Zbraně imunitního systému

03. 09. 2011 | 18:00
Přečteno 14836 krát
Před nedávnem jsem tady psal o tom, jak imunologie přitahuje různé šarlatány. Někteří diskutující projevili zájem o stručné poučení o tom, jaké jsou „zbraně“ imunitního systému.
Níže tedy vyhovuji tomuto přání; jsem si vědom, že tento poněkud odbornější článek asi nebude mít takovou čtenost a diskutovanost, jako některé mé jiné články…
Odborníkům se omlouvám, že je to velmi zjednodušené - jsem si toho dobře vědom!!!


Základním úkolem imunitního systému je obrana proti nejrůznějším patogenům, a kromě toho také odstraňování různých abnormálních (nádorových, poškozených) buněk z těla.

Aby byla imunitní odpověď účinná, musí dojít ke správnému výběru „zbraní”. Jejich chybná volba může vést k selhání obrany a sebepoškozování organismu. Zdravý imunitní systém má sice řadu pojistek proti sebepoškozování, ale i ty někdy selžou a rozvine se pak autoimunitní choroba.

Dnešní základní „dogma“ imunologie praví, že existují dva základní typy infekce resp. patogenů a dva základní typy reakcí proti nim:

Jeden typ mikroorganismů žije v tělních tekutinách, v mezibuněčných prostorech a na buněčných površích (nepronikají tedy dovnitř buněk), zatímco ty druhé do buněk pronikají, žijí a množí se v nich. Proti každému z těch dvou typů jsou účinné jiné mechanismy. Na ty tzv. extracelulární mikroorganismy platí nejlépe protilátky (produkované tzv. B-lymfocyty, které dostávají většinou ještě pomoc od tzv. pomocných T-lymfocytů typu 2 (Th2) ).
Protilátky, jakožto poměrně velké proteiny ovšem nemohou pronikat do buněk, takže proti vnitrobuněčným parazitům nefungují. Zabírá proti nim ale jiný mechanismus, kterému se obecně říká „zánětlivá odpověď“. Ta je poměrně komplikovaná a účastní se jí několik typů buněk. Klíčové jsou jednak tzv. makrofágy („velcí žrouti“) a s nimi spolupracující tzv. pomocné T-lymfocyty typu 1 (Th1). Dalšími významnými hráči jsou tzv. cytotoxické T lymfocyty (zvané též „zabíječské“ T lymfocyty).
Vnitrobuněčné parazity nejde většinou zahubit jinak, než zlikvidovat i jimi infikovanou buňku, aby se infekce nemohla dál šířit. Imunitní systém se tedy poněkud překvapivě nesnaží infikované buňky vyléčit, ale volí tuto radikální (a často riskantní) strategii – infikovanou buňku zabít.

Zásadně důležité je, že tyto dva základní typy imunitní odpovědi (protilátková a zánětlivá) jsou vzájemně konkurenční (antagonistické). Pokud se rozběhne protilátková odpověď, je více či méně blokován (pomocí regulačních proteinů zvaných cytokiny) rozvoj odpovědi zánětlivé a naopak. To je docela logické, protože jakmile se jednou imunitní systém rozhodne, že je třeba zakročit pomocí protilátek, bylo by špatné, kdyby se pozornost odváděla k jiným, neúčinným a nevhodným mechanismům, a samozřejmě naopak.
Je tedy velmi důležité, aby imunitní systém učinil toto klíčové rozhodnutí správně. Ukazuje se, že právě poruchy v regulaci tohoto rozhodnutí jsou příčinou mnoha potíží a dokonce možná většiny problémů s imunitním systémem.

Do nedávna jsme si mysleli, že imunitní systém rozeznává všechno, co je pro organismus cizorodé. Před nedávnem se ale ukázalo, že ve skutečnosti reaguje jen na některé cizorodé látky, a to takové, které vyhodnotí jako „potenciálně nebezpečné“. To pozná podle toho, že typické patogeny, hlavně viry, bakterie a jiné mikroorganismy mají na svém povrchu (ale také uvnitř) některé látky, kterými se prozradí. Říká se jim „signály nebezpečí“. Když se s nimi dostanou do kontaktu některé buňky imunitního systému, způsobí to nejprve jakýsi „alarm“, který následně spustí vlastní obranné mechanismy (produkce protilátek nebo zánětlivé reakce).

Spousta věcí, se kterými se dostáváme do styku, jsou sice cizorodé, ale nejsou nebezpečné. Pokud by na ně imunitní systém reagoval, zbytečně by se vyčerpával, a navíc by vznikalo nebezpečí alergií a autoimunitních reakcí.

Fagocyty
Většina z nás si asi ze školních dob nanejvýš pamatuje, že imunitní systém je založen na bílých krvinkách a že existuje něco, čemu se říká „protilátky“, které brání šíření infekce nebo zneškodňují různé škodlivé látky (bakteriální toxiny, hadí jedy).
Arzenál zbraní, kterými disponuje náš imunitní systém je však mnohem širší, a dnes o něm víme již opravdu hodně.
Některé z těchto zbraní jsou již předem připravené a v případě infekce zasahují automaticky a bez prodlení. Vytvoření jiných (např. protilátek) je poměrně pomalé a trvá několik dní od počátku infekce. Zadřeme-li si třeba třísku, pronikne s ní do tkáně obvykle spousta všudypřítomných bakterií a jiných mikrobů, pro které by nechráněná tkáň byla skvělým životním prostředím. Na mikroorganismy se okamžitě vrhnou „žravé“ bílé krvinky zvané fagocyty, které všude v organismu nepřetržitě patrolují a zjišťují, zda nenajdou něco, co tam nepatří. Fagocyty nesou na svém povrchu celou řadu proteinových molekul, pomocí kterých „ohmatávají“ každou buňku a částici, se kterou se setkají. Povrch mikroorganismů vypadá úplně jinak než povrch buněk vlastních organismu a fagocyty to umějí velmi dobře rozeznat. Je skutečně fascinující pozorovat pod mikroskopem, jak takový fagocyt aktivně pronásleduje jako nějaká miniaturní šelma bakterii, posléze ji dostihne a pohltí.
Obzvláště chutným soustem jsou pro fagocyty mikroby obalené protilátkami (o tom nás dokonce poučuje hlavní postava známé hry G.B. Shawa „A co teď, doktore?“). Fagocyty se do místa poranění sbíhají z blízkého okolí a jsou tam ve velkých množstvích přiváděny krví. Pohlcují rychle se množící mikroby v tak velkém množství, že se doslova „přecpou“, brzy hynou a rozpadají se. Tyto mrtvé bojovníky a jejich pozůstatky odstraňuje jiný specializovaný druh fagocytů. Masa nahromaděných funkčních a odumírajících fagocytů tvoří to, čemu říkáme hnis. V nelítostném boji mezi fagocyty a mikroorganismy vznikají desítky látek, které mají velmi výrazné biologické účinky – lákají do místa svého vzniku další bílé krvinky, zvyšují přívod krve, způsobují místní zvýšení teploty a pocit bolesti. Dochází ke každému dobře známému zánětu, který je projevem probíhajícího boje proti pronikající infekci a který vytváří pro tento boj lepší podmínky.
Fagocytosa je jedním z evolučně nejstarších obranných mechanismů – setkáváme se s ní i u primitivních mnohobuněčných organismů. Fagocyty ostatně nedělají nic jiného než některé jednobuněčné organismy, jako např. měňavky.

Komplement.
Jako komplement se označuje složitá soustava asi 30 proteinů, které spolupracují s protilátkami (někdy se obejdou i bez nich) a jsou schopny označovat mikroorganismy tak, že jsou pak více viditelné pro imunitní systém. V některých případech dokáží proděravět povrchové membrány mikroorganismů a tím jej zahubit.

Protilátky
Protilátky (imunoglobuliny) jsou bílkoviny (proteiny), které tvarem svých molekul (velkých cca stotisícinu milimetru) připomínají miniaturní písmeno Y. Na konci těch „ručiček“ jsou vazebná místa pro cizorodé struktury a „nožička“ slouží k navazování na fagocytující buňky, které takto rozpoznávají (a následně pohlcují) vše cizorodé, co je protilátkami obaleno.
Existují i jiné protilátky, které jsou komplikovanější a vypadají jako jakási chobotnice s deseti chapadly, na jejichž koncích jsou ta vazebná místa pro cizorodé struktury.

Další důležitý princip fungování protilátek je, že obalí a „zaslepí“ struktury, které jsou důležité pro život mikroorganismu. Jsou to např. povrchové molekuly, pomocí kterých se virus zachycuje na povrchu buňky a pronikne dovnitř. Když tedy protilátka zablokuje toto kritické místo, nemůže se virus přichytit a nemůže proniknout dovnitř. Podobně se protilátky mohou navázat třeba na nějaký toxin tak, že to zablokuje jeho neblahou toxickou funkci.
Tyto tzv. blokující protilátky jsou pro obranu organismu nejúčinnější.

T-lymfocyty
Zásadní význam mají již dříve zmíněné T-lymfocyty, kterých je několik druhů. Některé z nich regulují klíčové imunitní reakce (tvorba protilátek, vyvolání zánětlivých reakcí, tlumení nežádoucích reakcí), jiné zabíjejí infikované buňky.
Poněkud podobné jsou tzv. NK buňky (název od anglického „Natural Killer“ - přirozený zabíječ) - ty zabíjejí některé virově infikované a nádorové buňky.

Imunitní buňky (různé typy bílých krvinek) se nacházejí v krvi, roztroušeně v tkáních, ale hlavně ve ve specializovaných imunitních orgánech – kostní dřeni, slezině, brzlíku a lymfatických uzlinách.
Ve velkém množství jsou různé typy bílých krvinek nashromážděny pod povrchem sliznic zažívacího a dýchacího traktu a pod kůží. To jsou totiž místa, kde může nejsnáze dojít k průniku mikroorganismů z okolí, a proto je potřeba je důkladně chránit.

Fungování všech těchto „imunitních zbraní“ je založeno na souhře stovek a tisíců různých bílkovinných molekul uvnitř a na površích buněk imunitního systému.
O tomto mimořádně složitém systému jsme se toho v posledních zhruba 30 letech dozvěděli opravdu pozoruhodně mnoho, ale stále ještě více zbývá k objevení. Je docela možné, že některé zásadní komponenty zůstávají dosud neobjevené. Například jeden z takových úplně základních molekulárních mechanismů, který umožňuje rozpoznávání těch výše zmíněných „signálů nebezpečí“ byl objeven teprve asi před dvanácti lety.Praktické aplikace imunologických poznatků

Vakcinace
Celá imunologie vlastně začala na konci 18. století, když Edward Jenner převzal a začal uplatňovat poznatek lidové medicíny, že lidé, kteří se nakazili kravskými neštovicemi, měli pak doživotní odolnost proti pravým neštovicím. Tehdy vznikl i název „vakcinace“ (od vakcínie, tedy kravských neštovic). Později byl obdobný empirický postup uplatněn u mnoha infekčních onemocnění (očkování pomocí oslabených nebo usmrcených mikroorganismů, zavedené Pasteurem, Rouxem, Behringem, a dalšími zakladatelskými osobnostmi).
Teprve v posledních nějakých deseti až dvaceti letech se v tomto tradičně empirickém oboru uplatňují i moderní vědecké poznatky, které umožňují očkovat proti chorobám, které byly klasickými empirickými postupy těžko zvládnutelné. Jedná se o viry a bakterie, které z nějakých důvodů špatně vyvolávají imunitní odpověď. Je jim jí tedy třeba nějak uměle pomoci.
Vakcinace je vůbec nejúspěšnějším preventivním a terapeutickým postupem v medicíně – byly jí zachráněny stamiliony životů. Tímto způsobem byla už před 30 lety úplně vymýcena první infekční choroba - pravé neštovice. Podle původních plánů mělo brzy poté následovat vymýcení dětské obrny, ale to se až do dneška nepodařilo (o důvodech viz níže v partii o iracionálních aspektech).

Nádorová imunologie
V boji proti infekcím je imunitní systém mnohem úspěšnější než v boji proti nádorům. To má své dobré evoluční důvody – nádorová onemocnění nás postihují převážně ve stáří, t.j. v postreprodukčním věku, takže neexistuje selekční tlak na vývoj protinádorových schopností imunitního systému.
Hlavním problémem je, že nádorové buňky se imunitnímu systému jeví jako příliš podobné buňkám nenádorovým, a proto na ně příliš neútočí (chybí kritické „signály nebezpečí“).
Přes tyto problémy se dnes věnuje velké úsilí se věnuje vývoji protinádorových vakcín. To se zatím daří prakticky jen u nádorů vyvolaných nějakým virem (očkuje se proti onomu viru). Většina nádorů ale nemá virový původ, takže je obtížné přinutit imunitní systém k reakci proti málo výrazným „nádorovým antigenům“). Snaží se o to stovky laboratoří po celém světě, desítky biotechnologických firem, ale zatím jsou pokroky v tomto ohledu jen skromné.

Transplantace
Imunitní systém reaguje velmi silně proti buňkám pocházejícím z nějakého jiného jedince stejného druhu. Tato „odhojovací reakce“ je podstatou známých imunologických komplikací při orgánových transplantacích. Imunitní systém v tomto případě reaguje podobně, jako kdyby byl transplantát masivně infikovaný nějakým virem. Molekulární a buněčné mechanismy zodpovědné za tuto nežádoucí imunitní reakci jsou velmi zajímavé a byly objasněny teprve před asi dvaceti lety (a byla za to udělena Nobelova cena).
Transplantační odhojovací reakce se dnes daří velmi dobře potlačovat pomocí několika účinných imunosupresivních látek (v podstatě jakási specifická antibiotika, nejznámější je Cyklosporin A). Tyto látky (které musí pacienti brát po transplantaci doživotně) ale mají určité nepříznivé vedlejší účinky, takže by bylo daleko lepší, kdybychom raději mohli využít znalostí fungování imunitního systému a přinutit jej, aby přestal to, proti čemu útočí, považovat za cizí, t.j. aby přijal transplantát za vlastní a toleroval ho. Na dosažení tohoto cíle se velice intenzívně pracuje a dosavadní výsledky jsou snad nadějné.

Imunodeficience
Existuje velké množství mírnějších i vážných vrozených poruch funkce molekul účastnících se imunitních dějů. Lidé, kteří jsou jimi postiženi, obvykle trpí opakovanými infekcemi, které v těžších případech ohrožují jejich život, v lehčích případech jej velmi znesnadňují. Tyto poruchy se dají v některých případech léčit tzv. substituční terapií (dodáním chybějícího proteinu podobně, jako se některým diabetikům dodává insulin). V těžkých případech se používá jako léčebná metoda transplantace kostní dřeně, která je však velmi riziková. V posledních letech byla poznána genetická podstata celé řady těchto poruch a otevírají se tak alespoň teoreticky nové možnosti jejich léčby metodami tzv. genové terapie (nahrazení chybného genu správným). Praktické provádění této metody však prozatím ještě naráží na vážné technické problémy spojené s rizikem vzniku leukémií.
Daleko více než vrozených je imunodeficiencí získaných, kdy se během života v imunitním systému něco pokazí, například v důsledku vystavení nějaké škodlivině, která poškozuje poměrně citlivý imunitní systém. Takovou škodlivinou mohou být některé chemikálie (např. organická rozpouštědla), ionizující záření nebo některé infekce. V současné době je nejrozšířenějším typem takové získané imunodeficience AIDS, který je jak známo způsoben virem HIV.

Autoimunity, imunopatologie
Téměř všechny imunitní reakce jsou provázeny vedlejšími, více či méně nežádoucími tzv. imunopatologickými reakcemi, t.j. určitým poškozením infikované, případně i okolní tkáně.
To poškození je jakousi daní, kterou platíme za to, že se ubráníme infekci resp. jinému ohrožení integrity organismu. Většinou jsou tyto vedlejší účinky přijatelné, a když infekce odezní, vše se opět spraví a uvede do původního pořádku.
V některých případech jsou ale ta „vedlejší“ imunopatologická poškození horší než samotná infekce.
Jak bylo uvedeno výše, imunitní systém často používá překvapivě radikální a riskantní strategii infikované buňky neléčit, ale raději je rovnou zabít, protože by mohly být zdrojem další infekce. U některých infekcí (např. některé typy hepatitid) se ovšem může stát, že samotná infekce buňkám (např. jaterním) ani příliš nevadí, ale masivní, „dobře míněný“ útok imunitního systému může napáchat velké škody.
Dalším výrazným případem imunopatologických reakcí jsou tzv. autoimunitní choroby. To jsou situace, ve kterých imunitní systém z nějakého důvodu začne napadat tkáně, které jsou organismu vlastní. Tyto choroby (roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, thyroiditida, jeden typ diabetu a řada dalších) se považují za typické „civilizační nemoci“, protože jejich výskyt koreluje s moderním civilizovaným způsobem života, a v posledních cca 30 letech výrazně narůstají. Z části je tomu tak asi proto, že to jsou choroby typické pro pozdní věk, takže je jich prostě víc proto, že se prodlužuje délka dožití.
Zdá se, že autoimunitní choroby jsou primárně vyvolávány nějakou infekcí provázenou imunopatologickými reakcemi, které ale nepominou ani po potlačení infekce. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že nějaká molekula na povrchu vlastních buněk je trochu podobná nějaké molekule onoho infekčního mikroorganismu. Protilátky, nebo specifické T-lymfocyty, které se uplatní v boji proti mikroorganismu, pak začnou poškozovat i ty vlastní buňky nesoucí podobnou molekulu. Imunitní systém povzbuzený silným podnětem od mikroorganismu tak začne napadat i to, co za normálních okolností toleroval.

Alergie
Další skupinou chorob vyvolaných nežádoucí a nepřiměřenou reaktivitou imunitního systému jsou alergie, které jsou také „civilizačními chorobami“. Na toto téma jsem zde nedávno psal, takže se už nebudu opakovat.

Závěr
Ačkoli o imunitním systému bylo již získáno impozantní množství poznatků, praktické využití zatím ještě není zdaleka takové, jak by bylo potřeba. Spoustu věcí bohužel zatím vůbec neumíme.
Základním regulačním mechanismem imunitního systému je antagonismus mezi protilátkovou a zánětlivou imunitní odpovědí. Měli bychom tedy být schopni nějakou manipulací zasáhnout, když imunitní systém nedopatřením zvolí špatný typ odpovědi. Zatím ale bohužel příliš nedovedeme „vypnout“ onu špatnou, neadekvátní reakci, která se projevuje např. jako alergie nebo autoimunitní nemoc.

Doufejme, že obrovský rozvoj teoretických základů molekulární imunologie povede brzy k lepším vakcínám proti k tzv. slabým antigenům, např. virům, proti kterým se dá těžko vyvolat imunitní odpověď. Nejvýznamnějším příkladem je virus HIV, který způsobuje AIDS. Když byl před pětadvaceti lety identifikován, každý věřil, že do dvou či tří let bude vyvinuta účinná vakcína. To se bohužel do dneška nepodařilo...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Medikolog napsal(a):

Díky za blog.

Medikolog
03. 09. 2011 | 18:10

Braník 14 napsal(a):

Tady se vydávají skripta pro básníky na pokračování??
Profesore, vy taky nevíte kde je míra a co je intelektuální úroveň, plácáte pořád všechno dohromady a skutek utek.
03. 09. 2011 | 18:15

Divobyj napsal(a):

Díky za rozšíření mých obzorů.
Polemizovat s Vámi si netroufám,nejsem odborník.

Vědě třikrát nazdar!
03. 09. 2011 | 18:24

gaia napsal(a):

věřím, že lékaři medikamenty pomohou dožít se lidem s malou imunitou doby, kdy se mohou rozmnožovat a přenést tu svou malou imunitu na potomky. A jednou lidstvo podlehne nějaké infekci a staneme se planetou opic, jako to bylo popsáno ve filmu Zrození planety opic.
Lidstvo zbaveno přírodního výběru zcela jistě zdegeneruje.
03. 09. 2011 | 18:26

Drzá zrzka napsal(a):

Stihne lidské tělo a jeho imunitní systém dostatečně rychle reagovat na evoluci různých chemických přípravků, které imunitu narušují?
03. 09. 2011 | 18:44

ghándí napsal(a):

měl jsem spoustu zdravotních problemů, tak jsem zkusil taichi a problemy časem zmizely. věda zatím o lidském zdraví moc neví. to podstatný nam stale uniká. možná se to nedozvíme nikdy.
03. 09. 2011 | 19:04

Medikolog napsal(a):

Gaio,

pak to dopadne jako ve středověku za morových epidemií.. kdy lidé s "moruodolným" imunitním systémem prostě ty s moru neodolným imunitním systémem pohřbili do masových hrobů:-)... Měli pak dost půdy i bytů pro SVÉ děti...
03. 09. 2011 | 19:11

Čochtan napsal(a):

Velice zajímavý článek ! To je tím, že se švec držel svého kopyta.
03. 09. 2011 | 19:15

wotienke napsal(a):

Autor:

"Je tedy velmi důležité, aby imunitní systém učinil toto klíčové rozhodnutí správně."

Co vlastně ten imunitní systém řídí a jak koordinuje ten arsenál zbraní imunitního systému?
03. 09. 2011 | 19:22

wotienke napsal(a):

Autor:

Upřesnění:
Dotazem "Co vlastně ten imunitní systém řídí?" míním: Jakým tělesným orgánem, či kterou částí mozku, je tento imunitní systém řízen?
03. 09. 2011 | 19:27

gaia napsal(a):

Medikolog

matka příroda udělala svou selekci, dnes selekci u doktora provede obsah peněženky.
03. 09. 2011 | 19:29

voroshilov napsal(a):

Sali mne zrak nebo profesor vybojoval u p.Stejskala nejaky novy tisk?
03. 09. 2011 | 20:13

voroshilov napsal(a):

Profesore,on nejaky virus HIV opravdu existuje?
Zajimave ze ho dosud nikdo neidentifikoval.
03. 09. 2011 | 20:20

obyčejná doktorka napsal(a):

Pane profesore,
málokdo má ten dar, vysvětlit složité věci lidsky a přitom fakticky správně.
Vaše Základy imunologie jsem četla jako detektivku.
Díky.
03. 09. 2011 | 20:34

Pípa napsal(a):

Jednou je to zžíravá ironie, potom zase naivní sen, potom osobní vyznání, teď zase populárně vědecké pojednání. To je snad zlý sen.
03. 09. 2011 | 21:16

rec napsal(a):

Tohle je nejdůležitější:
Existuje velice výrazný vztah mezi imunitním, nervovým a endokrinním systémem - a není to nic tajemného. Je založen na tom, že řada regulačních látek produkovaných buňkami imunitního systému (tzv. cytokiny, tkáňové hormony) ovlivňuje nejen bílé krvinky, ale také neurony.
A naopak - řada klasických tzv. neuropřenašečů, tedy látek které jsou produkovány buňkami nervového systému, působí na buňky imunitního systému.

Cvičte Tai-Chi, jak radil někdo nahoře.
03. 09. 2011 | 22:26

buran napsal(a):

Chválím srozumitelný text na téma, kterému autor skutečně rozumí. Jen tak dále!!!
Místo obvyklé osobní exhibice a psychoterapie v přímém přenosu tak vykonal i něco pro obec.
03. 09. 2011 | 22:29

wiki napsal(a):

wotienke napsal(a): Co vlastně ten imunitní systém řídí

Primární faktor je evoluce. Máte-li v DNA správně nastavené interní mechanismy odpovědi na nějaký letální faktor, rozmnožíte se. Nemáte-li, svou "chybnou" DNA dál nepředáte.

voroshilov napsal(a): on nejaky virus HIV opravdu existuje?

Samozřejmě že neexistuje, a populace subsaharské Afriky na žádné poruchy imunity neumírá...

http://hivinsite.ucsf.edu/global?page=cr09-00-00
03. 09. 2011 | 23:22

wotienke napsal(a):

wiki:

"Primární faktor je evoluce. Máte-li v DNA správně nastavené interní mechanismy odpovědi na nějaký letální faktor, rozmnožíte se. Nemáte-li, svou "chybnou" DNA dál nepředáte."

To se mi zdá dost zjednodušené...

Vždyť přece existují silné psychické vlivy na imunitní systém člověka, jak psal pan Hořejší ve svém dřívějším článku, dokonce psal o pozitivním vlivu placeba....
03. 09. 2011 | 23:41

Buvol napsal(a):

Je to moc dlouhé, kdo to má číst ?
03. 09. 2011 | 23:43

voroshilov napsal(a):

wiki:
Samozrejme ze zadny virus HIV neexistuje,nepodarilo se ho lokalizovat a najit protilatku.
03. 09. 2011 | 23:48

voroshilov napsal(a):

wiki:
Hlavne ze farmaceuticke spolecnosti uz 30 let vydelavaji na neexistujicim leku,ale Vam to je zbytecne vysvetlovat...
03. 09. 2011 | 23:50

AC napsal(a):

Ano, tohle je ta přijatelná, líbivější tvář. Až nebudete moci určit, zda jde o borovici nebo břízu, to bude ta druhá.
Od chvíle, kdy se člověk naboural do DNA ho už nic nezastaví. Vlastně něco přece - katastrofa. Nic na tom nezmění ani sudy medu, které si budeme průběžně mazat hezky kolem hub. Největší hrozbou pro člověka byl a bude zase jen člověk. Každá morová rána by k němu měla povinně chodit na doučování:-)
04. 09. 2011 | 01:45

kormoran napsal(a):

Po precteni blogu bratra Veuncezslava - krasne )))

Nazval bych sam sebe 'lymfocytem' .)))

Branim sam sebe , pred parazity , vyzirky, v sirokem spektru jejich pusobeni - multikulti, pokusy o svetovlady, komunisticko-socialistickymi ulety, fasismy atd. )))

Jsem rad bratre Veunceuzslave-krasne,))) ze mne v tomto boji podporujete a respektujete!)))
04. 09. 2011 | 05:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
http://www.hygpraha.cz/files/Co%20je%20to%20HIV%20a%20AIDS.pdf
Za všechny tento odkaz. Vaše plácání je neuvěřitelné! Dokud názor na HIV nezměníte, budete zde za vo*la.
04. 09. 2011 | 07:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Václav Hořejší:
Pane profesore, dovolím si doplnit, že v základě slova ´vakcinace´ lze rozeznat krávu v latině (vacca).
K fagocytose uvádím příběh baktérie Legionella pneumophila, která se vyskytuje ve vodních tocích a rozmnožuje se v půdních amébách, jejichž trávicímu procesu po pozření nejen odolává, ale v buňce dokonce se množí. Tyto baktérie se jednou dostaly do klimatizace jednoho hotelu a po vdechnutí do plic hostů. Po fagocytose makrofágy v nich se pomnožily a vyvolaly těžký zápal plic i se smrtelným koncem.
http://primar.sme.sk/c/4117239/legionarska-choroba-legioneloza.html
Stěží nalézt výstižnější důkaz příležitostného dopadu životního cyklu baktérie jako patogenního pro člověka.
04. 09. 2011 | 07:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

gaia:
"Lidstvo zbaveno přírodního výběru zcela jistě zdegeneruje." Prosperita lidstva je důsledkem přírodního výběru člověka s nebývale vyvinutým mozkem. I kdyby Vaše víra v pokles imunity lidstva byla opodstatněná (což není, vakcinace imunitu zvyšuje), rozum lidstva jako evolučně pokročilejší stupeň by si s ní poradil.
04. 09. 2011 | 08:02

gaia napsal(a):

Zbyněk Matyáš

no já jen že jsen zrovna koukala na ten uvedený sci-fi film, který popisoval, proč lidstvo vymřelo a na jeho místo nastoupily opice.
Ale s tím, že člověk bude muset mít buď dobrou imunitu, nebo dobré konto, aby mohl kupovat všechny ta preparáty, snad souhlasíte?
Anebo se to zas vyrovná tím, že si děvčata z bohatých rodin budou zlepšovat genofond svých potomků sňatky s fotbalisty a hokejisty?
04. 09. 2011 | 08:42

Aleš Vyhnal napsal(a):

Potkal jsem pár lidí trpících mentální anorexií a je zvláštní, že nikdo z nich v zimě prakticky nikdy nedostane "chřipku", "nachlazení" apod. Přitom kachektičtí lidé jsou naopak náchylní k infekcím. Existuje nějaké vysvětlení tohoto paradoxu? Ještě by mě zajímalo, jak se tělo vyrovnává s infekcí mozku, uzliny tam žádné nejsou a z krve se tam dostanou jenom nějaké ty malé molekuly.
04. 09. 2011 | 08:43

-1 napsal(a):

gaia: ony ty možnosti moderní medicíny jsou limitovány lidskými poznávacími a intelektuálními možnostmi. Tedy schopnost člověka vědět hodně o člověku má hranice stanovené matkou přírodou samou. I zde skrze toto probíhá přirozený výběr. Člověk je druh, který byl "vybrán" ke schopnosti prodlužovat si život...
04. 09. 2011 | 09:15

gaia napsal(a):

-1

zvířata v zajetí žijí déle než v přírodě, neb jsou ušetřeny stresu přírodního výberu, mají zkrátka pohodlnější život. I jeden druh žrádla pro psy slibuje psovi 2 roky zdravého života navíc.
Nebylo by jednodušší prodlužovat člověku život spíš zkvaltňováním podmínek života, než prodlužovat utrpení pomocí medikamentů.
příkladenm je roztroušená skleróza, kdy dřív trvala průměrně prý 5 let, dnes se za cenu půl milonu měsíčně! za nějaké injekce prodlouží pacientovi život v ochrnutí na vozíčku až na 20! let. Dávali o tom tuhle film a já žasla. Navíc jsou pacienti stále drženi ve stresu, že jednou jim ty injekce pojišťovna přestane proplácet.
04. 09. 2011 | 09:46

Leary napsal(a):

Pane profesore,

velmi bych uvítal nějaké pojednání o tom, jak se ovlivňují imunitní systém a systém nervový. Stává se, že například psychofarmaka, která ovlivňují nervový systém, ovlivní pak nepřímo i imunitní odpověď? Nebo jak to spolu všechno souvisí?

Děkuji.
04. 09. 2011 | 09:51

Aleš Vyhnal napsal(a):

Zbavit člověka stresu je ta nejhloupější myšlenka vůbec-ostatně celá psychosomatika je jenom hloupá ideologie. Organismus vlivem různých stresorů zesiluje, zlepšuje se, ať už je to fyzická námaha, občasné hladovění, občasné "spálení se" na sluníčku, občasná infekce, intelektuální námaha, teplotní výkyvy atd. Ale jinak mohu potvrdit těsnou souvislost imunitního a nervového systému, ale zase: Mám vyzkoušeno, že ani 6 hodin buddhistické meditace denně neudělá s imunitním systémem ani zdaleka takové pozitivní změny jako pár miligramů nějakého SSRI antidepresiva.
04. 09. 2011 | 10:06

Aleš Vyhnal napsal(a):

To Leary:

To je věc, která mě rovněž velice zajímá. Dočetl jsem se např., že první antidepresivum byl původně lék proti tuberkulóze (iproniazid) a naopak nové antibiotikum účinné i proti MRSA, linezolid, mělo být původně antidepresivem. Pak jsem se také dočetl, že některá antidepresiva inhibují tzv. prozánětlivé cytokiny v mozku a zesilují naopak protizánětlivé cytokiny nebo obráceně pacienti, kteří něco podobného dostávají jako léčbu (interferony), dostanou těžkou depresi a zase proti ní jsou účinná antidepresiva.
04. 09. 2011 | 10:22

gaia napsal(a):

Aleš Vyhna

on existuje i jiný stres než vy píšete a zrovna nedávno psali, že pracovní stres ohrožuje zdraví člověka úplně nejvíc, neb se falešně vyplavuje adrenalin, který pak akorát zvedá krevní tlak a cholesterol a zvyšuje možnost dostat rakovinu a další tzv. civilizační choroby, které jsou v počtu předčasných úmrtí v Evropě na prvním místě.
04. 09. 2011 | 10:22

kolja napsal(a):

Tohle se dá číst, i když si dovedu představit, že by člověk, který se tomu celý život věnuje, mohl dokázat shrnout svou "látku" s malinko větším espritem - a ne pouze sepsat víceméně pozitivní výčet faktů. Ale díky i za to.

Horší je, když se pokoušíte psát "zajímavé" nebo dokonce "kontroverzní" úvahy jako důstojný pan profesor, a přitom máte rozlet maloměšťáka.
Snad kdybyste v úvahách víc využíval svoji odbornost, tak by nebyly tak mdlé a zástupné.
04. 09. 2011 | 10:58

ghándí napsal(a):

já jsem přesvědčenej, že nemoc je jenom nedostatek energie a že o našem zdraví z 60% rozhoduje naše myšlení a ze 40% geny.
04. 09. 2011 | 11:09

wiki napsal(a):

wotienke napsal(a): "Primární faktor je evoluce. Máte-li v DNA správně ...

To se mi zdá dost zjednodušené... Vždyť přece existují silné psychické vlivy na imunitní systém člověka ...

Jasně že jde o zjednodušení. Taky píšu PRIMÁRNÍ faktor (vedle faktorů sekundárních, terciárních atd). A jistě se shodneme, že obranné imunitní mechanismy fungují i u zvířat i nižších organismů (= tam, kde asi žádné silné PSYCHOefekty předpoklát nebudeme), ne?
04. 09. 2011 | 13:21

camponotus napsal(a):

Četl jsem se zájmem. Mám zkušenost, že pohoda imunitního systému je přímo úměrná životní pohodě daného jednotlivce.
Protože mnoho občanů tu potřebnou životní pohodu nemá, žije ve stresu a nejistotě, podle toho jejich imunitní systém vypadá. Velkou roli hraje genová odolnost vůči vnějším extrémům, a těch je velmi mnoho, ekologickými zátěžemi počínaje, a nekvalitními potravinami konče. Takže vypadá to, že věda s tím nic nezmůže, pokud se nezlepší životní podmínky lidí a psychická zátěž z toho plynoucí. Vždy mít na paměti, že existují dvě grupy problémů: ty které lze a ty které nelze vyřešit. Na té druhé grupě se podepisuje největší devastace imunitního systému, je to obvykle LOOP, ze kterého není EXIT.
04. 09. 2011 | 13:24

Aleš Vyhnal napsal(a):

Bioenergie a kouzelné vodičky, to leckterý laik prokoukne sám, ale podívejte se třeba na tzv. "Marshallův protokol":

http://mpkb.org/home/patients/protocol_overview

Údajně jsou všechny civilizační choroby způsobeny bakteriemi (event. nějak "zakuklenými bakteriemi"). Vymýtit tyto bakterie je dle Trevora Marshalla možné pomocí vyhýbání se světlu (zejm. slunečnímu), vyloučením vitaminu D ze stravy, užíváním vysokých dávek jistého ACE inhibitoru (olmesartan) a chronickým, několik let trvajícím podáváním kombinací různých antibiotik.

Tato léčebná metoda je dle samotného objevitele účinná na tato onemocnění:

ALS (Lou Gehrig's Disease)
Addison's disease
Aging (senescence)
Allergies and sensitivities
Alzheimer's disease and dementia
Anemia
Ankylosing spondylitis
Anorexia and bulimia
Anxiety
Asthma
Autism spectrum disorder
Baldness (alopecia)
Bipolar Disorder (manic-depression)
Cancer
Cardiovascular diseases
Cat scratch fever
Celiac disease
Chronic Lyme disease
Co-infections
Cognitive dysfunction (brain fog)
Cystic fibrosis
Depression
Diabetes, Type II
Epilepsy (seizures)
Fibromyalgia
Graves' disease
Hashimoto's disease
Headaches and migraines
Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH)
Hypercalcemia (hypercalcaemia)
Hypertension (high blood pressure)
Inflammatory bowel disease (Crohn's disease and ulcerative colitis)
Irritable bowel syndrome (IBS)
Kidney disease
Kidney stones
Learning disabilities (ADHD, ADD, dyslexia)
Macular degeneration
Multiple chemical sensitivity (MCS)
Multiple sclerosis
Obesity
Obsessive compulsive disorder (OCD)
Osteoarthritis
Parkinson's disease
Periodontal disease and gingivitis
Peripheral neuropathy
Pernicious anemia
Psoriasis
Raynaud's syndrome
Reactive arthritis (Reiter's syndrome)
Restless leg syndrome
Rheumatoid arthritis
Sarcoidosis
Schizophrenia
Scleroderma
Secondary hyperparathyroidism
Systemic lupus erythematosus (SLE)
Uveitis
Diabetes, Type I
HIV and AIDS
Rickets (osteomalacia)

Internet (vč. toho našeho) je plný obdivovatelů Trevora Marshalla a následovníků jeho protokolu. Na http://www.quackwatch.org/ jsem o této zázračné metodě nic nenašel. Zajímal by mne názor Prof. Hořejšího. Díky.
04. 09. 2011 | 13:37

wiki napsal(a):

Aleš Vyhnal napsal(a): Údajně jsou všechny civilizační choroby způsobeny bakteriemi ...

Tato léčebná metoda je dle samotného objevitele účinná na tato onemocnění:
...Cancer...

Protože NEEXISTUJE jediná rakovina (viz již první řádky třeba zde:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cancer), tak se autor už jen jejím zařazením do seznamu údajně léčených nemocí řadí na úroveň "šarlatánů" ;-)
04. 09. 2011 | 15:37

Kritik napsal(a):

Díky patří autorovi za souhrnný přehled o prostředcích pro obranu lidského organismu před chorobami a poškozením.

Autor nám také dává naději, že někdy budou vakcíny, které nás před zákeřnými nemocemi dokáží ochránit.

Obávám se, že to nebude tak jednoduché. Generace současných starších lékařů se třeba učila, že psychosomatické choroby (tedy nemoci zapříčiněné psychikou) jsou tři nebo čtyři. Dnes lékařská věda připisuje k psychosomatickým nemocem 80 % všech nemocí. Jak potom chcete léčit tělesné choroby, když je nemocná duše? A tím vůbec nemyslím dualismus tělo versus duše, ale jednotný celek živého organismu. Ostatně, jeden z blogerů (Jan Hnízdil) napsal na tomto serveru na zmíněné téma několik článků. Viz třeba http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=10247

Tím je jednoznačně potvrzeno, že reakce živého organismu na léky, byť jsou to léky podporující imunitu, nemusí být vždy očekávaně adekvátní. Potvrdila mi to také jedna lékařka, která mi řekla, že jsem jako její manžel, který je také technikem. A tudíž očekáváme, že když pozříme nějaký lék, že náš organismus na to bude reagovat jako nějaký automat, byť biologický, a výsledek se tudíž adekvátně projeví na laboratorních testech. Ona však na těch testech právě byla schopná prokázat, že živý organismus může reagovat úplně jinak.
04. 09. 2011 | 15:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
Vakcíny bezpečně chrání lidi proti mnohým infekčním nemocem již po desetiletí, jsou odstraněny černé neštovice, nehrozí dětská obrna...atd. Asi byste měl číst pozorněji.
04. 09. 2011 | 16:26

Kritik napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Pro hledáte chyby tam kde nejsou? Já jsem jen napsal, řečeno jinými slovy, že vakcíny a léky nemusí pomáhat na všechno. Zvláště ne na nemoci duše.
04. 09. 2011 | 16:35

Aleš Vyhnal napsal(a):

Ale to jsou nesmysly. Žádná "psychosomatická onemocnění" neexistují a ani neexistovala. Skládají snad studenti medicíny nějakou zkoušku z předmětu psychosomatika? Bohužel jsou tzv. "psychosomatická onemocnění" v současnosti asi nejčastější "diagnózou". Každá taková diagnóza ale svědčí jen a pouze o chabém intelektu, lenosti či zlé vůli daného lékaře, ev. nedostatku financí pacienta.
04. 09. 2011 | 16:52

Kritik napsal(a):

Aleš Vyhnal

Viz MUDr. Zuzana Kasalová NSFP_2011_07_02_0800.mp3 na TWR (pořad Na křesťanské vlně Plzně), nebo na Proglasu.
04. 09. 2011 | 17:02

Sol napsal(a):

Porovnám-li diskuse pod dvěma posledními články, má Boha v malíčku mnohonásobně
více lidí než vlastní imunitu. No není to k popukání? A pak proč se lidi perou.
04. 09. 2011 | 17:31

Žofie Jirásková napsal(a):

Pro Aleš Vyhnal:
Zajímalo by mě, jak a která bakterie vyvolává schizofrenii.
Možná, že na tom něco je, ale prosím konkrétně, včetně mechanizmu vzniku.
Díky.
04. 09. 2011 | 21:08

Viola napsal(a):

Článek popisuje mikrobiologickou techniku zvládání cizorodého v těle. Řekla bych, že pro většinu pacientů by bylo lepší popsat jak svou imunitu zvyšovat kromě očkování. Mi připadá, že zdravější jsou lidé, kteří pracují a pohybují se venku na čerstvém vzduchu, přiměřeně, ne dlouho v mrazu, nebo naopak ve vedru, jaké bylo dnes. Na druhou stranu mezi způsoby jak zvyšovat imunitu patří nejnověji nechávat se zmrazit na pár vteřin, nebo minut, nebo naopak saunovat se v horké páře a pak se rychle ochladit - pro starší organismus už není moc vhodné.

Aleš Vyhnal napsal, že nějaký doktor doporučuje nechodit na světlo a neužívat vitamín D a užívat široké spektrum antibiotik - to si asi dělá prču, ne, abebo chce aby více lidí bylo nemocných. Možná jde o lékaře, který má malou klientelu.

V článku mě zaujalo vyjmenování hadího jedu, který likvidují bílé krvinky. V TV byl pořad o zvláštních mužích, kteří se nechávají uštknout pro větší odolnost asi dalším uštknutím, anebo odolnost vůbec? Používají k tomu jed ředěný.

Je také jasné, že profesor biologie nebude psát o tom, jak léčí víra.
04. 09. 2011 | 21:36

Viola napsal(a):

Také jsem slyšela o tom, že revmatoidní artritidu si někdo nechává léčit včelími žihadly.
04. 09. 2011 | 21:39

Viola napsal(a):

Jo a ještě k tomu, že starší organismus už neusiluje o delší život, tak to závisí na tom, jak je užitečný pro ostatní, jak jej jiní potřebují, pak dokáže nějak vybičovat svou imunitu, aby pracovala.
04. 09. 2011 | 21:41

vaclavhorejsi napsal(a):

Aleš Vyhnal:

O protokolu Trevora Marshalla jsem dosud neslysel, ale jevi to vsechny znamky sarlatanstvi.
************************
Kritik:

„Dnes lékařská věda připisuje k psychosomatickým nemocem 80 % všech nemocí.“

Prominte, to je nesmysl...

„Ostatně, jeden z blogerů (Jan Hnízdil) napsal na tomto serveru na zmíněné téma několik článků.“

J.H. se bohuzel svym psanim znacne zdiskreditoval – prectete si komentare pod jeho blogem.

**************************
Žofie Jirásková:

„Zajímalo by mě, jak a která bakterie vyvolává schizofrenii.“

Zadna takova bakterie znama neni; zda se, ze tato choroba ma geneticke priciny (s ucasti nekolika genu), ale ani to neni jiste.

*******************************

Leary:

“velmi bych uvítal nějaké pojednání o tom, jak se ovlivňují imunitní systém a systém nervový. Stává se, že například psychofarmaka, která ovlivňují nervový systém, ovlivní pak nepřímo i imunitní odpověď? Nebo jak to spolu všechno souvisí?“

Vzdyt se o tom v clanku pise!
Ano, oba tyto systemy zajimave souvisi – viz clanek.
Existuje cely vyznamny obor neuroimunologie (resp. neuroendokrinoimunologie).

*****************************
voroshilov:

„Samozrejme ze zadny virus HIV neexistuje,nepodarilo se ho lokalizovat a najit protilatku.“

Marsale, zase moc pijete...

*******************************

wotienke:

„Dotazem "Co vlastně ten imunitní systém řídí?" míním: Jakým tělesným orgánem, či kterou částí mozku, je tento imunitní systém řízen? „

Regulace imunitniho systemu je velmi slozita – hlavni regulacni mechanismy (napr. ruzne pozitivni a negativni zpetne vazby) jsou zabudovany v samotnem imunitnim systemu, roli hraje i interakce s nervovym systemem (viz clanek). Pokud mate seriozni zajem, doporucuji tu knihu (Horejsi, Bartunkova: Zaklady imunologie, 4. vydani).
*********************************

Buvol:

„Je to moc dlouhé, kdo to má číst ? „

Inu, prezvykavci asi ne ;-)
***************************************

Aleš Vyhnal:

„Potkal jsem pár lidí trpících mentální anorexií a je zvláštní, že nikdo z nich v zimě prakticky nikdy nedostane "chřipku", "nachlazení" apod. Přitom kachektičtí lidé jsou naopak náchylní k infekcím. Existuje nějaké vysvětlení tohoto paradoxu?“

Je to jen nejaka „dojmologie“, nebo je to neco realne vedecky zjisteneho? Nikdy jsem o tom neslysel.

„Ještě by mě zajímalo, jak se tělo vyrovnává s infekcí mozku, uzliny tam žádné nejsou a z krve se tam dostanou jenom nějaké ty malé molekuly.“

Obranu mozku maji na starosti v zasade pouze ucinne mechanicke bariery a potom tzv, mikrogliove bunky (mozkova forma tkanovych makrofagu).

..
04. 09. 2011 | 23:37

Karel Mueller napsal(a):

Tentokrát jsem se debaty neúčastnil, neb nemám co podotknout :-).

Tak jen poděkování profesorovi za osvětu.
05. 09. 2011 | 00:13

Viola napsal(a):

Já radši budu číst články, než bych si přečetla celou knihu. Asi bych se v ní dočetla větší podrobnosti z toho jak funguje mikrobiosvět, ale nějaké praktické nápady bych z ní nevyčetla. Jak třeba ovlivnit, aby moje T-lymfocity, nebo B-lymfocity pracovaly účinněji a lépe, abych jich měla dost, nebo takové přirozené zabíječe jak v těle mobilizovat. Představovat si tu armádu, jak v těle bojuje a být jejím generálem, to je moc složité. Celá ta armáda nejspíše potřebuje dobrou a vhodnou a výživnou stravu (a teď se dostávám k bludu Aleše Vyhnala, který se zmínil o anorektických lidech - vyhublých) teď ještě každému vojákovi předepsat to nejlepší meny a to je spíše úkol pro kuchařku. Napadlo mě, že by byla dobrá spolupráce biologa a kuchařky, ale vlastně i to existuje v podobě specialistů na výživu, ale ti určitě neumí popsat jak to vlastně funguje a proč.
05. 09. 2011 | 08:03

aga napsal(a):

Imunologie začíná odprostředka. Nejprve by si měla ujasnit samotnou úlohu nemoci (ať už způsobené či aktivované jakýmikoliv prostředky) či parazitů v životě lidském i přírodním, než se v tom začne aktivisticky vrtat jak tříleté dítě v odjištěném granátu... ale záleží pochopitelně na přístupu každého jednotlivého imonologa, lékaře či léčitele. Jen málokterý z nich si ovšem uvědumuje, že ve světě, který má svůj vyšší smysl (jak jsme se s autorem shodli), nese i každý vědec osobní zodpovědnost za konkrétní výsledky aplikace své vědy, a před Bohem se za tu vědu či další prostředníky neschová...
05. 09. 2011 | 10:17

Aleš Vyhnal napsal(a):

VH: Je to jen nejaka „dojmologie“, nebo je to neco realne vedecky zjisteneho? Nikdy jsem o tom neslysel.

AV: Možná to je jen dojmologie, ale mám za to, že před asi 10 lety jsem něco takového četl v nějakých skriptech o poruchách příjmu potravy od MUDr. Papežové. Viz rovněž tento rozhovor, v kterém jistý odborník praví: "All of the biology that so far has been described, is a result of starvation, and it’s not different in anorexia as opposed to other states of starvation, with one interesting exception, in fact they don’t catch infections. Starved people can catch infections and they can die from that, but anorexics don’t catch infections, they don’t catch the common cold for example."

http://www.abc.net.au/rn/talks/8.30/helthrpt/stories/s883176.htm

Možná je tu souvislost (opět to může být jen "dojmologie") s tím, že lidé v mánii zase třeba bosí v zimě beze spánku jsou schopni ujít velké vzdálenosti, mají obdivuhodnou toleranci vůči alkoholu a neonemocní (to jsem viděl na vlastní oči).

VH: Obranu mozku maji na starosti v zasade pouze ucinne mechanicke bariery a potom tzv, mikrogliove bunky (mozkova forma tkanovych makrofagu).

AV: Čili ale dá se říci, že to je poněkud "nedomyšlené", že tedy když už nějaká ta infekce překoná ty mechnické bariéry, těžko se s ní imunitní systém vypořádá? Mohl byste ještě prosím doporučit nějakou učebnici imunologie v angličtině? Děkuji.
05. 09. 2011 | 12:35

skeptický napsal(a):

Terazky se tu s vekým haló píše,že lékem nas stres při studiu je sex.
Na to jsem přišel už před půl stoletím.

Troufám si i tvrdit,že to i posiluje imunitní systém.Nikdy jsem nic nechyt.

Také by neškodil blog o profesorech versus studentkách,jak se to mezi prostým lidem povídá.Já vím,že na tyhle náročné obory chodí spíš příšerky,ale kdyby profesor pustil chlup a trochu se rozpovídal,byl bych na něj hodný,a občas mu i něco prozradil.
05. 09. 2011 | 15:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Aleš Vyhnal:

"Čili ale dá se říci, že to je poněkud "nedomyšlené", že tedy když už nějaká ta infekce překoná ty mechnické bariéry, těžko se s ní imunitní systém vypořádá?"

Nikoli, je to nutnost, resp. kompromis - temer vsechny typy imunitnich odpovedi vedou k nezadoucim imunopatologickym reakcim (viz clanek) - dobre to zname jako zanety. e to dan za to, ze se s infekci vyporadame. Tato dan je vetsinou prijatelna. Pokud by ale k takovymto "collateral damages" dochazelo v kriticky dulezitych organech (mozek, gonady), melo by to fatalni nasledky. Proto se v techto organech (tzv. "imunologicky privilegovanych") jsou imunitni odpovedi omezene jen na takove, ktere nenapachaji moc skody (v mozku tedy ty mikrogliove bunky - i ty ale mohou byt nebezpecne, protoze se podileji na vzniku roztrousene sklerozy (autoimunitni onemocneni).

"Mohl byste ještě prosím doporučit nějakou učebnici imunologie v angličtině?"

Celosvetove nejrozsirenejsi zakladni ucebnice je:
http://www.garlandscience.com/product/isbn/9780815342434

Da se koupit (nevim, jestli uz toto nejnovejsi vydani) v prodejne MegaBooks v Katerinske ulici v Praze 2.

Ale ta "moje" ceska ucebnice take neni spatna ;-)
http://www.kosmas.cz/knihy/149692/zaklady-imunologie-4-vydani/

K dostani treba v prodejne medicinske literatury a skript v Lipove ulici.

..
05. 09. 2011 | 15:55

Aleš Vyhnal napsal(a):

AV: Díky za vysvětlení, chápu to trochu tak, jako že "mozek je ochráněn tím, že příliš ochráněn není." (Člověk se musí zamyslet nad existencí Prozřetelnosti, když uváží existenci takovýchto primitivních mozkožravých améb: http://www.sciencemag.org/content/160/3823/92 )

VH: Ale ta "moje" ceska ucebnice take neni spatna ;-)

AV: O tom samozřejmě vůbec nepochybuji, měl jsem na mysli anglické názvosloví, těžko asi člověk uhádne, jak se řekne anglicky ona "žírná buňka".
05. 09. 2011 | 17:17

Aleš Vyhnal napsal(a):

Ještě by mě zajímalo, jestli je skutečně pravda, že světlí lidé mají častěji alergie a různé imunologické problémy a tmavší typy zase častěji rakoviny a co takoví "hybridní lidé", kteří třeba mají černé vlasy, obočí, tmavé oči ale světlou pleť s minimem pigmentu. A mmch. v USA byly nějaké žaloby proti klamavým reklamám na Activii, Actimel apod., které běží neustále i u nás, četl jsem to tuším na stránkách CFI.
05. 09. 2011 | 19:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Aleš Vyhnal:

"těžko asi člověk uhádne, jak se řekne anglicky ona "žírná buňka"."

Mast cell.
*******************************

"Ještě by mě zajímalo, jestli je skutečně pravda, že světlí lidé mají častěji alergie a různé imunologické problémy a tmavší typy zase častěji rakoviny"

Myslim, ze tomu tak neni; je ale pravda, ze ruzne etnicke skupiny maji odlisny sklon k alergiim vuci ruznym alergenum a take se lisi incidenci ruznych typu nadoru (napr. svetli lide jsou mnohem nachylnejsi k melanomu, protoze tmavi lide jsou chraneni pred kancerogennimi ucinky UV melaninem.

" A mmch. v USA byly nějaké žaloby proti klamavým reklamám na Activii, Actimel apod., které běží neustále i u nás"

Ano, myslim, ze je to v podstate klamani - myslim, ze zadne solidni studie neprokazaly nejaky vyraznejsi ucinek. Stejne je to prakticky se vsemi "potravinovymi doplnky".
Ale ten Actimel rozhodne neuskodi ;-)

..
05. 09. 2011 | 20:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dovolím si připodotknout, že pozitívní úloha laktobacilů i mléčných streptokoků v kysaných mléčných výrobcích obecně je nedoceněná, třebaže se netýká přímo imunity. Na příklad laktobacily jsou antagonisty salmonel a v praxi jsem se setkal s epidémií salmonelózy, kdy zůstali nezasaženi konzumenti ´vody´ z kyselého zelí. Takže větší konzumace aktívie a podobných výrobků s živými kulturami by určitě přispěla ke snížení nemocnosti lidské populace na infekční střevní (možná i další) onemocnění, byť ne cestou zvyšování imunity.
06. 09. 2011 | 10:32

skeptický napsal(a):

To jsem slyšel o jednom ruském emigrantovi zakoukaného do vlastního zdraví,který se vrátil z amériky právě pro nedostatek tamní kultury.V jogurtu.

Ticho po pěšině je o iontovém nápoji - colloidním stříbru - potažmo iontovém stříbru.
V américe kde už mají námi tak dychtivě očekávaný zdravotní systém
si to vaří statisíce lidí a prakticky zadarmo.

Je to paralelní imunitní systém,vybíjí to prý všechny známé bakterie i viry.Je to stará věc,používalo se to před antibiotiky,ale nedá se na tom nic vydělat,tak to farmaceutické firmy nechávají pomlouvat kde můžou.

Málo známá věc je,že viry napadají člověka uchem,a tam se i schovávají.Objeveno v padesátých letech velíkym amerikánskym učonnym.
Pár kapek 3% peroxydu z lékárny za 30 korun na špejli s vatičkou do uch zastaví rozjíždějící se chcípavku.
06. 09. 2011 | 15:05

skeptický napsal(a):

zakoukaném
06. 09. 2011 | 15:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický
neplácejte. Oligodynamický účinek koloidního Ag je znám už dlouho, ale dezinfikovat jím střevní trakt by snad mohl jenom léčitel, a to ještě ten z nejblbějších. A s imunitou to nemá nic společného, paralelní mudrci. ☺
P.S.:
I Hamletův otec byl otráven cestou ušní. ☺
P.P.S.:
Peroxid se píše s ´i´.
06. 09. 2011 | 15:25

skeptický napsal(a):

Zbyňku,

človíčku,kolegáčku,kamaráde.Do střevního traktu se to ani nedostane,používá se to sublinguálně.Jinak si z toho v žaludku uděláte z kůže fotografický papír.

Vždycky když si budu s vámi chtít povídat,hodím Vám tam nějaký pravopisný anebo faktický špíček.Na to jste totiž ras.

Dělám všechno možné mluvit a psát lidově,abych se přiblížil masám.Málokdo na to má se mnou diskutovat.Máte štěstí,že nemám doktorát,to bych měl celý život strach něco říct,nebo sem něco napsat,že poznají,že jsem blbej.
Ono se to totiž pozná.U nás od krav se to tak nebere.

Co jste dnes vymyslel k večeři?Nějaký objev ve stolici?

Oligodynamický musí být něco od oligofrenního,že?

Pojte se hádat.Nebo si hrajete s mističkama.Kolik jste si jich za ta léta přines domů? Vyprávějte.
06. 09. 2011 | 15:52

skeptický napsal(a):

Byl Hamletův otec ženatý? Že se ptám.
06. 09. 2011 | 15:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
´Do střevního traktu se to ani nedostane,používá se to sublinguálně´
"Pro systematické užívání musí být koloidní stříbro užíváno orálně, tj. musí být požíváno. Protože je
téměř bez chuti (mnozí označují chuť jako lehce kovovou) není to žádný problém. Doporučuje se však,
tekutinu nepolknout okamžitě, ale nejprve ji ponechat několik vteřin pod jazykem (sublinguálně). Takto je
část koloidního stříbra do těla přijata sliznicí v ústech a může být zabráněno usmrcení některých pro trávící systém důležitých bakterií. Orální užívání se doporučuje například při parazitních nebo plísňových (Candida) problémech, chronické únavě a při bakteriálních a virových infekcí, ale i při mnoha dalších onemocněních."

´Oligodynamický musí být něco od oligofrenního,že?´
"1869 upozorňuje vědec Ravelin na skutečnost že stříbro rozvíjí svou antimikrobiální účinnost již při
minimálních dávkách. Další vědec – von Nägeli (1817-11891) popsal tuto vlastnost slovem
„oligodynamický“, což znamená „s málem býti aktivní“."
http://www.benzing.trix.sk/navody/ksaqua.pdf

"Claudius: dánský král, Hamletův strýc, kralovrah, zavraždil svého bratra tak, že mu do ucha nalil jed. Je si vědom svých hříchů, prosí Boha o odpuštění, ale ve svém nitru výčitky necítí.
Gertruda: dánská královna, Hamletova matka, kterou Claudius poté, co zavraždil Hamletova otce, pojal za manželku, a stal se králem."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hamlet

S laskavostí sobě vlastní jsem pro Vás nagoogloval. Co kdybyste se příště pokusil sám?
06. 09. 2011 | 16:15

skeptický napsal(a):

Matyáši,jste zlato.

Já mám tu blbou vlastnost,že všechno vím,a to co si nagooglujete a nawikíte já už před třiceti lety začínal zapomínat.

Jste kamarád.Možná,že bych se tam také naučil pohybovat.
S tím paralelním mudrcem jste si mne koupil.Já se ve své skromnosti pořád považuji za adepta.
Ta wikina je tak vyčištěná,že se tam člověk nic kloudného stejně nedoví.
06. 09. 2011 | 16:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
"to co si nagooglujete a nawikíte já už před třiceti lety začínal zapomínat." A proč myslíte, že googluji?
Googlujte taky, pokud jste nezapomněl, co.
06. 09. 2011 | 20:45

skeptický napsal(a):

ZM
Nevíte náhodou,jak se vypíná počítač?
Jó,to bude sranda.Za pár let budeme říkat jen nůdle,a O-ó.
06. 09. 2011 | 22:10

tureUrgeligeW napsal(a):

. Forhåbentlig du gerne Canada goose poser mange mennesker vide én ting en af ​​en slags skulle du søg med mfjew <a href=http://www.jakkedks.com>canada goose</a> ,
it og det er for dette bringe om vi besøger begynde et til Canada Goose jakke i dag . Hvis du er forventet så du kan undsætning fix en udfordring , det lokke kunne muligvis være til tilbringe xekfu <a href=http://www.jakkedks.com>canada goose jakke</a> ,
din afprøvet samt analyserede praksis i parka om grunden dette lige hvad fungerede godt lige før llanw <a href=http://www.parkajakkes.com>www.parkajakkes.com/#9987</a> ,
er passende igen . Du er svælge med en person skabe en tilbagetrukket der cscqb <a href=http://www.parkajakkes.com>canada goose</a> ,
mener at de fleste udfordringer kan være løst udvikle en toenail . Har du nogensinde hjulpet os alle så du kan vide daznn <a href=http://www.parkajakkes.com>canada goose tilbud</a> ,
omkring udtalelser Canada goose jakker om ændring foruden fatte forståelse disse data at forsøge at afhjælpe mhndf <a href=http://www.jakkercanadaparka.com>canada goose tilbud</a> ,
sammen med parka Selvfølgelig vi har gjort det enklere for i pakker af usynlig procedurer.
04. 11. 2012 | 04:28

hjmbwrszry napsal(a):

option propagande : picoler entre bons vieux. http://achetercialis.zic.fr/ on fait la cuisine chacun a son tour. http://achatviagra.zic.fr/ « Tandis que j’ecris ces lignes. http://achatcialis.zic.fr/ si ce n’est qu’elle fut mouvementee.
11. 10. 2013 | 13:06

ljgioaeocp napsal(a):

vendredi 8 juin 2012 a 00h07. http://acheterpropecia.zic.fr/ ces grands dispositifs theoriques. http://venteviagra.zic.fr/ ma langue maternelle etant le bambara. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ Le discours narrativise
11. 10. 2013 | 16:42

borpistcbh napsal(a):

J’ai obtenu six mois de delai. http://achatdeviagra.zic.fr/ Une fete ? C’est selon. http://acheterlevitra.zic.fr/ dernier Francais sacre chez les Lourds en 2000. http://acheterkamagra.zic.fr/ il retrouvait l’un de ses plus grands rivaux.
14. 10. 2013 | 13:00

uwmfyvciak napsal(a):

Chronique des cendres. http://www.emtvalencia.es/video/venta-de-motos-en-benicarlo.html de droit international coutumier. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-viagra-cialis-contrareembolso.html comme celui de barrage sur la riviere Srepok. http://www.emtvalencia.es/video/generisk-propecia-soft-tabs.html bande de mouflon(ne)s.
21. 12. 2013 | 22:28

bihioixony napsal(a):

a craindre sa nature anarchique. http://apiass.org/a-donde-comprar-viagra-zaragoza.html laisse peu de place aux modes de vie minoritaires. http://apiass.org/a-levitra-20mg-tablets.html J’ai passe huit mois a Tripoli. http://www.ateliercitron.com/a-propecia-precio-mexico.html Je me suis retrouve seul.
26. 12. 2013 | 00:09

djmnldcoxa napsal(a):

car certains n’avaient pas suffisamment d’argent. http://www.primur.es/apedal/a-kann-man-kamagra-in-apotheken-kaufen.html de principes generaux. http://www.primur.es/apedal/a-was-kostet-kamagra-in-der-apotheke.html paysages a couper le souffle. http://afroditi.uom.gr/emas/a-viagra-apotheke-kaufen-ohne-rezept.html tant du cote francais qu’algerien.
20. 01. 2014 | 02:55

kibslhtgqp napsal(a):

Courroux des pecheurs http://www.master-r3i.fr/a-acquisto-cialis-con-pagamento-in-contrassegno.html des canardos qui n’aiment pas la pistache. http://www.primur.es/apedal/a-comprare-priligy-on-line.html Comme le Bardamu de Voyage au bout de la nuit. http://afroditi.uom.gr/emas/a-Prezzo-del-viagra-farmacia.html je redeviens un citoyen.
20. 01. 2014 | 11:59

outletlwfep napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose</a> eprints http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jacket
26. 02. 2014 | 16:06

sonia.nemcova@seznam.cz napsal(a):

Dobrý den pane profesore. Přečetla jsem si Váš článek s obrovským zaujetím a jsem moc ráda, že jste ho napsal. Můžete mi prosím pomoci s následujícími otázkami? Zajímám se o vitariánství – raw food. Na mnohých stránkách jsem se dočetla, že vařená strava je našim imunitním systémem detekována jako cizorodá a proto dochází po požití vařené stravy k dočasné mobilizaci bílých krvinek. Při požití syrové rostlinné stravy se toto prý vůbec neděje... Velice by mne zajímalo, zda tuto situaci někdo seriozně zkoumal a zda by se mohla zakládat na pravdě. Budu velice ráda, pokud to uslyším od fundovaného a hlavně otevřeného odborníka, jakým dle mého úsudku, jste.
Drhá otázka, která mě opravdu velice zajímá je : kde konkrétně se dělá ono rozhodnutí, že se má spustit imunitní armáda? Jde mi o to, že autoimunitní aktivity se většinou léčí pomoci kortikoidů, aby se ona armáda utlumila....nicméně nijak se neřeší oprava řídícího střediska? Ono se neví, kdo dělá klíčová rozhodnutí, nebo se to ví, ale neumí se to opravit?
Moc děkuji za čas věnovaný mým otázkám a budu se těšit na odpověď.
Chtěla bych jen ještě doplnit, že vlna vitariánství je velice expandující a že znám mnoho letitých vitariánů, kteří kypí zdravím a krásou, zatímco znám vegetariány, kteří zase moc zdravě nevypadají. Rozdíl v jejich jídelníčku je zásadní v tom, že vegetariáni jedí mnoho pečiva, těstovin, soji a vařené zeleniny, kdežto vitariáni jedí vše syrové. Hmatatelně je znát, že vitariánství je mnohem prospěšnější, můžete mi prosím sdělit svůj osobní názor na tuto záležitost?
10. 05. 2014 | 13:23

rlqwkfwpny napsal(a):

On a tout essaye sur eux, rien n a marche http://lucionmedia.ca/page-e-dove-posso-acquistare-priligy-it/ Un aliment est soit parfaitement sain, soit un poison http://lucionmedia.ca/page-a-receptfritt-viagra-pa-apoteket-da/ Deja, il y avait eu une premiere occasion ratee http://lucionmedia.ca/page-e-riktig-cialis-pa-natet-sv/ Les chiffres de vente seront surveilles de pres
13. 06. 2014 | 05:45

ezguxdnknf napsal(a):

Elle represente moins de 2 % du marche francais http://lucionmedia.ca/page-a-lasilix-pas-cher-fr/ Autant dire des ingredients tres classiques http://lucionmedia.ca/page-e-vente-lasix-fr/ On a eu affaire a un juge qui etait tres determine http://lucionmedia.ca/page-e-come-acquistare-viagra-o-cialis-it/ Le systeme d alerte actuel est en effet inoperant
14. 06. 2014 | 15:55

zkkpkdpxqu napsal(a):

En trente-cinq ans, plus de 800 maternites ont ferme http://lucionmedia.ca/page-e-online-apotheke-holland-viagra-da/ J etais dans une spirale http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-viagra-en-france-fr/ L heure ne semblait en tout cas pas a la baisse http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-kop-sv/ C est lui qui avait assigne le medecin
14. 06. 2014 | 18:24

wkhorotgcz napsal(a):

Brown a alors cesse son traitement antiretroviral http://lucionmedia.ca/page-a-hvor-far-man-kjopt-viagra-nb/ Un pouce leve et un sourire des benevoles http://lucionmedia.ca/page-a-olagligt-att-kopa-cialis-sv/ Un moment charniere http://lucionmedia.ca/page-e-dove-posso-acquistare-priligy-it/ Une enquete judiciaire est ouverte
15. 06. 2014 | 17:20

pkltbhydql napsal(a):

Ce sera le sens du mot Bonjour http://lucionmedia.ca/page-a-viagrabillig-com-nb/ Le virus de l hepatite C se transmet par le sang http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-cytotec-vrai-fr/ Deux d’entre elles ont recemment obtenu gain de cause http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-billig-einkaufen-da/ Selon les villes, les situations sont tres contrastees
16. 06. 2014 | 00:01

qqinymxpdg napsal(a):

Je parle trop, ca me fatigue http://lucionmedia.ca/page-e-vardenafil-en-ligne-fr/ Avec un succes mitige http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-billig-ohne-rezept-nb/ C est lui qui avait assigne le medecin http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-in-farmacia-serve-ricetta-it/ Cet avis est conforme a la loi
16. 06. 2014 | 09:41

cgipegtowa napsal(a):

Le traitement par statine n est alors pas justifie http://lucionmedia.ca/page-e-acquistare-viagra-o-cialis-it/ » Cette horloge est un oscillateur moleculaire http://lucionmedia.ca/page-e-www-duphaston-fr/ Le docteur Le Faou refuse de culpabiliser ses patients http://lucionmedia.ca/page-e-kjope-propecia-i-sverige-da/ La France importe 80 % de sa consommation de poissons
16. 06. 2014 | 13:30

zvufhrkyti napsal(a):

Mais ils restent minoritaires http://lucionmedia.ca/page-e-jag-vill-kopa-propecia-sv/ C est fumeur ? , lance un convive http://lucionmedia.ca/page-e-propecia-en-france-fr/ Ces arguments n ont pas ete retenus http://lucionmedia.ca/page-a-lagligt-att-kopa-cialis-pa-natet-sv/ Six de ces neufs pensionnaires sont morts depuis octobre
16. 06. 2014 | 14:52

uyoyjbxyeb napsal(a):

Et plus de 4 millions en Europe http://www.riminiturismo.it/a-kobe-viagra-online-da.html Il connait le VIH, tres peu les hepatites http://www.riminiturismo.it/e-gibt-es-viagra-in-der-apotheke-da.html Un scandale, denonce-t-elle http://www.riminiturismo.it/e-kamagra-in-apotheke-da.html Motif invoque : un retard imputable a un prestataire
17. 06. 2014 | 05:32

ttfmqdkjnk napsal(a):

On y decrit des situations a risques http://mozilla-tunisia.org/page-a-kobe-viagra-i-thailand-da/ Mais tout se sait http://mozilla-tunisia.org/page-e-acheter-cialis-ligne-france-fr/ Elle ne la connait meme pas http://mozilla-tunisia.org/page-e-reseptfri-viagra-sverige-nb/ Je ne veux pas mourir comme cela
19. 06. 2014 | 10:35

lcwjmlcien napsal(a):

Un homme Mon frere est mort il y a un mois http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-viagra-ohne-rezept-apotheke-kaufen-da.html Lire aussi Epargne, retraite, hopital http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-homme-qui-pris-viagra-nb.html La loi m ordonne de parler http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-viagra-generico-vendita-on-line-it.html Appel a un acte assume: celui de donner la mort
06. 08. 2014 | 10:33

xjyllptnwx napsal(a):

Le malade dort jusqu a ce qu il meure http://pray-as-you-go.org/page-e-prix-du-viagra-en-espagne-fr/ Pour ma part, je suis tres sceptique sur la polemique http://pray-as-you-go.org/page-a-acheter-antabuse-fr/ Pour l heure, les volontaires ne se bousculent pas http://pray-as-you-go.org/page-e-denmark-viagra-da/ En effet, cette affection n apparait pas transmissible
15. 08. 2014 | 05:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy