Akademie věd je na světové špičce a zásadním způsobem se reformuje!

01. 04. 2011 | 01:00
Přečteno 12926 krát
Moji věrní čtenáři si zajisté všimli, že jsem se na neobvykle dlouhou dobu (celých 21 dní!) odmlčel. Někteří moji nejvěrnější příznivci (např. SuP, neo, Ivan Hochmann, Pocestný, Martin Konvička a především blue jay) mi už začali posílat znepokojené e-maily.
Všem se omlouvám – mé odmlčení mělo závažné objektivní důvody.


V Akademii věd (AV) totiž skončilo důkladné hodnocení vědecké produktivity v letech 2005-2009, které šlo tentokrát až na úroveň jednotlivých výzkumných týmů (kterých je v 54 ústavech celkem 406). Hodnocení prováděly komise špičkových mezinárodních odborníků, většinou nositelů Nobelových cen, kteří byli pochopitelně za svoji mnohadenní námahu solidně odměněni (výtvarně hodnotnými diplomy s vlastnoručním podpisem předsedy AV, kravatami s emblémem AV, apod.). Všechny týmy byly na základě předložených podkladů a po několikadenních pobytech hodnotících komisí na ústavech (na každém ústavu strávila komise průměrně 4-5 dní!) přísně oznámkovány jako ve škole (od 1 do 5).

A hned nato se konalo v prostorách zámku v Liblicích (jednoho z mnoha zámků vlastněných AV) týdenní uzavřené společné zasedání ředitelů ústavů AV (včetně mě), Vědecké rady AV, předsedů Vědeckých rad ústavů AV, Akademické rady a Učené společnosti (tato instituce, ač se o tom ve veřejnosti příliš neví, skutečně existuje!). Přizvána byla i aktivistická skupina známá pod názvem „Mladí radikálové“.
Toto mimořádně reprezentativní grémium se snažilo o vyvození závěrů z onoho bezpříkladně důkladného hodnocení vědeckých ústavů a týmů, přičemž vzalo v úvahu i spoustu dalších vstupů (názory odborníků publikovaných ve sdělovacích prostředcích, současné reformní kroky vlády, atd.).

Přes poněkud důvěrný charakter dosavadních závěrů si zde dovolím alespoň některé předběžně uvést.

V první řadě je potěšitelné, že hodnocení opět prokázalo, že velká většina výzkumných týmů v ústavech AV je na špičkové světové úrovni. Je zcela běžné, že badatelé publikují své výsledky v nejprestižnějších (často dokonce i impaktovaných!!) světových časopisech, jako např. Central European Journal of Immunology, Brazilian Journal of Poultry Science, Journal of Korean Astronomical Society, Folia Biologica Prague, apod.
Zdá se sice, že několik málo světových institucí (např. Harvard University nebo University of Oxford) je stále ještě nepatrně kvalitnějších než AV ČR, ale rozdíl je už jen malý a některé ústavy (např. Ústav molekulární genetiky) již jejich úroveň předstihuje.

Celý svět zná a obdivuje jména význačných českých badatelů z AV, jakými jsou např. prof. Novák, dr.Zimmerman či ing. Schweig. Objevy některých z nich byly takového kalibru, že se kvůli nim musely přepisovat učebnice (nákladná, ale nutná operace..).

Je evidentní, že začíná přinášet kýžené výsledky promyšlená, i když ne zcela dokončená Topolánkova reforma výzkumu a vývoje, o jejíž realizaci se snažila především dr. M.Kopicová a dr. M.Blažka z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) (nemělo by se ovšem zapomínat ani na zásadní poradenskou roli prof. P.Matějů v zákulisí!). Tato reforma správně nasměrovává stále více a více veřejných dotačních prostředků do sektoru, který je umí nejefektivněji zhodnotit ve vývoji a inovacích nových výrobků, tedy do soukromých firem.
Již pověstným se v tomto směru stalo převratné zařízení na detekci osob za překážkou (vývoj dotovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu) založené na účincích psychotronického hydroidního záření, které ve velkém počtu exemplářů zakoupilo velení NATO, ale i některé ruské, čínské a maledivské instituce. Podobně úspěšný byl vývoj některých geneticky modifikovaných kvasinek v inovativních pekárenských firmách, kapesních sekaček na trávu či (v rámci úspěšného progam „Nanotechnologie pro společnost“) mikrominiaturizace silničních strojů tradičně (ale nesprávně) nazývaných „parní válce“.

Zdá se, že k dalšímu zefektivnění našeho výzkumu výrazně přispěje i nejnovější opatření Grantové agentury ČR (jejímž předsedou je již zmíněný P.Matějů), které zakazuje, aby kdokoli předkládal více než jediný návrh grantového projektu, ať již jako samostatný řešitel, nebo jako spoluřešitel kolaborativního projektu.
To velmi správně zabrání nepatřičnému rozptylování pozornosti badatelů na pochybné mezioborové spolupráce a zajistí plnou koncentraci na jediné, hlavní téma.
Vysoce motivující bude i to, že úspěšnost v získávání grantů dosáhne v nejbližší době pouhých 6,5% a předkladatelé neúspěšných projektů budou ze soutěže v následujících 3 letech automaticky vyloučeni.
To, zvláště v kombinaci se sofistikovaným, světově unikátním a vědci všeobecně oceňovaným systémem hodnocením vědecké produktivity (zvaným rozmarně „kafemlejnek“), rychle vyselektuje v naší vědě to nejlepší z nejlepšího.

Jednání v Liblicích se ovšem nespokojilo velmi dobrým výsledkem hodnocení a zamýšlelo se i nad tím, jak se ještě dále zlepšovat. Je jasné, že k dosažení tohoto náročného cíle je třeba Akademii zásadním způsobem (a pokud možno permanentně) reformovat.
Při realizaci této reformy je nutné reflektovat i podněty, které přicházejí v poslední době od některých publicistů.

Tak například na poradě v Liblicích padla na úrodnou půdu důrazná upozorňování dr. J.Hnízdila, že farmaceutické firmy v korupčním komplotu s lékaři a ministerskými úředníky vyvíjejí stále nové, nepotřebné, ba zdraví škodlivé „léky“ a falšují výsledky klinických testů, které mají údajně potvrdit jejich účinnost.

Vedení AV se tedy rozhodlo s okamžitou platností zastavit vývoj „virostatik“ a potenciálních onkologických „léků“ v Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB), který se jak známo intenzivně angažuje v Hnízdilem kritizované spolupráci s nadnárodním farmaceutickým gigantem Gilead.

Akademie namísto toho založí Psychosomatický ústav, který pod vedením doc. J.Konvalinky (doposud zaměstance ÚOCHB) bude rozvíjet Hnízdilovu podnětnou tezi, že naprostou většinu onemocnění lze léčit tzv. celostní medicínou založenou především na opakovaných empatických pohovorech lékaře s pacientem, při kterých vyplyne vlastní příčina nemoci z jeho životního příběhu otevřeně vysloveného během rozhovoru s celostním lékařem (tzv. hololékařem).
Rýsuje se zde i nadějná spolupráce se skupinou doc. A.Markoše na Přírodovědecké fakultě UK, která se průkopnicky snaží o zásadní změnu paradigmatu dnešní redukcionistické biologie, a to směrem k prosazení nového vitalismu http://www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/468 a k rozvoji světově unikátní tzv. eidetické biologie, jejímž zakladatelem je prof. Z.Neubauer.

Ve světle této základní změny paradigmatu se pro Akademii jeví jako velmi nadějný i výzkum na poli biodynamického zemědělství, jehož teoretické základy položil geniální antroposof R.Steiner. Příští zasedání Akademického sněmu tedy projedná i návrh na založení Biodynamického ústavu AV (jeho ředitelem by se údajně mohl stát molekulární genetik, energetik a manažer roku 2008 prof. V.Pačes).

V Historickém ústavu AV bude nově rozvíjen převratně novátorský směr bádání založený na výsledcích prof. S.Grófa (před dávnou emigrací pracovníka Fyziologického ústavu ČSAV, nositele prestižní ceny Vize 97 nadace V.Havla). Jeho metoda holotropního dýchání (na Aktuálně.cz propagovaná p. J.Mihovičovou) umožňuje přesunout se mentálně do libovolného místa v prostoročase a přináší tak unikátní příležitost ověřit si, co se skutečně dělo v nějakém dávném období. Je jasné, že tato metoda skrývá i netušené možnosti např. pro astrobiology a futurology, které by neměly zůstat nevyužité.

Dále se bude rozvíjet úspěšný výzkum Geologického ústavu AV, který vedl např. k odhalení silné geopatogenní zóny pod Pražským hradem (což evidentně vysvětluje některé tamní dosud poněkud záhadné fenomény, jako např. výskyt Muže Který Nepochází z Opice). A samozřejmě bude nadále podporována světově vysoce ceněná práce Astrologického ústavu AV, včetně čelného představitele naší a světové vědecké astrologie dr. J.Grygara.

Tyto inovativní snahy sice zřejmě narazí na nepochopení zkostnatělých dogmatiků spolku Sisyfos, ale je dobrá naděje, že jejich útoky pomůže odvrátit časopis Vesmír - hlavně jeho šéfredaktor doc. I.M.Havel, ale doufejme, že se zapojí i další zásadní nepřítel Sisyfa, prof. J.Zrzavý.

Velmi vážně je třeba brát i důrazná a opakovaná varování prof. S.Komárka (opět z Přírodovědecké fakulty UK), že naše společnost, potažmo celá západní civilizace, je fatálně ohrožena nedostatečnou populační reprodukcí a že zřejmě směřuje k jakémusi buddhistickému „vyvanutí“.
Akademie tedy hodlá maximálně podporovat populační nárůst. Prvním krokem bude povinné zřízení mateřské školky a jeslí u každého ústavu; první vlaštovky zde již jsou…
V Ústavu molekulární genetiky (vedeném skutečně mimořádně osvíceným ředitelem), jehož osazenstvo tvoří téměř z 80% studenti, šli ještě dále - malé útulné seminářové místnosti, které zejména ve večerních a nočních hodinách nemají velkého využití, byly vybaveny pohodlnými rozkládacími pohovkami a tlumeným intimním osvětlením.

Velmi aktuální je také postoj Akademie ke kůrovcové kalamitě na Šumavě. Ředitel Jihočeského centra AV prof. F.Sehnal připomněl obecně známou pravdu, že kůrovec účinně napomáhá přirozeným procesům posilujícím lesní ekosystém, a že je ho proto potřeba přísně chránit. AV proto zahajuje program konstrukce geneticky modifikovaného kůrovce, který by se množil mnohem rychleji a ve smrkových porostech se rychleji šířil. Podle kuloárových informací i nový ředitel Šumavského národního parku a předseda Klubu českých turistů J.Stráský nakonec tento projekt podpoří. Grantová agentura ČR (především zásluhou svého předsedy) již pro tento projekt vyčlenila celkem 112 milionů Kč (v průběhu 5 let).

Jakmile budou dopracovány další body reformy AV směřující k zajištění provedení opatření k nastolení zvýšení úrovně výzkumu, vývoje a inovací, budu své čtenáře opět neprodleně informovat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kanalnik napsal(a):

Pane profesore, neprihnul jste si takhle navecer? Dneska to nema obvyklou uroven, az me to zarazilo. Mozna uz jste se jako bloger vycerpal, nebo se stal obeti vlastniho stylu psani a z toho vyplyvajici pseudoreality, ve ktere ted zijete jako v pasti (kterou si mozna ani neuvedomujete). Co vy na to?

Nechcete si s nekym popovidat? Treba by to pomohlo. Treba s doktorem Hnizdilem nebo nejakym jinym celostnim lekarem.
01. 04. 2011 | 01:28

Kanalnik napsal(a):

... je to takovy zvlastni salat....

...ale jestli je to reakce na neco a v ramci neceho, do ceho mi nic neni (neco soukromeho), tak vam preji, at se z toho dostanete...
01. 04. 2011 | 01:32

Anba napsal(a):

Kanálník: nevšiml jste si, že je už po půlnoci a udeřil APRÍL? Pan profesor je časné noční ptáče. Asi sova.
01. 04. 2011 | 01:33

petrvileta napsal(a):

Kanalniku, kolikateho to mame dneska? Neni nahodou prvniho dubna? Porad nic? A co treba anglicky - april?
01. 04. 2011 | 01:36

Kanalnik napsal(a):

Anba: ...jo, april... to je pravda... nicmene pro mne ten clanek nema zadne grady, je to takova pseudoironie a pseudosarkasmus, stejny styl, ktery profesor obvykle pouziva, nicmene dnes se mi zda dost salatovity a svymi narazkami a vtipy az vycpely (opakuje tento styl jiz delsi dobu dokola a do omrzeni a se zhrosujici se urovni)

... muj nazor... (nikomu ho nevnucuji)
01. 04. 2011 | 01:39

Kanalnik napsal(a):

petrvileta: viz, co jsem napsal nicku Anba; jinak vas blog se mi naopak libil, styl humoru, ktery mam rad; dik
01. 04. 2011 | 01:44

hoven napsal(a):

rozhodl jsem se odhalit svou identitu. jmenuji se sláveček sobotka a jsem předseda čssd.
01. 04. 2011 | 02:42

honolulu napsal(a):

VANITY, CONCEID !
To jsou zhoubne mentalni uchylky diagnosovane u 90 % vsech "vedcu". Pri vzajemnem vlez - doprdelkovani a masazovani kulhajiciho ega. Protoze vetsinou ustrnou ve vyvoji, meli by nosit pripominku na darovane slajfce s napisem : "Kdo o sobe moc si mysli, zacina byt trouba".

Jsem potesen, ze jste jiny/lepsi, pane profesore, a ze spojite jednou vedu s necim vice, nez je prislepla nevzletna bezinspiracni suchota.

Precetl jsem si ve hvezdach o panu Kalouskovi a take o pani, co byla na besede v ND, a potom jejich uvedeny zivotopis.
To je krasa - ty dve veci prirovnat. Mel by jste se na to nekdy podivat, pouze pro zajimavost a na pobaveni.

Dnes je 1. duben, svatek, ktery se bude oslavovat.. Blazni maji kridla. Ti druzi maji slajfky s pripominkou.
(Vite, ze reka Uhlava ma jedovatou vodu ? Netece to nekde u Klatov ?) - Nemohl by jste poprosit prof. Konvicku, aby nekdy neco napsal ? Psal velmi zajimave.
01. 04. 2011 | 02:45

Ing.Břetislav Marek napsal(a):

Vážený pane Hořejší - jak z příspěvku plyne, je ta AV -ČR zase světová bomba a občana to před společenským a morálním kolapsem NEOCHRÁNÍ !!!
To co sděluje Dr.Hnízdil už mneho let a také ty jeho názory nás občany z logiky věci tak významným způsobem oslovili - budou někdy v dalších 20 letech snad uvedeny do lékařské praxe a přestane zde působil MEDIKALIZACE jako Julínkův zákon - k vědomé a cílené lékařské devastaci našeho občana, JEHO napojení na co největší množství pobírajících léků je snem většiny doktorů a bude to ještě dlouho trvat než se tato PRAKTIKA - VYMAŽE Z MOZKŮ našich ošetřujících lékařů ???

Jinak ty obecné výsledky ve spojitosti s řešením společenských ekonomických problémů to na nějaké ZAZRAKY NEVYPADÁ !!!
sTAV SPOLEČNOSTI JE NEMOCNÝ, DIAGNOZA JE JASNÁ A NYNÍ SE OČEKÁVÁ - analýza předložených návrhů vládě k řešení NOVÉHO SPOLEČENSKÉHO USPOŘÁDÁNÁ NA BÁZI - ZMĚNY DAňOVÉHO SYSTÉMU, FUNCE ÚROKŮ, FINANČNÍCH TOKŮ, ZMĚNA CELÉHO KONCEPTU NA BÁZI NOVÉ STRUKTURY A ORGANIZACE FINANČNÍHO SYSTÉMU A DALŠÍ CENTRÁLNÍ ÚPRAVY REFORMY SPOLEČNOSTI A EKONOMICKÉ REFORMY ???
jEN TAM NEVIDÍM vÁS PANE PROFESORE JAKO NĚJAKÉHO GARANTE NĚČEHO CO BY vÁS ZAUJALO, A KTEROU OBLASTÍ SE BUDETE RÁD ZABÝVAT A VE VLÁDĚ PROSAZOVAT !!!
01. 04. 2011 | 03:29

stranicka sekretarka napsal(a):

Z clanku pana profesora jsem ziskala dojem, ze CSAV je skutecne na spickove svetove urovni podobne jako nas stranicky sekretariat. U nas to ale mame daleko tezsi o to, ze se nas snazi ostatni sekretariaty chytnout pod krkem. Nejsnazsi to maji v prirodnich vedach, kde plati stale stejne zakony a nikdo za ne nenese zodpovednost, zatim co na nas se riti jedna novela za druhou, jedna lepsi nez druha.
01. 04. 2011 | 03:57

badatel napsal(a):

to autor,
když s těmi problémy nejste schopen nic udělat jako činovník AV, co teprve obyčejní badatelé, kteří bádají a jsou rádi, že mají na polívku.
Dovoluji si jeden inovativní návrh. Zvolte do čela akademie hradního Všeználka, ten rozumí všemu. Jím vědecky zdůvodněné rozpuštění této slavné instituce se dá očekávat.
Jinak raději nic nereformujte a nechte lidi svobodně bádat a pokud někdo má na deset grantů, nechť je řeší.
01. 04. 2011 | 05:08

Kalousek napsal(a):

Vážený pane profesore,

po důkladném prostudování údajů ve Vašem blogu, jsem se rozhodl k navýšení objemu financí pro vědu a výzkum ve výši půl miliardy korun.

S úctou ing. Miroslav Kalousek. Ministr financí.
01. 04. 2011 | 06:16

Dalibor Štys napsal(a):

Na každé legraci je trochu pravdy, někdy dost.
Dovoluji si upozornit na editorial v Nature ze 24. února http://www.nature.com/news/2011/110223/full/470437a.html kde se píše "Many scientifically discovered effects published in the literature seem to diminish with time. Dubbed the decline effect, this puzzling anomaly was first discovered in the 1930s in research into parapsychology, in which the statistical significance of purported evidence for psychic ability declined as studies were repeated. It has since been reported in a string of fields — both in individual labs (including my own) and in meta-analyses of findings in biology and medicine." česky: " Mnohé vědecky publikované výsledky s časem ztrácejí na váze .... pozoroval jsem to v jednotlivých laboratořích včetně mé vlastní.... "
Dnes je zvěřejňování myšlenek komplikovanější tím, že myšlenkové pochody je možno stále lépe dokumentovat. Bývají naprogramovány v softwarech (a často špatně, to se taky diskutovalo letos v Nature) a dostupné ve vnitřních manuálech jednotlivých laboratoří na internetu. Software poskytovaný zdarma se podařilo s poměrně velkou slávou z hodnocení české vědy vymýtit jako vzor neprokazatelného aplikovaného výsledku. Asi neměl dost zastánců. A přitom právě v takových softwarech je skryto veřejně dostupné poznání v té nejkrystaličtější podobě: přesně zformulované, přesně implementované a testované komunitou každodenních uživatelů i "čistých poznávačů", průběžně zpřesňované.
No, leží mi to v žaludku. I z toho důvodu, že všechna primární data, která jsme kdy pro někoho analyzovali, obsahovala mnohem více informace než z nich objednatel chtěl vytěžit. Často ukazovala jiným směrem než si objednatel přál, pak byla spolupráce ukončena. :-)
01. 04. 2011 | 07:32

Daňový poplatník napsal(a):

To Hořejší:
Zcela jste opomněl řešení problematiky růstu krystalů, myslím si, že každý obyvatel naší matičky vlasti má při Vámi popisované dosažené vědecké úrovni právo být bohatý, a přitom křišťálově čistý.
01. 04. 2011 | 07:44

Cech napsal(a):

Pane profesore je to prostě ono! Bádejte, bádejte.
Vono potom záleží na tom, jak se do toho olova třískne.
Nebo že by, zhmotnit tmu to by se také hodilo.
No úplně nejlépe kdyby se Vám podařil ten eliksír neviditelnosti, protože za chvíli ho bude 4K potřebovat.
01. 04. 2011 | 07:47

Vico napsal(a):

Autor : Z té aprílové taškařice rozhodně celostní lékař MUDr.Hnízdil nebude mít radost. Na obranu MUDr. Hnízdila bych navíc rád uvedl, že už dávno nevyužívá pouze léčebnou metodu empatického pohovoru s pacientem.

Pod tlakem společnosti Sysifos se vrátil k radikálním léčebným postupům. Cituji z jeho článku uveřejněného hned vedle pana prof Hořejšího.

Hnízdil píše : "Je nejvyšší čas zahájit radikální léčení: napadené orgány „vyříznout“ a podpořit ty zdravé."

Hnízdil se navíc vrátil k některým osvědčeným metodám tzv. širokoplošného zdravotnictví neb se rozhodl vyléčit celou společnost, která se, opět cituji, nachází ve stádiu klinické smrti.

Rovněž protestuji proti nepřípadnému uvedení nicku neo ve skupině pravicově orientovaných nicků.

Opět stačí citovat Hnízdilovu výzvu ke svržení současného establishmentu.Z nea, jak vyplývá z Hnízdilova článku se stal přední levicově-radikální revolucionář. Hnízdil uvádí:

VÝZVA NEO 2011
UŽ SE NENECHÁME OKRÁDAT

Za kolegu nea /nyní nea2011/uvádím www adresu, kde se lze k jeho výzvě připojit : www.neo2011.cz

p.s. Pokud chtěl Hnízdil oslovit veřejnost nějakou výzvou, vybral si opravdu blbý datum :-)
01. 04. 2011 | 08:23

neo napsal(a):

Pane Hořejší,

já vam email nepsal.

A teď vážně : jste ten největší vědec na světě a toho si národ cení.
01. 04. 2011 | 08:27

Mud.. napsal(a):

ÚV Evropské unie si určitě vezme příklad akademikáků. ÚV EU začne zákony tvořit z celostního občanského bytí. Nejdříve vše posoudí přísně logickou úvahou a teprve potom následně nechá v Bruselu konat exaktňáky! Sysifos podřídí alternativním zákonům. Vyšetřovací zobrazovací metody nezjistili organické postižení. Přesto mozek nefunguje tak jak má. Psychiatři a psychologové jsou stále odkázáni na vykecání se postižených (teprve potom mohou dělat chytré). V Čechách konečně budou mít občané možnost poznat kvalitního titulovaného od nekvalitního titulovaného. Nejkvalitnější "kapacity" budou místo titulů (pane doktore, inženýre,... ) oslovováni HSSapiens (Homo sapiens sapiens). Čím menší kapacita, tím méně písmenek. a)třeba pan V.Klaus je dokonalý Homo sapiens sapiens. b)pan Stejskal je Homo sapiens sap.... ! Vy pane Hořejší můžete být titulovaný Homo sapiens sapie.. ! Netitulovaní nesmí druhé sapiens používat. Občané bez civilizačních návyků (nemyjou se, ubližují bytům, věčně mají bídu, žijí ze státního...) budou postupně v sanatorijích (koncentrovaných táborech) převychováni. Áve! Svět je krásný, co?
01. 04. 2011 | 08:30

SuP napsal(a):

Vážený pane profesore!
Jste si jist, že mě Vaše výtvory zajímají natolik, abych Vám posílal "znepokojivé e-maily"?
Pokud mě uvádíte jako příslušníka Vaší opozice, to je mi ctí. Pokud ze mě děláte zoufalého idiota, lačného cizích názorů (mnohdy povrchních), pak bych se ohradil.
Mimo to ..."mikrominiaturizovaný silniční stroj se tradičně (byť nesprávně) nazývá „parní váleček“!
01. 04. 2011 | 08:31

SuP napsal(a):

:-)
Jsem zapoměl ...
01. 04. 2011 | 08:33

Drzá zrzka napsal(a):

Nedavno jsem poslouchala rozhovor s předsedou AV profesorem Jiřím Drahošem, který uváděl ústavů pouze 53. Ten padesátýčtvrtý je nově zřízený Ústav pro výzkum vlivu aprílových žertíků na myšlení lidí?
01. 04. 2011 | 08:35

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
až budete opět klečet u křížku a vnímat to tisícileté podprahové poselství Církve Svaté: "Nebudeš-li držet hubu a krok, dopadneš stejně!", nebo až budete opět dávat "co je císařovo císaři a co je božího Bohu", vzpomeňte si též na Giordana Bruna a Svatou Inkvizici.

Je dobré, že mocní hlupáci naší doby už nemají takovou moc, aby lidi, kteří je jakkoli převyšují, vidí dále a neignorují tu část reality, která odporuje jejich dogmatu ... je dobré že už nemají takovou moc, aby tyto lidi upálili a očistili tak jejich "zkaženou duši".
01. 04. 2011 | 08:51

hrabal napsal(a):

Vážený soudruhu profwsore,

z vaší vědecké paáže je jasné, že jste přinejmenším zrovna takový odborník jako celosvětově mediálně známá bioložka profesorka Eckertová z Himálajského technického institutu /HIT/. Soudružka profesorka všech společenských věd nedávno prokázala, že člověk je levicová úchylka a že evoluční vývoj se vrací k horskému typu vývoje opice - Makak rhesus var. yetti Linné.
Aplikací na své osobě prokázala udržitelnost následného vývoje a vyměnila při kopulaci dr.Voštěpa za dr.Jetiho /výslovnost držety/a jala se mu kvalitně držeti. Takový široce sociálně pojatý přístup horaly uspokojuje a žádají další emancipované doktorky a jiné odborné pracovnice /tety řádu sv.Gendera/do svých řad. Další snadná aplikace výzkumů je velmi logická. Vás by zřejmě také bylo možno v tomto vědeckém bádání nejen použít, ale i využít. Jste takový komunikativní typ a horským typům jste velmi blízký. Rád by se s vámi společně zkoumal yetti Hoppsa-Hejsa-Čomolung, má dokonce vlastní jeskyni a vlastní ledovcové jezero.
Navíc interpelace na toto téma byly předány přímo do centra výzkumu a přidělování grantů pro cestu na Mars v působnosti bakaláře Kleinbauera. Vědecká rada MiNervy objevila, že zdroje stále jsou a že tento nezbedný bakalář je nikdy nedokáže projezdit, projíst ani jinak probendit, tudíž na vědu skutečně něco zbyde.
Nemusíte soudruhu profesore věru házet flintu do žita, jen je škoda /Yetti/ že, pan Džavárhárlál Néhru již není mezi vámi. Tolik se výzkum těšil a už se na Yetim nesveze, ani když bude hodně držeti.
01. 04. 2011 | 09:03

Viola napsal(a):

Tak z tohoto článku se mi úplně zatočila hlava, teď opravdu nevím, co je pravda a co apríl. Už jsem Vás chtěla pane profesore za velmi dobré výsledky Vaší práce pochválit a pogratulovat, ale teď po přečtení celého článku jsem v rozpacích. Proč vy tak rád uvádíte čtenáře do rozpaků?
01. 04. 2011 | 09:24

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Zdravím bratře Václave, alespoň jsem se zasmál při té truchlohře, kterou je sepisování projektů GAČR. Naštěstí můžu podat jen jeden, tak se budu v dubnu věnovat zahrádce a rodině.
Včera jsem si četl na stránkách GAČR odpověď předsedy Matějů na článek paní doktorky Štorchové uveřejněný v Respektu.
Je smutné číst text, který napsal předseda "filosof" Matějů. Demagodgie, nepravdy,neznalost nebo ignorování reality financování vědy.
Nevím, odkud se bere ta iracionální nenávist k akademii věd.
Je Apríl, měl bych odpovědět něco vtipného, snad to zvládně Pepa Řepa.

Pěkný víkend,

Jemnický
01. 04. 2011 | 09:36

voroshilov napsal(a):

Viola:
Dela z nas pokusne kraliky,asi provadeji nejaky psychologicky experiment.
01. 04. 2011 | 09:37

Ládik!!! napsal(a):

Důkaz, že v AV je čas na blbosti. Určitě jste to psal včera v pracovní době.
01. 04. 2011 | 09:41

voroshilov napsal(a):

Kolik stoji obed v kantyne AV?Smi se tam nalevat alkohol?Jak vypadaji vztahy mezi laborantami a asistentkami?Jakym autem jezdi sekretarka reditele?
Priblizujme vedu lidovym masam!
01. 04. 2011 | 09:54

Pobo napsal(a):

Už jsem se obával, že nám bloger zatřepat bačkorami. A on přitom byl zřejmě zaneprázdněn testováním nových "pohodlných rozkládacích pohovek", kterýmižto byl nedávno vybaven "jeho" ústav. Jo, jo, to byla šichta.
01. 04. 2011 | 10:11

Michal Macek napsal(a):

to neni vse vedcum z fyzikalniho ustavu se dnes v brzkych rannich hodinach podarilo spustit rizenou fuzni reakci s kladnou energetickou bilanci a to jako prvnim na svete - puvodni cesky tokamak sestrojeny nasimi vedci byl pojmenovan po nasem prezidentovi familiarne "vasek" - Vasek tak tedy produkuje od 04:55 kdy ke spusteni rekace doslo 1000terrawatthodin elektricke energie a je tudiz mozne natrvalo odtsavit nejen vsechny cernouhelne leketrarny ale i temelin a dukovany
Jen nekolik hodin pote ohlasil prevratny objev dalsi cesky vedec prof.v.Horejsi z molekularne genetickeho ustavu AV,podarilo se mu pry uspesne naklonovat pravekou zenu "lovcu mamutu",profesor Horejsi se nekolik let pokousel zrekontruovat jeji DNA z 12000 let starych zenskych ostatku nalezenych v dolnich vestonicich,byla to vskutku mravenci prace a chybejici a porusene segmenty musely byut nahrazeny DNA orangutana ale nakonec se prof.Horejsimu podarilo uspet a vlozit genetickou informaci do vajicka darovaneho dobrovolnici - jina dobrovolnice poskytla svou delohu kde se "vajicko pracloveka" uspesne uchytilo a nyni v 7 mesici tehotensti odhalilo sonograficke vysetrni pohlavi ditete - jedna se o zenu jenz byla pracovne pojmenovana "Venuse".jelikoz se jena o vubec prvniho naklonovaneho pracloveka byl uz prof.horejsi navrzen svedskou kralovskou akademii ved ve stockholmu na nobelovu cenu v oboru bilologie - gratulujeme!
01. 04. 2011 | 10:14

valec napsal(a):

pekne cteni na prvniho aprila! dostal jsme mne
01. 04. 2011 | 10:26

buldatra napsal(a):

Článek můžeme považovat za jakýsi páně autorův pokus o odvedení pozornosti od skutečné reformy, tedy o pokus o zakonzervování nezakonzervovatelného, ač konzervativního. Podobá se to úsilí bájného krále Sisyfa, které bylo také vysilující, marné a zbytečné.

Pravdou však je, že reformovat se musí i kdyby na chleba nebylo, vo tém žádná a Akademie věd v tomto směru není žádnou výjimkou.
Ale.
Skutečná reforma musí odpovídat současným trendům a to, co popisuje pan profesor jako reformu, k tomu má hódně, ale hódně daleko.
A až to zjistí momentálně dosti zaneprázdnění důchodoví, zdravotničtí, veřejněfinanční, superúřadoví a jiní, tč. vládní reformátoři (reformátoři skuteční, oficiální, nacházející se pod palcem skvělého pana bývalého bratra nyní opět ministra financí), nastane skutečná, opravdová reforma i v Akademii věd. Akademici poznají, zač je toho reformní loket, poznají proces zeštíhlování, pochopí skutečný smysl slova privatizace.

Dnešní svět je světem multikulturním a ptejme se, jak se tato skutečnost promítla do personálního obsazení vedení Akademie? Nijak.
Ve vedení chybí Číńan, Rom, Američan, Somálec, Inuit, Rus, Tahiťan, Maďar a tak dále a podobně.
Když se podíváme na dnešní Akademii, tak multikultura ve vedení veškerá žádná a to prosím v době globalizace!

Nicméně, optimismus je přesto zcela na místě, reforma je neodvratná, čili budoucnost Akademie je růžová a nečesaná nemytá veřejnost, která to všecko platí, může klidně spát s vědomím, že vše včetně Akademie je v těch nejlepších reformních rukou.

Na skutečnou špičku se Akademie tedy zanedlouho zcela jistě dostane, o tom vůbec není třeba pochybovat. Stačí si jen počkat, až proběhne reforma.
K tomu jí dopomáhej Kalousek.
01. 04. 2011 | 10:26

vero napsal(a):

Jen v některých zemích světa se podařilo s vědou samofinancování,díky její tam dobré úrovni.Většina výzkumu u nich převedena do soukromých výdělečných firem.Např.Inzulin-léčba cukrovky -objeven roku 1912 v soukromé výkumné firmě v Kanadě:McLeod a Banting.Bohužel při udílení Nobelovy ceny došlo ve firmě k rozkolu,vědecký pracovník se ceny kvůli řediteli zřekl,ředitel ji přijal (ví se,že neměl zásluhy).Tak v těch zemích,kde se s privatizací vědy otálí,je to asi jako v té povídce J.Nerudy o malostranském podivínovi,kterému se nečekaně drahokamy,pracně léta jím sbírané v bezcenné šutry proměnily jednoho dne.Samozřejmě nejde tam o privatizaci zákonným strháváním pojištění na vědu z platů všech.
01. 04. 2011 | 10:26

Gabrielle H. napsal(a):

Milý profesore, vítám zpět na blogu. Stýskalo se mi po vás.
Tak toto mi už nedělejte. Chvilkami mě i bolelo u srdce a žádného Hnízdila jsem neměla po ruce :-) Už jsem si skoro myslela, že jste se čerstvě zamiloval a začala jsem tak trošičku žárlit, ale zdá se, že je v tom jenom a pouze vaše stará známá láska AV a tu jsem ochotna tolerovat ;-)
****************************************************************
https://www.youtube.com/watch?v=HlKh2JoHtko&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=V_L5FbXO-Mo&feature=fvsr
01. 04. 2011 | 10:27

mudřec napsal(a):

ÚŽASNÉ!!
Přesně o tomto je má snaha zajistit své manželce práci. Jako bývalá zdravotní sestra, nyní invalidní na RS, po třiceti pěti letech práce ve zdravotnictví, nemůže naprosto najít své invaliditě odpovědnou práci. A proto ji motivovala vláda odebráním dřívějších vymožeností sociálního systému, využívaného především lidmi línými a dala ji nejnižší možnou invalidní penzi sotva stačící k obživě a poslala ji na pracák. Ať si najde své místo ve společnosti usilovně pracujících.

Já jsem koumák a tak nenechám manželku na holičkách. Vymyslel jsem ji práci! Živnost lidem potřebnou jako sůl. Bude z ní šamanka! Šamanka s živnostenským listem. Pořídí si bubínek, vyhledá si odborné rady v tomto oboru z internetu od lidí, kteří se tak již dlouho živí. A to by v tom byl čert, aby jsme se neuživili i v invaliditě celé rodiny.

Podporuji všechny teorie, které se neopírají o omšelé vědecké práce. Je třeba nový luft do zkostnatělého světa vědy. Vždyť je tolik možností jak s ekonomicky nejnižšími náklady dosáhnout maximálních výsledků. Kupříkladu existují biotropní lampy, jejichž ozářením se lidé nemocní uzdraví. Také Kosmodisk je nejlepší léčebný prostředek na uskřinuté nervy páteře. Magnetické náramky, přírodní kameny vsazené do zlata a nošené na bolavém místě, bylinné směsi důmyslně sestavené za měsíčního svitu, přeříkávání mantry, modlitby k Bohu a plno dalších prostředků k ozdravění.

Manželka ještě netuší, že ji učivo střední zdravotnické školy bylo na ho... a že potřebuje trochu psychologie s nemocnými, trošku páleného sena na vůni Země, mlátit do bubínku a přeříkávat pár nesrozumitelných, či srozumitelně nesrozumitelných slov, no a bude vyděláno na drahé poplatky a doplatky s její nemocí spojenými. Jen potřeba shánět dostatek psychicky narušených a pomoci jim je přesvědčit o potřebě být přesvědčený o úspěchu jejího léčení. Taky stát si oddáchne od věčně nemocenských osob.

Jsem přesvědčený, že nejlepší ministři jsou astrologové, zpěvačky, herci a další volnomyšlenkáři nezatížení nízkostí dřiny těla a ducha! To jen takoví prosadí proti té hnusně nepochopitelné vědě snadnou ovladatelnost osudu bědných!
01. 04. 2011 | 10:30

Viola napsal(a):

vorošilove, toho čeho se v článku pan profesor dotknul je hodně a nejde to podle mě nějakým šmahem setřít a už vůbec ne, když je apríla, vyznělo by to v neprospěch toho, o co se pan profesor otírá.

Ale jinak mu děkuji, že mi připomněl bezvýznamného bambulku, kterého obdivuji. Tedy, ne že by mi sám pan profoesor toho bambulku připomínal, BB je jeden diskutér, který se čas od času zde vyskytuje.
01. 04. 2011 | 10:40

rejpal napsal(a):

buldatra
Já tam hlavně postrádám společenskou užitečnost vědecké práce. Teď se například hodnotí v RIV obrovskými body publikace v obskurních plátcích typu Nature, místo aby se bodovaly články, které vykomunikovávají správnost reformích kroků s občany (a reformátory navzájem).
01. 04. 2011 | 10:46

Viola napsal(a):

mudřeci, nebo mudrci,

je v tom trochu háček, invalidovi se těžko věří, že má schopnosti uzdravovat, nebo že takové znalosti, jak alternativně uzdravovat má. Jo a zahlédla jsem někde, že EU nám chce zakázat sběr léčivých bylin, tak nevím zda to též nepatří k 1.4.
01. 04. 2011 | 10:49

Viola napsal(a):

Gabriele H.

prosím Vás šetřete pana profesora, také mám radost, když jej vidím.
01. 04. 2011 | 10:51

rejpal napsal(a):

Viola
Možná tuší, že leckdo u nás za sběř léčivých bilin považuje sklizeň konopí
01. 04. 2011 | 11:12

mudřec napsal(a):

to Viola:
Samozřejmě je správné, aby se léčivky nesbíraly, protože to jsou většinou ohrožené druhy. Proto také i různé čaje jsou falšovány jiným senem a voněny přírodně identickými chemickými aromaty. Není smyslem alternativní léčby léčit skutečnými léčivy a léčivkami. V tom je věda notně pozadu za poznáním, že na vše musí mít důkaz a prověření, jakoby nutně jedna a jedna musely být dvě a ne jiný počet.
je prokázáno, že šedesát procent úspěšnosti v léčbě choroby činí přesvědčení léčeného o svém vyléčení. Je to autosugesce.

Autosugesce má dnes netušené možnosti! Lze sebe přesvědčit prakticky o všem a úplně pominout pravdivá fakta. Nemusím snad podávat výčet všech možných případů současnosti a to nejen u nás v ČR. Politikou počínaje, přes ekonomiku všedního dne i makroekonomiku, až po poznání nadmorálních hodnot. Autosugesce udělá z žebráka boháče, jen tomu musí uvěřit a stejně tak z boháče svatého Alfonse, jen o tom musí být taktéž přesvědčen, aby to mohl tvrdit bez uzardění do očí i žebráku. Pak není problém naprosto s ničím! Ekonomika je v pořádku a všichni mají všeho dost.

No a s problémem uvěřit v léčebné schopnosti lazara? Opět autosugesci! Invalida nejprv musí sám sebe přesvědčit že je naprosto uzdravený a proto mu stát nemusí pomáhat. Teprve potom může brát vážně vše své konání. Pro mne je to úkol nelehký takhle zblbnout svou ženu, ale co bych pro možné prachy neudělal?! Dyť pro prachy se tady lže, jak když tiskne a ani neděle se nesvětí.
01. 04. 2011 | 11:13

suchánek napsal(a):

pane hořejší, jako váš skalní příznivec BOHU ŽEL musím napsat - na potenciál apríla hooodně slabé, docela jsem se zrovna na váš aprílový blog těšil. škoda :-)
01. 04. 2011 | 12:13

camponotus napsal(a):

Vážený autore, nechvalte dne před večerem. Jsem nesmírně nadšen, že se AVČR konečně připojila k obci šarlatánů a provozuje Astrologický ústav v čele se světovým astrologem Grygarem (doufám, že ho z té pocty neklepla pepka). Že má AV ČR tak skvělé výsledky ovšem není vidět na úrovni hospodářství a techniky ČR, škoda že si toho ti skvělí posuzovatelé zvnějška tak nějak nevšimli. Máme řadu skvělých badatelů, bezesporu, ale o celkové úrovni vědy v ČR bych se vyjadřoval střízlivěji, všeho moc škodí, za reálného socialismu byla ČSAV také na světové špičce, jak o tom byla veřejnost tehdy informována, ale po sametu bylo vše zpochybněno, samozřejmě neprávem. Doufám, že se dožiji toho, že se současná etapa samochvály bude zpovídat před jiným politickým uskupením, než je to současné. Kdo má vynikající pracovní výsledky, nemusí se halasně chválit, apropo jeden světově významný fyzik před lety prohlásil, že 95% vědeckých publikací není k ničemu. Kdyby byla AV ČR zrušena a skutečně schopní vědci přešli na vysoké školy a do průmyslového výzkumu, byla by to ta největší vědecká revoluce uplynulých dvou století v zemích Koruny české. Bohužel mnozí vědečkové se budou Akademie držet jak trus košile.
01. 04. 2011 | 12:15

lamed napsal(a):

to Rejpal:

Já osobně bych spíše výrok autora blogu o vědě ČR řadil mezi neverifikovatelné (neověřitelné).Půjdu od triviálního k složitému: "Mnoho psů-zajícova smrt".Tedy mnoho informačních zdrojů-problém výběru začátečníka,kterým je dnes každý vědec i v až v sedmdesátce.Nobelova cena má závěť:pro začátečníky ve vědě.
To co se honí kolotočem kafemlejnků světa má těžko určitelnou cenu.Čím více poznatků,tím obtížněji se jednak hledají,jednak může jejich cena klesat.Inflace.Ví někdo co udělali následovníci Pavlova s jeho reflexem psů? Vidíme,že Einsteinův oblouk křivosti nebeské oblohy se klenul v nádherné velikosti intelektuální,dokud následovníci nenašli obecnou teorii relativity i v kozím mléce. A přece věda zahalena do odborných výrazů a vznešených slov může hlásat a publikovat jako výsledky i věci,které v obyčejném jazyce by Vám připadaly praštěné :úroda je pád deště,úroda je dopad dětě na přírodu,dešťovka je dítě deště.Proto obranou vědy je její jazyk,odlišný od obyčejného.Musí být dost silný,aby zabránil vyřčení podobných trivialit nebo to aspoň zamaskoval a skryl.Jinak by věda ztratila na vážnosti.Ale naopak její jazyk musí být dost extenzívní,aby šlo psát stovky prací a udržet se ve vědě publikační činností.Trochu se to,pravda tluče s tím prvním požadavkem.Je tedy věda zkoumání kdejakého temného kouta objektivního světa nebo častěji než toto bývá excitací čiré fantazie?
Netriviální příklad ze soudobé biologie:vědec přenesl do neuronové buňky mechanismus sodíkové pumpy,známý z mitochondrií a navíc použil známé elektrotechnikům telegrafní rovnice přenosu signálu dvojlinkou,pro napodobení okolního nervového vlákna.Matlanic-modelů takového typu se konstruuje ve vědě denně po světě miliardy.Ale který z nich je ten správný,není pouze umělý výtvor snahy něco dokázat?
01. 04. 2011 | 12:15

rejpal napsal(a):

lamed
IMHO je příčina toho, co popisujete, velmi jednoduchá. Věda je drahá. Instituce provozující aplikovaný výzkum jsou finančně nesoběstačné. Mohou pracovat v zastřešení firem, nebo za spoluúčasti státu. Stát nemá rád institucionální podporu, raději účelovou. Získat grant je nejisté, tak se různé agentury zaplavují spoustou žádostí o granty, z nichž některé (nikoli nutně nejlepší nebo smysluplné), projdou. Výzkumník nemá jiné možnosti, než uchylovat se k podobné praxi. A to ještě musí shánět kofinancování z průmyslu. což v době nadnárodních firem také není žádná selanka.
Firemní výzku má zase tu nevýhodu, že výsledky se publikují velmi omezeně, protože jsou silné obavy z jejich ukradení a zpeněžení někým jiným.
Myslím, že máloterý z lidí, kteří ve výzkumu pracují, má z téhle reality radost, ale tak to prostě je.
01. 04. 2011 | 12:27

buldatra napsal(a):

Rejpale,

Problém vidím v tom, že reformátoři jsou omezení, tedy jaksi ani možná ne ve smyslu omezenosti jako takové, i když…no to ponechme stranou, nýbrž zejména v omezenosti ostatní.
Tedy jsou omezeni a to je politováníhodné, časem a kapacitou mozkoven, kterých není nikdy dost a nejsou dost velké, zkrátka pro samotné reformování nestíhají reformátoři psát články v dostatečném množství a dostatečně odborné i pro méně obskurní plátky, než např. do Vámi uvedeného Nature a nestíhají ani patřičně diskutovat.
Nejhorší je, že nestíhají vlastně ani reformovat, ale to je na jinou diskuzi.

Na druhou stranu, toto nestíhání však svědčí o jejich zápalu pro takovou tu reformní věc, je to jakýsi ne nepodobný typ zápalu, s jakým například šel na věc Žanek Husové.
Čili jest nám třeba vyčkat času a články, diskuze a výsledky se dostaví.
I na Akademii dojde v tomto smyslu
Trpělivost ledacos přináší.
01. 04. 2011 | 12:31

buldatra napsal(a):

mudřeci,

ten zákaz sběru bylin bude možná proto, že byliny se blbě patentují.
01. 04. 2011 | 12:40

arnazach napsal(a):

Pokud si dobře pamatuju, na jedné vysoké škole (dnes by se řeklo univerzitě) v Praze, tuším že na VŠCHT, byla v 80. letech psychotronická katedra, kterou vymetla až sametová revoluce. Šéfem pracoviště byl tuším bývalý ministr školství. Dovedete si představit, o kolik psychotronických poradenských firem radících vládě a regionálním a místním samosprávám zcela nezávisle na framaceutickém komplexu naše hospodářství díku tomu revolučnímu běsnění přišlo? Nedovedete!
01. 04. 2011 | 12:45

realista napsal(a):

Trochu méně mystifikace, zejména pokud jde o GAČR, by neškodilo.

Skutečnost je méně vesele, zato však se smyslem pro realitu, popsána na stránkách GAČR. Viz http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2011/03/vyjadreni_predsednictva_11_03_23_final.pdf.

Reakce na podobně zavádějící sdělení publikované v Respektu si lze přečít zde: http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2011/03/Reakce-GACR.pdf.
01. 04. 2011 | 12:45

Jemnický napsal(a):

Camponotus Ferdus
Píšete: "Kdyby byla AV ČR zrušena a skutečně schopní vědci přešli na vysoké školy a do průmyslového výzkumu, byla by to ta největší vědecká revoluce uplynulých dvou století v zemích Koruny české."
Co takhle rovnou do dolů a sléváren. Možná by jste se na té revoluci mohl podílet. Mohl by jste dávat umístěnky těm schopným vědcům.

Nejste tak náhodou broucus pytlicus sp. bohemiae?

Jemnický
01. 04. 2011 | 12:47

Vero napsal(a):

Nejuznávanější vědec světové historie Albert Einstein věřil ,že vědecké abstrakce reprezentují Boha a shrnul své pocity z vědy takto lapidárně:

"Bůh je rafinovaný,ale není zlomyslný"
01. 04. 2011 | 12:48

Carlos V. napsal(a):

Rozhodně protestuji proti neúplnému a tendenčnímu zpracování zpravy panem Hořejším. Nejspíš závist mu nedovolila pohovořit o vzniku nového ústavu Teorií motivace.

Tento ústav má z úkol akademicky prozkoumat a pomoci zefektivnit motivační systémy politiků a státních úředníků.

Vědecká obec tak reaguje na reálné potřeby společnosti, kdy nebyl dosud řádně zanalyzován systém alokace veřejných peněz mezi politiky a úředníky a důsledkem nedostatečných informací dochází k nevyužívání veškerého potenciálu motivačních možností.

Spolupráci přislíbili nejen přední ekonomové a sociologové, ale i sami politici z centrální i lokální úrovně. Přínosem bude i přislíbená spolupráce s financujícími podnikateli.

V zásadě se počítá s těmito výzkumnýmy týmy :

Maximalizace motivačních faktorů u veřejných zakázek
Moderní formy aplikace metod motivací
Mezinárodní aspekty motivace v návaznosti na finální alkoaci motivačních toků
01. 04. 2011 | 13:00

Pepa Řepa napsal(a):

Bratře Jemnický
Pepa Řepa se nemontuje do toho, čemu nerozumí, t.j. do financování akademie Běd, na rozdíl od našich spolubratří, kteří rozumí všemu.
01. 04. 2011 | 13:03

Jemnický napsal(a):

Realista

Jako Apríl je váš příspěvek dobrý, jinak s realitou v GAČR asi nemáte žádné zkušenosti. Zkuste to s jiným nickem než realista.
Takový prof. Matějů a prof. Míšek by těžko přetěžko našli místo na UNIVERSITĚ nebo v průmyslovém výzkumu, jak to požaduje Ferda mravenec o pár blogů výš.

Jemnický
01. 04. 2011 | 13:09

Martin napsal(a):

"připomněl obecně známou pravdu, že kůrovec účinně napomáhá přirozeným procesům posilujícím lesní ekosystém, a že je ho proto potřeba přísně chránit"

Aniž bych chtěl nějak zpochybnit vzdělanost pana Stehnala, připadá mi tohle vyjádření jako né příliš rozumné. Kůrovec poškozuje naše lesy a mi ho máme ještě chránit? Na Šumavu jezdím každé léto a vím jak místní lesy napadené kůrovcem vypadají. Nemělo by se použít všech možných chemických prostředků šetrných k přírodě a kůrovce vyhubit? Není to že kůrovec posiluje přirozené procesy lesního ekosystému spíš jen dogma které ještě někdo nevyvrátil?
01. 04. 2011 | 13:10

Jemnický napsal(a):

Zdravím Bratře Pepo, tvá kritičnost budiž příkladem některým expertům-tlachalům, kteří trpí pocitem neutuchajícího nutkání vyjadřovat se k vědě. V Akademii Běd je řada velmi dobrých vědců a slušných lidí. Řadím mezi ně i Bratra Václava. Jenže je tam šik narcistních a sebestředných koryfejů, kteří ač sami vstoupit do království vědy nemohou, jiným brání (zejména schopným a mladým). Že jde o prachy, ty výkaly Ďáblovy, to je samozřejmé.

Jak se dostal na post ředitele GAČR kozlík Matěj, toť příběh pro největšího spisovatele českého Jaroslava Haška.

Přeji pěkný víkend,

Jemnický
01. 04. 2011 | 13:19

Pepa Řepa napsal(a):

Matěji, Matěji proč tě vědci nechtějí?

Já zase vpomínám na "Oslíka Íáčka".
Asi byl taky z AV.
---------------
Iáček je starší osel, který si už něco zažil. Na hlavě má černý porost stále rozcuchaný. Jeho oči jsou černé barvy a jsou velice upřímné.
----------------
Vypůjčeno ze slohové práce Jany Durčákové ze IV.A.
Tapickej vědec, řekl bych.
01. 04. 2011 | 13:30

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Bratře Pepo, můj návrh na pár sklenek dobrého vína u mně na chalupě stále platí, bratr Václav by prý také přijel.
Co takhle ve druhé půli velikolepého měsíce června, kdy počne se rozmarné léto a po hrkotavých cestách navrací se ve svém voze kouzelník Arnoštek s půvabnou Annou.

Jemnický
01. 04. 2011 | 13:32

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Kdyby byl kozlík Matěj oslíčkem Iáčkem a seděl tam s medvídkem Pú, plkali a šli spát, tak by moc neškodili.
Kdyby autobusy řídili takoví pitomci, jaké někdy potkáš na universitách a ústavech vědeckých, tak bys šúr chodil pěšky nebo na chůdách. Ale jak jsem řekl, je tam řada skvělých lidí, tak o vědu zas nemám takový strach. Jen ti chamtiví grázlové to těm slušným dost komplikují, ale to je v naší vlasti faktorem společnského vývoje a neutuchajícího pokroku v mezích zákona.

Jemnický
01. 04. 2011 | 13:39

Pepa Řepa napsal(a):

Bratře Jemnický
děkuji, ale jsem světloplachý, hrbatý, šišlavý, autistický nesnášenlivý tvor, způsobující rozklad každé společnosti čítající víc než jednu osobu.
Asi si dovedete představit, jaké to je utrpení, když musím-po většinu dne- vyjít sám se sebou.
Ale duševně budu s Vámi, až budete s bratrem Wěncseslauem popíjet, jako s Buškem z Velhartic.
01. 04. 2011 | 13:43

DavidS napsal(a):

Podivná to zplácanina serióznosti, manipulací a blábolů, důsledně překračující hranice různých žánrů. Jako aprílový žert nepobavila, jen přinesla podivnou pachuť.
01. 04. 2011 | 13:56

camponotus napsal(a):

Jemnický
vaše bláboly jsou ryze aprílové, doly nemáme a sléváren jako šafránu, tam byste se ani Vy nevešel. Asi nemáte povědomí o porůmyslovém výzkumu. Nemám důvod nikoho dirigovat ani nikam posílat, ani sebe delegovat, o ČSAV A AV ČR vím rozhodně více, než si myslíte, třeba i z vlastní zkušenosti, zejména té současné. AV ČR je přežitek reálného socializmu v čele s akademikem Nejedlým, kdyby byla zrušena, bylo by o jednoho tuneláře státního rozpočtu méně. Brouka Pytlíka nechte na pokoji, oproti Vám je to genius.
01. 04. 2011 | 14:56

Elena napsal(a):

Oida , věda nie je sransa, oida!
01. 04. 2011 | 15:21

corps napsal(a):

Jestli by mi někdo z pamětníků vysvětlil,co to vlastně zhášel muž v padesátých letech s dlouhým bidlem k tomu určeným.Myslím to vysoké pouliční osvětlení-lampy.Zda to byly Křižíkovy obloukovky nebo Auerovy punčošky ?Napájeno z elektrárny nebo plynárny? Kdy tu v Praze byly vidět svítit naposled?
01. 04. 2011 | 15:26

Carlos V. napsal(a):

corps : plynové lampy. V Praze byly ještě v 70-tých letech.
01. 04. 2011 | 15:29

kelt napsal(a):

Ládíčku-v AV s největší pravděpodobností "nejedou"na tři směny.Takže 1.00 není 13.00 a tudíž to bylo psáno večer.
Zato Váš postřeh v 9.41 ,pokud nemáte odpolední,jste klofal v pracovní době.
01. 04. 2011 | 16:54

Elena napsal(a):

kto je to tá AV, všetci o nej pišete aj Gabinka aj viaceri, nie to Alena Vrbová ? ona piše celkom dobré príspevky
01. 04. 2011 | 17:18

Milouš napsal(a):

Milý pane profesore, z vaší velice zajímavé a podnětné zprávy jsem vyčetl, že Akademie se stále ještě nedopracovala k využití díla profesora Klause (který má mimochodem mnohem více čestných doktorátů než snad kterýkoli z vašich kolegů) ve svých výzkumech. Doma máte velkého vědce, který jako pravý renesanční duch zasahuje do řady oborů nejen ve vědách společenských, ale i přírodních a nadpozemských. Místo, abyste u něj čerpali, jezdíte po Harvardu a MIT a pachtíte se po poznatcích, které leží nedoceněné kousek od vás na pražském Hradě a na požádání vám budou nezištně předány, i s návodem na použití. To také ukazuje, že by se v Akademii daly ušetřit, a na důchodovou reformu převést, miliardové částky. Pusťte se do toho iniciativněji a odvážněji! Jako strategického poradce si můžete najmout pana profesora doktora inženýra Bátoru, který je velice pracovitý a vedle svého úvazku na školství vám jistě rád pomůže.
01. 04. 2011 | 17:44

voroshilov napsal(a):

Profesore,My porad cekame na ten elixir mladi,My ho chceme,takze patlama patlama...
A vytahnete uz konecne z krabici tu nestastnou Shrodingerovou kocku kterou mucite Okamovymi britvami!
01. 04. 2011 | 17:45

Henkeloid napsal(a):

Ale corps,
z toho si nic nedělejte.U oblouku se nespotřebovává plyn,pouze ionizuje ale uhlíky rychle ohoří.Aurerova punčoška je asi (tuším) spojena s hořením okolního plynu,tedy jeho úbytkem.
Snad někdo Váš dotaz dokončí,Češi jsou přece od věky věků samej vynálzce a technik.
Mimochodem dal jsem si práci udělat harmonogram českých vynálezů a zjistil jsem toto:
doba temna A.Jiráska 18.století -tři priority:Prokop Diviš se dělí o vynález hromosvodu s druhým americkým prezidentem Benjaminem Franklinem,bratranci Veverkovi mají prvenství objevu moderního zemědělského pluhu s ruchadlem,Josef Roessl,Čech žijící v Terstu v Itálii má prvenství v lodním šroubu,tedy mechanické části pohonu všech motorových plavidel.
Dlouho jsem si myslel ,že Nikola Tesla patřil Čechám.Ale četba mne vyvedla z omylu.Zrovna tak pracoval i Paříži,Vídni a Budapešti,původem jihoslovan,syn kněze.Z mnoha vynálezů mu připisovaných má bezesporné prventví pouze v elektromotoru.Tím jsem Teslou vyčerpak 19.století v Čechách,pak žil dlouho v USA.
.19/20.století v Če:chách Křižíkova oblouková lampa.
1945-1990 je mi znám jako vynález hlavně bezvřetenový tkací stroj,patent prodán Japoncům a polarograf analytické chemie,jehož éra již skončila.Kontaktní čočky Wichterleho-patent prodán USA.Jinak ale se tu v těch letech rozvinula velmi dobře sériová výroba na vývoz dopravních prostředků diesel- i elektrolokomotiv,nákladních i osobních aut,sportovních letadel,vozidel pro všechnu výrobu,těžbu a montáž.Dnes už z toho asi nic nic nezůstalo,továrny Siemensu,které to měly nahradit se skončily.
1990-2011-krátká doba,takže nic mi není známo zatím. Rád se nechám poučit,když někdo ví více.
01. 04. 2011 | 18:02

Henkeloid napsal(a):

Opravuji výše na "Auerovu punčošku".Jinak dpolˇbuji,že ČSSR po 2.sv.válce vyváželo úspěšně dále např.:tramvaje,trolejbusy,Kaplanovy turbíny,cukrovary a pivovary.
01. 04. 2011 | 18:23

voroshilov napsal(a):

Henkeloid:
Cukrovary vyvazelo,a to jak?
Jeste jeden J.C."A nebude to malo,Antone Pavlovici?"
01. 04. 2011 | 18:33

Chlupaty knedlik napsal(a):

Suchoprdsky vedator se pokousi o aprila nebo o for..............
01. 04. 2011 | 18:49

Henkeloid napsal(a):

Voroshilov:Snad nemyslíte,že oni si vyrobí komponenty a Češi jim to jen smontují? Montáž i díly cukrovarů od Čech.
Opravuji výše "doplňuji".Pivovarů a cukrovarů se podle novin někam vyvezlo řada.Ne starých.Dnes se o tom spíše nemluví nebo to přestalo.Buď padla zdejší výroba,jako ČKD, nebo odběratelé na to již neměli dále peníze.TADY BY TECHNICKÉ SCHOPNOSTI LIDEM NECHYBĚLY,JINDE V TOM MOHOU MÍT PROBLÉMY.KAŽDÝ MÁ TRADICE V NĚJAKÉ JINÉ VÝROBĚ.Ale zkušenosti,které se předávají učňům a z generace na generaci,pokud je výroba na delší čas zastavena v něčem se asi ztratí a navázat je pak těžko.
01. 04. 2011 | 18:57

Martina K napsal(a):

Vazeny pane profesore,

domnivam se ze se AV CR dopustila zasadniho pochybeni pri vyberu darku pro cleny posuzovaci komise. Predpokladam, ze komise mela nejen spickove odborniky svetove urovne, ale ze bylo tez dbano na jejich sprave genderove a narodnostni zastoupeni, aby pri posuzovani nedochazelo k nepripustnemu znevyhodnovani nebo dokonce utlaku mensin. V tomto svetle se pak jevi kravaty at uz s jakymkoliv emblemem absolutne nevhodne. Ac je tedy nyni jasne, ze AVCR je spickova instituce, na urovni organizacni ma co dohanet!
S pozdravem
MK
01. 04. 2011 | 19:22

Martina K napsal(a):

Ted trochu vazneji. Letosni prispevek hodnotim jako vas zatim nejzdarilejsi co jste sem napsal(aprilovy prispevek samozrejme!!)
01. 04. 2011 | 19:24

Elena napsal(a):

mne sa bude hodiť vývoj a nasledná výroba
kapesních sekaček na trávu , využijem to v domacnosti,
uvitala by som viac info o sekačkach, kedy už sa budu výrabať?
01. 04. 2011 | 19:43

Jemnický napsal(a):

Camponotus

Nějak jste se rozparádil pilný mravenče. Akademie věd je přežitek socialismu? A co tady není přežitek socialismu? Právníci s rudými trenkami, politici z líhně předvoje dělnické třídy?
Přežitkem není AV, ale spousta lidí v AV a grantových agenturách. O tom psal Hořejší. Některé potentáty z grantovek znám, tak si nedělám iluze. Prostředí určitého typu průmyslového výzkumu znám u nás také dobře, také si nedělám iluze.
Vás znám jen z pár příspěvků, také si ....

Jemnický
01. 04. 2011 | 19:54

Elena napsal(a):

zaujmalo by ma, či tie kapesné sekačky na travu sú multifunkčné, napriklad zložiš to do vačku, vyťahneš a rozložiš s tého celý kombajn: holiacý strojčik, strihačč vlasov, nechtov, a tak, to by nebolo zle , zaujmalo by ma či sa to da brať zo sebou aj do lietadla a tak
01. 04. 2011 | 19:54

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Samé krásné vlastnosti bratře, jimiž oplýváš. Zde v okolí Studánky Páně laně ztrácejí plachost, chromí se napřimují, hluší slyší, slepí prohlédnou, rozvraceči společnosti zakládají dobročinné spolky a autisté zapomínají bleskově počítat rozsypané sirky.
Moravský muškát nebo Rýnský ryzlink?
Těším se na tebe, Bratře Pepo.

Jemnický
01. 04. 2011 | 20:05

Ateista napsal(a):

Pane profesore, článek je to dobrý a trefný, neboť je dnes 1. dubna, což si asi někteří diskutující neuvědomují.

Pro ty dotyčné: Podívejte se do kalendáře :)
01. 04. 2011 | 20:25

Henkeloid napsal(a):

Ale k úplné charakteristice mnou výše dané 18.století v Čechách nepatří jen vynálezci Prokop Diviš,bratranci Veverkovi a Josef Roessl z Terstu.V Čechách byl tehdy zastřelen poslední vlk a medvěd.Upálena poslední čarodějnice.Pro Slováky začalo toto století popravou zbojníka Jánošíka,lidového hrdiny roku 1713 v Liptovském Mikuláši.Ale už roku 1740 se rakouský císař Karel nechal korunovat v Praze za velké slávy a oslav všech i lidu.
A konec tohoto století temna je triumfem Čechů.Nezapomenutelný hudebník Wolfgang Amadeus Mozart v Praze,osobní hudebník nešťastné Marie Antoinetty,sestry císařovy. U Duškových doma,na scéně opery před diváky.A pak zrušení roboty na panském císařem Františkem Josefem.Ale selských bouří,které tomuto rozhodnutí předcházelo bylo v Čechách požehnaně.Krve prolito.
01. 04. 2011 | 21:38

camponotus napsal(a):

Jemnický
Akademie byla Nejedlým a spol budována po vzoru sovětské Akademie a ta kdysi dávno podle francouzské, to je všeobecně známo, po sametu se v ústavech Akademie diskutovalo, zda Akademii zachovat či ne, ti co se jí po sametu zmocnili v ní měli dobré bydlo a tak ke změnám nedošlo. Ty, kteří tam zůstali z minulého režimu poznáte podle věku, stačí se podívat na personalitu ústavů. Takže ne jen přežitek.
Vůbec se nepotřebuji "rozparádit", protože ta instituce mě vůbec nezajímá, zcela běžně jsem připojil jen svůj názor. Zda s ním souhlasíte, či ne, mě je čuma fuk. Jste totiž jediný, kdo reaguje, ostatní, stejně jako já to považujeme za apríl, ona ta AV ČR je možná také něčí apríl. Celé zdejší diskuse jsou v podstatě zhovadilost, protože ty kompetentní to nezajímá, takže jsou to jen pivní řeči do větru.
01. 04. 2011 | 21:38

santawizard napsal(a):

Prof Halík splynul se satanem.Psychotronická sekačka a hollotropní dýchání jako že , někdo má celý rok silvester a jiný každý den jako na apríla.Pepa řepa mu dělá školníka.
02. 04. 2011 | 02:18

Pepa Řepa napsal(a):

camponotus
Ty, kteří tam zůstali z minulého režimu poznáte podle věku, stačí se podívat na personalitu ústavů
.............
Nechcete naznačit, že jde o spolek senilů, že ne?
02. 04. 2011 | 07:38

Pepa Řepa napsal(a):

Bratře Hořejší
měl bych pro Vás, jako zastánce levicového-pravda ne sekulárního (snad)- současného trendu EU malý kvízeček,
-------------
"I já si například myslím, že ideologie politické korektnosti, multikulturalismu, extrémního environmentalismu a feminismu, stejně jako dalších ideálů sekularitiské levice. která má nyní silný vliv v Evropské unii, jsou spíše součástí problémů našeho světa, než jejich řešením"
-------------

Autorek tohoto výroku je:
1. Václav Klaus
2. Václav Havel
3. Václav Hořejší
4. Jana Bobošíková
5. Tomáš Halík
6. Roman Joch
7. Ladislav Bátora
8. Pepa Řepa
9. Václav Dočekal
10.František Adamec
02. 04. 2011 | 07:53

Dag napsal(a):

Takový žlučovitý a křečovitý humor, třeba se pan profesor z toho vyspí.
02. 04. 2011 | 07:55

Jemnický napsal(a):

Camponotus
Domníváte se, že na universitách, míním ty etablované, nikoliv VŠ vyrostlé jak houby po dešti, jsou poměry výrazně jiné než v AV? Zrovna předevčírem jsem šel po chodbě jedné z nich a potkal tam staré dobré soudruhy a svazáky, kteří dnes ovlivňují charakter těchto institucí. Pokud by jste je dostal do průmyslového výzkumu, no tak potěš pámbu onu firmu.
Koncept AV mi připadá rozumný, jiná otázka je kvalita managementů, ale to je problém celé naší vlasti.
Václav Hořejší pojal celou věc aprílově, to ale nezbamená, že nepoukázal na nekoncepčnost financování vědy a nekompetentní osoby v čele institucí, které se podílejí na rozdělování zásadních finančních prostředků pro financování vědy.
Možná jsem mohl přidat pár svěžích a vtipných poznámek, ale dneska mi fóry nějak nejdou přes pysky....
Protože v tomto systému musí žít a něco tvořit. Dost únavné.
Řekl bych, že problémem není jak reformovat AV, ale jak zabránit, aby to nebyli zase ti stejní reformátoři deformátoři.
Kozlík Matějů je toho příkladem. Fňukal, když nedostal kdysi grant, lítal po poslancích a pak se najednou stal předsedou GAČR.
Nejedlý byl už tenkrát senilní, ale tihle noví staří soudruzi, to jsou gauneři.

S pozdravem,

Jemnický
02. 04. 2011 | 09:23

FOX napsal(a):

Jarní vlaštovka.
http://www.neo2011.cz/
02. 04. 2011 | 11:49

camponotus napsal(a):

Jemnický
po sametu se ústavů Akademie zmocnili oponenti reálného socialismu a KSČ, členové KSČ byli do roku 1992 z pracovního poměru propuštěni a odešli jinam, zpravidla si podstatně polepšili. Pokud tam někdo zbyl, byli to ti, co měli dál po věcné stránce řídit ústav, protože ti noví zvolení si s tím zpravidla nevěděli rady. Z těch přesluhujících to nejsou bývalí vedoucí, ani členové KSČ z dob reálného socializmu, ale ti ukřivdění, které tehdejší vedení nepustilo k ničemu, protože k ničemu nebyli, ale tehdy někoho propustit z pracovního poměru byl dost velký problém, ti co po nich nastoupili si to náležitě vynahradili. Ukáže příštích pět let, zda má cenu Akademii dále živit, nebo provést strukturální změny, aby to mělo nějaký efekt. Zásadní omyl je hodnotit někoho podle citací jeho prací, je třeba hodnotit, jak naše věda přispívá všeobecnému blahu a za těch uplynulých dvacet let už by se to dalo ohodnotit, asi by se zjistilo, že dvě třetiny ústavů se ještě neprobudily ze socialistického zimního spánku. Základní výzkum a výsledky jeho práce mají značnou hysterezi, ale dvacet let je na to dost dlouhá doba.ud praxe není schopná absorbovat odborníky do své sféry, pak je to neschopnost managerů. Já zde nehodlám polemizovat, s AV ČR nemám nic společného, je věcí politiků a tedy voličů, jak s ní naložit, já budu dávat hlas těm, kteří budou změny chtít prosadit, toť vše, amen.
02. 04. 2011 | 12:46

vaclavhorejsi napsal(a):

Martina K.:

"Letosni prispevek hodnotim jako vas zatim nejzdarilejsi co jste sem napsal(aprilovy prispevek samozrejme!!)"

Ba ne, nejlepsi je tenhle, ten uz neprekonam, demence postupuje...:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=6248

*******************
Pepa Řepa:

Mily bratre v Kristu, samozrejme, ze vim kdo je autorem tohoto vyroku. I monsignor nekdy trochu ujede - necekal bych od nej takovy plytky vyrok. Ale zajiste i on ma pravo na slabsi chvilku.

Vas by ale zajiste velmi potesil clanek, ktery monsignorovi nenechava nit suchou (neni nakonec vase prave jmeno Lukas Petrik? Nebo snad jste sam velky Batora?):

http://www.euportal.cz/Articles/7392-klausovec-batora-halik-by-za-protektoratu-podporoval-hitlera-a-jeho-sjednocenou-evropu.aspx

..

..
02. 04. 2011 | 20:50

Gyps napsal(a):

vaclavhorejsi:
"Nevím, odkud se bere ta iracionální nenávist k akademii věd."
Nebude to tím, pane profesore, že nenávist je vždyvky iracionální, zatímco racionální je oponentura a k té je třeba odpovídající inteligence, erudice a zkušenosti?

P.S.: Radši bych aprílový žert, ne sžíravý sarkasmus.
A ta představa "praktické genetiky" ve Vašem ústavu... Co Vy víte...?! :-D
02. 04. 2011 | 22:23

Aleš Vyhnal napsal(a):

Tomáš Halík má slabou chvilku nepřetržitě tak asi 12 let. Zajímavě o něm píše jeho dnes již patrně bývalý přítel Ivan Odilo Štampach:

http://www.denikreferendum.cz/clanek/9759-dusno-na-pravici

Zajímavá je rovněž diskuse Halíka se Štampachem pod článkem.

Jinak oceňuji zejména skeptický pohled pana profesora na psychosomatiku. Když Paul Kurtz kolem roku 1976 začal vystupovat proti tehdy tak módním věcem, jako byly paranormální jevy, astrologie, UFO apod., bylo to svým způsobem průkopnické. Dneska se za skeptika pokládá kdejaký mentální vobšourník, který se naučil papouškovat, že "A", "B" a "C" je "pseudověda". (Nezvykle mentálně vobšournická Ing. Lenka "Blběna" Přibylová je nyní dokonce předsedkyní Sisyfa.) Dnešní skeptikové, kteří správně nahlížejí na psychosomatické vobšournictví, jsou také určitými průkopníky, i když základní princip skepticismu zůstává stále stejný: Mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy.
03. 04. 2011 | 02:14

Pepa Řepa napsal(a):

Bratře Vácslave
vytrvejte ve svém bludum že multi-kulti, feminismus, PC ,AA, a exrémní environmentalismus jsou pravým požehnáním pro Evropu 21.století.

Vydržte. Jako Milouš Jakeš nebo Jířa Švorcová.

A když nebudete vědět kudy kam, označte kohokoliv za klausomila, bátoru, či jocha.
Nevím, jestli ujíždí Halík, ale Vám nějak ujíždí vlak poznání, což je u vědce -podle nás řep-neklamná známka toho, že by měli skončit a psát paměti, pokud paměť ještě slouží.

Staňte se už konečně - pro českou veřejnost- autoritou jako Cohn-Bendit, či Roger Garraudy v zemi galského kohouta.
Zakokrhejte! Ať nejsme v Čechách ochuzeni o neomarxistická a trockistická moudra, přidejte!

Vydejte paměti akademického revolucionáře po kterých prahnou všichni Gottwaldovy sirotci.

Přiložte-po vzoru kocábovitých-ucho na zem a oznamte světu, že slyšíte dusot protoprotoprotofašistů. Kdyby ne, zakupte sobě
http://www.bestseller.cz/naslouchaci-pristroj.html

A večer Halíkovi vynadejte. Tak se mluvit nemá.
Ne, ne,ne!
03. 04. 2011 | 07:16

Pepa Řepa napsal(a):

Dějuji za link, já to mám bohužel z časopisu Týden.
To je takové semeniště pravicových žumpalistů, obdivovatelů Famiglie 118 al Al Kapounů.

Ale když řeknete:Pepo nečti to, tak já nebudu, předplatím Pehíčko, Haló noviny a budu vymetat Referendum, Outsidery, Cosa Vostra a jiné prameny objektivního poznání pangalaktické pravdy Boží.
Neboť feminismus, PC, zvýhodňování jedněch proti druhým a uctívání černého kamene, mnohoženství a celá řada dalších skvělých věcí, jsou přece základem křesťansví.
03. 04. 2011 | 07:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Bez legracek:

"politická korektnost" v puvodnim, spravnem smylu (slusnost) je zcela OK.

"multikulturalismus" mi blizky neni - napsal jsem to vicekrat

"extrémní environmentalismus" - jiste rad nemam, ale rozhodne si nemyslim, ze je to ideologie evropske umirnene levice; "rozumny environmentalismus" je OK.

"feminismus" - veru nevim, co ma monsignore na mysli....

"sekularitiská levice" - rozhodne bych ji daval prednost pred bigotnim katolicismem a la Polsko, Joch nebo Semin. Ale jeste vetsi prednost bych daval modernimu krestanstvi v kombinaci se soc. dem. nebo krestansko-socialni "levici".
Zkuste si napr. precist neco od mnichovskeho kardinala Marxe.

O tom, co se pise v Halo novinach nemam na rozdil od vas zadneho povedomi.

"mnohoženství a celá řada dalších skvělých věcí, jsou přece základem křesťansví."

Kdyz myslite, preji vam hodne zadaru v praktikovani tohoto zakladu krestanstvi!

..
03. 04. 2011 | 08:29

svedom napsal(a):

Pepo Řepo,dobrá-comment jde-nahrávka blogerovi,který na otázky praxe (Corps,Henkeloid aj)je tím pádem neodpověděl.On nemusí.On nic nemusí.Na otázky praxe,která souvisí i s jeho činností.Asi se radil s odborníky.Chbí srovnání Pepy Řepy s Pocestným , K.Muellerem,nemůžeme tedy Tě zařadit mezi světovou špičku literární kritiky zatím.Pepo,pochopte,že od jednotlivého objevu čekat aplikace apriori nelze,pouze od vědy jako celku.A když jiní rozhazují na ministerstva,proč by na léčebnu-důchoďák a ministerstvo v jednom nedali též trošku-a mediální vzduch se čas od času tetelí i vědou.Jinak zapomenutí.Frolík píše,že to co bloger nazval blbinami praxe,jimi naopak nejsou.Vynálezci na vědu nečekali,vědu bohorodičku a to je dobře,zbohatneme,jinak chudneme.Nejen vědou-pro objektivitu.
Bloger se zásadně liší od světově proslulých popularizátorů vědy jako je Griffin,Einstein,J.Jeans:zatímco oni píší o DNK,gravitaci,světle a zvuku z hlediska jejich překvapivých v něčem vlastností,autor překvapuje jinak:píše o vynikající českých vědcích ,objevy s fakty jdou stranou.Ano,lidé především.Lidé čili kolektiv AV ČR.Zajímavý sklon blogera být jiný než ostatní ve světě.Ale ti co nepíší o vynikající vědě ale faktech jsou mnohem známější než bloger.Po jeho výrocích se neodvažuji napsat,že jsou také lepší vědci než on nebo aspoň i vynikající.Jak vidíš Pepo sebechvála někomu nesmrdí.Jánabráchu.
03. 04. 2011 | 09:31

vaclavhorejsi napsal(a):

svedom:

Zkuste si prosim povsimnout data, kdy byl tento clanek publikovan...

..
03. 04. 2011 | 09:38

Pepa Řepa napsal(a):

VH
Tak jo. Zkusím Marxe. Že by vnouček?
Tušil jsem, že to tak dopadne.

svedom
Těžko chápu, jsem ducha mdlého.
Neaspiruju na titul Kritik roku.

Ale jestli Vám dobře rozumím, věda není žížala nebo tasemnice, je nedělitelná. Musí být vcelku. Na jednoho Wichterleho sto dalších.
A neoddělovat! Mluvit o kolektivu.

Inu, pes má také blechy i na hrochovi se leckterý ptáček přiživí.
Napoleon postavil Invalidovnu pro vysloužilce, proč bychom nemohli udělat něco i pro vědátory.
Jestli jsem to pochopil správně, tak je všechno v pořádku.
03. 04. 2011 | 10:41

svedom napsal(a):

to Pepa Řepa: tak to zase já nevím zda to byl kolektiv nebo Wichterle,kdo kontaktní čočky vytvořil.
Ale mám na mysli třeba ty pojmy a jejich vlastnosti,které patří např. k tzv."Kategoriím" v čisté matematice.Slouží stavbě samotné matematiky-její univerzality a dedukce,ale nebývají nikde aplikovány mimo ni,leda teoreticky.Pro mne není kritériem aplikace,aplikovatelnosti to,zda ten poznatek se pasuje nebo připojuje na něco z učebnice čisté teorie,třeba teorie fyziky.Protože tato teorie je většinou složena z přímo neaplikovatelných věcí,jakýchsi nedosažitelných v ničem ideálů reality hmotné.Příkladem neaplikací mohou sloužit citačně velmi frekventované pojmy vytvořené českými vědci -"sheaf" a "D-brane".První vytvořil kdysi v dvacátém století akademik matematik Eduard Čech,druhý roku 1989 český fyzik Hořava.To jsou pro mne oba čistě pojmy čisté,ne užité matematiky a už vůbec ne aplikované nebo aplikovatelné fyziky a pro mne osobně ani fyziky vůbec.Je to čistá abstraktní matematika.Ale není to na rozdíl od scholastik tautologie,ale je to abstrakce, která nemůže býti nalezena v realitě.Ale slouží systému matematiky a to čisté matematiky,ne aplikované.Ve vědeckém smyslu je to použitelné,ale není to aplikace jakou mám na mysli.Dávají se za ně Fieldsovy medaile za objevy v matematice.Ale objev aplikovatelný třeba učinil v SSSR roku 1938 fyzik Fabrikant,když experimentálně naměřil v laboratoři anomální koncentraci excitovaných hladin energie atomu v jistém ionizovaném plynu-plazmatu.Odtud za necelých deset let vedla cesta k sestrojení laseru-aplikace.Proto věda aplikovatelná jako celek,i když ne jednotlivostmi.Aplikace ideje je v mém chápání synonymum materiálního výrobku.
Ne dosazení do vzorce nebo použití v teorémech.
03. 04. 2011 | 12:21

gaudeamus napsal(a):

No to bych si myslel,že příspěvek nicku "svedom" vyvolá větší diskusi,vždyť všechny příspěvky zde jsou polemiky.Kdybychom to totiž brali tak poctivě jako svedom,tak bychom museli škrtnout 99,99999% celé dnešní světové vědy a žádat vlády všech zemí to přestat platit.Mezi fikcí a realitou se už zásadně přestalo rozlišovat,psané je faktické,co je psáno to je dáno.Hlavně to z učebnic.To je výběr-jak oholit problémy od nepříjemností,od žlučových kamenů.Ó přírodo,ty prostoto! Věda je moloch brainwashingu,kam se na ni hrabe průhledná politika.A přece věda je i přesto naší nadějí a bude všech.
Posledních deset let slavila úspěchy spojené s uznáním od světa zejména Moskevská fyzika ruská.I jejich spolupracovníci jiné národnosti a žáci,přímo i z jejich knih,v jiných zemích,co se k nim hlásí,společně i publikují. Toť asi tím,že dosud vedoucí v prestiži Američané to přehnali se spoustou gramatických novotvarů jazyka matematického a americká atomistika,která měla udělat chápání navíc k tradičnímu matematickému popisu jevů začala kulhat a tak ruské tradice doby carevny Kateřiny se opět v lesku vrátily v euleriánském rouše fluida-kapaliny,pro změnu s rovnicemi tentokrát již nelineárními.
Zmíněný Petr Hořava pracuje od roku 1996 v USA v jedné známé fyzikální laboratoři a matematik rozpracovávající ideje jeho D-branes" ,vystudoval Moskevskou státní universitu v osmdesátých letech,jménem Kontsevich, žije a pracuje ve Francii,kde dostává cenu za cenou-v matematice.Z vědy hologramu se dnes stala věda kaleidoskop,kritičnost myšlení v ní neváží,cení se fantazie a technika,hlavně matematická.
03. 04. 2011 | 19:01

V.Hořejší napsal(a):

mudřec
až si vaše žena sežene práci zak se nechte vyšetřit s hlavou,váš první příspšvek cosi naznačuje...
myslím že na vyší ženu jako začínající šamanku by to bylo příliš silné kafe
03. 04. 2011 | 21:39

chytrolín napsal(a):

nejenom vědci pátrají po tajemstvích života soudruhu Hořejší,nebo jediný patent hlásat své poznání by v ideálním případě ,podle ,měli jen vědci???
03. 04. 2011 | 21:52

deadline napsal(a):

Burlaci,Lomonosova na vás třeba!
04. 04. 2011 | 07:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Prispevek podepsany mym jmenem (03. 04. 2011 | 21:39) jsem nepsal ja, ale zrejme nejaky muj jmenovec ;-)

..
04. 04. 2011 | 07:37

ekonom z ustavu napsal(a):

Jestli hodnoceni na ostatnich ustavech probihalo podobne jako na jednom nejmenovanem..tak muzeme byt jen vdecni, ze vedu delaji i v zahranici. Svetova spicka vypada jinak.
04. 04. 2011 | 11:06

ch@ch.ar napsal(a):

Pan profesor v klonování sebe sama jistě pokročil daleko. Smekám klobouk!
Přesto se domnívám, že by zatím měl i nadále svůj blog psát raději osobně.
05. 04. 2011 | 10:14

Antonín Kostlán napsal(a):

Přelouskal jsem až teď. Jako apríl je to dobrý:-)
05. 04. 2011 | 11:58

A.N.Other napsal(a):

Vypadá to sice na Apríl, ale zas tak absurdní to není. V první polovině devadesátých let také špičkoví světoví experti potvrdili, že v AVČR jsou samí "spičkoví odborníci". A vývoj virostatik je sice prestižní, ale neviděl jsem ještě bilanci toho, co do toho výzkumu dal stát a kolik z tohoto výzkumu stát nazpět dostal.
Já bych viděl aprílovou zprávu asi takto: Zástupci akademického sektoru v RVV mají počet publikací v impaktovaných časopisech odpovídající mezinárodnímu standardu a zkušenosti ze světových výzkumných pracovišť. Na ředitele pracovišť AVČR jsou kladené odborné požadavky (publikace, citace). Vedení AVČR odsoudilo jednání českých vědců v Indii a plně podporuje oprávněné tresty vynesené místními soudy.
05. 04. 2011 | 18:48

zlodej Kalousek napsal(a):

Pekne napsany clanek. Zvlaste me potesila ta cast o "tzv.-" nebo "taky-" profesorovi P. Mateju, predsedovi GACR, hrobari ceskeho VS a vedy. Viz zde:
http://www.isea-cz.org/Osobnosti/PetrMat%C4%9Bj%C5%AF/tabid/101/Default.aspx
Neco tak upadkoveho a vyslovene hnusneho jako je akademicky aparatcik mateju snad ani neexistuje. Snad jen lzi-profesor Klaus!!
09. 04. 2011 | 18:37

Ondřej Havlíček napsal(a):

VÝBORNÉ! Dlouho jsem se u takové aprílové satiry nezasmál, těším se na příští rok!
10. 04. 2011 | 16:38

Offignwerge napsal(a):

代替 印象 さらに 革新 デザイン。 これらの各 <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>cheapuggsbootsjp</a>,
ハードドライブ 作品 一般 に関して ストッキング販売 種類の異なるタイプの ドキュメント と同様プラスとさえ ドキュメント と同様 製品とソリューション。 彼らは可能性があります 一緒、はるか に加えて絶妙 採用応用利用などと比べて http://www.cheapuggbootssalejp.com
使用 得るために 維持 によって経由 ペット ペン hardrivesを書面で置く。 大部分が、人は 精通利用する 保全救うjsjofp <a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>ugg ブーツ 激安</a>,
で保存弱い システム などです。 受け入れる これらの種類のこれらの種類のこれらの大半 一緒に使って 最高 犬のペン ドライブ <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>関連情報</a>,
届ける 安定性、全体的な柔軟性 組み合わせて に加えて、有用性 一緒にとリーズナブルな経済コスト ニーズ仕様 含むと買い物消費者 購入者と要件を検討 彼らがすることができますは利用のなさ使用適切 持株 データバンク <a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>salesuggbootsjapan</a>,
と 人 消費者を得るために
07. 11. 2012 | 10:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy