Zcela jsem naletěl profesionálně připravenému dehonestujícímu materiálu!

20. 05. 2008 | 18:28
Přečteno 37283 krát
Normálně bych svůj další blogový článek napsal zase až o víkendu. Dostal jsem však níže uvedený dopis od vysokého státního úředníka, a jakožto vždy vysoce loajální občan cítím povinnost vyhovět neprodleně žádosti v něm uvedené.

Nedávno jsem tady upozornil na anonymní text, který už byl předtím zveřejněn na několika webových stránkách. Uvedl jsem jej poměrně skepticky slovy:
„Nejsem příznivcem poplašných zpráv a spikleneckých teorií, zvláště pokud nejsou podepsané, a tak jsem se na mínění o této věci zeptal několika odborníků na management zdravotnictví; všichni mi řekli, že to vypadá jako dost pravděpodobný scénář. .... ...Takže možná na tom přece jen něco bude... ...A teď už ten (doufám, že opravdu je paranoidní) text“

Před třemi dny jsem v této souvislosti dostal následující e-mailový dopis, který měl jako předmět zprávy uvedeno „Odpověď na hanopis“ (opravil jsem jen několik překlepů):

Vážený pane profesore,

s velkým překvapením jsem si přečetl některé vaše "blogové" příspěvky, které jste věnoval reformě zdravotnictví. Samozřejmě respektuji Vaše politické (či přímo světonázorové) postoje, ale zarazilo mě, že se spokojíte u komplikovaného tématu, jakým bezesporu zdravotnictví je, s tak málem. Jste přeci vědec a z Vašich dalších článků soudím, že Vám jde o hodnocení skutečnosti pomocí faktů, reálných dat a že spíše nasloucháte vzdělaným lidem, kteří věci rozumějí, stejně jako očekáváte, že například v oblasti imunologie a přírodních věd bude Váš názor respektován, zatímco kupříkladu mé znalosti několika málo semestrů na farmaceutické fakultě jsou v tomto porovnání zcela irelevantní.
Promiňte, ale připadá mi jako velmi problematické - nahlíženo z pohledu kritického myšlení - Vaše zveřejnění anonymního (!) materiálu, který lživě pomlouvá některé mé kolegy, kteří dnes pracují, nebo externě spolupracují s ministerstvem zdravotnictví - učinil jste tak bez důkazů a podle mého přesvědčení jste zcela naletěl profesionálně připravenému dehonestujícímu materiálu. Radost z toho má samozřejmě opozice, která se právě Vaší autoritou zaštiťuje (pan Paroubek se na Vás všude odvolává). Možná, že tím deklarujete svůj politický názor, ale myslím, tak dáváte všanc své renomé kultivovaného, vzdělaného a kriticky myslícího vědeckého pracovníka a učitele.
Velmi Vás proto prosím - přečtěte si přílohu tohoto mailu, která na hanopis reaguje a také Vás zdvořile žádám, zda byste jej na svém blogu nezveřejnil, je to navíc materiál, který má svého autora, který si za ním stojí - náměstka ministra zdravotnictví Pavla Hroboně, který je respektovaným odborníkem na zdravotnické systémy, autorem 100% přerozdělení pojistného v ČR, absolventem zahraniční prestižní školy apod. Zkuste prosím zvážit i jiný pohled na práci reformního týmu MZ, v případě, že budete potřebovat další informace, jsem Vám k dispozici.

S úctou

Tomáš Cikrt
ředitel Odboru komunikace s veřejností
mluvčí MZ ČR


Jsem vždy velmi rád, když někdo nezištně projeví starostlivost o mé dobro, a např. mě upozorní, že dávám všanc své renomé kultivovaného, vzdělaného a kriticky myslícího vědeckého pracovníka a učitele. A to zvláště v případě, že zcela naletím profesionálně připravenému dehonestujícímu materiálu (jistou omluvou mi aspoň může být, že ten materiál byl připraven profesionálně – daleko horší by jistě bylo, kdybych naletěl materiálu amatérskému).
Jsem vždy rád, když svými činy, ale i psaním, dělám někomu radost – tentokrát ji však zřejmě měla pouze opozice... Příště se jistě vynasnažím, aby ji měla i koalice!
Nejvíce však oceňuji moudrou radu (kterou ostatně často dostávám i od řady diskutujících pod mými články) – abych totiž raději nadále vyjadřoval své názory například v oblasti imunologie a přírodních věd.

Následující text pana náměstka Hroboně, jak jistě každý uzná, naprosto vyvrací onen profesionálně připravený dehonestující materiál. Zárukou toho je jistě již osobnost autora, který je respektovaným odborníkem na zdravotnické systémy, autorem 100% přerozdělení pojistného v ČR, absolventem zahraniční prestižní školy apod. (nevím sice, co znamená poněkud záhadná formulace o autorství 100% přerozdělení pojistného v ČR, ale to je jistě moje chyba – třeba mi to v diskusi někdo vysvětlí).

Po přečtení tohoto materiálu (který byl zveřejněn také v Medical Tribune a např. zde) jsem vskutku rád, že hanopis byl jen hanopisem (byť profesionálně připraveným), že reforma zdravotnictví je skvěle promyšlená a před námi je budoucnost „nadmíru výtečná“, abych si vypůjčil slavný výrok jiného významného činitele. Jsem rád, že jsem zveřejněním tohoto hanopisu umožnil jeho následné totální znemožnění a vyvrácení prostřednictvím profesionálně zpracovaného materiálu pana Hroboně. Doufám, že po přečtení následujícího materiálu definitivně umlknou všichni kritikové chystané reformy, a že prohlédne i onen zbaběle anonymní profesionální autor dehonestujícího hanopisu.

Neměli bychom přehlédnout např. příklad našeho spojence z nejvěrnějších: „Trh tam působí desítky let. Jsou snad američtí lékaři zmonopolizováni a zbídačeni? Nebo jsou placeni lépe než v Evropě?“ Myslím, že si můžeme spolu s panem náměstkem otevřeně a zodpovědně říci – ne, nejsou!

A tak doufám, že se brzy dočkáme i podobného materiálu, po jehož přečtení prohlédnou i pomýlení rektoři, kteří se brání dalšímu vysoce pozitivnímu kroku – zřízení univerzitních nemocnic jako akciových společností.

A teď již dávám slovo panu náměstkovi Hroboňovi, autorovi 100% přerozdělení:

Co přinese zdravotníkům reforma?

Na internetu se poslední dobou šíří text s názvem „Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví“. Jde o článek typu „ovládá naše životy kompletně KGB nebo CIA?“, samozřejmě nepodepsaný, celkem jistě vytvořený na zakázku a plný záměrných polopravd a lží. Na takovou špínu se běžně neodpovídá.
Nakonec jsem se ale rozhodl reagovat – ne kvůli těm, které podobné bludy dokážou oslovit, ale kvůli spoustě slušných zdravotníků, kteří často nevědí, co si vlastně mají o návrhu reformy myslet a co jim přinese. Několik poznámek k největším nesmyslům ve zmíněném textu připojuji níže v samostatném přehledu – ale začít chci důležitými otázkami.

Proč potřebujeme reformu?
Financování zdravotnictví je z důvodu stárnutí obyvatelstva a nových drahých technologií pod tlakem ve všech vyspělých zemích. Je jasné, že přívod financí do zdravotnictví musí vzrůst. Otázkou je, jak to udělat bez zruinování státních financí a při zachování dostupnosti potřebné péče pro všechny občany.
Prvním krokem je z logických i etických důvodů snaha o lepší využití peněz, které už dnes občané na zdravotnictví povinně platí, v roce 2008 téměř 230 miliard Kč. Později bude muset následovat změna financování a pravděpodobně i rozsahu péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. První krok se snaží řešit navrhované reformní zákony, krok druhý je diskutován na úrovni tzv. Kulatého stolu iniciovaného ministrem Julínkem (pro zájemce viz www.kulatystul.cz).
Pokud někdo pochybuje o rezervách v dnešním systému, doporučuji zhlédnout expertní odhady v odborné literatuře nebo například studii zpracovanou Transparency International (www.transparency.cz). Ještě lépe – každému zdravotníkovi doporučuji položit si ruku na srdce a vzpomenout si na příklady předražených nákupů a oprav, poloprázdných oddělení, zbytečně opakovaných vyšetření, vykazování neexistující péče, využívání drahé techniky pouhých několik hodin denně a jiné příklady, které buď sami zažili, nebo slyšeli od kolegů, kterým věří.
Našli bychom samozřejmě řadu dalších důvodů pro okamžitou změnu. Jedním z nich je přílišná závislost zdravotnictví na politicích. Ta vede k častým a prudkým změnám, způsobeným nejen střídáním politických stran u moci, ale bohužel i změnou osoby ministra, byť je ze stejné politické strany.

Co přinese vyšší odpovědnost pojišťoven?
Navrhovaná reforma zachovává základní změny dosažené na začátku 90. let minulého století, především systém veřejného zdravotního pojištění. Tvrzení o převodu systému na soukromé zdravotní pojištění jsou naprosto nesmyslná. Všechny hlavní znaky veřejného pojištění – povinná účast, odvody na pojistné založené na schopnosti platit, nikoli na zdravotním stavu, z toho plynoucí masivní přerozdělení peněz nejen mezi zdravými a nemocnými, ale i mezi bohatšími a chudšími, jeden balík služeb stejný pro všechny občany – jsou zachovány a naopak budou posíleny.
Posílen bude zejména nárok pacienta na hrazenou péči, a to včetně její dostupnosti v čase a místě. Je to dobrá zpráva nejen pro pacienty, ale i pro zdravotníky. Znamená totiž větší odpovědnost zdravotních pojišťoven, které musejí uzavřít smlouvy a platit poskytovatelům tak, aby péče byla skutečně dostupná. Samozřejmě to ale také znamená, že se pojišťovny budou více snažit najít poskytovatele, kteří jsou kvalitní a dokážou péči poskytovat za rozumnou cenu. V důsledku dojde k již dlouho potřebnému soustředění vysoce specializované péče u menšího množství poskytovatelů, rychlejšímu rozvoji jednodenní, ambulantní a domácí péče a tlaku pojišťoven na omezení zbytečné nebo nekvalitní péče.
Tohle může být krátkodobě nepříjemná zpráva pro ty, kteří dobře vědí, že kvalita nebo množství jimi odváděné práce při bližším pohledu neobstojí. Je to ale dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí pracovat a více si vydělat. Díky úsporám dosažených na jiných místech pro ně zůstane více peněz. Rozhodně není třeba bát se plošného zavírání nemocnic nebo omezování počtů jiných poskytovatelů. Naopak, některých profesí je málo již dnes a potřeba zdravotníků a jejich práce bude v důsledku stárnutí obyvatelstva dále narůstat.
Nad finanční situací jednotlivých pojišťoven a nad tím, zda plní své závazky vůči pojištěncům, bude dohlížet nově zřízený Úřad pro dohled nad zdravotními pojišťovnami. V praxi to znamená, že případné opožďování plateb ze strany pojišťoven nebude řešeno po dvou letech, jak tomu bylo v letech 2005 až 2006 v případě VZP, ale neprodleně. Znamená to také zveřejňování, kolik a jaké zdravotní péče svým pojištěncům pojišťovny zaplatily, a postupně také, jaká byla její kvalita.

Jak zvýšit přívod soukromých peněz?
Ten, kdo si myslí, že pro české zdravotnictví může získat významně více veřejných peněz, než do něj proudí dnes, je opravdu velký idealista. Doporučuji konzultaci s kýmkoli, kdo zná stav státního rozpočtu a snahu vlády o omezení schodku a dosažení kritérií k přijetí eura.
Potřebujeme dostat do zdravotnictví více soukromých peněz. Prvním krokem jsou regulační poplatky, i když zvýšení příjmů nebylo jejich hlavním cílem. Následuje možnost pacienta legálně si připlatit na „nadstandardní“ péči a lepší vymezení toho, co je standard, ve spolupráci ministerstva, pojišťoven, poskytovatelů a odborných společností. Odborné fórum s tímto zadáním začne pracovat v květnu 2008. Díky lepšímu vymezení péče hrazené z veřejného pojištění bude růst i pojištění komerční a přivádět více peněz do zdravotnictví.

Co je řízená péče?
Velké vášně vyvolává tzv. řízená péče. Co to vlastně je? Řízená péče obecně znamená větší vliv pojišťovny na poskytování zdravotní péče, který vede k úsporám díky racionálnější léčbě (pomyslete jenom na možnosti úspor v oblasti předepisovaných léků) a lepší spolupráci jednotlivých druhů poskytovatelů. O úspory se podělí pacient, poskytovatel a pojišťovna. Příklady ze Švýcarska ukazují na možnost 10-15% úspor při zachování kvality péče.
A teď důležitá otázka – jsou v České republice jednotlivé rysy řízené péče něčím zcela novým, nebo je tu vlastně už dávno máme a jenom o nich začínáme mluvit nahlas a plánujeme jejich kontrolu? V nově navrhovaném zákonu jsou definovány čtyři faktory, které při určité míře výskytu vedou samy o sobě nebo v kombinaci k zařazení produktu pojišťovny do řízené péče. K těmto faktorům patří:
• přenesení finančního rizika za objem poskytnuté péče z pojišťovny na poskytovatele (tedy např. kapitace pokrývající široký rozsah služeb nebo platba rozpočtem namísto výkonového způsobu nebo alespoň platby za případ);
• malý počet smluvních poskytovatelů (tedy malý výběr pro pojištěnce);
• používání gate-keepingu či jiného uspořádání, ve kterém se pojišťovna sama nebo její smluvní poskytovatel (v případě gate-keepingu praktický lékař) vyjadřuje k oprávněnosti zdravotní péče před jejím poskytnutím;
• propojení pojišťovny a poskytovatele.
Minimálně první dvě z těchto situací u nás dobře známe. Po zavedení té třetí část lékařské veřejnosti i politiků opakovaně volá. Čtvrtou blíže rozebírá další část tohoto článku (viz Monopoly…).
V čem je tedy hlavní rozdíl oproti dnešnímu stavu? Navrhované zákony výše zmíněné situace jasně pojmenovávají a zavádějí pro ně zvláštní regulace. Řízenou péči, stejně jako cokoli jiného, je samozřejmě možno zneužít. Ani ne tak proti poskytovatelům, jako proti pacientům. Pojišťovna a poskytovatel mohou ve společném zájmu omezit poskytování zdravotní péče. Opět nic nového, když se podíváme na dnešní rozpočty a některá regulační omezení. Právě proto je důležité, že nové zákony lépe vymezí nárok pojištěnce a učiní jej vymahatelným. Nejdůležitější ze všeho ale je, že zařadit pojištěnce do projektu řízené péče bude možno jenom na základě jejich dobrovolného rozhodnutí. Totéž platí i pro poskytovatele zdravotních služeb – dnešní smlouvy mezi pojišťovnami a poskytovateli samozřejmě budou nadále platné a na řízenou péči bude nutno uzavřít smlouvu novou..

Monopoly ve zdravotnictví a propojení pojišťovna – poskytovat
el?
Jediným subjektem, jehož postavení v českém zdravotnictví se blíží monopolu, je VZP ČR. Zásah Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) by si mohlo vysloužit také sdružení zahrnující většinu poskytovatelů určitého typu, které by fungovalo jako kartelová dohoda. ÚOHS má totiž dvě role – ta preventivní zabraňuje vzniku dominantního postavení a spočívá především v posuzování a schvalování spojování pojišťoven nebo poskytovatelů. Druhá role spočívá právě v zabránění zneužívání již existujícího dominantního postavení. ÚOHS není žádným nováčkem ani ve zdravotnictví.
Zvláštním případem jsou propojení pojišťovny a poskytovatele. Především je nutno říci, že taková propojení existovala v Čechách za první republiky a ani v jiných zemích nejsou neznámá. Mohou přinášet výhody, které byly popsány výše v části týkající se řízené péče. Mohou samozřejmě být i zneužívána. Proto je třeba takovou situaci pečlivě ošetřit zákonem.
Dnešní zákony mimo přímé vlastnictví poskytovatelů pojišťovnou žádné propojení nezakazují. Navrhované zákony to ponechávají, ale vyrovnávají se i s jinými formami propojení. Staví při tom na zkušenostech z jiných oblastí lidské činnosti (viz např. ustanovení obchodního zákona o koncernu). Na první pohled vypadá jako nejlepší zakázat jakékoli propojení mezi pojišťovnou a poskytovatelem. Zkušený právník vám ale řekne, že zákaz lze vždy obejít (třeba přes společnost sídlící na Kajmanských ostrovech). Lepší je proto nařídit zveřejnění takového propojení, tvrdé pokuty za porušení zveřejňovaní povinnosti a zvláštní regulační režim pro takto propojenou pojišťovnu. Tvrdší regulace nastane jak ze strany Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, tak ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Jaká je alternativa navrhované reformy?
Reforma může pro někoho mít své méně příjemné stránky, je ale důležité uvědomit si, co je její alternativou. Stínový ministr zdravotnictví za ČSSD David Rath to říká velmi jasně – zvýšení pravomocí ministerstva zdravotnictví, zrušení zaměstnaneckých pojišťoven a vytvoření jedné „super-VZP“. Tedy de facto návrat ke státnímu zdravotnictví. Takový postup je v naprostém rozporu s decentralizací řízení zdravotnictví a podporou konkurence, o které se snaží v různých formách ve všech evropských zemích. Komu nestačí představa posílení role státu a jedné 100% monopolní pojišťovny, ať si prosím najde stránky Slovenskej lekárskej únie špecialistov (www.slus.sk) a prostuduje si zkušenosti slovenských kolegů s takovým vývojem (a to ještě - alespoň zatím – při existenci více pojišťoven!)
Můžete samozřejmě namítnout, že takové plány se nemusejí uskutečnit. Proč si neponechat současný systém, nebo ho jenom mírně nevylepšit? Čísla jsou ale neúprosná. Pokud neprovedeme reformu dnes, systém se během pár let opět dostane do finančního propadu. Záchrana ze státního rozpočtu přijde stěží, a tak nakonec k nějaké reformě dojde. Ta už ale bude mnohem bolestivější a tvrdší. Pojďme tedy radši provést změny dnes, kdy je čas na jejich postupné a ohleduplné provedení.
Nenechte se zmýlit pohledem do jiných zemí. Kopírováním jejich dnešních systémů bychom ze sebe dělali jenom hlupáky. Všechny se musejí vyrovnat se stejnými problémy, jako je ten náš, a všechny také jdou podobnou cestou zvýšení efektivity a zapojení regulovaného trhu. Jenom konkrétní postupy a rychlost změn se liší, protože musejí respektovat specifickou historickou, vztahovou a politickou situaci v každé zemi.

Co čeká zdravotníky po reformě?
Především – nečekejte zítra zázraky, ale ani konec světa. Změny, byť významně vypadající na papíře, se v realitě budou prosazovat postupně. Chápu, že „počkejte“ slyší zdravotníci už 15 let, to ale neznamená, že by měli věřit báchorkám o významném zlepšení pro všechny za týden.
Je jasné, že do zdravotnictví přijde (a v roce 2008 již přichází) více peněz. Naprostá většina z nich také bude použita na poskytování zdravotní péče a tedy i příjmy zdravotníků. Nebojte se zisků ve zdravotnictví – nejsou tam snad už dnes? Stačí se podívat na farmaceutické firmy a jiné dodavatele. Reforma jenom přinese jasnější pravidla a více transparentnosti. Zdravotní pojišťovny, byť vlastněné soukromými subjekty, budou muset odevzdat 85 % zisku (pokud se jim ho podaří vytvořit) svým pojištěncům. Zároveň bude zcela zachována svoboda volby pojišťovny. Pokud by některá z nich přes veškerý dohled a pojistky (včetně zveřejňování objemu a kvality poskytnutých služeb) chtěla šetřit na zdravotní péči, její klienti to poznají a odejdou jinam.
Pokud máte přesto obavy, podívejte se na ostatní obory lidské činnosti. Byli snad právníci, architekti, inženýři nebo jiní vysoce kvalifikovaní pracovníci poškozeni částečným nastolením tržních vztahů a vstupem investorů? Pracují snad všichni pro jednoho monopolního zaměstnavatele, který je sdírá? Samozřejmě, že ne. Existují jak silné mezinárodní právní kanceláře, tak samostatní advokáti. Všem se daří ve srovnání se zdravotnictvím velmi dobře.
Podívat se můžete i do zahraničí. Třeba i do zatracovaných Spojených států. Ponechme teď stranou ostudnou situaci na straně financování jejich zdravotnictví, přesně řečeno neexistenci jednotného solidárního systému, a podívejme se na poskytování zdravotní péče. Trh tam působí desítky let. Jsou snad američtí lékaři zmonopolizováni a zbídačeni? Nebo jsou placeni lépe než v Evropě? Každopádně jim jejich postavení nezajistili odboráři, ať už se skrývají pod jakýmkoliv jménem a argumenty.
Co má tedy cenu dělat? Pasivně čekat, jaké návrhy vám na ministerstvu připravíme? Rozhodně ne. Podílejte se na technických řešeních, upozorněte nás, co se dá udělat lépe, diskutujte. A hlavně věřte vlastnímu rozumu a vlastním očím a ne záměrným dezinformacím.


Některé ze lží a polopravd kolujících na internetu

Lži a polopravdy
Dojde k vytvoření monopolu jedné pojišťovny propojené s poskytovateli.

Realita
Jediná pojišťovna, která se blíží postavení monopolu, je VZP. Vzniku monopolu brání Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Lži a polopravdy
Řízená péče omezí dostupnost a kvalitu zdravotních služeb.

Realita
Poprvé v historii bude dostupnost zakotvena v zákoně ve formě maximální vzdálenosti poskytovatele od místa bydliště a maximální čekací doby na výkon. Bude vymahatelná i u soudu.
Standardy vzniknou ve spolupráci ministerstva, poskytovatelů, odborných společností a pojišťoven. Nikde na světě ale nejsou zakotveny v zákonech.
Pojišťovny budou povinně zveřejňovat objem poskytnutých služeb a ukazatele jejich kvality.
Účast v modelech řízené péče bude dobrovolná jak pro pacienty, tak pro poskytovatele.

Lži a polopravdy
Lékaři budou zaměstnanci zdravotní pojišťovny.

Realita
Zdravotní pojišťovna nesmí a nebude smět poskytovat zdravotní služby ani vlastnit zdravotnické zařízení.

Lži a polopravdy
Hrozí zavedení spoluúčasti na výkonech.

Realita
Dnešní rozsah hrazené péče bude zachován a garantován zákonem. Občané si ale dobrovolně budou moci vybrat pojistku s určitou spoluúčastí (jako u pojištění auta).

Lži a polopravdy
IZIP připraví lékaře o jejich know-how.

Realita
IZIP je čistě soukromou aktivitou. Každý lékař se může svobodně rozhodnout, zda se ho účastní, nebo ne. Ministerstvo zdravotnictví nikdy neprosazovalo a neprosazuje IZIP jako standard pro české zdravotnictví.

Lži a polopravdy
Fakultní nemocnice budou privatizovány podle zákona o velké privatizaci.

Realita
Ministr, předseda vlády i předsedové koaličních stran opakovaně ujistili veřejnost, že žádná privatizace fakultních nemocnic se nechystá. Pojistky proti privatizaci obsahuje i návrh zákona o univerzitních nemocnicích.

Lži a polopravdy
Hospodaření pojišťoven v roce 2007 skončilo přebytkem přes 20 miliard. Tyto peníze budou zadarmo převedeny novým vlastníkům.

Realita
Toto číslo je celkový zůstatek peněz ve zdravotních pojišťovnách, včetně povinných rezerv. Jenom na měsíční platby zdravotnickým zařízením (většině z nich se platí předem, zatímco odvody na pojistné se platí z platu za minulý měsíc) potřebují pojišťovny téměř 17 miliard Kč.
VZP zůstane v rukou státu. Veškeré výtěžky z převedení ostatních pojišťoven do soukromých rukou budou rozděleny mezi občany.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel napsal(a):

Papíér snese všechno - viz. Smlouva s voliči, viz. výhodný prodej nemocnic ve Střed. kraji. Ano, jsem padlý na hlavu, a vše Vám p. Hroboni věřím.

Lži a polopravdy
Fakultní nemocnice budou privatizovány podle zákona o velké privatizaci.

Realita
Ministr, předseda vlády i předsedové koaličních stran opakovaně ujistili veřejnost, že žádná privatizace fakultních nemocnic se nechystá. Pojistky proti privatizaci obsahuje i návrh zákona o univerzitních nemocnicích.

Sakra je rektor Krlovy univ. p. Hampl a jeho uplacený levicovými voliči, když opakuje, že Vaše pojistky proti privatizaci jsou ILUZORNÍ.
Když Vámi dosazení ředitele FN dokola opakují, že privatizace není problém atd.
20. 05. 2008 | 18:46

Tendr napsal(a):

Pane Profesore, citaval jsem vase blogy rad. Bouzel posledni dobou se ubirate smerem "Senzace za kazdou cenu". To co vam napsal mluvci Cikrt je mi zcela jedno, ale je pravdou, ze vas nazor na zdravotnictvi je mimo realitu. Cikrt to asi myslel dobre, i kdyz je z toho citit i obhajoba jejich politickeho stanoviska.

Kazdopade byste se mel vyvarovat vize Paroubka s Rathem, tedy cim hure tim lepe. Populismus takove urovne by vas nemel jako inteligentniho cloveka oslovit, i kdyz mohu se plest.

Vas kolega a kamarad Vaclav Paces kdysi rekl, ze se v zivote ocitl v situaci kdy se do nej zakoukala mladsi zena(tusim studentka)a on si prosel obdobym kdy delal v zivote kraviny. Nekdy mam pocit z toho co zde ctu, ze mate nejaky osobni problem a bezite se rychle "vypsat"sem na blog. Blog je dobry sluha, ale zly pan. Vas preci netlaci zadny vydavatel aby jste musel kazdy tyden neco publikovat. Zamerte se na kvalitu a smyslplnost svych prispevku, lidove receno aby to melo hlavu a patu.

Jiz v minulosti jsem se vas snazil pratelsky na jiste veci upozornit, protoze blog je takova "lidska ZOO", ale je na vas zdali kredit a uroven kterou jste cely zivot budoval zahodite nekolika zmatenymi clanky. Popremyslejte o tom.

S vrelym pozdravem,

Tendr
20. 05. 2008 | 19:13

Tvůj ideový guru napsal(a):

Tendře, četl jsem Vaše názory rad. Bouzel posledni dobou se ubirate smerem "Senzace za kazdou cenu". To co vam napsal mluvci Cikrt je mi zcela jedno, ale je pravdou, ze vas nazor na zdravotnictvi je mimo realitu. Cikrt to asi, asi, asi, asi, asi, asi myslel dobre, i kdyz je z toho citit i obhajoba jejich politickeho stanoviska.

Kazdopade byste se mel vyvarovat vize Julínka s Cikrtem, tedy cim hure tim lepe pro AGEL, Hroboně atd. Populismus takove urovne by vas nemel jako inteligentniho cloveka oslovit, i kdyz mohu se plest.

Vas kolega a kamarad Václav Klaus kdysi rekl, ze se v zivote ocitl v situaci kdy se do nej zakoukala mladsi zena(tusim studentka)a on si prosel obdobym kdy delal v zivote kraviny. Nekdy mam pocit z toho co zde ctu, ze mate nejaky osobni problem a bezite se rychle "vypsat"sem na blog. Blog je dobry sluha, ale zly pan. Vas preci netlaci zadny vydavatel nebo rodná ODS, aby jste musel kazdy tyden neco pindat. Zamerte se na kvalitu a smyslplnost svych prispevku, lidove receno aby to melo hlavu a patu.

Jiz v minulosti jsem se vas snazil pratelsky, DŮRAZNĚ OPAKUJI PRATELSKY, na jiste veci upozornit, protoze blog je takova "lidska ZOO", ale je na vas zdali kredit a uroven kterou jste cely zivot budoval zahodite nekolika zmatenymi PINDY. Popremyslejte o tom.

S vrelym pozdravem,
20. 05. 2008 | 19:20

Milan Bartoška napsal(a):

Jestli je autor těchto obecných proklamací (a to spíše politických) respektovaným odborníkem na zdravotnické systémy (a dokonce strůjcem reformy zdravotnictví) ať raději co nejdříve začne psát úvahy z oblasti přírodních věd (třeba i imunologie, protože tam těžko najde někoho, kdo by jeho pojednání označil za odborné).
Pokud by (nedej bože) se pan Cikrt chtěl podívat na materiál, jež trochu připomíná úvahu na téma řízení zdravotnictví, nechť si otevře blog paní Hany Brixi z 11.5.2008 na http://blog.aktualne.centru... (ovšem jestli tato dáma se bude panu mluvčímu zdát dostatečně fundovaná).
20. 05. 2008 | 19:23

ja_blbec napsal(a):

Stačí si přečíst smlouvu ODS s voliči z doby před minulými volbami a porovnat se skutečností. Lži, lži, lži a zase lži. Kdo ještě věří ODS?!!! Já blbec jim totiž u těch voleb jedinkrát uvěřil a volil je. Nikdy víc nevěřím!!!
20. 05. 2008 | 19:31

honza napsal(a):

2Tendr
No vidíte, já čtu tendle blog poprvé, takže u mě nemá řádný kredit ani p. Hořejší ani vy, proto můžu s klidný srdcem říct, že zmateně tady spíš působí vaše reakce. A jentak mimochodem mě dost udivuje úroveň(nebo spíš neúroveň) dopisu p.Cikrta.
20. 05. 2008 | 19:39

bibi napsal(a):

Je mi líto, ale komentář p. Hroboně a vyjádření p. Cikrta rozhodně nerozptýlily mé přesvědčení, že anonymní autor textu Jak získat 220 miliard z českého zdravotnictví má velmi přesné informace o tom, kam současná vláda a ministerstvo zdravotnictví směřují - k rozkradení toho, co ještě v tomto státě rozkradeno nebylo.
20. 05. 2008 | 19:43

MiniMax napsal(a):

Vážený pane profesore,
díky za uveřejnění dopisu pana Tomáše Cikrta a textu autora 100% přerozdělení. Stačí jejich přečtení, aby si člověk udělal představu o úrovni jejich autorů. Onen, podle pana T. Cikrta, dehonestující materiál jsem nečetl, a po přečtení jmenovaných textů jej už číst nemusím.
20. 05. 2008 | 19:48

Štěpán Binar napsal(a):

Já jsem odborník prakticky na nic. Ale když stát přinutí občana platit soukromé firmě bez možnosti volby je to kravina a když umožní soukromé firmě (akciové společnosti) hospodařit s veřejnými pěnězi určenými výhradně na zdravotní péči, je bláhová naivita myslet si, že se může současný stav, z pohledu pacienta (tento pohled není dnes relevantní), pak tedy z pohledu plátce zlepšít. Veškeré argumenty a snahy MZ a příznivců o obhajobu reformy padají na hubu před jediným argumentem, tím je fakt, že každá soukromá společnost chce a bude vytvářet zisk, jinými slovy minimalizovat výdaje a maximalizovat zisk. Budiž, tedy v automobilovém průmyslu a pod., ne probůh (a to jsem ateista) ve zdravotnictví. Já jen doufám, že se odbory vzpamatují a generální stávkou překazí tyhle nesmysly.

P.S.
Jestli sem někdo napíše, že když problému nerozumím, nemám se k němu vyjadřovat, prosím. Všude kolem sebe vidím, jak vše řídí odborníci problémům rozumící a dělám si asi takový obrázek, radši nechat řídit lidi charakterní se selským rozumem, než samozvané odborníky s velkou hubou a prestižní zahraniční školou.
20. 05. 2008 | 19:56

Hed napsal(a):

Jediný pocit, který z toho všeho mám, je ten, že typ veřejné komunikace, který ODS a přidružené skupiny okolo privatizace zdravotnictví páchají, je jedním z nejúděsnějších a nejhůře zvládnutých kousků PR, jaké jsem kdy viděl.

Proti pánům Hroboňovi a Cikrtovi nic osobního nemám, jelikož je neznám, ale to, jak působí na obrazovce, je pro běžného člověka naprosto odstrašující. Osobně bych jim nevěřil, ani kdyby mi tvrdili, že zítra ráno vyjde slunce, natož v tak složité a z hlediska politické korupce a zájmových skupin nepřehledné věci jako je zdravotnická privatizace.
20. 05. 2008 | 20:08

Ivan Sommer napsal(a):

Hroboň jako komunisté? Bude zrušena svobodná volba lékaře obnovením komunistických spádových oblastí (viz maximáln í vzdálenost)? Ty sice nebyly nařízeny zákonem, ale za komunistů byla i vyhláška rozkazem. Bude zrušena také lékařská komora, jejíž etický kodex zahrnuje svobodnou volbu lékaře? Neuvěřitelné
20. 05. 2008 | 20:16

malma napsal(a):

nejvíc mě pobavil "odborník na zdravotní systémy,100% přerozdělení pojistného v čr, absolvent velice prestižní zahraniční školy apod." a příspěvek od "tvůj ideový guru"

:)
20. 05. 2008 | 20:16

malma napsal(a):

Hed
..no a ted mi vysvětlete,proč je tolik lidí volilo ...?
20. 05. 2008 | 20:18

Santé napsal(a):

Ježíšmarjájózef! Rudla.
20. 05. 2008 | 20:20

Aiax napsal(a):

Hroboňův dopis dává dobrý smysl, pokud člověk přijme zdánlivě samozřejmou premisu, že zdravotnictví je byznys jako každý jiný. O tom si jistě může myslet leckdo leccos, můj názor je následující:

Jde o naprosto dementní názor. Typicky povrchní srovnání vnějších znaků - ve zdravotnictví přece funguje koloběh zboží a peněz jako všude jinde, že ano? Jen člověk hloupý nebo zainteresovaný ale může nechápat, že zdraví není spotřební nebo luxusní zboží a člověk zdravotní péči "nespotřebovává", protože chce nebo může, ale protože musí. Jůlinkovo strašení hypochondry a babičkami, které si chodí k doktorovi pokecat, je úplně mimo, jde o zanedbatelné množství lidí.

Nějaká regulace samozřejmě být musí, ale rozhodně ne důchodců a novorozenců. Chytré hlavy z ministerstva vymýšlejí geniální třicetikorunové nápady, jak obyčejné lidi odrazovat od návštěvy lékaře, místo aby vypracovali přijatelný a uskutečnitelný plán, jak přenést více finanční odpovědnosti na kuřáky, alkoholiky, dobrovolné hazardéry se životem apod. Zkrátka lidi, kteří své zdraví riskují z vlastní svobodné vůle, a ne malé děcka, co dostanou zápal plic nebo chřipku nebo dělníky, které občas chytnou plotýnky.

A předposlední odstavec Hroboňova dopisu je úplná perla z hlubin Karibiku.
Prý "ponechme teď stranou ostudnou situaci na straně financování jejich zdravotnictví..." - co je to za blbost, jak chce někdo oddělit systém financování od systému poskytování zdravotní péče? To, že je dnes pětina všech Američanů bez pojištění a že i ti pojištění nemají jistotu, že se dočkají nějakého plnění, protože pojišťovny zaměstnávají početné týmy bezduchých právníků, kteří mají jediný úkol - vymyslet, jak neplatit - je přece nedílnou součástí celého zvrhlého systému plně komerčního zdravotnictví a nejde to jen tak oddělit, protože si to pan Hroboň z agitačních důvodů přeje.
20. 05. 2008 | 20:26

RUMCAJS napsal(a):

100% přerozdělením je myšleno přerozdělení i mezi pojišťovnama podle "klíče", aby nedocházelo k vybírání třešniček na dortu a naopak nebyli diskriminování lidé zdravotně rizikový.

Jinak vzhledem k Vaší, řekl bych až ubohé ironii, je mi líto pana Hroboně , že s Váma vůbec ztrácel čas a pokoušel se uvádět argumenty.
Pro levicového zaslepence je argument něco, jako pro slepého semafor.
20. 05. 2008 | 20:26

jepice napsal(a):

Štěpán Binar:
Promiňte, co jste myslel větou, že stát přinutí občana platit soukromé firmě bez možnosti volby?
Jinak máte samozřejmě pravdu, že z pohledu plátce, který je zdravý, se asi opravdu nic moc nezlepší. Jenže nedívat se na reformu z hlediska pacienta, hlavně z hlediska vážně nemocného pacienta, by byla chyba. Nechápu, proč tento pohled nepovažujete za relevantní. Myslím, že garance, že jako plátce standardního pojištění budete léčen bez spoluúčasti, i když náklady budou vysoké, je velmi důležitá, a je to jedna z nejpodstatnějších součástí navrhovaných zákonů.
Pokud vidíte problém v tom, že pojišťovny mohou část vytvořeného zisku (15 procent) rozdělit mezi své akcionáře, nejste sám, tuto výtku autorům reformy adresuje hodně kritiků. Jenže zapomínají, že je pravděpodobné, že o tyto peníze se zmenší zisk firem, které dnes na zdravotnictví úspěšně parazitují, a to víceméně nekontrolovaně. I tím si možná můžeme vysvětlit neklid, který návrhy reformních zákonů vzbuzují a který se mimo jiné projevuje anonymním rozesíláním poplašných elaborátů.
20. 05. 2008 | 20:26

Řeč mysli napsal(a):

Pravda je mnohem jednodušší. Generaci učených je šedesát a více. Pačes, Hořejší, Pavka, Grigar a jiné kapacity musí ustoupit nové generaci mladších vědců. Staří tedy straší, kopají, lžou apod. Mládí potřebuje novou vizi. Kdyby při revoluci v roce 1989 zemřelo v boji ohromné množství špatných lidí, tak k tomuto nemuselo dojít. Pan Hořejší je legálně dobrý významný člověk. Ilegálno má ale ohromně fujtajbl.
20. 05. 2008 | 20:26

badatel napsal(a):

vážení, pan Binar přesně popsal situaci:
Ale když stát přinutí občana platit soukromé firmě bez možnosti volby je to kravina a když umožní soukromé firmě (akciové společnosti) hospodařit s veřejnými pěnězi určenými výhradně na zdravotní péči, je bláhová naivita myslet si, že se může současný stav, z pohledu pacienta (tento pohled není dnes relevantní), pak tedy z pohledu plátce zlepšít.

Nechť se zdravotnická reforma dělá jak si pravicová vláda zamane, ale ať nikdo nenutí občany ze zákona platit ZP.
Já se rád pojistím u někoho mimo ČR nebo zaplatím v hotovosti.
20. 05. 2008 | 20:26

Gorash napsal(a):

Pane profesore,
je vidět, že pan Cikrt má naprostou pravdu v tom, že se spokojíte s málem. O zdravotnictví toho totiž očividně moc nevíte. Psal jste, že Vám možná někdo v diskuzi vysvětlí co je to 100% přerozdělování. Nu prosím, rád se toho zhostím, i když myslím, že to bude jako házet hrách na stěnu.

Stoprocentním přerozdělováním se myslí stoprocentní přerozdělování vybraného pojistného mezi pojišťovnami, tak aby nedocházelo k adverzní selekci pojištěnců a tzv. cream-skimmingu ("lízání smetany"). Funguje to tak, že veškeré pojistné, které pojišťovny vyberou, je přesunuto do centralizovaného fondu, ze kterého je potom pomocí relativně sofistikovaného klíče přerozdělováno zpět pojišťovnám podle jejich pojistného kmenu. Pojištěnci jsou rozděleni do věkových kohort podle věku po pěti letech a každé skupině náleží určitá váha podle toho, jak nákladný je průměrný pojištěnec v této skupině. Proto za starší pojištěnce dostávají pojišťovny víc, než za mladší, kteří jsou většinou zdravější a tolik pojišťovnu nestojí. Díky tomuto přerozdělování potom nedochází k tomu, že se pojišťovny snaží lákat mladé a zdravé a zbavují se starých a nemocných - není k tomu důvod - starší pojištěnci se jim zaplatí.

Původně to bylo tak, že se přerozdělovala jen část pojistného, a tak pojišťovny mohly vydělávat na tom, že se starších pojištěnců zbavovaly, ale zákon č. 117/2006 Sb. zavedl 100% přerozdělování.

Vývoj přerozdělování pojistného lze nalézt např. zde: http://www.vzp.cz/cms/inter...
20. 05. 2008 | 20:27

Jirous napsal(a):

Ten spisek, o kterém se zde hovoří jsem četl- přišel mi poštou od dobrého známého. Přimělo mne to k uvědomění si všech informací a řečí, kterými nás soustavně krmí Julínek z televizní obrazovky (naposledy v neděli OVM) a dřive, když se dost často na obrazovkách projevovala jeho externí hlasivka.

Skutečnosti, činy lidí, o kterých je zde řeč potvrzují pouze to, že fundovaný materiál o konečném rozkradení českého zdravotnictví dal dohromady fundovaný a erudovaný člověk, který měl k dispozici základní informace z ministerstva zdravotnictví (možná tam ještě zůstal jeden slušný a odvážný člověk).

To co zde provádí pod taktovkou Topolánka Julínek spolu se svojí skupinou (Hruboň. Cikert, Šubrt , ...) je zločin proti národu a doufám, že nastane již brzy doba, kdy budou všichni souzeni za rozvrat zdravotnictví a jako zločinné spolčení.

Jenom odlehčení - škoda, že se nedají do diskuze vkládat obrázky - na internetu běhá výstižný obrázek pod názvem :Trojčátka, který vystihuje celou bídu toho, co nám ODS přináší.

Pane profesore - děkuji.
20. 05. 2008 | 20:29

Hed napsal(a):

malma - pozor, jako celek má ODS své public relations zvládnuté zdaleka nejprofesionálněji ze všech stran (ten rozdíl je, řekl bych dokonce, přímo propastný). Ale právě proto mě překvapuje, že v případě privatizace zdravotnictví odvádí tak neuvěřitelně fušerskou práci. Skoro se mi zdá, že to musejí dělat schválně, že za tím je nějaký záměr, jinak to snad ani není možné!

Nebo si na tohle najali nějakou jinou agenturu, která své know-how ze zahraničí absolutně nezvládla implantovat do české reality, některé formulace a postoje jako by vypadly syrové přímo z amerického mediálního prostoru. Vzhledem ke zkušenostem PR lidí z ODS mi to přijde nepravděpodobné, ale fakt to tak vypadá.
20. 05. 2008 | 20:33

Zuzana napsal(a):

Pane profesore, tytyty - Vy si ale koledujete.. ale konecne mi dneska nekdo zvedl naladu :-D
20. 05. 2008 | 20:34

Kolečko napsal(a):

To Gorash
Vždy je mi dobře, když narazím na chytrého člověka, který vše dobře zná a všechno ví.

Co takhle - Atomová elektrárna, Let na Mars, Zdravotní nezávadnost pulzního radaru - pokus se všeználku o nějaká moudra (upřesním - modrá moudra).

Na Vás, všech modrých rytířích je krásné to, jak obhajujete neobhajitelné. Možná by to stálo za to vymyslet nějakou teorii.
20. 05. 2008 | 20:35

tata napsal(a):

pane TENDR ASI HLAVNĚ NEUMÍTE ČÍST protože pan Hořejší jasně napsal...A teď už ten (doufám, že opravdu je paranoidní) text“ a snad ma každy pravo si utvořit svuj nazor a bohuželplno věcí nasvedčuje že je natom plno pravdy,kde sou ty pojistky privatizace nemocnic středočeského kraje jasně dokumentova¨né podvody,určitě po přečtení protiargumentu bych věřil víc panfletu než panu Hroboňovi srovnejte příspevek paní Brixia, navíc bod privatizace fakultních nemocnic vtomto članku popíra tak proč všude i v koalici probíha diskuse proti asi to lež není pan holub napsal...Aktuálně.cz má v ruce paragrafované znění dalšího Julínkova reformního zákona. Podle něho stát založí akciové společnosti, na které převede majetek fakultních nemocnic.takže kde je asi pravda že
20. 05. 2008 | 20:35

badatel napsal(a):

to RUMCAJS,
vážený, ve většině odborných časopisů s vyšším impaktním faktorem je zaručena kvalitní recenze příspěvku. Toto zde není, takže Vaše příspěvky, někdy pouze názorové výkřiky, se zde objevují u řady blogů.
Můžete mi tedy výkřikem prosím říci, proč já musím ze zákona přispívat soukromníkovi na zisk. To snad odporuje základu svobodné volby a základům pravicového světonázoru.
Když např.nechci podporovat ČEZ mám volbu svítit svíčkou a nikdo mne ze zákona nenutí odebírat elektřinu a platit ČEZu. Po této reformě budu přispívat ze zákona soukromníkovi na zisk - to bylo za feudalismu, že ano.
Jste vy vůbec člověk moderního pravicového ražení, anebo levičák-provokatér, který vyvolává u středových voličů antipatie k pravici.
20. 05. 2008 | 20:43

Narrno napsal(a):

pro pana Hořejšího: Ironicky se ve svém blogu vysmát kultivovanému (pravda, trochu politickým způsobem psanému) dopisu pana Cikrta? Výborný tah! Myslím, že teď vás už nikdo za vzdělance a slušného člověka považovat nebude, bravo, gratuluji, velice elegantní!
20. 05. 2008 | 20:43

Al Jouda napsal(a):

Pan Hroboň mně nepřesvědčil ! O nějakém lepším využití finančních prostředků ve zdravotnictví vlivem tzv. reformy nemůže být ani řeči ! Poplatky pouze zvyšují již dost vysoké příjmy lékařů, takže jejich cíl - jíst koňská vejce se jim zase přiblížil. Nové reformované zdravotní pojišťovny prý budou vracet 85% zisku zpět do zdravotní péče. Spíše to znamená, že oproti současným 3% z fondu ročně si v budoucnu ponechají 25% !!!
Budou demonstrace učitelů a lékařů proti vládní politice. Podpořme je všemi způsoby a žádejme demisi ministrů !Vzpomeňme si, jak nám to v roce 1989 hezky šlo ! Má někdo nápad, čím by se mělo nyní cinkat ? Klíče se neosvědčily.
20. 05. 2008 | 20:44

jepice napsal(a):

Gorash: vcelku se s vámi dá souhlasit, až na to, že zřejmě předpokládáte zájem pana profesora Hořejšího o obsah reformy zdravotnictví a o odhad jejích důsledků.
Kdo si pořádně přečte poslední tři články, které tomuto tématu věnoval, dojde postupně k přesvědčení, že o zjišťování čehokoli, co se týká současného systému a systému navrhovaného, mu vůbec nejde a že se skutečným obsahem reformních zákonů vůbec nezabývá.
20. 05. 2008 | 20:44

petr napsal(a):

hroboň - jak výstižné příjmení autora reforem!
20. 05. 2008 | 20:46

Gorash napsal(a):

To Kolečko: Vidíte někde v mém příspěvku něco o tom, že vím všechno? Upřímně řečeno o letech na Mars a atomových elektrárnách nevím o moc víc, než o dojení krávy - takže vůbec nic. Stejně tak, pokud si můj příspěvek alespoň přečtete dřív, než ho zaškatulkujete, zjistíte, že v něm nic neobhajuji, ani nehanobím. Prostě jen konstatuji fakta a doufám, že jsem tím vyhověl panu profesorovi, který si řekl o to, aby mu někdo v diskuzi vysvětlil 100% přerozdělování.

Dovolím si ale říct, že zrovna o problematice ekonomiky zdravotnictví neco vím a tak se snažím vyhýbat povrchním soudům. Pokud bystě po mě chtěl, abych hájil reformu zdrovtnictví, neudělal bych to. Vidím v ní mnoho problematickýh bodů. Na druhou stranu v mnohých věcech jde správným směrem. Jak už to tak v životě bývá, nic není černobílé. Proto mě velice zaráží, jak každý v této diskuzi přesně ví, jak je všechno špatně nebo všechno dobře, umí vše hned odsoudit nebo naopak vychvalovat podle toho, jakou barvu klapek si nasadí na oči. Myslím, že všeználků je v téhle diskuzi až dost - nevím, proč jste k nim zařadil zrovna mě. Co kdybyste radši přispěl nějakým věcným argumentem do diskuze, abyste nás přesvědčil, co víte vy?
20. 05. 2008 | 20:47

Marty napsal(a):

badatel: a prispivat ze zakona na stat Vam nevadi?
20. 05. 2008 | 20:47

petr napsal(a):

hrabat nebo hrobař
20. 05. 2008 | 20:47

Kalous napsal(a):

To Al Jouda
K Vašemu poslednímu odstavci - dnes na ČSFilmu byl návod jak dál. Opět běžel film Jan Žižka - zajímavá česká taškařice - defenestrace mocipánů, kteří dosáhli své moci podvodem a zneužívají ji.
20. 05. 2008 | 20:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Bezpochyby zde došlo k vážnému omylu,

Pan Cikrt žádný dopis nepsal.Bepochyby na pana profesora podá trestní oznámení za podvržené falešné rozšiřování poplašných zpráv.

Dopis ve skutečnosti napsal pan Boleslav Dolejší,bratr pana poslance za KSČm.

Profesor.
20. 05. 2008 | 20:50

badatel napsal(a):

to autor,
aniž to víte, děláte svými objektivními blogy o zdravotnictví, službu současné pravici.
Ta zdravotnická reforma, před kterou ji varujete, ji totiž dostane od válu stoprocentně.
20. 05. 2008 | 20:51

Jirka K. napsal(a):

My se máme dobře, my se máme dobře, my se máme dobře, my se máme dobře, my se máme dobře, my se máme dobře, my se máme dobře, my se máme dobře, my se máme dobře.
A kdo tomu nevěří je komunista.
20. 05. 2008 | 20:53

badatel napsal(a):

to marty,
už jsme spolu na toto téma diskutovali. Takže ještě jednou:
v USA musím platit daně, ale zdravotně ze zákona mě se pojistit nikdo nenutí.
Je tam totiž demokracie a zákon nikoho nenutí soukromníkovi přispívat na zisk.
Tento feudální mlýnek na peníze mohli pánové vymyslet jen u nás.
20. 05. 2008 | 20:59

tata napsal(a):

pane RUMCAJS vaše věta...Pro levicového zaslepence je argument něco, jako pro slepého semafor.
20.05.2008 20:26:20 ono to bude asi naopak ten naprosto zaslepenej ste vy myslíte že paní BRIXI,REKTOR KARLOVI UNIVERZITI,sou levičaci a slepí nebudeto tím že vy a vam podobní nevidíte argumenty proti kde ste nabyl tu jistotu že trh toto vyřeší ze zkušeností ze světa je to spíš naopak a to ještě tam platí zakony což u nas ne a proto u nas žadny experiment není možny vše se da nějak překousnout ale zdravotnictví rozhodně ne
20. 05. 2008 | 20:59

im napsal(a):

Podle Kodexu bloggera je blog soukromý prostor, kde si autor může zveřejňovat, co uzná za vhodné. Reakce náměstka ministra a tiskového mluvčího oficiálními dopisy na soukromý blog mi přijde velmi nepřiměřená. Na mysli tane české přísloví o potrefených husách (pardon, houserech).......

Fuj,fuj, pane profesore, takhle zkazit p. Hrobońovi jeho předvčerejší čtyřicáté narozeniny!!!!

Už i Respekt si nedávno všiml, že p. Hroboń není zrovna úředník:
......Zmíněný Pavel Hroboň není zrovna prototypem českého ministerského úředníka, spíš by jej člověk zasadil někam do soukromého byznysu. Po absolvování české medicíny chvíli pracoval v nemocnici, pak studoval ekonomiku zdravotnictví na americkém Harvardu. „Z Ameriky jsem se vrátil nadšený, že pomůžu reformovat zdravotnictví, brzy jsem ale pochopil, že jde o politickou věc,“ vzpomíná Hroboň na své první kroky.......
20. 05. 2008 | 21:01

RUMCAJS napsal(a):

Badatel:
Proboha, kdo Vás nutí přispívat sokromému sektoru ?
20. 05. 2008 | 21:04

honza napsal(a):

smlouva ODS s obcany neni dodrzovana, s tim souhlasim, ovsem nesouhlasim s tim, ze za to muze ODS. Copak ji dovoli koalicni partneri svuj program plnit? copak nemusi jimi navrhovane zakony schvalovat parlament, kde je CSSD proti vsemu? a jakk to ma asi ta ODS podle tebe delat?
20. 05. 2008 | 21:04

Kolečko napsal(a):

To Gorash - ono je těžko seriozně diskutovat, když je Vám jasno, o co jde a kam to vše kráčí, kam to směrují lidé, kterým jde o úplně něco jiného, než říkají.
Viz smlouva pana Topolánka s občany v červnu 2006. Pouze lži a krycí dým.

To co se zde děje (pod taktovkou toho pána) je úplně něco jiného, než o čem hovoří nastrčení vykonavatelé. Jde pouze a jenom o rozkradení majetku, který je ještě k dispozici ( v menším provedení zdravotnictví ve středočeském kraji a poršák pana Bendla), a potom se divím, že chytří lidé jako Vy se snažíte o nějaké hledání dobra v činech těchto lidí. NENAJDETE a když tak si lžete do kapsy.

Dnes už jde pouze o jedno, odstranit tyto lidi od rozhodovacích možností (než provedou nezvratné změny) a udělat to jinak. Teď budu určitě napaden, že jsem socan - ne tuto ryze odbornou záležitost musí dělat odborníci a ne lumpové, kteří žmoulají nějakou partajní legitimaci.

Ve zdravotnictví, ve Vysokém školství a v příslušných oborech je jistě mnoho odborníků, kteří se neušpimili odpornou politikou, která zde vládne již skoro 20 let, a kteří by našli cestu jak spořit ve zdravotnictví a vynakládat peníze účelně. Metodou Julínka - ekonomickou cestou zamezovat k přístupu ke zdravotnictví - a tím vlastně likvidovat nepohodlné lidi (staré a nemocné - jak je navozeno ovzduší ve společnosti za vlády ODS)- což připomíná činnost jednoho taky doktora, pouze metoda byla jiná - se nikdy nedosáhne dobra pro obyčejné, slušné lidi.
20. 05. 2008 | 21:05

Marty napsal(a):

badatel: ja se Vas ptal na Vas postoj k tomu, ze Vas stat pod pohruzkou nasili nuti davat mu penize. O USA jsem vubec nemluvil.
20. 05. 2008 | 21:08

RUMCAJS napsal(a):

tata:
Problém Vás levičáku je ten, že máte neukojitelnou touho pořád někým manipulovat,postrkovat, nutit mu svůj jediný pravdivý světonázor a pod.
Hroboň, nám tady nabízí systém, kde si můžete vybrat Vy i já.Vy se můžete pojistit u VZP a já zase třeba u soukromé pojišťovny. Vy se můžete nechat odoperovat ve státním, já třeba v soukromé nemocnici.
Vy mi naopak nutíte systém, kde žádná volba není.
Copak nemáte v sobě ani špetku svobodného myšlení ?
20. 05. 2008 | 21:10

RUMCAJS napsal(a):

Ještě jsem se Vás pane profesore zeptat, kam jste to vlastně vy socani dopracovali, když po osmi letech vládnutí, tu jsou občani, kterým se hroutí svět v okamžiku, kdy mají zaplatit 30 Kč.
To je teda opravdu vizitka úspěšného vládnutí !!!
20. 05. 2008 | 21:14

klvker napsal(a):

Vždy je mi dobře, když narazím na chytrého člověka, který vše dobře zná a všechno ví.

Co takhle - Atomová elektrárna, Let na Mars, Zdravotní nezávadnost pulzního radaru - pokus se všeználku o nějaká moudra (upřesním - modrá moudra).

Na Vás, všech modrých rytířích je krásné to, jak obhajujete neobhajitelné. Možná by to stálo za to vymyslet nějakou teorii.
20. 05. 2008 | 21:21

enjoy napsal(a):

Chtěl jsem panu DrHroboňovi napsat e-mail a jako lékař z terénu zavčas jej upozornit, že už teď nám PP Hospitals i Agel ukazují naivitu jeho tezí. Ale na netu jsem kontakt nenašel . Jen mzcr@mzcr.cz - tak jsem tam napsal o email na DrHrob. Odpověděli mi pružně - že můj mail evidují pod číslem tím a tím,ačkoli jsem žádal jen o adresu a není tudíž co evidovat. Kam napsat náměstkovi ale nevím doteď. Tak to řeknu všem (přímo z praxe): prostě už teď se ukazuje , že úroveň péče a dostupnost klesají, odliv peněz ze zdravotnictví do akciovek je realitou...(Dačice)Nelukrativní pacient-tj vážněji nemocný člověk - je odpad patřící na skládku - tj. státní zdravotnické zařízení. Akciovku baví léčit jen ty, kteří se pravděpodobně nezkomplikují.Pokud ano , je ochota ta tam. Vím o spoustě lékařů i sester prchajících z uvedených a.s.
Ono by to stejně asi bylo nošení dříví do lesa , že ju pane náměstku? To vše už určitě dávno víte..
Takže díky pane profesore !
20. 05. 2008 | 21:23

jepice napsal(a):

Badateli, a kdopak vás bude nutit přispívat na zisk soukromé pojišťovny?
VZP bude státní, můžete přece své peníze posílat tam.
20. 05. 2008 | 21:27

badatel napsal(a):

to RUMCAJS,
proboha, ono snad zdravotní pojištění v ČR není ze zákona povinné ?
20. 05. 2008 | 21:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Pan Hroboň,

také nic nenapsal.Za vším stojí snacha pana profesora Boleslava Dolejšího paní Sekyrová,která neuspěla ve výběrovém řízení na místo poradce ministra zdravotnictví(vyhrál pan Cikrt)

profesor.
20. 05. 2008 | 21:33

Mengele napsal(a):

Mengele
20. 05. 2008 | 21:34

Ivan Hochmann napsal(a):

Rumcajsi,

nevzrušuj se to si zase Trojhlavá saň dělá psinu.

profesor.
20. 05. 2008 | 21:35

badatel napsal(a):

to jepice,
mé zdraví bych si chtěl bez nucení zákonem pojistit kde já si vyberu např. v EU, popřípadě se nepojistit vůbec a platit v hotovosti.
Představte si, že ta Vaše volba mne totalitně omezuje, protože VZP za mě ztěží zaplatí chemoterapii např. v USA, když tam jako občan EU budu chtít dožít.
Podstata je v tom, že pokud ti naši privatizátoři nebudou mít ze zákona zaručený ten mlejnek na peníze, tak nebudou žádné zisky, že ano.
Tento argument mně zatím nikdo nevyvrátil a je klíčový pro zpochybnění celé reformy.
20. 05. 2008 | 21:39

badatel napsal(a):

to jepice,
mé zdraví bych si chtěl bez nucení zákonem pojistit kde já si vyberu např. v EU, popřípadě se nepojistit vůbec a platit v hotovosti.
Představte si, že ta Vaše volba mne totalitně omezuje, protože VZP za mě ztěží zaplatí chemoterapii např. v USA, když tam jako občan EU budu chtít dožít.
Podstata je v tom, že pokud ti naši privatizátoři nebudou mít ze zákona zaručený ten mlejnek na peníze, tak nebudou žádné zisky, že ano.
Tento argument mně zatím nikdo nevyvrátil a je klíčový pro zpochybnění celé reformy.
20. 05. 2008 | 21:40

jepice napsal(a):

Konečně to někdo napsal upřímně:

"Ve zdravotnictví, ve Vysokém školství a v příslušných oborech je jistě mnoho odborníků, kteří se neušpimili odpornou politikou, která zde vládne již skoro 20 let, a kteří by našli cestu jak spořit ve zdravotnictví a vynakládat peníze účelně."

Páni doktoři, rozpomeňte se svou lepší minulost, zašátrejte v šuplíku, třeba ji tam ještě najdete - tu malou knížku v červených deskách. Nezahazujte ji, bude se hodit. Jsou tu vaši přátelé, kteří věří, že to odporné dvacetiletí končí, a jsou odhodláni pro to udělat všechno. Někteří vaši kolegové už na to přišli, že staré přátelství a dnešní zásluhy se v budoucnosti vyplatí.
20. 05. 2008 | 21:42

RUMCAJS napsal(a):

badatel:
Pojištění musíte platit. To je pravda. Ale nemusíte ho platit soukromé pojišťovně.Můžete ho platit VZP.
20. 05. 2008 | 21:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Gorash:
Dekuji za objasneni stoprocentniho prerozdelovani!

jepice:
Ano, mate naprosto pravdu, ja se skutecne nijak detailne nehodlam zabyvat temi navrhovanymi zakony. Jak jste si mohla povsimnout, pouze zprostredkuji texty jinych, ktere mi pripadaji potencialne dulezite.

Ivan Hochmann:
Opet jste odhalil pravdu...
Zdravim vas spolu se Sekyrou a Boleslavem D.!
20. 05. 2008 | 21:46

badatel napsal(a):

to Marty,
víte pokud ty peníze mne stát nutí dávat a garantuje jejich přerozdělení těm potřebným, tak mně to nevadí. Ale zásadně by mně vadilo, abych přispíval nějakému soukromníkovi z donucení na zisk. To mne nenutili ani za bolševika.
20. 05. 2008 | 21:50

jepice napsal(a):

Jó, badateli, to teda máte těžké. Ve většině evropských zemí je základní pojištění povinné, anebo je léčení financováno státem z daní, takže na to taky přispívají všichni.
V USA, pokud tam budete legálně, si co já vím můžete platit pojištění, jaké si vyberete /podle svých možností/, takže i nějaká ta chemoterapie by z toho možná byla.
Jakou to má souvislost s privatizací některých našich pojišťoven, moc nechápu.
20. 05. 2008 | 21:53

Kolečko napsal(a):

To jepice - ještě jsi zapoměla opsat jeden odstavec:

Metodou Julínka - ekonomickou cestou zamezovat k přístupu ke zdravotnictví - a tím vlastně likvidovat nepohodlné lidi (staré a nemocné - jak je navozeno ovzduší ve společnosti za vlády ODS)- což připomíná činnost jednoho taky doktora, pouze metoda byla jiná - se nikdy nedosáhne dobra pro obyčejné, slušné lidi.

Co ještě přidáš za modrá moudra?
20. 05. 2008 | 21:56

jepice napsal(a):

Kolečko:
Přišlo mi tak nějak zbytečné reagovat na oblíbené klišátko o likvidaci nepohodlných - starých a nemocných. Víte, už dokážu odhadnout, kdy má smysl odvolávat se na fakta a kdy je naopak lepší si podobných nesmyslů nevšímat.
20. 05. 2008 | 22:02

Gru napsal(a):

Jedním z úhelných kamenů argumentace Julínkova týmu je předpoklad, že se posílí úloha zdr. pojišťoven, které v rámci řízené péče budou s předstihem rozhodovat, jaký typ léčby má být poskytnut. To je ovšem zcela halucinatorní představa, a tito pánové rozhodně zcela přesně vědí, že pojišťovny nemají pro taková roizhodnutí ani mandát v zákonech, hlavně ovšem nemají personální vybavení. Zcela rozhodně musí vědět, že ani v horizontu dobrých 10 let pojišťovny takové odborníky mít nebudou, tudíž toto rozhodování bude nutně pouze komerčně podložené.
Pojistky pana Hroboně jsou rovněž neseriozní: pojišťovna nebude smět vlastnit nemocnici? Nic ovšem nebrání, aby společnost XY nevlastnila na jedné straně pojišťovnu, na druhé síť zdrav. zařízení - a je vystaráno.
20. 05. 2008 | 22:04

prirodovedec napsal(a):

autor: Jako ctenar smekam. Pusobi to dokonale. Opet mam pocit cetby reci Shakespearova Marca Antonia nad mrtvym Caesarem (dejavu?), kterou jako trik dle mne jiz pouzil P.H. ve svem blogu. Dnes je to ale primocarejsi. Ctu si M.A. = V.H.: "Brutus, Hrobon, and Cikrt are honorable men." :)

Dalsi vysledky me cetby:

Text se mi jevi jako projev paniky na MZ, ktera nastala s ohledem na pripravovanou stavku. Proc? Z ceho tak usuzuji?

Obraci se totiz opakovane a dominantne na lekare, kterym zminuje vyhody predevsim pro ne, pacienty zminuje mene casto, okrajove, az to bije do oci.

Pritom tento text, s timto umistenim zde, mel byt dle mne adresovan teto skupine - potencialnich pacientu, kterou mel zde uklidnit. Podarilo se. :)

Rekneme, ze dnes uz to tedy vypada jako jiste typicke flinkovstvi MZ, odpovidajici tradicim pripravovane reformy a dosavadni prace MZ. Je videt, ze nektere renomovane zahranicni skoly u nas jeste nic negarantuji. :)

Autor je zrejme prilis zaneprazdnen reformou na to, aby si uvedomil tak zasadni vec, jako ke komu se text dostane. I zde by pro neho proto melo platit "mlceti zlato" nebo "zatloukat, zatloukat". :)

Navrh na zverejneni jeho textu zde, na verejnem blogu, je proto take zretelnou a velkou chybou tiskoveho mluvciho MZ, ktery jinak umi byt nad veci, usmevavy a presvedcivy.

A "zly autor" blogu, zrejme "v realite popleteny imunolog" toho "nechutne zneuzil" nebo jen naivne a uprimne text zverejnil, jak napsal. :)

Zrejme tlak verejnosti zacina pusobit chyby i tam, kde zatim prilis nebyly. Troufnu si tedy odhadnout, ze mozna realne hrozi pad oblibeneho ministra.

Uvidime, jak z toho vymanevruji. Jsou zde scenare z minulosti (Rubas, Lom, aj. velvyslenectvi u Moralese ci Chaveze, apod. :) ). Troufl bych si odhadnout, ze uprimnou nabidku muze dostat i primator Prahy nebo dokonce i poslanec Tlusty, ci nekdo z jeho cirkevni skupiny.

Zatim to tipuji na pad ministra a vymenu nepovedene reformy zdravotnictvi v koalici za kvalitativne lepe pripravenou reformu vedy a vysokeho skolstvi. Te se totiz venuje sam premier, ta proto padnout nemuze, a proto se na ni zatim nekteri teprve velmi pomalu zastreluji. :)

K vlastnimu textu obou dopisu bych ocitoval tiskoveho mluvciho:
"soudím, že Vám jde o hodnocení skutečnosti pomocí faktů, reálných dat", a dale namestka: "Čísla jsou ale neúprosná."

Celkem signifikantni pro mne je, ze temer zadna cisla tam nejsou (mozna tedy nekdo chtel naznacit, ze slova lzou? :) ) a zrejme na farmacii se rozumi neco jine nez na prirodnich vedach ci v imunologii slovy "realna data". :)

Poznamenejme, ze polozky: "Nektere lzi ..." byly jiz davna diskutovany na blozich V.H., P.H. a H.B. Viz napr. nase diskuse s jepici. V principu lze rici, ze v diskusich jsme se dostali hloubeji nez autor, ktery volil pouze prvoplanove odpovedi. Tim myslim, ze autorem vyvracena tvrzeni lze snadno zpresnit a jeho tzv. "Realita" je pak jiz nevyvraci (na to mozna jeste dojde rec, pokud se nekdo ozve, ale je to zrejme).

Pro mne je podstatne, ze drive
uvedena fakta o pusobeni drive citovanych v uvedenych firmach a vztazich nebyla vyvracena. Cili ve zdejsich podminkach CR to znamena: Potvrzeno.

Dale informace o zabudovani kontrolnich mechanismu do zakona a provedeni kontrolnich kroku ve prospech platicich zakazniku pred reformou ve vztahu k pojistovnam, poskytovatelum aj. priznacne chybi.

To je vse. A mne to staci. Autorovi opet gratuluji k dokonalemu zpusobu, jak vlidnou formou ctenare informovat.

Pane profesore byt si Narrno jinde vazim, treba Vas potesi me sdeleni, ze existuje zde alespon jeden clovek, ktery Vas nadale povazuje za vzdelance a slusneho cloveka. Coz tedy znamena, ze tvrzeni kolegy Narrna o Vas bylo timto vyvraceno uvedenim protiprikladu.

Preji prijemne dalsi blogovani napr. o reforme vedy :).
20. 05. 2008 | 22:12

jepice napsal(a):

vaclavhorejsi:
Díky za přiznání. Nestranné uveřejňování protikladných textů by bylo sympatické, pokud byste dokázal, aby za tím nečouhal váš apriorní postoj k reformě jak Eiffelovka. Potom ten ostentativní nezájem o fakta už tak sympaticky nevyzní.
20. 05. 2008 | 22:12

ten správnej napsal(a):

Jak vidět, za chvíli vznikne samizdat a lidem bude kdosi zase přátelsky radit a bude je vyvádět z omylů. Nebo už to tady je a zatím se to jen dobře schovává a na opvrch vyplouvá jen lehce?
20. 05. 2008 | 22:13

tata napsal(a):

pane RUMCAJS ...Problém Vás levičáku je ten, že máte neukojitelnou touho pořád někým manipulovat,postrkovat, nutit mu svůj jediný pravdivý světonázor a pod....ste celkem dobry manipulator,ja bych to mohl obratit a vyznělo by to uplně stejně vy my podsouvate svoje vize to není přece jen o VZP a dalších pojištovnach přečetl ste blok paní BRIXI CELY NAPŘ...Z pohledu jedince je výběr pojišťovny a zdravotního plánu často příliš komplexní a důsledkem neuvážené volby může být nepostačující léčba nebo ožebračení.DALE..Když se v nedostatečně řízeném tržním prostředí snaží dosáhnout zisku zdravotní personál, levnou léčbu a prevenci pacientovi nabídne málokdo. Drahých testů, zákroků a léků však pacient dostane tolik, kolik unese jeho tělo a peněženka.DALE...Volný trh ani stát totiž ve zdravotnictví nefungují. Volný trh bez přísné regulace a dohledu je pro pacienta katastrofou. Poněkud paradoxně, čím větší prostor mají tržní síly ve zdravotním pojištění a zdravotní péči, tím nepostradatelnější a obtížnější je regulatorní funkce a dohled státu.OTOM BY MNĚLA PROBÍHAT DISKUSE ne to vaše stale jak to trh vyřeší,jasně to dakazují příklady ve světě ale to je to co vubec nechcete připustit prostě julinkova reforma je dokonala a bez chyb kdo nesouhlasí je zaslepenej levičak prostě experiment vtomto si nemužem dovolit.
20. 05. 2008 | 22:14

badatel napsal(a):

to jepice,
pokud chce někdo privatizovat, ať privatizuje, ale nechť změní zákon o povinném zdravotním pojištění občana v ČR.
Pokud někdo chce přispívat na zisk privatizovaných pojišťoven, nechť přispívá, ale pak musí existovat volba pojistit se mimö ČR popřípadě nepojistit se vůbec a pojistné si schovávat do slamníku.
Ona bez toho ze zákona povinného pojištění- mlejnku na peníze-by to byla pro soukromníky jiná káv a, že ano.
Ta povinnost ze zákona v USA není a v EU ty soukromé pojišťovny nemohou ukrajovat zisk.
Řízená péče (a la naše reforma) existuje v USA, kde dávají 16% HDP (zdaleka v absolutně nejvíc ze všech států na světě, zdroj US goverment) a výkonnost je na 29 místě na světě (zdroj WHO).Toho chceme dosáhnout?
Např.při karcinomu tlustého střeva je současná péče na vyšší úrovni v ČR, než v USA, protože pacienti u nás dostávají v první linii optimální chemoterapii, kterou v USA dostávají, až po selhání méně účinných léků.
Mám v rodině případ lékaře, emigroval do USA, platil zdravotní pojištění, jeho manželka onemocněla na tuto nemoc.Pojištění nekrylo chemoterapii v první linii a on, protože věděl oč se jedná, prodal dům,ještě se zadlužil. Manželku nezachránil, teď splácí v USA dluh a ze zbytku US důchodu dožívá v ČR.
20. 05. 2008 | 22:15

Yossarian napsal(a):

Honza: teď už vím, jak vypadá průměrný volič ODS. :-) S ohledem na to, že si ODS koupila 2 socanské poslance (a tedy má ve sněmovně většinu) a že s opozicí prakticky nic neprojednává (parlamentem jde většina důležitých zákonů díky "stojedničce" jako maso mlýnkem), tak se ani nedivím, že socialisté nepodpoří skoro žádný zákon.

A ty báchorky o koaličních partnerech - to je ffftip? Jak KDU, tak SZ jsou v existenčním ohrožení (viz preference) a odhlasují cokoliv, jen aby se vláda nepoložila. Vždyť samotný Bursík je modřejší než někteří ODSáci.

Badatel: já nechci systém jako v USA. Není ani efektivní, ani levný. Navíc dělí občany do kategorií - na ty, jimž je dovoleno dosáhnout na pojištění a na ty, kteří na něj nedosáhnou. Nejsem zastáncem rovnostářství, ale právo na život je dáno všem stejně a bez rozdílu.
20. 05. 2008 | 22:19

enjoy napsal(a):

To Gru:
Však to už frčí : Agel Insurance je pojišťovna , síť středomoravských nemocnic patří Agelu a.s.

Moje ambulance je síť ambulancí praktiků - pardon pan Potysz už nemá s Agelem lautr nic společného

...a přece se točí , zacyklený monopol jeden...
20. 05. 2008 | 22:21

jepice napsal(a):

Heleďte, badateli, proč pořád opomíjíte možnost být pojištěn u pojišťovny, která je a bude i nadále státní? K tomu se koneckonců může rozhodnout každý občan tohoto státu a soukromé pojištovny budou na suchu. To samé platí o řízené péči. Když o ni nikdo nebude stát, prostě zajde na úbytě, a nikdo ji nebude nabízet. Co je na tom nepochopitelného?
20. 05. 2008 | 22:23

badatel napsal(a):

to Yossarin,
vážený, máte pravdu, já to vím, vy to víte, ale oni to neví, takže metodou důkazu sporem je jim nutno ukázat, že se mýlí.
Na antiargumentaci příkladů a názorů těm jejim, oni neslyší. Doufám, že některým z nich logika není cizí, a proto se snažím na tom příkladu " mlejnku na peníze" ukázat nesmyslnost té reformy i z jejich svobodně-pravicového hlediska.
20. 05. 2008 | 22:29

Špaček napsal(a):

Pane profesore je mi líto, ale Vaše uvedení dopisů pana Cikerta a pana Hruboně neodpovídá vysokoškolsky vzdělanému člověku, natož panu profesorovi.
20. 05. 2008 | 22:34

prirodovedec napsal(a):

Ganialni moment prave v TV na CT2 - ministr zdravotnictvi k bouricim se medikum fakultnich nemocnic: "kdyz oni nemaji informace". :)

Rekl bych, ze zcela vystizna formulace. :) Ale kdo je vinen? :)

Venujme se dalsimu muzi "detailni pripravy" panu namestkovi S. ...
20. 05. 2008 | 22:37

badatel napsal(a):

to Špaček,
vážený pane, Prof.Hořejší nese jako vědec imunolog svou kůži na trh a právě, že se jedná o budoucí zdravotní péči občanů je otevřená diskuse tou nejčestnější vědeckou cestou k hledání pravdy o reformě, a to bez skrytých parametrů obsažených v nějakých dopisech.
Je vidět, že vyšší princip mravní moc nechápete.
20. 05. 2008 | 22:43

enjoy napsal(a):

špačku, to chtěl Cikrt,aby teze pana Hruboně pan profesor uveřejnil na svém blogu, že se to teď vyjímá jako argumentační sebevražda není vinou páně profesorovy stránky,víš?
20. 05. 2008 | 22:43

Gru napsal(a):

Jepici.

špatné je, že nějaké detailnější informace vycházejí z MZ pouze po malých dávkách a kolikrát ještě rozporné. Každopádně média hovoří o velkoplošném zavádění řízené péče a o dvojkolejnosti pojištění původně taky řeč vůbec nebyla. Vtip je v plánovaném zcizení portfolia pojištěnců a prostředků z vybraného pojistného, což jsou veřejné peníze. Nutný kapitál pro start takové pojišťovny je značný, a pokud by to měla být skutečně privátní pojišťovna, pak od začátku z vlastního - v podstatě nerealizovatelné. Ostatně, jaký je podíl soukromých pojišťoven v západní Evropě? Jak dlouhou karenci by taková pojišťovna musela mít, kdyby měla např. 20 tisíc klientů? Jak by zajistila komplexnost nasmlouvaných služeb, popř. návaznost na cizí zdrav. služby, když ne vynucením klientského aq smluvního vztahu prostřednictvím regionálního monopolu, případně legislativní direktivou?
20. 05. 2008 | 22:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících (obsahoval vulgární výzvu).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 05. 2008 | 22:46

valburga napsal(a):

Protože zdravotnické systémy a management nejsou moje parketa, neměla bych asi přispívat do této diskuse. Ale přece jenom mi to nedá, abych nevyvrátila jednu drobnou nepřesnost v páně Hroboňově textu.
P. Hroboň píše: "Standardy vzniknou ve spolupráci ministerstva, poskytovatelů, odborných společností a pojišťoven. Nikde na světě ale nejsou zakotveny v zákonech. "
To je sice pravda, ale pokud se mi podařilo dopátrat tak ve většině evropských zemí (nepodařilo se mi zjistit, jak je tomu ve Finsku, Španělsku, Portugalsku a v nových evropských státech)si zákon neobsahuje standardy, ale je v něm zakotvena povinnost tyto standardy (osobně bych preferovala "Best Practice" nebo "lege artis" postupy)stanovit. Pokud vím, tak navrhované reformní zákony tuto povinnost zakotvenou nemají, což znamená, že cokoliv pak bude vypracováno nebude ve sporu právně relevantní. Každý se bude muset stát odborníkem, aby si ohlídal, co všechno má ve smlouvě s pojišťovnou zakotveno.
20. 05. 2008 | 22:47

prirodovedec napsal(a):

jepice: Zdravim. Co rikate na me dojmy? :) Rekl bych, ze Vy bojujete za ty z dnesni Cerveneho Hradku, kteri si to nezaslouzi. Skoda ovsem, ze nereformujete Vy, Vam bych skoro veril nebo Vas alespon bral vazne. :)

Namestek S.hovori "Ten tlak nas nezastavi. :) Vymena ministra nehrozi." Hura. To by bylo idealni.

Spacek: Proc? Dle mne tomu vzdelani autoru spise neodpovidaji ty dopisy. :)
20. 05. 2008 | 22:49

Pavel napsal(a):

Chapu, ze jste, pane profesore, sve ironii neodolal, ale nebyla uplne na miste. Text Dr. Hrobone mi nepripada spatny a jiste je v nem mnoho (obecnych) tezi, v kterych se s Vami (soude dle Vasich predchozich textu) i shodne: Je zrejme, ze naklady na zdravotnictvi porostou, jak tedy dostat vice penez do systemu? Je treba za prve zefektivnit stavajici system (jiste v tom je shoda). Vami navrhovane zvyseni pojisteni je jiste mozny dalsi krok, ale zkuste o tom presvedcit celou (nebo aspon vetsinu) spolecnosti. Nicmene i pokud byste uspel (nebo nejaka politicka strana) predchozi krok (efektivita vyuziti penez, ktere jsou k dispozici) je zasadni. Bohuzel jsou dva zakladni rozporne (jsou skutecne zcela anatagonisticke ? nemyslim) pohledy, jak efektivity docilit. Jedni veri, ze stat nejlepe vi a prerozdeli. Druzi veri, ze pouze vlastnici si sve nejlepe a nejefektivneji ohlidaji - a druhotne pres realizaci sveho zisku je to pro celek-spolecnost vyhodnejsi. (koneckoncu i ten pekar co se zene za mamonem nam poslouzi dobrymi rohliky).
At si to kazdy srovna se svymi zivotnimi zkusenostmi a vzpomene treba i dob komunismu, jak to (bezvadne ?) fungovalo.

Mimochodem univerzitni akciove nemocnice nepovazuji za dobry napad a dnes jsme byl demonstrovat pred MZ. Ale regulacni poplatky - vsemi deseti pro, nikdy bych neocekaval, jak budou skvele fungovat (kvuli pouhym 30Kc ? a zduraznuji slovo pouhym). Nepredepisovat lacine leky, ty at si koupi kazdy sam, a usetrene penize pouzit treba na lecbu rakoviny nebo roztrousene sklerozy - urcite ano. Jenze z pohledu populisticke politiky je jednodussi jit na ruku vetsine (ktera potrebuje spis ty acylpiriny na rymu a nechce se ji pochopitelne platit 30Kc - viz nazory treba CSSD) nez se starat o tu (drtivou) mensinu tech vazne nemocnych, kteri na tom mohou ziskat. At uz si o reforme myslite cokoliv (skvela, strasna, nutna, podvod...) ani jeji odpurci si snad nemysli, ze by se na ni dali nasbirat volici a zvysit popularita ODS - koneckoncu blogy zde a jinde jsou toho dokladem. Takze to chtelo odvahu, ne ? (jiste je snadne na tohle odpovedet - chtej to rozkrast, jakapak odvaha, ale..?)Privatizaci pojistoven nerozumim, a je klidne mozne, ze nektery veci budou ovlivneny pres kamaradcofty. Ale pokud zustane jedna statni VZP, tak pokud Vas soukromnici budou brat na hul, je vzdycky moznost prejit k ni, ne ? Nepochybuji, ze VZP i nadale bude dominovat mezi pojistovnami.
Zkusme se nedivat kolem sebe porad vyhranenou politickou optikou. (to plati vice pro ostatni bloggery nez pro pana profesora. S jeho nazory vetsinou nesouhlasim, ale je pro mne alespon jeden z mala verohodnych osobnosti "z leva".)
20. 05. 2008 | 22:51

enjoy napsal(a):

...v Agelu často řeknou: "Víte my na tuto komplikaci u nás nejsme zařízeni , s tímto už musíte jinam" tj do státního - vím z osobní zkušenosti lékaře-stalo se mi to opakovaně... a to ještě reforma nezačala
20. 05. 2008 | 22:55

vlk napsal(a):

Pane profesore,

pustil jste sem dynamit. Na Vašem místě bych nyní očekával následující:

do Vámi řízeného ústavu Akademie co nejdříve přijde řada kontrol. Kaýždá z nich zjistí řadu pochybení typu, že tečky nad i nemají velikost , předepsanou normou, finančák vám určitě vyměří nějaký doplatek za něco, co jste udělal ve prospěch ústavu atd. atd.
A následně budete zřejmě pokračovat ve šlépějích prof. Klenera. Když jako z VAšich vyjádření má prospěch Paroubek, který se odvolává na Váš blog...
To je prostě hřích největší! Jistě si vzpomenete na dobu kdy jsme byli napomínáni slovy:

soudruhu,uvědom si komu slouží tvoje výroky... je to přesně identické s Cikrtovým :
Radost z toho má samozřejmě opozice, která se právě Vaší autoritou zaštiťuje (pan Paroubek se na Vás všude odvolává). Možná, že tím deklarujete svůj politický názor, ale myslím, tak dáváte všanc své renomé kultivovaného, vzdělaného a kriticky myslícího vědeckého pracovníka a učitele.
V Vlastní text ,tedy ten Hraboňův si přečtu až zítra. Je příliš pozdě.

Ale vysvětlím vám ještě, co že to pan Hraboň vymyslel geniálního s těmi 100% přerozdělení.

Když vznikly zdravotní pojišťovny, myslím, že u pojistného fungovalo to, že co pojišťovana vybrala , tak si z poloviny nechala, zybtek poslala na centrální účet a následně dostala na každého pojištěnce adekvátní díl z průměru.
Pak se ukázalo, že zamestnanecké pojišťovny mají více peněz než VZP, protože ta měla státní pojištěnce. Tak se přešlo na model 80:20. To už se přerozdělovalo 80 %. No a pan Hraboň je ten dárek, který vymyslel, že zaměstnanecké pojišťovny jsou vlastně zybtečné a začal přerozdělovat celých 100%. To abyste věděl, co ho kvalifikuje. Nevěděl jsem, komu za to poděkovat. Teď už to vím. Minimálně u jedné zaměstnanecké pojišťovny totiž činnost začínala tím, že každý zaměstnavatel tam vložil za každého svého pjištěnce počáteční vklad 2000 Kč. Aby pojišťovna měla základ a aby se odlišila. PanHraboň to zglajchšaltoval.
20. 05. 2008 | 22:56

Gru napsal(a):

O vznik sítě soukromých nemocnic a soukromého pojištění v ČR se už před 12 lety, v době, kdY Julínek dělal ředitele malé nemocnice a Hroboň chodil do školy, zajímala promotorská skupina United Health Industries, jejíž experti tomu věnovali 2 roky. Po dokončení studie proveditelnosti svůj zájem odvolala a odešla působit do zahraničí, protože zjistila:
1. pro vznik obou prvků soukromé sítě není v ČR dostatečné portfolio klientů co do objemu, navíc sociologická struktura potenciální klientely je nevyhovující, 2. takový projekt není v ČR z domácích zdrojů a sil uskutečnitelný, 3. podmínky pro vstup importovaného kapitálu do tohoto sektoru podnikání však v ČR nejsou.
20. 05. 2008 | 22:57

RUMCAJS napsal(a):

tata:
Vy se neustále tváříte, že Vám touto reformou někdo ukrajuje. Ve skutečnosti se vaše možnosti a nabídka rozšiřuje. Je jenom na Vás, jestli zůstanete u staré nabídky, nebo ne. Spousta lidí to zde připomíná a Vy jste spolu s badatelem k tomuto argumentu hluší.
20. 05. 2008 | 23:00

enjoy napsal(a):

Rumcajsi zajeď si do Dačic, tam jim taky říkali , že nemocnice rozšíří své služby - teď se přetváří v LDN s nedosttakem personálu-tj nedostatečnou kvalitou péče.Jak se nabídka a možnosti rozšiřují jak??
20. 05. 2008 | 23:06

Blue Jay napsal(a):

Vaclav Horejsi,

Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. ...Hmmmmm.

Proc nam pan profesor Horejsi nerekne neco o vyzkumu v jeho odboru? Ale asi ten brejlatej profesurek radsi zvatla o zlych zidech a neschopne ODS. Je to opravdu zajimave co ho nejvice zajima. A to se jeste nekdo porad divi proc Ceske vzdelani na VS jde od desiti k peti? Myslim ze je to zasluhou "profesoru" jako je Horejsi. Nejdrive politik a pak nahodou ucitel ze pane Horejsi?

BTW. My grandmother was a teacher at the Faculty of Philosophy of Charles University long time ago. She would be ashamed of people like Horejsi..
20. 05. 2008 | 23:09

Gru napsal(a):

Rumcajsovi.

Jak ukrajovat (neukrajovat?). Model:

V regionu patří všechny nemocnice a jedna soukr. pojišťovna společnosti XY. Nemocnice patřící té společnosti zruší smluvní vztahy s VZP a budou ošetřovat jen klienty soukr. pojišťovny patřící oné společnostï. Vaše svoboda volby jde vniveč - musel byste cestovat stovky kilometrů, abyste se dostal do zařízení na území, kde nevládne společnost XY, ale VZP. Jak jednoduché: zbývá 1) odstahov at se, 2) dojíždět kvůli zdrav. péči, 3) kapitulovat a přestoupit k pojišťovně XY.
20. 05. 2008 | 23:14

Martin napsal(a):

Tak jsem si precetl pana Hrobone a krome toho, ze on si mysli, jak to skvele vymysleli a vsichni jini se pletou, nic vice z toho nevynika. Navic vetsina pochybnosti z puvodniho textu nebyla vyvracena, pouze rozmyta, a podtrzena verzi my vime lepe.
20. 05. 2008 | 23:16

jepice napsal(a):

Gru:
Z ministerstva lezou detailnější informace postupně, taky z toho důvodu, že o mnohých detailech se koalice teprve dohaduje. Ale to podstatné, tj. věcné záměry zákonů, jsou vyvěšeny na ministerském webu už dlouho. Jenže je to spousta stránek a málokoho baví to číst, včetně novinářů. Takže se v novinách dočtete polopravdy anebo bludy. V posledních dnech se na netu objevily i neoficiální pracovní verze paragrafovaných zákonů, což je čtivo ještě méně záživné. Zatím jsem stihla pročíst zákon o pojišťovnách, a ten se od věcného záměru v ničem podstatném neliší.
O velkoplošném zavádění řízené péče se tam nic nepíše. Zákon ji umožňuje, nenařizuje. Pro velkoplošné zavedení by byla nutná jedna podstatná okolnost: že by o ni pojištěnci masově projevili zájem.
Co míníte zcizením portfolia pojištěnců, jsem možná nepochopila. Pojišťovna dostane přerozdělené pojistné, spočítané podle složitých koeficientů, a z toho je povinna poskytovat lidem, kteří jsou u ní přihlášeni, lékařskou péči v povinném rozsahu. Zákon upravuje hospodaření pojišťoven v tom smyslu, že pokud pojišťovna dosáhne kladného hospodářského výsledku, neboli zisku, bude tento zisk rozdělen takto: 85 procent musí být využito na léčebnou péči, s 15 procenty může pojišťovna nakládat podle svého uvážení.
S kapitálem, nutným pro start pojišťovny, máte pravdu, zákon ho dokonce předepisuje. Takže nějaký Franta ze Lhoty se do toho opravdu nepustí, pokud jeho tatínek nevlastní Komerční banku.
Podíl soukromých pojišťoven v Evropě fakt neznám, v tom bohužel nemohu sloužit. V různých zemích je to různé.
Komplexnost služeb v regionu může být pochopitelně pro některé menší subjekty problém, ale jak už píšu výš, jak budou pojištěnci nespokojeni, mají vždycky kam utéct. Ale pochybuju, že nemocnice a ambulance budou odmítat smlouvy. Předpokládám, že to bude obdobné jako je to dnes, že lékař klidně podepíše smlouvu, i když bude vědět, že ho těch pár pacientů od menší pojišťovny nevytrhne.
Pokusy o monopolní regionální vládnutí tu jistě budou. Jenže kde je psáno, že se mohou podařit? Na to je opravdu potřeba přesvědčit hodně lidí, že to pro ně bude výhodné, a taky si je pak udržet.
20. 05. 2008 | 23:18

Pavel napsal(a):

to enjoy
Znam nemocnici v Dacicich i nemocnice v okoli (napr. Jindrichuv Hradec). Kazdy by si mel uvedomit, ze nez byt osetren v nemocnici , ktera je blizko je lepsi byt osetren v nemocnici, kde je dostatek kvalifikovanych lidi a vybaveni - a to se zase odviji od poctu pacientu, kteri jsou tam rocne osetreni. Je-li nemocnice v miste, kde je prilis malo pacientu (mala spadova oblast) tak ta nemocnice nefunguje ekonomicky a nemuze investovat do novych pristroju a zaroven lekari tak dobre neumeji. (Kazdy i nelekar vi, ze urcity ukon se dobre zvladne az po urcitem poctu "pokusu" a aby se zrucnost udrzela, je treba ho v nejake frekvenci pravidelne opakovat).
Nechtel bych aby ma manzelka rodila nekde, kde se rodi jednou za uhersky rok, nechtel bych, aby mne s infarktem lecili nekde, kde na to nejsou vybaveni dle soucasnych moznosti, nechtel bych aby me deti operoval nekdo, kdo prislusny vykon nedela alespon 20x za rok.(pokud se nejedna samozrejeme o neco raritniho).
Ze mam neco blizko neznamena, ze to je to nejlepsi. Je to rozhodne ale pohodlne, to uznavam.
A jsem si vedom, ze mohou byt medicinske situace, kdy cas je moc dulezity faktor, ale je to dnes, kdy jsou zachranky vybavene jako male nemocnice, porad tak dulezite (o vrtulnikove preprave nemluve).
20. 05. 2008 | 23:19

enjoy napsal(a):

to Gru:souhlas
ostravaci už to maji tadyk toto
20. 05. 2008 | 23:19

badatel napsal(a):

to RUMCAJS,
ukrajuje mně právě o ten zisk vlastník soukromé pojišťovny, ten by šel jinak do zdravotnictví. Víte že ani jinde v EU nesmí zisk vytvářet? Pouze přiměřené procento (3%) na správu toho optimálního přerozdělení. Musíte se více vzdělávat a studovat, neřku li bádat. Jinak dle nick-jména je Vám loupení zřejmě blízké, že ano.
20. 05. 2008 | 23:20

Pavel napsal(a):

to Blue Jay
bezte do pr..., do haje
20. 05. 2008 | 23:20

Aleš napsal(a):

Pane Hořejší s vašimi názory na zdravotnictví a jeho reformu nesouhlasím, ale zveřejněním onoho anonymního pamfletu a následných odpovědí našich zdravotnických kapitánů se vám povedl husarský kousek. Ze sebraných cikrtohrobků mám podobný dojem jako z vystupování pana Julínka. Jde především o politický boj a upřednostňování tržních principů - jejich zdůvodňování ala Richterovy rohlíky, zde Hroboňovi advokáti a američtí lékaři potvrzuje obrovskou mediální slabotu. Pokud vedle sebe postaví Hroboňův poloblábol a koncept přednesený paní Brixi je to jako když nastoupí Hroboňova Sparta v květnové formě proti Brixi Manchesteru United ve formě dnešních dnů. ˇSnad tito pánové nedostanou politický mandát ke svým experimentům ve velkém. To , že to závisí na Zelených a Lidovcích není příliš povzbudivé, ale nikdo jiný tu není , kdo by tomuto experimentu zabránil.
20. 05. 2008 | 23:22

prirodovedec napsal(a):

vlk: Nezapomente ovsem jednu podstatnou vec v teto kotline: "Trocha pronasledovani vladnouci moci" je zde castou vizitkou budouciho prezidenta.

gru: Dekuji Vam za velice dobre zacilene a promyslene vstupy. Jsem zvedav, kdo se Vam pokusi nektery rozporovat. To by mohlo pozvednout zdejsi diskusi. Zkusim verit jepici, ta snad na to ma.
20. 05. 2008 | 23:25

enjoy napsal(a):

to Pavel
Souhlasím ,ale PP Hospitals a.s. tvrdila , že v Dačicích naopak péči rozšíří a zkvalitní - tak to neměla slibovat, ne??
20. 05. 2008 | 23:25

Beleramini #& Santori Ltd. napsal(a):

..wolf,pardon má asi prawdu,přijdou k vám kjontroly...brante se argumenty a dotazy" kam se poděla Kubyniho zpráva o hospodaření ve VZP za vlády aurory musilkowe???kdy byl předsedou správní rady 30-členné, jakýsi schwarz? resumé reportu o nucené zprávě ve VZP , analyzovat malverzace od časopisu Pohoda, nejdražšího bulletinu světa, jehož autorem je investigativec z novy john,přes záhadný tendr,jenž vyhrál hewlett-packart etc.... transfery medikamentů do určítých apothek ve státě... zdroj:www.tyden.cz... psávala hana čápová před lety... stejný zdroj tyden.cz uvedl před pár dny pod nadpisem Julínkova realitní činnost - přehled zamýšleného prodeje /záhadné kyperské firmě/ a to prodat tč.prý sklady a to slezské Versailles-Rudoltice a x dalších zámečků - za Smetanowu hubičku....kromě Kubyniho nakontaitujte nějakého insidera ve VZP, byl to dokonce ODS, nějaká weisse rabe,co šel proti nim....ano,partner říká,že se jmenoval Pečenka,...a pokud ho vlastní soukmenowci dle sovětského vzoru neposlali do bohnic, měl by být k nalezení...v právu kdysi dal jistý report...dne:26.11.05.."Reditelka Musílková manažersky selhala, tvrdí nucený správce vee VZP Pečenka...TAK SE MAJ LACHAIM.OmniaTempusHabent
20. 05. 2008 | 23:28

RUMCAJS napsal(a):

enjoy:
Můžeme se tlouci i negativními případy ze státních nemocnic.
Má to smysl ?
20. 05. 2008 | 23:31

RUMCAJS napsal(a):

Gru:
Naprosto nesmyslná konstrukce. Proč by se to zařízení okrádalo o zákazníky ?
Znáte podobný případ z praxe ?
20. 05. 2008 | 23:32

Gru napsal(a):

Že teď něco visí na stránkách MZ, je pěkné, ale taky se to tam střídalo - informace médií, i výroky aktérů MZ se měnily. Jak dosáhnout velkoplošnosti, to ošetřuje vznik monopolu - klienti budou přinmuceníï, píši o tom na jiném místě, jak se to dělá. Zcizením portfolia rozumím přebráním portfolia pojištěnců dosavadní pojišťovny pojišťovnou privátní. Ano, lze to změnit - pouze jednou za rok.Nemocnice v rámci monopolu budou mít nařízeno vlastníkem zrušit smlouvy s jinými pojišťovnami - jen tak docílí naplnění portfolia klientů. Což je ovšem tzv, "nepřátelské převzetí", tedy násilí. Jinak se prostě ty nové pojišťovny neudrží. (Karence = doba, po kterou nebude pojišťovna poskytovat platby, protože nebude mít dostatečný vlastní provozní kapitál. Po tu dobu ale bude muset parazitovat na jiných).
20. 05. 2008 | 23:35

RUMCAJS napsal(a):

Badatel:
Dokážete pochopit, že jedna firma Vám může nabídnout dům za 3 milióny a prodělat (tedy nemá zisk,čímž dle Vás jste nebyl okraden) a že může naopak existovat firma , která Vám postaví ten stejný dům ve stejné kvalitě za 2 milióny a ještě na tom mít zisk? Ale , bohužel, dle Vás v druhém případě budete okraden.
Nezlobte se, ale téhle logice moc nerozumím. Já volím druhou možnost.
20. 05. 2008 | 23:37

Gru napsal(a):

Je to jediná možnost, jak dostat dostatečný počet klientů pod křídla pojišťovny, která je pod společnou střechou s tím zdravotnickým zařízením. Nemocní se stávají zajatci - nikde v dohlednu není jediné zařízení, které by postupovalo jinak. Takže, za tohoto předpokladu, zařízení klienty neztratí, nýbrž získá. Vynuceně.
20. 05. 2008 | 23:39

vlk napsal(a):

Přírodovědče

já bych pana profesore Hořejšího na Hradě bral! Okamžitě!

Leč ta kvalifikace pro ten úřad,co mu předepisujete, se mi nelíbí ani trochu.

Mimo jiné i proto, že pak už nebude ve zdravotnictví co řešit a nebude se nikdo na nic ptát.

Ale comne naprosto zásadně překvapuje a děsí, je drtivý rozdíl mezi reakcemi tady na tom blogu a reakcemi, na blogu Jana Urbana, když tam pověsil, jak mu policie zablokovala jeho server Tunel plný krve...

Jsme z toho docela v šoku. Tam to byla jasné sponntání akce. Tady snad nikdo nevidí ten stejný vztyčený prst ?? Je to možné?

Cikrt nebo Hroboň to přece mohli vyřešit racionálně , korektně a jednoduše. Otevřít svůj blog A tam podat svůj obraz. To by bylo ok a normální. A určitě by jej dostali.
Ne , oni se dožadují opravy na blogu prof. Hořejšího!!!

Přesto, že blog je soukromý a výhradně soukromý názor!
20. 05. 2008 | 23:42

RUMCAJS napsal(a):

Vlku, četl jste vůbec ?
20. 05. 2008 | 23:50

jepice napsal(a):

Gru, jasně, už vám rozumím, co míníte zcizením portfolia. Jenže to asi bude jinak, předpokládám, že současné pojišťovny budou po transformaci a prodeji pokračovat v činnosti podle nových pravidel. Pokud některá vznikne na zelené louce, bude se muset hodně snažit, aby přesvědčila úřad, který bude udělovat licence, že bude mít dost pojištěnců.
Likvidace krachující pojišťovny a způsob převodu jejích pojištěnců k fungujícím společnostem popisuje návrh zákona dost podrobně, když tak si to najděte. Já jsem získala dojem, že by na to lidi neměli doplatit, ten mechanismus by je tím měl plynule provést bez ztráty přístupu k lékařské péči byť na den.
20. 05. 2008 | 23:52

Blue Jay napsal(a):

Pane vlku?
Proc se tak pracne snazite vypadat jako vzdelany clovek? Stacilo by rict ze co je oranzove je dobre a co je modre stoji za ..... Usetrilo by Vam to hodne pismenek. Me tyhle debaty pripadaji jako sermovani mezi tupci co se snazi presvedcit ty druhe tupce ze jsou tupejsi nez oni.. Proc to delate?
21. 05. 2008 | 00:00

prirodovedec napsal(a):

vlk: Vzdyt jim tu opravu prece zverejnil. :) Cili zadani splnil. Mozna mi das za pravdu i s mymi vrstvami u Holuba. Dnes bys mohl pripustit, ze mozna vedel proc psal, jak psal. :)

Mimochodem pro Tebe a editora, vzpominate na nedavnou diskusi o strategii svejk-kafka u Gabala? Tady to je v krystalicky ciste podobe. Jen autor nechtel vypadat jako naprosty svejk :) tak byl trosicku zretelneji ironicky.

Mne ovsem prekvapuje, ze zatim nevidis podobne ten strach u tech novych panu z Cerveneho Hradku zde i v TV. Rekl bych, ze ted uz je to jen otazka casu.

Uvedom si, ze se jevi jako diletanti celou dobu (tak jimi mozna i jsou) a ze dle mne ze strachu panikari a chybuji jako ten s tou "zagorkou". To co zminujes by jim prece poradil kazdy i zde. :) A Cikrt bezesporu ma na to, aby s daty v blogu zde uhral mnohe. Po dnesku uz temer nic.

Myslim, ze se editor svych avizovanych uz nedocka. Pan profesor mu "zastrelil Ferdinanda". A nepotreboval 7 kuli, ale 2 dopisy.

Jsem zvedav, jak to na MZ Marek D. vyresi. Bude to jeho majstrstyk. Rekl bych ze ve svetle evropskych projektu, angazovanosti premiera a pozic rektoru pro politiky, mohou fakultni nemocnice a 230 mld. pockat. Koneckoncu takovy spravny rektor pak fakultni nemocnici zvladne transformovat snadno. A tech 230 mld. to je claim o kterem vedi, ten neutece. :)
21. 05. 2008 | 00:02

jepice napsal(a):

Obavy ze zdravotnického monopolu mohou snad vznikat v Olomouckém kraji, který pronajímá své nemocnice firmě Agel na 20 let. Postavení VZP je tam ale tak silné, že si agelovské subjekty nedovolí neuzavřít s ní smlouvy. To by znamenalo obrovský výpadek ve financování Kromě toho by VZP mohla začít iniciovat vznik nezávislých subjektů, jak ambulancí, tak i menších lůžkových zařízení, třeba za podpory měst. Možností je mnoho. Pak je tam taky silná fakultní nemocnice, neboli stabilní státní zařízení.
21. 05. 2008 | 00:05

RUMCAJS napsal(a):

Logika některých lidí (nebo většiny ?) je neuvěřitelná. Při slovu zisk se pokřižuje a odplivne na všechny světové strany.Výplata zaměstnance 20,30-100 tisíc měsíčně nevadí. Nebo dokonce několik miliónů ročně, jako má současný ředitel VZP. To není vynášení peněz mimo zdravotnický sektor.To je vpořádku. Ale zisk, který neslouží osobnímu užití ale slouží firmě na další rozvoj, je nemravný.A pokud se přeci jenom použije na osobní užití je dále daněn a tedy znovu končí z velké části ve SR.
Bzum,bzum,bzum, to mi nejde na rozum.
21. 05. 2008 | 00:06

Gru napsal(a):

Spor se netýká krachujících pojišťoven - o ty zájem nebude. Týká se těch, které "budou po transfromaci a prodeji pokračovat v činnosti podle nových pravidel". Tady je ten zakopaný pes. Transformace a prodej nesmí obsahovat zmocnění se jak portfolie klientů, tak jejich stávajících i budoucích prostředků pojistného - protože to je zkrátka loupež. Tzv. "vrácení" cca 20 tisíc je pojistnézhruba za 1 rok. Kde je těch dalších 14 let? Ty si nechají. Vykutálený obchod, jen co je pravda.
A skutečně nově zřízená pojišťovna, na zelené louce, z vlastního kapitálu, která teprve bude budovat svou klientelu, nemá šanci.
21. 05. 2008 | 00:06

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Zdravim. Co vlcata a Manka? A co me argumenty? Ja o zisku prece nepisu :). Nedate rec, kdyz vlk sel spat?
21. 05. 2008 | 00:10

Martin napsal(a):

Zisk bude slouzit soukromym firmam na dalsi rozvoj, a majitele techto firem jsou samaritani, kteri nic ze zisku nechteji videt. Ta pohadka o Raholci se mi celkem libi.

Faktem je, ze soukrome systemy jsou nejdrazsi a zaroven s prumernou kvalitou. Nejuspesnejsi jsou ruzne mixy neziskoveho, statniho a soukromeho pripojisteni.
21. 05. 2008 | 00:12

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Těžko se mi na Vás reaguje, protože argumentujete případy, které jste kdysi s Vlkem řešili a já nevím o čem je řeč.
Navíc jsem Vám slíbil,že do Vás nebudu rejpat.
A my loupežníci přece musíme držet slovo.
21. 05. 2008 | 00:14

Gru napsal(a):

Jepici.

Aby mohla státní VZP vynést stejnou kartu, musel by to zamýšlený zákon určovat, ten to přiznává ale pouze soukromým pojišťovnám. Jestliže všechny monopolizované nemocnice v regionu VZP vypoví, nastane to, co známe z bankovního světa: run na pojišťovnu. Fakultní nemocnice, destabilizovaná v tutéž chvíli nejaSnostmi kolem její privatizace, bude jistě velká pomoc. Nebo spíš hlavní hráč ve prospěch privátní pojišŤOVNY. uniká základní motiv: kdyby pouze obchodně uvažující privatizační lobby s monopolizací nepočítala, proč by asi tak náročnou operaci spouštěla? Aby všem ukázala, že to oprav¨du za normálních podmínek nemůže fungovat?
21. 05. 2008 | 00:15

badatel napsal(a):

to RUMCAJS,
ono není zdravotnictví- stavebnictví. Ty Vaše příměry jsou zcestné. Ceny optimální chemoterapie jsou dány cenami léků a zdravotníků. Ty ceny léků jsou dány pharmac.firmami a platy zdravotníků jsou u nás podhodnoceny, takže tady Váš příměr je jasně mimo mísu.
Soukromé kliniky a pojišťovny se mohou zaměřit pouze na ziskové směry, což těm rakovinným chudákům asi moc nepomůže. Jinak v USA jsou nejlépe placenými lékaři právě ti v těch soukromých pojišťovnách, a to právě pro to, že umí těm chudákům odborně zdůvodnit, že jejich pojistka např. tu optimální chemoterapii nekryje. Vy člověče mluvíte do věcí, které vůbec neznáte. Nepřeji Vám po případné reformě interakci s tou chorobou a zjištění, že k pojištění od soukromé pojišťovny musíte doplatit statisíce či více na léčbu, protože hrstka jedinců bude mít zisk.
Vaše argumentace pro reformu je nepravdivá, zcestná a nebezpečná pro dosažitelnost zdravotní péče všem na vyšší úrovni, právě z těch peněz, které si někdo přivlastní jako zisk.
To aby se optimálně přerozdělovalo na to v EU slouží právě ty 3% a konec, a to i pro ty soukromé pojišťovny, takže zisk např.10% je tam nemožný.
21. 05. 2008 | 00:15

RUMCAJS napsal(a):

Martin:
Podstat přece byla jinde.Můžu argumentovat stejně. Zdravotníci jsou samaritáni a budou dělat zadarmo.
21. 05. 2008 | 00:16

Fraser napsal(a):

Nevim, ceho chtel Cikr dosahnout. Forma pripomina pohadku o Cervene Karkulce, obsah jsou jen splasky. Me to dokonale presvedcilo, ze deforma zdravotnicvi nic dobreho nenabizi.

Rumcajsi, to nedokazes normalne argumentovat? Mas pocit, ze timhle prispivas k sireni pravicovych/liberalnich nazoru?

S timhle paskvilem podle me nemuze souhlasit nikdo, kdo chce vetsi svobody a rozhodovani o svem zdravi a zivote. Pravda je, ze budes platit dal jak mourovatej, moznost volby se ti snizi a rust kvality je diskutabilni (kde je motivacni prvek = konkurence??).

Proc nezrusit zdravotni dan, respektive jeji placeni neudelat nepovinne? V ramci solidarity by se platily treba 2% a zbytek by byl skutecne komercni. Skrtne se par vet v zakone a socialni inzenyri nebudou mit moznot to lidem podelat. Protoze tak to dopadne - ted je to podelany nejak a po deformne to bude podelany jinak. Jeden clovek, ani komise nikdy nevychyta vsechny slabiny a moznosti, kudy se to muze ubirat.
21. 05. 2008 | 00:18

Martin napsal(a):

Rumcajsi, zdravotnici samozrejme zadarmo delat nebudou ale z jejich platu nebude take ukrajovat onen samaritansky zisk. Kdyby soukrome nebylo nejdrazsi a pri tom prumerne, mozna bych premyslel o trhu, takto verzi raholeckeho lupice co sebere chudym a rozdeli bohatym nejak neberu.
21. 05. 2008 | 00:21

jepice napsal(a):

Přírodovědče,
já se tu neperu za Julínka nebo za Cikrta, ti mi mohou být ukradení, ale za šanci, která nám utíká mezi prsty. Ona totiž ta reforma je podle mého umírněná a slušná /i když v těch paragrafech se taky určitě najdou detaily na pár facek a něco tam nemuselo být vůbec - o fakultních nemocnicích například jsme se shodli/. Mám obavu, že když to Rathova klika spolu se svatými lidovci /za podpory médií a potlesku blogerů/ letos zařízne, čeká nás mnoho let lavírování a limitů na léčbu a pakování starých firem a dělání naschválů a házení písečku do ložisek a postupného úpadku, a pak jednoho krásného dne přijde na řadu nějaký razantní neoRath v modrém oblečku a zavede nám tu Ameriku doopravdy.
21. 05. 2008 | 00:23

Martin napsal(a):

Jepice, ameriku nikdo nezavede, kdyz i v americe za poslednich 10-20 let se neustale zveda odpor hlasajici, ze amerika by mela jit do evropy. A letos po prezidentskych volbach tento nazor mozna i vyhraje.

Americka situace je dukazem, ze je to horsi nez jinde. Kdyby system byl kvalitnejsi, tak ho zdokonaluji a ne chteji rusit.
21. 05. 2008 | 00:26

RUMCAJS napsal(a):

Víte, když mi někdo řekne, že ceny jsou jasně dány, pak si začnu rvát vlasy a že jich nemám na rozdávání.Cítím podobnou beznaděj, jako jsem cítil kdysi, když jsem Mance vysvětloval rozdíl mezi aktívy a pasívy.Ale to ponechám stranou.
Vy tu debatu neustále směřujete jinam. Mě přece nezájímá jejich zisk. Mě zajímá jejich služba! Mám se radovat z toho, že VZP nechává všechny peníze ve zdravotnictví, když spousta jiných utíká jinudy ? Neefektivním spravováním, nevýhodnými smlouvami,malou motivací atd. Mám se radovat z toho, že mají normativy pro každou oblast, a já se můžu nahlásit jenom k tý naší jedný hrobařce?

Co to mluvíte o doplatcích? Je na Vás jak se pojistíte. Nechte si třeba vysvětlit od prirodovedce, jak to funguje ve Francii, ať tu jen tak nelelkuje.
21. 05. 2008 | 00:32

RUMCAJS napsal(a):

Martin:
A nebylo by lepší nechat všechno státní?
21. 05. 2008 | 00:35

RUMCAJS napsal(a):

Fraser:
Šířím pouze svoje názory.
21. 05. 2008 | 00:36

jepice napsal(a):

Gru:
O jakých čtrnácti letech je řeč? Něco mi ušlo?
Jinak ještě podotýkám, že zákon mezi pojišťovnami nerozlišuje, takže VZP bude mít stejné podmínky a povinnosti jako ty ostatní. Když pojišťovna někde nebude mít smluvní doktory, musí své pojištěnce vozit na své náklady jinam, než jim nasmlouvá péči podle předepsané dostupnosti. Neodkladnou péči ovšem musí člověk dostat kdekoli, i v nesmluvní nemocnici. To jen tak naokraj, kdyby někdo vyrukoval s člověkem s infarktem anebo prasklým slepákem.
21. 05. 2008 | 00:38

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Vysvetlit Francii od jepice. :)

jepice: Zdravim. Ja se lisim v nazoru takto. Ted zariznout, ty diletanty vyhnat (kvuli nezvladnute prezentaci a prilisnemu utajeni s nemoznosti diskusi), a pak nastolit mnou drive popsany system kontroly pacientem (s rakoskami :) ) a zmapovani toku a ukazatelu. A pak znovu a uvidite, ze by prosla pomerne liberalni reforma. Ovsem s informovanymi ucastniky, jak si zada teorie.
21. 05. 2008 | 00:39

Martin napsal(a):

Rumcajsi, u zdravotnictvi opravdu se statnim nemam problem, s vyjimkou praktickych lekaru, poliklinik atd.

nemocnice a pojistovny statni a neziskove by mi naprosto nevadily. soukrome at prijde s nabidkou nadstandardu, tam je prostoru spousta
21. 05. 2008 | 00:40

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Nejlepší kontrola pacientem je , že pacient přinese peníze tam, kde se mu bude více líbit. Zatím nikdo nic lepšího nevymyslel,i když se o to různí Marxové stále pokoušejí.

(Stejné je to se školným.)
21. 05. 2008 | 00:44

RUMCAJS napsal(a):

Martin:
Co myslíte tím nadstandartem ?
21. 05. 2008 | 00:46

jepice napsal(a):

Martine, amerika je strašák, tak jsem ji taky použila.:-)
21. 05. 2008 | 00:46

Martin napsal(a):

plastika, kosmetika a jine neustale se bleskurychle rozvijejici medicinske obory, ktere spise se zdravim moc spolecneho nemaji

stejne tak jako soukrome pojistovny muzou pripojistit na luxusni pokoj, titanovy zoubek a kdo vi jakou jinou vec co se jeste vymysli
21. 05. 2008 | 00:50

Martin napsal(a):

Jepice, ja jen upozornil, ze strasak uz to brzy prestane byt, protoze se to ukazuje jako neunosne :) Leda jako straseni, pokud julinek prijde, dopadneme jako v americe, tak to chapu
21. 05. 2008 | 00:51

RUMCAJS napsal(a):

jepice:
Vy jste vydržela nejdéle. Neměla by jste se přejmenovat?

prirodovedec, Martin,Jepice

Pánové a dámo, dorazíme to příště.Jdu na kutě.

Dobrou.
21. 05. 2008 | 00:53

jepice napsal(a):

Přírodovědče, obávám se, že vaše řešení je sice výchovné, ale drahé.
Já navrhuju tenhle postup: Nechat reformu projít a pak na ty nic netušící hochy usazené v úřadech a správních radách vypustit vaše četníky s pendreky.:)
21. 05. 2008 | 00:54

jepice napsal(a):

Tak už taky dobzučím. Dobrou.
21. 05. 2008 | 00:56

Martin napsal(a):

Jepice, vite v cem je problem s metodou nechat to projit ? Nektere kroky jsou temer nevratne, dokazete si predstavit zpetne znarodneni pokud zjistime, ze to vse nefunguje ?
21. 05. 2008 | 00:57

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Nejlepsi kontrola v soucasnem stavu je nejprve mnou popsana kontrola pacientem. Cili chci vedet kde se to dosud nejmene rozkradalo. Abych vedel kde se mi to bude libit. :)

Nejsme tedy v rozporu, ze?

Vami navrzeny pristup je pro mne spise podpora rizika tunelu.

Jinak na to d4 Jf6 pokud je zajem. :)
21. 05. 2008 | 00:57

prirodovedec napsal(a):

Martin: Samozrejme znarodneni je teoreticky mozne. Napr. metoda Putin Chodorkovski, USA Al Capone, aj. Vyzaduje to take trochu styl Mossad Eichmann ale teoreticky by to fungovat mohlo. Pouze si to zrejme nikdo nepreje, protoze to napadne pripomina neco jineho ... ale mozna k tomu nakonec ti pitomci ty mistni zase dokopou. Skoda. Vedlo by to zase na ty kolateralni ztraty.
21. 05. 2008 | 01:02

Martin napsal(a):

Prirodovedce, jiste, technicky si to predstavit dokazu. Jen mi prave jde o ten nas maly pisecek, kde by vsichni novinari a jista politicka strana spustili takovy krik, ze i kdyby to melo zachranovat zivoty, tak by si na to asi malokdo troufnul.
21. 05. 2008 | 01:04

Martin napsal(a):

Ach a zapomnel jsem jeste na jedno, na riziko pak desitek mezinarodnich arbitrazi, ktere by s tim byly spojeny.
21. 05. 2008 | 01:05

prirodovedec napsal(a):

Martin: To by bylo samozrejme v situaci, ze by vsechny soucasne strany vzal beh dejin Vaclavaku a Letnych a podobne vsechny soucasne novinare. Takze mimoradna situace, kde by samozrejme vsichni radostne souhlasili a volali zase radostne jine vykriky. :)
21. 05. 2008 | 01:08

prirodovedec napsal(a):

Martin: Arbitraze by bylo asi nutne kryt ze zabaveneho majetku soucasne se zverejnenim informaci o pripadnem prekvapive zjistenem mezinarodnim podilu zahranicnich financnich skupin na tunelovani (vzdy z toho prislusneho statu), jak by to samozrejme dosvedcili zde odsouzeni tunelari zdravotnictvi (viz ten model Mossad). Jak rikam, zadna radost a zadny usmev, ale docela hezka Dystopia. :)
21. 05. 2008 | 01:12

VK-Can. napsal(a):

Zdravim pane profesore.
Zdravotnictvi bude stale vetsi a ozehavejsi problem pro vetsinu sveta.
Muze se take stat, ze to bude jeden z duvodu, proc mnoho lidi se bude vice priklanet k tomu volit levicove, potazmo socialisticke vlady.

Casto ctu v debatach o zdravotnictvi slovo vydelecne. Jak muze byt zdravotnictvi vydelecne ?!
Zdravotnictvi jsou sluzby, ktere zajistuji ZAKLADNI a zivotne dulezite potreby obcanu, stejne jako skolstvi, policie, hasici nebo armada.
Muze nektera z techto slozek byt vydelecna ? Museji byt, nebo by aspon mely byt, efektivni v tom smyslu, ze za penize vydane na tyto sluzby obcan i stat dostavaji plnou hodnotu.

Zdravotnictvi operovane vyhradne statni spravou je neunosně neefektivni, naopak zdravotnictvi operovane soukromymi pojistovnami je sice finacne efektivni, ale v pripade slozite solventnosti obcana je jeho zdravi az na konci poradniku priorit.

Cili svet hleda neco mezi temito dvema alternativami.
Hleda se nejlepsi kompromis statniho a soukromeho zdravotnictvi.
Mozna to pan ministr i s namestkem mysli s obcany dobre. Jde jen o to, aby se nahodou nektery z ministru pri tom ujistovani o uspesne reforme nepropadl. Ani ne tak hanbou, ale do tunelu, ktery mezi tim pod nim tunelari vykopali.
21. 05. 2008 | 03:09

Jan K. napsal(a):

Je mně sympatická reformní snaha MZ, stojí v hezkém protikladu s neschopností předchozích let. Fanoušci Součkové, Fišera, Ratha či Drymla povykují, chápu je (se svým světonázorem nic nenadělají). Ale vykřikování o rozkrádání je sprostota; reformátoři jsou pod takovým drobnohledem, že by si něco podobného nedovolili.
Vždycky mně vadila spíš výše zdravotního a sociálního pojištění, spolu s daní sežerou polovinu mého platu - všechny "Julínkovy" poplatky jsou proti tomu nic. A unese je každý, kdo normálně pracuje nebo pracoval, třeba i moji rodiče na penzi.
21. 05. 2008 | 05:16

Karel napsal(a):

To : VK-Can and Jan K.
Fráze, fráze a zase fráze
"Zdravotnictvi operovane vyhradne statni spravou je neunosně neefektivni, naopak zdravotnictvi operovane soukromymi pojistovnami je sice finacne efektivni, ale v pripade slozite solventnosti obcana je jeho zdravi az na konci poradniku priorit."

Milí modráci co tak např. :
Zdravotnictví USA 5x drahší, podobně výkonné (kojen. úmrt. 3 x vyšší v USA), 20% populace nepojištěno, polovina pojištěných nedostatečně.

Prostě fráze, fráze modráků.
21. 05. 2008 | 06:56

Jeník napsal(a):

http://www.blisty.cz/art/40...

stačí si přečíst a pak diskutovat.
21. 05. 2008 | 06:57

KAREL napsal(a):

Jestli jsem dosud mohl pochybovat o některých tvrzeních v anonymu, pánové Cikrt a Hroboň mne ujistili na 100%, že v něm nic nepravdivého není.

Po takovéto reformě zdravotnictví už bude na řadě jen reforma a privatizace hřbitovů aby zvládly nápor a aby taky generovaly zisk. A reforma důchodů přestane být naléhavá. Pouze ovšem do té doby, než bude nezbytné otevřít další pole pro generování zisku.
A pro RUMCAJS, jepice aj.- díky za ukázku toho, jak diskutuje komsomolec. Nejdůležitější je přece víra a naděje,slova a sliby našich Vůdců, kteří tam nahoře nesou náš prapor! Realitu si upravíme, že? Přeju vám zažít PO REFORMĚ /jak zažil známý již před reformou/ způsob, jak lékař může oznamovat výsledky z histologie: Vy jste se již dříve léčil na klinice XY?!..pane dotore, jak dopadla hist... A proč jste k nám přešel?...pane doktore, co ta histolo... A vy se chcete léčit u nás?!...pane do... Je to maligní!
Ale pokud se reforma zdravotnictví podaří, tak tohle určitě nezažijete. Vás přece drahá nemoc nemůže potkat. A kdyby jen přece, dodám já? -Tak to s vámi vyřídí některý z pracovníků pojišťovny. Nejspíš tak, aby ani tu operaci nádoru pojišťovna neplatila.

Tak hola do dalších diskuzí! Co takhle privatizace Policie České republiky, RUMCAJS? To obhájíme snadněji, než reformu zdravotnictví!
21. 05. 2008 | 06:59

Jeník napsal(a):

http://www.blisty.cz/2008/5...

Obhájci modré totality čtěte a pak nám udělujte moudra.
21. 05. 2008 | 07:09

max napsal(a):

Nic ve zlém pane profesore,ale opírat se o anonymní text, byť sebelépe napsán (ale bohužel nevíme kým), mi nepřipadá příliš vhodné. Obecně dle mého platí, že bychom se anonymy neměli vůbec zabývat,anonym je totiž z podstaty věci neslušná záležitost a provokace. Je možné,že jste někomu naletěl (reakce p.Paroubka tomu odpovídá). Trochu mi to pak vše dál připadá jako známé české: na každém šprochu pravdy trochu, ale sám za sebe toto rčení nesnáším. A anonymy již vůbec ne. Užil jsem si s nimi dříve dost. Jinak Vám přeji vše dobré a příště více opatrnosti.
21. 05. 2008 | 07:11

Jeník napsal(a):

To Karel - děkuji, přesné.

Takovýchto modrých bojovníků se zde pohybuje víc, jen co se nám vyspí po včerejší návštěvě restaurací, uvidíme, co všechno ví.
21. 05. 2008 | 07:11

Jeník napsal(a):

Max a ostatní, podívejte se na uvedené stránky a nebudete muset polemizovat o tom, co jste nečetli.

Příjemný den
21. 05. 2008 | 07:13

Jů napsal(a):

Pokud lze pány Cikrta a Hroboně považovat za vzorek lidí, kteří se podílí na reformě zdravotnictví, začíná mě jímat hrůza...
21. 05. 2008 | 07:19

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Píšu si J-f6.Ale pokračovat mohu jako amatér pouze s šachovnicí. Tak že až večer!
21. 05. 2008 | 07:30

RUMCAJS napsal(a):

KAREL:
Stalo se tu jakýmsi zvykem, že ti co nejvíce hájí principy socialistického hospodářství, ostatním nadávají do konsomolců a bolševiků. Je to dle hesla "Pod svícnem bývá největší tma".
Píšu to tady po sté, protože tu některým jedincům přeskočila jehla a nejsou schopni posunout myšlenku dál.

TI CO MAJÍ STRACH ZE SOUKROMÝCH POJIŠˇTOVEN, MOHOU ZŮSTAT O VZP, PŘÍPADNĚ JINÉ STÁTNÍ POJIŠˇTOVNY.

Omlouvám se pane Stejskalo, ale moje přestoupení zákonů správného blogaře bylo vedeno čistým úmyslem, posunout tu přeskakující jehlu.
21. 05. 2008 | 07:40

Soukmenovec napsal(a):

Situaci zdravotnické reformy lze charakterizovat někdejším kresleným vtipem Renčína: dva manažeři sledují
dav občanů na ulici a jeden říká druhému - " Pod kabátem mají spoustu peří,je potřeba je oškubat".
21. 05. 2008 | 07:49

max napsal(a):

to Jeník :
jak víte,že jsem to nečetl? Já psal o ničem úplně jiném, o anonymech obecně. A jak je vidět, v tomto případě se pisatel anonymu musí opravdu pochválit,podařilo se mu to,co zamýšlel a dnes se jím ohánějí ČLK,p.Paroubek (přes p.profesora Hořejšího) a další. Pokud se vy zabýváte anonymy,je to vaše věc, ale já osobně je považuji za neslušnost,zbabělost a provokaci, byť jsou napsány sebelépe a s nejlepšími úmysly.
I vám příjemný den bez anonymů.
21. 05. 2008 | 07:50

Leo K napsal(a):

Přečtěte si zprávu OECD (ekonomický přehled České republiky), kterou tak expresivně chválil Topolánek. Asi ji zřejmě nečetl. A pokud ji četl, tak asi ne pozorně. OECD v textu varuje, že s takovou reformou nejsou v zemích OECD zkušenosti a uvádí možná rizika. Cituji: Zkušenosti zemí OECD s tímto typem reformy jsou však zatím stále omezené. Zvýšená pozornost by měla být věnována následujícím oblastem:

• Nežádoucí reakce pojišťoven. Je třeba věnovat pozornost snahám „sbírat smetanu“ (tj. výběr nejméně rizikových pojištěnců, tzv. cream skimming), protože po reformě se může zvýšit motivace k tomuto jednání. Důležitá jsou také opatření usnadňující přechod pojištěnců mezi pojišťovnami. Navíc, bude nutné předejít střetu zájmů vlastníků akciových společností.

• Podrobné sledování reakce poskytovatelů zdravotní péče. Poskytovatelé mohou mít v některých oblastech místní monopol, v těchto případech pak není
pravděpodobné, že by lepší motivace pojišťoven přinesla významné zvýšení efektivity. Regulátoři musí dohlédnout na to, aby větší konkurence na trhu poskytovatelů nevedla ke snížení kvality zdravotní péče. Proto bude nutné zavést lepší informační systém o výkonnosti poskytovatelů.

• Další opatření v obsahu základního balíku zdravotní péče. Druhá fáze reformy se snaží lépe definovat rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního
pojištění. V kontextu stárnutí populace a stálého rozšiřování se možností léčby
je však třeba pracovat na tom, aby byl tento rozsah zúžen, nebo aby bylo možné
ve veřejném systému využívat také jiné zdroje financování (například rozšířením spoluúčasti).

Myslím, že hovoří jasnou řečí.
21. 05. 2008 | 08:02

jepice napsal(a):

Leo K.:
1.Nežádoucí reakce pojišťoven: Snaha sbírat smetanu v podobě méně rizikových pacientů je v návrhu reformy eliminována přerozdělením pojistného mezi pojišťovny právě podle kritérií, sledujících rizikovost pojištěnců, hlavně dle věku.
2.Tady je určitě větší pozornost namístě.
3.Toto doporučení OECD je v rozporu s představou většiny domácích kritiků reformy o bezplatném zdravotnictví /viz ústavní stížnost na poplatky/.
Chcete tu mluvit o zužování rozsahu hrazené péče a o zvyšování spoluúčasti /když navrhovaná reforma tyhle prvky neobsahuje/ a vydávat to za důvod k odmítnutí reformy, protože tato opatření doporučuje OECD? To by bylo vtipné.
21. 05. 2008 | 08:32

KAREL napsal(a):

RUMCAJS
Komsomolec /bolševik/ pro mne ani nadávka ani symbolem ideologie, ale symbolem toho jak svou pravdu prosazuje. Může být rudý, zelený, modrý..
Už dnes je významná část zdravotnických zařízení privátních.
Jestli někdo chce podnikat ve zdravotnictví, ať vezme svůj kapitál a rozum a začne. Nebude první, nic mu v tom nebrání. Ale ať nelže. A nepředstírá, že přivlastnit si pro sebe existující smíšený systém je to, co potřebujeme.
21. 05. 2008 | 08:34

jepice napsal(a):

Soukmenovče:
Mě se zase vybavily kreslené postavičky pod Sv.Václavem, kdy ta jedna povídá: Hele, kůň!
21. 05. 2008 | 08:37

MS napsal(a):

Pane Hořejší,

musím souhlasit s tím, že reakce pana T. Cikrta není na Váš blog ideální, ale nežádal Vás náhodou pan T.C. abyste přílohu P. Hraboně nezveřejňoval? Uvedení linku, kde si čtenář může přílohu přečíst a "otištěním" textu - jsou pro mne dvě naprosto odlišné věci, i když výsledek je stejný!
Od Vás bych očekávala jiné chování. Nekomentuji teď zdravotnictví, jen musím s lítostí konstatovat, že můj dřívější názor, že jste populista, jste tímto článkem nevyvrátil - naopak potvrdil!
21. 05. 2008 | 08:56

jepice napsal(a):

Jeník napsal(a):
Max a ostatní, podívejte se na uvedené stránky a nebudete muset polemizovat o tom, co jste nečetli.

Zdá se mi, že naopak problém Jeníka, a pochopitelně nejen Jeníka, je absolutní nechuť přečíst si to, čím by měl každý diskutér, který chce něco říct k reformě zdravotnictví, začít, tzn. seznámit se s tím, co MZ opravdu navrhuje.
Jinak by se nemohlo opakovat neustálé povídání o tom, jak je americké zdravotnictví neefektivní a dobrá léčba dostupná jen za cenu obrovských osobních výdajů. Navrhovaný systém má totiž s tou nepřehlednou americkou džunglí společné pouze to, že některé menší pojišťovny budou v soukromém vlastnictví. Pravidla hry ale budou naprosto odlišná a zákonný koridor pro pojišťovny bude velmi vymezený, takže na nějakou podobnost může každý, kdo si přečte příslušný návrh zákona, okamžitě zapomenout. Podstatné totiž je, že každý pojištěnec, který platí standardní pojištění, Bude mít stejně jako teď ze zákona nárok na to, aby mu kterákoli z pojišťoven, u které se zapíše, hradila lékařskou péči v rozsahu, jaký tu doteď existuje a na jaký je zvyklý. Pokud tohle někdo neustále přechází a donekonečna opakuje fráze o chudých a starých pacientech, zůstávajících bez ošetření před branami nemocnic, a o likvidačních nákladech na složitější zákroky,je jasné, že je buď ducha mdlého anebo je veden motivy, o kterých se mohu jen dohadovat.
21. 05. 2008 | 09:04

sp napsal(a):

Proc jste to pane Horejsi zverejnil, kdyz vas pan Cikrt zadal, abyste to nedelal?
21. 05. 2008 | 09:14

Vaclav Horejsi napsal(a):

MS:

Cestina je trochu zradny jazyk, ale vase interpretace vety:
"...Vás zdvořile žádám, zda byste jej na svém blogu nezveřejnil, je to navíc materiál, který má svého autora, který si za ním stojí ...."
jako zadost, abych to NEzverejnoval, me tedy vskutku nenapadla.

Je to stejne, jako kdyz reknu: "Chtel bych vas pozadat, jestli byste si nesla prohlednout moji sbirku motylu."

Rozhodne tim nechci rici, ze si nepreji, aby se dotycna sla podivat na me motyly...

V korespondenci, kterou jsem jeste pred timto clankem s panem Cikrtem mel, jsem ho upozornoval na to, ze kdyz vyhovim jeho zadosti a zverejnim to na blogu, bude to pro nej asi spis kontraproduktivni...

Skutecne nevim, co je populistickeho na tom, kdyz na neci zadost zverejnim to, co on sam si preje...
21. 05. 2008 | 09:17

jepice napsal(a):

MS:
Nechme pana profesora Hořejšího, ať se v tom, co uveřejní na svém blogu, nechá vést svými názory a svým pojetím slušnosti a objektivity.
Buďme vděčni za to, že píše tady, kde je pořád ještě dovoleno vyjádřit se svobodně jak k tématu článku, tak i k onomu pojetí.
21. 05. 2008 | 09:18

Saliven napsal(a):

Představa, že se zdravotnictví bude privatizovat stylem Bendl mě opravdu děsí. Pak může taky dojít ke zrušení některých pracovišť, která se málo vyplácí ale Dačice. Tady drobnohled nějak nezafungoval.
21. 05. 2008 | 09:29

Bessy napsal(a):

Upřímně řečeno si myslím,že základní reforma by měla nastat u pojišťoven-ty v současné době se jeví pouze jako administrativní střediska pro rozdělování peněz-jinak organizace, vytvoření standardů to jaksi není vidět-zaplatí všechno,bez ladu a skladu,bez toho, aby zkoumali efektivitu léčby,v tomhle směru jsou ty pojišťovny na nic.Stejně tak zřizovatelé nemocnic asi moc nekontrolují toky peněz- za léky, za jídlo,za všechny nasmlouvané služby. A peníze tečou a tečou.Takže- napřed pravidla,která alespoň omezí plýtvání penězi/a já jsem přesvědčena,že to jsou velké částky/ a pak teprve pustit to ze řetězu.Opačně se mi to nepozdává.
21. 05. 2008 | 09:50

MS napsal(a):

Pane Hořejší,

bohužel jsem Vás pořád nepochopila. Neznám Vaše další konverzace s T.C., které do jeho žádosti o nezveřejňování mohou vnest jiný význam, ale z toho co je uveřejněno, to (pro mne) nevyplývá. Je mi líto, jako člověk jste mne zklamal. Doufám, že ve Vašich jiných příspěvcích to bude opačné. Hezký den.
21. 05. 2008 | 09:57

RUMCAJS napsal(a):

Bessy:
A o to tu jde. Ponechat vše státní, aby ti, kteří jsou napojeni na tento tučný státní penězovod, mohli nerušeně hrabat dál.A ti, jichž se to týká, určitě vyvinou hodně úsilí a peněz, aby to zůstalo, tak jak to je. Ty reformy jsou pro nás, pacienty, né pro nemocnice a jejich dodavatele. Jím se tím jenom sníží tučné a pohodlně získané zisky.V boji o nás pacienty by museli pohnout svým
zadky a to se nebude líbit ani odborářům.Tak že očekávám silné tlaky na nereformu, kde pan profesor je jenom malý střípeček.
21. 05. 2008 | 10:10

Saliven napsal(a):

MS:
Není třeba znát další konverzaci - věta: "Velmi Vás proto prosím - přečtěte si přílohu tohoto mailu, která na hanopis reaguje a také Vás zdvořile žádám, zda byste jej na svém blogu nezveřejnil, je to navíc materiál,..." vybízí přímo ke zveřejnění - žádám vás, zda by jste nezveřejnil, stejně jako Vy můžete žádat zda bych s Vámi nešel na kafe - tím vyjadřujete ochotu jít a naopak. Kdyby par Cirkt nechtěl zveřejnit, tak by napsal třeba - "zdvořile Vás žádám, abyste jej nezveřejnil."
21. 05. 2008 | 10:10

Mstitel s píšťalou napsal(a):

Saliven: Větší kravinu jsem nečet:) Když tě poprosím stylem : "prosím tě Salivene, abys nekadil na chodbě..." znamená to, že tě přímo vybízím, aby sis ulevil na chodbě?
21. 05. 2008 | 10:14

Saliven napsal(a):

Mstitel s píšťalou:
Když poprosíte stylem "prosím, abys nekadil" znamenáto, že nemám. Pokud poprosíte stylem "prosím, zda bys nekadil", tak mě vybízíte.
21. 05. 2008 | 10:21

Bessy napsal(a):

To Rumcajs-ano-dnes jde o zisky napojených firem a plýtvání penězi,ale stejně tak by měl existovat standard ,aby soukromé nemocnice či pojišťovny zase neminimalizovaly náklady na úkor pacienta/děje se to už i dnes-ležite v soukromé nemocnici - třeba na rehabilitaci- a rehabilitují vás za den 20 minut a jinak nic- a peníze platí pojišťovna stejně, jako když se o vás v jiné nemocnici starají podstatně lépe/.Tedy pořád si mslím, že ne bordel, ale řád.
21. 05. 2008 | 10:22

jepice napsal(a):

MS:
Asi bych to chápala stejně, jako Saliven. Věřím, že pan Hořejší by průvodní mail svévolně neměnil, takže T.Cikrt nejspíš opravdu chtěl, aby to zveřejněno bylo. Je vidět, že se domníval, že panu profesorovi jde o diskusi nad reformou zdravotnictví. Inu, každý někdy udělá chybu.
21. 05. 2008 | 10:22

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Schválně se podívej na tuhle statistiku: http://aktualne.centrum.cz/...

Myslíš, že lze říct, soukromá je za každých okolností lepší, šetrnější apod.? A víš, jak se privatizovaly nemocnice ve středních Čechách?
21. 05. 2008 | 10:27

Kritik napsal(a):

Ať čtu článek superodborníka Hroboně jak chci, nemohu v něm najít, vyjma tvrzení o zázračné moci trhu, jediný rozumný argument pro reformu. Jde pouze o čistou ideologii chamtivosti - zbohatnout na utrpení nemocných. Není zde ani špetka obyčejné lidskosti.
Jestliže si někdo umí představit soukromého podnikatele ve zdravotnictví, jak ze svého zisku (kde ho vezme, pokud ne ve zdravotnictví?) přispívá na kvalitnější léčbu nemocných, tak ať si prezentovanou reformu podporuje. Měl by však rovněž zvážit vrácení všech prostředků vynaložených z našich peněz na své vzdělání, neboť se minulo účinkem. Tedy pokud nebyl vyškolen v demagogii.
21. 05. 2008 | 10:31

MS napsal(a):

Pro Salivena, jepici

Ať T.C. myslel své zveřejňování jak chtěl, pořád nenapsal zveřejněte přílohu v rámci objektivity ... ble, ble - něco v tomto smyslu. Ať T.C. tam takto třeba i provokativní větu napsal záměrně, prostě ať se na to dívám, jak se na to dívám, ať T.C. vkládám do úst nekalé myšlenky nebo jen pozitivní, pořád nevidím důvod, proč slovo nezveřejňovat, pan Hořejší pochopil jako zveřejnit? Proč se snížil k nekorektnímu jednání? Když stačilo napsat něco na způsob - vyhovím panu X, nezveřejním, ale nechápu proč nemám zveřejňovat, když text je všem přístupný .... ??? A dosáhl by svého a přitom by se to, dle mého nemorálního přístupu, dalo skousnout. Proto mne pan Hořejší zklamal. Měla jsem o něm lepší mínění. Pokud máte jiný názor, neberu Vám ho, jen jsem zvyklá na něco jiného.
(Pokud to byla záměrná provokace T.C., tak ji pan Hořejší jen hloupě naletěl - což je ve shodě s názvem článku.)
21. 05. 2008 | 10:42

Pepa Řepa napsal(a):

To Kritik
také mně to vrtá hlavou. Proč by některý podnikatel do projektů vrážel své peníze, kdyby jej nelákala vidina zisku? Z neziskovky? Z filantropie? V Čechách?

Chlupatá pařáta, neviditelná ruka trhu, nedokáže vše pohlídat. Neexistovalo by jedno dětské hřiště, těžko vynese to, co mrakodrap.O kultuře a kulturnosti nemluvě.Nemá cenu dogmaticky lpět na poučkách tam, kde to nefunguje.

Zdravotnictví nerozumím, je to dost o důvěře.A tito chlapíci mojí důvěru nemají. Až ODS prohraje volby, tak ví, kde hledat viníky. Copak pan Cikrt, ten se schová lehko, pan Julínek to bude mít těžší.
21. 05. 2008 | 10:43

neo napsal(a):

Kritik:

většina subjektů ve zdravotnictví je soukromých. Ale že by se potvrzovala demagogická tvrzení socialistů o utrpení pacientů ?
21. 05. 2008 | 10:43

Saliven napsal(a):

MS:
Tak jinak - pokud je materiál veřejný a byl už předtím zveřejněn někde jinde - viz. odkaz http://www.praktikcz.eu/Gra..., tak nevím proč by měl pan Cikrt nabádat pana profesora k jeho tajení. To prostě nemá logiku. Myslím, že hledáte problémy tam, kde nejsou.
21. 05. 2008 | 10:46

VK-Can. napsal(a):

Pro karel (nikoliv KAREL).
Tak copy a paste by vam slo.
Coz si takhle jeste precist treba nekolikrat to, co kritizujete?
Nebo si to treba nahlas pomalu slabikovat.
Fraze, fraze? Modrych?!
Jak by jste nazval to, co jste zde vypotil vy?
21. 05. 2008 | 10:47

Saliven napsal(a):

neo:
Socialisté nemají nic proti soukromému zdravotnictví - mají proti soukromým nemocnicím, které by měly sklony omezovat málo výdělečná oddělení, jako to udělali v Dačicích. Nemluvě o tom, jak se u nás (středočeský kraj) privatizují nemocnice - 1. příklad - prosperující onkologické centrum - odhadní cena 103 miliony, nabídka je 105 a vyhraje to firma se 45 miliony, 2. příklad - do nemocnice se nainvestuje 300 milionů, pak se prodá za 50, 3. příklad - odhadní cena 80 milionů, prodáno za 20 milionů. Nemluvě o té zprivatizované poliklinice s vilou a pozemky, kde prodali jednu nemovitost v rozporu s kupní smlouvou (5 let se nesměl vyprodávat majetek).
21. 05. 2008 | 10:49

jepice napsal(a):

Salivene,
co prosím vás můžete vyvodit z toho žebříčku nemocnic, pokud neznáte všechny okolnosti, hlavně to, jaká jsou kde oddělení a k čemu mají akreditaci?
Vytáhněte si z toho třeba nemocnice podobné velikosti a mrkněte na jejich stránky, jestli mají i podobnou skladbu péče, třeba Frýdek-Místek a Šumperk, tam se to srovnat dá.
21. 05. 2008 | 10:52

neo napsal(a):

Saliven: Jistě, socialisté nemají nic proti privatizacím...socialisté sami kupují polikliniky:)
21. 05. 2008 | 10:53

VK-Can. napsal(a):

Oprava : Pro Karel(nikoliv KAREL)
21. 05. 2008 | 10:56

Saliven napsal(a):

jepice:
Můžu z toho vyvodit to, že soukromá nemocnice za každou cenu nemusí být lepší (levnější, efektivnější,..) než státní. Jde o principiální střet jak tu naznačuje Rumcajs, že soukromá je dycky lepší. Např. Hradec Králové - tam krajská má na lůžko méně než soukromá. Jen nechápu proč je Chrenkovo Podlesí takovým žroutem peněz.
21. 05. 2008 | 10:57

Saliven napsal(a):

neo:
Ano - kupují si polikliniky a to je v pořádku. Tohle ale nikdy nikdo nekritizoval. Nebo snad máte jiné info? Tak sem s ním.
21. 05. 2008 | 10:58

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Opakoval bych po Jepici.
Jinak soukromá firma přisátá na státní zakázky samozřejmě nezaručuje levnost.Naopak! Právě o tom mluvím.Současný stav je výborný pro odsávání peněz. A věřím, že řada nemocnic a dodavatelů se bude reformě bránit.
21. 05. 2008 | 11:01

neo napsal(a):

Saliven: vždyť píšu, že proti privatizacím nic nemají... co chceš víc? Socialisté mají ty nejkřišťálovější úmysly.. vše myslí zcela upřímně. Nejsou ani proti poplatkům ve zdravotnictví, protože je sami navrhovali (Rath, Dryml).
21. 05. 2008 | 11:01

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
No tak proč za každou cenu soukromé, když to nic nezaručuje?
21. 05. 2008 | 11:02

Saliven napsal(a):

neo:
No samozřejmě. Křišťálové oumysly má jenom tvoje slavná ODS, která při privatizaci nemocnic nechala okrást středočeskej kraj o půl miliardy.
21. 05. 2008 | 11:03

Nemo X napsal(a):

Zdravím všechny diskutující, vidím, že jsou zde opět ti největší machři a tak se zeptám tady. :-)
Marně se totiž pídím po nějakém čísle, které by sdělilo veřejnosti, jak se naložilo s uspořenou miliardou za první čtvrtletí, všude totiž čtu, že uspořené peníze budou využity ve prospěch vážně nemocných.
Myslím, že by neměl být problém vyčíslit zvýšenou distribuci těchto léků, je mi celkem jedno, jestli v korunách nebo kusech, jen bych se chtěl pokochat tím nárůstem.
Dík.
21. 05. 2008 | 11:09

neo napsal(a):

Salivene , neumíš číst?

pro jistotu to zopakuji :// proti privatizacím nic nemají... co chceš víc? Socialisté mají ty nejkřišťálovější úmysly.. vše myslí zcela upřímně. Nejsou ani proti poplatkům ve zdravotnictví, protože je sami navrhovali (Rath, Dryml).//
21. 05. 2008 | 11:13

Saliven napsal(a):

neo:
Umím, ale znám tě moc dobře na to, abych věděl, kam míříš.
21. 05. 2008 | 11:18

prirodovedec napsal(a):

MS, Mstitel, sp: Co se tyka cestiny je hezke, ze to pan mluvci zformuloval tak, ze po teto diskusi muze i prohlasit, ze zverejneni nechtel. To je Vas vyborny postreh, ktery mu umozni pripadne se vyvleci z omylu, ktereho se zverejnenim dopustil, pokud by ho nadrizeni chteli odvolat.

Je ovsem pravdou, ze Salivenova interpretace a nase znalost cestiny mnohe z nas stale vede k opacnemu zaveru.

Souhlasim a napsal jsem to vyse, ze zverejneni vyse uvedeneho textu reformni zamery dale poskozuje. Domnivam se ovsem, ze chyba je na strane pisatelu textu, protoze nevyhodnotili komu jej urcuji.

jepice: A to co zde probiha NENI diskuse o reforme zdravotnictvi? :)

Ze zkusenosti, kterou musite mit podobnou, se domnivam, ze autorovi zde jde o reformu podstatne vice nez dosud MZ. A jeho diskuse je mene amaterska, nez jejich (zacinajici).

Jak jsem psal, ocekaval bych skutecne zejmena cisla a ne kulata slovicka. Dle mne jich autori zrejme nejsou schopni, prestoze jsou k nim vyzyvani dele. Cisi z nich arogance a zaslouzi si tedy zachazeni nemene arogantni, byt jen v diskusich. Koneckoncu chteji manipulovat s povinnymi odvody prilis mnoha lidi.

Dotaz: Opravdu si prejete, aby na zaklade ted navrzenych textu zakonu a dalsich prohlaseni byla reforma podrobena detailnimu a podezrivavemu rozebrani?

Zahrnujicimu samozrejme vycet dosud nedostatek kontrolnich mechanismu, nedostatek analyz, nedostatek opatreni k vycisteni stavu na zacatku, dalsi doplneni oblasti pusobeni vsech zainteresovanych osob?

Plus samozrejme rozbor moznych doplnujicich vyhlasek a novel zakonu s tim, kam a jakymi opatrenimi muze byt system dale posunut?

Domnivam se napr. ve veci fakultnich nemocnic, ze rektor UK tyto rozbory pro ne ma v ruce do jednani na MZ (vime, ze ma na skole nejvice nejlepsich analytiku rady oboru v zemi. Jsou-li jeho obavy tak velike, stacilo mu zavelet: Zachranme nemocnice.). Totez plati pro rektora MU. Dle mne ale nikdo z nich nechce vest znicujici atak na MZ interpretovatelny politicky zverejnenim vseho, takze jen naznacuji. A "tupe MZ" riginde trva na svem postoji na kraji propasti.

Priznam se, ze tedy nejsem proti rozborum. Z meho pohledu ovsem studium materialu MZ na jejich www strankach v teto chvili podle kolegu z LF ted pry nema smysl, protoze se casto meni jak jejich obsah, tak jejich rozsah, a to dynamicky. Nektere jejich upravy jsou viditelne provadeny tak, aby se predeslo nejvetsim problemum s kritiky.

Cili dle mne rozbory maji smysl po vychytani chyb a faktickem pruchodu vybory parlamentu a nepochybuji, ze se anonymne i neanonymne vcas objevi. I proto, ze je to politikum.

Zatim nam dle mne staci k posouzeni situace: Ignorovani moznosti maximalnich kontrol v systemu, nepoprena provazanost zucastnenych osob a instituci.

A vsimat si takovych textu jako namestka Hrobone. Jak jsem psal, zejmena jeho seznam Lzi a polopravd a realit je spise prvni iterace toho, kam jsme se v diskusi davno dostali my dva, kdyz jsme na jinem blogu diskutovali body anonymu.

Jinak se mi libi, jak se zde vyse kritizuje v anonymni diskusi diskutovani anonymu. :) Ne Vy.

Dle mne se my dva lisime v tom, zda jim na MZ lze alespon trochu verit (Vy) nebo vubec ne (ja). Ja i Vy uvadime i proc.

Shodneme se v tom, ze zasadnim kladem dnesni doby je tato uzasna moznost teto svobodne diskuse iniciovane autorem, byt zrejme monitorovane nejen editorem. Vidte editore. :)
21. 05. 2008 | 11:20

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Copak Salivene nechápeš, že to soukromé je ?
Stání nemocnice, to je jenom nápis. Dodavatelé, zaměstnanci, to vše je soukromé.

Lepší je vždy soukromé, ale v tržním prostředí. Proto není možné udělat je půlku reformy.
21. 05. 2008 | 11:21

RUMCAJS napsal(a):

Nemo X:
V Otázkách VM ukazoval nárůst právě těchto léků.
21. 05. 2008 | 11:23

jepice napsal(a):

Salivene, Dačice jsou příklad toho, jak se město, jakožto majitel, pokusilo zachránit lůžkové zařízení i tam, kde mělo zaniknout. Dačičtí se chytli stébla v podobě PP Hospitals, nemocnici pronajali, a to se teď ukazuje jako špatná volba.
Mimochodem, nemocnice v Dačicích, které se podle posledních zpráv ujme kraj, by teď už neexistovala, pokud by vstoupil v platnost Rathův zákon o neziskových nemocnicích, protože by se nedostala na seznam vyvolených zařízení, zajištěných smlouvou s VZP.
21. 05. 2008 | 11:24

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
No právě, že v tuhle chvíli ty nemocnice soukromé nejsou - většina ostatního je a v tom není problém. Jsem pro tržní prostředí, ale ne pro divokej kapitalismus, kde to smrdí monopolizací a kde je nebezpečí omezování péče tam, kde se nevydělává.
21. 05. 2008 | 11:27

Manka napsal(a):

MS:
nepřijde vám přinejmenším komické, obvinit p.Hořejšího z nekorektního jednání, a současně se ho dopouštět sama? Odsuzování druhých přenechte soudcům, předpokládám, ti snad určitě umějí číst.
21. 05. 2008 | 11:28

Saliven napsal(a):

jepice:
Mně šlo spíš o princip, kdy se zruší oddělení, které nejni kšeft. A to přesně v těch dačicích udělali - zbavili se doktorů, aby mohli oddělení zrušit a mít se na co vymlouvat.
21. 05. 2008 | 11:28

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
To jsou hesla. Řekni konkrétně, který krok reformy vede k divokému kapitalizmu.
21. 05. 2008 | 11:34

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Privatizace zdravotnictví zhorší kontrolu a regulaci.
21. 05. 2008 | 11:35

eda napsal(a):

Pane profesore, věřím, že jak Vy sám, tak všichni čtenáři by zvedli ruku pro zlepšení systému zdravotnictví. Jsme schopni, jako svědci činnosti MZ rozpoznat, že práce těchto lidí směřuje správným směrem? Jsme schopni poznat, že to, co lidé na MZ dělají, je to nejlepší, co lze v dané situaci dělat? Jak si kdo z občanů v posledních 20 letech vlastně představoval ideální reformu zdravotnictví? Jako přísun nových peněz z nebe a povinné půlroční lázně pro každého občana?
Můj názor je, že pokud se odpůrcům reformy podaří současné reformní snahy MZ zlomit a zdevastovat, budeme další dlouhé roky klít a nadávat, jak to zdravotnictví jde pořád ke dnu. Julínek a spol. totiž poprvé a zcela otevřeně rozdělují transparentně a systémově role hráčů na trhu - každému jeho prostor a zároveň mantinely. Že jde o pokus? To v každém případě! Každý zásah MZ do systému je jedinečný a neopakovatelný, kecy o vyzkoušených receptech a zajištěných řešeních jsou pouze KECY. Existuje jediný princip řízení takových systémů: co nejdokonalejší příprava a propracovaná zpětná vazba, tedy sledování účinků realizovaných opatření. Z mého pohledu je toto dnes splněno.
Je bohužel, zvláště u nás, neskutečně jednoduché pošpinit i ty nejlepší úmysly. Bez argumentů, s totálně falešnými předpoklady, jako to dělá onen anonymní autor. Chápu, že reformovat mj. i finanční toky systému s průtokem 220 mld. za rok musí vyvolat odpor těch, kteří mají "správně" nastavené kanály do svých kapes. Pochopí toto většina? Umíme poznat, že jde o vyjíměčnou příležitost k realizaci opravdové reformy?
21. 05. 2008 | 11:38

prirodovedec napsal(a):

eda: Bravo.
21. 05. 2008 | 11:41

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Proč?
21. 05. 2008 | 11:47

jepice napsal(a):

Přírodovědče, napsal jste:
A to co zde probiha NENI diskuse o reforme zdravotnictvi? :)
Podle mého nikoli ze strany Václava Hořejšího. Tady vidím jako prvotní zájem snahu nepřipustit to, o čem píšete vy /Cili dle mne rozbory maji smysl po vychytani chyb a faktickem pruchodu vybory parlamentu a nepochybuji, ze se anonymne i neanonymne vcas objevi. I proto, ze je to politikum/ aneb zabránit debatě ve výborech, včetně
vychytání chyb, protože to už by byl posun, který by někam směřoval. Čili je potřeba vytvořit atmosféru, ve které by lidovci, poplašení výronem nekonkrétního nesouhlasu, odmítli předání do sněmovny podepsat. Jsem paranoidní? Myslím, že ne.
To "ignorovani moznosti maximalnich kontrol v systemu, nepoprena provazanost zucastnenych osob a instituci" nevidím až tak temně jako vy, jednak systém kontrolní prvky obsahuje, jednak nevidím některé možné důsledky oné provázanosti až tak dalekosáhlé a trvalé a veskrze negativní.
Ale vymyslela jsem mezitím jeden kontrolní punkt, který si přidejte k těm vašim:
Revizní lékaři by neměli být zaměstnanci pojišťoven, ale měli by na nich naopak být zcela nezávislí. Jejich náplní by byla kontrola správnosti lékařských postupů a kvality péče při dodržování hospodárnosti ze strany poskytovatelů i plnění všech nároků pojištěnců. Takhle nějak to funguje v Německu.
21. 05. 2008 | 11:49

jepice napsal(a):

Edo: Proč jsem to takhle hernajs nenapsala já?:)
21. 05. 2008 | 11:53

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec.
Heršvec,puškvorec, komu vlastně fandíte ?
21. 05. 2008 | 11:53

RUMCAJS napsal(a):

eda:
Souhlas.Tluču to tady celou dobu Salivenovi do hlavy, ale hold mi chybí Vaše vyjadřovací schopnosti.
21. 05. 2008 | 11:55

František z Asisi napsal(a):

Hroboˇ,Cikrt,Julínek jsou všihni lháři.Jak to snima dopadne?
Takto:
Pod hrozbou neúspěchů v nadcházejících volbách do senátu a krajů se Topolánek rozhodne odvolat Jůlínka svést to všechno na něj.MOžná,že reformu odloží a vrátí se kní,pokud volby aspoň částečně neskončí katastrofou.Pokud totálně prohrají,tak se k reformě nevrátí.
Takže přátelé máme to ve svých rukou.
V Německu jsou sice také poplatky ale nejdou do kapes doktorů a lékáníků,ale musí se odvádět pojišťovně.V nemocnicích se platí jen 28 dnů.
Myslíte si buržoázní strana jako ODS se bude zastávat občanů?Já si to nemyslím.
Ten elaborát,který popisuje jak si soukromí kapitál plánuje ovládnutí našeho zdravotnictví mi připadá pravdivější,než články pana Hrboně,
21. 05. 2008 | 12:00

neo napsal(a):

František z Assisi:

u nás také nejdou poplatky do kapes doktorů a lékárníků. Snad jen obvoďákům,ale i tak byly sníženy platby od pojišťoven.
21. 05. 2008 | 12:03

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Takové jsou zkušenosti ze zahraničí. Viz. blog u paní Brixi. Krom toho soukromá společnost může zkrachovat, to státní nemocnice nemůže.
21. 05. 2008 | 12:06

jepice napsal(a):

Salivene: nemocnice v Dačicích je problém jejího majitele, tj. města Dačice. S reformou to nemá nic společného, spíš by to mělo posloužit jako varování obcím, jak by neměly postupovat při sepisování smluv, které se týkají pronájmu jejich majetku a služeb, které má nájemce poskytovat.
21. 05. 2008 | 12:06

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Ty vyjadřuješ pouze svoje názory, já pouze svoje obavy. Po tom co ODS vyrobila ve středočeském kraji nemám důvod věřit jejich privatizačním schopnostem.
21. 05. 2008 | 12:07

Gambri napsal(a):

Moje představa je taková, že po této zdravotnické reformě to bude 100% odpovídat Burianovu filmu " U pokladny stál".
21. 05. 2008 | 12:08

jarpor napsal(a):

Dobrý den,

se zájmem jsem si přečetl blog i diskusi - řekl bych vše jako před nějakým týdnem.

jepice, eda, RUMCAJS :

Zdravím a souhlasím.
Máte to těžké ... kdo nechce slyšet, neslyší. Ono je lepší nic nedělat a kritizovat, když ne nadávat na někoho, kdo se o něco snaží... blisty - to je přece zdroj pravdy, což ?

Po jepici a edovi nemám více co dodat takže - hezký den všem.
21. 05. 2008 | 12:13

Saliven napsal(a):

jarpor:
Pokud tam napíše někdo z ČLK (vedoucí tiskového oddělení), tak to je myslím velmi zajímavý zdroj. A myslím, že je to větší odborník na zdravotnictví než 99 procent diskutérů pod tímhle blogem dohromady.
21. 05. 2008 | 12:15

Skogen napsal(a):

Velice se mi líbí, jak Cikrt bezelstně, možná spíš alibisticky, doznává, že systém řízené péče je zneužitelný, že je orientován víc na poskytovatele než na pacienta, že v popředí jsou ekonomické zájmy. Místo prognóz a analýz pak zmiňuje příklad Švýcarska, kde perfektně funguje dokonce i železnice, zřejmě je mu asociováno s pověstnými bankovními účty, které v souvislosti zajisté přijdou ke slovu. Oceňuji pak podnět k pravicovým diskutérům o přerozdělování, zde dokonce stoprocentním. Od nynějška už vyhranění pravičáci nemohou tvrdit, že jakékoliv přerozdělování je echt z gruntu špatné, nýbrž budou muset říkat, že "socani přerozdělují špatně" a případně dodat, že "kdyby přerozdělovali dobře jako my, neměli bychom nic proti".. Důraz na 100%ní je pak útokem na první signální soustavu potenciálních příživníků, že se začne porcovat a tudíž jako vždycky něco ukápne stranou.

Nesouhlasím však s tím, že ODS nemá zdravotnickou reformu dobře marketingově zpracovanou. Naopak. Obrací se tam, odkud vanou možnosti - od pacientů a občanů k poskytovatelům péče a zejména k potenciálním "oligarchům". ODS si je vědoma, že tak jako po velké privatizaci bude mít i nyní na léta odzvoněno, mandáty jsou nejisté, ministerská křesla rovněž, nastal čas zařídit si trafiku, to je odpověď na rozpačitý údiv nad náhlou rychlostí změn i za cenu nedodělků a (vítaných) přehmatů. Ne nadarmo už teď Hroboň sedí v Agelu.

Tu spoušť už po téhle koalici nikdo nedá dohromad. To by si zelení a lidovci v prvé řadě měli uvědomit, zatím se nezdá, že by v tom jeli taky.

Panu prof. Hořejšímu velké díky.
21. 05. 2008 | 12:18

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Prece vsem. :)

Ale vazne. Fandim profesionalite, zejmena pri masivnim rozhodovani o osudu druhych a velkych penez. Je mi pak jedno, zda jde o statni instituce nebo soukromniky (pravo znicit svuj podnik napr. popiram :) ).

Panove na MZ se chovaji a "vypadaji" jako diletanti. I pokud jimi nejsou, plati dle mne pro ne Cromwellova slova, ze maji odejit. Kdo ma takovou zodpovednost, nemuze delat takove chyby a nema pravo zadat (v teto zemi) bianco sek na reformy. To je vse.

Samozrejme obdivuji edovo zaniceni, i kdyz s nim nesouhlasim, ale hajim jeho pravo je hlasat (obsazene nalepky nevnimam, mnozi i prirodovedci zde jiste take nalepkuji :).

Eduv text je pro mne brilantni v tom, ze jasne vymezuje to, co mi vadi. Kde on zada duveru ja zadam neduveru. Kde on zada podporu, ja zadam schopnost obhajit se na urovni kritice. DOkonce mne laka jeho text prepsat s OPACNYM vyznenim v kazde vete (zkusil jsem si a je to mozne). A v tom je pro men obrovska cena tohoto jeho textu.

Jen drobnost: "Existuje jediný princip řízení takových systémů: co nejdokonalejší příprava a propracovaná zpětná vazba, tedy sledování účinků realizovaných opatření. Z mého pohledu je toto dnes NAPROSTO NEsplněno." Doplnil jsem velkymi pismeny, jak to vidim ja.

"Je bohužel, zvláště u nás, neskutečně jednoduché VYDAVAT ZA CISTE i ty nejSPINAVEJSI úmysly." Druha "drobna zmena". :)

Pro mne ten problem neni v modre ci oranzove. Ja pouze odmitam davat druhym bianco seky. Az jednou prijde treba Rath (nedej boze), budu to hodnotit a kricet podobne.

Je tak obtizne pochopit, ze kdyby takto staveli treba stavari, ze ani nedostanou VS diplom natoz povoleni stavet treba most? To se opravdu nevzdelanym ekonomum a spol. musi tolerovat vsechny omyly? At se s nimi zkratka zachazi tak, jako s inzenyry, kterym spadne most. Spadla reforma, dozivoti. Pokud to tak bude, jsem klidny, reforma bude uspesna.

Ano chci mit jistotu veskerych zpetnych vazeb, vcetne jmenoviteho uvedeni vsech autoru reformy a jejich garance nechat se verejne rozctvrtit, pokud to nedopadne a ruceni jejich majetkem i zivoty. :)
21. 05. 2008 | 12:22

jarpor napsal(a):

Saliven

Souhlasím s Vámi s těmi 99 %, doufám, že se do tohoto čísla započítáváte taktéž. Jinak se asi rozcházíme, ale to víme oba.
Hezký den.
21. 05. 2008 | 12:23

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Stát nemůže zkrachovat ? A co socialismus? To nebyl ekonomický krach?

Největší tunely byly v dobách státního bankovnictví.To samé se děje nyní se zdravotnictvím.Budeme tam jenom sypat a dívat se, jak se kvalita zhoršuje a peníze mizí v kanále?
21. 05. 2008 | 12:26

Saliven napsal(a):

jarpor:
Do těch 99 procent se samozřejmě počítám, stejně jako tam počítám Vás.
Hezký den.
21. 05. 2008 | 12:28

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Stát v našich poměrech zkrachovat nemůže - a i kdyby, rozhodně je ta pravděpodobnost v jiných řádech než u obchodních společností.

Oba víme, že současný stav není ideální, nicméně pořád je lepší když něco funguje blbě, než když to nefunguje vůbec. To jen k těm krachům.
21. 05. 2008 | 12:30

prirodovedec napsal(a):

jepice: Dekuji, ze jste vecnejsi nez ja a prihravate - viz revizni lekari.

Sdilim Vas obdiv k edovi.

Nektere veci vidim ci pisu vyhranene, aby nekdo jiny vyprovokovany uvedl fakta (jsou ty a ty, takove a takove kontroly) nebo prohlaseni: "nas system je zalozen na myslence umoznit maximalni kontrolu pacientum." A pak si lze prekontrolovat, zda je to pravda. Zatim se mi to moc nedari - jen asi u Vas.

Pouze se chovam, jako racionalni potencialni pacient, maximalizuji presne dle liberalismu :) svuj uzitek, kde jej vidim, tak jako jini (Hrobon, Cikrt, Agel, lekari, ..., RUMCAJS :), Vy) maximalizuji a maji na to stejne pravo sve uzitky maximalizovat. :)

A ja svuj uzitek vidim v maximalnim pravu na kontrolu. Minimalizace rizik a robustnost systemu je MOJE priorita. A tu tvrde hajim. Pokud ji bude sdilet vice lidi, mame sanci.

Jinak k V.H.: Mne staci, ze tema otevrel a diskusim se spise vyhyba. Neni divu, je to horke, lze se popalit.

CO se tyka paranoidnich vizi, vite, ze je mam rad. Vase zni rozumne. Jenze je politicky diloetantska. Daleko lepsi je to postupne pustit dale do parlamentu a desit tim dostatecne dlouho lidi a udelat z toho predvolebni tema podzimu. A pokud budou socani (i lidovci) rozumni, budou to takto hrat. Protoze napr. lidovcum spravna vyjadreni a kroky pred krajskymi volbami jim prinesou hejtmany navic. To je vse. Pokud to rozmazavame ted, politickym strategum socanu a lidovcu to vlastne kazime a koname sluzbu ODS. :)
21. 05. 2008 | 12:36

jarpor napsal(a):

Saliven

Dobře děláte. Já jsem měl několik rozhovorů s doktory od obvoďáků až k chirurgům. Také oni to každý vidí jinak. Shodli se na následujícím :
poplatky - okrajová záležitost, pro média a hlupáky,
definice standartů - základ pro pojištěnce, co je vlastně ona "bezplatná péče"
hodnota bodu pro úhradu zdravotnímu zařízení - základ pro zdravé fungování tohoto zařízení

Takže - vzhůru do dalších diskuzí ( odborných .. :))
Hezký den
21. 05. 2008 | 12:38

jepice napsal(a):

Přírodovědče, jako přírodovědec byste mohl tušit, že takovou jistotu, jakou požadujete, vám nic a nikdo nezaručí. Přístroje jsou staré, vzduch je vlhký...
Vtip je v tom, že nám nikdo nové nekoupí, takže ta míra nejistoty bude v budoucnu narůstat, a spokojenost s pokračováním v nynějším systému bude současně s tím padat na minimum.
Ledaže byste začal věřit v zázraky, jako se lidi najednou změní v nesobecké anděly a vláda bude ze samých archandělů.
21. 05. 2008 | 12:40

Václav napsal(a):

Cikrt ale zapomíná, že on sám vyvrací své postoje.
V počátcích poplatků nás ubezpečoval o tom, že zavedením polatků se z pacienta stane vážený zákazník u lékaře!? Nevím jak se někde za 30,- Kč mohu stát váženým zákazníkem.
Dnes už naopak mluví o tom, že poplatky snížily čerpání zdravotní péče převážně seniory. Konečně to z nich vylezlo o co jim šlo od počátku.
Samozřejmě pro seniory má třicet korun význam ( a další navazující polatky za recet, doplatky za léky apod. ) připohledu na výši většiny vesměs bídných důchodů za situace, kdy došlo ke zvýšení nákladů na bydlení a cen potravin.Takový postup vůči seniorm je samozřejmě lidsky sprostý, protože oni během svých let si aktivně vlastně na péči šetřili a dnes se k ní nemohou pořádně dostat a to v období života, kdy ji vlastně nejvíce potřebují.
21. 05. 2008 | 12:46

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Jsou urcite principy, ktere jsou obecne platne a kterych se staci drzet. Lze samozrejme zduraznovat, ze tomu rozumi jen odbornici, kterymi nejsme. Dobry, ale ponekud omsely trik. :)

jepice: Trosku nacist i z matematiky nejen z prav. :)

Jestlize rikam maximalizuji, minimalizuji oznacuji tim prece jisty cil a trend co chci. Znamena to, ze se spokojim i s resenim castecnym, pribliznym, ale obhajenym, zduvodnenym.

Jinak myslim, ze muj ristup spise hovori o certech na MZ nez andelich. :)
21. 05. 2008 | 13:04

jepice napsal(a):

Václave, pár důchodců znám. A taky je vídám v lékárnách a v obchůdcích s různými doplňky výživy, jak strkají do košíku škatulky s názvy, které znají z reklam, přestože za to dají stovky peněz. A taky znám pár obvoďáků, co tvrdí, že teď mají podstatně víc času na své chroniky a ležáky právě z řad důchodců. Docela věřím tomu, že někteří senioři prostě vyškrtli jednu položku ze svého zaběhaného programu všedních dní: pondělí procházka do Penny, úterý kávička s přítelkyněmi V Podzámčí, středa paní doktorka Nováková na poliklinice anebo pan doktor Dvořák v nemocnici, čtvrtek zájezd do Hypernovy, pátek čajová sešlost u některé členky debatního kroužku. Teď středě kraluje posezení v parku před poliklinikou a sledování, kdo na to má, že tam chodí.
Já jsem si ten nelidský systém vyzkoušela v únoru, kdy jsem po vyšetření na kožním absolvovala menší chirurgický zákrok /celkem čtyři návštěvy/ a stálo mě to všechno dohromady 30,- Kč /když nepočítám kafe, co jsem si dala v nemocničním bufetu/.
21. 05. 2008 | 13:17

fudoshin napsal(a):

problémem není, zda má anonymní autor pravdu v tom,že se podle chystaného scénáře chystá vyvedení peněz ze zdravotnictví.a to prostě prokazatelně (zvláště při avizovaných reformních krocích)lze.i kdyby byl člověk opravdu nenapravitelný naivka a optimista a věřil,že to toto není účelové připravování podmínek pro připravený scénář, ať už jakýkoliv,jehož aktérem je kdokoliv,je to velmi alarmující.k dopisu pana hroboně.když pominu,že se jedná o potrefenou husu,spojenou se současnou reformou zdravotnictví,navíc zmíněnou v anonymním scénáři,z těchto důvodů minimálně nedůvěryhodnou,ne-li podezřelou,tak musím konstatovat,že jeho reakce je dosti slabá obrana.vybral si co se mu hodí a to překroutil.co se mu nehodí, tomu se vyhnul.mluvit o monopolu v souvislosti s vzp chce dosti demagogie.v systému,kdy body za výkon, a částka za bod, vzejdou z dohadovacího řízení,kterého se účastní mimo jiné i zástupci ministerstva a ostatních pojišťoven a jsou určeny víceméně centrálně a s obecnou platností je označování vzp monopolem prostě chucpe.jinak ohledně zdravotních pojišťoven.v současném systému,kdy pojišťovny nemohou nic ovlivnit,nemohou se příliš zapojit, je existence mnoha pojišťoven jedině přítěží zvyšující náklady zdravotní péče.a to se bavím čistě o provozních nákladech nezbytných, o zbytných požitcích pojišťoven a jejich vedení na úrovni bank nemluvě.v tomto případě se postupovalo stylem privatizace ods.odstátnit a zavést oligopoly.přitom je dávno známé,že monopol se lépe kontroluje a reguluje.u oligopolů se nedá prakticky nic dělat.jedině přihlížet zhoršování a následnému zhroucení a pak může přijít na řadu univerzální recept:privatizace.už od počátku se u nás argumentuje zahraničím.k privatizaci přirozených monopolů a poskytovatelů "veřejně potřebných" služeb a produktů (jako telekomunikace,vodovody a kanalizace,elektrárny a přenosové soustavy apd.). masivní privatizace těch společností začala za vlády thatcherové v británii.kromě lobismu velkých firem,které si samozřejmě uvědomovali přirozené dominantní postavení,sníženou konkurenci,nezbytnost produktů apd.a vytvářeli tlak na privatizaci, bylo důvodem privatizace vylepšení státního rozpočtu.což bylo jen dočasné a krátkodobé a už dnes se potýkají ještě s většími problémy.není už kde brát, a proběhlá privatizace se hodnotí vesměs negativně.stejně tak privatizace pod taktovkou ods (mám na mysli prodávání strategických podniků). efekt v podstatě záporný a to že chtějí ještě zprivatizovat ty zbytky je jasným důkazem,že už jim nejde o prospěch země,ale o "překračování rubikonu" a vytváření milionářů (případně přilepšení těm stávajícím),"populismus" pro horních deset tisíc apd.myslím si,že si realisticky uvědomují,že po příštích volbách jim odzvoní a situace je tedy neopakovatelná.a přestože se snaží lidi přesvědčit,stejně jako u radaru, je pak budou chtít převálcovat a prosadit si své za každou cenu...a je určitě správné jim v tom zabránit nebo se o to alespoň pokusit!u takovýchto věcí není spěch na místě a to že spěchají nevěstí nic dobrého.
21. 05. 2008 | 13:17

eda napsal(a):

To prirodovedec:

Máte pravdu v tom, že naše pohledy na věc jsou protichůdné. Dovolte komentář k Vašim slovům:
... nemá právo žádat bianco šek ...
Změny takového rozsahu nemají žádnou jistinu, kterou by se případní poškození mohli zahojit. To však neznamená, že nedělat nic je lepší - i nicnedělání je na pozici ministra čerpání bianco šeku! Proti tomu nelze nic dělat, odpovědnost ministrů (a mnoha dalších) je řádově větší než schopnost sanovat své zpackané činy. Je jen jediná obrana - decentralizace, tedy zmenšení reálné odpovědnosti. Pokud nejste politik v parlamentu, pak bianco šek dáváte každý den. Nebo Vás někdo ze socdem žádal o souhlas s navýšením státního dluhu?
Další přepisy textu jsou věcí názoru, nechť. Ale pro ty špinavé úmysly byste měl připsat nějaké argumenty. Ty z anonymního textu jsou větší nebo menší lži. Text pana Hroboně je výstižný, to je pro mě obhajoba na úrovni, kterou zmiňujete. Za její otištění opravdový dík panu profesorovi. Zkuste napsat, která Hroboňova tvrzení jsou lživá.
21. 05. 2008 | 13:22

jarpor napsal(a):

Přírodovědec

Dobrý den,

já jsem s těmi "odborníky" nezačal, takže strefovat se do mne považuji za "omšelý trik" ...

Řekl bych - u kolegy Salivena, prosím ...
21. 05. 2008 | 13:28

RUMCAJS napsal(a):

Copak Saliven. Toho přinesl čáp nedávno. Ale my, co pamatujeme prázdné obchody,nekonečné fronty na cokoliv a státní zdravotnictví,kde se léčili akorát komouši a ostatní si tam zašli tak maximálně pro parte,nám se při vyslovení "státní" otevírá kudla v kapse.

Ale co ! Když jsme dokázali být v prdeli 50 let, proč si to zase nezopakovat.
21. 05. 2008 | 13:45

stejskal napsal(a):

Pro pana přírodovědce:

Má pravdu, předseda ;-) l.s.
21. 05. 2008 | 13:45

Saliven napsal(a):

jarpor:
Nevytrhávat z kontextu prosím.
21. 05. 2008 | 13:52

jarpor napsal(a):

Saliven

A jéje, cože jsem zase kde vytrhl ?
Nebo jsem s těmi 99 % přišel já, za což mě "prirodovedec" poučuje ?
Jen jsem se jej snažil nasměrovat na toho, kdo s odborností zdejších diskutérů začal ...
Hezký den
21. 05. 2008 | 14:00

Sparťan napsal(a):

Nic si z toho nedělejte pane Hořejší, že jste naletěl. Sociálním demagogům naletělo hodně lidí. Dejte si panáka, večer mrkněte na fotbal, pohrajte si a klidně jděte spát.
21. 05. 2008 | 14:34

Jeník napsal(a):

To jepice - už jsem na to přišel - Vážená nejmenujete se náhodou občanským jménem Adéla Cikrtová? Jste nějak moc dopodrobna informována. Neprobíráte to s Tomášem vždy večer při kafíčku?
21. 05. 2008 | 14:44

prirodovedec napsal(a):

stejskal: Ja Vas probral k reakci i zde? :) A ktery predseda? Vas? :) Dle mne maji vsichni predsedove pravdu. Ale o pravdu tu opravdu nejde. :)
21. 05. 2008 | 14:57

Manka napsal(a):

je zajímavé, jak edův přesný a věcný rozbor některé komentátory naprosto uchvátil ;)

K článku p.Hořejšího uvedu jen poznámku,
záleží na každém z nás, kterému z tvůrců -profesionálně připraveného textu- budeme důvěřovat. Zmíním třeba tenhle sporný bod: výše zmíněný neanonymní profesionál (takto tedy p.Hroboň), se odvolává na zkušenosti ze Švýcarska. Pikantní ovšem je, že ve Švýcarsku referendum o změnách ve zdravotnictví ještě neproběhlo. Jak se k nim Švýcaři prvního června postaví, to záleží na nich, v každém případě mají možnost se vyslovit. U nás tvůrci reformy nepovažují za nutnou ani debatu s odborníky.
Zřejmě mnohým z nás způsob prezentace a prosazování reformy naprosto vyhovuje, nebo na něm nevidí nic nebezpečného. Mně to přijde tedy velice..nestandardní.

PS pro Rumcajse:
plné obchody nejsou zárukou svobody, a podivný pokus o argument typu "nekonečné fronty" nebo vůbec minulý režim, no to jest Rumcajsů přece nehodno.
Ale možná to do Řáholce ještě nedošlo, že je naprosto jedno, jak se náš systém teď zrovna nazývá. Pokud se způsob uvažování vůdčích sil (a jejich přístup k občanům) ani moc neliší od exponentů režimu minulého, a my si to navíc asi tedy s klidem necháváme líbit, jsme prostě zas tam, kde jsme byli. Je mi líto, dear robber.
21. 05. 2008 | 15:02

jepice napsal(a):

Jeníku, není tomu tak, ale děkuju za uznání.:)
Jsem odkázaná na ty samé zdroje co vy.
21. 05. 2008 | 15:25

RUMCAJS napsal(a):

Manko, co tady děláš?
Neměla by jsi spíš chystat večeři a tohle nechat chlapům?

Co takhle referendum o daních. To by nešlo?
21. 05. 2008 | 15:25

Václav napsal(a):

To jepice - krásný blábol, jak z propagandistické příručky mladého modrého bolševika.
Máte krásnou představu o životě penzistů, ale pamatujte každý se jím jednou stane a tak si vše budete moci prakticky vyzkoušet.
A víte kolik činí většinový důchod v naší ČR.
21. 05. 2008 | 15:27

stejskal napsal(a):

Náš předseda se nejmenuje eda, pane přírodovědče ;-)

Jak on se vlastně ten můj předseda jmenuje? ;-) Řekl bych, že mu téměř každý říká tak nějak po svém ;-) A někdo pro něj ani nemá jméno (a někteří mu zase nemohou přijít na jméno ;-)

O pravdu samozřejmě nejde nikdy. Já jen že mám moc rád klidné a pragmatické úvahy resp. věcně, bez předsudků a nepodložených podezření vedenou argumentaci ;-)

Tím samozřejmě nechci naznačit, že Vy takto nediskutujute. Naopak. Ale tady bych řekl, že si pan eda vede ještě o poznání bravurněji ;-)

Libor Stejskal
21. 05. 2008 | 15:34

Saliven napsal(a):

Jarpor:
Šlo o to, že se tu výsměšně vyjadřujete o blistech, kde ovšem jsou články od lidí, jejichž odborná erudice je nesporná, tedy vyznívá poněkud hloupě, když zpochybňuje zdroj někdo, kdo má k odbornosti v oblasti tak daleko jako Arab k obřízce. O to mi šlo, ne o ubíjení zdejších diskutérů.
21. 05. 2008 | 15:36

Saliven napsal(a):

Jarpor:
Ještě dodám - některé články na blistech jsou pochybné, ale samotné blisty vzhledem k některým odborníkům, kteří tam přispívají, nelze považovat (dle mého) za zdroj typu Haló novin nebo Virtually.cz
21. 05. 2008 | 15:39

prirodovedec napsal(a):

eda: Mate muj plny respekt i kdyz s Vami zasadne nesouhlasim, jak i upresnim nize.

Mate-li zajem, muzete si najit nasi diskusi s mnou plne respektovanou jepici u Holuba, Brixi a Horejsiho.

Dle mne na rozdil od Vas je znacny rozdil mezi bianco sekem v existujicim systemu (ktery je znam i s jeho slabinami) a bianco sekem pro transformaci.

Pokud to vezmete systemove, zahravate si s tim, ze rusite omezeni na prvni a vyssi diference velicin. Riziko rozkmitani je daleko vyssi nez kdyz date "bianco sek" na stavove veliciny.

Hovorite zasvecene o zpetne vazbe, mohl byste mi tedy dat za pravdu.

Cituji a vpisuji: "Další přepisy textu jsou věcí názoru, nechť."

Souhlas.

"Ale pro ty špinavé úmysly byste měl připsat nějaké argumenty."

Prominte ja napsal:

"Je bohužel, zvláště u nás, neskutečně jednoduché VYDAVAT ZA CISTE i ty nejSPINAVEJSI úmysly."

Jako parafrazi Vaseho:
"Je bohužel, zvláště u nás, neskutečně jednoduché pošpinit i ty nejlepší úmysly."

Zda se mi, ze oba texty jsou o tom co je U NAS SNADNE obecne nikoliv jen k danemu pripadu.

Ja se Vas take neptal zda umite ty ciste umysly v tomto pripade podporit i vice nez virou. A nabidl jsem moznost: At reformatori jsou ochotni spojit svoji existenci a zivot s reformou. Nejen KECY jak take pisete.

"Ty z anonymního textu jsou větší nebo menší lži."

Ano, lze to tak vnimat.

Bohuzel ja (viz odkazovana diskuse s jepici) trvam na tom, ze kontroly jsou nedostatecne, neresi se moznost zavest kontroly nejdrive.

Rovnez bohuzel nikdo nepoprel angazma a propojeni jmenovanych. To neni lez, ale riziko.

"Text pana Hroboně je výstižný, to je pro mě obhajoba na úrovni, kterou zmiňujete."

Pro mne neni. Mimo jine, protoze:

Je adresovan lekarum a zde jej ctou zejmena pacienti. Cili jak rika klasik horsi nez chyba - omyl. :)

Pisete nesmirne ctive, mozna jsou Vam kvantitativni pristupy cizi a staci Vam slova a myslenky.

Mne chybi data, cisla a profesionalni datove rozbory, odkazy na ne.

Opet na jinych www jsem uvadel, co za odborne studie vyslo v Holandsku pred reformou i ted je v USA. Muj zaver tedy musi byt, ze u nas toho nejsou schopni.

"Za její otištění opravdový dík panu profesorovi."

Zde se shodneme. Take mu dekuji.

"Zkuste napsat, která Hroboňova tvrzení jsou lživá."

Nenasel jsem, ze jsem tvrdil, ze jeho tvrzeni jsou lziva, opet odkazuji na diskusi s jepici.

Pouze i tam tvrdim, ze odpovida na tvrzeni v pamfletu, ktera jsou nepresna/lziva/zkreslena - vyberte si, ale pokud se nektera zpresni, tak jeho odpoved na ta tvrzeni nestaci.

Ukazka vybrana namatkove: Lži a polopravdy
IZIP připraví lékaře o jejich know-how.

Realita
IZIP je čistě soukromou aktivitou. Každý lékař se může svobodně rozhodnout, zda se ho účastní, nebo ne. Ministerstvo zdravotnictví nikdy neprosazovalo a neprosazuje IZIP jako standard pro české zdravotnictví.

Odpoved jakoby rikala: Pokud pristoupite na soukromy IZIP (autori projektu jsou znami a zase v urcitych vztazich a prostredich a spolecnostech), je Vasi veci, ze Vas oberou o Vase know-how.

Spravna formulace, ktera nektere z nas zajima: Pokud lekar pristoupi na IZIP nebo jiny obdobny system, muze byt pripraven o jeho know-how?

Cili predvidava odpoved by napr. byla: Lekari, kteri pristoupi na IZIP nebo obdobny budouci system budou chraneni tak, ze bude upraven trestni zakonik tak, ze v pripade zcizeni jejich know-how budou zcizitele postizeni sazbou 12 let a vyse a propadnutim majetku. Dukazni bremeno, ze nedoslo ke zcizeni know-how bude na strane provozovatelu systemu. :))

Muzeme pokracovat. Chcete?
21. 05. 2008 | 15:45

Manka napsal(a):

Rumcajsi,
možná bys měl něco rychle ukuchtit ty, třeba ti to u plotny půjde dobře. No když jinou odpověď nemáš, tak co taky s tebou, že?

A myslela jsem, že i zarostlej divous z lesa ví, že některé věci nebývají nebo ani nesmí být předmětem referenda. Vždy záleží na dohodě, to tak na světě je. Někdy ti o tom povykládám, - teda když budeš hodnej ;)
Předpokládám taky, že těmi daněmi určitě nemáš na mysli onu povinnou zdravotní daň, kterou platíme, však kterou přesto vzletně nazýváme pojištěním?
Tak zatím,
a už se těším na něco dobrýho :-*
21. 05. 2008 | 15:46

prirodovedec napsal(a):

stejskal: Nu, kdyz myslite: "Já jen že mám moc rád klidné a pragmatické úvahy resp. věcně, bez předsudků a nepodložených podezření vedenou argumentaci ;-)"

Eda si musi vest bravurneji, vzdyt podezreni je mym zivlem. :)

Jak sam vite, veci se zdokonaluji procesem oponovani, popirani i propirani. Nikoliv procesem viry nebo dokonce procesem pochopeni ja to dobre mysli Ti, kteri ani nemysli. :)

Souhlas prece vede do bahna prumernosti a souhlasu. Elitni reformy prece vznikaji tak, ze obstoji v argumentaci (nikoliv mlcenim, slovy, sluvky a slovicky, ci utekem). Divim se Vam za ten souhlas, za tu az servilni :) nechut mocnym oponovat, ptat se, divim se Vam strazci demokracie. I Vy potrebujete JIM verit? :)

Vy snad nechcete dokonale reformy? :)
21. 05. 2008 | 15:56

fudoshin napsal(a):

to saliven:blisty nejsou špatné.ohledně jednotlivých příspěvků záleží na autorovi,je to dost otevřené,má tam možnost napsat prakticky každý,takže tak je potřeba k tomu přistupovat.ale s těmi araby no nevím,nevím...tuším,že mezi nimi je obřízka rozhodně častější než mezi naší populací ;)
21. 05. 2008 | 15:59

jepice napsal(a):

Václave, já jsem přece napsala "někteří senioři". Pamatujete? Je to nadsázka, samozřejmě, ale taková, která je blíž realitě než strašení chudáky důchodci, co zůstanou bez lékařské pomoci.
A taky jsem psala, že mí známí praktici teď mají podle svých vlastních slov víc času na ty, co už nemají síly na podobný společenský život a jsou rádi, že se doštrachají na kontrolu, někteří se tam dokonce nedostanou vůbec. Chcete to vyvracet?
21. 05. 2008 | 15:59

stejskal napsal(a):

Ale Vy jste ale také dobrý, pane přírodovědče ;-) Opravdu (viz Váš poslední text). Je radost tu číst Vaši polemiku s panem edou.

Ten proces, o němž hovoříte je naprosto nezbytný. Jak ale jistě víte ;-), má své drobné nuance. Oponování, reflexe, kritické myšlení, nejsou to samé co apriorní negace, apriorní zpochybňování, samoúčelný sarkasmus či dehonestace.

A opět to nemá nic společného s Vámi. Snažím se jen poněkud přesněji uchopit ten proces, o němž nám oběma jde.

Proč myslíte, že trpím nechutí odporovat mocným? ;-) Nějaký konkrétní důkaz ;-) či jen opět (sic! ;-) ničím nepodložené nařčení ;-)

Dokonalé reformy, to je moje. Mám s tím jediný problém. Na dokonalost nevěřím. Snažím se spíše dosáhovat maxima možného ;-)

Libor Stejskal
21. 05. 2008 | 16:07

RUMCAJS napsal(a):

Manka:
Právě holka! Tím referendem jsem Ti chtěl ukázat tu bláhovost, řešit zdravotnictví referendem. Maďarsko je příkladem.
21. 05. 2008 | 16:11

SuP napsal(a):

Nejsem přírodovědec, ale:
"Eda BRAVO!"
Je to smutek, číst celou tuhle polemiku a to zejména z důvodu nepoměru zastánců proti odpíračům. Na druhé straně zase jako studijní materiál o rozložení pocitů ve společnosti je to dobré. A přátelé, všímáte si, jak snadné je něco někomu NAKECAT?
21. 05. 2008 | 16:22

prirodovedec napsal(a):

SuP: Zdravim. Dekuji za citaci. Postreh k naladam presny.

Neopdustim si, ale: Mate namysli co NAKECAL Hrobon Edovi? :)
21. 05. 2008 | 16:29

dok napsal(a):

Děkuji panu prof. Hořejšímu, za jeho příspěvky na blog týkající se zdravotnictví, je dobře že se i díky nim o celé reformě více diskutuje, neboť v samotných médiích s vyjímkou aktualne.cz a článku pana Holuba, tomu není věnován příliš prostor a když už, tak je zůžen na poplatky.

Jinak doporučuji web http://umlaufoviny.com/www/... je tam spousta článků o chystané reformě, vč. prezentací ministra Julínka pro poslanecké kluby a naopak jejich výhrady vůči ministerskému postupu (sekce Ke stažení), ale i názory rektorů.

Ještě malá poznámka k místnímu tvrdému modrému jádru, jejichž argumentace se zužuje na heslo "co je soukromé, to je dobré"

v USA se na zdravotnictví vydává 16% HDP, u nás 7% HDP

cena za lůžko je v nemocnici Agelu 5,15 mio/rok, což je ještě více než třeba v IKEMu a samozřejmě řádově více než v jiných srovnatelncýh nemocnicích

režie našich veřejnoprávních pojišťoven je cca 3,5%, soukromé na Slovensku mají režii 6-9%
21. 05. 2008 | 16:31

Bessy napsal(a):

To Dok-"tvrdé modré jádro"-nejblbější argumentace.
21. 05. 2008 | 16:48

Pepa Řepa napsal(a):

Saliven napsal(a):
---- tedy vyznívá poněkud hloupě, když zpochybňuje zdroj někdo, kdo má k odbornosti v oblasti tak daleko jako Arab k obřízce.

Co já vím, má každý muslim i žid frantíka, jak ceruzku.
Pravda, nekontroloval jsem to. Ani bych nechtěl.
21. 05. 2008 | 16:55

eda napsal(a):

To přírodovědec
Ten eda co diskutuje na ostatních blozích prof. Hořejšího jsem já. Ten eda, co napsal výše uvedený komentář, je někdo s diametrálně odlišnými názory než já. Reakce Hroboně na "hanopis" jen potvrzuje, co jsem na ostatních blozích napsal.
Fakt č. 1 nevyvrátil ani nepotvrdil spolupráci s Agelem
Fakt č. 2 zatím u nás nejsou vypracovány standardy zdravotní péče (začne se na nich teprve pracovat)
Fakt č. 3 standardy zdravotní péče jsou součástí zákonů např. v Nizozemí. Jsou definovány v zákonu o zdravotním pojištění - Health Insurance Act.
A tak by se dalo pokračovat dále, ale už to tu bylo v mnoha komentářích řečeno.
Pozn: prosím toho druhého edu, aby se psal velkými písmeny, abychom nemátli ostatní blogaře.
21. 05. 2008 | 17:06

SuP napsal(a):

Prirodovedec -
mám dojem, že jste si nevšiml, že Eda má dost invence na vlastní názory a posouzení cizího psaného textu. Nepředpokládám tudíž, že jeho argumentace má základy v Hroboňově textu.
Nicméně asi je to pochopitelné, že liberální názory považujete za plody cizího nakecání, stejně jako my považujeme za stejně hodnotné plody názory militantní levice. Připomíná mi to vrcholovou scénu z "Anny proletářky", kdy říká:..."Budete do nás střílet? My do Vás taky paní..."
Já osobně se těším na dobu, až tyto plané diskuse budou dobré jen pro vzpomínky na dobu, kdy se čekalo, až o něco půjde.
Protože moje úvaha je, že se mám daří natolik dobře a máme tak málo starostí, že si můžeme dovolit tak dlouho diskutovat o něčem, na co se nás nikdo neptal.
S Vaším postupem cizelování projektu nekonečnou diskusí nesouhlasím, protože chyby můžete hledat a opravovat v procesu, až když běží.
21. 05. 2008 | 17:09

MS napsal(a):

Pane Hořejší,

Heureka, už jsem pochopila Vaše vysvětlení (musela jsem si to přečíst v klidu). Věta pana T.C. s žádostí o zveřejnění, či dle mne o nezveřejňování, přílohy e-mailu je krkolomná a při mém deformaci autorským zákonem (neustále balancuji - zda toto máme či nemáme právo využít), ve mne vyvolala úplně opačný smysl věty než ve Vás. Musím se přiznat, že pořád netuším, jak větu autor myslel. Každopádně se omlouvám.

Byla bych Vám vděčna, kdybyste jako člověk pracující v ČR zdravotnictví a pravděpodobně se i danou tématikou zabývající, srovnal tři články - paní Brixi, anonym a P. Hraboně. Při mém politickém založení se mi jeví výhodnější reforma Julínka než anonymu a u lidí opačného názoru (který jste již několikráte deklaroval i Vy) cítím spíš strach z nového než logické argumenty proti reformě. Vážně se mi zdá, že i bude snížena možnost korupce a plno dalších výhod. Zatím jsem se ještě danou problematikou nezačala prokousávat.
21. 05. 2008 | 17:15

SuP napsal(a):

Mluvím i Edovi 194.228.216.50.
21. 05. 2008 | 17:21

Dedek napsal(a):

To Gorash , 100% prerozdelovani. Nebylo by jednodussi mit jednu zdravotni pojistovnu? Vzdyt je nas jenom 10 mil. To je ve svetovem meritku stredni mesto.
21. 05. 2008 | 17:27

Manka napsal(a):

Rumcajsi,
chlapče, kde přesně vidíš bláhovost? Maďaři se nějak rozhodli, proto takhle volili. A stejně tak budou postupovat Švýcaři. A jestli to nazýváš bláhovostí, tak je to úplně ta stejná bláhovost, jako chodit k volbám. Volič je volič, a z jeho hlediska,= z hlediska svobodného občana, je naprosto jedno, zda se rozhoduje před volbami nebo před referendem. Patrný rozdíl mezi volbami a referendem je pro politiky, to ano.
A mimochodníčkem,
jsou to úžasný věci někdy, tedy když se nad tím člověk zamyslí. V tom Maďarsku přišla s reformou podobné naší (jen tuším mírnější) přece socialistická-koaliční vláda, zatímco proti byli pravicoví politici. Čert aby se v těch zásadách pravice kontra levice někdy vyznal, nemyslíš?
21. 05. 2008 | 17:29

tata napsal(a):

jepice.... mněl bych 2 věci jedna otazka vy ste mněla 4 kontroly a platila ste jen 30korun?tak to mně okradli moji ženě šily nohu a byla 3 na kontrole a platili sme vždy i když sem se ptal,ohledně volnych čekaren nevím u meho lekaře je pořad plno skoušel sem to 3 a radši sem to vzdal potřeboval sem jen něco napsat ale třeba jak sem byl ze ženou na ambulanci tak tam skorem nikdo nebyl asi to bude kolik si doktor nabere pacientu RUMCAJS POŘAD MNĚ ZAŘAZUJETE nekam jinam přesně to popsal pan přírodovědec reakcí na pana eda ja bych s reformou nemněl problemy,,i když nesouhlasím s byznysem ve zdravotnictví,,dokažu se přes to přenest,jako nemam problem s poplatkama protože většina z nas na to ma a kdo ne tak dostane papír a platit nemusí to sem viděl dnes,s čím mam problem přesně vyjadřil pan přirodovědec uspěchanost,bez připuštění oponentu odborníku,tajení ato je přiliš velké riziko a vtom se pravě lišíme vy říkate ano něco je špatneho a to se změní za pochodu pořad lepší než současné,a ja pravý opak radši současné než hazard nevratný
21. 05. 2008 | 17:33

Standa napsal(a):

Pane profesore!
Pokud Vás to uklidní,i já jsem naletěl na smlouvu s voliči a podobné sliby.To co mi slevili na daních,mají již dávno doma.
21. 05. 2008 | 17:45

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pani MS:

Dekuji, omluva se prijima :-).
Ja myslim, ze to vyjadreni p. Cikrta bylo zcela jednoznacne - kdyby (nelogicky) chtel, abych to nezverejnoval, tak by napsal "..žádám, abyste jej na svém blogu nezveřejnil".
Ostatne jsem o tom s nim mel jeste korespondenci, kde se to potvrdilo.

Je skutecne pozoruhodne, ze v cestine ma uplne stejny vyznam, kdyz reknete: "..zda byste jej na svém blogu nezveřejnil" resp. kdyz reknete: "zda byste jej na svém blogu zveřejnil".
Je proste videt, ze cestina je jazyk plny nuanci vhodny pro vytribene intelektualy a znalce...

Podobne zvlastne vyzniva klasicke cimrmanovske "uci se dobre, to nemohu rici...".

Musim vas ale zklamat - nepracuji ve zdravotnictvi - zabyvam se zakladnim vyzkumem v imunologii a molekularni biologii. Samozrejme mame i spoluprace s klinickymi kolegy, ale opravdu nejsem zdravotnik (dokonce ani MUDr, lec pouhy RNDr).

Do tech diskusi se sam nijak aktivne nepoustim - nehodlam se zabyvat jejich detaily, detektivnim patranim, kdo je ci neni clenem nejakeho spiknuti, atd.
Jen me po neblahych zkusenostech z 90. let jako obcana zajima, jestli nehrozi nejake "tunelarske" nebezpeci.
Myslim, ze ta reforma zdravotnictvi by mela byt veci nadstranicke shody nejdulezitejsich politickych stran a nemela by byt protlacovana za podivnych okolnosti pres nejake prebehliky.
Mozna to ti modri reformatori opravdu mysli dobre, ale zda se, ze o tom zatim nebyli schopni presvedcit verejnost ani zdravotniky.
Obzvlast flagrantni je to v pripade snahy prevedeni fakultnich nemocnic na a.s. Nelze prece ignorovat ten unisono negativni hlas rektoru - to prece nejsou nejaci zlovolni politicti hlupaci?
21. 05. 2008 | 17:56

František z Asisi napsal(a):

Pánové,fakt je ten,že 96% občanů ČR je proti Jůlinkovým reformám.Moje zkušenosti s našim zdravotnictví jsou velmi dobré a funguje bez velkých výkyvů.Tak proč to měnit za něco očem nejsme přesvědčení,že to bude lepší.Je rozdíl,když dnes jde do zdravotnictví cca 220 miliard a po reformě o 30 až 40 miliard méně.Kam ty peníze potečou.Souhlasím s Edou,že pan Hroboň by měl nejdříve veřejnosti objasnit své styky s Angelem!
VŠE BY VYŘEŠILO REFERENDUM K TÉTO OTÁZCE,ALE UZÁKONĚNÍ OBECNÉHO REFERENDA SE BRÁNÍ ODS ZUBY NEHTY.PROČ ASI.
21. 05. 2008 | 17:57

pgjed napsal(a):

Děkuji pane profesore, není téměř co dodat. Snad jenom drobnosti. Např.:

1.) Je nepochopitelná sveřepost s níž se pan Julínek snaží nahradit poměrně dobře fungující systém veřejnoprávního zdravotnictví systémem výhradně privátním.

2.) Jsou nepochopitelné řeči o hrozícím kolapsu našeho zdravotnictví v situaci, kdy výběr zdravotního pojištění je vůči výdajům pojišťovan ziskový, údajně +10 mld Kč za loňský rok, a když na účtech pojišťoven leží desítky mld. Kč.

3.) Je nepochopitelné úsilí o zavedení privátních zdravotních pojišťoven, když to byla právě ODS, která se zasloužila o likvidaci soukromých pojišťoven vzniklých počátkem 90. let. Byly zlikvidovány bez ohledu na výsledky hospodaření.

4.) I průměrně inteligentní foxteriér velmi silně vnímá fakt, že velmi podstatný podíl obyvatelstva ČR i lékařů a zdravotníků si přeje zachování solidárních veřejnoprávních zdravotních služeb v podobě, více-méně, stejné, jako dnes. Což ovšem nijak nebrání vzniku paralelních privátních zdravotních struktur. Jen pan Julínek nikoliv.

Co s tím? Pište panu Julínkovi. Pište mu denně, i když to nebude číst. Při dostatečném kvantu dopisů mu třeba začne časem docházet, že věci, které fungují není dobré bourat a kazit a nahrazovat věcmi, o nichž nikdo neví jak a zda vůbec budou fungovat a s jakým dopadem! Nebo zkusíme rovnou petici, třeba proto, abychom se přesvědčili, kolik je těch kteří nemají z nápadů páně Julínkových pražádnou radost?
21. 05. 2008 | 18:03

stejskal napsal(a):

Přidávám se k panu z Assisi,

zároveň bych doporučoval referendum o reformě vzdělání, rozsahu a lokaci dálniční sítě, daňové refomě, výši úrokových sazeb, justiční reformě, reformě policie, barvě policejních aut, cenové mapě o místně obvyklých nájmech, o fackování dítěte, o biopalivech, o Národní knihovně, o našem setrvání v NATO, EU, OECD, OSN a zejména pak v Evropě.

Referendum o efektivitě NMD je samozřejmostí, o tom ani nehovořím (časem též doporučuji referendum o tom, zda nerozpustit zákonodárný sbor).

Nic ve zlém. Nezlobte se, prosím, ale tohle jsem si prostě nemohl odříct. Mám referenda děsně rád. Čím komplikovanější problém k rozhodování, tím zábavnější referendum ;-)

Paní Brixi, prosím, nešlo by opět napsat něco na téma, že ideologické spory ostře polarizované společnosti zdravotnictví nepomohou? ;-)

Libor Stejskal
21. 05. 2008 | 18:10

prirodovedec napsal(a):

Stejskal: Cituji: "Ten proces, o němž hovoříte je naprosto nezbytný."

OK

"Jak ale jistě víte ;-), má své drobné nuance."

Bezesporu.

"Oponování, reflexe, kritické myšlení, nejsou to samé co apriorní negace, apriorní zpochybňování, samoúčelný sarkasmus či dehonestace."

Bezesporu je to ruzne. Ne vzdy se zde voli v diskusich adekvatni postupy i jeden vuci druhemu uletame.

Ja povazuji pri svych zkusenostech poslednich N let za sebevrazedne dat komukoliv bianco sek k jakekoliv transformaci. Pro mne je to princip asi tak, jako pro jine zde volny trh. :)

Cili tzv. apriorni neduvera je spravna.

Zadam cisla, nedostavam je (srovnejte si prosim pripravovane transformace VS a vedy. Ten rozdil je pro mne neuveritelny. Tam se diskutuje tez velmi ostre, ale se znalosti a je o cem - i cisla jsou na stole). Zadam vyjadreni k maximalizaci kontrol pacientem, nedostavam je. Zadam vyjadreni k systemu zodpovednosti reformatoru, nedostavam je.

Ja chapu, ze to je v CR "normalni". Jinde jste mi vysvetloval jak ma pusobit obcanska spolecnost. Takze jsem se rozhodl, ze Vam to na tomto tematu budu dusledne predvadet. Vas postup. :) I proto rypu do Vas.

Zodpovednost za sve ciny, zejmena ty, ktere dopadaji na druhe, je pro mne zcela zasadne normalni. A pokud tato zodpovednost neni projevovana, co zabrani tomu, aby stejne nezodpovedne to vzal nekdo v opacnem gardu a vedl zase masy? Podle mne je jasne, k cemu to panove vedou.

Duverivost v reformach se mi jevi spise jako opakovana vira, ze konecne je "dobry" clovek na spravnem miste. At je tam klidne "spatny", ale at jej system kontrol semele, pokud se ta spatnost hodla projevit vuci tem druhym. Cili jak jsou nastaveny zpetne vazby?

"A opět to nemá nic společného s Vámi."

Jiste ma. Kdyz projdete i me reakce.
21. 05. 2008 | 18:15

Boleslav D. napsal(a):

stejskal:

Ze jsme tady uz tech referend meli...

Ale vazne - vy si take myslite, ze referendum do demokracie nepatri?
A o jakych vecech by pripadne mohlo byt? O vecech dulezitych tedy zrejme ne, tedy o nedulezitych (kdo bude trenerem narodniho muzstva fotbalistu)?
21. 05. 2008 | 18:30

prirodovedec napsal(a):

SuP: Vidim, ze jsem Vas popudil.

"Prirodovedec -
mám dojem, že jste si nevšiml, že Eda má dost invence na vlastní názory a posouzení cizího psaného textu."

Pan Eda ma jine naroky na kvalitu textu nez ja. Toho jsem si vsiml.

Z meho prisnejsiho pohledu jej pan Hrobon (jako Vas, stejskala a dalsi :) ) docasne obalamutil. :)

"Nepředpokládám tudíž, že jeho argumentace má základy v Hroboňově textu."

Nerozumim. V cem ma? Vzdyt pise ze jej to presvedcilo ...

"Nicméně asi je to pochopitelné, že liberální názory považujete za plody cizího nakecání,"

Pokud si ctete me vstupy pozorne, vsimnete si, ze napr. na nekolika myslech se liberalismem tj. hajenim sveho uzitku hajim.

Zase nectete pozorne. :) Ne vsechny fraze ohanejici se slovem liberalismus povazuji za projev liberalnich nazoru.

"stejně jako my považujeme za stejně hodnotné plody názory militantní levice."

Ano take nemam rad militantni nazory jako Vy. Nebo me nazory snad radite k one levici? :)

"Připomíná mi to vrcholovou scénu z "Anny proletářky", kdy říká:..."Budete do nás střílet? My do Vás taky paní...""

Co Vam to pripomina? Pokud zminujete nektere me rozbory, budte konkretni. A pri citaci uvazujte o tom, ze se jedna jen o dovozeni, jak to muze probihat.

"Já osobně se těším na dobu, až tyto plané diskuse budou dobré jen pro vzpomínky na dobu, kdy se čekalo, až o něco půjde."

Rozumim tomu spravne, ze prece jen mate militantni nazory? :)

"Protože moje úvaha je, že se mám daří natolik dobře a máme tak málo starostí, že si můžeme dovolit tak dlouho diskutovat o něčem, na co se nás nikdo neptal."

Ano, je mozne, ze bude daleko hure. Vase formulace zni dostatecne vyhruzne.

Vidite, tato mentalita - nevyjadruj se k tomu, na co se te nekdo neptal je mi cizi a vetsine starsich diskutujicich take. Jste asi velmi mlady, kdyz si svych dnes samozrejmych obcanskych prav tak okate nevazite.

"S Vaším postupem cizelování projektu nekonečnou diskusí nesouhlasím,"

Je to Vase pravo a i ja je budu hajit. Ja tento postup povazuji za legitimni soucast reseni projektu. Zejmena v tomto pripade projektu, ktery se dotyka 10ti milionu a 230 mld. Kc.

"protože chyby můžete hledat a opravovat v procesu, až když běží."

Doporucuje se tim ridit v beznem zivote a zamestnani. Nebo snad teprve studujete?

Muj nazor je, ze chyby, ktere jste neodhalil predem MUSITE resit az v procesu.

Ano, chapu, ze Vas postoj je typicky pro mnohe zdejsi politiky, pravniky a ekonomy (a beta verze nekterych programu :) ). Nastesti jsou mezi nami i chirurgove, kteri operace trenuji a dalsi profese.

A ja jednoduse zadam stejny vztah k profesionalite i v profesich s typickym sklonem k diletantskym pristupum.

Zaujal jste mne. Dekuji.
21. 05. 2008 | 18:32

prirodovedec napsal(a):

Boleslav D.: Musite si uvedomit, ze kolega Stejskal je priznivcem svepravnych obcanu hajicich sva prava (pozitivne ne negativne) a take obcanske spolecnosti ... bez referenda.

Necitite tu logiku?
21. 05. 2008 | 18:37

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Chtěl jsem Vám domluvit Cipíska od přítele, ale nehlásí se.Tak musíte vzít za vděk amatérem.
Takže Jb1-c3.
21. 05. 2008 | 18:38

stejskal napsal(a):

Ale vůbec ne, pane přírodovědče ;-)

Na všechny, informace, po nichž tu voláte, máte nezadatelné právo. A já jen plně podporuji. Naprosto vážně a úpřímně.

"Dat komukoliv bianco sek k jakekoliv transformaci" je zrůdné. Krátké dějiny České republiky znají desítky, stovky varovných příkladů. A priorní nedůvěra je v demokracii podstatou vztahu volič-politik. Naopak je to naprosto nepřípustné.

Ale pozor, nedůvěra není nutně skepse (to už by měl být výsledek/potvrzení kritického zkoumání). Nedůvěra není vytváření konspiračních anonymních teorií a zejména ne jejich nekritické přijímání (to opět není na Vás). Apriorní podezírání, že autor reformy je lump (neplést se zcela legitimnímim otázkami, komu reforma nejvíce poslouží).

Mimochodem, občanskou společnost myslím neutužíte tím, že budete rýpat do mne. Já nejsem Váš volený zástupce, je to trochu mimochodné ;-)

A navíc se k podstatě reformy nevyjadřuji (nejsilnější výrok, který ze mne vyrazíte, je, že mi dnešní systém "bezplatného" zdravotnictví nepřijde úplně dobrý), vyjadřuji se ke stylu vedení debaty o ní, komunikace. A ten styl považuji za tristní. Jak ze strany zastánců, tak odpůrců.

Co pořád máte s tou "důvěřivostí" k reformám? Já ke zdravotní reformě žádný takovýto vztah nemám. Neumím to posoudit.

Nechcete se radši bavit o NMD, církevním vyrovnání, státní politice vztahu k menšinám, ochraně lidských práv,zahraniční politice atd? Tam si připadám trochu silnější v kramflecích ;-)

Libor Stejskal
21. 05. 2008 | 18:38

stejskal napsal(a):

Ale kdepak, pane Boleslave,

já jsem zarytým zastáncem referend. Čím nižší úroveň rozhodování, tím silněji referenda podporuji. Zda chceme most tady, nebo tam. Co se starým sídlištěm. Zda skládku vyhořelého jaderného odpadu.

Na celostátní úrovni bych pořádal referenda s velkou opatrností. Čím komplikovanější problém, tím větší opatrnost. Nechci, aby o mně rozhodovalo lidové hlasování. Většina z ulice. Lidé držící hladovky. Křičící na náměstích kvůli pár stovkám korun k platu.

Dávám v tomto ohledu přednost svým voleným zástupcům. Ale to vyžaduje, abych se ve vztahu k nim jednal velmi aktivně.

A mohu zase začít: kolikrát kdo z nás navštívil svého poslance v jeho úředních hodinách? Kolikrát kdo.... Atd.

Omlouvám se, musím končit. Odcházím se svojí paní na večeři. Přeji všem příjemnou diskusi.

Libor Stejskal
21. 05. 2008 | 18:46

tata napsal(a):

no nevím ale k čemu by bylo na toto tema referendum,proto bych ja teda nebyl,to je tak odborna věc že toto by se nam mohlo vymstít,přece většina nas smrtelníku musí dat na rady odborníku,někdo přesvedčí vetšinu o nakém bludu a bude to ještě horší než ted je to muj nazor
21. 05. 2008 | 18:46

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: d7-d5
21. 05. 2008 | 18:54

MS napsal(a):

Pane Hořejší,

děkuji.

Jak je vidět, budu si muset udělat rozbor sama, což pro mne znamená hodiny a pouze pohled z venku (proreformátoři ani protireformátoři ho zatím neudělali). K hlasu rektorů a zdravotníků mám jen svojí zkušenost - se spolupracovníky, kdy se do krve hádáme nad věcí, kde máme shodné cíle, a přesto technik prosazuje úplně jiný způsob než právník a názor ekonoma je také naprosto odlišný těchto dvou předchozích. Vždy zvítězí ten, který vysvětlí, že jeho řešeníje finančně, právně i technicky nejvýhodnější (nadělá nejméně škody a nejvíce užitku) a ne jen technicky nejlepší. Proto k hlasu zdravotníků či rektorů jsem skeptická jako ke svému často jednostranně zaměřenému technickému pohledu.
Příjemný večer.
21. 05. 2008 | 18:56

jarpor napsal(a):

Saliven

Nezpochybňoval jsem erudici nikoho kdo publikuje v blistech, chtěl jsem jen naznačit, že to není jediný zdroj "nezpochybnitelných faktů" takže ponechám Vaši reakci o hlouposti ... i o Arabech ... bez povšimnutí. (Ostatně se k tomu trochu vyjádřili i druzí diskutující.)

Jak se ukázalo v mé debatě s několika lékaři, (viz můj příspěvek výše) i dva erudovaní v jednom oboru mohou mít na řešení problémů ve zdravotnictví naprosto různé názory. Na rozdíl od některých zde diskutujících na tom nevidím nic divného a tak se jen bavím, jak zde někteří bijí do připravovaných změn, které asi nepůjdou podle "jejich jediné pravdy".
Nemyslím si totiž, že na MZ jsou jen debilové - to také asi na rozdíl od "odmítačů" ... Snad jeden příklad :
Stokrát bylo řečeno, že zůstane státní VZP a stejně někteří staví své postoje na názoru, že nikdo nesmí zákonem nutit občany platit soukromé zdravotní pojišťovně ...
A takových příkladů by bylo hodně.

Hezký podvečer
21. 05. 2008 | 19:11

RUMCAJS napsal(a):

prírodovedec: f2-f3
21. 05. 2008 | 19:12

Kodl napsal(a):

To p. profesor Hořejší

Mnozí zastánci nových cest prostě nemají žádný argument a tak zkouší různými cestami :
(MS) "....se spolupracovníky, kdy se do krve hádáme nad věcí, kde máme shodné cíle, a přesto technik prosazuje úplně jiný způsob než právník a názor ekonoma je také naprosto odlišný těchto dvou předchozích. Vždy zvítězí ten, který vysvětlí, že jeho řešeníje finančně, právně i technicky nejvýhodnější (nadělá nejméně škody a nejvíce užitku) a ne jen technicky nejlepší. Proto k hlasu zdravotníků či rektorů jsem skeptická jako ke svému často jednostranně zaměřenému technickému pohledu."
(RUMCAJS) "Manko, co tady děláš?
Neměla by jsi spíš chystat večeři a tohle nechat chlapům? Co takhle referendum o daních. To by nešlo?"
(MAX) "Nic ve zlém pane profesore,ale opírat se o anonymní text, byť sebelépe napsán (ale bohužel nevíme kým), mi nepřipadá příliš vhodné. Obecně dle mého platí, že bychom se anonymy neměli vůbec zabývat,anonym je totiž z podstaty věci neslušná záležitost a provokace. Je možné,že jste někomu naletěl (reakce p.Paroubka tomu odpovídá). Trochu mi to pak vše dál připadá jako známé české: na každém šprochu pravdy trochu, ale sám za sebe toto rčení nesnáším. A anonymy již vůbec ne. U
Použiji kousek příspěvku jineho uživatele.

Pane profesore, argumenty prostě neplatí :
"Ještě malá poznámka k místnímu tvrdému modrému jádru, jejichž argumentace se zužuje na heslo "co je soukromé, to je dobré"
v USA se na zdravotnictví vydává 16% HDP, u nás 7% HDP cena za lůžko je v nemocnici Agelu 5,15 mio/rok, což je ještě více než třeba v IKEMu a samozřejmě řádově více než v jiných srovnatelncýh nemocnicích
režie našich veřejnoprávních pojišťoven je cca 3,5%, soukromé na Slovensku mají režii 6-9%
21. 05. 2008 | 19:17

prirodovedec napsal(a):

stejskal: Tesim se na Vasi podporu mych naroku na informace. Doufam, ze nadale bude zretelna, viditelna a opakovana. :)

Myslim, ze budu souhlasit a uz to zde mezi nami skoncime, postoje v teto veci mame celkem jasne v necem podobne v jinem diametralne odlisne. Jina Vami naznacovana temata mne nezajimaji. Bud jsou nekonfliktni nebo jsou tam zajmy natolik jasne, ze tam neni co rozebirat. Bylo mi cti a zase nekdy. Dobrou chut.
21. 05. 2008 | 19:29

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: c7-c5
21. 05. 2008 | 19:32

MS napsal(a):

Kodl

večeři dělat nemusím, protože všechny chlapy mám v Moskvě na fotbale. Takže se budu i nadále bavit Vaší debatou.
21. 05. 2008 | 19:49

tata napsal(a):

jarpor..dobře co to přinese když bude třeba 15 pojištoven není nesmysl peníze určene na zdraví mrhat na provozní naklady ja osobně bych jejich počet zredukoval pro tak malou zemi zbytečné plítvaní pěněz
21. 05. 2008 | 19:49

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:e2-e3
21. 05. 2008 | 19:50

pgjed napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale. S tím "bezplatným" zdravotnictvím je to trochu faul, ale stejně by mě zajímala vaše představa, jak by to mělo být. Já dnes platím téměř 100% na solidaritu a nežehrám. Pokud dle svých drobných zkušeností mohu srovnávat, nejsou naše zdravotnictví, ani zdravotní pojišťovny špatné. Ale nebráním se jiným návrhům. Jen je od pana Julínka nějak neslyším a kroky, které dosud provedl jsou mírně řečeno nesystémové. Jsem pro regulovat plýtvání a zneužívání. Je ale tím plýtváním a zneužíváním péče o nezletilé, o chroniky, o postižené atd.? Připouštím, že mohou být účely, na které dosavadní přebytky pojistného nestačí. Proč ale výběr poplatků nemíří do pojišťoven, ale do kapes jistě ne zcela chudých lékárníků a doktorů, nebo do pokladen zdravotních institucí?
Jak mám věřit představiteli strany, která mě vyhnala před pár lety z dobré privátní zdravotní pojišťovny do ne tak špatné veřejnoprávní, že se o mě, až to budu potřebovat, nejlépe postará soukromá pojišťovna a soukromý špitál? Proč mě nenechá alespoň možnost výběru?
21. 05. 2008 | 19:55

SuP napsal(a):

prirodovedec -
Vůbec jste mě nepopudil. Jen když Vás tak čtu, je mi čím dál jasnější, že s "vlk"em jste nepokrevní pratři.
Znáte Suchého povídku Kusejr? Taky vždycky všechno dokonale rozebral, až se jednou rozebral sám... (Tedy v originále ..."rozebral sám sebe."...)
Na to, že jste se tu onehdy pasoval na pedagoga, jste můj věk velmi neodhadl. Kdybyste Vy býval druhdy četl pozorně, psal jsem o svých zkušenostech z výzkumu za bolševika a z aplikovaného výzkumu v dnešní praxi. A tyto zkušenosti, dovolíte-li, používám v životě. Takže si VELMI dokážu vážit toho rozdílu v životním stylu, který přišel s převratem. A proto se ho snažím užít a nekazit si (například planými debatami, na témata zajímající pouze jednu stranu). Míněno stranu sporu, ne politickou.
A když už jsme u té politiky, taky bych uvítal v politice lidi, s tréningem v politice, jako mají chirurgové v řezu a šití. Bohužel dnes se politice věnují pouze lidé, kterým nestojí za to pracovat ve svém oboru, příčemž světlé vyjímky mezi sebe vůbec nehodlají pustit. Čili tu dobu, "až o něco půjde" já vidím v tom, že politická scéna konečně začne spolupracovat na tom, co je její pracovní náplní.
A pokud nechápete citát z Anny proletářky v kontextu mého příspěvku? Skoro by se zdálo, že snad jste taky vztahovačnej? To by byla škoda, když nejste militantní jako mnozí....
21. 05. 2008 | 20:23

klaaarka napsal(a):

Dnesni Aktualne:

Nová zdravotní pojišťovna Agel byla obviněna, že zneužívá peníze vybrané na zdravotním pojištění k lovu klientů.

"Ministerstvo případ prošetřuje, pravděpodobně jde o protiprávní postup," potvrdil mluvčí ministra zdravotnictví Tomáš Cikrt.

... hlavne ze se jich Cikrt zastaval.
21. 05. 2008 | 20:33

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Byl jsem pryc. Rekapitulace: 1.d4 Jf6 2. Jc3 d5 3. f3 c5 4.e3 pokud si pamatuji.

Cili 4. ... Jb8-c6

SuP: Tesi mne. Co se tyka nepokrevnosti s vlkem. To je pochvala, ne? :) Az se rozeberu, jiste to poznate. :) Co se tyka veku, mate to prece brat jako pochvalu, jak jste dle mne mladistvy duchem i svymi jasnymi postoji bez nutnosti cokoliv rozebirat. Co se tyka politiky, vypada to na shodu (nestanete se tim mym bratrem i Vy? :) ). Nu a ta Anna a jeji chapani v kontextu zustane mezi nami jako tajemstvi, koneckoncu patrila kdysi i mezi maturitni temata ...
21. 05. 2008 | 20:48

jarpor napsal(a):

tata

Vy víte kolik jich bude ? Já ne. Jedna státní určitě, ostatní, které dnes fungují (kromě VZP) - to se přece teprve uvidí ...
Přinese to možnost volby a to je, dle mého, lepší než dirigismus co musím ...
A provozní náklady - jako dnes, je dáno, jaký podíl z pojištění může být použit na provoz, proč by tomu mělo být jinak ?
Hezký večer
21. 05. 2008 | 21:08

Juhás napsal(a):

Velmi zajímavá adresa:
http://www.konec-vlady-ods....
21. 05. 2008 | 21:12

Boleslav D. napsal(a):

SuP:
Povidka Kusejr neni Sucheho nybrz Vyskocilova.
21. 05. 2008 | 21:18

doktor napsal(a):

Pane profesore Václave Hořejší: Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění MUDr.Hroboň vystudoval medicinu v devadesátých letech, stal se internistou a pracoval pár let v Motole (vše stejně jako MUDr.Rath), 1 rok se učil organizaci amerického zdravotnictví (co mu to asi přineslo pro nás?) v Harvardu, odtud má titul BMA, a 10 let před nástupem na ministerstvo pracoval jako ekonomický poradce soukromé poradenské firmy v Praze. O řízené péči(managed care)v USA se můžete na inetu dočíst, že ji v USA zkoušejí už 30 let, a že nepřinesla ani úspory, ani lepší péči, jen více peněz pojišťovnám. Celý tým našeho MZ je podezřelý už tím, že nejdřív jedná, a potom teprve pod nátlakem diskutuje. Nikdo z ministerstva s vámi nebude věcně diskutovat, nemají na webu ani své mailové adresy! Skrývají se. Diktát jako za ministra Prokopce. Pan Cikrt, jak ho všichni známe, není ani tak chytrý a vzdělaný, jako především mstivý. Dal bych si na něj pozor. 100% rozdělení pojistného (důchodce, za které platí vláda pakatel, měla u sebe původně jen VZP)zařídily za velkého řevu oborových polosoukromých pojišťoven předešlé vlády. Dr.Hroboň s tím nemá nic společného. Parta z MZ chce do ČR, které má 4x menší HDP na hlavu, než USA, imputovat jejich rozhazovačný a k chudším nemilosrdný systém (USA utratí za zdravotní péči 18% HDP, my necelých 7%). I když vůbec nejde o politiku nebo ideologii, ale o věc, nelze opomnět, že k těm lupičským záměrům mají jen 51% volební mandát, který navíc získali podfukem. Brzy spláčou i ti, kteří je volili. Držím vám palce!
21. 05. 2008 | 21:46

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Usnul jsem-probral jsem se.
Jf1-b5
21. 05. 2008 | 21:47

SuP napsal(a):

Boleslav D. -
Díky! Máte pravdu. Jako pubescent jsem četl oba autory najednou a tak už se mi to pomíchalo....
21. 05. 2008 | 22:10

Tendr napsal(a):

Pane profesore, nikdo z normalnich obcanu(uzivatelu zdravotnictvi) jiste nema zajem na "tunelovani" systemu.

Dnes se pouze jedna nejmenovana politicka strana snazi vyvolat hysterii(a siri poplasnou zpravu), ze to tak bude. Je opravdu podivne, ze nikomu az tak nevadi, kdyz David Rath vybiral "vsimne" za inzerci v casopisu Tempus Medicorum, zprivatizoval "jenom" polikliniku, ale on sam bude vyvolavat paniku, ze se nekde neco rozkrada a tunelari. Opravdu usmevne.

Byt socialni je dobre, ale kolik desitek a stovek miliard se dnes zbytecne "ztraci" v socialnim systemu, vystavbe dalnic atd. Nikdo neprotestuje a nikoho to nezajima, tem tzv. "malym tunelarum" nic nebrani, protoze u nas je to obecne spolecnosti akceptovatelne. Maximalne obcas nekdo zabrbla a pak je ticho po pesine.

Nektere strany si zalozily politiku na pouhem populismu. Potom je smutne kdyz si prectu Vas blog, ktery byval mene kontroverzni, a snazil se smerovat k realnemu hodnoceni situace , prip. navrhnout reseni problemu. Nadavat umime vsichni, at chodime do ctyrky restaurace nebo do jednicky.

Na nasi spolecnost se bouzel negativne prenasi chovani "tipku" Paroubka a Ratha, kteri ve spolecnosti vytvari povedomi(i to je jeden z negativnich odkazu Klausovi privatizace), ze vse je zde spatne. Neni. Nic lepsiho(ve smyslu lidskych hodnot) vsak nenabizi.

Navrzene reformy jiste nejsou idealni a mely by byt predlozeny k diskuzi, podobne jako zamyslene navrhy zmen na vysokych skolach. Momentalne je to podle hesla: "Mezi slepymi jednooky kralem". Diskutujeme pouze o necem co bylo predlozeno. "Odbornik" Rath zatim nic nepredlozil ani nepripravil, pritom o tom uz nekolik let jen mluvi. Obrazek at si udela kazdy sam.

P.S. Mam pro vas mozny namet na pristi blog: LEVICAKEM POUZE ZA STATNI PENIZE, NIKDY VSAK ZA SVE. Je to kontroverzni, ale pravdive. Samozrejme psat o tom nemusite, muzete napsat treba o tom, proc uz se na Znojemsku nepestuje tolik okurek. Nedavno jsem vsak trochu diskutoval o tom jak vypada statni sfera v jinych zemich, jak je to s jeji efektivitou a je vnimana lidmi(volici a uzivateli). Svete div se, je to podobne jako u nas, "do statniho" se lidi hrnou proto aby nemuseli tolik delat a meli JISTOTY a PROSPERITU, kterou vetsinou vytvoril nekdo jiny, tim ze tvrde pracoval treba 12-14h denne aby prilepsil rodine.

Jen k tak zamysleni.....
21. 05. 2008 | 22:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy