Židé, křesťané, muslimové a Ježíš

31. 07. 2010 | 13:16
Přečteno 46352 krát
Všechna tato tři „abrahámská“ monoteistická náboženství vycházejí ze stejných kořenů, uctívají stejného Boha a mají ve skutečnosti mnoho společného. Všechna věří (ve fundamentalistické interpretaci) ve stvoření světa Bohem před cca 7000 lety, v existenci „duchovních bytostí“ (andělů, démonů), zázraky, věčný posmrtný život (resp. věčnou záhubu v pekle), sdílejí velmi podobné základní etické principy.

Židé považují křesťany i muslimy za falešné „výhonky judaismu“ (Ježíše i Mohameda mají za falešné proroky); křesťané považují judaismus za pravdivé, ale nekompletní náboženství (neuznání Krista), zatímco islám za falešné náboženství (Mohameda pokládají za falešného proroka); muslimové respektují židy a křesťany jako „lid Knihy“, ale fatálně pomýlený (neuznání Mohameda resp. Koránu).

Myslím, že je dost rozšířeno přesvědčení, že křesťanům jsou věroučně mnohem bližší židé než muslimové, že jsou jejich jakýmisi staršími bratry (běžně se mluví o židovsko-křesťanské civilizaci).
Zhusta se lze naprotitomu setkat s domněnkou, že muslimové jsou naprosto odlišní, protože uctívají jakéhosi podivného orientálního krvelačného boha zvaného Alláh a že obzvláštním trnem v oku je jim centrální postava křesťanství, Ježíš Nazeretský (Kristus).

Skutečnost je (zjednodušeně řečeno) taková, že křesťané i Židé uznávají jako základní posvátný text, „Boží slovo“, Bibli (Tóra; soubor knih, kterému křesťané říkají „Starý Zákon“ - viz upřesňující poznámka pod čarou*), zatímco muslimové věří, že tento zdroj byl překroucen a správným posvátným textem je Korán, který byl zakladateli tohoto náboženství Mohamedovi nadiktován božím poslem archandělem Gabrielem. Křesťané považují za základní posvátný text kromě Starého Zákona i soubor skládající se 27 částí zvaný „Nový Zákon“ (4 „evangelia“, „Skutky apoštolů“, 21 „epištol“ (dopisů), Zjevení Janovo (Apokalypsa)).

Všechna tato náboženství uznávají více či méně (záleží na variantě, sektě) i další své specifické zdroje víry (Talmud a Midraš; Hadísy; církevní tradice).

Pro křesťany je samozřejmě ústřední postavou Ježíš Kristus (Syn Boží, druhá božská osoba v rámci konceptu trojjediného Boha).

Velká většina Židů považuje Ježíše za negativní postavu, za falešného proroka, svatokrádežného heretika nejhoršího druhu (svévolně se prohlašujícího za Mesiáše, Syna Božího, resp. za vtělení Boha).
Jeden můj přítel mi před časem vyprávěl, že si jejich farní společenství pozvalo na diskusi rabína Sidona. Na otázku, co si myslí o Ježíši Kristu, odpověděl „No, to snad ani raději nechtějte slyšet...“.

Muslimové naproti tomu považují Ježíše za jednoho z pěti nejvýznamnějších proroků předcházejících Mohamedovi (vedle Adama, Noe, Abrahama a Mojžíše). Ježíš je v Koránu zmiňován 25-krát (jak jsem se dočetl...), muslimové věří podobně jako křesťané, že přišel na svět zázračným způsobem (zrozen z panny Marie), během života konal zázraky, vstoupil na nebesa, že před koncem dějin přijde znova na svět. Nevěří však, že by byl „Božím Synem“, ani že byl ukřižován.
Dalo by se asi říci, že islám povstal jako jakási velmi zvláštní odnož křesťanství; někteří v něm nalézají určité podobné rysy jako třeba u protestantského kalvinismu.

Poznamenejme ještě, že vyznavači dalšího z velkých „náboženství“, atheisté resp. agnostici, považují Ježíše buď za historickou postavu, judaistického reformátora (něco na způsob Jana Husa), nebo jeho historicitu popírají a považují ho za vyfabulovanou fiktivní postavu.

_____________
* Přesněji řečeno:

Podle klasického židovského dělení má Starý zákon (Hebrejská bible, Tanach) 3 části: Tóra (5 knih Mojžíšových), Proroci a Spisy.
Křesťané jej obvykle dělí na 4 části: 5 knih Mojžíšových (Pentateuch), historické spisy, mudroslovné knihy a prorocké knihy.


*************************************************

Na závěr ještě několik poznámek:

Všechna tato tři (bratrská ?) náboženství zažila řadu schizmat a vznik odnoží a sekt. Křesťanství a islám (a v daleko menší míře judaismus) se intenzivně (často i náslilně) snažily o šíření své víry. Nejúspěšnější bylo křesťanství (dnes přes dvě miliardy vyznavačů), muslimů je kolem 1,7 miliardy.

Islám si jak známo (na rozdíl od judaismu a křesťanství) dělá daleko víc nároky na naprosté (totální) ovládnutí společenského života a státu (i když ve většině dnešních muslimských států existuje de facto podobné oddělení státu a náboženství jako v jiných zemích).

Často se podivujeme nad krutými tresty praktikovanými v rámci muslimského práva šaríja (např. ukamenování). Je ale dobré si uvědomit, že takovéto tresty mají již starozákonní původ...

Křesťanství je poněkud paradoxní až schizofrenní m.j. v tom, že na jedné straně uznává Starý Zákon (Ježíš dokonce pravil „Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit“ a „Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona“), ale na druhé straně velmi brzy po vzniku křesťanství byly opuštěny některé židovské zásady (obřízka, požívání některých potravin, svěcení soboty).

Pro moderního člověka odkojeného racionalistickým osvícenstvím a vědou je jistě obtížné přijmout doslovně vše to, co je napsáno v posvátných textech abrahámských náboženství (myslím, že množstvím těch fantaskních záležitostí vyniká obzvláště křesťanství); dokonce to může vyvolat (a často vyvolává) totálně zamítavou reakci („jsou to všechno absurdní nesmysly“).

Řešením zjevně je nechápat tyto texty doslovně, ale více či méně alegoricky. Já osobně jsem pro velmi radikálně alegorický přístup (v doslovné podobě nepotřebuji mít vlastně vůbec nic z toho), ale o tom jsem tady už vícekrát psal, např. zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde).

Jsem hluboce přesvědčen, že každá společnost nějaké náboženství nutně potřebuje a myslím si, že bez ohledu na velmi problematickou minulost dnešní formy křesťanství hrají nebo by mohly hrát velmi pozitivní roli, zvláště pokud by se ještě více „zdnešnily“.

Judaismus je intelektuálně velmi sympatickým náboženstvím, zvláště ve své reformní podobě, problematizuje ho ovšem nynější nacionalistické zneužívání.

Naprotitomu islám hraje v dnešní podobě roli mírně řečeno dosti problematickou – ve většině zemí je to síla v pravém slova smyslu „reakční“, zpátečnická, se silně totalitními rysy.

Kéž by Bůh dal a i islám prošel podobnou cestou vývoje jako křesťanství v posledních cca 100 letech...
**************************************
P.S.
Myslel jsem si, že to není potřeba, ale z diskuse pod článkem se zdá, že bude asi ještě dobré poznamenat, jak je to s historickou posloupností těch tří náboženství, resp. "naznačit, kdo, od koho, opisoval (a často záměrně špatně)", jak poznamenal jeden diskutující.
Samozřejmě nejstarší je judaismus (počátky někdy kolem roku 1000 př. n. l), křesťansví z něj povstalo jako "sekta" po roce 33 (ukřižování Ježíšovo), islám mezi lety 610 - 632 (Mohamedova smrt).
O tom, "kdo od koho opisoval" je zmínka v textu článku.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sraldo Mandolini napsal(a):

Profesor Hořejší:
O nenávisti židů k Ježíšovi byste mohl pane profesore napsat samostatný a trochu delší blog. Co na tento návrh říkáte? Jistě by si to tu přečetli s velkou chutí mnozí diskutéři...
31. 07. 2010 | 13:42

skeptický napsal(a):

A nastalo ticho,jen občas přerušované tikotem červotoče v pažbě pistole Emana Sardele...
( Rada,Žák,Vzpoura na lodi Primátor Dittrich ).

Profesore,spousta nepřesností.Včechno je úplně jinak.Až si schrupnu.Zježila by se Vám kštice.

Anebo radši ne,nechtějte to vědět,jak řekl rabín zemský.
31. 07. 2010 | 13:46

tng napsal(a):

O ateismu by se mozna jeste jakz takz dalo diskutovat, ale agnosticismus opravdu neni nabozenstvi ani v uvozovkach. Nebo snad nekde skupinky potrhlych agnostiku poradaji ritualy oslavujici svoji nevedomost ?

Nevim odkud se bere vase hluboke presvedceni o potrebe nabozenstvi (zda se, ze ho povazujete za spolecensky prospesnou lez), predevsim v Evrope mate dost prikladu civilizovanych vicemene ateistickych statu. Na druhe strane nejvice nabozensky zanicenou casti planety je mam dojem Afrika ... Radsi sirme kulturu moralky a soucitu jako osobni volby, misto otrocke egoisticke moralky zalozene na metode cukru a bice.
31. 07. 2010 | 13:47

Frante napsal(a):

"Poznamenejme ještě, že vyznavači dalšího z velkých „náboženství“, atheisté resp. agnostici, považují Ježíše buď za historickou postavu, judaistického reformátora"

Věřící rádi snižují ateizmus (agnosticizmus ...) tvrzením, že je to taky druh náboženství. Ve skutečnosti ale mezi ateizmem a náboženstvím je veliký rozdíl v tom, že stoupenci náboženství věří něčemu co pravděpodobně není pravda. (Logicky vzato, je sporné co chápat slovem "pravděpodobně" obhájit to ale lze, pokud má oponent soudnost).
31. 07. 2010 | 13:50

vizour napsal(a):

problém je v tom, že lidi v něco věřit chtějí a když to nejsou velká náboženství, tak jsou to různé sekty, za kterými se zhusta schovávají nekalé praktiky vůdců. Když je člověk maléru, tak má Pánbůh šanci.......
31. 07. 2010 | 14:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Už to napsali výše tng a Frante, takže jenom si dovolím připojit prosbu: Pne Hořejší, zkusil byste své přesvědčení o náboženství ateizmu a agnosticimu doložit validními argumenty? Osobně pochybuji, podle nás, ateistů, argumenty dokazující náboženskou formu ateizmu neexistují.
31. 07. 2010 | 14:06

Karl von Trautenberg napsal(a):

> vaclav horejsi >
Pane profesora, casto-x s vasim vyvody nesouhlasim a mj. Vam vykykamkomistickou minulost. Nicmene tentokrat jste me opravdu obohatil.
Mimochodem chapu to spravne, ze ateismus je take sveho druhu nabozenstvi, nebo se opira o nejaky :jedine spravdy svetonazor", jak nam ve skole s oblibou rilali soudruzky ucitelky.
Diky za odpoved!
31. 07. 2010 | 14:09

Realista napsal(a):

Až uvidím, že tvz."bůh", někomu reálně pomohl, budu souhlasit s tezí o jeho potřebnosti. Kolik modliteb šlo k nebesům během holocaustu, kdy byly pobyty miliony lidí bez jakékoliv lítosti ? Oni nežádali "boha" o pomoc ? Kolik modliteb asi vyslala k "nebesům" ta ženská, kterou její otec držel 20 let ve sklepě i s dětmi, které s ní splodil ? "Bůh" se na to díval a mlčel ? Ne. Náboženství není potřeba. Není ani logický, ani racionální důvod pro existenci náboženství. Nevidím, ani praktický důvod věřit něčemu, co není pravda.
31. 07. 2010 | 14:12

Rumcajs napsal(a):

Moc pěkné čtení profesore !

Házím cukříček.

P.S.

Akorát s tím agnostikem, jsem si myslel, že to je člověk popírající poznatelnost Boha.A to není totéž, co ateista.

Jo a nebylo v bibli napsáno, že Ježíš nezmění ani čárku z desatera ? Ale nemůžu se hádat a hledat se mi to nechce.
31. 07. 2010 | 14:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Realista:
"Není ani logický, ani racionální důvod pro existenci náboženství. Nevidím, ani praktický důvod věřit něčemu, co není pravda."
Myslím, že důvody by se našly. Lidé se potřebovali na něčem sjednocovat, ´homo hominis lupus´ nemohlo být trvalou stratégií rozvoje lidské společnosti a tak náboženství posloužilo. Jenomže doba pokročila a vymyšlené různé formy boha už více rozdělují než sjednocují. Nastává čas jejich demontáže, což samozřejmě vyvolává odpor.
31. 07. 2010 | 14:33

Realista napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Abych debata nebyla přílišná selanka, řeknu, že osobně si raději přečtu Marxe nebo Trockého, než Bibli nebo jinou náboženskou knihu pohádek.
31. 07. 2010 | 14:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Karl von Trautenberg, tng, Frante, Zbyněk Matyáš:

Ja samozrejme vim, ze atheismus nebo agnosticismus neni zadne nabozenstvi, to byl jen takovy forek, omlouvam se...

*****************
Realista:

Pokud byste chapal Boha jako nejakeho neviditelneho hodneho starce nad oblaky, ktery by mel dbat6 na to, aby se nedely lidem spatne veci, tak bych s vami samozrejme souhlasil.
Ja Boha chapu jinak (viz ty odkazy na predesle clanky); potiz je, ze vetsina "opravdovych" vericich me pak povazuje za atheistu...
**********************
Rumcajs:

Dekuji za cukricek.

Jak jsem napsal v clanku, Jezis rekl (resp. evangelista napsal), ze nejen na Desateru, ale na celem Zakonu se nesmi nic zmenit ("Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona".

..
31. 07. 2010 | 14:45

Rumcajs napsal(a):

Profesor:

Ne když jste to napsal Vy, tak Vám teda budu věřit.
31. 07. 2010 | 14:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Realista:
Mně se zdá četba Marxe obtížnější. Zvládnul jsem I. díl Kapitálu a měl jsem pocit, že mi vypadnou oči z důlků. To Bible s častými rčeními "I poznal ženu svou" mi připadla příjemnější.
31. 07. 2010 | 14:55

Realista napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Jenom tak pro zajímavost, nedávno jsem si četl o životě Thomase Jeffersona, který chtěl vytvoři Bibli pro původní indiánské obyvatelstvo. Jeho záměrem bylo, ji redukovat o zjevné logické nesmysly protimluvy,irelevantní podobenství a příběhy a ponechat pouze její "morální poselství". A z poměrně tlusté knihy mu zůstal malý sešit...
31. 07. 2010 | 15:12

Janek napsal(a):

Jestlipak pane prof. již víte, že se všechny vámi řečené víry za několik desítek let spojí v jednu globální víru? Stejně jako se vše spojilo v jeden stát EU. Četl jste, že 98% kléru v Římě jsou homosexuálové? Prosím, kdyby váš článek četl někdo, který neví kdo jste, řekl by. Ty jeden malej provokatére. Pojmy doplňujete dojmy. Dojmy doplňujete pojmy. Tak nevím.
31. 07. 2010 | 15:20

ženská napsal(a):

To realista: nemusíte až k indiánům. Vezměte zde v česku Bibli pro děti, všechny verze co jsem kdy viděla byly hooodně stručná morální pohádka.
31. 07. 2010 | 15:35

Emisary napsal(a):

Realista,

T. Jefferson byl deista, nikoliv agnostik, jako profesor Hořejší, či ateista (nebo marxista?), jako Vy.
31. 07. 2010 | 16:17

student napsal(a):

Několik poznámek:

1) Ateismus není náboženství, stejně jako prázdná láhev není druh vína, pleška není barva vlasů a nesbírání známek není způsobem trávení volného času. Ateismus je prostě absence víry v nějaké božstvo. Nic víc, nic méně.

2) Argument, že posvátné texty se nesmí brát doslova, ale alegoricky, si vymysleli věřící lidé až ve chvíli, když jim věda začala jejich texty vyvracet. Dříve každý věřil tomu, že co je psáno třeba v Bibli, se stalo doslova a do písmene. Kdyby byl nalezen římský dokument dokazující, že tělo Ježíše bylo po jeho ukřižování zpopelněno, začali by křesťané tvrdit, že příběh o jeho zmrtvýchvstání byl vlastně celou dobu jen alegorický.

3) Nechápu, proč je náboženství podle vás potřebné. Sám píšete o tom, že většina morálních zásad Starého zákona byla dávno opuštěna (zabíjení homosexuálů, otroctví, mnohoženství atd.). Ano, většina věřících lidí jsou morální, ale je to navzdory tomu, že věří. Očividně existuje jiný zdroj morálky, než jsou náboženské texty.
31. 07. 2010 | 16:37

Martin, toho jména druhý napsal(a):

"Kéž by Bůh dal a i islám prošel podobnou cestou vývoje jako křesťanství v posledních cca 100 letech..."
To jako myslíte, pane profesore, ty dvě světové války?
31. 07. 2010 | 16:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Realista:
I to je dost, Thomas Jefferson byl dost benevolentní.
31. 07. 2010 | 16:50

vaclavhorejsi napsal(a):

Janek:

"Jestlipak pane prof. již víte, že se všechny vámi řečené víry za několik desítek let spojí v jednu globální víru?"

Velmi zajimave - jak jste k tomuto zaveru dosel?

"Četl jste, že 98% kléru v Římě jsou homosexuálové?"

Ne - kde jste to cetl vy?

"Pojmy doplňujete dojmy. Dojmy doplňujete pojmy."

Muzete uvest konkretni priklady?

"Tak nevím."

Konecne modra slova ;-)
********************************
student:

"Ateismus není náboženství"

Ale ja vim, to byl jen takovy zertik...

"Argument, že posvátné texty se nesmí brát doslova, ale alegoricky, si vymysleli věřící lidé až ve chvíli, když jim věda začala jejich texty vyvracet. Dříve každý věřil tomu, že co je psáno třeba v Bibli, se stalo doslova a do písmene."

To je pravda jenom zcasti - uz Origenes (ve 2. stoleti) si povsiml zjevnych rozporu v evangeliich a ucinil zaver, ze je to jasne znameni toho, ze je nemuzeme brat doslova.
******************************

Martin, toho jména druhý:

"To jako myslíte, pane profesore, ty dvě světové války?"

Vy si myslite, ze ty svetove valky byly valky nabozenske???

Podobnym vyvojem jsem samozrejme myslel vyvoj od fundamentalismu k liberalnimu vykladu, kritickemu zkoumani posvatnych textu atd.

..
31. 07. 2010 | 16:57

Milan napsal(a):

Asi neexistuje člověk bez víry v něco. Asi tím se odlišujeme od zvířat.

A někdo je věřící křesťan, někdo věřící žid, někdo věřící budhista, někdo věřící ateista, ...
Už jsem myslel že si to prof. Hořejší též uvědomil, ale jak čtu jeho odpověď v diskusi - tak prý to byl vtip.
31. 07. 2010 | 17:04

Realista napsal(a):

Emisary: Ano, já vím, že "otci zakladatelé" byli vesměs deisté a někteří z nich ateisté. Co se týče náboženství a jeho role ve společnosti, měli o něm vesměs nízké až přezíravé mínění. Viděli jej spíše jako určitou dočasnou nutnost k uchování rovnováhy a integrity ve společnosti. A ano, K.Marxe považuji za velkého myslitele, jehož myšlenky stály u zrodu socialistických hnutí, které přinesly lidem mnoho dobrého a zlepšily jejich životy na tomto světě a ne na "onom světě", jak slibuje náboženství. Přesvědčením jsem ateista a socialista.
31. 07. 2010 | 17:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milan:
Věřící věří, že věří i nevěřící.
31. 07. 2010 | 17:24

A.T.M. napsal(a):

Antropologická konstanta tvrdí, že každý člověk bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání, má v podvědomí (nevědomí)zafixovaný pocit něčeho vyššího nad sebou atd.Jinak bezvěrci neexistují, vidíme je kolem sebe často klanící se před zlatým teletem materializmu, kterému rádi obětují.
V případě třech výše uvedených monoteistických náboženství, je třeba si časově naznačit, kdo, od koho, opisoval (a často záměrně špatně).Judaizmus-oficiální okolo r.1000 př.n.l. (Davidovo království), křesťanství- 33 n.l. (ukřižování Ježíšovo), islám-po r.620 n.l.(vyhraná Prorokova bitva).
31. 07. 2010 | 17:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Realista:

"K.Marxe považuji za velkého myslitele, jehož myšlenky stály u zrodu socialistických hnutí, které přinesly lidem mnoho dobrého a zlepšily jejich životy na tomto světě"

Ano, to je pravda, ale nektera z tech hnuti (komuniste) prinesly spis hodne spatneho.
Skoda, ze ten socialismus nezustal u soc. dem....

Nabozenstvi dava (resp. muze v optimalnim pripade davat) lidem lepsi pocit smysluplnosti jejich existence nez atheismus, jakkoli si humanistickeho atheismu velmi vazim.

Pokud jste presvedcen, ze svet smeruje od pocatku ("stvoreni", "Velky tresk") k necemu stale dokonalejsimu, k nejakemu tusenemu velkolepemu vyusteni, ze soucasti tohoto deni jsou i veci jako rozum, moralka, krasa, a ze jste soucasti tohoto procesu, tak je to myslim mnohem lepsi nez pocit, ze je vse jen takove nesmyslne kolotani, ktere zadny smysl a vyusteni nema.

Krom toho kdyz jdou lide v nedeli do kostela, slysi tam peknou hudbu a pokud mozno kvalitni kazani (casto je to ovsem spis utrpeni...), je to urcite neco velmi pozitivniho.
A krom toho je velmi dulezita i ta liturgie - sice se to muze na prvni pohled jevit jako posetile saskovani a drmoleni prazdnych frazi, ale kdyz si na to zvyknete, ma to velke kouzlo dotyku 2000-lete historie, pocitu sounalezitosti s 2 miliardami ostatnich (a dalsimi miliardami z minulosti).
Ackoli je to jiste dost iracionalni, jsem presvedcen, ze to naplnuje jednu ze zakladnich lidskych potreb...

..
31. 07. 2010 | 17:35

Emisary napsal(a):

Realista,

tak to je síla. Dvě světové války, koncentráky, gulagy, SSSR, Stalin, Kambodža, KLDR, Vietnam, socialistický blok, RVHP, uranové doly, PTP, reálný socializmus a jeho krach...

Začínám věřit, že ateizmus je nebezpečné náboženství.
studente,

http://cs.wikipedia.org/wik...
Profesore Hořejší,

dnes jste napsal poměrně slušný blog, nemám s ním problém. Zejména toto je dobré:

"Jsem hluboce přesvědčen, že každá společnost nějaké náboženství nutně potřebuje a myslím si, že bez ohledu na velmi problematickou minulost dnešní formy křesťanství hrají nebo by mohly hrát velmi pozitivní roli, zvláště pokud by se ještě více „zdnešnily“."
31. 07. 2010 | 17:39

jan napsal(a):

Tóra není to, čemu křesťané říkají Starý zákon, je to pouze část Starého zákona - pět knih Mojžíšových neboli Pentateuch.
31. 07. 2010 | 17:47

vaclavhorejsi napsal(a):

jan:

Mate pravdu, prilis jsem to zjenodusil.

Podle klasického židovského dělení má Starý zákon (Hebrejská bible, Tanach) 3 části: Tóra, Proroci a Spisy.

Křesťané jej obvykle dělí na 4 části: 5 knih Mojžíšových (Pentateuch), historické spisy, mudroslovné knihy a prorocké knihy.

..
31. 07. 2010 | 17:57

Realista napsal(a):

Václav Hořejší : Pane profesore, já jsem ten poslední člověk, který by někomu vysmíval, pro jeho přesvědčení, pro to co dává jeho života pocit naplnění, či jej dělá šťástným... Můj základní problém s náboženstvím je v případech, kdy ospravedlňuje nepravosti na tomto světě, dává lidem, kteří trpí falešnou útěchu "věčného života" na "onom světě" a pomáhá udržovat status quo.

Lidský život je velice krátký a i já mám rád pocity "mystického vytržení" či transcendentní zážitky něčeho "co mě přesahuje" a neumím jasně popsat a vyjádřit. Např. při poslechu a sledování uměleckých děl, např. jsem to zažil při Vláčilově filmu "Údolí včel" nebo Bermanově "Sedmé pečeti", nebo poslech některých Beethovenových skladem mi doslova vrhne slzy do očí...

Jinak, jak jsem řekl, nejsem nihilista, ale socialista a věřím ve schopnosti člověka svým rozumem zlepšovat život na tomto světě.
31. 07. 2010 | 17:58

Karel Mueller napsal(a):

Realista:

Se zájmem jsem si přečetl Váš názor na Boha, je to vcelku tradiční stanovisko atheistů. Z kritického hlediska lze poznamenat, že apriory věřící věří že Bůh je "dobrý" a zasahuje do osudů konkrétních lidí.

Na výše uvedené téma jsme měli řadu debat a tak to nebudu opakovat.

Základní otázka, kterou profesor nastolil však zní, jestli společnost potřebuje Boha a náboženství. Z mého pohledu má společnost vcelku na výběr: Zbožnit člověka (či lépe řečeno rozum) jak to udělal Marx (rozumu postavili chrám revolucionáři za VFR), nebo vytvořit imaginární pojem Boha určující smsl našeho bytí a cíl jeho směřování, jak napsal profesor.

Jde o to, že nelze vytvořit logicky konsistentní systém etických norem (což je dáno už naší biologickou podstatou), takže lze jen odkázat na vývojovou teorii a ji převádět do společnosti (sociální darvinismus). Mimo to můžete vytvořit řadu nejrůznějších systémů, někdy říkám od Krista k Nietzschemu.

Věda nemůže dát odpověď na otázku, který systém je ten "pravý", pouze může odpovědět na otázku, jak bude ta či ona společnost hrající podle určitých pravidel vypadat.

Pokud jde o Marxe, tak jsem se několikrát zmiňoval o tom, kde se mýlil a kde nikoliv. Zhruba lze říct, že jeho kritika tehdejších poměrů byla správná, řada jeho průlomových objevů byla také správná, nicméně nabízené léky se ukázaly jako neúčinné. Sám jsem uvedl 5 omylů, které považuji za hlavní, tím klíčovým je si teze, že stupeň rozvoje výrobních sil určuje mezilidské vztahy ve výrobě a tím přeneseně i ve společnosti.
31. 07. 2010 | 18:13

Realista napsal(a):

Emisary: Samozřejmě jsem v momentu, kdy jsem se pozitivně vyjádřil o K.Marxovi, očekával, že někdo vytáhne to, co jste vytáhl Vy. To stejné je možné říci o náboženství ... mohl bych tady začít výčet... já však nemám k této diskuzi chuť. V mých příspěvcích v diskuzích o náboženství se záměrně snažím vyhýbat klišé a argumentacím, které s objevily v miliónech diskuzních příspěvků přede mnou a objeví se v miliónech příspěvků po mně... Prostě nesnáším, když se někdo neustále opakuje jako papoušek a používá klišé. Dále, v mých příspěvcích vycházím z premisy inteligentního diskutéra, který interpretuje moje příspěvky v "dobré víře". Tedy, pokud to tedy opravdu potřebujete slyšet,tak ano, s negativními jevy, které jste vyjmenoval se neztotožňuji. Stačí ?
31. 07. 2010 | 18:17

Milan napsal(a):

ad Zbyněk Matyáš

Nevěřící věří že nevěří
31. 07. 2010 | 18:23

veverka napsal(a):

Bohužel všechna tahle tři náboženství jsou velice agresivní,činí si nárok na svou jedinou pravdu a její šíření ohněm a mečem.Stačí jen vzpomenout křížové výpravy nebo fakt že obě světové války vznikly právě uprostřed "křesťansko židovské civilizce".Oproti tomu třeba takový budhismus je nenásilný a vyžaduje po člověku vnitřní zdokonalování a poznávání prostřednictvím meditace a ne jen papouškování jakýchsi textů a slepou víru v ně.

"Všechna (ta tři o kterých je blog)věří ve stvoření světa Bohem před cca 7000 lety"

A profesor Hořejší tomu věří taky? A co chůze po vodě,přeměna vody ve víno,zmrtvýchvstání nebo těhotná panna? A co na to věda a Sisyfos? Kdy bude tento spolek požadovat změnu učebnic ohledně těch 7000 let od stvoření světa?
31. 07. 2010 | 18:36

voroshilov napsal(a):

Ateismus je vira zoufalcu(G.K.Chesterton)
31. 07. 2010 | 18:36

Emisary napsal(a):

Realisto,

nestačí ani zdaleka, a to interpretuji Vaše příspěvky v dobré víře. Prostě já takové marxistické pojmy jako: třídní boj, vývoz revoluce, uchopení moci i násilnou cestou nemohu strávit, a proto tu teorii nepovažuji nejen za správnou, ale lidstvu nebezpečnou a škodlivou. Tyto věci světového komunistického hnutí se odehrávaly posledních 20 až 200 let, dá se říct v moderní době. Omyly náboženství a církve se odehrávaly v době mnohem pozdější, kdy věda byla v plenkách, ale i přesto se dají považovat za spíš nahodilé či výjimečné než masové. Prostě velkou roli hrála nevědomost. Ale pro dobu komunistů to skoro neplatí. Křižácké tažení do toho nepočítám.
31. 07. 2010 | 18:40

vaclavhorejsi napsal(a):

veverka:

"Bohužel všechna tahle tři náboženství jsou velice agresivní,činí si nárok na svou jedinou pravdu a její šíření ohněm a mečem.Stačí jen vzpomenout křížové výpravy nebo fakt že obě světové války vznikly právě uprostřed "křesťansko židovské civilizce"."

To je bohuzel pravda...

"Oproti tomu třeba takový budhismus je nenásilný a vyžaduje po člověku vnitřní zdokonalování a poznávání prostřednictvím meditace a ne jen papouškování jakýchsi textů a slepou víru v ně."

Ano, to je taky pravda, ale nemyslim, ze je realne, abychom presli na buddhismus.
"Všechna (ta tři o kterých je blog)věří ve stvoření světa Bohem před cca 7000 lety"
A profesor Hořejší tomu věří taky? A co chůze po vodě,přeměna vody ve víno,zmrtvýchvstání nebo těhotná panna?"

Myslim, ze vas neprekvapim, kdyz reknu, ze tiomu neverim, ze to beru jen jako myty a podobenstvi - ale hezke a pusobive.
Napsal jsem tam prece, ze se hlasim k tomu (radikalne) alegorickemu pristupu - vsechny tyhle veci si "prekladam".

"A co na to věda a Sisyfos? Kdy bude tento spolek požadovat změnu učebnic ohledně těch 7000 let od stvoření světa?"

Sisyfos na rozdil od vas chape, ze tem vecem je mozno "verit" i jinak nez doslovne.
Mozna je to pro vas prilis narocne? ;-)

..
31. 07. 2010 | 18:45

Realista napsal(a):

Karel Mueller : Ano, a priori věřit je jedna z vlastností věřících, ne ?

Já prostě neakceptuju takový výběr. Zbožštění čehokoliv ...rozumu, sochy revoluce, svobody...

"Vytvořit logicky konzistentní systém etických norem". Náboženství nabízí "logicky konzistentní systém etických norem" ? Dále opět nerozumím, proč tak limitujete možnost volby (a kreativity) nutností kopírovat vztahy v přírodě dle Darwinovy teorie ?

"Věda nemůže dát odpověď na otázku, který systém je ten "pravý"" Doufám, že nevycházíte z a apriori teze, že náboženství je díky svému dogmatismu (či tradici, nebo pověření od Boha nebo čemu jinému ?) nadřazeno nebo lépe kvalifikováno ke stanovení norem společnosti ? Já vycházím z toho, že náboženství je především výtvor člověka, což snad uznávají i věřící, ne ? Takže tentýž člověk může tyto normy měnit a upravovat. Nebo ne ?

Dobře. Každý filozofický/náboženský/ideologický systém, je ze svojí podstaty restrikcí a omezenou interpretací reality. Předpokládám, že historických osobností si nevážíme, pro nedostatky či chyby jejich myšlenek, ale průlomovost z hlediska doby ve které žily. Naopak, asi by bylo smutné, kdybychom myšlenky historických osobnosti nekritizovali na základě našich dnešních poznatků a zkušeností. Jsem ten poslední, kdo by byl proti.Nekritičnost, dogmatičnosta a důraz na tradici je doménou náboženství...
31. 07. 2010 | 18:46

voroshilov napsal(a):

Emisary:
Vyvoz revoluci,uchopeni moci nasilnou cestou je prece trockismus-presne to cemu dnes rikate globalizace a prosazovani demokracii nasilnou cestou!
31. 07. 2010 | 18:49

Emisary napsal(a):

voroshilove,

buďte tak hodný, prosím, a přečtete si "díla" Marxe, Engelse a popřípadě Lenina.
31. 07. 2010 | 18:56

voroshilov napsal(a):

Emysary:
Tak hodny nebudu,nemam na to cas:-)
Ja mluvim o tom ze teorii klasiku marxismu-leninismu byli podstatne upravovane Trockym,Stalinem,Mao takze ted je tezke rozlisit mezi cistou teorii a metodami ktery pouzivala vladnouci strana v te nebo one dobe vzhledem k mistnim pomerum.
A dnesni neokoni jsou potomci kovanych trockistu ktere se postavili stalinskemu principu:Budovat socialismus v jedne konkretni zemi!
31. 07. 2010 | 19:00

Algem napsal(a):

pane Horejsi,

prava vira je proste jenom vira bez zbytecneho polemizovani/tlachani/, proste tak zit a verit, ze je to tak spravne a ma to smysl... a NEPOCHYBOVAT!
31. 07. 2010 | 19:12

Rumcajs napsal(a):

Mě teda zaráží každý, kdo má v této věci jasno. Ještě umím pochopit, že na někoho padla víra, ale přesvědčený ateista to mi nesedí.
Pokud jdu na něco přísně ateisticky (někteří tvrdí vědecky), tak nemohu s určitostí nic tvrdit, dokud jsem do rovnice nezadal všechny parametry a závislé proměnné.

A má snad někdo takovou rovnici ?
31. 07. 2010 | 19:14

Emisary napsal(a):

voroshilove,

co dělal Trockij, je mi celkem jedno, možná manipuloval a přizpůsoboval, nebyl iniciátorem. A ty téze marxizmu, jež jsem vyjmenoval, tam jsou.
31. 07. 2010 | 19:14

Realista napsal(a):

Rumcajs: To je dobrá poznámka. Takže, abych se vyjádřil přesně, jsem zhruba 80 % ateista, 15 % agnostik a 5 % nechávám pro existenci "Boha".
31. 07. 2010 | 19:19

Algem napsal(a):

Rumcajs

s pochybnostmi nikdy nepochopite pravy smysl viry a mozna kdyz ji jednou budete potrebovat vas dost nepodrzi... to ale ateista tezko pochopi...
31. 07. 2010 | 19:23

Rumcajs napsal(a):

Realista:

To už je lepší !
31. 07. 2010 | 19:24

Rumcajs napsal(a):

Algem:

Tuhle tady psala docela hezky jakási farářka.

Ta naopak pochybnosti označila za velmi důležité pro víru. Vidím to stejně.

Víra bez pochybností mi nepřijde zdravá.
31. 07. 2010 | 19:27

Algem napsal(a):

Rumcajs,

fararka /prepokladam evanjelicka?/ mozna, kazdy kto vychazi z Noveho zakona by s Vami nemohl souhlasit, jinak by asi pravy smysl Noveho zakona nechapal...
31. 07. 2010 | 19:33

Marcus Agrippa napsal(a):

Škoda že křestané a jejich církev totalitními praktikami ( něco ve stylu náboženských hlídek v dnešním Iránu ) zničily veškeré spisy od Porfyriose - Proti křesťanství. Ale jiný přímý účastník - Libanios - popsal řádění prvních křesťanů celkem slušně. Už za císaře Nera prováděly klasické teroristické útoky proti společnosti - otravování vodních zdrojů, podpalování domů a vytváření chaosu. Bohužel jejich vzestup uvrhl celou Evropu do temného a morbidního středověku.
31. 07. 2010 | 19:38

Pepa Řepa napsal(a):

Pane, co ten Hořejší, ptá se Sv. Petr? Proč jsi to dopustil?

Ale ja vim,Petře, já vím.
To byl jen takovy zertik.
Máš pravdu, prilis jsem to zjednodusil.

Když tvůj pán, Petře, dopustí, i motyka spustí.

Asi tak, bratře Vácslave,teologický kozlíku Šikulo, asi tak.
31. 07. 2010 | 19:41

martiXXX napsal(a):

Agrippus:Hlavně, že hromadná ukřižování otroků byly v Římě OK; že bylo OK že otrok byl pouhá věc, kterou mohl majitel kdykoliv zabít; že bylo OK, že řecké městské státy mezi sebou stále bojovaly že např. Sparta - to byl na válce založený stát...to nebyl temný a morbidní starověk..? hmmm
31. 07. 2010 | 19:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Viej, bratre (tedy taktez kozliku) Pepo!
Dekuji za obvykle kvetiny!
Kazdy, kdo zde vyrizuje prime vzkazy z nebe je zde mimoradne vitany!

..
31. 07. 2010 | 19:52

Pepa Řepa napsal(a):

To jan
taky mě ta Tora hned bouchla do nosu.A to nemluvím o výletu pana Broučka do světa islámu. Inu znalec, ten pan Hořejší.

Že by nepřišel s tvrzením že archa úmluvy byla z PET lahví?
V tom je český kozlík Šikula mistr nad mistry.

Ale kdybyste měl zájem, za měsíc bude dávat nejen rozhřešení, ale i poslední pomazání.
Chudák Halík, skončí na úřadu práce.

Gynekologů amatérů je dost, ale teologický kutil je jen jeden.
31. 07. 2010 | 19:54

vaclavhorejsi napsal(a):

Realista:

"...jak jsem řekl, nejsem nihilista, ale socialista a věřím ve schopnosti člověka svým rozumem zlepšovat život na tomto světě."

Zcela souhlasim. Ostatne krestanstvi je ve sve podstate znacne "socialisticke" v tom nejlepsim slova smyslu, neni-liz pravda?

..
31. 07. 2010 | 19:55

Pepa Řepa napsal(a):

Není zač, bratře Vácslave, není zač.
Tři roky tvrdím, že chybí jen odrecitovat basmalu.
Celej Roger Garraudy.
31. 07. 2010 | 19:57

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"A to nemluvím o výletu pana Broučka do světa islámu."

Ano, mate samozrejme jako vzdy pravdu. Uplne jsem to pomotal - Allah je ve skutecnosti arabsky buzek s rohama, ktery sve nasledovniky nabada predevsim k tomu, aby se opasavali vybusninami a odpalovali se mezi ďaury. To odmenuje ze vsech cinu nejvice, na tom se vsichni odbornici shoduji.
Taktez je treba opravit moje mylne informace o pozitivnim vztahu islamu k Jezisi.
Ve skutecnosti je povazovan za heretika (popletl jsem to s temi zidy, kteri ho naopak velebi jako velkeho syna zidovskeho naroda).
V Koranu je sice 25x zminovan, ale vzdy za tim nasleduje fraze "proklety, at jsou jeho kosti na prach rozemlety".

Diky za upozorneni na me drobne chybicky!

..
31. 07. 2010 | 20:04

Karel Mueller napsal(a):

Realista:

K jednotlivým bodům:

- Samozřejmě, že věřící věří, ale nemusí nutně věřit v dobrotu Boha i v to, že zasahuje do osudů jednotlivců. Slovo zbožnění je třeba chápat v tom smyslu, že Bůh (člověk a jeho rozum), je schopný otázku našeho smyslu a směřování odpovědět.

- Jasně jsem napsal, že logicky konzistentní systém etických norem neexistuje a proto nelze áádný obhájit vědeckou cestou. Proto nastupuje náboženství, aby autoritou Boha prohlásil určitý systém za svatý

- Odpověděl jsem výše. Změna svatých náboženských kánonů v zásadě není možná, pak ba končilo náboženství a začala věda, právě v tom se věda a náboženství liší. Věda má prostě zpochybnitelné předpoklady, náboženství svaté kánony.

- To bychom byli jinde, nahozená otázka zněla, jestli se společnost bez víry a náboženstí obejde.
31. 07. 2010 | 20:10

Realista napsal(a):

Zcela souhlasim. Ostatne krestanstvi je ve sve podstate znacne "socialisticke" v tom nejlepsim slova smyslu, neni-liz pravda?

Ano, křesťanství může být ve své podstatě interpretováno jako socialistické. Druhá je otázka jeho interpretací a forem. Např. protestatská buržoazie používala křesťanství jako nástroj ke zdůvodnění svojí pretenzi k podílu na moci a nároku k hromadění majetku. Dále mám zásadní problém s pohledem, který tady např. nedávno prezentoval pan Tomským, který skrze křesťanskou morálku "dobrovolného milosrdenství" argumentoval proti institucionalizované sociální solidaritě. Prostě dle jejich názor je třeba nechat pomoc potřebným na blahovůli a "dobrovolném uvážení" jedince, kterému "Bůh" dopomohl k majetku...
31. 07. 2010 | 20:30

veverka napsal(a):

vaclavhorejsi

"Sisyfos na rozdil od vas chape, ze tem vecem je mozno "verit" i jinak nez doslovne.
Mozna je to pro vas prilis narocne? ;-)"

Co to v tomto případě stvoření světa před 7000 lety znamená "věřit jinak než doslovně"? Tak buď před těmi 7000 lety stvořen byl,nebo nebyl.

A pokud jsou pro Vás "zázraky" jako chůze po vodě,přeměna vody ve víno,zmrtvýchvstání nebo těhotná panna
jen "mýty kterým nevěříte" tak jste dost zvláštní křesťan. A jste vůbec ještě křesťan,nevěříte li že Ježíše porodila panna? Zatím všichni křesťané které jsem potkal(a že jich už bylo) skutečně tomuto věří. Spíš bych řekl,že to co se Vám z křesťanství z nějakého důvodu nehodí do vědeckého krámu,prostě označíte za "alegorii" nebo "mýtus kterému nevěříte".
31. 07. 2010 | 20:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milan
"Nevěřící věří že nevěří" Contradictio in adiecto. Nevěřící nemůže věřit, nebyl by nevěřícím.
Věřící vírou rezignují na logiku.
31. 07. 2010 | 20:40

Bessy napsal(a):

no, já nevím, ale dost se mi zdá, že spousta lidí v podstatě nevěří, ale navenek říká,že věří/nebo znásilňuje svůj rozum/ protože se bojí.
Co kdyby ten Bůh existoval?
Jinak tedy náboženství by stejně nebylo to pravé při cestě k Bohu.Ta všechna cinkrlátka nebo naopak hrůza
by přeci tak dokonalé bytosti jak má být Bůh nemohla vyhovovat.Nedovedu si představit, že ta plejáda nějakých papežů,kněží apod může zprostředkovat spojení s Bohem. Přeci blbost ne?Chovám se tak, jaká jsem, nepřekračuji limity svého svědomí-tak jsem stvořena a já sama mám zodpovědnost.K čemu?K Bohu? K životu?
31. 07. 2010 | 20:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
"Ateismus je vira zoufalcu"
Totéž jako ↑
31. 07. 2010 | 20:41

Karel Mueller napsal(a):

Bessy:

Co je to věřit v Boha?

To znamená věřit v pravdivost "Božího slova", nic víc. A to Vám zprostředkují jeho vykladači. Samozřejmě, obvykle si ho přizpůsobí svým zájmům a potřebám :-).
31. 07. 2010 | 20:50

vaclavhorejsi napsal(a):

veverka:

Zkuste si o tom neco precist.
Jsou o tom stovky knih...
Ja znam spousty krestanu, kteri s tim alegorickym chapanim nemaji zadny problem.

Ostatne - kdyz treba reknete "slunce vychazi", tak je to pravda, a prece ne doslovne ("spravne" byste musel rikat cosi o rotaci Zeme, atd.).

Velmi doporucuji treba Rogera Lenaerse:
http://books.google.cz/book...

..
31. 07. 2010 | 20:52

Emissary napsal(a):

Zdravím Zbyňku,

věřící může nevěřit, může být věřícím. :)

Sine qua non.

Když je mysl osvícena, duch je osvobozen a na těle nezáleží.
31. 07. 2010 | 20:57

haremi napsal(a):

ateismus sám o sobě ještě není bez poznání pravdivý,
výroky náboženství nemají takový vztak k realitě aby jejich pravdivost mohla být ověřena.Už i tím,že kladou příběhy do dávné,neurčité minulosti.
Ale,že existuje jakási inteligence (není nutné ji brát jako boha),která existuje mimo hmotu,oproti ní je celkem možné nebo pravděpodobné.Ale stěží znásilňovala kdy nějak lidi a lidstvo.Je ale možná účastníkem scénáře kosmogonického vývoje.V čem by taková inteligence mohla materiálně spočívat je těžko určit.Spíše se asi jedná o existenci potencí,které převyšují schopnostmi se rozvíjet samu pouhou existenci hmoty v prostoru,čase a neživých formách.
31. 07. 2010 | 21:00

haremi napsal(a):

Ze znalosti dnešní vědy by se rudimentární počátek lidské inteligence mohl datovat k vzniku prvních biologických polymerů na Zemi,které už nesou informaci-základ dalších forem vědomí.Ale to vytváří otázku čím byl určován předtím směr kosmogonického vývoje od prázdného prostoru ke galaxiím,tak dobře organizované sluneční soustavě atd.Protože ty síly,které ji udržují nemohly existovat dříve než ona.A proto je pravděpodobné,že ještě před polymerní informační inteligencí biologickou existovala primitivnější inteligence,která řídila směr kosmogonického vývoje,resp.se projevovala ve stále rostoucí organizaci hmoty,prostoru a času vesmíru-vesměs v neživých formách.A to dává tušit,že krom hmoty reálně existovaly hmotně neprojevené potence hmoty.Jakýsi doplněk k tomu co dnes věda nazývá entropií.Tedy cosi polárního k ní. Jakési puzení k překonání stavu sebe sama,negaci,která nevede k sebezničení,ale zesložitění,organizaci.To je forma inteligence-složit z částí nový celek.
31. 07. 2010 | 21:19

Hurá napsal(a):

Ale pane Hořejší, Vy byste měl být atheistou. Věda sama o sobě přece je atheistická a je to tak správně. Vědci by mohli být i agnostiky, řada z nich určitě i agnostiky je, ale theisty asi nikoliv. Sebe považuji za agnostika a velice se vždy usmívám, když vidím a slyším, kterak křesťanství, islám a judaismus bere poznání páně Darwina za své. (Silnější/atraktivnější vítězí).
31. 07. 2010 | 21:26

židi kakají napsal(a):

Slyšel jsem že židi o šábesu kakají do postele protože nesmí nic dělat.Nevíte někdo zda je to pravda?
31. 07. 2010 | 21:31

Bessy napsal(a):

Hele, Haremi, sice to zní všechno dost učeně, ale v základě celé naše lidstvo je nuceno říci" Vím, že nic nevím."Ten drobek, co jsme - jsme náhoda?Asi určitě.Jsme pouhé nic? Asi určitě.Co virtuální realita?Jiná dimenze? Je to možné? Taky možné.Tady se mluví o náboženství- na základě toho nic co tedy známe, je snad pořád omluvitelné.Jen ta forma se mi nelíbí.
31. 07. 2010 | 21:35

student napsal(a):

Emisary:

"Dvě světové války, koncentráky, gulagy, SSSR, Stalin, Kambodža, KLDR, Vietnam, socialistický blok, RVHP, uranové doly, PTP, reálný socializmus a jeho krach..."

Co to tady blábolíte? Hitler byl mimo jiné vegetarián. Kdyby kromě židů, komunistů, homosexuálů a dalších lidí posílal do plynu i za požívání masa, říkalo by to něco negativního o vegetariánství jako takovém? Ne!

A když už jsme u toho, Hitler o sobě prohlašoval, že je katolík a často se odvolával k Bohu a citoval Ježíše. Vatikán byla první mocnost, která uznala fašistické režimy v Itálii, v Německu a ve Śpanělsku. Náboženství také v těchto režimech nebylo pronásledováno jako takové, trestána byla pouze politická aktivita církve. V Německu byla sice v módě jakási pseudopohanská mytologie, to byla ale jen záležitost elit. Náboženský život mas nebyl narušen.

Co se týče komunismu, ten skutečně potíral náboženství. Co to ale říká o ateismu? Ateismus je prostě jen absence víra v nějaké božstvo. Nic víc, nic méně.
31. 07. 2010 | 21:36

skeptický napsal(a):

Spousta lidí už ví,že bible se má chápat alegoricky.
Ovšem tím končí.
31. 07. 2010 | 21:36

voroshilov napsal(a):

Hura napsal(a)
"Ale pane Horejsi,Vy byste mel byt ateistou"
Pane Hura,rady budete davat svym detem nebo pripadne kamaradum v hospode!
31. 07. 2010 | 21:37

Janek napsal(a):

Neexistují věřící a ateiste. Všichni jsou věřící! a) věřící - věřící v Boha b) věřící - věřící v neBoha Článek:http://www.super.cz/clanek/40892-mezi-rimskymi-katolickymi-knezimi-je-98-procent-gayu.html
31. 07. 2010 | 21:48

Al Jouda napsal(a):

Už to, že takové množství lidí může věřit v různé bohy, je důkazem, že žádný Bůh neexistuje.
Tímpádem diskuze o náboženství je jen ztrátou času.
31. 07. 2010 | 21:48

Emissary napsal(a):

studente,

Hitler byl všechno možné, a také byl národní socialista. Kromě toho jsem reagoval na nick Realista a na jeho postoj k marxismu, nikoliv k náboženství, ale to byste mněl vědět. Všechno, co jsem uvedl, se objevilo na scéně až po formulování teorii marxismu a později leninizmu v podobě socialistických a komunistických hnutí a formování tomu odpovídajících politických stran. Ale o tom mohu blábolit někdy jindy, dnes mám silné nutkání hodit se do vody, a pak do postele.
31. 07. 2010 | 21:55

voroshilov napsal(a):

Al Jouda:
Kote ktere se narodilo ve stajich konem ne stane.
31. 07. 2010 | 22:03

voroshilov napsal(a):

Do ceho ze jsou odporne snahy emisaru vsechno natahovat na marxismus a leninismus,jakoby nebyla bida a chudoba,nebyl kolonialismus,nebyla imperialisticka valka,o anarchistech komissar take samozrejme nikdy neslysel-nu z cista jasna spadli z nebe Marx a Lenin a pokazili emisaru cely zivot,takovi hajzlici neuvedomeli!
31. 07. 2010 | 22:10

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, tyto blogy nepřekročí práh infinitesimální hodnoty, dokud nepochopíte, že islám není (jen?) náboženství, že je to provázaný věroučně - politicko - sociální systém, tedy to, pro co západní kultura našla označení totalita. Možná, že je to jeho "mladostí". Nevím, nemám čas počkat si na to 600 let. Pro nás je to prostě Vetřelec, který žere lidi a má jiný metabolismus.
31. 07. 2010 | 22:15

židi kakají napsal(a):

Tak kakají ti židi do pelechu nebo ne kdo to ví?
31. 07. 2010 | 22:17

skura napsal(a):

student:
"Ateismus je prostě absence víry v nějaké božstvo."
V tom bohužel nemáte pravdu.
"ateizmus
-mu m (ř) 1. otevřené popírání boha n. božstev 2. filoz. teoretické popírání boha (bohů), jeho existence, působnosti ve vztahu ke světu a k člověku." (akademický slovník cizích slov)
Jako každý -ismus je i ateismus něčím, nikoliv absencí něčeho.
31. 07. 2010 | 22:36

skura napsal(a):

student:
"Očividně existuje jiný zdroj morálky, než jsou náboženské texty."
Který to je? Je účinný jinak než individuálně?
31. 07. 2010 | 22:40

skura napsal(a):

Václav Hořejší:
dovolil bych si přátelské doplnění, prosím nebrat jako škodolibost.
"(Tóra; soubor knih, kterému křesťané říkají „Starý Zákon“)"
Tzv. Starý Zákon není jen Tóra, ale celý Tanach neboli hebrejská bible, čili 1. Tóra (Pět knih Mojžíšových), 2. N(e)viím (Proroci), 3. K(e)túvím (Spisy)
S pozdravem,
skura
31. 07. 2010 | 22:58

vasja napsal(a):

Helejte, pane profesor.
Že Vy tady lovíte kapra Pepu, co?
Koukám, že co nához, to zásek:))
Šak víte, co dát na háček.
31. 07. 2010 | 23:13

Levandule napsal(a):

Nemohu pochopit, proč lidé, kteří nemají potřebu víry, se tak pohoršují a nekonečně vysmívají těm, kteří to mají v sobě jinak. A protože tomu nerozumí, tak to odsoudí. Zavání to primitivismem ke škodě všech. Samozřejmě, že jde o odvěkou psychologii, jak pracovat s podvědomím. A pomocí alegorie na opravdových či smyšlených případech si mozek lépe pamatuje a osvěžuje a dělá mu to dobře - opakování etických norem formou ohrané desky, což má lidem připomínat jejich dodržování a taky jim víra v "něco vyššího" má pomáhat v mnoha ohledech. Víra je pomocník mnohdy lepší než nejlepší psycholog a ne nadarmo se říká, že nic lepšího jak Kniha knih nebylo napsáno. Proto jako nevídaný psycho prostředek se s ní manipulovalo a zneužívalo k něčímu prospěchu. Víra je věc volby a každý gnostik na rozdíl od agnostika se vám nevysměje, protože ví své. Není již v tomto aktu něco k zamyšlení?
31. 07. 2010 | 23:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Levandule:
"Nemohu pochopit, proč lidé, kteří nemají potřebu víry, se tak pohoršují a nekonečně vysmívají těm, kteří to mají v sobě jinak." Tady je to většinou naopak, věřící se vysmívají ateistům, že prý jsou také věřící.
31. 07. 2010 | 23:23

skura napsal(a):

Václav Hořejší:
"Křesťanství je poněkud paradoxní až schizofrenní m.j. v tom, že na jedné straně uznává Starý Zákon (Ježíš dokonce pravil „Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit“ a „Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona“), ale na druhé straně velmi brzy po vzniku křesťanství byly opuštěny některé židovské zásady (obřízka, požívání některých potravin, svěcení soboty)."
Tento rozpor se týká soupeření dvou "škol" Ježíšových následovníků v prvních desetiletích po jeho smrti. Jednu "školu" tzv. žido-křesťanskou reprezentoval Ježíšův rodný bratr Jakub, který byl proti opouštění Zákona (na rozdíl od svého bratra) a proti šíření Ježíšova poselství mezi nežidy; a druhou reprezentoval Pavel, který zastával opačné postoje.
Matouš, který je autorem Vámi citovaných míst, pocházel z prostředí Jakubovské žido-křesťanské obce..
31. 07. 2010 | 23:25

Realista napsal(a):

Skura : V tom případě je výklad pojmu v akademickém slovníku, dosti omezený. V oxfordském slovníku filozofie je uvedena jako jedna z definic ateismu :Atheism. Either the lack of belief in a god, or the belief that there is none". Ateismus je něčím, je absencí víry v nadpřirozeno.

K Vašemu druhému příspěvku... Předně, i ty náboženské texty napsal "jenom" člověk. Co se týče účinnosti náboženských textů... A náboženské texty, jako zdroje morálky jsou účinné i jinak než individuálně ? A jak tedy chcete prokázat jejich účinnost ? Tím, že si náboženský text někdo přečte a stane se "lepším člověkem", koná víc dobra, víc pomáhá svým bližním... Nebo postačí, když se stane součástí náboženské komunity ? A jaká vůbec je ta kodifikace těch morálních pravidel ? Postačí desatero nebo si musí přečíst celý Nový zákon, nebo i Starý zákon ? A je vůbec "desatero" soubor opravdu těch nejrelevantnějších a nejpodstatnějších pravidel pro život člověka v 21.století ? Např. přikázání 1,2 nemají nic co do činění se etikou. Velice vágní "nebrat jméno boží nadarmo", Svěcení svátečního dne. Patrně, kdyby nám to v desateru neřekli, kradli bychom jako straky... Je morálka založené na strachu z hněvu nadpřirozené bytosti dobrým základem pro život ve společnosti v 21.století ? Pro mě je to spíš "morálka" vězně, který se chová dobře, pokud si je vědom, že je sledován dozorci (a hrozí mu trest).
31. 07. 2010 | 23:32

hoven napsal(a):

velké naděje vkládám do protiislámské strany pana Wilderse. doufám, že z toho bude nějakej celoevropskej projekt. já bych muslimy odsunul z evropy zpátky do afriky a asie.
31. 07. 2010 | 23:33

skura napsal(a):

Václav Hořejší:
"Jsem hluboce přesvědčen, že každá společnost nějaké náboženství nutně potřebuje"
K podobnému závěru dospěl i známý neznaboh Voltaire, když prohlásil, že: "Kdyby nebylo boha, museli bychom si ho vymyslet."

Odvolávám svou první poznámku o Tóře. Reagoval jsem na článek rovnou při četbě a komentáře jsem si přečetl až dodatečně, přičemž jsem zjistil, že problém je již vyřešen..
31. 07. 2010 | 23:50

skura napsal(a):

Realista:
"Ateismus je něčím, je absencí víry v nadpřirozeno"
Současná religionistika pracuje s pojmem ateismus výhradně v tom smyslu, jak jej definuje český akademický slovník cizích slov (asi má toto heslo na svědomí nějaký religionista). V oxfordském slovníku filozofie se o ono heslo zřejmě postaral nějaký filosof. Nechci se pouštět do debaty, která věda je povolanější definovat tento pojem..
01. 08. 2010 | 00:02

skura napsal(a):

Realista:
Vašemu komentáři k mému "druhému příspěvku" při nejlepší vůli nerozumím. Čeho se to týká? Kde tvrdím to, s čím polemizujete?
01. 08. 2010 | 00:06

santawizard napsal(a):

já jsem judeokřestan a indoevropan.Vesmírný Babylon existuje!!!Nejprve bůh z hmoty a antihmoty v 7 denním bigbangu stvořil celý universe ,ale až osmého dne v ponděli stvořil z adamového žebru evu.Od té doby,i když vyjímka dělá pravidlo,tak muž byl vždycký větším umělcem než žena a žena byla větším uměním než muž.Mojžíš je autor a hrdina starého zákona ale ježíš je víc než jenom autor a hrdina nového zákona.Nejprve Bůh miloval svět víc než svého syna ,ale nakonec mu dal celý svět pod jeho nohy.Všechno je napsáno v bibli.Bůh ho obětoval lidem a lidé ho obětovali bohu.Nejprve byl ukřižován a vskříšen Ježíš Kristus ,ale potom byl ukřižována a vskříšen celý židovský národ Izrael.
01. 08. 2010 | 00:29

an napsal(a):

Pane Řepane, Roger Garaudy, nikoli Garraudy, že?
01. 08. 2010 | 01:46

an napsal(a):

Pane Muellere, snad jediný soudný zde, souhlasíte že tlachání na tato themata sem jaksi nepatří?

Věci víry a osobní spirituality by snad neměly se projednát na chatových stránkách. Pravda, ničemu to asi snad neublíží, ale zdá se to jaksi profánní a nedává to smyslu, marnost.

Nevím jak na to, komu není shůry dáno, tomu není pomoci, praví staré dobré rčení, a snad nemá smyslu dál o tom hovořit.

Občas sem nahlédnu, ale lidé jako pan Rumcajs mne tak kruší, že už nevím, asi to vzdám.

Buďte v dobrém, pane

an
01. 08. 2010 | 02:04

zemedelec napsal(a):

dámy a pánové nenapadá vás neco víc co nám podsouvá p hořejší a taky ekonom sedláček abychom se začali houfne modlit přicházejí hubené roky o
01. 08. 2010 | 07:49

n.o.s napsal(a):

václavhořejší

pěkný článek, jen dodám mohl jste zmínit i Sedm Zákonů Noeho, docela by mne zajímal váš názor na tento koncept
01. 08. 2010 | 08:27

olga napsal(a):

Já bych měla otázku na Židy. Zajímalo by mě, co jim nejvíce vadí na Ježíši Kristu. To že říkal, že nelze sloužit spolu Bohu a mamonu, a nebo že dřív projde velbloud uchem jehly, než bohatý do božího království? Janak celý Starý zákon mluví o tom, že Bůh svůj vyvolený národ trestal. Proč se diví novodobým nesnázím?
01. 08. 2010 | 08:57

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, žádná vlídná společnost už náboženství nepotřebuje. Společnosti by se měly co nejrychleji odideologizovat a přestane konečně téct krev. Náboženství snad potřebují něktěří jedinci, kteří pořád nevědí jaksi kudy kam...
Veselé krizování bude líp...
http://images.bugaga.ru/pos...
01. 08. 2010 | 09:51

otokar napsal(a):

Atheista jest z vlastní vůle sirotkem,je frustrován a proto mnohdy agresivní.
Člověk má otce proto, aby se k němu obrátil pro radu a pomoc, když vlastní síla a rozum nestačí.
Kdo dodržuje desatero,neškodí lidem ani světu a nemívá problémy se zákonem.
Zdravím p. Hořejšího, téhož,který přečetl korán a přesto zůstal člověkem.
01. 08. 2010 | 09:56

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

inu nezničili vše z "Proti Křesťanům" pár zlomků existuje

vesměs se dochovala 3 díla mnohé jen jako zlomky

Celsus On the True Doctrine (z Kontra Celsum autor Órigenés)

Porfyrios "Proti Křesťanům"

Julianus "Proti Galilejským"

"The time has come for me to say for the benefit of all how I discovered beyond any doubt that the stories of the Galileans263 are the inventions264 of deceivers and tricksters. For these men seduce people into thinking that <their> gruesome story is the truth by appealing to the part of the soul that loves what is simple and childish.265" :)
01. 08. 2010 | 09:58

Alex napsal(a):

jestliže mám stať pomeřovat tezí, že každá společnost nějaké náboženství poměřuje, pak to pro mne zase až tak složité není. Náboženství (jakékoli) lze pak považovat za určitou komplexní představu uspořádání lidské společnosti ve vztahu k prostředí, v němž se pohybuje, úměrné stavu poznání.
Pak máte pravdu, neb různé -ismy jsou takovými náboženstvími moderních dějin.
Vždycky šlo o výklad a způsob výkladu.
Je ovšem pravdou, že některým novodobým náboženstvím chybí duchovní rozměr.
A stejně jako kdykoli předtím lze výklad takových novodobých náboženství přizpůsobovat účelu, stavu vlastního poznání, atd.
01. 08. 2010 | 10:00

Alex napsal(a):

V první větě mělo být slůvko potřebuje namísto poměřuje. Snad si to laskavý čtenář domyslel.
01. 08. 2010 | 10:08

skura napsal(a):

olga:
"Já bych měla otázku na Židy. Zajímalo by mě, co jim nejvíce vadí na Ježíši Kristu. To že říkal,..."
Máte-li na mysli Židy, kteří se postarali o Ježíšovu popravu, tak těm ani tak nevadilo, co říkal, ale za co se (snad i on sám) považoval, nebo byl svými učedníky považován. Byl popraven za rouhání nejvyššího stupně, za braní božího jména nadarmo, za nejvyšší možné znevážení Boha a znesvěcení božího jména samozvaným vehráváním se do role božího reprezentanta, do role reprezentanta boží věci, do role člověka domněle pověřeného Bohem. To je v židovském pohledu nejvyšší urážka božího majestátu. Veleknězův závěr, že se Ježíš dopustil rouhání nejvyššího stupně, dokládají evangelisté Marek a Matouš údajem, že velekněz roztrhl svůj plášť (Mk 14,63; Mt 26,65).
01. 08. 2010 | 10:14

jan napsal(a):

V nedávno vyšlé knize Pierra Hadota Závoj Isidin jsem našel hezký citát:
Ve věcech náboženství není možné dosáhnout naprosté jistoty. Všechny lidské pokusy uctívat božské mají stejnou hodnotu. Tento apologetický argument znovu zazní o několik let později na latinském Západě, když roku 384 pohanský prefekt Symmachus protestuje proti rozhodnutí císaře odstranit ze sídla Senátu oltář bohyně vítězství: „Hledíme na stejné hvězdy, klene se nad námi společné nebe, obklopuje nás tentýž svět. Co záleží na tom, jakou cestou se každý snaží dobrat pravdy? K tak velikému tajemství nevede jen jedna cesta.“ Tato nádherná slova, která by si dnes, na prahu třetího tisíciletí zahájeného ve znamení náboženských svárů, zasloužila být vysázena zlatým písmen na zdi kostelů, synagog, mešit a chrámů, se pravděpodobně také inspirovala Hérakleitovým výrokem. Transcendentní božstvo si samo žádá tuto rozmanitost náboženských forem, cest moudrosti.
01. 08. 2010 | 10:16

Marcus Agrippa napsal(a):

martiXXX:
otroctví byla jedna z hlavních chyb Římu - jak ekonomická tak společenská ( také to byl jeden z hlavních důvodů pádu západní části římského státu ). Ovšem s tím se nesnažili vypořádat ani tak křesťané jako sami Římané. Snaha sociálně cítících ( kteří tušily problémy v sociálně rozvrácené společnosti ) Římanů - Gracchové, Caesar - tvrdě narazila na odpor nejmajetnější části populace. Navíc počátkem císařství bylo propouštění otroků natolik rozšířené, že byly vydány zákony (Lex fufia caninia a Lex aelia sentia), které propouštění omezovaly. Každopádně otroctví je problém i dnes - v různých formách. A bojím se, že s tím jakékoliv náboženství nic moc nenadělá ( jedno z mála náboženství tvrdě odmítajících otroctví hned od svého počátku byl islám ).
01. 08. 2010 | 10:27

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejší napsal: Jeden můj přítel mi před časem vyprávěl, že si jejich farní společenství pozvalo na diskusi rabína Sidona. Na otázku, co si myslí o Ježíši Kristu, odpověděl „No, to snad ani raději nechtějte slyšet...“.

Potom dost dobře nechápu, proč se pan Sidon rozhořčuje nad některými názory křesťanů na židy, když se sám ty své ohledně křesťanství neodváží před svědky ani vyslovit. Jak je možné nezaujatě srovnávat, když jedna strana nehraje fér hru?

Leccos se dá zjistit ze starších knih:

In a book, republished in 1880‚ by a Spanish Jew (Mose de Leon) Jesus Christ is called a “dead dog“ that lies “buried in a dunghill.“ Besides, the Jews have taken care to issue in the latter part of the nineteenth century several editions (naturally in Hebrew) of the so-called “censured passages“ from the Talmud, those passages usually omitted in which Christ is exposed to our scorn and hatred as a “fool,“ “sorcerer,“ “profane person,“ “idolater,“ “dog,“ “bastard,“ “child of lust,“ &c.; so, too, his sublime mother.

See Laible: Jesus Christus im Talmud, p. 2 ff. (Schriften des Institutum Judaicum in Berlin, No. 10; in the supplement the original Hebrew texts are given.) This absolutely impartial scholar, who is, moreover, a friend of the Jews, says: “The hatred and scorn of the Jews was always directed in the first place against the person of Jesus“ (p. 25). “The Jesus-hatred of the Jews is a firmly established fact, but they want to show it as little as possible“ (p. 3). Hatred of Christ is described by the same scholar as the “most national trait of Judaism“ (p. 86); he says, “at the approach of Christianity the Jews were seized ever and again with a fury and hatred that were akin to madness“ (p. 72). Even to-day no orthodox Jew may use the name of Christ either in speech or in writing (pp. 3 and 32); the most common cryptonyms are “the bastard,“ “the hanged,“ often, too, “Bileam.“
01. 08. 2010 | 10:41

Grandmaster napsal(a):

Student (31/7 16:37:12)
to napsal dobre.
Zbytek jsou jen nekonecne diskuze o potrebnosti nabozenstvi (v ruznych formach).
Nikdo to nikdy nevyresi, ale diskuze touto formou je v kazdem pripade lepsi, nez argumenty v podobe nasili. A techto argumentu je cim dale tim vic....
01. 08. 2010 | 10:52

olga napsal(a):

skura
A co desatero? To když Ježíše předali a požadovali smrt, tak to nepovažovali za nic proti "nezabiješ"? Ještě jedna otázka. Stále ještě Židé čekají na mesiáše?
01. 08. 2010 | 11:06

fudoshin napsal(a):

no tak křesťanství nemá s judaismem nic moc společného.jenom prostě ježíš a jeho následovníci byli židé a byli ovlivněni zvyky a prostředím a ne všichni se byli schopni od minulosti oprostit.to jestli věří v jednoho boha je otázka, hospodin rozhodně není ten, koho ježíš nazýval otcem.spíše mluvil o knížeti tohoto světa, to je ten hospodin, nádeník a správce, který bohužel v zásadě zradil.a jako své vyvolené si vybral skupinu, od které očekával, že je dost materialistická a zatvrzelá, že mu bude oddaná i proti duchu svatému.pro spoustu křesťanů jsou židé ti, kteří poslali ježíše na smrt, takže se nedá hovořit o žádné lásce k nim.islám je zvláštní náboženství, které ve svém základu má podobnost starozákonní, což je spíše věcí osobnosti muhhamada, který byl prakticky analfabet bez formálního vzdělání, ale velký praktik života.i proto jsou muslimové ovlivněny skrze hadísy (záznamy činů a výrobků proroka) prakticky víc než koránem.také propojení náboženství s rituály, hygienickými a jinými nařízeními je podobné judaismu (i zákaz vepřového, krve, rituální porážka zvířat)jinak v zásadě má islám velmi blízko ke křesťanství.ovšem k jeho ryzí podobě.a dnes je bohužel praxe křesťaňských církví ve velkém sektářská a v rozporu s učením ježíše.ježíš hlásal, že přišel na tento svět, aby plnil vůli toho, kdo ho poslal.a místo toho se chytili jeho mnozí následovníci jeho výroku: "já jsem ta pravda, cesta i život", kterou nepochopili a místo jejího esoterického významu se těchto slov chopili "natvrdo" a místo ježíše učitele, toho jež uvádí na správnou cestu, jako vtělení principu, ho uchopili tělesně a zboštili jeho osobnost a provev. s tímto mají problém muslimové, stejně jako já :) p.s.dnešní křesťanství je taktéž dosti nekřesťanské proto, že konvertovaní židé se nebyly schopni oprostit od svého náboženství a také z velké části konvertovali "z rozumu". o vyslovených trojských koních ani nemluvě.ale to je problém každého nového náboženství, směru či sekty, dokonce i politických stran, že se jejich členy stávají lidé, kteří nepřijímají jejich myšlenky, ale vstupují k nim, aby jim škodili a vedli partizánskou válku zevnitř....
01. 08. 2010 | 11:09

fudoshin napsal(a):

oprava:
ovnivněni*
výroků* :D
01. 08. 2010 | 11:10

fudoshin napsal(a):

je tam spousta chyb.psáno v rychlosti, navíc dělám toho víc a také jsem si hnul trochu se zády a nějak mi to zakaluje myšlení.stydím se
01. 08. 2010 | 11:12

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Olga

Ale křesťané za rouhání taky popravovali, ne?
01. 08. 2010 | 11:13

jiří napsal(a):

Odpovědi pro Olgu: Přikázání "Nezabiješ" bylo jak v židovském, tak v křesťanském prostředí vždy chápáno jako zákaz vraždy, netýkalo se zabíjení v obranné válce a odsouzení na soudu. (Jiná věc je, že v dějinách nebylo nikdy nikde dodržováno.) Ano, Židé na Mesiáše stále čekají.
01. 08. 2010 | 11:14

olga napsal(a):

Můj názor je, že není důležité ke které církvi patříme. Důležité je, uvědomit si, že jsme všichni jedna rodina. Židé, křesťané, muslimové, ... zkrátka všichni. Pro větší soudržnost se obracíme k Otci, který patří nám všem.
01. 08. 2010 | 11:14

olga napsal(a):

fudoshin
S tím, že Ježíš sloužil knížeti tohoto světa rozhodně nesouhlasím. Viz pokoušení na poušti.
01. 08. 2010 | 11:24

fudoshin napsal(a):

olga: nn to jsme si nerozuměli.když on mluvil o knížeti tohoto světa, tak myslel toho, kdo je jeho soupeř v té bitvě o duše.rozhodně mu nesloužil ;) jak říkám, pospíchal jsem :(
01. 08. 2010 | 11:27

olga napsal(a):

To, že všichni činíme zlo, to nás nikoho neomlouvá. Abychom zlo nekonali, proto se učíme. Proto: mějme se rádi a chovejme se k sobě jako členové jedné velké rodiny, kde si všichni pomáhají a vzájemně se chápou, nebo alespoň se snaží pochopit. Pěkný den
01. 08. 2010 | 11:30

skura napsal(a):

olga:
"A co desatero? To když Ježíše předali a požadovali smrt, tak to nepovažovali za nic proti "nezabiješ"? Ještě jedna otázka. Stále ještě Židé čekají na mesiáše?"
A když křesťané vyvražďovali během Křížových výprav (mnohdy jiné křesťany), dodržovali desatero?
Podle judaismu přijde Mesiáš až bude celý Izrael řádně dodržovat a světit Šabat..
01. 08. 2010 | 11:47

Vaclav Horejsi napsal(a):

skura:

"dovolil bych si přátelské doplnění, prosím nebrat jako škodolibost.
"(Tóra; soubor knih, kterému křesťané říkají „Starý Zákon“)"
Tzv. Starý Zákon není jen Tóra, ale celý Tanach neboli hebrejská bible, čili 1. Tóra (Pět knih Mojžíšových), 2. N(e)viím (Proroci), 3. K(e)túvím (Spisy)"

Ano, dekuji, ja vim, uz jsem to napsal vcera a omluvil jsem se za zavadejici zjednoduseni (31.07.2010 17:57:36 ).

..
01. 08. 2010 | 12:01

Viola napsal(a):

Jak já vidím rozdíly mezi těmito náboženstvími

Je to především láska, která tato náboženství rozděluje. Židovství je bázeň před Bohem a absolutní poslušnost jeho příkazů a to nejen desatera, ale dalších snad 600 různých nařízení. Křesťanství představuje lásku - Boha milujícícho, odpouštějícího tomu kdo v něj uvěří bez slepé poslušnosti různých příkazů a zákazů. Muslimský Allah je pak zas prostý lásky a nenávistný snad ještě více než židovský.
01. 08. 2010 | 12:02

Viola napsal(a):

Jo, a pro pana profesora

Ježíš byl a je vlastně evolucionista. Dovedl lidi k vyššímu poznání a stále prohlubuje vědomí. židé jako by zastydli ve svém vývoji a muslimové také.
01. 08. 2010 | 12:09

skura napsal(a):

Viola:
Vaše hodnocení je značně zjednodušené a ignoruje prakticky veškeré dějiny těchto náboženství. Mnohdy prokázali křesťané v přímém kontaktu s muslimy daleko více nenávisti než muslimové (např. ve Španělsku mezi 8. a 15. stoletím anebo v tzv. jeruzalémském království ve 12. stol.). Těžko rovněž vysvětlíte v rámci svého schematizujícího modelu, jak to že mezi tzv. pět pilířů islámu patří zakát (almužna pro chudé) atd. atp..
01. 08. 2010 | 12:15

Karel Mueller napsal(a):

an:

Děkuji za ocenění :-), nicméně z mého pohledu je toto téma stejně přijatelným tématem do diskuze jako každé. Setkávají se zde věřící, atheisté i agnostici jako já (agnosticismus je z mého pohledu jediný slučitelný s vědou).

Spíš je otázkou, jak se k tomu každý postaví. Pro věříciho je asi nepříjemné zdůvodňovat, proč je věřící, ještě nepříjemnější pro něho bude zaujmout postoj ke kritickému pohledu na náboženství, církev, víru v celém historickém kontxtu. Víra znamená především přijetí určitých zásad citovou cestou a proto bude vždy nepříjemné poslouchat či číst chladně nezůčastněný, kritický postoj. Aby nedošlo k omylu, věřící jsme všichni kdo vyznáváme určité morální zásady. Křesťanem nejste tím, že chodíte do kostela, modlíte se a tvrdíte, že věříte v Boha, jste jím tehdy, když dodržujete "Boží přikázání". Pokud se jimi např. Zbyněk Matyáš striktně řídí, tak je víc křesťan, než většina návštěvníků kostela, byť se hlásí k atheismu. Lidé prostě věří, protože byli predestinováni, řečeno Huxleym.

Jde tedy spíš o formu výměny názorů a respekt k názorům jiným. Základní předpoklad k výměně názorů a náboženské toleranci (myslím obecně)? Uvědomit si, že věřím proto, že jsem tak byl predestinován.
01. 08. 2010 | 12:42

Viola napsal(a):

To svědčí jen o tom,

že náboženství bylo špatně vykládáno a pořád máme co dohánět. Nevysvětleného je pořád hodně a pravda v nedohlednu. Pořád se rodí nechápaví lidé a další nemají potřebnou moc jim vysvětlit obecné a jednoduché zákonitosti - zákonitosti lásky míru a pokoje, což je tak jednoduché zas pro něktreré.

A nabývám dojmu, že věda, zvláště biologie může člověka k náboženství a víře přivést docela dobře. Mnoho vědců je věřících, i když říkají že dobrými věřícími nejsou. Věda a náboženství krásně do sebe zapadají, ovšem když se spojí politika s náboženstvím nedělá to dobrotu. Ani vláda duchovních nebyla a není dobrá, vše musí být nenásilné, tak jako učil i Gándí.
01. 08. 2010 | 12:46

jan napsal(a):

Kafka a Chagall jsou krásné květy, které vyrostly na poli židovského náboženství (bez ohledu na osobní vztah těchto umělců k Bohu), Bach nebo Beethoven jsou krásné květy, které vyrostly na poli křesťanského náboženství. (Pokud jde o islám, ten teď momentálně – asi tisíc let – prožívá nějakou krizi, ale doufám, že se z toho za pár set let vyhrabe a zase tam vystoupí lidé, jako byli Avicenna nebo Averroes.) Třebaže se všelijací náboženští náboráři snaží, aby pole bylo jen jedno a pěstovalo se na něm všude to samé, doufám, že k takovému rozorání mezí nikdy nedojde. (Pokud jde o mne, věřím v atheismus, tedy v to, že vesmír se rozvíjí sám od sebe jako velký krásný krystal; myslím, že je to docela dobrá víra, alespoň já jsem s ní spokojen.) Jo, a buddhismus je samozřejmě skvělý.
01. 08. 2010 | 12:47

Viola napsal(a):

Karle Muellere

ví člověk, že je předurčen, nebo může to poznat na jiném?
01. 08. 2010 | 12:52

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, pokoušení v poušti zde...

POUTNÍK

Piju piju od rána
S Fatou pana
Morgána

Sbalila mě v poušti
Síly mě
Opuští

Sbalila mě na Sahaře
Přijde mě to myslím
Draze

Tak raději se ztratím
Než se Morgan
Vrátí

Až najdete mé
Kostičky
Zahrabte je
Lidičky…

Jinak kdo není dneska evolucionista ať zvedne ruku...
Veselé krizování bude líp...
http://warnet.ws/img_r/pod/...
01. 08. 2010 | 12:54

Viola napsal(a):

Podle evoluční teorie

jsme se vyvinuli ze zvířat, ale mi připadá, že zvířata mají větší vědomí při narození, než člověk. Člověk se musí učit, učit, učit, zvíře se rodí jaksi naučené.
01. 08. 2010 | 13:01

Marcus Agrippa napsal(a):

Viola:
zvířecí mládě se musí být schopné hned bránit predátorům. Lidské je relativně chráněné ( záleží na úrovni dané země ). Ale nebylo to tak vždy - na lebkách našich dávných předků se často nacházejí otisky od zubů dravých šelem.
01. 08. 2010 | 13:07

Viola napsal(a):

Není evoluce jako evoluce

evolucí je asi hodně, jetřeba upřesnit. Jinak v obecnou evoluci věřím - je to prostě vývoj, nic nestojí na jednom místě, dvakrát nevstoupíš do téže řeky, čas plyne a vše proměňuje, vše se točí, vše pulzuje a kmitá a tudíž se vyvíjí.
01. 08. 2010 | 13:08

jiří napsal(a):

Pěkne prosím, ten argument, že zvířata mají "větší vědomí při narození než člověk", má znamenat jako co?
01. 08. 2010 | 13:23

Vrána napsal(a):

Autor označuje ateismus za náboženství, což je chyba - správné je označení ideologie. Ateismus je neagresivnější a nejkrvavější ideologie všech dob (stačí si přečíst patologicky agresivní příspěvky ateistů v této diskusi). Zajímavé je, že ateismus vznikl na základě křesťanské vědy a devastuje pouze křesťanské náboženství a civilizaci (ze tří zmíněných - devastace Číny nebo Kambodži ateismem je jiná kapitola).
01. 08. 2010 | 13:24

Light napsal(a):

***

K TÉMATU a v zájmu prosvětlení ZDEJŠÍHO prostoročasu CHAOSU i všem jeho loutkám, v sítích AUTORHOROROVA BLUDNÝCH rozvacečských POCHYBENSTVÍ

Zdroj = lidská mysl probuzení YUNASAI

nástroj mysli = systém Yanas (tým zdroje YUNASAI nazývaný svatá trojice)

prvek stvořitele = otec v přirovnání dobra přijatelného zdroje (pro mnohé Bůh, Pán Bíček:)

prvek hospodina = matka v přirovnání zla přijatelného zdroje (pro mnohé temný pán, Sat An:)

prvek společného ducha = v přirovnání syn obojí podstaty předchozích 2 energií 1 zdroje YUNASAI

...čili sečteno podtrženo:

Křesťané věří jakoby pouze Stvořiteli (části ZDROJE, té dobré, z jejich pohledu) a boží energii otce skrze

syna ducha dobrých andělů a proto důvěřují především otci této myšlenky.

Židé a Judaisté naopak věří spíše více matce kartářce a jen v moc tohoto svého jakoby temného "Pána Hospodina", protože vědí, že 6-KÁ je jejich vyvolené jablko "3+3 probouzení POZNÁVÁNÍ SEBE SEBOU SAMÝMI" a lektvar ukřižování JEJICH ZLA. Toho, kterým klamali a neoběktivně podváděli sami sebe v iluzorním příběhu o ukřižování Krista, ke kterému docházelo vždy v tomto duchu LÁSKOU bez vskříšení, pouhým odkapáním smrti do vlastních ŘÁDŮ FALEŠNOSTI z nepravosti úst číše přátel Židů. Proto nedivme se, proč a nač a všichni brzy pochopíme, protože chápejme se nikoli fyzicky, ale pouze obrazně smrtí těla života člověka, ať FALEŠNOU SMRT vždy nalézáme (že by snahy o ZAMLŽOVÁNÍ DOTKNUTELNOSTI SE INKARNACE?!?), KTERÁ ALE DO našeho životního PŘÍBĚHU JAKSI PATŘÍ. Toto sdělení je věčné jako sám život, protože ducha lze ukřižovat pouze hmotou a ta je dočasná a smrtelná, takže O JAKÉM VĚZENÍ těla A SMRTI TO VLASTNĚ všichni MLUVÍME? Moudří to mudrcové, oč víc vědoucí o to víc mnohdy spící v bohatství, neb sebe autohypnózou do zakletí 6.

dimenze prostoročasem uvrhrnuli jsme NÁS minulostí doby a rádi ze své moci peněz VYSVOBODÍME i druhé, zapomínajíc v samolibé vyvolenosti bříměte tohoto svébytného osudu dlících o planetu Zem, jako neoblíbení NEDOBROVOLNÍ kněžími BEZ VLÁDY morálního žezla KRÁLE jsme, bez životní esence ducha vtipu vesmírného jablka USMÍŘENÍ, bez darů KRÁLOVSTVÍ za lásku, kterou sebe učíme lid milovat, NEZAPOMÍNAJÍC NA vyšší LÁSKU zdroje, jenž by barvu měla jinou než převážně zelenou, a tak TVOŘÍME jako z dob, kdy stali jsme se pouze lidmi jako mezi nimi démony a za to, že snad stvořili jsme svět i s draky. Řetězec zdá se nyní jako rasa. JSME TI SYNOVÉ BOŽÍ, LIDÉ A DRACI BRATŘÍ LVŮ, UDATNÝCH TO VESMÍRNÝCH BYTOSTÍ. Proto stali JSME se ZLA TÝMY "PROSVĚTLENÝMI" TÝMY S TŘÍ BRNÝCH LIDÍ PŘÁTEL DRAKŮ a LVŮ PŘÍRODY, kdy chceme mít barvu jinou, než jen červenou, která by v nás DRUHÝCH vlastní péčí o klid neopařila SVĚTLO VLASTNÍ PODSTATY a ze spánku ve spravedlivém snění nebudila "ŘÁD SOUČINNOSTI SVĚTLA".

Známe takový svět ZATÍM jen od přítele z FANTAZIE POHÁDKOVÉ DUŠE A TAKOVÉHO POVAŽUJEME ZA FALEŠNÉHO PROROKA, (protože nás „V TEXTECH dostatečně ZMÁTLI“, tak ať jestli to civilizaci pomůže:o) Užívejme dál náboženství, POKUD CHCETE A VĚŘME, ŽE NÁM TO I POMŮŽE:-) Manipulace budiž prosvícena a budeš ji z láskou opatrovat na věky, jako dotyky štěstí těchto slov. Půjdeme - li totiž CESTOU MORÁLNÍHO SRDCE SVOBODY a nejenom vlastním lhaním, neopaříme se. Vychytáme v sobě všechny mouchy proradnosti a pomůžeme JSI SEBOU NAVZÁJEM. Proto nepatří to sem, ale zřejmě se mne zastanete. Nechejme odpustit Židům ZA NAŠE VLASTNÍ NEPOCHOPENÍ jich samých a odpustíme tím sobě, když jak oni říkají, jsou ten vyvolený národ. Jsou - li oni, my nebo všichni živí, jsme přece spřízněnou pozemskou duší vyvolení v lásce, nápomocné k úctě vzájemného přátelství NÁM VŠEM.

Islám velebí SÍLU DUCHA jediného, neb ten jest skutečným vyvoleným a svobodným cestovatelem dimenzemi

jako pomyslný Aláh (aby jednotný zanechal tělo Hořejší čisté a neposkvrněné démony, protože činí - li tak

autor postojů, je né vždy zcela při smyslech a podjat závistivostí, vůči krystalu čistoty vlastním peklem, uvnitř uspaného bytí, které vidí jako reálnou né skutečnou realitu sebe).

Proto je 7. prorokem Muslimů a jejich Islámu Ježíš Kristus, dobrý to vesmírný bratr Aláhova jména, ZE 7. SPOLEČNÉ DIMENZE PROSTOROČASU.
01. 08. 2010 | 13:30

Light napsal(a):

/Žádáme proto otevřeně AV:), aby prostřednictvím Hořejšího nefabulovali horkými podprahovými řádky typu cituji autora článku: "Muslimové jsou naprosto odlišní, protože uctívají jakéhosi podivného orientálního krvelačného boha zvaného Alláh". A zamezilo se tak další, JIŽ TAK FALEŠNÉ INTERPRETACI, ZÁMĚRNĚ DOST ZMANIPULOVANÉHO NÁBOŽENSKÉHO DOGMATU, zvaného písmo svaté/

VŠICHNI BRATŘI V BOHATSTVÍ JSOU SI ROVNI, NEB I JEJICH VÍRY JSOU SI ROVNY PODŘÍZENOSTÍ POUTA KE ZDROJI SVÉHO "POZNÁVÁNÍ“ se společného zdroje YUNASAI“, ALE ANI v nejmenším JEDEN DRUHÉHO BRATREM zdá se NEVIDÍ, NEB POVAŽUJÍ SE KAŽDÝ zřejmě BEZ OSOBNÍHO POZVÁNÍ ZDROJE SEBOU SAMÝMI "LOGICKY :)" DOČASNĚ ZA BOHA, pána všech šelem a krále všeho vesmírného tvorstva (protože jsme přece ve vesmíru sami nebo ne???:), a kterému se nyní klaní i jedna dočista malá vesmírná panenka:) Jak chytře a moudře člověče, jsi doposud BIL lidské bytosti? Jak zkušeně o moře i pozemský lid nyní pečuješ, že ani pomoc zdrojem tvoření nepotřebuješ a nehledáš, vždyť s válkami vystačíš si i s náboženstvími?!? Pak jsi to právě Ty jedinče LIDSKÉ RASY, kdo půjdeš do pekla BEZ VLASTNÍ IDENTITY POUTA K BLIŽNÍMU a to TY ČLOVÍČKU JSI BOHEM VŠEHO ZLA a utrpení, když v dobrého boha OKÁZALE nevěříš jako žid, ty dokonalá lidská šelmo poznávání své boží dokonalosti. VIDÍŠ NYNÍ HNĚV BOŽÍ A JAK JSI SÁM SEBĚ BIL DOSITA a LHÁŘEM??? Přišel prorok zachránit Tvou zem, chtěl židy z morální bídy vyzvednout a naučit je mravům. Zbili ho na kříži, nevědouc, že on je jejich vyvolený zachránce. Nebij proto už ani sebe - lháře, ať nemusíš BÝT V PEKLE a přec potomstvo čistší krále jest, i SE VŠEMI SVÝMI NÁBOŽENSTVÍMI nadosmrti k lidem přátelské:), v náručí pouta však nás a lidí drakolvů svobodné to vůle podstaty bratrstva vesmírného tvorstva, se všemi jeho bytostmi andělů, jimiž jest potomstvo věků, v laskavosti staletími opatrováno.

Vidíš nyní DRAKU jak jsi byl také falešný, ve své nadřazenosti nad LIDMI?

HRÁL SIS VE JMÉNU KRISTA NA DÍTĚ BOŽÍHO TĚLA A SÁM SVÉHO KRÁLE POVAŽOVAL ZA FALEŠNÉHO PROROKA,

PROTO SI UŽ NEZASLOUŽÍŠ NYNÍ ANI VÍCE KRÁLE A TVÝM VLÁDCEM BUDIŽ uzákoněn LUCIFER !!! Pohleď na svět kol sebe, to Židé jsou nyní jeho koruna a hrubost a násilí v Gaze je naše jablko sváru. Všemi oblíbené jako trní růžového písma, všech dočasných náboženských přehmatů.

Proto snad už lidstvo nyní vidí onu hadí past, do které mrtví popadali??? ANO PŘÁTELÉ, NAŠE VÍRA BYLA ZNEUŽITA! A TO SKRZE konfliktní INTERPRETACE MANIPULACEMI ROZDÍLNÝCH NÁBOŽENSTVÍ, BEZ HLUBŠÍHO VYSVĚTLENÍ ZÁKONA, jímž byly tyto náboženství formovány.

Nezoufejme však, o to víc můžeme nyní vydělat A ZÍSKAT (k lidem a s mírem nás samých o mluvou i po smrti), když spojíme své úmysly ve víře a NE V NÁBOŽENSTVÍCH, ke kterým bili nás po staletí vedením. Uzákoníme svět harmonií, když si pouze rozšíříme svůj vlastní duševní a duchovní obzor vědomostí o našem lidském vědomí. Ať již jako věřící, nebo také i jako atheisté, avšak vzhledem k budoucnosti společné s okolím, kdy nemůžeme prohloupit, uvidíme - li v něm naší budoucností díky osobitému zrcadlu doby i toto naše malé sPOLEČNÉ sVĚTLO pLANETY, naše probuzení.

Společné světlo života které říká, že pro Židy a Judaisty i temnou stranu je toto světlo Luciferovou září nekonečného vesmíru, NEATOMOVOU ať jsou i oni šťastni, že je vyvolený vyzvedne ze DNA jejich vnitřních hrobů trýzněným ukřižováním (skrytý antisemitismus) a pomůže v nich vskřísit věčnost lidského osudu pochopení, ZA ZÁSLUHY DARŮ OKOLNÍMU TÝMU.

Křesťanům, toto světlo ať dává znát svou světlou duši člověka, tíhou ONoHO slunečného prvku, mírného pohledu k bratrovi, kdy budhistům ani muslimům společnou myšlenkou Budhy ani Aláha v duchu jednoty nezabrání a učiní společně i s Hinduisty, Judaisty a atheisty "Novým dobrým úhlem pohledu" Vskříšené učení DUCHOVNÍCH HODNOT VESMÍRU polemikou, kterou nazýváme Zlatý grál.

Nám probudilým, pak bude patřit Zlatý věk, těm, kteří zůstaneme NAŽIVU sami sebou, ať ožijeme SLUNCEM a staneme se lepšími. Proto pro blaho všem i národům NEBUĎME SE LENIVÍ A PROBOUZEJME SVÉ

v dobrém, bratry i sestry PŘÁTELSTVÍ SPOLEČNÉ ENERGIE ŽIVOTA a poléváním se živou vodou, kterou hlásíme se k systému, který si říká "Náš společný VESMÍR SOUDRŽNÉ RODINY LIDSKÉHO POKOLENÍ ČLOVĚČÍHO JMÉNA ZE_MĚ, UŽÍVEJME ŽIVOTA NÁS VŠEM A VŠEMU v systému probouzení...

Díky za Vaše pohnutky vstřícného uvědomění a spravedlivý vesmír s vámi, drazí přátelé.
01. 08. 2010 | 13:31

Karel Chod napsal(a):

Pane Hořejší,
já Vám děkuju, se zájmem čtu Vaše blogy, myslím, že rozpoutání podobných diskusí o tomto tématu je přesně to, co společnosti chybělo.
01. 08. 2010 | 13:42

skura napsal(a):

Vrána:
"Ateismus je neagresivnější a nejkrvavější ideologie všech dob"
Tak silné tvrzení je potřeba něčím doložit. Tvrzení, že "stačí si přečíst patologicky agresivní příspěvky ateistů v této diskusi" asi stačit nebude. A Vaše tvrzení "devastace Číny nebo Kambodži ateismem" pouze ukazuje, že zaměňujete ateismus a komunismus, což je značný krok stranou..
01. 08. 2010 | 13:49

Galmudia napsal(a):

Nemá smysl šťourat v tom, co tato jednotlivá náboženství spojuje či rozděluje z hlediska věrouky a obsahu pramenných textů. Mnohem lepší by bylo spojit síly v některých praktických záležitostech všedního dne, např. v sociální oblasti. Na pomoci hendikepovaným nebo jinak potřebným se (nejen) tato tři náboženství shodnou bez velkého teologického mudrování. Pokud si vzpomínám, vyjádřil se v tomto smyslu i pan rabín Sidon.
01. 08. 2010 | 13:52

Viola napsal(a):

Pane Lighte

připomínáte mi BB. Jste on ?
01. 08. 2010 | 14:07

Hurá napsal(a):

To voroshilov:
Zřejmě jste se z hospody právě vrátil !
01. 08. 2010 | 14:08

skura napsal(a):

Light:
Oni Vám rozvázali svěrací kazajku? Okamžitě znovu zavázat!
01. 08. 2010 | 14:08

Karel Mueller napsal(a):

Viola:

Jestli člověk ví, že je předurčen?

To záleží na jeho inteligenci a vzdělání, jestli si to uvědomí. A také jak dalece se dokáže alespoň rozumově vzdálit (citově se nevzdálí prakticky vůbec. Zapřisáhlí, nicméně inteligentní komunisté sice uznají, že to nebylo životaschopné, ale budou stále lkát a snít o tom, jak toho cíle dosáhnout. Národní socialisté jako já sice uznají, že svět je jinde, ale s nostalgií budou vzpomínat na doby, kdy slovo národ bylo nejvyšší hodnotou). Vy jste byla předurčena k tomu, co ve své víře jste. Kdyby jste se narodila jako dcera Zbyňka Matyáše, bylo by Vaše předurčení jiné :-).
01. 08. 2010 | 14:08

Emissary napsal(a):

Mýty a fakta

Že různá náboženství vznikla, vyvíjela se a přetrvávají a mají své stoupence je fakt, s tím nic žádný ateista nenadělá. Stačí to vzít na vědomí a zkoumat proces vývoje těchto náboženství.

Že vesmír existuje, je nekonečný nebo spíš neohraničený, vznikl s ohledem na současný stav a v cele své ohromující velikosti jako nehomogenní a dobře organizovaná hmota, že možná známe i její ranní formu, ale nevíme, odkud se vzala, to je fakt, který musí vzít na vědomi věřící i ateista. Liší se pouze v náhledu na původ této hmoty.

Že veškerý život na Zemi vznikl postupným vývojem v procesu evoluce dle Darwina, ověřený fakt není. Mohlo to tak být, ale nemuselo. Nevím, co by se stalo, kdyby vědci nakonec pod tíhou důkazů Darwinovou teorii zavrhli. Soudím, že by to vyvolalo dost velkých chaos nejen v jejich myslích. Alternativa za ní neexistuje.

Že Ježíš Kristus jako historická postava existoval, je nejspíš fakt, dával jsem odkaz. Věřící křesťan o tom nebude pochybovat, ateista tomu nevěří.

Že je možné napsat i takovýto blog,
http://hanko.blog.idnes.cz/...
to je fakt. Ale pak by měl autor jeho názor konfrontovat i s tímto,
http://www.b-a-n.cz/noemova...
jinak jeho blog působí jako pochybná konstrukce.

Zbyňku,

jestli tvůj příspěvek na nick Levandula je narážka, že bych se chtěl ateistům vysmívat, tak to není. Jen jsem poukázal na variabilnost diskutovaného problému v reakci na tvůj příspěvek. Nosným pilířem této diskuse, dle mne, je, zda moderní člověk potřebuje víru křesťanského typu ke svému životu (a nejen křesťanského, ale i muslimského) Nechci mluvit za muslimy, protože jejich náboženství je mi cizí. Křesťanství existuje skoro dvě milénia a zdá se, že s rozvojem vědy pomalu ustupuje. Zdání může ovšem klamat. Ateista ho k životu nepotřebuje, věřícím poskytuje mnohdy plnost života a takovým jako jsem já - napůl věřícím, dává třeba sílu k řešení těžkých životních situacích. V těchto případech se mohu obrátit na Boha, i když nenaplňují jeho formální požadavky – nemodlím se, nechodím do kostela, atd.…
01. 08. 2010 | 14:12

santawizard napsal(a):

Bůh války je satan,ale bůh míru ježíš ho brzy zažene do pekla.Takový je Vesmírný Babylon a takový je nebeský Jerusalem. .Tajemství Bible a Koránu není však ještě odhaleno.V době temna a nenávisti je toto tajemství ještě více zakryto a všude jsou samí mučedníci a válečníci a atheistické zbraně jdou jako trhák na dračku.Např nestačil kalich boží krve ,ale nasledovaly celé řeky křestanské krve.To je proto,že lidé vždycky raději ,než jak se říká na víně,tak udržovali svou víru či nevíru jenom krveprolíváním a zavíráním jeden druhého do vězení a do blázince.Vojenský kaplan je jako bůh a hospodský kaplan je jako blbec.
01. 08. 2010 | 14:21

agent Smith napsal(a):

Pane profesore, islám není odnož křesťanství, islám je maximálně křesťanská arcihereze. Dělat z Ježíše Krista pouhého proroka je snad větší urážka, než kdyby někdo ze zatvrzelosti v něho vůbec nevěřil.
01. 08. 2010 | 14:36

skura napsal(a):

agent Smith:
"Dělat z Ježíše Krista pouhého proroka je snad větší urážka, než kdyby někdo ze zatvrzelosti v něho vůbec nevěřil."
Co Vás vede k názoru, že byl něčím víc?
01. 08. 2010 | 15:00

voroshilov napsal(a):

Ted chci neco dodat k nekterym tvrzenim o tom jak krvezivnive psy krestane prepadali mirumilovne muslimy a tolik jich povrazdili v Jeruzalemu behem krizackych valek,bla bla...
Ve skutecnosti ve stredovekem krestanskem chapani byl Jeruzalem"pupkem sveta",na stredovekych mapach byl svet zobrazovan jako trojlistek Evropa-Asie-Afrika a Palestina s Jeruzalemem zobrazovani jako jeho centrum.Krestane z cele Evropy sli na pout'do Palestiny uz zadlouho pred krizackymi vypravami,povazovali tu zemi za svoji,zemrit ve Svate zemi bylo povazovano za nejvetsi obet mucednictvi.
A krizovi vypravy zacali proto ze se objevilo prilis mnoho poutniku chudych i bohatych ktere chteli uzret'Hospodinuv hrob.Tuto svatyni obsadili zide a zacali vybirat mzdu tak jako predtim v Jeruzalemskem chramu.Krestane byli obirani a mnozi nemeli penize na spatecni cestu nebo umirali hlady,poutniky bez penez zide vubec nikam nepustili a nejvice agresivne zabijeli arabsky zoldaci.Zvesti o tech to zlocinech se sirili po cele Evrope a mnozi blahocestni verici sami a temer beze zbrane sli do Palestiny osvobodit Hospodinuv hrob-rytiri se dostavili o trochu pozdeji.
01. 08. 2010 | 15:29

Viola napsal(a):

Já jsem na chvíli

asi ztratila vědomí, jak jsem o něm psala a svůj příspěvek jsem napsala pod článek o zvířecí duši. Je to možné?
01. 08. 2010 | 15:40

Daniel ben Chana napsal(a):

Tváříte se, že víte co vědí druzí, ale nevíte to.
Většina Židů se o Ježíše nějak moc nestará, právě tak jako o dalších několik lidí, které se vyhlásily/byli vylášeni za mesiáše. Ani z evangelií jaksi žádné božství člověka není patrné.(Evangelní popis zatčení, soudu a ukřižování je ještě k tomu falsifikací realií platných a běžných v Judei před r.40.).
Křesťané byli zpočátku do té míry konformní, že k jejich vyloučení mimo židovství došlo až po desítkách let, roku 91, kdy se v situaci po zničení Chrámu nově kodifikovalo židovství

Našlo se v přítomnosti i minulosti dost křesťanů, kteří si do Židů nakoncentrovali všechno zlo a všechny křivdy, nemusíme až ke Zlatoústému. Po "velvetu" se mi jevilo, že platí přímá úměra - čim více flexibility vůči šokyalismu a prospěchu z toho křesťan měl, tím větším byl antisemitou. Ne náhodou vyšly česky brzy po 90tém Protokoly sionských mudrců.
01. 08. 2010 | 15:41

skura napsal(a):

voroshilov:
Moc hezká pohádka, která ani v nejmenším nevysvětluje vraždění pravoslavných..
01. 08. 2010 | 15:42

skura napsal(a):

voroshilov:
"dlouho pred krizackymi vypravami,povazovali tu zemi za svoji"
To nápadně připomíná čínský argument pro napadnutí Tibetu nebo americké "hájení vlastních zájmů" zabíjením civilních obyvatel různých "zlobivých" zemí.
Vy byste zřejmě nejraději navléknul zbroj a vyrazil vpřed i dnes, že jo? ;-)
01. 08. 2010 | 15:49

voroshilov napsal(a):

Skura:
Ja nic nevim o vrazdeni ruskych nebo reckych pravoslavnych:-)
01. 08. 2010 | 15:49

voroshilov napsal(a):

Skura:
Co vam to pripomina je jedno,vsechno ma pricinu a nasledek,a ja rozhodne odmitam tvrzeni ze bylo nebylo zili v Palestine mirumolovni zidi a muslimy a najednou je z niceho nic prepadli odporni krestane:-)
01. 08. 2010 | 15:53

olga napsal(a):

Zajímalo by mě, zda si židé někdy kladou otázku, zda se na Ježíši nedopustili omylu. Možná byli jako zaslepeni. Něco jako když Bůh zatvrdil srdce faraonovo, a on nepustil jeho lid. Možná je to boží záměr. Nejdříve musí vejít všichni pohané, a nakonec pochopí i jeho vyvolený lid.
01. 08. 2010 | 16:08

n.o.s napsal(a):

voroshilov

přečtěte si Gibbona jak křestané z Evropy putovali do Jeruzaléma v době krátce před 1. křížovou výpravou, desítky tisíc fanatiků z Evropy na cestě do Jeruzaléma, jejich průvodci kozlové a husy - ovšem ozářené svatým duchem

"Of the first crusaders,
three hundred thousand had already perished, before a single
city was rescued from the infidels, before their graver and
more noble brethren had completed the preparations of their
enterprise."

ta čísla jsou problematická nicméně jako obraz úrovně té doby to postačuje
01. 08. 2010 | 16:15

skura napsal(a):

voroshilov:
"Ja nic nevim o vrazdeni ruskych nebo reckych pravoslavnych:-)"
Když v roce 1204 křižáci vyplenili Konstantinopoli, podařilo se jim to snad bez krveprolití?
01. 08. 2010 | 16:15

skura napsal(a):

voroshilov:
"odmitam tvrzeni ze bylo nebylo zili v Palestine mirumolovni zidi a muslimy a najednou je z niceho nic prepadli odporni krestane:-)"
Četl jste o tom vůbec něco? Zpočátku postačí alespoň Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wik...
01. 08. 2010 | 16:18

skura napsal(a):

voroshilov:
"odmitam tvrzeni ze bylo nebylo zili v Palestine mirumolovni zidi a muslimy a najednou je z niceho nic prepadli odporni krestane:-)"
To tady někdo tvrdil? Prosím doložit!
01. 08. 2010 | 16:20

voroshilov napsal(a):

n.o.s.
Ano,putovali a to je dukaz meho prispevku.
Skura:
Konstantinopol byl rusky nebo recky?
"Prosim dolozit"-Tady porad nekdo place nad krizackymi krutostmi ale krutosti muslimu nikdo nevsima!
01. 08. 2010 | 16:30

Light napsal(a):

***

to Galmudia:

Samozřejmě naprostý souhlas, ALE NA VYLEŠTĚNÉ PODLAZE ČLOVĚK TAKÉ MŮŽE SNÁZE UKLOUZNOUT, když si nedá DOBRÝ pozor, hm??? Proč se tedy nekonají výroční koncily v médiích prezentované veřejně jako oslavné festivaly duchovní kultury, kde se bude v míru diskutovat o věcech navzájem mezi věřícími křesťany, muslimy, židy, atheisty, budhisty, hinduisty, jinověrci, nerozlišujíc PODVOD KASTOVÁNÍ TVORSTVA rasami uvnitř vzájemných to náboženství. Ani vírami a jejich manipulacemi v nabízené synergii předchozích forem zmiňovaných nábožentví. DEJME SI TEDY ŠANCI VE SPOLEČNÉM GALAKTICKÉM VYZNÁNÍ, ŽE JSME SI VŠICHNI PŘÁTELY a spoluosadníky Země A SATANOVU ZÁŘ UDRŽÍME ZPĚT :-) Zvládneme to, budeme - li dostatečně lidští a bdělí.

to Viola:

Jsem ten kdo jsem a identita ve jméně není podstatná. Viola je hřejivý hudební nástroj a ozvěnou nese se jí proto poznání, že nejsem pešek BelzeBub ani Bláznivý Blb, neurazím li pána s monogramem BB a ve skromnosti dodávám, že jsem jen jeho opak, snad ve své celistvosti bytím, protože tyto osoby mohou existovat, ale má osoba pro Vaše uklidnění jí konkrétně vzato není. Přeji Vám hezký den.

a :-)s úsměvem uvažuji, co nebo kdo by tak asi mohli být ti BB, že by Bardotová nebo Brat Bit?:) kdo ví...

to skura:

Ba ne, to Tobě příteli zavázali oči šátkem lva, abys neviděl a nic srdcem necítil. Sundej si ho proto a poraď si už bez agrese, nejdeme přece lidi KŘÍSIT ZLATEM, ani oloupit všechny loupežníky. Jdeme si poradit s neřádem a proradnými, ať i peklo pozná září hořejšího světla. Které zachovává život. Které neničí, když povztane časem napříč dimenzemi, v okolním světě, být přítelem blízkým důvodu, všeho s mírou.
01. 08. 2010 | 16:34

Light napsal(a):

to Emissary:

"Že Ježíš Kristus jako historická postava existoval, je nejspíš fakt, dával jsem odkaz. Věřící křesťan o tom nebude pochybovat, ateista tomu nevěří."

NENÍ TO FAKT, JE TO jak se ukázalo FIKCE a HOŘEJŠÍMU JSEM DÁVAL JASNĚ NAJEVO, ŽE ŠLO O MANIPULACI 2 OSOB řekněme Avatarů (1. bytost narozena r. 12 př. n. l., 2. narozena r. 7 př. n. l., PŘIČEMŽ 3. BYLA DO VĚCI ZAPLETENA (jistý pan Arihabi, zneužitý ke krytí), skutečných J D12 a J D 9 *. ŽÁDNÝ ZE ZMIŇOVANÝCH 3 AVATARŮ STEJNĚ JAKO ŽÁDNÝ JINÝ AVATAR NA KŘÍŽI NIKDY FYZICKY NEZEMŘEL A BYLO S NIMI VŽDY S ÚCTOU ZACHÁZENO, ukřižování JK byla holografická projekce i za přispění vyšší technologie (UFO NÁVŠTĚVNÍCI Z HVĚZDOU:), za což se lidem K NEPOZNÁNÍ odvděčili. Současný ?? je nejen synergií D9 a D12 v 1 těle, ale i přítel D12 až D15 dimenzí a vklidu a míru udržujíc rozumný oheň rozpravy 1. srpnového dne, osvěžujíc naši zahradu.

*- jen pro upřesněnou: J D12 je myšleno tělo bájného Avatara jménem Sananda Jesheua Melchizedek, inkarnáta týmu sepětí hry Yanas kompetentního udržovat komunikační styky s 12. dimenzionální strukturou TVOŘENÍ YUNASAI naší 12-ti až 15-ti dimenzionální fraktálovité struktury, VŠEOBECNÉHO vnitřního Veca vesmíru (pro tuto chvíli pomíjím zmínku o vnějším vesmíru), a J D 9 je myšlena inkarnace Avatara jménem Jeshewua, jakoby v obrácené šetce 9. dimenze všehomíra, pomáhající bratrům Židů, ve sjednocování rozpolceného pozemského Hebrejského náboženství.

Jesheua byl tedy zachránce spasitel a byl zasvědcen ve velké pyramidě. Mezitím jakoby nepřímý obrazný bratr Jeshewua, začal být v oblibě na 2. místě, přičemž o Jesheuaovi se v Egyptě nevědělo a mohl se tedy položit základ prozatimní kompilaci 2 INKARNÁTŮ DO 1 KARMY Ježíše Krista, ZATÍMCO REALITA BYLA, JAK JSEM ZDE ZMÍNIL TROŠIČKU JINÁ.

Nevadí, lidmi se poučíme pomalu, ale přece a naučíme se Židům i sobě navzájem důvěřovat.

to santawizard:

"Bůh války je satan,ale bůh míru ježíš ho brzy zažene do pekla"

Bůh války a zabíjení je Bhall milý brachu a temní vesmírní elfí bohové jsou i jeho děti, ale "Santa" je jen převlek masky temným pánem SVĚTLÉHO PÁNA s tvrdou rukou zákona, bezmezně unikající hmotě SMRTELNOSTI BOŽÍCH ZÁKONŮ. Proto pomáhejme v sobě všichni rozumnou péčí také i jako bratři atheisté, Budhisté, Hinduisté, Křesťané a Muslimové i Židům královského národa, hledajíc i jinověrce, ať VZÁJEMNĚ ani jednoho druhým nezradíme, z našeho bohatství rozdáváme všemi a ani proti sobě přitom nepoštvem se navzájem, KDYŽ ANI SEBE TEBOU TÍMTO TVÝMI NEZRADÍME. Terorismus hmoty je u konce, peklo vnitřního vskříšení právě povstalo. Protože peklo je vždy tam, kdy my s ním a přiznáním uzdravujeme nemrtvé. Proto ruce pryč od temného, kdy pánem nenazýváš už ani Ježíše a buď již sám sobě spravedlivým prorokem. Učme se poznat skutečného ČLOVĚKA, zvJEstováním ŽÍt ŠElmou ducha a začněme nejen na Vánoce důvěřovat přátelům.

Věřme více své lásce rozumnou měrou duchovního poznání a uvidíme, zda - li bude lépe na světě...
01. 08. 2010 | 16:35

skura napsal(a):

voroshilov:
"Konstantinopol byl rusky nebo recky?"
Aha! Tak to jsem netušil jak hlubokou neznalostí disponujete. Studijní materiál např. zde http://cs.wikipedia.org/wik...
01. 08. 2010 | 16:49

skura napsal(a):

Light:
Lysohlávky? Nebo v čem to jedete? Ale jízda to je!!
01. 08. 2010 | 16:52

Emissary napsal(a):

Light,

díky za Vaše světlo, jež mě osvítilo. :)

Amen.
01. 08. 2010 | 16:53

Daniel ben Chana napsal(a):

Olga

- v evangeliích popsaný soudní proces a ukřižování byly shledány opakovaně nesmyslnými včetně flagrantního nedodržení tehdejších židovských zákonů - ať jde o obžalobu, soud či trest. Žádná vražda ani vraždící omyl.
Pokud se týče toho jestli je B-h nebo trojjediný Bůh, je to věc svobody každého, v co věčí.Nechci se nikoho dotýkat - ale co ví žižala o počítači, do kterého vlezla?
01. 08. 2010 | 17:28

greenish tentacle napsal(a):

Kolega Light to opravdu důkladně osvětlil. Ale urazil tím možná matičku Mokoš (nebo Gaiu či jak se ta holka různě jmenuje). Takže zase nic, bude z toho jeho kázání jenom další náboženská válka. A přitom to fakt myslel dobře.
01. 08. 2010 | 17:43

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Zdravím bratře Václave a přidám jen několik poznámek.
Nesrovnávejme náboženství jako systém, neboť nemůžeme postihnout podstatu rozdílu.
Srovnejme si zakladatele.
Judaismus: požehnání Hospodinovo je sledováno k Jákobovi a Josefovi, potom se ztrácí a objevuje se až Mojžíš, jako zakladatel náboženství a státu, přináší desatero. Ovšem na jeho rukou lpí krev a nesmí vstoupit do Země zaslíbené. Pokračuje Josue, válečník, na jeho rukou lpí potoky krve, nedokáže vyhladit obyvatelstvo Kanaanu, umírá jako zahořklý a zapomenutý člověk.
Islám: Mohamed má jeden cíl, vybudovat stát a jeho náboženství je prostředkem a násilí metodou. Na jeho rukou je spousta krve.
Kristus: jeho evangelium není zaměřeno na vytvoření ideologie, státu náboženské struktury. Na jeho rukou nelpí krev a NIKDY k násilí ve jménu Boha nevzýval. Láska, soucit a odpuštění. Nenechal se vmanipulovat do židovského politikaření a proto byl nenáviděn, propustili Barabáše. Zakladatel křesťanství, sv. apoštol Pavel, se z judaistického fanatika a násilníka stal pokojným šiřitelem evangelia, zaplatil životem. Žádný z apoštolů nemá na svých rukou krev (uťaté ucho nepočítám, bylo Kristem zahojeno bez následků).
Býti křesťanem neznamenalo žádné společenské zvýhodnění, ba naopak, ztráta majetku a života byla častým postihem.
Problém nastal až ve chvíli, kdy se stalo křesťanství státním náboženstvím, tady už je analogií s Islámem a Judaismem dost.
Kristus má daleko k Mojžíšovi a Mohamedovi, blízko k zenovým mistrům.
Ale jsem jen prostý venkovan, pro kterého je vzkříšení reálnější než reálný socialismu a kapitalismus dohromady.

S pozdravem, bratr Jemnický
01. 08. 2010 | 17:46

skura napsal(a):

Jemnický:
Dobře a výstižně napsáno. Klobouk dolů!
... a díky.
01. 08. 2010 | 18:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

Bratre Jemnicky, taktez zdravim a s radosti oznamuji, ze se vsim, co rikate, zcela souhlasim (nicmene Pepa Repa me stejne usvedcil z muslimstvi, nadto bolsevickeho ;-)).

..
01. 08. 2010 | 18:29

Gábor Laco napsal(a):

Pane Hořejší,

z Vašeho blogu jako by vyplývalo, že neexistuje např. žádný Budhismus(cca 2500 let starý) a že asi tak před třemi tisíci lety nebylo žádné náboženství z nějž by mohli Vámi zmiňovaná náboženství čerpat. To jest opisovat.

Skutečnost je ale taková, že všeci tři opisovali a především znásilňovali prastaré texty v zájmu patriarchátu(monoteismus je pouhý výsledek bezmezné touhy po moci tehdejších pisatelů a jejich následníků-prostě jim to pasovalo do krámu).

Málo pravdy spousta polopravdy a lži od začátku až do dnešních dnů. Miliardy tomu věří. Nebo mají prostě jen strach - co kdyby tomu tak opravdu bylo?

Myslím si, že všechna tři panem Hořejším jmenovaná náboženství skončí v okamžiku, kdy přestanou být dětí strašena "čertem...".
Potom to nebudou mít ani diktatury lehké.(nejen ty muslimské)
01. 08. 2010 | 18:37

pán v sušárně vlasů napsal(a):

Jemnický
Ježíše Islám uznává jako svého proroka ,Islám nemá žádnou Církev jako organizovanou státní násilnickou moc.
Žid se považuje za vyvoleného .
Ježíš mu tuto vůli k moci narušuje ,křestanství nikoli. Křestan se stává plnohodnotným otrokem žida.
01. 08. 2010 | 18:45

Gábor Laco napsal(a):

Vážený prostý venkovane, pane Jemnický,
Opusťte někdy Váš venkov a zajeďte si do věčného Říma a v tamním koloseu se optejte na ony Křesťany kteří byli předhazováni lvům! Bude Vám tam řečeno, že se jednalo o vrahy, zloděje a jiné vyvrhely, kteří neměli strach před smrtí, ale z toho co bude potom. Proto se jim hodilo náboženství jako křesťanství, kde již jejich hříchy vzal někdo jiný na sebe. Ve většině jiných případů, v antice trpících tzv. Křesťanů, to bylo obdobné. Snad žádný z nich netrpěl pro svou víru. To antika neznala. Utrpení za víru a nevíru zavedli teprve Křesťané.
Křesťanství je takový prototyp komunismu. Z počátku je pro tu nejnižší vrstvu a později trestá očistcem všechny co "nevěří".
Mimochodem peklo, tak jak je známe dnes je křesťanský výmysl. Vřelé díky.
01. 08. 2010 | 18:53

pán v sušárně vlasů napsal(a):

Gábor Laco
Všechny tzv muslimské diktatury byly dosazeny Západem ,taktéž tzv.extrémisti mají výcvik ,zbraně a hlavně ideologii ze Západu.

http://www.csfd.cz/film/185...
01. 08. 2010 | 18:55

xxxx napsal(a):

Jaky je nazor autora na filosofickou souvislost mezi abrahamovskimi nabozenstvimi a sikhy?
01. 08. 2010 | 18:57

vilcek napsal(a):

Pro autora:
verici islamu pokladaji koran za slovo,
seslane Bohem/a pouze v arabstine/ a vsechny snahy jej vykladat alegoricky pokladaji za herezi.
01. 08. 2010 | 19:04

Pepa Řepa napsal(a):

To Jemnický
každý z vámi tří jmenovaných měl-podle mne- přinést poselství. Nikdy by mne nenapadlo označit Mohammeda za podvodníka (jak mnozí činí).

Jeden přinesl poselství Zidům, druhý oslovil radostnou zvěstí pozdější křesťany a třetí Muhammad přinesl poselství synům Izmaele, zformoval (on i první chalífové) systém, který je naprosto odlišný od systému křesťanského i židovského
.
Problém je, že já nechci svůj život podle Izmaele prožít.Mám rád osobní svobodu, možnost volby.

Stačí přečíst Súru Ženy a zjistíte, že přístup Quránu k JK a jeho atributům je naprosto odlišný od postoje, prezentovaného tady bratrem Vácslavem.
Smysl článku-posuzovaný z hlediska ostatních traktátů bratra Vácslava- je zřejmý:

Hle pejzatec nemá křesťana rád a hle bradatec, má ke Kristu úctu.
Proto přivítejme bradatce, našeho sadika.

Žijema ale v Čechách.
To znamená, že většina na křestanství kašle, na což mají ostatně právo, ať si každý zvolí co chce.Bratr Vácslav se redy přizpůsobil.

A tak je bratr Vácslav chvíli křesťan a chvíli vlastně tak trochu ateista či agnostik, když je třeba, je unitářem.
Neřekl bych, že je katolíkem na baterky (jak tvrdí on), je křesťanem solárním.

Takový solární krtkoplaš, kterého mám na zahradě.

Všmněte si, jakým darem je pro něj n.o.s., toho si přímo hýčká. Jakmile zasvítí sluníčko na n.o.s. bratr Vácslav se na chvíli stane křes´tanem a zabzučí, jakmile se ozve křesťan, krtkoplaš oněmí nebo sdělí, že není dobré brát věci doslova.

Kdosi tady poznamenal, že je víra věcí intimní.
Dlouho mně trvalo, než jsem na teologické traktáty akademického pantáty zareagoval.
Mám výtvarné, ne teologické vzdělání a chybí mně zřejmě drzost (řekněme aserivita, aby byl-PC editor spokojen) stát se tady samozvanou autoritou přes víru.

Je totiž něco jiného, když sem kdosi napíše cosi v diskusi a když to vylepí jako blog. Teologické studium je jedno z nejtěžších. Řečtina, hebrejština, aramejština........

Ozývat jsem se začal, až když se tragi-komická dvojice "Bratr Vácslav a jeho n.o.s." pasovala na teologické autority.

Nic nového, už JW hovořil o těch dvou maskách. Jeden komedie, druhý tragedie.

Který je který? To si netroufám hodnotit, zřejmě si škrabošky přehazují, ale tu tragickou má častěji n.o.s.
Někdy mám o něj obavy a to myslím naprosto vážně, bez ironie a škodolibosti, protože to, co se stalo jistému Fridrichovi mu skutečně nepřeju.
01. 08. 2010 | 19:23

Tencokida Hnuj napsal(a):

Všechna náboženství neznám. (Je jich totiž několik miliard, o těch co již upadly ve věčné zapomenutí ani nemluvě ). Co se pak týče sepsaných náboženství, tak jsou pro mě především etickými systémy. Teismus (víra v B´ha(y), jejich existenci a působení) je pak pro mě jakýsi guláš tradic, obřadů, zvyků - snad kulturní konformismus ?!?, kterým si vysvětlujeme a pojmenováváme nepochopené, neuchopené a nepochopitelné, neuchopitelné v perspektivě minulosti, současnosti i budoucnosti.
Měl by být každopádně historicky dynamický, jinak znehodnocuje a brzdí i své etické poselství, o věrohodnosti ani nemluvě.

Náboženství je jedním s důležitých zdrojů universalistických hodnot. Ale není (respektive nemělo by být) nikdy víc než ŽIVOT sám. To se pak redukuje na pouhou ideologii a popírá samo sebe, když není především hlásnou troubou života.

Já osobně raději pochybuji, než věřím.
Ale jsou ....., kterým věřím.
Jednou z nich je i B´h.
Ale je to MŮJ B´h.
Mění se v čase, tak jako já. Liší se ale ode mě v jednom podstatném.
Je věčný.

A pokud ne, tak co. Však on si určitě poradí i s tímhle. V tomhle mu docela věřím.
01. 08. 2010 | 19:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"Někdy mám o něj obavy a to myslím naprosto vážně, bez ironie a škodolibosti, protože to, co se stalo jistému Fridrichovi mu skutečně nepřeju."

Diky, pravy to krestansky postoj lasky k bliznimu, byt je to jen ubohy drzy tragikomicky krtkoplas!

Taktez ja vam preji vseho dobreho, vcetne uspesneho ekologickeho zahaneni krtku.

Hlavne si nedejte vzit sve presvedceni, ze pro zachovani dusevniho zdravi a vyhnuti se Friedrichovu osudu je nutno verit vsemu doslovne, nekomplikovat si zivot nejakym prehnanym premyslenim.

..
01. 08. 2010 | 19:36

Pepa Řepa napsal(a):

To Hořejší
napsal jsem, že už Vám chybí pouze odříkat basmalu, abyste se stal českým Rogerem Garaudym.
S jedním r, a´t má hnidopich an radost.
Ismaela ne Ismaele dtto.
01. 08. 2010 | 19:37

Pepa Řepa napsal(a):

Špatně čtete, bratře Vácslave.

O vás obavu nemám, o n.o.s a ano.
Příliš ho to pohltilo.
01. 08. 2010 | 19:40

Jan Žura napsal(a):

Ať si každý věří čemu chce, ale ať k tomu nenutí druhé. Právě toto vynucování víry nadělalo v dějinách lidstva strašné zlo, genocidu celých národů. Pomodlíme se jeden otčenášek a je všechno odpuštěno, protože jsme věřící. Křesťanství má perfektně propracovaný systém duševní terapie. To by se mělo převzít. Na sebeironii v islámském náboženství si musíme ještě několik set let počkat, do té doby pro urážky víry (islámu) a podle jeho zákonů bude trpět ještě mnoho lidí. Podle našeho chápání světa pro nic za nic.
01. 08. 2010 | 20:01

Pepa Řepa napsal(a):

To hnojař
Co s Váma?
Solitárního věřícího byste bral? Kdo není?
Na ozdíl od solárního to má jako Michal David
https://www.youtube.com/watc...
01. 08. 2010 | 20:03

JaS napsal(a):

Otázka zadaná v článku je závažná, ale do celku ještě chybí postoj ateistů - nemyslím komunistů, kteří se za ateisty vydávají, ale skutečných ateistů, tedy lidí, kteří zastávají vlastní morální hodnoty, ale nikoliv na podkladě pohádek a vnucených pravidel, nýbrž na podkladě vlastního rozumu. Jejich závěry ohledně morálka i postoje k životu jsou často velmi blízké náboženským předpisům i když k tomu nepotřebují nadřazené božstvo, které je stejně výtvorem lidského myšlení a žádného způsobu "komunikace" s Bohem.
01. 08. 2010 | 20:05

olga napsal(a):

Daniel ben Chana
Jenže jako ty žížaly v počítači jsme asi všichni.
01. 08. 2010 | 20:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pepa Řepa
Prosil bych, abyste mě nespojoval S Janečkem a Davidem. Tedy s tím Davidem , co si ho vymysleli gojimi, kterých jediné náboženství je se v pátek zpráskat někde na diskošce pod obraz B´ží !

Když Davida, tak prosím tedy :
https://www.youtube.com/watc...

Mějte prosím ohledy na mou pyrolytickou záklopku !

https://www.youtube.com/watc...
01. 08. 2010 | 20:23

Pepa Řepa napsal(a):

To Hnojař
já věděl, že budete prskat
Co tenhle David?
https://www.youtube.com/watc...
01. 08. 2010 | 20:51

Pepa Řepa napsal(a):

http://www.elpron.cz/krtkop...
Aneb: Konec křesťanů v Čechách
01. 08. 2010 | 20:58

santawizard napsal(a):

ježíš je král židů,který zemřel pro naše hříchy proti bohu a šel do nebe jako nesmrtelný beran ,ale satan je král cigánů ,který zemřel pro naše hříchy proti dáblu a šek do pekla jako vševědoucí kozel.Bůh vidí co cítíš a dábel slyší co myslíš jako zkrytá kamera a odposlouchávací zařízení.Jedině bůh umí konat zázraky a dábel umí páchat kouzla.Vyznej svoji víru a hříchy jako slovo na jazyce a jazyk za zubama.Jaký je tvůj hlas a vzhled,takový je tvůj zrak a sluch.
01. 08. 2010 | 21:02

Pepa Řepa napsal(a):

To Hnojař
Zase jsem něco prošvihnul.
Chtěl jsemm se zúčastnit castingu na Ignacia.
Už je ten film někde k mání?

Vyšla Kosinského kniha Being there -Byl jsem při tom. Film je lepší. Akorát Jirák vtipně přeložil zahradníka Chance,
Říká mu Příhoda.
01. 08. 2010 | 21:09

Daňový poplatník napsal(a):

To Hořejší a Pepa Řepa:
Tak jako žádný solární krtkoplaš nezaplaší krtka, tak žádné rozumné argumenty nezabrání PT Hořejšímu v rozsévání ekumenické něhy a lásky mezi monotestickými věřícími, a láskyplnému kárání nevěřících psů, zase překlep, pomýlených ateistů.
Co ale budeme dělat se zbytkem vyznavačů polyteistických náboženství, toť otázka.
01. 08. 2010 | 21:20

Pepa Řepa napsal(a):

Polyteistům stačí nirvána.
https://www.youtube.com/watc...

Weizmann follow -šeptá reCaptcha
Ty Židi po něm ale jdou.
01. 08. 2010 | 21:31

Daňový poplatník napsal(a):

To PŘ
Nirvánu nemusím, ale když už jsem byl na You Tube, tak jsem si dal před spaním tři zpívánky od mých oblíbených Guess Who.
01. 08. 2010 | 21:53

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, nirvána ??? Orvana byla, je a bude vždy neskonale lepčejší..
Veselé krizování bude líp...
http://kaifolog.ru/uploads/...
01. 08. 2010 | 22:50

Light napsal(a):

to skura:

"Nebo v čem to jedete? Ale jízda to je!!"

Jedu v těle a říkám si jeho řidič:) Chápu, že houbičky jste nejspíš asi vyzkoušel a rád tímto způsobem i žertujete, osobně však nedávám přednost experimentování s halucinogenními látkami, ale spíše duchovním úvahám a vhledům, které dokáží v lecčem tiše napovědět, o podstatě osídlení tohoto světa.

to Emissary:

mne neděkujte:), s oblibou se říká, pokud uzříte mne, spatříte pouze mého otce. Dodávám od nynějška i mou matku a logicky z toho vyplýváme jako rybičky my všichni, o něž se rodiče VODNÁŘŮ společně s námi V JEDNOTNÉM DUCHU umně starají i o Tebe a prostřednictvím tvoření ROZSVĚDCUJÍ NÁM VŠEM

to greenish tentacle:

drahý temný brachu, ze tvého tónu soudím, že se mne bojíš, jako čert kříže, není tak? Nebo jsi svatý a pálí Tě snad klíče žalářníkova pekla? Uspávej v sobě hněv temného a uzříš, že neurazil jsem, když pouze napomáhám k lidem. Jsi zde dobře a neboj se, PROMIŇ, JE TO SLOŽITÉ, MNOHDY NEJDE LÉPE, JSEM JEN ČLOVĚK a to jen mé světlo Ti přináší nedůvěru, když si myslíš, že jsem plánovačem zmaru. Kázání MAJÍ BÝT KVALITNÍ A UHODNULI JSME, ale i KACÍŘI ULEHNULI V KNĚŽÍCH, PROTO I TĚM PŘICHÁZÍM NYNÍ ROZSVĚDCOVAT.

Slečnu Gaiu jsem rozhodně neurazil, je to má sestra VYŠŠÍ DIMENZE a VEDEME SPOLU DOBRÉ VZTAHY, ŽÁDNÉ VÁLKY. Komunikujeme a centra 9.-10. dimenze jsou pod společnou ochranou. To jen karma našich rodičů učinila strachem roztřeseného každým, kdo po odkrytí zrnka písku soudí, že poznal celou poušť a je to hotové horké peklo k zalknutí a spas se kdo můžeš. Chce to jen do torny zásobárnu živé vody, tak nebuďme už bláhoví. NEVYTVÁŘEJME SVĚT HORŠÍ NEŽ JE A NEBOJME SE UŽ ODKYTÍ, KTERÉ OBJASNÍ JIŽ DÁVNO PŘEDPOKLÁDANÉ, AVŠAK NEDOKÁZANÉ A TO, ZDA JSME NEBO NEJSME VE VESMÍRU SAMI.

to pán v sušárně vlasů:

"Žid se považuje za vyvoleného"

Nediskriminujeme se v rámci lidské rasy mezi sebou VĚDOMĚ, pokládáme - li se za vyvolené, jen proto, že jsme se skřížili se zakázanou entitou v době karantény a bylo nám toto vědomé vyznávání své vyvolenosti jaksi uměle podstrkáváno elitou, v rámci dobrých vesmírných kontaktů???

Pokud jsou Židé skutečně tak vyvolení, neměli by druhým "nevyvoleným" více pomáhat KE VZESTUPU na vyšší úroveň, jako jejich andělé???

A není v náznacích tvrzení, že jsme rasa vyvolená, i zárodek podhoubí nenávisti a skrytého nacismu a okultního satanismu? Je pak morálně oprávněné, používat toto označení "vyvolený", nechovám - li se jako STARŠÍ ROZUMNĚJŠÍ DOBRÝ HODNÝ BRATR, který chrání mladšího druha pod křídly své ryzí ochrany, jako zavádějící FALEŠNÉ a nečestně prezentující člověčí rasu lidí, jíž jsme všichni živou součástí???

Toto jsou jen některé z otázek, které si můžeme položit v reakci na POJEM "VYVOLENÝ". Proto jsou si Židé i jejich pomyslný Ježíš rovni ve své vyvolenosti, ať se nám to líbí nebo ne. Naštěstí nový dobrý člověk a ne ledajaký, ne Lucifer a né Ježíš, ale člověk jako MY VŠICHNI, chce přispět k usmíření Židů se zbytkem světa, aniž by to narušilo zisky Židům, pouze komunikace se zlepší a objasní se některá obecná přírodní pravidla zásad zacházení s energií ducha a hmoty.

Předchozí 2 Ježíšové vnesli do dějin značné rozpory. Ukázalo se, že tato strategie vedla v důsledku manipulace náboženskou kulturou k válkám a MÁME NYNÍ TU JEDINEČNOU MOC LIDÍ, ZMĚNIT VLASTNÍ ŽIVOTY MNOHEM VÍCE K LEPŠÍMU, ukážeme - li si PŮVOD CELÉ této MYSTIFIKACE.

Tou není vyvraždění židů či světový kolaps, ale apokalypsa vlastním hříchům nevěřícnosti, protože energie mysli našeho těla, má mnohem větší možnosti, než jen žít a umřít za nějakých XY let. Proto byla původem celé mystifikace věku ryb EVOLUČNÍ SPIRÁLA, která nás díky probuzení nyní zformuje do kulturního prostoru nové doby. Točí se v centrální spirále okolo roku 2 012 a pomalu se začínáme učit, jak si vykládat SMYSL NÁBOŽENSKÝCH TEXTŮ. A co to pro nás znamená, to se postupem času a v závislosti na našem duchovním vývoji, začneme sami dále dozvídat.
01. 08. 2010 | 23:00

Light napsal(a):

to Tencokida Hnuj:

Pane potěšil jste mne. To o čem mluvíte jsou energie. Jsou šířeny přes neviditelná centra čaker a navazují kontakty s vyšším vědomím tvoření v 4 a více rozměrném prostoru, max 12 pro náš zdejší okolní řád. Nad ním jsou energie v 13-ti až 15-ti dimenzionálním uspořádání vesmíru a tyto 3 horní komnaty vnitřního diamantu prostoru tvoření, jsou nám lidem zatím jaksi zapovězeny, JSME NA NĚ SKRÁTKA A DOBŘE JEŠTĚ MOC MÁLO VYVINUTÍ, asi jakoby si chtěl mravenec zahrát v casinu Pocker:) Takže to, co je nad námi a nepoznané, okamžitě pokládáme za jakési a) pro atheisty záhady a tajemno, b) pro věřící za dílo B´h, zázrak či něco či někoho podobného.

Duchovním vývojem se však naučíme rozlišovat, co jsou to přírodní energie, co jsou to umělé energie a co jsou to komunikační prvky přátel z vesmíru, kteří se o symbiózu životních forem zdejšího světa starají. Ze kterých dimenzí pocházejí a i když jsou na první pohled vpodstatě víceméně neviditelné, jak je můžeme chápat jak se říká 6. smyslem a jak s jejich interpretací co nejlépe naložit, abychom neprohloupili.

SNAŽME SE proto jen VÍC OTEVŘÍT SAMI SOBĚ a poznávejme druhé i náš vesmír. PŘITOM NEJDĚME PROTI PROUDU a časem se určitě dostaví vnitřní vysvětlení, PROČ JISTÉ VĚCI DOSUD JAKSI NEDÁVALY SMYSL.

to Jemnický:

"Kristus: jeho evangelium není zaměřeno na vytvoření ideologie, státu náboženské struktury. Na jeho rukou nelpí krev a NIKDY k násilí ve jménu Boha nevzýval. Láska, soucit a odpuštění. Nenechal se vmanipulovat do židovského politikaření a proto byl nenáviděn, propustili Barabáše."

Bráško, kdybych se náhodou ocitnul v situaci, kdybych se jako blbec podobal tomu Kristu, s mými DEBILNÍMI POKUSY O NÁPRAVU PLANETY PROMLOUVÁNÍM DO DUŠE VESMÍREM OTEVŘENÝCH OČÍ, tak mně prosím uvědom, že lidem mám dát nejdříve alternativu místo válek jako dudlík a pak jím teprve začít šířit zvěsti o lásce nabízené z vesmíru, která je nám nakloněna, ačkoli my nic netušíc, stále jen po očku pokukujeme po vesmírném kyji:-)

A k Vašim postřehům drahý sympatizante zen budhismu či racionálního vřelého procítění přírodního proudu učení. Nejlépe jest člověk zrozen z panny atheismu a svým názorem klanící se k víře, která objastí TVOŘENÍ ENERGIE BEZ POUŽITÝCH NÁBOŽENSTVÍ. Takový princip hledejme v nás a učme se vhledem otevřeného srdce přátelství POZNÁVÁNÍ VLASTNÍCH CIVILIZACÍ, kterými spatříme nejen náš vesmír, ale i jeho smysl.

to Kolemjdoucí (J.Š.)

"V.Hořejší napsal: Jeden můj přítel mi před časem vyprávěl, že si jejich farní společenství pozvalo na diskusi rabína Sidona. Na otázku, co si myslí o Ježíši Kristu, odpověděl „No, to snad ani raději nechtějte slyšet...“.

Potom dost dobře nechápu, proč se pan Sidon rozhořčuje nad některými názory křesťanů na židy, když se sám ty své ohledně křesťanství neodváží před svědky ani vyslovit. Jak je možné nezaujatě srovnávat, když jedna strana nehraje fér hru?"

Víte bonmot: „No, to snad ani raději nechtějte slyšet...“ nepochází možná ani tak od pana Sidona, ale od některého z diskutérů zde z blogu (téměř to samé jsem totiž zhlédnul již na jiném místě), takže je docela možné, že profesor Hořejší vtipně větičku vytrhnul z kontextu a šoupnul ji sem, protože se mu mohla hodit. A Vy jste si myslel, jaká je to věda a koukněte TAKHLE SE DĚLAJÍ ČLÁNKY ! Profesoru Hořejšímu se omlouvám, pokud vkládá podobně větičky na více místech i ústy jiných, čímž mne zmátl a tiše se modlím, aby to skutečně řekl pan Sidon:)

Nebo se prostě jen řediteli omylem přepsala tužka a o tom Ježíšovi jistě nemluvil ve zlém, to on by si nikdy nedovolil. Jen zde na blogu využil obvyklého prvku manipulujíce VE PROSPĚCH znevěrohodnění mýtické postavy cizí NEVĚDOMOSTÍ, kterou si přivzal hbitě za svou a JE to tedy OPRAVDU VIDĚT, jestli se pletu, posuďte Vy sám a opravte mne.

to Václav Hořejší:

Mistře vědátore, měl jsem pro Vás připraven extra krtkoplazí odstavec vesmírného nášupu, ale zželelo se mi Vás a i když Vás nechci podrbat za ouškem ani Vám hodit bonbónek, projevuji pouze solidaritu s Vaší stranou pokroku, i když jsem na ní krátký a mnohdy jí přiznám se vůbec nerozumím. Nicméně jste pro mne živoucím důkazem, že i když jste pro mne víc skrytým satanistou než křesťanem, přesto Vás nechci na kříž nabodnout a nezapomínaje na náš společný vesmírný původ Vám pouze vánkem věků nabízím rozbřesk veřejného osvícení. Držím Vám taktéž palce, ať se z krtkoplaze nestane krysa, ale veverka, co o kouzelné oříšky odměny nebude mít nouzi.
01. 08. 2010 | 23:01

češka napsal(a):

Pane Horejší, zapomněl jste na to hlavní,
první Zidé, Krestané i Muslimové byli Semité.
Potom se kazdé z těchto nábozenství začalo šírit i mezi jinými etniky, CHazary, Evropany a Araby.
Základem ale byli vzdy SEMITE, takze výraz ANTISEMITISMUS je neláska ke VSEM SEMITUM.
01. 08. 2010 | 23:02

Viola napsal(a):

Pane Lighte

náramně mi připomínáte Bezvýznamného Bambulku - to je nick, který se tu párktát objevil a byl mi milý a psal skoro stejně. :-)
01. 08. 2010 | 23:18

skura napsal(a):

Light:
Aspoň už tvoříte souvislé věty. To se mi ulevilo..
01. 08. 2010 | 23:21

Ivan Sommer napsal(a):

VH smysl ve smyslu ?

Jak dovodíte, že svět směřuje k lepšímu ? Co je vůbec to "lepší" ?
01. 08. 2010 | 23:23

Baba napsal(a):

To je docela výstižné.
01. 08. 2010 | 23:51

Pípa napsal(a):

Pane Hořejší,
díky za článek. Jeho výsledkem je zjištění, že všichni, jak ukazuje diskuse, mají ve svých hlavičkách pěkný zmatek, když jde o náboženství. Asi to tak má být. Člověk si myslí, že je gigant a je hov.o.
02. 08. 2010 | 00:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pípa:
Není dobré posuzovat ostatní podle sebe.
02. 08. 2010 | 01:20

mil napsal(a):

Důrazně se ohrazuji proti tomu, jak hodnotíte islám. Ten nemá s křesťanstvím a s Bohem bible nic společného. Cítím z toho vašeho článku ho tak trochu usmířit, že to zase není tak zlé, že se může vyvíjet. On se vyvíjet nebude. Je to naprosto zlé učení, které nemá s Bohem Bible, Abrahamovým, Izákovým a Ježíšovým nic společného. Jak řekl Ježíš, po ovoci poznáte je. Jaké má islám ovoce? Násilí, na ženách, terorismus, nesnášenlivost, nesmířlivost. Jak si dovolujete uvádět starozákonní tresty na roveň násilí páchaného islámem? Vy hádám nejste věřící. To byste psal jinak. Jak říká Bible: Přichází-li k vám někdo a nepřináší to evangelium, které jsme vám kázali, nepřijímejte ho, ani ho nezdravte, kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích. Taky je napsáno: Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě.
Nesouhlasím s islámem, nemají tady co dělat, tato země má křesťanské kořeny a pokud se nechtějí přizpůsobit, ať jdou, odkud přišli. Podívejte se, jaká je jejich populace ve Velké Británii, a jinde v Evropě. Já jako křesťanka nemám v úmyslu bát se cestovat v autobuse se psem, jak už je to ve Velké Británii, protože tam si moc muslimové vyskakují. Z Evropy se stává Eurabia a Absurdistán. Kdo opustí svou víru, svoje kořeny, ztratí sám sebe. Evropa opustila křesťanství a podle toho to tak vypadá. Potraty, euthanasie, úpadek hodnot, "humanismus, multikulturalismus" a jde to celé do háje.
02. 08. 2010 | 06:16

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"O vás obavu nemám, o n.o.s a ano."

No, me to bylo hned divne, ze by vase krestanska laska dosahla i na solarni krtkoplase...

Asi byste mel pozadat pana Stejskala o zavedeni duleziteho kvalifikacniho predpokladu pro bloggery - znalost aramejstiny.
**************************

Light:

Takhle strucne je to malo srozumitelne, mel byst to trochu rozvest!

..
02. 08. 2010 | 07:32

Petr napsal(a):

Pokud chápete Křesťanství alegoricky, jaký důvod máte k tomu nechápat Vaše spasení, vzkříšení a věčný život v Boží blízkosti také jako alegorii?

Co se týká Židů, kteří odmítli Krista, u těch si nedovolím spekulovat jak to bude s jejich spasením.Bůh si je vyvolil a dal jim zvláštní úkol v dějinách spásy.

My pohané, ale máme jasně dané jak dojít spásy. Žádný synkretismus zde nemá místo.
To se týká i muslimů.Kdo nazývá Božího Syna pouhým prorokem a ubírá mu atribut Božství a cestu spásy, kterou nám připravil svou obětí na kříži. Odmítli Boha, který přišel v těle a zaplatil za naše hříchy a tím odmítli i nabízené spasení...

Skutky apoštolské 4:11  Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
12  V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."
02. 08. 2010 | 07:42

Petr napsal(a):

Ono to vypadá, že stačí v "něco" nebo "někoho" věřit a to stačí. Ale dle Bible mluví jinak:

Jakubův 2:19  Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.
02. 08. 2010 | 08:12

Pípa napsal(a):

Zbyněk Matyáš
To byste se divil, já v tom mám celkem jasno. Věřím a tou omáčkou se příliš nezabývám. Ta je pro hloupé. Ale i z té omáčky se dá lecos vybrat. Důležité je si uchovat selský rozum.
02. 08. 2010 | 08:58

skura napsal(a):

mil:
"Jaké má islám ovoce? ...nesnášenlivost, nesmířlivost." "Nesouhlasím s islámem, nemají tady co dělat, tato země má křesťanské kořeny a pokud se nechtějí přizpůsobit, ať jdou, odkud přišli."
Z Vás ta tolerance a smířlivost přímo vyzařuje..
02. 08. 2010 | 09:08

skura napsal(a):

Pípa:
Chytří jsou hloupí a hloupí jsou chytří, že jo? Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské."
02. 08. 2010 | 09:18

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Necital som reakcie ceskej pospolitosti (reakcie su viac menej a priorne dane☺), takze neviem, ci na to niekto reagoval, ale niektore veci ste si snad mohol trochu viac prestudovat pred pisanim textu porovnavajuceho tri velke nabozenstva. Napr. "(Tóra; soubor knih, kterému křesťané říkají „Starý Zákon“)". Naozaj, pan profesor, krestania hovoria TORE Stary zakon? Ja som doteraz myslel, ze stary zakon obsahuje cosi (podstatne - myslienkovo a v suvislosti s Kristom) viac. No ale, dam sa poucit a zlepsim si svoju krestansku vychovu.
Podobnych veci by sa v texte naslo viac, ale na diskusiu na tomto serveri je to take "moc dobre", ze si zasluhuje Rumcajzov cukricek. (Ja by som bol v pokuseni ponuknut rovno Manku)☺.
02. 08. 2010 | 09:23

Petr napsal(a):

skura napsal(a):
Pípa:
Chytří jsou hloupí a hloupí jsou chytří, že jo? Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské."

Blahoslavení chudí duchem (nebo: v duchu) (v.3).
*********************************
Promiňte, ale to jste nepochopil o čem ta blahoslavenství jsou.

Postoj, kdy je člověk schopen otevřeně hovořit o svém krachu, o svých bolestech a ztrátách, kdy si uvědomuje, že svět není takový, jaký by měl být, se ve světě nevyplácí.

Když se o někom řekne, že je chudý, máme tendenci si představit někoho, kdo neoplývá světskými statky. Ale chudoba je otázkou srovnání. Asi si budeme připadat chudí v porovnání s člověkem, který má velký dům a drahé auto, ale ve srovnání se Súdáncem umírajícím hlady jsme boháči.

Ježíš nás vyzývá k tomu, aby měřítkem našeho života byl Jeho život. Toho nedosáhneme porovnáváním svého života se životy ostatních křesťanů, kdybychom si mohli říct, no jistě, já znám Bibli mnohem lépe než tamten a chodím častěji na shromáždění než tamta. Taková porovnávání jsou nesmyslná. Ovšem pokud změříme svůj život životem Pána Ježíše, to je jiná! Pán Ježíš Kristus žil takovým způsobem, aby se zalíbil svému Otci, a správné byly nejenom všechny Jeho činy, ale také vnitřní pohnutky. Žil v dokonalém obecenství se svým Otcem a s Duchem svatým.

V porovnání s Jeho životem je ten náš opravdu chudý. Když se podíváme na Krista, vidíme, jací jsme žebráci. Co se týče duchovnosti, jsme skutečně chudí duchem.

Tuto pravdu nemůžeme nijak obejít ve chvíli, kdy přijmeme Krista, staneme se Božími dětmi a uvědomíme si, že bez Pána nemůžeme udělat vůbec nic. Ale v jednomyslnosti s ním se stáváme dědici a Kristovi spoludědici, a tedy naše je Království nebeské. Druhé blahoslavenství navazuje na první.

http://www.hcjb.cz/Zapas_o_...
02. 08. 2010 | 09:29

skura napsal(a):

Petr:
Díky za kázání, ale obávám se, že jste nepochopil Vy.
Pípa: "všichni, jak ukazuje diskuse, mají ve svých hlavičkách pěkný zmatek, když jde o náboženství. Asi to tak má být. Člověk si myslí, že je gigant a je hov.o."
...a dále opět Pípa:"já v tom mám celkem jasno. Věřím a tou omáčkou se příliš nezabývám. Ta je pro hloupé."
Překládám do srozumitelné řeči speciálně pro Vás: Sebevzdělanější člověk je hloupý, protože nevěří každému blábolu bez pochybností a hrabe se v "omáčce". Pípa v tom má jasno, protože věří a omáčkou se nezabývá. Neboli skura: "Chytří (světsky) jsou hloupí (nábožensky) a hloupí (světsky) jsou chytří (nábožensky)", neboť do nebe půjdou rovnou ti, kteří nediskutujou a věří, protože Blahoslavení...
Je to takhle srozumitelnější?
Musíte občas vypínat ten svůj protestantský software, jinak Vám budou unikat racionální souvislosti..
02. 08. 2010 | 10:13

Agnostik napsal(a):

Trochu bych polemizoval s tím, zda ateismus je nebo není náboženství: Záleží na tom, jak náboženství definujeme. Faktem je, že ateismus (stejně jako náboženství) vychází z rozumově nedokazatelného (ale ani nevyvratitelného) axiomu - 1. Bůh existuje, 2. Bůh neexistuje. Navíc je tato otázka komplikována tím, co si pod pojmem "Bůh" představit, a jaké atributy jsou mu připisovány. Navíc, pokud vím, řada křesťanských (jiné, přiznám se, neznám) teologů popírá, že by Boha bylo možné chápat jako pojem (nebo podstatné jméno - měl by se prý spíš chápat jako sloveso).
02. 08. 2010 | 10:21

Grandmaster napsal(a):

Jsem ateista a vubec se zato nestydim. Nejsem zoufalec (jak se voroshilov vyjadril o ateistech) a jsem velice tolerantni. Projdu rad timto blogem, naucim se snad neco noveho a toleruji dokonce 'energie' Lighta.

Kazdy ma pravo na sve nazory a sve nabozenstvi. Potiz je v tom, ze kazda doba ma sve nabozenske nasilniky, kteri se snazi za kazdou cenu vnucovat sve 'nabozenstvi' jinym. I terorem. Nyni jsou to nekteri vyznavaci islamu (?)... Co se s tim da delat? Ne moc. Jen se snazit prezit nabozensky fanatismus. Davat si trochu pozor, kam clovek jede, kde se nachazi atd. Samozrejme je to maly risk, ze nabozenske nasili postihne zrovna mne (jsou nas miliardy!), ale proc bych mel o tom vubec premyslet? Tam nejezdi, tam nechod, to nerikej, to nekresli atd. Kdyby se verici spokojili s tim, ze na priklad nemam (nesmim) jit do toho a toho kostela v kratkych kalhotach, bylo by to lepsi.
Nabozenska nesnasenlivost se tahne jako ruda nit (zbarvena krvi) staletimi.....
02. 08. 2010 | 10:24

Petr napsal(a):

To skura:

já jsem se vyjadřoval k tomu jak jste vykládal blahoslavenství.To je jen světská karikatura.

Co se týká moudrosti a chytračení.Chcete se měřit s Bohem?

1 Korintským 3:18  Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.
19  Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: `Nachytá moudré na jejich vychytralost´;
20  a jinde: `Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné.´

Protestantský software vypla už ŘKC ještě než se nazýval protestantským a víme jak to dopadlo. Stejně tak jej vypínají mnohé liberální dříve protestantské církve a končí vzdálené živému Bohu...
02. 08. 2010 | 10:25

skura napsal(a):

Petr:
Amen!
Přeju příjemný pobyt v nebi..
02. 08. 2010 | 10:29

Light napsal(a):

***

to Václav Hořejší:

"...mel byst to trochu rozvest!"

Jako znesvářené civilizace jsme už přece byli rozvedeni dost. Proto se nyní snažme spíše V DUCHU O KULTURNÍ A NÁBOŽENSKÉ SJEDNOCENÍ. Názory, které prezentujete v článku, např., že všechna náboženství věří (ve fundamentalistické interpretaci), že svět je starý cca 7 000 let a byl stvořen anděly a démony, je dle mého povážlivě zcestná. Tomu přece nevěříte ani Vy.

Leda a chápu, že možná ten Váš svět byl přece jen stvořen jistým démonem a Vy jste se mu tedy ale náramně povedl, to už však nechávám na pováženou jiným:)

to Viola:

Bezvýznamné Bambulky, to je ono, to jsme celí MY pozemšťané, ovšem pro Vás ne BB, ale výstižněji z monogramem NMD Neználci Mezi Druhy:)

to all:

Vemte si příklad z n.o.s e, jak ten je nad věcí, že se zde ani neobtěžuje napsat, MÁ ROZUM a ví, že je to stejně zbytečné, všichni jsme jen zatvrzelí berani 21. stol., tudíž jsme nejchytřejší ze všech a navíc k tomu zaslepení. I takto se dá chápat přístup k náboženstvím...mluviti stříbro, mlčeti zlato.
02. 08. 2010 | 10:31

Petr napsal(a):

skura napsal(a):
Petr:
Amen!
Přeju příjemný pobyt v nebi..
******************************

Věřím, že to myslíte upřímněji než Stanislav Gross na plakátech :-)
02. 08. 2010 | 10:34

skura napsal(a):

Agnostik a Grandmaster:
Souhlas!
02. 08. 2010 | 10:35

skura napsal(a):

Petr:
Kdybych na pobyt v nebi věřil, nemohl bych být upřímnější. Obavám se však, že vše dopadne jinak. Ale je klidně možné, že se nakonec budu smažit v pekle ;-))
02. 08. 2010 | 10:39

Petr napsal(a):

To Light:

těžko být nad věcí když jde o život a nejen ten krátký pozemský, ale věčný :-)
02. 08. 2010 | 10:40

Petr napsal(a):

skura napsal(a):
Petr:
Kdybych na pobyt v nebi věřil, nemohl bych být upřímnější. Obavám se však, že vše dopadne jinak. Ale je klidně možné, že se nakonec budu smažit v pekle ;-))
********************************

To Vám zcela upřímně nepřeji :-)
02. 08. 2010 | 10:41

skura napsal(a):

Petr:
Díky!
02. 08. 2010 | 10:42

Light napsal(a):

to Grandmaster:

Má osoba zase toleruje všechny, věřící i ateisty. A dává je co se týče hodnoty člověka na stejnou úroveň jako věřící, ba co víc, jsem přesvědčen, že takový rozumný ateista dokáže nadělat méně škod, než např. (na oko) věřící, který verbuje ve jménu božím či krista svě bližní, kterým matlá hlavu výkladem písma, aby je kamsi vmanipuloval, obdobně jako při profesionální stranické agitaci.

Kámen úrazu je myslím si v postoji. Víra a náboženství jsou dvě naprostdo odlišné až protichůdné záležitosti. BYLI JSME ZASLEPENÍ, ŽE JSME SI TOHO DOPOSUD NEVŠIMLI a právě z tohoto prvku záměny pramenilo mnoho zla.

HLAVNÍ ZÁSADA ENERGIE JE, ŽE POKUD SKUTEČNĚ VĚŘÍM, NEPOTŘEBUJI ŽÁDNÉ NÁBOŽENSTVÍ. Proto pokud někdo nedospěje k víře sám, raději ať zůstane svobodným ateistou, lépe než - li jej k náboženství lanařit a nutit jej k závazkům, které stejně nedodržuje (např. desatero nepokradeš nesesmilníš???:), které pro duši i tělo pudů "prozatím mírně nespolehlivého lidského plémě" zdá se nejsou zcela přirozené. Ze skutečně věřícího, pak může náboženství udělat falešně věřícího (ČLOVĚKA PROSTĚ ZBLBNE, viz Jehova:) a odkloní jej od skutečných vesmírných principů zákona, jímiž jsme formování. Toto je třeba si uvědomit.

Víra je svobodný postoj, ale náboženství je naučený vnucený postoj (nemusím ho sice příjmout a pominu v minulosti i jisté persekuce, ke kterým docházelo), ale pokud jej příjmu, UČINÍM SEBE LOUTKOU RITUÁLŮ TAJNĚ DOUFAJÍC, ŽE MI PŘI TÉ VNITŘNÍ SNAZE VYZNAVAČE VÍRY NĚCO KÁPNE PŘÍMO OD BOHA.

Podle zákonů energie nám ale něco kápne, jen za naše zásluhy dobrými skutky a ne za naše přesvědčení v náboženství, které jsme se rozhodli vyznávat. Na druhé straně, jsouc v církvi, může mi něco kápnout od věřících, které přivedu a umně si je pak budu "vydojovat", jako ten Ferda mravenec, který na pastvu chodil pást housenky:)

Víra je o síle energie, o schopnosti ducha a mysli v jednotě s okolím, bez předsudků náboženských dogmat, o přesvědčení v míru a toleranci tvoření, tkví v oduševnělosti vesmíru, kterým se stáváme, když se učíme chápat.

Náboženství je však o síle ovládání, o umu prezentace zcestnosti názoru prezentovaným kněžími jako ten pravý jediný (ZDE JE PŮVOD STŘETU NÁBOŽENSTVÍ, ZDE HLEDEJME NALOMENÝ KÁMEN NAŠÍ SPOLEČNÉ CIVILIZACE), v manipulacích uvnitř institucí, v rituálech krvelačného kalibru válčením či politikařením, o monitoringu, sponzoringu a zneužívání moci ani nemluvě.

Náboženstí je také o víře, kdy v zájmu jednoty uvnitř separovaného náboženství kolaborujeme světlo své niterní víry, když se přikláníme k nedokonalým principům, jenž nám jsou "duchovními" předkládány jako vůle či slobo boží. Proto je důležité, aby se populace naučila rozlišovat mezi vírou a náboženstvím.

Když člověk věří, může a nemusí vyzískat. Záleží totiž jak a v co věří. Když je člověk v řádu či se hlásí k náboženské instituci, většinou darem na Ježíše Krista, přispívá obrazně řečeno panu faráři na klobásky či jelítka a dostane se mu jaké duchovní hodnoty? Okultního rituálu, kterým si projde jako na kolotoči (příjímání keksů a vína jako lidojedi sníme krista a budeme jako on:o), mše, bohoslužby, atd.) CHTĚLO BY TO V TĚCH KOSTELÍCH ZVEDNOUT TROŠKU ÚROVEŇ VÝVOJE SAMOTNÉ SLUŽBY BOHU a né si jen hrát ve zbožnosti na pastýře. Pak vlkem stane se každý snadno a tak rychle, jak mu jeho moc z titulu církevního hodnostáře může zachutnat. A TO, ŽE NIKOMU NECHUTNÁ NEVĚŘÍM, JINAK BY SE UŽ DÁVNO MNOHÉ ZMĚNILO. Spousta lidí v černém je dobrých a mnoho také ne. Proto těm méně dobrým pomáhejme a učme je lásce, pokoře, pochopení a toleranci. Jen tak můžeme náš soudržný systém rozvíjet kupředu humálními lidskými principy, bez znesváření davu, bez falešných emocí, bez krveprolévání...
02. 08. 2010 | 11:34

Viola napsal(a):

Tak jsem se dověděla,

že jsem náboženský kutil. To by mohlo platit pro nás mnohé. :-)

Ale stejně by mě zajímal ten názor věřících na délku našeho světa. Je možné, že se to má chápat jako náš svět, kdy jsme tu jako civilizovaní lidé. Anebo ty tisíce let brát jako moc, moc, které se opakovalo sedmkrát.
02. 08. 2010 | 11:35

Viola napsal(a):

Lighte

Něco nám kápne za lásku. :-)A spaseni budeme, když uvěříme, že ta láska není z nás, ale od Boha.
02. 08. 2010 | 11:41

Viola napsal(a):

Jo a Ferdové mravenci pasou mšice.
02. 08. 2010 | 11:44

Light napsal(a):

to Petr:

Netřepme se tak o život pozemský ani věčný, "STRACH zraňuje a JE NAPRD", proto žijme ten pozemský život tak, jak nejlépe dovedeme. Mám ověřeno, že lidská duše se inkarnuje zpět, do nového těla. Pokud se ale celý radostný z této zprávy odpálíte bombou jako mučedník, narodíte se nejspíš jako postižené díte a svou předchozí lidskou zrůdnost si karmicky odsloužíte v příštím životě třeba na vozíčku, vesmírné zákony jsou zcela reálné, logické a dobře karmicky zakomponované do struktury času.

Proto se nebojte svých dobrých lidských činů a právě proto, ať Vás nepotkají ty špatné:) Vždy všeho z mírou, ale pro radu, co je dobré a co špatné, se nejlépe obracet do svého vnitřního nitra, tam totiž sídlí ZDROJ našeho poznávání.
02. 08. 2010 | 11:46

Viola napsal(a):

Lighte,

mše není okultní rituál,

ale neustálé si připomínání toho, kdo nám o sobě přišel říci více.
02. 08. 2010 | 11:51

skura napsal(a):

Light:
No vidíte! Když z Vás přestane mluvit světluška, a začne mluvit racionální bytost, je to ke čtení. Až na pár detailů s Vámi vřele souhlasím..
02. 08. 2010 | 11:54

Grandmaster napsal(a):

Light,
ja vam vasi viru v energii vubec nevytykam. Jak rikam, jsem tolerantni (moje tolerance zahrnuje verici i neverici). Je to ale pro me prilis abstraktni uvaha, jakoz i vsechny uvahy o nabozenstvi a proto se tematu 'nabozenstvi a vira' prilis nevenuji.
02. 08. 2010 | 11:58

Petr napsal(a):

To Light:

Proto se nebojte svých dobrých lidských činů a právě proto, ať Vás nepotkají ty špatné:) Vždy všeho z mírou, ale pro radu, co je dobré a co špatné, se nejlépe obracet do svého vnitřního nitra, tam totiž sídlí ZDROJ našeho poznávání.
********************************
Promiňte, ale nevěřím na reinkarnaci, to učení mi ani nedává smysl.

Židům 9:27 A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud,

Vím, že u soudu sám za sebe neobstojím, i když se snažím dobrým skutkům nevyhýbat, jak píšete. Ale není to o strachu, protože díky Bohu mohu přijmout nabízenou Boží milost.

A co se týká našeho nitra.Díky tomu, že jsme ve vzpouře proti Bohu už od Adama, naše padlá lidská přirozenost není dobrá.

Jeremjáš 17:9 "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

Dobro mohu čerpat jen z nezkaženého zdroje a tím je Bůh...
02. 08. 2010 | 12:13

Petr napsal(a):

Viola napsal(a):
Lighte,

mše není okultní rituál,
*****************************
Při vší úctě se obávám, že je. To co se nazývá proměňování v Bibli není:

Ježíš (Bible) nabádá k tomu, abychom činili večeři Páně na Jeho památku. Netvrdí, že Ho budeme jíst a kněz znovu obětovat.

Lukáš 22:19  Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku."

1 Korintským 11:24  vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku."

Oběť Pána Ježíše Krista již proběhla jednou provždy:

Jan 19:28  Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: "Žízním."

Jan 19:30  Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu, skonal.
02. 08. 2010 | 12:18

Kritik napsal(a):

Pěkný souhrn pro málo znalé.

Snad ještě chybí doplnit:

Judaismus je založen na biblickém zákonu (viz Tóra nebo Starý zákon). Zákon obsahuje 613 zákonných ustanovení, z toho je 248 příkazů a 365 zákazů. Izraelité je precizně rozpracovali v Talmudu, který obsahuje 1521 upřesnění (například jak velkou vzdálenost můžete ujít o sabatu). Celkem je tedy judaismus založen na 2134 ustanoveních. Někteří jim říkají "cesta života".

Ještě bych autora upozornil na jeden nedostatek (možná jde jen o nedostatečné vyjádření). Ježíš Kristus přišel zákon naplnit, k čemuž autor uvedl jeho výrok z Matouše. Avšak zapomněl to nejdůležitější, jež následuje:

[Matouš 5:20]  Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.

... A následuje další Ježíšův výklad, co tím myslí.

To je to naplnění!!!

Naplnění zákona lze potom shrnout do 2 největších přikázání o trojí lásce: Budeš milovat Boha a svého bližního jako sama sebe.

[Marek 28-31]  Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: "Které přikázání je ze všech nejdůležitější?" Ježíš mu odpověděl: "Nejdůležitější je: `Slyš, Izraeli - Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.  Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.´ Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě."
Je to tedy o lásce k Bohu, bližnímu (tedy ke všem) a k sobě samému (neplést s egoismem). Uvědomme si, že láska k bližnímu není dokonce ani ve známém Desateru! Pro křesťana je biblické desatero archaickým přežitkem!

Pro křesťana podle Ježíšova výroku nastává absolutní svoboda. Neplatí pro něj poučky zákona, který jen ukazuje na lidské viny. Ale platí zásada, kterou pěkně vyjádřil sv. Augustin:

"Miluj a dělej si pak co chceš!"

O tomto "zákonu dokonalé svobody" viz třeba audio NSFP_2010_06_05.mp3 podle Pavla Kábrta. Soubor lze získat na vyžádání z http://www.twr.cz/ .

Ještě jedna důležitá věc: Křesťanství není náboženství, tj. není založeno na systému lidských projevů vůči Bohu či božstvům za účelem získání dobrého života či jiných výhod, výměnou za nějaké konání či dobré skutky.
02. 08. 2010 | 12:21

Petr napsal(a):

To Kritik:

naprostý souhlas
02. 08. 2010 | 12:29

olga napsal(a):

Light
Mám ověřeno, že lidská duše se inkarnuje zpět, do nového těla. Zajímalo by mě, jak to máte ověřeno? Logicky se k Vašemu názoru přikláním. Peklo by mohl být ten nový život, který si po zásluze žijeme. Třeba na vozíčku. Je to totéž co náboženství. Co zaseješ, to sklidíš. Ježíš nám však přišel oznámit, že už v tomto životě se můžeme změnit. I když jsme se dopustili špatností, tak díky uznání chyb a nápravě, bude nám odpuštěno. Ovšem ke špatnostem se už nesmíme vracet.
02. 08. 2010 | 12:31

Viola napsal(a):

Petře,

já při mši nevnímám proměňování jako skutečné proměňování, ale také jako připomínku toho, co se stalo o poslední večeři Ježíše s Apoštoly. Vždyť kněz neříká teď se proměňuje hostie v tělo Kristovo, ale připomíná slova Kristova o poslední večeři. Je to jedinečný způsob, jak nezapomenout, jídlo je energie, láska je energie, Bůh je láska (nechci napsat energie). Bez jídla zemřeme, bez Boha zemřeme také.
02. 08. 2010 | 12:42

Petr napsal(a):

Violo Vy to chápete správně, nicméně učení ŘKC o eucharistii hovoří jasně.Pro ŘKC je v eucharistii skutečně přítomen Kristus a kněz znovu provádí znovuobětování našeho Pána.
02. 08. 2010 | 12:45

Kritik napsal(a):

Audio o "dokonalém zákonu svobody" lze také stáhnout na http://www.podcasty.info/ka...

Naprosto světský odkaz pro nevěřící v historického Ježíše(jak někdo takový může existovat? Což lze ještě dnes věřit blábolům z příruček marxismu-leninismu o ateismu pro začátečníky?):

http://cs.wikipedia.org/wik...
02. 08. 2010 | 12:47

Petr napsal(a):

To Viola:

Transsubstanciace čili přepodstatnění je jedním z výkladů církevního učení o reálné přítomnosti Ježíše Krista ve svátosti Eucharistie, který zastává zejména římskokatolická církev. Spekulativním podkladem nauky je aristotelská filosofie, zejména v její tomistické modifikaci.
Pojem sám se začíná objevovat ve 12. století. Patrističtí autoři ani raní scholastikové (Hugo od sv. Viktora, Peter Lombard) výraz „transsubstanciace“ neznají, poprve jej použil tourský biskup Hildebert r. 1079 a ojediněle se vyskytuje i u některých dalších autorů 12. století (Petr z Blois aj.) Oficiálním učením církve se stává na 4. lateránském koncilu r. 1215, který definuje ve sněmovním Vyznání víry:

Jeho (= Kristovo) tělo a krev jsou skutečně obsaženy ve svátosti oltářní pod formami chleba a vína, chléb a víno jsou transsubstanciovány Boží mocí do jeho těla a krve. [1]

Toto vyhlášení mělo být definitivní tečkou za raně scholastickými kontroverzemi o Eucharistii, z nichž nejvýznačnější byly kontroverze Ratramnova na konci 9. století a kontroverze Berengarova v polovině 11. století. Nicméně i po formální dogmatizaci pokračovala kritika transsubstanciačního chápání Kristovy přítomnosti; k nejvýznamnějším kritikům patřil John Wycliffe (Viklef) a v 16. století ji odmítly všechny reformační směry. Římskokatolická církev ji proto znovu potvrdila na Tridentském koncilu, v 2. kánonu 13. sezení:

Jestliže někdo řekne, že v posvátné a svaté svátosti Eucharistie zůstává podstata chleba a vína sjednoceně s tělem a krví Krista a odmítá zázračnou a prostou změnu celé podstaty chleba v tělo a celé podstaty vína v krev, kdy zůstávají pouze podoby chleba a vína, kteroužto změnu Církev katolická příhodně nazývá transsubstanciací, budiž proklet! [2]

http://cs.wikipedia.org/wik...

http://www.prokrestany.cz/e...
02. 08. 2010 | 12:52

buldatra napsal(a):

Autor napsal:

…Jsem hluboce přesvědčen, že každá společnost nějaké náboženství nutně potřebuje a myslím si, že bez ohledu na velmi problematickou minulost dnešní formy křesťanství hrají nebo by mohly hrát velmi pozitivní roli, zvláště pokud by se ještě více „zdnešnily“…

Vážně?
Přání otcem myšlenky.
A bez nějakého, jakéhokoliv náboženství by to nešlo?
Asi ne.
Co by to bylo za život bez stáda. Ovečky by byly smutné, dezorientované a ztracené bez příslušné ideologie a pasáků (a to se týká ideologií obecně, nejen náboženských). Nepředstavitelné.
Nebo jen nezvyklé?
Přinejmenším nezvyklé, netradiční, protože bez železné košile by pro někoho svět postrádal smysl.

Stát na vlastních nohou a nemít nic, než svou svobodnou vůli, to musí být strašná představa.
Řekl bych, že přes všechna klišé a krásná slova, přes hromady svatých knih s množstvím pouček, zákonů, jinotajů, alegorií a návodů jak se chovat, žít a myslet, kterak se správně modliti, až po všeliká lesklá cingrlata, rituály, vznosné stavby a svatý management, který určuje jak správně nábožensky myslet a žít, jsou nejen autorem zmiňovaná tři náboženství kupodivu zdroji neustálých nesvárů, půtek, řevnivosti, nenávistí, fanatismu a zloby. Jsou zdrojem všeho možného, jenom ne štěstí. A když štěstí, tak jen pro někoho a na dobu určitou.
Čípak je to asi dílo?
Dílo boha, nebo bohů?
A kterých?

Zajímavých myšlenek najde čtenář ve článku více, jako např.:

…Dalo by se asi říci, že islám povstal jako jakási velmi zvláštní odnož křesťanství; někteří v něm nalézají určité podobné rysy jako třeba u protestantského kalvinismu…

Tak mě napadá. Co když islám nepovstal jako odnož, nýbrž byl vymyšlen a uveden v život jednou odnoží křesťanstva proto, aby eliminoval růst vlivu v určité oblasti jiné, konkurenční křesťanské odnože?
Říká se tomu církevní politika.

Suma sumárum:
Bezva článek pro fajnšmekry, je o čem diskutovat.
02. 08. 2010 | 12:56

Viola napsal(a):

Petře,

myslím si, že kněz neprovádí znovuobětování Krista tak, že by jeho tělo dal k snědku ostatním věřícím :-), ale sami věřící přinášejí své oběti (drobné do kasičky - měl by to být stále desátek).
02. 08. 2010 | 13:04

student napsal(a):

skura napsal(a):
student:
"Ateismus je prostě absence víry v nějaké božstvo."
V tom bohužel nemáte pravdu.
"ateizmus
-mu m (ř) 1. otevřené popírání boha n. božstev 2. filoz. teoretické popírání boha (bohů), jeho existence, působnosti ve vztahu ke světu a k člověku." (akademický slovník cizích slov)
Jako každý -ismus je i ateismus něčím, nikoliv absencí něčeho.

---

Fajn, pokud takhle definujete ateismus, pak nejsem ateista. S touto definicí nesouhlasím. Ateista nevěří, že nějaké božstvo existuje, ale to neznamená, že by existenci nějakého božstva rovnou popíral. Člověk, který neví, není si jistý, zda nějaké božstvo existuje, má o tom pochybnosti, nebo ho to prostě nezajímá a nikdy o tom nepřemýšlel, je také ateista, protože v žádné božstvo nevěří (kdyby věřil, nepochyboval by). To ale neznamená, že hypotetickou existenci boha popírá.
02. 08. 2010 | 13:04

Petr napsal(a):

To Viola:

tak jsem to ani nemyslel :-) Oběť provádí kněz na oltáři. Přepodstatnění (transbustanciace)-to ŘKC učí.Proto také nemohou mít protestanté památku večeře Páně spolu s katolíky.Je dobře že zkoumáte co učí ŘKC a jestli Vás mohu povzbudit buďte jako Židé z Beroje, kteří zkoumali učení o Kristu v Písmu...
02. 08. 2010 | 13:14

Viola napsal(a):

Petře

Asi je na čase aby zas zasedl koncil a vypustil ta slova "budiž proklet" i to cizí slovo Transsubstanciace. Jinak příjdou o své ovečky. Měla by je zajímat i ta poslední zatoulaná ovečka, tak ať něco s tím dělají. :-)Já věřím, že je i v hostii a ve víně Kristus přítomen, stačí si jen vzpomenout.
02. 08. 2010 | 13:18

Viola napsal(a):

No a pak, že nemám pravdu,

když mám dvě třináctky a mezi tím jedničku a osmičku, no vždyť to je přímo odpověď od Boha samého. :-)
02. 08. 2010 | 13:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Petr, Viola:

Uceni o transsubstanciaci (katolicke a pravoslavne, tez prijimane nekterymi anglikany) mi pripada jako bizarni platonsky konstrukt.
Co to vlastne v dnesnim pojeti znamena "podstata"? Kdysi to byl dulezity filosoficky pojem, s pokrokem prirodovedeckeho poznani to ztratiolo vyznam.
Doufam, ze ten koncept nekdy katolici odstrani a prejdou k protestantskemu symbolickemu pojeti.
Cim drive tim lepe.

..
02. 08. 2010 | 13:25

Petr napsal(a):

To Viola:

problém je v tom, že ŘKC hromadila 1600 let lidské učení a vzdálila se Biblickému učení. Postavila lidskou stavbu a když cokoliv z nebiblických dogmat vyjme popře sebe samu.

Bůh je všudepřítomný, ale není ve stvoření (to by byl panteismus). Pěkný je příměr s houbou namočenou ve vodě. Voda je všude ale ne ve hmotě houby...

Nejde ani tak o to, že proklínají (a to je stále platné) protestanty, horší je, že dávají jistotu spasení lidem, kteří ji nemají :-(
02. 08. 2010 | 13:25

Light napsal(a):

to Viola:

"Něco nám kápne za lásku. :-)"

Spíš je mnohdy znám lidský poznatek ne tak tragický, ale že se NA LÁSKU PŘÍLIŠ DOPLÁCÍ a proto jsou možná i všechna náboženství tak krutá, ve své naivitě, proti sobě válčit, o lásku bližního. Můžou si za to sami lidé, kteří se přizpůsobili, NEMAJÍC PŘI VYDĚLÁVÁNÍ PĚNĚŽ ČAS NA PŘEMÝŠLENÍ O TOM, CO SE ŽIVOTEM DÁLE, než jen užít si ho nebo NEŽ JEN VĚŘIT, VE VÍŘE NÁBOŽENSTVÍ, ŽE NÁS TO SAMO NAVEDE A POMŮŽEME SI. Máme otce, máme přece svou matku, když se nedíváme, skončíme v pekle, protože po slepu člověk snáze zakopne a může se tam i dokutálet:) Proč tomu tak bylo, že sobě lépe a více neporadili jsme a rádi jsme v minulosti upalovali či zavírali do svěracích kazajek ty, před nimiž dříve nebo později začali jsme v sobě utíkat k ...., NEŽ VRÁTILI JSME SE V ZJIŠTĚNÍ, ŽE UŽ NESTOJÍME VE SPOLEČNÉM PEKLE. Kde BezBožných ubývá a nyní vidí i tu rajskou zahradu pochopení, když si začínáme rozumět?:) Finta je totiž v tom ROZLIŠOVAT o jakou lásku jde:

Pudová láska: smyslnost, sex, tělo, cit instinku (PENÍZE)

Citová láska: vlastnosti, nitro mysli, rozumový cit, inteligence sbližování rozličného charakteru (MÍR HARMONIE)

dále můžeme rozlišovat požitky:

Odměna za lásku: vlastní poučení, peníze (ženě či muži), tělo, fyzická hodnota (SMYSL ŽIVOTA???) , ale kdepak

Odměna za cit: vlastní poznání, energie paměti + duchovní hodnota! , v nepochopení však pouze víra či důvěra a v jejím horším případě tedy i to bezbožné a naivní vnitřní náboženství zhořklé ve společné lásce k ENERGII zdroje citu světla YUNASAI (nyní jak sladké:), který nás pouze ebehrává, když jako zlí hrajeme špatně jako ten temný pán a také nám přihrává jako průhledný bratr bližního, ten světlý, když jako ti dobří hrajeme ZAPOJENI POCHOPENÍM SVÉHO SRDCE "NAŠEHO SPOLEČNÉHO TÝMU" ŽIVOTNÍ HRU PRKVEM vzájemného PROBUZENÍ, procitáváním jako když vskříšení táta se synem hrají fotbal a je to docela zábavné, nebo i když se pouze v míru díváme jako duch přítomný a přáteli v dobré naději nové tolerance KTEROU ZNÁME, na kterou si rozpomínáme a že nám nikdo nevěřil, že nejde o bojový sport, ale pouze o zajímavou duchovní KULTURNÍ, užitečnou a hodnotnou věc, jak PROCÍTIT LIDSTVO ČLOVĚKEM a provonět nás živou přírodou společné pozemské mysli, jako krásou čistoty pozemského tvorstva, se špetkou odkrývání tajemna i láskou vesmírného humoru:)... (EVOLUCE PODSTATY SMYSLU POZNÁVÁNÍ AMENTI)
02. 08. 2010 | 13:30

Petr napsal(a):

To vaclavhorejsi:

vsadím se s Vámi, že to neudělá. Jak jsem napsal rozjela by dominový efekt, který by zbořil nebiblickou stavbu :-)
02. 08. 2010 | 13:32

Marcus Agrippa napsal(a):

Tak tady čtu příspěvky některých evidentně věřících křesťanů a nemůžu se ubránit pocitu, že to jsou lidé zmatení v lidské společnosti a hledající útěchu ve víře / církvi ( něco jako psychoanalýza ). Tím se jich nechci v žádném případě dotknout, ale přijde mi to jako neuvěřitelně iracionální.
02. 08. 2010 | 13:36

Viola napsal(a):

václavuhořejšímu

s pokrokem prirodovedeckeho poznani to ztratiolo vyznam.
Doufam, ze ten koncept nekdy katolici odstrani - přesně tak si to také myslím, ale jen s tím rozdílem, že bych to jako věřící nepojímala symbolicky, ale opravdově upřímně a vůbec bych nebyla v rozporu s vědeckými poznatky. Jak bez jídla nemůžeme existovat (ale prý i tací existovali a existují, naposledy nějaký Ind, který byl na pozorování v Anglii), tak bez víry v Bohanemůžeme být dlouho živi - obecně jako lidé.
02. 08. 2010 | 13:44

Petr napsal(a):

Marcus Agrippa:

Já to vidím z opačného konce :-)
Jak může někdo vložit veškerou naději do pomíjivých věcí? Jak může někdo opustit jediný pevný bod?

Žalmy 118:8  Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
02. 08. 2010 | 13:44

Marcus Agrippa napsal(a):

Petr:
osobně dávám přednost lidské inteligenci, informovanosti, vývoji a vzdělanosti - a čím pro větší množství lidí - tím lépe. Stačí se podívat do nedávné minulosti - USA - otrokářský stát, kde ovšem lidská ohleduplnost a inteligence zvítězila ve jménu humanity a lidskosti. Naproti tomu katoličtí Ustašovci dokázali za války ve jménu víry rozpoutat neuvěřitelně brutální a krvavé představení.
02. 08. 2010 | 13:52

Light napsal(a):

to olga:

"Zajímalo by mě, jak to máte ověřeno?"

To věřím drahá paní a už jsem se o tom i vícekrát zmiňoval a nechci se opakovat:) Ale v zájmu civilizace (jako za císaře Rudolfa:) Vám dám alespoň malou nápovědu a to sice atrální cestování. Je - li se totiž člověk schopen myslí vědomě oddělit od těla jako duch (technikou meditace do stavu vědomí 1000 x násobně probudilejšího než běžná probudilá realita) a takto volně cestovat vesmírem, podobně jako třeba nevědomky ve spánku (10 x méně probudilý než v běžné probudilé realitě), je velmi pravděpodobné se domnívat, že po smrti se asi tato nashromážděná zkušenostní energie ducha nabitá informacema mysli o životě, ať již na Zemi nebo jinde, jen tak nerozplyne vesmírem vniveč, ale mechanicky jako energie pouze vpluje a přetransformuje se "velmi chytře a vtipně tím nejůžasnějším životním způsobem jaký si můžete vůbec představit a to totiž po a vaší smrtí" do energie volně pojmenovatelné jako součást vesmírného universa. Zde mimo prostor a čas všude a nikde pobývá nekonečně dlouho a vůbec, relativně k nám, aniž by se toto vylučovalo, protože jsme po smrti jakoby ve 12-ti a více rozměrném stavu bytí, navíc mimo prostor a čas a po cyklu jistých karmických mechanismů, se v nově upravené esenci vašeho životního bytí narozením opět rodíte do hmoty. Nemůžete si to pamatovat, protože před návratem do těla požíváte z tzv. kalichu zapomění a máte zformátovaný hardisk vaši dočasné životní paměti jako malé novorozeně, protože o to tady i tak trochu jde. Co a jak více, pochopte nebudu nyní více rozvádět, PATŘIČNOU LITERATURU SI DOSTUDUJTE, věnujte se meditacím a studiu esoterických věd (ale opatrně:) a pokud budete dobrá, možná se Vám poštěstí nahlédnout i do kroniky Akaši a zjistit, jak to v minulosti doopravdy bylo s tím...či oním.
02. 08. 2010 | 13:56

Petr napsal(a):

Marcus Agrippa.

1. katolicismus nerovná se křesťanství

2. vzdělání, inteligence, vývoj - není zárukou dobra. Mnoho inteligentních lidí bylo i pěknými padochy, o to horšími

3. Křesťanství nerezignuje na lidský rozum, jen si uvědomuje jeho hranice
02. 08. 2010 | 13:56

n.o.s napsal(a):

Nazýváme-li obilí Cererou a víno Liberem, mluvíme sice obvyklým způsobem, ale pokládáš někoho za tak pošetilého, aby měl za bohy svůj pokrm?

CICERO, O PŘIROZENOSTI BOHŮ III.16

Pozn. Liber ztotožněn z Dionýsem
02. 08. 2010 | 14:00

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

nezaměňovat presokratickou filosofii (naturalistickou) a filosofii morální

jsou to docela odlišné koncepty, ačkoliv ta hranice nebyla tak zřejmá jako dnes (od konce 18.stol.)
02. 08. 2010 | 14:03

vaclavhorejsi napsal(a):

Petr:

Ja znam lepsi primer ke vztahu Boha a jeho "dila":
Klasicky se rikalo, ze je to vztah podobny jako mezi malirem a obrazem.
Mnohem vystiznejsi je, ze je to obdoba vztahu umeleckeho tanecnika a jeho tance.
********************

Pokud jde o tu reformovatelnost RKC - podcenujete ji. Ke spouste reforem uz doslo (v jejich dusledku se odstepili marginalni konzervativni lefebvriste), premena na neco podobnejsiho protestantismu (napr. neco jako anglikani - coz jsou "skoro-katolici") by mohla byt "malickost".

RKC ma obrovskou vyhodu v te tradici, impresivni liturgii (lidi to zlato, ornaty, andelicky a kadidlo maji proste iracionalne radi...).

Vetsina tech ruznych malych reformnich cirkvi je "rachiticka" - zpocatku vypadaji zivotaschopne, ale posleze odumiraji.

..
02. 08. 2010 | 14:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Marcus Agrippa:

"Tak tady čtu příspěvky některých evidentně věřících křesťanů a nemůžu se ubránit pocitu, že to jsou lidé zmatení v lidské společnosti a hledající útěchu ve víře / církvi ( něco jako psychoanalýza ). Tím se jich nechci v žádném případě dotknout, ale přijde mi to jako neuvěřitelně iracionální. "

V nekterych pripadech muzete mit pravdu, ale v mnoha jinych muze byt vas dojem pouze povrchni a nekvalifikovany, asi podobne, jako by clovek zvykly pouze na dechovku, detske basnicky z leporela a jednoduche detektivky zavrhoval jako iracionalni a absurdni dila Janacka, Rimbauda nebo Breziny (o Schonbergovi a Hindemithovi nemluve...).
(napr. "Opily korab? Co je to za nesmysl? Copak muze byt korab opily?")

..
02. 08. 2010 | 14:11

Petr napsal(a):

To vaclavhorejsi:

ta houba nebyl popis vztahu, ale polohy Boha. Odlišení se od Panteismu

ŘKC nepodceňuji, vím co dokázala v Čechách a na Morově od r 1620 :-) Zde bych hledal kořeny českého ateismu...

Nejsou důležité církve jako organizace, ale Církev Kristova = společenství Božích dětí = spasených znovuzrrozených hříšníků. To je skutečná "nevěsta Kristova"
02. 08. 2010 | 14:13

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

otrokářství nepadlo z ohleduplnosti ale z důvodů ekonomických, identicky argument že problém starověkého Říma bylo otrokářství, ne nebylo byl to znak relativně vyspělé ekonomiky, stejně jako v Řecku pokud společnost měla něco kolem 7 milionů obyvatel (Řecko) a importovala otroky pak musela taková společnost mít mimořádně vyspělou ekonomiku na předindustriální společnost
02. 08. 2010 | 14:13

mistral napsal(a):

a já vám říkám, že ateismus JE náboženství

je to metafyzika jako prdel
02. 08. 2010 | 14:14

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

nejhorší co můžete udělat při zkoumání historie,

a) soudit společnosti podle morálky 20.stol
b) být zakonzervován do zastaralých teorií v ČR např.: Zamarovský

Antická historie je velmi dynamický obor, který má pravda mnoho problémů, ale informace staré pár měsíců jsou někdy velmi staré
02. 08. 2010 | 14:18

n.o.s napsal(a):

mistral

Atheismus není vůbec nic je to pouhá absence víry v boha to co vy máte na mysli jsou různé ateistické směry např.: Dawkinismus
02. 08. 2010 | 14:21

Light napsal(a):

to Petr:

"Žalmy 118:8 Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka."

tady vidíte jak je to náboženství zcestné, neustále hrozí OŠIDNÝ VÝKLAD !

znamená to konkrétně, snáze SPÍŠ NĚKUMU ROZBIJU KLAPAČKU (ovládne mě afekt, hněv, vztek a sklouznu k metodám hospodinovým, viz. výše 01.08.2010 13:30:22, Stvořitel nerovná se Hospodin), NEŽ BYCH UDRŽEL NERVY NA UZDĚ JAKO ROZUMNÝ MUŽ (i rozumná žena) A ČLOVĚK (trochu zapřemýšlel A NEUTEKL K HOSPODINOVI s brekem, ALE UVĚDOMIL SI, že jsem člověk, a že všichni jako lidé dokážeme najít také společná jiná řešení a východiska, jak si posléze odpustit)

...napadlo mě, že situace by se dala řešit někým, kdo by Bibli a textům dokázal přiřadit nový a smysluplnný význam hodný lidstva 21. století. Než brát Bibli obrazně, raději si ji vyložit současným způsobem uvažování, aby byla smysluplnou doplňující literaturou k životu, formou praktických rad (vždyť i Židé tímto způsobem na Tóře vydělali). A nejen tímto kánonickým textem, ve kterém nebrouzdali jen ve chvílích volna a rozjímání, jako v nějakém humorném Dikobrazu:), ale protože praktický a současný text, nás může i lépe užít životu.

Než - li však předělávat Bibli, stačilo by s * vždy po čarou uvézt VÝKLAD JAKO PRO HOTENTOTY a přiblížit tak lidem, wocogou, NEZNALÍ LIDÉ BEROU BIBLI SPÍŠE JAKO ZAHRADU TRNÍ A NÉ RŮŽÍ A CO JÍ TAKLE MÍRNĚ ŘEČENO UČESAT:-) novou DUCHOVNÍ REFORMOU NÁBOŽENSTVÍ, kdy reforma nebude jen reformou, ale i skutečnou nápovědou...
02. 08. 2010 | 14:27

Petr napsal(a):

to Light:

opravdové následování Boha nemůže přivést člověka na zcestí...

Bibli není třeba měni dle dobových tanců. Boží Slovo platí stále bez ohledu na dobu, také proto je tím pevným bodem.
02. 08. 2010 | 14:32

ivanT napsal(a):

Otazka Petrovi a podobnym:

Vzdy mi vrtaly hlavou otazky jako treba:

- Na zaklade ceho je si treba krestan (nebo muslim, nebo Judaista, atd.) jist tim, ze prave jeho Pismo je to prave a jeho Buh ten spravny. Proc by treba nemohl byt tim pismem Koran kdyz na nej stejne vasnive veri vice nez bilion lidi, mezi nimi mnoho vzdelanych. Nebo naopak Stary a Novy Zakon? Nebo jen Stary Zakon, a tak dale? Jak to vite, ze mate zrovna vy pravdu?
- Co Buh udela s temi, kteri si, s nejlepsimi umysly, vybrali toho 'spatneho' Boha a to 'spatne' Pismo? Tedy treba, co kdyz vy, Petre, jste se zmylil, a pravdu ma Koran (nebo naopak)? Podle mnoha mist ve svatych pismech musi neverici do pekla.

- Kdyz je Buh dobrotivy (a podle vetsiny nabozenstvi je), proc nas stvoril a pritom nektere z nas posle do pekel? Neni to trochu sadisticke?

- Proc Buh stvoril svet tak, aby se zvirata navzajem zrala (kdyz to tem poziranym jiste nedela velke poteseni, byt trhani na kusy), kdyz ta zvirata nemaji ani sanci se z toho nejak vyvliknout a jsou v tom zcela nevine? Nemohl dobrotivy Buh svet zaridit nejak tak, aby se vsem darilo dobre? Kdyz je prece dobrotivy ...

- A vubec, kdybych ja byl dobrotivy a vsemohouci, stvoril bych svet bez hrichu, vsichni by se meli dobre, nemuseli by o raj bojovat a nevyhrozoval bych jim Peklem, protoze bychom proste v Raji od zacatku byli a nic by nas od toho neodvadelo.

- Proc podle nabozenstvi odvozenych z Bible trpi potomci Adama a Evy jako ja za to, ze jedli jablko ze zakazaneho stromu kdyz ja za to nemohu? Pripada mi to jako kadrovani za komunismu (ja a muj bratr jsme treba nemohli studovat kvuli nespolehlivym rodicum - ale s Adamem a Evou to jde 7000 (?) let nazpet). A co vlastne vedlo dobrotiveho Boha k tomu, aby je te zkousce se zakazanym ovocem vystavil?

Mel bych podobnych otazek plno, ale bude mi stacit, kdyz mi nekdo odpovi aspon na tyto. Predevsim na tu prvni.

Dekuji.
02. 08. 2010 | 14:34

Marcus Agrippa napsal(a):

n.o.s:
už Gracchové tušily problémy v sociálně rozpolcené společnosti a ekonomické závislosti na otrocích - což se později potvrdilo. Ve východní části byl daleko větší podíl kolónů a V.Ř.Ř.( Byzanc ) existovala až do 15 století. Ostatně ta rozvrácenost západořímské společnosti se prokázala tím, jak se i to málo kolónů přidávalo k postupujícím barbarům ( i když za císařství bylo propouštění otroků velmi rozšířené ).
vaclavhorejsi:
neberte to ve zlém. Osobně tak nějak nemám problém ani s křesťanstvím ani s islámem nebo s budhismem. Dokonce mi ani nevadí novopohané s jejich ekologickým a individualistickým vnímáním ( to je mi asi tak nejblíž ) světa. Vadí mi asi jen různá náboženská militantnost.
02. 08. 2010 | 14:35

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

jistě, ale východořímská říše ovšem neměla ekonomiku tak vyspělou jako principát, Byzanc resp Dominát byla mnohem zaostalejší společnost resp. společenský systém
02. 08. 2010 | 14:43

Petr napsal(a):

ivanT:

Kritik to napsal přesně:
Křesťanství je jiné než všechna jiná lidská snažení na cestě k Bohu:
"Křesťanství není náboženství, tj. není založeno na systému lidských projevů vůči Bohu či božstvům za účelem získání dobrého života či jiných výhod, výměnou za nějaké konání či dobré skutky."

Bůh je nanejvýš milosrdný, ale i spravedlivý.Každý dostane příležitost se rozhodnout a přijmout milost. Nemůžete vinit Boha on udělal vše pro naši záchranu, ale sám se omezil jen v jedné věci, dal nám svobodnou
vůli se rozuhodnout...

V ráji před příchodem hříchu byla zvířata i lidé vegetariáni. Smrt,nemoci a vzájemné požírání zvířat bylo následkem hříchu člověka.

Adam a Eva byli naši prarodiče, n a počátku představovali celé lidstvo a celé lidstvo uvrhli do zkázy, tak to prostě je. Bůh nás mohl nechat všechny zahynout, ale nabídl nám záchranu a to všem bez vyjímky.
02. 08. 2010 | 14:44

n.o.s napsal(a):

ivanT

Judaismus byl vytvořen pravděpodobně Peršany,nikoliv jako náboženství pravdy ale jako velmi výhodná politická konstrukce, křesťanství bylo adoptováno ze stejných důvodů - politická konstrukce

zájmem elit není objektivní pravda, ale kontrola společnosti, proto se tato náboženství tolik ujala byla velmi efektivní v kontrole společnosti, nic jiného zatím není a nikdy nebylo
02. 08. 2010 | 14:56

Michal Macek napsal(a):

ahoj

je vic nez pravdepodobne ze Jezis se sam povazoval za 100procentniho zida,asi byl i rabinem...

zajimave je taky srovnani asijskych nabozenstvi - hinduismu,buddhismu,sintoismu,taoismu....
02. 08. 2010 | 14:59

Petr napsal(a):

to n.o.s:

to si nemyslím. Elity o kterých mluvíte se snaží opravdové křesťanství likvidovat.
02. 08. 2010 | 14:59

vaclavhorejsi napsal(a):

ivanT:

Vase otazky vychazeji z konceptu antropomorfniho Boha, jakehosi "super-Rybrcoula".

Spousta lidi (asi vetsina vericich jako je Petr) to chape prave takto, ale to je uplne spatne (podle meho nazoru).

Rikat, ze Buh je "dobrotivy", je absurdni (i kdyz se to takto bohuzel casto rika).

S tim "peklem" je to taky nejak jinak, ostatne samotny koncept nematerialniho "posmrtneho zivota" nekde v "nebi" je ve vsech nabozenstvich problematicky.

"Ortodoxni" je spise koncept jakehosi "vzkriseni mrtvych" a jejich nasledneho zivota . To sice vypada jako uplna pohadka, ale myslim, ze to lze prijmout (zcela znicena nemecka mesta byla take do detailu zrekonstruovana na zaklade informaci o nich...).

Ja vim, ze to pro nas "materialisty" zni jako uplna silenost, ale ja bych na tohle klidne veril.

..
02. 08. 2010 | 15:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Petr:

"V ráji před příchodem hříchu byla zvířata i lidé vegetariáni. Smrt,nemoci a vzájemné požírání zvířat bylo následkem hříchu člověka."

Hlasani takovychto nesmyslu fatalne diskredituje nabozenstvi...

"Adam a Eva byli naši prarodiče, n a počátku představovali celé lidstvo a celé lidstvo uvrhli do zkázy, tak to prostě je."

Dalsi myticka zalezitost, kterou proste nelze chapat doslovne.
Pokud to nekdo chape doslovne, tak jsou to absurdni nesmysly.
Jako umelecky prostredek je to ale velmi pekne a pusobive, a v kontextu velmi dulezite.

..
02. 08. 2010 | 15:06

n.o.s napsal(a):

Petr

jedná se o halucinaci, vy VĚŘÍTE že to původní křesťanství je to které hlásal Ježíš ale to je pouhá víra, jak to víte protože oni (elity) řekli že toto hlásal Ježíš to je víra nic víc, existují desítky apokryfů které nikdo nepovažuje za jeho učení, ale oni klidně mohou být, proč myslíte že jsou 4?

Nikdo Ježíše nikdy neviděl ti lidé kteří sepsali ta evangelia nejen že jej neznali ale ani jej neviděli.
02. 08. 2010 | 15:12

Petr napsal(a):

vaclavhorejsi:

Křesťanství diskredituje ten, kdo překrucuje učení Krista a zpochybňuje Bibli.

V podobenství:-)

Všichni vidíme stokorunovou bankovku, ale Vy ji devalvujete tvrzením, že jenička a dvě nuly nemusí znamenat skutečně hodnotu 100...
02. 08. 2010 | 15:14

n.o.s napsal(a):

Petr

Naše první zmínka o evangeliích či spíše o jejich autorech je od člověka jménem Papias

tento pán citován Eusebiem někdy v době císaře Hadriána napsal

Mark having become the INTERPRETER of Peter..." "...For he NEITHER HEARD the Lord NOR ACCOMPANIED HIM..." "Matthew put together the ORACLES [of the Lord] in the Hebrew language, and each one INTERPRETED them as best he could."

Lukáš jej neznal viz 1.1-3, Jan je velmi odlišný od autorů synoptických evangelií, Pavel jej nikdy neviděl jinak než jako vizi na cestě do Damašku....
02. 08. 2010 | 15:17

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opkovat, jak jistě všeobecně známo veškerá slova o bozích, bůžcích a jiných, na místa těchto neustále deroucích se iljičích atd, napsal jenom člověk.
A ten, jak jistě též všeobecně známo, se docela a rád mýlí. Dalo by se říct, že omyl je nejrozšířenější lidské hobby. Takže co nového v minulém tisíciletí. Nevíte, požádejte si o grant...
Veselé krizování bude líp...
http://ru.warnet.ws/img4/21...
02. 08. 2010 | 15:25

n.o.s napsal(a):

Petr

má oblíbená je ovšem

Jesus took bread, and when He had given thanks, said, “This do ye in remembrance of Me, this is My body;” and that, after the same manner, having taken the cup and given thanks, He said, “This is My blood;” and gave it to them alone. Which the wicked DEVILS have imitated in the mysteries of MITHRAS, commanding the same thing to be done. Justin Martyr

"And when we say also that the Word, who is the first-birth of God, was produced without sexual union, and that He, Jesus Christ, our Teacher, was crucified and died, and rose again, and ascended into heaven, we propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter."

"But if any one objects that He was crucified, in this also He is on a
par with those reputed sons of Jupiter of yours, who suffered as we have
now enumerated."

"And if we even affirm that He was born of a virgin, accept this in common with what you accept of Perseus."

Ježíšův život z evangelií není nic co by nebylo běžné v té době říká se tomu Mythic Hero Archetype

obdobné parametry měl tehdy kde kdo, Ježíš patří k těm kteří jsou na této stupnici velmi vysoko
02. 08. 2010 | 15:26

santawizard napsal(a):

ahoj kluci a holky!Kdybychom krista tenkrát nezabili a jidáš ho nezradil,tak bychom mohli mít boží království ihned jako osvícení v pohádce.Místo takového miliardového štěstí jsme však dostali,jak se říká jenom jeden milion,i když s imunitou proti božímu hněvu,který se nakonec obrátí nejenom proti samotným židům a pohanům,kteří ho ukřižovali,ale i proti takovým křestanům ,kteří chcou jít ,pořád do pekla jako jidáš ,jenom aby ježíš mohl dokolečka umírat a vstávat z mrtvých přímo do nebe odkud bůh stvořitel přišel před 2010 lety mezi lidi které originálně vyhodil z ráje.Neukřižují ježíše nakonec samotné ženy kteří nevěří že je stvořil z adamového žebra.?Ještě jsem nikdy nečetl jak má takový řádový křestan umřít a vstát z mrtvých at už by to mělo být obrazně nebo doslova.Ví o tom někdo něco?
02. 08. 2010 | 15:33

n.o.s napsal(a):

Petr

"jenička a dvě nuly nemusí znamenat skutečně hodnotu 100"

nemusí, ve dvojkové soustavě zcela jistě ne!
02. 08. 2010 | 15:48

flux napsal(a):

Jestliže židé považují Ježíše za podvodníka a heterika a muslimové si ho naopak váží jako jednoho z proroků, pak nechápu, proč by křesťané měli podporovat židy proti muslimům...
02. 08. 2010 | 15:55

Emissary napsal(a):

n.o.s.

Zajímavé, pokud se jedná o halucinace, jsem přesvědčen, že mezi těmi Vašimi a Petra platí ekvivalence.

Normálně bych se do toho nemontoval, ale zjistil jsem, že odpovídáte sám sobě a možná znáte jen dvojkovou a desítkovou číselnou soustavu.
02. 08. 2010 | 16:00

skeptický napsal(a):

Naše náboženství,jakož i jeho předchůdce jsou kompilace vykradené z pohanských náboženství předchozích,uzpůsobené potřebám skupiny,a vydávané za jejich.

Existuje zde ale úporná snaha křesťany od křesťanství odvést.

Co je nám nabízeno je pantheismus,Všehomír,ztotožnění Boha s přírodou.

Monoteisté věří v boha tvůrce dokonalou bytost stojící nad světem,kdežto panteismus tvrdí,že bůh je vše.Nad člověkem tak nestojí nic,než vlastní rozum,a může činit,co se mu zlíbí.

To ovšem bourá veškeré náboženské zábrany mravní ,a vede k kultu satanismu.

Zajímavé,že tento směr rozvinutý Spinozou je nabízen jen křesťanům.
02. 08. 2010 | 16:02

santawizard napsal(a):

viděl jsem film Ivanhoe,kde mladý křestanský stát pohrdal židy a upaloval je pro čarodějnictví, přes celý středověk až po Hitlera ,který se na toto téma spikl s mešitama ,aby vyhubil synagogy.Nejprve byl ,jak se říká,ukřižován Ježíš ,ale potom byl ukřižován celý židovský národ Izrael.Konečně už mají svůj stát a atomové bomby.Palestinci a izraelci však neuzávají jeden druhého jako Václav Klaus,který neuznával lisabonskou smlouvu s tím rozdílem,že oni se tam k vůli tomu ve svaté zemi vraždí!!
02. 08. 2010 | 16:09

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
Copak panteismus, ale krtkoplaší pantáteismus, Mistra Vácslava z Rudníku, to je to pravé ořechové.

Neprošvihněte první vydání mouder "Traktáty rudnického pantáty".Vydá nakladatelství "Vědě dokořán".
Pojistí to norimberská kompaktáta a nový "TÁTA" (tentokrát ne pracujícího lidu, ale všeho křesťanstva) začne lámat pečeti.
02. 08. 2010 | 16:21

Pepa Řepa napsal(a):

Vetsina tech ruznych malych reformnich cirkvi je "rachiticka" - zpocatku vypadaji zivotaschopne, ale posleze odumiraji.
-------------------
Sakra, pište někdo ta moudra nebo za dva tisíce let, se budou Ahmed al-Husseinu s Muamarem bin Rudnickem hádat, jak to guru jejich nové sekty ismaelitských katolíků myslel.
02. 08. 2010 | 16:28

skeptický napsal(a):

PP
Hrají Baťa Toys,předpokládám.
02. 08. 2010 | 16:30

Pepa Řepa napsal(a):

A přijme jméno Vacslav bin Rudnick, Krtkoplaš I.

Bude veleben, že křesťanství dorazil a vyplašil všechny podvratné krtky v černých sutanách z podřibska i okolí a na Řípu vystavěl první mešitu.
02. 08. 2010 | 16:34

skeptický napsal(a):

PP

Tam bych mešitu nestavěl.My Češi bychom měli založit hnutí zvané Říponismus,a prohlásit veškeré projevy oposice za trestné.

Potřebovali bychom nějakého souvěrce fousatého žurnalistu jako zakladatele,aby to mělo váhu.

A všichni Češi ve světě by se měli vrátit domů.Pro svět by to byla úleva.
Nevíte o někom?
02. 08. 2010 | 17:02

skura napsal(a):

student:
Co se týká vztahu k bohu jsem na naprosto stejné pozici jako Vy, a dokud jsem se nezačal zabývat religionistikou, považoval jsem se za ateistu. My jsme prostě nevěřící, nikoliv ateisté, přinejmenším z hlediska religionistického. Ti, kteří si troufají existenci boha popírat patří do jiné kategorie než my, a tou kategorií je právě ateismus. Ale celé je to víceméně slovíčkaření..
02. 08. 2010 | 17:03

skura napsal(a):

Viola:
"bez víry v Bohanemůžeme být dlouho živi - obecně jako lidé."
Já takových obecných lidí, kteří pohodlně mohou, znám mnoho..
02. 08. 2010 | 17:14

skura napsal(a):

Petr:
"Jak může někdo vložit veškerou naději do pomíjivých věcí? Jak může někdo opustit jediný pevný bod?"
Stačí, když žádnou naději ani pevný bod nepotřebujete. Každý pevný bod se vždy ukáže jako vratký. Přestat potřebovat pevné body je opravdová svoboda. Člověk nemusí za cenu šílených absurdit nic bránit za každou cenu. Přál bych Vám to zažít..
02. 08. 2010 | 17:18

Emissary napsal(a):

skuro,

tak buďte tak laskavý a řekněte mi o svých nepevných bodech, o opravdové svobodě, která jak jsem zjistil, tryská z Vás.

Hm, skara, máte zajímavý nick, kdepak jste ho vzal?
02. 08. 2010 | 17:24

santawizard napsal(a):

my češi můžeme založit nové náboženství.Pro všechny lidi na světě,kteří žijí bohémským životním stylem !!Jestli, že rození judeokřestané jsou de fakto židé ,tak rození bohémové jsou právě češi,de jure.
02. 08. 2010 | 17:34

skura napsal(a):

Petr:
"Bůh nás mohl nechat všechny zahynout, ale nabídl nám záchranu a to všem bez vyjímky."
Co to je za nesmysl? Jak mohl být zachráněn jediný indián před objevením Ameriky?
To si rád poslechnu..
02. 08. 2010 | 17:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy