Akademie věd je na světové špičce a zásadním způsobem se reformuje!

01. 04. 2011 | 01:00
Přečteno 13501 krát
Moji věrní čtenáři si zajisté všimli, že jsem se na neobvykle dlouhou dobu (celých 21 dní!) odmlčel. Někteří moji nejvěrnější příznivci (např. SuP, neo, Ivan Hochmann, Pocestný, Martin Konvička a především blue jay) mi už začali posílat znepokojené e-maily.
Všem se omlouvám – mé odmlčení mělo závažné objektivní důvody.


V Akademii věd (AV) totiž skončilo důkladné hodnocení vědecké produktivity v letech 2005-2009, které šlo tentokrát až na úroveň jednotlivých výzkumných týmů (kterých je v 54 ústavech celkem 406). Hodnocení prováděly komise špičkových mezinárodních odborníků, většinou nositelů Nobelových cen, kteří byli pochopitelně za svoji mnohadenní námahu solidně odměněni (výtvarně hodnotnými diplomy s vlastnoručním podpisem předsedy AV, kravatami s emblémem AV, apod.). Všechny týmy byly na základě předložených podkladů a po několikadenních pobytech hodnotících komisí na ústavech (na každém ústavu strávila komise průměrně 4-5 dní!) přísně oznámkovány jako ve škole (od 1 do 5).

A hned nato se konalo v prostorách zámku v Liblicích (jednoho z mnoha zámků vlastněných AV) týdenní uzavřené společné zasedání ředitelů ústavů AV (včetně mě), Vědecké rady AV, předsedů Vědeckých rad ústavů AV, Akademické rady a Učené společnosti (tato instituce, ač se o tom ve veřejnosti příliš neví, skutečně existuje!). Přizvána byla i aktivistická skupina známá pod názvem „Mladí radikálové“.
Toto mimořádně reprezentativní grémium se snažilo o vyvození závěrů z onoho bezpříkladně důkladného hodnocení vědeckých ústavů a týmů, přičemž vzalo v úvahu i spoustu dalších vstupů (názory odborníků publikovaných ve sdělovacích prostředcích, současné reformní kroky vlády, atd.).

Přes poněkud důvěrný charakter dosavadních závěrů si zde dovolím alespoň některé předběžně uvést.

V první řadě je potěšitelné, že hodnocení opět prokázalo, že velká většina výzkumných týmů v ústavech AV je na špičkové světové úrovni. Je zcela běžné, že badatelé publikují své výsledky v nejprestižnějších (často dokonce i impaktovaných!!) světových časopisech, jako např. Central European Journal of Immunology, Brazilian Journal of Poultry Science, Journal of Korean Astronomical Society, Folia Biologica Prague, apod.
Zdá se sice, že několik málo světových institucí (např. Harvard University nebo University of Oxford) je stále ještě nepatrně kvalitnějších než AV ČR, ale rozdíl je už jen malý a některé ústavy (např. Ústav molekulární genetiky) již jejich úroveň předstihuje.

Celý svět zná a obdivuje jména význačných českých badatelů z AV, jakými jsou např. prof. Novák, dr.Zimmerman či ing. Schweig. Objevy některých z nich byly takového kalibru, že se kvůli nim musely přepisovat učebnice (nákladná, ale nutná operace..).

Je evidentní, že začíná přinášet kýžené výsledky promyšlená, i když ne zcela dokončená Topolánkova reforma výzkumu a vývoje, o jejíž realizaci se snažila především dr. M.Kopicová a dr. M.Blažka z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) (nemělo by se ovšem zapomínat ani na zásadní poradenskou roli prof. P.Matějů v zákulisí!). Tato reforma správně nasměrovává stále více a více veřejných dotačních prostředků do sektoru, který je umí nejefektivněji zhodnotit ve vývoji a inovacích nových výrobků, tedy do soukromých firem.
Již pověstným se v tomto směru stalo převratné zařízení na detekci osob za překážkou (vývoj dotovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu) založené na účincích psychotronického hydroidního záření, které ve velkém počtu exemplářů zakoupilo velení NATO, ale i některé ruské, čínské a maledivské instituce. Podobně úspěšný byl vývoj některých geneticky modifikovaných kvasinek v inovativních pekárenských firmách, kapesních sekaček na trávu či (v rámci úspěšného progam „Nanotechnologie pro společnost“) mikrominiaturizace silničních strojů tradičně (ale nesprávně) nazývaných „parní válce“.

Zdá se, že k dalšímu zefektivnění našeho výzkumu výrazně přispěje i nejnovější opatření Grantové agentury ČR (jejímž předsedou je již zmíněný P.Matějů), které zakazuje, aby kdokoli předkládal více než jediný návrh grantového projektu, ať již jako samostatný řešitel, nebo jako spoluřešitel kolaborativního projektu.
To velmi správně zabrání nepatřičnému rozptylování pozornosti badatelů na pochybné mezioborové spolupráce a zajistí plnou koncentraci na jediné, hlavní téma.
Vysoce motivující bude i to, že úspěšnost v získávání grantů dosáhne v nejbližší době pouhých 6,5% a předkladatelé neúspěšných projektů budou ze soutěže v následujících 3 letech automaticky vyloučeni.
To, zvláště v kombinaci se sofistikovaným, světově unikátním a vědci všeobecně oceňovaným systémem hodnocením vědecké produktivity (zvaným rozmarně „kafemlejnek“), rychle vyselektuje v naší vědě to nejlepší z nejlepšího.

Jednání v Liblicích se ovšem nespokojilo velmi dobrým výsledkem hodnocení a zamýšlelo se i nad tím, jak se ještě dále zlepšovat. Je jasné, že k dosažení tohoto náročného cíle je třeba Akademii zásadním způsobem (a pokud možno permanentně) reformovat.
Při realizaci této reformy je nutné reflektovat i podněty, které přicházejí v poslední době od některých publicistů.

Tak například na poradě v Liblicích padla na úrodnou půdu důrazná upozorňování dr. J.Hnízdila, že farmaceutické firmy v korupčním komplotu s lékaři a ministerskými úředníky vyvíjejí stále nové, nepotřebné, ba zdraví škodlivé „léky“ a falšují výsledky klinických testů, které mají údajně potvrdit jejich účinnost.

Vedení AV se tedy rozhodlo s okamžitou platností zastavit vývoj „virostatik“ a potenciálních onkologických „léků“ v Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB), který se jak známo intenzivně angažuje v Hnízdilem kritizované spolupráci s nadnárodním farmaceutickým gigantem Gilead.

Akademie namísto toho založí Psychosomatický ústav, který pod vedením doc. J.Konvalinky (doposud zaměstance ÚOCHB) bude rozvíjet Hnízdilovu podnětnou tezi, že naprostou většinu onemocnění lze léčit tzv. celostní medicínou založenou především na opakovaných empatických pohovorech lékaře s pacientem, při kterých vyplyne vlastní příčina nemoci z jeho životního příběhu otevřeně vysloveného během rozhovoru s celostním lékařem (tzv. hololékařem).
Rýsuje se zde i nadějná spolupráce se skupinou doc. A.Markoše na Přírodovědecké fakultě UK, která se průkopnicky snaží o zásadní změnu paradigmatu dnešní redukcionistické biologie, a to směrem k prosazení nového vitalismu http://www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/468 a k rozvoji světově unikátní tzv. eidetické biologie, jejímž zakladatelem je prof. Z.Neubauer.

Ve světle této základní změny paradigmatu se pro Akademii jeví jako velmi nadějný i výzkum na poli biodynamického zemědělství, jehož teoretické základy položil geniální antroposof R.Steiner. Příští zasedání Akademického sněmu tedy projedná i návrh na založení Biodynamického ústavu AV (jeho ředitelem by se údajně mohl stát molekulární genetik, energetik a manažer roku 2008 prof. V.Pačes).

V Historickém ústavu AV bude nově rozvíjen převratně novátorský směr bádání založený na výsledcích prof. S.Grófa (před dávnou emigrací pracovníka Fyziologického ústavu ČSAV, nositele prestižní ceny Vize 97 nadace V.Havla). Jeho metoda holotropního dýchání (na Aktuálně.cz propagovaná p. J.Mihovičovou) umožňuje přesunout se mentálně do libovolného místa v prostoročase a přináší tak unikátní příležitost ověřit si, co se skutečně dělo v nějakém dávném období. Je jasné, že tato metoda skrývá i netušené možnosti např. pro astrobiology a futurology, které by neměly zůstat nevyužité.

Dále se bude rozvíjet úspěšný výzkum Geologického ústavu AV, který vedl např. k odhalení silné geopatogenní zóny pod Pražským hradem (což evidentně vysvětluje některé tamní dosud poněkud záhadné fenomény, jako např. výskyt Muže Který Nepochází z Opice). A samozřejmě bude nadále podporována světově vysoce ceněná práce Astrologického ústavu AV, včetně čelného představitele naší a světové vědecké astrologie dr. J.Grygara.

Tyto inovativní snahy sice zřejmě narazí na nepochopení zkostnatělých dogmatiků spolku Sisyfos, ale je dobrá naděje, že jejich útoky pomůže odvrátit časopis Vesmír - hlavně jeho šéfredaktor doc. I.M.Havel, ale doufejme, že se zapojí i další zásadní nepřítel Sisyfa, prof. J.Zrzavý.

Velmi vážně je třeba brát i důrazná a opakovaná varování prof. S.Komárka (opět z Přírodovědecké fakulty UK), že naše společnost, potažmo celá západní civilizace, je fatálně ohrožena nedostatečnou populační reprodukcí a že zřejmě směřuje k jakémusi buddhistickému „vyvanutí“.
Akademie tedy hodlá maximálně podporovat populační nárůst. Prvním krokem bude povinné zřízení mateřské školky a jeslí u každého ústavu; první vlaštovky zde již jsou…
V Ústavu molekulární genetiky (vedeném skutečně mimořádně osvíceným ředitelem), jehož osazenstvo tvoří téměř z 80% studenti, šli ještě dále - malé útulné seminářové místnosti, které zejména ve večerních a nočních hodinách nemají velkého využití, byly vybaveny pohodlnými rozkládacími pohovkami a tlumeným intimním osvětlením.

Velmi aktuální je také postoj Akademie ke kůrovcové kalamitě na Šumavě. Ředitel Jihočeského centra AV prof. F.Sehnal připomněl obecně známou pravdu, že kůrovec účinně napomáhá přirozeným procesům posilujícím lesní ekosystém, a že je ho proto potřeba přísně chránit. AV proto zahajuje program konstrukce geneticky modifikovaného kůrovce, který by se množil mnohem rychleji a ve smrkových porostech se rychleji šířil. Podle kuloárových informací i nový ředitel Šumavského národního parku a předseda Klubu českých turistů J.Stráský nakonec tento projekt podpoří. Grantová agentura ČR (především zásluhou svého předsedy) již pro tento projekt vyčlenila celkem 112 milionů Kč (v průběhu 5 let).

Jakmile budou dopracovány další body reformy AV směřující k zajištění provedení opatření k nastolení zvýšení úrovně výzkumu, vývoje a inovací, budu své čtenáře opět neprodleně informovat.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy