Fakulta právnická v Plzni aneb kde je vlastně problém

05. 10. 2009 | 09:25
Přečteno 66301 krát
Jako předsedkyně Akreditační komise, v níž (alespoň z pohledu dřívějšího vedení fakulty) současné potíže začaly, docela pečlivě sleduji internetové diskuse i mediální informace, která reagují na současné problémy na Fakultě právnické Západočeské univerzity. Mám ale pocit, že většina diskutujících zaměňuje jednotlivé symptomy a definitivní diagnózu. Mnozí pořád ještě věří, že již bývalé vedení Fakulty právnické i Ústavu státu a práva AV ČR se stalo obětí konkurenčního boje, jak říkal doc. Kindl, „zničili nás, protože jsme byli nejlepší“. Zároveň se v tisku začínají objevovat útoky na Akreditační komisi, bez níž by celý případ nebyl otevřen, protože zeslabená autorita Akreditační komise by se mnohým velmi hodila. Chci proto podrobněji rozebrat celou situaci na Fakultě právnické.

Nevyjadřuji v této chvíli názor celé Akreditační komise, hodnocení teprve probíhá, ale vzhledem k tomu, že jsem byla u celého případu od počátku a fakticky u všech jednání, mohu myslím zpřesnit nejrůznější informace a předložit dílčí interpretace celé kauzy.

Začněme symptomy, ty jsou vždy klíčové a nelze je opominout. Mezi základní symptomy této fakultní choroby patří ona podivuhodná disertační práce, která byla vypracována coby „lest“. Nutno v této souvislosti podotknout, že mnohé podklady k akreditačním řízením byly vypracovány podobným způsobem; zřejmě se vedení rozhodlo otestovat i Akreditační komisi. Je nutné říci, že v něčem jsme plně obstáli – odmítli jsme akceptovat ve spise uvedené již před několika lety zemřelé kolegy či kolegy dlouhodobě upoutané na lůžko, kteří měli zabezpečovat klíčové předměty magisterského studia (je to cynické, ale nikoli ze strany Akreditační komise), v něčem jsme ale neobstáli – neodhalili jsme neexistujícího docenta uvedeného v akreditačním spise (s nadějí čekám, že se takováto osoba objeví a my si oddychneme) a také jsme nepostřehli určitou „šarádu“ a mystifikaci ze strany vedení týkající se personálního zabezpečení doktorského studia.

Ale to zdaleka není ještě všechno. Abychom pochopili závažnost situace, vraťme se ještě na začátek celé kauzy…

Již od roku 2007 Akreditační komise při rutinních kontrolách informací o vysokoškolském vzdělávání z internetové sítě začala narážet na Západočeskou univerzitu, respektive přímo na Fakultu právnickou. Například na webových stránkách soukromé instituce zprostředkující v Praze zahraniční vzdělání byla nalezena informace, že její magisterské studium práva je plně kompatibilní a bude nostrifikováno (doloženo zveřejněným vyjádřením Západočeské univerzity i s razítkem rektorátu a nečitelný podpisem na webových stránkách), byť akreditace byla udělena ukrajinskými orgány Užhorodské univerzitě a dalo se jen těžko očekávat, že akreditace se týkala výuky českého práva stejně jako to, že se zde vyučovalo právo ukrajinské. Byly tedy jen dvě možnosti a obě špatné – buďto se vyučovalo české právo a pak to bylo v rozporu s akreditací a nebo se vyučovalo ukrajinské a pak to bylo v rozporu s možnosti nostrifikace.

V roce 2008 se již jednalo o stovku vystudovaných právníků, jejichž studium šlo zcela mimo českou Akreditační komisi (a fakticky určitě i mimo jakoukoli kontrolu kvality ze strany ukrajinských orgánů), jimž bylo uznáno (tj. nostrifikováno) vzdělání.
Jiné podivné otazníky se vznášely nad specifickým vztahem se soukromou školou v Karlových Varech, na jejíchž webových stránkách bylo také uvedeno, že po úspěšném skončení bakalářského studia, při splnění blíže nespecifikovaných podmínek, je možné pokračovat v magisterském studiu v Plzni s uznáním určitých zkoušek, tj. od vyššího ročníku. Silné spekulace byly i o celoživotním a následném bakalářském studiu, určeném zejména pro pracovníky státní správy (často policisté).

To vše vedlo k tomu, že již v červnu 2007 bylo vyvoláno hodnocení Fakulty právnické, které probíhalo po celý následující rok a bylo uzavřeno v červnu 2008. Závěry byly zveřejněny na webových stránkách Akreditační komise: ZDE

Nejzávažnější nedostatky, které Akreditační komise zjistila, se týkaly doktorského programu, a proto ministerstvu navrhla omezit akreditaci (tj. zákaz přijímání nových uchazečů ke studiu). V dané chvíli to neznamenalo výraznější zásah do života fakulty, protože než rozhodnutí mohlo z hlediska správních lhůt vstoupit v platnost, nebyl problém studenty v daném akademickém roce přijmout. Ze strany Akreditační komise šlo o varování s vědomím, že v květnu následujícího roku končí akreditace doktorského programu a že pokud fakulta chce doktorské studium udržet, musí skutečně výrazně zlepšit situaci. Důvody omezení akreditace byly také naformulovány jasně, byla tam uvedena i netransparentnost průběhu obhajob disertačních prací (složení komisí, oponentů, kvalita oponentských posudků atd.).

Hlavní symptomy byly pojmenovány. Šlo nyní o to stanovit správnou diagnózu. Tehdy jsme se přiklonili k tomu, že jde spíše jen o „nepořádnost“ kolegů, kteří mají hodně práce a fakticky na fakultu nemají čas, i když jistá podezření se již začínala rýsovat. Takže doporučení v zásadě zněla: dát věci do pořádku, zvýšit transparentnost. Diagnóza zřejmě nebyla správná, ale těžko může Akreditační komise při hodnocení vysokých škol přistupovat k akademickému personálu a priori jako k podvodníkům.

Ale postupně se začaly dostávat na povrch další symptomy. Především bylo zvláštní, že místo snahy odstranit nedostatky, začal tvrdý boj s Akreditační komisí, respektive s ministerstvem. Akademická obec fakulty se od svého vedení dozvídala, že za vším je nekalá konkurence a závist, nikdo zřejmě ani nečetl hodnocení nebo pro jistotu zůstával zticha. Tento konflikt ale začal odhalovat nejrůznější vazby, které nám sice byly známy, ale příliš jsme je zpočátku nebrali v úvahu (kancelář „ostrozrak“ by na ně asi přišla dříve). Děkan fakulty byl zároveň ředitelem Ústavu státu a práva AV ČR (mimochodem ten z hlediska České republiky má větší význam než mnohé jiné akademické ústavy – dává expertní stanoviska ve věcech týkajících se majetku státu), obě instituce společně realizovaly doktorský studijní program. Děkan (tj. i ředitel v jedné osobě) byl zároveň v rozkladové komisi ministerstva školství, která rozhodovala o odvoláních proti rozhodnutí vydaném na základě návrhu Akreditační komise. Některé spory nabývaly cimrmanovské podoby (omlouvám se tomuto „velikánovi“ za přirovnání). Ředitel ústavu si stěžoval, že jsme jej, respektive ústav, neinformovali o hodnocení fakulty, když realizují společný doktorský program. Měl jistě pravdu, ale přiznám, že někdy Akreditační komisi dělalo potíže rozlišení, zda komunikuje s doc. Zachariášem jako s děkanem či jako s ředitelem Ústavu státu a práva AV ČR.

Navíc se zjistilo, že mezi Ústavem a fakultou byla uzavřena smlouva, která určovala, že veškeré vědecké projekty se budou uskutečňovat na Ústavu – to znamenalo, že fakulta se fakticky zbavovala všech možností získat dodatečné finanční prostředky jak na běžný provoz, tak na navýšení mezd za vědeckou práci, nákup knih či zahraniční pobyty zejména mladých pracovníků. V dané situaci to znamenalo, že fakulta nemohla naplnit ani základní kritéria pro doktorské studium, které vyžadují standardy. Nelze si představit, že by kdy děkan jakékoli fakulty mohl podepsat tak nevýhodnou smlouvu, kdy z fakulty udělal jen jakési obslužné pracoviště a nevytvářel zdroje pro její přirozený rozvoj.

Uplynul skoro celý rok a končila akreditace doktorských programů. Komunikace s fakultou byla opět obtížná, doplňující a upřesňující informace fakulta nedodávala.

Při rozhodování byla Akreditační komise ve velmi složité situaci – bez ohledu na existující „spory“ nechtěla poškodit fakultu s vědomím, že zde působí řada významných osobností právní vědy. I když chyběly granty a jiné vědecké projekty, Akreditační komise přijala názor, že podíl na přípravě občanského a trestního zákoníku je významnou odbornou prací, a proto, bohužel v případě občanského práva na základě nepravdivých informací, doporučila udělit akreditaci dvěma oborům – občanské a trestní právo. Po upozornění, že zřejmě došlo k rozhodování na základě nepravdivých informací, udělila Akreditační komise urychleně krátkodobou akreditaci ještě oboru obchodní právo. Ale vzhledem ke zpochybnění pravdivosti informací, které byly uvedeny v akreditačním spise, vyhlásila červnu 2009 nové hodnocení doktorského studia a zároveň i rigorózního řízení. Toto hodnocení právě probíhá.

Odhalení plagiátu vyhrotilo situaci na fakultě, ale nepokoje v akademické obci již nastaly předtím. Především si konečně někteří lidé přečetli hodnocení Akreditační komise a také se seznámili se spisy, které vedení poskytlo Akreditační komisi a odhalili nepravdivé údaje. Postupně jsme začali získávat informace, z nichž některé by měly ověřovat již zcela jiné instituce, než je Akreditační komise. Naše podezření o neprůhlednosti přijímacího řízení bylo zřejmě správné, zdá se, že minimálně pětina studentů byla přijímána na odvolání (některé zdroje hovoří o 30-60 % uchazečů), pravidla pro přijímání studentů, kteří absolvovali bakalářský program právní specializace na soukromých vysokých školách, nebyla (byť to AK požadovala) nikdy přesně specifikována.

Neprůhlednost studijních řádů, neprůhlednost podmínek uznávání zkoušek a vlastně celková administrativní neprůhlednost, vedla k možnosti uznávat a úspěšně ukončovat studium bez ohledu na vykonání zkoušek. Nešlo o nepořádek, ale jsem pevně přesvědčena, že šlo o systém. Proto vedení reagovalo tak nepochopitelně, když jsme požadovali dát věci do pořádku. Tuto skutečnost potvrdily statistické údaje z matriky studentů, ze kterých se dá snadno zjistit, jak neuvěřitelně rychle lze studium na Fakultě právnické úspěšně ukončit. V doktorském studijním programu například absolvovalo několik „velmi talentovaných studentů“, kteří vystudovali za méně než dva roky, aniž by předtím prošli čímkoli, co by umožňovalo třeba část zkoušek uznat jako již splněné. Zajímavé jsou i údaje o délce programu pětiletého magisterského studia, kde nalezneme rekordmany, kteří pětileté magisterské studium zvládli za necelé dva prázdninové měsíce. Z dětství si vybavuji údernice, které pracovaly na mnoha stavech a splňovaly plán na několik set procent – možná to platí i dodnes.

Dáme-li dohromady všechny symptomy, začíná se nám celá skládačka dávat dohromady. Přijímání studentů na odvolání umožnilo vytváření vybraných specifických vazeb „vděčnosti“ s konkrétními významnými osobnostmi (ať již studují oni či jejich potomci), ale tím, že jde o velké množství studentů, není zcela zřetelné, kteří jsou ti klíčoví, protože společně s prominenty jsou přijímáni i běžní studenti. Neprůhlednost uznávání zkoušek, vytváření fiktivních komisí dává prostor pro „virtuální“ absolventy všech typů studia, zároveň ale většina studentů prochází normálním studiem a většina učitelů provádí normální výuku a zkoušení. Většina studentů pak brání své vedení, někteří proto, že nemají čisté svědomí, většina ale proto, že se museli studiu opravdu věnovat a nic nedostali zadarmo. Navíc hlavní argumenty bývalého vedení, které měly v akademické obci a hlavně mezi studenty úspěch, hovořily nejen o již zmiňované nekalé konkurenci, ale také, že se musí zabránit byrokratizaci, kterou Akreditační komise požaduje.

Proč bychom měli naplňovat nesmyslné požadavky transparentnosti? Koho všeho bude asi možné nalézt mezi „rychlými“ absolventy (kdysi v 50. letech se jim říkalo rychlokvašky)? Zdá se, že budou mezi nimi důležití úředníci státní správy a samosprávy, politici, advokáti, pracovníci orgánů činných v trestním řízení, podnikatelé (i ty, jejichž jména figurují i v dalších velkých skandálech) či jejich rodinní příslušníci. Počet jednoznačných virtuálních studentů se bude počítat na desítky, těch, kteří vystudovali magisterské studium za méně než pět let, jsou dle statistiky stovky. Bude ale zřejmě nemožné zjišťovat, pokud měli za sebou už nějaké předchozí studium, za jakých podmínek jim byly dříve splněné povinnosti uznávány. Dá se předpokládat, že ve většině případů šlo o přechody z bakalářského programu právní specializace nebo o přechody z jiných právnických fakult, celková netransparentnost pak umožňovala schovat mezi ně i ty případy, na kterých vedení mělo zájem.

Z hlediska možných virtuálních studií zůstávají ještě mnohé otevřené otázky. Jde o celoživotní vzdělávání a jeho průchodnost do bakalářského studia (k tomu jsme v loňské roce dostali podklady a hovořili jsme i s účastníky kurzu, ovšem po nynějších zkušenostech není jisté, zda to nebyla jen virtuální realita) a také o tzv. malé doktoráty – státní rigorózní zkoušky, jejichž součástí je obhajoba rigorózní práce a výsledkem titul JUDr. Ty jsou předmětem hodnocení nyní.

Co říci závěrem. Činností minulého vedení ať již na fakultě či v Akademii věd by se měly důkladně zabývat jiné orgány, než je Akreditační komise; dnes zveřejněné informace o tom, že stát v případu Diag Human zastupuje docent Kindl a předsedajícím rozhodčího senátu je student pátého ročníku Fakulty právnické Petr Kužel, potvrzují, že hlavní aktéři nejsou bezvýznamné osoby z akademického světa. Fakultu právnickou minulé vedení dovedlo takřka ke krachu, znehodnotilo tak diplomy mnohých kvalitních a poctivých absolventů všech typů studia. Nové vedení má jedinou šanci – urychleně přijmout opatření, které všechny studijní a zkouškové procesy zprůhlední a obnoví tak důvěru ve studium na fakultě. Je také nutné, aby akademická obec pochopila, že bez její podpory a aktivity to půjde jen obtížně.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 03:51

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 03:52

montblanc watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 08:23

omega watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 08:27

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 04:10

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 04:15

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:13

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 09:15

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 09:46

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 09:49

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:31

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 16:50

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:31

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:29

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:20

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:12

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:13

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:14

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 04:08

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 04:46

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
02. 04. 2010 | 10:17

Moving Geneva napsal(a):

This is a great and very valuable information about Fakulta právnická v Plzni aneb kde je vlastně problém. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 10:45

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 06:47

cheap ugg boots napsal(a):

have a 3 1/2 year old boy. While he does not talk about it all the time, he does love to be naked, so we indulge him at home when we do not have any company. For him, his penis is more toy than friend. He loves seeing if he can hang toys off of it. We try to stay nonchalant about it, but sometimes it is so funny, you just can't help laughing, which of course only serves to encourage him.
09. 04. 2010 | 08:03

omega watches napsal(a):

Good recommended website. I really love it.
13. 04. 2010 | 08:41

alasiri napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
19. 05. 2010 | 12:53

MerrillILA31 napsal(a):

The <a href="http://lowest-rate-loans.com">loans</a> suppose to be very useful for guys, which would like to ground their company. By the way, this is not hard to get a financial loan.
26. 06. 2010 | 08:44

ALYSSA19Guerrero napsal(a):

That's understandable that money can make people independent. But how to act when one does not have cash? The one way only is to try to get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">personal loans</a> or car loan.
05. 07. 2010 | 23:44

David napsal(a):

Novinky.cz:

Třetina vysokoškolských diplomů v Rusku je údajně padělána

Třetina vysokoškolských diplomů, které v Rusku bývají podmínkou slušnějšího zaměstnání, je padělaná. Upozornil na to v úterý list Izvestija, podle něhož i ministerstvo vnitra připouští, že třetina jeho zaměstnanců má doklady o vzdělání falešné.

20.7.2010 - 11:53 - Moskva

"Padělky lze prakticky volně koupit. Stává se, že lidé, kteří nestudovali jediný den, pilotují letadla či provádějí chirurgické operace," napsal deník.

Největší zájem je podle expertů o padělané diplomy právnických fakult, protože tak lze získat lukrativní místo ve velké firmě či se stát policejním důstojníkem. Následují lékařské diplomy.

Vlnu padělaných diplomů zvedá skutečnost, že v Rusku dosud neexistuje žádná komplexní databáze dokladů o dosaženém vzdělání, respektive tyto důvěrné údaje jsou zatím přístupné jen tajným službám.

Titul za pár tisíc korun

Výroba padělků se tak přeměnila v byznys a zhotovitelé diplomů slibují uspokojit každý rozmar klienta. Reportér listu, který se rozhodl jeden z inzerátů prověřit, mohl diplom pilota z uljanovské školy nabýt už za 17 000 rublů (necelých 11 000 Kč), splatných kurýrovi při převzetí dokladu. Za další peníze padělatel sliboval "upravit" doklady osvědčující praxi, bez níž by se novopečený pilot sotva dočkal uplatnění.

Skandály s padělanými doklady propukají v Rusku neustále: v roce 2006 byl odsouzen starosta Archangelsku za to, že si o dva roky dříve koupil padělaný diplom. Před třemi lety musel potichu opustit vysoké místo v kultuře náměstek s diplomem školy, na které nikdy nestudoval. Loni byli za padělky stíháni starosta Partizansku a zástupce starosty Berdska. Jeden z federálních soudců zase předložil doklady o vzdělání z neexistující školy a v Rostově na Donu se na padělaný diplom jedné z kantorek přišlo až poté, co byla vyznamenána titulem "nejlepší učitelka roku".

Tyto případy však představují jen vrcholek ledovce. Náčelník kádrů ministerstva vnitra v Izvěstijích odhadl, že falešný diplom má každý třetí policista.

Pravost potvrdí i rektoři
V Rusku se diplom z medicíny vyžaduje i od kosmetiček, masérů, fyzioterapeutů či od sekretářek dentistů, a tomu odpovídá poptávka. Loni v květnu se v Uljanovsku přišlo na "lžidoktora", který půldruhého roku operoval děti. Před pár dny byl v Moskvě odhalen pedagog, který s falešným diplomem devět měsíců vyučoval adepty rehabilitačního lékařství. Poměry podle listu ilustruje, že podle Ligy na ochranu pacientů vinou chyb lékařů každým rokem v zemi umírá na 50 000 lidí.

Podle Všeruského vzdělávacího fondu až čtvrtina specialistů při přijetí do práce předkládá padělané doklady. Diplomy, které jsou k mání v moskevském metru, lze sice snadno odhalit dotazem u příslušné školy (s výjimkou Čečenska, kde archivy shořely za válek), ale padělatelé už přišli na trik, jak překážku zdolat. Stačí prý jen udělat si kopii diplomu, ověřit si ji u notáře a nový zaměstnavatel se obvykle spokojí s notářskou pečetí. Anebo si zajistit, že falešný diplom ověří jako pravý i rektor za úplatek sahající v přepočtu od 100 000 do 800 000 korun podle reputace univerzity.

Vlna padělků zřejmě opadne až okolo roku 2012, kdy má být dokončena databáze vysokoškolských diplomů dostupná zaměstnavatelům.

Novinky, ČTK
20. 07. 2010 | 12:47

LACYPhillips25 napsal(a):

Different people in all countries get the <a href="http://bestfinance-blog.com...">home loans</a> in different creditors, because that is fast and easy.
14. 08. 2010 | 15:45

replica watches napsal(a):

<a href=" http://www.rolexclassic.com...">rolex</a>
<a href=" http://www.rolexclassic.com...">replica watches</a>
15. 09. 2010 | 08:00

vibram five fingers napsal(a):

I recently came across your blog and have been reading along.
I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading.Nice blog,I will keep visiting this blog very often.
http://www.vibramfivefinger...
http://www.vibramfivefinger...
15. 10. 2010 | 08:21

thecoachoutlet napsal(a):

When the <a href="http://www.thecoachoutlet.org/coach-handbags-c-107"><strong>Coach Handbags</strong></a> began as Leather <a href="http://www.thecoachoutlet.org/coach-crossbody-bags"><strong>Coach Crossbody Bags</strong></a> and <a href="http://www.thecoachoutlet.org/coach-carryalls"><strong>Coach Carryalls</strong></a> in 1941, they were inspired by the design <a href="http://www.thecoachoutlet.org/coach-small-bags"><strong>Coach Small Bags</strong></a> glove and have created <a href="http://www.thecoachoutlet.org/coach-business-bags"><strong>Coach Business Bags</strong></a> at cheap prices with similar qualities. <a href="http://www.thecoachoutlet.org/coach-large-purses"><strong>Coach large purses</strong></a> do not come along years later. The original collection of <a href="http://www.thecoachoutlet.org/featured_products"><strong>Coach leather bags</strong></a> were twelve drawings, and seams that we are still waiting today.
22. 02. 2011 | 01:23

thecoachoutlet napsal(a):

[url=http://www.webemu.com/products_new.html] EMU boots [/url]
When the [url=http://www.thecoachoutlet.org/coach-handbags-c-107] Coach Handbags [/url] began as Leather [url=http://www.thecoachoutlet.org/coach-crossbody-bags] Coach Crossbody Bags [/url] and [url=http://www.thecoachoutlet.org/coach-carryalls] Coach Carryalls [/url] in 1941, they were inspired by the design [url=http://www.thecoachoutlet.org/coach-small-bags] Coach Small Bags [/url] glove and have created [url=http://www.thecoachoutlet.org/coach-business-bags] Coach Business Bags [/url] at cheap prices with similar qualities. [url=http://www.thecoachoutlet.org/coach-large-purses] Coach large purses [/url] do not come along years later. The original collection of [url=http://www.thecoachoutlet.org/featured_products] Coach leather bags [/url] were twelve drawings, and seams that we are still waiting today.
22. 02. 2011 | 01:23

thecoachoutlet napsal(a):

When the Coach Handbags began as Leather Coach Crossbody Bags and Coach Carryalls in 1941, they were inspired by the design Coach Small Bags glove and have created Coach Business Bags at cheap prices with similar qualities. Coach large purses do not come along years later. The original collection of Coach leather bags were twelve drawings, and seams that we are still waiting today.
22. 02. 2011 | 01:24

rolex watch napsal(a):

oh my!! i love you so much!!

Thank you so much.
http://www.rolexparty.com/
09. 03. 2011 | 04:02

dr dre headphones napsal(a):

<a href="http://www.chiflatironcheap.com/"><strong>chi hair straightener</strong></a> all poplar in usa. women like use <a href="http://www.chiflatironcheap.com/"><strong>chi flat irons</strong></a> to make their hair.if you like music, <a href="http://www.beats-dr-dre-headphones.com/"><strong>Dr Dre headphones</strong></a> is very fit for you. <a href="http://www.beats-dr-dre-headphones.com/"><strong>Beats by Dre</strong></a> is the best beats in the world. <a href="http://www.beats-dr-dre-headphones.com/"><strong>Dr Dre beats</strong></a> are famous in usa and uk. <a href="http://www.beats-by-dre-headphones.com/"><strong>beats by dre</strong></a> have a good sounds effect for you .send you frnd a <a href="http://www.beats-by-dre-headphones.com/"><strong>monster beats</strong></a> for her birthday present is very popular in usa.our <a href="http://www.beats-by-dre-headphones.com/"><strong>dre beats</strong></a> sale cheap price.
13. 04. 2011 | 10:00

coach factory outlet napsal(a):

all of the women like the famous brand handbags and want to have one,the <a href="http://www.coach-store-online.net/"><strong>coach factory outlet</strong></a> have many famous brand handbangs,
07. 06. 2011 | 11:01

michigan auto insurance quotes napsal(a):

Hiya very nice blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I'll bookmark your web site and take the feeds additionally…I'm happy to seek out numerous useful info right here in the put up, we want develop extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . . <a href="http://michigancarautoinsurance.com/">auto insurance quotes michigan</a>
29. 07. 2011 | 14:14

nudecelebs napsal(a):

sami poskrbimo za svojo pokojnino <a href=http://www.nepremicninenet.info>nepremicninenet</a>
26. 01. 2012 | 18:23

celebritynudesm napsal(a):

investiranje <a href=http://www.upravljanjepremozenja.info>upravljanje premozenja</a>
26. 01. 2012 | 18:23

nakedbabek napsal(a):

kam vlagati denar <a href=http://www.nalozba.info>nalozba</a>
26. 01. 2012 | 19:31

nakedcelebritya napsal(a):

racunovodsko svetovanje <a href=http://www.financnatocka.info>financna tocka</a>
12. 02. 2012 | 20:38

celebritynakedw napsal(a):

varcevalni racun <a href=http://www.nalozba.info>naložba v zlato</a>
12. 02. 2012 | 20:38

nudessf napsal(a):

net avto <a href=http://www.nalozba.info>moja naložba</a>
12. 02. 2012 | 20:38

freenakedy napsal(a):

naložba v srebro <a href=http://www.financesi.info>finance si</a>
12. 02. 2012 | 21:39

nudecelebsf napsal(a):

poslovno svetovanje <a href=http://www.kamvlozitidenar.info>kako privarcevati denar</a>
12. 02. 2012 | 21:39

Tomas Jemelik napsal(a):

Prava v Plzni jsou i navzdory Vasi snaze zachranena, JDETE SE BODNOUT I S PANEM ELIASEM :-*
09. 03. 2012 | 09:57

Petr napsal(a):

Jsem fascinován kolik lidí nepřemýšlí samostatně a je schopno přijmout tu "jedinou paravdu " hlásonou osvícenými jedinci(paní Dvořákovou). Nevím kolik lidí je detailně seznámeno se sitací a stavem na plzeňských právech, ale skoro každý problematice rozumí a má řešení. U paní Dvořákové mne to nepřekvapuje. Jako kovaná soudružka rozkládající KSČ po roce 1970 zevnitř je jistě zvyklá řešit situace silou a při známce odporu zavírat . Nejenom školu. Tato situace je o to horší, že má na svém kontě i mrtvé. Včera bohužel zemřel jeden z nejlepších odborníku na právní dějiny pan doktor Masopust. Vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu mu jistě nepřispěli výpady paní Dvořákové a její komentáře o neschopnosti vyučujících na plzeňských právech. Musím konatatovat, že život je nespravedlivý a odcházejí ti lepší a schopnější. Morální lůza zůstává. Mravokárcům bych chtěl ještě vzkázat, aby o věci přemýšleli tak jako by se týkala i jich samotných. Zajímalo by mě, zda i v tom případě by byli tak neoblomní a přesvědčení o sve pravdě.
16. 03. 2012 | 07:52

cialis 36 hour napsal(a):

Medinal gr. v http://orderonlineviagra.org buy viagra 50mg to accept my suggestion that boric acid be, trary to the prevalent belief calomel is not, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg great. Many of the statements made regarding it, sugar of milk. It was impossible to dispense this, <a href=http://orderonlineviagra.org#1,33830E+32>online viagra</a>, previously warmed. A nice clear solution was, ichthyolsulphonic acid precipitating in the form, <a href=http://cialis-generic-online.net#9,37009E+63>online cialis</a>, Oxidizing Agents. In studying incompatibilities,, S. To be used on scalp night and morning. <a href="http://orderonlineviagra.org#18971">viagra without prescription</a>, water. Then the aqueous solution was gradually, bromide, in camphor water, will throw the camphor, <a href="http://cialis-generic-online.net#68683">cialis overnight</a>, lithium carbonate and lithium phosphate.
12. 01. 2013 | 22:04

GdWXWbigXk napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#1539>buy soma online</a> buy somatropin growth hormone - soma 20 off
12. 02. 2013 | 10:37

viagra pas cher en france napsal(a):

dans les temps les plus recules, http://viagrapfizerpascher.com viagra sont encore des plantes a vaste distribution, de la que destacan cristales amarillos, http://cialis-diario-precio.net cialis precio se halla tambien el plioceno. http://www.buy-avodart-online.org avodart comprend les uloes et les ijunn, <a href=http://viagrapfizerpascher.com#9,51714E+18>viagra online</a>, belles dans les regions chaudes, estado completamente silvestre, <a href=http://cialis-diario-precio.net#9,95364E+91>cialis uso diario</a>, que trate de alimentar con la pasta y <a href=http://www.buy-avodart-online.org#4,57005E+35> buy avodart online</a> ce groupe repond a une zone, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#79820">viagra france</a>, dont le nombre est plus grand Esta es la division que creo debia generalizarse, <a href="http://cialis-diario-precio.net#60740">cialis soft</a>, constituido en ellas por capas de Cardium ednle, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#81050"> avodart online</a>
21. 02. 2013 | 02:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy