Zápisné a bída ministerských návrhů

10. 11. 2010 | 19:30
Přečteno 10647 krát
Vláda má zavedení školného ve svém programu, ministr školství však opakovaně ujišťoval o tom, že školné bude zavedeno až poté, co se rozjede systém státní finanční podpory studentům vysokých škol ve formě půjček na studium. Najednou je však vše jinak a zákon má vysokým školám umožnit předepisovat poplatky za zápis. Údajně tak ministr Dobeš realizuje návrh Univerzity Karlovy, což je však odůvodnění snažící se jen neprávem schovat za autoritu této univerzity a rektor UK vyjádřil svůj nesouhlas s tím naprosto oprávněně.

Problém s předkládaným návrhem nespočívá jen v politické otázce zda školné zavádět nebo nezavádět a zda je zrovna ekonomická krize tím nejvhodnějším načasováním na to, aby se část nákladů, které dosud hradil stát, přesunula na studenty přímo nebo formou jejich zadlužení.

Není zde podstatné ani to, zda předpokládaný celkový výnos cca 400 mil. Kč není ve skutečnosti mnohem menší než částky, které ministerstvo bez větších skrupulí vyhazuje oknem například na neospravedlnitelně drahé státní maturity nebo na projekt reformy terciárního vzdělávání, který by se podobným změnám měl věnovat.

Celý návrh ukazuje především hluboké nepochopení toho, jakou úlohu školné může hrát a jak by s konkrétní podobou vtělenou do zákona mohly vysoké školy koncepčně nakládat ku prospěchu vysokoškolského vzdělávání.

Znají na ministerstvu systém studia?

Věcnou negramotnost autorů této novely ilustruje i maličkost svědčící o tom, že si autoři ani nedali práci se seznámením se se způsobem studia, který dnes mnohé vysoké školy provozují: Návrh, jak ho obdržela Rada vysokých škol, jejíž legislativní komise ho projednávala na mimořádném zasedání 21. října 2010) počítá s placením poplatku za zápis do akademického roku.

V kreditovém systému studia je ovšem jednotkou, do které dochází k zápisu semestr, jinak by zmizelo reálné uplatnění možností, které sestavování studijních plánů studenty v takovém systému dává. Již zákon z roku 1998 stanovil možnost členit studium do jiných celků, než je akademický rok, stejně jako zápis do menších jednotek, než jsou celé ročníky. Autoři ministerské novely si však zjevně s možnostmi, které ze současného zákona mohou být na školách využívány, příliš hlavu nelámali.

Nekoncepčnost ministerstvem navrhovaného školného

Největším problémem je však absolutní nekoncepčnost návrhu. Z hlediska možností využít placení poplatků za studium jako součást motivace usměrňující žádoucím způsobem průchod studentů studiem se zásadně liší školné ve formě platby předem, se kterou nyní přichází ministr Dobeš, a školné ve formě odložených plateb splácených až z nadprůměrných příjmů absolventů, jak je stejný ministr prosadil do koaliční smlouvy současné vlády.

Aby mohly být poplatky použity způsobem, který vzdělávání prospěje, nikoli uškodí, musí se zvolené formě zavedení poplatků přizpůsobit i studijní předpisy vysokých škol, o návaznosti evidence plateb se systémy používanými pro zápis nemluvě.

Podobně je tomu s úvahami o nastavení výše poplatků na jednotlivých vysokých školách, kde je třeba na jednotlivých vysokých školách vypracovat strategie, podle kterých by školy poplatky nastavovaly s ohledem na kvalitu vzdělání, které poskytují, i konkurenční prostředí tuzemských vysokých škol obecně.

Tyto aspekty si vyžadují aspoň minimální čas, pokud nemají samosprávné orgány řízení vysokých škol propadnout stejnému zpolitizovanému diletantismu, který dnes předvádí ministerstvo. Bez této návaznosti také nemůže být řeči o tom, že současný ministerský návrh má něco společného s návrhem, se kterým přišla Univerzita Karlova.

Naprostou absurditou je v této souvislosti ministrovo prohlášení, že se poplatky zruší v roce 2013 po zavedení odloženého školného. Pokud by tomuto slibu školy uvěřily, nemá smysl dělat s takto zavedenými poplatky nic jiného, než jen ze studentů vyždímat aspoň část prostředků, o které vysoké školy svými škrty připraví ministerstvo. Snažit se systém poplatků využít ve studijních předpisech by bylo zbytečné plýtvání lidskými kapacitami, protože by se vzápětí vše muselo opět přizpůsobit systému dosud ne zcela jasně definovanému, který má platit od roku 2013.

Tento návrh si zaslouží být odmítnut bez ohledu na to, co si o prospěšnosti nebo škodlivosti školného myslíme. Spěch, se kterým ministerstvo v takto špatně připravené úpravě postupuje, je ovšem zcela trestuhodný.

Sociální ohledy nebo jen vypečenost?

Když svůj návrh ministr Dobeš prezentoval na jednání vzdělávacího výboru Poslanecké sněmovny, tvrdil, že ministerský návrh obsahuje i úlevy ze sociálních důvodů, resp. že za sociálně slabé bude školné platit stát. S ohledem na návrhy, které dostaly k připomínkování reprezentace vysokých škol, ministrovo tvrzení pravda nebyla a jeho proklamaci, od té doby opakovanou i médiím, lze považovat spíže za populismus, než systémovou součást návrhu podloženou vážnou úvahou.

Problematický může být už způsob určování takové sociální potřebnosti. Vzpomeňme podobné situace, kdy bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová přišla v březnu s nápadem určování výživného soudci podle tabulek (aktualne.cz o tom referoval zde). Mediálně dobře znějící nápad byl ve skutečnosti nesmysl. Jen část plátců výživného jsou totiž zaměstnanci a i pro soudy se jedná o úzce specializovaný problém vyžadující dobrou znalost problematiky, aby u podnikatelů zjistily skutečnou výši příjmu, ze kterého počítají výživné. Lze jen odhadovat, kolik stojí daňové poplatníky takové stanovení výživného soudem. Analogická situace by nastala při výpočtu pro platbu zápisného, kde by vysoké školy i MŠMT byly v situaci ještě horší, než je tomu u soudců.

O tom, do jaké míry se ze strany MŠMT jedná o čistý populismus, svědčí i médiím sdělované úmysly umožnit deset procent vybraného zápisného „použít třeba na podporu určité skupiny studentů, a peníze jim tak částečně vrátit“.

Vysoké školy ovšem nejsou v použití většiny svých finančních zdrojů, zejména pak i státního příspěvku na vzdělávací činnost, ve prospěch studentů nijak omezeny a nepotřebují žádné „umožnění“ na deset procent z toho. Ve prospěch studentů jsou naopak účinněji formulována omezení, podle kterých finance ve stipendijním fondu nesmějí být užity jinak, než na stipendia. Ona „možnost“, se kterou se ministerstvo před veřejností naparuje, by měla asi stejnou hodnotu, jako kdyby MŠMT dovolilo, aby se ve školách, které zápisné vyberou, mohlo také učit, nebo aby na jejich zahrádky z deště padala voda.

Soudě z činů (v podobě konkrétního textu návrhu zákona) je navíc pravým úmyslem ministerstva studentům peníze ze studijních fondů nijak negarantovat. Připomínkovaný návrh novely totiž obsahuje i možnost tyto prostředky ze studijních fondů vyvést v úplnosti (i když po připomínkách se snad změní jen na polovinu) pryč. Vysoké školy pak mohou být redukcemi přitlačeny k tomu, aby je peníze vybrané do stipendijních fondů užily na zcela jiné účely, než na stipendia. To je ovšem opak údajných sociálních ohledů ministerstva.

I kdyby šlo ministerstvo školství po mediální kritice „do sebe“ a návrh o sociální ohledy chtělo skutečně doplnit, nebude to jednoduché. Ministr Dobeš použil na jednání v Poslanecké sněmovně slova, která naznačují, že by do návrhu mohla být doplněna výjimka z placení zápisného pro studenty podléhající § 91 odst. 3, kterým ministryně Buzková zavedla speciální sociální stipendia.

Technicky by ovšem taková výjimka nemusela nic řešit ani pro ty, kterých by se měla týkat. Jedná se totiž o zápisné, je jeho placením je tedy podmíněn zápis. Teprve zápisem se však přijatý uchazeč o studium stává studentem, na kterého se zmíněný paragraf může vztahovat. Taková úleva by byla od ministerstva natolik vypečená, že by se za nápad na ni nemusel stydět ani starší z medvědů, co se potkali u Kolína.

Chce ministerstvo zástupce studentů obejít?

Z hlediska ministrova přístupu ke studentům českých vysokých škol není odpustitelné ani to, že čerstvě sdělil, že další osud novely podmiňuje postojem rektorů. MŠMT má ze zákona povinnost zásadní věci dotýkající se vysokých škol probírat s reprezentacemi vysokých škol, kde v § 92 zákona na prvním místě není uvedena Česká konference rektorů, nýbrž Rada vysokých škol. Pokus Radu vysokých škol nechat stranou může být míněn i jako pokus domluvit se pouze s rektory a vynechat širší grémium, v němž zasedají i studentští zástupci.

Nabídka vytáhnout ze studentských kapes peníze, které by rektoři dostali jako drobné ke svým univerzitním rozpočtům místo resortních peněz, které potřebuje ministr použít jinde, by měla být odmítnuta jako nepřijatelná almužna. I když kdo ví, pokud se to objeví jako podmínka toho, aby ministerstvo trochu zakamuflovalo cca tři miliardy z operačních programů a pod pláštíkem nových aktivit (což je podmínka užití těchto fondů z Operačního programu EU) je v rámci programu Vzdělání pro konkurenceschopnost nabídlo vysokým školám na pokrytí výpadků rozpočtových financí (což je skutečnou potřebou vyvolanou škrty).

A další sliby k porušení na řadě?

Pokud má v této věci ministr vůbec nějaký plán, jedná se zjevně jen o překročení Rubikonu zavedení povinných plateb motivované jen zoufalou snahou najít cokoli, co by nahradilo výpadek financí z kapitoly školství, které chce ministr dát někomu jinému než vysokým školám.

Pak je ovšem namístě obezřetnost, jestli v tom, co dnes ministr Dobeš české veřejnosti neříká, nejsou plány podobné tomu, co se dnes připravuje v Británii. Tam se po zavedení odloženého školného se systémem podpory jednak velmi rychle vyčerpaly fondy, které byly na podporu určeny, jednak se začalo maximální školné zvyšovat včetně snah horní hranici odstranit úplně. Čerstvě se tam objevil i návrh, že by stát na některé druhy studia nepřispíval vůbec a veškeré finance by vysoké školy dostaly z odloženého školného a zadlužení studentů na plnou cenu jejich studia.

Zatím se sice všichni čeští politici dušují, že takový stav u nás nikdo neplánuje, ale slib, že nebudou zavedeny poplatky bez toho, aby nejprve fungoval systém podpory studentů už zde také byl a jak rychle vzal za své.

Pokud chce MŠMT demonstrovat, že jsou takové obavy liché, bylo by nejlepší navrhované změny zákonů nevypouštět jako pokusné balónky, jejichž nesmyslnost může ale nemusí být prohlédnuta. Stačí respektovat standardní legislativní postup pro návrhy předkládané ministerstvy, kdy se nejprve posoudí věcný záměr zamýšlené právní úpravy. Mnoho chyb z neznalosti by mohlo skončit dříve, než by se jimi masírovala široká laická i odborná veřejnost, o zákonodárcích nemluvě.

(část tohoto textu vyšla v Právu 29. října 2010)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

DD napsal(a):

Plně podporuji zavedení zápisného. Když si to mladí lidé zvolili, tak ať to pocítí na vlastní kůži. Žijeme přece v kapitalismu. Je to ten nejlepší systém ze všech možných.
10. 11. 2010 | 19:38

Petr Havelka napsal(a):

Pane Zlatuško,

znám ve svém okolí plno rodičů co mají chytrá děcka. Chtějí pro své děti to nejlepší jako správní rodiče ale hlavu mají plnou starostí, aby je na škole finančně udrželi, aby děcka nemusela lítat po brigádách a měla čas na učení a taky si ta mladá léta trochu užíla :)

Studentské půjčky tu už měly být dávno!
10. 11. 2010 | 19:58

iga napsal(a):

DD

No oni to pocítí i bez zápisného-školného, to nemusíte mát obavy a čím chudší student, tím to pocítí víc.

Zlatuška
díky za to, co jste napsal. Vypadá to, že víte o čem píšete, narozdíl od zákonodárce.
10. 11. 2010 | 20:04

Jedla napsal(a):

Vážený pane Zlatuško,

pamatuji si Vás jako zastánce školného, ale jsem rád, že jste zůstal věrný kritickému myšlení a když se dělá typicky česká parodie na (jakýkoliv) systém, jste schopen pojmenovat věci pravými jmény.

Zejména jsem vděčný za odstavec nadepsaný "A další sliby k porušení na řadě" s jeho odkazem na vývoj v Británii, neboť efekt "proražení tabu" není u nás doceňován, navzdory krásné pohádce O Smolíčkovi a všeobecně známé písničce Jezinek: "Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme".

Smolíčku pacholíčku, neotevírej světničku, neboť bys pak marně volal: "Expecto patronum". Jeleni se klidně pasou.
10. 11. 2010 | 20:09

Al Jouda napsal(a):

Naši studenti asi nejsou takoví bojovníci jako mladí Britové, ale nějakou paseku také udělají ! A já jim budu držet palce, aby v boji proti zavedení školného zvítězili.
10. 11. 2010 | 21:05

Sims. napsal(a):

Když se bude platit školné, tak si to kdejaký nýmand rozmyslí se necht jen tak zapsat na VŠ a prodlužovat si své nic nedělání, než jej ze školy pro flákačství vyhodí. Školné zavede určitou regulaci a snad se nebude tak masově stávat, že budou vysokoškoláky hlupáci, jak je to nyní dost častým jevem. Na maturitu dosáhne každý a tak se na vysoké školy zapisují studenti, kteří nikdy maturanty neměli být. Úpadek školství je toho dostatečným důkazem.
10. 11. 2010 | 21:39

ujo napsal(a):

co byste chtěli za výkony od amatérů z ABL?
10. 11. 2010 | 21:55

Marty napsal(a):

Se školným to bude jako s mýtným na dálnicích - jakmile je jednou zavedeno, neskončí to pouze placením nákladních aut na dálnicích ale za chvíli budou platit všechna auta všude.
10. 11. 2010 | 22:37

matematik napsal(a):

Když už zavádět školné na základě úvahy, že absolvent vysoké školy tím získá lepší společenskou pozici a lepší plat, tak je třeba připomenout, že toto silně závisí na druhu školy. Stačí si srovnat příjmy právníků (často turboprávníků ze z Plzně), filosofů, kteří se uchytili na postech ve státní správě, s příjmy přírodních vědců, kteří většinou pracují za žebrácký groš nejméně do svých čtyřiceti let. Nejenže je studium přírodních věd podstatně náročnější než studium humanitních oborů, ale jeho absolventi jsou také užitečnější.
Pravdou ovšem je i to, že akademičtí papaláši na sobě nešetří. Když stát sebere Akademii peníze, doplatí na to mladí, ale i starší, kteří jdou do nuceného důchodu, velikosti skutečné žebračenky. Ono je vůbec s podivem, že u nás věda přežila komunisty a kupodivu jakž takž přežívá i dnes. Oba režimy totiž zneužívají skutečnost, že lidé, kteří se věnují vědě, jsou svým způsobem blázni, kteří jsou ochotni ledacos obětovat své honbě za poznáním. Kdyby chtěl někdo změřit hloubku této obětavosti na oltář vědy, stačilo by spočíst můj celkový příjem v České republice. Jak jsem mohl při tomto příjmu mít automobil, uživit tři děti na vysoké škole a přitom se ještě nechat okrást Komerční bankou o dobré dva miliony, je skutečně záhadou. Pomohly mi k tomu da roky, kdy jsem učil na universitě v Badádě a čtyři roky na Universitě Jižního Pacifiku na Fiji. Ano, i potomci kanibalů si více váží vzdělaných lidí, takže plat profesora na této universitě je současnosti kolem 150 tisíc Kč ekvivalent měsíčně plus benefits v hodnotě kolem dalších 20 tisíc. Pro mne je tržní hodnota vzdělání, měřená pracovní příležitostí, rovná nule a tak nevím, proč by za to vzdělání měl například absolvent Fyzikální fakulty platit. Slyšel jsemjednou v hospodě blábolit právníka, který jednou hubou mlel právní nesmysly a zároveň sděloval, že si účtuje 600 Kč na hodinu plus výlohy. Ten by si měl studia opravdu platit. Zaprvé by se snad něco naučil, za druhé by neměl problémy ty výlohy zaplatit.
10. 11. 2010 | 22:55

BK napsal(a):

Sims.
Chtěl jsem se vás původně zeptat, jaká je vaše definice nýmanda, zda máte maturitu či dokonce vysokou školu, případně jakou a máte-li, zda sám sebe považujete dle své vlastní teorie za hlupáka.
Pak jsem si ale uvědomil, že mne vaše případné odpovědi vůběc nezajímají.
10. 11. 2010 | 22:58

LessPure napsal(a):

Lepší, ať se neplatí vůbec nic a studenti to všechno prochlastají a prožerou. Aspoň ty peníze projdou žaludkem a ne oknem.
11. 11. 2010 | 00:43

Konrád napsal(a):

to DD: Studenti to nemohou pocítit na vlastní kůži, jelikož to za ně zacvaknou rodiče. ne všichni jsou bohatí. Bohatí blběčci budou studovat, dělat pak vedoucí a ředitele velkých firme, a stát půjde do háje definitivně. Chudí, většinou mnohem chytřejší budou makatna pase.. Fakt dobrá koncepce hodná gilotiny.
11. 11. 2010 | 06:26

juli napsal(a):

V sedmdesátých letech jsem po maturitě před dalším studiem absolvovala 1 rok na jazykové škole angličtinu. Již tehdy jsem měsíčně platila za výuku 160 Kč. To se dnes zdá směšná částka, ale při tehdejších platech rodičů s 3 dětmi to tak málo nebylo. K tomu 5denné ubytování na internátu 150 Kč a jízdné na vlak. Bylo to v době před nástupem normalizace, pak se vše zase zrušilo a bylo to zadarmo. Kdo chce dnes studovat, bude si to muset opravdu zaplatit. již tenkrát se nadané děti nedostávaly na studia-převážně z politických důvodů nebo proto, že neměly protekci. Placením školného se snad i zabrání tomu, že studentík po třech semestrech tvrdě zaplacených neoznámí rodičům, že se mu to nelíbí a že by chtěl studovat jinou školu, takových případů je dost. Ale zase - nejsou všichni stejní. O úrovni dnešních vysokých škol nemám velké iluze, o soukromých středních školách taky.
11. 11. 2010 | 07:37

malstoka napsal(a):

Poslední události , které předvádí mladí lékaři jen utrvrzují v tom, že školné je potřebné. Student, který vystuduje za peníze poplatníků a po ukončení studia chce odejít do zahraničí, by měl peníze za studium uhradit, a nebo na svá studia přispívat. Proto školné je správná věc.
11. 11. 2010 | 08:52

pajA napsal(a):

Začnu trochu ze široka.

Studoval jsem na FI MUNI, tam to pan Zlatuška dobře zná. Funguje tam systém kreditů (ten funguje na celé MUNI), člověk na bakaláře musí nasbírat 180 kreditů, průměrně 30 kreditů za semestr. Jak si student rozvrhne studium, je v podstatě jen na něm, omezující podmínka je, aby za semestr splnil 15 kreditů a některé předměty jsou povinné. Jednotlivé předměty jsou hodnoceny různým počtem kreditů, podle obtížnosti.

K čemu mířím - když už se má platit školné (s čím teda nesouhlasím, ale o tom jindy), tak proč se neplatí vždy po zápisu předmětu za kredity? Proč mám platit stejnou částku za semestr, kdy absolvuju tři předměty za 15 kreditů a stejnou částku za semestr, kdy absolvuju deset předmětů za 45 kreditů? S placením za kredity by se vyřešilo to, že student si může rozvrhnout čas, kdy bude studovat a kdy pracovat a není bitý za to, že chodí na brigády.

Zároveň by fungovala motivace, za kredity by se platilo do určité doby po zapsání předmětu, pokud by člověk předmět neudělal (nebo nezaplatil kredity), musel by se zapsat znovu (nová platba za kredity).

A další důležitý faktor - každý student by si mohl studium rozvrhnout podle své aktuální finanční situace. Prostě vím, že mám na zaplacení 20 kreditů zápisu, zapíšu si 20 kreditů.

Pravda je, že nevím, jak to funguje na jiných VŠ, ale pokud by se měla dělat reforma vysokého školství, tak bych i odsud vycházel, do budoucna by bylo jednodušší i uznávání předmětů (kreditů) mezi školami, a pod.

V současnosti se mi na školném nejvíc nelíbí to, že na jednu stranu chtějí, aby lidi poctivě studovali a snažili se, a na druhou je zadlužují a trestají je za to, když si chtějí na sebe vydělat.
11. 11. 2010 | 09:02

Kainushi napsal(a):

Velmi trapné komentáře od závistivců, aby si to studenti platili. Vážení, studium na VŠ už dnes stojí strašné prachy, nejméně okolo 6-7 tisíc měsíčně. To že rodina s průměrnou mzdou (kterou nemá 2/3 republiky) uživí 2 děti na VŠ je čirá hovadina. vystudovat techniku, medicínu nebo PřF a k tomu chodit na brigády, abyste vydělali aspoň 5 tisíc měsíčně je taktéž nesmysl. Já si díky nemajetnosti rodičů platil školu ze svého a z půjčky a přestože jsem již tři roky zaměstnán, stále ještě jsem dluhy nesplatil!!!

Lehce spočteno, 5 let na VŠ vás nebo vaše rodiče (kteří na to dnes u většiny dětí nemají a minimálně spoluúčast potomků ve formě brigád je nutná) vyjde na bratru půl milionu, krom toho se to nepočítá do odpracované doby, platíte zdravotní a sociální, ovšem to se vám taky nepočítá a jako absolvent VŠ narozdíl od blbečka s výučním listem neodstanete od státu ani korunu! K tomu děláte o pět let míň, při průměrné mzdě to je další milion na ušlé mzdě proti lidem jen s maturitou - vylezete ze školy a máte manko milión a půl!!!!

Kolik let musíte dělat abyste ten milión a půl vydělali zpátky a dohnali náskok středoškoláka? Že má VŠ v průměru o deset tisíc vyšší mzdu? A v jakých oborech prosím? V přírodních vědách, výzkumu nebo medicíně určitě ne! I kdyby to tak bylo, bude mi trvat dalších 15 let (!!!) pouze než doženu náskok SŠ absolventa. Takže studium VŠ se v ČR z hlediska peněz absolutně nevyplatí a tvrdit že vzdělání je komodita je čirá lež!

Druhá věc na kterou se velmi těším je fakt, že jakmile se bude platit, zkuste někoho vyhodit. On si přece zaplatil ne? Samozřejmě okamžitě prudce vzroste tlak na zaměstnavatele z hlediska mzdy. Dále vzhledem k naprosto nechutné výši uvažovaného školného se spousta lidí začne poohlížet v zahraničí, kde se dá za obdobné peníze studovat též a nesrovnatelně kvalitněji než v ČR. A absolventi budou odcházet do zahraničí, protože je v ČR nikdo nebude schopen řádně platit. V mé profesi mám po třech letech praxe v komerční firmě na miliónových projektech plat 14 tisíc čistého (to není vtip), zatímco za stejnou práci v Německu se platí od sto tisíc měsíčně víc. Myslíte si, že tady zůstanu? Byl bych blázen...
11. 11. 2010 | 09:37

Irn-Bru napsal(a):

http://www.blisty.cz/2010/1...
je ukázka jak efektivně stávkovat proti zápisnému, školnému a dalším "reformám" sociopatických gaunerů a gaunerek.
11. 11. 2010 | 10:00

jirizlatuska napsal(a):

pajA: To je jedna z uvah, kterou je treba pred pripadnym zavedenim systemu skolneho udelat - a lisi se v techto motivacich mezi primou platbou pri zapisu a odlozenym skolnym. V obou pripadech se do toho nejak bude michat i stat svym zpusobem uhrady za studium - i kdyz zde si MSMT se zakony hlavu podle mne mioc nelame (v zakone jtaxativne uvedena jenina podminka, za ktere je mozne VVS odejmout cast prispevku na vzdelavaci cinnost, kterou skoly dostavaji za paramaetry predchoziho roku - MSMT presto VVS prispevek letos kratilo). Nic z toho na MSMT neudelali, zajemcum o stupen neznalosti doporucuji vcerejsi rozhovor v MFDnes s panem Benesem (dnes uz sine ne MSMT, ale jeho odborny ustav, coz je svym zpusobem jeste horsi), ktery si mysli, ze se postupuje po rocnicich a kreditovy system ho svou konstrukci uplne minul.
11. 11. 2010 | 10:05

scinetist napsal(a):

hehe, naše fakulta tento rok přišla už o 15% příjmů ve srovnání s rokem předchozím. Po škrtformách to bude další balík peněz. Minimálně oněch plánovaných 10 %. Kdo ví.

vzhledem k tomu, že studenstvo navolilo tuhle vládu, nezbývá, než aby si to taky užili. Proč by neměla klesnout kvalita výuky po poklesu cca 25% procent financí?
11. 11. 2010 | 10:31

jancerny napsal(a):

Pěkné, děkuji, němý bobeš je zkrátka expert
11. 11. 2010 | 10:33

danka napsal(a):

Trapné, závistivé a hlavně naivní komentáře,jsou od lidí,kteří nevědí o co vůbec jde.
Už dávno tu mělo být spoření na vzdělání se státním bonusem a možností peníze použít pouze na vzdělání.
Studenti s jinou,než českou národností už dávno měli platit školné-zápisné(byly jsme s kamarádkou na přednášce na VŠE v Praze ale připadaly jsme si jak v Bratislavě).
Školné není zárukou kvalitních studentů,jak si někteří naivně myslí.
Vysokoškolák,který neplatil školné a chce odejít do zahraničí,tak by měl náklady na jeho studium vracet,formou poplatku za každý rok v zahraničí a s ohledem na odpracované roky zde(např.po 20letech by už neplatil nic).
Jinak:90% lidí v tomto státě dělá za peníze hluboko pod platy v EU-to by jsme museli odejít všichni!
11. 11. 2010 | 10:37

zeleny bojovnik napsal(a):

Jen at studenti plati jako mourovati. Obraz ceske mladeze:
1) 48% jich neudela LEHCI maturitu z matematiky
2) ze skoly (nebo ucnaku) jde hned na par panaku do hospody na povzbuzeni
3) doma vykouri pro pohodu par jointu
4) vecer se dopotaci do volebni mistnosti a vhodi do urny listek s hlasem pro TOP09 (asi proto, aby uz konecne mohli paltit skolne)!!
11. 11. 2010 | 10:47

Levičák napsal(a):

To:Kainushi
Vaše vyjádření je úplná pravda.Nikde není napsáno,že vysokoškolák po ukončení studií sežene místo odpovídající jeho vzdělání a hlavně dobře placené.Špatné ovšem je,že vzhledem k nezaměstnanosti v naší zemi nakonec i ti co vystudovali téměř zadarmo utečou do ciziny za lepším platem,jako nyní vyhrožují lékaři.Ale vůbec se těmto lidem nedivím,že to tímto způsobem řeší.
Jediné co mi na Vašem komentáři vadí je,že pohrdáte lidmi.Při Vašem vzdělání je to zbytečné se shazovat tím,že nazýváte člověka pouze s výučním listem blbečkem a obdobě smýšlíte o středoškolácích.To Vás nenapadlo,že mohou pocházet z rodiny,která na studia skutečně neměla finance,jsou i matky samoživitelky,kterým otcové na děti neplatí ani haléř a jejich děti Vás možná inteligencí mohou předčit?
Až na tuto drobnost s Vámi plně souhlasím.
11. 11. 2010 | 11:59

LessPure napsal(a):

Kainushi
+1. Souhlas ve všem.

Zeleny bojovnik:
Ach ta generalizace, svět je bílý nebo černý že? Anebo zeleny jak vidím to přezdívku:D. Moc hloupěji se už uvažovat nedá.

No střední jsem sice udělal pár roků zpátky, ale jen pro ten "obraz".
1) ne, maturita byla pro mě jednoduchá
2) výjmečně
3) ne
4) ne, na ospalého knížete mě opravdu nikdo nenaláká
11. 11. 2010 | 12:01

zeleny bojovnik napsal(a):

> LessPure >
Jak jsi psal - maturitu jsi delal uz pred lety. Mam za to, ze uz se na tebe navztahuje termin "facebookova mladez" ...
Pokud jde o prehled a "kvalifikaci" dnesnich nactiletych, nemusim nic generalizovat - fakta mluvi jasne: 1) 48% z nich neudela LEHCI formu maturity z matematiky. 2) 75% stredoskolaku ma zkusenosti s drogami. 3) prvovolici (lide 18 az 22 let) volila podle analyz TOP09 - kdyz ne pana knizete, tak me napada, ze kvuli tomu, ze se jim zamlouva politika Ing. Kalouska!!
11. 11. 2010 | 12:12

danka napsal(a):

Pro:Zelený bojovník
Neházejte všechny do jednoho pytle!48% není 100%.U syna na stavební průmyslovce nám v prvním ročníku řekli,že připravovaní budou na základní úroveň maturity,kdo bude chtít vyšší,musí se dovzdělat sám a za své!Loni nám na konci třetího ročníku tvrdili,že jich se státní maturita netýká.Syn udělal vše kolem 70% a těžší úroveň si teď zadal do nepovinných předmětů.Co máme známé tak nikdo nedopadl nějak strašně.A můžu Vás uklidnit,že komu na vzdělání záleží,tak se učí!
11. 11. 2010 | 12:20

Míval napsal(a):

Myslím, že vše, co tahle vláda dělá či se dělat chystá, je přesně v intencích neoliberální logiky. Proč zadlužovat občana nepřímo, prostřednictvím státního dluhu, když můžeme stát přeskočit a zadlužovat občana přímo? Tedy platbami za vzdělání, za hypotéky, za zdraví. Možná si časem budeme platit i vlastní ochranky v rámci ulic.
11. 11. 2010 | 13:55

kainushi napsal(a):

Levicak:
Pardon, nebylo to míněno jako pohrdání lidmi obecně, ale když vidím bez pardonu blbečka od sousedů, co i učňák dělal o dva roky dýl, každý večer nadrátovaný a spokojeně nosí domů o 6-7 tisíc čistého víc jak já, říkám si, že asi dělám něco špatně... Samozřejmě znám spoustu lidí, co prostě buď neměli peníze, nebo neměli talent, ale přestou jsou to báječní kamarádi a často lidé s rozhledem.

Zeleny bojovnik: Když VŠ docenta platíme okolo 20 tisíc čistého, nemůžeme se divit, že výuka vypadá podle toho. Druhá věc - když vám teď napařím povinně maturitu ze dvou cizích jazyků, dáte to? To je úplně to samé, jako napálit humanitním středním školám povinnou maturitu z matematiky a pak tvrdit, že jsou studenti pitomci ;)
11. 11. 2010 | 14:12

ivan stwjskal napsal(a):

Pane Zlatuska,
pan Güdel ten problem jiz davno vyresil: co nic nestoji, jebezcenne!
11. 11. 2010 | 14:24

zeleny bojovnik napsal(a):

> kainushi >
S povinou maturitou pro vsechny samozrejme souhlasim. Lide bez ni maji i problemy spocitat si, kolik zaplati za 3 rohliky. Rovnez je lez, ze by VS docent mel 20 tisic cisteho. O tomhle neco vim, ale docent na VS ma kolem 40 tisic cisteho. Radovy asistentik pak 30 tisic cisteho. Ano, neni to mnoho, ale neni to tak malo.
Zkuste schvalne polozit otazku panu prof. Zlatuskovi zde v diskusi, kolik dela jeho prijem jakozto VS profesora. Myslim, ze to bude cislo rozhodne nad 80 tisic...
To abychom nedelali z VS ucitelu nejakou zivorici "inteligenci".
Vyuka na VS vypada tak jak vypada proto, ze VS pracovnik neni naprosto vubec hodnocen za to, jak, co a kolik toho vyucuje. Je hodnocen ryze na zaklade scientometrickych ukazatelu, tedy podle vedeckeho "vykonu" - opet doporuciji dotaz smerovat primo na prof. Zlatusku !!
11. 11. 2010 | 14:35

suché z nosu napsal(a):

MLADÍ !!!
Stát se Vás snaží vytěsnit .Tak neotálejte a kdo umí řemeslo nebo má VŠ kterou můžete uplatnit v zahraničí tak ODEJDĚTE !
Tady budou moci být se státní podporou jen
sociálně nepřispusobyví. Zde zbudou jen chudáci ti jenž neumí cizí jazyk a budou jen czesky nadávat a makat na ty co NECHTĚJÍ dělat!Právo zde nebude asi nikdy platit!Nadprodukci a daně Vám rozkradou politici a jejich kamarádské firmy !!
Příznaky toho všeho se již HOJNĚ projevují a gradují ! !
11. 11. 2010 | 14:43

K L A U Z S Vencel napsal(a):

Je to třeba všechno vytěsnit a na vaše místa pozvu Rusy-s těmi si rozumím !
Nejdříve jsem vás mořil socialistickou ekonomikou a hned poté jsem vám zavedl kapitalizmus 19 století a vám se to nějak nelíbí holoubkové moji!
11. 11. 2010 | 14:51

Al Jouda napsal(a):

To danka :
Ti Slováci studující na VŠE stejně dostanou na základě nějaké mezistátní dohody výjimku a nic platit nebudou !
11. 11. 2010 | 15:08

Xavier napsal(a):

Za Slováky dostávají VŠ více peněz, než za domácí studenty, takže množství studentů ze SR stoupá na všech školách. VŠ se prostě chovají tržně. Zásadní otázka tedy zní - je smyslem existence (nejen) vysoké školy vytvářet zisk? Pokud nikoliv, jakým způsobem určíme množství peněz, které má jít do školy ze státního rozpočtu? Jak určit, kolik si která škola "zaslouží"?
11. 11. 2010 | 16:28

rainbow warrior napsal(a):

> Xavier >
Mily diskutujici. Dotace na jednoho studenta (at uz domaciho nebo slovenskeho) je tak miziva, ze skutecne dobra fakulta se zivi vyzkumnymi projekty!! To jen aby bylo jasno!!
11. 11. 2010 | 16:43

abcde napsal(a):

Zeleny Bojovnik: Zajímala by mne jedna věc - studoval jste na vysoké škole? Pokud ano, je mi líto, že Vám nebylo dopřáno setkat se s těmi správnými lidmi. U nás na škole vyučují příjemní a vzdělaní učitelé, kteří se vůbec nechovají namyšleně nebo povýšeně, což by člověk někdy čekal ve srovnání s některými pedagogy střední školy (ale i tam se povýšeně a neprofesionálně chovaly spíš výjimky). Vůbec si nemyslím, že by vš učitelé byli přeplacení, spíš naopak. Vžyť právě oni nám dají do budoucna to nejdůležitější - vzdělání, ale nejen to, naučí nás jinému přístupu k životu a připraví nás jít dál. Většina lidí přijde a odejde, ale profesoři v nás zanechají kus sebe, dávají nám motivaci.

A k těm maturitám. Studenti byli připravování po celý čas studia na klasickou formu zkoušky dospělosti a najednou po nich chtějí úplně jiný styl ověřování znalostí. Maturita se začala podobat scio testům, u kterých jde především o to, kdo dá více peněž za přípravu. Čím více testů procvičíte, osvojíte si systém řešení, tím lepší výsledky máte.

Jsou studenti, kterým rodiče mají možnost dávat peníze na vzdělání do nekonečna, ale ti se budou flákat na vysokých školách, ať už bude zavedeno školné, či ne. A ti, co nemají peníze, se přes finanční bariéru nedostanou ani o stupínek výš než jejich rodiče. Nepřipadá mi to správné, natož pak jako správné řešení situace.

Ne každý student sedí celé dny u facebooku, ne každý volil TOP09, ne každý se jde na VŠ zašít před prací... jsou i lidé, kteří mají touho vzdělávat se.

Je hloupé nebo spíše ukřivděné(?), že většinou soulasí s poplatky za vš a brojí proti studentům právě lidé, kteří sami nedošli dále než k maturitě.

Měli by si ale přesto uvědomit, že oni měli možnost studovat zadarmo. Sami si zvolili jinou cestu...
11. 11. 2010 | 16:43

zeleny bojovnik napsal(a):

> abcde >
Mily dikutujici, prosim, kde jsem psal o povysenosti VS ucitelu? Na fakulte, kterou jsem mel moznost absolvovat jich sice par bylo, ale napr. diky anonymnim studentskym anketam s nimi bylo rychle zatoceno. Jen dodavam, ze jsem absolvoval prestizni fakultu zamerenou na oblast nezive prirody, nikoliv tedy nejaky pochybny obor typu socio-mlti-kulty gender studies ...
Pokud jde o maturity: jak jsem mel moznost nahlednout do zadani, zvlaste z matematiky, byly ulohy vetsinou trivialni. Pravdou je, ze napr. Scio testy meri spise INTELIGENCI testovaneho, nikoliv jeho zbytecne napaposkovane a odmemorovane zbytecnosti.
Pokud jde o volicskou zakladnu TOP09 -> vyhledejte si, prosim, fakta - prvovolici (lide 18 az 22 let) drtive volili prave TOP09. Jak jsem psal, zrejme se jim zamlouva politicky dinosaurus Ing. Kalousek, nebo roztomile zvatlajici a podrimujici knize!!
11. 11. 2010 | 17:02

Hnzd@seznam.cz napsal(a):

Jsem pro zavedení školného, ale především na těch školách, na které je přetlak zájemců. A to jsou bezkonkurenčně fakulty sociálních studií, jejichž důvod vzniku po roce 1989 zejména na Masarykově univerzitě mi zůstává dodnes záhadou. Takže školy s technickým a přírodovědným zaměřením nechat bez poplatků, společenskovědní obory bych tvrdě zpoplatnil bez nároku na místo po jejich absolutoriu. Beztak řada studentů politologie šla na školu jen proto, že na jinou školu si netroufla, a to šla nepochybně z problémových středních škol, kde se vyhnula maturitě z matematiky. Současný systém škol je špatný v tom, že školy jsou financovány podle počtu studentů, tudíž když nějaký docent chce vyhodit studenta pro neschopnost, zeptá se jej děkan, zda za něj přinese škole peníze...
11. 11. 2010 | 19:39

Student VŠ napsal(a):

Vážený pane Zlatuško,

velice dobře napsané! Jsa sám student a zároveň liberálně orientován kvituji s povděkem, že poukazujete veřejně na nehorázný úmysl ministerstva bez koncepčně a pod rouškou "reformy za zlepšení terciárního školství" vytáhnout další peníze z kapes daňových poplatníků (RODIČŮ).

Sám vidím 2 varianty:
1)Ministerstvo stanoví otevřeně taxativně zápisné, jako regulační poplatek (obdoba poplatku o lékaře a to včetně výše, např. 5000 za semestr). Tento poplatek nebude mít jakoukoliv souvislost s reformou školství, bude jasně deklarováno, že nemá kompenzovat výpadky v systému.

2)Ministerstvo přestane dělat tanečky a dá do diskuze seriozní návrh reformy. Ovšem základní podmínkou je, že ani tato reforma nebude spojena s žehlením momentálního výpadku v rozpočtu ministerstva školství, nýbrž bude se jednat o koncepční materiál, který skutečně umožní příliv peněz do resortu školství a společně s jejich efektivnějším rozdělováním zvedne kvalitu školství.
11. 11. 2010 | 20:14

Zbyněk napsal(a):

Jdu do knihovny musím zaplatit,jdu do kina musím zaplatit,jdu na fotbal musím zaplatit,jdu na koncert musím zaplati,do galerie musím zaplatit,všude platím.Všechny tyto činnosti mne obohacují.Co je odlišného na vzdělámí,že za něj nikdo nechce platit?Řeknu vám co?Absolventi vzdělání kteří si zaplatí,nebudou nikdy plácat takové nesmysly jako autor.Neatraktivní obory méně atraktivní více,to by mělo býti jediné kritérium.Šest tisíc,jak zněl návrh si každý student vydělá na brigádě,nebo může přestat kouřit.
11. 11. 2010 | 20:19

zeleny bojovnik napsal(a):

> Hnzd@seznam.cz >
Castecne s Vami souhlasim. Je sice pravda, ze formalne jsou VS financovany podle poctu studentu. Nicmene taklhle si vydalavaji predevsim Vami kritizovane humanitne-socio-multi-kulti-pedago-gender ... taky-"VS" skoly (fakulty). Kazdy rok, ale tzv. normativ na studenta klesa.
Opravdu kvalitni fakulty (napada me Prirodovedecka fak. UK, Matematick-fyzikalni fak. UK, vetsina lekarskych fakult) ziskava z platby statu na studenta mizivou castku. Drtiva vetsina mnou zminenych fakult si tvrde "vydelava" na vyzkumu a vyzkumnych projektech. A verte mi, z osobni zkusenosti (nikoliv, ze bych byl vyhozen - stojim na opacne strane pomyslne barikady) napr. z matfyzu vim, ze vyhodit studaka ze studia je zcela normalni. Napr. nedavno jsem utal doktorske studium jedno doktoranda - a na ty jsou dotace vetsi nez na Mgr. studenta.
11. 11. 2010 | 20:39

zeleny bojovnik napsal(a):

Add platby - uz nyni se prece za studium plati. Na me fakulte si student Mgr. studia toto studium plati, pokud studue 6-tym a vyssi rokem, bakalar pak 4-tym a vyssim rokem. Pritom tato platba se je pochopitelne vyssi na experimentalnich oborech. je to take pochopitelne - co napr. potrebuje ke studiu pravnik? Leda tak sbirku zakonu a pamatovaka, filozofove ani to - staci umet tlachat...
11. 11. 2010 | 20:44

Pavel napsal(a):

Zbyněk napsal(a):

Jdu do knihovny musím zaplatit,jdu do kina musím zaplatit,jdu na fotbal musím zaplatit,jdu na koncert musím zaplati,do galerie musím zaplatit,všude platím.Všechny tyto činnosti mne obohacují.............
Tady bych chtěl podotknout že platíte za zábavu, a že vám to něco dá, tak to si přeberte sám. Tady je ožehavá jedna věc- začne to u VŠ a může to skončit u základky. Tím bych chtěl říci že se z našeho státu, může stát i negramotný stát, a škola jen pro ty, kteří na to budou mít. Druhá věc je- vystudujte a splácejte školné, rodinu si založte před důchodem než se z těch splátek vyhrabete, a potom milujte svého bližního amen. BLBCI
11. 11. 2010 | 22:28

jirizlatuska napsal(a):

Hnzd: Potreba selektivni podpory technickych oboru a nekvalitnosti humanitnich je u nas povera (opirat se do FSS MU navic nehoraznost - jak vzhledem k urovni soucasne, tak ke tradici socialnich studii, na kterou znovuotevreni teto skoly po 1989 navazovalo). Podivejte se na statistiky nezamestnanosti na http://portal.mpsv.cz/sz/st... - zejmena na jarni data, kde neni efekt kratkeho odstupu od absolutoria. vsimnete si, jak malou nezamestnanost maji u nas absolventi psychologie vuci absolventum technickych oboru, vyrazne negativni bilanci maji jen ekonomove, o kterych jste ovsem nepsal.

V Cesku dlouhodobe studuje technicke obory cca 30 procent studentu a jejich pocet trvale stoupal. Porovnate-li to s faktem, ze jen 25 procent maturantu zvladne *lehci* uroven maturity z matematiky, je selektivni podpora technik nesmysl (resp. pouze tyto techniky pripravi o fonance, ktere by z vybranych poplatku mohly mit pro to, aby se lepe studentum s nedostatecnymi predpoklady mohly starat).

Podivejte se take na posledni statistiky z OECD Education At A Glance 2010 na http://dx.doi.org/10.1787/8..., kde uvidite, ze i v poctu ABSOLVENTU technickych oboru patri Cesko mezi zeme jednou z nejvetsich proporci techniku mezi vsemi absolventy.

(A pokud si chcete trochu zvysit tlak, pak se podivejte i na http://www.timeshighereduca...).

Z dat o tom, jak extenzivne se u nas studium technickych oboru poskytuje a jakou mame proporci absolventu technickych oboru, podle meho soudu nelze vyvodit nic o potrebe ulev nebo selektivni podpory pro studenty technik.

--

A stran "Add platby" zeleneho bojovnika: Neni pravda, ze by "pochopitelne" mely byt platby poplatku na experimentalnich oborech vyssi nez na pravech. Vybrane poplatky jdou CELE ze zakona do stipendijniho fondu a na naroky laboratori nebo jineho provozu se studiem spojeneho pouzitelne nejsou. Kauzalni vztah mezi financni narocnosti studia a vyskou poplatku zde neni.
11. 11. 2010 | 23:24

Ing. ND napsal(a):

Pokud se dobře pamatuji, tak pan Zlatuška, ještě co by rektor, navrhoval placení školného. ALE !!!! Ale procentním bodem z platu po dosažení absolutoria a získání zaměstnání. Takže všichni absolventi, ať v jakékoli práci, v jakékoli funkci, by platili procento z hrubého platu ! A bylo by to to nejspravedlnějším !! Sám jsem VŠ připravený takový obulus platit !
12. 11. 2010 | 01:40

Tom napsal(a):

Zápisné vnímám jako obdobu regulačního poplatku ve zdravotnictví - je nutné eliminovat zneužívání bezplatného školství, které se děje v masovém měřítku - studenti bez reálného zájmu o studium užívají výhod studijního stavu - opakovaně "restartují" neúspěšné studium apod. Pokud zápis bude trochu "bolet", je to jedině dobře. Dobří studenti mohou požádat o prospěchové a/ nebo sociální stipendium. Ono asi není vhodné, když kvůli způsobu financování universit v ČR (na hlavu) studuje VŠ už většina absolventů středních škol a mnoho cizinců.

Jinak navrhovaná výše zápisného (6000 Kč) je přece jen něco jiného než navrhovaná výše školného v Británii (9000 GBP tj. asi 261 000 Kč) - takže srovnávat to je dosti bizarní. A musím zde říci, že znám i české studenty, kteří jsou ochotni si platit školné v Británii i na průměrné universitě (Anglia Ruskin University) než studovat zadarmo v ČR.

A pokud jde o členění akademického roku - nevidím, kde je problém - zápisné se může úměrně zmenšit - na 3000 Kč za semestr resp. 2000 Kč za trimestr.
12. 11. 2010 | 02:10

koc man napsal(a):

Pane Zlatuško, jako vystudovaný člověk by jste mohl vědět, že peníze nepadají z nebe,ale musí se vytvořit smysluplnou prací. Pravděpodobně jste celý život placen státem, takže aby jste mohl brát mzdu muselo na Váš plat pracovat hodně lidí,popřípadě si stát musel půjčit. Jestliže stát nemá finance,tak nevidím důvod,proč by zde mělo zdarma bydlet a studovat desetitisíce zahraničních studentů. Dále nevidím důvod.proč by stát měl investovat například do lékařů,kteří vystudují za státní peníze a jdou pracovat do zahraničí aniž by měli povinnost vrátit náklady na studium státu, jelikož daně budou platit někomu jiné zemi. Populistické kecy politiků,i lékařů že mají nízké mzdy a srovnání provádí s Německem při čemž porovnávají jen mzdy bez dalších statistických údajů je dobré pouze pro mimoňě. Co kdyby jste se raději zamyslen nad školstvím ve smyslu čím více vysokoškolských studentů tím hůře,jelikož není pro ně uplatnění. Měl by jste se zamyslet rovněž nad tím,že student vysoké školy stojí daňové poplatníky více než student střední,dále že bude mít vyšší příjmy a tudíž by s ním měl mít stát uzavřenou smlouvu ve smyslu odejděš, nesplatíš na daních co jsme do tebe investovali, chceš pracovat a platit daně na jiném území, tak zaplať rozdíl. Mimochodem úroveň některých vysokých škol je bídná a mnohdy je to způsobeno tím,že vyučující jsou odtrženi od reality jelikož nebyli nikdy v praxi,nikdy nepoznali nic jiného než našprtané definice a nutí studenty nemít svůj názor.
12. 11. 2010 | 07:21

kainushi napsal(a):

zeleny bojovnik: No já vím o platech taky něco přímo od zdroje. Vedoucí pracovník si na těch 40 čistého sáhne a samozřejmě má ještě něco z grantů, ale 30 čistého asistent je sci-fi. Osobně jsem měl ani ne před měsícem nabídku od jedné přírodovědecké fakulty na známé univerzitě a řeč byla o platu někde okolo 18-19 tisíc.

Jinak na platu z hlavy samozřejmě nejvíc vydělávají fakulty typu ekonomická, FSS apod., poněvadž mají se studenty minimální náklady. Přírodověda osekává kde může, dneska už si bakalář na praktickou činnost nebo laboratoře téměř nesáhne a i tak to škola musí dotovat z peněz z grantů, které ovšem jsou primárně určeny na výzkum a nikoliv režii fakulty! Druhá věc je ta, že se učí zbytečné obory bez šance na uplatnění a ty, co by šanci měly se neučí, poněvadž je nemá kdo učit. Popřípadě není škola schopná skutečného odborníka zaplatit.

Ubohé řeči jak pro VŠ není uplatnění, jak je nepotřebujeme a nesmyslné práci opravdu může z úst vypouštět leda člověk, co nedohlídne dál než za humna. Poněvadž VŠ odborník je schopen produkovat neskutečně vyšší zisk než manuální dělník a jediné co nás může udržet v konkurenci super-levné pracovní síly na východ od nás je vyšší vzdělání a špičková kvalita. Pokud si setřelíme i vzdělání a přírodní zdroje nemáme, pak je to z dlouhodobého hlediska sebevražda. Spousta špičkových odborníků již odešla, teď se vláda snaží "odejít" i ten zbytek... první totiž odejdou ti schopní, názorně je tento jev již k vidění na spoustě našich VŠ.

Add školné v UK - nabízené nástupní (!!!) platy v USA v mojí profesi se pohybují řádově okolo 100-120 tisíc, opravdu si myslíte, že je pak školné problém? Pokud dám za školu 1-1,5 miliónu, to jest roční nástupní plat, nemám problém to splatit. Navíc na západ od nás je propracovaný systém grantů, dotací, studijních fondů atd., kdy student s dobrými výsledky dokáže vystudovat zadarmo, zatímco ostatní si zaplatí. My tu něco podobného nemáme ani náznakem a platí pouze to druhé - vystuduje jen ten, kdo na to bude mít finance.
12. 11. 2010 | 09:13

Jirka napsal(a):

Nápady pana ministra Dobeše působí dojmem značně pokročilé slabomyslnosti. Jsou naprosto nahodilé a bez jakékoli perspektivnější koncepce. Spojuje je snad pouze snaha o přelévání co největšího množství peněz do různých pochybných Cermatů a jiných organizací, aby pak mohl na vládě skučet, že je ve školství málo prostředků. Snad ani nebožtíka Zdeňka Nejedlého v dobách jeho pokročilé senility nenapadaly takové nesmysly.
12. 11. 2010 | 10:58

zeleny bojovnik napsal(a):

> jiriZlatuska >
Castecne mate pravdu, castecne jsem se nepresne vyjadril. Opravdu, platba za prekroceni radne doby studia jde do stipendijniho fondu - to uznavam.
Ovsem nechcete doufam tvrdit, ze tzv. normativ na studenta se NElisi podle typu skoly?
Jinak diky za velmi zasveceny clanek. S urovni humanitnich oboru na vasi Masaricce mate take pravdu - v mnoha oborech prevysuje v tomto smeru Univerzitu Karlovu. Typickym prikladem je napr. katedra psychologie. Tu prazskou vede PhDr. Mertin (umyslne pisi i VSECHNY jeho tituly) - tento pan vede udesnym zpusobem katedru, aniz by mel jakykoliv vedecky titul (kvalifikace CSc., Ph.D. ...) ani docentruru. Prazska psychologie je i kvuli tomuto panovi velmi vysmivana.
12. 11. 2010 | 10:58

Xavier napsal(a):

rainbow warrior

Mohl byste mne odkázat na výroční zprávu o hospodaření jakékoliv VŠ u nás, kde je toto vaše tvrzení podložené čísly? Aby bylo jasno!
12. 11. 2010 | 11:00

rainbow warrior napsal(a):

to Xavier: Mily diskutujici, vyrocni zpravy VS, resp. fakult jsou vzdy volne pristupne na webu onech skol. Pokud tam nejsou,napiste se o ne na sekretariat dekana.
12. 11. 2010 | 11:17

iga napsal(a):

Tom

no tak takhle vysoké zápisné není o tom, že "trochu bolí" - musíme si uvědomit, že každý se nenarodil v pražské středostavovské rodině a že takovýto krok už může být (narozdíl od školného jak jej navrhoval Zlatuška) tou poslední kapkou, která odvede od studia nadaného, ale chudého maturanta.
12. 11. 2010 | 14:44

Petr Havelka napsal(a):

Pane Zlatuško,

statistiky stran technických oborů mne překvapily.

Zajímavé je, že dobrého technika, technologa, strojaře abyčlověkpohledal :)

Laickým pohledem tato země má tradiční velký podíl průmyslu a potecial tu rozhodně je. Jen kdyby tu dorazily sofistikovanější technologie.

Jistě jste ojediněle zaznamenal špičkové věci u nás na koleně zrobené napřiklad v nanovláknech.

http://www.nasepenize.cz/ce...
12. 11. 2010 | 19:14

Petr Havelka napsal(a):

PS: Vždy mi udělá radost pokud naše firmy ve světě uspějí v tak "primitivní" věci jako udělat něco dobře a dříve než svět.
12. 11. 2010 | 19:24

zeleny valecnik napsal(a):

> Tom >
Mily Tome, asi ti uniklo, ze u nas stredni vrstva obyvatelstva prakticky neexistuje: v 90. letech ji systematicky zlikvidoval Vaclav Klaus podobne, jako stredni vrstvu zdecimovala v Anglii Thacherova. Jen pripominam, ze jednim se znaku stredni vrstvy, podle mezinarodni definice, je ta rodina, ktera ma na svem konte v prepoctu cca 43 milionu korun!!
12. 11. 2010 | 19:43

VS asistent napsal(a):

Abychom si tedy nehrali na chudaky a nedelali z VS ucitelu nuzaky. Vim o cem mluvim - jsem asistentem na jedne fakulte (orientovane ma vyzkum) prazske UK. Za rijen mam na vyplatni pasce 69 647,- korun hrubeho, coz dela 51 011,- cisteho. Ano, uznavam, ze presna 1/2 meho platu pochazi z vyzkumnych projektu - ale kdo se flaka a jen odpapouskuje sve namemorovane zvasty behem 1 prednasky tydne, ten asi na ty penize nedosahne. Vezmu-li v uvahu svuj plat, tak jen odhaduji, ze muj sef prof. jiste dosahne na 100 tisic mesicne. Kdo by mi snad prijem neveril - jsem ochoten zde vystavit svoji naskenovanou vyplatni pasku!!
12. 11. 2010 | 19:52

... napsal(a):

VS asistent:
1. zajímalo by mě, co na to řekne komise hodnotící projekt. Neradoval bych se předčasně.

2. Zajímalo by mě, kdo a proč vám poskytuje takový prostor na mimovýukové aktivity. Znamená to totiž nejspíše, že někdo pravděpodobně musí učit místo vás. Fakultu/katedru/rozpočet nakonec oba vyjdete dráž než kdyby s pomocí VŠ asistenta zajišťovala co nejvíce výuky a nezvýhodňovala člověka s velmi nestandardním platem (byť zčásti z grantu).

3. Tu pásku určitě naskenujte, není to zrovna standardní stav a příslušná místa si jistě ráda ověří, jak se na vašem pracovišti hospodaří.
12. 11. 2010 | 21:54

jirizlatuska napsal(a):

Petr Havelka: O jednotlivych spickovostech neni treba pochybovat. Radi se ovsem chlubime i tradici Komenskeho - a nepochybuji, ze ani vysledek statnich maturitnich testu na tomto chvaleni se nic nezmeni. :-)

Problem ovsem je, ze treba u technik je to vzbuzovani dojmu, ze je treba tam financne pobizet jeste vic lidi, aby tam chodili, velmi kontraproduktivni co se jejich urovne tyka.

A uplne trestuhodne je, kdyz slysite od vysoce postavenych cinovniku blaboly o tom, ze se skolne musi zavest, ale ze na technikach se bude odpoustet. To je zcela postavene na hlavu.

Doporucuji jeste take nahlednout do britske studie o tom, co delaji absolventi kterych oboru. I tam vychazi techniky spis podprumerne (na muj vkus extremne spatne vychazi absolventi informatiky - je s podivem, ze pri zdejsim hladu po nic nejdou pracovat k nam, ze?!), viz http://www.hecsu.ac.uk/rese... je potreba se prokousat temi tabulkami po oborech a porovnani si z cisel udelat. je to ale hodne inspirativni cteni.

Mimochodem, z OECD Education At A Glance 2010 take vyplyva, ze cesti absolventi vysokych skol v jedne z nejvetsich proporci mezi vsemi srovnavanymi zememi pracuji v profesich, ktere vysokou kvalifikaci skutecne potrebuji. (Neni to nic divneho s ohledem na nizky podil vysokoskolaku v cele populaci, ale i tak v mediich co chvili slysite uplne nesmysly o opaku jen na zaklade anekdotickych evidenci, ktere autori posbirali bez toho, aby se starali o statistickou vyznamnost takovych jednotlivosti.)
12. 11. 2010 | 22:56

iga napsal(a):

VS

kolego, tu pásku bych nesmírně ráda viděla. Dále jen dvě poznámky.

1. Asistenti obvykle nemívají jen jednu přednášku týdně
2. ten váš výzkumný projekt je financován dost podezřele. Obvyklé je ohodnocení za účast na výzkumném projektu řádově nižší, než uvádíte

Kolikrát jste obdržel takto slušnou sumu? Není to účetní chyba?
12. 11. 2010 | 22:59

... napsal(a):

iga: S ohledem na styl jeho příspěvku odhaduji, že je to spíš výzkumník v oblasti prachu. Ing. B.Prášil :-).
12. 11. 2010 | 23:15

Tom napsal(a):

@iga & @zeleny valecnik

Samozřejmě bych sám zápisné nenavrhoval, protože je to typická česká švejkovina – školné není politicky průchozí, tak použijeme jiný termín, o něco snížíme placenou částku a máme, co jsme chtěli. Ale, jak jsem psal, rozumím, že když už není školné, tak zápisné může plnit určité pozitivní úlohy také, a je to jistě lepší, než nic.

Jinak bych byl pro školné v částce kolem 15 tisíc Kč za semestr s tím, že by si po úspěšném ukončení studijního programu, mohl absolvent částku odečíst během následujících roků ze svých daní. Takto nastavený systém by se podpořil motivace k odpovědnému studiu (podmínka úspěšného dokončení), a zároveň byl i alespoň částečně korektní vůči českému daňovému poplatníku, protože by absolventi (domácí i cizí) buď odváděli daně v ČR, nebo by museli vrátit alespoň zlomeček nákladů na studium placené zpět české veřejnosti.

Pokud jde argumentaci výší částky. Víte, pokud někomu neschází nadání a píli opravdu studovat, tak si zdroje zajistí (ať už u banky, nebo žádostí o stipendium atd.). Pokud je pro někoho i 6000 Kč hodně, tak asi reálný zájem o studium nemá – a není to chyba. Pan rektor Zlatuška rád zdůrazňoval, že studium není příprava na povolání, a měl naprostou pravdu. Pro společnost jsou mnohem užitečnější zkušení řemeslníci, zemědělci atd. než kupa absolventů, kteří tak tak prošli notně devalvovaným studiem (a nemusí to být jen v Plzni ;-), schopnosti akademického přemýšlení o problémech stejně nenasákli, ale jsou do další profesní kariéry handicapováni tím, že když „mají titul“, tak nebudou dělat užitečné a ale všeobecně hůře vnímané práce. Přitom na Západě si zruční řemeslníci vydělají mnohem více, než mnozí absolventi vysokých škol.

Proto jsem velmi fandil (neúspěšné) snaze pana rektora Zlatušky vytvořit z MU „moravskou oxbridge“, protože jedině vědecké university se systémem collegí, kde jsou studenti zároveň ubytováni a zároveň většinou času studia věnují skutečným akademickým činnostem téměř odděleni od světa, mají dle mého názoru smysl. Všechno ostatní je jen hra na vysokoškolské studium, která by měla být zajišťována středními školami nebo vyššími odbornými školami (do absurdity dovedeno na většině soukromých vysokých škol v ČR, kde si velice „busy“ dámy a páni většinou ze státní správy kupují tituly). Ale rozumím tomu, že bez tradice a opory v české legislativě není příliš realistické zkopírovat model fungování dlouhodobě nejúspěšnější evropské university (University of Cambridge).
13. 11. 2010 | 00:17

... napsal(a):

Tom: "Pokud je pro někoho i 6000 Kč hodně, tak asi reálný zájem o studium nemá – a není to chyba."

Povýšený názor. Zanedbáváte životní nároky, nároky na cestování, ubytování, ušlý výdělek atd. A zřejmě máte dost peněz. Každopádně měřit zájem v penězích je hloupé.
13. 11. 2010 | 00:40

Tom napsal(a):

Uvědomte si, prosím, že navrhovaná částka 6000 Kč je splatná pouze jednou za rok. Trochu srozumitelněji, jedná se o 500 Kč měsíčně, což je jedna cesta domů pro přespolního studenta a / nebo jeden den tržního nájemného obyčejného panelákového bytu ve velkých městech. Takže nic drastického, zejména uvážíme-li, že banky nabízejí úrokově zvýhodněné produkty spoření na studium (dlouhodobé odpovědné hledisko) či studentské půjčky (řešící aktuální nedostatek prostředků souvisejících se studiem).

Vezměte to ale i z opačného hlediska: proč by měl „chudý český člověk“ dotovat ze svých daní studium všech studentů z EU (kteří mohou studovat za stejných podmínek jako místní) včetně množících se masových studií pochybných kvalit, které situaci na trhu práce spíš zhorší (nezaměstnatelní absolventi vs. chybějící odborně středoškolské profese řešené pak problematickou imigrací)?!
13. 11. 2010 | 01:37

Tom napsal(a):

Ještě pro ilustraci, že studium není samospásné, několik obrázků příslušníků "sedmiseteurové generace" - vysokoškolských absolventů, kteří nemohou najít práci, a pokud ano, tak za minimální mzdu (stanovenou v Řecku na 700 euro):

http://www.cafebabel.co.uk/...
13. 11. 2010 | 02:22

jirizlatuska napsal(a):

Tom: Na neuspech je jeste moc brzy. :-)

Dobre univerzity na sobe pracovaly stovky let. kdyz jsme rozjizdeli cely kolotoc vyjednavani kolem palnu na kampus, bylo nam jasne predevsim to, ze se ma jednat o komplex, ktery bude MU vyuzivat za dalsich sto let. Kratkodobe ohledy tu moc nic neznamenaji. (Konec koncu, kdyz si na Oxfodu, tisim, delali analyzu, kolik by je stalo casu prejit na model fungovani harvardu, vyslo jim v te analyze neco kolem stovky let.)

Pokud si vzpominam, divali se z Prahy na novou brnenskou univerzitu tak trochu pres prsty celou prvni republiku... :-) :-)
13. 11. 2010 | 02:24

jirizlatuska napsal(a):

Tom k castce, co by se platila: Je to jeste horsi, tak trochu groteska v rezii MSMT.

Mam uz v ruce novou verzi novely, se kterou MSMT vyrukovalo.

Zaprve, chteji, aby zapisne platili jen studenti jednoho nastupniho rocniku. V novele je to reseno v prechodnem ustanoveni formulaci, ktera je uplne spatne legislativne formulovana, ale zjevne ma mit vyznam [sama o sobe bez domysleni je nesmysl a vyznam nema]: "2. Ustanovení [o zapisnem] se vztahuje na osoby, které budou zapsané do studia prvního ročníku od akademického roku 2011/2012." Osoby zapsane do studia v roce 2010/11 nemaji paltit, osoby zapsane od 2012/13 nebo roku pozdejsich taky ne.

predstavite si rezii tvorby predpisu, zmeny ucetnich systemu, atd., atd., kvuli jednomu prijimanemu rocniku k placeni?

-

Dale MSMT zmenilo formulaci o platbe za zapis na "Veřejná vysoká škola může stanovit poplatek v bakalářském nebo magisterském studijním programu za zápis do části studia podle § 52 odst. 1, ...".

Zakon ovsem zna zapis do studia, coz NENI zapis do casti podle § 52 odst. 1 a pak v § 88 odst. 3 d) "d) zápis do VYŠŠÍHO ročníku nebo DALŠÍHO bloku", takže na začástku studia by se neplatilo nic. Tim pada ma vyhrada, ze by nedochazelo k osvobozeni, ale behem prvniho rocniku nebudou platit nic tam, kde se studium nedeli na semestry nebo bloky a zustava jen rocnikove, jinde budou platit az za druhy semestr nebo blok, atd., pokud ovsem maji ve statutu, ze je treba se do nich zapisovat (to zakon nepredepisuje).

Zde se vubez nejedna o to, zda platit a kolik, ale ze to MSMT do zakona dava zpusobem, ktery se da vysvetlit snad jedine tim, ze v Karmelitske zridili pobocku Bohnic.

Zakladnim problemem samozrejme je, ze na MSMT nedelaji tvorbu zakonu nejakym systematickym postupem, ale napisi si paragrafy, jak je zrovna napadne (a po RVS i CKR chteji, aby to pripominkovaly v sibenicne kratkych terminech).

Na reformu pritom ma MSMT projekt, na ktery podle zverejnenych udaju davaji celkove castku 92 milionu Kc. jestli jsou tyto legislativni navrhy vysledkem toho projektu, je to vyhazovani penez oknem (mozna uzitecnejsi by jimi bylo topit v kamnech). pokud to neni vysledek toho projektu, je to nehospodarne vynakladani verejnych prostredku na vec, kterou ma resit a je za ni take placen nekdo jiny. treti moznost v tom ve sve jednoduchosti nejak nevidim...:-(
13. 11. 2010 | 02:49

Tom napsal(a):

@jirizlatuska

Ad projekt vědecká universita:

Samozřejmě máte pravdu, ale převzetí modelu není pouze o budovách. Důležitým prvkem úspěchu těchto dvou universit (Oxford a Cambridge) je právě nepřetržité zapojení studentů do akademického života v rámci oněch colleges včetně aktivní participace na výzkumu. Možná, že určitá transformace universitních kolejí z čistě ubytovacích zařízení na více akademické instituce by nebylo špatné.

A např. v Cambridge je starobylé pravidlo, že všichni pregraduální studenti musí být ubytovaní v okruhu 3 mil od centrálního universitního kostela (typicky přímo collegích) a dokonce vlakové nádraží postavili dál od centra města, aby to studenty nelákalo jezdit za zábavou do Londýna (že by se v tomto Brno inspirovalo) ;-))

Ad návrh zápisného:

Nejsem seznámen s návrhem, ale předpokládal bych, že ten návrh dostanou právě představitelé akademických samospráv k připomínkování a přeformulují ho tak, aby jednak nebyl v konfliktu s existující legislativou, jednak odpovídal vysokoškolské praxi, ale také aby byl postaven na principech zdravého rozumu a byl spravedlivý. Očekávat něco propracovaného od ministerských úředníků je přeci jen dost odvážné ;-)
13. 11. 2010 | 03:09

jirizlatuska napsal(a):

Tom: Samozrejme neni vubec veci budov, ale toho, co probiha v nich. Budovy zrat sto let nepotrebuji, akademicka komunita, co v nich sidli, i jeji institucionalni kultura ano.

"... aby to studenty nelákalo jezdit za zábavou do Londýna (že by se v tomto Brno inspirovalo)": Ano, rikal jsem tehdy (cca 1999), ze by bylo dobre odkoupit nekde uprostred krtinskych lesu velkou parcelu a tam postavit univerzitu uplne celou. Melo by to nektere prozaicke problemy, pro ktere je propojeni sloly s mestem preci jen ucelnejsi, ale hlavne na takovou sumu neslysela evropska inversitcni banka (i tak nas projekt, na ktery davala penize, byl zdaleka nejvetsim vzdelavacim projektem EIB mimo tehdejsi EU) a navic jsme meli v zadech i tehdejsiho ministra skolstvi, ktery neveril, ze by se MU pocty zajemcu o studium nebo tech, co nastupuji do prvniho rocniku, vyrovnat nebo prevysit UK v Praze, cimz zmensoval mozny rozsah investice.

Zbytek preskocim, bylo by to trochu obsahlejsi a tematu blogu se to primo netyka.
13. 11. 2010 | 04:20

... napsal(a):

...Tom: Ponechte prosím na studentech, jestli je 6000,- málo nebo moc. Pro vás nic, pro studenta, který dá další tisíce a desetitisíce na ostatní náklady na studium to může být likvidační.

6000,- je prostě 6000,- i kdybyste to přepočítával na setiny haléřů za vteřiny. Jeden takový expert už tady byl.

Divím se, že vám autor blogu odpovídá.
13. 11. 2010 | 11:17

... napsal(a):

P.S: Nejste dealer kabelových televizí? Ti tenhle rozpočítávací trik s oblibou používají. Jen 30 Kč za den!
13. 11. 2010 | 11:19

asustent VS napsal(a):

> to ..., to iga >
Pasku Vam rad naskenuji, neni to problem. Nad vysi odmen z projektu se nemusite pozastavovat - chce to mit projektu vice a hlavne NEFLAKAT se. Pokud jde o muj pedagogicky uvazek, cini za cely rok 21 hodin tydne, tzn. cca 10,5 hodiny za semestr a tyden. Nemuzu za to, ze vy se flakate a nedelate zadny vyzkum - velice by me zajimal Vas citacni indez nebo H-index. K tomu mam momentalne 5 bakalaru, 2 diplomanty a 3 doktorandy. Jeste jednou zduraznuji, ze pracuji na faklute zamerene a ziskavajici znacnou cast rozpoctu z vyzkumnych projektu. Pokud jde o hodnoceni projektu - nebojte se, uspesnost je velice dobre meritelna - typicky poctem "impaktovanych" publikaci .. - vyplatni pasku vystavim az skonci v TV hokej - jestli Vas to uspokoji :-)
13. 11. 2010 | 15:26

... napsal(a):

asistent: Jste velice výkonný. Takže za 10,5 hodiny výuky týdně vám fakulta platí 35 000,- Kč měsíčně. Viz vaše vyjádření výše. Obdivuhodné! To vše pravděpodobně bez příplatku za vedení (jinak byste se o tom už asi zmínil).

Kterápak škola to je? (Nezapomeňte, že tarify školy se většinou dají lehce ověřit na internetu).

Jste opravdu velmi, velmi bohatá škola nebo je její hospodaření extrémně "zajímavé".
13. 11. 2010 | 16:40

VS asistent napsal(a):

> to ... >
Nevim, jaky mate prehled nebo jak se orinetujete v problematice VS, ale zrejme nic moc. 10,5 hodiny tydne je PRIMA vyuka. K tomu samozrejme musite pripocitat napr. pripravu prednasky, vyhodnocovani testu, konzultace se studenty, bakalari, diplomanty, doktorandy, ... Rozhodne v objemu vyuky patrim k nejvytizenejsim lidem na fakulte ... Jen upresnuji, ze Univerzite Karlove stanovuje minimalni vyucovaci povinnost vnitrni predpis, a to podle vedecko-pedagogicke hodnosti nasledovne (v hodinach za tyden): odborny asistent (Ph.D.): 8 hod., doc. 6 hod., prof. 3 hod. Ano, je to paradox - cim vyssi kvalifikace, tim mene predepsanych hodin. Jestli vy ucite vice hodin (pochybuji, ze mate s VS cokoliv spolecneho) za mene penez, tak nejste moc chytry, kdyz se nechate takto vykoristovat ... Pokud jde o platove tabulky: na UK je 10 trid a kazda ma pomerne velke rozpeti: prof. ma 10-ku, doc. 9-ku, odb. asistent 8-ku ... Ovsem nic nebrani sefovi 1) dat pracovnikovi osobni ohodnocenu napr. ve vyssi 300% zakladniho platu, 2) "privydelat" si z projektu prakticky jakoukoliv castku ...
- vase pripominky jsou pomerne usmevne a zavistive. Samozrejme jako odborny asistent priplatek za vedeni jako odb. asitent nemam. Ale u nasi, stredne velke katedry, cini cca 3 500,- korun - takze neni o co stat. U nas neni myslitelne, aby katedru vedl nekdo,kdo nema alespon doc., DrSc. Snad jsem Vam podal vycerpavajici odpoved. A nebudte tak zavistivy.
13. 11. 2010 | 17:08

... napsal(a):

Asistent: Závist do toho nepleťte a vysvětlovat, co obnáší učení obecně asi také nemusíte, ale pokud je to vše pravda, pak je jisté, že jde o neuvěřitelně bohatou katedru (v porovnání s ostatními v republice), podivné nakládání s financemi na katedře, které donekonečna nevydrží nebo máte přímo neuvěřitelnou pozici vůči svému vedoucímu katedry. Vypadá to skutečně na osobní příplatek ve výši min. 100 procent tarifní mzdy a to se jen tak nevidí. Přeji vám to, ale jestli to tak je, není divu, že jinde mají stejně výkonní asistenti (ne, nejste sám kdo se "nefláká") potíže uživit rodinu a leckde už začínají být vyhazování.

P.S. Už skenujete? To bude jistě pro příslušné kontrolní orgány výživné sousto. :-)
13. 11. 2010 | 17:51

VS asistent napsal(a):

> to ... >
Co porad mate s temi kontrolnimi organy? To opravdu musi byt zavist. Ne, nejsme bohata katedra, spise prumerne zabezpecena. Je jasne, ze napr. na pajde neni mozne takovy plat dosahnout - jsou proste orientovani na vyuku a na slusny vyzkumny projekt proste nedosahnou - vlastne nedosahnou na zadny (ruzni PaeDr. na to proste nemaji). A dale, dnes neni problem si napr. u projektu GACR naplanovat kapacitu 75% a k tomu take odpovidajici plat 75% celkoveho prijmu. Doby, kdy se na projektu u GACR planovalo 30 tisic odmeny na cely rok, jsou nastesti minulosti. Dale konstatuji, ze kolega, rovnez odborny asistent, se ktery sdilim kancelar, je o 10 let mladsi a jeho hruby plat cinni asi 85 tisic hrubeho mesicne - chce to "malo" - byt ucasten na mezinarodnim projektu. A konecne na zaver: snizeni platu se neobavam -> sef (resp. prodekan) Vam v takovem pripade musi konkretne zduvodnit, proc Vam jej snizuje - napr. ze jste snizil sve pracovni nasazeni -> jinak by ho nase odbory obrazne "napichli na vidle", nehlede na to, ze priste uz by ho akademicky senat nezvolil. Opravdu nemuzu za katastrofalni stav na jinych fakultach. A pokud tamni akademicti pracovnici sotva uzivi rodinu -> proc nejdou delat neco jineho? Nakonec -> napr. organy lze darovat vzdy, ze :-) Na co jsou akademickemu pracovnikovi napr. 2 ledviny? :-) - podobna je vase argumentace vlastni neschopnosti. A kdyz mi budete vyhrozovat, myslite, ze sem ten sken vystavim?
13. 11. 2010 | 20:30

VS asistent napsal(a):

> to ... >
dodatek - nehlede na to, ze si nedovedu predstavit ten vas "kontrolni organ". Co si pod tim konkretne predstavujete? Napr. nejaky statni organ (ministerstvo) asi tezko, kdyz univerzity maji rozsahlou autonomii, s mj. vlastnimi mzdovymi tabulkami (znacne flexibilnimi), a jsou nestatni (krome Policejni akademie a Univerzity obrany). Na nasi fakulte jsou pomerne propracovane mechanismy hodnoceni vykonu jednotlivych kateder a v dusledku toho i jednotlivych akademickych pracovniku. A jak jsem psal nekde vyse: cca 70% rozpoctu nasi fakulty tvori prijem z vyzkumu a je behem jednotlivych let pomerne setrvaly ...
13. 11. 2010 | 20:41

... napsal(a):

Slíbil jste po fotbale, přestože jsem o kontrole psal už dříve. Tak že by ještě nebylo po fotbale? :-)

Jste Ing.B.Prášil, jak jsem psal včera nebo se pochlapíte?

Přestaňte psát o závisti. Včera jste sem vtrhnul s povýšeneckým machrováním, že se VŠ asistenti nemají tak špatně, když se neflákají. Tak sem s důkazem, jinak budete za tlučhubu. Jestli máte čisté svědomí a jste si jist, že tu výplatní pásku máte, je na ní ona částka (bez Photoshopu) a že si ji zasloužíte (tj. vážně se neflákáte a je to běžné u všech pilných asistentů), pak se nemáte za co stydět a žádná kontrola na vás nemůže, není-liž pravda? :-)

Tak pracujte, skenujte :-).
13. 11. 2010 | 20:43

... napsal(a):

Photoshopuji, photoshopuješ, photoshopuje, phototshopujeme... :-)
13. 11. 2010 | 21:05

VS asistent napsal(a):

to > ... >
tak za
1) nepsal jsem po fotbale (tento sport prosteho lidu me nezajima), psal jsem "po hokeji" :-)
2) neodpovedel(a) jste na otazku, co si predstavujete pod pojmem "kontrolni organ"
3) zverejneni platu mi nedela problemy, ale myslite, ze bych to mel udelat, kdyz mi ostatni ze zavisti vyhrozuji kontrolou? - to nedava smysl
4) nemachruji - chlapacky jsem priznal, ze muj plat je "jen" necelych 70 tisic mesicne, zatimco o 10 let mladsi kolega na stejne pozici ma 85 tisic mesicne
5) srdecne je mi jedno, zda mi verite, nebo ne - nikdo vas nenuti, je to vase svobodne rozhodnuti
6) a jiste vas vytoci, ze k tomuto platu je bezne mit 3 PC-ka: 2 v praci, 1 na doma), 4 notebooky (abych je mohl pujcovat studentum a doktorandum) a pracovni mobil. A k tomu ta krasna dovolena ve vysi 2 mesicu - ty benefity jsou jeste lepsi nez samotny plat
7) mohu se zeptat na jake podfinancovane fakulte pusobite? Jestli tedy vubec na nejake :-)
8) pred photoshopem davam prednust GIMPu :-)
13. 11. 2010 | 21:23

... napsal(a):

VŠ asistent s GIMPem:
1. nesplnil jste "chlapácký" slib.
2. Neodpověděl jste.

To nebudí zrovna důvěru. Proto samozřejmě nemám žádný důvod jakkoliv reagovat ani já.
14. 11. 2010 | 00:11

VS asistent napsal(a):

to > ... >
poslete mi e-mail na wet.girl@imap.cc - zaslu vam tam pozadovany sken.
14. 11. 2010 | 09:44

... napsal(a):

VŠ asistent: Nevěřím. Nemáte co skrývat a slíbil jste jej vložit sem. Nesplnil jste.

Prostě chlapák.
14. 11. 2010 | 12:42

VS asistent napsal(a):

> to ... >
:-) neverte, Vas problem:
http://img138.imageshack.us...
Predpokladam, ze i vy vyplatni pasku ze sve podfinancovane fakulty zverejnite. Nebo ji muzete poslat na vyse uvedenou adresu:
wet.girl@imap.cc
14. 11. 2010 | 18:21

VS asistent napsal(a):

> to ... >
Mila kolegyne, prostudovala jste si tu vyplatnici, nebo stahla? Ja jen, ze byh ji vymazal - ne kazdy Jouda to musi videt.
Diky za odpoved.
15. 11. 2010 | 10:07

VS asistent napsal(a):

> ... >
Aha, takze jsem od pani (nebo slecny) kolegyne nedockal ani po 10 dnech odpovedi. To take o necem svedci - na nepohodlne otazky neodpovidat. Jak si vsak poradite, kdyz Vam nepohodlnou otazku polozi student pri prednasce nebo cviceni? Take odpovite trapnym mlcenim?
24. 11. 2010 | 17:19

Jimmy ChooSale napsal(a):

<a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo</a> products with stylish style and unique design always make a woman sexy ,luxury and noble.<a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo Shoes</a> at http://www.discountjimmycho... are having promotion now,you should not miss them.
05. 12. 2010 | 09:15

shocumbt napsal(a):

as we all known, http://www.mbtantishoesstor... sell <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT Sale</a> are loved by fanshionable person,they got <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT shoes</a> there with good quality and low price,if you want to buy <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT</a> products,just have a try and you will never be disappointed.
05. 12. 2010 | 09:16

cheap clothes napsal(a):

I have never read such a wonderful article and I am coming back tomorrow to continue reading.
http://www.belowbulk.com
09. 01. 2011 | 07:09

cheap clothes online napsal(a):

These information helps me consider some useful things, keep up the good work.
http://www.belowbulk.com
09. 01. 2011 | 07:19

Milan napsal(a):

Já osobně zde v této problematice vidím velké pokrytectví ze strany naše současné vlády a to z toho důvodu, že prakticky vysoškoláky prezentuje jako příživníky, na které všichni ostatní doplácí.
Všeobecně vysokoškoláci (myslím tím vystudovaní) mají v průběhu svého "výdělečného života" vyšší mzdy a tudíž odvedou "bohatě" tomu státu, který je dneska "podráží", vložené státní náklady na jejich studium na vysoké škole zpětně ve formě daní.
Zdá se mi, že se tady jasně ukazuje priorita naší vlády, která lidem, kteří mají zájem na sobě pracovat (se vzdělávat), podráží nohy, ale na druhé straně jsem nikde neslyšel, že by tato vláda zvažovala např. zpoplatnění nákladů na léčení feťákům, alkoholikům, pobytu vězňům ve věznicích, atd..
Na koho vlastně ta naše společnost doplácí???
17. 05. 2012 | 21:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy