Muslim Lukáš Ali Větrovec píše Jaroslavu Pánkovi.

20. 02. 2011 | 14:00
Přečteno 22885 krát
Včera jsem avizoval, že zde uveřejním (s autorovým svolením) dopis, který poslal student biologie a religionistiky Lukáš Ali Větrovec (alias Alija Harisović) J.Pánkovi. Tímto dopisem reagoval na článek ve Vesmíru (který byl i pro mne imulsem k napsáním předchozího článku).
Tento text mi připadá velmi zajímavý a kvalitní (podobně jako poslední blogový článek Z.Müllera), a proto bych se o něj chtěl podělit s Pepou Řepou (alias Júsuf al Bandžár), Martinem Konvičkou, Čochtanem, Yosifem K., Emissary, i dalšími objektivními diskutéry, které tato problematika jak se zdá velmi zajímá (doufám, že je od zajímavé četby neodradí ani délka tohoto textu).

V této souvislosti bych chtěl upozornit také na "Chartu evropských muslimů"; za odkaz na ni děkuji panu Stejskalovi (který správně sarkasticky poznamenal, že "samozřejmě nelze stoprocentně vyloučit, že toto humánní, svobodomyslné a demokratické prohlášení má sloužit jen jako zástěrka k ukolébání bdělosti, a pak nás tu všechny podřežou").

Někteří diskutující pod různými články o islámu vystupovali nenávistně jakoby z křesťanských pozic; těm bych chtěl připomenout, co napsal papež Pavel VI v Deklaraci o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate:

"Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, (5)((5/Srov. sv. Řehoř VII., Epist. XXI, 21, Ad Anazir (Al-Násir), regem Mauritaniae, ed. E. Caspar in MGH, Ep. sel. II, 1920, I, s. 288, 11-15: PL 148, 451A.)) který promluvil k lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají jako proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají. Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem.

Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi."


Připomeňme také, že Jan Pavel II a Benedikt XVI navštívili mešitu a projevili tak úctu k muslimům.

A také další světová náboženská autorita, dalajláma, se vyjadřuje o principech islámu pozitivně.

Nepochybuji, že názor těchto autorit přiměje Martina Konvičku, Pepu Řepu a další ke změně postoje... ;-)

A teď už ten dopis L.A.V.:

*********************************
Dobrý den pane Pánku,

Přečetl jsem si váš článek, nazvaný „Mezi minulostí budoucností našeho domova – malá úvaha nad Evropou,“ uveřejněný ve Vesmíru, č. 89, 11/2010. Váš článek byl také otištěn v březnovém čísle Akademického bulletinu. Jak jsem se také mohl dočíst na internetových stránkách Vesmíru, váš článek byl také přečten na XVI. valném shromáždění Učené společnosti ČR ve Velké aule Karolina. I proto, že jsem se s Učenou společností setkal a byl jsem přítomen jejímu udělování cen u příležitosti její XI. valné hromady 16.-17. května 2005, cítil jsem nutnost dotázat se vás na pár věcí a pokusit se tímto přispět k diskuzi o ožehavém tématu islamizace.

První, co mě zarazilo, bylo, když jsem bezprostředně za sebou, se zřejmou návazností, četl slova islám, imigrace, „vymírání Evropy“ mešity, terorizmus, brožurky, sice mírovou cestou, ale připraveni násilím bránit svou pravdu, „jediné správné ideologie“ apod. Celé to vyznívá dojmem, že v Evropské populaci během pár let převáží muslimové nad nemuslimy. Navíc tito všichni muslimové jsou praktikujícími muslimy, kteří v ničem nesdílejí evropské hodnoty a jsou předurčeni evropskou výkladní skříň civilizace vyrabovat. Vytváří se dojem, že do Evropy se dere vetřelec, který do ní nepatří a žije na její úkor.

Opravdu směřujeme k nevyhnutelné konfrontaci? Opravdu jsou muslimové neměnný monolit? Vylučuje se přívlastek „evropský“ a „islámský“ skutečně tak zásadním způsobem? Obracím se na vás jako na fundovaného historika a člověka, který, alespoň si myslím, by měl být schopen vidět celý problém komplexněji a z větší perspektivy, v mnoha významových rovinách - a především však s kritickým odstupem, dalekým od laciné propagandy kterékoli zúčastněné strany.

Podle nedávné prognostické studie muslimského obyvatelstva Evropy a USA na dalších let, realizované americkým Pew forum for religious freedom, kterou provedli John L. Esposito a Sheila B. Lalwani, jsou obavy z tzv. Eurábie přehnanou mystifikací. Muslimům se zřejmě nepovede stát se do roku 2030 majoritou, šarí’u zřejmě nezavedou a stébla evropských civilizačních hodnot tak srpek islámského půlměsíce nesetne. Podle této studie žije dnes v Evropě 44,1 milionů muslimů. Studie předpovídá nárůst této populace na 58,2 milionů. Co se týče poměrného zastoupení populace, např. ve Francii, zemi, která má největší muslimskou menšinu hned po evropských zemích s tradičními muslimskými menšinami (nebo i většinami), jako je Rusko, nebo některé země Balkánu, vzroste podle těchto amerických prognostiků podíl muslimů ze 7,5 na 10,3%.

Co se týče počtů samých, je potřeba na jednu misku vah položit evropský přístup, správně označovaný jako nešťastný, neboť zcela ignoruje zřejmý demografický fakt, že na udržení jedné populace na témž početním stavu je potřeba, aby každý pár vyprodukoval 2,1 dítěte. Toho původní, nemuslimští Evropané, zcela jistě nedosahují. Na druhou stranu odhady, že průměrná muslimská rodina v Evropě má 6 dětí, jsou přemrštěné. Propočty zastánců myšlenky o „populačním ohrožení“ ze strany muslimských přistěhovalců navíc ignorují fakt, že i oni procházejí ve zrychleném sledu namnoze stejným vývojem, jako ostatní Evropané – jejich přirozená natalita se postupně snižuje. A misijní úsilí islámských aktivistů a osvětářů nenese tak masové výsledky, jak se je možno dočíst z pro- nebo proti-islámsky agitujících stránek.
Co se pak struktury populace samé týče, nevím, nakolik jste obeznámen s muslimskými komunitami u nás a v zahraničí, s jejich strukturou a vztahem k praktikování islámu. Platí, že většina muslimských přistěhovalců svou víru příliš nepraktikuje. A z těch praktikujících je jen malá hrstka těch, které lze označit za extremisty a konfliktní typy. Navíc tito se nescházejí v mešitách, kde hrozí poměrně velké riziko prozrazení, nebo konfrontace s jejich názorovými oponenty z řad muslimů samých. Evropské mešity jsou navíc rozděleny jak podle převažujících národností, tak i podle islámských myšlenkových směrů.

Konflikty s přistěhovalci, kterých jsme byli svědky, nejsou založeny explicitně na odlišném náboženství, ani na odlišné etnicitě (i když toto vše rovněž selhává svou úlohu jako katalyzátor) ale hlavně na jiskření sociálním. Výrostci a příslušníci sociální spodiny, kteří na předměstí Paříže zapalovali auta, nepatřili zrovna ke standardním návštěvníkům evropských mešit. Naopak lépe situované rodiny běžných francouzských muslimů nižší střední třídy, se nijak aktivně nezapojovali.
Prohlašuje-li někdo, že multikulturalizmus je mrtev, že selhal, pak musím, ač nejsem příznivcem ideje všeobecné jednakosti a rovnosti všech kulturních praktik, prohlásit, že žádný multikulturalizmus nikdy nebyl plně uveden do funkce a plně při životě. Jádro francouzské komunity přistěhovalých muslimů tvoří většinou lidé z bývalých francouzských kolonií, ať už odpůrci nového režimu, nebo lidé, kteří sem přišli v rámci přetrvávajících úzkých vazeb svých domovských zemí na Francii. Tyto vazby existují ve sféře sociální, obchodní, politické i v oblasti vzdělávání. Podobný je i příběh britských muslimských přistěhovalců, původem většinou z indického subkontinentu. Jádro komunity muslimů v německy mluvících zemích tvoří především původní gastarbeiteři z Turecka a jejich potomci. Zde se otvírá velmi zajímavý historický paradox, když si uvědomíme, že původní nesplněná očekávání Němců se zaměřovala směrem, že turečtí námezdní dělníci v Německu sice vydělají peníze, ale užít si je odjedou domů. Tím nebyla systematicky vytvářena ani infrastruktura a služby pro ně, ani společenský tlak na jejich integraci do majoritní společnosti. A po tom všem, s odstupem mnoha desítek let prohlásí vrchní německá politická představitelka, že multikulturalizmus (který, kdo ví, jestli vůbec kdy byl) selhal.
Dále -mohl byste mi tedy zodpovědět na otázku, jak byste definoval, kdo je Evropan? Další nevyhnutelnou stránkou problému je totiž sama identifikace Evropanů, kteří dle mého názoru postrádají způsob, jak se pozitivním způsobem charakterizovat a definovat, kým a čím jsou. Proto někdy sklouzávají k negativnímu sebepojetí, kdy se definují pomocí toho, co nejsou. Takováto identifikace nepřispívá vůbec v ničem k vytváření prostředí, které by bylo schopno integrovat nově příchozí do sebe. Připočteme-li k tomu rozpolcenost současného evropského diskursu na liberální a konzervativní, na pravicový a levicový a také fakt, že jednotlivé generace Evropanů smýšlejí často velmi odlišně a jinými způsoby se projevují. Dochází k rozpadu rodiny a společnosti na individua a spolky s protichůdnými zájmy, civilizace se rozpadá na subkultury a jako destrukturovaná změť jen vágně protéká mezi prsty. Už jen to je velmi nebezpečný koktejl vnitřní zakomplexovanosti, hrozící většími problémy, než jsou problémy s přistěhovalci.

Ty pak mohou naopak fungovat jako hromosvod pro někoho, kdo není schopen ani ochoten řešit tyto otázky, klíčové pro budoucí přežití Evropy alespoň trochu podobné té, jak ji známe dnes. Takový přístup je velmi krátkozraký a hrozí tím, že nás bude hnát ke krajním interpretacím střetu civilizací, který podle mne v reálu sice existuje, ale může probíhat humánní a vzájemně obohacující formou. Největší nebezpečí takového agresivního vidění a pojímání světa však tkví v tom, že čím více lidí uvěří v krvavou srážku kultur, tím pravděpodobněji k ní skutečně dojde. Programem humanity podle mne má být snaha zabránit tomu.

Naproti tomu muslimské komunity neměly a nemají problém s pozitivní identifikací toho, kdo a co je muslim. Muslim se nedefinuje jako někdo, kdo není ani žid ani křesťan atd., ale jako někdo, kdo věří v absolutně jednoho a nedělitelného, transcendentálního Boha a přiznává veškeré proroky, včetně Muhammeda, mír s ním - a následně veškeré z toho vyplývající důsledky. Proto teze, že islám do Evropy nepatří a že muslim nemůže být Evropan, je mylná. Každá identifikace se týká něčeho jiného, jsou jako mimoběžné přímky. Islám záhy od svého vzniku byl součástí evropských dějin a to rozhodně ne pouze v negativním smyslu slova, což jako historik víte sám lépe. Proto nerozumím, proč při popisu kořenů evropské civilizace neuvádíte také vliv islámu, který byl minimálně mediátorem důležitých změn, které během dějin starého kontinentu probíhaly – transfer znalostí a nových poznatků, reakce středověké vzdělanosti na práce muslimských autorů, na první systematizované a kritické historiografie, na rozvoj právní vědy v muslimských zemích posunujících právo z pozice ortálů na pozici Bohem daných zákonů apod. Tento vliv se nevyhnul ani něčemu tak „neislámskému“ jako je západní křesťanská teologie a polemiky s muslimy.

Islám ovlivňoval a spoluvytvářel evropské myšlení po staletí. Je evropským náboženstvím a stejně jako křesťanství a judaizmus je v Evropě zrovna tak původní a zrovna tak cizí. Navíc všechna vzpomenutá náboženství jsou si svými tezemi i regionem vzniku velmi blízká. Evropskému myšlení dnes chybí idea absolutní pravdy, stejně jako mu ve středověku chyběl rozhled, systematičnost a kritičnost. I to byly někdejší devizy myšlení islámského, které Evropě pomohly v dosažení jejích nepopiratelných, ale dnes již více méně minulých, civilizačních úspěchů. Nyní se probouzející civilizace islámská by mohla Evropu naučit, jak se vyrovnat právě s absolutní pravdou. Na příkladu vámi uváděných totalitních ideologií, které povrchem starého kontinentu zmítaly, lze vidět fakt, že to Evropané dodnes nedokázali. Nejde totiž absolutní pravdu mít, vlastnit ji, jako šaty, vkladní knížku, nebo nové auto, ale o to být na ní. Stát v jejím kruhu. Absolutní pravda je něco, co člověka přesahuje, co je nějak mimo něj a s čím se může leda on sám poměřovat. Arabština nezná slovní spojení „mít pravdu,“ vlastně nezná ani sloveso „mít“, ale zná právě spojení „být na pravdě.“

Pohybuji se v muslimském i nemuslimském prostředí a na obou stranách cítím mnoho předsudků a mýtů, které v našich představách o těch druhých panují. Jakožto „domorodý“ evropský muslim cítím potřebu vyjadřovat se k nim, neboť, slovy jistého předního evropsko-muslimského intelektuála 20. století, ve smyslu, že jsme součástí evropského diskursu, rozumíme problémům Evropanů a jsme zároveň i součástí světové muslimské ummy a proto jsme kompetentní i vůči problémům tamním.

Mnoho muslimů se domnívá, že všichni Evropané jsou křesťané a odvolávají se na Ježíše, mír s ním, že jsou proameričtí a milují Izrael a že jsou zároveň liberálně smýšlející. Nedochází jim, že spousta Evropanů nevnímá např. registrované partnerství zrovna pozitivně, že spousta Evropanů se snaží vidět blízkovýchodní konflikt objektivněji, dokonce přiznává, že Palestinci jsou obětí historické křivdy a že bylo dost těch Evropanů, kteří odmítali Bushovu politiku preventivních úderů.

Na druhé straně by si i Evropa měla uvědomit, co a kdo je muslim, jaké jsou islámské prameny a co skutečně říkají, jaký je jejich dějinný a situační kontext. Není udržitelné, aby si někdo pod označením islám a muslim okamžitě představil al-Káidu a pod slovem džihád hroutící se věže WTC, i když taková individua a podobná schémata uvažovaní existují. Není také možné a správné, aby byla šarí’a ztotožňována se sekáním rukou a kamenováním, byť mají tyto tresty v jejím rámci své jasné místo. Šarí’a a věda o ní je komplexní zákonný systém, stejně jako islámská věrouka, má své základy a odvozeniny, své pilíře, povinnosti, práva a překážky. Podobné schematické spojky jsou nepřípustnou redukcí mnohem širší skutečnosti. Proč média neinformují také o tom, že šíření vzdělání a osvěty je také džihád? Proč neinformují o tom, že základním cílem šarí’atského zákonodárství je ochrana víry, života, majetku a cti člověka? Anebo o tom, že minaret na mešitě slouží jen k tomu, aby umožnil, aby se svolávání k modlitbě dostalo co nejdále a nikoli jako symbol islámské dominance?

Navíc veškeré požadavky např. britských muslimů ohledně šarí’y se týkají sňatků, rozvodů a podobných otázek a netýkaly by se nemuslimů. Tvrzení o tom, že by to bylo krokem zpět a demontáží teritoriality práva, neobstojí. Podobné úpravy existují ve Velké Británii již řadu let pro židovskou komunitu, jedná se o soudy Beth Din, řešené Zákonem o smírčím řízení (The Arbitration Act) z roku 1996. Zkrátka dokud bude panovat vzájemná nedůvěra a dvojí metr, potud budou muslimští imigranti žít v ghettech a pod stálou hrozbou vlivu nejrůznějších radikálů.

Budeme-li hovořit o aplikaci šarí’y v Evropě a jejích místních specifických podmínkách, musíme se od podobných tendencí zcela oprostit a posoudit, co by ti, kteří po ní volají, skutečně chtěli. Pakliže se jedná o možnost uzavírat a rozvádět sňatky, nebo zakládat šarí’atské finanční instituce, je to jiná situace než volání po aplikaci např. výše vzpomenutých trestů. Nehledě na to, že by to ani nebylo šarí’atsky správné a že pobyt mnoha muslimů v Evropě není podle šarí‘y legitimní, ale o tom třeba někdy příště.

Chtěl jsem se vás v neposlední řadě, jakožto historika, zeptat, jakou vidíte vy souvislost mezi vývojem muslimských komunit v Libanonu a na Kosovu? Proč je brát jako laboratoře islamizace? Libanon patří do islámského světa již od doby prvních chalífů a jeho obyvatelstvo, ač nábožensky různorodé, všechno patří k arabizovaným původním etnikům, která se dnes hlásí k arabskému národu. I křesťané, i sunnité, ší’ité a drúzové. A je zajímavé, že problémy v Libanonu začaly až s přílivem uprchlíků z okupované Palestiny, když se malá a slabě prosperující země nebyla schopna s tímto jevem vyrovnat. Naproti tomu na Kosovu nejde ani tak o islám, jako o srbský a albánský nacionalizmus. Ve střetu stojí především Srbové a Albánci, z nichž první jsou shodou okolností pravoslavní a druzí muslimové (a dokonce někteří z nich katolíci). Lze dokonce říci, že pravoslaví má v srbském národním mýtu důležitější postavení, než islám v národním mýtu albánském. Naopak jsou to častokrát srbští nacionalisté, kteří Albánce vnímají optikou „islámského nebezpečí“ než většinou dosti sekularizovaní Albánci, u nichž islám hrál v boji se Srby daleko menší úlohu, než např. u Bosňáků. Spory na Balkáně všeobecně jsou především důsledkem násilím řešené a doposud nevyřešené situace nástupnických států Osmanské říše a výsledkem opožděného přerodu multinacionální a multikonfesní společnosti v národní státy. To mělo za následek etnické čistky, přesuny a vyhánění obyvatelstva, častokrát přesahující mez genocidy. Ty se periodicky vyskytují od 2. poloviny 19. století a staré rány ještě dlouho nezarostou. K tomu se přidávají i národní mýty a komplexy méněcennosti nesamozřejmých národů. To nám Čechům a Moravanům samozřejmě něco říká, viz historie našich vztahů k sousedním národům.

Nakonec bych přidal několik poznámek k vašemu sedmeru možných cest nápravy.

1. Učme téma Evropské civilizace. Jak byste si takovou výuku představoval?

2. Téma záchrany civilizací a kulturní diverzity by i podle mého soudu mělo být diskutováno stejně často, jako záchrana ohrožených druhů. Jaký je váš názor na mizející etnika a jazyky? Nemyslíte si, že klíčovou úlohu v tom sehrává právě i současná globalizace, tažená civilizací euroatlantickou? Naproti tomu islámská civilizace byla schopna integrovat podrobené národy do sebe a zachovávat na dlouhou dobu jejich specifika i přesto, že muslimští dobyvatelé byli kulturně na mnohem nižší úrovni, nežli dobývaní (např. býv. byzantská a perská území). Také i když byli muslimové sami napadeni neporovnatelně silnějšími a méně civilizovanými nájezdníky, dokázali je pohltit a přetvořit v nositele svých vlastních myšlenek (viz Tataři).

3. Soužití muslimů a nemuslimů by mělo být předmětem výzkumu napříč humanitními vědami, ale především opět hlavně islamologů a historiků. Bavíme-li se o sociologii, zmiňované Pew forum ve spolupráci s institutem Gallup vydalo výsledky rozsáhlé studie hodnotové orientace muslimů a nemuslimů v muslimských i nemuslimských zemích. Zajímavý výsledek přinesla např. otázka, čeho si dotazovaný nejvíce cení na „těch druhých.“ Muslimové si na Evropanech nejvíce cení jednak svobody a lidských práv a jednak vědy a vzdělání. Nejvíce frekventované odpovědi Evropanů byly „nevím“ a „nic“.

4. Jaká by tedy podle vás měla být úloha České republiky v této diskuzi?

5. Jaký je tedy váš názor? Integrace, nebo asimilace? Vždy jsem se snažil vidět rovnici i +i = i. Integrace a zároveň identita, to je ideál.

6. Co znamená termín „země, v nichž je vůle sdílet s námi evropské hodnoty?“

7. Největším kladem evropské civilizace je podle mě její úžasná schopnost sebeobnovy, vůle pokračovat stále dál a její výdrž, s jakou překonala veškeré demografické změny způsobené střídáním etnik, národů, kultur, náboženství i impérií. V tomto ohledu jsem pevně přesvědčen, že i kdyby se celá Evropa islamizovala, zůstane Evropou. Možná jinou, než na jakou jsme dnes zvyklí, ale přeci jen Evropou. Stejně jako římský pohan by nepoznával křesťanskou Evropu, se i evropský křesťan podivuje nad muslimskou Evropou. Leč evropský muslim není o nic menším Evropanem.

S pozdravem

Lukáš Ali Větrovec


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

achim napsal(a):

Dobrý den. Jak vypadá integrace a zároveň identita? Mohl by nám to Ali přiblížit? Právo šaría by se týkalo zejména sňatků - tj. požadují mnohoženství?
Mně osobně u našich muslimů chybí zejména razantní odsouzení terorismu (odsuzujeme nestačí, rád bych slyšel silnější výrazy)a středověkých prvků šaríy (křesťanství ve středověku také dělalo věci, za které se dnes stydí).
20. 02. 2011 | 14:45

Drzá zrzka napsal(a):

Malcolm Cowley

Říká se, že až zestárnete, příjdete o rozum. O čem se nemluví- že Vám nebude chybět.
20. 02. 2011 | 14:48

Martin napsal(a):

Už jsem si jistý že Hořejší je zcela mimo a skutečně procitne až Islámisté začnou v jeho okolí začnou páchat násilnou trestnou činnost a pak bude jako první brečet na blogu "Jak se to mohlo stát".
Stalo se přesně tak, že intelektuálové jako Hořejší a spol jdou na ruku studentíkům jako Ali a nechají se doslova obkecat a ukonejšit ...
btw. Názory Papežů a Dalajlamy mají v tomto případě význam asi jako vytí psů na Měsíc.
20. 02. 2011 | 14:57

Martin Konvička napsal(a):

Jsem vlastně rád, že nám p. profesor Větrovcův text zprostředkoval.

Jednou z chyb, která vedla k nastolení islámského fašismu v Iránu, bylo, že šáhův režim zakazoval spisy svých odpůrců, včetně Chomejního, takže lid nevěděl, jaký má ten charismatický vousáč vlastně program.

Větrovcův program naštěstí zakázaný není, a každý si jej může prostudovat třeba zde:
http://meccaaudio.blogspot.com/2010/05/interview-ali-vetrovec-jeho-web-e-islam.html

z bohaté studnice vybírám, a zdůrazňuji:

"[karikatury a Satanské verše] jde o činy, které by v ukázkovém případě šarí’atské zákonnosti a existence islámského státu představovaly přímý atak na islámské zřízení, podstatu soužití pod šarí’atskou zprávou a muslim, který by je spáchal, by se tím stal odpadlíkem od víry, který by navíc ohrožoval šarí’atský státní systém, za což by mu právem náležel hrdelní trest. TEN, KDO URÁŽÍ ALLÁHA, JEHO POSLA, JEHO VÍRU A JEHO ZÁKON, ZASLUHUJE SMRT. Na to ukazuje řada nepopiratelných důkazů ze Sunny. Nicméně v současnosti nikde ideální šarí’atský systém nepanuje a nelze odsoudit lidi k trestu smrti, když jim nejsme schopni garantovat to, co jsme jim podle šarí’i povinni poskytnout. A také se nemůžeme chovat jako státní systém, když žádným státním systémem nejsme...."
20. 02. 2011 | 15:03

Luba napsal(a):

Rád bych zde připomněl,
že k vyznavačům islámu se dva dny před svou smrtí připojil i putinisty zavražděný bývalý agent KGB a FSB Alexander Litviněnko.

Pravděpodobně byl přesvědčen, že se vůči údajným nepřátelům Ruska, muslimům, těžce provinil a že tuto vinu může odčinit nejlépe tím, že se k nim přidá:

http://www.turntoislam.com/forum/showthread.php?t=4575
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Litvin%C4%9Bnko
20. 02. 2011 | 15:05

Al Jouda napsal(a):

Hezké kecy ! Ať muslimové dovolí ženám odhodit bůrku a nenutí nikoho 5 x denně se modlit a mlátit hlavou o zem a dovolí každému beztrestně vystoupit z muslimské víry v Alláha a pak se můžeme bavit o podmínkách soužití.
Jinak tu rodinu a základní křesťanské hodnoty budeme muset umět zachránit si sami.Pokud bychom to nechali na muslimské pomoci, tak jsme ztraceni !!
20. 02. 2011 | 15:05

Martin Konvička napsal(a):

Martin:

Ad "procitne až Islámisté začnou v jeho okolí začnou páchat násilnou trestnou činnost a pak bude jako první brečet..."

Obávám se, že nikoli. Že už se rozhodl, takříkajíc si "zvolil stranu", a jeho mžoná ješitnost, možná zbabělost, mu nikdy nedovolí si přiznat chybu.
Ten model dobře známe od proponentů multikultury na Západě, kteří ani dnes, tváří v tvář nesporným důkezům, nepřestávají svádět vinu na "xenofobii" a "rasýzmus" domácí společnosti, a spřádají fanazie o tom, že dalším ustupováním supermacismu, sexismu a netoleranci se "vyvolení" nějak umírní, případně dojde ke kýžené konvergenci.

Je to starý, otřepaný model - model západních stalinistů, kteří se po odhalení kultu osobnosti přimkli k Číně, pak Kubě, aby nakonec skončili "bojem za Palestínský lid".
20. 02. 2011 | 15:14

JenTak napsal(a):

Hmm..
Tak jsem se naučil nový termín. Muslimský terorista vraždící civilisty je podle Větrovce "konfliktní typ".
Pan Konvička pod jiným blogem napsal správně "Strom poznáte podle ovoce, lidi podle jejich činů a nikoliv podle řečí."
Kolik činů musí být spácháno, aby někteří přestali věřit slovům?
20. 02. 2011 | 15:16

Petr Havelka napsal(a):

Ať si muslimové, s prominutím, strčí šariju za klóbrc, jako ateista a hlavně občan je to můj požadavek. Rozvody, sňatky a "podobné otázky" jsou v první řadě občanské záležitosti a v druhé lajně se mohou odehrávat i na základě vyznání, pokud si potrpíte na náboženské obřady. Aby bylo jasno, na soužití muže a ženy tu máme občanský zákoník a ne poučky z koránu.

V celém článku Aliho Větrovce není ani slovo o postavení žen. Zato touha řešit rozvody "po svém" v rámci šariji tu je. Napřed si vyřešte burky, nikáby a další středověké relikty.
20. 02. 2011 | 15:23

SuP napsal(a):

Proboha!
20. 02. 2011 | 15:29

KP napsal(a):

Havelka:

Větrovec chtěl za manželku švagrovou Muneeba, proto tak často jezdil do Bosny. Ono se to hodilo i Muneebovi, moc by byla v rodině.

Mešitu vede totiž i Jalal Atassi, který má za manželku švagrovou pana Alrawiho.

Jenže slečna Pjanič dala Větrákovi košem.
20. 02. 2011 | 15:31

Júsuf al Bandžár napsal(a):

Alí,Alí to je vůnička
pravil v jedné pohádce motýl Emanuel makové panence.

Ať žije a vzkvétá "užitečný" brněnský chalifát Alího Větrovce a Wěncealaua Hořeního.
Jako kolovrátek.
https://www.youtube.com/watch?v=8T97f2kBzOQ
20. 02. 2011 | 15:31

SuP napsal(a):

Kdy začnete věřit "Mladým komunistům", že to s Vámi myslí dobře?
20. 02. 2011 | 15:31

Martin Konvička napsal(a):

KP:
Cože? On je Lukyn V. už zase single?

Copak to, "v islámu najde každá žena muže"... naopak neplatí?
20. 02. 2011 | 15:33

Tceld napsal(a):

Dobrý den, nedá mi to, abych nereagoval drobnými poznámkami.
1. To, že má autor jako životní cíl uvedeny stanovy Hamasu, budu brát jako jeho recesi.
2. Šarí´a nemá v kontinentálním právu co dělat, ŽÁDNÉ její instituty by neměly být zaváděny ani pro potřeby muslimů. Tím bychom rezignovali na největší výdobytek moderního práva - jeho všeobecnost. Lidé jsou si rovni před právem. Mrzačící tresty jsou nepřípustné za jakýchkoliv okolností.
3. Šarí´a má jako hlavní cíl ochranu víry. To je pro mě nepřijatelné hned z několika důvodů. Máme chránit osobní právo víry (náboženské svobody), ne víru jako instituci.
4. Že Evropané se nedokážou definovat jinak, než negativním vymezením? Jsem Čech a Evropan. Věřím v hodnoty vymezené Listinou základních práv a svobod, věřím, že lidé jsou unikátní individua. Mám úctu k lidem bez ohledu na jejich rasu, etnickou příslušnost, národnost, pohlaví, věk, filozofické či náboženské vyznání. A je jedno, jestli jsem filozoficky materialista, nebo idealista...
Sekulární humanismus je silný pojem.
5. Každé "přesnější" sebevymezení má problém s tím, že se z něho stává mocenský nástroj - určité dogma, které se spojuje s Pravdou. To je tak nebezpečná věc, že by se tím muslimové neměli chlubit...
Evropa má s tímto vymezováním velmi špatné zkušenosti.
6. Ano, vnímáme pocity "nadřazenosti", kterou vnímáme více kulturně, než etnicky a nábožensky, a právě proto jsme se rozhodli k určitému sebeomezení rozšířením idey rovnosti i na ty "druhé".
7. "..civilizace se rozpadá na subkultury a jako destrukturovaná změť jen vágně protéká mezi prsty." Tohle je silná dehonestace evropské kultury. Stále se domnívám, že stojíme na pevném racionálním základu, kterého se držíme. Právě kritické myšlení ve spojení se svobodu je nejsilnější předností Evropy. Myšlenkové bohatství, které je zmíněno i autorem dopisu, je pozitivní.
8. (Snad nejen) evropské rodiny neprodukují děti, ale děti rodí a ve většině případů vychovávají. Proto nepoužívejte, prosím, věty typu "musí pár vyprodukovat 2,1 dítěte."
9. "...dokonce přiznává, že Palestinci jsou obětí historické křivdy." Zde si naopak nárokuje absolutní pravdu autor, i když to předtím vyčítá druhé straně.
10. Hrdě se hlásím k ateistické Evropě ve veškeré její složitosti, kterou si prošla.
***
Jsem otevřený ke skutečné diskuzi.
20. 02. 2011 | 15:34

Alaric napsal(a):

Problém je,že islam si na hodně místech v koranu protiřečí a spousta věcí se dá vykládat různě, bible taky nemusí být vždy úpně jasná, ale určitá pravidla jsou jasně daná - nezabiješ, nepokradeš atd. absolutně nezávisle na víře, pohlaví a národnosti člověka (a přesto dokázal s tímhle člověk naložit po svém). Teď si vezměte víru jako islám, která tohle nemá, například ženy jsou jasně degradovány a to je kultura ze které každý muslim vychází. Nevím jestli to Hořejšímu nevadí, ale tohle je jeden z největších problému, který s islámem mám. Navíc jak jsem se dozvěděl tak překlady do ostatních jazyků jsou poněkud umírněnější než arabský originál koránu, třeba pokud jde o trstání žen. A když vezmu v úvahu životopis Muhameda (zloděj, vrah, pedofil ( vzal si 6 letou dívku s kterou měl v 9 letech sex), manželku vyhnal do pouště atd.) tak tahle víra moc důvěry nevyvolává.
20. 02. 2011 | 15:34

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane profesore,

nepoznamenal jsem v souvislosti s Chartou evropských muslimů sarkasticky, že "bojovníci proti islámu ji budou považovat jen za další obmyslný trik", ale napsal jsem (cituji): "samozřejmě nelze stoprocentně vyloučit, že toto humánní, svobodomyslné a demokratické prohlášení má sloužit jen jako zástěrka k ukolébání bdělosti, a pak nás tu všechny podřežou".

To je z mého podhledu dost podstatný rozdíl. Snažím se pokud možno moc druhým nepodsouvat. Dávám si na tom záležet. Omlouvám se za tu poznámku, ale z mého pohledu je velmi důležitá.

Hezký den.

Libor Stejskal
20. 02. 2011 | 15:40

Martin Konvička napsal(a):

Aleric:
Ano, Korán si protiřečí, a SOUČASNĚ je konečným a neměnným slovem alláhovým. Z téhle peripetie se odvozuje celá islámská dualistická logika, kterou racionální ne-muslim tak špatně chápe, a proto je tak snadno voděn za nos.

V praxi to vypadá tak, že se uplatní ten verš či pasáž, která se jeví vhodnější okamžitému kontextu, v němž se muslim/umma nachází. Vždy ovšem s vědomím cíle, a tím je větší sláva mohammeda, alláha a islámu.

Kde tohle nestačí, tam má islám k dispozici pozoruhodnou doktrínu nahrazování, "naskh". Při sporu dvou veršů se dá přednost tomu chronologicky novějšímu. Kupodivu tak, v konfliktních případech, nahrazují válečnické verše medínské ty relativně pacifistické verše mekkánské.

Další věc, ale to by bylo na dlouho, je, že korán je jen půlka islámu. Druhou půlkou jsou hádisy, vyprávění o prorokových činech, opět vykládané v kontextu prorokova života (síra). Dohromady docela spletenec, proto se na všech těch islámských universitách pěstuje ta arkánní "islámská věda".

Jde v ní vlastně o jediné - jak všechny ty náznaky mohammedova negentlemanství aplikovat na zbožné negentlemanství po všechny časy.
20. 02. 2011 | 15:45

hoven napsal(a):

dle meho názoru se směšují dva problemy. za prvé diskuze o tom, jaký je islám . což si myslím, že je velice neplodná debata, protože nam nepřísluší abysme islám hodnotili. islám je prostě výrazně jiný než křestanství a funguje tam uplně jiný žebříček hodnot. a druhá věc je otázka, jestli by se muslimové měli hromadně usazovat v EU. já tvrdím, že neměli, protože islám a naše kultura jsou neslučitelné a ten, kdo tomu nevěří by se měl podívat do zemí, jako je německo, francie nebo británie. proč se nepoučit z cizích chyb. je to zadarmo. taky bych chtěl napsat, že velice podporuju ty revoluce v arabských zemích, generála kadáfího by měli pověsit za vejce. podporuju to jednak proto, že jsem přívrženec demokracie a jednak taky proto, že doufám, že se tam podmínky pro život normálních lidí zlepší natolik, že nebudou hromadně emigrovat k nám.
20. 02. 2011 | 16:14

Martin Konvička napsal(a):

hoven:
Máte pravdu, že se směšuje.

Proto per partes.
1. Proč podle Vás [nám] nepřísluší hodnotit islám? Jest-li možno hodnotit neokonservatismus, havlismus, nacismus, katolictví, hinduismus, feminismus... tak proč ne islám? Hodnocením (třeba) církevních dogmat započal evropský novověk. Máme-li svobodu slova, myšlení a bádání, pak hodnotit smíme, padni komu padni.
Nemáme-li, ještě jsem o tom neslyšel.

2. Islám v EU - Souhlas, jak jinak.

3. Arabské revoluce - to je zatraceně zapeklitá věc, přinejmenším protože jde hned o několik revolucí. Zatím jde o svržení současných režimů, k těm určitě dojde, ale pak se jednotlivé země mohou, ale nemusejí, vydat svou cestou. Můj osobní tip: Irán půjde cestou de-islamizace, Egypt, Tunisko & spol. naopak směrem k většímu fundamentalismu, o Libyi si netroufám říci vůbec nic, a to ještě nemluvíme o Saudské Arábii, kde to taky doutná.
Každopádně jde o obrovskou geopolitickou změnu, plně srovnatelnou s podzimem 1989. Jen výsledky nemusí být srovnatelné.
20. 02. 2011 | 16:25

Emissary napsal(a):

Muhammad Ali Emissary

imámu

Muhammadu Václavu Ali Hořejšímu.

Spletl jste si portál, profesore Hořejší, mnohem lépe by se hodily Britské listy. :)

Zadal jsem na www.google.com "násilí ve světě muslimů"– vyhledávací systém poskytl 26 000 odkazů. Je možné se přesvědčit.

http://www.google.cz/#hl=cs&sugexp=nspc&xhr=t&q=N%C3%A1sil%C3%AD+ve+sv%C4%9Bt%C4%9B+muslim%C5%AF&cp=23&pf=p&sclient=psy&aq=f&aqi=&aql=&oq=N%C3%A1sil%C3%AD+ve+sv%C4%9Bt%C4%9B+muslim%C5%AF&pbx=1&fp=d6f7299ce5be025c

Takže, pane Hořejší, Lukáši Ali Větrovče, krásné řečičky si nechte pro sebe, nebo pro pana Stejskala, on vám možná na špek skočí. Realita je ovšem velmi jiná.

Tento pan, spisovatel a politolog, Hamed Abdel-Samad napsal nedávno knihu

"Draze zaplacená svoboda".

Doporučuji všem jmenovaným ji přečíst alespoň dvakrát. Hamed je původem z Egyptu, tedy ze země, ve které byl islám bývalým prezidentem Husním Mubarakem dost potírán - on ten diktátor dobře věděl, proč to dělá.

Tady je jen malá část, rovněž doporučuji přečíst alespoň dvakrát. Na pana Stejskala to možná zabere, na profesora nikoliv, je beznadějný případ. "Užitečný idiot", jak se mnozí shodli a jak je povoleno psát.

http://deutschmann.blog.respekt.ihned.cz/c1-45953930-draze-zaplacena-svoboda-egyptsky-muslim-uctuje-s-islamskou-realitou

Mě osobně dojemný a mírumilovný přípisek muslima Lukáše Ali Větrovce dojal až k slzám, takže jsem se rozhodl pro konverzi na islám. Kde se mám hlásit, ó veliký imáme Muhammadu Václave Ali? :)
20. 02. 2011 | 16:26

ali napsal(a):

Autorem následujících slov je údajně Dr. Emanuel Tanay, známý a vysoce uznávaný psychiatr.
Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k
německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí. Když byl tázán, kolik Němců bylo skutečnými nacisty, odpověděl způsobem, který může být určující pro náš postoj k fanatizmu: "Velmi málo lidí bylo skutečnými nacisty, ale mnoho dalších se radovalo z návratu německé hrdosti a další byli příliš zaneprázdněni, než aby je to zajímalo. Byl jsem jedním z těch,kdo pokládali nacisty za bandu bláznů. Takže většina se prostě stáhla a umožnila tím,aby se to vše stalo. Pak, dříve než jsme to zjistili, nás měli v hrsti, ztratili jsme kontrolu a nastal konec světa. Má rodina ztratila všechno.
Já sám jsem skončil v koncentračním táboře a Spojenci rozbili
mé továrny." Dnes nám znovu a znovu různí experti opakují, že Islám je náboženství pokoje a že velká většina muslimů si přece
přeje jedině žít v míru. I když toto laické ujišťování může být pravdivé, nemá pražádný význam!!!! Je to bezcenné šidítko, které nám má umožnit, abychom se cítili lépe a aby se poněkud zmenšil (psychický) účinek fanatického řádění ve světě ve jménu...Islámu...!!!. Je skutečností, že v současné fázi dějin vládnou Islámem fanatici. Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50 válek, které zuří ve světě. Jsou to fanatici, kdo systematicky masakrují křesťany či příslušníky domorodých kmenů v Africe a postupně utápějí kontinent v přívalu Islámu. Jsou to fanatici, kdo spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy, vraždí nebo zabíjejí z důvodů cti. Jsou to fanatici, kdo přebírají mešitu po mešitě. Jsou to fanatici, kdo se zápalem šíří kamenování a věšení obětí, znásilňování, zabíjení, polévání žen kyselinou, likvidací homosexuálů...Jsou to fanatici, kdo učí mladé zabíjet a stát se sebevražednými...bombovými...zabijáky...Obtížně měřitelnou skutečností je, že mírumilovná většina, "mlčícívětšina...!!!!!" ...je vyděšena a je vyřazena.
Komunistické Rusko sestávalo z Rusů, kteří chtěli pouze žít v
míru, a přesto komunistické Rusko bylo odpovědno za vraždu asi 20 milionů lidí. Mírumilovná většina byla irelevantní a umlčena.... Ohromná populace Číny byla rovněž mírumilovná, ale čínským komunistům se podařilo zabít ohromujících 70 milionů lidí. Průměrný Japonec před druhou světovou válkou rozhodně nebyl sadistickým válečným štváčem. Přesto si Japonsko vražděním a krveprolitím razilo cestu Jihovýchodní Asií v orgii zabíjení, které zahrnovalo systematické vraždy 12 milionů čínských civilistů; většinou byli zabiti šavlí lopatou a bajonetem. Kdo by mohl zapomenout Rwandu, která se zhroutila v krvavém zabíjení. Není snad možno tvrdit, že většina Rwanďanů byli mírumilovní lidé? Poučení z historie jsou často neuvěřitelně jednoduchá a lapidární, ale přesevše, všechny naše schopnosti logického myšlení často přehlédneme nejzákladnější a zcela nekomplikované závěry: svým mlčením se mírumilovní muslimové staliz cela irelevantními. Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, jestliže nepozvednou svůj hlas,protože se stejně jako Dr. Tanay jednoho dne probudí a zjistí, že se dostali do područí fanatiků a že "nastal konec světa".
Mírumilovní Němci, Japonci, Číňané, Rusové,Rwanďané, Srbové,
Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci, Nigerijci, Alžířané
a mnozí další zemřeli,protože mírumilovná většina nepromluvila,
až pak bylo pozdě. Pro nás, kteří to vše sledujeme, aniž bychom se angažovali, platí, že musíme dávat pozor na jedinou skupinu,
která se počítá: na fanatiky, kteří nás...!!!...
ohrožují....!!!... náš způsob života....!!!

Žádná měšita ani minaret v Evropě....!!!!!, pokud nebude stejné množství katolických kostelů v arabském světě a také stejné množství katolíků..!!!!! Pedofily civilizovaný svět trestá... a co muslimové, kteří zneužívají 8 leté dívky a mají s nimi děti, co Mohamed, jejich bůh, také měl 8-mi letou.. také byl pedofil...!!!! Přeje si někdo z Vás aby za dvě desítky..!!!!
let zneužíval nějaký muslimský stařec Vaše vnučky a pravnučky,
aby je kamenovali, zabíjeli, polévali kyselinou,
prováděli ženskou obřízku..?!!? Nepodílejte se na pasivitě, která dovoluje, aby problémy narůstaly, než bude příliš pozdě!
Hezký den
20. 02. 2011 | 16:26

Jaroslav Formánek napsal(a):

Líbat slohové práce wahábisty Větrovce, který se fotí se zbraněmi a zastává vraždění odpadlíků a vraždění kritiků islámu a potažmo šaríi je výborný nápad,

zde můžete líbat slohové práce Chomejního, masového vraha, nejlépe v postýlce před spaním s heřmánkovým čajíčkem v ruce:

Khomeini: “Women are free in the Islamic Republic in the selection of their activities and their future and their clothing.” Interview for The Guardian in Paris (6 November 1978)
Khomeini: “Personal desire, age, and my health do not allow me to personally have a role in running the country after the fall of the current system.” Associated Press interview in Paris (7 November 1978)
Khomeini: “In Iran’s future Islamic system everyone can express their opinion, and the Islamic government will respond to logic with logic.” Speech (9 November 1978)
Khomeini: “In the Islamic government all people have complete freedom to have any kind of opinion.” Interview with Human Rights Watch, Paris (10 November 1978)
20. 02. 2011 | 16:43

Belgičan napsal(a):

Náboženství (jakékoliv) je věc o které se dá do nekonečna hovořit, aniž by se člověk dostal k nějakému pevnému bodu. V náboženství platí, víc jak kdekoliv jinde, že pravda je to, co za pravdu prohlásí momentální guru.
20. 02. 2011 | 16:48

s´ Gravenshage napsal(a):

Co se tyce osobni praxe s muslimy, verim Wildersovi, Fortuynovi nebo Van Goghovi,na jejichz slova dochazi stale vice, spis nez jakemusi ceskemu teoretikovi Harisovicovi z Horni Dolni, ktery to ma z netu a muze ohlupovat opet jen ty z Dolni nebo Horni.
20. 02. 2011 | 16:55

Maximus napsal(a):

Ali, o.k.
Vynikající příspěvek!
20. 02. 2011 | 16:57

t... napsal(a):

Martin Konvička:

Pane Konvičko,

napsal jsem Vám příspěvek na předchozím blogu.
20. 02. 2011 | 17:03

Tupelo napsal(a):

Belgican: to mate pravdu s tim nekonecnym hovorenim; trochu mi to pripomeno ono 'Mnoho mluvi, kdo malo vi, kdo mnoho vi, mlci.'; prvni cast asi plati vic nez druha, ani jedna vsak absolutne :) - kdyz jsem hledal presne zneni teto vety, kousek od ni na me vyjelo: 'Jako voda neudrží se na výšinách a hromadí se v nížinách, tak ctnost neudrží se v lidech, kteří se povyšují, nýbrž udržuje se v lidech pokorných' - jako zdroj je puvabne uveden Talmud :). Ja to rikam porad, ze pravdu maji vsechna nabozenstvi - bez ohledu na to co prohlasi guru
20. 02. 2011 | 17:04

hoven napsal(a):

martin konvička
to je muj subjektivní dojem, že nám nepřísluší hodnotit islám, protože ho nechápem. hlavu si můžu ukroutit , když slyšim halíka a ty jeho fráze o islámu jako naboženství míru. a taky nerad házim určitou skupinu lidí do jednoho pytle. jak řiká arnošt lustig i mezi esesákama byli slušný lidi. ale hlavně nevidím smysl te diskuze. co já vidím jako konstruktivní ,je nastavit všem imigrantům jasná a tvrdá integrační pravidla a imigraci prostě zastavit. hodnotit islám má právo každý, to souhlasim, ale ja mám radši činy než filosofování. i kdyby vzniknul v egyptě islamský režim, stejně to považuju za krok v před. protože ten islámský režim se nakonec zhroutí taky. stačí se podívat do iránu. svoboda a demokracie jsou univerzální hodnoty, neni pravda, že muslimové nebo asijati to nechtějí a nerozumí tomu. svobodu chce každý. je to proces, je to tendence, která se nedá zastavit.
20. 02. 2011 | 17:07

Petr Havelka napsal(a):

http://imb.lide.cz/big/4aa33915e617561facd70000.jpg?year=2009&month=09&day=0604&a=1&id=75136889
Ali Větrovec
Včera jsem rozbil flašku od coca-coly
Krabici z KFC rozsekal mačetou
Flaška se rozlétla na střepiny
Jak tělo dítěte někde z Palestiny
Po zásahu izraelskou raketou
Aby svět konečně poznal co ho bolí

Včera jsem spálil vlajku Ameriky
A hnedka po ní vlajku Izraele
Vyrojily se bojovníků šiky
Které poznaly svého nepřítele

Hořely ryfle Kenvelo
Vzplála rozlitá Jim Beam pálenka
Umrzla čečenská dívenka
V rukou prázdnou krabičku od léků
Neměla na nové a ani na deku
Chtěla vám říct něco o terorizmu
O zpátečnictví a o fanatizmu
O vší té zášti, která svět postihla
Umrzla bez zájmu a mluvit nestihla

V krajinách dalekých, kde není co jíst
Kde se každý s každým o vodu mele
Ve tvářích boháčů i přesto můžeme číst
Že „nám je to u p...e“

Bezmezná lidská lhostejnost
Nám tu na světě vládne
Pažravá lakomost. co nikdy nemá dost
Ani když druhý na hubu padne

A tam na Západě, ať již zhyne
To prase největší mezi všema
Co s chutí háže bomby na nevinné
Které strká rypák tam, kam nemá

Ty zrůdo konzumu, co líně sedíš
Co my ti můžeme záviděti
Žereš svůj párek a tupě hledíš
Pivo své upíjíš a lížeš pěnu
Též tobě mohou upálit děti
Též tobě mohou znásilnit ženu
A tohoto člověka s veršovanými předsudky mám brát vážně?
20. 02. 2011 | 17:12

Martin Konvička napsal(a):

hoven ;)

Právě - když něco nechápem, a ono to je safra relevantní pro svět, ve kterém žijeme, tak bychom se snad měli snažit to pochopit, a ne skládat ruce v klín.

Pochopit islám je jednoduché: Studujte, ale jděte ad fontes, ne k Halíkovi, a přiberte si něco historie, psychologie, sexuologie, ekonomie a populační biologie.
A také čtěte islámské kritiky, a odpadlíky. Protože pokud platí předpoklad "islám je totalitní vymejvárna" (platí, ale na to musíte přijít sám) tak je k ničemu číst autory zevnitř. To je, jako byste k pochopení SSSR četl Brežněva, a odmítal Solženicyna.
20. 02. 2011 | 17:13

Emissary napsal(a):

A také se musím omluvit

panovi Martinovi Konvičkovi,

že jsem ho nazval docentíkem. Udělal jsem to v zájmu vyváženosti, ale nemyslel upřímně.
20. 02. 2011 | 17:13

Martin Konvička napsal(a):

Petr Havelka:
Díky!
A nedivte se, prostě Hořejšího kámoš... :D
20. 02. 2011 | 17:14

Martin Konvička napsal(a):

Emissary: v pohodě, a s pozdravem,
Martin
20. 02. 2011 | 17:15

Emissary napsal(a):

Hm, hovene

Svobodu chce prý každý. Neříkejte. Když sledujete tady ty diskuse, kolikže lidí touží po návratu komunistů? A jak na ně pějí ódy, jak se dobře žilo.

Profesor Hořejší tady argumentuje, jak i nekomunista mohl vyjed na západ. No, možná mohl, pokud nebyl nějak kádrově vadný, stačilo jen málo, mít venku nějaké příbuzné, třeba jen spící, což se stalo v mé rodině. Ani rána, pane hovene.

A to, co napsala paní Tužka, to je výstavní exemplář bývalého režimu.
20. 02. 2011 | 17:22

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

už jsem to opravil - parafrázoval jsem, myslím, že jsem smysl nezkreslil, ale podle Vaseho prani jsem to td citoval uplne presne.

..
20. 02. 2011 | 17:24

hoven napsal(a):

martin konvička,
já nemám o islamu dobré mínění, jsem kritičtější než vy. ale onehdá jsem poslouchal jednoho marockého imáma a ten člověk byl daleko rozumější než třeba slaveček sobotka. ideologie nebo víra je jedna věc, a druhá věc je ,že se za ně schovávají nejruznější psychopati a zdůvodnují jimi sve zločiny. je to nejenom o systemu, ale taky o lidech. bohužel na lidi se nedá spoléhat, čili nezbývá nic jiného, než prosadit ten správný system. pokud chtějí muslimové uspět, musí oddělit naboženství od státu a zavést kapitalismus a demokracii. turecko by mohlo být určitým vzorem. přeju muslimum hodně štestí, nicmeně si myslím, že by měli zustat ve svých zemích a nelezt hromadně do EU.
ps. oprava , arnošt lustig pravil, že ani esesáci se nedají házet do jednoho pytle, nikoliv, že by mezi nima byli slušní lidé. to asi nebyli...
20. 02. 2011 | 17:24

Elena napsal(a):

odkazujem pre Ali Větrovec ,

na to pivo je odmakané po 10 hodin denne od nevidím do nevidim,
naše tradicie ty nevnucujeme, na všetko si tvrdo drieme,

nadrite sa aj vi tak ako mi , možno tu kolu vipiješ s chuťou
apropos kolu mam rada, nepijem ju denne ale mam ju rada,

tak dovoľ mi v našej krajine našých tradicý žiť tak ako uznam za vhodne a jesť a piť to na čo si zarobim!
Nekradneme, makame
20. 02. 2011 | 17:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

ted me napadlo - nemam odstranit i to slovo "sarkasticky"? ;-)

..
20. 02. 2011 | 17:30

Martin Konvička napsal(a):

hoven:
Věřte mi - svědků si můžu zavolat dost - že jsem léta nechtěl věřit, že to je ten islám je až taková šílenost. Jako mnoho tichých hloubavců jsem se v tom snažil najít aspoň něco.

Systém a lidi:
Ano, jistě, ale u ideologií skutečně je důležité, jaké jsou jejich prameny, a cíle. Proto čtěte - korán, hádisy, život mohammeda, jeho ústřední roli v muslimské etice.
Stejně tak je důležité, s jakými niternými pohnutkami člověka ta která ideologie pracuje. Tedy například: křesťanství - slitování a vědomí omylnosti, liberální kapitalismus - touha po majetku a touha nevypadat špatně v očích jiných, nacismus - velikášský komplex, komunismus - závist. Islám si zjistíte sám.
Ideologie, a ty "niterné pohnutky", dávají ten islám dohromady.
20. 02. 2011 | 17:30

hoven napsal(a):

emmisary,
tak z těch, kteří to říkají si to doopravdy myslí tak jedna desetina. pokud je člověk dlouhodobě flustrovanej , tak muže hledat tu spásu u těch komunistů, třeba i nacistů. proto je duležitý provest reformy. bez reforem hrozí sociální kolaps a nástup extremistů. čssd s odborama a to jejich zadlužování ohrožují demokracii. ti b...i si nevidí ani špičku nosu.
20. 02. 2011 | 17:31

Emissary napsal(a):

Pane Konvičko,

také tak.

Žijte dlouho a blaze. (To každému neříkám)

Myslíte, že profesor Hořejší popletl pana Stejskala dokonale? :)
20. 02. 2011 | 17:33

Elena napsal(a):

Ali Větrovec ,
nadrite sa tak ako mi,
aby ste mali v každej dedine vodovod, elektrinu, plinovod, ropovod, odvoz komunalného odpadu, postavte moderné obydlie pre svojch občanov, stavajte fabriky a zavody, zamestnajte ženy a muže makajte tak ako mi , nam nič nespadlo z neba, všetko čo máme sme si odmakali !
20. 02. 2011 | 17:34

Petr Havelka napsal(a):

Pane Konvičko,

není zač. "Verše" mne ouplně ovlažily, mocně mi to připomnělo
budovatelskou poezyi (to y je tam správně)

Dále by tu byly na skladě další verše plné lásky tolerance a vnitřního klidu.

http://www.pismak.cz/index.php?data=readcoll&id=6072
20. 02. 2011 | 17:41

Sid napsal(a):

křesťanství a islám jsou největší zla a způsobila nejvíc utrpení
20. 02. 2011 | 17:50

KP napsal(a):

Havelka:

já jsem údajně exwahábistka, rozuměj duševně chorá. Větrák je praktikující muslim, ergo wahabija nebo salafi, to je jedno a jemu se věří:)))
20. 02. 2011 | 17:52

hoven napsal(a):

martin konvička,
náboženství je něco jako rodina, člověk si to nevybírá. kór v muslimských zemích. člověk se tam narodí a je automaticky muslim. od malička mu to vtloukaj do hlavy. my těmhle lidem nemužeme řikat, že islám je jako nacismus nebo podobný věci. já v tom vidím naprostou kontraproduktivnost. podle mě je to nesmyslný. ty lidi vubec nechápou, co jim řikáme, vubec tu kritiku islámu nedokážou zpracovat. já si myslim, že musíme zastavit ten hromadnej příliv muslimů do EU. to je všechno. nic víc se dělat nedá.
20. 02. 2011 | 17:55

Elena napsal(a):

Ali Větrovec,

vyšleme do vašeho sveta toho našho imunologa =kibernetika aby vam zlepšíl životné podmienky, aj ked na jeho odchovanie šlo veľmi veľa prachov z našých daní, dame ho vam zadarmo
20. 02. 2011 | 17:59

Jaroslav Formánek napsal(a):

Wahábista je momentálně i Hořejší, neboť je to pro něj relevantní zdroj....pod podmínkou, že zdroj na něj hovoří tenkým jemným hláskem jako Jezinky, aby se to Smolíčkovi hodně líbilo. S prvním říznutím do prstu ovšem obrátí, není ovšem jasné, zda nebude pozdě.
20. 02. 2011 | 18:00

TIM napsal(a):

Eleno, kdybyste dokázala to, co prof. Hořejší, tak byste si mohla gratulovat. Vaše příspěvky nemají ani hlavu, ani patu. Z našich daní byli placeni a vzdělání bylo zadarmo dáno (alespoň to základní) i tak nepotřebným lidem jako jste vy. A vaše volání po stavbě plynvodů, vodovodů, rozvodů elektřiny, továren, obydlí a volání žen do výroby mi s hrůzou evokuje komunistické časy
20. 02. 2011 | 18:05

Michal napsal(a):

Cituji z včerejších LN http://www.lidovky.cz/hadanka-nemecko-0gv-/ln_noviny.asp?c=A110219_000071_ln_noviny_sko&klic=241416&mes=110219_0 :
Zatímco v letech 1971 a 2000 stoupl počet cizinců v zemi ze tří milionů na osm, zaměstnaných cizinců nepřibylo - pořád jich bylo dva miliony. Nejde tedy ani tak o to, jestli v Německu klesne podíl blonďáků, jako spíš o to, že nižší třída, jejímž členům byla v posledních zhruba sto letech systematicky otevírána cesta vzhůru, byla bezděky posílena o soudržnou a rostoucí skupinu, jejíž vnitřní pravidla a středověké náboženství jednotlivcům v cestě vzhůru brání.
20. 02. 2011 | 18:07

Petr K napsal(a):

Pane Formánku, souhlasím, ale pro spoustu nevzdělaných muslimů je to defacto jediný zdroj. Co je zarážející, že i ve "vyspělé křesťanské Evropě" někdo bere jako relevantní zdroj například bibli, viz. Petr Hájek, věrný Klausův mopslík, a tvrdí své kreacionistické bludy, to je takový křesťanský wahabista:))
20. 02. 2011 | 18:09

Belgičan napsal(a):

Tupelo 20. 02. 2011 | 17:04
U nás se říká: "málo křičí, mnoho mluví". Myšleny jsou vědomosti.
Tou poslední větou jste mne dojal.
20. 02. 2011 | 18:11

Petr K napsal(a):

Michale: tak jestli té nižší třídě byly otevíráná vrátka do střední, tak toho za těch 100 let jistě využili, vyhoupli se tam, a teď se budou podílet na kultivaci té nové nižší třídy. Jistě zapůsobí svým příkladem
20. 02. 2011 | 18:12

P. napsal(a):

Export kulturních hodnot do Afghanistánu - akce české armády v provincii Zabul
https://www.youtube.com/watch?v=oxKRwVYRKAg

9/11 Truth March in Brussels - 09-Sep-2007
https://www.youtube.com/watch?v=KaixrURYk7s

Los Angeles Anti-War March
https://www.youtube.com/watch?v=ZMiqPQdWvo4
20. 02. 2011 | 18:13

Karel Mueller napsal(a):

Milí debatéři,

pžedevším bych chtěl pozdravir rytíře z Řádu pathologické ssedliny, pokud dorazí :-). Není to tak dávno, co nám nadávali do xenofobů, rasistů a nacistů ... no, zdá se, že se časy mení.

Víte, problém nejsou muslimové, problémem jsme my sami. S tou naší dekadencí, spálením "mých" 5 kaŕet a zbožněním zlatého telete. Včera jsem na 24 poslouchal pořad o islámu a byla konstatováno, že počet mladých Britek konvertujících k islámu se za minulý rok v porovnání s předchozím zdvojnásobil. Hmm ... Proč? Odpovědí bylo, že hledají řád a smysl života. Ve státě s jednou z nejvyšších úrovní světa a v podstatě matriarchátem. Z pohledu víc než 90% žen světa nebe ještě na zemi.

Pro mě je dost těžké muslimy nenávidět, oni s multi-kulti koncepcí nepřišli, do Evropy si je některé státy natahali na podřadnou práci a vojenské základny USA jsou na území muslimských států a nikoliv muslimské vojenské základny na území západních států. To je prostě fakt, ať se nám to poslouchá sebehůř.

Nejsme schopni definovat svoji identitu (myslím Evropanů), nejsme schopni jasně konstatovat, že Evropa stojí na řecko-římském a křesťanském odkazu, nejsme schopni ukázat, kdo je pánem v domě, nejsme schopní jasně říct, že Evropané jsou potomky původních evropských národů, které se vytvořily do 20. století a nově příchozí se musí kompletně přizpůsobit. Tak co chcete?

Nejednou jsem napsal, že společnost, která není schopná zajistit ani svojí reprodukci, je naprostý vývojový omyl, slepá větev vývoje, která musí uschnout.

Radikální muslimové pochopili, že proti nim stojí prázdnota. A poznali, že mají šanci uvolněný nik obsadit. Nic víc, ale také nic míň.
20. 02. 2011 | 18:13

Martin Konvička napsal(a):

hoven:
Od konce, Ano, příliv m. do Evropy se musí zastavit, a mělo se tak stát už dávno, a marné je pozdní prozření tria MCS - za ten příliv jsou spoluzodpovědní, hlas lidu je smete.

Jenže
1.
Muslimů je v EU už nyní ca 25M. Co s nimi? Přijmeme-li Váš přístup ("náboženství nelze změnit"), pak máme jen dvě možnosti, buď se jich fyzicky zbavit (ideálně repatriací), nebo je deislamizovat. Protože jinak prostě dříve nebo pozdějí Evropu ovládnou, i kdyby jen diferenčně vyšší natalitou.

2.
Možná ještě větší problém jsou konverze. Není jich tak málo, jako si namlouváme. Umma dobře ví, že jen skrze konverze se v Evropě skutečně etabluje (nebudeme repatriovat "naše" lidi), a proto se snaží, a fest.
A tady právě má tu zásadní úlohu nazývat věci pravými jmény. Omlouvači jako Hořejší ty konverze usnadňují, protože pokud je islám "náboženství jako každé jiné", tak nakonec proč nekonvertovat, že. Říkám-li "islám je podobný nacismu", mířím spíš na advokáty islámu, jakož i na protokonvertit(k)y a konvertit(k)y, spíš než na muslimy samotné.

3.
A nakonec, to "nesmíme jim říkat" - ať už cokoli.
Tvrdě nesouhlasím. Buď jsou to svéprávní lidé zodpovědní za své činy - a pak nechť slyší, pěkně natvrdo, co si o nich myslíme - nebo to jsou nesvéprávné/nebezpečné folklórní opičky.
Já tvrdím, že to lidé jsou. To proponentni multikulturní tolerance (aka: zastrašeného chození po špičkách) se k nim chovají jako k těm opičkám.
20. 02. 2011 | 18:18

Karel napsal(a):

Muslimové stále více poznávají moderní technologie, používají twitter, sledují západní pořady, poslouchají tvrdý rock, výstředně se oblékají - prožívají svá 60. léta a autokraté z toho mají strach, zajímavé je to, že mladí muslimové skrytě touží po západním stylu života, naopak západní mládež, ve svém typickém rebelství vidí v konzumní společnosti prázdnotu a duševní nenaplnění a čím dál více se přiklání k různým východním náboženstvím, a to včetně islámu (a to jak u nás, tak především ve Velké Británii, Francii a Německu, viz. poslední data)
20. 02. 2011 | 18:18

Michal napsal(a):

Petr K: Bohužel jde o skupinu,"jejíž vnitřní pravidla a středověké náboženství jednotlivcům v cestě vzhůru brání". Jak připustila i Merkelová, multi-kulti zcela selhalo.
20. 02. 2011 | 18:18

Kritik napsal(a):

Na čem se křesťané a muslimové shodnou, je nebe a peklo. V Koránu je obojí vylíčeno podstatně podrobněji, než v Bibli.

Nicméně racionálně uvažujícímu postmodernímu člověku vzniká otázka, zda nejde jen o nějakou náboženskou fikci.

Odpověď zní: Nejde. Nebe a peklo se dá totiž logicky vysvětlit.
A to takto:

Nebe je podle křesťanů místo, kde bude vyvolený Boží lid žít pod Boží vládou. Nejvyšším vládcem bude Bůh a v lidské podobě jím bude (dokonce již je) Kristus.

Bůh dal každému člověku plnou svobodu i za cenu toho, že Ho svým rozhodnutím někteří lidé odmítnou. Bylo by tedy proti Boží vůli, aby nějakého člověka, který s Bohem nežil a žít nechce, nutil k vzájemnému spolužití. Tudíž (logicky) Bůh nedopustí, aby se svobodná vůle člověka odmítajícího Boha potlačila a byl donucen žít s Bohem v nebi. Proto musí existovat peklo, tedy místo, kde budou lidé odmítající Boží vládu žít bez Boha. Někteří teologové tvrdí, že peklo není fyzické místo, ale stav. Apokalypsa však hovoří o místě - ohnivém jezeře, kam bude svržen satan (= obecný název pro duchovní odpůrce Boha), smrt a všichni lidé, kteří odmítli Boha.
20. 02. 2011 | 18:22

hoven napsal(a):

karel muellr,
prázdnota proti nim stojí v EU. američani se s nima moc nepářou. já ten evropskej postoj nechápu , po těch zkušenostech s hitlerem. evropani se tetelí ve svem teploučkém klídku, hlavy v písku a hlavně se do ničeho nezaplest. evropa zašla tak daleko, že nejenom, že se nechce nikomu bojovat, ale dokonce se nikomu nechce už ani pracovat. lepší je brát dávky. evropa zdegenerovala.
20. 02. 2011 | 18:23

Petr K napsal(a):

Michal: v tom máte pravdu, muslimové jsou neuvěřitelně konzervativní a drží se svého středověkého systému, křesťanství muselo projí érou humanismu a osvícenství, než se zbavilo balvazu zvaného bible, jejíž pravidla se defacto nedala uplatňovat v životě, viz. články o chudobě, velbloud uchem jehly, křesťan nesmí pracovat s penězi (takže pouze Židé v bankovnictví) atd. Kdyby se naše společnost držela důsledně bible, byla by zde defacto prvobytně pospolná společnost či rovnostářský socialismus. Muslimové osvícenstvím neprošli, jakési pokusy o sekularizaci (např. v Afghánistánu za vlády tamnních komunistů) selhaly, a tak stále věří svému koránu
20. 02. 2011 | 18:26

Ibalgin napsal(a):

Odpovědi panu Větrovcovi by měli být asi takové:

. Jaká by tedy podle vás měla být úloha České republiky v této diskuzi?

Česká republika by měla důsledně stíhat jakékoli projevy muslimské nenávisti vůči všem ostatním náboženstvím, vůči ženám, projevy pedofilie vůči dětem. česká republika by měla islám identifikovat jako nenávistné náboženství a současně i ideologii, která směřuje k likvidaci demokracie, k likvidaci tolerance, k podpoře násilí na ženách. Česká republika by měla právně uzákonit místní (krajová) referenda o stavbě středisek nenávisti a teroru ( mešit a madras). česká republika by se měla převelice aktivně zapojit do ochrany náboženské svobody a lidských práv v zemích, které se považují za muslimské. Česká republika by měla vyčlenit dostatečné finanční prostředky na výstavbu kostelů ( třeba i pagod)na Blízkém východě, nejlépe v Saudské Arábii. Církev ať již katolická či protestanté by měla zintezivnit misijní činnost v muslimských zemích. A nakonec, Česká republika by měla mimořádně zpřístnit přistěhovaleckou politiku pro osoby přicházející z muslimských zemí a obecně pro všechny osoby vyznávající islám. česká republika by rovněž měla uplatňovat deportace muslimů, bez možnosti návratu, pro akty nenávisti proti ostatním náboženským skupinám. česká republika by se měla snažit na mezinárodní úrovni zlepšit spolupráci se zeměmi, které se umí islámské expanzi bránit, Ruskem, Srbskem, Izraelem.
20. 02. 2011 | 18:27

Martin Konvička napsal(a):

Pane Muellere,
Sice souhlasím, ale prosím, nemluvte za ostatní, když říkáte to "nejsme schopni".
Ta evropská dekadence, ne-vědomí si vlastních hodnot, masochistické sebemrskačství, a ustupování před barbarstvím, pochází od zcela konkrétních ideologů a šiřitelů z řad kulturně-mediálně-politických (j)elit.

Mám kolem sebe spoustu chytrých lidí končících vš studium, tedy ve věku 25, 30 let. Sleduji, jak si zakládají rodiny, kupují či renovují domy, pracují, baví se, vychovávají děti.
NEVIDÍM to popisované sebemrskačství, které bylo spíš problémem mé (je mi přes 40 generace).

Bylo by lze napsat stohy knih o tom, proč dnešní střední generace - která bohužel ovládá redakce, politické sekretariáty, a akademické ústavy - byla taková, jaká byla. Imo souběh zážitku Studené války, komunistického ponížování (na Z. si dosaďte ponižování "vinou za kolonialismus"), a rychle se měnícího světa.

Ale to je fuč a fuk, dnešní dvacetiletí jsou úplně normální hrdí Češi/Evropané a osobně netuším, proč by se měli koupat v průšvihu, který jim připravuje nějaký Hořejší svým kamarádčoftem s wahábity.
20. 02. 2011 | 18:28

ujo napsal(a):

na islamu se nám leccos zcela pochopitelně (třeba jen ten zákaz alkoholu ?!) nelíbí, nelíbí se šarija, podmínky pro ženy atd.

Byla na tom ale křesťanská Evropa před 300 - 500 lety o tolik lépe?
Náboženské války ,inkvisice, vraždění a upalování kacířů, mučení, lámání kolem a podobné libůstky. A rovnoprávnost žen?
Nemluvě o chování křesťanů v koloniích ještě nedávno.
A třeba 2 sv. války vč. polních mší a opasků s přezkou Gott mit uns. Atd...

Takže balon na zem.
To nic nemění na tom, že velké stěhování a prolínání etnik
by nyní nemělo být na pořadu dne.
20. 02. 2011 | 18:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Martin Konvička:

"máme jen dvě možnosti, buď se jich fyzicky zbavit (ideálně repatriací)..."

Jako "neidealni" reseni mate na mysli napr. to, ktere se uplatnovalo v letech 1940-1945 vuci jine nezadouci populaci?

..
20. 02. 2011 | 18:30

hoven napsal(a):

maritn konvička,
s muslimama, co zde žijou, se musíme smířit. taky se musíme smířit s tím, že se časem z muslimske menšiny stane muslimská většina a v rámci demokratických voleb budou v evropě vládnout muslimský strany. prostě se musíme smířit s tím, že evropa má svoje roky slávy definitivně za sebou a ti chytřejší a bohatší z evropy budou postupně odcházet, třeba do USA nebo asie. realita je někdy krutá a tvrdá.
20. 02. 2011 | 18:33

Martin Konvička napsal(a):

Hořejší:
Ne.

Jako ideální řešení vidím deislamizaci, "odmuslimování".
Mé postoje k této věci, voni vašnosto, jsou obecně známé a konzistentní již po několik let.
Jejich fízlovská snaha nachytat mě na hruškách je akorát tak trapná.

Pro pořádek připomínám: jsou to voni, ne já, kdo se veřejně kamarádí s wahábbisty.
20. 02. 2011 | 18:35

zdenekbrom napsal(a):

Karel Mueller:

Jenom na okraj k té konversi mladých dívek v Británii.

Nedivím se tomu. Mladí lidí hledají vědomě nebo podvědomě smysl života a ten v konzumní myšlenkově vyprázdněné společnosti nenalézají. Proto utíkají ke konversi, sektám....ale i k drogám, které jsou pro ně cestou k alespoň nějakému smyslu bytí.

Ano, máte pravdu - prázdnota se šíří. Stejně jako v Nikdy nekončícím příběhu. Máme problem s naší prázdnotou a děsí nás, co ji zaplňuje.

P.S. Mám hlubokou úctu k islámu a jsem si vědom jeho vztahu k Evropě. Nicméně zde presentovaný pan Větrovec mne zrovna nijak zvlášť nenadchnul. Duchovní, který miluje zbraně a píše zde citované básně, mi prostě nějak není blízký.
20. 02. 2011 | 18:35

Martin Konvička napsal(a):

hoven:
Nevíte, co říkáte.
S některými věcmi, třeba otroctvím, se smířit nesmíme.

Ocituju jednu českou exmuslimku, jinou než KP:
"Islám bych nepřála ani svému nepříteli".
20. 02. 2011 | 18:36

Kritik napsal(a):

Lidem věřícím v Boha vzniká také otázka, jak se přesvědčit, zda je biblické poselství Božího zjevení lidstvu pravdivé.

Pěkně o tom hovoří vtip, který ke konci minulého roku vyprávěli na TWR (viz http://www.twr.cz/ ):

Do vlaku nastoupí muž. Hledá místo a vidí, že vedle jedné ženy je volné. Přisedne si k ní. Po chvíli se podívá a všimne si, že žena čte Bibli a v ní knihu proroka Jonáše. Nevydrží to a posměšně se zeptá:

"Prosím vás, to věříte takovému nesmyslu o tom Jonášovi?"
Žena: "Ano, já tomu věřím."
Muž: "Prosím vás, tak mi vysvětlete, jak ten člověk Jonáš mohl přežít v břiše velryby tři dny!"
Žena: "Já nevím, jak Jonáš mohl přežít v břiše velké ryby. Ale až budu v nebi, zeptám se ho."
Muž: "A jak můžete vědět, že se ten Jonáš dostane do nebe a že vám tam všechno vysvětlí?"
Žena: "Já nevím, jestli se Jonáš dostane do nebe. Ale pokud tam bude, zeptám se ho na to, jak přežil v břiše té velké ryby. A pokud se Jonáš do nebe nedostane, můžete se ho zeptat vy."

Křesťané však mají ještě lepší možnosti, než eschatologii a čekání až na život v nebi. Mohou Boží přítomnost a moc Ježíše Krista prožít na svou kůži dnes a denně. A o tom podávat svědectví, jako např. na http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna/_archiv?pos=10&mode=10 .

Od muslimů podobné prožitky nejsou známy. Přesněji - v našich končinách nebyly zveřejněny.
20. 02. 2011 | 18:41

Jaroslav Formánek napsal(a):

Václave Hořejší, nepodsouvejte nikomu nechutné paralely. Je to nefair. Je to podpásovka.

Když mi někdo v Čechách nebo kdekoliv jinde v Evropě plive do obličeje a současně tu chce žít, je naprosto logické tato paka poslat domů. Jinak se ponižujeme ve vlastní zemi před nějakými čerty-turisty, kteří tu mají jediný program - plivat nám do obličeje a požadovat nekonečné ohledy.

Tolerance či záliba v cizincích má taky své hranice. Zkuste je definovat. Jinak budeme muset komediálně tvrdit, že xenofilové jsou "xenofóbové" a každý cizinec je automaticky posvátná kráva, které musíme sloužit do roztrhání těla.
20. 02. 2011 | 18:42

hoven napsal(a):

martin konvička,
ale to jenom konstatuju skutečnost, tak bud přijde nějakej hitler a ty muslimy povraždí jako židy což je pro každýho normálního člověka nepřijatelný, , a nebo jich tady bude většina. to byl pro mě hlavní důvod, proč jsem hlasoval proti našemu vstupu do EU. myslim, že jsme se měli otočit na východ. i když je rusko mafiánská kleptokracie, kde naplatí žádný právo, tak si myslim, že z dlouhodobýho hlediska je to pronás daleko lepší řešení než EU. vstup do EU byl pro nás naprosto likvidační.
20. 02. 2011 | 18:44

t... napsal(a):

Martin Konvička:

S kým se kamarádíte Vy? Možná, že jste někde psal, ale nečetl jsem všechny Vaše příspěvky.

Na můj příspěvek u předchozího blogu jste nereagoval.
20. 02. 2011 | 18:46

Jaroslav Formánek napsal(a):

Kritik a Hořejší,

to se Vám bude líbit toto video, zde je úplně jasné, jaký je rozdíl mezi 2 náboženstvími, vypovídá zcela na 100% vymytý Íránec, který narazil na mantinely své "víry" nezávisle na vnějších vlivech.

https://www.youtube.com/watch?v=4Q6KEAp6sqQ

Imámové mu tvrdili, že "bůh člověka nenavštěvuje". To je divný, když je alláh tak starostlivej a mlže úplně všechno, mohl by teda........................úplně všechno. Teoreticky.
20. 02. 2011 | 18:49

Renata napsal(a):

Pane Horejsi,
prosim neshazujte se jeste vice, nez svymi blogy. Chytanim za slovo ze sebe delate opravdu jen figurku zahnanou do kouta...

Ujo
vas prispevek sice konci slovy, ze prolinani etnik by nemelo byt na poradu dne, ale zda se mi abnormalne nesmyslne vubec vytahovat v souvislosti s islamem neco o tom, ze pred 500 lety fungovala inkvizice i v krestanske Evrope. Toto patri mezi oblibena klise zastancu islamu: "krestane take pachali skody ve jmenu sveho boha". No a co? Je to davno, proc bychom meli trpet za prohresky svych davnych prapredku? Zijeme ted a tady.

Obecne v dikuzich o islamu jsou jakkoliv irelevantní srovnani s krestanstvim. To ze jedno nabozenstvi ma chyby, neopravnuje jina nabozenstvi mit je take.
20. 02. 2011 | 18:50

Martin Konvička napsal(a):

hoven:
ok, myslím, že se vcelku shodujeme.

Jen to s tou nevyhnutelností, s tím "hitlerem" - tam je malinko chybka. Nějak zapomínáme, a v tom vidím nesmytelnou vinu různých halíků a hořejších, že islám je ve skutečnosti strašně slabý.

Stojí na dvou pilířích, Pokrytectví a Strachu.
Je to ideologie prepubertálních fracků, kteří se tváří jako ohromní mačové, ale ve skutečnosti jsou zoufale nejistí sami sebou - a nešťastní. Sílí s našimi ústupky, ale když narazí na pevnou hráz, tříští se jako sklo.

Odstraňme strach většiny muslimů mluvit nahlas, odstraňme strach z atentátníkovy kudly, a on ten strach z alláha najednou nebude tak zlej.
20. 02. 2011 | 18:51

Dusty napsal(a):

konvička je pro mne stejný fanatik jako Alí Větrovec, howgh. Oba dva ideologové by si svůj spor měli vyříd růčně, a nejlépe někde v pozvdálí, ať se na to slušní lidé nemusí dívat
20. 02. 2011 | 18:51

Ulrych napsal(a):

Renáto: Máte pravdu, obě náboženství - křesťanství a islám jsou stejně špatná a mají chyby, a právě proto bychom se my, jako křesťané, měli především zamést před vlastním prahem a soustředit se na své problémy, to samé platí pro muslimy
20. 02. 2011 | 18:54

Emissary napsal(a):

zdenekbrom

Hm, otázkou je proč nenalézají. Nechtějí nebo nemohou? Vy jste našel smysl života, pane Brome?

Úctu k islámu je možné samozřejmě mít, ale už ne na jeho aplikace v běžném životě. A kdyby mě nakonec náhodou přepadla ta prázdnota a děs, islám bych si určitě nevybral. Spíš nějaký asijský filozoficko náboženský směr (hinduismus, buddhismus). Ale vystačím si i s křesťanstvím.
20. 02. 2011 | 18:55

Aleš Vyhnal napsal(a):

1. Pan Větrovec je nepochybně člověkem deviantním a násilí milujícím, soudě podle fotek a textů, které má na svém profilu. Ještě včera tam měl fotku s hákovými kříži, dnes ji vystřídala detailní fotka zastřeleného muže (zřejmě ideového odpůrce pana Větrovce), ale i ta před chvílí zmizela, fotka pana Větrovce s raketometem a další jasné projevy sadistického deviantního násilí namířeného proti západní kultuře naproti tomu zůstávají. Pan Větrovec, soudě podle textů a fotek, které má na svém profilu, vykazuje zcela typický profil islámského teroristy. Na pana Větrovce je možno upozornit na
info@bis.cz
uzsi@uzsicz
uooz@mvcr.cz
ale jsem si jistý, že pan Větrovec již je v hledáčku našich zpravodajských služeb, ostatně potírání islámského terorismu je jedním z jejich hlavních deklarovaných úkolů.

2. Text pana Větrovce uveřejněný prof. Hořejším, je obscénní, hloupý a vulgární: Pohrdání moderní evropskou civilizací, kterou je třeba nahradit "islámskou univerzální Pravdou", obhajování tělesných trestů a mutilací, obhajování homofobie.
20. 02. 2011 | 18:56

Ibalgin napsal(a):

to dusty:

Píšete: konvička je pro mne stejný fanatik jako Alí Větrovec, howgh. Oba dva ideologové by si svůj spor měli vyříd růčně, a nejlépe někde v pozvdálí, ať se na to slušní lidé nemusí dívat ."

Tak to se pane Dusty začněte modlit, ať ten duel vyhraje Konvička. Protože jestli vyhraje Alí Větrovec, budte pětkrát denně mlátit hlavou do země a vystrkovat zadnici do vzduchu a Vaše manželka a dcery budou chodit v hábitu s mřížkou na oči. A o psaní na internet si budete muset nechat zdát
20. 02. 2011 | 18:56

Renata napsal(a):

Ulrych

prominte, ale to nedava smysl. Jednak Evropan (Čech) nerovna se krestan, napriklad ja se povazuji za ateistku a pokud bych se musela povinne prihlasit k nabozenstvi, prihlasim se k pohanstvi (pripadne k Jedi, ale to spis tak pro odlehceni). Takze nejak netusim, kde bych mela zametat.
Ale pokud zustaneme u Vaseho tvrzeni, ze bychom se meli soustredit na vlastni problemy a muslimove taky tak, zjistime ze to ma hacek - nasim problemem jsou muslimove.
20. 02. 2011 | 18:58

Karel Mueller napsal(a):

Pane Konvička,

máte pravdu. To je takový zlozvyk, používat "my" formu, samozřejmě se to nevztahuje na všechny (možná dokonce ani na většinu), vyjadřuje to ale stav celku. Bohužel.

Zdeněk Brom:

Zdravím Zdenku,
na toto téma již debatujeme léta. Nejednou jsem napsal, naposledy na jednom z posledních blogů profesora, proč si myslím, že islám nakonec vyhraje. V Evropě islámská meziepizoda, pak převálcování Asií, Evropa nebude konkurenceschopná. To jsem nakonec napsal už před lety.

Pokud jde o tu prázdnotu - člověk je tvor společenský, vypjatý individualismus nemá budoucnost. Vy to asi nemůžete posoudit, ale pro moji generaci je úsměvné opakovat moudra, které jsme se kdysi dávno učili ve čtvrté třídě ZDŠ. A samozřejmě potřebuje i řád, jak řekla ta mladá Britka. Dnes jsme najeli částečně na řád překrásného nového světa, ovšem jen částečně. Ale mohu opakovat Mustafa Monda: " .... a pokud jde o hrdinské činy, chraň Ford, aby člověka něco podobného napadlo. To by zvrátilo celý řád, kdyby lidé jednali podle svého ..."

Mezi sebou však máme nespočet oněch odhodlaných k hrdinským činům.
20. 02. 2011 | 19:00

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší
po přečtení básně Ali Větrovce, kterou tady vylepil Havelka můžu napsat jen jedno:
Máte hezké kamarády a fedrujete pěkný hnus, tady už jde humor stranou.
Napsal bych cosi mnohem ostřejšího, ale nechci přitápět pod kotlem.

To Karel Mueller
Co si budeme povídat.Na Vás oceńuji to, že -i když je pan Hořejší Váš oblíbenec- nejste zbabělý a vyjádříte svůj názor.
Ano můžeme si zato sami a hlavně za to mohou "užiteční idioti".
20. 02. 2011 | 19:01

zdenekbrom napsal(a):

Emissary:

Proč nenalézají? To je skutečně základní otázka. Nemám jednoduchou odpověď.

Osobně jsem svůj smysl života našel.

Vystačím si též s křesťanstvím, ale blízká je mi především tradice.
20. 02. 2011 | 19:06

zdenekbrom napsal(a):

Karel Mueller:

Máte pravdu i s tím, že mnozí mladí lidé potřebují znát řád a formu. Minimálně proto, aby se proti ní mohli vymezovat :)

Budoucnost vidím trochu jinak. O Rusku totiž víme málo, ale obnovila se tam a sílí tradice, která je životaschopná.
20. 02. 2011 | 19:12

Veronika napsal(a):

K Hpořejšímu:
Oba vaše příklady použité k obhajobě islámu jsou neskutečně banální a povrchní. Ukazují, jak plytké znalosti sám máte a jak nízké mínění máte o vašich oponentech. Váš argument může zapůsobit na někoho, kdo o islámu ví nic nebo skoro nic. Ne na někoho, kdo už nějaké další znalosti má.

Úcta k Ježíšovi a jeho matce Marii
Přečetla jsem celkem velké množství muslimských materiálů a tento bod jsem nikdy nenašla ani ve velice podrobných zásadách, kterými by se měl muslim řídit a co by měl mít v úctě. Pokud se o tomto tématu mluví, tak v sekci "Jak se chovat a co říkat v kontaktu s nemuslimy a křesťany." Jinými slovy, nikde není psáno "prokazujte Marii úctu," pouze "řekněte křesťanům, že Marii máme taky ve velké úctě." Prokazování úcty lidem je navíc na hranici největšího hříchu, který islám zná a tím je shirk, uctívání něčeho nebo někoho kromě Boha.

Pro křesťany je evangelium závaznější než papežská deklarace. Matouš 7, 15 o falešných prorocích, co se tváří jako beránci a uvnitř jsou vlci a že dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom špatné sedí na Mohameda a islám, že by se za takové proroctví nemusel stydět ani Nostradamus. Přesně tohle je totiž problém islámu.

Dalajlama se v tomto textu nevyjadřuje o základech islámu, ale hledá i ty nejmenší styčné body, na kterých by se dalo stavět. Jinak se o islámu vyjadřují jiní východní duchovní, pokud se o něm vyjadřují vůbec, o vyjadřování pochvaly jiným náboženstvím a mlčení o islámu více třeba na západě uznávaný duchovní vůdce Osho http://dttj.blogspot.com/2010/06/osho-on-islam.html Korán je z 99% brak, ať už ho otevřete na kterékoliv stránce. Zbylé jedno procento jsou obecné lidské pravdy, které jsou moudré, protože jsou prověřené staletími, ale na které nemá Mohamed žádný patent.

K Větrovcovi:
Na svou otázku "Vylučuje se přívlastek „evropský“ a „islámský“ skutečně tak zásadním způsobem?" Má on sám obšírnou odpověď. Ano vylučuje se a muslim musí být pouze muslimem bez jakýkoliv přívlastků http://e-islam.cz/node/497

Doporučuji si pročíst i jeho ostatní články pro představu, jak vypadá a myslí tento vzor pokrokového evropského muslima.

"A z těch praktikujících je jen malá hrstka těch, které lze označit za extremisty a konfliktní typy. Navíc tito se nescházejí v mešitách"
- Pokaždé, když se někdo zajímal, co se káže v evropských mešitách, pokaždé našel podporu terorismu. Muslim Lukáš Lhoťan mluví o českým mešitách jako o baště wahabismu podporující terorismus. Opravdu mě neuklidňuje, že tito v mešitách se scházející muslimové, jsou pořád ještě ti "hodní" a někde mimo mešitu jsou ti "ještě horší."

V celém dopise nikde nevyvrací, že muslimové Evropu ovládnou NECHTĚJÍ. Pouze vysvětluje, proč muslimové Evropu (zatím a možná i z jeho pohledu bohužel, to neřekl) ovládnout NEJSOU SCHOPNÍ. Zní to skoro stejně, že ano. Jenže to je podstatný rozdíl.
20. 02. 2011 | 19:13

Pepa Řepa napsal(a):

A tam na Západě, ať již zhyne
To prase největší mezi všema
Co s chutí háže bomby na nevinné
Které strká rypák tam, kam nemá

Snad pan Hořejší -který všemu rozumí-vysvětlí, co tím jeho přítel ve zbrani, veliký básník Ali Větrovec myslel.
20. 02. 2011 | 19:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Aleš Vyhnal:

"detailní fotka zastřeleného muže (zřejmě ideového odpůrce pana Větrovce)"

No ja nevim - popiska u te fotky rika, ze je to obet srbskych cetniku? Proc by to mel byt odpurce p. Vetrovce?

..
20. 02. 2011 | 19:17

Emissary napsal(a):

Škoda, pane Brome.

Myslel jsem, že Vás popletu, ale Vy se asi nedáte. Zkusím to u Karla Muellera. :)

Zdravím Karle.
20. 02. 2011 | 19:18

Tenco napsal(a):

Part I .
/moc dlouhé - znáte to, my sexisti se musíme vždycky pořádně ..../ :))

Pane Konvičko, věděl bych ještě o sofistikovanějších řešeních :

http://www.referaty10.com/referat/Dejepis-Historie/2/tema-2-31-Dejepis-Historie.php

Celkem jasné každému, i sexistovi s osmitřídkou a navíc - todle se osvědčilo v průběhu celých staletí.
Na co nějaká policie a justice stíhající keždého pachatele bez ohledu na to jestli je to muslim nebo mormon - hezky odříkáš Otčenáš a jak ne - šup s tebou do díry. Že ?

Hmm. Trochu by taky mohl být iniciativnější papež. Že by třeba vyhlásil nějakou tu encykliku Muslimorum antikoncepciorum iuberum. No a byl by zas nějaký pátek klid, no ni ?

Taky dobrou metodu vymysleli kdysi v Německu - víte, aby i obyčejní lidi věděli, že ten jejich soused je pěkná svině, že teda to ty dlouhé roky jenom předstíral, ty dobré sousedské vztahy..
Já bych navrhoval žlutý půlměsíc na černém pozadí, děti a vojso by směli nosit čtvrtměsíc.

No a taky bych zakázal arašídy /Rašíd - leccos evokuje/ a parmazán /ramadán/.

Pane konvičko - a ty repatriace - to by prováděla policie, anebo hlídky uvědomělých občanů ?

Pane KOnvičko - a smí muslimové říkat i něco nám ? Když teda - a to já souhlasím, máme dělat osvětovou činnost my - tedy ve vztahu k nim ? Víte - ono monolog není zrovna nejlepší forma dialogu. :((

A pane Konvičko - deislamizovat - jak byste si to konkrétně představoval ? Nějak povlovně - osvětou, výchovou etc etc. , anebo pendrekem ?

Pane Konvičko - že mě zase nenazvete islamofilem a sexistou ?
Že ne ?

A nějaký ten arabský vtip už jste si stihl , z materiálů, které jsem vám dodal, přeložit ?

Tak nám ho řekněte - to víte většina občanů musí zítra do rachoty, vytvářer hodnoty. Aby s těch hodnot pak mohli zaplatit daně. A z těch daní pak žijou různí školometi, kteří se na ty občamny dívají svrchu. A straší je.
-----
20. 02. 2011 | 19:18

Tenco napsal(a):

PART II

Základem všeho je postarat se o sebe. Popřípadě svou rodinu. /Pan Mueller považuje za základ i to , rodinu založit, mít děti a ty pak dobře vychovávat - no, něco na tom je/ a mít dobré vztahy se sousedem.
Až takový člověk má právo pochtívat po ostatních, aby poslouchali jeho názory.
Ale i tak by neměl chtít, aby ty jeho názory - pouhý popis, nic jiného, za pravdu.
A už vůbec by mu neměli věřit, pokud na základě svého poisu chce prosazovat nějaká řešení.
Měli by si uvědomit, že takto postupují pomatenci.
Pomatence poznáte tak, že otázky, které mu kladete považuje za útok, pohanu a pak to, že ty, kteří takové otázky kladou označí cejchem.

Označení cejchem - i to stálo u zrodu holokaustu. Například. /pohan, kacíř, Judensau...../.

V tradičním, nepopírám že ideálním, konzervativním, ale i kantovsky liberálním přístupu existuje konkrétní jev, konkrétní čin, konkrétní jedinec. Jistě že je možno sáhnout i k typologii, potažmo popisu procesů.
Ale dohromady tyto třídy v pojetí logických typů míchá jen magor nebo propagandista.

Takže znovu spam :

"..K páté koloně muslimů v Evropě a k militantnímu Ibrahímovi ibn Henlei...ehm...Ládinovi.
Nejlepší obranou proti případným Henle..ehm, tedy Ládínům je, tyto historicky znemožnit. Pokud možno nenásilně - výchovnými metodami, či zesměšňováním v tisku a televizi. POkud by však Henl..tedy , Ládin trpěl i potom utkvělou představou, že ho Mohammed předurčil jako islamizátora Západu a takto i konal - tedy že
by k tomuto vyzýval , potažmo to sám praktikoval formou násilí na svých spoluobčanech, pak je samozřejmě nutno přikročiti k takovým metodám, které se v Evropě používají již od nepaměti - tedy pokud pomineme španělské boty,
skřipce a tak.

Tedy - takovéto individuum čapnout, vyslýchat, soudit a pak pustit nebo zavřít.
Toto mě připadá jako rozumné východisko.

Mnohem rozumnější než výkřiky pomatenců na blozích či jinde a výzvy k hromadnýcm deportacím onde a tam...."

Západ nerozkládá Al Kaida, nýbržto Al Sraida.
Nepřímo pak i ti, kdo ji co 4 roky navolí do koryt a pak drží hubu.

Problémem Západu nejsou muslimové, ale sebranka, která vládne. A která bude asi čím dál tím víc /tak jak začne splaskávat bublina hyperfinancializace fyzické ekonomiky a věci bude ovlivňovat agregátní oil peka/, tedy čím dál tím více bude odvádět pozornost davu jinam a hledat viníka.

Je to stará historka. Pořád dokola.
Vesla se pak - a maršálských holí, v takových situacích ujímají ti, kteří by jinak v normální, zdravé, fungující společnosti přespávali po chudinských nocléhárnách a stáli před charitou na teplou polívku. :)))

Tak něco optimistického, dobrá.
Jsme členy EU. Německo je v klidu a podle mě tam věci fungují lépe než kdy tomu bylo v historii. V Číně vládne - jak se zdá, také rozumná skupina lidí.
Arabský svět moc dobře ví, že ještě nějakou dobu, bude potřebovat pomoc Západu a tržby z prodeje ropy. Švédsko vyhlásilo koncepci, kdy do roku 2020 chce být na ropě téměř nezávislé. Máme k dispozici internet - vědomost se sdílejí téměř online.

Co nám tedy chybí ?

ABY VLÁDLY SKUTEČNÉ ELITY A ABY V DUŠi DAVU/ale i jednotlivce/ ZAČAL KLÍČIT NÁZOR , ŽE 2 POPISY JSOU VŽDY LEPŠÍ NEŽ JEDEN A ŽE KOOPERACE JE VŽDY LEPŠÍ NEŽ KONKURENCE.

Howgh.
/stejně se tu ptotrhne akorát pytel s propagandou a urážkami..../

// Pan Stejskal tu dává recaptche v mayštině , či co ? Že si založím Antimayskou ligu obránců evropských recaptch !!///
20. 02. 2011 | 19:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Veronika:

"Oba vaše příklady použité k obhajobě islámu jsou neskutečně banální a povrchní."

Jiste muzete povazovat texty od Pavla VI a dalajlamy za neskutecne banalni a povrchni, je to vec nazoru...

..
20. 02. 2011 | 19:20

Renata napsal(a):

Tenco

být panem Konvičkou, tak se vubec neobtezuji na ten vas "oslnivy" prispevek reagovat
20. 02. 2011 | 19:22

Martin Konvička napsal(a):

Renáto,
Ad Tenco: Díky za podporu, a radu, kterou uposlechnu.
Martin
20. 02. 2011 | 19:28

Emissary napsal(a):

A je, je,

opět sem spadla hromada hnoje a zemědělec nikde, aby to rozházel po polích. Jenomže ten by ji spíš snědl, než rozházel.

Vypněte někdo, prosím, ten megafon. :)
20. 02. 2011 | 19:31

Fialenka napsal(a):

Pane Konvičko,
jaké myslíte že „niterné pohnutky“ (Čechů) vedou k sympatiím a k toleranci islámu?
20. 02. 2011 | 19:34

zdenekbrom napsal(a):

Emissary:

Úspěch jste měl. Ta otázka mi teď dává zabrat. Neumí nebo nemohou? Tak s tím než se popasuji, to bude trvat.
20. 02. 2011 | 19:43

Veronika napsal(a):

Václav Hořejší:

Tyto konkrétní dva ano a napsala jsem vám proč. To je jako kdyby židovská rada vydala prohlášení o vztahu nacismu k židům a napsala by pouze, že byli přátelští protože Hitler měl žida dokonce osobního lékaře. Což by byla pravda. Jenže ne celá. A polopravda je to samé, co pololež. Prostě lež.
A to, že nejste schopný pořádné diskuze, ale jenom slovíčkařením o podružných detailech okopávat kotníky, taky o něčem svědčí. Čtete Větrovcovi stránky? Jak se vám líbí jeho názory?
20. 02. 2011 | 19:46

zdenekbrom napsal(a):

Tenco:

Pan Stejskal je v rámci ochrany našeho duševního zdraví, estetických diskusních figur a záměru těchto stránek schopen všeho. Tedy i mayské recaptche.
20. 02. 2011 | 19:48

Martin Konvička napsal(a):

Fialenko,
to by bylo na strašně dlouho.

Obecně: neznalost, exotika, touha po řádu a disciplíně, sebe-nenávist projektovaná do nenávisti ke "své" společnosti a následného hledání realizace jinde.
Plus, ženy: touha po pevné rodině a dětech (tam funguje skvěle jejich propaganda), nepřiznané masochistické tendence, touha po "ochraně", související s předchozím.
Plus, muži: nepřiznaný nebo i přiznaný ale nezpracovaný sexuální sadismus, obdiv k "těm, kdo si umí sjednat pořádek", nebo - naopak - pravý opak, projektovaný do představy, že pokud přijmu islám, stane se ze mně to pravé chlapácké mačo.
Plus, obě pohlaví: kariérismus, vypočítavý cynismus.
20. 02. 2011 | 19:54

Tenco napsal(a):

vaclavhorejsi /veronika

" Čtete Větrovcovi stránky? Jak se vám líbí jeho názory? "

A Větrovec u toho klimbá nebo naopak vám visí na rtech ?

Až v nejlepším se končí. Až teď. :)))

Dobrou noc.
20. 02. 2011 | 20:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Diskuse pod mymi poslednimi dvema clanky byla pro me velmi poucna - pochopil jsem, jak mohlo dojit v kulturnim nemeckem narode k holocaustu.

Ten nenavistny fanatismus, ktery je vlastni zrejme docela velkemu poctu ceskych obcanu (presto, ze tady skoro zadni muslimove neziji), je skutecne desivy.

Treba se brzy dockame i natoceni nejakeho filmu a la "Zid Süss"?
Dokonce zaznela i vyzva "fyzicky se jich zbavit"...

Hruza...

..
20. 02. 2011 | 20:13

Aleš Vyhnal napsal(a):

Václav Hořejší:

Ten popisek k oné fotce říká: Četníci, chcípněte! Čili ono je to tak nějak vlastně jedno.
20. 02. 2011 | 20:22

Renata napsal(a):

Pane Horejsi,

vasi vedecke prace si vazim, nicmene musim zopakovat vyzvu abyste jste se prestal ztrapnovat chytanim za slovo tech co s vami nesouhlasi.
Napriklad paralela s holocaustem je zcela zcestna, ale pokud se ji chcete drzet, tak byste si mel uvedomit, ze pokud si neuvedomime nebezpeci islamizace Evropy, holocaust by opravdu mohl nasledovat. Ovsem v podobe fyzickych likvidaci lidi, kteri nesouhlasi s ideologii islamu z duvodu jeho neslucitelnosti s demokratickymi principy a svobody.
20. 02. 2011 | 20:24

Karel Mueller napsal(a):

Emissary:

Zdravím též :-). Spíš ho najít neumějí. Pokud mám použít jistého klasika, tak ho nacházejí v opiu lidstva. Víte, mám-li použít svého oblíbence Huxleyho, tak svoboda a demokracie je pro alfy a bety. Ostatní potřebují onen řád.

Pepa Řepa:

Určitě si rozumíme. Pokud jde o profesora, tak je mi blízký profesně jako vědec (sám jsem se o vědu trochu otřel) i jako člověk svým stylem a nakonec i hodnotami, které vyznává. Ovšem nemusím s ním ve všem souhlasit. Jak jsem napsal minule, když dva mají ve všem stejný názor, tak to znamená, že jeden přestal myslet. Neboť mají trochu jiné životní zkušenosti a různým jevům kladou různou váhu.

A já na rozdíl od jiných v něčem jeho postoj chápu. Když se přečtete pozorně můj příspěvek, tak to tam najdete.
20. 02. 2011 | 20:28

Tenco napsal(a):

Karel Mueller
Dobrý večer.
Aldouse ?
Věčnou filozofii jste četl ?
20. 02. 2011 | 20:30

stejskal napsal(a):

Pane profesore,

ono je to celé trochu složitější (tedy s tou mojí citací a výrazem sarkasticky resp. mým celým pohledem na to, o čem se zde bavíme.)

Nějak mi přijde zbytečné se v tomto ohledu sarkasticky vyjadřovat o čemkoliv (v širším slova smyslu), z čeho pramení dle mého soudu vcelku pochopitelné a legitimní obavy celé řady lidí a o čem se mnozí, kdo o tom vědí mnohonásobně více než já, vyjadřují velmi opatrně (mám na mysli třeba zde publikujícího arabisty Zdeňka Müllera a celé řady jiných). Ze stejného důvodu naslouchám i hlasům jiných, jako třeba panů Shanaáha či Očadlíka, snažím se pochopit, co které irituje muslimy na západní civilazaci, o čem se dá mluvit a přes co z mého pohledu nejede vlak. A především si chci povídat s lidmi, kteří chtějí vést debatu, ne jen druhým vnucovat nějaký názor, bát sarkastičtí, vtipní a vůči názor druhých bohorovní.

Proto jsem se ozval. Charta evropských muslimů mne jako sotva poučenému laikovi zní nadějně. Co je možná za ní, kolem ní, a co v ní možná ani nevidím, nejsem schopen posoudit. Není pro mne kánonem ani súrou, jen něčím, o čem mi stojí za to přemýšlet. Nelíbí se mi ale tento způsob dialogu (zejména týká-li se věci tak citlivé), v němž se lidé předhánějí v sarkasmus podobných hrátkách.

Nevím, jestli to dokážu srozumitelně vysvětlit, a ani nechci nikoho mentorovat, jen mně ta paráfráze nepřišla až tak přínosná tomu, o co se zde snažím.

Libor Stejskal
20. 02. 2011 | 20:32

Tceld napsal(a):

Pane Hořejší,
napsal jsem slušně 10 bodů a neobtěžoval jste se k tomu vyjádřit. Prosím Vás tedy, abyste se zdržel obecného urážení diskutujících.
Děkuji
20. 02. 2011 | 20:40

Holubář napsal(a):

To jsou všechno jenom řeči, ale bude zapotřebí činů.
Třeba obnovit základní vojenskou službu a navýšit kapacitu muničních továren.
20. 02. 2011 | 20:42

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

ted jste me trochu zaskocil - chcete tedy rici, ze vase slova

"samozřejmě nelze stoprocentně vyloučit, že toto humánní, svobodomyslné a demokratické prohlášení má sloužit jen jako zástěrka k ukolébání bdělosti, a pak nás tu všechny podřežou"

byla minene VAZNE, nikoli sarkasticky? Vcetne toho pdrezani?

..
20. 02. 2011 | 20:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Tceld:

Nerozumim vasi vytce - vase body se tykaly mnou pretisteneho textu p. Vetrovce - proc bych na ne mel odpovidat ja??
Cim jsem vas urazil??

..
20. 02. 2011 | 20:45

Aleš Vyhnal napsal(a):

Martin Konvička:

Deislamizace (neboli náboženská dekonverze) skutečně věřících muslimů je patrně věc nesmírně obtížně proveditelná, ne-li nemožná. Před časem jsem na toto téma diskutoval s prim. Fr. Koukolíkem a jeho názor byl v podstatě takový, že přinášením racionálních argumentů skutečně nábožensky zapálenému člověku jeho víru naopak posilujeme a dokládal to nějakými neurovědními studiemi. Na druhou stranu máme svědectví Dana Barkera, bývalého amerického kazatele a člena Prometheus Society, nynějšího prezidenta Freedom From Religion Foundation, jehož věřící rodiče byli nejprve-jak je v těchto případech obvyklé-zděšeni jeho odklonem od náboženství, ovšem on jim svá stanoviska a důvody k opuštění křesťanské víry logicky zdůvodnil, a oni následně křesťanskou víru opustili rovněž.
Osobně považuji za největší úspěch evropské civilizace fakt, že se dokázala osvobodit z vším a všemi pronikající křesťanské ideologie, která totalitně uzurpovala všechno a všechny přinejmenším celé tisíciletí (400-1400 CE). Toto osvobozování lidského ducha muselo být nesmírně bolestným procesem. Proč se takto osvobodit od islámu Arabům nedaří, mi není příliš zřejemé.

Ale jinak se mnou patrně budete souhlasit v tom, že bojovat proti islámskému terorismu je nutno především ideologicky, tj. vzděláváním muslimům ukazovat, že věří v absurdity, a tudíž páchají zvěrstva (jak by řekl Voltaire).
20. 02. 2011 | 20:51

stejskal napsal(a):

Pane profesore,

byla míněna přesně tak, jak byla napsána. Snažím se komunikovat (či spíše nekomunikovat) určitým způsobem (tedy asi ne vždy se mi to daří), protože mi přijde, že v této společnosti je ho třeba jako soli. Ale to by bylo na delší debatu, asi ne pod tímto blogem.

Hezký večer.

Libor Stejskal

P.S. Začátkem týdne se Vám ozvu, potřebuji něco probrat.
20. 02. 2011 | 20:53

Tceld napsal(a):

Pane Hořejší,
jedná se o Vaši reakce ve 20:13 - zdá se mi, že je moc zjednodušující, že tak přehlížíte kritické hlasy a raději dáte přirovnání k fašistům...
A proč byste měl reagovat na snahu o kritickou debatu nad textem, který jste Vy uveřejnil, i když není Váš? Třeba proto, abyste usměrňoval debatu, lépe řečeno, abyste rozvinul skutečnou debatu. Protože jinak reagujete buď na spřízněné hlasy, nebo naopak na protipól - odsouzení. To ale dané otázce nepomůže.
Tomáš Černý (abych se neskrýval za anonymní síť)
20. 02. 2011 | 20:56

Fialenka napsal(a):

Pane Konvičko,
děkuju za odpověď. Přesně ty důvody co uvádíte „Obecně“ vidím taky. Možná se v těch bodech někteří diskutující poznávají ….
Vím, že někteří lidi schvalují i ty negativní jevy, které k dnešnímu islámu patří.
20. 02. 2011 | 20:57

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, nějak mi to připomíná, Jezinky, Bezinky..... jen dva prstíčky sem strčíme, jen, co se ohřejeme,..hned zase ...,kdepak, nikam nepůjdeme,... Evropa je tak krásně zelená,.....písek vrže mezi zuby. Bospor a Dardanely, to měly být osmitisícovky, ne průlivy, to by byla jiná pohádka, a taky by nebyly milióny mrtvých v minulosti . A proč? Tužka, a ty básně, to jsou "grády", teda,...
20. 02. 2011 | 20:59

Aleš Vyhnal napsal(a):

Ale nechtěl bych, aby to vyznělo tak, že si váženého pana profesora Hořejšího nevážíme nebo něco podobného. :) Naopak, myslím, že diskuse je tak vyhrocená proto, že nás mrzí, že tak inteligentní člověk není zdánlivě schopen takové jednoduché a zřejmé skutečnosti nahlédnout.
20. 02. 2011 | 21:01

Karel Mueller napsal(a):

Tenco:

Dobrý večer, to jsem nečetl, to je od něho? Kouknu se po tom.
20. 02. 2011 | 21:02

PatientO.T. napsal(a):

2 Tceld:
Na výzvy k polemice případně na korektní projevy nesouhlasu pan Hořejší reaguje spíše výjimečně. Raději se zaměřuje na vytrhávání vět z kontextu a pokusy o vtipné poznámky na oponentův účet.
A tak se například nejspíš nedočkáme odpovědi na otázku, co říká pan Hořejší na informace, které sděluje Ali Větrovec světu na svém blogu.
Chcete-li si pojistit Hořejšího reakci, napište mu třeba že je užitečný idiot, komunista, ultralevičák, apod. Na to zareaguje vždycky. S velkou pravděpodobností budete také zmíněn v některém z následujících blogů.
:-/
20. 02. 2011 | 21:03

kormoran napsal(a):

Soudruhu Horejsi ,
jelikoz je nedele , zasilam basen.

Balada o malych a velkych krysach.

Podobné celkem mají rysy
jak velké, tak i malé krysy.

Malé, ty škodí menší měrou,
tolik nám toho nesežerou,

Leč i když velké krysy visí,
zbyly tu ještě malé krysy.

Jsou malé krysy v našem kraji
a všelijak se převlékají,

Některá krysa nezakvíká,
vydá vám zpěv i nad slavíka.

Maska, toť její silná stránka.
Převleče se i za beránka.

Ač různé masky krysy mají,
přece jen něco neutají.

Krysa se skrývá v chladném krytu,
je chladná, beze všeho citu.

Ne srdcem, jenom mozkem vidí
a lidi hrozně nenávidí.

Nepiští stejně krysy všecky:
ta nadutě, ta pokrytecky.

V podstatě každá z nich je dravá,
ať nadutá či podlézavá.

Vryjte si v paměť jejich rysy!
Z malých být mohou velké krysy!
20. 02. 2011 | 21:06

blue jay napsal(a):

Nerd Horejsi napsal blog #213.

Pro grafomana Horejsiho,
As I was walking up the stair,
I met a man who wasn't there.
He wasn't there again today.
I wish, I wish he'd go away.
20. 02. 2011 | 21:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

jak jiste vite, to, jak jste to napsal, lze chapat dvema zpusoby:

a) doslovne (t.j. jako varovani, ze ta hezka slova Charty mohou byt jen trikem umoznujicim budouci podrezani)

b) sarkasticky

Smim jeste jednou pozadat, abyste mi sdelil, jestli plati (a), nebo (b)?

Dekuji

VH

..
20. 02. 2011 | 21:11

Tceld napsal(a):

PatientO.T.,
děkuji za upozornění. I když se nepovažuji za člověka naivního, tak jsem zvyklý na slušnou a korektní debatu, kterou jsem předpokládal i zde.
20. 02. 2011 | 21:11

Emissary napsal(a):

Ne, ne,
pane Stejskale,

byla míněná vážně, tak jsem to pochopil včetně toho podřezání. Prostě podřezání považujete za fobii euroatlantické civilizace. Je velice směšné, že profesor Hořejší, tak „inteligentní člověk“ neví, která bije.

Samozřejmě Vy, Hořejší a Pehe si můžete kecat jak chcete, ale já za to odmítám nést následky a mým potomkům to nedovolím, i kdybych měl z hrobu poslat zprávu.

Dobrý večer, nepotřebuji nic probrat. :)
20. 02. 2011 | 21:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Aleš Vyhnal:

"...že tak inteligentní člověk není zdánlivě schopen takové jednoduché a zřejmé skutečnosti nahlédnout"

Rekl bych - napodobne...

..
20. 02. 2011 | 21:12

vaclavhorejsi napsal(a):

kormoran:

Opravdu krasna basen, gratuluji!
Uplny Nezval...

..
20. 02. 2011 | 21:17

stejskal napsal(a):

Pane profesore,

toto je spor, který zde vedeme již tuším čtyři roky (asi víte, o čem mluvím, sémantika jsme zde řešili nejednou).

Vy jste přesvědčen, že něco (třeba v tomto případě) je buď černé nebo bílé, buď za a) nebo za b), pro či proti. A já si to nemyslím.

Nechci se pouštět do konfrontace, ale má slova nebyla míněna tak, jak jste je vyložil, nebyla ani varováním, ani sarkasmem.

Libor Stejskal
20. 02. 2011 | 21:21

Martin Konvička napsal(a):

p. Aleši Vyhnale.
Jen superstručně, k těm vyhlídkám na deislamizaci.
Jistě, je obtížná, ale možná i proto, že to ještě nikdo pořádně nezkusil.

Respektive zkusil (Iberský poloostrov, Uhry), ale to je dávno a jednalo se nikoli o de-islamizaci, ale christianizaci, což nemusí být nutně špatně, ale je to rozdíl.
Přiznejme si férově, že prakticky neexistuje "etablovaná" kritika islámu vedená ze sekulárních pozic. Mnozí o tom, jak funguje a proč je nepřípustný, leccos tušíme, ale poslední skuteční myslitelé nad tím přemýšleli někdy v 19. století, od té doby panuje pusto & prázdno.
Proto nám též na islámu, různě, vadí různé věci, ale ke koherentnímu pohledu se dopracováváme jen s obtížemi.

Dávám to za vinu západním vzdělancům, uvězněným v doktríně multikulturalismu.
Nejbystřejší mozky na tomto poli se 50 let zabývají jalovými nesmysly, v podstatě apologetikou (pokud nevěříte, koukněte na produkci našich kateder arabistiky, nebo si progooglujte jména jako Armstrongová, Esposito, Ramadan), místo aby šly po podstatě - po prostředcích a mechanismech, jimiž islám dělá z věřících mentální otroky.
Bez pochopení té podstaty se nikam nedobereme. Západní akademici mají nejméně stoleté zpoždění za "společenskou poptávkou", a tudíž nejvyšší čas hejbnout kostrou.
20. 02. 2011 | 21:21

stejskal napsal(a):

Ani já ne, pane Emissary.

Hezký večer i Vám.

Libor Stejskal
20. 02. 2011 | 21:22

Tomáš napsal(a):

Dobrý večer ve spolek!

Koukám, že se to stále mele dokola, avšak! Tedy nyní přispěji nějakou tou otázkou k autorovi.

Proč se vzmáhá odmítavý postoj k přistěhovalectví muslimů do Západní Evropy? Proč odmítají lidi, kteří mají zkušenost s muslimy, společné soužití?

Tomáš
20. 02. 2011 | 21:23

zdenekbrom napsal(a):

Libor Stejskal 20. 02. 2011 | 21:21:

Tak to jste asi panu Hořejšímu dost zkomplikoval život.
20. 02. 2011 | 21:25

Emissary napsal(a):

Karle Muellere,

jsem rád, že ještě máte tvořivého ducha a bojujete s tím neviditelným prevítem. Možná jsem již říkal, že bych to vzal za Vás, i když můj život zas tak dlouhý není. Ale jsem spokojený. Všeho čeho dosáhnu po bodu zlomu "X" je bonus.
20. 02. 2011 | 21:26

Emissary napsal(a):

Pane Brome,

to já obvykle dělám, prostě to dělám. :)
20. 02. 2011 | 21:30

vaclavhorejsi napsal(a):

stejskal:

Prominte, jsem asi neobycejne nechapavy - nemohl byste mi to svoje zahadne vyjadreni vysvetlit?
Krome toho meho a) a b) tedy existuje jeste nejake c), popr. dalsi pismena?

..
20. 02. 2011 | 21:30

blue jay napsal(a):

Horejsi?
Zivite se necim mimo grafomanskych vylevu? Zatim jsem tu nezaznamenal co vlastne delate. Pisete tu o vsem moznem a i nemoznem. Ve vsem se vydavate za odbornika. Pokud vim tak jste placen lidmi co plati dane. A vy se tu za jejich penize producirujete. Cim jste vlastne prinosnej "obycejnemu cloveku" ?
20. 02. 2011 | 21:30

honolulu napsal(a):

Tencokydo,
Ty figurko nestastna, Ty si opravdu myslis, ze Te nekdo cte, krome me ? Never iluzim !
Dr. Konvicka je velmi inteligentni vedec. On se nemuze ztrapnovat odpovedi na prispevkare Tve teleci urovne. Degradovalo by ho to.
Radej napis me, jak me mas rad !...Me to vzdy potesi. Vzdyt vis, ze jsem zil dlouho v Africe a mam slabost pro vsechny zivocichy...Prosimte nepouzivej slovo HOWGH, to znamena ZACPA a Ty v zacpe, t.j. vzdy panika na Actualne CZ.

Pane Emissary, Pepo Repo, Dr. Konvicko, jsem plne na strane Vasich nazoru. Bal jsem se o Evropu, aby nedopadla jako JAR.
Prineso mi to kdysi hodne bolesti. Vy jste panove nadeji civilizace a Evropy.
S postupujicim casem budete mit stale vice priznivcu a nasledovniku. Tlak se bude zvetsovat. Dr. Konvicko, s Vasi logikou a bystrym postrehem patrite do vlady, piste a mluvte k lidem.
20. 02. 2011 | 21:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Tomáš:

"Proč se vzmáhá odmítavý postoj k přistěhovalectví muslimů do Západní Evropy? Proč odmítají lidi, kteří mají zkušenost s muslimy, společné soužití?"

Xenofobni postoje jsou u vetsiny narodu bezne a jaksi "defaultni"; urcite tam jsou i urcite "objektivni" duvody (velke kulturni rozdily).
Pokud byste ovsem tento odmitavy postoj povazoval za nejakou jasnou znamku spatnosti techto pristehovalcu, shledaval byste opravnenymi i jine xenofobie (nenavist lidi v rozvojovych zemich k Americanum, stalety evropsky antisemitismus)?

..
20. 02. 2011 | 21:36

frontera napsal(a):

Kdysi jsem cetl rozhovor s jednim ruskym plukovnikem co byl v Afghanistanu, jedna jeho myslenka co vyplynula z jeho pusobeni v teto valce me zaujala: "Muslimum nejdriv musite nakopat zadek a teprve potom vas zacnou respektovat a zacnou s vami jednat, jinak jste pro ne zbabelec". Myslim, ze na tom neco je, neustale ustupky a takzvana tolerance vuci jejich kulture (jako napr. vrazdy ze cti - jinak take znamo jako zavrazdeni vlastni dcery z nejakeho debilniho duvodu) v Evrope vedou do pekla.
20. 02. 2011 | 21:38

blue jay napsal(a):

Horejsi je nejen grafoman ale i narcis,
Kterej jinej blogar ma pod svym jmenem vice nez 210 odkazu na sve blogy?!
Jen Horejsi. Zoufale si preje byt cten. Kdyz uz ho nikdo necte ve vedecke spolecnosti. Podivnej clovicek ten Horejsi.
20. 02. 2011 | 21:39

Tenco napsal(a):

Karel Mueller
Koukněte.
Cituje tam jak katolíky /např. Eckharta, i když on to byl dominikán.../ , tak muslimy, tak pohany /např. Plotína../tak buddhisty, tak hinduisty, tak anglikány /např. William Law/, tak Lao´c., tak Židy /ehmm..tedy např. Spinoza/, tak Čuang -C...
No a celé to je napsáno v takovém, jak bych to řek....mnohé zde by to nudilo.
Ale B=h , jak by se mnozí ve svém oblíbeném způsobu myšlení mohli domnívat, odtamtud vypreparován není.

Akorát nevím, koho Huxley míní tím sv. Janem z kříže :)), kterého zde cituje velmi často. Např. :
"Všechno, co si v tomto životě představivost představuje, a co rozum chápe a čemu porozumí, není a nemůže být přímou cestou ke spojení s Bohem."

Tak a jste v řiti, jak Baťa s dřevákama.:)))
/Vy ne, pane Mueller./
Ti, jejichž smyšlenky formulují (neb oni jen glosují, tleskají, řadí se a posléze pochodují...ráz, dva, ráz , dva - cítíte tu jednotu, tu sílu ?!! ), tedy jimž smyšlenky kážou pomatenci přemýšlející v intencích soupeřivých systémů tak, že jeich "myšlení" a posléze i rozhodování a konání determinuje mýtus moci a dichotomie výhry nebo prohry. Hrají prostě hru.S nulovým součtem. Bez jakékoliv zodpovědnosti, bez gestaltu a rozumné politiky.
Tak jak uvyklí hrát jejich dědci a pradědci.
Jak to skončilo - všichni víme.

Platí samozřejmě pro obě strany.

I toho karteziánského dualismu je totiž někdy dobré se držet. :))
20. 02. 2011 | 21:39

Veronika napsal(a):

Hořejší:
"Diskuse pod mymi poslednimi dvema clanky byla pro me velmi poucna - pochopil jsem, jak mohlo dojit v kulturnim nemeckem narode k holocaustu."

Protože lidé z bezpečí a teplíčka svých kanceláří nasazovali lidem varujícím před tím, jaký je nacismus doopravdy psí hlavy. A "vyhráli." To je to vaše "nevěřím, že to může být tak zlé" nikdo do konce druhé světové nevěřil, že nějaké koncentrační tábory existovali a až do osmdesátých let měl i západ problém, jejich existenci plně přiznat. Ve Francii muslimové čas od času zmlátí žida nebo se pokusí vypálit synagogu. A vy máte potřebu chránit koho? Muslimy před křivými obviněními. Zlo by nebylo možné bez lhostejnosti přihlížejících. Vy jste přesně ten druh lhostejného člověka, který je schopný se postavit jenom proti poslům špatným zpráv, kteří se provinili pouze tím, že vědí něco navíc. Ne proti těm špatným událostem jako takovým.
20. 02. 2011 | 21:39

stejskal napsal(a):

No, to bych právě nerad, pane Brome. Tak do toho moc nereju. Hezký večer.

Pane profesore, nemohl (tedy alespoň ne pod tímto blogem). Kdybych to chtěl vyjádřit nějak stručně, vydalo by to na několikastránkovou esej. Snažím se sem občas něco na dané téma napsat (do diskusí), ale většinou se nesetká s velkým ohlasem, tak s tím moc neopruzuji (respektive čím dál méně). O to více si opakuji: poslouchej, co se snaží říct druzí (i když ti to moc nedává smysl, ale třeba tam něco je, ostatně sám sebe už si v životě poslouchal víc než dost).

Libor Stejskal
20. 02. 2011 | 21:39

Al Jouda napsal(a):

Pane profesore, nedivte se reakcím většiny zde diskutujících. Důvodem je skutečnost, že nikdo nepředložil nějaké dobré skutky, které by islámisté vykonali pro dobro jakýchkoliv lidí. Slyšíme jen samá negativa spojené s vírou v Alláha : Teroristické sebevražedné atentáty (zatím v Praze nebyl, ale co není, může být a jak potom budete reagovat ?), násilí na ženách, surové vraždy turistů, pedofilii ( kdoví, zda případ Anička s ní nesouvisí ?), idiotské modlení, mstivost až za hrob, neschopnost přijmout karikaturu nebo vtip na Alláha ( komunisti také nesnášeli, když si z nich někdo dělal legraci - např. Landovský), fanatizmus.
Můžete vyjmenovat nějaké klady života podle Koránu (které i Vy a Vaše rodina byste chtěli zažívat až do smrti )??
20. 02. 2011 | 21:46

Tenco napsal(a):

honolulu
Tobě asi dali do klecového lůžka laptop z gumy, co ?

Průser, ten asi nerozkoušeš.
No nic, budeme tedy muset tvé žblepty brepty nějaký čas tolerovat.
Tak honolulu - starouši, pěkně si to užij .

Než zase budou ústavům krátit rozpočty a laptop ti vezmou.

:))
P.S. Co ufouni ? Dělají ti pořád v hlavě bzz, bzzzbzzz, katolický princi ? :)))

Ty a nejez ty kaktusy z parapetu.
Dělá ti to v hlavě průvan a vyvane se i to seno, co tam máš. :)))
20. 02. 2011 | 21:48

blue jay napsal(a):

Václav Hořejší...

Narodil se 14. října 1949 ve vesničce Mlýnské Struhadlo u Klatov. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. V roce 1977 tam obhájil kandidátskou práci. V letech 1985-86 a 1988 pracoval na Harvardově universitě diky tomu ze byl spolehlivej kadr. Jinak by se do zeme mandelinky bramborove nedostal.

Dnes se tento "vedec" zabejva zvatlanim na Aktualne. Veri ze cim vice zvatla tim zvatla lepe.
20. 02. 2011 | 21:50

Karel Mueller napsal(a):

Tenco:

Díky, kouknu se na to.

Co dodat?

Léta tady ve všech pádech zdůrazňuji moudré rozhodnutí našich předků tváří tvář hromadám desítek milionů mrtvol: Není větší priorita, než vytvoření maxima monoetnických a monokulturních států, byť to bude tvrdé a snad i mnohdy nespravedlivé.
Yahoos jsou jen Yahoos. A na průsečíku etnické a náboženské nevraživosti spolu s hlubší ekonomickou krizí si spolehlivě dáme repete.

Patrně jste levičák. Uvědomte si tedy jednu věc: Multi kulti není partií levice. Ta v ní hraje roli jen tech užitečných ...
20. 02. 2011 | 21:54

blue jay napsal(a):

Jak ja vidim Horejsiho,
Podivam se na jeho 10 let starou fotku co ma na tomto blogu. A pak se podivam kam se diva. Diva se na skoro 220 blogu co tu napsal. Se nedivim ze se ten nerd tak culi. Je znamej!! Neceho konecne v zivote dosahnul!!
20. 02. 2011 | 21:55

hoven napsal(a):

jirka paroubek, z boží vule expředseda čssd, hlava upocená , se sveho času jasně postavil proti lidem z jiných kultur. tehda profesor mlčel.
20. 02. 2011 | 21:55

Martin Konvička napsal(a):

Z biologie opět nevyhověl, profesore.
To nic, to bude tou specializací - já bych z imunologie neudělal ani základní kurs.

Přijměte proto lekci evoluční antropologie, bakalářský level.

1. Opatrnost před "cizinci" je vlastní úplně všem známým lidským společnostem, stejně jako společnostem šimpanzů a goril. Máme ji v hlavách tak hard-wired jako pohlavní touhu nebo potřebu chránit malé děti, a není to nic víc, než princip inkluzivní fitness - naše loajalita, naše lásky a sympatie, holt jdou po stupnici Rodina > Tlupa/Kmen/Obec/Parta > Etnikum/Kulturní okruh > Blízká etnika/Kulturní okruhy > Lidstvo.
2. Může se nám to nelíbit, protože to je základem spousty špatných věcí, třeba válek a genocid. Ale i dobrých věcí, třeba sousedské výpomoci, důvěry, nebo fungování demokracie. Vždy budeme altruističtější k "našim" než k "cizím", milovat všechny stejně znamená nemilovat nikoho.
3. Různí proroci, ideologové, náboženští učitelé se tu výše uvedenou nerovnost snaží po staletí překonat. Co jiného je Římské občanství, Křesťanstvo, Světový proletariát nebo islámská umma, než snaha rozšířit loajalitu za horizont rodiny, obce či národa?
4. Funguje to - bohužel jen v omezené míře, jak se o tom neustále a pořád přesvědčují různé mesianistické politické systémy. Co s tím - na to jsou přesně dvě odpovědi
1. liberální, vzít nerovnost loajalit v potaz, smířit se s ní jako s daností a zařídit společnost tak, aby fungovala navzdory této nemilé přírodní danosti
2. totalitní, snažit se lidi k té sdílené loajalitě přimět za každou cenu. K tomu je ale nutný společný nepřítel, který to jinak nesourodé společenství stmelí
A) vnější, tedy "Rus", "nevěřící", "pohan" atd. - touto cestou se vydal islám
B) vnitřní, kdy je za nepřítele označen kterýkoli běžný člověk, v našem konkrétním případě strašlivý "xenofob", a společnost se snaží samostmelit likvidací těchto xenofobů.

Dlužno dodat, že model 1.B) je historický zcela nový, nesměle zkoušený na současném západě.
Mohl by fungovat, kdyby celý svět byla taková EU. Tak dlouho bychom vymycovali "xenofobii", až bychom ji vymýtili, a nastal by kýžený ráj.
Leč ouha - Copak se stane, když se totalitní 2.B setká se společností 2.A?
20. 02. 2011 | 21:56

hoven napsal(a):

blue jay,
už vas tu nějakou dobu pozoruju, vy jste pozitivní člověk a máte rád lidi.
20. 02. 2011 | 21:57

n.o.s napsal(a):

"Martin Konvička napsal(a):
Hořejší:
Ne.

Jako ideální řešení vidím deislamizaci, "odmuslimování"."

ano o to se křesťanstvo u židů snažilo stovky let a víte jak to nakonec dopadlo....
20. 02. 2011 | 22:01

jezevec napsal(a):

Jsem proti muslimům, neboť se ukazuje, že jsou to vlastně cikáni, kteří vyznávají Alláha. Jejich přistěhovatelství nemá žádný hospodářský přínos. Jsou další zátěží pro sociální systém.Doporučuji zákaz přistěhovatelství muslimům do naší země. Svých parazitů máme dost a další nepotřebujeme.
20. 02. 2011 | 22:03

Miranda-Escobedo napsal(a):

Obyčejný islamismus, styďte se profesore.
http://www.lidovky.cz/libye-hlasi-pres-200-mrtvych-kaddafi-hazi-odpovednost-na-evropu-p64-/ln_zahranici.asp?c=A110220_181228_ln_zahranici_ani
20. 02. 2011 | 22:05

blue jay napsal(a):

Muellere?

Slapl Vam Tenco na kuri oko? "Patrně jste levičák", lol. Co jste vlastne Vy Muellere? Moc rad bych vedel co Vas pohani.
BTW, prej Yellowhead NP je skoro na vybuchnuti. Prej k tomu staci jen rachejtle . Ma se to stat 4.cervence. Budete oslavovat Millere?
20. 02. 2011 | 22:07

Martin Konvička napsal(a):

n.o.s

Deislamizace jednoho muslima trvá přibližně 12 hodin. Metodě se někdy říká "radikální přestavba hlubinných imprintů", tu metodu svého času znali špioni a stratégové východního i západního bloku. Opakovaně vyzkoušeno laboratorně i v poloprovozu. Pro většinu účastníků je příjemná, výsledkem jsou takoví trochu buddhisti.
20. 02. 2011 | 22:08

Tomáš napsal(a):

Dobrý večer pane profesore!

Musím se přiznat, že krom diskuze se dívám i na TV Primu, kde dávají historický film o Křižácích. A v tom je to celé... historické, součastné i budoucí do doby, kdy bude islám nebo křesťanství hrát o prim v Evropě, potažmo v celém světě!

Přejí -příjemnou i ničím nerušenou- dobrou noc.

Tomáš
20. 02. 2011 | 22:16

blue jay napsal(a):

hovene,

mate pravdu. Ja na vsechno seru. Ja si uzivam zivota. Je to nejlepsi filozofie. Lide jako Horejsi zvatlaj, dzongluji s fakty, lzou a pritom jedine co dokazou je, ze budou porad uzvatlani nerdove. Me ten Horejsi fascinuje. Je tu 3 roky a pri sve "vedecke" praci tu napsal skoro 230 "odbornych" blogu. O vsem! Asi je "busy",lol. . To o necem svedci, ne?
20. 02. 2011 | 22:16

zdenekbrom napsal(a):

Al Jouda:

Dal jste dobrý podnět: Slyšíme samá negativa. Nicméně, slyšíme je proto, protože žádná positiva nejsou, nebo se o positivech nemluví a nepíše.

Vzato jednoduše. Z arabských zemí máme minimálně praktické číslice. Zkuste násobit římskými. Bagdád bylo město vzdělanosti již v dávnověku.

Poměrně málo se píše o islámských bankách. Jak ony přežily bankovní krizi. Možná bychom měli minimálně překvapený výraz z toho, jak to tam proběhlo.
Skutečně hodně se presentuje bojovný islám. Není ale jenom takový. Je to hodně jako v křesťatsví. Vedle asketického Františka z Assisi se nachází bojovník křížové výpravy. To je i v islámu. Jenže o těch tolerantních islamistech se moc neví.

Schválně nebo náhodou?
20. 02. 2011 | 22:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane blue jay,

dle mého soudu to svědčí o tom, že že pana profesora zajímá svět, ve kterém žije. A že na všechno "nesere".

Libor Stejskal
20. 02. 2011 | 22:21

zdenekbrom napsal(a):

Libor Stejskal:

No neulehčil jste to panu profesorovi, neulehčil.
20. 02. 2011 | 22:22

zdenekbrom napsal(a):

Emissary:

Toje dobře, že tak činíte :)
20. 02. 2011 | 22:22

n.o.s napsal(a):

Martin Konvička

tak o tom jsem nikdy neslyšel máte nějaký odkaz na literaturu, moc by ne to zajímalo
20. 02. 2011 | 22:25

Elena napsal(a):

budem sa opakovať:
vážim si každé náboženstvo, tolerujem spôsob života muslimov, ktorý vychadza z ich náboženstva, v každej krajine žiju dobrí a zli ľudia, považovať všetkých muslimov za zlých je obrovskou chybou a elementarnou nevychovanosťou, predovšetkým si vážim svoje náboženstvo a Evropský spôsob života, ocitnem sa li v muslimskej krajine budem rešpektovať a vážiť si ich hodnoty ako hosť, basnička od Ali Větrovec , ktorú zverejnil Petr Havelka je v rosporu s jeho mailom , ktorý zverejnil autor blogu.

dodátok: pán Horejší napisal že tu skoro nežije žiadný muslim,
čo nie právda , v Brne sa stavia druha mešita, preto že kapacita jednéj už niepostačujuca, na slovensku žije 5000 muslimov, plánuju stavbu mešity v Bratislave.
to všetko hovori o tom že tu sa im dobre žije a nič ich neohrozuje, že ta tolerancia tu je, prajem každému len to najlepšie, ale prosím neuražať našu spoločnosť nenazivať nas prascami ako to urobil Ali Větrovec vo svojej basničke.
20. 02. 2011 | 22:26

Karel Mueller napsal(a):

Pane Konvička,

to je zajímavé, co jste napsal. A je na tom přinejmenším mnohé. Resp. bod 1 platí zcela určitě. A s postupujícím věkem je to čím dál výraznější.

Před lety jsem poskytl azyl jedné dávné známé, její vnučka mi říká dědo. Zlaté vlásky, pomněnkově modré oči ... i ty rysy jsou podobné mým dávným fotkám z předškolních let. Asi bych to bez té podoby neakceptoval.
20. 02. 2011 | 22:26

Tenco napsal(a):

Karel Mueller
Jak se pozná levičák ?
A bych věděl co jsem, vímwe, Herr Mueller ?
Byl jste někdy v Belíně ? Například ?
Já tam jezdil řadu let - tedy do toho Západního.
A bydlel jsem vždy u známého , kde dva nebo tři byty byly obsazeny Turky.
Kromě občasného řvaní děcek - klid.
Opruzovali naopak árijští občané.

Vše co je mono -, je nanic , pane Muleller.

Monolog, monofonie, , monolit...monokl :))

V konečném důsledku je to nanic.

Takhle nefunguje ani evoluce , ani myšlení.
Tedy skutečné myšlení.
Ne smyšlení, formované propagandou a bující nevědomostí a hloupostí.

No nic, co hlava, to názor. Čím větší hlava - tím větší názor.

Pane Mueller - co kdybych byl muslim / prob´h - nejsem - mě Korán nudí !!!/ ?
Vyčistit ? Odislamizovat ? Deportovat ?

V zájmu čeho, pane Mueller ?

Zkuste to popsat ...ha, ha, ha...tedy "levičákovi - multituristovi ". :)))
Jsem jedno oko ?
Jaký je ten zájem ?

/Já vám ale odpovídat nebudu. Vím totiž co napíšete. Nebudu vám odpovídat
proto, že můj názor je skeptickostoicky evoluční. Jedním z evolučních principů je tak ne záchrana toho největšího celku o který vyjadřujeme své obavy, nýbrž konstatování, že "pravdivé je vždy to, co je pravdivé déle". :)))/
20. 02. 2011 | 22:27

Renata napsal(a):

Zdenek Brohm
Vás argument o tom, ze z arabských zemí mame cislice, nema nijak vysokou relevanci v debate o islamu. Arabske cislice vznikly davno pred tim, nez se z pouste vynoril pedofilni prorok Mohamed.
Ono obecne kdyz se hloubeji zadivate na argumenty obhajujici islam s tim, ze oblast Persie a spol. byla centrem vzdelanosti, zjistite, ze tato ucenost ma zpravidla puvod v dobe predislamske.
Jeste detail - arabske cislice zprostredkoval Evrope zejmena Al-Chorezmi a to byl Persan, ne Arab. Navic maji puvod v Indii...
20. 02. 2011 | 22:27

skura napsal(a):

Martin Konvička:

"Jako ideální řešení vidím deislamizaci, "odmuslimování"."

Kdepak já už slyšel o "převýchově"? Kde to jen bylo?

Opravdu nevím, kdo je větším nebezpečím pro toleranci a nenásilné soužití. Jestli pan Větrovec, který by v ideálním případě kamenoval, anebo pan Konvička, který by pěkně po fašisticku "odmuslimovával". Asi jsou jeden jako druhý..
20. 02. 2011 | 22:29

Tenco napsal(a):

Martin Konvička napsal(a):
n.o.s

Deislamizace jednoho muslima trvá přibližně 12 hodin. Metodě se někdy říká "radikální přestavba hlubinných imprintů", tu metodu svého času znali špioni a stratégové východního i západního bloku. Opakovaně vyzkoušeno laboratorně i v poloprovozu. Pro většinu účastníků je příjemná, výsledkem jsou takoví trochu buddhisti.
-----------------------------------------------------
Taky by mě zajímal kontakt na zdroj informací.
Je to možno použít i na buddhistu ?
Co vznikne pak ?
Takový trochu atheista ?

:))) Ha, ha, ha.....Phdr, Bc, a buhvícoještě......
20. 02. 2011 | 22:34

Martin Konvička napsal(a):

skura:
Nevíte-li, nenadělám nic.

Ale mohu Vám nabídnout malý experiment.
Budu Vás nejprve 12 hodin odmuslimovávat, a pak 20 minut kamenovat. Funguje jen v udaném pořadí, naopak ne.
Berete?
20. 02. 2011 | 22:34

hoven napsal(a):

já si myslim, že daleko leší nápad, než budovat multikulturní společnost, která zkrachovala, je vrátit EU před maastricht a měnovou unii a vzít turecko, egypt, tunisko a maroko do EU. muslimové zustanou ve svých zemích a budou si stavět mešity doma. a kromě toho se civilizačně přiblíží evropě. a všichni mužeme těžit ze vzajemnýho obchodu bez barier.
20. 02. 2011 | 22:36

Martin Konvička napsal(a):

ještě pro nick "skura"

"nevím, kdo je větším nebezpečím pro toleranci a nenásilné soužití"
Skuro, nenásilné soužití s islámem není možné, protože jim to prorok zakázal. Mají za "toleranci" Džehennu, a to není žádná sranda.
Už to pochopte.
Tímto končím, debata se točí v kruhu. Další podrobnosti deislamizace uvedu, až se zas profesor Hořejší vytasí s nějakým svým wahábbistickým kámošem.
20. 02. 2011 | 22:41

skura napsal(a):

Aleš Vyhnal:

"věřící rodiče byli nejprve-jak je v těchto případech obvyklé-zděšeni jeho odklonem od náboženství, ovšem on jim svá stanoviska a důvody k opuštění křesťanské víry logicky zdůvodnil, a oni následně křesťanskou víru opustili rovněž."

To není v takovém rozporu s tvrzeními F. Koukolíka, jak by se mohlo zdát. Kdyby ty rodiče stejnými argumenty přesvědčoval někdo jiný, na něhož by neměli citovou vazbu, tak by neuspěl. To, co rodičům dovolilo racionální přehodnocení iracionálního (citového, náboženského) postoje, pramení totiž rovněž v citové (iracionální) sféře..
20. 02. 2011 | 22:42

skura napsal(a):

Martin Konvička:

"nenásilné soužití s islámem není možné"

A co cordóbský chalífát? Váš fanatismus Vám bohužel zamlžuje jinak docela bystrý mozek..
20. 02. 2011 | 22:45

zdenekbrom napsal(a):

Renata:

Vážená dámo, možná jste to přehlédla, ale neobhajuji islám. Snažím se jenom poukázat, že i islám není jednolitá masa, ale široce strukturované společenství. Přestože mne osobnost pana Větrovce nikterak nepřivádí k úžasu, nedovolil bych si jeho víru hanět urážkami proroka této víry.

Al-Chorezmi byl sice asi Peršak, ale zkuste si odhadnout jeho náboženství.
20. 02. 2011 | 22:46

zdenekbrom napsal(a):

Renata:

Pardon - Peršan.
20. 02. 2011 | 22:46

Karel Mueller napsal(a):

Tenco:

Oj, koukám, že jsem zase zahrál na citlivou strunu ...

Mono je velmi dobré na dvě věci: Na kulturní haronii, dá-li se to tak říct a jako skvělá prevence na to, aby nebylo možné na nikoho ukázat prstem, že je to právě ten, kdo za všechny bědy může.
20. 02. 2011 | 22:47

Aleš Vyhnal napsal(a):

To Tenco:

No Sv. Jan od Kříže, to je ten velmi známý katolický mystik, noci ducha atd. Jak já tohoto mystika miloval, všechno o něm tehdy četl, meditoval, rozjímal, kontemploval. Mně trvalo zbavit se křesťanství (a hlavně jedné katolicko-buddhistické sekty) několik let. Jestli to dokáže někdo podle Konvičkovy metody za 12 hodin, tak to by bylo skutečně revoluční...DMT, PCP, LSD, DOB, 2C-B nebo rovnou MK-801? :)
20. 02. 2011 | 22:47

Martin Konvička napsal(a):

skuro, o.m.g.
V Cordobském chalifátu žili křesťané/židé jako "dhimmi".
Měli méně práv, platili vyšší daně, nesměli (například) nosit meč, vykonávat řadu povolání, potkal-li křesťan muslima, musel mu ustoupit z cesty... tu a tam se na ně (tedy křesťany/židy) uspořádali jejich páni pěkný pogrůmek, tu a tam - třeba když neměli na zaplacení daní - odvlékli jejich dítka do otroctví.

Bylo to mňňňňam nenásilné soužití.
Jestli toužíte po něčem takovém, tak opravdu, ale opravdu nevím, proč naši dědové nepracovali usilovněji pro III. říši. Třeba by vyhrála...
20. 02. 2011 | 22:49

Martin Konvička napsal(a):

Aleš:
;)
20. 02. 2011 | 22:51

Aleš Vyhnal napsal(a):

Vlastně si vzpomínám, jak mi kolega říkal o tom, že se snaží selektivně vymazat farmakologicky určité vzpomínky v souvislosti s PTSD, tuším, že to byly nějaké beta blokátory, propranolol snad...
20. 02. 2011 | 22:53

skura napsal(a):

Martin Konvička:

Chtěl byste v 10. století žít raději jako muslim v katolickém Španělsku, nebo jako křesťan v cordóbském chalífátu? Nemůžete přeci používat anachronická měřítka. Musíte uvažovat v normách konkétní doby, jinak dopadnete jako Aristotelés, když posuzoval presokratiky. Podsouval jim svá měřítka aniž by proniknul do jejich myšlenkového světa..
20. 02. 2011 | 22:58

Veronika napsal(a):

"skura"
"A co cordóbský chalífát? Váš fanatismus Vám bohužel zamlžuje jinak docela bystrý mozek.."

Na středověké poměry možná, ale stejně nemáme objektivní informace, pouze to, jak se světu jako tolerantní vládcové prezentovali muslimové sami. Vůbec jsou objektivní informace z e v n i t ř islámu nedostatkové zboží, jejich získávání se podobá špionáži a poznatky jsou pak v příkrém rozporu s většinovým obrazem, který "objektivně" vychází z informací napsaných muslimy za účelem dawah a nikomu není trapné vydávat evangelizační propagační brožurky za zdroj objektivních informací.

A pak mluvte něco o zamlžování bystrých mozků... tohle všechno okolo, to je jenom mlha kouřová clona. Islám je až za, to co jsou informace určené přímo pro muslimy, ne ty vybrané a upravené pro nemuslimy. Pro mě jsou dvojí informace dawah/vlastní islám denní chleba o islám se zajímám dost dlouho a právě z islámských zdrojů, ale chápu, že pro začátečníka můžu znít jako z jiné planety.
20. 02. 2011 | 22:59

Martin Konvička napsal(a):

Aleši: ty účinky ohledně PTSD nefungují skrze "vymazání vzpomínek - jak bychom mohli mazat něco, o čem houby tušíme, kde to sídlí, jak je to strukturované, kolik tam toho je atd. - ale skrze jejich integraci (přijetí, akceptaci, smíření... zase jen slova pro něco, co se děje v mozku/mysli, o kterém samozřejmě víme houby).

Skoro jisté je jedno: ty hračičky dělají až nechutně čistý průstřel do (pod?)vědomí, subjekt najednou vidí všechny možné své iluze, představy, naučené návyky, fantazie, traumata. Doporučuje 99 ze 100 bývalých psychopatů.
20. 02. 2011 | 22:59

Martin Konvička napsal(a):

Skura: s Cordobským chalifátem (anachronismem) jste ale začal Vy.

A stejným anachronismem je mávání tím chalifátem v této době, předváděné islámoapologety do omrzení.
(Jinak jsem spokojen s tím, jak žiju teď, díky za optání).
20. 02. 2011 | 23:02

skura napsal(a):

Veronika:

"nemáme objektivní informace, pouze to, jak se světu jako tolerantní vládcové prezentovali muslimové sami."

Odkud se podle Vás vzaly informace Martina Konvičky o odvlékání dětí do otroctví? Že by se tak "objektivně" prezentovali muslimští vládcové sami?
20. 02. 2011 | 23:03

Tenco napsal(a):

Karel Mueller
Monofonní harmonie....hmm. Ale jo, chce to fantazii, a může to fungovat.
Ale jen tak dlouho, dokud to nezačne nudit.
Nebo prudit.

Vám se líbín jaká hudba , pane Mueller ?
Varése ? :(((
A kakofonii máte rád ? :)))
Aleš Vyhnal
Aha - no nevěděl jsem to.

Natrvalo se zbavit křesťanství...
To je fráze, pane Vyhnal.
Na všem něco je.

Třeba slovo SOFOS.

To opíšete kruh, rozdělíte ho přesahujícíma úsečkam - horizontálou a vertikálou na kvadranty, na levou stranu kruhu umístíte další kruh - to samé na pravou, vedle nich napíšete zrcadlově velké sigma ....:)))
A všimněte si, jak tam ze středu na vás zírá ten kříž. :))

Jo , jo - deislamizace, debilizace, dehumanizace...monolit, monofonní, monokultura....monokl. :)))

Mějte se.

Já to mám jednoduché. Já jsem papežem, biskupem, knězem i jediným farníkem církve "Adventisté bez příčiny".
Bohužel nemohu stále sehnat dostatek podpisů na to, aby naše církev obdržela také nějaké ty granty, dotace a tak.
Nu a vidíte, přitom je pobírají lidé i na takovou činnost jako je pobíhání po lukách se síťkou na motýly, či pozorování brouka v ucpané lahvi s perchloretylénem. :((

Prostě lidi si dnes už spirituality neváží.
:)))
20. 02. 2011 | 23:05

Renata napsal(a):

Brohm
no nevim, pisete ze mate k islamu uctu. Ale ocividne o nem mnoho nevite

Al-Chorezmi zil nekdy v letech 780-850, tedy v dobe, kdy islam uz existoval. Z toho na prvni pohled celkem logicky usuzujete, ze byl muslimem. A asi uvazujete spravne. Hacek je v tom, ze islam byl v te dobe jeste v plenkach, ackoliv byl velmi vybojny a tito ucenci sice "oficialne" muslimy byli, nicmene tato ideologie nebyla zdaleka tak dobre "promakana" jako dnes. Takovy Avicenna, zijici o dveste let pozdeji, si dopraval velmi rad sklenicku vina. Takze se ted chudak asi smazi v dzehenne.

Snazila jsem se rici, ze casto pouzivany argument "islam dal svetu mnoho vzdelanosti" je nesmysl. Tato vzdelanost by vznikla (omluvte muj neohrbany sloh, je dost hodin) i bez islamu, naopak jsem presvedcena, ze bez islamu by toho vzniklo mnohem vice.

Co se tyce haneni proroka nejake viry. Nehanim, konstatuji fakta
20. 02. 2011 | 23:05

blue jay napsal(a):

pane Stejskale,

Myslim si ze se mylite. Horejsiho zajima jen Horejsi. Chce byt hlavne videt. To je typicke u nerdu. Napsal tu vice nez 200 blogu, ale nic o SVE praci. Radsi pise o praci jinych a ktitizuje je. A kazdemu radi. O vsem vi. Vsemu rozumi. A ja si blahove myslel ze neco uzitecneho Horejsi dela.
20. 02. 2011 | 23:05

Martin Konvička napsal(a):

Skura: specielně pro Vás, AlAndalus 001

http://www.jihadwatch.org/2005/11/fitzgerald-the-persistent-myth-of-andalusia.html
http://atheism.about.com/b/2003/10/02/myth-of-a-golden-age-in-andalusia.htm
http://www.jihadwatch.org/2004/04/andalusian-myth-eurabian-reality.html
http://www.mmisi.org/ir/41_02/fernandez-morera.pdf

(Ano, něco je z péra známých islámobijců, ale sám zvládnete pokračovat ve studiu)
20. 02. 2011 | 23:08

Renata napsal(a):

Zdenek Brom
Jo a jeste se zpetne omlouvam, ze jsem krapet zkomolila jmeno, to nebylo naschval.
20. 02. 2011 | 23:12

skura napsal(a):

Martin Konvička:

I kdybych souhlasil s Vašimi teoretickými výhradami, které vznášíte vůči islámu (k čemuž nemám daleko), nikdy nemohu souhlasit s Vašim agresivním a xenofobním postojem vůči muslimům. Mám mnoho muslimských přátel z různých zemí (Irák, Turecko, Libanon, Pákistán) a ani jeden nezapadá do obrazu, který vykreslujete. Nevím, kolik muslimů osobně znáte Vy, ale vsadím se, že ani jeden z nich není takový démon (snad kromě pana Větrovce ;-)), jaký by měl podle Vašich konstrukcí být. Vaše zcela racionální výhrady Vám bohužel nikterak nebrání ve vyvozování naprosto iracionálních závěrů a podávání zcela absurdních návrhů na "řešení naléhavé situace"..
20. 02. 2011 | 23:14

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane blue jay,

pan profesor zde o své práci psal (např. zde http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1282)

Z otevřených zdrojů vyplývá, že Václav Hořejší je autorem a spoluautorem téměř 150 původních vědeckých publikací publikovaných v mezinárodních časopisech, desítek kapitol v monografiích a recenzovaných sbornících, mnoha odborných i popularizačních článků. Databáze Web of Science indexuje přes dvě stovky jeho textů, u kterých je uveden jako autor nebo spoluautor, jeho h index je přes padesát. Tímto se řadí mezi nejúspěšnější české vědce. A to nemluvím o tom, že je ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a profesorem imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Takže prokazatelně dělá mnohem mnohem více, než co naznačujete.

Podle mne je spíše hodno obdivu, že při tom všem si ještě najde čas aktivně se zajímat o dění ve společnosti.

Libor Stejskal
20. 02. 2011 | 23:16

KP napsal(a):

šmánkote Martine...

jdi spát:))

Skura:
správného" muslima uvidíte až po vlastní konverzi
20. 02. 2011 | 23:21

zdenekbrom napsal(a):

Renata:

S tím jménem si nedělejte starosti :)

Mít úctu k druhému je pro mě základ. Mít úctu k islámu ještě neznamená schvalovat činy fanatiků. O Al-Chorezmiho se spořit nebudu.

Víte, pokud bychom chtěli, tak můžeme řízeným výběrem faktů udělat cokoli z čehokoli. Důležitější je vnímat celek.
20. 02. 2011 | 23:21

Elena napsal(a):

Ali Vetrovec,
ste studentom Evropskej krajiny, dostali ste moznost zit a studovat v svobodnej demokratickej spolocnosti, ste mlady clovek, ani vasa mladost vas neopravnuje podcenovat a devastovat nase hodnoty, za SVOBODU SME TVRDO ZAPLATILI,
na ekonomicku svobodu tvrdo makame, ak nie su Vam po chuti nase hodnoty, nikto Vas nenuti ich prijmat , verte te mi, nedam si to vziat, svoboda pre nas znamena vsetko , uzivajte si jej tu, studujte, pracujte, zijte ,

zapiste si to na celo, NEDAME SI SVOJU SVOBODU
20. 02. 2011 | 23:22

Martin Konvička napsal(a):

skura:
Ale to jsme na tom stejně!
I já mám několik muslimských přátel, no spíše kolegů. Většina se sebeidentifikuje jako "not too religious", při silěnjším tlaku svedou religiozitu na rodiče, jeden se explicitně obává postupující islamizace své země + váhá, zda se tam chce vrátit, nebo ne.

Hovořím s nimi spíše málo (nevídáme se často), vždy trvám na svém, že dokud se nezřeknou mohammeda... atd. Mohammed (a vlastní sestra) jsou vůbec dobrý lakmusový papírek.

Jinak plně souhlasím s Wildersem, že problém je ideologie - islám, ne jednotliví muslimové, jež jsou často jejími oběťmi.

Ovšem pozor na Větrovce. Jeho postoje jsou dost typické pro konvertity (Sáňka, Pelikán, Matouš atd.), kteří se - logicky - snaží být muslimštější než muslim, aby si šplhli u správně "vrozených" nadlidí. Dtto. konvertitky, kde se doslova vražedný fanatismus zajímavě spájí s něžnou ženskostí.
Bohužel jsou to konvertité, nikoli nějaký obchodník/vědec/kavárník z Aleppa či Diarbakiru, s kým se tady potýkáme.
20. 02. 2011 | 23:22

KP napsal(a):

Elenko,

Větrovce máte nyní v Bratislavě, kde za Saudské peníze pilně překládá.
20. 02. 2011 | 23:24

Martin Konvička napsal(a):

KP: a je tedy znovu single, nebo ne?
20. 02. 2011 | 23:26

n.o.s napsal(a):

Martin Konvička

To jste si docela naběhl

None of this, though, reduces the impulse to idealize Andalusia. One reason may be that it looks so good given what followed. In the 1391 pogroms in Christian Spain, for example, an estimated 100,000 Jews were killed, 100,000 converted and 100,000 forced to flee -- a prelude to the 1492 expulsion of all Jews and the 17th-century expulsion of all Muslims. In comparison, many societies might resemble paradise.
zdroj: Was the Islam Of Old Spain Truly Tolerant? EDWARD ROTHSTEIN

to je onen článek na který odkazujete, autor na rozdíl od vás ukazuje obě tváře společnosti, a na rozdíl od vašich nesmyslů jeho kritika je podnětná, vaše je téměř stejná jako Lukáš Ali Větrovec včetně potřeby někoho konvertovat či dekonvertovat.

Domnívám se že Vy a on jste velmi podobní.
20. 02. 2011 | 23:29

KP napsal(a):

Konvička:

neúspěšně se snažil o sňatek, slečna Pjanič mu dala košem.
20. 02. 2011 | 23:31

Renata napsal(a):

Zdenek Brom

co se tyce ucty, tak s vami v zasade souhlasim, ale bohuzel proste nedokazu mit uctu k necemu, co je vystaveno na zakladech popirani individuality, samostatneho mysleni a rozhodovani, co je plne zakazu a prikazu a jehoz idealem je clovek jako byl mohamed.
20. 02. 2011 | 23:31

KP napsal(a):

Renato:

moje dcera měla tři roky, když jsem byla na návštěvě u muslimky, která měla 8 letého syna.
Malá, protože to bylo v zimě, běhala jen v tričku a punčocháčích.
Dostala jsem vyhubováno, že holka nemůže být téměř "nahá" před někým, kdo by mohl být její manžel.
20. 02. 2011 | 23:33

Tenco napsal(a):

skura
Dobrý blog o středověké /"maurské"/Andalusii napsal pan Z. Müller.
/Obskurní zdroje neberte vážně/

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zdenek-muller.php?itemid=11844

I diskuze není špatná. zejména nick Tenco a jeho příspěvky. :))))

Btw - roku 1492 vyhnali Židy ze Španělska hádejte kdo ?

Jinak - v jednom tom obskurním zdroji - brrr..už ta grafika je odpudivá, se píše o vyhnání Maimonida.
O.K. Ale už se nenapíše, kde se usadil.

Andaluský mýtus není mýtem. Jak už tomu ale bývá, spousta lidí věří jednoduchým pravdám.
Nezajímá je, že i moc - takto kvalita vládnoucích arabských elit v Andalusii měla svou dynamiku.

Přečtěte si toho Müllera a diskuzi.

Na obskurní propagandistické blogy zapomeňte.

Jak jsem již napsal jinde - internet, coby informační kanál je ším dál tím více ucpáván propagandou.

Já chodím pro informace nejraději na burzovní servery.
Tam se taky lže, ale aspoň s jistou úrovní. :)))
20. 02. 2011 | 23:33

Martin Konvička napsal(a):

n.o.s

1. Zlo jedněch není omluvou pro zlo druhých.

2. Všechny ty průsery následující reconquistu jsou obecně známy, těch předchozích se v dnešních dějepisech nemluví. Proto jsem se ohradil. Islámská AlAndalus byla asi tak "tolerantní" jako to, co následovalo - nebo jako osmánské panství na Balkáně, řekněme v 17. století. Nic z toho fakt nemůže být vzorem pro 21. století, je to irelevantní.

3. K "potřebě dekonvertovat" - vy tedy islám muslimům přejete?
Dovolte mi, abych vám sdělil, že jste bezcitný sobec, možná dokonce rasista.
20. 02. 2011 | 23:35

Martin Konvička napsal(a):

KP: Chuďátko Větrák. Navrhuji urychleně odmuslimovat.
20. 02. 2011 | 23:36

Renata napsal(a):

KP: doufam, ze pred sepsanim smlouvy o snatku jste dostatecne prostudovali rodokmen obou stran, abyste predesli inbreedingu. Jako se to dela u dobytka, koni, psu a pod.
20. 02. 2011 | 23:38

KP napsal(a):

Renato:

ona muslimka - Češka, schvaluje i ženskou obřízku, její nyní 12 letý syn vede modlitbu, ona ho poslouchá.

Kousek po kousku se člověk dozvídá to, co by mu jako nemuslimovi nikdy neřekli.
20. 02. 2011 | 23:41

dalimír napsal(a):

Dobrý večer Aliamálko vidíte to je ono ,tak máte psát stále ! Muslimům se rozhodně nedá věřit , proto také stále doporučují obezřetnost ! Pan prof. Hořejší ty Vaše elaboráty ,to je strašně nadlouho čtení ,tolik trpělivosti nemám ! To co napsala zde Aliamálka je perfektní a lechce stravitelné pro neštudovaného člověka jako jsem já ! Ali jen tak dále ,Vaše myšlení je čím dále brilantnější ! Zravím Vás Dali.
20. 02. 2011 | 23:42

Tenco napsal(a):

Martin Konvička
Hezkou pavlač jste si tady s KP vyrobili /via Větrovec/.
To je nová vědecká metoda - pomluvy a drby?

Jste dlužen dvěma diskutujícím ten odkaz na tu "radikální přestavbu hlubinných imprintů" aplikovanou via deislamizace.

Nebo je to vlstní vynález ? Zatím nechráněný autorským zákonem ?
A zkusil jste to alespoň aplikovat na své kolegyni KP ?

Lol !
20. 02. 2011 | 23:43

t... napsal(a):

Tenco,

máte výdrž.

Jsem s Vámi v klubu diskutujících, na které pan Konvička už nereaguje. :-)
20. 02. 2011 | 23:43

Renata napsal(a):

KP
to nemyslite vazne, ze nejaka Češka, byt muslimka, schvaluje obrizku

toto zjisteni predcilo veskere me strasidelne predstavy o vymyti mozku islamem
20. 02. 2011 | 23:43

skura napsal(a):

Martin Konvička:

Jenomže když mluvíte o muslimech obecně, tak já si hned vzpomenu na ty své irácké kamarády, kteří jsou pohostinní a štědří a úzkostlivě se snaží vyhýbat sebemenší lži a mají láskyplný, komandováníprostý vztah ke svým dětem, jaký se u evropanů vidí zřídka, a hned si řeknu: "Vždyť on je k nim nespravedlivý!". Stejně jako jsou nespravedlivé všechny paušalizující výpady proti romům, židům a jakékoli jiné etnické, národnostní či náboženské skupině jako celku.
Svět není černobílý a my nestojíme na té bílé straně. Racionální kritika iracionálních výplachoven mozků je záslužná činnost, která spoluvytvořila moderní evropské hodnoty (o kterých píše pan Větrovec v bodě 3 jako o hodnotách muslimy obdivovaných na evropanech), ale aplikace kolektivní viny je vždy cesta do pekel..
20. 02. 2011 | 23:44

t... napsal(a):

Pane Konvičko,

nebo je to jinak?
20. 02. 2011 | 23:45

KP napsal(a):

Tenco...

Očadlík, Libicher a Veselý mohli a já nemohu?

Větrovec měl být tímto sňatkem členem vedení brněnské mešity, kterou vede Muneeb Alrawi, Jalal Atassi má za ženu jeho švagrovou a potřebovali si pojistit Větrovce.
20. 02. 2011 | 23:45

Martin Konvička napsal(a):

Tenco,
vy nejste ten-co t..?
Inu, teď mě baví povídat si s dámami. Vědecká metoda vzala za své někdy před hodinou. Detaily odmuslimovávacích metod Vám sdělovat nebudu, ale pravidelně je diskutujeme na fb skupině "Islám v České republice nechceme".
Vím, je to pubertální zábava, ty sociální sítě, ale víte jako to chodí..
20. 02. 2011 | 23:46

Tenco napsal(a):

t.....
No, už odcházím.
Neb kromě pana skury si zde notují už pouze dvě soudružky - asi z harému pana KOnvičky. :)))
Dialog jak by jej někdo napsal .
A zkopíroval. A pak šířil.
Jak vyšitý z příručky "Jak mám buditi zdání, že se vede diskuze".

Přitom se jen pomlouvá a drbe. I když - myslím si, že se jen sprostě lže. :((

Dobrou noc.
20. 02. 2011 | 23:48

KP napsal(a):

Renato:

není jediná.
Manželka muslima z HK, který se zasazuje o mešitu mi vysvětlovala, proč je obřízka u Egypťanek, které zná z Hradecké fakulty OK. Nebýt jí, narostl by jim penis a já nemám právo jim říkat, že to není pravda.

Jenže muslimky to nikdy neřeknou někomu, kdo je kuffar.
Jsou věci,které se říkají do médií a lidem navštěvujícím mešitu a něco se říká na chutbách. Ještě bývá rozdíl v arabské a české části přednášky.
20. 02. 2011 | 23:48

Martin Konvička napsal(a):

KP: Ale mohli bychom toho Větrovce oženit s dcerou profesora Hořejšího, je-li tedy ta slečna či dáma nezadaná.

Kdosi v jiné diskusi navrhoval arabského šejcha, ale to je houby partie, ropa dojde, zato brněnský šéfideolog se spešl-tajnou dauá misi na Slovensku, toť teprve Partie.

Thán už kluka zná, obdivuje jeho literární činnost, nic zjevně nebrání tomuto multikulturně-dynastickému sňatku.
20. 02. 2011 | 23:50

t... napsal(a):

Martin Konvička:

Tak přeci jen reagujete.

Nejsem Tenco.
20. 02. 2011 | 23:50

Renata napsal(a):

KP
a jak si ony damy vysvetluji fakt, ze neobrezanym evropankam penisy nerostou

btw., byly jsme oznaceny za harem pana Konvicky. Mely bychom si rozdelit domaci prace. Navrhuji, abyste dnes umyla nadobi, ja vytru. Aby to bylo spravedlive, tak zitra myji nadobi ja a vy si vezmete na paskal okna. Vyhovuje?
20. 02. 2011 | 23:52

Martin Konvička napsal(a):

t..
Já už fakt nevím. Jsem podroušen, unaven, celkově adrenalinově i intelektuálně vyčerpán. Dejte se k nám "islámofobům", aspoň cvičně, uvidíte, že jsme docela dobrá parta.

(Ty slečny samozřejmě JSOU z mého harému. Jak jsem uvedl v diskusi pod jiným Hořejšího udavačským výplodem, jsem nejen islámofob, ale i polygamista).
:D
20. 02. 2011 | 23:52

blue jay napsal(a):

Stejskale,
Horejsi je Narcis. Kterej jinej bloger tu uvadi pod svou fotkou vsechny sve blogy? Si nemyslite ze Horejsi ma chorobnou touhu se zvidelnit? Proc je tu tak casto?
BTW. Jistej grafoman publicoval 847 clanku za jeden rok. Take o nicem a o vsem. Horejsi by se mel cinit. Mozna ho porazi. Fandim mu.
20. 02. 2011 | 23:53

Tenco napsal(a):

Martin KOnvička
Slušnost velí zareagovat.
Máte ten zdroj nebo ne ?
Na tu metodu deislamizace ?
Jako dávno známou a vyzkoušenou.

Buď dejte nebo řekněte, že lžete.
Není jiná volba.

Ale dnes už mě to nezajímá.
Dobrou noc.

KP
Když dělá jeden něco špatného, není nutné, aby to bylo důvodem k tomu, aby to dělal i ten druhý.
První třída , anebo druhá hodina náboženství. :)))
Jdu se nyní pomodlit za všechny ty nešťastné duše, které se již teď svíjejí v ohni islámském a to zejména po přihnutí si z lahve. :)))

Dvakrát zdravas a jednou otčenáš. :))

Taky dobrou noc.
20. 02. 2011 | 23:54

skura napsal(a):

Tenco:

Díky za odkaz..
20. 02. 2011 | 23:55

relsoc coming-out napsal(a):

blue jay:
nn, prof. Hořejší opravdu JE skvělý a také mimoř. pracovitý vědec. Teď nekecám, neironizuju.
A že ulítává na bloggu?
A kdo z nás tady ne!
20. 02. 2011 | 23:55

KP napsal(a):

Renato:
jsou to medičky! Znám mediky - muslimy z Plzně, kteří mi vysvětlovali, proč s v Jemenu může spát se šestiletou holčičkou.

Protože díky slunci "zraje" rychleji než Evropanka! Takže vzdělání není způsob, jak ukázat, že islám je fujky.

OK, navíc klidně i uvařím, to mě ba:))
20. 02. 2011 | 23:55

Martin Konvička napsal(a):

Tenco,
nelžu s tou metodou. Vše podstatné jsem uvedl v konverzaci s Alešem V. Tohle opravdu není vhodné místo. Hledejte, najdete též.
20. 02. 2011 | 23:57

KP napsal(a):

Tenco:

neřekla/nenapsala jsem jedinou lež.
Že Větrovec usiluje o vedení muslimů je věc známá, navíc mezi muslimkami je velmi oblíben pro svoji vzdělanost v islámu. Jenže nechce Češsku za manželku, jen BOsanku, pannu.

Tisba ala khair
20. 02. 2011 | 23:58

Renata napsal(a):

KP - neco veproveho prosim. a brambory s rumovou omackou

medicky, jo? oni tam maji na fakulte asi nejaky specialni kurz anatomie pro muslimy, ktery je PC MC
20. 02. 2011 | 23:59

blue jay napsal(a):

Btw Stejskale,

Horejsi tu ma 5 let starou fotku. Zda se ze na Vasem blogu vsichni vypadaji mladi. Viz Pehe, Paroubek, Rath, Horejsi, Havel (Jiri), a dalsi a dalsi. Je to tu jako oaza mladi.
21. 02. 2011 | 00:00

KP napsal(a):

Renata:

chodila jsem po školách, pár dokumentů...všude jsem říkala, jak je islám super, že obřízka je špatná a pak se dozvím, že je OK.
Kousek po kousku se ta mozaika skládala.

3 roky mi trvalo odejít.
21. 02. 2011 | 00:01

Martin Konvička napsal(a):

ježíííš
tak jsem se podepsal ochranou proti spamu.
ten "relsoc coming-out", který se zastal vědecké produkce hladovkáře prof. Hořejšího, byl starej známej polygamní islámofob Konvička

Protože komu čest, tomu čest.
21. 02. 2011 | 00:01

t... napsal(a):

Martin Konvička:

Pane Konvičko,

nepsal jsem o Vás, že jste islámofób.

Nemám tolik času, abych se přidával k bojovníkům jakéhokoli druhu.

Zatím znám více jenom Vás. Když mě zvete, ukázal byste mi, pro začátek, svou sbírku motýlů? Pro jistotu, v této souvislosti, dodávám, že jsem hetero.

Vidím, že jsem Vás nepřesvědčil, že "Tenco" a "t..." jsou dvě osoby ...... nebo ano?
21. 02. 2011 | 00:07

n.o.s napsal(a):

Martin Konvička

1. pouze jsem vám chtěl naznačit že článek na který jste odkázal je mnohem objektivnější než vaše příspěvky

Dějepis je nějaký základ, vesměs propagandistický.

Islám je mi upřimně lhostejný, jak jsem vám napsal apoštoly Islámu sem importovali politici EU nikoliv Arabové, pokud máte problém s Islámem obrate se na politiky EU především na ty kteří vytvořili legislativu umožnující příchod a pobyt muslimů v EU

Žijeme v parlamentní demokracii, za legislativu jsou zodpovědní politici, já se domnívám že v tomto případě jde o politiku uměle vytvářené nenávisti, jejíž jste vy a nejen vy obětí.
21. 02. 2011 | 00:10

Elena napsal(a):

nepoznam ani jednu vedecku pracu od Horejsiho ,
nemam zajuem ani vyhladavat, neuznavam autority,
ak sa nekto podujeme ovplivnovat verejnu mienku, podsuvat svoje nazory verejnosti, mal by aspon si overit zdroj a pisat aspon pravdu, Horejsij je naivny starec , stary clovek je ako male dieta, a to je Horejsi dnes.

Ze nekto napise vedecku pracu, neznamena ze spolocenske hodnoty, zaujmy si nemoze pliest , co je nazorny priklad Horejsiho

S Bohom1 ale s nasim Krestanskim!
21. 02. 2011 | 00:11

n.o.s napsal(a):

Tenco

s toho si nic nedělejte, jsou stejní a stejně jako vždy mají pocit jediné pravdy
21. 02. 2011 | 00:19

n.o.s napsal(a):

Tenco

už více jak 2500 let....
21. 02. 2011 | 00:21

Ateista napsal(a):

Hořejší:
Vy prostě trpíte klamným přesvědčením, že muslimové jsou civilizovaní snad právě proto, že se klaní stejnému Bohu jako vy. Opak je pravdou. Korán je plný násilí a zabíjení, dále je plný absurdit, ženy nemají v islámu téměř žádná práva atd... Někdy vás opravdu nechápu, pane profesore.
21. 02. 2011 | 00:32

KP napsal(a):

Dámo a pánové:

přeji dobrou noc a úspěšný začátek nového týdne.
21. 02. 2011 | 00:39

hoven napsal(a):

vzbouřenci kontrolují druhe nejvetší libyjske město benghazi. terorista a přítel našich komunistů generál kadafí si už balí kufry a svuj beduinský stan, bude rád, když vyvázne se zdravou kůží.....
21. 02. 2011 | 01:10

Bachcusvonzizkoff(pantheista) napsal(a):

Mne by zcela neobjektivne zajimalo kdy konecne vericim lidem (organizovane nabozenstvi) dojde a budou si schopni priznat ze jedine co vsichni tito bezesporu inteligentni lide( Mohamed, Jezis....) chteli bylo aby se nedelo to co se tu deje tisice let. Kdyz Mohamed zakladal islam neprijal Bibli jako svatou knihu z duvodu zasahu Vatikanu do originalnich textu. Bible jakozto svata kniha byla natolik upravena ze skutecna vypovidajici hodnota byla zmenena na obojek s bicem a ne na knihu ktera mela lidstvo dovesto krucek dale na evolucnim zebriku. Do stadija kdy se opravdu nebude zabijet, krast atd. Vsechna nabozenstvi slapou do ust svym zakladatelum(viz. zlate Mohamedovy zlate stopy, Jezisovo ti po mne kamenemja po nem chlebem: krizacke valky, necetl jsem nikdy v Bibli zabij nevericiho) Mohamed si nepral byt zobrazovany a to z meho pohledu proto aby se o stovky let pozdeji neskryvali chudaci za nabozenstvi, ale udrzovali si zdravy rozum. Vecsina nabozenskych textu je nesmirne hluboka, ovsem pokud se neskryva za nabozenstvi ktere je pouze prostredek jak ovlivnit masu. Existuji tisice dukazu ktere nechteji byt videni. Kdy si konecne sundame vsichni bryle??? PS: pane Ateisto Vy jste Koran nevidel ani dalekohledem, ze? Koran a islam by bez zneuzivani lidmi byl stejne mirulilovny jako Bible bez zneuzivani. Taky by jste byl agresivni, kdyby mohl mit jeden muz(samozrejme dostatecne bohaty) X zen. A Vy byl jeden z tech chudych kluku z ulice ktery ji mozna nepozna za cely zivot a nejaky radoby vykladac viri Vam slibyl jeste vecsi pocet pannen v nebi a za to vse se staci 'pouze' obetovat sebevrazednym utokem.
21. 02. 2011 | 01:40

Bachcusvonzizkoff napsal(a):

a dodatek civilizovani jsme pouze mi: virivy Adventiste sedmeho dne:)
21. 02. 2011 | 01:42

Jetvart napsal(a):

Nedávno jesm potkal dívku v burce. Protože nejsem francouz tak jsem se jí nesnažil její pokrývku hlavy servat, ale usmál jsem se na ni a řekl jí, že má hezké oči. Poděkovala a šli jsme každý dál.
21. 02. 2011 | 05:51

Pepa Řepa napsal(a):

To jste, pane Hořejší, opravdu takový zbabělec, že musíte jiné (vedlejší blog)označovat za hitlerovce, vyzobávat slova, která se Vám hodí a sám lovit ve vodách toho největšího extrémisticlého hnusu -z druhé strany- a když nevíte kudy kam, tak prohlásít, to ne já to Větrovec?
To jste takový srab, že si nepřiznáte obrovský úlet-pokud to úlet je?

Užitečný jste. Jestli jste něco poodkryl, tak zákulisí jedné české mešity. Abych se přiznal, překvapil mne stupeń radikalizace a extrémismus jejích čelných představitelů, prahnoucích po zkáze celé západní civilizace.

O tom jsem neměl potuchy-v islámslém světě jsem na to často narážel- a mrzí mne, že se s tím sveze celá islámská kultura jako taková.
21. 02. 2011 | 06:34

Zdeněk Brom napsal(a):

Renata:

Mně by život v islámském stylu také nebyl po chuti. Pokud je to ale jejich tradice a zvyky, pak ať se jimi řídí - ve své zemi. V naší zemi respektujme zdejší tradice. Stejně tak jsem proti minaretům v našich městech. Když do islámské země pojedu, prostuduji si tamní zvyky a obyčeje a budu je respektovat. To samé ale musí dělat druhá strana.

Jak tady ale Karel Mueller správně napsal, máme problém. My sami si totiž svoji identitu silně podlamujeme a velmi lehce odhazuje naše tradice. Následuje prázdnota. Prázdnota nablýskaných obchodních center a zábavních parků. Již mnohokrát mi muslimští přátele říkali, že jsou velmi překvapeni, jak snadno se vzdáváme svých tradic a vnucuje svým dětem jiné. Z jejich pohledu je to slabost a úpadek.
21. 02. 2011 | 07:26

Renata napsal(a):

Zdenek Brom

tak to je samozrejme, ze pokud pojedu do islamske zeme, nebo do jakekoliv jine s odlisnymi zvyky, budu je respektovat.
Problemem je, ze to neni oboustranne. Muslimove prijizdejici do Evropy se hlasite dozaduji tolerance jejich nabozenstvi a zvyku. A Evropa jim ji dava, protoze se boji opakovani udalosti provazejicich druhou svetovou valku. Vsak i sam pan Horejsi tu holocaust casto zminuje. Jenze evropska snaha o toleranci ji zbavuje tech tradicnich hodnot, o kterych mluvite. Videla bych to jako vetsi problem nez ta zminovana nablyskanost nakupnich center. Nase ustupky jsou tim, co vidi muslimove jako slabost. Tedy aspon podle meho nazoru
21. 02. 2011 | 07:58

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Pokud se ztotoznujete s tim, co v diskusi hlasa "honolulu" (udajne katolik!):
("Az vyhrame pristi valku, tak severni Afrika CELA a cele vychodni stredomori BUDE ZNOVU patrit nam - potomkum Rimanu. Samozrejme, ze tam zustanou stat pouze krestanske kostely a kostely nasich spojencu."...."Pujdeme spolu za nasi Eminenci Arcibiskupem Dukem pro pozehnani a krizackou tuniku."........."....tak se budou podvazovat testicles Muslimakum - povinne...Slava !"

tak je to skutecne na povazenou (mirne receno...).
Jak rikam - tato diskuse byla velmi poucna - ukazala, jak snadno by se v pripade potreby nasla i v tomto narode v hojnem poctu obsluha koncentraku a plynovych komor...

..
21. 02. 2011 | 08:20

t... napsal(a):

Zdeněk Brom:

Islám Vás, ani v islámské zemi, ke konverzi nenutí.

Minaret? Vždyť je to jenom stavba. Podnikatelské (české) "baroko" se Vám líbí? Pokud ne, tak co s tím uděláte? To, že z těch minaretů někdo haleká, ale jen 5x denně? Časem si zvyknete, že to ani nevnímáte, když nejste muslim. V křesťanských zemích, někdy mnohem častěji(každou hodinu), znějí (křesťanské) kostelní zvony, co to je(?), bouchání do železa, to je mnohdy větší randál než halekání muezzina.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muezzin

Jiné země můžete těžko ovlivnit, když nejste jejich občan, nemáte tamní volební právo. Můžete ovlivnit pouze ČR, pouze(předpokládám) v ČR máte volební právo, a podle naší ústavy, je zaručena svoboda (náboženského) vyznání, každý si u nás může věřit komu a čemu chce.

Pokud jde o ty minarety, tak muslimové, v evropských zemích, reflektují, že křesťanům vadí, tak je (v současnosti), podle některých mediálních zpráv, už pouze (architektonicky) naznačují nebo vynechají úplně.
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/177454-nejkrasnejsi-nemecke-mesity-fascinuji-poetickou-architekturou.html
Komíny se Vám líbí? Evropské (tovární) jsou vyšší než minarety a jak hnusně čoudí(škodí zdraví), minaret (žádný) nečoudí. :-)
http://zpravy.idnes.cz/svycar-prestavel-svuj-komin-na-minaret-nastvaly-ho-vysledky-referenda-1mh-/zahranicni.asp?c=A091211_145319_zahranicni_btw

P.S. Nejsem muslim, pouze nábožensky tolerantní. To byl císař Josef II, už v 18. století, také. :-)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
21. 02. 2011 | 08:32

Zdeněk Brom napsal(a):

Renata:

Ona ta nablýskaná centra jsou spojenou nádobou se ztrátou tradice.
21. 02. 2011 | 08:34

Zdeněk Brom napsal(a):

Renata:

Přečtěte si, prosím, poslední příspěvek t... Proč by nás muslimové měli respektovat?
21. 02. 2011 | 08:39

SuP napsal(a):

A co tenhle pohled?
http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-pozar-v-zahrade-allahove-d2z-/p_zahranici.asp?c=A110220_214150_p_zahranici_wag

Zní to logicky.
21. 02. 2011 | 09:19

JaVi napsal(a):

Vážení, čtěte blogy Zdeňka Müllera, chcete-li plně pochopit islám a islamismus. A všímejte si příspěvků Pepy Řepy pod jeho texty. Hned se pozná, že pan Müller i pan Pepa opravdu znají, mají na vlastní kůži prožito. A oba dobře vědí, že je třeba vážit si islámské kultury jako takové. Podobně jako Jaroslav Pánek v jeho výtečné "Malé úvaze nad Evropou", na níž neméně skvěle reagoval Zdeněk Müller.
Pan profesor Hořejší napsal na Aktuálně.cz spoustu kvalitních blogů. Obdivuji - podobně jako pan Stejskal - jeho aktivitu i angažovanost. Pan profesor má právo na omyl. Ostatně jsem přesvědčen, že už se panu Müllerovi omluvil za vytržení jedné věty z kontextu Müllerovy reakce na Pánkův text.
21. 02. 2011 | 09:20

LEVAK napsal(a):

Muslim Lukáš Ali Větrovec mi připomíná Jezinku z pohádky o Budulínkovi jen s tím rozdílem,že už tu mohamedáni nedali je tři prstíčky ,ale díky takovým jako je profesor Hořejší už rozrazili dveře.Zřejmě Evropa už teď nyní potřebuje nějakého Jana III. Sobieskiho, Turky zvaného Lev z Lechistánu.Proboha lidi vraťe se do dějin a trochu se poučte na osudu říše Římské.Já opravdu nechci se 5x denně klanět Alahovi,nít na dohled minaret ze kterého vříská nějaký fanatik,světit ramadán etc.Já jenom říkám když už jsou tady tak dobře,ale ať se chovají přiměřeně okolí.V Jižní Americe byl v pralese objeven nový kmen.Byl mírumilovný do té doby než se mu snažili cestovatelé vnutit civilizační návyky.I tito primitivové věděli,že toto cesta k záhubě celé jejich společnosti
PS:„…….že v Evropě a i jinde jsou v současnosti nejvíc ohrožení křesťané. Dokazuje to na pokusu islamistů nově interpretovat chartu lidských práv. V OSN byl totiž předložen muslimy nový návrh, podle kterého by neměla být zajištěna svoboda vyznání, ale naopak ochrana náboženství, což je zásadní rozdíl. Tento návrh totiž popírá individuální právo na vlastní náboženské přesvědčení. V předloženém návrhu jde o ochranu islámu a ne o ochranu věřícího jednotlivce. Přijetí takové interpretace by znamenalo mimo jiné, že jednotlivec nemá právo měnit svou víru. Jinými slovy, kdo se narodí jako muslim, musí být muslimem až do smrti. To by znamenalo v důsledku implantování islámského práva do charty OSN a podle něho je vystoupení z církve možné trestat i smrtí. Proto pan Kauder hovořil o tom, že chránění nemají být nikdy instituce, ale naopak víra každého jednotlivce, protože ta představuje jádro každého náboženství. …..“
21. 02. 2011 | 09:43

Tenco napsal(a):

Byli jste někdy na Costa del Sol, děcka ?
A co říkáte na ty paláce s golfovými hřišti ? Víte komu zhusta patří ?
A děcka, znáte některé firmy, které v podstatě vlastní islamisti, ale které zaměstnávají tisíce Evropanů ?

A teď, děcka - až teda dojde na tu vaši deislamizaci a transporty - to jim ty majetky jen tak mirnyks dyrnyks vezmete ?
Anebo to bude za náhradu ? A v tržních nebo zůstatkových cenách ? :)))

A děcka - co myslíte, že na to ostatní investoři - křesťané, buddhisti, hinduisti, atheisti... ?
Myslíte si, že se jim to bude líbit ?
Že se nebudou bát, abyste to zase někdy v budoucnosti nezopakovali ?

Hmm. Já si myslím, že v takovém případě by se stáhli i evropští investoři. /pokud tedy nebudete deislamizovat a transportovat i tam - nějakou "Velkou akcí ".../

Děcka - máte teda na to dost peněz - na takovou akci ? Jako včetně těch kompenzací ?
:))

P.S. Jenže když vy neodpovídáte na otázky.
To je pak těžké.

Děcka - a nechcete vy prostě jen vyrobit takový ten prototyp muslima ? Chudého nevzdělance se středověkými názory, nenávidícího Evropu a předstírajícího tím, že se do Evropy stěhuje, že naopak chce žít po evropsku ? Takového toho zakuklence - tentokrát ale ne v kaftanu ? Víte - něco jak ty barvotisky před WWII.
Něco podobného mám na mysli - tedy jak nasadit lidem brouka do hlavy.
On pak žije svým životem.

Ale stejně by mě to zajímalo, jakou máte představu, co to udělá s chováním invstorů - teda ta vaše "Velká akce".
Máte nějakou představu o scénáři ?
21. 02. 2011 | 09:51

vasja napsal(a):

Hele Tenco, hebrejče nosatá a dobrodinče chudejch psů.
Že si tady našince nekřesťansky dobíráte.... to neni dobrý:))
21. 02. 2011 | 10:01

Viola napsal(a):

Zajímalo by mě, jak papež porozuměl té vraždě, která se nedávno stala, vraždě katolického kněze jeho tureckým řidičem, jak to připomněl Emisary.

Já si myslím, že vožení katolických knězů do zemí islámu je vožením dříví do lesa, nebo někdy přiléváním oleje do ohně. Muslimové jsou věřící, tak není třeba tam dělat misie.
21. 02. 2011 | 10:02

Viola napsal(a):

Tenco, teď není na nás, zda znárodníme bohatým muslimům jejich majetky, je to na JEJICH děckách, které teď revoltují a budou chtít znárodnit majetky svých otců.
21. 02. 2011 | 10:06

Viola napsal(a):

Hele LEVÁKU, já tu dost dlouho mluvím do duší, že je třeba se držet katolické víry a desatera.
21. 02. 2011 | 10:09

Karlík napsal(a):

Před přečtením dopisu Větrovce jsem zkoukl jeho profil a odmítám číst cokoli od člověka, který si tam dává fotky mrtvol či portéty vrahů a fanatiků (Izetbegovic)... Podle věku a vizáže pana Větrovce jde o nešťastného mladíka, který má velký problém sám se sebou a hlavně s navazováním vztahů s osobami opačného pohlaví. Místo studia islámu doporučuji navštívit psychiatra.
21. 02. 2011 | 10:16

Viola napsal(a):

Podle mě muslimům chybí pořádný mystik, který by jim řádně vysvětlil,
že jejich Bůh je stejný jako náš. Oni muslimové, před tím, než se stali muslimy měli své písmo, své Slovo, připomínám, že to Slovo bylo na počátku a bylo u Boha a stalo se tělem, to jejich Slovo jim jasně řeklo, kdo je jejich Bohem, že je to Bůh trojjediný, tak jako náš, jenže oni to nějakým pokroucením slova, které následovalo nepochopili. Měli by si pořádně všímat svého písma a pořádně se podívat, jak se píše jejich Bůh - Aláh. Jeho znak je trojjediný a obsahuje v sobě jak syna, tak ducha a zbyde tam místo i pro symbolický obraz Marie.
21. 02. 2011 | 10:16

Viola napsal(a):

Nádherný obrázek trojjediného Boha je zde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Allah
21. 02. 2011 | 10:35

Tenco napsal(a):

Viola
No, já se jen snažím doložit, že skutečně někdy stačí jen sáhnout po tom Freudově kukátku a podívat se pod duchnu. Anebo po Marxových brýlích a prohlídnout si obsah peněženky.
Že jako pak se vyjasní i spousta motivací.

Já nikde nepíšu o znárodnění ? Co to je za blbost ?
Klidně se přeci ty investiční islámské banky, jejich paláce, paláce jejich zaměstnanců a podniky které vlastní zprivatizovat.
Já se jen ptám.

Jestli už máte dost našetříno a tak.
:))))
21. 02. 2011 | 10:41

Opitz napsal(a):

Kolik že "islamologů" žije v islámských zemích? A může už spisovatel Salman Rushdie do Iránu?

To, že se heretický římský biskup klaní musulmanům a modlí se s nimi v mešitě, ještě neznamená, že všichni křesťané už dávno zapomněli, jaké hrůzy muslimové prováděli, když mečem šířili svou víru v Evropě... Stejní heretičtí biskupové vědomě uváděli do úřadů homosexuální a pedofilní kněze a potom dělali, že to není nic hrozného...
Onen "Balkán" získal svou špatnou pověst právě proto, že tam několik set let platily muslimská pravidla...
Muslimové nevěří ve stejného Boha jako křesťané - nevěří totiž v Trojici. Tečka. Jejich vyznání víry je naprosto jiné, jejich "zjevená" víra je také naprosto odlišná. Přestaňte tu neustále omílat ty lži o tom, že musulmani věří ve stejného Boha jako křesťané. Ne nevěří. Ví to i tento Alí, na tuty.. Jenom hraje typickou muslimskou hru - dokud jsou v menšině, jsou hodní a usměvaví, jakmile je jich víc, jsou arogantní, nadřazení a hned každému bez pardonu nakazují, co a jak mají dělat... (a prosím nemazat tento příspěvěk, neb je pravdivý, byť asi není politicky korektní a dostatečně multikulturní...)
21. 02. 2011 | 10:41

Viola napsal(a):

Polopaticky vysvětlený trojjediný Bůh - Allah

zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Allah
21. 02. 2011 | 10:42

Viola napsal(a):

Opitzi,

jasně a právě proto je jim to třeba vysvětlit. Jen se podívej, kolik bylo třeba pisatelů Bible, aby náležitě popsali Boha a stejně ještě velká většina lidí nevěří. A muslimové probírají jen jednoho člověka, ne Boha ve svých haditech.

Muslim by si měl uvědomit, že je vlastně Izraelec i křesťan a katolík.
21. 02. 2011 | 10:47

Tenco napsal(a):

"Muslim by si měl uvědomit, že je vlastně Izraelec i křesťan a katolík."
21. 02. 2011 | 10:47

Vytesat do šutru, poslat do Britského Muzea.

Ať tam není taková nuda. :)))))

Joj, zase o 30 Kč zdravější a den mladší !
21. 02. 2011 | 10:55

Tenco napsal(a):

Oprava :

Viola
No, já se jen snažím doložit, že skutečně někdy stačí jen sáhnout po tom Freudově kukátku a podívat se pod duchnu.
Anebo po Marxových brýlích a prohlídnout si obsah peněženky.
Že jako pak se vyjasní i spousta motivací.

Já někde píšu o znárodnění ? Co to je za blbost ?
Klidně se přeci ty investiční islámské banky, jejich paláce, paláce jejich zaměstnanců a podniky které vlastní mohou zprivatizovat.
Já se jen ptám.

Jestli už máte dost našetříno a tak.
:))))
21. 02. 2011 | 10:58

Viola napsal(a):

Já jako správný křesťan si Tenco zuby nebrousím na cizí majetky.
21. 02. 2011 | 11:04

Viola napsal(a):

Ještě jeden postřeh z arabského Alláh

tento arabsky napsaný Bůh sděluje, že je alfa a omega, první i poslední.
Takže i to se dá přečíst z pouhého arabského znaku.
21. 02. 2011 | 11:14

Tenco napsal(a):

Viola
Takže v tom případě je deislamizace či transport muslimských bankéřů, obchodníků, podnikatelů, investorů či majitelů nemovitostí naprostý nesmysl.
Nebo ne ? Jaký je Váš názor ?

Či snad víte o někom, kdo si zuby brousí ?

No tak to pak pomůže jen práškovací letadlo .

https://www.youtube.com/watch?v=SmgLXM9VtDc&feature=related
:)))
21. 02. 2011 | 11:15

Viola napsal(a):

Dokonce se z toho dá přečíst, že Bůh zemi stvořil za šest dní a sedmý odpočíval.
21. 02. 2011 | 11:16

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, pane profesore, nikdy , jako muž, nezískáte takové zkušenosti ze sféry arabského a muslimského světa, jaké zkušenosti získáte jako žena, a obzvlášť, jste li samotná. Mne dědeček nabádal, byl v mládí námořníkem, ať se arabskému světu vyhýbám, ať si za muže nikdy nevyberu toho mezi nimi. Už to píšu kdoví po kolikáté,...říkal. Budeš tam mít cenu jen půlky osla, nebo čtvrtky velblouda. Necestuji k Arabům, nejezdím do arabských a muslimských zemí, přesto mne střety s muži z arabského světa neminuly. V době mých studíí v Praze, arabští stuenti pocházeli z bohatých rodin, chovali se k nám, jako ke zboží. Mé první seznámení s Arabem, proběhlo následovně. Přišel k mému stolu v menze, kde jsem sama jedla. Nepozdravil, pohodil lísteček papíru s číslem pokoje a špatmou češtinou řekl,..příjď dnes večer ke mně,...Když jsem lísteček roztrhala a konstatovala,.... to zrovna, kde myslíš, že žiješ,... řekl mi,...seš kráva blbá, já bych ti za to dobře zaplatil. Tím to neskončilo, odmítnutí berou jako osobní urážku, mstí se,... bylo by to na dlouhé vypravování,... dokonce jsem uvažovala, že si najdu v jiném městě jinou školu, přestoupím. Tak bych mohla vypravovat dál. Mám víc zkušeností, do podroností se mi věru nechce. Zejména jeden zážitek z Paříže, před několika lety, kdybych ho do podrobna popsala, viděl byste v něm, co čeká Evropu v příštích letech. Ta podobnost,... věru, nechce se mi. Ale vrátím se ještě do minulosti, do studentských let, byla jsem v Bulharsku, v Burgasu, jih, blízko hranic s Tureckem. V úzkých uličkách města vás obklopí parta mladíků a výrostků, jsou jak dravé ryby, osahávají, štípou, rejdí rukama pod oblečením,... nechutné, krajně nechutné,... co naděláte, křičet, volat o pomoc,?? nikdo se ani nehne, jen úšklebky starých a dospělých a to se vám stane dopoledne, odpoledne, prostě děs. Mně se, po mých zkušenostech nemůže nikdo divit, že mám k tomuto světu zcela negativní vztah. Tužka
21. 02. 2011 | 11:36

Tenco napsal(a):

Tužka
No. Pokud jste byla pohledná....já bych se tomu Arabovi až tak nedivil.
Uznávám, že ženské srdce se má dobývat jinak - třebas šeptáním kouzelných slovíček do ouška, květinami, snubním prstenem a pak krásným manželským vztahem, který vydrží minimálně až do rozvodu...ale znáte to - hormony, neurony a tak.
Možná že u nějakého šejka by se taková děva /nemám teď na mysli Vás - takže si vyprošuji nějaké ostré reakce/, tedy že mnohá česká děva by dala bůhvíco za zajištěný život až do doby, kdy Araba omrzí.

Víte já mám zase takovou zkušenost :
Ulice plná lidí, na ní parkuje několik taxíků a všichni jako jeden muž se nezúčastněně dívají na muže ležícího na zemi. Jeden taxikář zívne.
Je asi pěr pod nulou.
Jsou to takto vše árijské ženy a mužové.
Zavolám záchranku.

Za čas se muž ozve - epileptik, poměrně slušně situovaný člověk.
Také árijec. Ani nevím jak se dostal k mé osobě.

Já vám tužko /hmm - odkdy píšete i v první osobě jednotného čísla/, já tedy mám někdy takový pocit, že svět se fakt točí a je kulatý.
Co vy na to ?
:)))

P.S. Kolik Vám bylo, jak vás obtěžovali v těch uličkách ?
A jak jste tehdy v té hrůze zjišťovala náboženské vyznání oněch mladíků ?
Omi měli na hlavě turban ? Anebo podle čeho vlastně ?
A proč chodíte do takových nebezpečných lokalit sama ?
Vždyť i u nás máme lokality, kde by se zase tohle asi mohlo přihodit osamělé muslimce.

Nehledě na muslima ležícího na frekventované ulici.
21. 02. 2011 | 11:57

Renata napsal(a):

Zdenek Brom:

nestiham si to procist poradne, jsem na odchodu, ale je mi z toho lehce zle

t...

tak o tom jestli je hlasani muezzina "jen" trochua randalu 5x denne, bych se prela. Pri dvoumesicnim pobytu v miste kde byly mesity na kazdem rohu, mne to dost otravovalo, navic vas to vzbudi v pet rano. Kostelni zvony ve mne taky radost nebudi, ale aspon to neni v pet, ale treba az v sest a zdaleka nemaji takovy zvukovy dosah
21. 02. 2011 | 12:06

Martin Konvička napsal(a):

Tenco:

"No. Pokud jste byla pohledná....já bych se tomu Arabovi až tak nedivil."

Máte manželku, dceru, přítelkyni nebo mámu?
Pokud jo, tak že pozdravuji a vzkazuji, že jejich manžel, táta, přítel, syn je sexistické prase.
21. 02. 2011 | 12:12

Bazzy napsal(a):

já bych chtěl panu Hořejšímu pogratulovat. Zvolil a přednesl téma tak nosné, že v diskusi najdeme jednak uvědomění si a obranu základních hodnot, na kterých stojí naše (zápaďácká) civilizace, její kritiku z venku v podobě např. aliho básně, která je mimochodem dost dobrá a která naznačuje, že existuje jistý rozpor mezi tím, z čeho naše civilizace vyrostla, co hlásá, co považujeme za její přednosti a tím, co zde skutečně nyní máme a jak se prezentujeme vůči jiným civilizacím a dále, že nás nutí se zamyslet nad tím, co tu budeme nebo chceme mít v budoucnosti.

Díky, pane Hořejší :)
21. 02. 2011 | 12:16

Jedla napsal(a):

Emisař (20. 02. 2011 | 16:26) zadal do googlu "násilí ve světě muslimů" a považuje počet výsledků (v češtině!) za argument.
Počet výsledků odráží spíše nás, kolik jsme v češtině napsali článků, v nichž se slova muslim, svět a násilí vyskytnou současně. A nemusí jít o všechna tři slova, může jít i jen o spojení muslim a svět nebo násilí a svět ...
Zkusil jsem požádat Google překladač o anglický ekvivalent "násilí ve světě křesťanů" (ne že bych to neuměl sám). Zkuste to také, ten blbec Google je robot a učí se překládat podle nejčastějších jazykových ekvivalentů, které na internetu najde. Víte, co napsal? "Violence against Christians in the world" tedy násilí PROTI křesťanům ve světě. To už něco vypovídá - ne o muslimech, ale o nás. Robot není živý, nevolí vědomě. Má jen korpus textů, překladů. To my jsme ze sebe udělali předem oběti, ač reálně jsme spíše agresory. Nebo je snad křesťanský svět plný loutkových vlád ustavených mašimi muslimskými koloniálními pány? Máme my vojáky v Afgánistánu, nebo Afgánci u nás?

No, tak jsem do googlu zadal "Violence by Christians" (Křesťanské násilí). počet výsledků: Třicet dva milionů devět set tisíc. "Violence by atheists" (Násilí ateistů) - dva miliony šest set tisíc výsledků. Znamená to něco?

Vůbec to nic neznamená. Milý Emisaři. Vůbec nic. Je to Google, a ten chce současný výskyt obou výrazů. Zadejte nesmysl Násilí ze strany obětí (violence by victims), a vyjde Vám šílené číslo: 46 milionů 900 tisíc odkazů. Jak to, u takového nesmyslu? Jednoduše. Když je v článku násilí, bývají v něm i oběti. Google nerozpozná nesmyslný požadavek "násilí ze strany oběti", nýbrž zahrne do výsledků vyhledávání i veškeré "oběti násilí".
21. 02. 2011 | 12:37

Karel Mueller napsal(a):

Karel Mueller zdraví Tužku.

Obávám se, že by Vám dnes nepomohl nikdo ani na západě, pokud by Vás hejno muslimských mladíků takto obtěžovalo. A to z následujících důvodů:

Našinci by měli vítr, že od muslimů dostanou nakládačku a nikdo jim nepomůže, natož aby se někdo odvážil věřejně pípnout.
Našinci by měli vítr, že budou označení za rasisty a xenofoby.
Našinci jsou vcelku lhostejní, vlastenectví a pocit sounáležitosti neexistuje

Před lety se dva kluci poprali kvůli holce, která chodila se Sůdáncem. Dopadlo to tragicky, úmrtím onoho Sůdánce. Určitě si Tužka vzpomene na ten hysterický řev o zděšení celé Evropy z českého rasismu... Co by se stalo v Sůdánu, kdyby se Evropan otřel o jejich ženu? Odpověď: Byl by v zápětí likvidován.

Za těchto okolností je vcelku jasné, že z pohledu Arabů jsou Češky mezinárodní čuby a muži na kolena sražení mrzáčci.

A tak se divím, že se Tužka diví :-).
21. 02. 2011 | 12:39

Martin Konvička napsal(a):

Karel Mueller: Bingo, a o tom to je.
Jenže kdo z těch kluků udělal "mrzáčky na kolenou"?
21. 02. 2011 | 12:41

Karel Mueller napsal(a):

Pane Konvička, jste dozajista inteligentní muž ... :-).
21. 02. 2011 | 12:44

Belgičan napsal(a):

Tužko,
Václav Hořejší je Křesťan. Křesťanství a Islám mají společné mimo jiné to, že dali mužům k dispozici ženy. Ženy podle nich nemají duši a tudíž jsou na úrovni zvířat a proto se s nimi zachází jako se zvířaty. Křesťanům trvalo skoro 1200 let, než pochopili, že žena je pro ně důležitějíší, jak třeba osel. Tou dobou (okolo 1163) začali stavět v Pařáži první kostel zasvěcený ženě - katedrálu Notre-Dame. Dodnes jsou ženy pro křesťany něco méněcennějšího jak muži. Muslimové mají k ženám o pár "století" dál než Křesťané. Křesťany a Muslimy musí ženy poslouchat, jinak si zažijí peklo (a to většinou již na zemi). Moc nad ženami je důvod číslo jedna pro jejich náboženství. Někde to je markantnější někde méně. Samozřejmě to nikdo z nich nepřizná a ohání se Bohem, přesto že se několikrát denně každý setkáváme s důkazy mých slov. Třeba naše koncovka -ová v příjmeních žen.
Znovu opakuji, pan Hořejší je Křesťan a tudíž po něm nemůžete chtít, aby se díval na svět očima ženy. To by přišel dříve, nebo později do konfliktu se svou vírou. Potom by záleželo na jeho charakteru, k čemu by se přiklonil. Většinou je to tak, že Křesťan zůstane Křesťanem a právě toto prodává jako mravní sílu.
21. 02. 2011 | 12:53

Tenco napsal(a):

Martin Konvička
Vy jste asi nepohledný, zamindrákovaný osamělý ubožák, pane Konvičko.
Mohl bych zase odvětit na vaši vulgární nadávku já.
Ale já to neučiním, pane KOnvičko.

Kdy jste měl naposledy poslední plnohodnotný pohlavní styk, pane Konvičko ?

Máte vlastní pasivní dům s rekuperací, další aktiva alespoň 10 milionů korun. jistý příjem v násobcíh průměrné mzdy a někoho, pokud tedy nemáte vše takto vyjmenované v celku, kdo se o vás ve stáří postará ?

Nebo jen žijete z erárních peněz a sublimujete své nedostatečnosti na internetu ?

Víte - já nevím co to je sexismus.
Ale vím, že sexuální abstinence - tedy objektivně vynucená, stejně jako závist dovede i z formálně vzdělaného člověka vysoustruhovat kreaturu.

A pane Konvičko - ty odkazy na tu KOnvičkovu deislamizační metodu jsem nenašel.

A odpovědí na otázky se nedočkal - opět jen urážek a pomluv.

Pane KOnvičko - bavte se dál se svými noshledy.

Mě si do své přisprostlé klávesnice prosím už /zejména pak ve třetí osobě jednotného čísla - tedy formou drbů a pomluv/ neberte ano ?

Když tak se poraďte s někým v nádražní putyce.
Kdybyste něčemu z mého sdělení nerozuměl.

Bye, antisexisto z donucení. :((((
21. 02. 2011 | 12:54

buldatra napsal(a):

Také jsem omrkl profil pana Větrovce a mohu jen souhlasit s tím, co napsal nick Karlík.

Doplním, že kdysi dávno, kvůli panu Větrovcovi & spol. vzniklo rčení, které se používá dodnes: poturčenec horší Turka.

A tak takový poturčenec se záviděníhodnou aktivitou prosazuje a obhajuje doma pomocí sladkých slov, čísi tuhou ideologii, přičemž jeho motivace se zdá být z profilu zřejmá
To, co dělá, je určitě fuška. Možná by do toho ani býval byl nikdy nešel, kdyby si býval byl uvědomil, že v tom, co je třeba dnes a denně prosazovat, obhajovat a nalévat lidem do hlav, je něco shnilého.
Koneckonců, možná si to na začátku své kariéry neuvědomil ani genosse Dr. Paul Joseph Goebbels, neblahé paměti.

Přitom, co je zdravé, přínosné a lidem blízké, není třeba nijak zvlášť někomu vnucovat. Prodává se to samo. A lidé to stále hledají. To, co hledají není ideologie, tu jim neustále někdo podsouvá.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Že by polapili do tenat i našeho pana profesora?
21. 02. 2011 | 13:00

Jaroslav Formánek napsal(a):

Islám otevřeně propaguje otroctví, zatrhli jim to až Britové, a je vůči nám superxenofóbní. Komu to imponuje, ten by to neměl propagovat tady, měl by se odstěhovat do Súdánu a dělat tam otroka nebo dhimmiho.

Zde se přihlašte, kdo chce být otrokem či dhimmi:
....................................................
Anebo přestaňte podporovat islám. Je to úplně jednoduché téma jako nacismus nebo bolševismus. Odpor k nacismu není fanatismus. Odpor k nacismu je záruka svobody.
21. 02. 2011 | 13:07

Belgičan napsal(a):

Tužko,
Jestli Muslimům bude také trvat 1200 let, než se začnou zajímat o pocity ženy, tak jsme v dnešní době právě v době přelomu. Možná se něco změní k lepšímu a v budoucnosti se budete moci projít mezi Muslimy, aniž by Vás osahávali. Spíš tomu ale nevěřím. Řešení, že Vás někdo bude bránit, není řešením. Tady pomůže jen převrat v hlavách, potažmo, a nebo primárně, převrat v náboženství, a to nehrozí.
21. 02. 2011 | 13:08

ali napsal(a):

Dalimír
podotýkám, že toto napsal psychiatr Emanuel Tanay, takže mi nepřipisujte chlubení cizím peří :o))). Mých myšlenek je tam poskrovnu. Nicméně, děkuji a upozorňuji, že přesto držím muslimskému světu palce, aby došli k demokracii a odpoutali se od totalit a náboženského fanatizmu. Ono vše souvisí se vším. Kdyby měli demokracii, neupínali by se tolik k náboženskému fanatizmu..
21. 02. 2011 | 13:29

Pepa Řepa napsal(a):

JaVi
Pan profesor má právo na omyl.
--------------
Jistěže má.
"Li-kull álim hafwa", praví přísloví.
Kažý učenec někdy šlápne vedle.

Každý z nás někdy ulítne. Nejen učenec. Na omluvy si moc nepotrpím, nic neřeší. Teď jsem se vrátil a očekával jsem, že pan Hořejší situaci vysvětlí alespoń tím, že si neuvědomil co je Ali Větrovec zač, že jeho výplod nezkoumal, že je vylepení typu "z jedné vody šup na plot".

Bohužel se nestalo a mohu jen opakovat:
pan Hořejší se projevil jako totální zbabělec, neschopný uznat svůj děsivý úlet, nadále vytrhávající věty z kontextu, a snažící se odvést pozornost jinam.Viz jeho reakce.

Tématem není nick honolulu ani to zdali s ním souhlasím -někdy(většinou) ano, někdy ne-ale tématem je osoba a hlavně článek individua, které si říká Ali Větrovec a kterého sem pan hořejší uvedl, aby podpořil svůj světonázor.

Už skutečnost, že pan Hořejší do článku Aliho napatlal Pavla II, Benedikta XVI a dalajlámu je děsivá, ale na to jsem -u jeho elaborátů-zvyklý a vzbuzuje to u mne úsměv na líci.

To, že sebereflexi neprokázal o čemsi svědčí. Jeho blog je totéž, jako kdybych odcitoval Mein Kampf a pak řekl:to ne já-to Hitler.

Je mně opravdu líto, že se s tak debilním článkem, debilního autora Alího veze celá arabská kultura a tak bych -na závěr-odcitoval, ještě jedno staré, arabské přísloví:

"Durato afdal min kalamo"
Jeho prdy jsou lepší než jeho řeč.

Občas sem možná nějaké vylepím, aby bylo vidět, že islámská kultura má svou moudrost, že není jen o primitevech typu Větrovce.
Poučení je pro mne jediné:
muslimská komunita je -zatím- v ČR nepočetná a situaci kolem jedné mešity mluví sama za sebe.

Jak to pak bude vypadat, až bude menšina početnější a vydupe si další mešity?
21. 02. 2011 | 13:37

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Tenco, děkuji, pane, Vaše otázky jsou moc osobní, neodpovídám, víte, pane, od šestnácti a půl se starám sama o sebe, neměla jsem v té době ani trvalé bydliště, mou adresou byla nádražní restaurace, kde jsem myla pulitry a vydělávala si na studia. Život mne naučil starat se o sebe, nedůvěřovat a nevěřit nikomu. To nemůžete být "strašpytel a hromádka nervů", jsem taková, jak jsem se "natvarovala". Píšu vždy o vlastních zkušenostech, protože vím, že zkušenost je nepřenosná, ale poučení z úspěchů a chyb jiných si převzít můžeme. Odkazy "někam" nepoužívám, každý ať se přesvědčí a dohledá si sám. Asi tolik. Tužka.
21. 02. 2011 | 13:38

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě jedno přísloví pro "Hnojného mudrce kabíra":

"At-tulm al-awaž min at tawr al -kabír".

Za nejstatnějším volem nebývá nejrovnější brázda.

Ta Vaše je jako když pes čůrá. Do vlnovky, doprava, doleva,ale smysl to nedává žádný. Musím uznat,že jste statný kousek.
21. 02. 2011 | 13:47

Luba napsal(a):

Tužko,
Vy, která se tak dobře mažete, přesto jste zde nesmazatelná :)

Nesmíte se těm harašícím musulmanům divit.
Když k nám přitrajdají třeba ze zahaleného a haram-pravidly svázaného Jemenu, ztrácejí totiž přehled.

Protože jim ve srovnání s opuštěným domovem kompletně všechny ženy připadají, že jsou otrokyněmi svého chtíče, nebo že chodí za peníze. A když se k tomu připojí i osobní zkušenosti s jednou z rádodajek a utěšitelek, ještě se ve svých prvních dojmech utvrdí. Nehledě na jemenské legendy o Evropankách, popř. "instruktáže" z porno-netu.

Je to podobný psychologický efekt, jaký se uplatňuje i u našince. Držíme se výrazně odlišných znaků, pomocí nichž generalizujeme. Všichni žluťoši nám připadají stejní. Nebo je známé, že uniforma "stírá tvář". Nebo třeba z filmů, jako je "Fitna" víme, že každá muslimská žena pod svým hábitem skrývá krvavé stopy od ran bičem. Atd., atd.

http://www.eurabia.cz/Articles/1779-liveleak-film-wilderse-odstranil-eurabia-cz-ho-ma-i-s-ceskymi-titulky.aspx

"(...) Na zkreslené představě o muslimském světě mezi většinou lidí má výrazný podíl mediální obraz, úroveň výuky na školách, případně domácí výchova. Pojmy, se kterými si většina Zápaďanů islám spojuje, jsou vesměs negativní (šarí´atské trestní právo, polygamie, zahalování žen, terorismus, fanatismus), či orientalisticky romantizující (ropné bohatství, nomádský život, břišní tance, harémy, arabské obleky a pokrývky hlav atd.). Zdeformovaný či polopravdivý obraz o muslimech přiživuje hlavně už zmiňované mediální zpravodajství. Do toho se nejčastěji dostávají jen negativní zprávy o spojení islámu s terorismem a radikalismem, zatímco běžným aspektům života většiny světových muslimů je věnováno jen velmi málo prostoru. Zde je třeba doplnit, že stereotypy vůči Západu („okcidentofobie“) existují i v muslimském světě. Mnoho muslimů má např. za to, že Západ je jen zhýralá a dekadentní společnost a že Západu jde stále jen o to, jak muslimy podrobit a získat jejich přírodní bohatství (hlavně ropu).(...)"

http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=354
21. 02. 2011 | 13:50

Pepa Řepa napsal(a):

Tužka.
Jste moudrá žena. Nejlepčí link je na své oči, uši...na svůj život, na svou zkušenost.
Hodně štěstí v životě.
21. 02. 2011 | 13:51

Tužka. napsal(a):

Tužka napíše pro Karel Mueller, díky, pane. Přesně, podle toho, co jste napsal, je můj zážitek z Paříže, myslím, že Anděl Strážný se vyznamenal a zavčas mne "převedl" do bezpečí. Bylo to "fousový". Děkuji Ti, Anděly Srážný, vím, že to se mnou nemáš jednoduché. Má touha, zjistit vše na vlastní "triko", ... je to tak, nebo není,... mne občas zavede kam bych možná nemusela. Třeba ve Francii, Volnost, Rovnost, Bratrství,...proč bych se nemohla dívat třeba v půl desáté večer na osvětlená nábřeží....mohla, ale ráno bych mohla taky,... Díky, pane, vypadalo to, že se divím, ??? ne ,já se snad nedivím. Ale ve skutečnosti si pak říkám,..já se ti divím, že tam lezeš, jako bys nevěděla, a sama sobě pěkně...Tužka a úsměv, prosím.
21. 02. 2011 | 13:54

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon nejlepčí je nejlepší.
21. 02. 2011 | 13:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Belgičan:

Malé upřesnění. Pan Hořejší je katolík. Ne všichni křesťané jsou automaticky katolíci. V katolictví Vaše teze o ženě platí.
21. 02. 2011 | 13:55

Sraldo Mandolini napsal(a):

Ty asi nenávidíš celý svět, že je to tak? Jsi plný žluče a vzteku, a to je možná důsledkem toho, že jsi sexuálně neukojený chudáček. Tak si tedy raději zajdi do nejbližšího hampejzu, a tam tě první metresa naučí slušnému chování, ty hrubče.
21. 02. 2011 | 13:57

Luba napsal(a):

Řepane,
Tužka že je nejlepší?

V Řepích nebo v řepě?
21. 02. 2011 | 13:59

Sraldo Mandolini napsal(a):

Můj předchozí příspěvek byl určen Pepovi Řepovi
21. 02. 2011 | 14:00

Aleš Vyhnal napsal(a):

To Tenco:

Sexismus je základním pojmem, přesto jej vysvětlím: Sexismus je přesvědčení, že jedno pohlaví je nadřazené (schopnější, důležitější apod.) druhému. Např. katolická filosofie je vysloveně sexistická (ontologický primát má muž, nikoli žena, Aquinas). Křesťanský sexismus (tj. podřízenost ženy muži) je založen na nesčetných sexistických výrocích Bible, na nesčetných sexistických výrocích církevních otců a na nesčetných sexistických výrocích dalších církevních autorit.

Katolické filosofii byly v moderní době naštěstí již "vyraženy z držky jedovaté zuby", čili chová se krotčeji. Nicméně k ničemu takovému u islámu zatím nedošlo.
21. 02. 2011 | 14:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy