Ať žije Marx!

11. 06. 2011 | 22:54
Přečteno 13088 krát
Před několika měsíci mě upozornil jeden z čtenářů mých blogových článků, překladatel pan Hanuš Karlach (který zde nedávno uveřejnil zajímavý článek), na zajímavou knihu autora proslulého jména (Marx) a stejně prosulého názvu (Das Kapital).
Autor však není onen filosof a politický ekonom z 19. století, ale jeho jmenovec, kardinál Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský a freisingský.


Knihu jsem si opatřil, oprášil svoji chabou němčinu a přečetl ji. Stálo to za to – s uspokojením jsem si ověřil, že v dnešní katolické církvi (alespoň v té německé) existují myslitelé, kterým není lhostejný osud evropského sociálního státu, že i dnes existují v církvi vlivní lidé, kterým leží na srdci sociální spravedlnost.

Považuji za neobyčejně důležité, že tyto záležitosti nejsou výlučnou doménou tradičních levicových stran a hnutí. Je ostatně málo známé (a kardinál Marx to v knize důrazně připomíná), že otázky sociální politiky mají v katolické církvi dlouhou tradici a že existuje mnoho příkladů, kdy osvícení katoličtí hodnostáři dokázali svojí autoritou pomoci k prosazení pokrokových sociálních opatření ve prospěch nemajetných a sociálně znevýhodněných. Ostatně sociální spravedlnost a kritika bezohledného kapitalismu byla i velkým tématem Karola Wojtyly, papeže Jana Pavla II.
Jsem přesvědčen, že demokratická levice (povětšinou atheistická) a křesťané by se měli stát spojenci ve snahách uchránit sociální stát před útoky nenasytných chamtivců a jejich neoliberálních ideologů.
A všem, kteří se hlásí k politickému konzervatismu (a kteří by ve jménu této ideologie pohlížejí na sociální stát jako na zlo, které je třeba zničit), je třeba připomenout, že křesťanské zásady společenské spravedlnosti a solidarity jsou základní komponentou evropského konzervatismu.

Kardinál Marx rozhodně není žádný extrémní levičák – distancuje se od komunistického marxismu a zcela se hlásí k principům svobodné tržní společnosti. Ale stejně jako klasikové teorie tržní ekonomie klade důraz na morálku, sociální spravedlnost a křesťanskou solidaritu. Obávám se, že toto jsou pojmy, které jsou dnešním hlasatelům „trhu bez přívlastků“ úplně cizí a směšné.

Bylo by myslím velmi záslužné, kdyby se někdo ujal vydání českého překladu této knihy. Obávám se ale, že vedení české katolické církve v tomto směru moc aktivní nebude – pan arcibiskup Duka, primas český, je evidentně naladěn poněkud jiným směrem než jeho mnichovský kolega...
Ostatně asi málokdo v Česku považuje katolickou církev za výrazného obránce sociální spravedlnosti – mnozí ji asi bohužel spíše vidí jako jednoho z těch chamtivců. Zaplať Pánbůh, že třeba v Německu je tomu asi přece jen trochu jinak...

Níže uvádím několik pasáží z onoho „nového Marxova Kapitálu“ (děkuji Hanuši Karlachovi za překlad, kterého bych v této kvalitě nebyl mocen; zvýraznění některých pasáží je ode mě).
Nepochybuji ovšem, že zdejší osvědčení pravicoví diskutéři označí i kardinála Marxe za „bolševika“...

*********************************************************

Vážený Karle Marxi, milý jmenovče,

píšu Vám, protože mi v poslední době nedopřává klidu otázka, jestli na konci 20. století, když „kapitalistický Západ“ v zápase systémů dobyl vítězství nad „komunistickým Východem“, nebylo přece jenom trochu brzy na to, definitivně lámat hůl nad Vámi a nad Vašimi ekonomickými teoriemi. Ono to sice ve druhé polovině posledního století skutečně vypadalo tak, jako byste se byl zmýlil. Kapitalistická industriální společnost, tarifní mzdovou soustavou, spolurozhodováním zaměstnanců a celým sociálním a pracovním právem proměněná do podoby občanské společnosti zaměstnanců, učinila z dělníků, druhdy vykořisťovaných obětí tržně ekonomického systému, podílníky na jeho úspěších. Zdálo se, že blahobyt bude možný pro všechny. Za těchto okolností se, abychom citovali filozofa a sociologa Jürgena Habermase, „designovaný hybatel budoucí socialistické revoluce, proletariát, jako proletariát zrušil“.
Mezitím se nám ovšem dostává poučení, že tato integrovaná občanská společnost zaměstnanců 20. století byla historickou výjimkou, s níž se musíme rozžehnat. A to nám neříkají nějací zbylí přívrženci Vás a Vašich teorií, nýbrž říká nám to nejeden hospodářský expert a politik. Jejich poselství praví: útulné časy národního státu blahobytu vzhledem k ekonomické globalizaci skončily a už se ani nikdy nevrátí. Na novém celosvětovém trhu kapitál proniká do zemí, v nichž se může rozvíjet co nejsvobodněji a v nichž stát kapitál k financování svých úkolů zatěžuje a využívá co nejméně. V tom ohledu se i jednotlivé země ocitají v situaci mezinárodní soutěže a musí se činit atraktivními pro investory. V procesu této soutěže zemí lze celosvětově pozorovat, že se snižují daně z výtěžků podnikání a ze soukromých příjmů, kdežto spotřební daně a komunální odvody, které musí platit všichni občané, stoupají. Že se tento vývoj děje především na úkor těch chudších, o tom asi není sporu.

(…)

Po celém světě žije dnes miliarda lidí v extrémní chudobě; tito lidé musí vyjít s méně než jedním dolarem na den, což znamená, že jejich přežívání je bezprostředně ohroženo. Pokud se hranice chudoby stanoví výdělkem méně než dvou dolarů na hlavu a den, pak se počet těch, kdo se musí vypořádávat se životem pod touto hranicí, odhaduje na více než 2,5 miliardy. Tato dramatická chudoba tolika lidí existuje tváří v tvář stejně dramatickému bohatství jen několika málo jedinců. Více než polovina celosvětového majetku je v rukou pouhých dvou procent lidstva; nejbohatší procento světového obyvatelstva samo disponuje více než 40 procenty světového majetku. Na celou chudší polovinu lidstva připadá naproti tomu pouhé jedno jediné skrovné procento světového majetku.

(…)

Nůžky se rozvírají – především v USA, v kapitalistické „vzorové zemi“, která se v Evropě velebí jako příkladná. V ní je věru patrné jedno: Bohatí jsou stále bohatší, chudí stále chudší, a kdysi široká, sociálně zajištěná střední vrstva se ocitá po tlakem. Od roku 1973 do roku 1994, tak to spočítal americký ekonom Lester C. Thurow, stoupl hrubý domácí produkt v USA o 33 procent na obyvatele. Průměrná týdenní mzda u dělníků a úředníků ve funkcích nikoli špičkových za stejné období ovšem poklesla o 19 procent. V roce 1994 americké platy u této zaměstnanecké skupiny byly opět na téže úrovni jako koncem padesátých let. To vysvětluje, proč se ve Spojených státech tak hrozivě zvýšil počet „working poor“, tedy těch, kdo vzdor plné zaměstnanosti žijí pod hranicí chudoby.
Ve stejném období se příjmy u špičkově vydělávajících nicméně zmnohonásobily. Jestliže na počátku sedmdesátých let americký manažer v průměru vydělával přibližně pětadvacetinásobek toho co průmyslový dělník, o téměř 30 let nato už to byl pětisetnásobek. V osmdesátých letech se podobně ubíral i vývoj ve Velké Británii.
Opravdová centralizace kapitálu však se děje v rukou těch nejbohatších z bohatých. Podle amerického ekonomického časopisu Forbes v roce 2008 existuje na celém světě 1125 miliardářů. Vlastní dohromady kolem 4400 miliard dolarů, tj. 2760 miliard eur. Pro srovnání: HDP Německa činí kolem 2400 miliard eur. Počet těchto „superboháčů“ roste z roku na rok. V roce 2007 existovalo celosvětově 946 miliardářů, v roce 2006 jich bylo 793, a v polovině osmdesátých let posledního století jich existovalo pouze 140.

(…)

Je tedy, vážený pane Marxi, načase prosit Vás za odpuštění? Zhroutil se snad sen o blahobytu pro všechny v tržně ekonomickém uspořádání? Je snad kapitalismus pouhou dějinnou episodou, která sice trvá déle, než jste v 19. století předpokládal, která ale jednou skončí, protože kapitalistický systém zahyne na své vnitřní rozpory?
A že takové vnitřní rozpory existují, to se dá sotva popřít. Předchozí spolkový prezident Horst Köhler ve své době jako šéf Mezinárodního měnového fondu jednou konstatoval: „Extrémní nerovnováha v rozdělování výtěžků blahobytu jsou stále víc a více ohrožením politické a sociální stability.“ Tahle věta by nemusela být lhostejná ani pilným kapitalistům.
Skutečně vyvstává otázka, jak chtějí naše svobodomyslná společenství západní polokoule přežít, jestliže na jedné straně propagují demokracii, tedy politickou rovnost pro všechny, na druhé straně si však dopřávají ekonomickou strukturu, kde stále přibývá nerovností v rozdělování materiálních statků a tím i životních příležitostí. Vy, pane Marxi, jste mluvil o tom, že buržoazně kapitalistická společnosti zaručuje pouhou formální svobodu, reálnou svobodu lidí že však trestuhodně ignoruje. A předpovídal jste, že lidé si to, co se jim upírá, jednou vezmou. – Vezmou?

(…)

Církevní otec Augustin situaci společnosti už před takovými 1600 lety hezky vystihl, když napsal:
„Co jiného jsou tedy bohatci, chybí-li jim spravedlnost, než velké bandy lupičů? Přece nejsou ani bandy lupičů ničím jiným než malými bohatci. I to je houf lidí, ten funguje na rozkaz vůdce, domluví se, že se shlukne do spolku a podle pevné dohody si dělí kořist. Když tenhle hnusný útvar přibíráním všelijakých zpustlých lidí nabude natolik na velikosti, že se obsazují obce, dobývají města, podmaňují se národy, bez okolků se něco takového nazve posléze říší, a ta se honosí zjevně nikoli třeba utlumenou hamižností, ale dobytou beztrestností. Výstižná a podle pravdy byla proto odpověď, kterou kdysi jeden polapený námořní lupič dal Alexandrovi Velikému. Neboť když se ten král zeptal onoho muže, co ho to napadá, že kvůli němu je moře nejisté, odpověděl s otevřeným vzdorem: ´A co to napadá tebe, že je kvůli tobě v nejistotě celá zem? Ovšem, protože já to konám s malým plavidlem, říká se mi lupič. Ty to konáš s velkým loďstvem a říká se ti imperátor.´“

(…)

Dnes cynikové, kteří nemají zábrany obohacovat se na úkor jiných, nesedí už zpravidla v královských palácích, nýbrž v kancelářích v New Yorku, v Londýně a v dalších metropolích tohoto světa. Oni se ovšem při svých taženích za kořistí nemusí omezovat jen na svůj národ jako kdysi tyrani ve starém Orientě, mohou své neplechy provozovat po celém světě. K tomu na rozdíl od svých starověkých předchůdců také nepotřebují drahé armády, vystačí si s notebookem, s mobilem a s „potřebnými drobnými“ na těch něco investic a na honoráře právníkům.

(…)

Kapitalismus je pro Karla Marxe svou podstatou špatný. Podle něho neexistuje pro tento systém ospravedlnění, protože je v jeho pojetí násilného původu a násilné povahy, protože nezbytně vede k tomu, rozdělovat lidi násilně do dvou tříd: na jednéstraně do třídy vykořisťovatelů a na druhé straně do třídy vykořisťovaných, která v průběhu dějin neustále roste.
Kdyby snad byl měl Marx s touto analýzou pravdu, kdyby tahle analýza ještě i dnes vůči našemu tržnímu hospodářství byla platná, to bych pak i já jako křesťan musel vystupovat ve prospěch nějakého jiného ekonomického systému, ne toho, co vymyslel můj jmenovec, ale prostě nějakého jiného než tržně ekonomického. Muselo by se odmítat tržní hospodářství, pokud by bylo – jak říká morální teologie – occasio proxima, příležitostí k hříchu, jaká je více než nasnadě, jaká se přímo nabízí. Tedy kdyby někdo musel konkrétně říci: „Mohu být ekonomicky úspěšný, jen když nebudu dodržovat desatero přikázání.“ Pak bych byl na straně těch, kdo rozhodně odmítají tržní hospodářství. Protože to by pak byl člověk omotán systémem, který ho nedovádí k jeho nejvlastnějším možnostem, nýbrž ho olupuje o jeho důstojnost, aby konal dobro ve svobodě. Takový systém by byl tím, co v teologii osvobození nazvali strukturou hříchu.
Tento předpoklad platí v malém stejně jako ve velkém. Od toho nemohu dispenzovat nikoho, ani v církvi, ani v ekonomice, ani v jednotlivém podniku. Pokud by někdo musel říci: „Pracuji v závodě, kde jsem nucen hřešit,“ tedy nerespektovat druhého člověka, neposkytovat mu jeho právo, pak bychom se s něčím takovým nemohli smiřovat, protože to odporuje lidské důstojnosti. Anebo kdybychom museli konstatovat, že v naší společnosti poctivec je hlupák. Kdyby tomu tak skutečně bylo, pak by člověk musel i neúprosně říci: Dost, tady už něco nesouhlasí, a my to musíme změnit, musíme tady co nejrychleji otočit kormidlem.
Skutečnost, že marxismus vzdor všem strašlivým pochybením v takzvaném „reálnem socialismu“ má dodnes početné přívržence, dokazuje, že mnozí lidé zřejmě Marxově hodnocení kapitalismu jako systému svou podstatou špatného dávají za pravdu. A tyto lidi není možné rozhodně odbýt jako hloupé, naivní a neinformované. Dlouhou dobu marxismus i ve svobodné části Evropy vtahoval do svého kouzla právě mnohé intelektuály, ba některé z nejchytřejších hlav té které generace.

(…)

Svoboda, to jsme se v letech po roce 1989 museli naučit, je i nadále příliš drahým statkem, o nějž se musíme horlivě snažit, pakliže ho nechceme pozbýt. Liberální demokracie, právní stát a svobodné tržní hospodářství se ocitají znovu a nově tváří v tvář nárokům etiky. To může leckomu připadat překvapivé, ale je to tak.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sraldo Mandolini napsal(a):

Pane Hořejší, chci se vás zeptat, proč tak nechutně útočíte proti paní Paroubkové, a označujete její zajímavé blogy za trapné? To si říkáte gentleman a slušný člověk? Co vám tato dáma provedla, že se k ní chováte tak neuctivě? Díky za odpověď.
11. 06. 2011 | 23:09

Sraldo Mandolini napsal(a):

Jinak vám doporučuji mrknout se na you tube na klip s názvem Thor Steinar klip, tam pochopíte, jak se dneska drtí demokracie, a jak slušní lidé jako je pan Čermák, dostávají přes hubu...
11. 06. 2011 | 23:13

Divobyj napsal(a):

Ne že bych chtěl být první jako Zajda,ale přiznám se,že jsem četl jen úvod p.Hořejšího. Nesouhlasím s tím,že by dnes lidé,toužící po revoluci ve smyslu odstranění zlodějských parlamentních stran z pozic moci chtěli naslouchat katolické(či kterékoliv)církvi.Důvod?Lidé okusili SVOBODU,které si velmi váží.Svoboda je to,co se na tzv,"nové době"opravdu povedlo. Církve jsou naopak znakem NESVOBODY,psychického spoutání,omezenosti.Navíc,Katolíci podléhají Vatikánu,tomu Vatikánu,se kterým mají Češi historicky převážně špatné zkušenosti.To je vše.
11. 06. 2011 | 23:16

agent Smith napsal(a):

Pane profesore, socialisté se s nikým spojovat nebudou, protože jim jde o moc a tu přes Církev pochopitelně nezískají. Stačí se podívat na Paroubka, pantátu chudých.
11. 06. 2011 | 23:20

Mastodont napsal(a):

Sraldo Mandolini? Paroubková a dáma? Spadl jste z jahody naznak nebo jen příliš holdoval jabčáku?
11. 06. 2011 | 23:23

Béda napsal(a):

prof. Hořejší,

nechci vám brát iluze, ale dle mého katolické církvi v ČR jde podobně jako katolické církvi jinde o usurpování ideologické, politické a materiální resp. finanční moci. Doimnívám se, že ani v historii tomu nebylo jinak. Jako ilustraci uvedu pár příkladů z praxe - politickou moc a zájmy katolické církve repreznrtují v současné poli tice ČR hned 2 politické proudy - KDU a přeběhlíci z KDU v TOP pod vedením politického chameleona Kalouska. Tento se ve vedení KDU prostřídal se známým charitativním humanistou C.Svobodou. Konečným cílem o který usiluje katolická církev v ČR je tzv. církevní "vyrovnání" a maximalizace vlivu na školách a v politice. V tomto usilí jí vůbec nepřekáží morální kvality politických bossů typu Kalouska, Severy a pod. a každý prostředek je jí dobrý.

Nevěřím institucionalizované katolické církvi. Věřím pouze v dobro a nezištnost prostých lidí, kteří nezištně provozují charitu ve prospěch nesoběstačných, postižených a potřebných. Už vůbec nevěřím v dobré úmysly TOP a jejího neoficielního lídra Kalouska. Pouze o něco málo podezíravý jsem vůči KDU, která klade určitý akcent na podporu prorodinné politiky.
11. 06. 2011 | 23:30

Béda napsal(a):

Dovětek,

navíc katolická církev má zcela specifické postavení v české společnosti. prakticky je to stát ve státě. Jednak oficielní vatikánský + politické strany reprezentující katolickou církev v politickém systému, jednak neoficielní = církevní instituce se specifickým daňovým systémem, financováním, postavením v oblastti vzdělávání mladé generace a pod..
11. 06. 2011 | 23:37

Rumcajs napsal(a):

Profesor:

Já si chtěl s Váma povídat o virtuálních penězích a Vy jste místo toho šel psát tuhle slátaninu.

No, jak myslíte !
11. 06. 2011 | 23:38

Al Jouda napsal(a):

Církev katolická to u nás nezachrání !
11. 06. 2011 | 23:40

Karel Kubrt napsal(a):

Pane Hořejší,
obávám se, že Marx podleh oblíbenému bludu. Tržní společnost a křesťanská solidarita jsou tak markantní protipóly, že jsou prostě neslučitelné.
Tržní společnost je založena na zisku jednotlivce, kterého nelze dosáhnout
jinak, než na úkor ostatních. Regulovat to nějakou nekonkrétní křesťanskou láskou k bližnímu je nebetyčné pokrytectví. Když dá podnikatel potřebnému spodky a jako závdavek ještě svrchník, nevydělá.
Otázkou je, jak by měl křesťan, záměrně neříkám pouze katolík, reagovat na zjevný rozpor? Čistě biblicky příklonem ke Kristovu nesobeckému učení. Nemaje na výběr
v kapitalistické společnosti, musí i on občas něco trhnout, aby nechcíp hlady.
Pár encyklik papežů proti komunismu i kapitalismu nic nemění na faktu, že se katolická církev ve své praxi vždy klonila na stranu kapitálu, nikoli ovšem Marxova, ale spíše Klausova.
Děkuji, ale Vašeho biskupa Marxe si strčte za klobouk. Zůstanu raději u Bible.
11. 06. 2011 | 23:41

Občan napsal(a):

Pane Hořejší,

zásadní omyl. Katolická dírkev je z principu asociální. A víte proč?

Protože zakazuje ženskou antikoncepci, interrupce a kondomy. Tedy prostředky redukce nechtěného "rodičovství", nechtěného rozmnožování. A zastrašuje všechny věřící, kteří s touto doktrinou nesouhlasí.

Navíc brání kněžím ve sňatcích v legálním zakládání rodiny, římž zaviňuje, že kněží nikdy nemohou pochopit složitosti rodinného života a nemohou pak SPRÁVNĚ radit věřícím.
Krom toho NUTÍ své kněze žít v pokrytectví, protože mnozí rodiny zakládají, aniž by měli možnost je legalizovat.

PROTO je z principu nepravedlivá a asociální.
Její doktrina AKTIVNĚ ZAVIŇUJE prohlubování chudoby, bídy, nevzdělanosti desítek milionů lidí po celém světě.
Navíc tím, že NUTÍ věřící ke slepé pokoře, brání jim tak AKTIVNĚ v prosazování základních lidských práv, mezi něž patří i právo na spravedlivou mzdu za práci a bezpečné a lidsky důstojné pracovní podmínky.

Katolická církev POPÍRÁ realitu, zavírá před ní oči a navíc se snaží věřícím namlouvat, že příčiny problémů jsou jinde, než doopravdy jsou.
Charita totiž nemá se sociální spravedlností a citlivostí nic společného. To je jen pokrytecký pokus přelepit ty nejhorší rány starou náplastí se zvětralou lepící vrstvou.

Takže kardinál Marx, i kdyby se přetrh, tak nemůže napsat nic, co by tuto doktrinu jakkoli porušovalo, měnilo, upravovalo.

Omlouvám se, že to musím napsat takhle, ale tak to prostě je.

P.S.: Nepíše se "working poor", ale "working poverty" (pracující chudina) :o)
11. 06. 2011 | 23:42

claudius napsal(a):

Nabízím vám,milí diskutující,následující myšlenku-co když je to tak.žen diskrétní elity usoudili skrytě,že postupně zlikvidují sociální servis státu,aby se ušetřilo a přesunou to na charitu katolické církve,které ze společného ukrojí a zbaví se pro ně nepříjemné povinnosti.Chování pravice by tomu v ČR skoro odpovídala.Vždyť ty náhrady církvi stejně zaplatí ta střední a nižší třída,ta o co jde.
11. 06. 2011 | 23:45

šnek napsal(a):

Nejenom v Německu. Událostí týdne v Británii bylo poslední č9slo časopisu "New Statesman", do něhož přspěl Rowan Williams, Arcibiskup z Canterbury, hlava anglikánské církve.
Jeho text byl velmi kritický vůči neoliberální politice součsn0 konzervativně/liberální koalice. Viz například tento odkaz http://www.guardian.co.uk/uk/2011/jun/09/rowan-williams-coalition-policies?INTCMP=ILCNETTXT3487

Česká církevní hierarchie však rozhodně odkaz chué církve nepěstuje. Svou budoucnost a zájmy zjevně spojuje s mocí. Církevní restituce se blíží...
11. 06. 2011 | 23:45

Rumcajs napsal(a):

Kubrt:

Hochu ty jsi úplně mimo. Tržní společnost vychovává k osobní odpovědnosi a svobodě.

Takže máš možnost se zašít do kláštera, pěstovat mrkev a dělit se rovným dílem s bratry ve víře.

To, že volíš jinou cestu, je jen tvoje věc. Dostal jsi svobodu, jako Adam a Eva, tak se blbě nevymlouvej.
11. 06. 2011 | 23:51

Karel Kubrt napsal(a):

Občane,
nebudu s tebou polemizovat o vadách katolické církve. Já z ní vystoupil ale tolik ještě si pamatuju, že ji vidíš nerealisticky. V čem souhlasím, je kritika její
dvoutisícileté praxe. To, cos popsal, není tak hrozné. Neštěstí je, že se dávno vzdálila kristovu učení o božím království, které máme hledat, a vše ostatní má být vedlejší. V tom je její obrovské pokrytecké selhání. A máš pravdu tom, že žádnej Marx ji z toho vlastního hnoje nevyhrabe, ani kdyby Kidal sebevíc, že, Tenco?
11. 06. 2011 | 23:58

Karel Kubrt napsal(a):

Rumcajsi,
když to řikáš ty...
Tys' mimo pořád, tak jsi na posuzováni mimozity ten pravej.

Teď ještě neco k článku, nebo mě Velký bratr vymaže.
Pane Hořejší, ano, ano.
12. 06. 2011 | 00:01

Občan napsal(a):

To Karel Kubrt:

Já z ní vystoupil v r. 1992 a tím jsem jednou provždy skoncoval s náboženstvím jako takovým. Protože po tom, co tu církve předvádějí po r. 1990, bych si musel nechat amputovat mozek :o)
12. 06. 2011 | 00:03

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

napsal jste veice zajímavý blog, nepochybuji o zajímavé debatě, které se s chutí zúčastní A tak jen pár slov na úvod.

V textu pana kardinála postrádám dvě věci:
- Odpověď na otázku, proč byl západ takový, jaký byl? A tady by si musel odpovědět, že sociální stát byl jediným lékem proti konečnému vítězství komunistického hnutí v polovině minulého století. Studená válka si ho vyžádala, západ by jinak prostě prohrál. Jinýi slovy západ se tím alespoň na čas s Marxovými závěry vypořádal. Pokud kdokoliv akceptuje tuto odpověď, dostává zároveň i odpovědi na další otázky ... dost tristní.
- Marxova koncepce vlastnictví nebyla realizována v žádném reálsocialistickém státě, do jisté míry se ty představy objevují v Šikových myšlenkách a některých teoriích lidového kapitalismu.

Před lety jsem napsal blog Světová šachovnice, kde každý stát posuzuji dvěma parametry: Relací jedinec - stát a relací stát ekonomická základna. Obávám se, že každý stát dnešní i budoucí má svoje políčko na oné pomyslné šachovnici - nic jiného nikdo nevymyslí. Snažit se o to považuji za honění se za fatou morganou.

Pádem vychodního bloku padl onen pomyslný meč, který nutil západ být tím, čím byl. Vrátili jsme se svým způsobem o sto let zpět. Samozřejmě, zatím stále přetrvává koncepce sociálního státu, spíš setrvačností, ale nůžky se nezadržitelně rozevítrají. Marxismus jste musel studovat stejně jako já a když si vzpomenete na teze o závěrečném stadiu kapitalismu, tak to sedí jak cosi na cosi :-). Ovšem výsledek bude jiný, než Marx předpokládal. Nejspíš ...

Možná si vzpomenete na výměnu názorů s Ivanem Hochamnnem před nekolika blogy, kterou jsem ukončil větou Nur der Gott kann uns helfen. Protože marxismus se dopustil několika zásadních omyslů, z něho dva jsou kardinální: Téze o socialistickém člověku a základní pilíř celé věrouky: Předpoklad, že úroveˇn výrobních sil určuje vztahy ve výrobě a tím přeneseně i ve společnosti. A protože základní pilíř je z písku, padá celá teorie, přes brilantní až geniální postřehy o kapitalismu, o kterých se nakonec přesvědčujeme.

Nu Huxley by asi řekl, že spojujeme křesťanského Boha (alespoň verbálně) s požadavky rzvinuté půmyslové společnosti vyžadující všeobecné štěstí. Ovšem, Huxley udělal kardinální krok, který učibnil honbu za mamonem bezpředmětnou:Zrušil genetickou návaznost v jakékoliv podobě, což je základní pilíř překrásného nového světa.

Teď budu sledovat diskuzi.
12. 06. 2011 | 00:08

Papouch napsal(a):

pane Šneku, ten Rowan Williams také schvaluje zavádění muslimského práva šaría v Anglii a protestoval proti likvidaci Usámy. Proč si ho v CoE pěstují je mi záhadou.
12. 06. 2011 | 00:23

Karel Kubrt napsal(a):

Občane,
nic proti, je to tvůj pohled.
Ale zkus se, prosím, povznést nad církve.
Katolík nerovná se křesťan.
A křesťan mozek potřebuje, to mi věř.

Pane Karle Muellere,
sociální stát byl jediným lékem proti konečnému vítězství komunistického hnutí v polovině minulého století...
Napsal jste komentář pěkně, takže nechci být s Vámi ve při veliké, jen malé.
Z mého pohledu se dopouštíte stejné chyby, jako biskup Marx, občan Občan a mnozí další. Stát není katolická církev. Opravdu to dohromady pletete pěkně, ona si to katolická církev sama zavinila většinovou historií, kdy ani ona nevěděla, jestli je více světská nebo duchovní.
Dokážete si představit katolickou církev dneška jako následnici Krista? Já ne.
12. 06. 2011 | 00:23

Cestovatel napsal(a):

Pane Hořejší:

Zdá se že jste přebral zdejší radikální myšlenku některých diskutérů že "za vše může zlý neoliberalismus". Čtení zdejších diskutérů vám očividně škodí. Člověk vaší inteligence se nemá proč se takto snižovat a obhajovat tento nesmysl.

Evropský sociální stát je příčinou dnešních problémů států EU. Stal se důvodem neefektivity a nízké konkurenceschopnosti států. Všichni tito rádobychytří obhájci sociálního státu nemají žádné ekonomické vzdělání, proto nevědí že vyšší míra sociálního státu vede k úpadku efektivity. Proto tento sociální stát musí být co nejmenší aby země mohla prosperovat a tím by prosperovli i občané. Možná by stálo si přečíst také opačné názory. Například jsem narazil na diplomovou práci ze fakulty sociálních věd UK. Je to velmi zajmavé čtení

http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/772
12. 06. 2011 | 00:30

santawizard napsal(a):

Konec světa:všechno může být podle vzoru křestanského vína jako pomazání a nebo podle vzoru alkoholu který je tou drogou ve víně.Tím myslím čajové ceremonie,kávové rituály,tabákoví mágové,opioví faráři ,marijuána gurové a hospodští kaplani.
Je zajímavé ,že i když v bibli není nic napsáno ani o vojenských kaplanech ani nic o hospodských kaplanech křestanské církve nikdy v životě nesměli seminovat ani svoje vlastní hospodské kaplany ,ale museli vždycky seminovat jenom vojenské kaplany.
12. 06. 2011 | 00:30

Karel Mueller napsal(a):

Pane Kubrt,

nepochopil jsem, co chcete říct. Katolickou církví se přeci nezabývám.
12. 06. 2011 | 00:42

Cestovatel napsal(a):

Karel Mueller:

Dopouštíte se jedné fatální chyby. Za vítěztvím nad komunismem nestál sociální stát ale naprosté selhání komunismu v rovině ekonomické a morální. Marxistická ekonomika nefungovala protože její ekonomika byla zoufale neefektivní a nedokázala uspokoji vyšší potřeby (viz Maslowova pyramida potřeb). Dokázala usokojit jen základní potřeby (na konci už ani to né) ale nedokázala uspokojit uznání (protože se postupovalo né na základě schopností ale patolízalsví ke straně) a seberealizaci (ta byla v komunismu nulová). Kapitalismus dokázal uspokojit tyto potřeby mnohem lépe a dokázal uspokojovat dobře i základní potřeby pokud jsi se snažil. V rovině morální pak selhal především tím že byl založený na totalitě, potlačování základních lidských práv a násilí. Morálka v komunismu úplně zanikla.
V USA se od dob boje s komunismem ve 50. letech 20.století nezměnil sociální stát, který zůstal stejně malý jako předtím a stejně kapitalismus v USA vydržel narozdíl od komunismu.
12. 06. 2011 | 00:47

Josef K. napsal(a):

Myslím, že to je skvělé připomenutí opravdové normality. Pouze dodávám, nejen katolický kněz a nejen Němec...Guardian 9. června 2011:" Archbishop 'free to express politics views', but PM profoundly disagrees with his views on debt, welfare and education. ...David Cameron has rejected the archbishop of Canterbury's claim that the coalition government is forcing through "radical policies for which no one voted"." Bohužel diskuse pod článkem tentokrát naznačuje, parafrázuji P.Bourdieu,že vytváření systému jednotlivostí může být účinnou obranou před analýzou. Chytré věci do Čech, mezitím přejmenovaných na Česko, již od roku 70 zatrousí jen zřídka, zato odpůrců všeho a nositelů všehoiznbalectví spotřebitelských nihilistů je zde přecpáno. Tato země hnědne úměrně s úpadkem myšlení, který je jak ze zlého snu. Lze to pozorovat již několik let. Ještě jednou díky za dobrý tip.
12. 06. 2011 | 01:02

Karel Kubrt napsal(a):

Karel Mueller,
to je mi jasné. Pan Hořejší má knížku od biskupa Marxe a reaguje v blogu na něco, co jsme nečetli. Můžu se jen domnívat, co v ní je. Ale nejsem na pochybách, že píše
o pohledu katolické církve, potažmo svém, na kapitalismus, komunismus a jejich hybridech. Takže k tomu se vyjadřovat a nedotknout se katolické církve
je mi poněkud divné. Ale je to vaše věc. Promiňte.
12. 06. 2011 | 01:03

Béda napsal(a):

Cestovatel,

jsem docela rád, že nemám vaše vidění světa. Dle mého je zavedení sociálního státu jedním z největších úspěchů lidstva. Dosažení něčeho takového bylo možné až po komplikovaném vývoji ve stadiu vyspělé společnosti, která si uvědomuje spoluodpovědnost za svůj vývoj, za osudy slabých a nemohoucích ve svém středu a dokáže je naplnit smysluplností a dát jim perspektivu v jejich nelehkém údělu. Po mém soudu je to taky jedna z odpovědí na otázku po smyslu lidského života, které zodpovězení nás naplňuje morální sílou a pocitem jistoty kterou dáváme druhým a ze které čerpáme sami v případě nouze.

Sociální stát je taky profilaxí vůči vzrůstu sociálních pnutí, nárůstu kriminality, šíření infekčních nemocí, nevzdělanosti, nejrůznějších asociálních jevů ...

Prostředky, které jsou na sociální stát vynakládány se bohatě společnosti vrací převážně v nemateriálních hodnotách, ze kterých čerpá svou duchovní a morální energii a sílu.
12. 06. 2011 | 01:03

Karel Mueller napsal(a):

Cestovatel:

Ale no tak to přeci nemůžete myslet vážně :-).

V USA nastoupil Roosevelt a New Deal, jinak hrozil pomalu rozklad. A Evropa? Po 2. WW se kyvadlo vychýlilo natolik vevo, že hrozia její komunizace. I v SRN měl Adenauer co dělat s levou frakcí CDU, kteá chtěla socialismus a on přeci jen nakonec prosadil Erharda s jeho sociálním státem.

V reálsocialismu jsem žil 35 let, svět jsem trochu poznal též. A slumy ve 3. světě viděl na vlastní oči. A tak nebudu zbytek komentovat.
12. 06. 2011 | 01:04

Karel Mueller napsal(a):

Pane Kubrt,
Blog chápu tak, že nastoluje dvě otázky:
- Je Marxova kritika natolik správná, že jeho závěry jsou nevyhnutelné?
- Jsou jím předepsané léky použitelné?
O katolické církvi jsme debatovali v řadě blogů jiných a tak nepovažuji za nutné se jí zabývat.
12. 06. 2011 | 01:12

Frante napsal(a):

Jestliže je církev pro sociální stát, je otázka jestli to sociálnímu státu pomůže nebo uškodí. Nedávno jsem si všiml zprávy
"Katoličtí lékaři hodlají léčit homosexuály. Homeopatií"
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=702480
(a vzpomněl jsem si na vás, jak jste tento spolek nazval "něčím úctyhodným"). Byly to náhodou zrovna lékaři z Německa
12. 06. 2011 | 01:14

Pepa z depa napsal(a):

Ty brďo Vaše starosti bysme chtěli míti. Tady na Nás dělný lid premiér posílá POLICII a hrozí 15. miliardama, které budeme cálovat a vy na nás s nějakým falešným MARXEM. Jen se pořádně podívejte na toho vopravdickýho a potom nám něco říkejte. Jinak občané si již našli řešení a je celé uvedeno v návrhu nové OBČANSKÉ ÚSTAVY ČR. Vše najdete na www.vymenilijsmepolitiky.cz. Tak a dobrou noc přeje 4. odboj a Pepa z depa.
12. 06. 2011 | 01:15

aaaaa napsal(a):

Tudíž si zapamatujeme a na vlastní kůži pak poznáme, že se svět ocitl v rozvratu.

28.12.04
III.696
"Zbude nejen popel, ale i stříbro a zlato. Jednoho prohrává, druhé vítězí. Nalévají se sklenice ke slávě vítězícího. Otevře se skříňka (kredenc?-pozn.autora) plná překvapení...propíchnutý míč splaskne.Situace je vážná. (...) jako i jiní a jinde. Není jasné, jak nebezpečnou situaci oznámit. Panuje shoda, ale pro mnohé není vůbec zřejmé co znamená. Než(...), svět se ocitne v rozvratu (začal r.08 -pozn.autora). To by vlády států měly vědět"
12. 06. 2011 | 01:22

Karel Kubrt napsal(a):

Dobře, budeme pokračovat, až bude Marx přeložen do češtiny?
Zatím mám jen reakci Hořejšího, z níž se mohu něco domýšlet.
Ale to jsem už panu autorovi psal. Marx se nemůže rozdvojit a být chvíli biskup a chvíli sociolog. Tak se nemohu na sociální učení Marxe (jaké vlastně je?) nedívat
prizmatem katolické církve. A to si dovolím říct že je to paskvil ve smyslu nažraného vlka a celé kozy.
12. 06. 2011 | 01:22

Ivan Sommer napsal(a):

Různé překlady.
Papež Jan Pavel II napsal encykliky, zabývající se sociální spravedlností, jak autor uvádí. Byly přeloženy do různých jazyků.. Zjistil jsem , že česká verze se od ostatních liší cenzurou úvah o zespolečenštění nebo socializaci. Naše katolická církev nic neponechá náhodě. Doporučuji proto číst slovenské verze.
12. 06. 2011 | 01:22

AC napsal(a):

aaaaa je AC
12. 06. 2011 | 01:27

Karel Kubrt napsal(a):

Papež Lev XIII. vydal roku 1891 encykliku Rerum novarum. Slova a jen slova.
Nebýt Libora, že, nebál bych se napsat, že to bylo na hov.., pardon, na dvě věci. Ale nenapíšu,
bojim bojim, cenzora se bojim.
12. 06. 2011 | 01:32

honolulu napsal(a):

Kdyz chcete mit socialni stat, tak musite mit regulovany kapitalismus ukotveny v Labor Law, (v pracovnich zakonech), kde vlada dba na prava, jak pracovniku tak manazeru.
Nedba-li na to vlada - splachnete ji, at uz je pravicova ci levicova.

Manazeri si nemohou delat, co chteji ! Tak jako to nesmi delat pracovnici. (Krome Affirmative Action s privilegiemi posvatnych ZIVOCICHU).

Zde je priklad nove VYDRBAVKY na lidi v Cesku, ktery nema s kapitalistickymi zakony nic spolecneho : Kdyz ma nekdo na hod.
$ 10, tak prescasova hod. je za $ 15, a nedelni hod. je za $ 20 na hod. ! Tak to ma byt ! Kdyz to pan manazer zrusi
proti-zakonne, tak ma sklony k sebevrazde protoze se pokouzi o pravo na zvuly, a zacne mi brat cas na konekci s Bohem ci sexualni pracovnici (blondynkou).

Cirkev je zde pro potrebnou spiritualitu. Rozhodne ne pro economickou manipulaci, ci shromazdovani majetku na ukor statu.
To vam rikam jako cisty a verny katolik, ktery spiritualitu potrebuje.
Kdyz muj velebny pan zacal moc kecat do politiky, tak jsem mu privvezl sexualni pracovnici (cernosku) a ujel jsem.

Prestante mit konecne strach pred velkymi zviraty a autoritami.
Autorita NEprameni z funkce ci titulu, ale ze schopnosti a prinosu.

Klic k vasim problemum je v zakonech. Ty musi vyresit 3 veci, ktere vas drti.
Zlodejny "autorit" ! Etnikum, ktere se nechce prizpusobit a dluhy. Ty vas znici. Neprirovanavejte nasi zadluzenost s vasi ceskou. Neporozumite tomu.
Kdyz je u nas surplus, tak se hned zacnou delat "potrebne" programy, ktere nikdo nepotrebuje.
Kapitalismus neni banditismus, ale spolecny zajem pracovniku na maximalnim profitu, ktery se dely podle prinosu mezi zaslouzile jedince. Kapitalismus funguje. Kapitalismus je fain.
12. 06. 2011 | 01:47

honolulu napsal(a):

Pane Kubrt,
musime zachranit naseho censora, arbitra spolecenske etikety a docasne politicke etiky, ja ho mam rad ! On chce ze me udelat Sv. matku Terezu. On chce abych se dostal do nebe.
Jednomu nejakemu cenzorovi (Cicero) nejaky general (Mark Anthony) dal useknout hlavu a ruce mu pribil na dvere senatu
(43 B.C.)
To nesmime dopustit ! (Staci mu zabavit gumovadlo).
12. 06. 2011 | 02:02

Karel Kubrt napsal(a):

Pane Honolulu, vy jste mě sklamal. Volal jsem Vás pod blogem Václavy Krásy: Vláda si kope sama hrob. Byo más tam na nicka -hoven- málo. Dal jsem mu co proto, ale on je nepoučitelnej. Mrkněte tam a dejte mu nášup.
Cirkev je zde pro potrebnou spiritualitu. Rozhodne ne pro economickou manipulaci, ci shromazdovani majetku na ukor statu.
To máte svatou pravdu. Jenomže když církev nedělá, co má, kecá do politiky a ekonomiky. Tak jako biskup Marx.
Jdu spát. Budou tři ráno. Dobrou noc příteli.
Jsem rád, že na Vás před týdnem ten kostel nespad.
12. 06. 2011 | 02:54

honolulu napsal(a):

Pane Kubrt,
ja na nektere blogy nejdu, protoze do nekterych veci nevidim.
Jak je to vnitrni politika, tak jsem ztracen. Neziji v Evrope od prichodu Sovetske armady.
Svetu rozumim, vnitropolitickym problemum Ceska moc ne.
Nerozumim kdo a proc nadelal tak velke dluhy. Nerozumim, proc se Cesko vzdalo prumyslu a nerozumim, proc Cesko pristoupilo na diktat Bruselu v placeni davek Romum z Rumunska.
Vim, ze Kalousek ma vetsi financni outcome nez income.
Nevim vsak proc to neresi az po naprvave v zakonech, ktere umoznuji chytraceni s penezi statu.
Vim, ze lidem bude hure, ale kazda nova vlada bude mit stejny problem.
Na Aktualne CZ je hodne protestnich clanku proti vlade, ale nic konstruktivniho, jak problem vyresit, tam neni.
Penize nesou penize. Dluhy nesou bidu. Jak vidite nekdo s nobl titulem neznal trojclenku.
Zodpovedni jsou i ti, kteri nezodpovedne volili.
(Zitra je nedele, jdu znovu do kostela tentokrate pozadat velebneho pana o donaci pro potomky carodejnic, (moje devcata) ktere nase svata cirkev upalila). To bude srandy kopec !
To se zase zasmeji...
Pokracovani zitra vecer.
12. 06. 2011 | 04:12

Dalibor Štys napsal(a):

Moje máma měkolikrát říkala, že komunisti se od církvě v mnohém poučili. Jen neměli ta vnitřní omezení. To bylo za komunismu, takový ten pohled my dobří a oni zlí. Otázka je nejspíš mnohme hloub, jestli je lidská společnost vůbec schopna bez maniplace většiny dlouhodobě stabilně fungovat. A pak se může ukázat, že církev obecná neboli katolická to má, nebo minimálně měla, nejlépe ze všech v ruce.

Pokud by se takto měl diskutovaný blog shrnout, pak s ním souhlasím. A užívám si doby bez takových otřesů, které by znovu zavedly vynucování jedné ideologie.
12. 06. 2011 | 07:20

MaB napsal(a):

Cestovateli
Umíte číst?
Ta diplomka, na níž jste dal odkaz totiž celkem jednoznačně tvrdí, že: "Přestože ekonomická teorie říká, že vyššího růstu budou dosahovat ekonomikys vyšší nerovností, nebo lépe, že existuje trade-off mezi efektivitou a rovností, data
tuto skutečnost nepotvrzují."
12. 06. 2011 | 07:26

grőssling napsal(a):

Pro autora blogu mám jen jednu otázku.

Je zde probíraná kniha opatřena nihil obstat arcibiskupství, kam její autor patří ?

Pokud ne, jak předpokládám, jde jenom o soukromé názory jejího autora.

Církev katolická vždy přísně odlišovala mezi svým sociálním učením, viz. encyklika Rerum novarum z roku 1891 a socialistickým hnutím. Slovo socialistický bylo vždy v církvi katolické zakázáno. Nemohlo a nemůže tomu být jinak. Katolická církev je jak známo totalitní firma nemající s demokracií a tím i základními lidskými právy nic společného.

A tak tomu vždy bylo a bude i v budoucnu. Jen občas a proklamacemi nebyla katolická církev na straně buržoazie. Úlety jednotlivců, viz. Marx II. na tom nemohou nic změnit.
12. 06. 2011 | 07:40

olga napsal(a):

Divobyj
Nesouhlasím s vašim názorem na svobodu. Svoboda, tak jak si ji představujete, je svoboda jednostranná. Ano, mám svobodu vyjádřit svůj názor. To taky využívám a cením si. Ovšem. Tu to končí. To je celá vaše svoboda.
Pro mne je jediná svoboda v Bohu. Jedině tam, lze dosáhnout úplné svobody.
12. 06. 2011 | 07:47

Dalibor Štys napsal(a):

To honolulu ad Česku nerozumím

Česko fungovalo za socialismu výrazně lépe než by mělo. Na základě spřátelených vazeb a výměny služeb. To se přeneslo i dál, neboť starého psa novým kouskům nenaučíš a taky proto, že nebyl celkem důvod. Všichni ti expati, co přišli do Česka řídit za platy vyšší než doma, neměli žádnou snahu se integrovat. Teprve pokud by to udělali, měli by nějaký důvod prosazovat tu návyky na něž byli z domova zvyklí. To proto, že nešli na nějaký daleký východ, ale do vzdálenosti maximálně 3 hodiny letadlem od původního bydliště. Svou roli hraje také čeština se svou výjimečnou logikou. (Nic proti ní, má schopnost postihnout mnohé dynamické jevy mnohem lépe než jiné jazyky. Ale právě proto se moc nehodí k řízení společnosti.)
Česky mluvící cizince bohužel představovali ti, kdo se v zahraničí moc neprosadili. Důvodem bylo, že mezi lety 1968 a 1989 bylo 20 let a právě tolik běžně trvá budování kariéry, to jste právě na vrcholu. Těžce vydobytá pozice se obtížně opouští, nehledě na to, když součástí opouštění je vyjednávání s bývalými ultačovateli a soudní řízení o ukradený majetek. Takže i tato pomoc zvenčí nepřišla.
Po revoluci nastala doba, kdy se v mnoha oborech nedalo, zvlášť v Praze, za oficiální plat přežít. Neboli šedá ekonomika, protislužby atd. nejen přežily, ale naopak se rozšířily. Až někdy kolem roku 1996 vyšla statistika, že Češi utratí na hlavu 2x tolik, než vydělají. Velmi mnozí jsou na šedé ekonomice závislí doposud. Mimo jiné proto, že kapitálové daně už v Česku skoro nikdo neplatí, takže není na slušné mzdy ve veřejných službách.
Od té doby se věci zvolna zlepšují, zvláště pod tlakem dotací Evropské unie, které jsme si z vlastní vůle nastavili tak blbě, že je nejsme schopni ani vyúčtovat. Viz poslední pokuta jihočeskému a západočeskému kraji za manimpulování věřejné soutěže. Ta byla udělena za dřívě více-méně standardní postup "politicky motivovaného přebodování výsledků hodnotící komise nadřízeným orgánem". Jiné hodnotící orgány, zejména ty, co rozhodují o národních penězích, jsou chytřejší, nastaví podmínky jako neměřitelné a nechají to na komisích, aby hlasováním rozhodly. A ty komise jsou vybrány s převahou "nejlepších českých odborníků". O tom je např. spor o hodnocení vědy mezi striktně měřitelným kafemlejnkem (= spočítat publikace, citace, technologie atd.) a hodnocením AV komisemi.
Špatné myšlenky odcházejí až se svými nositeli. To znamená, ža změna nastane až masívně opustí funkce ročníky 1965 a starší. Vzhledem k odchodu do důchodu plánovanému na 70 let to bude cca v roce 2035. :-) A jak bude v té době fungovat svět sotva kdo dovede předpovědět.
12. 06. 2011 | 07:50

Gábor Laco napsal(a):

Reinhard Marx a sociálně smýšlející člověk?
Pane Hořejší, proberte se!
Byl jste někdy u výslechu? Tam si vás vezme do parády několik detektivů a ti si rozdělí role. Jeden je hodný, druhý apatický, třetí brutální... Ve skutečnosti jsou všeci stejní a mají jeden cíl - vaše doznání.
Stejná dělba rolí je v církvi. Jen ten cíl je jiný - co nejvíc závisláků.
Oni ti černozadečci na to mají čas. Nechodí do práce, rodinu neživí... a tak mají volno k hraní divadla. Za svůj život jsem potkal papeže, kardinály, biskupy... a jejich role byly rozdělené v celém spektru od teroristy po mecenáše. Všechno tohle mělo jeden cíl, ale sociální spravedlnost to rozhodně nebyla. Stačilo se kouknout blíže. Bližší pohled bych Vám pane Hořejší doporučoval i u kardinála Reinharda Marxe.

P.S.
Zase jste čerpal jen z jistých knih. Stejně jako s překladem slova Christus.
Promiňte, že jsem tak vlezný, ale od člověka ohánějícího se morálkou bych očekával, že se informuje a poté uvede věci na správnou míru.
12. 06. 2011 | 08:21

StandaT napsal(a):

pane profesore, píšete "Jsem přesvědčen, že demokratická levice (povětšinou atheistická) a křesťané by se měli stát spojenci ve snahách uchránit sociální stát před útoky nenasytných chamtivců a jejich neoliberálních ideologů."

Už počátek diskuse ukazuje, že toto nanastane.

1./ Zatímco pro církve je to služba potřebným (tedy to dělají samy), pro levici to je součást ideologie (tedy to jen organizují).

2./ České levicové politické strany kromě sociálního státu v podstatě nic dalšího nenabízejí. Udržení si mopolu na sociální stát je dnes jediná jejich šance na záskání dostečného počtu mandátů k vládnutí.

3./ Církve své pojetí sociálního státu jsou schopny realizovat pouze skrze svůj matetek, a tedy by se staly nezávislé na státu. Politické strany jsou "stát" - čím menší stát, tím menší jejich moc. Proto nikdy nedojde k oddělení církve od státu (a tedy zrovnoprávnění církví a politický stran, což je základní předpoklad pro spolupráci fungující ve prospěch potřebným).
12. 06. 2011 | 08:47

StandaT napsal(a):

doplnění: v bodě 3 jsem, samozřejmě, myslel levicové strany
12. 06. 2011 | 09:00

Rejpal napsal(a):

Kardinál Reinhard Marx má zajisté pravdu ve svém pohledu na globalizující se svět kapitálu, na rostoucí nenasytnost mocných a na zvyšující se chudobu bezmocných.

Zřejmě není s tímto názorem sám. Už od počátků globalizace a propojování světa kapitálu se některé evropské společenské organizace snažily vytvořit mezinárodní společnosti, které by mohly úspěšně bránit zájmy lidí poškozovaných ztrátou pracovních míst přesunem výroby do nízkonákladových zemí.

Bohužel dosud je v Evropě velmi malá solidarita mezi pracovníky konkurujících si podniků a nechuť k nutnému snížení vlastní životní úrovně, aby bylo možné ve světové konkurenci obstát. Proto zanikla dokonce celá výrobní odvětví aniž by se vytvořila náhrada.

V některých zemích tak roste mladá generace bez výhledu na pracovní uplatnění s náležitou odměnou za práci. "Produkce" v Evropě se omezuje a je nahrazována "službami". Produkty se dovážejí, lidé žijí z podpor. Roste nerovnost mezi lidmi, kteří seženou práci a těmi, kteří práci neseženou.

Myslím, že k uskutečnění ideálů sociálního učení církve, jak o něm píše i kardinál Marx, je nutné změnit vlastní chování, uskromnit se ve svých nárocích a solidarizovat se s méně majetnými a bezmocnými po celém světě.

Při čtení mnoha komentátorů tohoto blogu je mi z jejich názorů dost smutno. Bohužel i církevní představitelé v Česku, jak podotýká i autor blogu, jsou asi naladěni jiným směrem než kardinál R.Marx.
12. 06. 2011 | 09:15

Občan napsal(a):

To Karel Mueller:

Chtěl bych se omluvit, že jsem tuhle nereagoval na Vaši reakci. Bylo to už dost pozdě večer a má utahaná myslivna by se zmohla jen na holé věty :o)
A to si Vaše příspěvky opravdu nezaslouží, na to jsou příliš kvalitní. Většinou se tedy věnuji jejich čtení a polemice v duchu, protože nestíhám tak rychle psát. A Vaše komentáře prostě generují myšlenky v příliš rychlém sledu. Rád bych Vás někdy potkal v reálném životě a jsem vděčný za to, že podobné lidi, jako jste Vy, čas od času potkávám a mohu s nimi diskutovat.
12. 06. 2011 | 09:24

Občan napsal(a):

To Karel Kubrt:

V tom máte pravdu - opravdu věřící člověk nepotřebuje vůbec žádné církve, kostely a bafuňáře. Hovoří se svými bohy kdekoli a kdykoli si vzpomene. V tomto jsou muslimové zdaleka nejsvobodnější mezi monoteisty. Stačí jim kapesník a mohou rozmlouvat s Alláhem kdekoli je napadne. Navíc po svém, vlastními slovy a myšlenkami.
Ano, opravdový věřící mozek potřebuje.
Ano, církve jsou více politickými a mocenskými organizacemi než duchovními pastýři.
Tohle by si vůbec měli uvědomit všichni kněží a věřící také - víra není žádná prostitutka, aby ji někdo směl prodávat v k tomu určených provozovnách. Buď ji má člověk v srdci, nebo jsou to jen tupě naučené politické plky, mlácené dětem odmalička do hlavy.

Ale ani tohle nemění nic na mém výše uvedené názoru na "sociální rozměr křesťanství" dle kardinála Marxe. CHudák Karel :o))
12. 06. 2011 | 09:33

Dalibor Štys napsal(a):

To Rejpal

Nedávno byla publikována statistika, podle níž se tzv. Giniho index, to jest měřítko nerovnosti, snižuje i v zemích, jako je Švédsko a Norsko. A Norsko jistě není možno považovat za zemi ani záměrně asociální, ani takovou, která se nestará o vlastní průmysl. Jako jeden příklad, dodnes, i v těch nepředstavitelně težkých podmínkách, usilují o samozásobitelnost obilím (na detekci toxinů z potravin s nimi přímo spolupracujeme, takže žádná zprostředkovaná informace).
Proč to je - protože žádné přerozdělování nenahradí souběžné efekty typu že s větším bohatstvím přichází i lepší vzdělání a s ním lepší zdravotní péče. A nemusí jít o lepší placení zdravotní péči, jen o lepší péči jedince o své zdraví. Podobně s větším vzděláním přichází rozumnější spotřeba a tím větší akumulace bohatství.
Svou roli v rozdělení hraje samozřejmě efekt zvyšujícího se počtu přistěhovalců, kteří se díky sociálním vazbám ve své komunitě nezapojují do tvorby bohatství a jeho využívání. Ti pak vytvářejí velkou skupinu chudých. Jak silný negativní vliv v tomto směru mají sociální vazby ukazuje např. problém našich Romů. Ovšem naše tzv. korupce, která je často neodlišitelná od vlivu sociálních vazeb, má podobný vliv na bohatství české populace v ČR. a naopak odpojení se od těchto vazeb stojí za velmi solidními úspěchy české emigrace.

Jinými slovy, to, co hlásá naše levice, je čilá dojmologie nepodložená ani fakty, ani solidním modelem.
12. 06. 2011 | 09:38

Občan napsal(a):

To Ivan Sommer:

Díky za upozornění, to je docela důležitá informace.
12. 06. 2011 | 09:41

gaia napsal(a):

klerici vždy kázali vodu a pili víno, stačí se podívat do historie. I matka Tereza prošustrovala důchodcům v USA penzijní fondy ve jménu léčení nemajetných v lazaretech, ale sama pak zemřela na prestižní soukromé klinice.A byla za to ještě svatořečena.
Nevím, kdo by na tu knihu skočil
12. 06. 2011 | 10:18

Béda napsal(a):

To co hlásá kardinál je jedním z mnoha pohledů nejrůznějších církevních potentátů. Jeho pohled jakkoliv zajímavý, nemusí být vůbec směrodatný. Mnohem podstatnější v tomto směru je, co si myslí vrchní zástupce Boží vůle ve Vatikánu Ratzinger a sbor jeho poradců - mezijiným vrchní cenzor strážce věrouky a pod..

Osobně mi to připadá, jako když sebeznámější ekonom napíše neotřelý pohled na ekonomickou problematiku, kterým se ekonomická praxe ovšem nemusí a spravidla ani neřídí. Církev je autonomní politicko - ekonomicko - ideologická entita sledující své pragmatické globální zájmy. Je vůbec otázkou nakolik je institucionalizovaná podoba (dokonce s vlastním státním útvarem) církve shromažďující světské statky a politickou moc v souladu s původním učením tzv. Božího proroka a obsahem posvátné knihy křesťanů.
12. 06. 2011 | 10:21

gaia napsal(a):

Béda

není v souladu, proto ukřižovali Ježíše a upálili Husa
12. 06. 2011 | 10:30

HHH napsal(a):

Pane autore.
Sociální postoj člověčího charakteru můžeme čekat pouze od církve,(věřících),nemůžeme jej očekávat od politiků.Dnešní pravičáci-nejtvrdší kapitalisté v ČR,shromažďovatelé majetků a kapitálu- pocházejí převážně z ex bolševicko-nomenklaturních rodin,(Klauz,Nečas,Topolánek...).O ČSSD škoda hovořit-často přeběhlí zoranžovělí "pravověrní" komunisté.
12. 06. 2011 | 10:43

Stařeček napsal(a):

Cestovatel. To co jste napsal je z Vaší hlavy, nebo od Kalouska? To Karel Mueller je jiná hlava a má to v ní alespoň z mého pohledu srovnané. Nemusí se to ovšem vzhledem k jeho osobnímu prospěhu a obohacování na úkor jiných každému hodit do krámu.
12. 06. 2011 | 10:45

Stařeček napsal(a):

Oprava: "Nemusí se to ovšem vzhledem k Vašemu osobnímu prospěchu a obohacování na úkor jiných hodit do krámu."
12. 06. 2011 | 10:50

Bohumil Řeřicha napsal(a):

Pan Hořejší se opět mýlí, jako ostatně v řadě jeho blogů.Ale má na svoje názory právo. Levicovost je výraz něčeho negativního i v řadě jiných jazyků. Jistě katolík Marx může mít pravdu. Neznamená to automaticky katolík- antisociální. Bohužel v této zemi nikdy nebyla skutečná pravicová politika, svoboda, osobní zodpovědnost a solidarita s těmi slabými. Nepředstavují ji ani ODS a ani TOP 09. Jsou to jen populistické partaje, tvářící se pseudopravicově. Pokud vím tak význačný jihoamerický myslitel Hernando de Soto, vyznavač skutečné pravicovosti je přesvědčen, že budoucnost má jen kapitalizmus, i když není jeho zcela nadšeným obdivovatelem. Kapitalizmu od slova "caput" hlava, mysl, čímž se myslí kreativita,tvořivá schopnost každého individua. Věčně kouřící, vzteklý filozof, opovrhující východními Slovany a Čechy zvlášť, Karel Marx, popletl a dodnes plety hlavy milionům lidí. Doporučil bych panu Hořejšímu přečíst si encykliku "Rerum novarum" Lva XIII. z roku 1891.
12. 06. 2011 | 10:52

gaia napsal(a):

Bohumil Řeřicha

Marx byl Žid, nikoli katolík
12. 06. 2011 | 10:57

Občan napsal(a):

To Gaia:

Nebyl žid - byl luterán, po otci, který k luteránství konvertoval ještě před Karlovým narozením. Karel byl biřmován v r. 1824.
12. 06. 2011 | 11:11

Karel Kubrt napsal(a):

Honolulu,
jen se dívejte i do jiných blogů. Já tu žiju a taky tomu, co jste popsal,
nerozumím.
12. 06. 2011 | 11:11

pich. napsal(a):

Modlí se a pracuj.
Takové hezké rčení. Přitom modlit se už mnohým nechce a pracovat také. Bohužel,někdo přesto musí i kdyby nechtěl a někteří by i pracovali ale nemohou.
A tak někteří pochopili, nemodlí se a nepracují. Podnikají. Hlavně v lichvě. A potřebují k tomu ty co nepracují i kdyby chtěli.
12. 06. 2011 | 11:12

Rejpal napsal(a):

Dalibor Štys
Máte pravdu, že "nerovnost" v odměňování se zvyšuje i v zemích jako je Norsko a Švédsko, ač tyto země nejsou považovány za asociální, spíš naopak.

Švédsko znám velmi důkladně. Lidé tam netrpí hlady. Ti, kteří jsou dlouhodobě vyřazeni z pracovního procesu však jsou ku příkladu zařazeni do "pracovních buněk", kde se zabývají třeba psaním vlastních "životopisných povídek", aby příliš nezaháleli. Takový systém kromě nezaměstnaných zaměstná i řadu placených organizátorů, ovšem jeho smysluplnost je podle mne nulová.

Z mého pohledu bych viděl jako mnohem smysluplnější snížení pracovní doby i platu lidí zaměstnaných a doplnění stavu lidmi nezaměstnanými. Ne všude by to bylo možné, na mnoha pracovištích s jednoduchou produkcí však ano. K tomu by ovšem musela být jak politická, tak i odborářská vůle. A ta chybí.

Samozřejmě, že i ve Švédsku vznikají nové, ve světě úspěšné, "high tech" výrobní podniky (na příklad nanotechnika, mems) nebo výzkumná pracoviště (v oblasti Lundu), které však zaměstnávají jen malý počet odborníků.
12. 06. 2011 | 11:16

jogín napsal(a):

Karel Mueller: Souhlasím, že pořádný kus Marxových závěrů o fungování kapitalizmu je správně. Bohužel v humanitních vědách je autor zavržen se vším všudy, zatím co v přírodovědě nikomu nevadí, že Darwinovy teorie o dědičnosti byly úplně mimo. Marx z hlediska sociologie postavil pěkný kus základů včetně nedostatečně oceněného vývojového pohledu na historii, v porozumění mechanizmů vývoje a lidské psychologie byl ovšem mimo a výsledkem byl nereálný pohled na vhodné uspořádání společnosti.
12. 06. 2011 | 11:22

Pepa z depa napsal(a):

Milý Honolulu, ty jsi neskutečný demagog, prosímtě šel jsi alespoň někdy kolem knihkupectví, kde prodávali MARXŮV KAPITÁL, že tu opruzuješ? Tak dobrou chuť přeje 4. odboj a Pepa z depa.
12. 06. 2011 | 11:24

Dalibor Štys napsal(a):

To Rejpal

Není šance. Člověk se vyvinul v podmínkách častého dlouhodobého hladu a nutnosti velmi tvrdě pracovat. A to i duševně. Buď se vzdáme technického pokroku a s tím i faktického, objektivního, pokroku sociálního - to byla 50. léta v Československu - nebo při vší snaze bude rozdíl mezi bohatými a chudými narůstat. A to třeba i přes ochotu bohatých podíl na bohatství zprostředkovat. Nikdo přece dobrovolně nebude podporovat lidi, kteří nejsou schopni si majetku vážit, šance na vzdělání využít apod. To je v radikálním rozporu se zdravým rozumem. Nejenže (na vysoké úrovni) je pořád co poznávat, vyvíjet a zlepšovat, ale i na té nejnižší úrovni je pořád možno lépe uklízet ulice, stavět úspornější domy nebo hrát na venkovských zábavách. To teď mluvím o Norsku.

O Česku je třeba mluvit jinak. Tady je zjevné práce spousta a neprobíhá. Což je dáno a) tím, že peníze se "tepelne disipují" v neproduktivních sociálních vazbách, a to o mnoho "tepelněji" než ve švédských pracovních buňkách a b) že se v ČR neakumuluje bohatství a že i bohatí Češi radši vyvezou svůj kapitál, například, do Nizozemí, které jejich investice lépe právně ochrání. Což je další odvrácená strana nadměrného vlivu sociálních vazeb posaného v bodě a) .
12. 06. 2011 | 11:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane honolulu,

mýlíte se, nechci z Vás nic udělat. Co jste (chcete být) je výhradně Vaše věc. Nemám žádný puvoir na to, abych Vás měnil.

Ten problém leží trochu jinde: tím, že vstupujete do debat na těchto stránkách (provozovaných soukromou firmou), se zároveň zavazujete dodržovat jistá pravidla (viz záhlaví každé debaty; pozor, Váš závazek není podmíněm tím, že je budou dodržovat ostatní, takto žádná pravidla včetně zákonů nefungují.

Spousty lidí tato pravidla ignoruje, žádná pravidla je nezajímají, tedy kromě těch, které si stanoví sami (Vy občas též). To ale neznamená, že jim Aktuálně.cz (zde na těchto stránkách jmenovitě já) nechá diskuse v plen, umožní jim zahltit je vulgarismy, hrubými nadávkami, porušováním zákonů. Nenechá. Ne kvůli nim (Vám), ale především kvůli těm, kdo si chtějí vyměňovat názory bez těch urážek a dalších věcí, které řadu lidí od diskuse odpuzují (a samozřejmě též kvůli sobě, nemáme zájem poskytovat prostor hulvátským výkřikům). S Vámi naše úsilí opravdu nemá nic společného, to se přeceňujete.

Přeji ji zajímavou, korektní a slušnou diskusi všem, kdo o ní stojí.

Libor Stejskal
12. 06. 2011 | 11:42

prorok napsal(a):

Nestastnym bohatstvim a zhovadilosti, v nemz tonou politici i podnikateske kruhy, zplozeni lstivou sametovou revoluci, pokryteckou privatizaci a rozbitim statu, otraveno jest veskere obyvatelstvo na dusi. Jeho skripeni zubu za cilene medialni masaze a napjata rezignace vyusti v jedine. V krvave odstraneni techto chorobnych vredu plnych cervu, kterymi jsou nase vlast i duse posety, driv nez nas rozezerou jako mrsinu. Jsou to strany, media, korporace, bankeri, monarchiste, landsmancaft, cirkev, vse hnusna smisenina lzi a false. A jedinou filozofii, kterou tento odporny slepenec vzyva pod rouskou "demokracie a humanizmu" je - PO NAS POTOPA!
12. 06. 2011 | 11:43

kocman napsal(a):

Diskuse o náboženství je ztrátou času.A v článku zmíněná křesťanská solidarita je výlučnou záležitostí křesťanů,a priori vylučující všechny ostatní členy společnosti.
Probírání dalších nesrovnalostí by bylo ještě větší ztrátou času.
12. 06. 2011 | 11:45

Tenco napsal(a):

www.sok.bz/web/media/video/FrommMarx.doc

"....V článku „Státní kapitalismus“ z roku 1941 Pollock rozlišuje dvě formy státního kapitalismu: totalitní formu, vyznačující se tím, že stát je mocenským nástrojem nové vládnoucí skupiny, složené z představitelů velkého průmyslu, velkoobchodníků, manažerů, vysoké státní byrokracie, zvláště vojenské, a z vůdčích osob vítězné politické strany. Ostatní členové společnosti jsou předmětem ovládání. Jedná se o fašistický nebo nacistický státní kapitalismus. Druhou formou je demokratický státní kapitalismus, v němž existují instituce, které brání byrokracii, aby nezneužila svého administrativního postavení a nestala se vládnoucí vrstvou..."
12. 06. 2011 | 11:55

olga napsal(a):

Každé velké poselství nebo každý ideál by měl učiniti lidi šťastnými, protože v tomto hmotném světě není radosti. To je skutečnost. Nemůže zde být žádné štěstí.
Šríla Prabhupáda
12. 06. 2011 | 11:55

Realista napsal(a):

Pane profesore, já Vám řeknu jenom tohle. Já televizi téměř nesleduju, ale nedávno jsem ve zprávách zahlédl, že se zrovna dotazovali na názor lidí před chystanou stávkou odborářů. Zrovna se tam dotazovali nějakého týpka tak 55 - 60 let, oháknutého ve stylu "second- hand" nebo tržnice, s igelitkou v ruce, evidentně neskutečně zaměstnaného a vytíženého, tam rozhořčeně vykládal jací jsou ti odboráři bezohlední parchanti.

Já na rozdíl od Vás v boha nevěřím, ale v ten moment jsem zažil něco jako moment "prozření". Kdybych věřil v boha, tak bych řekl, že je to boží vůle a jeho přání, aby výše zmíněný tvor prožil život s "hubou v prachu" a oškubaný jako slepice. Dokonce si myslím, že takový tvor si to zaslouží a považoval bych to za hluboce nespravedlivé, kdyby se něco takového mělo dobře a prožilo hezký a bohatý život.
12. 06. 2011 | 11:58

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Mueller:

Nevim, proc bychom se pod tlakem svobodnych obcanu nemohli vratit ke koncepci socialniho statu, ktery tak dobre fungoval (zcasti i pod vlivem toho vnejsiho komunistickeho faktoru)?

Ja si nadale myslim (na zaklade zkusenosti povalecnych 40 let), ze kapitalismus muze fungovat, ale musi byt radne regulovan.
************************************

StandaT:

“České levicové politické strany kromě sociálního státu v podstatě nic dalšího nenabízejí.“
Dobre fungujici socialni stat zalozeny na zakladnich principech svobody by mi ke stesti stacil. Problem je nejen to, ze se mnozi snazi znicit samotny socialni stat, ale i to, ze ti, kteri jej maji ve svem programu, nekladou dostatecne duraz na to „dobre fungujici“.

Občan:
„opravdu věřící člověk nepotřebuje vůbec žádné církve, kostely a bafuňáře. Hovoří se svými bohy kdekoli a kdykoli si vzpomene.“

Kdysi jsem si to take myslel, ale neni to pravda – kostely, liturgie, spolecenstvi, tradice jsou VELMI dulezite.

„Ano, opravdový věřící mozek potřebuje.“

Naprosty souhlas.

“Ano, církve jsou více politickými a mocenskými organizacemi než duchovními pastýři.“

To je bohuzel do znacne miry pravda, ale je to mnohem lepsi nez kdysi...

“...nebo jsou to jen tupě naučené politické plky, mlácené dětem odmalička do hlavy.“

To je jiste spatne, ale na druhe strane je nutne, aby se clovek seznamil s tim, cemu ma (muze) verit. Pokud tomu tak neni, bud veri nejakym pseudonabozenskym nebo naopak protinabozenskym blbostem.
**************************************

Béda:
Myslim, ze je nemoudre programove odvrhovat potencialne duleziteho spojence. Opravdovym krestanum je idea socialni spravedlnosti blizka stejne jako „levicakum“.

***********************************
Bohumil Řeřicha:

Proc cist 120 let starou encykliku? Prectete si na podobne tema novejsi encykliky:
Pavel VI., encyklika Populorum progressio (1967)
Jan Pavel II., encyklika Laborem exercens (1981)
Jan Pavel II., encyklika Sollicitudo rei socialis (1987)
Jan Pavel II., encyklika Centesimus annus (1991)

Bohuzel ale ma asi pravdu Ivan Sommer, ze ceska katolicka cirkev ma asi blize k tomu „trhu bez privlastku“...

"Hernando de Soto, vyznavač skutečné pravicovosti je přesvědčen, že budoucnost má jen kapitalizmus, i když není jeho zcela nadšeným obdivovatelem."

K takovemu nazoru bycch se pripojil - viz vyse moje odpoved K.M.
Pokud si ovsem pod pojmem "kapitalismus" nepredstavuje onen asocialni bezohledny system, ktery se pomalu zacina prosazovat vukol...
Jsem presvedcen, ze budoucnost ma "kapitalismus s lidskou tvari" - tedy socialni stat.

..
12. 06. 2011 | 12:11

voroshilov napsal(a):

Obcan:
Bohuzel byl zid,to je na tom to nejhorsi.
12. 06. 2011 | 12:20

voroshilov napsal(a):

I kdyby nebylo Marxe a Engelse socialisticky myslenky by napsal nekdo jiny,s technickym pokrokem prisla zmena mysleni jako dnes v dobe internetu a Facebooku,ja sice verim Nietsze ale toho nekdo zaradil do kolebky nacismu,i kdyz nacismus ve svem prvopocatku predstavoval pokrokove hnuti.
12. 06. 2011 | 12:30

Občan napsal(a):

Ježišrmarjá, Rejpale,
máte vůbec tušení CO vlastně navrhujete?

JAK chcete snižovat platy dělníkům, uklizečům, posluhům a dalším, kteří berou 50.- - 70.- Kč/hod HRUBÉHO?????
KDO by ty lidi potom živil?????
PROČ chcete pseudopomáhat totálním ožebračením již ožebračených?????

Nemluvě o tom, že to je stejný nesmysl jako "Hladová zeď" nebo "veřejně prospěšné práce". Zejména, pokud takové práce vykonávají lidé s vysokou kvalifikací, praxí a vzděláním, kteří nemohou sehnat práci JENOM kvůli věku. Pak totiž ke vší hrůze, kterou už procházejí, ještě navíc berou práci lidem handicapovaným, nevzdělaným, mentálně postiženým - všem, jimž jsou pomocné a nekvalifikované práce určeny jako PŘIVÝDĚLEK k invalidním důchodům nebo sociálním dávkám.

Proxím Vás, jste inteligentní člověk, tak když máte nějaký nápad, nejprve se informujte o zásadních věcech a PAK ten nápad vyslovte.
Tohle bylo opravdu zcela mimo mísu...
12. 06. 2011 | 12:37

voroshilov napsal(a):

Ideologii komunismu neprinesli do Ruska Marx s Leninem byl to skromny milionar Gercen,spisovatel zijici v Londyne na penize Rotchilda.
12. 06. 2011 | 12:52

buldatra napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):

… na druhe strane je nutne, aby se clovek seznamil s tim, cemu ma (muze) verit. Pokud tomu tak neni, bud veri nejakym pseudonabozenskym nebo naopak protinabozenskym blbostem…

Vážně?
No to jsou věci.
No a co když se tedy člověk seznámí s tím čemu má (může) věřit a pak zjistí, že stejně věří blbosti?
Věříte také v mluvícího hada?
12. 06. 2011 | 12:53

Cestovatel napsal(a):

Béda:

Když vám stačí k uspokojení jenom základní potřeby, tak to jste velice jednoduchý člověk. Většina lidí ale potřebuje víc než to, například seberealizaci a uznání což jim sociální stát nedá.

Karel Mueller:

Většina států ale v 80. letech nabala kurz na liberálně-tržní hospodářství s minimálním sociálním státem, což byl příklad USA a VB (Regan fakticky zrušil to co Roosevelt zavedl). A i přesto tyto státy byly hlavním vítězem Studené války. Takže za tím nestálo zavedení sociálního státu
12. 06. 2011 | 13:07

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal,
kdyz vas zlobim tim Cicerem, tak Vas chci pouze rozesmat.
Samozrejme, ze se snazim dodrzovat pravidla jak nejlepe umim.
Nejsem citlivy na jine nazory a neprosazuji svoje. Desi me vsak nalepkovani a lzive nastavby. Proto jsem reagoval nekdy necivilizovane.
Vy jste nekdy narocnejsi vuci me nez k druhym lidem coz je svym zpusobem uznani. Takze se budu opravdu snazit polepsit.

OTAZKA ? Jak mam reagovat, kdyz nick Obcan napise, ze AIDS bylo "vynalezeno" programem v Rhodesii na likvidovani cerne populace ?
On me kope do hlavy ! Jak mam reagovat, kdyz napise, ze jsem rasista za muj vztah k systematicky vrazdicim barbarum v Africe, kde nikdy nebyl a sam je plny negativizmu k Romum ci Zidum v Praze ?
Proto jsem byl sprostak.

My zde mame posledni dobou valku mezi cernymi gangy. (Northeast Ohio). Cerni po sobe strili z jedoucich aut v ulicich rozdelenych na "pratelske a nepratelske". Samozrejme je z toho hodne mrtvich i mezi temi co do zadneho gangu nepatri.
Vsichni o tom vi, ale v Cesku za zminku teto reality kazdy dostane titul rasistickeho Nacisty.
Neexistuje zeme na kterou by bylo nonstop lopatovano tolik negativismu jako je Amerika a to od lidi, kteri placou nad cernymi, Indiany, Islamci a temi kdo se chovaji jako zvirata v Africe - opravdovi predatori.
Zminuji se Vam o tom proto, aby jste pochopil proc jsem nekolikrat vybuchl. Uznavam vsak to o co usilujete a budu se snazit byt lepsi. Vim, ze jste v tlaku z nekolika stran a ze to nemate jednoduche.
Pozdravujte Vaseho sefa - ze honolulu prosi za odpusteni, ze jsem ho pojmenoval Chief inspector Jack Clouseau.
A ted musim jit do kostela. (Asi bude zemetreseni).
12. 06. 2011 | 13:15

Tencokida Hnuj napsal(a):

Cestovatel
Mohl bys nám přiblížit, jak dopadl například v USA ten minimální sociální stát ?
Odkud se tedy vzal ten deficit, když na sociální věci se dává minimum ?
Že by soudruzi v Bílém domě někde udělali chybu ?
Co si o tom myslíš ? Kde asi tu chybu udělali ?

Že by soudruzi v Bílém domě rozdávali supersockám tak štědře, že už nevybyde na socky ?

Jak se hodnotí vítězství ve Studené válce ?
Je tedy zdravější ekonomikou z tohoto pohledu Čína - anebo USA ?
Máš na to nějaký svůj názor ?

Legenda :
Supersocka - například Řebíček, nebo Míl (solární panely) ....v prostředí USA si pak dosaď ty, které se ti podaří vygooglovat... :((((
12. 06. 2011 | 13:18

Cestovatel napsal(a):

vaclavhorejsi:

Pochybuji že dnešní papež by tyto výstřelky Marxe podporoval. Katolická církev totiž vždy podporovala tradice, které se socialismus (stejně jako myšlenky R. Marxe) snažil zničit a socialismus který vycházel z K.Marxe, který byl vždy striktně proti katolické církv a náboženství obecně - "náboženství je opium lidstva".

Katolická církev měla vždy blíž k pravici a měla by odolat těmto nesmyslným výstřelkům pokud chce přežít.
12. 06. 2011 | 13:19

voroshilov napsal(a):

Honolulu,co vlastne chces na ceskem serveru?To tam vase chvalena svoboda slova uz nefrci?
A neptejse mne co tady delam,ja tady na rozdil od tebe bydlim!
12. 06. 2011 | 13:22

voroshilov napsal(a):

Vitezstvi ve studene valce?
Ja pamatuji ze SSSR se rozpustil sam dobrovolne a ne na prikaz bušoidu z Bileho Domu.
12. 06. 2011 | 13:28

Cestovatel napsal(a):

Tencokida Hnuj:

Za R. Regana byl tento minimální stát úspěšný a ekonomika USA rostla a stát prosperoval. Pak se do toho připletl demokrat Clinton s byty pro všechny. Začal být nedostatek bytů a trh s byty se propadl, což vyvolalo o 8 let později hypoteční krizi, Která způsobila krach mnoha bank a tím pádem propad příjmů a deficit začal narůstat.

Hodnotí se tím že USA porazilo SSSR a donutilo ho se stáhnout z východní Evropy a SSSR se následně rozpadla.
12. 06. 2011 | 13:30

Divobyj napsal(a):

Olga-víte,svobodu Vám nikdo nepřinese na stříbrném podnose.Za svobodou musí člověk jít celý život!Svoboda je mozaika složená z drobných střípků.Je však také pravdou,že je relativní.Na člověka a jeho svobodu působí i faktory,které nemůže ovlivnit.Abyste si nemyslela,že tu jen plkám,přejděme na konkrétní věci.Řekněme že jste křesťanka a dozvíte se,že lze lidi a zvířata klonovat,nebo že vědci již dokážou synteticky vyrobit život,nebo že existuje tajný plán na to,jak se naše společnost elegantně zbaví Cikánů,které do budoucna již nebude muset živit.U všech těchto témat u Vás nejspíš vznikne blok.Řeknete si-ale to je přece proti Pánubohu a přestanete na to myslet.Člověk svobodný však může přemýšlet O VŠEM bez jakýchkoliv zábran a tudíž může přijít na to,zda náhodou tohle relativní zlo není k něčemu dobré.
Teď zase z jiného soudku.Řekněme,že jsem řemeslník,a dohaduji se zákazníkem nějakou práci.Ten zákazník se mi ale nějak nezdá.Vycítím,že by s ním mohly být problémy.Zkrátka,vypadá tak,že by nemusel splnit to,co slíbí.Dlouho jsem neměl práci a potřebuji peníze.Co udělám?Řeknu Vám to jednoduše.Než bych dělal pro nějakého podvodnického zmetka,půjdu se raději pást.A co to má společného se svobodou?MOHU se svobodně rozhodnout,a nepodléhat diktátu peněz.Chápete?
12. 06. 2011 | 13:33

voroshilov napsal(a):

Cestovatel keca jako Pinnokio,SSSR zradila jeho vlastni elita v cele s Gorbacevem.
12. 06. 2011 | 13:34

voroshilov napsal(a):

Stalin nebyl dusledny,vsechna ta mrazota kterou nicil ve sve dobe vylezla po jeho smrti a udelala apokalipsu.
12. 06. 2011 | 13:41

Cestovatel napsal(a):

voroshilov:

Jak že ho zradila vlastní elita? Co to kecáte? Vždyť Gorbačov ani nikdo z KSSS nechtěli rozpad SSSR.
12. 06. 2011 | 13:56

Cestovatel napsal(a):

voroshilov:

Oprava nikdo z vedení KSSS
12. 06. 2011 | 13:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

Cestovatel
Aha.
Kdy začly Fannie Mae a Eddie Mac s programem mortgage-backed security a kdo podepsal Housing and Community Development Act - to tě asi moc nezajímá, že ?

Apropo - co si myslíš o jedné dimenzi sociálního státu - konkrétně zdravotnictví - tedy v oné zemi, kde zítra již znamená včera (USA) ?
Není až příliš sociální ?
Když tedy je tak drahá ?

SSSR se rozpadl zevnitř. Byrokratická a stranická věrchuška ho rozložila a transformovala z totalitního kapitalistického státu na mafijní kapitalistický stát.
Bylo to velmi snadné a v tomto případě je Clintonova úloha nesporná. (úloha amerického MF via IMF via program "půjčky za podíly" a podpora Jelcina)
12. 06. 2011 | 13:58

voroshilov napsal(a):

Cestovatel:
Nechtel?Ideolog perestrojky Jakovlev jeste za Stalina studoval na Harvardu,Gorbacev dnes zije v Nemecku,vnuk slavneho spisovatele Gajdara(Timur a jeho parta)stal otcem tzv.šokove terapii,dcera starosty Petrohradu Ksenije Sobčakova je ruskou Paris Hilton,tak kdo co nechtel?
12. 06. 2011 | 14:04

Karel Mueller napsal(a):

Občan:

Díky za poklonu, omlouvat se není za co. Pokud jste z libereckého kraje nebo severní části středních Čech, tak není žádný problém se setkat.
12. 06. 2011 | 14:18

Karel Mueller napsal(a):

jogín:

Pokud jde o Darwina, tak si to nemyslím :-). Marx nebyl zavržen, to ani náhododu. V GB vyhrál soutěž o největšího myslitele tisíciletí (v 90. letech !!!), v SRN Marxovy spisy neseženete a přečtěte si, co o Marxovi píší třeba autoři Filosofie pro každého a to to napsali v době po porážce východního bloku. Byl ovšem zavžen propagandisticky, samozřejmě.

Ale to bychom opět byli u kardinálních otázek, kde se Marx mýlil a kde nikoliv. O tom debatujeme na různých blozích léta.
12. 06. 2011 | 14:27

Cestovatel napsal(a):

Tencokida Hnuj

Zákonů s názvem Housing and Community Development Act existuje hned několik, ale ten poslední podepsal Clinton.
Zákon o zdravotnictví B.Obamy také velmi přispěl k růstu zadlužení USA. Tento drahý výtřelek jenom prohloubí krizi. Země kde zítra znamená včera jsou spíš Kuba,Rusko,Severní Korea,Čína a Venezuela. USA je narozdíl od těchto zemí technologicky velice vyspělá
12. 06. 2011 | 14:41

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
(Prosím Rumcajse, aby tenhle komentář nečetl, je to pro něj ztráta času.)
1.Nepřeceňoval bych spojení sociální stát versus křesťanská církev, to zase někdo pochopil, kam spěje euroatlantická civilizace, a trošku si přihřál polívčičku. Větší šanci má tento systém u muslimských zemí s právem šaría, ale i tam se to zvrtne, systém bez účinných kontrolních mechanismů prostě fungovat nemůže.
2. To je přesně ten protimluv "sociální stát", ano, dokud měl stát pravomoc spoluurčovat pravidla hry, tak to fungovalo.
Zkuste se zamyslet nad pojmem "sociální impérium několika skupin nadnárodního kapitálu bez přesného teritoriálního omezení", to je pitomost, že jo? A přitom přesně to je ten problém.
Takže ono to opravdu skončí Karlem Marxem, a sociální revolucí, asi zase nebude celosvětová, ale.....
12. 06. 2011 | 14:42

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

to by byl pořádný koláč, kdybych měl toto téma patřičně rozvinout, ale nakonec odpověď na tuto otázku je hlavní téma blogu.
Jsem skeptik a omezím se alespoň na tři body, které snad lze považovat za klíčové.

- Onoho občana v občanské společnosti, který má být ilíř demokracie, vnímám asi jako proletáře v reálsocialismu, který měl splnit své poslání. Na blogu Zdenka Broma jsem poukázal na fenomenání analýzu Huxleyho - Ubavit se k smrti od Neila Postmanna. Mimo jiné tam jasně analyzuje moc medií (či spíš těch, kdo je řídí) a ukazuje na produkt současného mediálního věku - je jím onen medii dokonale tvarovaný občan. Ten si myslí to, co si má myslet (platí pro většinu populace, počet lidí schopných myslet samostatně je pár procent) a nadto á současná ideologie a propaganda geniální objev: Relativismus. Dnes pravdu nemusíte vyvracet, stačí ji odsouhlasit jako správnou s tím, že se jedná o jeden úhel pohledu na komplexní problém. A že jiné úhly - byť naprosto chybné - jsou též správné.
- Není nijak zřejmé, na koho by oni občané měli tlačit. Dnešní vlády jsou čím dál víc prodlouženou rukou těch vládců skutečných. Bez reálné moci.
- Je třeba si uvědomit věc zásadní důležitosti. Levice v podstatě odumřela, neboť se vzdala zásahů státu do ekonomické oblasti. Proto všechny vlády byly jsou a budou loutkami oněch korporací a finančníků.
- Popsal jsem stav v minulém století, kdy objektivně vznikla potřeba sociální státu. Dnes je situace přesně opačná a to ze dvou zásadních důvodů: Nadbytek pracovních sil v důsledku automatizace a robotizace světový produkt vytváří zcela zanedbatelná část populace) a možnost vývozu kapitálu. Korporace operují ve třetím světě a nemají žádný důvod zvyšovat životní úroveń domorodcům, naopak, mají skvělý karabáč na obyvatelstvo zemí, které ony technologie vytvořilo s cílem sociální státy postupně odbourávat.

Trochu jsem se rozepsal, ale znáte asi už mé názory: Věřím jen na rovnováhu a to vnější i vnitřní. A ta v současném světě neexistuje. Pak jen platí "V politice jsou lidský egoismus a houpost neomezené" a "Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně".

O hluboké pravdě těchto tvrzení (Beneš, lord Acton) se už dnes přesvědčujeme víc, než je zdrávo a daleko horší důkazy nás čekají, tuším.
12. 06. 2011 | 14:47

Rejpal napsal(a):

Občan
Zřejmě reagujete na svůj vlastní názor, nikoliv na můj návrh (odpověď nicku Dalibor Štys) týkající se, jak ve vyspělé zemi jakou je Švédsko zvýšit nebo alespoň udržet schopnost konkurence ve výrobních podnicích namísto jejich rušení a odvoz do nízkonákladových zemí.

Ve vyspělých zemích výroba dosahuje neustále se zvyšující produktivitu práce, avšak je omezena obvyklou osmihodinovou pracovní dobou. To při stejném rozsahu výroby znamená nutně odchod "přebytečných" pracovníků. Skromnějšími požadavky pracovníků by se rušení výroby ve vyspělých zemích mohlo snížit.

Co "zaměstnanci" pomůže vysoký plat, když prostřednictvím svých daní musí živit přebytečné "nezaměstnance"? Je to bída především pro mladé lidi, kteří pak nemají jinou perspektivu, než žít na podporách a vykonávat více nebo méně nesmyslné "veřejné práce".

Pokud jde o "služby", i tam se někteří majitelé pokouší zajistit si je v nízkonákladových zemích, případně levné služby jsou lidmi v těchto zemích vyhledávány, ku příkladu zubaři v Maďarsku u hranic s Rakouskem nebo krejčí v Indii. Zřejmě není ani daleká doba, kdy některá česká zdravotní pojišťovna uzavře smlouvu třeba s čínskou LDN, která by mohla levně pečovat o české dlouhodobé pacienty kdesi na čínském venkově.
12. 06. 2011 | 14:51

voroshilov napsal(a):

Cestovatel:
"USA na rozdil od techto zemi velmi technicka velmi vyspela"

Ano v Cine je velmy vyspele americke technologii.
12. 06. 2011 | 14:52

Karel Mueller napsal(a):

Cestovatel:
Roosevelt vládl 12 let. Ze státu zmítaného krizí se za jeho vlády stala supervelmoc nemající sobě rovného. Samozřejmě mu nesmírně pomohla 2.WW.

Píšete, že Reagan odboural Rooseveltův odkaz. Myslíte, že to USA vyneslo nahoru? Obávám se, že ne. Jak napsal i kardinál, nůžky se v USA nezadržitelně rozevírají. Mocensky a ekonomicky jsou dnešní USA stínem toho, co byly před pouhými 12 lety. A k tomu nedávnému postavení ji pomohl pád východního bloku.

Víte, dnešní západ se blíží v mnoha směrech reálsocialismu daleko víc, než si většina lidí myslí. Nikoliv sociální politikou - ta je postupně odbourávána (tedy kromě "rasismu naruby", neb se svých barevných bojí). Podobá se mu tím, že poměry u oněch mamutích korporcí se od poměrů v relsocialistických státních podnicích liší čím dál méně.

Je celá řada důvodů, proč reásocialismus prohrál. Hlavní marxovy omyly jsem napsal výše. Nevím, jak dlouho jste žil v Husákově. Byl dost jiný, než ho propagandisté dnes líčí, ale na jedno dohrát musel: Na nerespektování zákona hodnoty. V tom bycho se určitě shodli.
12. 06. 2011 | 15:00

Kritik napsal(a):

Bylo by dobré k článku připomenout, že papežové vydali v posledních letech několik sociálních encyklik, kde se zabývali tématem sociální spravedlnosti. To je velmi typické téma pro křesťany. Ostatně i ten známější jmenovec Karel Marx, který napsal onen známý Kapitál, odkoukal vizi dokonale dobrého člověka od jeptišek v klášteře. Avšak na rozdíl jeptišek, které konaly dobro ve jménu Boha, chtěl Marx spravedlivého řádu dosáhnout ve jménu člověka. Jako protestnat k tomu mám nutkání dodat, že papež měl a má dost možností, jak svého bohatsví využít ke zmírnění sociálních nespravedlností. František z Assisi mu buď příkladem.

Je však nutné připomenout, že v Písmu, ať Starého či Nového zákona, nenajdete zmínku o tom, že na bohatství by bylo něco špatného. Naopak - třeba patriarchové (Abraham, Jákob), ale i krutě stíhaný Jób, byli pověstní svým bohatstvím. Avšak v mnoha částech Písma najdete varování před láskou k bohatství a před láskou k penězům - "kořenem všeho zla je láska k penězům" (Pavel).

Dalším důležitým aspektem křesťanské víry je aktivní činnost v konání dobra. To znamená, že se nepřikazuje rovnostářství, nezakazuje bohatství a majetek, ale nabádá k akci, k činnosti: "Jdi, vše co máš prodej, rozdej chudým a následuj mne" - říká Ježíš bohatému. Tedy žádný zákaz "nevydělávej", "nebohatni", "odevzdej přebytky státu", ale konej s tím co máš dobro.

Lepší vysvětlení pozitivního křesťanského přístupu, na rozdíl od různých způsobů regulace, usměrňování nebo jiných omezování, lze najít na paradoxu mnohými doposud uznávaného "zlatého pravidla", které má původ již hluboko ve starověku, možná již od samého počátku lidstva. Toto "zlaté pravidlo" zní:

"Nečiň jiným to, co nechceš, aby jiní činili tobě."

Křesťanství však Ježíšovým výrokem nezakazuje konání (negativní přístup - "nečiň"), ale naopak přikazuje konat (pozitivní přístup - "jednej"):

"Čiň jiným to, co chceš, aby jiní činili tobě."

Jinak řečeno, klidně si bohatni, to ti nikdo nezakazuje, ale svého bohatsví použij ke konání dobrých skutků.

Tedy jednej a nežvaň. Boží jméno také nevyjadřuje co se Bůh není, ale co Bůh je.
12. 06. 2011 | 15:04

voroshilov napsal(a):

Karell Mueller:
Kupovani mozku jeste zadnou velmoc nepozvedlo,kdyz byli v Americe lidi jako Ford nebo Chrysler tak dominovala,dnes samotny uroven vzdelani jenom pripravuje obsluhu v McDonaldu,elita se uci na univerzitach ktere stoji desitky tisic dolaru,jedine co zustava cernym klukum jit do profesionalniho sportu nebo mezi gangstery.
12. 06. 2011 | 15:07

Cestovatel napsal(a):

Karel Mueller:

Reganova politika bylo to, kůli čemu padl Východní blok. Jeho tvrdá politika vůči Východu uzbrojila SSSR a pomohla k jeho pádu. Raganova politika bylo to díky čemu bylo USA v 90. letech tak ekonomicky vyspělý stát. Pokud by Regan mohl kandidovat tolikrát jako Roosevelt tak by byl ´prezidentem ještě v letech 1989-1993. Regan byl jediný prezident, který měl při odchodu z politiky větší popularitu než když do ní přicházel, což ukazuje že lidé byli z jeho politikou spokojeni.
12. 06. 2011 | 15:11

Daňový poplatník napsal(a):

To Karel Mueller: souhlas v 99% s Vašimi komentáři pod tímto blogem.
Akorát si nejsem úplně jistej, jestli ta revoluce proběhne s využitím současné technologie, nebo po odstavení satelitů, komunikačních a případně energetických systémů. Já už ji sice dělat nebudu, protože to ještě potrvá pár let, než střední třída zjistí, že už může stratit jen své (elektronické)okovy, no ale i tak.
12. 06. 2011 | 15:15

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra napsal(a):

"Věříte také v mluvícího hada?"

Takto formulovana otazka naznacuje, ze vy v nej verite? Ja ne...

..
12. 06. 2011 | 15:19

voroshilov napsal(a):

Cestovatel:
Rooswelt nekandivoval,proste porusil Ustavu ktera nedovoluje byt prezidentem vice nez dva volebni obdobi.
12. 06. 2011 | 15:20

Dalibor Štys napsal(a):

Ro Karel Mueller ad: Věřím jen na rovnováhu a to vnější i vnitřní. A ta v současném světě neexistuje. Pak jen platí "V politice jsou lidský egoismus a houpost neomezené" a "Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně".

Jenomže lidaká civilizace je nelineární dynamický systém. Takže můžeme očekávat asymptoticky stabilní stavy a katastrofické přechody do stavu jiného.
To, že bylo Česko označeno za pátou nejpřívětivější zemi světa znamená v této terminologii následující: Nachází se ve stavu pro jednotlivce předvídatelném, slušně prosperujícím a bez příznaků katastrofy. A součástí kvalitativních příznaků toho, že to tak je, je i neschopnost vlády (ale i jiných demokraticky zvolených veřejných orgánů) cokoliv zásadního udělat. Berte to jak chcete, i třeba z konce že pořád většina věcí funguje, infrastruktura se nehroutí, elektřina proudí a voda teče ačkoliv se vláda nemůže na ničesm dohodnout.
Dnešní správná rozhodnutí mohou být zítřejší noční můrou. A mnohdy jsou, zvlášť, když na ně bylo dost peněz a šlo o odezvu na potřebu jedné skupiny či zobecnění řídící reakce na izolovaný jev na velký soubor. A cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Takže, prosím, nikoliv rovnováha, ale pomalý pohyb po spirále dějin. Hlavně nenastavit parametry tak, aby si systém musel hledat nový stabilní cyklus.
Ještě jednu větu si dovolím: Čím víc toho vím a čím přesněji, tím větší hlubiny nepoznaného se přede mnou otevírají.
12. 06. 2011 | 15:23

Zacheus napsal(a):

Není to jenom kardinál R. Marx, který se zabývá sociálními otázkami ve společnosti ( a díky autorovi za citaci jeho myšlenek).

Snad jenom pro úplnost připomenu, že již v 15. května 1891 vydal tehdejší papež Lev XIII. Enyckliku o dělnické otázce ( Rerum Novarum). Ke 40. výročí této encykliky vydal papež Piux XI. další sociální encykliku s názvem " Qudragesimo Anno (l5. května 1931), kde napsal mimo jiné tato zajímavá - a i dnes velmi aktuální slova:

"Labilita hospodářské situace a celého hospodářství vyžaduje od lidí pracujících v hospodářství nejvyšší a neustálé vypětí sil.

Proto mnozí otupěli vůči hlasům svědomí a dospěli k názoru, že je jim dovoleno zvyšovat své zisky jakýmkoli způsobem (...), a používat dovolené i nedovolené prostředky k zabezpečení majetku... Snadné získy, jichž se leckomu v neřízeném trhu (!- moje poznámka) dostává, lákají mnoho lidí ke spekulaci..."

Nepopsal autor těchto řádků už tehdy dnešní situaci v České republice?
12. 06. 2011 | 15:24

voroshilov napsal(a):

Mne se zda se cestovatel je blbecek ktery moc zapadl na hollywoosdske filmy.
12. 06. 2011 | 15:25

Cestovatel napsal(a):

voroshilov:

Mýlíte se. Tehdy ještě bylo možné kandidovat i třikrát za sebou. To že by prezident měl být volen jen dvakrát bylo dáno jen ústní tradicí od dob Washingtona a ratifikováno do ústavy až v roce 1951 http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch.
12. 06. 2011 | 15:29

santawizard napsal(a):

Levice nám slibuje sociální stát, kdežto pravice nás vyhrožuje s policejním státem.Tak to bylo vždycky.Ono to stejně vyjde za jedno.Např policejní stát by nastolil prohibici alkoholu a tabáku na tvrdo ,kdežto sociální stát by chtěl raději ,evangelizovat hospody s tabákovýma mágima a hospodskýma kaplanama dejme tomu.Sociální stát by dával peníze cigánům ,aby po sobě uklízeli, kdežto policejní stát by na ně pustil dělnickou stranu či cosi.Tomu se říká motivovat láskou nebo karabáčem.Ono to však není tak černobílé.I když prevence a represe by měla snižovat poptávku a nabídku na černém trhu stejně zkrachovalo jenom tržní hospodářství.
12. 06. 2011 | 15:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Kritik:

Napsal jste temer stejnymi slovy to, co marx rika ve sve knize na nekolika mistech...
At ziji protestanti ;-)

..
12. 06. 2011 | 15:30

Karel Mueller napsal(a):

Cestovatel:

Mýlíte a to kardinálně. Pád východního blogu způsobil velmi jemný Carterův tah: Helsinky s jejich lidskými právy. Vítězství západu bylo psychologické.

Reagan mohl využít neslavnou Brežněvovu "misi" do Afghanstánu a také ji pně využil. Jak na mezinárodním poli, tak doma. Ale na postupné a nevratné zeslabování bloku o onom Carterově tahu to nemělo zásadní vliv.
12. 06. 2011 | 15:33

voroshilov napsal(a):

cestovatel:
Rooswelt byl klasicky diktator,v dobe Velke krize zavedl povinne verejne prace,americke gulagy-pracovni tabory na Jihu a jeste deportoval do Nevadske pousti 150 tisic japoncu kdyz zacala valka.
12. 06. 2011 | 15:36

Karel Mueller napsal(a):

Daňový poplatník:

Víte, náš svět není světe evolucionářů minulých staletí. A tak se dá jen velmi obtížně předvídat další vývoj.

Je to věda, která dnešní svět vytvořila, stejně jako v Huxleyho vizi. A ta umožˇuje v podstatě naprostou manipulaci lidí.
12. 06. 2011 | 15:41

Kritik napsal(a):

vaclavhorejsi

Děkuji za pěkné články, jste na tomto serveru ozdobou. Ostatně, návštěvnost a komentáře o tom vypovídají.

Ale ani já, ani Marx to nemáme ze své hlavy. Na tyto poznatky nejsou autorská práva, lze je přijímat a rozšiřovat bezplatně. Dokonce - šíření je povinností.

Ještě jednou děkuji.
12. 06. 2011 | 15:48

Karel Mueller napsal(a):

Dalibor Štys:

Ta rovnováha v dnešním světě opravdu neexistuje, proto je další vývoj obtížně vypočitatelný.

Samozřejmě to neznamená, že přestane fungovat stát. To opravdu "ze dne na den" nehrozí. A onen pohyb po spirále (lze to nazvat i vývojové trendy), bude vždy směrem k rovnovážnému stavu.
12. 06. 2011 | 15:50

Zacheus napsal(a):

Snad jenom pro zajímavost a jako příklad, že se i v minulosti našli v katolické církvi ti, kteří se snažili bojovat za sociální práva svých bližních,si dovoluji připomenout namátkou pár jmen z Jižní Ameriky:

-arcibiskup Oscar Arnulfo Romero,který se stavěl za sociální práva obyvatel Salvadoru, zastřelen při mši svaté dne 24. března 1980 ,

-řádová sestra Alice Dumontová, pečující o sirotky, zavražděna v Buenos Aires v roce 1977,

- jezuita Luis Espiral,který kritizoval ožebračování dělníků v Bolívii, umučen v roce 1980.

A nemusíme chodit tak daleko, vzpomeňme na kněze Jiřího Popieluzska (+ 37), kaplana odborového svazu Solidarita, který se neohroženě zastával polských dělníků a všech obyvatel Polska, a jehož zavraždili příslušníci polské Státní bepečnosti 19. října 1984.
12. 06. 2011 | 15:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Mueller:

"Pád východního blogu způsobil velmi jemný Carterův tah: Helsinky s jejich lidskými právy. Vítězství západu bylo psychologické."

Ano, mate pravdu. Zda se, ze dulezitou roli hrala i moskevska olympiada (kontakt obyvatelstva s velkym poctem cizincu).
Myslim, ze efekt toho "uzbrojeni" se velice precenuje.
***********************

Kritik:

Dekuji za chvalu, uplne se cervenam ;-)

..
12. 06. 2011 | 15:52

Tenco napsal(a):

Karel Mueller
Mýlíte se Vy.
Nešlo o pád, ale řízenou destrukci..respektive restrukturalizaci.
Transformaci moci politické v moc ekonomickou.
Kdy prvotní akumulace kapitálu byla hotova, stejně jako byli připraveni kapitalisté.
Vše proběhlo podle scénáře, na který už kdysi dávno upozorňoval Trocký. Že státní vlastnictví, bez reálného vlivu pracujících na produkci povede k restauraci kapitalismu. Aniž by chudák tušil, že žije v kapitalismu už tehdá. Totalitním kapitalismu.

Morální poslání Helsinek a jejich vliv na faktickou transformaci moci ?
Možná tak leda u nás.
V zemi, která se tak ráda řídí vylhanými morálními odůvodněními, aby si její lid neuvědomoval pravdu...to ano, to asi máte s těma Helsinkama a Chartou 77 pravdu.
Takhle to skutečně lze lidem vysvětlit.
Aby se nebáli bubáků a kostlivců.
Kteří straší už dnes - ti první - a kteří vypadnou ze skříně až po čase - ti druzí.

Externí vlivy(mimo sovětský mocenský blok) se přeceňují. Lidé by žili dál spokojeně v totalitním kapitalismu - nebýt globalizačního procesu a toho, že stranická a byroktatická věrchuška pochopila co je tím ve hře. A že s nadnárodními korporacemi není radno souitěžit, nýbržto se s nimi spojit.

Když se podíváte na dnešek - z hlediska jednotlivých fiskálů, je nesmyslné také tvrdit (vím, že Vy to netvrdíte), že " Reagan uzbrojil SSSR" . Dnes by se mohlo s trochou nadsázky spíše říct , že " Reagan ve snaze uzbrojit SSSR uzbrojil USA" .
Kromě toho se při pohledu optikou " rozpadu bipolárního světa" zapomíná na Čínu.
Co se v ní dělo už v 80. letech.

Ale to už je na dlouhé povídání.

Mějte se.
/Marx se zas až tak moc nemýlil, co se týče stupně rozvoje výrobních vztahů a jejich vlivů na společnost - ale upřímně - kdo z nás má na to, aby ho správně interpretoval, neřku-li aktualizoval ? :))) /
12. 06. 2011 | 15:54

voroshilov napsal(a):

vaclavhorejsi:
To si delate srandu z tou olimpiadou?
Byla v roce 1980 ne v 1991!
12. 06. 2011 | 16:00

speci.men napsal(a):

Cestovatel:

S vámi nemá cenu diskutovat. Své vědomosti čerpáte z jakýchsi pochybných stranických brožur, kde svět je velice jednoduše rozdělen na ty hodné produktivní neoliberální mravenečky a ty zlé lenivé socky. Jenže, milý pane, největšího hospodářského růstu a růstu blahobytu dosáhly vámi zatracované sociální státy západní Evropy v celé povaléčené éře. Francie, Německo, Snakdinávie. A co se stalo v 90. letech, kdy tyhle země začaly zavádět modely neolibernální ekonomie Washingotoneského koncenzu? Začaly stagnovat a topit se v dluzích. Vrcholem všeho jsou USA, nejzadluženější země světa, kde blahobyt je dotován masivním dluhem a vývozem dolarů. Jestli chcete uvádět příklady ryze liberálních ekonomik s nulovým sociálním státem, vemte si jakopříklad spíš Latinskou Ameriku nebo Čínu. A pokud mi tady chcete blábolit něco o tom, že v Číně je komunismus, tak jen potvrdíte,jak primitivní myšlení máte.
O tom se v Maslowovi nedočtete. Možná by to chtělo nějaká skripta pro vyšší než první ročník pajdáku. Základy psychologie a ekonomie opravdu nestačí, ale pro vás je to zjevně vrchol poznání.
12. 06. 2011 | 16:00

voroshilov napsal(a):

Co jste vy vubec za teletubisy?
Do roku 1985 neprojevil sovetsky stat nejmensi znamku politicke a ekonomicke slabosti.
12. 06. 2011 | 16:06

Tenco napsal(a):

Zacheus
Kdo zavraždil Romera ?
Taky polská Státní bezpečnost ?
:(((
12. 06. 2011 | 16:11

voroshilov napsal(a):

Umele vyvolany deficit potravin,tupa vsudepritomna propaganda o zlem Stalinu kdyz stranicky soudruzi uz primerovali nove italske obleky oligarchu,propaganda sexu a narkotiku,otrava hollywoodskou produkcii(jak tam bajecne ziji)-stalo vam to za to kdyz dnes vlada zakazuje generalni stavku?
12. 06. 2011 | 16:13

Dalibor Štys napsal(a):

To Karel Mueller

Pohyb nebude k rovnováze ale rekurentně budou navštěvovány určité oblasti fázového prostoru v rámci zóny atrakce. Doporučuji učebnici Chaosbook.org

Rovnováha možná nastane v okamžiku tepelné smrti vesmíru.
12. 06. 2011 | 16:14

voroshilov napsal(a):

A pan profesor kdyz nestudoval v USA platil neco za skoly a zdravotnictvi?
12. 06. 2011 | 16:20

voroshilov napsal(a):

A pan profesor kdyz nestudoval v USA platil neco za skoly a zdravotnictvi?
12. 06. 2011 | 16:21

voroshilov napsal(a):

To je zajimave ze volate po socialnim statu ktery uz tady jednou byl,dilo zlich bolseviku!
12. 06. 2011 | 16:23

santawizard napsal(a):

Umění vládnout je velké umění.Priviligovaní a diskriminovaní,mlstní a hladoví,to všechno se musí brát v potaz.Ano aby ne,ne aby ano,ano aby ano a ne aby ne jsou další parametry.
12. 06. 2011 | 16:24

honolulu napsal(a):

Verejna GRATULACE !
zitra 13.6. ma narozeniny hvezda inteligence, logiky, and gentlemanskeho chovani na Aktualne CZ - pan
Karel Mueller !
Fabulous, incredible, fascinating, terrific, is YOU - Vam vzakazuje vzletny Mercury (the communicator), a tak jako pro ing. Cochtana, tak i pro Vas, velky vladce URANUS (the visionary je Vam KMOTREM) ! Vyhlasil pro Vas zivotni heslo a compas :

"My intuition is waiting for me to simply ask it for guidance" !

Honolulu Vam preje zdravi, stesti, MONEY a hlavne, aby Vam psalo dobre pero. Tim nemyslim pouze to na Vasem pracovnim stole.

Zitra 13.6. si oblecte neco bud v barve stribrne modre, ambrove, ci oranzove. A az potkate "andela" v sukni, tak o dovoleni rozepnout zip, pozadejte prvniho nebo ctvrteho v mesici.
(Nejradeji ve stredu ci v nedeli).

Kdyby jste nahodou potkal pana presidenta Klause v ND na schuzi s panem Stejskalem, tak mu uzmete prupisku pokud je z vzacneho kamene AGATE. Patrite do stejne skupiny jeho protekce. Mate na to hvezdne pravo.

Mate dobre hvezdy, pane Karel Mueller. Hlidejte vsak zdravi, je tam element of danger.
12. 06. 2011 | 16:31

voroshilov napsal(a):

Cinkat klicema na namesti kdyz temer nemate existencni problemy bylo snadne?Zkuste ted dostat obuskem do hlavy nebo cichnout slzneho plynu od tezkoodencu!
12. 06. 2011 | 16:32

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
"Zda se, ze dulezitou roli hrala i moskevska olympiada (kontakt obyvatelstva s velkym poctem cizincu)."

To se opravdu asi jen zdá...sny bývají různé... :-)
12. 06. 2011 | 16:37

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

voroshilov napsal(a):
"Do roku 1985 neprojevil sovetsky stat nejmensi znamku politicke a ekonomicke slabosti. "

Voroshilov, vy dnes mimořádně perlíte! Kolik stakanů jste do sebe vrazil?
12. 06. 2011 | 16:40

voroshilov napsal(a):

Valecny stvac:
Byvaji.A pred tim sovetsky obcan nikdy cizince nevidel,zil na jine planete.
12. 06. 2011 | 16:41

honolulu napsal(a):

Vorosilove Marsale,
co to na me zase kyblujes ? (13:22)
To, proc jsem na ceske diskuzi, jsem napsal uz 10 x.
Neminim to opakovat.
Samozrejme, ze svoboda slova plati stale. Netajim se svymi nazory. Proc Ty jsi na ceskych diskuzich, jsem se nikdy nikoho neptal. Samozrejme, ze tam patris.
To, ze pracovnici maji pravo na stavku, je normalni. Bude-li to mit vliv na placeni dluhu a deficit - tomu neverim. At si delaji, co chteji. Ze se vysmivam Pepovi z Depa je proto, ze je nazhaveny aktivista.
Radeji mi rekni : "Byly Ti moje informace prinosem, nebo jsi je uz davno vedel" ?
12. 06. 2011 | 16:56

Karel Mueller napsal(a):

Válečný štváš a vrah z Wallstreetu:

Sny vskutku bývají různé, ale onen sen měli snad všichni lidé, kteří v SSSR strávili řadu let. Někteří se mnou o tom mluvili, jiní o tom v minulosti psali. Profesor má pravdu, olympiáda opravdu změnila Moskvanů do základů.
Protože kvli olymiádě se do Moskvy natahalo běžné spotřební zboží, po olympiádě to skončilo. Nehledě na osobní kontakty s cizinci, kterým nebylo možné už zabránit.

Ti lidé asi znali SSSR lépe než Vy...
12. 06. 2011 | 16:59

Karel Mueller napsal(a):

Pane honolulu,

vřelé díky za přání. Počítám to od roku k roku, před dvěma lety jsem si tuto dobu přál dožití do příštích narozenin. Zatím se to prodlužuje.

Takže díky a i Vám hlavně zdraví :-).
12. 06. 2011 | 17:02

olga napsal(a):

Uznávám spravedlivý řád. Jsem proti všem řádům sociálním. Jsem proti všem sociálním dávkám, všem dotacím, všem nadacím. Hrajeme si na lidumily, a přitom jsme zloději. Všechny dávky považuji za urážející a zavazující. Přitom na všech dávkách se přiživují příživníci. Přestaňme dělit lidi na nadané a méně nadané, schopné a neschopné, zdravé a nemocné. Berme člověka tak jak je. Přitom všem vytvořme takové podmínky, aby každý měl možnost žít spokojený plnohodnotný život. Každý podle schopností, každému podle potřeby. Vím, že o to jsme se už jednou pokoušeli. Vím, že je to odmítáno. Ovšem bez toho se problému nezbavíme.
12. 06. 2011 | 17:08

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Karel Mueller:
Nepochybuji o tom, že olympiáda ovlivnila život Moskvanů. Jestli do základů, to sice netuším, ale budiž.

To tvrzení ale znělo jinak - pokud jsem to dobře pochopil.
Takže ještě jednou. Podle vás hrála moskevská olympiáda důležitou roli v pádu východního bloku? Ať vím, jestli sním, či bdím.
12. 06. 2011 | 17:12

Karel Mueller napsal(a):

Tenco:

Víte, už minule jsem napsal, že stalinismus byl daleko schopnější a efektivnější, než je ochota dnes uznat, ale bylo tomu tak jen proto, že to byla brutální vojenská diktatura. Stejně mohl pokračovat dál reálsocialismus v SSSR, o když do nekonečna to samozřejmě jít nemohlo.

Nevím, co stálo na začátku perestrojky, jestli to byla promyšlená destrukce, nebo prostě už to dál nešlo. Je dost možné, že obojí. Ale v každém případě již byly vytvořeny psychologické předpoklady - před perestrojkou proběhlo Polsko a solidarita by se bez Helsink nemohla uchytit.
12. 06. 2011 | 17:14

n.o.s napsal(a):

Kritik

Selektivní snůška keců, nic více naopak křesťanství je návod k čiré pasivitě dokonce idiotství

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.Matouš 6:24

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou -a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.Matouš 6:25-34

Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: "Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.Lukáš 6:20,21

ALe běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo.Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat.Lukáš 6:24,25

Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.Lukáš 6:30

Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno.Lukáš 6:37

Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.Lukáš 6:35

To je morální klystýr nic více

Křesťanství především preferovalo charitu (almužnu) jak absurdní tato idea je není třeba příliš rozebírat společnost v níž fungovala solidarita bohatých s chudými ve formě Euergetismu bohatá elita financovala některé veřejné projekty či opravu stávajících, na druhé straně stát vybíral nízké daně z nich kromě armády (největší položka) částečně financoval chudé občany a sirotky (alimenti) se transformovala do společnosti jež vybírala excesivní daně z nich v době krize pravděpodobně značná část šla na zbytečné církevní projekty,

zcela v duchu Ježíšovo

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu.Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.Matouš 6:5-8

navíc elita jež vstoupila do řad církve měla odpuštěny daně a službu v armádě,

církev poté peníze přerozdělovala na almužny tj. systém většinu společnosti ožebračil těm co mohli původně financovat systém daně odpustil a dluhy umořoval excesivní daňovou politikou a znehodnocením měny, poté zlomku společnosti dal jakousi almužnu kterou církev použila ke svým propagandistickým akcím.

Absurdní, nic v historii neospravedlnilo tak stratifikaci společnosti jak christianizace říše římské, Byzantská Říše je toho příkladem, jednalo se pravděpodobně o civilizaci s největší stratifikací společnosti v historii na úrovni oněch Marxovo starověkých orientálních despocií.
12. 06. 2011 | 17:18

Karel Mueller napsal(a):

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu:

Dle těch lidí hrála. Možná rozhodující. Vím, že to bude vůči Rusům kruté, ale spouta lidí si všimla spotřebního zboží, které bylo dokonce i v Husákově samozřejmostí (spodním prádlem počínaje a toaletním papírem konče). A také že spousta zahraničních návštěvníků jsou obyčejní "pičmundové", kteří by měli podle oficiální propagandy bezmála umírat hlady.
12. 06. 2011 | 17:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu:

"Podle vás hrála moskevská olympiáda důležitou roli v pádu východního bloku?"

Byl to jeden z faktoru, ktery vedl nakonec ke glasnosti a perestrojce, coz nakonec vyustilo v pad komunistickeho rezimu.

..
12. 06. 2011 | 17:22

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

Vy opravdu nevidite zadny rozdil mezi krestanstvim 5. a 20. stoleti????
Opravdu popirate, ze v moderni dobe to byli zhusta prave (nekteri) krestane, kteri se vyrazne angazovali za socialni spravedlnost?
Popirate, jak se v tomto smeru angazoval Jan Pavel II?
Co "teologie osvobozeni" v Latinske Americe?
A prectete si toho R.Marxe - kardinal a arcibiskup mnichovsky neni zase takovy niemand...

..
12. 06. 2011 | 17:28

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

No, svou roli možná hrála, jako jeden ze střípků v mozaice, ale že by důležitou...nevím, nevím.
Pokud je na toto téma nějaká solidní literatura, rád se nechám poučit. :-)
12. 06. 2011 | 17:32

n.o.s napsal(a):

jak znehodnocoval křesťanský Řím měnu (doba největších církevních projektů)

1 aureus = (301)833 denariu;(324)4,350 denariu;(337)275,000 denariu;(356)4,600,000

po roce 324 podpora církevního megalomanství

kombinace s útěkem elit do mj. Nitrijských divočin a likvidací tradiční morálky (její substitucí křesťanským šílenstvím) nám dává velmi zajímavý a sebevražedný koktejl

je komické sledovat jak katolická církev dnes když prohrála a systém který ji podporoval (feudalismus) selhal má potřebu opět reformovat společnost.

dlužno podotknout že zdánlivě jsou její snahy zajímavé a chválihodné a je pravda že Bavorsko patří k nejvyspělejším regionům EU přesto i její snahy původně byli zdánlivě chválihodné
12. 06. 2011 | 17:39

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

já vím profesore jak církev přispěla k rozvoji západní společnosti pravda bylo ji to původně proti srsti ale poučila se také vím co vše vytvořila především od pozdního středověku to vím a také vím že to není dnes řádně doceněno, spíše je to ubíjeno v bezcenných apologetických blábolech (za což žádný váš blog nepovažuji).

Ovšem otázka zní BYLO křesťanství obecně a katolická církev speciálně nezbytné, můj názor zní nikoliv, jednalo se o historický omyl, skutečnost že po miléniu u moci změnila svou ideologii tj. přijala tu jež odvrhla a později ji překonala není úspěch pouhé napravení chyb.
12. 06. 2011 | 17:49

Monika napsal(a):

Vážený pane profesore,

k tomu je třeba též dodat text encykliky "Caritas in veritate" současného papeže Benedikta XVI., kde např. uvádí:

"Trh je podřízen principům takzvané komutativní spravedlnosti, která řídí právě vztahy dávání a přijímání mezi rovnocennými partnery. Sociální učení církve však nikdy nepřestalo zdůrazňovat význam spravedlnosti distributivní a spravedlnosti sociální pro samotnou tržní ekonomiku, a to nejenom proto, že tržní ekonomika je součástí širšího sociálního a politického propojení, ale také kvůli soustavě vztahů, v nichž se uskutečňuje. Trh ponechaný pouhému principu ekvivalence hodnot směňovaného zboží nedokáže vyprodukovat takovou sociální soudržnost, kterou má sám zapotřebí, aby fungoval dobře. Bez forem solidarity uvnitř trhu a bez vzájemné důvěry nemůže trh plně vykonávat svou ekonomickou funkci. Tato důvěra se dnes na mezinárodní úrovni ztratila a ztráta důvěry je ztrátou závažnou."

"Ekonomická činnost nemůže vyřešit všechny sociální problémy pomocí jednoduchého rozšíření tržní logiky. Musí být zaměřena na dosahování obecného dobra, o které se má starat také a především politická obec. Proto je třeba mít na paměti, že příčina velkých nevyvážeností tkví v oddělování ekonomické činnosti, jíž by měla náležet pouze produkce bohatství, od politické činnosti, jíž by pak mělo příslušet uplatňování spravedlnosti pomocí přerozdělování.
Církev vždycky měla za to, že ekonomickou činnost nelze považovat za antisociální. Trh není a sám o sobě se tedy nemá stávat místem převahy silnějšího nad slabším. Společnost se nemá před trhem chránit jako by jeho rozvoj přinášel ipso facto smrt autenticky lidských vztahů. Zajisté je pravdou, že trh může být orientován negativně. Ne však proto, že taková je jeho povaha, ale protože jej určitá ideologie může zavádět tímto směrem. Netřeba totiž zapomínat, že trh neexistuje v čirém stavu. Nabývá svých forem z kulturních konfigurací, které jej specifikují a orientují. Ekonomika a finance jakožto nástroje totiž mohou být užívány špatně, když ten, kdo je spravuje, sleduje pouze sobecké cíle."

Mimochodem právě v této encyklice najdete např. podle mého nejlepší analýzu příčin, které vedly k současné hospodářské krizi.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11518
12. 06. 2011 | 17:58

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

"Ovšem otázka zní BYLO křesťanství obecně a katolická církev speciálně nezbytné, můj názor zní nikoliv, jednalo se o historický omyl, skutečnost že po miléniu u moci změnila svou ideologii tj. přijala tu jež odvrhla a později ji překonala není úspěch pouhé napravení chyb."

To je asi pravda, ale zaplat panbuh za to. Ne kazdy je ochoten napravovat sve chyby. Krestanstvi a cirkve povazuji za nepostradatelne pro moderni evropskou civilizaci. Pokud ztrati vliv (jiz tak maly), nastoupi na jeho misto jine, mnohem horsi ideologie. Bohuzel i dodnes hlasa cirkev nektere velmi sporne veci (antikoncepce, vyzkum v nekterych oblastech biomediciny, homosexualita).
**************************
Monika:

Dekuji za pripomenuti velmi duleziteho dokumentu, ktery rika totez co Marxova kniha (a v zasade se shoduje s programem evropskych socialnich demokratu, a co se velmi lisi od zasad neoliberalnich "talibancu").

..
12. 06. 2011 | 18:08

Kritik napsal(a):

n.o.s

Je podivuhodné, jak znáte citáty z Bible. A k vašemu postoji, že je to plné keců, pasivity či dokonce idiotství, vám ještě napovím:

"Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.' Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé... (1. Korintským)

Nicméně vaše nepochopení tkví v tom, že pravý Bůh si volí právě blázny a slabochy k tomu, aby je učinil moudrými a silnými. Co by mělo za význam učinit silného ze siláka nebo moudrého z nositele Nobelovy ceny?

Ostatně, plácáte nesmysly. Jan Hus, J.A. Komenský, Přemysl Pitter a tisíce dalších Čechů o jiných národnostech nemluvě - copak to byli šiřitelé keců, lidé pasivní a idioti? Nespletl jste se a nehovoříte snad o... I vy máte možnost stát se "vyvoleným".
12. 06. 2011 | 18:10

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

obecně můj příspěvek nebyla ani kritika vašeho blogu, nekritizuji knihu jež jsem nečetl, spíše sem adresoval nick "Kritik"

s Vaším křesťanstvím samozřejmě souhlasím, ale jak víte jeho vliv je minimální.
12. 06. 2011 | 18:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Kritik:

"pravý Bůh si volí právě blázny a slabochy k tomu, aby je učinil moudrými a silnými."

Ja bych to rekl jinak - fascinujici je, jak se ty nejdulezitejsi veci mohou vyjevovat prostrednictvim paradoxu, ba (zdanlivych) lzi a na prvni pohled "nesmyslu".
Je bohuzel smutne, ze mnoho lidi ten paradox a jinotaj neprohledne a veri pravemu opaku toho, co je v nem vlastne skryto...

..
12. 06. 2011 | 18:23

n.o.s napsal(a):

Kritik

"Nicméně vaše nepochopení tkví v tom, že pravý Bůh si volí právě blázny a slabochy k tomu, aby je učinil moudrými a silnými."

a zde se dostáváme k jádru věci, právě pohané naopak měli jinou ideologii nikoliv bůh si volí ALE spása je jen pro ty jež si ji vybojují, jen ti jež ji jsou hodni dojdou spásy a výsledek je nejistý, Váš jediný pravý bůh (aka vylhaná židovská nonsense) si zvolí tzn. zde jste potvrdil onu pasivitu (bůh si volí) -idiotství ve všem a všude
12. 06. 2011 | 18:27

voroshilov napsal(a):

Karel Mueller:
No ano,brutalni diktatura,vsichni v SSSR zrali jenom travu a pili vodu z kašny.
12. 06. 2011 | 18:28

n.o.s napsal(a):

Kritik

ve skutečnosti ono křesťanství tento pohanský ideál převzalo, dnes je známo pod názvem protestantská pracovní etika, jedná se o pouhou reinterpretaci pohanského ideálu, vidíte i na základy své etiky potřebovali ty pohany.
12. 06. 2011 | 18:31

voroshilov napsal(a):

Mne neni jasne jak jsem prezil v tom sovetskem pekle 15 roku bez masa a demokracii?
12. 06. 2011 | 18:38

Kritik napsal(a):

Ještě k moudrosti lidské a Boží

Ten Pavlův výrok o chápání Božího "bláznovství", které je nad všechny moudrosti našeho světa, hned připomene jednu příhodu z doby Francouzské revoluce. Jeden student semináře byl tak hloupý, že se mu ostatní studenti posmívali a nikdo nevěřil, že ke konci studia dostane vysvěcení. Dokonce od svých spolužáků dostal hanlivou přezdívku, něco jako "blbeček". Protože však to byla doba pro církev zlá a kněží bylo málo, tento hlupák svěcení dostal. A světe div se - časem se z něho stal věhlasný a proslulý kněz a učitel. Když pak za ním přicházeli s dotazem, jak se mohl stát tak moudrým a věhlasným, když seminář prolezl jen z milosti a měl od ostatních přezdívku blbečka, odpověděl: "Kdyby Bůh v té době nalezl většího hlupáka než jsem já, vybral by si určitě jeho."

Porozumnění celé věci opravdu spočívá v tom, že lidská moudrost a inteligence je nic proti moudrosti Boží. Kdo tomu nevěří, nechť si sám stvoří vesmír, v něm Zemi, na ní rostliny, zvířata, lidi a život, dá jim svoje pravidla a klidně se prohlásí za jejich boha. Máme přece svobodu a každý nechť ukáže, co umí.
12. 06. 2011 | 18:41

voroshilov napsal(a):

vaclavhorejsi:
A kdyz prisel Gorbacev s Jelcinem tak to byl raj a roh hojnosti,dodnes pamatuji jak my s maminkou davali psovi posledni kus masa protoze ona fenka brambory a testoviny nezrala!
12. 06. 2011 | 18:41

vaclavhorejsi napsal(a):

voroshilov:

Asi jste byl mimoradne odolny - molodec ;-)

..
12. 06. 2011 | 18:42

voroshilov napsal(a):

Ja by panu profesoru pral zazit rok 1992-93 kdyz to realne vypadalo jako za leningradske blokady!
12. 06. 2011 | 18:44

vaclavhorejsi napsal(a):

voroshilov:

"dodnes pamatuji jak my s maminkou davali psovi posledni kus masa protoze ona fenka brambory a testoviny nezrala!"

Jste hodni lide, mate radi zviratka, prijdete do nebe ;-)

..
12. 06. 2011 | 18:44

Kritik napsal(a):

n.o.s.

"Dějiny spásy" opravdu vypovídají o těžkém zápase mezi vírou ve skutečného Boha a pohanstvím (= víře v kdeco).

Je přinejmenším zajímavé, že v tomto zápase dokázal svou převahu nad pohanskými modlami právě Bůh, který se představil geniálně a nepřekonatelně: "Jsem, který jsem." Já prostě jsem. Já prostě existuji.

Filozoficky i výrazově nepřekonatelné. Pojmenujete-li totiž Boha a chcete-li ho uchopit k bádání, ztratí se vám. On prostě je a nemusí nic dokazovat. Geniální, nepřekonatelné, nepřekonané. Již pouhé Boží jméno vzbuzuje údiv. A to nehovořím vůbec o sobě.
12. 06. 2011 | 18:54

Karel Mueller napsal(a):

voroshilov:

Voroshilove,
to co píšete nevede k ničemu. Zdroje v SSSR šly na zbrojení a kosmický program, na spotřební zboží režim prostě s.al. Neříkám, že jste měli hlad, to určitě ne, ale také jste částo dováželi obilí, místo aby jste měli tuto strategickou kartu.

Pár známých k Vám jezdívalo, já jsem u Vás nikdy nebyl, tak nejsem přímým svědkem. Ale stačilo si ssebou brát dámské kalhotky, džíny a podobně a vykšeftovali příjemný pobyt. To je prostě fakt a nemá cenu to zastírat. Kdyby tomu tak nebylo, tak se režim nakonec nesesypal ta rychle. I Rusům bývalo u nás trapně. A právě ten šílený srab v 90. letech ukázal režim v celé nahotě. Uvědomte si, že normální soběstačná společnost by se tak položit nemohla.

To všechno odvál čas a koneckonců je na blozích málo lidí, kteří by Rusy hájili víc než já. Ale falšovat minulost je kravina.
12. 06. 2011 | 18:56

n.o.s napsal(a):

Kritik

podívejte se asi takto bůh nějaký či bohové nebo nějaká božstva, nejsem ateista, ovšem ta abrahamická nonsense to opravdu není bůh ale čiré idiotství.

proč bych měl věřit v tak absurdní invenci jako je ta obsažená v bibli to není bůh to je fraška

ten příklad vámi uvedený nemá význam
12. 06. 2011 | 19:00

Zacheus napsal(a):

n.o.s. Ještě že nám to všechno alespoň Vy s Vaším respektem k názorům ostatních dokážete vysvětlit...: -).
12. 06. 2011 | 19:07

n.o.s napsal(a):

Kritik

modla? je právě z paradoxem že to byli ti vaši klauni kteří přitáhli modloslužebnictví na západ předtím žádná modla nebo modloslužebnictví neexistovalo.

jak napsal Paul Tillich

When ANYTHING is placed on a pedestal beyond criticism, it becomes an idol.

Those who thus seek to screen an idol from criticism only betray their own suspicions about the worthiness of the totem they worship. :)

nikdo o toho vašeho boha neměl zájem křesťanství byl totální propadák dokud si jej pár fanatických psychopatů nezvolilo a dokud nezačali vraždit všechny oponenty jednalo se o zcela bezvýznamný kult
12. 06. 2011 | 19:09

n.o.s napsal(a):

Kritik
"Filozoficky i výrazově nepřekonatelné."

zcela jistě právě proto potřebovali vykrást všechno pohanské aby tu svou vylhanou modlu vůbec debarbarizovali...

"On prostě je a nemusí nic dokazovat. Geniální, nepřekonatelné, nepřekonané. Již pouhé Boží jméno vzbuzuje údiv. A to nehovořím vůbec o sobě."

stručně řečeno, mentální defekt
12. 06. 2011 | 19:12

voroshilov napsal(a):

Karel Mueller:
No kdyz my davali posledni bratrskym narodum,od sebe urvali aby byli stastni ukrajinci,gruzini nebo estonci,Ruska federace byla nejchudsi oblast v celem SSSR protoze vsechno slo do republik a jeste bratrum v Africe,Asii nebo nekdy na Kubu,nakonec jsme vzali jako dedic SSSR NA SEBE VSECHNY DLUHY,a kdo nam podekoval?Jenom zen'te ropu a plyn po nizke cene,i Belorusko porad plivalo do pratelske natazene ruce,a kdyz Putin tomu udelal konec tak zacal krik o imperialnim sovinismu,kupodivu nikdo z byvalych republik na tom neni dobre jako My,tak kdo koho krmil a proc ted k nam porad lezou emigranty ktere jeste vcera nadavali na okupanty?
12. 06. 2011 | 19:25

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

Prominte, ale ted uz pisete opravdu trapnosti - co vas vede k takove zurivosti?
Jste historicky vzdelany clovek, mel byste dbat na kultivovanost vyjadrovani, na respekt k partnerum v diskusi - jinak pusobite (pouziji-li vaseho oblibeneho terminu) jako klaun...

..
12. 06. 2011 | 19:42

vaclavhorejsi napsal(a):

voroshilov:

No, ceskych, slovenskych, polskych, madarskych, estonskych emigrantu tam moc nemate, ze? Zato Rusu u nas mame ted pomerne dost (ja proti tomu celkem nic nemam, pokud to nejsou mafiani)...

..
12. 06. 2011 | 19:45

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

je obtížné debatovat s fanatickými křesťany, to není jednoduché, ale ok sorry
12. 06. 2011 | 20:03

voroshilov napsal(a):

Pane profesore,vzdyt se podivejte jaka je tady"ruska mafie"-samy gruzinec,ukrajinec nebo cecenec,ten posledni Vor v zakone pred soudem byl Armen.
12. 06. 2011 | 20:07

santawizard napsal(a):

Pane Stejskal,dovolte abych se zastal pana Honolulu.On žije v emigraci,dlouho nebyl v česku ,hodně ,se mu stýská a nikoho nic moc neuráží..Naopak vůbec nechápu proč tady na aktuálně cz.tolerujete anižidovské a anticigánskou propagandu ,když je to v rozporu s kodexem.Hitler by je už stejně všechny přestěhoval do Brazilie za Fabianem Goglem.Moje poklona.
12. 06. 2011 | 20:14

Elena napsal(a):

voroshilov,

prestanes uz tu fnukat, da ty trapka a ne muzik,

UKRAJINCI, SU NAJSIKOVNEJSY, NAJTALANTOVANESY, najschopnejsy , najvynalezevejsy Narod NA SVETE
a basta
12. 06. 2011 | 20:33

santawizard napsal(a):

I když si za jednu německou hospodu můžeš pořád koupit až 2 české nebo tedka až 3 maďarské hospody anebo body gardy toto pravidlo se v česku často zneužívá rodinnou a městskou máfii,že to platí úplně naopak.Proto podpořme sudetoněmecké hnutí na podporu strany přátel marijuány a církve alkoholu a tabáku!!Jedině tímto způsobem hospodská kultůra a konopná subkultůra půjde do nebe ,ale diktatůra hospodské politiky a anarchie marijuána kofe šopu půjde do pekla!!!!
12. 06. 2011 | 20:44

voroshilov napsal(a):

Elena:
Nepochybuji,nedavno jsem poznal v prazskem nocnim klubu dve ukrajinske prostitutky,Galinu a Lenu(vazne),Lena je velmi hezka ale ne tak jak Julie,dal bych si rict ale myslim ze Julie ze mne udela tatarskou sekanu.A Masenka jeste prida protoze je velmi zarliva.
12. 06. 2011 | 20:47

Tenco napsal(a):

Elena
To je pravda. A zejména Ukrajinky.

http://zpravy.idnes.cz/tymosenkova-nesmi-z-domu-je-denne-vyslychana-a-mozna-dostane-pet-let-1gv-/zahranicni.aspx?c=A101222_153020_zahranicni_abr

:))
12. 06. 2011 | 20:52

Elena napsal(a):

v akom nocnom klube voroshilov, myslis Aktualne?

UKrajinci sem vnoci nechodia, mi Ukrajinci vnoci sexujeme a spime na Aktualne nechodime, len vidime ze voroshilov je tu cez den a noc ako straznik na sluzbe
12. 06. 2011 | 20:55

Kritik napsal(a):

n.o.s.

Vaše názory představují skutečný fanatismus, až nepřirozený. Z čeho pramení? Známe jednoduchou odpověď, ale nemá smysl ji pro vás předkládat.

Připomínáte fanatické bolševiky, kteří v dobách těsně po říjnové revoluci jezdili po městech a vesnicích, tam svolávali schůze a přesvědčovali věřící o tom, že Bůh neexistuje a všechno to křesťanství je jen lidský výmysl k ohlupování. Na což jim někteří z věřících odpovídali (parafrázuji a něco přidávám):

Proč se namáháte s přesvědčováním, že Bůh neexistuje. Když něco neexistuje, nestojí za námahu o tom někoho přesvědčovat, na to musí přece každý časem přijít sám. Je totiž logickým nesmyslem dokazovat, že něco neexistuje nebo že se něco nestalo. Vědecky lze totiž doložit jen skutečnost, která se děje, stala, která existuje a lze ji pozorovat a na základě pozorování popsat a dokazovat. Vědecky tedy nelze dokázat, že něco neexistuje nebo že se něco nestalo.

Další velký problém vašich tvrzení je v tom, že křesťanství není náboženství (= lidská představa o přiblížení se k Bohu - bohům), ale víra. Nemohu vidět a přece věřím. Jako jsem nikdy nebyl v Austrálii a přesto věřím, že tam je. Také rádiové vlny ani fotony jsem nikdy neviděl, ale přesto věřím, že existují. Mohu se o tom všem přesvědčit - postavím vlnový generátor na rádiových frekvencích nebo zapnu baterku a budu sledovat účinky fotonů na emisi elektronů v polovodičích. Křesťan se může přesvědčit, že historický Ježíš chodil po Zemi jako my, je o tom spousta záznamů. A může se na vlastní kůži přesvědčit, jakou proměnu v něm víra způsobí. Můžete dnes a denně slyšet tisíce svědectví lidí, kteří Boží dotyk prožili (viz třeba silná svědectví na ČRo Buchanka či Odera na http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna/_archiv?pos=40&mode=10).

Ale ten váš největší omyl spočíví v tom, že tvrdíte, že křesťanství je lidským výmyslem. Připomínáte toho francouzského filozofa, který v době Francouzské revoluce usiloval o to, jak vytvořit nové náboženství (nádherně podobný případ popsal několikadílný francouzský film o historii této revoluce). Když si již nevěděl rady, šel za jedním duchovním, aby mu s tím poradil. Ten mu odmítl cokoliv říci. Když však dotyčný žadatel usilovně prosil o radu, zamyslel se, a odpověděl: "Mohl by jste zkusit toto: Nechte se ukřižovat a po třech dnech vstát z mrtvých. To by určitě zabralo."

Zkuste si přečíst evangelia a přemýšlet, zda tohle mohl vymyslet nějaký člověk. Zkuste přečíst celou Bibli a přemýšlet, zda tato dokonalá souhra je v moci člověka nebo lidí. A zkuste si naprogramovat jednoduchou aplikaci s několika vzájemnými vazbami a zjistit, kolik chyb v ní budete mít. Staňte se lidským géniem a vymyslete něco podobného, jako je v Písmu. Zatím jenom umíte tvrdit, že tu jste bohem vy sám. Ale tomu nelze věřit.
12. 06. 2011 | 21:01

voroshilov napsal(a):

Elena:
Nesmim to rict,a kdyby to precetla Julie tak je se mnou amen.
Vlastne te asi zajima jak ta moje snoubenka vypada?
Otazka je na miste,je vysoka bruneta s dokonalymi tvary,hnedymi ocima a prsa cislo 3,tatarske tvary obliceje a drsny charakter.
12. 06. 2011 | 21:02

Elena napsal(a):

ale voroshilov, mna to nezaujma, teraz pozieran animovanu rospravku : Doba Ladova , je to moc dojemna rozpravka, a trochu som precetlivela, tak nevotravuj
12. 06. 2011 | 21:18

n.o.s napsal(a):

Kritik

Ježíš je mýtus, nic víc

zbytek okomentuji pouze takto

"Není nikomu dáno na vůli, stát se křesťanem: nelze být na křesťanství
"obrácen", - je třeba být k tomu dostatečně chorým..."

lidé jako vy jsou zcela evidentním důkazem že křesťanství je nereformovatelný mentální defekt, nic víc, profesor jistě promine.
12. 06. 2011 | 21:21

Tenco napsal(a):

Kritik
Bibli nesepsal jeden člověk a ani nebyla "sepsána" (zkompilována možná ano) během jedné generace. To byste chtěl po n.o.s. - ovi moc. Já si myslím, že dokonce i na Krista - pokud existoval, by to bylo moc. :))
Konstrukce jednoho boha - respektive "hlavního Boha" byla známa již dávno před tím, než se kmenové zkazky, všelijak překrucované, přizpůsobované dobovým poměrům a okrášlované zjevnými nepravdami dostaly k lidem, kteří je programově dovedli využít (a byli gramotní).

Ten fór s radou, jak vytvořit nové náboženství je dobrý. Neznám. :)

Ale je to jenom fór.

Je totiž třeba také vědět, že často opakovaná lež - zejména pokud se opakuje mezi nevzdělanou, pověrčivou socioekonomickou vrstvou lidí - se stává pravdou.
Zejména pokud ji potvrdí někdo mocný - také třeba z pověrčivosti - ale možná i záměrně. Zalíbí se mu napříjklad poslušnost oveček a beránků uvnitř lůna církve.
A zamyslí se - jak tento fakt využít a třeba i s multiplikačním efektem.

Existuje cosi jako duše davu. Ta se nedá znásilnit - respektive dá, ale moc dlouho to nevydrží.
Dá se ale vydržovat. Jako třeba milenka - nebo exkluzivní prostitutka.
Ona se časem poddá - věřte. A je pak vděčná. A když ne - udělá se na ni bu, bu bu...a ona zase změkne.

Až do revoluce.

Pak se té běhně vyholí hlava a lidi jí začnou opovrhovat.
Což je chyba.
Neb vzniklé duševní vakuum čeká ....a vcucne mnohdy ještě něco daleko horšího, než tam mělo před tou revolucí.

Vy si myslíte, že náboženství nevymysleli lidé ?
A kdo teda ?
Mikrobi ?
Nebo dinosauři ?
12. 06. 2011 | 21:22

vaclavhorejsi napsal(a):

Kritik:

Ted to zase prehanite vy.
n.o.s je velmi vzdelany v anticke historii; krestanum vycita, ze znicili rozvinutou rimskou civilizaci a durazne upozornuje na mnohe stinne (eufemisticky receno) stranky krestanske resp. cirkevni historie.

"Zkuste si přečíst evangelia a přemýšlet, zda tohle mohl vymyslet nějaký člověk."

Prominte, ale SAMOZREJME, ze to vymysleli lide, kdo jiny??
Prave to mi pripada uzasne, ze i vcetne tech "fabulaci" je to ve vysledku "pravda".
Psal jsem o tom napr. zde (s odkazem na n.o.s):
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=11665

Je to samozrejme jen muj nazor, ktery se Vam asi nebude libit, ale jinym se zase nemusi libit ten vas...

n.o.s ale ten protikrestansky fanatismus opravdu velmi prehani (a je to pro nej v diskusi kontraproduktivni)...

..
12. 06. 2011 | 21:30

santawizard napsal(a):

Kritik:jenom komunisté nevěří v Boha stejně jako židé ,kteří nevěří v Ježíše Krista.V každém křesťanovi však žije Kristus.Všichni s ním vedou monolog ale dialog s ním ještě neumí vést nikdo.Jde o osobní a politickou moc.Nejprve Bůh miloval svět více než svého syna,ale nakonec mu dal celý svět pod jeho nohy.I v budhismu se říká,že nejprve člověk musí vyhrát sám nad sebou a potom nad světem a ne naopak .Mučednictví a válečnictví Ježíše Krista je bojovné umění s kterým najdem království boží jako osvícení královskou jogou.Ježíš je náš vnitřní a vnější přítel,ale Satan je náš vnitřní a vnější nepřítel.
12. 06. 2011 | 21:34

Karel Mueller napsal(a):

Voroshilove,

ty bratrské národy to viděly jinak. Ale určit znáte ono Bůh mě chraň od přátel, od nepřátel se ochráním sám.
Chce to mít nikoliv bratrské, ale korektní vztahy se sousedy.

Máte všechny karty: Vodíkovky, nerostné bohatství a potenciálně obilnici světa. Chce to jen dvě věci:
- Elitu, která za něco stojí a na svůj národ ne.ere
- přestat mluvit a začít tvrdě makat

Jak daleko jste v plnění těch dvou kardinálních požadavků víte určitě líp než já.

Pokud ty dva požadavky splníte, tak si umím představit, že za 10 až 20 let ony "bratrské" národy" za Vámi polezou sami. Po kolenou.

Zdá se, že zatím jste stále na cestě.
12. 06. 2011 | 22:20

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

pane profesore několikrát jsem psal, poznám individua jako "Kritik" znám tento druh, nelze jej nepoznat a těmto, nikoliv liberálně uvažujícím křesťanům jsou mé výlevy určeny.

Nerozumím proč by zrovna diskutující jako Vy měl tento styl urážet, několikrát jsem zde napsal, nejedná se o urážku křesťanů, ale fanatiků.
12. 06. 2011 | 22:27

Viola napsal(a):

Kritiku, jste velmi chytrý člověk a umíte argumentovat. A s tím n.o.sem máte pravdu, nějak se s ním vůbec nehne, i s balvanem se dá hnout lehčeji, než s n.o.sem.
12. 06. 2011 | 22:28

Viola napsal(a):

Já si myslím santowizarde, že s Kristem se dá vést dialog, jenže ne takový, jako s člověkem. Když se ho zeptáš, nečekej odpověď jako burácení hromu, nebo nějaký hlas, ale čekej činy a zvláštní jevy a souvislosti, to jsou odpovědi a tak se s Kristem dá ne diskutovat, ale komunikovat. A kdo opravdu chce, tak mu dá vědět.
12. 06. 2011 | 22:33

Viola napsal(a):

n.o.s.e

Karel IV byl také podle vás psychopat?
12. 06. 2011 | 22:41

santawizard napsal(a):

Ten dialog s Bohem o kterým mluvíš už zveřejnila jedna křesťanka na internetu.I když vás respektuji já mám na mysli něco jiného.Nejvíc se to , jak se říká, podobá jako když je někdo opilý vínem a duchem svatým a vede dialog s bohem ,ale až duch svatý a víno odejde ,tak už žádný dialog kromě toho tvého neexistuje.
12. 06. 2011 | 23:31

Viola napsal(a):

Kde je to, co zveřejnila jedna křesťanka? Ne, nejde o žádnou opilost, je třeba být právě velmi střízlivý a velmi vnímavý a soustředěný a pozorný.
12. 06. 2011 | 23:41

Ateista napsal(a):

Hořejší: Děkuji za tento článek, ale o těchto problémech v češtině a dokonce v ještě širších souvislostech píše ve své knize Tři sociální světy sociolog Jan Keller. Určitě si tuto knihu (všichni) přečtěte. Nemůžu ovšem souhlasit s tím, jak opět a zase vychvalujete katolickou církev, resp. křesťanství. Každé náboženství je své podstatě zlem a nebezpečím, i když, já to uznávám, jsou lidé, kteří skutečně pomáhají, ale znovu opakuji, jak jsem napsal už několikrát, že negativa převyšují nad pozitivy.

Jinak k tomu článku - každý by si asi měl položit otázku, zda může být kapitalismus ve své podstatě alespoň trochu spravedlivý, já tvrdím že nikoliv a je potřeba ho nahradit! Naneštěstí v naší hloupé a povrchní společnosti si tuto otázku nechce nebo nedokáže skoro nikdo klást a dochází k démonizaci názorů, které mám např. já.
12. 06. 2011 | 23:59

santawizard napsal(a):

Violo,dialog s bohem vedou jenom proroci.V bibli jich je velké množství.Např Zachariáš slyšel Boha v Synagogě až z toho oněměl.Marie slyšela Boha atd je jich hodně.Všichni měli opravdovou náboženskou zkušenost.Ještě větší množství lidí ,kteří měli náboženské zkušenosti nejsou v bibli ani zaznamenané.Tu opilost neber doslova.Většina křesťanů však nemá náboženské zkušenosti.Ti lepší jsou dejme tomu jako ty nebo Olga.Obětují svoje slova a činy Bohu v monologu.Nikdy nemají náboženskou zkušenost o které mluvím já.Nejvíc dejme tomu čtou bibli.Láska se musí učit způsobům ducha svatého.Každý paragraf bible je jako rovnice o několika neznámých. Nesmrtelné láska a vševědoucí mysl Ježíše Krista existuje.Přeji dobrou noc.
13. 06. 2011 | 00:13

Viola napsal(a):

Také přeji dobrou noc.
13. 06. 2011 | 00:15

santawizard napsal(a):

atheisto:kapitalismus se dá nahradit jenom socialismem.Republika jenom královstvím.Jestli máš averzi proti krucifixu,tak to může být jenom proto ,že už často splývá se swastikou.
13. 06. 2011 | 00:21

Jetvart napsal(a):

Není to sice hlavní téma, ale myslím, že rostoucí ceny nafty s globalizací v té podobě jak ji známe do 20 let skoncují.
13. 06. 2011 | 04:20

honolulu napsal(a):

Pane N.O.S.,
bible napsana v modernim jazyce, na kterem pracovalo 50 vedcu od roku 1996, nekdy ted vysla.
Osobne nabozenskou literaturu nectu. Antiku mam velmi rad a krestanstvi je jeji pokracovani.
Spiritualita je nadherna vec. Vede k ni nekolik cest.
Vy jako Muslim tomu nemuzete rozumet, stejne jako ja - Katolik citim silnou nechut ke vsemu, co je z ciziho nabozenstvi. Ztratil bych kontakt s minulosti moji kultury a rasy.

Vy jste KARTAGO, ja jsem RIM.
Vy jste od brehu severniho Lake Malawi pred 70 K. My jsme deti Atlantis.
Vase tisicilete nepratelstvi k nam je normalni. Pil jste ji s materskym mlekem a mate ji v genech.
Stejne jako nase nechtut k Vam.
Prehmaty a hlouposti nasi cirkve ci nesmysly v bibli poplatne urcitemu casu ci lidem nemaji nic spolecneho s celkovym obrazem toho, co v nas je. Proto je nemozne se vzajemne szit. Bylo by to znasilneni duse.
Vy budete pokrteni, nebo zniceni, bude se opakovat 246-241 B.C.,
218-201 B.C., a 149-146 B.C. Statisice mrtvych nam nikdy nedovoli byt casti Vas. (Zde vidite, jak je integrace nemozna).

Modlo sluzebnictvi NEEXISTUJE, protoze socha ci obraz je pouze pomucka v modleni krestanu, ktere je - Creations of positive power.

Positivni energie se da merit vedeckymi pristroji. Nekde je ji vice nez jinde. Je symbolizovana Kristem, ci Sv. Marii, ktera byla reincarnated z kretske kralovny. Tato mocna energie je stara 5000 let.

V antice bylo pres 50 dieties, z toho 36 bylo uznano statem a ja se stale snazim o kontakt z nekterymi z nich.
Kdyz mate rad Antiku, tak si prostudujte festival Fors Fortuny, bude zde 24.6. Budu delat ritual v nase klubu NEW AGE a potom
o 3 dny pozdeji pojedu do Shrine s kytici ruzi pro nebeskou kralovnu. Za zminene veci je VELKA odmena.

Vase utoky na nasi spiritualitu jsou pouze kapky vody na zulovou skalu a cisti atheiste jsou nasi nedonoseni, opozdeni, prislepli bratricci s napolo vyvynutymi smysly a to pouze peti (5), kterym bude casem pomozeno.

Jeste pro Vas najdu na Youtube Vasi kolebku, aby jste vedel odkud jsou Vase geny.

Moderni vztah k nasi Rimsko Katolicke Cirkvi neni stejny jako v dobach, kdy byla instituci zla. Ona je ted jina, daleko opatrnejsi a je sledovana. (Ted jdu hledat tu Vasi kolebku)
Ozvu se za 1/2 hod. s obrazkem na dobrou noc.
13. 06. 2011 | 05:50

olga napsal(a):

honolulu
Nedá mi to. Vubec s Vámi nesouhlasím. Znáte dějiny. Znáte antiku. Vyznáte se ve spiritualitě. Nechápete však, že Bůh je jeden. Že Bůh, Jehova, Jahve, Elohim, Aláh, Kršna a já nevím jaké jméno mu bylo dáno, ale je to stále jeden a tentýž Bůh. My všichni jsme jeho děti. My všichni jsme bratři. Všechny nás má stejně rád.
13. 06. 2011 | 06:11

honolulu napsal(a):

To Mr. N.O.S.,
zde je vase zminena kolebka. (Nedavna).
Youtube
Puerto de Certago 3D /
Virtual Cartage Port.

Kdyz ve Vasem pripade zapnu "radar" a zacnu "ocuchavat" vesmir jdouce proti proudu casu, tak jste zil nekdy mezi 3500-3200 B.C. v oblasti Tyre, Byblos, Tarsus, Ugatit nebo Alalkh.
My vime vsechno ! My mame pomucky a spiritualitu a my Vam to znovu jednou tak "naklepnem", ze budete vzpominat na 146 B.C. jako na Mediterranean holiday a ve Vasich templech postavime sochu Cato de Elder. (To je ten co stale opakoval - Carthage must be destroyed).
13. 06. 2011 | 06:34

vaclavhorejsi napsal(a):

honolulu:

Proc myslite, ze je n.o.s muslim???

..
13. 06. 2011 | 08:36

JC napsal(a):

vaclavhorejsi,
Ale Hořejší nedávejta nám to po kapkách a v jinotajích.
Zvolejte hrdě "Ať žije i ten Karl Marx."
Kápněte konečně božskou vlažný křesťane. Nebojte nikdo vás neukamenuje, nepůjdete do báně ani nepřijdete o teplé místečko.:-))
13. 06. 2011 | 09:28

Karla napsal(a):

V nové rétorice demagogů dneška už i u nás zaznívá takový spodní proud: Svoboda je něco, co si musíme ZAPLATIT... a tak nevím, jestli mám napsat, že "stokrát opakovaná lež se stává pravdou", nebo že "stokrát nic umořilo osla".. jak říkala teta Kateřina 8-).
13. 06. 2011 | 11:36

olga napsal(a):

I když si to nechceme přiznat, tak všichni víme, že Karel Marx měl pravdu.
13. 06. 2011 | 11:50

Tenco napsal(a):

olga
V lecčems se mýlil.
Kapitalismus pro industrializované země znamenal, že celé socioekonomické skupiny lidí na společenském žebříčku vystoupily výše - co se týče životní úrovně.
Také nepředpokládal, že krize kapitalismu může přerůst v nastolení autoritářských - totalitních režimů státně kapitalistických.
A už vůbec netušil, že může vzniknout něco takového jako jsou CDO.
13. 06. 2011 | 12:22

olga napsal(a):

Tenco
Je trošku jiný rok. Jsme o kousek dál. To je samo sebou. Výsledek však bude rovná společnost. I když budeme bloudit. I když se budeme snažit nedojít do cíle. Dojdeme tam.
13. 06. 2011 | 12:33

strana přátel marijuány napsal(a):

Bible není proti marijuáně,ale je proti homosexualitě a ne naopak ,tak jak nám to chcou diktovat páni profesoři na Karlově Univerzitě.Proto raději legalizujme marijuánu a nastolme prohibici alkoholu a tabáku a zavírejme je do vězení a do blázince!!!!!!!!
13. 06. 2011 | 13:30

olga napsal(a):

strana přátel marijuány
Bible není proti ničemu. Jen se nesmí překročit míra.
13. 06. 2011 | 15:06

Tenco napsal(a):

Místo odpoledního kázání : (český dabing)

http://dokumentarni.tv/nabozenstvi-vira/proboha-religulous
13. 06. 2011 | 15:30

honolulu napsal(a):

Pani Olgo,
Vy uslechtila duse, jste pro me prilis vzdelana.
Ta parta, kterou jste jmenovala (06:11) - ja ji vubec neznam.
Kde se to vylihlo ? ? Urcite ne v Evrope ci u nas !
Vite, ze by to mohli byt pravi UFOuni ?
Chodim do klubu psychiku, occultistu, medii a prijimacich
"anten" a tam jedna tvrdi, ze Sv. Francek jednou vsal klacek a behal po tmavem lese - vyhanel neco co se tam nemelo vylihnout.

Musim koncit pro dnesek, mam toho hodne pred sebou.

Pane prof., my vime vice, nez bychom chteli vedet a bylo pro nas prijemne. To je druha stranka tech odmen za ruze pro Madonu.
13. 06. 2011 | 16:09

Anellus napsal(a):

Pane profesore Hořejší.
Po tom, co jste nám zde ocitoval z tohoto novodobého katolického Marxe, který - jak jinak - odmítá marxismus je mi jasné, že si i nadále vystačím s tím starým bezbožníkem Karlem Marxem autorem Kapitálu a Komunistického manifestu. Oblažit lidstvo sdělením, že se příjmové úrovně mezi bohatými a chudými po pádu socializmu v Evropě rychle rozvírají, to je skutečně počin hodný arcibiskupské hlavy. V našem českém dolíčku každý pracující ve mzdě ví, že za 22 let trvání pravdy a lásky dosáhly příjmové rozdíly dávno světových ba přímo i amerických hodnot. I když jsou příjmy manažerů a vlastníků jedním z nejpřísněji střežených výrobních tajemství v našich organizacích (ne-li vůbec jediným), tak se velmi brzy profláklo, jak se věci mají. A někteří prosťáčci z toho byli dost konsternováni. Vždyť se jim tvrdilo , že zdaleka největší platy a výhody měli komunističtí funkcionáři a hospodářští vedoucí za zločinného reálného socializmu. Přitom my, co jsme ten proklínaný socializmus vlastnoručně budovali o tom víme své. Tak třeba: ředitel SHD (koncern severočeských hnědouhelných dolů se 30 000 zaměstnanci) měl plat asi trojnásobný než tehdejší štajgr nebo předák ve stěně.

Ale k věci, proč se mi líbí ten původní Marx víc? Hlavně proto, že reálně ukázal, jak z toho marasmu ven. A praxe marxizmu v socialistických zemí v druhé polovině minulého století naznačila, že to skutečně může fungovat i přes různé peripetie. Na tom porážka socializmu v Evropě nic nezmění. Ostatně nebyl poražen jen reálný socializmus ale současně s ním padl i jeho alter ego - kapitalistický sociální stát. Ten se rodí i umírá souběžně se vznikem a rozvalem evropského socialismu, jen s malým časovým posunem. Nebyl totiž nikdy ničím jiným než vynuceným taktickým ústupkem kapitálu, který měl mezi západoevropskými zaměstnanci eliminovat vliv socialistických myšlenek. Ale socializmus v Evropě byl úspěšně zlikvidován, tak proč si snižovat zisky nějakým sociálním státem, že?

U toho arcibiskupsko-kardinálského Marxova jmenovce mi chybí nástin nějakého přijatelného řešení. Obávám se, že jím deklarovaný důraz na morálku a křesťanskou solidaritu bohatých s chudými asi v praxi moc fungovat nebude. To konec konců hlásal i sám Kristus a jak dopadl všichni víme. Takže pan kardinál Marx asi zůstane neoslyšen. A zvláště v Čechách, kde rady katolických kardinálů každému vždy páchnou pekelnou sírou.
13. 06. 2011 | 21:09

santawizard napsal(a):

Olgo:Bible je proti kriminálnímu spolčování a obcování se Satanem!
13. 06. 2011 | 21:15

santawizard napsal(a):

Ze začátku byl skoro zakázaný sex před svatbou i pro heterosexuály ,kdežto dneska musí mít na to registrované partnerství i pro homosexuály.Jdem z extrému do etrému!
Znovuzrozený křesťan jako znovuzrozený homosexuál?
13. 06. 2011 | 21:37

Karel Mueller napsal(a):

Anellus:

Na téma sociálního státu jste napsal zhruna totéž, co já, ovše daleko pregnantněji. Od církví lze ovšem čekat stejné postoje jako v 19. století.

Ale co dál, jak se správně ptáte. Na rozdíl od Vás si myslím, že reálsocialismus nebyl perspektivně životaschopný, výčejse uvedl svůj názor na Marxovy omyly.

Ovšem kritika byla víceméně správná a je docela možné, že konečný dějinný verdikt dá Marxovi za pravdu. Jak jistě víte, považoval Rusko za poslední zemi, kde by se jeho myšlenky mohly realisovat. Ne, počítal s tím, že to bude možné až "nastane čas" a to světovou revolucí.

Je dost možné, že v záhrobí s kamennou tváří přihlíží, jak se čas blíží ... celosvětová revoluce by nebyla v propojeném a globalizovaném světě tak úplně vyloučená, stačí souběh etnických a náboženských animosit s totální ekonomickou krizí ... třeba v důsledku surovin.

Nás to asi nezastihne. Ale považoval to za největší dějinnou anekdotu po vítězství pravdy a lásky. Naši potomci se ovšem moc nezasmějí ...
13. 06. 2011 | 22:10

žena napsal(a):

Zdravím Vás, pane profesore,

píšete:"Ostatně asi málokdo v Česku považuje katolickou církev za výrazného obránce sociální spravedlnosti – mnozí ji asi bohužel spíše vidí jako jednoho z těch chamtivců."

A Vy se divíte? Přístup k majetku katolické církve hlásící se k odkazu Ježíšovu je trestuhodný. Ježíš NIKDY NEHLÁSAL hromadění majetku. Jak je tedy možné, že se katolická církev nestydí požadovat navrácení majetku? Jak je možné, že našim vládním činitelům tento paradox nevadí. Vždyť Ježíš řekl, že snáze projde velbloud uchem jehly než boháč do království nebeského. A katolická církev je hlasatelem Božím a Ježíšových myšlenek.

Myslím, že co se týká snahy o sociální soužití máme u nás někoho známějšího a podle mě i uznávanějšího člověka než je kardinál Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský a freisingský. Máme Jana Husa. A husitskou církev.

Naprosto souhlasím s tím, co napsal Anellus. Vaše Ať žije Marx! si dovolím rozšířit o Dobře, že žil Karel Marx!
13. 06. 2011 | 23:53

Karel Mueller napsal(a):

žena:

Respektuji názory každého člověka, atheistů, agnostiků (kterým jsem) i věřích. Svoboda myšlení je pro mě svatou hodnotou.

Za sebe mohu říct tolik:

Husitství byla vzpoura proti hnojišti v církvi, vzpoura ve jménu Krista a za Krista, vzpoura o to, aby církev slovo Ježíše nejen hlásala, ale také se jím řídila.

Až tuto větu papež pronese, tak začnu katolickou církev brát vážně.
14. 06. 2011 | 00:30

žena napsal(a):

Karel Mueller

Krásně jste to vyjádřil. Naprosto s Vámi souhlasím.

Sama jsem odrůda agnostika tíhnoucího k taoismu. Mými největšími oblíbenci jsou Ježíš, Buddha a Lao-c´. Podle mě jsou jejich myšlenky stále živé. Jistě by bylo líp, kdybychom aspoň podle některých z nich žili.

Jsem sice optimista, ale nevím, jestli se dočkáme toho, kdy církev slovo Ježíše bude nejen hlásat, ale také se jím řídit. KÉŽ BY !!!
14. 06. 2011 | 03:12

Dalibor Štys napsal(a):

To žena
Mně by docela stačilo, kdyby všechny děti, co chodí do kostela, zdravily na ulici starší lidi. Byl by to takový první krůček pro ně, jejich rodiče (ti by mohli zdravit taky), pana faráře apod. Možná, že si všechny dobrédny odbyli při mších a kdo na ně nechodí, není hoden křesťanského pozdravu.
14. 06. 2011 | 08:46

žena napsal(a):

Dalibor Štys

To není jednání jen dětí, které chodí do kostela, ale obecný jev. Chování dětí ke starší generaci se výrazně zhoršilo, narůstá agresivita mezi dětmi. Mám pár kamarádek, které učí na základní nebo střední škole. A všechny se shodují, že učit děti je kvůli jejich chování (spíš nevychování) čím dál těžší.
14. 06. 2011 | 09:11

Dalibor Štys napsal(a):

To žena:
V našem miniměstě to pravda není. Tady zdraví i známí feťáci. O to víc je znát, že mnohé děti z kostela mají nos nahoru.
14. 06. 2011 | 09:27

žena napsal(a):

Dalibor Štys

Teď už chápu, proč jste psal, že by Vám stačilo, aby děti, které chodí do kostela, zdravily na ulici starší lidi.

Dost mě zaráží, že ty děti nezdraví. Jak jsou asi postavena kázání v kostele, když nevedou ke zlepšování mezilidských vztahů. Pozdrav považuju za projev slušnosti. Vážně to nechápu.
14. 06. 2011 | 10:04

santawizard napsal(a):

Na světě žije přebytečné množství feťáků a somráků ale nedostatečné množství marijuána gurů a hospodských kaplanů,které církev a zákon neuzává mebo dokonce pronásleduje.Naopak Evangelická církev se zastává homosexuálů,kdežto katolická církev zase chrání svoje pedofily .
Proto podpořme sudetoněmecké hnutí na podporu strany přátel marijuány a církve alkoholu a tabáku!!Jedině tímto způsobem hospodská kultůra a konopná subkultůra se osvobodí od diktatůry hospodské politiky a anarchie marijuána kofe šopu .
14. 06. 2011 | 12:49

jíra napsal(a):

Karel Mueller 14.06. 00:30
Tak pod to bych se mohl podepsat.

Vlastně k něčemu takovému asi dlouhodobě směřuje i autor blogu - proč se prát a proč se rvát, různé postoje nejsou tak neslučitelné, jak by se mohlo na první pohled zdát. V leckdy krutém světě vyhraněných skupinových či osobních zájmů jsou snílci moc potřeba. Pokud by jeho náročná snaha nebyla obvykle odlehčena formou dada a poněkud provokativními postřehy, asi by tak nezaujala.

Václav Hořejší
zajímavé je i vyznání Richarda Marxe, viz
https://www.youtube.com/watch?v=iLi_osYNsOU

Zdravím.
15. 06. 2011 | 02:30

Ivan Sommer napsal(a):

Hnutí Křesťan a práce, viz Bílá kniha
http://www.hkap.cz/

Křesťané vytvářejí evropská zaměstnanecká hnutí (ECWM), zabývající se sociálními jistotami např. i placeným zdravotnictvím aj. Jejich stanoviska se liší někdy poměrně značně od stanovisek katolické církve v ČR. O těchto hnutích se ví jen málo.
16. 06. 2011 | 00:00

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, zapomenu na chvíli na všechno temné a špatné, na všechny smlouvy, které katolická církev podepsala i "i samotnému ďáblu zla" a napíšu svůj úhel pohledu na její světlou stranu, jak šla tisíciletími. Představme si, že by zůstala naprosto chudá, že by slovo Boží bylo šířeno bosími apoštoly jen ústně,....protože nikde by nebyl jediný peníz, aby byly psány knihy, malovány obrazy, vytesány sochy, postaveny kapličky, kaple, kostely i katedrály. Co by zbylo z myšlenek prvních apoštolů,... prach u jejich bosých nohou na jejich cestách. Církev, vlastnící majetek, dala šanci nesčetnému množství talentovaných jedinců, aby nám zachovali myšlenky , obrazy, sochy, stavby, vše stvořené k oslavě křesťanství.

Křesťanská Evropa by byla ochuzena o tuto část,...kdo ví, jak by to dopadlo,... s chudými a nemajetnými věrozvěsty,....možná, že křesťanství by se rozplynulo v nic a Evropu by ovládala a svírala jiná víra.
Tužka
16. 06. 2011 | 00:21

santawizard napsal(a):

Tužka:kdyby nebyl žádný majetek církve,tak by nám zbyla jenom svatá bible.Pravda je že uplynulo 2000let placení desátek a získávání oveček až do dnešní podoby Tuška nám popsala a připomněla.Z určitého hlediska je to obrovský úspěch!!!!!!Ať už to je církev evangelická,katolická,atd.atd je to absolutní super úspěch křesťanů,kteří se podíleli na budování svoje vlastní církve.Každá křesťanská církev má svoji specifickou doktrinu svaté bible ,která se ,jak se říká,čte nebo píše buď doslova nebo obrazně.Každá církev má svoje vlastní faráře ,kteří obsluhují oltáře a slouží Bohu po stopách Ježíše,který v evangeliu léčil nemocné,kříšil mrtvé,odpouštěl hříchy vymetal ďábla ,kázal království boží a modlil se otčenáš.V každém křesťanovi žije Kristus.Nejprve Bůh miloval svět víc než svého syna,ale nakonec mu dal celý svět pod jeho nohy.Nikdo však neví kdy ten konec světa příjde.Do dnešní doby je nejenom zakázáno jíst ze stromu dobrého a zlého ,ale taky ze stromu života. !!!!!!
16. 06. 2011 | 01:35

Karel Mueller napsal(a):

santawizard:

Jenže základem západní civilizace není křesťanství, je jím antické Řecko. Pokud by Evropu formovalo jen křesťanství, tak by byl rozdíl mezi námi a islámskou společností nejspíš dodnes zcela marginální.

Dnes se ale zdá, že kořeny jsou ještě daleko dál v minulosti - ve starém Sumeru. A to jak v případě antického Řecka, tak v případě původního judaismu.
16. 06. 2011 | 13:30

santawizard napsal(a):

Jenže já jsem v roli judeokřesťana a indoevropana.Pro mou historickou orientaci je důležitá do mrtva obříznutá latina a do mrtva obříznutý sanskryt.Svět před našim letopočtem byl plný válek a lidských a zvířecích obětí,které páchala samotná církev.První Ježíš Kristus sice odstranil všechny zvířecí a lidské oběti,ale až druhý příchod Krista odstraní všechny války.Bůh války není nesmrtelný.Nesmrtelný je jenom bojovný umělec.On není žádný voják,on je jenom sportovec.Víte vy vůbec kolik bylo roků v řeckém letopočtu,když se změnil na náš letopočet?
Pan hellenismus a pan hinduismus je dodnes jako bílý býk a svatá kráva.Rozdíl mezi křesťanskou a islamskou společnosti není tak velký,jak si myslíte.Vždyť Egypt a Babylon byl kolébkou antiky ještě dávno před tím než Alexandr Veliký dobyl celý Olympus.Rovněž byly ještě v nedávnu doby ,kdy Islam vzkvétal ,ale křesťanství žilo v temnotách.Jenom tedka je to naopak.Pravda je že Ježíš Kristus dneska je taky jako král Zeus a Bůh César.Pro mne teologie je věda ,ale dialektický materialismu je pavěda socialistického idealismu.Chápu že můj slovosled může být občas neobvyklý.
17. 06. 2011 | 03:36

santawizard napsal(a):

dodatek:Dneska je svět rozdělen na americkoizraelský imperialismus,ruskosrbský imperialismus ,komunistickou čínu a islám drolící se mezinárodně do všemožných zájmových skupin ,jak lokálně tak globálně.Opravdové napětí mezi atheismem a náboženstvím ,které panuje i na aktuálně .cz,pramení právě z číny a Islámu.Euroamerická civilizace už nemá žádné spory mezi atheismem a theismem.Toto už máme za sebou.Války a revoluce už máme v malíčku.Církev a stát jsou vzájemně vyrovnané.I když nejsme dokonalí,jsme nejlepší.Naše nedokonalost tkví právě jenom v tom,že pořád nevěříme ,že jsme ze všeho nejvíce judeokřesťané a indoevropané.I když ministerstvá války už byly dávno nahrazeny ministertvy obrany,pořád jsme často samý úderník a samý válečník.Kdykoliv ,když začneme pracovat ,tak potom nevíme ,kdy máme skončit a podobně je to i s chlastem v hospodě!!!!!Toto přímo nebo nepřímo nahrává samotným vojenským kaplanům.I když v bibli není nic napsáno ani o vojenských kaplanech,ani nic o hospodských kaplanech křesťanské církve nikdy v životě nesměli seminovat ani svoje vlastní hospodské kaplany ,ale vždycky museli seminovat jenom a jenom vojenské kaplany právě z dob,kdy ještě existovalo ministerstvo války.Úkolem moderního člověka je přinutit křesťanské církve ,aby už konečně seminovali i svoje vlastní hospodské kaplany a tímto ,jak se říká,evangelizovali i hospodskou kultůru v politice.Jinak je tady pořád jakési nebezpečí,že se potom vojáci navzájem vyhubí a muži budou mít harémy jako v moderním islámu a antické Číně,či v Řecku kde se udatní homosexuálové pobíjeli navzájem s postavenýma pérama.Dvojmyslnost ,ať žije Marx nebo Hitler vyjde skoro za jedno!!!!
17. 06. 2011 | 15:34

jm napsal(a):

Kapitalismus dokázal uspokojit tyto potřeby mnohem lépe a dokázal uspokojovat dobře i základní potřeb....ve vetsine zemi rozhodne ne. v jinych zemich casto na ukor ostatnicg
03. 11. 2013 | 16:56

jm napsal(a):

Kapitalismus dokázal uspokojit tyto potřeby mnohem lépe a dokázal uspokojovat dobře i základní potřeb
v mnoha zemich rozhodne ne. v nekterych na ukor jinych zemi.
a potreby se umyslne vytvareji pro zisk
03. 11. 2013 | 16:59

jm napsal(a):

Kapitalismus dokázal uspokojit tyto potřeby mnohem lépe a dokázal uspokojovat dobře i základní potřeb
v mnoha zemich rozhodne ne. v nekterych na ukor jinych zemi.
a potreby se umyslne vytvareji pro zisk
03. 11. 2013 | 17:00

jm napsal(a):

Kapitalismus dokázal uspokojit tyto potřeby mnohem lépe a dokázal uspokojovat dobře i základní potřeb
v mnoha zemich rozhodne ne. v nekterych na ukor jinych zemi.
a potreby se umyslne vytvareji pro zisk
03. 11. 2013 | 17:04

jm napsal(a):

....Kapitalismus dokázal uspokojit tyto potřeby mnohem lépe a dokázal uspokojovat dobře i základní potřeb....rozhodne ne. v nekterych na ukor jinych zemi.
a potreby se umyslne vytvareji pro zisk
03. 11. 2013 | 17:06

jm napsal(a):

...Kapitalismus dokázal uspokojit tyto potřeby mnohem lépe a dokázal uspokojovat dobře i základní potřeb...
.
v mnoha zemich rozhodne ne. v nekterych na ukor jinych zemi.
a potreby se umyslne vytvareji pro zisk
03. 11. 2013 | 17:07

jm napsal(a):

....Kapitalismus dokázal uspokojit tyto potřeby mnohem lépe a dokázal uspokojovat dobře i základní potřeb...
v mnoha zemich rozhodne ne. v nekterych na ukor jinych zemi.
a potreby se umyslne vytvareji pro zisk
03. 11. 2013 | 17:08

jm napsal(a):

...Kapitalismus dokázal uspokojit tyto potřeby mnohem lépe a dokázal uspokojovat dobře i základní potřeb...
v mnoha zemich rozhodne ne. v nekterych na ukor jinych zemi.
a potreby se umyslne vytvareji pro zisk
03. 11. 2013 | 17:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy