Plzeňsko-karlovarská kauza a snahy omezit samosprávu vysokých škol

28. 11. 2009 | 23:40
Přečteno 10148 krát
Předsedkyně Akreditační komise v závěru svého blogu obhajujícího mírný postup Akreditační komise k plzeňské Právnické fakultě fakticky přejímá tezi proponentů reformy ve stylu Bílé knihy o selhání samosprávných mechnismů v plzeňsko-karlovarské kauze. Podobné závěry obsahuje zpráva MŠMT, kterou ministerstvo předkládalo Poslanecké sněmovně i Radě vysokých škol. Soudím, že tyto výpady proti akademickým senátům nejsou namístě, selhání lze vidět v prvé řadě na straně vedení Západočeské univerzity a ministerstva, kteří měli ve svých rukou dostatečné nástroje pro provedení kontrol i konkrétní možnosti zásahu.

Stížnosti na to, že snad současný právní stav „brání Akreditační komisi, respektive ministerstvu, rychle a efektivně zasáhnout v závažných situacích,“ jsou poněkud absurdní. Ministerstvo i akreditační komise možnosti zásahu včetně zrušení akreditace mají. Nemají možnost zasahovat dovnitř autonomních veřejných institucí, což je ale zcela vpořádku. Nemůže být úkolem dozorujících státních orgánů vodit za ruku činovníky univerzit nebo jejich fakult, radit jim, jak obsazovat komise, co mají dělat v evidenci studia, navštěvovat před volbou děkanů fakulty a hrozit akademickým senátům sankcemi, pokud nebude preferovaný politik zvolen děkanem, vodit management škol nebo fakult za ruku (nebo zneužívat osobní data, která má ministerstvo k dispozici v matrice studentů k účelům jiným, než zákonem předpokládaným, což se také děje).

Na posledním sněmu Rady vysokých škol jsem prezentoval několik poznámek ke snaze vinit akademickou samosprávu bez toho, aby zaznělo, že největší vina leží na státních orgánech a vedení Západočeské univerzity. Vyšel jsem jen z konkrétních formulacích uvedených ve výše zmíněné zprávě MŠMT, domnívám se však, že i to samo do značné míry stačí:

Tendenční a zkreslující argumenty ve zprávě MŠMT
o plzeňsko-karlovarské aféře

MŠMT: „září 2009 - začala aféra s plagiátorstvím, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslava Kopicová požádala dopisem rektora J. Průšu o vysvětlení a vyzvala ho k urychlenému řešení situace. Dle údajů z matriky studentů ministerstvo zjistilo, že na Fakultě právnické ZČU vystudovalo cca 400 studentů v nestandardně krátké době studia, v některých případech byl udělen akademický titul na základě studia v délce 2 měsíců.

Fakt: Řídícím pracovníkům MŠMT byly problémy známy mnohem dřív. Bývalý náměstek ministryně, poradce ministryně a šéf projektu Bílé knihy Petr Matějů v ČT24 dne 16.10.2009: „Já si pamatuji, kdy mně před rokem, dvěma, mi říkali studenti práv pražských, že to, co se děje v Plzni, je neuvěřitelné. Všichni jsme to věděli.MŠMT: „2) Aféra jednoznačně ukázala na řadu vážných problémů v řízení vysokých škol. Ukazuje se, že rozložení odpovědnosti a pravomocí uvnitř vysokých škol je nastaveno zcela nesprávně. Vzhledem k samosprávné působnosti vysoké školy a vysoké míře autonomie fakult je míra vnějších zásahů do fungování instituce jen velmi omezená. Určité nástroje má rektor, Akreditační komise a ministerstvo, tyto nástroje jsou však velmi omezené.

Fakta: Diplomy podepisuje rektor, přesto se na ZČU nezajímal o to, co podepisuje.

Z článku v Deníku 15.10.2009: „Rektora nenapadlo, že by měl zkoušky kontrolovat
Že fakulta porušila ve dvaceti případech vyhlášku univerzity, je pro její vedení překvapující. „Nevěděli jsme to. Je sice v naší pravomoci kontrolovat, zda jsou zkoušky v pořádku, ale nás to jednoduše nenapadlo, neměli jsem k tomu důvod. Každá fakulta věděla, že se vyhláškou řídit musí,“ vysvětluje rektor univerzity Josef Průša.“

Zákon § 53 (Státní zkoušky), odst. 3: „Ministerstvo může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru.“ Co dělalo MŠMT a jací odborníci tam za ně seděli ve zkušebních komisích? Nebo to MŠMT také nenapadlo?MŠMT: „2) Aféra jednoznačně ukázala na řadu vážných problémů v řízení vysokých škol. Ukazuje se, že rozložení odpovědnosti a pravomocí uvnitř vysokých škol je nastaveno zcela nesprávně. Vzhledem k samosprávné působnosti vysoké školy a vysoké míře autonomie fakult je míra vnějších zásahů do fungování instituce jen velmi omezená. Určité nástroje má rektor, Akreditační komise a ministerstvo, tyto nástroje jsou však velmi omezené.

Fakta: Ani v zahraničních systémech silných správních rad nemohou správní rady zasahovat dovnitř „do fungování instituce“, je přirozené, že tuto pravomoc nemůže mít ani MŠMT, ani AK.
- Autoři těchto formulací z MŠMT mají ambice „řídit“ vysoké školy přímým ovlivňováním jejich činnosti uvnitř.
- V plzeňské aféře nebyly nutné vnější zásahy do fungování instituce, stačilo jen zkontrolovat, že studium na ní probíhá ve shodě se zákonem a požadavky akreditace.
- Argumentace v tomto bodu je navíc formálně slabá: nastavení pravomocí uvnitř vysokých škol nesouvisí s tím, jaké jsou možné vnější zásahy do jejich fungování, po kterých touží autoři zprávy MŠMT.MŠMT: „Rektor má velkou odpovědnost, ale není vybaven odpovídajícími pravomocemi. Stávající vztah mezi vysokou školou jako celkem a fakultou je nevyvážený. Děkan fakulty má veškeré pravomoci v pracovně-právní oblasti a v oblasti přijímání ke studiu. Rektor nemá žádné možnosti, aby řešil personální problémy na fakultě a problémy v přijímacím řízení.

Fakta: MŠMT uvádí o pravomocech rektora irelevantní nesmysly.
- Aféra nesouvisí s pravomocemi, ale s nezájmem managementu školy o to, co se na ní děje. (Průša: „Je sice v naší pravomoci kontrolovat, zda jsou zkoušky v pořádku, ale nás to jednoduše nenapadlo, neměli jsem k tomu důvod. Každá fakulta věděla, že se vyhláškou řídit musí.“)
- Aféra nesouvisí s pracovněprávními pravomocemi, ale s dodržováním podmínek studia („řídit se vyhláškou“). Finální podpis na diplomech je rektorův.
- Neverifikovatelné a nevěrohodné údaje o studiu vykazuje do matriky studentů univerzita, nikoli její fakulta.MŠMT: „Zákon o vysokých školách ponechává ministerstvu prakticky jediný významný nástroj (odmyslíme-li rozhodování o návrzích Akreditační komise), kterým je omezení nebo odejmutí výkonu působnosti orgánů Právnické fakulty ZČU (orgány fakulty jsou podle zákona akademický senát, děkan, vědecká rada, disciplinární komise a tajemník).

Fakta: MŠMT přiděluje školám finanční prostředky na základě dat o studiu. Je zanedbáním povinností na straně MŠMT řádně hospodařit s prostředky státního rozpočtu, pokud financuje studia na základě neověřitelných a neprůkazně vedených údajů (data v STAG nenesou identifikaci o tom, kdo je zadával) resp. na základě dat za neoprávněně udílené státní zkoušky (ve kterých má mít MŠMT své nominované členy).
- MŠMT nekonalo navzdory skutečnosti, že ZČU vykazovala závažné nedostatky a protiprávní udělování titulů.
- Aféra ukazuje na selhání MŠMT za stávajícího legislativního stavu.MŠMT: „Ministerstvo má samozřejmě vedle toho povinnosti ze zákona související s čerpáním finančnících prostředků ze státního rozpočtu. … V tomto ohledu byla Západočeská univerzita v Plzni pravidelně kontrolována, a to konkrétně v letech 2005, 2007 a 2008.

Fakta: MŠMT se vymlouvá.
- Neprůkazně a neověřitelně vedená evidence studia v STAG není nic nového. Jak se s ní v letech 2005, 2007 a 2008 vypořádaly kontroly, jaká opatření požadovaly, jak MŠMT kontrolovalo jejich plnění?
Co vedlo MŠMT k akceptování dat pro matriku studentů na základě takto neprůkazně vedené evidence?
- Nepublikované závěrečné práce odporují požadavku v § 47b. Co vyvodilo MŠMT z nedodržení zákona?MŠMT: „Vnější dohled na fakulty a vysoké školy je těžkopádný a velmi omezený. Možnosti zásahu státu do situace týkající se Fakulty právnické v Plzni byly a jsou poměrně složité a zdlouhavé. Ministerstvo po konzultaci s právními experty řešilo alespoň otázku odejmutí neoprávněně udělených akademických titulů a kvalifikací. Podání žaloby je jedním z mála prostředků, které má ministerstvo v této kauze k dispozici.

Fakta: Průběžný vnější dohled nad státními závěrečnými zkouškami má MŠMT již dnes v zákoně, kontrolu toho, na základě jakých podkladů (průběh studia, přijímací řízení, evidence průběhu studia, zveřejňování závěrečných prací, atd.) jsou ze strany MŠMT akceptovány údaje pro matriku studentů má MŠMT nepochybně také.
- Žaloba týkající se několika málo jednotlivců, kteří neoprávněně získali titul nebo poškodili práva ZČU je jistě možná, ale z hlediska ostatních vysokých škol by byla podstatnější:
a) žaloba proti činovníkům MŠMT, kteří svou nečinností tento stav umožnili (Petr Matějů 16.10. v ČT24: „… co se děje v Plzni, je neuvěřitelné. Všichni jsme to věděli“ – proč nikdo z MŠMT nekonal?)
b) finance ze státního rozpočtu poskytované na základě neprůkazných podkladů Západočeské univerzitě v Plzni mohly být využity jinými školami; jak budou vymáhány zpět a jak se doplní do rozpočtu ostatních vysokých škol (mírné alikvotní navýšení normativu zpětně v letech, kterých se to týká)?
- MŠMT by mělo primárně řešit otázku svého vlastního selhání!MŠMT: „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy považuje kauzu plzeňské právnické fakulty za potvrzení slabých míst v systému českého terciárního vzdělávání. Řadu z nich lze odstranit pouze cestou komplexní reformy terciárního vzdělávání zahrnující i úpravy legislativních předpisů. Mezi nejzávažnějšími změnami by mělo být jednoznačné vyvážení odpovědností a pravomocí jednotlivých orgánů vysokých škol.

Fakta: Autorem kapitoly Bílé knihy o managementu je prorektor ZČU František Ježek. Management ZČU se nestaral ani o dodržování vlastních předpisů, ani o průkaznou evidenci. Petr Matějů jako šéf projektu Bílé knihy podle svých slov o problému rok až dva věděl a neudělal nic.
- Komplexní reforma takto připravovaná je řešením ve duchu ustavení kozla zahradníkem.
- MŠMT sleduje reformou oslabení „moci“ akademických senátů, ty však v § 9 resp. § 27 zákona nemají žádné pravomoci kontrolní v konkrétních kauzách studijních nebo administrativních, nemají ani jiné pravomoci, které by aféru bez nečinnosti managementu ZČU a MŠMT umožnily. Na plagiát při habilitaci upozornil student, v krátké době došlo k ukončení působení děkana i volbě jiného s kauzou nesvázaného. Vedení ZČU netrpělo nedostatečnými pravomocemi, protože se o dodržování korektních podmínek studia i jeho evidence nestaralo. Dtto u ministerstva.Závěr

- Kauza je zejména selháním managementu ZČU i MŠMT.

- MŠMT aféru využívá jako argument pro reformu, která má být koncipována lidmi, kteří se na tomto selhání podíleli dílem aktivně, dílem svou nečinností.

- Zpráva MŠMT se snaží vytvořit alibi pro pracovníky a funkcionáře MŠMT.

- Nechává zcela stranou zásadní problém poskytování veřejných prostředků bez jakékoli kontroly toho, zda mohou být primární data pro normativní financování důvěryhodná.

- Nevěnuje se ani nečinnosti MŠMT v uplatňování kontrolních mechanismů, které by byly zaměřeny vztah mezi korektním průběhem studia a jeho vykazováním.

- Reforma má zasáhnout akademické senáty, v plzeňské aféře však původ problému leží na MŠMT a managementu ZČU, kde se nikdo nestaral o to, aby využil svou pravomoc nebo alespoň pociťoval odpovědnost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

yara napsal(a):

Dovedu si pana J.Zlatušku jako ministra školství ČR.
29. 11. 2009 | 00:15

yara napsal(a):

Oprava: Vypadlo slůvko "představit".
29. 11. 2009 | 00:16

pepík napsal(a):

Kdy a kým bude přistoupeno k trestní odpovědnosti i pitomce Průši, který má dávno sedět doma u kamen a hladit kocoura! Není soudný a mafie si takového rektora coby šaška lstivých děkanů přála. Pospíšil zamete stopy a jede se vesele dále. Ostuda neostuda, kmotrům z ODS se tituly zalíbili! Proto jima korumpují vše,co jim stojí v cestě
29. 11. 2009 | 01:23

97 napsal(a):

Ale senat (vlastne dva) za to take muze, stejne jako sami studenti - mlceli, i kdyz se o tom muselo vedet leckde, v CR se vsechno vykeca. Ted se jim to vraci, kdyz "student z Plzne" se stava posmeskem. Pouceni pro ostatni (neb nedelam si iluze, ze se to nedeje i jinde).
29. 11. 2009 | 04:54

Stan napsal(a):

Pane profesore,
každý si chrání svoje zájmy. MŠMT i akademici. Samospráva v Plzni selhala naprosto stejně jako MŠMT a vedení univerzity (ostatně kým jsou rektor univerzity a děkani fakult voleni?. Turbostudenti jsou zcela očekávaným produktem tržní (a korupční) společnosti, troufnu si tvrdit, že důsledná celostátní kontrola by jich určité malé procento našla na všech VŠ. V Plzni to pouze přerostlo do takové míry, že to bylo neúnosné.

Jinak s Vámi souhlasím v tom, že by bylo tragédií, kdyby vládní moc plzeňské kauzy využila k omezení samosprávnosti VŠ a podřízení VŠ byrokraticko-podnikatelské mafii. To by se potom plzeňský model stal všeobecně rozšířeným.
29. 11. 2009 | 07:32

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane profesore Zlatuško nestrkejte prsty do trusu.

Docílíte tím pouze,že zasmrádnete též.
O problému Plzeňské právní fakulty toho bylo už napsáno až zbytečně moc.Nebo je to zase naopak?
Čím více se bude objevovat "faktů a názorů"(hlavně vašich =právnických=)- tím dříve se stane kauza zamlženější,nepřehledná a hodná skončit pod kobercem.Dosti na tom,že z kozlů se stali zahradníci a teď sázejí jen nové zelí aby měli další kozlíci co žrát.

Poněvadž moje názory na "právnickou obec" jsou všeobecně známy,je zbytečné abych s Vámi polemisoval o smysluplnosti tohoto Vašeho blogu.
A vůbec se Vám divím,že jste ochoten nést kůži na trh.
O jaké samosprávě to vlastně hovoříte?Copak existuje nějaká samospráva?Copak existuje nějaká odpovědnost?Všichni se chovali a jednají tak aby nikomu,žádná odpovědnost nebyla přisouzena.Tím pádem je beztrestný .

Všichni akceptují potřebu osob s právním papírem potřebným pro výkon funkce.Hlavně politické strany,které dosazují svoje mouřeníny do státních funkcí.
Tak jako Klaur převedl majetek na Bakaly,Tykače,Mrázky a spol.(ti pak ufinancovali odéesácké podrazy),taková podobná situace je v právním prostředí tohoto státu.

Čím víc bude právních rychlokvašek,tím nekvalitnější budou,postupy a výstupy právních záležitostí.
Stačí se jen zeptat Qui bono?
Ano, komu to slouží?Komu vyhovuje právní nihilismus,neustále a vesměs oprávněné napadání stávajících,už novou "právní"generací vytvářené zákonné paskvily,bez jakýchkoliv ustanovení o vymahatelnosti,případném postihu za porušení.
Pokud to tak půjde dál,budeme potřebovat další parlament.

Anebo zase zhasneme a uděláme další samet?
PRÁVNÍCI jsou neštěstím tohoto národa.Vždycky byli.Vždy sloužili politickým zájmům na úkor samotného práva.
A vždy jsme to odnesli my normální občané.

Tak raději mlčte profesore!

Ivan.
29. 11. 2009 | 09:12

karel napsal(a):

Tak nevím Hochmanne, ale myslím, že bloger není právník.
29. 11. 2009 | 10:03

Alenka napsal(a):

Ivane, a kdo by se v tom tedy rýpat měl? Snad jen ti právníci? Pak bychom se měli ptát, s latiníky ale raději správným "Cui bono?"
29. 11. 2009 | 10:17

stále rebel napsal(a):

Že to v Plzni není v pořádku věděla veřejnost již od dob studia Jana Rumla.
http://www.slidil.cz/super/...
29. 11. 2009 | 11:01

ld napsal(a):

Pan profesor Zlatuška vynikl pouze jako vajíčkový štít, aby nebyl potřísněn šat Madeleine Albrightové při její návštěvě v Brně. A toto mlžení kolem ZČU má za cíl minimalizovat škody, tedy toho co nejvíce nechat pod kobercem.

Pane Hochmann, máte pravdu.
29. 11. 2009 | 11:31

JuDr.Z Plzně napsal(a):

Všichni se perou jen Křišťálový Gross se směje.Napakoval se miliónama
pořídil si za penízky nakradené za jeho působení ve vládě titul JuDr.A chrochtá.Už to že se to týká jen turbostudentů po r.2006 je směšné.Kdy vlastně ten koloťuk studoval?Za svého poslancování?Ministrování?Kdy? Za co pobíral peníze z naších daní,když místo svojí práce za kterou pobíral nehorázné prachy studoval?A to chce s.Paroubek poukazovat na druhé?Za co si jeho první pucflek pořídil byt?To ti hajzlové berou cestovní a jiné náhrady na koupi bytů?Chce se mi blít ze všech těchto lidí ať je to pravičák nebo levičák
Hnus
29. 11. 2009 | 11:41

JuDr.Z Plzně napsal(a):

Prvním pucflekem jsem samozřejmě myslel chytrolína a rádoby ekonóma s.Sobotku,který za svého působení coby financministr v době největšího růstu ekonomiky zadlužil republiku že se z toho jen tak nevyhrabem.Jseu už důchodce,ale jsem tak nas.aný z těchto politiků,že snad raději budu volit DS!
29. 11. 2009 | 11:56

občanka napsal(a):

Nestačím kroutit hlavou,
Na plzeňské VŠ se podvodně získávaly diplomy a nikdo dosud není obviněn. Dokud nebude u nás zákon za takový podvod 2 roky natvrdo ( bohužel), nevybabráme se z marastu. Vinnen je i ten starý rektor. Každý z vedoucích pracovníků má za povinnost především kontrolu a tu nedělali. Ať vrátí všichni neuprávněně vyplacené mzdy do státního rozpočtu, výsledek jejich práce je antiprodutivní. Poškodili i ty studenty, kteří studovali řádně a to na celý jejich další život. Morální škoda se velmi těžce napravuje. Pokud můžeme v naší milované zemi ještě mluvit o morálce.Byť by se jednalo o jednoho jediného studenta, který vystudoval s protekcí politickou nebo peněžní, musí padat hlavy všech, kteří měli cokoliv s tímto případem co do činění. I Ti, kteří o tom jen věděli a mlčeli. Každý má za povinnost ze zákona ohlásit trestný čin, pokud tak neučiní musí se smířit s následky. Dle mého je tato celá škola na zavření se všemi fakultami, protože to všichni věděli a tolerovali tyto praktiky. Když to šlo na právech, tak co by to nešlo třeba na technice, pedagogické fakultě? Pokud se budou používat mírná slova jako je: osobní selhání, jakýsi nepořádek, nedostatečná kontrola,atd. Nikdy nedojde k nápravě. Jedná se tu o opakované podvody s neoprávněným přidělováním vysokoškolských diplomů a doktorátů.Diplomy by měli být odebrány všem, i profesorům a to neprodleně. Zase se hledají právní kličky na zlegalizování podvodů. Tady by nemělo být nic promlčeno. Pan Cepl,aby se v hrobě obracel!!! Takto občanskou společnost nevybudujeme.
29. 11. 2009 | 13:28

Lena napsal(a):

No a kdoví jaké je to v Brně. Když jeden z mých bývalých šéfů si udělal titul Ing. a za ODS je v zastupitelstvu městské části a cpe se do senátu, budí to ve mě velké pochybnosti. Kdybych ho neznala - jaký je to nevzdělaný ignorant, byť s výbornou pamětí, tak neřeknu. Ale takhle ... si myslím, že si ten titul taky spíš koupil.

Možná by se pan Zlatuška mohl zaměřit na prověrku brněnských škol, když už je z Brna. Na mě příliš nezapůsobilo, že úplatky za stavební městské zakázky, vytáhl až tři roky poté, co o nich vědělo celé Brno, a to těsně před volbami. No ale oni zase nějaké volby budou, tak se třeba dočkáme i nějakého odhalení ohledně brněnských VŠ.
29. 11. 2009 | 15:37

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený pane Zlatuško,

vysoké školy jsou stejnými vyděrači jako AV. Až budete plně financovaní z vlastních zdrojů, tak se stavte třeba na hlavu. Pokud Vás ale platí daňoví poplatníci, tak chtějí oprávněně mít nad výsledky Vaši práce kontrolu.

Nebrečte mi, že je zájmem "státu" a nás všech mít vysokoškolsky vzdělané spoluobčany. Podívejte se někdy laskavě, co studenti z Vaši školy studovali, co skutečně dělají a kam se z ČR přemístili.
A nebrečte mi, že ostatní státy mají vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. S tím začal již v roce 1989 Miloš Zeman, který tvrdil, že jsme na tom hůře než Nepál. Přitom v Nepálu nikdy nebyl a vysokoškolsky vzdělaného Nepálce neviděl. Měl jsem možnost srovnávat znalostní úroveň absolventů "vysokých škol" u nás a v jiných státech. Naši dřívější absolventi byli na tom lépe. Platí totiž základní pravidlo - čím je větší podíl absolventů vysokých škol v populaci, tím je nižší jejich úroveň. Dovedete si představit stav, kdy 100% populace bude mít vysokoškolské vzdělání?

Z vlastní praxe při výuce i při příjímání nových absolventů českých vysokých škol ovšem znám i jejich dnešní nízkou úroveň a vysoké požadavky - služební automobil, mimořádná dovolená, další studijní volno, atd.

Takže zachovejte laskavě klid a zametejte především před Vašimi dveřmi. Nakonec, po Vás, jako senátorovi, mnoho vykonané práce nezbylo.
29. 11. 2009 | 17:08

Jana napsal(a):

To JUDr. z Plzně - Vám se to nějak vymklo. Gross v Plzni nestudoval, všichni podvodní studenti bez výjimky jsou z ODS. Takže nespletl jste si jména a zkratku strany? Asi jste taky studoval v Plzni..?
29. 11. 2009 | 17:12

Jana napsal(a):

To JUDr. z Plzně - Vám se to nějak vymklo. Gross v Plzni nestudoval a všichni podvodní studenti bez výjimky jsou z ODS. Nespletl jste si zkratku strany a některá jména?
Nestudoval Vy jste taky v Plzni..?
29. 11. 2009 | 17:18

Jana napsal(a):

Omlouvám se za duplicitu, nějak mne to neposlouchá. Hezký večer.
29. 11. 2009 | 17:20

zdesta napsal(a):

Judr.Z Plzně.Vážený pane,jen tak pro informaci. r.1990-ztráta 9mld.r.1991-ztráta 117mld.r.1992-ztráta192mld.Přepočítáno na běžné spotřebitelské ceny-r.1990 až 1994 činila ztráta zhruba kolem 520mld.Pak přišla privatizace (KLaus+Tříska STB+komouši z prognotáku)Něco se zase získalo a posléze pro..alo,pomocí různých Kožených,Krejčířů,Pitrů a spol.Sobotkovi a "koloťukovi" tehdy teklo mléko po bradě.Zapojili se později, jako všichni,připomínající hejno much u vesnické kadibudky.Všichni ovšem po náležitém prozkoumání právních doporučení.Co se týká "právníků" z Plzně a potřebných titulů pro vyvolené.Jak se tam objevil exponovaný politik Pospíšil,tak každý průměrně myslící člověk ví,o co vlastně kráčí.(vlk se nažere a koza zůstane celá)To by muselo začít třeba u S.Devátého.Vyrazíte př.jako profesor od zkoušek tak vlivného muže?(šéf BIS) Nevyrazíte-nebudete stát o potíže.Těch důvodů bude samozřejmě dost a dost.Tak to prostě chodí u mocných,zvykněte si.Ručka ručku myje.Jakékoliv kecaní realitu nezmění.
29. 11. 2009 | 17:26

Ivan napsal(a):

Pane autore, souhlasím s Vašimi závěry. Ovšem skutečně si myslím, že dost bylo řečí. Nechť se nyní jedná a pokud kauza bude zametena, poté ji rozhrábněme. Ovšem akademickou půdu je třeba hájit, ale to je již na Vás, na akademické obci. Veřejnost by měla být informována, ale trvejme na vyšetření a postižení viníků. Věčným omíláním, nahráváme lumpům.
29. 11. 2009 | 17:28

JuDr.Z Plzně napsal(a):

Pro Janu:
Mi se teda nic nevymklo není to tak dávno co se v televizi křišťálový Standa obhajoval tím,že má svojí rigorózu svázanou a že je ochoten jí ukázat a že doktorantské zkoušky dělal v Plzni,je divné,že to nedělal v Praze,když tam studoval nebo ne?Nevím kdo je teda mimo mísu já?nebo Vy?Ale to nemá smysl tady něco psát všichni kromě Vás a s.zdesta
29. 11. 2009 | 18:02

JuDr.Z Plzně napsal(a):

Pro zdesta:
Ano studoval jsem v Plzni jenže to ještě s usmrkancema jako je koloťuk a Sobotka chodil táta po houbách jsem už totiž v důchodu.A snad mi nechcete říct,že ti všichni co mají rychlotituly z Plzně jsou členové ODS? Panečku kdyby tomu tak bylo tak nemuseli být mlácení mladí lidé na Čechteku nebo je snad s.Bublan ODSák?Pokud ano tak promiňte ale nějak mi to uteklo
Zdravím
29. 11. 2009 | 18:11

zdesta napsal(a):

Jana. Pokud vím tak "Křištálový koloťuk Standa" studoval v Plzni.Finančně se tam motal i uhlobaron Koláček.Stanďulín s ním byl v ůzkém styku v rámci privatizace hnědouhelných dolů.
29. 11. 2009 | 18:12

stále rebel napsal(a):

Pro Janu.
JuDr.Z Plzně je skutečně asi JUDr z Plzně, ale je pravdou, že Gross obhajoval malý doktorát v Plzni. Vystudoval pražská práva, kde získal titul Mgr., ale pro titul JUDr si šel do Plzně.
29. 11. 2009 | 18:12

zdesta napsal(a):

Judr.Z Plzně.Pokud vím tak jsem nijak konkrétně nezaútočil jen na ODS.(váš pocit)I když jste tam studoval (Plzeň) za komunistů,nijak nesnižuji vaši profesionální úroveň. Nesnižuji ji ani u druhých plzeňáků.studujících poctivě.Jsem také důchodce a znám spoustu mladých lidí.(kupodivu)Pokud se vám líbí techno o hlasitosti nad 100 decb.a fetující opilá mládež,nic proti tomu.Každý podle svého gusta.Promiňte,ale nemám tušení proč připomínáte Bublana a Čechtek v souvislosti s bordelem v Plzni.Máte nějaké konkrétní důkazy, že zmíněný Bublan vystudoval podvodně? Pokud ano, pak adekvátní a právně podložená žaloba nebude na škodu.
29. 11. 2009 | 18:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Přátelé nějak vám uniká smysl.

Není ve vašich silách vyjmenovat všechny "doktory práv",kteří se motají po republice jako lejna v průvanu.

Je to tak.Zapoměňte!

Někdo tady výše trefil hřebík na hlavu.
Společnost ví o výsadním postavení"právních vzdělanců".
Jaké mají ohodnocení,za jaký pracovní výkon.Ze zákona žádná odpovědnost.Jejich zmetky na které doplácíme všichni zůstávají v anonymitě.

Společnost ví o výsadách a prebendách,které provázejí tyto vyčůránky po celý život.

Proto praskají právní fakulty ve švech,proto bují korupce,proto je Česká republika nazývána místo právního státu - státem právníků.

Jsem zvědav co budou všichni ti doktoři dělat,až nastane jiná doba.Nic jiného neumějí jen manipulovat s paragrafy k prospěchu svému a svých chlebodárců.

Vím ,že se vám bude zdát moje psaní příliš nenávistné.
Není tomu tak.Jsou mě úplně lhostejní.

Jen mě štve,že i díky jim nebudete mít důchody.

Jestli se jich vůbec dožijete?!

Pac a pusu .Ivan.
29. 11. 2009 | 18:51

JuDr.Z Plzně napsal(a):

Pro zdestu:
Neříkám,že Bublan studoval v Plzni,je mi jedno co a kde studoval,já jen tak mimochodem chci říct že v době Czechteku byla ČSSD u kormidla a pán Bublan byl min.vnitra a já zrovna také nejsem na techno,jen jsem tím chtěl naznačit,že na mlácení a persekuovaní lidí jsme zde měli jinou vládní stranu víte?A je mi líto lidí,kteří věří lidem jako je Paroubek,po jeho výrazech a přirovnávání některých novinářů ke Geblsovi mi něco připomíná a mám strach jestliže s.paroubek se svojí stranou vyhraje volby,bude si svojí moc udržovat sílou tak jak tomu bylo 40-let tento pán totiž k tomu má ty nelepší předpoklady
paroubek píšu záměrně s malým (p)protože tento člověk si ode mne velké (p) nezaslouží
29. 11. 2009 | 19:13

zdesta napsal(a):

I.Hochmann. Zdravím pane Ivane.Někde jsem četl,že máme také 150 000 finančních poradců. To znamená jeden finanční poradce na jednoho nezaměstnaného. Nemám tušení jaký by byl poměr právníků.Nakonec přijdeme do situace,že ten kdo se rozhodne živit prací, dostane vyznamenání jak za komoušů-Řád práce.Není to nádhera?
29. 11. 2009 | 19:22

kocman napsal(a):

Zbytečné povídání.Buďto
budete stejně kritický ke každému problému v Čechách,nebo platí první věta.
Podle mého názoru je,pane Zlatuško,situace na fakultě bývalého děkana Kindla celkem reálným obrazem situace v celé naší republice.
Nemůže za to ani rektor(se svými právy a povinnostmi),ani akreditační komise.
Celý problém spočívá v absolutní nemorálnosti i pana Kindla a jeho kolegy,který plagiát stvořil,to je jedna strana viníků.
Druhou stranou jsou všichni nepoctiví adepti titulu.Zajímavé je, že z "normálních" studentů v daném případu nefiguruje nikdo!!!
Jedná se jen o politiky a významné komunální činitele!!!
Tak kdo je v tomto státě ten největší lump?Podle mého názoru je to ten,
který korumpoval-možná pasivně-Kindla svým politickým či společen- ským postavením a samozřejmě pan Kindl sám.
Tito lidé mají mít kvali-
ty,díky kterým by je ani
nenapadlo o něco takové usilovat,či se k tomu nechat svést!!!
Možná sedí vedle Vás v senátě či mezi Vašimi kolegy poslanci,ale to Vám nevadí.
Vy,statečný muž,jste se opřel do měkkého.
29. 11. 2009 | 20:13

Lena napsal(a):

zdesto,
finanční poradci se ale většinou živí sami. U právníků toto nelze tvrdit, protože je jich hodně nalezlých do státních i volených funkcí. Finanční poradce dostává poplatek, který jinak dá zájemce o finanční produkt bance - takže vydá ty peníze stejně, ale banka mu neporadí tak dobře jako finanční poradce. Za předpokladu, že je fin. poradce humusák a blbec, taky mu neporadí to nejlepší, ale to, z čeho má největší provizi. Humusák proto, že zneužívá neznalosti klienta, a blbec proto, že se to klient zpravidla domákne a na fin. poradce se vykašle, takže fin. poradce tím pádem nakonec prodělá za další obchody.
Stejně tak fin. poradci na rozdíl od advokátů či notářů nemají ceníky, které jim garantují určité nezanedbatelné obnosy.
29. 11. 2009 | 20:20

Ivan Hochmann napsal(a):

Je to nádhera pane Zdesto.

A přiložím si ještě jedno(dvě)polena.Večeřel jsem nyní i televizních zpráv.

To zase bylo dílo.Nestačil jsem kroutit hlavou.

1) V jihlavě si koupíte nový byt,podepíšete smlouvu,zaplatíte peníze,a šmytec!
Katastr nemovitostí odmítne zápis,a vy nesmíte jakkoliv s koupenou nemovitostí nakládat.Není vlastně vaše.Jen proto,že se developerská firma soudí s dodavatelem o pohledávky."Zákon"umožňuje těmto paskřivcům blokaci bez ohledu na vaše práva.Přitom je "právním normám" i všem "právníkům" okolo úplně jedno,co na to vy jako podvedený občan.

2) Kauza Magistrát Prahy versus Dopravní podnik.
Co tady se děje za právní čachry už přesahuje všechny meze.
Jak může být vyhotoven audit za miliony,který neodpovídá ani náhodou skutečnému stavu?
Co to je za "právníky"?Kde berou vědomosti? Jakou mají odpovědnost? Mají vůbec nějakou odpovědnost?

Tak bych mohl pokračovat do rána.

No řekněte sami - není to nádhera?Vám to ale nevadí.Vás se to přímo netýká.

Až se vás dotkne tak si běžte stěžovat do Brna k vrátnému na 5. nástupiště.
Nebo se obraťte na Právní komoru,.....ale s pancerfaustem se zaměřovačem.

Ivan.
29. 11. 2009 | 20:24

Jemnický napsal(a):

Ivan Hochman

Pan exsenátor našel viníka, MŠMT.
Všichni o tom věděli, stejně jako všichni vědí, i pan exsenátor, co se jim v tom Brně dělo při výstavbě nového universitního kampusu.
Podstatné je, proč ta rychlokvašárna v Plzni praskla, kdo na tom měl zájem. To museli být hodně vysoko postavení hoši.

S pozdravem,

Jemnický
29. 11. 2009 | 20:28

Jemnický napsal(a):

Ivan Hochman,

obávám se, že státní správa je zachvácena rakovinou takového rozsahu, že náš pacient ČR nepřežije ani na knížecí jipce TOP09.

Jemnický
29. 11. 2009 | 20:34

Ivan Hochmann napsal(a):

Paní Leno,

obchodovala jste někdy?
Já jsem v životě žádného "poradce" nepotřeboval.

Nebudu strkat svoje těžce vydělané peníze do pochybných kšeftů,obzvláště když slibují horentní zisky.Nebudu se soudit kvůli pochybným záležitostem o kterých lze usoudit,že mohou být zmanipulovány právnickým knifem.
Nebudu žalovat nikoho,aniž bych předem neměl jasnou šanci na uspění.

Nechápu jak si mohou lidé nechat líbit evidentní obstrukce a manipulace s právem,desetileté kauzy,vysloveně protiprávní výroky soudců v různých kauzách.

Právě tato sprostá zlodějská forma tohoto státu mě vede k hlasování pro co nejrychlejší zapojení do evropských struktur.

Tady budu mít alespoň jednu šanci navíc.

Ivan.
29. 11. 2009 | 20:40

Lena napsal(a):

Ivane H.,

naprosto souhlasím. Včetně toho zapojování do jinak hodně nedokonalých evropských struktur. Připadá mi, že v porovnání s našimi domácími výkaly jsou evropská "rozhodování" o délkách a zahnutích okurek zcela racionální a užitečné počiny.
29. 11. 2009 | 20:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Jemnický,

pan senátor má vynikajícího bratra ve Spojených Státech.Vděčím jemu,prostřednictvím páně profesora-senátora za krásný desetidenní vandr krajinou Sierry Nevady po stopách horolezce a vizionáře Johna Muira.

Proto se na blogu pana Zlatušky držím osobnostně zkrátka.Pokud bych měl naplno komentovat brněnské právní zhovadilosti.....
No to byste snad ani nepřežili.

Ivan.
29. 11. 2009 | 20:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Leni,

všude je něco.
Však tady je toho přece jaksi moc.
Ivan.
29. 11. 2009 | 21:49

jirizlatuska napsal(a):

Jemnický(29.11.2009 20:28:06): K tomu vinikovi ctete pozorneji - samozrejme, ze primarnim viniky jsou konkretni lide zz minuleho vedeni fakulty, muj blog se tyka vyvozovani dusledku pro podrizeni vysokych skol vnejsim vlivum resp. udajnych nedostatku v pravomocech vedeni skoly ci ministerstva.

Pokud mate nejake informce o problemech pri vystavbe kampusu, ven s nimi. Videl jsem zavery NKU, ktery tam pochybeni na strane skoly nenasel zadne (muj zajem o to je ciste akademicky - s vlastni vystavbou samotnou jsem uz nemel fakticky nic spolecneho, koncil jsem ve vedeni skoly driv, nez dobehl prvni tendr, ale nevim o nicem, co by se nastupcum dalo vytknout), jiste se i ostatni od Vas o necem dovedi (pokud to od Vas nejsou cilene sirene drby resp. pomluvy).

občanka: celkovy souhlas s jedinou vyhradou, ktera se tyka oznamovaci povinnosti - ta zde podle mne byt nemusela.

Id: Pletete se, potřísněn jsem nebyl, zatímco paní ministryně ano. Reakci jsem měl sice rychlejší, než její ochranka, ale tak rychlou zase ne. Uznavam ale, ze mi i zahranicni zdroje mylne pripisuji vetsi uspesnost, nez jsem ve skutecnosti mel (viz napr. http://www.scu.edu/scm/fall...), zpravodajstvi o tom ale bylo vcelku korektni a muj neuspech je z nej zrejmy (viz napr. http://www.cbsnews.com/stor...).

Lena: Nevytahl jsem to tri roky pote, kvuli jinym konkretnim kauzal jsem sel do komunalu; oboji je ale v teto souvislosti od veci.

A. Hrbek: Tech sto procent podilu je Vase fikce, stejne si dovedu predstavit nulu. Nic na tom ale nemeni, ze vysoke skoly lepe odvadeji sve tem, co je v danich plati, kdyz je neovladaji zajmove skupiny nebo malo znali urednici. To neni ve sporu s faktem, ze se cerne ovce mohou najit i v akademickem prostredi. Svymi argumenty na mne budite dojem, ze se vyznate v pedagogice a snazite se tvurcim zpusobem uplatnovat analogii prevratne Cimrmanovy metody trestani ucitele ucitelem (... nedam si dnes po obede virzinko; neplacte, samy jste si to zavinily).

97, Stan: nemam pochyby o selhani samospravy na ZCU (i rektor je organem samospravy), upozornuji na soubezna vyrazna selhani jinych plus evidentni dusledek z toho, ze toto selhani neni argumentem proti samosprave jako takove (samospravne mechanismy se zpozdenim zafungovaly, mechanismy statu nikoli).
29. 11. 2009 | 22:26

Jedla napsal(a):

Představme si opak než v Plzni: Místo turbostudentů jeden šnekostudent doktorského programu. Papaláš, ředitel vážené instituce. Přijat do doktorského programu, vedoucího disertační práce se uvolil dělat sám rektor nejmenované brněnské university. Tři roky uběhly jako voda, a je zřejmé, že z papaláše, ředitele, přijatelná disertačka nevypadne. Vedoucí práce, rektor, nechce mít neúspěšného doktoranda - navíc cenný kontakt, papaláš, krajský politik, atd. Děkan fakulty na rektorovu "přímluvu" ochotně prodlužuje dobu doktorského studia, rektor se pídí, kdo má přijatelné výsledky výzkumu schopné obstát pro disertaci. Najdou se, podle nich je změněno (dříve schálené) téma doktorské práce. Skutečný(-ná) autor(-ka) práce obdrží co obdržet má, a šnekostudenta připisuje na druhé místo do publikace výsledků svého výzkumu. Pana rektora - nyní vedoucího práce s upraveným názvem - napíše na místo třetí. Šnekostudent tak získává publikaci v impaktovaném časopise (první v životě, je mu k šedesátce, panu - soudruhu - řediteli, ostatní "publikační aktivity" v jeho seznanu jsou sdělení na seminářích)), a z publikace mu sám rektor pošle hotovou práci e-mailem. Její název je přesným českým ekvivalentem v angličtině publikovaného článku, kam byl šnekostudent připsán jako druhý z kolektivu autorů, obsah je týž, práce obhájena v roce 2006, pan ředitel papaláš je PhD.
Ví to všichni v "ředitelově" instituci, mnoho lidí v "rektorově" universitě, mnoho lidí v oboru. Nelíbí se jim to, šnekostudent papaláš na práci ani nesáhl. A nedávno ze své instituce vyhodil lidi, kteří PhD dosáhli normální cestou. Co dělat? Nic, jen jím hluboce pohrdat. Nebo něco poradíte, pane Profesore?
29. 11. 2009 | 22:48

jirizlatuska napsal(a):

Jedla: Pokud chybi bezne eticke limity a prostredi je k takovemu chovani netecne, je samozrejme mozne cokoli. Pokud se kolem podobnych pripadu vytvori sirsi bratrstvo mlcenlivych, je to z velke miry i jejich vina.
30. 11. 2009 | 00:12

sasa napsal(a):

Jedla: jmenujte papalase, rektora i dekana. A napiste, co se stalo s 1.autorem?
jirizlatuska: drzim palce, za akademicke svobody je treba bojovat. Neonormalizatori si nezaslouzi zadnou litost. A ohledne TACRu a kafemlejnku. Omezil bych verejnou podporu soukr. sektoru pouze na male firmy a vzory, provozy a dalsi bych zapocital pouze po publikaci v recenzovanem periodiku. A treba dvojnasobkem bodu nez za pouhou publikaci.
30. 11. 2009 | 00:23

Terry napsal(a):

Rok 1989 - "sametová" revoluce.
Proč - vůči komu (!) - MUSELA být "sametová"?

"Nejsme jako oni!"

Bohužel se časem ukázalo, že k moci (politické, ekonomické) se dostala svoloč morálně horší, arogantnější a cyničtější, v poslední době i sprostší a vulgárnější, hulvátská, ale hlavně neuvěřitelně HRABIVĚJŠÍ, než byli totalitní mocipáni.

A navíc - "zařídili" si takové legislativní "zázemí", že nikdo (i když špatnými rozhodnutími způsobená škoda dosahuje stamiliónů a miliard !!) za nic nemůže, nikdo není postižen ani morálně, natož trestně.

V rámci privatizace se "vypařily" stovky miliard (uvádí se 520 či až 700 miliard).

V rámci různých prohraných arbitráží stát přišel o desítky (či už stovky?) miliard.

A stále nikdo za nic nemůže....

Kauza plzeňské fakulty jen zapadá do kontextu toho, jak si politická elita představuje svoji formu "demokracie".

Současná společnost je pouze PSEUDODEMOKRATICKÁ.

Jan Werich: "A jede se dál močálem černým kolem bílých skal."

Potřebovali bychom novodobého Olivera Cromwella (ale i s onou ozbrojenou mocí! Na nějaké případné cinkání klíčů tihleti slyšet nebudou!):

Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu

20.4.1653

„Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.
Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?
Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“
30. 11. 2009 | 09:14

Jedla napsal(a):

Pane profesore, obávám se, že "bratrstvo" je na druhé straně. Myslím, že Sicilští vesničané nikdy neměli jinou šanci než platit a mlčet, Cosa Nostra měla prostě náskok, prostředky, moc. Strach je jedna z nejzrádnějších emocí, strach stál za největšími nelidskostmi a hrůzami, kterých se lidé v historii dopustili. Na univerzitní půdu by strachu měl být vstup zakázán (nemám na mysli strach z neúspěchu u zkoušky, ale strach z "mocného" člověka, útoku, pomsty.) Co jsou "běžné etické limity" proti Strachu?

Jsem přesvědčen, že je správné, aby pedag. a věd. zaměstnanci fakult měli smlouvy na dobu určitou. Je to dobré pro vědu, je to dobré pro odbornou úroveň výuky. Tedy - může to být dobré - když se ten nástroj použije na to, k čemu je určen.
A může to být smrtící, pokud se tento nástroj použije k vyvolání Strachu mezi kolegy, k zajištění loajality k osobě, ne k instituci, škole, oboru, vědě ...

Je jedna škola jeden obor, který je v naší zemi jenom v Brně. Košice již nejsou u nás, není kam odejít, "hrdinů jsou plné hřbitovy", tedy plná Vídeň ;-)
30. 11. 2009 | 14:39

Ivan Hochmann napsal(a):

Dobře Terry !Ivan.
30. 11. 2009 | 17:30

Jemnický napsal(a):

Jiří Zlatuška,
Ach ano, máte pravdu, nikdo o těch podivnostech s výstavbou kampusu nic konkrétního neví. No to dá rozum, že to musí být v pořádku, jsou to jen drby. Stejně jako o těch rychlokvaškách z Plzně. Tomu já také nevěřím, to přece není možná věc vystudovat za prázdniny, vždyť to se ani na žádné škole nevyučuje, kantoři jsou na prázdninách a žáci pomáhají na poli. Vidíte, jak jsou ti občané a novináři hloupí.
Víte, jsem jen prostý venkovan, a když vidím, že prase pošlo a veterinář mi říká, že je v nejlepším pořádku, no tak je to prase v pořádku. Co se nad tím pozastavovat. Věda je prostě věda. Jenže to prase stejně musím zakopat, protože smrdí.
Celkově tady něco smrdí, něco jako chcíplá demokracie.
Jinak je ale všechno v pořádku, zaplaťpámbů, jináč by o tom musel NKU něco vědět, protože ten musí vědět víc než chlapi v hospodě a báby v sámošce, vlastně v lídlu.
Tož, zdravím do toho vašeho Brna. A až tam zase postavíte nějakou nádheru, tak na to nezapomeňte nalepit pořádnou cenu za architekturu. Hnedle to bude o moc hezčí.
Tak zůstávejte s pánembohem, pane profesor.
Jemnický
30. 11. 2009 | 18:27

ld napsal(a):

Pane profesore, možná Albrightovou študáci trefili vejci více proto, že jste si při tom krycím manévru zlomil prst na noze, jak jste ta vejce chytal hrudí. Ale přiznejte, ona byla lákavější cíl. Buďte ale rád, že se ta kanonáda nekonala v těchto časech. Kdoví jak by to dopadlo.
30. 11. 2009 | 22:31

http://www.alqaly.com/vb napsal(a):

<a></a>
<div class="comment">
<h3 class="title"><a href="/node/43583#comment-19254" class="active">Only U.S. effort to collect</a></h3> <div class="submitted">Submitted by Anonymous on Sun, 08/09/2009 - 00:48.</div>
<div class="content">
<p class="spip">Only U.S. effort to collect radioactive material has 9,000-object backlog<br /></p>
<h1><strong><a title="توبيكات للماسنجر" href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">توبيكات للماسنجر</a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="صور مسنجر" href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">صور مسنجر</a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="برامج كمبيوتر 2010" href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">برامج كمبيوتر 2010</a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="مقاطع فيديو مضحكة" href="http://www.alqaly.com/vb/f9...">مقاطع فيديو مضحكة </a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="صور سيارات 2010" href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">صور سيارات 2010</a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="منتديات" href="http://www.alqaly.com/vb">منتديات</a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="يوتيوب" href="http://www.tube.alqaly.com/">يوتيوب</a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="يوتيوب" href="http://www.tube.alqaly.com/">youtube</a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="يوتيوب" href="http://www.tube.alqaly.com/">you tube</a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="ملابس رجالية" href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">ملابس رجالية</a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="ساعات" href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">ساعات</a></strong></h1><br />
<h1><strong><a title="اناشيد اطفال" href="http://www.alqaly.com/vb/f6...">اناشيد اطفال</a></strong></h1>
</div></div></span>
01. 12. 2009 | 05:10

Krupa Václav napsal(a):

Výborně Terry, Jedla,Jemnický, dál ani nemusím.Prase jsem nikdy neměl,jen jej srovnám s komáren. Když mi v noci bzučí u ucha.Vím,že je to svině a když se netrefím,dostanu facku. Tu dostanu i když se trefím. Tak se radši zahalím a dělám mrtvého brouka.Jen k vůli takovým sviním. K.V.
01. 12. 2009 | 08:57

Jedla napsal(a):

sasa:
publikace je zde:
http://www.cazv.cz/userfile...
Autorka práce je na prvním místě, je rovněž "korespondujícím autorem", viz závěr dokumentu.
Šnekostudent - papaláš je na druhém místě, poznámka (2) k jeho jménu označuje instituci, které řediteluje (v roce 2006 byl krajským zastupitelem, radním jedné brněnské městské části, také působil za město i městskou část ve firmách s účastí města či městské části /SAKO, ASA služby Žabovřesky/ otevřeně usiloval o kandidaturu za ODS do Senátu PČR, dnes se uchází o místo ředitele pražské zoo).
Na třetím místě je pan rektor. S politikem-šnekostudentem ho spojuje i členství v rotary klubu.

Disertační práce se jmenuje:
Porovnání kvality vajec nosnic z klecového chovu a z chovu na hluboké podestýlce při výživě bez živočišné bílkoviny
Disertační práce
MVDr. Martin Hovorka
Školitel: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.
BRNO 2006

Ve slušné práci bývá formulka typu: Prohlašuji, že práce byla vypracována samostatně, s užitím pramenů v ní řádně citovaných; (a nebo podobná). Autorka nejen není citována, není jí ani děkováno. Stejně jako ostatním autorům publikovaného článku vyjma školitele.
Obsah disertace a článku je týž, plus mínus pár procent balastního textu.
01. 12. 2009 | 14:22

Jedla napsal(a):

ještě doplněk:
spoluautoři (čtvrtá a pátý) Suchý a Straková nebyli formálně připsáni - tito se (na rozdíl od šnekostudenta) tématem zabývají dlouhodobě a patrně jsou autory metodiky.
01. 12. 2009 | 14:29

Jemnický napsal(a):

Jedla
Tak jsem se podíval na ten článek, ani jsem tam nenašel poděkování nějakému grantu. Celé je to taková statisticky významná sračka, hodná tak akorát toho soudruha profesora. Práva v Plzni zrušit a tu večerku na veterináře taky.

S pozdravem,

Jemnický
01. 12. 2009 | 22:56

Jemnický napsal(a):

Jedla
Co je to za školu, když si zvolili takového rektora? A to opakovaně.
Jaký rektor taková škola.

Jemnický
01. 12. 2009 | 23:05

Oslýk bývalý student napsal(a):

Pane Zlatuška,
akademická svoboda je cenná věc, to máte pravdu. Problém je v tom, že její výhody jsou pro veřejnost stále méně patrné. Zatím se zdá, že slouží nejvíc ze všeho jako pevnost pro neschopné pedagogy a neschopné vedení. Slouží k tomu, že veřejnost do toho nemá co kecat. Což je za stavu neexistence školného poněkud problém; veřejnost je v pozici rukojmích, kteří jsou sice povinni platit, ale nesmí do ničeho mluvit.

Víte, problém není v tom, zda ministerstvo něco vědělo či nevedělo. Ono má poměrně malý vliv, takže i kdyby vědělo vše, moc toho dělat nemůže.
Problém je, že akademické senáty a rektoři důvěru ztrácejí. Nikdo vám nevěří. A volání po akademické svobodě vypadá v souvislosti s Plzní krajně podezřele.

Co jste jako rektoři udělali pro to, aby Průša odstoupil? Chápete, že jde také o vaši důvěryhodnost? Rozumíte tomu, že když si budete klást požadavky, tak se na vás leckdo může definitivně naštvat?

Buďte rád, že o vaší akademické svobodě nehlasuji. S chutí bych vám ji omezil.
02. 12. 2009 | 10:35

Jedla napsal(a):

Jemnický
to ještě nic není. Žil byl soudruh generální ředitel masného průmyslu jihomoravského. Měl soudruha syna. Soudruh syn vystudoval veterinární hygienu, jak soudruh otec potřeboval. Soudruzi přivedli brněnská jatky ke krachu, soudruh syn zprivatizoval původně sanitní porážku v Tišnově, kam takřka zadarmo získal technologie z vytunelovaného mateřského závodu v Brně. Ideální soudruh podnikatel.
Jeho žena je nyní prorektorkou námi již zmíněného rektora, soudruh podnikatel v mase má uzavřeny velevýhodné smlouvy s univerzitou. Nedosti pro rodinu na tom. Soudruh podnikatel kandiduje na funkci děkana fakulty veterinární hygieny a ekologie. Patrně bude příštím rektorem.
02. 12. 2009 | 11:06

Jedla napsal(a):

01.12.2009 14:22:15 jsem zmínil členství dvou aktérů v rotary klubu. Může to být vnímáno jako nadbytečné, nesouvisející. Jenže rorariáni sami sebe definují takto:
ROTARY
je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, kteří poskytují humanitární služby a pomoci svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě.

Takže už alespoň víme, jak vypadají vysoké etické zásady ve všech oblastech. Krom rotary mají všichni aktéři společné členství v bývalé KSČ.
02. 12. 2009 | 11:16

desi masala napsal(a):

good one
09. 12. 2009 | 23:04

health tips napsal(a):

thanx for sharing
09. 12. 2009 | 23:04

distance education napsal(a):

great website
09. 12. 2009 | 23:05

bollywood actress napsal(a):

gr8 article friend
thanx
09. 12. 2009 | 23:06

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
02. 03. 2010 | 09:39

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 09:40

replica watches napsal(a):

Welldone!
02. 03. 2010 | 09:41

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:17

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:18

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:57

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:00

skyracer watches napsal(a):

That to him was one of the best times of his life – but breitling montbrillant it was also the last time he was truly himself,
13. 03. 2010 | 08:02

breitling navitimer napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
13. 03. 2010 | 08:04

mbt shoes napsal(a):

Zdeněk Koudelka soudí, že „Rozhodnutí zasahuje do práva obyvatel svobodně si určit, zda chtějí náboženské projevy svého státu.“ Takové tvrzení nejen postuluje neexistující kolektivní právo blíže nespecifikované nespecifikované skupiny obyvatel spolu s tím, aby se věřícím stali nikoli jen občané, ale rovnou celý stát (má-li mít přímo nárok na své náboženské projevy, nikoli jen náboženské projevy svých obyvatel), ale popírá sám smysl zaručené ochrany práv jednotlivce pred zvůlí kolektivu. Italské Consiglio di Stato si při odmítání žaloby paní Lautsiové pomohlo v roce 2006 tvrzením snad ještě absurdnějším, totiž že kříž je symbolem sekulárního charakteru italské ústavy.
17. 03. 2010 | 11:27

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 05:37

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:47

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:01

nusret napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 22:59

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 14:06

DVD to iPad Converter napsal(a):

I have know more about it. very informative. thanks great
07. 04. 2010 | 13:00

discount air max shoes napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
16. 04. 2010 | 06:05

ghd napsal(a):

http:www.ghdoutlet-au.com

You can have a try with this ghd.
16. 04. 2010 | 09:15

ghd napsal(a):

16. 04. 2010 | 09:16

HEADHeidi30 napsal(a):

Make your own life time more simple take the <a href="http://bestfinance-blog.com...">personal loans</a> and all you need.
24. 08. 2010 | 11:05

Jimmy ChooSale napsal(a):

As a stylish woman,own <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo Shoes</a> can be a proud,visit http://www.discountjimmycho... and you will find all kinds of <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo</a> products with different styles are on promotion now.Click your mouse and have a visit now!
05. 12. 2010 | 09:12

shocumbt napsal(a):

there is a good news for stylish womon, <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT Sale</a> sold on http://www.mbtantishoesstor... are having big promotion now, <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT shoes</a> are on high discount and,all <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT</a> products have good quality and surprising low price,act now.
05. 12. 2010 | 09:14

uggs napsal(a):

Good job! I enjoy reading the report, too. It's easy to understand that a journey like this is the biggest event in ones life.
23. 11. 2011 | 14:02

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 04:15

lEKovVkIlm napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#4013>buy soma online</a> buy soma online without - soma order status
11. 02. 2013 | 18:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy