Tituly na prodej

07. 11. 2009 | 14:27
Přečteno 39187 krát
Současná ostudná aféra na právnické fakultě Západočeské univerzity je věru svérázným příspěvkem ke 20. výročí demokratického převratu.
Obávám se, že je to jen pověstný vrcholek ledovce morálního úpadku a zkorumpovanosti této společnosti.
Rád bych se mýlil, ale existence více než 40 soukromých vysokých škol ve mně budí temné obavy, jak to asi tyto ”výrobny titulů” fungují...


Dokonce i na těch našich nejsolidnějších univerzitách (na té asi vůbec nejsolidnější už přes 20 let přednáším a v posledních letech každoročně zkouším přes 150 studentů) působí ony dnešní “tržní principy” dosti neblaze – školy jsou samozřejmě motivovány nabrat co nejvíce studentů a tyto studenty během studia pokud možno nevyhazovat (protože za každého dostávají od státu finanční příspěvek). U zkoušek si nelze nevšimnout, že v posledních letech výrazně přibylo studentů, u kterých je s podivem, že vůbec odmaturovali.

Nicméně se mi zdá, že se v současné záplavě článků o plzeňské kauze projevuje určitá neznalost toho, o jaké tituly se vlastně jedná a jaká jsou pravidla pro jejich udělování.

Takže nejprve fakta:

Historie vysokoškolských titulů v této zemi je neuvěřitelně komplikovaná a dalo by se říci zmatečná – věrně kopíruje podobně chaotickou historii neustálých “reforem” našeho školství v posledních 60 letech.

Dnešní situace je popsána platným vysokoškolským zákonem:

Studujete-li nějaké vysoké škole, můžete většinou získat nejprve nejnižší titul bakalářský (“Bc.”), v oblasti umění titul „bakalář umění“ (ve zkratce “BcA”.).

Poté můžete pokračovat v dalším, navazujícím magisterském studiu (obvykle dvouletém). V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, se realizují magisterské studijní pro¬gramy, které nenavazují na bakalářský studijní pro¬gram; v tomto případě je standardní doba studia nej¬méně čtyři a nejvýše šest roků.

Absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly:
a) v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství „inženýr“ („Ing.“),
b) v oblasti architektury „inženýr architekt“ („Ing. arch.“),
c) v oblasti lékařství „doktor medicíny“ (MUDr.),
d) v oblasti zubního lékařství “doktor zubního lékařství” (MDDr.),
e) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny „doktor veterinární medicíny“ („MVDr.“),
f) v oblasti umění „magistr umění“ („MgA.“),
g) v ostatních oblastech „magistr“ („Mgr.“).

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:
a) v oblasti práva „doktor práv“ („JUDr.“ ),
b) v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd „doktor filozofie“ („PhDr.“ ),
c) v oblasti přírodních věd „doktor přírodních věd“ („RNDr.“ ),
d) v oblasti farmacie „doktor farmacie“ ( „PharmDr.“ ),
e) v oblasti teologie „licenciát teologie“ („ThLic.“) nebo „doktor teologie“ („ThDr.“).

Po absolvování magisterského studia můžete pokroačovat v „doktorském studijním programu”, který trvá 3-4 roky a je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění.
Toto studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem; většinou hovorově uváděný světáckým anglicismem “pí ejč dý”), v oblasti teologie akademický titul „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.“ uváděné za jménem).

Ten dnešní titul Ph.D. je obdobou dřívějšího “komunistického” CSc. “kandidát věd”; až do 90. let byl udělován ještě další vyšší titul DrSc., a do roku 1989 nejvyšší vědecké tituly “člen korespondent ČSAV” a “akademik”.
Poněkud kuriózně zavedla před několika lety Akademie věd v rámci svých stanov (čl. 62) udělování titulu DSc., který nahrazuje zaniklý titul DrSc. (pro opětovné zavedení takového „velkého doktorátu“ v rámci AV sice existují docela dobré důvody, já jsem si ale přesto vždycky myslel, že je nadbytečný a že úplně stačí možnost ucházet se o dávno zavedené a respektované vědecko-pedagogické tituly „docent“ a „profesor“).

Pokud jste tedy dostatečně usilovní ve shánění titulů, můžete postupně nashromáždit např. následující hezkou sbírku – Bc., Mgr., Ing., RNDr., Ph.D., DSc (a ještě doc. resp. prof.).

************************************
Ten současný mumraj kolem titulů v Plzni se tedy z větší části točí kolem onoho „malého doktorátu“ – JUDr.

Právníci o něj velmi stojí, protože v jejich profesi odedávna měl podobnou magickou sílu jako u lékařů titul MUDr. (pro klienty lékařů a právníků odedávna bylo samozřejmostí, že jednají s „panem doktorem“).
Vysokoškolský zákon však z jakéhosi důvodu přiznává za absolvování magisterského stupně vysokoškolského vzdělání onen „profesní“ (nikoli vědecký) doktorský titul pouze lékařům, dentistům a veterinářům, zatímco absolventi ostatních oborů se musí spokojit „pouze“ s titulem Mgr. a pokud si chtějí opatřit na vizitku titul „doktor“, musí absolvovat buď ono nejméně tříleté doktorské studium vedoucí k vědeckému titulu Ph.D, nebo využít mnohem snazší možnosti „dodělat si malý doktorát“ (JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThDr.). To obnáší sepsání a obhájení tzv. rigorózní práce (např. nějak rozšířené magisterské diplomové práce) a složení tzv. rigorózní zkoušky (v zásadě obdobné jako státní magisterská zkouška).
Vynikající diplomové práce (které byly např. podkladem k publikaci v nějakém odborném časopise) mohou být uznány jako rigorózní práce.

Je běžnou praxí, že jako rigorózní zkouška se uznává státní doktorská zkouška v rámci doktorského studia a namísto rigorózní práce se uznává jako ekvivalent nějaká kvalitní odborná publikace.
Takže pokud úspěšně absolvujete doktorské studium (vedoucí k titulu Ph.D.), můžete k tomu nádavkem dostat „zadarmo“ (pouze na základě podané žádosti a absolvování formální administrativní procedury) ještě onen „malý doktorát“.

Je ovšem jasné, že získání onoho „opravdového“ doktorátu (Ph.D.) je obvykle nesrovnatelně obtížnější a časově náročnější než získání titulů JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThDr.

Domnívám se, že ty „malé doktoráty“ jsou zavádějícím a zmatečným anachronismem a měly by být zrušeny. Jsem též přesvědčen, že vzhledem k dávné tradici by i právníkům měl být udělován po absolvování magisterského studia „profesní“ titul JUDr. (podobně jako lékařům MUDr.), ovšem za předpokladu, že to studium bude opravdu kvalitní a náročné (vždycky žasnu, když slyším, jak někteří studenti práv nebo ekonomie stihnou během studií vykonávat ještě nějaké slušně placené zaměstnání – to např. u mediků nebo přírodovědců v podstatě nepřipadá v úvahu).
Myslím, že přírodovědci, filozofové, farmaceuti či teologové žádné „malé doktoráty“ nepotřebují – zcela jim stačí solidní titul Mgr. a pokud se chtějí věnovat vědecké práci, mohou absolvovat poměrně náročné doktorské studium a získat titul Ph.D.; je ovšem pravda, že ony staré „malé doktoráty“ byly informativnější, protože z nich bylo možno usoudit, jaký je obor dotyčného akademika.

Nechci se právníků nijak dotknout, ale zdá se mi, že ta „věda“, kterou prezentují ve svých rigorózních pracech (např. jak jsem zaslechl, může jít o vědecké pojednání o věcném břemeni, o smluvních vztazích nebo o privatizačních problémech), je přece jen něco jiného než to, co považují za vědu přírodovědci, historikové či matematici...

Na závěr ještě poznámka pro ty, kdo mě budou kritizovat za to, že já sám jsem nositelem onoho „malého doktorátu“ (RNDr.):
Za mých časů to s těmi tituly bylo trochu jiné – namísto nyní celosvětově rozšířeného titulu Ph.D. byl udělován titul CSc., který přece jen troch „páchl“ svým sovětským původem a při důsledném aplikování by přinášel svému nositeli lehce absurdní označení „pan kandidát“.
Krom toho se v některých dobách za absolvování univerzity (t.j. dnešního magisterského stupně) v některých oborech neuděloval buď vůbec žádný titul, nebo podivný titul „promovaný chemik“ nebo „promovaný filozof“. Proto jsme si ten tradiční doktorský titul (v mém případě RNDr.) opatřovali pomocí onoho rigorózního řízení, které tehdy aspoň v mém oboru (biochemie) bylo opravdu dost „rigorózní“.

Takže abych to shrnul – navrhoval bych novelu vysokoškolského zákona, ve které by byla pasáž:

Absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly:
h) v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství „inženýr“ („Ing.“),
i) v oblasti architektury „inženýr architekt“ („Ing. arch.“),
j) v oblasti lékařství „doktor medicíny“ (MUDr.),
k) v oblasti zubního lékařství “doktor zubního lékařství” (MDDr.),
l) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny „doktor veterinární medicíny“ („MVDr.“),
m) v oblasti práva „doktor práv“ („JUDr.“ ),
n) v oblasti umění „magistr umění“ („MgA.“),
o) v ostatních oblastech „magistr“ („Mgr.“)

Pasáž o možnosti získávání ostatních „malých doktorátů” (PhDr., RNDr., PharmDr., ThDr.) bych v novele vypustil.
Divím se, že se o něco takového už právníci nepostarali – ušetřili by si námahu (a možná i něco jiného) spojenou nejen v Plzni se získáním onoho kýženého titulu JUDr...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ms napsal(a):

Mnohem jednodušší by bylo přistoupit k radikálnější změně. Pouze Bc a Mgr. Jenže u nás, kde je zvykem si neustále cpát titul ke jménu je to asi neprůchozí. Přeci když jdu za architektem tak vím, že je to architekt, taktéž za doktorem, právníkem atd.
07. 11. 2009 | 14:43

Merlin napsal(a):

Pane profesore,
díky za zajímavý přehled titulů.
Jasně že množství soukromých vysokých škol je problematické. Nedalo by se to vyřešit tím, že tyto školy by pouze připravovali ke zkoušce, která by probíhala na vybrané státní universitě ? Ta by pak teprv udělila titul. Stačila by v Čechách UK a na Moravě MU. Zkouška (a práce) by byly veřejné, natočené na video a na internetu každému přístupné.

Pak by byl problém udělat si titul za dva měsíce. Nebo když by skutečně prokázal (veřejně) kandidát patřičné vědomosti, pak by bylo jedno, jak dlouho seděl v posluchárně.

Co Vy na to jako fachman ?
07. 11. 2009 | 14:43

Merlin napsal(a):

Mgr.
za mého mládí jsme paní lékárnici říkali paní magistro. Je to už 50 let. Že by ten titul "Magistr" existoval už dřív ?

Čím to, že když vidím Mgr. že mě napadne slovo magor ? :-))

Ve Vídni je to s tituly ještě horší. Tam když nemáte na vizitce "Geheimrat", tak nejste nic.
07. 11. 2009 | 14:51

JQ napsal(a):

Na soukromejch skolach se podle me tituly ani tak moc neprodavaj, protoze je zbytecne riskantni riskovat ztratu akreditace v pripade odhaleni.

Staci proste nastavit latku tak nizko, ze skolu vystuduje i retard.
07. 11. 2009 | 15:10

LEVAK napsal(a):

Pane profesore Vy by jste si to měl pamatovat.Před lety cca 25-ti vznikla podobný skandál v tehdejší NSR.Titul doktor se tam prodávál asi za 40 tisíc marek tehdejší jejich měny.Tak se Vás ptám, je plzeňská kauza taky etapou našeho vývoje,kterou musíme projít?
PS:V případě Bendy platí české přísloví "Drzé čelo je lepší než poplužní dvůr!"Zkrátka láska a pravda zvítězila!
07. 11. 2009 | 15:20

JC napsal(a):

Njn,
Dálkové a večerní fofrkursy ke získání titl. se pořádaly v hojné míře i za bolševika. Čím výše postanený bafuňář, tím to bylo snažší. Dnes k tomu potřebujete jen nálepku VIP a na rozdíl od prasečích půlek nebo barevných TV, hromádku potištěných papírků.
07. 11. 2009 | 15:35

Frante napsal(a):

Absolventům např. mat-fyzu a přírodovědy by mohlo právem vadit, že jsou podle návrhu nerozlišitelní např. od filozofů. Dál, nikdy jsem moc nerozuměl, proč se titulem Ing arch architekti mají odlišovat od ostatních Ing, když třeba rozdíl mezi stavařem a architektem je menší než mezi nimi a třeba strojařem.
07. 11. 2009 | 15:41

radek napsal(a):

za situaci je odpovědná i UK Praha, vyhazuje se na konci studia + někdy nepomůže ke složení ani zodpovědná příprava (záleží na koho člověk "narazí" při zkoušce)
07. 11. 2009 | 15:51

Naštvaný napsal(a):

Obávám se, že pan profesor má pravdu, skandál na plzeňských právech bude jen nepatrnou špičkou ledovce.
Z CV některých lidí, kteří udělali bleskovou kariéru, např. zjistíte, že na českobudějovické České zemědělské univerzitě lze získat titul Ing. za pouhé dva roky studia oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Jméno dále zdobí i další tituly jako např.
B.A. et B.A. (Hons), údajně získané na zahraničních školách, aniž by jejich nositel vycestoval z republiky déle než na měsíc, a to všechno při zaměstnání na řídící pozici v samosprávě.

I další spoluobčané si jméno šperkují u nás nevídanými tituly, prý získanými v zahraničních korespondenčních kurzech.

O soukromých vysokých školách snad ani nemá cenu se zmiňovat, tam studenti (děti poslanců a dalších prominentů) skládají zkoušky prostřednictvím elektronické pošty, zatímco z veřejných rozpočtů tam směřují sponzorské dary, jejichž poskytnutí navrhují ti studenti/studentky.
Lze dosadit konkrétní jména...

ODS v tom má podle dnešních Lidovek jasno: "Ať už studenti udělali jakoukoliv chybu, tak zásadní viník je fakulta, která umožnila, aby se chyby, a možná i podvody staly," myslí si předseda Senátu Přemysl Sobotka.
07. 11. 2009 | 16:00

phlogis napsal(a):

Osobne bych se primluvil za udrzeni titulu RNDr alespon v pripade UK a dalsich tradicnich universit CR; definuje povahu oboru (Rerum Naturalis) jako tituly MUDr, MVDr, Ing. a je i titulem "historickym."
07. 11. 2009 | 16:05

Dan Kučera napsal(a):

Já jsem proto zrušit všechny tituly, je nesmysl je používat mimo profesy. Taky nevím, proč se má odlišovat Ing. od Mgr. Vrchol je titul PhDr., který je dokonce o písmenko lepší než PhD. Proboha, kde to jsme? Vždyť už ty malé doktoráty jednou zrušeny byly, tak koho napadlo je znovu zavádět?
07. 11. 2009 | 16:15

Dan Kučera napsal(a):

Pardon za ty pravopisné chyby, psal jsem to v rozčilení foneticky :-)
07. 11. 2009 | 16:16

LEVAK napsal(a):

Ad JC:komunisti potřebovali v padesátých letech rychle nahradit odborníky,které vyházeli a tak dělnické kádry dostaly příležitost rok dělat maturitu a tři roky VŠ.V období normalizace na to šli jinak.Prostě si,ustanovili dalkové studium,vybrali chytré lidi a tyto lidi zkorumpovali pracovními funkcemi s poměrně dobrým odměňováním případně i přidělením podnikového bytu.Pro přiblblé stranické funkcionáře,fanatiky,zřídili vokovickou sorbonu a bylo vymalováno!Celková vzdělanost se tím zvyšovala!No teď máme tržní mechanismus.Všechno je možné koupit.Tak se tomu nedivte."Láska a pravda zvítězila" platí pro prosťáčky a naivky.Pro těch horních 600tisíc našich občanů však jediným měřítkem jsou prachy.Už na ZŠ nenechá ředitel propadnout syna otce který třeba sponzorovál vyýměnu oken n budově školy!
07. 11. 2009 | 16:50

MaB napsal(a):

Malé doktoráty se začaly znovu udělovat z jednoho prostého důvodu. Jednoho dne se štastný absolvent vrátí domů a oznámí své rodině s pýchou, že je magistr a uslyší: "Hm, a to jsi jenom magistr? Podívej tvůj spolužák Tonda je už pan inženýr! A támhle Jitka je dokonce doktorka. A kdy ty budeš doktor? Musíš si to dodělat, ať se mi holky v práci nesmějou, že mám nedoštudovance!"
07. 11. 2009 | 16:54

LEVAK napsal(a):

Ad Dan Kučera: co tak zrušit ve Velké Británii tituly král,princ,lord,sir etc.?Tito lidi se o ně vůbec nezasloužili,kdežto akademické tituly si musíte zasloužit a ledacos pro to obětovat.Nemluvím o těch,kteří tyto tiuly považují za tržní zboží!
07. 11. 2009 | 16:55

xxx napsal(a):

Obávám se, že by se navrhovanou změnou zmatek spíše zvětšil - Vámi rušené tituly by se stejně dál používaly. Já sám mám na diplomu napsáno RNDr. - mám se za to snad stydět ?
07. 11. 2009 | 17:02

JC napsal(a):

LEVAK,
Když jsem psal o barevných TV, určitě jsem neměl na mysli 50-tá léta.
A že de to dělo i v 80-tých, na to vezměte jed.
07. 11. 2009 | 17:03

Paterik napsal(a):

Je pravda, že titul Mgr. je vnímán jako cosi neduživého. To Ing, nebu MUDr. - to je jiná káva. Ti musejí něco umět, zatímco nad Mgr se ještě vysoko tyčí PhD, bez kterého vás nikdo vážně nebere.
07. 11. 2009 | 17:06

Pobo napsal(a):

Pane Hořejší,
dovolil bych si navrhnout lehkou úpravu Vašeho návrhu, a to konkrétně bodu i):

i) v oblasti architektury „architekt“ („Arch.“),

:o))
07. 11. 2009 | 17:08

Naštvaný napsal(a):

Tak on je podstatný rozdíl mezi Ing. - absolventem ČVUT a Ing. získaným na některé z regionálních vysokých škol!
07. 11. 2009 | 17:11

vlk napsal(a):

Pane profesore,

ono to ani tak v titulech není. Too je v celém tom průšvihu, který s e vyvalil a to nejen v Plzni, naprostá marginálie.

Problém je , že k titulu můžete dospět tak jako lžidoktor Benda nebo Řápková nebo absolvent nového VÚMLu pražské ODS , která nese hrdý titul VŠ finační a správní!
A nedělejme si iluze , že na řadě podobných VÚMLů, vydávajících s e za vysoké školy tomu bud e nějak zásadně jinak.
Jistě děsí mne že dnes existují v podstatě akademické tituly PPDr /přes prachy doktor/ či RKDr /rozhodnutím Kindla doktor/ nebo PMDr / pražský modrý doktor/, ale ještě daleko víc e mne děsí, že jejich nositelé nás budou oblažovat svou prací. Ke které je kvalifikuje právě jedne ze zmíněných tři nových titulů, či jakýkolvi z těch co uvádíte, ovšem získaný cestou proděkana Kindla eventuálně zapojením s e o tzv. systému celoživotního vzdělávání onoho VÚMLu, kterému čéfuje - zcela příznačně -Rodné strany doktorka...
07. 11. 2009 | 17:13

iga napsal(a):

To MaB

ta vami popsana rodinka je pekne vypecena, ale v podstate jste uhodil hrebicek na hlavicku. Jsem za jedno v tom, ze do tech titulu tlaci absolventy spise okoli. Normalni (neurychleny) absolvent snad nebude bazirovat na anachronismu, kteremu se fandi jen v nasi kotline. Osobne mam za to, ze studium v adekvatni kvalite a delce kultivuje osobnost natolik, ze psat si na vizitku titul je uz nadbytecne. Jako absolventka filosofie (coz je laska k moudrosti) me tyhle titulove tanecky straslive vadi, ale na druhou stranu chapu, ze ta vizitka s titulem je zadostiucenim pro ty rodice, kteri podporuji potomky na studiich.
07. 11. 2009 | 17:14

JC napsal(a):

LEVAK,
P.S. Samozřejmě jak v minulosti tak dne se jednalo především o obory/ Právo a Ekonomie/ kde se "otitulovaná blbost" jen těžce prokazuje.:-))
07. 11. 2009 | 17:15

dalimil napsal(a):

To že se tituly rozdávají u nás za hubičku nebyl problém jen Plzenské VS ! Dělo se to určitě po celé republice ! Ale někdo to holt odnést musel ! Na těch ostatních děkanátech určitě již dávno stačili zlikvidovat důkazy a měli vymalováno ! O co gou ? Dal.
07. 11. 2009 | 17:20

JC napsal(a):

Naštvaný,
Možná/není to podmínkou/ U studentek zase záleží na tělesných proporcích...někdy a někde..:-))
P.S. Kouzlo nechtěného, první ze slov k ověření vyskočil : ing"
07. 11. 2009 | 17:24

jarpor napsal(a):

Vlku,

ste stále stejný - zaslepený, ideologicky jednostranný.
K Vašemu seznamu jen tak plknutého do éteru přiřaďte pana Grosse a ušetříte mi reakci stran Vaší objektivity.

Shodou okolností - na jménu Grosse jste mne poprvé "setřel". To bylo, když jste sestavoval seznam osob s podivně nabytým majetkem a byli tam jen odéesáci. Tak jsem Vám tenkrát napsal, že s Vámi budu souhlasit, když doplníte do seznamu pana Grosse. Rozčílil jste se do běla a seřval jste mne, co si dovoluji vstupovat do debaty, jež jste tehdy s kýmsi vedl... Rumcajs tenkrát Vás trochu uzemnil, ať nevyskakujete, že má poznámka byla trefa do černého...
Nedá se vstoupit do stejné řeky... no ale, koukám, jakoby jisté vyjímky i z ohoto přísloví existovaly...

Ale jinak Vám dávám za pravdu - blog autora stran možných titulů udělovaných našimi školami je sice pro nevysokoškoláky poučný, nicméně ono to v těch titulech nebude...

Hezký večer
07. 11. 2009 | 17:34

vaclavhorejsi napsal(a):

xxx:

"Vámi rušené tituly by se stejně dál používaly. Já sám mám na diplomu napsáno RNDr. - mám se za to snad stydět?"

Samozrejme by se dal pouzivaly - jen by se neudelovaly nove. Ja se za svuj RNDr. take nestydim (duvody uvadim v clanku), ale dnes svym studentum nedoporucuji, aby se o nej uchazeli - dnes si mohou udelat regulerni, nepochybny titul Ph.D.

..
07. 11. 2009 | 17:36

Ivan napsal(a):

Pěkné a srozumitelné vysvětlení pane profesore. Doufám že mnoho chytrolínů, jež všemu rozumí si to alespoň pečlivě přečte. Navíc bych doporučoval, by toto povinně nastudovali také mnozí naší poslanci. S Vaším návrhem lze jenom souhlasit.Možná, že není těžké pochopit proč ty nadtituly zavedeny jsou, ano zrušme je a neříkejme jak vše chceme mlhou zprůhlednit. Proto zejména poslanci jež mají schvalovot zákony si skutečně v hlavách ujasnili. Pokud se týká vysokých škol, tak bych měl závažné připomínky k jejich zřizování. Zde nevím, zda-li by ne-měla míti akreditační komise větší pravomoci. Zajisté, toto odvislé od kvality členů, posoudím-li jméno (Dvořáková), zde se domnívám, že se není čeho obávat, ale pravomoc ji asi schází. Ministerstvu školství věřit nelze za této politické situace. Navíc bych rád se seznámil, jak je to se soukromíma školama. Je-li něco privátní, tak přece pouze za své, ne za státní, jinak možné státní dotace, ale pod pohrůžkou vrácení za nedodržení podmínek. Ekonomicky to řešitelné je. Ale systémem, že vše je všech, vlastně dnes ne všech, obojí je zlé. Pokud se týká úrovně studia, netrpíte jenom na fakultách, Vy, co to dobře myslíte, ale i v běžném pracovním procesu se ježí chlupy.
Problém je, jak dál? devastace a pochopení vzdělanosti s neúctou k titulům zde byla, ale myslel jsem, že listopad 1989 tomu udělá přítrž. Co se ale stalo?
Stalo se to, že převrácenou venuší, ne jenom, že jsme tento proces nezastavili, ale naopak, v mnohém, zejména pokud se morálky týká, v mnohém povýšili.
Jak těžko se potom vysvětluje co je věda, navíc jak těžko se obhajuje akademie věd, v situaci kdy tito noví odchovanci, netřeba jmenovat, současní bijci za vědu (jež ji nedokáží ani definovat). Tato uhlazená technokratická inteligence, jíž schází zdravý přístup filosofický ke své činnosti, je pouze dravá, ale z pohledu krátkozrakého, protože rozhled jim může poskytnout jenom vzdělanost. Nejhorší je, že tato skupina si na špičku nosu nevidí a neví co činí.
Příjemné prožití víkendu a mnoho zdaru, pane profesore, já si jenom ulevil, na více již nemám sil. S pozdravem Ivan
07. 11. 2009 | 17:38

Pobo napsal(a):

Ještě jsem si vpoměl, že Vás pane Hořejší co se t74e výběru tématu předběhl jeden bloger na iDnes [ http://borovicka.blog.idnes... ]. Pojal to velmi podobně.

A ještě tam (asi jen dočasně) dal jeden odkaz pro zasmátí (či pro pláč?): [ https://www.youtube.com/watc... ].
07. 11. 2009 | 17:41

Pobo napsal(a):

pardon oprava: t74e = týče

Ještě jsem se chtěl zeptat, dneska už je fakt titul PaeDr. zrušený (neuděluje se)?
07. 11. 2009 | 17:45

DPR napsal(a):

TITULY NA PRODEJ - logické vyústění společenského systému TRH BEZ PŘÍVLASTKŮ !
Jsem zvědav, co s tím ve 20. výročí sametu udělají. Když nic, tak jim něco připomene stávka pražských tramvajáků!
07. 11. 2009 | 17:50

Karel Mueller napsal(a):

MaB:

Dobrý :-)).

Průser je ale v něčem jiném. Znáte to: Kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten to učí a kdo to neumí učit, ten to řídí :-)).

Jde o to, že ti co to budou v budoucnu všechno řídit budou mít močnost celé řady titulů, dříve se přeci jen museli spokojit s pouhým absolvent VUMLu :-).
07. 11. 2009 | 17:59

StandaT napsal(a):

Opět, jako obvykle, se řeší následky. Příčina je v tom, že celá veřejná správa je postavená na tabulkových místech s předepsaným vzděláním.

jarpore: chybí Vám přirodovědcovo počítadlo? :)))
07. 11. 2009 | 18:22

algem napsal(a):

Horejsi

stale blogujete na temu "zlepsovaky" fungovani spolecnosti. Ma to jen jednu chybu, ze nejste tam , kde se rozhoduje, tam jsou vicemene takovi typci, kteri vyse zminene hodnoty- moralka, etika pokladaji za smesne. Tak neni divu. Psat a diskutovat zatim muzeme, alespon...
07. 11. 2009 | 18:29

jarpor napsal(a):

Standa T.

Nechybí. Ale můžete klidně začít.... Jen jsem se trochu zasnil a zavzpomínal...

Hezký večer
07. 11. 2009 | 18:45

JC napsal(a):

Jen pro zajímavost. Práve jsem v upoutávce na zprávy na Primě zaslechl " Plzeňská práva nejsou osamocena, Na jedné škole ve Francii získávali studenti z Číny titl, za rok. Ovčem za velké peníze". TAk se dívejte :-))).
P.S. No vida jak do té EU zapadáme, tak se z toho echt českýho bordlýlku nepokakejte.:-))
07. 11. 2009 | 18:51

jarpor napsal(a):

JC

Eurohujeři říkají, že to není možný. Ta EU je totiž něco mimo vesmír a nepravosti tam neexistují... Vy si dovolujete pochybovat ?

Hezký večer
07. 11. 2009 | 18:58

JC napsal(a):

jarpor,
Jo právě to hlásili...ty "velké peníze"...2700 EUR za titl. :-)) Frantíci jsou troškaři. Jo a prý to není nic závažnýho protože Toulon je jen regionální universita.
07. 11. 2009 | 19:09

Veronika Vendlov napsal(a):

Po dlouholetém zvažování jsem začala studovat na Metropolitní univerzitě v Praze. Nyní jsem ve 3. semestru a splnit zkoušky mě stálo nejen hodně učení, čtení a nervů, ale také samozřejmě peněz. Nechtěla jsem studovat na státní škole, protože jsem to již jednou zkusila a připadala jsem si jako rukojmí. Stálo mě to plno času a studium mě moc netěšilo. Tady mě to baví. Jednak máme výborné vyučující a druhak je fakt jen na mě, zda se na zkoušku nebo test připravím. Hodně věcí už znám, ale mám také plno mezer. Mrzelo by mě, kdyby soukromé VŠ měly punc těch, kde proleze každým, protože si titul zaplatí. Podle mě je to všechno jen o dodržování pravidel - pro všechny, bez ohledu na to, zda je VŠ soukromá, nebo státní a také nesmí selhávat kontrolní mechanismy...
07. 11. 2009 | 19:12

Rumcajs napsal(a):

Nemohu říci z vlastní skušenosti, jak taková rigorózní práce vypadá, ale dle vyjádření jiných, jsem nabyl dojmu, že se jedná o víceméně formální záležitost. Tudíž souhlasím s Váma pane Profesore, že tyto tituly bych vyškrtl ze seznamu.

Měli jsme právníka s titulem JUDr a do dneška mi nevysvětlil, k čemu to je, páč nás mohl obhajovat jedině coby zaměstnanec. Na to aby to mohl dělat sám, potřeboval advokátská zkoušky a ty zase neměl.

Tudíž se ptám chytrých hlav, jestli titul JUDr k něčemu opravňuje.
Třeba že ho musíte pustit sednout v tramvaji a tak ...
07. 11. 2009 | 19:44

Karel Mueller napsal(a):

Veronika:

Víte, když jsem byl ještě student, tak jsem se docela spřátelil s jedním studentem práv. Vedl velmi veselý život, okořeněný značnou přitažlivostí pro mladé dívenky. Jednou jen tak poznamenal: Vy jste vědci, my jsme lháři.

Byla to samozřejmě nadsázka, ale exaktní vědy, zejména ty "tvrdé" opravdu nelze studovat jako společenské vědy. Protože filosofie patří k mým koníčkům, sblížil jsem a spřátelil s partou "kunsthistoriků" a poznal jejich dost bohémský styl i představu, jak to jejich studium asi vypadalo. Závidím :-). Ono promýšlet matematické úlohy je přeci jen trochu jiné než bádat nad tím, kam se chodil pan kníže vyčurat. Nemyslím to zle :-), mám ty lidi opravdu rád.

Ale pokud by kdokoliv z nich měl dělat nejakou odpovědnou funkci, tak by to byla buďto tragedie nebo komedie. Záleželo by na tom, o kolik by šlo. Především tym chybělo věcné racionální myšlení a znalost "reálného" života. Oni nepoznali fabriku, neměli odpovědnost za výrobu, nepoznali problémy běžného občana atd.

Oni se prostě jen tak bohémsky vznášeli ve vyších sférách ...
O nic nejde, pokud tento typ lidí není ve vedoucích pozicích ...
07. 11. 2009 | 19:54

Lena napsal(a):

RNDr. bych zachovala. Je to informace o zaměření a podle mého by titul měl být informací o obsahu vzdělání.

Bohužel titul se schopnostmi a odborností souvisí jen okrajově. Znala jsem jednoho, který neměl ani maturitu, ale RNDr. a CSc. ano. (Myslím, že i Doc.)Dneska má i posmrtně pamětní desku, byť si jí nezasloužil ani morálně.:-)

Z toho tedy vyplývá můj postoj k titulům - jsou mi ukradené, vždycky se snažím zjistit, jestli ten člověk taky něco umí. O lidech, kteří se s titulem i představují, si myslím své. Stejně jako o těch, co se honosí když už ne titulem alespoň penězi. Zakomplexovaní pozéři. Za průšvih považuji, když se takoví díky titulům nebo penězům dostanou na pracovní místo, na které nestačí.

Díky za přehled, pane Hořejší, měla jsem v tom nějaké nejasnosti.
07. 11. 2009 | 19:58

veverka napsal(a):

Nechápu čemu se autor tak stašně diví,máme přeci kasínový kapitalismus.Kdo má prachy,koupí si titulů kolik chce.A kdo prachy náhodou nemá,půjde na jednu z mnoha VŠ u nás,která má takovou úroveň,že ji vystuduje i naprostý idiot.
07. 11. 2009 | 19:59

SuP napsal(a):

Rumcajsi -
Kdyby Tě to mohlo potěšit, včera večer "Před půlnocí" se vyjádřil pan doktor Kučera (státní zástupce) k případům Bendy a Řápkové. V podstatě Ti dal za pravdu v tom, že pokud se zpochybňuje dosažení titulu u konkrétního případu, je na řadě s dokazováním škola, ne absolvent. Oba mají řádně školou vystavený diplom. A najednou chtějí po absolventech, aby dokázali, že chodili do školy. Nepřijde Ti to taky ujetý? Mně jo.
07. 11. 2009 | 20:04

Rumcajs napsal(a):

Co se týká soukromých škol, musím souhlasit s V. Vendlovou.
Od toho tu jsou přece kontrolní mechanismy, např. certifikační komise. Rovněž bych se podepsal pod to, jak tam něko navrhoval, aby minimálně státnice či maturity probíhaly za státního dozoru.

Možná bych zavedl i státní "Meziskoušky" na to, aby státní dotaci na žáka dostal jen ten žák, který touto kontrolní zkouškou prošel a nejlépe, kdyby probíhala 1* ročně. To by jistě omezilo chuť škol brát všechno co dejchá.
07. 11. 2009 | 20:05

Imhotep napsal(a):

václavhořejší:

Pán profesor, jste mistrem mlžení a polopravd.
Velice mistrně jste se totiž vyhnul té nejožehavější věci: Faktu, že existují vysokoškolští "učitelé", kteří jsou ochotni se vzděláním kšeftovat. Zcela jste se také vyhnul faktu, že ústřední postavy toho xindlu jsou, nebo byli, členové akademie věd a vedoucí činovníci Ústavu a práva AV, takže patřili mezi špičkové akademiky. A nikdo a nic je léta neodhalil. To je to nejzrůdnější na celé věci.
No ale přehled o titulech máte, to zase jo.
07. 11. 2009 | 20:07

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Ještě. Takového právníka jsme měli u nás ve výzkumáku taky. Funkčně to byl Promovaný právník, s titulem JUDr, ale na advokáta nebo komerčního právníka či soudce by musel studovat dál. Podniky tyhle lidi měli na ohlídání smluv a přípravy různých důležitých podkladů, aby ušetřily peníze za advokáty.
07. 11. 2009 | 20:09

iga napsal(a):

to Karel Mueller

doufam, ze jste mezi filosofy narazil i na analytiky, kteri dik tvrde drezure ve vsech systemech logiky maji natolik vytribene abstraktni a racionalni mysleni, ze by lecjakeho fachidiota ze stavarny strcili do kapsy u dzinu:-) Ten typ lidi o kterych pisete vy se vyskytuje napric fakultami.
07. 11. 2009 | 20:10

Rumcajs napsal(a):

SuP:

SuPe, ty chlape nezdárná. To já přece neřekl.
Já jenom tvrdil, že to co vyčítají Bendovi, v nějaké formě udělal takřka(kromě Tebe) každý student.
Je pravda, že jsem nevěděl, že ten titul dostal nedávno, tedy coby politik. To na jeho karakter háže poněkud věší skvrnu.
07. 11. 2009 | 20:11

ali napsal(a):

už jednou jsem psala, že je mi líto poctivých studentů, spešl na právnické fakultě v Plzni..normální studenti neměli ani tušení, co se mezi zdmi fakulty děje a doplácejí na to. Těch normálních a slušných, poctivě studujících je většina. Těch nepoctivých a troufám si říct že i zločiných je poskrovnu..proč tedy mají ti slušní a normální na to doplácet? Proč se mluví, kvůli-vá pár nečestným a nechutným lumpům o zrušení školy? Kde jsou hranice poctivosti a spravedlnosti? Sakra kdy skončí tohle hnusné období darebáků, z naší vůle zvolených? Je mi zle, když to vidí, jakou bandu zločinců jsme zvolili..ať modrou, rudou a oranžovou..
07. 11. 2009 | 20:11

iga napsal(a):

to ali

normalni studenti tedy tuseni meli. Dokonce to bylo podezreni blizici se jistote, ale udelat s tim nemohli pochopitelne nic. Protekce na pravech pri prijimackech to je verejne tajemstvi. A sama znam nekolik protekcne prijatych, kteri to pak dostudovali poctive. Vetsinou to byly deti z pravnickych rodin. Me spis stvalo, ze jako pravnici rovnou zacali podvodem.
07. 11. 2009 | 20:20

Karel Mueller napsal(a):

iga:

Absolventů "čisté" filosofie jsem poznal jen pár a ne moc zbízka. Nepochybuji, že máte pravdu :-).

Ale o to nejde, jde o to, že zejména v dnešní době můžete studovat nejrůznější "obskurní" obory (jak říká Pepa Řepa) s námahou téměř nulovou a pak máte "papír" a titul a to stačí. Bohužel.
07. 11. 2009 | 20:28

LEVAK napsal(a):

Ad iga:konkrétně na děkanskou vyjímku byl přijat ke studiu na Pravzdroji i Jan Ruml(ano ten který s Havlem hlásál,že láska a pravda zvítězila a natírál tnk na růžovo se svým tatou,starým zbrojnošem,který stál u zrodu komunismu u nás,např.se svým bratrem ředitelem papíren ve Větřní zarazili v únoru 1948 dodávku novinového papíru do tiskárný Českého slova v Praze).Tento Jan Ruml při přijímačkách dosáhl 47 bodů.Limit pro přijetí byl 67 bodů!Vůbec mu ale nevadilo,že k vůli němu se ke studiu nedostál člověk,který stanovený limit splnil nebo i překročil!Takový je to demokrat.Studovál tu i Stanislav Devátý.Jak to mohl vystudovat Bůh suď.Tady studovál se svým bratrem strojnickou průmyslovku.Jeho matka,předsedkyně ZO KSČ nebo tata partyzán a ředitel učiliště RGV v Otrokovicích byli ve škole furt jenom aby chlapečci dostudovali.Někdy když to nepomohlo tak se intervenovalo i přes OV KSČ.Víte jak se vedení školy ulevilo když tito dva zázraci(teď se spolu soudí) odmaturovali?
07. 11. 2009 | 20:55

Miroslav Pivoda napsal(a):

Všechny tituly nejsou na prodej. Viz:
http://www.miroslav-pivoda....
07. 11. 2009 | 20:58

LEVAK napsal(a):

Ad Karel Mueller:jste vedle jak ta jedle.Pokud si pamatuji tak VUML bylo interní stranické vzdělání a k posledku tam dokonce naháněli i nestraníky.Toto však nemělo vliv na pracovní zařazení.Ovšem takový titul RSDr. už ano!Ještě myslím byla podobná škola hlavně pro policajty a ta dokonce udělovala titul JUDr.
07. 11. 2009 | 21:03

eM napsal(a):

A já bych všechny ty tituly zrušil úplně. Aspoň by pak odpadli lidi co studují kvůli titulu a ne kvůli znalostem.
07. 11. 2009 | 21:21

Karel Mueller napsal(a):

LEVAK:

ALe no tak, to byla jistá nadsázka. Znal jsem ale řadu lidí, kteří zastávali nižší a střední funkce jen díky tomu VUMLu. S tím RSDr máte pravdu.

ALe uklidním Vás: Ty dnešní VUMLy asi opravdu budou stačita na jakoukoliv funkci.
07. 11. 2009 | 21:22

Ikena napsal(a):

2 Levak
jednalo se o VS SNB, ktera udelovala titul JUDr. Po revolucijeji absolventi nesmeli do advokacie, nebot nestudovali pravnickou fakultu. Zde to slo se vyporadat s podivnymi JUDry, ale v Plzni? Jo dnes je VS SNB policejni akademie a radi tam, jak uvadeji noviny, stare kadry z dob totace.
07. 11. 2009 | 21:22

StandaT napsal(a):

jarpor: kdepak!

Mě jen zaujalo, že jste do dneška zůstal prakticky jediný, komu ještě stojí vlkovy moralitky za reakci.
07. 11. 2009 | 21:23

buldatra napsal(a):

Já bych se honbě za titulem zas tak moc nedivil, protože takový titul, to je řádná motivace. A nejen u nás:
http://www.novinky.cz/kokte...

Možná, že nějaký takový oficiální titul by měli povinně obdržet i tací někteří, kteří absolvovali v parlamentu alespoň jedno volební období. A to proto, že mezi lidmi jsou již běžně neoficiálně titulováni a znáte to: vox populi...Zde bych viděl smysluplný důvod pro uzákonění referenda.
07. 11. 2009 | 21:45

dalimil napsal(a):

Dobrý večer ALI na ty darebáky patří tvrdá ruka čili totalita !!! Bez ní se asi nikam nepohnem a spousta lidí u nás si o ni přímo koleduje ! Jakápak demokracie v rukavičkách !!! Sladké sny Dali.
07. 11. 2009 | 21:57

dalimil napsal(a):

Jsem zvědav Ali co budete volit v příštích volbách ? Myslíte si že se zrodí něco lepšího na výběr ? D.
07. 11. 2009 | 22:02

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Nebo že bych to řek já? o:)
V každém případě úpravy kriterií kvůli vybraným jedincům tady zavedli komunisti v pořadníkách na byty.
07. 11. 2009 | 22:09

Jan Vaculík napsal(a):

Vlku,
hážete do jednoho pytle Bendu a Řápkovou, ale to není moc košer.
Benda studium řádně absolvoval; jeho problém je v tom, že měl krátkou doktorskou práci a hlavně že kolem toho trapně kličkoval.
07. 11. 2009 | 22:14

takyimunolog napsal(a):

Překvapuje mne, že ještě nebyla položena otázka, kdo onu nedostatečnou práci pana Bendy posuzoval. Naprosto se ho nechci zastávat, ale uchazeč má právo podat k posuzení práci třeba o jediné stránce, ale existují nějací oponenti a komise, kterou tato práce musela projít; myslím proto, že hlavní směr pátrání by se měl ubírat tímto směrem.
07. 11. 2009 | 22:48

kantor napsal(a):

Souhlasím s tím, že u nás je tradiční titulománie natolik zakořeněná, že s ní snad ani EU zatím nepohne. Souhlasím rovněž s tím, že rigorózní zkoušky jen u některých oborů nejsou systémově ospravedlnitelné, zvláště, pokud je magisterská státní závěrečná zkouška náročná. Shodneme se tedy, že titul by měl být udělen po vykonání státní magisterské závěrečné zkoušky. Nechápu, proč by se ale měl titul přiznávat jen právníkům. Když už tedy titulománie, pak jsem přesvědčen, že by bylo vhodné a z hlediska informace o vystudovaném oboru žádoucí udělovat po státnici i další tituly. Všeobecný „magor“ například s vystudovaným „učitelstvím pro přestávky“ (obor využití volného času nebo tak nějak se to jmenuje) a Mgr. s náročným studiem například přírodních věd má zavádějící informační hodnotu.
S čím nemohu souhlasit, je narcisismus pana profesora, pokud to nebyla ironie – „učím na asi vůbec nejsolidnější UK“. I Univerzita Karlova má mnohé fakulty a na některých vystudovali „zajímaví“ lidé…
Stejně tak nechápu, jak může slušný člověk šmahem bez znalostí odsoudit „více než 40 soukromých škol“ a označit je za ”výrobny titulů”. U profesora s vědeckým přístupem to nemohu pochopit vůbec, pokud to není úmyslné odvádění pozornosti od problémů právě veřejných vysokých škol. Pokud ani profesor není schopen pochopit, že byly, jsou a budou jen školy dobré a špatné bez rozdílu, zda jsou státní (vojenské a policejní),veřejné nebo soukromé, pak mám s jheo objektivitou velký problém. Možná by bylo dobré se pokusit o řešení - http://blog.aktualne.centru...
07. 11. 2009 | 22:53

kantor napsal(a):

07. 11. 2009 | 22:55

Gerd napsal(a):

Zmiňuje se zde jen Marek Benda, Řápková, Jan Ruml, ale mnozí zapomínají, že své rychlokvašky mají všechny parlamentní strany. U systému padni komu padni musím zmínit i Standu Grosse, taktéž ověnčeného titulem JUDr. Názor na něj mnozí mají vlastní a netřeba nápovědy. Jestli nás podobní dárečci budou oblažovat podobně jako Gross, a příklad Marka Bendy a jeho náhubkového zákona ukazuje, že ano, pak by mělo být POVINNÉ odebrání titulů všem, kdo je nabyli byť se stínem pochybností a reprezentují voliče v parlamentu.

Pane Hořejší, za titul RNDr. se stydět nemusíte, byť je zde slovní podobnost s titulem RSDr. (rozhodnutím strany doktor) z vokovické Sorbonny a za ten byste se stydět už musel. Pokud by ovšem RNDr. znamenal rozhodnutím národa doktor ...
08. 11. 2009 | 00:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vlastním dva VŠ diplomy, první z nich potvrzuje, že jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání v oboru biologie. Po nástupu do zaměstnání jsem měl potíže s vysvětlováním, že nejsem inženýr a co tedy vlastně jsem. Nemohl jsem podepisovat výsledky analýz, které jsem rutinně vykonával, protože bez titulu ve zdravotnictví se to nehodilo.
Nevím, podle jakých kritérií, pane profesore, jste ve svém návrhu zavrhnul titul RNDr. a vzal na milost JUDr. Podle mého názoru je to nesmysl.
08. 11. 2009 | 00:28

veronika vendlova napsal(a):

Pane Muellere, nerada bych se ocitla v diskusi, kterou jsem tu jednou zaznamenala (ale už nevím, pod jakým blogem to bylo), že se začalo diskutovat o tom, kdo je chytřejší, jestli ten, kdo je zaměřen humanitně tebo ten, kdo technicky...

Musím podotknout, že pro řadu rozhodujících pozic, chcete-li manažerských, není klíčové, zda je daný člověk vysokoškolsky vzdělán. Schopností musí mít celou řadu. Znám plno titulovaných osob a žasnu, jak mohou být tam, kde jsou a znám plno schopných a vzdělaných lidí, kteří se na jejich, či podobně prestiží místa NIKDY nedostanou.

Po všem, co jsem si prožila a i když jsem proti Vám mládě :-), musím říci, že je potřeba hodně zkušeností, které po vystudování VŠ, prostě většinou nemáte. A tak jsem ráda, že jsem začala pracovat v 17 letech a na VŠ se dohrabala až teď. Jednak je potřeba škola života a druhak jsem až po delší době zjistila, který obor mě vlastně zajímá nejvíc. A přiznejme si to na rovinu, technický to není, jsou to mezinárodní vztahy a teritoriální studia.

Jinak nikdy nezažiju klasický VŠ život, znám jej jen z vyprávění. Pracuju, mám dítě, prostě bohémství mi uniklo a vůbec mi to nevadí... :)
Zdravím Vás.
v.
08. 11. 2009 | 01:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

veronika vendlova:
souhlasím s K. Muellerem, že technické či přírodovědné studium je náročnější než společenskovědné (společenskovědné jsem napsal se sebezapřením, o žádnou vědu nejde).
Schopnosti manažerů v něčem jistě mohou být na vysoké úrovni, málokdy však souvisejí s jejich pracovními výstupy, viz současná světová krize.
Je nepopíratelným faktem, že všechny znalosti, kterých lidstvo dosáhlo, jsou výsledkem techniky a přírodovědného bádání.
08. 11. 2009 | 01:45

Karel Mueller napsal(a):

Veroniko,
já s Vámi v zásadě souhlasím pokud jde o konkrétní lidi, nikoliv pokud jde o obtížnost konkrétního oboru. Tam má zcela pravdu Zbyněk Matyáš.

Pokud jde o ty manažerské posty, tam s Vámi souhlasím též. Dnes jsou tyto funkce čím dál víc "politické" a také výběr tomu odpovídá. Vcelku se razí názor, že manažer má šéfovat a na práci má lidi. To je tragedie, protože dobrý manažer má splňovat jak odborné předpoklady, tak mít patřičnou teoretickou a sociální inteligenci a mít schopnost myslet analyticky a systémově. Vždyť ty lidi úkoluje, musí dělat koncepci, strukturu činností atd. U dceřinných firem je to komplikovanější tím, že jsou obvykle nepřímo řízeny mateřskou firmou a tamní manažeři chtějí hlavně kývala.

Obávám se, že to podle toho začíná nejen u nás vypadat.

Pokud se těmito věcmi zabýváte, tak mám v tomto směru opravdu slušné zkušenosti.
08. 11. 2009 | 02:16

Veronika Vendlov napsal(a):

Zbyňku, přesně tohle jsou debaty, do kterých se vrhat nechci. Ne že by mě nezajímaly, ale nikam nechom se nedobrali. A nebo dobrali, ale já musím taky jíst, spát a pracovat... :)

Je to asi podobné, jako debata o tom, zda je důležitější EQ nebo IQ, nebo jaký by měl být odpovídající "poměr" mezi nimi pro život při "testování" lidí.

Domnívám se, že lidstvo je tam, kde je nejen díky výsledkům Vámi výše popsaných, ale díky tomu, že se vše vhodně (nebo nevhodně) doplňuje, či mixuje, chcete-li. Paradoxem může v budocnu být, že na technickou vyspělost "dojedeme". A nakonec nám třeba nebude k ničemu.

Jdu spát, zase se mi převrací rytmus, my "sovy" to máme trochu složitější.
08. 11. 2009 | 02:20

Veronika Vendlov napsal(a):

Pane Muellere, souhlasím. Abych to upřesnila, nijak detailně se podobnými věcmi nezabývám, jen pozoruju a učím se. Musím také přiznat, že kdybych se mohla vrátit zpět na ZŠ a rozhodvat se spolu s rodiči o budoucnosti rozhodně bychom nedali na soudy komunistických soudružek učitelek ruštiny a dějepisu, které byly přesvědčené, že jediné místo, kde mohu studovat, je učiliště bez maturity. Cesta ke vzdělání by pro mne nebyla tak trnitá... :) Jinak doufám, že kontakt na mne máte, pokud ne, pohodlně si jej můžete "vygooglovat". :-) To jen, kdybychom chtěli pokračovat v debatě a nečinili tak zde pod blogem pana Hořejšího. Mějte se fajn.
veronika
08. 11. 2009 | 02:31

Karel Mueller napsal(a):

Veronika:

Mějte se hezky též, případně se ozvu. Zdraví KM
08. 11. 2009 | 02:53

Petr z Tábora napsal(a):

Každý jsme postižený svou profesí. Takže k Vašim návrhům - proč by nadále neměl mít svůj titul teolog, magistr farmacie apod. když je mají mít ti Vámi uvádění?
08. 11. 2009 | 06:19

Anička z Kuřimi napsal(a):

Můžu mít 10 titulů, ale člověk jsem jen jeden. Záleží jaká/ý jsem a co dělám.
Zda lžu, podvádím apod. Nejsmutnější je, že "sígry" si volíme a není na ně metr !!
Benda, Řábková, Melčák aj.
Wo tom to je, wo systému, že dovolí, aby tito lidé dále POKRAČOVALI ve své činnosti.
08. 11. 2009 | 06:57

vlk napsal(a):

Levák
ono to s přijetím Rumla bylo úplně jinak , než píšeš.
Ano, Ruml u přijímaček doapdl tak , jak píšeš. Prostě bodově byl slaboučký.
Tak si podal odvolání. Samo, že byl přijat. Ovšem tenkrát ješět plzeňská práva měla určitý pud sebezáchovy a světloplachost. Takže byly přijati v tomto roce nakonec všichni. kteří dodsáhli stejného počtu bodů jako pan Ruml.
trošku jiná story ovšem bylo následné studium Což už je ale jen postaveno na ústní bázi. Zatímco ten Rumlův ročník o sna d 500 kouscích v prváku je doložitelný.
08. 11. 2009 | 08:27

valdštejn napsal(a):

I přestěhoval se pán do nového domu a co nevidí : na dopisních schránkách před jmény zkratky titulů : JuDr , MuDr ,PhDr ....
I vytáhl štítek a napsal :
PuDr Jan Novák .Šel kolem něho
jeden ze sousedů a ptá se :
Prosím Vás co to znamená PuDr ,
to jsem ještě nikdy neslyšel .
Posunovač u dráhy - odvětil pan Novák....
08. 11. 2009 | 08:30

Stařeček napsal(a):

jeden kamarád mně při skleničce dobrého moku ve sklípku vyprávěl, že měli za socializmu podnikového právníka, kterému bylo při arbitráži řečeno "pane doktore, Vy váš podnik žalujete, nebo hájíte?". Myslím, že podobných je mezi nami dostatek.
08. 11. 2009 | 09:10

Stařeček napsal(a):

ještě bych dodal, že o jeho činnosti v tomto podniku by se dala napsat kniha jak o Švejkovi.
08. 11. 2009 | 09:14

D.M. napsal(a):

A to jeste pan Horejsi nemluvi o tom, ze aby v tom ten zmatek nebyl maly, tak Akademie ved nyni za nejasnych okolnosti rozdava paskvil se zkratkou DSc. (jakoze doktor ved). Drive se davalo DrSc.
Peknej maglajz, jeste ze jej ovladam a nic me nezmate.
08. 11. 2009 | 09:33

D..M. napsal(a):

> Vaclav Horejsi >
Jako VS Prof. byste mel vedet, ze doktorake studium na Ph.D. je nyni jiz 4-lete.
No ja vim, oni ti "taky-profesori" z AV se moc nevyznaji ...
08. 11. 2009 | 09:40

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm, magistr umění říkáte, pane Hořejší?
Ještě jsem nenarazil na někoho, kdo by se jím přizdobil.

Tituly na prodej?
Připomíná mi to vietnamce.
Čím víc proužků, tím víc adidas.
08. 11. 2009 | 09:42

student napsal(a):

Já bych to vylepšil. Učení práv by nemělo pstřit do universitního nebo vysokoškolského studia. Práva jsou v podstatě jenom nástavbou gymplu. Ale bez problémů bych jim dával titul QDr.
08. 11. 2009 | 10:09

Luba napsal(a):

"Uč se blbče, budeš pánem, budeš jezdit Tatraplánem."

Tak znělo trefné úsloví z údobí komunistického feudalismu, eufemisticky zvaného "socialismus".

Doba se změnila. Dříve potřebný marx-leninismus byl nahrazen "zkouškami" z konformo-servilismu.

Připomínám ekonoma Sedláčka, který propaguje morální rozměr ekonomie a její propojenost s ostatními vědními disciplínami v duchu "třetí kultury", a tak zákonitě u klausofilní univerzitní komise jeho dílo zcela propadlo.

O to více se však těší zájmu veřejnosti.

Jeho kniha "Ekonomie dobra a zla" je tím nejlepším celerem - a čte se "jedním dechem".

Proto si myslím, že i tituly z některých vědních oborů jsou pouze označením příslušnosti ke stádu a jím sdílenému paradigmatu.
Nikoli známkou kvality.

Ta bude prověřena časem.

Třeba Einsteinova skupina byla na akademické půdě dlouho považována za výstřední odpadlíky, hodné posměchu.

Protože však na majitele titulu veřejnost z nějakého důvodu pohlíží jako na "lepšího člověka", navrhuji politickým stranám titulování kandidátů zakázat.

Namísto titulů by měly strany uvádět jen to, čeho se pan/paní kandidát/ka dopustil/a.

Druhou variantou je zavést namísto v dobách předlistopadových obvyklého titulu RSDr. před titul předponu Fofr.

Např.:
FofrJUDr. Marek Benda, FofrProf. Ing. Václav Klaus, FofrMgr. Ing. Ivana Řápková, atd.
08. 11. 2009 | 10:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Petr z Tábora:

"proč by nadále neměl mít svůj titul teolog, magistr farmacie apod. když je mají mít ti Vámi uvádění?"

Asi jste to necetl pozorne - ja navrhuji, aby z jakychsi emocionalne-historickych duvodu meli absolventi magisterskeho studia vseobecne titul Mgr.; absolventi studia mediciny, stomatologie a veteriny jako dosud MUDr., resp. MDDr., MVDr. a absolventi prav podobne "profesni" titul JUDr. (a samozrejme by zustali zachovani i dosavadni Ing.).
************************

D.M.:

"...aby v tom ten zmatek nebyl maly, tak Akademie ved nyni za nejasnych okolnosti rozdava paskvil se zkratkou DSc. (jakoze doktor ved). Drive se davalo DrSc."

Take jste muj skvely clanek necetl peclive - pisu tanm o tom (a mirne kritizuji).
**********************
Pepa Řepa:

"Hmmm, magistr umění říkáte, pane Hořejší?
Ještě jsem nenarazil na někoho, kdo by se jím přizdobil."

Je to sice s podivem, ale ackoli jste na nikoho takoveho nenarazil, presto tento titul existuje - podivejte se treba na seznam pedagogu AVU, par jich tam najdete:
http://www.avu.cz/modules.p...

Myslim, ze se timto titulem pysni vsichni absolventi AVU a VSUP po roce 1999.
******************

Luba:

"Třeba Einsteinova skupina byla na akademické půdě dlouho považována za výstřední odpadlíky, hodné posměchu."

Myslim, ze nemate pravdu - pokud vim, Einstein jednak nemel zadnou "skupinu", jednak jeho objevy byly fyziky prakticky okamzite prijaty.

..
08. 11. 2009 | 11:29

Dan Kučera napsal(a):

D.M.: doktorský program může být tříletý i čtyřletý, záleží, jak ho má daná fakulta-katedra akreditovaný... Jiná věc samozřejmě je, že za tři roky se podle mne vě většině oborů dá kvalitní práce jen těžko vypracovat
08. 11. 2009 | 11:36

meteon napsal(a):

Pane profesore, máte v zásadě pravdu. Věřte mi ale toto: Letos jsem si po dvouleté práci udělal RNDr., studium literatury a vlastní bádání, výpočty a návrhy řešení daného problému mi daly docela dost práce, paní oponentka mne naštěstí nijak nešetřila a vycepovala mne k výkonu, za který se nestydím. Titul neberu jako ozdobu jména, ale jako kvalifikaci, že jsem něčeho dosáhl. Mně to fakt udělalo radost. Zadarmo to zdaleka nebylo a jako mužskému ješitovi mi samozřejmě dělá i dobře, když mne tu a tam někdo osloví titulem, byť jsem si vědom, že výsledky práce jsou jistě důležitější než těch pár písmenek. Ten titul je povzbuzující. Proto jsem vcelku rád, že tyto "malé doktoráty" byly v roce 1998 restartovány. Nyní pokračuji v cestě k Ph.D., protože prostě chci být o stupeň kvalifikovanější (ne ozdobenější). Vážím si stejnou měrou zručného truhláře jako brilantního vědce. Takže tak :-)
08. 11. 2009 | 12:03

Jan Konvalinka napsal(a):

Pro D.M.:
"Jako VS Prof. byste mel vedet, ze doktorake studium na Ph.D. je nyni jiz 4-lete.
No ja vim, oni ti "taky-profesori" z AV se moc nevyznaji ..."

Řekl bych, že VH se zrovna v tomhle vyzná docela dobře - za svou karieru vychoval desítky vynikajících PhD studentů. Ostatně, doba doktorandského studia znamená jen to, jak dlouho bude student dostávat stipendium - v řadě případů se obhajuje po pěti, šesti letech tvrdé eperimentální práce (nemluvě o extrémech typu 8-letého PhD studia). O něčem takovém se "doktorům" z Plzně ani nezdá...
08. 11. 2009 | 12:24

babaluba napsal(a):

Docela by mne zajímalo, jaké druhy fakult má oněch 40 soukromých vysokých škol. Kolik mají fakult elektrotechnických, stavebních, strojních, chemických, biologických, matematických a obecně přírodovědních.
08. 11. 2009 | 12:42

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
Einstein jistě neměl žádnou skupinu, ale byl ostatními z curyšské polytechniky za součást jisté skupiny excentrických studentů považován.

Jeden z Einsteinových učitelů, slavný matematik Minkowski, překvapeně prohlásil: "Einstein? Ten se pořád jen ulejval z přednášek. Do toho bych to (vytvoření speciální teorie relativity) neřekl!"

Připomínám, že Einstein získal Nobelovku za vysvětlení fotoelektrického jevu :)))
08. 11. 2009 | 13:07

vaclavhorejsi napsal(a):

babaluba:

Skoro vsechny ty soukrome VS jsou ekonomicke - seznam viz http://www.kampomaturite.cz...

***************
Luba:

"Připomínám, že Einstein získal Nobelovku za vysvětlení fotoelektrického jevu :)))"

VELMI SPRAVNE!!!

..
08. 11. 2009 | 13:45

ondrejsteffl napsal(a):

Fascinace Čechů tituly je opravdu velká... (kde se vzala? nevíte někdo?)

Vzhledem k současnému počtu studentů VŠ bude inflace titulů nutně dále pokračovat. A to velice rychle. Myslím, že změny VŠ zákona v té věci jsou již zbytečné. Z toho, co píše pan Hořejší, mi přijde jako nejdůležitejší závěr, že by vysoké školy měly soustředit úsilí na zachování kvality titulu PhD., neboť ten by terciálnímu vzdělání měl zajišťovat vlastní reprodukci.
Jediným skutečně vážným problémem je, jak StandaT napsal(a):
"Opět, jako obvykle, se řeší následky. Příčina je v tom, že celá veřejná správa je postavená na tabulkových místech s předepsaným vzděláním." Můžeme jen doufat, že současná aféra na právech přispěje k tomu, že i toto někdo začne řešit.

Soukromý sektor se rychle učí tituly ignorovat a zajímat se o to, co člověk umí, což ovšem například může znament, že obhájil diplomku u Hořejšího. TAkže tam inflace titulů nehraje významnou roli.
08. 11. 2009 | 16:06

Gyps napsal(a):

Pár poznámek:

Na (znovu)obohacení udělovaných titulů pokud se nepletu tlačili především z prestižních důvodů právě právníci (a architekti), kterým Mgr. (resp. Ing. a z toho rezultující oslovení pane inženýre namísto pane architekte) nestačil. Ostatní se přidali v rámci spravedlnosti...

Tři tradice, tři typy (úrovně) doktorátů. Zmatek...

Nepletu-li se, doktorát po absovování medicíny v USA (tj. M.D.) má obdobnou úroveň jako Ph.D.

vaclavhorejsi:
"Skoro vsechny ty soukrome VS jsou ekonomicke"

U nás se špatně zachází i s výrazy "ekonom", "ekonomický", "ekonomie". Ve většině případů jde o byznys a jeho administraci (a všudypřítomný "management" a "podnikání" aj. apod.). Takže jde spíš o takové "vyšší" obchodní akademie, tedy praktické školy. "Titul" DiS z vyšších oborných škol jaksi nestačil. Pak ani Bc.

Podle mě byla chyba připustit na oněch soukromých školách akreditovat jiné než bakalářské programy (už jsou i doktorské - což je vykročení k habilitacím...).

Navíc je zvláštní, když je někdo třeba i rektorem nějaké takové školy, ale zároveň si drží (z odborných aj. důvodů pochopitelně) místo na katedře (někdy i více než to) zavedené školy univerzitního typu, odkud vzešel, kde se habilitoval atd. Vůbec ti "létající profesoři" i ve smyslu garantů akreditací, kumulace úvazků, zvláštní propojenosti a sítě...

Chce to reformu. Uchránit ideu a podstatu a poslání "univerzity" od záplavy takyvysokoškolských přípravek a učilišť, navíc fungujících pod všelijakými vnějšími zájmy a tlaky, jakož i bez dlouhodobých vizí.
08. 11. 2009 | 16:09

MartiX napsal(a):

Je fakt,ze je u nas asi mnohem vic titulu nez znalosti a chapu celkem myslenku zrusit male doktoraty...pak tedy urcite vcetne JUDr.,jedine MUDr bych vzal na milost byt tam je bizzarni, ze neni treba k doktoratu zadnou vedeckou praci (ani malou,aspon v CR).

Nadruhou stranu ty profesni tituly maji neco do sebe...ono kdyz dva delaji nebo mluvi o tomtez nemusi to byt totez a uhel expertniho hodnoceni byva dost dulezity...

Jinak i v Novem Svete najdete professional degrees...MD, ale i JD, PharmD....takze to neni jen ceska specialita...

Podivejte co nam nepise nase neomylna WikiP (viz nize :o) 2-3 roky na JUDr. :o))) tak o tom jsem jeste neslysel...2-3 dny mozna...zato jsem slysel, ze i na PF UK lze udelat PhD za rok a kousicek...a temto absolventum to prijde pry normalni....

"In the Czech Republic and Slovakia the Doctor is a postgraduate degree awarded as JUDr. (Juris Utrisque Doctor) based upon research and completion of a dissertation. This dissertation differs from a Ph.D. dissertation in its lesser time and work (approx. 2 - 3 years for full time candidates, 5 years for distance candidates)."
08. 11. 2009 | 16:37

nomerad napsal(a):

Gyps:
pletete se, M.D. v USA je obdobou našeho MUDr. Stejně tak J.D. je obdobou našeho JUDr. ,nikoliv Ph.D.

Jinak jakýsi mezistupeň mezi magisterským a doktorským programem mají ve světě často, např. ve Skandinávii, jen se neoznačuje jako PhDr., ale PhLic.
08. 11. 2009 | 16:44

nomerad napsal(a):

autor: pokud si dobře pamatuji, tak má rigorózní zkouška nebyla žádnou obdobou SZS. Tak to nepaušalizujte. Jinak co říkáte na stupeň PhLic. v některých zemích jako mezistupeň mezi Mgr. a PhD.
08. 11. 2009 | 16:50

vs.op napsal(a):

To, že rigoroza jsou mnohde stejně lehká jako státnice a práce pouze rozšířenou magisterkou, není problém titulu, ale těch členů komise, co to tolerují. Za to nemohou nositelé RNDr., ale ti, co jim ho dali.
08. 11. 2009 | 16:59

MartiX napsal(a):

To Gyps a Nomerad...Gyps se tak uplne neplete, staci se podivat na pozadavky k postdoc v USA a nektera nejznamejsi jmena sefu laborek..bud PhD nemaji nebo ho neuvadi, protoze MD staci...zvlast u kliniku to tak je....takze zalezi na situaci.

Jinak souhlas s Gypsem, ze pruisvih je, ze se umoznilo hromadne akreditovat Mgr. stupne vsem VS...podle me by 95% soukromych a novych regionalnich VS melo zustat u Bc stupne...

To co se deje je jen legitimizovani letajich profesoru, coz je de facto podvod...protoze takovy profesor nemuze garantovat smerovani oboru, vyuky a vedy na "obletavanych fakultach" a jeste na to doplati studenti a veda na domacich univerzitach...je spis otazkou jestli by to nemelo byt trestne...

Ale protoze si to preji nasi imbecilni politici a EU neznala mistnich pomeru tak je to nasi prioritou...magistri pak z vetsiny prednasi a zkousi profilove predmety... to je smutne.

Tohle je oprvdave vzdelani? Je opravdu nasim cilem kvantita a plneni tabulek?
08. 11. 2009 | 16:59

nomerad napsal(a):

MatriX: vždyť u nás také lékař nepotřebuje PhD., aby mohl dělat něktré vedoucí pozice. M.D. je ekvivalent MUDr.
08. 11. 2009 | 17:09

stále rebel napsal(a):

Často se píše o tom, že počtem VŠ v populaci stále nedosahujeme evropského průměru, ale ještě jsem nečetl v médiích zprávy o nízké míře účasti dospělé populace na dalším vzdělávání.

„Česká republika se pohybuje mezi státy s nejmenší účastí populace na dalším vzdělávání. Podíl účastníků formálního vzdělávání na populaci 25–64 let je 1,9 %, v EU-27 3,2 %. Z hlediska mzdové diferenciace by lidé v České republice měli být značně motivováni pro zvyšování úrovně své kvalifikace,a to zejména na terciárním stupni. Průměrná mzda vysokoškoláka v ČR v roce 2002 činila 174 % průměrné mzdy člověka se středním vzděláním. Ve Velké Británii to
bylo pouze 151 % a v Nizozemsku 149 %. (viz EUROSTAT:Structure of Earnings Survey 2002, vlastní výpočty.)“

„V rámci Výběrového šetření pracovních sil je zjišťována účast na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech, ukazatel je opět vztahován k populaci 25–64 let. Jak ukazuje obrázek 20, z hlediska účasti na neformálním vzdělávání se Česká republika umísťuje opět pod evropským průměrem.V posledních 4 týdnech se neformálního vzdělávání účastnila 4,2 % populace ČR ve věku 25–64, v EU-27 to bylo 6,8 %. Největší podíl účastníků neformálního vzdělávání je ve státech severní Evropy a ve Velké Británii.“

Vysoké podíly mají především severské státy.
Například Finsko ve formálním vzdělávání přes 8 %, neformální 17 %.
Pramen: Ročenka konkurenceschopnosti.2007
08. 11. 2009 | 18:06

MartiX napsal(a):

To Nomerad...no tak to je jasne, ze k praktikovani mediciny staci MD+atestace...ale bavim se o vede a vyzkumu!!! O tom je postdoc a o tom je vedeni laboratori....vykon klinicke praxe a oprnaveni k tomu je neco jineho, ikdyz ve fakultnich nemocnicich je dobrym zvykem, ze se pestuje veda a lide na klicovych pozicih maji i tuto zkusenost a tedy MD+PhD
08. 11. 2009 | 18:18

Vojtěch Varyš napsal(a):

tituly jsou pěkná tradice a ještě pěknější jsou její výsledky. já bych to ponechal.
kdo je nechce, nemusí si je řídit, kdo je chce, dosáhne jich. není to nic proti ničemu.

a kolik ze zdejších nadávajících na Bendu tu jeho práci četlo?
že je člověk poslanec, neznamená nutně, že nenapsal dobrou práci.
08. 11. 2009 | 18:43

stále rebel napsal(a):

Pro Vojtěch Varyš.
Ta práce nesplnila ani formální požadavky, její rozsah, přibližně 57 % požadovaného.

Pokud si ji chcete přečíst, je zde.
http://www.marekbenda.cz/do...

PS: přečetl jsem to k obsahu a stačilo mi.
08. 11. 2009 | 19:02

Petr napsal(a):

Zajímavá diskuse, strávil jsem u ní přes hodinu!

Nejlepší mi přijdou dva návrhy: Zrušit tituly. Není-li to průchodné (jako že momentálně asi není), pak zrušit malé doktoráty a mít fakt jen tři tituly, pro tři stupně: Bc., Mgr./Ing., PhD.

Taky velmi souhlasím s poznámkou, že vypovídací hodnotu by mělo mít zejména to, KDE a U KOHO dotyčný studoval. Má ji ostatně už dnes, ale hlavně u uměleckých oborů.

Na závěr si dovolí perličku. Má známá studovala na peďáku obor rodinná výchova (obskurní stejnojmenný předmět učil děti vytírat podlahu a vařit lečo). Magisterský titul získala za diplomovou práci Šití kalhot s laclem, zatímco rígo si udělala na tématu "čtení dětem před spaním". Ve světle takové akademické kariéry jsem za svůj přízemní pravopis velkých písmen a výklad o inspiračních zdrojích české literární avantgardy vlastně vděčný :-))
08. 11. 2009 | 19:03

Vojtěch Varyš napsal(a):

Známý ředitel jednoho slavného pražského gymnázia absolvoval obor tělocvik s diplomovou prací Teorie kotrmelce.

o té práci takový názevovšem nevypovídá vůbec nic a jako ředitel gymnázia je mimořádně úspěšný.

neříkám, že je to tento případ, ale i taková rigorózní práce o šití kalhot s laclem může mít daleko větší přínos než práce o literární avantgardě - téma zajisté závažnější.
08. 11. 2009 | 19:21

nomerad napsal(a):

MatriX: konečně si rozumíme...
08. 11. 2009 | 19:23

Jan Vaculík napsal(a):

Nechuť k titulům hlásal už Baťa (resp. oba Baťové), komunisté, tím, jak nepohodlným lidem zabraňovali v přístupu ke vzdělání, tu nedůvěru jenom zvýšili. Proklestit to titulové houští by bylo prošpěšné; "malé doktoráty" jsou asi opravdu nadbytečné.

Na druhé straně, je docela užitečné, když je v dokladech jednoznačně patrné, že má člověk ukončené VŠ vzdělání. Aby se odlišili ti, co si dali práci, od těch, co "mihnuli na Harvardu" jako Kožený.
08. 11. 2009 | 19:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jan Vaculík:
U Baťů šlo o racionální přístup, oddělili svůj vzdělávací systém od státního, aby jim neutíkali absolventi.
08. 11. 2009 | 21:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paně Šteffle,

podobnou fascinaci akademickými tituly najdete i v Rakousku a Německu (tam si dává na vizitku titul inženýr - narozdíl od dipl. ing. - občas i středoškolsky vzdělaný technik). Řekl bych, že je to pozůstatek poněkud maloměstského způsobu myšlení a hodnot ("paní lekárníková, podučitelová", vzpomínáte? ;-) rakouských, německých či českých vyšších středních vrstev přibližně posledního jednoho století.

Společnost budovaná na principu subalternosti (kde bylo a je třeba dát i vnějškově najevo příslušnost k "něčemu lepšímu", povýšit se nad druhé), nikoliv na principech občanských.

Libor Stejskal
08. 11. 2009 | 21:39

Pípa napsal(a):

Používání titulů je snobárna. Současná aféra to jenom potvrdila. Současní majitelé titulů chtějí zabránit jejich inflaci. O čistotu jejich získávání vůbec nejde. Jsem pro to, aby slušní lidé tituly nepoužívali a z titulů se stala nadávka. Při přijímacích řízeních by žadatel doložil dosažené vzdělání a tím by to končilo. Pro titulování by byla rozhodující zastávaná funkce.

Mně například nohu zmršil doktor, který se chlubí, že je Doc. MUDr. PhDr. MBA a za jménem má CSc. A má dvě atestace.
09. 11. 2009 | 00:30

Jan Vaculík napsal(a):

Vojtěch Varyš

"Teorii kotrmelce" jsem se zasmál, ale je fakt, že čím užší téma je vymezeno, tím líp se pozná, jak si s ním student dokáže poradit. Ani na šití kalhot s laclem není nic k smíchu; já sám jsem měl "Řízení hladiny vody v tlakové nádrži s využitím přepadové hrany". Dnes nechápu, čím jsem těch 50 stran popsal. A to na psacím stoji tehdy nešlo zvětšovat písmenka.
09. 11. 2009 | 01:08

Radim Líčeník napsal(a):

Myslím, že stejně jako kulinářství máme v našem česko-rakousko-bavorském prostoru tradičně společný i vztah k titulům. Fakt to není problém ryze český. Před pár lety jsem se až musel smát, když v Německu uváděli přednášku opravdu slovutného profesora, který byl chudák kromě doktora medicíny ještě 3x Dr honoris causa, takže než se přes všechny tituly ozvalo jméno, tak to trvalo. To by přitom samo o sobě stačilo, aby stál člověk v pozoru:)

Na Britech je mi třeba sympatické, že v běžném styku používají vlastně jen titul doktor jako profesní označení pro lékaře a pro lidi s PhD a pak už jen profesor pro univerzitní profesory. Pokud Vás ale znají, tak se stejně oslovujete křestním jménem. Ovšem v oficiálním písemném styku si za jméno napíší naprosto vše, čeho kdy dosáhli a to potom člověk potřebuje slovník zkratek. Pokud studovali v Oxfordu, tak si nezapomenou do závorky přidat (Oxon) a když studovali na samé jedničky, tak mají ještě "degree with honours" (Hons.). Nejvíc se mi to líbilo v Dánsku, protože tam tituly nepoužívají vůbec, a to ani u lékařů.

Já bych to u nás klidně zjednodušil na Bc., Mgr., Ing., asi bych nechal MUDr., ale místo MVDr., JUDr. a MDDr. bych nechal jen Dr. a ostatní zrušil. Ph.D. je jasné. Z akademických titulů bych nechal jen profesor, titul docent mi přijde zbytečný. Zajímalo by mě, jaký máš názor na titul doc. Taky moc nechápu, proč musí profesory stále jmenovat prezident. Co je mu do toho? Co když se mu u některého z nich nebude líbit účes, bude se mu zdát příliš mladý nebo drzý a on se rozhodně jej nejmenovat, až na věky ...
09. 11. 2009 | 04:17

vaclavhorejsi napsal(a):

Radim Líčeník:

Docenta bych urcite nechal - tradice...

..
09. 11. 2009 | 07:22

Renard napsal(a):

Nerozumím tomu, proč by ekonomové a lesníci získávají titul Ing. Tento by měl být spojen s absolvováním studia skutečně technického zaměření, jinak dochází je zbytečnému matení. Příhodnější by byl Mgr.
09. 11. 2009 | 08:00

zástupný problém napsal(a):

Děkuji panu Hořejšímu za exkurz do jeho "titulologie". Já si však myslím, že problém je jinde a udělování titulů je jen zástupný (a snad i záměrně zavádějící) problém.
Kardinálním problémem je, podle mně, úroveň vzdělávání na zejména různých soukromých vysokých školách. Jak už pan Hořejší zmiňuje, začímá to přijímáním uchazečů, jejichž úroveň vzdělání opravdu často neodpovídá ani absolventům odborných škol s maturitou. Přesto jsou přijímáni ke studiu na VŠ a tam potom drženi za každou cenu, neboť každý jeden student představuje pro školu určitou sumu peněz z dotací. Já také působím na VŠ jako externí učitel a mohu proto hodnotit úroveň absolventů zejména u státních závěrečných zkoušek v bakalářském i magisterském programu. Jde nejen o velmi nízkou úroveň teretických znalostí, ale samozřejmě i často otřesnou kvalitou magisterských diplomových prací. Velmi často se setkávám s bezostyšnými kompiláty. I když jsem opakovaně informoval vedení fakulty o těchto skutečnostech, nic se nedělo a "jede se dál", protože konkurence a tržní prostředí ve vysokém školství udělalo své. V několika případech jsem magisterkou práci i jako vedoucí autora práce nedoporučil k obhajobě, stalo se, že vedení fakulty na žádost studenta asi měsíc před obhajobou vyměnilo mně za jiného vedoucího práce a ten byl ochoten práci k obhajově připustit. Takže situace s tituly a způsoby studia v Plzni je bohužel opravdu jen vrcholkem ledovce. Mnohde je situace ještě horší, i když ne tak viditelná, protože se daří managementu škol jí úspěšně zakrývat.
Proto si myslím, že úvahy o tom co by se mělo změnit v udělování a užívání titulů je opět problém "mimo mísu", tedy jak už je to u nás zvykem, řešíme opět to nepodstatné a jádro problému nám uniká. Nebo že bychom je nechtěli vidět?
09. 11. 2009 | 08:01

jirken napsal(a):

"Divím se, že se o něco takového už právníci nepostarali – ušetřili by si námahu (a možná i něco jiného) spojenou nejen v Plzni se získáním onoho kýženého titulu JUDr..."

on pristup k rigu je spojen s docela tucnymi administrativnimi poplatky poplatky za vyuzivani fakultniho skolitele a za pristup k fakultnim literarnim zdrojum, takze suma sumarum na moji byvale fakulte to prijde zhruba na 14 tisic, a myslim, ze se univerzity dobrovolne neodstrihnou od teto formy prijmu
09. 11. 2009 | 08:04

MS napsal(a):

Jak píše Radim L. naše posedlost tituly je z dob Rakouska Uherska. Doufám, že těmi to aférami dospějeme blíže k Británii či Americe. Především v Americe má titul každý, ale jen někdo z “dobré „ školy, proto se každý ptá ne jaký máš titul, ale jakou máš školu.

Veronika Vendlová,

zrovna o Metropolitní Univerzitě – sami studenti vyprávějí dost dobré zkazky. Nevím, jak je to dnes, kdy studenti mají kredity, ale já jsem měla 3 pokusy a dost (max. děkanát). Na té Vaší univerzitě prý není problém jít na zkoušku 18x? To fakt pak už tu školu musí dokončit i cvičená opice. Nic ve zlém, to mi říkali studenti této univerzity. Prodávám, jak jsem koupila.
09. 11. 2009 | 08:18

KamilW napsal(a):

Pane kolego,
Když už vymýšlíte změnu titulatury absolventů zůzných oborů, dovolil bych si jako člověk profesí inženýr (bez ohledu na tituly) ještě navrhnout, aby titul inženýr byl ponechán pouze těm, kdož jsou školeni pro reálnou technickou práci. Různé absolventy měkkých a papírových oborů jako je ekonomie, management a podobně, já za inženýry nepokládám.
09. 11. 2009 | 08:20

pimon napsal(a):

Přeji všem hezký den,
celkem zajímavá diskuze, jen mi zde chybí více příspěvků zaměřených na podstatu věci, co je za tím, jak k tomu mohlo dojít.
Všichni co jste studovaní si jistě pamatujete kolik času Vám zabralo sehnat dostatek informací jak se na danou zkoušku připravit. Co který zkoušející vyžaduje (tím mám na mysli celý souhrn, ať požadavků na oblečení, vystupování, oblíbenost témat i míru příslušných znalostí). Po té dle naturelu jednoho každého byla zvolena nějaká strategie, někdo se více učil a někdo se více věnoval tomu oblečení či oblíbeným tématům. Tím chci upozornit na to, že všichni studující se snaží získat zkoušku v závislosti na naturelu s co nejmenší námahou. Někdo se holt učí a jiný přijede na praseti (jak se dříve říkalo). Je vždy na dotyčném zkoušejícím za co danou zkoušku dá. Zda jsou to opravdu znalosti, či pustí i někoho "o prsa" díky obavám, že by mohl dojít k újmě díky vystřelenému knoflíčku z o číslo menší halenky, nebo broku z kozlice tatíka na společném honu.
Tím chci říct, že za vše mohou konkrétní lidé a je zcela jedno z jakých pohnutek se snížili k pokleslému chování. Je třeba přijmout taková opatření, aby k tomu nemohlo dojít.
Kritizujete zde předlistopadové poměry kdy si vládnoucí garnitura přizpůsobovala zákony k obrazu svému, přitom dnes vládnoucí garnitura nejen, že si přizpůsobuje zákony, ale v případě potřeby tyto zákony se ani nenamáhá dodržovat. A jsme u jádra pudla. Nepochopili jsme že je rozdíl mezi demokracií a tím co bych nazval zvůlokracií.
09. 11. 2009 | 09:27

Petr_F napsal(a):

Luba a vaclavhorejsi napsali

"Připomínám, že Einstein získal Nobelovku za vysvětlení fotoelektrického jevu :)))

VELMI SPRAVNE!!! "

Obávám se vážení, že tu historii stále moc vulgarisujete a zjednodušujete.

Einsteinovy první práce byly o 'Brownově pohybu' a byly vskutku přijaty okamzžtě.

Laikovi to téma může pripadat prozaické, ale byly seminální ('česky by se řeklo
byly v 'impaktovém' časopisu?) a prokázali existenci atomů (ktero 'energetici' tehdy popírali).

Nobelovu cenu ziskal za 'pojem fotonu', (a jin e zásluhy) který zavedl Planck, a který Einstein uzil k vysvětlení
fotoefektu. Cenu dostal až v roce 1927, kdy tento pojem se ukázal jako nezbytný v Bohrově modelu atomu. Do té doby byl kontroversni.

No, ale to je mimo tema članku, a tak jen odkaz na hadku o tomto rematu v A.J.:
http://knol.google.com/k/di...
09. 11. 2009 | 09:53

patrik napsal(a):

Dobrý den, chtěl bych reagovat na to co je výše uvedeno. Nevím jak je to v jiných zemích bývalého východního bloku, ale v "titulování" jsme opravdu extrémní. Podívejte se do Německa a nebo Rakouska, nebo třeba Itálie. Všeobecně a veřejně se užívají spravidla tituly Dr. a nebo maximálně Ing. V každém případě se lidé mezi sebou takto většinou ani netitulují. Myslím, že u nás se bohužel hledí víc na to kdo kolik má titulů a né kolik toho umí a co dokázal.
09. 11. 2009 | 10:44

Vosavbotě napsal(a):

Já tomu možná nerozumím, ale už současný stav považuji za přinejmenším legalizovanou drzost, cituji:
"Vynikající diplomové práce (které byly např. podkladem k publikaci v nějakém odborném časopise) mohou být uznány jako rigorózní práce.
Je běžnou praxí, že jako rigorózní zkouška se uznává státní doktorská zkouška v rámci doktorského studia a namísto rigorózní práce se uznává jako ekvivalent nějaká kvalitní odborná publikace."

Já jsem pouhý Bc., ale nikdy mě nenapadlo,že bych místo bakalářské práce vyhledal některou svoji povedenou slohovku ze střední školy, změnil nadpis a řádkování.

Stejně většina doktorandů jen chlastá a svádí studentky příslibem zápočtu...

Teď trošku vážně: debatě na ČT zaznělo (a nikdo to nezpochybňoval), že bakalářská práce by měla být v podstatě kompilací z různých zdrojů. Proboha, opisovat umí každej! Tak jsem vážně blbej, nebo to s kvalitou českého vysokého školství jde do septiku?
09. 11. 2009 | 10:59

Lenoch napsal(a):

Pane Hořejší, diplomová práce z oblasti práva např. o věcném břemeni není o nic menší "vědou" než kterákoliv jiná diplomka v libovolném oboru. Máte-li pocit, že právní věda nepřináší zajímavé poznatky nebo se zabývá nepodstatnými věcmi, zkuste odpovědět třeba na následující otázky: Co je to vlastnictví? Jak vzniká? Jak zaniká? Jak fungují společenství, která vůbec neznají instituci trestu? (Skutečně existují:) Nakolik je člověk odpovědný za své jednání? Jaké procento lidí se alespoň v hrubých obrysech orientuje v právním řádu své země? (Nápověda-v zemích s nejpokročilejším právním vědomím je to kolem 8% populace) Kolik nevinných sedí v base? (Podle odhadů je to v ČR kolem 5%)
Právní věda je komplexní a náročná disciplína někde mezi sociologií, psychologií, etikou, a logikou, v níž - proti obecným představám - není mnoho prostoru pro mlácení prázdné slámy a vyžaduje od svého adepta náročné studium a hromadu práce. Je stejně exaktní nebo neexaktní jako každá jiná humanitní disciplína, s tím rozdílem, že její aplikace jsou velmi hmatatelným způsobem uváděny do praxe. Pusťte se do některé knihy o otázce věcného břemene, ujistěte se, že jí opravdu rozumíte a potom si teprve utvořte názor. Třeba se pak na leccos budete dívat jinak.
09. 11. 2009 | 13:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Lenoch:

OK, omlouvam se, asi mate pravdu...

..
09. 11. 2009 | 13:14

Petr_F napsal(a):

korekce
"Cenu dostal až v roce 1927, kdy tento pojem se ukázal jako nezbytný v Bohrově modelu atomu. Do té doby byl kontroversni."

by mělo být:
Cenu dostal v roce 1921
for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect"

Ale podstaný nebyl fotoefekt ale Quantum mechanika světla a hmoty, jak je hezky popsáno zde: http://tinyurl.com/yl434ns
09. 11. 2009 | 13:18

dataX napsal(a):

Vosavbotě: Je to tak, nerozumíte tomu.

Dobře to pojmenoval "zástupný problém" - jakákoliv úprava v názvech titulů je irelevantní. Ukazuje se, že jde o systémové selhání a k znehodnocování titulů, resp. studia na VŠ dochází snad na všech univerzitách či VŠ...a za tím stojí ti, kteří mají v náplni práce tuto kvalitu dodržovat a sledovat, tedy VŠ učitelé,AS,management škol.
09. 11. 2009 | 13:28

zadluzen napsal(a):

Myšlenka vyhodit malý doktorát je IMHO správná, jen bych v té reformě pokračoval.

Kdybychom teď vymýšleli tituly pro vysokoškolské vzdělání a nebyli zatížení minulostí, jak bychom postupovali?

Plný titul by byl asi tvořen základem vyjadřující, stupeň vzdělání a dodatkem vyjadřujícím zaměření.
Počítám, že by se základem staly např. zkratky Bc, Mg a Dr.
Takže BcTeo, MgTeo, DrTeo by byly tituly v oblasti teologie, další tituly by mohly dát např BcMat (matematika), DrEko (ekonomie), MgMil (vonejství), BcIt (informatika), MgIng (technika), MgMed (lékař) a pod. Plus možnost uvádět to v dlouhém a krátkém přepisu např. pro CV (DrMed = Doktor Medicíny)

Všechny vzdělanostní tituly na jedné straně jména, tituly získané za slávu (profesor Klaus) na druhé straně jména.

Vše by bylo naprosto jasné na první pohled, vystudovaný tělocvikář by se netvářil jako chemik, magistr lékařství jako doktor a pod.
09. 11. 2009 | 14:44

zadluzen napsal(a):

dataX: v kombinaci s názvem univerzity titul udělující by to smysl mělo, vizte například
Magistr Matematiky Univerzity Karlovy vs Magistr Cestovního ruchu Metropolitní univerzity Praha.

Mimo daný obor by samozřejmě nikdo netušil, jaký zvuk daná univerzita má.
09. 11. 2009 | 15:04

Richtig napsal(a):

Me se tituly jako RNDr libi, protoze v sobe prave nesou informaci o tom, co ten clovek vystudoval, stejne jako MUDr nebo JUDr. Problem se zmatkem okolo jejich udileni bych tedy neresil jejich zrusenim, ale jejich postavenim na stejnou rovinu s MUDr apod., tedy jako "profesni" titul udeleny po absolovovani magisterskeho studia. Myslim si, ze by to bylo nejspravedlivejsi reseni, a to jak ve vztahu k JUDr apod., jejichz ziskani neni o nic snazsi ale ani tezsi, nez napr. studium chemie, po kterem ale clovek nosi "jen" Mgr. a take vuci titulum Ing., ktere jsou zase trochu o necem jinem.
09. 11. 2009 | 15:14

agent Smith napsal(a):

To je super! Takže právníci budou hned bez námahy doktoři a dle Vás očividně méněcenné filozofické a humanitní obory ať se spokojí s "prestižním" Mgr.! Úžasný nápad! Víte co pane docente? Až zase budete mít příště nějaký podobný úžasný nápad, nechte si ho laskavě pro sebe! Děkuji mnohokrát!
09. 11. 2009 | 15:24

Jura napsal(a):

09. 11. 2009 | 16:08

IQ TEST napsal(a):

******************************************************************************************
Dobrý den,
momentálně probíhá soutěž o nejchytřejší zemi v Evropě a zúčastnit se může úplně každý!
Jak se zúčastnit?
Přejděte na tuto adresu: http://cz.iq-test.eu/#9402
a zde už naleznete samotný test.
Po vyplnění všech otázek budete znát své IQ a to se započítá i do soutěže!

Víte, že zjistit své IQ je otázka několika minut a znalost vlastního IQ může být důležitá pro celý život?

Hodně štěstí a správných odpovědí!
******************************************************************************************
09. 11. 2009 | 16:40

stále rebel napsal(a):

Pro Vosavbotě.
Taky jsem nevěřícně civěl na to, jak vypadá bakalářská práce.
Patrně to bude rozdílné škola od školy. Mám poměrně čerstvou zkušenost a tak jsem sáhnul do archívu a našel dokument se zásadami pro zpracování diplomových a bakalářských prací. Jednalo se o velkou univerzitu, obor ekonomie. Vybral jsem několik bodů, které mohou platit obecně pro obsahovou stránku práce.

„Zadání práce musí být zpracováno pregnantně. Je třeba, aby formulace cíle byla stručná, jasná a jednoznačná. Cílem musí být buď analýza nějakého problému, nebo návrh řešení (v podobě např. metodiky, po provedení předchozí analýzy. Cíl v žádném případě nemůže být formulován jako „popis“, „pojednání“, „zamyšlení se“ apod.

Je třeba, aby student v návaznosti na cíl propracoval metodický postup řešení, a tam, kde se to jeví jako smysluplné, formuloval též pracovní hypotézy.

Dále je třeba dbát na to, aby student systematicky vyhledával další odborné prameny, včetně zahraničních. Počet titulů je samozřejmě závislý na oblasti a způsobu řešení, nicméně 10 až 15 titulů by mělo být považováno za minimum.

Práce by měla být zpravidla členěna na část teoretickou a aplikační. Je třeba důsledně dbát na to, aby v části teoretické bylo pouze to, co je přímo využitelné pro řešení problému v části aplikační (a ne opsané všeobecné pasáže z učebnic) a vše, co je řešeno v části aplikační musí být podloženo a zdůvodněno teorií a metodikou z části teoretické.

Bakalářská či diplomová práce není esej, ale odborná práce. Proto je třeba dbát na exaktní formy uchopení a vyjádření řešené problematiky. Všude, kde je to účelné, je nutno využívat matematicko-statistické metody, verbální vyjádření doplňovat matematickými vzorci, tabulkami a grafy. I verbální vyjádření musí mít přísnou logiku, vycházející s jasných definicí pojmů a vztahů mezi nimi.“
09. 11. 2009 | 18:00

vaclavhorejsi napsal(a):

agent Smith:

"Až zase budete mít příště nějaký podobný úžasný nápad, nechte si ho laskavě pro sebe! Děkuji mnohokrát! "

Neni zac!
Uz jste tady dlouho nebyl - vitejte! Kde jste tak dlouho prebyval?

..
09. 11. 2009 | 20:21

agent Smith napsal(a):

Děkuji za optání. Byl jsem ve vyhnanství zablokované IP adresy. Jednou jsem řekl to, co jsem si myslel asi moc nahlas. Nyní se však zdá, že embargo pominulo.

Jenom mi pane profesore (docente? já už nevím, co vlastně jste) řekněte, jak to děláte, že ať napíšete cokoli, tak mě pokaždé vytočíte? :-)
09. 11. 2009 | 20:37

vaclavhorejsi napsal(a):

agent Smith:

"Jenom mi pane profesore (docente? já už nevím, co vlastně jste)"

to mate jedno - nejlepsi rikat "pane Horejsi".


"řekněte, jak to děláte, že ať napíšete cokoli, tak mě pokaždé vytočíte? :-)"

Asi to bude mit neco spolecneho s tou krestanskou laskou k bliznimu? ;-)

..
09. 11. 2009 | 21:02

agent Smith napsal(a):

Myslíte že aby mi špatně netrávilo, tak mi důkladně hnete žlučí? :-))
09. 11. 2009 | 21:25

vaclavhorejsi napsal(a):

agent Smith:

Ano, snazim se udelat aspon jeden takovy dobry skutek denne...

..
09. 11. 2009 | 21:35

Jiří napsal(a):

Já bych titul RNDr raději také ponechal, respektive jím nahradil příslušný Mgr titul (podobně, jako pan Hořeejší navrhuje pro JUDr). Přeci jen, pracuji ve vědě a podle tohoto titulu poznám, že daný člověk má "vědecké" vzdělání (ve smyslu exaktní vědy). Mgr bych ponechal pro společenské vědy - sociologii, pedagogiku ap. Podobně bych ponechal PharmDr (pravda, s lidmi s tímto titulem se nesetkávám, a tak na tento titul nemám názor).
09. 11. 2009 | 23:21

anonym napsal(a):

Mgr se dává i za IT
10. 11. 2009 | 09:42

Michal napsal(a):

Hlavně bych zrušil udělování titulů všem těm politologům, filosofům, právníkům a dalším měkkým oborům. Nejvíce mě pobavilo, když Kindl prohlásil, že na právech provozují vědu. To by mě fakt zajímalo, co vědeckého tam bádají. Já jsem musel na diplomce makat dva roky, aby to přineslo něco nového. A tady si borec píše něco o restitucích a ještě si zvětší písmo jako nějaký školáček z obecné.
10. 11. 2009 | 10:35

pje napsal(a):

Lenochu,
kdyby mi neprocházely rukama legislativní návrhy a poté i zákonné a podzákonné zmetky, snad bych vám i uvěřil. Bohužel musím konstatovat, že příliš mnoha právníkům chybí znalost jazyka (sémantiky), teorie systémů, praxe určené k aplikaci a zejména reální míry a struktury rizik, jež má právní systém snižovat, popř. eliminovat. Co však příliš mnoha právníkům nechybí, je veliká láska k penězům, za něž popřou i vlastní mámu. O etice v právu mi, prosím, nevykládejte, etických a akceptovatelně morálních právníků je jako šafránu a jsou trvale v koutě. Vlastnictví je dost banální záležitost, variace nastávají až s variantními vlastníky a variantami jejich vlastnického chování. I vy máte na svědomí, že odpovědnost není důsledně přiřazena k vlastníkům (a správcům) a zejména že není důsledně vymahatelá! Když není odpovědnost ani k movitému majetku, pak se nedivme, že je tu neodpovědnost k zakoupeným hraběcím titulům vydávaným za vědecké. Pro zájemce o autenticitu mých slov lze snadno dohledat moji disertační práci a posoudit, nakolik se liší od té Bendovy...
10. 11. 2009 | 12:12

Mirek napsal(a):

Povídá jeden vysokoškolák druhému - "Člověče, když si uvědomím, jaký já jsem inženýr, tak mám strach jít k doktorovi"
10. 11. 2009 | 12:52

Ing. Slezák Pavel napsal(a):

vzdělání je důležitá věc. Zajišťuje uroveň slopečnosti. Vysokoškolské vzdělání však vyžaduje morálku. Od základní školy.Na vysokých školách není filosofie - nemohou být absolventi proto s úpným profilem.Věda bez morálky není možná, ba zavádějící. Dohled nad zkouškami není možný, proto se odvolávám na svědomí studentů. Já jsem studoval v 70.letech podle Písma svatého, proto se nemoho srovnávat s ostatními...
10. 11. 2009 | 13:05

Viola napsal(a):

Pane profesore,
v posledních článcích se dost věnujete politice a nějak zanedbáváte svůj obor. Co kdybyste napsal něco o prasečí a ptačí chřipce a očkování proti tomu. Bylo by to od vás moc odvážné?
10. 11. 2009 | 16:35

agent Smith napsal(a):

Co kdybyste namísto rušení všeho možného raději zajistili pro existující tituly uplatnění. Ať se zvýší rigorózní požadavky a bude. Nehledě na to, že ten Ph.D. nesmysl, co přišel z poza louže je v našem akademickém prostředí nelogická vsuvka, protože naše tituly mají jinou hodnotu, než tituly na západě. Máme tady akademické tituly, potom tady máme extra jeden vědecko-pedagogický Ph.D. nesmysl a potom ještě extra tituly vědecké a čert aby se v tom vyznal. Na západě stačí rok studovat a už je z člověka bakalář B.A. a za další rok magistr M.A. Tady se to musí studovat nalejvárnou pět let. Tak je v tom asi nepoměr. Jestli chcete zrušit malé doktoráty, tak zrušte i naše Mgr. a Bc. a zaveďte namísto toho B.A. a M.A. a především také západní styl učení.
10. 11. 2009 | 17:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

O ockovani proti chripce tady velmi dobre psal dr. Beran:
http://blog.aktualne.centru...

O detailech vakciny proti praseci (mexicke, H1N1) chripce nic moc nevim, takze by asi muj clanek byl prilis kratky ;-).
Obecne mam zkusenost, ze jakmile tady napisu neco odbornejsiho, tak to cte nekolikanasobne mene lidi nez jindy - a ja mam rad, kdyz jsem hodne cteny ;-).

***********************
agent Smith:

"ten Ph.D. nesmysl, co přišel z poza louže je v našem akademickém prostředí nelogická vsuvka, protože naše tituly mají jinou hodnotu, než tituly na západě."

Rozhodne nesouhlasim - Ph.D. je mezinarodni standard, vsude jsou na to vicemene podobne pozadavky, takze takovy titul je solidni a informativni.
Kdezto takovy JUDr., RNDr., PhDr. informativni neni, jen v tom dela zmatek a predstira, ze jde o neco jineho, "vyssiho" (jako kdyby to byl ekvivalent PhD).

..
10. 11. 2009 | 18:37

agent Smith napsal(a):

Je to sice mezinárodní standard, ale jak jsem řekl, u nižších titulů tomu tak není. A to dělá celý zmatek. Nižší doktoráty jsou logickou návazností na Bc. a Mgr. A na co navazuje to slavné Ph. D. Na nic pochopitelně, protože takový člověk je pak Mgr. XYZ Ph.D. Je tedy vcelku jasné, že píejčďáky budou lidé považovat za něco méně, když si tam přečtou to Mgr.
10. 11. 2009 | 18:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"Kdezto takovy JUDr., RNDr., PhDr. informativni neni, jen v tom dela zmatek a predstira, ze jde o neco jineho, ´´vyssiho´´ (jako kdyby to byl ekvivalent PhD)." Nikoliv, spíše jde o ekvivalenty MUDr.,MDDr. a MVDr., třebaže ty jsou výstupy magisterského typu studia. Ostatně tituly RNDr. atd. mají i v jiných zemích, i když v jiné formě (Dr.rer.nat.) Ve Švýcarsku mne vždy představovali s titulem v jejich formě.
11. 11. 2009 | 00:49

Marek Kobera napsal(a):

To Michal: To jsem z toho jelen. Co jsou to ty měkké, nebo jak tu někdo jiný říká, papírové obory? A co jsou to ty tvrdé? Jak se to pozná?
11. 11. 2009 | 10:13

Marek Kobera napsal(a):

To pje: Báječný příspěvek. Jenom mi prosím vysvětlete tu teorii systémů. Pokud se Vám do poskytnuté velikosti příspěvku nevejde, tak bych prosil alespoň nějakou její anotaci. Mám totiž v živé paměti, jak ke mně přišla studentka s tím, že chce uznat zkoušku, protože absolvovala "Systémovou analýzu". Byv a stále jsa ignorantem, ptal jsem se jí, co se tam tak učili, ale nedozvěděv se ničehož, jal jsem volati jejího přednášejícího, osobu habilitovanou, garantující předmět onen, bylo-li lze mi obsah kýžený ozřejmiti. Po páně tohoto několikaminutovém proslovu jsem se ke slovu nedostal, načež jím bylo sluchátko telefonu kvapně položeno. Budiž mi tedy prominuto za mou troufalou otázečku.
11. 11. 2009 | 10:26

Viola napsal(a):

Pane profesore,

Děkuji za odpověď, Doktora Berana jsem si samozřejmě četla, mě zas zajímají názory mých oblíbených spisovatelů. A diskuse pod Dr. Beranem také není moc bohatá. :-)
11. 11. 2009 | 10:28

Marek Kobera napsal(a):

To Zbyněk Matyáš: Ve kterých zemích? V Německu je Dr. rer. nat. ekvivalentní Ph. D.
11. 11. 2009 | 10:58

Jano (česky: Honza) napsal(a):

VŠEM, zejména mladým pod 50 let.

zástupný problém napsal(a):
Děkuji panu Hořejšímu za exkurz do jeho "titulologie".

Já si však myslím, že je to dokonce zavádějící problém. Opět se pozornost napřímila "někam .... "
Musím se zeptat:V jakém systému to vlastně nyní žijeme?
Jsem „stará“ struktura vždy“ jsem se snažil šetřit státní (veřejné) prostředky - asi výrazem mé naivity Velmi mladí kolegové se vyjádřili otevřeně - HLOUPOSTI - podporovat minulý „zrůdný“ režim . . .
Pamatuji si dobře již dobu cca 10 let po válce. Vím, jak se život změnil od r. 1948 do r. 68, 88(9) a i nyní do r. 2009.
Je 'IN', „kálet“ na každého, kdo se o něco snažil (ve smyslu společensky pozitivním) za minulého režimu, podobně tomu bylo těsně po válce ... Avšak kriminálník zůstane kriminálníkem a podvodník podvodníkem bez ohledu na režim a situaci. Nešvary, kterými se od r. 89 argumentovala nutnost „zbourat starý dům“ jsou dnes zcela normální.
Osobně se domnívám, že když teče střecha, nemá se bourat dům.
Ten starý byl údajně neopravitelný (vědecký důkaz není, současné důkazy neberu, ač titul „CSc,“ jsem získal bohužel až po r. 1990).
VĚDA – totiž ověřitelné poznatky, nic jiné nelze za vědu považovat - je mimo diskusi pouze v oblasti přírodních věd a jejich aplikací (technika, medicína ...), i když i zde jsou někdy problémy s verifikací.
Všichi ostatní "vědci" jsou zhusta přinejmenším pochybní.
Právo A TAKÉ EKONOMIE A EKONOMIKA jsou mnohem více KONVENCE a tudíž NUTNĚ PODLÉHAJÍ ZÁJMU VLÁDNOUCÍ TŘÍDY (ať pravičáci prskaj‘ jak jen to oni umí . . . . .).
AVŠAK takzvaná „rovná daň“ ODPORUJE PŘÍRODNÍM ZÁKONŮM. Lze to dokázat.
Za podmínky, že za cíl považujeme udržení existence a vývoje lidské populace (: – lidsktvo potřebuje k existenci živou i neživou přírodu přibližně v současně existujícím stavu /naprostý fenomén známé části vesmíru).
Avšak dnes fungujeme dle 'superekonomické' teze „ .... žádná korupce neexistuje. Někdo něco má, tak to nabízí, někdo něco chce, tak to kupuje .... Je to normální obchod .... „
...nevíte, kdo a kdy se v tomto smyslu velmi významně „vědecky“ vyjádřil?
Co je proti tomu handrkování se kolem „nějakých titulů“?
Co si mám myslet o ekonomické vědě, která vysoce hodnotí současnou produktivitu a růst ŽÚ, zatímco podstatná část produktivního obyvatelstva bydlí „.... v nedůstojných krrrrálikárrrnách ....“ starých 20 až 50 let, a které se místo záměny revitalizují za zlomek ceny (ty ceny znám „až z první ruky“) a tím se „tržní cena“ bytu dostane na několik milionů (zpravidla více než 1) za bytovou jednotku . . . . . nemluvě o tržním nájmu . . . .
Kdo kdy tuto UŽITNOU hodnotu vytvořil ?
Velmi jednoduchý „vědecký“ recept na likvidaci front.
Obchod a trh dnes absolutně není založen na vyrovnávání ceny a hodnoty zboží. Cílem obchodu a vůbec podnikání je získat (alespoň formálně dobrovolně) peníze od „bližních“ za každou cenu a přitom nabídnout a dát co nejméně.
Tak tohle jsou ty „morální základy“ dnešní společnosti ?
Kdysi byla část takových aktivit obsažena v trestním zákoně . . . . . . nejen „komunistickém“.
Ano, dnes se můžete svobodně vyjádřit (doufám), nehledě na „štěkot“ který tím vyvoláte. Ale nemá to naprosto žádný význam, mimo poznání vlastní bezvýznamnosti . . . . . Do doby, než budou poslanci a především politici nepostižitelní (prokurátoři budou dělat obhájce ještě dříve, než se vůbec něco začne zkoumat, hlava pomazaná uhradí „velmi solidní obnos“ za audit, který odpoví na něco jiného, než zněla původní otázka, kterou se vůbec nezabývá ....
ALE MAJÍ NEJVYŠŠÍ DŮVĚRU, dle anket a volebních výsledků a poslanci „na základě momentální pohnutky dají průchod své odpovědnostií“ a změní mančaft . . . . jak jim „svědomí“ zavelí.
Tak je nyní na Vás, nové struktury, abyste (ne mne) přesvědčili, že to ohromné „zatékání“ do tohoto „VAŠEHO“ domu je opravitelné. O tituly opravdu nejde!

PS. Mrzí mne, že se nedožiji, jak Vám za Vaši ‚genialitu‘ poděkují naši společní potomci . . . tak v r. 2050 .
Přeji všem hlavně dobré zdraví, duševní rovnováhu a "víru v lepší zítřek“.
11. 11. 2009 | 15:00

stále rebel napsal(a):

Některým bych doporučil, aby si přečetli, co věda nebo vědecká práce vůbec je. Zvláště ti, u kterých absentuje rozhled ve společenských vědách nechápou, že vědu dělá především její forma, ne obsah. A pokud jde o význam společenských a přírodovědných (či technických) oborů, tak je to zcela jasné. Pokud by neexistovala a nebyla rozvíjena společenskovědní oblast, tak by neexistovala ani technická (tím myslím i přírodovědné obory) věda.
http://cs.wikipedia.org/wik...
11. 11. 2009 | 17:03

agent Smith napsal(a):

Pane Matyáš přesně tak! Celé je to jenom o tom, že některé obory se považují jaksi za něco víc, než ty ostatní, takže je chtějí omezovat.
11. 11. 2009 | 18:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Marek Kobera:
Přinejmenším sporné:
1. stupeň - Grundstudium - bakalářské;
2. stupeň - Hauptstudium - magisterské;
3. stupeň – Aufbaustudium, popř. Ergänzungstudium - doktorské či doktorandské?
http://www.tandem.adam.cz/s...
http://www.icm.cz/nemecky-v...
11. 11. 2009 | 22:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stále rebel:
"Pokud by neexistovala a nebyla rozvíjena společenskovědní oblast, tak by neexistovala ani technická (tím myslím i přírodovědné obory) věda." Naopak.
11. 11. 2009 | 22:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ostatně nazývat společenské disciplíny vědou je přinejmenším odvážné.
11. 11. 2009 | 23:31

Jano (česky: Honza) napsal(a):

stále rebel napsal(a):
Některým bych doporučil, aby si přečetli, co věda nebo vědecká práce vůbec je. Zvláště ti, u kterých absentuje rozhled ve společenských vědách nechápou, že vědu dělá především její forma, ne obsah.

Tak na tu "formu převažující obsah" bych byl zvědav . . . . je mi jasné kam věda po VAŠÍ revoluci kráčí. . . . . (je to vlastně vidět v masmediích).
Samozřejmě, že společenské vědy existují.

Ale:

1. je zde velmi obtížné prokázat či vyloučit nános subjektivity osobní, natož třídní, včetně zájmů majetkových. Tak lze tvrdit cokoliv, pokud je někdo dobrý "rétor" (nejlepší je polointeligent - vzdělaný hochštapler).

2. společenské vědy mohou být vědami pouze na základě určitého cíle společenského pohybu či existence (tj. existence LIDSKÉ společnosti) a zde se jedná o konsensus na hranici poznané historie i každodenní praxe a doposud NEPOZNANÉHO.To neznamená ale, že má jít o spekulace.
Pokud má být cílem vytvořit z některého člověka boha, pak je nejlepší vrátit se k otrokářství, ušetří se tím prostředky na "demokracii" (= třídní charakter společenských věd). Pro právníky (právní "vědu") otázka: právo pána na slouhu, nebo všeobecná lidská práva? Jeden "myslitel" kdysi řekl, že pánové a slouhové "musí být", i slouhové mu zhusta tleskali ... Mně to dosti dobře nejde dohromady, asi jsem fakt nedostatečně inteligentní ...??? )

3. Společenská věda NEMŮŽE IGNOROVAT apriori přírodní zákony (lidská společnost je integrální součástí přírody, přestože ji významně ovlivňuje). To je důvod, proč žádné náboženství nemůže plnit úlohu společenské vědy.

Tituly (a o ty zde šlo) jsou (přesněji - měly by být) jenom forma vyjádření míry zvládnutí "reálií" popřípadě ověřených nástrojů poznání A JSOU TUDÍŽ ZA OBSAHEM. Teoreticky - objev (vědecký) může učinit i laik . . . . i když je to stále méně pravděpodobné.

Ale zde nejde o znalosti, nýbrž šarlatánství a hochštaplerství v dnešní politice. Proto ta bitva o tituly.

Netvrdím, že NÁBOŽENSTVÍ společenskou roli neplní, opak je pravdou (komunistické hnutí určitě k tomu táké časem dospějě, pokud se tak jěště nestalo ....), ale pokud náboženství nechce plnit převážně reakční roli, musí upustit od strašení oveček a dogmat, která jsou evidentně překonána. Určitý konservatismus je nutný k zajištění stability lidské společnosti a také biologické existence. Ale kauzy Galileo, GB či Hus ba dokonce i Darwin jsou dnes již společensky "passé", dokonce i Marxovi se chtě-nechtě něco přiznává (co se týče OBSAHU!!!!!!!), objevují se přirozeně nová společenská a společenskovědní témata.. . . . a otázky, co je a co není „posvátné“.

PS:
Pokud by tato společnost za něco stála, zmizely by z ulic herní automaty, v televizi by se neobjevovali nejrůznější šarlatáni - oblbovači (včetně jednoho bývalého ministra obrany ...).
Je ale, žel, lepší 10 Kč v mé kapse, než 1000 000 Kč po kapsách "lůzrů" a k tomu je vše dobré.....

Ať prskaj' pravičáci.
12. 11. 2009 | 11:26

stále rebel napsal(a):

Pro Jano (česky: Honza).
Ještě jednou, ale naposledy.
Věda jedním slovem, viz odkaz nahoře:

„Věda je systematický způsob poznání skutečnosti, jehož objektem mohou být předměty, události nebo lidé.“

Velmi významným slovem v té větě je to „systematický“, lze nahradit slovem vědecký. Vědce nedělá to, zda se zabývá biologií nebo historií, ale především to, jak to dělá. Na dnešní společenskou a technickou úroveň nás nevyneslo to, že někdo něco náhodně objevil, ale hlavně skutečnost, že se pro rozvoj vytvořil systém. Od vzdělávání jedince až po zřizování univerzit a výzkumných ústavů. Společensko-vědní obory rozhodují o tom, jaký člověk je, v jakém společenském systému žije, technické obory o tom, jaké nástroje používá. Budou to nakonec lidé a společenský systém, kteří rozhodnou, zda zničíme svět tím, co pro nás vytvořili fyzikové. Nelze spílat fyzikům, ti dělali jen to, co po nich společnost požadovala.
13. 11. 2009 | 17:14

D.M. napsal(a):

Musim poprit, ze soukromemu sektoru je to jedno. Napr. s mnou Ph.D. studovala jedna slecna, ktera se uchazela o misto asistentky managera. Konkurz vyhrala jedine za podminky, ze nedodela Ph.D. jinak by byla "prekvalifokovana" a nebyli by schopni ji zaplatit.
S obdobou se setkala i moje zena, ktera se uchazela o misto v oddeleni lidsky zroju u pobocky Siemensu. Nebyla prijata, protoze ma PhDr. a 2 bejsky z psychologie a specialni padagogiky - rovnou ji natvrdo rekli, ze je pro ne PREKVALIFIKOVANA - a to jde o SOUKROMY nadnarodni koncern. Takze tady nesirte lzi a bludy.
13. 11. 2009 | 17:50

D.M. napsal(a):

> prof. Horejsi >
Ja usmevne, jak kritizujete fascinaci tituly, ale zaroven jste verozvestem v podobne veci, a to v honbe za H-indexem impakt faktory a dalsimi berlickami vedeckosti vedy. To si fakt nepripadate, ze si protorecite?
13. 11. 2009 | 17:52

Jano (česky: Honza) napsal(a):

stále rebel napsal(a):
Pro Jano (česky: Honza).
Ještě jednou, ale naposledy.
Věda jedním slovem, viz odkaz nahoře:
. Společensko-vědní obory rozhodují o tom, jaký člověk je, v jakém společenském systému žije, technické obory o tom, jaké nástroje používá. Budou to nakonec lidé a společenský systém, kteří rozhodnou, zda zničíme svět tím, co pro nás vytvořili fyzikové. Nelze spílat fyzikům, ti dělali jen to, co po nich společnost požadovala.

S těmito "vědeckými" závěry NELZE SOUHLASIT!!!!!!!!!!!!

1. Společensko-vědní obory NErozhodují o tom, jaký člověk je !!!!!
2. (fyzikové) NE "dělali jen to, co po nich společnost požadovala."

Správně je:
„Věda je systematický způsob poznání skutečnosti, jehož objektem mohou být předměty, události nebo lidé.“
Avšak za "vědecký poznatek" nelze považovat nepravdivé tvrzení, ačkoliv k němu dospěl třeba vědec, používající formálně veškerý vědecký aparát a naproti tomu i náhodný objev amatéra, pakliže se potvrdí jeho pravdivost, se může stát vědeckým poznatkem.
PRAVDA je jediným kritériem vědy, nikoliv způsob získání konkrétního poznatku.
Vytvoření systému poznávání znamenalo povýšení na "vědu".
Avšak poznávání existovalo i bez vědy! A nebylo o nic méně významné, jako to systemizované vědecké.
Budete asi "mladý" vědec že?
Já už se tím nezabývám, jenom mne dopalují bláboly.
13. 11. 2009 | 19:15

stále rebel napsal(a):

Pro Jano (česky: Honza).
Poruším slib, viz výše, ale jen krátce.

Ty dvě věty v žádném případě neaspirovaly na to stát se vědeckými závěry, ale chtěly jen říci následující: 1. osobností člověka a společenským systémem se zabývají především společensko-vědní obory, ne obory technické, 2. o tom, zda se společnost bude zabývat technickými obory a kam své úsilí bude směřovat rozhoduje společenská poptávka a tedy jistou nadřazenost společenských oborů nad technickými, ale současně i její větší odpovědnost.

Nejsem ani vědec, dokonce již nejsem ani mladý, ve škole jsem však strávil dvacet let života a z toho, co mi vštěpovali do paměti, následující závěr. Musím vycházet z vědecky poznaného, tu připojím na svou obhajobu výše citovaných vět:
Slovník spisovné češtiny, ACADEMIA 1978, „Vědec – kdo vědecky pracuje“, ne ten, kdo se zabývá některým oborem, ale ten, kdo používá vědecké metody práce.
Co Vás vědecky diskvalifikuje, je používání termínů jako je PRAVDA. Podle mého názoru, znovu připomínám, že nejsem vědec, vědec zná jen „podle posledních poznatků vědy“, nebo něco podobného. Tím to opravdu končí.
13. 11. 2009 | 20:32

Jano (česky: Honza) napsal(a):

to: stále rebel

omlouvám se..... dobrou noc.
13. 11. 2009 | 21:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stále rebel:
Systematické poznávání skutečnosti není možné bez bez ověřování - experimentu. Věda není sbírání faktů.
13. 11. 2009 | 22:34

vaclavhorejsi napsal(a):

D.M.:

"jste verozvestem v podobne veci, a to v honbe za H-indexem impakt faktory a dalsimi berlickami vedeckosti vedy. To si fakt nepripadate, ze si protorecite?"

Nikoli - jednak povazuji ROZUMNE POUZIVANE scientometricke indikatory (citovanost, impaktove faktory, h-index) za uzitecne korelaty vedecke "produktivity" a "kvality" (rozhodne je ale nelze absolutizovat a aplikovat nejakym "kalkulackovym" zpusobem...).

A za druhe, vedecka produktivita nijak moc nesouvisi s tim, kolik mate titulu; podle meho nazoru zcela postaci PhD jako dukaz toho, ze clovekl absolvoval nejvyssi stupen vysokoskolskeho vzdelani a osvedcil schopnosti samostatne vedecky pracovat...

..
14. 11. 2009 | 10:19

pgjed napsal(a):

Pane profesore, nemáte tak úplně pravdu. Nepravda spočívá v tom, že současný titulový guláš, který dost obšírně, ale ne zcela přesně popisujete, je produktem ne posledních 60 let, ale posledních 20 let a velmi hloupé a nekvalifikované snahy našich akademických špiček uvést ne zcela souměřitelný a bezchybný vzdělávací systém západoevropský a americký s dojisté míry pošahaným vzdělávacím systémem naším, aniž by jedno i druhé očistili od balastu a mrtvé tkáně.

Bohu budiž žalováno, že bolševik (a vy víte, jak silnou žáhu mám na vše bolševické) byl svým způsobem pokornější a systematičtější. Co mám na mysli? Po šílených experimentech soudruha Nejedlého, který po sovětském vzoru zavedl osmiletky a jedenáctiletky a čtyřleté vysokoškolské studium (s výjimkou medicíny) a po zrušení doktorátů v právech, humanitních a společenských vědách, se v relativně krátké době vrátil k systému blízkému 1. RČS. Devítiletka, gymnázium, nebo čtyřletá průmyslovka, pětileté vysokoškolské studium (všeobecné lékařství 6 let), zakončené po státnicích a obhajobě diplomky titulem Dr pro humanitní, společenské a medicínské obory a Ing pro ekonomické, technické, zemědělské a vojenské specializace. Nově přibyly tituly "Celkom a Dobre Spokojený cikán" akademické tituly a hlavně titul všech titulů RSDr. pro krejčíky, co neuměli šít saka. Vzhledem k tomu, že tato nová skupina byla do značné míry i politicky podmíněna, byla to zároveň i jistá kategorizace kdo, s kým, o čem a pro koho.
Magistr byl pan lékárník a Bakalář byl středověký polovzdělanec. Jak jednoduché a jak přehledné.

Z hlediska klientelismu a jánabráchizmu, alespoň podle brněnské techniky, pokud mohu sloužit, i bobánci z velmi preferovaných společenských vrstev museli nejprve prokázat propouštěcí minimum znalostí a pak teprve dostali papír, o kterém nás kantoři na průmce i na fakultě, z nichž většina byla starými baťovci, ujišťovali, že z vola odborníka neudělá.

Dnešní systém je nejenom nepřehledný, ale vpodstatě škodlivý a znehodnocuje dříve praktikovaný systém vzdělání. Již jsem tu o tom mnohokrát psal, budu se tedy opakovat, ale stručně.

Rozdělení pětiletého vysokoškolského studia na bakalářský a magisterský stupeň je znehodnocující. Alespoň pro technické obory. Dobře pamatuji, jaký byl na technice start. Vycházelo se z předpokladu, že odborné znalosti nováčka jsou na úrovni dobrého absolventa průmyslovky a znalosti matematiky, deskriptivy a jazyků jako u absolventa gymnazia. Průmyslováci to většinou rozdýchali, gymnazisti to rozdýchávali déle, někteří odešli studovat chemii na fildu, nebo na univerzitu. Přesto se 2 roky budovaly teoretické základy pro specializační studium, které začínalo třetím ročníkem a končilo 2 měsíce před státnicemi.

Nechápu proto, jaká může být kvalita dnešního bakaláře na technice, který vlastně musí za 3 roky zvládnout jakoby průmyslovku a ještě něco navíc. Dle mých praktických zkušeností jsou to omezeně použitelní absolventi, většinou horší, než průměrný průmyslovák. A inženýr, kterému byl ubrán jeden semestr na tanečky kolem bakalářského titulu, který je pro něj zhola zbytečný, je rovněž zákonitě horší, než někdejší inženýr.

Nevím a nejsem schopen hodnotit, jak je tomu v humanitních a společenskovědních oborech, ale v technických oborech je tomu jednoznačně takto. A viníky jsou jednoznačně akademické špičky, které dosud nepochopily, že titul Bc. je společenská cetka, kterou by měl být nahrazen dnes na nástavbách (VOŠ) používaný titul DiS.

A míra klientelismu v prostředí, které i v akademickém světě vše přepočítává hlavně na peníze, kde je zcela něžné, že páni akademici hlavně podnikají a teprve co zbude věnují učení je zákonitě úměrná. Jen si přepočítejte, kolik externích aktivit měli potrefení plzeňáci.

Neubráním se ještě jedné poznámce. Samozřejmě chápu vaši slabost pro UK, nebyl bych si ale tak jistý, že třeba VŠCHT, ČVUT, MU, VUT, UTB nejsou přinejmenším v některých oborech přinejmenším srovnatelné. ;-)
14. 11. 2009 | 11:30

pgjed napsal(a):

To takyimunolog07.11.2009 22:48:17:

Nechci se pana Bendy příliš zastávat. Z doby, kdy jsem se pohyboval v politice vím že on i jeho otec byli v rámci některých svých předpojatostí ohýbat věci až za mez kluzu. Nicméně jako člověk, který se čas od časunachomýtne k dovaření nějakého absolventa, zásadně nesouhlasím s tím, aby se kvalita písemných prací měřila na počet stránek. Není-li v kopě stránek vlastní kvalifikovaný závěr a vlastní myšlenka, je práce na nic. A kvalitní a obsažná myšlenka se dá vyjádřit, když to přeženu i na pár řádcích.
14. 11. 2009 | 11:41

vaclavhorejsi napsal(a):

pgjed (14.11.2009 11:30:04):

V podstate se vsim s vami souhlasim, bohuzel je to tak...

..
14. 11. 2009 | 14:58

Leo K napsal(a):

Nikdo neodpověděl nickům pobo a Merlin.
Tedy to Merlin: Magistra byla nejen lékárnice před 25 lety, ale např. také Jan Hus. Že se to překládá - Mistr - je také v pořádku, protože latinský slovní základ magis znamená více - ostatně srovnejte v dnešní italštině se slovem magistero.
To pobo: Titul PaedDr. se už skutečně neuděluje. Ti, co složí rigorozum z pedagogiky dostávají právo honosit se titulem PhDr.
14. 11. 2009 | 14:59

Ondřej napsal(a):

Ano pane profesore, velmi vehementně prosazujete PhD. na úkor rigorózních prací. Když už jste řekl A měl byste být tak fér a říci i B. PhD. neznamená pouze delší studijně/vedocko/pedagogickou zátěž, ale hlavně velmi levnou pracovní sílu pro výzkumné pracovníky fakult, kde docenti a profesoři jako Vy se ucházejí a zajímavé granty, ze kterých jsou na rozdíl od studentů královsky placeni. Zato tvorba rigorózní práce není podmíněna žebráckou prací na danné fakultě a proto pro Vás ani nemá tu správnou cenu. Mnoho mých kolegů bylo vyštváno ze studia PhD. jen proto, že prostě neměli ani s čeho zaplatit nájem a pracovali na úvazek 0,01 40 hodin týdně. Protože dělali PhD.
14. 11. 2009 | 15:12

PaKo napsal(a):

z přelomu 50-tých a 60-tých let je znám termín "Košický inženýr" t.j diplom bez studia za několik tisíc. Tak jsme si těď zavedli pro Čechy ryze český titul "Plzeňský Judr".
Copak nikdo nechápe, že kvalita a kvantita se vzájemně vylučují? Nebo zemi spravují jen samí "plzenští doktoři", kterým to ještě nedošlo?
Vychovejme si armádu nezaměstnaných vysokoškoláků jako Francie a na práci si najměme imigranty.......a za pár let sami budeme cizinci bez vlivu ve vlastní zemi.
14. 11. 2009 | 15:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ph.D. je doktor filosofie. Proč je univerzálním označením nejvyššího vysokoškolského vzdělání jekéhokoliv směru nevědí snad ani v anglosaských zemích. Němci aspoň ze svých doktorátů ekvivalntních našim nyní "malým" udělali své "velké" a proto např. Dr.rer.nat. už není ekvivalentem našeho RNDr., nýbrž Ph.D. Aspoň v tom mají větší pořádek a nedělají z přírodovědců filosofy.
14. 11. 2009 | 21:11

Vaclav Horejsi napsal(a):

Ondřej:

"..kde docenti a profesoři jako Vy se ucházejí a zajímavé granty, ze kterých jsou na rozdíl od studentů královsky placeni."

Nikoli - cisarsky!!! ;-)

"Mnoho mých kolegů bylo vyštváno ze studia PhD. jen proto, že prostě neměli ani s čeho zaplatit nájem a pracovali na úvazek 0,01 40 hodin týdně. Protože dělali PhD."

Ted vazne - nasi PhD studenti dostavaji nejmene 50% uvazky (v 1. rocniku), pokud jsou dobri, v 2. rocniku i 100% uvazky (navic, k nezdanenemu stipendiu).
Takze v prepoctu maji (vcetne grantovych odmen) penize odpovidajici nejmene 20 tis. mesicne hrubeho, mnozi i o dost vic.

..
14. 11. 2009 | 21:22

Ondřej napsal(a):

Pane Hořejší:

Máte pravdu, že můj příspěvek byl poněkud neobjektivní, stejně jako Váš. Nevím, jakým způsobem funguje oceňování studentů u Vás, pokud je to tak jak říkáte, klobouk dolů. Mé zkušenosti jsou bohužel naprosto opačné a přitom pocházejí také z prestižní univerzity. Asi záleží vždy na vedoucím programu.

Každopádně to nemění můj názor, že titul PhD. je sice vážený, ale v rámci některých oborů a jeho využití v praxi zbytečný a větší přínos má rigorozní zkouška (kvalitní), která dokáže orientaci absolventa v praxi i teorii daného oboru.

Jednoduše řečeno, každý studue školu z jiných důvodů a jiných pohnutek. Někdo se chce zabívat vědeckou kariérou - pak je PhD. jasná volba, a někdo se chce specializovat a rozvíjet svůj obor v přímé konfrontaci s tržním segmentem. V případě, že publikuje atd. zaslouží si ještě také být oceněn doktorským titulem, který dokáže jeho kvality.
15. 11. 2009 | 12:01

Vaclav Horejsi napsal(a):

Ondřej:

Upresnuji, ze se jedna o studenty na UMG AVCR (formalne jsou vedeni na UK, ale pracuji na ustavu).
V me skupine meli PhD studenti (vsichni vynikajici) mesicne 19 tis hrubeho od ustavu a 6 tis. od fakulty nezdaneneho stipendia. To odpovida 27 tis. hrubeho celkove.
Samozrejme bychom jim nemuseli davat nic navic (a zvysit si vlastni platy) a nechat je zivorit ze stipendia, jako to je leckde jinde...

..
15. 11. 2009 | 16:10

Čtenář napsal(a):

Vážený pane profesore, naprosto s Vámi souhlasím a nemám k Vašemu blogu dále co dodat. Takhle by se aspoň učinila přítrž většině špatností (viz PF v Plzni)a odbourali by se zbytečné "malé doktoráty".
15. 11. 2009 | 16:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čtenář:
"Malé" doktoráty informují o odbornosti nositele, z tohoto hlediska Ph.D. je zbytečný.
16. 11. 2009 | 17:33

jl napsal(a):

clanek nema opet smysl cist, ovsem pokrok nelze uprit - objevuje se v nem nejmensi mozne NENULOVE mnozstvi informaci (slovy: jedna), a sice:

"i na těch našich nejsolidnějších univerzitách...."

jedna se vskutku o brilantni analyzu ceskeho vysokeho skolstvi, byt se jedna o vedlejsi produkt k jakesi disputaci o "malych doktoratech".
18. 11. 2009 | 11:12

VLADIMIR BOSAK napsal(a):

Přijímačky jsem dělal na Gymnazium ve Vysočanech. Nepřijat pro velký počet uchazečů. Tak večerní Gymnazium pro pracující v Libni. Aspon jsem se mohl vzdělávat sám. Slušně jsem se naučil anglicky (ale šlo to i za totáče: učebnice pro samouky byla skvělá, Anglická mluvnice, Anglická knihovna, Jazykovka, filmy, rozhlas...BBC, Vöice of America...angličtiny bylo dost jak turistek na Karlově mostě. Pak přijímačky na filosofickou fakultu UK. Nepřijat, jak jinak v 1979. Tak noční hlídání, uklízení...čas na čtení. A pak když už to nešlo dál...rakouský uprchlický lágr v 1984. A v 1985 Amerika. A zas práce, uklízení a tak. Pak Sierra College, Univerzity of California. Angličtina, Literatura, Fotografie. Vátil jsem se domů do svobodný země s diplomy a vzděláním který bych zde nezískal a nestál jsem pracující tohoto státu ani korunu. Naopak po podepsání Charty jsem během vystěhování v 1984 musel zaplatit za vzdělání který jsem získal v ČSSR. A ted pracuji v USTR. Dva roky jsem věnoval knize fotografií PRAHA OBJEKTIVEM TAJNÉ POLICIE. Pan ředitel Žáček moji práci prezentuje ve světě jako dílo kolektivu přestože všechny účty za fotomateriál jsem platil sám. Kniha má úspěch. Já dostal výpověd. Jsem nadbytečný. Ano. Chápu. Nadbytečný jsem byl v česku vždy. A musím udělat místo jiným. Jistě lepším, vzdělanějším, uvědomělšjším.... Tak zas abych šel.
20. 11. 2009 | 15:12

Pava napsal(a):

Lidé,co se nevyznají, by si mohli myslet,že uvádět titul bez znalostí je krátkozraké. Logičtější je titul tajit. Copak mohu s tímto titulem žebrat?
08. 12. 2009 | 11:50

vánoční výprodej napsal(a):

Přijímačky jsem dělal na Gymnazium ve Vysočanech.
11. 12. 2009 | 17:30

František Hromada napsal(a):

Ještě jinak, proč mají ekonomove titul Ing, když to není technický obor, tam byl uděloval Mgr, to samé u hygieny, proč titul MUDr., však to není lékař, zase titul Mgr., jsem pro zrzšení malých doktorátů, je to přežitek socialismu, kdy rodiče chtěli mít doma rychle pana doktora, nehledě na to, že ve světě to neexistuje ! Jinak máte pravdu, Hromada
17. 01. 2010 | 20:42

KERRY21 napsal(a):

Various spheres of our life consume lots of time, thence why should you waste free time for term research paper creating? It's greater to utilize some professional <a href="http://quality-papers.com">custom writing</a> service to order the biography term paper from, I think.
04. 02. 2010 | 01:45

Paib napsal(a):

Je nutné, aby disertační práce různé kategorie měly (mimo kvality) sto, nebo dvě stě stran.? Albert Enstein měl celou teorii relativity v malém notesu.
18. 02. 2010 | 12:31

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:12

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:12

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 08:13

mortgage loans napsal(a):

Do not a lot of money to buy some real estate? You not have to worry, just because it's possible to get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">credit loans</a> to work out such kind of problems. Thence take a short term loan to buy all you require.
15. 03. 2010 | 02:24

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:57

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:08

ice napsal(a):

Studuji Molekulární genetiku. Nechápu titul Ph.D.... copak jsem nějaký filosof??? Nechci tady škatulkovat, nebo se koukat mezi prsty, ale myslím, že přírodní vědy jsou více, než např. humanitní vědy. Proč máme mít stejný titul??? Jsem pro zachování RNDr.!
08. 09. 2010 | 00:01

MM. napsal(a):

pane "pan nastvany" v budejovicich zadna ceska zemedelska univerzita neni ! ta je v praze. A v ČB opravdu na jihočeské univerzite ziskate titul Ing za pouhe dva roky, pokud jste pred tim vlastnil titul Bc. coz neni nic neobvykleho, jde preci o nastavbove studium.
27. 10. 2010 | 20:31

Abdul Hassan napsal(a):

Ráda bych se připojila k diskuzi, i když jí patrně již nikdy nevyhledám - případné reakce proto zasílejte na mail abdulhassan@centrum.cz
Myslím, že malé doktoráty by se měly zachovat právě z důvodu snazší identifikace vystudovaného oboru. Není pravda, že když jdu za finančním poradcem, že je to opravdu absolvent ekonomie, že když jdu za architektem, že je to opravdu architekt a tak dále. Při mé práci jsem dost často svědkem, kdy "odborní a vysoce kvalifikovaní" poradci v oblasti ochrany životního prostředí MUSÍ tvrdit, že vystudovali alespoň obecnou ekologii, i když mají tituly ze stavařiny nebo historie. A vzhledem k tomu, že zrovna ochrana životního prostředí je vnímána ze dvou různých pohledů dle zaměřenosti studijního oboru na VŠ, uděluje se takovým absolventům titul Mgr. (přírodní věda) i Ing. (technický obor). Kdežto v případě rigorózního řízení už se tomuto oboru uděluje jen titul RNDr. jakože přírodní věda. A pak se v tom vyznejte :-)
Tudíž nepovažuji význam malých doktorátů za bezcenný a sloužící jen jako další titul do sbírky, ale umožňuje právě onu snadnější indentifikaci oboru vystudovaného.
27. 01. 2011 | 16:54

J.J. napsal(a):

Dobrý den, úplně souhlasím s autorem malé doktoráty zrušit. A rozeznávat tituly bychom mohli klidně i u magistrů (nečetl jsem všechny příspěvky, pokud tedy někdo něco podobného již psal, tak se omlouvám), e.g.:
PhMr. magistr filozofie (dříve se takto označovali farmaceuté pokud mě paměť nešálí)
RNMr. magistr přírodních věd
JUMr. magistr práv
Mgr. magistr farmacie
Všechny bych osloval "magistře" a hotovo.
Co se týče DiS. = zrušit a nahradit maturitou. Takže by např. zubní technik byl místo DiS. jen maturant.
26. 06. 2011 | 20:17

Josef napsal(a):

Ad. tituly zadarmo:
Je faktem, že dnešní uspořádání společnosti je co se týká zaměstnaneckého úspěchu víceméně o známostech, logickým důsledkem je pak vznik poptávky po ,,rychlých, relativně snadných ( určitě na mat., chem apod.)" ak. titulech. Některé VŠ z této skutečnosti těží, dle mého se to týká především soukromých škol ( ukazatelem může být počet přijmutých studentů/dokončivších studentů ), tyto školy vycházejí vstříc lidem s určitým penzem peněz, kteří mají jistotu dostatečných zaměstnaneckých známostí - na co by si dcerunka lámala hlavu na Matfyz., vše bude mít zajištěno, tak ještě nějaký titul... Je to jenom obchod, který všechny zainteresované dobře živí. Logickým důsledkem je pak znevažování titulů poctivých dříčů.
21. 08. 2011 | 16:39

Martina napsal(a):

Nevím jak na jiných školách, ale já jsem studentkou Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., a rozhodně to necítím tak, že by zde byla nastavena laťka úrovně nízko, naopak u některých předmětů je hodně vysoko (subjektivní názor).

Již mám vystudován titul Bc. a rozhodně se necítím, že jsem ho "jen koupila". Byly to tři vydřené roky studia.

Hnacím motorem jsou ale i peníze. Ono se např. rozhodnout po prvním ročníku, že studia zanechám = přijít minimálně o 50 tis, tak že hodně studentů pak "zabere" aby školu dokončili a peníze nepřišly v niveč (ale je pravda, že jsou i tací co to vzali, protože studium bylo náročné)
04. 10. 2011 | 18:30

JUDr. napsal(a):

Koukám, že tady by nejraději každý všechno rušil...:-(

rigorozni zkouška se dává, resp. by se měla dávat nejdříve po roce praxe po škole (spíš déle) a jde o praktický profesní titul. Lékaři mají výjimku, protože studují 6 a nikoliv 5 let, tedy je pochopitelné, že budou mít rovnou MUDr. navíc je to tady již tak zavedené.

Jedině s čím bych souhlasil, tak shodně jako u lékařů (tam je to povinné), ale jak je běžné i ve světě by rigorozním zkouškám mělo předcházet i jednoleté studium vyjádřené v ECTS počtem 60 kreditů. Ekvivalenty J.D., S.J.D, jur. doctor, prom. juris atp. jsou takto koncipovány.

J.J. se zbláznil úplně se svámi tituly, a propos DiS. se nedává NAMÍSTO MATURITY, ale po absolvování 3 (ve zdravotnických povoláních 3,5) let praktické odborné přípravy v daném povolání. DiS je tedy NAD MATURITOU a dnes je plně srovnatelný s bakalářem, i když jde o profesní a nikoliv akademickou profilaci studia.

V zahraničí je těch titulů mnohem více. vezmu-li jenom mě známé, tak jde o
BA - bachelor - ekvivalent Bc.
LL.B - bachelor of Law - ekvivalent Bc. práva na některých školách zaměřené spíše na praktické obory
MA - master of arts - ekvivalent Mgr.
LL.M - legum magister - ekvivalent Mgr. v praktickém právním oboru
J.D. juris doctor - ekvivalent JUDr.
S.J.D - science judicial doctor - ekvivalent JUDr. na některých školách
PhD. je jasný....

a to nemluvím o rozdělení BA na klasické BA a BA HONS, které udělují prestižní školy v TOP100 World Class, MSc... různé BBA, MBA, DBA... BPA, MPA, DPA atd. atd.

V Rakousku, Německu, Polsku mají také bakaláře, magistry a doktory (rigo).

Není tedy co řešit.
09. 10. 2011 | 23:32

JUDr. napsal(a):

A ještě k těm, co chtějí něco rušit, nebo dělat zkoušky ve státních školách. Doporučoval bych si třeba zjistit základní údaje o tom, že ani vy nestudujete STÁTNÍ ŠKOLU. Znalosti rozdělení škol a jejich formy činnosti včetně samosprávnosti této školy by měly patřit mezi základní znalosti studenta VŠ v prvním semetsru.

a malé btw. pro Leo K a pojednání o slovu magister.

nerozvíjejte zde prosím žádné bludy - slovo magister znamená v latině učitel. Nic více, nic méně. Za ty vaše pseudolatinské žvásty byste v latině letěl od zkoušky ve vteřině i v sekundě gmynázia.
09. 10. 2011 | 23:43

Janek napsal(a):

JUDr.e, teď jste nám to všem nandal. Řekl bych, že zrovna Vy jste jedním z těch, co si rádi honí ego malým, zbytečným, doktorátem. Docela by mě zajímalo, co se ve Vás skrývá - že by arogantní student 1. ročníku práv?
01. 02. 2012 | 17:18

Robert napsal(a):

Myslím, že tituly mají svou pravomoc, mnají svůj smysl a především mají nějakou cenu. Pokud by to mělo platit, co napsal pan doktor, co by se stalo za 30 let: Titul mgr by měl každý, který si zaplatí pár tisíc za vystudování soukromé vysoké školy, kdo se pět let dře na státních univerzitách, a pořád by byl vnímán jako něco horšího, než naši kolegové z ekonomických škol s titulem ing.. Rušit tituly je blbost, rušit jen nějaké je jaksi nedodělaná práce. Okamžitě by se mělo zavést udělování titulů RNDr. JUDr. PhDr. ThDr. ve státních univerzitách, jako je tomu u MUDr. a pod.. Placené vysoké školy by měly mít moc udělovat pouze titul Bc, ty nejlepší max. Mgr., jedno jestli je to ekonomie nebo psychologie, a doktoráty ať mají ti, kteří potí krev a trpí hemoroidy ze sezení na stejné židly, s problémy s páteří z nekonečného vzhlížení na nezmenšující se hromadu knih, která je nebezpečná nejen svou vahou, ale především obsahem, který je nutno nacpat do hlavy. Nemá cenu deseti milionům lidí cpát názor, že mgr. je fakt něco, protože tu navždy bude podtext: Ale ing je lepší a Dr nejlepší. Dejme společnosti co chce, ať se konečně mohou odlišit lidé s pravými doktoráty od těch, kteří si je podplatily na soukromých školách. Okamžitě spadne dolů počet soukromých škol, vzroste počet uchazečů ma státní školy, ty budou moci přijmout více pedagogů a studentů, a tituly opět získají svou pravou váhu. Nevím jak Vás, milí studenti, ale mě by docela iritovalo vědomí, že soused má červenej diplom, doktorát PhD. z ekonomky, fáro na který našetřil ještě za stuií a já pitomé mgr. stěží platím nájem a teprve se rozjíždím doživota, protože jsem holt musel dřít jako černej (bez rasového podtextu), protože jsem studoval něco, co má smysl a váhu.
08. 11. 2012 | 14:30

Jiri napsal(a):

To doktorovani a inzenyrovani, to je takovy cesky nesmysl. Vsude na zapade, vc. kde ja studuji, bakalar je standardne 3-4 roky, master (magistr) dalsi 2-3 roky, a doktor (PhD) dalsi 2-4 roky studia. Tituly se pisi za jmeno, mozna tak na vizitky, ale krome nejvyssiho - Dr (PhD) se jimi nikdo neoslovuje, a i u doktoru je to povazovano za idiocii pokud na tom oslovovani nekdo trva, mimo oficialni akademicke prilezitosti.

U kazdeho titulu se pak napr na vizitkach pise obor, a nekdy volitelne (neoficialne) i skola (pokud je cim se chlubit), napr. "MDes(Arch)", popr. "MDes(Arch) USyd" pro nekoho kdo vystudoval 5-6 let designu - architektury na University of Sydney.

Nechapu co brani Cesku toto zavest a stat se tak regulerni soucasti zapadni kultury.
13. 08. 2014 | 08:37

Veronika napsal(a):

Já bych byla pro upravení ,,úpravy zákona" tak, aby byli zahrnuti i farmaceuty s titulem PharmDr, jelikož si myslím, že jsme na tom stejně jako právníci s Judr. :-)
17. 12. 2014 | 22:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy