Záměr ministra zdravotnictví poškodí univerzity

02. 03. 2008 | 15:06
Přečteno 10691 krát
Odpor vysokých škol proti věcnému záměru ministerstva zdravotnictví převést fakultní nemocnice na univerzitní nemocnice jako akciové společnosti s majoritním zastoupením státu je pochopitelný a oprávněný. Věcný záměr zákona je nepřímou novelou zákona o vysokých školách, jejíž příprava obchází ministerstvo školství. Jen potenciální ekononomické důsledky připravované změny na veřejné vysoké školy mohou být velmi výrazné, zasažena bude i autonomie univerzit.

Fakultní nemocnice se vesměs věnují špičkové péči, kde úzké sepětí mezi výkonem lékařské péče na úrovni nejnovějších poznatků a souvisejícího nákladného technického vybavení znamená mimo jiné i zvláštní finanční nároky. Finanční deficity nejsou v takovém prostředí žádnou českou výjimkou, v souvislosti s vazbou na univerzity však mohou být velkým problémem tam, kde se univerzity mají stát odpovědné za celky, které pracují s rozpočty, vůči kterým by byly rozpočty „mateřských“ univerzit jen malým přívěskem. Návrh postrádá zhodnocení modelů užívaných v zahraničí a jejich dopadů do hospodaření vysokých škol. Obchodní společnost by měla dosahovat zisku (kladného hospodářského výsledku), z koncepcí ministerstva zdravotnictví však jasné ani to, je-li takový stav reálný, ani jak by se s takovým výsledkem zacházelo.

Výše státního podílu akcií a výsledná rozhodovací pravomoc je neúměrně vysoká vzhledem k dopadům na schopnost vlastního rozhodování na straně univerzity, která by vlastnila pouze blokační podíl. Vysoké školy získaly zákonem vysokou míru autonomie, která se jednoznačně osvědčila. Návrh na zřízení univerzitních nemocnic, břemena uložená na vlastnická práva univerzit vůči univerzitním nemocnicím i možné dopady na hospodaření univerzit jsou jednoznačně krokem zpět, který získanou míru autonomie omezuje. Výsledkem může být mimo jiné negativní dopad spoluvlastnictví univerzitních nemocnic pro příslušné vysoké školy. Ministr zdravotnictví vychází z ničím nezdůvodněného mlčky přijímaného předpokladu, že státem jmenovaní členové představenstva budou při rozhodování o univerzitních nemocnicích odpovědnější, než sama univerzita, resp. že dispoziční práva převodu akcií má mít omezena vysoká škola, zatímco stát s nimi bude potenciálně zacházet v mnohem volnějším režimu. Ministr navíc na sklonku minulého roku vyjádřil preference předání akcií nestátnímu akcionáři a zjevně tento vývoj (mnohými chápaný jako hlavní důvod trvání na formě akciových společností, nikoli) nechce nijak vyloučit - hrozba postupovat podle zákona o privatizaci z roku 1991 obavy v tomto směru jen umocňuje.

Činnost univerzitních nemocnic by byla i v případě, kdy by si stát své dvě třetiny akcií ponechal, pod nevhodnou kuratelou Ministerstva zdravotnictví. Lékařské fakulty z povahy věci disponují odborně i kvalifikačně podstatně lépe způsobilými pracovníky, než tomu může být u politických nominací nebo úředníků na Ministerstvu zdravotnictví. Mají-li univerzitní nemocnice podléhat řídící pravomoci vysoké školy, bude tato odborná pravomoc narušena potenciálně politickým vměšováním se Ministerstva zdravotnictví do jejich řízení. To je nadbytečné a škodlivé, navíc v přímém rozporu s deklarací poslání univerzitních nemocnic ve vazbě na výuku a výzkum a z toho plynoucímu imperativu zachování akademických svobod souvisejících s univerzitním prostředím. Záměr zákona místo toho otevírá prostor výkonu politické moci ministerstva (vyloučíme-li možnost privatizace státního podílu v univerzitních nemocnicích, ovšem).

Ve zdůvodnění nové právní úpravy ministr zdravotnictví argumentuje údajnými problémy plynoucími z neexistence smluv mezi fakultními nemocnicemi a lékařskými fakultami, přidává i zmínky o tom, jak prý ve fakultních nemocnicích univerzitních působí profesoři, kteří nejsou týdny k nalezení, atd. Pomineme-li povýšenecké a veskrze pohrdlivé ministrovy poznámky směrem k akademickému prostředí, je evidentní, že tyto problémy lze řešit i za současného právního stavu. Uzavření smluv mezi fakultními nemocnicemi a lékařskými fakultami – pokud by zde byl skutečně nějaký vážný existující problém – ani dnes nic nebrání. Pracovní vytížení akademických pracovníků klinik ve fakultních nemocnicích lze řešit na bázi zákoníku práce, i když i zde lze pochybovat o tom, že existují na nich působící profesoři, kteří beze stopy na několik týdnů mizí.

Věcné řešení vztahu výukové základny lékařské fakulty a univerzity formou vztahu částečně vlastněné akciové společnosti fakticky neřeší pracovněprávní vztahy, naopak do nich může vnést další nejasnosti s ohledem na příslušnost k akademické obci příslušné lékařské fakulty nebo univerzity. Ovládání univerzitní nemocnice jako obchodní společnosti se všemi povinnostmi vyplývajícími z obchodního zákoníku vytváří komplikovaný vztah mezi nemocnicí a univerzitou – týká se přinejmenším oblasti veřejných zakázek nebo oblasti daňové. Návrh se také nevěnuje důsledkům zákazu veřejné podpory směrem k obchodním společnostem, kterými by takto koncipované nemocnice byly. Problematické by bylo i vykonávání vlivu univerzity v akciové společnosti prostřednictvím členů představenstva s ohledem na obecné závazky členů představenstev a vyplývající z obchodního zákoníku – vzhledem k zákazu vyplácení dividend i nemožnosti adekvátního finančního ocenění lze čekat problémy s odpovědností vyplývající z členství v orgánech společnosti (představenstvu, dozorčí radě). Vazba univerzitní nemocnice a univerzity formou obchodněprávního vztahu je s ohledem na povahu vztahu mezi výukovým a výzkumným pracovištěm a univerzitou jednoznačně méně vhodná, než by byla úprava na bázi veřejnoprávní, kterou navrhují rektoři.

Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích vykazuje také velké nedostatky tam, kde ministerstvo zdravotnictví zasahuje do problematiky, o kterou by se věcně mělo starat ministerstvo školství. Ministr zdravotnictví chce například nemocnicím udělit práva užívat insignie a konat akademické obřady. Zákon o vysokých školách přitom dává výhradní právo poskytovat vysokoškolské vzdělání v akreditovaných studijních programech vysokým školám a proto například promoce absolventů nelze tímto způsobem umožnit ministerstvem zdravotnictví koncipovaným obchodním společnostem. Totéž se týká práva volit akademické zastupitelské orgány, které by s ohledem na formu univerzitní nemocnice jako akciové společnosti nemohly mít v nemocničním prostředí úlohu srovnatelnou s analogickými orgány veřejné vysoké školy. Absurdním dojmeme působí i drobnost, jakou je výslovné zahrnutí svobody umělecké tvorby do garantovaných svobod činností v univerzitních nemocnicích – pokud tím ovšem ministr zdravotnictví nemyslí například vnější výsledek plastických operací, plastikace či přípravy anatomických preparátů?!

Pojem „univerzitní pracoviště“ je zaveden pro účely připravovaného zákona tak, že v praxi bude znamenat něco jiného, než univerzitní pracoviště v kontextu vysokých škol a zákona o vysokých školách. Věcný návrh opomíjí problematiku vzdělávání nelékařských pracovníků, resp. problematiku zdravotnických fakult, které mohou být v budoucnu zřizovány i na vysokých školách neuniverzitního typu. Užití „univerzitní nemocnice“ nebo „univerzitního pracoviště“ zde bude věcně nepřípustné, musí být přitom s ohledem na nutné praxe a požadavky vysokoškolské kvalifikace zdravotních sester také systémově řešeno a zapracováno do kontextu vzdělávání a výzkumu v této oblasti na vysokých školách, jejich lékařských fakultách, ale i mimo ně.

Práce ministerstva zdravotnictví na věcném záměru zákona o univerzitních nemocnicích nebyla nijak koordinována s MŠMT, kde se dnes pracuje na celkové koncepci reformy vysokých škol i reformních kroků ve financování výzkumu. Dořešit je třeba i problematiku financování v návaznosti na způsob financování veřejných vysokých škol, systém fondů, nakládání s projektovými prostředky, atd.

Z řady konkrétních vyjádření ministra Julínka lze vycítit, že privatizace je účelem navrhovaných změn a že formální zdůvodnění, které je předkládáno ve věcném záměru zákona, je z tohoto hlediska jen sekundární. O zkvalitnění podmínek pro lékařský výzkum napojený na akademické prostředí ministrovi nepochybně také nejde, o čemž svědčí například způsob, kterým se mu podařilo zlikvidovat původní koncepci Mezinárodního centra klinického výzkumu a peníze vládou přidělené na projekt spolupráce s americkou Mayovou klinikou změnit jak co do výše, tak co do jejich určení. Podobné rysy vykazují i manipulace s brněnskou Úrazovou nemocnicí, kde ministr ani na přímý dotaz, na který mu zákon ukládá povinnost odpovědět, není schopen žádné věcné důvody reorganizací nebo rušení sdělit.

Nesouhlas vysokých škol se stávající koncepcí zřízení univerzitních nemocnic jako akciových společností není nesouhlasem motivovaným politicky, ale věcně. Pokud by se ministerstvu zdravotnictví podařilo stávající koncept prosadit, výrazně tím zhorší fungování největších univerzit v zemi i podmínky pro vzdělávání lékařů, které se na nich odehrává. Výhrady univerzit by vláda měla vzít vážně – nejedná se zde jen o to, jestli ministrovi zdravotnictví projdou jeho privatizační záměry, ale také o to, jak budou v budoucnu schopny kompetenčně i ekonomicky fungovat naše nejvýznamnější vysoké školy.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

m&m napsal(a):

Heslo ODS zůstává od počátku 90. let stejné: "Když se kácí les, létají třísky (a vznikají tunely)".

Je tady někdo, kdo věří, že existuje jiný cíl toho všeho, než privatizace?
02. 03. 2008 | 15:27

Zacheus napsal(a):

Problém je pane senátore možná v tom, jestli na této věcné úrovni je ještě vůbec ochoten diskutovat a též alespoň některé Vaše závěry akceptovat i pan ministr zdravotnictví se svým tiskovým mluvčím.
02. 03. 2008 | 15:30

m&m napsal(a):

Živě si představuji, jak např. takový Julínek nebo Langer ve SVÉ nemocnici formálně vlastněné bílými koňmi, uděluje na slavnostním obřadu v taláru diplomy "SVÝM" absolventům medicíny.

Nejefektivnější medicínsko-vzdělávací systém všech dob už je na dosah. Těšíte se?
02. 03. 2008 | 15:32

Jan Urban napsal(a):

Zatím nejlepěí věcná analýza záměru ministerstva kdekoliv veřejně k mání. Hned s ní do nějakého deníku! Blahopřeji!
02. 03. 2008 | 15:39

Papík z Brna napsal(a):

Pan Zlatuška je již i v Brně profláknutý politik. Založil si " nezávislé" volební sdružení a hup - po volbách se spojil s levičáky ) a za korýtka ke všemu ochotnými lidovci). Je to bezcharakterní politický grázlík a myslím, že i brňáci ho již nikam nezvolí.V senátu skončí, rektorem již byl. ale kamarádi mu něco najdou. Škoda, že nevyhrál "světoznámý " profesor z Michiganu, možná by mu za hlas dal své místo v dozorčí radě ČSOB:
02. 03. 2008 | 16:15

marie napsal(a):

Je to výborné, ale když jsem viděla dnes v Otázkách VM ministra Julínka, jak reagoval na námitky koaliční poslankyně Šojdrové a hlavně rektora UK Hampla, tak mám pocit, že stejně pojede po své lajně dál a dál - dokud ho někdo někam nevyhodí. A to při sebejistotě pemiéra (taktéž dnešní OVM) stěží hrozí. Bohužel.
02. 03. 2008 | 16:20

Karel Vomacka napsal(a):

Nevim, nevim, ale bude to asi tvrdy boj. Dotycny ministr se proste mysli, ze jsou 90. leta a temer vse mu projde. P. Zlatusko mate sanci ukazat, ze casy se zmenily! Hodne stesti :-)
02. 03. 2008 | 16:23

Mráz napsal(a):

Národ volil, jak volil. Zřejmě musí padnout tzv. na hubu, aby se probudil. Nelze nadávat jen v hospodách, ale je třeba chodit k volbám, aby Julínkové a jemu podobní už neničili naše zdravotnictví. Je třeba si uvědomit, že ODS a KSČ voliči k volbám chodí, ti jsou organizovaní a bohužel ta slušná střední vrstva zatím jen remcá.
02. 03. 2008 | 16:40

Student z BRNA napsal(a):

Tak Zlatušku prosím už nevolte. Místo toho aby cokoliv dělal, tak je vždy proti velkým.

A je zajímavé, že mu stále vychází.

Kritizoval ODS za hospodaření v Brně. Teď tam sám spoluvládne a šup....... je v několika radách. Určitě to ve spolčnosti Výstavy a veletrhy Brno děla zadarmo.
02. 03. 2008 | 17:12

Alenka napsal(a):

Zlatuška v Brně nekritizoval hospodaření ODS, ale korupci. Bratr náměstka jihomoravského hejtmana Venclíka ho za to žaloval, ale soud dal Zlatuškovi zapravdu, že korupční kauzu kritizoval oprávněně.
02. 03. 2008 | 17:25

Dezidér napsal(a):

to Mráz:
bohužel máte pravdu - je třeba u voleb volit, jiné, než jenom ty profkáknuté gaunery a ne vždy naletět na sliby 1000 k důchodu apod.
02. 03. 2008 | 17:26

Ivan napsal(a):

Pan ministr Julínek je zvláštní osoba, je posedlá vizí, že musí něco dokázat. Dnes se předvedl úžasně, choval se v televizi neslušně a účelově dokonce neslušně k ženám. Rád bych pana ministra upozornil na dvě podstatné věci. Za prvé jedno nám již předvedl. A je to nejen z pohledu pacientů, ale i z pohledu věcné realizace. Což prokázalo nemožné vysvětlování pana náměstka i velmi chytrého mluvčího. Jednoduše řečeno ušito horkou jehlou a ohřátou nad táborovou vatrou. Co chystá dál opět nedořešeno, ale i věcné věci ve svém opojení není ochoten vnímat. Dnes to dokázal. Pokud se týká fakultních nemocnic, schází pokora, ale bezhlavých útoků, za ´čelem splnění svého cíle bylo příliš. Vedlo to až k samomluvě, možná proto boj za omezení patřičných léčeben, pana ministra. Ano souhlasím s Vaším článkem.
02. 03. 2008 | 17:28

Kamil napsal(a):

Pan Zlatuška si prostě myslí, že všechno je všech. Ekonomiku a s ní spojená jasná pravidla hospodaření umí pochopit jen ve své vlastní domácnosti. Ono, když je něco státní a mám nad tím rozhodovací právo, tak to už nám předvedl doktor Ráth. Myslím si, žeČSSD za 8 let u moci mohla se zdravotnictvím něco udělat. Když je to tak jednoduché, zaplatit dluhy vzniklé nezodpovědným hospodařením ze státního rozpočtu, však z mého to nejde. Proč by měli profesoři z fakultních nemocnic souhlasit s převodem na akciovky, když by ztratili svou volnost. Se státním úředníkem se vždy lépe domluví, než s managementem, který po něm bude vyžadovat výkon odpovídající jeho ohodnocení. Myslím si, že Vaše články jsou psány tendenčně, a proto ztrácí vypovídající hodnotu. Hezký den.
02. 03. 2008 | 17:50

Martin napsal(a):

Dotaz k Brnakum co utoci na pana Zlatusku, chcete presneji rici, ze vam vadi, ze se dostal ke korytu nekdo jiny nez vasi favoriti ? Mimochodem konkretnich vytek co presne pan Zlatuska dela spatne je promile.
02. 03. 2008 | 17:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem urážlivý příspěvek, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících (urážlivé komolení jména, přirovnávání politické strany ke zločinecké organizaci postavené norimberským procesem mimo zákon).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
02. 03. 2008 | 18:08

Student z BRNA napsal(a):

Alenko,

takže Zlatuška nebere žádné peníze z městských společností?
02. 03. 2008 | 19:12

Moravák napsal(a):

Pane Zl. jméno Julínek jak víte, u nás v Brně se skloňuje ve všech pádech s různými přídomky. Tak jako po některých ministrech v minulosti ani neštěkl pes, tento pan ministr se zapíše do paměti slušných občanů jako hrobař českého zdravotnictví a to nejen pro zavedené poplatky, ale hlavně pro údajně zklalitnění lékařské péče. Lékaři, mladí lidé a zdraví lidé LP nepotřebují a doufám, že jich je více. Pan ministr si své statistiky, dostatečně zkreslené, bude moci vyhodnocovat ještě dlouho po té, než ho , jako zvláště nebezpečného jedince, z vlády odsunou do minulosti. Děkuji svému lékaři, že mě věnuje -lO min. svého času za 30 Kč, zadarmo to bylo 9 minut. Pro porovnání, beru 65 Kč/hod.
P. senátore, zkuste s p. Julínkem vést věcný dialog a podělte se s námi.
02. 03. 2008 | 19:19

jirizlatuska napsal(a):

Moravákovi - snažil jsem se o vylíčení věcných problémů, nešlo mi ani tak moc o způsob jednání ministra Julínka (ilustraci toho jsem ostatně uváděl v diskusi k blogu http://blog.aktualne.centru..., je to příspěvek s časem 13.02.2008 23:13:29 - Kamil se zde může dočíst, kdo si myslí, že všechno je všech). Konstatuji, že pozornost by tomu měla věnovat _vláda_ mimo jiné proto, že o schopnosti ministra Julínka opírat se o fakta nemám důvod mít názor příliš pozitivní.

Ve věci rušení Úrazové nemocnice jsem ho podle zákona o jednacím řádu Senátu požádal o zodpovězení zcela konkrétních otázek o podkladech pro toto rozhodnutí resp. o konkrétních výrocích ministerstva kolem toho. Odpověď byla zhruba ve smyslu "vše je na webových stránkách", "otázky jsou příliš detailní" a "zeptejte se primátora" - na webu nebylo nic, samozřejmě záleží na detailech, máme-li vyloučit svévolné a zlovolné jednání, a primátorovo líčení ústních jednání se samozřejmě od líčení ministrova liší (a je mi upřímně řečeno jedno, co si kdo vykládá ústně - chtěl bych to vidět napsané a podpesané jako záznam jednání, nikoli poslouchat ústní vzpomínky zúčastněných na ně). Resumé: Ministr buď ignoruje zákon, nebo pro svá rozhodnutí důvody nemá.

Věcné problémy, které popisuji kolem záměru zákona, ministr zcela jistě dostal v připomínkách od reprezentace vysokých škol. Že o nich nechce mluvit, jak bylo vidět například dnes v OVM, je ovšem věc jiná.

U poplatků bych věcně kritizoval zejména to, že jejich výběr je zákonem vyřešen hodně nesmyslně - zejména že lidé, kteří překročí limit, musí úvěrovat zdravotní pojišťovny, což je zcela na hlavu. Bylo by přitom bývalo stačilo, aby pojišťovny poplatky zálohově proplácely lékařům a jednou za čtvrt roku poslaly účet svým pojištěncům k bezhotovostnímu proplacení. Ale to je jiné téma. Stále je navíc možné, že Ústavní soud zdravotnické části novely zákona o stabilizaci veřejných financí zruší kvůli způsobu, kterým byly (nebo spíše nebyly) v Parlamentu projednány.
02. 03. 2008 | 19:52

Martin napsal(a):

Pane Zlatusko, jste si jist ze US bude jeste projednavat zpusob prijeti ? Mel jsem dojem ze toto sice zkritizoval ale za duvod ke zruseni to nepovazoval. Ale mohu se mylit.
02. 03. 2008 | 20:22

jirizlatuska napsal(a):

Martinovi - je to rozdělené a zatím se projednával zákon jako celek plus daňová část, zbytek ještě čeká. Výrok kolem procedury jistou flexibilitu do budoucna umožňuje (pochopil jsem ho tak, že většina měla zájem najít způsob, jak daňovou část po začátku roku už neměnit). Podle toho, jak jsem pochopil naši právní zástupkyni (pod tou žalobou na proceduru jsem také podepsán), projednávána tato část ještě bude.

Mohu se ale v tomto mýlit (můj první dojem byl shodný s Vaším, ale z toho, že naše část žaloby ještě projednávána bude, soudím, že to ještě ve hře bude.)
02. 03. 2008 | 20:31

prirodovedec napsal(a):

Doporucoval bych neresit pana profesora, kdyz uvadi fakta. Pokud tak nekdo cini, jedna se o klasicke odvadeni pozornosti.

Nepochybuji, ze v budoucnosti bude mnoho prilezitosti na ruzne nazory pana profesora utocit, jiste nam da rad prilezitost, jako rozeny diskuter (napr. jiste se vyjadri k pripravovane konfliktni VS reforme pro nektere predstavujici prime pokracovani akce "nemocnice"). ted doporucuji venovat se nastolenemu problemu.

Problem je odborny, ale je dle mne je resen zcela diletantsky, ideologicky, klasickou metodou "porucime vetru desti". Pro Jana Urbana a dalsi zajemce doporucuji zcela jasne a i dosti odborne stanovisko Ceske konference rektoru (publikovano drive nez tento text):

http://crc.muni.cz/resoluti...

Presneji:

http://crc.muni.cz/pdf/reso...

Kde je neco podobneho od tech v novinach intervievanych dvacetiletych reformatorek vedenych namestky, mluvcim a ministrem (kdyz vynechame nekolik motivatoru z potencialnich zdravotnich imperii - viz severni Morava)? Pry jsou to odbornici a chteji klid na praci. Na mne spise pusobi jako zombie svazaci, kteri byli omylem znovuoziveni a mezitim "zmodrali" (coz je ke skode ODS ne jeji kritika). Tady nejde o pravici a levici, tady jde o ten nejlepsi odkaz padesatych let v duchu akce "Mladi ridi Brno" (uz zase). Otazkou je, kdo je reinkarnaci Otty Slinga? Nikdy bych neveril, ze s necim takovym prijde tzv. pravicovy ministr.

Rad bych se pana Urbana jako novinare zeptal, proc se dnesni novinari vcetne jeho zrejme BOJI takova stanoviska jako CKR zverejnovat? Domnivam se, ze tato tematika je dnes pro nas podstatnejsi nez "slavne Kosovo". Novinari, kteri dle mne neplni sve poslani "hlidacich psu demokracie", zadnymi novinari nejsou (viz M.Z. co jsou) a stavaji se zoldaky tech co plati.

Je dle mne nezbytne nutne, aby byl postup tohoto ministra zdokumentovan pro pripadne budouci zaloby (viz precedens Souckova) a aby to ministr a jeho tym vedeli. Protoze, kdyz se ministr libovolne barvy neboji, mrha cizimi zivoty neskutecnym zpusobem, at je jeho barva jakakoliv. Cili jen je nechte, at se boji :).

Je neuveritelne, ze diky urazovce a fakultni nemocnici vzdava koalice zcela zretelne regionalni i senatni volby v Brne. Nyni se k tomu pridava Praha a Olomouc. Dalsi lekarske zarizeni napojena na VS, zatim nediskutovana, jsou i v Ostrave, Plzni a Hradci. Gratuluji moudrym vladnim veleduchum. Jen houst toho diletantstvi. Myslel jsem si, ze po extempore tech nekterych minulych to uz nejde. Ale Vy dokazujete, ze to dokazete ...

Navod co s tim je jednoduchy. Na VS mezi studenty se uz povida, ze pan premier sdelil panu ministrovi skolstvi a ten zase namestku, ze at reformuji, ale jedine co nesmi nastat je "studenti v ulicich".

Ja bych to pane senatore videl jako primy navod z nejvyssich mist, jak dale ma Masarykova universita a dalsi VS postupovat. Koneckoncu se blizi 1.duben (to uz pry studenti po petici denbezmenz nebudou jist v menzach) a Majales. Chce to nekolik rozezlenych mediku, peknou www petici, a pak velkou studentskou zabavu a bude vymalovano. Postizene VS a studenti, mate me i oborem dane sympatie.
02. 03. 2008 | 20:31

Pepik napsal(a):

Julinek je monstrum.
02. 03. 2008 | 20:32

Ikena napsal(a):

Ve zdravotnictví je problémů požehnaně.
Shodneme se, že např. nemocniční poplatky za novorozence v inkubátorech nebo za umírající seniory, kteří nemají příbuzné, jsou velmi diskutabilní a veřejnost je hodnotí dost záporně. A po 3 měsících se vzapamatovali Zelení a i Lidovci a začínají otevřeně hovořit o změnách. Před volbami to bude žhavé téma. Navíc prodej skladů-zámků lze hodnotit jako totální selhání nebo těžký tunel. Před zahájením privatizace nemocnic, by si měl ministr učinit ve svém resortu pořádek. Začíná být zřejmé, že duo Julínek-Cikrt začne být pro ODS jasnou hrozbou, neboť to co předvádí zejména mluvčí ministra je doslova k pláči, někdy i urážkou svéprávných občanů. Nabízí se otázka, bude mít premiér odvahu učinit na tomto ministerstvu změnu, nebo se zaměří na sbírání laciných bodů typu medaile pro Mašíny. Tato medaile spolehlivě odvede pozornost od ožehavých témat, neboť KSČM, se bude chtít ukázat před svými voliči jako bojovná parta.
Takže bude mít premier odvahu na tento krok? V zásadě vždy vyhrával nějakým podivným spletencem, ale teď by měl ukázat, zda-li je schopen do něčeho říznout.
Osobně se domnívám, že do ničeho nebude rejpat.
02. 03. 2008 | 20:33

alena-m napsal(a):

Tyto prevody a dalsi velke zasahy do chodu a zrizeni nemocnic by se meli odehravat
po siroke odborne diskuzi atd
02. 03. 2008 | 20:37

Trochej napsal(a):

Vazeny pane Zlatuska,o pravnich korelacich ktere by vznikly skoro nic nevim takze Vam budu verit ze je to tak jak pisete,ale nezda se mi uplne zavrzenihodny napad ze by to mohly vyt obchodni spolecnosti kdyz by se svuj zisk museli pouzivat jen tak jak by bylo ve smlove dane.A kdyby tam bylo,ze by za tento zisk bylo mozno zvat ruzne svetove kapacity,ktere by mohli prednaset na nasich vysokych skolach,bylo by to prinosne jak pro zdravotnictvi tak pro fakultni nemocnice,tak pro vysoke skoly.Za platy ktere vyplaci ceske skolstvi se nam asi nikoho pozvat nepodari a kdyz se rozhlednete po svetovych univerzitach videl by jste ze je pomerne bezne ze si takove hostujici profesory zvou.A cim slavnejsi jmena se jim podari dostat na prislusne skoly tim vetsi maji renome a znalosti jejich zaci.Preji Vam hezky den a vsem lidem v Ceske republice mene ideologickych vylevu a vice selskeho rozumu
02. 03. 2008 | 21:41

prirodovedec napsal(a):

Trochej: Ano, Vas prispevek vystihuje podstatu. Na jedne strane nazor profesora Zlatusky, obsahujici argumenty a fakta. Dale obsahle stanovisko shromazdeni vsech ceskych rektoru (viz muj odkaz vyse).

Na druhe strane je neco na urovni Vasich citaci: "ze by to mohly byt ...kdyz by svuj zisk ... jak by bylo ve smlouve ... A kdyby tam bylo,ze by ...ktere by mohly ... bylo by to prinosne ...".

Selektivni citace Vasich slov neni Vasi kritikou, ale pouziti Vami doporucovaneho selskeho rozumu. Sedlak by prostredi tolika podminenych vyjadreni neveril a tvrde by se zeptal:

A proc uz to tak neni napsane? Proc se to taji? To neni idelogicky pozadavek, ale zcela racionalni pozadavek na profesionalitu.

Jak pisete, kdybyste se rozhledl po zahranicnich VS (toto adresovat prof.Z. povazuji za lehce usmevne :) ), videl byste, kolik profesionalni pece bylo ruznym transformacim venovano, a to ne vsechny lze povazovat za uspesne. A u nas se hraje tradicni ruleta realizovana dvacetiletymi specialistkami a tricetiletymi specialisty, ktere/kteri vystudovaly/i v zahranici ekonomiku se zamerenim na zdravotnictvi.

Radeji bych byl, kdyby to byli absolventi napr. jaderne fyziky (Ti se uci, co delat, aby Temelin nebouchnul :) a byla by nadeje, ze jim nebouchne zdravotnictvi).
02. 03. 2008 | 21:58

Šklíba napsal(a):

Trocheji, to mi připomíná ptáka ibise, který se živí vlastním trusem. Z čeho ty akciovky udělají ten zisk? Zaplatí jim pojišťovny víc, než jsou jejich náklady? Proč to neudělají dnes? Nebo z poplatků (jiné nemocnice je dají na platy, ale univerzitní si za ně pozvou hostující profesory)? Špičková péče není zisková nikde na světě.
02. 03. 2008 | 22:00

Trochej napsal(a):

to prirodni vedec ziji dost dlouho v zahranici a pohybuji se i po Vs z toho duvodu si muzu dovolit neco takoveho napsat a bohuzel pokud budou lide jako vy stale hajit cesky provincialismus a zaostavani za rychle bezicim svetem,ktere uz dnes je znat osud ceske republiky ma jediny konec a to konec provincni.Ale moje uvaha nebyla rada,byl to jen namet k zamysleni jestli je nutno okamzite odmitat neco jen proto ze to nezname.
02. 03. 2008 | 22:07

Trochej napsal(a):

to skliba:vysoke skoly tvori zisk tim ze spolupracuji na vyzkumnych ukolech ktere jim zadavaji velke korporace,tim je zajisteno i spojeni zaku s praxi-ale to uz je tak stara vec ze je snad skoda o tom tady psat
02. 03. 2008 | 22:12

Trochej napsal(a):

v nekterych zemich je to i skolne,ale to neni podle me v CR zatim pruchodne.asi jeste chvili bude trvat nez zjistime ze investice do vzdelani je ta nejrychleji vratna,presto ze u voleb kazde 4 roky snad vsechny strany tohle tvrdi
02. 03. 2008 | 22:15

Karel napsal(a):

Nepochybuji o tom, že ministr Julínek zastupuje skupinu, která se chce zmocnit majetku fakultních nemocnic. Ve fázi přípravy to vypadá jako privatizace, po realizaci bychom uviděli tunel. A spolu s privatizací zdravotních pojišťoven chce získat dva nekontrolovatelné kohouty pro pouštění žilou veřejnému zdravotnímu pojištění. Je to v podstatě "privatizace" finančních výstupů z veřejného zdravotního pojištění.- O náklady na pojistné a na jeho výběr se podělí občané, firmy a stát. A o vybrané pojistné se podělí vlastníci pojišťoven, majoritní vlastníci universitních nemocnic a něco zbyde i na zdravotní péči.

Z pohledu pacienta mne děsí nejen zdražení a často i přímo nedostupnost pojištění a zdravotní péče ale i to, jak nedostupnými by se staly údaje o poskytované zdravotní péči pacientovi pod záminkou obchodního tajemství.
02. 03. 2008 | 22:24

prirodovedec napsal(a):

Trochej: Verim samozrejme, ze jste v zahranici oducil vice semestru nez ja. Nenalepkujte ale bez toho, ze byste o napsanem premyslel. Kde vidite to hajeni provincionalismu?

Jsem rad, ze mi cesti i zahranicni diplomanti pusobi uspesne doma i v zahranici. A i diky tomu se domnivam, ze vim v KONKRETNI rovine o rade systemu VS a jejich zmen pomerne dost. A proto se zde vyjadruji tak rezolutne, mozna prekvapive pro Ty, kteri mne zdaji jako spise relativizujiciho z jinych blogu.

Zaostavani za svetem ve svem oboru zatim nepocituji, dokud mi ovsem diletanti nezpitvori podminky natolik, ze se zase vydam do sveta. Nechci, abych prozil zkusenost svych rodicu sice v mekcim, ale podobne devastujicim gardu.

Opakuji, ze zadam profesionalitu po tech nahore na co nejvyssi urovni, ekvivalentni nejlepsi ZAHRANICNI, protoze takova je zadana i v mem oboru po nas v nasi provincii. Alespon zadam usili o tuto profesionalitu.

Diskutujete ted problem, na ktery reaguji rozezlene, protoze je to ZATIM typicky priklad diletantskeho pristupu (zdokumentovano vyse rektory a prof.Z.). Avizuje se transformace a neni na stole co z toho bude a jak se bude psotupovat. Budi to samozrejme podezreni sabotaze, male domu nebo diletanstvi (davne) minulosti.

Pokud jste v zahranici delsi dobu, mel byste byt spise na strane nas, kteri chteji profesionalitu od politiku. Nebo ne? Staci Vam dobre umysly a spravne namalovana fasada politicke strany? Opakuji, tady nejde ve sve podstate o spor vlada/opozice, ale ve skutecnosti o neochotu prohnanych diletantu pracovat profesionalne (dosavadni dojem, ktery si rad opravim a odvolam, ale zatim hrozi prodleni).

Vim detaily o jednani kolem nemocnic mezi ministrem a rektory, ministerstvem a nemocnicemi a mohu Vam rici, ze v podstate jste krok od toho, abyste podporoval typicke nomenklaturni manyry. To opravdu chcete?

Potkal jsem na VS radu krajanu a vetsiny jsem si vazil pro nepredpojatost a premyslivost. Moc mi jejich vzor pomohl k mym dnesnim analytickym postojum. Zkuste prosim podrobneji projit zdroje a podporit racionalni. Mozna tim dosahnete toho, po cem volate.
02. 03. 2008 | 22:30

prirodovedec napsal(a):

Trochej: Tesim se, ze se v budoucnosti zapojite do pokracovani nasich jiz pulroku probihajicich diskusi k VS v CR.

Pokud Vas to zajima a chcete nam pomoci, obhlednete i blogy s minulymi clanky a diskusemi (Kohout, Munich, Horejsi, Paces, Zlatuska, Havel, Holub, Kukal, ...). Vetsina z nas se zde jiz zna a casto navazujeme na predchozi diskuse.
02. 03. 2008 | 22:35

car komančov OO8 napsal(a):

tu se kradou i nemocnice ,,,poví mi někdo kde,,,a jaka je v sočasne době fronta nebo je na to pořadnik,,,Ja se pujdu za někoho postavit ,,aspon do fronty ,,,a hlavně mě zajima jak to provede,,jestli přijede kaprfild,,,a bude přímy přenos,,,a jestli to bude ,,a kdo ho bude komentovat v radiu,,všichni nemají čas se divat,,jak zmizí několik nemocnic najednou,,To bude potom prace pro senzibily ,,,abudou se dotovat ,,kurzy na senzibila ,,taky by si nějaky udělal,,evropska unie dava dotace ,,na vzdělaní a nebo sem přijdou peníze s nějake nadace.A nebylo by lepži si kopit nějaky moderní stroj ke stavbě tunelu a mostu,,přemostěny tunel,,to by byla nadhera.to mi připada jako od pana peheho,,,Ukradli mi revoluci.Kež by šlo ukract všechny revoluce..to by se uš v demokratickych,statech nemělo nikdy stat.To by jsme měli udělat novy svatek,jako je pochovaní basy,,,phřbili jsme revoluce,,To asi musime zěnit ustavu aby byla v souladu s listinou prav a svobod člověka to je mit na vyběr. Uš nikdy natlakove pravo,to je zneužívani listiny prav a svobod.doufam že se to stalo na posled kněčemu to bylo dobre přece jemom.,,,,,,Z
02. 03. 2008 | 22:48

Trochej napsal(a):

Nemuzu radit do Cech jak nejlepe ridit vedu a vyzkum ve zdravotnictvi,to je nevkusne od cloveka ktery nezakousi denni realitu v dane zemi,ma prvni poznamka byla jen pouze o tom,ze clovek nema odmitat reseni jen proto ze jsou z druhe strany politickeho spektra,ze veda by mela byt porad onim ostrovem svobody kde se uvazuje otevrene a je odtrzena od mafianskych zpusobu korupce a ideologie.Statni system rizeni vedy a vyzkumu se mi zda mene pruznejsi a to je vse co jsem tim myslel.Privezt do Cech lidi co neco znamenaji v danem oboru by byl impuls ktery nastartuje vyssi kvalitu.Ale pokud si lide mysli ze to dokaze stat a i to tak bude neni v tom zadny problem v tomhle pripade neni dulezite jak se k vysledku dopracujeme.Jen zkusenost z minula mi dovoluje o tom pochybovat
02. 03. 2008 | 22:52

Trochej napsal(a):

to prirodni vedec:vase pozvani rad prijimam
02. 03. 2008 | 22:55

Martin napsal(a):

Trocheji, statni system rizeni neni az tak spatna vec. Jde o to jak ten stat danou vec ridi. Neni vubec zvlastni, ze ve veci inovaci, rozvoje novych ved atd. vedou prim zeme jako Svedskoa Finsko, ktere "rizeni" si predstavuji jako velke investice do vzdelani a podporu novych technologii. Konec koncu i Irsko jde touto cestou, jeho hospodarsky uspech je zalozen na tom, ze stat vsadil pred casem na modernizaci a mimo jine formou pobidek lakal nejmodernejsi IT ci farmaceuticke firmy.
02. 03. 2008 | 22:56

Karel Vomacka napsal(a):

Osobne vidim jen dve moznosti jak se vyhnout novemu modremu tunelu: Bud to zarazi sama ODS (nepravdepodobne) anebo to skonci nejakymi studentskymi akcemi (bohuzel take nepravdepodobne),

Takze se nam blizi jihoamericky scenar s rovnou dani a nemocnicemi jen pro bohate. Skvele!
02. 03. 2008 | 22:57

prirodovedec napsal(a):

Trochej: Jsme rad, ze prijimate. Kdyz ctu Vase nazory, nemyslim si, ze se tolik lisime ve svych cilech. Oba chceme uspech vzdelani v CR.

Vy kladete duraz na zmenu a dobre umysly na zaklade zahranicnich zkusenosti.

Ja kladu duraz na profesionalitu provedeni jakekoliv myslenky, protoze si srovnavam zdejsi podminky se zahranicnimi.

Jeste upozornuji, ze VS jsou (zatim) tzv. verejnopravni instituce. Fakultni nemocnice (univerzitni jako pojem neexistuji) jsou hybrid rizeny ministerstvem zdravotnictvi a vlivem VS, coz se chce resit.

Zni to logicky, jenze provedeni budi podezreni a u nekterych vztek (viz kolegove lekari, kteri napr. prisli zpet z USA, protoze uverili, ze zde pomohou a ze situace se za posledni roky (granty, platy, pdominky pro vyzkum) zlepsila). Nesnasim mrhani talenty, asi tusite proc.
02. 03. 2008 | 23:03

alena-m napsal(a):

Meli byste tedy predevsim udelat diskuzi k tematu celkova reforma a nova koncepce zdravotnictvi v CR.To je tedy vecna pomoc ze strany akademicke obce a dalsich apod./-osobne se mi stav zdravot.v CR nelibi tak i zakony, neflex. a zastaraly system vzdelavani celkove zdravot.personalu a dalsi, osobne mam spoustu starosti s tim sepsat a podat stiznosti+ vecne zamery k jejich reseni,je to velice slozity problem a preju si pro jen jeho brzke doreseni!/
02. 03. 2008 | 23:05

Trochej napsal(a):

To Martin:nezpochybnuji ze je to v moci statu,ale za 18 let v tomto smeru bylo ucineno tolik slibu a tak malo cinu ze pochybuji ze politicke reprezentace by to nekdy v budoucnu mohli myslet vazne a tak protoze Ceska veda nezije v Irsku ani Finsku bude se muset snazit nalezt jine cesty do 21 stoleti
02. 03. 2008 | 23:12

Ivan Sommer napsal(a):

Co se týče poplatků ve zdravotnictví, z drobné poznámky premiéra Topolánka na jedné tiskové konferenci vyplynulo, že se modelovaly na vzorku 1000 lidí, což je při populaci 10 000 000 vzorek bagatelní. Ptát se potom ministra Julínka na analýzy, jak se i pokoušela ptát Jílková mluvčího Cikrta v pořadu ČT1 Máte slovo, je zcela bezpředmětné. Nedovíte se nic, nejvýše tak že za komunismu nebyl toaletní papír a pod. Přitom ministr Julínek mohl využít evidence pojišťoven, u VZP jsou miliony lidí.Přibližně tak postupoval kdysi Rath.

Senátor J.Zlatuška je organizačně zdatný politik. Rozhodně jako bývalý rektor by byl mnohem lepším ministrem školství než Ondřej Liška za SZ (též z Brna), jehož jmenování mi připadá jako nepovedená fraška. Nemá ovšem smysl projednávat senátora, ale jím přednesené problémy.
02. 03. 2008 | 23:14

car komančov OO8 napsal(a):

Ja nevim,, ja nevim jak to tetˇkom chodi ale armada je profesionalní a taky nevim jak jeto v inych armadach akorat o jedne jsem četl někde že měli sluhy,...Tak to vam teda povim naše taky měla sluhy,,,Jak jsem opsluhoval apsiky ,,,ale ne jejich krale,,,,To tak bylo chodili do jidelny a jediny stul ktery zustal neuklizeny ,,byl těch slavnych apsiku,,až jednou přišly jakesi zalohy a neuklidili jim to panove si chtěli sednout k jinemu stolu oni je tam ale nepustili,,ja už nevim ani co jim řekli,,oni na ně čuměli jak puci na nove hokejky,,,ja se zasmal,,a takovi to byli hrdinove naši jakesi tej vlasti.,,,,kdyby to neviděl ani by tomu nevěřil....ne vim kde byl na vojně pan zlatuška,,,ani nevim jestli to taky nahodou nedělal,,,ja byl uš v zaloze,,,,,, profesionalni chovani asi tu pořad schazí,,,,,,,,Z
02. 03. 2008 | 23:14

Martin napsal(a):

Trocheji, u nas je problem, ze stale se o vzdelani mluvi, mluvi, mluvi, mluvi a mluvi. Realna podpora napriklad meritelna investicemi HDP neni. Soukromy sektor to ale nevyresi. Jako priklad bych dal ackoliv to veda neni dokonce jde o nizsi uroven vzdelani a stejne to nefunguje. Tim je ucnovske skolstvi, vsechny firmy narikaji na nedostatek dobre vyucenych pracovniku, stezuji si ze je cim dal tim mene ucnu a co udelaji ? Zadaji o zvyseni prilivu zahranicnich pracovniku, misto aby napriklad se nekolik firem spojilo a zalozilo sve vlastni soukrome skoly a zaroven vedly kampan mezi rodici, ze opravdu neni nutno kazdeho cpat na gymnazium.
02. 03. 2008 | 23:18

Trochej napsal(a):

to prirodovedec:moc dobre vim o cem mluvite-o dalsim exodu lidi kteri z ceske republiky odesli kvuli podminkam k praci ci mzdam-stale je potkavam a jsou ochotni brat i praci na kterou nebyli vyskoleni,takove mrhani penezi pokud studium financuje stat je absolutne bezprecedentni-a to je mi na cele situaci lito
02. 03. 2008 | 23:18

jirizlatuska napsal(a):

Trochejovi: Problém nespočívá v řízení nebo neřízení státem - pokud nedojde k privatizaci, bude rozhodující většinu členů představenstva jmenovat stát, což je jeden z problémů, na který upozorňuji.

O dobrých úmyslech na základě zahraničních zkušeností silně pochybuji. Soudím, že bod věcného záměru, který vysvětluje, proč předkladatelé zvolili zrovna formu obchodní společnosti, je dostatečně výmluvný (a k žádným analýzám založených na srovnání s fungujícími modely v zahraničí neodkazuje):

"17) Při volbě právní formy univerzitní nemocnice byla zvolena forma akciové společnosti, tj. obchodní společnosti, jejíž založení je státu umožněno zákonem č. 219/2000 Sb. Při přípravě věcného záměru zákona bylo zvažováno i vytvoření právnické osoby sui generis nebo zájmového sdružení právnických osob ve smyslu § 20f a násl. občanského zákoníku. Avšak jak z pohledu požadavků na vlastnickou strukturu, tak z hlediska řízení neposkytují méně obvyklé, příp. nové formy právnických osob jistotu dosažení cílů, které jsou tímto věcným záměrem sledovány. Volba formy akciové společnosti je spojena s těmito výhodami:
- využití existující a osvědčené formy právnické osoby podrobně upravené v obchodním zákoníku,
- standardní řízení představenstvem,
- kontrolní mechanismy upravené v obchodním zákoníku (dozorčí rada a společníci prostřednictvím valné hromady),
- z hlediska potřeb specifik univerzitní nemocnice nebude okruh odchylek od obchodního zákoníku rozsáhlý."
02. 03. 2008 | 23:20

Trochej napsal(a):

To Martin:myslim si ze opak je pravdou ze jedine soukromy sektor stimulovany statem ve forme danovych odpoctu muze tuto situaci vyresit,protoze nebude zavisly na prioritach pristi vlady,tedy za predpokladu ze pristi vlada nebude chtit zasahovat do tak strategickych veci jako jsou stimulacni danove odpocty pro skolstvi,ale asi by tohle byl jen jeden pilir z mnoha na kterych by novy system skolstvi musel stat.Zaroven se timto omlouvam,protoze ucnovskemu skolstvi nerozumim i kdyz tusim ze resi stejne velke ukoly jako skoly vysoke jen jsou jineho druhu.
02. 03. 2008 | 23:28

alena-m napsal(a):

Nutno podotkonout ze zahranicni modely nejsou samospasou a vubec se podle nich nelze zcela ridit a jen je slepe opsat tak nejak se zacina ukazovat,ze je potreba celkova obnova systemu i v zahranici spousty lidi si v zahranici na soukrome systemy stezuje a zda se ze lidove receno selhavaji a mohou nas privest do problemu! Bohuzel
02. 03. 2008 | 23:31

Trochej napsal(a):

to Jiri Zlatuska:Kde spatrujete nejvetsi riziko?Nejde tohle riziko nejakym zpusobem potlacit?Je spatne ze univerzitni nemocnice by mohli tvorit zisk,ktery by mohl byt ucelne vyuzit pro zlepseni kvality?Bude vysledek po reforme pokud k ni dojde horsi,lepsi nebo stejny,jde to kvantifikovat?Jak je mozne ze zakladni argument vzdy je ze nektere obory nejsou vydelecne?Prece ve finale je nekdo zaplati,takze musi jit penize jen z jine kapitoly.Vim ze je to spoustu otazek a treba jen dnes neexistuji presne odpovedi,ale za zamysleni treba stoji
02. 03. 2008 | 23:37

Trochej napsal(a):

to Alena:moc selhavajicich vysokych soukromych skol jsem v zahranici nevidel,tedy vlastne ani jednu
02. 03. 2008 | 23:40

prirodovedec napsal(a):

Trochej, alena-m: Dohledejte si britske zdroje, v obdobi 1998-2003 cca 30 britskych VS (overte si zda privatni ci statni) bylo pred bankrotem (zjisteno a zverejneno diky rodicum, kteri prosadili informovanost podle tehdejsiho zakona), pokud by byly vnimany jako podniky, i proto zrejme Britove do sveho systemu VS zavadeli skolne (dopady dnes spise nejasne).
02. 03. 2008 | 23:49

jirizlatuska napsal(a):

Trochejovi: Tak, jak je model predkladan, se bez privatizace zvetsi vliv statu na rozhodovani univerzit - o tom ale jsem ale psal a pouze to opakuji.

Zisk mohou tvořit i dnešní příspěvkové organizace, tam jádro problému neleží.

Lepší nebo horší vždy záleží na tom, pro koho. Pochybuji o tom, že to zlepší situaci vzhledem k veřejnému zájmu. Non-profitní sektor ve smyslu např. amerických institucí s daňovými výhodami neexistuje - mimo jiné proto, že to ODS resp. její předseda (dnes čestný) vždy označovala za nesystémové.

Lékařské výkony jsou hrazeny pojišťovnami, jejich nevýdělečnost jako nevýdělečnost oborů je primárně dána strukturou úhrad.

Analýzy toho, jak systém bude fungovat a srovnání se zahraničními modely by měli poskytovat předkladatelé (čekal bych aspoň analýzu na úrovni výstupů produkovaných absolventy MBA, ale to asi ministrovi nikdy neukázali). Tvrdím, že je neposkytli, resp. že to, co uvádějí svědči o jejich neexistenci. Tvrdím dále, že způsob, kterým z ministerstva zdravotnictví chtějí nepřímo modifikovat vysokoškolský zákon bez návaznosti na analýzu vysokého školství a výzkumného sektoru (v obojím jsou prakticky výhradně právnické osoby sui generis) vede k věcným problémům.

Neobhajuji současný systém ani dosavadní nečinnost ministerstva školství nebo vysokých škol v tom, že nepřišli dávno s kompetentním řešením. To, s čím a jak přichází ministr zdravotnictví, však vytvoří víc problémů, než řešení.

Povšimněte si jen významné maličkosti, kterou je ministrova hrozba, že neprojde-li tento návrh, zpřevede fakultní nemocnice na obchodní společnosti exekutivním rozhodnutím podle zákona o privatizaci z roku 1991. Zde se nejedná o systém, který by měl sloužit lepšímu vnitřnímu fungování univerzitních klinik nebo jejich lepšímu finančnímu zabezpečení - jediný cíl, který je v tom vidět, je privatizace, po jejímž provedení budou rozhodovat privátní vlastníci, nikoli veřejný zájem vzdělávání nebo výzkumu, který do těchto institucí patří.
03. 03. 2008 | 00:09

jirizlatuska napsal(a):

Pro přírodovědce k závorce ve 23:49:42 - britské vysoké školy jsou všechny soukromé, jejich zakladatelem ani vlastníkem není stát, přestože jsou ve veřejném zájmu státem financované. Plnění veřejného zájmu je v různých zemích zajišťováno různě, u nás nikdy nedošlo k tomu, aby se vybudoval systém neprofitního financování veřejných služeb poskytovaných privátními korporacemi - není tak například nastaven zákon o státním rozpočtu, atd. Samozřejmě je těch 30 škol dobrým argumentem pro to, že pouhá forma vlastnictví nerozhoduje.
03. 03. 2008 | 00:17

sasa napsal(a):

jsem rad, ze se rektori probudili a konecne se zacinaji chovat, jak maji. totiz jako generatory napadu, motor pokroku. jen doufam, ze jejich snaha neskonci pridelenim majetku a budou aktivni i pri zvysovani kvality leceni, vyuky a vyzkumu. a nestanou se z nich realitni agenti. co se tyce akademickych svobod, zatim je moc nahajili. ale ted je pravda na jejich strane
03. 03. 2008 | 00:23

prirodovedec napsal(a):

jirizlatuska: Dekuji, drzim palce a nevzdejte to. K tem britskym skolam nemam presnou citaci, ale je dohledatelna, zminoval ji jeden znamy z RVS.

Dle mne (osobni nazor) je Vase dnesni argumentace brilantni a presvedciva. Zvazte moznosti jejiho dalsiho sireni, jak radili vyse. Prece neni mozne, aby zvitezilo takove "tupounstvi".
03. 03. 2008 | 00:25

Ivana napsal(a):

Pane Zlatuška, blog je pro mne poněkud spletitý, i když závěr je jasný. Změna FN na a.s. by přinesla pouze zmatek, jehož léčba by se dlouhodobě podepsala na našem zdravotnictví. S tím se nedá nesouhlasit. Už dnes ubývá praktických lékařů, protože řada absolventů nemá kde udělat předepsané kolečko ke získání atestací, potřebných pro závěrečnou atestaci praktického lékaře. I k tomu by měly sloužit nemocnice, ale to nesmějí být privátní. Zrovna tak řvou stomatologové. Tam je důvodem vysoká cena základního vybavení ordinace (min.1,5-2mil.Kč). Na to prostě absolvent nemá, i kdyby měl zlaté ručičky a předpoklady být malý pánbůh oboru. Legislativní rozpory dvou či více zákonů, zvláště jsou-li tvůrci různá ministerstva, jsou v našem neprávním státě naprosto běžná. Zeptejte se právníků.
Osobně mám tvrdé námitky proti privatizaci jakékoliv nemocnice hned z několika důvodů:
1. zdraví NENÍ obchodní artikl - nelze tedy předpokládat zisk, protože veškeré prostředky nespotřebované na poskytování péče, by měly být investovány do vybavení zdrav.zařízení příp. revitalizaci, nikoliv na bezuzdné rozšiřování adm.aparátu, jak tomu mnohde je (třeba FN u sv.Anny), nebo nesmyslné opakované přestavby některé části bez jakékoliv koncepce, což se také úspěšně děje.
2. Plně vybavená i malá nemocnice znamená dostupnost nemocniční péče pro okruh třeba 30km. Jako privátní se může také změnit třeba na LDN a vše ostatní zmizí, takže nejbližší nemocnice není 20 ale třeba 50 km daleko.
3. Pokud chce někdo vlastnit kliniku nebo nemocnici, nechť si ji vybuduje nebo odkoupí již soukromou tak, jak je to běžné jinde ve světě.
A za všemi těmito dohady o privatizacích, a.s. či jiných formách se naprosto ztrácí pacient a kvalita poskytované péče a to nejen lůžkové. Už dnes je řada příkladů o zhoršení péče v již privatizovaných nemocnicích případně z nemocnice ziskové se stane nemocnice ztrátová. A souhlasím s Vámi, že Fakultní nemocnice, by měly být součástí fakult, kde by "ZP" hradily provedené úkony, ale současně by jejich provoz měl být dotován jako vzdělávacího zařízení a měly by mít právo na granty pro prováděný výzkum. Dotace by měly dostávat i ty nemocnice, kde se dělají atestační kolečka.
Současné české ZP jsou úřady, jejichž posláním je vybírat daňovou dávku (jako by to nebylo v kompetenci FÚ) a hradit provedenou zákonnou zdrav.péči. Ročně v nich zmizí dost peněz jednak do provozu a jednak do neznáma (VZP-audit-20 mil. nedohledatelných). Změnit je na a.s. není jen postavené na hlavu, ale spíše to svědčí o trvalých následcích po pádu z výšky přímo na hlavu. ZP v zahraničí poskytují soukromé ZP v nějakém rozsahu a řídí se pravidly pro pojišťovnictví.
Prvním větším počinem současného ministra zdravotnictví bylo zrušení IZIP knížek, které by při dotažení do konce mohly znamenat nejen snížení spotřeby léků, zkvalitnění lékařské péče, ale i podstatné zrychlení poskytnutí pomoci v případě ohrožení života, protože by téměř okamžitě měl lékař veškeré potřebné údaje (chron.onemocnění, alergie, lékopis atd). Co potom můžeme po takovém ministerstvu chtít. Bojovat s takovýmto aparátem, aby jednal v zájmu občanů, mi připadá jako boj s drakem, kterému místo jedné useknuté narostou hned 2 další hlavy.
03. 03. 2008 | 00:31

Trochej napsal(a):

to Jiri Zlatuska:prijemne jste me prekvapil argumentaci se znalosti veci i kdyz s nekterymi vecmi nemusim souhlasit,ale takovy je zivot preji Vam ve Vasi praci mnoho zdaru.A hlavne aby cela debata neuvizla jen na debate o budovach vysokych skol,ale bude o tom jak zase Ceska republika jednou promluvi usty svych uspesnych absolventu vysokych skol a ze studenti z jinych zemi budou usilovat o studium na prestiznich skolach jejichz adresa bude-Ceska republika
03. 03. 2008 | 00:40

jirizlatuska napsal(a):

přírodovědci - Má dnešní (včerejší :-) argumentace je obsažena ve výhradách, které jsem dával oficiálně jako předseda legislativní komise Rady vysokých škol už 6. 12. 2007. Kompetentním lidem tedy musí být známa. V jiné formě je, myslím, obsažena i ve stanovisku ČKR, které pochází z 10. 12.

sašovi - Ano, v tomto se rektoři skutečně probudili a zdá se, že se blýská na lepší časy. Navíc to není ojedinělost - ještě lepší než stanovisko k nemocnicím je jejich nedávné stanovisko k reformě výzkumu.
03. 03. 2008 | 00:40

car komančov OO8 napsal(a):

Co to je zmatek,,,asi někdy ma každy kdo prožil svuj život,,,v komančově,,,On se jěště nestratil,,komančov je tady,,ono na formě nezaleží,ono je to o něčem jinem,,Vysokoškolske vzdělaní nemělo by byt upylně zdarma,ono sice i dnes se podileji studemti na vzdělaní,Nějake je to divne.Provos vysokych škol něco stoji ono to není zadarmo a stale se jen něco mlanuje ale rozhodovat by se někdy mělo v realnem čase o nakladech a otom to je kde brat a kde přidat.Profeoři breči ale realite je někde jinde .Ekonomiku vysokych škol a nejen jich by měl řidit někdo kdo ma ekonomicke vzddělani nebo talent a hlavně vi co chce.Tak ja ko na dalnice a jine věci se penize straci a nevim čim to je jestli je to někdy neschopnost ne bo je to některym jedno nějak bylo a nějak bude je tu stat a ten si potom nějak poradí my se budeme jen branit my jsme jenom muzikanti my umíme hrat.Tak to někdy chodi.Populismus je to co škodi nejvice škodime sami sobě a potom to zase všichni zaplatime.Oni si nějak poradi ti politici.Zase se pohadaji ale uš se straci medvěd ktreho rostrhali a co zbyva husa se da taky oškubat. ,,,tu asi fakt nikoho nezajia budoucnost.,,,,To se unas je tančí,,,, jednou s čertem a podruhe s andělem....jak dlouho budem ještě tančit ono i to je uměni,aby se ,,,vlk,,,,nažral a koza zustala cela. ono tady to psani je taky otom zaštěkat si zaspivat zavrčet a deme dal nic jineho nezbyva akorat tomu tančení asi někteři nechtěji rozumět.Prostě život dal a taky vzal.To je jako to vyznamenani pro Mašiny,,Proboha kdo začal kdo vzal život jejich rodičum a jinym kdo vzal po valce všem naději projit si demokratickym procesem a žit svobodně.Kdo se tady ozbrojil a ubělal převrat jestli si nekdo mysli že to bylo demokratiske....potom ho nechapu a nechci chapat.Pochopit je o něčem jinem.,,,,,,,Z
03. 03. 2008 | 06:38

Kuvík napsal(a):

Pane Zlatuško, Vy už léta poškozujete veřejný (politický) život v Česku ve jménu svých osobních ambicí. Žádný nadosobní (společenský) cíl z Vašeho jednání není patrný, snad kromě servility k několika politickým mrtvolám. Chcete-li pro tento stát jako jeho senátor něco vykonat, odstraňte se z veřejného života. Nemáte v něm co pohledávat!
03. 03. 2008 | 08:27

Valentina Těreškozlatušková napsal(a):

Tak jak to bylo s tím úplatkem? Že jste opět lhal, jako všichni sociálně demagogičtí politici?
03. 03. 2008 | 08:52

hugo napsal(a):

Obchodní společnost by měla dosahovat zisku (kladného hospodářského výsledku), z koncepcí ministerstva zdravotnictví však jasné ani to, je-li takový stav reálný, ani jak by se s takovým výsledkem zacházelo.

Ja nevim, ale asi tu bude nekdo hloupy, vcera Julinek rikal, ze se bude jednat o non profit a.s. a vsechen zisk se rozpusti v zpet v nemocnici. Navic si ujasnete pojmy pane brouku pytliku, hospodarsky vysledek totiz neni zisk neni hospodarsky vysledek. Do ekonomie uz jste jednou fusoval a nedopadlo to slavne.
03. 03. 2008 | 11:50

h. napsal(a):

to Ivana: a ted fakta
1.navrh a.s. nemocnic je nonprofit, prectete si o tom neco, nez zacnete zvanit nesmysly
2.proc mit stovku malych neefektivnich zadluzenych nemocnic, kde se spatne leci a vetsina pacientu se stejne posle do velkych. Jaky je rozdil mezi 30 a 50 km, asi tak dvacet minut. V Praze jsou nemocnice bliz a nez se clovek proseka dopravou, tak se stejne z nekterych mist do nemocnice driv jak za hodinu nedostane.
3. eh ????????
Ja mam naopak tu zkusenost, ze uroven zdravotni pece, predevsim ale chovani personalu k pacientum je nejhorsi v ustavech, kde si doktor mysli, ze pacient se prisel rekreaovat zadarmo a pridelava mu praci. Spousta doktoru-hulvatu by ubyla, kdyby doktor byl motivovan ke spokojenosti pacienta. To v drtive vetsina pripadu neni.
03. 03. 2008 | 12:04

honza napsal(a):

Nevím, co je na tom složitho, lékařskou či léčebnou část + neškolský výzkum platí pojišťovny + stát, školskou část university tj. stát prostřednictvím Min. školství. Nyní se hedá mechanizmus jak to ekonomicky nejlépe zvládnout. I hlupák pochopí, že bez dohody by nebyla výuka, tj. další lékaři.I hlupák pochopí, že jsou zde přesahy a budou.

Jde o to, oprostit se od politiky a diskusí to řešit.

Pan Zlatuška by se měl aspoň v tomto odvrátit od svých spolupresidentských spoluvoličů ČSSD+KSČ a postupovat pragmaticky a věcně a jako pedagogický pracovník se oprostit od politiky.
03. 03. 2008 | 12:10

Alenka napsal(a):

Hugo, když se velké náklady rozpustí v masivních odměnách vedení, tak to jde, ale mizí motivace pro zvyšování efektivity, kterou společnosti s odměňováním závislým na zisku mají. A když se má zisk v něčem rozpustit, projde nejdřív zdaněním. Zlatuška mi až tak mimo nepřijde.
03. 03. 2008 | 12:11

hugo napsal(a):

Aleno, a to je takovy problem nastavit odmeny podle toho zda se dosahne vyrovnanosti hospodareni nebo ne?
03. 03. 2008 | 12:44

marin.k napsal(a):

hugo: nevim jakt o berete vy, ale pro me nikdy primarnim cilem zdravotnictvi NEBYLO dosahovani zisku. jak psal pan profesor zlatuska, zisk/ztrata nemocnice je ze vseho nejvic determinovan nastavenim uhrad od pojistoven. je take zrejme, ze spickove pracoviste v oblasti napr. onkologie muze bud dosahovat spickovych vysledku, ale bude to drahe, nebo uspor a pak proste holt umre vic lidi a takove pracoviste zakonite prestane byt povazovano za spickove...
03. 03. 2008 | 12:55

martin.k napsal(a):

h: rozdil mezi 30km a 50km muze byt v mnoha pripadech rozdilem mezi dostal se do nemocnice vcas nebo dostal se do nemocnice pozde. jsou situace kdy rozhoduji minuty... dopravni situace v praze mne muze mrzet, ale to tady brecite na spatnem hrobecku, radsi u voleb volte nekoho kdo s prazskou dopravou neco konecne udela.
03. 03. 2008 | 12:57

jirizlatuska napsal(a):

Hugovi: Mínil jsem to, o čem píše marin.k, ekonomické parametry výkonu univerzitních nemocnic budou zcela v rukou státu a pojišťoven, nicméně spoluzodpovědnost ponese univerzita (zřejmě i za navyšování majetkového podílu v případě větších investic, atd.).

Co se výroku "h." o "žvanění nesmylů" týká, asi tím myslí klauzuli záměru ve znění

"40) V případě dosažení zisku bude vyloučeno jeho vyplacení akcionářům. Dále bude vyloučeno vyplacení podílu na zisku členům orgánů společnosti."

To samo dosahování zisku nevylučuje, pouze stanoví, že na ziskovosti nebudou přímo zainteresováni členové orgánů společnosti, není zde nic o daňové úlevě v případě nakládání s takovým ziskem.
03. 03. 2008 | 13:53

alena-m napsal(a):

to prirodovedec + j.zlatuska -
britske zdroje proverim a dohledam vse potrebne dopisi,
dalsi diskuzi uvitam vse vsak dle mych casovych moznosti..
AM
03. 03. 2008 | 14:25

honza napsal(a):

Pane Zlatuško, nevím, zda by nebylo lepší říct akciovky ano /lépe se řídí/ ale.......... . O tom, jestli správní rada má limitované peníze, nebo
jaká kritéria v odměňování /zisk, kvalita, limitovaná ztráta tj. dotace/ má ředitel - mluví zakládací listiny akciovky , též kdo je a může být majitelem akcií, jak se navyšuje atd. Snad tady nechcete rozebírat, jestli uklízečku má platit z 85% zdravotnictví a 15% školství. Každá zakládací listina musí být individuální šitá na projekt a jistě vzájemně výhodně vydebatovaná, tak aby obě strany byly maximálně spokojeny a zlepšila se léčba i výuka. Pokud vím, lékaři učí rádi, nikdo je nemusí nutit a jistě to tak i zůstane.
03. 03. 2008 | 14:31

prirodovedec napsal(a):

honza: Precetl jste si podklady od ministerstva? Ktere? Precetl jste si stanovisko rektoru a k nemu rozbor (viz odkaz vyse)? A vyjadreni prof.Z.?

Mohu se zeptat, co z toho je dle Vas zasvecene a profesionalni?

A presto uvadite: "Každá zakládací listina musí být individuální šitá na projekt a jistě vzájemně výhodně vydebatovaná, tak aby obě strany byly maximálně spokojeny a zlepšila se léčba i výuka."

A mate informace o te dosavadni vzajemne vyhodne "debate"?

Samozrejme mate pravdu vyse: oprostit se od politiky a problem resit.

Jeste lepsi ovsem je dalsi problemy (diletantstvim) netvorit.
03. 03. 2008 | 16:11

honza napsal(a):

to prirodovedec

No ty obrovské molochy je třeba nějak řešit, strukturalizovat náklady atd.. Právě proto, že jde o podklady ministerstva je nutné to řešit bez hysterie a tam. Nikdo nemá zájem, aby se hůř léčilo, či aby vyrůstali horší lékaři. Nejjednodušší je hysterizovat davy. Ani já se netvářím, že tomu rozumím. Na to jsou právníci a jim musí dát zadání ministerstvo zdrav., školství, manažeři a též university.
Není možné, aby se společně topilo, uklízelo, jedlo, udržovaly cesty, hrabal sníh.......musí být jasné, kdo co platí, kdo za co je zodpovědný, kdo co čerpá atd.
03. 03. 2008 | 18:19

prirodovedec napsal(a):

honza: Bohuzel po seznameni se vsemi okolnostmi nesdilim Vas optimismus. Nejedna se o hysterizaci davu jak uvadite. Mimochodem VS zamestnanci a studenti nejsou dav.

Nejedna se o podklady ministerstva ale minimalne dvou a tech VS. Zatim si ale jedno ministerstvo uzurpuje pravo vnutit sve reseni ostatnim. Prosim glosujte zde prectene a uvedene odkazy, domnivam se, ze jiz diskuse pro toho, kdo chce cist a umi cist je dale. Zda se mi, ze Vas prispevek je formulovan, jakoby byl prvni v teto diskusi a to jen po letmem precteni blogu prof.Z. Je to skoda, protoze to pak pusobi, jako text clena transformacniho tymu pana ministra.
03. 03. 2008 | 19:29

jogín napsal(a):

Motiv reformy je zjevný, výhodně zpeněžit fakultní nemocnice. Nejde o žádné malé částky, např areál Hematologického Ústavu u Karlova náměstí obnáší dost miliard. Tímto úmyslem se pan ministr netajil ani při rozmluvě s prof. Klenerem a myslím, že není na místě přinášet jen odborné námitky, když jsou skutečné důvody "reformy" jasné.
28. 03. 2008 | 12:58

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
02. 03. 2010 | 09:39

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 09:40

replica watches napsal(a):

Welldone!
02. 03. 2010 | 09:41

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:17

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:18

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy