Peníze do firem jako motiv reformy výzkumu

10. 08. 2009 | 10:08
Přečteno 14681 krát
Rozpočet na výzkum a vývoj, jak ho na příští rok připravuje vláda premiéra Fischera, počítá s výrazným škrtem pro Akademii věd, který se má v dalších letech prohloubit tak, že tuto instituci zlikviduje. Vláda startuje proces, který bezprostředně ohrozí základní výzkum. Ohrožení veřejných výzkumných institucí fungujících pod hlavičkou Akademie věd je prvním krokem na cestě, která se ubírá směrem k výraznějšímu použití peněz pro výzkum a vývoj tak, aby pod hlavičkou aplikovaného výzkumu a inovací posílily rozpočty privátních firem.

O malé efektivitě programů aplikovaného výzkumu vláda dobře ví. Jen letos dostala konkrétní v podkladové zprávě k usnesení vlády ČR č. 381 ze 30. 3. 2009 o souhrnném vyhodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007. Tam se konstatuje, že na 12 projektů aplikovaného výzkumu řešených v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu připadly pouze čtyři vykázané výsledky. Dvě třetiny projektů aplikovaného výzkumu sice spotřebovaly státní prostředky, ale nevykázaly jako výsledek nic. Jsou podobné výsledky tím pravým dobrozdáním pro současné záměry, kam přesouvat finance z veřejných institucí?

Socializace firemních nákladů

Firemní aplikovaný výzkum, vývoj a inovace patří k samozřejmým činnostem každého podniku, který chce na trhu se svými výrobky nebo službami uspět před konkurencí. Výraznější státní podpora těchto činností je fakticky protekcionářským opatřením, které snižuje vlastní náklady firem v konkurenčním boji. Z ekonomického hlediska tento trend podporuje vytěsňování privátních investic do výzkumu a vývoje. Firmy, které z hlediska úspěchu na trhu potřebují do aplikovaného výzkumu investovat v zájmu toho, aby si svým komerčním úspěchem vytvořily příslušný zisk, se mohou spolehnout na to, že část těchto investic za ně prostřednictvím státu udělá daňový poplatník.

Není to jediná z reforem Topolánkovy vlády, která má podpořit socializaci nákladů privátních firem – snaha o větší ovládnutí univerzit prostřednictvím firemních reprezentantů ve správních radách a vytvoření možností měnit studijní programy tak, aby to přímo vyhovovalo konkrétním firmám, se opírá o podobné ideové východisko. Zdá se, že výzkum a vzdělávání se staly potenciální zlatou žílou plíživé privatizace, která se schovává za vznosné slogany posilování excelence nebo zlepšování managementu příslušných institucí.

Čí reforma to vlastně je?

Rozpočtové škrty v připravovaném rozpočtu Akademie věd jsou podle potřeby vysvětlovány různým způsobem, ale vždy tak, aby jejich evidentní důvody zůstávaly stranou. Někdy se hodí vysvětlení redukcí státního rozpočtu v souvislosti s krizí. Celá koncepce změny financování však byla připravována dlouho před tím, než krize začínala. Když šel v Poslanecké sněmovně zákon do prvního čtení, řekl o něm 11. listopadu 2008 premiér Topolánek mimo jiné tato slova: „Musím říci, že to byl Martin Jahn, který jako místopředseda vlády pro ekonomiku a jako předseda Rady vlády pro výzkum a vývoj napsal a odsouhlasil v tehdejší Paroubkově, možná ještě Grossově vládě základní teze, s jakými bude přistupováno při této novele podpory výzkumu a vývoje. A tato novela z těchto závěrů vychází, vážení kolegové v lavicích nalevo ode mě.

Když se o pár měsíců později jednalo na Radě vlády pro výzkum a vývoj o návrhu rozpočtu, který vycházel z kompromisní představy, na které se dohodli předseda Akademie věd prof. Drahoš s premiérem Fischerem, je ze zpráv o tomto jednání známo, že byl to bývalý Grossův vicepremiér Jahn, který jako jeden z průmyslníků v Radě vlády pro výzkum a vývoj debatu o tomto kompromisu 12. června t.r. utnul s poukazem na to, že premiérův návrh považuje za zbytečný a bude hlasovat proti všem pozměňovacím návrhům tak, aby byl schválen návrh původní, tedy návrh přelévající část financí Akademie věd do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.

Uvědomíme-li si Topolánkem veřejně přiznanou motivaci jeho „reformy“ průmyslníkem, kterého do vlády přivedl Gross, dostává reformní motto „Inovace dělají ze znalostí peníze“ trochu jiný význam. Těžko z něj necítit zápach stejné dovednosti, se kterou Gross vydělal na svých akciích pohádkové peníze v době, kdy se renomovanějším profesionálům na akciových trzích příliš nedařilo (viz např. zde).

O tlaku zájmových skupin za politickými stranami na změnu směřování financí na výzkum a vývoj ostatně svědčí i skutečnost, že se ve známém 27bodovém ultimátu, kterým ČSSD podmiňovala 11. května t.r. své hlasy pro důvěru vládě premiéra Fischera, problematice výzkumu a vývoje (stejně jako vzdělávání) nevěnoval z těchto požadavků žádný. Plánované rozpočtové přidušení Akademie věd bylo přitom tehdy již velmi dobře známo a znalost o existenci problémů, které si zasloužily pozornost, nemohli sociální demokraté nemít. Třetí strana, která Fischerovu vládu svými nominacemi dávala dohromady – zelení – si během svého působení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nechala převést kompetence k výzkumu a vývoji z MŠMT na Radu vlády pro výzkum a vývoj, odpovědnost za stav, do kterého se výdaje na výzkum a vývoj mimo jiné v důsledku tohoto přesunu dostávají, však soudě podle jejího mlčení zjevně nepociťuje.

Reforma by i bez krize byla špatná

V souvislosti s výmluvami na potřebu šetření v důsledku krize je však potřeba zdůraznit, že veřejně nepřiznaný záměr „reformy“ podpory výzkumu a vývoje je potřebou omezování výdajů státního rozpočtu pouze jasně obnažen – pokud by ve státní kase zbývalo víc peněz, podařilo by se ho zamaskovat, nikoli však odstranit. Věc se nemá tak, že reforma by byla v pořádku, kdyby nedošlo k omezování rozpočtu - peníze by nejspíš řadu oprávněných kritiků dokázaly umlčet nebo alespoň vytlačit na periferii debaty o reformě, základní vady reformy, ani zcela konkrétní osobní odpovědnost členů RVV za ně by však neostranily.

Neobstojí ani výmluva, ve které Rada vlády ve svém vyjadřování škrty v rozpočtu Akademie věd zlehčuje a využívá neznalosti o veřejnosti o skutečném stavu věcí, když nabízí údajnou možnost nahradit chybějící institucionální výdaje prostředky z grantů nebo evropských projektů. Pokud nejsme ochotni přiznat jejím ústavům finance, které jsou potřeba pro vlastní fungování institucí, jaký má smysl povzbuzovat jejich pracovníky, aby si podávali projekty, na kterých budou pracovat?

O rozdílné zájmy vysokých škol a AV ČR tu nejde

Akademie věd v institucionálních výdajích závisí pouze na státním rozpočtu, na rozdíl od univerzit, na něž sice základní výzkum samozřejmě patří, ale jejichž základní financování je z výrazné části zajišťováno přes finance státního rozpočtu poskytované za uskutečněnou výuku. Do činnosti takto financované na univerzitách ve světě patří výzkumná činnost bez toho, aby na ni musely být uzavírány zvláštní úvazky z extra přidělených peněz.

Na úrovni technického „výpočtu“ rozpočtů institucí výzkumu a vývoje, zejména tedy Akademie věd a vysokých škol, je nevýhodný rozpočet obhajován „objektivní“ metodikou přidělování financí podle přidělených bodů za jednotlivé výsledky. Sama realizace tohoto nápadu, kdy se peníze vyplatí v přímé úměře k přiděleným bodům bez zřetele k tomu, jakých prostředků je v jednotlivých disciplinách k dosažení takových výsledků potřeba nebo jaká jsou minimální „kvanta“ financí, které ještě mají jako institucionální financování smysl, je světovým unikátem. V několika zemích (Austrálie, Velká Británie) si ověřili, že na podobné bázi nejde vypracovat ani pouhý nástroj hodnocení výsledků práce vědců (bez mechanického či bezduchého přepočítání na peníze), a po analýze toho, jaká data jsou celosvětově k dispozici, co z hlediska měření kvality výsledků tato data (zejména citace) znamenají ať již absolutně, nebo v porovnání různých vědních disciplin mezi sebou, prokázali nepoužitelnost takového mechanického přístup. V Česku neproběhla žádná analýza toho, jak s daty o výsledcích práce pracovat a co vypovídají a způsob výpočtu vykazuje evidentní nedostatky matematického či statistického rázu, nemluvě o prokazatelně vadném zpracování dat ve vládní databázi.

Odpovědnost pro vládu jen slovo k smíchu

Skutečnosti, že výsledky hodnocení nesnesou odbornou oponenturu a že nejsou věcně podloženy, si jsou dobře vědomi i odpovědní politici. K problematice osobní odpovědnosti za schválení metodiky hodnocení premiér Fischer, civilní profesí statistik a ve své politické funkci zároveň předseda Rady vlády pro výzkum a vývoj, ve svém vyjádření ze 7. července t.r. mimo jiné uvedl: „... osobní odpovědnost za schválení uvedeného dokumentu nikomu nepřisuzuji a přisuzovat nehodlám, neboť Rada pro výzkum a vývoj je kolektivní orgán, který rozhoduje a usnesení přijímá většinou hlasů, výsledek hlasování je zveřejněn na www.vyzkum.cz (pro 8, proti 1, zdrželi se 3).“ Tomu lze rozumět i tak, že za vypracovanou metodiku nikdo konkrétně neodpovídá a že o jejím použití rozhoduje a odpovědnost za to přijímá vláda prostě jen na základě výsledku anonymního hlasování svého poradního orgánu. Pokud by rozhodnutí o rozdělení financí bylo ad hoc rozhodnutím politickým, mohlo by takové „vysvětlení“ obstát, přestože by ve vztahu k obhospodařování financí daňových poplatníků bylo málo zodpovědným. Má-li takto znít zdůvodnění nějak naukoměřičsky podložené metodiky, je to téměř jako sdělení, že pro matematické výpočty nebudeme používat kalkulačky, výsledek matematických výpočtů stanovíme hlasováním, a tím, k čemu vede matematika, se vůbec nebudeme zabývat.

O podporu špiček tu nejde

Přestože se v souvislosti s krácením financí Akademii věd o Metodice hodnocení mluví, není v podobě, jak její roli zavedla novela zákona o výzkumu a vývoji problémem sama o sobě. Vezmeme-li totiž jakékoli přiřazení bodů výsledkům vědecké práce, ve kterém vedle sebe smícháme body za publikace skutečně kvalitní s body za průměrné výstupy, nepovede k excelenci bodování žádné. Publikační prostor pro špičkové výsledky je z povahy věci omezený (vezměme jen plochu papíru v respektovaných časopisech), zatímco pro průměrné nebo podprůměrné výsledky takové objemové omezení neplatí. Vždycky se proto najde kupa méně kvalitních výsledků, které v součtu vyváží nebo převáží výsledky „řadové“. Uvážíme-li, že podle takto získaných bodů rozdělujeme konečný objem financí, je výsledkem je podpora průměrnosti, nikoli špiček.

Při vědomí odborné nepodloženosti sbíraných bodů zní zvlášť zlověstně výrok jednoho z protagonistů realizovaných změn Petra Matějů, který v rámci realizace reformy získal místo předsedy grantové agentury, když Učitelským novinám pro jejich letošní červnové číslo řekl: „Kritici tvrdí, že tento systém není objektivní, ale jejich základním požadavkem je vlastně posílení subjektivního hlediska. Těmto kritikům nejvíce vadí, že se to děje mechanicky.“ Špatně nastaveným parametrům se však při maximalizaci finančního profitu výzkumníci budou přizpůsobovat a skutečnost, že není hodnocen jen výběr nejkvalitnějších výsledků, ale jsou do fakticky nezkontrolovatelné databáze nahrnuty úplně všechny, jakkoli by byly nicotné, vylučuje deformacím, které z toho vzejdou, zabránit.

Jednou z interpretací škrtů v Akademii věd je skutečnost, že narůstají objemy výkonů na vysokých školách. Uvážíme-li však, že metodika hodnocení dovoluje započítávat například i studentské programy odevzdané v rámci seminárních prací, je jakékoli takové srovnání nepatřičné. Metodika hodnocené je pro takové vzájemné srovnání nepoužitelná. Bez ohledu na to, jak by vypadalo korektní hodnocení, lze trvat na tom, že z ní argument pro výrazné změny v proporcích financování nenajdeme.

Důležitost základního výzkumu a studentů

Hodnocení podle formálně vykazovaných „výsledků“ navíc nechává zcela stranou nejdůležitější výsledek aktivit v základním výzkumu – dobře vzdělané absolventy doktorského i magisterského studia, jejichž obecné znalosti ve vědním oboru jsou posléze využitelné i pro jejich následnou práci v aplikovaném výzkumu. Tento efekt je z hlediska veřejného zájmu vyjádřeného úrovní financování výzkumných institucí plně obhajitelný, na rozdíl od veřejné podpory poskytované na aplikovaný výzkum a inovace přímo firmám. Akademie věd se na této výuce samozřejmě významně podílí a omezení jejích kapacit uškodí této produkci vzdělání obecně, a negativně dopadne i na univerzity. Ve Velké Británii se při přípravě nového systému hodnocení uvažuje o 20-30 procentech hodnocení poskytovaném za výzkum, který oslovuje veřejnost („public outreach“), kam spadá i popularizace (která je ostatně ve společenských disciplinách ekvivalentem aplikovaného výzkumu v disciplinách přírodovědných) – v Česku ovšem Rada vlády prosazuje tezi, že žádná z podobných aktivit do vykazování výsledků výzkumu vlastně nepatří.

Realizace reformy výzkumu a způsob, kterým se v rozpočtu krátí finance Akademii věd, poškodí základní výzkum a následně i lidské kapacity, na kterých závisí výzkum aplikovaný. Vysoké školy jsou zde s Akademií věd na jedné lodi, byť se někomu může zdát, že se pro ně situace zlepšuje, protože jsou na té části, která je dočasně nad vyzdvihnuta nad vodu poté, co jiná část už sjíždí pod hladinu. Přesun peněz ze základního výzkumu do firem je poškodí v počátku jen zprostředkovaně, později však jejich kvalitativní parametry začne ničit i přímo.

(Mírně zkrácené vyšlo v časopise A2 č. 17/09 pod názvem „Jak zabít vědu a výzkum.“)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Milan napsal(a):

Je to v podstatě pokračování předávaní veřejných prostředků daňových poplatníků do rukou kamarádů - důsledek
http://www.darius.cz/jankel...
10. 08. 2009 | 10:53

Rumcajs napsal(a):

Asi je dobré připomenout, že peníze z kterých pocházejí peníze na úhradu chodu AV, jsou také od firem, či se dá říci že především od nich.

Takže o nějaké socializaci nemůže být ani řeč.

Dost mě zaráží snaha akademiků, zabránit smysluplnějšímu obsahu jejich výzkumu, když třeba v Anglii si na universitách tuto spolupráci velmi pochvalují.

Že by neměli co nabídnout ?
10. 08. 2009 | 11:16

Paterik napsal(a):

Rumcajs:

výzkum na naši univerzitách nepatří taky vždycky ke špičce, kromě toho by to kapacitně neutáhly. Už takhle je to místy pěkná králíkárna.
10. 08. 2009 | 11:20

prduch napsal(a):

To Rumcajs:

Co Vas vede k vyroku "Dost mě zaráží snaha akademiků, zabránit smysluplnějšímu obsahu jejich vyzkumu"? Tusite vubec jakou cast narodniho duchodu venuje Britanie na zakladni vyzkum? Neprekvapuje Vas, ze vyse DPH prosperujicich zemi silne koreluje s vysi financni podpory zakladnimu vyzkumu? Tusite vubec jak se realizuje Vami zminena spoluprace?? Mate alespon zakladni data
o vykonnosti tuzemskeho aplikovaneho
vyzkumu??
10. 08. 2009 | 11:37

jirizlatuska napsal(a):

Rumcajs: Koncept nakladani s verejnymi penezi, ktery z takoveho pohledu vychazi, je docela zajimavy. Zadna korupce kolem verejnych zakazek nevadi, stejne se jedna jen o penize, ktere si ty firmy statu pro svou zakazku zaplatily, ze?! Jeste byste mohl pridat, ze je lepsi lit statni dotace do cernych der, protoze ty nikdy nepretecou.

V Anglii nedochazi k presunu penez ze zakladniho vyzkumu do verejne podpory firem, zejmena jejich koncept financovani vyzkumu se od zdejsi "reformy" lisi hodne vyrazne a ve velmi podstatnych rysech, viz napr. http://www.timeshighereduca... nebo http://www.timeshighereduca...
10. 08. 2009 | 12:15

sasa napsal(a):

rumcajs: podivejte se na stranku http://www.mpo.cz/dokument5... at zjistite jaky firemni vyzkum stat plati. Je to jasny vyvoj ci inovace, ktere by mely firmy platit samy.
10. 08. 2009 | 12:53

Demosthenes napsal(a):

Vysoké školy svým nezájmem o problémy AV této instituci jen oplácejí její dřívější nezájem o problémy VŠ. Zejména způsob rozdělování grantových peněz byl dlouho v neprospěch VŠ. Tento postoj je hloupý, jelikož v dané chvíli jsou opravdu VŠ a AV na jedné lodi, do níž zkorumpovaní politici dělají jednu díru za druhou, ale volání AV o pomoc nebude vyslyšeno, dokud si tato institice nepřizná své dřívější dosti nespravedlivé výsadní postavení.
10. 08. 2009 | 15:48

Rumcajs napsal(a):

J.Zlatuška

Ne zcela chápu pochod Vašich neuronů,ale položit si otázku o efektivitě vynaložených prostředků je dle mého smysluplné a logické. Zdegradovat to na tvrzení ala prduch, že kde se věda vaří, tam se dobře daří, není na místě nebo že jinde dávají tolik atolik.

Všude se nyní každá koruna dvakrát obrátí než se někam vydá a páni vědátoři si budou muset zvyknout na to, že i oni budou přesvědčovat a prokazovat smysluplnost svého bádání či popularizovat.

Jedním z kritérií by měla být i aplikovatelnost či využitelnosti v praxi.
10. 08. 2009 | 16:18

Skeptik napsal(a):

Nemůžeme krmit nějakou "Akademii"!13. důchod a živení asociálů je důležitější.
10. 08. 2009 | 16:35

jirizlatuska napsal(a):

Rumcajs: Nemam nic proti posuzovani efektivity - u komercne uplatnitelnych aplikaci je to standardni soucast obchodni rozvahy (a take take rozvahy, ze investice do komercniho produktu musi v souhrnu prinest tolik, aby se zaplatily a neco i vydelaly, nikoli aby svou ztratovost zaplatily ze statni dotace - takto me neurony rozumi Vasemu "aplikovatelnost či využitelnosti v praxi" v aplikacich v oblasti prumyslu a obchodu). Poukaz na efektivitu statem financovaneho aplikovaneho vyzkumu mam ve druhem odstavci, nevidim, kde bych s tim ve zbytku textu nejak polemizoval.

U zakladniho vyzkumu plus souvisejiciho vzdelavani jde o adekvatni zpusob posouzeni. To, co zvolila vlada, RVV, KHV vcelku evidentne adekvatnim zpusobem neni.

Demosthenes: Myslim, ze problemy konkretnich instituci a rozpoctu jsou do znacne miry vedlejsi ve srovnani se zakladmim trendem presunu prostredku z oblasti s verejne konzumovanou produkci ve prospech subvencovani aktivit, ktere jsou z podstaty veci trzni. V malichernych duvodech nepodpory mate jiste pravdu. nepolemizoval bych ani s hypotezou, ze na AV i VS by kolem evidentnich chyb vladlo mlceni, pokud by se vlade bylo byvalo temto dvema skupinam instituci zalepit usta vetsim absolutnim objemem financi. Vyjimky typu prof. Pavla Drabka (viz jeho uvod k http://blog.aktualne.centru...) bohudik existuji.
10. 08. 2009 | 16:53

prduch napsal(a):

To Rumcajs:

No vidim, ze mate stejne potize odpovidat
na konkretni otazky jako soudruh docent z tohoto blogu. Odkdy jsou otazky "tvrzeni"??
Nicmene, to udajne degradacni tvrzeni
"kde se veda vari tam se dobre dari" je
docela presnym popisem stavajiciho stavu.
Ale je od Vas hezke mi pripomenout ono
tak komunisty oblibene oznaceni "pani vedatori". On bolsevik take jevil znacne obavy o penize vynakladane na vedu.
Ostatne, v Cechach to bylo vzdy podezrele,
kdyz se penize strkali do darmozroutu.
Vsak tu ani Doppler ci Einstein dlouho
nevydrzeli! A snad jeste jednu "degradacni"
otazku. Vite kolik 'GRIPPENU' Vas jako
danoveho poplatnika stoji akademie ved
rocne?
10. 08. 2009 | 18:07

Jemnický napsal(a):

Jiří Zlatuška tu říká samé pravdy, ale pro koho, když mu nerozumí ani Rumcajs, kterého jsem z ostatních blogů považoval za rozumného. No i loupežníci stárnou.
Věda je integrální součástí národní kultury. To věděli obrozenci od počátku a česká věda byla podporována jak to jen šlo. Zničte intituce, kde je věda pěstována, zničíte i národní kulturu. Nepodařilo se to nacistům ani komunistům, i když zasadili české vědě těžké rány, ze kterých se doposud nevzpamatovala. Kde jsou Hlávkové, Lannové a další mecenáši věd a umění. Politice vévodí chrapouni, hochštapleři a zloději, tak na co pak je jim věda a umění, ukradený je jim celý národ, protože národní povědomí je pro ně hulákání na fotbale nebo hokeji. Je mi z toho smutno, ale věda není jen individuální koníček, to není námezdní práce od do, je to i poslání, a je třeba za ni bojovat.

Jemnický
10. 08. 2009 | 20:03

Rumcajs napsal(a):

J.Zlatuška:

Bohužel, z Vašeho článku snaha po jiné metrice jenom tak problikává.

Nosná myšlenka je ale jiná:

Touha po větší zainteresovanosti výzkumu na aplikaci výsledků v komerční oblati je výsledkem lobismu a protekcionářských opatření, za účelem osobního prospěchu made in Gross.

Je to vidět i na reakcích ostatních diskutujících, kteří se k tomuto lacinému názoru rovněž nechali strhnout.

Kdo nejde s námi, jde proti nám ! Kdo chce větší důraz na komerční aplikaci, nechce základní výzkum.

Tak jo, chlapci ! Užite si to !
10. 08. 2009 | 22:39

jirizlatuska napsal(a):

Rumcajs: Myslim, ze mijite to,k cemu doslo. Ucelove se pod zaminkou hodnoceni vysledku presunuly penize do aplikaci. Cast zakladniho vyzkumu neni likvidovana v dusledku plosnych skrtu nebo odpovedneho zmapovani situace. Nemel bych nic proti likvidaci podpory tam, kde nejsou vysledky. Pokud se ale rozhodnete z oblasti, kde neni zadny konflikt s uzitim verejnych prostredku, penize presunout do oblasti, kde evidentne hrozi zakazana verejna podpora resp. pouze uziti financi jako dotaci pro trzni subjekty, musite dokazat unest i to, ze zduvodnite, proc je takova zmena zadoucim nebo efektivnejsim vynalozenim verejnych financi.

Nepleduji pro modifikaci metriky, idea kafemlejnku je z principu spatna a nemuze fungovat. K tomu uz tu toho bylo sneseno dost a v zahranici s timto zaverem (resp. zaverem, ktery z toho vyvodite s uzitim vicemene elementarni matematiky) skoncily i studie, ktere se delaly.

Pokud se RVV v tyto dny domniva, ze system ma vady, a soucasne vyzyva kritiky, aby prisli s "ucelenou predstavou", jak to spravit, jen si chce od nekoho jineho udelat praci, od ktere tu byli jeji clenove.
Bud veci nerozumeli a samozrejme nejsou ani schopni to, co spustili, obhajovat, pak ale v RVV nemaji co delat z duvodu vecne nekompetence. Nebo veci rozumeji a spatne reseni udelali vedomne, nemaji tam ale co delat ani v takovem pripade.
Rozumne a funkcni reseni bude vzdy nejakym kompromisem (vcetne rozumneho vyvazeni toho, kam se s podporou komercnich aplikaci da jit, a kde uz to smrdi natolik, ze by to melo byt tabu; v nekterych oblastech je ostatne od zakladniho vyzkumu k aplikaci velmi blizko - ne vse vyzaduje klinicke zkousky nebo realizaci technickych zarizeni) a dilem, se kterym neprijde jeden vizionarsky mesias. Prvnim krokem ale musi byt na zaklade vcelku dobre dokumentovanych nedostatku, manipulaci a prohresku soucasne aktery vyprovodit pryc. Pak se da s jinymu lidmi, kteri nebudou ve vyse uvedenem smyslu vedni resp. diskreditovani sestavit ramec, ve kterem se zcasti politicky, zcasti vecne podlozena rozhodnuti kolem vedni politiky a financovani vedu daji delat.

To, co se deje nyni, je minimalne nezodpovedne zachazeni s verejnymi prostredky. Chybi prukaznost a system je z hlediska moznych korekci horsi nez ten, ktery je tim nahrazovan (opticky se podarilo redukovat par pidikapitol, ve kterych byly programy VaV, to je ale hodne malo ve svetle skod, ktere jsou soucasne pachany).
10. 08. 2009 | 23:35

Jemnický napsal(a):

Rumcajs a Zlatuška

Zaklínání aplikovaným výzkumem je zástěrka. Na většině resortních ústavech je aplikovaný výzkum z valné části fraškou. Pokud někdo chce podporovat toto pokleslé divadelnictví s kulisami od Potěmkina, tak ať tam naleje peníze. Pokud chci dělat nějaký projekt z oblasti biotechnologií, medicíny a nových léčiv, stějně si poskládám tým, ve kterém jsou z velké části pracovníci akademie a universit, protože mají instrumentaci a o problematice něco vědí. Pokud chci mít v zemi dobrou a užitečnou vědu, musím jí připravit i odpovídající infrastrukturu, což není zadarmo, ale bez toho můžeme převést celou vědu do zájmové činnosti jako jsou myslivci a zahrádkáři, které zmiňoval Milda Jakeš. Většina ústavů míjí investiční prostředky na nekonečné opravy zastaralých budov, místo na rozvoj moderních metod. I akademie není bez chyb a potřebuje proluftovat, ale nikoliv tímto způsobem. Vědní a vzdělávací politiku musí dělat naprosto jiní lidé, v tom má Jiří Zlatuška naprostou pravdu. Otázkou je, kdo to bude.
Zajímalo by mě, zda v zemích srovantelných s ČR řeší vědní politiku takto stupidním a samolikvidačím stylem.

Zdravím do Řáholce i do Brna.

Jemnický
11. 08. 2009 | 09:29

Martin napsal(a):

Dost me prekvapila podkladova zprav k usneseni vlady CR c. 381 ze 30. 3. 2009. Ministerstvu prumyslu a obchodu vynalozilo na projekty aplikovaneho vyzkumu 31 mil. a vysledkem jsou 2 clanky? Pro srovnani, muj vyzkum 0.5mil -> 10 clanku, 1 softwarovy nastroj pouzivany napr. softwarovymi firmami v Nemecku. Muj vyzkum je zakladni, ale obavam se ze o mnoho aplikovanejsi, nez dokazi delat ceske firmy.
11. 08. 2009 | 13:37

jirizlatuska napsal(a):

Martin: Za polehcujici okolnost by nekdo mohl oznacit to, ze se tam prejimaly projekty z ruseneho Ministerstva informatiky. Co uz tolerovatelne neni, je okolnost, ze tam velka cast bezela az po teto delimitaci a ze MPO a MV se k takovemu zpusobu reseni jsou ochotna vyjadrit tak, ze cile byly "splneny nebo dokonce byla prekrocena ocekavani" (text na str. 7 dole a 8 nahore). Na druhou stranu, pokud byla ocekavani od zacatku nulova, mohlo je prekrocit cokoli. proti tomu, ze by to byla polehcujici okolnost, take hovori text na str. 8 dole, ze ktereho vyplyva, ze na MPO a MV zrejme nevedeli, co jsou "vysledky charakteristicke pro cinnost ve vyzkumu a vyvoji" / to je totiz konstatovani, ktere nejde na vrub zruseneho MI, ale pouze na vrub techto dvou ministerstev.

Pozoruhodne take je, ze sice "nebylo postupovano jdnotne a spolecne", ale v tom, jak ve skutecnosti na zadnych vysledcich netrvat, se obe tato ministerstva shodla i bez nejake koordinace. Pokud si predstavim, ze se nekdo podiva na hodnoceni bez vzajemne koordinace delane v ramci resortu MSMT a AV, takovou negativni uroven shody tam zcela jiste nenajdu - mozna se nekde budou trochu ofrnovat, co je nebo neni povazovano za spickove, ale ze by nemuselo byt kvalitativne vubec nic, je dost nemyslitelne. Presto jdou penize z teto oblasti do MPO (ciste formalne je nadeje, ze by je RVV mohla navrnout v ramci premierova slibu navyseni pro AV stahnout z MPO zpet, to bychom ale byli asi prilisnymi optimisty).
11. 08. 2009 | 14:39

family crossley napsal(a):

OK, aplikovaný výzkum se dělá u nás zatím špatně, na tom se asi shodneme. APlikovaný výzkum je ale pro vytvoření znalostní ekonomiky klíčový, na tom se asi taky shodneme. Podporovat základní výzkum v zemi, kde není žádný aplikovaný je totiž taky k ničemu. Vychováváte ty vědce, jenže ti pak u nás nemají uplatnění a ekonomice nepřinesou zhola nic. Takže jak ten aplikovaný výzkum podpořit, když ho neumíme? Klíčové je asi přitáhnout velké firmy, aby tady otvíraly výzkumná centra. Pomohou nějaké investiční pobídky nebo co navrhujete?
11. 08. 2009 | 19:12

btx napsal(a):

Již na jiných místech jsme si psali o účelnosti nakladádání s penezi na příklad na MPO v programech VaV (mj. MPO bude největším rozdělovatelem peněz na VaV - během 2 let asi 4.3 mld Kč za rok - sic!).
Jedním z největších exponentů přesunu peněz do průmyslu a zároveň nepříte AV byl Ing. Milan Aschenbrenner, ředitel odboru VaV. Naštěstí ho asi před pul rokem vyhodili - šel na pul roku do Řeže (privátní část, ne AV ustav), protože jim tam předtím přihrával pěkné prostedky na "VaV" a nedávno si ho vytáhl na vnitro Pecina, kde mu bude radit na tema zneužívání veřejných peněz určených na VaV. Nádherná kariéra. Nyní se na MPO nahrnuli mladí vlčáci z Czechinvestu, kteří většinou mají vlastní poadenské kanceláře a tak za 20 % grantu vam ten grant prostě obstarají = mohu dodat jmena i firmy, ale dopadlo by to španě pro par osob a system by se nezmenil.
Na zavěr perlička: Projekt tandem, Přjemce Vagonka Studenka, 20 mio. na 3 roky na "vývoj vagonových dvoukoli" - to tehdy byla VS v platbni neschopnosti...
11. 08. 2009 | 22:55

family crossley napsal(a):

btx: Jestli víte o konkrétních případech zneužívání, je vaší povinností to oznámit na policii, jinak jste spolupachatelem. Řeči typu "ale dopadlo by to španě pro par osob a system by se nezmenil." toho opravdu moc nezmění.
11. 08. 2009 | 23:04

Jirka napsal(a):

Prof. Zlatuska ve svem prispevku rika mnoho dulezitych a pravdivych veci. Ta 'reforma' je paskvil, ktery povede k nekolika dusledkum: posileni prumernosti a podprumernosti; prelevani statnich penez soukromym firmam, ktere se 'podileji' na reseni grantovych projektu; a posleze k oslabeni misto posileni kvality ceskeho zakladniho vyzkumu. Mimochdem - Prof. Holy zahajil vyzkum na latkach, ktere dnes pouzivaji pacienti proti HIV a jinym chorobam, nekdy v 60. letech. Trvalo asi 30 let, nez se tento vyzkum dostal do aplikacni faze. Aplikovany vyzkum bez velmi kvalitniho zakladniho vyzkumu neni mozny.
11. 08. 2009 | 23:48

btx napsal(a):

2 Family crossley

Jste naivni trouba, tyto infomace jsou vsechny volne dostupne na webu. I v nasem osvicenem akademickem ustavu by se mnou pekne zametli, kdybych se s necim takovm verejne vytasil.
Kde zijes rodinko????
12. 08. 2009 | 00:03

Jirka napsal(a):

Jeste k tomu prelevani penez do firem: Tzv. aplikovany vyzkum i v podobe, kdy hlavnim resitelem je napri. pracoviste Akademie ved, je koncipovan tak, ze urcite procento prostredku musi pochazet z neverejneho sektoru (napriklad od firem). Pritom tyto firmy se mohou podilet na reseni projektu, tedy mohou cerpat castku vyssi nez je jejich prispevek. Priklad: firma se zavaze, ze da na reseni projektu 1 milion, ale bude ze statnich prostredku cerpat na 'spoluucast na reseni' 1 a pul milionu. Tzn. ze si pul milionu prevede na svuj ucet. Ve vetsine pripadu se na 'reseni'projektu spolupodili firmy, ktere zadnou vedeckou a vyvojovou cinnost neprovozuji, ale ktere se zabyvaji nakupem pristroju. Tak se to udela tak, ze vedecti pracovnici si od firmy koupi pristroj na reseni projektu treba za 8 milionu, pritom katalogova cena je 7 milionu - a hned ma firma milion na prispevek... Tak to funguje jiz nyni! Ta snaha posilit aplikovany vyzkum toto jeste prohloubi. Ti, kteri paskvil zvany 'reforma' pripravili to velmi dobre vi! Otazka je, co je k tomu motivuje!
12. 08. 2009 | 00:47

run32.dll napsal(a):

to Rumcajs:
No skoro bych řekl, že jsi z vlády a obhajuješ tu likvidační proces AV. Jinak s tím výzkumem v Britanii vůbec netušíš...
12. 08. 2009 | 11:56

Ivan Sommer napsal(a):

Jirkovi: píšete:

"Prof. Holy zahajil vyzkum na latkach, ktere dnes pouzivaji pacienti proti HIV a jinym chorobam, nekdy v 60. letech."

Nemoc AIDS (HIV ?) byla rozpoznána teprve v 80. letech ? Prof.Holý nemohl před tím začít s hledáním léku proti HIV.
12. 08. 2009 | 20:59

Alenka napsal(a):

Ivane Sommere, to je přesně význam základního výzkumu. Zkoumá i látky, které jsou v dané chvíli zdánlivě k ničemu. Pak přijde HIV a ejhle, poznatky ze 60. let jsou potřeba. Bez těch starých výzkumů by to dnes jen v aplikační poloze nešlo. Prof. Holý nemusel vědět nic o užití pro konkrétní lék, stačilo dělat dobrý základní výzkum bez jakýchkoli bezprostředních aplikací. To je pro politiky i jejich přicmrdovače v RVV skutečně těžké pochopit.
12. 08. 2009 | 21:42

David Kalhous napsal(a):

Jednoduse: Jiri Zlatuska ma bohuzel pravdu. Zakladni vyzkum potrebuje nutne urcitou udrzovaci sumu. Skrty jsou takoveho razu, ze se tato infrastruktura neudrzi, cimz do budoucna vznikne velka skoda na "lidech a materialu".
System hodnoceni tak, jak je nastaven, je nesmyslny. To nerikam proto, abych hajil oborova specifika treba historie.
Spis myslim, ze pokud se i takto kafamlejnkove bude hajit urcita uzavrenost nasi vedy - zde mam na mysli hlavne humanitni obory - bude to k jejich velke skode, protoze potreba publikaci za kazdou cenu bude poskozovat jakekoli dlouhodobe zamery ve prospech kratkodobych zisku a automatismus pratelskych a klientelnich vazeb zase prispeje k tomu, ze projde vse.
Kdyz navic "usetrene" penize budou investovany do vetve vyzkumu, jejiz vysledky jsou tak neprukazne, nabizi se skutecne otazka nejenom o kompetentnosti lidi, kteri jsou autory navrhu, ale i neco vic.
Nicmene se myslim, ze navrh, aby se vedci samy pokusili o vypracovani nejakeho konceptu je dobry. Jiri Zlatuska ma samozrejme pravdu, kdyz tvrdi, ze je to prace RVV. Avsak pokud chce clovek neco realne prosadit, vetsinou musi mit take neco v rukavu, nez jen pravdu a jistou moralni prevahu. Vypracovat samostatne nejaky koncept je dobre, ofenzivni reseni.
13. 08. 2009 | 09:40

jiritravnicek napsal(a):

Ad JZ: "Ve Velké Británii se při přípravě nového systému hodnocení uvažuje o 20-30 procentech hodnocení poskytovaném za výzkum, který oslovuje veřejnost („public outreach“), kam spadá i popularizace (která je ostatně ve společenských disciplinách ekvivalentem aplikovaného výzkumu v disciplinách přírodovědných) – v Česku ovšem Rada vlády prosazuje tezi, že žádná z podobných aktivit do vykazování výsledků výzkumu vlastně nepatří."

Tento bod mi připadá arcidůležitý, přičemž v dosavadních diskusích na něj nikdo neupozornil. Věda - to nejsou jenom počty, čísla, impact factory..., ale také komunikace s veřejností, tedy služba v tom nejlepším slova smyslu, sociální rezonance. Je příznačné, že se na ni myslí v anglo-americkém světě, nikoli u nás. I v tomto se slavná Rada pro výzkum,. vývoj a inovace ukazuje jako spolek zmatených autistů, kteří nejenom že nevědí, co věda je, ale netuší ani, pro koho je. Věda musí umět komunikovat. A kdo na tenhle postulát myslí, měl by být vnímavou metodikou patřičně odměnněn.
13. 08. 2009 | 09:54

David Kalhous napsal(a):

Chytry napad. Ovsem treba historici u nas v posledni dobe pisi hlavne knihy, ktere jsou napul pro verejnost, napul odborne, a daji se tak vesele vykazovat :-)
13. 08. 2009 | 10:26

jirizlatuska napsal(a):

prof. Trávníček: Měl jsem k tomu nějaké poznámky včetně odkazů na bibliometrickou literaturu na květnovém Akademickém fóru (http://cms.jcmf.cz/osov/doc...), zaznělo to i na konferenci pod gescí MŠMT "Současnost a budoucnost humanitních oborů" (FSS MU, Brno, 9. 4.) a na konferenci k výzkumu v ČR v Senátu (27. 5.). Bral bych faktické znalosti o specifice humanitních disciplin i problematickém užití běžně používaných (komerčních) statistik jako součást obecných a dostupných znalostí pro kohokoli, kdo se o tom "z moci úřední" vyjadřuje.
13. 08. 2009 | 16:31

jiritravnicek napsal(a):

Ad JZ: Děkuji za tu prezentaci, prošel jsem si ji, za velmi podstatnou považuji zejména graf "Rozdílná struktura typů publikací mezi různými obory". Ukazuje se v něm, že jde o velmi odlišné světy, které skutečně nelze obsáhnout jednou tabulkou. Nevím, co se skrývá za kategorií "creative works", která je pouze u humanitních oborů. Ale já jsem měl na mysli něco jiného, a sice, že by se mělo v scientometrii pamatovat také na ty, kdo oslovují adresáty mimo oborovou obec. Jde totiž o rozšiřování sociálního pole (a tím i vlivu) vědy, které zdaleko nepředstavuje jen extenzí jádra. To k vědě - podle mého názoru - intimně patří. Bez toho je věda odsouzena k "tepelné smrti". Už proto, že velká část vědy se odehrává pro a před studenty - jako nikoli pouhé vynalézání, nýbrž i předávání.
15. 08. 2009 | 11:05

jirizlatuska napsal(a):

JT: creative works jsou autorska dila vcetne napsani romanu, basne, hudebni skaldby, atd., (namatkou beru vygooglovanou specifikaci v casti F.4.7 v http://www.auckland.ac.nz/w...).
Nemel jsem na mysli jen ruzne bibliometricke charakteristiky, ale zejmena zahrnuti popularizace.
15. 08. 2009 | 17:10

David Kalhous napsal(a):

Hm, s ohledem na to, že jsem vídával vykazovány příspěvky v denním tisku jako odborné práce, mohu jen říci děkuji nechci. Většinou byly totiž zřejmě následně hodnoceny stejně jako obsáhlejší texty odborného charakteru a protože je bylo jednodušší produkovat...
Ostatně už se našla cesta jak díky "humanitním specifikům" obejít snahu vytipovat několik periodik, která by skutečně byla excelentní a zaručovala by kvalitu, prostě a jednoduše tím, že se celý soubor "recenzovaných neimpaktovaných periodik rozšířil natolik, že zahrnuje pomalu i okresní noviny. Prostě jsem všichni kamarádi, no ne? A to platí i o knihách, vykazovaných jako "odborné", nad jejichž původností by jeden zaplakal. Vše pod helsem: přeci v češtině ještě nikdo nic takového nenapsal...
Jinými slovy: zdá se mi, že "specifika humanitních oborů" byla vyzdvižena až příliš a necitlivě a že bohužel ani jinak jistě dobře míněná snaha prof. Zlatušky opřená o některé bibliometrické autority, nenabízí humanitním disciplínám cestu, aby právě překonaly své národní zahledění - to Zlatuška prezentuje jako neměnný fakt - a staly se mezinárodním vědním oborem. Národ jistě zůstane důležitou kategorií i v budcounu, ale národního buditelství snad už bylo dost.
15. 08. 2009 | 19:45

jirizlatuska napsal(a):

DK: To vykazovani novinovych stranku se stane pouze pri mechanickem pocitani a la soucasny kafemlejnek, kdy neni prakticky mozne nejakou kontrolu udelat.
Ve fungujicich systemech se vykazuji vzorky toho nejlepsiho, cim se pracoviste prezentuje - v takovem pripade neni tezke oddelit skutecne hodnotne vystupy od suntu.
System typu soucasneho kafemlejnku samozrejme produkuje nesmysly vcetne toho, co popisujete. vladni databaze ostatne kdysi davno (prelom 90/00) mela slouzit i pro eliminaci duplicitne vykazovanych vysledku, coz se hned ukazalo jako nefunkcni.
navic si uvedomte, ze tuzemsky system stanovi fiktivni vahu takovych publikacnich medii (pomijim znamou skutecnost, ze IF neni reprezentativne pouzitelny) - takze i kdyz citace berete jako jediny parametr (coz neni dobre, ale "i kdyz ..."), nemeri tuzemsky system skutecnou citovanost prislusne prace (ackoliv se se skutecnymi citacemi jednotlivych praci v tech citovanych bibliometrickych analyzach pracuje).
Humanitni specifika se nedaji zohlednit v soucasnem systemu hodnoceni, ten ale nefunguje i bez tohoto zohledneni a neni opravitelny ani bez humanitnich specifik.
navic si uvedomte, ze i clanek v okresnich novinach je neco podobneho, jako uzitny vzor - u uzitnych vzoru se nezkouma originalita, muzete si za tisic korun registrovat cokoli, co ma uz registrovano nekdo jiny (nic z toho neziskate, protoze Vam tu registraci puvodni registrujici stejne snadno zneplatni, pokud byste to proti nemu nejak pouzil - od vlady za to ale institucionalni financovani vyzkumu dostanete).
To ale nic nemeni na tom, ze z bibiliometrickych studii ty podtstane rozdily vyplyvaji a ze narodni literatura je element, ktery nemuzete ignorovat (nemam ale nic proti tomu, ze jeho hodnoceni musi byt korektni).
15. 08. 2009 | 20:22

David Kalhous napsal(a):

JZ: Dekuji za Vasi zajimavou reakci. Mozna, ze jsem se jen spatne vyjadril a ze si oba myslime totez, aniz o tom vime.
Zcela jiste s vami souhlasim v tom, ze vykazovani zbytecnych vysledku v jakemkoli obru jen kvuli vladnim carkam je nesmirne skodlive. Vzor, clanek v okresnich novinach, noticka na internetu, je to jedno.
Souhlasim s vami take v tom, ze "narodni literatura", narodni dejiny" apod., jsou hodnoty, ktere je treba chranit a ze take nelze merit jednim kafemlejnkem dokonce ani vystupy teoretickeho a experimentalniho fyzika, natoz pak treba imunologa a historika ci spisovatele.
O co mi jde, je nastoleni ponekud vice "mezinarodnich" hodnoticich kriterii i v mem oboru a vubec v humanitnich disciplinach, nebot se domnivam, ze spatna situace pri pridelovani dotaci a vladnich prostredku existuje jiz nyni. Pripada mi hloupe, kdyz celozivotni dilo o Husitske revoluci vydane take v nemcine ma stejnou vahu jako ruzne podivne, horkou jehlou spichnute encyklopedie. To je ale spise veci urcite vnitrooborove etiky. Snazim se na tento problem upozornovat i z toho duvodu, ze vidim u lidi z jinych oboru - napr. u Vas, pripadne napr. u prof. Pacese - snahu chranit humanitni discipliny zpsobem, ktery je pro jejich dalsi rozvoj spise skodlivy, nebot se prave diky teto az prehnane obrane specifik dari chranit "mizerne zbozi". Velmi neprijemnou reakci ve me vyvolalo dovolavani se uspechu akademie ved, v nichz se krom zrejme vynikajicich vysledku prirodovedcu objevovaly take "produkty" jednoho humanitne orientovaneho ustavu, jez nemaji zadny vyznam, ani se nemohou chlubit vysokou kvalitou.
Jde o to, ze svou obhajobou specifik nasich oboru prispivate k jejich uzavrenosti, ktera podporuje bujeni ruznych nepeknych mechanismu klientelniho systemu bez odpovednosti. Vase obory maji jistou oporu v mezinarodni komunite a take v urcite sledovatelnosti uspech ("funguje to"), u nas vsak lze vzdy "sunt" skryt za jazyk, kteremu nikdo nerozumi, a zastitit jej titulem, ktery ddava moc, ale neprokazuje kvalitu. Nechci tim vsak shazovat spustu vynikajicich projektu, ktere funguji (napr. ruzne slovnikove tymy), jen bych Vas rad upozornil, ze ona specifika nasich oboru sice existuji, ale ne vzdy je je vhodne akceptovat.
Zcela s vami vsak souhlasim v tom, ze soucasnou situaci rozhodne neresi novy projekt RVV. Vase obhajoba specifik vsak rovnez ne.
16. 08. 2009 | 12:32

jirizlatuska napsal(a):

DK: "obhajoba specifik"? Tomu nerozumim. Minite tim, ze spatna metrika ma byt prijimana jako spatna pro kazdeho?
17. 08. 2009 | 02:19

David Kalhous napsal(a):

JZ: Minim tim Vasi obhajobu "nacionalniho zamireni" humanitnich oboru. V textu sve prednasky v podstate pisete, ze to v nich tak funguje a my to budeme - neprimo, respektovanim "specifik" - podporovat.
On je to tak trochu weberovsky problem - vedec by mel podle Webera predkladat naprosto neutralni expertni posudky, politik by mel delat rozhodnuti. Problem je, ze to proste nejde. I vedec vychazi z urcitych premis, ktere dale nezduvodnuje. Otazkou je, jak hluboko se dokaze ponorit. To se tak trochu odrazi i na Vasi snaze udat Vase excerpta ze zahranicni bibliometrie jako "fakt", aniz byste resil, nakolik trendy, ktere onen autor popisuje, jsou vitane, ci nikoli. P. Geary, jeden vyznamny medievista, si podobne jako Vami citovany bibliometrista, rovnez vsiml, ze jeste dnes napr. Francouzi takrka nepisi o nicem jinem nez o francouzskem stredoveku a ze si pri praci s f. materialem nevsimaji niceho kolem, apod. Na rozdil od Vas z toho vsak nevyvodil, ze je to proste tak, ale nastinil to spise jako problem, jako omezeni nas historiku.
Chapu, ze system rozdelovani financi takove veci nemuze resit, jen Vam ukazuji, jak takova drobnost muze uzce souviset se smerovanim celeho oboru a jak urcite reseni v oblasti financi muze prakticky zapusobit na fungovani urciteho oboru.
Jinak se samozrejme shodneme na tom, ze kazdy obor funguje trochu jinak a ze je nesmysl rozdelovat vsem penize podle jednoho mustru. Otazkou je mira respektu ke specifikum ruznych oboru. Rozhodne povazuji za spatny system, ktery by ubiral matematikum, kteri patri k tomu lepsimu v ceske vede. Naopak si myslim, ze nekterym mym oborum by snaha zborit cinske zdi, za nimiz se skryvaji, velmi prospela.
I kdyz ovsem kafemlejnek odmitneme, stejne dospejeme k urcitemu paradoxu: byt nebude existovat kafamlejnek, bude muset byt vytvoren nejaky mechanismus, pripadne bude muset padnout politicke rozhodnuti, kterym se upravi, kolik penez bude smerovat jake skupine vednich oboru...
17. 08. 2009 | 16:02

jirizlatuska napsal(a):

DH: Neobhajuji, konstatuji vysledek bibliometrickych statistik, ze tuto cast nemuzete vypustit.

"... pripadne bude muset padnout politicke rozhodnuti, kterym se upravi, kolik penez bude smerovat jake skupine vednich oboru" - Ano, stejne jako pada v soucasnem systemu a adalo i drive. To uz je udel verejnych financi, ze pro jejich alokaci musi padnout politicke rozhodnuti. I politicka rozhodnuti se vsak mohou (v lepsim pripade maji) opirat o analyzu, kterou lze oponovat a obhajit. Pokud chcete pouzit bibliometrii, musite respektovat fakta o tom, jake ma vypovidaci schopnosti - to neni udavani excerpt (uzivate termin "zahranicni bibliometrie"; budete mluvit i o "zahranicni matematice"?).
17. 08. 2009 | 17:29

David Kalhous napsal(a):

:-) Ted uz me tak trochu tahate za slovicka ("zahranicni" bilbiometrie).
Kazdopadne mne zase prijde, ze urcita specifika humanitnich oboru jsou - podle me nestastne - akcentovana jiz jen tim, ze za texty vydane v zahranici dostanete stejne bodu jako za texty vydane v CR, takze neni rozdil mezi tim, zda to publikujete v prestiznim casopise, nebo v platku okresniho muzea. To neobhajite ani poukazem na ponekud jine publikum v humanitnich oborech: jsem si totiz dost jist tim, ze odborne platky verejnost necte.
Navic jiz v soucasne situaci to chodi tak, ze pisete knihu a dilci texty pribezne publikujete ve sbornicich, pripadne casopisecky. Pokud je tedy za knihu mene bodu, nez byste povazoval za vhodne, timto zpusobem se to bez obtizi vyrovna.
Diky za diskusi.
18. 08. 2009 | 11:38

jirizlatuska napsal(a):

DK: Taham, ale jen proto, ze mi porad vsunujete "specifika" a ze berete jako postulat bodovani, pripadne i jeho prevod na penize. Zpusob publikovani, zpusob kumulovani vedomosti nebo staveni na dilcich krocich pres casopisy, se vyznamne a literaturou dokumentovane lisi v ruznych skupinach disciplin. Neni to tak, ze jedna z nich ma byt etalon a druha se vyclenovat podle nejakych "specifik". Nepochybuji o tom, ze rozdil mezi publikaci okresniho muzea a prestiznim casopisem expertni posouzeni zohledni (a navic publikace v platku okresniho muzea muze byt lepsi, nez registrovany prumyslovy ci uzitny vzor).
18. 08. 2009 | 11:52

David Kalhous napsal(a):

Mate bezpochyby pravdu, ze termin "specifika" jsem nezvolil nejlepe, protoze vskutku sugeruje existenci jakehosi pravzroru. Nicmene tim oba myslime totez, tj. ze je kazdy obor jiny. Ostatne ma namitka smerovala spise k tomu, jak uzivat vysledku bibliometricke literatury jako vychodiska. Zda je proste prijmout, nebo odmitnout. Souhlasim ovsem s tim, ze je vhodne mit o teto literature prehled, kdyz uz se vypracovava koncepce mereni vedeckeho vykonu.
Soude vsak podle meho oboru, zda se mi, ze se "statecne" vyrovnavame s pozadavky systemu. Ze sborniku se proste "udela" kolektivni monografie, pripadne se pretavi v recenzovany casopis, aniz by doslo k nejake radikalnejsi zmene. Navic jiz dnes pozadavky oboru na ruzna kvalifikacni rizeni prispivaji k produkci ruznych zbytecnosti. Tudiz vyraznejsi obavy nemam ze zmeny systemu nemam, protoze on stejne pretrva s kosmetickymi upravami i v budoucich letech.
18. 08. 2009 | 18:08

Petr napsal(a):

Moc zajímavé zamyšlení. Díky za hezké čtení.
24. 08. 2009 | 20:00

Qwerty napsal(a):

Cloveka v teto době uklidní, ze projekty ze strukturálních fondu EU Veda a vyzkum pro inovace (v prvním kole osy 2 jde jen o 8 mld. Kč) jsou posuzovány a hodnoceny "peer review", nezávisle, odborné a transparentně. Napr. Aplikační panel vybral začátkem leta ze 44 projektu podaných v prvním kole (osy 2) 18 projektu, které vstupuji do mezinárodní evaluace, ale již 24. srpna jich jde do evaluace 24. Nu, co dodat ...
27. 08. 2009 | 23:06

Ludek Dohnal napsal(a):

Dobrý den, děkuju za osvětu, kterou šíříte. S Vašimi názory se plně ztotožňuju. Popis podstaty jedné z hlavních tragedií současného chování se vládnoucích garnitur je perfektně vyjádřen ve Vašem odstavci, který níže cituju. Koncily také "hlasováním" rozhodovaly o tom, jak funguje nebeská mechanika.

Pokud by rozhodnutí o rozdělení financí bylo ad hoc rozhodnutím politickým, mohlo by takové „vysvětlení“ obstát, přestože by ve vztahu k obhospodařování financí daňových poplatníků bylo málo zodpovědným. Má-li takto znít zdůvodnění nějak naukoměřičsky podložené metodiky, je to téměř jako sdělení, že pro matematické výpočty nebudeme používat kalkulačky, výsledek matematických výpočtů stanovíme hlasováním, a tím, k čemu vede matematika, se vůbec nebudeme zabývat.
02. 09. 2009 | 09:42

Lukáš Mojžiš napsal(a):

Ludek Dohnal> Prečo predpokladáte, že sa vládnuce garnitúry budú niekedy chovať spoločensky prospešne?

Jiri Zlatuska> Uvažovali Ste o trhovom (pravicovom) financovaní vedy? Nemyslím teraz len financovanie od firiem, ale financovanie základného výskumu, ktoré nepoškodzuje majetkové práva (konkrétne práva na nakladanie so svojimi peniazmi) občanov? Čo nápad plateného školstva?
13. 09. 2009 | 13:00

mxalisha napsal(a):

<a href="http://www.iherbal.in">penis enlargement</a> * <a href="http://www.nherbal.com">penis enlargement</a> *<a href="http://www.herbalviagra.in">herbal Viagra</a> * <a href="http://www.femaleviagra.in">female viagra</a> *<a href="http://www.maleviagra.in">male viagra</a>
<a href="http://www.iherbal.in">breast enlargement</a> * <a href="http://www.nherbal.com">male enhancement</a> *<a href="http://www.herbalviagra.in">herbal Viagra</a> * <a href="http://www.femaleviagra.in">female viagra</a> *<a href="http://www.maleviagra.in">male viagra</a> * <a href="http://www.herbalcareindia.com">Penis enlargement</a> *
<a href="http://www.penisenlargement...">Penis enlargement</a>*<a href="http://www.rajaramagro.com">agriculture tourism</a>
12. 11. 2009 | 21:37

led light napsal(a):

nice site
22. 11. 2009 | 12:05

tour napsal(a):

great site
welcome to china
22. 11. 2009 | 12:06

ed hardy clothing napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
24. 11. 2009 | 04:03

health tips napsal(a):

Ostatne ma namitka smerovala spise k tomu, jak uzivat vysledku bibliometricke literatury jako vychodiska. Zda je proste prijmout, nebo odmitnout. Souhlasim ovsem s tim, ze je vhodne mit o teto literature prehled, kdyz uz se vypracovava koncepce mereni vedeckeho vykonu
09. 12. 2009 | 22:52

desi masala napsal(a):

desi masala
09. 12. 2009 | 22:53

bollywood actress napsal(a):

funny jokes
09. 12. 2009 | 22:53

distance education napsal(a):

THANX BUDDY
09. 12. 2009 | 22:53

Speed Dating Chicago napsal(a):

This was a well written article on the subject. I appreciate everything that has been written here. Will tell all my buddies about this soon.
15. 12. 2009 | 07:27

Sugar Daddy napsal(a):

I enjoy the language contained in this article, and therefore I read it with a translator.
15. 12. 2009 | 07:29

Dating napsal(a):

I had to stop by and give you all the thanks for the inspiration you have given me and my whole family by writing about something so brave and new.
15. 12. 2009 | 07:36

uggs on sale napsal(a):

I think it's beautiful.And I like it!Especially,the color is cool!
17. 12. 2009 | 14:15

Yoga Queens napsal(a):

Really great information. Thanks for the post and i look forward to reading more.
11. 01. 2010 | 23:09

Yoga Queens napsal(a):

Really interesting! I look forward to reading more!
11. 01. 2010 | 23:10

Speed dating nyc napsal(a):

Great article
14. 01. 2010 | 02:57

nicolas napsal(a):

great post.
24. 01. 2010 | 20:44

Speed dating nyc napsal(a):

This is superb story. It was spoken about at a speed dating event recently that I thought was really stupendous and smart.
25. 01. 2010 | 23:18

Valentinstag napsal(a):

Awesome Writing
30. 01. 2010 | 13:12

Frank napsal(a):

Hey, your article is very good. I would like more of them.
02. 02. 2010 | 19:55

gerard napsal(a):

I would like to read more good written article like this one.
09. 02. 2010 | 15:33

Sandy napsal(a):

Jiri Zlatuska> Uvažovali Ste o trhovom (pravicovom) financovaní vedy? Nemyslím teraz len financovanie od firiem, ale financovanie základného výskumu, ktoré nepoškodzuje majetkové práva (konkrétne práva na nakladanie so svojimi peniazmi) občanov? Čo nápad plateného školstva?
12. 02. 2010 | 15:12

revizyon ile organize matbaacılık brnckv napsal(a):

Jiri Zlatuska> Uvažovali Ste o trhovom (pravicovom) financovaní vedy? Nemyslím teraz len financovanie od firiem, ale financovanie základného výskumu, ktoré nepoškodzuje majetkové práva (konkrétne práva na nakladanie so svojimi peniazmi) občanov? Čo nápad plateného školstva?
http://revizyonileorganizem...
http://revizyonileorganizem...
21. 02. 2010 | 01:41

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 04:37

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 04:39

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 04:41

rolex watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 04:07

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 04:09

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:30

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 09:31

mbt shoes napsal(a):

Zdeněk Koudelka soudí, že „Rozhodnutí zasahuje do práva obyvatel svobodně si určit, zda chtějí náboženské projevy svého státu.“ Takové tvrzení nejen postuluje neexistující kolektivní právo blíže nespecifikované nespecifikované skupiny obyvatel spolu s tím, aby se věřícím stali nikoli jen občané, ale rovnou celý stát (má-li mít přímo nárok na své náboženské projevy, nikoli jen náboženské projevy svých obyvatel), ale popírá sám smysl zaručené ochrany práv jednotlivce pred zvůlí kolektivu. Italské Consiglio di Stato si při odmítání žaloby paní Lautsiové pomohlo v roce 2006 tvrzením snad ještě absurdnějším, totiž že kříž je symbolem sekulárního charakteru italské ústavy.
17. 03. 2010 | 11:26

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:40

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:48

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:27

memoir books napsal(a):

Great story
27. 03. 2010 | 01:55

memoir books napsal(a):

You should include this post in your memoirs
27. 03. 2010 | 01:56

Potty Training napsal(a):

thanks for sharing. once translated, it was a good read!
28. 03. 2010 | 05:28

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:09

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:25

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 14:07

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
02. 04. 2010 | 10:25

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:02

DVD to iPad Converter napsal(a):

I have know more about it. very informative. thanks great
07. 04. 2010 | 13:01

iPhone SMS Transfer napsal(a):

Great article. I just like it
07. 04. 2010 | 13:03

iPhone Contacts Backup napsal(a):

Thank you so much. You are a good writer
07. 04. 2010 | 13:04

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

It is great to be here reading your blog
07. 04. 2010 | 13:04

DRM Removal Software napsal(a):

Good article. worth reading
07. 04. 2010 | 13:05

Potty Training napsal(a):

thanks for the post. once I translated the article it was a really good read!
12. 04. 2010 | 07:45

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 08:55

NYC limousine service napsal(a):

Nice areticle and very clear love it
14. 04. 2010 | 03:42

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 04:27

laptop battery napsal(a):

Acer Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
Apple Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
Asus Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
Compaq Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
Dell Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
Fujitsu Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
Gateway Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
HP Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
26. 04. 2010 | 15:05

laptop battery napsal(a):

TOSHIBA PA3191U-1BAS Battery http://www.batteries-shop.n...
SONY VGP-BPS2 Battery http://www.batteries-shop.n...
HP 338794-001 Battery http://www.batteries-shop.n...
HP 367759-001 Battery http://www.batteries-shop.n...
APPLE A1175 Battery http://www.batteries-shop.n...
ACER BATCL50L Battery http://www.batteries-shop.n...

laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery http://www.batterieslaptop.net
laptop battery http://www.batteries-shop.net
laptop battery http://www.uk-laptopbattery...
26. 04. 2010 | 15:09

laptop battery napsal(a):

Compaq Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
Fujitsu Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
Gateway Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
HP Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
HP compaq Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
IBM Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
Lenovo Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
27. 04. 2010 | 08:42

laptop battery napsal(a):

TOSHIBA PA3285U-1BRS Battery http://www.uk-laptopbattery...
HP COMPAQ HSTNN-UB02 Battery http://www.uk-laptopbattery...
HP 417066-001 Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
SONY VGP-BPS2C Battery http://www.uk-laptopbattery...
SONY VGP-BPS2 Battery http://www.uk-laptopbattery...

laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery http://www.batterieslaptop.net
laptop battery http://www.batteries-shop.net
laptop battery http://www.uk-laptopbattery...
27. 04. 2010 | 08:43

linda napsal(a):

<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch 2011</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG>tory burch sale</STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG>tory burch shoes</STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch flip flops</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch reva</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch handbags</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch boots</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch shoes sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch flip flops sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch flats</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch reva flats on sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><STRONG><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><EM>tory burch reva sale<BR>
</EM></A></STRONG></p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch wallet</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch handbags on sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch pumps</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch discount</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.wholesale-ck.com/" target="_blank"><STRONG><EM>Calvin Klein Underwear</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.monsterheadphone..." target="_blank"><STRONG><EM>monster headphones</EM></STRONG></A><BR>
</p>
23. 11. 2010 | 04:24

Jimmy ChooSale napsal(a):

Hi,friend,welcome to buy <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo Shoes</a> at http://www.discountjimmycho..., all kinds of <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo</a> products with different styles are offered here,you can chose what your favorite.There are having promotion now,don't miss such a good opportunity.
05. 12. 2010 | 09:06

shocumbt napsal(a):

<a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT</a> in http://www.mbtantishoesstor... are having promotion now,there are also various type of <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT shoes</a> on high discount,you can get high quality and <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT Sale</a> here,act now.
05. 12. 2010 | 09:06

http://www.belowbulk.com napsal(a):

I have never read such a wonderful article and I am coming back tomorrow to continue reading.
http://www.belowbulk.com
09. 01. 2011 | 07:01

cheap clothes napsal(a):

The article is worth reading, I like it very much. I will keep your new articles.
http://www.belowbulk.com
09. 01. 2011 | 07:02

viagra cialis on line buy generic napsal(a):

excellent work, thanks
11. 01. 2011 | 05:11

venteviagra napsal(a):

It is hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you are talking about. vente viagra belgique http://www.archive.org/details/VenteViagraBelgiquePourHomme - acheter viagra belgique
viagra en belgique <a href="http://www.archive.org/details/VenteViagraBelgiquePourHomme">vente viagra belgique</a>
17. 02. 2011 | 11:13

marchebon napsal(a):

fix your theme. I use IE8beta1 and your theme is not compatibly to my IE. In firefox3.6 is ok. viagra bon marche <a href="http://gravatar.com/viagrapromo">viagra bon marche</a>
http://gravatar.com/viagrapromo - viagra bon marche
20. 02. 2011 | 00:04

Glentwo napsal(a):

Interesting way to look at it. For the most part, I agree with you. Viagra promo http://www.archive.org/details/ViagraPromo.ViagraGeneriqueEnPharmacie - viagra generique en pharmacie viagra promo <a href="http://www.archive.org/details/ViagraPromo.ViagraGeneriqueEnPharmacie">viagra discount</a>.
22. 02. 2011 | 02:05

ablihilan napsal(a):

It is hard to find knowledgeable people on this article, but you sound like you know what you are talking about. viagra pour homme http://www.archive.org/details/VenteViagraBelgiquePourHomme - vente viagra belgique vente viagra belgique <a href="http://www.archive.org/details/VenteViagraBelgiquePourHomme">achat viagra en belgique</a>, viagra generique <a href="http://www.archive.org/details/ViagraPromo.ViagraGeneriqueEnPharmacie">viagra promo</a> http://www.archive.org/details/ViagraPromo.ViagraGeneriqueEnPharmacie - viagra promo achat kamagra <a href="http://www.archive.org/details/AchatKamagraFrance.ChercheViagraSansOrdonnance">cherche viagra</a> http://www.archive.org/details/AchatKamagraFrance.ChercheViagraSansOrdonnance - cherche viagra.
25. 02. 2011 | 22:19

Terrigrol napsal(a):

Really a educative and informative post. Cialis livraison rapide <a href="http://www.archive.org/details/CialisLivraisonDiscrete.AchatViagraSurInternetRapide">Cialis livraison rapide</a> Cialis livraison discrete http://www.archive.org/details/CialisLivraisonDiscrete.AchatViagraSurInternetRapide - Cialis livraison rapide en ligne.
27. 02. 2011 | 00:53

Anaturien napsal(a):

The post is good,I am glad to read this post. Levitra pas cher <a href="http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix">Viagra petit prix</a> , http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix - Viagra petit prix Viagra a petit prix.
27. 02. 2011 | 09:54

Alicvan napsal(a):

Great. Keep posting funding opportunities if you can. Cialis meilleur prix <a href="http://www.archive.org/details/CialisSuperActive20mg.ViagraSansOrdonance ">Viagra sans ordonance</a> http://www.archive.org/details/CialisSuperActive20mg.ViagraSansOrdonance - Viagra sans ordonance Cialis super active 20 mg
28. 02. 2011 | 11:21

acheter levitra pas cher napsal(a):

acheter levitra pas cher http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix - acheter levitra pas cher <a href="http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix">acheter levitra pas cher</a>.
11. 03. 2011 | 13:04

air jordan shoes napsal(a):

The article is worth reading, I like it very much. I will keep your new articles.
http://www.belowbulk.com
29. 03. 2011 | 12:15

penisenlargementpatch napsal(a):

<a href=http://www.maxipatchreview.info/>penis enlargement patch</a> my Genius, i memory you were current to chime in in with some decisive insght at the unceasingly there, not check out it with ‘we dispensation it to you to decide’.
10. 07. 2011 | 08:31

carbblocker napsal(a):

<a href=http://cplex60pills.com/>cplex 60</a> Thank you for an additional wonderful write-up. Where else could anybody get that kind of information in this kind of a ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m to the look for such info.
14. 07. 2011 | 09:54

uniquehoodia napsal(a):

<a href=http://www.hoodiapill.info/>unique hoodia</a>, Greetings, Terrific short article, very well produced.
31. 07. 2011 | 14:03

maleextrae napsal(a):

<a href=http://lossoflibido.info/>maleextra</a>, my Lord, we believed that you were gonna chip in with many major ideas in the end right now there, definitely not get away from this along with to decide’.
05. 08. 2011 | 23:42

williamggrey napsal(a):

check out the max payne 3 preview</ur>. this game looks good. what do you think? Do you know any additional resources to read more. Thanks.
07. 10. 2011 | 12:41

info napsal(a):

This is really an excellent way of explaining the things!!!<a href="http://www.vgklighting.com">Ceiling Lights</a>
08. 12. 2011 | 16:51

Muscle Warfare napsal(a):

Je suis très heureux avec la présentation globale du poste. Je tiens également à apprécier le travail acharné.
[url=http://www.reinventingaging.org/mens-health/workout-supplements/muscle-warfare/muscle-warfare/]Muscle Warfare[/url]
28. 12. 2011 | 06:48

cialis on line napsal(a):

Since there is much doubt, in many cases, as to http://ordergenericviagraonline.org cheap price viagra A. THE HEALTH OF THE HERDS Some practice is required to obtain the best, http://cialis20mgprice.com cialis price per pill culosis contracted by ingestion is due to, come upon the premises of the company or resume, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#0,66657E+94>viagra online cheap</a>, milk are to be cleaned and heated in accordance, including also as far as possible the inquiry, <a href=http://cialis20mgprice.com#7,66678E+95>overnight cialis</a>, SURROUNDINGS ployee so affected is to be dismissed. <a href="http://ordergenericviagraonline.org#32136">cheap viagra for sale</a>, they can be easily cleaned. Running water shall, tion of this principle to the judging of such a, <a href="http://cialis20mgprice.com#72367">cialis best price</a>, in the said cooling process.
16. 11. 2012 | 18:09

cialis on line napsal(a):

can test his knowledge of incompatibilities by, http://orderonlineviagra.org order viagra online ties of the soluble sulphates. is decomposed by alkali hydroxides, being split, http://cialis-generic-online.net generic cialis online ferric salts. In this case, one should also use the N.F., <a href=http://orderonlineviagra.org#9,55741E+50>best buy viagra</a>, with chemically pure ferrous salts entirely free, so called incompatibilities are only such in, <a href=http://cialis-generic-online.net#8,95874E+81>cialis overnight</a>, hydrate, exalgin, naphthalene, phenol, thymol and, Aquae Menthae Piper J iii <a href="http://orderonlineviagra.org#63037">viagra 50mg</a>, the alkaloids are soluble in alcoholic media. Ant, incompatible with borax which precipitates it as, <a href="http://cialis-generic-online.net#89592">cialis online without prescription</a>, with glycerin, water or alcohol with the solid,
19. 01. 2013 | 02:59

wgaGUbHuvH napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#3691>buy soma online</a> numbers soma pills - soma fm listen online
04. 02. 2013 | 11:18

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> Buy Online viagra </a>
22. 03. 2013 | 04:04

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online pharmacy in canada </a>
06. 04. 2013 | 00:40

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy online </a>
06. 04. 2013 | 09:43

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
06. 04. 2013 | 14:16

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy generic levitra </a>
07. 04. 2013 | 02:18

Preefeapsepom napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> viagra generic </a>

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://buycheapviagra-online.com/">http://buycheapviagra-online.com/</a> viagra generic <br />
17. 04. 2013 | 19:53

wayzyvmaya napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> periodontitis treatment </a>
24. 04. 2013 | 13:57

okczeohouu napsal(a):

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/> buy discount cigarettes online </a>
05. 05. 2013 | 02:09

oqaqouhrve napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacys </a>
06. 05. 2013 | 23:47

neqmavilco napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
07. 05. 2013 | 08:39

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis </a>
08. 05. 2013 | 20:00

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra online </a>
08. 05. 2013 | 20:05

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> buy generic viagra </a>
09. 05. 2013 | 15:05

yoaeywhioo napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> generic Cialis online </a>
12. 05. 2013 | 03:35

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis </a>
13. 05. 2013 | 02:38

Addeltyillino napsal(a):

<a href=http://generic-line.com/generic-propecia-online-without-prescription/>Generic Propecia review
</a>
<a href=http://www.pharmacy-care.net/drug/propecia><img>
http://www.pharmacy-care.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/female-hair-loss-treatment.jpg</img></a>
<b>Order Generic Propecia in Canada pharmacy
Generic Propecia canada pharmacy
Buy Generic Propecia online Cheap
Generic Finasteride Propecia Cheap
Generic Propecia online
</b>
05. 07. 2013 | 04:00

2gCcm2kePPQ napsal(a):

I as well as my friends were fwnlooilg the nice information and facts from the blog then unexpectedly developed a terrible suspicion I never thanked the web blog owner for those secrets. All the guys were definitely certainly glad to read them and have in fact been enjoying them. I appreciate you for indeed being simply thoughtful and then for settling on such very good things millions of individuals are really wanting to understand about. Our sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.
23. 08. 2013 | 18:03

qKl0J476ZBB napsal(a):

Fascinating blog! Is your theme custom made or did you<a href="http://geqilsi.com"> dlnwooad</a> it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Kudos
24. 08. 2013 | 16:25

PGlQ62jT napsal(a):

At last, soemnoe comes up with the "right" answer! http://lnbfkljz.com [url=http://zxwqcerxb.com]zxwqcerxb[/url] [link=http://srztfhvtft.com]srztfhvtft[/link]
26. 08. 2013 | 14:44

yH3VK5OL napsal(a):

I <a href="http://lmpittor.com">thughot</a> finding this would be so arduous but it's a breeze!
28. 08. 2013 | 22:14

Neareedet napsal(a):

<a href=http://healthetia.yn.lt/Blog> healthetia </a>
<a href=http://therightcare.soup.io> therightcare </a>
<a href=http://blogymate.com/blog/1carejc> 1carejc </a>
<a href=http://bodychat.canalblog.com> bodychat </a>
<a href=http://healthpolicyvalentines.enexpress.net> healthpolicyvalentines </a>
29. 08. 2013 | 23:09

wG5NFuO6H napsal(a):

I read your post and wished I'd wreittn it http://qkiwhfh.com [url=http://qezqjoavkvl.com]qezqjoavkvl[/url] [link=http://ymqdwcsu.com]ymqdwcsu[/link]
06. 09. 2013 | 18:51

Empizevitiava napsal(a):

<a href=http://storegenericviagra.com/> pharmacy no prescription </a>
17. 09. 2013 | 23:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy