-a podle mě, ani tito chlapíci nechtějí nést- odpovědnost.

To ovšem nestačí těm za nimi. Nedočkavým soudruhům dýchajícím jim za zády. Ti už brousí srpy a kladiva a prahnou púo moci, odplatě.
Socan má pěkného kamaráda, užije si.

A zezadu to ideologicky jistí staří wumlíci, dobře stylizují, jsou gramotní, vzdělaní-bohužel pouze v marx-leninismu, ale to nevadí, pro revoluční kvas to stačí.

A tak žasnu nad neuvěřitelnými bláboly, jako že matka vlast si žádala životy Kalandrů, kdoví kolik by bylo Kalandrů, kdyby v únory vyhráli demokraté a ne Kléma, jak by to bylo fajn, kdyby byl místo jednoho bolševika druhý, že i ti druzí měli své procesy, že za francouzské revoluce to lítalo víc, až po žolíka 500 zavražděných podnikatelů.
Co to má společného s politickými procesy netuším, ale až uvidím Mílu Hulíka, optám se, jak je počítal. Je s ním řeč.
:-)

A obě tyto skupiny-ti hodní i ti zlí- nacházejí sluchu u místních vypatlaných maloměš´táků, pro které je komunista lepší volba než jakákoliv demokratická partaj V Kraďouskově.
Ó jak kreativní termín.
He-he-he, plácejme se do stehen.
S pozdravem: Volíme KSČM, šalom.
12. 11. 2012 | 13:54

Adolf napsal(a):

Dalimir
Vy opravdu topra cecha. Vy mein freund.
Was ist oběví?
Vy chodit Dalimir nach schule? Do škola?
Wie lange? Ein Jahr?
Auf Wiedersehn, Dalimir.
12. 11. 2012 | 15:17

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

Pane Pepo Řepo, Vás to nějak žere. Ale zkuste přemýšlet. Já vím, že to bolí. Kdo si myslíte, že měl z politických procesů největší prospěch? Tj. ono klasické "cui bono"? Na tuhle otázku už historiografie odpověď dala.
12. 11. 2012 | 16:01

Pepa Řepa napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka
nežere, vůbec mě to nepřekvapuje, očekával jsem to.
Je to zase jako za starých časů.
A to komunista, smolíček pacholíček strčil do světničky moci-zatím- jen prstíček.

Kdo měl z procesů prospěch?
Že by Záviš Kalandra?
Splnil přece povinnost k vlasti.Obětoval život.
Nebo, že by byl imperialista tak rafinovaný, že by vnukl nevinným a čistým soudruhům z Komiterny myšlenku decimace vlastních řad, inscenoval politické procesy za pomoci svých agentů, Berijů a vyšetřovatelů Doubků aby měl z toho prospěch?

Ani tato teorie- odpověď "historiografie"- by mne nepřekvapila.
12. 11. 2012 | 16:28

Medikolog napsal(a):

Pane Pepo ŘEPO,

O jakých demokratických partajích mluvíte? Zřejmě o těch, co prosazují VŠEOBECNÉ REFERENDUM, které odmítly "církevní restituce" bez referenda, které odmítly "názor", že ULICE jim do kšeftů a do rozkrádaček kecat nebude, které prosazují, aby se na nákladech demokracie podíleli PŘIMĚŘENĚ VYSOKO i bohatí, nejenom chudí co z ní nemají nic... které partaje to jsou, pane Pepo Řepo? Plácejte se do stehen; pak se rytmicky pohupujte... Shalom Aleichem.
12. 11. 2012 | 16:39

Pepa Řepa napsal(a):

Medikolog
Hmmm, volte tedy KSČM. Jako Franta Šiška.
Bum do bříška.

A kdyby zase matka vlast na Vás zavolala jako tehdy na Záviše, buďte rád, že Vás vyznamenala takovou poctou, obětovat život za Rodinu, za Stálina, za Klému i za Falmera.
Pan Baletka o Vás napíše studii, historiografie na Vás nezapomene.
Mě omluvte.
12. 11. 2012 | 16:50

Zdeněk Brom napsal(a):

Pepa Řepa:

Takto se tvoří, přetvářejí a vyrábějí dějiny. To je prostě dílna mistrů a tovaryšů historikotepců. Koukám, že Vás to nějak vzalo :)

Zkušený, dnes již zesnulý, historik říkal: "Dějepis je z 50 % politická objednávka, ze 40% nesmysly a ze ze 40% omyly....a upozorňuji každého, že sčítat umím výborně."
12. 11. 2012 | 17:37

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

A co těch zbylých 10% ? :-)
12. 11. 2012 | 17:42

Bestia triumphans napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):
..."Kdo si myslíte, že měl z politických procesů největší prospěch? Tj. ono klasické "cui bono"? Na tuhle otázku už historiografie odpověď dala."
?
Pane Baletko, můžete být konkrétní?
Sdělte váš názor a odkaz na nějakou studii, článek či odbornou literaturu.
Děkuji
12. 11. 2012 | 17:44

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

Milerád. Ačkoliv se Vám doznávám, že nejsem na slovo vzatý odborník v tomto ohledu, přeci jen jsou povolanější než já. Nejuznávanější kapacitou v tomto směru je u nás určitě Doc. PhDr. Karel Kaplan, z jehož knih bych Vám doporučil hlavně knížku Nekrvavá revoluce, která vyšla už v r. 1985 v Torontu a pak v r. 1993 (má 447 stran), o procesu s Miladou Horákovou pak Největší politický proces : "M. Horáková a spol.". Praha - Brno 1995. (347 stran) a Druhý proces. Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha 2008 (584 stran). Kaplan v podstatě zastává názor, že pokud někdo z politických procesů mocensky profitoval, pak to byla Státní bezpečnost (jinými slovy tajná státní politická policie - jak chcete), tj. - jak říkám zase já - organizační složka státu, jejíž agenturní síť se formuje zhruba od poloviny 30. let 20. století. Vím, že dokonce i na internetu se běžně setkáváme s tvrzením, že StB vznikla k 30.6.1945 (viz např. na wikipedii), ale když mi dáte svou mejlovou adresu, pošlu Vám několik archivních dokladů, které Vám tento velmi rozšířený omyl vyvrátí.
12. 11. 2012 | 18:04

Zdeněk Brom napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka:

Kterých 10% myslíte?

Jinak se přidávám k otázce Bestia triumphans.
12. 11. 2012 | 18:05

Zdeněk Brom napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka:

A hned děkuji za odpověď.
12. 11. 2012 | 18:09

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

A nezapomeňte se podívat na stránky Česká televize, kde je unikátní dokumentární série Proces H (10 × 52 min.)o přípravě, průběhu a aktérech procesu s dr. Miladou Horákovou http://www.ceskatelevize.cz/porady/10153697395-proces-h/
ČT kdesi hlásala, že licence k i-vysílání někdy koncem roku vyprší, tak nevím. Ale třeba to prodlouží.
12. 11. 2012 | 18:17

Zdeněk Brom napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka:

Souhlasím s tím, že tajná politická policie se formovala od poloviny 30.let 20. stol. Osobně se domnívám, že i dříve.

Problém je v tom, že to měla být organizační složka státu a ne složka státu, který prolnul s jednou politickou stranou. To pak vedlo k úplně jinému zadání a fungování.

StB skutečně mohla mít z procesů prospěch. Mohla tak vytvářet dojem své nutnosti. Ale že by to byl jediný cíl těch procesů?
12. 11. 2012 | 18:23

Pepa Řepa napsal(a):

Brom
nemusíte, řekl bych.
Co z toho vyplývá?
STB prokázala svou potřebnost. Měla práci, nelenila.To se jim musí přiznat.Šikovní kluci!

A z toho kolosálního objevu vyplývá co?
Ona STB byla organizaćí čí?
Marťanů? Řídil ji kdo? S KSČ neměla nic společného?
A jsme opět na začátku!!!!
Za procesy mohli-zřejmě- Marťané a jejich dceřiná společnost, úderná pěst.Estébák přece byl jako voják za První republiky, bezpartijní.

Chybí ještě kolosální objev,že za únor 48 nemohli komunisté, ale Lidové milice.
12. 11. 2012 | 18:24

Bestia triumphans napsal(a):

Pane Baletko:
Děkuji za tip, knihy p. Kaplana se sice nečtou lehce, ale co se dá dělat.
Já bych neřekl, že z toho profitovala STB, ta byla jen nástrojem, ale ani stát.
Profitovala z toho KSČ, která ovládla stát.
To myslím není tak překvapivé.
Srovnávat STB s tajnou policií za první republiky, to si tedy netroufám posoudit.
Ty dokumenty můžete poslat na mail ( paavo zavinac centrum.cz. )
Rád se na ně podívám.
Děkuji.
12. 11. 2012 | 18:36

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

To není otázka toho, kdo byl v jaké straně, ale problém moci a toho kdo ji drží a jak s ní nakládá. Dodnes také nikdo dost dobře nezodopověděl na otázku, co dělala STB v letech 1939-1945. (Používám zkratku, kterou v té době užívala). Takže bych se podle vzoru pana Pepy Řepy vrátil raději na začátek. Jestli budeme dějiny vykládat jen pomocí nějakých -ismů, tak se rozumného výkladu stěží někdy dobereme. Mně by tedy těch 10% určitě nestačilo.
12. 11. 2012 | 18:37

Pepa Řepa napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
Souhlasím s tím, že tajná politická policie se formovala od poloviny 30.let 20. stol. Osobně se domnívám, že i dříve.
--------------
Podstatně dříve, řekl bych.
Už když Saraj vyčmuchala, že má Hagar s Ismaelem své plány.
Tak musel do exilu.Za to se namnožil jako králík v Austrálii.

Jak ale souvisí datum vzniku československé tajné policie s vyviněním komunistů za popravy a procesy v padesátých letech, to opravdu nechápu.
Místo sebereflexe se bude zkoumat, kdo a kdy založil československé Brettschneidery.To je-panečku-argument.

Ale já jsem tu za blbý. To kolečko, jak se vyhnout přiznání za padesátá léta mě už nebaví.
12. 11. 2012 | 18:41

Zdeněk Brom napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka:

Pokud bych mohl požádat o ty dokumenty: ZdenekBrom@seznam.cz

Děkuji.

Cituji: "To není otázka toho, kdo byl v jaké straně, ale problém moci a toho kdo ji drží a jak s ní nakládá."

V tomto podání je to příliš obecné a dá se to ohýbat na všechny strany.

Cituji: "Dodnes také nikdo dost dobře nezodopověděl na otázku, co dělala STB v letech 1939-1945."

Těžká otázka, protože archivy jsou strohé nebo nejsou. Pravděpodobně část členů přešla do služeb Gestapa. Pravděpodobně si po konci války někteří zase jen změnili firmu.
12. 11. 2012 | 18:45

Zdeněk Brom napsal(a):

Pepa Řepa:

Za reálného socialismu se říkalo, že velký průšvih se dá vždycky rozložit na řadu malých jednotlivých úspěchů.
12. 11. 2012 | 18:47

Pepa Řepa napsal(a):

Marťani taky ne. Jsou z Rudé planety.
To přiznat-soudzi-nemůžeme. To by bylo moc.
Äsi to byl někdo z cizí galaxie.
Sebereflexe jako víno!
12. 11. 2012 | 18:52

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

Pane Pepo Řepo, odpovědi na Vaše otázky nespadnou samy z nebe. Zkuste si třeba zajít do archivu a vysedět si to. Jsem zvědavý, jestli na něco kloudného přijdete. A přiznání za padesátá léta ZE MNE tedy nedostanene. Ani kdyby myš na klávesnici tancovala!
12. 11. 2012 | 18:53

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

Zdeněk Brom:
"Těžká otázka, protože archivy jsou strohé nebo nejsou. Pravděpodobně část členů přešla do služeb Gestapa. Pravděpodobně si po konci války někteří zase jen změnili firmu."
Víte, už mě to vymlouvání se na archivy, které nejsou fakt nebaví. V archivu dělám celý život a vím, jaká je to dřina, ale pořád se vymlouvat na to, že žádné archivy nejsou, to mě fakt štve. To nemyslím na Vás osobně, předpokládám, že asi nejste historik profesionál, ale takové výmluvy slýchávám dost často. Lidé jsou prostě líní do těch archivů chodit. To je to.
12. 11. 2012 | 18:58

Pepa Řepa napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka
No, to jsem ani nečekal. Ani od KSČ či KSČM.
Nezklamali jste, soudzi.
Hezké vejce jste vyseděli ve Vašich archivech.
Historiografického pukavce!
Sedávej panenko v koutě....., něcio na tom je..... už máte ženicha.
Bohatej. Z Hybernský.
12. 11. 2012 | 18:59

Zdeněk Brom napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka:

Pepa Řepa po Vás nechce žádné přiznání. Ptá se na to, kdo byl odpovědný za inscenované procesy po roce 1948. Máte na to odpověď? Kdo nesl odpovědnost?
12. 11. 2012 | 19:01

Zdeněk Brom napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka:

Víte, rád bych porovnal příslušníky STB se jmény konfidentů Gestapa a ty pak následně se jmény příslušníky rané StB. Můžete mi poradit fond?
12. 11. 2012 | 19:03

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

Pane Zdeňku, přiznávám poctivě, že fakt nevím. Víte, to je jako ta známá otázka - o bylo dřív - slepice nebo vejce? Proč by se KSČ pouštěla do něčeho tak obludného, jako jsou politické procesy, když tu přeci byli lidé, jako Záviš kalandra, kteří na ně upozorňovali? A hodně lidí bylo z bolševického Ruska fakt vystrašených, ale neřeknu Vám samozřejmě přesně, kolik procent to bylo. Já samozřejmě také nevím, jskou odpověď chcete slyšet? Jestli pravdivou nebo nepravdivou? Jestli tu druhou, pak bez váhání Vám odkývám, že za politické procesy mohla KSČ v čele s geniálním tajemníkem Rudolfem Slánským (vlastně tím ne, to byl agent imperialistů), ale někým z jeho okruhu. --- Jak jsem řekl. Fakticky nevím, kdo s tím nápadem přišel a netuším, jestli bych si v knížce K.Kaplana dokázal odpověď na tuhle otázku rychle nalistovat (protože nenosím všechno v hlavě). Předpokládám, že Vám jde o tuhle odpověď, tj. v čí hlavě se tahle zrůdnost zrodila a který geniální tajemník s tímhle nápadem přišel jako první. Jasně, že na ÚV se toho chytili, protože to zapadalo do jejich politické linie, nepřátelé státu přece zavraždili přece majora Schramma, to si přece nemohl nikdo nechat líbit. ---- Znovu Vám opakuji - zkuste si něco přečíst. Ale pozor!!! Nevěřte všemu, co čtete! Protože ne všechno, co se píše, bývá úplná pravda. (Dobře si to všechno přepočítejte:-)
12. 11. 2012 | 19:12

slavwin napsal(a):

Pepa Řepa
Ono, dělat u komunistů hodnýho Dolejše nebo Kováčika je docela fajn kšeft. Mají vystaráno, do všeho kafrají, za nic nenesou-a podle mě, ani tito chlapíci nechtějí nést- odpovědnost.
To ovšem nestačí těm za nimi. Nedočkavým soudruhům dýchajícím jim za zády. Ti už brousí srpy a kladiva a prahnou púo moci, odplatě. Socan má pěkného kamaráda, užije si.
Myslím, že přeháníte, čeští bolševici potřebují podporu zvenčí, blíží se 17-tý listopad, tak si připomeňme co se stalo v roce 1989 když ji necítí, jistě nevěříte, že to byla revoluce z přesvědčení. Skuteční komouši dnes dělají totéž co předtím, švindlují překrucují, předtím za postavení, dnes rychle velké peníze, které jim umožňovaly a dnes umožňují trvalý lepší život. Je nutno posuzovat, když chtěl F. Čuba něco prosadit zavázal si Štrougala, když chce dnes jihočeský Dlouhý zavazuje si Kubu. Co bral Čuba ze státního - mohl to co jiným bylo upíráno, Dlouhý získává Budvar který mu nikdy nepatřil a o kolik okrade stát na daních to se nedá vyčíslit. Rozdíl je Čuba už to nemůže v jakékoli funkci, ten chce prosazovat v zemědělství větší celky jako protiváhu velkým obchodním řetězcům. Budvar se pil bez Dlouhého, ten chce jen bohatnout bez podpory potických upírů to nedokáže.
12. 11. 2012 | 19:21

Občan napsal(a):

To Zdeněk Brom:

Požádejte si Archiv bezečnostních složek:
http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar_305.pdf

A nezapoměňte také zpracovat porovnávací seznam těch čsl. konfidentů, kteří se po WWII stali "demokraty" a pracovali pro Západ.

Také by nebylo špatné zpracovat srovnávací seznam konfidentů gestapa a příslušníků a konfidentů prvorepublikové politické policie.
12. 11. 2012 | 19:26

Zdeněk Brom napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka:

Přiznávám, že tato odpověď je už pro mě mnohem srozumitelnější nežli úvodní položení života za vlast.

Svého času jsem musel dost načíst ohledně kolektivizace, takže tuším, o čem píšete. Nejprve ÚV nechtělo, pak zase po pokynu z Moskvy chtělo. Kdo muknul, riskoval, že už nebude druhý den v pozice mocného atd. Na vesnici to mělo různé podoby. Málokdo tuší, že před Babicemi byla předehra v Koubalově Lhotě (přípravná zkouška?) ...

Na ostražitost dbám.
12. 11. 2012 | 19:31

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

To všechno by bylo hezké a ne že by ty snahy nebyly, ale najdete často jen čistý list nebo paběrky.
12. 11. 2012 | 19:37

Občan napsal(a):

Pane Brome,

tohle "...Cituji: "Dodnes také nikdo dost dobře nezodopověděl na otázku, co dělala STB v letech 1939-1945."

Těžká otázka, protože archivy jsou strohé nebo nejsou. Pravděpodobně část členů přešla do služeb Gestapa. Pravděpodobně si po konci války někteří zase jen změnili firmu...." myslíte vážně?

Před WWII tady žádná StB NEEXISTOVALA!
Od toho měla "demokratická" vláda od r. 1919 Ochrannou zpravodajskou službu, podřízenou přímo zemským policejním presidiím. Vedle ní mělo Policejní ředitelství v Brně vlastní Politické oddělení. V r. 1937 přibylo ještě Oddělení pro státní bezpečnost, podřízené pražskému policejnímu presidiu (s celostátní působností).
12. 11. 2012 | 20:11

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Přečtěte si vstupy pana Baletky. Teď čekám na slíbené dokumenty.
12. 11. 2012 | 20:23

Občan napsal(a):

Ty jsem, pane Brome, přečetl. A?
Pořád nechápu, co z nich vyplývá směrem k StB, která vznikla 30. června 1945 jako jedna z neuniformovaných složek SNB.

Do okupace v r. 1939 tady působily "demokratické" politické policejní útvary, které jsem Vám vyjmenoval výše. Z nich se mohli rekrutovat a patrně také rekrutovali někteří zaměstnanci a konfidenti gestapa. A ti samozřejmě mohli a asi také někteří z nich skutečně opět převlékli kabát a působili dál v NOVĚ vzniklé StB.

Vyvíjíte se zajímavým směrem. Dejte ale pozor, abyste nenarazil na hodně nepříjemná překvapení; to se při hrabošení v některých archivech stává...
12. 11. 2012 | 20:37

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Pokud jste je přečetl pozorně, potom v nich avizuje archivní dokumenty k tvrzení, že StB vznikla před rokem 1945. Slíbil je poslat.
12. 11. 2012 | 20:44

Občan napsal(a):

Šmarjájózef :o)))))))))

No jistě, že "StB" vznikla dávno před r. 1945. Byla založena Švehlou již v r. 1919 a jmenovala se "Ochranná zpravodajská služba". Její předchůdkyní byla c@k tajná (politická) policie, která vznikla již někdy v pol. 70. let 18. století. Za Metternicha se obzvlášť činila...
12. 11. 2012 | 20:56

Občan napsal(a):

Pane Brome,

napište si doc. Kaplanovi. Jestli o StB někdo něco ví, tak je to on. Sice je mu už 84 let a leccos z archivů rozprodal v Německu a USA, ale třeba z něho ještě něco vymámíte.
Jen je zvláštní, že člověka s přístupem do supertajných archivů nechali komunisté LEGÁLNĚ vystěhovat v r. 1976...
12. 11. 2012 | 21:20

Mošna napsal(a):

blouzníte už doopravdy nebo jako - samozřejmě že nějakou politickou policii mají prakticky všechny státy už dávno. O tom to přeci vůbec není.
Snad jde o to, komu a jak ta politická policie slouží, pokud se jí vůbec podaří kontrolovat - a tahle sloužila prostě tomu totáči. V to je ten rozdíl.
12. 11. 2012 | 22:04

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

Dobrý večer. (Právě jsem se vrátil z kina...). A rozhodl jsem se, že Vám žádné dokumenty posílat nebudu. Nemá to cenu. Najděte si je sami. Abych vás přeci jen trošku nasměroval, odkazuji vás na vládní nařízení č. 51/1936 Sb. ze dne 6. 3.1936, o organizaci policejní správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy, které bylo dále prováděno v rámci jednotlivých zemských úřadů - například v rámci zemského úřadu v Brně se tak stalo dne 26.3.1936 "přísně důvěrným" přípisem pod čj. 987/pres, kdy bylo členům státní policejní bezpečnostní služby na úrovní jednotlivých okresů mj. uloženo evidovat politické strany, jejich vedoucí činitele a vůbec osoby v okresech politicky činné, sledovat činnost protistátních a opozičních politických stran v okrese, včetně jejich vedoucích činitelů, sledovat jak politický tak i soukromý život hlavních vedoucích činitelů protistátních a opozičních stran, sledovati též jejich styky s osobami žijícími v tuzemsku a hlavně pak jejich cesty za hranice, dále (mj.) prováděti nenápadný dozor na veřejné zaměstnance v okrese a to jak pokud jde o jejich soukromý život, tak i pokud jde o jejich styk s osobami smýšlení protistátního nebo s cizími státními příslušníky; v oboru policie cizinecké vésti v evidenci všechny cizince trvale usídlené v okresu a dále cizince zdržující se třeba jen přechodně v okresu, etc. etc. Aby člen státní neuniformované stráže bezpečnosti, přidělený okresnímu úřadu mohl dostávati plně v oboru státně bezpečnostním svým povinnostem, bude jeho úřední povinností mj.: vytvořiti si spolehlivou síť důvěrníků a zpravodajců. Prostřednictvím okresního hejtmana pak byl tento člen NSB ve styku s policejním ředitelstvím v sídle zemského úřadu. ---------- Jak to bylo dál??? Kdo ví? Takže pátrejte, hledejte, sbírejte.
12. 11. 2012 | 22:22

Občan napsal(a):

Mošno,
KAŽDÁ politická policie slouží momentálně vládnoucí garnituře. V tom je rozdíl mezi ní a rozvědkou/kontrarozvědkou. Ty slouží především státu (také trošku samy sobě) bez ohledu na momentálně panující režim.
Politická policie nikdy - ta slouží výhradně establishmentu proti "vnitřnímu nepříteli". Kdo jím bude, to si určuje garnitura ad hoc podle potřeby. Vždycky; bez ohledu na -ismus.

Nebo snad máte pocit, že CIA povraždění prezidenti, senátoři, kongresmani i obyčejnější občané USA a jiných zemí byli povražděni nějakým totalitním režimem?
12. 11. 2012 | 22:27

Pepa Řepa napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):
Dobrý večer. (Právě jsem se vrátil z kina...).
---------------
Hmmm (Právě jsem se vrátil z hradu...).
Pak že se historie neopakuje

Brom
http://www.youtube.com/watch?v=PyIT1EO8bKM
12. 11. 2012 | 22:37

Občan napsal(a):

Pane Baletko,

tohle se tu snažím panu Bromovi vysvětlit již delší dobu. Zatím marně :o)
12. 11. 2012 | 22:43

Zdeněk Brom napsal(a):

PhDr. Tomáš Baletka:

Sám jste slíbil, sám jste odvolal. Vaše důvěryhodnost je pro mě nyní 0.
12. 11. 2012 | 22:49

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Není co řešit. Pan Baletka se ukázal jako nedůvěryhodný zdroj.
12. 11. 2012 | 22:51

Zdeněk Brom napsal(a):

Pepa Řepa:

A teď si představte, jak se dobře pracuje v archivu, který ředitel, jehož heslem je: Hledej, šmudlo!

Naštěstí mnoho dalších archivářů jsou seriozní lidé a odborníci.
12. 11. 2012 | 22:57

Občan napsal(a):

To Zdeněk Brom:

Třeba nick Baletka není skutečným dr. Baletkou, ředitelem SOA Vsetín.

Tak zkuste doc. Kaplana. Ale budete zklamán - žádná komunistická tajná policie před r. 1948 prostě neexistovala. Ani StB existující mezi roky 1945-1948 ještě nebyla komunistickou politickou policií v tom smyslu, v jakém existovala a působila čsl. politická policie v letech 1919 - 1939.
Možná byste ho mohl zastihnout na konferenci "Dvacet let od zániku československé federace - Proměny vztahů Čechů a Slováků
od roku 1918 po současnost", která se koná na Pedagogické fakultě UPOL ve dnech 27.–28. listopadu 2012 a na niž byl pozván.
12. 11. 2012 | 23:09

Občan napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
"Pepa Řepa:
A teď si představte, jak se dobře pracuje v archivu, který ředitel, jehož heslem je: Hledej, šmudlo!
Naštěstí mnoho dalších archivářů jsou seriozní lidé a odborníci.
12. 11. 2012 | 22:57"

Příliš jste tlačil na pilu, a to dost divným směrem. Já být ředitelem archivu, také bych neposílal e-mailem snadno zneužitelné materiály jen tak někomu úplně cizímu.
Schválně si zkuste zajít na ÚSTR(k) nebo na ABS a řekněte, že si jdete jen tak ze zvědavosti pohrabošit do archivu...
12. 11. 2012 | 23:14

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Pokud dobře čtete, tak teorii o předválečném vzniku StB tady vyslovil pan Baletka a slíbil poslat materiály. Nedodal nic.
13. 11. 2012 | 06:53

Pepa Řepa napsal(a):

občan
Nevím v kterém souboru pan Baletka tančí, možná v ulici Politických vězňů, možná ve Vsetíně, je mi to fuck, po ničí identitě nepátrám.
K čemu by to bylo?

Nicméně převedl přímo mistrovský baletní kousek "grand plié".
Já něco vím, ale nepovím, hledejte šmudlové.

Opět nechápu, co má datum založení společného s padesátými léty a estébáci byli zřejmě bezpartijní.
Myslím, že dřepět v archivech nemusí vždy ducha obohacovat. Je z toho příliš cítit snaha objevit exota, jehož názor rezonuje s tím, jak vidím svět a hlavně podíl viny za vraždy já.

Komunista za nic nemůže!
Kdo hledá najde, Josífku, říkala babička.
Pak to dá na net a je to pravda Boží.
13. 11. 2012 | 07:04

Občan napsal(a):

Ne, pane Brome. Nick Baletka nenapsal o vzniku StB PŘED WWII ani písmenko.
13. 11. 2012 | 07:27

Bestia triumphans napsal(a):

Pane Baletko:
Pokud jsou dokumenty, které jste chtěl poslat, podobné tomu o čem píšete v příspěvku z 12. 11. 2012 | 22:22 , tak to ani tak nevadí, že jste je neposlal.
Doufám, že jste měl alespoň z kina příjemný zážitek.
13. 11. 2012 | 07:48

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Naučte se, prosím, číst!

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):
Milerád. Ačkoliv se Vám doznávám, že nejsem na slovo vzatý odborník v tomto ohledu, přeci jen jsou povolanější než já. Nejuznávanější kapacitou v tomto směru je u nás určitě Doc. PhDr. Karel Kaplan, z jehož knih bych Vám doporučil hlavně knížku Nekrvavá revoluce, která vyšla už v r. 1985 v Torontu a pak v r. 1993 (má 447 stran), o procesu s Miladou Horákovou pak Největší politický proces : "M. Horáková a spol.". Praha - Brno 1995. (347 stran) a Druhý proces. Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha 2008 (584 stran). Kaplan v podstatě zastává názor, že pokud někdo z politických procesů mocensky profitoval, pak to byla Státní bezpečnost (jinými slovy tajná státní politická policie - jak chcete), tj. - jak říkám zase já - organizační složka státu, jejíž agenturní síť se formuje zhruba od poloviny 30. let 20. století. Vím, že dokonce i na internetu se běžně setkáváme s tvrzením, že StB vznikla k 30.6.1945 (viz např. na wikipedii), ale když mi dáte svou mejlovou adresu, pošlu Vám několik archivních dokladů, které Vám tento velmi rozšířený omyl vyvrátí.
12. 11. 2012 | 18:04

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):
To není otázka toho, kdo byl v jaké straně, ale problém moci a toho kdo ji drží a jak s ní nakládá. Dodnes také nikdo dost dobře nezodopověděl na otázku, co dělala STB v letech 1939-1945. (Používám zkratku, kterou v té době užívala). Takže bych se podle vzoru pana Pepy Řepy vrátil raději na začátek. Jestli budeme dějiny vykládat jen pomocí nějakých -ismů, tak se rozumného výkladu stěží někdy dobereme. Mně by tedy těch 10% určitě nestačilo.
12. 11. 2012 | 18:37
13. 11. 2012 | 07:48

Lila napsal(a):

Zdeněk Brom

Něco málo o tomto tématu vím a domnívám se, že pravdě o StB je nejblíž Občan. Souhlasím s ním i v tom, že nejdůvěryhodnějším zdrojem bude doc. Kaplan. Patřil do týmu historiků, kterým jako vůbec prvním byly zpřístupněny dokumenty z archivu ÚV KSČ. (A ze spolehlivého a prověřeného soudruha se tak stal "revizionista a pravicový oportunista".)

Kromě Kaplanových (a dalších) knih existuje i "Závěrečná zpráva Pillerovy komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu v letech 1949 až 1968". Pillerova komise byla ustavena 5. dubna 1968, měla k dispozici početný tým kompetentních odborníků, který připravil čtyři desítky odborných studií k jednotlivým oblastem.
Jedenadvacátý srpen 1968 činnost komise vážně zdecimoval, přesto první verze závěrečné zprávy byla hotova na přelomu let 1968-1969. Zpráva se ještě několikrát předělávala, její konečnou podobu v dubnu 1971 posuzovala komise ve složení: J. Kempný, O.Švestka, D.Kolder a V. Šalgovič. Tato komise konstatovala, že "faktů, již dříve ÚV KSČ projednaných, bylo hrubě a tendenčně zneužito proti zájmům naší strany a naším vztahům k Sovětskému svazu" /.../ Takto zfalšovaná zpráva pravicovými oportunisty se stala podkladem pro hysterickou, protisocialistickou, protičeskoslovenskou a protikomunistickou kampaň a hluboce škodí celému mezinárodnímu komunistickému dělnickému hnutí."
A bylo vymalováno!
Světlo světa Pillerova zpráva spatřila až v roce 1990, kdy vyšla knižně a rozhodně stojí za přečtení.

Jinak, pane učiteli, klobouk dolů.
13. 11. 2012 | 07:50

Občan napsal(a):

Pane Brome,

já jsem Vám už asi třikrát vysvětlil, že politickou policii (tajnou policii, státní bezpečnost) založil ministr vnitra Švehla již v r. 1919. I ta však byla pouhou nástupkyní c&k tajné (politické) policie, která vznikla již někdy v pol. 18. století.
Náplň činnosti však měla stejnou jako pozdější komunistická politická policie - tedy sledování, evidenci a persekuci politické opozice.

O tomtéž píše i nick Baletka. Co je na tom k nepochopení?
13. 11. 2012 | 08:08

PhDr. Tomáš Baletka napsal(a):

Poslední slova: máte pravdu, příliš jste tlačili na pilu. Vůbec Vás neznám, nevím, co jste zač a posílat Vám nějaké dokumenty, vytržené z kontextu, které byste stejně nepochopili, to by nemělo smysl. Ani já sám v tom nemám úplně jasno, ten výzkum dělám zhruba 4 roky, ale ne soustavně (spíš by se to dalo počítat na dny) a těch dokumentů nemám tolik. Vy byste asi chtěli hned nějaké seznamy konfidentů, ale nic takového nemám. Musíte si prostě holt počkat, až o tom napíšu nějakou studii.
Nepoužívám žádný "nick" (jak tomu říkáte), jsem skutečně ředitelem archivu. Oběti politických procesů jsou pro mne prostě oběti jako každé jiné oběti - zaslouží si naši vzpomínku, úctu, věnec k pomníku, kytičku na hrob, věčné světlo, etc. Byli to zároveň také lidé jako každý z nás, měli jistě nějaké své lidské chyby, nechtěli se stát mučedníky nebo modlami (tím méně falešnými).
Nejsem politicky nijak angažovaný. Poznal jsem pár komunistů, většinou bývalých, vyloučených po r. 1968, ale i takových, kteří to v té straně vydrželi a kteří 50. léta zažili jako mladí lidé. Nevím, jestli museli podepisovat nějaké rezoluce, ale za stalinské procesy cítili hluboký pocit hanby a stalinismums odsuzovali, mnozí se kvůli tomu i s KSČ rozešli, přestože někteří patřili k zakládajícím členům – prostě si to nedovedli srovnat v hlavě. Možná jsem narazil na „špatné soudruhy“, nevím. Odsoudit člověka může být někdy strašně jednochudé.
Takže jestli se s Vámi mohu rozloučit, pak slovy, která říkám školním dětem a studentům, když k nám chodívají na exkurzi: „Choďte do archivu!“ Můžete se opravdu dozvědět zajímavé věci, které obohatí Váš osobní život.
13. 11. 2012 | 08:16

Občan napsal(a):

Nicméně by bylo opravdu zajímavé zjistit, co dělali agenti a konfidenti předválečné tajné policie za WWII a po WWII. Potíž asi bude získat jejich seznamy.

Zvlášť zajímavé by pak bylo zjistit, zda a v jakém rozsahu zneužívala exilová vláda v Londýně poznatky a síť těchto agentů a konfidentů k akcím proti socialistickému (KSČ a ČSSD) odboji za WWII.
13. 11. 2012 | 08:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy