Sionismus – fenomén pozitivní nebo negativní?

05. 07. 2010 | 22:14
Přečteno 28823 krát
Sionismus je v podstatě nacionalismus jako každý jiný – jako třeba pangermanismus či panslavismus. A samotný pojem “nacionalismus”, zavání v dnešní době velmi negativně. Tahle pachuť do značné míry zmizí, pokud to slovo nahradíme nějakým “mírnějším” – takové “národovectví” zní přijatelněji (ačkoli je přesným překladem) a “vlastenectví” už zní vyloženě pozitivně...

Vlastenecká (= nacionalistická) hnutí zrozená v 19. století přivedla na svět množství národních států, ve kterých se rozvinuly často obdivuhodné národní kultury. Tato hnutí byla většinou spojena nejen s emancipací národní, ale i sociální, měla často silný demokratický náboj a byla většinou doprovázena i větším či menším “národně osvobozeneckým” násilím. Někdy (hlavně u velkých národů) byla tato hnutí ale spojena se vznikem autoritativních režimů, které m.j. potlačovaly národnostní menšiny.

Sionismus je zajisté typickým nacionalismem 19. století vykazujícím kromě národnostně a sociálně emancipačních rysů i několik unikátních specifik – především snahu o vybudování židovského státu v palestinské biblické pravlasti tohoto národa a s tím související národní mytologii nesrovnatelně silnější a působivější než u kteréhokoli jiného evropského národa. Ačkoli zakladatelé sionistického hnutí byli spíše sekulárního a socialistického zaměření, zcela logicky se k nim brzy přidaly i religiózní židovské směry (ačkoli některé významné ortodoxní skupiny z náboženských důvodů ostře odmítaly a dosud odmítají židovský stát před příchodem pravého Mesiáše jako blasfémii).
Je jistě pravda, že Židé byli v mnoha evropských zemích po staletí tvrdě utlačováni, což je silně motivovalo k vytvoření vlastního státu, ale více méně podobné motivy měly i jiné evropské národy (viz např. české “třistaleté úpění pod Habsburky”).

K dosažení cílů sionistického hnutí, tedy vytvoření židovského státu v Palestině, výrazně napomohlo špatné svědomí evropské veřejnosti po hrůzách holocaustu, a samozřejmě obrovské odhodlání sionistů hlavně po 2. světové válce.

Stát Izrael vznikl, podobně jako řada jiných států, s využitím veškerých dostupných metod – ekonomických, diplomatických i násilných (ba dokonce “teroristických”). Podobně jako třeba všechny současné státy amerického kontinentu vznikl konfliktním způsobem na území, které předtím obýval jiný národ.

Vznik Izraele nesporně přinesl mnoho pozitivního – vznikl velmi demokratický stát, který poskytl domov a prosperitu milionům přistěhovalců, dříve většinou pustá země byla úžasným způsobem zvelebena, izraelští vědci přinesli lidstvu spoustu významných teoretických i prakticky využitelných objevů. Tato pozitiva byla z různých důvodů (píle a nadání izraelských občanů, masivní podpora od zvláště americké židovské komunity a od americké vlády) zřejmě mnohem výraznější než v jiných případech nově vzniklých národních států.

Podobně jako v případě jiných národních států přinesla existence Izraele ale také něco negativního – především již šedesát let trvající konflikt s původním arabským obyvatelstvem, jehož skončení není stále na obzoru. Není přehnané říci, že štěstí a prosperita milionů Izraelců byla vykoupena utrpením milionů Palestinců. Nemá smysl znovu opakovat argumenty obou stran “kdo je vinen více”.

Je jistě pravda, že tato situace je podobná tomu, co se stalo o něco dříve při expanzi jiných Evropanů do Ameriky, Austrálie či Afriky. Vznik Izraele je jasným, jen historicky opožděným a v některých ohledech specifickým případem násilné kolonizace cizího území Evropany. To ale nijak problém nezmenšuje a neřeší.

Je bohužel smutnou skutečností, že konflikt Izraelců s Palestinci se stal důležitým a možná i hlavním důvodem stále intenzivnější radikalizace nacionalistických a náboženských skupin v arabském a muslimském světě proti “Západu”, který je vnímán jako ochránce izraelského “vetřelce”. Existuje bohužel značné nebezpečí, že tento trvající konflikt přeroste v něco mnohem většího - rozsáhlý konflikt “Západu” s muslimským světem, který bude mít obrovské množství obětí. Jistě není těžké si představit, že takový konflikt by za určitých okolností mohl ohrozit i samotnou existenci Izraele.

Je paradoxní, že mnozí Židé resp. Izraelci věnují značné úsilí k prokázání své genetické výlučnosti a toho, že jsou “jedné krve” a že izraelský stát věnuje značnou legální pozornost udržení své národnostní resp. rasové identity (legální regulace sňatků a přistěhovalectví). Do určité míry to připomíná někdejší rasové zákony na jihu USA nebo apartheid v JAR.
Paradoxní je to proto, že tím Židé vlastně navazují (jen s převráceným znaménkem) na nacistické rasové zákonodárství. Není těžké si představit, s jakou reakcí veřejnosti by se setkaly třeba snahy o vědecké prokazování společného původu všech Čechů od společného praotce a vyvozování nějakých praktických důsledků z toho, jestli je někdo “geneticky pravý Čech po mateřské linii”.

Shodou řady historických a politických okolností se stalo, že na židovský nacionalismus (= sionismus) se na Západě hledí mnohem shovívavěji než na podobné nacionalismy jiných národů. Takový pohled mají i lidé, kteří zásadně odmítají jakýkoli jiný nacionalismus (a nevoní jim ani “vlastenectví”). Kupodivu i mnozí jinak racionální skeptikové jsou ochotni akceptovat oprávněnost dva tisíce let starých historických územních nároků židovského národa a i mnozí v podstatě ateisté mají tendenci uznávat jakýsi nadpřirozený původ těchto nároků na základě biblických “starých pověstí židovských” a s porozuměním se dívají na názor, že Židé jsou jakýmsi “vyvoleným národem”, v jistých ohledech nadřazeným jiným národům. Pokud takové nároky vznáší jakýkoli jiný národ, je to samozřejmě považováno za něco naprosto nepřijatelného.
Mezinárodní společenství Izraeli toleruje to, co nikomu jinému – utajené a nikým nekontrolované vyvíjení zbraní hromadného ničení, nerespektování rezolucí Rady bezpečnosti.
Je jasné, že tato benevolence je hlavně důsledkem bezvýhradné podpory, kterou Izrael v posledních nejméně 50 letech dostává od současné jediné supervelmoci, dokonce i v případech, kdy tato podpora jde de facto proti přímým americkým zájmům. A je samozřejmě třeba také uznat, že důležitou roli v onom zvláštním přístupu Západu k Izraeli hraje i sympaticky vysoká míra demokracie a svobody v Izraeli, nesrovnatelná s jakýmkoli státem v okolí.

Myslím, že je už dávno na čase, aby se na Židy pohlíželo jako na kterýkoli jiný národ, jako na rovného mezi rovnými a na jeho nacionalismus se pohlíželo stejně kriticky jako na jiné nacionalismy.
Myslím, že není ani v pořádku to, že se neustále zdůrazňuje pouze historické utrpení Židů a běžně se přehlíží skutečnost, že i některé jiné národy za 2. světové války nesmírně trpěly (smrt 8 milionů sovětských civilistů a 3 milionů sovětských válečných zajatců...).
Je také na čase, aby se lidé, kteří se kriticky vyjadřují k některým aspektům izraelské politiky nebo k otázkám souvisejícím s židovským nacionalismem, přestali označovat za “antisemity”.
I řada židovských intelektuálů se staví kriticky ke zneužívání památky obětí holocaustu jako nástroje k prosazování izraelské politiky. Jistě by bylo těžko přijatelné, aby se podobným způsobem ještě dnes využívalo např. památky sovětských válečných obětí jako nástroje k prosazování ruské, běloruské či ukrajinské politiky.

Jak tedy odpovědět na otázku z nadpisu? Je mi velmi líto, ale zdá se mi, že těch negativních stránek je nějak moc. Myslím, že kdyby otcové sionismu bývali mohli nahlédnout do budoucnosti, asi by spíš uvažovali o založení Izraele na nějakém jiném vhodnějším místě – třeba tak, jako to udělali Mormoni.
Takové “co by bylo, kdyby...” je teď ale málo platné – snahy kohokoli o likvidaci Izraele jsou absurdní a nepřijatelné.
Jedinou šancí je samozřejmě usmíření - שלום עכשיו... Kdyby mezinárodní společenství (a hlavně USA) opravdu chtělo, jistě by se toho dalo docílit. Představme si, jaký by mohl být výsledek, kdyby se do takového projektu investoval jen zlomek toho, co už padlo na „válku proti teroru“.
Snad ještě není pozdě...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

vidím, že jste zase píchnul do vosího hnízda :-). Ale koneckonců jste shrnul to, co zde celou dobu hlásáte, já sám s tím nemám zásadní problém, byť bych měl pár připomínek.

Především cítím zásadní rozdíl mezi vlastenectvím a mezi nacionalismem. Velmi zhruba lze říct, že nacionalismus představuje snahu o zvýhodňování vlastního národa na úkor národů jiných, vlastenectví boj za jeho práva. Samozřejmě, hned bychom mohli začít rozvíjet, co jsou práva a co zvýhodňování, s jistou vágností lze snad říct, že každý národ má obývat určité území a na něm být pánem, to je ovšem dnes nepřijatelné, důvody snad nemusím uvádět.

Většinu české reprezentace lze chápat jako antinacionalistickou. Stačí připomenout nedávný případ třináctiletého Patrika (vzorné ticho po pěšině) a mediální tornádo při jakémkoliv "projevu rasismu a xenofobie". "Tomuto národu" tato země prostě pane už neříká, ale získal svobodu a demokracii, jak čítám v novinách. Ale to bych odbočil, vraťmě se k Židům. Základní otázka zní, jestli klade loayalitu k židovské obci nad loayalitu ke státu, jehož je občanem. Pokud ano, tak je nacionalista (či sionista, jak je libo).

Pokud jde o Vaši poznámku k USA a jeho podpoře Izraele, tak vcelku není co řešit, stačí se podívat na finanční moc židovské loby v USA. Takže Izrael může počítat s bezpodmínečnou podporou USA. Máme zde docela zajímavou situaci, na jedné straně poměry o kterých se zmiňujete a na druhé straně plamenné internacionalistické projevy mnohých našich židovských spoluobčanů se zaměření na "českou xenofobii a rasismus". A tato zajímavá situace je asi nejen u nás. Nu, asi odhadnete, co mi táhne hlavou ... :-).
05. 07. 2010 | 22:43

yara napsal(a):

mistrale, neblbni, vadili ti židé třeba J.Werich s J.Voskovcem nebo náš J.Svěrák, popř. podnikatel E.Kolben byl taky Žid. Co třeba A.Schweitzer nebo A.Einstein? Stereoptypy a paušalizování je velmi nebezpečná cesta do pekel.
05. 07. 2010 | 22:46

Luba napsal(a):

Cha-chá,
"Šlomo" opět nezklamal!

Spouští iniciativu na znovuzbudování "Atlantidy".
USA by zřejmě měly, podle Šlomíka, arabským bratřím pomoci nahnat Izraelce, Hebrejce, Židy, a Itziky "do moře".

Hava nagila, Hava nagila,
Hava nagila ve nis'mecha ... !

No nevím, nevím. Arab-boys jsou poslední dobou vůči Davidovým hvězdám nějak vstřícní. Mají společného nepřítele - Peršany. Mezkaři a kozodojové správně vycítili, že Ahmadínežád na atom-raketě je mnohem nebezpečnější a nevyzpytatelnější nepřítel.

Chystá se pěkná řežba, zdá se.
Možná to bude znamenat konec nepřátelství Arabského světa se Židy a zánik Íránu, jak ho známe.
Nechci malovat na zeď ...
05. 07. 2010 | 22:48

Čochtan napsal(a):

Opět hlupák, který chce smířit vodu a oheň.
05. 07. 2010 | 22:51

Luba napsal(a):

Čochtan,
zkuste být adresnější.
Tak to vypadá, že jste se chtěl zdejší sešlosti představit.
05. 07. 2010 | 22:54

badatel napsal(a):

Pane Profesore,
Židé jsou prostě jiní a bylo by záhodno čtením genetických informací židovských jedinců vědecky zjistit, v čem je zakódována jejich vyjímečnost, a to v positivním i negativním slova smyslu.
Postavte se k tomu jako profesionál a to bla,bla,... nechte sociologům, novinářům apod.
05. 07. 2010 | 22:55

n.o.s napsal(a):

Luba

vsadím se že jste Sanda nikdy nečetl :)
05. 07. 2010 | 22:56

mistral napsal(a):

yara

Werich pytlačil, na to jsou svědci. Proč si nemohl opatřit rybářský lístek jako ostatní?

Teorii relativity vymyslela ta Srbka, kterou píchal. Einstein ji jenom ukradl, to je úroveň.
05. 07. 2010 | 22:57

Naštvaný napsal(a):

"Sionismus je v podstatě nacionalismus jako každý jiný – jako třeba pangermanismus..." - autore, držte se svých vzorečků a odvozujte si od nich. Chcete-li srovnávat expanzivní pangermanizmus s romantickým panslavismem a s obranným sionismem, tak toho raději zanechte. A to už nemluvím o vašich rozpačitých úvahách o nacionalismu. Snad vám nemusím psát, jak u každého úsudku je třeba vnímat souvislosti. Takže se nad nimi zamyslete. Vám se zdá Česko či Německo ohrožené? Jediné státy civilizovaného světa, které jsou různými agresivními koalicemi nebezpečně ohrožené jsou USA a Izrael. Co vy na to?
05. 07. 2010 | 22:57

Čochtan napsal(a):

Israelci udělali velkou chybu,když v obranné válce dobytá území důsledně neočistili od nepřátel.
Kdyby na Westbank a v Gaze nezbyl ani jeden palestinský Arab, měli by už několik desetiletí mír.
Humanita vůči nepříteli je slabost. Ta se nevyplácí.
05. 07. 2010 | 22:58

yara napsal(a):

mistralle vidím, že nemá cenu se s tebou bavit, máš to v hlavě srovnané!
05. 07. 2010 | 23:01

Luba napsal(a):

badateli,
professó nezkoumá genetické rozdíly mezi pány a šimpány, ale zabývá se -cyty.

To, co Vás zajímá, nejspíše najdete v nazi-archívech.
Nikoli u Hořejšího ředitele, i když se někdy snaží ...
05. 07. 2010 | 23:03

Luba napsal(a):

nose,
četl jsem jen to ředitelské vydání. Nikoli originálního pramena.
05. 07. 2010 | 23:05

Cicero napsal(a):

Obranný sionismus? To jako nelegální atomovky a biologické zbraně? Ay caramba!
05. 07. 2010 | 23:08

Karel Mueller napsal(a):

badatel:

Co činí Židy vyjímečné v kladném i záporném smyslu?

Nad tím není nutné bádat: Genetická selekce jejíž pravidla určují, jací jedinci mají šanci na přežití a předání genů.

Co je však nanejvýš obdivuhodné je fanatická oddanost obci a náboženství. Prostě "mé" první tři karty :-). To ale lze pozorovat i u jiných semitských národů.
05. 07. 2010 | 23:16

n.o.s napsal(a):

václavhořejší

"Kupodivu i mnozí jinak racionální skeptikové jsou ochotni akceptovat oprávněnost dva tisíce let starých historických územních nároků židovského národa a i mnozí v podstatě ateisté mají tendenci uznávat jakýsi nadpřirozený původ těchto nároků na základě biblických “starých pověstí židovských” a s porozuměním se dívají na názor, že Židé jsou jakýmsi “vyvoleným národem”, v jistých ohledech nadřazeným jiným národům."

nejedná se o ateisty ani skeptiky, ti lidé nedělají nic než to co dělali vždy hájí pravověrnost!, součástí této dnes není Ježíš Kristus nebo bůh, ale podpora Izraele, a židů, lidem kteří jsou proti neříkáme heretik ale antisemita

Oni zavrhli starou modlu a vztyčili novou.
05. 07. 2010 | 23:18

n.o.s napsal(a):

Luba

od jakého překladatele?
05. 07. 2010 | 23:19

JC napsal(a):

Karel Mueller,
Fantastické je také množství zakořeněných streotypů.
Vy jste ještě neviděl žida ládujícího se bez jakýchkoli zábran vepřovým ?
05. 07. 2010 | 23:23

Karel Mueller napsal(a):

JC:

To jsem samozřejmě viděl a také jsem viděl (nejen) fanatickou protestantku, která se po každém novém milenci jde vzorně vyzpovídat z hříchů panu faráři (kterého by nejraději okamžitě svedla, jak se jí líbí).
05. 07. 2010 | 23:30

hoven napsal(a):

co to zase hořejší vyplodil...palestinská biblická pravlast???? profesore, pehevatíte.
05. 07. 2010 | 23:36

Luba napsal(a):

nose,
zmýlil jsem se. Ředitelskej se jen odkázal na recenzi Luďka Bednáře z Eura. "The Invention of the Jewish People" od Shlomo Sanda v českém překladu nevyšla.

http://www.euro.cz/id/hfu4c...
05. 07. 2010 | 23:41

hoven napsal(a):

já jako katolík podporuju sionismus. je to něco jako pozitivní dikriminace. malý schopný národ obklíčený hordou budižkničemů. . židi musí bránit svojí existenci a my bysme jim měli pomoct. protože evropská kultura by bez židů nebyla evropskou kulturou. byli bysme sto let zpátky.
05. 07. 2010 | 23:44

drozd napsal(a):

Horejsi zase splacal pate pres devate. Asi si zrovna precetl nejakou historickou knizku. Vezmu-li v uvahu nesmysly a nepravdy ve vasem amaterskem paskvilu uvedene, je videt, ze skutecne antisemita jste, ac si namlouvate opak.
05. 07. 2010 | 23:53

Karel Mueller napsal(a):

Milí debatéři,

Vy, kteří profesorovi spíláte.

Je zajímavé, že žádný z jeho argumentů nejste schopni vyvrátit.
05. 07. 2010 | 23:53

Honza999 napsal(a):

Pane profesore

ve Vašm výčtu synonym
- nacionalisms
- národovectví
- vlastenectví
- "sionismus"

jste opomenul ty, které jsou skutečnosti nejbíže a to

šovinismus
rasizmus.
05. 07. 2010 | 23:58

hoven napsal(a):

drozd,
hořejší za to nemůže, komunisti ho naučili nenávidět sionisti a USA a milovat palestince. řiká se tomu vymytí mozku.
05. 07. 2010 | 23:59

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:

Viděl jsem koně blejt a hada na bruslích stát...
Ale fanatickou protestantku chodící ke zpovědi, to si ani představit nedovedu.
;-)
06. 07. 2010 | 00:07

romik napsal(a):

neni to nahodou vtom ze jsou pozehnani z hury
06. 07. 2010 | 00:10

bigjirka napsal(a):

V dnešní době israelští Židé jinou možnost nemají. Dokud filištínští neukončí nesmyslné kontraproduktivní násilí a nezačnou seriosně jednat, nemohou Židé jednat jinak. Jakmile s nimi Egypt uzavřel seriosní dohodu, vrátili mu Sinai.
06. 07. 2010 | 00:10

n.o.s napsal(a):

Luba

pardon, nepochopil jsem vás
06. 07. 2010 | 00:12

CE23 napsal(a):

Tento text odpovídá realitě. Za vše negativní jsou odpovědné Spojené státy americké. Profesore děkujeme.
06. 07. 2010 | 00:22

n.o.s napsal(a):

václavhořejší
"Myslím, že kdyby otcové sionismu bývali mohli nahlédnout do budoucnosti, asi by spíš uvažovali o založení Izraele na nějakém jiném vhodnějším místě"

Tvrdil [Herzl], že židovského přistěhovalectví není třeba se „vůbec
obávat", jelikož „Židé za sebou nemají žádnou bojechtivou mocnost a ani nemají sami válkychtivou povahu. Jsou naprosto mírumilovným elementem a jsou velice spokojeni, jsou-li ponecháni v klidu." A pokud jde o Araby v Palestině, „koho by mohlo napadnout poslat je pryč? Bude to pro jejich blaho, jejich individuální bohatství, které rozmnožíme tím, že přineseme své vlastní.

Ne, Arabové získají v Židech „výborné bratry" a turecký sultán „věrné a hodné
poddané". Palestina, jež bude mít užitek z židovské inteligence, podnikavosti a finančního ostrovtipu, bude prosperovat pro dobro všech.

Když však přijímal Basilejský
program, Herzl věděl, že „brutální síla" reality změní idylu Staronové země
v nesmysl a vyvolá povstání, před nímž al-Chalídí varoval. Věděl - ve skutečnosti to napsal —, že
přistěhovalectví do již zalidněné země obrátí brzy domorodce proti nově příchozím a zrodí tentýž antisemitizmus,
proti němuž si dal za cíl bojovat.

„Pronikání musí skončit špatně. Trvá až
do onoho nevyhnutelného okamžiku, kdy se domorodé obyvatelstvo začne cítit ohroženo a donutí vládu, aby zastavila další příliv Židů. Přistěhovalectví je tudíž marné, pokud se neopírá o zajištěnou převahu." A ta může nastat pouze prostřednictvím státnosti.

Násilí bylo tudíž zahrnuto v sionizmu od samého počátku. Prorok sionizmu předvídal, že donucení a fyzická síla jsou nevyhnutelné. Nebyly nešťastnou nezbytností, nečekaně vnucenou jeho stoupencům.

Herzl svěřil svým deníkům, uveřejněným až dvacet šest let po jeho smrti, k níž došlo roku 1904, své přesvědčení, které pečlivě vynechával ze svých veřejných projevů: že podstatnou složkou jeho strategie byla vojenská síla a že
ideálně by sionisté měli zemi, kterou si vybrali, dobýt zbraněmi.
zdroj: Puška a Olivová Ratolest, str.134-135
06. 07. 2010 | 00:41

Pepa Řepa napsal(a):

To KM
a sakra, od kdy chodí protestanti ke zpovědí?
06. 07. 2010 | 00:41

Karel Mueller napsal(a):

PatientO.T.:

Tak koně blejt a hada na bruslích stát jsem zatím neviděl.
Ale tu protestantku jsem skutečně viděl (nejen) a nadto jsem slyšel i pár ctihodných vdaných dam, které se dokázaly ve společnosti před svými muži tak vášnivě a upřímně rozhořčit nad všeobecnou morální zkažeností a manželskou nevěrou, že jsem pak v duchu marně vzpomínal, s kým jsem to vlastně spal :-).
06. 07. 2010 | 00:45

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Tak já myslím, že ta dáma snad věděla, že není u katolíků :-). I když já tam nebyl.
06. 07. 2010 | 00:46

Pepa Řepa napsal(a):

To KM
a jaké argumenty byste si představoval?
Je to pořád dokola.
Malému Vašíkovi řekli v Roudnici, když ministroval, že nám židi ukřižovali Ježíška a přešlo mu to do krve.
Jen to zabalí do jiného obalu, ale smysl je stejný.
Ať si hraje ping-pong s beefeaterem, když ho to baví.
Proč to posté komentovat?
06. 07. 2010 | 00:52

Luba napsal(a):

Sociální profesor si zřejmě zažádá o grant na nový mezinárodní projekt.

Veřejnosti bude představen pod hesly:
"Palestinu Palestincům!
Ruce pryč od Pelištejska!
Když Izrael, tak na pontonech!"

Navrhuji projekt konkurenční:

"Kurdistán Kurdům!
Turčíni ven z Kurdistánu!
Kurdy do Evropy, Turky do Asie!
A co na to NATO?
06. 07. 2010 | 00:57

Pepa Řepa napsal(a):

To KM
Jo, na ženy jste měl sice štěstí, ale ta protestantská zpověď je perla měsíce.
:-))
No nic, feldkurát Katz zase mluvil do stojanu na žárovku. Třeba ta dáma vykonávale zpověď u paštovovo jáščika na rohu ulice na protest proti sexuální impotenci manžela.
Inu k protestanství vedou cesty různé.
Mějte se, jdu spát.
:-))
06. 07. 2010 | 00:59

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

To je příliš zjednodušující, co píšete. Chápu, že každý může mít různý pohled na věc. S něčím prostě souhlasíte, k něčemu máte výhrady, něco zásadně zamítáte. To samozřejmě beru.

Ale to, co napsal profesor v 10. odstavci je nejspíš pravda, jinak by se to sotva odvážil napsat. Nebudu to komentovat, ale když vezmu u nás naší "multi-kulti", tak dostávám ten profesorův dvojí metr.
06. 07. 2010 | 01:00

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

S těmi ženami to nebyla žádná sláva :-). Ale tamta mi opravdu tvrdila, že se chodí vyzpovídat, jak jsem koupil, tak jsem prodal.

Dobrou :-).
06. 07. 2010 | 01:02

Pepa Řepa napsal(a):

To Luba
musím uznat, že se lepšíte.
Divadlo za moc nestálo, pobavil jste víc.
:-))
Posedlost bratra Vácslava židovstvím je srovnatelná pouze s klausohryzectvím radia PEHE, když bylo v nejlepší formě.

Budu muset vymyslet odpovídající pojmenování.
06. 07. 2010 | 01:04

Camille napsal(a):

Pane profesore,

velmi si cením Vašeho zájmu o jeden z nejkomplikovanějších konfliktů dnešního světa. Přesto musím s politováním konstatovat, že máte tendenci přejímat mnohé předsudky a klišé, které se tak často vyskytují v našich médiích. Namátkou:

1) Je velmi nepřesné označovat tamní Araby za "původní obyvatelstvo" a Židy, kteří v Erec Jisra'el žijí nepřetržitě bezmála 4000 let za "kolonisty". Dodávám, že mnohé arabské rodiny se do Izarelské země přistěhovali až v době britského mandátu, aby pracovali na sionistických farmách.

2) Slovo "Palestinec" označovalo obyvatele britského mandátního území Palestina (bez ohledu na původ či vyznání). Se zánikem tohoto území (a vznikem Izraele) toto slovo ztratilo smysl. Označovat jím jistou část arabské populace, která si z čistě politických důvodů začala v sedmdesátých letech 20. století účelově fabrikovat národní identitu, je falšováním dějin.

3) Přirovnávat svobodomyslný demokratický stát k třetí říši nebo apartheidní JAR je obzvláště kruté a cynické. Snad jen fakt, že nejste odborníkem v této věci může omluvit tak děsivá vyjádření.

4) označovat literární památku, která tvoří základ všech západních kultur (včetně české) za "staré pověsti židovské", představuje nepochopitelné pohrdání vlastními kulturními kořeny.

5) Izarel nemá žádnou povinnost podřídit svůj jaderný program mezinárodní kontrole. Narozdíl např. od Íránu se k ničemu takovému nezavázal (není signatářem žádné úmluvy, která by to vyžadovala).

6) Izarel jistě nepatří k zemím, které flagrantně ignorují rezoluce OSN. Na rozdíl třeba od většiny arabských zemí, které dosud ignorují rezoluci, na jejímž základě Izrael vznikl.

7) Šalom achšav! je krásná myšlenka. Ale povězte, s kým ten mír uzavřít, když Fatah nevládne ani svým členům (natož jiným Arabům) a Hamás jednat odmítá?
06. 07. 2010 | 01:07

Pepa Řepa napsal(a):

http://www.bomba.cz/video/d...
Venceremos říká soudruh Venos.
06. 07. 2010 | 01:13

Frante napsal(a):

Víte, že ty nové, pancéřové koše v metru jsou z Izraele? Jsou protiteroristické, jinde by se asi nesehnaly. Nejsem si jistý, zda sionizmus, o kterém je řeč je dnes natolik významný aby stál za řeč. Pádnější otázka jsou ty arabsko- izraelské vztahy. Vznikem samostatného Palestinského státu věc nekončí. Izrael bude stále vetřelcem a dá se předpokládat že už jeho samotná existence bude pro některé Araby dobrým důvodem k terorizmu. Taky je pravda, že Izrael musí počítat, že nebude mít vojenskou převahu do nekonečna ... Věřím že židi jsou inteligentní a vědí co dělají. Čechům bych radil, nehas co tě nepálí
06. 07. 2010 | 01:19

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:

Pepa Řepa byl přímočařejší než já. Šlo mi ovšem o totéž...
Také dobrou noc, pánové.
06. 07. 2010 | 01:28

LessPure napsal(a):

Bible = snůška blábolů, přečtěte si to ano
Historické nároky na území = chybné, co by si měla vzít nebo dát například ČR
Založení izraele = omluva za holocaust, nárazník proti arabům, víra, peníze, vyberte si co u vás převažuje
Nacionalismus = co je to národ?, kdy se stane z cizince člen národa?, já mám polsko-německo-slezské kořeny a občanství ČR, a kdo ví jaký miš maš mají v genech rádoby nacionalisté, jak definujem národ? barvou pleti?, jazykem?, pobytem na určitém území?, geny?, chováním?, zvyky?- ale jděte celý tento koncept je v dnešní době chybný, problém je, že svět není na stejné úrovni a jsou místa, kde se o věcech jako je národnost, loajalita nebo víra nesmí ani diskutovat, takže náš nacionalismus = obrana před cizím nacionalismem, takto bych to chápal já
Ale přes to všechno radši sionismus než arabismus!!!
06. 07. 2010 | 01:40

Spulek napsal(a):

Sionismus, který založil Izrael, byla vlastně taková směs nacionalismu a socialismu - čili vlastně nacionální socialismus.
06. 07. 2010 | 02:17

dluhové otroctví napsal(a):

Proč tedy izraelité -sionisté kompletně ovládají čezkou kotlinu ?
Proč je domorodci nenávidí stejně v Čechistánu i Palestině.
06. 07. 2010 | 02:54

JaVi napsal(a):

Karel Mueller:

Vlk tvrdí, že Pepa Řepa se ze svých slabších dnů vždy vyhrabal. Nu, teď po volbách... uvidíme... Pro mě je elegánem zdejších blogů už dávno Vlk, tak bude mít s Pepou Ř. nejspíš pravdu.
06. 07. 2010 | 03:03

dluhové otroctví napsal(a):

to LessPure
Takže radši si vyberete otroctví ,tmářství a zaslepenost jež vám židi naočkovali.
Jak nenávidíte touhu po svobodě ,třeba Palestinců tedy skutečných Semitů.

Být židem -sionistou je schopnost ovládat, manipulovat a zotročovat.

Vlastenectví (nacionalismus) znamená schopnost a vůli bránit sebe ,svou rodinu ,zemi a dům před hamižností a hrabivostí žida.
06. 07. 2010 | 04:07

Dalibor Stys napsal(a):

O tématu zajímavě A.C. Clarke - M. McQuay Richter 10 (Česky Desátý stupeň).

Pokud jde o můj osobní názor:
1) Národní státy nic dobrého nepřinesly, byla to jen reakce lidského mozku na přílišné zvýšení hustoty obyvatel. V této hustotě již původní struktura společnosti založená na děděných gruntech a řemeslných profesích centrálně řízená dědičnou šlechtou přestala fungovat, byla totiž příliš složitá. Bylo třeba vytvořit jednodušší identitu, např. na základě jazyka, často zcela uměle unifikovaného (Německo, Švédsko, Česko..).
2) Technický a vědecký pokrok v moderním slova smysl probíhal odjakživa, v moderním smyslu slova je možné ho sledovat minimálně cca roku 1620 (Descartes). Technický a vědecký pokrok pod hlavičkou národních států je krátká epizoda cca od roku 1790 (Francie), u nás od roku 1882 (rozdělení univerzity). Je možno jasně dokázat, že např. v českých zemích vznik národní vědy vedl k oddělení národní vědy of mezinárodního vývoje, což pociťujeme dodnes. Podle mne tomu tak bylo celosvětově, což je možno dokázat absencí citací např. původních německých prací.
3) Židé byl po tisíciletí jediný národ v moderním slova smyslu, jako ideální intelektuální konstrukt nezávislý na teritoriu.
06. 07. 2010 | 06:01

Dalibor Stys napsal(a):

pokračování:

spojený kanonizovaným jazykem - hebrejštinou. V žádnem případě se nejedná o výmysl sionistů.

Jako každý lidský nález má nacionalismu svá pro a proti. Zejména pokud jde o pokrok poznání, negativa nacionalismu docela určitě převažují. S výjimkou toho židovského, ten funguje nejak jinak, nejspíš proto, že je to úplně jiný intelektuální konstrukt než poněkud vulgární nacionalismy evropské.

Obecně: I ve společenských vědách platí, že není královské cesty ke geometrii, pardon, k etnologii. Otázky, které by zasloužily důkladný rozbor, holt v krátkém článku vysvětlit nelze. A takových je většina, byť se nás moderní praxe science publishing snaží přesvědčit o opaku.
06. 07. 2010 | 06:12

Pepa Řepa napsal(a):

To JaVi
nemějte obavu. Karel Mueller je jeden z mála, který je prost osobní ješitnosti.
Myslím, že se neurazí.Každej má někdy slabší chvilku.
Ostatně vaše řeč budiž ano, ano a ne, ne.

Nač chodit kolem horké kaše, nač balit starý dobrý antisemitisnus do nového obalu jakéhosi antisionismu, jako autor?

Jaký je rozdíl mezi beefeaterem a bratrem Vácslavem?
Jeden považuje za příčinu zla křesťana, druhý Žida.
N.o.s.ák pro jistotu oba a když přijde čas přidá k tomu machomedána i buddhistu.
Pro něj je problém víra. Jakákoliv.

Jejich názor. Mě to nebere a nepřekvapuje. Je to reminiscence starých bolševických keců, jen v jiném kabátě. A nebudu tady opakovat jakési klišé, že kutil Vácslav trefil hřebíček na hlavičku, nebudu ho omlouvat, že on takový není, že to tak nemyslel,.....blablabla.

A jestli mají Židi slabé místo, tak je to v komunismu. Víte kolik bylo ve vedení komunistických partají evropských zemí Židů?
To jim nikdo neodpáře.
06. 07. 2010 | 06:17

Pepa Řepa napsal(a):

Karel to vyjádřil přesně. Obávám se, že bude smazán.
Teď je v módě politicky korektní mluva, záplava slov o ničem, přetvářka a licoměrnost o což dbá řada lidí.
Uvidíme.
06. 07. 2010 | 06:23

dabei napsal(a):

Israel a Afganistan:velmoci-garanti od počátku nenavrhly trvalá řešení na těchto územích.Oboustranně přijatelná.To je chyba.
06. 07. 2010 | 06:46

Romann napsal(a):

Hlavným partnerom v dobrom i zlom pre židovský štát sú Spojené štáty . Nemožno však nespomenúť, že medzitým , čo USA zráža recesia , ruskí oligarchovia pozvoľna ovládajú svet . Preto sa nie je možné diviť izraelským Židom , že u nich majú zelenú všetci ruskí židovskí boháči. Tradícia dlhoročných rusko - židovských vzťahov existuje ; na začiatku budovania štátu Izrael bolo založené hnutie kibuci Arci - Moja krajina a medzi jej kibucníkmi , ktorí boli bývalými ruskými revolucionármi , prevažovali idey Marxa a sovietske Rusko bolo považované za ideologický základ pre ich činnosť v Palestíne . Viac na: http://www.voltaire.netkosi..., téma: Sú Židia závislí na USA, alebo na ruských židovských boháčoch ?
06. 07. 2010 | 07:03

investigator napsal(a):

Nejde o to, že i pan profesor propadá českému provinčnímu myšlení, ale o to, že toto myšlení stojí na hrubých znalostních chybách a schématech, která skutečnost mají zakrýt. A to je od profesora a notabene přírodovědce skutečně mrzuté, protože jde o metodologickou chybu, která předchází znalostní nedostatečnost. Ponechme historické mezery nebo doktriny, ponechme apriorni "modnost" kritizovat Izrael, a namnoze správně, osudná je neznalost dnešních reálií a mediální placatost pohledu autora. Předně, pokud si autor myslí, že arabský a islamistický fundamentalismus je reakcí na opakované a chronické neúspěchy izraelsko-palestinského mírového urovnání, pak nezná vnitřní poměry v Saudské Arábii, v Pakistanu, v Egyptě, v Bahrainu, v Alžírsku, v Afganistanu, ale i v Maroku, v Alžíru, v Sudánu nebo ve Francii v Německu či Velké Británii. Fundamentalismus často využívá Palestince, ale jeho kořeny jsou ve zkorumpovaných, preindustriálních a zcela zdegenerovaných a represivních vnitřních poměrech, kde vládnou privilegované rody. Jakou nese odpovědnost palestinsko-izr. konflikt na Filipínách nebo v současnosti v nejhorší zóně jako je Pakistan? Druhá, a poměrně trapná chyba je, že Hořejší nedokáže říci co by se mělo udělat ze strany izraele nebo Palestinců, ale co se nemělo nebo nemá dělat a tam je prostě jednostraně schematický a doktrinální. I po vítězství Hamasu byla dohoda na krok, proč padla? Proč se nevyplatilo "předat" okupovaná území? Proč nedokázal Arafat dotáhnout "norský prooces". Pan profesor musí studovat fakta a vývoj a nejen papouškovat salónní evropské intelektuály. Tento váš blog je jeden z těch opravdu mizerných, nedá se nic pane profesore dělat. Budeme se těšit na ty, kde si zabojujete o rozpočet akademie a na výzkum, am se snažte, v oblasti, kde jste dnes, se musíte učit a studovat, dnes nedostatečně.
06. 07. 2010 | 07:04

dabei napsal(a):

Krom trvale konfliktního vysídlení Palestinců tu asi židé narážejí na Středním východě na pro ně zatím historicky málo přijatelný typ arabského kosmopolitismu,všech typů sociálních formací.Přece jen do r.1949 židé žili v kosmopolitismu celosvětovém,etnicky nevymezeném,často v zemích s vyspělou demokracií,kde byli komerčně úspěšní a současně politicky pronásledovaní.
Musí si postupně zvyknout,chtějí-li tam trvale žít.Stále počítají s financováním z trvající dále židovské diaspory celosvětové.

Napadlo mne k výše uvedeným úvahám o nacionalismu,že české husitství,německý nacismus a ruský bolševismus měly v něčem podobné znaky vývinu nacionalismů: klíčily kolem ideologických zárodků z cizího prostředí zanesených dovnitř jejich národů:husité s Husem kolem anglického Viklefa,Hitler s nejbližším okolím kolem anglických Rosenkraciánů (1880),bolševici kolem anglického Marxe.Posléze propojují toto v začátku internacionální s třídní spravedlností-tím stoupají masovou podporou. Ve všech třech případech jsou stále pro to "dolním tahem" nasávat mezinárodní intelekt-"vědecky","horním tahem"-"ideologií" chrlit na svět odmítání a kritiku téhož mezinárodního intelektu (husité-dekret kutnohorský,bolševici-kritika buržoasní vědy,Hitler -kritika buržoasní vědy plus pálení knih spisovatelů).
Naposled se proměňují díky vztahu s ostatními vnějšími sousedy hlavně v nacionalismus-ať obranný (husité,bolševici) nebo útočný (Hitler).
Neštěstím českého nacionalismu možná bylo,že v době husitské měl dost pravdy vůči neplodné mezinárodní vědě,ale v době bělohorské, o 200 let později, kdy konečně husity kritizovaná západní věda nabírala poprvé dech,byli čeští myslitelé hubeni vůbec.Tedy nemohli ani akceptovat tu případnou a pomalou změnu k lepšímu v okolním intelektuálním světě.Mezi husitstvím a Bílou Horou změnil světové vědění Gutenbergův vynález knihtisku v Německu (zhruba okolo r.1550).
06. 07. 2010 | 07:38

Daňový poplatník napsal(a):

To Václav Hořejší:
Zkuste to vidět z té lepší stránky, třeba z biologockého hlediska.
Víte, jaký příznivý vliv na planetu Země bude mít snížení lidské populace na úměrnou mez (třeba 1 přeživší na 99 v ráji), zvláště když přitom (jako bonus) zmizí problém se státem Izrael?
A je v zásadě jedno, jestli to bude při řešení problémů sionismu, nebo antisemitismu.
06. 07. 2010 | 07:54

Pavel Rychetský napsal(a):

Pan Hořejší rozhodně neni antisemita, jen nemá rád Izraelce, pakáž, která je mnohem horší než teroristé Hamásu.

Viz jeho citát z diskuse 23.01.2009 12:32:25 http://blog.aktualne.centru...
"Po desate opakuji, ze Hamas jsou lumpove, a to V PRINCIPU lumpove mnohem horsi nez Izraelci.
Musim ale bohuzel konstatovat, ze Izraelci jsou V PRAXI mnohem horsi lumpove, kteri soustavne, po mnoho let, zpusobuji nekolikanasobne vic lidskeho utrpeni nez co dokazi ti palestinsti lumpove."
K tomu lze jen dodat, že Hitler, který osobně nikoho nezabil, byl v principu mnohem větší lump než angličtí letci, nicméně v praxi byli Britové mnohem větší lumpové, neboť způsobili mnohem více lidského utrpení.
06. 07. 2010 | 08:01

Admirál napsal(a):

Jakkoli si velice vážím toho, co židovští vědci, organizátoři průmyslu a umělci za staletí vytvořili, myslím si, že je třeba si směrem k aktivitám izraleského státu udržovat určitou míru opatrnosti a ostražitosti.

Izrael má plné sklady atomovek, má jednu z nejlépe vyzbrojených a organizovaných armád na světě.

Má výkonnou tajnou službu, která bez skorpulí hájí zájimy Izraele kdekoli za jeho hrnicemi.

Má svou lobby ve všech významných i méně významných státech. Je její prostřednictvím a schopen ovlivňovat jednání státních exekutiv. Je též schopný ovlivnit sdělovací prostředky a tím věřejné mínění.

Izrael je pevně propojen s finančním velkokapitálem, s nějvětšími finančníky světa.

Izrael je země, kde májí velký vliv "ortodoxní židé". Nedávno 120 000 židů demonstrovalo za nadřazenost Tóry zákonům.

Izrael v žádném případě není "chudinka" s nárokem na soucit. Je to v podtatě velmoc. Velmoc bez skorpulí.
06. 07. 2010 | 08:15

olga napsal(a):

Nejsem pro nacionalismus v jakékoliv podobě. Židy jako národ vyvolený, jako věřící v Ježíše, beru. Jen je nechápu. Celé jejich dějiny před Kristem ukazují na moc Boha nad jejich mocí. Jen když za ně bojoval Bůh, tak vítězili. Když bojovali sami, vždy byli poraženi. Proč to neberou na vědomí?
06. 07. 2010 | 08:17

Zdeněk napsal(a):

Pane Hořejší,
děkuji za Váš odvážný článek, máte moji plnou podporu.Pokud se podaří mezinárodnímu společenství umravnit Izraelce bude na světě o mnoho bezpečnějí a 11.září bude jen trpká vzpomínka. Ještě jednou děkuji.
06. 07. 2010 | 08:18

Jeňýk napsal(a):

jeslti má být odvaha napsat že nacionalismus je problém ať židovský či český, tak je to dost špatné.
Pokud chci umravńovat židovské "vlastenectví", nemělo by se zapomínat ani na to arabské (a další, ne ?)
Antisemitismus je taky forma nacionalismu - a velmi agresivní (viz některé příspěvky).
06. 07. 2010 | 08:30

Naštvaný napsal(a):

Cicero, víte vy vůbec kdy a kde byl sionismus zorganizován a založen? A to jako chcete, aby se Židé stále drželi taktiky David-Goliáš? Doba praků je už, žel, dávno tatam. Jo kamaráde, znáte to, ne? Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
06. 07. 2010 | 08:36

P. napsal(a):

Doporučuji webové stránky bývalého reportéra BBC Alana Harta, dlouholetého specialisty na Blízký Východ, který mj. zprostředkoval utajená vyjednávání mezi Peresem a Arafatem v roce 1980. Znal dobře obě strany konfliktu, jeho přáteli byli Golda Meir i Jásir Arafat. Autor knihy "Zionism - real enemy of the Jews".

http://www.alanhart.net/abo...

Bývalý reportér BBC Alan Hart - kdo mohl stát za 11. zářím?
http://srsen.wordpress.com/...‘mossad’-involved-in-911/
06. 07. 2010 | 08:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Camille:

"Je velmi nepřesné označovat tamní Araby za "původní obyvatelstvo" a Židy, kteří v Erec Jisra'el žijí nepřetržitě bezmála 4000 let za "kolonisty"."

Prominte, to je naprosta demagogie. Jiste vite, kolik zilo v Palestine pred vznikem sionistickeho hnuti Arabu a kolik Zidu. Pocty Arabu a Zidu, kteri se tam v poslednich cca 100 letech pristehovali, jsou naprosto nesoumeritelne. 95% dnesnich zidovskych Izraelcu jsou potomci pristehovalcu (vetsinou z Evropy) a de facto koloniste, 95% Palestincu jsou naopak potomci lidi, kteri tam zili jiz drive.

"Slovo "Palestinec" označovalo obyvatele britského mandátního území Palestina (bez ohledu na původ či vyznání). Se zánikem tohoto území (a vznikem Izraele) toto slovo ztratilo smysl. Označovat jím jistou část arabské populace, která si z čistě politických důvodů začala v sedmdesátých letech 20. století účelově fabrikovat národní identitu, je falšováním dějin."

Prominte, pouzivam zcela obvykle oznaceni (i Izraelci), ktere pouziva uplne kazdy - nejde o zadne klise. Jako mnoho jinych terminu neni asi presne, ale tak se to vyvinulo. Ostatne podobne bychom mohli mit namitky proti nazvu "Cech".

"Přirovnávat svobodomyslný demokratický stát k třetí říši nebo apartheidní JAR je obzvláště kruté a cynické. Snad jen fakt, že nejste odborníkem v této věci může omluvit tak děsivá vyjádření."

To nema s zadnym odbornictvim nic spolecneho. Jiste vite, jaka jsou snatkova omezeni v Izraeli. Tvrdit, ze Izrael prirovnavam k treti risi, je naprosta, zlovolna demagogie. Rikam jen, ze me zarazi, ze "mnozí Židé resp. Izraelci věnují značné úsilí k prokázání své genetické výlučnosti a toho, že jsou “jedné krve” a že izraelský stát věnuje značnou legální pozornost udržení své národnostní resp. rasové identity (legální regulace sňatků a přistěhovalectví)."
Vy to zrejme povazujete za normalni a spravne - ja vam vas nazor nehodlam brat, ale nesouhlasim s nim.
Spousta slusnych lidi souhlasila s jihoafrickym nebo (mirnajsim) americkym apartheidem - dnes to je neprijatelne...

"označovat literární památku, která tvoří základ všech západních kultur (včetně české) za "staré pověsti židovské", představuje nepochopitelné pohrdání vlastními kulturními kořeny."

Je mi lito, ze vas moje zkratkovite vyjadreni pobourilo - zcela s vami souhlasim, ze se jedna jeden z nejvyznamnejsich zakladu zapadni kultury, ale presto se pro vetsinu Evropanu jedna v podstate myty a povesti (nektere krasne a uchvatne, jine hrozne a poburujici - tak, jak to u skvele literatury ma byt).

"Izarel nemá žádnou povinnost podřídit svůj jaderný program mezinárodní kontrole. Narozdíl např. od Íránu se k ničemu takovému nezavázal (není signatářem žádné úmluvy, která by to vyžadovala)."

Takze kdyby Iran neudelal v minulosti tu chybu a nepodepsal smlouvu o nesireni jadernych zbrani, bylo by podle vas vsechno v poradku???

"Izarel jistě nepatří k zemím, které flagrantně ignorují rezoluce OSN. Na rozdíl třeba od většiny arabských zemí, které dosud ignorují rezoluci, na jejímž základě Izrael vznikl."

To snad ani nelze komentovat...

"Šalom achšav! je krásná myšlenka. Ale povězte, s kým ten mír uzavřít, když Fatah nevládne ani svým členům (natož jiným Arabům) a Hamás jednat odmítá?"

Ano, tady s vami mohu konecne souhlasit. Ale je dobre znamo, ze Hamas pomohl puvodne vytvorit Izrael, aby Palesince rozstepil (takto postupoval vzdy - da se to pochopit...).

..
06. 07. 2010 | 09:03

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Nevěřím americkému velkokapitálu ,ten vždy hraje a hrál jen o sebe! Americké zbrojařské koncerny ovládají vše možné na světě ! A izrael , toho mají amici v evropě jako svého hlídacího psa aby měli vše pod kontrolou ! Je to vše propojené jejich systémem špionážních centrál po celém světě ! Je to všechno hnus a není proti němu obrany ! Dal.@
06. 07. 2010 | 09:29

Naštvaný napsal(a):

"Nevěřím americkému velkokapitálu" píše dalimír.
A čínskému věříte?
06. 07. 2010 | 09:34

gaia napsal(a):

První křížová výprava do Palestiny započala v roce 1096 a od té doby se to tam mele pořád. Neočekávejme že by se v horizontu našeho života něco vyřešilo.
Navíc při uplatnění biologických zákonů Arabové uplatňují r - strategii rozmnožování a Židé k- strategii.
Ale v přírodě jsou obě strategie stejně úspěšné. Pokud člověk nezasáhne zvenčí.
06. 07. 2010 | 09:39

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Repa, Karel Mueller:

Pokud jde o tu zpoved - pokud vim, nejmene ve dvou protestantskych cirkvich (ceskoslovenska, anglikanska) se praktikuje (i kdyz u cs. myslim pod nazvem "duchovni rozhovor", nebo tak nejak).
Myslim, ze i u lutheranu tomu tak v minulosti bylo.

..
06. 07. 2010 | 09:44

dalimír napsal(a):

Pane velkomožný ,jestli jste stále naštvaný to také není dobré ! Čínané nejsou žádní andílci ,to vím ale ještě stále se mají od amíků toho mnoho učit ! Oni si alespon nikdy nehráli na světového četníka a nerozdmýchávali záměrně ve světě vál.konflikty ! Jejich zbrojařské koncerny stoho měly vždy dokonalý profit ! Čínani ti byli po mnoho staletí uzavřeni svou slavnou zdí takže nic špatného světu nemohli činit ! Mějte se a nebudte stále naštvaný ! Dalimír.
06. 07. 2010 | 09:50

jk-jiny napsal(a):

Miluji Čechy, nesnáším ČR s její politickou reprezentací.
Mám rád Židy, mám mezi nimi přátele i příbuzné.
Nesnáším stát Izrael s jeho politickou reprezentací.
Moji kamarádi Židé také nesnášejí stát Izrael.
Antisionista neznamená antisemita, i když placení agenti na netu se snaží obé zaměňovat a osduzovat i zcela legitimní antisionismus.
A to, že dědeček nějakého Němce zabil dědečka nějakého Žida je pro mě historie.
Koneckonců mého dědečka Němci odsunuli a chtěli oběsit a je to snad důvod, abych já neměl rád dnešní Němce?
Holokaust je průmysl a Izrael z něj těží peníze a vliv. Odpusťte, ale na to já z vysoka...
06. 07. 2010 | 09:50

honza napsal(a):

No srovnání habsburského útlaku s útlakem Židů v Evropě a nazvání arabského obyvatelstva na území dnešního Izraele za původní obyvatelstvo je komické a vzhledem k tomu, že autor je snad přírodovědec příznačné. Ještě, že nenazval původní obyvatelstvo palestinským národem, to by mohl dát rovnou přihlášku k Hizbaláhu. Ale je pravda, že v době vzniku Izraele zde bylo nahnáno momentálně část arabského obyvatelstva, bez národnostního určení. Že se pane H. nezabýváte osudy 2 mil. vyhnaných Němců z území, kde stovky let žili, vy humanisto? Skrytě rasistický antiizraelský socanský článek.
06. 07. 2010 | 09:52

gaia napsal(a):

dalimír
a co konflikty na řece Usuri?
Za mého dětství z rádia bylo slyšet pořád jak jsou Číńané výbojní a Mao zákeřný
06. 07. 2010 | 09:55

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

a co s tím vším.

Uměle vytvořený stát na úkor původního obyvatelstva.

"Původní" zásadně nesouhlasí a ti z nich co by raději sbalili kufry emigrovat nemohou.

Radikálové jsou podporovaní z okolních arabských zemí.

Izrael žije v permanentním ohrožení, nemůže si dovolit prohrát bitvu natož válku.

A vy píšete cosi o usmíření :)

Mám otázku. Pro koho je výhodný současný stav? Pro Izrael nebo pro Araby nebo pro ropné společnosti?
06. 07. 2010 | 09:55

pje napsal(a):

Děkuji panu Hořejšímu za slova, před kterými se pravda nemusí krčit v koutě. Zatímco se běžní pisálci bojí pojmenovat realitu pravdivě ve shodě s podstatou, nikoli tak člověk, jemuž je věda více poznáním než tržním elementem. Ano, na Izrael je nezbytné pohlížet standardně, ne-li ještě náročněji než standardně, když už si židé (nikoli vždy bez vlastního přičinění) mnohé vytrpěli...
06. 07. 2010 | 10:01

vaclavhorejsi napsal(a):

honza:

"nazvání arabského obyvatelstva na území dnešního Izraele za původní obyvatelstvo je komické"

To bych tedy veru rad vedel, co je na tom komickeho?

"v době vzniku Izraele zde bylo nahnáno momentálně část arabského obyvatelstva, bez národnostního určení."

Je videt, ze jste zrejme historik-profesional ;-). S touto prevratnou teorii muzete udelat skvelou karieru!

"Že se pane H. nezabýváte osudy 2 mil. vyhnaných Němců z území, kde stovky let žili, vy humanisto?"

Slovo "humanista" pouzivate jako nadavku? (z kontextu citim, ze ano).
Pokud jde o ty vyhnane Nemce, jiz jsem se jimi zabyval:
http://blog.aktualne.centru...

Je tam i veta: "jsem přesvědčen, že vyhnání českých Němců je temnou skvrnou na cti našeho národa".

..
06. 07. 2010 | 10:03

pje napsal(a):

Camille, zdalipak jste ochoten/ochotna účastnit se odborné (vylučme předsudky a mýty) diskuse s argumentací na základě autentických, nikoli mediálně prefabrikovaných informací? Jak si přeberete své otrocké papouškování předsudků a mýtů současně se svým mácháním mečem naslepo proti nim?
06. 07. 2010 | 10:22

hanss napsal(a):

Jak vypadá panem Hořejším vychvalovaná izraelská demokracie:

Na jedné straně ostnatého drátu, na jižních svazích kopců u Hebronu, je beduínská vesnice Umm al-Kheir, kde Palestinci žijí ve zchátralých stanech a chatrčích. Není jim povoleno připojení na elektrický proud a Izrael jim neumožňuje stavět si domy, ani chlévy pro jejich dobytek a dokonce nemohou mít ani toalety. Když si tito vesničané začnou stavět trvalá obydlí, objeví se lidé z izraelské správy a stavby jim zbourají. Dokazují to nejen vesničané, ale i samotné izraelské organizace pro lidská práva.

Na druhé straně ostnatého drátu se nachází židovské sídliště Karmel, příjemná zelená oáza, která vypadá jako americké předměstí. Má svěží zahrady, děti zde dovádějí na kolech a domy jsou vybaveny klimatizací. A také zde jsou čistotou zářící a místnímu byznysu sloužící drůbeží farmy napájené elektrickým proudem.

Elad Orian, izraelský humanitární aktivista, ukazuje směrem k těmto farmám a poznamenává: »Tato kuřata mají více elektřiny a vody, než všichni okolní Palestinci dohromady.«

Takovou "demokracii" už jsme to měli. Před rokem 1945. Většině Čechů (a Židů) se tehdy nelíbila. Ale někomu zřejmě ano.
06. 07. 2010 | 10:22

pje napsal(a):

Václave, ponechte duchem chudším radost jejich úsměvu z domnělých komiků a komična, oni za to vlastně nemohou... Pravdou je, že obecenstvo stojí za vzdělávání bez ohledu na polévku, jíž obvykle srká...
06. 07. 2010 | 10:26

Naštvaný napsal(a):

Dalimíre, velký bijec kapitalismu Lenin napsal: učit se, učit se, učit se. To se vztahuje především na vás. Pak byste nemohl psát taková nesmyslná tvrzení o Číně a válečných expanzích. A věřte, naštvaný jsem pouze, když lidi vytrubují blbosti. Jinak ne, a dávám to ve svých příspěvcích výrazně najevo. A ještě něco,- velkomožný, myslím, že jsem daleko větší socka než vy. Ale jak píšu, nesnáším lidskou blbost.
06. 07. 2010 | 10:31

vaclavurban napsal(a):

Vážený pane profesore,

ve svém článku opomíjíte některé důležité věci, především sovětský vliv na Blízkém východě. Jsem ochoten Vám zapůjčit k Vašemu tématu klíčovou literaturu, samozřejmě za předpokladu, že mi ji vrátíte, protože ji takto kompletní nemá ani americká Knihovna Kongresu. O autorovi viz http://neuhaus.cz/lide/Ira_...

Hirschmann, Ira: Life line to a promised land. (Záchranný pás zaslíbené země.) New York, Vanguard press, 1946, 214 s.
Hirschmann, Ira: Oil and blood don't mix. (Olej a krev nemíchat.) Independent Citizens' Committee of the Arts, Sciences and Professions, 1946, 13 s. (Pouze tento článek mi chybí)
Hirschmann, Ira: The embers still burn: an eye-witness view of the postwar ferment in Europe and the Middle East and our disastrous get-softwith-Germany policy. (Žhavé uhly stále hoří: pohled očitého svědka na poválečný kvas v Evropě a Blízkém východě a naši zhoubnou změkčilou politiku vůči Německu.) New York, N. Y., Simon & Schuster 1949, 272 s.
Hirschmann, Ira: Caution to the winds. (Předzvěst nebezpečí.) New York, D. McKay Co. 1962, 312 s.
Hirschmann, Ira: Red star over Bethlehem: the Soviet influence in the Middle East. (Rudá hvězda nad Betlémem. Sovětský vliv na Blízkém východě.) New York, Simon & Schuster 1971, 192 s.
Hirschmann, Ira: Questions and answers about Arabs and Jews. (Otázky a odpovědi o Arabech a Židech.) Toronto, London, Bantam 1977, 125 s.
Hirschmann, Ira: The awakening: the story of the Jewish National Fund. (Procitnutí: příběh Židovského národního fondu.) New York, Shengold 1981, 122 s.

Ještě dvě poznámky:

1. Můj přítel, americký profesor C. R. Sinclair, vyjadřuje podobnou myšlenku jako Vy, když tvrdí, že vznik Izraele byl od samého počátku špatný marketingový projekt a bylo by lépe, kdyby byl založen spíše v Bolívii než na horké půdě Palestiny. C. R. Sinclair je mimochodem prasynovec vídeňského židovského intelektuála Karla Krause (http://cs.wikipedia.org/wik...), který v počátcích veřejně kritizoval svého současníka, otce sionismu a zakladatele Židovského národního fondu Theodora Herzla.

2. „Jistě by bylo těžko přijatelné, aby se podobným způsobem ještě dnes využívalo např. památky sovětských válečných obětí jako nástroje k prosazování ruské, běloruské či ukrajinské politiky.“

Rusové se o to pokoušejí!
06. 07. 2010 | 10:45

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden urážlivý a jeden nenávistný text, které byly v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou debatu.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
06. 07. 2010 | 10:49

void napsal(a):

06. 07. 2010 | 10:50

badatel napsal(a):

to Luba,
nejsem expert na genetiku, ale vím, že od r.2000 co jsme se naučili číst genetickou knihu člověka a pár jedinců ji má slušně přečtenu, by byl zajisté zajímavý výzkum, které geny a jak u jednotlivých lidí determinují jejich vlastnosti a předurčují je (a to nejenom k náchylnosti k nemocem jako cukrovka, rakovina apod), ale i vlastnostem jiným. Ty výsledky mají jistou statistickou váhu pro různá etnika. Výzkumy jsou v USA dělány, výsledky publikovány, někdy bohužel tabuizovány.
Lidé jsou si bez diskuse rovni před zákonem, ale geneticky?
Lidé se geneticky právě obsahem knihy liší (i když v globálním pohledu ne příliš v lokálním pohledu je getecká kniha každého jedince originál.
To máte jako s tóny, jsou pro všechny stejné, ale skladba je jiná, i když v maličkostech.
Jedni pak píší sonátu měsíčního svitu, či teorii relativity, jiní pak nedělejí nic, či škodí, kradou, zabíjejí atd. Vliv prostředí také hraje doplňující roli.
To nemá s nazi nic společného. Ve vědě by neměla existovat tabu - ta jsou vhodná pro náboženství, že ano.
Prof. Hořejší je ředitelem ústavu AV, kde se danou genetickou problematikou zabývají, proto jsem očekával blog z pohledu profesionála z tohoto pohledu posledních genetických výzkymů na daný problém. Snad se dočkám.
06. 07. 2010 | 10:50

dalimír napsal(a):

Gaia o tom Usuri vím také a jak jich tam pak rusáci spláchli leizrem ! Ale nikdo se v podstatě nedozvěděl jak to tam ve skutečnosti bylo ??? Ano Naštvaný máte pravdu učit se to musíme stále všichni ! Ale když tohle zrovna nebyl nikdy můj koníček ! Pak se můžu jen divit žejo ?
06. 07. 2010 | 10:52

gai napsal(a):

to Dalimír
no Rusové holt měli atomovku a Číňani ne tak byli radši nevýbojní
opravdu trochu mimo mísu
06. 07. 2010 | 10:54

ctverec napsal(a):

Takový teoretický rozbor někoho, kdo nemá příliš hluboký vhled do problematiky, bez nějakých reálných východisek, opěrných bodů, postřehů, či něčeho, co by se dalo aplikovat. Pouze ukončený takovým tím sladkobolným - snad už se všichni konečně začnou mít rádi. Kdyby si autor přečetl například Bibli a nahlédl co se tam o židovském národě píše, asi by takovýto povrchní článek nestvoři. Ale přečíst - a hlavně prostudovat - Bibli je dřina. To je lepší zůstat u svého povrchního pohledu.
06. 07. 2010 | 10:58

Ivan napsal(a):

"Riesenie zidovskej otazky v Europe v prvej polovici minuleho storocia, bola celospolocenska objednavka, ktoru Nemecko len naplnalo...!",

napisal na istom fore aktualne cz. neznamy sudetsky Nemec...

S nemeckym sposobom tzv. riesenia urcite nemozno suhlasit, ale je tu otazka, co sposobilo to, ze sa tu vynorila tzv. zidovska otazka...? Dnes sa pise len akoby sa zidia v Europe objavili az v roku 1942, ked zacali masove deportacie do likvidacnych koncentracnych taborov... Spravali sa zidia skutocne k Europanom lojalne...? Ako prisli k neumernym majetkom a tym aj k faktickemu vladnutiu prostrenictvom tohoto majetku...? V nedavno uvedenom nemeckom dokumentarnom filme sa hovorilo napriklad o tom, ze asi v roku 1930 mala berlinska advokatska komora asi 4 800 clenov, z toho asi 3 600 zidov a uz sa do komory nemohol zapisat ani jeden nemecky absolvent, vstup blokovala zidovska vacsina... Podobne to bolo s profesurami na univerzitach a pod., kde uz nerozhodovali vedomosti, ale prislusnost k zidovstvu...

Na Slovensku bola situacia nasledovna

Zdroj informacie:
V Bratislave demonštrovali nacionalisti aj židia

14.03.2010

http://www.prop.sk/v_bratis...

Z príležitosti osláv 71. výročia slovenského štátu demonštrovali v Bratislave nacionalisti, ktorých sa netaja pozitívnym vzťahom e k prezidentovi Tisovi a Slovenskému štátu. Proti nim vystúpili bratislavskí židia združení v rôznych organizáciách. V kníhkupectve Artfórum sa konala beseda, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika zorganizoval kontraprotest, nadácia Otvorenej spoločnosti zastrešila protesty finančne a do ulíc vyšlo aj extrémistické združenie Ľudia proti rasizmu, ktoré je tiež financované nadáciou Otvorenej spoločnosti. Na demonštrácii bolo možné sledovať množstvo tých istých ľudí, ktorí demonštrovali aj proti slovenskej hymne.

Prezident Tiso uprostred zúriacej svetovej vojny dokázal ochrániť Slovákov pred jej dôsledkami. Nedokázal však ochrániť židovských spoluobčanov, na ktorých názor bol však v spoločnosti väčšinovo negatívny najmä kvôli ich obchodným praktikám, ktoré na našom území uplatňovali.

V roku 1940 sa robil súpis majetku. Z celkového majetku 7 miliárd korún vlastnili Židia 3,2 miliardy (45 percent), hoci na Slovensku ich bolo len 2,9 percent.

Tri percentá židov vlastnilo teda v roku 1939 takmer polovicu majetku Slovenska.

K 14.3.1939 Židia vlastnili napríklad takmer 100 % priemyselných liehovarov na Slovensku. Člen slovenskej židovskej obce Jaroslav Franek tvrdí: „Bolo typické, že na malých mestských korzách 90 percent obchodov patrilo Židom."

Okrem dobových výpovedí z rôznych častí Slovenska a poznatkami z boľševickej revolúcie, v ktorej mali židia dominantné postavenie, tvorili židia na Slovensku hlavný maďarizačný pilier a spolu s maďarskými žandármi sa neraz zúčastňovali na krutom potláčaní slovenských demonštrácií, dokonca strelieb do davu.

Kde ostal pri tejto demonštrácii slovenský národ? Utopený v apatii voči tým, ktorí mu nevedia prísť na meno.
06. 07. 2010 | 11:00

Michal Macek napsal(a):

a co navrhujete herr profesor?eine kleine genocide?
06. 07. 2010 | 11:05

ctverec napsal(a):

Oceňuju autorovu korektnost. Není ostuda něčemu málo rozumět a být v tom upřímný a pokorný. To je to nejlepší východisko k postupu vpřed. Já jsem se ve svém příspěvku výše neubránil jízlivosti, což je špatnost.
06. 07. 2010 | 11:07

Michal Macek napsal(a):

vaclav urban:

podle knihy:


LOFTUS, John

Tajná válka proti Židům : Jak západní zpravodajské služby zrazovaly židovský lid / John Loftus ; [z angl. orig. přel. Beneš, Benešová]. -- 1. vyd. -- Praha : Goldstein & Goldstein, 1997. -- 555 s., pozn.
ISBN 80-86094-20-0 : 399.00 Kč
vznikl stat izrael tak ze zide vydirali jak vladu usa tak stalina citlivymi informacemi a donutili hlasovat v osn pro vznik Izraele na pude palestiny.velmoci vubec nemeli zajem o samostatny izrael (zvlast USA sli na ruku arabum - kvuli rope) ale zide dosahli vzniku izraele dipolomatickym tlakem.velmoci si mysleli ze se arabskym statum podari izrael znicit ale to se nepovedlo...ta kniha je sokujici a ja tomu co tam je verim...
06. 07. 2010 | 11:10

Spokojený napsal(a):

"ve svém článku opomíjíte některé důležité věci, především sovětský vliv na Blízkém východě." píše Václav Urban. Blahopřeju mu! Tato politická strategie, je dodnes víceméně v politických studiích o tom regionu opomíjena, a přitom především to zaselo veškerou nenávist, která tam vládne.
06. 07. 2010 | 11:24

Luba napsal(a):

badateli,
tu genetiku příliš přeceňujete a vliv prostředí podceňujete.
Ale nejste v tom sám.

Příkladně: Vemte si takového císaře Ferdinanda Dobrotivého, Čechy zvaného "Náš Ferdáček".
Narodil se jako hydrocefalik a těžký epileptik. (...) "

Jenom málokdo si zřejmě mohl tehdy s takovým dítětem vědět rady. Korunu všemu nasadili „odborníci,“ když prosadili asi tu nejhorší z možných výchovných koncepcí, kterou arcivévodu na léta odsoudili do zoufalství izolace. Zejména dr. Stifft neoblomně trval na svém názoru (tehdy mezi odborníky velmi rozšířeném): „Člověk postižený psotníkem potřebuje především absolutní klid. Nesmí být zatěžován tělesně ani duševně, protože by to vedlo k přetížení mozku a k přehřátí ducha.“

A tak se arcivévodovi dostávalo sice veškeré dostupné vnější péče, zato však žádných povzbuzujících podnětů. Nic nesměl. (...)

Pak se o Ferdinanda začal starat svobodný pán Steffaneo–Carnea.... pečoval o Ferdinanda (zajisté ne sám) mezi desátým a patnáctým rokem jeho života. Zřejmě byl vůbec prvním člověkem, jenž se v otázkách výchovy nešťastného prince odvážil postavit lékařských kapacitám u dvora.

Na vlastní odpovědnost začal s arcivévodou zacházet jako s dítětem víceméně normálním a možná mu tím zachránil život. O epilepsii a jejím léčení samozřejmě nevěděl nic (což bylo fakticky téměř tolik, kolik toho znali lékaři).

Intuitivně však usoudil, že chlapec je bolestně pozadu především proto, že ho nikdo nemotivuje, nepovzbuzuje, plánovitě nevede a dokonce ani systematicky neučí.

Druhým Ferdovým učitelem byl, poté, co se Carnea stal obětí dvorních intrik, baron Josef Erberg(...)
Výchova intelektuální v něm byla přibližně z poloviny vyvážena tělesnou přípravou. A tak byly vedle studia několika jazyků, řady všeobecně vzdělávacích předmětů a hudby obnoveny i časté hodiny tělocviku, střelby z pušky i pistole, šermu kordem, tance, jezdectví. V každém případě byl Ferdinand celý den zaměstnán.

Vstával v pět hodin ráno a po toaletě a lehké snídani už v šest hodin ráno začínalo vyučování. Erberg byl (musel být) vůči svému svěřenci náročný i přísný, tím spíš, že arcivévoda v takřka dvouletém mezidobí povolených opratí zpohodlněl. Semtam do Ferdinandovy výchovy neblaze zasáhla drobná či větší epileptická příhoda – někdy se dostavila v rozmezí měsíců, jindy dnů, ba i hodin.

Nicméně přes všechny problémy a konflikty se mohl Erberg císařskému páru pochlubit:

"Arcivévoda se naučil za patnáct měsíců vše to, k čemu jeho vrstevníci potřebují pět až šest let. A co se nyní naučil, to umí velmi dobře."

("Blb" Ferdinand vládl šesti jazyky slovem i písmem).

Ať už pan generální guvernant ve své optimistické zprávě přeháněl nebo ne, v každém případě jeho svědectví ukazuje, že vlohy Ferdinandovy nebyly malé. Baron Erberg pečoval o následníka trůnu šest let, až do vídeňského kongresu v roce 1814.

Byl po Carneovi druhým z mužů, kteří následníka trůnu, kdysi nebohou a choulostivou hromádku neštěstí, postavili na nohy a vybavili do smysluplného života.

Tak jako bez Carneova, tak ani bez Erbergova vlivu by dynastie habsbursko–lotrinská nemohla na následnictví Ferdinandovo nikdy ani pomyslet."

Toulky českou minulostí: Ťululum
a Korunní princ Ferdáček.
http://www.rozhlas.cz/praha...
http://w.rozhlas.cz/praha/u...
06. 07. 2010 | 11:24

hoven napsal(a):

problem je v tom, že žadnej národ "palestinci" neexistujou. to jsou arabové, kteří přišli na židovské uzemí a jejich jediná činnost zde na tomto světě je rodit děti. nebude to trvat dlouho a evropani se v evropě budou cítit stejně jako židi v israeli.
06. 07. 2010 | 11:49

vaclavhorejsi napsal(a):

badatel:

Ano, blogovy clanek na to geneticke tema pripravuji, bude behem par tydnu...

..
06. 07. 2010 | 12:10

fudoshin napsal(a):

k těm důvodům vzniku izraelského státu bych přidal ještě, že jich měli skoro všude plné zuby.tvořili si ghetta a dodržovali vlastní zákony.a měli problém respektovat cokoliv jiného.když k tomu připočteme, že se často živili prodejem alkoholu, rozšiřováním hazardu a lichvou, tak si to dovedete představit.navíc je známé, že dělali všude rozbroje, někdy i revoluce, což o nich říkal i churchill a ten věděl o čem mluví.a velmi důležitým faktorem byla i politická situace v británii.navíc dodávám,že dohoda o vzniku izraele byla kompromisní a de facto přijatelná i pro araby, ale bohužel izrael dohody nedodržel a prakticky od svého vzniku si usurpoval i území na která neměl nárok.zjevně již v době podpisu dohody neměli v úmyslu je dodržet.a to je právě problém se židy.intrikují a nedrží slovo.to je pak těžké udržet i jen neutrální postoj vůči nim i pro velmi tolerantního člověka...
06. 07. 2010 | 12:22

vaclavurban napsal(a):

Fungující odkaz k mému příspěvku. Omylem se tam přiřadila na konci tečka:

http://neuhaus.cz/lide/Ira_...
06. 07. 2010 | 12:25

Jeňýk napsal(a):

vážně je to nejdůležitější řešit původní obyvatelstvo na Blízkém Východě ?
To už je dnes pasé - kdo si vzpomene na biblické filištýnské, kteří žili na tomto území ? A co staří Foeničané, Punové ?
To by u nás museli mít hlavní slovo Keltové či Germáni. Izrael je tam kde je a je třeba to nějak vstřebat jako fakt. To že velmoci ze strategických důvodů tady rozfoukávají konflikt je jejich odpovědnost, netřeba to ale po nich papouškovat.
06. 07. 2010 | 12:25

Tencokida Hnuj napsal(a):

http://en.wikipedia.org/wik...
http://www.realzionistnews....
Ben Shalom Bernanke, Donald L. Kohn, Randall S. Kroszner, Frederic S. Mishkin,Alan Greenspan...
06. 07. 2010 | 12:25

hoven napsal(a):

fudoshin,
češi němce vyhnali, židi jsou proti nám poměrně dost tolerantní.
06. 07. 2010 | 12:30

tiktak napsal(a):

hoven napsal(a):
drozd,
hořejší za to nemůže, komunisti ho naučili nenávidět sionisti a USA a milovat palestince. řiká se tomu vymytí mozku.
05.07.2010 23:59:00
Já jsem za socíku chodil do školy a nepamatuji se, že by mě někdo učil nenávidět sionisty (židy) nebo američany. Nějaké zcestné úvahy máš.
06. 07. 2010 | 12:44

vaclavhorejsi napsal(a):

Michal Macek:

"a co navrhujete herr profesor?eine kleine genocide?"

Pokud nekdo napise neco takoveho jako reakci na muj clanek, tak me jako odpoved napadaji jen slova, kvuli kterym by pan Mihalco musel prispevek smazat...

..
06. 07. 2010 | 12:48

vaclavhorejsi napsal(a):

Michal Macek:

"velmoci si mysleli ze se arabskym statum podari izrael znicit ale to se nepovedlo."

Pominu-li tu hrubku, souhlasim, ze tomu asi tak bylo. Britove se snazili ze vsech sil zabranit vzniku zidovskeho statu, protoze tusili, jake to bude mit nasledky.

Nicmene - jiste uznate, ze se od te doby sitace "trochu" zmenila?
Nebo si myslite, ze se USA nadale snazi znicit Izrael (aby se zavdecily majitelum ropy)? ;-)

..

..
06. 07. 2010 | 12:52

vaclavhorejsi napsal(a):

hoven:

"já jako katolík podporuju sionismus. je to něco jako pozitivní dikriminace. malý schopný národ obklíčený hordou budižkničemů."

Cele katolictvo na vas je jiste hrde; papez ma sice jiny nazor, ale toho si nevsimejte... ;-)

..
06. 07. 2010 | 12:55

fudoshin napsal(a):

hoven:moje babička je česká sudeťačka, dědeček byl český němec.nikdo je nevyhnal.v té vypjaté situaci to bylo nejlepší z nejhorších řešení. v lidech bylo hodně zloby a křivdy.a mezi lidmi spousta zbraní a žádná budoucnost.i kdyby 99% procent lidí bylo tolerantních, v té době a za problémů které byly, s tím,že stát nemohl v žádném případě zajistit naprostý veřejný pořádek, zvláště při vzniku nového státu a s tím spojených problémů, tak pouhé procento zarputilých (včetně nemalého počtu židů)a ozbrojených fanatiků mohlo odpravit velké množství lidí.o destabilizaci a rozmíškách, ke kterým by došlo, pokud by zde zůstalo větší množství němců, kteří by se bránili ani nemluvě.zcela objektivně tady prostě nebyla většinová vůle ihned odpustit a zapomenout a němci by zde nenašli bohužel žádnou spravedlnost.přišli o hodně, ale zachránili si život, což by při jejich setrvání nebylo zdaleka jisté...češi je vyhnali, ale izrael dodnes pronásleduje fašisty (nebo své odpůrce) a většinou je střílí jako králíky bez soudu.to je podle vás tolerance?!podle mě rozhodně není...
06. 07. 2010 | 12:55

Pepa Řepa napsal(a):

To LM
a máte to! Jedna byla československá, druhá anglikánka.
Zpověď, duchovní rozhovor nebo kolektivní sezení.
Je to vlastně jedno.
Buďte rád, že nežádaly rozřešení od manželů.

tiktak napsal(a):
Já jsem za socíku chodil do školy a nepamatuji se, že by mě někdo učil nenávidět sionisty (židy) nebo američany

Tak to jste chodil často "za lajnu", řekl bych. Komunisti to prali lidem do hlavy prakticky stejnýmy slovy.
06. 07. 2010 | 12:59

hoven napsal(a):

fudoshin,
uplně to same cos napsal o češích a němcích se dá napsat o židech a palestincích.
p.s. němci tady žili déle než palestinci v izraeli. a při vzniku československa měli němci ten samej pocit, jako palestinci při vzniku izraele. a shodou okolností jak němci, tak i palestinci začali válku. tak proč jsme my mohli vyhnat němce a židi tam musí palestince strpět????
06. 07. 2010 | 13:05

ben gurion napsal(a):

Pokud se bavime o sionismu a antisemitismu, tak antisemitismus uz je tak zprofanovane slovo, ze kady jiny nazor nez ten ktery haji zidy se stava automaticky apriori antisemitismem. Pokud chcete trochu nahlednout pod poklicku a chovani techto lidi a ovladate trochu anglicky jazyk, tak neni nic jednodussiho nez si pustit tento dokument zabyvajici se sionismem a natisemitismem(mimochodem natocil ho zid) https://www.youtube.com/watc... . Myslim, ze zakladni otazka kterou by si meli lide polozit je, proc je vuci zidum tak obrovska nenavist? Zadna nenavist nevznika z vakua a myslim, ze e vzdycky historicky dolozitelna ciny ci chovanim urcitych narodu ci spolecenstvi v konkretnich oblastech. Pane profesore gratuluji, ze jste schopen reflektovat realitu, ktera je pokrivena dnesnimi neobjektivnimi a prazdnymi medii hlasajicim pouze jednu pravdu.
06. 07. 2010 | 13:11

Michal Macek napsal(a):

vaclav horejsi:

USA-izrael:

no USA podporovali izrael za studene valky protoze to byl jejich spojenec proti sssr a jejich spojencum (egypt,syrie,lybije).udrzovali tak rovnovahu.ted si vsimete kdyz studena valka skoncila tak jak USA ve vztahu k izraeli ochladly.nerikam ze chteji izrael znicit ale ta podpora co byla kdysi je pryc (i pres silnou zidovsku lobby v usa)

PS:s tou genocidou - vlaste rikate ze stat izrael by nemel existovat,ze je spatny.tak se ptam co navrhujete?aby si zide zbalili svych 5 svestek a odjeli...kam?a nechali to uzemi palestincum?jako dalsi reseni uz me nepada jen ta genocida....
06. 07. 2010 | 13:13

Michal Macek napsal(a):

mistral

to je hitleruv napad - pak to zavrhl ze by to bylo drahe a logisticky narocne.navic na madagaskaru uz sou madagaskarani
06. 07. 2010 | 13:20

Camille napsal(a):

Vážený pane profesore,

Domnívám se, že většina rozporů mezi námi pramení v odlišném chápání některých pojmů. Tak třeba kdo je “původním obyvatelem.” Je zde podstatnější okolnost fyzického narození nebo duchovního (chcete-li kulturního) sepětí s daným místem? Navíc jak dlouho musí někdo žít na daném místě, aby byl původním, a jak dlouho musí někdo být pryč, aby se stal cizincem? A jak se vypořádat s faktem, že Palestina nikdy nebyla státem, ale součástí rozlehlejších soustátí, v jejichž rámci lidé migrovali. Vždyť mnohé arabské rodiny se do Palestiny přestěhovali až v britské době (zatímco početná turecká a kurdská populace se naopak po zhroucení Osmanské říše vystěhovala do Anatolie). Prostě tvrdit, že každý Arab, který se ke dni vyhlášení Státu Isra’el nacházel na jeho teritoriu, je původním obyvatelem, zcela neodpovídá realitě. A žádný Žid není v Jeruzalémě cizincem či kolonistou.

V Isra’eli se častěji než “Palestinci” užívá označení “palestinští Arabové”, nebo jen “Arabové”, a to právě proto, že označení Palestinec může vest k mylnému dojmu, že zde existuje nějaký specifický národ (což sami palestinští Arabové na různých panarabských setkáních vehementně popírají).

Označovat svéráznou přistěhovaleckou politiku Státu Isra’el za “rasovou” je v jistém smyslu přitakáním sionistické mytologii (ano, každý nacionalismus nějakou má). Třeba mýtu, že existuje jeden židovský národ, když podle všech běžně užívaným měřítek - jazyka, kultury, geografické distribuce, by bylo přesnější hovořit o hned několika etnikách vyznávajících judaismus. Každopádně judaismus vyznávají lidé všech ras, a nikomu dosud nebylo upřeno např. Právo na IL občanství jen kvůli tomu, jakou barvu má jeho pleť. Neříkám, že zde k určité diskriminaci nedochází, ale vidět jako její základ rasu, je nepochopením celé situace.

Ty genetické výzkumy jsou převážně soukromými iniciativami. Osobně s nimi nesouhlasím, ale nevidím důvod, proč by si soukromá výzkumná instituce nemohla z vlastních postředků dělat, co chce (v mezích zákona, pochopitelně). Směšovat tyto iniciativy s přistěhovaleckou politikou státu nebyl úplně férový argument.

Sňatková omezení v IL skutečně existují, jsou výsledkem politických poměrů v době vyhlášení nezávislosti, tzv. “status quo” (stejně jako třeba to, že v Tel Avivu se o Šabatu svezete mhd, zatímco v Jeruzalémě nikoliv), každopádně soudy běžně uznávají jakékoliv sňatky uzavřené v zahraničí, takže tato omezení lze obejít.

Věta “Hamas pomohl puvodne vytvorit Izrael” je poněkud dvojznačná, ale předpokládám, že jí bylo míněno, že IL se podílel na vzniku Hamásu. Ano, stejně tak třeba turecká sekulární vláda se podílela na vzniku kurdského Hizballáhu (neplést s tím libanonským), aby konkuroval sekularistické PKK. Dnes se asi shodneme na tom, že se nejednalo o prozíravý krok. Inu, i nejlepší tajná služba na světě se někdy utne. Na faktu, že dnešní Hamás je největším překážkou míru ve Svaté zemi, to B-hu žel nic nemění.
06. 07. 2010 | 13:21

Michal Macek napsal(a):

pan v susarne vlasu:

co delate v susarne vlasu kdyz zadny nemate???
06. 07. 2010 | 13:28

mistral napsal(a):

Michal Macek

myslím, že to byl Herzlův nápad, také se hovořilo o Ugandě

Madagaskar dneska skupují Jižní Korejci, takže by to nebylo zadarmo

tak jako půdu v Palestině skupovali židi od tureckých vlastníků
06. 07. 2010 | 13:29

ben gurion napsal(a):

Tak jeste jednou odkaz, defamation - dokument o antisemitismu. Prvni cast - https://www.youtube.com/watc...
06. 07. 2010 | 13:30

hoven napsal(a):

pán v sušárně vlasů,
nejvíce vražd v lidské historii mají na svědomí nacisti a komunisti. rozhodně ne židi, přečti si nědky nějakou učebnici dějepisu pro základní školy.
06. 07. 2010 | 13:31

Sraldo Mandolini napsal(a):

Václav Hořejší:
Věc je jasná jako hospodská facka - kdyby Stalin nebyl naivním pitomcem, a nepodporoval Židy v domnění, že s ním půjdou v jedný frontě, tak by Židi rozhodně neměli sebemnší šanci vyhrát válku v Araby těsně po vzniku Izraele, a byl by na Blízkém východě klid a mír...takže další temný zářez Stalina do lidských dějin...
06. 07. 2010 | 13:32

hoven napsal(a):

sraldo mandolini,
pokud by na blízkém východě nebyli židi, klid a mír by tam rozhodně nebyl, utěrkáři by si našli nějakou jinou oběť, nebo by se řezali mezi sebou, jak je u nich zvykem.
06. 07. 2010 | 13:36

Otazka napsal(a):

Svet je nedelitelny jako je nedelitena svoboda.
"Svoboda je pocit viny za krivdy pachane na ostatnich"
Zadny stat na svete neni blize norimberskym rasovym zakonum jako je soucasny stat Izrael. Bez jakychkoliv predsudku, emoci a snahy o manipulaci je dulezite si uvedomit, ze vse na tomto svete je v souvislosti, ve spojitosti. Je straslivym omylem myslet si, ze muzeme jiny narod poslat "jen tak" do plynu. Vrati se to. Vrati se to samozrejme i v USA, vrati se to temer dokonale vyvrazdeni puvodnich obyvatel. Vira, ze genocida zmizi z povrchu zemskeho jenom tim, ze fyzicky spalime mrtvoly je omyl. Ta krev se tam proste vznasi ve vzduchu.
Jako krev shoa v nemecku (pozor, neplest nemecko s Iranem). Norimberske rasove zakony byly nepochybne inspirovany rasovou ideologii vyvoleneho zidovskeho naroda. Tentokrate byl vyvolen narod nemecky. V Gaze je to nyni tak, ze "vyvolenym" je opet narod zidovsky.

Pro budoucnost je dulezite si uvedomit, ze cilem tech, kdo ridi, kdo ovlivnuji , kdo smeruji neni zadny mirovy tanecek kolem taboraku nebo nobelova cena miru.

Skutecnym cilem tkzv. obranych valek statu Izraele neni bezpecnost. To rikal Stalin a Hitler taky. Jde prece o expanzi tech spravnych genu , jde o pudu.

Zde je dukaz:
http://lawrenceofcyberia.bl...
Kdy pusti stat Izrael prvniho inspektora jaderne agentury na sve uzemi? Kdy?

Kdo je rasista , autor izraelske ustavy nebo ja?
06. 07. 2010 | 13:36

blue jay napsal(a):

Brejlatej akademik opet perli,
Mormoni Vasku j? Cituji "akademika" Horejsiho". ..."Myslím, že kdyby otcové sionismu bývali mohli nahlédnout do budoucnosti, asi by spíš uvažovali o založení Izraele na nějakém jiném vhodnějším místě – třeba tak, jako to udělali Mormoni."

Proboha Vasku H. ! Venuj se radsi imunologii. Treba v Utahu.
06. 07. 2010 | 13:38

Zdenek napsal(a):

Vítezné mocnosti, zvláště Británie po druhé světové válce chtěli odčinit jedn z největších zločinů v dějinách lidstva - koncetráky a učinili tak založením nového státu na území své bývalé kolonie. Od té doby Palestinci a židovský stát bojují (je to důsledek nacismu a poválečného vyrovnání) s tím máme také jistou malou zkušenost u nás.Jistý je, že minimálně dvě skupiny Palestinských osídlenců (Gaza+Palestinci bez pasu) žijí v podmínkách apartheidu. I dost velká skupina Židů žijících v Izraeli je antisioniosticky zaměřená.
06. 07. 2010 | 13:39

Michal Macek napsal(a):

Sraldo Mandolini

tu prvni valku zidi vyhrali castecne kvuli nam,ceskoslovensku.my sme byli jedina zem ochotna jim dodavat zbrane (pusky,letadla....).stalin na ne kaslal...
06. 07. 2010 | 13:42

mistral napsal(a):

????????????? Británie podporovala vznik Izraele ????????
06. 07. 2010 | 13:42

Camille napsal(a):

Pro Otázku:

Stát Isra'el (podobně jako třeba Spojené království) nemá psanou ústavu, kterou by napsal nějaký "autor". Je vidět, že jste vskutku fundovaným odborníkem...
06. 07. 2010 | 13:44

koumes napsal(a):

hoven napsal(a):
pán v sušárně vlasů,
nejvíce vražd v lidské historii mají na svědomí nacisti a komunisti. rozhodně ne židi, přečti si nědky nějakou učebnici dějepisu pro základní školy.
06.07.2010 13:31:49

Nacisti a komunisti ve srovnání s židy(od Mojžíšovi bratrogenocidy přes genocidy vee jménu křesťanství) holobrádci
06. 07. 2010 | 13:45

P. napsal(a):

Ben Gurion:

Jak lehce může být člověk narčen z použití tzv. 'antisemitského argumentu' potvrzuje i bývala izraelská ministryně školství Shulamit Aloni:

https://www.youtube.com/watc...
06. 07. 2010 | 13:46

Jeňýk napsal(a):

trocha provokace někdy rozproudí debatu, ale témata jako židé (či Romové) vždy přitáhne dost eckelhaft argumetující debatéry.
Češi kteří jsou stejně "lauter Mischvolk" budou kádrovat rasovou čistotu či správné nárdovectví na Blízkém Východě ? Panebože...
06. 07. 2010 | 13:48

pán v sušárně vlasů napsal(a):

Jeňýku

žádní češi nejsou ,jen druhý izrael
06. 07. 2010 | 13:54

hanah napsal(a):

pane Hořejší, píšete mj.:

"....snahu o vybudování židovského státu v palestinské biblické pravlasti tohoto národa..."
Mohl byste mi prosím sdělit
kde je (byla) palestinská biblická pravlast a kde se o ní mohu dočíst ?
Jsou palestinci národ ?
Myslíte jako sověti ?

" i některé jiné národy za 2. světové války nesmírně trpěly (smrt 8 milionů sovětských civilistů a 3 milionů sovětských válečných zajatců...)."

Z některých vašich jednoznačných tvrzení mě mrazí...
Takovéhle jasno, nepřipouštějící si jakékoliv pochyby, jednoduché výklady a černobílé nazírání na věc, měli komunisti.

"Sionismus je zajisté typickým nacionalismem..."
" Není přehnné říci, že štěstí a prosperita milionů Izraelců byla vykoupena utrpením milionů Palestinců."
06. 07. 2010 | 13:54

Otazka napsal(a):

Pro Camille:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Základní zákony Izraele (hebrejsky: חוקי יסוד, chukej jesod) jsou kapitoly nepsané ústavy Státu Izrael.

Stát Izrael nemá klasickou psanou ústavu. Přestože Deklarace nezávislosti slibuje, že ústava bude schválena do 1. října 1948, propastí mezi sekulárními a náboženskými představiteli vznikl rozpor, jenž znemožnil přijetí jednotného dokumentu. David Ben Gurion později prohlásil, že Izrael by měl vyčkat návratu většiny Židů do Izraele. Zbožní Židé odmítali představu, že jejich národ bude mít dokument, který bude mít větší autoritu než náboženské texty jako jsou Tóra, Tanach, Talmud a Šulchan Aruch. Začátkem 90. let prohlásil vůdce hnutí Šas, Arie Déri, že i kdyby v návrhu ústavy bylo Desatero, odmítl by se pod něj podepsat.[1]

Kompromisní řešení navrhl člen Knesetu poslanec Hariri a tato rezoluce nesoucí jeho jméno byla přijata Knesetem 13. června 1950. Kompromis fakticky znamená, že budou jednotlivé kapitoly přijímány postupně prostřednictvím tzv. Základních zákonů. Ty by měly být v budoucnu spojeny a dohromady tak utvořit budoucí izraelskou ústavu. První Základní zákon – Kneset – byl přijat Třetím Knesetem v roce 1958. Ostatní Základní zákony byly schvalovány v nepravidelných intervalech. Jejich pozice v izraelském právním systému je do značné míry specifická. Pro jejich změnu je potřeba absolutní většina poslanců (minimálně 60), v určitých situacích i tzv. zvláštní většina. Při posuzování rozporu dílčích zákonů se Základními zákony u Nejvyššího soudu je takové posuzování prioritní. Právní vahou se tedy řadí spíše mezi roviny ústavní, přestože ústava v Izraeli doposud neexistuje. Do současné doby bylo přijato celkem dvanáct Základních zákonů, avšak v současnosti je v platnosti jedenáct Základních zákonů.[2]

V současné době jsou v přípravě další Základní zákony. Patří mezi ně: „Legislativa“, „Práva v procesu“ a „Svoboda projevu a sdružování.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Takze, omlouvam se timto za pouziti terminu "ustava"
misto orwellovskeho terminu
"zakladni zakon".

Je toto jedinny problem meho textu?
06. 07. 2010 | 13:54

Michal Macek napsal(a):

uz nam tu vylejzaj antisemiti a ja myslel ze to je vyhynulej druh.a jaxe pozna takovej zid?kriva zada,nos jak skoba a hunate oboci???
06. 07. 2010 | 13:55

mistral napsal(a):

Také mám jeden židovský vtip.

"Jak se pozná kdy žid lže? Když otevře pusu."
06. 07. 2010 | 13:56

Michal Macek napsal(a):

hoven

v poslednim reflexu je dobrej vtip c rikavala golda meierova:

co mame my zidi proti mojzisovi
?40 lwet nas vodil po pousti a nakonec nas dovedl na jedine misto na blizkem vychode kde neni ropa...

:)
06. 07. 2010 | 13:57

blue jay napsal(a):

Still about something completely different...
Vaclav Horejsi se vysplhal na vrchol hory Rip aby mohl mluvit s Bohem.

Zeptal se, "Boze, co pro Vas znamena milion let?"

A Buh odpovedel, "Jedna minuta."

Pak se zeptal, "A co je pro Vas 100 milionu korun?"

A Buh rekl, "Jedna koruna."

Horejsi se zeptal, "Boze......muzu mit tu korunu?"

A Buh odvetil, "Jiste..........za minutu."
06. 07. 2010 | 13:59

hoven napsal(a):

tak vidim, že se to tady už zvrhává a nackové už si tu čistě vylívají mozky a sve flustrace. je mi vás líto, více čtěte, více studujte a více pracujte. pak nebude mít potřebu nenávidět židy. končim tady v teto diskuzi. hlupáci jsou věční.
06. 07. 2010 | 14:00

Naštvaný napsal(a):

"Britove se snazili ze vsech sil zabranit vzniku zidovskeho statu, protoze tusili, jake to bude mit nasledky." No to je ale naivní nesmysl, autore. Angličané dobře věděli o arabském bohatství a chtěli si ho líbivou politikou vůči většinovému obyvatelstvu ve svých koloniích v regionu podržet. Proto ta kriminalizace židovské imigrační politiky z britské strany a nestoudné britské protižidovské politikaření v době židovské Velké vlastenecké války 1947-48, kdy Židé i přes rozhodnutí OSN museli vojensky hájit svou holou existenci. Ale Britové si pozdě uvědomili, že oni byli za blbé; ještě chytráčtější politiku tam podnikal SSSR, jak vám napsal již jeden čtenář. Ale i SSSR dojel na ty své lišárny.
06. 07. 2010 | 14:03

Jeňýk napsal(a):

blue jay, to se ví že se tu provokuje - ale to nebrání vidět kdo svou argumentací se řadí mezi čeládku věřící na různé ty pitomoučké rasové a konspirační teorie a myslící si že je pupek všehomíra (jedno jestli z Řípu či z Mont Everestu).
06. 07. 2010 | 14:05

Sraldo Mandolini napsal(a):

hoven:
To není antisemitismus, ale krutá realita o chování židů. Malý příklad - dva židi se u nás hádali o televizi, a každej Čech a Moravan včetně kojenců a babiček za to zaplatil 1000 korun...safra smutná realita... a pak se divte, že nejenom Železnýho a Laudera dvakrát nemusím...
06. 07. 2010 | 14:06

hoven napsal(a):

kowalski,
nepleteěš si mě s tvym tátou???
06. 07. 2010 | 14:14

Guru napsal(a):

Israel nemá ÚSTAVU z velmi prostého důvodu:

Byly by pouze 2 možnosti a při kterékoliv z těchto 2 by i průměrně hloupí Goyimové snadno poznali, která bije:

možnost A) Israelská Ústava by jasně deklarovala, že lidé různých ras si nejsou rovni (a vše by bylo jasné)

možnost B) Israelská Ústava by sice naoko deklarovala, že lidé všech ras a náboženských vyznání jsou si rovni - to by však vyvolalo milióny žalob za porušení´takovéto Ústavy.

Tzn. jde o slepou uličku, kterou zatím nevyřešily ani brilantní Israelské mozky.

Mimochodem jejich brilantní matematikové se dopustili kardinální chyby:

TALMUD jasně deklaruje, že každý "Žid" musí vlastnit 2800 Goyimských otroků.

Pokud však celoplanetárních 7 miliard Goyimů vydělíme číslem 2800, zjistíme, že pouze na prvních 2,5 miliónů "Židů" se dostane slíbených 2800 otroků.

Zbývající "Židé" budou opět občany druhé kategorie (bez vlastních Goyimských otroků).

Soudruzi, kde se stala chyba ?
06. 07. 2010 | 14:17

blue jay napsal(a):

Par vyhercu Nobelovy ceny,

Literature
• 1910 - Paul Heyse
• 1927 - Henri Bergson
• 1958 - Boris Pasternak
• 1966 - Shmuel Yosef Agnon
• 1966 - Nelly Sachs
• 1976 - Saul Bellow
• 1978 - Isaac Bashevis Singer
• 1981 - Elias Canetti
• 1987 - Joseph Brodsky
• 1991 - Nadine Gordimer
• 2001 - Imre Kertesz
• 2005 - Harold Pinter
World Peace
• 1911 - Alfred Fried
• 1911 - Tobias Michael Carel Asser
• 1968 - Rene Cassin
• 1973 - Henry Kissinger
• 1978 - Menachem Begin
• 1986 - Elie Wiesel
• 1994 - Shimon Peres
• 1994 - Yitzhak Rabin
• 1995 - Joseph Rotblat

Chemistry
• 1905 - Adolph Von Baeyer
• 1906 - Henri Moissan
• 1910 - Otto Wallach
• 1915 - Richard Willstaetter
• 1918 - Fritz Haber
• 1943 - George Charles de Hevesy
• 1961 - Melvin Calvin
• 1962 - Max Ferdinand Perutz
• 1972 - William Howard Stein
• 1977 - Ilya Prigogine
• 1979 - Herbert Charles Brown
• 1980 - Paul Berg
• 1980 - Walter Gilbert
• 1981 - Roald Hoffmann
• 1982 - Aaron Klug
• 1985 - Herbert Hauptman
• 1985 - Jerome Karle
• 1989 - Sidney Altman
• 1992 - Rudolph Marcus
• 1998 - Walter Kohn
• 2004 - Avram Hershko, Aaron Ciechanover and Irwin Rose
• 2006 - Roger Kornberg
• 2009 - Ada Yonath
Economics
• 1970 - Paul Samuelson
• 1971 - Simon Kuznets
• 1972 - Kenneth Arrow
• 1973 - Wassily Leontief
• 1975 - Leonid Kantorovich
• 1976 - Milton Friedman
• 1978 - Herbert A. Simon
• 1980 - Lawrence Robert Klein
• 1985 - Franco Modigliani
• 1987 - Robert M. Solow
• 1990 - Harry Markowitz
• 1990 - Merton Miller
• 1992 - Gary Becker
• 1993 - Robert Fogel
• 1994 - John Harsanyi
• 1997 - Myron Scholes
• 2001 - Joseph Stiglitz
• 2001 - George A. Akerlof
• 2002 - Daniel Kahneman
• 2005 - Robert Aumann
• 2007 - Leonid Hurwicz, Eric Maskin & Roger Myerson
• 2008 - Paul KrugmanMedicine
• 1908 - Elie Metchnikoff & Paul Ehrlich
• 1914 - Robert Barany
• 1922 - Otto Meyerhof
• 1930 - Karl Landsteiner
• 1931 - Otto Warburg
• 1936 - Otto Loewi
• 1944 - Herbert Spencer Gasser
• 1944 - Joseph Erlanger
• 1945 - Ernst Boris Chain
• 1946 - Hermann Joseph Muller
• 1947 - Gerty Cori*
• 1950 - Tadeus Reichstein
• 1952 - Selman Abraham Waksman
• 1953 - Hans Krebs & Fritz Lipmann
• 1958 - Joshua Lederberg
• 1959 - Arthur Kornberg
• 1964 - Konrad Bloch
• 1965 - Francois Jacob & Andre Lwoff
• 1967 - George Wald
• 1968 - Marshall Nirenberg
• 1969 - Salvador Luria
• 1970 - Julius Axelrod & Bernard Katz
• 1972 - Gerald Maurice Edelman
• 1975 - David Baltimore & Howard Temin
• 1976 - Baruch Blumberg
• 1977 - Rosalyn Sussman Yalow & Andrew V. Schally
• 1978 - Daniel Nathans
• 1980 - Baruj Benacerraf
• 1984 - Cesar Milstein
• 1985 - Michael Stuart Brown & Joseph Goldstein
• 1986 - Stanley Cohen & Rita Levi-Montalcini
• 1988 - Gertrude Elion
• 1989 - Harold Varmus
• 1994 - Alfred Gilman & Martin Rodbell
• 1997- Stanley B. Prusiner
• 1998 - Robert Furchgott
• 2000 - Paul Greengard & Eric Kandel
• 2002 - H. Robert Horvitz & Sydney Brenner

A ted par co Nobeluvku NIKDY nevyhrajou.....V.Horejsi, Guru, Otazka..atd.
06. 07. 2010 | 14:23

vaclavhorejsi napsal(a):

pán v sušárně vlasů:

Prosil bych vas, abyste se nadale zdrzel diskuse pod mym clankem. Takovi sprosti antisemite nacistickeho razeni zde nejsou vitani.

..
06. 07. 2010 | 14:24

Camille napsal(a):

pro Otázku:

Tohle je mnohem přesnější. Nyní tedy sám přiznáváte, že Jisra'el ústavu nemá, a celkem přesně uvádíte, proč ji nemá. Chukej jesod by byly srovnatelné s postavením ústavních zákonů či mezinárodních smluv v našem právu. ALe ústava je jednolitý vnitřně konzistentní dokument, tím základní zákony nejsou (už proto, že vznikaly po celou existenci státu, za různých vlád). Jistě, vytváří to některé zvláštnosti (víte třeba, že neexistuje zákon, který by stanovoval hymnu Jisra'ele? Existuje zažitá tadice, že je jí haTikva, ale zákon není...).

Těch problémů by bylo ve Vašem příspěvku mnohem více. Tak třeba zjevně nechápete halachický koncept vyvolenosti (jinak byste nikdy nemohl napsat "Tentokrate byl vyvolen narod nemecky"). Stejně tak je podivná vaše myšlenka, že cílem je šíření těch správných genů. Které to jsou? Arabské geny Mizrachim, středomořské genby Sfaradim, nebo africké geny Felašim, nebo snad středoasijské geny bucharských Židů, nebo íránské geny kurdských Židů, nebo východoevropské geny Aškenazim? Které se mají šířit a které ne? A co konkrétně dělá IL vláda pro to, aby se z výše jmenovaných šířily ty správné a ostatní ne? Vážně je to celé o rase a o genech?
06. 07. 2010 | 14:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Koukam, ze tech odpornych nacistickych antisemitu je tady vic - byl bych jim vdecen, aby sli "diskutovat" nekam jinam.

..
06. 07. 2010 | 14:27

Guru napsal(a):

Nobelou cenu za mír 2010 má Obama,

tzn. jakou váhu má vlastně Nobelova cena ?

Obama podepsal "targeted murdering" cílené vraždění v Pákistánu, kde vede další nevyhlášenou válku.

Cílené vraždění je zakázané Ženevskou konvencí.

tz. USA páchají válečné zločiny, Obama to podepsal a naši milovníci Sionismu toto podporují.
06. 07. 2010 | 14:28

Camille napsal(a):

BlueJay:

Většina lidí, které uvádíte, nebyli Izraelci. Izraelec je občanem Státu Izrael (bez ohledu na původ či náboženské vyznání), Žid, který nemá IL pas, není Izraelcem.
06. 07. 2010 | 14:28

mistral napsal(a):

co nobelovku NEVYHRAJOU, dobrej fór, ale pravdivej
06. 07. 2010 | 14:28

blue jay napsal(a):

Lol Horejsi!
Vzdyt jsi tenhle svuj vyplod vedome napsal prave pro pány v sušárně vlasů. To byl preci tvuj zamer! Tak si tu Vasku ted nehrej na svateho.
06. 07. 2010 | 14:28

Sraldo Mandolini napsal(a):

blue jay:
Nějak jsem v tom seznamu nenašel tvoje jméno. Že bys ho z vrozené skromnosti zapomněl napsat? :-)))
06. 07. 2010 | 14:29

Camille napsal(a):

Pro VaclavHorejsi:

To víte, kdykoliv se na nějakém veřejném serveru pustíte do izraelské problematiky, musíte počítat s tím, že (jistě nezamýšleným) efektem toho celého bude poskytnutí prostoru těm nejobskurnějším individuím, která Vám tu budou psát třeba, že "TALMUD jasně deklaruje, že každý "Žid" musí vlastnit 2800 Goyimských otroků."

Pokud tomu chcete předejít, udělejte to, po čem sám voláte: vnímejte Izrael jako kterýkoliv jiný stát. (A tudíž mu věnujte tolik pozornosti, jako kterémukoliv jinému státu podobné velikosti a významu: kolik článků jste napsal třeba o Finsku nebo o Kostarice?)

Ono vůbec neexistuje důvod čekat od Izraelců víc než od kohokoliv jiného, a vůbec není důvod věnovat jim více pozornosti, než komukoliv jinému. Bezmála tisíckrát větší Brazílie se do médií dostane nesrovnatelně méně často než Izrael. Být Brazilcem, asi by se mě to poněkud dotýkalo.

Skutečně palčivé humanitární katastrofy svět přechází s naprostým nezájmem (Kongo, Dárfúr, poslední dobou patrně i severní Mexiko...). V Kyrgyzstánu bylo letos na jaře během jediného dne zabito víc lidí, než v Palestině za dva roky. Přesto o tom bylo napsáno jen pár článků. Oproti tomu když voják IDF způsobí palestinskému "bojovníku za svobodu" pár oděrek, média celého světa se mohou zbláznit. Proč vlastně?

Položil jste si otázku, čemu vlastně Váš článek poslouží (byť i z Vaší strany nezáměrně?)
06. 07. 2010 | 14:40

blue jay napsal(a):

No vidis Vasku Horejsi koho pritahujes..dr.Farmisal Subotka, Sraldo Mandolini, Otazka,ben gurion,pán v sušárně vlasů... Za chvilku budes skoro tak popularni jako Vandas.
06. 07. 2010 | 14:40

Vico napsal(a):

Autor : V Menclově filmu Obsluhoval jsem anglického krále se ta mladá krásná kurtizánka, která hlavního hrdinu zbavila panictví,polila sladkou limonádou a vyšla z restaurace do letního dne. Přilákala tím mraky vos,vyrojivších se snad z celé Prahy...

Marně nabádáte, ať se vosy nerojí. Na vině nejsou vosy, ale ta limonáda.
06. 07. 2010 | 14:43

blue jay napsal(a):

Camille?
A je Zid bez Israelskeho pasu porad Zidem? Hmm.
06. 07. 2010 | 14:48

dr.Farmisal Subotka napsal(a):

to blue jay

Vandas, či Edelmannová jsou placený židovstvem ,v záloze mají schopnější kápa ,jejich čas přijde až židovstvo bude ztrácet pevnou zem pod nohama.

Všechny vítězné politické strany pokud jsou připuštěny ke korytům tak pouze z vůle židovstva.
06. 07. 2010 | 14:53

vaclavhorejsi napsal(a):

Camille:

Pro cely svet by bylo jiste skvele, kdyby Stredni Vychod byl medialne tak nezajimavy jako Skandinavie a Izrael jako Finsko.
Opravdu si myslite, ze je to vse jen nejaky novinarsky komplot, a ze ve skutecnosti se tam nedeje v podstate nic znepokojiveho?

Ano, mate pravdu, ze svet venuje mnohem mene pozornosti mnohem horsim tragediim nekde jinde ve svete (Kyrgyzstan, Kongo, Dárfúr...).
Ale neni to proste tim, ze Izrael a Stredni Vychod je "co by kamenem dohodil" od Evropy a ze Izrael je v mnoha ohledech prakticky evropskym statem (urcite velka vetsina Izraelcu jsou puvodem Evropane)?

Samozrejme, ze nas proto tato oblast zajima vic. V africkych novinach se asi zase pise vic o africkych zalezitostech, kterym my nevenujeme moc pozornosti; v Brazilii jsem si vsiml, ze tamni noviny obsahovaly zahranicni zpravy skoro vyhradne z latinske Ameriky (nelze se divit...).

..
06. 07. 2010 | 14:56

hoven napsal(a):

dr. Farmisal Subotka,
to se pleteš, tady všechno řídí vesmírní lidé, brzo bude konec světa a na záchranou vesmírou loď se dostane jenom 1200 vyvolených.
06. 07. 2010 | 14:56

PRKap napsal(a):

Pane profesore,

jestli šalom achšav spojujete s Vaším takto neúplným rozborem problémů na Blízkém východě, konče úvahou o tom, že Izrael by taky mohl být místo za Jordánem na Madagaskaru, tak to ten šalom se bohužel asi bude muset v dané chvíli obejít bez Vašeho přispění.

Anebo zkusíme na Madagaskar přesunout Česko, a do Česka pak Izrael. Madagaskarské domorodce zkusíme taky do Česka. A přestěhujeme i lemury, aby jim nebylo smutno. Tak pak by to šlo. Anebo, že byste s tím moji drazí spoluobčané nesouhlasili? To se divím. Tak tomu se říká úzkoprsý čechokotlismus!

...
06. 07. 2010 | 14:58

Camille napsal(a):

BlueJay:

Ale ovšem, že Žid bez IL pasu je pořád Židem. Ale zde se přeci nehovoří o Židech, ale o sionismu a o Izraeli.
06. 07. 2010 | 14:58

Bavor napsal(a):

Hoven napsal:"fudoshin,
češi němce vyhnali, židi jsou proti nám poměrně dost tolerantní". Pane, zkuste si zjistit něco o historii vzniku státu Izrael. Zkuste si na netu vyhledat něcoo masakru v Dajr Jásín. Pak mluvte o toleranci sionistů (ne Židů!).
06. 07. 2010 | 14:58

hoven napsal(a):

bavor,
no zkus si něco vyhledat o masakru němců v postoloprtech. ......nechci být špatně pochopen, souhlasim s odsunem němců, jenom to dávám do kontrastu, jak nám u nás samotných připadá naprosto správný a spravedlivý, když vyženem 3 miliony lidí, který tu žijou přes tisíc let a po židech bysme chtěli, aby tam ty teroristy vodili za ručičky.
06. 07. 2010 | 15:02

Mr. Edward Teller napsal(a):

Skoda, ze pan Horejsi ma bohuzel skoro ve vsem pravdu. Kdyby nebyl zidovsky narod na strednim vychode, tak je tam uz davno klid. Mohli by si zalozit dalsi 53. americky stat v USA a nikdo by je neohrozoval. Dodnes nechapu proc je naprali do Palestiny. Byl by klid a tahle diskuze by se tu vubec nemusela vyjimat.
06. 07. 2010 | 15:03

Klára napsal(a):

Pane profesore, my jsme se nějak myšlenkově sešli, se mi zdá... tak já jen že jsem Vás četla a jdu se nechat dát ukřižovat pod svůj blog, užijte si to tady ve zdraví sám :-)
srdečně, Klára
06. 07. 2010 | 15:03

vaclavhorejsi napsal(a):

dr.Farmisal Subotka, mistral:

Ano, ano, a to jste jeste nezminili Anezku Hruzovou... Jiste verite, ze ten Hilsner byl po pravu odsouzen a ze Zide zadelavaji macesy krvi krestanskych panen?
A Masaryk byl zajiste zradnym agentem svetoveho zidovstva napomahajici timu, aby meli tech 2800 otroku...
A co teprve kapitan Dreyfus a dalsi agent zidovstva Dreyfus, ze?

Tady se tedy sesla squadra...

..
06. 07. 2010 | 15:03

fudoshin napsal(a):

hoven: tak promiň, když už si tykáme, ale to rozhodně není to samé.němci žili v čechách a hned vedle měli svůj stát.navíc začali válku a každý chápe, že po zvěrstvech, které napáchali je ne každý měl rád.naproti tomu palestinci žádnou válku nevedli.někdo, komu do toho nic nebylo jim tam nastěhoval židy, kteří je začali vyhánět.tedy došlo k nastěhování a poté k násilí.u nás to bylo opačně.přestože to nebylo naprosto morální, odsud němců byl reakcí na jejich přechozí činy, samozřejmě bráno kolektivně..
06. 07. 2010 | 15:06

vaclavhorejsi napsal(a):

PRKap:

"...konče úvahou o tom, že Izrael by taky mohl být místo za Jordánem na Madagaskaru"

To jsem prosim rekl kde???

Ja jsem naopak rekl "snahy kohokoli o likvidaci Izraele jsou absurdní a nepřijatelné."

Cetl jste ten clanek vubec?

..
06. 07. 2010 | 15:06

Jan Novak napsal(a):

to hoven
Neztrapnuj se tu porad temi priblblymi nazory z prvni pomocne. Chtel bych te videt po valce jak by jsi na nemce koukal, kdyby ti zavrazdili rodinu a vsechny pribuzne jenom proto , ze uzitecny idiot jako jsi ty je udal na gestapu. Urcite by jsi si je nechal bydlet vedle v baraku. ZAlez do nory pitomce. Michas tu jabka s hruskama.
06. 07. 2010 | 15:07

hoven napsal(a):

jan novak,
no koukal bych se na ně uplně stejně, jako se židi koukaj na palestince, kteří jim vyhazují autobusy do povětří. já tu poválečnou odplatu uplně chápu.
06. 07. 2010 | 15:11

PRKap napsal(a):

fudoshin: Židy tam nikdo nenastěhoval, stěhovali se tam postupně od 19 stoleti, kupovali pudu od vlatníků, kteří na těch místech převážně nežili. Arabové, kteří tam žili, tak na té půdě jen pracovali. Zezačátku odtud spusta Židů odešla, protože obdělávání půdy a někde močálů bylo příliš tvrdé a nedokázali tam vydržet.
06. 07. 2010 | 15:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Camille:

Jeste neco:

"když voják IDF způsobí palestinskému "bojovníku za svobodu" pár oděrek, média celého světa se mohou zbláznit"

To mate na mysli treba ty "oderky" pri operacich v Gaze a v Libanonu, nebo na te turecke lodi?

"Položil jste si otázku, čemu vlastně Váš článek poslouží (byť i z Vaší strany nezáměrně?)"

Na tuto otazku jsme byli zvykli pred rokem 1989 - kdyz nekdo napsal nebo rekl neco kritickeho na adresu tehdejsiho samochvalneho rezimu.

Podle vas by tedy bylo lepsi o kontroverznich vecech radeji nemluvit, aby diskuse nemohla byt zneuzita ruznymi kreaturami?
Nebo by to melo platit pouze v pripade diskusi o Zidech a Izraeli?

..
06. 07. 2010 | 15:13

Pepa Řepa napsal(a):

Bratře Václave, stačí to tady přečíst.
Můžete mně sdělit, jaký je rozdíl mezi Vámi a Vandasem?
Pravda, on je instalatérem, Vy ředitelem ústavu AV.
Není to bratranec od tety Hanky?
06. 07. 2010 | 15:13

hoven napsal(a):

fudoshin,
palestinci začali proti izraeli válku za pomocí egytpa, syrie a jordánska s cílem "naházet židy do moře" jak sami říkali. problem je v tom, že neznáš historii.
06. 07. 2010 | 15:14

To triple napsal(a):

VH: psal jste "Myslím, že kdyby otcové sionismu bývali mohli nahlédnout do budoucnosti, asi by spíš uvažovali o založení Izraele na nějakém jiném vhodnějším místě – třeba tak, jako to udělali Mormoni."

Pokud vím, tak oni o Madagaskaru uvažovali jednu dobu. Historické události jim umožnili se vrátit do Izraele. Já jsem psala jednoduché důvody, proč to bylo jedinou správnou volbou. To říkám při všem, co vím o neřešitelnosti současné situace, o obou znepřátelených stranách.
06. 07. 2010 | 15:17

PRKap napsal(a):

VH: psal jste "Myslím, že kdyby otcové sionismu bývali mohli nahlédnout do budoucnosti, asi by spíš uvažovali o založení Izraele na nějakém jiném vhodnějším místě – třeba tak, jako to udělali Mormoni."

Pokud vím, tak oni o Madagaskaru uvažovali jednu dobu. Historické události jim umožnily se vrátit do Izraele. Já jsem psala jednoduché důvody, proč to bylo jedinou správnou volbou. To říkám při všem, co vím o neřešitelnosti současné situace, o obou znepřátelených stranách.
06. 07. 2010 | 15:18

Camille napsal(a):

Pane pporfesore,

většina obyvatel Izraele jsou lidé z Blízkého východu (Židé z arabských zemí + izraelští Arabové). S trochou nadsázky by se dalo říct, že IL populaci tvoří z 60% Arabové židovského, muslimského a křesťanského vyznání, zbylých 40% tvoří lidé původem z Evropy, nejčastěji z její východní periferie.

Představa, že Izrael je ostrůvkem Evropy uprostřed Orientu, je jedním z nejzažitějších mýtů, které ke svým účelům využívají jak Izraelci (když potřebují podporu západu) tak Arabové (když chtějí zdůraznit, že IL nemá v regionu co pohledávat). A zejména Arabům se tento mýtus obzvláště hodí. Jak rádi by zapomněli na milion Židů, které ze dne na den vyhnali ze všech zemí od Maroka po Irák jenom s tím, co měli zrovna na sobě. (A nikdy se jim nedostalo omluvy, natož odškodnění) I proto zdůrazňují, že Izraelci jsou převážně Evropané...

Jinak jistě máte pravdu, že Blízký východ je mediálně zajímavější, než Skandinávie. Že se u nás téměř nepíše o Střední Asii je na pováženou (vzhledem k jejímu napojení na Rusko je od nás také "coby kamenem dohodil"). Je logické, že se v Brazílii píše více o LatAm, než o EU, ale o Izraeli se píše téměř všude, od Číny po Latinskou Ameriku. Je ten kousíček země opravdu tak zajímavý? A čím to je?

Mnozí Židé se domnívali, že založením vlastního státu se zbaví 2000 let trvajícího pronásledování. Nebudou pod drobnohledem celého světa, a budou si ve své zemi žít po svém, jako všechny ostatní národy. Ale díky médiím jsou Židé pronásledování a zkoumáni pod drobnohledem i ve vlastní zemi! Jistě dokážete z výše uvedeného pochopit, proč mnozí Izraelci nadměrný zájem světa o jejich stát příliš nevítají.

A samozřejmě se nejedná nutně o spiknutí. Když tisíc lidí udělá totéž, nemusí to znamenat, že se na tom domluvili. Stává se, že více lidí dostane nezávisle na sobě téměř ve stejnou dobu stejný nápad. Vemte si Lavoisiera a Lomonosova...
06. 07. 2010 | 15:18

Sraldo Mandolini napsal(a):

hoven:
Pokud by někdo cizí přišel do vašeho baráku a zabral by vám kuchyň, ložnici a koupelnu se záchodem, tak byste ho zřejmě taky chtěl hodit do moře... nebo byste mu snad vystrojil hostinu na uvítanou?
06. 07. 2010 | 15:21

dr.Farmisal Subotka napsal(a):

to vaclavhorejsi

Je sporu kdo rituálně zabil Hrůzovou?
Leopold Hilsner byl nastrčená figura ,bilý kůn.
Těch vražd mladých žen v Polné a okolí bylo totiž asi pět. A to se bavíme jen o těch ,které se našli.
06. 07. 2010 | 15:24

PRKap napsal(a):

Jen tak mimochodem, někdo dokázal, tipla bych, že Židé :-), že ze všech lidí na světě jsou geneticky Židům nejblíže právě Palestinci. (Kdysi, v prvních stoletích asimilovaní Židé?)
06. 07. 2010 | 15:26

SOFUS napsal(a):

Tolik bludu a zakladniho nepochopeni pojmu a principu, historie, ale i Bible samotne, muze verejne projevit, nezodpovedne a neomalene hlasat zneuzivaje falesneho titulu profesor (viz tzv. turboprofesori)jenom typicky marxista a materialista z presvedceni (s vedou to nema nic spolecneho!), chlubici se tim, ze chodi na msi do kostela sv. Salvatora v Praze, k dalsimu pomatenci a blouznivci, konvertitovi, ktery doposud Bibli nepochopil a siri teologicke bludy, az cirkevni schizma. Ktery si plete hinduismus s Bibli, atd. Ano, jedna se o narcistu, typickeho predstavitele bludu New Age, v soucasnosti katolickeho kneze T. Halika. Tito jedinci zasevaji seme rozkladu, pochybnosti a neduvery v zakladni dogmata viry, pletouce si viru s vedou a podobne. Jenze takovych bylo v historii mnoho, o kterych dnes ani pes nehlesne. Protoze cesty Pane nejsou cestami lidskymi. (Prave skoncil na CT2 porad o J. Husovi, ktery uvadel T. Halik a vedoucim projektu byl J. Stern!! z roku 2005. Tolik false a historickych nepravd se jen tak nevidi. Nu a ted zacala seslost v Betlemske kapli na pocest upaleni J. Husa, prenasena primo na CT2. A hlavnim ucastnikem je fales dokonale koncentrovana v jedne osobe, momentalne prezident tohoto statu! To chce opravdu zaludek! A vedle nej predsekyne Snemovny. Tot pocit navenek, ze CR je nabozenskym statem vic jak Israel. Ach joo! Tot obrazek postmodernich Cech, ale bohuzel i Moravy.) K smichu i placi!
Bud proklet satanismus a jeho vyznavaci!
06. 07. 2010 | 15:27

hoven napsal(a):

sraldo,
nikdo nikomu žadnou kuchyn nezabíral, prostě mezinárodní společneství rohodlo, že vznikne izrael a palestincum se to nelíbilo. stejně jako se němcum nelíbilo, když mezinárodní společenství rozhodlo, že po 300 letech rakouska uherska vznikne československo.
06. 07. 2010 | 15:31

Camille napsal(a):

Pro prof. Hořejšího:

Jistě, ty "oděrky", to byla taková hyperbola. Ale pokud Vám to vadí, budu se pro příště vyjadřovat exaktněji.

Ta otázka "Čemu text slouží?" je platná pro každého autora v jakémkoliv režimu. Je to proto, že jakmile text zveřejníte, nemáte jako autor takřka žádnou možnost ovlivnit jeho další interpretaci (maximálně můžete mluvit do toho, kde bude přetiskován, podle toho, jakou máte smlouvu), ten text si žije vlastním životem. Mimochodem Vaše interpretace té mé otázky je toho zářným příkladem. Snad ta otázka měla znít spíše: "Nemůže být ten text mizinterpretován či zneužit?"

A v tomto případě zneužit byl, přinejmenším k tomu, aby na prostoru, který diskuse pod ním nabízí, parazitovali různí neonacisté k ventilování svých duševních poruch.

O kontroverzních věcech je třeba mluvit, ale vždy je třeba volit, kde co říkat. To není žádná autocenzura (natož cenzura), ale vhodná volba temat a způsobů jejich uchopení. Jako zkušený VŠ pedagog jistě víte, že jinak budete přednášet studentům prvního ročníku, ještě jinak na popularizační přednášce pro veřejnost, jinak na imunologické konferenci, jinak na akademickém senátu a jinak třeba při předávání nějaké vědecké ceny. A to nejen co do volby temat, ale i co do zvoleného jazyka. A stejně tak při vyjadřování názoru na nějaký problém je třeba zvážit, jakým způsobem, A JESTLI VŮBEC, tento názor prezentovat tak, aby jej dané forum bylo s to přijmout a pochopit (ne po svém, ale tak, jak jste to Vy zamýšlel).
06. 07. 2010 | 15:33

hanah napsal(a):

Hořejší

Tak se od vás asi odpovědí na mé slušné dotazy nedočkám. Ptala jsem se na palestinskou biblickou pravlast a palestinskou národnost.

Ironicky píšete:

"To mate na mysli treba ty "oderky" pri operacich v Gaze a v Libanonu, nebo na te turecke lodi?"

Víte vy vůbec jak se ti aktivisté s humanitární pomocí na té turecké lodi chovali ?
Víte vy o Izraeli a životě tam vůbec něco? Víte vy o každodenním strachu, ve kterém tam lidé žijí ?
Připadá vám divné že se brání, když jsou neustále napadáni ?

Patrně vám nějaký Žid šlápl na kuří oko nebo načůral do limonády. Jinak si vaše blogy nedovedu vysvětlit.
06. 07. 2010 | 15:34

mistral napsal(a):

Herr Hořejší

jaká Hrůzová, židi už to měli ošéfované tehdy, i v zákonech

básník Petr Bezruč byl odsouzen za to, že psal proti šlechtě a ŽIDŮM
06. 07. 2010 | 15:34

Emissary napsal(a):

Ano, profesore Hořejší,

to, že arabské země nerespektovali rezoluci OSN z roku 1947 a plán na rozdělení území Palestiny, to jste jaksi zapomněl uvést. Ono stačilo jen tu rezoluci respektovat a byl by klid. Chápu, že Arab respektuje rezoluci OSN jen tehdy, kdy se mu to hodí. Takže odpověď byla rychlá a rázná. Druhý den po vyhlášení nezávislosti státu pět arabských států Izrael napadly, a rozpoutaly tak sérii válek a vleklých konfliktů, jež trvají dodnes. Arabský terorista vraždící nic netušící civilní obyvatelstvo po celém světě je zřejmě také Váš miláček. Utrpení národů (v závorkách) také přesně koresponduje s Vaší socialistickou ideologii, i když musím přiznat, že řadu věcí jste uvedl objektivně, zřejmě pod tíhou argumentů z předešlých diskusí.

Á propos, už znáte význam slova masakr?
06. 07. 2010 | 15:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

SOFUS
Jaká jsou základní dogmata víry ?
06. 07. 2010 | 15:35

Sraldo Mandolini napsal(a):

hoven:
No to je tedy argument jak bič. Co kdyby třeba mezinárodní společenství rozhodlo, že vznikne nový byt pro Pepu Řepu, a to zrovna jen tak čistě náhodou v části vašeho baráku? Hezky byste takové "rozhodnutí" přivítal? :-)
06. 07. 2010 | 15:36

hoven napsal(a):

sraldo,
ne přivítal. vždyt taky němci i palestinci začali válku.
06. 07. 2010 | 15:40

PRKap napsal(a):

Izraelci tam postupně koupili všechnu půdu, získali převahu nad původními, a nakonec si založili vlastní vládu. Nezabrali to, nebylo to násilné (násilné to bylo proti Britům), koupili to, ale efekt je jasný a stejně hrozný. Na té půdě už nikdy nebude šance pro emancipaci Arabů, kteří tam žili. Důvod k "nasr.ní" to určitě je, a to je, co vidíme. Pokud "nehodí Židy do moře", tak pro jejich emancipaci nebude žádná šance. Snad dokud tu šanci oba národy nespatří v nějaké nadpřirozené koexistenci, která se více méně snad podobá příchodu Páně.
06. 07. 2010 | 15:41

Neg.Vej napsal(a):

Je to nemoc? Stal jsi se profesorem a musis rozdavat sva moudra a jsi dokonce presvedcen,
ze tvoje moudra -jsou k necemu -.
Omyl mas pouze jesitnou potrebu se zviditelnit.
06. 07. 2010 | 15:41

PRKap napsal(a):

hoven: Palestinci nezačali žádnou válku.
06. 07. 2010 | 15:42

hoven napsal(a):

PRKap
začali jich několik a všechny prohráli. naposledy to zkoušeli s raketama.
06. 07. 2010 | 15:46

dr.Farmisal Subotka napsal(a):

válku vede židovstvo , válka je nejvýnosnější byznys.
06. 07. 2010 | 15:46

vaclavhorejsi napsal(a):

Camille:

Musim rici, ze pokud jde o (auto)cenzuru a svobodu slova, mame znacne odlisne nazory...

Prakticky kazdy text muze byt zneuzit.
Ti uchylove by prezentovali uplne stejne (mozna jeste vic) pod textem, ve kterem bych vychvalil sionismus do nebe jako nejskvelejsi a nejspravedlivejsi ideologii.

To by se nesmelo psat skoro o nicem - moje zkusenost je, ze ruzni magori (pan Stejskal promine) "diskutuji" pod mymi clanky na temer jakekoli tema.
..
06. 07. 2010 | 15:49

hoven napsal(a):

dr.Subotka
to víš že že jo.
06. 07. 2010 | 15:49

Camille napsal(a):

PRKap:

Arabové mají 21 států (tolik členů má Liga arabských států; tedy ona jich má 22, ale ten poslední - Palestina - dle mezinárodního práva neexistuje). Mají dokonce i svůj stát v Palestině (když se podíváte na dobové mapy, zjistíte, že součástí původní britské Palestiny bylo i dnešní Jordánsko). Tak co víc by ještě ke své emancipaci potřebovali?
06. 07. 2010 | 15:49

PRKap napsal(a):

hoven: Těch několik začaly okolní arabské země. Palestinci je ani začít nemohli, protože neměli zbraně. Je pravda, že v jedné z nich byly izraelští Arabové vyzváni, aby se přidali na stranu izraelských nepřátel a mnozí to udělali a doplatili na to. Dodnes žijí v utečeneckých táborech a arabské země se k nim nemají.
K těm raketám, jsou to nějaké podomácku vyrobené raketičky, Scudy.
06. 07. 2010 | 15:50

vaclavhorejsi napsal(a):

hanah:

Na vase otazky nebudu odpovidat, protoze mi rozhodne nepripadate jako seriozni diskuter.

..
06. 07. 2010 | 15:50

Sraldo Mandolini napsal(a):

hoven:
Tak se tedy nedivte, že Palestinci chtěli všechny Izraelce naházet do moře...
06. 07. 2010 | 15:51

PRKap napsal(a):

Camille:
Ostatní arabské země vynechme, to je jako argumentovat Čechům, že jiní Slované mají své země, tak o co go. Bavme se o palestinských Arabech.
06. 07. 2010 | 15:52

Kanalnik napsal(a):

Nerozumim tomu, proc autor resi problem Zide (Israel-USA) a Palestinci. U zastance teorie evoluce, ktera je zalozena na vitezstvi silnejsiho jakozto motoru celeho procesu, je to s podivem.
06. 07. 2010 | 15:53

hoven napsal(a):

sraldo,
no já se přeci nedivim, diví se akorát palestinci a jejich fandové, že se to izraeli nelíbilo. ty by ses nechal hodit do moře?????? palestinci chtějí rozdávat facky, a když jí dostanou zpátky tak chodí žalovat k OSN. no holt si musí vybrat.
06. 07. 2010 | 15:56

hoven napsal(a):

PRK ak,
no jistě bys něchtěl, aby ti ta podomácku vyrobená raketička dopadla na střechu a urvala hlavu.
06. 07. 2010 | 16:00

Pepa Řepa napsal(a):

Pak bych si ovšem-bratře Vácslave-položil otázku, proč si různé masařky a různí ovádi neoblíbili lanýže, ale Váš kolosální zdejší výtvor?
Kolegu s vhodným, pravda neakademickým nickem hoven na mysli nemám.

Ale cvaká to, to je příspěvků, co?

Stejskal se tetelí, i vy se tetelíte, co jste za pašáka.
Jak Vy můžete mít cosi proti bulváru a billboardům, když jste sám popík každým coulem?
06. 07. 2010 | 16:00

PRKap napsal(a):

Camille:
No tak třeba jim vadí, že nemají celé své území, kde žili, což je činí pre-naštvanými. Do toho nepokrytá snaha Izraele stavět na jejich území osady je bělí rudě, protože to mírně připomíná kolonizaci, na které Palestinci ztratili už půlku území, na něž si činí morální právo. Takže ... asi tak.

Za židovskou stranu by samozřejmě bylo možno napsat mnoho empatických stran. Což ale to první neanuluje.
06. 07. 2010 | 16:02

Camille napsal(a):

Pro porf. Hořejšího:

ovšem, takové riziko vždycky existuje. A rozhodně by samo o sobě nemělo být důvodem k tomu, aby člověk mlčel, když má co říct.

Možná se budete divit, ale já dokážu být vůči Izraeli velmi kritický. Když hovořím se svými izraelskými přáteli (třeba v naději, že si na některé mé argumenty vzpomenou při nejbližších volbách, protože - popravdě řečeno, v současností má Izrael asi nejhorší vládu ve svých dějinách...). Jsem přesvědčen, že dobře podložená kritika skutečných problémů může přispět k jejich nápravě.

Ale jaký je účel tohoto článku? K čemu je dobré předkládat kritiku čehokoliv čtenářům, kteří na daný problém nemají sebemenší vliv? Pokud by se jednalo o kritiku např. naší politiky vůči Izraeli, podloženou nějakou charakteristikou dnešního Izraele a povahy sionistického hnutí, asi bych s Vámi nesouhlasil, ale chápal bych smysl toho článku. Stejně tak pokud by se třeba jednalo o kritiku toho, jak je Izrael zobrazován v našich (či obecně západních) médiích. Nebo kdyby to byla reakce na jiný text.

Ale jaký je vlastně raison d'être tohoto článku? Tedy právě krom rozvíření diskuse, ve kterých se zjeví všichni ti úchylové...
06. 07. 2010 | 16:02

PRKap napsal(a):

hoven: Já jsem tam žila. Ne, nelíbilo se mi stovky zmrzačených a desítky zabitých. Ani ta drahá bezpečnostní opatření na to konto nutná. Ale o tom to není.
06. 07. 2010 | 16:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

No jiste, jako vzdy mate jasnozrive pravdu.
Jsem rad, ze vam timto bulvarem (zvlaste v diskusni casti) poskytuji adekvatni dusevni potravu.
Jiste vas muze potesit, ze jste nazorove v jednom siku a na stejne strane barikady s giganty jako SOFUS, blue jay nebo hoven.

..
06. 07. 2010 | 16:08

Jud Süß napsal(a):

Proč se žid neustále agresivně cpe a vnucuje někam ,kde jej nikdo nechce?

Proč jej všichni na celém světě nesnáší ?

Žid totiž zastřeně v každodenní propagandě tvrdí ,že všichni jsou vini tím ,že žid existuje a tím pádem ho musí živit ,půjčovat si peníze na které má žid monopol ,platit úroky, exekuce a arbitráže na které má taktéž monopol.
06. 07. 2010 | 16:14

vaclavhorejsi napsal(a):

Camille:

Naprosta vetsina zdejsich blogovych cklanku (t.j. vsech tech stovek autoru) je napsana proste proto, ze chce autor rici svuj nazor na nejakou vec. Soucasti toho jiste je i snaha vyvolat o te veci diskusi.

Ja si myslim, ze to je dostatecny duvod.

Rozhodne nemyslim, ze by clanky musely byt jen reakci na nejaky jiny clanek, nebo ze by mely mit nejaky "ucel" (treba provadet nejakou propagandu).

..
06. 07. 2010 | 16:15

Pepa Řepa napsal(a):

To VH
asi tak, když to říkáte.
06. 07. 2010 | 16:15

hoven napsal(a):

PRKap
o tom to podle mýho názoru je. když někdo někam pálí rakety, který zabíjí, těžko muže očekávat, že ten druhej bude sedět s rukama v klíně. obyčejný lidi v palestině trpí, kvuli hamasu. vždyt oni sou rádi, když židi při nějakym leteckym uderu zabijou co nejvic civilistů, aby to mohli ukazovat v televizi. proto davají schválně odpalovací rampy do školek. vubec jim nezáleží na životech nikoho. co je to za lidi, co vypalujou dětský tábory OSN??? neslyšel sem žadnýho evropskýho leličáka kvílet. jen kdyby to udělal izrael to by bylo hýkání a histerie......
06. 07. 2010 | 16:16

astalavista aneb Kerenskij napsal(a):

(Týden, 2007, na obálce Gross)
a wikipedia, výtah.

Když chtěl předseda ruské prozatimní vlády Karentskij v roce 1917 zakázat bolševickou stranu tak soudruzi Trockij(Lev Davidovič Bronštejn), Zinověv(Ovsej-Gershon Aronovič Radomyslskij), Kameněv(Leo Rosenfeld) atd tvrdili, že jo to antisemitismus (ano v roce 1917 byl antikomunismus antisemitismem!) a vyvolávání ducha Dreyfusiády.

První bolševické vlády pak podle toho vypadaly jako sionistický sněm, ale to je asi politicky nekorektní, že. Raději se mluví o "zlých rusech" a přecenuje se význam Kavkazké kliky (Stalin, Ordžonikidze)v době revoluce a občanské války 1917-1920.

Kavkazká klika pak tu sionistickou v čitkách 1929 a 1937 vyvraždila. Revoluce požrala své děti a soudruh Trockij skončil s cepínem v hlavě.

ps. Primárně Sovětský gulag(Trockého válečný komunismus) a následuje s 20 letým spožděním nacistický koncentrák a totální válka.
06. 07. 2010 | 16:18

Petr Havelka napsal(a):

Já bych se jen znovu zeptal. Pro koho je výhodný současný stav? Pro Izrael, pro araby nebo pro ropné společnosti?
06. 07. 2010 | 16:20

sb napsal(a):

Díky za střízlivý článek. Jen je škoda, že fanatici si budou mlít tu svou, ať se děje, co se děje.
06. 07. 2010 | 16:22

Rumcajs napsal(a):

Koukám, že prof. Hořejší mluví o duševních gigantech a tak tu asi chybím, ne ?

No ale nyní vážně.
Pro naši civilizaci je důležitá ropa a tak jestli muslim řekne, že Žid je stvoření ´dáblovo, tak by se to mělo repektovat.

Nebo na co kurňa jako budeme jézdit, když nám nepošlou žádný barely ?
06. 07. 2010 | 16:22

PRKap napsal(a):

hoven: Jaksi jde o to, pochopit obě strany konfliktu. Jinak, tam je válka, takže šílené věci se dějí. Hamas není matka Tereza, ale IDF taky ne.
06. 07. 2010 | 16:24

PRKap napsal(a):

Petra Havelka: Izrael má ropu?:-)
06. 07. 2010 | 16:25

Pepa Řepa napsal(a):

To Camille
obdivuji Vaši trpělivost a slušnost. Je to ale marné, schopnost sebereflexe autora je srovnatelná se schopností sebereflexe leadra jedné zdejší politické strany.

Přesto jsem si-Vaše brilantní glosy-rád přečetl. Tady končím, nemusím být u každého vyvezení septiku.
Hodně štěstí.
06. 07. 2010 | 16:29

Petr Havelka napsal(a):

PRKap: Izrael nemá ropu. Zdá se vám, že to s "tématem" otázky nesouvisí.

V těch končinách souvisí s ropou všecičko.
06. 07. 2010 | 16:29

Camille napsal(a):

Rumcajsi, my jezdíme na barely z Ruska. Energetické aspekty Blízkovýchodního konfliktu se Střední Evropy bezprostředně netýkají.
06. 07. 2010 | 16:32

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

SOFUS
Jak si T.Halík plete hinduismus s Biblí? Co nepochopil z Bible? Jaké teologické bludy šíří? Jak můžete někoho takhle osočovat bez jakéhokoli odůvodnění nebo bez řádných odkazů?
06. 07. 2010 | 16:37

Camille napsal(a):

pro PRKap:

I palestinští Arabové svůj stát mají. Jmenuje se Jordánské hašemitské království a zabírá přes 70% původního území Palestiny. Tak co by ještě chtěli? Židé se spokojili se směšnými 30% (tedy ne všichni, viz 6abotinského: "Jordán má dva břehy. Ten západní je náš a ten východní je taky náš"), a Arabům ani tohle nestačí?

To je opravdu nutné všechny Židy vyvraždit nebo aspoň vystěhovat, aby se Arabové mohli patřičně "emancipovat"?

Promiňte, ale pro mne osobně jsou taková konečná řešení naprosto nepřijatelná.
06. 07. 2010 | 16:37

kaBala napsal(a):

přečtěte si knihu Utekl jsem z Osvětimy, hlavně konec této knihy. Zde autor, žid, pěkně popisuje, jak židé i když věděli o likvidaci svých souvěrců v osvětimských plynových komorách, neudělali proti tomu nic. Nechci zlehčovat zvěrstva v koncentrácích, ale ve jménu přežití a hlavně peněz a výhod, které židé po válce očekávali, klidně nechali usmrtit statisíce neli milióny svých bratrů v bohu. O tom se ale nikde nedozvíme a nemluví se o tom. Také, kdyby nebylo sociálního pokroku včetně Marxismu, asi by nebylo fašismu. Neboli. Kdo financoval Adolfa jenom proto, aby se nerošířila myšlenka sociální spravedlnosti a znárodnění výrobních prostředků po Evropě a USA? Zase. "Vyspělá" osvícená demokratická společnost skrzeva peníze financovala likvidaci svých spoluobčanů nejen v koncentrácích, ale i na válečném poli. Nebyly to náhodou banky a průmysl židovských vlastníků, kteří v prvopořátcích financovali Hitlera? Ne Marx, ale peníze a zisk a moc jsou příčinou utrpení lidí a společnosti ve všech koutech světa. Je jedno jaké náboženství či státní filozofie převládá.
06. 07. 2010 | 16:38

Camille napsal(a):

Ještě pro PRKap:

Aha, takže plastelínci si činí "morální právo" na půdu, kterou legálně (a za těžké peníze!!!) prodali? Promiňte mi, že budu mírně neslušný, ale to si snad dělát pr...

Myslím, že tohle víc než cooliv jiného vypovídá o tom, s jakými lidmi se Izarel denodenně potýká.
06. 07. 2010 | 16:43

PRKap napsal(a):

Camille: Já jsem neřekla, že to je pro mě "řešení", ale že chápu ty motivy. Myslím si, že "co by ještě chtěli", chápu, a že je nutno to chápat, protože bez pochopení vlastního nepřítele není možné ani mu čelit, ani se s ním smířit, což, předpokládám, je ideál.
06. 07. 2010 | 16:43

mistral napsal(a):

Tu půdu měli Palestinci propachtovanou, majitelé byli hlavně Turci.
06. 07. 2010 | 16:46

Emissary napsal(a):

Profesore Hořejší,

co je toto, směřované na hanah?

“Na vase otazky nebudu odpovidat, protoze mi rozhodne nepripadate jako seriozni diskuter.“

No, já si zas myslím, že hanah seriozní diskutérka je. Ale to je jedno, ty otázky, které položila by jste měl zodpovědět, protože ostatní si pak mohou myslet, že neste také seriozní diskutér, a třeba až tolik, že jste zbabělec. :)
06. 07. 2010 | 16:47

PRKap napsal(a):

Camille: Kdyby u nás koupili všechen kapitál Číňani, pak třeba ještě půdu a nemovitosti, a nakonec by se sem nastěhovali, třeba proto, že Evropani nebudou ochotni se reprodukovat a uživit své staré sami :-), tak by tady nastala neformální ČLR. A i kdyby to bylo legální, tak se budeme bít v prsa, pokud na to budeme mít sílu. A to se děje i tam, oni se bijou v prsa, že to území ztratili. A je úplně jedno, kolik. Stejně jako by bylo jedno, kdybychom my ztratili třeba "jen" čtvrtinu země. Tohle je také třeba chápat, když člověk soudí Hamas.
06. 07. 2010 | 16:50

myslím napsal(a):

Hořejší:
Jsem rád, že ČSR pomohla židovskému státu přežít v kritické době jeho vzniku.
Ani přesila početní, ani technická a ani řízení arabských armád angličany, později snad i Sověty, nedokázala zlomit izraelce.
Doufám, že to nedokážete svými antisemitskými výlevy ani Vy ani Vám podobní.
06. 07. 2010 | 16:51

Guru napsal(a):

pro Camille:

tak jako Eskymáci nemají žádné právo předstírat, že jsou Zimbabwany, krást Zimbabwanům půdu a vraždit je,

tak ani obyvatelstvo CHAZARSKÉHO původu (poznáte podle křídově bílé pleti) NEMÁ žádné právo předstírat, že jsou "Židy" a vyvražďovat Sémitské obyvatelstvo (Palestince), kteří jsou opravdovými potomky opravdových Židů (poznáte podle snědé pleti, protože 5000 let žijí pod žhavým jižním Sluncem).

Všechyn ty bláboly o "naší zemi" a Kaballe a Sanhedrinech a KOL NIDRE, to jsou jenom lži, samé lži, pytel lží a HASBARA (ZioNacistická propaganda).

Vy jste potomci obrovské a mocné Chazarské říše, 2000 krát větší než celý Israel.

Buďte na to hrdi a přestaňte hrát to divadlo o "Židech".

Mimochodem slovo "JEWS" (ekvivalent "Židé") bylo vynalezeno teprve v r. 1775 v jedné divadelní hře.

Tak jak se vám říkalo před vynalezením tohoto nového slova ?

Všude po světě se vám říkalo "Chazaři" nebo také "Talmudisté".

Toť fakta.

Příště se naučíte Amazonské staré pověsti a pohádky a půjdete vyvraždit Amazonské Indiány ?

Příště budete předstírat, že jste Amazoňané ?

V herectví jste prokázali množství zasloužených úspěchů, ale tohle divadlo stálo milióny lidských životů.

Proč v TV pořád propagujete pouze 4. Holokaust ?

Což tak trochu osvěty a poučze nás o vašem Prvním Holokaustu se 4 miliardami zavražděných židů.

Nejde o překlep. Během Prvního Holokaustu (detailně popsaný v Talmudu) bylo zavražděny 4 MILIARDY Židů
06. 07. 2010 | 16:52

PRKap napsal(a):

Také bych se zastala hanah. Vyjadřuje mimochodem poslední léta mainstreamový názor v Izraeli, co se situace eskaluje, a to názor podle mě dost oprávněný. I když bohužel nesměřuje k usmíření.
06. 07. 2010 | 16:52

hoven napsal(a):

PRKap,
já to chápu tak, že islám je netolerantní náboženství a muslimové vyvolávají konflikty se všema svyma sousedama. at to israel, jih ruska, filipíny, kašmír, thajsko, kosovo nebo západ číny. oni musí, protože mají povinnost k šíření islamu mečem. řikají tomu djihad. oni mír nechtějí. a uplně budu chápat , pokud židi zautočí na iránský jaderný zařízení. včera bylo pozdě.
06. 07. 2010 | 16:53

hanah napsal(a):

Hořejší

Děkuji za vysvětlení. Potvrdil jste mi co jsem tušila.
Nevíte-li odpověď na palestinskou biblickou pravlast a palestinskou národnost, jsem nesolidní diskutér. Pokud jste si udělal tento úsudek z mých dotazů, máte, vážený pane, mnohem třeskutější jasno než Pepa Řepa, kterého se snažíte zesměšnit.
Pokud snad na základě mých ostatních příspěvků, mohl byste vědět, že jsem TA diskutérka.

Je škoda, že se nesnažíte prostřednictvím blogů zprostředkovat čtenářům něco z vaší profese.
06. 07. 2010 | 16:54

PRKap napsal(a):

hoven: tenhle konflikt se imho dá pochopit i bez diskuse role islámu.
06. 07. 2010 | 17:00

kěvolč napsal(a):

Mezi jatečními kuřaty, kde se páří mezi sebou kdeco, nepochodíme s nějakou teorii na zachování druhů. Ale když si budu pořizovat pejska, dám mnohem víc za čistokrevnou rasu než za štěně podvraťáka, mnohde v přírodě ještě funguje zachování druhu automactiky, bez ohledu na naši atheistickou filosofii.
06. 07. 2010 | 17:06

židovská diktatura napsal(a):

to hoven
konflikty se všema svyma sousedama. at to israel, jih ruska, filipíny, kašmír, thajsko, kosovo nebo západ číny. ..bla bla
Kdo motivuje ,organizuje a cvičí tyto skupiny nájemných vrahů ,nejsou to čirou náhodou židokřetané z USA EU a izraele?

Neni to zvláštní ,že za islám považujete žoldáky placené Západem tedy Židy ,z nichž mnozí pochází z Čech.
06. 07. 2010 | 17:07

Camille napsal(a):

Pro Guru:

Ano, chazarská teorie... Ani nevíte, jak dobrou službu mi během mých studií v Turecku udělala (byste se divil, kolik dveří může otevřít Váš turkický původ, i když je třeba zcela smyšlený...).

Ale teď vážně, Váš problém je, že se na Židy díváte jako na "národ" ve smyslu středoevropských představ 19. stol. Židé jsou spíš národem v podobném smyslu, jako Američané (kdokoliv, kdo konvertuje k judaismu se stává nejen židem, ale i Židem!!! Protože v alefbejtu žádná malá a velká písmena nemáte...).

Eskymák konvertující k judaismu má na Zemi Izraelskou milonkrát větší nárok, než arabsky hovořící muslim, jehož předkové před dvěma tisíciletím snad byli Židé.

Já nemám důvod chazarskou hypotézu ani potvrzovat, ani vyvracet, protože v tomhle sporu není důležitá. A jen tak mimochodem, ta sekvence DNA, která snad odkazuje k chazarským předkům, se vyskytuje u necelých 15% aškenázských Židů, ale také u dobré poloviny dnešních Ukrajinců (vzhledem k tomu, kde se Chazárie nacházela, to nijak nepřekvapuje). Tak kdo je vlastně Chazar?
06. 07. 2010 | 17:09

Camille napsal(a):

PRKap:

Co bych udělal, kdyby Číňané odkoupili celou ĆR? No, asi bych udělal aliju... ;)
06. 07. 2010 | 17:12

PRKap napsal(a):

Camille: Já bych udělala aliju před 10 lety, ale to byste tam museli dávat sebemenší šanci křesťanským gojům. Such is life.-)
06. 07. 2010 | 17:21

vaclavhorejsi napsal(a):

hanah:

Nejmene polovina mych blogovych clanku je o vede nebo vedni politice.

Nevim, co ma znamenat "Nevíte-li odpověď na palestinskou biblickou pravlast" - co na tom chcete vysvetlovat? Je to samozrejme to uzemi, kde se nachazela biblicka zidovska kralovstvi a zahrnuje zhruba dnesni Izrael a "palestinskou samospravu".

Pokud jde o palestinskou narodnost - v poslednich cca 50 letech se ustalilo vseobecne pouzivani tohoto oznaceni pro palestinske Araby muslimskeho a krestanskeho vyznani. To jiste take vite, a tak vas dotaz prilis nechapu.

Za sva predchozi slova o tom, ze nejste serioznim diskuterem (resp. diskuterkou) se omlouvam - byla vyprovokovana vasimi slovy, napr.:

"Patrně vám nějaký Žid šlápl na kuří oko nebo načůral do limonády. Jinak si vaše blogy nedovedu vysvětlit."

Ta ani pri nejlepsi vuli nemohu povazovat za seriozni a slusna. Ja bych si neco takoveho v diskusi nedovolil. Vy mate ovsem tu vyhodu anonymity, takze muzete rika bez problemu i horsi veci. Diky, ze tak necinite ;-).

Ujistuji Vas, ze mi nikdo na kuri oko neslapl, ze si Zidu velmi vazim. Asi zadny narod nedal lidstvu tolik vynikajicich vedcu. Jeden diskuter tady velmi spravne uvedl vskutku ohromujici seznam nobelistu zidovskeho puvodu.

To ovsem neznamena, ze zidovsky nacionalismus by mel byt na rozdil od nacionalismu ceskych, ruskych ci nemeckych nekritizovatelny.
Prave tak neni mozne, aby byl kazdy (vcetne spousty Zidu), kdo kritizuje izraelskou politiku, oznacovan za antisemitu.

To, ze mi tady nekteri nadavaji do antisemitu je - proste stupidni a absurdni.

Souhlasite?

..
06. 07. 2010 | 17:29

myslím napsal(a):

Hořejší:
Vy nejste jen antisemita. Vy navíc vyvoláváte antisemitismus.
Že by to souviselo s Vaším příklonem ke germanofilií?
Zdá se a já jsem o tom přesvědčen.
06. 07. 2010 | 17:39

Guru napsal(a):

pro Camille:

oceňuji Váš věcný a zdvořilý přístup (tak cizí mnoha jiným, kteří tady spíše jen plivou).

Dovolil bych si oponovat v těchto bodech:

- Eskymák NESMÍ mít 1000 krát větší důvod vraždit a krást vodu v Palestině proto, že se naučil Staré Pověsti Israelské.

Proto, že se naučím básničku, pohádku nebo pověsti nemůžu mít právo na cizí zemi.

Chazaři tvoří 88 až 92 % ze všech Židů a takzvaných "Židů" dohromady.

Tj. nikoliv pouze 15 % jak uvádíte.

Jistě máte pravdu ve Vaší poznámce, že mnoho Ukrajinců má Chazarskou DNA - ano, to zcela odpovídá realitě. Chazarská říše obsahovala i část dnešní Ukrajiny.

Zopakuji závěr:

zhruba 90 % tzv. "Židů" nejsou ve skutečnosti "Židé". Jsou to potomci obyvatel slavné a mocné Chazarské říše, která na severu sousedila s Ruskem. Proto každý 5. slavný "Žid" má blond vlasy a modré oči jako Paul Newman atp.

Chazaři nemají žádné právo vraždit v Palestině, krást půdu a vodu. Žádné právo provozovat Apartheid.

To, že se naučíte Staré pověsti Vám nedává toto právo.

Spravedlnost Vás stejně dostihne, protože ať zvolíte řešení "Single State", "Two State" nebo žádné řešení a nadále budete udržovat Apartheid,
Palestinský lid Vás za 20 až 60 let početně převýší, díky vyšší porodnosti.

Poté se budete klepat hrůzu, jestli Vám neoplatí stejným.

Váš Apartheid zkrachuje stejně jako ten v JAR.

CIA si již nechala vyhotovit studii, kalik vás bude zdrhat.

Vypočítali, že 2 milióny a že každá země, kde Vaši agenti neinfiltrovali do vlády vás odmítne. Budou vědět s kým mají tu čest: s fanatickými ZioNacisty, kteří nechtěli vydat masového vraha 9 letých holčiček Salomona Morela do Polska.
06. 07. 2010 | 17:44

PRKap napsal(a):

Prof. Hořejší: Já mám problém s tím, že Váš článek sem tam uvádí neúplná fakta, je tak trochu - propagandistický. Férovější kritika Izraele by nebyla problém.
06. 07. 2010 | 17:48

Camille napsal(a):

Pro GURU:

1. NIKDO nesmí mít oprávnění vraždit a krást (vodu ani nic jiného). Právě proto jsou sionisté tak rozhořčeni, když Arabové zpochybňují jejich legitimní nákupy půdy a volají po zatlačení Židů do moře. Kdyby se jim to povedlo, bylo by to snad něco jiného než loupež a vražda?

2. Stát Izrael je suverénním, legitimním a mezinárodně uznaným státem, který si v souladu s vůlí svého obyvatelstva vytváří své zákony. Pokud se rozhodne, že Eskymák uznávající hodnoty tohoto státu má větší nárok na občanství než potomek lidí, kteří v době napadení toho státu raději uprchli do zemí, které na onen stát útočlili, než aby jej bránili, má právo takové rozhodnutí učinit.

3. Vaše údaje o počtu Židů chazarského původu nejsou věrohodná. Především proto, že dobrá třetina židovské populace pochází z oblastí zančně vzdálených od někdejší Chazárie, žili tam ještě před tím, než se nějací Chazaři vůbec objevili, a neexistují žádné doklady o masivních migracích z východní Evropy např. do Iráku nebo Maroka (kde v době zániku Chazarské říše žilo víc Židů než v celém Polsku). Jistý podíl chazarské (ale také např. slovanské) krve v žilách východoevropských Židů (Aškenazim) nepochybně koluje, ale ani v této skupině mi údaj 80% nepřijde pravděpodobný.

4. Aby v Izraeli zkrachoval apartheid, musel by tam nejdříve nějaký být.

5. Máte pravdu, že pokud by se (B-že chraň!) Arabům podařilo zlikvidovat Izrael, patrně by miliony lidí prchaly do zahraničí. Jakkoliv je tato možnost v nejbližších letech nepravděpodbná, jistá alespoň teoretická možnost tu existuje. Proto je od CIA rozumné, že si vytváří plány. Ale to ještě neznamená, že Američané s takovým scénářem počítají, oni si zkrátka vytvářejí spoustu plánů pro různé hypotetické scénáře. Navíc v současné době je pro svět mimořádně výhodné, aby Izrael existoval. Tedy pokud nechcete, aby jeho jaderný arzenál přešel do rukou Hamásu...
06. 07. 2010 | 18:04

voroshilov napsal(a):

Kdyby jste byli mimozemstane ktere z kosmu pozoruji zivot na zemi velmi by vas prekvapilo ze na konci technickeho obdobi(pozemstanske 20.stoleti)najednou temer se zastavil vedecky pokrok-kde jsou vize sci-fistu:uplna robotizace,letajici auta,cestovni linky na Mars?Dokonce i na valku s aliens tito autory posilali zcela moderni a ukomplektovani sofistikovanou technikou armady lidstva(napr.Heinlain-Hvezdna Pechota),a co toho nasnili treba Asimov a Clark?
Nic vam jeste nesvita?Technicky pokrok byl umele zastaven zacatkem 80.let-Americane ted ani nemaji vlastni rakety,Rusove take pomalu dojizdeji stare jeste sovetske technologie,Cinane kopiruji...A proc se to stalo?
Zide vykopli vedu a vyrobu(domenu bile rasy)do Asie,hledali idealni zbozi.Idealni zbozi se nekazi,nepotrebuje transport,ochranu,pomocny personal...a nasli moji radcove?Jiste,ze nasli-dluhopisy,akcii,smenky,platebni prikazy-transfer cennych papiru a nicim nekrytych zelenych papirku tisknutych soukromym zidovskym FEDem se stal hlavnim vyvoznim artiklem,kvuli tomu bylo tolerovano pokrokove odvetvi pocitacu(co nejrychleji spocitat zisky),komunikacnich prostredku(vedet co,kde a za kolik)a elektronicke spionazi(sledovat protivniky a konkurenty),a jinak,kamaradi,i kdyz mate Ipod a sleduje vas videokamera na kazdem kroku,porad pouzivate auto na principu roku 1900 a pracka od roku 1950 jenom vymenila system programovani ale ne machani pradla(buben ten samy?)-no,tak je spravne!
06. 07. 2010 | 18:04

Jeňýk napsal(a):

blue jay není nic strašného - přečtěte si takové kousky jako guru nebo mistral.
Trestný čin hlásání rasové nenávisti jako vyšitý. Jsou jen navedení a nebo i...
06. 07. 2010 | 18:07

Guru napsal(a):

ze seznamu nositelů Nobelovy ceny nejvíce "miluji" Elieho Wiesela.

Na webu savethemales.ca jsou 2 články Miklose Grunera, dnes Australského občana, který přežil Osvětim a který byl v Osvětimi nelepší kamarád Elieho Wiesela.

Elie Wiesel a Miklos Gruner jako nejlepší kamarádi v Osvětimi se spolu bavili maďarsky (oba jsou maďarští židi) a Gruner si do dnešních dnů pamatuje Wieselovo vytetované evidenční číslo.

Reportéři dostali nápad: zorganizovat setkání těchto 2 přátel po létech.

Setkání skončilo fiaskem:

Miklos Gruner na schůzce nepoznal Wiesela. Wiesel nebyl schopen hovořit maďarsky, protože neumí jediné maďarské slovo. Wiesel odmítl ukázat své tetování a nepamatoval si číslo.
Wiesel nebyl schopen vyjmenovat jediné jméno žádného dalšího spoluvězně z Osvětimi.

Wiesel dokonce nebyl schopen se poznat na skupinové fotce.

Příběh jako z Hollywoodu, co říkáte?

Indície silně naznačují, že Wiesel není Wieselem, že ukradl identitu i knihu (aka Nobelovku),
pokud pravého Wiesela přímo nezabil.

http://www.savethemales.ca/...

http://www.savethemales.ca/...
06. 07. 2010 | 18:08

Guru napsal(a):

Update:

podle posledních zpráv se Elie Wiesel - nositel Nobelovy ceny

již přihlásil do kursů maďarštiny.
06. 07. 2010 | 18:15

voroshilov napsal(a):

Mne proste privadi do nirvany zelezny argument zidofilu-Kolik maji Nobelovek a Oskaru?
A kdo dava tem vedcum Nobela?A jake narodnosti je vetsina holywoodskych producentu?
Jezisi,jak to rict diplomaticky-Zide davaji ceny sami sobe!
06. 07. 2010 | 18:18

Guru napsal(a):

velmi správný postřeh

a Jelena Kaganová - kandidát do Nejvyššího soudu USA má JMÉNO Chazarských králů - KAGAN
"Ne, ne a ne - my nejsme Chazaři"
06. 07. 2010 | 18:21

hoven napsal(a):

voroshilov,
překvapuje mě, kolik ignorantsví a blbosti se dá vtěsnat do jednoho příspěvku. technický pokrok nebyl zastaven zacatkem 80 let, spíš tvuj duševní vývoj. kdybys měl alespon elementární znalosti fyziky, tak bys věděl, že principy jsou dané a nemění se. to nesouvisí s technickým pokrokem. člověk nevynalezne žadné nové principy, možná objeví dosud nepoznané spiše to bude v oblasti kvantové fyziky. technický pokrok od 80 let k současnosti je obrovský. neuvěřitelněj. hlavně ve využívání počítačů, internetu, mame hubeluv teleskop, víme o vesmíru daleko víc než před 40 lety. peníze nejsou židovskej vynález, papírový peníze vynalezli v číně.
06. 07. 2010 | 18:24

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zatímco se tady rozkecáváte(me), zda je sionismus zdraví škodlivý či ne, tak nás exbratr Al Kalous spolu se svými kumpány z ODS a ČSSD, popřípadě zasvěcenými bezpartajními, zadlužil u sionistů z Wall Streetu bratru o takových 200 až 300 milionů Kč.

No holt z něčeho ten Izrael žít musí, ne ?
Z blogů macesy neschystáš, řečma Zaslíbenou zemi neubráníš.../o jiných výdajích jinde ani nemluvě/
Osady nepostavíš. Teroristy nevyhladíš.

http://www.fas.org/sgp/crs/...

https://www.cia.gov/library...

http://www.globalfirepower....
06. 07. 2010 | 18:25

Guru napsal(a):

a víte o tom, že v Kanceláři prezidenta je syn opravdového teroristy z opravdové teroristické skupiny ?

Detaily byly vymazány z Wikipedia již rok před volbami, jasná indície, že se sním počítalo pro všechny situace.

Rahm Emanuel - Chief of Staff

jeho druhé občanství již odhadnete sami, ne ?

óóó, mít druhé občanství je v USA trestné.

Update: je trestné, avšak tento zákon se nevztahuje na "lidské bytosti", platí pouze pro Goyimy
06. 07. 2010 | 18:28

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Camillo
Co máte pořád s těmi nákupy půdy? Co to je za argument? Copak Izrael dovoluje Arabům, aby za petrodolary, kterých mají habaděj, skupovali jeho území a Židy odtamtud vytlačovali, tak jako to dělali Židé ? Asi těžko, to by už dávno přestal existovat.

Takže mimochodem naprosto nechápu, proč nás tady někdo nutí povolovat prodej zdejší půdy cizincům (a na nátlak EU dokonce přijímat ze Západu cizí imigranty), když víme, k čemu to může vést!
06. 07. 2010 | 18:36

voroshilov napsal(a):

hoven:
Kde ja psal ze penize je zidovsky vynalez?
Jejich vynalez je prestavit fungujici ekonomicky model zalozeny na tradicni vyrobe a rozdeleni prostredku na financni bublinu ktera asi pred nedavnem splaskla,ale ty o krizi nic neslysel?
Prirodni zakony jsou nemenne,ale nekdo nepotrebuje aby jejich vyuziti bylo pro kazdeho,papaj Hovnivale svoji macu a nam gojimum prenech nas smutny udel!
06. 07. 2010 | 18:37

stále rebel napsal(a):

Zase jeden, který si myslí, že může mluvit o čem chce a to nejsou ani tři měsíce od toho, kdy si pustil hubu na špacír jiný kabrňák, stačily dvě neobratné věty a kde dnes je.
06. 07. 2010 | 18:37

stále rebel napsal(a):

Světová sionistická organizace
http://cs.wikipedia.org/wik...
A kdo vlastní Aktualne? Warburg Pincus
http://www.centrumholdings....
06. 07. 2010 | 19:11

PRKap napsal(a):

Kolemjdoucí: Přesně. Rozdíl mezi sionisty a palestinci je ten, kdo přišel dřív. Palestinské ("národní") hnutí přišlo až jako reakce na židovské přistěhovalectví, a to už bylo pozdě.
06. 07. 2010 | 19:16

PRKap napsal(a):

Je to víc o tom, kdo z koho, než o tom, kdo má větší právo.
06. 07. 2010 | 19:17

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

TCKDH
Kalousek (se Schwarzenbergem) poté, co předchozí vlády se postaraly o to, aby 166 miliard Kč ročně mohlo ve formě zisků odtékat do zahraničí cizím vlastníkům zdejších firem, a o odvádění 70 mld úroků za státní dluh,
tak odhaduji, že další penězovod ze státního rozpočtu, který se Kalousek s knížetem budou snažit otevřít, bude směřovat ke katolické církvi, a sice 4 mld Kč ročně, na celých 60 let !!!

Dovedete si představit, jak to změní mocenské poměry v zemi, když jedna organizace (s tak malým počtem členů, že je takřka nevolitelná) bude rok co rok dostávat tak obrovskou sumu?

Takovýhle kšeft se katolíkům nepodařil snad v žádné jiné postkomunistické zemi, ani v žádné ne-postkomunistické na západ od našich hranic. Je vidět, že politická negramotnost našich poslanců je neuvěřitelná a že jejich pitomost nemá ve světě obdoby.

Myslím, že o snižování životní úrovně máme tak postaráno na hodně dlouhou dobu dopředu. S tím žádný, byť sebegeniálnější reformátor nic nenadělá.
06. 07. 2010 | 19:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Camille, hannah:

Prominte, dam vam take otazku:

Myslite, ze zrizovani zidovskych osad na okupovanem palestinskem uzemi je OK (presto, ze je to m.j. proto rezolucim RB)?

..
06. 07. 2010 | 19:31

skeptický napsal(a):

Bylo by zajímavé vědět,kolik kardinálů a papežů bylo a jsou zednáři.
Nakonec ty peníze skončí v dobrých rukou.
06. 07. 2010 | 19:42

Camille napsal(a):

Pro Václava Hořejšího:

1) Je dost nepřesné těm sídlům říkat "osady". Není to pár srubů u lesa, ale v některých případech sídla o velikosti okresního města!

2) Ne všechny obce v Judeji a v Samaří vznikly způsobem, který lze považovat za zcela košer, zvláště v případech, kdy předchozí vlastníci předmětných pozemků a nemovitostí nebyli odškodněni. K tomu by mělo dojít, pak by se jistě vztahy mezi nově příchozími a tamními Araby významně vylepšily, ostatně už teď Arabové s "osadníky" čile spolupracují. Víte vůbec, kolik těch Vašich "osad" postavily arabské stavební firmy? Kolik arabských dětí navštěvuje "osadnické" školy? Kolik Arabů pracuje na "osadnických" farmách a továrnách?

Abych se vrátil k Vašemu článku, myslíte, že něco takového by bylo možné v JAR za apartheidu?

Neříkám, že je vše okey, ale celá situace je mnohem komplikovanější, než jak se často v našich médiích popisuje.
06. 07. 2010 | 20:01

PRKap napsal(a):

A co komunikace střežené izraelskými vojáky, které k těm osadám vedou?
06. 07. 2010 | 20:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Camille:

Nemyslim, ze bych nekde tvrdil, ze se jedna o nejake sruby u lesa - o povaze "osad" jsem dosti dobre informovan.

Jinak - podobnou odpoved jsem ocekaval; prave takovato stanoviska jsou pramenem toho konfliktu...

Podle vaseho liceni to skoro vypada, ze ty "osady" jsou staveny hlavne proto, aby meli Arabove praci a jejich deti mohly chodit do skoly.
Velmi bych si pral, aby tomu tak bylo, ale obavam se, ze je to, jak rikate "komplikovanejsi"...

..
06. 07. 2010 | 20:13

gaia napsal(a):

to Kolemjdoucí
no když jsme národ Švejků někdo je musel volit.
A ženy tu stojí taky za prd už i Slováci budou mít premiérku a u nás to dotáhly tak leda k biomase nebo lechtivým fotkám.
06. 07. 2010 | 20:15

PRKap napsal(a):

Myslím, že když si Arabové nesmí stavět nová okresní města v Izraeli, za oficiální vládní podpory Hamasu, tak by to neměli dělat ani Izraelci - když tu není zachována reciprocita.
06. 07. 2010 | 20:15

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

"...Kolik kardinálů a papežů bylo a jsou zednáři ..." No říká se ledacos, ale nejspíš platí, "co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi". Oficiálně je takové dvojí členství zakázané. Prostý katolický kněz a dominikán I.Štampach byl tajně zednářem 11 let, nakonec se s ním ale dominikáni nekompromisně rozloučili a myslím, že ani sama katol. církev už dnes o jeho služby nestojí.
06. 07. 2010 | 20:17

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Gaia
"když jsme národ Švejků" – Patrně jste si nevšimla, že Josef Švejk nebyl žádný blbec, ten měl zatraceně za ušima, jeho jen tak někdo nenapálil, spíš naopak on někoho jiného. Takže kdybychom měli v parlamentu poslance tak bystré, jako byl on, rozhodně bychom po dvaceti letech svobody nebyli v takovém srabu, jako jsme teď.
06. 07. 2010 | 20:26

Roy Vtshell napsal(a):

Vážený pane profesore,
nacionalistická hnutí se pojí jenom s národní a sociální emancipací (a osvobozeneckých tendencí)?
Omlouváme se, pokud již někdo následující věci v diskuzi uvedl, ale protože se u Vás rojíme vůbec poprvé, tuto diskuzi jsme přelétly a ohodnotily jako silně nepřehlednou – byť se může jednat o standard – plnou argumentů postrádajících plev, uvádíme, co si osobně myslíme.
Vcelku nemám článku co vytknout, s obsahem se víceméně ztotožňuji. Ale vznáším výhradu ke třem následujícím detailům.
Nejprve, domnívám se, že Vámi uvedené „teroristické metody“ nemohly hrát významnou roli, pakliže došlo k odkoupení realit a půdy od původních majitelů, tudíž na ni přistěhovalci mají právo (což samozřejmě ještě neznamená právo na vytvoření státu).
Za druhé – bylo by rozumné oprostit se od myšlenky, že za šedesát let nepokojů může existence státu Izraele. Jednak, kdyby se Jordánsku, Egyptu, Libanonu/Sýrii a Iráku povedl rok 1948, tak by OSN měla mezinárodní hodnotu chvatně se blížící bodu nula. A to by v čerstvé poválečné situaci bylo zatraceně špatně, ač si OSN sama na sebe upekla bič.
Jednak, uvážíte-li všechny atentáty na zastupitele izraelské i arabské části světa (např. hned zkraje král Abdallah I.), kteří se snažili o vytvoření prostředí pro vyjednávání, je vina na obou stranách. V tom Vám dávám za pravdu. Ale to šedesátileté utrpení?
Ti, kdo kontinuálně šedesát let trpí, a o kterých se tolik nemluví, jsou arabští uprchlíci v urpchlických táborech. Vězí za tím neochota oněch arabských států tuto poměrně velkou masu „vlastních“ uprchlíků integrovat. Za to přeci Izrael nemůže, za to si mohou ony státy samy svojí potenciální vydírající (sic!) politikou, která je také zaměřená na vnějšího pozorovatele.
A zatřetí, když už jsme u toho vlastenectví, jsme to my, Češi a Slováci, komu byste se měl podívat na zoubek. Byli to naši lidé, kteří Izraeli de facto zformovali první leteckou sílu a OSN jim vděčí za svou reputaci. Sám Izrael hovoří o záchraně od „českých pušek“. To všechno proto, že za tím ze strany nežidovských Čechů vlastně pražádné vlastenecké cíle nebyly a troufám si tvrdit, že nebýt materiálního podtextu, nebyla by čs. odezva taková, jaká byla.
Shodneme-li se, že při válce o nezávislost v letech 1948-1949 bylo na jejím začátku podstatné vyzbrojení izraelské armády a mimojiné co nejrychleji zastavit egyptské vojáky na postupu jižní frontou, pak můžeme identifikovat jako hlavního „viníka“ na přestání samostatného státu Izrael právě předúnorové Československo.
R.V.
06. 07. 2010 | 20:29

vasja napsal(a):

Nechte si tu povinnou úklonu, pane Hořejší, že si Židů jako velmi vážíte.
To byste si musel i některých národů vážit víc, některých míň a jiných i dokonce nevážit, ba pohrdat. A rázem byste byl rasista jak vystřiženej. Asi jako třebas Heydrich, nebo někerý židi.
06. 07. 2010 | 20:40

Gojim napsal(a):

A spustil se židovský řev - Hořejší je antisemita, škodí, musí být očerněn a vyhozen ze zaměstnání, pro výstrahu všem slušným lidem. Vlastizrádci, zlodějové, podvodníci z Blízkého Východu, jděte do pr..le. Shalom.
06. 07. 2010 | 20:41

MXT napsal(a):

hehe siofilní agitatori .... Inak muzete se uchazet o placene misto (jestli vas neplati). ZAcinam mit pocit ze "rasizmus" dle humanistov a "antisemitizmus" dle siosilencov je vec prirozena. Neco ako heterosexualita.
06. 07. 2010 | 20:47

hoven napsal(a):

voroshilov,
potom mají židi nějaké nadpřirozené schopnosti o kterých nevim. a já hlupák si výdycky myslel, že krize je přirozená reakce trhu na nerovnováhy všeho druhu (nadvýroba, nekrytý úvěrování, neuměrně vysoký mzdy a ceny, zásahy státu do kurzů měn atd....a hele, voni to všechno řídí židi. zřejmě z nějakého tajneho centra jako pepa smolík.
06. 07. 2010 | 20:47

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Gojim
Jestlipak tušíte, že slovo Gojim je množné číslo od hebrejského slova Goj, a znamená tedy v češtině Gojové, zatímco v jednotném čísle se česky řekne Goj?
06. 07. 2010 | 20:52

שם המפורש napsal(a):

06. 07. 2010 | 20:55

vaclavhorejsi napsal(a):

vasja:

Zadnym narodem nepohrdam, ale skutecne si subjektivne nekterych vazim vice nez jinych, protoze toho vic dokazaly.
Zide patri skutecne do te skupiny narodu, kterych si vazim nejvic - v pomeru k poctu prislusniku dali lidstvu suverenne nejvic vynikajicich vedcu a take hodne umelcu.
Za jediny "skraloup" povazuji tu spatnou izraelskou politiku vuci Palestincum a nekterym sousednim zemim (proti ktere je ostatne i spousta Zidu). Plne si pritom uvedomuji slozitost te situace a toho, ze priblizne stejne velkou vinu na tom maji OBE strany konfliktu.

..
06. 07. 2010 | 20:57

Josef Ježek napsal(a):

Profesor Hořejší nezklame, přinejmenším svými blogy. Ve své kritice sionismu se mu podařilo vyšplhati se na úroveň marxleninského agitátora z padesátých či šedesátých let. Právě v této oblasti je vidět, jak rudá plynule přechází v hnědou a naopak. Současně je ovšem zajímavé sledovat, jak tato antisemitská agitka vyvolá obdobné „kruhy zdola“ v diskusi.
Panu Hořejšímu a dalším protisionistickým bojovníkům (toto označení vypadá určitě lépe než adjektivum antisemitské, ač to druhé vystihuje realitu podstatně věrněji) nemá smysl vykládat něco o tom, že Izrael byla domovina Židů už dávno před naším letopočtem (abychom je neuráželi termínem před Kristem). Tudíž zakládat židovskou domovinu na Madagaskaru, jak pan Hořejší laskavě doporučuje, je obdoba uvažovat o české domovině v Patagonii či za Uralem (i tak nepříliš dávno někteří uvažovali). Srovnávat mnohasetleté utlačování Židů, pogromy a vyhánění s naším úpěním pod Habsburky se už věcně malinko blíží popírání holocaustu. Pan Hořejší jaksi pomíjí fakt, že holocaust byl postaven na deklarovaném cíli, a sice vyhladit určitý národ. Na to popírači obvykle zapomínají. I pan Hořejší ale musí uznat, že Izrael je demokratická země (ukažte nějakou demokracii v arabském světě). Naštěstí je zde jediná (zatím) supervelmoc, která je schopna podpořit Izrael v jeho obraně před zahnáním do moře. I navzdory panu Hořejšímu a jeho druhům. Těm by bylo možno doporučit četbu související odborné literatury, např. Starého zákona.
06. 07. 2010 | 20:59

karamel a fondán do zákusků patří napsal(a):

stále rebel: Zajímavé...

Firma s čelními sionisty v názvu asi moc dlouho antisionistu podporovat nebude :-).

Teď začne Warburg Pincus hledat záminky, jak to Hořejšímu osladit. Jen co jim to někdo přeloží. A on to přeloží :-).
06. 07. 2010 | 21:00

Guru napsal(a):

pro kolemjdoucí:

jestlipak víte, že GOYIMOVÉ jsou zcela přesně definováni jakožto:

"NIKOLIV LIDSKÉ BYOSTI"

tj. dobytek ??

a pořád zůstanete Ziofilem ??
06. 07. 2010 | 21:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Guru:

Pokud vim, "goy" znamena "ne-Zid", pripadne "narod", resp. "pohan"?
Kde jste prisel na to, ze to znamena "nikoli lidska bytost"??

..
06. 07. 2010 | 21:10

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

hoven
"... z nějakého tajneho centra ..." - Politika se samozřejmě nikdy neprovozuje jen veřejně, vždycky se jí napomáhá i z tajných center. S tím nic nenaděláte. Nechtějte popírat nos mezi očima. Ale jde o to, že těch center je vždycky víc. Každý větší stát mívá nějaké své tajné centrum, Rusové, Němci, Japonci Američané, ... Je proto naivní chtít si problém zjednodušit a vidět všude jen Mossad.
06. 07. 2010 | 21:21

češka napsal(a):

Vážený pane Hořejší,
až do napsání tohoto článku jsem Vás považovala za vzdělaného šlověka.
Panslovanství = politické hnutí, hledající společné kořeny tzv. Slovanských národů.
Pangermánství ´= totéž mezi tzv Germány.
Absolutní nesmyslnost těchto hnutí je zjevná např. v Pomořansku, Sasku a Čechách hlavně když si člověk uvědomí následky např 30-ti leté váky ve středoevropském prostoru.
Sionismus je naopak hnutí separatistické, které si přivlastňuje výlučně Židovské kořeny, a popírá společné kořeny s jinými národy sídlícími na středním východě.
Anekdoticky působí popírání vývojové řady Judaismus-Křesťanství-Mohamedánství, odehrávající se v rámci jednoho etnika na jediném místě.
06. 07. 2010 | 21:22

Guru napsal(a):

jsem si zcela jistý, že TALMUD jakožto vyšší autorita než Starý Zákon definuje všechny Goyimy jakožto "non-human beings" překlad Soncino press

http://www.come-and-hear.co...
06. 07. 2010 | 21:23

Camille napsal(a):

Pane profesore,

pochopitelně netvrdím, že židovské obce v Judeji a Samaří byly založeny proto, aby Arabové měli práci a měli se kde vzdělávat. Je to vedlejší efekt jejich existence, ale nepochybně efekt velmi pozitivní.

Bez těch osad by tisíce Arabů byly odkázány na humanitární pomoc, takhle mají příležitost se slušně živit. Vlastně se ani nedivím, že všichni ti "bojovníci za svobodu" proti těm osadám tak brojí. Vždyť kdyby jich tam bylo více, všichni Arabové by se byli schopni normálně uživit. Kdo by pak "bojoval" (= vraždil civilisty - ty arabské v ještě větším počtu, než židovské) za petrodolary islámských nadací?

Ani v nejmenším netvrdím, že cílem existence "osad" je zlepšení situace tamních Arabů, ale přesto díky osadám k tomu dochází. Ostatně proč taky ne, většina osadníků patří ke zbožnější části izraelské populace, a dobře zná micvu (příkaz) neutlačovat cizince.
06. 07. 2010 | 21:24

kaBala napsal(a):

vasja
Heydrich byl žid jak poleno ,podle židovských norimberských zákonů ,tedy dle kabaly.
Velmi schopný řídící pracovník ,dnes by byl placen královsky korporacemi.
Byl to mimojiné i nejschopnější ředitel v historii INTERPOLU.
06. 07. 2010 | 21:30

Guru napsal(a):

Protože ve zdejší diskuzi je spousta diskutujících, z jejich slohové úrovně lze usuzovat, že absolvovali speciální výcvik u HASBARA brigád a jejich znalosti jsou na výši,

POTŘEBOVAL BYCH PORADIT v jedné citlivé záležitosti, kde si nejsem jistý:

před časem jsem viděl velmi odborně znějící text, byl tak precizní, že patrně pocházel z Tóry nebo podobně.

Téma textu bylo:

"a všichni židé uchvátí veškerý majetek celého světa a všichni Goyimové budou jejich otroky a to nejpozději do doby nového příchodu Mesiáše"

zdejší znalce jako Camille aj. odborníky na Satanismus a ZioNacismus bych tímto zdvořile požádal, zdali by mi a ostatnímu publiku odborně vysvětlili, jakého to díla je součástí výše uvedený text.

Děkuji
06. 07. 2010 | 21:30

Guru napsal(a):

Heydrich byl členem 33. zednářského ritu a to společně se svým častým hostitelem majitelem Pražského podniku LUCERNA (jde o informaci z doslechu - nemám orig. listinné důkazy ze zednářského archívu)
06. 07. 2010 | 21:32

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Guru
Já si sice vzpomínám, že tady kdysi byla zmínka o tom, že podle jistých textů člověk v pravém slova smyslu je pouze Žid, ale to nikterak nesouvisí s tím, co jsem se snažil sdělit, tj.s vyjadařováním množného čísla v češtině a v hebrejštině.
06. 07. 2010 | 21:34

voroshilov napsal(a):

Hoven:
No kdyz dite vleze mezi dospele muze dostat svuj pernik:
Od roku 1970 zacali zide svuj ekonomicky zazrak(presun prumyslove vyroby do Ciny...soucasne vzniklo mnozstvi ekologickych zelenych ktere rvali o zniceni ekologii v prumyslovych zemich)ruzne freony a ozonova dira a takovi vymysly manipulatoru, a co dnes?Freony nikam nezmizeli,ozonova dira je porad na svem miste,mnozstvi spreju a deodorantu mnohokrat zvysila Cina a o zasrani celeho Atlantiku zidovskou BP ani muk-Zeleni,kde jste,au?Takovym zpusobem prumyslovy obratni kapital zacal mizet ze zemi Bileho cloveka,ale dokonce uvolneny kapital nestacil-co je to za svetovlada kdyz koser penize mnohokrat neprevysuji gojimsky kapital?Od roku 1973 zidovsky FED uplne skoncil s paritou zlateho standartu a zacal tisknout nicim nekryty zeleny papir,zidovsti bankeri okamzite vlili nove natisknouty taler na fondovi trhy,cimz okamzite nafoukli rust fondovych trhu,v dusledku vyhnani prumyslu a vyroby ze zemi Bileho cloveka prisla moda kreditovani vseho a vsech v civilizovanych zemich na nekrestanske uroky,lid zahaneli do dluhove pasti.Aj pres veskere usili brzo prestalo misto kam strelit rezany zeleny papir...Zacali takovy sileni veci jako deflace v Rusku 1998,povoleni samotnym bankam jako subjektum hrat na burze i mnoho jinych veci kterym dnes rikas skromne"neviditelna ruka trhu",ale s kym to vubec mluvim?
06. 07. 2010 | 21:34

Guru napsal(a):

Pane Hořejší,

vynikající investigativní kniha o tom, jak si Sionistické špičky moc, moc přály 4. Holocaust za konkrétním účelem

napsali rabíni z Bnei Yeshivos:

http://www.jewsagainstzioni...
06. 07. 2010 | 21:49

jihočech napsal(a):

Nic bych si nepřál tolik jako otevřenou válku mezi Orientem a Okcidentem, či Váchodem a Západem... Sfoukli bychom je jako svíčky. Takhle nás čeká jen pomalé vyhnívání. Bůh nám pomáhej.
06. 07. 2010 | 21:52

kaBala napsal(a):

Katastrofa v Mexickém zálivu JE DOSUD NEJVĚTŠÍ NA SVĚTĚ a židovská média ani muk.
Židovská vláda usa to neřeší ,jindy všehoschopné a moderní us námořnictvo nic neumí.

Pamatujete na umělou histerii okolo ponorky Kursk?
Kdyby se takový únik ropy stal Rusku ,Venezuele či Iránu ,to by byl řev judevuzuel.
06. 07. 2010 | 21:57

Camille napsal(a):

Guru,

patrně se jednalo o nějaký křesťanský text, pokud hovoří o "novém" příchodu mesiáše. Podle judaismu mesiáš (Mašiach) zatím nepřišel. Oproti tomu mnozí křesťané jsou přesvědčeni, že mesiášem byl Jehošua z Nazaretu, a má přijít znovu. ("Nový příchod")

Z Tóry (Pentateuchu, prvních pěti knih Bible) ten úryvek bezpochyby nepochází, potože tam se o mesiáši přímo nehovoří.

Nedivil bych se, kdyby to bylo třeba z Protokolů (což ostatně je křesťanský text, resp. text psaný křesťany - fízly z carské Ochranky)

A to označení odborníka na satanismus si vyprošuju.
06. 07. 2010 | 22:04

můj boj napsal(a):

jihočechu jsi reinkarnace žida Hitlera ??,též byl od Lipna.
06. 07. 2010 | 22:11

r.m. napsal(a):

...mnozí Židé resp. Izraelci věnují značné úsilí k prokázání své genetické výlučnosti a toho, že jsou “jedné krve” a že izraelský stát věnuje značnou legální pozornost udržení své národnostní resp. rasové identity (legální regulace sňatků a přistěhovalectví). Do určité míry to připomíná někdejší rasové zákony na jihu USA nebo apartheid v JAR.
Paradoxní je to proto, že tím Židé vlastně navazují (jen s převráceným znaménkem) na nacistické rasové zákonodárství.
- to se jim musí zčerstva zarazit fašounům
06. 07. 2010 | 22:26

r.m. napsal(a):

Dejte si tyhle noviny a bude vám to jasný hned, někteří češi už se úplně pomátli a myslí si, že když měli kdysi nějaký židovský příbuzný, jsou to židi ))))
http://eretz.cz/
voni si dokonce myslej, že jsou nad občanama ČR a o tom to je vážení, čím mne posledních deset let docela se*ouou.
06. 07. 2010 | 22:34

r.m. napsal(a):

helejte a ty židovský noviny naj baner na http://stejskal.bigbloger.l...
velkého Cenzora na králíkárně Aktuálně.šábesdeckl.cz ))))
06. 07. 2010 | 22:40

PatientO.T. napsal(a):

2 r.m.

Lubomír Stejskal není Libor Stejskal. A nepracuje na aktualne.cz

Čerpáte informace z nějakých nových Protokolů?
06. 07. 2010 | 22:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy