Konec regulace nájemného? Zapomeňte!

17. 10. 2010 | 13:45
Přečteno 8900 krát
Rok 2011 je v naprosté většině českých měst a obcí posledním rokem, ve kterém lze zvýšit nájemné podle zák.č. 107/2006 Sb. Obecně to je vykládáno jako konec regulace nájemného. Opak je pravdou: jde o nastolení protiprávního, ba protiústavního stavu, který ohrožuje zájmy nejen majitelů domů a nájemníků, ale zájmy všech občanů České republiky.Co dál s regulací nájemného? Regulace nájemného končí, tvrdí Ministerstvo pro místní rozvoj. Tím, že rokem 2011 – ve statutárních městech v roce 2012 – přestává být možné zvyšovat nájemné, je interpretováno jako skončení deregulace. Ve skutečnosti je právní situace stejná jako byla před rokem 2006, kdy nájemné bylo zmraženo a nebylo možné dosáhnout jeho zvýšení ani o míru meziroční inflace – docházelo tak fakticky k jeho snižování.

Nyní chce vláda ČR pod gescí Ministerstva pro místní rozvoj řešit vzniklou situaci tak, že na základě novely Občanského zákoníku se mají nájemník a majitel dohodnout na nájemném ve výši tak zvaně „místně obvyklého nájemného“. Vodítkem ke stanovení výše „místně obvyklého nájemného“ mají být cenové mapy, které mají být dopracovány Ministerstvem pro místní rozvoj začátkem roku 2011. Pokud k dohodě nedojde, má výši nájemného (logicky na základě žaloby majitele, který bude žádat vyšší nájemné) určit soud.

Z takového postupu plynou zásadní problémy, a to zejména s ohledem na možný počet žalob. MMR uvádí jako počet bytů s regulovaným nájemný celkem 750.000 bytů. Pravděpodobně jich je méně, snad tak 700.000, a to právě s ohledem na narovnávání cen. I v případě, že by však bylo 700.000 bytů s regulovaným nájemným a v pouze 10% nedošlo k dohodě, znamenalo by to, že navíc k zátěži soudů stoupne nápad o dalších 70.000 žalob. To je číslo, které je schopno zásadním způsobem ohrozit fungování justice. Kromě toho budou moci zejména některé soudy čelit velkým obtížím, protože byty s regulovaným nájemným nejsou rozmístěny rovnoměrně po celé republice.

Důsledkem tohoto nahrazování práce moci zákonodárné individuálními soudními akty může být taková zahlcenost soudů, že budou zkrácena práva na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě i ostatních občanů, kteří se obrátí se svou věcí na soud, nejen majitelů nájemních bytů a nájemníků.

Tak zvané řešení navržené MMR, zásadním způsobem ohrožuje právo VŠECH občanů ČR na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě – vede tedy k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy o lidských právech a základních svobodách. Právě v takové chvíli jako je tato je vidět, jak důležitá může být funkce vládního zmocněnce pro lidská práva: jeho úkolem totiž nemá být kladení věnců u památníků obětí ani hašení politicky akutních problémů, ale sledování pávě obecných trendů, jdoucích napříč ministerstvy, napříč politickým spektrem – prostě sledování a prosazování lidských práv z onoho velmi abstraktního úhlu pohledu, který se jeví jako nepraktický a nadbytečný pouze na první pohled.

Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že je velmi nepravděpodobné, že by došlo k zahlcenost soudů a uvádí pro to dva argumenty: Prvním argumentem je, že v roce 2011 končí v režimu regulace pouze cca 450.000 bytů. Druhým argumentem je, že většinu z těchto bytů mají ve vlastnictví obce a MMR nemá jediný signál o tom, že by starostové těchto obcí uvažovali o řešení růstu nájemného soudní cestou.

Obě tyto úvahy MMR jsou ovšem zcela mylné:
1) K otázce efektivnosti určení výše nájmu soudním rozhodnutím:

Je pravda, že v roce 2011 přestává systém možnosti zvyšování nájmu u „pouze“ 450.000 bytů, pak 10% z tohoto počtu je 45.000 soudních sporů. I to je číslo, které může mít na chod justice naprosto podstatný vliv. Kromě toho je zcela zřejmé, že těchto 45.000 soudních sporů naprosto nemůže být během jednoho roku skončeno. Při poměrech panujících na českých soudech je otázka, zda u většiny z nich bude byť nařízeno první jednání. K těmto nevyřízeným sporům se přidá za rok možnost 10% ze zbytku bytů s regulovaným nájemným, tedy cca dalších 25.000 žalob. Dosavadní zkušenosti majitelů domů s nájemníky přitom naprosto nenasvědčují tomu, že by nájemníci byli ochotni se domluvit a v nejméně 80% případů nejsou ochotni k ničemu, k čemu nejsou přímo donuceni soudem.
S případným odvoláním lze očekávat, že spor mezi nájemníkem a majitelem se může protáhnout velmi lehce na tři až pět let. Po celou tuto dobu bude nést tíhu soudního sporu žalující (majitel), přičemž zároveň bude od žalovaného (v lepším případě) pobírat nájemné v původní výši.
Argument, že nájemce bude muset posléze doplatit regulované nájemné do výše nájemného místně obvyklého je iluzorní, neboť určení výše nájemného nebude znamenat automatický exekuční titul. Poté, co soud pravomocně určí výši nájemného a nájemce tuto částku dobrovolně nezaplatí, bude muset majitel podat žalobu na úhradu dluhu, znovu projít martyriem soudního řízení a posléze případně výkonu rozhodnutí.
Za této právní úpravy je zřejmé, že nájemné ve výši „místně obvyklého nájemného“ bude teoreticky možno skutečně získat po 7 – 10 letech od podání návrhu na určení výše nájemného. To v žádném případě není možno považovat za standardní řešení situace a vůbec již to není možno považovat za nastolení smluvního vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem.
Kromě toho dle stávajících zkušeností existuje řada případů, kdy důvodem sporů mezi nájemníkem a majitelem domu není jen výše nájemného: jsou to obecně vztahy mezi nimi, kdy majitel je velmi často nucen strpět od “svého“ nájemníka jednání, které je pro něj osobně nepřijatelné. Jsou známy desítky případů, kdy jednání nájemníků vůči zejména starým majitelům, kterým byl majetek vrácen v rámci rodinných restitucí, je morálně zcela zvrácené. Takoví majitelé jsou nejednou skutečně od svých nájemníků ponižujícím způsobem šikanování. Takové nájemníky ani nyní nebude mí majitel možnost vypovědět.
Samostatnou kapitolu tvoří náklady řízení, které automaticky musí uhradit majitel a s ohledem na rozdílnou výši skutečných nákladů na právní zastupování a výši, která je v případě úspěchu strany žalující určena žalovanému k úhradě, je otázka, zda náklady řízení i v případě úspěchu podstatně nesníží skutečný ekonomický přínos tak, že z něj pro majitele nezbude v podstatě nic.

Odmítavé stanovisko MMR proto svědčí buď o naprosté neznalosti MMR o poměrech panujících na českých soudech nebo je cíleným aktem, kterým se má politicky nepříjemné břemeno opět shodit na bedra majitelů domů, a to navíc na jejich vlastní náklady.
Připravovanou novelu Občanského zákoníku (nyní tisk 805 v Poslanecké sněmovně) není v žádném případě z právního hlediska možno považovat za ukončení regulace nájemného.

2) K otázce vlastnictví bytů s regulovaným nájemným obcemi
Ze stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že nepočítá s tím, že by se obce nějakým masivním způsobem zasazovaly o nastavení místně obvyklého nájemného i s dopomocí soudních sporů. Ministerstvo tak evidentně vychází z dnešní situace, kdy zejména před komunálními volbami se strany vládnoucí na radnicích systematicky vyhnuly zvýšení regulovaného nájemného i v té míře, v jaké jim to bylo umožněno zákonem č. 107/2006 Sb.

Tento postoj radnic je ovšem ve své podstatě nejen populistický, ale vlastně korupční a nejen z tohoto důvodu protizákonný. Všichni zastupitelé v čele se starostou/primátorem jako statutárním představitelem obce mají za povinnost spravovat městský majetek s péčí řádného hospodáře, tedy využívat všech zákonných možností k jeho maximalizaci. To, že obce nezvyšují nájemné v rámci platné právní úpravy a rozhodly by se neobracet se na soudy znamená, že této své zákonné povinnosti nejsou zastupitelé ochotni či schopni dostát. Tímto jejich jednáním ovšem může dojít k naplnění skutkové podstaty tr. činu dle ust. § 220 – Porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo dle § 221 – Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. Pokud zastupitelé jedné skupině obyvatel umožňují bydlení za podstatně výhodnějších podmínek něž jiným (neregulovaným nájemníkům), pak tak činí u obavy konfliktu s množstvím nájemníků s regulovaným nájemným – potenciálních voličů. Jednání zastupitelů je tedy možno charakterizovat jako uplácení jedné části voličů jejich obvodu. Zároveň při tom ovšem dochází k poškozování zájmů ostatních obyvatel obce, totiž těch, kteří dobrodiní regulace nájemného nepožívají.

Je tedy možno říci, že v tomto bodě se Ministerstvo pro místní rozvoj spoléhá na korupční a trestněprávní jednání zastupitelů.
Oba argumenty MMR jsou z hlediska systémového právního řešení problému regulace nájemného naprosto nepřijatelné.
Z ideologického hlediska je s podivem, že se tak děje za vedení ministerstva údajně pravicovým ministrem údajně pravicové vlády.

Jsme tedy opět tam, kde jsme byli:
1) žádná deregulace se nekoná – a to bez ohledu na již 55 nálezů Ústavního soudu uvádějících, že způsob regulace nájemného v České republice je protiústavní.
2) regulovaní nájemníci budou i nadále chráněni, přičemž se nejedná o sociálně slabé nájemníky, ale o náhodně vybranou skupinu osob, kteří se kdysi, před třiceti lety, prostě procpali k tak zvaně státním bytům.
3) veškeré náklady s touto paradoxně neexistující deregulací opět ponesou majitelé domů s byty s regulovaným nájemným…

ZÁVĚR:

O právu a spravedlnosti si tady opět můžeme nechat pouze zdát: nejen majitelé domů, nejen nájemníci, ale tentokrát opravdu všichni….

P.S. kritizované stanovisko Ministerstva po místní rozvoj je zde:
http://www.mmr.cz/Pro-media/Medialni-reakce-MMR/MMR-odmita-dramaticke-scenare-o-kolapsu-justice-z-

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Belgičan napsal(a):

Výpadky v činži musí vyrovnat regulátor. V opačném případě žádná regulace více.
17. 10. 2010 | 14:02

mud.. napsal(a):

...Absolutním vítězem voleb, co se jednotlivých navržených kandidátů týče, se stal bývalý vsetínský starosta a nynější senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). Získal 4 422 hlasů....
Paní, půjdete hledat novou Urbanovou, aby opět byl útok na pana nového starostu J.Čunka? To musí být pro vás rána, co? Spravedlivost existuje, co?
Konec regulace nájemného? Zapomeňte! Zase obtěžujete nevýznamným problémem! Čunek musí Romy jednat spravedlivě, platíš - neplatíš =kriminál.
17. 10. 2010 | 14:16

Da.Rock napsal(a):

Klid, paní Samková, vy už si nějak poradíte. Když to nepůjde podle představ vašich klientů, tak nás zase zažalujete někde u mezinárodního soudu a stát (tedy my všichni) to majitelům činžáků doplatíme ze svých peněz. Vždyť vy víte, jak na to. ;-)
17. 10. 2010 | 14:24

polyergus napsal(a):

Situace se blíží stavu, kdy z českých měst zůstanou ruiny jako Ninive nebo Babylon, protože je nebude z čeho udržovat. Po válce hlásali pravičáci - čím hůř, tím líp, zřejmě to platí i dnes, jen s tí rozdílem, že se to obrací proti nim a ne proti komunistům.
Normálně bydlet se může jen za situace, kdy je z čeho nemovitosti udržovat a vrací se majiteli alespoň část celkově vynaložených nákladů. Prozatím pozoruji, že vše chátrá, udržovány jsou jen nemovitosti, které si majitelé museli postavit za své, často vlastníma rukama, kromě ojedinělých důchodců, kteří na opravy nemají, nebo nemají nikoho, kdo by po nich dědil. Máme také mnoho starých opuštěných továtních objektů, nemovitostí devastovaných nepřízpusobivými,
zakoupenými po sametovém puči a pak zanedbanými, zkrátka republika se mění v rumiště. A kdo za to nese odpovědnost? Nikdo.
Jen si to pravice s levicí přehazují jako horký brambor. A co ty nelegální skládky, skládky jedovatého odpadu, zamořená území po průmyslovém podnikání?
Dost na tom, že naše území má v podliží dost přírodních radioaktivních látek, které produkují radon a ten se dere na povrch. Všimnul si někdo toho, kolik helionosných plynů jako produktu radioaktivního rozpadu je v naftě, solankách a naftových plynech pod námi? V uplynulých dvaceti letech se tady žilo nad poměry, utrácelo se, rozkrádalo, profit z prodaných podniků plynul do zahraničí a ne do státní kasy.
Nejsme na tom o nic lépe než zadlužené Řecko nebo Itálie a Španělsko. Ta největší hospodářská krize, krize z neschopnosti politiků, nás teprve čeká.
17. 10. 2010 | 14:30

Vilém napsal(a):

Celý tento blog je demagogický. Skutečnost, že ústavní soud snad údajně 55 krát stanovil neústavnost konkrétních ustanovení v zákonech regulujících nájemní vztahy, vůbec neznamená, že regulace všeobecně je neústavní. Principy právního státu, tedy kromě jiného respektu k existujícím právům nájemníků žijících v bytech s regulovaným nájemným, mají jednoznačně přednost před nenažraností skupin, jejichž stanoviska zde KVS tlumočí. Bolševické žvanění o tom, že nájemníci nejsou chudí, a tudíž by snad měli o svá práva přijít, odhaluje pomatenost těchto konstrukcí, ne-li současně i jejich původců, a všechno korunují spekulace o trestním stíhání osob, které by se chovaly odpovědně a za obce neprosazovaly nesmyslné zvýšení nájemného. Právě skutečnost, že i za radikálně pravicové vlády si nikdo odpovědný nedovolí rozbít systém bydlení, ukazuje, že snahy jednostranně prosazovat utopické fantasmagorie tržní svobody pronajímatelů se vzdálily společenské realitě a nikdo kromě sabotérů je nemůže brát vážně.

Není ani žádný důvod tvrdit, že pronajímatelé (nájemníci žalobami soudy nezasypou) budou poškozeni na svých ústavních právech kvůli případnému prodloužení rozhodování soudů. Jestliže někdo kvůli svým subjektivním nárokům zahltí soudy, nemůže si stěžovat na pomalost rozhodování, když ji sám zavinil.
17. 10. 2010 | 14:52

gaia napsal(a):

Koukala jsem na Sex ve městě a velmi mne překvapilo, že Carie říkala svým kámoškám, že má byt s regulovaným nájemným.Považte v New Yorku.

A pak jsem četla černou kroniku v Baltimore a tam jsem se dozvěděla, že mají privatizované hasiče. Tady také pořád slyšíme, že stát je špatný hospodář. Zaplatí každý rok 75 dolarů na jejich provoz.(Asi jako u nás za rozhlas a televizi). Ale jeden pán zapomněl poslat složenku a když mu hořel barák, tak hasiči sice přijeli, ale než začali hasit, tak si zjistili, jestli ten pán zaplatil. A když zjistili, že ne, tak ho nechali vyhořet do základů.(Obrázek byl na internetu). Ale že to byl velký oheň, tak museli polévat domy okolo, majitelé o to vůbec nestáli, měli vše promočené a oni vlastně hasiče vůbec nevolali. Ale měli zaplaceno. A vedle byl velký požár.

Ale když vše zvládnou tam , tak my snad taky?
Ale v té Praze bude sranda.
17. 10. 2010 | 15:06

Colt napsal(a):

mud..

Myslím, že z Vašeho přihlouplého příspěvku by asi pan Čunek radosat neměl.Co sem vůbec motáte pana Čunka? On nechal někoho zavřít?

Zvykněte si už proboha na to, že o záležitostech obcí a měst musí rozhodovat Rada (5-15lidí) a většinou schválit i zastupitelstvo (8-60lidí).
Starosta má sice velký vliv, ale není to samovládce. Nemůže sám o sobě nechat někoho přestěhovat nebo dokonce zavřít.
17. 10. 2010 | 15:26

RA napsal(a):

paní Samková, s Vaším článkem souhlasím do poslední tečky. Jak je možný právní stav, když se majitel s nájemníkem nedohodnou na nájemném , a nájemník, místo aby si našel levnější a lepší byt, zůstane sedět v bytě majitele ? Od počátku to nemá s právem nic společného, jde o další pokračování regulace. Co se týká "hospodaření" měst s městskými byty, jen ta situace, kdy města "prodávala" za směšné částky byty nájemníkům.
17. 10. 2010 | 15:42

Stanislav Křeček napsal(a):

To polyergus: družstevníci krásně urdržují své domy za 40 Kč/m měsíčně.
To Gaia: regulace nájmů je zcela běžná v Evropě i v USA
17. 10. 2010 | 15:45

mud.. napsal(a):

Colt
Paní Samková má velkou zásluhu na honbě" na čarodejníka" J.Čunka. Paní Samková je velká mystifikačka. Ovlivnil jí manžel, romský aktivista. Zde je občansko-obecný server. Blogař je vystaven ataku ze všeho možného občanského úhlu. Mj. slušní advokáti mají k paní Samkové silnou apatii. Je nutné i zde ji tvrdě a slušně atakovat. Pan J.Čunek je nespravedlivě očerňován. Pozice starosty je jen "odrazová" pozice pro pana Čunka. Přeji mu, aby nebyl jako vítěz sentimentální k těm, kteří ho chtěli "ušlapat"!
17. 10. 2010 | 15:47

gaia napsal(a):

Stanislav Křeček

no právě, že regulace nájmů je běžná v Evropě a byla u nás též před válkou, nevím, proč je s ní u nás teď takový problém.

a příklad s tržními zákony u hasičů jsem dala záměrně, jako příklad, že trh v mnoha odvětvích nefunguje!
17. 10. 2010 | 15:55

Jaroslav napsal(a):

regulovaní nájemníci budou i nadále chráněni, přičemž se nejedná o sociálně slabé nájemníky, ale o náhodně vybranou skupinu osob, kteří se kdysi, před třiceti lety, prostě procpali k tak zvaně státním bytům.

Jednoduchými počty to tedy znamená,že většina těchto nájemníků jsou již důchodci a při výši důchodů nájemné znamená
značný problém.
17. 10. 2010 | 16:40

Da.Rock napsal(a):

gaia: Proč je to u nás problém? Protože jsme opět papežštější než papež. Chceme přece trh bez přívlastků a tam žádné regulace nesmí stát kapitálu v cestě.
17. 10. 2010 | 16:43

Tenco napsal(a):

Stanislav Křeček
Jste demagog.
Žádní družstevníci neexistují.

Jsou jen konkrétní domy, v konkrétní lokalitě, konkrétního stavu, s konkrétními nájemníky a majiteli.

Jestli jste fakt poslancem, tak je mi nás upřímně líto.

A nevím, proč Vaši šéfikové/ i když to byl myslím lidovec/ na MpMR nezohlednili v deregulačním procesu tyto záležitosti.

To by asi museli zvednout líné zadky , že ?

Daleko pohodlnější a příjemnější je kasírovat daně z nemovitosti a sesmolit paskvil, že ?
A coo děláte s těmi všemi daty na dańových, stavebních, zastupitelských úřadech....
Vy kooperujete s realitkami jen když to sype ?

Víte, jak to můj známý udělal ?
No prostě si spočetl dlouhodobě udržitelný ekonomický nájem, vzal v potaz sociální situaci svých nájemníků a bude dalších pět let deregulovat SÁM, i když už v lokalitě deregulace končí.

Protože je normální člověk.
Ne ouřednická vyžírka, která sesmolí něco, co skutečně může ohrozit fungování justice, postihnout existenčně mnohé lidi a je ve své podstatě alibistickou reakcí na žaloby Sdružení majitelů nemovitostí.

Víte co - OUTSOURCUJTE si to, když to neumíte.

Ale pak makejte zadara. Protože pochybuji, že vzhledem k rozsahu vašich schopností ten outsourcing v takovém rozsahu budete schopni zaplatit.

Ty čísla, pane Křeček, někdo střílel od boku.
Mě by zajímalo proč.
17. 10. 2010 | 16:48

alfalfa napsal(a):

Křeček.Říká vám něco sdružení"Chceme lépe bydlet" na Praze 2?
Citace z rozhovoru s předsedou."Vy jste tedy také jeden z nájemníků v bytě Prahy 2." ."Městská část nezvládá údržbu bytového fondu. Řeší se až havarijní stavy. Špatně se třeba opravují okna, ale ani správní firmy odvedené práce nekontrolují. Lidé jsou zoufalí –mají si sami něco udělat?"
Jakpak , že jste to nezvládali ani za 130,- Kč? Vždyť jste všude žvanil coby zastupitel, jak to tam zvládáte.
Doufám, že budete u těch soudů zdarma teď zastupovat aspoň ty nájemce, co vám dali preferenční hlasy ve volbách do parlamentu.
17. 10. 2010 | 16:50

Karel napsal(a):

To autorka :

Bezskrupulozní demagogie.

Zde na ostravsku jeden soudně uznaný (zatím nepravomocný rozsudek) týpek s gaunerským chováním koupil ca. 40 000 bytů á 45 000 Kč.
O jakém trhu s byty se dá mluvit, když ti lidé nemají kam jít, protože tu tolik volných bytů není?

Kdo zastaví tohoto týpka, aby nezneužíval tuto bezvýchodnou situaci nájemníů?

Navíc tyto nájemníky podvodem chtěl připravit o předkupní právo.
17. 10. 2010 | 16:54

Jaroslav Šťastný napsal(a):

Vážená paní doktorko,
Zcela souhlasím s Vašimi výhradami proti polovičatému řešení situace v deregulaci nájemného MMR! Podepsal bych každé Vaše slovo! Sám mám mnoholeté osobní zkušenosti s řešením sporů prostřednictvím soudů a nevzpomínám si, že by některý trval méně než čtyři roky. V současné době vedu spor včetně následného vymáhání exekucí, ve kterém není věcně co řešit, ale formálně se již protahuje do pěti let a není ještě konec (kromě jiného již dva roky čekáme na rozhodnutí dovolání NS)!
MMR, protože se bojí politické neprůchodnosti, patrně spoléhá na fakt, že po prvních rozhodnutích soudu (podle patrně cenové mapy) opadne vlna žalob, protože vznikne jistý precedens. To ale může nastat za několik let a plně se ve špičce projeví zmíněný negativní efekt zahlcení soudů, protože majitelé nemohou čekat několik let, až se řešení ustálí praxí. Zpětně by jim to jejich prostředky nepřineslo.
Jediné řešení vidím ve změně Obč. Z., kde bude ustanovena výpověď bez udání důvodu, třeba s dvouletou lhůtou. Možná se vláda nyní odhodlá, když jsou volby za námi, a přestane se obávat, že by levici dodala chybějící střelivo, na úrovni kalibru zdravotních poplatků!
To, že obce uplácejí některé občany nízkým vybíráním nájmů a levným prodejem bytů na úkor ostatních občanů, by měla nějaká organizace (např. OSMD) žalovat! Byl by to sice také dlouhý spor, avšak už pouhá jeho existence (stejně jako spor ve Štrasburku) by jistě měla svůj efekt!Možná by stačila stížnost na EU, která nám tyto praktiky (nedovolené zvýhodňování) také vytýká.
Co se týče situace v OSMD, jsem dlouhodobě přesvědčen, že by jí měli vést profesionální, placení manažeři. Sice by to něco stálo, avšak správní rada a samozřejmě členstvo, by od nich mohla požadovat také profesionální výkon. Když jsem to říkal na valné hromadě, velké část zúčastněných členů byla proti (vedení odvádělo řeč jinam), neboť jim bylo líto té pětistovky na rok navíc a neuvědomovali si, že takto ztrácejí statisíce (někdo miliony). Rozdíl mezi organizací např. zahrádkářů a OSMD je v tom, že se jedná o majetky větší o min. 6 a více řádů!!
17. 10. 2010 | 16:55

Da.Rock napsal(a):

Tenco: jako demagog jste se tady předvedl vy. Vy jste nikdy neslyšel o družstvu vlastníků? Takže možná nejste ani demagog, jen prostě nemáte znalosti a informace. Zkuste si je doplnit a pak pokračujte v diskuzi.
17. 10. 2010 | 17:00

alfalfa napsal(a):

karel.Mají zůstat tam, kde bydlí dosud, to je na chatách, letních bytech, domech, vlastních bytech, na které si našetřili z regulovaného. Noviny jsou plné inzerátů , kdy se nabízejí byty RPG na podnájem. V Ostravě je bytů dost, obecní úřady volné zdevastované byty ani nerekonstruují, protože se jim to nevyplatí.
17. 10. 2010 | 17:03

alfalfa napsal(a):

karel. http://www.netrealit.cz/byt...
tady, karlíku, tady mohou bydlet. Je to sedmdesát stránek.To byste vytřeli Bakalovi zrak!
17. 10. 2010 | 17:09

Da.Rock napsal(a):

alfalfa: Člověče, vy jste právě spadl z Marsu, že? Viděl jste někdy Ostravu jinak než v TV? Kolik znáte osobně lidí bydlících v domech RPG?
17. 10. 2010 | 17:09

Dave napsal(a):

Bydlím v domě, který vlastní malé družstvo ( je nás 20 nájemníků), jehož jsem členem a, byť málokdy s poslancem Křečkem souhlasím, má pravdu, že za 40,- Kč/m2 lze bez problémů dům udržovat a modernizovat ( za 25 kč/m2 za 8 let co dům vlastníme jsme je kompletně revitalizovali včetně výtahu, samozřejmě za použití úvěru) Ale je to tím, že nepotřebujeme generovat zisk. Kdo by z domu chtěl žít, tak si musí nasadit.. Ale že by v praze nestačilo 120,- kč za m2???
17. 10. 2010 | 17:16

alfalfa napsal(a):

da. Rock. Ale jistě, bydlím tady padesát let. Ve svém. Znám nejméně dvě desítky takových, co bydlí v bytech RPG. V centru, opravených domech, 120 metrů jedna osoba, byt za 5 milionů, to jen pro příklad. Vím, jak těm bytům přišli, havíř byl málokdo a dnešní pravnuci už vůbec ne. Mám pokračovat?
17. 10. 2010 | 17:21

Karel napsal(a):

alfalfa :

Vy jste mimo. Pro Vás bydlení asi nějaká zlatá brož vhodná tak ke šmelení?

Většina těch lidí nemá kam jít. Ty byty jsou už dávnou zplacené z jejich nájmů. Bakala navíc už z nájmů má tyto byty taky zplacené.
To je byznys vi%dte?
Dojít sprostě lidi v bezvychodné situaci, zneužívat jejich situaci, snažit se je vykopat z bytu a připravit o předkupní právo. Myslím si, že tento hyenismus nepatří do civilizace.
17. 10. 2010 | 17:22

Karel napsal(a):

To alfa...

- O jakých bytech za 5 mega mluvíte, když kupoval kus za 45 000 Kč?

- Už dnes se v RPG o 120m2 platí vč. služeb ca. 13 000 Kč, to bude určitě nějaký osamělý důchodce?

- kolik bytů je opraveno? 5 procent ? Proč mu mají nájemníci sponzorovat jeho podnikatelský záměr? Když nemá kapital, tak nemá do tohoto byznysu lézt.
17. 10. 2010 | 17:27

Da.Rock napsal(a):

alfa: Klidně ve svých báchorkách pokračujte. Já v bytě RPG bydlel a znám osobně hodně chudáků, co v nich musí bydlet teď. Neudržované byty se shnilými okenními rámy, ve kterých je v zimě 18°C i když topení jede naplno. Takové jsou byty v Porubě! A bydlí tam ve většině případů důchodci. Za posledních dvacet let do těch bytů nebyla nainvestována ani koruna! Ani Bakalou, ani žádným z předchozích majitelů.
A ty historky o letních bytech a chatách jsou už úplně k smíchu. Evidentně žijete v jiném světě.
17. 10. 2010 | 17:27

Karel napsal(a):

To Alfaalfa

Kolik těch bytů o 120 m2 v RPG je?
Jedno procento?

Ty Vaše propagandistické řeči o důchodcích, kteří obývají 4+1 za 2000 Kč si strčte za klobouk.
17. 10. 2010 | 17:29

Tenco napsal(a):

Da Rock.
Ano - existuje konkrétní družstvo vlastníků, s konkrétním domem, v konkrétní lokalitě a o konkrétním stavu.
To pak skutečně může krásně žít z těch 40,-Kč za m2./navíc není nájem - tedy pokud tam bydlí oni družstevníci/

Zkuste přečíst kromě návěští i další věty úvahy.

No nic, milý demagogu, chybami se člověk učí. Doplňte si znalosti v čtení textu a pak mudrujte v diskuzích dospělých.

Jinak : Vy jste nezaznamenal převis poptávky nad nabídkou v Ostravě ?
TZkuste s reality a realcity a relevantní realitky.
Podívejte se na vývoj cen.
Na nabídku RPG /100,- Kč na m2/.

A pak padejte třeba z Venuše. A pokud budete chtít bližší informace, tak Vám je na zažádání jako přítel jednoho z dlouholetých pracovníků na správě bytů OKD - RPG zašlu.

alfalfa
Obecních bytů už moc v Ostravě není.
Většinu si vzájemně přihráli socodesáci a jejich kumpáni.
Ale zájem je. Vydražíte nájem a pokud jste šikovný, tak za několikm měsíců bydlíte ve svém. Za 1/4 tržní ceny bytu.
Jo, socodesáci !
Dufam, že im Ostravak zatopi.
17. 10. 2010 | 17:31

alfalfa napsal(a):

karel. Ano, uváděný nájemník tam zůstává, a nechal si udělat odhad tržní ceny bytu, protože čeká, až si ho za 40 000,- koupí a za 5 mega prodá.
17. 10. 2010 | 17:31

alfalfa napsal(a):

karel.,Ano, hyenismus regulovaného nájemného a náš občanský zákoník v oblasti nájemního práva nepatří do civilizace.
17. 10. 2010 | 17:34

Da.Rock napsal(a):

Tenco: Aha, takže už najednou družstva existují, jo? Ještě minule jsi tvrdil, že žádní družstveníci neexistují.
Takže si nepřed ujasni, co vlastně chceš říct a pak s tím teprve vyjdi na světlo Boží. Ušetříš sobě i nám ostatním spoustu času.
17. 10. 2010 | 17:37

Tenco napsal(a):

alfaalfa
Byty prominentních osob z koncernu OKD jsou skutečně opraveny nadstandartně a někdy se "díky" takovému nájemníkovi opravil i celý dům.
Ale že by to byl masový jev ?
No já vím o dvou takových případech.

Většina bytů i domů RPG je v režimu operativní údržby. Prostě když se něco p....

Byty s neregulovaným nájmem jsou většinou zrekonstruovány, ale standardem tak 15 let starým.

Je to byznys. Když přičtete výnosy z nebytových prostor ....Zajímavé, že nikdo zde nezmiňuje nebytové prostory. Jak je to s nimi. Jestli jsou již v prohlášení vlastníka vyděleny...
17. 10. 2010 | 17:38

Tenco napsal(a):

Da.Rock
Předmět neexistuje v obecném, když se uvádí konkrétní vlastnost. Třeba tomu říkej příliš malý soubor statistických dat.

Už mě nebavíš.

A tykej si doma svému oslu.
17. 10. 2010 | 17:40

Karel napsal(a):

To alfaalfa :

Zase kecáte. Kolik takových nájemníků v bytě za 5 mega je? Ani ne jedno procento. Kde budou tito lidé bydlet?

Viděl jste byty v Porubě, Karviné? Shnilé okenní rámy, devastované a neopravované společné prostory, ... hnus. Na zničené omítky dávají narychlo izolaci (Potěmkinova vesnice).
Zopakuji otázku kam by těch 100 000 lidí šlo na ostravsku bydlet?

Lžete pořád. Reguluje se v USA, EU. Džungli, co sem tahájí Bakalovi poskoci, mají možná tak Senegalu. A to se omlouvám Senegalu.
17. 10. 2010 | 17:40

alfalfa napsal(a):

karel. zajímavé. Cílové nájemné je v Ostravě 50,- Kč za metr. Tak 13 000,- máte i s donáškou obědů a uklízečkou?
17. 10. 2010 | 17:42

Da.Rock napsal(a):

Tenco: Ten soubor statistických dat je dostatečně velký, aby z něj vyplýval reálný obraz.
Nicméně pokud je tvým cílem jen slovíčkaření za účelem napadání Křečka, pak za demagoga jsi ty. A nejspíš i za něco horšího.
17. 10. 2010 | 17:46

gaia napsal(a):

Karel

no v Senegalu nemusí mít regulované nájemné, tam je teplé klima a bydlet se dá i ve slaměné chýši.
17. 10. 2010 | 17:46

alfalfa napsal(a):

Karel. Už koktáte, co? Proč v těch neopravených bytech ti nájemníci zůstávají, když jsou tak nespokojeni? Kam mají jít, jsem vám napsala. Dvacet let, ujišťováni křečkem, že se ji nic nemůže stát
, nic neřešili.Právě, že poměry tady znám až moc dobře. Kolik jim bylo?No tak ty co znám já, kolem třiceti.O regulaci v EU a USA znáte akorát to, co vám křeček nažvaní.
17. 10. 2010 | 17:49

Karel napsal(a):

To alfalfa :

1) Už teďt RPG pronajímá volné byty ca. 100 Kč/m2. Připomínám byt koupený za ca. 45 000 Kč. KDO BY NECHTĚL TAKHLE "PODNIKAT"?
Násobit umíte. Tedy pokud nějaké byty o 120 m2 vůbec existují.

2) Známí bydlí regulovaném a zchátralém bytě 80 m2 za ca. 10 000 Kč. vč. služeb.
Mimo jiné Bakala kupuje kubík vody za 45 Kč, prodává za 75 Kč.
Takže pokud někdo má onen 120 m2, tak pod 13 000 nemůže jít, ale pokud ten byt někdo má z 40 000 bytů.
17. 10. 2010 | 17:53

alfalfa napsal(a):

karel.ty společné prostory těm nájemníkům devastoval Bakala? Za co měl opravovat, když regulované nájemné bylo v Ostravě před pěti roky 15,- Kč za metr? Za svoje?
17. 10. 2010 | 17:53

Da.Rock napsal(a):

alfalfa: Proč tam zůstávají? To je celkem snadná odpověď - protože byli ujišťování, že jim byty budou nabídnuty k odprodeji. A mnozí tomu uvěřili a investovali do rekonstrukcí bytů vlastní peníze. Za což jim Bakala cynicky poděkoval, ale odprodat odmítl.
17. 10. 2010 | 17:54

Karel napsal(a):

To Alfalfa :

Kam těch 100 000 lidí bydlící v podvodně zprivatizovaných bytech by mělo jít?
17. 10. 2010 | 17:54

alfalfa napsal(a):

karel. Ježišmarjá, co sem pořád plantáte ty služby?
17. 10. 2010 | 17:55

Da.Rock napsal(a):

alfalfa: Jistěže měl Bakala opravovat za svoje! O tom totiž podnikání je. Napřed investuju své peníze, a ty se mi pak vrací. Jenže podnikání s nájemním bydlením je specifická sféra, tam se nehraje na okamžitý zisk. Všude ve světě je vlastnictví nájemního domu bráno spíše za bezpečnou, ale dlouhodobou investici. Kdo chce rychle zbohatnout, ten si nepořídí činžák, ale kasíno nebo bordel. To mnozí naši soukromí majitelé nechápou.
17. 10. 2010 | 17:58

alfalfa napsal(a):

karel. Nemusí chodit nikam. Mají platit přiměřené nájemné, to je celé. Ne se třást, jak si za 40 000,- koupí byt a obratem za 2 mega prodají. O nic jiného vám a Macháčkovi nejde. Tečka, už mě to nebaví. Mohu vás ujistit, že o Ostravě, regulaci nájemného tu i jinde vím dost.
17. 10. 2010 | 18:01

alfalfa napsal(a):

Da. Rock. Investice do bytu pronajímatele se řídí poměrně přesnými zákonnými normami. Pokud investovali se svolením, o peníze nepřijdou. Pokud si byt nebudou moci koupi, nikdo je nevyhání, výpovědi viz obč. zákoník. Blbý argument.
17. 10. 2010 | 18:04

Čaroděj napsal(a):

Správně, a co je to přiměřené bydlení? Takové, jaké stanoví trh!
Takže kam bude těch 100 000 lidí? Koupí si, investují do svého. Panu Bakalovi zůstane pár desítek tisíc volných bytů, nebojte se, neprodělá, těch několik desítek tisíc volných bytů, ty se budou bourat. Kdo zaplatí zbourání těchto paneláků? Třeba Alfaalfa.
Jinak je mi docela líto nájemníků, holt smůla, já koupil za stejnou cenu jako Bakala před 15 lety, dneska mi nájem kryje část hypotéky na domek. Držím palce panu Macháčkovi a všem lidem, kteří bojují za svá práva!
17. 10. 2010 | 18:09

alfalfa napsal(a):

karel. Kubík vody v Ostravě stojí cca 60,- Kč. Smlouvy s vodárnou nedovolují vodu prodávat dál, takže si ve službách udělejte jasno. Máte toho hdně co dohánět.
17. 10. 2010 | 18:10

čaroděj napsal(a):

Ještě doplním, Ti co si své nekoupí, Ti dostanou příspěvek na byydlení, který obratem dostane RPG byty... :-)
17. 10. 2010 | 18:11

Da.Rock napsal(a):

Jistěže investovali se svolením, ale především s vědomím, že investují do vlastního. Což se ukázalo jako falešná naděje. Do cizího by určitě své peníze neinvestovali. Proč taky? Údržba je povinnost majitele. A nájemníci s polorozpadlými okny by měli co nejdřív Bakalu žalovat o peníze, které zaplatili navíc na topení kvůli netěsnosti.
17. 10. 2010 | 18:12

alfalfa napsal(a):

Čaroděj. No to se opravdu komentovat nedá. jenom moje slova tady potvrzujete.
17. 10. 2010 | 18:12

alfalfa napsal(a):

Čaroděj. Račte se podívat, jak je příspěvek konstruován. jasně, nebo ho vyplatí obec a obec zpátka vyinkasuje, to je ale bordel, co?
17. 10. 2010 | 18:15

alfalfa napsal(a):

Da. Rock. Jaké vědomí, že investuji do vlastního, když to NENÍ sakra moje? jak je to s údržbou a opravami, viz obč. zákoník. Z opravených bytů je NIKDO nevyhání.
17. 10. 2010 | 18:18

Da.Rock napsal(a):

alflfa: Jistě, projevili se jako hlupáci. Věřili slibu majitele a miliardáře Bakaly. Zřejmě byli přesvědčení, že jde o čestného člověka, který drží své slovo.
Inu, hlupáci.
17. 10. 2010 | 18:24

alfalfa napsal(a):

tenco. Máte pravdu, opeřili se v devadesátých letech všichni. Přidělili si byty v centru nebo získali při rozprodeji. Znám dobře Slezskou Ostravu, bytů dostatek, opravdu se nerekonstruují volné byty, nevyplatí se to, případně pronájem podmiňují opravou. Liana neprodala nic. Rodinné domy jsou často stavěny jsko dvougenerační, kolem nás všechno prázdné, nájmy v okrajových částech na úrovni regulovaného, neziskového a při stavu obč. zákoníku si málokdo troufne pronajímat. Opravy domů RPG- znám centrum, hlavní třídu v Porubě , Zábřeh-opraveno, Michálkovice, Slezská-korunové nájemné, padá to, taky bych do toho nic nedala.
17. 10. 2010 | 18:30

alfalfa napsal(a):

da. Rock. Majitelé domů i s Bakalou také dvacet let věří, že bude vláda a parlament respektovat 60 rozhodnutí ÚS o nezákonnosti regulace nájemného. To bude šrumec, až se Bakala přidá k žalobě majitelů na stát u ESLP.
17. 10. 2010 | 18:35

čaroděj napsal(a):

To alfalfa: No, jo, průsečík našich názorů se zcela nepochybně najde, já jen tak tajně sním, když jsem tak dobře koupil byt, jaké by to bylo, kdyby těch bytů za tu cenu bylo 45 000....
17. 10. 2010 | 18:36

polyergus napsal(a):

To Křeček:
zA 40 Kč měsíčně nelze žít dlouhodobě ani ve stanu, natož v družstevním paneláku. Vedle nás v řadě rodinných vilek si jeden majitel nechal udělat novou omítku a opravit střechu, bratru za 960000 Kč. Kdyby platil jakoby činži 40 Kč měsíčně, tak za těch uplynulých 75 let co ta vila stojí by vybral 36000 Kč a za to by si tak opravil nanejvýš WC při dnešních cenách. Takže - pokud se nebude činže pohybovat v reálných cenových relacích, tak všechno spadne a skutečně z republiky bude za dvacet let rumiště. Když někdo pa Masaryka neměl na třípokojový byt, tak si našel menší, nebo v jednom bytě bydlelo povícero lidí. Opět žijeme v kapitalismu, ten dnešní se od toho prvorepublikového neliší, snad jen v tom, že jsou politici neznalí věcí a nesrovnatelně víc se krade.
17. 10. 2010 | 18:39

čaroděj napsal(a):

To oplyergus: No, opravdu se ta naše dnešní republika liší, ostatně již v roce 1925 zde byl zákon o regulací nájmů.
Krade se stejně.
40 měsíčně, za metr..., poto taky bylo a bude levnější bydlet v paneláku, než v rodinném domě.
17. 10. 2010 | 18:43

Da.Rock napsal(a):

alfalfa: Tomu bych klidně věřil. Bakalovi není nic trapné. Ten nevynechá žádnou příležitost na další zbohatnutí na úkor státu a občanů.
17. 10. 2010 | 18:56

kormoran napsal(a):

Je pravda , ze regulace najemneho je ve svete bezna, ovsem takovy s. Krecek se svym platem by na regulovane najemne nemel prave ve "svete" narok!
Navic ve svete funguje prave na tyto podminky velmi dobre propracovany system)
17. 10. 2010 | 19:23

Karel napsal(a):

To Alfalfa :

Tomu fakt nerozumím. Bakala netržně koupil, ale trřně bude podnikat?

Takže jako na Kladně, kde dostal ca. 1200 bytů za 0,- Kč !!!
A ty následně tržně prodával. TAK SI PŘEDSTAVUJÍ BAKALOVI MANAŽEŘI PODNIKÁNÍ?

Proč by stát neměl takové šizunky regulovat, když regulace bydlení je standardní nástroj v EU, USA?

Pro Vás je podnikání s byty (navíc s předkupními právy nájemníků) jako podnikání s drogami, děvkami?
17. 10. 2010 | 19:30

alfalfa napsal(a):

da. Rock. Regulovaným nájemníkům není trapné bohatnout dvacet let na úkor ostatních spoluobčanů a soukromých majitelů domů.Umíte si představit ta kvetoucí města, kdyby se nájmy a vztahy narovnaly v průběhu, dejme tomu prvních pěti let?
17. 10. 2010 | 19:37

alfalfa napsal(a):

karel.O regulaci v EU a USA víte starou belu. Vám přijde normální, že poslanec a advokát křeček bydlí v bytě s regulovaným nájemným? U Bakaly bychom se možná mohli teoreticky bavit o tom, zda byl prodej v pořádku. To by bylo tak všechno. Ale to se obraťte na soukmenovce křečka, Sobotku. Ti tvrdí, že ano. Pak je to jeho majetek, ale to je pro vás sprosté slovo.
17. 10. 2010 | 19:44

alfalfa napsal(a):

karel. Předkupní právo jim nikdo nebere. Nebo snad ano? Ještě jsem si nevšimla, že by Bakala byty rozprodával.
17. 10. 2010 | 19:48

čaroděj napsal(a):

To alfalfa: Najdi si chlapa, teda, pokud v Ostravě nějací zůstali.
Jinak k Bakalovi http://www.bytyokd.cz
17. 10. 2010 | 19:53

Da.Rock napsal(a):

alfalfa: Jasně, všichni regulovaní nájemníci zbohatli na svém regulovaném nájemném a pak přišel Bakala a dal za jejich byty nekřesťanské peníze - v průměru 40.000 za jednotku! Takové strašně prachy zaplatil chudák Bakala za byty, ve kterých žijí boháči. Z té strašné nespravedlnosti byl chudák Bakala tak dezorientovaný, že těm nechutným bohatcům slíbil ony byty odprodat. Pak mu ale došlo, že chudákem je on sám, a že těm regulovaným zbohatlíkům nic nedaruje. Prostě Bakala je vlastně takový Janošík. Bohatým nájmeníkům bere a sobě chudobnému dává.
17. 10. 2010 | 19:59

Karel napsal(a):

To alfalfa :

Co víte Vy o regulaci nájmu v EU? To co Vám nalijí do hlavy Bakalovi poskoci?

Umíte německy? Tak si počtěte, než začnete zase lhát.

http://www.berlinonline.de/...
Nájemné a jeho růst se na Západě reguluje !

To pouze u nás nám Samková a jiní exponenti kapitalismu 19. století pravidelně vykládají báchorky.
17. 10. 2010 | 20:01

alfalfa napsal(a):

čaroděj. Ubohé!! Fakt argument.
17. 10. 2010 | 20:01

alfalfa napsal(a):

Da. Rock. Kdo a proč mu to umožnil?

karel. Už chybí jenom váleční štváči.
no, hoši, jste fakt soupeři pod mou úroveň, škoda, mohli jsme si hezky popovídat.
17. 10. 2010 | 20:06

Karel napsal(a):

To autorka a Manager RPG Alfalfa :
http://www.bz-berlin.de/akt...
Přestaňte kydat Vaše lži a přečtěte si něco o regulaci nájmu např. v Německu.

Chováte se jako nestoudná čuňata.
17. 10. 2010 | 20:07

čaroděk napsal(a):

No, právě, popovídat, proto doporučuji chlapa. Jinak, prosím, argumenty.
Proto jsem uvedl odkaz, který objektivně informuje.
17. 10. 2010 | 20:13

Karel napsal(a):

TO Alfalfa :

Hele, managere RPG, moc jsi toho tady nepředvedl. Moc o nějaký úrovni nemluvte. Myslel jsem si, že si Bakala najímá kvalitnější lidi.

Managere, kdyby jsi uměl nejen englicky, ale i německy, zjistil by si - že lichva v oblasti bydlení se trestá pokutou až 50 000 EUR na byt.
17. 10. 2010 | 20:13

alfalfa napsal(a):

paní Samková, omlouvám se, že jsem to tady trošku rozvrátila, ale ono to není bez souvislosti s vaším blogem. A k tématu ještě dodávám, že žaloby na regulované, nesmluvní nájemníky zahlcují soudy už mnoho let. Jednak si je v řadě případů přímo vynucuje občanský zákoník, takovéto "se svolením soudu", jednak slouží často, když už všechny snahy o dohodu s nájemníkem selžou, jako prostředek, vedoucí posléze k dohodě velmi rychle, i když pronajímatel si je téměř jist, že uspět nemůže, stojí mu to zato žalobu podat. No a tak tu žijem.
17. 10. 2010 | 20:15

iga napsal(a):

Karel

v němčině to nedám. Jakým způsobem se v Německu vyrovnali s těmi neblahými dopady regulovaného nájemného tedy
1. s tím, že regulovaný nájem nepokrývá vlastníkovi náklady na správu majetku.
2. s tím, že rozdíl mezi třžním a regulovaným nájemným je propastný a těžce diskriminační vůči těm, kteří platí ten tržní.

Sama jsem při vstupu do života bydlela několik let v domě, kde byla zhruba polovina bytů s regulovaným nájemným. My jsme platili ovšem tržní. Rozdíl na bytě 55m2 byl 1800Kč X 10000Kč. Ty regulované nájemní smlouvy měli lidé, kteří na tom byli finančně rozhodně lépe než my, absolventi.
Získat regulkovanou smlouvu je husarský kousek, který u soukromých vlastnímů není možný provést vůbec a u obecních patrně jen s tučným podmazáním:-(
Takže by mě docela zajímalo, jak tohle funguje v tom Německu...
17. 10. 2010 | 20:20

alfalfa napsal(a):

karel. No, jestli umíte německy tak, jak česky, pak se nedivím, že to máte tak popletené.Zopakujte si podmiňovací způsob.
17. 10. 2010 | 20:21

almost glossed™ napsal(a):

Nikdo nemá právní nárok kupovat podhodnocené byty s regulovaným nájemným a oprávněně očekávat, že je zanedlouho prodá za tržní cenu nebo pronajme s deregulovaným nájmem.

Nikdo mu nikdy nic takového neslíbil, natož stát. Stěží může za svůj špatný odhad a mizerný podnikatelský záměr obviňovat kohokoliv jiného než sebe.

Tenco: družstevníci neexistují???
17. 10. 2010 | 20:26

almost glossed™ napsal(a):

gaia: Dobré příklady.
17. 10. 2010 | 20:27

čaroděj napsal(a):

To alfalfa: Najdi si chlapa, teda, pokud v Ostravě nějací zůstali.
Jinak k Bakalovi http://www.bytyokd.cz
17. 10. 2010 | 20:27

Karel napsal(a):

To IGA :

V Německu to regulované nájemné funguje dodnes, resp. povolené nárusty nájemného.
Ono i na Filipinách regulují nájmy
http://www.articlealley.com...

v situaci, kdy majitelé domů zneuživájí situaci na trhu s bydlením.
17. 10. 2010 | 20:31

!!! napsal(a):

čaroděj. Tykejte svému psovi,už vám to tady někdo řekl. Kolikrát tady ještě budete ten odkaz zveřejňovat?
17. 10. 2010 | 20:37

Karel napsal(a):

TO Samková :

Jste obyčejná a sprostá lhářka?

Oni i na Filipinách státní instituce regulují nájmy.
Copak, ženská jedná demagogická, nemáte žádný strop?
Co to tu chcete zavést do Evropu, EU?
17. 10. 2010 | 20:42

!!! napsal(a):

Karel. A na Kubě také. Hele, Karlíku, co to řekl ten ESLP k případu paní Hutten Czapské?
17. 10. 2010 | 20:49

iga napsal(a):

Karel

jistě, reguluje se ledaskde, jestli jsem ten článek pochopila dobře, tak v Manile je regulováno všem. Dobrá, to bych brala i u nás. Ovšem současná situace u nás je jiná. Reguluje se jen někomu a to úplně bez ohledu na sociální situaci apod. Regulované nájmy navíc skutečně nedovolují majitelům spravovat řádně majetek.
Mě by ale fakt spíš zajímalo, jak to přesně funguje v tom Německu. Ale již vidím, že jste rozčílen, takže to asi nechám koňovi...
17. 10. 2010 | 20:52

Karel napsal(a):

To Samková :

Nekecejte pindy.

Podívejte se na regulaci nájmu např. v New Yorku
Rent control limits the price a landlord can charge a tenant for rent and also regulates the services the landlord must provide. Failure to provide these may allow the tenant to demand a lower rent.[4]

http://www.nytimes.com/2009...

http://www.metcouncil.net/c...

xxx

To !!!

S primitivy nebudu komunikovat. Je to zbytečné.
17. 10. 2010 | 20:54

Karel napsal(a):

To IGA :

Jistě, Vy jste mladý svazák, který chce platit maximální a neomezené neregulované nájemné.

Vy jste svazák, který věří, že trh s bydlením bez regulací je to nejlepší pro nájemníka.

Je to sice silný masochismus, ale prosím, v tom Vám přece nikdo nemůže bránit :)
17. 10. 2010 | 20:57

Da.Rock napsal(a):

Alfičko, vám už docházejí argumenty, že musíte mávat politikou? Držte se věcnosti a tématu, netahejte do toho politiku, nebo na tom pohoříte. Co se týče deregulace, tak totiž mají máslo na hlavě úplně všechny strany od roku 90. Z toho politicky nic nevytřískáte, tak toho radši nechte.
17. 10. 2010 | 21:13

iga napsal(a):

Karel

jak jste na to přišel?
Já jsem naopak chtěla platit nizoučké regulované nájemné, akorát jsem se mocí osudu holt ocitla na břehu těch neregulovaných. Neumíte si představit, jak to bylo náročné a věřte, že jsem si to nijak neužívala. Dodneska to beru jako jednu z největších nespravedlností, co jsem zažila.

Jinak vaše invektivy si laskavě nechte na doma. Já jsem se vás úplně slušně zeptala, jak věc vyřešili v Německu a vy jste spustil o svazácích. Zbytečné!
17. 10. 2010 | 21:17

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

Pan poslanec Křeček spolu s jeho zdejším levicově úchylným klonem Karlem neustále tvrdí, jak je regulováno nájemné - např v USA, Kanadě, Německu a pod.

Přináším stručný výtah z článku nalezeného na webu iDnes.cz popisující ekonomickou situaci jistého etnnika, které je (mimo jiné) také notoricky známé vyhledáváním azylu v Kanadě:

Cituji naprosto přesně :

"....."V Torontu je ubytování, ale i oblečení, jídlo a doprava velmi drahé. Za pronájem dvoupokojového bytu si majitelé účtují až 1000 dolarů. Sociální pracovník poskytuje nově příchozímu bez práce jako startovné 776 dolarů, ale více než polovina je určena na nájem, zbytek padne na dopravu a jídlo," vylíčil Suchý tvrdý život emigrantů."
(Konec citátu)

A jestě menší výpočet :

1.000 kanadských dolarů (CAD) x 17,28 Kč (kurz ČNB) = 17.280,- Kč. měsíčně

Celý článek:
http://zpravy.idnes.cz/scho...
Mám nápad:

Až tu panu poslanci Křečkovi skončí poslancování i regulace, mohl by také i on požádat o azyl v Kanadě.
Tam by pak mohl za peníze jejich daňových poplatníků pokračovat v lamentování o lichvářských nájmech + zakládat družstva skvěle hospodařící za 3 tamní dolary/m2 měsíčně.
A pokud by mu zbyl čas, tak ve volných chvílích by si též mohl dělat v tisku dobrý den z jejich ústavního soudu.....
Je otázka, jak dlouho by mu to tam trpěli. Obávám se že bychom ho zde měli rychle zpátky. A se zákazem vstupu.
17. 10. 2010 | 21:37

Da.Rock napsal(a):

Karle z Báhnofu - a jak víte, že těch 1000 dolarů není horní hranicí regulovaných nájmů? ;-)
17. 10. 2010 | 21:41

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

Da.Rock

No i ten Róm jasně řekl, že si to účtují majitelé a o regulaci ani slovo ...
A i kdyby to bylo v regulaci, tak u dvoupokojového bytu 60 m2 to dělá skoro v přepočtu 290,- Kč za metr. To je amózní cena i na naše poměry.
17. 10. 2010 | 21:53

Karel napsal(a):

Karl von Bahnhof und Tempelhof

Pokud jako bernou minci berete IDNES s Róma Suchého, tak je to samozřejmě v pořádku. Tady diskuze moc nesvede.

Zkuste mrknout na realitní servery např. v Linzi (Rakousko) nebo v Essenu (SRN) a zjistěte si ceny bytů a nájmu. Budete zírat, kam to češští pašáci (realitky a pronajímatele bytů) dotáhli. A to ještě podotykám při 30% platech oproti SRN.

PS.
Pokud jsou Vašimi zdroji informaci česky tištěné média, tak to vysvětluje vše.
17. 10. 2010 | 22:09

KAteřina napsal(a):

Pokud stát zaručuje nedotknutelost soukromého majetku, nemovitostí obzvášt, pak musí také stanovit, kde mají bydlet nebo vůbec být ti, kteří nemovitost nevlastní a nemají na pronájem.
Zodpovědnost státu za regulaci bydlení se odvíjí od státem zaručeného práva na soukromé vlastnictví půdy.
17. 10. 2010 | 22:11

Karel napsal(a):

To Karl von Bahnhof und Tempelhof

například nájem 50m2 za 385 EUR včetně služeb /provozní náklady/ - takže ca. 9700 Kč.
Brutto nájem 150 Kč/m2 při 2,5 větších platech. A to jsou i levnější nájmy v rekonstr. cihlácích

http://www.mauhart.at/
Podívejte se na české "tržní" nájmy v Brnu.
Budou se Vám koulet oči.

PS.
Nebuďte oběti svého omezení
17. 10. 2010 | 22:21

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

No, Karle, domluvme se takto:

Přemluvte soudruha Křečka,ať zde pomůže nastolit situaci jako je v SRN - tedy přestat plkat nesmysly a a opsat německé právo. V SRN se majitelé ve valné většině vůbec neodváží využít povoleného 20% nárůstu u nových smluv (jistě víte o co jde) protože se bojí, že by nájmeník utekl jinam.

Tady je ovšem jediná nutná a postačující podmínka, a sice že nesmí být umělý nedostatek bytů na trhu nájemních realit. No a tu u nás způsobuje právě Křečkoregulace nájmů....

Fór je v tom, že u nás platí všeobecně tuhá regulace bolševického typu - to doslova a do písmene, neboť stále platí OZ z roku tuším 1964 - autor jistý JUDr. Jičínský na objednávku z ÚV KSČ.

Naproti tomu, "regulace" v Německu je v podstatě pouze státní dohled proti vzniku kartelových dohod na trhu s byty.
Proto je povolen u nových smluv pouze nárůst 20% - OVŠEM POZOR - za základ výpočtu je brána obvyklá tržní cenanájmu v dané oblasti dle zrcadla nájemného - tzv. Mietespiegel. Proto si každý majiel většinoudobře rozmyslí, zda lze požadovat o 20% více než většina konkurentů.
17. 10. 2010 | 22:22

Karel napsal(a):

Karl von Bahnhof und Tempelhof

Na části Vašeho tvrzení bych si svedl představit, že souhlasím.

Na druhé straně všichni známé ony české cesty, které zprasily co se dalo. Např. Bakala vlastní v oblasti ca. 40 000 bytů nabytých netržním způsobem.

On ale tvrdí, že podnikat bude tržně. Už teď má stovky volných bytů a další se uvolňují. V souladu s trhem by ceny měly jít dolů, Bakala z titulu monopolu ovšem ceny míní zvyšovat !!
Takže i když má přebytek bytů, reaguje PROTITRŽNĚ.

Je vidět, že přebytek volných bytů na trhu NEZAJIŠŤUJE VŮBEC NIC.
Dále i ostatních majitelů navíc hrozí kartelové dohody nebo nepsané dohody.

Takže souhlasím, převeďme smysluplné zahraniční pravidla k nám, nikoliv české prasárny ala Samková.
17. 10. 2010 | 22:34

schlimbach napsal(a):

Myslím, že v této věci může situaci vyřešit pouze alternativní návrh ekonomické reformy, kdy existuje minimální ekonomický standard každého občana garanbtovaný minimální mzdou (na začátku změny 26 400,- Kč měsíčně) ve kterém je zakalkulováno i právo na bydlení a zakalkulovaná částka je vypočítaná z hodnoty nového bytu 1+1 - 45 m2 á 1 500 000,- Kč dělená 20 lety + zvýšená o 5% na průběžnou údržbu. Jinak vášnivé ideologické diskuse ukazují v nás akorát toho skrytého ďábla a nárůst negativní energie všude okolo, což nakonec pro nikoho není k žití -(
17. 10. 2010 | 22:50

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

No Bakala je specifický případ. Typický pro Česko je restituent vlastnící jeden dům s průměrně asi tak 8 byty.
Nemyslete si ovšem že ten nájem odvozený od regulace bude nějaká láce. Minimální (záchovné) nájemné je z roku tuším 2003 dle ČSAV 60 kč.za m2/měs. Ústav soudního inženýrství z Brna tvrdí že 50 z metru/měs.

Taže vezměme půměr + inflaci za 7 let a jsme někde lehce pod 70 korunami z metru za měsíc.
K tomu přečtěte podíl na větších opravách, pojištění, dań z nemovitosti + pochopitelně zisk majitele. Já si myslím, že těch 140,-Kč/m2/měs., co spočítal auorský kolektiv ve složení Paroubek-Martínek-Křeček-Přikryl je tak tak ucházející.
A všechny ostatní (t.j. nižší) nájmy jsou de facto už jen pouze přehledem slev z titulu horší polohy bytu oproti centru Prahy.
17. 10. 2010 | 23:06

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

schlimbach :

Právo na bydlení ??

Co je to za cizí slovo ?
Kdo byměl být jeho nositelem ?
Kdo by měl být stranou povinnou toto právo naplnit ?
A kdo by to vše měl platit a z čeho ?

Ja říkali protagonisté ve známém Troškově Kameňáku :
To si snad děláte kozy , ne ??
17. 10. 2010 | 23:11

schlimbach napsal(a):

Karl von Bahnhof und Tempelhof

http://ekonomickareforma.cz odkaz Cíl reformy.

Kozy si nedělám :) Naopak předpokládám, že člověk potřebuje někde bydlet a aby bydlet mohl, musí mít na to zdroje. Jinak se mohou vlastníci s nájemci hádat do nekonečna, když budou u nájemců chybět zdroje, mohou si majitelé ty své nemovitosti tak akorát nechat zbourat - aby ušetřili na nákladech :)
17. 10. 2010 | 23:15

Al Jouda napsal(a):

To schlimbach :
Ten Váš garantovaný minimální ekonomický standard by byl platný i pro nepřizpůsobivé občany, kteří nechtějí pracovat ?
17. 10. 2010 | 23:19

schlimbach napsal(a):

Al Jouda

nikoliv, MES je podmíněn prací nebo ochotou pracovat, která se projeví prací ve prospěch obce. Bez práce nejsou koláče - základní moto :)
17. 10. 2010 | 23:22

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

schlimbach :

I když to tak na prní pokled nevypadá, tak já Vám v podstatě rozumím. Otázka bydlení je de facto určitá posloupnost, která by měla vypadat takto:

1) Byt je zboží jako každé jiné.

2) To že na něj někdo nemá ovšem není důvod aby nebydlel. Od toho tu mají být sociální byty v držení obcí, státu, učelových organizací atd., kde by potřební chudí měli za přijatelný peníz případně i zdarma bydlení získat.

3) Levné obecní byty včak bohužel svému sociálnímu účalu často neslouží. Jsou plné poslanců, soudců, podniatelů, bankéřů a podobných dobře až přímo skvěle situovaných jedinců. Zatímco ovšem potřební lidé nebydlí. Podle regulovaného nájemníka JUDr. Křečka údajně ovšem prý kvůli lichvě "nenažraných" majitelů domů.

4) Vystěhujme tedy tyto bohaté parazity na ulici (oni si byt koupí hned) a můžeme deregulovat třeba hned zítra ráno. Bude už dávno po problému.
17. 10. 2010 | 23:30

schlimbach napsal(a):

KvBuT

možná máte částečně pravdu, ale těch poslanů a dalších parazitů není tolik, aby to stačilo na bydlení pro všechny, kteří mají malé příjmy. Nevidím rozhodněš důvod, proč by měl mít někdo v dnešní době - 21. století příjem, ze kteréhoi nemůže důstojně vyjít. Naopak, MES je nějaké kjinimální důstojné minimum, od kterého člověk může růst dále. Společnost se nemusí zabývat žádným sociálním inženýrstvím a sociálníma dávkama atd.
17. 10. 2010 | 23:49

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

schlimbach :

Kdo tedy má toto "právo na bydlení" zajišťovat a z jakých zdrojů ?
17. 10. 2010 | 23:57

schlimbach napsal(a):

KvBuT

je to posláno v návrhu reformy na stránce, kam jsem vám dal odkaz. Je toho tam dost, sem to psát by bylo na dlouho. Finanční toky jsou nastaveny jinak než dnes a není potřeba cizí kapitál. Společnost jej dovede vygenerovat dostatek sama.
18. 10. 2010 | 00:00

oldold napsal(a):

Blok byl napsán na téma zahlcení soudů a nevymahatelnosti práva, to celé zapřičiněné přetrvávající platností bolševických Rozhodnutí o užívání bytu (degret). Bohužel namísto jednoznačného stanovení zrušení platnosti tohoto věcného břemene uvaleného na majitele nájemních bytů, je zákonodárci řešeno zvyšování (deregulace) náhrady placené degretovanými za užívání bytu, některými diskutujícími podnikové byty pro zaměstnance OKD, někteří si pletou regulaci nájemného s deregulací STÁTEM (zákonodárci) určené náhrady za užívání bytu, někteří porovnávají cenu údržby společných prostor nepodnikajících bytových družstev s nájemným ( smluvní cena z k podnikání pořízeného bytu), někteří, když jim dojdou slova jsou sprostí, jeden konkrétní je lhář.

Jako majiteli několika nájemních bytů je mi velmi proti srsti nechávat si kecat do svých záležitostí soudcem. Asi to není ta svoboda, kterou bych si představoval. Když jsem byl grand a státu přispíval na bolševikem degretované 18let, mohu to dělat i nadále. Já??... nikoliv - nájemné je o to vyšší, a v nebytovce je herna - nikdo jiný by tam za ty peníze nešel. Místo soudních tahanic to prostě zatáhne někdo jiný.

Podnikové byty Zbrojovky Vsetín konkursní správce prodal VsB sro, kterou založilo město Vsetín a HBReal - 650bj za 42mil. v roce 99. Po nabídce posledního bytu k odkoupení zaplatil HBReal městu 3.6mil za 40bj v roce04. V roce 06 se starosta Vsetína stal senátorem. Podnikové byty OKD někdo výtečně zabordelil (tipnul bych si to na nějaké velké horníky, nebo jejich přátelé - rozhodně opět lidé vychovaní bolševikem) a současný majitel bytů byl ten, kdo klubko nejrychleji rozmotal - využil příležitosti, kterou někdo připravil (a možná ani ne pro něj). Politická kariéra se dá dělat na hřbetě bydlících jak z dobře, tak ze špatně provedené privatizace podnikových bytů.

Státy začaly po světových válkách (Evropa po I., USA po II.) regulovat nájemné požadované majiteli bytů, protože bytů bylo málo, a navrátilí vojáci nechtěli bydlet draze (a už to zůstalo). Takže regulace mimo Kocourkov znamená - nesmíš v nájemní smlouvě dát nájemné o víc než x% vyšší, než dává Tvůj soused svým smluvním nájemníkům. My Kocourkovští, masírováni jedním lhářem, si stále myslíme, že bolševický degret je vlastnickým právem k bytu pro všechny budoucí generace. Když už to několik tisíc lidí naštve a obrátí se o zjednání nápravy k ESLP, začne se řešit postupné zvyšování státem určené náhrady za užívání bytu, jejíž výše má souvislost akorát s vedoucím lampárny.

MMR nepřijde divné, že obce vlastní byty - a dokonce hodně bytů. U nás v Modřanech byly první obecní domy (tzv. pro obecní chudé) kolaudovány v roce 1940, předtím stavěli byty soukromníci, záložny, pojišťovny, cukrovar svým zaměstnancům, a byly i domy družstev (knihtiskařů). Čím dříve budou byty obcí prodány za normální ceny soukromníkům (i tam bydlícím), tím rychleji odpadne uplácení degretovaných v obecním - utrácené peníze pak nebudou chybět na údržbu infrastruktury obce.
18. 10. 2010 | 01:11

Karel napsal(a):

To Oldold :

Tomu se říká civilizovaná společnost. Obecní byty např. pro mladé rodiny, soc. slabší se provozují v civilizovaných společnostech.

Slovo CIVILIZOVANÝ opakuji pro Vás ne náhodou několikrát, protože si nejsem jistý, zda chápete obsah tohoto slova.

Skutečně, ne ze všeho je vhodné dělat byznys.
***
MMR nepřijde divné, že obce vlastní byty - a dokonce hodně bytů. U nás v Modřanech byly první obecní domy (tzv. pro obecní chudé) kolaudovány v roce 1940, předtím stavěli byty soukromníci, záložny, pojišťovny, cukrovar svým zaměstnancům, a byly i domy družstev (knihtiskařů). Čím dříve budou byty obcí prodány za normální ceny soukromníkům (i tam bydlícím), tím rychleji odpadne uplácení degretovaných v obecním - utrácené peníze pak nebudou chybět na údržbu infrastruktury obce.
***
18. 10. 2010 | 08:32

Jan Cimbura napsal(a):

Vysoké ceny bydlení drží uměle stát. Dle mého názoru by měl podporovat pořízení důstojného bydlení za přiměřenou cenu.
Ukončit nemravnou šmelinu s pozemky, územním plánem, stavebním řízením, nezatěžovat vysokými daněmi, dát zelenou revitalizacím. Obecně podpořit konkurenční prostředí na trhu s bydlením.
Skromné, avšak důstojné bydlení pro rodinu postavím za 1 milion korun.
Této konkurenci, ať pak jsou vystaveni pronajímatelé, aby nemohli snadno zneužívat stávající tíživou situaci, která končí tím, že mladé rodiny jsou nacpané v garsonkách a důchodci ve stresu, z čeho zaplatí nájem.
18. 10. 2010 | 09:18

Karel napsal(a):

To Jan Cimbura :

Naprosto s Vámi souhlasím.

Jenže u nás za vládnoucími politiky vyčuhují ruce s vodicími špagáty od Bakaly, developerý, realitní lobby a jak vidět i uřvaných majitelů nemovitosti v čele s nevychovanou, uřvanou demagožkou Samkovou.

A ti nemají nejmenší zájem na Vámi nastíněná řešení, která jsou na Západ od nás, vč. určitých regulací více (či méně) obvyklá. Ti chtějí "trh bez přívlastků", lidově řečeno "bordel, smrad a zlodějskou džungli".
18. 10. 2010 | 10:21

DDD napsal(a):

Karel: to si pletete s budováním komunismu. V norámním tržním hospodářství by to mělo fungovat tak, že stát, potažmo obce, pronajímají za tržní ceny, aby si zajistili přísun peněz do rozpočtu od dobře situovanýchnájemců. Mladé rodiny, sociálně ohrožené atd. pak řeší z těchto peněz tak, že jim dá vhodnou dávku, například na zmíněné bydlení. Proč? Aby se 1. nelikvidoval trh dampingovými cenami dotovanými z kapes všech; 2. aby se v případěnedostatku oněch "sociálních bytů" mohlo bydlení zajistit i u jiného subjektu. Zládne to rudá řepa pobrat? Na to jsou totiž peníze, víme soudruhu? Naturální plnění už bylo překonáno dávno.
K dalším blábolům, až zajistíte pronajmmatelům vstupy za 2,5x nižší ceny, ohánějte se 2,5x nižšími platy.
18. 10. 2010 | 10:21

Karel napsal(a):

To DDD :

- Vy jste arbitr, který určuje co "normální tržní hospodářství"?
Kdo Vás určil do této pozice?

- Council flats je obvyklý pojem v anglosaských zemích pro mladé a soc. slabé rodiny. O SRN, skandinávii, Rakousku atd. se s Vámi vůbec nebudu bavit. Tam by Vás s Vaším "trhem" strčili do klece v ZOO, kam lidi jako Vy asi patří.

- Proč by stát měl nechat likvidovat mladé rodiny a ještě cpát peníze daňových poplatníků do nenažraných spekulativních tlam jako Vy?

- ano, podstatně kvalitnější byty v v SRN a Rakousku jsou mnohdy levnější než u nás.
"Tržní" nájmy mnohdy na stejné úrovni (u nich v renovov. cihláku, u nás v paneláčku).

- V postkomunistickém prostoru se vyrojili různí nenažranci, správně jak uvadíte, odkojeni komančskými praktiky, kdy se k lidem chovají doslova jako prasata, kteří chtějí HONEM A RYCHLE zbohatnout z 5-6 pronajímaných bytů.

Jenže tak to v civilizovaném světě nefunguje. Možná v postsovětském prostoru, ale to bych se opakoval.
18. 10. 2010 | 10:50

klarasamkova napsal(a):

Tsk koukám, že se nám tady pěkně rozjela diskusička..

Díky Alfaalfě, že to schytala se mnou :-)

K ostatním jen tolik:
existují dvě formy regulace nájemného: ekonomická a právní. Problém ČR je v tom, že u nás platí obě současně: cela nájmu je regulována (určována) A ZÁROVEŇ není možno nájem ukončit. Problém je v tom A ZÁROVEŇ. V tom je ta protiústavnost.

A jstliže tad kdosi tvrdil, že na 55 nálzů Ústavního soudu není nutno dbát, tak tedy promiňte, ale není se o čem bavit...

Obecně se naprostá většina lidí domnívá, že lidská práva jsou o cikánech (pardon, berte to jako citát) o kriplech (no řekněme i doopravdy, že se mluví takto) a zbouchnutejch babách, co jsou takový megery, že od nich ten chlap uteče a zůstanou s fakanem samy. Nic není menší pravda.
Lidská práva jsou o OBECNÉM MINIMÁLNÍM PRÁVNÍM STANDARDU. A v momentě, kdy je tento standard porušen vůči komukoliv - byť to byla nesvéprávná romská prostitutka, tak jsou tím porušena práva VŠECH, protože se sáhlo na standard...

BOŽE, proč to nikdo nechápe, když je to tak lehký??

Všechny ty případy, nad kterými i naprostá většina zdejších diskutujících ohrnuje nos, jsou TEST CASES, které chrání nikoliv ty, kterých se to bezprostředně týká, ale nás všechny....

Kdyby nebylo dopoledne, tak bych si snad šla dát panáka...
18. 10. 2010 | 10:53

VV napsal(a):

Justice delayed is justice denied. - Spravedlnost opožděná je spravedlnost odebraná. Tak zní základ normální justice, tzn. justice v normálně fungující části západního světa do kterého česko ještě dlouho nenakoukne.
Jako každé neposlušné dítě se mu ale musí dostat nápravného prostředku odpovídajícího výši prohřešku.
Nedělám si iluze, že jakákoliv vláda v česku napraví otázku nájmů tak aby odpovídala běžnému standartu a chartě lidských práv kterou Česká republika podepsala. Vliv a tlak vlivných a mocných lidí žijících a profitujících z těchto nájmů je tak veliký, že ani veliký kníže nemá dostatek vlivu k tomu aby to změnil. Pak Křeček už jen dodává to,co od něj každý očekává.
Skutečný účet pak musí přijít ze Strasburku a tento bude muset být dostatečně brutální na to, aby konečně vytáhl ČR z hybernace a sladkého spánku na měkkých polštářích regulace placených z cizí kapsy. Skutečnou cenu budeme platit všichni, - tu politickou nebude platit nikdo, neboť v ČR i po dvou volbách neexistuje strana, která by se odpovědně a adresně postavila na stranu justice a spravedlnosti ve věcech majetkového a občanského práva.
Pak Křeček není žádný hlupák, - ví moc dobře, že i po prohraných volbách svou kauzu vyhrál a může spokojeně setrvat ve - svém - regulovaném bytě nadosmrti, protože jako právník bude moci svůj vyhazov i po deregulaci soudně manipulovat donekonečna. Justice a spravedlnost - who cares?
18. 10. 2010 | 11:02

oldold napsal(a):

2Karel
"A čo je podľa Vás to CIVILIZOVANÉ???"

Asi 18-ti letá povinnost vydržovat z vlastního degretované.
Z mých 6-ti pyjavců (pijavice je užitečný tvor) pouze jediný pobírá soc.dávky (další generace bolševických degretníků - samoživitelka s dítětem).
Rád bych viděl někdy už konečně číslo od MPSV - x rodin pobírá příspěvek na bydlení, z toho x u soukromníků, x u obcí.
Při profízlování Kocourkova je to práce na 8kliků v počítači.
***
K pilotnímu případu Jan Vomočil x Česká republika, vedeného u ESLP o protiprávnost regulace nájemného
1) V roce 2004 podal pan Jan Vomočil stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, ve které si stěžoval na to, že je nucen snést regulaci nájemného v jedenácti bytech svého domu v Brně – Králově poli v Malátově ulici.
3) Jako příklad škody může sloužit výpočet pro tyto byty:
byt č. 1 o velikosti 1+1 38,30m2, I. kategorie: Za relevantních osm let dosáhla výše škody, způsobené regulací nájemného částku 217.249,16 Kč.
Byt č. 3 o velkosti 3+1 89,11m2, II. Kategorie: Za relevantních osm let dosáhla výše škody, způsobené regulací nájemného částku 653.469,30 Kč.
CELKOVÁ ŠKODA ZPŮSOBENÁ STĚŽOVATELI VOMOČILOVI REGULACÍ NÁJEMNÉHO ČINÍ CCA 6.750.000 KČ
***
Opravdu máte dojem, že pokud se cca 5000 majitelů obrátilo na ESLP, nebudou se domáhat u českých soudů zrušení pokračování "civilizovaně" bolševikem vnuceného sponzorování degretovaných. Dovoluji si upozornit, že mezi těmi cca 5000 jsou i obce.
Mj. - 8let, cca 70Kč/m2/měsíc, 700tis bytů - ( 50tis bytů beru jako chudobince), byt 50m2 - 235miliard - i tato je část zanedbané údržby, peněz utracených jinde a jinými - možná proto vznikly kolem měst "Šmoulovy" na hypotéku a betonová nákupní centra. Bronx byl po II.sv. válce čtvrť s pověstí Vinohrad.
18. 10. 2010 | 11:14

VV napsal(a):

To: Karel
Obdivuji vaši schoponost překroutit pravdu a nahradit ji polopravdami, které jsou ale také ve stejné míře pololži.
Vaše interpretace regulace nájmů v NY je stejně pololživá jako vaše interpretace Council flats v anglosaských zemích. Předpokládáte tím asi, že všichni čtenáři jsou neinformovaní bulíci a neumí si to přesně a správně přeložit. Mohl jste třeba také napsat, že council flats v těchto zemích je už pouze otázka minulosti a tzv. housing policy je už dělána na zcela jiné bázi a tou je adresná dávka na bydlení. Poskytování obecních bytů totiž v anglosaských zemích vytvořilo gheta chudých. V poslední době byly tyto obecní domy a byty v převážné většině odkoupeny svými nájemníky - mnohdy za zvýhodněnou cenu a tím se z ghet staly sídliště s finančně různorodými smíšenými obyvateli.
Pokud stále někdo v těchto obecních bytech bydlí a má normální příjem, tak platí normální tržní nájem. Zvyklostí je, že se pak sám odstěhuje do svého anebo tento dům odkoupí sám pokud mu poloha a nemovitost stále vyhovuje.
To se vám ale nehodí do krámu k publikaci vy červený kašpárku že ano?
18. 10. 2010 | 11:29

ekonom napsal(a):

To : VV
Spousta jedinců holt nechápe, že byt je zboží jako každé jiné. Pak jsme svědky výroků o "zvláštním podnikání svého druhu" a různých úvah o tom, že byt není houska na krámě. PRÁVĚ ŽE JE !
18. 10. 2010 | 12:00

S u c h e c napsal(a):

oldold:

Je základní otázkou, zdali pan Vomočil dům restituoval, či privatizoval od obce za zvýhodněnou cenu, právě kvůli tomu, že tam měl regulované nájemníky (jak se dělo ve spoustě případů).

Pokud platí "za druhé", pak by neměl dostat nic navíc.

Jinak věcně s KVS souhlasím, že by nastal právní chaos.
Jenže ona ústavní práva mají jak majitel nemovitosti, tak i ten nájemník.

Souvisí s tím i otázka předvídatelnosti právního stavu.

Pokud majitel takového objektu tento pořizoval při vědomí existence reg. nájmu, pak se těžko může ohánět následnými ztrátami.

Za vysoké ceny v oblasti stavebnictví a trhu s nemovitostmi stojí především banky, a nesmyslná a nekontrolovaná privatizace majetku měst a obcí, ne regulované nájmy.
18. 10. 2010 | 12:25

S u c h e c napsal(a):

ekonom:
Klasický neoliberální canc.

Pán je asi z banky, že?
18. 10. 2010 | 12:26

Elisabeth napsal(a):

PAne krecek musim s vasimi vetami spouhlasit.

Na obhospodareni bytu staci pomerne mala castka. Moje teta bydli v druzstevnim, celkem velmi upravenem panelaku v Praze. Davaji mesicne do fondu oprav daleko mensi castku nez se dnes plati za stejny byt regulovane najemne, pry nehorazne nizke.

Jiny pribuzny bydle v dome s majitelem asi 16 let. Za tu dobu se najemne zvysilo nespocetne. Dnesni je asi 4000kc. Kdyz si spcitam, na kolik sio prisel majitel, ktery je naprosto slusny, za tech 16 let od vsech najemniku , tak je to obrovska castka.Ovsem za tech 16 let se dalo kolik na opravy v dome? Skoro nic. natrela se chodba.Jinak byt byl docela v dezolatnim stavu a pribuzny si ho musel sam dat do poradku, vymalovat, upravit podlahu,koupit kuchyn, kompleten predelat koupelnu. Ted se chce najem dorovnat na uroven bytu na zapade.

Ovsem v takoem stavu by se byt NIKDY na zapade nemohl pronajmout.

Druha dulezita vec je, o tom malokdo vi,ze regulovane najemne je vsude v okolnich statech.
18. 10. 2010 | 12:43

Pocahontas napsal(a):

ekonom

právě že není

když nemám na housku, tak jím brambory nebo navštívím vyvařovnu Armády spásy.

Když nemám na byt, tak skončím pod mostem se vfšemi negativními jevy, které to nese i pro zbytkovou společnost.

Stejně tak není zboží zdraví nebo vzdělání.
Jestli žerete housky je každému jedno, ale jsou také veřejné zájmy.
A veřejnosti neprospějí bezdomovci nebo slumy za Prahou.
18. 10. 2010 | 12:45

Pocahontas napsal(a):

klíčová je otázka zisku z nemovitosti. Nemůže si nikdo myslet, že bude pronajímat byt v Praze a už nebude muset celá jeho rodina nic dělat a byt je uživí.

Pekař housek se musí sakra otáčet, aby se pečením housek uživil. Proč by to nemělo platit i pro byty.

Zde vidíte další rozdíl, že byt není houska na krámě.
18. 10. 2010 | 12:49

Elisabeth napsal(a):

DIKY KARLE za genialni prispevek.

Oni proste vsichni pocitaji s neinformovanosti ceskeho cloveka o deni hned za humny nasi republiky.

Neumim si predstavit nemeckeho, rakocuskeho nebo svycarskeho vlastnika nemovitosti, ktery by vyrvaval u soudu, kvuli tomu, ze plati regulovane najemne.

Ve Svycarsku je to jeste lepsi, tams enajemne melo povinne SNiZOVAT!!!!, plosne. Vyjimka,jak jsem se docetla, byla jen u tech co byty renovovali.
18. 10. 2010 | 13:07

ekonom napsal(a):

Suchec :

Mohl byste svůj skutečně propracovaný a fundovaný příspěvek poněkud rozvinout ?
Víte vůbec, co je to zboží a čím se vyznačuje ?
18. 10. 2010 | 13:20

ekonom napsal(a):

Pocahontas :

Pane semíláte abych tak řekl jablka s hruškami.
Když nemáte na nájem neznamená to totiž automaticky, že neseženete žádný byt. Měl byste se naopak stát klientem obecního úřadu, který drží byty právě pro tyto účely. Pokud ovšem, máte na mysli to, že vás bude nějaký soukromník dobrovolně ubytovávat hluboce pod cenou a rozdíl doplácet z vlastní kapsy, nejsem si jist, kolik takových jedinců seženete.
Ale třeba budete mít štěstí....
18. 10. 2010 | 13:26

ekonom napsal(a):

Elisaheth :

No vidíte madam, jak se ten svět mění. V CH, D, A, F a bůhví kde jinde domkáři dobrovolně drží ústa i krok. Zatímco jistá dáma v PL ústa ani krok nedržela, hodně hlasitě se ozvala a hned vyhrála soud na mezinárodní úrovni. Holt kdo umí, ten umí...:-)))
18. 10. 2010 | 13:31

Elisabeth napsal(a):

Domkari zcela dobrovolne "drzi usta i krok".

Dokonce i byty za prijatelne ceny samy nabizeji. POkud chteji vetsi cenu, pak musi postavit a nabidnout NECO,co za tu cenu, ktera by se treba rovnala POLOVINE prumerneho platu, stoji.
Treba byt (vymalovany samozrejme) o 100m2 s fantastickou terasou, parkovanim a vytahem a z do bytu, dvema koupelnami,prackou a susickou, luxusni kuchyni a nejakym velmi peknym okolim.

Treba jako tady a to mene nez za polovinu prumerneho platu.
http://www.immoscout24.ch/I...
18. 10. 2010 | 13:47

Pocahontas napsal(a):

ekonom

problém se týká hlavně Prahy a velkých měst. Na venkově se dá bydlet samozřejmě levněji, než v Praze, ale zas tam nejsou pracovní příležitosti. V některých regionech až 15% nezaměstnanost.

Udržovat ale dům v Praze nebo Mostě vyžaduje myslím v ČR podobné náklady.

Z toho logicky vyplývá, že Pražáci a v krajských městech si chtějí nahrabat.
18. 10. 2010 | 13:55

ekonom napsal(a):

Elisabeth:

Možná že vás překvapím, ale domívám se, že vzhledem k současnému stavu je cílové regulované nájemné cca. 140/m2 spočítáno vcelku fundovaně, ovšem na nákladové bázi.To vše platí, pokud se majitel o dům stará. Z toho vychází max. cena bytu 60 m2 v centru Prahy 8.400 Kč. Vezmemeli v úvahu, že takto velký byt je určen pro dvě osoby, pak je toto bydlení zcela reálně zaplatitelné i z mírně podprůměrných příjmů. A to je prosím celorepublikový cenový strop. Všude jinde je podstatně levnějí a to i na tržní bázi.
18. 10. 2010 | 14:00

Pocahontas napsal(a):

ekonom

no 8.400 je dost a kde jsou poplatky?

Takový byt pak vyjde na 14 000 a to dělník nebo pokladní v supermarketu ani nevydělá.

A co dát děckám do huby?
18. 10. 2010 | 14:08

ekonom napsal(a):

Pocahontas :

To je pravda pouze v centru Prahy. V ostaních částech to podstatným způsobem klesá. A okolí Prahy je už vyloženě levné, možnosti pro dojíždění přitom vesměs velice dobré. Takže rrrračte si vybrat ! :-))
(Ovšem uvědomte si, že dokonalé není nikdy nic.)
18. 10. 2010 | 14:20

Pocahontas napsal(a):

ekonom

no já bych stejně v Praze bydlet nechtěla a navíc bydlím ve svém, tak mně to nakonec může být jedno.
Ale 8. 400 za nájem se mně zdá dost, (já se ve svém vejdu do 6 000 i s poplatky a opravy udělám, když mám a když ne tak pořád bydlím) navíc bude stoupat cena energií a poplatků, fakt to těm Pražákům nezávidím. A když vidím kolik platí mí synovci za privát v Praze(musí jich tam bydlet několik dohromady aby to utáhli) tak se mně protáčejí panenky a nevím, jak by na to dosáhla průměrná rodina.

Pražákům to nezávidím a ti majitelé se zdají fakt být hladoví.
Jak už jsem psala jde o tu míru zisku, kolik je na bytě vydělat únosné a kolik už nemravné. A to by měl někdo stanovit.
18. 10. 2010 | 14:31

Pocahontas napsal(a):

jo a ještě dodám mám 7 pokojů a halu

v 68 metrech bych dostala klaustrofobii
18. 10. 2010 | 14:32

Okurka napsal(a):

Pocahontas: A co dát děckám do huby?

- Bakalu.
18. 10. 2010 | 14:48

Červeňák napsal(a):

Není to tak, že by lidé bydlící za regulované nájemné měli rozdíl mezi tržním a regulovaným přiznat FÚ a zdanit jako příjem?
18. 10. 2010 | 14:48

alfalfa napsal(a):

Červeňák. Bohužel není, ale kdybyste nyní pronajal byt třeba svému dítěti za regulované nájemné, tak vás finančák dodaní do tržního.Dobré, že?
18. 10. 2010 | 15:00

Luba napsal(a):

Lidé šetřete,
učte se řemeslům a nemusíte platit nájem rozličným neregulovaným vydřiduchům!

Postavte si jurtu!

Ideální to příbytek pro časově flexibilní (od nevidím-do nevidím) zaměstnace!

Nabídka zvláštně aktuální v době škrtreformní, kdy se na dlažbě ti nepohodlní a nonkonformní ocitnou podstatně snadněji a rychleji, než dříve.

Stěhování za novým zaměstnavatelem s celým "barákem", psem, dětmi a
manželkou snadno a rychle.

Vzory zde:
http://www.yurts.com/
http://www.jurtaprobydleni....
18. 10. 2010 | 15:24

Pocahontas napsal(a):

no já kdybych si sobě platila těch 8 400 na opravy, tak mám vše ze zlata a místo oken diamantové pláty. Samozřejmě ta pořizovací cena, ale to kdybych platila těch prvních 15 let, tak to mám splacené a nové zas netřeba opravovat.

Takže se přikláním spíš k nějaké regulaci toho zisku. Jako že si nikdo nemůže myslet, že závratně zbohatne z housek na krámě , tak by také neměl z pronájmů.

Ale uznávám, že Praha je hlavní město, tam bude situace jiná, místa málo a tak.Ale nesmí se prosazovat pragocenrismus, že jako poměry v Praze to je v celé republice. Na venkově by tolik nikdo neplatil a proč taky. To je pak fakt výhodnější platit tolik hypotéku a bydlet ve svém.

Ale zas z hlediska přírody by se neměly roztahovat ty satelity do dálav a místo úrodné půdy.

Je to složité a nevím kdo to vyřeší, jestli se toho ještě dožiji, že by tady v tom státě něco fungovalo.
18. 10. 2010 | 15:38

Tenco napsal(a):

Luba
Pozdě.
Už je vymyšlena jurtová daň.

Tisk složenek na tuto daň zajišťuje firma
1. bechyňská neomezená s.r.o., papír dodávají Orlické Lesy a.s., barvy Modrá je dobrá - nezisková organizace při Strakově akademii a dozor nad celým projektem má ABL.

Složenky nutno vyzvednouti přímo v Bechyni. Výhodou je, že můžete zaplatit na místě /ušetříte poplatek České poště/ a uhradit jurtovou daň zároveň i za manželku, děti, psa, kočku a párek krys. Komáři a švábi zpoplatněni zatím nejsou.

Ale jinak jak píšete - snadno a rychle.
18. 10. 2010 | 15:52

Luba napsal(a):

Tenco,
nejen to!

Proslýchá se, že se platí už i daň z .oven.
Zeptejte se hovena, na kolik ho přišel jeho nick ...

Kalousek sám má však vše dokonale promyšleno. OSA to jistí!

Zeptejte se brněnských, kolik je ročně budou stát práva na usochání Kalouskovy černožulní podobenky a využití přídomku:
http://brno.idnes.cz/brnens...

"Tak v sedm večer "u kokota", kemo!"
18. 10. 2010 | 16:46

Luba napsal(a):

Mimochodem,
tak mne napadlo, jak je výše uvedený fotografem pohotově zachycený výjev podoben dílu chvalně známého hudebníka, politika a malíře Františka Ringo Čecha.
Třeba se veliký Ringo do orloje též časem pustí.

Autor Rujbr:
http://brno.idnes.cz/brnens...

Autor Ringo:
http://www.ringo-cech.cz/ga...
18. 10. 2010 | 17:04

Bc Martin napsal(a):

Paní Samková:

Obchod z byty se musí řídit stejně jako všechny obchody trhem. Jakákoliv regulace je tím pádem škodlivá. Regulované nájemné by mělo okamžitě zkončit a být nahrazeno tržní cenou.
18. 10. 2010 | 20:28

ten co ni neví napsal(a):

ti co mají starosti,zda majitelé doplatí rozdíl na FÚ,nicméně,ti co nejvíce ječí,bych doporučovala,koupit si svoje vlastní.Majitel není charita.
Co se v tomto státě neodpouští ...je úspěch.
Víte o kolik procent se zdražila voda od roku 89,energie,služby?
Počítejte,počítejte a až dojdete k výsledku,budete zírat.
PS.paní Samková,je nejvyšší čas...díky
18. 10. 2010 | 23:54

klarasamkova napsal(a):

Děkuji všem za skvělou diskusi.
Z praktického hlediska bych chtěla ještě připodotknout jednu věc: v diskusi zaznělo - a je to stále opakováno v různých variantách - že výnosy z nájemního domu jsou BEZPRACNÝ ZISK. Nic není menší pravda, vážení... spravovat dům (vlastní či cizí) je práce jako každá jiná a potřeba ji dělat s velkou pečlivostí jak po stránce technické, tedy hlídat všechny opravy, úpravy, revize etc., což není málo, tak po stránce právní a po stránce ekonomické.
Výnosovost z nájmů se v evropském průměru odhaduje na cca 5%. To je víc než v bance na konzervativních úrocích, ale rozhodně to je podstatně méně než při "normálním" byznisu.
pronajímání nemovitostí je považováno za konzervativní způsob investování s konzervativní mírou zisku - ale ani ten nepadá z nebe, i ten se musí vydělat...
zdravím, KLára
19. 10. 2010 | 06:41

schlimbach napsal(a):

Ekonom

byt je zboží jako každé jiné - samozřejmě. Proč by také nebyl, když je v něm zhmotněna lidská práce, má svoji reálnou i užitnou hodnotu atd.

Domnívám se ale, že v dohadech pod tímto blogem jde o něco dosti jiného - jde o BYDLENÍ - a bydlení musí být právo občana. Je na společnosti, jak nastaví přístup k tomuto právu. Stávající společnost v naší zemi postavená na stupidních představách neoliberálů a neokonů, lidí zaklínajících se ekonomickou vědou otrokářské společnosti, lidí bez vizí, jejichž jediným cílem jsou peníze a moc to řeší tak, jak jsme svědky. Alternativní návrh ekonomické reformy to řeší zcela jinak - bydlení je právem člověka a toto právo musí být tedy zakalkulováno do minimálního příjmu. Jestliže nastavíme jako výchozí standard byt 1+1 o 45 m2 v hodnotě 1 500 000,- Kč, potom bude zřejmé, že jedinec - občan - dosáhne na důstojné bydlení. Navíc, manželé si mohou s rodinou dovolit již byt větší, dražší - lidé si budou moci dovolit nejen koupit nový byt, budou moci si vybrat třeba i drahý nájemní byt v centru a tuto vyšší cenu budou moci reálně zaplatit pronajímateli. To, o čem se dnes hádáte je neřešitelné, protože jestli na jedné straně nejsou příjmy pro zaplacení vysokého nájemného, těžko pronajímatel může reálně očekávat, že se takových plateb dočká. Může se soudit kde chce a jak dlouho chce. Pořádek si v tomto musíme udělat sami. V tomto ekonomickém svinčíku, kdy se k moci dostávají hlupáci bez vizí a reálných řešení, kteří dosáhnou maximálně na nějaké škrty, bez ohledu na budoucnost, se ale nic změnit nedá, pokud sami nezačneme přemýšlet a hlupáky neodstavíme od koryt.
19. 10. 2010 | 06:52

ekonom napsal(a):

Schlimbach :

A o tom to je.
1) Byt (činžák) soukromého majitele je zboží, stejně jako jakékoliv jiné - viz ona pověstná "houska na krámě". Lze koupit nebo nekoupit.
2) Byt (činžák) soukromého majitele je naprosto normální kapitalistický podnik a rozhodně není pořízen jako sociální zařízení.
3) Byt (činžák) není součástí nějakého pofidérního "veřejného bytového fondu", ale je využíván jako soukromé vlastnictví - t.j. pronajímán za účelem podnikání, tedy tvorby zisku.
4)O tom, za jakých pomínek a zajaké nájemné bude tento byt (činžák) užíván rozhoduje jeho majitel po dohodě s druhou smluvní stranou (nájemcem).
19. 10. 2010 | 07:54

Luba napsal(a):

Zdá se,
že se paní Klára chystá obhajovat nějakého bohatého lumpa, nápadně podobného panu Bakalovi.

No nic ...
Hájením práv utlačovaných se jedna holt neuživí.
19. 10. 2010 | 08:42

Elisabeth napsal(a):

to ekonom

regulovane najemne 140 kc/m2 se mi zda dost na naprosto prumernou ceskou domacnost. K tem 8400 korun mesicne prijde jeste dalsi platba, ktera cini byt obytnym, treba to teplo nebo elektrina. Ovsem ja to do najmu nepocitam.
Cili zhruba nejmene 10 000 mesicne -tedy polovina slusneho platu, jen na bydleni v malem a zda se zanedbanem byte.
Pokud by by ten byt regulovany, tak si musite , jak je mi dobre znamo, ten byt v podstate vsemozne "dodelat a dopospravit".
Mohu jen opakovat, ze byty , ta regulovane, co znam a navstivila jsem je, by se v takovem stavu v jakem jsou, spise nedaly na zapade pronajimat.

Mimochodem, pokud se tvrdi, ze najemne ma tvorit 30% z prijmu, tak je tim mysleno prijmu jedne osoby a ne vice nez jednoho cloveka. Tudiz, tim ze vy navrhujete sestehovat dve osoby do bytu a tudiz vytvaret prijatelne najmy u mne nepochodite. Tak to neje.
19. 10. 2010 | 09:20

Elisabeth napsal(a):

PS.

Muj nazor je ten, ze nemovistosti jsou v Cesku vzhledem ke kupni sile obyvatel predrazeny. Tot vse. Zvlaste kdyz prihlednu k jejich VELIKOSTI a VYBAVENOSTI.
19. 10. 2010 | 09:24

Doktor napsal(a):

Článek k ničemu. Nicotný. Avšak Vaše prezentace včera v pořadu Máte slovo - hrůza všech hrůz. Váš závěr : Starejte se! Závěr hodný života jedince ve východoslovenské osadě. Věcně bez obsahu. Právně nicotné. A socialně projev ani pavlačové herdekbáby.
Takovéto projevy nepatří do kultury středoevropana. Doporučuji veřejnoprávní TV provádět výběr do pořadů.
12. 11. 2010 | 15:27

t... napsal(a):

Doktore,

pořad "Máte slovo" je hrůza sama o sobě, tu hrůzu z něho dělá hlavně jeho moderátorka, v tomto pořadu se ještě nikdy nic nevyřešilo(dívám se občas) bez ohledu na téma, výsledný obraz je vždy takový hrůzný, pro mě osobně i dost často komický.

Každý se, zvláště v tom hrůzném pořadu, snaží prosadit jak umí, v takto příšerně vedeném pořadu kultivované diskuse, podle mého názoru, ani není možná.

Pokud "východoslovenskou osadou" na něco narážíte, tak si přečtěte modrý rámeček s fotkou autorky.
13. 11. 2010 | 17:48

pravicovy volic napsal(a):

prosim autorku, aby nam popsala jak ona sama zprivatizovala onen byt na Praze 1? Pry to byl hodne dobry kauf a jeste o hodne lepsi nasledny prodej!
18. 11. 2010 | 20:55

Karl von Bahnhof und Tempehof napsal(a):

pro Elisabeth:

Nemovitosti předražené vzhledem ke kupní síle obyvatel ? A kdo ty boudy kupuje, když na to lidé podle vás nemají ???
Takže, jak vidno, máme tu dalšího zastydlého socialistu, který tvrdí, že ceny se musí vytvářet odle toho, kolik v daném místě a čase bere většina lidí.
Vážená dámo, na VUMLU byste byla premiantem !
21. 11. 2010 | 21:56

Jaromír Benedikt napsal(a):

Místně obvyklé nájemné zjistí soudní znalec snadno. Cenová mapa MF vychází z údajů KN a FÚ, kde leží databáze cenných údajů doposud nevyužitých. Já platím hypotéku 7000+nájem 3200Kč celkem 10200Kč za 2+1 a za dvacet let je byt náš. Byt 1+1 v Praze k pronájmu se dá sehnat za 13000Kč včetně poplatků a nájmu. Ten samý byt v Olomouci se dá sehnat do 7500Kč včetně poplatků a nájmu. Ekonomika je neúprosná. Pokud důchodce bydlí v centru Prahy nebude si moci dovolit platit obvyklé nájemné za 3+1 za 12000Kč+nájem a má dvě možnosti. Prodat svou "daču" na Slapech za 3 mil.Kč a bydlet nadále v nájemním bytě nebo byt v Praze opustit a koupit si byt např. do Jeseníku, kde se dá sehnat byt do 7000Kč. V místě jsou lázně ale horší zdravotní péče zato je tam klid a čistý vzduch. A co dále? Zato mladík kolem 26 let si vezme nájemní bydlení a jde do Prahy. Pokud vidí perspektivu zůstává, bere více a začně pošilhávat po svém bydlení do osobního vlastnictví. Uběhne 30 let a je mu 56 let. Bydlí ve svém, platí nájem do 5000Kč a i s důchodem 12500Kč se dá vydržet. Pokud nechce nadále bydlet v Praze byt prodá a v Jeseníku si koupí byt za 1/3 ceny a zbytek úspor může zhodnocovat. Bohužel česká negramonost. Vlády s deregulací měly začít před 15 lety a dnes by mohly v klidu řešit např. zdravotní reformu. Omlovám se za zjevné zjedenodušení problému, ale pro názornost paní Samková stačí.
28. 12. 2010 | 20:34

fafloaway napsal(a):

bzvtb <a href=http://www.fravuittonsac.com>sacs louis vuitton</a> ,
zbdds <a href=http://www.sacvuittonpaschersfra.com>sac louis vuitton pas cher</a> ,
klkwj <a href=http://www.fralouisvuittonpascher.com>sac louis vuitton pas cher</a> ,
motrm <a href=http://www.fraLouisvuittonsacs.com>www.fraLouisvuittonsacs.com/#6258</a> ,
uyedm <a href=http://www.fravuittonsac.com>www.fravuittonsac.com</a> ,
hmwiv <a href=http://www.sacvuittonpascherfr.com>www.fralouisvuittonpascher.com</a> ,
xkhdd http://www.fralouisvuittonsacs.com
16. 09. 2012 | 18:34

Agerbrostebut napsal(a):

pfvgl <a href="http://www.cheapsnfljerseysoutlet.com">cheap nike nfl jerseys</a> ,
iifbl <a href="http://www.cheapnfljerseysonsales.com">wholesale NFL jerseys</a> ,
lkjml <a href="http://www.cheapnfljerseysofficial.com">cheap jerseys</a> ,
zqaff http://www.cheapsnfljerseysoutlet.com ,
qeqtc <a href="http://www.cheapnfljerseysofficial.com">www.cheapnfljerseysofficial.com</a> ,
tqxbi <a href="http://www.cheapnfljerseysofficial.com">www.cheapnfljerseysofficial.com/#5494</a> ,
tbql http://www.cheapnfljerseysforsales.com ,
25. 09. 2012 | 19:31

irriltbycle napsal(a):

gcqbv <a href=http://www.cheapbeatsforusonline.com>monster beats us</a>,
ckmpj <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>cheap beats by dre</a>,
pshal <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>cheap beats by dre</a>,
http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com
http://www.cheapbeatsforusonline.com
http://www.cheapbeatsoutletstore.com
02. 11. 2012 | 23:14

tadalafil napsal(a):

criticism. Similar combinations have been, http://orderonlineviagra.org order viagra cheap mixture. It formed an elegant lotion, which was, Guaiacolum. The incompatibilities are practically, http://cialis-generic-online.net online cialis vents this precipitation. As just stated,, to solve the difficulty. <a href=http://orderonlineviagra.org#7,44086E+90>order viagra no prescription</a>, if in solution, or in the form of pills or, consisting of a mixture of mercuric oxychloride, <a href=http://cialis-generic-online.net#7,93000E+58>tadalafil</a>, ferric chloride. Oil of cinnamon gives a brown, Medinal gr. v <a href="http://orderonlineviagra.org#86513">viagra online</a>, vent evaporation of the camphor. hydroxides into guaiacol and a benzoate of the, <a href="http://cialis-generic-online.net#85387">cialis prescription</a>, Sodii Perboras. When sodium perborate is,
15. 01. 2013 | 18:26

Třeba číst pro všechny úvěrové o azyl napsal(a):

Jsem tady dát zprávu o tom, jak jsem se dostal osobní půjčku online .
Jmenuji se paní Michelle Adams z České republiky . Byl jsemobětí podvodu .
Hledal jsem o půjčku on-line za poslední 2 roky a já jsem ztratil více než 25.000 eur , ale nikdy půjčku až jsem našel společnost s názvem Global Finance Skupiny hran , které mi dal můj úvěr ve výši 450 tisíc eur po zaplacení pouze náklady na bankovním převodem .

Pokud hledáte pro legit věřitele , bude Radím vám, kontaktujte mě tak, že jsem vám jejich kontaktní adresu . Existuje mnoho falešných úvěrů on-line , které žádají o tolik poplatků , jako je poplatek za pojištění , aktivační poplatek , dani poplatek , otevření účtu, poplatků , Nebytový poplatku , Půjčky poplatek . Všechny tyto poplatky jsou jen prostředkem k vytahování peněz od vás dlužníka . Vše, co zaplatí , jecena banky s převodem ( COT ), který je legální . Nechci vám projít bolestí prošel jsem s lidmi v Africe , Velké Británii , Malajsii , Indii a ve Španělsku . Budu velmi rád , aby vám na správné cestě . Jakmile se dostanete tuto zprávu poslat ostatním a nechat je získat pomoc a přestat ztrácet peníze na falešné půjčky věřitelé .
Moje e-mailová adresa je : michelle.adams @ seznam.cz
04. 12. 2013 | 21:30

Třeba číst pro všechny úvěrové o azyl napsal(a):

Jsem tady dát zprávu o tom, jak jsem se dostal osobní půjčku online .
Jmenuji se paní Michelle Adams z České republiky . Byl jsemobětí podvodu .
Hledal jsem o půjčku on-line za poslední 2 roky a já jsem ztratil více než 25.000 eur , ale nikdy půjčku až jsem našel společnost s názvem Global Finance Skupiny hran , které mi dal můj úvěr ve výši 450 tisíc eur po zaplacení pouze náklady na bankovním převodem .

Pokud hledáte pro legit věřitele , bude Radím vám, kontaktujte mě tak, že jsem vám jejich kontaktní adresu . Existuje mnoho falešných úvěrů on-line , které žádají o tolik poplatků , jako je poplatek za pojištění , aktivační poplatek , dani poplatek , otevření účtu, poplatků , Nebytový poplatku , Půjčky poplatek . Všechny tyto poplatky jsou jen prostředkem k vytahování peněz od vás dlužníka . Vše, co zaplatí , jecena banky s převodem ( COT ), který je legální . Nechci vám projít bolestí prošel jsem s lidmi v Africe , Velké Británii , Malajsii , Indii a ve Španělsku . Budu velmi rád , aby vám na správné cestě . Jakmile se dostanete tuto zprávu poslat ostatním a nechat je získat pomoc a přestat ztrácet peníze na falešné půjčky věřitelé .
Moje e-mailová adresa je : michelle.adams@seznam.cz
04. 12. 2013 | 21:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy