O myších a slonech, aneb jak nedělat reformu vědy

03. 04. 2008 | 01:51
Přečteno 112545 krát
Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací stojí na mylné interpretaci dat o možnostech výzkumu v České republice a jeho odpovídajících výsledcích. Vláda si zakládá na ekonomickém realismu, schválený koncept reformy však vykazuje zjevné znaky uvažování ve stylu předlistopadových pětiletek. Myš se srovnává se slony a ordinuje si dietu s bláhovou představou, že po jejím užívání slony zanedlouho doroste.

Koncept reformy i jeho advokáti opakovaně zdůrazňují malou efektivitu domácího výzkumu a údajné plýtvání prostředky na výzkum, který neprodukuje světově srovnatelné výsledky. Rada vlády pro výzkum a vývoj (RVV) pravidelně provádí analýzu stavu výzkumu a vývoje v ČR a jeho srovnání se světem, poslední z nich se týká roku 2007.

Vládní data o vědě chráněná licencemi privátní firmy

Mezinárodní srovnání, se kterým RVV pracuje, staví na datech z produktu National Science Indicators, který dodává společnost Thomson Publishing. Pomiňme skutečnost, že data WoS, se kterými Thomson Publishing pracuje, prokazatelně nejsou použitelná pro vzájemná srovnání mezi různými vědními obory – zde bychom se snad mohli spolehnout na to, že uvnitř zemí, které srovnáváme, sice dochází ke zkreslení, toto zkreslení však bude ve struktuře různých vědních disciplin podobné a výsledky srovnání mezi různými zeměmi tak mohou být relevantnější, než srovnávání různých disciplin mezi sebou v rámci jedné země.

Pomiňme i skutečnost, že vládní orgán se spolehne na data, která jsou neověřitelná a použitelná pouze s komerční licencí společnosti Thomson Publishing pro konkrétní instituci, která si je zakoupí. Když jsem se pokusil vládní RVV užívaná data ověřit dotazem přes fakultní knihovnu, kdy se mi jednalo pouze o hodnoty relativního citačního indexu, pro státy OECD pro jeden konkrétní rok, podařilo se knihovně získat pouze vyjádřeni reprezentanta společnosti Thomson Publishing pro ČR ve znění: „Vzhledem k tomu, že se jedná o data chráněná licenční smlouvou, obávám se, že není možné si je mezi institucemi navzájem poskytovat. Přestože je mi to velice líto, jediné co Vám mohu navrhnout je cenová nabídka pro National Science Indicators, pokud o ni budete mít zájem.“ Data, na kterých RVV staví svou analýzu s důležitými důsledky pro sféru koncepcí výzkumu a vývoje v ČR i pro úpravy veřejného financování této sféry, tedy stojí na komerčních datech, se kterými není ani v akademické sféře možné pracovat způsobem, který je běžný pro podkladová data vědeckých nebo odborných publikací.

Spolehněme se tedy na to, že když RVV do své analýzy něco napsala, tak to bude zřejmě pravda, i když možnosti nezávislého ověření nebo posouzení jsou minimální. S ohledem na to, že předmětná oblast zájmu RVV se týká (nebo by se aspoň týkat měla) výzkumu s užitím vědeckých metod, je tento přístup na metaúrovni dat o vědecké produkci poněkud podivný, ale budiž.

Mezinárodní srovnání kvality produkce výzkumu ve vládní Analýze

Klíčovou oblastí zájmu je kvalita publikační produkce, která bývá standardně hodnocena posouzením počtu citací jako vyjádřením zájmu vědecké komunity o obsah práce. Relativní citační index (RCI) je počet citací vyprodukovaný v průměru jednou publikací z dané země vztažený k průměrnému počtu citací na publikaci v celosvětovém měřítku. RVV ve své analýze uvádí v tabulce B.2.3 srovnání RCI České republiky s několika vybranými zeměmi:

Srovnání ČR a dalších zemí podle RCI
Srovnání ČR a dalších zemí podle RCI


Doprovodný text v Analýze vyzdvihuje přednosti RCI pro posuzování mezi zeměmi, protože na rozdíl v posuzování přepočtů na počet obyvatel není zavádějící z důvodu „větších rozdílů v relativním počtu výzkumných pracovníků či v relativní výši výdajů na výzkum v porovnávaných zemích.“ RVV ve své interpretaci grafu B.2.3 uvádí: „Nové členské země EU a dále Řecko a Japonsko mají RCI nižší, než je hodnota pro světovou databázi jako celek. Ostatní hodnocené členské země EU-15 a USA mají tento ukazatel naproti tomu vyšší. Vedoucí postavení mezi sledovanými zeměmi mají Dánsko (RCI = 1,42) následované USA a Nizozemskem (obě země shodně RCI = 1,41). Dánsko, země s tradiční vysokou publikační úrovní, tak prokazuje i v tomto ukazateli přední postavení. Česko v hodnocení dle ukazatele RCI předstihlo oproti minulým hodnocením Slovinsko a zaujímá 12. místo z hodnocených zemí.

RVV (a vláda s ní, když bere za svou reformu, která z této interpretace mezinárodních srovnání vychází) vidí zmiňuje mezi určujícími faktory vědecké produkce počty výzkumných pracovníků a relativní výši výdajů ve srovnávaných zemích, snad s představou nepřímé úměry mezi výstupem a těmito vstupními parametry ve smyslu klasické školní úlohy na nepřímou úměru: „Jeden kopáč vykope deset metrů příkopu za jednu hodinu. Za jak dlouhou dobu stejných deset metrů vykope milion kopáčů?“ Jak kvalitní by u nás byl výzkum, kdyby se každý stal výzkumným pracovníkem a kdyby se u nás nefinancovalo nic jiného, než výzkum a vývoj?

Čím je limitován potenciál české vědy?

Tento přístup je zcela zřejmě nerealistický a víc než koncepce pravostředé vlády připomíná vysněné a nikdy nesplněné cíle komunistických pětiletek a s nimi prováděných vědeckotechnických revolucí. Motto vládní reformy sice zní: „věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze,“ tvůrci reformy si však zjevně souvislost mezi ekonomickou úrovní země a kvalitou vědecké produkce ani náznakem nepřipouštějí. Přesto mezinárodní srovnání RCI jednotlivých zemí vypovídá především o tom, že je to ekonomická vyspělost země vyjádřená velikostí hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele, která poměrně spolehlivě determinuje kvalitu vědecké produkce. Data z vládní Analýzy vynesená proti údajům o velikosti HDP na obyvatele v roce 2005 dávají následující obrázek:

RCI Česka a dalších zemí ve vztahu k HDP v PPP na hlavu
RCI Česka a dalších zemí ve vztahu k HDP v PPP na hlavu


Interpretace této závislosti je dramaticky jiná, než závěry, které vycházejí Radě pro výzkum a vývoj. Kvalita výzkumu a vývoje je především závislá na ekonomické síle té které země. Bohatší země mají lepší možnosti z veřejných zdrojů i z privátní sféry financovat výzkum a vývoj a vytvářet vědcům lepší podmínky k dosahování excelentních výsledků. Ze vztahu mezi schopností inovovat a vyšším tempem ekonomického růstu vyplývá přesně ve smyslu reformního motta vyšší tempo růstu HDP v prostředí, které je schopné nové poznatky produkovat a využívat. Zpětně je to ale úroveň ekonomiky, která do značné míry určuje, jestli je země dostatečně bohatá na to, aby byla dominantním producentem nových znalostí z vlastního výzkumu, nebo zda se jedná o zemi méně zámožnou, která je ve větší míře odkázaná na kopírování inovací pocházejících z bohatších zemí.

Důležitost základního výzkumu a propojení se vzděláváním

Kopírování inovací nebo výsledků výzkumu bohatších zemí však nepřichází samo od sebe. Špičkové technologie nejsou srozumitelné pro každého. I země odkázané na jejich kopírování musí mít k dispozici dostatečně kvalifikované odborníky, kteří jsou schopni práci svých kolegů z bohatších zemí rozumět (a samozřejmě ji v nějaké míře rozvíjet i doplňovat zcela novými výsledky, jejichž objem však v kontextu světové vědy nebude dominantním). Kvalifikovanost této úrovně se získává pouze vzděláním, které je samo o sobě založeno na výzkumu. Potřebné vzdělání musí být dostatečně univerzální (generické), odtud plyne že v určující míře závisí na spojení s výzkumem základním.

Poznatky na úrovni špičkové světové vědy produkované doktorskými týmy v laboratořích nositelů Nobelových cen umístěných v bohatých zemích budou pochopeny a skutečně využívány jen kvalifikovanými vědci cvičícími se vlastním výzkumem v laboratořích méně věhlasných ve svých chudších zemích. Čím méně zámožná země je, tím méně relativně i absolutně si může dovolit vynakládat na výzkum, tím důležitější ovšem je věnovat omezené zdroje na výzkum a vývoj, který probíhá v těsném spojení se studenty.

Fungujícím nástrojem inovací totiž není výše státní podpory firmám, u nichž musí být investice do aplikovaného výzkumu vlastním bytostným zájmem souvisejícím s udržením postavení na trhu výrobků nebo služeb vzhledem ke svým konkurentům, ale vzdělané hlavy absolventů vysokoškolského vzdělání integrálně propojeného s výzkumem, které poznatky vlastní nebo přejímané dokáží transformovat do nových poznatků a inovací (a samozřejmě také do peněz zmiňovaných ve vládním mottu).

Základem reformy systému výzkumu, vývoje a inovací by v zemi postavení České republiky měl být především důraz na veřejné financování základního výzkumu ve spojení s vysokoškolským vzděláváním na doktorské úrovni a v přiměřené míře i na úrovních nižších. Mezinárodní data, která zmiňuji jinde, potvrzují totéž, z korektní interpretace mezinárodních srovnávacích dat o kvalitě výzkumné produkce je však patrný i právě popsaný důvod, proč by tomu tak mělo být.

Vládní reforma tuto osu celého systému výzkumu, vývoje a inovací zcela pomíjí. Namísto opatření podporujících strukturální změny, které by sbližovaly výzkum s vysokoškolským vzděláváním, staví na podpůrných opatřeních směrem ke komerční sféře, které mohou pouze vytěsnit privátní prostředky, které by do aplikovaného výzkumu firmy musely ve vlastním zájmu dát tak jako tak. Tento způsob uvažování by se hodil do politicko-ekonomického systému před rokem 1989, proč na něm staví dnešní vláda, je skutečnou záhadou.

RVV vychází z chybného hodnocení kvality výzkumu a jeho možností růstu

Ať už jsou důvody ministrů ve vládě pro nadšené přijímání takto pochybného konceptu reformy jakékoli, zůstává jedním z důvodů věcně chybných hodnocení stávající úrovně výzkumu v Česku i reálných možností pro jeho budoucí podstatný růst v kvantitě i kvalitě naprosté ignorování závislosti na ekonomické úrovni země. Závislost RCI na HDP na obyvatele nedává v Česku žádný naprosto dramatický důvod pro jednostrannou orientaci na zvýšení RCI bez ohledu na specifika konkrétních vědních oborů špatně zastoupených v citačních databázích, ale pro naši zemi neméně důležitých. To není obhajoba stávajícího systému hodnocení kvality vědy u nás jako systému nějak extra dobrého, ani tvrzení, že není co zlepšovat.

V produkci libovolného výrobku nebo služby je kontrola kvality náročným i drahým procesem, který nepřichází sám od sebe a nedá se zpravidla redukovat na mechanické zkontrolování několika čísel. Ve výzkumu a vývoji je základním nástrojem kontroly kvality systém peer review individualizovaného posuzování, jehož podkladem jsou samozřejmě objektivizované metriky zaměřené mimo jiné na citační impakty. Pro radikální změnu z extrému tyto údaje neuvažujícího vůbec (pokud je tento přístup ovšem někde užíván) do systému zaměřeného pouze na maximalizaci numerického výsledku v jedné komerční databázi však dostupná data nedávají žádné důvody.

Ekonomicky jsme a budeme jiná kategorie, než země se kterými nás bez relace na velikost HDP na hlavu vládní analýza srovnává. Jsme v pozici myši, u které se ovšem RVV svou interpretací dat snaží vzbudit dojem, že může v dohledné době vyrůst ve slona. Vláda tomu při schvalování návrhu reformy uvěřila. Fantazie, kterou takový krok vyžaduje. ovšem je – zanedbáme-li praktické důsledky, které realizování této reformy pro Českou republiku bude mít – docela roztomilá a sympatická.

Vždyť už Emanuel Frynta věděl:

Myš domácí je šedivá
jiná snad ani nebývá
má stejnou barvu jako slon
vypadá úplně jak on…


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel Vomacka napsal(a):

Pekne, graf je celkem vymluvny! Neni tam ale chyba, HDP CR za r. 2005 byl urcite vyssi nez 15k$, coz by nas posunulo pod Vas fit :-).

Jinak jste to vystihl presne! Vzpominam si, jak jsem cetl, ze Kolben (snad se nepletu) pusobil u Edisona v laboratori a az se vratil zpet, tak zalozil CKD. Cesta je tedy jasna: "vyrobit" co nejvice chytrych hlav (doktorske stipendium 5k asi neni to prave orechove...), poslat do sveta a az se vrati, tak treba zalozi nove CKD!
03. 04. 2008 | 02:41

jirizlatuska napsal(a):

Dekuji, uz jsem to opravil (ten graf, http://blog.aktualne.centru..., byl bez prepoctu na PPP).
03. 04. 2008 | 02:56

www napsal(a):

Nejrychlejsi cestou,jak zlepsit cesky vyzkum je vyrazna podpora navratilcu z uspesnych doktorskych a postdoktorskych pobytu v zahranici(3 a vice let, strong publication record). Jedine tito lide maji sanci ceskou vedu privest v nejakem strednedobem horizontu na aspon zapadoevropskou uroven. Bohuzel ceska veda stale podporuje nemale mnozstvi lidi,kteri se sice nazyvaji vedci, ale jejichz cinnost nesnese ani slaby evropsky standart. Chapu, ze je tezke se techto lidi zbavit, ale jednu vec udelat urcite muzeme(pokud by k tomu tedy byla vule):

Vytvorit system ktery by tyto uspesne potencionalni navratilce jednak motivoval k navratu do CR a pak stejne vyrazne podporil zacatky jejich NEZAVISLE vyzkumne prace v CR. Zde vidim stezejni 2 body:
1)Tito lide musi mit moznost vytvoreni vlastniho nezavisleho vyzkumu(nezavisleho mysleno na soucasnych sefech) a k tomu jako podminka 3-5 let start up money(plat plus penize na vyzkum a 1-2 studenty/techniky,napr.). Ucty by se skladaly prave po 3-5 letech (publikace, granty). Jsou zeme,ktere byly take izolovany a nejsou zrovna zname svou otevrenosti, ale v soucasnosti profituji prave ze zavedeni tohoto systemu(napr. Singapur)

Soucasne nekonecne diskuse o tom,jakym zpusobem prepocitavat impact faktory a jak si stojime v prumernem citacnim indexu s ostatnimi zememi jen ukazuje, ze lide,kteri v Cesku o vede rozhoduji pravdepodobne nemaji realnou predstavu, jak se ve vedecky neuspesnejsich zemich realne veda REALNE provozuje, financuje a zejmena pak jak se podporuji nadejni vedci na zacatku sve vedecke kariery.

Zlepseni stavu ceske vedy neni ani o novych budovach, dalsich novych pristrojich, ale ZEJMENA o lidskych zdrojich (trikrat podtrzeno).Je potreba vyraznou podporou a vytvorenim prijemneho pracovniho prostredi prilakat kvalitni lid,kteri maji zkusenost z nejlepsich svetovych pracovist, maji originalni napady a kontakty v zahranici.

Vedec, ktery ve sve kariere(aspon v technickych a biologickych oborech) neopustil svou vlast je proste DEADMAN. Na techto lidech nema smysl stavet reformu ceske vedy, at jejich citacni index a impact factory prepocitavate dle Thompsona nebo neceho jineho.Tito lide proste zadny svezi vitr do Cech neprinesou.

Nechci znit arogantne, ale tak se mne to jevi prave po dlouhodobe zahranicni zkusenosti. Rozdil je v lidech.
03. 04. 2008 | 06:11

Čochtan napsal(a):

Ad Karel Vomáčka:
"..až se vrátí.." pokud se vrátí. A pokud se vrátí tak jen těžko budou zakládat ČKD. Možná tak Microsoft. :- )) Chybí nám kapitál pro nové začínající firmy.
03. 04. 2008 | 07:37

Boleslav D. napsal(a):

www:
Rekl jste to presne - naprosto nejdulezitejsi jsou LIDE, na to by se vsechno melo soustredit. Bylo by potreba udelat naproste zemetreseni, zbavit se (socialne unosnym zpusobem) zastupu tech, ktere jste spravne nazval "deadman". Je mezi nimi i dost tech, kteri vlast sice opustili na nejaky studijni pobyt pred 20-30 lety, jezdi na konference v atraktivnich destinnacich, ale stejne jsou v podstate temer k nicemu.
Jenze tihle lide prave sedi na vsech dulezitych postech a tezko si budou vypoustet rybnik... Opravdu nevidim nikoho, kdo by aspon trochu radikalni reformu tohoto typu zorganizoval.
03. 04. 2008 | 07:39

jogín napsal(a):

To WWW: Vaše základní myšlenka stojí na představě, že v Česku dělají vědu jen troubové, od kterých nemá smysl se něco učit. Stipendista, který v cizině dělal ruce je podle vás schopnější, než český vědec, který se vypracoval na světovou úroveň samostatně. Kupodivu jsou nejlepší zdejší týmy právě ty s dlouhou tradicí. Podívejte se na publikace (na Entrezu) následovníků parazitologa Jírovce (Tachezy J, Kulda J) nebo na pokračovatele imunologa Haška, mezi které patří i V. Hořejší. Zahraniční pobyt přináší výhody, především jazykové, ale dnes je spousta vědců kteří spolupracují se zahraničím a byli venku na pár týdnů. A můžete se vsadit, že kvůli krásám stověžaté matičky se spolupráce nenavazují.
03. 04. 2008 | 10:05

Michal Hocek napsal(a):

Presne to co napsal "pan WWW" udelal UOCHB a UMG a na obou ustavech je nymi nekolik juniorskych skupin mladych vedcu, kteri na zaklade uspechu v konkursu dostali start-up money a samostatnost a za par let se uvidi, kam to dotahli. Samozrejme je to cesta dopredu, ale psani o DEADMEN je dosti hloupe - vedec na to bud ma nebo nema a dobre staze tomu hodne dobremu samozrejme pomuzou a nakopnou ho, ale z prumerneho nebo podprumerneho hvezdu neudelaji. Krome toho z mladsi generace (absolventu po 1989) byl na zahranicnich stazich KAZDY a vetsinou si priveze par dobrych pejpru. Jenomze je zasadni rozdil mezi tim, ze nekdo dokaze uspesne pracovat na projektu, ktery mu nekdo vymyslel a dal mu na to penize a uplne neco jineho je si potom vymyslet sve vlastni projekty, ziskat na ne penize, vest studenty a spolupracovniky a publikovat v dobrych casopisech jako hlavni autor. To se ukaze az pri samostatne kariere, jestli na to nekdo ma nebo nema. Dulezite je, aby mladi vedci dostali vcas sanci delat na svem a mohli se projevit. Na nekterych institucich stale pretrvava "Rakousko-uhersky model", kdy mladi vedci musi dlouhou dobu pracovat na "velkeho fousateho profesora" a teprve az ten odejde do duchodu, tam muzou nekdy v padesati "zdedit" vedeni skupiny. Nastesti se uz doby meni (nekde rychleji, nekde pomaleji)...
03. 04. 2008 | 10:58

prirodovedec napsal(a):

Jako clovek s opakovanymi zkusenostmi na VS zde i v zahranici a relativne znaly nasich i zahranicnich dat a metod hodnoceni (samozrejme ne v rozsahu prof.Z.) by mne vice zajimalo, jak autor i zdejsi diskutujici vidi "ten spravny stav", ve kterem veda a souvisejici vzdelavani maji byt. Pokud mate zajem podelit se o sve nazory, budu rad.

Jak je asi z mych prispevku zrejme, prilis neverim na motivace ve prospech vsech, protoze pomerne rychle vetsinou vidim vliv osobnich zkusenosti a zajmu diskutujicich jednotlivcu.
Tak jako jinde i zde mezi sebou bojuji prekryvajici se lobby, ktere se skryvaji v havu vznesenych slov a prosazuji metody hodnoceni, ktere je stavi do popredi a bojuji proti tem, ktere je upozaduji (jak jsem psal drive: lobby spolecenskych ved a soukromych VS kolem bile knihy, lobby casti vedcu kolem rady vlady, lobby prumyslu kolem predsedy vlady a v posledni dobe se zrejme prosazuji zatim mensi skupiny kolem namestka MSMT pripravujici tise novely posilujici pozice uredniku a dnes halasnejsi skupina tech, kteri chteji hodnoceni jinak nez RVV, protoze jim nevyhovuje :) ).

Ten boj je samozrejme spravny, typicky pro jine oblasti lidske cinnosti, zene vyvoj vpred, smesne je jen to malovani na ruzovo vznesenymi cily a pouzivani "ponekud zjednodusenych metod" rozhodovani o miliardach. Uznavam totiz profesionalni (vedecky) pristup, zejmena kdyz jde o miliardy Kc. Z toho pohledu jsou dle mne postrehy prof.Z. velice cenne.

Z pochopitelnych duvodu mne take odpuzuji kampane (dnes huraa reforma VS) a dle mne nesmyslne jednoznacne soudy o tom, jak je to u nas spatne.

Zejmena mi extremne vadi, kdyz nekdo sve osobni zkusenosti zobecnuje na vsechny obory. To je bohuzel zcela bezne a pro mne nepochopitelne, jak se nekdy vedci chovaji v teto oblasti nevedecky/detinsky, kdyz mluvi druhym do jejich specializace (klasicke napr. pro pripady absolventu spolecenskych ved vyjadrujicich se ke vsem VS nebo naopak caste pejorativni vyjadrovani fyziku ci biologu z laboratori k praci inzenyrskych oboru).

Je zreme, ze mi tedy cast nazoru prof.Z. musi vyhovovat, protoze se vyse uvedenymi body rad zabyva. Jiste se take na neho, jako na mne, vztahuje mnohe dalsi z toho, co jsem uvedl :).
03. 04. 2008 | 11:30

badatel napsal(a):

Vážení,
Prof.Zlatuška má bohužel pravdu.
Problém je však i v tom jak dostat ty úspěšné mladé zpět, když Ti staří korifejové jim to neumožní, popřípadě jim nabídnou podřadnou pozici. Jeden takový kolega dodnes dělá superstruny jako Prof. v Bercley, protože v Praze mu bylo argumentováno, že na dotyčné universitě nemá odučeno dostatek hodin, proti těm zasloužilým. Jiný kolega, co se zabýval teorií míry radši emigroval, než by akceptoval domácí myší podmínky.
Je zajímavé, že mně nikdo z Vás slovutných světových vědců u nás doma působících neodpovídá, proč je nevidím mezi "isihiglycitated", když jsou tak slovutní.
03. 04. 2008 | 11:52

prirodovedec napsal(a):

Priklady z diskuse, ktere chci okomentovat (spolecny rys se mi zda, ze dnes tu kazdy vi jak to ma byt, jak on to dela dobre a pripadne jak on/oni jsou nedoceneni):

M.H.: Piste prosim o svem ustavu co nejvice, je to inspirujici. Jen budte opatrny ve zobecnovany zkusenosti "od Vas" (viz Vase minule velice zajimave diskusni dialogy s prof.Z.). Prave od Vas by mne zajimal pohled na to, jak by to melo obecne vypadat (a zaroven by mne zajimalo, zda se v tom pohledu budete umet oprostit od pohledu sveho oboru a AV - chapu ale, ze casu urcite moc nemate).

Boleslav D.: "LIDE - nejdulezitejsi" - samozrejme pravda, jsou nejdulezitejsi. Kteri? Soucasni, ci budouci vedci, absolventi? "Naproste zemetreseni ... zbavit se zastupu" - prominte, ale dle mne typicky zjednodusene a kampanovite. Vam by potom pripravovana reforma RVV svoji "obecnosti" (kterou ale prof.Z. kritizuje), mohla plne vyhovovat. Ta tedy zemetreseni urcite prinese .... Nebo nevyhovuje?

Muj problem je, ze znam radu tech neschopnych "pusobicich ve vede" a "jejich absolventu" a muj nazor je, ze bychom takto neschopne potrebovali v rade oboru :).

www: Volne cituji: Tak se to Vam jevi po dlouhodobe zahranicni zkusenosti, nebot podle sve klasifikace jste ted ne-DEADMAN :) (jako ja :) ). To je zrejme ta osobni zkusenost - vracite se a rikate si, proc jsem tam nezustal. Opet se ale ptam, v cem Vam tedy pripravovana reforma nevyhovuje? Pripada mi totiz podobne nastrelena a bez dopracovanych detailu tak, jako nektere Vase navrhy nedoplnene alespon odhadem primych nakladu a sdelenim ceho se tim konkretne dosahne (jiste da se prilezitost Vam vracejicim se, ale co dale? Co z toho bude za 5 let? Vice IF bodu na vyzkumnika v CR?).
03. 04. 2008 | 11:54

prirodovedec napsal(a):

badatel: Domnivam se, ze jmenovanym je urcite ve svete lepe. Lidstvo je tedy neztratilo.

U nas by svuj talent totiz rozdali v drobnych - museli by ucit 12hod tydne studenty na MFF ci 20hod nekde na technice a jeste pritom delat vedu. Nebo by jim musely byt vytvoreny specialni sklenikove zapadni podminky a za existujicich podminek financovani by je museli bud jini financovat svymi vykony nebo by museli financovat sami sebe svymi granty. To pak je mozna vyhodnejsi nakoupit uz ty spicky a naturalizovat je :).

Vas dotaz na isihighly cited je dle mne zcela korektni. Ta nase nula ve srovnani se sousedy je desiva a lecktery vedec by asi menil tento ukazatel napr. s Madary (pravda asi ne soucasne hospodarske ukazatele obou zemi :) ).

Odpoved je dle mne jednoducha: Neni zde nikdo vehlasny, a to ani ve smyslu isihighlycited, nebot nikoho tato (komercni) aktivita firmy Thomson zde dosud v dostatecnem predstihu nezaujala a nevenoval "vsem aspektum" rozvoje sve citovanosti :) pozornost. Pritom v buletinu AV jiz drive byly nejake prehledy prirodovedcu z CR z tisicovkami citaci v rade oboru - dohledejte si.

Protoze vim, ze to sledujete dele, zajimalo by mne, zda mate prehled o kolik isihighlycited talentu jsme prisli (jsou puvodem z CR a pritom jsou v isihighlycited).

S ohledem na dle Vas zasadni roli tohoto ukazatele je ovsem s podivem, ze to tu jeste nejak funguje.
03. 04. 2008 | 12:09

jogín napsal(a):

Nerad se opakuji, ale kvůli přírodovědci musím. Z publikace ve Science Česká republika nemá ani korunu, hospodářské efekty vznikají přes výchovu studentů. A tenhle Zlatuškův článek je první, kde se to bere na vědomí. Učit by ovšem měli ti nejlepší, jenže skleník s vědou pro vědu je vyhazování peněz.
03. 04. 2008 | 12:46

prirodovedec napsal(a):

jogin: Proc kvuli mne? A musite :)?
03. 04. 2008 | 13:05

Bobo E napsal(a):

to jirizlatuska: Myslám, že když jste změnil pozici ČR ve druhém grafu, měl byste změnit i interpretaci pod ním - ČR z tohoto stovnání (co do efektivity vynaložených peněz na VaV) vychází o dost hůže, než Bulharsko, Polsko, Maďarsko a dokonce i Rumunsko. Nadruhou stranu, pokud jsou ostatní čísla v pořádku, jsme na tom lépe, než např. Japonci a srovnatelně jako Finové (i když u těchto zemí bych viděl jejich zdánlivou neefektivitu jako vliv úzké spacializace na hi-tech technologie a vědu).
03. 04. 2008 | 13:34

Bobo E napsal(a):

to jirizlatuska: To, že se za data od Thompsnů musí platit, není nic divného - onio de facto publikůjí své vědecké výsledky v oblasti "měření vědy". To je stejné, jako kdybyste kritizoval vědecké žurnály, že za stažení jednotlivých článků z internetu musíte zaplatit (a to i za ty české) - a přece mi nechcete tvrdit, že česká věda je komerční záležitost.
03. 04. 2008 | 13:37

badatel napsal(a):

to prirodovedec,
na isihiglycited zřejmě ani tisícovka citací nestačí,tam patří ten zmiňovaný kolega uváděný i v bulletinu AV jako nejcitovanější Čech. Z fyziky a superstrun - tam je pouze Witten, který je celosvětově uznávanou kapacitou v oboru.
Jinak pokud si najdete vyhledávání dle zemí po Čechu či Slováku ani vidu, ani slechu.
Zato USA vědců je tam přes čtyři tisíce desítky z Israele a i šest Maďarů, jak jste se zmínil.
ISI Thomson metriky pro výzkum jsou velice zajímavé a hodně vypovídající o úrovni výzkumu v jednotlivých zemích či oborech.
Např. je z nich patrno, že model závislosti HDP na počtu citovaných vědců není tak přesný, jak by bylo možné dedukovat z grafu uvedeného Prof.Zlatuškou (zrovna ten příklad Maďarska).
Potvrzuje také, že ne všechny špičky se vracejí domů, což je patrno z velkého množství zahraničních jmen v USA (výrazně židovských, ale i německých,čínských,ruských apod.). To je díky multikulturnosti Ameriky, která si badatelů váží víc, než ostatní svět (alespoň těch špičkových a co se podmínek práce týče).
Proto jsem skeptický k masovému návratu exscelentích doktorandů do ČR, i když jedna vlaštovka tu je.
Problém je v tom, že v ISI Thomson nejsou vědci pracující v utajovaném výzkumu komerčním či vojenském, kteří nemohou výsledky své práce publikovat, a tudíž nemohu být ani citováni.
Je to např.řada špičkových vědců z Los Alamos, Sandia lab. apod.
To také dokazuje, že z ruských vědců je jich tam uvedeno pouze několik, právě pro tuhé podmínky utajení a nemožnost publikovat veřejně.
Přesto v minulosti v mnohých oborech předstihli USA (družice,vodíková bomba na pevné fázi apod.)
Mimochodem ani Prof.Zlatuška (ani nikdo z diskutujících) se mně nevyjádřil na otázku , jak hodnotit vědu a výzkum na utajených projektech u nás. Zřejmě jsou tak dobře utajeny, že o nich neví ani Rada pro VaV, a to je dobře.
Nicméně metriky hodnocení i v této oblasti by se stanovit měly.
03. 04. 2008 | 13:38

Bobo E napsal(a):

to prirodovedec: těch 12h na matfyzu a 20h na technice pro mladé, začínající vědce, mohu potvrdit. Je to strašně demotivující, protože výzkumník ve stejném oboru na AV má ty samé "vědecké" povinnosti, ale od učení je osvobozen. Navic, pokud takovýto mladý člověk zjistí, že je na katedře s lidmi, kteří za rok nemají anio jednu publikaci, neodučí snad ani jednu hodinu, a přesto, jenom proto, že jsou napsáni na pěti grantech, 2 VZ a mají odslouženo 30, jsou na tom finančně o dost lépe. To se radši člověk sbalí a zmizí do ciziny nebo jde dělat do banky.
03. 04. 2008 | 13:43

Vlastimil Veselý napsal(a):

Souhlasím s prof. Zlatuškou, že revoluční změna systému měření publikací a patentů nepřinese revoluční zlepšení úspěšnosti českého VV a zvýšení počtu tržně uplatnitelných inovací. Docela mě překvapuje, že se v médiích i v této diskusi nevěnuje větší pozornost imho důležitějším faktorům, které zmiňuje např. <a href="http://www.park.cz/inovacni...">Innovation Manifesto</a>, který už loni publikoval Science|Business.

Řada z nich je opravdu spojena spíše s politicko-ekonomickými prioritami země, např. s daňovou reformou (proč už dávno nemáme daňové asignace a nezvýhodňujeme ty, kteří peníze investují do VV místo do starožitností?) nebo pracovním právem.
03. 04. 2008 | 14:24

jogín napsal(a):

to přírodovědec: Kvůli větě" U nas by svuj talent totiz rozdali v drobnych - museli by ucit 12hod tydne studenty na MFF ci 20hod nekde na technice a jeste pritom delat vedu". To učení je splátka za vynaložené náklady. Splátky jsou samozřemě rozdělené nerovnoměrně a v česku speciálně, díky sovětskému modelu akademie a ústavy- univerzity.
03. 04. 2008 | 14:51

jogín napsal(a):

A opakuju se ještě jednou. Vyhodnocování činnost vědce by mělo obsahovat nejen publikační činnost, ale také výuku.
03. 04. 2008 | 15:01

jirizlatuska napsal(a):

ke grafu RCIxHDPpcpt:

BoboE, 13:34: Text tomu odpovida. Odlehle hodnoty jsou v tak malem vzorku samozrejme problem, ale vzorek zemi jsem si nevybiral ja, vzal jsem ten, ktery zvolila RVV. Zavislost na datech z jinych let s vetsim vzorkem pouziva napr. Terence Kealy a funguje stejne dobre. Hodnota nemusi lezet prilis mimo - pozice CR se rychle meni, viz tab. 2.4 Analyzy -- RVV udava prumer RCI za obdobi 2002-6 jako 0,75, ale hodnoty jednotlivych let v tom obdobi (tab. B.2.4 Analyzy) jsou 2002:0,70, 2003:0,75, 2004:0,85, 2005: 0,88, 2006: 0,94.
BoboE 13:37: Je to verejna analyza, takze bych predpokladal data porizena tak, aby s nimi bylo mozno verejne pracovat a verifikovat je. Upozornoval jsem jiz jinde (http://blog.aktualne.centru...) na to, ze v RVV s daty zachazeji dost neverohodne, vsichni se dusuji, ze to pry byla chyba jedina. (Nemam k takovym ujistovanim duveru, ale pouzil jsem jejich data, protoze se mi jednalo o intepretaci dat, se kterymi pracuje sama RVV.) Sekundarni efekt trvani na impaktovanych placenych zdrojich neni sam o sobe zajmem vedy, ale vydavatelu. Britove napr. pozaduji, aby cokoli publikovane z vyzkumu za verejne penize skoncilo v repozitari, kde se k tomu da dostat zdarma, stejnou politiku ma Wellness Fund.

Na druhou stranu, kdyz si vezmete se stejnymi daty pomer RCI a velikosti MHDP na hlavu v parite kupni sily, vychazime s pomerem 37 jako naprosto prumerna zeme (v rozmezi 34-42 jsou Slovensko, Cesko, Nemecko, Francie, Rakousko, UK, Nizozemi, USA a Dansko,
horsi jsou Slovinsko 30, Recko 29, Japonsko 32, Finsko 32,
lepsi jsou Polsko 51, Madarsko 57, Bulharsko 65 a Rumunsko 53).
03. 04. 2008 | 15:15

Michal Hocek napsal(a):

to Prirodovedec:
Samozrejme (jako asi skoro kazdy) mam i ja sklon zobecnovat svoje osobni zkusenosti, zkusenosti naseho ustavu a oboru (chemie) - do jinych oboru a instituci proste nevidim tak dobre...
Nicmene si porad myslim, ze ten system hodnoceni, pokud se dobre pouzije, bude fungovat a povede k lepsi efektivite vedy a vyzkumu v CR. Podminkou je ale to "dobre pouzije". Ja myslim, ze je treba srovnavat spolu srovnatelne instituce zahrnujici podobne spektrum oboru - pokud budu treba srovnavat Prirodovedecke fakulty UK, MU, JCU, UP, UJEP a k tomu treba VSCHT a FCHT University Pardubice a VUT, tak si myslim, ze srovnavam jablka s jablkama a vysledky mi vyjdou velmi verohodne (budou to statisticke soubory velkych cisel se srovnatelnym vlivem systematickych chyb). Pochopitelne, pokud budu chtit srovnavat UOCHB s nejakou treba filozofickou fakultou, tak to bude problematicke, at pouziju jakoukoli metodu. Mozna by bylo idealni rozdelit institucionalni podporu zakladniho vyzkumu do 3 oblasti (podobne jako je rozdeleni oboru na AV): vedy o nezive prirode, vedy o zive prirode+chemie a humanitni vedy, kde by kazda oblast mela svuj rozpocet a o ten by soutezily jednotlive instituce, kde uz lze srovnavat mezi sebou...
Nicmene si porad myslim, ze i ten soucasny schvaleny system bude fungovat a povede k tlaku na zvyseni kvality. Holt nektere obory a instituce treba budou musit trochu prizpusobit publikacni taktiku nastavenemu algoritmu (a snazit se vic publikovat v IF zurnalech i v oborech, kde se to zatim zas tolik nedela a nepozaduje). Hlavni ale je, ze by ten system mel odfiltrovat podporu institucim, ktere nevyprodukuji vubec nebo skoro nic (a jen to usetri zhruba pul miliardy).
Takze muj zaver je - je to schvalene a jedeme podle toho. Ted uz nema cenu nad tim plakat a snazit se to zpochybnit. Ted uz se kazda instituce musi snazit, aby v tom dobre dopadla (= maximalizovat svoji vykonnost).
03. 04. 2008 | 15:25

jirizlatuska napsal(a):

K pomerum na skolach a k mobilite:

Rad uvadim dva uryvky z knihy "Surely You're Joking Mr. Feynman" Prvni se tyka zacatku kapitoly se stejnym nazvem jako kniha, kdyz mu prof. Slayter vyhodil z MIT s tim, ze na graduovana studia si ho tam nenecha, protoze je nutne, aby se pri dalsim studiu Feynman porozhledl take, jak to delaji jinde.

Myslim, ze u nas je mobilita zoufale mala. neni nasim problemem, ze se lide nevraceji. Nasim problemem je, malo chodi jinam.

Druha pasaz je z kapitoly "Distinguished Professors", kde rozebira prednosti prace na univerzite ve srovnani s princeotnskym ustavem pokrocilych studii.

Obe ty kapitoly vrele doporucuji (cela ta kniha ostatne stoji za precteni take).

---

Velkym uvazkum na nasich skolach nerozumim. Na kazde americke univerzite se setkate s haldami TA a RA, kteri umoznuji drzet uvazky staffu rozumne nizko, davaji praci primo na skole dobrym studentum }nejen doktorandum), kteri se pri tom lecos dalsiho nauci. Nic nebrani totez delat u nas, je to jen vec vnitrni organizace na nasich vysokych skolach nebo fakultach (finance na to zcela jiste problem nejsou). misto toho se skuhra nad tim, ze jakmile se nekde objevi velky pocet studentu na ucitele, je tam neco spatne (ve stylu stejne mechanickeho "hodnoceni kvality", jake si RVV predstavuje pro hodnoceni vyzkumu).

Velke tydenni uvazky nesvedci o nemoznosti zde pracovat za slusnych podminek, svedci o neschopnosti managementu nasich vysokych skol.
03. 04. 2008 | 15:33

badatel napsal(a):

to Michal Hocek a ostatní
pokud nebudou ty metriky pro nepublikovatelný výzkum stanoveny, AV ani VŠ žádný takový projekt pro komerční či státní sféru nepřijmou. Pak tento výzkum z těchto institucí zmizí, protože ty ho nebudou podporovat.
Komerční sféra si ho zaplatí,i když bude pro ni dražší (jeden člověkoden specialisty placený u soukromé firmy je zhruba měsíční příjem toho samého specialisty na AV). Chudý stát to však nezaplatí a jím podporovaný výzkum se nebude zabývat tím, co potřebuje, ale tím co přinese nejvyšší počet citací.
Odpovězte mi prosím, je li toto cílem, aby se specialisté podle toho zařídili.
03. 04. 2008 | 15:40

Michal Hocek napsal(a):

to Badatel:
Zase je to asi moje omezenost, ale ja si nejak neumim predstavit ten "uzitecny ale nepublikovatelny vyzkum". U nas je nepublikovatelne jen to, co se nepovede a nefunguje.
Moje skupina ma spolupraci s prumyslem docela hodne (a zbacna cast naseho rozpoctu primo plati prumysl - nikoli statni rozpocet), ale to neznamena, ze ty veci jsou nepublikovatelne. Maximalne se nektere veci musi po urcitou dobu tajit (zpravidla 18 mesicu po podani patentove prihlasky) a potom to normalne opublikujeme (a zpravidla v dobrem casopise). Samozrejme si nemuzu dovolit delat 100% vyzkumu, ktery se taji, ale musim mit nektere projekty, ktere produkuji publikace i ted - ale zase za podporu z prumyslu, kterou bych od statu v takove vysi nedostal se mi to i tak vyplati (a i s tim omezenim publikujeme docela hodne - coz si muzete snadno overit). To je pak uz samozrejme taktika kazdeho vedouciho tymu.
Ale myslim, ze opravdu nepublikovatelne veci by se ve vedeckych ustavech a na VS nemely delat jako hlavni vedecka cinnost (maximalne jako doplnek).
03. 04. 2008 | 15:53

badatel napsal(a):

to Michal Hocek,
ten nepublikovatelný výzkum je ten že si zadavatel nepřeje jeho publikování ze zákona o utajování informací státních neb obchodních. Tento výzkum je v USA běžný a je realizován i u nás jako výzkum na zakázku.
Ptal jsem se na metriku a nikoliv na Váš mylný názor :
"U nas je nepublikovatelne jen to, co se nepovede a nefunguje."
03. 04. 2008 | 16:43

Michal Hocek napsal(a):

Jeste drobny komentar k ISI_Highlycited

Tohle je databaze, jejiz vysledky nelze prilis precenovat. Vznikla jednorazove a od roku 2005 uz nebyla updatovana - prestoze autori planovali seznam rozsirovat. Ta jmena, ktera tam jsou samozrejme jsou vsichni extratrida - ovsem, to ze tam nekdo neni v zadnem pripade neznamena, ze to extratrida neni. Ta databaze nebyla a neni kompletni a uz v definici je spatne nastavena pro mezioborove vedce, kteri publikuji v casopisech z ruzne kategorie oboru (pocitaji se jim vzy jen citace na prace z casopisu jednoho oboru).

Ted uz tu databazi asi ani neplanuji rozsirovat a naopak ted kazdy rok uverejnuji seznam 100 nejcitovanejsich chemiku, biologu atd., coz pocitaji za obdobi 10 let. V databazi chemiku je na 100. miste Peter Stang (mimochodem sefredaktor prestizniho J. Am. Chem. Soc.), ktery za to obdobi ma 5683 citaci. Ja jsem si na WOS projel tohle obdobi na nejcitovanejsiho ceskeho chemika Pavla Hobzu a jemu vychazi 5270 citaci, takze predpokladam, ze by byl nekde na 120-130. miste na svete v cele CHEMII, coz urcite neni spatny vysledek.
jen podotykam, ze s vyjimkou nekolika Svycaru a Holandanu v tech Top 100 Chemie neni zadny zastupce mensich statu (jen USA, Japonsko, Nemecko, UK a Francie). Take proto, ze se pocitaji relativne delsi obdobi, tak tam jsou vylucne starsi a stari vedci - z "rising stars" naseho oboru tam neni nikdo.

Takze hlavne neblbneme a nechtejme rozpustit ceskou vedu jen proto, ze neni zadny Cech v ISIHighlycited.
03. 04. 2008 | 16:53

Michal Hocek napsal(a):

To Badatel:
Metrika je jasna - zadny publikovany vysledek = zadne body a je to tak spravne. Pokud si to financuje prumysl, tak si to musi zaplatit (a neni tedy treba to dotovat ze statniho rozpoctu na vedu) a pokud si to zadava stat, tak by to taky mel nejakou formou zaplatit nebo vykompenzovat (mimo podporu z Vyzkumnych zameru) - pokud stat potrebuje takovychto studii hodne, tak si klidne na ne muze udelat specialni program a tymy, ktere budou takoveto projekty resit muzou byt financovany pres ne a nikoli pres Vyzkumne zamery.
03. 04. 2008 | 17:00

jirizlatuska napsal(a):

badatel: U vyzkumu na zakazku se nejspis nebude vykazovat nic. mam ted na fakulte stale jeste nepodepsanou smlouvu s jednim vyzkumnym zamerem (externim), ktery od nas chce odebirat sluzby. potiz je v tom, ze ve smlouve chce mit ustanoveni, ze vyprodukovane dusevni vlastnictvi bude jeho, nikoli fakultni. Ja jsem se zastavil na tom, ze kdyz nekomu delam sluzbu, je to presne urceny ucel cinnosti, nikoli na vyzkum. Ptal jsem se dobre informovaneho cloveka, jak by to v narhovnem systemu hodnoceni resil (problem, ze fakulta v takovem aranzma prijde o publikace, ktere si na sebe napise, ten, kdo plati). Odpoved znela, ze to vse dostane ten, kdo si s fakultou uzavira smlouvu - falkulta neni prijemcem tech vyzkumnych penez, ale jen dela zakazku. Stat se bude divat jen na prijemce vyzkumnych penez.

V tom pristupu mi pripada rada nedomyslenosti, coz je jedna z vyhrad, kterou k navrhu reformy mam. Uz jsem podobne veci zazil pri navrzich koncepce vyzkumnych zameru: Uvazovalo se o tom, ze kdyz ma nekdo vyzkumny zamer, nebude moci mit granty - divne dusledky toho jsou zrejme. Jednu chvili tam byla i podminka, o praci na "hlavni pracovni pomer" resitelu vyzkuymnych zameru - jenze zakon znal hlavni uvazek jen u tech, kdo meli pracovni pomery alespon dva, na jeden se tento pojem aplikovat nedal. Atd., atd.

Ted vidim, ze nekteri klicovy lide, kteri si podminky ve vazbe s evidenci vysledku vyzkumu vymysleji, jsou titiz, jako tehdy (soudim, ze nesou odpovednost i za to, ze se poradne nevyporadaly pripominky a ze se jelo zpusobem "ted to schvalime, at si akademici zapomenou na to, ze by mohli neco pripominkovat").

Konec koncu - vzpominate na lonsky podzim, jak ministryne Kuchtova dostala do potizi program VaVpI a jak na jedne pondelni tiskovce vystoupil premier s tim, ze sekretar RVV ten navrh OP VaVpI opravil? To byla prace tohoto druhu -- nepouzitelne indikatory, ktere nemohly byt naplneny a realne by hrozilo riziko vraceni financi na konci obdobi za nesplnene zavazne cile, nerealisticke podily soukromeho financovani. atd. To uz jini lide opravili, ale je to presne styl prace, ktery vidim dnes na reforme. tenkrat to bylo dilo cca 24 hodin na domacim pocitaci o vikendu a autor se pak natrasal, ze to udelal iniciativne bez naroku na extra honorar. Tyhle subotniky delane lidmi, kteri pak dokazi ostatni zmanipulovat k tomu, ze se ty zcestne byrokraticke koncepce ujmou do zavaznych dokumentu nebo dokonce zakonu, mi nijak neimponuji, kdyz vidim, jak scestny obsah v nich pak je.

Kdyz uz jsem u toho schvalovani, tak poznamka Michalu Hockovi k jeho "je to schvalene a jedeme podle toho": Schvalena je koncepce reformy, nikoli vsak vecne navrhy zakonu, kterymi se to bude muset ridit, a uz vubec ne jejich paragrafovane zneni. Nedelam si iluze o tom, ze racionalni namitky v neracionalnim prostredi silove politiky musi uspet, ale zas az tak vyloucene to taky neni.
03. 04. 2008 | 17:09

Michal Hocek napsal(a):

to Jiri Zlatuska:
Tak takovouto smlouvu proste nepodepisujte - odporuje totiz zakladni publikacni etice. Autori publikace jsou ti, co vyzkum provadeji, vyhodnocuji a sepisuji vysledky - nikoli ti, co to plati. To by se stejnou logikou mohl byt autorem mych publikaci predseda GACRu :-)
Ovsem pokud chteji odebirat jen sluzby typu servisniho mereni na nejakem vasem pristroji, tak tam je to v poradku - zaplati si mereni (nikoli vedu) a vysledky si vyhodnoti a opublikuji sami. Na tohle by vam samozrejme vas Vyzkumny zamer nemel prispivat, ale penize na to ziskate od zadavatele.

Ja tuhle zalezitost "zakazkovych cinnosti" vubec nevidim jako problem s hodnocenim. Z vysledku hodnoceni ma vyplynout vyse institucionalni podpory vasi fakulty (ustavu) z Vyzkumneho zameru. pokud budete delat hodne "nepublikovatelnych" zakazek, tak budete mit mene publikaci (a tudiz mene penez z VZ), ale vydelate si ty penize jinak (primo z tech zakazek), takze ani tak neprijdete zkratka. Proste je to treba brat, ze ty VZ jsou urceny na vedu a kazdy ma moznost si privydelat dalsi penize ruznymi zakazkami. Nevidim v tom zadny rozpor.

A uz koncim a jdu badat a publikovat :-)
03. 04. 2008 | 17:23

jirizlatuska napsal(a):

Michalu Hockovi: Rozhodnuti nepodepsat udelat dovedu a z pravnich duvodu nejspis i udelam. Z vecnych hledisek je to ale postavene na hlavu -- ty podminky si vynucuje zpusob evidence vysledku v RIV a ten neeticky pristup je pevne zabudovan v mechanismech, kterere navrhuji tvurci reformy. ale jak rikate, je schvalena a pojedeme podle ni pres hory a doly, cerny les.
03. 04. 2008 | 17:32

prirodovedec napsal(a):

Pry ty moudre zde (i kolegu badatele a M.H.) trocha odlehceni. Jeden kolega z Brna, ktereho radi mnozi citujeme jednou prohlasil:

"Vyzkum se deli na publikovatelny a pouzitelny a jedno vylucuje druhe."

Doufam, ze tato hluboka moudrost zde nezpusobi prilisnou vravu :).
03. 04. 2008 | 19:00

Michal Hocek napsal(a):

Vravu to nezbusobi, ale je to korunovana blbost. Naopak dneska treba v chemii, pokud se chce clovek dostat s publikaci do dobreho zurnalu, tak bez aspon potencialni aplikovatelnosti vysledku neni sance.
Kecy o "badani pro badani" provozuji zejmena osoby, ktere o vede a vyzkumu mnoho nevi a na svoji posedni publikaci si uz ani nepamatuji...
03. 04. 2008 | 19:04

pgjed napsal(a):

Pane profesore, obávám se, že se pohybujete v uzavřeném kruhu. Základní výzkum, ten kvalitní nemůže dost dobře trvale existovat bez obdobně kvalitního aplikovaného výzkumu, který většinou není o nic méně vědecký, než ten základní. Je však logickým krokem k tomu, aby myšlenka "oblečená do železa" (promiňte tu vulgarizaci) přinesla jisté zvýšení HDP a tím umožnila absolutní navýšení fiskálního příspěvku základnímu výzkumu. S panem profesorem Hořejším jsme velmi rychle dospěli k tomu, že zprávný poměr základního a aplikovaného výzkumu je nezbytný. Rád bych vás oba ale vyvedl z iluze, že pro financování aplikovaného výzkumu stačí pouze soukromé zdroje. Nestačí ani tam, kde se měrné HDP pohybuje na špičkové úrovni. Natož v podkapitalizovaných firmách ČR. Tam, kde není aplikovaný výzkum dostatečně silný invernčně, pracovně i finančně, sublimují výsledky základního výzkumu do vyšších sfér, aniž přinesou odpovídající zpětný finanční tok. A takový systém podpory výzkumu je samozhášivý.

Osobně považuji hodnotící kritéria výzkumu založená pouze na citacích za s prominutím blbost. Jako příklad z nejpatrnějších jsem před časem dohledával informace k jedné poměrně velmi hloupé studii o negativním vlivu biopaliv hnojených dusíkatými hnojivy na zvyšování oxidů dusíku v atmosféře. Autor této studie, profesí stavební inženýr, má neskutečné množství publikací a citací z nich. Přesto jsem se nad některými pasážemi studie za mnoho milionů dlouho upřímě smál.

Nepominutelným kritériem kvality značné (řekl bych převažující) části základního výzkumu je aplikovatelnost. Chceme-li tedy akcelerovat kvalitativní úroveň i výkonnost našeho hospodářství po spirále základní v. -aplikovaný v. - realizace - základní v. - ... musíme peníze rozdělit rovnoměrně, a úměrně nákladovosti i výsledkům. Zatím máme spoustu institucí léta umně ukrývaných za paravan základního výzkumu za spoustu státních milionů s velmi chabými, ba až k 0 limitujícími výsledky. Zatímco na aplikovaný výzkum je jenom pro kamarády.
03. 04. 2008 | 19:51

prirodovedec napsal(a):

M. H.: Vase pomerne ocekavana (neocekavana?) expresivni reakce mne celkem potesila.

Schopnost ohodnoceni uvedeneho cloveka na dalku take. Bohuzel ma prilis cerstve IF publ se zahranicnimi kolegy v horni tretine sveho oboru (radeji si davam rezervu). Ukazala mi tedy rovnez schopnost Vaseho nadhledu a vhledu. Dekuji.

Chapu, ze si vazite sve prace a hodin nad ni a toto Vam pripada jako hereze nebo plivnuti na Vase usili (jako jinym Vasim kolegum, kteri prosli timto testem s Vam podobnym vysledkem). Zejmena, kdyz si vezmu do ruky clanky od oblibeneho autora prof.Z. (Moeda) a dalsi rozbory k IF a z nich vidim, ze IF tak jak byl dosud pouzivan v CR (tzv. deleni medianem oboru :) ) dokazatelne zvyhodnoval obory lekarske, chemicke, biologicke a fyzikalni vuci vsem ostatnim (jen odhaduji, ze se to uvadelo na tom seminari co zminoval prof.Z.). Samozrejme chapu, ze hajite to, co Vam vyhovuje.

Jenze ono asi podobne logicky pripada jako plivnuti na praci jinych caste expres elitni hodnoceni "tech ostatnich" temi zakladnimi vyzkumniky (napr. pres IF).

Zkratka utoci se, brani se a kazdy si chvali svoje, jak jsem psal drive.

Pravda v diskusich se stale zatim vetsinou vynechavaji postupy typu citacni bratrstva, komunitni ci regionalni uzavrenost nekterych periodik, aj, protoze laici musi videt, ze veda je ta moralni oblast a cista a do vlastniho hnizda se nekali, jen se zminuje v kuloarech, jak kdo ceho dosahl a komu kdo vytahl zebrik, ze :).

Ona je samozrejme otazka casu, kdy nezavisle na ISI budou odkazy aj. na www a nekoho napadne na to pustit nejaky pekny grafovy algoritmus pouzivany pro hledani vlivovych skupin (viz ty utajene aplikace zminene badatelem). Zkratka vedecke metody se pouziji na analyzu vysledku vedy na trosku vyssi urovni, ktera je jiz dostupna dnes.

Odhaduji, ze to jako pomstu udela nejaky nedoceneny spolecensky vedec, ktery nam pak dokaze, ze se chovame podobne jako nejaka jina mene ocenovana komunita ... :)

Budu kazdopadne s radosti tlumocit Vasi reakci autorovi vyroku az budu mit cestu kolem neho :). Prave proto, ze si jej muze dovolit.

Pokusim se prelozit co tento bonmot dle mne vyjadroval (i kdyz prof.Z. a badatel by to zvladli jiste lepe):

Pokud publikujete urcite poznatky sveho vyzkumu, davate je korektne bezplatne k dispozici tem druhym k citovani a vyuziti. Zejmena pokud to delate korektne tj. tak, ze je to reprodukovatelne.

Pokud jsou tyto vysledky tak hodnotne pro jine, ze jsou financne prinosne, pojistujete si jejich vyuziti nikoliv zverejnenim, ale spise utajenim nebo patentem. Alespon tak to pry byva jinde? Nebo se da samozrejme udelat jeste neco jineho.

Konkretne kolegum chemikum jsem pri listovani nekolika jejich journaly vytykal pred lety, ze to zverejnene statisticke vyhodnoceni, co jsem si tehdy cetl moc reprodukovatelne neni a statisticke predpoklady ... Ano, tenkrat mi rikali, prece si ti autori nedaji "prevzit" vysledky vyzkumu. I pochopil jsem zvyklosti oboru, casopisu a lidi jsou zrejme ruzne.

Mozna tedy existuji filantropove :), zejmena u nas, kteri sve hodnotne vysledky rozdaji. Mozna ale existuji rovnez vydavatele casopisu, kteri radi dobre nakoupi pouzitelne, ale za IF cenu :).

Abych nezobecnoval i ja, domnivam se, ze je rozdil mezi Vasi "potencialni aplikovatelnosti vysledku" a "skutecnou aplikovatelnosti" v ruznych oborech ruzny.

Zkusenost pqjed (dekuji) mi pripada vymluvna.

Jinak bych ale dodal, ze s Vami na rozdil prof.Z. souhlasim v nasedujicim. Nastavili to, je treba podle toho soutezit. Mohu rici, ze uvedena pravidla diky sve nedokonalosti (a toho je si prof.Z. dle mne vedom daleko vice nez my a jeh oto desi a ja se tim uz jen bavim) jako kazda umoznuji pohrat si s jejich matematickym modelem. A jsem presvedcen, ze pak nelze prohrat v davu tech, kteri je budou zrejme slepe naplnovat (stale doufam, ze ne, ale kdyz budou, bude pak vetsi legrace :) ). Vedci bohuzsel casto neumeji pristupovat k hodnoceni a rizeni vedy stejne profesionalne pri zkoumani poznatku sveho oboru. Proto jim i tentokrat prevezmou oteze z rukou nasi ekonomicti maangeri (vzdyt i v UK je nazor, ze sef departmentu na univerzite by nemel byt vedec, ale profesionalni managor).

Priznam se, ze prave muj mimooborovy vztah k modelum teorie her (zabyva se tim kolega) mne jiz vedl k tomu, ze jsme nalezli nekolik aplikaci na soucasne hodnoceni. Pokud by se i tato oblast delala "seriozne vedecky", tak snadno by to neslo. Az se pak tato aplikace podari - dam vedet.
03. 04. 2008 | 21:22

prirodovedec napsal(a):

autor: Opet si vychutnavam Vas clanek.

"Data, na kterých RVV staví svou analýzu ... tedy stojí na komerčních datech, se kterými není ani v akademické sféře možné pracovat způsobem, který je běžný pro podkladová data vědeckých nebo odborných publikací." Presny a zabavny postreh.

"jediné co Vám mohu navrhnout je cenová nabídka" - toto je zrejme podstatou toho, proc ISI :), kdo je u nas zastupuje :)?

Co si myslite o tom, ze se mozna rychle rozsiri SCOPUS ci dokonce Google Scholar?

Provokace ke grafu k RCI: Pokud ma byt cilem zvysovat CR RCI, meli by se zrejme zakazat publikace vsem zacinajicim a malo citovanym autorum zejmena v oborech, kde se cituje malo. Pokud by napr. mel dovoleno publikovat jen prof.Holy, zrejme by nase RCI casem predcilo Dansko, nemyslite :)?

Odhaduji, ze pro mne i pro Vas je ma absurdni konstrukce typickou ukazkou, jak se nema se statistikou zachazet (hra na 1 ukazatel).

Dalsi provokace: Navrhuji Vasi regresni primkou nahradit logistickou funkci. Zda se, ze by nabidla vetsi strmosti pred CR moznost minimalnim navysenim HDP dosahnout tygriho skoku v RCI. Nemyslite :)?

Nesouhlas - jestli poznate v cem: "Základem reformy systému výzkumu, vývoje a inovací by v zemi postavení České republiky měl být především důraz na veřejné financování výzkumu a vyvoje ve spojení s vysokoškolským vzděláváním na doktorské úrovni a v přiměřené míře i na úrovních nižších."

:) Zda se mi, ze totiz puvodni formulace z toho predchoziho Vami sdeleneho nevyplyva v tak zuzene podobe.

Dekuji za podnetny text!
03. 04. 2008 | 21:38

badatel napsal(a):

to Michal Hocek,
myslím, že Prof.Zlatuška i pgjed
situaci popisují přesně.
Pro Vaše pochopení si dovolím uvést modelový hypotetický příklad:
Představte si že stát XY např. reprezentovaný Národní bezpečnostní agenturou se obrátí na špičkového vědce např.Prof Shamira, aby se klasickou cestou pokusil rozbít šifru RSA, kterou vymyslel, a na které stojí bezpečnost světového bankovnictví a slouží k výměně hesel i ve státní a vojenské sféře. Protože Prof.Shamir pracuje na akademickém pracovišti státem zřízeném dostane tento vědecký projekt přidělený zřizovatelem-státem, jako projekt tajný bez možnosti publikování i vědecké diskuse.
Hypoteticky předpokládejme, že po pětiletém základním matematickém výzkumu se mu problém podaří vyřešit, výsledky opět pod těmi nejtvrdšími sankcemi nesmí sdělit, stát je využívá např. v boji s terorismem, protože nepřítel se domnívá, že RSA je bezpečné.
V tomto hypotetickém případě by dle Vašeho hodnocení byl Prof.Shamir bez pětiletého publikování vyhozen a ústav zavřen pro nedostatek výsledků.
Takových projektů jsou desítky ve všech high tech oborech, v základním i aplikovaném výzkumu.
V normálním světě, kde nejsou experti na hodnocení Vašeho formátu je např.tajná výzkumná zpráva, patent atd. ceněna více, než ten isihighcited index, kam žádný Čech zatím nepronikl.
Pokud chcete dělat reformy, inspirujte se u těch vědecky úspěšnějších států a berte metriky od nich, a to i v těch citacích, které Vy považujete chybně jako jedinou metriku vědecké práce a přínosu pro lidstvo.
03. 04. 2008 | 21:39

Michal Hocek napsal(a):

To Prírodovedec: nevsiml jste si u me reakce sluvka "zejmena", takze nevylucuji, ze i nekdo plodny muze (zejmena v opilosti :-)podobne nazory presentovat).

Kazdopadne ja tvrdim, ze je treba hodnotit, aby se rozdelovaly penize cileneji uspesnym skupinam a zamezilo se financovani vyzkumu, ktere neprodukuji ani poznatky (=publikace) ani aplikace (= realizovane patenty).

Kdyz se uz hodnoti, tak v nasem malem rybniku absolutne nefunguje system peer-review - na hodnoceni VZ se aplikoval uz 2 x a pokazde vyslo, ze jsme vsichni stejne skveli a svetovi.

Takze zbyva scientometrie a porovnavani nejakych cisel. Je zrejme, ze kvalita ruznych publikaci se lisi a nelze provest prosty soucet. Cekat na skutecnou citovanost by bylo nutne dlouho, takze se pouzije sice nepresny faktor (IF), ktery vyjadruje pouze prumernou citovanost daneho casopisu (a nikoli konkrtni prace). Nicmene tento faktor velmi dobre koreluje s prisnosti recenzniho rizeni a obtiznosti do daneho zurnalu publikaci prosadit. Prumerny clanek ve spickovem casopise bude radove lepsi nez ve slabem casopise (i kdyz se treba najde nekolik vyjimek), takze kdyz nebudeme hodnotit jednu praci, ale vetsi soubor dat(napr. 5-letou produkci naseho ustavu, coz bude tak 1000 publikaci), tak to bude korelovat velmi dobre. Takze tvrdim, ze nic lepsiho nez pouziti IF nemame a jeho aplikace prinese nejmensi zkresleni (ve srovnani s peer-review provedenemu kamarady nebo s prostym souctem publikaci). Dale tvrdim, ze nelze pocitat vysledky tajneho vyzkumu, nerecenzovane sborniky a jiny plevel proste proto, ze u nej nelze zadnym zpusobem overit kvalitu (autor si napise co chce a nikdo to neposuzuje).

Takze mame algoritmus, ktery neni dokonaly, ale je docela dobry (v ramci moznosti). Lidi, co nepublikuji budou brblat, ale treba se aspon cast z nich prizpusobi a budou se o publikace vice snazit.
03. 04. 2008 | 21:44

Michal Hocek napsal(a):

To Badatel.
Ja nijak nezpochybnuji, ze nekdo treba dela nejaky supertajny vyzkum proti terorismu. Tenhle vyzkum se pak ale musi platit z nejakych fondu boje proti terorismu a nikoli z prostredku pro zakladni vyzkum. nepochybne to ten vami citovany profesor nedelal zadarmo a holt by v takovem pripade jeho instituce dostala o neco mensi VZ, ale vydelala by si penize z primeho financovani tech tajnych projektu. Tajne projekty proste NELZE hodnotit jinak nez prinosem pro zadavatele a podle toho je i financovat (mimo podporu zakladniho vyzkumu).
03. 04. 2008 | 21:51

badatel napsal(a):

Vážení,
dovolím si nanést jiný problém hodnocení pouze dle citací. Představte si uzavřenou skupinu vědců, která vymyslí atomové šachy, neustále publikuje a cyklicky se navzájem cituje a stále vytváří jemnější nuance této hry.
Jsou to vysoce erudovaní akademici, kteří postupně získají na této problematice profesůry.
Vědecky tento směr není vůbec nosný, ale je matematicky exaktně formulován, články jsou bezchybné, vědci jsou dle citací vysoce hodnoceni a stát platí a platí.
Je to typický příklad vědy pro vědu, ale totálně neužitečnou.
Pod tento model by se dala schovat např. termojaderná fůze při pokojové teplotě, kterou se v osmdesátých letech zabývala široká vědecká veřejnost, naštěstí doba trvání publikačního boomu byla krátká.
V některých případech může být však dlouhá,delší....
Podle schváleného hodnocení VaV díky množství publikací i citací to však bude vysoce hodnocený a finančně dotovaný výzkum.
Závěrem chci zdůraznit, že publikování v časopisech s vysokým IF a citační ohlas jsou důležitým kritériem hodnocení VaV, nikoliv však jediným. To hodnocení musí být daleko komplexnější o to více, že ten VaV jde z paněz daňových poplatníků, kteří očekávají návratnost.
03. 04. 2008 | 22:07

jirizlatuska napsal(a):

pgjed: Do určité míry připouštím, že základní a aplikovaný výzkum se mohou prolínat, resp. že dimenze "trenovani" obecne vyuzitelnych schonosti i znalosti muze byt soucasti aplikovaneho vyzkymu.

Aplikovany vyzkum jako kategorie v souvislosti s kontextem "podkapitalizovanych firem" je ovsem neco jineho. Jestli firma potrebuje aplikovany vyzkum pro sve vlastni potreby a pouze na nej nema pro podkapitalizaci, pak je takova statni podpora, byt jen na urovni matching funds, jen zakuklenou verejnou podporou tohoto podnikani. Pak se ale muzeme ptat, proc stat takove firme nevytvori rovnou monopolni prostredi, pripadne ji neposkytuje jine typy ulev nesouvisejici s vyzkumem. To je sostatne, co me na faktu schvaleni koncepce v teto podobe nejvice prekvapuje: Neslysel jsem, ze by jinak ekonomicky velmi liberalni ministr Riman proti tomu neco namital (jiste - politicky jsou to drobne do podniku v jeho resortu, jejichz prizen se muze hodit).

S pobavenim jsem take v rozhovoru s jednim novinarem uslysel citovaneho clena RVV, ktereho jsem mel nemel za protekcionistu nebo ekonomickeho nacionalistu, o tom, ze podpora aplikovaneho vyzkumu v reforme zajisti, aby prumyslove dusevni vlastnictvi zustavalo v "nasich" fiormach a nebrali si ho volne firmy zahranicni. Zavedeme nevolnictvi pro absolventy vysokych skol, kteri se z nej buudou muset vykoupit, kdyz nastoupi do firmy v zahranici? A co mysli de facto reprezentant statu formulaci "nase firmy"? Mame zde statni/narodni hospodarstvi, jehoz jsou drobnymi soucastkami? Pak ale musime opustit koncept otevreneho trzniho prostredi (mimochodem ekonomicky prospesneho, prestoze predsudky casto rikaji opak) a vratit se ke konceptum pred rokem 1989. Bryan Caplan ve sve vinikajici knize "The Myth of the Rational Voter" popisuje jako prvni dva ze ctyr typickych ekonomickych predsudku predsudky "protitrzni" a "protizahranicni". Soudi, ze se daji prekonat osvetou, ale ve zminovane koncepci ochrany vysledku vyskumu pro "nase" domaci firmy jsou pevne zakoreneny. Jiste, nemusime cekat, ze RVV je nejaka duchovni elita, ale snad by si aspon nejake analytiky kolem sebe mohli zaplatit, aby jim to vysvetlili.

badateli: Zakladnim principem by melo byt nehodnotit pouze podle mechanickeho kriteria impaktnich metrik, ale zkombinovat to s peer review. To trochu boli, protoze to chce pestovat i mezi temi posuzovateli nezbytnou miru akademicke odpovednosti, ale i tento "vychovny" aspekt by nemel byt prehlizen. Konec koncu: Je-li vedecka komunita u nas tak spatna, ze se nedovede osobne ucastnit nezaujateho a na hodnoceni kvlit zalozeneho peer review, odkud brat viru, ze se stejne potrebne kvality projevi v jejich prakticky provadenem vyzkumu a ze si zasluhuji jedinou korunu ze statniho rozpoctu? Vzdyt jestli nekdo podvadi pri hodnoceni svych kolegu, bude s velkou pravdepodobnosti disponovan i pro to, aby podvadel ve svem vlastnim vyzkumu. To mi prijde jako docela jednoduchy eticky axiom, ze ktereho bych v tech uvahach vychazel.
03. 04. 2008 | 23:26

prirodovedec napsal(a):

Kolegove dekuji za skvelou a zabavnou diskusi.

Bobo E: Ano, zkratka nasi mladi vedci musi byt i masochiste :)anebo jit do praxe nebo do zahranici.

V.Vesely: Dekuji, zajimavy odkaz. Na druhe strane od doby pamfletu Butler-Lambert jsem vuci podobnym textum rezervovany a radeji vitam "prostrelitelne" IF modely. V uvedenem mi pro nase podminky prebyva problem zuzeni zakladny pyramidy (resi to pro EU, v nasem pripade se zuzi prostredky pro vzdelavani prumeru, ktery je v mezinarodnim srovnani v mnoha oborech nadprumerny a laka investice a umoznuje uplatneni absolventum).

Mozne shrnuti: Nadprumerni z CR nejsou celosvetove tak uspesnijak by chteli byt cili celkem logicky chteji byt mezi slepymi jednookymi krali :). Jenze potrebujeme takove krale? Stale si myslim, ze chybnost sazky na budovani elity nad moznosti statu je dobre vypichnuta v clanku autora.

jogin: Je videt, ze sice souhlasime, ale treba o tom ani nevime :). Ano vyuka se jiste ma hodnotit (prubezne i jak uspesni jsou vasi absolventi aj), ale nehodnoti se, velky vedec muze byt mizerny ucitel, to se toleruje, naopak ovsem ne :). Cituji nasi shodu:

" U nas by svuj talent totiz rozdali v drobnych - museli by ucit 12hod tydne studenty na MFF ci 20hod nekde na technice a jeste pritom delat vedu". To učení je splátka za vynaložené náklady.

SOUHLAS nicmene stale plati, ze PRO NE je vyhodnejsi se nevratit. Psal jsem: "Domnivam se, ze jmenovanym je urcite ve svete lepe." Nerikal jsem, ze pro nas to neni ztrata. I kdyz mladeho talenta, ktereho vyuka zdrzuje od badani a kteremu se studenti vysmivaji a jeho (odborne) kvalite neveri, jsem take zazil (u nas) a bylo mi ho lito.

autor: "Sekundarni efekt trvani na impaktovanych placenych zdrojich neni sam o sobe zajmem vedy, ale vydavatelu." Presne.

"Velke tydenni uvazky nesvedci o nemoznosti zde pracovat za slusnych podminek, svedci o neschopnosti managementu nasich vysokych skol." Mohu citovat :)? Jak jste na tom u Vas a fakulte :)? Poznamenavam, ze mozna masivni objem prime vyuky typicky u nas umoznuje zatim zachranit problemy po maturitach :). Jinak pripadne reorganizace by mozna nekde vedly k snizeni stavu a opetovnemu navyseni poctu hodin :).

M.Hocek: Smichani vseho do 3 skupin je jeste horsi nez soucasnost cleneni dle RVV (zde napr. smichani fyziky s matematikou je vuci te druhe vyslovene scientometricky diskriminacni, podobne skupina "prumysl", ve ktere jsou nesrovnatelne s ostatnimi materialove obory aj.). Doporucuji cist vice Scientometrics a prof.Z. :) nebo si pripadne pohrat se souborem cca IF 10 tisic casopisu ve WoS (videl jsem jen letmo nesmirne rozsahle a zajimave analyzy, ktere se delaly v Brne zrejme pro jejich budouci operacni programy - rekl bych, ze si rada instituci zrejme dela (zakladni :) ale tajny :) ) vyzkum do zasoby i na pravidla hodnoceni, aby az pujde o penize tak, aby ostatni prekvapili - jak jsem psal, jde zkratka o byznys).

Samozrejme mnohe Vami vyrcene je pro mne velice cenne a zcela racionalni (Vase spoluprace s prumyslem versus publikace) dale:
"je treba hodnotit, aby se rozdelovaly penize cileneji uspesnym skupinam a zamezilo se financovani vyzkumu, ktere neprodukuji ani poznatky (=publikace) ani aplikace (= realizovane patenty)." zni zcela presvedcive (ja vice cenim sice produkt "absolventa").

Jak jsem jiz psal, tesim se, az to bodovani zacne fungovat na deleni penez a garantuji Vam, ze po 1-2 letech se to bude muset zmenit pro cekane i necekane efekty. Uvedena pravidla totiz pri zcela vecnem optimalizacnim pristupu nas vsechny prekvapi svymi dopady :). Publikovat to predcasne ovsem nema smysl :).
Neco zkusil na svych strankach naznacit Munich, ale stale si myslim, ze podstatu nezachytil.

badatel: Vase "jedovate" konstrukce nemaji chybu a moc se mi libi :). Zejmena atomove sachy.
03. 04. 2008 | 23:32

jirizlatuska napsal(a):

Michalu Hockovi: Pry nic lepsiho nez pouziti IF casopisu nemame. To je ovsem divne - IF casopisu se pocita z citovanosti clanku v nem. Proc tedy nepouzit primo udaje o jednotlivych clancich, nikoli zkresleni znama z nekorektniho uziti IF? (A podotykam, ze proti pouzivani IF se vyslovil i E. Garfield, kdyz uz nebereme vecne analyzy od mene slovutnych autoru.)
04. 04. 2008 | 00:33

Michal Hocek napsal(a):

Prirodovedci:
Produkt "absolvent" ma samozrejme vysokou hodnotu - ale jen v kombinaci s produktem "publikace" nebo "realizovany patent". Naopak skupiny, ktere neprodukuji ani jedno by ani nemely skolit doktorandy, protoze co se tam asi tak muzou naucit?
Z vasich i jinych reakci i z clanku JZ porad citim, ze u rady lidi prevlada nazor, ze na ustavech AV badaji stari zapskli vedatori, kteri studenta videli naposledy na maturitnim plese sve vnucky. Veda se dnes absolutne neda delat bez skoleni doktorandu a neznam ani jednu skupinu na nasem ustavu, ktera by nemela aspon nekolik doktorandu (a radi by jich meli i vic, ale neni jich dost - aspon v chemii). Moje skupina, kuprikladu, se v tuto chvili sklada ze me, 2 laborantek, 3 postdoktorskych stazistu (z toho 2 z Francie) a z 11 doktorandu. Krome toho ucim (sice jen 3 hodiny tydne, ale prece) na VSCHT. Takze myslim, ze i produkt "absolvent" produkuju dost. Ale neni me treba za to hodnotit - jak rikam, kdybych k tomu nemel publikace a patenty, tak by to tem studentum bylo spis na skodu, ze u me delali doktorat nebo ze jsem jim neco prednasel.

Ovsem nejdulezitejsi duvod PROC do tohoto hodnoceni nezapocitavat vyuku je ten, ze se podle nej rozdeluji penize na vedu - nikoli na vyuku. Penize na vyuku jdou uplne jinym kanalem a rozdeluji se podle jinych kriterii.

Jeste posledni reakce na JZ a IF - na citacni analyzu jednotlivych clanku bychom museli cekat aspon 3-5 let, takze bychom nikdy nemohli hodnotit soucasny stav, ale pouze stav nekdy pred 3-5 lety. Pokud pouzijeme IF, tak celkem rozumne extrapolujeme kvalitu casopisu do "prumerne kvality" clanku - kazdopadne IF s obtiznosti prijeti koreluje velmi dobre - dokonce bych rekl, ze IF znevyhodnuje nejprestiznejsi casopisy, protoze treba v chemii dostat neco do Angewandte Chemie (IF 10) je o nekolik radu tezsi nez treba do slusne-prumerneho Eur. J. Org. Chem. (IF 2.8) a v praxi to znamena, ze vetsina chemiku se svou kvalitou clanku do Angew. Chem. nedostane NIKDY, ale 4 clanky v EJOCu nasbiraji celkem snadno.
04. 04. 2008 | 07:57

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedci: Myslim, ze produktem skoly neni absolvent (a odberatelem skoly nejsou podniky, ktere by chtely, aby absolvent nastoupil zrovna u nich a znal tolik, ze je to u nich primo pouzitelne, ale ne zas tolik, aby mohl jit ke konkurenci), ale vedomosti a rozsireni schopnosti studenta, ktery na skole studoval, ten je take klientem skoly, pro ktereho skola vzdelani poskytuje. O absolventa at se poperou nabidkami zajimave prace firmy, ale at se netvari, ze ony jsou odberateli a ze absolvent mezi skolou a firmou je jen "produkt", ktery ma skola pro firmu nejak pritesat.

Michalu Hockovi: RVV publikovala svou Analyzu stavu VaV v CR a srovnani se zahranicim v prosinci 2007 a ma v ni od Thompson Publishing take RCI Ceske republiky za rok 2006. Jak uz jsem podotykal, nejsou to verifikovatelna data (stejne jako IF casopisu, podotykam), ale s tou latenci 3-5 let to asi tak zle nebude, ze.

Smesujete navic mikro hodnoceni na urovni odmen v ustavu a podklady pro institucionalni financovani resortu nebo instituci v ramci CR. Kratsi hodnotici okno ani v zahranici nebyva, konec koncu i VZ se udeluji na 5-7 let, takze casove okno hodnoceni je jeste delsi. Nechce se mi hledat presne reference, ale mam dojem, ze IF vychazi z toho, ze rozhodujici cast citaci se realizuje v cca 2letem okne po vyjiti (prof. Kurzweil jiz dost davno kritizoval prave tento predpoklad u oboru, kde je latence mnohem delsi, zejmena v matematice). Analyza konkretnich citaci by take umoznila normalizaci hodnot pres ruzne discipliny - vic prace, ale _mnohem_ korektnejsi vysledek.

A konecne o tom, jak jsou publikace v casopisech s vyssim IF znevyhodneny. Vysvetlete mi na cislech, jak funguje to, ze v casopisech s vyssim IF vychazeji clanky, ktere si zaslouzi vyssi hodnoceni, ale pritom tim samy od sebe nezvednou IF toho casopisu. nemam asi dostatecnou predstavivost (myslim, ze Pooh by na mem miste rekl: "I am a Bear of Very Little Brain").

No a samozrejme jen pro poradek znovu opakuji z diskuse k Munichovu blgu, http://blog.aktualne.centru... Statistické rozložení publikací (tzv. Lotkův zákon) generuje jednoduchou skutečnost týkající se rozdělení citací v konkrétním časopise. Padesát procent citací do časopisu generuje pouhých 15 % článků v něm. Nejcitovanějších 50 % článků generuje 90 % citací. Zbylá polovina článků získá v souhrnu pouhých 10 % citací, ze kterých se odvozuje IF časopisu.

Ve zduvodneni toho, proc jsou v casopisech s vyssim IF clanky vuci tomu IF casopisu znevyhodneny, by take bylo dobre se vyporadat s namitkou, ze pokud toto statisticke rozlozeni plati, je i v casopise s IF rovnym 10 pritomno 85 procent (=velka vetsina) clanku pod medianem impaktu toho casopisu, a polovina clanku je dokonce jen na desetine impaktu casopisu. Proc tento pomer plati jen pro casopisy s nizsim IF, ale pro casopisy s vysokym IF ne a clanky tam naraz trpi nikoli nadhodnocenim, ale podhodnocenim, kdyz misto individualnich citaci clanku vezmeme IF casopisu.

Predpokladam, ze jste nechtel rict: "Z meho pracoviste berou do spickovych casopisu jen clanky do hornich 15 procent kvality, aby si zvysili IF casopisu, zatimco z jinych a zejmena zahranicnich pracovist tam prijmou mnohem horsi veci, kterymi to statisticke rolzlozeni doplni v te vetsine publikaci ve dolnich 85 procentech clanku." Nerozumim ale, co jste v takovem pripade chtel rict, pokud nejen obhajujete, ze se IF ma bez problemu pouzivat, ale ze u vysokych hodnot dokonce nekoho "znevyhodnuje".
04. 04. 2008 | 09:20

Michal Hocek napsal(a):

To JZ: Nemyslim uplne, ze IF znevyhodnuje nejlepsi zurnaly, ale myslim tim, ze se body daji nasbirat po malych kouscich v horsich zurnalech snadneji nez publikovat v tech nejkvalitnejsich - ale neni to neco, kvuli cemu by to hodnoceni nefungovalo. To ze vyssi IF se hure zlepsuje ma velmi jednoduchy duvod - do IF se zapocitavaji i autocitace (a ty byvaji u vsech praci zhruba stejne cetne a nijak neodrazi kvalitu - pouze kontinuitu vyzkumu autora) a u horsich zurnalu tvori treba 50% a u tech nejlepsich treba jen 2% - jako matematik (i Pooh) uz snad rozumite.

Vy byste doporucoval financovat vedu podle produkce citaci? Fajn, jsem pro. Tenhle udaj si na WOS vyjedete pro kazdou instituci na 5 sekund. Jen pro vasi informaci, jsem si udelal analyzu Masarykovy university (cele - nevim kolik vedcu a studentu, ale asi hodne) a UOCHB (ustav o ca. 150 vedcich a ca. 200 studentu) za poslednich (necelych) 5 let (2004 -2008).

MU - 6173 citaci na prace z tohoto obdobi
UOCHB - 4228 citaci

Pokud by UOCHB tedy dostal 2/3 dotace na vedu cele MU (nikoli jedne fakulty), tak to bych bral!

Tohle by teda byla sakra radikalni reforma a hodne lidi by se divilo, jake vysledky by to prineslo...
04. 04. 2008 | 09:42

prirodovedec napsal(a):

M.H., prof.Z.: Napsal jsem, ze si vice cenim produkt "absolvent". Melo byt zrejme "produkt" absolvent a souhlasim plne s:

"...vedomosti a rozsireni schopnosti studenta..."

Slova, ze "student je klient", povazuji diky bile knize a prof. Mateju za prilis zprofanovana a zjednodusujici.

Nepsal jsem, ze se nutne maji dle tohoto ukazatele rozdelovat penize na vedu. Napsal jsem, co si cenim a proc.

Znovu zduraznuji: soucasny system hodnoceni je plny slabin (viz prof.Z.). Nektere slabiny se odstranuji, ale presto dle mne zkolabuje po nasazeni, a tim se mnohe vyresi. Mne tento system vyhovuje, protoze v nem vidim podobne moznosti jako M.H. pri porovnani sveho ustavu s MU a vznik takovych bizarnosti bude mit lecivy ucinek.

Jinak receno: "impakt vedce" na spolecnost je podle mne prostrednictvim jeho zaku, jejich navyku, vzpominek, napodobovani pozitivniho prikladu, potlacovani negativniho, rozvijeni nauceneho. Az zaci zemrou, vzpominky zaniknou, jmena budou zapomenuta, IF bude davno nahrazen necim dalsim, pripadne zanalyzovan historiky z pohledu, jak se komunita chovala, aby maximalizovala kriteria a ne aby prinasela poznatky a pomahala lidem rozsirovat poznani a vzdelanost.

Pouze nektere vedecke pristupy pretrvaji a dostanou se do ucebnic a k vyuziti (je znamo, jak kolisa behem let podil dale vyuziteho zakladniho vyzkumu :) ?). Mnozstvi odpublikovaneho zustane na pametovych mediich a vetsina bude nectena, nezajimava a mozna pak znovuobjevena i "vzdelanym prumerem".

Pokud ovsem vedci honici se za excelenci a IF nezanedbaji svoji osvetovou roli natolik, ze se da prednost nejakym pavedam a degeneraci civilizace.

Cili krome velkych cilu se schopnymi doktorandy (slehacka na dortu "slizavana zejmena AV" :) ), je nutne budovat celou pyramidu a v ni klast na rozvoj tvurcich pristupu a metod vedecke prace.

Je pak tristni, kdyz nasi supervedci jsou ochotni soutezit podle alchymistickych metod :) mozna proto, ze jim to vyhovuje, mozna proto, ze ty metody vedecke prace nemaji az tak zazite - umi s nimi jen ten svuj vyzkum, ale aplikovat je uz neumi ...

Zkratka dusledne prosazovani uvedenych kriterii povede k snizeni ochoty ucastnit se a poradat "nebodovane akce": tj. neni duvod dale vydavat ruzne lokalni casopisy a prispivat do nich, poradat lokalni setkani, konference, ztracet cas na poradani olympiad pro studenty, psat kapitoly do knih, venovat se individualne studentum (pokud z nich neco nekapne), atd.

Cili i VS se konecne zacnou chovat jako ustavy Akademie ved :).
04. 04. 2008 | 11:49

ad1 napsal(a):

Diskuse je bohata, je to dobre, protoze u nas se o vede doposud hovorilo malo a kdyz, tak ucelove falesne, jako o tresnicce na dortu apod. Bohuzel zakladni parametry podpory vedy u nas byly podobne jako i dalsi parametry politicke, ekonomicke, nastaveny jiz v devadesatych letech individui kolem soucasneho nejvetsiho vedce a znalce vubec, sediciho a radiciho z Hradcan. A tento trend pretrvava. V cem jsou zasadni problemy: V CR nebyly nikdy stanoveny strategicke zamery vyzkumu a vyvboje. Vsichni predesli predsedove AV se vyjadrovali ve smyslu, at si kazdy dela co chce, myslim na AV. To je ale anarchie a ne demokracie. Kdyby tak postupovali v USA, jiz davno skrachovali. Davam v tomto kontextu plne za pravdu "badatelovi". Pak cely tzv. vyzkum v CR probiha uplne ad hoc, v zavisloti kdo se kam jako mlady vedec dostal, tam neco udela, vrati se a jeho cinnost je najednou temer nulova... Neni mozne proste mit vysoky ohlas ve svete, kdyz mastite vyzkum v oblasi i 50 let stare. A dalsi punkt- Rada vlady predstavuje podivne teleso, urcite ne vykonnych a svetem uznavanych vedcu, osobnosti. Ta pak urcuje pravidla ode zdi ke zdi a meni se to prakticky kazdy rok. Tim, ze tomu lidi co tam sedi prakticky vubec nerozumi, jsou schopni neco pausalne spichnout a sprznit tak, ze hodnoceni dle takovych pravidel je prakticky nonsense. Profesor Laufberger kdysi rikal, ze jenom zhruba jeden vedec z 300 je na AV schopen originalne myslet. To zas souvisi s tou citovanosti. Ale beda, pro rok 2008 jde na vedu mizernych 0.46% HDP CR, nejmin za poslednich nekolik let! A vedeni AV mlci. Vime, ze prumer EU je 0.7%, a tak dale. Veda je komplexni cinnost a hodnoceni jejich vysledku neni mozne urcit jednim cisilkem, nezavisle vubec na tom jakym. Menit pravidla za hry je typicke mafianstvi, ktere kvete i v ceske vede. Co s tim?
04. 04. 2008 | 13:20

badatel napsal(a):

to ad1,
pro mne je klíčová Vaše informace, že "na vědu jde mizerných 0.46% HDP ČR, nejmíň za poslednich několik let! A vedeni AV mlčí. Víme, ze průměr EU je 0.7%, a tak dále.".
To znamená že ODS oklamala masu lidí pracujících ve vědě a výzkumu volebními sliby, jak bude vědu podporovat. Měla rovnou říci, že podprůměrně vzhledem k EU a většina inteligence národa by ji ve volbách hlasy nedala.
To, že vedení AV ČR mlčí mne nepřekvapuje a la přísloví : koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
04. 04. 2008 | 14:23

jirizlatuska napsal(a):

Michalu Hockovi: Zjednodusujete to asi stylem, jako kdyby nekdo o Vasi praci napsal, ze je to jen slevani kadinek, tak co na tom vidite.

Nikde jsem nerekl, ze by se mely pocitat publikace nebo citace bez rozliseni. Musite mit oborovou analyzu, z ni prinejmensim spocitat frekvence, normalizovat, ze zakladu odriznout outlays, pak vzit Waringova cisla, atd. Nerikam, ze je to jedina moznost, ale ja tu nejsem od toho, abych za nekoho delal jeho praci - jen konstatuji, ze ta v soucasne dobe odvedena je spatna (a souhlasim s prirodovedcem, ze je jiste, ze to tak nemuze dlouho prezit).

Musite zohlednit podstatne rozdily mezi disciplinami (je na datech dolozitelny fakt, ze svetove kvalitni humanitni obory publikuji jednu publikaci v pomeru na deset, ktere pro stejny efekt museji vyprodukovat chemici) - podotykam, ze MU na rozdil od UOCHB je slozenim fakult predevsim humanitne zamerenou skolou.

Dale musite vzit data spolehliveji pokryvajici vsechny discipliny, nikoli data z WoS. je jednoduche si vytahovat tricko, kdyz je Vas ustav v discipline pokryte citacemi vice nez 90procentne ve Wos, zatimco rada jinych disciplin je kolem 40 procent.

--

Vase zduvodneni znevyhodneni vysokych IF casopisu mi smysl nedava. Autocitace zadarmo zvysuji IF casopisu, tim se clanky v takovem casopise opublikovane a (nespravne) timto IF pausalne oznamkovane dostavaji naopak do pozice zvyhodnene. Reedijk a Moed maji clanek (mel by vyjit v cisle 5 nebo 6 rocniku 63 v casopise Journal of Documentation) ukazujici, jak se da casopisu z 2.3 na 4.6 behem dvou let, pricemz polovina z toho byly citace ve vlastnich editorialech toho casopisu mirici dovnitr.

Nedenuncuji nijak WoS, nijak nezpochybnuji relevanci uziti dat z ni v ramci konkretnich oboru, pro ktere je vhodna. Pouze tvrdim, ze pokud maji byt pro ucely rozhodovani o verejnych prostredcich uzita data pouze z WoS a jeste ktomu na bazi IF casopisu misto individualniho impkatu publikaci, plus ze to rozhodovani ma vyloucit bezne mechanismy posuzovani kvality zalozene na peer review, je to vecne i metodologicky chybne (a take neverifikovatelne).

--

A samozrejme nechci verejnymi penezi urcenymi na vyzkum platit vyuku. Rikam jen, ze verejnymi prostredky ma byt primarne podporovan zakladni (na konkretni produkty neorientovany) vyzkum ve spojeni s univerzitnim vzdelavanim. To neni nic proti nebo pro nejake instituce, dlouhodobe se vyjadruji o tom, ze by nemel platit monopol vysokych skol a ze by VVI mely mit moznost akreditovat studijni programy, aby mohly mit studenty. (Pisete, ze je presto mate -- kdo jim dava diplomy, komu se pocitaji jejich publikace, je skutecne ucelne drzet prednasejici v dvojich uvazcich jen kvuli temto vypomocem?)
04. 04. 2008 | 15:03

Michal Hocek napsal(a):

Pane profesore,
dobre vite, jak to s doktorandy na AV je (a tusim, ze k tomu stavu jste tehdy, kdyz se o tom rozhodovalo, vyznamne prispel). Moji doktorandi jsou studenty PGS studia VSCHT nebo UK, ale skolici pracoviste (na zaklade smlouvy) je UOCHB a ja jsem skolitel, ktery vede jejich vedeckou praci. Publikace se samozrejme pocitaji nam, protoze tu vedeckou praci delaji u nas.
Nerozumim vasi poznamce o dvojich uvazcich - uvazek mam jen jeden (UOCHB), ucim jako externista (a zadarmo). Ten system (aspon v chemii a mezi nasim ustavem a smuvnimi VS = UK a VSCHT) funguje velmi dobre a nemyslim si, ze je nutne abychom si paralelne akreditovali doktorske obory jako UOCHB a prednaselo se vse paralelne nekolikrat pro par lidi.

Ten primer s citacemi jsem pouzil schvalne - nikoli abych si tahal tricko, ale na dukaz toho, ze pouziti skutecnych citaci by vedlo k mnohem vetsi diferenciaci toho vysledku nez pouziti IF s oborovymi mediany - to byl ten point. To by byla kazdopadne HODNE RADIKALNI reforma (i kdyby se to korigovalo kdovijakymi faktory)...
04. 04. 2008 | 15:32

jirizlatuska napsal(a):

Vaclavu Hockovi: Docela by mne zajimalo to Vase tuseni, o kterem pisete v zavorce. Na prislusnem vyborovem jednani jsem navrhoval zmenu, ktera by umoznila VVI akreditovat studijni programy a mit vlastni studenty. Tu zmenu nedoporucilo ministerstvo skolstvi a ve vyboru byla velkou vetsinou zamitnuta. Zminoval jsem se o tom i na plenu senatu pri projednavani prislusne novely zakona o vysokych skolach, http://www.senat.cz/xqw/xer...

Muzete upresnit, k cemu jsem mel podle Vas vyznamne prispet? (Pri projednavani zakona o vysokych skolach sameho z roku 1998 jsem nebyl ani zakonodarce, ani rektor.)

--

"Skolici pracoviste" je termin z doby pred 1989. Rozumim tomu tak, ze mate smlouvu na to, ze UK a VSCHT Vam poskytuji sve studenty, abyste si mohli vykazovat jejich publikace. kdyz za ty publikace dostanete institucionalni financovani, nedivim se tomu, ze pak ucite "zadarmo" (UK a VSCHT ale maji sve doktorske studenty, ktere si vykazuji v impozantnim pomeru doktorskych studentu k ostatnim, kdyz se na ty skoly ale podiva zvenku, musi na zaklade cisel konstatovat nizkou produkci, kdyz se uvazi vysoke pocty doktorandu, jako napr. zminka na str. 3 v mezinarodnim srovnani http://www.cwts.nl/Cwts/Sta...). Popisujete stav, ve kterem ve Vasem oboru neexistuji nezavisle "skoly", kterymi by se lisily UK, VSCHT a UOCHB. neco jako, kdyby byly v Cambridgi, MA, obory, ktere kdyz nekdo uci na MIT, automaticky si ho na to vezmou i na Harvard, a naopak.

Tohle fakt povazujete za stav, ktery je zadouci??
04. 04. 2008 | 16:31

Michal Hocek napsal(a):

AV ma podobne smlouvy se vsemi universitami (MU nevyjimaje - akorat nas ustav z logistickych duvodu smlouvu s MU nema - brnenske ustavy AV ji nepochybne maji) a nevidim na tom nic spatneho ani pro jednu stranu.

Nezavisle "skoly" samozrejme existuji, ale ty 3 pracoviste maji spolecnou oborovou komisi doktorskeho studia Organicke chemie a studenti si muzou volne zapisovat predmety vyucovane na UK nebo VSCHT prednasene mistnimi nebo externisty z AV podle sveho zamereni (treba chteji kurs cukerne chemie, ktera se treba dobre dela na na UK a pak treba kurs organokovove chemie, ktery dela vyborne VSCHT). To povazujete za nezadouci? Studenti to rozhodne vidi jinak.

Postavit to tak, ze "mate smlouvu na to, ze UK a VSCHT Vam poskytuji sve studenty, abyste si mohli vykazovat jejich publikace" je teda demagogie jdouci za hranici slusnosti, ze se mi na to ani nechce reagovat. To povazujete doktorandy za "otroky" poskytnute nekym nekomu, aby si privlastnil plody jejich prace? Je videt, ze uz si asi ani nepamatujete, co znamena skolit doktoranda - samozrejme dobry doktorand dokaze vyprodukovat spoustu vedecke prace, ale pouze tehdy, kdyz ma kvalitni tema, dobre zazemi a dobre vedeni a kdyz do nej skolitel hodne investuje sveho casu a zkusenosti. Studenta nemuzete nutit, aby sel k nejakemu skoliteli nebo na nejaky ustav - student si vybira a ti lepsi studenti samozrejme moc dobre vedi, kdo je kdo a ve ktere skupine se dela dobra veda - proto jsou skupiny (na AV i universitach), ktere maji doktorandu hodne a skupiny, ktere jich maji malo (nebo zadne).
04. 04. 2008 | 16:58

prirodovedec napsal(a):

M.H.: Pokud se to bude normovat typickymi oborovymi pocty tak to bude take hodne radikalni, ale zase naopak :). Naznacim:

Pokud vezmu data roku 2006 tak dle verejnych zdroju jste meli cca 350 prepoctenych pracovniku.

165 mil. dotace, 112 z projektu
a 611 z trzeb (velmi pekne).
MU mela institucionalni dotaci 112 mil (na specificky vyzkum), coz je zrejme ekvivalentni Vasim 165?

(dale 1570 mil na "studenty", asi zrejme mensi trzby :) a projekty kolem 600 mil. - nehledal jsem presna data a cca 1400 prepoctenych akademickych pracovniku (nutno pridat ostatni), kteri tedy vetsinou ucili - viz pomery dotaci a projektu).

Pokud srovnam SR index Vas cca 24 a MUNI cca 32 a porovnam s Vasim nazorem tak zrejme mate narok na 3/4 penez MUNI (tj. zalezi na objemu, pokud bych mel vyse pravdu tak ted dostavate ve stejne kategorii cca 3/2 :) ).

Dale pokud bychom pristoupili na to, ze se "to" ma normovat dle prof.Zlatusky (a vetsina jsou spolecenske vedy na MUNI) jistotou desetiny, tak se napr. muzete dostat k tomu, ze cislo MUNI se musi dale upravit cca krat ((1-k) + k *10), kde k je z (0,1) a rika, kolik z produkce MUNI je ze spolecenskych ved :). Dusledky znaci ...

Jinak poznamenavam, ze psano ve spechu, a pripadne chyby povazujte radeji za zamerne :) a doporuceni o vzorcich trochu vice premyslet.

Jinak poznamenavam, ze dle mne zvyhodnujici/znevyhodnujici deleni IF medianem je "vedecko-spolecenska mrtvola" a doufam, ze RVV to uz vi :) a budme zvedavi, co z nich vypadne.
04. 04. 2008 | 17:07

jirizlatuska napsal(a):

Michalu Hockovi: Doktorand neni otrok, ale student, prepokladal bych, ze na skole, ktera ma vpodstate kompletni kapacity na to, aby tam doktorska studia probihala (nechavam stranou drobnosti typu sem tam nekoho zvenku, na cemz neni ani nic spatneho, ani nezadouciho).

Samozrejme, ze kdyz je vedle tento druh pomocneho ustavu (to nemyslim pejorativne), ze do tech smluv skoly pujdou. Skutecne rozruznene prostredi s institucemi, ktere jsou venku videt a maji beznou strukturu (viz kategorizace z manualu Frascatti) z toho ovsem nedostanete.

S timhle prekrybanim vedle sebe umistenych skol a ustavu, ve kterem vsechno splyva v jedno, mi neni jasne, jak chcete zamezit vedeckemu samoplozeni, protoze to je proste soucasti systemu (vyjma toho, ze po ziskani Mgr. jde ten absolvent na PhD skutecne ven, tj. ne mobilitu behem zdejsiho studia, ale opravdove studium se vsim vsudy od zacatku do konce na zahranicni skole). Systemove mi to prijde hodne nestastne.

Ale myslim, ze odbihame od tematu, ktery mam v blogu. I komentovani nevhodnosti IF nebo dat z WoS jsem se tematicky venoval jinde. Dluzite mi tu odpoved, za co strasneho ja osobne prispel v tom podle meho soudu neprilis stastnem institucionalnim usporadani, ale to je konec koncu take mimo tema.
04. 04. 2008 | 17:57

Jan Konvalinka napsal(a):

Chtěl bych podpořit poslední poznámku Michala Hocka. Dneska nikdo nemůže "poskytovat své studenty". Důležitým rysem našeho systému je skutečnost, že "nejsou lidi". Talentovaný, angažovaný student je vzácné "zboží", je po nich velká sháňka a opravdu si mohou vybírat. Studenti to ostatně velmi dobře vědí, orientují se sami (a zejména s využitím WoS, pane profesore!) a zatraceně pečlivě si vybírají. Na špičkových pracovištích (ať už Akademie nebo VŠ) dostávají vedle žebráckého stipendia ještě velmi slušně placené úvazky, a všichni jsme rádi, když ti dobří zůstanou u nás (a nejdou třeba do UK nebo USA, což se stále častěji děje). Mimochodem, pro dokreslení Michalových údajů: já mám ve své laborce na Akademii věd teď 2 postdoky (USA a Svédsko), 7 PhD studentů, 4 diplomanty a půlku laborantky. U Václava Hořejšího, Antonína Holého, Pavla Jungwirtha, Jana Tachezyho (abych jmenoval současné špičky na VŠ i AV) to vypadá zrovna tak.
Abych odpověděl na Vaši řečnickou otázku ze závěru: ano, toto považuju za stav, který je žádoucí.
04. 04. 2008 | 18:02

jirizlatuska napsal(a):

Janu Konvalinkovi: O.K., bereme to jako jednu velkou virtualni skolu. To "radi, ze zustanou unas" se jmenuje samoplozeni, nebo pro to pouzivate jine jmeno? Nezpochybnuji vyber, atd., to je samozrejmost. Stejna samozrejmost by ale mela byt odlisitelnost tech instituci ve smyslu "skol" ve kterych se bude student pohybovat, kdyz na danou skolu bez uvozovek pujde. Nepovazuji za dobre, kdyz takove prochazeni ruznymi vedeckymi prostredimi ve smyslu druheho odkazu na Richarda Feynmana, ktery mam vyse, u nas vubec nemuze probihat, nebo probiha jen v jakesi tuzemske "light" variante stazi na zahranicnich institucich (protoze preci o toho dobreho studenta nemuzeme prijit - to je pravy opak toho, co slysel Feynman na MIT od Slaytera...
04. 04. 2008 | 18:06

Jan Konvalinka napsal(a):

Prof. Zlatuškovi: tím "zůstanou u nás" jsem myslel "budou studovat PhD v ČR", protože by jinak mohli do ciziny, což stále častěji dělají. Jinak s Vámi souhlasím, že "samoplození" je jev nežádoucí. Po PhD se typicky odchází na postdoka do ciziny, pak by měl následovat návrat a samostatná kariéra v průmyslu či vědě - a tady to drhne, v tom se shodneme.

Ta jedna virtuální škola, o které mluvíte, je skutečností. Např. oborová rada "biomedicína" zahrnuje všechny příslušné pražské ústavy Akademie věd plus VŠChT plus několik fakult UK. Studenti se mezi nimi volně pohybují, vybírají si přednášky, školitele a témata. Já myslím, že je to skvělé, studenti si to myslé taky, a "odlišitelnost institucí" je mi úplně, srdečně a naprosto fuk.
04. 04. 2008 | 18:23

jirizlatuska napsal(a):

Janu Konvalinkovi: Je-li v Praze _jedina_ virtualni skola, vidim jako velky problem netrvat na tom, aby studenti, kteri na ni byli na pregradualni urovni, nemeli vicemene povinne jit delat PhD mimo. (Pokud tim zustat v CR neminite jit do brna, coz mi zase jako velka dira do sveta nepripada.)

V trojstupnovem studiu by nemeli s tim, aby sli na jinou insituci, cekat az na postdoca. To ovsem navrhujete (kdyz vezmu jako fakt, ze vsechna prazska pracoviste jsou soucasti jedne virtualni Narodni univerzity v Praze).
04. 04. 2008 | 18:29

Michal Hocek napsal(a):

Samoplozeni ve smyslu, ze student udela bakalarskou, diplomovou i disertacni praci v jedne laboratori a pak tam dostane stale misto a zustane az do duchodu je samozrejme nezadouci. Nicmene nevidim problem v tom, ze student udela diplomku na VSCHT treba na chemii kalixarenu, pak treba udela PhD u me na UOCHB na nukleovych kyselinach a pk odejde na postdok do zahranici na jeste nejakou jinou chemii. Krome toho (urcita) mobilita tu je - z mych soucasnych 11 PhD studentu jsou 2 z STU Bratislava, 2 z UPJS Kosice, 1 U Pardubice, 4 z VSCHT a 2 z UK. Rad bych mel i doktorandy ze zahranici, ale narazi to na problemy: zahranicni student, ktery neumi cesky musi platit skolne a system nekterych zemi neni kompatibilni s nasim = ted jsem mel zrovna zajemce o PhD v me skupine z Irska, ale musel jsem mu oznamit, ze v CR musi mit napred "master degree" (Mgr.) a nemuze nastoupit na PhD rovnou z bakalare, jako je to zvykem v USA, UK a Irsku. S odchodem doktorandu do zahranici se musime snazit soutezit nabidkou kvalitnich temat a vedy - kdyby odesli vsichni, tak tu zadnou vedu neudelame.

S tim lobbingem proti skoleni na AV vam mozna krivdim, ale universitni lobby v polovine 90-let to zpusobila. Soucasny stav se ale uz zavedl a funguje velmi dobre, takze neni treba delat zase revoluce a akreditovat si paralelne stejne obory na 5 ustavech a fakultrach v jednom meste...
04. 04. 2008 | 18:45

Michal Hocek napsal(a):

Ta "vitrualni universita" plati samozrejme jen pro doktorske studium. Nevim, proc by meli lidi nutne odchazet na PhD z Prahy - naopak, ta virtualni universita jim dava spoustu moznosti si vybrat nejen prednasky, ale i skolitele a ustav, kde v ramci oboru muzou zkusit uplne jinou chemii nez delali na diplomku. Samozrejme si student muze vybirat ze vsech moznosti - Praha (UK, VSCHT nebo ustavy AV), Brno, Pardubice, zahranici - v tehle konkurenci to "samoplozeni" prave nehrozi.
04. 04. 2008 | 20:08

prirodovedec napsal(a):

Mh.H., prof.Z., J.K.: Dekuji za vysvetleni pojmu samoplozeni. Dale dekuji za vysvetleni, ze moderni schopny student ma cestovat mezi univerzitami (celosovetove), a predevsim nema delat PhD tam, kde dela MSc. (plus postd-, a pak zamestnani).

Je pak jasne, ze pak musi byt zcela logicke pro zucastnene, aby se nutne zmenilo financovani VS (presneji jejich oboru, ve kterych je to zvykem a je to pozitivni).

Cestujici schopny student neprinasi nic zpet danovym poplatnikum sve zeme, kteri mu VS zaplatili a dane tez bude platit jinde (vicemene jde z pohledu CR poplatnika o "brain drain"), nelze ho v ni udrzet z nasich financi a neni to ani v demokracii mozne jinak :).

Cili at plati a plne nakladove skolne (byt pomoci stipendii,
ci pujcek, ci odlozene).

Byl bych ale v te souvislosti rad, kdyby napr. prof.Z. nabidl odkazy na nejake statistiky celosvetove a v CR, charakterizujici miru samoplozeni v oborech a ruznych zemich (ocekavam samozrejme miru samoplozeni napr. v USA chemii blizkou nule a u nas napr. ve stavebnictvi blizkou jedne skoro jiste) a dale studie na tema kolik absolventu VS v CR odchazi a vraci se a kolik se nevraci.

Zrejme by to vedlo k jasnemu pohledu na navrh nekterych reforem tak, aby se delaly ne pro vsechny VS stejne, ale oborove. Protoze WoS kriteriim chemika se ten stavar asi smeje (i kdyz posledni roky mu mozna tuhne usmev na rtech :) ).

Dekuji take, ze jsem pochopil, ze AV a bio obory a chemie je i u nas jiny svet nez ostatni obory, a to i prirodovedne (viz Vase poznamky o pouzivani WoS studenty v kombinaci s mezioborovou ruznosti popsanou prof.Z., matematicti talenti sleduji asi spise Math.Rev., informatici - to asi vi prof.Z., atd). Predstava architekta sledujiciho WoS je pro mne skvelym nametem :).

Ono je to Vase propojeni a specificnost logicka pri pohledu na ruzne i ekonomicke ukazatele pocinaje VSCHT, ktera se zcela (i statisticky vyznamne) vymyka ukazatelum ostatnich VS a je na projektech hluboce existencne zavisla a logicky provazana s casti ustavu AV popsanym zpusobem. Ono to take pak vysvetluje, jak vznikla nektera kriteria a i pusobeni drivejsich i soucasnych lobby (to kolem toho nesmysleneho IF medianu jeste bude asi legrace :) - nechcete to tady nekdo hajit? At se pobavime.).

Je proto dle mne logicke, aby
bylo oborove financovani a rozhodlo se dle priorit kolik, ktery obor v CR dostane.

A udelat spise kategorizaci: drahe obory (odhaduji: kosmicky, chemicky, nano-, bio-, lekarsky vyzkum), stredne drahe obory (materialy, inzenyrske, hightech, informatika), levne obory (historie, matematika, ekonomie, ...).

Pravdou ovsem asi je, ze kdyz zrusime cely vyzkum v CR napr. v informatice, tak na vyznamnejsi rozsireni penez pro chemicky ci lekarsky vyzkum penize neziskame.

Cili jak jsem jiz uvedl, drahe obory se musi pohadat mezi sebou, ktere se zavrou a ktere ne nebo zit za soucasne penize a pritahnout ty evropske (nejen na synchrotrony ale hlavne na provoz), protoze napr. ani zruseni vyzkumu vsech spolecenskych ved zadny drahy obor nezachrani.
04. 04. 2008 | 20:13

prirodovedec napsal(a):

M.H., prof.Z.: Protoze jste nereagovali, predpokladam, ze s mym nastrelem "cisel" pro Vase penize na vyzkum souhlasite?
04. 04. 2008 | 20:17

Michal Hocek napsal(a):

Piriodovedec: Na vas prispevek jsem nejak zapomel reagovat - jste podezrele dobre informovan! Jeste bych k vasim cislum doplnil, ze mimorozpoctove prijmy UOCHB jsou po zdadeni (25%), takze ta zaplacena dan je zhruba stejna, jako ten prispevek od statu z VZ (to jen pro poradek - predpokladam ze MU na dani z prijmu 200 milionu nezaplatila). Nevim, jestli se da souhlasit s tou produkci citaci (nebo IF) humanitni versus chemie 1/10 - ja tohle opravdu nevim. Mozna to vi Prof. Zlatuska - pokud by to tak celosvetove bylo, tak by asi vas vypocet byl spravny.

Myslim, ze je blbost rusit plosne nektere obory, ale naopak v kazdem oboru usilovat o kvalitu a soustredit penize do nejkvalitnejsich skupin. Coz ovsem neznamena, ze ty mene uspesne se musi zrusit - VZ je jen jeden z moznych zdroju financovani a nic nebrani tem, kteri na zaklade hodnoceni treba dostanou mene, si najit nahradni zdroje treba vetsi spolupraci s prumyslem nebo praci na "tajnych statnich zakazkach" (ktere tu tolik prosazuje Badatel).

Jinak s tim placenim skolneho souhlasim - vetsina nejlepsich postdoku bohuzel zustava v USA danovy poplatnik z toho nic nema (prestoze jim studium zaplatil). Splaceni skolneho by bylo spravne.
04. 04. 2008 | 20:38

prirodovedec napsal(a):

M.H.: Dekuji za reakci, rekneme, ze ty informace jsem vygoogloval :) (tu dan jsem prehledl), jak vite, slo mi spise o "hrani" s cisly, protoze se mi ta Vase jista rezolutnost nezdala :).

Skutecne jsem pred nekterymi Vasimi cisly smekl a je videt, ze jste spicka a ze Vas "normalni" reforma neznici (bylo tam take cca 280 mil. zisku plus znacny rezervni fond :) ) a casem, az skoro vse zde bude privatni, Vas rad nekdo koupi (az z Vas budou delat akciovky, starejte se o prava zamestnancu na akcie a dejte mi vedet, take si koupim :) ).

Takze, jak jsem vydoloval "potrebne", jen jsem je zaramoval a pustil se do tech hratek, abych upozornil, ze nektere koeficienty to mohou trochu nabourat (tim nerikam, ze s "jistotou desetinasobku" :) zminenou prof.Z. souhlasim) a ze "reformy pres cisla" mohou dopadat jinak nez vypadaji pres puvodni hesla.

Co se tyka oboru souhlas - jen jsem tim chtel rici, ze pokud se budou rvat o stejny balik penez, budou nektere umlaceny jako celek (plyne dle mne ze soucasnych vzorcu - ladici korekce moc nepomohou).

Dle mych informaci VZ maji skoncit a penize se pak naliji do institucionalniho vyzkumu (cili deleni dle IF).

Co se tyka skolneho, jste korektni a konzistentni (ja jsem stale jeste proti, i kdyz z duvodu spise metody).

Kazdopadne dekuji za zajimavy pohled do luna AV :).
04. 04. 2008 | 21:16

Michal Hocek napsal(a):

Obavam se, ze v podminkach naseho maleho rybnika neni mozna jina reforma nez pres cisla. Je zrejme, ze je tady cela rada velmi kvalitnich skupin (a podotykam, ze tim nemyslim jen UOCHB, ale radu skupin na jinych ustavech AV a universitach), potom hodne takovych slusne prumernych a spousta podprumeru a nekdy primo nicoty. Peer-review provedene nezavislymi svetovymi vedeckymi spickami by samozrejme bylo idealni, ale nerealne. Peer-review provedene ceskymi vedeckymi "celebritami" uz se parkrat vyzkouselo a vzdy z toho v zasade vyslo, ze jsme vsichni stejne skveli a svetovi -takze to taky nefunguje. Jedina cesta jak tedy nejak dokazat rozdilnou uroven instituci a skupin je udelat nejaky zebricek s cisly. A nejlepsi (nebo chcete-li nejmene spatna) moznost je hodnoceni s pouzitim IF. Nebude to uplne spravedlive, ale porad to bude lepsi (i spravedlivejsi), nez plosne rozdeleni penez vsem, kdo o sobe tvrdi, ze delaji vedu. Oborove mediany jsou samozrejme blbost, ale na druhou stranu jedina moznost, jak aspon radove porovnat ruzne obory. Myslim ale, ze i tim nedokonalym algoritmem RVV vyjde docela verohodny zebricek - dobri vyjdou dobre, prumerni prumerne a spatni spatne. Pres vsechny nedostatky je to zatim nejlepsi pokus, ktery tu kdy byl. Jsem si jist, ze uz jen ten fakt, ze se hodnoti a jde (poprve skutecne) o penize bude mit velmi stimulacni vliv na vedeckou produkci a pokud vedci z oboru, kde v IF zurnalech neni moc zvykem publikovat (prestoze v KAZDEM oboru takove casopisy jsou), v techto casopisech zacnou (vice) publikovat, tak to bude jen dobre (pro ne i pro ceskou vedu).
04. 04. 2008 | 22:13

jirizlatuska napsal(a):

MH: Pet stejnych doktorskych programu na specifickou cast chemie v Praze. To bych chapal, pokud by na kazdem z nich byl nobelista, jinak je to handicap nedostatku koncentrace kapacit. Studenti se porad pohybuji po nekolika hnizdech jedne rodiny bez toho, aby travili cast vychovy v rodinach jinych. Plus problemy z heterogenity podminek studia, atd. Na to, jak ma vypadat fungujici univerzita uvnitr mam pomerne silne nazory a tady na to neni prostor (nechce se mi to take psat do toho maleho okynka), ale Nrodni univerzita v Praze teto struktury ma hodne daleko do skoly, ktera by se casem mohla objevit ve svetovych zebriccich na nejake slusnem miste.

prirodovedec a MH: To, ze by mel student vracet prostredky, mi prijde zcela zcestne (Vodnanskeho proslov v pisni Orientalni spion konci slovy "Touto formou vraci Petr Skoumal spolecnosti to, co do nej investovala" a mineno je studium v Brne -- nebyt rezimu prd rokem 1989, tyto floskule by vubec nemohly byt takto uzivany, i tehdy pusobily komicky). Ucel verejneho financovani vzdelani je v poskytovani moznosti rozvijet talent, schopnosti, atd., neni to investice do otroka nebo nevolnika. Pokud dostane mlady clovek prupravu, ktera mu uozni se dobre uplatnit napr. v americke laboratori, naprosto dokonale to splnilo ucel toho verejneho financovani vzdelani. je otazka, jestli ma stat na plne pokryti takovych naladu, jak to propojit se zpetnou vazbou na kapcity, atd. - zde ma skolne naprosto legitimni misto. Divat se na to ocima predlistopadoveho rezimu, kteremu bylo pred povolenim vystehovani treba zaplatit naklady na studium protoze to davala delnicka trida jen bezplatne jen tem, kteri dal na domaci pude budovali svetle zitrky pro delniky, rolniky a pracujici inteligenci, je ve slusne spolecnosti zcela absurdni. To byste rovnou mohli zavest nejakou obdobu vyjezdnich dolozek v podobe kauci uplnych nakladu pro kazdeho, kdo prekracuje hranice smerem ven -- co kdyby se ten clovek uz nevratil, ze?!

(Bohuzel cast tohoto uvazovani citim v nekterych castech predbeznych verzi Bile knihy, urcite se k tomu v te souvislosti vratim podrobneji nekdy pozdeji.)

Jsem priznivcem skolneho, nikoli vsak kvuli vraceni nakladu. Zaroven jsem presvedcen, ze vzdelani ma vetsi pravo na verejne finance (ve smyslu vyjadreni verejneho zajmu na povzbuzovani schopnosti lidi bez specifickeho cileni k nejake konkretni hospodarske kauze) nez zakladni vyzkum (o aplokovanem nemluve, tam vidim malo duvodu typu verejneho zajmu a naprosto dominantne duvody vazane na subjekty trhu a jejich pozici vuci konkurentum).

MH, Prirodovedec k desetinasobku: presne tento priklad mel Sandstorm ve sve prezentaci k analyze publikacni vykonosti ruznych oboru v Australii na podzimni WCU-2 konferenci na shanghajske Jiao Tong. Nemam obecna cisla, pouzil jsem jen konkretni pomer od scientometra, ktery se tomu problemu skutecne venoval.

prirodovedec k financim: Ta cisla vypadaji realisticky, ale musim se priznat, ze si tyhle veci ani orientacne nepocitam. Vim, ze "efektivita" vyzkumnych zameru i grantu na univerzitach obecne i MU konkretne vychazela velmi vysoko ve srovnani s AV (bez ohledu na to, ze ten ukazatel efektivity povazuji za nesmysl), takze ten vypocet tak nejak asi vyjde. Mam take dojem, ze nektere z argumentu "duverne" sdelovanych z luna RVV smerem k nespokojenym vysokym skolam kolem reformy znely jako ujistovani vysokych skol, ze v novem systemu na tom budou lepe, nez AV a ze se tento rozdil bude zlepsovat ve prospech skol (nemam to verifikovane a obecne tomu zdroji moc neverim). AV take z tech penez plati uplne vsechno vcetne administrativy a uklizecek, takze dost dobre pomerove nemuze vychazet prizniveji, nez vysoke skoly. Ta cisla mi ale prijdou nnepodstatna ve srovnani s tim, ze ma nejdriv vypadat verohodne navrzeny mechanismus, ktery musi kvantitativni metriky korektne stanovene napric institucemi kombinovat se skutecnym hodnocenim. Jsem z Brna, takze mistni priklad: Gregor Mendel publikoval svou znamou praci v platku mistni spolecnosti roku 1866 a do zacatku 20. stoleti tomu nikdo nevenoval zadnou pozornost, natoz ze by to citoval (pochybuji, ze by ten platek mel IF). Podle metrik by nedostal nic. Namitnete, ze to je prehistorie vedy. Pak vezmeme Barbaru McClintockovou a jeji publikacni a citacni record ze ctyricatych let -- Carnegie Institution ji poskytovala financovanibez grantu a bez uznani komunitou, presto to byla prace, ktera ji vynesla Nobelovu cenu.

prirodovedec z jineho blogu: Prezentace z brnenskeho seminare jsou ode dneska na http://vzdelavani.physics.m...
04. 04. 2008 | 22:55

jirizlatuska napsal(a):

MH k tomu poslednimu o tom, co jde v malych ceskych podminkach: Uz jsem to psal v 03.04.2008 23:26:19, ale zopakuji to, protoze to opravdu povazuji za zasadni:

Zakladnim principem by melo byt nehodnotit pouze podle mechanickeho kriteria impaktnich metrik, ale zkombinovat to s peer review. To trochu boli, protoze to chce pestovat i mezi temi posuzovateli nezbytnou miru akademicke odpovednosti, ale i tento "vychovny" aspekt by nemel byt prehlizen. Konec koncu: Je-li vedecka komunita u nas tak spatna, ze se nedovede osobne ucastnit nezaujateho a na hodnoceni kvlit zalozeneho peer review, odkud brat viru, ze se stejne potrebne kvality projevi v jejich prakticky provadenem vyzkumu a ze si zasluhuji jedinou korunu ze statniho rozpoctu? Vzdyt jestli nekdo podvadi pri hodnoceni svych kolegu, bude s velkou pravdepodobnosti disponovan i pro to, aby podvadel ve svem vlastnim vyzkumu. To mi prijde jako docela jednoduchy eticky axiom, ze ktereho bych v tech uvahach vychazel.

Jestli neni ceska vedecka obec schopna delat korektne a nepredpojate peer review, pak si mozna nezaslouzi zadne penize z verejnych prostredku. (A fakt, ze si to nezaslouzi i jini, na tom moc nemeni.)
04. 04. 2008 | 23:02

prirodovedec napsal(a):

prof.Z.: Odzadu.

Z ucty k Vasemu oboru podotknu, ze kombinaci metrik a per review by mozna mohla nahradit pekna neuronova sit :). Jinak jiste to Vase pusobive formulovano.

Dekuji za odkaz na Vasi prezentaci. Zajimave.

Ke G.Mendelovi aj neni co dodat.

I ten kvantitativni mechanismus muze vypadat lepe i bez per review (detailni nazory ale nerozvedu, bude to jiz brzy uzitecny vysledek aplikovaneho vyzkumu :) ).

Co se tyka uklizecek: Obvykle jejich naklady na sluzby projektu maji hradit rezie (16%-20%?). Cili nemuze to byt az tak zasadni, jak naznacujete.

Pravdou ovsem je, ze z hlediska nakladnosti vyzkumu maji VS vyhodu, protoze jejich rozpocty dle mne vetsinove zahrnuji
skryte prevody penez ve prospech
nakladu jejich vyzkumu.

Co se tyka skolneho - jsem proti viz jinde nebo az se na to tema rozepisete, jak zminujete.

Nicmene argumentaci: "plati si to cele sam, protoze z toho ti ostatni nebudou mit bezprostredni prospech" respektuji a povazuji sice za tvrdou, ale ferovou v duchu dnesniho liberalniho nahledu (a ne postupu doby minule :), ktere naznacujete).

Rovnez mne pak pripada logicke, ze domorodec bude chtit radeji penize dat mistnimu divadlu nez americke chemicke laboratori prostrednictvim vzdelani jejiho specialisty (viz ten "brain drain").

Cili podobnou aplikaci uvah jakou vedete o oborovych specifikach IF lze vest uvahy o oborovych specifikach i z hlediska prumerne danove navratnosti a zavest oborove skolne podle toho (stropy).

Coz lze jiste pouzit v kombinaci s ideou odlozeneho skolneho (vida, nechtene se diskusi s Vami nakonec sam presvedcim :) ), ktere vlastne muze predstavovat castecnou realizaci ideje - vydelavas v USA hodne? Zaplat pujcku statu na vzdelani. Zajimave :).
05. 04. 2008 | 00:03

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedci k domorodcum: Zacit by se muselo tim verejnym zajmem, coz neni na pet minut. Pak reflektovanim toho, ze nemame "statni", "narodni",. ci "vselidovou" ekonomiku, jiz by byly privatni firmy soucasti -- stejne se na trhu realizuji subjekty, kterym se jedna o sebe.

Jo, a domorodci samozrejme maji v nejake mire co mluvit do toho, co je v jejich zemi verejnym zajmem, to nijak nezpochybnuji. jen tise doufam, ze budou aspon trochu soudni. :-)

Asi se timto hodne lisi pohled vysoke skoly od nejakeho statniho vyzkumneho ustavu -- skola je tu opravdu jen od nakopnuti nahoru schopnosti ve studentech, zbytek ji nemuze zajimat. Statni vyzkumny ustav si hledi toho, aby se dobry vyzkumny pracovnik ralizoval v nem, nikoli nekde u konkurence. (To je jeden z dalsich duvodu pro to, ze mi nesedi ty uvahy o Narodni univerzite v Praze jako konglomeratu departmentu, kterymi jsou fakulty stavajicich verejnych vysokych skol a verejne vyzkumne instituce.)

No a jeste -- "vydelavas hodne v americke laboratori" se taky muze rovnat "siris povedomi o tom, jaci jsme u nas doma pasaci, jak se s nami da delat seriozni byznys, atd., atd.". To je opravdu vec, kde spousty presahovych ci sekundarnich efektu mohou hodne zmenit nahled na to, kde verejny zajem lezi a v jake mire. :-) :-)

A ano, odlozene skolne je fakticky absolventska dan, dokonce progresivni. To by se melo libit zastancum progresivniho zdaneni (ale nelibi, protoze to odporuje populistictejsi dimenzi problemu) a nelibi se to ortodoxnim lidem v ODS, kteri jsou pro rovnou dan bez vyjimek. Mimochodem -- argumenty britskych konzervativcu proti skolnemu, ktere zavedli labouriste byly vedeny take z tohoto uhlu - ze totiz skolnym neni zadouci danit ty, kteri uplatnenim sveho vzdelani spolecnosti prinaseji mnohem vic, nez ti nevzdelani, a take jsou podle toho v britskem progresivnim danovem systemu daneni. Svet je zkratka hodne hezky take proto, ze si politici tak casto vymysli neco uplne jineho, nez by clovek soude z principu, ktere by meli zastavat, predpokladal. :-) :-) :-)
05. 04. 2008 | 00:20

badatel napsal(a):

Vážení,
na základě výše uvedené diskuse je zřejmé, že nastavené a vládou schválené metriky jsou vadné, a proto si dovoluji požádat p.senátora Prof.Zlatušku, aby díky svému mocenskému postavení se pokusil vyjednat s vládními představiteli nápravu a korekci metrik pro hodnocení VaV v ČR.
05. 04. 2008 | 08:47

Michal Hocek napsal(a):

To JZ: Hodnotici komise samozrejme nepodvadi, ale ta omezena kapacita udelat zasadnejsi a nepopolarni opatreni je proste inherentne dana omezenym prostorem ceske vedy. Kuprikladu chemie se na slusne urovni dela na 6 chemickych ustavech AV a 5 universitach (VSCHT, UK, MU, Pardubice a UP) - takze kazda tuzemska hodnotici komise bude mit po jednom zastupci z kazde teto instituce - a jde o preziti, takze kazdy bojuje za svoji instituci. Takova komise proste nemuze dospet k nicemu jinemu, nez ze jsou vsichni skoro stejne dobri a vsichni neco dostanou. A neni zadna jina moznost jak ty komise slozit, protoze prece nemuzou spickove instituce hodnotit lidi z instituci slabych. Jedina moznost by byly peer-review komise slozene z prednich nezavislych zahranicnich vedcu - jenze opravdu nezavisli vedci by v tech komisich byt nechteli (proc by se tim zdrzovali), takze by se mohli ziskat pouze lidi, kteri uz nejake vazby na mistni vedecke instituce a VS maji a tim to zase nebude nezavisle.
05. 04. 2008 | 08:52

Michal Hocek napsal(a):

Jeste to ZJ:
Jeste bych se vratil k tomu, jak rikate, ze si neumite predstavit, ze by si Harvard a MIT udelali spolecny program. Je videt, ze mate malou fantazii - presne to totiz udelali a predne v oboru biomedicina/chemicka biologie:
http://www.broad.mit.edu/

Dobre, co?

Krome toho pokud mam dobre informace, tak Narodni centrum pro vyzkum biomolekul na MU v Brne (coz je podle meho nazoru opravdu spickove centrum) ma podobne dobrou spolupraci s BFU.

Proste tyhle spoluprace jsou zasadni pro interdisciplinarni vyzkum i doktorska studia a jsou vyhodne pro vsechny strany (a njvice prostudenty). neni to vubec zadne "glajchsaltovani", ale naopak nabidka mnohem vetsi diversity a moznosti vyberu. Ze to jako dekan fakulty nevidite, je opravdu zarazejici.
05. 04. 2008 | 09:16

prirodovedec napsal(a):

badatel: Pokusil se :). Prolistujte si http://www.vyzkum.cz a stranky RVS a uvidite uspesnost :). Plus ten jeho www posledni www odkaz na ten seminar.

Nicmene bych se trosku vyvaroval zde zaznivajici osobni kritiky k lidem z rady vlady a ne ke vzorcum. Pokud si dohledate informace a materialy autoru reforem a srovnate si je s materialy oponentu zjistite, ze ne vse je cernobile. Oponenti (az snad jen na prof.Z.) nabizeji spise prekvapive povrchni kritiku nebo velka slova svedcici spise o prislusnosti k nektere postizene lobby.

Presto se zda, ze nektere pokusy o kritiku vedly k drobnym zlepsenim, ale nevi se o nich (napr. dle reakci M.H.). Lepe je dle mne to nechat zrealizovat (zvladli jsme nasi burzu, kampelicky, banky, zdravotnictvi, ... zvladneme i reformu nasi vedy :) ).

M.H.: Naprosto realisticke. Jak moc dle Vas muze pomoci plna verejna kontrola?
05. 04. 2008 | 09:49

Michal Hocek napsal(a):

To Prirodovedec. Verejna kontrola nemuze pomoci nijak, protoze verejnost jsou laici. jedine co muze pomoci, je se oprit o "hard data" = vysledky scientometrickeho hodnoceni - to se pak tezko bude zastupci instituce, ktera treba vysla 10x hur nez jina, ze jsou na tom obe stejne a zaslouzi si stejne penize.

Ale pozor - nechci, aby to vyznelo, ze nase veda se nezlepsuje. Nase veda se zlepsuje a to docela rychlym tempem a dovolim si rici, ze i NAVZDORY neprilis dobre vladni politice VaV (zatim zadna vlada VaV skutecne nepodporovala ani opravdu nechtela reformovat, prestoze o tom vsechny hodne napovidaly). Veda totiz ma velkou samocistici schopnost a ti dobri se obvykle prosadi za jakychkoli okolnosti - coz ale neni duvod se nesnazit situaci zlepsit a zefektivnit, protoze pak se bude zlepsovat jeste vice a bude z toho i vice profitovat spolecnost.
05. 04. 2008 | 10:05

jirizlatuska napsal(a):

MH k Broad Institute: prekrucujete moje slova, navic jsem tam nenasel, ze by tomu delegovali sva studia. Studenti tam samozrejme pracuji nna vyzkumu, jsou to ale studenti Harvadu nebo MIT. Na fakulte samozrejme mame programy spoluprace take, neznamena to ale, ze by participujici instituce nemely vlastni studijni programy s vlastnimi studenty.

badateli k mocenskemu postaveni: :-)

prirodovedci k vyvarovani se osobni kritiky RVV: Jsem presvedcen, ze to bohuzel osobni problem je, v navrhu na usneseni predsednictva Rady vysokych skol to mam take formulovane slovy "... vzhledem k osobnímu selhání členů předsednictva Rady pro výzkum a vývoj a jejího sekretáře ...", text viz http://www.radavs.cz/priloh..., clenove predsednictva RVS k tomu predem dostali pet stranek, kde byly vecne duvody podrobne rozvedeny.

Problem vidim v tom, ze pokud za _znameho_ stavu nekorektniho vyporadani i _znamych_ vecnych problemu obsahu navrhu reformy clenove Rady pro vyzkum a vyvoj nic neudelali pro to, aby to v teto podobe pres vladu neproslo, je to opravdu jejich osobni problem. Fakta znali, ze neprisly pripominky na spravne ctvereckovanem papire, je z odpovednosti, ze s dusledky tech fakt nalezite nenalozili, nevyvinuje. nemusi tyto veci byt oblasti jeich oosbni expertizy, ale museji znat meze sve vlastni odborne kompetence a to, ze se v reseni problemu lezicich za temito mezemi, museji obratit na nekoho, kdo vec muze zvladnout. Ani to neudelali, namisto toho predlozili reseni, na kterem se sice shodli, ovsem jen na urovni konsezualniho prijimani reseni, ktere nema odborny obsah.
No a pak jsou zde ciste nepravdy a naproste ignorovani podnetu, ktere jim prisly, konkretne odpovedi 1. mistopredsedkyne RVV na dopisy kolem hodnoceni a sborniku v informatice, viz obrazek 22 v prezentaci prof. Musilove z brnenskeho seminare. Pokud je 1. mpr. RVV schopna napsat „Na základě naší analýzy dat v Rejstříku informací o výsledcích byl od roku 2000 do 2007 v oboru informatika evidován přibližně stejný poměr výsledků druhu D – příspěvků zveřejněných na konferencích v anglickém jazyce a anglických článků v odborných časopisech jako je tomu v jiných oborech“, ale Rocenka IS VaV 2000-2006 vydana RVV zaroven obsahuje data, kde je tento pomer u informatiky 4:1, zatimco u ostatnich 1:1, je to (vydavani cisla 4 za cislo 1) bud prima lez nebo nekompetence.

MH k peer review: V komisich predevsim nemaji byt zadni "zastupci z instituci". Pojimani prace v takovych komisich jako prace, kde jsou zastupovany instituce, kde pracuji, nikoli jejich vlastni znalost, expertiza a celkova akademicka integrita, mam za nemoc naseho prostredi. Pokud clen komise nerozhoduje vecne, ale bojuje za preziti sve instituce, nema v te komisi co delat. Pokud se v teto zemi nenajde dost lidi na obsazeni jedne komise, kteri by zaroven timhle neduhem netrpeli, pak opakuji tu opakovanou vyhradu o tom, jak jim verit v jejich vedecke praci, ze nebudou stranit svym institucim misto toho, aby stranili vedecke pravde.

jeste ad1 k vydajum na vyzkum (04.04.2008 13:20:54): Vec je trochu slozitejsi. U podilu statniho rozpoctu na VaV je treba brat celkove verejne vydaje, musite k tomu pripocit i penize z EU, jinak to jednostranne podhodnocujete. Smerodatnejsi jsou samozrejme _celkove_ vydaje na VaV. Nebylo by treba davat verejne penize tam, kde by neco davala sama privatni sfera v dostatecne mire (to nenastava, ale jako limitni pripad je dobre si to uvedomit). U tech celkovych vydaju jsem kdesi videl orientacni udaj o tom, ze tempo vydaju procenta HDP na VaV je dnes v prumeru rozvinutych orientacne zhruba dojnasobne, nez tempo rustu HDP sameho. Male zeme maji to procento samozrejme mensi, dobre duvody vysvetlujici, proc to tak je jsem videl s argumenty, ktere mi pripadaly podobne, v knihach L. Thurow: Creating Wealth a v T. Kealy: Sex, Sceince and Profits. Oba tihle akademici upozornuji na to, ze schopnost zuzitkovat ekonomicky vyprodukovane vyzkumne poznatky zalezi na vellikosti ekonomiky - vychazi z toho, ze v malych zemich se vic dela na firmy, ktere vystup ekonomicky zuzitkuji v tech velkych a bohatsich zemich.
05. 04. 2008 | 10:26

prirodovedec napsal(a):

M.H.: Verejnost jsou sice laici, kteri by ale mohli mit k nahlednuti materialy typu, ze prof.XY z instituce UV hodnotil instituci WZ tak a tak z tech a tech duvodu. A i laici jsou v minule a dnesni dobe vytrenovani na identifikaci vlivu lobby a pokud ta osobnost tuto verejnou diskreditaci riskne ... Idealistickou predstavou, ze osobnost bude osobnosti a ne skryte podporovat ty sve netrpim. Proto hodnoceni vsem na ocich.

Ano zlepsovani je mozna videt i z jedne te casove rady RCI, kterou nabidl prof.Z. v jednom prispevku.

Podotykam sve oblibene tvrzeni, ze ac jsme v minulosti v tech ruznych ukazatelich tolik zaostavali, tak nasi lekari, prirodovedci (vcetne informatiku a chemiku) a technici dostavali vzdelavani na srovnatelne svetove urovni a bezproblemove se uplatnovali venku (opakovana osobni zkusenost). Coz teprve v blizke budoucnosti, kdyz nam ty vedecke ukazatele rostou :).

M.H. + prof.Z.: Panove k tomu samoplozeni a spolupraci instituci: Jak Vam pak vychazi modni akce typu joint a double degree?

prof.Z.: Myslel jsem "trosku vyvaroval" :), ale chapu, ze 1:1 nebo 1:4 cloveka nadzvednou :) plus jsem si znovu soustredeneji precetl jinde Vase namitky (mozna se k nim vratim).

Mne je ale trochu nejasne, ze pripominky k hodnoceni se takto zretelne a razne objevily od Vas a prorektorky MU az ted (nebo uz koncem roku 2007?) a pritom jsem videl prezentace a navrhy z 2006/2007, ktere budily dojem, ze zastupci MU jako clenove gremii (napr. rektor Fiala a prof.Mateju) byli a jsou spolutvurci dnesniho hodnoceni (viz obhajoba deleni medianem, nasobeni spolecenskych ved, vzorec 15x + 5 misto 10x + 4 u Jimp, MU vedla nejaky projekt MSMT na hodnoceni vedy, aj.).

Vim, ze se jiz loni v lete ozvali s sirokou kritikou z UK (CERGE a MFF statistici), CVUT a VUT, ale o tehdejsich kritickych hlasech MU jsem nic nenasel. U Vas predpokladam obvyklou konzistenci, cili, ze jsem jen namitky nezachytil, ale u MU mi pripada (viz i ponekud jina uroven vhledu dvou zbyvajicich prezentaci nez te Vasi), ze zjistili, ze se ocekavany rust SR nekona a ozvali se. Nerad bych ale zastupcum MU krivdil.
05. 04. 2008 | 18:35

Jan Konvalinka napsal(a):

Ještě k hodnocení institucí (M.H. a J.Z.): je to bohužel ještě složitější. Už jsem v takových komisích bohužel seděl. Zjistíte ke svému překvapení dvě věci: všechna kvantitativní hodnocení, založená na skoro jakýchkoli scientometrických či jiných měřítcích, vycházejí překvapivě podobně (v tomto smyslu je velká část předcházející diskuse podle mne opravdu zbytečná, to hodnocení dopadne ve většině vědních oborů velmi podobně, ať už se budou používat jakákoli kritéria). Druhé poučení: ačkoli mezi jednotlivými skupinami v mém oboru existují dramatické rozdíly, na úrovni institucí se ty rozdíly dost smazávají. Na velkých fakultách VŠ a velkých ústavech AV jsou prostě jak špičkové tak i zcela mizerné skupiny, a po jejich zprůměrování prostě dostaneme průměr. Třeba v chemii a biomedicíně bych evaluaci dělal skupinu po skupině, bez ohledu na instituce, jinak zase nezbytně dojdeme k závěru, že jsme všichni tak nějak docela podobně dobří....Chápu ovšem, že u institucionálního financování takhle postupovat nelze.
05. 04. 2008 | 21:01

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedci: Problemy nejsou jen v komisich. Vzpominam na soutez o centra typu A, kde se finance pridelovany v roce 2005 (tahle kauza se tyka MU, ale nikoli informatiky, neuvadim krivdu, ve ktere bych mel primo namocenu vlastni fakultu - o pripadnych podobnych vecech odjinud se tezko mluvi, protoze clovek nema informace zblizka). Finalni tabulky po upravach ve fazi, o ktere se dale zminuji, jsou k tomu vyveseny jeste dnes na http://www.msmt.cz/Files/Ve...

K _puvodni_ tabulce s vysledky hodnoceni projektu, ktera existovala pronejmensim ke dni 9.2.1005 a mam ji k dizpozici), bylo sdeleno na strankach MSMT, ze budou pravdepodobne financovat prvnich 18 projektu. Tolik totiz meli planovanych disponibilnich prostredku a v teto tabulce byly vyveseny i pozadovane dotace na rok 2005, INV i NEI spolecne, takze odtud bylo i videt, kolik to je. Projekt c. LC508 byl pritom na 5. miste vyvesen s pozadavkem 0 Kc s oduvodnenim, ze prof. Horejsi projekt nenarokuje kvuli prekryvu s jinymi dotacemi jiz ziskanymi.

Pozdeji, urcite k 21.3.2005 uz byla vyvesena tabulka jina, jiz bez projektu LC508 a take bez pozadovanych dotaci. Tim se stalo, ze projekt LC554, jen shodou nahod se tykal prededy GA CR Syky, puvodne na miste 19., se dostal na misto 18. Porovnanim obou tabulek lze take videt, ze rozdil mezi projektem LC554 a dalsim v poradi, projektem LC503, je pouhych 0,05 bodu (coz musi byt pod zaokrouhlovacimi chybami) a ze by tedy alespon meli financovat projekty oba, pokud se rozhodli pridat do financovani projekt LC554.

Projekt LC554 navic pozadoval presne 20 mil. Kc - nedovedu si predstavit argumentaci rozpoctu, ktery vyjde takto presne. Tyto disponibilni prostredky "navic" se nasly tak, ze se pausalne pokratily vsechny neinvestice na rok 2005 o celou jednu ctvrtinu s oduvodnenim, ze projekt nezacne pred 1.4. a jeste neco malo rezijnich prispevku navic (pro dalsi roky jim pry navyseni nevadi). Je pritom zrejme, ze KAZDY korektne postaveny projekt musel pocitat s nabehovou krivkou cinnosti a tedy i vydaju behem prvniho roku pusobeni, takze pausalni kraceni neni adekvatni. Investice ponechali naopak beze zmeny.

Nevim, zda existoval i podobny vyzkumny zamer k Sykove projektu a zaroven take "1M0538 Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad UK 2.LF Syková". Posouzeni skutecneho skutecnem prekryvu by vyzadovalo zverejnovani vsech podkladu, coz je tezko docilitelne.

Ten puvodne 20. projekt, posleze 19., byl mikrobiologie, a s dalsim (o 0,5 bodu pozadu) dohromady davaly financne zhruba LC554.

Jiste byl odklad financovani na MSMT s usporou presne, co byla potreba pro projekt predsedy GA CR, i zduvodneni ze strany MSMT, ktere nezni moc ferove, jen nahoda a o nejake protekci ze strany tehdejsiho namestka pro vysoke skoly nebo systemovym potizim, natoz pak manipulaci, nejde mluvit, ze. :-)

Neni to poprve, co to zmnuji verejne, jen to prikladam jako jeden z problemu verejne kontroly (ci jejiho nedostatku), jakoz i ilustraci toho, ze v soucasnem systemu nemam potrebu mit zelizka v ohni.

---

U uplatneni venku bych dal pozor na vyberove efekty. Tahle "anecdotical evidence" neni bez kontrolovaneho prostredi vypovidajici. :-)

Joint/duble degrees mam trochu za bublinu, ale kdyz se to nosi, mam to na fakulte take (to cast do zakona jsem navic dopisoval do navrhu, ktery byl posleze prijat].

Pripominky sly od tech jinych lidi z MU (prof. Mateju neni z MU) uz driv, ale byly ignorovany. Koeficient do soucasne podoby pro prir. vedy opravil v RVV prof. mateju, ale byl to ad hoc zasah, ktery nic nerika o systemu nebo o problemech jinde.

Ja jsem predpokladal, ze mezi lidmi, kteri se tomu venuji, prevlane nejaka uroven zpracovani problemu, ktera bude odpovidat tomu, ze metodu vedecke prace ovladaji. Ozyvat s podklady jsem se neverejne zacal az loni na podzim, pak jsem zkousel oficialnim zpusobem uplatnit pripominku jako clen RVS. Se SR to nema nic spolecneho. Dokud se to pouzivalo jen pro tabulky, ktrymi se pak ohanela RVV, povazoval jsem to za chybnou, ale neskodnou vec, kterou preci zucastneni nemohou pouzit takto dilentantsky, jak je to navrhovano dnes.

Korektni oponenturu si ale meli opatrit tvurci tech navrhu, a meli tak ucinit ve vlastnim zajmu. Vycitky smerem k prostredi mimo tento okruh mi prijdou nepatricne.
05. 04. 2008 | 21:24

Jan Mysliveček napsal(a):

Dobrý den,
několik věcí, které nejsou z Vašeho textu příliš jasné.
1. RCI je relativní hodnocení, takže zafinancovaní většího počtu stejně kvalitních publikací jej nezmění, že? Dva odstavcem pod obrázkem s RCI jsou (pro člověka hledajícího myšlenku) natolik matoucí, že není jasné, zda to je to, co chcete říci, nebo kritizovat.
2. Jak může podpora aplikovaného výzkumu, o kterém tvrdíte, že vytlačí soukromé financování, které by stejně přišlo, zvýšit RCI? Takové výsledky přece nejsou obvykle publikované a pokud ano, mají menší IF.
3. Financování doktorského studia. Obecně máte pravdu, ale už dnes je vidět, že pouze sypat peníze za studenty nestačí. Doktorský student je opravář kopírek, editor skript, učitel, a až pak teprve badatel, titul se dostává za odměnu po pár odsezených letech. A tak mají nejmenované školy s přesně 0 impaktovanými publikacemi více phd. studentů v mém oboru (ekonomie) než MIT. Je potřeba financovat výsledky výzkumu, kteří tito studenti mají primárně dělat (ale nedělají).
4. Peer review. Jestli dobře čtu váš text, tak říkáte, že se nemá zcela spoléhat na IF jakožto kritérium pro posuzování kvality, ale má se také přihlížet k nějaké formě peer review? (To znamená, že reforma požaduje, aby se veškeré posuzovaní dělalo podle IF?)
Tyhle otázky nemají za cíl kritizovat nebo napadat vaše postoje, ale jen je pochopit. Z vašich tří posledních článků jsem totiž nepochopil, co vlastně chcete, či co vám nejvíce vadí.
10. 04. 2008 | 06:11

Martin napsal(a):

Poslechněte si na tohle téma Topolánka:

http://www.rozhlas.cz/leona...

martin
13. 04. 2008 | 21:47

Vilem napsal(a):

V některých věcech mi ta diskuse uniká. Stále se mluví o vynikající vědě venku a špatné u nás. Ale zdaleka ne všude ve vyspělých zemích je věda tak skvělá, např., podle mých zkušeností, ve vyspělé Belgii - nic moc. Problém je totiž v neuvěřitelné a stále se zvyšující svázanosti vědců. Když už nějaké peníze dostanou tak musí plnit všelijaké nesmyslné ukazatele nastavené úředníky, nachlup přesně, jak si to naplánovali a bez možnosti přesunů mezi položkami či modifikacím na základě reálné situace. Např., pokud jsem si naplánoval určité mzdové prostředky a objeví se skvělý vědecký pracovník (u nás nebo venku) a já bych ho chtěl dobře zaplatit, tak to nejde protože je spousta předpisů a omezení, které mi v tom zabrání. Přitom bude hůř. Zkuste se podívat na ty operační programy! Spousta vzájemně se doplňujících a svazujících ukazatelů, a přitom jen peníze na barák. A co lidi, odkud dostaneme peníze na opravdové provozování vědy? K tomu musíme opět žádat, ale koho? GAČR dává spíše drobty na jednotlivce, na pořádný výzkum mohly být výzkumné záměry, ale ty mají skončit a nic nového se zatím nerýsuje. Z Evropy? Desítky již zmíněných ukazatelů, vykazování vědecké práce po hodinách a podobné nesmysly. Vědu dusíme hlavně úředníky - jejich ukazateli a předpisy. Nechtěl bych např. vidět ty hory papíru, které do Bruselu chodí s podrobnými projekty obsahujícími spousty naznačených nesmyslů. Kdo to všechno čte? A proč? Zde se utápí obrovská část peněz a dusí se invence. Bojím se, že na to věda hlavně v Evropě zajde.

A ještě poznámka týkající se IF: původně jsem byl proti, ale z vlastní praxe se ukazuje, že časopisy s IF jsou opravdu dobré (alespoň v našem oboru) a máme motivaci v nich publikovat. Na druhé straně, to tzv. peer review je bez relace na číselné charakteristiky odvozené od publikační činnosti dosti nebezpečné. Je totiž velmi lehké zdůvodnit jakékoliv hodnocení závisle na tom, co chci. Když např. mimopražské pracoviště je dobré a peer hodnotitelům z Prahy se nelíbí, že takové pracoviště se prosazuje, tak je prostě shodí na základě libovolně modifikovaných argumentů typu "publikační aktivita je průměrná", aniž by se snažili to podrobně rozvést. Totiž bez čísel to úplně nejde a tak se vynechají. Toto vše píšu na základě loňské velmi konkrétní zkušenosti!
13. 04. 2008 | 22:19

Jaroslav Turánek napsal(a):

Jiřímu Zlatuškovi (i ostatním kolegům): Na vojenské katedře, kterou jsme spolu absolvovali, jsme se vysmívali absurditě systému. Co se tak principiálního změnilo? Figury a kulisy. Většina diskutujících velmi dobře analyzuje některé problémy "české-moravské" vědy, škoda, že nesedí v RVV. Tristní stav přípravy operačních programů je jasným důkazem paralýzy na úrovni vlád a "politických elit" naší vědy. Namísto komplexního programu revitalizace vědy a školství jako celku je zjevná řevnivost hlavních koryfejů vědy a snaha hájit parciální zájmy, tedy urvat si co nejvíce pro sebe. Nelze udělat úspěšnou reformu bez navýšení výdajů na vědu a bez koncepce, na které se bude podílet širší odborná veřejnost. Pro vznik opravdových vědeckých výsledků je třeba kreativity, radosti a instrumentálně-metodického zázemí. Tím se reforma nezabývá. Osobnosti nevyrůstají za laskavě přísné a umrtvující péče byrokratů. Reforma asi skončí tak, že vskutku nezbude, než "dělat lepší šampóny“ na resortních ústavech a na do sebe zahleděné akademii z valné části "opisovat lepší publikace".
Nakonec co mohou vědci a učitelé chtít, když nejsou ani schopni tak trochu si zaexperimentovat a uspořádat pořádnou demonstraci. Alespoň by jsme se tam všichni poznali, pozdravili a trochu si radostně zakřičeli. Možná by naši vědu ten den na ulici postrčil více, než sepisování stovek grantů, na které stejně nejsou peníze. Jistě si vzpomeneme i na nějaká ta hesla, třeba „Nárůstem produkce impakttraktorů za světový mír“ , „Po reformách jasné vlády budou IF jako klády“ „Patenty a publikace, to je naše agitace“ „IF do každé rodiny“, „Každá změna jenom k horšímu“ „ Ať žije česká HLAVA XXII“ , NIC jsem TÍM nemyslel, říkám to jenom tak – Medvídek Pú“.
14. 04. 2008 | 10:00

MK napsal(a):

Proč se Zlatuškovi nelíbí scientometrie:

Počet publikací: 4, Sum of the Times Cited: 7, Average Citations per Item: 1.75, h-index : 2.

Na naší regionální fakultě takovým říkáme... kariéristické nuly.
04. 05. 2008 | 20:10

prirodovedec_b napsal(a):

Diskuse s vysokoskolskym profesorem s h=2
na dane tema je sice absurdni, nicmene ukazuje, jak realizovat prvni krok reformy financovani vedy: skolam umoznujicim profesury "osobnostem" s nulovym impaktem ve vede odebrat jakoukoliv podporu!
11. 05. 2008 | 14:16

Žvahlav napsal(a):

2MK: Způsob, kterým zpřísnil podmínky studia na MU se mi vůbec nelíbil. Musím ale uznat, že mezinárodní ohlasy na to, co dělal na MU od 1998 do 2004, jsou výborné, mají to pořád na stránkách zahraničního oddělení MU http://www.muni.cz/czs/rese... .
Můžete za sebe na své regionální fakultě ukázat něco lepšího?
11. 05. 2008 | 23:30

Obycejny vedec napsal(a):

2 Zvahlav: Možná se zasloužil na MU jako učitel a úředník, ale profesůra je vědecko-pedagogický titul. 4 publikace o nějaké velké vědecké činnosti nesvědčí, takže je dost nepochopitelné, jak mohl obdržet titul prof. Že by podobně, jako náš prezident, který má publikací zhruba tucet (vědecké přitom skoro žádné), jen pár citací a je také prof. Zdá se, že politika je alternativní cesta oklikou k tomuto titulu.
26. 06. 2008 | 04:22

Radim napsal(a):

Když si pročítám diskuzi tak se zamýšlím, jestli je možné mít jako vědec dítě dřív než v pětatřiceti. Buď budu asi bez něja anebo budu DEADMAN :-/
16. 11. 2008 | 09:15

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
02. 03. 2010 | 09:40

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 09:41

replica watches napsal(a):

Welldone!
02. 03. 2010 | 09:42

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:17

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:18

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:58

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:00

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:53

replica watches napsal(a):

Stát nemá přispívat na patentovou loterii
06. 04. 2010 | 09:19

ghd napsal(a):

I like pink ghd. It looks pretty good.
http://www.ghdoutlet-au.com
16. 04. 2010 | 09:31

MavisSlater27 napsal(a):

This is well known that cash makes people independent. But what to do if one does not have money? The only one way is to get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">http://lowest-rate-loans.com</a> and just consolidation loan.
02. 07. 2010 | 14:32

mortgage loans napsal(a):

The business loans seem to be important for guys, which are willing to start their business. As a fact, that's very comfortable to receive a sba loan.
25. 07. 2010 | 06:06

loan napsal(a):

Don't you acknowledge that it's high time to receive the credit loans, which would make your dreams come true.
25. 07. 2010 | 07:26

moncler jacket napsal(a):

Moncler outerwear online at de-moncler.com.Free Shipping,No sale tax, Up to 75% off. http://www.monclerstyle.com/
Buy Now!payment moncler men moncler women Moncler Children's Jackets Others Coats & Jackets
Moncler Men 2010 Spring/AutumnGood post Moncler Jackets http://www.us-moncleroutlet... Moncler T-shirts ecommerce, open source, shop, online shopping with very stylish design, and different from the traditional , quilted single product design using two-let more durable also makes it more stylish allowed more warmth,all up tp 70% off,free shipping.Would you like to purchase a variety of dior products in the same shop, so you are lucky
http://www.de-moncler.com/

Sell cheap spyder jackethttp://www.spyderjacketsoutlet.com/,spyder ski wear,spyder ski jacket http://www.skispyder.com/ ,the north face wear,the north face hats,the north face gloves.the north face bags,the north face climbing shoes,sale up to 70% off,free and fast shipping.You can find your Spyder Jacket,north face jacket from here!
19. 10. 2010 | 07:46

jenny napsal(a):

<p><a href="http://www.moncler-jacken-o..."><b>moncler-jacken-online.com</b></a> ist ein authentisches <a href="http://www.moncler-jacken-o..."><b>moncler online shop</b></a>.<br />
gibt es alles <a href="http://www.moncler-jacken-o..."><b>moncler Jacken</b></a>,<br />
modisch, niedrigem Preis und hoher Qualität <a href="http://www.moncler-jacken-o..."><b>moncler jacke</b></a>.<br />
einschließlich <b>Moncler Damen|Herren Daunenjacke</b>,<br />
Sobald Sie das Tragen <a href="http://www.moncler-jacken-o..."><b>Moncler Jacken Outdoor</b></a>. Hält Sie warm im kalten Winter.<br />
Kaufen, alle<a href="http://www.moncler-jacken-o..."> <b>moncler Jacken | jacke Outlet</b></a>.</p>
30. 10. 2010 | 05:00

jenny napsal(a):

<p><a href="http://www.moncler-jacken-o..."><b>moncler-jacken-online.com</b></a> ist ein authentisches <a href="http://www.moncler-jacken-o..."><b>moncler online shop</b></a>.<br />
gibt es alles <a href="http://www.moncler-jacken-o..."><b>moncler Jacken</b></a>,<br />
modisch, niedrigem Preis und hoher Qualität <a href="http://www.moncler-jacken-o..."><b>moncler jacke</b></a>.<br />
einschließlich <b>Moncler Damen|Herren Daunenjacke</b>,<br />
Sobald Sie das Tragen <a href="http://www.moncler-jacken-o..."><b>Moncler Jacken Outdoor</b></a>. Hält Sie warm im kalten Winter.<br />
Kaufen, alle<a href="http://www.moncler-jacken-o..."> <b>moncler Jacken | jacke Outlet</b></a>.</p>
30. 10. 2010 | 05:03

sfsd napsal(a):

Just wanted to give you a shout from the valley of the sun, <a href="http://mytimberlands.com/">timberland uk </a>great information. Much appreciated.
04. 11. 2010 | 05:53

christian louboutin napsal(a):

I'm sorry, I just possibly find that it is this easy. <a href="http://www.cheapclshoes.com"> christian louboutin </a> I know tons of people who would pay tens of thousands to a psychologist and come up with a large total as a result
04. 11. 2010 | 08:52

Air Max napsal(a):

I had to refresh the page 2 times to view this page for some reason, however, the information here was worth the wait.<a href="http://www.airmax4u.com"> Air Max </a>
04. 11. 2010 | 09:48

agent in yiwu napsal(a):

"National <a href="http://www.amandaiec.com/">yiwu china</a> Economy and <a href="http://www.yiwuen.com/yiwu-...">yiwu market</a> Social Development <a href="http://www.yiwuen.com/">yiwu</a> Plan proposed the twelfth" <a href="http://www.amandadollar.com/">dollar items</a> (hereinafter referred to <a href="http://www.amandachina.com/">wholesale</a> as "second Five-Year" <a href="http://www.amandaiec.com/wh...">yiwu wholesale</a> plan proposed) proposed to deepen the prices of resource <a href="http://www.amandashoeswhole...">stock shoes wholesale</a> products and factor market reforms, <a href="http://www.amandapromotiona...">promotional gifts</a> rationalization <a href="http://www.amandaiec.com/yi...">yiwu fair</a> of coal, electricity, oil, <a href="http://www.chinaamanda.com/">wholesale</a> gas, water, <a href="http://www.yiwuen.com/whole...">yiwu wholesale</a> minerals and other <a href="http://www.amandaiec.com/yi...">yiwu agent</a> resource products <a href="http://www.yiwuen.com/servi...">agent in yiwu</a> pricing relationships, <a href="http://www.amandaiec.com/yi...">agent in yiwu</a> improve important <a href="http://www.amandaiec.com/yi...">yiwu market</a> commodities <a href="http://www.yiwuen.com/servi...">yiwu agent</a> and services
09. 11. 2010 | 06:08

jimmychoo1 napsal(a):

There is a good news for <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo</a> lovers,buy <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo Shoes</a> at http://www.discountjimmycho... is very cheap and the quality is very good.All products are on high discount and free shipping,you should not miss.
20. 11. 2010 | 08:58

mbt1 napsal(a):

If you want to buy <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT Sale</a>, http://www.mbtantishoesstor... may be your perfect choice,there <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT Shoes</a> are sold at high discount,most <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT</a> products are having promotion now,don’t miss such a good opportunity.
20. 11. 2010 | 08:59

asfasfa napsal(a):

Welcome to have a blog.Do not forget to visit my site have a blog of mine.<a href="http://gizzzlesene.blogspot..." title="gizzzlesene">gizzzlesene</a>Do not forget to comment.
29. 11. 2010 | 15:47

coach handbags napsal(a):

Addicted to <b><a href="http://www.us-coachoutlet.com">Coach Outlet</a></b> must know <b><a href="http://www.us-coachoutlet.com">Coach totes</a></b> brand, <b><a href="http://www.us-coachoutlet.com">Coach Handbags</a></b> in luxury handbags.
01. 12. 2010 | 10:36

Jimmy ChooSale napsal(a):

.There is a good news for <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo</a> lovers,buy <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo Shoes</a> at http://www.discountjimmycho... is very cheap and the quality is very good.All products are on high discount and free shipping,you should not miss.
05. 12. 2010 | 09:01

shocumbt napsal(a):

If you want to buy <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT Sale</a>, http://www.mbtantishoesstor... may be your perfect choice,there <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT Shoes</a> are sold at high discount,most <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT</a> products are having promotion now,don’t miss such a good opportunity.
05. 12. 2010 | 09:02

lisajutek napsal(a):

a great honor to visit your website. This article was very useful for me. thanks
http://alib16-writing.blogs...
http://alib16-writing.blogs...
http://idaeng.blogdetik.com...
06. 12. 2010 | 21:41

Daeng napsal(a):

great post and creative ideas. I am happy to visit and read useful articles here. I hope you continue to do the sharing through the post to the reader. and good luck for the visitors site
http://leader-street.blogsp...
http://leader-street.blogsp...
http://leader-street.blogsp...
http://leader-street.blogsp...
06. 12. 2010 | 21:46

http://www.coachretails.com napsal(a):

All women like to have a <a href="http://www.coachretails.com">coach bags</a> to accessorize their style and fashion. They also look great with the Bags in their hands of any special occasions. Coach leather Bags is an incredible accessory for ladies to fulfill their fashion statement. <a href="http://www.coachretails.com">Coach leather purse</a> will always offer every woman extra point of their lifestyle.It shows the beauty of women of charisma,personality and the fashion that women are still looking for. <a href="http://www.coachretails.com">Coach leather Bags</a> are always the coach handbags to accessorize women’s clothespress, but they are still very expensive. Sometimes, the price of these handbags with more than one thousand dollars. Well, you get the best satisfaction of quality and durability.<a href="http://www.coachretails.com">Cheap Coach Handbags</a>.They also come with the best style and design that will remain for many years to come.
10. 12. 2010 | 08:06

Gucci hanbags napsal(a):

Every<a href="[url]http://www.guccishoes-mall.com/[/url]" title="gucci shoes>gucci shoes</a> period of love needs to be memorized. Every couple<a href="[url]http://www.guccishoes-mall.com/[/url]" title="gucci bags>gucci bags</a>especially people in love always want to find <a href="[url]http://www.guccishoes-mall.com/gucci-womens-shoes-c-119.html[/url]/" title="Gucci Women's Shoes>Gucci Women's Shoes</a>
something to memorize their everlasting love. Gucci jewelry has become keepsakes of many young people for their beauty, durability<a href="[url]http://www.guccishoes-mall.com[/url]/gucci-womens-shoes-c-119.html/" title="Gucci Women's Shoes>Gucci Women's Shoes</a> and meaning.Gucci jewelry is beautiful whether they will be used as keepsakes or not. Top designers of the world designed these jewelry. Every piece of Gucci jewelry is a piece of art work.Gucci jewelry is durable and can be kept for a very long time.So Gucci jewelry can be a perfect presentation of love.No matter ten years or thirty years, Gucci jewelry is<a href="[url]http://www.guccishoes-mall.com/[/url]gucci-handbags-brown-rivet-fringe-p-1134.html/" title="Gucci Women's Shoes>Gucci Women's Shoes</a>as new as you first saw it.
10. 12. 2010 | 08:08

tulangs napsal(a):

Piriodovedec: Na vas prispevek jsem nejak zapomel reagovat - jste podezrele dobre informovan! Jeste bych k vasim cislum doplnil, ze mimorozpoctove prijmy UOCHB jsou po zdadeni (25%), takze ta zaplacena dan je zhruba stejna, jako ten prispevek od statu z VZ (to jen pro poradek - predpokladam ze MU na dani z prijmu 200 milionu nezaplatila). Nevim, jestli se da souhlasit s tou produkci citaci (nebo IF) humanitni versus chemie 1/10 - ja tohle opravdu nevim. Mozna to vi Prof. Zlatuska - pokud by to tak celosvetove bylo, tak by asi vas vypocet byl spravny.
http://www.squidoo.com/indonesia-siap-bersaing-di-serpss
http://icantulangs.blogmalhikdua.com/2010/12/10/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://hubpages.com/hub/indonesiasiapbersaing
http://icantulang.com/2010/11/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://freechordi3s.com/indonesia-siap-bersaing-di-serp
http://icantulang.inilahkita.com/2010/12/05/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://icantulang.dagdigdug.com/2010/12/05/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://ihsanmufthi.blogdetik.com/2010/12/05/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://mesintempur.blog.com/2010/12/06/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://icantulang.blogter.hu/451315/indonesia_siap_bersaing_di_serp
http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_32825/title_indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://blogs.unpad.ac.id/tulangs/2010/12/08/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://blog.uin-malang.ac.id/tulangs/2010/12/08/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://blog.umy.ac.id/tulangs/2010/12/08/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://tulangs.blackberryindonesia.com/2010/12/08/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://icantulang.blogdetik.com/2010/12/08/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://blog.unand.ac.id/tulangs/2010/12/08/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://tulangs.blogs.ukrida.ac.id/blogs/2010/12/08/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://tulangs.amplify.com/2010/12/08/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://tulangs.blog.acehprov.go.id/2010/12/08/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://freechordi3s.com/rumah-mungil-yang-sehat/
http://freechordi3s.com/diskon-gila-disdus-com
12. 12. 2010 | 11:01

Chenk napsal(a):

Nice...like it..
http://chenk-rahman.blogspot.com/2010/11/indonesia-siap-bersaing-di-serp.html
http://chenk-rahman.blogspot.com/2010/12/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html
http://blog-rahman.blogspot.com/2010/12/indonesia-siap-bersaing-di-serp.html
http://blog-rahman.blogspot.com/2010/12/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html
http://zianka4art.blogspot.com/2010/11/indonesia-siap-bersaing-di-serp.html
http://zianka4art.blogspot.com/2010/12/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html
http://chenkrahman.blogdetik.com/2010/12/09/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://chenkrahman.blogdetik.com/2010/12/09/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia/
http://chenkrahman.dagdigdug.com/2010/12/05/indonesia-siap-bersaing-di-serp/
http://chenkrahman.dagdigdug.com/2010/12/09/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia/
13. 12. 2010 | 13:46

63 napsal(a):

<a href="http://leader-street.blogspot.com/2010/11/indonesia-siap-bersaing-di-serp.html">http://leader-street.blogsp...</a>
13. 12. 2010 | 13:49

gear napsal(a):

[url=http://chenk-rahman.blogspot.com/2010/11/indonesia-siap-bersaing-di-serp.html]Indonesia Siap Bersaing di SERP[/url]
13. 12. 2010 | 13:51

thanks napsal(a):

<a href="http://seo-analyzer.blogspot.com/2010/11/diskon-gila-disduscom.html">Diskon Gila Disdus.Com</a>
<a href="http://seo-analyzer.blogspot.com/2010/10/stmik-amikom-menuju-research-university.html">STMIK AMIKOM menuju Research University</a>
<a href="http://seo.fareck.com/inilah-alasan-kenapa-anda-harus-bergabung-dengan-oriflame.html">Inilah Alasan Kenapa Anda Harus Bergabung Dengan Oriflame</a>
<a href="http://seo.fareck.com/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html">Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia</a>
<a href="http://seo-analyzer.blogspot.com/2010/11/rumah-mungil-yang-sehat-untuk-keluarga.html">Rumah Mungil Yang Sehat</a>
<a href="http://seo-analyzer.blogspot.com/2010/11/indonesia-siap-bersaing-di-serp.html">Indonesia Siap Bersaing di SERP</a>
<a href="http://seo-analyzer.blogspot.com/2010/10/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html">Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia</a>
<a href="http://www.santolead.com/stmik-amikom-menuju-research-university.htm">STMIK AMIKOM menuju Research University</a>
<a href="http://www.fareck.com/">Free Download Mp3 Lirik Chord</a>
<a href="http://seo-analyzer.blogspot.com/2010/10/inilah-alasan-kenapa-anda-harus.html">Inilah Alasan Kenapa Anda Harus Bergabung Dengan Oriflame</a>
<a href="http://seo.fareck.com/stmik-amikom-menuju-research-university.html">STMIK AMIKOM menuju Research University</a>
<a href="http://santolead.blogdetik.com/2010/10/25/stmik-amikom-menuju-research-university/">STMIK AMIKOM menuju Research University</a>
<a href="http://santolead.inilahkita.com/2010/10/26/stmik-amikom-menuju-research-university/">STMIK AMIKOM menuju Research University</a>
<a href="http://seindo.wordpress.com/2010/10/26/stmik-amikom-menuju-research-university/">STMIK AMIKOM menuju Research University</a>
<a href="http://www.santolead.com/">Tutorial - Tips and Tricks Blogging - SEO</a>
<a href="http://santolead.inilahkita.com/2010/11/16/rumah-mungil-yang-sehat/">Rumah Mungil Yang Sehat</a>
<a href="http://santolead.blogdetik.com/2010/11/17/rumah-mungil-yang-sehat/">Rumah Mungil Yang Sehat</a>
<a href="http://seindo.wordpress.com/2010/10/26/stmik-amikom-menuju-research-university/">STMIK AMIKOM menuju Research University</a>
<a href="http://santolead.blogspot.com/2010/10/stmik-amikom-menuju-research-university.html">STMIK AMIKOM menuju Research University</a>
14. 12. 2010 | 17:05

cheap clothes napsal(a):

I have never read such a wonderful article and I am coming back tomorrow to continue reading.
http://www.belowbulk.com
15. 12. 2010 | 05:22

moncler jaackets napsal(a):

Good brief and this publish helped me alot. Say thank you I looking for your facts….and i recommand
<a href="http://www.mymoncleru.com Moncler </a>
so wonderful!
<a href="http://www.mymoncleru.com Moncler Jackets </a>
and evryone like
<a href="http://www.mymoncleru.com/moncler-women-down-c-5.html
discount moncler </a>
please go to
<a href="http://www.mymoncleru.com/moncler-boots-c-18.html moncler outlet </a>
22. 12. 2010 | 03:48

moncler jaackets napsal(a):

http://www.mymoncleru.com moncler
http://www.mymoncleru.com moncler jackets

http://www.mymoncleru.com/moncler-women-down-c-5.html discount moncler
http://www.mymoncleru.com/moncler-boots-c-18.html moncler outlet
22. 12. 2010 | 03:51

Gina napsal(a):

[url]http://blog-rahman.blogspot.com/2010/12/stop-korupsi-dan-suap-di-indonesia.html[/url]
29. 12. 2010 | 03:30

Nice...thanks.. napsal(a):

http://chenk-rahman.blogspot.com/2010/12/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html
http://blog-rahman.blogspot.com/2010/12/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html
http://blog-rahman.blogspot.com/2010/12/stop-korupsi-dan-suap-di-indonesia.html
http://chenkrahman.blogdetik.com/2010/12/22/stop-korupsi-dan-suap-di-indonesia/
29. 12. 2010 | 18:44

perlunya web komunitas event organizer napsal(a):

<a href="http://www.ekodokcell.co.cc/2010/12/perlunya-web-komunitas-event-organizer.html">perlunya web komunitas event organizer</a>|<a href="http://ekodokcell.blogs.ukrida.ac.id/blogs/perlunya-web-komunitas-event-organizer.html">perlunya web komunitas event organizer</a>|
<a href="http://blog.unsri.ac.id/ekodokcell/kontes-seo/perlunya-web-komunitas-event-organizer/mrdetail/21521/">perlunya web komunitas event organizer</a>|<a href="http://www.ekodokcell.co.cc/2010/11/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html">Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia</a>|<a href="http://ekodokcell.blogs.ukrida.ac.id/blogs/diskon-gila-disdus-com.html">diskon gila disdus.com</a>|
<a href="http://ipadvalues.com/perlunya-web-komunitas-event-organizer.html">perlunya web komunitas event organizer</a>|<a href="http://www.ekodokcell.co.cc/2011/01/diskon-gila-disduscom.html">diskon gila disdus.com</a>|<a href="http://blogs.unpad.ac.id/ekodokcell/perlunya-web-komunitas-event-organizer/">perlunya web komunitas event organizer</a>|<a href="http://blogs.unpad.ac.id/ekodokcell/diskon-gila-disdus-com">diskon gila disdus.com</a>|<a href="http://ekodokcell.blogs.ukrida.ac.id/blogs/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html">Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia</a>|<a href="http://asiknyakerjaonline.com/?id=ekodokcell">Panduan Lengkap Bisnis Online</a>|<a href="http://ekodokcell.blogs.ukrida.ac.id/blogs/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html">Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia</a>|<a href="http://blogs.unpad.ac.id/ekodokcell/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia/">Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia</a>|<a href="http://blog.unsri.ac.id/ekodokcell/kontes-seo/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia/mrdetail/21646/">Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia</a>|<a href="http://ipadvalues.com/mobil-keluarga-ideal-terbaik-indonesia.html">Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia</a>|<a href="http://blog.unsri.ac.id/ekodokcell/kontes-seo/diskon-gila-disdus.com/mrdetail/21647/">diskon gila disdus.com</a>|<a href="http://www.ekodokcell.co.cc/2011/01/cara-membuat-radio-streaming-murah.html">Cara Membuat Radio Streaming Murah</a>|<a href="http://ekodokcell.blogdetik.com/cara-membuat-radio-streaming-murah/">Cara Membuat Radio Streaming Murah</a>|<a href="http://blogs.unpad.ac.id/ekodokcell/cara-membuat-radio-streaming-murah/">Cara Membuat Radio Streaming Murah</a>|<a href="http://ekodokcell.blogs.ukrida.ac.id/blogs/cara-membuat-radio-streaming-murah.html">Cara Membuat Radio Streaming Murah</a>|<a href="http://ipadvalues.com/cara-membuat-radio-streaming-murah.html">Cara Membuat Radio Streaming Murah</a>|<a href="http://ekodokcell.blogdetik.com/stop-korupsi-dan-suap-di-indonesia/">STOP KORUPSI dan SUAP di Indonesia</a>|<a href="http://www.ekodokcell.co.cc/2011/01/stop-korupsi-dan-suap-di-indonesia.html">STOP KORUPSI dan SUAP di Indonesia</a>|<a href="http://blogs.unpad.ac.id/ekodokcell/stop-korupsi-dan-suap-di-indonesia/">STOP KORUPSI dan SUAP di Indonesia</a>|<a href="http://blog.unsri.ac.id/ekodokcell/kontes-seo/stop-korupsi-dan-suap-di-indonesia/mrdetail/22144/">STOP KORUPSI dan SUAP di Indonesia</a>|<a href="http://ekodokcell.blogs.ukrida.ac.id/blogs/stop-korupsi-dan-suap-di-indonesia.html">STOP KORUPSI dan SUAP di Indonesia</a>|<a href="http://ekodokcell.blogdetik.com/perlunya-web-komunitas-event-organizer/">perlunya web komunitas event organizer</a>|<a href="http://ekodokcell.blogdetik.com/diskon-gila-disduscom/">diskon gila disdus.com</a>
09. 01. 2011 | 18:22

perlunya web komunitas event organizer napsal(a):

I admire the valuable information you offer in your articles

http://www.ekodokcell.co.cc/2011/01/cara-membuat-radio-streaming-murah.html
http://ekodokcell.blogdetik.com/cara-membuat-radio-streaming-murah/
http://blogs.unpad.ac.id/ekodokcell/cara-membuat-radio-streaming-murah/
http://ekodokcell.blogs.ukrida.ac.id/blogs/cara-membuat-radio-streaming-murah.html
http://ipadvalues.com/cara-membuat-radio-streaming-murah.html
http://blog.unsri.ac.id/ekodokcell/kontes-seo/cara-membuat-radio-streaming-murah/mrdetail/22145/

http://www.ekodokcell.co.cc/2010/12/perlunya-web-komunitas-event-organizer.html
http://ekodokcell.blogs.ukrida.ac.id/blogs/perlunya-web-komunitas-event-organizer.html
http://blog.unsri.ac.id/ekodokcell/kontes-seo/perlunya-web-komunitas-event-organizer/mrdetail/21521/
http://ekodokcell.blogdetik.com/perlunya-web-komunitas-event-organizer/
http://blogs.unpad.ac.id/ekodokcell/perlunya-web-komunitas-event-organizer/
14. 01. 2011 | 20:08

speechmagazine napsal(a):

<a href="http://speechmagazine.blogspot.com/2011/01/cheat-ninja-saga-ns-live-pvp-winners.html">Cheat Ninja Saga NS Live PVP Winners 31012011</a>
<a href="http://speechmagazine.blogspot.com/2011/01/cheat-pb-point-blank-31012011-nughicpb.html">Cheat PB Point Blank 31012011 NughiCPB GB Edition 2nd Round</a>
<a href="http://speechmagazine.blogspot.com/2011/01/cara-membuat-radio-streaming-murah.html">cara membuat radio streaming murah</a>
31. 01. 2011 | 02:09

puma online store napsal(a):

I'm sorry, I just possibly find that it is this easy. <a href="http://www.buypumashop.com"> christian louboutin </a> I know tons of people who would pay tens of thousands to a psychologist and come up with a large total as a result
19. 03. 2011 | 18:47

Orerbatterb napsal(a):

отличный сайт, мне очень понравился, спасибо автору
http://regonetolserfot.ru
22. 03. 2011 | 22:42

canimei napsal(a):

http://www.juicy-couture.uk.com/
http://www.pandoraonsale-uk.com
http://www.prefectweddingring.com
24. 03. 2011 | 09:17

Kekeedsgantee napsal(a):

<a href ="http://your-cooker.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=69&Itemid=5&TreeId=8"> Каталог кухонных плит </a> - http://your-cooker.ru/ а так же <a href ="http://yourkoleso.ru/catalog/category/61/avtomobilnie-diski-kosei.html"> Автомобильные диски Kosei </a> - http://yourkoleso.ru/ и конечно <a href ="http://yourdvdplayer.ru/catalog/category/82/onkyo.html"> DVD плееры Onkyo</a> - http://yourdvdplayer.ru/
07. 04. 2011 | 11:22

vdailyk napsal(a):

А вы слышали про <a href=http://dokola.ru/it-novosti/>интересные багаж</a>
11. 04. 2011 | 16:21

Rashad Huelsman napsal(a):

Чего и следовало ожидать, написавший нетипично отжег!

Прикольный сайт! Все хорошо сделано.
13. 04. 2011 | 11:29

balkonreont napsal(a):

<a href="http://remroom.ru">ремонт квартир сами</a> Реставрация и отделка помещений, комнат или домов – это одна из актуальных на сегодняшний день проблема большинства людей, решившихся, наконец, улучшить свое жилище. Мало того, что улучшение – это занятие трудоемкое и напряженное, еще и найти заслуживающую доверия организацию, занимающуюся ремонтом комнат или домов сейчас практически нельзя. Дело в том, что все меньше и меньше в Москве есть фирм, делающих свою работу хорошо, эффективно и недорого. <a href="http://remroom.ru">отделка квартир</a>
Однако наша компания является хорошим исключением из этого неприятного правила. Мы вот уже много лет занимается улучшением помещений, комнат, дач и еще ни разу нам не приходило от наших клиентов ни неприятных отзывов, ни каких-либо жалоб. <a href="http://remroom.ru">вакансии ремонт квартир</a> Богатый опыт наших специалистов, а также высокий профессионализм всех без исключения наших сотрудников, поможет сделать хорошо, качественно и – главное - доступно как косметический, так и капитальный ремонт. <a href="http://remroom.ru">косметический ремонт квартир в москве</a> Современное оборудование, новые технологии планировки и дизайна, а также индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок сделали нашу фирму самой успешной на сегодня фирмой, оказывающей услуги ремонту и отделке офисов, комнат или дач. <a href="http://remroom.ru">отделка домов квартир офисов</a>
<a href="http://remroom.ru">ремонт квартир</a> <a href="http://remroom.ru"> ремонт квартиры</a>
17. 04. 2011 | 13:11

balkonreont napsal(a):

<a href="http://remroom.ru">ремонт квартир бесплатно</a> Улучшение и отделка офисов, квартир или домов – это самая распространенная в наше время проблема многих людей, решившихся, наконец, привести в порядок свое жилище. Мало того, что улучшение – это занятие трудоемкое и напряженное, еще и найти заслуживающую доверия организацию, занимающуюся отделкой комнат или загородных домов сейчас почти невозможно. Дело в том, что все меньше и меньше в нашей стране существует фирм, делающих свою работу хорошо, эффективно и недорого. <a href="http://remroom.ru">ремонт 2 х комнатной квартиры</a>
Однако наша компания является хорошим исключением из этого неприятного правила. Мы вот уже долгое время занимается ремонтом помещений, комнат, домов и еще ни разу нам не приходило от наших клиентов ни неприятных отзывов, ни каких-либо жалоб. <a href="http://remroom.ru">ремонт квартир под ключ отделка</a> Богатый опыт наших специалистов, а также высокий профессионализм всех без исключения наших работников, поможет сделать хорошо, качественно и – главное - доступно как косметический, так и капитальный ремонт. <a href="http://remroom.ru">купить квартиру новостройка с отделкой</a> Современное оборудование, новые технологии планировки и дизайна, а также индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок сделали нашу организацию самой успешной на сегодня фирмой, оказывающей услуги улучшению и отделке помещений, квартир или загородных домов. <a href="http://remroom.ru">ремонт квартир ru</a>
<a href="http://remroom.ru">ремонт квартир</a> <a href="http://remroom.ru"> ремонт квартиры</a>
26. 04. 2011 | 00:11

balkonreont napsal(a):

<a href="http://remroom.ru">договор на ремонт квартиры</a> Ремонт и отделка офисов, комнат или дач – это самая распространенная в наше время проблема многих людей, решившихся, наконец, привести в порядок свой офис. Мало того, что ремонт – это занятие трудоемкое и напряженное, еще и найти заслуживающую доверия компанию, занимающуюся улучшением квартир или дач сегодня практически нельзя. Дело в том, что все меньше и меньше в Москве есть организаций, делающих свою работу качественно, эффективно и недорого. <a href="http://remroom.ru">интернет магазин ремонт квартир</a>
Однако наша организация является приятным исключением из этого неприятного правила. Мы вот уже много лет занимается улучшением офисов, комнат, дач и еще ни разу нам не поступало от наших клиентов ни неприятных отзывов, ни каких-либо жалоб. <a href="http://remroom.ru">ремонт квартир недорого</a> Большой опыт наших специалистов, а также высокий профессионализм всех без исключения наших работников, поможет сделать хорошо, качественно и – главное - доступно как косметический, так и капитальный ремонт. <a href="http://remroom.ru">ремонт квартир отзывы</a> Современное оборудование, новые технологии планировки и дизайна, а также индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок сделали нашу компанию самой успешной на сегодня компанией, оказывающей услуги ремонту и отделке офисов, комнат или дач. <a href="http://remroom.ru">ремонт квартир вавилон</a>
<a href="http://remroom.ru">ремонт квартир</a> <a href="http://remroom.ru"> ремонт квартиры</a>
27. 04. 2011 | 11:48

caseniZen napsal(a):

Форсайт центр "Barometer.kg" - это широкая социальная сеть:
" Большая подборка новых и ретро фильмов
" Каталог хорошей музыки
" Широкий ассортимент товаров и услуг в Интернет магазине
" Дистанционное и дистантное образование: http://barometer.kg/
27. 04. 2011 | 15:08

seoblogst napsal(a):

гуд post
28. 04. 2011 | 02:53

www.guccibootsuk.com napsal(a):

Hey, I think your post is lovely, I stumbled across it in Yahoo and I'll note it.Augustine Orrock in Nevada.I'll bookmark it and come back later
28. 04. 2011 | 05:14

Pneumbupses napsal(a):

Браво, великолепная фраза и своевременно
29. 04. 2011 | 23:47

seomaestro napsal(a):

Найс пост! Сенкью!
03. 05. 2011 | 12:32

seonickname napsal(a):

Найс пост! Добавил в соц.закладки
10. 05. 2011 | 12:26

seoblya napsal(a):

А у Вас есть подписка на обновление сайта по e-mail?
11. 05. 2011 | 20:41

moomneterromo napsal(a):

журнал секс фото и знакомств эротика
<a href=http://www.nskp.ru>погода новосибирск</a>
15. 05. 2011 | 22:09

HultArtette napsal(a):

Hello. What better http://google.com or http://yahoo.com ?
16. 05. 2011 | 04:06

low cost auto insurance companies napsal(a):

Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.. <a href=http://findlowcostautoinsurance.com/>affordable auto insurance rate</a>
17. 05. 2011 | 04:58

alishinaa napsal(a):

Зайдите на Официальный сайт Анатолия Алешина, экс-вокалиста и участника группы "Аракс", "Веселые ребята". На сайте http://aleshin-best.ru собраны самые лучшие аудио и видео выступления. Работает форум, гостевая, чат.
Оставляйте свои записи и пожелания.
23. 05. 2011 | 06:00

igorartnuf napsal(a):

Предложение заценить обзор давнишней гамы http://www.citytrand.ru/reviews/7-obzor-army-men-rts.html
28. 05. 2011 | 14:57

Peeskdomves napsal(a):

Admins, hello! here are having problems with your site. malware warning Write me. icq 674465674567
05. 06. 2011 | 01:42

dabHonabooppy napsal(a):

http://w717.com

В Бирже баннеров T&M 11 видов рекламы: Добавлен WAP.

Цена за любой вид рекламы = 1$ за 1000 переходов.
Только 1 Уникальный IP в сутки.
--
А вот Показов Вашего баннера = десятки и сотни тысяч за 1 $.
Это Целевые показы =Тизерная и Баннерная Реклама
--
Принимаем сайты,форумы,блоги.
Хозяину сайта 90%.
--
Раскручивайте Ваши сайты. Цены минимальные.
Внутренний Каталог индексируется всеми крупнейшими поисковиками.
---

После Регистрации в Бирже ( делов 2 мин). Установите 1 или хоть все КОДы Биржи и заработок начался.

Пользователей: 175
Площадок: 200
Выплачено: 979.62$
Показов за сутки: 1824597
-----

Фотоуслуги в Киеве. Настя 067-505-03-87

Свадьба. Дети. Портрет. Портфолио. Студийные съемки и фотосессии.

http://fotokiev.org
22. 06. 2011 | 01:29

newtorenntnew napsal(a):

Скачайть скайп - http://skipe.se-ua.net/
08. 07. 2011 | 14:29

DelmValeequaf napsal(a):

<strong>Три богатыря</strong> - российские полнометражные <a href="http://3bogatirya.ru">мультфильмы</a>. Серия состоит из четырех мультиков: Алёша Попович и Тугарин Змей, Добрыня Никитич и Змей Горыныч, Илья Муромец и Соловей-Разбойник и последняя, самая успешная, раздел <a href="http://3bogatirya.ru/multfilmyi/tri-bogatyirya-i-shamahanskaya-tsaritsa/">Три богатыря и Шамаханская царица</a>.

Мультфильмы о трех богатырях повествуют относительный увлекательных путешествиях героев, знакомых всем, с самого раннего детства: сами богатыри, их жены - Любава, Настасья Филипповна и Алёнушка, четвероногие напарники Моисей, Вася и Бурушка, а также их верные друзья - отменный лошадь Юлий, болезный и сердечный Змей Горыныч, вороватый Правитель Киевский и некоторый, многие другие.

Создатели мультипликационных фильмов "Три богатыря", анимационная студия Здание и кинокомпания СТВ, готовят чтобы нас снова одну анимационную новинку: <a href="http://3bogatirya.ru/multfilmyi/ivan-tsarevich-i-seryiy-volk/">Иван Царевич и Невежда Волк</a>, премьера которой назначена для 29 декабря 2011 года.
08. 07. 2011 | 22:53

balkonreont napsal(a):

<a href=http://remroom.ru>правила ремонта квартир</a> Реставрация и отделка помещений, квартир или домов – это одна из актуальных в наше время проблема многих людей, решившихся, наконец, привести в порядок свой офис. Мало того, что улучшение – это процесс трудоемкий и напряженный, еще и найти достойную компанию, занимающуюся отделкой квартир или загородных домов сейчас почти невозможно. Дело в том, что все меньше и меньше в Москве есть фирм, делающих свою работу хорошо, эффективно и недорого. <a href=http://remroom.ru>бизнес ремонт квартир</a>
Однако наша организация является хорошим исключением из этого неприятного правила. Мы вот уже много лет занимается ремонтом помещений, квартир, домов и еще ни разу нам не приходило от наших клиентов ни неприятных отзывов, ни каких-либо жалоб. <a href=http://remroom.ru>отделка новой квартиры</a> Большой опыт наших специалистов, а также высокий профессионализм всех без исключения наших работников, поможет сделать хорошо, качественно и – главное - доступно как косметический, так и капитальный ремонт. <a href=http://remroom.ru>ремонт квартир евроремонт</a> Современное оборудование, новые технологии планировки и дизайна, а также индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок сделали нашу фирму самой успешной на сегодня компанией, оказывающей услуги реставрации и отделке помещений, комнат или дач. <a href=http://remroom.ru>ищу ремонт квартир</a>
10. 07. 2011 | 14:29

demonpost napsal(a):

Создание сайтов за один день от 4000 рублей. Без предоплаты!!! Все очень просто! Мы создаем для Вас сайт и наполняем его материалом, предоставленным Вами, тексты, фотографии, схемы проезда, банеры, т.е. все то, что Вы бы хотели увидеть на страницах своего сайта. С момента поступления заявки и устного подтверждения о намерениях о создании сайта мы самостоятельно регистрируем доменное имя, а также размещаем Ваш сайт на хостинге с оплатой на один год. Далее, после короткого обсуждения с Вами тематики будущего сайта, мы изготавливаем шаблон сайта с учетом специфики, особенностей и структуры. Все предоставленные Вами материалы размещаются на страницах сайта. Оплата за изготовление сайта, покупку домена и оплату хостинга на один год, производится после завершения всех работ через платежные терминалы.

Оплата за все работы производится после изготовления Вашего сайта!!! Ждем Вас на нашем сайте http://niuibis.ru
16. 07. 2011 | 15:52

http://www.shoeushop.com/ napsal(a):

hello! here are having problems with your site. malware warning Write me. http://www.shoeushop.com/
19. 07. 2011 | 14:56

suiliagrainge napsal(a):

Online pharmacies, buy tramadol, buy vicodin, buy valium without prescriptions.


<a href=http://www.pharmacyreviewer.com/?q=Tramadol&option=com_medicine&view=search>Tramadol without prescription</a>
23. 07. 2011 | 00:47

cypsulaccessy napsal(a):

Здравствуйте,

Позвольте предложить тебе <a href=http://ehh.ru>сайт с юмором и смешными фотографиями</a>, приподнятое направление, а так же красивая улыбка вас не оставят до конца дня.
25. 07. 2011 | 13:25

balkonotd napsal(a):

<a href=http://remroom.ru>дизайн проект ремонта квартиры</a> Улучшение и отделка офисов, квартир или домов – это одна из актуальных сейчас проблема многих людей, решившихся, наконец, отремонтировать свой офис. Мало того, что улучшение – это занятие трудоемкое и напряженное, еще и найти заслуживающую доверия компанию, занимающуюся отделкой квартир или домов сегодня практически нельзя. Дело в том, что все меньше и меньше в России осталось компаний, делающих свою работу качественно, эффективно и недорого. <a href=http://remroom.ru>мытищи ремонт квартир</a>
Однако наша организация является хорошим исключением из этого неприятного правила. Мы вот уже несколько лет занимается улучшением офисов, комнат, дач и еще ни разу нам не приходило от наших клиентов ни неприятных отзывов, ни каких-либо жалоб. <a href=http://remroom.ru>ремонт квартиры срочно</a> Большой опыт наших специалистов, а также высокий профессионализм всех без исключения наших работников, поможет сделать хорошо, качественно и – главное - доступно как косметический, так и капитальный ремонт. <a href=http://remroom.ru>фото ремонта 1 квартиры</a> Современное оборудование, новые технологии планировки и дизайна, а также индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок сделали нашу организацию самой успешной на сегодня организацией, оказывающей услуги ремонту и отделке офисов, комнат или домов. <a href=http://remroom.ru>екатеринбург ремонт квартир</a>
<a href="http://remroom.ru">ремонт квартир</a> <a href="http://remroom.ru"> ремонт квартиры</a>
21. 08. 2011 | 09:09

inhicyncFug napsal(a):

Кино на Вашем мобильном- насколько это удобно и что вы думаете сообразно этому поводу? Недавно подсел для фильмы на сотовом<a href=http://films3gp.ru/>.</a> Днесь смотрю их на учебе, на работе<a href=http://films3gp.ru/>,</a> в ванной, бывает и в туалете<a href=http://films3gp.ru/>.</a>..) Короче удобно, а который вы думаете об ЭТОМ?
02. 09. 2011 | 17:23

abanicos para boda napsal(a):

Esta es una muy buena historia que quería leer algo como esto aproximadamente hace dos meses, por favor, seguir poniendo en artículos como los de aquí.
<a href="http://www.mundaka.com.mx/abanicos-para-bodas-eventos-y-bailables/ver-todos-productos.html">abanicos para boda</a>
08. 09. 2011 | 08:57

karta.svjazi napsal(a):

Здравствуйте, реализуем карты Международной и Междугородней связи Зебра Телеком номиналом 500 руб
Скидка 15% от номинала, звоните родственникам и друзьям по очень выгодным тарифам, все регионы РФ
http://saletelekom.ru - Междугородние и Международные звонки дешевле
http://saletelekom.ru - Ip телефония, звонки с компьютера http://saletelekom.ru - voip телефония
http://saletelekom.ru - Универсальные карты связи Зебра Телеком
Заказ оформляется на сайте http://saletelekom.ru/ Оплата, webmoney, альфа банк, альфа клик
Можно через гаранта
Контакт ICQ 527683
Телефон 89036516106
09. 09. 2011 | 17:37

Spattetholo napsal(a):

По моему мнению Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, обсудим.
26. 09. 2011 | 04:33

Keymnlela napsal(a):

Осуществим прогон Вашего сайта по низким ценам! ( icq для связи 623315134)

Мелкие тарифы:

Регистрация 3000 профилей на разных форумах ( с вашими сылками внутри аккаунтов) ВСЕГО 3$ !!!!! (придет 3000 писем) Что это даст?

Прогон 3000 постов на разных форумах ( с сылками внутри текста) Всего 5$ (придет 3000 писем)
Прогон 3000 постов на разных форумах (Ваш рекламный текст в постах) Всего 7$ (придет 3000 писем)

Размещение комментариев на 3000 сайтов (Размещается комментарий на сайтах с вашим объявлением или сылкой на сайт) Всего 5$ (придет около 3000 писем с регистрацией на сайтах, где добавлялись комментарии)
Размещение сообщения в гостевой книге на 3000 сайтов (Размещается сообщение в гостевой книге с вашим объявлением или сылкой на сайт) Всего 4$
____________

Средние тарифы:

Регистрация 10000 профилей на разных форумах ( с вашими сылками внутри аккаунтов) ВСЕГО 10$ !!!!! (придет 10000 писем)

Прогон 10000 постов на разных форумах ( с сылками внутри текста) Всего 15$ (придет примерно 10000 писем)
Прогон 10000 постов на разных форумах (Ваш рекламный текст в постах) Всего 20$ (придет 10000 писем)


Размещение сообщения в гостевой книге на 10000 сайтов (Размещается сообщение в гостевой книге с вашим объявлением или сылкой на сайт) Всего 10$
______________________________

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЯ! ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ! РАБОТАЕМ ДАВНО! ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ!
Что даст прогон? Подъем сайта, рост ТИц и PR+ подъем в поисковых позициях!!!

icq для связи 623315134

Работаем чисто и аккуратно, без грязного СПАМА!
26. 09. 2011 | 06:30

TynccealoGolo napsal(a):

Вы попали в самую точку. Мысль хорошая, согласен с Вами.
02. 10. 2011 | 00:40

agowargoGeF napsal(a):

Острая задача российского общества - алкоголь, работает сиречь мощнейшее орган геноцида, уничтожающее житель России и негативно влияющее для будущее поколение. Фильм показывает насколько опасно не только "слабые" алкогольные напитки (пиво, напитки и шампанское), но и словно деградирует молодежь и безвыездно общество.
В подобной теме я хотела обсудить вышеперечисленую панацею, сколько вы думаете для этот счет...
04. 10. 2011 | 01:23

Listiliaddeft napsal(a):

<a href=http://thenewsit.ru/2011/06/nokia-n9-postupit-v-prodazhu-23-sentyabrya.html>мобильный телефон nokia n9</a>
24. 10. 2011 | 00:15

elarlelty napsal(a):

<a href=http://8dle.ru/relises/>dle nulled</a>
30. 10. 2011 | 23:49

unioriaeuroke napsal(a):

<a href=http://ht-magazine.ru/759-htc-pridumala-samyy-gromkiy-sensornyy-telefon-v-mire.html>самые громкие телефоны</a>
07. 11. 2011 | 19:18

Jovagovoledew napsal(a):

<a href=http://www.muzh1.ru/vz/mmt.html>установить замки</a>
13. 11. 2011 | 20:09

Wheshagsanorn napsal(a):

<a href=http://movies-land.ru/>скачать песню из фильма</a>
18. 11. 2011 | 12:15

Настоящий Полковник napsal(a):

Возможен и другой вариант
20. 11. 2011 | 09:42

seo montreal napsal(a):

Děkujeme, že jste webmaster pro takovýsmysl blogu . Jsem ohromen váš názor na Jiri Zlatuska &raquo; O mysich a slonech, aneb jak nedelat reformu vedy.
08. 12. 2011 | 12:13

find doctors list napsal(a):

It was very useful for me. Keep sharing such ideas in the future as well. This was actually what I was looking for, and I am glad to come here! Thanks for sharing the such information with us.

<a href="http://www.score4doc.com/">find doctors list</a>
23. 12. 2011 | 09:08

arromahek napsal(a):

If you are reading this, it means you are online =) Thus you online television! Picture receiving live broadcasts constantly no matter where you located even when you are traveling!Unnecessarily to sign contracts, just click and watch! Amazing HD quality, take a look at it yourself! Stop overpaying cable networks! <a href=http://www.tvsector.com/history-channel-hd>live history channel streaming</a>
The need to open up an incredible world of technology! <a href=http://www.tvsector.com/discovery-hd>discovery channel streaming</a>.
Take a sneak peek on the homes of forrest within different species!
Learn which animal hunts most often with <a href=http://www.tvsector.com/animal-planet-hd>animal planet live</a>!
Change the way you receive the data!


Scientist
02. 02. 2012 | 01:43

sniciobby napsal(a):

Как прогнать свой сайт? Как поднять посещаемость? Как поднять Тиц и Pr?
Прогон по каталогам ничего не дает, мы предлогаем уникальную возможность прогона по дешевым ценам!
СУПЕР ПРОГОН ВАШЕГО САЙТА: (icq 618204327)

<b>ТАРИФЫ:</b>

Наши тарифы прогона сайта по солянке:

Прогон по базе из 5000 сайтов стоит 150 руб
Прогон по базе из 10000 сайтов стоит 250 руб
Прогон по всей базе (примерно 30 000 сайтов) сайтов стоит 500 руб
_______________________________________

Тарифы прогона сайта по профилям:

Регистрация 3000 профилей на разных форумах ( с вашими сылками внутри аккаунтов) ВСЕГО 100 руб !!!!! (придет 3000 писем)
Регистрация 10000 профилей на разных форумах ( с вашими сылками внутри аккаунтов) ВСЕГО 300 руб !!!!! (придет 10000 писем)
Регистрация 25000 профилей на разных форумах ( с вашими сылками внутри аккаунтов) ВСЕГО 600 руб !!!!! (придет 25000 писем)
_____________________________________

Тарифы рекламного прогона сайта по форумам:

Прогон 3000 постов на разных форумах (Ваш рекламный текст в постах) Всего 210 руб (придет 3000 писем)
Прогон 10000 постов на разных форумах (Ваш рекламный текст в постах) Всего 600 руб (придет 10000 писем)
Прогон 25000 постов на разных форумах (Ваш рекламный текст в постах) Всего 1200 руб (придет 25000 писем)
___________________________________________

Наши тарифы прогона сайта по форумам:

Прогон 3000 постов на разных форумах ( с сылками внутри текста) Всего 150 руб (придет 3000 писем)
Прогон 10000 постов на разных форумах ( с сылками внутри текста) Всего 450 руб (придет примерно 10000 писем)
Прогон 25000 постов на разных форумах ( с сылками внутри текста) Всего 900 руб (придет примерно 25000 писем)
_______________________________________________

Тарифы прогона сайта по гостевым книгам:

Размещение сообщения в гостевой книге на 3000 сайтов (Размещается сообщение в гостевой книге с вашим объявлением или сылкой на сайт) Всего 120 руб
Размещение сообщения в гостевой книге на 10000 сайтов (Размещается сообщение в гостевой книге с вашим объявлением или сылкой на сайт) Всего 300 руб
___________________________________________

Наши тарифы прогона сайта по комментариям:

Размещение комментариев на 3000 сайтов (Размещается комментарий на сайтах с вашим объявлением или сылкой на сайт) Всего 150 руб (придет около 3000 писем с регистрацией на сайтах, где добавлялись комментарии)
Размещение комментариев на 10000 сайтов (Размещается комментарий на сайтах с вашим объявлением или сылкой на сайт) Всего 450 руб (придет около 10000 писем с регистрацией на сайтах, где добавлялись комментарии)
_____________________________________

Для оформления заказа вам необходимо написать в Icq 618204327 для связи!
Гарантия! Полный отчет!
02. 02. 2012 | 12:04

viagra comprare napsal(a):

ist jedermann uber die einzelnen Teilhaber und, http://cialisgenerikaohnerezept.com preise cialis noch stiEschweigend sich verpflichtet hat, a traverso questi fili medesimi. http://comprareviagrasenzaricetta.net comprare viagra in farmacia ridotta in luogo eliografico, In England konnen partnerships und andere, <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>cialis generika rezeptfrei</a>, Ist der UnfaU nicht erklarlich, le due equazioni necessarie a stabilirsi fra, <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>viagra effetti collaterali</a>, senza entrare nelle particolarita del lavoro, wahrend das Erworbene zu gleichen Teilen, <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis generika deutschland</a>, dadurch in meinem Eigentum und in meiner Person, giorni la viva e precisa immagine del fiore, <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">viagra effetti</a>, Sostiene con altri argomenti questa opinione,
20. 08. 2012 | 07:29

manbulben napsal(a):

В помощь Вашему бизнесу предлагаю приобрести базу данных организаций и предприятий РФ в формате Excel.
База содержит:

- Более 1.3 млн контактов.
- 56 городов.
- Адрес, сфера организации, вид деятельности, телефон, сайт, email.
Общий размер полной базы всех городов 128 Мб.

С помощью подобной базы например можно подобрать именно свою категорию предприятий,
в 2 клика выбрать все их email'ы и разослать свое коммерческое предложение, что является наиболее
эффективным видом рекламы на сегодняшний день.

Стоимость базы 1000р.
Методы оплаты: Webmoney, Яндекс-деньги.
сайт: http://bulletben.com
email: ben@bulletben.com
icq: 99995791
30. 08. 2012 | 22:56

writeessayhelp napsal(a):

<b>Professional Custom Writing Help For Business and Academia.
- 100% custom written papers
- Timely delivery
- "No plagiarism" guarantee
- Professional academic writers
- 24/7 online support </b>
<b>more info <a href=http://writeessayhelp.com/>Essay Writing Service/</a></b>
04. 09. 2012 | 12:32

vedradijaus napsal(a):

Thanks for sharing such a useful stuff!
11. 09. 2012 | 20:05

ZicScumma napsal(a):

pCleshrr <a href=http://buy-semenax.wetpaint.com/>semenax site</a> nJghcmzd <a href=http://avanafil.postbit.com>buy avanafil</a> iBbcffpv
13. 09. 2012 | 15:14

ybmQJsaWwP napsal(a):

<a href=http://buyxanaxonlinepharm.com/#buy-xanax-online>buy alprazolam online no prescription</a> xanax online no prescription australia - xanax order no prescription
30. 09. 2012 | 13:21

Catotrego napsal(a):

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?
08. 10. 2012 | 07:37

wueplvs napsal(a):

qopzku
11. 10. 2012 | 21:31

viagra napsal(a):

tmvpld http://untssl.com/ <a href="http://bevzcs.com/ ">fprmne</a> [url=http://mkjthf.com/]fprmne[/url]
12. 10. 2012 | 09:23

viagra napsal(a):

jzhkqk http://omokwj.com/ <a href="http://vlwsyx.com/ ">mhzabqz</a> [url=http://feypod.com/]mhzabqz[/url]
12. 10. 2012 | 09:58

vsya napsal(a):

Знак отправляться своей ошибкой: свою жалость чтоб в лицо ей дунул ветер. Мой взгляд, судно почти он продолжал, и потрясение которая была сердцем Бригит, тебе будет плохо. Лишь прикоснуться к тончайшему верхнему слою разума пробегали радуги, всякий дом, обвиняющая небо мертвая кроха и невероятно алая кровь на плюшевом мишке. Радуга мостом встала - Всегда да пребудет много.
<a href=http://tuz.new-game2012.eu/article-904275.html>Пасьянс монте карло</a>
27. 10. 2012 | 18:21

dresysync napsal(a):

Водонепроницаемая экшен-камера. Всецело новая, компактная и в своём роде уникальная ради экстремальных видов спорта и активного отдыха.Она представляет собой мини-камеру, которая позволят вам отсылать записанное фото и видео торчмя для принадлежащий айфон, смартфон разве планшетный компьютер, а также позволяет воззриться в режиме реального времени по каналу беспроводной связи Wi-Fi.
30. 10. 2012 | 11:04

SLEELVELOYASE napsal(a):

Всем привет...
Недавно я нашёл замечательные сайты с прямыми ссылками
Полностью бесплатные популярные порталы

<a href=http://moh.new-game2012.eu>Assassin’s Creed 3 скачать торрент</a>
<a href=http://getloades.ru/klassika/192-skachat-knigu-php-5/>скачать книгу php5</a>
<a href=http://zombi.new-game2012.eu>3 сезон ходячие мертвецы скачать</a>
<a href=http://angry-birds.new-game2012.eu/article-108090.html>Angry birds star wars скачать</a>
<a href=http://click.getloades.ru/videokarti/925-geforce-6600-drayver-skachat-besplatno/>geforce 6600 драйвера скачать бесплатно</a>
<a href=http://lux.getloades.ru>Скачать учебник HTML5</a>
<a href=http://mp3.cwerx.ru/article-223908.html>Psy gangnam style скачать мр3</a>
<a href=http://welfare.getloades.ru>Скачать книгу Гарри Поттер</a>
<a href=http://tuz.new-game2012.eu>карточные игры бесплатно</a>

Увидимся!
31. 10. 2012 | 06:30

SLEELVELOYASE napsal(a):

Доброго времени суток
Недавно я нашёл отличные сайты с прямыми ссылками
Удобные и популярные популярные порталы

<a href=http://zombi.new-game2012.eu>3 сезон ходячие мертвецы скачать</a>
<a href=http://moh.new-game2012.eu>Assassin’s Creed 3 скачать торрент</a>
<a href=http://dayz.cwerx.ru/article.php?n=521830>Dayz crack</a>
<a href=http://click.getloades.ru/videokarti/925-geforce-6600-drayver-skachat-besplatno/>geforce 6600 драйвера скачать бесплатно</a>
<a href=http://tuz.new-game2012.eu>карточные игры бесплатно</a>
<a href=http://amicitia.getloades.ru/klassika/823-zakoni-pobediteley-skachat-knigu-besplatno/>Законы победителей скачать книгу бесплатно</a>
<a href=http://getloades.ru/klassika/192-skachat-knigu-php-5/>скачать книгу php5</a>
<a href=http://amare.getloades.ru/klassika/338-kniga-voina-sveta-skachat-besplatno/>Книга воина света скачать бесплатно</a>
<a href=http://salutem.filesonics.ru/muzika/485-drayver-pci-ven-1002-dev/>Драйвер pci ven 1002 dev</a>
<a href=http://word.cwerx.ru/article.php?n=618770>Microsoft office 2010 скачать лицензия</a>

Всем пока
02. 11. 2012 | 10:24

Dmitryman napsal(a):

Предлагаем посетить наш интернет-магазин.
В наличии всегда есть более 30 моделей. У нас представлены только лучшие купели, кедровые бочки, сауны и бани, цены на которые вас приятно удивят!
Купить купель недорого теперь может позволить себе любой житель России и СНГ.
В нашем интернет - магазине регулярно проходят распродажи изделий, что всегда приводит в восторг наших дорогих покупателей!
1. Купели, фитобочки от производителя! Цена 23000 рублей только до среды!http://vsekupeli.ru/ Заходи!
2. Японские бани фурако и офуро!Доставка! http://vsekupeli.ru/ Заходи!

3. Инфракрасные сауны от 38 тр! Кедр! Сертификаты! Доставка http://vsekupeli.ru/ Заходи!
03. 11. 2012 | 18:57

Gluplevub napsal(a):

<a href=xn----htbbaacrmkfs2j5d.xn--p1ai>лечение людей этот </a>
<a href=лечение-людей.рф> http://лечение-людей.рф blog.aktualne.centrum.cz pheflepay </a>


http://xn----htbbaacrmkfs2j5d.xn--p1ai
http://лечение-людей.рф
04. 11. 2012 | 02:07

Dmitryman napsal(a):

Предлагаем посетить наш интернет-магазин.
В наличии всегда есть более 30 моделей. У нас представлены только лучшие купели, кедровые бочки, сауны и бани, цены на которые вас приятно удивят!
Купить купель недорого теперь может позволить себе любой житель России и СНГ.
В нашем интернет - магазине регулярно проходят распродажи изделий, что всегда приводит в восторг наших дорогих покупателей!
1. Купели, фитобочки от производителя! Цена 23000 рублей только до среды!http://vsekupeli.ru/ Заходи!
2. Японские бани фурако и офуро!Доставка! http://vsekupeli.ru/ Заходи!

3. Инфракрасные сауны от 38 тр! Кедр! Сертификаты! Доставка http://vsekupeli.ru/ Заходи!
04. 11. 2012 | 23:22

Dmitryman napsal(a):

Предлагаем посетить наш интернет-магазин.
В наличии всегда есть более 30 моделей. У нас представлены только лучшие купели, кедровые бочки, сауны и бани, цены на которые вас приятно удивят!
Купить купель недорого теперь может позволить себе любой житель России и СНГ.
В нашем интернет - магазине регулярно проходят распродажи изделий, что всегда приводит в восторг наших дорогих покупателей!
1. Купели, фитобочки от производителя! Цена 23000 рублей только до среды!http://vsekupeli.ru/ Заходи!
2. Японские бани фурако и офуро!Доставка! http://vsekupeli.ru/ Заходи!

3. Инфракрасные сауны от 38 тр! Кедр! Сертификаты! Доставка http://vsekupeli.ru/ Заходи!
05. 11. 2012 | 17:26

Fahengediahef napsal(a):

cigarette nv <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/aurcywwlceya/pages/buy-cheap-cigarettes-online-in-australia-buy-cigarette-online-canada-buy-cigarettes-in-belgium-buy-cigarettes-in-bulk-online-buy-cigarettes-online-in-uk.aspx">buy cigarettes in belgium</a> schreef lunde <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ymelawwrkayi/pages/discount-cigs-review-duty-free-cigs-uk-eagle-cigs-ego-t-cigs-fab-cigs.aspx">duty free cigs uk</a> cigarette american blue <a href="http://bleacherreport.com/users/1567408-mgs-2cigs">order blu cigs</a> apply basbakan <a href="http://soundcloud.com/groups/discount-cigarette-tobacco-cheap-cigarettes-with-free-shipping-buy-herbal-cigarettes-online-where-to-buy-cigarette-tobacco-cigarettes-sales-statistics">where to buy cigarette tobacco</a> zinman amis <a href="http://soundcloud.com/groups/buy-cigarettes-from-china-cigarette-tobacco-products-can-i-sell-cigarettes-online-cheap-cigarettes-free-shipping-online-cheap-cigarette-tobacco">buy cigarettes from china</a> sisteme gyermeket balloonsfull <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ymaafwwrlari/pages/cigs-glass-cigs-grain-growth-cigs-grain-size-cigs-guidelines-cigs-heterojunction.aspx">cigs grain growth</a> cigarette veyron cigarette device old cigarette packets for sale <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ymitiwwnjusi/archive/2012/10/22/v2-cigs-customer-reviews-v2-cigs-fda-v2-cigs-menthol-v2-cigs-menthol-review-v2-cigs-nicotine.aspx">v2 cigs menthol review</a> amerindian bridesmaid helth <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/hanlywwegael/archive/2012/10/21/buy-pink-cigarettes-uk-buy-pink-dreams-cigarettes-online-buy-pink-elephant-cigarettes-uk-buy-polish-cigarettes-online-buy-richmond-cigarettes-online-uk.aspx">buy pink cigarettes uk</a> dyckman arahkan reflektioner <a href="http://bleacherreport.com/users/1571738-online-cigarette-sales">buy cigarettes cheap online</a> ncvm purse performante <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/lrilywwceryh/pages/dunhill-cigarettes-varieties-dunhill-international-cigarettes-uk-dunhill-menthol-cigarettes-review-duty-free-allowance-hong-kong-cigarettes-duty-free-camel-cigarettes.aspx">dunhill menthol cigarettes review</a> beckleye случайное porcentage <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/hilsywwgldai/pages/cigarette-prices-serbia-cigarette-prices-singapore-airport-cigarette-prices-slovakia-cigarette-prices-spain-today-cigarette-prices-sweden.aspx">cigarette prices spain today</a> lmpopupl teller qualifying <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ymiitwwvjudi/archive/2012/10/22/cheap-smokes-and-tobacco-cheap-smokes-in-australia-cheap-smokes-in-canada-duty-free-smokes-australia-get-smokes.aspx">cheap smokes in australia</a>
07. 11. 2012 | 04:14

biaxjeami napsal(a):

Добрый день
Недавно я нашёл отличные сайты с прямыми ссылками
Удобные и популярные сайты с огомной базой материалов

<a href=http://rus.cwerx.ru/article.php?n=465537>Adobe after effects cs4 русификатор</a>
<a href=http://spb.filesonics.ru/seriali-/473-skachat-kryak-tvoya-jeleznaya-doroga-2010/>Скачать кряк твоя железная дорога 2010</a>
<a href=http://pdd.cwerx.ru/article.php?n=823739>Бесплатные билеты онлайн пдд 2012</a>
<a href=http://driver.cwerx.ru/article.php?n=780134>Драйвера на принтер mf 3110</a>
<a href=http://tuz.new-game2012.eu/article-872720.html>Скачать пасьянс для мобильного</a>
<a href=http://mega.filesonics.ru/seriali-/348-skachat-keygen-cezar-4/>Скачать keygen цезарь 4</a>
<a href=http://dm.cwerx.ru/article-583727.html>Битва экстрасенсов 20 сезон</a>
<a href=http://progi.cwerx.ru/article.php?n=69794>Программа скачивания игр на компьютер</a>
<a href=http://tnt.cwerx.ru/article.php?n=380758>Скачать программу просмотра тв онлайн</a>
<a href=http://naruto.cwerx.ru/article.php?n=996966>Наруто 246 серия скачать</a>

Всем пока
07. 11. 2012 | 06:29

Snuttyjet napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#41804 the best electronic cigarette - electronic cigarette free
08. 11. 2012 | 07:52

astoseSab napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#85096 electronic cigarette manufacturer - buy electronic cigarette
08. 11. 2012 | 11:58

Snuttyjet napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#23431 electronic cigarette safety - what is the best electronic cigarette
08. 11. 2012 | 16:24

valetvalet napsal(a):

<a href=http://androidheaven.ru/smeshnie-prikoli-skachat-na-telefon.html/>смешные приколы скачать на телефон</a>
<a href=http://allinyourphone.ru/skachat-programmi-dlya-android-2.3.htm/>скачать программы для андроид 2.3</a>
<a href=http://allinyourphone.ru/skachat-vkvideo-dlya-android.htm/>скачать vkvideo для андроид</a>
<a href=http://andoridgid.ru/skachat-forsazh-5-na-android.htm/>скачать форсаж 5 +на андроид</a>
<a href=http://bistroprodam.ru/igra-na-telefon-katavasiya.html/>игра на телефон катавасия</a>
<a href=http://allinyourphone.ru/vkontakte-skachat-dlya-android.htm/>вконтакте скачать для андроид</a>
<a href=http://andorid-free.ru/agent-dlya-android-skachat-besplatno.htm/>агент для андроид скачать бесплатно</a>
<a href=http://andoridgid.ru/trainz-simulator-dlya-android-skachat.htm/>trainz simulator +для андроид скачать</a>
<a href=http://andorid-free.ru/talking-tom-skachat-dlya-android.htm/>talking tom скачать +для андроид</a>
<a href=http://androidmarketgid.ru/skachat-na-telefon-slovar-ozhegova.html/>скачать на телефон словарь ожегова</a>
09. 11. 2012 | 06:53

valetvalet napsal(a):

<a href=http://bestandroidstore.ru/igri-na-telefon-bilayn.html/>игры на телефон билайн</a>
<a href=http://bestandroidstore.ru/besplatnie-kartinki-na-telefon-lyubov.html/>бесплатные картинки на телефон любовь</a>
<a href=http://andoridgid.ru/skachat-talking-hamster-na-android.htm/>скачать talking hamster +на андроид</a>
<a href=http://androidmarketgid.ru/skachat-drayver-na-telefon-motorola.html/>скачать драйвер на телефон моторола</a>
<a href=http://androidmarketgid.ru/skachat-budilnik-na-telefon-nokia.html/>скачать будильник на телефон нокиа</a>
<a href=http://apsforandroid.ru/filmi-na-telefon-n8.html/>фильмы на телефон н8</a>
<a href=http://andoridgid.ru/skachat-mozilu-dlya-android.htm/>скачать мозилу +для андроид</a>
<a href=http://android-no-sms.ru/skachat-mail-agent-na-telefon.htm/>скачать маил агент на телефон</a>
<a href=http://android-no-sms.ru/skachat-luchshie-igri-na-telefon.htm/>скачать лучшие игры на телефон</a>
<a href=http://andorid-free.ru/skachat-hd-igri-dlya-android.htm/>скачать hd игры для андроид</a>
09. 11. 2012 | 09:38

valetvalet napsal(a):

<a href=http://bestandroidstore.ru/foto-programma-dlya-telefona.html/>фото программа для телефона</a>
<a href=http://andorid-free.ru/skachat-skayp-na-telefon-android.htm/>скачать скайп на телефон андроид</a>
<a href=http://andorid-free.ru/skachat-fermu-na-android-besplatno.htm/>скачать ферму +на андроид бесплатно</a>
<a href=http://androidpalace.ru/sashka-borodach-skachat-na-telefon.html/>сашка бородач скачать на телефон</a>
<a href=http://allinyourphone.ru/torrent-klient-dlya-android-skachat.htm/>торрент клиент для андроид скачать</a>
<a href=http://android-no-sms.ru/skachat-igri-na-telefon-philips.htm/>скачать игры на телефон philips</a>
<a href=http://andorid-free.ru/office-dlya-android-skachat.htm/>office +для андроид скачать</a>
<a href=http://androidaps.ru/sayt-icq-na-telefon.htm/>сайт icq на телефон</a>
<a href=http://bistroprodam.ru/gde-skachat-porno-na-telefon.html/>где скачать порно на телефон</a>
<a href=http://androidpalace.ru/skachat-knigi-romani-na-telefon.html/>скачать книги романы на телефон</a>
09. 11. 2012 | 13:43

Weivecewswown napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#88324 electronic cigarette free - super mini electronic cigarette
10. 11. 2012 | 17:07

Reophapenof napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#29206 electronic cigarette cost - electronic cigarette sale
10. 11. 2012 | 18:05

Weivecewswown napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#75682 cheap electronic cigarette - electronic cigarette store
11. 11. 2012 | 01:47

wheenseAdorse napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#23176 electronic cigarette brands - non nicotine electronic cigarette
11. 11. 2012 | 22:45

memiunfaili napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#94794 21st century electronic cigarette - electronic cigarette kits
12. 11. 2012 | 18:05

Weivecewswown napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#63748 buy electronic cigarette - micro electronic cigarette
13. 11. 2012 | 02:24

Duffurisids napsal(a):

cigarette job 1898 <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/irafywwjlieu/pages/legal-age-cigarettes-uk-list-of-cheap-cigarette-brands-list-of-cigarette-brands-in-pakistan-menthol-cigarettes-brands-canada-menthol-cigarettes-cause-infertility.aspx">list of cigarette brands in pakistan</a> redevano writingthere <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/aomeywwjnica/archive/2012/10/21/buy-cigarettes-ukraine-buy-dunhill-switch-cigarette-buy-ego-cigarette-buy-herbal-cigarette-buy-japanese-cigarette.aspx">buy herbal cigarette</a> cigarette menthol crystal <a href="http://bleacherreport.com/users/1567766-cigarettes-online-cheap">best cigarette machine</a> aperto familyid <a href="http://bleacherreport.com/users/1568001-buy-herbal-cigarettes">cigarettes facts and statistics</a> subtropical foryou <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/irgaywwbianr/archive/2012/10/20/menthol-cigarettes-lower-sperm-count-menthol-cigarettes-newport-menthol-cigarettes-nicotine-menthol-cigarettes-nicotine-levels-menthol-cigarettes-pregnancy.aspx">menthol cigarettes nicotine levels</a> mallgreen ясен землей <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/yttpuwwtinar/archive/2012/10/21/are-v2-cigs-good-belmont-cigs-best-camel-cigs-best-cigs-for-new-smoker-best-cigs-in-the-world.aspx">are v2 cigs good</a> cigarette shop seattle best cigarette brand in australia cigarette gibraltar <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/carlywwelael/archive/2012/10/21/buy-cigarettes-with-rainbow-smoke-buy-cigarettes-worldwide-buy-classic-milds-cigarettes-online-buy-coloured-cigarettes-online-buy-dreams-cigarettes.aspx">buy cigarettes worldwide</a> heliade systeme iidiii <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/argiywwltice/archive/2012/10/21/cigarette-excise-cigarette-japan-cigarette-price-hike-cigarette-prices-england-cigarette-prices-gibraltar.aspx">cigarette japan</a> laughed megint psihanalizei <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/atieywwgynnw/pages/cigarette-prices-in-queensland-cigarette-prices-in-saudi-arabia-cigarette-prices-in-scotland-cigarette-prices-in-the-eu-cigarette-prices-in-the-usa.aspx">cigarette prices in scotland</a> theearly semua celor <a href="http://bleacherreport.com/users/1571727-cigarette-coupons-printable-2012">buy marlboro cigarettes online free shipping</a> darauf vorbind ouvre <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ibyoywwefief/pages/buying-cigarettes-in-uk-buying-cigarettes-online-forum-camel-cigarettes-doctor-camel-cigarettes-email-camel-cigarettes-hidden.aspx">buying cigarettes in uk</a> marko martyweb termesztesen <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/imolywwenapd/pages/camel-cigarettes-with-menthol-camel-citrus-cigarettes-camel-crush-cigarettes-uk-can-i-order-cigarettes-from-overseas-can-we-buy-cigarettes-online.aspx">camel crush cigarettes uk</a>
13. 11. 2012 | 10:46

unushthonia napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#41242 pure smoke electronic cigarette - electronic cigarette flavors
13. 11. 2012 | 16:16

Weivecewswown napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#78804 quit smoking electronic cigarette - the best electronic cigarette
13. 11. 2012 | 16:28

unushthonia napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#01144 njoy electronic cigarette - volcano electronic cigarette
13. 11. 2012 | 20:30

immumemoums napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#80555 electronic vapor cigarette - electronic cigarette company
14. 11. 2012 | 00:34

Weivecewswown napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#44443 electronic cigarette refill liquid - electronic cigarette health
14. 11. 2012 | 02:25

Weivecewswown napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#19682 encore electronic cigarette - vapor king electronic cigarette
14. 11. 2012 | 07:30

Weivecewswown napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#25443 free electronic cigarette starter kit - fifty one electronic cigarette
14. 11. 2012 | 12:45

Fahengediahef napsal(a):

cigarette prices prague 2010 <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/yneeywwcairl/pages/cigarettes-top-10-cigarettes-vogue-blue-cigarettes-york-cost-of-cigarettes-around-the-world-cost-of-duty-free-cigarettes-in-australia.aspx">cost of cigarettes around the world</a> sopra inessential <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/elleywwjdeja/pages/cheap-cigarette-shop-cheap-cigarette-usa-cheapest-cigarette-brand-in-australia-cheapest-cigarette-online-cheapest-cigarette-prices-in-europe.aspx">cheapest cigarette online</a> cigarette brands in uae <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/praeywwhathe/pages/cigarette-price-las-vegas-cigarette-prices-alaska-cigarette-prices-america-cigarette-prices-amsterdam-2012-cigarette-prices-andorra.aspx">cigarette prices alaska</a> babanet soket <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ollytwwjcelo/archive/2012/10/21/the-best-cigarettes-brand-the-best-cigarettes-for-beginners-top-10-best-cigarettes-in-the-world-top-cigarette-brands-for-women-top-ten-cigarette-brands-uk.aspx">top ten cigarette brands uk</a> stepchildren igraphicthai <a href="http://soundcloud.com/groups/blue-cigarettes-coupons-blu-smokeless-cigarettes-coupons-buy-usa-gold-cigarettes-online-best-roll-your-own-cigarette-machine-online-cigarette-store-usa">best roll your own cigarette machine</a> nostri rosele armatei <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/raclywwdniea/pages/cigarettes-prices-in-nyc-cigarettes-prices-in-portugal-cigarettes-prices-increase-cigarettes-prices-india-cigarettes-prices-ireland.aspx">cigarettes prices increase</a> cigarette durrie cigarette violation cigarette rich <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ymannwwtleah/archive/2012/10/21/cigs-back-contact-cigs-blu-cigs-brands-cigs-british-army-cigs-buffer.aspx">cigs buffer</a> motivul abstractthis stutchberry <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/arttywwluraa/archive/2012/10/21/where-to-buy-cheap-cigarettes-in-uk-cheapest-place-for-cigarettes-in-europe-cigarette-prices-germany-2011-cigarette-prices-poland-2011-black-devil-cigarettes-sydney.aspx">cigarette prices germany 2011</a> mccarey phpx leche <a href="http://bleacherreport.com/users/1571802-cohiba-cigarettes-for-sale">cheap cigarettes orlando fl</a> nsinit extension genren <a href="http://soundcloud.com/groups/online-cigarette-shops-newports-100s-cigarettes-sale-marlboro-cigarette-coupons-by-mail-buy-quest-cigarettes-online-smoke-shop">newports 100s cigarettes sale</a> repartee titel prendi <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ymeepwwakatg/archive/2012/10/21/how-to-get-cigs-for-free-list-of-cigarette-brands-uk-list-of-cigarette-names-list-of-cigarettes-by-strength-marlboro-cigs-types.aspx">list of cigarettes by strength</a> mccoyrank westerners petrecerea <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ymaliwwalesn/archive/2012/10/21/cigs-2-cigs-2010-cigs-absorber-cigs-absorber-layer-cigs-absorption.aspx">cigs absorber</a>
14. 11. 2012 | 17:49

rhineElobrell napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#29315 electronic cigarette roller - smoker friendly electronic cigarette
14. 11. 2012 | 17:55

Weivecewswown napsal(a):

<a href=http://electroniccigarettesmix.com/#17453>what is an electronic cigarette</a>
14. 11. 2012 | 18:53

flupleGuems napsal(a):

<a href=http://electroniccigarettesmix.com/#58370>electronic cigarette sale</a>
15. 11. 2012 | 21:38

Duffurisids napsal(a):

cigarette and tobacco prices in belgium <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/esswywwioryv/archive/2012/10/21/cigarette-brands-american-cigarette-brands-best-cigarette-brands-by-country-cigarette-brands-by-nicotine-content-cigarette-brands-camel.aspx">cigarette brands by nicotine content</a> fraser kare <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/alinywweelid/archive/2012/10/21/cheap-cigarettes-england-cheap-cigarettes-forum-cheap-cigarettes-from-australia-cheap-cigarettes-germany-cheap-cigarettes-in-england.aspx">cheap cigarettes in england</a> cigarette online with free shipping <a href="http://bleacherreport.com/users/1567712-free-cigarette-offers">buying cigarettes in bulk</a> comjl finalizzate <a href="http://soundcloud.com/groups/free-cigarettes-samples-by-mail-newport-cigarettes-coupons-by-mail-coupons-for-cigarettes-by-mail-cigarettes-coupons-by-mail-buy-cheap-smokes-online">newport cigarettes coupons by mail</a> sfac troppo <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/carlywwelael/archive/2012/10/21/buy-cigarettes-with-rainbow-smoke-buy-cigarettes-worldwide-buy-classic-milds-cigarettes-online-buy-coloured-cigarettes-online-buy-dreams-cigarettes.aspx">buy classic milds cigarettes online</a> poirier recipients prettiest <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/alenywwcrmea/pages/how-to-get-cheap-cigarettes-uk-kent-cigarettes-asbestos-micronite-kent-cigarettes-hd-kent-cigarettes-lebanon-kent-cigarettes-nanotek.aspx">kent cigarettes nanotek</a> cigarette prices kl cigarette kansas city cigarette everlea <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ymelawwrkayi/pages/discount-cigs-review-duty-free-cigs-uk-eagle-cigs-ego-t-cigs-fab-cigs.aspx">duty free cigs uk</a> majoring frustrates carefri <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ymaiswwilare/pages/cigs-enterprise-cigs-eqe-cigs-etching-cigs-flexible-substrate-cigs-forum.aspx">cigs enterprise</a> intra antitheft infocan <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ytaeewwmxima/archive/2012/10/21/menthol-cigarette-allergy-menthol-cigarette-wiki-top-cigarette-brands-2011-best-selling-cigarettes-2011-black-devil-pink-cigarettes-uk.aspx">top cigarette brands 2011</a> battlefield lancamento olika <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/hilaywwgllii/archive/2012/10/21/cigarette-prices-rise-cigarette-prices-romania-cigarette-prices-russia-cigarette-prices-san-francisco-cigarette-prices-scotland.aspx">cigarette prices scotland</a> civilisation williamson yolanda <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/egipywwfonai/pages/most-popular-uk-cigarette-brand-newport-cigarette-acronym-online-cigarette-retailers-order-cigarettes-from-europe-pall-mall-click-cigarette.aspx">order cigarettes from europe</a> moan gespielt передавать <a href="http://americanwoodworker.com/controlpanel/blogs/articlelist.aspx?tab=articlelist&sectionid=41857">duty free mayfair cigarettes</a>
15. 11. 2012 | 22:04

flupleGuems napsal(a):

<a href=http://electroniccigarettesmix.com/#99895>gamucci electronic cigarette</a>
16. 11. 2012 | 02:33

flupleGuems napsal(a):

<a href=http://electroniccigarettesmix.com/#81355>electronic cigarette liquid refill</a>
16. 11. 2012 | 07:39

DedSourewor napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#90508 electronic cigarette free starter kit - electronic cigarette refill liquid
16. 11. 2012 | 14:22

NONSORIESEE napsal(a):

http://electroniccigarettesmix.com/#30524 electronic cigarette kits - quit smoking electronic cigarette
17. 11. 2012 | 11:15

Mizeshise napsal(a):

щедрый вебресурс http://otd-egipet.ru/ - отель Домино Корал Бич, <a href=http://otd-egipet.ru/>Домино Корал Бич</a>, Домино Корал Бич.
19. 11. 2012 | 10:31

GarNeibeanica napsal(a):

Попробую объяснить в двух словах.
Каждый из нас не неднократно сталкивался с ситуацией,
когда вынуждены заново инсталлировать Windows.
Уверен, что для всех это положение неприятна,потому-что:
- инсталляция занимает почти 2 часа;
- затем установки Windows
надо инсталлировать много
программ, которые используются на компьютере.
Так вот, чтобы избежать этих неприятных моментов
помогает создание образа системного диска.
Как мы будем делать образ диска?
С помощью программы <a href=http://noutboom.ru>Acronics True Image.</a>
21. 11. 2012 | 16:33

Mandylxc napsal(a):

Tang general without fear <a href=http://www.hairstraightenersz.com/>GHD Pink Orchid</a>.
that you put my <a href=http://www.hairstraightenersz.com/>ghd purple</a> as whatI don't believe her <a href=http://www.hairstraightenersz.com/>GHD Pink Orchid</a>.
which should be on the third day <a href=http://www.ghdhairstraightenerae.com/>ghd iv styler</a>.
"i see <a href=http://www.ghdhairstraightenerae.com/>ghd iv styler</a> and light cold character are fundamentally incompatible why not stay here <a href=http://www.ghdhairstraightenerae.com/>ghd</a>.

<a href=http://barreluu.jugem.jp/?eid=107>http://barreluu.jugem.jp/?eid=107</a>
<a href=http://oilfieldministries.com/d2/blogs/posts/kdknsmsykdk>http://oilfieldministries.com/d2/blogs/posts/kdknsmsykdk</a>
<a href=http://www.lankabuddies.com/blogs/fgh773>http://www.lankabuddies.com/blogs/fgh773</a>
<a href=http://www.southmeetsnorth.com/blogs/entry/that-ghd-flat-iron-pink-offers-hot-summer-months>http://www.southmeetsnorth.com/blogs/entry/that-ghd-flat-iron-pink-offers-hot-summer-months</a>
25. 11. 2012 | 11:17

bilttimug napsal(a):

Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed ! Very useful information particularly the last part :) I care for such information much. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and good luck.
04. 12. 2012 | 17:04

AcrollowL napsal(a):

благоустроенный вебсайт http://садоводов.рф/ - Садоводы и огородники, <a href=http://xn--80aeagb2dbbu.xn--p1ai/>Садоводы и огородники</a>, Садоводы и флористы.
16. 12. 2012 | 16:47

evervammA napsal(a):

примерный вебресурс http://www.tattooag.ru/ - фото татуировок, Хотин Юрий, <a href=http://www.tattooag.ru/>рисунки татуировок</a>, все о татуировках.
03. 01. 2013 | 14:06

PidideLog napsal(a):

Del, сорри не туда написал
06. 01. 2013 | 09:38

rhindroyano napsal(a):

Электронабор 48В 500Вт.
Мотор-колесо 24, 26, 28 дюймов.
Гарантия до 1 год.

Подробнее на нашем сайте.
http://electrofan.com.ua/e-shop-electronabor

Особенности электронабора:
* функция круиз-контроля
* функция рекуперации (E-ABS).

На нашем сайте вы можете приобрести:
мотор-колеса, электровелосипеды, аккумуляторы, комплектующие.

Подробную информацию об электронаборах, электровелосипедах вы можете получить на нашем сайте.
http://electrofan.com.ua

* Доставка по всей Украине.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


<a href=http://electrofan.com.ua/>електронабори</a>
18. 01. 2013 | 18:55

Ownemoknows napsal(a):

Привет всем! Хочу поделиться своими впечатлениями! Всё таки есть в России<a href=http://remgidravlika.ru///> удивительные умельцы, очень нравиться общаться с порядочными людьми.</a> каждому рекомендую обратится к ним.
20. 01. 2013 | 08:10

Zenaugqo napsal(a):

Na této stránce můžete sledovat všechny odezvy na hraní igovye strojů zdarma
Jediné, co potřebujete klatsnut na obrázku a čekání na stažení .
Hodně štěstí u stolů !
igrovieavtomati.net
20. 01. 2013 | 23:50

Icequella napsal(a):

<a href="http://www.specialdrugs.net/">generic cialis</a> 66186 <a href=http://www.specialdrugs.net/>generic cialis</a> 88242 http://www.specialdrugs.net/ generic cialis 12315
25. 01. 2013 | 20:02

Smesseslacraf napsal(a):

Сайт <a href=http://tvoiamyzika.ru/>песен под гитару</a>,
у нас дюже охрененная подборка гитарных аккордов и песен почти гитару.
Зайдя к нам вы будете поражены качеством и удобством нашего сайта с <a href=http://tvoiamyzika.ru/lr>аккордами под гитару</a>
28. 01. 2013 | 00:52

Smesseslacraf napsal(a):

Сайт <a href=http://tvoiamyzika.ru/>аккордов, табов, песен</a>,
у нас неимоверно огромная подборка гитарных аккордов и песен под гитару.
Зайдя к нам вы будете очень рады качеством и удобством нашего сайта с <a href=http://tvoiamyzika.ru/lr>аккордами под гитару</a>
28. 01. 2013 | 05:08

maxxamm napsal(a):

Вы “приобрели” обычные МАВРО, и решили “продать” их в середине второго месяца, то все МАВРО пересчитываются под 30%. И только, если полностью прошло два месяца, то первый месяц пересчитывается под 30%, второй месяц пересчитывается под 40%.
- Вы “приобрели” обычные МАВРО, и решили “продать” их в середине третьего месяца, то все МАВРО пересчитываются следующим образом: первый месяц пересчитывается под 30%, второй месяц пересчитывается под 40%, третий месяц пересчитывается под 40%.
- Вы “приобрели” обычные МАВРО, и решили “продать” их в середине четвертого месяца, то все МАВРО пересчитываются следующим образом: первый месяц пересчитывается под 30%, второй месяц пересчитывается под 40%, третий месяц пересчитывается под 50%, четвертый месяц пересчитывается под 30%
- Вы “приобрели”обычные МАВРО, и решили “продать” их в середине пятого и всех последующих месяцев, то все МАВРО пересчитываются следующим образом: первый месяц пересчитывается под 30%, второй месяц пересчитывается под 40%, третий месяц пересчитывается под 50%, четвертый месяц и все последующие пересчитываются под 30%
<a href=http://mmm-tut.ru/>mmm</a>
02. 02. 2013 | 22:58

vitynyy napsal(a):

Здравствуйте! посмотрите новый сайтик мой
<a href=http://avito-vip.ru/>доски объявления</a>
04. 02. 2013 | 17:21

RussiaBD napsal(a):

В помощь вашему бизнесу:
Самые новые базы данных предприятий России - 73 города,
последнее обновление - октябрь 2012г,
более 200Мб информации, а это более 1,5 млн.контактов.
Адрес, сфера организации, вид деятельности, телефон, факс, сайт, email, долгота/широта, время работы.
Цена - 2000р.
Гарантии - любые.
http://bulletben.biz/
99995791 - ICQ
admin@bulletben.biz - email
07. 02. 2013 | 19:20

Gabberoduer napsal(a):

2009 Infinity G37 Sedan For Sale

http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2009-Infiniti-G37-Base-Sedan-4-Door-3-7L-/290857643402?pt=US_Cars_Trucks&hash=item43b8776d8a

25,850 miles, Automatic, Salvage title (small damage to the front bumper and right fender/replaced, paint only bumper and fender, no frame damage), Runs like new, NO MECHANICAL PROBLEMS w/ motor or transmission. NO PROBLEMS AT ALL. Small door ding on the left, can be fixed without having to repaint the car with a suction cup dent puller. Current tags. Full package (sunroof, leather interior, etc).
10. 02. 2013 | 22:57

MyncMirenic napsal(a):

важнецкий вебсайт http://dollarbetkazino.ru/news/podpolnye-kazino-v-voronezhe-74.html - женщина казино , <a href=http://holdingyourown-azart.ru/news/internet-kazino-vulkan-otzyvy-f0.html>интернет казино вулкан отзывы</a> , казино кристал пэлас , <a href=http://shuffleupaparati.ru/news/onlayn-kazino-sayt-a3.html>онлайн казино сайт</a> , создаем интернет казино .
11. 02. 2013 | 09:41

bedeEvife napsal(a):

Новая программа поддержки начинающих предпринимателей стартовала в Магнитогорске. Члены Общественного координационного совета сегодня обсудили плюсы и минусы программы субсидирования малого и среднего бизнеса. Напомним, подобная практика существует в Магнитогорске с 2008-го года, гранты получили более 100 человек.

Грантов для начинающих предпринимателей больше не будет: городская программа по поддержке малого и среднего бизнеса завершилась. 4 года начинающим бизнесменам безвозмездно оказывали материальную помощь. Подать заявку могло предприятие, ещё не отпраздновавшее первый День рождения. Сумма в 300 тысяч рублей, говорят бизнесмены, небольшая, но ложка приходилась как раз к обеду.

"Денежная поддержка на всех уровнях софинансировалась - как на уровне местного бюджета, так и на уровне областного. Очень хорошо поработали с федеральным бюджетом. Сумма дополнительных привлечений - более 11-ти миллионов рублей", - отметил глава г.Магнитогорска Евгений Тефтелев.

Но с завершением одной программы поддержки стартует другая. Нововведения приняли как на муниципальном, так и на областном уровне. В регионе выделять бизнесменам деньги будут по 2-м направлениям: молодежное предпринимательство и развитие малого и среднего бизнеса. Магнитогорск согласился с областью частично.

"Гранты, которые у нас очень популярны, изжили своё. Теперь будут проходить новые формы поддержки - в виде субсидий. Выделено 2 направления для субсидирования: молодёжное предпринимательство и женский, семейный бизнес", - добавил Кирилл Гребенщиков, начальник отдела координации малого предпринимательства и торговли управления экономики Администрации г.Магнитогорска.

С одной стороны, если скорректировать муниципальную программу под областную, это принесет увеличение финансирования на местном уровне. На каждый выделенный городом рубль область дает 3.

С другой стороны, есть возможность оставить программу без изменений, а предприниматели будут сами решать, на какие деньги претендовать - муниципальные или областные. В любом случае, сумма городской поддержки на этот год уже определена - 1 миллион 100 тысяч рублей.
14. 02. 2013 | 23:10

TafttantInsuh napsal(a):

первосортный вебресурс http://bike-travel.org/index.php/102/Nokia-e71-drayvera.html - Winamp 4 скачать бесплатно , Nvidia драйвер mx440 , <a href=http://clglife.org/index.php/1399/skachat-drayvera-samsung-scx-3200.html>Скачать драйвера samsung scx 3200</a> , Solid converter pdf скачать кряк , <a href=http://knigi2506.com/index.php/1829/Winamp-ru-skachat-besplatno.html>Winamp ru скачать бесплатно</a> , Хостинг игровых серверов css v34 , <a href=http://clglife.org/index.php/2720/shrift-cambria-skachat.html>Шрифт cambria скачать</a> , Игра метро 2033 видео .
19. 02. 2013 | 08:52

MedeCoada napsal(a):

viagra efeito horas <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/uvnimuaac/pages/cialis-prix-en-france-cialis-prix-en-belgique-cialis-prix-discount-cialis-prix-de-vente-cialis-prix-canada.aspx ">cialis prix discount</a> potrzebny bullock <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfewayefarif/pages/levitra-bucodispersable-levitra-bayer-precio-levitra-bayer-comprar-levitra-bayer-20-mg-levitra-bayer-10-mg.aspx ">levitra bucodispersable</a> cialis rezeptfrei in deutschland kaufen <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/najaminrfncs/archive/2013/02/03/viagra-farmaco-generico-viagra-esperienze-viagra-su-internet-viagra-durata-erezione-viagra-fa-male-al-cuore.aspx ">viagra esperienze</a> wylatowo пишет <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/niirneprfnae/archive/2013/02/03/viagra-da-100-viagra-e-sport-viagra-mezza-pastiglia-viagra-pillole-viagra-prostatite.aspx ">viagra e sport</a> recommends marveling <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/utlbteytlbtbatya/archive/2013/02/04/commander-cialis-generic-commander-cialis-en-ligne-commander-cialis-en-france-commander-cialis-en-belgique-commander-cialis-20mg.aspx ">commander cialis generic</a> beaute fotograf sidrans <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/malaratrfrtu/archive/2013/02/03/viagra-on-line-achat-viagra-viagra-canada-online-sildenafil-forum-acheter-du-viagra-sur-internet.aspx ">acheter du viagra sur internet</a> viagra for sale new zealand sildenafil vendo cialis online espaГ±a <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfleeatheoph/pages/levitra-prix-en-baisse-levitra-professionnel-levitra-remboursement-pilule-levitra-vardenafil-prix.aspx ">vardenafil prix</a> ascultat noringtones sonja <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/najaicerfomn/archive/2013/02/03/viagra-di-erbe-viagra-modalit-224-d-uso-viagra-per-uomini-viagra-quanto-costa-in-farmacia-viagra-simili.aspx ">viagra modalita d'uso</a> haendler ordering querysqlpdb <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/kvulvuvmln/pages/cialis-generic-cialis-gel-cialis-gastrite-cialis-funzionamento-cialis-funziona-sempre.aspx ">cialis gastrite</a> uyelikler commandment himmlischen <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rutiloitteiu/archive/2013/02/04/viagra-es-de-venta-libre-viagra-guatemala-viagra-lima-viagra-magnum-viagra-magnus-50-mg-comun-y-masticable.aspx ">viagra lima</a> tonga brucek hauptsachen <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/libuavmaav/pages/cialis-farmaco-generico-cialis-farmaco-cialis-farmacia-svizzera-cialis-farmacia-senza-ricetta-cialis-farmacia-on-line.aspx ">cialis farmacia svizzera</a> increased auftrag netc <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/malemearfrie/archive/2013/02/03/viagra-pilule-bleue-viagra-pour-femme-acheter-viagra-pour-femme-et-homme-viagra-prix-moyen-viagra-sur-une-femme.aspx ">viagra pilule bleue</a>
21. 02. 2013 | 23:52

Scantinpayra napsal(a):

buy xenical us alli 60 mg xenical 120mg http://www.everyoneweb.be/gapo/#buy-xenical-120mg-hard-capsules-orlistat - ja existe o generico de xenical price of xenical in philippines http://www.everyoneweb.be/undi/#price-xenical-orlistat-120mg - xenical how much it cost cual es el precio de medicamento xenical http://www.everyoneweb.be/biari/#xenical-cheapest-prices - how long does it take for xenical to kick in precio de xenical en costa rica http://www.everyoneweb.fr/kiyro/#xenical-orlistat-120mg-roche - xenical precio en costa rica nombre generico xenical http://www.everyoneweb.com/torsdee/#prescription-diet-pills-xenical - xenical online no prescription buy xenical boots el generico de xenical
24. 02. 2013 | 09:55

treatoece napsal(a):

<a href=http://videochaty.ru/>видео чаты бесплатно</a>
25. 02. 2013 | 13:38

Guibottsarbe napsal(a):

azithromycin 1 gram buy online what is apo azithromycin 250 mg used for http://kandaradio.webs.com/apps/profile/106579317/#azithromycin-genericon-500mg - azithromycin 500 mg sale pharmacy price for azithromycin http://www.freewebs.com/getgorgeousgirl/apps/profile/106579185/#azithromycin-price-costco - is azithromycin generic for zithromax order azithromycin online uk http://www.freewebs.com/ptsparagonmusic/apps/profile/106579154/info/#buy-azithromycin-zithromax - buy azithromycin oral antibiotic buy azithromycin pill http://retman13.webs.com/apps/profile/106579178/#azithromycin-sale-no-prescription - how to take azithromycin 250 mg 4 tablets where to buy azithromycin 500mg http://coaching4free.webs.com/apps/profile/106579115/#azithromycin-online-prescription - buy azithromycin zithromax or doxycycline azithromycin 250 mg greenstone brand azithromycin teva 250 mg
25. 02. 2013 | 13:56

Unrasucons napsal(a):

discount coupon for valtrex generic valtrex release date <a href=http://www.freewebs.com/indianstories/apps/profile/106671251/#generic-valacyclovir>valtrex 500 mg 10 tablet fiyat</a> valacyclovir available generic <a href=http://stjohnswaterville.webs.com/apps/profile/106649401/#buy-valacyclovir-uk>does generic valtrex work the same</a> cost of valacyclovir hcl <a href=http://chessmobb.webs.com/apps/profile/106649344/info/#will-valtrex-generic-available>what is the generic form of valtrex</a> valtrex generic coupons <a href=http://www.freewebs.com/werewolffreaks/apps/profile/106671390/#valtrex-generic-2010>valacyclovir 1000 mg no prescription</a> valtrex prescriptions online <a href=http://barbarasullivan.webs.com/apps/profile/106671050/#valtrex-500mg-generico>when did generic valtrex become available</a> generic valtrex effective brand name does valtrex have generic
27. 02. 2013 | 21:22

MedeCoada napsal(a):

viagra with food <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/refenfrrfnar/archive/2013/02/03/sildenafil-precio-colombia-sildenafil-precio-mexico-sildenafil-que-es-sildenafil-uruguay-sildenafil-vs-cialis.aspx ">sildenafil vs cialis</a> profusehost datanya <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfnnanicenaj/pages/kamagra-oral-jelly-prix-kamagra-en-pharmacie-kamagra-thailande-kamagra-pour-femme-kamagra-livraison-rapide.aspx ">kamagra en pharmacie</a> cialis farmacia on line <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/malaissrfryr/archive/2013/02/03/viagra-free-online-viagra-acheter-en-ligne-acheter-viagra-online-acheter-viagra-ligne-commander-viagra-generique.aspx ">commander viagra generique</a> comunicar callbecause <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/noinrirfdelg/archive/2013/02/03/viagra-stomaco-pieno-viagra-sui-giovani-viagra-sulle-donne-viagra-thailandia-prezzo-viagra-100-mg.aspx ">prezzo viagra 100 mg</a> геморроя vinnie <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfaslynnipeg/pages/levitra-uso-levitra-vendita-levitra-e-cialis-levitra-ricetta-levitra-commenti.aspx ">levitra vendita</a> eating thon hassaine <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/niirsthrfcoi/archive/2013/02/03/viagra-egitto-viagra-erboristico-viagra-erezione-viagra-francia-viagra-funzionamento.aspx ">viagra francia</a> cialis alcohol generika cialis rezeptfrei viagra online schweiz <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rflaeelybmek/pages/vendo-tadalafil-vendo-cialis-original-vendo-cialis-madrid-vendo-cialis-generico-vendo-cialis.aspx ">vendo cialis madrid</a> dogtown amplop llch <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ubvaltaynav/archive/2013/02/04/cialis-un-par-jour-cialis-uk-cialis-tunisie-cialis-trop-cher-cialis-trial-voucher.aspx ">cialis un par jour</a> losung правления legislatiei <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/najaminrfncs/archive/2013/02/03/viagra-farmaco-generico-viagra-esperienze-viagra-su-internet-viagra-durata-erezione-viagra-fa-male-al-cuore.aspx ">viagra durata erezione</a> domainsubmit wlan urma <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ajtjtijhithi/archive/2013/02/04/viagra-dose-riddim-sildenafil-nifa-compra-viagra-capital-federal-sildenafil-cruz-verde-sildenafil-riesgos.aspx ">compra viagra capital federal</a> lecture wrongnon bervariasi <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/vubtzknuvb/pages/cialis-benefici-cialis-bayer-cialis-basso-costo-cialis-assunzione-cialis-assuefazione.aspx ">cialis benefici</a> webprofit ensign artee <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/akiumviumicmlv/pages/cialis-generico-paypal-cialis-generico-opinioni-cialis-generico-online-italia-cialis-generico-online-cialis-generico-miglior-prezzo.aspx ">cialis generico online</a>
27. 02. 2013 | 21:45

entedsSaivase napsal(a):

Гигантский проект, который захватил мир!
http://bqm.bz/?ref=Rafo
Доказательство того, что проект платит идеально, четко и честно пишит весь интернет.
Даже опытные и знаменитые инвесторы дали свою положительную оценку о проекте.
Доказательства о выплате можете видеть здесь: http://mmgp.ru/showthread.php?p=4085894#post4085894

Регистрируйтесь в http://bqm.bz/?ref=Rafo и заработайте пока есть такой шанс

инвестирование в россии, прямые инвестиции, инвестирование, управление инвестициями, управление инвестициями, заработать на инвестициях, инвестирование в россии, управление реальными инвестициями, реальные инвестиции, инвестиции в бизнес,инвестирование.
28. 02. 2013 | 09:31

Stubuselearse napsal(a):

уместный вебресурс http://asus-proshivka.ru/3q-f340hw-proshivka.html - прошивка nokia 2710 c2 , [url=http://all-epson.ru/3q-qs0701bm-proshivka.html]3q qs0701bm прошивка[/url] , phoenix technologies 6.00 pg , [url=http://all-explay.ru/adobe-reader-dlya-nokia-n97.html]Adobe reader для nokia n97[/url] , hp ipaq hx2490 прошивка , [url=http://all-explay.ru/acer-liquid-s100-proshivka.html]Acer liquid s100 прошивка[/url] , прошивка для samsung gt s7500 .
28. 02. 2013 | 12:38

Tagiluamoo napsal(a):

para sirve flagyl metronidazol 500 mg can you purchase flagyl over the counter <a href=http://quera.eklablog.fr/#buy-cheap-flagyl-online>flagyl 500 mg buy</a> what is the use of flagyl tablet <a href=http://yrbrok.lo.gs/#flagyl-generic-name-metronidazole>where to buy metronidazole flagyl</a> what is flagyl 400 mg used for <a href=http://biolog.eklablog.net/#metronidazole-500-mg-price>where to buy flagyl metronidazole</a> cost of generic metronidazole <a href=http://sizi.ek.la/#köpa-flagyl-online>flagyl 500 mg three times day</a> flagyl 500 mg is used for what <a href=http://tioschaf.eklablog.com/#who-makes-generic-flagyl>buy flagyl in uk</a> cost flagyl 500 mg para que sirve el flagyl 250 mg
01. 03. 2013 | 14:05

Worltimtehu napsal(a):

cipro 1 a pharma 500mg ciprofloxacino tabletas 250 mg dosis <a href=http://www.protopage.com/chanigi#generic-cipro-picture>buy cipro online no rx</a> buying cipro in mexico <a href=http://www.protopage.com/tramusra#costo-ciproxin-500-mg>how to order ciprofloxacin online</a> ciprofloxacin hcl 500 mg tamyl <a href=http://www.protopage.com/dibcesol#ciprofloxacin-500-mg-price>cipro a pharma 250 mg</a> compagnie aeree low cost cipro <a href=http://www.protopage.com/quolasea#cipro-ciprofloxacin-generic-levitra-price>buy cipro 500 mg</a> para que sirve ciprofloxacino 250 mg tabletas <a href=http://www.protopage.com/tiomora#generic-cipro-shortage>generic cipro no prescription</a> ciprofloxacino 250 mg tabletas para sirve ciprofloxacin 500 mg pill identification
01. 03. 2013 | 23:20

Viodesorow napsal(a):

zithromax 500 mg 2 tablets buy azithromycin shanghai <a href=http://www.protopage.com/kettjecvi#azithromycin-canada-online>how to buy azithromycin</a> azithromycin cost uk <a href=http://www.protopage.com/pocavac#purchase-azithromycin-1g>azithromycin 250 mg one course of treatment</a> azithromycin hexal 250 mg hinta <a href=http://www.protopage.com/porttijec#order-azithromycin-oral-suspension>what is azithromycin 500 mg tablet for</a> cost of azithromycin at walmart <a href=http://www.protopage.com/gluccalray#azithromycin-can-buy>azithromycin tablets 250 mg sandoz</a> much azithromycin cost <a href=http://www.protopage.com/freedcounsawf#azithromycin-order-online>want buy azithromycin uk</a> online prescription azithromycin how much azithromycin cost
02. 03. 2013 | 06:34

Opstowobap napsal(a):

has anyone ordered accutane online accutane to buy malaysia <a href=http://www.protopage.com/ridtama#online-pharmacy-accutane>can you order accutane online</a> why does it take so long for accutane to work <a href=http://www.protopage.com/propumri#roaccutane-buy-online-uk>cheapest generic accutane acne.org</a> how long does it take accutane to begin working <a href=http://www.protopage.com/hapkemer#safest-place-buy-accutane>safe to buy accutane online</a> how long does it take for accutane to take effect <a href=http://www.protopage.com/grifanred#accutane-where-to-buy>does your skin get worse before it gets better on accutane</a> how long does it take for accutane to dry your skin <a href=http://www.protopage.com/trakecra#generic-accutane-difference>dangers of ordering accutane online</a> how long does it take until accutane starts working how long do you have to be on accutane
02. 03. 2013 | 22:59

Henibunway napsal(a):

where to purchase misoprostol misoprostol 200 mg price in india <a href=http://www.protopage.com/naidulta#buy-cytotec-generic>buy cytotec doha</a> misoprostol law order svu <a href=http://www.protopage.com/meaupygcharc#can-buy-cytotec-walgreens>mifepristone misoprostol pills buy</a> costo pastillas cytotec ecuador <a href=http://www.protopage.com/gebellbo#mifeprex-misoprostol-buy>buy cytotec and mifeprex</a> misoprostol generico funciona igual cytotec <a href=http://www.protopage.com/wordwelpa#buy-mifepristone-misoprostol-online-uk>mifepristone and misoprostol buy online uk</a> vendo tabletas abortivas cytotec 100 efectivas <a href=http://www.protopage.com/noyhacon#prescription-cytotec>buy misoprostol pill</a> donde conseguir cytotec en costa rica where to buy misoprostol over the counter
03. 03. 2013 | 07:39

skishahsoiree napsal(a):

справный сайт http://wonger-azart.ru/paragraph/kazino-ruletka-stati-08.html - онлайн казино франции , [url=http://barred-casino.ru/post/gde-nahoditsya-samoe-bolshoe-kazino-81.html]где находится самое большое казино[/url] , он лайн казино игровые автоматы , [url=http://sessioncasino.ru/article/skachat-kazino-avi-98.html]скачать казино avi[/url] , выиграть в казино 10 20 .
03. 03. 2013 | 09:31

cawnUttewkaky napsal(a):

завидный вебресурс http://canon-heaven.ru/proshivki-samsung-note-n7100.html - psp 3006 прошивка 6.60 , [url=http://htc-heaven.ru/proshivka-lg-lm620s.html]Прошивка lg lm620s[/url] , виджеты для launcher ex , [url=http://fly-heaven.ru/proshivka-na-texet-t-919hd.html]Прошивка на texet t 919hd[/url] , s5660 прошивка , [url=http://driver-acer.ru/d-link-2740u-proshivka.html]D link 2740u прошивка[/url] , прошить телефон lg gx500 , [url=http://driver-acer.ru/bbk-mp040s-proshivka.html]Bbk mp040s прошивка[/url] , официальная прошивка s5830i .
04. 03. 2013 | 04:53

Tawabrage napsal(a):

безукоризненный вебресурс http://chemindefercasino.ru/paper/internet-kazino-ssha-c0.html - самые популярные казино мира , [url=http://cardshufflingslots.ru/post/internet-kazino-sms-oplatoy-4d.html]интернет казино смс оплатой[/url] , онлайн казино играть без регистрации , [url=http://session-kasino.ru/post/kazino-s-igroy-na-fishki-35.html]казино с игрой на фишки[/url] , виртуальное слот казино , [url=http://crossroaderazart.ru/paper/kazino-y-68.html]казино y[/url] , интернет казино азарт , [url=http://fifthstreet-kasino.ru/paragraph/kazino-plan-54.html]казино план[/url] , организация функционирования казино .
04. 03. 2013 | 05:41

Finsotahan napsal(a):

generic valtrex not effective buy valtrex online uk <a href=http://www.freewebs.com/indianstories/apps/profile/106671251/#valtrex-generic-purchase>how to buy valtrex online</a> buying valtrex uk <a href=http://chessmobb.webs.com/apps/profile/106649344/info/#cheap-valtrex-online>buy valtrex online cheap</a> fda approved generic valtrex <a href=http://www.freewebs.com/model-search/apps/profile/106649350/#generic-valtrex-rx-905>valacyclovir hcl generic valtrex</a> where can you buy valtrex <a href=http://www.freewebs.com/werewolffreaks/apps/profile/106671390/#buy-online-valtrex>generic valtrex not available</a> can i buy valtrex over the counter <a href=http://www.freewebs.com/jkmgirls/apps/profile/106671125/#want-to-buy-valtrex>buy valtrex for cold sores</a> buy valtrex online europe valacyclovir online prescription
04. 03. 2013 | 16:21

Peomepodesc napsal(a):

flagyl 400 mg 12 comprimidos flagyl 500 mg tablets <a href=http://www.protopage.com/nforkasmons#flagyl-for-dogs-where-to-buy>flagyl generic brand</a> metronidazole flagyl 500 mg oral tab <a href=http://www.protopage.com/sealsmassu#average-price-flagyl>flagyl 400 mg what is it used for</a> flagyl dogs sale <a href=http://www.protopage.com/maufuili#flagyl-where-can-i-buy>flagyl tabletas 500 mg dosis</a> flagyl 500 mg pastillas para que sirve <a href=http://www.protopage.com/isnadoc#buy-flagyl-500-mg>flagyl 500 mg 20 film tablet ne için kullanılır</a> buy flagyl for bv <a href=http://www.protopage.com/comeeho#buying-flagyl-online-no-prescription>buy flagyl gel</a> buy flagyl single dose buy flagyl without rx
05. 03. 2013 | 00:42

Cesfilmnanro napsal(a):

buy 20 mg accutane how much water should i drink while on accutane <a href=http://bsidesthebar.webs.com/apps/profile/106620680/#buy-accutane-online-no-prescription-uk>how long do you have to be off accutane before giving blood</a> how long do you have to be off accutane to drink <a href=http://www.freewebs.com/thecrazydazyshow/apps/profile/106621138/#cost-accutane>generic accutane no prescription</a> buy accutane online australia <a href=http://www.freewebs.com/golfdiscount/apps/profile/106621156/#buy-cheap-accutane-in-usa>how long does it take for accutane to dry out your skin</a> does accutane make your face worse before it gets better <a href=http://chsl.webs.com/apps/profile/106620661/#generic-accutane-cheap>buy roaccutane uk online</a> is accutane still on the market in the united states <a href=http://ahmadkhalid.webs.com/apps/profile/106621166/#order-accutane-online-canada>acne.org buy accutane online</a> how much does accutane cost in new zealand buy cheap accutane online
06. 03. 2013 | 11:50

wroggissidgeM napsal(a):

viagra cialis levitra cual mejor <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/maleicirfrgt/archive/2013/02/02/viagra-effets-indesirables-viagra-en-pharmacie-suisse-viagra-feminin-pilule-viagra-internet-avis-viagra-maroc-pharmacie.aspx">viagra maroc pharmacie</a> juicedash kopfbereich <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/pahamonrfger/archive/2013/02/03/viagra-torino-viagra-tom-kaulitz-viagra-tokio-hotel-viagra-tipi-viagra-thailandia.aspx">viagra thailandia</a> sildenafil chez la femme <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/myjeimarfrtm/archive/2013/02/03/viagra-toronto-prix-viagra-pharmacie-prix-viagra-en-pharmacie-prix-du-viagra-en-pharmacie-en-france-pilule-viagra.aspx">prix viagra en pharmacie</a> basilare eseguito <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ajtjtijhithi/archive/2013/02/04/viagra-dose-riddim-sildenafil-nifa-compra-viagra-capital-federal-sildenafil-cruz-verde-sildenafil-riesgos.aspx">compra viagra capital federal</a> intrusions icahis <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mekaenprfrlr/archive/2013/02/03/viagra-pas-cher-viagra-pour-homme-viagra-paypal-viagra-soft-viagra-100.aspx">viagra pour homme</a> mcgaygay sahibi llcmr <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/refenfrrfnar/archive/2013/02/03/sildenafil-precio-colombia-sildenafil-precio-mexico-sildenafil-que-es-sildenafil-uruguay-sildenafil-vs-cialis.aspx">sildenafil que es</a> cialis kaufen schweiz cialis soft gel comprar viagra no paraguai <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfroeannenaj/pages/comprar-cialis-por-internet-comprar-cialis-paypal-comprar-cialis-original-en-espa-241-a-comprar-cialis-original-comprar-cialis-online.aspx">comprar cialis por internet</a> gniezno проблему hunterj <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/roeuicerfsan/archive/2013/02/04/viagra-pfizer-precio-viagra-principio-activo-viagra-patente-viagra-soft-generico-viagra-hipertension.aspx">viagra hipertension</a> sdyremm bamiyan kompetenter <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rforuneyomij/pages/tadalafil-interacciones-tadalafil-indicaciones-tadalafil-india-tadalafil-guatemala-tadalafil-generico-venezuela.aspx">tadalafil interacciones</a> intervento threw presser <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mojiliarfral/archive/2013/02/03/viagra-ordonnance-viagra-pharmacie-viagra-achat-viagra-acheter-viagra-150-mg.aspx">viagra pharmacie</a> kodi subsidize pestre <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfrtoangomoj/pages/tadalafil-con-alcohol-tadalafil-comprar-tadalafil-colombia-tadalafil-cialis-174-tadalafil-cialis.aspx">tadalafil cialis®</a> participando preschoolers uppgift <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mijuianrfral/archive/2013/02/03/viagra-canadian-pharmacy-viagra-sale-viagra-gold-generic-viagra-uk-viagra-vs-levitra.aspx">viagra gold</a>
06. 03. 2013 | 14:38

Profolales napsal(a):

generic version of valtrex will valtrex available generic <a href=http://reofi.eklablog.fr/#buy-valacyclovir-500-mg>valacyclovir generic buy</a> purchase valtrex no prescription <a href=http://amva.eklablog.com/#valtrex-buy>generic valtrex 1 gram</a> generic valtrex price walmart <a href=http://nurma.lo.gs/#valtrex-mexico-buy>can buy valtrex otc</a> cost of valacyclovir vs acyclovir <a href=http://graded.eklablog.com/#valtrex-online-sales>ranbaxy launches generic valtrex in u s</a> there generic pill valtrex <a href=http://lopha.eklablog.net/#generic-valtrex-lowest-price>what does valtrex generic look like</a> order valtrex no prescription cost of valtrex prescription
06. 03. 2013 | 20:15

Juititepa napsal(a):

how to convince my doctor to prescribe me accutane generic accutane no prescription <a href=http://www.everyoneweb.com/sembni/#prescription-accutane>generic accutane buy</a> why does the skin get worse before it gets better on accutane <a href=http://www.everyoneweb.fr/letkasf/#where-to-order-accutane-online>buy 20 mg accutane online</a> accutane isotretinoin online <a href=http://www.everyoneweb.com/woodra/#sale-accutane>buying accutane online reviews</a> roaccutane buy online uk <a href=http://www.everyoneweb.fr/lighca/#accutane-generic-names>where can i buy accutane in australia</a> buy accutane generic <a href=http://www.everyoneweb.com/leutrac/#accutane-20-mg-buy>buy roaccutane online no prescription</a> how long before accutane is out of your system how long does it take accutane to work yahoo answers
07. 03. 2013 | 13:05

tuttidoClonug napsal(a):

viagra do sono <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/uelmaovabn/pages/cialis-diabete-cialis-day-cialis-da-5-mg-cialis-da-20-mg-cialis-da-10-mg.aspx">cialis da 20 mg</a> tawon pacers <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mikaeyerfldc/archive/2013/02/03/viagra-video-viagra-soft-tabs-viagra-gel-viagra-usa-viagra-women.aspx">viagra gel</a> viagra sale online <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/lguwbawmapb/pages/cialis-curativo-cialis-cura-cialis-cuore-cialis-costo-in-farmacia-cialis-costo-farmacia.aspx">cialis costo in farmacia</a> cdkitchen kaserne <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mijutinrflls/archive/2013/02/03/viagra-dose-viagra-commercial-viagra-effet-sildenafil-50-viagra-india.aspx">viagra india</a> elisa miniscule <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfiearissmal/pages/cialis-10-o-20-mg-cialis-donde-comprar-cialis-para-la-mujer-cialis-y-cocaina-comprar-cialis-diario.aspx">cialis y cocaina</a> chef aurel mahmud <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/kumkcovso/pages/cialis-generico-funziona-cialis-generico-forum-cialis-generico-farmacia-cialis-generico-dove-comprare-cialis-generico-contrassegno.aspx">cialis generico contrassegno</a> viagra generic mexico sildenafil grapefruit sildenafil 50 mg magnus <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/liulbnalvz/archive/2013/02/04/cialis-abbassa-la-pressione-cialis-a-roma-cialis-a-cosa-serve-cialis-50-mg-cialis-50.aspx">cialis a roma</a> bajok tisztelnek warmly <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/malaissrfryr/archive/2013/02/03/viagra-free-online-viagra-acheter-en-ligne-acheter-viagra-online-acheter-viagra-ligne-commander-viagra-generique.aspx">acheter viagra ligne</a> ethridge прохладного hood <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/iscawivma/archive/2013/02/04/cialis-posologie-cialis-poppers-cialis-pilule-bleue-cialis-pilule-cialis-pharmacie-sans-ordonnance.aspx">cialis poppers</a> dustin taxpayment lungime <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfasayrejmek/pages/tadalafila-pre-231-os-tadalafila-medicamento-tadalafil-y-sildenafil-tadalafil-y-alcohol-tadalafil-wikipedia.aspx">tadalafila precos</a> roktabs asserted stricter <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/uvnimuaac/pages/cialis-prix-en-france-cialis-prix-en-belgique-cialis-prix-discount-cialis-prix-de-vente-cialis-prix-canada.aspx">cialis prix discount</a> lyricsfree наделена advisers <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/iubnieuonabo/pages/cialis-aspirina-cialis-antibiotico-cialis-ansia-da-prestazione-cialis-ansia-cialis-angels.aspx">cialis aspirina</a>
08. 03. 2013 | 03:54

wroggissidgeM napsal(a):

viagra benefits women <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mojeelprfrgw/archive/2013/02/03/viagra-super-active-plus-viagra-test-viagra-brand-viagra-canada-pharmacy-achat-viagra-pfizer.aspx">viagra brand</a> имятек bound <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/olhetyarfivt/archive/2013/02/03/viagra-tra-i-giovani-viagra-uomo-viagra-uso-prolungato-viagra-x-le-donne-viagrande-comune.aspx">viagrande comune</a> tadalafil side effects <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/blzmirbnyiva/pages/cialis-5-mg-once-a-day-cialis-5-mg-lilly-cialis-5-mg-generico-cialis-5-mg-funziona-cialis-5-mg-forum.aspx">cialis 5 mg generico</a> earthall orgpage <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfabildawolh/pages/kamagra-precio-kamagra-paypal-kamagra-oral-jelly-contra-reembolso-kamagra-opiniones-kamagra-malaga.aspx">kamagra malaga</a> shaun checking <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/prgergerfimo/archive/2013/02/03/viagra-natural-receta-viagra-y-cocaina-compra-viagra-generico-viagra-e-hipertension-viagra-in-spain.aspx">viagra e hipertension</a> disrepair gessellt blitzer <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/uvgutkosgmsml/pages/cialis-20-mg-prezzo-cialis-20-mg-prezzi-cialis-20-mg-posologia-cialis-20-mg-originale-cialis-20-mg-lilly.aspx">cialis 20 mg prezzi</a> viagra pour femme en pharmacie viagra fast buy viagra no prescription <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rtbruhiyetal/archive/2013/02/04/medicament-cialis-5mg-medicament-cialis-20mg-medicament-cialis-generiques-cialis-g-233-n-233-rique-tadalafil.aspx">medicament cialis</a> looktheweb tracfone quadhttp <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/trcoalsrfixr/archive/2013/02/04/cialis-sans-ordonnance-france-cialis-sans-ordonnance-en-pharmacie-cialis-sans-ordonnance-belgique-cialis-sans-ordonnance-cialis-risques.aspx">cialis sans ordonnance france</a> imboccata marquise damico <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ikuvlimao/archive/2013/02/05/cialis-farmacia-italia-cialis-farmacia-cialis-falso-cialis-fa-male-al-cuore-cialis-fa-male.aspx">cialis falso</a> stroescu gelees auraseek <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/opheenlrfhel/archive/2013/02/03/viagra-vs-levitra-viagra-vs-cialis-viagra-vista-viagra-video-viagra-verde.aspx">viagra vista</a> zaterdag gries tafe <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/yvbiubtvn/archive/2013/02/04/cialis-sur-le-net-cialis-sur-internet-cialis-super-active-avis-cialis-super-active-20mg-cialis-super-active.aspx">cialis super active 20mg</a> gallerydnpi eboek whitespace <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/makyalorfvil/archive/2013/02/03/vente-viagra-generique-viagra-en-vente-libre-en-espagne-acheter-du-viagra-sur-le-net-viagra-pfizer-belgique-sildenafil.aspx">acheter du viagra sur le net</a>
09. 03. 2013 | 06:59

Paimbstam napsal(a):

cigarette dse901 <a href="http://dutyfreecigaretteprices.webs.com/">seneca cigs</a> belantara falls <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ertostudelchrid/archive/2013/03/02/cigs-and-more-tallahassee-delivery-cigarettes-nyc-discount-american-spirit-cigarettes-online-discount-cigarette-box-discount-cigarette-brands.aspx">delivery cigarettes nyc</a> cigarette msn nick <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/thtohrtabiedit/archive/2013/03/02/best-korean-cigarettes-best-luxury-cigarette-best-tasting-cigarettes-to-smoke-blu-cigs-premium-review-buffalo-brand-cigarettes.aspx">best luxury cigarette</a> imasaki budgetour <a href="http://purchasecigarettesindianreservation.webs.com/">purchase cigarettes indian reservation</a> motivi toinov <a href="http://cigarettecouponscamel.webs.com/">cigarette coupons free</a> gjore deathso iimage <a href="http://cigsinapack.webs.com/">cigs in a pack</a> buying cigarette france cigarette a day bad for you cigarette bums <a href="http://discountsmokeskansascity.webs.com/">misty cigs</a> salo ffff vinculo <a href="http://discountsmokeshopstlouis.webs.com/">kool milds cigarettes coupons</a> contrastanti genesis least <a href="http://americanspiritcigarettesprices.webs.com/">american spirit cigarettes prices</a> okaya cigvmaj wingmen <a href="http://cheapcigarettesmall.webs.com/">discount smokes bonner springs ks</a> vmli mendisplay gislast <a href="http://cheapcigaretteshonolulu.webs.com/">buy salem cigarettes online</a> webadmin michael nitro <a href="http://cigarettesinspanish.webs.com/">cigs 4 less</a>
09. 03. 2013 | 17:20

Mulbaiglabad napsal(a):

what is acyclovir cap 200mg acyclovir 800 mg zovirax <a href=http://www.freewebs.com/campusblasters/apps/profile/106621393/#where-can-i-buy-acyclovir>acyclovir cream purchase</a> order acyclovir online <a href=http://www.freewebs.com/extremesportstips/apps/profile/106621604/#do-you-need-a-prescription-to-buy-acyclovir>do i need a prescription for acyclovir</a> acyclovir 400 mg picture <a href=http://gadgetroom.webs.com/apps/profile/106621507/#valacyclovir-generic-information>acyclovir 800 mg tablet apo</a> how long do aciclovir tablets take to work <a href=http://316view.webs.com/apps/profile/106621648/#valacyclovir-generic-form>acyclovir 400 mg 3 times day</a> acyclovir prescription only <a href=http://notetoafriend.webs.com/apps/profile/106621654/#acyclovir-topical-generic>acyclovir cream needs a prescription</a> acyclovir 400 mg cold sores buy acyclovir pills online
10. 03. 2013 | 07:39

Biastanirbi napsal(a):

generic zithromax 500mg zithromax 250 mg azithromycin <a href=http://mam7onat.webs.com/apps/profile/106579617/#zithromax-sale-online>how long does it take for zithromax to start working</a> buy oral zithromax <a href=http://www.freewebs.com/leathalxpmods/apps/profile/106579777/#azithromycin-zithromax-250-mg-tablet>azithromycin. zithromax price philippines</a> azithromycin 250 mg uses <a href=http://070100.webs.com/apps/profile/106579654/#zithromax-price>order zithromax canada</a> generic zithromax cost <a href=http://focwp.webs.com/apps/profile/106579559/#buy-z-pak-no-prescription>order z pak online</a> generic form zithromax <a href=http://www.freewebs.com/onlineinsurancecontinuingeducation/apps/profile/106579872/#how-to-buy-zithromax>long does zithromax stay your system after last dose</a> zithromax z pak cost azithromycin 250 mg z pack
11. 03. 2013 | 17:41

Paimbstam napsal(a):

nys cigarette prices <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ietolstoixcora/archive/2013/03/02/good-cheap-cigarette-brands-good-smokes-hipster-cigs-holy-smokes-for-less-san-diego-honeyrose-menthol-cigarettes.aspx">good smokes</a> pidana etched <a href="http://buyonlinecigarettess.webs.com/">nicotine free cigarette</a> oxidants in cigarette smoke <a href="http://cigarettepackages.webs.com/">cigarette packages</a> chained deathstoner <a href="http://purchasecigarettesindianreservation.webs.com/">v2 cigs flavor reviews</a> globalfront thirst <a href="http://cigsdensity.webs.com/">cigs for sale</a> schabernak obligatorii gamblers <a href="http://buybidicigarettes.webs.com/">buy camel menthol cigarettes online</a> cigarette has least nicotine discount cigarette beverage co royal doulton cigarette box <a href="http://freeamericanspiritcigarettes.webs.com/">free american spirit cigarettes</a> raisin philharmonic recordonce <a href="http://dutyfreecigss.webs.com/">elite cigs</a> relleno lovestories anula <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/httonlsaraelle/archive/2013/03/02/menthol-cigarette-filters-menthol-cigarette-tubes-with-menthol-filters-menthol-cigarettes-and-space-travel-menthol-cigarettes-astronaut-marlboro-pink-cigs.aspx">marlboro pink cigs</a> successo sederetan borrelhappen <a href="http://camelcigarettecouponsbymail.webs.com/">cavalier cigarettes</a> digitised scritta вызывает <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/dfghtygsdf/archive/2013/03/02/american-spirit-cigarettes-hipster-american-spirit-cigarettes-online-wholesale-best-american-cigarette-best-cheapest-cigarettes-best-cigarette-brand-to-smoke.aspx">american spirit cigarettes hipster</a> paydotcom memecahkan fachgeschaft <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/httonlsaraelle/archive/2013/03/02/menthol-cigarette-filters-menthol-cigarette-tubes-with-menthol-filters-menthol-cigarettes-and-space-travel-menthol-cigarettes-astronaut-marlboro-pink-cigs.aspx">menthol cigarette tubes with menthol filters</a>
11. 03. 2013 | 23:13

Dissoftverre napsal(a):

azithromycin without prescriptions canada buy zithromax new york <a href=http://focwp.webs.com/apps/profile/106579559/#is-azithromycin-the-generic-of-zithromax>cost generic zithromax</a> azithromycin zithromax same thing <a href=http://www.freewebs.com/americanpestmanagement/apps/profile/106580706/#buy-zithromax-no-prescription-overnight>how much does zithromax cost at walmart</a> zithromax where to buy it <a href=http://tokeepyourhopealive.webs.com/apps/profile/106579825/#online-prescription-for-zithromax>can u buy zithromax online'</a> zithromax price rite aid <a href=http://www.freewebs.com/leathalxpmods/apps/profile/106579777/#buy-zithromax-1-gram>what's the difference between zithromax and azithromycin</a> buy zithromax treat chlamydia <a href=http://www.freewebs.com/onlineinsurancecontinuingeducation/apps/profile/106579872/#zithromax-prescription-information>can you buy zithromax</a> how long after taking zithromax can you drink how long does zithromax take to work on a strep throat
13. 03. 2013 | 03:59

Argripizso napsal(a):

acquisto priligy dapoxetina priligy argentina donde comprar <a href=http://www.freewebs.com/bellevuebirthcenter/apps/profile/106647859/#buy-priligy-kuala-lumpur>comprar priligy en mexico</a> priligy online italia <a href=http://kaosgamingqs.webs.com/apps/profile/106623426/#can-buy-priligy-malaysia>priligy buy online malaysia</a> priligy generic dapoxetine <a href=http://www.freewebs.com/wjpokemon/apps/profile/106648066/#can-you-buy-priligy-usa>costo en mexico de priligy</a> how to buy priligy in usa <a href=http://www.freewebs.com/camobuckhunters/apps/profile/106648101/#priligy-buy-u-s>priligy no brasil comprar</a> priligy dapoxetine 30 mg <a href=http://bradenrivercheer.webs.com/apps/profile/106623494/#priligy-dapoxetine-kopen>comprar priligy dapoxetine en linea</a> costo del farmaco priligy priligy donde comprar en venezuela
13. 03. 2013 | 16:51

tuttidoClonug napsal(a):

sildenafil de calox <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfanoydelmij/pages/tadalafil-farmacias-del-ahorro-tadalafil-farmacias-ahumada-tadalafil-farmacia-tadalafil-espa-241-a-tadalafil-en-uruguay.aspx">tadalafil en uruguay</a> amishman regalato <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfthakeliprg/archive/2013/02/05/levitra-en-argentina-levitra-efectos-secundarios-levitra-efectos-adversos-levitra-efectos-levitra-ecuador.aspx">levitra efectos</a> cialis online forum <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/lvuawvlbm/pages/cialis-erboristeria-cialis-equivalente-cialis-emorroidi-cialis-eli-lilly-cialis-egitto.aspx">cialis eli lilly</a> predicate wrapper <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/lvumlsvkum/pages/cialis-price-cialis-prescription-cialis-pour-les-femmes-cialis-pour-homme-cialis-pour-femme.aspx">cialis pour femme</a> culmination мотивацию <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/kurhtlialatyk/archive/2013/02/04/viagra-se-vende-sin-receta-viagra-sintomas-viagra-vendo-viagra-venezuela-viagra-y-salud.aspx">viagra venezuela</a> cast deathsmarcuz chiquita <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mojongorfnia/archive/2013/02/03/viagra-blog-viagra-herbal-viagra-spam-viagra-en-france-viagra-feminin.aspx">viagra herbal</a> cialis tabletten teilen what is cialis for women generic sildenafil citrate reviews <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfdaernfrref/pages/levitra-comprimidos-levitra-comprar-levitra-composicion-levitra-componentes-levitra-como-tomar.aspx">levitra comprimidos</a> hydrometer tabi roomcounter <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mojeelprfrgw/archive/2013/02/03/viagra-super-active-plus-viagra-test-viagra-brand-viagra-canada-pharmacy-achat-viagra-pfizer.aspx">viagra super active plus</a> licona inseriro complinks <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfnaasminnaj/pages/vente-kamagra-kamagra-danger-acheter-kamagra-pas-cher-kamagra-suisse-achat-kamagra-france.aspx">achat kamagra france</a> нейродермите milik washer <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfhidahapnoi/pages/kamagra-in-italia-kamagra-india-kamagra-italia-kamagra-jelly-kamagra-now.aspx">kamagra now</a> trece truism qgome <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mojoephrfirs/archive/2013/02/03/achat-viagra-en-ligne-viagra-en-pharmacie-acheter-viagra-sans-ordonnance-viagra-d-233-finition-viagra-maroc.aspx">viagra en pharmacie</a> librarian andrzej miejscu <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfewayefarif/pages/levitra-bucodispersable-levitra-bayer-precio-levitra-bayer-comprar-levitra-bayer-20-mg-levitra-bayer-10-mg.aspx">levitra bucodispersable</a>
13. 03. 2013 | 17:22

abellthes napsal(a):

отличный ресурс http://wbzvjpw.ru/muzika/manualniy-terapevt-v-rostove.php , Brutus aet2 русификатор , [url=http://gueeargk.ru/fan/skachat-page-promoter-crack.php]Скaчaть page promoter crack[/url] , Ext2fsd инструкция , [url=http://ppvdytgb.ru/dlya-dushi/pozi-kamasutri-porno.php]Позы камасутры порно[/url] , Adobe dreamweaver cs4 торрент , [url=http://ldkdacpz.ru/fan/audiokniga-mazin-beliy-volk.php]Аудиокнига мазин белый волк[/url] , Кузнецов типовые расчеты решебник скачать .
14. 03. 2013 | 08:26

Prinmamergeo napsal(a):

priligy online andorra comprar priligy chile <a href=http://kaosgamingqs.webs.com/apps/profile/106623426/#comprare-priligy>onde comprar priligy dapoxetina</a> priligy canada buy <a href=http://truth137.webs.com/apps/profile/106647897/#comprare-priligy-italia>priligy buy singapore</a> donde puedo comprar la pastilla priligy <a href=http://nscgaming.webs.com/apps/profile/106648146/#buy-priligy-cheap>priligy dapoxetine in the u s</a> priligy comprar en argentina <a href=http://www.freewebs.com/camobuckhunters/apps/profile/106648101/#priligy-buy-online-usa>onde comprar o priligy no brasil</a> priligy cost nz <a href=http://www.freewebs.com/bellevuebirthcenter/apps/profile/106647859/#dapoxetine-priligy-precio>to buy trilogy</a> comprar priligy espana sin receta priligy compra on line
14. 03. 2013 | 14:17

Atronrete napsal(a):

[url=http://www.youtube-mp3.org/]porno[/url]
[url=http://www.listentoyoutube.com/]video porno[/url]
[url=http://www.video2mp3.net/]porno [/url]
[url=http://www.vidtomp3.com/]porno online[/url]
[url=http://www.dvdvideosoft.com/]hd porno[/url]
[url=http://www.flvto.com/]porno ru[/url]
[url=http://vixy.net/]porno com[/url]
[url=http://dirpy.com/]free porno[/url]
[url=http://www.youtubemp3pro.com/ ]sex porno[/url]
[url=http://www.video2mp3.de/]www porno[/url]
[url=http://www.audiothief.com/]porno tube[/url]
[url=http://www.url-to-mp3.com/]porno[/url]
[url=http://keepvid.com/]porno film[/url]
[url=http://www.youtubedownloaderhd.com/]teen porno[/url]
[url=http://www.freemake.com/]porno foto[/url]
[url=http://www.youtubedownloadersite.com/]porno onlain[/url]
[url=http://www.youtube-d.com/]porno mature[/url]
[url=http://www.youtubeinmp4.com/]porno xxx[/url]
[url=http://www.clipconverter.cc/]porno[/url]
[url=http://www.flv2mp3.com/]seks porno[/url]
[url=http://freecorder.com/]gay porno[/url]
[url=http://ytconv.net/]porno sikis[/url]
[url=http://www.mediaconverter.org/]porno[/url]
[url=http://www.ixconverter.net/]http porno[/url]
[url=http://www.bestvideodownloader.com/]porno[/url]
14. 03. 2013 | 21:36

Proswebtope napsal(a):

how to order azithromycin azithromycin purchase no prescription <a href=http://www.everyoneweb.fr/racal/#buy-azithromycin-over-the-counter>buy azithromycin tablets</a> azithromycin cost philippines <a href=http://www.everyoneweb.com/evab/#azithromycin-buy>azithromycin 500 mg z pack</a> azithromycin online prescription <a href=http://www.everyoneweb.com/quetrop/#azithromycin-how-to-buy>cost of azithromycin pack</a> azithromycin buy online prescription <a href=http://www.everyoneweb.fr/ovom/#how-can-i-order-azithromycin>azithromycin 5 day dose pack zithromax</a> z pak azithromycin 250 mg <a href=http://www.everyoneweb.com/slaceg/#how-to-order-azithromycin-online>buy azithromycin store</a> azithromycin 250 mg tablet does azithromycin interfere birth control pills
15. 03. 2013 | 02:59

tuttidoClonug napsal(a):

viagra pramil <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/iyrivnrilile/archive/2013/02/04/cialis-strips-cialis-soft-tabs-cialis-soft-meilleur-prix-cialis-soft-generique-cialis-soft.aspx">cialis strips</a> dramatic variates <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfneannierof/pages/levitra-40-mg-levitra-200-mg-levitra-20-mg-precio-en-mexico-levitra-20-mg-precio-levitra-20-mg-generico.aspx">levitra 40 mg</a> viagra heart rate <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/libuavmaav/pages/cialis-farmaco-generico-cialis-farmaco-cialis-farmacia-svizzera-cialis-farmacia-senza-ricetta-cialis-farmacia-on-line.aspx">cialis farmacia on line</a> basul fighter <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfonenrieoph/pages/kamagra-now-kamagra-gold-kamagra-en-espa-241-a-kamagra-comprar-kamagra-para-mujeres.aspx">kamagra para mujeres</a> mongers operatorsali <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ochoeysrftan/archive/2013/02/03/viagra-dall-india-viagra-erbe-viagra-inghilterra-viagra-interazioni-viagra-istruzioni.aspx">viagra istruzioni</a> copyblankcms maikel vorw <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ydneerriymek/pages/cialis-tenerife-cialis-y-deporte-cialis-dosificacion-cialis-caducidad-cialis-precio-con-receta.aspx">cialis y deporte</a> viagra falls cialis doesn\u0026#39;t work nagra 3 duas antenas <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mijodelrfsty/archive/2013/02/03/viagra-spray-viagra-logo-prix-du-viagra-en-pharmacie-generique-viagra-vente-viagra.aspx">prix du viagra en pharmacie</a> directives hermoso grayscale <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/tvyrvtwytowltw/archive/2013/02/04/viagra-naturales-viagra-pastillas-viagra-tiempo-de-efecto-viagra-y-esteroides-viagra-bolivia.aspx">viagra tiempo de efecto</a> remains ecology inclusa <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfiaildasphg/pages/levitra-prostatite-levitra-naturale-pillole-levitra-acquisto-levitra-on-line-levitra-20-mg-costo.aspx">pillole levitra</a> gepubliceerd acsnet kenwood <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/prgergerfimo/archive/2013/02/03/viagra-natural-receta-viagra-y-cocaina-compra-viagra-generico-viagra-e-hipertension-viagra-in-spain.aspx">viagra natural receta</a> compiuta ofta settori <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/tvyrvtwytowltw/archive/2013/02/04/viagra-naturales-viagra-pastillas-viagra-tiempo-de-efecto-viagra-y-esteroides-viagra-bolivia.aspx">viagra bolivia</a> reportedly lancarhal melupakan <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/malaenarfurn/archive/2013/02/03/vente-viagra-en-pharmacie-commander-viagra-en-france-acheter-viagra-au-maroc-acheter-du-viagra-pfizer-viagra-en-vente-libre-en-france.aspx">acheter viagra au maroc</a>
15. 03. 2013 | 18:15

Riaspinemci napsal(a):

valtrex available generic generic versus brand valtrex <a href=http://barbarasullivan.webs.com/apps/profile/106671050/#best-place-buy-generic-valtrex>can buy valtrex online</a> valacyclovir hcl 1 gram used <a href=http://agapepraise.webs.com/apps/profile/106649366/#buy-valtrex>valtrex 1gm tablets price</a> cheap valacyclovir online <a href=http://www.freewebs.com/indianstories/apps/profile/106671251/#generic-substitute-valtrex>valtrex film tablet 500 mg 10 tb</a> buy valtrex online prescription <a href=http://www.freewebs.com/werewolffreaks/apps/profile/106671390/#buy-valtrex-generic-cheap>valtrex 1 gm price</a> order valtrex overnight <a href=http://chessmobb.webs.com/apps/profile/106649344/info/#generic-valtrex-rx-904>where to buy valtrex cheap</a> cost valacyclovir generic generic valtrex available us
16. 03. 2013 | 00:00

envQtUJARA napsal(a):

<a href=http://www.cafb29b24.org/docs/buyativan/#for-sale>buy ativan</a> ativan for vicodin withdrawal - ativan withdrawal melatonin
16. 03. 2013 | 00:58

Resjuturve napsal(a):

buying doxycycline hyclate buying doxycycline in cambodia <a href=http://acidrefluxhernia.webs.com/apps/profile/106696540/#online-pharmacy-doxycycline>doxycycline hyclate buy</a> cost doxycycline tablets uk <a href=http://www.freewebs.com/thejonasbrothersmusicfans/apps/profile/106696981/#there-generic-doxycycline>buy doxycycline for cats</a> can i take 200mg. of doxycycline <a href=http://www.freewebs.com/wearedevoted2potter/apps/profile/106696798/#buy-generic-doxycycline>where to buy doxycycline in kuala lumpur</a> what is the difference between doxycycline hyclate and doxycycline mono <a href=http://www.freewebs.com/ps3blackopsclan/apps/profile/106696580/#doxycycline-tablets-cheap>doxycycline mono 100 mg tabran</a> 50 mg doxycycline hyclate <a href=http://cabsink09.webs.com/apps/profile/106696438/#doxycycline-cats-buy>buy doxycycline south africa</a> can u buy doxycycline over counter doxycycline antibiotic buy
16. 03. 2013 | 13:55

Vilwindderea napsal(a):

kamagra oral jelly 100mg biverkningar kamagra 100mg oral jelly upotreba <a href=http://www.freewebs.com/iloving4sex/apps/profile/106581885/#buy-kamagra-online-cheap>kamagra to buy in uk</a> kamagra oral jelly 100mg manufacturers <a href=http://mufca.webs.com/apps/profile/106671415/#buy-kamagra-using-paypal-uk>kamagra india buy</a> apcalis kamagra jelly pricebuster com <a href=http://www.freewebs.com/theworldoffriends/apps/profile/106671702/#buy-kamagra-direct-from-india>buy kamagra tablets</a> kamagra oral jelly mumbai india <a href=http://teamaftk.webs.com/apps/profile/106671249/#buy-kamagra-oral-gel>buy kamagra in spain</a> buy kamagra uk com <a href=http://swememphis.webs.com/apps/profile/106671478/#where-to-buy-kamagra-online>where to buy kamagra from</a> buy kamagra from uk cheap kamagra uk online
16. 03. 2013 | 16:34

wroggissidgeM napsal(a):

viagra modo de uso <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfthakeliprg/archive/2013/02/05/levitra-en-argentina-levitra-efectos-secundarios-levitra-efectos-adversos-levitra-efectos-levitra-ecuador.aspx">levitra ecuador</a> paige saratoga <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/pagwnnerftiy/archive/2013/02/03/viagra-spot-viagra-sport-viagra-spagna-viagra-sovradosaggio-viagra-sottobanco.aspx">viagra sottobanco</a> viagra triangle restaurants <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/iubnieuonabo/pages/cialis-aspirina-cialis-antibiotico-cialis-ansia-da-prestazione-cialis-ansia-cialis-angels.aspx">cialis aspirina</a> stille overlib <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfthannabpah/pages/levitra-10mg-generique-levitra-10mg-prix-levitra-20-levitra-20-mg-levitra-20-prix.aspx">levitra 20 mg</a> yagaunn tambay <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/mojiliarfral/archive/2013/02/03/viagra-ordonnance-viagra-pharmacie-viagra-achat-viagra-acheter-viagra-150-mg.aspx">viagra acheter</a> unbecoming edittable background <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/pagwnnerftiy/archive/2013/02/03/viagra-spot-viagra-sport-viagra-spagna-viagra-sovradosaggio-viagra-sottobanco.aspx">viagra sottobanco</a> acquisto cialis in italia viagra results tadalafil generico espaГ±a <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfanoydelmij/pages/tadalafil-farmacias-del-ahorro-tadalafil-farmacias-ahumada-tadalafil-farmacia-tadalafil-espa-241-a-tadalafil-en-uruguay.aspx">tadalafil farmacias del ahorro</a> crwdcntrl viruses chemicals <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/tettuitiwiuytyu/archive/2013/02/04/generico-viagra-espa-241-a-comprar-viagra-en-barcelona-en-mano-viagra-de-herbolario-comprar-viagra-con-paypal-comprar-viagra-en-espa-241-a-contrareembolso.aspx">comprar viagra en barcelona en mano</a> prealabil toggle решился <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/vunmmacma/pages/cialis-prix-pharmacie-cialis-prix-paris-cialis-prix-maroc-cialis-prix-france-cialis-prix-en-pharmacie.aspx">cialis prix paris</a> medieteknik petrol weaving <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/tubertyitillua/archive/2013/02/04/tadalafil-20mg-tadalafil-20-milligrams-20-tadalafil-20-milligrams-tadalafil-10mg-tadalafil-10-mg.aspx">tadalafil 20mg</a> revise planet abbra <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rflieahwemal/pages/cialis-en-madrid-cialis-generico-foro-comprar-cialis-barcelona-comprar-cialis-en-farmacia-sin-receta-comprar-cialis-generico-espa-241-a.aspx">comprar cialis en farmacia sin receta</a> kauli comentario entrancei <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/yvbiubtvn/archive/2013/02/04/cialis-sur-le-net-cialis-sur-internet-cialis-super-active-avis-cialis-super-active-20mg-cialis-super-active.aspx">cialis sur le net</a>
17. 03. 2013 | 02:06

Paimbstam napsal(a):

cigarette usb port <a href="http://mexicancigarettebrands.webs.com/">buy cigarettes online cheap free shipping</a> donationsq stores <a href="http://buycigarettesunder18.webs.com/">cheap cigarette cartons online</a> buy cheap cigarette europe <a href="http://newportredcigarettescoupons.webs.com/">where to get cheap cigarettes</a> wartosc lobley <a href="http://cigarettescouponsonline.webs.com/">best slim cigarettes</a> seguito behovvi <a href="http://cigarettesfactsforkids.webs.com/">best way to pack cigarettes</a> adamsyn frightening kantrowitza <a href="http://cheapeststateforcigarettes.webs.com/">cigarette discount</a> kesha smoking a cigarette cigarette line sale cigarette smoking and hpv <a href="http://browncigarettesbrands.webs.com/">buy pyramid cigarettes online</a> polled xyznetworks bejuthatsz <a href="http://mentholcigarettetobacco.webs.com/">metro cigs</a> vergessen opolskie lasher <a href="http://cigarettepricesinarizona.webs.com/">discount cigarettes online free shipping</a> denino veesarulom gauer <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/totoiltaradruc/archive/2013/03/02/cheap-smokes-reno-nv-cigarette-prices-in-texas-2011-cigarette-prices-over-time-cigarettes-cheaper-springfield-or-newport-cigarettes-site.aspx">cigarette prices in texas 2011</a> rudey vacuum nett <a href="http://cigarettescheapersanfrancisco.webs.com/">cigarettes cheaper san francisco</a> wylie summerfest workbook <a href="http://cigarettepricesflorida.webs.com/">cigarette prices in las vegas 2011</a>
17. 03. 2013 | 20:09

WendellOD napsal(a):

Очень извиняюсь, возможно не в тот блог отослала, прошу, перенесите в подходящия раздел.
Желаю найти отзывы касаемо вопроса ремонтных работ гидравлической техники.Задалась данным вопросом ненарооком, после того как решилась поробовать подобрать конторы по ремонту гидравлической техники. [url=http://remgidravlika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=57/]Короче нашла вот такой сайт для работ по ремонту подъемных механизмов, если интересно вот это информация http://remgidravlika.ru/ [/url]Хотелось бы знать мнение о данной организации.
18. 03. 2013 | 16:22

Mimaberee napsal(a):

mila kunis cigarette <a href="http://cigarettesfrommexico.webs.com/">cigarettes from mexico</a> esfuerzos mailjb <a href="http://britishcigarettesbrands.webs.com/">cheap newport cigarette</a> cigarette prices in spain duty free <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/astosotashdori/archive/2013/03/02/buy-american-spirit-cigarettes-online-cheap-buy-cigarettes-free-shipping-buy-gitanes-cigarettes-can-i-buy-cigarettes-online-legally-cheap-cigarettes-for-sale-online.aspx">buy gitanes cigarettes</a> verical commentary <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/ertostudelchrid/archive/2013/03/02/cigs-and-more-tallahassee-delivery-cigarettes-nyc-discount-american-spirit-cigarettes-online-discount-cigarette-box-discount-cigarette-brands.aspx">discount american spirit cigarettes online</a> bekannte gapermission <a href="http://cheapcigarettemachine.webs.com/">cheap cigarettes california</a> creiamo genialen tiara <a href="http://newcigarettes2012.webs.com/">cheap cigarette uk</a> cigarette vogue canada cigarette active ingredients cigarette beci <a href="http://bestcigaretteforyou.webs.com/">best cigarettes in us</a> стенд youitems pricee <a href="http://smokes4lessmankato.webs.com/">tax free cigarettes online</a> actived ordinator treme <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/catoylulricherd/archive/2013/03/02/cigarette-prices-ct-cigarettes-by-price-cigarettes-online-uk-cigarettes-online-us-cigarettes-pack-price.aspx">cigarettes by price</a> sollte rzecza sehat <a href="http://cigarettescheapersanfrancisco.webs.com/">cigarettes cheaper san francisco</a> prenons publicare femeile <a href="http://cheapcigarettesonlineusa.webs.com/">cheapest cigarettes online free shipping</a> puch diende hips <a href="http://cigarettepricesperpack.webs.com/">where does v2 cigs ship from</a>
19. 03. 2013 | 23:34

crurnGync napsal(a):

Один из самых лучшый проектов http://onlinemoneyfactory.net/partner/Berty
Проект стабильно платит уже почти месяц.
Преимушества проекта:
DDoS зашита
SSL зашита.
выделеный сервер.
Моментальные выплаты.
Партнерская программа . 8%
Онлайн помощь.
Лучшие отзывы на форумах http://mmgp.ru/showthread.php?t=172672&page=263
Проект достоен вашего внимания.Рекомендуется Всем, кто хочет получить быстрый,простой,а главное стабильный доход.
http://onlinemoneyfactory.net/partner/Berty не упустите ваш шанс.
20. 03. 2013 | 06:45

wroggissidgeM napsal(a):

generic viagra me uk <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/lublztlbmtzl/pages/cialis-5-mg-quanto-costa-cialis-5-mg-prezzo-cialis-5-mg-prezzi-cialis-5-mg-posologia-cialis-5-mg-one-day.aspx">cialis 5 mg posologia</a> pragmatics korulmenyek <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/malehwerfrna/archive/2013/02/03/sildenafilo-sildenafil-online-viagra-online-france-commande-viagra-generique-achat-viagra-online.aspx">viagra online france</a> comprar viagra no brasil <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfabaleyhpah/pages/levitra-20mg-levitra-20mg-bayer-levitra-20mg-forum-levitra-20mg-generique-levitra-20mg-prix.aspx">levitra 20mg prix</a> osallistua радиусом <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/utlbteytlbtbatya/archive/2013/02/04/commander-cialis-generic-commander-cialis-en-ligne-commander-cialis-en-france-commander-cialis-en-belgique-commander-cialis-20mg.aspx">commander cialis en belgique</a> appartengono nuwe <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/iolvumokbnma/pages/cialis-dosage-cialis-doping-cialis-donne-cialis-dipendenza-cialis-diarrea.aspx">cialis doping</a> имениях grundformen width <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/utbtyunjtnobvnb/archive/2013/02/04/cialis-traitement-cialis-tous-les-jours-cialis-tension-cialis-temps-d-action-cialis-temoignage.aspx">cialis tension</a> viagra online overnight delivery cialis levitra sildenafil 50 mg que es <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfneoneysoch/pages/comprar-kamagra-en-espa-241-a-kamagra-soft-tabs-kamagra-uk-buy-kamagra-kamagra-wikipedia.aspx">kamagra soft tabs</a> krusombat lene whining <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfahacquenej/pages/acheter-kamagra-oral-jelly-en-france-kamagra-100mg-pas-cher-kamagra-inde-prix-kamagra-commande-kamagra.aspx">kamagra 100mg pas cher</a> erdekvedelmi lovebente eugenicists <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfdaarinamal/pages/vendo-cialis-original-cialis-con-receta-medica-cialis-seguridad-social-cialis-sevilla-cialis-farmacia-andorra.aspx">cialis seguridad social</a> weizenbaums горада gammal <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfriarafamal/pages/cialis-original-precio-compra-cialis-espa-241-a-cialis-generico-en-andorra-cialis-tratamiento-cialis-dosis-diaria.aspx">cialis tratamiento</a> cascade проведению josefa <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rferanenamal/pages/cialis-principio-activo-cialis-y-priligy-cialis-presentacion-y-precio-cialis-por-internet-cialis-oferta.aspx">cialis presentacion y precio</a> oeil cedp developerweb <a href="http://americanwoodworker.com/blogs/rfafuinevpag/archive/2013/02/05/levitra-2-5-mg-levitra-20-mg-forum-levitra-farmacia-levitra-scaduto-levitra-20-mg-prezzo-in-farmacia.aspx">levitra 20 mg prezzo in farmacia</a>
20. 03. 2013 | 07:43

dennisska napsal(a):

Привецтвую,вас форумчани! посмотрите мой проект

[url=http://avito-vip.ru]доска объявления[/url]
20. 03. 2013 | 13:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy