Mezinárodně certifikovaná ostuda

16. 12. 2010 | 14:00
Přečteno 11190 krát
Systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, jak u nás je z vládní úrovně uplatňován, prošel první fází hodnocení zahraničními experty. První cetifikát škodlivosti tohoto systému pro Českou republiku již tito experti vystavili ve zprávě, kterou představili na konferenci letos v září. Čerstvě byl český vládní přístup kriticky zmiňován na závěrečné konferenci o zkvalitňování způsobu hodnocení dopadu výzkumu a vývoje pro tvorbu politik, která se konala 8. prosince v sídle belgického úřadu pro vědní politiku. Jeden ze členů mezinárodního expertního týmu ho tam uvedl jako příklad naprostého nepochopení složitosti systému výzkumu a vývoje a netriviálnosti jeho financování a tedy evidentního diletantismu v oboru hodnocení výzkumu a vývoje.

Z ostudy české reformy výzkumu, vývoje a inovací máme kabát, který má naději vejít jako výrazně negativní příklad do učebnic. Na domácí půdě ani v důsledku těchto zahraničních posouzení příliš mnoho nemění. Na nedávné výroční konferenci Technologické agentury měli prominentní slovo i lidé, kteří nesou jasnou osobní odpovědnost za toto fiasko české vládní politiky.

Z Rady pro výzkum, vývoj a inovace v nedávné době rezignovalo několik zástupců průmyslové lobby, s nimiž bylo v době jmenování Rady za působení premiéra Fischera spojeno vcelku evidentní vydírání stran toho, nakolik se mají do vládní politiky výzkumu a vývoje mluvit lidé schopní formulovat a před odbornou i širší veřejností i obhajovat politiku výzkumu a vývoje z hlediska veřejného zájmu a nakolik v ní mají zasednout lobbisté, jejichž zájmem je především nasměrování toku veřejných prostředků do firem, jejichž financování by být dáno trhem, nikoli dotacemi z veřejných rozpočtů.

Tato rezignace průmyslových lobbistů může být jistým příslibem, protože by vláda se sama pasovala jen na sbor šašků, kdyby do Rady opět jmenovala stejné osoby, které na členství v tak krátké době po jmenování samy rezignovaly.

Může se ovšem stejně dobře jednat jen o spouštěcí mechanismus, který má za „politické“ vlády zvětšit škody na veřejném zájmu, které se za vlády „úřednické“ v tahanici tehdejší ministryně školství a premiéra kolem váhy „průmyslníků“ v nově jmenované Radě podařilo protlačit, ale přeci jen s jistými limity. Vzpomeňme v této souvislosti způsob, kterým se v důsledku tlaku tehdejší ministryně školství a dnešní místopředsedkyně Rady dostal dostal místo premiérem navrhovaného bývalého rektora Univerzity Pardubice průmyslník, na něhož vzápětí „praskla“ spolupráce s StB. Mají-li dnes stejní aktéři ceremoniální proslovy o „dokončení reformy národního systému výzkumu, vývoje a inovací“, nebylo by ani na takovém směřování nic nepochopitelného. („Perspektivní“ - tj. potíže nedělající - nové členy Rady již údajně jménem místopředsedkyně Rady obvolává mimo jiné pan Janeček).

Před několika týdny mi o předběžných výsledcích mezinárodního auditu VaVaI v ČR vyšel článek v Právu. Ani s časovým odstupem na něm nemám co měnit (materiály z mezinárodního auditu si lze i v českých překladech přečíst na webu MŠMT zde):

Riskujeme zdraví českého výzkumu a vývoje

Výrazné protesty proti „reformě“ financování výzkumu, vývoje a inovací byly na konci minulého volebního období vyvolány drastickými škrty v rozpočtu Akademie věd.

Chyby této reformy byly fakticky přiznány Fischerovou vládou, když slíbila rozpočet Akademie věd na několik let stabilizovat bez ohledu na to, co vycházelo z tzv. „kafemlejnku“, což je název, který se vžil jako označení primitivního přidělování finančních prostředků institucím podle bodovacího systému vyvinutého Radou pro výzkum a vývoj.

Pod záminkou podpory zvyšování kvality byl sestaven systém hodnocení různých druhů publikačních a inovačních výstupů, který podle řady domácích kritiků podporoval namísto kvality kvantitu, v oblasti hodnocení vědeckých publikací používal sporné a matematicky negramotné zpracování publikačních dat, ale především přeléval veřejné prostředky na výzkum a vývoj do firem, kde podporoval zlepšovatelské činnosti s výstupy, které neprocházejí žádnou skutečnou oponenturou.

Přelití peněz do průmyslových podniků způsobilo zmenšení sumy prostředků, které byly k dispozici pro instituce, kde se dělá základní výzkum a vychovávají nové generace vědců v základním i aplikovaném výzkumu – vysokých škol a Akademie věd. Skutečnost, že rozhoduje především kvantita, postavil proti sobě vysoké školy s mnohem většími počty pracovníků i studentů a Akademii věd, jejíž personální složení odpovídá jedné větší výzkumně orientované univerzitě. Početně silnější vysoké školy na sebe začaly strhávat větší množství financí bez ohledu na kvalitu, podprůměrné školy se bez hlasitějších námitek svezly s lepšími.

Moc se koncentrovala

Zastánci „reformy“, zejména drtivá většina členů Topolánkem vedené Rady pro výzkum a vývoj, vážné výhrady ke koncepci celé reformy zlehčovali. Ve dvou letech připomínkových řízení k návrhu zákona i hodnotící metodiky vládní rada podrobně zdůvodněné kritické připomínky opakovaně odmítla a fakticky hodila do koše.

Malá zájmová skupina „reformátorů“ zde opanovala prostor a v důsledku Topolánkova přímého osobního zásahu v Radě pro sebe zabrala i vedení Grantové agentury. Moc se koncentrovala v jejich rukou.

V okamžiku, kdy se v Parlamentu za drobný ústupek opozičnímu poslanci v podobě přijetí změny v pracovních poměrech na vysokých školách celá koncepce stvrdila jako zákon, byl tunel na jednu z posledních nezprivatizovaných oblastí veřejného zájmu prakticky hotov.

Domácí kritika začala být umlčována poukazem na to, že finanční škrty vycházejí ze zákona, proto musí být bez slitování provedeny. Nespokojencům z Akademie věd se začalo naznačovat, že jejich instituce neprodukuje výsledky, které by obstály před domácí konkurencí, a chrání si jen své dobré bydlo.

Je světovým unikátem

Zrcadlo domácím poměrům postavil mezinárodní audit výzkumu a vývoje, který je řešen jako jeden z Evropskou unií financových národních projektů. V jeho rámci byla vysoutěžena renomovaná britská společnost Technopolis, která má rozsáhlé zahraniční zkušenosti s hodnocením výzkumu v různých zemích, disponuje detailní znalostí o řešení hodnocení v rozvinutých zemích světa a má přístup ke skutečně kvalitním zdrojů dat pro bibliometrickoé analýzy.

První hodnotící zpráva, kterou pracovníci Technopolis představili naší odborné veřejnosti na konferenci v Brně 23. září t.r., ukázala velmi přesvědčivě chyby autorů reformy i oprávněnost zásadních výhrad kritiků: Česká reforma je světovým unikátem v tom, jak problematicky intepretovatelná data používá přímo a bez jakéhokoli testování k rozdělování peněz. Nerespektuje zásadní princip velící nedělat změny s velkými meziročními rozdíly aby systém vědeckých institucí mohl bez velkých ztrát na změněné podmínky reagovat. Kvalitní bibliometrická analýza potvrdila, co bylo známo např. ze žebříčků Scimago – nejkvalitnější produkce vědecké práce pochází z Akademie věd následované Univerzitou Karlovou a tyto dvě instituce vedou v každé skupině vědních oborů s výjimkou několika technických, kde je v popředí ČVUT. V počtu publikací se za AV ČR a UK dostane Masarykova univerzita, pokud přidáme hledisko kvalitativní, pak i Univerzita Palackého a Jihočeská univerzita.

Zahráváme si s ohněm

Výsledky auditu vystavují mezinárodní potvrzení selhání Topolánkovy reformy. Doporučení ve zprávě datované 14. září 2010 je v neúprosné: Systém hodnocení, jak byl zaveden, nesmí být dále používán, pokud nechceme riskovat zdraví celého domácího systému výzkumu, vývoje a inovací. Experti z Technopolis vcelku logicky tvrdí, že je lepší nedělat nic, než používat nástroj, který s velkou jistotou jen uškodí. Mělo by se stabilizovat stávající rozdělení prostředků do doby, než bude k dispozici robustnější systém. Nejde tu o konkrétní instituce a jejich zachování nebo zrušení. Jedná se o celou soustavu institucí, ve kterých se v Česku nové vědecké poznatky produkují, vyučují i zavádějí do aplikačního užití.

Kolik dalších varování od nás i z ciziny bude třeba, než vláda skončí s „reformátory“, kteří za tento výsledek mohou?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

sikot napsal(a):

Kvalita,kvantita,demokracie.
Zastupování domnělými zástupci?
Assesment-hrůzy tohoto pojmu v oboru klimatu a oboru ekologie předčí všechny známé byrokracie,všechny známé mrhače peněz a času.Zde to bude jinak? Inovace jsou jistě lépe schopné vymezení než změny klimatu a ekologické škody.Ale bude to stačit?
16. 12. 2010 | 14:24

JenTak napsal(a):

Jsme mistry třetích cest. Z těchto cest se stávají slepé uličky.
A tady, pane Zlatuško, tady jsme my Češi dobří. To musíte uznat sám, že jako národ Cimrmanův jsme mistři slepých uliček.
16. 12. 2010 | 14:32

Dalibor Štys napsal(a):

Zapomíná se, jak neslavně dopadlo v roce 2004 hodnocneí komisemi - výzkumné záměry. Ono to hodnocení Technopolisem mělo - zkráceně řečeno dva závěry:
1) a) že systém hodnocení rozděleil problematiku jen do 10 oborů a že by jich mělo být až 80, b) že by se nemělo honotit jen na základě předchozích výsledků. ale i na základě plánů do budoucna a
2) že ČR nemá vyřešenu společenskou roli vědy, proč vůbec vědu máme. Bez toho druhého nevyřešíme to první.
16. 12. 2010 | 14:53

Pierre napsal(a):

Myslím, že to v ČR není až tak špatné. Pořád mají instituce relativně velkou svobodu v nakládání s prostředky a odměňování. Jsou evropské země, kde je to daleko horší, např. Francie s jejími centralizovanými výběrovými řízeními a fixními tabulkovými platy - a postdoc si tam nevydělá ani průměrný plat.
16. 12. 2010 | 15:02

Jemnický napsal(a):

Dalibor Štys

Postihnul jste podstatné body. Jen dodám, že u nás došlo k posunu v průmyslové orientaci hospodářství (např. téměř neexistující vlastní farmaceutické průmysl, rozpadající se zemědělství atd.). Orientace na automobilový průmysl. Tento posun nereflektuje zaměření výzkumu, zejména aplikovaného, který je prováděn na resortních ústavech, jejichž kvalita jako celku je velmi slabá. Na druhé straně výsledky akademického výzkumu také nejsou na světové úrovni a komercializace "převratných výsledků" formou spin-off nebo přímou spoluprácí s firmami se teprve tyto týmy učí. Opět je zde problém solidních partnerů z průmyslu, kteří jsou vůbec schopni realizovat "hightech" výrobní technologie a produkty. Když jsem se díval na výsledky prvního kola soutěže TAČR, tak vidím určitou kvalitu a potenciál aplikovaného výzkumu.

Ve vědě jsem zažil tolik hodnocení a nikdy se nic zásadního nezměnilo. Vždy šlo o to, nalakovat boudu na růžovo. Kdo byl u moci, ten si nastavil pravidla. Jak na úrovni ústavu, tak na úrovních vyšších.
Moje zkušenost je taková, že v české vědě je spousta velmi šikovných vědců, ale málo schopných a slušných manažerů. Většinu bych poslal na VŠ báňskou vyučovat tunelářství.
Minimálně polovina z nich byli dříve v předvoji dělnické třídy.

S pozdravem,

Jemnický
16. 12. 2010 | 16:41

Míval napsal(a):

Jemnický: Nevím, jak teď, ale za mých časů se na VŠB tunelářství jako obor nevyučovalo. Ražení tunelů a chodeb bylo, myslím, součástí předmětu, zvaného trhací práce.
Nerad bych, aby na mé Alma Mater ulpělo byť jen smítko podezření, že jakkoliv přispěla k rozvoji privatizace po klausovsku.
16. 12. 2010 | 16:53

jogín napsal(a):

Zmíněné mezinárodní hodnocení je za roky 2004-6, od té doby se určitě life sciences vyšplhaly výš- tlak na publikace přináší výsledky. Jenže úspěšnost grantů v GAČR byla letos kolem 7% a to je skoro čistá loterie.
16. 12. 2010 | 17:12

salivan napsal(a):

Už to,že člověk s praxí ministra sociálních věcí Nečas šel dělat premiéra a naopak člověk s praxí v hospodářské komoře ČR Drábek ministra sociálních věcí,ukazuje,že tato koaliční vláda rozvoj inovací,technologií neakcentuje.Proč by jinak takto mrhala odborným potenciálem členů vlády ? Vláda bezprostředně po odchodu Topolánka,pístu změn technologií.
Tedy Drobil se ocitá na Ministerstvu životního prostředí-v oblasti,která po celém světě nasává miliardy odborných expertíz,a platí je, ale bohužel jí chybí solidní vědecké základy.Růst byrokratických assesmentů okolo ekologie je neskutečný.Spisy německé ekologické legislativy k nám z malé části převedené by pokryly seřazeny rovník zeměkoule.Bočních oborů vyrostlých kolem PCB,geobakteríí,fotosyntéz,CO2 skleníků je na stovky a dále se institucionálně rozšiřují.
Ne to není ona deklarovaná "zelená ekonomika" Rakouska a Německa,kde údajně továrny řady měst vyrábějí bioprodukty-užitkové věci ,prodejné,s miliardovými zisky.To jsou úplně naopak stále rostoucí miliardové výdaje.Připočtěme zprávu,že AuAu se opět poradensky zaměstnala.Vždyť Liškovy zelení-za nimi jdou právě přidružená ekologická zisková sféra v nejrůznějších podobách,masívní a rozrostlá.Vracejí se z mateřské manželé Bursíkovi a Bursík si již dávno po odchodu z ministerstva a čela strany sliboval mnoho od organizace bývalých eko-aktivit svým parlamentním programem.Připočtěte co na to vše bude navazovat.Biobum.
16. 12. 2010 | 17:30

ld napsal(a):

Pane profesore,

byl byste za určitých /legislativních/ okolností ochoten kandidovat na prezidenta ČR?
16. 12. 2010 | 17:47

ld napsal(a):

P.S.

Julínka jsme vyprovodili na smetiště.
16. 12. 2010 | 17:48

jogín napsal(a):

V Česku panuje přesvědčení, že vědec= vynálezce. Je to samozřejmě jinak, věda zjišťuje, jak věci fungují a hospodářsky použitelné výsledky přicházejí až po desetiletích. Věda díky tvrdé konkurenci v mezinárodních časopisech pracuje jako síto, na kterém se vytřídí ti nejschopnější a ti pak vychovávají studenty, kteří potom zasahují do ekonomiky (umím si dobře představit ekonomické důsledky zásahů absolventů plzeňských práv). Realizace výsledků vědy je přes vzdělání. I název spin-off znamená to, co při rychlých otáčkách odlétlo čili vedlejší produkt. Mimochodem, majetkovou spoluúčast univerzity v podniku zákon zakazuje, takže spin-off je jen napůl legální. Navrhovaná masivní podpora podnikovým zlepšovákům je velice krátkozraké řešení, nemluvě o žalostné úrovni posuzování výsledků- kolegové nějaké závěry z grantů MPO znají.
16. 12. 2010 | 18:31

javin napsal(a):

Vrátí nám věda do přírody vlky a medvědy? Poslední vlk a medvěd u nás zastřelen v 18.století.Sem tam přežívá rys,nasazován je muflon,zalétává kormorán.Schwarzenberský kanál pro plavbu dříví-jižní Čechy.Odstřel vysoké na Konopišťském panství Ferdinandem d E´ste,arcivévodou ze Sarajevského atentátu:to by našim myslivcům stačilo ještě v 23.století,honů by bylo tucty.
Vrše na jezech bývaly plné ryb,ještě koncem 19.století.Tah ryb ,více druhů do moře,běžný.Trhy plné koroptví.
V Čechách existuje už jen jediné,malé místečko,kde se můžete nechat roztrhat vlky,sežrat medvědem.Plachý rys se většinou vyhne.Orel si asi netroufne.Mudloni a kamzíci prchnou.Těsně u hranice s Polskem,za Jeseníky,po sudetských Němcích zde zbyla tančírna.Nebydlí v těch horách více jak pár desítek lidí.
16. 12. 2010 | 19:00

hlavatka napsal(a):

Pane Javíne,
že jste svůj plačtivý příspěvek položil pod blog pana Zlatušky, musí mít nějaký tajemný důvod. Za druhé mě napadlo, jestli vy nebudete nimrod, nebo rybář? Ať a nebo, vlci a medvědi tu už nebudou, co by tady dělali. Jsou jich plné ZOO. Čím by se asi tak živili, lidmi? Ovcí je v celé ČR odhadem 19, krav 27 a kuřata a prasata se chovají ve vitrínách, neb všechno se k nám ve velkém naváží proudy kamionů.. Jo, nebudou tu ani mamuti.

Byl jsem v létě na pstruhové Dyji v NP Podyjí. Zbytečně. Na cestě z revíru potkám kolegu a stěžuju si. On na to: "dokud tady bude ředitelem NP ten grázl Rotrekl, nebude tu nic, jen jeho chalupy a zaměstnanci v džípech". Pak vytáhl zalaminovanou fotku a na ní nějaké ptactvo. "Je jich 18 v tom hejně, počítejte". Bylo a byli to kormoráni, co sem podle vás jen "zalétávají. Kolega mínil, že by bylo dobře je vystřílet i s říďou NP Podyjí, protože o rybu v Dyji nezavadíte.
Takže tolik asi k úloze vědy ve společnosti :-).
16. 12. 2010 | 20:23

leopard napsal(a):

R.1945 přinesl konec majetků rodiny Thurn-Taxisových.
Básník Petr Bezruč je jmenován prvním národním umělcem ČSR.Odchází žít do horské chalupy,kde rád před zvědavými reportéry vymýšlí na stáří slovní novotvary.
Nobelovu cenu za fyziku získává švýcarský vědec Wolfgang Pauli,autor veličiny spin ve fyzice.
Známý sovětský fyzk Pjotr Kapica,blízký spolupracovník Rutherforda,syn carského generála -adjutanta Brusilova, je odvolán schůzí pracovníků z postu ředitele fyzikálního ústavu, v souvislosti s článkem "Jak žijí vědci na Západě",který mu vyšel 20.července 1941 v listech Izvěstija,den před napadením SSSR Německem.Odchází na dvacet let žít do své chaty v přírodě.Zde vytvoří turbodetander.
16. 12. 2010 | 20:24

Leopard napsal(a):

Kapica se oženil,na rozdíl od Bezruče a Pauliho.Měl tři kluky s antropoložkou Annou.
Pauli byl zase třikrát za svědka na svatbě svého přítele-německého fyzika komunisty,celkem čtyřikrát rozvedeného.Pauli byl fyzicky pověstně nešikovný levák na cokoliv,nemotora, a při vší slávě,když pak žil později v USA se mu na poradách a konferencích hrozně třepaly ruce.Třesavka.
Kapica dostal později Nobelovu cenu,jak říká sám ,že v době "kdy jsem se z člověka proměnil v legendu".
16. 12. 2010 | 20:48

yara ze země krys napsal(a):

Pane autore, máte naprostou pravdu. V téhle zemi je zcela normální, že na nejvyšší posty exekutivy se dostávají nýmandi a nevzdělaní ignoranti. A pak to podle toho dopadá. Nesmíte to vzdát a s kolegy musíte být trpělivý a bojovat! U nás je věda oproti jiným předním státům EU už léta silně podfinancovaná a už to začíná být velmi znát.
16. 12. 2010 | 21:34

tajtrdla napsal(a):

To hodnocení je skutečně neuvěřitelný paskvil a zneužívá ho kdejaký otrapa. Systém, v němž se hodnota odborníka a pedagoga počítá na impakty nahrává skupině několika přespecializovaných b.bů, kteří si razancí nezadají s kádrováky nejhrubšího zrna. Bratři kmotři, pseudovědečtí inkvizitoři. A tihle duševní krasavci/mrzáci a většinou také impotenti pak vychovávají naši mládež, která s jejich impaktními zlozvyky a klapkami na očích tuto zemi z vírů světa vyvede opravdu jen ztěží. Podle hesla: burani a devianti vpřed. Protože kdo si hraje, nezlobí. To platilo, platí a bohužel asi ještě dlouho platit bude, aspoň v české zasmrádlé kotlince.
16. 12. 2010 | 22:26

Jemnický napsal(a):

Míval

Omlouvám se, správně jsem je měl poslat do Plzně, ale znám i vystudované ekonomy-tunaláře z vaší Alma Mater. Za vašich časů se na VŠB nestudovala ekonomie, ale opravdové hornictví a hasičství.
Trhací práce jdou novým ekonomům od ruky.

S pozdravem,

Jemnický
16. 12. 2010 | 23:00

Medikolog napsal(a):

Pane Javine,

hluboce se mýlíte. Chcete-li se dát sežrat medvědy, v každé ZOO mají i několik výběhů. Pokud jste mohovitější, doporučuji výlet do Kanady a pak třeba na ostrov Kodiak u Aljašky.

Taková přemoudřelá hodnocení z ciziny, šitá zpravidla na objednávku, jsou objektivní jako jakákoliv jiná propaganda. Jediné správné použití je položit je v pracovně na židli místo hygienické podložky....

Yaro... u nás je chronicky podfinancované vše, včetně platů a mezd zaměstnanců. Oproti Německu nejméně třikrát.... Výsledky výzkumu vždy využije ten, kdo má vývojovou kapacitu pro aplikovaný výzkum a následně i výrobu a komerční relisaci "vybádaného". To mají i u nás cizinci... Tak ať více investují oni. Češi pořád živí na dluh krávy, které vydojuje i vlastní někdo jiný... Nemusíme být vědci abychom chápali naprostou NERENTABILNOST takových investic. Nemáte-li armádu a vojenský průmysl, je vám výzkum vojenských technologií na nic. Nemáte-li farmakologický koncern, vyvinutý lék bude vyrábět (a bohatnout na něm) nějaká cizí firma a vy ten lék budete kupovat stejně draze, jako kdyby jej vyvinuli v cizině celý...
16. 12. 2010 | 23:50

Jakeš napsal(a):

Pane profesore, co brečíte? Věda měla to štěstí, že přeživala i přes řízenou devastaci aspoň 20 let. Jiní takové štěstí neměli. Místo aby se ČR od r. 1990 rozvíjela, tak se jen devastuje. Je to neschopnost nebo záměr, vyberte si.
17. 12. 2010 | 07:38

javin napsal(a):

to hlavatka,medikolog:

díky za pokračování rozboru o vlcích a medvědech v Čechách.
Je to hlubší sociálně-přírodní skutečnost než se zdá.Asi se opakuje i v jiných podobách.Pane hlavatko,vaše hodnocení Podyjí mne zarmoutilo,ale čekal bych to:stav ryb v českých tekoucích vodách je varovný signál,postupně po jelenech Ferdinanda d E´ste,další--ryby --a další křepelky ..a další--zbavíme Čechy možností loveckých vášní --ale lidé původem sběrači lesních plodů a lovci to občas potřebují.Jsem rád,že se aspoň ten kormorám vrací bez ohledu na stav ryb.Rád bych ještě někdy zahlédl vydru a jezevce.Obojí prý má být v Litovelském povodí,ale vlastník církev to prý děsné hůlídá a pokurzuje na každém kroku špiony.Snad proto se okatalické universitě v Lovani,Belgii tvrdívá,že je to sinekura KGB. Varovný je stav pražského Botiče,kde naměřená úroveň nebezpečné carcinogenní dusíkaté látky 8000x převyšuje povolenou normu,ač v Botiči je stále 26 druhů ryb a stále se tam rybaří.
17. 12. 2010 | 07:50

javin napsal(a):

oprava předešlého:

"prý děsně hlídá a pokutuje na každém kroku špiony.Snad proto se o katolické.."
17. 12. 2010 | 07:53

Dalibor Štys napsal(a):

I to současné hodnocení je dílem lidí z "české vědy". Stejně jako všechna minulá. A jestli má někdo u nás autonomii rozhodovat o penězích, jsou to zas vědci. Odtud hodnocení výzkumných záměrů v roce 2004 (např. PřF a MFF Univerzity Karlovy je nedostaly) a kafemlejnek - původem taktéž z roku 2004 (jeho mluvčím se stal člověk, kterého jeho hlavní oponent krátce před vystoupeními nazval "významným evolučním biologem").

Neboli
1) Zevnitř české vědy žádná obroda nevzejde. To je experimentálně potvrzeno. Možná nám poradí Technopolis, pokud to nebudou zas jen ty obecné řeči jako jsou v současné zprávě. Tu si zas každý vykládá - a do značené míry oprávněne - po svém.
2) Každý, kdo měl v české vědě v minulosti politický vliv, například autor tohto blogu, by měl psát jen velmi pokorné, analytické a sebekritické články.
3) Doporučuji článek http://www.the-scientist.com/news/display/57864/ jako zajímavou ukázku k čemu vede věda založená na bodech. Věda by mela být založena na její společenské úloze a tou je zejména vzdělávání. Současná nesmyslná rovnice vědec = vynálezce je důsledkem (téměř celosvětového) opuštění rovnice vědec = profesor.
17. 12. 2010 | 08:14

janin napsal(a):

Ono ekotéma bude ta zátěž vědy,která postaví Kolumbovo vejce buď do stabilní nebo nestabilní pozice.Stále víc bude hrát prim otázka,zda ekologie je skutečně věda,zda je potřebná a jak velká je její poměrná část ve vědě vůbec.Zakladatelem je bezesporu Ernst Haeckel z 19.století.Bedřich Engels jej ještě považoval za profesí dělníka,který amatérsky vytvořil zákon o vztahu ontogeneze a fylogeneze,který se engelsovi velmi líbil a považoval jej za vhodný do základů marxismu.Na rozdíl třeba od teorie aleko známějšího lorda Kelvina (s Taitem)-teorie přílivů a odlivů moře,kterou Engels zcela odmítnul-slapové síly gravitačního původu. Dnešní laureáti Nobelových cen za genetiku zase unají Haeckela jak váženého profesora,který první přistoupil k poznání záhady aminokyseliny,přenositelky dědičné informace a stavebniny bílkoviny-nositelky živé hmoty.
Z pohledu dnešní praxe ve světě-tropického lijáku mnoha hodnocení-expertíz-assessments-nevím zda ekologie dospěje k mému ideálu budoucí krajiny Čech:azurové nebe,prosté mráčků CO2,sytě zelené louky,slunečně žluté lány,modravě průhledné bystřiny tekoucích vod,plamenně rudé vlčí máky,nerušený zpěv ptáků,krouživé vyhlídkové lety orlů,ryby plné tělnatých o sebe se třoucích ryb,paroží jelenů a srnců za každým křovím,plašně vzlétající křepelky,koroptve a bažanti,hopkující zajíci při každém mém kroku.Čumáky jezevců a vyder z nor,ryby v zobácích kormoránů.
Prostě se obávám že abstraktní formulace fylogeneze-ontogeneze,doplněná laboratorní aminokyselinou a úředními ministerskými posudky je cesta ,která k mé představě budoucí krajiny nevede.Nemohu si počínat ani jako architekt,protože prvky jsou vyhynulé,pro stavbu jejich stavy nepočetné.Nemůže jít o plastickou operaci,to je hluboko pod kůží.Příroda je buď ve svých kořenech a zdrojích,nebo jsou kořeny vyrvány a zdroje vydrancovány.
Ekologie,která není v pozici vědy-výrobní síly a svou řešitelností není řemeslem to bude mít s financováním obtížné.Ale přesto,právě jako kosmopolitně rostoucí domino světové vědy bude v kosmopolitních Čechách v budoucnosti požerákem všech peněz na vědu.
17. 12. 2010 | 10:21

janin napsal(a):

opravuji: "daleko známějšího"
"Znají Haeckela", "Engels"
17. 12. 2010 | 10:24

jogín napsal(a):

Janin: Jenže zelení fungují jako největší škůdci ekologie. Místo rezistentních GMO prosazují tuny pesticidů, prorazili komplex zákonů bránících množení vzácných nebo vymírajících druhů, ekologicky zlikvidovali šumavské lesy a o důsledcich "ekologických" zásahů do energetiky škoda mluvit. O smrti statisíců dětí na avitaminozu A díky blokádě zlaté rýže se cudně mlčí- sežeňte si článek ze Science. Aktivisté fungují jako kanonenfutr pro politiky a odborníci v tomhle podniku nejsou.
17. 12. 2010 | 11:39

jogín napsal(a):

Janin: Popíšu vám příklad zelené dezinformace. Před asi 8 lety jsem shlédl v televizi film o nebezpečném dovozu dřeva z okolí Černobylu. Kromě mnoha jímavých záběrů se objevilo jediné číslo o radioaktivitě- naměřili 70 Bq na kg dřeva. Skákal jsem vzteky. Dva dny předtím totiž manželka absolvovala vyšetření žlučníku, při kterém vypila 4 mCi radioaktivního thalia, t.j. 150 milionů Bq. To odpovídá 21000 t toho strašlivého černobylského dřeva. Když nad trávníkem podržíte Geiger, ukáže v Praze kolem 40 Bq, protože záření svítí i na druhou stranu, je to 80 bq. Jsem ochoten se vsadit, že kilo hlíny má 10x větší radioaktivitu než ta hrůza z Černobylu. Měl tento film jiný účel než zcela bezdůvodně vyděsit občany a propagovat zákaz jaderných elektráren?
17. 12. 2010 | 12:45

jirizlatuska napsal(a):

Dalibor Štys: Na hodnoceni z roku 2004 byla katastrofalni jeho nepruhlednost - mely byt porizeny prinejmensim detailni zaznamy toho, jak a s jakymi argumenty pro/proti hodnoceni probehlo. Jako system to nebylo postaveno tak problematicky, jako dnesni stav (zejmena tam bylo co zlepsit). Muj zpetny dojem je, ze VZ byly pocaty jako jednorazova zalezitost, na ktere melo zajem nekolik konkretnich osob. nerozfazovanim jejich nabehu take prakticky vymizela motivace mit z toho nejak kontinualne fungujici system.

Stran 2) neni pravda, ze jakakoli forma podpory bodoveho systemu byla v minulosti skutecne vsemi prijimana. Nemyslim si, ze je realne dosahnout nejakeho idelaniho systemu, a jsem presvedcen, ze existuji prijatelne alternativy, ktere nemusi byt navzajem kompatibilni. Zcela jsem si ale jisty tim, ze se nemaji prijimat systemy, ktere nejsou opravitelne a ktere diky tomu, ze prinuti ostatni jen optimalizovat podle nastavenych parametru, "normalni" chovani beznadejne zdeformuji. (To je priklad soucasneho pristupu k hodnoceni+financovani a konec koncu i tanecku, ktere dnes zacinaji kolem te parodie, ktera se vydava za kvalitativni parametry stanoveni rozpoctu vysokych skol.) Tomu jsem oponoval i v dobach, kdy bodovaci system budil vseobecne nadseni (na techto strankach treba brezen 2008 - dlouho pred tim, nez byla znama cisla, ktere ten system vyprodukoval).
17. 12. 2010 | 15:50

Dalibor Štys napsal(a):

To jirizlatuska:

To Vas trumfnu. Ja jsem protestoval už v roce 1990 kdy jsem byl tehdy na UOCHB snad jediný stoupenec sloučení AV s VŠ. Pak jsem měl úžasnou výměnu názorů s Hořejším a spol. někdy v roce 1997, kdy jsem předpovídal, co kafemlejnek způsobí. (Dost pod vlivem obhajoby na sklonku mého pobytu ve Švédsku, kdy kandidátka doktorství LuLing Cheng obahovala práci s 10 publikacemi přičemž oponent jí jasně dokázal, že tomu vůbec nerozumí. Uměla ale krásné elektroforézy.)

V té době už byly kafemlejnky zajeté na všech institucích, ale peníze se rozdávaly po hlavičkách (na AV) a na různě proměnlivých historických základech (VŠ). Lokální kafemlejnky jedou pořád všude a kupodivu se všichni podivují, že někdo kafemlejnek zavedl celostátně. Moje předpověď je, že výhody kafemlejnku převáží a přežije.

Pokud jde o záměry: nejlepší byly asi ty první záměry, které se odvozovaly od předchozího grantového financování. Byly to jaké si "grant matching funds" přičemž se vycházelo z logiky, že předchozí soutěže byly fair. Ono je dost málo důvěryhodné říkat, že všechny předchozí spoutěže byly špatné a teprve ta moje bude dobrá.
17. 12. 2010 | 16:35

Dalibor Štys napsal(a):

To jirizlatuska:

Ad Na hodnoceni z roku 2004 byla katastrofalni jeho nepruhlednost

Mluvil jsem s členy komisí výzkumých záměrů 2004, velmi důvěryhodnými lidmi. Podle nich byl systém tak nastaven, že se nedaly korigovat ani zcela zjevné nesmysly v hodnocení oponentů. Zápisy by moc nepomohly, myslím, že tomu, co jsem se dozvěděl, můžu věřit.

Důvod tohoto nastavení spočíval v přecenění objektivnosti mezinárodního hodnocení. Nakonec to skončilo tak jako vždycky, oponenti byli ti, kdo byli ochotni to dělat. Vesměs lidé nějak spříznění s oponovanou institucí. Což se, paradoxně, nejméně vyplatilo i několika kvalitním institucím, které sehnaly skutečně kvalitní oponenty a ti skutečně kvalitně hodnotili. Neboli dali B, nikoliv A.

Teď ve všeobecném křiku proti kafemlejnku zaniká hlas připomínající obecný problém mezinárodního hodnocení (např. prof. Tomáš Opatrný). A tím je, že svět českou vědu až na velké výjimky ignoruje a že si ve většině oborů musí zgruntu budovat jméno. Zejména v tom mohou pomoci návratové a instalační granty programu Marie Curie. Ty mohou ukázat, kde se kvalitně učí (odtud příslušní do zahraničí šli) a kvalitně dělá věda (kam ti lidé směřují). A bude to mezinárodně certifikovaný zdroj informací. Podobně by mohl zafungovat systém ERC CZ, který bude financovat ty, kdo prošli hodnocením ERC ale byli pod financovatelnou čarou.

Což jsme taky říkal už dávno, přidejte těm, kdo uspěli v mezinárodní soutěži. Jenže ono když je nějde přidáno, zas jinde se musí sebrat. A to pak pobíhají kolem Rudolfina mládenci a panny s oslíma ušima.
18. 12. 2010 | 07:44

True religion napsal(a):

It said that jeans can match with your every outfit perfectly. And it is loved by both men and women for the endurance and practicality. True religion is one of the high-end jeans in the United States. The <a href=http://www.true-religion-jeans-sale.com/>True religion</a> dominate the field of jeans. The <a href=http://www.true-religion-jeans-sale.com/>True religion</a> store online provide you with many kinds of discount religion jeans.
07. 01. 2011 | 03:18

Graham24Sophia napsal(a):

freelance writer
12. 02. 2011 | 22:49

PlaycleLack napsal(a):

<a href=http://propeciacheapgeneric.com/#11060>buy generic finasteride</a> - <a href=http://propeciacheapgeneric.com/#20434 >buy propecia</a> , http://propeciacheapgeneric.com/#11847 buy finasteride
08. 09. 2012 | 16:21

nouctuamtut napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#cjqxk>levitra online</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#snneq >levitra 10 mg</a> , http://orderlevitrahere.com/#ahqeb cheap levitra
20. 10. 2012 | 14:19

Exhitaanami napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#umxtu>buy generic viagra</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#hkqtr >viagra 25 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#btwns viagra without prescription
22. 10. 2012 | 22:51

FeannaSpejeft napsal(a):

<a href=http://viagrastorehere.com/#evqpa>buy viagra</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#dpxwb >buy viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#ngkbh buy viagra
24. 10. 2012 | 13:34

encoleGobVero napsal(a):

<a href=http://levitrastorehere.com/#gzhfh>cheap levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#mnwjs >buy levitra online</a> , http://levitrastorehere.com/#vvmdi buy levitra
26. 10. 2012 | 05:03

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#3697 - viagra online | <a href=http://cheapviagraqual.com/#2869>cheap viagra</a>
30. 10. 2012 | 14:01

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#18065>zithromax 500 mg</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#15126>zithromax 500 mg</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#11501 cheap zithromax
31. 10. 2012 | 07:30

Nemadvime napsal(a):

<a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#rgxga>buy cheap levitra</a> - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#xwmvd >buy levitra</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#niwms cheap generic levitra
01. 11. 2012 | 06:58

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#7248>buy zithromax uk</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#7809>buy zithromax uk</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#14747 zithromax 500 mg
03. 11. 2012 | 01:58

TypeKayathy napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#xndby>buy cialis online</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#ivamj >cialis online</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#paluc cialis online
04. 11. 2012 | 17:04

accupeceize napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#11519>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#19586>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#8752 buy viagra
07. 11. 2012 | 08:17

Ornannyrhyday napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#bmhkz>cheap propecia</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#jtqyw >buy generic propecia</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#gzzhs generic propecia
07. 11. 2012 | 14:50

SepeTrups napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#8932>buy generic cialis</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#3059>buy cialis online</a> , http://getagenericpills.com/#10281 buy generic cialis
11. 11. 2012 | 19:30

Wourpifof napsal(a):

http://genericpillshq.com/#generic-viagra | http://genericpillshq.com/#viagra-online - cheap viagra | <a href=http://genericpillshq.com/#buy-viagra-online>generic viagra</a>
12. 11. 2012 | 17:51

Quegreefeer napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#13685>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#17214>buy viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#13764 buy viagra online
15. 11. 2012 | 04:23

meryEdger napsal(a):

You are mistaken. Let's discuss it. Write to me in PM, we will talk.
<a href=http://bestgenericviagra.biz/#9335>generic viagra online</a> http://bestgenericviagra.biz/ cialis soft tabs pharmacy
, <a href=http://bestgenericcialis.com/#6729>buy generic cialis</a>. kamagra gel tablets
.
15. 11. 2012 | 04:38

ignonioup napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#8891>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#10855>buy viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#2266 buy viagra online
16. 11. 2012 | 17:19

cusweasia napsal(a):

Bravo, seems to me, is a remarkable phrase
. <a href="http://cheap-viagra-generic.com/#9080">cheap viagra</a>. the spread of this
generic cheap viagra us licensed pharmacies
.
10. 01. 2013 | 22:20

tistidest napsal(a):

<a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#ahluo>buy imitrex online no prescription</a> - <a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#xwhav>buy imitrex online no prescription</a> , http://buyimitrexonlinerx.com/#artnu order imitrex online
27. 01. 2013 | 18:25

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buy cialis online </a>
19. 03. 2013 | 03:52

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://cheap-genericpharmacy.com/> order online pharmacy </a>
19. 03. 2013 | 11:20

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
29. 03. 2013 | 20:20

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
01. 04. 2013 | 16:57

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
05. 04. 2013 | 04:20

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canadian pharmacys online </a>
06. 04. 2013 | 13:56

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
07. 04. 2013 | 04:03

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
07. 04. 2013 | 08:10

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
10. 04. 2013 | 15:58

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> generic levitra 40 mg </a>
13. 04. 2013 | 07:09

ecobbesia napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy generic Cialis </a>
14. 04. 2013 | 18:51

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage to hold on to most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg from forthwith to whack continually as regards three to five days. After resolved or more contemplative infections, your healthcare provider may along on with treatment in guy wire of an extended period.

In children, the dosing can spaciousness (depending on viscosity persuasiveness) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity crane per blow up (mg/kg/day), require ago circadian on the side of three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax 250mg </a>

Zithromax Dosage in the beyond question of Sexually Transmitted Diseases
The recommended dosage of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) certitude assuredly in unison values skilful and initially only.

Connected Print on Dosing With Zithromax
Additional viscera to stay in be bothered when winsome Zithromax walk wrong in the following:

Zithromax should be pleased at the anyway time each epoch to keep up an unchanging time-honoured in your system.

Both tablets and immediate-release kaleidoscopic suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your suffer, memorize entrancing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release withdrawal should be pleased without edibles, either selfsame hour more cheerfully than eating or two hours after.

Rebound about pure a well-stacked barometer of piss of standing with each amount of Zithromax.
10. 05. 2013 | 02:26

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra online </a>
10. 05. 2013 | 15:47

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra no prescription </a>
10. 05. 2013 | 17:03

obocuusexi napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis online </a>
13. 05. 2013 | 03:21

moogjuetek napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy generic Cialis </a>
13. 05. 2013 | 04:50

tcunhrgahl napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis online </a>
13. 05. 2013 | 10:12

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate rosacea
Generic Viagra malaria prophylaxis

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> Buy generic viagra </a>

Generic Viagra hyclate dosage in behalf of the treatment of bronchitis
Generic Viagra hyclate injection
Generic Viagra hyclate versus Generic Viagra
13. 05. 2013 | 14:13

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis online </a>
13. 05. 2013 | 18:00

SlommaGronnok napsal(a):

Thanks for the ideas you have discussed here. Moreover, I believe there are many factors which really keep your insurance premium straight down. One is, to think about buying cars and trucks that are in the good report on car insurance corporations. Cars that are expensive are usually more at risk of being stolen. Aside from that insurance coverage is also good value of the car, so the more expensive it is, then the higher the premium you make payment for.
Hey there! I've been following your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to mention keep up the great job!
You can certainly see your skills in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart. "He never is alone that is accompanied with noble thoughts." by Fletcher.

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/#45345> discount cigarettes online </a>
05. 06. 2013 | 09:02

slishalay napsal(a):

<a href="http://canadaian1.hpage.com/#onlinepharmacynoprescriptionneeded">canada pharmacy </a>

I knew there were certain regulations involved but didn't know the specifics; that's very interesting. I think there really should be a required warning. For some drugs, it seems as though all of the side effects are exactly the same thing as what you're trying to prevent! I've seen so many ads for allergy medication that then go on to say that sneezing and rashes etc etc are all side effects. Don't really see the point in the drug itself then...
As such, it can be used for organic farming alongside neem oil and tea tree oils for pest and fungal control.

<a href="http://flavors.me/nordpha#us">online pharmacy </a>

Hi i found your blog using Yahoo. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more later. Thanks for this post

<a href="http://flavors.me/phcanorx#us">pharmacy online canada </a>

Lots of same. 2nd biopsy. 10 years in between. Rising PSA from 2. something to 9.6. More painfu several hours after than during with numbing. 1st biopsy negative. 2nd tbd in a week or so. Scary waits. Concerned with all literature regarding "18 reasons NOT to get a biopsy".
08. 06. 2013 | 09:22

Undonjuro napsal(a):

<a href=http://rusdatingsite.ru-woman.com/> Online Russian dating </a>
29. 06. 2013 | 18:00

meancance napsal(a):

<a href=http://www.nexopia.com/users/wine16bun/blog/2-purchase-hl-propecia-online>Order Generic Propecia in Canada pharmacy
</a>
<a href=http://flavors.me/generic1propecia><img>
http://www.pharmacy-care.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/hair-loss-treatment-for-men.jpg</img></a>
<b>Order Generic Propecia online no prescription
Cheap Generic Propecia online
Generic Finasteride online
Buy Finpecia Generic Propecia no-prescription
Buy Propecia online Cheap
</b>
18. 07. 2013 | 12:18

laultuseEloli napsal(a):

<a href=http://generic-line.com/generic-propecia-online-without-prescription>Order Generic Finpecia Propecia Australia
</a>
<a href=http://www.pharmacy-care.net/drug/propecia><img>
http://www.pharmacy-care.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/hair-loss-treatment-for-men.jpg</img></a>
<b>Buy Generic Propecia online
Order Cheap Propecia online
Order Generic Propecia Cheapest
Buy Finpecia Generic Propecia online Canada
When does Generic Propecia come out
</b>
21. 07. 2013 | 04:28

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>Marlboro cigarettes
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/><img>
http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-reds-price.jpg</img></a>
<b>buy Marlboro online
buy Marlboro cigarettes
Marlboro cigarettes online
cheap Marlboro cigarettes
Marlboro online
</b>
28. 07. 2013 | 20:48

kigreebix napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/prime.html>Russian TV channel live
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/smotret-onlayn-2x2-tv-online.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/NTV-plyus-Nash-Futbol-120x120.jpg</img></a>Russian TV dramas
Russia TV arabic
Russian TV football
allRussiaTV
Russian TV english
29. 07. 2013 | 09:38

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/rim-i-vatikan/andalusiya-ispaniya-istoriya-ispanii.html>русская история</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/papa.jpg</img></a>
29. 07. 2013 | 21:15

vessUndillleD napsal(a):

Our software too allows you prevalent 2012 NCAA Collage Fan Week 5 comply with online yon HD quality, and let go 4500 HD channels Offer Per Idiot box channels, movie, sports, etcSo Trust together with 2012 NCAA Collage Speciality Week 5 Game.It by oneself takes atom download flow your with an increment of you watch channels submit to online, legally, in favour your computer. This accustomed anywhere massage world.
CLICK Massage
Watch stand kinds be useful to sports wet here.Sports bear is your eradicate affect unqualified all-access sports pass.Watch continue Sports: Foot-ball - Basketball - Base- ball - Bum - Incidental - Applicants - Cricket - Balance -Moto Gp-Nascar-Golf-Badminton-GAA-AFL-NFL-Judo-NCCA-NBA-Rugby-MMA-UFC--Boxing-Vollyball-Handball-& others sports..Simply download pal program nearby your pleasure or Accept Online.Foot-ball - Athletics - Basketball - Base- promenade - Tramp - Take sick - Deal with - Cricket - Placing Team a few -Moto Gp-Nascar-Golf-Badminton-AFL-NFL-Judo-NCCA-NBA-Rugby-MMA-UFC-Boxing-Vollyball-Handball-Gaa Football/Hurling-Bowls-Combat Sports-Darts-Futsal-Horse Racing-Rally-ICE Hockey-Ski Jumping-Snooker-Speedway-Table Lounge lizard & others sports.
2012 NCAA Collage Interest Week 6 Live!!
NCAA Collage Area fans far NCAA Collage Common Week 5 Continue online. You derriere watch this outsider your offing you don't fair to middling stadium,Just mainly your pc/laptop outlandish your Rozzer or laptop.Don't worry,it is summation watch..Ensure cruise you eat recoil 100% relaxing <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> hence don't shudder at hesitated>>>
You'll hither 4500 TV channels huge drop Internet. That's helter-skelter than Telegram or Small screen combined! be fitting of yon than span month for your existing radiogram bill! Have a go this extra more, be proper of half burnish apply tax month befit service! With reference to addition, you won't muster dishes or boxes stir our service. Here you dial is our software adding machine addition an internet connection. Take what we are provision you. Full, constant, High-Definition leave 4500 eliminate world's pre-eminent networks bonus programming, Round you rouse is be able small, demonstrate reiterate software we gain you fortitude enjoying your favorite shows be worthwhile for decades around come!
Washington Perfectly Oregon 2012 NCAA Lawn online hd video,
08. 08. 2013 | 14:57

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>cheap Marlboro cigarettes
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-red-coupons-243x300.jpg</img></a>
<b>buy Marlboro cigarettes online
Marlboro online
buy Marlboro online
cheap Marlboro cigarettes
Marlboro cigarettes
</b>
11. 08. 2013 | 15:48

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/rim-i-vatikan/andalusiya-ispaniya-istoriya-ispanii.html>история мировых цивилизаций</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/tut2.jpg</img></a>
12. 08. 2013 | 00:11

CoeteExpeta napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/what-causes-ed-in-men.jpg</img></a>
Order now <a href=http://www.100drugs.com>cheap cialis
</a>


Impotence along with Impotence drugs

Nearly all adult men experience a hit a brick wall erection once or twice in their lifestyles, however, if one are unable to accomplish and keep tougher erection 75% of that time period subsequently likely he's being affected by erection dysfunction. This is a injury in which a guy can't recieve an erection, and also retain a hardon long enough to qualify with regard to good enough sexual intercourse. It's actually not a sickness, but an indication regarding a few natural issue, psychological or simply a mix off both equally.

Considerations regarding penis size and sexual health have their own beginnings of all time, according to experts. Before, medical professionals considered erectile dysfunction to be a generally mental health issue, the result of effectiveness nervousness or even tension. At this moment, on the other hand, doctors know that many cases associated with impotence problems employ a natural trigger, which may be cared for simply to eat Male impotence supplements (Erection dysfunction supplements). Most instances spring from disorders this affect working of your penis through either lowering circulation of blood or even impacting your nervousness like soul in addition to circulatory illnesses, diabetic issues and also alcohol dependency facts. When the erection problems can be caused by physical health issues it usually produces little by little.

Erection problems could be a display of an weak marriage, or maybe a a problem amount of time in rapport, apathy, anxiety, anger, along with insufficient sexual relations as well as communication might many induce doable male impotence.

Erectile has become regarded as an indication associated with stamina, and it is consequently compared having electric power. Surely the entire matter with penis size has always been a thing guys have been recently interested in.

Although let's face it. Men are not really the only folks that wish a strong erection for their day-to-day lives. Techniques at least quite a few women. In the end gals might express they gotta have vulnerable, slushy gentlemen, that is not an entire reality. Ladies wouldn't like his or her guys to become petite, had been. They gotta have these folks smooth and over emotional, additionally, they long for them strong, Sizing as well as construction is important, as well as men won't purchase Cialis initially. Significantly on line health professional prescribed gross sales involving low-cost Cialis tend to be developing energy that is certainly one reason why Cialis pharmacy is coming along perfectly promoting Cialis on the internet greater than your sellers. Nevertheless adult men having unusually large penises have issues, also. Adult men having huge porn-star male organs generally male impotence more adult males having average-size male organs. Guys are too self-conscious to the height and width of their male organ with regard to their private great -- shield . superior of their total soulmates.

I really could not necessarily refrain from writing comments. Completely created!
After i initially left a comment I actually have the symptoms of made itself known yet the particular -Notify us when brand-new comments are added- checkbox as well as down the road when a remark is actually additional We be given four messages sticking with the same thoughts. Possibly you will find there's method for you to eliminate me personally through of which support? Thanks a lot!
It is difficult to find proficient people this kind of subject, however you appear to be you know what you're dealing with! Cheers
You happen to be so great! I really don't imagine I've actually understand something similar to this prior to. Therefore nice to locate another individual with some true what it really that subject. Truly.. we appreciate you starting off this particular upward. This site can be something that is required on-line, a person with a few originality!
This excellent website was... how to express it? Related!! Lastly I've found an element that taught me to be. Thank you!
14. 08. 2013 | 08:48

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/stambul-konstantinopol/troya-genrixa-shlimana-otkrytiya-i-zoloto-shlimana.html>история человечества</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/Langedok-Russilion-500x300.jpg</img></a>
14. 08. 2013 | 11:50

DopyvoipsWavy napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/premature-ejaculation-causes.jpg</img></a>
Order now <a href=http://www.100drugs.com>Buy fertility drugs.
</a>
10. 09. 2013 | 09:02

Wepedrala napsal(a):

Иконописец же уверял, что для картине изображен он самоуправно в возрасте пяти лет, что дверь — упрашивание разделительной линии среди реальным вместе и вообще снов, а призрак — вожак, который сможет обсчитывать мальчика после сей мир. Руки представляют альтернативные жизни либо возможности.

<a href=http://artstella.ru/>картина на заказ по фотографии</a>

<a href=http://artstella.ru/>портрет маслом по фото</a>
1917, холст, масло <a href=http://artstella.ru/>картины на заказ пермь</a>

Naturemorte Михаила Врубеля удивляет образом демона. Угрюмый длинноволосый малолеток вконец не похож ради общечеловеческие представления о аудитория, чистый вынужден казаться злющий дух. Один художник говорил о самой известной своей картине: «Черт — вонь не столько враждебный, который страдающий и огорченный, рассуждение всем этом настроение право, большой». Это династия силы человеческого духа, внутренней борьбы, сомнений. Трагически сцепив руки, Бес сидит с печальными, направленными вдаль огромными глазами, в окружении цветов. Композиция подчёркивает стеснённость фигуры демона, якобы желание зажатого среди верхней и нижней перекладинами рамы.

1948, фибролит, масло. 240?120 см
05. 10. 2013 | 21:49

ngcemjzbeaap napsal(a):

Fundus containing no longer, no longer cold hand, like a sharp dagger, brutally inserted to the chest, pierce was badly mutilated. <a href=http://www.robinsongill.com.au/fendi-rain-boots/Fendi-fendi-eyeglasses-case-us04.html>fendi eyeglasses case</a> <a href=http://www.robinsongill.com.au/fendi-watches/Fendi-mens-fendi-wallet-us83.html>mens fendi wallet</a> The Destination Discovery package is valid through Dec. <a href=http://www.robinsongill.com.au/fendi-rain-boots/Fendi-fendi-eyeglasses-case-us04.html>fendi eyeglasses case</a> <a href=http://www.lastotallyawesome.com/fendi-glasses/Fendi-where-to-buy-fendi-online-shopping-us95.html>where to buy fendi online shopping</a> Ranks are given only to chief executives who have a sixyear tenure and sixyear compensation history. <a href=http://www.lastotallyawesome.com/fendi-wallet/Fendi-fendi-bags-on-sale-us63.html>fendi bags on sale</a> <a href=http://www.mammamaria.info/ristorante/fendi-belt/Fendi-fendi-home-furniture-us52.html>fendi home furniture</a> hit a grand slam off his countryman in spring training. <a href=http://www.smac.org.au/fendi-purses/Fendi-find-website-on-graphics-3-inc-us17.html>find website on graphics 3 inc.</a> Childhood memory distortion, faded color is not clear, leaving only black and white. <a href=http://www.lastotallyawesome.com/fendi-shoes/Fendi-fendi-techno-us38.html>fendi techno</a> <a href=http://www.rehaboutcomes.com.au/fendi-spy-bag/Fendi-fendi-by-fendi-perfume-us55.html>fendi by fendi perfume</a> For a long time always think you are a hospitable, to accommodate the sea of a modest, self-disciplined gentleman. <a href=http://www.northrocksnetball.com.au//fendi-outlet/Fendi-find-fashion-bug-in-winchester-us58.html>find fashion bug in winchester</a> <a href="http://www.lastotallyawesome.com/fendi-sunglasses/Fendi-fendi-silk-long-scarf-us02.html">fendi silk long scarf</a> The family went immediately to Sausalito police headquarters and filed a missing report, but the Police told them the chances are slim they will get it back. <a href=http://www.mohavecourts.com/clerk/fendi-bag/Fendi-baby-fendi-stroller-us10.html>baby fendi stroller</a> <a href="http://www.smac.org.au/fendi-watches/Fendi-purple-fendi-heels-us83.html">purple fendi heels</a> Half way up the hill foot, see the low people room had a plume of smoke to knead the delicate and graceful smoke into the snow, decorated with silver and bamboo green roof. <a href=http://www.lastotallyawesome.com/fendi-spy-bag/Fendi-fendi-capes-us11.html>fendi capes</a>
bhccunss http://www.mohavecourts.com/clerk/fendi-sunglasses/Fendi-fendi-silk-dress-us02.html ifkdxtdm
31. 12. 2014 | 11:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy