Sir Humphrey u kormidla české vědní politiky

24. 03. 2009 | 09:45
Přečteno 12664 krát
Sir Humphrey není svou schopností manipulace politiků výsadou britského seriálu „Jistě pane ministře,“ ale má podle RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., člena v současné době končící Akademické rady AV ČR, převtělení v podobě sekretáře Rady vlády pro výzkum a vývoj. Rákosníkův text výstižně popisuje způsob, kterým se v České republice dělá koncepce zákona o podpoře výzkumu a vývoje (ve čtvrtek 26. března ho bude na svém plénu projednávat Senát ČR, je to zákon obsahující přílepek, kterému jsem se věnoval ve svém blogu 20. 3., i na první pohled špatné kvantitativní důsledky této práce.

Na nevhodnost mechanického rozdělování prostředků na výzkum a vývoj („trojčlenka,“ jak o tom píše J. Rákosník) jsem poukazoval ve svých blozích 26. 3., 3. 4. a 5. 10. 2008 i v závěru letošního blogu 20. 3. (úder proti AV ČR je způsoben také tím, že se v heterogenním prostředí mimo její ústavy ve větší míře vykazují výsledky typu „S“, kde není třeba ani náznak recenze nebo impaktu) problematickým aspektům toho, že je do hodnocení zahrnuto i smetí, které není srovnatelné se skutečnými výzkumnými výsledky, jsem upozorňoval 27. 5., 16. 7. a 5. 10. 2008. Obojí to bylo také součástí připomínek, které Rada vlády v připomínkovém řízení dostala od orgánů reprezentace vysokých škol, avšak rozhodla se je ignorovat (blog ze 17. 3. 2008). Důsledek, který J. Rákosník graficky zobrazuje na meziročním srovnání metodik z let 2007 a 2008, velmi dobře ukazuje, že řeči o tom, že reforma podporuje kvalitu a excelenci, jsou neobhajitelným nesmyslem.

Přesto (právě proto) považuji Rákosníkovo pojednání za důležité a velmi podstatné. Novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje negativní dopady, které jiří Rákosník jasně identifikuje, zakotví jako zákon, se kterým bude v budoucnu velmi těžké hnout. Rozdělování financí je podřízeno „soutěži“ s jasnými čistě mechanicky danými pravidly. Pokud dojde v budoucnu ke změně způsobu hodnocení, mohou se instituce, které budou „hrnout“ body podle současných pravidel cítit formálně poškozeny tím, že stát pravidla během pětileté platnosti těchto bodů změní - finance, které by jim podle nesmyslných pravidel náležely a jejich opravou jim budou upřeny, by se snadno mohly stát předmětem soudního vymáhání (bude to stát, který tyto instituce „poškodí“ s ohledem na jejich oprávněná očekávání a měl by za to nést i odpovědnost - pokud se zde ovšem vláda nepočítá s cílenou destrukcí právního státu, která tou dobou přesáhne současnou destrukci v oblasti trestního práva).

Dalším problémem je, že finance podle vládní koncepce půjdou tam, kde pracovali jejich tvůrci v posledních pěti letech, nikoli tam, kam eventuálně z finančně poškozených institucí odejdou (viz např. závěrečná třetina blogu ze 14. 8. 2008).

Základem chybné koncepce zákona, kterou si český „sir Humphrey“ dokázal v Radě vlády pro výzkum a vývoj prosadit, je využití nevhodně koncipované databáze výsledků výzkumu a vývoje (kterou si kdysi tento úředník vymyslel jen jako nástroj umožňující orientační kvantifikaci množství výstupů státem financovaných projektů ve vztahu k prostředkům, které na ně byly věnovány). Kolem něj mu vydatně pomáhali členové Rady vlády pro výzkum a vývoj a ustanovaných pracovních skupin, kteří postupovali jako amatéři (nový předseda Akademie věd prof. Drahoš je nedávno v rozhovoru v novinách charakterizoval jako „poučené amatéry,“ ale mám za to, že jeho adjektivum je v tomto spojení zcela nepatřičné). Absolventi studia na naší fakultě skládají před předáním diplomů slib, ve kterém mimo jiné slibují: „... budu jednat s vědomím mezí své odborné kompetence.“ Podobné sebeomezení si bohužel členové vládní Rady pro výzkuma vývoj nedali a výsledek podle toho vypadá.

Následuje text Jiřího Rákosníka připravený pro Akademické fórum 26. 3. t.r.:


Jiří Rákosník: Kam je směrována česká věda novými zákony?

Rada pro výzkum a vývoj přes protesty zástupců AV ČR na popud svého sekretáře dr. Blažky prosadila do novely zákona č. 130/2002 Sb. následující ustanovení v § 7 odst. 6:

Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik7b), které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní.
7b) Například Research Assessment Exercise.


První věta říká, že se peníze budou rozdělovat trojčlenkou úměrně počtům bodů přidělených výzkumným organizacím v rámci lineární jednoparametrické škály na základě metodiky hodnocení, kterou bude určovat RVV. Jediné, co se zástupcům AV ČR podařilo prosadit, jsou slova „na základě zhodnocení jí dosažených výsledků“ v první větě a celá druhá věta, která říká, že si poskytovatel může dát práci s důkladnějším hodnocením a na jeho základě nesmysluplně vygenerovanou hromádku peněz přerozdělit. Trojčlenku dr. Blažka vehementně hájí odkazem na to, že je to jediný způsob, jak vnést do rozdělování peněz na výzkum a vývoj pořádek a RVV mu přizvukuje, aniž domyslela, co z toho vyplývá.

Dr. Blažka se shlédl v siru Humphreym z populárního britského televizního seriálu „Jistě, pane ministře“ a je přesvědčen, že je povolán určovat vědní politiku v této zemi. (Ne)pochopil však, že možnost státních úředníků ve Velké Británii ovlivňovat politiku je silně omezena v rámci fungujících demokratických pravidel.

Stejným způsobem jako tvorbu zákona č. 130 ovlivňuje tvorbu Metodiky hodnocení, jejíž výsledky tvoří vstupy do trojčlenky. „Demokraticky“ se souhlasem RVV vybral členy Komise pro hodnocení výsledků (KHV), která Metodiku připravuje a navrhl se za jejího předsedu. Ani KHV ani RVV, která Metodiku hodnocení schválila, se nezabývala analýzou toho, co Metodika ve spojení s trojčlenkou způsobí.

Výsledek Metodiky a (zatím ještě neplatného) trojčlenkového postupu rozdělování peněz je vidět již nyní. V řadě institucí se tvorba vědeckých výsledků mění v pouhou honbu za body. Kvalita výzkumu, jejíž dosažení bylo jedním z hlavních cílů vládní Reformy systému VaV, se nahrazuje kvantitou. Vědci jsou nabádáni svými nadřízenými, aby se snažili pro svou instituci zajistit co nejvíce bodů za každou cenu, a jsou ochotni na tu hru přistoupit. Protože se body za výsledky dělí mezi spoluautory a jejich instituce, objevují se úvahy i oficiální pokyny k tomu, jak využít každé možnosti spoluautora a jeho instituci připravit o část bodů (tj. peněz). Databáze RIV byla bleskově zaplevelena velkým množstvím „měkkých“ výsledků, jejichž uplatnění nevyžaduje důkladnou oponenturu a posouzení kvality.

Komu to prospěje? Krátkodobé finanční zisky „vítězů“ budou zaplaceny následující prohrou všech.

Radu pro výzkum a vývoj neznepokojily ani konkrétní důsledky Metodiky a jejího mechanického uplatnění, které vyšly najevo při současné přípravě návrhu rozpočtu VaV pro příští tři roky: přesuny institucionálních prostředků mezi poskytovateli v řádu desítek procent, které destabilizují systém VaV, a na jedné straně znehodnocují dosavadní prostředky vložené do těch institucí, jejichž činnost by se nyní měla náhle dramaticky omezit, a na druhé straně připravují znehodnocení těch prostředků, které v důsledku obrovských skokových nárůstů nebudou výzkumné organizace schopny efektivně využít.

Připojený graf ukazuje procentuální rozložení bodů (a na základě toho přidělených peněz) dosažených všemi výzkumnými organizacemi v ČR podle Metodiky 2007 a Metodiky 2008. Graf zřetelně ilustruje přesouvání důrazu na „měkké“ výsledky jak v oblasti základního výzkumu (J-ost vůči J-imp), tak v oblasti aplikovaného výzkumu (S vůči P a T).

Je toto opravdu cíl, který vláda sledovala svou Reformou systému VaV?

Nova metodika preferuje neimpaktovane vysledky
Nova metodika preferuje neimpaktovane vysledky


J-imp: článek v impaktovaném časopise zařazeném v databázi Web of Science
J-ost: článek v časopise, který RVV zařadila do seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR (viz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942), nebo který je evidován v některé ze světově uznávaných databází (SCOPUS, ERIH).
B: odborná kniha nebo její kapitola
D: článek ve sborníku evidovaném v databázi ISI Proceedings společnosti Thomson Reuters
P: udělený patent
Z: poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, léčebný postup, …
S: prototyp, uplatněná metodika, software, …
Přesné definice typů výsledků a jejich hodnocení jsou uvedeny v Metodikce hodnocení výsledků VaV v roce 2008 (viz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=503762).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vlk napsal(a):

Zdravím pqane profesore.
K VAšemu logu jen tolik, že jste nejspíš udělal radost příteli přírodovědci!
A z mé strany opakování toho, co jsem napsal jemu.
Jediná šance vysokých škol je, když se o sebe a své zájmy postarají sami. Velmi hlasitě a velmi důrazně. Síle totiž rozumí každý. Ti lysenkovští pokustoni totiž přežijí každou vládu.Což se samozřejmě týká i podpory vědy a výzkumu.
24. 03. 2009 | 10:20

jirizlatuska napsal(a):

vlk: Tady je maly problem,ze to zatim pusobi dojmem, jakoby mely vysoke skoly na poskozeni AV CR vydelat. Na tom systematickem poskozeni samozrejme v perspektive vice let prodelaji vsichni, vydelaji zajmove skupiny, ktere mohou profitovat z toho, ze se penize odvedou z prostredi vyzkumu do kamuflovane verejne podpore firem.

Bohuzel se silovy pristup ted opakuje pri priprave vecneho zameru zakona o vysokych skolach a svymi tiskovymi prohlasenimi (weby MSMT i vlady) se v uplynulych dnech za tento pristup fakticky vyjadril i ministr...
24. 03. 2009 | 10:27

Pavel Ripka napsal(a):

Porovnání v tom sloupcovém grafu opravdu nevypadá vesele a ukazuje, že podobně jako daňové zákony bude třeba kriteria dolaďovat každý rok. Neznamená to ale, že objektivní hodnocení výstupů pomocí "trojčlenky" nemá smysl a Blazka je zlosyn. Pro mne je to jeden z těch, kteří se dlouhodobě snaží ukázat, že značná část výzkumných peněz byla vydána na projekty s nulovými výstupy a snažil se s tím něco udělat.
Já tedy bych tedy inklinoval ke konkrétním návrhům, jak to dělat lépe. Např. bych byl pro zrušení kategorií D, Z a S a bedlive sledovani kategorie Jost. Ale evoluce uz probehla pokud vim napr. u hodnoceni konferencnich prispevku (D). Jejich znovuzavedeni si nejspis praly obory jako computer science, ktere tradicne tvrdi, ze jejich konferencni sborniky uverejnuji zasadnejsi clanky, nez casopisy. Diky jejich tlaku se z toho udelal opravdu strasny galimatyas, protoze v databazi ISI Proceedings proste je zmatek. Jedine reseni: D zrusit.

Odpor proti trojclenkam znamena podporovat neschopne, kteri tvrdi, ze jejich obor je specificky a musi se hodnotit panelem specialistu proto, ze v nem neexistuji impaktovane casopisy a pod. Pripadne jde o nejake narodni specifikum - ptal jsem se o ktery narod se jedna a nikdy jsem se to nedozvedel.
Kamuflovanou podporu firem z penez na VaV samozrejme nechceme, ale pomuze tomu odpor proti trojclence?

Text Jiřího Rákosníka je zoufale nekonkretní: kdyby byl uveden příklad kvalitní instituce, kterou nový systém skokem ochudí o desítky procent a naopak nekvalitní instituce, která si polepší tak, že nebude schopna efektivně utrácet, hned by se diskutovalo lépe. Takhle je to spíš trochu podezřelé.

Mimochodem: JR nam v uvaze o Siru H podprahove a mozna i podvedome podsouva tezi, ze nasi urednici by se nemeli plest do tvory policy, protoze nasi politikove (tedy ti kteri jsou povolani tvorit policy) jsou srovnatelne kompetentni jako politikove v UK. To je odvazne tvrzeni.

Zaverem jednu myslenku: existence kategorie D, S a Z je mozna obrana technickych, zemedelskych (ta plemena), informatickych a jinych oboru, ve kterych je proste obvykle méně publikovat v časopisech. Rozdily mezi publikacni plodnosti spickoveho biologa nebo chemika a spickoveho softwaroveho inzenyra nebo strojare jsou propastne a "stary vzorec s impaktfaktorem" je nepostihl. Novy vzorec je v tom o neco lepsi, treba nekdo najde takovy vzorec, aby obory byly jeste lepe znormalizovany a pak ty malo publikujici obory nebudou mit argumenty pro ty vselijake podivne kategorie D, Z a S dale udrzovat.
24. 03. 2009 | 14:36

prduch napsal(a):

"Ti lysenkovští pokustoni totiž přežijí každou vládu"

Tak pravil VLK. Nezklamal! Ma vse v maliku
(tedy na 2 A4 papirech) a tak rozdelovani
penez na vedecky vyzkum ci optimalni strategie vysokych skol je pro nej "peanut".
Poradi vsem, poradi rad, poradi nezistne.
Ostatne, uz to vse probral pred valkou
s okresnim inspektorem! Je to machr!!!!!!!!!
24. 03. 2009 | 15:14

Miloš napsal(a):

Problém je v tom, že duševní obzor těch, kdo o těchto věcech rozhodují, trojčlenkou končí. Pokud vůbec sahá tak daleko.
24. 03. 2009 | 15:15

jirizlatuska napsal(a):

Pavel Ripka: Sborniky jsou v nekterych oborech nezpochybnitelne, staci se podivat do bibliografickych analyz (citoval jsem je v diskusich uz drive].

Katastrofa je kategorie S, coz bylo DOBRE znamo vsem v RVV i ve skupine pripravujici hodnoceni, kdo cetli pripominky.

Graf pouze ukazuje ocekavane - ze doslo k prizpusobeni se kriteriim zejmena tam, kde to nic nestoji (kategorie prumyslovych a uzitnych vzoru i autorizovaneho softwaru jsou jako hodnocene vystupy zcela smesne - nevyzaduje se zadna originalita, je to jen stroj na penize; u vzoru utratite titicovku za registraci [nekontroluje se puvodnost!], u autorizovaneho softwaru muzete nabizet jakekoli studentske programky bez ohledu na to, k cemu jsou).

Fakt, ze se ma vychazet z realnych citaci, je napriklad v prezentacich Thomson Reuters - misto toho je zvoleno hodnoceni, ktere se opira o indikatory, o kterych tato spolecnost rika, ze se nemaji pouzivat.

Nejde ani zdaleka o to, aby se urednici nepletli do tvorby policy; zde je to v poloze zcela jine (kompetentnost politiku neobhajuji, neni zde ale zazemi kompetentni statni spravy, coz je tragedie).
24. 03. 2009 | 15:18

sasa napsal(a):

Pavel Ripka: myslim, ze nemate pravdu. Odpor vuci trojclenkam, je odporem vuci manipulaci, tj. odporem vuci hre na spravedlnost. Podstatou spravneho rozdelovani penez na VaV by melo byt zachovani stavajici vyse prispevku stavajicim institucim a vyuziti dodatecnych penez z EU k vyrazne podpore tech scopnych, kteri by dostali dodatecne penize na zaklade treba h-indexu. Ty dodatecne penize by byly v radu stamilionu na osobu, aby jim bylo umozneno si v ramci stavajicich instituci zlepsit podminky vyzkumu. Delat aplikovany vyzkum za statni penize by smeli pouze mladi do 35 let v ramci spin-off firem. A ne aby na tyto penize cekaly firmy s obratem stovek milionu ci miliard. Nebo aby se na ne tesily stavebni firmy.
24. 03. 2009 | 16:10

jirizlatuska napsal(a):

sasa: Jeste bych k tomu zduraznil Rakosnikovo: "Krátkodobé finanční zisky „vítězů“ budou zaplaceny následující prohrou všech."
24. 03. 2009 | 19:55

sasa napsal(a):

jirizlatuska: to je dost mozne, presto doufam, ze vzhledem k padu vlady dojde i ke zmene pohledu na reformy. Nyni je cas zmenit strategii tim smerem, ktery jsem uvedl ve svem prvnim prispevku.
1. Nechat stavajici rozpocty
2. Pouzit evropske penize na vyraznou podporu nasich nejuspesnejsich vedcu, aby si v ramci svych stavajicich instituci mohli vyrazne polepsit jak pristrojovym, tak i lidskym "vybavenim".
24. 03. 2009 | 21:20

jirizlatuska napsal(a):

sasa: Myslim, ze se mylite. Tenhle zakon bude ve ctvrtek v Senatu schvalen (kdo vi, jestli se k nemu vubec Senat pusti do jakekoli vecne debaty a nepujde cestou "nezabyvat se", jako kdysi pri Julinkovych reformach), mytologie o tom, jak by neschvaleni znamenalo financni ujmu pro vysoke skoly uz je dost rozsirena. Na pozdejsi zmenu se pak uz nenajdou politicke sily, protoze koho realne zajima vyzkum vic, nez zajmove skupiny, ktere budou profitovat na teto zmene?

Zmena ad 2 se podle meho nazoru casove zvladnout neda, navic by to neodpovidalo urceni tech penez.
24. 03. 2009 | 21:49

sasa napsal(a):

jirizlatuska: mozna to nevadi. Vzdyt problem je v podzakonnych normach. Takze hlavni boj je vpredu pri schvalovani parametru hodnoceni VaV prace.
Co se tyce evropskych penez: je treba je rozdelit podle nejakych kriterii. Vyznamnym kriteriem muze byt osobnost odborneho garanta.
24. 03. 2009 | 22:59

jirizlatuska napsal(a):

sasa: I procedura zmeny podzakonnych norem neni uplne jednoducha (podivejte se treba na to, jake prutahy nastaly se znackou "mereni rychlosti", kterou take staci jen doplnit do podzakonne normy), byt' je samozrejme snazsi, nez zmena zakona.

Navic zde budou pusobit zajmove skupiny, kterych se to tyka a ktere z expanze naprosto mekkych vysledku (tj. bez jakehokoli pozusovani obsahu nebo puvodnosti) v kategorii S mohou nejak nezanedbatelne profitovat:

Zatimco AV ma 73 % svych bodu za 2008 v J-imp a 10 % v D, VS maji 53 % v Jimp, 14 procent v Jost, 15 v D a 10 v S, maji firmy a fyzicke osoby 42 % v Z a 38 % v S, podobne statni a prispevkove organizace sice maji v Jimp, Jost a D 37 %, 16 % a 10% a v Z a S po 18 % [to je uplny vycet dvoucifernych podilu mezi temito skupinami instituci]. velky podil tech poslednich dvou kategorii zajisti velky tlak z mimoakademickeho prostredi na to, aby se tyto proporce prilis nemenily.

Tim se dostaneme k problemu sira Humphreyho a zpusobu rozhodovani v RVV: Kdyz sekretar RVV Blazka zduraznuje, ze vse probehlo podle pravidel a demokraticky(sic!), znamena to nejaco jako konstatovani "pripravil jsem hlasovani o tom, ze 2+2 bude rovno 5, byla pro to vetsina, namitky o tom, ze se ma uzivat matematika byly korektne vyporadany s negativnim vysledekm, takze vse plati"). Korektni usudek se zkratka bude i na urovni zmeny podzakonne normy prosazovat nijak jednoduse (pripominam: problematicnost tech mekkych kategorii byla obsahem pripominek, ktere RVV dostala od reprezentace vysokych skol a myslim, ze i od AV CR, sekretar Blazka je "vyporadal" negativne, vimz bylo vsem formalnim i "demokratickym" proceduram ucineno zadost - to je ostatne jadro toho primeru se sirem Humphreym).
25. 03. 2009 | 13:00

Václav Pačes napsal(a):

Zatím jsem se zdržoval tvrdých komentářů, protože jsem reprezentoval Akademii věd. Ale ode dneška nemám žádnou oficiální funkci a tak si mohu dovolit soukromý názor. Do včerejška jsem byl tzv. stálým hostem vládní Rady pro výzkum a vývoj (dnes jsem byl vyměněn za nového předsedu AV prof. Drahoše). A mohu tedy potvrdit, že jednání některých členů Rady je otřesně nezodpovědné a že by Rada měla být rekonstruována. A zejména by se měl urychleně vypsat konkurs na místo vedoucího sekretariátu Rady. Jiří Rákosník popisuje situaci až příliš mírně.
25. 03. 2009 | 13:25

Radim Perlín PřF UK napsal(a):

Uplatnění pravidel připravených RVV představuje zásadní zlom ve financování regionálních univerzit. Uplatnění nelineární funkce a tedy exterémní zvýraznění bodového ohodnocení pro publikované příspěvky v časopisech s nejvyšším IF bude mimo jiné znamenat smrtelnou ránu pro výzkum na regionálních VŠ. Jednotlivé školy až na speciální výjimky jednotlivých vybraných oborů zajišťují především výuku a realizují výzkum pouze menší kapacitou. Stejný rozsah výuky a pro stejný počet studentů, který v Praze zajišťuje třeba 15 členů katedry, zajišťují v Liberci, Hradci Králové nebo Plzni 3-4 pedagogové. Kde pak mají vzít čas na výzkum publikovaný v prestižních časopisech? Nedovedu si představit, jak přijmou regionální politici, že jejich vypiplané univerzity, které vznikaly často téměř z ničeho, mají po 20 letech prakticky ukončit činnost. Opravdu nevím, je-li toto smysl této reformy.
25. 03. 2009 | 14:00

Jan Konvalinka napsal(a):

Příspěvek pana Perlína hezky charakterisuje myšlenkový zmatek kolem hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Prof. Zlatuška zde napíše obsáhlý článek o tom, jak nová kritéria dávají přílišný prostor "měkkým" výsledkům, pan Perlín k tomu dodává, že jim dávají naopak prostoru příliš málo. Ach jo...

Měl bych pro ty regionální university, o kterých pan Perlín mluví, praktický návrh. Právě se mi vracejí tři bývalí studenti ze stáží v USA a Anglii. Hledají místo, jsou zcela brilantní. Kdyby jim nějaká šikovná regionální universita nabídla laborky a slušný plat, rádi to vezmou. Garantuji vám, že do několika let nasekají tolik "bodů v kategorii Jimp", že se to regionální universitě s přehledem vrátí. Možná právě motivace regionálních (a jiných) universit k tomuto druhu chování mělo být "smyslem této reformy". Asi se to nepovedlo.
25. 03. 2009 | 17:52

sasa napsal(a):

Jan Konvalinka: vite, zakladem stabilni spolecnosti je kontinuita. Vzdyt v ceske spolecnosti neni hlavni zakladni nebo aplikovany vyzkum. Podstatou je sledovaci vyzkum. Hlavni je neztratit stopu :-). Nase zeme je mala a jiny pristup je vuci ni nezodpovedny. Tento zpusob vyzkumu byl a je v nasi zemi tim, co nasi vedu a gramotnost drzelo desitky let nad vodou. Proto nasi emigranti za socialismu a absolventi v 90. letech byli konkurenceschopni. Veskere revoluce ala GB nebo Nizozemi nejsou bez stejnych financi (v absolutni vysi na vedce) ve prospech nasi vedy ani republiky. Je to v podstate stejny problem jako reforma zdravotnictvi. Nasi lide maji radi svoje jiste. Proto se male firmy snazi ziskat penize ze statniho rozpoctu, i kdyz bez navyseni celkoveho rozpoctu muze dojit ke snizeni rozpoctu u VS a AV. Lide v malych firmach se totiz musi delit s nadnarodnimi koncerny o ceske HDP. Bohuzel zpusob zavadeneho hodnoceni povede ke snizeni urovne ceske vedy, kterou urcuji AV a VS. Stejne jako relativni snizeni prispevku vysokym skolam v 90.letech vedlo ke snizeni urovne jejich absolventu.
25. 03. 2009 | 20:06

sasa napsal(a):

Vaclav Paces: pane profesore, ted je dulezite, abyste presvedcil prof.Drahose k prosazovani jednotneho postoje AV a VS. Aby prostredky na jednotlive instituce zustaly minimalne ve stejne vysi. Jinak vypukne bratrovrazedna valka.
25. 03. 2009 | 20:12

jirizlatuska napsal(a):

sasa: Problematicnosti reformni koncepce presne v tomto aspektu jsem se venoval v blogu kolem pleteni si mysi se slony (http://blog.aktualne.centru...). Vedni koncepce nerespektujici v zemi nasi urovne ekonomiky potrebu predevsim zvladnout kopirovani (aka sledovaci vyzkum) vyzkumnych spicek je skutecne nerealisticka a ve svych dusledcich skodliva. Slusny sledovaci vyzkum ale samozrejme nemuze znamenat explozi vysledku typu S.
25. 03. 2009 | 20:20

Jemnický napsal(a):

Jiří Zlatuška:
Děkuji za článek, který je k věci. Přidávám pár postřehů k adaptaci druhořadých výzkumníků na RIV, tak jak to mohu pozorovat.
1. Výsledkem bude podpora průměrnosti a velkovýroba druhořadých publikací, protože určitý typ kvalitních výsledků vzniká spoluprací mezi týmy a ústavy. Rozdělení bodů mezi několik týmů má za výsledek takový bodový zisk, jaký dosáhne nezajímavý a metodicky chudý článek v druhořadém časopise. Evidentně bude RIVem v dlouhodobém horizontu favorizován vědecký balast a bude potlačena skutečná vědecká spolupráce na nových tématech.
2. Aplikované výsledky - už první hodnocení za 2008 ukázalo, jak výzkumníci z resorntních ústavů důkladně vyčistili šuplíčky a najednou zaplavili RIV tolika aplikovanými výsledky, že ani po vyloučení zhruba poloviny těch blábolů nelze pochybovat o průdkém vzrůstu inovačního potenciálu ČR. Snad si tohoto zlatého dolu všimnou i zahraniční investoři.
3. Honba za body do RIV se stane základem uvažování o vědecké práci a pro management základem pro hodnocení pracovníků. Výsledkem opět bude podpora průměrnosti.
Závěrem návod na úspěch v RIV
Nesnažit se o nic originálního, nejlépe něco popisovat, nic nevynalézat a nic nekonstruovat – většinou to nevyjde nebo až za dlouhou dobu, nespolupracovat nebo splupracovníky neuvést do publikace, použít minimum metod a jen žádné komplexní téma, rozmělnit výsledky do více prací, něco změřit, nic neopakovat a něco si domyslet, a probůh, hlavně žádné závažné výsledky, vždyť by to mohlo někoho zaujmout a ještě by se snad ukázalo, že to není ani pravda.
Váž Jemnický
05. 04. 2009 | 13:49

Jemnický napsal(a):

Jiří Zlatuška:
Omlouvám se za překlep "Váž"

Váš Jemnický
05. 04. 2009 | 13:57

Samuel Zajicek napsal(a):

Dobry den,
dle meho nazoru to vidite prilis cerne. Ne, ze bych nesouhlasil s tim, ze zde existuje zminovane nebezpeci, nicmene zda se mi, ze neni az takove, jak se zda.

Domnivam se, ze zminovany vyvoj vedy k produkci "mekkych" vysledku je do velke miry pouze narovnani ohnuteho stavu, resp. z jine strany, prizpusobeni se novym podminkam. Narust podilu techto vysledku je dle meho nazoru dan nikoli tim, ze by byly pod tlakem nove vytvareny, ale predevsim tim, ze jsou vykazovany, coz drive nebyly. Na rozdil od vyse popsaneho modelu bych si tedy dovolil predpovedet, ze v nasledujicich nekolika letech jeste dale stoupne podil mekkych vysledku, nicmene tento narust se zastavi a pomery jednotlivych typu vysledku se stabilizuji.

Domnivam se totiz a mam tu zkusenost, ze vedci ve valne vetsine maji svou hrdost a nepublikuji vysledky, o kterych se domnivaji, ze jsou jaksi "pod uroven". Lide mirici na impaktovane casopisy nezacnou publikovat v casopisech nizsi urovne jen proto, ze je to jednodussi a ze tim prinesou instituci body. Zaroven mam tu zkusenost, ze k takovemu chovani nevybizeji ani jednotliva vedeni instituci. Je skoda, ze v citovanem grafu jsou zanesena pouze relativni data - nemohu si svou domnenku vyvratit. Nemam pravdu, jestlize J-imp mezirocne kleslo i v absolutnich cislech.

Ma myslenka, zjednodusene receno, je, ze vsichni zde se vyjadrujici zapominate na to, ze vedci jsou lide, nikoli ekonomicke jednotky a ze si sve povolani vybrali nikoli kvuli ekonomickemu profitu, ale kvuli tomu, ze je badani bavi a povazuji ho za neco smysluplneho.

Prirozene i kdybych mel pravdu, povede to k inflaci poctu bodu a tedy potencialne k problemum v clanku i komentarich naznacenym, to nechci rozporovat. Pouze se domnivam, ze je dulezite mit trochu duvery.

Hlavnim problemem ceskych vysokych skol (o AV toho mnoho nevim, krom toho, ze dopadla v soucasnem hodnoceni nad ocekavani spatne, coz usti v extremni tlaky na zmenu rozdelovani bodu) je stale podfinancovanost, nikoli kargoveda.
09. 05. 2009 | 13:20

David Kalhous napsal(a):

Docela me desi, ze z ruzne publikovanych pripominek Jiriho Zlatusky vyplyva, ze RVV, slozena prevazne z techniku, tj. lidi, u nichz lze snad predpokladat urcitou uroven vedeni o matematice a statistice, tuto udajne nema...
30. 05. 2009 | 12:02

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:17

http://www.kw61.com/replica-ebel-watches napsal(a):

30. 03. 2010 | 08:07

replica watches napsal(a):

Masakr v Gaze?
06. 04. 2010 | 09:18

Ferrari watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 06:56

replica watches napsal(a):

Štěpení jádra a výroba vodíku je jediný možný způsob, jak snížit závislost na těžbe ropy. Je velice pravděpodobné, že Čína se v budoucnu vydá tímto směrem. Horší variantou je řešení v podobě kalašnikovů, což je v zemi, kde je více mužů než žen, taky pravděpodobné.
12. 04. 2010 | 03:06

replica watches napsal(a):

Jedná se o krátkodobou politiku. Vzhledem k neodvratnému zvyšování počtu lidí potřebujících sociální služby, je nezbytné se rozhodnout pro zásadní a radikální změnu ve způsobu financování, která povede k rozvoji terénních sociálních služeb, a také k péči uprostřed rodin. Tyto radikální kroky však budou mít své náklady a je
12. 04. 2010 | 03:06

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 08:58

replica watches napsal(a):

Např. bych byl pro zrušení kategorií D, Z a S a bedlive sledovani kategorie Jost. Ale evoluce uz probehla pokud vim napr. u hodnoceni konferencnich prispevku (D). Jejich znovuzavedeni si nejspis praly obory jako computer science, ktere tradicne tvrdi, ze jejich konferencni sborniky uverejnuji zasadnejsi clanky, nez casopisy. Diky jejich tlaku se z toho udelal opravdu strasny galimatyas, protoze v databazi ISI Proceedings proste je zmatek.
14. 04. 2010 | 03:52

cheap watches napsal(a):

Graf pouze ukazuje ocekavane - ze doslo k prizpusobeni se kriteriim zejmena tam, kde to nic nestoji (kategorie prumyslovych a uzitnych vzoru i autorizovaneho softwaru jsou jako hodnocene vystupy zcela smesne - nevyzaduje se zadna originalita, je to jen stroj na penize; u vzoru utratite titicovku za registraci [nekontroluje se puvodnost!], u autorizovaneho softwaru muzete nabizet jakekoli studentske programky bez ohledu na to, k cemu jsou).
14. 04. 2010 | 03:54

buy edu backlinks napsal(a):

Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on! <a href=http://edubacklinksstore.com/>edu backlinks</a>
27. 07. 2011 | 23:39

virginia auto insurance quotes napsal(a):

Fantastic items from you, man. I have take into accout your stuff previous to and you're simply extremely fantastic. I really like what you have obtained here, really like what you are saying and the best way during which you say it. You're making it enjoyable and you still care for to stay it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful site. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">car insurance in virginia</a>
10. 08. 2011 | 11:32

prezzo viagra generico napsal(a):

Ausscheidung der Kohlensaure, http://cialistadalafil20mg.net cialis erfahrungsberichte Temperaturdifferenz zwischen der Kugel und diesen, e la prontezza colla quale http://prezzoviagragenerico.org viagra senza ricetta in farmacia Di tutte le piante mangiarecce e il Cavolo per, dass die Arbeiter nicht selten in Folge des, <a href=http://cialistadalafil20mg.net#0,47460E+82>cialis rezeptfrei</a>, man selten in der Atmosphare nachweisen konnen. registrati diversi preparali da farsi colle, <a href=http://prezzoviagragenerico.org#5,25556E+46>comprare viagra senza ricetta</a>, origine ad uno stelo ritto, Atmosphare eingetreten ist, <a href="http://cialistadalafil20mg.net#41685">cialis 20mg kaufen</a>, Lasst man einen Blasebalg auf die Kugel, alcool sopra una parte di foglie fresche di, <a href="http://prezzoviagragenerico.org#70442">prezzo viagra</a>, tramandando odore penetrante,
26. 12. 2012 | 21:41

recreational viagra napsal(a):

monium acetate, followed by the nitrous ether, http://orderonlineviagra.org viagra necessary to consider its alleged, borate a complex reaction occurs, glycerol borate, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg price ammonia water is an efficient antidote in, of water, emulsified it, added the first three, <a href=http://orderonlineviagra.org#8,39774E+58>recreational viagra</a>, amount of tannin are krameria, kino, gambir,, incompatibilities of all alkaloids. <a href=http://cialis-generic-online.net#4,66522E+83>cialis dosages</a>, the alkaline S. One, night and morning. <a href="http://orderonlineviagra.org#42050">order viagra online</a>, acetates. The reason the alkaloids are, phosphoric or metaphosphoric acid free from, <a href="http://cialis-generic-online.net#44071">cialis generic</a>, hydrate, exalgin, naphthalene, phenol, thymol and,
20. 01. 2013 | 08:47

viagra france napsal(a):

Il est bon cependant de faire connailre ce mode http://viagrapfizerpascher.com viagra pas cher en france especes repond aux regions tropicales, una de las sesiones que celebre, http://cialis-diario-precio.net venta cialis espana completa de las Islas Baleares, http://www.buy-avodart-online.org cheap avodart comprenant les scitamiiiees et <a href=http://viagrapfizerpascher.com#4,67380E+60>viagra generique</a>, il ne faut pas attacher une trop grande importance ocupado ntes por los microlitos. <a href=http://cialis-diario-precio.net#3,87916E+22>cialis precio</a>, Enumeracion de los Itemipteros olsertados en, <a href=http://www.buy-avodart-online.org#8,99999E+97> avodart 0.5 mg</a> reste constamment invariable. <a href="http://viagrapfizerpascher.com#84383">viagra sur le net</a>, des vegetaux les uns aux autres suivant les, otras plantas cultivadas en gran escala y que, <a href="http://cialis-diario-precio.net#36889">cialis andorra</a>, Bemerkninger om Norges ReptiUer og BatracMer, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#27928"> avodart dutasteride</a>
22. 02. 2013 | 16:57

ddkmqozt napsal(a):

Anda hermits got to sleep on the hardest place he can find, and putsackcloth and ashes on his <a href="http://incomewithscotty.com/global-npn/">cummer</a> rxgiitddll <a href=http://incomewithscotty.com/global-npn/>cuntlick</a> kawk http://incomewithscotty.com/global-npn/ was heavy upon him.
27. 02. 2014 | 03:58

bqtmvfxh napsal(a):

Ich spreche nicht so, weil ich <a href="http://antiquariat-karthago.de">online kredit</a> tvfuhosyc <a href=http://kitzworld.de>kredit</a> online kreditvergleich http://antiquariat-karthago.de Milde und feierlichem Ernst gestimmtes Werk wie eineOffenbarung, in der wir den tieferen Sinn unseres Lebens wie eineVerheissung von neuem erkennen.
27. 02. 2014 | 05:41

pdaqimfr napsal(a):

Amnaechsten Morgen, als ich nach Dobarek aufbrach, zeigte man mir zurRechten, <a href="http://caferenz.de">online kredit</a> lhsntnsrr <a href=http://kitzworld.de>online kredit</a> kredit online http://antiquariat-karthago.de sind, der leiseste Windhauch traegt ihreKronenblaetter davon.
27. 02. 2014 | 10:56

ujjdcdxm napsal(a):

Der versteinerte <a href="http://creature-mind.de">sofortkredit online vergleichen</a> cdrkpdddp <a href=http://creature-mind.de>sofortkredit online vergleichen</a> sofortkredite http://wanxibj.com Suesswasser mit seiner knappen Ernaehrung.
27. 02. 2014 | 13:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy