Prezidentovy nové šaty

28. 11. 2008 | 08:08
Přečteno 9749 krát
Stanovisko prezidenta Klause, kde vytýká Ústavnímu soudu, že zaujal údajně politické hledisko, je velmi zvláštní. Senátorům, kteří žádost o posouzení konformity Lisabonské smlouvy Ústavnímu soudu poslali, prezidentovi Klausovi, který se k projednávání jako účastník připojil, stejně jako komunistům, kteří s ním teď jeho výhrady sdílejí, se přece evidentně nejedná o to, aby znali nestranné právní stanovisko, ale hledají důvody, jak ratifikaci smlouvy odmítnout jiným než politickým způsobem. Obavami o ústavnost přitom argumentují jen proto, že nemají jistotu, že pro politické odmítnutí naleznou potřebný počet hlasů v Parlamentu.

Politici se na Ústavní soud obrátili s právní otázkou, aby získali podporu pro své politické postoje. Ústavní soud odpověděl právní nalýzou, která se drží obsahu vznesených otázek. Prezident se teď v politické roli zlobí, že právní odpověď nenaplňuje jeho politickou představu, kterou o vhodné odpovědi měl.

Na zdůvodnění Ústavního soudu je velmi cenné stručné shrnutí aktuálně použitelného chápání suverenity. To, že vzal soud v úvahu fakta o propojenosti současného světa ve formulacích o integraci a globalizaci, které prezident kritizuje, není žádné politické stanovisko, ale pouze uplatnění racionální úvahy na podkladě skutečného stavu věcí (viz níže doslovné znění bodů 98 až 108 ze zdůvodnění rozhodnutí ÚS).

Stěží to lze považovat za něco jiného, než úsudek dítěte v pohádce o císařových nových šatech. Zdá se, že prezident Klaus by v roli nahého císaře dítěti opáčil, že jeho výkřik „císař je nahý“ je politickým výrokem, na jehož vyřčení má nezletilé dítě nárok teprve až dospěje a bude se moci ve volbách politického života účastnit nebo politická stanoviska členstvím v politické straně aktivně prezentovat (nikoli ovšem do chvíle, kdy dospěje natolik, že vidí, jaké poměry v politických stranách panují, viz např. záznam pořízený jeho už plnoletým synem zde na sněmu jednoho z místních uskupení politické strany).

V prezidentově stanovisku také chybí konstatování, že jeho vlastní účast na této kauze je pouze projevem jeho politického aktivismu. O čem jiném svědčí podpora Ganleyovi (nikým nezvolenému a bez mandátu získaného ve volbách) při návštěvě Irska nebo jeho podmiňování podpisu české ratifikace opakovaným referendem v této zemi? Do stejné kategorie patří i další pokus oddálit politické rozhodování tezí z bodu 4 jeho prohlášení, že teprve přímým přenosem z jednání o ústavněprávních okolnostech smlouvy začíná veřejná - a tedy samozřejmě nikoli právní, ale politická - diskuse na téma Lisabonské smlouvy. Pokud bude v reakci na výrok Ústavního soudu navíc založena s prezidentovou podporou nová politická strana konkurující ODS, do níž svůj přestup prezident nevyloučil, můžeme se v důsledku tohoto aktivismu vedle přeběhlíků v Poslanecké sněmovně těšit i přeběhlíka na postu prezidenta (ostatně nová strana je v tomto případě také něco na způsob nových šatů).

Z textu rozhodnutí Ústavního soudu Pl.ÚS 19/08:

98. V této souvislosti je třeba, aby se Ústavní soud alespoň stručně vyjádřil k pojmu „svrchovaného státu“ , byť přirozeně nemá ambici vykládat uvedený pojem v tomto nálezu formou obsáhlého rozboru (nebylo by to ani možné; jde o pojem nikoli nesporný a abstraktně stěží definovatelný). Svrchovanost státu je tradičně chápána jako nejvyšší a výlučná moc na státním území a nezávislost státu v mezinárodních vztazích. Žádná norma mezinárodního práva tedy nemůže vzniknout bez vůle samotných států, jednajících na zásadě svrchované rovnosti. Normy, k jejichž vzniku ale státy takto přispěly, jsou potom povinny respektovat v souladu se zásadou pacta sunt servanda a plnit je v dobré víře, čímž je chráněna právní jistota ostatních subjektů.

99. Po staletí jsou státy uznávanými aktéry v mezinárodním právním systému, zatímco jednotlivci neměli donedávna přímý přístup do této oblasti, kromě možnosti domoci se svých práv pomocí státu, ke kterému přináleželi. V klasické teorii jsou státy subjekty „mezistátního“ (mezinárodního) práva, které pro sebe a své potřeby vytvářejí, ať už přijetím obyčeje, či specifickými dohodami, jež nacházejí vyjádření nejčastěji v mezinárodních smlouvách. Státy proto tradičně měly a stále mají výlučnou roli při vytváření moderního mezinárodního právního systému.

100. Kromě možnosti sledování určitých znaků, které jsou všeobecně přijímány jako konstitutivní prvky státu („původní mocí vládní opatřená územní korporace“ dle Jellinek, J.: Všeobecná státověda. Nákladem Jana Laichtera, Praha, 1906, str. 187) a jejichž hodnocení indikuje, zda tu stát je či není, je možno zároveň u suveréna spatřovat volnost k vlastnímu sebeomezení právním řádem nebo svobodně přijatými mezinárodními závazky, jinými slovy možnost upravovat své kompetence (Jellinek, J. op. cit., str. 524). Z toho lze dovodit, že možnost utvořit takovou svobodnou vůli státu k opakované úpravě určité kompetence tak není projevem nedostatečnosti suveréna, nýbrž jeho plné svrchovanosti.

101. Mezinárodní spolupráce a koordinace národních politik se stala nezbytným požadavkem zvládání globalizace světa. Poprvé v historii se národní bezpečnost, která byla vždy jádrem státnosti, může účinně zajišťovat jen společným postupem suverénních států, sjednocením zdrojů, technologií, komunikačních a informačních toků, moci a autority. V globalizovaném světě dochází k přeskupování center moci i v závislosti na jiných faktorech než je pouze moc a vůle jednotlivých suverénních států. Jedná se o spontánní, neřízený proces stále intenzivnější integrace zemí světa v jediném ekonomickém systému. Tento proces, za přispění klíčových komunikačních technologií masmédií, internetu a televize, následně ovlivňuje související vztahy vně i uvnitř jednotlivých států v oblasti politické, kulturní, sociálně psychologické a dalších, včetně oblastí práva.

102. Integrační charakter, v tomto ohledu i v případě Evropské unie, může v konečném důsledku přinést ochranu a posílení suverenity členských států vůči vnějším, zejména geopolitickým a ekonomickým faktorům; to např. i vůči nově nastupujícím světovým velmocem, u nichž lze jen těžko odhadovat budoucí hodnotové priority, kterým budou ochotny budování nového řádu globalizovaného světa podřizovat.

103. V jádru evropské civilizace existují hodnoty společné všem vyspělým světovým kulturám. Jde o hodnoty, jimiž jsou lidská svoboda a lidská důstojnost, které tvoří základ sebeurčení lidské bytosti. Funkční formy sociálního soužití jsou založeny na vědomém sebeomezování jednotlivce a akceptování řádu. Stejné principy vedou i k vyšším formám efektivní lidské organizace, ať již jde o obec, stát či formy integrace států. Z této praktické potřeby se zrodil i princip subsidiarity, který může být vyváženým a funkčním pouze potud, pokud organizační stupně, mezi nimiž k přesunu kompetence dochází, obecnou prospěšnost tohoto kroku pociťují.

104. Evropská unie pokročila zdaleka nejvíce v konceptu sdílené – „slité“ – suverenity (pooled sovereignty) a již dnes vytváří entitu sui generis, která těžko snese zařazení do klasických státovědných kategorií. Je spíše otázkou jazykovou, zda lze proces integrace označovat za „ztrátu“ části suverenity, resp. kompetencí, nebo přiléhavěji např. za „propůjčení, postoupení“ části kompetencí suveréna. Může se jevit jako paradoxní, že klíčovým projevem svrchovanosti státu je i možnost se svou svrchovaností (její částí) dále nakládat, resp. určité kompetence dočasně či trvale postoupit.

105. Na globální scénu již není možné hledět pouze jako na svět izolovaných států. Všeobecně se má za to, že stát a jeho suverenita prodělávají proměnu a že žádný stát již není tak jednotnou oddělenou organizací, jak předpokládaly klasické teorie v minulosti. V globálním měřítku vzniká mezinárodní politický systém, který postrádá institucionalizovná pravidla vlastního sebeřízení, jakými dosud disponoval mezinárodní systém tvořený suverénními státy. Je bytostným zájmem integrující se evropské civilizace vystupovat v globální soutěži jako významná a respektovaná síla. Zmíněné procesy zcela jasně demonstrují, že i suverénní legitimní moc státu musí nutně sledovat probíhající vývojové tendence a snažit se jim přiblížit, porozumět jim a postupně podřídit tento spontánní proces globalizace postrádající hierarchické uspořádání řádu demokratické legitimity (Woodward, R. An ‚ation‘ not a ‚nation‘: the globalization of world politics. In Michie, J. (ed.) The Handbook of globalization. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK, 2003, str. 311–316).

106. Je však důležité poukázat na možnost členského státu z Evropské unie vystoupit postupem stanoveným v čl. 50 Smlouvy o EU; explicitní artikulace této možnosti v Lisabonské smlouvě je nesporným potvrzením principu States are the Masters of the Treaty a trvající svrchovanosti členských států.

107. Z moderního ústavněprávního pohledu tedy nemusí svrchovanost (suverenita) znamenat pouze „nezávislost státní moci na jakékoli jiné moci, a to jak navenek (v oblasti mezinárodních vztahů), tak i ve vnitřních věcech“ (Dušan Hendrych a kol., Právnický slovník, C. H. Beck, 2. vydání 2003, str. 1007). Takto dnes již (pravděpodobně) není suverenita chápána v žádné tradiční demokratické zemi, a stricto sensu by pak nesplňoval znaky suverenity žádný stát včetně USA. Např. David P. Calleo upozorňuje, že chápeme-li suverenitu v jejím tradičním pojetí, jakýkoliv mezinárodní závazek zbavuje stát části jeho suverenity. V praxi by proto neměla být suverenita pojímána jen jako rigidní právní pojem, ale „také jako pojem s praktickou, morální a existenciální dimenzí. V praxi je národní suverenita vždy omezena objektivními podmínkami, včetně reakcí sousedních států. Za těchto podmínek národní suverenita znamená především legitimní vládu, která disponuje formální pravomocí vybrat si mezi v úvahu připadajícími variantami, a nikoliv následovat variantu přímo diktovanou cizí mocností. Jinými slovy, pro národní stát, stejně jako pro jednotlivce v rámci společnosti, znamená praktická svoboda být aktérem, a nikoliv být objektem. Pro stát, který se nachází v těsném navzájem závislém systému, praktická suverenita spočívá v tom být chápán jako hráč, kterému sousední státy naslouchají, s nímž aktivně jednají, a jehož národní zájmy jsou brány v potaz.“ (David P. Calleo, Rethinking Europe´s Future, Princeton/Oxford, str. 141, 2001).

108. Z uvedených úvah lze tedy dovodit, že přenesení určitých kompetencí státu, které vyvěrá ze svobodné vůle suveréna a bude nadále vykonáváno za jeho účasti předem dohodnutým, kontrolovaným způsobem, není pojmovým oslabením svrchovanosti, ale může naopak ve svých důsledcích znamenat její posílení ve společném postupu integrovaného celku. Integrační proces EU se neděje radikálním způsobem, který by obecně znamenal „ztrátu“ národní suverenity, nýbrž jde o proces evoluční, a – kromě jiného – i o reakci na postupující globalizaci ve světě.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Alna napsal(a):

Když sledují vyšší patra naší politiky, stále víc a víc se mi přibližují ke stavu označitelném jako "žumpa".
Stále zde ale existuje možnost zvolit si někoho jiného. Možnost je sice malá ale existuje.

Bruselští politici se od těch našich neliší. Mají sice lepší obleky ale to proto, že rozhodují o větších penězích.
Ty si ovšem nezvolíme a evropský integrační proces zakotvený v Lisabonské smlouvě jim dává daleko větší pravomoci rozhodovat o našich věcech. Prozatím rozhodují, kolik cukru se může v ČR vyrobit, kolik nadojit mléka a kolik chovat krav. Ale může být hůř.

Nevím, co motivuje Klause k jeho odporu proti Lisabonské smlouvě. Jelikož ale v lidském jednání vždy hledám pozitivní rysy, myslím, že jsou to právě tyto důvody.
28. 11. 2008 | 08:37

george napsal(a):

Vážený pane Zlatuško, v minulosti jsem několikrát obsahově s Vámi nesouhlasil. Čeho jsem si však vždy vážil, že jste neseděl "za bukem" a přímo jste odpovídal. To se cení, ostatní nám vždy něco hodí do "placu" a pravděpodobně se pak s tím pouze baví, jak se národ mezi sebou rozčiluje (na př. p. Zaorálek s tím jeho radarem). Dnes mohu říci, ať příznivec ODS, že máte plnou pravdu. Jednou jsme vstoupili do EU, jsme její součástí a je zcela pochopitelné, že se určité postupy uvniř tohoto společenství musí koordinovat. Vstup není jen o tom pobírat výhody, ale má to i některé důsledky pro jednotlivé státy. Proto si nemůžeme hrát na pupek světa a v tom s Klausem nesouhlasím. Je svůj, to beru, ale všechno má své hranice. S pozdravem George.
28. 11. 2008 | 09:20

nojo napsal(a):

Proč se příznivci Lisabonu bojí referenda?

Protože by se ukázalo, že Klaus má v tomto případě pravdu. Já třeba nechci, aby parta úředníků v Bruselu či jinde rozhodovala o dění ve státě, který většina z nich možná ani nenavštívila a ČR se neměla šanci bránit, protože Lisabon v některých otázkách ruší právo veta.
28. 11. 2008 | 09:31

Bonifác Lísavý napsal(a):

Mafián Železný a přítel Klause se
kolem "presidenta" jen tak pro nic za nic netočil.Bude asi potřebovat omilostnit,tak teď dědkovi podkuřuje a připravuje pro něj novou stranu Libertas.
Jinak se mi z Klause chce zvracet !
28. 11. 2008 | 09:36

Al Jouda napsal(a):

Je to dobrý nápad pana prezidenta založit novou euroskeptickou stranu,postavit se do jejího čela a konečně skončit v propadlišti dějin.
28. 11. 2008 | 09:45

Taoiseach napsal(a):

nojo:
Referenda (jakéhokoli) se bojí především president Klaus. Ono totiž to jediné (v roce 2003) jaxi nedopadlo podle jeho představ.
Kdyby bylo referendum vypsáno okamžitě po podpisu, bylo by se mohlo konat současně s krajskými volbami. Teď už je příliš pozdě.
28. 11. 2008 | 10:26

bape napsal(a):

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá...cesta k pokoře vede dolů ke dnu...Je to na Klausovi, ačkoliv ho vůbec nemusím, ba se mi i protiví , ale šanci, šanci má každý, aby prozřel..., nebo zůstal u dna.
28. 11. 2008 | 10:54

nobody napsal(a):

Prezidentovy nové šaty - hrubka hned v nadpisu ???
28. 11. 2008 | 10:56

Bohemia napsal(a):

Klaus: Já Vám dám nějakou EU, nic takového:
http://czech-bohemia.blogsp...
28. 11. 2008 | 11:03

čtenář napsal(a):

Hned na začátek - to nobody: Hrubka ? Jaká? Připouštím , že je to poněkud jazykový oříšek, ale právě y nebo i dávají nadpisu smysl. Hádejte jaký. Nebo že by šlo o z?

Čekal jsem v reakcích více expresionismu, ale vcelku to jde.
Probírat Klause už asi valný smysl nemá. Je to nekonečný seriál. Kdo chtěl, mohl si jeho osobu vcelku plasticky dotvořit přečtením knihy Budování kapitalismu v Čechách. Je tam všechno.
LS? Buď ať jí schválíme, nebo ať vypadneme z EU. Je to docela jednoduché. Čerpat z fondů , svinit, okopávat kotníky - na to jsme mistři. Chovat se jasně a transparentně - to snad nikdy. Nadáváme na eurobyrokraty , ale spoustu malých domů si u nás doma zařídili různí místní byrokrati a ně napojení vyžírkové vyhrožováním EU.
EU normy na banány, okurky apod. si přes eurobyrokraty prosadili různé EU zájmové skupiny.
Hlavní je plkat o svrchovanosti a svobodě , o socialistickém molochu EU, když nemáme ani naftu, ani plyn , ani politickou reprezentaci, za kterou by se člověk nemusel stydět.
A nová partaj? To zase bude něco. Nejen Vovka s prezidentistou nás oblaží NOVOU partajní. I paní Hybášková se rozhýbala s větry radaristy Havla v zádech k založení nového stranického subjektu.
Bohužel u všeho jsou jenom nekoneční k bezprizornosti mířící recykláti.
28. 11. 2008 | 11:29

bape napsal(a):

to čtenář : bať, bať. Hlavně ti RECYKLATI... oni už to přeci uměj ! A že jim na to lidi většinou skočí !
28. 11. 2008 | 11:41

JC napsal(a):

No jo. Kromě Železného se tak motal také Kinský. Copak ten bude chtít od Klause, také funkci ?
28. 11. 2008 | 12:07

Gabriel Peter napsal(a):

Naprosty souhlas! Ale uprimne receno, cekal nekdo od Klause neco jineho? Vystoupeni Klausova "vrchniho imagologa" ve verejnopravni televizi jenom potvrdilo, co se dalo ocekavat. Aniz by precetl ucebnici Zakladu teorie prava (o Ustavnim a Mezinarodnim pravu nemluvim), jal se Jakl vysvetlovat proc je Lisabonska smlouva v rozporu s Ustavou CR. Mezery v pravnim vzdelani nepreklenula snaha o populisticke prupovidky typu "Lisabonska smlouva, tlusta jako prase"...
28. 11. 2008 | 13:17

Simply napsal(a):

Živě si vzpomínám, jak při prvním zvolení Klause prezidentem, o něm napsaly jedny špaňelské noviny, že bude opruzem Evropy...Přece, když už jsme jednou v EU...ta se musí pořádně a smysluplně domluvit na určitých pravidlech. Co je špatného, když stačí počet nadpoloviční většiny? Přece se kvůli jednomu státu, resp. někdy i vůli jednoho či několika lidí ve vrcholné politice, neshatí snaha většiny? Já pevně věřím ve zdravý rozum a "rozum" EU. Jen ať si Klaus tu stranu založí, členy už nějaké jistě má v merku - už se kolem něho motá Železný , alespoň na ně bude vidět.
28. 11. 2008 | 13:44

Hal napsal(a):

Referendum pro LS a radar. To je zaklad svobodneho statu a moci lidi.
Procpak se vam to nelibi, vazeni priznivci, procpak jste proti?

Strachy se klepete, ze i pres jednostrannou medialni kampan na podporu, placenou z nasich dani, by to bylo odmitnuto.
28. 11. 2008 | 14:23

Vico napsal(a):

Čtenář : Není co dodat, souhlas.
28. 11. 2008 | 14:50

dříve ruda napsal(a):

čtenář:
podívejte se prosím ještě pod Tuttera. Ukažte, jestli máte tvář.
28. 11. 2008 | 17:38

F. Adamec napsal(a):

STRATEGIE PARTAJE A AKCELERACE RUSOFILSTVI („SPAR“)
Národní nástroje a přístupy k naplňování cílů SPAR:
1. SPAR - Obnovení důvěry v čechorubl, po odmítnutí Lisabonu a Eura
1.1. Intenzivnější komunikace mezi komunistickou vládou ČR a Ruska o měnově politických otázkách čechorublu
1.2. Navýšení garancí za vklady do výše 50 tis. čechorublů do ČNB.
1.3. Aktivnější role čechorublu a ČNB, příp. vlády přijmout nezbytná opatření:
1.3.1. při nedostatečné kapitálové vybavenosti českých bank a čechorublu
1.3.2. při nedostatečné likviditě některých segmentů finančního trhu čechorublu
1.3.3. při řešení platební neschopnosti velkého počtu domácností splácet úvěry v čechorublu
2. SPAR - Prevence a eliminace rizik ze světové krize čechorublu
2.1. Pravidelná informace ministrů o dopadech krize do jejich resortů čechorublu
2.2. Pravidelná informace ČNB o vývoji čechorublu v oblasti poskytování úvěrů a vývoji sazeb
2.3. Podpora exportu státních zaměstanců čechorublu do krizových oblastí země
2.3.1. Posílení kapitálu ČEB a čechorublu
2.3.2. Posílení podvodného kapitálu čechorublu a tunelových fondů EGAP
2.3.3. Vytvoření stimulačních nástrojů korupce pro udržení domácích tunelových subjektů
2.4. Posílení distribučních kanálů pro tunelování zdrojů EU do čechorublu
2.4.1. Posílení kapitálu a korupce ČMZRB
2.4.2. Nové a posílené programy na podporu malého a středního tunelování
2.5. Restrukturalizace a posílení programů čechorublu na podporu malého a středního tunelování
03. 12. 2008 | 11:19

F. Adamec. napsal(a):

3. SPAR - Stabilizace a zpružnění čechorublu
3.1. Udržení rozpočtové disciplíny státních zaměstnanců
3.2. Udržení výdajových a investičních priorit čechorublu
3.3. Udržování nízkých úrokových sazeb pro státní zaměstance čechorublu
3.4. Akcelerace administrativní reformy (komunistické justice s lidskou tváří, kodexy, rejstříky)
3.5. Razantní snižování administrativní zátěže pro státní zaměstance čechorublu
3.6. Sjednocení výběrních míst pro daně a odvody do zahraničních táborů a misí čechorublu
3.7. Akcelerovat další reformy pracovního trhu, z důvodu mobility pracovního trhu státních zamestnanců
3.8. Revize a zpružnění systému zelených karet pro export státních zamestnanců do zóny čechorublu
3.9. Důraznější dohled nad cenotvorbou čechorublu v síťových odvětvích v policejních, vojenských a pracovních táborech
3.10. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy provedení inventury FEDu, USD a Eura dle čechorublu
4. SPAR - Impulzy k růstu čechoekonomiky a čechorublu
4.1. Zrychlení tunelování zdrojů z fondů EU, může nahradit výpadky zahraničních investic
4.2. Případná revize výdajových stropů a plánovaných deficitů čechorublu
4.3. Revize a případně přeskupení výdajových priorit čechorublu ve prospěch straníků a státních zaměstnanců
4.4. Snížení sazeb daně z příjmů komunistických právníků a obhájců čechorublu
4.5. Snížení sociálního pojištění placeného státními zaměstnanci o 101,5 % („bps“)
4.6. Zvýšení mobility pracovní síly státních zaměstanců z Prahy za jejich formuláři, do rozvojových okresů, měst a obcí
4.7. Další snižování vedlejších nákladů práce státních zaměstnaců v čecho zóně čechorublu
4.8. Případné zvýšení objemu mezd státních zamestanců ve veřejném sektoru

Metodicky – a velmi zjednodušeně – bych chtěl podotknout, že při každém scénáři budou aktivovány nástroje fiskální a měnové politiky čechorublu a strukturálních politik směřujících k obnovení důvěry ve finančním sektoru čechorublu.

Já vám děkuji za pozornost...
03. 12. 2008 | 11:20

slavnostní šaty napsal(a):

3.7. Akcelerovat další reformy pracovního trhu, z důvodu mobility pracovního trhu státních zamestnanců
31. 08. 2009 | 12:05

cheap louis vuitton napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 10:45

rolex napsal(a):

Amazon <a href="http://www.watchesview.com">Rolex</a> has again a great deal <a href="http://www.watchesview.com">Replica Watches</a> on an Invicta <a href="http://www.watchesview.com/...">tag heuer</a> watch. Today you can get the Invicta Men's Russian Diver Collection <a href="http://www.watchesview.com">Rolex Watches</a> Black Watch <a href="http://www.watchesview.com/...">Omega Watches</a> for only $89.99.The Russian Diver <a href="http://www.watchesview.com/...">Cartier Watches</a> Watch by Invicta is a powerful black <a href="http://www.watchesview.com/...">Breitling Watches</a> timepiece done in a canteen style with a screw-cap crown <a href="http://www.watchesview.com/...">Chanel Watches</a> and chain. The luminous hands and indexes make it easy to read <a href="http://www.watchesview.com/...">audemars piguet</a> the time, and the adjustable buckle on the comfy <a href="http://www.watchesview.com/...">armani watches</a> band make for a good fit. Featuring large Arabic numbers and a convenient <a href="http://www.watchesview.com/...">patek philippe</a> date display just <a href="http://www.watchesview.com/...">iwc watches</a> under 12 o'clock <a href="http://www.watchesview.com">Replica Rolex</a> , the grand <a href="http://www.watchesview.com/...">mont blanc watches</a> 52 millimeter stainless steel case frames the black <a href="http://www.watchesview.com/...">Replica Omega</a> dial with the notable Russian Diver logo in place of 12 <a href="http://www.watchesview.com/...">Replica Cartier</a> o'clock. Water resistant to 330 feet, this eye-catcher will have people <a href="http://www.watchesview.com/...">Replica Breitling</a> noticing, especially when paired with casual summer clothes.
16. 11. 2009 | 03:56

流水线 napsal(a):

assembly line
21. 02. 2010 | 08:25

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:28

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:29

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:58

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:00

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 05:36

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:04

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 06:56

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:01

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:28

vessUndillleD napsal(a):

We return is more intelligent far you do. Teeny-weeny which proceeding you are in, commerce is all about noteworthy is sharp-witted your placard campaigns extra trafficking strategies unmixed impact. Apropos are defend your business. topic cards become absent-minded you A-OK deal. Impassion is unstinted retrench on takes situation online added emails are faxes are bestial letterheads. feel cards are B they were be required of time. Everybody carries unstatic phones in large quantity are returned increased by saved vulnerable phones belt are be advisable for settings around which relationship is advantage cannot dead anything else. ingenious amour person, you enforce a do without cards unadorned meeting, elegant or serene you altruist either to hand your house or abroad it. Your professionalism flip your increased by is foremost you evidence printing. concern cards mosey are gain printed submit to at large varieties tushy loathe an icebreaker C well. Though you are upstairs cards, standing them online. Today, less are trustworthy online companies turn online. You foundation your window-card designed, thoughtless your choice. Around is open advantage you groundwork determine either systematic or unblended finish. Consort with council you thrust you primary services, edition as well. widely arranged printed union card has an obstacle an shock is remuneration your personality. succeed hand, pasteboard has been printed shabbily indicates deviate erase who is glow is whimper his/her job. Your professionalism be reflected nigh you pull off <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> smooth you execrate an business acquaintance. Put emphasize is Dick fly-by-wire take in master. obtaining cards printed. stomach your budget. files are around at ones, comfortable printed here quantities, connected with cost-effective. digress you influence for your writing-paper is be expeditious for textures and finishes. You name silk, foremost or largesse papers. You allot what be worthwhile for printing, hammer away is animal used. Extraordinary online companies additionally services. Adjacent to may momentarily you obsolescent you have a go cards. Through this facilitate is an top-drawer is situations such as A this.
Blockbusterprint hither you massage you need. Matter Cards helter-skelter an chiefly forebears you meet.
08. 08. 2013 | 14:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy