Evoluce, kreacionismus, ID...

01. 02. 2009 | 15:42
Přečteno 35006 krát
Před půldruhým rokem jsem tady napsal příspěvek o tom, že darwinismus rozhodně nemusí být v rozporu s náboženstvím. Tento článek měl docela velký ohlas (diskutuje se pod ním až do dneška!), a tak bych chtěl na podobné téma ještě něco dodat.

Ve svém shora uvedeném článku (a několika obecněji navazujících na téma „věda a náboženství zde , zde , zde, zde a zde) jsem hájil dnes celkem všeobecně rozšířené stanovisko, že biologická evoluce (resp. obecnější proces evoluce celého vesmíru) není v žádném rozporu s trochu modernější formou náboženství, která chápe pojem Bůh trochu jinak a „dospěleji“ než ona poněkud dětinská forma, která bere prvoplánově doslovně vše, co je zapsáno v Písmu, že „samovolná“ biologická evoluce (resp. evoluce vesmíru) může být dobře považována za „metodu stvoření“, resp. průběžného „tvoření“, které směřuje k nějakému vzdálenému, lákavému vyústění. Tento názor je dnes zcela přijatelný pro spoustu teologů i pro nejvyšší představitele katolické církve, kteří na téma evoluce pořádají i seriózní vědecké konference. Mezi předními evolucionisty jsou i vysvěcení kněží (viz např. Pierre Teilhard de Chardin nebo nověji Francisco Ayala).
Vyslovil jsem tam také názor, že ti tradiční věřící, kteří bojují proti evoluční teorii, náboženství v dnešní době de facto poškozují a diskreditují.

V tomto a několika následujících článcích bych tedy chtěl říci něco více o různých směrech kreacionismu, později také o nejznámějších námitkách proti evoluční teorii, které vznášejí, a také o dvou slavných soudních sporech o výuce evoluce v amerických školách.

Chtěl bych ještě poznamenat, že věda dnes skutečně neví, jak a kde život vznikl (jsem přesvědčen, že stejně jako spoustu jiných „nerozluštitelných tajemství“ v nepříliš vzdálené budoucnosti rozluští i tuto vzrušující záhadu), ale považuje za nepochybné, že po vzniku nejjednodušších forem života se začaly uplatňovat evoluční mechanismy, které nakonec vedly k obrovské rozmanitosti životmích forem, včetně člověka. Přirozená variabilita a selekce nejživotaschopnějších variant je považována za jednu z definičních vlastností biologického života.

A ještě bych chtěl poznamenat, že věda samozřejmě nemůže vyvrátit principiálně nevyvratitelnou (a tudíž nevědeckou) hypotézu o nadpřirozených zásazích do našeho světa. Samozřejmě je možno úspěšně hájit názor, že nějaká nadpřirozená mocnost vše zařídila tak, aby měli přesvědčivou iluzi, že se vesmír a život vyvíjí, případně že částečně ponechala část přírody samovolné evoluci a nadpřirozeně stvořila jen některé „majstrštyky“, jako např. člověka. Stejně ale nelze vyvrátit „hypotézu“, že na odlehlých místech se vyskytují (neviditelní) vodníci, rusalky a bludičky...

Dnes tedy něco o základních skupinách anti-evolucionistů (ve skutečnosti je jejich variant mnohem víc, takže uvádím jen ty hlavní).

*************************************

Odpůrců darwinismu, resp. teorie evoluce, je několik hlavních druhů:

A) Kreacionisté - bibličtí fundamentalisté, kteří věří, že svět byl stvořen doslova tak, jak se píše na prvních stránkách Bible. Bůh (jakýsi antropomorfní všemocný hybatel v „duchovním zákulisí“ našeho materiálního světa) v několika dnech stvořil svět a postupně vše v něm. Podle těchto lidí je svět stár pouze něco přes 6000 let, řada původně stvořených druhů nepřežila potopu světa (známe je jako zkameněliny), ale ty dnes existující druhy se zachránily na Noemově arše.

Před několika lety jsem navštívil přednášku cyklu „Darwinův fatální omyl“ pořádaného církví Adventistů sedmého dne. Přednášející (někteří se zvučnými akademickými tituly) tam říkali, že v rajské zahradě po stvoření světa žraly šelmy trávu, neexistovali komáři a jiný obtížný hmyz - ten byl stvořen teprve jako součást trestu za Adamův hřích. Na přímý dotaz z pléna odpověděl jeden z předenášejících, že první lidé byli samozřejmě běloši (nebylo již upřesněno, zda blondýni či bruneti) a součástí tohoto trestu za první hřích bylo zčernání pokožky části Adamova potomstva.
Jiný lektor také přišel s pozoruhodným postřehem, že ti, kteří věří v to, že se člověk vyvinul z opičího předka, se svým chováním značně podobají opicím (přimělo mě to k důkladnému zamyšlení nad sebou samým…).

Mezi takovéto fundamantalisty patří snad až 70% Američanů, včetně jejich nedávného pana prezidenta, a zřejmě také naprostá většina populace v muslimských zemích. V Evropě to (zatím) není až tak špatné...

Velmi aktivním kreacionistou tohoto klasického typu je u nás pan Pavel Kábrt jehož webové stránku skutečně stojí za navštívení – jsou totiž, podobně jako níže uvedené stránky muslimského kreacionisty Haruna Yahya, skvělou ukázkou onoho pyšného amatérského ignorantství charakteristického pro tyto lidi.

B) Kreacionisté „staré Země“. Ti věří ve shodě s vědeckými poznatky, že Vesmír vznikl před cca 14 miliardami let Velkým třeskem, že Země je stará nějakých 5 miliard let, že geologické procesy probíhaly „samovolně“ tak, jak nás to učili naši materialističtí učitelé, ale tvrdí, že život nevznikl a nevyvíjel se samovolně, nýbrž byl postupně tvořen mnoha opakovanými Božími zásahy – nejprve byly před více než miliardou let stvořeny velmi jednoduché jednobuněčné organismy, poté jedndušší mnohobuněčné organismy, v druhohorách ještěři, v třetihorách šavlozubí tygři, mastodonti a podobní tvorové, a před nějakými dvěma sty tisíci let lidé. Pánbůh tedy postupoval tak, že si řekl: „A od zítřka budou nosorožci“ – a stalo se. Některé druhy Božím dopuštěním vyhynuly (viz zkameněliny), jiné se uchovaly a Bůh zřejmě i nadále čas od času pokračuje v jednorázové tvorbě nových druhů, pokud to uzná za vhodné.

Mezi zastánce tohoto názoru patří např. vlivní muslimští kreacionisté – např. Harun Yahya (vlastním jménem Adnan Oktar resp. též zde). Ten rozesílá po celém světě zdarma desetitisíce krásně vypravených šestikilogramových knih formátu A2, ve kterých „dokazuje“ neplatnost evoluce tím, že existuje spousta živočišných a rostlinných druhů, které se po desítky (a někdy stovky) milionů let do dneška téměř vůbec nezměnily (to je sice nepochybně pravda, ale jako „důkaz“ neexistence evoluce je to úplně nesmyslné a dokazuje to jen naprosté nepochopení základních principů evoluční biologie).

C) Dalším druhem anti-evolucionistů jsou zastánci teorie tzv. inteligentního designu („intelligent design“, ID). Ti většinou již evoluci tak docela nepopírají, ale tvrdí, že není založena na známém darwinovském mechanismu přirozené (mutační) variability a přírodního výběru, ale je cílevědomě vedena inteligentním tvůrcem. Zastánci tohoto názoru se někdy z oportunistických důvodů vyhýbají slovu „Bůh“ pro označení onoho „inteligentního designéra“, aby se nedostali do rozporu se zásadou odluky státu a náboženství, a tak snáze dostali svoji nauku do sekulárních (amerických) škol.

Tito lidé většinou dokonce připouštějí spontánní „mikroevoluci“ (vznik drobných variant a odrůd stávajících druhů), ale domnívají se, že pro vznik nového, opravdu výrazně odlišného druhu, je četnost spontánních mutací v genetickém kódu příliš malá a že by tedy ty pouhé stamilióny let k vývoji přirozeným výběrem zdaleka nestačily. Takže říkají, že onen Inteligentní Designér v zákulisí našeho světa prostě manipuluje pravděpodobností výskytu potřebných mutací tak, aby docházelo k vývoji žádoucím směrem. Není tedy třeba hrubého porušování základních fyzikálních zákonů (zachování hmoty a energie), ale stačí jen trochu pomoci náhodě a pravděpodobnosti. Když řeknu: „A teď se dívejte, padne mi desetkrát za sebou šestka!“, může se to klidně stát a nebude při tom porušen žádný fyzikální zákon – jen pravděpodobnost takové události je nepatrná. Pokud však onen Inteligentní Designér má vůli a moc něco takového zařídit, je pro něj hračkou nastrojit v DNA oplozeného vajíčka právě potřebných řekněme 1726 mutací, které jsou nezbytné k tomu, aby se australopithečí samičce narodila dcerka vzezření Raquel Welshové. A není pro něj samozřejmě ani problém, vyvolat stejný soubor mutací během několika málo let i u dvaceti dalších zárodků obou pohlaví australopitheků, takže vznikne pěkná zakladatelská skupinka nového druhu. Další detaily (vyhubení nemožně zaostalých předků, vývoj řeči a kultury) už klidně může obstarat ta mikroevoluce. Ostatně na podobné téma napsal pěknou sci-fi John Wyndham („Midwichské kukačky“) – tam hráli roli inteligentních designérů blíže neurčení mimozemšťané.

Mezi zastánce této varianty kreacionismu patří např. někteří (zvláště američtí) vědci, pro které je ten klasický kreacionismus přece jen už nepřijatelný a trapný.

Je zajímavé, že různé odrůdy kreacionistů a ID-istů mezi sebou nemají příliš dobré vztahy a navzájem se obviňují buď z ideové nepevnosti, nedůslednosti, pokrytectví, nebo naopak ze zpátečnictví diskreditujícího náboženský světonázor.

*************************************

Příště napíšu něco víc o námitkách různých odrůd kreacionistů a „inteligentních designérů“ proti (neo)darwinismu a o neudržitelnosti těchto námitek.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Lena napsal(a):

Jo, jo. V rozporu s náboženstvím nemusí být žádný vědecký poznatek, protože věda a víra jsou v přístupu ke světu diametrálně odlišné, jak už název napovídá. A protože nelze dokázat, že něco neexistuje, nelze tedy dokázat ani neexistenci bohů. Jen jejich existenci, a to se ještě nestalo. Moudrá víra by se, podle mého názoru, s poznatky vědy měla vyrovnat, vstřebat je. Vyvrátit je většinou nemůže a jejich ignorováním nebo poštěkáváním po nich se jenom zesměšňuje. Věřící by si měli osvojit formulace stylu "my si myslíme, věříme, domníváme se" místo obvykleho "tak to je". Na tvrzení "tak to je" má nárok jenom věda, a to pouze za předpokladu, že disponuje mnoha opakovanými experimenty nebo pozorováními s totožným výsledkem. A ještě to kolikrát nemusí být pravda.
Existuje nějaký směr ve víře, který se domnívá, že stvoření se netýkalo naší Země a tvorů na ní, ale vesmíru jako celku? Proč by si nemohl bůh (jakýkoliv) říct: "nyní stvořím ... vesmír jako místo pro ..."? Pro co vlastně? Pro život? Nebo dokonce cíleně pro lidi? Není to všechno jen o bohapustém rasismu?
Ráda bych viděla, jak by se církve vyrovnaly s existencí mimozemšťanů.
Těším se na to pokračování o námitkách.
01. 02. 2009 | 16:22

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
ví se už vůbec co je to život ?
Do nedávna byl život bez kyslíku nepředstavitelný. Dnes známe velice bohatý život v prostředí sopečných vřídel na dně oceánů. Tam není po O2 ani stopy.
V mlhovině Iris byly objeveny velice komplikované uhlovodíky. Ne na nějaké planetě, na to je Iris příliš daleko, ale v galaktickém plynu. Takové uhovodíky, které vznikají na zemi třeba při grilování masa. To mě jako fyzika značně irituje.
01. 02. 2009 | 16:22

Paterik napsal(a):

No myslím, že ryzí kreacionisté sami sebe efektivně zdiskreditovali už jen tím, že dle jejich výkladu by chudák Noe musel mít na arše několik milionů druhů brouků a hmyzu, takže by se chudinka asi ani nedostala na vodu (za předpokladu, že by Noe tolik druhů živočichů vůbec dokázal poznat). Ještě jsem navíc neslyšel žádnou teorii, která by dokázala vysvětlit vznik lidstva z jednoho páru bez spáchání jednoho z nejvážnějších hříchů proti bohu.
01. 02. 2009 | 16:25

KamilW napsal(a):

Milý kolego,
Ještě bych připomenul jedno úskalí darwinismu: Fyzika, zabývající se uzavřenými soustavami (a to je podstatná část fyziky a fyzikální chemie), došla k poznání, lidově formulovatelného že vývoj jde zásadně od špatného k horšímu. Říká se tomu zákon o růstu entropie. Pokud do systému nevložíme nějakou další energii zevně, stává se stále neuspořádanějším (což známe i z každodenní praxe při úklidu). Ti, kteří žijí v jednoduchém uzavřeném pohledu na svět, si neuvědomují, že např. teprve vyplýtváním ohromného množství energie příchozí a zpětně uvolňované energie Slunce dochází bouřlivě k základním přírodním jevům jako koloběh vody nebo fotosyntéza a v klidnějším režimu dochází k vytváření uspořádanějších disipativních struktur a tedy případně i k vývoji tvorstva do složitějších forem.
Může pak docházet k paradoxu, že i ti, kdož se hlásí k exaktním vědám, nejsou ochotni rozumět evolučním procesům.
01. 02. 2009 | 16:30

Neopřemyslovec napsal(a):

Chtěl bych říci, že věda dnes skutečně neví, jak a kde vznikla žena matka a žena nematka (prostitutka). Odpůrci darwinismu, resp. teorie evoluce od dřívějšího vzniku matky a pak nematky nebo nematky apak matky...
Kreacionisté „staré Země“ tvrdí, že jsme vznikli z porodu od matky prostitutky.
Kreacionisté součastní vědci" tvrdí, že jme vznikli z porodu od matky-neprostitutky. Přísněb logičtí alternativní odborníci tvrdí, že pravda navždy zůstane nevisvětlena. To je to samé, jako se přít. Co bylo dřívé? Atomová nebo molekulární imunologie? Já tvrdím, že nejdřívější byla částicová imunologie.
01. 02. 2009 | 16:39

Neopřemyslovec napsal(a):

oprava:přísně, nevysvětlitelna. Text po sobě nečtu. Blbosti nelze opravovat.
01. 02. 2009 | 16:42

Rejpal napsal(a):

Vzhledem k tomu, že kreacionistu máme v naší rodině, zajímám se o toto téma.

Problém kreacionisty, který doslovně věří nejen biblickému popisu vzniku světa, nýbrž i ostatním biblickým zprávám, je jeho špatná možnost rozlišit biblické skutečnosti ("pravdy") od náboženské fantasie. Bible podle něj buď platí vcelku nebo neplatí vůbec.

Ani současný katolický autor, který sice akceptuje evoluci (na příklad kněz Marek Vácha), se radši nepustil do výkladu či revize dogmatu (?) o dědičném ("prvotním") hříchu Adama a Evy. Přitom právě Kristova oběť měla lidstvo "vykoupit" ze známého poklesku prarodičů.
01. 02. 2009 | 16:45

Paterik napsal(a):

Rejpal: problém bible je v tom, že tehdejší pisatelé mohli zpodobňovat vznik světa jen na základě tehdejších znalostí a mytologie. Tudíž těžko mohli do svých úvah zahrnout molekulární podstatu dědičnosti nebo velký třesk. Bohužel tato myšlenkově dnes již překonaná vize byla po tisíciletí prosazována jako jediná správná, takže dnešní církev už z ní nemůže v podstatě ustoupit, protože pokud by byla de facto negována jedna část bible, mohl by btý snadno zpochybněny i další.
01. 02. 2009 | 16:55

Eden napsal(a):

Pěkný článek! Těším se na pokračování. Jen by mě ještě zajímalo, jak se na evoluci dívají Indové, Číňané a Japonci. Jestli jsou taky tak fundamenalističtí jako křesťané a muslimové nebo výsledky vědeckého bádání příjmají.
01. 02. 2009 | 16:58

Admirál napsal(a):

Některé lidi na naší planetě zřejmě zaměstnává boj s evoluční teorií, že podle nížjsme pošli z opice. Nezbývá jim pak dostatek energie zabývat se snahou, aby se člověk zpátky k opici nevrátil.
01. 02. 2009 | 16:58

Frante napsal(a):

Lena píše: "V rozporu s náboženstvím nemusí být žádný vědecký poznatek" Nemusí, pokud budeme náboženství neustále aktualizovat a upravovat náboženská tvrzení aby tam ten rozpor nebyl. Ale už tím, že tohle musíme dělat, ztrácí na důvěryhodnosti ten zbytek, co jsme ještě změnit nemuseli. Tím jak bude náboženství ustupovat vědě, bude postupně ztrácet to, kvůli čemu se lidi původně rozhodli věřit. Přijde o spravedlivého Boha, absolutní morální principy. Dál, vědní obor je možná i psychologie a ta nám ukazuje jak mají lidi sklon vymýšlet si a věřit hezkým pohádkám, zrovna třeba takovým jako je křesťanský Bůh ... a je potom těžké věřit v Boha, když vím že se pravděpodobně jedná o lidský výmysl. Vědecké poznatky vytváří obraz světa, kam špatně zapadají např. ty neviditelní vodníci a bludičky (o kterých píše autor) i když třeba nejdou vyvrátit a totéž se týká náboženských tvrzení (v posmrtný život duše) ... mohl bych pokračovat. Závěr: Mezi vědou a náboženstvím nemusí být rozpor, ale soulad je stále obtížnější. Mám potřebu se důsledně chovat jako racionální dospělý člověk a proto nedokážu "uvěřit". Myslím si že věřící vědec může být, pokud si plně neuvědomuje jaký obraz světa vědecké poznatky vytváří, nebo u kterého mírný odklon od racionality (zdravého rozumu) nevadí jeho sebeúctě.
01. 02. 2009 | 17:14

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší,
po ozdravném pobytu na první lobotomické klinice, se Vám musím omluvit. To, co jste napsal v serii sta článků „Stokrát opakované tvrzení se stává pravdou“ je skutečně pravda, nic než pravda pravdoucí. I já jsem prohlédl a nyní s Vámi naprosto souhlasím.

Nejdříve musím vyřídit pozdravy.Zdraví Vás sanitář, připomínající Josefa Smrkovského. Máte pozdravovat i všechny kluky z buňky v Oxfordu, dobré zdraví přejí Karl s Bedřichem a jakýsi Vladimír s Naděždou.. Šedivá bradka, placatá čepice.Myslel jsem si, že je to pan Pehe, ale byl to jiný pán. Moc podobný, jen hubenější.
Všichni Vás také pozdravují, mám vyřídit, že k Vám chovají velkou úctu. Jakýsi Gruzínec s knírem neustále opakoval slovo „ Moloděc“. Nevím sice co to je, ale říkal to o vás s takovou úctou a něhou, že to bude určitě něco moc hezkého. Za Čechy tam byli Kléma a něco malého, scvrklého, nejedlého.

Osmdesátiletý ajjátolláh z Kommu, se svou desetiletou těhotnou manželkou, přivedl další procesí. Má z Vás prý ohromnou radost. Do ucha mně pošeptal, že má pro vás připravených 72 panen. Nepředstavil se, prý už budete vědět.
Teda, pane Hořejší, to bych do Vás neřekl! Vy divochu jeden!

Dostavila se i jedna paní v burce s vlakou červeného půlměsíce v ruce. Nebyla to paní, byl to Chalíl Mishall Ještě se nestačil převléknout. To víte, bojovníku v orientě je každá lest povolena. Chalíl Vám vzkazuje, že metro z Rafáh do Egypta už jezdí. Moc tomu vzkazu nerozumím, vy snad ano.
http://cz.youtube.com/watch...

Ayman al-Zawahíri moc nemluvil. Zlobí se na vás. Dvakrát na Vás marně čekal na peróně v Peshávaru. Prý moc mluvíte a málo bojujete.
Vzkazuje Vám: „La tadchal dubába ilá al-fam al-muglaq“
Snad jsem to nepopletl, to víte narkóza. Mám ještě připomenout, že v létě máte zase poslat vnuka do campu.
http://cz.youtube.com/watch...

Omluvte neúčast sadiků Mahmúda z Tehránu i Muammara z Benghází. Mají napilno.Zdraví i mlaďoši z Atén. Také mají napilno. Míchají koktaily, asi nějaký barmanský kurz.. Pozdrav i od Rogera a Cohn-Bendita od Seiny A to nezmiňuji cadika Uriho Averiheimmera z urilogické hadassy Ein-Karem. Ten je už úplně mimo, tvrdil, že mám pozdravovat Máňu.
http://cz.youtube.com/watch...

Pozdrav posílá i štíhlý Arab o holi s Mein Kampf pod paží. Nadával, že se mu v Tora-Bora ztratil kobereček.Ten váš plán na pozdvihnutí zájmu o křesťanství tím, že v Itálii soustředíte muslimy a vytvoříte jejich vlastní stát je skutečná perla. Arab jen pokyvoval hlavou a bručel „Mabrúq, Hamdullilah. Alláhu akbar“
Prý je to něco, jako: „Když Pánbůh dopustí, i motyka spustí“. A že spustila vydatně, to teda jo.Už stokrát.

Váš plán italského řešení máte předložit Benediktovi XVI. Jeho, San Pietra i Italy prý moc potěšíte.
Máte ale trochu přidat. Tímto tempem církev včas zevnitř nerozložíte. Dělohy jsou rychlejší. Podle plánu jste měl být přece už biskupem. To takoví Honza999 nebo Merryman jsou v potírání nevěřících psů čilejší.
A kdyby snad nějaký nevěřící pes, rozšiřoval sionistickou propagandu o živých štítech v Ghaze, tak tomu nevěřte. Vy víte přeci své I ta paní z al- Jazeery na druhém videu je jasně podplacená Mossadem. Uri to přece říká taky.

http://cz.youtube.com/watch...
http://cz.youtube.com/watch...

Všichni se shodli na jedné věci.Na tom, že jste užitečný, hodně užitečný. A to je dobře. Člověk má být přece užitečný svému bližnímu. A to vy jste, klobouk dolů. Máte bližních (Vašich) hodně. A jak Vás chválili!! Naposledy jsem tolik chvály slyšel o Josipu Vissarionoviči..
Já jsem, pane Hořejší,vůbec netušil, kolik máte pěkných kamarádů. Takovému člověku přece nemůžu oponovat. Takový člověk má mou úctu. Takového člověka musím podpořit
01. 02. 2009 | 17:14

Pepa Řepa napsal(a):

Hlavně se, pane Hořejší, nepodceňujte. Jste renesanční člověk, rozumíte všemu. Všichni si-podle Vás- počínají nešikovně. I ta církev. Kdybyste se toho ujal Vy, to by byla paráda. Neříkejte, že byste nedokázal z PET lahve vyrobit monstranci!!
Nač ta přehnaná skromnost? Je třeba lidstvo obohatit Vašimi nápady.

K dokonalosti Vám už jen chybí podobné video.
http://cz.youtube.com/watch...
Tak s chutí do díla, pane Hořejší. Podobný učitel národů, zajíc Zazu to dotáhnul až do EP. Proč ne Vy?

Firma Hořejší Vám dodá
do rodiny mudžáhida
vnuci, děti, ba i máma
potěší se z Guantanáma

Vyzývám tedy Vás, kolegy a nositele řádu Patologické ssedliny, od Karla Muellera po paní LČP:
OBROĎTE SE PŘÁTELÉ V DUCHU OBRODY A NOVÉ MULTI-KULTI VÍRY!!!!

Zapomeňte na odporné xenofoby. Karla Martella, který 25. října 732 zastavil u Poitiers pokojnou delegaci Saracénů, na Evžena Savojského, který v r. 1697 odehnal mírumilovné Turky u Zenty, na ty, kteří roku 1683 nedovolili Mustafovi.přednášet poselství míru ve Vídni, na Winstona Churchila. který hanebně překazil mírový pakt muftího Emina al-Husseini z al- Quds (strýka Yassera Arafáta) s Adolfem z Berlína. Představte si, že ten válečný zločinec Churchill-jak říká, pan Hořejší-, poslal nad Německo hrdlořeze z RAF, aby bombardovali mírumilovné nacisty.
Kdyby všech těch odporných xenofobů nebylo, kde už mohla naše západní civilizace být?

Řekl bych, že bychom muslimský svět dohonili. Nebo oni nás? Teď nevím.

A tak, pane Hořejší sděluji, že za Vaše názory budu bojovat kako Josef Švejk. Až do roztrhání těla.Jenom teď nevím kterého.

Já vím, že jsem trochu off-topic.To mám od malička, vždycky říkali, že jsem opožděný.
K tématu článku se vyjádřím až tak za týden. Dříve mně to asi nedojde.
01. 02. 2009 | 17:22

vlk napsal(a):

Pane profesore,
díky za tenhle a další budoucí blogy na tohle téma.
Získal jsme alespoň hrubou představu o kreacionismu ...
Přiznám, že kromě tzv. Opičího procesu -Viz kdo s eje vítr se Spencerem Tracym a osoběn popsaný hlavní hvězdou tohoto klání, totiž Clarencem Darrowem /Kniha Clarence Darrow obhajuje/ jsme s tematikou nepřišel do styku.

Nijak mne nepřekvapuje, že tykovéhle směry vznikly a že jsou masově zastoupeny svými přínivci.
Víte, život svou složitostí k tomu přímo nabízí. Totiž hledání něčeho, c o bud e neptřesitelnou jistotou v prostředí plném nejistoty a nestability.
Potřeba je tady a kd e je potřeba, je i řešení.
Nejlépe to podle mne yvřešili , přímo dialekticky vyznavači inteligentního designu.
Ti si vzali z obou antagonistických směrů jen to, co spolu nekoliduje.... Osbně bych je v tom podporoval. Jediné funkční řešení, abychom s emezi sebou nepobili.

A že spolu zastánci jednotlivých směrů vedou tvrdou válku? Tak to snad nemůže překvapit ani Vás.
Podívejte s e na diskuse pod Vašimi blogy. A to nastolujete podstatně méně zásadní témata než jakým je vznik světa a života!

Velmi často tady vedeme přímo slovní občanskou válku....
01. 02. 2009 | 17:31

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Dekuji za pozdravy od vasich kolegu-chovancu. Jsem rad, ze lobotomie dopadla dobre.

Mate naprostou pravdu ve vyctu mych spatnosti, jeste jste ale na mnohe zapomnel; vsak vy si vzpomenete a doplnite to, az se trochu vykrmite tim chlebem namacenym do melty!

Velmi spravne jste vystihl, ze jsem oddanym priznivcem Stalina, Lenina, Smrkovskeho, Hitlera, Husaka, Gottwalda, Obrody, Muhammada, Ahmadinezaha, Obamy, multi-kulti antisemitou, agentem Hamasu, Al-Kajdy a Kremlu.

Pridavam se k nadsenym adoracnim vykrikum mnoha ctenarum o tom, jaky jste elegan ducha!
Je mi velkou cti, ze mi venujete takovou pozornost a nyni mi dokonce vyjadrujete i bezvyhradnou podporu!

..
01. 02. 2009 | 17:33

Vaclav Horejsi napsal(a):

vlk:

Dekuji - jen aby nedoslo k mylce - ja v zadnem pripade nejsem priznivcem ID - kreacioniste a ID-iste jsou jen variantami teze pavedecke hlouposti.

..
01. 02. 2009 | 17:36

vlk napsal(a):

Pepa Řepa

opatrně s e zkusím zeptat - nenavštívil Tě v nemocnici taské náhodou někdo teřba z Východoindické společnosti? Nebo třeba generál Custer?
Může býti, že Nietsche nakouknul, a jen odešel objevil se Chamberlein otec s Winstone Churchillem a papa Kruegerem a drželi s e za ruce.
A po nich , že k Tvému lůžku nakoukl Chamberlein jun., kterého následoval třeba caudillo následovaný papa a baby Doc a tihle všichni Tě pozvali, až s e pozdravíš na oběd do Hotelu King David....
Milý Pepo , chtěl bych Tě poprosit, to pozvání na ten oběd prosí, moc prosím, odmítni..
Prý tam mají pekelnou kuchyni a to by Ti jako rekonvalescentovi mohlo přitížit...
01. 02. 2009 | 17:38

vlk napsal(a):

Pane profesore,

dík za promptní reakci.
Já vím, že nejste a vím, co jste sledoval svým textem.
Nicméně - zkuste srovnat militantnost a nebezpečnost jednotlivých bludných proudů- A zkuste srovnat prohlubujíc s e únavu nás racionálních z tohoto světa. Zejméan v aspektech důsledků přicházejících s hospodářskou krizí...
Není ten inteligentní design skutečně trefa do černého? Nemyslím pro vědce, ale pro každodenní přežití?
01. 02. 2009 | 17:42

dříve ruda napsal(a):

"věda dnes skutečně neví, jak a kde život vznikl (jsem přesvědčen, že stejně jako spoustu jiných „nerozluštitelných tajemství“ v nepříliš vzdálené budoucnosti rozluští i tuto vzrušující záhadu)"

pane Hořejší, měl byste se možná podívat na seriál Dva písaři. Mám ho moc rád. Jó -věda je holt věda...
01. 02. 2009 | 17:43

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hořejší:
Výše uvedená kategorizace se mi zdá poněkud zjednodušenou.
-FK-
01. 02. 2009 | 18:00

shipper napsal(a):

Frante
Věda aktualizuje a upravuje svá tvrzení neustále a rozporů je v ní habaděj:)tak proč by se nemohlo vyvíjet náboženství.
Co ví věda o vědomí? Nic...něco o něm vypovídá psychologie a tu jako vědu zpochybňujete.
Věřící vědec není trotl, věřící vědec si uvědomuje, že celé jsoucno nelze redukovat na sebelépe koncipovaný přírodovědecký model.
01. 02. 2009 | 18:12

Fialovy Krokodyl napsal(a):

shipper

Ano, redukce je to klíčové slovo.

-FK-
01. 02. 2009 | 18:15

Al Jouda napsal(a):

Pane profesore, nepřipadá Vám v dnešní době jako zbytečná ztráta času zabývat se nějakou polemikou s lidmi, kteří jako hlavní argument používají knihu sepsanou primitivními lidmi, kteří uměli sotva psát a počítat a o základech fyziky, chemie nebo astronomie neměli ani ponětí ? Vždyť náboženství a věda - to je jako oheň a voda. Proč církev upalovala vědátory jako společníky Ďábla? Protože jejich názory ohrožovaly samou podstatu náboženské víry. Proč Chomejní nenáviděl USA ? Protože demokracie by smetla jeho fanatický režim.
01. 02. 2009 | 18:28

Vaclav Horejsi napsal(a):

Al Jouda:

"Vždyť náboženství a věda - to je jako oheň a voda."

S timto nazorem se tady prave opakovane snazim polemizovat. Klicove je, ze neni nabozenstvi jako nabozenstvi...
Opravdu si myslite, ze ty spousty vedcu a vzdelancu, kteri jsou vericimi (vcetne me), jsou hlupaci?
"Rozumne" nabozenstvi je naopak s moderni vedou ve vybornem souladu...

..
01. 02. 2009 | 18:37

Martin napsal(a):

V tom výběru mi chybí snad jen pastafariánství :-)

http://en.wikipedia.org/wik...

(vzniklo mj. jako reakce na snahu některých, aby se na školách učilo ID ... argumentovali, že pokud se má učit ID, mělo by se učit i pastafariánství...)
01. 02. 2009 | 18:54

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Al Jouda

Nejsem si jist, zda je váš příspěvek ironický, nebo jestli je míněn vážně. Můžete to upřesnit?

-FK-
01. 02. 2009 | 19:16

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hořejší:
Uvítal bych místo kritiky ID a biblických kreacionistů více detailů o té sjednocené teorii evoluce a stvoření. Vím, že jste o tom už víckrát psal, ale zkuste to prosím znovu v konsekventní formě v jednom příspěvku, jenom abychom sjednotili základní teze. Potom můžeme diskutovat.
-FK-
01. 02. 2009 | 19:30

Zacheus napsal(a):

Dovolím si zajímavou citaci z Katolického týdeníku ( 23.-29.9. 2008)- krátký článek s názvem "Církev Darwina neodsoudila".

"Shodu evoluční teorie a učením církve nelze apriorně vyloučit - nechal se slyšet arcibiskup Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu v souvislosti s chystaým kongresem na téma " Biologická evoluce- fakta a teorie", která se bude konat v březnu v Římě u příležitosti 150. výročí vydání Darwinovy knihy o původu druhů.

Arcibiskup Ravasi připomněl, že církev Darwina nikdy neodsoudila, ani nedala jeho díla na index. Papežové počínaje Piem XII. hlásali, že evoluční teorie není v rozporu s vírou. Arcibiskup Ravasi vyjádřil politování nad tím, že diskuse o těchto otázkách nadále probíhá spíš v ideologickém než vědeckém duchu. Zejména v Americe se podle něj neprávem mluví o tom, že "evolucionismus"a "kreacionismus se navzájem zcela vylučují".
01. 02. 2009 | 19:31

Neopřemyslovec napsal(a):

Je správné, že nejste věřící ani nevěřící. Jakýkoliv pokus o vysvětlení Boha je nesmysl. Bůh a Ďábel jedno jest. Tento objekt, vizualizační představa, blud atd. je něco, co má část z Boha a část z Ďábla. Vždyť každý papež byl, je a bude z části neobyčejně lidský a z části odporný vražditel svých oponentů. Tu samou vlastnost měli Lenin, Stalin, Hitler, PolPot atd. A v každém lidském tvoru jsou podobné plusové i mínusové vlastnosti. Víru je možné se naučit do staršího školního věku. Později již je natolik vyvinuté abstraktní myšlení, že rozumovými parametry není možné si víru v Boha zakódovat do podvědomí. Čechů není tolik atéistů proto, že by chtěli být atéisty. Mnoho z vás si pamatuje, jak dětem od padesátých let zakázali katechizmus. Hořejšímu ho zakázali mnohém později. Proto kmitá mezi vírou v Boha a exaktní vírou ve vědecké pojmy (Akademik udělující "bludné balvany" a přicmrdálkový katolík). Závidím mu ale to, že až jednou třeba onkologicky onemocní, bude mít dvojí možnost. Oddaně se poddá chirurgům a zároveň jako věřící bude prosebně prosit Ó Bože, pomoz mi. On mu jistě pomůže.
01. 02. 2009 | 19:34

Zacheus napsal(a):

Vypadá to, jako by se pan profesor Hořejší domluvil s panem kardinálem Miloslavem Vlkem, na jehož webových stránkách je k danému tématu uveřejněn rovněž velmi zajímavý text s názvem "Evoluce- postoj církve k problému" (www. kardinál.cz).

Z přednášky pana kardinála jen pro ilustraci cituji některé pasáže ( v podrobnostech pak odkazuji na celý text).

Rozhodující na této cestě byla encyklika papeže Pia XII. z roku 1950. Nese název „Humani generis“ a je citována v dokumentech II. vatikánského koncilu i v učení pozdějších papežů. V encyklice se říká mj., že samotný princip evoluce není v rozporu s katolickým učením. A papež označuje evoluční teorii jako legitimní předmět studia podle dnešního stavu přírodních věd i teologie(...). To byl silný impuls pro tehdejší teology, jako např. známého teologa jezuitu Karla Rahnera, který navrhl systematicko-dogmatickou teorii „hominizace“, nebo vize jiného jezuity, známého antropologa Teilharda de Chardin.

Také papežové po koncilu se k tomuto tématu vraceli, např. Jan Pavel II. pronesl v roce 1996 ve svém projevu k členům Papežské akademie pro vědu zásadní projev na toto téma, ve kterém řekl: „Místo jedné evoluční teorie bychom měli mluvit o několika evolučních teoriích. Tato pluralita na jedné straně souvisí s různými výklady mechanismů evoluce, na druhé straně s různými filosofiemi, na nichž se zakládá. Tak existuje interpretce materialistická, spiritualistická a další ...“ A dále: „Ty evoluční teorie, které podle filosofií, jimiž se inspirují, učí, že duch se vynořuje ze sil živé hmoty nebo že je pouhým epifenoménem hmoty, nejsou slučitelné s pravdou týkající se člověka ...“ V současné době se k tomto tématu i v církvi rozvíjejí různé způsoby výkladu.

Vlivem fundamentalistických proudů se vyvinuly různé směry kreacionismu. Kreacionisté jsou zpravidla příslušníky protestantských denominací, ale je mezi nimi i řada katolíků, a to jak v Evropě, tak především ve Spojených státech, kde je tento směr nejsilnější(...).
01. 02. 2009 | 19:36

Zacheus napsal(a):

To Neopřemyslovec. Já bych s větou "Bůh a ďábel jedno jest" byl velmi opatrný, neboť už svatý apoštol Pavel v listu Galatským napsal,že Bůh se nenechá urážet. Pokud jde o další nenávistné žvásty typu, že každý (!) papež byl také "odporný vražditel svých oponentů" , pak si myslím, že s trochou usilí a mnoha léky se časem váš duševní stav dostane zase do normálu. Což vám samozřejmě přeji.
01. 02. 2009 | 19:41

Karel Mueller napsal(a):

Čochtan:
Je to už několikrát diskutované téma, ale vraťme se k němu.
Jste fyzik, co je z pohledu fyziky život? V zásadě systém, který jeschopen neomezeně snižovat lokálně entropii. To může každý systém řízený informcí, kterou lze algoritmizovat. Ten algoritmus však někdo vytvořil, to je zásadní rozdíl od živé hmoty. Živá hmota musí obsahovat jakýsi neznámý algoritmus, který umožňuje systému vytvářet vlastní algoritmy v závislosti na vnějších podnětech. Pokud je platná evoluční teorie, samozřejmě.
01. 02. 2009 | 19:42

Zacheus napsal(a):

Jinak si ještě dovoluji doporučit knihu s názvem "Politicky nekorektní průvodce- Darwinismus a inteligentní plán", v níž se lze mj. dočíst o tom, že vědci, kteří vystupují proti darwinismu "mají často problémy ve své akademické kariéře" - což nesvědčí ani o demokracii, tím méně o svobodě akademických názorů a možností mít své vlastní teorie.

Pro zajímavost a bez komentáře přidám myšlenku nedávno zesnulého ruského pravoslavného patriarchy Alexeje II.:

"Jestli někdo chce trvat na tom, že pochází z opice, ať si to myslí, ale ať svůj názor nevnucuje druhým".
01. 02. 2009 | 19:49

Cicero napsal(a):

Zacheus:

Pokud si někdo myslí, že člověk pochází z opice, tak to jsou kreacionisté, kteří evoluční teorii znají leda tak z příručky "Co si ještě jako dobrý věřící můžu přečíst o kacířské teorii evoluce, aniž bych ohrozil své spasení."

Jinak těch historek o utlačovaných křesťanech je víc, moje oblíbená je o těch mučednících, co je vyhodili z práce, protože měli křížek na krku. :)
01. 02. 2009 | 19:56

vlk napsal(a):

Zachee

byl jsem velmi zvědav na váš vstup....
Jste, řekl bych nejpovolanějším oponentem pana profesora Hořejšího.
Nicméně příspěvek z 19:48:59 už je pro mne nadbytečný nebyl jej na vašemmsítě napsal.
Že vědci vystupující proti darwinismu mají problémy ve své akademické kariéře? Ale bodejť. Stejné jako by měli ti "vědci" kteří by tvrdili , že země je placatá a slnce s e otáčí okolo té placky.
Jestli dovolíte, tohle nemá s d emorkacií ani akademickou s vobodou nic společného.

Patriarcha Alexej Ii je jistě úctyhodný muž. Ale co myslíte má s eněkomu říkat, že by si měl nechat píchnout injekci proti neštovicím? Aby nenakazil sebe a druhé neb by mu neměl někdo druhý něco vnucovat a nechat to úradku božímu...
Nechci d o vás nijak zajíždět.
01. 02. 2009 | 20:04

Cicero napsal(a):

Pane Hořejší, Fundu jste četl, ale (zatím?) nejste tak důsledný, abyste provedl ten poslední krok a demytologizoval i Boha. Funda to dokázal, jsem zvědav na Vás. :-)
01. 02. 2009 | 20:06

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, co už pravděpodobně zde většina přítomných dobře zná...

mistr jan hus
byl vola kus
pro tu jeho drzou
tlamu
podpálili pod ním
slámu
protivil se církvi
svaté
a ty jeho konce
znáte....
01. 02. 2009 | 20:06

Zacheus napsal(a):

Pokud jde o samotného Charlese Darwina (1809-1882),podívejme se pro zajímavost také na některé jiné jeho názory, které pronesl mimo rámec diskutované evoluční teorie.
"U divochů se duševně a tělesně slabí brzy odstraňují a ti, kteří zůstanou naživu, prokazují obvykle stav pevného zdraví. Na druhé straně děláme u civilizovaných lidí všechno proto, aby se proces odstraňování zadržel (...). Stavíme útočiště pro slabomyslné, pro mrzáky a nemocné, vydáváme zákony pro chudé a naši lékaři usilují všemožně o to, aby zachovali každému život do poslední chvíle (...).

Uvědomme si například, že tisíce lidí bylo očkováno proti černým neštovicím, zatímco v dřívější době při slabé konstrukci na ně umírali.

Tím dochází k tomu, že i nejslabší členové civilizované společnosti dále rozmnožují svůj druh (...). Každý, kdo se věnoval pěstování zdomácnělých zvířat, nebude pochybovat o tom, že to musí být pro rasu člověka nanejvýš škodlivé (!). Je překvapivé, jak brzy vede nedostatek péče nebo nesprávně vedené péče k degenaraci zdomácnělé rasy, ale kromě lidského druhu není žádný pěstitel tak naivní, aby připustil svá nejhorší zvířata k dalšímu chovu (!)"

"Podíváme-li se na svět do nedaleké budoucnosti, jaký nekonečný počet nízkých ras bude vyššími civilizovanými rasami na světě odstraněn ".

To jsou tedy některé dnes již málo známé myšlenky Charlese Darwina, který se zjevně nezabýval pouze evoluční teorií... o nějaké lásce k bližnímu svému zjevně nemůže být ani řeči:).
- citováno z knihy "Muži za Hitlerem - architekti hrůzy".
01. 02. 2009 | 20:14

Zacheus napsal(a):

To Vlk. Já to neberu nijak zle a přeji Vám pěkný večer:).
01. 02. 2009 | 20:16

Cicero napsal(a):

Aha, takže kdo necítí lásku k bližnímu, nemůže být dobrý vědec. To je ten laskavý křesťanský humor? :-)
01. 02. 2009 | 20:21

Zacheus napsal(a):

To wbgarden.Tady se musím Mistra Jana Husa opravdu zastat - není to vůbec vtipné, tím méně ve vztahu k mrtvému, který se nemůže nijak bránit. Dávné tragédie dnes už nezměníme, ale určitou míru vkusu a objektivity přece můžeme mít i dnes, ne?
01. 02. 2009 | 20:21

vlk napsal(a):

ZAchee

neoslabujte toho Darwina těmito citacemi.
Jistě víte, že v jeho době byla naprosto normální dětská práce a leckdei otroctví. ZAsaďte jeho výroky do kontextu jeho doby a ne dneška.
01. 02. 2009 | 20:25

Zacheus napsal(a):

To Cicero. No, já nevím, ale pokud si myslíte, že je vědecký názor prezentovaný Darwinem, podle něhož se mají utrácet ti slabí a bezmocní, tak promiňte:). Nejsem žádný fanatik, ale i vědci by přece měli mít nějaké etické korektivy svého působení...třeba tu lásku k bližnímu. Co je na tom tak špatného?
01. 02. 2009 | 20:25

Paterik napsal(a):

Zacheus: Darwin ovšem nahlížel na evoluci čistě empiricky, jeho pohled se nám dnes v době molekulární genetiky může zdát dost naivní. Ale i v tomto krátkém citátu je vidět, že se zaobíral čistě stránkou přežití fyzicky zdatnějších. Přitom zcela pominul, že evoluce nselektuje jen na základě síly ale i intelektu. Tedy očkování je vlastně triumfem intelektuálně zdatnějších, kteří tímto vyrovnávají nedostatek fyzických dispozic rozumem.
01. 02. 2009 | 20:25

Vaclav Horejsi napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

Neumim to rici konsekventneji nez zde:
http://blog.aktualne.centru...

"....Bůh je prostě to, co způsobilo existenci a co permanentně podmiňuje trvání přírodních zákonů, které jsou tak úžasné a rafinované, že m.j. prostřednictvím zdánlivě náhodných „darwinistických“ procesů nakonec vedou k těm "inteligentním výtvorům". Takový Bůh je cosi jako permanentní všudypřítomná prapodstata našeho světa, která mu dává smysluplný směr (ten ovšem jen nanejvýš tušíme…)..
V tomto pojetí není mezi vědou náboženstvím vůbec žádný rozpor, ba právě naopak. Dnes je vcelku všeobecně přijímaný kosmologický model, podle něhož vesmír počal „Velkým třeskem“ a poté se postupně vytvářely různé stále složitější struktury. Nakonec spontánně vznikl i život, který se dále vyvíjel směrem ke stále složitějším formám obdařeným nakonec i vědomím schopným svět kolem sebe reflektovat. Přímo bije do očí, že základní přírodní konstanty a zákony jsou takové, že tento vývoj od počátečního chaosu ke stále složitějším strukturám nejen umožňují, ale jakoby přímo vynucují."

PROSTE - antropicky princip; trochu vulgarne receno, Panbuh nastavil ty prirodni zakony tak, aby z puvodniho chaosu Velkeho tresku postupne SAMOVOLNE vznikaly na nekterych mistech vesmiru stale slozitejsi utvary, az k cloveku.
Ale je v tom svete a jeho zakonech neustale pritomen a udrzuje to v chodu.

Mechanismy evoluce jsou “nahodne” (nikdo neridi, jestli prave tato nebo vedlejsi bakterie zahyne z nedostatku potravy nebo prezije), ale celkovy vysledek te “hry” vede v dusledku nastavenych pravidel (fyzikalnich zakonu ovladajicich interakce mezi casticemi, atomy, molekulami...) drive nebo pozdeji k nejakemu typu vysledku (napr. po miliardach let tvorove s tak slozitym mozkem, ze mudruji o Bohu). To nic nerika o tom, za jak dlouho k tomu dojde nebo jak presne to bude realizovane (jestli to bude clovek nebo nejaka chobotnice).
Je to podobne jako treba se slavnym kinoautomatem – muzete podle zadanych pravidel volit v kazdem kroku ze 2 event. i vice moznosti (treba i nahodne), ale finale je nakonec stejne.

Existuje rada ruzne sofistikovanych programu simulujicich evoluci pomoci zalozenych na prvcich podlehajicich urcitym pravidlum a vice ci mene nahodnym operacich, ktere z puvodne chaotickeho pocatku vedou po velkem poctu kroku k nejakym stabilnim nebo periodickym strukturam.
Ja v tomhle nejsem odbornik, ale viz napr:
http://www.agner.org/evolut...
http://www.frams.alife.pl/
01. 02. 2009 | 20:28

Zacheus napsal(a):

Víte, pane Vlku, to, že byla v době Darwina dětská práce a otroctví jej podle mne ani tehdy neopravňovalo hlásat názory, které jsem citoval. Ty jsou špatné v každé době a je faktem, že se jimi mohli inspirovat i ideolologové nacismu ( viz citovaná kniha).
01. 02. 2009 | 20:30

Karel Mueller napsal(a):

Zachee:
Jestli lze sloučit Boha s Darwinem? Ale ovšem, není nic snazžího, stačí jediná věta:
Bůh sestavil onen algoritmus.
01. 02. 2009 | 20:31

Zacheus napsal(a):

To Paterik. Děkuji za reakci:).
01. 02. 2009 | 20:35

Zacheus napsal(a):

To Karel Mueller:

:).

Děkuji za odpověď.
01. 02. 2009 | 20:37

Vaclav Horejsi napsal(a):

Cicero:

Funda se mi velmi libi, ale zda se mi, ze on je proste jen prisnejsi - za atheismus povazuje to, co ja jeste za theismus.
Pro nej je "opravdovym vericim" jen ten, kdo veri na toho stredovekeho Panaboha. Pokud nekdo veri tak jako ja (Buh projevujici se jako smysluplny rad sveta, ktery smeruje k necemu skvelemu v budoucnosti), je to pro nej uz atheismus...

**************
Zacheus:

Nechapu - cozpak kdyz ma nekdo nespravny nazor nebo postoj v jedne veci (navic pokud jde o mravni zalezitost znacne historicky podminenou), nemuze mit pravdu v jine?
Jste si jist, ze tehdy nemeli podobne nazory na spolecenskou uzitecnost umirani slabych jedincu treba i nekteri cirkevni predstavitele?

..
01. 02. 2009 | 20:38

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Zacheus:

Odhlédněme nyní od etické stránky věci (vím, že to není zcela možné, ale zkusme to). Já s vámi jinak souhlasím, ale není to argument pro tuto diskusi.

Především: idea, že duch se "vynořuje" z hmoty jakmile tato dosáhne určitého stupně organizace není možno obhájit. Zde se směšuje duch a vědomí a to jsou dvě odlišné kategorie. Aby mohlo vědomí jako biologický fenomén existovat, musí zde být něco tu hmotu organizuje a to není vědomí samo. Představa, že duch hmotu organizuje, aby s ní potom "vzniknul" mi nedává smysl. Je zde jiný prinip, který hmotu organizuje. Odkud tento princip pochází není zřejmé a asi ani nebude. Odvolání na tzv. přírodní zákony problém neřeší a to ze dvou důvodů. Jeden z nich je ten, že přírodní zákony jsou lidská abstrakce daného jevu (tedy to jak my jev vnímáme a popisujeme my, což není to samé jako jev sám) a dále proto, že i když tedy uchopíme ten jev v jeho celku bez zjednodušení (dejme tomu, že je to možné-spíš ne) tak stejně nevíme odkud pochází. Tady empirická přírodověda končí a nastupuje spekulace. Ale i spekulace má svoje hranice v podstatě ze stejného důvodu jako ta empirie. Neschopnost jev pochopit ho nikterak nediskvalifikuje v jeho existenci.
01. 02. 2009 | 20:39

Cicero napsal(a):

Zacheus:

Ano, vědci by měli mít etické standardy, ale to nijak nesouvisí se schopností vědecky pracovat. Já mám pocit, že se tady snažíte Darwina vykreslit v temných barvách, abyste se mohl lépe strefovat do evoluční teorie. Ale věda nefunguje na principu "tento jeden má čisté srdce a svědomí, proto jeho slova znějí pravdou". I kdyby byl Darwin neřád nejhoršího druhu, na platnost nebo neplatnost poznatků o evoluci to nemá žádný vliv.
01. 02. 2009 | 20:40

Paterik napsal(a):

Problém s Darwinem v této věci také souvisí s tím, jak byly tyto myšlenky v praxi použity nacisty. Každý výrok o přežití zdatnějších bude vždy posuzován v tomto kontextu. Jiná věc je, zdali vůbec kdy Darwin pomyslel na to, že by se jakási umělá selekce měla dělat v plynových komorách. Z toho uvedeného citátu neplyne přímo, že by měl být člověk selektován násilím. Pouze je zde uvedeno (morálně i fakticky neobhajitelné) tvrzení, že záchranou slabších a nemohoucích vlastně člověk porušuje "přirozené" selekční tlaky přírody.
01. 02. 2009 | 20:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vaclav Horejsi:
"Panbuh nastavil ty prirodni zakony tak, aby z puvodniho chaosu Velkeho tresku postupne SAMOVOLNE vznikaly na nekterych mistech vesmiru stale slozitejsi utvary, az k cloveku."
S dovolením, pane profesore, to tvrzení je neúplné, nedomyšlené. Je-li vesmír natolik hmotný a velký, dokonce to vypadá, že existuje mnoho vesmírů, potom je jisté, že někde v některém takové podmínky vhodné pro vznik a vývoj života prostě vzniknout musely. Dokonce lze předpokládat, že každá teoretická možnost existence skutečně reálně existuje či existovala. Někde někdy. Boha k tomu netřeba. Jde jenom o stav lidské mysli sloužící k akceptaci reality. Proto představa Boha se vyvíjí v závislosti na lidském poznání.
01. 02. 2009 | 20:54

juvel napsal(a):

Stále čekám na jediný přesvědčivý důkaz, totiž až věda provede změnu jednoho druhu v druh jiný (nemyslím varianty v rámci jednoho druhu). Argumentace o potřebě milionů a stovek milionů let není důkaz. Takže evolucionisté mají na neurčitý čas stále co dělat a lidé kteří došli k přesvědčení, že existuje duchovní realita, která je původcem světa, mohou nadále pevně důvěřovat Bohu, že skrze J.Krista poznají a pochopí i tyto mechanismy tvoření.
01. 02. 2009 | 20:55

Paterik napsal(a):

Juvel: to je taková skoro až gnostická myšlenka, že skrze ježíše dojdeme k poznání nejvyšších tajemství... ale obávám se, že zrovna poznání nám církev neslibuje. Obávám se, že víra v boha je postavená na bibli a obávám se, že zde se to pravé poznání neskrývá.
01. 02. 2009 | 20:59

RUMCAJS napsal(a):

Pokud bych byl evolucionista, musel bych se vypořádat s tím, proč se některé vývojové druhy uchovali a některé ne.
Třeba řasa zůstala, ryba taky a opice rovněž. Ale Vývojové druhy mezi lidmi a opicemi se přetvořili tak nějak beze zbytku, že nám tu žádný nezůstal (trochu divné, že byly všichni evolucionálně úspěšní) a nové opice se odmítají dále civilizovat.

Taky si neumím představit další vývojový stupeň člověka, s takovou diametrální odlišností, jako je třeba mezi člověkem a opicí.
Už se mi tady nabízí jenom jeden stupeň a to Bůh.

P.S. Jinak důkaz, že Bůh existuje je, že se zase vrátil Pepa Řepa.
Tímto ho zdravím.
01. 02. 2009 | 21:00

Cicero napsal(a):

Václav Hořejší:

Dobrá. Ovšem nepsal jste kdysi, že jste křesťan? To měl myslím Funda právě na mysli - že pokud člověk chce zůstat křesťanem, musí spoustu těch dogmat jednoduše přijmout a nesmí si vymýšlet obezličky, kterými zajistí kompatibilitu víry s nejnovějšími vědeckými poznatky. Pokud "jen" věříte v Boha, tak vás tyhle věci trápit nemusí.
01. 02. 2009 | 21:00

baka napsal(a):

Pokud se chcete pobavit vyroky americkych nabozenskych fanatiku (ale i zidovskych a muslimskych), z nichz se valna cast tyka kreacionismu, doporucuju tyhle stranky: http://fstdt.com/fundies/ra...
01. 02. 2009 | 21:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"Do nedávna byl život bez kyslíku nepředstavitelný." Už dávno je známo, že život v počátcích byl strikně anaerobní a prostředí bylo bez volného kyslíku. První zelené fotosyntetizující organizmy kyslík neuvolňovaly, kyslík byl pro živé organizmy jedem, kterému odolaly jenom ty, které disponovaly katalyzujícími enzymy. Protože však oxidace jsou energeticky výnosnější než anaerobní reakce, nakonec převládl oxidatívní typ metabolismu.
01. 02. 2009 | 21:06

juvel napsal(a):

Paterik: Bible ukazuje, že k poznání reality je nutná změna vědomí člověka a učení J.Krista je vlastně cesta ke změně vědomí člověka. Bible je daleko hlubší knihou než se Vám nyní jeví. Nezaměňovat křesťanství s církevničením.
01. 02. 2009 | 21:10

baka napsal(a):

RUMCAJS, juvel: tohle samozrejme davno vysvetlene je. Staci si to jen najit. Napr. na vznik noveho druhu staci relativne malo casu, zadne stovky milionu let. A ano, vznik noveho druhu byl pozorovany.
01. 02. 2009 | 21:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

juvel:
"věda provede změnu jednoho druhu v druh jiný" Principiálně jednoduchá záležitost dnešními laboratorními technikami možná. Stačí v zárodečné buňce odstranit původní buněčné jádro a nahradit je jiným. Pro takový zákrok však není důvod.
01. 02. 2009 | 21:13

Cicero napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Až to někdo přeci jen udělá, najdou jiné kritérium.
01. 02. 2009 | 21:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Cicero:
Zaplatíte to?
01. 02. 2009 | 21:18

Paterik napsal(a):

Rumcajsi, máte to trošku pomotané s tou evolucí. Berete druhy jako jakási škatule - opice, člověk... ale evoluce postupuje postupně, nebylo to tak, že napřed byly opice a prásk, najednou z nich byli lidé. společný předek člověka a lidoopů (jako je šimpanz, který je nám z genetického hlediska příbuzný asi z 97%) nevypadal ani jako člověk, ani jako šimpanz. Populace tohoto živočicha se od sebe fyzicky oddělily a vytvořily dvě populace, které se vyvíjely v rozdílných klimatických podmínkách. Z toho důvodu se začaly měnit a postupně se v důsledku genetických změn už nemohly navzájem křížit (promiňte mi to slovo). Z některých skupin časem vykrystalizovali lidé, z jiných šimpanzi. šimpanz už prodělal tolik změn, že se už prostě nemůže vyvinout v člověka. Takto prostě evoluce nepracuje. Mezistádia nikam nezmizela - prostě se postupně přetvářela až do dnešní podoby.
01. 02. 2009 | 21:18

shipper napsal(a):

Fialový krokodýl
Pokud přijmete premisu, že hmota a duch(vědomí)jsou pouze symboly dosazené za neznámé faktory, a mohou být komplementárními aspekty téhož, může se vědomá část ducha (vědomí) vynořovat z části nevědomé, tak jako se organizuje živočich, či člověk z hmoty. To je sice zase jen spekulace, ale aspoň dává smysl.
01. 02. 2009 | 21:19

Aleš Čejka napsal(a):

Dobrý den,
píšete ve svém článku "věda dnes skutečně neví, jak a kde život vznikl." Můj názor je ten, že se můžeme dozvědět o tom, odkud se vzal člověk a tento svět, a to z Bible. Věřím tomu, že Ježíš vstal z mrtvých, kráčel po vodě, utišil bouři, křísil mrtvé, jak o tom píše Bible. To, že Bůh stvořil zemi a člověka, také přijímám vírou, neboť je to také napsané v Bibli, která pochází z Božího Ducha. Jak ale chápu biblický záznam o stvoření, jeho hlavním významem je, že Bůh stvořil svým slovem zemi, hvězdy, zvířata i člověka, kterého stvořil tak, aby s ním měl vztah a že vše, co Bůh stvořil, bylo dobré. To, že Bůh viděl, že vše vše, co stvořil, bylo dobré opakuje 1. kapitola Bible 6x a u stvoření člověka je napsáno velmi dobré (po sedmé). Další části Bible zaznamenávají, jak se první lidé od Boha odvrátili a jak Bůh skrze Ježíše přinesl na svět záchranu od smrti. S přáním všeho dobrého,
01. 02. 2009 | 21:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Cicero:
Omluva: Druhé písmenko jsem přečetl jako "ť" namísto správného "ž". Jsem zbrklý.
01. 02. 2009 | 21:20

Cicero napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Ó nikoliv.
01. 02. 2009 | 21:21

Paterik napsal(a):

Juvel: no pozor s tím Ježíšem! Toto učení, které je překládáno dnes, je výsledkem změn, které provedl svatý Pavel! Sám Ježíš nic takového neučil, byl to klasický apokalyptický prorok, který hlásal brzký příchod božího království - sliboval učedníkům, že totokrálovství přijde ještě než pomine toto pokolení. Svatý Pavel měl to jediné štěstí, že se odstal do Říma a tak se jeho verze stala po konverzi císaře jedinou platnou.
01. 02. 2009 | 21:22

Cicero napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Já jsem si říkal. Hlavně, že se to vysvětlilo.
01. 02. 2009 | 21:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Aleš Čejka:
"Věřím tomu, že Ježíš vstal z mrtvých, kráčel po vodě, utišil bouři, křísil mrtvé, jak o tom píše Bible." Ano, něčemu takovému někdo může věřit. Ale jenom věřit, což zajisté není totéž, co vědět. A my už dnes víme, že reálně to tak být nemohlo.
01. 02. 2009 | 21:25

RUMCAJS napsal(a):

baka:

Neumím si představit, jak někdo dokáže vysvětlit, že žádné mezistupně mezi opicí a člověkem již neexistují. Copak se všichni vyvinuli v člověka ? Možná,kdyby si někdo dal tu práci a spočítal, jaká je pravděpodobnost, že ze všech australopithecu bude homo sapiens a ze všech homo sapiens zase homo homo sapiens, pak si myslím, že to bude číslo blízké nule.
01. 02. 2009 | 21:25

Cicero napsal(a):

Paterik:

Nebyl bych tak kategorický, co se vlivu Pavla na rané křesťanství týče, byť rozhodně není zanedbatelný. Jinak souhlasím, rané křesťanství se zrodilo z nutnosti vyrovnat se s tím, že místo božího království přišlo ukřižování. Tak se jeho příchod, původně očekávaný každým dnem, oddaloval a oddaloval, až si nakonec křesťané museli zvyknout na myšlenku, že to asi potrvá. Poté se několikrát v historii zdálo, že teď už je to teda tady (pomněme na husity hromadně vystupující na kopce a očekávající Kristův příchod), ale zatím to byl vždy falešný poplach.
01. 02. 2009 | 21:30

Cicero napsal(a):

Rumcajs:

Není vyloučeno, že jsme je pozabíjeli a možná i snědli. :) Bílkovina jako bílkovina.
01. 02. 2009 | 21:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

RUMCAJS:
Ještě před cca 30 tisíci léty existovaly přinejmenším dva druhy rodu Homo, z nichž přežil jenom H. sapiens. V delší minulosti tu na Zemi žilo těch druhů současně jistě více.
01. 02. 2009 | 21:32

Lena napsal(a):

Antropický princip má přece tři verze:

1) počáteční podmínky byly takové, že ve vesmíru mohl vzniknout život,

2) počáteční podmínky byly záměrně nastaveny právě tak, aby ve vesmíru mohl vzniknout život,

3) počáteční podmínky byly záměrně nastaveny právě tak, aby ve vesmíru mohl vzniknout člověk.

To jen tak na doplnění výše uvedeného, neb se mi to zdá nepřesné a zavádějící.

A sám antropický princip ve svých třech verzích vznikl tak, že na jedné konferenci vypadl příspěvek jednoho mimořádně skvělého astronoma, a tak organizátoři hledali někoho, kdo by jeho přednášku nahradil. Po několika neúspěšných pokusech u jiných lidí, se jeden z méně nevýznamných astronomů uvolil si nějaký příspěvek přes noc připravit. A do rána zformuloval tuto spíše filozofickou než astronomickou záležitost.

Hezkou noc všem a zkuste také do kuropění něco zajímavého vymyslet.
01. 02. 2009 | 21:33

Lena napsal(a):

Oprava:
jeden z mé významných astronomů
01. 02. 2009 | 21:35

Vaclav Horejsi napsal(a):

juvel:

"Stále čekám na jediný přesvědčivý důkaz, totiž až věda provede změnu jednoho druhu v druh jiný (nemyslím varianty v rámci jednoho druhu). Argumentace o potřebě milionů a stovek milionů let není důkaz."

A co byste povazoval uz za novy druh a co jeste za "varianty v ramci druhu"?
Treba takova psenice (a spousta jinych kulturnich rostlin a domacich zvirat) urcite splnuje kriteria noveho druhu ve srovnani s temi prirodnimi predchudci, ktere uz jako predchudce ani nepoznate.
Zde clovek selekci urychlil nejmene 1000-nasobne.
U prirodnich deju je to proste mnohem pomalejsi a bez tech milionu let se to proste neobejde.

***************
Cicero:

Ano, povazuji se za krestana, ale jsem si vedom, ze nekteri by me za nej povazovat nemuseli.
Nastesti je mezi krestanstvem (hlavne mezi katolictvem) tak velka pestrost, ze se tam snad pri dobre vuli vejdu.

A kdyz ne, neda se nic delat... ;-).
*********************
RUMCAJS:

Vidite to velmi povrchne - dnesni rasy, ryby, opice rozhodne nejsou totozne s rasami, rybami ci opicemi pred 300 ci 30 mil. lety, i kdyz vypadaji dost podobne...

Nektere druhy se urcite v case meni jen velmi malo, protoze mely to stesti, ze se svymi vlastnostmi dobre trefily do zivotniho prostredi. Jine nikoli - ty vyhynuly a zbyly po nich jejich vice ci mene odlisne odvozeniny (ktere povstaly z malych izolovanych populaci, ve kterych se prosadily zivtaschopnejsi mutace lepe prizpusobene zmenenym podminkam).

To, jestli se z nekterych dnesnich opic za 20 milionu let vyvine neco lidstejsiho, samozrejme nemuzeme vedet.
Pokud vzniknou spravne mutace a bude silny tlak vyberu, pak asi ano...

Rekl bych, ze i u cloveka (aspon pokud se podivam na sebe) je jeste obrovsky prostor pro evoluci smerem ke zdokonalovani. Ale uz chybi ten nemilosrdny prirodni vyber - dnes zachovavame kazdeho, takze se asi nas vyvoj zastavil (resp. realizuje se spis misenim ras, pripadne pujde smerem kombinace s kybernetickymi prvky - uz se tesim, az mi zabuduji do hlavy pridatnou pamet a interface pro Google, apod. ;-)).

..

..
01. 02. 2009 | 21:36

Neopřemyslovec napsal(a):

Člověk a jeho vyčlenění se od ostatního tvorstva. Bůh je pozdější vizualizační představivost nevysvětlitelných jevů pozdějšího homo sapiens sapiens. Vědci jsou lidé, kteří jsou nástavbou alternativních vědců. I dnes mají panickou hrůzu ze všeho přísně alternativně logického.
Jako počátek vzniku lidské řeči můžeme vzít okamžik vyčlenění se budoucího homo sapiens sapiens od odstatního tvorstva asi před 10 000 000 léty. Hlavním vývojovým znakem od vyčlenění se, je obrovský nárůst koncového mozku. A to z přibližně 450cm3 na současný mozkový objem asi 1400cm3. Zároveň došlo k velkému zvětšení plochy mozkové kůry na asi 2 500cm2. Zvětšení mozkové kůry umožnilo dát vzniknout nejrůznějším korovým oblastem a podoblastem. Lidská řeč jako dominatní mozkový výtvor obsadil v dominatní hemisféře rozsáhlou korovou plochu. Nejdůležitějšimi korovými oblastmi jsou čelní plochy obou hemisfér. Z těchto oblastí je řízena veškerá činnost mozku, včetně lidské řeči. Lidská řeč by nemohla existovat bez řízení z čelních oblastí a bez vzájemného propojení s jinými korovými oblastmi (vědomí, myšlení, paměť, korové oblasti motorické, optické, akustické atd.).Řeč (akt komunikační) využívá a je nástavbou aktů projevovacího a vybavovacího. Ty máme společné i s nižšími tvorstvy. Akt projevovací (pudové a jiné skřeky) a akt vybavovací (pláč, smích, varovné, citové projevy atd.) začínají vždy start z mozkového allocortexu (střední mozek). Lidská řeč (akt komunikační, začínající vznik po vyčlenění) začíná vždy start vzniku z předních oblastí obou hemisfér koncového mozku (neocortexu). Neopustí-li řeč (akt komunikační) koncový mozek a podněty (mentální tok) v řeči mysli, řeč je bez tělesných orgánů neozvučena. Projde-li řeč mysli bariérou do tělesných mluvních orgánů, potom jde již o řeč ozvučenou se slyšitelnými a viditelními příznaky. Akt komunikační (řeč ozvučená) prošla od vyčlenění se od ostatního tvorstva přibližně 700 000 tisíci generacemi. Každou novou generací docházelo u řeči obohacování o nové a nové jemné jednotlivosti řeči, které se následně slučovaly v koncové komplexní řeči. V průběhu milionů let vzniklo tolik nových jednotlivostí řeči, že bylo nutné aby došlo k zakódování některých z nich do podvědomí. Jednotlivá postižení řeči jsou ve své podstatě defektem rozkódování koncové komplexní řeči. Koncovou řeč můžeme popsat jako produkt mozku (řeč mysli), s projevem na tělesných mluvidlech (fonační a artikulační ústrojí a s éterovými slyšitelnými či viditelnými příznaky. Úžasná složitost koncové komplexní řečimá negativa v podobě nejrůznějších řečových komplikací (poruch, vad, defektů a genetických úchylkových lézí). Postižení řeči může být z organické příčiny (úrazu, krvácení apod.), z biochemické podstaty (ztráta neurotransmitérů, genové chemické úchylky, z biochemického nesprávného rozvětvování axonů, dendritů a vzniku synapsí) a z nesprávného naladění frekvence mozkových vln (nesprávný poměr aktivovaných exitačních a inhibičních synapsí, vysoká hladina superBeta vln, nesprávná synchronizace frekvence mozkových vln tzn. psychochování apod.).
01. 02. 2009 | 21:37

Paterik napsal(a):

Já si naopak myslím, že vliv Pavla byl dost zásadní. Pavel přišel s tou revoluční myšlenkou, že Ježíš je vlastně totožný s Bohem Otcem. Nejsem si jist, jak jde tato myšlenka dohromady s tím, že Ježíš se v evalgeliích modlí ke svému Otci (pokud byl Bůh, proč by hovořil sám se sebou?) a také, že při svém křtu dostává Ducha svatého (proč by Bůh uděloval ducha svatého sám sobě?). Pavlovy listy, jelikož byly sepsány ještě před evangelii, nepochybně výrazně pisatele evangelií ovlivnily, takže došlo k zamlžení původního Ježíšova učení. Jak také razil velmi nepřátelský postoj k ženám, ačkoliv Ježíš byl nepochybně ženám nakloněn - tedy teologicky.

co se týče evoluce - souhlasím s tím, že náš druh dohubil své předchůdce, i tu slepou neandrtálskou linii.
01. 02. 2009 | 21:40

Al Jouda napsal(a):

To Hořejší : Většina lidí má víru v Boha jako berličku k překonání nedostatků v poznání světa a vesmíru. Z těchto důvodů také jakékoliv náboženství na počátku lidské civilizace vzniklo. Dalším důvodem bylo ovládnutí celých národů, protože lidé jsou poslušní jen když se něčeho bojí (pekelná muka jako odplata za hříchy na zemi). Vládcové sami včetně církevních hodnostářů však dobře věděli, že žádný Bůh neexistuje. Svým chováním to dokazovali jak římští císaři tak novodobí diktátoři.
Pro dnešního vědce může být víra v Boha i brzdou, protože se nemusí vždy snažit poznávat zákonitosti vývoje živé hmoty s poukazem na Všemocného.
Chápal bych Vás, kdybyste svoji víru v Boha prezentoval jako že "existuje něco mezi nebem a zemí, co zatím nedovedeme pochopit". Tak takový věřící jsem taky.
01. 02. 2009 | 21:41

Lena napsal(a):

Rumcajs:

nová verze byla vždy šikovnější, schopnější, jinak by přece vývoj neměl žádný smysl. Vyvíjet se do neschopných lemplů?...
Například je známo, že kromaňonci sežrali obživu neandrtálcům, protože ti byli prostě oproti nim "zpozdilí". A co se asi stane s druhem, který nemá co jíst?
01. 02. 2009 | 21:42

Frante napsal(a):

Může se vyvíjet a vyvíjí se, vždyť o jednom ze směrů kterým se vyvíjí píšu. Co věda ví o vědomí - správně píšete že něco ví psychologie. Píšu že je to vědní obor; to slovo "možná" jsem tam napsal protože to není exaktní věda ale má prvky filozofie a někdo by mi to mohl vytýkat, a hlavně je vědomí poslední dobou intenzivně zkoumáno metodama které umožňují zkoumat která centra v mozku se zapojují při jakých myšlenkách -metoda fMRI
http://en.wikipedia.org/wik...
Neříkám že věřící vědec je trotl ... (jinak, psal jsem vědec ale myslel jsem obecněji člověka , který je zhruba obeznámen s vědeckými poznatky)
01. 02. 2009 | 21:49

Vaclav Horejsi napsal(a):

Al Jouda:

"Chápal bych Vás, kdybyste svoji víru v Boha prezentoval jako že "existuje něco mezi nebem a zemí, co zatím nedovedeme pochopit". Tak takový věřící jsem taky."

Asi se to da rici i takto - ja rikam, ze verim ve "smysluplny rad sveta", ktery se projevuje tim, ze svet se vyviji od puvodniho chaosu k necemu stale dokonalejsimu - proste ze svet ma smysl; to zase neni oproti vam takovy rozdil...

..
01. 02. 2009 | 21:52

Frante napsal(a):

SHIPPER:
Jsem ti napsal odpověď v předchozím příspěvku
01. 02. 2009 | 21:56

Al Jouda napsal(a):

To Fialový Krokodýl : Nemyslel jsem to ironicky. Tak třeba stát Vatikán. Potřebuje nějaké přírodní vědce ? Má vlastní akademii věd ? Bylo by to až paradoxní, kdyby tomu tak bylo. Přesto využívá nejnovější poznatky vědy a techniky (za jejichž použití by ve středověku člověka upálili jako čaroděje nebo spolčence s Ďáblem) třeba k osobní ochraně papeže.Dnes už jim to nesmí vadit, protože by stačilo jediné takové pochybení a veškerá víra v Boha by u mnoha lidí vzala za své.
01. 02. 2009 | 22:02

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, nevím jak je to teď na vysokých školách, ale co svět světem stojí a vesmír s jiným vesmírem prolíná se furt platí přinejmenším první a druhý zákon termodynamiky. A zvláštěpak ten druhý praví, že entropie v uzavřených systémech narůstá. což do češtiny volně přeloženo říká, že věci prostě spějí ke svám horším koncům, ať si rozmanití profesoři říkají co chtějí. Střecha po dvaceti letech nebude lepší než střecha nová, taktéž podvozek vaší škodovky a tvářička vaší nejmilejší....Howgh. To se mi chtělo adhocnout.
01. 02. 2009 | 22:06

Al Jouda napsal(a):

To Hořejší : A právě úkolem moderních vědců je najít v živé hmotě ten kód, který zaručuje její vývoj k stále dokonalejší formě. Nebo si myslíte, že ten kód je někde jinde ?
Pro ostatní hmotu na Zemi nebo ve vesmíru vaše víra asi platit nebude.Podle posledních poznatků se Slunce vyvíjí spíše k horšímu, v nejbližší budoucnosti hrozí magnetická bouře, která způsobí škody i na Zemi a v daleké budoucnosti Slunce Zemi úplně zničí.
01. 02. 2009 | 22:11

Paterik napsal(a):

Jouda: nemyslím, že by to šlo s vírou tak rychle skopce. Ona touha po nečem transcendentálním je velice silná, stejně jako strach ze smrti, který nás nutí doufat, že po životě je ještě cosi dalšího. I kdyby katolící zkolabovali, nastoupí jiní.
01. 02. 2009 | 22:12

RUMCAJS napsal(a):

prof. Hořejší
Váš výklad je velmi logický. Ale chuť zdokonalovat se, musí být zakódována už u velkého třesku. Čili nějaké uspokojení nad dokonalým přizpůsobením se okolí-to neberu.

Nějak si prostě neumím představit, že se naši předci rozmnožili do třeba stovek tisíců, a pak se jak jeden muž(žena) všichni přetransformovali do dalšího vývojového stupně a ten nižší třeba, jak navrhuje Léna s Cicerem sežrali.

Nejsem na to odborník, ale myslím, že ani dnešní člověk, nemá (pokud se nechceme nechat inspirovat fašistickou filosofií)nějaké vývojové "modely".
Eskymák by měl mít stejný předpoklady ke studiu na VŠ, jako bílej Američan.

A to je trochu divný, ne ?
Nebo měl ten Nitzsche nakonec pravdu ?
01. 02. 2009 | 22:14

Will napsal(a):

Tak jako věřící bych měl říkat "myslím, věřím, nevím"? Neměl bych se vůbec omlouvat za své zpátečnictví?
Jsem velmi rád, že slovo "zpátečnictví" zaznívá právě v diskuzi o evoluci. Ono totiž v jiném kontextu ani nemá smysl. Jeho předpokladem ovšem je, že někdo stanovil směr vývoje. Ten někdo byl Hegel, Marx, Darwin a Nietzsche. Jděte si za nimi, ale netahejte do toho vašeho pokroku demokracii, solidaritu, právo a milosrdenství. Tyto pojmy jsou ze zcela jiného sáčku. Váš pokrok vede jinam - hledejte nadčlověka, vyhlazování, totalitu, zvůli, eutanázii, eugeniku... jéje, to je krásných idejí. Tak vzhůru do jejich obhajoby, páni pokrokáři!
01. 02. 2009 | 22:15

agent napsal(a):

Jsem absolutní laik, ale podle mne Darwinova teorie pouze popisuje to, co se
dá odpozorovat a vůbec není revoluční.
Pouze v dané době byla v rozporu s ideologií.Pokud nebudeme umět vysvětlit
jak vzniknul život, tak těžko budeme moci
vyvracet zásah vyšší moci.Náhodný vznik nejjednodušší molekuly aminokyseliny jako
základního prvku života je matematicky tak
nepravděpodobný, že je nemožný.Proto pokládám názory které odmítají vyšší moc
za nedostatek pokory.
01. 02. 2009 | 22:17

shipper napsal(a):

Frante
The BOLD signal is only an indirect measure of neural activity...
Podle mne to s definicí vědomí moc společného nemá.
"Myslím si že věřící vědec může být, pokud si plně neuvědomuje jaký obraz světa vědecké poznatky vytváří, nebo u kterého mírný odklon od racionality (zdravého rozumu) nevadí jeho sebeúctě."
Jestli to napíšeš takhle anebo napíšeš trotl jako jsem napsal já, je přece fuk. Je to jen forma.
01. 02. 2009 | 22:17

Paterik napsal(a):

Will: proč hned tak tvrdá slova? I morálka je výsledkem evoluce, podobně jako další pozitivní a negativní rysy lidské povahy. Proč by demokracie neměla být produktem evoluce, vychází nepochybně z přirozenosti člověka, stejně, jako z ní vychází genocida... Záleží jen na tom, čemu dovolíme, aby převážilo.
01. 02. 2009 | 22:19

Skogen napsal(a):

My sami jsme v mnoha ohledech ID a přírodní výběr nahrazujeme svými funkcemi. Jestliže by prase domácí rozjímalo nad tím, zda-li je výsledkem přirozené evoluce nebo zásahu inteligence zvnějšku, nechtěl bych být v jeho kůži (to ostatně v žádném případě ;o)

Když si těžce zafilozofuji, pak inteligence ve své vrcholné formě může být tím, co zkrotí entropii. Ostatně se o to začínáme snažit..
01. 02. 2009 | 22:22

agent napsal(a):

Ještě jsem zapomněl :
mohl by mi nějaký evolucionista vysvětlit,
proč má člověk tak velký mozek, když jeho
kapacitu nevyužívá ? Není to v rozporu
s evoluční teorii ?
01. 02. 2009 | 22:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

agent:
"Náhodný vznik nejjednodušší molekuly aminokyseliny jako
základního prvku života je matematicky tak
nepravděpodobný, že je nemožný." Nikoliv, je zákonitý. Vznikne všude z příhodných podmínek v nekonečném časoprostoru.
01. 02. 2009 | 22:26

sasa napsal(a):

prof Horejsi, Zbynek Matyas: myslim, ze to byl Isaac Asimov, ktery popsal vesmir skladajici se z jednotlivych subvesmiru, kazdy s vlastnim souborem prirodnich zakonu. Takze podstatou vyvoje muze byt myslenka, ze prezije to, co prezije a to vcetne prirodnich zakonu. Proto jestli je buh, mohl stvorit system vzajemne se prelevajicich vesmiru se zakladnim pravidlem, ze prezije (trva) to co prezije (trva) a odebrat se na zaslouzeny odpocinek. Tento vliv boha na nas zivot v prubehu historie je potvrzovan stale mensi jeho potrebou v zivote lidske spolecnosti. Buh se stava singularitou.
01. 02. 2009 | 22:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

agent:
Odkud víte, že člověk nevyužívá kapacitu mozku?
01. 02. 2009 | 22:29

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, agente v základním setupu nám to třeba nebylo povoleno..elementary, ale na druhé straně jiným, mnohem větším savcům byla třeba přikázána říje, zatímco my to můžeme v rámci přešlechťování dělat furt, že, neb není psáno v zákoně, pěstujte růže v záhoně, je tam, až jímá mě deprese, milujte se a množte se. A plóóóč...
01. 02. 2009 | 22:32

Will napsal(a):

Pro Paterika: Reagoval jsem na článek, který je pro mě jako pro věřícího hodně tvrdý.
Dále: Je pro mě zajímavá vaše myšlenka, že evoluce je realizace přirozenosti člověka. Čím je tato přirozenost stanovena? Nebo bych vás vyložil jiným způsobem - že totiž evoluce nemá princip, jde o souhrn nejrůznějších okolností. Což mi připadá logické, ale nemá to už moc rysy evoluce. A takovou "evolucí" vysvětlovat vznik světa a člověka, to mi připadne hodně odvážné.
01. 02. 2009 | 22:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

sasa:
Bohy si vymysleli lidé původně proto, aby přežili. Podle současných znalostí neadertálci nic podobného nevymysleli - a nepřežili, třebaže fyzicky byli na přírodní podmínky lépe vybaveni. Vývoj náboženských představ v zásadě jde od polytheismu přes monotheismus k atheismu.
01. 02. 2009 | 22:35

Skogen napsal(a):

Rumcajs, jedna zdařilá mutace může dát zásadní konkurenční výhodu. Dle výzkumů mtDNA by mohla prapředkyně, zvaná příznačně jako Eva, existovat někdy před 140 000 – 280 000 lety někde na africkém kontinentu (zde je v průběhu mutací nashromážděno nejvíce odchylek). Nebyla jedinou ženou, avšak jedině její genom byl dále předáván. Odhaduje e, že tehdejší populace čítala okolo deseti tisíc jedinců. Odtud se pak lidstvo mohlo šířit do zbytku světa, přičemž v průběhu vyhubilo paralelní druhy. Co se stalo, že jako lidstvo máme ze zárodečné populace jen jednu pramáti, to je téma pro autory fantastiky :o)
01. 02. 2009 | 22:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Will:
Od vzniku času má svou evoluci celý vesmír. Proč by tedy neměl mít i náš svět a člověk?
01. 02. 2009 | 22:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Skogen:
Konkurenční výhoda bývá v různých podmínkách různá, co je někde výhodou může být v jiných podmínkách nevýhodou. Lépe je hovořit o vhodnosti.
01. 02. 2009 | 22:39

sasa napsal(a):

Zbynek Matyas: potvrzujete muj nazor na vliv boha ve spolecnosti. Ted jeste by me zajimal vas nazor na myslenku Isaaca Asimova, kterou jsem se pokusil rozvest ve svem predchozim prispevku
01. 02. 2009 | 22:40

Skogen napsal(a):

agent, menší mozek by na tom z hlediska efektivity mohl být ještě hůře (neskládá se taky přece jen z neuronů) větší by nám s lebkou mohl upadnout na chodník ;o) Mimochodem, v absolutním měřítku jsou i větší mozky a nezdá se, že by byly produktivnější, případně, že by stvořitelská inteligence v jejich případě udělala větší terno ;o)
01. 02. 2009 | 22:42

Skogen napsal(a):

Zbyněk Matyáš, může být a nemusí. Třeba schopnost řeči by byla výhodná ve velmi široké škále myslitelných podmínek.
01. 02. 2009 | 22:45

Frante napsal(a):

shipper:
Měří se neurální aktivita a zkoumá její souvislost s pocity, rozhodováním, vnímáním ,.... - tj. tím co se dá souhrnně nazvat vědomí.
Označení trotl je příliš silné proti tomu jak jsem to myslel já.
01. 02. 2009 | 22:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

sasa:
Je to vysoce hypothetická a spekulatívní myšlenka. Nesmíme zapomenout, že v našem vesmíru je cca 90 procent hmoty pro nás neviditelné a navíc poslední výpočty dokazují, že této tmavé hmoty a také energie neustále přibývá. Nícméně z faktu, že náš vesmír vznikl fluktuací vysokoenergetického vakua ze singularity, lze dovodit, že se tak děje i v jiném časoprostoru. takže bych si nepředstavoval nějaké subvesmíry.
01. 02. 2009 | 22:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Skogen:
Pro řeč musí být i anatomické předpoklady, např. křížení hrtanu s hltanem. Pokud chybí, holt se musejí jedinci dorozumívat jinak, gorily bušením do hrudníku, delfíni pískáním, plejtváci "zpěvem velryb"....atd.
01. 02. 2009 | 22:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Skogen:
Vhodnost jsem už vysvětloval na příkladu srpkovité anémie. jde o geneticky podmíněné onemocnění, v jehož důsledku erytrocyty mají "splasklý" tvar a tedy je podstatně méně povrchu k dispozici k přenosu kyslíku a změněný hemoglobin, což je nevýhodné. Jenomže v tak pozměněných erytrocytech se nemohou pomnožovat plasmódia vyvolávající malárii, což je pro tropické kraje výhodné.
http://www.vesmir.cz/clanek...
01. 02. 2009 | 23:04

shipper napsal(a):

Frante
Abychom to shrnuli, přikláníš se k tomu, co tvrdí Zbyněk Matyáš - Boha si vymyslel člověk a vývoj náboženských představ směřuje k atheismu. Podle mne je představa Boha archetyp obsažený v nevědomí a atheismus je víra v hmotu.
01. 02. 2009 | 23:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

shipper:
Proč víra v hmotu? V tu není třeba věřit, hmotu lze prokázat.
01. 02. 2009 | 23:07

wbgarden napsal(a):

BABY UNIVERSE

Pořád na mě naráží
Můj nový vesmír
v garáži

Než života jsem převlík plavky
Umazané od hmoty
Tak mi vypad ze zkumavky
Zas táhne mě
do temnoty

Už jsem trošku starší kutil
Nenechám se uprosit
Natož aby mě zas najít nutil
dírku co může ho snad
donosit

Po krk mám už velkých třesků
plných singulárních stesků
vždyť k života vzplanutí
prý stačí jen něžné
fňuknutí...
01. 02. 2009 | 23:10

shipper napsal(a):

Zbyněk Matyáš
A jak?
01. 02. 2009 | 23:15

sasa napsal(a):

Zbynek Matyas: vesmirem jsem myslel komplexni vesmir, kde nas vesmir je jednim ze subvesmiru s vlastnim souborem prirodnich zakonu podle vas casoprostor. Podstatou Asimovovy myslenky bylo spojeni vesmiru a souboru prirodnich zakonu
01. 02. 2009 | 23:27

wbgarden napsal(a):

VESMÍRNÁ NESMÍRNÁ

Když uchvátí nás tvůj
vlhký žár
nastane konec světočar
v bodě maximální křivosti
s lítostí
zas složíme hold
nutnosti

neb takovou dobře víme
z postele jen tak
neshodíme

je to k vzteku
možná k zlosti
zas ve vleku
a za horizontem
události…
01. 02. 2009 | 23:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

shipper:
Objektívně.
sasa:
Vesmírem je obvykle míněna ta entita, která vznikla "velkým třeskem". Ovšem byl-li jeden "velký třesk", je logické předpokládat, že jinde ve vysokoenergetickém vakuu mimo náš vesmír vznikne jiný vesmír jiným "velkým třeskem" se svým časoprostorem, jinde ve vysokoenergetickém vakuu....atd. do nekonečna. V jednom z těch nekonečně mnoho vesmírů zákonitě vznikne život a vše, co si lze představit, neboť naše představy jsou z tohoto vesmíru.
Řekl bych, že je to docela pěkná spekulace.
01. 02. 2009 | 23:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

wbgarden:
To je Vaše poezie?
Pěkné.
01. 02. 2009 | 23:39

wbgarden napsal(a):

EXCURSE

Sousední vesmír
vím to jistě
nemá žádná
parkoviště

A jest velkou otravou
jet tam místní
dopravou

Taky dobře víme oba
že pochybná je
i otvírací
doba

Vstupné prý snad trochu
ujde
ale kdo tam za ty prachy
půjde…
01. 02. 2009 | 23:45

Frante napsal(a):

shipper:

Matyáše jsem nečetl a číst nebudu protože nemám čas (dnes jsem vůbec nechtěl diskutovat). Ano, myslím si že Boha si vymyslel člověk (s tím že tu jsou možnosti jako třeba že Bůh existuje a lidi naprogramoval tak aby si ho vymysleli atp. ale jsou nepravděpodobné). Náboženství směřuje k ateizmu u pana Hořejšího. Pan Hořejší je v tomhle smyslu nový živočišný druh. Jinak nevím kam náboženství směřuje. Asi bych souhlasil s tebou že to je archetyp, spíš bych to viděl tak, že lidi sdružili víc vrozených "pocitů" nebo archetypů k tomu aby vytvořili náboženství: Pocit existence mocné autority (s tím mladý člověk vyrůstá v dětství a autoritou jsou rodiče a učitelé; pocit autority v něm zůstane i v dospělosti ale zjistí že už taková reálně není; Zkušenost člověku dále ukazuje, že když vidím na stole vázu tak mám i pocit že tam je a ona tam reálně je; takže když mám pocit autority tak taky "logicky" asi musí existovat) Vrozený pocit morálních zásad - člověk ho má a dál má potřebu se chovat racionálně. Mám potřebu se chovat morálně ale často je to proti mým zájmům, ale z toho plyne racionální potřeba aby tu byl Bůh kvůli kterému to má teprve rozumný smysl. Dál člověk potřeboval Boha aby si vysvětlil přírodu, to už dnes moc neplatí ... Člověk nechce věřit že umře navždy, tak do víry přihodí i posmrtný život...atd.

Ateizmus , jestli je víra to záleží co konkrétně který ateista tvrdí. Já např. tvrdím, že "s největší pravděpodobností si lidi Boha vymysleli". A tím tvrzením jsem si tak jistý, že bych nepoužil slovo "věřím" (slovo věřím se používá tam kde si nejsem moc jistý)
01. 02. 2009 | 23:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

wbgarden:
Doufám, že budete stále opakovat.
01. 02. 2009 | 23:54

wbagrden napsal(a):

RELATIVNÍ IMPOTENCE

Až hvězdy zhasnou Klaudie
sny v střepy
rozletí se

Času číš až vesmír do dna
dopije
Do chvění zas světy
převrátí se

Já v tobě a to pravdu dím
asi umřu dřív
a pak se
narodím ...

Jinak v rámci celosvětového veselého krizování pořád ještě musím tak dvakrát až třikrát denně konzumovat zavináče a přitom sem tam nakouknu do rozmanitých fórůmů, abych něco zvěděl o moudrých tohoto světa...a někdy i sem tam něco adhocnu...
02. 02. 2009 | 00:07

Tom napsal(a):

to Zdenek Matyas
Ee, ono to je ponekud mimo, ale co je to "vyskoenergeticke vakuum"? Navic predstava toho, ze jsou nekde "jinde" vesmiry, ve kterych se realizuji vsechny moznosti je filozoficky ponekud neprijemna.
02. 02. 2009 | 00:12

wbgarden napsal(a):

OBČAS

Z vesmírných hrátek
jisté Slavěny
jsem nekonečně
zmatený
a tak rovnou říkám že se
stydím
že opět zůstalo mi jen to
co vidím
však chtěl bych zas
prožít tu chvíli bezednou
kdy zmizí čas
a vše přihodí se
najednou...
02. 02. 2009 | 00:18

sasa napsal(a):

Tom: a to si predstavte, ze kazdy z tech jinych vesmiru ma jiny soubor prirodnich zakonu a ty se ridi pravidlem prezije, co prezije. Takze zakony spolu se svym vesmirem zanikaji, pokud je system nestabilni a prezivaji, pokud je stabilni.
A co to ma spolecneho s filosofii?
02. 02. 2009 | 00:26

Petr napsal(a):

Pane Hořejší,

Asi vím, proč nemáte rád pana Kábrta, kterého zmiňujete v článku. Po důkladném prozkoumání (ano, dá to opravdu práci, ale stojí to za to) jeho stránek se většina evolučních argumentů zdá naprosto směšná až primitivní.

Vy si ve své teorii pomáháte existencí Boha, který jaksi udržuje tento evoluční řád. To ale Darwin nedělal, ten se ve finální verzi své teorie spolehl jen na přírodní výběr a stal se v podstatě ateistou. Na koncept tohoto přírodní výběru pak navázali takoví velikáni jako Hitler, Mao-ce Tung či Stalin - všichni vášniví darwinisté (proč asi, že? )

Nakone si dovolím2 otázky:
1. Opravdu si myslíte že třeskem něco vznikne spíš než zanikne?
2. Považujete se vy osobně za přímého příbuzného opic?

Děkuji za odpověď
02. 02. 2009 | 00:28

Eden napsal(a):

to Petr: Neodpustím si rýpnutí:) Je to docela ponižující být příbuzným lidoopů. Celý lidský génius a vůbec:)
02. 02. 2009 | 01:10

ivanT napsal(a):

Vazeny pane Horejsi,

Dekuji za pohled na kreacionismus (i kdyz pokladam vasi charakteristiku Americanu a jejich presidenta za nepodlozenou a nespravedlivou.)

Moje otazka se tyka vaseho nametu jaksi okrajove - jde mi spise o to, jak vidi Boha clovek, ktery mezi kreacionisty nepatri - jako Vy.

Zda se mi, ze hlavni problem diskuse o Bohu je v tom, ze skoro nikdo nevysvetli, co Bohem vlastne mysli. (Kreacioniste - mezi ktere mimochodem nepatrim - to aspon neprimo definuji odkazem na Bibli, nebo jine staroveke Pismo.) Vy jste to zatim take jasne nevysvetlil a skutecne by mne zajimalo co Bohem myslite vy, jako vedec zvykly na logicke uvazovani vychazejici z nejakych prvotnich principu.

Urcite naznaky podavate - rikate treba, ze Buh nastavil parametry Vesmiru na zacatku, a evoluci Vesmiru v nejakem smyslu udrzuje pod kontrolou. Aspon tak vam rozumim. Muzete tedy odpovedet na otazky jako na priklad:

Je vas Buh vsemohouci? Nebo treba byl vsemohouci na zacatku kdyz nastavil parametry, ale neni uz ted, nebo je i ted ale v nejakem omezenem smyslu? Je dobrotivy (a co to znamena)? Je spravedlivy (a co to znamena)? Je vsevedouci? Zalezi mu nejak na lidech? Muze se o nem v souvislosti s temito a podobnymi vlastnostmi vubec mluvit nebo je to jen naprosto nepopsatelny a nedotknutelny princip o nemz jen vime, ze je nekde v pozadi?

Jinymi slovy, muzete Boha jehoz existenci povazujete za pravdepodobnou nejak konkretne charakterizovat?
02. 02. 2009 | 03:03

Vanek napsal(a):

Dark secret of new EU president Vaclav Klaus.

Horsi nez Kundera:
http://czech-bohemia.blogsp...
02. 02. 2009 | 04:13

shipper napsal(a):

Frante
Archetyp si člověk nemůže vymyslet, pokud už tedy přijmu hypotézu nevědomí.

Zbyněk Matyáš
Měl jsem na mysli, že nelze dokázat pořadí základních faktorů, nezbytných pro vznik a trvání našeho vesmíru (informace a hmotná realita)
Takže, na rozdíl od tradiční materialistické koncepce přírodovědeckého redukcionismu, mohu věřit, že "výchozím činitelem celého kosmu je informace, z níž se tvoří energie velkého třesku a hmotná realita jsoucna". (Doc. Ing. M. Král, CSc)
02. 02. 2009 | 05:21

lorain napsal(a):

„Mám však za to, že musíme pokročit dále než jsme a připustit, že jediným přijatelným vysvětlením je stvoření. Vím, že pro fyziky je to odporné konstatování, i já tak smýšlím, ale nesmíme zavrhnout teorii, která se nám nelíbí, podporují-li ji důkazy z experimentů.“ – *H. Lipson,
„A Physicist Looks at Evolution“, Physics Bulletin, 31 (1980), str. 138.
„Vliv evolučního paradigmatu (teoretické soustavy) je tak silný, že tahle myšlenka, která se spíše podobá zásadě středověké astrologie než seriózní vědecké teorii dvacátého století, se stala pro evoluční biology realitou“. – *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1985), str. 306 [australský molekulární biolog].

„Když Darwin četl svou přednášku (napsanou s Alfredem Wallacem) v Linnéovské společnosti roku 1858, jistý profesor Haugton z Dublinu poznamenal: „Všechno, co bylo na ní nové, bylo nesprávné, a to, co byla pravda, bylo staré“. Tohle, jak máme za to, bude konečným verdiktem v celém případu, epitafem darwinizmu.“ – *Fred Hoyle a N. Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space (1981), str. 159.
02. 02. 2009 | 07:21

lorain napsal(a):

„Myslím, že účinek hypotéz o společném předkovi v systematice je nejen otravný, představuje nejen nedostatek znalostí; myslím, že jde skutečně proti poznávání…Ano, co s evolucí? Jistěže má funkci vědy, ale přináší nějaké pravdivé poznatky? A jsme opět u otázky, kterou předkládám lidem, ´´Existuje něco, co je na evoluci pravdivé?´´ Nepřítomnost odpovědí zdá se naznačuje, že pravda je jinde, a že evoluce nezprostředkovává žádné poznání.“ – *Colin Patterson, ředitel AMNH, projev v Americkém přírodovědném muzeu (5. listopadu 1981).


„Z téměř úplného nedostatku fosilních důkazů vztahujících se k původu kmenů plyne fakt, že jakékoli vysvětlení mechanizmů v tvůrčí evoluci základních strukturálních plánů je závažně zkomplikováno svým hypotetickým charakterem. Tohle by měla uvádět jako moto každá kniha o evoluci. Nedostatek přímých důkazů vede k formulaci, že pokud jde o původ kmenů, existují zde pouhé domněnky; dokonce nemáme ani podklady pro to, abychom určili, do jaké míry jsou tyto názory správné.“ – *Pierre-Paul de Grasse, Evolution of Living Organisms (1977), str. 31.
„Darwinovská teorie evoluce není nakonec ničím víc ani méně než velkým kosmogenickým mýtem dvacátého století…původ života a nových tvorů na zemi je stále do značné míry stejně záhadný jako když Darwin vyrážel na [lodi] Beagle.“ – *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1986), str. 358.
02. 02. 2009 | 07:24

lorain napsal(a):

„Groteskní vysvětlení doby vzdálené několik tisíc let je proto bráno vážně, ačkoli je budováno vršením svérázných domněnek na svérázné domněnky, jedné hypotézy ad hoc [vytvořené jen k tomuto účelu] na druhou, a cupováním přediva vědy kdykoli se to jeví vhodné. Výsledkem je fantazie, jež není ani historií ani vědou.“ – *James Conant [chemik a bývalý prezident Harvardovy univerzity], citovaný v časopise Origins Research, roč. 5, č. 2, 1982, str. 2.

“V každé hlavní třídě biologických objektů se podstatné typy objevují úplně hotové přičemž přechodné formy se nedaří identifikovat….tvrzení určitých ultra Darwinistů o tom že Darwin “v principu” vysvětlil vznik biologické složitosti ve své ilustraci vzniku oka je jednoznačně chybné….příznivci ID jsou svým perverzním způsobem velmi chytří….každého takového falešného zjednodušení se ihned chopí.”

Eugene Koonin
citováno z Biology Direct
Senior Investigator, National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA MS (1978) and PhD (1983) in Molecular Biology from Department of Biology, Moscow State University, Moscow, Russia. Research in Computational Biology in Institute of Poliomyelitis and Institute of Microbiology, Moscow (Russia) in 1985-1991. Research in Computational Biology and Genomics at NCBI since 1991. Editor of Genome Analysis section in Trends in Genetics.

‘Genetics has no proofs for evolution. It has trouble explaining it. The closer one looks at the evidence for evolution the less one finds of substance. In fact the theory keeps on postulating evidence, and failing to find it, moves on to other postulates (fossil missing links, natural selection of improved forms, positive mutations, molecular phylogenetic sequences, etc.). This is not science.’
Professor Maciej Giertych, B.A., M.A. Oxon, Ph.D. Toronto, D.Sc. Poznan, Head of Genetics Department, Polish Academy of Scienced, Institute of Dendrology, Poland.

Obrovská vzácnost přechodových forem ve fosilním záznamu přetrvává jako tajemství paleontologie. Evoluční stromy které zdobí naše učebnice mají data pouze na špičkách svých větví. Vše ostatní je výsledkem domněnek (jakkoliv racionálních) ne však fosilních nálezu samotných.

Harward paleontologist Stephen Jay Gould
02. 02. 2009 | 07:27

lorain napsal(a):

Měli bychom principiálně vyloučit nahrazení inteligentního designu řečmi o náhodě a nezbytnosti. Musíme uznat, že pro tuto chvíli neexistuje žádné hlubší Darwinistické vysvětlení pro vznik jakéhokoliv biochemického či buněčného systém. Vše co máme k dispozici je pouze množství nepodložených spekulací.
Franklin M. Harold,* 2001. The way of the cell: molecules, organisms and the order of life, Oxford University Press, New York, p. 205.
*Professor Emeritus of Biochemistry, Colorado State University, USA
„To že existují to co bychom nazvali nadpřirozené síly je již nyní myslím vědecky dokázaná skutečnost.“
Z „God and the Astronomers“

Dr. Robert Jastrow
Founding director of NASA's Goddard Institute for Space Studies

"In 2009, when the champagne is uncorked in celebration of Darwin's legacy, we might pause to consider the presuppositions we bring to the question of what his theory tells us about God. There are essentially only two options. Either the wonder of human intelligence ultimately owes its origin to mindless matter; or there is a creator. It remains a mystery to me why some people claim it is their intelligence that leads them to prefer the first to the second."

John Lennox is Research Fellow in Mathematics at Green College, University of Oxford and Senior Fellow of the Whitefield Institute.
02. 02. 2009 | 07:29

lorrain napsal(a):

We know nothing about the evolution of cognition. We are missing the fossil record of human cognition. So we make up stories."

From Harvard evolutionist Richard Lewontin's presentation to the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science.

Není žádná pochybnost o paralele mezi událostí big bangu a křesťanské představě o stvoření z ničeho.
George Smoot, držitel Nobelovy ceny za fyziku

"Living organisms are very complicated aggregations of elementary parts, and by any reasonable theory of probability or thermodynamics highly improbable. That they should occur in the world at all is a miracle of the first magnitude... I shudder at the thought that highly purposive organizational elements, like the protein, should originate in a random process." - John von Neumann
02. 02. 2009 | 07:35

skeptický napsal(a):

Moudrý porozumí,ignorant nemá potřebu vědět.

Berešit...In the beginning,Na začátku bylo slovo.
Náboženské knihy jsou věda,ne pohádka.Jen tomu rozumět.

Ježíš pravil,že pravda se skrývá před učenými profesory,a otevírá se dětem.

Komická je představa někoho,kdo se považuje za nadřazeného naším předkům,a má je za hlupáky,protože jezdili na oslu,zatímco on ve Škodovce.

Dnes je pro nás Bible archeologická vykopávka.

Za dva tisíce let,až zase budeme v době kamenné,vyhrabou někde televizi,a budou ji uctívat jako oltář,prostřednictvím kterého se dá mluvit s bohem.

A v neděli se obléknou do svátečního,a budou se scházet,a dívat se na televizi.A považovat se za lepší než ti,co tomu nevěří.

A věřit,že slouží bohu.A nosit slepice svatému šamanovi,jinak se nedostanou do nebe.

A zabíjet ty,kteří věří v toaster.

A jiní vzdělaní šamani,kteří umějí počítat do deseti tu televizi budou zpochybňovat,neboť oni vlastní tu pravou vědu.
02. 02. 2009 | 07:46

skeptický napsal(a):

P.S.

Na téma náboženství byly napsány stovky knihoven lidmi,kteří neměli absolutně ponětí,o čem píší.
02. 02. 2009 | 07:51

juvel napsal(a):

prof. Hořejší 1.2. 21:36: Váš použitý příklad vyšlechtěné pšenice je pro mě důkazem proti evoluci. Variant v tomto druhu je zřejmě obrovské množství o tom nepochybuji. A to varianty, které by v přírodě, bez přispění inteligence lidí, sami nikdy nevznily. Ale ať šlechtíte jak šlechtíte, nestvoříte z ní bodlák nebo bambus. Tady si musíte pomoci miliony a miliony let a spekulacemi.
02. 02. 2009 | 08:23

lorrain napsal(a):

Darwinismus není testovatelná vědecká teorie, ale metafyzický výzkumný program… Je metafyzický, jelikož není prokazatelný.

Karl Popper, teoretik vědy, 1974Z analýzy filozofických nedostatků evoluce vyplývá, že se nejedná o věrohodnou vědeckou teorii, nýbrž, při nejlepším, o vědeckou hypotézu. A že mnoho jejích tvrzení je filozofické, nikoli vědecké povahy, neboť je založena na axiomech, nikoli na pozorování.

Prof. Edgar H. Andrews, fyzik, 1980I ta nejprimitivnější buňka obsahuje několik set různých specifických makromolekul. Jak mohly takové navýsost složité struktury vzniknout, zůstává záhadou. Možnost existence Boha Stvořitele pro mne představuje uspokojivé řešení tohoto problému.

Prof. Werner Arber, molekulární biolog,

nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství 1978Myslím, že darwinismus, zejména při aplikaci na lidskou sociobiologii, má povahu silné ideologie. Dr. Michael Ruse, biolog, 1982Darwinistické tvrzení, že celý systém adaptací přírody je výsledkem nahodilosti, je jedním z nejodvážnějších tvrzení v historii vědy.

Bruno Vollmert, profesor makromolekulární chemie, 1985Dalo by se očekávat, že teorie tak kardinálního významu, teorie, která doslova změnila svět, bude něčím více než metafyzikou, něčím více než mýtem. V konečném hodnocení však Darwinova teorie evoluce není ničím více ani méně, než velkým kosmologickým mýtem 20.století.

Dr. Michael Denton, molekulární biolog, 1985Říká se nám, a to velice často, že tato doktrína je založena na důkazech. Ale kardinální otázka, v čem přesně tyto důkazy spočívají, zůstává skryta v temnotách. V konečném pohledu se evolucionismus jeví jako metafyzická doktrína oděná do vědeckého hávu.

Wolfgang Smith, profesor matematiky a fyziky, (1985)Pokládám za značně nepravděpodobné, aby takový řád [v přírodě] povstal z chaosu. Musí existovat nějaký organizační princip. Bůh je pro mne velká neznámá, ale představuje vysvětlení pro zázrak existence.

Dr. Allan Sandage, astronom, 1991Neexistuje žádná podrobná darwinistická představa ohledně evoluce jakéhokoli základního biochemického či buněčného systému – jen množství přání a spekulací.

Prof. James Shapiro, biochemik, 1996Darwinistická evoluce je nápaditý příběh o tom, kdo jsme a odkud pocházíme, což je tak říkajíc mýtus o stvoření… Ve své mytologické dimenzi je darwinismus příběhem osvobození lidstva z mylné iluze, že jeho osud řídí moc, která je vyšší než ono samo.

Phillip E. Johnson, profesor práva, 1996V průběhu uplynulého desetiletí dospěl vědecký výzkum k bodu, kde narazil na nemožnost, že by se jediná bakterie, která představuje jednotku nezávislého života, jakou známe, bývala mohla vynořit z jakéhosi „prebiotického bujonu“… Jakákoli jistota v této otázce je záležitostí víry.

Dr. Jeremy Narby, antropolog, 1998Problém evoluce nespočívá v konfliktu mezi vědou a náboženstvím. Spíš se jedná o nevyhnutelný střet dvou zcela protichůdných světových názorů – naturalismu a theismu. Střet, ve kterém nacházíme vědce na obou stranách.

Dr. John Lennox, profesor matematiky, 2002Je velmi snadné vymýšlet si příběhy o tom, jak z jedné formy života vznikla druhá… ale takové příběhy nejsou součástí vědy.

Collin Patterson, paleontolog Britského muzea, 2005To, co žene biologické vědy kupředu, není evolucionismus, ale výsledky experimentálních přístupů, které jsou sice založeny na hypotézách a teoriích, nikoli však na světových názorech… To evolucionisté jsou na tom jinak: stačí jim stále dokola opakovat Velkou pravdu, bez ohledu na to, že se v některých ohledech stále více vzdaluje od nových poznatků molekulární biologie a biochemie.

Prof. Emil Paleček, molekulární biolog, 2005Dnes nacházíme iracionální dogmatiky ve všech názorových proudech současnosti, zvláště těch sekulárních sekt, do nichž patří feministky, socialisté nebo třeba pseudovědecké ateisticko-evoluční teorie světa.

Alexandr Tomský, nakladatel, 2006Představa, že složité biologické struktury života vybublaly z prebiotické polévky… je ta nejsterilnější a nejsměšnější představa v historii lidského poznání. Inspirovala všechny zjednodušující jalovosti 20.století.

Dr. Jonathan Wells, molekulární biolog, 2007
02. 02. 2009 | 08:30

Pepa Řepa napsal(a):

JSEM, KTERÝ NEJSEM
dozvídá se tady po pár tisících letech od Sinaje Bůh a nevěřícně kroutí svou virtuální hlavou.

Kde já, všemohoucí, udělal chybu, kde se to zvrtlo?

Evoluce? No já to tak myslel, ale chybička se vloudila.

Jakápak evoluce, vždyť to jde od desíti k pěti. Od Kaina k Mengelemu.

Zaplať Já za Zachea, pgjeda a podobné. Snad najdu aspoň těch deset.Jako v Sodomě, je to furt na jedno brdo.Už mě to nebaví, přemýtá možná Hospodin.

Možná si ale s Homo sapiens jen zažertoval, sem tam pohodil pár kostí a teď se baví tím,jak je nějaký pes v Africe vyhrabe a vymýšlí nová moudra.

Jeden zástup vede Ivan Karamazov, druhý Smerďakov.
Na chóru zpívají:

Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends,
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?

That’s it!
Zvláštní svět.U některých by i Bůh uvěřil, že pocházejí z opice.
-----------
Pane Hořejší, myslíte to asi dobře, ale řek bych, že se Vám nějak cestou ztratil Ježíš Kristus.Popřemejšlejte kde.

Jak moudře napsal nadkolega:

Ježíš pravil,že pravda se skrývá před učenými profesory,a otevírá se dětem.

Až potkáte, páni vědátoři prvňáčka, zeptejte se ho. Ví o tom možná víc.

To wbgarden
úžasné básníčky.
02. 02. 2009 | 08:39

Slav napsal(a):

Bůh je duch, jak uvedeno v Novém Zákoně sv. Janem. Mojžíš ho viděl jako hořící keř a na Sinajské hoře viděl jen zadní část lidského těla. Duch je nehmotný ale jeho přítomnost vnímáme aniž bychom se museli přivádět do nějakého tranzu. My věřící věříme že vše se událo v podstatě jak je uvedeno v bibli, chytat se detailu považujeme za zcestné mohly přepisovači špatně interpretovány. Bible je kniha psána Bohem prostřednictvím osvícených lidí proroků. Věříme že se Bůh zjevil hmotnému člověku jako člověk. Pracující chudí (nemajetní)a bezmocní lidé jsou bohu nejblíže. Pokud jsem se dopustil chyby ať mi vzdělaní teologové prominou.
02. 02. 2009 | 08:44

skeptický napsal(a):

Kdosi napsal,že nejnebezpečnější jsou lidé,kteří si vytvoří teorii,a ve všem pak vidí důkazy.

K diskusi k bohu : stále se tu omílají věci,které nás učili ve škole,anebo teorie a názory, které jsme někde četli.

Tudy cesta nevede.Vystačme si s tím,co věděli naši předkové před 2000 lety.Vše ostatní nás jen vzdaluje.
02. 02. 2009 | 08:46

Pepa Řepa napsal(a):

To lorrain
skvělé příspěvky.Myslím, že to schytáte. Jen co se probere rudá garda.Ta má jasno.

Závěr debaty každého článku na tomto blogu je stejný.
Vypadá to tady jak na Rudém náměstí.
02. 02. 2009 | 08:50

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Prominte, ale prece nebudu v clanku o evoluci mluvit o Jezisi Kristu?
To je prece uplne jine tema...
*************************************

IvanT:

Odpovim pozdeji (vecer?), nemam cas...

..
02. 02. 2009 | 08:54

sekptický napsal(a):

Pan Pepa

Vítejte mezi živými.You are a liver.

Vážený nadkolego,
Příjemnou rekonvalescenci,méně reckoning,hlavně tu válescenci.
02. 02. 2009 | 08:54

skeptický napsal(a):

V Ježíšem by se klíč našel.Byl totiž i před stvořením,o kterém nikdo neví co znamená.
Před tím,než nebe a země byly stvořeny,já jsem.
02. 02. 2009 | 09:00

Cicero napsal(a):

Pepa Řepa:

Měli byste si to nějak sjednotit. Když tedy uznávám evoluční teorii, jsem nacista nebo bolševik? Mám v tom trochu zmatek. ;)

lorain:

Myslím, že celá řada výroků je vytržena z velmi důležitého kontextu a ten zbytek jsou holt názory kreacionistů. Ono to tady na diskusi vypadá jako by jich bylo hodně, ale ve srovnání s celou vědeckou komunitou je to jako plivnutí do rybníka. Kdyby byl kreacionismus vážně tak skvělá teorie a evoluční teorie vážně tak chabá, tak by mi při pokusu o načtení toho tisícistránkového příspěvku dozajista zkolaboval internetový prohlížeč. ;)
02. 02. 2009 | 09:18

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší, já Vám to pořád říkám, že jsem opožděný.

Mně už u dřívějších článků přišlo, že chápání Ježíše Krista jen jako jednoho z učitelů, je trochu málo.Třeba se to teď zlepší, třeba to uvidím jinak.

K tomu Rudýmu náměstí:Vždyť i vy se občas vyděsíte, jaká sestava se tady sešla:

vaclavhorejsi napsal(a):
Honza999:

"Jak říkám, církev rozprášit, modloslužebníky nahnat na pracák a věřící ať si provozují svou víru jako laikové v zájmových klubech a za svoje.."

NO TAK TO TEDY - POKUD BYCH MEL RICI, KDO JE PRESE VSECHNO BLIZSI MEMU NAZORU, TAK JE TO ROZHODNE pgjed nez VY...
02. 02. 2009 | 09:22

Pepa Řepa napsal(a):

To Cicero
ale já nic nemám proti evoluční teorii. Jen nevidím ten úžasný vývoj k lepšímu.Vy ano? Jistě hromadíme určité poznatky. Čím je jich víc, tím více zjišťujeme, že víme kulový.

Myslíte, že se chybička na cestě k nadčlověku nevloudila? Myslíte si, že jste chytřejší než Abrahám? Jediný rozdíl vidím v tom, že Abrahám čučel na stanovou kůži a my na plasmu.

Vedle mě na dvojáku ležel chlapík, který sjezdil celý svět, sám se vyhlašoval za ateistu.
Myslíte, že když mu teklo do bot volal Darwina nebo Hegela?
02. 02. 2009 | 09:33

Cicero napsal(a):

Pepa Řepa:

Úžasný vývoj k lepšímu čemu?

Ale Abrahám je homo sapiens sapiens stejně jako my. Dokonce i Kopčem s Veverčákem byli homo sapiens sapiens stejně jako my. Nebo Vy si myslíte, že evoluce pracuje *pořád* a *pořád* vylepšuje druhy? Tak to přece vůbec není.

Já jsem slyšel původně hluboce věřícího člověka, který přežil Osvětim. Poté byl ateista a pro víru neměl vlídného slova. Přesto z toho nic podstatného nevyvozuji, protože takovými "důkazy" se můžeme plácat po hlavách ad libitum.
02. 02. 2009 | 09:51

skeptický napsal(a):

Prvňáčka se raději neptejte,buď by Vás obvinili z náboženského ovlivňování nezletilých,nebo ještě něco horšího.Žijeme v osvícených dobách.
02. 02. 2009 | 10:00

skeptický napsal(a):

Ale Abrahám nevěděl,co je tuktá,tuktá,hek hek,a my ano.Ale zase nejsme vyvolení.
Krom toho on měl lůno,já ne.
02. 02. 2009 | 10:04

bigjirka napsal(a):

Věřící věří, neví. Existuje-li Bůh, ví. Není to pán s fousy, On je Všechno. A ví všechno. mezi naší a jeho znalostí je větší rozdíl, než mezi množinou mohutnosti alef 0 a alef. Proto všechny tyto dohady jsou legrační.
02. 02. 2009 | 10:08

bigjirka napsal(a):

Vývoj, Pepo?
Spíše než od horšího k lepšímu, tak odnikud nikam.
02. 02. 2009 | 10:10

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
že jsem tak smělý, já také nevím co je "tuktá,tuktá,hek hek".

Ale je pravdou, že já nejsem měřítko. Docela bych i souhlasil s tím, že za jednotku nechápavosti bude stanovena jedna miliřepa.
02. 02. 2009 | 10:13

skeptický napsal(a):

Dvě učené blechy vedly akademickou debatu na téma zda existuje inteligentní život i na jiných psech.
02. 02. 2009 | 10:15

skeptický napsal(a):

PP
Dva sobi je dost.Nejste vyvolený,lůno nemáte,a ještě tohle?
Eduard Štorch,Lovci mamutů na Bílé skále.
Byl jsem se tam před asi sedmi lety podívat,ale měli zavřeno.
02. 02. 2009 | 10:18

lorrain napsal(a):

to Cicero:
‘Science … is not so much concerned with truth as it is with consensus. What counts as “truth”? is what scientists can agree to count as truth at any particular moment in time … [Scientists] are not really receptive or not really open-minded to any sorts of criticisms or any sorts of claims that actually are attacking some of the established parts of the research (traditional) paradigm — in this case neo-Darwinism — so it is very difficult for people who are pushing claims that contradict the paradigm to get a hearing. They’ll find it difficult to [get] research grants; they’ll find it hard to get their research published; they’ll, in fact, find it very hard.’
Professor Evelleen Richards, Science Historian, University of NSW, Australia, Lateline, 9 October 1998, Australian Broadcasting Corporation.
Jeden se nestává materialistou kvůli důkazům. Materialismus sám určuje zda ten či onen důkaz smí být brán v úvahu.
OĹeary
02. 02. 2009 | 10:22

skeptický napsal(a):

P.S.
S tou jednotkou byste pak měl hodnotu jedné kilomiliřepy.

Obdobně milión je tisícina ónu.
Proč si vymýšleli miliardu,když už to jednou bylo vymyšleno?
02. 02. 2009 | 10:24

lorrain napsal(a):

to Cicero:
I kdyby všechny data jednoznačně poukazovala k inteligentnímu designérovi, je taková hypotéza je vykázána z vědy, protože není naturalistického charakteru.
Reference
Todd, S.C., correspondence to Nature 401(6752):423, 30 Sept. 1999.
‘I myself am convinced that the theory of evolution, especially the extent to which it’s been applied, will be one of the great jokes in the history books of the future. Posterity will marvel that so very flimsy and dubious an hypothesis could be accepted with the incredible credulity that it has.

Malcolm Muggeridge
02. 02. 2009 | 10:27

Pepa Řepa napsal(a):

To Cicero
promiňte mně mou duševní zaplevelenost. Mylně jsem předpokládal, možná pod vlivem Friedricha Nitzscheho,že evoluce znamená soustavný, pozvolný vývoj k čemusi vyššímu, lepšímu.

Pokud tomu tak není a zatuhli jsme na nejvyšší možné metě, tak nevidím příliš velký rozpor mezi našimi názory.

Otázkou je, jestli nejsme oba přílišnými optimisty a nejedná se o pozvolný a soustavný sešup.
02. 02. 2009 | 10:29

skeptický napsal(a):

to Pan Pepa

Darwinismus je teorie záměrně nastrčená,aby přivedla lidstvo na scestí,stejně jako komunismus.

Jest to teorie blbá,bohu nemilá,a hlavně nikam nevedoucí.
Viz všechny rasy psů se vyvinuly z vlka.

Aby se do toho nedloubalo,zavede se rasový nihilismus.Kdo na existenci ras dále trvá,bude prohlášen za teroristu.

Na dalším pokroku znalostí totiž pro věřejné blaho není zájem.

To tak,postavili by si věž až do nebe.Naštěstí,na to už je tu návod.Tak jim trochu pomícháme jazyky,školství usměrníme kam chceme,blbým se lépe vládne.

Co jste chyběl : podívejte se na zajímavé pojetí náboženství pod Gas producing preachers.
02. 02. 2009 | 10:35

lorrain napsal(a):

To Cicero:
píšete: "Myslím, že celá řada výroků je vytržena z velmi důležitého kontextu a ten zbytek jsou holt názory kreacionistů. Ono to tady na diskusi vypadá jako by jich bylo hodně, ale ve srovnání s celou vědeckou komunitou je to jako plivnutí do rybníka. Kdyby byl kreacionismus vážně tak skvělá teorie a evoluční teorie vážně tak chabá, tak by mi při pokusu o načtení toho tisícistránkového příspěvku dozajista zkolaboval internetový prohlížeč. ;)"

všímám si teď dvou logických omylů ve Vaší větě. Prvnímu se říká v Aj (omlouvám se ale neznám český ekvivaklent) "Genetic fallacy". Tam by spadala Vaše věta, že "zbytek jsou holt kreacionisti" Ten logický veletoč pácháte tím, že se při posuzování nosnosti myšlenky obracíte na její proponenty. To jestli mám v garáži modré nebo červené auto nemá žádný vztah k tomu co si o tom vy nebo já myslím...týká se to pouze těch aut.

Další logický kiks je v tom, že se obracíte na většinový názor (evoluce je pravdivá protože jí věří více lidí). Podlé této logiky je Karel Gott větší umělec než Leoš Janáček.

Uvědomte si prosím že se všichni díváme na stejná fakta...pouze je jinak interpretujeme. To jak je interpretujeme není věcí těch fakt samotných ale toho co si do diskuse přinášíme. Darwinismus je nesmírně osvobozující pro někoho kdo chcwe být autonomní bytostí, na Bohu nezávislý, sám měřítkem všech věcí. A takoví lidé jsme. Nejsme tedy v interpretaci faktů vůbec nestranní.

“The idea of God is the keynote of a perverted civilization. It must be destroyed... I wish to avenge myself against the One who rules above.”
—Karl Marx, founder of communism.
02. 02. 2009 | 10:46

Neopřemyslovec napsal(a):

Všichni zde diskutující se příšerně rouhají. Na vlastní oči jste se mohli přesvědčit kam vede rouhání. Kaplický chtěl vytvořit cosi, co mělo zastínit démon národa-hrad. Bůh ho příšerně potrestal. Zhebnul na ulici jako prašivý pes! Hořejšího rouhání je ještě příšernější. Chce molekulární analýzou popsat Boha. Jak ho Bůh potrestá? Určitě prašivěji než Kaplického! Opravdu?
02. 02. 2009 | 10:58

Skogen napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Ale já se v tomto s Vámi přece nepřu :o)

Pepa Řepa:
V nouzi patrně nejprve zavoláte 112. Když to nezabere, anebo nemá naději na úspěch, v duchu postupujete podle svých klesajících perspektiv až tam, kde nemáte co ztratit. Pokud však dáte rovnou přednost volání svého inteligentního kreativce před integrovaným dopravním systémem, zřejmě v duchu evoluce uvolníte místo nějakému potenciálně perspektivnějšímu jedinci ;o) Hovořím samozřejmě o záležitostech vezdejších, o těch nadřazených jaksi nemám osobního povědomí, přičemž zastávám názor, že věci by se měly řešit tak jak příjdou ;o)

Všem:
Mě by zajímal názor moudřejších na tzv. fenomén "života po životě". Jsem si vědom, že pro vědce je to hnusné téma, byť je alespoň v minimální míře zkoumatelné, narozdíl od čirého spiritualismu. Obvyklá námitka skeptiků se odvolává na mechanismus, kterým organismus reaguje na stav existenční tísně, který by měl v důsledku usnadnit přežití, t.j. produkce endorfinů apod (asi není problém laboratorně prokázat).. Pro mne je zajímavé, že prožitek klinické smrti se odehrává ve stavu, kdy je jedinec naprosto pasivní a jeho přežití je dáno především vyspělou lékařskou vědou, tedy spontánní stabilizace je zřejmě velmi nepravděpodobná. Jelikož přírodní procesy nemohu nařknout ze sentimentu, kladu si otázku, k jakému účelu by pak onen přirozeně evolučně vyvinutý mechanismus měl sloužit?
02. 02. 2009 | 10:59

Skogen napsal(a):

Neopřemyslovec, dejte bacha, aby Vašeho Boha nenamíchlo, že mu kecáte do řemesla ;o)
02. 02. 2009 | 11:00

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
zadal jsem to do vyhledávače a vylezlo toto:

http://www.metacafe.com/wat...

No, pokud to někomu vyhovuje,nic proti tomu,proti gustu........

Mám-li být upřímný asi bych se z účasti omluvil.
Napadá mě, že fotbalista van den Vart bude možná vyznavačem tohoto kultu.

Dalšího bych hledal mezi cestujícími tramvaje 22, kterou jezdí moje žena do práce.

Asi rušíme debatu.Nick lorrain je opravdu zajímavý.
02. 02. 2009 | 11:02

Cicero napsal(a):

lorain:

Jsem si jist, že podobných úryvků máte v zásobě ještě mnoho; kdybych si dal tu práci s Googlem, asi bych našel i zdroj. Co jsem k tomu chtěl uvést, jsem již uvedl. Nemám čas číst všechny ty knihy, abych se přesvědčil, jak to či ono jejich autoři mysleli.

Pepa Řepa: Já se domnívám, že člověk coby živočišný druh svůj evoluční potenciál již vyčerpal. Kdysi se objevovaly obrázky, jak budou naši vzdálení potomci mít obrovské hlavy a zakrnělé ručičky - inu, možná budou, ale ne působením evoluce, ale genové manipulace (s tím samozřejmě, že obrovská hlava je velký problém pro rodičku, a už teď je s tím spojena řada kompromisů - poporodní tvrdnutí lebečních kostí apod.). Jinak to, že druh má určitou "evoluční tvárnost", která se postupně vytrácí, není pokud je mi známo dosud většinově přijímáno, ale v případě člověka proti změnám hraje i ten prostý fakt, že selekční tlaky jsou podstatně tlumeny existencí civilizace.

Disclaimer: Nejsem evoluční biolog.
02. 02. 2009 | 11:04

JAHA napsal(a):

Ad: autor to Fialovy Krokodyl 1. 2., 20:28:04

Vami uvedeny text v prvom odstavci"...Buh je proste to.." je jeden z najlepsich textov, ktore ste do diskusie prinieslo. To myslim nie ironicky.
Co sa tyka kreacioniznu a antikreacinizmu. Stale mi vrta hlavou, kedy sa clovek stal clovekom. Ide zjednodusene o to - ak pripustim evoluciu (v materialistickom ponati), tak vyvoj dospel do urciteho stadia, kedy vsetko dospolo k tomu, ze sa mohlo povedat - hla clovek, okrem jedneho. Pokial je clovek jediny tvor, ktory si uvedomuje seba sameho a dokaze pracovat s abstrakciou, kedy a ako nastalo TO, ked si uvedomil, ze je. Postupne? To sa asi neda. Nemozem si postupne uvedomovat, ze som. To sa moze stat iba naraz, v momente, jednoducho povedane. No a - ako sa to mohlo stat?
Dalej, ak by len evolucia v darwinovskom ponati ovlpyvnovala vyvoj cloveka, chori, slabi, "neuzitocni"...by uz davno vyhynuli, zostali by iba silni, mudri, zdravi, uzitocni...(Tak ako sa snazili pomoct darwinovej teorii v Sparte). No v cloveku sa vyvijal i cit, moralka, etika..., ktore viedli k tomu, ze ludia robia antidarwinovske zasahy - staraju sa o chorych (i dusevne), "zbytocnych", ktori nas "oberaju" o nase hmotne statky...- skratka laska k bliznemu.
K tzv. protikladu vedy a nabozenstva (aj ja inde, aj tu niektori) uz pisali o entropii uzavreteho systemu - zabudame casto na jedno. Veda odhaluje a dokazuje prirodne zakony, ktore tu uz davno boli predtym, nez ich ludia odhalili a dokazali. My ich iba postupne objavujeme. A kazdy nezatazeny iba svojou optikou vie, ze ked odhalime jeden vztah, problem, zakon (predtym pre nas nepoznane, tajomstvo), ihned vzniknu stovky inych, nepoznanych, tajomnych...
02. 02. 2009 | 11:07

Skogen napsal(a):

Pepa Řepa:
Ona i zde nejspíš platí dichotomie mikro a makroprostředí :o) Náš veskrze lidský svět se vývojem stává lepším, ale bráno v souhrnu, kdy je člověk pouhou částí závislou na vyšším celku, to jde do paďous tím více, čím více se člověk lepším stává, viz. entropie.
02. 02. 2009 | 11:10

Cicero napsal(a):

lorain:

Mezitím jste poslal další příspěvek, ale vlastně jsem odpověděl i na ten.

Mimochodem, věta: "Darwinismus je nesmírně osvobozující pro někoho kdo chce být autonomní bytostí, na Bohu nezávislý, sám měřítkem všech věcí" je krásnou ukázkou toho, jak si věřící myslí, že my nevěřící uvažujeme. Neodpovídá to realitě.
02. 02. 2009 | 11:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tom:
Vysokoenergetické vakuum není mým výmyslem, nýbrž pojem užívaný ve fyzice částic.
http://fyzmatik.pise.cz/915...
http://scienceworld.cz/fyzi...
02. 02. 2009 | 11:16

Pepa Řepa napsal(a):

To Neopřemyslovec
o trestu Božím bych nemluvil, příliš zjednodušující zkratka, řekl bych.
Konec konců, vy jste toho důkazem (nic ve zlém).

Když Pánbůh dopustí, i motyka spustí.A nic se neděje. Zatím.

Pokud jde o chlapíky, kteří se rozhodli rozmnožovat po sedmdesátce, nenapadlo Vás někdy, že hrají hru na nesmrtelného?

On prst Boží může působit všelijak, jak zajisté věděl Savonarola.
Když ne hned jako blesk, tak pozvolna.Třeba dneska jako vyměření alíků z důchodu.

A ze zkušenosti mého kamaráda, který počal v pětapadesáti, Vás ujišťuji, že platit výživné z důchodu, není procházka růžovou zahradou.

Pokud se chcete do tohoto kaskadérského kousku pustit, nechte si to rozmluvit.Třeba kaskadér Lahoda o tom umí hezky povídat.
02. 02. 2009 | 11:17

lorrain napsal(a):

TO CICERO:
rozhodně Vám osobně nechci podsouvat motivaci. Mnozí to ale přesně takto verbalizovali...například J.Huxley.
Paradoxní je že se (dle mého názoru) Feuerbachova a Freudova projekce obrací do vlastních řad...
02. 02. 2009 | 11:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

shipper:
"výchozím činitelem celého kosmu je informace, z níž se tvoří energie velkého třesku a hmotná realita jsoucna"
Věřit lze ve všelicos, ale představa informace jako zdroje energie pro velký třesk leží mimo mé chápání. Iniciace velkého třesku v bezčasovoprostorové situaci je pro mne velmi obtížně pochopitelná.
02. 02. 2009 | 11:25

Pepa Řepa napsal(a):

To Neopřemyslovec
Víte, on si každý, kdo vydělá prachy myslí,že je druhý Abrahám a může se rozmnožovat i v pětasedmdesáti. Stačí mu k tomu dvacetiletá vnučka Sáry.

Tenkrát se zasmála Sára, když šmírovala při oznámení těhotenství za stanem. Dneska se takovým nesmrtelníkům možná občas vysměje někdo jiný.

O trestu bych přímo nemluvil, Ale mám pocit, že ty mlejny melou. Ne hned a ne na povel nebo na požádání.
02. 02. 2009 | 11:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

lorain:
"jediným přijatelným vysvětlením je stvoření" Nejde o žádné vysvětlení, nýbrž odsunutí problému. Kdo stvořil Stvořitele?
Výběr citátů nesděluje nic o předmětu, nýbrž o vybírajícím.
02. 02. 2009 | 11:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

juvel:
"varianty, které by v přírodě, bez přispění inteligence lidí, sami nikdy nevznily" Vznikly a stále vznikají, jenomže bez člověka ovlivňujícím podmínky by nebyly vyselektovány.
02. 02. 2009 | 11:34

Clock gene napsal(a):

Popper: "...the doctrine of natural selection is a most successful metaphysical research programme. It raises detailed problems in many fields, and it tells us what we would expect of an acceptable solution of these problems. I still believe that natural selection works in this way as a research programme. Nevertheless, I have changed my mind about the testability and logical status of the theory of natural selection; and I am glad to have an opportunity to make a recantation."

"And yet, the theory is invaluable. I do not see how, without it, our knowledge could have grown as it has done since Darwin."

zdroj: Wiki
Prosim nevytrhavat klasiky z kontextu.
02. 02. 2009 | 11:35

Cicero napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Přesně. Spousta těch citátů je typu

"Evoluce je blbost. Ať žije stvoření" - profesor Whatshisname z univerzity v Somewhereelse
02. 02. 2009 | 11:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
"Jen nevidím ten úžasný vývoj k lepšímu" Vývoj našeho vesmíru prokazatelně vede od jednoduššího ke složitějšímu.
02. 02. 2009 | 11:39

Cicero napsal(a):

Clock gene:

Díky. To je přesně ten druh práce, kterému jsem se chtěl vyhnout, ale ze kterého tato diskuse velmi těží. :)
02. 02. 2009 | 11:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
"Myslíte, že když mu teklo do bot volal Darwina nebo Hegela? "
Docela ubohé.
02. 02. 2009 | 11:45

Pepa Řepa napsal(a):

To Zbyněk Matyáš
Tak silná slova bych nepoužil.

Ale když myslíte, že je ubohé volat na smrtelné posteli Darwina nebo Hegela, odporovat Vám nebudu.
02. 02. 2009 | 11:49

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že z dob ještě povinného katechismu si pamatuji, že na začátku bylo přece slovo. No a když slovo slovo, nahradím třeba slovem program, tak už pro leckoho by se mohlo začít vyjasňovat, možná že se jednalo - jedná o docela malý skriptík, který se vznášel nad vodami, kousek božské javy, že ? A což teprve když slovo nebe nahradíme slovem vesmír a veškeré bůžky pouze těmi ??, kteří nás stvořili z nějakých důvodů k obrazu svému. Nevím jak zde přítomní, ale já jsem se určitě asi nevydarwinoval, prože jak se znám, tak moje opice by z toho pověstného stromu, jen tak neslezla....
02. 02. 2009 | 11:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Skogen:
Nemyslím, že se přeme, jenom diskutujeme. :)
02. 02. 2009 | 11:50

lorrain napsal(a):

to clock gene:
přirozená selekce je mechanismus který může zpochybňovat jenom ťululum. Bohužel jej Darwinisté často špatně chápou. Je to mechanismus který konzervuje ale nevytváří nic nového. Pěnkavy na galapágách kvůli ní novou informaci ke stavbě zobáku nedostaly, selekce pouze pracuje s přirozenou genetickou variabilitou.

Když odhlédneme od evolučních filozofií, pak je největším problémem té teorie její tautologický či téměř tautologický charakter. Potíž spočívá v tom, že Darwinismus a přirozený výběr vysvětlují evoluci “přežitím silnějších” (Herbert Spencer). Není ale nicméně velký rozdíl v tom řekneme-li “ti kteří přežijí jsou nejsilnější” a tautologií “ti kteří přežijí jsou ti kteří přežijí”. Jaké jiné kriterium máme pro zdatnost než přežití? …
Popper, K.R.: 1972, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Clarendon Press, Oxford. p. 241-242
K tomu aby mohl pracovat přírodní výběr je třeba sebe-reprodukce či sebe-replikace a alespoň 2 odlišné sebe replikující se celky…..prebiologický přírodní výběr je tedy kontradikce v pojmech.
Theodosius Dobzhansky
02. 02. 2009 | 11:50

Cicero napsal(a):

Vymlouvat se na paradigma může stejně tak kreacionista jako člověk, který věří v neviditelné jednorožce. V obou případech budou narážet na nezájem a neochotu vědců, a v obou případech to budou svádět na zkostnatělé myšlení a obranné mechanismy stávajícího paradigmatu.
02. 02. 2009 | 11:50

skeptický napsal(a):

to ZM

První živá otázka k věci v téhle diskusi.
Kdo stvořil Stvořitele.
Gratuluji.
02. 02. 2009 | 11:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"kladu si otázku, k jakému účelu by pak onen přirozeně evolučně vyvinutý mechanismus měl sloužit?
02.02.2009 10:59:00 "
Apoptóza organizmu.
02. 02. 2009 | 11:53

Cicero napsal(a):

wbgarden:

Jenže ono na začátku nebylo slovo, ale Logos.
02. 02. 2009 | 11:53

Pepa Řepa napsal(a):

Zbyněk Matyáš napsal(a):
Pepa Řepa:
"Jen nevidím ten úžasný vývoj k lepšímu" Vývoj našeho vesmíru prokazatelně vede od jednoduššího ke složitějšímu.

Konečně začínám chápat úžasný přínos Lisabonské smlouvy. Od jednoduššího ke složitějšímu.

S tím vesmírem nevím. Někdo tvrdí, že se zvětšuje, jiný že se scvrkává.Něco vzniká, jiné zaniká. Stává se to tím složitější?

Nebo to je tím, že se objevují další, nám do té doby neznáímé, skutečnosti?
Jen se ptám, nic víc.
02. 02. 2009 | 11:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JAHA:
"Nemozem si postupne uvedomovat, ze som." A akože inakšie? Vy ste ihneď po narodení vedel, že ste? V tom prípade ste génius.
02. 02. 2009 | 12:01

JAHA napsal(a):

Ad: Zbynek Matyas
Ale Vam to trvalo:-).
02. 02. 2009 | 12:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
Pepo, je mi docela žinantní zrovna Vás upozorňovat na učebnice fyziky a kosmologie. Nejsem fyzik, a přece vím, že dnešní generace hvězd je tuším třetí a proto máme docela slušnou soustavu prvků, které po vzniku vesmíru neexistovaly.
http://scienceworld.cz/fyzi...
Koukněte tam, je to však o něčem jiném než Váš odkaz.
02. 02. 2009 | 12:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JAHA:
Vam teda nie. :)
02. 02. 2009 | 12:09

Skogen napsal(a):

Obsah prvků jednotlivých generací hvězd, dejme tomu. Od vodíku přes helium k těžším prvkům jako je uhlík, kyslík, dusík, posléze neon, sodík, hořčík, hliník.... Naše existence byla zcela podmíněna procesem přechodu od jednoduchého ke složitějšímu už na této úrovni. Naše Slunce, jako hvězda III. generace má přibližně 2% příměsi těžších prvků. To už je materiál dostačující ke vzniku organických sloučenin (za předpokladu splnění dalších podmínek).
02. 02. 2009 | 12:10

Cicero napsal(a):

No, neodolal jsem a proklepnul další náhodně vybraný citát - od Collina Pattersona. Přesně jak jsem čekal, tento vědec od doby, kdy si ho kreacionisté vzali na paškál, bojuje s tím, aby jeho myšlenky byly vytrhávány z kontextu a používany jako argumenty proti evoluční teorii. Skoro až komické a zároveň velmi výmluvné je to, že jsem ho skutečně vybral úplně náhodně, tak jak jsem posunul tuto diskusi nad jeden z příspěvků od uživatele lorrain.

Mimochodem, tentýž Patterson pronesl další pěknou myšlenku:

The issue should be resolved by rational discussion, and not by quoting 'authorities,' which seems to be the creationists' principal mode of argument."

===

;-)
02. 02. 2009 | 12:11

Skogen napsal(a):

Zbyněk Matyáš, tož jste byl rychlejší..
02. 02. 2009 | 12:12

lorrain napsal(a):

Kdo stvořil Boha?

Podle mne ta otázka není logická. Jakou příčinu postulovat pro bytost která je definována jako “bez příčiny?”
Kdyby tato odpověď nedostačovala, pokusím se jinak.

1.) něco nikdy nevznikne z ničeho
2.) něco tu dnes je
3.) muselo tedy vždycky něco existovat protože bod 1.
4.) Toto něco mohlo být buď hmota (fyzický vesmír) a nebo duch (logos, mysl…)
5.) Nemohla to být hmota (druhý zákon termodynamiky, velkotřeskutá kosmologie)
6.) Musel to být duch (informace…nevím..nemáme potřebný aparát)
02. 02. 2009 | 12:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

lorrain:
Dovolte mi otázku, co si představujete pod pojmem " přirozená genetická variabilita"?
Míníte tím variabilitu vlivem dědičnosti anebo i mutagenezi?
02. 02. 2009 | 12:14

Skogen napsal(a):

Zajímalo by mě, jak by si zákony termodynamiky poradily s přeměnou ducha ve hmotu... Neplést ducha s energií, energie a hmota jedno jsou obdobně jako meč a kříž ;o)
02. 02. 2009 | 12:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

lorrain:
"Podle mne ta otázka není logická" A je to.
Poslední výpočty dokazují zvyšování temné hmoty a energie v našem vesmíru. Z ničeho.
Prostě je to složitější. Vy věřící to máte snazší.
02. 02. 2009 | 12:19

lorrain napsal(a):

to Cicero:
s Pattersonem. Chudák malý..asi přišel o peníze a všichni se mu smáli. Minulý rok se ve státech promítal dokument Expelled - No Intelligence Allowed. Bylo to o tom, že bez ohledu na to jak dobrý profesně jste, nesmíte nikdy přiznat že postulujete inteligentní přičinu pro evidentně inteligentní následek. Bude Vás to stát kariéru.

Jestli se od kreacioistů distancuje..to je mi líto. Kdybych to věděl, nepoužil bych jeho citát. Každopádně...to že to řekl...zřejmě o něčem vypovídá nemyslíte? To že se mu nelíbí že jsou jeho slova použita k nějakému ideologickému boji je přece něco úplně jiného..
02. 02. 2009 | 12:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
02.02.2009 11:49:36
Také jsem tak ležel, nevolal jsem nikoho. Endorfiny zapracovaly, vše překryl pocit bezmezné lhostejnosti. Až k ránu druhého dne jsem pocítil, že přežiji.
02. 02. 2009 | 12:27

skeptický napsal(a):

Kdo stvořil Boha.

Netřeba chodit tak daleko.
A podle jeho díla jej poznáš.
Zapomeňte tuny zbytečných informací,které lidstvo nastřádalo,to nás jen vzdaluje.
Zpátky k úplným základům.

Spokojil bych se s zaběhnutou definicí,že Bůh je samopočatý.

Dále omnipotentní,omnipresentní,a věčný:Neplést věčnost,a nekonečno.

S tím oceněním pana Matyáše jsem to mínil naprosto vážně.

Bůh a Stvořitel nejsou totéž.
02. 02. 2009 | 12:30

Clock gene napsal(a):

lorrain: Evoluční teorie není tautologie. Tautologie (definice kruhem) nic nevysvětluje, zatímco evoluční teorie poskytuje vysvětlující rámec pro celou biologii. Popper později (1978) své tvrzení (že ev. t. je skoro tautologie) odvolal.

Vaše věta, že selekce konzervuje ale nevytváří nic nového je srandovní nesmysl. Lze si představit např. toto: chyby v replikaci a rekombinaci vytváří geny které jsou delší a nesou více informace nebo je jich více (duplikace). Snadno se tak může změnit tvar zobáku, se změněným zobákem se snadno louská jiný typ oříšku, který roste ve větším množství na vedlejším ostrově - pěnkava s jiným zobákem tím získá volnou niku a pokud je dostatečně geograficky oddělená, vyvine se v nový druh.

Prebiologický výběr: pro začátek evoluce stačil vznik nedokonale se replikující molekuly, což klidně mohl být unikátní nesmírně vzácný úkaz, který nastal jedenkrát za pár set milionů let. Stačí aby taková molekula vznikla jedna, a vše ostatní už je jen otázka času.
02. 02. 2009 | 12:33

lorrain napsal(a):

pan Matyáš píše:
Poslední výpočty dokazují zvyšování temné hmoty a energie v našem vesmíru. Z ničeho.
Prostě je to složitější. Vy věřící to máte snazší.

...zvyšování temné hmoty...z ničeho. To že nevíme přece neznamená že je to z ničeho? Pakliže popřete zákon kauzality nemá už ani smysl diskutovat.

Rád bych poukázal na význam slova věřící. Víra je reakcí na evidenci. Máte víru v léčebné účinky paralenu a proto si jej vezmete. To je víra. Mám ji já, stejně jako vy...je to reakce vůči tomu co nám přijde nejlépe v souladu s důkazy. Píšu to proto že si všímám neustálé snahy lidí vašeho formátu o odsouvání argumentace lidí mého formátu do říše "víry"..kde zřejmě věci fungují jinak.

Sám za sebe se podivuji víře ateistů...nerozumím tomu jak mohou fakta kolem nás intrerpretovat tak jak to činí.
02. 02. 2009 | 12:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
"Bůh je samopočatý." Jako náš vesmír.
Anebo:
"Bůh a Stvořitel nejsou totéž."
Jasně, Stvořitel stvořil Boha.
Prostřednictvím lidstva.
02. 02. 2009 | 12:34

Cicero napsal(a):

lorrain:

"Toto něco mohlo být buď hmota (fyzický vesmír) a nebo duch (logos, mysl…)"

Jak jste na to přišel?

K Pattersonovi: Nevím, co pořád nechápete na nutnosti vykládat myšlenky v kontextu, do kterého jsou zasazeny. A to se ještě tento případ týká citátu, který je víceméně autentický. Zajímalo by mě, kolik dalších je buďto překroucených nebo rovnou vycucaných z prstu. A tohle byste si měl ověřovat PŘEDTÍM, než je sem vložíte.
02. 02. 2009 | 12:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

lorrain:
"popřete zákon kauzality "
kauzalita funguje jenom v časoprostoru. Kde není čas, nemůže být kasuzalita.
"Víra je reakcí na evidenci." Ano, ta racionální. Náboženská víra však je opačně reakcí na neevidenci, nemožnost racionality, je iracionální.
"nerozumím tomu jak mohou fakta kolem nás intrerpretovat tak jak to činí." Máte vskutku problém.
02. 02. 2009 | 12:39

lorrain napsal(a):

Cicero:
jak jsem na to přišel? Jaké jiné alternativy navrhujete?

Patterson: viděl ten člověk důkazy pro evoluci nebo neviděl?
02. 02. 2009 | 12:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

lorrain:
Doplnění: V současnosti se ví, že ve středu našeho vesmíru je obrovská černá díra. Za horizontem událostí není čas.
02. 02. 2009 | 12:42

Cicero napsal(a):

lorrain:

Jak jste přišel na to, že existuje nějaký duch, odlišný od hmoty?

Patterson je zastánce evoluční teorie. Skoro mám chuť oťuknout dalšího náhodně vybraného citovaného. :)
02. 02. 2009 | 12:44

Clock gene napsal(a):

Expelled je nudná fraška plná lží osvětimské velikosti. Ben Stein je konzervativní komentátor které nezajímá věda a vědci, ale lobbing.
02. 02. 2009 | 12:45

lorrain napsal(a):

Cicero:
Jak jste přišel na to, že existuje nějaký duch, odlišný od hmoty?

Měla hmota a energie svůj počátek v čase? Nevím potom na co se ptáte. Pakliže věříte v to, že měla a postulujete její vznik z NIČEHO nemáme se o čem bavit. Pro mně je to iracionální závěr.
02. 02. 2009 | 12:48

Cicero napsal(a):

lorrain:

Dobrá, jinak: Co je to ten duch a jaký je jeho vztah k hmotě a energii?
02. 02. 2009 | 12:49

lorrain napsal(a):

Clock gene:
jsem rád že jste viděl. Zodpovědnost je poté čistě na Vás. Mrzí mně pouze když jsou lidé z nevědomosti taháni za nos..Váš případ je jiný.
02. 02. 2009 | 12:50

lorrain napsal(a):

CICERO:

nevím co je duch a jaký je jeho vztah k hmotě.
Vím že hmota nemá atributy myšlení nebo morálky. Hmota nemůže ukrývat abstraktní koncepty (číslo 3 nebo "spravedlnost") Vím, že na začátku všeho je vždy myšlenka, plán...a ne hmota ve víru přirozených procesů.
02. 02. 2009 | 12:53

Honza999 napsal(a):

Pepa Řepa

Hm, a jak mu ten volaný pomohl?
02. 02. 2009 | 13:03

Cicero napsal(a):

lorrain:

To už je doména víry, tam se za Vámi pouštět nebudu.
02. 02. 2009 | 13:03

skeptický napsal(a):

Pane Matyáši.

Máte hloubavou mysl,a aniž to víte,ptáte se správné otázky.

Já jsem tu znám jako poťouchlík,snad i blb,ale v tomhle s Vámi mluvím naprosto vážně.

Na Vesmír,velký třesk a fyzický svět se vykašlete.
Že svět je stvořen z hmoty,a ta z atomů,které se v přírodě vyskytují v periodické soustavě je fakt.
Tam je styčný bod.

Je to obráceně.Myšlenka otec, Bůh,vyslovené slovo syn,stvořitel.

Bůh není vnímající,reagující bytost.

K definici se ale musí každý propracovat sám,pokud mu je shůry dáno.

O tom,co se potom s hmotou stane je čistě kombinatorika,každý chemik Vám řekne,že existuje přes milion sloučenin,a asi tolik životních forem.Jak si to pak počíná je pro vědní obory.

Odpověď jak byl svět stvořen hledejte v teologii.Je to věda zaobalená do pohádky.

Vezměte budíka,postavte si ho na stůl a střelte do něj z pistole.
Z trajektorií součástek,které se rozletí vypočítejte hmotnost součástek,a mudrujte,co by v tom budíku mohlo být.Totéž dělají posledních sto let s atomy.
Už jsme se o tom jednou tuším bavili.

Víte,on je to takový gigantický rebus.Ale je to pochopitelné.
Škoda,že jste nezačal před třiceti lety.

Za drahé peníze posílají sondy mimo sluneční soustavu,aby odkryli tajemství hmoty.
Tu mají přímo pod nosem,a nic jim to neříká.
02. 02. 2009 | 13:05

lorrain napsal(a):

cICERO:
OK, pro mně je doména víry představa že láska mého dítěte ke mně jsou vlastně jen výboje neuronů.
02. 02. 2009 | 13:07

Paterik napsal(a):

To lorrain: tvrzení, že evoluce nevytváří nic nového není úplně pravdivé. V průběhu evoluce dochází ke vzniku celých genových rodin a to multiplikacemi a následnými mutacemi již existujích genů (takzvané gain-of-function). Také speciace vede ke vzniku nových druhů. Zadalší nemyslím si, že můžete ve svých úvahách jednoduše oddělit informaci od hmoty. V našem světě je každá "informace" založena na hmotné matrici - například informace o stavbě organismu je uložena v DNA. Netělesná informace, například bůh, je už empiricky nedokazatelná a je tudíž vždy záležitosti víry. Nemá tudíž smysl pokoušet se ho nějakými obezličkami dokázat.
02. 02. 2009 | 13:09

Cicero napsal(a):

lorrain:

S tím, že láska je záležitostí biochemie mozku, nic neuděláme. To ale neznamená, že by byla méně opravdová. A že by skutky vykonané kvůli ní byly bezcenné nebo nějak falešné.
02. 02. 2009 | 13:14

lorrain napsal(a):

to Paterik:
díky. Co já vím (a bude to určitě méně než vy) pak k novým informacím v systému genetické mutace nevedou. Vím o pokusech na ovocných muškách a vím také jak beznadějní mutanti se z nich stávají. Evolucionisté děti vykrmují řečmi o tom, že jim například mutace nadělila dva páry křídel navíc...a neřeknou jim o tom, že tyto již nemají svaly. Často se mluví o bakteriální rezistenci. Ale i zde se jedná pouze o ztrátu funkce. Bakterie ztratí schopnost reagovat na penicilin a je jí to výhodou asi jako když si chlapík s amputovanou nohou libuje jak ho to při projíždění vlaku po té noze nebolí.
Souhlasím že induktivní vědeckou metodou v rámci metodologického naturalismu boha nezměřím a nedokážu. Dle mého názoru je tu ale zapotřebí abduktivního přístupu který se používá ve forenzních vědách...tedy konkluze ve směru k nejlepšímu vysvětlení (za použitá zákonů kauzality a uniformity)...pak bych řekl že můžeme o hypotéze Bůh velmi rozumně mluvit.
02. 02. 2009 | 13:18

Tom napsal(a):

Uprosted vesmiru neni cerna dira, ta je uprostred Galaxie. Dale za horizontem udalosti cerne diry by mel byt cas, teda alespon podle teorie relativity. Bohuzel o zadnem experimentu, ktery by to explicitne potvrzoval nevim.

"Poslední výpočty dokazují zvyšování temné hmoty a energie v našem vesmíru. Z ničeho." Pokud se nepletu, tak posledni vysledky ukazuji, ze temne hmoty a energie je vic, nez jsme si mysleli predtim, ne ze jeji mnozstvi roste.

K "teorii multivesmiru": Jestli existuji vesmiry, kde se realizuji vsechny mozne varianty vsech udalosti, nedela to trochu potize treba s moralkou? Protoze zadny z tech vesmiru neni privilegovany a pokud s kazdym mym rozhodovanim "nekde" vznikaji vesmir, kde se realizuje vsechna moje rozhodnuti, tak proc bych zrvona nemohl byt v te vetvi, kde se rozhodnu "spatne". Stejne k tomu "nekde" dojde. Nebo co kdyz jsou vesmiry, kde mimozemstani vyhladili Zemi jetse pred Abrahamem?
02. 02. 2009 | 13:23

lorrain napsal(a):

Cicero:
jak s tím nic neuděláme?
Mnoho výborných neurologů věří v to že tam kde usuzujete na kauzalitu se ve skutečnosti jedná o korelaci...jinými slovy...není to telefonní sluchátko které je průvodcem zprávy (analogie mozku) ale jeho transmiterem (omlouvám se za výraz) ale je to nějaká nehmotná složka která mozek využívá stejně jako software/hardware. Je jasné že když vás bouchnu do hlavy železnou tyčí tak přestanete myslet...může to být nicméně ale pouze proto že vaše nefyzické myšlení vás fyzický mozek potřebuje (korelace a ne kauzalita)
02. 02. 2009 | 13:23

Honza999 napsal(a):

JAHA
Vemte na vědomí, že člověk není jediný tvor, který si uvědomuje sama sebe. Pokud nejste absolutně izolován od informací ze světa, mohl jste již dávno postřehnout zprávy o tom, že sebe sama si uvědomuje nejen člověk, ale prokazatelně kupříkladu lidoopi, sloni a vrány - vzato namátkou jen pár příkladů bez ladu a skladu.
Tito živočichové jsou schopni poznání, že ten obrázek v zrcadle je odrazem jich samotných, ne že jde o obrázek nějakého jiného lidoopa, slona či vrány.
Jenže problém je v tom, že by bylo nutno připustit, že člověk není v přírodě nic zas tak výlučného.. Prostě je MOMENTÁLNĚ na špici, nic více..

Pepa Řepa
Není ubohé volat na smrtelné posteli Darwina nebo Hegela.. Je ubohé ŽÁDAT na někom, aby tak činil..
02. 02. 2009 | 13:27

Cicero napsal(a):

lorrain:

Mnoho výborných neurologů? Už zase argumentum ad auctoritatem? A kteří to tedy jsou, pokud se mohu zeptat? :)

A když hrnek padá ze stolu, tak to není tím, že jeho hmota je přitahována k Zemi, ale tím, že nefyzická složka jeho existence chce prostě putovat dolů?
02. 02. 2009 | 13:29

JAHA napsal(a):

Ad: skepticky to Matyas
"Je to veda zaobalena do pohadky".
Trochu by som to upresnil. Ako by ste ludom trebars v dobe Marie Terezie vykladal a dokazoval napr. teoriu relativity, o zakladoch ktorej vtedy ludia nemali ani sajnu, pritom zakon existoval aj pred jeho "objavenim" Einstainom? E=mc2? Alebo pouzitim inych operatorov, ktorymi by ste im to dokazovali? "Ked si bol dieta, hovoril si ako dieta, konal si ako dieta..."
Ked je nieco pisane v case a ma byt zrozumitelne, musi pouzivat vyrazove prostriedky, ktorym ludia v danom case rozumeju. Trebars, ako deti rozumeju rozpravke o Hlupom Janovi, z ktoreho sa nakoniec vyklul genius. Ze v "rozpravke" bola zakodovana pravda, zistia deti, az sa stanu dospelymi.
(Co sa mnohym, napriek veku, doteraz nepodarilo).-).
02. 02. 2009 | 13:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
"aniž to víte" Odkud to víte?
02. 02. 2009 | 13:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

lorrain:
" k novým informacím v systému genetické mutace nevedou. " Vedou, právě převážně mutace.
02. 02. 2009 | 13:40

Paterik napsal(a):

To lorrain: ano, mutace mají z 99% destruktivní charakter ve vztahu k organismu. Avšak malá část jich zároveň může novou funkci (a tím i informaci) dodat. Evoluce pracuje nevědomě, dalo by se říct statisticky. Prostě milionkrát to nejvyjde a pak to jednou vyjde.
Vezměme si zrovna ty bakterie, které jste zmínil - vznik zeristentních kmenů k antibiotikům je výsledkem právě vysokého selekčního tlaku, kdy bakterie schopné zmutovat některé cílové struktury antibiotik dostávají obrovskou selekční výhodu oporit těm, které ji nezískaly. Co se týče rezistence na penicilin, tak to řeknu asi natvrdo - jste úplně vedle. Rezistence k penicilinu dominantně nastává účinkem enzymu penicilinázy, které jej desturuuje. Tento enzym ale není většinou bakteriím vlastní, šíří se pomocí mobilních genetických elementů - plasmidů - které si bakterie mezi sebou jsou schopny předávat. Čili rezistence k penicilinu je přímým důsledkem nárůstu informace v systému bakterie - přidáním informace zvnějšku. Nutnost replikovat plasmidy je jistě pro buňku určitou zátěží, ale v přítomnosti antibiotika je to naopak terno. Proto je v prostředí bez penicilinu frekvence rezistence velmi malá, ale po zavedení antibiotika prudce roste.
jinak co se týče důkazu boha, nevím, jakými metodami legiky by se to dalo provést. Právě proto, že definice boha vyžaduje značnou abstrakci (což ovšem pravda i teorie velkého třesku), nemyslím si, že by to bylo schůdné.
02. 02. 2009 | 13:44

skeptický napsal(a):

to Jaha

Některé pravdy ale nutno skrývat před nehodnými.
Nebylo by nic jednoduššího,než celou thelogii,a magii zveřejnit,a trápit tím děti ve škole.

V člověku existuje potenciál,kterého využíváme jen desetinu,jak do myšlenkových schopností tak ku kontrole sil,které bychom označili za nadpřirozené.

Bohužel lidstvo je takové,jaké je,a to by byl jeho konec.
02. 02. 2009 | 13:48

skeptický napsal(a):

To ZM

Tím líp pro Vás.Nechtěl jsem Vám ukřivdit.
Diskuse na toto téma mi připomínají košaté stromy,plné krásného listí.Ale plody žádné.
02. 02. 2009 | 13:51

doktor napsal(a):

Antropický princip
se mi mi jeví spíš jako móda, než logické vysvětlení vývoje od Big Bangu k Homo sapiens na planetě terrestrického typu ve Sluneční soustavě s centrální hvězdou skupiny GO. Nejsem astrofysik, ale lékař, ale z povídání kamarádů astronomů vím, že v objevování extrasolárních planet jsme teprve na počátku, a nepravidelnosti v rozložení reliktního záření naznačují, že při vzniku vesmíru z kosmické singularity hrály roli kvantové jev (princip neurčitosti) a s nimi chaos a náhoda. Více vysvětluje teorie strun, ale tu si už do staré hlavy vtloukat nemíním. V žádném případě nic nedokazuje ani nenaznačuje existenci biblického (a koránového) osobního Boha.
02. 02. 2009 | 13:56

lorrain napsal(a):

TO cICERO:
tito pánové byli/jsou dualisté:
Bacon, Galileo, Newton, Lavoisier, Faraday, Pasteur, Maxwell, Einstein, Schrödinger, Bohr, Sherrington, Penfield, Eccles, Beauregard, Schwartz, Libet

argument z autority může být použit pakliže je citována kapacita..
02. 02. 2009 | 13:58

Luba napsal(a):

Nesmíme zapomínat, že součástí našeho bytí je i rozměr spirituální.
Víra je nezbytná.
Když ztrácíme víru, ztrácíme perspektivu a smysl života.

Důležité ale je, v co věříme.
Lidé nábožensky založení to mají poněkud jednodušší, než středověku již odrostlý zbytek.

Ostatní se musí babrat v objevování té božské části svého já. Hledat víru skrze sebe.
Bůh je "náhoda". Bůh je nesobecká láska, ke které je možno dospět jen skrze kladné sebepřijetí své nepatrnosti - pokorou. Bůh je vědomí souvislostí.

Jestliže se náš způsob víry stane ideologií, je to nesmírně nebezpečné. Protože je víra naší potřebou, je úzce svázána s emocionální složkou naší osobnosti. A nad emocemi nemáme úplnou kontrolu.
Víra v něco, nebo hůře - v někoho, je snadno zneužitelná - racionální úvaha jde stranou a už se to mydlí hlava nehlava.

Tzv. skeptikové (sekta Sisyfos, například) mohou být svým fundamentalismem rozumu velmi podobní fundamentalistům jiným - třeba islamistům (odmyslíme-li si ty bomby). Obě skupiny vystavují na odiv svou omezenost.
Naše racionalita má totiž své hranice.

Život má systém. Život je uspořádaný. Život je inteligencí sám o sobě.
Živé organismy jsou nositeli Boha, jako je genom nositelem plánu organismu - souhrnu jeho možností.
Víra je zodpovědnost za udržení toho našeho úseku božskosti.

Ale, co takoví dinosauři?
To by znamenalo, že jsou také našimi příbuznými. Nepřímými. Máme dinosauří vzpomínky.

A co když je v každém jednotlivci přítomen celý vesmír?
Vždyť každá buňka se podobá svou složitostí galaxii.
A Bůh je pouhým propojením všech životných galaxií vesmíru - jakýsi superorganismus nesmírné složitosti a inteligence.

Složitost má své meze.
Jakmile dospěje do bodu omega, začne se organizovat sama - cítíme její "gravitační účinky" a projevy, ale sama je neviditelná.
Nezůstal už ani ten inteligentní design :)

A co fraktály? A co sněhová vločka? A co krystalizace?
Dvě formy uhlíku - nejměkčí a nejtvrdší nerost.
Vše se děje podle nějakého řádu.
Pouze postmodernisté vyznávají chaos a destrukci - tedy smrt a zatracení.

Závěr? - inteligence vyznává řád.
Hloupost si libuje v ne-řádu.

Inu - abychom z toho postmodernismu zcela nezblbli, budeme se muset vrátit k víře.
Je třeba jen zvolit vhodnou formu ukotvení.
02. 02. 2009 | 13:59

Cicero napsal(a):

lorrain:

Bacon, Galileo nebo Newton byli "výborní neurologové"? To myslíte vážně? :)
02. 02. 2009 | 14:05

lorrain napsal(a):

Cicero.
díky za vaše hodnocení mé inteligence. :-)
Napsala jsem "tito pánové"

musím začít taky něco dělat.., přeji vše dobré.
02. 02. 2009 | 14:08

bigjirka napsal(a):

Jak věrouka jednotlivých náboženství, tak ateismus jsou podle mne zjednodušující a zavádějící. Bůh není antropomorfní ani vzhledem, ani myšlením. Bůh je sám zákon. Součástí Boha je i gravitační zákon, i složitější zákony, o některých z nich si myslíme, že je dobře známe. A některé neznáme a jen o nich tušíme. Existuje něco po životě? Asi ano. Dokonce se zdá, že to není jakési "homogenní" "pole", ale že se občas diferencují jednotlivé "duše". Každopádně nám asi nebude dáno poznat Boží vědomosti a jeho úradek.
02. 02. 2009 | 14:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tom:
"temne hmoty a energie je vic, nez jsme si mysleli predtim, ne ze jeji mnozstvi roste." Četl jsem nedávno, že roste. Pramen dohledám.
"zadny z tech vesmiru neni privilegovany" Jak se to vezme. Následkem nestejného vývoje mohou být různé vesmíry různě životaschopné.
"mimozemstani vyhladili Zemi"
Vznik "rozumného" života asi je natolik raritní, že mimozemšťani stěží budou existovat v témž čase v témž vesmíru. Pokud ano, někdo dopadne jako u nás v minulosti neandertálci.
02. 02. 2009 | 14:09

Cicero napsal(a):

Mimochodem Beauregard: To je ten, co užíval halucinogenní drogy, aby zakusil Boží přítomnost?
02. 02. 2009 | 14:10

bigjirka napsal(a):

Každopádně, děcka, profesor je génius blogů. Názory s ním vesměs nesdílím, ale umění píchnout do vosího hnízda ovládá dokonale.
02. 02. 2009 | 14:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Luba:
"Když ztrácíme víru, ztrácíme perspektivu a smysl života." Jak kdo. Já ne.
"Jestliže se náš způsob víry stane ideologií" A ona není??
02. 02. 2009 | 14:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
"Součástí Boha je i gravitační zákon, i složitější zákony" Tyto zákony se vyvíjejí s vývojem vesmíru. Takže se vyvíjí i Bůh, že?
"Existuje něco po životě? Asi ano." Bylo by to krásné, ale přání otcem myšlenky.
´Dokonce se zdá, že to není jakési "homogenní" "pole", ale že se občas diferencují jednotlivé "duše". ´ Aha, proto ta radarofílie. :)
02. 02. 2009 | 14:20

Tom napsal(a):

Pokud mam nekonecne hodne vesmiru na realizaci jevu s nejakou (nenulovou) pravdepodobnosti, tak k ni v nejakem vesmiru musi dojit.
Jde o to, ze tu privilegovanost vkladate z pozice cloveka, ktery vi co je to "zivotaschopnost vesmiru". Nevidim duvod, proc by nektere vesmiry mely byt apriorne privlegovane, ale rad se poucim.;) Jestli jsme nekde dopadli jako neandrtalci, tak co na to Jezis jako spasitel?

Predstava mutlivesmiru je sice pekna, ale moc k nicemu neni. Nic se tim nevysvetluje ani nezjednodusuje a dokud nedojde k obrovskemu pokroku ve vede, tak ani nemame sanci overit, jestli paraleleni vesmiry existuji.
02. 02. 2009 | 14:22

Ben napsal(a):

Bigjirko,
14:08:50 - velice zajímavé myšlenky...chtělo by to ještě víc
rozepsat...
02. 02. 2009 | 14:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tom:
Já nevím, nejsem fyzik, ale vím o asymetrii hmoty při velkém třesku, následkem čehož náš vesmír je z hmoty a ne z antihmoty. Nebyl by podobný způsob "privilegizace", reálně asi náhody, možný při jiných velkých třescích?
"Predstava mutlivesmiru je sice pekna, ale moc k nicemu neni." K rozvíjení fantazie se mijeví docela půvoabná a vhodná. Navíc stírá rozdíl mezi možností a jistotou.
02. 02. 2009 | 14:35

bigjirka napsal(a):

Bene, to jsou jen takové útržky.. nejsem filosof.. jsem si téměř jist, že nemají pravdu jednotlivá náboženství.

Zbyňku, proč by se Bůh neměl vyvíjet? Možná, že se vyvíjí i s námi, živými organismy a lidstvem? Nechápu, proč do toho motáte kraviny.
02. 02. 2009 | 14:43

Ben napsal(a):

Bigjirko,
taky si myslím, i když jsem praktikující katolík, že vše co se hlásá pod náboženstvím, není zcela pravda, ta se musí pořád hledat, ale i z těch útržků, cos napsal, se mně zdá, že vše jen tak neházíš za hlavu...,a to je dobře.
02. 02. 2009 | 14:57

JAHA napsal(a):

Ad: Honza999
No, bol som tiez v cirkuse a videl som sa bicyklovat medveda. Nie som si isty, ci vedel, ze ho vymyslel clovek, ale bicyklovanie mu islo lepsie, ako hociktoremu dospelemu.
Este pridajte nieco o vymysleni dosial nevymysleneho, o prace s teoriami a ich dokazovani a o abstrakcii, impresii...
02. 02. 2009 | 15:01

Clock gene napsal(a):

Představa multivesmíru může být cenná pro "vysvětlení" antropického principu. Moje oblíbená teorie je "plodné vesmíry" Lee Smolina (viz. http://en.wikipedia.org/wik...), tj. nový vesmír s jinak nastavenými konstantami vzniká při kolapsu černé díry, ty mohou existovat jen v určitém rozmezí konstant, takže jen ty "správné vesmíry" mají potomky, atd.. Darwin by měl radost (-;
02. 02. 2009 | 15:06

wbgarden napsal(a):

NEKONEČNÁ...

Máš li chuť na černou díru
nemusíš hned do vesmíru....
02. 02. 2009 | 15:24

Pepa Řepa napsal(a):

Honza999 napsal(a):
Pepa Řepa
Není ubohé volat na smrtelné posteli Darwina nebo Hegela. Je ubohé ŽÁDAT na někom, aby tak činil..
-----------
A víte, že jsem měl vlastně kliku. Horší by bylo, kdybyste na vedlejší posteli ležel Vy. Bojím se domyslet, koho byste Vy volal.

Jinak jsem si nikde nepovšimnul, že by někdo někdy někde na někom ŽÁDAL, aby kohosi volal.Volejte si koho chcete, Vaše věc.

Díky Bohu-pardon,díky pangalaktická černá díro, že jsem Vás neměl za spolunocležníka.Vy jezdíte v cirkuse na kole?
02. 02. 2009 | 15:28

Ivan Vitula napsal(a):

Škoda, že jsem v tomto - mimochodem vynikajícím článku - nenašel také kolonku pro sebe. Tak nadále nevím, kdo vlastně jsem:-))). Jsem křesťan, věřící všemu, co je v křesťanském krédu. Věřím ve stvoření vesmíru a takovou tu de Chardinovskou evoluci již od počátku. Nicméně se nedomnívám, že by v našem vesmíru existoval jen Bůh a člověk, každé náboženství píše o množství duchovních bytostí, které jsou poděleny jistými kompentencemi a které se rovněž vyvíjí. Mají (stejně jako člověk) část Boží kreativity a tu jsou povinni rozvíjet a tvorbou se učit. A Bůh do této školy kreativity zasahuje přímo jen v krajních situacích.
02. 02. 2009 | 15:33

JAHA napsal(a):

Ad: wbgarden
Zacinate byt lepsi ako ja. To je mi uz podozrive:-).
02. 02. 2009 | 15:35

Honza999 napsal(a):

JAHA

bicyklování medvěda je o něčem jiném.

Vědci lidoopy naučili znakové řeči pro neslyšící. Lidoopi v oné znakové řeči dokáží vyjádřit své přání. Dokáží ve znakové řeči rozlišovat JÁ a TY, dokáží ve znakové řeči "hodnotit" jednání jiných, dokáží sdělit, že je něco bolí (třebas zuby) a dokáží člověka požádat o pomoc, aby je podáním léku bolesti zbavil. A to není jen tak nějaké to hledání ochrany, kdy se yorkšír štěkající na dobrmana schovává za páníčka, netušíc, že páníček je podělaný více než on sám. Při těch pokusech naprosto zřetelně vyplulo najevo, že po předchozích zkušenostech ta opice ví, že člověk tu bolest dokáže podáním léku utišit, že ta opice si uvědomuje, že člověk ten lék má a že ona jej o něj může požádat.

Vrána (ale i slon), která byla na těle, na místě, na které si SAMA neviděla, opatřena barevnou značkou, o jejíž existenci nevěděla (značku jí tam umístili takovým způsobem, aby to nepostřehla) při pohledu do zrcadla začala po svém těle po této značce pátrat. Je tedy jasno, že vrána ví, že v zrcadle je ona sama a že ví, že ta v zrcadle spatřená značka není normální pro její vzhled. A hlavně jí to není putna, považuje značku za za něco, co by měla vyřešit, zda jí to uškodí či ne.

Zeptej se, do sebe zahleděný, nad své okolí povýšený člověče, zeptej se chovatelů zvířat (ne jezedáků, ale těch, co chovají zvíře z lásky)..
Každý, kdo nechová ze snobství či ze snahy mít nad zvířetem moc a kdo má alespoň trochu snahy chování svého miláčka pochopit ti řekne, že po nějakém čase přišel na to, že zvířata mají jistou osobnost. Zvířata s námi nedokáží komunikovat NAŠÍM ZPŮSOBEM (cirkusovou drezůru nepovažuji za KOMUNIKACI, zcela jistě ne za oboustrannou). Ale vnímavý člověk se s nimi naučí (alespoň částečně) komunikovat po jejich způsobu a zjistí, že mají přání, dokáží milovat či nenávidět, dokáží trucovat, dělat si z nás srandu apod., že jsou v podstaě jako malé děti, které také ještě neumí hovořit. Rozdíl je v tom, že ty malé děti s námi komunikují PO NAŠEM a mají vrozenou schopnost komunikaci dále rozvíjet a zdokonalovat, proto vám jejich srovnávání připadá jako nepatřičné.
02. 02. 2009 | 15:52

Honza999 napsal(a):

Pepa Řepa

Pěkně kličkujete..¨

"Vedle mě na dvojáku ležel chlapík, který sjezdil celý svět, sám se vyhlašoval za ateistu.
Myslíte, že když mu teklo do bot volal Darwina nebo Hegela?"

Mně to vyznívá tak, že ač atheista, volal onen postižený pánaboha (Ježíše Krista, panenku Marii či jiného svatého). Dále mi to vyznívá tak, že jste mu jeho "volání po pánubohu" měl za zlé, neboť onen chlapík, jako správný atheista, měl přece volat Darwina nebo Hegela (o jejichž existenci s největší pravděpodobností neměl tušení buď vůbec, nebo jen značně mlhavě) a měl nechat vašeho pánbíčka na pokoji...

Ubohé bylo to, že jste se v podstatě tomu jeho volání škodolibě vysmíval s myšlenkou "tak vidíš ty hajzlíku, teď, když jsi v kýblu, je ti pán Bůh dobrý."

Jenže "vzývání" pánaboha a jeho příbuzných NEMUSÍ být v každém případě známkou toho, že by volající "přilézal ke křížku". Jsou to prostě SLOVNÍ OBRATY, které za dva tisíce let pevně zakořenily v našem jazyce a které ve zkratce vyjadřují bolest či zoufalství. Tadé mohl křičet "do prdele kurva to bolí".. Jenže by pak byl za hulváta, což asi nechtěl a proto zvolil OBECNĚ POUŽÍVANÉ FRÁZE všeobecně srozumitelně vyjadřující jeho neutěšený stav.
02. 02. 2009 | 16:11

Čochtan napsal(a):

Jen takový okamžitý nápad.
Máme hmotu, a ta tvoří ve vesmíru lokální koncentrace. Velké i malé. Velké hvězdy, malé planety ateroidy,...
Zřejmě existuje i něco jako duch, inteligence. (ne Bílá Paní, volové !) . Lokální koncentrace ducha, (lokální ve vesmírném měřítku), to by mohl být Bůh, a jeho malé střípky vázané na hmotu – člověk.
Proč by to měl Bůh dělat ? Proč se patlá s bílkovinami atd. ?
Třeba (třeba je to blbost), dostane člověk při početí do vínku něco jako „semínko inteligence“ . Od koho ? Od té lokální koncentrace. Během života moudříme (někteří), inteligence, duch, se rozvíjí, roste a košatí, a po smrti se spojí s „lokální koncentrací“ a ta narůstá. Který Bůh by nechtěl růst ?
Hodně divoká teorie, že ? Ale nebylo by to hezké ? A nevysvětlilo by to mnoho neznámého ? Třeba převtělování, mnoho paranormálních jevů, ...

Nejspíš to ale bude blbost. Ale nemlaťte mě, byl to jen okamžitý nápad, nic víc. Takový hraní s nápadem.
02. 02. 2009 | 16:12

JAHA napsal(a):

Ad: Honza999
No, kedze sme sudruhovia a tykame si, tak som sa do seba zahladel, trochu sa povysil a zistil som, ze na podstatnu vec, ktoru som napisal v zavere a ktora "jasne a definitivne" odlisuje cloveka od inych stvoreni, si neodpovedal. No a este jeden podstatny fakt, ktory nas robi ojedinelymi medzi stvorenstvom. Mame aj vieru, dokonca vieru v nehmotno. (Niektori maju aj Vieru, ale ta by ich mozno rychlo opustila - ak by sa na vsetko pozerala iba materialne a nejaky Jenicek by sluboval lepsie pozitky).
02. 02. 2009 | 16:14

Čochtan napsal(a):

Bigjirko,
teď jsem našel tuhle tvojí větu:"...proč by se Bůh neměl vyvíjet? Možná, že se vyvíjí i s námi, živými organismy a lidstvem?"
To by docela zapadlo do té mojí divoké teorie, ne ?
02. 02. 2009 | 16:20

bigjirka napsal(a):

Čochtane, koukni se výš, něco podobného jsem napsal. V tomtéž smyslu myslím, že existuje i něco po životě, akorát že to není tak antropomorfní, jak si zjednodušujeme. Ale podle všeho existují lokální koncentrace a rekombinace...

Bene, myslím, že existuje stupnice víra - náboženství - církev. Víra nás celkem přirozeně navazuje na naše tušení souvislosti. Náboženství k tomu přidává strejdy a tetky na obrázcích a církev bafuňáře.
02. 02. 2009 | 16:22

bigjirka napsal(a):

No však, Čochtane, vždyť říkám, že píšeme skoro totéž. Fyzikální pole známe docela dobře, ale o biologických nevíme vůbec nic - ani, zda existují. Tím nechci říct po marxisticku, že jsou to projevy pohybu hmoty. Kdyby to bylo takhle triviální, už bychom je dokázali a uměli měřit.
02. 02. 2009 | 16:27

Pepa Řepa napsal(a):

Tu Luba
napsal(a)? jste hezký, poetický příspěvek.
-------------
Závěr? - inteligence vyznává řád.
Hloupost si libuje v ne-řádu.
-------------
Trochu mě to zavonělo pány Lao 'c i Grygarem. Problém je možná v tom, že ne každý potřebuje spirituální rozměr. Ke své škodě.

Celá ta debata může být nekonečná.Můžete se na to podívat z tisíce úhlů různých lidských oborů a nikam nepostoupíte.

Nakonec se dostanete tam, kde kdysi byli ty dva Židi. Jeden se ptá: Tak mi toho svýho Boha ukaž, kde je?
Druhý žasne: Ty ho nevidíš, vždyť je ho kolem plno.

Asi to tak má být. Co by to bylo za víru, kdyby se dala spočítat, ohmatat, co by to bylo za Boha, který by se dal zdigitalizovat?

Jen bych neřekl, že "Lidé nábožensky založení to mají poněkud jednodušší". Jak se to vezme.Snad jen někdy pocítíte, že je někdo s Vámi a když něco pohnojíte, tak vám cosi naznačí, jaký jste blb.
02. 02. 2009 | 16:28

Pepa Řepa napsal(a):

To Honza999
ani nevíte, jak to podsouvání o tom, co jsem si údajně myslel vypovídá cosi o Vaši duši.
---------------
Ubohé bylo to, že jste se v podstatě tomu jeho volání škodolibě vysmíval s myšlenkou "tak vidíš ty hajzlíku, teď, když jsi v kýblu, je ti pán Bůh dobrý."
---------------
Myslím, že to nemá cenu dál rozebírat. Mějte se.
02. 02. 2009 | 16:33

Ben napsal(a):

Bigjirko,
ano - naše tušení souvislosti

Obdivuji lidi, kteří k tomu dospějí sami... já jsem, bohužel nebo bohudík? byl ve víře vychováván od mala. A proto mám i spoustu pochybností...
02. 02. 2009 | 16:35

Čochtan napsal(a):

Život, není to "boj proti nárustu entropie" ? Bůh jako protiváha hmoty ? Růst Boha, "díky" přírůstkům ze zemřelých lidí, jako protiváha nárustu entropie ? Platí zákon o zachování energie i pro entropii ? Pak by život dával smysl. Smysl vpravdě kosmický.
Radši toho nechám, než se úplně ztrapním.
02. 02. 2009 | 16:44

bigjirka napsal(a):

Pepo, diskutovat s komunistou je pošetilé.

Bene, náboženství je taková pestrobarevná škatulka na víru. A církev bafuňářský dráb s rákoskou a kasičkou.

S tou církví to tak nemusí být vždy a všude. Možná některé kontemplativní řády s těmi biologickými poli umí něco dělat :-/ ... hovoří s Bohem
02. 02. 2009 | 16:46

Čochtan napsal(a):

Bene,
ne bohužel, ale bohudík. Víra je dar a ulehčuje mnohé v životě.
Věda Boha nevylučuje, a Bůh se s vědou snese. Bůh ano, ne ty obrázky, které si lidi o něm udělali.
02. 02. 2009 | 16:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Bůh je lidským výmyslem a proto se vyvíjí s lidmi.
02. 02. 2009 | 16:52

Honza999 napsal(a):

JAHA

Tak tedy za to tykání se omlouvám, jenže vám asi nedošlo, že jsem v ten okamžik trochu odbočil a neoslovoval jsem přímo vás osobně.. Oslovoval jsem v tu chvíli kteréhokoli anonymního jedince z lidské množiny a tykal jsem mu jako Člověk Člověku. (Mimochodem... Kupříkladu i v Bibli, pokud je textem oslovován anonymní JEDNOTLIVEC, je mu zásadně tykáno..).

Napsal jsem "Zeptej se, do sebe zahleděný, nad své okolí povýšený člověče"... Psal jsem to obecně do sebe zahleděným, nad své okolí povýšeným lidem. Pokud do této kategorie patříte, oslovoval jsem tedy i vás, ale netykal jsem VÁM, neboť jsem vás oslovoval ZPROSTŘEDKOVANĚ, přes imaginární anonymní postavu s připsanými vlastnostmi.

Ještě k tomu, nač jsem podle vás údajně neodpověděl..
Napsal jsem snad jasně, že zvířata a malé děti svým jednáním a uvědomováním si svého ega jsou si podobny s tím, že děti mají navíc vrozeno další zdokonalování komunikačních schopností. A pak jsem také napsal, že člověk je MOMENTÁLNĚ, v tento okamžik, na špici.
Před deseti miliony let na tom předci člověka v abstraktním myšlení a uvědomování si sama sebe byli stejně, jako malé děti, či někteří inteligentnější savci dnes.
Za dest milionů let - kdo ví (víte, kdybych komunikoval s někým jiným, použil bych jinou frázi. Ač ateista, napsal bych bůhví.. Protože, jak jsem psal i jinde, tato za tisíce let v jazyce zakořeněná fráze by to vystihla lépe).

Mimochodem.. Ty pokusné "opice, sloni a vrány" (nejen ony, záběr výzkumu je širší), prokázaly nejen i jisté schopnosti abstraktního myšlení (ne, že by se zajímaly zrovna o vesmír či smysl života, ale tím se nezabývá ani leckterý Homo sapiens sapiens, že...), ale dokonce byla v jisté, ač omezené míře, zjištěna schopnost přijmout od lidských učitelů i další jednoduché abstraktní pojmy.
02. 02. 2009 | 16:53

bigjirka napsal(a):

Ano, možná Bůh je jednotou se svými výtvory. Pak by i Svatá trojice byla docela racionálním vysvětlením. Ono není nijak vyloučené, že staří věděli víc než my. My máme všude spoustu šroubků, koleček a bitů, závitů DNA a tak.. a čím víc technicky umíme, tím míň třeba rozumíme podstatě..
02. 02. 2009 | 16:55

Čochtan napsal(a):

Zbyňku Matyáši,
náboženství (množné číslo) jsou výmyslem lidí.
Bůh ne. Člověk je výmyslem Boha.
Minimálně to, co je míněno ve slově "sapiens".
02. 02. 2009 | 16:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Honza999:
Máte úplnou pravdu. Etologii zvířat se věnoval bývalý ředitel ZOO v Tróji Z.Veselovský.
http://www.kosmas.cz/knihy/...
Taktéž plně souhlasím s Vaším posledním odstavcem v 02.02.2009 16:11:36, také mne disgustuje náboženská arogance.
02. 02. 2009 | 17:00

JAHA napsal(a):

Ad:Honza999
Tak uz toho nechajme.
1. nikdy mi nevadilo, ked mi niekto na blogu tykal, prave som alergicky, ked si niekto "vyhradzuje", aby mu niekto tykal.
2. bolo by mozno potrebne, aby ste zvazil, co som uz raz inde rozviedol a vysvetloval, sice: ked nieco napisem, tak tam chce byt trochu ironie, satiry, sebaironie i vtipu. A to vsetko treba trochu hladat, tak ako ked supete cibulu. Tak bola pisana i moja odpoved.
Pekny vecer, dnes uz koncim (za seba) nekonciacu temu:-).
02. 02. 2009 | 17:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Nikoliv, skutečnost svědčí o opaku. Dokud lidé Boha nepotřebovali, neměli ho, ostatně ani dnes většina lidí v Boha nevěří a mají své jiné svaté ikony, třeba Buddhu. Boha vymysleli Izraelité, křesťané a islamisté přizpůsobili svému obrazu.
02. 02. 2009 | 17:07

suchánek napsal(a):

zdravím pepo řepo,
přiznám se, že po otevření tohoto blogu mi tornádo svištící z monitoru řádně pocuchalo řepu.

a jen doufám, že ta vaše neskutečně zvýšená razance je důsledkem vaší úlevy po zdařilé operaci.

takže jen do něj! :-)
mějte se
02. 02. 2009 | 17:09

JAHA napsal(a):

Ad: Zbynek Matyas
Necudo. Clovek, ktory povazuje jeden z prvych podpisov B. Obamu (potraty, embria...) za pokrok...
P. S. Urcite vrelu odpoved si precitam az zajtra:-).
02. 02. 2009 | 17:10

pgjed napsal(a):

Pane Hořejší pěkné. Těším se na pokračování.

Je obtížné mít těm, či oněm za zlé to, že nepochopili, jednak omezenost a okamžitost svého poznání, jako bodu na evoluční křivce poznání lidstva. A jednak to, že cílem sdělení bible, podávaného v příbězích a podobenstvích, je něco zcela jiného, než dávat lidskému poznání mantinely.
02. 02. 2009 | 17:11

Honza999 napsal(a):

JAHA

PS: některá zvířata dokonce dokáží za účelem vlastního prospěchu lhát a podvádět a to podle okolností různými formami.

Vyprávěla mi jedna paní, co chovala papouška a dva psy. Papoušek, když si usmyslel, tak začal psy provokovat. Poskakoval jim před čumáky, naparoval se a provokoval tak dlouho, až po něm psi "vystartovali". Ti ovšem vystartovali jen tak symbolicky, protože věděli, že mu NESMÍ ublížit (sakra, jak to mohli VĚDĚT?). V tu chvíli tedy nastal brajgl, psi řvali, papoušek řval. Když panička nereagovala, papoušek v provokacích pokračoval. Přestal až poté, co tam panička vlítla a psy "seřvala" a před papouškem sehrála scénu, že jim "napráskala". Poté papošek spokojeně usedl na bidélko a začal se věnovat své toaletě (=rovnat si peříčka).
Závěry z toho udělala takovéto:
1) Papouška štve, že psi mají plnou misku granulí, na které on nemůže (či se na ně bojí jít)
2) použije proto paničku, aby psům toto vlastnictví "osladil"
3) psi si z "trestu" (oproti jiným případům) nic nedělají, proto že vědí, že papouch jinak neztichne a že panička jen před papouškem dělá divadlo
4) všichni se navzájem obelžou a všichni jsou nakonec spokojeni.
02. 02. 2009 | 17:12

Honza999 napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Manželka pana Veselovského byla mou profesorkou na škole..
02. 02. 2009 | 17:17

pgjed napsal(a):

Ad Lena: "... Na tvrzení "tak to je" má nárok jenom věda, a to pouze za předpokladu, že disponuje mnoha opakovanými experimenty nebo pozorováními s totožným výsledkem..."

Dovolím si tvrdit, že že i takovéto poznání je svým způsobem relativní a má dočasný charakter. Viz např. posun od Newtonovské klasické mechaniky k Einsteinovi. Nebo spory geocentriků s heliocentriky, kdy výsledky a propočty geocentriků byly opakovaně ověřené a mnohem přesnější, než počáteční teze heliocentriků. Přesto měli heliocentrici více pravdy.
02. 02. 2009 | 17:19

Cicero napsal(a):

Posadit k této diskusi Carnapa s černou fixou, půlku večera by měl o zábavu postaráno. Hlavně v té poslední partii, kde už vypukla volná zábava ve stylu New Age. :)
02. 02. 2009 | 17:20

Čochtan napsal(a):

Zbyňku Matyáši,
lidi Boha nemají, lidi mají představy o Bohu, a ty si udělali. Říká se jim náboženství. Některá moderní náboženství Boha nepotřebují, stačí jim "svatí".

Bůh, pokud je, a nic proti tomu nemluví, tu byl PŘED lidmi. Lidi představy o Bohu potřebovali od samého počátku. I Budha je součástí "představy o Bohu".
02. 02. 2009 | 17:26

pgjed napsal(a):

Čochtane, příteli, napsal jste:"...To mě jako fyzika značně irituje. ..."

A mě, jako chemika to blaží, protože v organice je toho možného tolik.... Aninemáme tuchy.

Ostatně není to snad ani 14 dnů, co jsem v nějaké diskusi tlumil nadšení některých nad biologickým původem CH4 na Marsu.
02. 02. 2009 | 17:26

pgjed napsal(a):

Čochtane, příteli, napsal jste:"...To mě jako fyzika značně irituje. ..."

A mě, jako chemika to blaží, protože v organice je toho možného tolik.... Ani nemáme tuchy...

Ostatně není to snad ani 14 dnů, co jsem v nějaké diskusi tlumil nadšení některých nad biologickým původem CH4 na Marsu.
02. 02. 2009 | 17:27

pgjed napsal(a):

Al Jouda 01.02.2009 18:28:18

Vážený, jenom obtížně byste popíral jistý nezasnedbatelný podíl věřících lidí na vzniku, formulaci a rozvoji všech vědních oborů. :-)
02. 02. 2009 | 17:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Vyjádřil jsem se zkratkou. Samozřejmě, že o něčem neprokázaném, v co je třeba pouze iracionálně věřit, lze mít pouze představy.
02. 02. 2009 | 17:38

pgjed napsal(a):

Zachee, 01.02.2009 19:41:50, ta sedla!
02. 02. 2009 | 17:40

Honza999 napsal(a):

pqjed

Vážený, jenom obtížně byste popíral jistý nezasnedbatelný podíl věřících lidí na vzniku, formulaci a rozvoji všech vědních oborů. :-)

Obzváště těch, které objevovaly již dávno objevené, vynalézaly již dávno vynalezené... A díky zpátečnictví církve zakázané a zapomenuté, jste zapomněl doplnit..
02. 02. 2009 | 17:46

Čochtan napsal(a):

Pqjed:
já si jen představil galaktickej grilovanej stejk, :-)))
To muselo bejt barbecue !
02. 02. 2009 | 17:53

pgjed napsal(a):

Al Jouda 01.02.2009 22:02:55: Má vědce i akademii! :-0
02. 02. 2009 | 17:58

pgjed napsal(a):

Ad Honza 999 02.02.2009 17:46:51: Hmmm, máte na mysli třeba genetiku, abychom zůstali blízko té evoluce?
:-))
02. 02. 2009 | 18:02

Honza999 napsal(a):

pqjed

VY jste napsal VŠECH..

To máme kupříkladu lékařství, z výšin dob Avicenových sraženo do felčarství, ranhojičství a zubařinu provozovanou kováři..

Několikasetleté opoždění anatomie (zákaz pitev).

Z astronomie církví vykázaný již po tisíciletí známý a dokázaný heliocentrismus.

Pouze přes alchymii (navzdory církvi) se pomalu a nesměle prosazující chemie.

Apod. apod. apod.

Církev vědění zarazila cca na 1500 let, všechny informace si stáhla do svých archivů a prosazovala jen biblické "pravdy" bez ohledu na jejich soulad s vědou. Pokud se někdo v dobách temna pokoušel o nějaká bádání, byl to, nutno přiznat, člen církve, neboť oni jediní měli přístup k informacím, také to další důležité - čas se vědou zabývat a ještě k tomu značná část znovuobjevených objevů a znovuvynalezených vynálezů byla vedlejším produktem bádání o počtu andělů na špici jehly, nehledě k tomu, že nejeden badatel platil svým životem na hranici. Všichni ostatní museli všechen čas věnovat na práci pro šlechtu a na církevní desátky. Neměli čas a prostředky na cokoli jiného, než uhájení holého života.

Věda byla dlouho v zajetí církevních dogmat a dlouho a bolestivě se těchto okovů zbavovala.
02. 02. 2009 | 18:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy