Hitler - důsledný žák Darwinův?

02. 01. 2011 | 10:01
Přečteno 38961 krát
V diskusích pod několika svými články jsem se setkal s tvrzením, že evoluční teorie, resp. zjednodušeně řečeno darwinismus, byla zásadním zdrojem inspirace pro rasismus všeho druhu a že zvláště nacisté jen dovedli k logickým praktickým důsledkům teoretické principy evoluční teorie, shrnuté do zásady resp. „přírodního zákona“ nemilosrdného boje o život a přežívání jen těch nejschopnějších.

Před časem zde upozornil jeden diskutující na obsáhlou recenzi knihy Jana Horníka „Proč holocaust: Hitlerova vědecká mesianistická vražda“ od Romana Cardala. Autor knihy a zjevně i recenzent dospívají k onomu výše uvedenému závěru.
Horník, resp. Cardal říkají např.:

"Jak je všeobecně známo, Hitler byl rasista. Rasismus připadá dnešnímu, vědecky poučenému člověku vrcholně iracionální. Skutečnost se však má poněkud jinak. Za předpokladu platnosti Darwinovy evoluce totiž konsekvent rasismu logicky nutně vyplývá. Horník cituje příslušnou pasáž z Darwinova díla O původu člověka (srov. str. 126), z níž je patrné, že různost lidských ras s sebou zároveň nese jejich druhovou různost. To implikují samotné principy evoluční teorie. Různá lidská společenství se nacházejí v různých prostředích, v nichž panují různé přírodní podmínky, což znamená, že různá společenství musí na různé podmínky reagovat různě, chtějí-li přežít. Tvrdší podmínky v případě úspěchu vedou k získávání nových dědičných kvalit, které lidé žijící v méně náročných podmínkách z logiky věci získat nemohou.
Rasismus z evoluční teorie logicky přímo vyplývá, což je nutné si bez zastírání uvědomit. A nejen to, rasismus je dokonce její nutnou součástí. Pokud bychom totiž u člověka zakázali přechod rasa-druh, popřeme tím samotný evoluční princip vzniku druhů přeměnou, neboť rasy musí být potenciálními novými druhy, aby se vývoj nových druhů mohl vůbec konat. Je-li tedy člověk živočich vzniklý evolucí, pak musí možnost vzniku dalšího nového druhu z lidských ras pochopitelně platit i pro něj. Každý evolucionista a tedy i darwinista proto musí trvat na tom, že různé lidské rasy představují různé úrovně vývoje člověka, a i jejich vývojová úroveň proto musí být z hlediska přírody různá. Jinak by se dostal do rozporu s principy, kterými se evoluce řídí.
Kdyby se tedy darwinista stavěl proti rasismu, v podstatě by bránil přirozenému soupeření druhů a přírodnímu výběru a tím pádem i vývojovému pokroku přírody, kterému podle své vlastní teorie vděčí za své lidské bytí.
Boj na život a na smrt představuje pro darwinistu nepřehlédnutelnou výzvu. Kdo před tvrdostí života zavírá oči, musí nutně zahynout.
Zastává-li tedy někdo názor, že darwinistický evolucionismus logicky nevede k všeobecné bitvě národů o životní prostor na planetě, potom podstatu darwinismu stále nepochopil. V horším případě se jedná o záměrné lakování skutečnosti na růžovo, aby byla uchována nevinnost darwinistické evoluce. Nebudeme-li ale zbytečně chodit kolem horké kaše, lze darwinismus bez obav a zcela oprávněně označit za vražednou teorii, je-li vražda stále ještě činem, který spočívá v záměrném usmrcení nevinného člověka – například nějakého dítěte jenom proto, že patří k cizímu národu. Darwinismus totiž takové činy nejen teoreticky ospravedlňuje, ale dokonce k nim přímo nabádá jako k žádoucímu způsobu, jak se účastnit údajně přirozeného boje o přežití, jehož prostřednictvím se uskutečňuje vývoj přírody."


Mnozí lidé (dokonce včetně některých evolučních biologů) věří, že Darwin byl rasista a že evoluční teorie přispěla ke vzniku nacistické ideologie.
Byl tedy Darwin rasistou? Posloužila evoluční teorie k podpoře eugeniky, legalizace potratů či k holocaustu?

Ani náhodou. Darwin byl aktivním abolicionistou, jehož vědecká práce ve skutečnosti pomohla vyvrátit v jeho době obecně rozšířené eugenické koncepty a rasistické názory opírající se o biblicky motivované pseudoargumenty.
Není snad třeba připomínat početné otevřeně rasistické, genocidií a infanticidní starozákonní pasáže, které se nepochybně na dlouhou dobu významně ovlivnily židovsko-křesťanskou etiku.
Je zajímavé, že ještě před 12 lety jsem na vlastní uši slyšel na adventistické přednášce nazvané „Darwinův fatální omyl“, že zčernání pokožky u části lidstva je součástí trestu za „Adamův hřích“…

Snahy o diskreditaci darwinismu přicházejí v současnosti především z ultrakonzervativních náboženských (křesťanských a muslimských) kruhů (např. český Občanský institut a Institut sv. Josefa, turecký muslimský kreacionista Harun Yahya).
Naproti tomu např. oficiální vedení katolické církve s evoluční teorií už řadu let nemá žádné problémy.

Falešnost „důkazů“ toho, že evoluční teorie vede k rasistickým a vůbec amorálně egoistickým konceptům, je zřejmá už jenom z toho, že evoluce většinou neprobíhá na základě vnitrodruhového boje o potravní zdroje, ale daleko více na základě soupeření mezidruhového a na základě pohlavního výběru, který ve většině případů nemá násilnou povahu.

Moderní evoluční biologie založená na molekulárně-biologických datech jasně ukazuje, že lidské „rasy“ jsou si extrémně příbuzné.
Moderní genetika a evoluční biologie tedy poskytuje naopak silnou oporu anti-rasismu.

Je přece zcela zřejmé, že národy spolu válčily a pokoušely se vzájemně zničit nebo aspoň ovládnout odnepaměti, dávno před tím, než se objevila evoluční teorie a její falešní interpreti.
Zástěrky pro všemožné genocidií vraždění se vždycky snadno našly – nejčastěji jimi byla různá náboženství nebo pseudonáboženství postavená na konceptu „bohem vyvoleného národa“. Takto bylo mnohokrát zneužito i v zásadě pacifistické křesťanství.

V historii lidstva se v naprosté většině případů vzájemně nevraždily „rasy“, ale rasově identičtí sousedé, rodiny, klany a národy.

Poněkud paradoxní je, že evoluční teorie ve skutečnosti prokazuje, že altruistické chování, které považujeme obvykle za vysoce morální, má evoluční kořeny a za určitých okolností může přinášet evoluční výhody altruisticky se chovajícím jedincům resp. druhům, u nichž je altruistické jednání rozšířené.

Ono populární dawkinsovské "sobecké" chování je v evoluční teorii totiž připisováno pouze replikačním jednotkám, na kterých se realizuje přirozený výběr, tedy genům.

Ze „sobectví“ genů nelze nikterak vyvozovat také sobectví nosičů těchto genů, tedy živočichů. Je sice pravda, že „sobecké geny“ často povedou k sobeckým organismům, ale naprosto tomu tak nemusí být nutně. Pro přežití genu může být někdy lepší, když je jeho nosičem organismus altruistický než sobecký.
Dosud byly identifikovány následující strategie, ve kterých přirozený výběr preferuje altruistické chování:

- příbuzenský altruismus - například preference zájmů svých potomků před vlastními;

- reciproční altruismus - preference zájmů jiného živočicha, třeba nepříbuzného, s očekáváním, že tato pomoc bude v budoucnu opětována,

- altruismus jako prostředek budování reputace nebo symbolu dominantního postavení, což mohou být významné faktory uplatňující se při pohlavním výběru (imponující chování, „mohu si to dovolit“).

Evoluční biologie tedy ukazuje, že altruismus je někdy přirozeným způsobem chování živočichů, který se vyvinul pomocí evolučních mechanismů. Člověk má tedy přirozené předpoklady k tomu, aby se choval mravně.
K tomu samozřejmě přistupuje navíc to, že člověk má „vědomí“, kterým se do určité míry a za určitých okolností vymyká diktátu biologických nutností a uvědomuje si subjektivně, co je „dobré“ a „špatné“. Namísto hrubých biologických zákonitostí se pro něj za určitých civilizačních podmínek stávají daleko významnější motivy kulturní, náboženské a společenské.

**************************

Evoluce je dnes prostě faktem prokázaným stejně silně jako třeba moderní kosmologické koncepty. I kdyby snad v očích některých pomatenců přinášela podporu pro amorální chování, mělo by to být důvodem pro její odmítání?
Opravdu si někdo myslí, že by to pomohlo potlačit rasismus či bezohledný egoistický individualismus?

***************************
Pozn.:
Některé formulace byly částečně převzaty z recenze na Dawkinsovu knihu „The God Delusion“


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Ještě jsem článek nečetl. Přesto si pro všechny naivní a primitivní evolucionisty, kteří by se v diskusi mohli vyskytnout dovolím uvést toto:

člověk na rozdíl od ostatních přírodních tvorů sluje cílevědomou rozumovou činností, citem a morálkou, které se promítají v principu sociálního jednání.

Právě proto se lidská civilizace dopracovala věky k poskytování zdravotní a sociální péče a neponechává své nejslabší jedince napospas v ulicích bez jakékoliv pomoci.
02. 01. 2011 | 10:20

Al Jouda napsal(a):

Věřím evoluční teorii. Právě proto ale si uvědomuji, že naše bílá rasa, která žije v příznivých životních podmínkách pomalu degeneruje a rezignuje na evoluční boj o život.Pokud budeme takto pokračovat, tak nás vyhubí Arabové a Žlutá rasa zejména Číňani. Paradoxně bychom měli fandit současné vládě, která se nám snaží naše životní podmínky ztížit a tak probudit naši snahu o přežití. Jen na znovuzavedení povinné vojenské služby, kterou by dnešní mladí potřebovali jak prase drbání, ještě nepřišli!
02. 01. 2011 | 10:24

vasja napsal(a):

Pane Bédo.
A to je pro druh dobrý, nebo špatný? :))
02. 01. 2011 | 10:47

shipper napsal(a):

Hořejší
"Pro přežití genu může být někdy lepší, když je jeho nosičem organismus altruistický než sobecký."

Lze altruismus jednoznačně odlišit od sobectví, pokud altruismus "za určitých okolností může přinášet evoluční výhody"?
02. 01. 2011 | 10:50

Cech napsal(a):

Souhlasím s Vámi použití Darwina v zájmu stranické ideologie je teorie fašizmu.
Bude li možné v budoucnu použít myšlení jako berličku vývoje, cesta zaručeně nevede přes fašizmus.
Fašizmus z hlediska aplikace na společnost má mnoho lákadel pro šetřivé ekonomy.Podle ekonomů důsledně očišťuje společnost od zátěže na kterou musí doplácet.Toto a další "úsporná opatření" umožnilo jeho přežívaní v nejrůznějších mutacích.
Použití jedné a to nemalé výhody druhu => myšlení, vede přes altruismus tohoto druhu.
Použití genetické architektury ve prospěch druhu je závislé na skloubeni přirozeného vývoje a vysoce mravního myšlení v budoucnosti.
02. 01. 2011 | 10:50

Majka napsal(a):

Ono i to "přežívání jen těch nejschopnějších" je vulgarizace, ten, který přežije (resp. se rozmnoží), nemusí vůbec být nejschopnější(ať už se tím myslí cokoliv). Evolučně úspěšný lidský jedinec je ten, který má hodně zdravých dětí. Nikoliv schopný top manažer, který má jedno nebo žádné.
02. 01. 2011 | 11:15

cavyky napsal(a):

Sama slova egoismus,sobectví v tomto blogu znamenají pozitivní vytýčení důležitého aspektu,který opravdu stojí za to pozorovat a sledovat.Nikoliv že je zanedbatelná podružnost.
Nejasné je,jak tento aspekt egoismus zapojit do schemat evoluce,teorie Darwina a vůbec jak a zda to genově spojovat s chováním živočichů.Může napadnout i myšlenka hybridního genu,který není čistě biologicky ale sociobiologický.To nemusí být dáno třeba hlavně tím,že by se sociální aspekty způsobu života předků nakopírovaly trvale do řetězce aminokyselin tvořících genetický kód v DNA.Ale prostě třeba i tím,že potomek vstupuje do prostředí,které je kontinuální,pokračující sociální prostředí rodičů,řada znaků rodičovského sociálního prostředí přetrvává a tím se do výchovy potomka dostanou staronové prvky sociální,které saje s mateřským mlékem.Čili mechanismy sociální dědičnosti a společenské paměti.
Hitler o darwinismu,pokud vím,mnoho veřejnosti neříkal.On měl umělecké sklony,tedy podle I.P.Pavlova byl typ člověka umělecký,nikoliv myslitelský.Po vyléčení z otravy plynem při plynovém útoku na francouzské frontě,Hitlera vtáhli kamarádi-lépe společensky umístění než on tehdy- do kroužku mystiků-rosenkraciánů,což bylo jeho jediné vzdělání.Kultivovaná mystika fandící tibetskému asketismu.V roce svého prvního volebního úspěchu -1933 -Hitler ukázal své straně a německé veřejnosti některé na jeho nesmírně slabé vzdělání překvapivé formulace svých politických myšlenek,krom jeho anti-judaismu z Mein Kampfu, a sice např."zlomit moc buržoasie" nebo "vybudovat stranu ideologickou,s nejlepší možnou ideologií,stranu založenou na ideologii."
Můžeme v konkurenčním boji Darwina rozlišit přesně "egoismus" od "konkurence".Jde to asi obtížně.Proto dnes se doporučuje mnohde vůbec sociální darwinismus do společenských věd netahat.Individualismus není totéž co egoismus,ten může spíše znamenat absenci kolektivismu a potažmo i někdy solidarity.Tolerantní a solidární individualista stěží může být egoistou.Egoismus je nekoukej na druhé,na nic,jdi za svým bezohledně.
Tady ovšem je zajímavá historie Mussoliniho italského fašismu,která začínala velmi nepodobně Hitlerovu německému fašismu.Mussolini vytýčil základní ideu :kritiku liberalismu spojovat s ideály individualismu.Tedy naší "velkou koalici" ČSSD a ODS.
02. 01. 2011 | 11:19

mud.. napsal(a):

Dnes se to ale sešlo. Nejdříve ironik z Bruselu J.Havel, potom poloironik P.Payne a nyní ironik z Akademie věd. Jakmile exanťáci začnou pojmy doplňovat dojmy, diskuze bude jen o poušoukách! Hořejší, proč tolik pohrdáte s diskutujími, kteří jsou pod vaším IQ. Pod článkem máte jasně napsat, jaký je váš názor jako akademika. Opravdu odporně provokujete. Nic ve zlým. Nikdo nepotřebuje znát rady, informace či doporučení. Měl jste a máte povinnost napsat jasně Hitler - důsledný žák Darwinův. Proč ten otazník? Jak by se vám líbilo. AV společnost magorů? AV společnost magorů. V.Hořejší magor sociálnědemokratický? V.Hořejší magor katolický? Nebo bez otazníků. Víte, prvních 100 článků bylo normálních. Dalších 100 článků je jako kopíráky od J.Havla!
02. 01. 2011 | 11:31

Béda napsal(a):

cavyky,

konkurence a absolutizovaný individualismus jsou fenomeny stavějící a navazující v ekonomice a filosofii na Darwinovu biologickou druhovou selekci: Úspěšný vítězí, úspěšný přežije! Poražený ekonomicky anebo druhově odumírá, resp. vymírá.

Jak ukazují zkušenosti minulé i současné nemusí tomu tak vždycky být. Kupř. dnes se zdá, že tzv. rozvojové ekonomiky mají mnohem slibnější druhovou budoucnost nežli ekonomicky nejrozvinutější. Dokonce ani absolutní převaha síly na tom nedokáže nic změnit. Islám a Asie poráží ekonomicky vyspělou civilizaci lůny - vysokou plodností a sjednocující ideologií.
02. 01. 2011 | 11:32

Cech napsal(a):

Není pravda,že pan Hořejší pohrdá, on v IQ čtenářů doufá.Nebo je propagace Palacha zárukou toho nejvyššího?
02. 01. 2011 | 11:38

Frante napsal(a):

Ano, evoluce je přírodní fungující mechanizmus (zákon) a je nesmyslné jej požít pro ospravedlnění zla, nebo dobra nebo čehokoli (podobně jako bychom chtěli svoje rozhodnutí ospravedlnit platností gravitačního zákona). VŠECHNO co je v nás je přirozený důsledek evoluce, jak sklony k rasizmu tak altruizmu tak povznesení se nad tyto emoce svojí racionalitou. Pak moc nerozumím větě, že
"Moderní genetika a evoluční biologie tedy poskytuje naopak silnou oporu anti-rasismu" . To bychom asi museli nějak předpokládat, že evoluce má nějaký cíl (v rozporu s evoluční teorií) a že je správné ten cíl sledovat z nějakého důvodu ...?

"člověk má „vědomí“, kterým se do určité míry a za určitých okolností vymyká diktátu biologických nutností a uvědomuje si subjektivně, co je „dobré“ a „špatné“."

Člověk má inteligenci, která mu umožní předvídat dlouhodobé důsledky a tak může potlačit uspokojení jedné biologické potřeby ve prospěch jiné, pro něho důležitější. Jeho motivací ale vždy bude nějaká biologická potřeba (nutnost), z toho se nevymaní i když někdy není zřejmé o jakou potřebu jde. O tom je psychologie motivace.
02. 01. 2011 | 11:38

michal napsal(a):

tak za 1.na to aby věděl že přežijí jenom silnější nemusí být pilný student Darwina, to ví každý
2.tak jako jsou smečky psů kde se rýsuje sociální cítění tak to samý je u lidí jenže ve větších formách- jednotlivec- rodina- vesnice/město- kraj- stát- kontinent
3. zdravotnické, finanční a sociální zařízení tady nejsou od toho aby se pár lidí mělo skvělě, ale by ulehčilo lidem v životě, aby všchno mělo svůj řád, aby lidi pracovali-vychovávali děti a postarali se o další generace- ne aby pár lidí dělalo a ostatní je zneužívali
02. 01. 2011 | 11:40

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší.

V každém případě by z Vás, pane profesore, jako vášnivého zastánce Darwinovy evoluční teorie ( podotýkám, že stále pouze teorie), měli opravdovou, nefalšovanou radost členové carské ruské ochranky, kteří padělali tzv. Protokoly sionských mudrců.

V nichž se mimo jiné uvádí: "Nemyslete si, že tvrzení naše jsou prázdná slova. Pozorujte úspěchy Darwinismu, Marxismu a Nietzscheovské filosofie. Demoralizující účinek těchto nauk ...musí nám býti bezpodmínečně jasným."-). A pak je jistě samozřejmě správné ty vědce, kteří si Darwinovu teorii dovolují zpochybňovat, vzít jako šarlatány pěkně u zobáku...:-).
02. 01. 2011 | 11:40

Ja Pr napsal(a):

rasisti věří v sociální darwinismus = tj. ne civilizace, ale džungle a nadčlověk.
Tak takovouhle evoluci druhu asi darwin nemyslel.
Nákcové a rasisti nejsou opravdu argumentem prpoti evoluci, nýbrž naopak - jsou varováním proti devoluci. Viz zacheus a kecy o sionských mudrcech.
02. 01. 2011 | 11:50

Zacheus napsal(a):

To JaPr. Zatímco Vaše žvásty jsou skutečnou intelektuální perlou...:- ).
02. 01. 2011 | 11:53

voroshilov napsal(a):

Zacheus:
Jako agent Mossadu spatne odpracovujete sve sekely,trochu min trollingu:-)

Stary Zakon a Toru take padelala carska ochranka?Tam je o gojimech a co s nima vse bez cenzury...
02. 01. 2011 | 11:56

tytyty napsal(a):

Za skutečný a prapůvodní zdroj rasizmu nelze považovat vědecký darwinizmus ale lidský etnocentrismus, který je tak starý jako lidstvo samo. Rasizmus, je pak možno obecně chápat jako deformovaný, extrémní a vyhrocený projev etnocetrismu. Etnocentrismus existoval vždycky, dávno před Darwinem, je tu i dnes, existuje a bude existovat v různých formách dál. Etnocentrický postoj zahrnuje vnímání hodnot a norem vlastní lidské skupiny jako jediných správných, užitečných a pravdivých. Vlastní skupina je standardem, kterým jsou poměřovány ostatní skupiny a životní situace. Způsob života jiných skupin je chápán jako odchylka od optimálního stavu. Etnocentrismus přispívá k identifikaci s vlastní skupinou a podporuje vnitřní soudržnost skupiny. Je to tedy významný mechanismus sociální integrace. Souvisí to úzce z identifikací lidského jednotlivce s rodinou, rodem, kmenem, národem, atd. Rasizmus, což není vědecký názor ale víra, že existují tzv. vyšší a nižší rasy, čerpali rasisté, včetně Hitlera především z prací Arthura de Gobineaua a Houstona Stewart Chamberlaina nikoli z Darwina. (částečně převzato z Wikipedie).
02. 01. 2011 | 12:04

Medikolog napsal(a):

Kdyby evoluce neexistovala, byli by všichni psi stejní a všichni koně by byli také nudně stejní.

Protože ale evoluce je evoluce, používám k ostraze dobrmany a jako gaučáka preferuji čivavu. Nedovolím-li ji vyskakovat na šupáky nemá-li podporu svých dobrmanů protože tvrdím že její rasa na to nemá geny... Budu proto rasista? Podle environmentalistů přeci není rozdílu mezi rasami v rámci druhu. Viděl jsem děti maminky, německé ovčačky, počaté s jezevčíkem. Do nory byly moc velcí, na obranu malí.. navíc otravní po tátovi.
02. 01. 2011 | 12:04

Béda napsal(a):

tytyty,

a na co navazovali de Gobineau a Houston Stewart Chamberlain?
02. 01. 2011 | 12:07

Nosotonda napsal(a):

Váše, že "Naproti tomu např. oficiální vedení katolické církve s evoluční teorií už řadu let nemá žádné problémy" vyjadřuje, že tomu, jako ostatně téměř vždy, nerozumíte. Naopak Vatikán má s evolucí a velkým třeskem obrovské problémy, neboť hlásání evoluce je v přímém rozporu s vyznáním víry, učením církve, poznatky Tomáše Akvinského, zdravým rozumem a poznatky, přírodních věd, které samozřejmě ignorují ti, kteří se hlásáním evolučních hloupostí, vznikem homo sapiens z neinteligentní hmoty, hlásáním toho, že vesmír vznikl výbuchem vesmíru (Grygar) a dalších zákeřných a devastujících "učeností" živí! Sodoma, Gomora!
02. 01. 2011 | 12:08

Béda napsal(a):

Nosotonda,

za kolik dnů že to stvořil Zemi a vesmír Bůh?

Proč potřeboval hlínu aby stvořil Adama a Adamovo řebro aby stvořil Evu? Nemohl je stvořit z ničeho jako Zemi a vesmír?...
02. 01. 2011 | 12:25

Evžena napsal(a):

Kam vlastně lidstvo kráčí?
02. 01. 2011 | 12:26

martiXXX napsal(a):

myslím, že češi pohlížejí na romy a přistěhovalce (jiné rasy) podobně jako na ně pohlíželi nacisté.takže u nás zárodky českého nacismu dle mě jsou.
02. 01. 2011 | 12:28

voroshilov napsal(a):

Beda:
Jste dneska nejak mimo,jeden ze sesti dnu za ktere Buh stvoril svet nejspise trval miliony let,ale vysvetli to primitivnym kmenum...
Proc z hliny?Hlinou se mysli univerzalni hmota ktera je tva-ro-va-tel-na,Adamovo rebro musi symbolizovat zavislost zeny od muze-zacatek patriarchatu!
02. 01. 2011 | 12:35

SuP napsal(a):

Celá evoluční teorie je jen pokus o popis procesu, který zde probíhá po celou historii života na Planetě bez jakéhokoliv vlivu člověka. Zajímavé je, jak jednotlivé pokusy o tyento popis dokážou rozeštvávat lidi až k vraždám.
A stejné je to i s Marxismem a jeho předchůdci, kdy šlo o pokusy popsat to, jak po celou historii lidstva funguje volný trh, aníž by ho kdokoli řídil.
02. 01. 2011 | 12:36

voroshilov napsal(a):

Evzena:
Lidstvo kraci do zahuby stejne jako kazdy biologicky druh,mozna mame cas 2 000 let nebo 20 mln. roku,ale jednou vladu na planete opanuje jiny druh,nic netrva vecne!
02. 01. 2011 | 12:38

skeptický napsal(a):

Tak jsem čekal,že si přečtu něco nového o panu Hitlerovi,a ono nic.

Morálka ve vztahu k jiným druhům může být v některých náboženstvích ošetřena dvojznačně.To v křesťanství chybí.
Velká slabina,pokud jde o přežití.

Zajímavé by bylo vědět ,co v těch zatracených protokolech bylo,než je padělali.Padělají se závěti a šeky.
02. 01. 2011 | 12:41

Evžena napsal(a):

voroshilov

Lidstvo se vrátí zpátky do bakterií, virů a prvoků. Možná do jiného, nám dosud neznámého, druhu života. :o)
02. 01. 2011 | 12:46

Kritik napsal(a):

Odkaz na originální článek "Filozofie holokaustu" je zde http://zod.reformace.cz/category/cislo/cislo-105

Prof. Hořejší však článek chápe jinak, než je jeho smysl. V článku "Filozofie.." se totiž dokládá, že Hitler pouze aplikoval závěry darwinistické evoluce, totiž, že podle ní mají rasy různý stupeň vývoje a tudíž i dokonalosti. Nevzpomínám si, že by v článku "Filozofie..." bylo něco vážnějšího proti evoluci chápané v obecném smyslu.

Nicméně hitlerovskému rasismu předcházel již v první polovině 19. století rasismus vyjádřený v dílech některých židovských autorů: V nich se poukazovalo na rasovou čistotu Židů, kteří se po dlouhá tisíciletí nemísili s okolními národy. K tomu si vzpomínám na slova staršího učitele z průmyslovky, který nám říkal, že když se dva národy považují za nadřazené, musí to dopadnout špatně. Hrůzné výsledky známe, známe i to, jak dopadly oba národy.

Ještě něco o molekulární genetice. Člověka nadchne pěkný výrok jednoho genetika, který prostě jen zopakoval známá vědecká fakta: Lidská DNA je tak příbuzná se zvířaty, že měl pravdu František z Assisi (12. stol.), když zvířata a vůbec všechny živočichy nazval "našimi malými bratry".

Kdo si nechce nechat vymývat mozek vehementně šířenými bláboly, chce sám dojít k pravdě. nechť si sám najde něco o lidském a zvířecím genomu, např. pro začátek na http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%BD_genom . Z vlastní zkušenosti doporučuji hledat v anglických stránkách. Všimněte si též počtu chromozómů a složitosti DNA. Kdepak je evoluční teorie se svou stoupající složitostí spojenou s narůstajícím stupněm evolučního vývoje! Genetici sami odhalili její nesmyslnost!

Více na http://www.kreace.org/ nebo http://www.memento.junweb.cz/
02. 01. 2011 | 12:53

Béda napsal(a):

voroshilov,

já vím, že autoři Starého zákona důsledně vycházející z premisy že Bůh je láska, Ježíš který vzal na sebe kříž lidstva ve jménu Otce Lásky, apoštolové a spisovatelé či přepisovatelé a vykladatelé Bible vycházeli z toho, že jde o učení založené na üniverzálních symbolech a po uplynutí nadvlády církve na světskou mocí v podstatě učení velice flexibilní, vývíjející se.
Křesťanství nikdy nebylo dogmatické (třeba nikdy netvrdilo že slunce obíhá kolem Země, která je centrem Nebes...)

Ac přesně tak to bylo i s tím stvořením světa, Adama a Evy...
Všechno je potřeba vidět v souvislostech, ve vývoji a kauzalitě. Z tohoto pohledu křesťanství a Bible byly vlastně první dialektikou.
02. 01. 2011 | 12:56

Občan napsal(a):

Já mám ze současného vývoje tzv "vyspělé společnosti" dojem, že jsme narazili na problém, který už sociologové naznačují dost dlouhou dobu. Totiž, že jsme technologicky předstihli svůj sociální vývoj. A nevíme kudy dál.

Jsme primáti - tedy vysoce socializovaný živočisný řád, který ale dospěl do stádia, kdy uměle překováná přirozený výběr technologicky a na druhou stranu jej stejně uměle navozuje válkami a odebíráním prostředků k obživě stále většímu počtu druhově stejných příslušníků řádu. Stále více se chováme, jako bychom byli něco výjimečného a stáli NAD přírodou. Není tomu tak.

Ale protože odmítáme být primáty a tedy sociálními tvory, uměle (ekonomicky a vojensky) vytváříme prostředí, kdy víc a víc našich bližních nemá šanci přežít a rozmnožovat se. Ať už ve velkém, nebo v malém v jednotlivých ekonomikách. A dokonce si (dočasně) pochvalujeme, jaký ekvělý systém jsme navodili a jak se nám v něm daří. Aniž bychom se ovšem ptali svých bližních, zda tomu tak skutečně je. Čím "rozvinutější" ekonomika, tím je tento paradox markantnější.
02. 01. 2011 | 12:57

Občan napsal(a):

Bédo (02.01.2011 12:56:29),
tak v tomhle jste se hodně netrefil. Když si odmyslím, že to je jen kompilace vykradených daleko starších mytologiíí, tak starozákonní bůh je krvežíznivý mstivý dědek, po okraj naplněný nenávistí, kterému je nejlépe se obloukem vyhnout :o)
02. 01. 2011 | 13:01

Béda napsal(a):

Občan,

vy v tom nevidíte ti ironii? Celé je to ironie od A do Z. Starý zákon plný vražd, Bůh je láska s inkvizicema, nedogmatické křesťanství které mečem a ohněm šířilo jedinou pravdu že Slunce obíhá kolem Země a účelovost (dialektika)po "invizičním" období nadvlády církve "svaté" nad světskou mocí.
02. 01. 2011 | 13:12

Občan napsal(a):

Mne to napadlo, ale pak mi to přišlo tak vážně napsané a v takové souvislosti, že jsem změnil názor. Takže sorry :o))
02. 01. 2011 | 13:16

dabei napsal(a):

Já si ale nemyslím,že náš dnešní problém je nepochopení Darwina nebo nedocenění evoluce.
Náš problém je v tom,že lidé si myslí,že evoluce posledních dvaceti let mohla mít zásadně lepší výsledky pro ně všechny.
Ovšem srovnávají realitu s možností,ne dvě reality mezi sebou.To je ošidné.Moderní ekonomie tomuto faktoru odborně říká "expectations"-očekávání.Klaus přesvědčoval lidi,že jde z velké části -řečeno opět jazykem soudobé ekonomie-vliv "externalit" na nás.
Mnoho lidí přisuzuje Klausovi roli hrdinného obránce proti lidem typu V.Havla,P.Pitharta,M.Zemana, místy i populismu ČSSD,Rumla s disidenty a tedy všech těch,kteří jsou vnímáni velkou většinou jako zlo.A tedy dovozují,že toto zlo Klause stravuje a on nemohl a nemůže napřít své jedinečné síly a dosáhnout lepšího výsledku.
02. 01. 2011 | 13:30

Občan napsal(a):

To Dabei:

Lidé spíš jsou přesvědčeni, že evoluce posledních řekněme 20ti let MĚLA mít pozitivní vliv. A jsou zklamáni, že je tomu zcela naopak.

Ta "zla", to je jen mediální manipulace masami. Sprosté zneužití právě těch technologických výdobytků, které neslouží většině, ale naopak menšině PROTI té většině. V neprospěch té většiny. Proto jsem sem napsal svou úvahu o nezvládnutí technologického vývoje sociálním.
02. 01. 2011 | 13:35

Skeptik napsal(a):

S tím altruismem v lidské populaci to možná nevypadá výhledově příliš optimisticky.

Evoluce člověka, resp. její nejdůležitější závěrečná fáze, probíhala v malých částečně geneticky spřízněných skupinách.

Altruisticky se chovající jedinec sice znevýhodňuje sám sebe (využívá své zdroje pro ostatní), a tím většinou omezuje počet svých potomků, tj. předávání svých altruistických genů dalším generacím.

Ovšem altruistické chování některých jedinců v rámci menších, geneticky spřízněných skupin (tj. určitá míra altruismu v rámci těchto skupin) zvyšuje konkurenční potenciál celých těchto skupin, a tím i zajišťuje předávání altruistických genů v těchto skupinách dalším generacím na úkor skupin, kde altruistické geny chybí.

S nástupem civilizace však člověk začal žít ve velkých, geneticky nespřízněných společenstvech a altruistické chování (kromě příbuzenského altruismu) je už pro jedince pouhou nevýhodou a protože je aplikováno na geneticky nespřízněné jedince, žádným způsobem nepřizpívá k přenosu altruistických genů na další generace.

Evoluce je dlouhodobý proces. Shora popsaný mechanizmus však může celkem spolehlivě altruisty z populací civilizovaných společností odstranit.
.
02. 01. 2011 | 13:40

Frante napsal(a):

Občan

Nevím jaké máte představy o primátech. Když jedna tlupa ve svém přirozeném prostředí usoudí že je silnější než sousední, tak jí napadne a případně vyvraždí aby mohla obsadit jejich území. Když nastoupí do čela tlupy nový samec, pozabíjí mláďata předchozího samce, aby se samice mohly věnovat výhradně jeho budoucím mláďatům ...
02. 01. 2011 | 13:43

hoven napsal(a):

tak on bude zakopaný pes v tom, co si kdo představuje pod pojmem rasismus. pokud to bereme jako jakousi vědeckou displínu , která pojednává o rásach, vycházející z darwinismu, tak na tom přece neni nic špatneho. je naprosto evidentní, že například japonci, kteří žili po tisice let izolovaní na ostrově ,jsou dokonce i pro ostatní asiaty poněkud zvláštní a těžko pochopitelní. nebo je poměrně známo, že u lidí, kteří žili tisíce let v takovém podnebí, kde nebyla zima, tak se u těchto lidí nevyvinula schopnost plánovat jako u nás, evropanů, kteří se rok co rok museli připravit na tuhou zimu. u tibetanu žijící ve velkých nadmořských výškách se vyvinul gen, který nikdo jiný nemá. darwinismus funguje i u lidí . ruzne společnosti, které žijí v ruzných podmínkách se vyvijí jinak. druhá věc je rasismus jako systém segregace, kdy pro občany jedne rasy platí jiné zakony než pro občany druhe rasy, tak jak to bylo za doby apartheidu v JAR, norimberských zákonu v německu nebo na jihu USA ještě v minulem století. stát nemuže rozlišovat sve občany podle rasy, nelze take nějaké rase apriory přisuzovat některé negativní vlastnosti, jako kriminalní chování atd. to nemá s vědou nic společnýho, to jsou jenom předsudky. věda patří vědcum a ne hlupákum, protože ti jí neumí to správně pochopit.
02. 01. 2011 | 13:44

Ja Pr napsal(a):

rasismus je sand vnímán jako ymlšení andřazující jedny arsy nad druhými- na tom není nic vědeckého, spíš ubohého.
02. 01. 2011 | 13:50

Občan napsal(a):

Frante, to dělají lvi a někteří nižší primáti; a ti jen někdy. Většina vyšších primátů naopak společně pečuje o mláďata a někteří dokonce i o zraněné nebo staré členy tlupy. Jen orangutani žijí izolovaně, ale u těch to BÝVALO dáno obývanou rozlohou území a nízkým počtem jeho obyvatel. Dnes vymírají, protože nemají KDE žít.
02. 01. 2011 | 13:51

Frante napsal(a):

Skeptik

Nedá se říci, že egoizmus u člověka se projevuje větším počtem potomků. Kdo má větší počet potomků: Proutníci co svádí vdané ženské, věřící kteří mají větší počet dětí, nezodpovědní lidé co rodinu neplánují (často nepřizpůsobiví) ... Menší počet mají lidi kteří jsou orientovaní na kariéru. Jak korelují tyto skupiny s egoizmem/altruizmem?
02. 01. 2011 | 13:51

vasja napsal(a):

Skeptik napsal(a):
Ovšem altruistické chování některých jedinců v rámci menších, geneticky spřízněných skupin (tj. určitá míra altruismu v rámci těchto skupin) zvyšuje konkurenční potenciál celých těchto skupin, a tím i zajišťuje předávání altruistických genů v těchto skupinách dalším generacím na úkor skupin, kde altruistické geny chybí.
------------------------------------------
Tohle sem kdysi čet v knížce Petra Bakaláře hrozilo mu za to vězení.
02. 01. 2011 | 13:57

Čochtan napsal(a):

Rasismus zatím nebyl nikde přesně definován. Možné jsou různé definice:

1. Rasismus je názor, že různé lidské rasy, plemena a etnika se vyvíjely na různých místech, v různých podmínkách, (tropický prales, poušť, savana, Tropy, mírné pásmo, polární kruh …) různou rychlostí různým směrem (v různých podmínkách byly zapotřebí různé vlastnosti). Důsledkem těchto různých vývojů jsou různé Gaussovy křivky jejich vlastností a schopností.

2. Rasismus je nenávist k jedinci opodstatněná pouze jeho příslušností k jiné rase.

Mezi těmito definicemi je obrovské spektrum možností jak definovat rasismus.

Podle té první možnosti, jak rasismus definovat, jsem rasista. Je to lepší než být hloupý rovnostář, který dává přednost hloupé, nadšené ideologii před fakty.
02. 01. 2011 | 13:58

Ja Pr napsal(a):

to že lidé nejsou stejní ještě neznamená že lidská práva nemají být universální (nadšení v tom nehraje roli).
Jinak v tom implicitně zahrnujete princip nižší a vyšší rasy (příkladem může být P. Bakalář a jeho pseudovědecké a rádoby objektivní publikace).
02. 01. 2011 | 14:03

Čochtan napsal(a):

JaPr,
rovnoprávnost není rovnocennost.
Rovná občanská práva mohou mít pouze ti, kteří plní své občanské povinnosti.
Nejdřív splň povinnosti, pak dostaneš práva.
02. 01. 2011 | 14:10

Zdeněk Brom napsal(a):

Václav Hořejší:

Cituji: "Je přece zcela zřejmé, že národy spolu válčily a pokoušely se vzájemně zničit nebo aspoň ovládnout odnepaměti,..."

Tak to silně obecné a zavádějící tvrzení, nehledě na sporný pojem "národ".
02. 01. 2011 | 14:16

Občan napsal(a):

To není rasismus, to je eugenika a pokud je pojímána rozumně, je to zcela seriózní věda, jejímž vyústěním je diferencovaný přístup k integraci různých sociálních a etnických skupin do větších komunit. Protože opravdu nejsem všichni stejní.
De facto se jedná o sloučení několika vědních oborů (etnografie, folklorika, sociální antropologie, sociologie a ještě několik dalších) do jednoho, což je dobře.
Je to něco jako řízený "multikulti"; předešlo by se tak skutečnému rasismu a excesům v podobě démonizace různých náboženských nebo etnických skupina a neúspěchům při jejich začleňování do jiných komunit.

Pokud ale někdo pojme eugeniku jako výchozí učení pro budování teorií o nadřazenosti jedné komunity nad ostatními, je to špatně a stává se to rasismem.
02. 01. 2011 | 14:17

Občan napsal(a):

JaPr:

Bakalář nic takového nenapsal. On se právě velmi seriózně zabývá sociokulturními rozdíly, jejich příčinami a oprávněnou potřebou k těm rozdílům přistupovat rozdílně právě proto, aby nedocházelo k rasovým a kulturním konfliktům. Bez rozeznání a definování rozdílů a jejich příčin totiž nelze úspěšně integrovat dolišné skupiny do většího celku.
02. 01. 2011 | 14:21

skeptický napsal(a):

Svět očima blba.

Vývoj lidstva spočívá v boji o přežití.Nejprve s přírodou.Muž lovec neměl potravinovou základnu k dostatečnému rozmnožování,a soutěžil s jinými kmeny o potravu.Pak přišel na to,že potravu lze krást.To vedlo k bojům o již ulovenou kořist.

V teplejších klimatech,po ústupu ledovců se vyvinulo zemedělství,a potravinová základna se rozšířila,což vedlo k přežití většího počtu lidí a množení.

Jako ochranu před konkurenčními tlupami se sdružovali ve stále větších houfech se společným jazykem.

Jelikož lenost je člověku vrozena od prvopočátku,vznikli myslitelé,kteří uvažovali nad tím,jak přežít bez práce.Kradením a vraždou to uvnitř komunit nešlo,to se tvrdě trestalo,tak ten s největším frňákem se prohlásil králem ,a vymyslel daně.Lapky,kteří pro něj zabíjeli povýšil na šlechtu.

Někteří se zabývali obchodem,od rolníků kupovali za šekel,a prodávali za dva.Jedno procento stačí.

Pak se přišlo na to,že prodávat se dají i peníze,a to byl počátek pohrdání manuelní prací.

Od začátku do konce je svět založen na božím hierarchickém řádu bohatých a chudých.Logicky,aby ti bohatí byli hodně bohatí,musí jich být málo,a těch chudých hodně.

A aby se ti chudí museli snažit,musejí být hodně chudí.

Od té doby ,co se zavedla tzv.demokracie,t.j.od té doby,co ti opravdu bohatí odstranili krále a šlechtu,museli svoje loutky nechat zvolit ve volbách,a tak začal sociální stát.Něco se chudým muselo slíbit.Pochopitelně na dluh,od té doby,co se prodávají peníze.

Bohužel cyklicky ti chudí ztuční,nevědí roupama co dělat,a odkoukali pohrdání manuelní prací.Zvláště bílá rasa je dnes už lautr zkažená.Každý chce být něčím,kde nebude muset nic dělat,nebo bude dostávat placeno za prd dělání,nebo bude moci krást.Zatím beztrestně to lze jen v politice. Do učení dnes už nejde skoro nikdo.Zato tu máme masy naprosto neužitečných lidí,kteří si dnes říkají inteligence,nebo elity.

Ti se pro jistotu po převratech stříleli první.Ta současná už ne ,protože ta je už vychovaná dle korektních osnov,aby věci viděla správně.

A tak se musejí periodicky začínat války,finanční krize,pády burz,měnové reformy,aby lidstvo nezpychlo.

A za peníze si ti nahoře najdou a zaplatí biřice,kteří nemusejí tolik pracovat,aby drželi ty plebejské masy na uzdě,a mašinerii pologramotné inteligence,která šíří dezinformace,aby nám ta demokracie vydržela.

Pokud nutno,tak nějaký druh,který je už moc náročný na údržbu třeba vykořenit,a nahradit druhým.A aby se získal čas,tak je mezitím krmit tím,že je to pro jejich dobro,a obohacení,a žbrblání okamžitě označit ošklivými nálepkami.
02. 01. 2011 | 14:25

Skeptik napsal(a):

To Vasja

Kterého Petra Bakaláře máte na mysli ?
02. 01. 2011 | 14:26

tytyty napsal(a):

Co to je lidská rasa a rasizmus? Lidská rasa a rasismus jsou dva rozdílně pojmy. Společné mají jen to, že jako pojmy existují. Ano. RASIZMUS existuje. A co to je? Víra (ideologie), že všichni členové každé rasové skupiny (ať už skutečné nebo účelové vytvořené) mají vlastní nezměnitelnou (prozřetelností danou) charakteristiku nebo schopnosti typické pro danou rasu a obvykle obhajují názor, že jejich vlastní rasa je nadřazená jiným rasám a proto má právo ovládat jiné. Z vlastní podstaty rasistické ideologie nemohou rasisté dlouhodobě mírově koexistovat s ostatními jinak smýšlejícími lidmi zejména v těch lidských společnostech, kde mají převahu. Jde o nenávistnou militantní víru, jejímž konečným cílem je tzv. cizí nižší rasy násilně zotročit a tzv. rasové nepřátele vyvraždit. Musíme však především vědět, že člověka skutečně přesvědčeného o pravdě své víry žádné racionální a vědecké důkazy přesvědčit nemohou a také nepřesvědčí. Víra je prostě dar, někdy ovšem dar danajský.
02. 01. 2011 | 14:27

vasja napsal(a):

Skeptik napsal(a):
To Vasja

Kterého Petra Bakaláře máte na mysli?
-------------------------------------
Autora Tabu v socialních vědách.
02. 01. 2011 | 14:30

hoven napsal(a):

pokud se jedná o "rasismus" jako system státní segregace, tak tam podle mě nepatří pouze segregace podle rasy a naboženství, ale také podle pohlaví. prakticky většina muslimskýcjh států jsou rasistické státy, protože tam stát vymezuje ženám jiná práva než mužům. na to bysme neměli zapomínat. je to stejný svinstvo, jako když si kdysi v USA nemohl černoch v autobuse sednout vedle bělocha. a to pominu ten státní antisemitismus např v iránu srovnatelný s nacistickym německem.
02. 01. 2011 | 14:39

Authentic napsal(a):

Béda

"Starý zákon plný vražd, Bůh je láska s inkvizicema, nedogmatické křesťanství které mečem a ohněm šířilo jedinou pravdu že Slunce obíhá kolem Země a účelovost (dialektika)po "invizičním" období nadvlády církve "svaté" nad světskou mocí."

rozumím Vašemu závěru z takto pojaté interpretace zmiňováného kontextu, ale nerozumím, proč je tak dogmatický, jednostranný a (záměrně?) zjednodušující ?

Těmto Vašim dojmům a závěrům skutečně rozumim, v mnohém to jsou pochopitelné reakce, které pomáhají získávat autentičnost dané věci, a s takto pojatou motivací není problém, ale střílíte na jiný terč než do kterého se chcete evidentně trefit. Ovšem neznám Váší motivaci ... a tudiž tak ani nerozumím, proč Vám tato interpretace vyhovuje.
02. 01. 2011 | 14:54

Skeptik napsal(a):

To Vasja

Jo tak.

Ovšem to, za co měl v té knize problémy, bylo něco docela jiného než mnou uvedené.
.
02. 01. 2011 | 14:57

skeptický napsal(a):

Hoven
To s autobusy platilo v USA náš vzor ještě do padesátých let.

My jsme srovnatelní s nacistickým Německem v tom,že se u nás chodilo na stranické průvody do r.89,měli jsme jednu politickou stranu(nebo dvě) taky do roku 89,platili jsme daně zrovna jako oni,a to dodnes,a jezdíme vpravo dodnes.

Nejste náhodou Hořejší Venca?
02. 01. 2011 | 15:00

Zacheus napsal(a):

Voroshilov.

Díky za odpověď.
-:).
02. 01. 2011 | 15:03

Tencokida Hnuj napsal(a):

Za určitých okolností přežije ten skromnější, subtilnější, opatrnější a bojázlivější.
Ale platí to jen v říši živočichů, rostlin, hornin a plynů. Jak v intro- tak extrospecifické soutěži o své místo na Slunci.
U tvora Homo sapiens economicus je sitauce trochu jiná.
Ten se naučil využívat k potěše své, potažmo potěše svého klanu či rodiny, nejen přírodu, ale i své bližní. A někdy dokonce k relativní spokojenosti oněch bližních /místo kopanců do zadnice, úderů do hlavy či kusanců do ramene velmi často používá peníze/.
Proto Homo sapiens economicus nemusí být ani skromný, může si dovolit býti obézním, lehkovážným a např, v ČEZké republice se nemusí bát ani policajta, ani justiční mafie.
Stačí mu příslušná stranická průkazka v kapse či tučné konto v bance.

Člověk je proto mnohem chytřejší než třeba takový okoun.
Tento rybí hlupec totiž umí svého bližního využíti jen jednorázově a sice tím nejprimitivnějším způsobem přivlastňování, jaký příroda zná - sežere ho.
Je to však jen ryba a navíc ve vodním prostředí by papírové peníze po velmi krátkém čase ztratily to kouzlo, jako mají mezi nejchytřejšími tvory, které kdy ufouni vynalezli.

Co se týče rasismu.
Rasismus já chápu jako pocit vznikající při každém pohledu do zrcadla, kdy je mé ego ukojenější méně, než když si v tramvaji, prohlížím černocha nebo Žida.
Zovu to každodenní rasovou hygienou.
Situaci trochu, pravda, komplikuje fakt, že když si prohlížíme černošku či Židovku, jsme spolu s ní pouze sami dva a ona je navíc nahá, zmocňují se nás - tedy takovýchto rasistických jedinců, pochybnosti a naše ega se dostávají na tenký led spekulace, zda bychom neměli na chvíli odběhnout do koupelny a přeci jen raději nějakou tu chvilku postávat před zrcadlem a doufat, že se to spraví...

Není třeba. Takto zákeřně vygenerovanému paradoxálnímu rasokataklyzmatu lze čelit následujícím způsobem:
1 Zavřeme oči a představíme si, že místo černé ši semitské krasavice s námi leží naše manželka
/Po více než dvacetiletém manželství doporučuji obraz manželky nahradit např. nějakou árijskou pornohvězdou nebo slečmou odvedle/
2. V duchu si začneme popěvovati Horst Wessel Lied /mimo území Běloruska a Ruska lze i nahlas/
3. Tři sloky většinou stačí, ale pokud by se mezi vámi našel někdo takový jako třebas já, tak samozřejmě můžete přidat i několik slok písně "Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein"

Veselé árijské zážitky přeje všem rasistům /ale i rasistkám - neb tato metoda je vhodná i pro ženy (pozor ale - pokud je partner černoch,toe je dobré si sehnat a naštudovat raději celou Volksliedebuch :))/, tedy všem mým milým soukmenovcům a soukmenovkyním
15% Japonec, 26% Čech, 22 % Němec, 10% Kelťan, 9 % Avar, 7% Švéd, 6 % Rus a nízkoprocentní zbytkový Žid, Váš Tencokida Hnuj.
02. 01. 2011 | 15:04

voroshilov napsal(a):

skepticky:
Je to az vtipne kdyz nekdo plete rasizmus s sexizmem,je to stejne jako do 60.let nemeli zeny volebni pravo ale nikdo prece netvrdil ze zena je podradny tvor(ovsem se najdou idioti ktery to tvrdi dodnes).
02. 01. 2011 | 15:06

voroshilov napsal(a):

Tencokida Hnuj:
To mne zaujalo:10% Keltan,9% Avar-takze Vy na 20% patrite k vyhynuvsim narodum,jste vedecky unikat!
02. 01. 2011 | 15:10

skeptický napsal(a):

Voroshilov

To poslední neříkejte nahlas,je tam potenciální konflikt.
V současné době jste ztracen,ať tvrdíte jedno nebo druhé,pokud použijete přívlastku.Zůstaňte u tvora.Pak odpadnou i ti idioti.
Čech vám za idiota přinejhorším dá přes držku,jsou ale jiní,kteří Vám uříznou kebuli.
02. 01. 2011 | 15:18

voroshilov napsal(a):

Zacheus:
Ten fakt ktery nepoprete,ze podle vasich zidovskych ucebnic museli deti Adama a Evy a jejich deti a deti jejich deti parit incestne jako kralici mezi sebou aby zalidnili zemi,takze krvesmilstvo mate v genech?
02. 01. 2011 | 15:19

skeptický napsal(a):

P.S.
Podřadný možná nebude přívlastek,ale píšu rychleji než myslím.
A myslím sice pomalu,ale zato blbě.
02. 01. 2011 | 15:21

Ing. N. napsal(a):

Autor píše:

Zástěrky pro všemožné genocidní vraždění se vždycky snadno našly – nejčastěji jimi byla různá náboženství nebo pseudonáboženství postavená na konceptu „bohem vyvoleného národa“.

Za nejstarší "vyvolený národ" se považují židé. Z novějších dějin víme, že se do této skupiny vyjímečných zařadili Němci a Američané.
Podíváme-li se na to, co tito vyvolení přinesli světu, je to především neuvěřitelné násilí, ústící v desítky milionů obětí.
Nebo snad tato ideologie přinesla něco pozitivního?
02. 01. 2011 | 15:23

Zacheus napsal(a):

Pane Vorohsilove, já nemám žádné židovské učebnice. Rád bych,abyste dokázal diskutovat trochu přátelštěji a hlavně, abyste si opravdu pozorněji můj původní text přečetl, včetně moji předchozí odpovědi, kterou jsem Vám napsal.
02. 01. 2011 | 15:23

skeptický napsal(a):

Voroshilov

Ty zákony proti incestu prosadily ženské,aby měly šanci se dostat k cizím penězům.
02. 01. 2011 | 15:24

voroshilov napsal(a):

skepticky:
Ja nevim co myslite,patrne myslite ze myslim vysi myslenku v blogu o Vifliemskem zazraku na Vanoci kde jsme se tak trochu poskadlili?Ne,vubec mne to nenapadlo!
Zena neni podradny ani nadrazeny tvor,je to mimozemstan v lidskem tele,jakysi jiny zivocisny druh ktery vas ovladne kdyz nedavate pozor,chovaji se iracionalne,radeji to nezkoumat:-)
02. 01. 2011 | 15:27

Jiří napsal(a):

Dobrý den pane doktore,
rád vás čtu a zároveň si dělám takovou statistiku: Existuje článek, který má v nadpisu otázku a odpověď na něj není ne? Já na takový ještě nenarazil....
02. 01. 2011 | 15:27

Evžena napsal(a):

Žena je muž, který byl potrestán … Ti lidé, kteří se narodili jako muži, ale žili špatně a neúspěšně, se ve svém převtělení vrátí na zem jako ženy.
02. 01. 2011 | 15:30

skeptický napsal(a):

Vorošilov

Jakej zázrak?Nepletete si mne s někým?
Já nevím,co jsem měl k obědu,natož staré blogy.
02. 01. 2011 | 15:32

skeptický napsal(a):

Evžena

To je ranní modlitba Hercula Poirota : Děkuji Ti,O Bože,že jsem se nenarodil ženou,a narodil se jako katolík.
02. 01. 2011 | 15:35

n.o.s napsal(a):

Tento typ knih je dnes relativně běžný, na západě je asi nejznámější kniha

"From Darwin to Hitler"

což je oficiální propaganda Discovery Institute,

nacismus byla relativně komplexní ideologie která nebyla ani levicová ani pravicová, byla to politická teorie ochranářská na jedné straně obrana před židobolševizmem resp. židobolševickým internacionalizmem,

židobolševizmus, jeho dnešní reinkarnace se jmenuje ideologie lásky a pravdy (masová láska není nic jiného než prostituce a pravda je masová hysterie -nejlépe je popsaná v bibli), nástrojem této ideologie je multikulturalizmus, nejde o nic jiného než o židem režírovanou likvidaci západu.

na straně druhé obrana před židovskou formou kapitalismu, s bolševismem soupeřila o voliče (pracujícího) což byla vcelku logická volba, na druhé straně chránila zájmy měšťáctva které se cítilo ohrožené židovskou verzí kapitalizmu (té která je dnes v krizi)

docela dobře to je to vystiženo zde (dnes je to opět aktuální)

http://img203.imagevenue.com/img.php?image=77513_past_or_future_122_432lo.jpg
Dnes je velmi problematické jakkoliv německý nacismus hodnotit, obecně je považována za materializaci ďábla,

čímž se dostáváme k problému tzv. dnešní formy ateismu,

v abrahamické ideologii pojem mýtus (je zde modlou) představuje kontrolní mechanizmus kterým elita ovládá masy nejedná se o přirozenou součást kultury jakou plnil mýtus v řecko-římské civilizaci, ale o politickou konstrukci takový může fungovat pouze pokud je pro elitu intelektuálně udržitelný, jakmile ztratí tuto funkci stává se nepotřebným je nutno vyrobit mýtus jiný, pád takového mýtu se nazývá vítězství rozumu, osvícenstvím, ti což se na pádu tohoto mýtu podílí skeptici, ateisté, vědci apod.

ve skutečnosti byl takový mýtus zahuben zcela uměle, Dawkins a prakticky všichni moderní ateisté spadají do této kategorie.
02. 01. 2011 | 15:36

Evžena napsal(a):

skeptický

Neměl by místo bohu spíš děkovat chromozomu X ? :o)
02. 01. 2011 | 15:47

skeptický napsal(a):

Evžena

Neznám.Mužský mají brabečka,a to mi stačí,a nemusím se trápit ve škole nějakými chromajzlíky,a pak to dávat naodiv jako vzdělání.
Lidi vůbec rádi papouškují,co někde četli,a co vymyslel někdo jiný,a co zítra už zase nebude platit.Věda je množina omylů na pochodu,Bůh je v Ječný.
02. 01. 2011 | 16:04

tytyty napsal(a):

Hitler - důsledný byl, ale žák Darwinův? Hitler, který vytvořil ve svém stěžejním díle z židovského náboženství „rasu“, a v mezích svých schopností i vědomostí se pokusil s vážnou tváří o obhajobu svých čistorasových vizí mimo jiné i takto:. „ Sýkorka se páří se sýkorkou, pěnkava s pěnkavou, čáp s čápem, polní myš s polní myší, domácí myš s myší domácí, vlk s vlkem, atd.“. Tohle by přece mohl říkat komik ve stylu Hlustviciháka na Silvestra, kdyby konsekvence s prezentací takových názorů nebyly tak děsivé. Nevěřím, že by Němci neměli smysl pro humor ale nacisti Hitlera brali opravdu vážně. Tvrzení, že Hitler byl darwinista je zcela absurdní a má asi takovou váhu jako případné tvrzení, že Hitler byl dobrým, moudrým a laskavým člověkem nebo, že byl antropologem anebo vůbec nějakým jiným vědcem.
02. 01. 2011 | 16:06

Evžena napsal(a):

Skeptický

Bůh je v Ječný, páč popíjí žitnou, aby neviděl ten chaos, co tu vládne.

V tom, co jsem napsala, nehledejte moudrost, protože je to pitomost. Chromozom X mají samci i samice. Tedy ženy i muži. Brabečka má na svědomí chromozom Y. :o)
02. 01. 2011 | 16:15

skeptický napsal(a):

Darwin vstoupil do historie,protože jeho teorie se hodily humanistům k rozbití křesťanství,a nahrazením osvícenskou vědou.

Jinak velikány dějin jsou paradoxně lidé,kteří způsobili největší zabíjení,nebo vyhráli nejvíce bitev.

Zločinci nebo šílenci možná,ale ne blbci,jak by je dnes každá nula chtěla z horlivosti cejchovat.To byli lidé,kteří dokázali strhnout největší národy do válečných dobrodružství,a ty národy za nimi v dané době fanaticky stály.
02. 01. 2011 | 16:23

skeptický napsal(a):

Evžena

A vono to i pasuje.A míří to dolů.Jak logické.Já věděl,že když půjdu za školu o nic nepříjdu.

A vám se to šprtání konečně zúročilo.
02. 01. 2011 | 16:26

Evžena napsal(a):

skeptický

Zúročilo. Konečně dostuduji 3. ročník pomocné školy. Ještě dodělám diplomku na téma: Kolik stojí kilo hrušek, když jedna stojí v širém poli. A hotovo. :o)
02. 01. 2011 | 16:36

honolulu napsal(a):

To bych se rad dozvedel, jak kazdy, kdo je proti segregaci nebo "rasismu", prezije integraci s temi, kteri se mnozi rychleji nez mysi a jsou na
100 % netolerantni ?

Proc kazdy z Vas ignoruje genocidu belochu v cele Jizni Africe ? Tim nemyslim pouze JAR.
Zde o tom neni zadna zminka !

Vite, ze kdy beloch vlastni domek, tak v JAR nedostane penzi ? Z ceho ti lide ziji, kdyz je jim 75 let ?

Zadna podradna rasa nikdy nedokazala vytvorit fungujici stat ! Vam ujde tato skutecnost, ale neujde vam, ze cernosi museli jezdit vzadu a belosi vpredu v autobusech.

Vite, jak vypadaji ctvrte mest, kde ziji belosi v USA a jak vypadaji slums, kde ziji cerni ?

At se prijede podivat ten, kdo veri theoriim o rovnosti !

Vite, ze za kolonialni portugalske spravy Mozambique vyvazel potraviny do 30 zemi a ze Rhodesie, kde vladl Ian Smith, vyvazela potraviny do 70 zemi ? - A ted je tam hladomor !

Videl jsem to, zazil jsem to a byl to duvod, proc jsem zacal psat do Aktualne CZ. Abych Vas varoval, ze by jste mohli dopadnout jako belosi v Johannesburgu, kdyz neumlcite integracni theoretiky !

Vite, ze rasova diskriminace je otevrene hlasana, jak z cerne nebo arabske strany vuci vam ?

Vite, ze ti co nejvice rvou slova o rasismu, jsou ti nejvetsi rasiste na svete ? Proti nim Hitler byl levicovy uchylkar a skolacek, ministrant v katolickem kostele.
Vite, ze v kazde "pisni", pri ktere v Africe cerni poskakuji do rytmu, je vyzva k POVRAZDENI vas vsech ! (A az zacnou chcipat hladem, tak se snazi dostat do Evropy !)

K nahlednuti do vzdelani A. Hitlera doporucuji knihu od Brigitte Hamann - A Dictator's Apprenticenship. Vienna 1907-1913
K nahlednuti do prostredi, kde Hitler zacinal ve Vidni zit, doporucuji nahlednout do nadvori domu na Stumper Gasse 29 a jeho dalsi byt byl na Felber Str. 16.

(Kdyz me, vy levicaci, nebudete nadavat do rasistu a hitlerciku, tak vam dam i adresu, kde vas polobuh Stalin zil ve Vidni s Radkem 3 mesice a kam Trocky chodil na kafe kazdy den.)
02. 01. 2011 | 16:39

skeptický napsal(a):

E
Hlavně že kolik stoji.Nejste z Ostravy?
02. 01. 2011 | 16:46

Béda napsal(a):

"Detailní faktické znalosti, jimiž později ohromoval své partnery v rozhovoru, musel Hitler z valné části získat skutečně ve svém vídeňském období,... To, co si jednou tímto způsobem osvojil, pečlivě zařadil a zaregistroval ve své paměti. Sáhl tam - a okamžitě to našel, a sice tak věrně, jako kdyby to před chvílí četl... Skoro to vypadalo, jako by se množstvím načerpaného materiálu jeho paměť neustále zlepšovala.

Hitler se učí nesystematicky, bez vedení, plný nenávisti ke školám a univerzitám, bez příslušnosti k nějakém buršáckému či dělnickému spolku. Učí se z knih vypůjčených v knihovnách a z levných brožur, které rozšiřují strany a politické spolky. Především se však učí z novin, jichž nemá nikdy dost a které později velebí jako jakýsi druh školy pro dospělé...

Mimořádně zřetelné jsou stopy vídeňských extrémně nacionalistických listů jako Alldeutsche Tagblatt, nebo křesťansko-sociálních Brigittenauer Bezirks-Nachrichten, jakož i mnoha brožur, jež vycházely v okruhu těchto listů. Ještě i říšský kancléř Hitler je zřetelně ovlivněn německo-nacionalistickým duchem doby vídeňského přelomu století...
Romantismus a napoleonské války probudily začátkem 19. století u všech evropských národů nacionalismus a zájem o vlastní kořeny, ať se už jednalo o Čechy, Maďary, Poláky, Srby - nebo Němce, kteří teď znovu začali objevovat germánskou kulturu. V obrovském tavicím kotli rakousko-uherské monarchie v sobě současné hledání identity u různých národů skrývalo mimořádně výbušnou sílu. Neboť čím více se pěstoval obraz vlastního národa, tím více se ostatní národy odcizovaly.

Příklon k národním kořenům se ve druhé polovině 19. století pojil s darwinismem, jenž byl z rostlin a zvířat přenesen i na člověka a celé národy. Silně zpopularizovaná teze o lidském původu a jeho přirozeném vývoji z opic v barbarském pravěku k vyššímu, vznešenému člověku budoucnosti sváděl ke srovnávání. Najednou tu byly údajně silné a slabé národy, národy povstávající a upadající, vyvinuté a podvyvinuté. Rasové teorie ukazovaly cesty, jak zrychlit zušlechtění jednoho národa na úkor jiných. Každý chtěl být silný, vyvinutější. Čistota krve, jednoznačný původ, byly považovány za hodnotu, mísení za slabost. V zájmu vlastního národa se měla odnynějška pěstovat národní svébytnost, což znamenalo vyhnout se pokud možno všemu cizímu.

Tento národní odboj se vedl na dvou frontách: jednak proti všem ostatním národnostem...
jednak interně jako rasová hygiena a politika za udržení čistoty vlastního národa a vyloučení všech rasově cizích elementů. Do módy se dostaly zákony chovu, které měl dodržovat každý, kdo držel na svůj národ - spolu s pečlivým výběrem rasově hodnotných partnerů, zahrnujícím početí rasově čistých dětí, které měly nadto být silné a zdravé. Existovala hygienická pravidla k udržení zdravé rasy, vznikaly sportovní a cvičební spolky, jež měly rozvíjet fyzickou sílu pro budoucí boj proti cizáckým národům. Neboť podle Charlese Darwina musí silní zvítězit a slabí podlehnout.
02. 01. 2011 | 16:50

Béda napsal(a):

Na mísení národností, ...
se najednou začalo hledět jako na ohrožení vlastního národa... Tématem se zabývali spisovatelé a filosofové, především v návaznosti na Gobineaua, klasika rasové teorie, jehož dílo Esej o nerovnosti lidských ras, přičítající bílé rase přednost krásy, inteligence a síly, které ji opravňují k vládě nad světem, vyšlo na přelomu století v německém překladu. V každodenním národnostním boji v dunajské monarchii působily tyto teorie jako nebezpečná munice a měly mnohem extrémnější důsledky než v sousedních státech včetně německé říše.

Přímo ve Vídni napsal Houston Stewart Chamberlain, narozený v Anglii a vychovaný ve Francii, knihu Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts (Základy 19. století). Také on požadoval pravidla chovu podle darwinistických zásad:... Duch doby byl prostoupen pojmy jako nadčlověk a podčlověk. Aby dokázali rasové teorie i na vědeckém"základě, předháněli se mnozí badatelé v měření a srovnávání lebek a údů a zjišťovali údajné rasové rozdíly v krvi, elektrickém odporu a v tzv. odu, jímž rozuměli jakýsi druh osobní prasíly. Sestavovaly se rasové hierarchie. Všechno, i rozdílná civilizační úroveň národů c. a k. monarchie, se nyní objasňovalo na základě rasy. Němečtí Rakušané si vykládali svou vyšší vzdělanost a vyšší životní úroveň jako důkaz toho, že jsou panskou nebo vyšší rasou; špatné sociální poměry, zaostalé hospodářství a negramotnost naproti tomu platily jako údajné důkazy o otrocké rase nebo podrase...
Viktor Lischka, redaktor listu Alldeutsche Tagblatt, vydal v době Hitlerova pobytu ve Vídni několik pamfletů, například roku 1908 Der Kampf gegen das Deutschtum in der Ostmark (Boj proti německému živlu ve východní marce)...

Další příklad z jednoho všeněmeckého letáku: Spor národů není otázka práva, nýbrž moci. Z hlediska Němců jsou oprávněné pouze německé a žádné jiné zájmy;...

Všeněmecký autor Harald Arjuna Grävell navrhoval roku 1906 praktické pokyny k dosažení velkého cíle, uskutečnění světovlády germánské podstaty. Mluví například o germánském výchovném zákoně s germánskými hradními učilišti: Synům naší rasy by mělo být zdarma k dispozici několik velkých vzorových škol v krásném prostředí. Byly by to jakési pěstitelské stanice nového ducha - což vyvolává asociace s Hitlerovými Napola-školami. Grävell požaduje zavedení kastovního systému jako u árijských Indů, jenž by působil proti demokratickému vědomí. Přesné rozčlenění národa podle původu je nezbytné, aby byla známa příslušnost jednoho každého a podíl čisté krve v rámci rasy..."
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/rocenka/books/viden
02. 01. 2011 | 16:50

n.o.s napsal(a):

tytyty

"„ Sýkorka se páří se sýkorkou, pěnkava s pěnkavou, čáp s čápem, polní myš s polní myší, domácí myš s myší domácí, vlk s vlkem, atd.“"

a nebo také žid z židem

Genesis 28:1, 6; Exodus 34:16; Leviticus 20:26; Numbers 23:9; Deuteronomy 7:1-6; Ezra 9; Nehemiah 9:2, 13:3, 23-30.
02. 01. 2011 | 16:53

stále rebel napsal(a):

Pro honolulu.
Cituji:
„Proc kazdy z Vas ignoruje genocidu belochu v cele Jizni Africe ?“

Proč se tam běloši jezdí genocidovat, proč nezůstanou doma nebo si je tam černoši vozí jako své otroky?
02. 01. 2011 | 16:54

LEVAK napsal(a):

Ad Al Jouda: "Na západě všichni brečí pro to žluté nebezpečí,ve městě i na venku,že dostanou žloutenku!" asi rok 1929.
02. 01. 2011 | 16:54

n.o.s napsal(a):

Béda

domnívám se že tyto ideály nebyli v žádném případě špatné, pokud se týče náboženských spolků typu Terezínského Institutu (a jemu podobných)

k jejich pravdám a jistotám jsem velmi skeptický.

psal jsem o tom zde

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/stanislav-komarek.php?itemid=11503#c
02. 01. 2011 | 17:00

Petr napsal(a):

Chápu, že socialní darvinismus byl vyvinut dávno po Darwinovi a nemá tedy s Darwinem nic společného.
Bible vymyslela principy otroctví, rasistických genocid a jejich použití je těžké připsat Darwinovi.
Hitler byl přece katolík, oplakávaný po smrti jako věrný syn katolické církve v tisku diktátorem Francem, tento diktátor je dnes navrhován na svatého.
02. 01. 2011 | 17:10

n.o.s napsal(a):

Béda

krom bible doporučuji klasiku jménem

Jewish Eugenics od rabína Maxe Reichlera, možná by jste se mohl optat v Terezínském Institutu na toto dílko...:)
02. 01. 2011 | 17:17

eM napsal(a):

Evoluční teorie je zřejmě pravdivá, protože i evoluce má své slepé uličky, do nichž se může dostat nějaké etnikum. Zářným případem jsou tzv. romové.
Za tisíce let si nebyli nikde na planetě Zemi schopni vyprodukovat vlastní elity. Bez kurately majoritního etnika v jakékoliv zemi by nepřežili. Jedná se o etnikum parazitické.
Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel). Parazit se může živit buďto tkáněmi samotného hostitele (aniž by ho sám o sobě zabíjel), nebo se přiživovat na jeho potravě či jinak profitovat z hostitelova organismu nebo jeho činnosti a snižovat přitom jeho zdatnost (Wikipedie).
Pokud bychom se chovali správně a dle zákonů přírody, toto etnikum bychom neměli uměle udržovat při životě. Ono se totiž neujme a nevyklíčí; pouze nás bude donekonečna oslabovat.
Jediným férovým řešením by bylo umožnit vznik romského státu. Podívali-li bychom se na jeho společenské složení, byli by v něm dva lékaři, dva právníci, tři TV moderátoři, pět úředníků, tisíc muzikantů, pak nějaký bagatelní počet uklízeček, barmanek, kopáčů a popelářů, milion prostitutek a zbytek by tvořila pologramotná absolutní většina nemotivovaných a líných vyžírků.
Protože multikulti a pravdoláskovské kruhy tvrdí, že za nechutí tzv. rómů něco dělat je skutečnost, že jsme jim neumožnili kočovat a vytrhli je z jejich přirozenosti, ve vlastní zemi by všichni mohli kolovat a kočovat dle libosti; podle mého názoru by to neuživilo ani jednoho z nich; pouze by se jejich vrozená zločinnost rozmělňovala po větším území.
Je typologie lovců a sběračů. Lovci loví a přitom kočují a sběrači obhospodařovávají na jednom místě pole. Sběrače tzv. rómy vylučuji. Nelze zasít "zde" a sklidit "tam". Navíc oni neumí plánovat; žijí dneškem jako primitivní organismy. I vývojově vyšší tvor - veverka - si umí udělat zásoby; cikán nemyslí dopředu na horší časy. Lovem se ovšem také neuživí. Ani to dnes není možné. Na drátování, letování, čardáš a věštění se chytí z majority jen málokdo. Živit se průmyslem nelze - už vidím, jak s sebou v karavanu tahají soustruh a vysokou pec. No a živit se hlavou? To teoreticky lze, ovšem jak píši výše, cikáni jsou jediným etnikem v Galaxii, které si nedokázalo na rozdíl od černochů, asiatů apod. vyprodukovat vlastní elity. Dá se tedy předpokládat, že se skutečně jedná o parazitickou slepou větev vývojového stromu, určenou bez kurately jiného živočišného druhu k zániku.
02. 01. 2011 | 17:25

Karel napsal(a):

Petrovi:

Nevím, kde jste přišel, že Bible vymyslela principy otroctví a rasistických genocid...
Asi to máte od někoho zprostředkovaně, což je škoda. Nenechte si nic od druhého namluvit, vezměte si Bible a ověřte si sám co se tam píše :-)
02. 01. 2011 | 17:27

Elena napsal(a):

Dobrý večer pán Hořejší,

mám vážné poznamky ku Vášemu blogu.

Hitler a Stalin sú dôsledkom absoľutnéj moci jednej politickéj strany, prosím pekne neplete do toho prírodovedca Darwina.

Je dôležite čitať dobré názory diskuterov , ale pred sa by ste mal uplatniť nejaku logickú slekciu bars aj na príklade Vámi úvedeného autora.

Veda nie politika,

Príroda sa riadi uplné inimi zakonmi neželi politici.

Preto Váš blog mi prípada absurdný , viem že nepatrim k Vášim prioritným diskuterom,

ale ako magistra prírodných vied som neodolala nevložiť svoj komentar.
02. 01. 2011 | 17:35

n.o.s napsal(a):

Karel

legitimizace rasismu a otroctví je pro žida (a křesťana) fundamentální základ, je to první mezilidský akt po potopě

Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím.

Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili.

Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: "Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!"
Genesis 9:22-25
Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni.

Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté, a z čeledi těch, kteří jsou u vás, z dětí, které zplodí ve vaší zemi; ti budou vaším vlastnictvím.
Leviticus 25:44,45

Toto praví Hospodin zástupů: Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli; položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta.

Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!"
1. Samuelova 15:2,3

můžeme pokračovat.....
02. 01. 2011 | 17:37

Občan napsal(a):

To Karel:

No tak to si počtěte ve Starém zákoně a pak v mnoha středověkých kronikách, kdy se krvavé neřádské řádění rytířských řádů a různých velebníčků již řídilo Novým zákonem. Počtěte si třeba v "O Zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější" od dominikána
Bartolomea de las Casas z pol. 16. století.

To, co se ve jménu Bible děje už nejméně 2000 (židé své náboženské zločiny datují ještě o 1000 hlouběji do historie) let, je skutečně horor.
02. 01. 2011 | 17:45

n.o.s napsal(a):

Karel

možná se ptáte kdo je DNES Amálek, odpověď je více než prostá...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Davidster_Dick_Stins_The_Hague.jpg
02. 01. 2011 | 17:45

Karel napsal(a):

Prosím přečtěte si článek

Filozofie holokaustu, časopis ZOD č.105 str 23
článek Názor normální většinové populace str 32
http://zod.reformace.cz/sites/default/zody/zod105.pdf
Ještě k článku Filozofie holokaustu ZOD č.106 str 7
http://zod.reformace.cz/sites/default/zody/zod106.pdf

Nejlépe je ale přečíst celou knihu:
Jan Horník Proč holocaust: Hitlerova vědecká mesianistická vražda

Udělějte si prosím VLASTNÍ názor!
02. 01. 2011 | 17:56

Občan napsal(a):

Karle, já jsem si udělal názor pravidelným čtením izraelského tisku (tedy netových mutací v angličtině) a ZEJMÉNA příspěvků pod články.

A řeknu to velmi krátce - už VÍM, co to je neonacismus (v modrobílém provedení)!
02. 01. 2011 | 18:00

honolulu napsal(a):

Pane Stale Rebel,
cernosi prisli na jih Afriky ze severu. Zeme byla prazdna, kdyz se v ni Holandane usadili na zacatku 17-stoleti. Doporucuji knihy o dejinach cele teto oblasti ! Puvodni obyvatele Sun -Bushmen se s cernochy (Bantu) nikdy nesnaseli. Zbytky ziji jeste dnes na Kalahari, jinak zacali vymirat pred prichodem belochu. Je to uplne jina rasa.

Pane Beda, chci podekovat za Vase velmi zajimave prispevky o Vidni na zacatku 20-teho a konce 19-teho stoleti. Dejiny jsou uzasne ! Kdyby nebylo nacionalismu, tak by nase republika neexistovala. Nevim, proc je dnes toto slovo politicky nekorektni.

Pane N.O.S., jako vzdy mam od Vas podmet k premysleni, ale nikdy nebyla zodpovezena otazka, kdo o integraci s muslimaky a cernymi usiluje a na zaklade ceho ? Co tim sleduje ? Mam dojem, ze je to usili o likvidaci nas vsech bilych.
02. 01. 2011 | 18:02

hoven napsal(a):

petr,
hiltler křestanství odmítal stejně , jako marxisté. komunisti a nacisti mají společného více, než jsou si ochotní připustit. přitom jak nacisti, tak i komunisti vznikly na počátku 20, století odštěpením ze sociálně demokratických struktur a dělnických hnutí. . jsou to rodní bratři, kteří mají společnou matku a začli se nenávidět. mají velice podobné nazory na řízení státu a svobodu lidí .
02. 01. 2011 | 18:08

Občan napsal(a):

Honolulu, jděte už s tím paranoidním rasistickým lhaním k šípku. Z Vašich příspěvků mám docela zřetelnou představu, CO jste v JAR a bývalé Rhodesii dělal a KDO Vás platil. Takže mne Vaše názory nepřekvapují, nicméně jsou odporné.

Zalezte si někam do krytu a krmte se konzervami až do konce svých dnů. Nebo se nakvartýrujte někam do Alabamy, nostě bílou kápi a palte kříže, jestli se to ještě smí. Jestli ne, dejte se k místním náckům, ti z Vás budou radostí pryč. A mají i ozbrojené složky, to se Vám bude určitě líbit. Ale nehnojte už tady, my tu nácky fakt moc nemusíme.
02. 01. 2011 | 18:14

voroshilov napsal(a):

Karel:
Holokaust je vymyslem zidovskeho naroda kvuli tomu cemu rikaji"geseft"(business)-zeptajte se Nemcu kolik plati rocne za to co nikdy nebylo.
Honolulu:
Prosil vas nekdo aby jste tahli az do Afriky rabovat otrokarit domorodci a vykladat missionarske pohadky divochum ktere o to nestali?
02. 01. 2011 | 18:17

LEVAK napsal(a):

Ad Petr:
"Jezuité a nacismus
O spojitosti německého agresivního nacismu s jezuitským řádem nelze pochybovat.
Sám Hitler uvedl: “Mnoho jsem se naučil od jezuitského řádu. Až dosud neexistovalo na zemi nic velkolepějšího, než je hierarchická organizace katolické církve. Hodně jsem z této organizace převedl do své vlastní strany.”
Walter Schellenberg, bývalý šéf nacistické kontrašpionáže, kterého si vychovali jezuité konstatoval: “Organizaci SS vytvořil Himmler podle zásad jezuitského řádu. Jeho předpisy a Duchovní cvičení, jak je sepsal Ignác z Loyoly byly pro Himmlera vzorem, který se snažil přesně okopírovat. Himmlerův titul nejvyššího šéfa SS měl být rovnocenným ekvivalentem jezuitského generála a celá struktura SS přesně imitovala hierarchický řád katolické církve.”
Franz von Papen, další mocný jezuitský nacista, který se zasloužil o ustanovení konkordátu mezi Německem a Vatikánem řekl toto: “ Třetí říše je první světovou velmocí, která nejenže uznává nejvyšší zásady papežství, ale uvádí je také do praktického života. ... Konkordát mezi Vatikánem a Německem měl pak pro plány jezuitů velmi veliký význam. Německo, podle pravidel konkordátu, se stalo nyní součástí »Boží« vlády Vatikánu a Vatikán od té chvíle intenzivně pracoval na stabilizaci německé vlády, dával Německu božskou ochranu a také ochranu mezinárodní.”
Adolf Hitler řekl: “Osobně jsem přesvědčen o veliké moci a hlubokém významu křesťanství a nedovolím, aby se šířilo jiné náboženství, než křesťanství. Proto jsem se odvrátil od Ludendorffa a proto jsem zavrhl tu knihu od Rosenberga. Napsal ji protestant. Není to stranická kniha.
Nenapsal ji straník. Nechme protestanty, ať se s ním hádají ... Jako katolík se nikdy necítím dobře v evangelické církvi nebo jejích institucích. Proto budu mít velké problémy, jestliže se budu snažit regulovat a omezovat záležitosti protestantských církví. Evangelíci nebo jiní protestaté mne v každém případě budou odmítat. Ale vy můžete mít jistotu: Budu chránit práva a svobody farností a nedovolím, aby se jich někdo dotknul, takže nemusíte mít žádné obavy o budoucnost Církve.”
Hitler také diskutoval s biskupy o svých názorech na židovskou otázku. “Pokud jde o Židy, zastávám stejné stanovisko, jaké hlásá katolická církev už patnáct set let, kdy Židy považuje za nebezpečné a vytlačuje je do ghet. ... , protože církev dobře ví, co jsou Židé zač. Nevyvyšuji rasu nad náboženství, ale pro církev a stát vidím v představitelích této rasy velké nebezpečí a svým přístupem k této otázce prokazuji velkou službu křesťanství.” (J. S. Conway: The Nazi Persecution of the Churches; str. 25, 26, 162)
Tři velcí obhájci římskokatolické víry byli: Hitler, Mussoliny a Franco. Všichni tři měli konkordáty s Vatikánem. Dostali se k moci, aby dobyli svět a nastolili milenium pro papeže. Pro tento úkol jezuité řídili ze zákulisí gestapo. Mečem Vatikánu však mělo být výhradně Německo. Proto se mu dostávalo řady mezinárodních podpor a finančních prostředků pro splnění cílů, které generál jezuitů Ledóchowskij krok za krokem naplňoval ruku v ruce s Vatikánem.
To všechno je také fotograficky zdokumentováno v mnoha knihách od Avro Manhattana, například v knize Vatikánský holocaust a Katolický teror dnes. Avro Manhattan je světově proslulou autoritou na otázku římského katolicismu v politice. Bydlí v Londýně a během druhé světové války pracoval v rozhlasové stanici Radio svoboda a psal také politické komentáře pro BBC. Kniha Vatikánský holocaust z větší části fotograficky dokumentuje zvěrstva Ustašovců na Srbech za druhé světové války."
02. 01. 2011 | 18:25

hoven napsal(a):

voroshilove,
každymu je jedno, že si hlupák, to je tvuj životní uděl, ale když se dopouštíš trestneho činu, tak už to není věc jenom tveho zakrněleho polomozku, ale ted v podstatě ma p. stejskal ze zakona povinnost na tebe podat trestní oznámení za popíraní holokaustu.
02. 01. 2011 | 18:28

Děda napsal(a):

Nejsem rasista a každého pracovitého a vzdělaného člověka si vážím.Domnívám se ale, že křížení lidských ras by se nemělo trpět.Je to vlastně bohatsví lidstva - různé genotypy a promísením tyto zcela vymizí - ke škodě lidstva.Proč se na př. u psů, koček, koní,skotu,atd. drží a dokonce i šlechtí jejich původ a linie a lidé se vzájemně páří tak, jak se potkají!To mě opravdu vadí.Jsem snad proto rasista?
02. 01. 2011 | 18:30

honolulu napsal(a):

Pane prof. Horejsi,
Vas blog je jeden z nejzajimavejsich, ktery jsem kdy cetl na Aktualne cz. Je to blog tykajici se budoucnosti nas vsech a snad i preziti nasi rasy. Vypada to momentalne s nami blede.
Chci Vam podekovat za thema, ktere jste zvolil. Povazuji tento problem za daleko horsi nebezpeci nez krizi ci cokoliv jineho. Mam osobni zkusenosti s kolapci civilizace.
Hitler napsal, ze kazdy dizaster jde prezit a ze narod bude vzdy existovat, pokud nezradi svou kompaktnost (svou krev - nositelku genu).
Stalin v to veril take...Benes to chtel a Masaryk byl stoupenec ceskeho nacionalismu.
V. Klaus usiluje o statnost Ceska, i kdyz ho lide nemaji radi kvuli ekonomii. Proto vice takovych blogu ! Prijmete dik od Honolulu.
02. 01. 2011 | 18:30

Evžena napsal(a):

Hoven

pan Stejskal to smázne, a bude dělat, že nic... nebo to roztomile zamluví, s tím, že je to recese.
Dodnes jsem nepochopila, proč kněz žehná zbraním, když jedním z bodů desatera je : Nezabiješ.
02. 01. 2011 | 18:35

Občan napsal(a):

voroshilov napsal(a):
"Karel:
Holokaust je vymyslem zidovskeho naroda kvuli tomu cemu rikaji"geseft"(business)-zeptajte se Nemcu kolik plati rocne za to co nikdy nebylo.
02.01.2011 18:17:07"

Voroshilove, genocida židů byla, to zas jako prr! Já se tím tématem tak trošku zabývám a to, co se stalo jim, je opravdu hrůza.
Ovšem jinou kapitolou je stejná hrůza, a to ta, že se na jejich genocidě (protože ona byla VELMI výběrová) aktivně podíleli evropští a američtí sionisté a ještě větší hrůza je, jaký business si z toho udělali zejména v posledních cca 30ti letech. V tom s Vámi naprosto souhlasím a to co dělají, je odsouzeníhodné.
02. 01. 2011 | 18:36

ZAM napsal(a):

Hmm, no, podstatou darwinistické evoluční hypotézy není přežívání nejschopnějších, nýbrž organizmů s nejvhodnějšími vlastnostmi pro dané podmínky. Geneticky postižení srpkovitou anémií se dožívají nižšího věku, ale v malarických oblastech jsou zvýhodněni odolností vůči malárii. Při dostupnosti účinných antimalarik se výhoda ztrácí, tedy v různých podmínkách různá prosperita nositelů mutace.
02. 01. 2011 | 18:36

hoven napsal(a):

veškeré zločiny, masové vyvraždění milionů lidí, které mají na svědomí komunisti a nacisti pramení z jejich víry ve vybudování noveho spravedliveho řádu a nového lepšího člověka. tyhle ideologie jsou velice nebezpečné, můžou jim podlehnout i velice inteligentní lidé. stačí si přečit blog od soudruha dolejše nebo soudruha tožičky, kde oba velebí seriál star trek. nemyslím si, že dolejš s tožičkou jsou zločinci, ale ta jejich tendence zaměnovat realitu s nějakym filmovym idealem je patrná. jsou to lidi, kteří v podstatě mají nějaký problem ve svem duševním vyvoji, jakoby neupustili dětství.
02. 01. 2011 | 18:38

n.o.s napsal(a):

honolulu

západní člověk se likviduje sám, společnost která ztratí vůli k moci ("der Wille zur Macht") která příjme jakousi formu

Unholy Trinity, tj. utrpení, oběť, vina a nechá se toto konstrukcí ovládat i přes zkušenosti které přesně s touto konstrukcí má (jde proti zkušenosti) taková společnost je odepsaná,

západ kdysi měl hrdou tradici tuto tradici spálil, později se k ní za velmi obtížných okolností opět vrátil -ačkoliv v notně degenerované podobě, dnes jsme rezignovali (nejlépe je to znát v Německu) na naše zkušenosti na vývoj a oddáváme se opět absurdním morálním konstrukcím,

společnost která se nedokáže poučit je odsouzená k záhubě.
02. 01. 2011 | 18:39

voroshilov napsal(a):

hoven:
Tak na to se podivame!
02. 01. 2011 | 18:41

ZAM napsal(a):

voroshilov:
"Adamovo rebro musi symbolizovat zavislost zeny od muze-zacatek patriarchatu!"
Nemusí, je to paradoxně jednodušší. Sumerský znak ´tie´ znamenal bohyni ´Paní dávající život´ a současně byl znakem pro šíp či žebro. Izraelci to převzali do svých mýtů v transormované formě.
02. 01. 2011 | 18:42

n.o.s napsal(a):

honolulu

"A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly.

But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself. For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men.

He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murder is less to fear.The traitor is the plague.”
02. 01. 2011 | 18:43

jezevec napsal(a):

Darwinova teorie je jenom teorie, neboť zatím nikdo neprokázal evoluci nového druhu. Jediná evoluce je mírný posun parametrů u některých druhů. Lidé třeba už nejsou lidožrouti, oproti středověku lidstvo fyzicky zesílilo. Nebo z některých loveckých plemen psů se usilovnou péčí jemnocitných paniček staly gaučový povaleči.Kosáci už nejsou tažný ptáci a atd.Ale jinak Darwinismus moc není vidět, spíš je to víra.
02. 01. 2011 | 18:43

ZAM napsal(a):

hoven:
Vaše bláboly jsou kompatibilné Vašemu nicku.
02. 01. 2011 | 18:43

ZAM napsal(a):

Béda:
"já vím, že autoři Starého zákona důsledně vycházející z premisy že Bůh je láska," Víte špatně, starozákonní JHV je bohem trestu a zásluh (leckdy nezasloužených).
02. 01. 2011 | 18:47

hoven napsal(a):

voroshilov,
na to se klidně podívej, tvoje IQ opice by ti mělo stačit na to, abysis na netu vyhledal zakon 40/2009 , § 405
02. 01. 2011 | 18:49

Béda napsal(a):

"...musí být nějaké jasné, racionální kořeny, přímo krystalicky jasné vědecké zdůvodnění toho, čeho se nacisté dopouštěli. A na kloub tomu se rozhodl přijít právě Jan Horník ve své knize Proč holocaust.

Ukázky z knihy:

Str. 16: “Německo bylo nejsilnější ekonomickou, vojenskou a kulturní mocností v Evropě ... Němci byli zdaleka nejvzdělanějším národem na světě. Jako první dosáhli všeobecné gramotnosti dospělých. V letech 1870-1933 patřily jejich univerzity v podstatě ve všech oborech k nejlepším na světě. Proč se tento vysoce civilizovaný národ organizovaně zaměřil na Židy s tak obrovskou, nesmyslnou brutalitou?...

Jedním z velmi matoucích momentů v Hitlerově myšlení je skutečnost, že se nikdy neprohlašoval za ateistu či darwinistu. Často používal obraty z Bible, odvolával se na “osud, stvořitele, boha, prozřetelnost, nejvyššího, zákony přírody atd.” Zde je několik ukázek tohoto Hitlerova pojmového dualismu z knihy Jana Horníka:

Str. 43: “V Hitlerově Mein Kampfu například čteme: ´Věřím, že dnes jednám ve smyslu všemohoucího Stvořitele: Tím, že se bráním Židovi, bojuji za dílo Pána. (str. 70)´”

Str. 245: “PROGRAM NACIONÁLNĚSOCIALISTICKÉ NĚMECKÉ DĚLNICKÉ STRANY
/…/ str. 247: “Strana jako taková zastupuje stanovisko pozitivního křesťanství, aniž by se konfesně vázala na určité vyznání. Bojuje proti židovsko-materialistickému duchu v nás i mimo nás…”.

Str. 97: “Válka se vrátila k prapůvodní formě svého bytí: namísto války národů se vede válka o prostor. Původně nebyla válka ničím jiným než bojem o místo k obživě. Dnes jde zase o přírodní bohatství. Podle vůle Stvořitele patří tomu, kdo si ho vybojuje. Stěhování národů začalo na Východě. Od nynějška však budou národy proudit ze Západu zpět na Východ. Odpovídá to principu přírody, aby se bojem prosadil výběr. Zákon přežití žádá neustálé zabíjení, aby mohlo žít to lepší.” (Adolf Hitler, Monology, s. 63).

Str. 112: “Kým přesně ale je Hitlerův Stvořitel? Jakou konkrétnější představu o něm měl? Vzhledem k tomu, že v Hitlerově případě lze jen velice obtížně nalézt nějaké přesné pozitivní vymezení, můžeme si vypomoci také tím, jakou představu o Bohu Hitler nezastával. Můžeme u něj například snadno vyloučit tu křesťanskou. I když byl totiž Hitler vychováván jako katolík, přesvědčení svých rodičů rozhodně nepřevzal: ´Co je to za Boha, který má radost z toho, že se lidé pro něho trýzní! Celá věc je velice jednoduchá: Pámbíček dává předpoklady pro spáchání hříchu; když to konečně klaplo za pomoci ďábla, použije panny, aby porodila člověka, který spasí lidstvo svou smrtí! Mohamedánství by snad ještě dokázalo nadchnout pro své nebe. Ale když si představím to nudné křesťanské nebe! Na zemi má člověk svého Richarda Wagnera, ale nahoře slyší jen aleluja a nevidí nic jiného než palmové ratolesti, batolata a starce. Křesťanství je tím nejšílenějším výplodem lidského mozku, výsměch všemu božskému. Černoch se svým fetišem je vysoce nadřazen tomu, kdo vážně věří v zázrak Převtělení.” (Adolf Hitler, Monology, s. 118)

Str. 115: “V moderní době získává v západní civilizaci drtivá většina lidí své základní vědomosti ve státním vzdělávacím systému a ani Hitler nebyl v tomto případě výjimkou. S různými výklady vzniku světa byl konfrontován již v útlém mládí a ve svých “monolozích” na to vzpomíná například takto: ´Dnes se v hodině náboženství v 10 hodin vyučuje stvoření světa podle Bible a v 11, v hodině přírodopisu, vývojová teorie. Obojí si naprosto odporuje. Jako školák jsem tenhle protiklad cítil a opřel jsem se do toho; profesorovi přírodopisu jsem řekl to, co řekl ten předchozí, takže si učitelé začali zoufat.´” (Adolf Hitler, Monology, s. 82)
02. 01. 2011 | 18:52

Béda napsal(a):

Str. 116: “Také si zde můžeme opět potvrdit fakt, že Hitler je teistickým evolucionistou, neboť za původní zdroj řádu pozemského boje o přežití označuje “Pámbíčka”, který vrhl masy lidí na Zem, aby se ukázalo kdo s koho. Na darwinisticky pojatou evoluci provázanou s existencí Stvořitele lze u Hitlera narazit poměrně často: ´My jsme nestvořili Přírodu a její zákony, a proto nemůžeme tyto zákony měnit. Prozřetelnost dala životu neomezenou plodnost, ale ne nezbytnou obživu. Tak je to dobré, protože boj o obživu zaručuje výběr lepšího.´” (Adolf Hitler, Monology, s. 113)

Str. 118: “Vraťme se ale ještě k Hitlerovu evolucionismu, abychom odstranili případné pochybnosti stran toho, že je Hitler skutečně přesvědčen o platnosti darwinistické teorie. Jeho evoluční názory dokládá i následující výrok: ´Při dvou a čtvrt miliardách lidí na Zemi existuje na 170 větších věrovyznání, z nichž každé tvrdí, že jako jediné má správné představy o onom světě. 169 proto mít pravdu nemůže! Z dnešních náboženství není žádné starší než 2 500 let. Lidé asi tak od úrovně paviána existují dobře 300 000 let. Ve srovnání s touto dějinnou hloubkou jsou dva tisíce let docela malý úsek.´” (Adolf Hitler, Monology, s. 83-4)

Str. 119: “V dobách, v nichž ještě neexistovali žádní lidé, byly světové dějiny především zpodobňováním geologických událostí. Vzájemný boj přírodních sil, tvoření obyvatelného povrchu této planety, oddělení vody a země, formování pohoří, nížin a moří. To jsou světové dějiny této doby. Později, s výskytem organického života, se zájem člověka koncentruje na vznik a zánik jeho tisícerých forem. A docela pozdě se konečně objeví sám člověk a tím začíná pod pojmem světové dějiny rozumět v prvé řadě už jen dějiny svého vlastního vzniku, tzn. zpodobňování svého vlastního vývoje. Tento vývoj se vyznačuje věčným bojem lidí proti zvířatům a proti lidem samotným. Z neviditelné změti jednotlivých bytostí konečně povstávají formace, čeledi, kmeny, národy, státy, avšak zpodobňování jejich vzniku a jejich zániku je reprodukcí věčného boje o život.” (Adolf Hitler, 1928, Hitlers zweites Buch, Stuttgart 1961, s. 46-47)

Závěr

Z výše uvedených několika ukázek, které jsem vybral z knihy, řešící Hitlerovo myšlení a jeho kořeny na 455 stranách běžného knižního formátu, vyplývá jedna, všem pravdu hledajícím lidem, známá věc: jak obtížné a často bolestné je dobrat se jádra věci, dobrat se pravdy. Jak snadné je udělat laciný závěr třeba typu: Hitler byl katolík, Hitler byl věřící, Hitler byl náboženský fanatik, Hitler byl okultista, Hitler byl ateista, Hitler byl darwinista, Hitler byl sadista, Hitler byl blázen atd.

Hitler nemluví explicitně o Darwinovi (nezapomeňme, že Darwin byl Angličan), nerozebírá profesionálně teorii evoluce, prostě v ní jen věří, vychází z víry v evoluci jako z daného faktu. Aby to bylo zamotanější, používá pojmy jako Prozřetelnost a věčné zákony Stvořitele a různé náboženské pojmy, což by dnešní profesionální evolucionisté v souvislosti s evoluční biologií jistě nepoužili. Hitler stejně tak, jako i mnoho lidí dnes, “na” evoluci prostě pevně věří. Hitler tedy nebyl evolucionistou-odborníkem, a řadoví nacisté na tom byli se znalostí Darwinovy evoluční teorie ještě hůře - stejně jako lidé dnes. Věřili jí, jejich rasové zákony, důraz na čistotu árijské krve, nenávist k židům a dalším “méně vyvinutým” skupinám lidí a jejich životní postoje z evoluční teorie vyplývaly, ale nijak dobře jí neznali a ani se o ní nezajímali..."
02. 01. 2011 | 18:52

n.o.s napsal(a):

LEVAK

víte leváku antisemitismus je produkt křesťanství, společenství ve kterém je žid solí a měrou všech věcí, ale která žida považuje za mírně řečeno za překonaného nemůže jinak,

skutečně křesťan může být otrokem žida a nebo antisemitou, jiná volba není,

na druhé straně civilizace která zahodí svou tradici je odepsaná (ať už je ta tradice jakkoliv špatná).

Tedy křesťanství je od začátku až do konce naprostý nesmysl, pokud na světě existuje příklad (zářivý příklad) naprosté ho idiotství je to křesťanství na druhé straně je to tradice, prošlo si to svým vývojem, co uděláme vzdáme se ji?

dnešní forma ateismu a skepticismu je politováníhodný nesmysl, je to forma politické manipulace, troufnu si tvrdit -jedna otázka a ukáže se že všichni tzv. ateisté a tzv. skeptici nejsou nic než fanatici.

na úrovni primitivního mohamedána
02. 01. 2011 | 18:58

voroshilov napsal(a):

hoven:
Trestni oznameni za jednu vetu?Myslis ze nemam pravnika ktery mne z toho vyseka?Ty budes svedkem nebo zalobcem?A mozna rovnou popravcim?
Synku,jdi domu,ja nemam to srdce urazet deti!
02. 01. 2011 | 18:58

honolulu napsal(a):

Jste zhouba Evropy a nepritel svych deti. Kdyby jste mel trochu rozhled a snazil se cist co je zverejnovano, tak by jste vedel, ze pisi mirne, proti tomu jaka je skutecnost . Mirne psat musim, Vy hlupaku, abych se nedotkl Vasi jesitnosti a Vy nevedel o sve menecenosti. Kazdy tyden jsou dva belosi zabiti v JAR protoze jsou bily a nekdo kdo na to poukazuje je rasista.
02. 01. 2011 | 19:00

Evžena napsal(a):

voroshilov

Urážíte památku těch, kteří při holocaustu zemřeli. Abych si před Vámi odplivla, na to nepotřebuji právníka.
02. 01. 2011 | 19:02

hoven napsal(a):

voroshilov,
v tvem připadě se rozhodně o jednu větu nejedná. nikdo se s tebou patrně nebude otravovat u soudu, ale ted už je ti minimalně jasný, že se dopouštíš trestneho činu a jestli v tom budeš pokračovat navrhuju p.stejskalovi, aby zablokoval tvou IP adresu.
02. 01. 2011 | 19:05

voroshilov napsal(a):

honolulu:
Nevim komu jste to psal(doufam ze ne mne)je to trochu slozitejsi-Evropane prisli do Afriky rabovat a vyvazet otroky,zdevastovali jste nadhernou prirodu,vybili vetsinu divokych zvirat,nevim tim bylim nekdo brani odjet jako Vam do USA?Prodal jste farmu?,ostatni meli udelat totez kdyz Mugabe nabizel odskodneni i kdyz pod cenou...
02. 01. 2011 | 19:08

n.o.s napsal(a):

Béda

ono existuje několik verzí jeho monologů, několik překladů, speciálně ty anti-křestanské jsou zdrojem kontroverze, já sám jsem na toto téma četl článek v knize The Christian Delusion od Hectora Avalose

ale nechci vám brát vaši víru v Horníka
02. 01. 2011 | 19:09

voroshilov napsal(a):

hoven:
Uz vidim jak pan Stejskal se trese na tvoji navrhy:-)
02. 01. 2011 | 19:10

Elena napsal(a):

v dôsledku finančnéj krizy ( tak odovodňuju nadnárodné kapitalove spoločnosťi) presún svojho podnikanie do činy, malajzie, indie a vychodnéj EU, vyhovuje im nizký vkladový kapital a lacná prácovna síla, vznikaju nové ekonomické tigry v byvalých rozvojových krajinach , o zručnosťi čiňanov, malajcov, japoncov, korejcov a indusov niet pochyb, spoitosti z prácovitosťou, nenaročnosťou, disciplinou a loalitou, oplati sa každému vkladať kapital a vychovavať nové prosperujucé regiony, kontynenty,

prosíla by som tunajšých odbornikov najisť k tomu to fenomenu aspoň jednú spoitosť s teoriou Darwina,

konzumný spôsob života staroevropského človeka jeho pohodlie , egoizmus, lenivosť rodiť , vychovavať potomstvo vedie k jeho upadku početné , moralné a degraduje zručnosť inteligenciu.Rôzné rasové teorie vyhľadavaju vojnové štvači , pre odovodnenie svojich zámerov.
02. 01. 2011 | 19:12

n.o.s napsal(a):

voroshilov

hoven napsal:
p.stejskalovi, aby zablokoval tvou IP adresu.

tak jak dětinské (typické pro nick hoven) používejte Tor excelentní věc. Mohou blokovat celý den, adres je dost.
02. 01. 2011 | 19:14

hoven napsal(a):

voroshilov,
třeba o nich aspon bude přemýšlet.
02. 01. 2011 | 19:15

voroshilov napsal(a):

n.o.s.
Ja delam to co mi dovoluje demokracie a proklamovana svoboda slova,nejprve cekam na upozorneni od cenzora a tam uvidime.
02. 01. 2011 | 19:18

hoven napsal(a):

n.o.s.
pochybuju, že voroshilov je IT znalec. stěží dodělal zakladku.
02. 01. 2011 | 19:18

honolulu napsal(a):

Samozrejme, ze muj clanek 19:00:43 je pouze pro pana OBCANA. Omlouvam se za chyby, dostal jsem vztek, byt posilan k sipku, aby osel OBCAN ze Zambie mohl psat svoje utopie.
Takze opozice musi vyklidit pole prisel PAN levicak utopista.
Vsichni ostatni "lzou".
40 000 priznanych mrtvych na internete to je "Lez". Pravdu mluvi pouze pan Obcan.
Divat se do dejin Evropy, to je prece "NACISMUS" ! Je povolena pouze interpretace dejin pana Obcana.
Kdybych se nebal pana Stejskala, tak Vas zasypu tolika sprostyma nadavkama, ze zadny dlazdic to nedokaze.
Nejste Vy opravdu nejaka cerna huba, ktera prijela poucovat Evropu o theoriich, bezohledu na skutecnost ? V pripade, ze jste tak drzte hubu, Vy "obcane" ! (Ceho asi ?)
02. 01. 2011 | 19:19

n.o.s napsal(a):

hoven

na to není potřeba nic, je to velmi jednoduché (existuje předpřipravený balík) prakticky to frčí samo akorát musíte zakázat Java Skript v dodaném prohlížeči (Firefox)
02. 01. 2011 | 19:20

honolulu napsal(a):

Pane Vorosilov to nema s Vami nic spolecneho ! Respektuji Vas a rozumim Vasim nazorum ! Jeden IDIOT (nick obcan) me nazval Nacistem za to ze pisi o kolapsu v JAR.
Pritom je toho plny internet. Bohuzel je to pro nedouka v anglictine.
02. 01. 2011 | 19:25

hoven napsal(a):

n.o.s.
treba se aspon voroshilov zamyslí nad tím, co tady neustále propaguje, 6 milionů židů nacisti povraždili. byli to civilisti, kteří se vubec ničeho nedopustili.
02. 01. 2011 | 19:25

voroshilov napsal(a):

hoven:
Ne zahravaj si se mnou,uz jsem poradil s mnohem vetsimi fraery,vubec nevis do ceho se poustis,protentokrat ty odpustim tvoji blbost ale dam ti radu-lidem jako ja se vyhni velkym obloukem!
02. 01. 2011 | 19:27

voroshilov napsal(a):

hoven:
Ne zahravaj si se mnou,uz jsem poradil s mnohem vetsimi fraery,vubec nevis do ceho se poustis,protentokrat ty odpustim tvoji blbost ale dam ti radu-lidem jako ja se vyhni velkym obloukem!
02. 01. 2011 | 19:28

hoven napsal(a):

voroshilov,
jé, děkuju, za to odpuštění,to spadnul kamen ze srdce...... ale ted vyčurat, vyčistit zuby a spát, zejtra vstáváš do zvláštní školy.
02. 01. 2011 | 19:30

Občan napsal(a):

Honolulu, blábolte si co chcete.
Pro mne jste nebezpečný rasistický paranoik se sklony k neonacismu a tím to je pro mne vyřízeno. Ze svého postoje, který je u nás ZA hranicí zákona, usvědčujete sám sebe dnes a denně svými nenávistnými výlevy.
Stejskal a Vámi zřejmě souzní, protože jsem nepostřehl, že by Vám smazal jediný plk - a to tu někdy maže jak zjednaný za naprosté drobnosti. Nu což, i tací mezi námi jsou...

Já s Vámi ale souznět nehodlám a budu to dávat najevo.
02. 01. 2011 | 19:33

Béda napsal(a):

K článku:

Dovolil bych si tuto poznámku.
1) jak autor poznamenal nikde není ani náznakem prokázáno, že sám Darwin byl rasistou
2) jednoduchý přenos Darwinovy teorie na lidský druh nebyl dílem Darwina ale sociologů a filosofů postdarwinistů
3) Hitler sám o sobě nebyl žádným objevitelem. Svým Mein Kampfem, Monology... navazoval na své školní a osvojené vědomosti, mezijiným ty, které absorboval od sociálních (post)Darwinistů za pobytu ve Vídni.
4) Darwinova evoluční teorie neznamená, že v rámci živočišného druhu (takovým je i lidský druh) nemůže docházet ke křížení. Prostý exkurz do oblasti plemenářství dokazuje, že křížení v zájmu dosažení určitých požadovaných vlastností (strážní, výcvikoví psi, jatečního statku...) není na závadu ale naopak. Naopak kupř. incest dokazuje že omezenost v tomto směru může být z hlediska kvality druhu na závadu.
02. 01. 2011 | 19:34

Karel Mueller napsal(a):

Milí debatéři,

nečetl jsem všechny příspěvky, ale mám pocit, že se zde zaměňují dvě věci: Genetické šlechtění vedoucí k častějšímu výskytu určitých znaků a evoluční skok vedoucí k novému druhu.

Jak uvedl pan Čochtan, rasová hypotéza předokládá, že vývojem za určitých podmínek dojde ke převaze určitých znaků, které jsou výhodnější větší šanci na přežití a k nalezení partnera(-ky) a tedy k předávání genů. Pokud jde o vzhled a fyzické vlastnosti, je tato hypotéza očividně správná. Zkoumat do jaké míry platí i v případě mentálních vlastností a schopností je stále tabu, mnohokrát jsme o tom debatovali.

Druhá věc je kvalitativní skok vedoucí k novému druhu, jak to předpokádá Darwinova teorie. Ten u žádné rasy očividně nenastal. Jak např. napsal prof. Hawking, čtyřrozměrný prostor si nikdo není schopen představit.

A tak zde máme základní omyl, kterého se mnozí z Vás dopustili: Šlechtení nijak nesouvisí s darwinovou teorii, pouze se sanží upřednostnit některé již existující znaky.

Zcela stranou je pak teoretická eugenika a její praktická realizace, jak ji praktikoval např. Hitler. To bychom se dostali jinam.

Profesorovi i Vám všem mnoho štěstí v novém roce.
02. 01. 2011 | 19:36

voroshilov napsal(a):

Obcan:
Polechtal jsem Honolulu,ted je rada na Vas-cerni opravdu nemohou usporadat vlastni stat,ano doslo k mnoha nepravostem na bilich po padu aparteidu a dosud pricinenim diktatoru(zminovany Mugabe...),cerny rasismus neni o nic lepsi nez bily,kdyby mi nekdo sebral farmu na ktere moji predkove pestovali neco 200 let tak bych byl poradne nasrany,a to nejenom v Africe,problem je dobre ukazany napr. ve slavne trilogii Von Larsa"Dogville" na prikladu jizanskych statu v USA 30.let!
02. 01. 2011 | 19:43

n.o.s napsal(a):

hoven

ta čísla jsou různá Gerald Reitlinger nebo Raul Hilberg udávají jiná, obecně řečeno pro to neexistují téměř žádné fyzické důkazy

můžete si přečíst například největšího experta na Holocaust Roberta Jana Van Pelta

Ninety-nine (99%) per cent of what we know we do not actually have the physical evidence to prove . . . it has become part of our inherited knowledge.

...We in the future – remembering the Holocaust – will operate in the same way that we remember most things from the past. We will know about it from literature and eyewitness testimony.

zdroj: http://www.thestar.com/news/insight/article/742965--a-case-for-letting-nature-take-back-auschwitz

ačkoliv chápu že pro člověka jako vy a nejen vy, je to katastrofa...
02. 01. 2011 | 19:45

Béda napsal(a):

Karel Mueller,

prosté plemenářství, kdy se v rámci druhu kříží různá plemena (mechanicky přeneseno na lidský druh = křížení lidských ras) psů, koní, statku přímo vyvrací scestnost Hitlerových představ o nadrase (německém, resp. árijském) nadčlověku. To, co zde v blozích již několikrát bylo uvedeno o výsledcích asijských studentů - mezijiným v ČR, na prestižních univerzitách v USA... rovněž tak. Udělované Nobelovy ceny zrovna tak potvrzují, že úspěch je v rozmanitosti, resp. v koordinované součinnosti.
02. 01. 2011 | 19:51

Elena napsal(a):

vytvarať novú železnú oponu, vskresať rasové teorie , to už ťažko pomože vymierajucému Evropskému kontynentu, ktorý už sam nič nevie vyprodikovať,

selý svet evropského tipu človeka jeho existencia je závysla na čine, malajzie,

na produktovitu práce 75 ročného delnika vo fabrike ťažko je nekto zvedavý, každý vie, že bude umelo udržavaný v tej fabrike aby mu čtát neplatil socialné zabezpečenie(dôchodok),

je nad svie jásné, že podnikaťeľ si zvoli mladého výkoneho aziata.

A celá vaša teoria je v hají....
čo by ste nevybrali , akú metodu by ste nezvolili, už je neskoro, čina je sílnejšia vo všetkých sferach Darwinových podmienok pre prežitie , jedinca,komunity, rasy.
02. 01. 2011 | 19:56

Karel Mueller napsal(a):

Béďa:

To je velmi zajímavé, co jste napsal. Bylo by to na delší debatu, ale chtěl bych k tomu dodat dvě věci:

- Už před časem jsem se právě na blogu profesora zmínil o Součkově povídce Proč Německo prohrálo válku, která iracionální podstatu nacismu a jeho poměrně málo známou tvář skvěle odhaluje.

- Příčiny Hitlerova antisemitismu můžete najít přímo v Mein Kampfu. Židé se jevili značné části Němců tak, jak je Hitler popisuje, jinak by se nemohl dostat tak daleko. Vůbec celý úspěch Hitlera stál na tom, že líčil svět tak, jak se většině Němců jevil.
02. 01. 2011 | 19:56

hoven napsal(a):

n.o.s.
těch nepřímých dukazů a svědectví je tolik, že je naprosto nemožný, aby to bylo sfalšovaný. to jsou tisíce atisíce svědectví z ruzných míst, nacisti přece dělali transporty z celý evropy, jak rudá armáda, tak i spojenci osvobozovali koncetráky, našli tam plynový komory, masový hroby atd. navíc existuje zvukovej záznam himlera a dalších pohlaváru na který himler mluví o konečnym řešení židosvský otázky. samozřejmě nikde nebylo počítadlo, který by zaznamenávalo, kolik židů šlo do plynu, ale těch svědectví je tolik, že to přece musí každýmu normálnímu člověku stačit. nacisti stavěli vyhlazovací koncentrační tábory a posílali do nich systematicky vlaky plný židů z celý evropy -fakt, nacisti nenáviděli a vraždili židy - fakt, nacisti přišli s kopnečným řešením -fakt, existují tisice lidí, kteří koncentráky přežili a podali svědectví- fakt.
02. 01. 2011 | 19:57

Občan napsal(a):

To voroshilov 02.01.2011 19:43:53:

Ale samozřejmě, že mohou. Ve SVÉ Africe, BEZ nás a PO SVÉM. Nám do jejich států nic není a nikdy jsme neměli žádné právo udělat Africe a jejím obyvatelům to, co jsme jim udělali. Teď se jen snažíme (a velice špatně) částečně hasit oheň, který jsme sami zapálili.

Ano, určitě došlo – a já se vůbec nedivím černochům, že bílé tak strašně nenávidí. Zejména v JAR, Zimbabwe a dalších státech na jihu. Protože to, co tam bylo v rámci apartheidu spácháno, je zločin srovnatelný s holocaustem. Sice to nebyla tak masivní fyzická genocida (byť bílí vyvraždili pěkných pár milionů černochů), ale o to horší tam proběhla genocida kulturní a ekonomická. My jsme tomu kontinentu vzali šanci se rozvinout a vzpamatovat z toho, co jsme tam způsobili.

O tom, že všechny rasismy jsou stejně špatné, také nepochybuji.
Jenže ty farmy si bílí zřídili na místech, kde měli své farmy a svá loviště černí! Takže oni si jen vzali zpět to, co jim bílí ukradli. Bílí mohou být naštvaní jak chtějí – kdyby se k černým chovali slušně, nemuselo být teď tak zle.

Podobně to platí o jižanských státech USA. Tam se sice nejednalo o původní obyvatelstvo, ale o importované černé otroky, ale princip je stejný. Těm lidem nebyla nikdy dána žádná šance se nějak začlenit, byli jen zneužíváni a ponižováni a nezbylo jim nic jiného, než touha po pomstě.
02. 01. 2011 | 19:58

Karel Mueller napsal(a):

Psal jsem Vám ještě před Vaší poznámce ke mě.

To je složitá otázka genetická a nebudu se do ní pouštět, na to nejsem dost znalý. ALe mysím si, že nejvhodnější mísení je mezi lidmi geneticky ani příliš blízkými, ani příliš vzdálenými. Fyzicky i mentálně, v podstatě v rámci rasy.
02. 01. 2011 | 20:00

voroshilov napsal(a):

Karel Mueler:
Nikdy mne neprestanete prekvapovat,tak Hitler rekl(napsal)ze zidi jsou spatne a cely narod mu jen tak uveril?
Nebylo realnych predpokladu k antisemitismu,to je divne-vsude na svete v dejinach kde se usadi zidovska komunita zacina bujet antisemitismus,takova nahodicka,aha...
02. 01. 2011 | 20:01

n.o.s napsal(a):

docela zajímavé je zacházení s tímto subjektem ve vztahu k nežidovským obětem, zde příkladem budiž Peter Novick v knize

The Holocaust in American life

The eleven million figure — or, rather, the notion of five million
"other victims" of Nazism, added to six million Jews — makes no historical sense.

Five million is either much too low (for all non-Jewish civilians killed by the Third Reich) or much too high (for non-Jewish groups targeted, like Jews, for murder).

Where did the number come from? Although there is no detailed paper trail, it's generally agreed that the figure of eleven million originated with Simon Wiesenthal, the renowned pursuer of Nazi criminals. How did he arrive at this
figure?

The Israeli historian Yehuda Bauer reports that Wiesenthal acknowledged to him in a private conversation that HE SIMPLY INVENTED IT.
str. 215
02. 01. 2011 | 20:03

honolulu napsal(a):

Pane Vorosilov, jezismaria, kde to berete ? Nikdy jsem zadnou farmu nevlastnil a nikdy NECHTEL vlastnit ! Belosi nikdy nevrazdili zver neplanovane. Proto ji bylo az neprijemne moc. Ted vsak rapidne ubyva !
Prumysl prinasel praci pro milliony vsech barev !
Nezamestnanost NEEXISTOVALA !
Cerni meli zdarma vodu, elektriku, plyn, skoly a zdravotni pojisteni a neplatili dane. Nemeli vsak pravo volit jinde nez na uzemi sveho kmene !!
Vy me zde citujete Rude Pravo ze 70-tych let.

V cele te "demokracii" v Cesku maji stale prilisnou moc lide, kteri nesnasi jiny nazor, a kdyz ho nekdo ma,
tak je NACISTA.

Ucte se anglicky, pane OBCAN, at se dostanete ke svetovym spravam.
Prelozte si prvni cviceni !

Hi, my nick name is "CITIZEN", I am brainless, inferior penis from chimpanzee, becase I am from a monkey race.
02. 01. 2011 | 20:03

Béda napsal(a):

Karel Mueller,

nevím. Dle mého úspěch Hitlera dle v tom, že:
1) dal národu utápějícím se v chaosu a krizi vizi, naději a perspektivu.
2) označil (bez ohledu na to jestli správně anebo špatně pomyslné viníky svízele - viník = nepřítel musí být nalezen vždycky - platí i pro dnešní dobu)
3) Židé se určitým způsobem vždy vymykali běžným zvyklostem - odolávali kulturně a nábožensky - dokázali si navzdory pogromům zachovat svoji identitu, vyznačovali se pracovitostí a úspěchy v ekonomice - obzvláště v peněžnictví ale i jako průmyslnící a obchodníci, politice, vědách, drželi pospolu a hlavně ve svém průměru byli velice úspěšní, vynalézaví a bohatí.
02. 01. 2011 | 20:04

n.o.s napsal(a):

hoven

Nikde jej nezpochybňuji pracuji pouze s oficiálními informacemi, nemusíte mne přesvědčovat.
02. 01. 2011 | 20:05

Karel Mueller napsal(a):

Milý Voroshilove,

víte, co je průser? Vy obvykle nerozumíte textu, nebo ho nepochopíte správně. Beru to jako důsledek toho, že čeština není Vaší mateřštinou.
02. 01. 2011 | 20:07

martiXXX napsal(a):

pro BédaHitler nešel jen po židech..šel i po romech, polácích, rusech, ukrajincích, černoších apod
02. 01. 2011 | 20:08

Občan napsal(a):

To n.o.s (02.01.2011 19:45:56):

Prostudujte si tohle, moc zajímavé čtení. Ta komise působila v letech 1945 - 1947, takže ještě pracovala s aktuálními údaji:
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/angap02.asp
02. 01. 2011 | 20:10

voroshilov napsal(a):

Beda:
Uspesni,bohati,vynalezavi zidi za posledni par let privedli svet ke svetove krizi,ale sami,svete se div,dostavaji statni podporu pro krachujici banky.
02. 01. 2011 | 20:11

Béda napsal(a):

martiXXX,

máte samozřejmě pravdu. Taky po socialistech, komunistech, gayích a lesbičkách, mentálně postižených, vškerých slovanech.... Toho zjednodušení jsem se dopustil kvůli tomu, že řeč byla výslovně o Židech.
02. 01. 2011 | 20:12

mira s napsal(a):

Vzpamatujou se pane Hoven.Onen údaj o 6 milionech poprvé použil baťa CHruščov a pak se toho chytla IZraelská propaganda a ostatní to papouškují dosud.Skutečné číslo nikdo nezná , ale bude ve skutečnosti mnohem menší. Každopádně nepopírám, že to byl hnus a zvěrstvo. Na druhou stranu Židé tím, co konali a dnes aktuálně konají (v současnosti svojí umělou krizí likvidují celou střední goimskou vrstvu napříč kontinenty ) si za to, jak na ně mnoho našinců oprávněně nahlíží, mohou sami. K oněm sionským listům bych poznamenal - možná je skutečně sepsala carská ochranka, ale není důležité, kdo sepsal jízdní řád,ale zda podle něj jezdí vlaky. A že se podle něj skutečně světové židovstvo (Bilderberg NWO ) řídí si můžete být naprosto jist. I aktuálně. cz , na kterém se dnes střetáváme patří židovské rodině Piceků , ostatně jako všechna média v Čechách (ne Picekům, ale Židům). Takže děkuji vám za pozornost pane hoven, ale držte se laskavě faktů.
02. 01. 2011 | 20:13

Dalibor Štys napsal(a):

Existují dva druhy sarančí, které se liší jen cvrkáním samečků. Když je ošálíte, například záznamem cvrkání, samička se klidně spáří se samečkem druhého druhu a mají plodné potomstvo.

V tomto smyslu byla ještě před 200 lety druhem pomalu každá vesnice, ostatně Jeník, považovaný za přespolního (ač je Míchův syn) by o tom mohl vyprávět (viz Karel Sabina, libreto k Prodané Nevěstě). O náboženských konfesích nemluvě, tam se nějaké mesaliance taky netolerovaly. Nakonec, jedni černošští náčelnící prodávali příslušníky druhého kmene (většinou počítané za ne-lidi) otrokářům. Ti se samozřejmě naháněním černochů po lesích nešpinili.

A Praha-Frága v devátém století byla také významným tržištěm s otroky. Byli to často ne-lidé z jiných slovanských kmenů. Nejspíš z té doby pochází v germánských jazycích nápadná podobnost termínů. Např. v angličtine Slave jako slovan i otrok, v němčine pak der Sklave a der Slawe.

Momentálně jsme bohatí a tak nejsme nuceni se navzájem okrádat a pobíjet - suopeřit o zdroje. Jakmile zchudneme, odlišnost (a naopak stejnost), ať už jakákoliv, najednou začne být důležitá. A dnešní opovrhovaná skinhead náhle bude celebrovaným rytířem.

No a Hitler zahrál přesně na tuto strunu. Kdyby to nebyla on, našel by se někdo jiný. Doba k tomu byla zralá.
02. 01. 2011 | 20:14

Marie napsal(a):

Karel Mueller ,
nebo hloupost pana Voroshilova
02. 01. 2011 | 20:14

voroshilov napsal(a):

Marie:
A?
02. 01. 2011 | 20:16

Béda napsal(a):

voroshilov,

máte pravdu, to ovšem nic nemění na tom, že patří (dnes i předtím) k přední vědecké líhni a mezi tzv. elitu nejbohatších a nejvlivnějších lidí světa (bez ohledu na to jestli zaslouženě, morálně anebo nezaslouženě = díky spekulacím, manipulacím a podvodům - to je vždycky velice různé). Kritériem dnešní (a nejenom dnešní úspěšnosti) jsou bohužel bohatství a moc, nikoliv morálka.
02. 01. 2011 | 20:17

Karel Mueller napsal(a):

Béďa:

Víte, zcela správně jste napsal, že od Bismarcka letělo Německo nahoru a vlastně mělo zcela reálnou šanci převzít vedení lidstava. OVšem právě nacismus v tom zabránil ...

Museli bychom pščlivě analyzovat vývoj v Německu před nástupem nacismu a tady by jste dostal, že nacismus nespadl z nebe, byl dítětem wilhelmovského pangermanismu, jak nakonec napsal i Beneš ve svých Pamětech. Jinými slovy, byl by zde i bez Hitlera, i když ne v tak brutální forma, nakonec první orgabizace vznikla u nás ze strany sudetských Němců ještě před Hitlerem.

To bych byl úplně jinde, není cílem debaty rozebírat fenomen Hitlera. Ostatně jsme to mnohokrát v minulosti dělali.

Hitlerův antisemitismus byl tvarován hlavně za jeho pobytu ve Vídni během mladých let. Tou asi nejdůležitější příčinou byl židovský internacionalismus, zejména levicových Židů, nakonec to máte i v Mein Kampfu jasně. Vzhledem k Hitlerovu nacionalismu a jeho pojetí národa jako živého organismu chápal temto internacionalismus jako smrtelné nebezečí pro Němce.
02. 01. 2011 | 20:19

Karel Mueller napsal(a):

Marie:

Nelze vyloučit .. :-)
02. 01. 2011 | 20:22

Karel napsal(a):

Křesťanský pohled: Bůh
stvořil všechny lidi sobe rovné,

Darwinismus:
Človek se vyvinul z primitivnejších tvorů, některé
rasy se vyvinuly více než jiné.

Fr.Palacký (1798–1876) má už v době svého života obavy, že Němci budou uvažovat takto
(Myšlenky F. Palackého – kol. autoru str. 48–49) níže:
Jeden spolecný puvod veškerého clovecenstva jest prý, jako Adam i Eva, pouhou bájí; príroda,
jakož ani dvou lupenuv nerodívá
dokonale stejných, tak ani dvou
národuv nepodelila dary svými stejne, a kterému propujcila jaké prednosti,ten že má i právo, uvésti je v platnost.
Nemci tedy, jsouce pléme od prírody nadanejší, silnejší a ušlechtilejší nežli
Slované, že také nemají nikterak s temito na roven staveni býti.
konec citace

Hitler prostě použil princip přirozeného výběru - princip třídění mrkve - na lidské druhy -rasy.
A povýšil se na vykonavatele tohoto výběru - likvidaci Židů. Zvítězí jen ty nejsilnější národy.

Hitler dokonce řekl: Slušní Židé pochopí, že pro nás Němce je nezbytné chránit integritu naší rasy
A.Hiler, Rozhovor Hitlera s Viereckem, str.94-95
02. 01. 2011 | 20:23

Tenco napsal(a):

Občan
Kašlete na honilulu.
Vždyť sám napsal, proč tady a na jiných serverech je, ne ?

02.01.2011 16:39:58

No, tak to víte a zachovejte klid. Až Vás, mě a jiné lidi, kteří nejsou v jeho jeho virtuálním einsatzkomandu /jako třeba Pepa Řepa, čochtan aj./ opět začne napadat.

Když tak si kopírujte jeho příspěvky a posléze na něj dáme žalobu.
Dědka odpojí od přístrojů a bude klid.
:)))

Mějte se.

P.S. Pan Stejskal je honilulův kámoš.
On je od něj totiž co druhý příspěvěk zván na výlet do USA. Dokonce mu honilulu slíbil nějaký supernoutbůk či co.

Že, pane Stejskal ?
Apropo - jste takto čistý árij ?
Aby pan honilulu nebyl zklamán, až vystoupíte z letadla.

Dělá prostě svoji práci.
Honilulu tedy.

:)))
02. 01. 2011 | 20:24

Dalibor Štys napsal(a):

To Béda et al. ad Židé a jeich vliv

Není to ničím jiným, než mnohatisíciletou tradicí gramotnosti a kritické diskuse. Za ta léta to musí být i v genech. To se za padesát-sto let, kdy je gramotných i vetšina národů, nedožene. A pohříchu vinu na tom, že původně odštěpenecká židovská sekta křesťanů se původního důrazu na gramotnost nedržela má zajisté církev. Zejména pak ta obecná, neboli katolická.
02. 01. 2011 | 20:24

badatel napsal(a):

Vážený autore,
evoluční biologie mně je vzdálená, nicméně matematické modelování evoluce a např. pojmy jako Mandelbrot Set, fraktální geometrie jsou mi bližší.
Matematicky lze zadáním evolučního algoritmu modelovat motýla, tvář atd.
Ten algoritmus si lze představit jako zjednodušenou DNA a nahodilou funkci, která determinuje vývoj a konečné tvary obrázků , které se kreují,jako prostředí, které na člověka, jako nositele DNA, působí.
Lze si tedy představit že šlechtěním tj. pomocí optimalizace působení těch náhodných funkcí mohu dospět k jiným výsledkům-obrázkům, které v tomto schématickém a zjednodušujícím náčrtu nazvu rasami.
Toto vše funguje na klasické úrovni, ty kvantové modely aplikované na evoluci jsou ještě složitější a někdy realitu dobře popisují.Svět i příroda jsou pochází z kvantového základu.
Tyto znalosti jistě Darwin neměl, ale současná generace evolučních biologů je má.
Váš názor z čistě vědeckého hlediska mně připomíná jako ortodoxní propagace Newtonovy mechaniky, když lidstvo již znalo teorii relativity.
Víte vědec by se měl oprostit od sociálně-politických klišé a bádat.
Ty názory, které v tomto blogu hlásáte, nemusí být konečné, že ano.
02. 01. 2011 | 20:26

voroshilov napsal(a):

Beda:
Problem neni v tom odkud pochazi jejich bohatstvi,oni nas NICI,vysavaji jako upiry,zlate tele uz davno neni smesny fetis,ted je to krveziznivy Moloch,bohyne Kali s nahrdelnikem lidskych lebek a my tomu silenstvi podlehame,vnutili nam globalizaci a multikulti,vymirame...lidi,vzbudte se!
02. 01. 2011 | 20:28

n.o.s napsal(a):

Občan

jak jsem kdysi napsal ta čísla nejsou vůbec jistá, pokud se týče tohoto problému vyšetřování mělo 2 fáze

1. skončila katastrofou
The fact that the history of the extermination rested essentially on eyewitness accounts gave rise in the West to a debate cased on comparison and confrontation of these testimonies, a critical attitude which led in the end towards some people purely and simply denying the existence of homicidal gas chambers....

...This study also demonstrates the complete bankruptcy of the traditional history (and hence also of the methods and criticisms of the revisionists), a history based for the most part on testimonies, assembled according to the mood of the moment, truncated to fit an arbitrary truth and sprinkled with a few German documents of uneven value and without any connection with one another. This new methodology is also a form of protection against the temptation to seek media success, as in films or television programs which, despite their success, disdain even the most elementary historical approach and cut themselves off from basic realities.

zdroj: Jean Claude Pressac, Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers, str. 264

ta druhá nevypadá lépe,

ale já toto téma znám relativně slušně ze všech stran, nehodlám to zde rozebírat, pardon...
02. 01. 2011 | 20:28

Skřítek napsal(a):

Několik poznámek:
1) Nikde v textu není definice rasismu - tedy pojmu, který tak široce rozebíráte (což by se vám asi u vědeckého článku nestalo), proto mi není jasné, z jak širokého pojetí tohoto pojmu vycházíte.
2) Altruistické chování určitých druhů (nebo v určitých situacích) je celkem snadno vysvětlitelné, například některými výstupy teorie her. Mimochodem "altruistické" chování je v přírodě velmi, velmi zřídkavé.
3) Lidské rasy jsou si možná "extrémně příbuzné" po genetické stránce, ale významné odlišnosti jsou prostě neoddiskutovatelné.
(Co říkáte na to, že se v příštích 30 letech narodí v Číně více dětí s IQ nad 130 než všech dětí v Evropě.)
02. 01. 2011 | 20:29

Dalibor Štys napsal(a):

Ad Němci

Doporučuji si přečíst Palackého dopis do Frankfurtu. Např. na http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005010203 Zajímavé jsou i odezvy, např. od F. Engelse.

Myslím, že není co dodat. Vše, co Palacký jemně naznačoval, se splnilo až do těch nejhořčích konců.
02. 01. 2011 | 20:29

Béda napsal(a):

Otázka:

O kom vlastně byla biblická teze o vyvoleném národě?
02. 01. 2011 | 20:30

hoven napsal(a):

mira s,
aha !, takže tu krizi ve skutečnosti vyvolali židi, aby likvidovali goimskou třídu nebo co. smekám před tou židovskou pílí a odhodláním nutit po tolik let tolik vlád na celym světě, aby si pujčovali . to musí být strašlivý spiknutí!!! ale ty seš členem jednoho mezinárodního spiknutí. je to mezinárodní spiknutí blbosti. mam do vašeho spolku několik dalších kandidátu ze zdejší diskuze. můžete se pořád rozrůstat.
02. 01. 2011 | 20:32

voroshilov napsal(a):

Beda:
To si delate srandu?
02. 01. 2011 | 20:33

honolulu napsal(a):

Pane Obcane, Vy pisete strasny BLBYNY A LZI a ja na to reaguji bezmocnym vztekem a vety plnymi chyb.
LZETE ! LZETE ! LZETE !
Zadna kultura nikdy neexistovala v dobe kamene. Prestante kecat super nesmysly a lzi ! ! !
Genocida cernochu ze strany belochu nikdy v Africe nebyla krome 1975, kdy FNLA bylo roztrileno sovetskymi poradci v Angole "katusemi". Ztratilo 30 000 cernych behem jedineho dne.

Ta Vase propaganda, je tak abnormalne primitivni, ze ja sezeru svoje boty v pripade, ze Vy jste beloch.

Jak vysvetlite Vy hubo ulhana, ze ted chteji vsichni emigrovat do Evropy a USA, jak vysvetlite, ze nikdy nic nefungovalo, co Vase rasa dostala do rukou. Vsude, na co vy sahnete, je totalni destrukce a kolaps. Tam, kde vy vladnete, je konec se zelenou barvou prirody. Zmeni se v hnedou. Prestane svitit elektrika a neni toaletni papir. Nejezdi vlaky a prestanou existovat silnice.
Uz aby jste vsichni pochcipali na ty nemoce co si pestujete.
Jedina vec, kterou mate a muzete vyvazet je obrovska KRIMINALITA ! 20 000 vrazd rocne. Strasna perverzni kriminalita vuci zenam.
Za zverejneni reality me jeste nadavate a urazite, ze jsem Nacista, Vy osle ! ! !
Proc do te Afriky nejedete ? ? ?
Utopite se v hovnech na Hillbrow, protoze odpadni vody uz neexistuji (kanalizace). Pitnou vodu si musite prinest z Berei. (Jina ctvrt.) To je vizitka, odpornych, ulhanych primitivu, jako jste Vy.
(Zase tam budou chyby, ale nebudu to opravovat.)
02. 01. 2011 | 20:34

Občan napsal(a):

Honolulu, zase lžete.

Do bantustanů a "townshipů" NIKDY nebyla zavedena elektřina, voda a už vůbec ne plyn.

Černí se NESMĚLI vzdělávat. Počet těch, jimž byl umožněn přístup k jakémukoli vzdělání, byl striktně kvótován tak, aby bylo k dispozici několik málo černých lékařů, učitelů, právníků a policistů, a to pouze a výhradně za účelem dokonalé rasové segregace.

Pokud byla černým poskytována lékařská péče, pak pouze nejzákladnější a v takovém rozsahu, aby mezi nimi nevznikaly epidemie nemocí, které by případně mohly ohrozit bílou a smíšenou populaci. Spočívala tedy hlavně ve vakcinaci černé populace proti některým nakažlivým chorobám. Lékařská péče navíc byla poskytována pouze černým, kteří měli povolení k práci pro bílé mimo bantustany. Černí v ghettech (protože bantustany ničím jiným nebyly) byli ponecháváni absolutně bez jakékoli pomoci.

Nezaměstnanost nejenže existovala, ale byla naopak obrovská. Neexistovala ovšem oficiálně, protože černí nebyli občany JAR a proto nebyli účastníky sociálního systému, neměli právo na žádnou podporu a nefigurovali v žádných statistikách. Černí byli "občany" bantustanů, do nichž byli v případě ztráty zaměstnání nebo nemoci vyvezeni a necháni napospas osudu.

S černými bylo zacházeno stejně, jako se židy v ghettech. Ostatně nacisté byli v JAR, Rhodesii a dalších jihoafrických státech velice vážení a v JAR po nich byly pojmenovávány i ulice. Například v Johannesburgu byla Göringstrasse.

I know English language, you racist creature, so you will not surprise me with your craps in English. Anyway, you have there a mistake.
02. 01. 2011 | 20:35

Tenco napsal(a):

Karel Mueller
Můžete mi prozradit , co to je - "vedení lidstva ". Tedy "převzetí vedení lidstva" ?
Jak se to dělá, od koho se to převezme, jak se to financuje a jestli se ví, co teda je cílem toho "převzetí vedení lidstva " ?

Dá se to třeba aplikovat i na Číňany nebo Křováky ? A jak ?

Max Weber v jedné práci popisuje jak v Západním Prusku na zač. 20. století vítězí mimo města polský etnický živel a to i když je na nižší kulturní úrovni, než ten německý.
Vítězí proto, že v měnících se socioekonomických podmínkách se dovede uskrovnit, vyžije s málem.

Já nevím, ale my si asi taky budeme muset zvykat vyžít s málem. Časem.

Tak Vám nevím, pane Mueller, jestli náhodou ten polský vesnický násoska , schopný vyžít za pár marek si nezaslouží naši úctu daleko více, než nějaký ten německý "velitel lidstva".
Jestli jako neviděl dál. Až za obzor.

Mějte se.

S tím převzetím vedení lidstav jste mi docela zkazil náladu.
Myslel jsem si, že už je všecko jasné - americké rakety a kapitál Wall Streetu, maximálně tak ještě čínské čepice...a teď abych zas přemýšlel nad tím, jestli se náhodou úlohy "převzít vedení lidstva" nechystá někde v ústraní ujmout jakýsi frustrovaný maloměšťák z vídeňského předměstí.

To zas bude noc !
02. 01. 2011 | 20:36

martiXXX napsal(a):

Německo si vede skvělě .má skoro stejný objem exportu jako Čína.a přitom číňanů je 15X víc-------a platy jsou v nĚMECKU NESROVNATELNĚ VYŠŠÍ.....
02. 01. 2011 | 20:37

n.o.s napsal(a):

Občan

zde nelze dost dobře publikovat byť i zcela oficiální údaje, je obrovský rozdíl mezi tím čemu masa věří ( a v čem je uměle udržována) a co ví pár oficiálních specialistů, ačkoliv jejich výzkumy jsou vydávány, ignorace té masy je natolik fatální že i tyto výsledky by pro většinu lidí znamenali žaludeční problémy,

je to podobné jako ve středověku "Konstantinova donace" všichni věděli že Konstantin nebyl poslední císař a přesto byl tento primitivní podvrh pravda.

dnes je to stejné Holocaust ukázal že osvícenství byl prázdný pojem, parodie, drtivá většina lidí žijí a jsou udržováni v hlubokém středověku.
02. 01. 2011 | 20:37

Elena napsal(a):

Vážený badatel ,

súhlasím s Vášim príspevkom,

momentalné ma zaujma jedén veľmi vážný fenomen vo vyvoje moderného človeka, volam ten fenomen ľudovo " pavlovský reflex"

skumam ako sa sprava najvyspelejšia rasa tejto planety, ked v každom supermarkete vyvesia oznam o akcie( zniženie cien na určitý druh tovaru) pozorujem rýchlosť zmiznutia tohto tovaru z regalov supermarketov a vidim že evoľucia nema hranic, človek sa dokaže príspôsobýť všetkému, ak sa domnieva že to mu zaruči prežitie :))))))

Maj te sa
02. 01. 2011 | 20:38

Karel napsal(a):

Béďovi

Vyvoleným národem ve Starém Zákoně byl židovský národ. V Novém zákoně je vyvoleným každý člověk, který přijme Pána Ježíše Krista. Bez ohledu na národ, barvu pleti a rasu.
02. 01. 2011 | 20:38

wok napsal(a):

Mám několik dotazů:
1. Jak rozpoznám různé rasy? V listopadu 2006 uvedl britský TV Channel 4 program 100% English, ve kterém zkoumal rasovou příslušnost různých dobrovolníků. Ukázalo se např., že Carol Thatcher, dcera bývalé ministerské předsedkyně, má okolo 25% generické výbavy původem ze saharské Afriky. Jiní "100%" Angličani byli také míšenci nejrůznějších ras.
2. Pokud připustím, že rozpoznám rasy podle tělesné výšky a barvy kůže, potom bych se byl ochoten vsadit, že na příštích olympijských hrách bude ve finále běhu na 100 m naprostá většina černochů. Podobně v závodě na 3km překážek, na 5km a na 10km nejspíš vyhrají běžci z Etiopie. Pokud se uspořádá zápas v košíkové mezi týmem kmene Pygmejů a USA, který bude reprezentovaný Afroameričany, vsadím se, že vyhraje tým USA. To samozřejmě neznamená, že já, bílý Čech, bych si neměl dopřát radosti z běhu, že by lidi z kmene Pygmejů neměli mít radost z hraní košíkové.
3. A teď to politicky zcela nekorektní: Jsem přesvědčen, že mezi příštími laureáty Nobelových cen budou zastoupeni Židi v rozsahu, který je vyšší, než frekvence jejich výskytu ve vzdělané populaci. Mám snad kvůli tomu přestat bádat ve fyzice, chemii a medicině? Určitě ne.
4. Můj závěr je, že jsme každý jiný a všichni bychom měli využívat maximálně svých možností.
Dotaz: Jsem rasista? Podotýkám, že kladná odpověď na tuto otázku mě asi nezmění!
02. 01. 2011 | 20:38

Béda napsal(a):

Voroshilov,

ničí nás ne jenom Židé. Dle mého svět vysává hlavně globální kapitál - a to nejsou jenom Židé.
Otázkou je, nakolik ti nebo oni (lobbisté) ovlivňují klíčová rozhodnutí - ekonomická, politická (nyní dominující suprvelmoci USA) v budoucnosti možná Číny, které určujícím způsobem ovlivňují dění ve světě.
A nakolik tomu bylo v minulosti.
02. 01. 2011 | 20:39

Evžena napsal(a):

Tady se válčí v přímém přenosu, a to dnes máme teprve 2. ledna. Co budete dělat 31.prosince 2011? :o)
02. 01. 2011 | 20:39

Občan napsal(a):

To n.o.s (02.01.2011 20:28:24):

No, já Vám to poslal na podporu Vašich argumentů :o)
Ale máte pravdu, je to proklatě těžké a rozsáhlé téma a rozhodně není radno rozebírat je veřejně.
Já se tím tématem zabývám také už pěkných pár let, protože jsem je de facto zdědil po svém již zesnulém příbuzném. Přiznám se, po tom, co DNES vím, že bych býval raději zdědil něco jiného...
02. 01. 2011 | 20:41

Dalibor Štys napsal(a):

To Tenco ad Západní Prusko

Ostatně je známo, že Češi v Česku v 19. století převálcovali Němce hlavně populačně. Dokonce nejspíš nešlo ani o geneticky odlišné lidi. Čech, když se dostal do úřadu nebo na vojně do vyšší hodností, vychovávala vé děti vesměs v německém duchu. Úřednící a důstojníci ovšem mívali málo dětí, díky nízkému platu si je totiž nemohli dovolit.

Naopak německá služka, když zaplatila kozí daň a porodila pánovi dítě, nemohla se již vrátit zpátky do chalupy. A to dítě s ostatní chudinou chodilo do české školy. Kolik má chudina dětí se neřešilo, ovšem hygiena se zlepšovala a tak dětí přežívalo víc a víc. A najednou byla rovnováha mezi oběma národy porušena.

(viz. např. Petr Hořejš, Toulky časkou minulostí)
02. 01. 2011 | 20:47

Tenco napsal(a):

wok
Pygmejové - to jsou trpajzlíci, ne ?
Vy byste chtěl, aby hráli s těmi žirafami z NBA a uhráli nějaký slušný výsledek ?

Rasisto !

Mě na rasistech nejvíc baví to, že by si asi hiodilimašli - zřeba takový honilulu, kdyby mu jeho stará porodila černocha.
Ale když naopak on /kdysi hodně, hodně dávno/ efektivně ferilizoval nějakou černošku a ta dítě donoila, myslí si, že uděl něco móc, móc košer pro budoucnost lidstva.

A přitom je to zase úplně naopak.

:)))))))))))))
02. 01. 2011 | 20:48

Občan napsal(a):

Pánové, pojďte se vykašlat na židy. Už to tu začíná ujíždět někam, kde to pan profesor určitě nechtěl mít.
Jak se věci mají víme, asi s tím nic nenaděláme, tak to nechme být dřív, než někdo řekne něco, z čeho by mohl mít problémy.

Jo, je to přepos.anost a stydím se za ni. Tak jsme to dopracovali s tou naší "svobodou" a "demokracií".
02. 01. 2011 | 20:48

martiXXX napsal(a):

nevím, ale zdá se mi, že nejschopnější národy jsou germánské či nordické či anglosaské..podívámn li se na jih nebo východ.nikde nevidím nic obdobného
02. 01. 2011 | 20:50

n.o.s napsal(a):

Občan

nemohu vám na něj odpovědět je to komplikované, ten materiál v každém případě přečtu, díky za něj.

"Přiznám se, po tom, co DNES vím, že bych býval raději zdědil něco jiného..."

tomu rozumím velmi přesně.
02. 01. 2011 | 20:50

wok napsal(a):

Tenco:
Pygmejové jsou národ, ve kterém je průměrná výška mužů okolo 150 cm a žen o 5 cm menší. Proto jsem je uvedl jako příklad nerovnosti různých ras, nebo etnických skupin. Jak jsem podotknul na začátku, nevím, jak určit lidskou rasu.
02. 01. 2011 | 20:52

Karel Mueller napsal(a):

Pane Tenco,

můžete klidně spát, to opravdu nehrozí :-).

Chápu, že pojem "vedení lidstava" je poněkud vágní. V 90. letech jsme slyšeli, že vedení lidstva převzali Američané, asi tomu tak bylo. Dnes máme další adepty, hlavně Čanga. No snad podobné představy zůstanou v hlavách pomatenců, jak poznamenal Pepa Řepa. Vždyť by to byla katastrofa, mít svět řízený totální mocí z jednoho centra ...
02. 01. 2011 | 20:52

n.o.s napsal(a):

mira s

ten údaj byl použit od začátku 20.stol.

nejznámější je asi toto

http://blaatt.net/bilder/crucifixion.gif
02. 01. 2011 | 20:53

Fialenka napsal(a):

Lidské rasy považuju za skoro rovnocenné, každá je jiná, každá je velmi zajímavá a každá má jiný způsob života. Myslím, že různé rasy by neměly žít dohromady, integrovat se a splývat spolu (tedy trochu klidně jo, protože příměs cizí krve může každé rase i prospět), protože by tím jedna nebo obě zanikly a to by byla škoda.
Rozhodně bych nechtěla dovolit aby nás tu někdo převálcoval, ať už jiný národ nebo jiná rasa.
02. 01. 2011 | 20:54

Dalibor Štys napsal(a):

To badatel ad fraktální geometrie apod.

!!!! Díky

To by se mělo forwardovat každému biologovi
02. 01. 2011 | 20:55

mira s napsal(a):

Pane Hoven zkuste si zjistit,co je FED,kdo je jeho akcionářem,jakého náboženství byli poslední ministři financí USA a poslední ředitelé fedu.Dále si laskavě zjistěte co je QE a jaký to bude mít vliv na naše životy v budoucnu(Inflace-znehodnocení peněz) a dále si zjistěte komu patří největší banky na WALL STREETU a jaký byl a je jejich vliv v této krizi.Pak tady přestanete velkopansky umravňovat své diskutující kolegy.Dekuji-mira s
02. 01. 2011 | 20:55

Karel Mueller napsal(a):

martiXXX:

Bohužel se na východ díváte nedostatečně.
02. 01. 2011 | 20:55

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

Prominte, mozna vam nerozumim spravne, ale vy se snad hlasite k nazoru, ze zadny holocaust neexistoval?
To snad ne?
Resp. zrejme si myslite, ze ten pocet zidovskych obeti byl nizsi, nez se obvykle udava - jaky tedy podle vas byl?

..
02. 01. 2011 | 20:56

n.o.s napsal(a):

z wikipedie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Glynnartikel.png
02. 01. 2011 | 20:57

martiXXX napsal(a):

kmolébky lidské civilizace jsou jistě Egypt, řím řecko.ale dneska jsou anglosasové, germáni a nordické /severské) národy..nahoře.v životní úrovni i v nápodobě kulturních vzorů..bankrotující řecko?????čína nebo irák či egypt s mizernou životní úrovní? kdysi byli nahoře
02. 01. 2011 | 20:58

voroshilov napsal(a):

Ve skutecnosti lidska civilizace nacita 40 000(!)let,a bylo tam tolik statu,narodnosti a kmenu o kterych uz neni ani vzpominka!
02. 01. 2011 | 20:58

Občan napsal(a):

To martixxx:

Když Germáni, Anglové, Sasové a další seveřané pomaličku zjišťovali, CO to vlastně civilizace je, byly blízkovýchodní a africké civilizace na svém vrcholu nebo již postupně zanikaly. A když se tyto civilizace formovaly a vzkvétaly, tak "árijci" (vč. nás, Slovanů) ještě často žrali syrové maso a učili se základům primitivního zemědělství :o))
02. 01. 2011 | 21:00

Karel Mueller napsal(a):

Dalibor Štys:

Tato koncepce se dává spíš do souvislosti s vědomím než s evolucí.

Podobné věci lze dělat torzními poli.
02. 01. 2011 | 21:00

martiXXX napsal(a):

tio občan..to je pravda..a kde je dne babylonie, sumer egypt, řecko, itálie, čína-----bída......a svrab.irák, ŕán, sýrie??
02. 01. 2011 | 21:03

voroshilov napsal(a):

Vaclav Horejsi se spustil z nebes mezi smrtelniky!
Jde o to ze zadny oficialni dokument"Konecne reseni zidovske otazky"se nikdy nenasel!
Kapacita plynovych komor a jejich ucel by nikdy nepojala ani desetinu proklamovanych obeti!
Plyn?Uprostred valky?Nesmeste!
Kolik bylo dovezeno uhli do kazdeho lagru a jeho davky snadno najdete v ucetnich spisech!
02. 01. 2011 | 21:04

honolulu napsal(a):

DEFINICE RASISMU = Uzakoneni privelegii jedne rasy nad rasou druhou.
T.zn., ze Cesi byli v norimberskych zakonech z 15. 9. 1935 druhoradovymi obcany Protektoratu.
To je typicka ukazka a definice rasismu ! ! !
Rasismus, jako je Affirmative Aktion nebo Positivni Diskriminace je dalsi ukazkou rasismu ! Lide si maji byt rovni pred zakonem. V JAR nikdy neexistoval zadny zakon, ze cernosi jsou druhoradovymi obcany, ale existovalo mnoho zakonu o separaci - Apartheidu. (oddelenosti mezi rasy a KMENY.)
To, ze chci zit oddelene od mentalnich trpasliku, jako je "Obcan" ze me nedela NACISTU nebo RASISTU.

Kdyz v pristavnim meste vychodni Afriky vlezete do bordelu a chytnete filcky, kdyz mate Malarii v krvy, tak moznost se zbavit techto parazitu je snazsi nez se zbavit zivocichu, kteri prijdou do vaseho mesta a zacnou Vas poucovat, jak mate zit a myslet. K cemu mate byt tolerantni. A kolik penez zaplatit na integraci a ziveni parazitu, kteri znicili absolutni krasu, jaka byla Johannesburg za vlady stareho Vorstra.. - Na co sahnul, vse se promenilo ve zlato. Kreteni, a gauneri ho nenavideli z bezmezne zavisti a k vuli osobni neschopnosti. Po jeho smrti v zari 1983 byl konec sveta. - Jen at to pokracuje..
Obcane vrat te se domu !!! Nebude Vam nikdy zima v Africe. V pripade, ze jednou budou v Evrope u moci lide, kteri videli a zazili to, co ja, pak budete mit mrazeni. Protoze nase tolerance byla blbost.

Dekuji za nekolik Vasich clanku, pane N.O.S., mam o cem premyslet a Vy pane Obcan bezte do prd...
Zakazane slovo panem Stejskalem.
02. 01. 2011 | 21:05

Občan napsal(a):

To vaclavhorejsi (02.01.2011 20:56:21)

Pane profesore, i Vám si dovolím doporučit k prostudování dokumenty angloamerické vyšetřovací komise:
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/angtoc.asp

Pracovala s tehdy ještě dostupnými dokumenty a údaji (1945 - 1947). Více to komentovat nebudu, názor si musí udělat každý sám.
02. 01. 2011 | 21:05

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi
dobrý večer, pane profesore, nehlásím.

mimochodem ta otázka je špatně položená, a nechtějte po mne abych ji pokládal a odpovídal na ni.

Počty objetí jsou různé mohlo jich více i méně.

To je velmi složité téma o kterém nelze diskutovat.
02. 01. 2011 | 21:08

Občan napsal(a):

martiXXX napsal(a):
"tio občan..to je pravda..a kde je dne babylonie, sumer egypt, řecko, itálie, čína-----bída......a svrab.irák, ŕán, sýrie??
02.01.2011 21:03:55"

No, Babylonie je tam, kde byla, jen se jmenuje Írán a Irák. Oba státy docela slušně prosperovaly, než se do nich začaly navážet USA a Izrael. Sýrie to samé v bleděmodrém.
Egypt je také tam, kde byl posledních cca 5000 let, Čína jakbysmet.
02. 01. 2011 | 21:09

wok napsal(a):

honolulu:
Slabinou Vámi nabídnuté definice je to, že není moc jasné, jak co je to "rasa". Alespoň mně to jasné není. Jaké rasy je Carol Thatcher (viz můj komentář nahoře). Kdo je to "Cech"?
02. 01. 2011 | 21:09

voroshilov napsal(a):

Zajimave ze Shindler nebyl jediny kdo zachranoval zide jeste pred valkou,jeden litevsky dyplomat v Japonsku rozdaval visa doslova jako toaletak,podle pribliznych odhadu rozdal visum 50.tis zidum v Pobalti,a kolik takovych jeste bylo?
02. 01. 2011 | 21:10

hoven napsal(a):

miras,
tak za prvé žadnej president USA nikdy nebyl žid, G.W. , který uřadoval v době, kdy krize začínala , je dokonce bigotní křestan , který předčítal bibli při porádach v bílem domě, ale dobře, řekněme, že FED v USA řídí židi. jenže žadná centrální banka včetně FEDu krizi nezpůsobila. krizi zpusobili především vlády, který si pujčovali peníze, a zadlužovali se po uši. ale je to ještě daleko složitější, ta krize je prostě zbusobená tím, že spotřeba na západě nebyla dlouhodobě kryta produkcí, vznikaly globální nepoměry v mezinárodním obchodě, výroba se stěhuje na východ , kde lidi pracují za desetinové mzdy atd atd. těch aspektů , který zpusobily krizi je tolik a jsou takovýho charakteru, že to prostě nikdo nemohl naplánovat. ta krize vychází ze samé podstaty chování západní společnosti, z její spotřeby a života na dluh. je uplně jedno, jestli šef FEDu je žid, muslim nebo budhista.
02. 01. 2011 | 21:11

martiXXX napsal(a):

to občan.zdá se mi, že ty oblasti, co se týče životní úrovně, ekonomiky a nápodoby kullturních vzorů, ty kolébky civilizace, silně zaostávají za germánským, aglosaským a severským světem
02. 01. 2011 | 21:13

Béda napsal(a):

Obávám se, že nikoliv biologická podstata ras ale nejrůznější ideologie a jejich praktický výklad - často zneužívaný vykladateli je tím hlavním problémem.

Zneužít se dá prakticky cokoliv -náboženská anebo ateistická ideologie, jaderná energie, zelená energie, evoluční teorie, PNAC...

Někdy jde o ideologie na úzce nacionalistickém, někdy na nadnacionálním základu. U těch ideologií ghodně záleží na zájmech tvůrců a zadavatelů těchto ideologií, t.j. kam až jsou ochotni zajít při prosazování svých zájmů.

Osobně bych rozhodně hlavní problém neviděl v rasovém základu. Určitě mnohem víc v zištných zájmech různých oborových, podnikatelských... skupin.
02. 01. 2011 | 21:13

Evžena napsal(a):

Když už jsme u toho rasismu, zapomíná se na Mayskou civilizaci a Indiány vůbec.
02. 01. 2011 | 21:14

voroshilov napsal(a):

n.o.s.
Na tom neni nic sloziteho,6 000 000 je pocet VSECH veznu vsech narodnosti v internacnich taborech za dobu valky.
02. 01. 2011 | 21:14

Tenco napsal(a):

ad martiXXX
Mortuo Leoni Et Lepores Insultant.

Dobrou.
02. 01. 2011 | 21:15

Občan napsal(a):

Honolulu, zase lžete.

V JAR na to nepotřebovali žádné zákony z jednoho prostého důvodu - černí NEBYLI občany JAR, takže nemohli být ani druhořadými občany.
Zato existovaly zákony o rasové segregaci, v tom výjimečně nelžete.

Češi nebyli druhořadými občany protektorátu a zejména ne od r. 1935. Vyjadřujte se jen k tomu, o čem něco víte; a toho zjevně není mnoho.
02. 01. 2011 | 21:16

voroshilov napsal(a):

Evzena:
Majove,Inkove a Actekove dosud ziji v Jizni Americe,staci se podivat trochu dal za tiristicke destinace.
02. 01. 2011 | 21:17

hoven napsal(a):

voroshilov,
už jsem tě jednou upozornoval, že zpochybnování holokaustu je trestný čin.
02. 01. 2011 | 21:20

Občan napsal(a):

Voroshilove, takových bylo mnoho, jenže sionistům byl donedávna bližší nacista Schindler než pánové Winton, Wallenberg, Pešev, Hosenfeld a mnoho dalších.
02. 01. 2011 | 21:23

martiXXX napsal(a):

hoven..ty takový pravičák.a přitom se říká, že Demokratickou strany v USA, tedy Obamu, podporují do značné míry židéjsou spojováni spíše s levicí než s Reaganem, Bushem apod
02. 01. 2011 | 21:23

voroshilov napsal(a):

hoven:
Ja te upozornoval abys mi nepletl pod ruku,v konkretnim pripade jsem jaksi mimochodem odpovidal na dotaz pana Horejsiho!
02. 01. 2011 | 21:23

Občan napsal(a):

Hovene, berte n.o.s.e jako obdobu sionistické JDL. Uvádění věcí na pravou míru NENÍ zpochybňováním věcí jako takových. Zejména pokud se to týká tak závažných témat, jako byl holocaust. Pak je požadavek přesnosti a pravdivosti zcela namístě.
02. 01. 2011 | 21:26

Občan napsal(a):

A pardon, chybka se vloudila.
Hovene, smazat to nejde, tak svou poznámku beru zpět alespoň takhle.
02. 01. 2011 | 21:28

EvženaH napsal(a):

voroshilov

Žijí, ale v jakém počtu? V množství menším než malém :o)
02. 01. 2011 | 21:31

n.o.s napsal(a):

hoven

ano lidé jako vy potřebují vždy jistoty, ve středověku bylo trestným čine zpochybnění autority Papeže, těm kteří pochybovali se obecně říkalo heretici a lidé (dav) je rádi kamenovali, a obecně rádi sledovali jejich utrpení a ponížení (mučení a tak)

většina lidí kteří heretiky nenáviděli, nevěděla o legitimitě papeže a o křesťanství nic (jen propagandu v kostele), dlužno podotknout že církevní hierarchie nevěděla a dodnes neví o moc více.

možná jim nic jiného než persekuce a primitivní fanatismus nezbylo...

ale měli zákony a jistoty (lásku a pravdu)
02. 01. 2011 | 21:31

n.o.s napsal(a):

Občan

díky, za podporu, určitě je hodně napravovat, o tom víte sám velmi dobře.
02. 01. 2011 | 21:35

hoven napsal(a):

martiXXX,
neposuzuju lidi, polde toho v jakeho věří boha. je mi to jedno. nezabývám se tím, jestli FED řídí žid nebo sikh, duležitý je, jestli ten člověk dodržuje zákony a taky co umí. pokud jsem třeba proti muslimským imigrantům, je to proto, že oni zákony nedodržují (jenom ty svoje) a nic neumí, ne kvuli jejich víře.
02. 01. 2011 | 21:36

hoven napsal(a):

n.o.s.
ano! já potřebuju jistoty a prosperitu. proto volím jedině sockomanče!
02. 01. 2011 | 21:37

wok napsal(a):

Pánové a dámy, vy tady diskutujete politiku a zapojujete do diskuse zcela zbytečně své vášně. Základní otázkou ale je, jak navzájem rozpoznat různé lidské rasy (pokud jste/jsme vůbec schopni něco takového definovat). Je to na základě genetické výbavy jedince (genotypem), nebo podle toho, jak daný jedinec vypadá (fenotypem), nebo dokonce podle toho, kam se sám hlásí? Ptám se, protože nevím. Není pojem lidské rasy poněkud vyprázdněný? Není to relikt z doby, kdy nešlo exaktně zkoumat genotyp?
02. 01. 2011 | 21:40

n.o.s napsal(a):

hoven

víte na mne vaše fráze moc nefungují, sockomanč, nic mi to neříká, jsem téměř zcela apolitický, nemám žádné preference, dokonce (k vašemu zděšení) ani nejsem nacista ani neonacista.
02. 01. 2011 | 21:41

hoven napsal(a):

n.o.s
dovolím si trochu nevěřit. nikdo není apolitický. světonázoru se nelze zříct. leda by vam odstranili mozek.
02. 01. 2011 | 21:44

Tenco napsal(a):

wok
My to děláme podle mediatypu.
A někteří z nás pak podle toho, co jim jejich fírové sdělí v příručkách.

Dobrou noc.

Asi to je relikt. Takový evolucionisticky dosti tužilý reliktní parazit.
:))
02. 01. 2011 | 21:46

wok napsal(a):

Tenco:
S potěšením vidím, že výměnou příručky lze změnit rasu. Rád bych se stal příští týden na pár dní černochem. Co mám dělat? Jakou příručku doporučujete?
02. 01. 2011 | 21:50

Béda napsal(a):

wok,

je - vyprázdněný. Mnohem důležitější je převažující kulturní a názorová kompatibilita různorodého společenství, společný zájem ... vzájemný přínos... Dnešní společnost je stejně promíchaná a ultranacionalismus na rasovém základu postrádá logiku. Třeba by se nakonec zjistilo, že vůdce ultranacionalistů, je z 1/4 Rom, z 1/4 Žid, a z 1/20 černoch.

Některé jazyky tvrdí, že i sám AH by při důsledném uplatňování vlastní medicíny mohl skončit v táboře s nápisem "Práce osvobozuje!"
02. 01. 2011 | 21:51

P. napsal(a):

hoven:

Není trošku podivné, že tu existuje nějaký zákon na ochranu oficiálního výkladu holokaustu, který může kdejaký práskač zneužít?

Vždyť nikdo ani pořádně neví, jaká je oficiální verze holokaustu. Například Arnošt Lustig ve své nové knize "Okamžiky s Otou Pavlem" z minulého roku uvádí: "Plynové komory v Osvětimi-Březince, v Treblince, v Bergen-Belsenu byly něco jiného než nálety na Berlín nebo na Drážďany" ... atd.

To je chybný výrok, který zpochybňuje způsob provedení nacistického genocidia - respektive zpochybňuje současný oficiální výklad holokaustu, podle kterého v Bergen-Belsenu plynové komory neexistovaly.

Podle mého názoru by to nemělo být trestné.
02. 01. 2011 | 21:53

hilda napsal(a):

Hnojar si zlomil hulku o zamrzly hnuj , kouka na to jako puk ale blbe rype a rype.
Pockej do jara , hnojniku do jara.
02. 01. 2011 | 21:53

honolulu napsal(a):

Obcane, jste klaun a nedouk i kdyz nepisete chyby v gramatice, ktere ja priznavam, hlavne v rozcileni ! Prave jste demonstroval, 20:35:20 jak malo znate Afriku, jinak by jste nepsal ty Vase blbiny.
Cerna populace je, byla a bude rozdelena do kmenu. Bantustan bylo kmenove uzemi, kde cerni meli svou vladu. To jestli tam chcipali hladem v Bantustanu nam belochum bylo uplne jedno, tak jak nam bylo uplne jedno, ze chcipali hladem v Zambii nebo Tanzanii. My jsem nebyli nic jineho, nez dalsi kmen (bily kmen), se svym uzemim, zodpovednym za nase uzemi a nase cernochy, kteri meli 6x vetsi zivotni uroven nez Cesi za Husaka. My belosi mame pravo na svou indentitu a kulturu, tak se drzte od nas bokem. Nemate co nabidnout, pouze bidu a kriminalitu. Zadna nezamestnanost u nas nebyla ! Zadne pracovni urady neexistovaly.

Kdyz nerozumite zakladum a usporadani, tak nestrkejte svuj frnak do mist o kterych nic nevite. Ja take neposuzuji vnitropolitickou situaci Ceska.

Najenom Naciste, ale Nemci vubec byli oblibeni v JAR a to uz z dob burske valky, protoze se nemeli radi s Anglicany. Hitler jako mladik byl na strane Paula Krugra, stejne jako rusky car.

Vy jste neobycejne nebezpecny demagog michajici polopravdy a hrozne LZI. V pripade, ze jednou poroste cesky nacionalismus, tak Vam bude v budoucnosti velmi tezce. Mel by jste se vratit.

Zustava faktem, ze ty bohate zeme byly totalne zniceny a to za pomoci lidi jako jste Vy.
Kdyz to vidite jinak nez je realita, tak proc nejedete udelat napravu a pomoci kamaradum - Mugave v Rhodesii Vas rad privita.

Je dobre, ze znate anglicky, ale nebude Vam to nic platne, kdyz nebudete cist zpavy z mist o kterych lzete.
Jednou nebude mit monopol na Vase nekonecne lhani. Vy budete mit od nas zarizaen takovy osud jako jste nachystali nam.
(Vsiml jste si, ze jsem Vam nenadaval do komousu ? Jako Vy me do Nacku).
02. 01. 2011 | 21:54

Tenco napsal(a):

wok
Pokud se chcete na pár dní stát černochem, tak to mám pro Vás efesnější metodu, než nějaké plytké teoretizování ještě plytčejších mozků, kteří sepisujou tyhle příručky.
Zajeďte si na nějaký tříkrálový koncert skinheadů a o přestávce do mikrofonu zařvěte "Smrt rasové nenávisti".

Oni už z Vás tak do tří minut toho týdenního černocha zcela jistě vyrobí.

Ale dávejte si bacha - ať jim nejste až do smrti ! Vemte si proto s sebou kromě příručky radši i ledvinový pás, motorkářskou přilbu a mobil.
Číslo je tuším 155. Nebo 158 MP.
Anebo radši vytočte záchranku a až potom tydle čísla.

Příjemné černochování Vám přeje Tencokida.

A už naposledy - dobrou.
02. 01. 2011 | 22:00

n.o.s napsal(a):

P.

tak to je ten problém, to jsme přesně tam, dnešní metody forenzní psychologie aplikovanou na tyto svědky...., viz.

While Bergen-Belsen contained no gas chambers, more than 35,000 people died of starvation, overwork, disease, brutality and sadistic medical experiments.
zdroj: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Belsen.html

to je ten problém
02. 01. 2011 | 22:02

Občan napsal(a):

Bédo (02.01.2011 21:51:49), nezjistilo. Žid NENÍ ani národnost, ani rasa. Židem může být a JE úplně černý Etiopan (ty obzvlášť nenávidí) stejně, jako jím může být a JE modrooký blonďatý Němec či hnědý Marokánec. Takže tohle by z krve nezjistili :o))

No, a nebo Goebbels!
02. 01. 2011 | 22:09

honolulu napsal(a):

A zase se tu LZE ! ! !
Obcan pise o africke civilizaci 21:00:09 !
Ja zde dnes chcipnu, my zde mame agenta od Idi Amina.
Ted rekne, ze Egypt byl africky. To je typicky produkt multi-kulti skol, ostre rasisticky zamerenych proti belochum.
Ted bude lhat ohledne dejin.
02. 01. 2011 | 22:15

hoven napsal(a):

P.
tak spouta lidí je zvláštních, podle někoho by zase neměla být trestná třeba pedofilie, kdaž s tím to dítě souhlasí. ale je! tak to holt budete muset nějak vzít na vědomí. zpochybnování holokaustu je trestný čin, za kterej mužete jít do vězení.
02. 01. 2011 | 22:16

Občan napsal(a):

To n.o.s (02.01.2011 22:02:29):

Ano, to je přesně TEN problém. Vytvořit mantru, uzákonit represe za jakoukoli diskusi o jejím obsahu a jedem...

A případné dosud žijící přeživší oběti nestačí zírat, co z toho, co ony doopravdy prožily, pár dovedů udělo a dokázalo vytřískat. Ani se nedivím, že o tom už ani nechtějí mluvit, protože by se DNES mohlo klidně stát, že by ty repsrese byly uplatněny i na ně...
02. 01. 2011 | 22:18

n.o.s napsal(a):

hoven

odpadlictví z islámu je trestný čin za který vás mohou i popravit...
02. 01. 2011 | 22:20

hoven napsal(a):

poměrně dost paradoxní je skutečnost, že více vražd než hitler má na svědomí mao ce tung. a ten je pořád ještě na bankovkách a má po celý číně velký portrety.
02. 01. 2011 | 22:25

arnazach napsal(a):

"Snahy o diskreditaci darwinismu přicházejí v současnosti především z ultrakonzervativních náboženských (křesťanských a muslimských) kruhů (např. český Občanský institut a Institut sv. Josefa, turecký muslimský kreacionista Harun Yahya)."

:-))))))))))
02. 01. 2011 | 22:25

hoven napsal(a):

n.o.s.
pro mě je relevatní naš zákon, neb jsem občanem české republiky a žiju v české republice. vy se klidně mužete řídit chamurapiho zakoníkem, pokud to považujete za rozumné. v blázinci vám to už rozmluví.
02. 01. 2011 | 22:27

P. napsal(a):

n.o.s.:

Ano, některá svědectví jsou poupravena. Část příběhu je prostě fikce, která je přidána k lepšímu - jak to například udělal Herman Rosenblatt a později to musel Američanům na ABC news přiznat.

Holocaust why some don't believe
https://www.youtube.com/watch?v=_r0gkGzEaTA
02. 01. 2011 | 22:30

n.o.s napsal(a):

Občan

to je z podstaty onoho problému, již od počátku s tím byl obrovský problém soudy jako IMT, NMT které měli mimo jiné získat důkazy měli ve svých stanovách...
§19
"The Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence... and shall admit any evidence which it deems to have probative value"
§21
"The Tribunal shall not require proof of facts of common knowledge but shall take judicial notice thereof."

v době kdy začali revizionisté získávat úspěch přišla masová hysterie,

Pierre Vidal Naquet and 33 other
researchers

“One may not ask how such a mass-murder [of Jews] was possible.
It was technically possible, because it happened. This is the obligatory
starting-point of every historical investigation of this subject. We simply
want to call into memory this truth: There is no debate over the existence
of the gas chambers, and there must not be one.”
Le Monde, Feb 21, 1979.

zoufalství pokračovalo, nakonec se náhodou skupině která přeci vůbec není u moci podařilo prosadit tvrdé represe...

kriminály a politické procesy
02. 01. 2011 | 22:31

jetotukormoran napsal(a):

Soudruzi , jaky zase resite problem?
Soudruh Horejsi uvidel ve svych zkumavkach Darwina nebo co? Vylezl snad ze sve jeskyne pod davkou prirodnich plynu se svym proroctvim?
Ktery komanche chce do drzky?))))
02. 01. 2011 | 22:34

n.o.s napsal(a):

hoven

to byla běžná výmluva za socialismu,

pochybovat zde je stejné jako komunistický §92 rozvracení republiky, zde rozvracení soudobého řádu.
02. 01. 2011 | 22:35

honolulu napsal(a):

Co se to dnes deje ? Jeden blb me nazve Nacistou a ted pozirac jedovatych muchomurek, Tencokida Hnuj me narkl, ze jsem trtkal s cernoskou v Africe.
Vy sexualni perverte ! ! ! To je przneni rasy !
Ja mam sex pouze s beloskami !
Nejsem prece asijsky orangutan z Nagasaky !
Zde je totalni vzpoura od cizincu proti Evropanum. Uz aby zacali deportace ! A nejaky ten lagr anglickeho typu by taky nebyl spatny.
Zde vsichni vidite, jak je dulezita rasova kompaktnost.
Porusite ji a narodi se Vam Frankenstain s dvema hlavama, nebo jeste vetsi hruza a vylihne se Tencokida Hnuj.
02. 01. 2011 | 22:39

větro napsal(a):

Ano darvinová teorie platí, Hitler nepřežil .
To je důkaz .
02. 01. 2011 | 22:40

hoven napsal(a):

n.o.s,
ale tak každej soudce umí rozlišit pochybování od popírání. nikdo neví kolik lidí vlastně nacisti v těch vyhlazovacích táborech zavraždili. ale že to dělali a dělali to ve velkem rozsahu, o tom bysme diskutovat neměli. ty čísla vycházejí z odhadů , tím se zabývalo spousta lidí, historiku atd. holokaust je fakt.
02. 01. 2011 | 22:43

voroshilov napsal(a):

honolulu:
No co,jsi nikdy v Africe nezasukal s cernoskou?Nebo jak jste rikali"kava a mleko"takova misenka,ma dole chmyri jako dratenku,a co vyvadi...
Zda se mi,honolulu,ze jsi opravdu hloupy rasista:-)
02. 01. 2011 | 22:46

n.o.s napsal(a):

P.

studnice pro studium psychologie
02. 01. 2011 | 22:47

vasja napsal(a):

hoven napsal(a):
n.o.s.
pro mě je relevatní naš zákon, neb jsem občanem české republiky a žiju v české republice..............
--------------------------------------------
A za ČSSR to bylo jak?
Kolik udání ste poslal za keci v hospodě?
Ono nic se nemá přehánět.
Nic ve zlim.
02. 01. 2011 | 22:49

P. napsal(a):

hoven:
Nejde o nic zvláštního, v USA žádný takový zákon proti popírání genocidy nemají, dalo by se bez něj obejít a navíc by se omezil počet neinformovaných udavačů na nulu.
02. 01. 2011 | 22:50

jetotukormoran napsal(a):

Bez 'systemu'a respektovani prirody si opet budete srat jeden druhemu pres trnity plot a zadel si vytirat 'lopuchem obecnym' v horsim pripade 'bolsevnikem' zasetym prateli z vychodu.Na vecne casy)))
02. 01. 2011 | 22:51

n.o.s napsal(a):

hoven

holocaust představuje velmi zajímavý problém, fundamentální otázka zní jak jej budete studovat, metodikou klasické historiografie, nebo metodikou Kriminologie to je základní paradigma, ostatně Van Pelt to napsal přesně:

We in the future – remembering the Holocaust – will operate in the same way that we remember most things from the past. We will know about it from literature and eyewitness testimony.

protože

Ninety-nine per cent of what we know we do not actually have the physical evidence to prove . . . it has become part of our inherited knowledge.
02. 01. 2011 | 22:54

Občan napsal(a):

To hoven (02.01.2011 22:43:33):

I pochybování je trestné. Jakákoli diskuse o holocaustu je trestná. Račte nastudovat § 405 Trestního zákoníku.

Zajímavé je, že je trestná jen diskuse o nacistických a komunistických zločinech. Ostatní genocidy mohou být zpochybňovády dle libosti.
02. 01. 2011 | 22:57

Občan napsal(a):

To Honolulu:

Vy se tu opakovaně dopouštíte TRESTNÝCH ČINŮ dle § 402 a § 403
Trestního zákoníku (apartheid a diskriminace jednotlivce či skupiny a jeho uplatňování a podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka).

A protože Vás Stejskal nemaže, zadělává na problém Aktualne.cz, protože se jedná o veřejnou podporu, což je přitěžující okolnost.
02. 01. 2011 | 23:04

ZAM napsal(a):

hoven:
"poměrně dost paradoxní je skutečnost, že více vražd než hitler má na svědomí mao ce tung" Primitívní politická propaganda.
02. 01. 2011 | 23:07

voroshilov napsal(a):

Obcan:
Ale to neni tak zajimave o komunistickych zlocinech,kupodivu vychazi ze komunisticke zlociny nikdo nepamatuje,nikdo nemel represovane pribuzne,nikdo nezil uplne spatne za komancu ale televize od rana do vecera huci do lidi ze zili v koncentraku,stari nic takoveho s vyhradami nepamatuji,nektere dokonce rikaji ze bylo lip,no to je hnusny narodec-20 let se jim tvrdi ze bylo spatne a voni ne a ne uverit!
02. 01. 2011 | 23:07

hoven napsal(a):

občan,
jakakoliv diskuze o holokaustu není trestná, každej zákon se vykládá a aplikuje na konkretní připad. soudce a státní zástupce nejsou blbci. pokud se dva historici budou hádat o to, jestli nacisti zavraždili 6 milionů nebo 5 milionů židů , nikdo je před soud nepožene, pokud bude nějakej nacek vykřikovat, že holokaust je vymysl sionistů, aby od německa dostali odškodnění, tak si třeba pujde sednout na pul roku, pokud nedostatne podmínku. vždycky zaleží na konkretním posouzení te věci a aplikaci zakona.
02. 01. 2011 | 23:07

n.o.s napsal(a):

Občan

ano nebo se na ně pro jistotu zapomene například miliony lidí zavražděných ve Svobodném Konžském Státu

katolíkem Leopoldem II (Belgie), nedávno soudili člověka který poškodil Leopoldovu sochu,...
02. 01. 2011 | 23:07

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane profesore,

opět Hořejšího provokační klasika.
Čtete Vy pane také občas nějakou únikovou četbu(třebas Zvonokosy)?
Nechápu dosti dobře Vaši zaujatost a pominutost mnohými Vámi nastrojenými tématy.
Ale je to moje nedostatečnost a Váš problém.

Jinak - zapojit se do diskuze na toto téma a s těmito lidmi je jako olíznout sůl a tequilu vylít sousedovi na hlavu.

Rád bych viděl pány Bédu,Nose,Občana a další,kteří se s takovým zápalem věnují problematice,za jejíž presentaci byli zjevně honorováni už bolševikem.

Jediný komu bych mohl potřást pravicí je Karel Mueller ten alespoň nepotratil logiku a je schopen soudné úvahy.
A kamarád Honolulu,který si sem chodí brousit kelčáky na šlachovitém mase komunistických pohrobků.

Stačilo jen přečíst blog.
Mimochodem,až zas taková provokace to není.
Dá se to ztrávit i přitom zasmát Vašim oblíbeným schematickým postupům.
Spíše ale zanícení s jakým byste pane chtěl pacifikovat tu tlupu pomatenců,kterým jsou blízké všechny ty teorie směřující k agresím.

Abych jen nekritisoval.
Zaujaly mě nad celek Vaše dvě věty,Cit:
"K tomu samozřejmě přistupuje navíc to, že člověk má „vědomí“, kterým se do určité míry a za určitých okolností vymyká diktátu biologických nutností a uvědomuje si subjektivně, co je „dobré“ a „špatné“. Namísto hrubých biologických zákonitostí se pro něj za určitých civilizačních podmínek stávají daleko významnější motivy kulturní, náboženské a společenské."

Vážený pane profesore,
tato populace se bude muset ještě dlouhou dobu vzdělávat než evolučně dosáhne na myšlenkovou úroveň vzdělanců Vašeho ražení.
I proto mnohým připadají Vaše elaboráty jako cílené provokace.

Přeji Vám pěkný rok 2011 a k tomu tu kýženou "dvoustovku".
Ivan.
02. 01. 2011 | 23:08

P. napsal(a):

n.o.s.:

K panu Rosenblatovi - je to náročné, při konfrontaci takový svědek taktně řekne, že to sice nebyla tak úplně pravda, ale on tomu přesto uvnitř své duše uvěřil.
02. 01. 2011 | 23:08

hoven napsal(a):

ZAM,
fakt. během kulturní revoluce bylo povražděno na 15 milionů třídních nepřátel.
02. 01. 2011 | 23:09

honolulu napsal(a):

To Obcan, ja jsem nezil za
protektoratu, ale vim od rodicu, ze Nemci meli velmi spatny pomer k Cechum po zabiti Haydricha. Nemci meli vyssi pridely potravin a vim ze existovala diskriminace.
Zato o Africe, kde jsem dlouho zil, toho vim daleko vice nez Vy !
Mozna je dobre, ze jsme to prohrali, aspon jich tam vice pochcipa - kriminalniku a vrahu.
Budou nakonec zrat jeden druheho. Uz to zacalo v 2008, ted je tam Bohuzel docasny klid.
Samozrejme kdyz je jeden klasifikovan jako Zulu, nebo X'hosa tak nemuze byt obcanem JAR.
Separation je moc fain vec !
Nesouhlasite-li se mnou prestehujte se mezi Cikany. Tam pak muzete vymyslet proti "rasisticke" theorie.
Rad bych se jeste hadal rozcililo me oznaceni Nacista, ale musim z domu. Budu si Vas pamatovat.
(Proc ty Vase pitominy nevysvetlite pozustalym po obetech ?
Mate Anglictinu, tak to zkuste, aspon bude o "obcana" mene.)
02. 01. 2011 | 23:10

hoven napsal(a):

P.
minulý týden tady všichni oslavovali michálka, najednou udavači upadli v nelibost?????? proč taková změna?
02. 01. 2011 | 23:12

jetotukormoran napsal(a):

Vsem kolchoznikum preji v roce 2011 , aby zavcas podojili sveho 'kozla' , jinym , nastupem do Kolbenky s novym esusem a nenavistnym zrakem ke svemu zamestnavateli, nooo a k tem do mrte prte prezizevse soudruhum ( s laskou k stb( at se vam ten duchod v hovno v hube obrati). Obsah zavorky nedokazu ovlivnit))))
Vam preje))))
02. 01. 2011 | 23:13

ZAM napsal(a):

hoven:
"fakt. během kulturní revoluce bylo povražděno na 15 milionů třídních nepřátel" Zdroj: Černá kniha zločinů komunismu, že. ☺
02. 01. 2011 | 23:14

n.o.s napsal(a):

Ivan Hochmann

být na vašem black listu je pro mne ctí, díky
02. 01. 2011 | 23:16

Občan napsal(a):

To n.o.s:

Nebo třeba takový Mobutu a jeho otcovský přístup k občanům jeho země. Ten je, pokud se nepletu, samou láskou i jedl.

O rudokhmérské genocidě je také ticho po pěšině. A už vůbec se nemluví o tom, že Rudé Khméry podporovaly USA doufajíce, že místo nich budou bojovat proti Vietnamu. Veškeré tribunály pak tytéž USA pečlivě zatrhly a vůdci Rudých Khmerů díky nim
zůstali nepotrestáni.

Nebyl on ten Leopold také kámoš amíků?
02. 01. 2011 | 23:20

n.o.s napsal(a):

P.

podívejte takhle....

One of the things I find most striking about much of recent Jewish Holocaust commemoration is how "un-Jewish" — how
Christian — it is.

I am thinking of the ritual of reverently following the structured pathways of the Holocaust in the major museums, which
resembles nothing so much as the Stations of the Cross on the Via Dolorosa; the fetishized objects on display like so many fragments of the True Cross or shin bones of saints; the symbolic representations of the Holocaust — notably in the climax of Elie Wiesel's Night— that employ crucifixion imagery.

Perhaps most significantly, there is the
way that suffering is sacralized and portrayed as the path to wisdom —
the cult of the survivor as secular saint.

These are themes that have
some minor and peripheral precedent in Jewish tradition, but they
resonate more powerfully with major themes in Christianity.

on ještě dnes někdo věří v sekulární společnost.

Peter Novick, The Holocaust in American life str.11
02. 01. 2011 | 23:21

voroshilov napsal(a):

ZAM:
To oni maji radi,milion sem deset milionu tam jaky je v tom rotdil?Tesi mne ze krom Stalina ktery povrazdil pulku sveta se nasel dalsi mega zlodouch,ono to chce trochu inspiraci!
02. 01. 2011 | 23:23

Občan napsal(a):

To n.o.s:

A když jsme tak u těch genocid - ono se také usilovně mlčí o cca 850 000 Srbů, vyvražděných nesmírně primitivními způsoby Chorvaty. Vraždili podobně jako ti Rudí Khmerové - podříznutím, umlácením motykou, případně nechali oběti prostě pomřít hladem.

Pro objektivnost musím dodat, že se touto příšernou kapitolou jugoslávské historie velmi objektivně zabývá židovské "Americké museum a památník holocaustu". Mají zpracován rozsáhlý fotoarchiv a další dokumentaci.
02. 01. 2011 | 23:28

n.o.s napsal(a):

Then there's the balance sheet for our nation as a whole. There are
many reasons why concern with the Holocaust among the 2 or 3 per-
cent of the American population that is Jewish came to pervade
American society.

I will mention one important reason here, if only because it is often nervously avoided. We are not just "the people of the book,"

but the people of the Hollywood film and the television miniseries, of the magazine article and the newspaper column, of the comic book and the academic symposium. When a high level of concern with the Holocaust became widespread in American Jewry, it was,
given the important role that Jews play in American media and opinion-making elites, not only natural, but virtually inevitable that it would spread throughout the culture at large.

tamtéž str. 12
02. 01. 2011 | 23:28

voroshilov napsal(a):

Kurva v kvadrantu,kdo videl Pol Pota od jeho navratu z Francii az do nejake vysusene mumii na pohrbu?
Cesky soudruzi nevedi ze neexistuje zadny filmovy ani jiny zaber ziveho Pol Pota,existoval soudruh C.1,potom soudruh C.2,C.3 a tak dale po stranicke linii,zadny nikdy nebyl na recepci u Brezneva jako Castro!
02. 01. 2011 | 23:40

Medikolog napsal(a):

kormorane,

bolševník k nám zatáhl kníže Metternich (Kunžvart). První semena mu měl dát car Alexandr I. při Vídeňském kongresu 1815... Jen jestli to nebyla pomsta za nějakou urážku.. Dar nedar..
02. 01. 2011 | 23:41

n.o.s napsal(a):

Občan

využívání a zneužívání utrpení lidí pro politické a ekonomické zájmy není nic nového na utrpení je postavené křesťanství,

ony genocidy budou nejspíš vždy, je zajímavé jak hystericky někteří lidé reagují a jak lhostejní umí být k identickému či ještě většímu utrpení někoho kdo nemá moc, ale to je křesťanské.

co si ovšem elity myslí dozví se obyčejný člověk jen zřídka,

nedávno byli zveřejněné archivní materiály říká se jim Nixon Tapes, na světlo se dostávají zajímavá fakta, například Henry Kissinger

“The emigration of Jews from the Soviet Union is not an objective of American foreign policy, and if they put Jews into gas chambers in the Soviet Union, it is not an American concern. Maybe a humanitarian concern.
02. 01. 2011 | 23:43

n.o.s napsal(a):

Občan

docela mne fascinuje jak jste napsal že jste některé informace zdědil, to je skutečně nesmírně zajímavé, a ještě zajímavější je že jste zcela zjevně zachoval klid a rozvahu, dokonce vás to i zaujalo.

to je velmi zajímavé, a v každém případě (at už je váš názor jakýkoliv) velmi sympatické.

to je nutno ctít
02. 01. 2011 | 23:50

Občan napsal(a):

To n.o.sd:

Jj, to jsem už někde četl.
Ony USA zaujaly podobný postoj i za WWII, kdy jim nacisté nabídli, ať si tedy vezmou evropské židy do USA. Tamní sionistická bankéřská klika to zarazila již v počátku jednání a prosadila si, že US vláda požadovala za vydání přistěhovaleckého víza pro židy 5000$/rodinu plus potvrzení od amerických příbuzných, že se přistěhovalců ujmou a seženou jim práci. Což byly pro většinu rodin tam i zde zcela nesplnitelné podmínky; a bylo vymalováno.

Mimochodem, i Kissinger je žid.
02. 01. 2011 | 23:51

jetotukormoran napsal(a):

Medikolog o nejakem Metternichu , nebyla vubec rec z me strany ))

Jinak.....- Werich neni pro kazdeho , ale klidne piste dal....
02. 01. 2011 | 23:52

VDC napsal(a):

...NEVYHYNUL...
02. 01. 2011 | 23:52

honolulu napsal(a):

Obcane,
Hlasam rovnost vsech skupin ne diskriminaci. Tu hlasate Vy !
Hlasam pravo na separaci, Vy hlasate NEsvobodu vuli. Hlasam svobodu projevu. Vy mi za ni nadavate do Nacistu a sirite LZI.
Zamlcujete realitu genocidy belochu, zlehcujete ji, prehlizite mraky mrtvych.. Vymyslite si theorie o souziti s temi kteri propaguji super rasismus a spivaji ve svych pisnich po vyvrazdeni bile rasy verejne. Sam si to muzete najit na YouTube.
Pan Stejskal me nemuze mazat, kdyz jste rekl, ze jsem Nacek.
Mam pravo se branit...
NIKDY jsem do te skupiny nepatril, protoze jsem Cech a nemam rad arabske teroristy s kterymi Nackove jsou kamosi k vuli jejich vztahu k Israeli.
Jste nepritelem Ceska. Chcete jeho zkazu a chcete zkazu Evropy. Podat Vam tisice dukazu a ukazat Vam tisice mrtvych je zbytecne. Neuznate nic, krome hlasani Vasich utopistickych destruktivnich theorii.
Proc tam nejedete se presvedcit sam, jak vypada to co propagujete ? Z Franfurtu je letadlo do JHB skoro denne.
Mate pravo na jakykoliv nazor i hloupy, ale nemate pravo, me umlcetet nebo narknout z Nacismu. (Potom je jasne, ze Vam budu nadavat.)
02. 01. 2011 | 23:53

P. napsal(a):

voroshilov:

Jak to bylo s Pol Potem? Nevím. Kambodža byla před jeho nástupem Nixonem vybombardována prakticky do doby kamenné. Aha - byl v tom posléze s RK nějak namočen i Reagan s baronkou Thatcherovou. Šílené, pro dnešek končím.

http://www.lewrockwell.com/orig4/pilger4.html
02. 01. 2011 | 23:59

Občan napsal(a):

To n.o.s:

Ano, můj příbuzný se této problematice věnoval dost obsáhle. Byl za WWII vězněn i v Polsku a zažil tam asi dost hrozné věci; nikdy o tom nechtěl mluvit. Ale pak jsem se, ještě jako dítě, dostal ke knize "Deníky dětí" do Helgy Weiss-Hoškové a postupně jsme se o holocaustu začali bavit. Nu, a tak nějak se stalo, že jsem se o to začal zajímat víc a díky tomu příbuznému jsem se dostal i k nějakým dokumentům. Nejprve z lítosti nad těmi lidmi a nad tím příbuzným, pak v širších souvislostech. Hrůznost toho, co se NEJEN židům za WWII dělo a jak k tomu přistupovali různí politici a různé politické skupiny, mne hluboce zasáhla. Už se toho nešlo zbavit - prostě to je věc, již není možno ignorovat, nevnímat.
Hrozivé dědictví...
03. 01. 2011 | 00:02

P. napsal(a):

n.o.s.:
Díky za info. Elie Wiesel je velmi známý a pochybnosti o jeho identitě velké.
03. 01. 2011 | 00:03

voroshilov napsal(a):

P.
To neni normalni kdyz vudce jedne zemi nikdo nikdy nevidel,ja podeziram Francouze z nejake levarny.
03. 01. 2011 | 00:04

voroshilov napsal(a):

Kdyz jsme u toho,byla takova herecka Greta Garbo,hollywoodska hvezda v pomerne mladem veku prestala tocit filmy,ukryvala se pred verejnosti a novinari do konce zivota nosila slunecne bryle a plandave saty,je jasne ze to byla jenom dvojnice ktera hrala svoji roli(asi dobre zaplacenou)ale co se stalo se skutecnou Garbo uz se nikdy nedovime.
03. 01. 2011 | 00:19

n.o.s napsal(a):

Občan

emigrace do USA byla po válce nemyslitelná, museli do Palestiny (samozřejmě podporu po válce dokázali velmi dobře zinscenovat př.: loď Exodus), sionismus je enigma jeho politické motivy též, něco mi říká že Holocaust je klíč k rozluštění, proto ona hysterie která jej doprovází.

Skutečně jedná se o dědictví velmi problematické.
03. 01. 2011 | 00:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy