Projekt BIOCEV se naplno rozjíždí!

12. 07. 2012 | 13:29
Přečteno 12045 krát
Po dlouhé době opět porušuji svoje "Magnum Silentium" a doufám, že mi tato nedůslednost bude odpuštěna (jakož i to, že se jedná o článek trochu propagační a zajisté méně atraktivní než má někdejší oblíbená temata...).

***************************************************************************
Projekt BIOCEV je jedním z “velkých” výzkumných projektů typu “Evropských center excelence” financovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OPVaVpI). Cílem tohoto programu podporovaného z větší části (85%) Evropským fondem pro regionální rozvoj je vybudovat v ČR nové, velmi dobře vybavené výzkumné instituce, resp. nově vybavit vybrané existující instituce a přispět tak k výraznému zlepšení úrovně výzkumu v naší zemi. Tento záměr vychází z oprávněného předpokladu, že špičkový základní a aplikovaný výzkum se dříve či později výrazně ekonomicky zhodnotí.
Rád bych v tomto článku shrnul současný stav tohoto projektu a jeho perspektivy.

Základní informace

Název projektu je akronymem odvozeným od plného názvu “Biotechnologické a biomedicínské centrum ve Vestci”. Vestec je obec u jihovýchodního okraje Prahy, v jejímž katastru zakoupila před 4 lety Akademie věd pozemek pro výstavbu nové budovy BIOCEVu. Významné je, že tento pozemek sousedí s několika biotechnologickými firmami (EXBIO, Apronex, Proteix, Vidia, Top-Bio), které v této lokalitě sídlí již 10-20 let a které většinou přímo či nepřímo povstaly z několika ústavů Akademie věd (AV). Bylo tedy logické snažit se o vybudování jakéhosi “vědeckého parku” zahrnujícího nové špičkové vědecké pracoviště a kooperující biotechnologické firmy.

Projekt je společným podnikem konsorcia šesti ústavů Akademie věd (Biotechnologický ústav, Ústav molekulární genetiky, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult (Přírodovědecké a 1. lékařské) Univerzity Karlovy (UK).

Oficiálním předkladatelem projektu a příjemcem dotace je Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) – možná i proto, že před několika lety úspěšně realizoval sice menší, ale přesto dosti velký obdobný projekt, výstavbu své nové budovy. Vzájemné vztahy mezi partnerskými institucemi upravuje Partnerská smlouva. Podle ní bude 60% majetku pořízeného v rámci projektu patřit ÚMG a 40% Univerzitě Karlově. Projekt řídí Rada BIOCEV, ve které jsou zastoupeny všechny tyto instituce.

Projekt je postaven na třech “pilířích” – špičkovém výzkumu založeném na synergistických výzkumných programech, výchově doktorských a magisterských studentů a efektivním přenosu výzkumných výsledků do praxe.

Podobně jako u ostatních projektů programu OPVaVpI musí být projekt dokončen (dotace vyčerpána) do konce roku 2015 a v následujících 5 letech musí být objektivně prokázána jeho udržitelnost. Až do konce tohoto monitorovacího období, tedy do roku 2020, se podle platných pravidel programu nesmí měnit právní charakter a majetkové poměry.
Je třeba poznamenat, že podle pravidel OPVaVpI nebylo možno projekt BIOCEV realizovat na území Prahy. Fond regionálního rozvoje je totiž určen k podpoře rozvoje regionů, které jsou ve srovnání s průměrem EU nedostatečně rozvinuté; toto kritérium splňuje celá Česká republika s výjimkou Prahy (kdyby se ovšem vzal společně středočeský region a Praha, kritérium podprůměrnosti by bylo také splněno – škoda, že to čeští vyjednavači nevyjednali takto… ). Skutečností je, že středočeský region včetně blízkého okolí Prahy ve všech ohledech bohatě splňuje ona “kritéria nerozvinutosti”. Výhodné je, že plánovaný nově vybudovaný kampus BIOCEV bude vzdálen jen asi 8 km od největšího biomedicínského areálu AV v Praze-Krči (určitě by bylo ještě lepší, kdyby BIOCEV mohl být vybudován v těsném sousedství krčského areálu, ale to bohužel nebylo možné kvůli té nedostatečné zaostalosti Prahy…). Mimochodem, nedaleko od Vestce, v obci Dolní Břežany, bude z prostředků OPVaVpI vybudováno jiné Centrum excelence, ELI, v němž bude instalován nejvýkonnější laser na světě.

Plánovaný komplex se bude skládat ze 3 budov – hlavní výzkumné budovy, budovy Českého centra fenogenomiky a budovy energocentra. Na základě zpracované projektové dokumentace bylo již v roce 2011 vydáno stavební povolení.

Vědecký program

Zaměření projektu je zřejmé již z jeho názvu – jedná se o základní a aplikovaný biomedicínský a biotechnologický výzkum, který se bude realizovat v rámci 5 synergických výzkumných programů zahrnujících celkem více než 50 výzkumných týmů:

VP1 – Funkční genomika
VP2 – Buněčná biologie a virologie
VP3 – Strukturní biologie a proteinové inženýrství
VP4 – Biomateriály a tkáňové inženýrství
VP5 – Vývoj terapeutických a diagnostických postupů


Já osobně považuji za jednu z nejcennějších částí program VP1, jehož součástí je i tzv. myší klinika – zařízení, které se stane součástí celosvětové sítě obdobných zařízení, která mají ambici během příštích 10 let odhalit funkce velké většiny z více než 20 tisíc myších genů (nezapomeňme, že velká většina myších genů má podobné funkce jako obdobné geny lidské). O přípravu tohoto výzkumného programu, který se jako první rozbíhá již v těchto dnech, se neobyčejně aktivně a efektivně stará doc. Radek Sedláček z ÚMG.

V programu VP2, jehož vedoucím je prof. Jan Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK, bude mimořádně zajímavý např. výzkum patogenních jednobuněčných i mnohobuněčných parazitů i nebezpečných (ale i potenciálně užitečných) virů. Budou zkoumány možnosti genové terapie a vakcinace zejména proti virovým infekcím. Velmi zajímavé a prakticky důležité výsledky lze očekávat od výzkumu nepatogenních i patogenních kvasinek a jejich interakcí s hostitelem. Velký praktický význam bude mít výzkum zaměřený na identifikaci nových molekul sekundárních metabolitů hub a bakterií, využitelných ve farmaceutickém průmyslu. Velmi zajímavý bude i vývoj nových účinných nosičů pro vnášení DNA do cílových buněk a identifikace struktury a funkce receptorových molekul, které se podílejí na regulaci zásadních funkcí mnohobuněčných organizmů. Výzkum v oblasti buněčné biologie je jedním z hlavních pilířů moderní biologie s vysokým potenciálem pro biomedicínu a biotechnologii.

V programu VP3, vedeném dr. Bohdanem Schneiderem z BTÚ, bude hlavní pozornost věnována výzkumu nových biotechnologicky, diagnosticky a lékařsky důležitých proteinů a nukleových kyselin a jejich konstrukce nejmodernějšími technikami molekulární biologie a proteinového inženýrství. Struktury a vlastnosti zkoumaných látek budou analyzovány nejmodernějšími biofyzikálními metodami. Objasnění prostorové struktury studovaných biomolekul pomůže navrhnout jejich modifikace tak, aby se zvyšoval jejich žádoucí účinek a aby mohly být použity pro diagnostické či terapeutické účely. Nově vyvinuté rekombinantní proteiny vážící se s vysokou účinností na jiné molekuly mohou působit jako nová antivirová nebo protirakovinná léčiva. Strukturní studium enzymů může pomoci při zpracování odpadů, v „zelené“ energetice („biologické články“), nebo při biotechnologickém zpracování potravin.

Program VP4, jehož vedoucím je dr. Eduard Brynda z ÚMCH, je založen především na propojení výzkumu zabývajícího se syntézou a zpracováním nových materiálů s biologickým a lékařským výzkumem využívajícím syntetických nosičů pro cílenou dopravu léčiv a genové informace, lékařskou diagnostiku na molekulární a buněčné úrovni a v kombinaci se specializovanými nebo kmenovými buňkami pro regeneraci a rekonstrukci tkání a orgánů lidského těla. Výsledky výzkumu by měly vést k prakticky využitelným výsledkům v oblasti náhrady cév, srdečních chlopní, chrupavek a kostí, regeneraci poškozené míchy, vývoji systémů umožňujících cílenou dopravu léčiv, biosenzorů či afinitních nosičů pro separaci a purifikaci biologicky aktivních látek z biologických tekutin a suspenzí.

Cílem programu VP5 (vedoucí prof. Pavel Martásek z 1. Lékařské fakulty UK) je objasnění molekulárních mechanismů některých závažných onemocnění. Výzkumný program zahrnuje široké spektrum konkrétních projektů sahajících od reprodukční medicíny přes komplikace diabetu, autoimunitní a vybraná nádorová onemocnění, vrozené vady metabolismu až po studium patologie hemu a účinku nedostatku či nadbytku plynných signálních molekul (CO, NO, H2S).

Všechny tyto projekty budou vedeny zkušenými badateli, kteří mají v příslušných oblastech výzkumu značné mezinárodní renomé.

Zásadní význam budou mít i společné přístrojové servisy (“core facilities”) vybavené nejmodernějšími přístroji (např. vysokorozlišovací fluorescenční a elektronové mikroskopy, zařízení pro přípravu transgenních organismů, přístroje pro určování struktur biologických makromolekul, zařízení pro uchovávání biologických vzorků v tekutém dusíku).

Několik budoucích vědeckých týmů projektu je již nyní zapojeno do světové významných kolaborativních konsorcií (sdružení Infrafrontier zaměřené na systematickou funkční genomiku, sdružení Euro-BioImaging zaměřené na rozvoj špičkových mikroskopických technik, sdružení Instruct zaměřené na podporu špičkové strukturní biologie); jejich přesun do nové budovy vybavené špičkovou technikou jim výrazně zlepší podmínky pro práci a plnohodnotné zapojení do mezinárodní výzkumné sítě.

Po kompletním dokončení bude v nové budově BIOCEV s celkovou podlahovou plochou přes 26 000 m2 pracovat téměř 600 lidí, včetně více než 200 studentů. Část osazenstva přejde ze stávajících zakladatelských institucí, část budou nově získaní pracovníci, především mladí navrátilci z postdoktorálních pobytů v zahraničí, ale předpokládáme i značný počet cizinců (několik jich již nastoupilo).
Neobyčejně důležitým aspektem projektu BIOCEV je i to, že v nové budově bude mít od samého počátku své vědecké kariéry skvělé podmínky velký počet studentů. Samozřejmě, že i úzká symbióza mezi pracovníky ústavů AV a UK bude obrovským pozitivem.
Existují konkrétní plány na spolupráci s některými dalšími projekty z programu OPVaVpI – především s brněnským CEITEC a s již zmíněným laserovým centrem ELI.

Chtěl bych připomenout, že projekt BIOCEV byl před 3 lety vyhodnocen mezinárodní komisí MŠMT jako odborně nejlepší ze všech “velkých” projektů OPVaVpI. Designovaní vedoucí výzkumných programů a výzkumných týmů jsou vesměs zkušení badatelé na velmi dobré, resp. vynikající mezinárodní úrovni. Někteří z nich patří mezi špičku české molekulární a buněčné biologie a biotechnologie (např. vědecky koordinátor projektu prof. Václav Pačes, garanti, vedoucí programů a výzkumných týmů prof. Jan Tachezy, prof. Zdena Palková, prof. Jiří Forejt, prof. Pavel Martásek, dr. Zbyněk Kozmik, dr. Vladimír Kořínek, doc. Jan Konvalinka, prof. Pavel Hozák, dr. Petr Ježek, prof. Karel Smetana, prof. Josef Syka, prof. Eva Syková, prof. Ivan Raška, a řada dalších).

Dosavadní milníky projektu

Původní projekt podaný na MŠMT v prosinci 2009 počítal s dotací v celkové výši cca 3,3 miliardy Kč (tedy mnohem méně než několik jiných “velkých” projektů OPVaVpI). Tato částka měla zahrnovat především náklady na pořízení stavební projektové dokumentace, vlastní stavbu, přístrojové vybavení, osobní náklady realizačního týmu do konce roku 2015 a část přímých nákladů výzkumných týmů po nastěhování do budovy (“start-up granty”).

Během první poloviny roku 2010 jsme absolvovali několik jednání na MŠMT, při kterých se upřesňovaly různé parametry projektu; splnění řady formálních a věcných požadavků ze strany MŠMT bylo podmínkou toho, aby dopracovaný projekt mohl být poslán k posouzení do Bruselu. Zásadní význam mělo především to, že jsme museli požadovanou částku dotace snížit o více než 28%. Myslím, že v této záležitosti hrálo určitou roli i to, že jsme s projednáváním (“negociací”) na MŠMT přišli na řadu až jako poslední z velkých projektů, takže už na nás tak trochu nezbyly peníze…

Pořadí projednávání jednotlivých projektů na MŠMT se odvíjelo od celkového bodového hodnocení. Ačkoli projekt BIOCEV dostal nejvyšší možné hodnocení za vědeckou kvalitu, doplatili jsme na poněkud absurdní záležitost – obec Vestec, na rozdíl od velkých měst, ve kterých se měly realizovat ostatní velké projekty, neměla zpracován “plán rozvoje”. Existence plánu rozvoje byla jedním z významně bodově hodnocených parametrů projektu. To, že jsme v konečném hodnocení nedostali za tento parametr žádné body, způsobilo, že jsme nakonec v celkovém bodovém hodnocení poněkud zaostali za většinou ostatních projektů.

Po skončení vyjednávání na MŠMT jsme během 2. poloviny roku 2010 zpracovávali novou verzi projektu respektující požadavky MŠMT. Tato přepracovaná verze byla poslána do Bruselu na konci roku 2010. Očekávali jsme, že projednávání v Bruselu bude trvat nejvýše 3 měsíce – nakonec to bylo měsíců deset, takže schválení jsme obdrželi až na podzim roku 2011. Následovalo další upřesňování s MŠMT, takže definitivní rozhodnutí o přidělení dotace jsme dostali teprve 31.1.2012.

Dnešní stav a perspektivy

V současné době máme vypsáno dvoukolové výběrové řízení na zhotovitele (v prvním kole budou posouzeny kvalifikační předpoklady, ve druhém kole, které bude vypsáno do listopadu 2012, budou osloveni všichni účastníci, kteří projdou úspěšně 1. kolem). Do té doby bude zpracována a zkontrolována detailní projektová dokumentace pro provedení stavby.

Podle současného harmonogramu by se tedy mělo začít stavět cca v květnu roku 2013 a stavba by měla být dokončena před koncem roku 2014. Paralelně bude samozřejmě probíhat nákup přístrojů tak, aby mohly být okamžitě instalovány v nové budově. Mělo by být tedy dost času i na “rozjezd” výzkumných programů v nové budově a k úspěšnému splnění všech závazných indikátorů projektu ke konci roku 2015.

Před několika týdny jsme změnili klíčovou osobu projektu – manažera. Ten nynější je velmi zkušený, zejména pokud jde o management velkých stavebních projektů.
V současné době dokončujeme výběr další budoucí klíčové osoby, ředitele BIOCEV. Měl by se jím stát člověk s dlouhodobou mezinárodní vědeckou a manažerskou zkušeností. První kolo výběru organizovala mezinárodní komise MŠMT, ve které bylo několik respektovaných evropských vědců. Ti nakonec z asi 15 přihlášených uchazečů doporučili 3 (jednoho cizince a dva Čechy působící více než 20 let v USA). Konečné slovo při výběru bude mít v nejbližší době Rada BIOCEV.

Pokud bychom museli čekat se zahájením výzkumných programů až do nové budovy, měli bychom jednak problémy se splněním závazných indikátorů projektu, ale problematické by bylo hlavně to, že bychom spolu s náročným stěhováním a zařizováním laboratoří teprve rozjížděli vlastní výzkum, navazovali spolupráce, atd. Mimořádně důležité proto je, že jsme od MŠMT dostali výjimku k tomu, abychom mohli s výzkumnými programy začít již nyní v existujících pražských laboratořích, a to včetně čerpání části dotace určené pro tento účel. Samozřejmě, že se jedná jen o nouzové řešení, protože některé části výzkumných programů jsou závislé na velkých přístrojích, které se budou pořizovat až do nové budovy, ale vcelku je to velmi důležitý vstřícný krok ze strany MŠMT.

Na tomto místě nemohu nezmínit neobyčejnou vstřícnost všech pracovníků MŠMT, se kterými jsme v uplynulých třech letech mnohokrát jednali. Tito vesměs poměrně mladí lidé mě opakovaně překvapovali svojí profesionalitou, snahou o konkrétní řešení problémů a upřímnou snahou pomoci nám v někdy složitých situacích. Samozřejmě oceňuji i velkou podporu, které se projektu dostává od vedení Akademie věd a Univerzity Karlovy.

Již se těším, jak v dohledné době budeme poklepávat na základní kámen. Těším se také, že vzhledem k nynější ekonomické situaci vysoutěžíme stavbu za velmi příznivou cenu. A těším se také na další efektivní spolupráci s týmem našich “dohližitelů” na MŠMT.

Pro zdárné dokončení projektu bude zásadně důležité splnění tzv. monitorovacích indikátorů, ke kterým jsme se zavázali (např. počty výzkumných výsledků, počty nově přijatých zaměstnanců, finanční objem získaných účelových prostředků, objem smluvního výzkumu pro soukromý sektor) a které budou měřítkem toho, jak úspěšně byly naplněny záměry programu OPVaVpI. Splnění těchto indikátorů by neměl být problém, protože byly stanoveny po důkladné a zodpovědné analýze našich možností.

Pro budoucnost projektů programu OPVaVpI je velmi důležité, že vláda před několika dny schválila tzv. Národní program udržitelnosti, který by měl pomoci s financováním provozu nových zařízení v období 2016-2020. Velmi doufám, že se také na evropské úrovni podaří pro toto období vyjednat nějaký podpůrný program. Myslím, že právě toto by měla být priorita české vědecko-výzkumné diplomacie.

Závěrečné poznámky

Během šesti let přípravy prošel projekt BIOCEV (původně koncipovaný mnohem méně ambiciózně jen jako projekt vybudování Biotechnologického ústavu AV) dosti složitým vývojem. Chtěl bych zde zmínit několik lidí, kteří, ač se dnes již na projektu nepodílejí, se o projekt významně zasloužili. V první řadě je to doc. Vladimír Viklický, který jako někdejší zástupce ředitele ÚMG přišel jako první s nápadem využít program OPVaVpI pro vybudování nové výzkumné instituce (Biotechnologického ústavu). V prvních letech (2006-2009) vykonal obrovský kus práce ing. Peter Šebo, bez kterého by projekt BIOCEV dnes neexistoval, a také jeho původní spolupracovník a donedávna manažer projektu Dr. Jan Rajnoch. V posledních letech se o propagaci projektu a jeho vědeckou koordinaci zasloužil prof. Václav Pačes.

Vivat BIOCEV!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr Havelka napsal(a):

Pane Hořejší,

o Vestci jsem se něco málo dočetl, teď vím o něco málo více.

Tak si to pohlídejte, ať nemáte z Vestce Blanku :)
12. 07. 2012 | 13:39

český maloměšťák napsal(a):

Pane Hořejší,
před cca rokem jste sem napsal, že už je na spadnutí objev toho fujtajblu, co žere vodu a vyrábí ropu.
Tak nemlžete nějakými programy - a hezky ven s tím, jak se věci/fujtajbli/ mají !
A netvrďte, že vám při experimentech ten fujtajbl sežral notebook , kde bylo todle Vaše prohlášení zcela průkazným způsobem zaznamenáno !!

A rychle to koukejte meteleskum bleskum dotáhnout až do pilotního projektu - ať nedopadnete jak ten Cimrman :

https://www.youtube.com/watch?v=LN1lvfqfkOk

(2: 50 a násl.)
12. 07. 2012 | 13:51

im napsal(a):

Úžasné! Chytré české hlavy a hlavičky a zlaté české ručičky (a semtam i významný podíl slovenských ručiček a hlaviček). Těšme se na velké jásání a juchání na konci roku 2015.
12. 07. 2012 | 14:00

Drešner napsal(a):

No když to je tak dobře zafinancované z fondů evropské unie, tak to bude opravdu velký přínos. Pamatujete buřty v kotli a Halalaláma patlama i patlama (Císařův pekař)
12. 07. 2012 | 14:05

Eleshar napsal(a):

Hej, čoveče, nechtěl byste kandidovat na presidenta?
12. 07. 2012 | 14:08

Július napsal(a):

Na prezidenta stačí míň moudrá hlava; pana Hořejšího tam, to by byla škoda.
12. 07. 2012 | 15:04

Viola napsal(a):

To mám radost, že máte radost i vy. Tak ať to vyjde a nemusíte nic vracet EU. Možná, že to dopadne tak, že se tam přestěhuje AV, aby to bylo trvale udržitelné. Starou (novou) budovu prodáte a bude to.

P.S. Já jsem vás jednou také navedla na ty EU fondy, ale to už jste možná měli rozjeté.
12. 07. 2012 | 15:27

Pepa Řepa napsal(a):

Á Buddha promluvil, bobřík mlčení skončil?
n.o.s. je na pokraji zoufalství, bloumá jako Ahasver
Národní program udržitelnost chválím, pampersky jsou drahé.

Bude se poklekávat na základní kámen, říkáte?
To bude slávy, pan starosta pogratuluje zabučí krávy,
No, za 3,3 miliardy-nekup to! A ještě s 28%tní slevou.

Vestec? Ten u Poláka?
Copak zlaté české ručičky, ale zlaté české nožičky. To se to bude utíkat na kurty.

Eleshar
A proč si myslíte, že se probudil?
Už je čas Brunclíku, slyšel ve snu.
12. 07. 2012 | 15:43

Petr Š. napsal(a):

Hezký přehled plný optimismu - a BIOCEV ho bude potřebovat :)

Mohu se zeptat, jak to vypadá s rozpočtem? Skutečně aktuální škrty ohrožují, jak zmínil předseda AV Drahoš v Českém rozhlase, dostavbu BIOCEVu? (mluví se tuším o chybějících ~300mil).
12. 07. 2012 | 15:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Petr Š.:

V pesimistickem scenari by skutecne par set milionu mohlo chybet, ale verime, ze v dnesni situaci nedostatku zakazek vysoutezime mnohem lepsi cenu nez je ta, ktera vychazi z opatrnych tabulek projektantu...

..
12. 07. 2012 | 16:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Velmi si cenim toho, ze jste to precetl a vsiml si nejdulezitejsich detailu!

"Národní program udržitelnost chválím, pampersky jsou drahé."

Kolik za ne mesicne utracite?

..
12. 07. 2012 | 16:23

Pepa Řepa napsal(a):

vaclavhorejsi
majlant, jak říkal starej Popper
12. 07. 2012 | 16:32

Yosif K napsal(a):

Ja uz jsem se bal zda milovane Cesko vedecky nezaostava, ale jak ctu ze Vestci se bude rozebirat mysi genom skrz naskz na cimpr campr, hned je mi lepe.

Uprimne doufam ze s cetbou mysiho genomu se Cesko dostane na pozici majaku vzdelanosti v Evrope i ve svete.

Kdyz nic jineho - vypada to na lepe utracene penize nez na kurzy poslance Tancose k tomu jak psat zadosti o evropske dotace, nebo penize vrazene do zvedaciho mostu pres Labe kteryzto most se nakonec vubec nemusi zvedat. I takove blbosti se obcas financuji z evropskych penez.
12. 07. 2012 | 16:33

michal napsal(a):

Je to fajn, ale stejně v tom cítím pražský podvod - v Praze to nejde, tak to postavíme 4km za oficiální hranicí Prahy, v jednom ze 2 nejbohatších okresů v ČR (Praha-východ a Praha-západ), které ale jsou papírově v chudším kraji (díky Rakovníku nebo Příbrami).
Proč ne třeba v Chomutově nebo v Jeseníku? Tam by to byla obří pomoc, kdyby se tam investovalo několik miliard a žili by tam dobře vydělávající vědci, kteří potřebují také dobré zázemí, o které se místní firmy postarají.
A přitom třeba z toho Chomutova je to na letiště v Ruzyni rychlejší než z Vestce (pro vědce jistě podstatné).
12. 07. 2012 | 16:37

Pepa Řepa napsal(a):

michal
navrhoval bych šluknovsko.
Samej vědec.
A ti navrátilci z ciziny se tam nahrnou jako do Siollicon Valley.

Pryč s prago či vesteckocentrismem.
12. 07. 2012 | 16:47

Drzá zrzka napsal(a):

Pepa Řepa

To nám sem netahejte. Na Šluknovsku je ústavů poměrně dost.
12. 07. 2012 | 17:25

vaclavhorejsi napsal(a):

michal:

"z toho Chomutova je to na letiště v Ruzyni rychlejší než z Vestce"

No to sotva - Vestec je na prazskem okruhu, na letisti jste tam za cca 15 minut. Z Chomutova tezko...

V nekterych zemich opravdu zkusili Vas napad - postavit moderni vedeckou instituci "in the middle of nowhere". Zkrachovalo to - nikdo tam nechtel jit (o jedne vyjimce v Americe ale vim...). Neco takoveho musi zpravidla byt v sousedstvi jiz existujiciho silneho centra vyzkumu (velka mesta), uz jen kvuli snadnym interakcim s jinymi vyzkumnymi institucemi.

..
12. 07. 2012 | 17:52

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
dlouhu Vám trvalo než jste opět promluvil, teda zaťukal do klávesnice, ale stálo to za to. Jsem jen fyzik, a o biologii nemám moc ponětí, ale mám matné tušení, že biologie, a její "mutace" biochemie, biofyzika, jsou vědy 21. století. Moc jste mě tímto blogem potěšil, a doufám, že teď budete o BIOCEVu referovat často a pravidelně.
Ten Vestec je dobrá lokalita. Napojení na dálnici, metro na Opatově, i studentské koleje tam někde jsou. Dobře vybrané.
P.S.
Za presidenta by Vás nejspíš zvolili, ale byla by Vás pro to škoda.
12. 07. 2012 | 18:03

Jáchym napsal(a):

Václav Hořejší:
Srdečně zdravím a opatrně (neříkej Hop...) blahopřeji !
*******
Ad Pepovy řepné pemprsky 15:43:
Nebylo by možno urychleně zařadit do plánu výzkumu mikroorganismy, které by přímo v pemprskách přeměňovaly lidské odpadní produkty v tekuté uhlovodíky (náhražka ropy)a čistou vodu?
Náměty:

- Oddělování uhlovodíků a vody reverzní osmózou, tlak by se vyvozoval hmotností pemprsnositele
- Pacienti trpící cukrovkou by ze zkvašené filtrované moči přímo v pemprskách vyráběli chutný alkoholický nápoj pro vlastní potřebu.

Výhody:
- výrazné snížení závislosti na energetických nosičích z islámského světa
- výrazné snížení počtu diabetiků, závislých na alkoholu.
- levný zdroj močoviny coby přísady při výrobě pro trvanlivých salámů
- Pepa Řepa by získal další smysl života,
přestal by vás prudit a my bychom se pokusili vás ukecat, abyste se sem vrátil.
12. 07. 2012 | 18:09

Roman A. napsal(a):

Pane profesore, gratuluji Vam k BIOCEV, stejne jako k projektu na podporu excelence v zakladnim vyzkumu od GACR (o nejz jsme rovnez zadali, ale neuspesne, cemuz se nelze divit, kdyz to dostalo jen par resitelu v republice). A piste, prosim, casteji, zvlast ted po odchodu Jiriho Havla...
12. 07. 2012 | 19:52

zemedelec napsal(a):

Pane Hořejší.
Nic ve zlém,ale jak bude nadále tento projekt financován.Komu musíme ubrat,aby se bádalo dál.
12. 07. 2012 | 19:54

Fajfojistic napsal(a):

Co se bude dit po r. 2015, kdy se bude jednat o udrzitelnosti? Je pravdou, ze si institut bude muset sehnat ~30 % penez z mimorozpoctovych zdroju (tj. pouze z mezinarodnich grantu ci soukromych penez)? A co se stane, kdyz nesezene? Vsichni prece vime, ze i kdyz institut predci vsechna ocekavani, takovou podminku lze splnit jen ztezi.
12. 07. 2012 | 20:22

Jáchym napsal(a):

Zemědělec:
"Nic ve zlém, ale jak bude nadále tento projekt financován.Komu musíme ubrat,aby se bádalo dál."
*****
To máte (nic ve zlém ) tak:
Aby nebylo nutno v budoucnosti VŠEM ubrat, je třeba i u nás bádat.

To není nic nového, ale nějak se na to dneska zapomíná.
(Dokonce i chytřejší mafie by měla vědět, že pokud nebudeme konkurenceschopní, nebude zanedlouho z čeho krást a co tunelovat.)
12. 07. 2012 | 22:17

dennis napsal(a):

Gratuluju ceskym vedcum, kterym se podarilo takovy projekt sestavit, ale take prosadit. Skoda, ze nepise blogy nekdo, kdo by nam rekl, jake zasluhy na tom vsem ma i pan profesor Horejsi. Tusim, ze on sam o tom nejen temer vsechno vi, ale take "v tom jede ( :-) ).

O penize na dalsi zivot aspon nekterych programu nemam obavy. Nerikam to rad, ale vojaci nejsou jenom zelene mozky, dokonce maji zivy zajem o biologii, biochemii, medicinu a co ja vim... Samozrejme si preju, aby o programech zakladniho vyzkumu mohli rozhodovat vedci "ve sluzbach lidstva". Take preju Biocevu, aby mel smysluplne a lukrativni zakazky pro business.

Dekuju panu profesorovi za blog nejen proto, ze ctenare informoval, ale take proto, ze potesil mou nadeji, ze prece jen i dnes existuje oblast, kde lide premysleji koncepcne a s vyhledem na prospech v sirsich souvislostech.
13. 07. 2012 | 00:23

Grőssling napsal(a):

Vážený pane profesore, well done, jak říkávají Anglosasové, tedy alespoň prozatím. Je dobře, že se daří vybudovat u nás další hnízdo pro Globální Kreativce.

Jenže naše realita vnitropolitická mezi tím, co makáte na myších zvěřincích, doznala další skok v degradaci.
Pokud se osobnosti jako je Vaše nebudou vyjadřovat k těmto aktualitám, není divu, že si tamti mohou dovolit to co si dovolují.

A nakonec, když si prohlížím nastoupené družstvo uchazečů o prezidentský úřad, je mi nevolno:
- izraelský fanda ( i když těch je v družstvu víc ),
- několik vlastníků zahraničních pasů,
- jeden slinta co svůj vědecký vrchol prožil článkem v roce 1989 v TT,
- další co vzhledem vypadá jako falešný karetní hráč z Arizony,
atd. atd.

Jít za prezidentským úřadem je Vaše povinnost ! Píšu to tu už rok.

P.s.: mimochodem co říkáte jako návštěvník sv. Salvátora na odvolání arcibiskupa Róberta Bezáka a na stále platné dogma o neomylnosti papeže ? Patera Halíka jsem si přečetl.
13. 07. 2012 | 07:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Grőssling:

"Pokud se osobnosti jako je Vaše nebudou vyjadřovat k těmto aktualitám, není divu, že si tamti mohou dovolit to co si dovolují."

No ja myslim, ze to nevytrhnu... Myslim, ze ono to stejne uz brzy "rupne".

"Jít za prezidentským úřadem je Vaše povinnost!"

OK, dam se do toho! ;-)

"co říkáte jako návštěvník sv. Salvátora na odvolání arcibiskupa Róberta Bezáka a na stále platné dogma o neomylnosti papeže?"

Myslim, ze se Vatikan osklive "strelil do vlastni paty", jak se rika. Halik ma pravdu...
Ta "neomylnost papeze" se ale tohoto netyka - toto dogma (podle me absurdni...) se tyka jen kdyz se vyslovuje oficialne "ex cathedra" k zalezitostem viry. Myslim, ze k tomu dosud doslo jen v nekolika malo pripadech.

..
13. 07. 2012 | 08:28

jepice napsal(a):

Připojuju se k Elesharovi:
http://jdem.cz/vsc37
Proč ne?
13. 07. 2012 | 11:36

Pepa Řepa napsal(a):

jepice
dyť řiká, že si počká, až to rupne

Trpělivost přináší růže, říkala maminka.
Někdy ovšem erysipel.
Když se někdo hrabe v kádince a není opatrný, je to raz dva.
Zplesniví a fanfár z Libuše se nedočká.
13. 07. 2012 | 14:00

Jáchym napsal(a):

Pane Hořejší,
co to vlastně dnes znamená "Vatikán" a "Církev"?

Zaměňovat milióny věřících katolíků na celém světě s vatikánskou bankou a její reklamní PR agenturou, zvanou dodnes ze setrvačnosti Svatý stolec ?

Kdo je to církev ?
Obec věřících, nebo sbor "vatikánských kalousků ?"

Církevní restituce:
Jsou to restituce majetku potomkům věřících - nebo organizovaná loupež malých tuzemských kalousků v žoldu kalousů velkých, vatikánských, s nimiž se hodlají šábnout - ale možná jen klasicky po použití zemřou za poněkud neujasněných okolností, cizí a zavinění nebude prokázáno ?

Slyšel jsem před pár dny živě pana Halíka ráno na ČR 2.
Otřáslo to se mnou. Hraje hodného policajta mezi zlými policajty. Církev mírného morálního pokroku v mezích zákona marasmu.

Vlk byl alespoň upřímný. Chtěl jen tři věci :
Za prvé prachy,za druhé majetek, za třetí moc moc moci.

Církevní restituce - komu ?
Bezcharakternímu kléru, který se zasloužil o morální opovržení katolickou církví, která vzbuzovala naději?
(Jsem křtěný katolík . Ale v boha českých biskupů již nevěřím. Buď zemřel, nebo emigroval, nebo spáchal sebevraždu. Jsem schopen se modlit za něj, nikoli k němu.)
****
Držím vám palce, pane profesore.
13. 07. 2012 | 14:13

Aleš Vyhnal napsal(a):

Tolik zbytečně vyhozených peněz. Vždyť přeci "nejžádanější současný lékař" MUDr Hnízdil o kousek vedle jasně vysvětluje, že onemocnění se léčí povídáním s ním, vysazováním léků a vyhýbáním se tzv. "stresu" (ať již to znamená cokoli).
14. 07. 2012 | 20:14

zrestituovanec napsal(a):

Vatikán je svatá stolice, pro realisty: zlatá stolice (něco jako Zlatá Horda, prostě horda). Proti neomylnosti papeže nic nemám, je to jen hlasovací algoritmus. Stejně mají rozhodovací tabulky - dogma. Nejedná se ani o neuronovou síť. Zamrzla jim ovulace i evoluce. Čína je bude na zakázku množit klonováním. Amen.
15. 07. 2012 | 10:21

santawizard napsal(a):

Pane profesore:
Podle mého názoru se potřebují zakládat i tak zvané theologické odbory na každém obecním a městském úřadě.
To by mělo být v zájmu zdraví a finance a léčitelství a sportu.Přírodní a synthetické léky jsou jako lidoví léčitelé a akademičtí lékaři.Příroda a civilizace by však měla žít v rovnováze.Podívejte se však na problémy se sythetickými léky a podívejte se na problémy se synthetickýma drogama.Jde hlavně o přírodní a sythetické halucigeny.Prý nejvíce takových sythetických laboratoří je v rukou komunistické činy a činské máfie,kteří už spolupracují ,jak se říká i se samotnými ufóny,aby ovládly vědeckou elitu nového celosvětového řádu,jak ve sci-fi filmech.(tajemství amenti)
Jinak řečeno svět a podsvětí miluje sythetickou biochemii jak legálně tak ilegálně dohromady..Takže nejenom synthetické drogy(nepř synthetický heroin vede ke schizofrenii velmi rychle)ale hlavně sythetické léky a v blízké budoucnosti nás čekají i synthetické enzymy,sythetické proteiny nebo dokonce i sytheitické sperma a příchod silikonových androidů.Je ale vidět ,že příroda a civilizace nejsou na toto téma v rovnováze a navíc věda se dostává do rukou máfie.Laboratoře na výrobu synthetických léků a sythetických halucigenů mají společnou veděckou metodu.V budoucnu nás proto určitě čeká velké překvapení.
Podle mého názoru čajové ceremonie,kávové rituály,tabákoví mágové,opioví faráři,hospodští kaplani a marijuána gurové by měl být majetek církve svaté!!!!Proč se to však klasifikuje jako primitivní náboženwtví na drogách a obcování se Satanem a dovoluje se jenom moderní náboženství na 3.světové válce ,kde se zneužívá vědecká metoda nejvíce,je mne absolutně záhadou. I když v bibli není nic napsáno ani o vojenských kaplanech ani nic o vojenských kaplanech křesťanské církve nikdy v životě nesměli seminovat ani svoje vlastní hospodské kaplany ,ale vždycky museli seminovat jenom a jenom vojenské kaplany !!!Bůh války je satan, ale Bůh míru Ježíš ho brzy zažene do pekla.Kdy to ,ale bude ví jenom Bůh z bible.
15. 07. 2012 | 14:44

santawizard napsal(a):

Galaxie velkého třesku:
Vesmír(jako perpetum mobile, který stvořil Bůh stvořitel) je nekonečně veliký(obrovský) v prostoru a v čase a v energii a ve hmotě.Ve vesmíru existuje nekonečné(obrovské) množství vesmírných civilizací,kteří jsou duchovně a technologicky až miliony let před náma ,ale i za náma. Na zemi jsme přírodu zkrotili a ochočili až přespříliš ,ale ještě jsme neuměli ochočit a zkrotit poočasí skoro vůbec.Civilizaci pořád hrozí vojenské(jaderné,biologické,chemické a konvenční války, a ekologické katastrofy(sopky a meteory) a politické a hospodářské krize.
Zdraví a finance , léčitelství a sport,přírodní a synthetické léky,jestli bude pokračovat trend nerovnováhy mezi umělým a přírodním, tak synthetická muzika,synthetické drogy(halucigeny) a synthetické léky splodí i synthetické enzymy a syntheitické proteiny(už nebude hladomor) a dokonce i synthetické geny a synthetické sperma a silikonové androidy a člověk se stane napůl strojem a na půl člověkem na úkor života v rovnováze s přírodou.
Podobné uskalí čeká na budoucí jadernou elektřinu ,která bude převážně elektrolýzovat moře a vyrábět vodík a kyslík pro výbušné motory a další vodíkové elektrárny,které budou nahrazovat fosilové palivo
21. 07. 2012 | 13:34

santawizard napsal(a):

Úkol pro akademické vědce:
Kolik elektrické energie je zapotřebí ,aby se vyrobil 1kg soli ,elektrolýzou mořské vody????????????
23. 07. 2012 | 13:00

Jura napsal(a):

Dobrý den pane profesore,

mám na Vás dva dotazy - proč BIOCEV nemůže být postaven přímo v Praze a jak bude řešeno jeho financování v dlouhodobém časovém horizontu?

Děkuji
25. 07. 2012 | 22:44

Já napsal(a):

petr.pospisil@kyzlink.cz
info@4g.cz
02. 08. 2012 | 10:36

Light napsal(a):

Úkol pro santawizarda:

Kolik vesmírné energie Ježíšů je zapotřebí na zahnání 1 kg Satanů za pekelnou bránu???

a) všechny

b) žádnou

c) úměrně detektivně ekvivalentní silou našeho ducha hmoty

d) na množství joulů izotopu Ježíšů ani Satanů ve zdejší nezáleží

e) to ví jen N.o.s tradá můz...
22. 08. 2012 | 21:32

Light napsal(a):

K vyhodnocení testu:

Z výsledků nejnovějších pozorování UFO (Určitých Fungujících Opodstatnění) vyplývá rovnice, kde na zahrání každého nanogramu satanovy tmy do auta jeho temnot, stačí pouhý 1 foton dobře sdíleného ježíšova okolního světla. Učinili jsme tímto zjištění, že čím větší světelný zdroj k dispozici máme, tím lépe alokovanou září fungujeme a slunečním perpétem tedy vycházejme každým v nás a za sebe novým dnem z našich poznatků.

Heuréka, ať žije projekt BIO-logického CEV-ního řečiště společenství světa, kde světlo je jen začátek spojeného království zdejšího probuzení...
23. 08. 2012 | 00:04

santawizard napsal(a):

Light:
Bůh nestvořil Gabriela a Lucifera jako Abela a Keina.
05. 09. 2012 | 14:39

Light napsal(a):

to santawizard:

Jistě, ale pozor existují i jiné firmy v triku "bratří D´Abela", např:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=341513179268933&set=a.331588143594770.77874.318998528187065&type=1&relevant_count=1
11. 09. 2012 | 09:27

santawizard napsal(a):

Ano Lighte,dej si bacha abys nebyl radioaktivní!!!
21. 09. 2012 | 12:40

santawizard napsal(a):

Light:
Kdy nám vlastnímy slovy vysvětlíte Tajemství amenti?
Např. já jsem se vlastnímy slovy pokoušel vysvětlit ,proč je bible a marijuána zakázaná i s Rastafariánama ,ale bible a revolver je dovolený třeba i s Ku klux klanem.
21. 09. 2012 | 13:28

Light napsal(a):

to Santawizard:

Možná, přidají - li zde Tvůj e-mail a budeš hodný, pošlou Ti na něj, co by je mohlo zajímat. Tak, žes em s tím e-mai,lem:o?:o!
23. 09. 2012 | 14:10

santawizard napsal(a):

Já nechci odkazy či citace z bible nebo z tajemství amenti.Ty už mám .Já chci slyšet něco vlastními slovy jenom tady na blogu..Musím přiznat ,že ty/vy píše vlastními slovy i dobré básničky,ale žádné slova o tajemství amenti ,žádná slova o bibli.Jestli neumíš nebo nechceš vlastními slovy na toto téma pokračovat,holt neumím tě k tomu přemluvit,ať už u toho budu hodný nebo nebudu..Rád bych,ale nevím jak.
28. 09. 2012 | 15:14

Light napsal(a):

to Santa:

Záchranná mise Amenti vznikla za účelem vzniku pozemských genetických ras a 12-ti kmenů současného lidstva, v období 1. osídlení planety Země. Řešení tehdejších problémů si vyžádalo dlouhé období, cca v období 550 až 250 mil. l. př. n. l., tj. prakticky po dobu 300 mil. let se pouze připravovala realiza Záchranné mise Amenti. Cílem bylo opravit morfogenetické pole planety Tara (Země na vyšší úrovni vnímání či duchovní vyspělosti - jakoby 5D), dále obnovení základních životních funkcí planety Tara po proběhnuvším kataklyzmatu, příprava pro přijetí a stabilizaci Sféry Amenti (urychlení její evoluce), propojení časoprostorovými portály - tzv. Síně Amenti a jejich nainstalování na planetu Zemi (naše 3D), atd.

S tím související problematika vytvoření vhodných biologických těl - ras, do kterých se mohly inkarnovat "propadlé" duše. S tím související vznik andělských kristovských ras, pojmenovaných jako Turanesiam - 2 a později ještě 2 známých jako Polariánci a Hyperboreánci, jejichž úkolem bylo zajistit opravu a správnou evoluční návaznost na vyšší evoluční patro HU-3 (Harmonic Univerzum - 3 patro, tj. 7-mi až 9-ti dimenzionální prostor), se kterým korespondovala planeta či označení Gaia (evolučně vyšší verze Země a Tary)

Je to dosti nesrozumitelné a nesourodé hovořit o této problematice "z patra" a lépe by bylo Santo, kdybyses informací nebál a chtěl se skutečně něco dozvědět, než-li pouze takto dychtivě toužit po útržcích z naší historie. Promiň, ale na mne to působí, že spíše hledáš nějakou tu senzaci či kuriozitu a takovým se hlubší informace dávat příliš nemají...
29. 09. 2012 | 11:43

santawizard napsal(a):

Light:
Galaxie mléčná dráha ,tak jak ji vidíme na noční obloze jaro,léto podzim,zima, k nám vysílá signály z mimozemských civilizací.Dneska už nemusíme čekat na nějaké létající talíře,z kterých k nám budou padat všelijaké informace.Klidně už brzy můžeme sledovat mimozemské televizní pořady,přes zařízení podobné jako Havlův teleskope.Do dnešní doby lidstvo hledalo kontakt nasloucháním do vesmíru jenom z povrchu zemského.Rovněž existuje možnost že duchovně a technologicky vyspělejší civilizace umí vysílat zprávy přímo do mozku telepaticky a ve snech.V takovém případě jsou sny různorodé ,taky jako jaro léto podzim a zima.Mluvím jenom o signálech ,které cestují rychlosti světla v příslušné dimenzi.Čím duchovně a technologicky vyspělejší jsou mimozemské civilizace a jejich dimence,tím složitější si je dovedeme představit .Informace z telepatie zůstávají v podvědomí, kdežto informace televizními signály zůstanou dlouhodobě nerozluštěny.Jenom zbytek je tady k dispozici pro všechny ,ale jedině v případě, že bude existovat Havlův teleskope,který na oběžné dráze zeměkoule zviditelňuje nejvzdálenější galaxie až 13 miliard světelných let vzdálené,ale který v budoucnu bude přijímat i siggnály z vesmírných televizních stanic.
Tajemství amenti a tajemství bible nám dohromady nabízí nové náboženství.Např mormoni taky mají 2 bible.Jednu mormonskou a druhou katolickou.Bible a tajemství amenti jsou taky 2 knihy.Jediný rozdíl je v tom,že tajemství amenti nabízí velkou budoucnost virtuální realitě.Tímto spojuje 2 extrémní prvky technologického a duchovního pokroku.Možnost zlatého věku!!!!!
Vysvětlit a pochopit je vzájemně relativní.Z jedné bible se napsala už celá knihovna,ale v kostce na jeden sešit to nevyložil ještě nikdo.Podobně hrozí Tajemství amenti.Jestli se to rozjede a budou se psát celé další knihy ,ale nikdo to v kostce nebude umět a chtít vysvětlovat ,tak budeme ještě velmi dlouho chodit okolo horké kaše a nikdo se nebude umět strefit do černého!!!!Ba co víc ,hrozí stejné nebezpečí jako to bylo při studii bible .Zbytečně se to bude do nekonečna prodlužovat a budou vznikat k vůli tomu všemožné spory.Žádný zlatý věk nám to v takovém podání nepřinese.Lidé si budou ještě víc nadávat do blbců a do zlodějů než před tím.To je můj názor.Nechci se však vnucovat.Já se informací nebojím.Mne jde jenom o srozumitelnost a nebo nesrozumitelnost.Já nejsem začátečník hledající nějakou senzaci či kuriositu.
30. 09. 2012 | 14:56

santawizard napsal(a):

Dodatek:
Tajemství amenti se více podobá TAROTU než bibli.Moje nadace pro badatelství sv. bible a věštnických karet to taky potvrdila.Existence vesmíru v několika dimencích je napojeno na stavy vědomí .V konečné fázi nirvána=království boží,jako počátek zlatého věku.Pro obecní blaho a nebo pro osobní prospěch.I v pozadí nirvány jsou totiž 2 cesty.Jedna je jako všichni za jednoho a jeden za všechny,ale druhá neuznává žádného jiného kromě sebe samého.

Ti, kteří nechcou sdílet magické a náboženské zkušenosti tady a teď v tomto životě si musí počkat až potom a tam v posmrtném životě.Křesťanské církve jsou připravené na konec světa .Proto mají vojenské kaplany .Proto neuznávají ani marijuána gury ani hospodské kaplany. Oni nejsou připravené pro žádné otázky zda-li je křesťanská marijuána pohostinnější,léčivější a spirituálnější než křesťanské víno.
Protože atheisti nevěří v Boha podobně ,jako židé nevěří v Ježíše ,magické a náboženské zkušenosti tady a teď v tomto životě se zakazují ,ale dovolují se jenom magické a náboženské zkušenosti až potom a tam v posmrtném životě.(bohactví a sláva za živa a nebo až po smrti?,je zase otázka pro atheisty.)
01. 10. 2012 | 12:22

Light napsal(a):

to santawizard:

Santo vždyť nejsou mimozemské civilizace, jsme jimi totéž co pozemšťané pro psy a zvířata, která si nás uvědomují možná jako někoho, kdo má něco co oni ne a je tak trochu v jistém smyslu bohem, či jakýmsi mimozemským vzezřením, protože kdo nevypadá jako srna či pes nebo opice, je mimozemský, za obzorem zvířecího chápaní našeho lesa, našeMhO vesmíru, který chápeme stále jako v něm dobro a zlo, muže a ženu, mimozemšťana a pozemšťany a stále se štěpíme - nesmyslnně a neuvědoměle jednotou střetů, kterými nejsme, když se začínáme chápat.

Těm, které nazýváš mimozemšťané jsou mnohdy pouze více probuzení lidé, s lidskou duší mimozemsky pozemských tvorů názoru, který obklopuje mysl těch, kteří nám lidem nerozumí.

Všechna náboženství zavádějí tvory na zcestí, proto jediná možná cesta je hledat a nacházet láskou bližního pochopení pravdy. Ne té z Bible, ale toho který pomáhá všem, kteří mají snahu se spatřit. Jak má nastat Zlatá éra, když se jí lidé bojí jako zaslání e-mailové adresy těm, od kterých chtějí klíče. ALE ONI JEJ NEVIDÍ, NEVĚŘÍ MU, protože sklamali sami sebe a nevěřili NÁVRATU LÁSKY v srdcích každého, kdo nejen umí číst, ale také dávat si do souvislosti nitek, jimiž je technologicky vzato spojeno naše vědomí - CML CENTRUM MATEŘSKÉ LÁSKY.

V kostele příjdeš s LAPTOPEM před dědečky, babičky i mladé a začneš jim povídat o skutečném stvoření světa. Bla-bla-bla, jak je esoterika, věda, lidé a všichni včetně církví vodili za NOC, v převlecích Santaklauzů, kteří dostávali sedmičky v rozličném podání, balení ubalených a přidali se na ostranu těch, kteří umějí odpouštět.

Zlatý věk musí být vidět - světlem pro každého z nás. Zlatý věk musí být slyšet - jako ticho horské peřeje za květenou stromů, spočívajících v moudru hory, jež obepíná les a člověk, který neublíží přírodě. Zlatý věk má být cítit - láskou každého z nás k nápravě našeho světa. Zlatý věk přichází - tak jak přichází naše pochopení. Zlatý je člověk, který světem provoněl v duchu matku i otce tvého až syn je námi na blízku?

Roztáhneš plátno dataprojektoru místo křídel a ve žlutém smokingu vesmírného managera začneš kecat o něčem, čeho si vážíš a říkáš nám pokrok a duchovní evoluce lidstva. Říkají, že Ježíš se vrátil a všichni hledí a myslí si, že vše jen ON a BŮH a teď když jej mají okolo sebe, bude všem krizím konec a jen plno peněz a už žádné zlo a jen KRÁLOVSTVÍ PRO KAŽDÉHO a bohatství a štěstí..No jo Santo, ale

co ta energie, kde se vezme pro to štěstí? Vytvoří jej ty peníze zlaté éry? Když budou mít všichni peníze, nic nebude mít cenu, každý bude mít 1 000 000 rolls royceů a některým to bude stejně málo, takže ZLATÝ VĚK NASTANE, AŽ NEBUDE TOLIK HAMIŽNÝCH. Lidé procitnou a ucítí vlastní vůni. Ta energie v nich zapálí pochodeň olympu, kterou Prométeus vrátil zpět odkud přišla, když jí na okamžik půjčil lidem. A tak ten manager bude v duchovních náhledech prolínat tajemno naskrz dimenzemi a lidé budou říkat - to jsou žvásty, žádný prokrok, dimenze - zní to jako z ňáké sekty, esoterika - pavěda, atd.

Jinak Židé v Ježíše věří velmi dobře a vědí, že je jejich král, že je chrání, před jejich vlastní zkázou. Židé krále nezradili, pouze propadli královně - SATANOVĚ LOŽI. Židé za to nemohou, byli naklonováni tak, aby dělali potřebné. Zradili a zpronevěřili, aby nyní navraceli a napravovali sebe sebou samými. Trocha toho trní z jejich postele se hodí na ježíšovu hlavu a bude. Nevěříme a nikdo si toho ani nevšimne, ať v Baru u krásný Kohby můžeme nalévat čistého ježíšova vína.

Nenápadnost slona v jahodách nás probudí do Zlatého věku, až si zodpovíme některé otázky. Např. proč všeho moc škodí a proč tedy Zlatý věk ano, ale Spravedlivý Věk Štěstí Spokojeného Zdraví, je pouhá fikce nebo duchovní blábol? Proč slon pošlapal velké jahody a je jeho vesmírný chobot mimozemský???
02. 10. 2012 | 14:15

santawizard napsal(a):

V každém z nás žije superman zvaný Ježíš Kristus.Až se každý stane supermanem,tak se z lidského mraveníště stane supermraveniště.Někomu nestačí věřit ,ale chce to za každou cenu vědět.To platí i v atheismu.Smysl života je ,ale vždycky ve snaze k lepšímu.I když vyjímka dělá pravidlo,tak povolání a charakter člověka se pořád jaksi zdokonaluje.Přijde začátek zlatého věku už tento rok okolo Vánoc ,jako počátek velké životní energie a tvůrčí síly? Většinou si však zlatý věk lidé berou sebou jenom do hrobu.Oni si v sebekritice nedopřejí takové štěstí ani sami sobě a v kritice ani někomu jinému. Jak se říká,Bůh je náš vnitřní a vnější přítel ,ale ďábel je náš vnitřní a vnější nepřítel.Buď jsme na toto téma všichni za jednoho a jeden za všechny a nebo je každý jenom sám za sebe.Jsme závislí na Bohu a nebo na lidech.Když tě nikdo nemá rád ,tak televizor je tvůj nejlepší kamarád a nebo to má být Ježíš Kristus?Jaký to kontakt člověk hledá,když dialog s Bohem mají jenom proroci.?I tak si myslím,že Bůh má vládnout, ale peníze mají sloužit..Šťastní a úspěšní jsou ti, kteří mají velké mzdy a nebo velké zisky ,ale nešťastní a neúspěšní jsou ti ,kteří mají malé mzdy a nebo malé zisky.I přebytek a nedostatek akce a reakce jako času a peněz může znamenat jednou ve věci materiálním ,ale po druhé ve věci duchovním.Bohactví a sláva před světem není totéž jako bohactví a sláva před Bohem.V kapitalismu potřebuješ peníze a nápady.Ne všichni lidé okrádají jeden druhého ,jak o peníze tak o nápady.Podobně v náboženství potřebuješ lásku a rozum.Ne všichni lidé křižují jeden druhého pro lásku nebo informace.Ježíš se má oženit s Jerusalémem a ne s panenkou Marii,to je jasný.
Co se týče toho e-mailu,tak můj počitač potřebuje do opravy.Do té doby nemohu ani posílat e-maily a ani nemohu dostávat e-maily.Mohu na toto téma diskutovat jenom tak bočkem na stránkách . To mne moc nevadí jenom , kdyby se přidali další.Na aktuálně.cz však žádný zlatý věk neexistuje.To je velká chyba.
03. 10. 2012 | 17:18

Light napsal(a):

to santawizard:

Velká chyba je tvrdit, že můžeš přes internet psát na blog, ale e-maily už psát a číst nemůžeš a Tvůj počítač potřebuje opravu.

Ježíš umí léčit počítače na dálku. Stačí umně využít chytrosti té loutny, která před PC sedí a zpílá sama sobě, že neumí říct pravdu a chtěla ošálit své bratry.

Až lidé nebudou z druhých dělat tolik voly, nastane zlatý věk.

A teprve z povozů těch netažených voly vyvine se zlatý řád, který nezotročen neřádem nastolí onu spravedlnost péče o nás všechny, kteří už se nerozdělí na ty dobré a zlé.

Nestřílej už proto z druhých a oprav v těch síních Amenti defragmentaci Tvých PC aur, ory pey nebo zjisti v systému škodlivý spy-ware a spusť si Ad-Aware, až můžeš na Vánoce rozvážet na sobech dárečky, které potřebuješ mít v pořádku rovněž na e-mailu, ať nebrzdíš náš pokrok a zlatý věk, neb bez Tvého funkčního e-mailu jistě Zlatá éra nenastane...
05. 10. 2012 | 14:00

santawizard napsal(a):

Loght:
přestávám ti rozumnět,ale zlato a kočíčí zlato jsou 2 rozdílné věci.Ježíš vládne dobrým lidem ,ale Satan vládne zlým lidem.Toto platí jak pro jedince, tak pro páry ,tak pro sklupiny.
Zlatý věk je jako když vyhraješ milion.
Kočíčí zlatý věk je když ztratíš milion.
Jestli prohraju,jak předpovídáš,určitě příjdu za tebou s prosbou ,aby jsi mne půjčil alespoň 1/2 milionu. Souhlasíš?????
05. 10. 2012 | 14:57

santawizard napsal(a):

Jinak na e-mailu se pracuje.Brzy bude OK.Ozvu se .Jaký máš ale e-mail ty?
05. 10. 2012 | 15:41

Light napsal(a):

to santawizard:

Mám tajný, proto až Ti z něj pošlu vědění odtajním se Ti a uvidíš:)

Tvá největší výhra je zůstat zdráv, darem poznání živit okolní vesmír světlem kamarádů a přátelstvím lidského srdce.

Myslím, že zlatý věk se neměří penězi, ale spíše společným přínosem pro systém okolního blaha. Nehledej proto zlaté milióny, ale snaž se najít nejdřív sebe, uprostřed tmy a chaosu. Peníze Ti pak spadnou přímo z nebe jako zlatý déšť, ať si nemusíš příliš půjčovat. Stejně tomu moc nevěříš, že bys mi ten 1/2 milión někdy vrátil...
06. 10. 2012 | 10:15

santawizard napsal(a):

Zdravíčko Light:
Nebudu tě oponovat.Jestli si chceš hrát na doktory a nebo na bankéře,klidně zvládnu obojí.
Materiální a duchovní prosperita jsou však 2 věci.Podobně existuje i materiální a duchovní krize.Kapitalisté potřebují peníze a nápady.Náboženství zase potřebuje lásku a rozum.Souhlasíš a nebo nesouhlasíš?Dneska už existuje svoboda náboženská,politická a podnikatelská pro všechny.Těch 1/2 milionu bych ti vrátil,jak v duchovních tak materiálních záležitostech.Byla by chyba kdybys mne nevěřil.
Zlatý věk není jenom ,když si lidi jeden z druhého dělají doopravdy nebo naoko srandu.(ze sebe nebo z někoho si člověk dělá vola,jak se říká).Ještě jsem na to nereagoval.Připadá mi to jako divadelní hra.
Najít sám sebe uprostřed tmy a chaosu,jak jsi to ale dokázal?Fakt ti potom spadli všechny peníze do klína jen tak?Jseš už na toto téma osvícený miliardář???To bych taky opravdu rád uměl.Na tomto principu by mohlo celé lidstvo oslavovat příchod zlatého věku společně s námi.Klidně bychom si potom mohli postavit kosmickou loď virtuální reality a studovat ty stavy a dimense jako škola hrou a práce zábavou.Prosím pokračuj!
06. 10. 2012 | 13:03

santawizard napsal(a):

Light:ať dělám co ndělám moje zavináče neumím zprovoznit.Chápu,že ty věříš ve zdroj (Boha)v prvé řadě a ostatní příjde automaticky.Já tě neoponuji.Já věřím úplně v totéž jenom s tím rozdílem,že první je zdroj a potom jsou peníze,dva v jednom.(tento problém může být taky stručně vysvětlen, tak zvanýma kuřárnama pro zdraví škodlivé cigarety a zdraví prospěšnou marijuánu.Cigaretama se dopujeme ,ale marijuánou meditujeme.)
santawizard napsal(a):
Můj názor Violo:
osvícení milionáři se musí vyznačovat nadmírou materiálního a duchovního bohactví.Je to jako kapitalismus a náboženství v jednom.Kapitalisté potřebují peníze a nápady.(Ne všichni lidé se navzájem okrádají o peníze a nápady.)Náboženství zase potřebuje lásku a rozum.(Ne všichni lidé se navzájem křižují pro lásku a pro informace.)Jakýkoliv spolek osvícených milionářů musí splňovat tyto základní parametry.V případě ,že se tam lidi budou navzájem okrádat o peníze a o nápady a navzájem se křižovat o lásku a informace,tak je v tom podvod a podvrh a Satan.Policajti a faráři by si toho rychle všimli a jakýkoliv takový spolek by ihned pronásledovali a neuznávali.
Jediný problém je v tom,že žádný takový spolek ještě de fakto neexistuje a když už ,tak stejně není dokonalý a určité okrádání a křižování se tam vždycky najde.
09. 10. 2012 | 13:45
Viola napsal(a):
santo

a fyzická krása v tom nehraje žádnou roli? Ježíš byl také fyzicky krásný a Marie jakbysmet. Bůh je taková krása, že není možné na něj ani pohlédnout.
09. 10. 2012 | 14:29
santawizard napsal(a):
Jasan Violo,ale to ví i malé děcka.
09. 10. 2012 | 17:59
10. 10. 2012 | 15:42

santawizard napsal(a):

závěrem:
santawizard napsal(a):
Hromy blesky,voda oheň,obraz a zvuk jako tanec duše a těla,křížem krážem s očima a ušima kde ,Bůh vidí co cítíš a ďábel slyší co myslíš jako zkrytá kamera a odpouslouchavací zařízení.Artikulace a gestikulace versus zpěv a tanec.Jaký je tvůj vzhled a hlas takový je tvůj sluch a zrak.Každý člověk má svoji krásu a ošklivost.Kosmetika ,móda a umění přidává na kráse.V Indi ve filmech vystupují všichni svatí .Svatozář je běžná.Tady na aktuálně cz toto jeviště a hlediště jde cestou na divadelní interpelace a nebo normálně do komunikačních programů jako je ICQ,dejme tomu.V domácnostech je to poměr mezi televizi v obyváku a počitačem v pracovně např..Jseš tam rituálně a nebo ceremoniálně.Jedna kamerka je na monitoru a druhá na televizi.Zapnuto,vypnuto.Známá hra na bulvárech se jmenuje počitačový guru a videomaniačka Lenóra.
10. 10. 2012 | 20:56

santawizard napsal(a):

Light a spol.
Přírodu jsme zkrotili a ochočili až moc,kdežto počasí jsme ještě neuměli zkrotit a ochočit skoro vůbec.V jiných solárních systémech a jejich planetách museli mít a nebo teprve budou mít jejich obyvatelé stejné překážky.V případě ,že už jsou daleko před náma ,tak podobně to platí i o evoluci jejich přírody a historii jejich civilizace .Skoro si to nedovedeme vůbec představit a to ještě nemluvím o stavech a dimencích jazykem kosmologie ,která vede k nirváně,kterou si nelze představit ještě více!!!!
Vesmírný internet existuje.Všechny informace však můžeme dostat jenom se spožděním od 3 let až se spožděním o 3 miliardy let či cosi.Nemůžeme si s nima psát e-maily.Informace můžeme jenom dostávat.
28. 10. 2012 | 11:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy