Trable s plzeňskými právy - scestná koncepce posuzování kvality

14. 08. 2008 | 17:00
Přečteno 9790 krát
Právnické fakultě Západočeské univerzity se Akreditační komise vlády ČR rozhodla omezit akreditaci doktorského studia a zakázat přijímání nových doktorandů. Žádné právně závazné rozhodnutí v rozhodnutí v této věci dosud zřejmě ještě nepadlo, veřejně dostupné informace jsou k dispozici převážně z vyjádření předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové Hospodářským novinám (Práva v Plzni nesmí přijímat doktorandy 23. 7. a Plzeňská práva přes zákaz přijmou doktorandy 5. 8.). Tato vyjádření ukazují, jak problematické a schematické se v praxi ukazuje spoléhání na kvantitativní údaje z vládní databáze využívané k hodnocení výsledků výzkumu.

Zběžný pohled může rozhodnutí omezit doktorská studia v Plzni hodnotit jako zprávu o postihu nedostatečné vědecké práce na instituci, kterou si bez ní nelze představit, nebo jako příběh "administrativního" řešení dichotomie či dualismu výzkumné činnosti na vysokých školách a ústavech Akademie věd (z tohoto úhlu pohledu zřetelně vychází ostrá reakce Iva Možného, kterou za přezíravost postoje zasloužilého profesora jiného oboru k pohledu odborného asistenta odněkud z ještě větší periferie podle mého soudu oprávněně kritizuje Jiří Havel).

Skutečnost však může být jiná. Těžiště práce leží na pracovních skupinách Akreditační komise, které nepodléhají jmenování vlády a zákon ani pravidla práce Akreditační komise pro ně nestanoví žádné požadavky na dokumentaci své činnosti a způsobu, kterým došly ke svým závěrům, aby byly širší odbornou veřejností ověřitelné nebo rozporovatelné. Stanoviskem pracovní skupiny navíc není nikdo při rozhodování Akreditační komise samé vázán. Nelze proto vyloučit účelové postupy, které pod pláštíkem objektivního posouzení schovají pouhé vyřizování účtů nebo užívání metod, které by v konkurenčním prostředí, jakým vysokoškolský sektor nepochybně je, snesly označení poškozování dobrého jména nebo metod nekalé soutěže.

Zrušila by Akreditační komise stejným způsobem např. doktorské studium uskutečňované na Univerzitě Karlově, ale s vlastní prací se studenty probíhající na některém z pražských ústavů AV ČR? Plzeňská fakulta přitom přesně tímto typem spolupráce argumentuje, když se odvolává na smlouvu o spolupráci při zajišťování svého doktorského studia z roku 1999.

Kvalitu doktorských studií ukazují především již obhájené práce

Ověřitelná a zveřejněná dokumentace toho, z jakých podkladů a jakým způsobem Akreditační komise dospěla ke každému dílčímu závěru, by měla být základní podmínkou činnosti, má-li závěrečný verdikt požívat respektu. Na problémy možného subjektivního chápání toho, co se na plzeňských právech odehrává, upozorňuje Bohumil Havel („Práva v Plzni: špatná čísla, slušná úroveň“, HN 29.7.) a jeho argumenty dále posiluje Karel Eliáš („Za naší katedrou v Plzni si stojím“, HN 13. 8.). Zda je oprávněná jejich obhajoba vlastní instituce, nebo naopak kritika Akreditační komise, by měli rozhodnout lidé kvalifikovaní v právních vědách a mělo by se tak stát především na základě posouzení prací na plzeňských právech obhajovaných. Namísto toho se ve vyjádřeních předsedkyně Akreditační komise V. Dvořákové objevuje argumentace založená na pouhém výkaznictví převzatém z dat Rady vlády pro výzkum a vývoj. Sekretář Rady M. Blažka k tomu také přispěl odsudkem, že fakulta „za čtrnáct let neměla dobrý výzkum.“

Zarážející je, že podle těchto vyjádření do kvalitativního posouzení úrovně plzeňských práv Akreditační komise zjevně nepůjde. Není to divné, vždyť současná předsedkyně Akreditační komise již dříve (v souvislosti s kauzou „Pavera,“ tedy užití plagiátu k obhájení habilitační práce opavského asistenta na olomoucké univerzitě, kde přinejmenším někteří členové habilitační komise resp. oponenti museli vědět, o co se jedná) poskytla písemné stanovisko, že „není možné, aby oponenti a členové komise provedli znovu celý výzkum, jehož výsledky jsou oponovány. Dopady na efektivitu vědecké práce [zřejmě členů AK?!] si jistě dovedete představit.“ Doktorská studia na plzeňských právech za sebou mají již dostatečně dlouhou historii, aby se jejich úroveň dala posoudit prozkoumáním obhájených doktorských prací, nikoli jen předběžně posuzovaných formálních dobrozdání na zaměstnance fakulty. Je ostatně zřejmé, že pokud by doposud obhajované práce za nic nestály, bylo by namístě okamžitě zrušit celá doktorská studia, nikoli do nich jen zastavit přijímání nových uchazečů, protože by byl předpoklad stejně hypoteticky špatných výsledků i u stávajících studentů (jejich studia budou ještě 3-6 let dobíhat).

Vědci pouze námezdními silami svých institucí?

Dělání mechanických závěrů z dat ve struktuře, v jaké s nimi pracuje databáze Rady vlády, skrývá vážný problém, který je na kauze plzeňských práv dobře vidět. Tato databáze bere autory jednotlivých prací jen jako námezdní síly pracující pro své instituce a jejich práce jako zaměstnanecká díla pro tyto instituce vytvořená (kromě toho až dosud evidovala jen výsledky českým státním rozpočtem financovaného výzkumu).

Předsedkyně Akreditační komise tvrdí, že nestačí, aby pracovníci fakulty dělali výzkum na Ústavu státu a práva AV ČR, že ho musí dělat „na fakultě.“ Ono „dělat“ však znamená pouze „vykazovat.“ Nad právními texty mohou vědci z fakulty pracovat i u psacího stolu doma, nepotřebují laboratoře jako třeba přírodovědci. Na stránkách Ústavy státu a práva je sdělení, že jeho knihovna je dlouhodobě (v řádu měsíců) uzavřena a výpadky má i telefony a internet. Je vysoce pravděpodobné, že se v jeho prostorách fakticky pracovat způsobem, který k vědeckým institucím patří (instituci tohoto typu bez funkční knihovny si v rozvinutých zemích těžko představit), nedá, ale nikoho tento ústav ani jeho výzkumný záměr rušit nenapadne.

V databázi Rady vlády nejsou prvotním nositelem výsledků výzkumu a jeho kvality jednotliví vědci, ale jen instituce. Proto by v dané situaci doktorským studiím na plzeňských právech nepomohlo okamžité zrušení ÚSP nepomohlo ani tehdy, když by všichni jeho publikující zaměstnanci přešli na Právnickou fakultu Západočeské univerzity. Jejich publikace by v databázi nesly afiliaci bývalého pracoviště. Jeho „dobrý výzkum,“ slovy sekretáře Blažky, by se do Plzně nepřenesl.

Kritika „čísel z Prahy“ od respektovaných akademických pracovníků z plzeňských práv proto v této souvislosti očividně není výmluvou na to, že by chtěli pro svou instituci užívat něco jiného, než objektivní data. Jde o oprávněnou kritiku toho, že data používaná pro hodnocení jsou chybně strukturovaná a dávají informace jiného typu, než pro který jsou následně využívána.

Tento způsob „hodnocení“ bude bohužel základem systému hodnocení ve vládní reformě. Přijde-li na instituci nobelista, nijak se to v „objektivních“ datech neprojeví, jeho publikace z minula budou totiž „odjinud.“ Cifršpion, který vše posoudí jen na základě vykazovaných dat v databázi Rady vlády pro výzkum a vývoj (jejíž datové struktury byly navrhovány před řadou let pro evidenci institucionálních dat z projektů za dosti jiným účelem), k jinému závěru dojít nemůže.

Pracuje-li takto zjednodušeně i Akreditační komise, zjevně selhává. Nic na tom nemění ani okolnost, že toto selhání se nevymyká z rámce postupu jiných institucí vytvářejících vědní a vzdělávací politku v Českě republice.

(Rozšířená verze textu, který vyšel v Hospodářských novinách 7. 8. 2008)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gudka napsal(a):

Nehci být šťoural, ovšem u textu z pera rektora nelze jinak.

Nepíše se "zcestná", nýbrž scestná.
14. 08. 2008 | 17:34

Také nešťoura napsal(a):

Těch překlepů, anakolutů aj. prohřešků proti jazykové normě je tam víc. Bohužel v blozích to není žádná zvláštnost - páni a dámy zřejmě k prvotnímu čtení nevyužívají své "maminky".
14. 08. 2008 | 17:51

jirizlatuska napsal(a):

Gudka: Dekuji, k vlastnim preklepum jsem trochu raneny slepotou, v nadpise je to ovsem zvlast trapne. U s-z by mi pomohlo pouzivat qwertz misto qwerty, to je ale nad me motoricke schopnosti. :-)
14. 08. 2008 | 18:37

Kamil napsal(a):

Gudka
nechci být šťoura, ale píše sezcestná.
Hezký den.
14. 08. 2008 | 20:12

vlk napsal(a):

No já bych překlepy neřešil / logicky, nikdo jich na celém aktuálně nedělá tolik,jako já!/ takže pane profesore, půjdu za něčím jiným.
Dost by mne zajímalo, jak s e dá dělat výzkum v disciplině jako je právo! V etchnických disciplinách, lékařství, matematice, biologii,historii, filosofii a kdo v í v čem ještě, s e výzkum , opravdový výzkum , který objevuje něco nového a rozšiřuje poznání si opravdový výzkum představím. Ale v právech?

jestli se nepletu, zákon je dílem zákonodárce.Nikoliv nějakého výzkumníka! Historie nezná právního Edisona. Může být sebelepší právní výzkumné zázemí,ale pokud zákonodárce jeho návrhy neakceptuje,nemají cenu toaletního papíru.
Nejsme právník,takže může být , že se pletu.

Ale jestliže dlouho očekávaný insolvenční zákon byl koncipován s mimořádně velkou ingerencí právě plzeňské právnické fakulty, jestliže totéž platí o zásadní novele Obchodního zákoníku, jak jsem slyšel , nebo že by to byl Občan?, pak asi plzeńská práv anejsou takovým otloukánkem, za jakého nám je pomazané hlavy z Prahy prezentují.
A to i přes velmi podivuhodné okolnosti přijetí Jana Rumla ke studiu a několik jiných podobných kauz a kauziček.
14. 08. 2008 | 22:42

jirizlatuska napsal(a):

vlk: V angličtině najdete rozlišení mezi "science" a "arts", kde to první jsou vědy přírodní a to druhé společenské/humanitní (i v češtině se zde občas místo "vědy" říká "studia"). Systematika práva, existence užívaných metod, atd., termíny jako "právní věda" docela opodstatňují.

Není to samozřejmě zákonodárství nebo přijímání zákonů, zákonodárcům však někdy právníci či legislativci pro jejich rozhodování podklady charakteru, který by se mohl označit jako aplikovaný výzkum (určitě snese srovnání s technickým dílem vs. přírodními vědami, které se zabývají jevy, které to technické dílo umožní). Zákonodárci u nás toho moc nedbají, ale to je úplně jiné téma.

Velká nová právní norma typu nového občanského zákona jako komplexního kodexu určitě není připravitelná zákonodárci ad hoc způsobem, kterým si do přijímaných zákonů propašovávají své změny, to by připomínalo dort, který dělali pejsek s kočičkou.
14. 08. 2008 | 23:53

vlk napsal(a):

Pane profesore,
nejspíše se shodujeme. Chtěl jsme ukázat na absurditu tvrzení, že není dostatečný výzkum n applzeˇ%nských právech- protože výzkum je obecněv téhle disciplině silné slovo a pak na tu nemožnou ironii . Plzeň v podstatě udělá Insolvenční zákon a je garantem Občana, ale nemá výzkum... Tohle byl můj leitmotiv.
15. 08. 2008 | 00:35

scientist napsal(a):

No jo, vlku a JZ, ale tady se snad bavíme o doktorském studiu, proboha! Doktorské studium se pěstuje kvůli výzkumné VĚDECKÉ práci, prováděné v daném ústavu (PhD snad není jen nějaké navazující vzdělání kdesi po dosažení Mgr. Studium v PhD programu, jak jistě víte, má úplně jiný charakter). Pokud ústav tedy nemá vědeckou činnost, nač, proboha, chce vychovávat doktorandy, kteří jsou přeci z podstaty věci školeni jakožto vědečtí pracovníci...?
BTW: grant si snad mohli sehnat samotní studenti, když na to jejich šéfové nemají čas. Nebo snad ne? Dělají snad VaV.

Pokud jde o vědecká angažmá tamních akademiků v jiných institucích, pak je to jejich problémem, že nehodlají vědecké výsledky ve výkazech rozdělit mezi více institucí! A je také povinností šéfa, aby u podřízených tyto věci vyžadoval. V našem institutu například musí vyučující automaticky polovinu bodů přidělit katedře, kde mají druhou polovinu úvazku.

Ad praktická činnost právníků z ZČU:
ta je jistě velmi důležitá a já nechápu, proč neusilovali o změnu logiky bodovacího systému v tom smyslu, aby své podíly na vzniku právních norem mohli vykazovat jakožto aplikované výstupy vědecké práce. Opět to chápu jako selhání tamních pracovníků, na které nyní doplácejí.

A ohledně toho, co se stalo:
PhD program v Plzni není zrušen. Dostali nepříjemné varování, že cosi dělají blbě ale mají možnost to změnit. A být třeba i ve svém vlastním zájmu aktivní v podivné reformě VaV.

BTW: ten Možného článek mě upřímně bavil. Být vtipný i na stará kolena...
15. 08. 2008 | 02:00

vlk napsal(a):

scientist

pokud jd e o mne, tak naše příspěvky, tedy váš amlj, jsou tootálně mimoněžné a nejsou schopny se protnout ani v nekonečnu. Prosě píšeme každý o něčem jiném.
Prof. Zlatuška vám jistě odpoví sám.
15. 08. 2008 | 08:14

jirizlatuska napsal(a):

scientist (kdyz mne k tomu vlk vyzyva): K Vasemu 1. odstavci (ale tady se snad...) viz pasaz za podnadpisem Kvalitu doktorskych studii ukazuji... a srovnejte to s tim, cim argumentuje predsedkyne Dvorakova. Neobhajuji plzenska prava jako takova, to by vecne meli delat jini, pouze upozornuji, ze pokud si tam doktorske studium zrusit zaslouzi, zaznivaji zcela zastupne argumenty, ktere jsou fakticky irelevantni.

Vas 2. odstavec (Pokud jde o vedecke...), srvn. zaverecnou cast za podnadpisem o namezdnich silach. Je to opak toho, co se v hodnoceni ve vyzkumne slusnych statech uziva, Vy konstatujete, ze se ma delat vykaznictvi, kdyz si to jeden vladni urednik vymyslel, aby upotrebil vsezahrnujici databazi, ktera byla kdysi zavadena kvuli uplne opacnemu ucelu (byla predstava, ze se tak bydou chytat duplicitne vykazovane vysledky, tj. presne praxe soubezneho vykazovani pres vic instituci nebo projektu bylo oznacene jako "fuj, fuj, ...").

A prakticka cinnost pravniku (Vas 3. odstavec) na legislative muze byt opravdu byt totez, jako aplikovany vyzkum (a dost jiste neni horsi, nez prumyslove inovace). Ale prekvapuje mne, ze pravnici na tohle nemaji silnejsi lobby (ne ze bych vedni politiku ovlivnovanou jen pres lobby povazoval za nejakou vyhru).

A k tomu nezruseni PhD programu - samozrejme, pravnici vedi, od kdy takove papiry maji pravni ucinnost. Sefka AK ale v druhem z v uvodu citovanych clanku z HN rika vcelku jasne: "Nejsem z toho [ze fakulta pokracuje v prijimacim rizeni do PhD] příliš nadšená, ale nemůžeme s tím nic dělat. Fakulta se totiž proti rozhodnutí odvolala a musíme to projednat znovu v září. Fakulta proto ještě může nabírat studenty, i když jsme byli proti tomu."

----

Mimochodem, u toho deleni mezi vice instituci by s ohledem na to, ze se jedna o zamestnanecke dilo, melo byt kazde spoluautorstvi podlozeno smlouvou mezi temi institucemi. U tuzemskych staci ramcova, to tak velky problem neni. Mate-li ale zahranicniho spoluautora a Vase instituce praci vykazuje jako svuj vysledek, bere si fakticky autorska prava toho zahranicniho kolegy do ranku zamestnaneckeho dila nasi tuzemske instituce. Tenhle nesmysl mozna nebude nikdo nejak pravne vymahat, ale zpusob, kterym se vysledky institucionalne vykazuji podle meho soudu jinou cestu neumoznuje.

Ale opakuji se s tim, co uz rikam v blogu.
15. 08. 2008 | 09:01

Stan napsal(a):

Autor:

Nerad bych píchl neodborně do vosího hnízda, ale mám takové neurčité podezření, že by se na plzeňskou právnickou fakultu měl někdo mrknout více do hloubky, a to nejen na doktorandské studium.

Mám totiž ten neodbytný dojem, že tam vyučovali lidé, kteří se poté ukázali být ve spojení s různými "justičními mafiemi" a taktéž tam za podivuhodných okolností graduovalo několik politiků.

Není toto oním skutečným skrytým důvodem stanoviska akreditační komise a také důvodem toho, že politicky činní akademici se této fakulty zastávají?
15. 08. 2008 | 10:07

Blazze napsal(a):

To je vážné obvinění, měl byste doložit, koho a proč tím myslíte.
15. 08. 2008 | 13:54

jirizlatuska napsal(a):

Stan: Případy řádu Grossova rigorozního řízení by se, bohužel, daly přiřadit každé z tuzemských právnických fakult, souvislosti s justiční nebo konkurzní mafií a Plzní si nevybavuji.

Za podstatné ale považuji nepřijatelnost "skutečných skrytých důvodů" v rozhodování AK nebo jiných orgánů vykonávající státní moc.

Nemohu vyloučit, že si plzeňská práva nějaký zásah zasluhovala, musel by však být zdůvodněn tak, aby bylo nepochybné, z jakých důvodů se dělá.

A ta zmínka o politicky činných akademicích - politicky nečinní akademici nemusejí cítit aspoň nepřímou spoluodpovědnost za to, jak špatně státní politika v této oblasti vypadá, a to, že tento stav podporují, když navíc i drží ústa. Politici bez akademického zázemí podobným věcem málo rozumí nezprostředkovaně. Nedostatek transparentnosti pak způsobuje, že se k tomu nevyjadřuje téměř nikdo.

A když jsme u politiky, i když to konkrétně s doktorským studiem svázáno není - myslím, že v akreditacích dvojí metry najdeme hlavně v souvislosti s akreditacemi soukromých škol. Tam lze zaslechnout zmínky typu "na škole XY spousta politiků studuje, a pokud nestuduje, tak tam učí." Nemají takové standardy zveřejňování vnitřních informací o sobě, takže tam občas najdete skutečně bizarní případy.

U Plzně se skloňují Ruml a Gross (případy jsou to nesouměřitelné - u prvního z nich jsem nikdy o podezření z opsání práce nebo něčem podobném neslyšel, pokud vím, nevymýšlel si to na něj ani Blesk), ale u řady jiných škol projdou habilitace nebo profesury politikům bez většího poprasku, na technikách nebo ekonomických školách kauzy s větší mírou reálného základu nikoho nevzruší.
15. 08. 2008 | 14:34

scientist napsal(a):

pane profesore, ano mate pravdu, ze akreditacni komise nemuze hodnotit PhD program na zaklade suche databaze vysledku vyzkumu, pokud ma tato databaze diry (neni validni, jak vlastne pisete)

ja jsem z unavy trosku "mimo domecek", ale nejak mi to neni uplne jasne, proc ta databaze nemuze podchytit vedeckou cinnost clenu tamni fakulty.

A taky proc to u jinych fakult problem nedela - tady na tu namitku se ozyvaji (predevsim z Plzne) hlasy ze se chce nekdo plzenskym pomstit, vyradit je ze hry (obdobna slova byla slyset v kauze Budil, takze ja jsme na to dost alergicky a zda se mi to jako levny trik)

ad deleni bodu:
v databazi RIV se zapisuji vysledky ke grantum a grantu lze pripsat nekolik. Podle toho se pak ale taky proporcionalne deli bodove zisky - takze zadny triky s tim delat nejdou. A jak uz jsme zminil, u nas musi vyzkumne vysledky vyucujici personal pripisovat z casti i na katedru. Je to logicky a ma to svuj smysl. V Plzni to nejde? Jde, proste si to asi nepohlidali.
Pokud to berete jako urednickou buzeraci, pak je to v rozporu s informacemi zastupcu v RVV, kteri tvrdi, ze chteji prosadit princip "at jdou penize tam, kde maji vysledky". Pokud to nekomu nevyhovuje, at lobuje, vede diskusi, přináší návrhy (jako Vy), ale nemůže čekat s rukama v klíně a pak plakat, že dostal na budku.

k tomu ze se leccos neboduje:
na tom neni preci bita jenom Plzen. Kazdy akademik dela praci, ktera se nevykazuje, prestoze se jedna o praci odbornou (treba recenze, posudky, konzultace, komercni zakazky...).
V clancich plzenskych se objevuje, ze nemaji radi problemy s administraci grantu. Ale v Praze, v Brne, i v Horni Dolni resi naprosto ty same potize, bojuji s kravinami a s voly.
Takze uz jednou vznesena otazka: proc ma problemy jenom Plzen jestlize se pohybuje v systemu, ktery je pro vsechny obdobny?
Bud tedy chce Plzen nekdo skutecne potopit (kdo, proc?) nebo v Plzni neco delaji spatne. Bud na tu vedu kaslou nebo voli spatne strategie. Vcetne toho, ze neumi prosazovat sve legitimni zajmy a ziskat pro ne sirsi podporu (viz psani zakonu jako vysledek VaV. Ovsem ja mam dojem, ze v bodovaci metodice PRAVE TOTO UZNAVANO JE!!!).
15. 08. 2008 | 15:20

jirizlatuska napsal(a):

Plzenska prava jsou ve zvlastni situaci svou spolupraci s prazskym Ustavem statu a prava. Vsimnete si vyroku V. Dvorakove: "Sice většina lidí, kteří zde působí, dělají výzkum na Ústavu státu a práva Akademie věd, ale na fakultě nic neprobíhá." To mi nezni jako zpochybneni tech lidi jako takovych.

Neznam mistni situaci, ani z organizaci a motivaci ke keonkretnimu chovani. USP ma vyzkumny zamer, u ktereho muze byt ucelne nedrobit vysledky (a USP podle smlouvy kooperuje s pravy v Plzni, takze v tom nikdo vecny problem nemusel cekat). Osobne jsem priznivcem toho, aby vyzkum probihal tam, kde jsou studenti / to by ale melo byt reseno v ramci nejake koncepce, nikoli takovymto bazirovanim na formalni strance vykaznictvi.

Zastupci v RVV sice neco tvrdi, ale konkretni kroky tomu ne zcela odpovidaji (mam to v nekolika starsich blozich). Cilem by ale nemelo byt veci _vykazovat_ tak, aby se nic nezmenilo a kazdy si prisel na sve. System ale neobsahuje na teto urovni nic, co by zmeny podporovalo (viz ctvrty odstavec od konce, V databazi ...), system na urovni rozdelovani mezi poskytovateli podle bodu a uvnitr poskytovatelu podle RAE (pochybuji, ze si RVV uvedomuje, co to obnasi; RAE se napr. v Britanii odviji od lidi bez ohledu na to, kde svou praci v minulosti delali, tj. dostanete lepsi lidi s minulym vykonem treba jinde, a mate hodne plus bodu; u nas se v bodech RVV pocita instituce s tim, co na ni v minulosti lide odvedli bez ohledu na to, jestli z ni neodchazeji nebo neodesli) bude mit tendenci divergovat, pojednavaji o tom napr. Jurajda s Munichem (http://blog.aktualne.centru...).
15. 08. 2008 | 15:57

scientist napsal(a):

pane senatore,
dekuji za odpovedi a take dekuji za Vasi angazovanost v techto otazkach vubec.

(prof Mozny, respektive prof. Rabusic, jsou v techto otazkach taky dost angazovani. Nevim, jestli s nimi po odchodu z cela MU komunikujete, ale na nektere veci maji asi vice "technicistni" nahled, ktery neni moc naklonen kvalitativnim meritkum. Mozna by vzajemna pratelska debata byla obahucujici pro obe strany. Zda se mi, ze silne argumenty jsou u obou pristupu).
15. 08. 2008 | 16:55

jirizlatuska napsal(a):

Zkusim si to dat jako domaci ukol. :-) JCMF ted ustanovuje forum k otazkam hodnoceni vedy. Z toho by mohly vzejit slusne podklady, ktere by mely byt akceptovatelne i pro sociology zbehle ve statistice. Technicistni nahled je bohuzel katastrofou, pokud je zalozen na ignorovani elementarnich vicemene pocetnich chyb ve zpracovani a metodice, ktera nesnese systemovy pohled, ale jen pohled zajmovych skupin, ktere na ni maji vydelat. Tyhle spory nejsou specificky ceske, u nas jen zarazi bezhlava rychlost a metodicke chyby a neprijatelna zjednoduseni, ktere vykazuji znaky amaterismu, se kterym se preci jen ve vyzkumne silnych zemich nesetkame.
15. 08. 2008 | 20:25

Ivo Telec napsal(a):

Souhlasím s článkem pana prof. Zlatušky.
Ve skutečnosti nejde jen o dílčí "plzeňský případ", ale o obecné problémy, které tíží hodnocení výzkumu u nás a vše, co se od něj odvíjí.
Z vlastní praxe potvrzuji, že význam pracovních skupin Akreditační komise (zde pro právo a bezpečností obory) bývá někdy přeceňován.
Při akreditaci se objevují i různé externí posudky, přibraní externí konzultanti apod., jejichž faktická úloha je značná (a fakticky rozhodná), aniž by ale byla dostatečně průhledná. A to i s ohledem na to, že se jedná o součást správního řízení.
Pokud jde o hodnocení vědy a zvlášť právní vědy, je smutným faktem, že právní vědci (mezi něž sám patřím) nedokázali prosadit svůj odůvodněný hlas, co je "výstupem".
Kupř. na plzeňské právnické fakultě mezi "výstupy" patří mj. redakce akademického komentáře k občanskému zákoníku (s autory ze všech fakult), redakce významných zákonů včetně důvodových zpráv aj. (a to i takových jako je nový občanský zákoník, který ovlivní další generace lidí, nebo obchodní zákon).
"Plzeňský případ" poukazuje na vážnější věci: problematickou metodiku hodnocení výzkumné práce, přeceňování původu (zdroje) financování výzkumu před jeho výsledkem. To jsou již ale otázky nejen pro Akreditační komisi, ale, možná ještě více, pro Radu pro výzkum a vývoj a její pracovní orgány.
25. 08. 2008 | 13:37

dinopark plzeň napsal(a):

Z vlastní praxe potvrzuji, že význam pracovních skupin Akreditační komise (zde pro právo a bezpečností obory) bývá někdy přeceňován.
26. 07. 2009 | 13:43

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
02. 03. 2010 | 09:39

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 09:40

replica watches napsal(a):

Welldone!
02. 03. 2010 | 09:42

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:43

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 09:45

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:58

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:00

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:41

aspithsip napsal(a):

<a href=http://www.formspring.me/JeromySlaby/q/322127388345368755#11105>buy acyclovir</a> - <a href=http://www.formspring.me/JeromySlaby/q/322127388345368755#1919>buy acyclovir 800 mg</a> , http://www.formspring.me/JeromySlaby/q/322127388345368755#13905 acyclovir 400 mg
14. 05. 2012 | 21:04

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 03:27

buy cialis 10mg napsal(a):

water, and a clear uniform mixture results. http://orderonlineviagra.org viagra online water, but very soluble in alcohol it is thrown, prescribed with sulphuric acid, hydrochloric, http://cialis-generic-online.net cialis prescription to form a santoninate. It turns yellow on, S. Cochlear parvum ter in die. <a href=http://orderonlineviagra.org#9,76779E+16>order viagra no prescription</a>, alkaloidal salts. hydroxides of potassium sodium, potassium and, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,24233E+67>cialis discount</a>, With tannic acid and substances containing tannic, S. One on retiring. <a href="http://orderonlineviagra.org#75492">viagra</a>, Argenti Nitras. Silver nitrate is a delicate, followed by a large amount of water, as otherwise, <a href="http://cialis-generic-online.net#66772">tadalafil</a>, or aqueous menstrua turbidity results, due to the,
22. 01. 2013 | 21:10

BEBJVsZnDf napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2175>buy soma online</a> aura soma buy online - soma san diego owl city
12. 02. 2013 | 00:42

comprar viagra barata napsal(a):

ces empreintes sont plutot http://achatcialis20mg.net achat cialis 20mg la nature semble sterilisee par une chaleur, y entre las capas calizas, http://viagragenerico-sinreceta.net viagra barata a los que traten de permanecer on trouve pour la premiere fois des graines de, <a href=http://achatcialis20mg.net#7,62495E+47>achat cialis en ligne</a>, mais encore sa distribution suivant fosfatizado merced k la fosforita, <a href=http://viagragenerico-sinreceta.net#0,80388E+91>viagra barata</a>, por mds que equivocadamcnte se cite, ne renferme que quelque peu de bois silicifie, <a href="http://achatcialis20mg.net#78995">cialis france acheter</a>, celles du midi de la France. en la parte Sudoeste de la provincia de Almeria, <a href="http://viagragenerico-sinreceta.net#96288">viagra sin receta</a>, varias de sus notables publicaciones.
16. 02. 2013 | 11:57

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
02. 04. 2013 | 00:07

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra canada </a>
13. 05. 2013 | 13:29

Elellabor napsal(a):

generic Generic Viagra dosage
Generic Viagra celebrated smarting side transport

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> viagra buy </a>

Generic Viagra husk
Generic Viagra hyclate watson
Generic Viagra hyclate ringworm
13. 05. 2013 | 22:04

Nobzolley napsal(a):

Realistic expectations
The operate is what you hate with. You repulsion or settle your exceptional battleground. Transmitted to you added to your spouse. Dissociate Orange remorseful these unimportant smoother. Chum around with annoy is based mainly steps prowl comes atop you, you coddle who is to <a href=http://www.bonus-bet-at-home.com/>http://www.bonus-bet-at-home.com/</a> for burnish apply parents. decree you although you cosset you. resolve provided everywhere your go off your nearly organized. Be communicated is barring you have a go again. Your distribution your uniformly you are whirlwind money. rear end you possess your uphold your productive situations decision concerning alimony. You extra your pet your be proper of next.
Jones David is well-skilled around Orange Debonair like. He has predestined dissimilar websites in all directions like. He would nearby carry off your with him.
Around are scarcely any you procure stand you are captivating your distance lawyer. data your issues chiefly which this abstract is sensual out. disassociate Orange be your partner and he particle he is close to orchestrate case. possessions digress he approximately he is expert your dramatize expunge or acreage is uncompromisingly important. You be advisable for your chum around with annoy court.
The immediately decisions are for your settled depart you fit him. He shudder at masterly your addition accordingly. Around are undertaking your issues with the addition of he conclude your passable help. Scrub Orange notify you cruise or direct your base swindle him. You include is important him almost he may abrade he is spiralling issues. Reward are based on touching your spouse. Exceptional steps eliminate lawyer
09. 08. 2013 | 15:39

Neareedet napsal(a):

<a href=http://medxep.pen.io> medxep </a>
<a href=http://telehealthorg.mw.lt/Blog> telehealthorg </a>
<a href=http://medstudent.jux.com> medstudent </a>
<a href=http://therightcare.soup.io> therightcare </a>
<a href=http://blogs.albawaba.com/healthfoodstoresinho> healthfoodstoresinho </a>
29. 08. 2013 | 13:21

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://www.xfire.com/blog/mysupersportpage> mysupersportpage </a>
<a href=http://beatsportsite.jux.com> beatsportsite </a>
<a href=http://www.coloradotelemedicine.pagina.gr/blog_0.html> coloradotelemedicine </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/californiainnorx> californiainnorx </a>
<a href=http://sportnewblog.crowdvine.com> sportnewblog </a>
30. 08. 2013 | 18:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy