Sionismus a antisemitismus – prozatím naposledy...

27. 06. 2008 | 18:15
Přečteno 13400 krát
Nedávno jsem tady zveřejnil dva příspěvky na téma blízkovýchodního konfliktu (zde a zde).Tím, že jsem v nich upozorňoval na některé problematické aspekty izraelské (a americké) politiky, jsem vyvolal u řady čtenářů velmi negativní poznámky, včetně obvinění z antisemitismu, a nic mi nebylo platné, že jsem zdůrazňoval, jak si Židů velice vážím a jak obdivuji vše, čeho Izrael dosáhl, ani to, že neříkám nic jiného, než někteří význační američtí politologové. Některé kritické poznámky se objevily v diskusi pod mými články, ale dostal jsem i několik více či méně ostrých reakcí e-mailem. Některé lidi zvláště pobouřilo, že jsem se celkem pochvalně zmínil o článku P.Zídka, ve kterém autor doslova řekl :

„V těchto dnech je v českém tisku často citován výrok prvního izraelského premiéra Davida Ben Guriona o tom, že bez československých zbraní by Izrael nevznikl. Nebylo by to ale pro svět nakonec lepší? Zkusme se zamyslet, co by se stalo, kdyby nebyl ve čtyřicátých letech Stalin hloupý nebo kdyby Československo respektovalo zbrojní embargo vyhlášené OSN. Dějiny Blízkého východu mohly vypadat jinak: militantní sionisté by opustili Palestinu a ostatní Židé by v poklidu žili ve státě s islámskou většinou tak jako celá staletí předtím. Nedošlo by k dalším třem velkým válkám, statisíce Palestinců by nepřišly o domov a neživořily po generace v uprchlických táborech. Terorismus by zůstal okrajovým jevem a arabské země by určitě nehledaly tak intenzivně podporu v Moskvě. Na Blízkém východě by nevznikl neuralgický bod mezinárodní politiky...........Vinou českých zbraní tu máme militantní stát, který ani za šedesát let své existence nedokázal najít modus vivendi se svými sousedy, nerespektuje mezinárodní právo a diskriminuje své nežidovské obyvatele. Ano, stal se relativně bezpečným útočištěm pro kdysi pronásledované Židy. Ale za jakou cenu?“

Ano, to je skutečně nezvykle „drsné“, otevřené a snad až šokující vyjádření. Autor však pouze klade hypotetickou otázku typu „co by kdyby“ a rozhodně nenavrhuje, aby byl Izrael zrušen (jak činí např. někteří arabští či muslimští představitelé, ale, což je málo známo, i některé skupiny ultraortodoxních židů - viz zde).

Podobná hypotetická úvaha by však jistě nevzbudila tolik emocí, kdyby se týkala jakéhokoli jiného státu, jako např. Pákistánu, Sovětského Svazu, Československa nebo Iráku – ve skutečnosti jsou v takových případech podobné historické spekulace zcela běžné a nikoho zvláště nepobuřují.

Bylo mi také vytýkáno, že jsem byl kritický pouze k jedné straně konfliktu a nezmínil jsem se o spoustě špatností z palestinské, resp. arabské či muslimské strany.
Ano, to je pravda. Domníval jsem se totiž (a myslím, že oprávněně), že takové kritiky jsme už slyšeli a četli v posledních letech tolik, že to není potřeba neustále opakovat. Ale i já jsem napsal, že pouze zdůrazňuji, že vinu na současné beznadějné situaci mají obě strany konfliktu – ani by mě nenapadlo vinit pouze stranu jednu...

Své námitky mi napsal také pan Leo Pavlát, ředitel Státního židovského muzea a představitel pražské Židovské obce. Velice jsem ocenil, že na rozdíl od některých jiných vyslovil svoje námitky velmi slušně a kultivovaně (i když bohužel ani on evidentně nebyl schopen či ochoten přiznat cokoli negativního na straně Izraele a sionismu). Přesto si myslím, že je dobré připomenout si jakožto pohled z druhé strany to, co napsal pan Pavlát na toto téma před několika měsíci:

Spor o slova je pro Izrael sporem o vše
16.11.2007 Mladá fronta DNES str. 23 Kavárna - analýza
LEO PAVLÁT Židovská obec

Před čtyřiceti lety přijala Rada bezpečnosti OSN REZOLUCI 242. Měla vyřešit důsledky tzv. šestidenní války z června 1967, v níž Izrael porazil arabské sousedy, a současně uzavřít již tehdy letitý arabsko-izraelský spor. Rezoluce dodnes čeká na své naplnění.

Podle Egypta, Sýrie a Jordánska, které v červnu 1967 ztratily Sinajský poloostrov, Gazu, Golanské výšiny a Západní břeh Jordánu s východním Jeruzalémem, se Izrael dopustil ničím nezdůvodnitelné agrese. Jejím cílem mělo být dobytí rozsáhlých území, aby tak naplnil nábožensko-politickou vizi “Velkého Izraele” se všemi ekonomickými a demografickými důsledky. Toto stanovisko zastával i někdejší komunistický blok, jenž se v konfliktu výrazně angažoval vojenskými dodávkami proti Izraeli, a dodnes za ním stojí především muslimský svět a země třetího světa.
Izrael naproti tomu soudí, že k válečnému střetnutí roku 1967 vedla vystupňovaná snaha arabských zemí zničit stát Izrael trvající od jeho založení v roce 1948. Ač židovský stát vznikl z rozhodnutí OSN, arabský svět je nepřijal. Ihned po vyhlášení Izraele se jej snažil vojensky zlikvidovat a o devatenáct let později se chystal svůj napoprvé neúspěšný pokus zopakovat. Egypt proto nechal odvolat jednotky OSN z hranice s Izraelem a spolu se Sýrií, Jordánskem i palestinskými představiteli vystupňoval protiizraelskou propagandu netající se úmyslem “zahnat Židy do moře”. Arabské frontové státy, spojené vojenskou dohodou, vyhlásily mobilizaci, izraelským plavidlům byla uzavřena životně důležitá Tiranská úžina, Izrael byl ostřelován ze Sýrie. Za této situace Izrael zabránil překvapivou vojenskou akcí vlastnímu zničení.

Čtyři základní body

V Chartúmu se v září 1967 konal summit arabských zemí. Závěrečná rezoluce obsahovala mimo jiné tři “ne”: Ne míru s Izraelem, ne uznání Izraele, ne jednání s Izraelem. Ve stejném měsíci Rada bezpečnosti OSN zasedla k jednání. Konzultace se protáhly do listopadu a výsledkem byla rezoluce číslo 242, přijatá 22. listopadu 1967 a čítající čtyři body.
Ve svém úvodu hovoří o “nepřípustnosti získání území válkou” a o nutnosti “spravedlivého a trvalého míru, v němž každý stát oblasti může žít v bezpečí”. První bod rezoluce pak zmiňuje dvě zásady pro nastolení onoho “spravedlivého a trvanlivého míru”: jednak by se Izrael měl stáhnout z území obsazených v konfliktu, jednak by měl být ukončen válečný stav a měla by být respektována a uznána “územní celistvost a politická nezávislost každého státu v oblasti a jejich práva žít v míru, v bezpečných a uznaných hranicích ve svobodě před hrozbami nebo akty násilí”.
Druhý bod rezoluce potvrzuje nutnost zajistit svobodnou plavbu mezinárodními vodami, dosáhnout “spravedlivého urovnání problému uprchlíků” a přijmout opatření, která by zahrnula územní nedotknutelnost každého státu. Konkrétně mělo jít o zřízení demilitarizovaných pásem.
Následující dva body rezoluce byly věnovány zvláštnímu zástupci OSN, který by měl “pomoci snahám o dosažení mírového a přijatého urovnání”.
Rezoluce 242, zmiňovaná ve všech dalších mezinárodních jednáních o ukončení blízkovýchodního konfliktu, zůstává nenaplněna. Ač jednomyslně přijata, dostává se jí různého výkladu. Ve sporu o rezoluci pokračují neshody ohledně příčin šestidenní války, jejích důsledků i názorů, jak ze světa sprovodit jedno z nejpalčivějších ohnisek napětí.

Hranice a principy

Arabské země a jejich spojenci zdůrazňují “nepřípustnost získání území válkou” a izraelské stažení ze všech území obsazených v konfliktu chápou jako předběžnou podmínku k jednání o míru. Za hlavní cíl rezoluce 242 tedy považují dosažení předválečného stavu, byť s příslibem normalizace vztahů s židovským státem.
Izrael takový výklad rezoluce – “konkrétní území za nezaručený mír” – odmítá. Podle jeho náhledu není cílem rezoluce dosáhnout stavu před válkou s následnou nejistou normalizací vztahů, nýbrž trvalý mír a bezpečnost, což rezoluce dvakrát zdůrazňuje. Stažení izraelských vojsk přitom může být krokem k míru jen při současném vytyčení “bezpečných a uznaných hranic”, jak to rezoluce výslovně uvádí. Předválečné hranice jimi pro Izrael nebyly. Vždyť přímořskou Netanyji dělilo před válkou od arabských území pouhých 15 kilometrů! A právě v otázce hranic dochází mezi zúčastněnými stranami k největší kontroverzi.
Na bezpodmínečné úplné stažení, jaké arabské země navrhují, již jednou Izrael přistoupil. Po válce v roce 1956 se plně stáhl z obsazeného egyptského území, byla vytyčena demilitarizovaná pásma a v nich umístěna vojska OSN. K uznání Izraele ze strany Egypta a dalších arabských sousedů to ovšem nevedlo a stažení Izraele ani nezabránilo další válce. Rezoluce 242 bere tuto zkušenost v potaz, a proto odchod izraelských vojsk spojuje se stanovením bezpečných a uznaných hranic židovského státu jako dvojjediným prostředkem k dosažení všemu nadřazeného cíle: míru a bezpečnosti. Co víc, o hranicích izraelského státu je podle rezoluce 242 třeba jednat. Proč by jinak vůbec zmiňovala například “bezpečné a uznané hranice”, kdyby se jimi mínil návrat k linii příměří z roku 1949, jíž arabské země výslovně upřely politický a územní charakter?
Izrael přitom pro svůj postoj, že o vytyčení hranic je třeba vést rozhovory, nachází oporu jak v rozhodnutích diplomatů, která předcházela přijetí rezoluce 242, tak v jejím samotném textu. RB OSN totiž odmítla sovětský návrh podporovaný arabskými zeměmi, odsuzující Izrael jako agresora a výslovně požadující návrat k hranicím z doby před šestidenní válkou. SSSR následně pro tento svůj postoj nezískal ani potřebnou dvoutřetinovou podporu ve Valném shromáždění OSN. Stejně tak RB OSN nepřijala obdobně formulovaný návrh indický a nakonec se shodla na anglo-americké verzi předložené lordem Caradonem, který s ní ještě před hlasováním seznámil hlavní arabské představitele.

Význam zdánlivých detailů

Rada bezpečnosti vzala v potaz situaci, v níž se Izrael nacházel před válkou roku 1967, a neoznačila ho za agresora; současně dala najevo, že nevnucuje žádné hotové řešení, že strany zapojené do konfliktu ho musí hledat, a to zvláště jednáním o hranicích. Vyplývá to z podmiňovacího způsobu, jímž jsou v rezoluci uvedeny dvě zásady směřující k mírovému urovnání (“mělo by zahrnovat”), ale i z výslovného odkazu na “přijaté urovnání”. K tomu je třeba přidat ještě jednu skutečnost – v překladech do různých jazyků zdánlivě nepodstatnou, pro diplomaty však velice důležitou.
Závazná anglická verze rezoluce nezní v části zabývající se stažením Izraele z obsazených území “from the territories”, nýbrž “from territories”. Vynechání určitého členu znamená, že rezoluce nevyzývá Izrael, aby se stáhl ze všech obsazených území, ale v duchu rezoluce na hranice odlišné od těch, které existovaly před válkou roku 1967 – totiž na hranice “bezpečné a uznané”. V tomto smyslu se později opakovaně vyslovil lord Caradon a v souvislosti s uvažovaným izraelským stažením z obsazených území je to zřejmé i jinak: jednoznačné anglické “all” (“všechna” území) bylo ze všech předchozích návrhů rezoluce vypuštěno.
Den po přijetí rezoluce 242 byl v souladu s ní jmenován švédský diplomat Gunnar Jarring zvláštním zástupcem OSN pro Blízký východ. Izrael, Egypt, Jordánsko a Libanon jeho misi uznaly, Sýrie nikoliv. Jarringovo diplomatické úsilí trvalo do roku 1973, poté je nahradily dvoustranné rozhovory a ještě později mírová konference. Na základě mírové dohody s Egyptem z roku 1979 Izrael vyklidil Sinajský poloostrov, v roce 1994 uzavřel mírovou smlouvu s Jordánskem, které se zřeklo Izraelem obsazeného západního břehu řeky Jordán a východního Jeruzaléma ve prospěch budoucího tinského státu.

Palestinský problém

Palestince rezoluce 242 výslovně nezmiňuje. Hovoří jen o státech, navíc odkaz na “spravedlivé urovnání problému uprchlíků” možno vztáhnout i na více než 700 000 židovských běženců z arabských zemí, kteří sice našli v Izraeli útočiště, ale v domovských zemích, v nichž žili stovky let, zanechali veškerý majetek. O tom, že ustavení palestinského státu vedle státu židovského je na Blízkém východě zásadní podmínkou k dosažení “spravedlivého a trvalého míru, v němž každý stát oblasti může žít v bezpečí”, jak to předvídá rezoluce 242, však nikdo soudný nepochybuje. Jednání o izraelských hranicích, které arabský svět odmítá, je však v daném případě ještě ztíženo: palestinský požadavek na návrat všech palestinských uprchlíků z roku 1948 a jejich potomků do dnešního Izraele by ve skutečnosti vedl ke zrušení židovské státnosti a vytvoření dvou palestinských států: jednoho na Západním břehu Jordánu, druhého na území dnešního Izraele, kde by se při přijetí více než čtyř milionů Palestinců ocitli Židé v menšině. Židovský stát v duchu rezoluce 242 coby “politicky nezávislý”, existující v míru a bezpečí, by zanikl.
Právě takové řešení palestinského problému spolu s bezpodmínečným a úplným stažením Izraele na hranice příměří z roku 1949 však arabský svět požaduje, a to dokonce jako předběžnou podmínku pro ukončení konfliktu. Saúdskoarabská iniciativa z roku 2002, oživená počátkem letošního roku, za niž se postavila celá Arabská liga, je toho nejlepším příkladem. Je jasné, že přistoupit na takové požadavky by pro Izrael znamenalo sebevraždu. Je rovněž očividné, že žádné dílčí stažení Izraele z obsazených území zatím druhá strana nenahlíží jako vstřícný krok, ale vidí v něm projev slabosti; z Izraelem vyklizeného pásma Gazy (Hamas) i Libanonu (Hizballáh) tak zvlášť mocně zní volání po zničení Izraele – jako před válkou v roce 1967. Ti, kdo sní o konci židovského státu, se přitom s nadějí upírají k íránskému režimu, jenž usiluje o získání jaderných zbraní a ústy svého prezidenta hrozí Izraeli vymazáním z mapy.

Naděje na mír existuje

Navzdory desetiletím, která uplynula od přijetí rezoluce RB OSN 242, i radikalizaci islámského světa v posledních letech není třeba rezignovat na navržené řešení. Jak konkrétně vypadá, realističtí politici dlouho vědí. Mír musí být zakotven v bezpečnosti, protože jinak může být snadno porušen. Stahování Izraele z obsazených území je proto třeba propojit s mírovými ustanoveními, jako tomu bylo v případě Egypta. Otázku “bezpečných a uznaných hranic” možno případně řešit i výměnou menších území, jak to již Izrael navrhl v roce 2000 Jásiru Arafatovi. Jeruzalém jako hlavní město Izraelců a Palestinců s respektem pro všechna vyznání a volným přístupem k místům kultu je v podstatě jen technickou otázkou. A co se týče palestinských uprchlíků, je třeba uvažovat o částečném přijetí malé části z nich v Izraeli a o finančních kompenzacích a mezinárodní pomoci pro ty ostatní. Otázka židovských běženců z arabských zemí by přitom nesměla zůstat stranou.
Od války v roce 1967 uplynulo více než čtyřicet let a ve světě není málo těch, podle nichž napětí na Blízkém východě se všemi důsledky pro ostatní svět je pouze a jen důsledkem izraelské neochoty ukončit okupaci. Je dobré si uvědomit, jak zjednodušující a nebezpečná je tato teze.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

prirodovedec_II napsal(a):

"kdyby Československo respektovalo zbrojní embargo vyhlášené OSN. Dějiny Blízkého východu mohly vypadat jinak: militantní sionisté by opustili Palestinu a ostatní Židé by v poklidu žili ve státě s islámskou většinou tak jako celá staletí předtím".

A kdyby nebylo holocaustu (a nekonecne rady pogromu (ve srovnani s Auschwitz vlastne docela poklidnych) a to i ve statech s islamskou vetsinou), tak by potom tato uvaha neznela tak jako ono "capkovske":
Nepritel zakerne ostreloval nase letadla pokojne bombardujici jeho uzemi.
27. 06. 2008 | 19:13

Winpoj napsal(a):

"A kdyby nebylo holocaustu..."
Na to ovšem lze namítnout, a taky se často namítá, že za holocaust nemají odpovědnost Arabové.
27. 06. 2008 | 20:23

Amarook napsal(a):

to: Vaclav Horejsi

Co by kdyby... Kdyste zustal u imunologie mohli by si vas lide vazit.
27. 06. 2008 | 22:11

Řeč mysli napsal(a):

Pan prof. opět exaktně analyzátorský. No a co? My potřebujeme přísně logickou analýzu! Vše co píše je opsáno z jiných pramenů. Po čtyřiceti létech je každý generál. Dnes všichni víme, že jsme měli v šedesátých létech zlikvidovat Dubčeka. Víme, že v roce 2009 postihne Čechy tragédie. Telepatické vidění jasnovidců předvídá druhý New York. A Bůh opět bude čůně.
27. 06. 2008 | 22:17

Jan napsal(a):

Vytrhuji z kontextu : "vinou českých zbraní tu máme militantní stát..."
Takhle to v historii nefunguje. Těch faktorů bylo spousty, dodal by je někdo jiný. Nebo by naopak problemy byly ještě horší a žádné mírové soužití by nebylo.
Úvaha typu co by bylo, kdyby Izrael nebyl mi přijde absurdní. Co by bylo, kdybych já nebyl? Nejspíš by si toho nikdo nevšiml, nicméně jsem. Vyplývá z toho něco?
Co se stalo nedá se odestát.
Haldy kostí našich předků a jejich viny nás svazují.
Nicméně představa, že se dá dohodnout s arabem podle mě není úplně realistická. Jejich vidění světa je prostě jiné než naše.
Napadá mě paralela dohody s komunistou, při první příležitosti vás ve jménu vyššího ideálu zapíchne. Dohodu s nepřítelem necítí jako závazek.
27. 06. 2008 | 22:30

vlk napsal(a):

Pane profesore, už jsme to napsal několikrát: nikdo z blogerů neumí vybírat brisantnější témata než Vy. Je to na jedné straně dar. Na druhé prokletí. Protože brisantní témata , ač by se zdáo, že nutí myslet, přitahují fanatiky.
A podle toho vypadá i diskuse. leč alespoň za sebe -nenechte se tím otrávit. Bez Vás a Vašich dynamitních témat by zdejší blogy pro řadu z nás ztratily podstatnou část svého půvabu. Tolik osobně - všeobecná část mé repliky.
Pana Zídka často čtu v Lidovkách. A nemám jej nijak v lásce . Považuji jej totž za neobjektivního exhibicionistu. V daném případě , má ovšem nejspíš pravdu. Kdyby bylo jednalo Československo způsobem , jak popisuje, nejspíš tu žádný blízkovýchodní problém dnes nebyl.
Ovšem svět si po holocaustu sotva mohl dovolit ještě jeden v arabské režii. A za mne osobně -není v moderní historii příliš mnoho činů, na které ČSR nebo ČR může být hrda. Na pomoc Izraeli rozhodně ano.Se všemi důsledky , které to má. Ať si pan Zídek myslí cokoliv. Včetně toho, že konflikt,který z toho povstal, nemá dobré řešení. Jen dvě špatná. Tím prvním je,že Izrael jednou prostě nějakou další válku prohraje , Arabové udělají to, co udělat chtějí a současný nebo budoucí svět bud e jen přihlížet a eventuáoně vydávat rezoluce a napomínat ke smířlivosti.
Druhým špatným řešením je ,že v nějaké další válce prostě Izrael ve chvíli nevětšího ohrožení sáhne po své poslední zbrani. A prostě vymaže čás arabského světa z mapy, aby zachránil sám sebe. S důsledky ,které to bude mít. Jsem obyčejný člověk.S průměrným rozhledem a žádnými preferovanými informacemi. Ale nevidím sebemší indicii, že by definitivní řešení blízkovýchodního rébusu mělo ještě nějakou jinou podobu.

K txtu pana Leo Pavláta. Pro mne argumentuje naprosto přesně a korektně.Až na pár drobností. Typu osady na okupovaných územích,čerpání vody z Jordánu atd.atd.
Ale v čem se s ním rozcházím je víra v to, že se problém dá zregulovat. Nedá. I kdyby arabské vlády chtěly. Jako že nejspíš moc nechtějí. Ale žádná mírová smlouva s kýmkoliv Izraeli nakonec vůbec nic nezaručí. protože zde máme tzv. Palestince. Pokudby je byly okolní státy asimilivali, podobně jako poválečné Německo a rakousko němce z východu, vědělijsme dnes,kudy vede cesta. Ony to však neudělali.Takže z nich dne s vytvořily uprchlíky. V páté generaci. A tinikdy žádní mír s neuzavřou.Ne dokud bude Izrael existovat. I kdyby to napkrásně podepsali.Vždycky bude nějaká skupina, která to neuzná, odmítně a bud e pokračovat v konfliktu. Leda, že by se podařilo zajistit pro všechny Palestince životní úroveňsrovnatelnou s obyvateli Kuvajtu. Nasycení, žijící v přepychu jsou věru špatnými sebevražednými teroristy...
Problém nemá prostě dobré řešení.
27. 06. 2008 | 22:39

Václav Klausický napsal(a):

J.V.Stalin si po válce představoval jako
jeviště světové revoluce. Představoval si,
že se nový Stát Izrael(oficiální název)
přikloní ke komunismu. Proto v OSN hlasoval
již se svými satelity pro jeho vznik.
Je lhostejno, že tehdy již komunistické
Československo, zda novému státu dodávalo
zbraně a i letadla! O to zuřivější byla
pak Stalinova reakce, když Izrael tato
očekávání besplnil. Proto byly monstrpro-
cesy hlavně s Židy - Slánský byl odsouzen
k smrti!
S Araby nebude nikdy mír, to už je v korá-
nu, který jakýkoliv mír s kýmkoli, kdo není
islamista, odmítá! Ti, co kritizují Izrael
jsou v zajetí bolševicko-marxistického
myšlení!
Arabové měli možnost založit si svůj stát
svobodně. Místo toho začali vraždit a to
se děje dodnes! S islamisty žádné smilová-
ní, tak jako oni nemají s nikým!
Proto úvahy takyvzdělaných a "objektivních"
přispěvatelů odmítáme!
27. 06. 2008 | 23:16

Ročník 53 napsal(a):

To Winpoj.
Během 2.světové války kolaborovaly arabské elity s nacisty. Jeruzalémský velký Muftí se spojil s Hitlerem, přivítal „konečné řešení židovské otázky“ a podpořil sestavení muslimské divize SS v Bosně. To je převzato z časopisu Babylon. Je to však všude na internetu.

Ovšem divím se vám, že tuto věc neznáte. Pak zřejmě neznáte muslimskou netoleranci jiných náboženství v Jeruzalémě a dalších biblických městech. Jak se z židovského Jeruzaléma stane muslimský? Není to arabskou genocidou, a doslova muslimským holocaustem židovských obyvatel? Proč na místě židovského Šalamounova chrámu stojí dnes Omarova mešita? Plavete v historii, a proto vždy budete chycen do sítě svých hloupých teorií.

Pane Hořejší, mír musí někdo chtít. Mír je jako životní partner. Mohu ho živit, mohu s ním být nespokojen, ale pokud dává alespoň tolik co bere, stojí za to žít s ním vycházet. Chtějí vůbec Palestinci mír? Co od něj očekávají, případně jaké jsou realistické jejich cíle? Od toho se odvíjí strašně moc, a vy to víte...
Pokládáte otázky, o nichž máte zřejmě jasno.
27. 06. 2008 | 23:16

Martin napsal(a):

Rocniku 53, arabske elity nekolaborovaly s nacisty, mensi cast arabskych elit kolaborovala s nacisty . Ta vetsi se pripojila k valce na strane Spojencu.

Do nemecke armady vstupovali lide z temer vsech okupovanych statu, takze vytvaret na zaklade toho zavery nelze, a nebo musime se prvni uderit do prsou a uznat napriklad nasi vinu na holocaustu. I kdyz zase to byla snad ve vsech zemich jen neprilis pocetna skupina co bojovala pod hakovym krizem.

A k vasim otazkam, proc se z zidovskeho jeruzalema stal nejaky jiny ? Ano protoze bylo neco takoveho jako zidovske valky v prvnim a druhem stoleti naseho letopoctu a po jejich potlaceni rimany (pan jupiter a ne pan allah) vysidleni zidovskeho obyvatelstva z regionu. No a pak se tam take zastavili krizaci, kteri po dobyti Jeruzalema v miru zijici muslimy s zidy vymordovali.
27. 06. 2008 | 23:46

Winpoj napsal(a):

Nejsem si vědom toho, že bych ve svém stručném příspěvku předestíral jakékoli teorie, ať již hloupé nebo chytré.
Detaily o muftím apod. jsem opravdu neznal a rád se nechám poučit.
S Hitlerem ovšem spolupracovala spousta osob a skupin a národních divizí SS bylo také mnoho. Z toho lze podle mě těžko vyvodit, že by Arabové měli nějakou zásadní vinu na holokaustu.
Vlastně jsem chtěl jen naznačit, že dovedu zčásti pochopit postoj Arabů vůči Izraeli, jakkoli jej považuji za nerealistický. Před rokem 1948 byl na daném území židovský stát naposledy před mnoha staletími. Obyvatelstvo toho území nebylo převážně židovské. O vzniku Izraele pravda rozhodla OSN, ale Arabové s tím nikdy nesouhlasili a pochopitelně to vnímali jako vnucené rozhodnutí mocností.
28. 06. 2008 | 00:00

Pepa Řepa napsal(a):

Klasika. Co by bylo kdyby.Kdyby měla babička ...., tak je to dědeček.

Ano, žádný problém by nebyl.Arabové by dotáhli holocaust do konce, jak přesně popisuje Ročník 53. Všude by zavládl mír, vzali bychom se bratrsky za ruce a hráli kolo, kolo mlýnský (buldatra).

A zase ty staré známé úvahy, stará klišé: Na vině je chudoba. Nevadí, že do Gazy nacpala jen samotná EU v přepočtu na jednoho obyvatele víc peněz, než činil Marshallův plán po WWII pro zcela zničené Německo.
Nevadí, že za teroristickou emancipační vlnou stojí část nejvzělanějších arabských elit.
Nevadí, že ostatní tiše sympatizují.

Použijme další klišé: Nepaušalizujme! Všichni nejsou a nebyli stejní!
Milý Winpoji a Martine.Ano, máte pravdu. Nebyli všichni stejní. S jeruzalémským Muftím nesouhlasil možná pekař Ibrahím z Jaffy, protože by neměl komu prodávat chobzu.Stejně jako dnes nesouhlasí s Chamázem zedník Musá, protože přišel o kšeft.Asi by bylo politicky korektní vyjmenovat ty, co nesouhlasí.On by to zase tak dlouhý seznam nebyl.

Milí přátelé, připustíte si někdy vůbec možnost, že pro muslimy je skutečně prioritní víra, příslušnost k ummě a vše ostatní je druhořadé.

Je jen jedna rada.Batoh na záda nebo kufr do ruky a strávit tam minimálně měsíc.Třeba v Siderotu nebo u libanonských hranic, kde musí mít každý dům podzemní kryt.Nebo s doprovodem zajet do Gazy.

Některé příspěvky mě připomínají naivitu analfabetních Berberů, kteří na Jemma el-Fna v Maroccu poslouchají příběhy profesionálních vypravěčů pohádek.Nezlobte se na mě pánové, můžete mít deset titulů, ale v této otázce připomínáte posluchače Šahrazád.A orient umí vyprávět moc hezké pohádky. Barvité.

Je to vaše věc. Problém budou mít vaši vnuci. Nebudou na staromáku tančit kolo, kolo mlýnský. Spíš pec nám spadla. A nahoře na orloji se ponese: Alláhu akbar,Ašhadu an la iláha illá 'illáh.....

A s tím nemá vznik státu Izrael opravdu, ale opravdu nic společného. Na vině bude hloupost a naivita jejich předků, posluchčů orientálních pohádek.
28. 06. 2008 | 07:32

Saliven napsal(a):

Pepa Řepa:
Tenhle váš příspěvek to je bomba :-)))) Pobavilo mě to, i když to vlastně vůbec k smíchu není...
28. 06. 2008 | 08:07

mono napsal(a):

Lidi uvědomte si, že muslimové mají jedo z nejtolerantnějších náboženství na světě. V dobách, kdy vládli křesťané, neměli Židé v Evropě téměř žádná práva. Panovník je trpěl ve své zemi jen proto, že byli bohatí a jakmile potřeboval peníze, tak je vyhnal nebo povraždil. Chovali se k nim hůře než ke zvířatům. Ale muslimové ve své zemi Židy tolerovali a nechávali je mít svou vlastní víru a nevyvražďovali je (samozřejmě jsou i vyjímky, ale to už je spíše o lidech než o víře). Stejně tak muslimové brali křesťany, jakožto Abrahamovská náboženství (tolerovali ovšem i budhismus, ba dokonce hinduismus). Dnešní izraelsko-palestinský konflikt proto není konfliktem náboženským, jde ryze o území, jakožto ostatně vždycky. Možná že zákroky okolních států (USA,...) jen přilévají olej do ohně. Neměli bychom uvažovat "co by kdyby" musíme se zabývat konkrétním problémem, který tu máme. Myslím, že bychom jim měli dát prostor, ať se to pokusí vyřešit bez naší pomoci, poněvadž mi přijde nesprávné do těchto zemí přivážet zbraně a další vojenskou techniku a podporovat tím válku. Doufám, že se situace na blízkém východě brzy uklidní a všechny národy budou žít v míru.
28. 06. 2008 | 08:40

Saliven napsal(a):

mono:
Máte pravdu jen na půl - třeba fátimovci byli ke křesťanům a židům tolerantní, ale seldžukové ne. Nedá se toříct paušálně.
28. 06. 2008 | 08:59

atilla napsal(a):

Horejsi expert na Blizky Vychod, to je parada. Jak napsal nekdo vyse, kdybyste zustal u imunologie, bylo by mozno si vas vazit.
28. 06. 2008 | 09:46

Vaclav Horejsi napsal(a):

S pripominkami, ze bych mel psat pouze o imunologii, se setkavam pravidelne; myslim, ze by to byla dost nuda...

Pepa Řepa:
Myslite, ze i lide jako Brzezinski, Carter, Avnery, Mearsheimer a Walt, se stejne jako ja vyznacuji "naivitou analfabetních Berberů"? A co cca 50% Izraelcu, kteri si preji stabilni mir a koexistenci s Palestinskym statem - take neco jako analfabetni Berberove?
Myslite, ze vas nazor na blizkovychodni konflikt sdileji take palestinsti krestane (nekolik jsem jich znal a nemel jsem ten dojem...) a koneckoncu i Vatikan?
Vy byste tedy byl pro nejake razne Endlösung?
28. 06. 2008 | 10:22

Pepa Řepa napsal(a):

Milý(á) mono
hezká teorie. Ne vždy platila.Popravdě řečeno, platila málokdy. Mohl bych vám to tady zaplevelit konkrétními údaji.Citovat Korán i hadíthy,uvést něco o dhimmí. K čemu by to bylo?

Jen tak mimochodem. Víte z čeho se odvozuje muslimský nárok na Jeruzalém? Slyšel jste někdy o klisně Buraq, na které se vznesl Muhammad do nebe? Proto je tam Omarova mešita a v ní otisk kopyta.Proto je to třetí nejsvětější město (Al-Quds) islámu.Že Muhammad nevytáhl prokazatelně paty z Arábie? Takovou blbostí se přece nebudeme zabývat.
Že v Jeruzalémě žili po staletí muslimové? Přirozeně. Slyšel jste někdy o dobytí Jeruzaléma r.70 a následné diaspoře? Kam asi měli Židi jít? Rovnou do Osvětimi, abychom tento problém vyřešili?

A slyšel jste někdy o tom, že přímo v Jathribu žili Židé (viz Korán).Stejně tak v Babylónu. Myslíte, že je tam dnes najdete? Zakládá to nárok na Medinu? Na Irák či Írán?

Nevím, jestli jste ateista, křesťan či buddhista. Není to podstatné. Zkuste se sebrat a navštívit Mekku, centrum nejtolerantnějšího náboženství.

Že je to výjimka, Ale kdeže! V muslimském světě najdete celou řadu měst, která byla prohlášena za svatá a do kterých nesmí nemuslim vkročit, protože suplují hadžd.Namátkou třeba Moulay Ismail v Maroccu.

Víte co? Odjeďte třeba do SA, navrhněte, že jim tam postavíte kostel a že tam budete tak nějak multikulturně žít s islámem v míru, budete se vzájemně obohacovat.
Co říkáte tomu nápadu?
28. 06. 2008 | 10:26

Pepa Řepa napsal(a):

Pane profesore
nevím, proč se snažíte v diskusi vnutit to, že jsem pro Endlösung?
Jak jste k tomu došel? Proč se to snažíte podsunout?

Promiňte, ale to spíše svědčí o vašem způsobu uvažování. Obávám se, že se v této otázce blížíte militasntním aktivistům.

Přirozeně, že si každý, kdo tam žije přeje prožít život v míru. Otázkou je, zda naivní pacifismus, hluboká neznalost místních reálií a svalování problému na stát Izrael jako takový, je tou správnou cestou.Já si myslím, že ne.
28. 06. 2008 | 10:37

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Jsem rad, ze nejste pro Endlösung. Muj dojem, ze byste tak mohl pripadne smyslet, vyplyval z rady vasich vyjadreni, jako napr.:

"Je to vaše věc. Problém budou mít vaši vnuci. Nebudou na staromáku tančit kolo, kolo mlýnský. Spíš pec nám spadla. A nahoře na orloji se ponese: Alláhu akbar,Ašhadu an la iláha illá 'illáh....."

To, co nekdo nazyva naivnim pacifismem, nebo dokonce naivitou analfabetickych Berberu (prominte, trochu se me to dotklo, ja bych vuci vam nebo zastanci jineho nazoru takovou formulaci nikdy nepouzil...), muze jekdo jiny nazyvat proste mirumilovnosti a snahou resit konflikty pokud mozno bez nasili.

Bohuzel jste odpovedel pouze na moji otazku ohledne Endlösung, ale nikoli na nektere jine me otazky:

Myslite, ze i lide jako Brzezinski, Carter, Avnery, Mearsheimer a Walt, se stejne jako ja vyznacuji "naivitou analfabetních Berberů"? A co cca 50% Izraelcu, kteri si preji stabilni mir a koexistenci s Palestinskym statem - take neco jako analfabetni Berberove?
Myslite, ze vas nazor na blizkovychodni konflikt sdileji take palestinsti krestane (nekolik jsem jich znal a nemel jsem ten dojem...) a koneckoncu i Vatikan?

Skutecne si totiz myslim, ze me nazory se nijak nelisi od nazoru techto panu... Nemyslim, ze tito lide projevuji "naivní pacifismus, hlubokou neznalost místních reálií a svalování problému na stát Izrael".
Poznamenavam, ze nejsem priznivcem neomezeneho pristehovalectvi do Evropy a prilisneho (v nekterych zemich dnesniho) multikulturalismu.
28. 06. 2008 | 11:06

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Jeste neco - v temer vsech islamskych zemich samozrejme existuji krestanske minority a maji kostely. SA je politovanihodna vyjimka (ale kupodivu prave s touto zemi maji nejvrelejsi vztahy USA, nezda se, ze by se chystaly k jejimu humanitarnimu bombardovani a nastoleni demokracie a lidskych prav...).

BTW, myslim, ze ve Vatikanu by asi take byly urcite problemy se stavebnim povolenim pro mesitu...
28. 06. 2008 | 11:10

Martin napsal(a):

Pepo Repo, s jeruzalemskym muftim mimo jine nesouhlasily desetitisice alziranu, marocanu ci pakistancu, kteri na vsech frontach prolevali krev, za to aby hitler odtahl a abyste se vy mohl narodit. Spis je zajimave, ze operuje se s elitama co pry tak strasne souhlasily s hitlerem a z jedne miliardy muslimu se porad opakuje jen jedno jedine jmeno al-husajniho. Trosku malo ne, i kdyz to byla nepochybne zruda ? A kde jsou trebas velci muftiove z jinych zemi... Ale ne, my mame jasno muslimske elity byly za hitlerem.

Ceske elity podporovaly nacismus, trebas moravec, taky mate jedno jmeno a to ze pepa novak pekar byl proti je smesne. Takhle vam vypichnu jedno jmeno z kazde druhe zeme behem druhe svetove a budu mlit podobne nesmysly.
28. 06. 2008 | 11:15

Martin napsal(a):

A ze zajimavustek, muslimska divize ss handzar tak strasne podporovala nacismus, ze mela jeden z nejvetsich poctu dezerci. Behem jednoho roku od zalozeni v roce 1943 do nasazeni v roce 1944 se jeji pocet bez valky snizil o polovinu a kdyz tito slibil amnestii tak se ten spolek skoro uplne rozprchnul :)
28. 06. 2008 | 11:19

Saliven napsal(a):

Martin:
Já myslím, že je zajímavější to, že divize Hadschaar si místo válčení spíš vyřizovala účty s nemuslimy v oblasti bývalé jugoslávie.
28. 06. 2008 | 11:28

Martin napsal(a):

Moulay Ismail - Meknes ? Ale tam se poradaji zajezdy, jak to ze se do toho mesta pry nesmi :)
28. 06. 2008 | 11:28

Martin napsal(a):

Salivene, neni to uplne tak. Tohle siri Eurabie. Ve skutecnosti v divizi handzar byly 3000 katoliku a samozrejme chovali se jak dobytci, jenze ne vuci nemuslimum, ale vuci srbum a komunistum, samozrejme ze ti muslimy nebyli ale jine nemuslimske obyvatelstvo nechavali na pokoji. Divize byla nasazovana jen do nekolika protipartyzanskych akci.
28. 06. 2008 | 11:31

Martin napsal(a):

A veleni u Handzaru bylo prevazne nemecke (zvlaste z mensiny ve Vojvodine) a chorvatske, cerpajici z byvalych rakousko uherskych elit.
28. 06. 2008 | 11:32

Saliven napsal(a):

Martin:
Tak z Eurabie skutečně nečerpám, četl jsem to v jedné knize o SS. Hanschaar byla složena z etnických albánců o těch 3 tisících katolíků upřímně pochybuji.
28. 06. 2008 | 12:01

Martin napsal(a):

Salivene Handzar byl slozen z Bosnaku, z albancu byl slozen Skanderberg.

A 3 tisice (pardon 2 800) katolickych chorvatu je skutecnost kouknete trebas sem http://www.feldgrau.com/13s...
28. 06. 2008 | 12:09

Martin napsal(a):

Skanderbeg pardon
28. 06. 2008 | 12:14

Saliven napsal(a):

Martin:
Beru zpět, spletl jsem si to se Skanderbergem.
28. 06. 2008 | 12:15

Pepa Řepa napsal(a):

Pane profesore
k dalším vaším otázkám:
Neexistuje jednoduché řešení.Síla musí jít s diplomacií ruku v ruce.Problém starý několik tisíc let, nevyřešíte jedním kusem papíru.Dokonce ani ne hypotetickým samostatným státem.

Názory Jimmyho Cartera jsou spíše úsměvné, kdyby se ovšem nejednalo o vážnou věc.Ani Camp David situaci nevyřešil. Oba víme, jak to dopadlo s Anvarem Saddatem. A to vůbec nechci probírat totálně zpackanou operaci s osvobozením teheránských rukojmí, z které se Amerika dosud nevzpamatovala.

Opět vám musím připomenout slova jiného demokrata, Billa Clintona z Davosu, kdy svá poslední mírová jednání s Jásirem Arafatem komentoval: Kdybych tenkrát nabídl Arafatovi 100% území celé dnešní Palestiny, požadoval by 120%.

Také bych měl několik otázek.
1. Myslíte, že někdo z vyjednávačů zná situaci lépe než Clinton?
2. Myslíte, že se situace poté, co Chammás ovládl Gazu zradikalizovala nebo jsou výchozí podmínky pro jednání horší než za Clintona?
3. Myslíte, že by islámská emancipace či vymezení proti západnímu světu (říkejte tomu, jak chcete) skončila pádem státu Izrael? Ustanou atentáty?
4. Myslíte, že pokud by budoucí palestinský stát vznikl, bude životaschopný nebo se bude jednat o protektorát ve stylu Kosova?
5. Myslíte, že lze smluvně ošetřit, aby se celý budoucí stát nestal letadlovou lodí napěchovanou zbraněmi tak, jak se stala Gaza?
6. Co si myslíte, že by se stalo s obyvateli Izraele, kdyby budoucí konflikt dopadl pro muslimské země úspěšně?

Nechápu spojení Vámi podsunuté teze o "konečném řešení" s možnou přítomností muezzina na staroměstské věži.

Zvláště pokud sám uvádíte:
Poznamenavam, ze nejsem priznivcem neomezeneho pristehovalectvi do Evropy a prilisneho (v nekterych zemich dnesniho) multikulturalismu.

Tady bychom se určitě shodli.To, ale nemá s konečným řešením co dělat.
28. 06. 2008 | 12:47

Pepa Řepa napsal(a):

To Martin
svaté poutní město v Maroccu nepřístupné cizincům se jmenuje Moulay Idriss a leží v blízkosti Volubilis.
To, co jste si vygoogloval je hrobka sultána Moullaye v Meknés.
Pro debatu, jako vždy u vás nepodstatné a odvádějící pozornost.
28. 06. 2008 | 13:04

Mordochaj napsal(a):

židovský pozdrav "Shalom" znamená mír, arabský podzrav "Salam" také - což kromě toho, že semité a hamité jsou příbuzní, tak také znamená, že neexistuje židovská či arabská pravda, za kterou se musí krvácet až do poslední kapky krve.
Jako vždy v podobných otázkách je to o mírovém soužití židovského státu který slavil nedávno 60. let vzniku s arabskými sousedy. To že se stranami konflitu pracují velmocenské zájmy (zejm. USA a Rzusko) nemění nic na tom, že nacionalismus není cestou k řešení.
28. 06. 2008 | 15:30

Martin napsal(a):

Pepo Repo, ja se vas ptal na ten Moulay Ismail, je dobre ze jste si konecne vygoogloval aspon spravny nazev jejich svateho mesta. Ale jinak do Moulay Idriss se take muze, jestli se nepletu jen se tam nesmi prespat.
28. 06. 2008 | 15:54

Martin napsal(a):

Klidne vam najdu zajezd abyste se mohl stavit v onom cizincum nepristupnem meste :)
28. 06. 2008 | 15:55

Martin napsal(a):

A por debatu jako vzdy jste reagoval jen nepodstatne a navic chybne velky specialisto na blizky vychod. Cekam na ten obrovsky seznam muslimskych elit a ne jen jedno jmeno, ktere podporovaly Hitlera. Jinak byste mohl mit aspon trochu ucty vuci tem desetitisicum muslimum co i za vas padli behem druhe svetove valky v radach spojencu. Ne je zesmesnovat vykriky o pekariccich. Ale sebereflexe se asi nedockam, spis jen nejakych radobyvtipnych replik vseznalka, ktery vi, ze ho muslimove chteji snist, protoze to pisou na netu.
28. 06. 2008 | 16:12

Karel Mueller napsal(a):

Hezké odpoledne pane profesore,
už jsem si říkal, že k tomu nemám co dodat, všechno podstatné bylo řečeno v předchozích debatách. Ale protože jste v "duelu" s Pepou Řepou a obou si Vás velmi vážím, chtěl bych spíš jen zopakovat toto:
Jsou zde tři problémy: "Zlotřilé státy", Izrael a islamizace Evropy. První je imaginární realitou, třetí holou realitou, druhý jsme podrobně analyzovali dříve.
Kdybych byl stratég islámu, tak bych se snažil ten problém stále nechat mírně hořet a prioritně bych sledoval křivky natality a změnu složení obyvatel Evropy. Vždyť ti pánové v turbanech nejsou hlupáci a sotva jim záleží na Palestincích nebo Izraeli. Prostě jsou to karty ve hře. Je to kruté, ale taková je realita.
Pokud bude vyznavačů islámu v Evropě alespoň třetina (dá se spočítat, kdy k tomu dojde) a v USA dojde k latinoamerikanizaci země, tak už nebude žádné pak ...
Už proto, že nástup asijských obrů je obrovský.
Je tady těch "mých" 5 karet ... rozhodujících 5 karet ...
28. 06. 2008 | 16:37

Mouřenín napsal(a):

Elohím nebo Alláh - jako neznabohovi je mi to jedno - nebo si snad opravdu myslíte, že naše klutura je definovaná nábožensky (antika i osvícenectví snad působi také). Takže klídek - s multi-kulti bojují jenom kovanáí náckové.
Pokud jde o státní náboženství, tak pak už je řeč o jiném, o politice. A to znamená blízko do Asie i Afriky, blízko ropa etc.
Bubáci a la Huntington - tj. zlí islamisté a nebo xenofobní kecy jako zlí židé, jsou mimo mísu, potažmo slouží zcela konkrétnímu politickému zájmu.
28. 06. 2008 | 17:00

Karel Mueller napsal(a):

Milý Mouřeníne,
pokud se dostanete do islámského světa, tak vřele doporučuji se tím neznabožstvím neohánět.
Nejen že pro ně budete méně než pouštní potulný hafan, ale půjde Vám o život ... doslova. Muslim má podle koránu právo bezvěrce zabít, dokonce nevím, jestli to nemá jako povinnost (mezi bezvěrce nepatří křesťané, to jsou jinověrci) a na horkou hlavu by jste klidně mohl narazit.
Takže bacha na to.
28. 06. 2008 | 17:08

Saracén napsal(a):

šmarjá pane Mlynáři ... vy máte z islamismu nějaký lekavý psotník. Snad nevěříte na DŽIHÁD ?
S těmihle názory bych řekl, že má právo křeštan, žid i musulman vás poslat .... no, asi k samostudiu. Abych nebyl neurvalý. Takže bacha na tyhle názory !
28. 06. 2008 | 17:51

Pepa Řepa napsal(a):

Milý Martine
vůbec jste mne nepřekvapil. kromě Mouchy jste tady za největšího komika.

Podívejte, každému kdo byl v centrálním Maroccu ihned sepne rozdíl mezi názvy Moullay Idriss a Moullay Ismail.Došlo ke kouzlu nechtěného. Svoji reakcí jste, jako obvykle povrdil, že nevíte, která bije.Zmůžete se akorát na poštěkávání. Klidně si poslužte. S tím, o čem je řeč to nemá nic společného.Dále s vámi konverzovat nehodlám.

Jestli jsem měl na mysli někoho, u koho dochází ke spojení naivity s hlubokou neznalostí, tak právě takovým zářným příkladem jste vy sám.

Poroučím se a hlavně, chlapče googlujte.Možná se někdu dogooglujete až k Nirváně. Přeju Vám to.
28. 06. 2008 | 18:10

Pepa Řepa napsal(a):

To Karel Mueller
zdravím. Nevěděl jsem, že je Mueller německy Mlynář.

Tady ovšem jsme mezi vzdělanými lingvisty.Jednou Saracén, podruhé Mouřenín.
Minule zde zase byl autor blogu píšící pod třemi různými nicky.
Samá překvapení.

Takovou debatu já nemusím. Pánové, užijte si to. Já se poroučím v duchu názvu článku-prozatím naposledy.
28. 06. 2008 | 18:18

RUMCAJS napsal(a):

Co se po těch Židech vlastně chce ?
Obávám se, že jediné co by smotané hadry uspokojilo, je zrušení Izraele. To se ale potom shoda hledá těžko.
Pak ale jediným řešením pro dnešní Izrael je vojenská převaha jeho samotného a jeho spojenců.
V okamžiku, kdy převaha padne na druhou stranu, je konec nejenom s Izralem, ale i se Starým a Novým zákonem.
28. 06. 2008 | 18:28

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:
Zdravím též.

Saracém:
Milý pane Saracém, znalost významu nejčastějšího německého jména je jistě imponující, ale k těm obavám: Že bezvěrce považují muslimové za to, co jsem napsal je mimo diskuzi, někteří mi to kdysi dávno řekli sami. K tomu druhému (právo bezvěrce zabít) se stavěli vyhýbavě, ale výslovně mě na to upozornila řada lidí, kteří tamní poměry dokonale znají a strávili tam mnoho let. Nevím, snad si nevymýšleli.
Nemám chuť ani čas studovat korán a tak bych dal slovo znalcům, pokud se zde nějaký objeví - možná Pepa Řepa o tom něco bude vědět.
28. 06. 2008 | 18:42

mono (ženský rod) napsal(a):

Džihád není svatá válka a mnohé verše a příklady z koránu, které jsou v naší společnosti vysvětlovány, jsou chybné. Je 5 základních pilířů islámu (1.šaháda-vyznání, 2.salát-každodenní motlitba, 3.saum-půst, 4.zakát-náb. daň-peníze pro chudé a na stavbu mešit, 5.hadž-pouť do Mekky). Někteří mezi základní pilíře přiřazují také džihád. Džihád znamená úsilí a je několik druhů džihádu (pomáhat lidem, sebezdokonalování...) jedno z mnoha úsilí je i džihád meče, které znamená obranu! Všeobecně však muslimskou komunitou přijímán není a obhajují je jen radikálové.

Pepa Řepa:
Muslimové jsou jedni z nejtolerantnějších náb. ať se vám to líbí nebo ne. Když "katolíci" a jiní získávali nová území, tak plenili a znásilňovali. To muslimové nikdy nedělali. Sami nechali obyvatele dobytého území ať se rozhodnou zda chtějí přejít na jejich víru nebo zůstat u své. Co ženy v islámu? Jistě v této těžké době se asi nemají nejlépe, ale v dobách kdy ještě křesťanské ženy byly chápány jako stroj na děti a neměly žádná práva, se měly muslimské ženy mnohem lépe (dědily, dostávali odškodné při rozvodu, může svědčit...). Proto byl islám nejtolerantnější. Muslimové si přáli rozdělit svět na dvě části: v jedné by žili muslimové, Židé, křesťané, budhisti a dokonce i hinduisti. V druhé zatracení-nevěřící.
Dnes se mluví většinou jen o radikálních muslimech, kteří chtějí vyvraždit všechny ostatní krom muslimů, chtějí islámský svět. Jenže těch je jen pár procent. Většina jich je čestná a žijí v míru. O nich se však nikde nemluví. Proč taky? Je to nuda. Psát o čestných a milých lidech z východu nikoho nebaví, ale jakmile někdo z nich udělá něco špatného-ejhle! =všichni jsou takoví...
28. 06. 2008 | 19:36

saracén napsal(a):

i kdyby džihád neznamenal jen obrahu, ale i svatou válku, tak to rozhodně neplatí pro celý islám. Stejně jako židé nejsou jen ti smrdutí šejdíři co páchají rituální vraždy na Anežce Hrůzové. Bohužel "experti" vždy najdou nějaký důvod proč nesnášet ty jiné. Jednou cikány, jednou Araby, příště třeba Rusy nebo Vietnamce.
28. 06. 2008 | 19:45

Karel Mueller napsal(a):

mono, saracén:
Ale fuj, nikdo nedělá z muslimů něco, co nejsou, naopak si myslím, že vyhrají, majíce oněch 5 karet nemohou prohrát.
Chybí mi tady jednoznačná odpověď na otázku, jak se muslimové staví k nevěřícím: Má právo podle koránu nevěřícího v muslimské zemi zabít, nebo ho nemá? Odpovězte ano nebo ne.
Pokud jde o rozdělení světa na dvě části ... proč jen na dvě?
Vězte, že na netu asi není moc větších zastánců monoetnických a monomulturních svobodných států než já. Na tom se určitě shodneme.
28. 06. 2008 | 20:03

Martin napsal(a):

Pepo Repo,
kympak jste abyste vydaval vyroky, kdo a jak je smesny. Aktualne totiz jste se totalne zesmesnil vy tudiz role nejvetsiho komika je pripsana hrde vam, nebot ani kdyz jste se opravil, tak vase tvrzeni nebyla pravdiva (ani to ohledne elit ani to ohledne moulay idriss). A misto toho abyste mel charakter to priznat, tak se tradicne zacinate do mne navazet. Konec koncu nic jineho jsem necekal :)

Priste opirejte sve vyroky na faktech a ne na googlovani. Opravdu nechcete abych vam doporucil zajezd do toho podle vas zapovezeneho pro cizince mesta ? :))))
28. 06. 2008 | 20:38

mono napsal(a):

Karel Mueller:
Nevím proč ne na dvě. Já to nevymýšlela. A ještě k tomu zda mohou zabíet nevěřící- odpověď není jasná. Jde o to jak si vyložíte korán. Píše se o neuvšřitelném utrpení nevěřících po smrti a o tom, že Bůh nevěřící zavrhuje. Někteří si to vyložili tak, že je mohou zabíjet...beztrestně, pro pravdu islámu...radikálové!
28. 06. 2008 | 20:55

Martin napsal(a):

Mono, tady je jeden problem, ze pri ceske ci posledne vubec zapadni interpretaci islamu se bere pouze ta jeji nejradikalnejsi cast. Cokoliv, co by bylo v rozporu s tvrzenim radikalu (vetsinou vyvadejicich se z wahhabitske linie) se ignoruje a nebo rika to neni islam. Ale islam ma tolik ruznych tvari, tolik ruznych vetvi, tolik skol, ze jakakoliv zjednodusujici tvrzeni musi byt zakonite falesna. Imam z Afghanistanu muze tvrdit neco naprosto opacneho na jedno tema nez imam z Egypta a ten se muze zas lisit od imama z Spanelska.
28. 06. 2008 | 21:04

bigjirka napsal(a):

a jeje. dementní islamofilní klaka... pánové islamofilové, kdo z vás strávil v islámských zemích víc než dovču? islám je mírumilovné náboženství? chááááááá. zapíchněte hrot mezi listy koránu a začněte číst....
opakovaně spolu s Pepou tvrdím: jeden muslim je možná mírumilovný, víc než jeden pohromadě je agresivní umma... konečné řešení? jedno řešení je dostatečné a dostatečně konečné: my zůstaneme tam, kde jsme a oni taky. co se týče míru na blízkém východě tak nepochybuji o tom, že Israelci si jej přejí. Palestinci - tam je to složitější. Naprostá většina je emocemi ovládaná nevzdělaná masa. A pro jejich elity je válka byznys.
28. 06. 2008 | 21:09

Martin napsal(a):

Bigjirko, ja jsem tam stravil vic nez dovcu a mam jiny nazor nez vy a Pepa Repa. Takze muj nazor je automaticky spatny, protoze vy jste jedine autority ?
28. 06. 2008 | 21:12

bigjirka napsal(a):

Karle, písni na mejla ohledně toho pivka..
28. 06. 2008 | 21:14

bigjirka napsal(a):

Martine, váš názor není špatný automaticky. Ne, nejsme autority vůbec. Ale muslimské země chtějí zničit Israel a Židy pokud možno vyhubit. A islám nemá menší cíl než dobýt svět.
28. 06. 2008 | 21:17

Martin napsal(a):

Islam jako vsechna monoteisticka nabozenstvi ma za cil byt celosvetovy, to je fakt, ale nijak se tim nelisi od krestanstvi ani od judaismu. A nektere muslimske zeme chteji zatlacit Izrael do naprosto podrizene pozice, jine jsou spokojene se status quo. Kdo ho chce zlikvidovat jsou ruzna extremisticka hnuti pocinaje Osamou a zatim na Hamasu konce (ale tam je jista sance na promenu). A to ze nekdo chce vyhladit zidy je nesmysl, meli tam tu moznost prinejmensim ve svem regionu uz nejakych 1300 let, neudelali to, ba naopak byli mistem kde napriklad Zide po vyhnani z katolickeho Spanelska nasli utociste.
28. 06. 2008 | 21:22

Karel Mueller napsal(a):

Jirko,
měl jsem potíže s adresou, takže se mi skoro celá korespondence ztratila a musel jsem to čistit. Takže počítej s tím čtvrtkem, posílám svůj mail.
28. 06. 2008 | 21:31

Saliven napsal(a):

Proč vlastně všichni s těmi Seldžuskými turky válčili, když byli tak hodní, nábožensky tolerantní a vůbec fajn? Proč vlastně Alexios žádal o pomoc západní křesťany, když byli tak OK? A proč se vlastně celá evropa v 16. a 17. století sjednotila, když jsou muslimové tak nekonečně tolerantní? Nějak tomu nerozumím. A taky moc nerozumím kamenování žen za nevěru.
28. 06. 2008 | 21:35

Martin napsal(a):

Salivene, muzete mi rici jaky byl rozdil mezi Turky a napriklad Francouzi ci Spanely ? Co takhle se na to podivat okem feudalnim a oprostit se na chvilku od nabozenstvi, ktere vyuzivala kazda strana.
28. 06. 2008 | 21:36

Saliven napsal(a):

Martin:
Já jen reaguji na příspěvek paní mono, jak je islám tolerantní náboženství. Podle mě je to polopravda. Třeba fátimovci tolerantní byli, ale seldžukové ne.
28. 06. 2008 | 21:39

Saliven napsal(a):

Martin:
Jinak mezi Francouzem a Španělem nebyl ve středověku rozdíl žádnej.
28. 06. 2008 | 21:41

Martin napsal(a):

S tim bych souhlasil (i kdyz taky jak v kterem obdobi), ale zase to ukazuje, ze jednoznacne oznaceni islamu moc mozne neni. Kdyby bylo, tak by se vsichni neustale chovali stejne a to historie dokazuje, ze nebylo.
28. 06. 2008 | 21:42

Saliven napsal(a):

Martin:
Nikdo netvrdí, že všichni muslimové jsou špatní (alespoň doufám), většina jejich špiček ale špatná je - pro nás. Řadový muslim mi vůbec nevadí, vadí mi ti, kteří nám hrozí a ti, kteří plení Rotterdam, Paříž nebo Kodaň.
28. 06. 2008 | 21:45

Saliven napsal(a):

Martin:
Vyznávám heslo "Jsi-li v Římě, chovej se jako Říman". Pokud chce muslim žít v mojí zemi, ať se chová tak, jak je obvyklé. Resp. doma ať si dělá, co je mu libo, ale venku ať hraje podle našich not. Stejně jako to my děláme u nich. To, co si muslim dovolí v Evropě by si bezvěrec nebo křesťan z 90 procent u nich dovolit nemohl.
28. 06. 2008 | 21:46

Martin napsal(a):

To co si nekteri muslimove dovoli u nas ... atd. Jinak proti tomuto pristupu nic nemam, jen ze zasady odmitam vsechny hazet do jednoho pytle. Ty co porusuji nase zakony trestat, zbytek nechat na pokoji.
28. 06. 2008 | 21:50

Saliven napsal(a):

Martin:
V tomhle nejsme ve sporu.
28. 06. 2008 | 21:51

Pepa Řepa napsal(a):

To Mordochaj alias Mouřenín
Neodpustím si ještě technický dotaz.

Co vás vede k tomu, že během hodiny a půl vyšlete z jednoho počítače dva příspěvky pod dvěma různými nicky?

Máte tak nutkavou potřebu prezentovat vaše názory, jako názory více osob? Divná móda.
28. 06. 2008 | 23:02

bigjirka napsal(a):

Chlapci, opakuji, že mi nevadí jeden muslim. Pak je islám jeho individuální náboženství. Jenže chování islámu je velmi podobné chování středověkého křesťanství (dnes píší 1429). Pak nejde o náboženství, ale ummu, náboženskosociální, totalitně se chovající společenství. To pak případně stírá i názorové rozdíly mezi proudy a "bratra" teroristu pak mezi sebou schovají na útěku ho podpoří všichni. Proč si myslíte, že jsme tak hloupí, abychom si mysleli, že jsou všichni stejní? Samozřejmě, že nejsou, jenže mechanismus ummy je nemilosrdný, buď jsi nebo nejsi členem. Je smutným paradoxem, že k sekularitě vedou muslimy modernisté-diktátoři. Jakákoli demokratizace v muslimských zemích vede primárně k islamizaci - fundamentalizaci. Ano, islám nemá jedno centrum, ano - je to tisícihlavá saň - něco jako Internet. Ten také nemá jednu autoritu, má mnoho kpií DNS záznamů a umí přeseknuté větve obejít jinudy :-)
Ubezpečuji vás, že nejsem netolerantní k jinému názoru - netolerantní ovšem jsem ke všemu, co mne chce zabít nebo zotročit.
28. 06. 2008 | 23:02

saracén napsal(a):

ad K.M : monoetnické státy jsou dneka už blbost. I v té Izraeli žije poměrně dost Arabů ... to byste je vyhnal ? Nebo naopak.. . odněkud třeba vyhnal židy a jiná etnika ? Nevidím důvod (kromě nesnášenlivosti) proč by se nemohli tolerovat různé kultury vedle sebe. Ať si nosí hiždáb a nebo kšiltovky.
28. 06. 2008 | 23:04

bigjirka napsal(a):

Pepo, dovol abych Ti odpověděl za tázaného: multiplikativní porucha osobnosti

co se týče muslimské tolerantnosti, tu bych si dovolil přirovnat k socialistické demokracii
28. 06. 2008 | 23:09

Saliven napsal(a):

saracén:
77 procent Arabů žijících v Izraeli nemá problém s Izraelem. Ten zbytek bych já osobně bejt Izraelcem klidně vyhnal.
28. 06. 2008 | 23:11

bigjirka napsal(a):

jaký je rozdíl mezi demokracií a socialistickou demokracií?
jaký je rozdíl mezi tolerancí a muslimskou tolerancí?

asi jako mezi aktem a smutečním aktem
28. 06. 2008 | 23:30

Martin napsal(a):

Bigjirko, chcete snad sugerovat, ze takovy Osama najde bezpecne utociste u siitu v Iranu ? A nebo napriklad u velke casti americkych muslimu ?
29. 06. 2008 | 03:19

saracén napsal(a):

pro někho prostě stačí aby byl někdo muslim, žid, socialista, europeista, multikulturalista, homosexuál atd. A hned je to méněcenný člověk. Takhle vzniká fašismus... bohužel i ten náš, český s ústy přetíkajícími vlastenectvím a svobodou.
Ale asi jen pro ty vyvolené - bílé a se správnými názory. V knihovničce to má Buchanana a Huntingtona, ale mluví jako Hitler.
Pak se nedivme že někdo raději zvolá "Hajjá es salát" aby se chránil před hlasem takového povýšeného Ibn šarmúta, který ho posílá někam do džeheny. Ausswitz totiž není prázdné slovo !
29. 06. 2008 | 08:18

Řeč mysli napsal(a):

Resumé: Jediný diskutující , který vystihl jádro věci, je "bigjbirka". Všichni ostatní popisují příznaky. Další příspěvky k tomuto tématu musí vycházet od jeho vize. Pamatujte si: Zákon (podstata) je vždy velmi jednoduchá. Průběh (činnost) je vždy neobyčejně rozmanitý.
29. 06. 2008 | 10:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Pepo Řepo,

divná móda používaná hlavně blogařem.Už to zde bylo okomentováno bez zjevné odezvy. Ivan.
29. 06. 2008 | 10:37

Karel Mueller napsal(a):

Saracén:
Myslíte, že monoetnické státy jsou blbost? Milý saracéne, v Asii by Vám už vysvětlili, jak vážně se mýlíte. Pokud by Vám v Číně či Japonsku (i jinde) dovolili tam přebývat, tak by jste promptně pochopil, jak se máte chovat a kde jsou Vaše mantinely. A co musíte splňovat, aby Vás společnost alespoň akceptovala (nepřijala by Vás jako plnohodnotného nikdy, jste definitivně out jako člověk jiné národnosti).
Není jasné, proč utíkáte k argumentaci fašismem, to Vám došly argumenty? Pokud jste míšenec a máte mimoevropského otce, tak Vám nikdo hlavu neutrhne. Ale mohu zopakovat, co jsem kdysi napsal: Pokud chci někde žít, tak přijdu jako host a zeptám se, za jakých podmínek jsou ochotni mě přijmout a pokud je nechci respektovat, tak tam nelezu. Jinak jsem kolonizátor.
Svoboda a vlastenectví - jsou národy, pro které to prázdný pojem není, národy, které chtějí mít svojí vlast, svůj dům v němž budou pány a kde si budou o sobě sami rozhodovat a nebýt vystaveni na milost a nemilost někoho jiného.
Pro Vás asi nemožné a nepředstavitelné, zejména při zkušenostech z Česka, ale prostě to tak je. Samozřejmě, můžeme se ptát, jakou mají proti žralokům šanci a že je to nereálné. To ovšem nic nemění na tom, že tomu tak je.
29. 06. 2008 | 10:40

Terry napsal(a):

Vaclav Horejsi komentoval výrok Pepy Řepy (28.06.2008 11:06:00):
"Je to vaše věc. Problém budou mít vaši vnuci."

Pane Hořejší,
ty problémy evropští vnuci mít budou: ti naši dříve, kolem roku 2050 s Cikány (ale časem i také s muslimy, resp. s nimi se už bude muset "vypořádat" většinové cikánské obyvatelstvo), němečtí s muslimy - viz Rozvoj muslimského obyvatelstva v Německu http://home.graffiti.net/bu... (citace z odkazu(:
Podle údajů Centrálního institutu islámského archivu v Soestu připadá na muslimské obyvatelstvo v SRN roční přírůstek 6,6%, zatímco počet původního obyvatelstva se neustále snižuje.

Bude-li vývoj pokračovat tímto způsobem, bude v roce 2045 připadat na 50 miliónů původního německého obyvatelstva cca. 51 miliónů muslimů (pokud Turecko nevstoupí do EU!).

2004: asi 3,25 mil. muslimů v SRN

2045: asi 51 mil. Muslimů v SRN

Již dnes v 60% všech v Německu uzavřených tureckých manželství přichází druhý partner z Turecka.

Příklad Holandska
„Islam for All“ informuje, že podle součastného demografického nárůstu budou za 20 let tvořit většinu obyvatelstva mladší 18 let muslimové...

Islám usiluje o nadvládu nad celým světem, jiná náboženství nebo systémy nebudou tolerovány. Rozšiřování islámu tvoří její pevnou součást a povinnost každého muslima. Podle koránu, neměnného kodexu chování islámu, džihád skončí teprve tehdy, až dojde k islamizaci celého světa.

Konec citace.

Ovládnutí světa se dá dosáhnout i "mírovými" prostředky.
Západní demokracie nejsou na tuto "invazi" ani kulturně, ani politicky (z pozice státu) připraveny. K jejich (i naší) budoucí škodě.
29. 06. 2008 | 10:51

saracén napsal(a):

vy chcete tvrdit, že např. Čína je monoetnický stát ? To snad nemyslíte vážně ?
Tohle ohánění se zlými a dobrými národy ukazuje jediné, že asi máte blízko k nacionalismu a myslíte si že je tu tu třeba bránit jako nějaký festung proto těm cizím.
Politické národy - to je v době globalizace už historická veteš. Smiřte se s tím že už nic nebylo jako kdysi a že jako my lezeme jinam, tak oni polezou k nám.
Nic jiného než soužití při SPOLEČNÝCH pravidlech nám při takovém pohybu a míchání lidí nezbývá.
Emancipace měštanstva v 19. století je minimálně ve vyspělém světě překonaná fáze a v tom třetím světě to moc nefunguje (některé věci lze těžko dohnat). Ale je to dobře - člověčenství je při všech kulturních specificích universální hodnota.
29. 06. 2008 | 10:56

bigjirka napsal(a):

hele, ibn šarmúta, přestěhujte se na pískoviště, tam budete mít muslimanů dost. vy si vytváříte obraz nepřítele ve formě čertvíkoho, snad tak maximálně národní strany. ještě jednou opakuju, že mě nevadí nikdo, kdo se bezproblémově integruje, přináší do cílové země cokoli, co ona potřebuje a nechystá se nás ovládnout nebo zabít. platí MÍSTNÍ pravidla, nikoli SPOLEČNÁ. nepotřebuju doma mít MUSLIMSKÁ previdla, protože pro ně jsou společnými JEJICH. jestli by schovali Peršani Usámu, nevím. asi spíš jo, pokud by to bylo před Velkým Čertem.
29. 06. 2008 | 11:30

bigjirka napsal(a):

já osobně islám v Evropě vnímám jako VETŘELCE, přímo ve smyslu toho filmu. jiný metabolismus, nekompatibilita..
29. 06. 2008 | 11:32

bigjirka napsal(a):

osobně vidím velmi jednoduché pravidlo. příchozí musí být přínosní a musí se na 99% přizpůsobit. zbytek, to 1%, to je ta příjemná multikultura - tanečky, zpívánky, zpestření stravy a tak. beze zbytku musí přijmout místní kulturu ve smyslu pravidel hygienických, etických, ekonomických a všech dalších infrastrukturních.
29. 06. 2008 | 11:36

davs napsal(a):

Pro Muellera:
Prosim Vas, krotte trochu tu vasi grafomanii. Hlupaka jste ze sebe udelal jiz dostatecne svoji Muellerovko-Marxistickou teorii o nadhodnote. Venujte se radeji necemu, cemu skutecne rozumite.
29. 06. 2008 | 11:36

saracén napsal(a):

kdo nejde s námi, jde proti nám ... vy rabi a nižší tvorové držte ústa a možná si můžete o svátcích i zatancovat, když nebudete rušir bílou vrchnost.
Kdo vidí v jiném vetřelce nesmí se divit, že uslyší třeba "já kalba le nasrání".
Pan Hořejší kritizuje pouze vývoz zbraní - ne židy nebo araby. Chápu že slovo sionismus v záhlaví článku přitáhlo různé tragikomické xenofoby - asi se včera nevyřádili dost, když narušovali pokojnou akci homosexuálů v Brně - a tak se slétají jako mouchy i sem.
Takovým lidem by ale mohl i nemuslim říci " Alláh jil´anak"
P.S. společná pravidla nejsou ani křesťanská ani muslmská, ale společná. V tom to právě je.
29. 06. 2008 | 11:45

bigjirka napsal(a):

písečný mozku, zkuste pochopit, že někdo je někde doma. zkuste udělat svou buzerantskou show ve kterékoli muslimské zemi! co si kdo dělá ve své ložnici, je mi opravdu fuck, ale opravdu nechápu, proč se mají dělat buzerantské první máje? přičemž přitažlivost stejného pohlaví dovedu pochopit.. ne ale ne zcela chutné scenérie na veřejnosti. vaši oblíbení musulmani by vám ufikli ptáka i palici.
29. 06. 2008 | 12:08

bigjirka napsal(a):

zkuste nějak ve stručnosti povysvětlit, proč by Evropa měla přijmout boat people, poskytnout jim svůj sociální a zdravotní systém, nedostat žádnou protihodnotu a přizvat je k formulování "společných pravidel".. doposud jsem nezhlédl jediný argument
29. 06. 2008 | 12:10

bigjirka napsal(a):

co se týče pana profesora - ten, jak jsem si povšiml, nemá Židy moc rád, jejich zničení Araby by ho neuvrhlo do příliš velkého smutku myslím... sám by je asi hubit nešel, je to civilizovaný člověk.
29. 06. 2008 | 12:14

bigjirka napsal(a):

@davs - to je docela překvapivé, jací exoti se na ČSAV pohybují a námi placený čas a infrastrukturu akademie maří trapnými pokusy o poučování druhých, že?
29. 06. 2008 | 12:20

saracén napsal(a):

to že některá archaická náboženství, zejm. ty odvozené od židovského (tj. křestanství a islám) nejsou moc nakloněné homosexualitě - na rozídl od antiky i osvícené současné doby - to ještě neznamená že nějaký arogantní sprosťák se může otírat o lidi jiné sexuální orientace.
Pane BIG : kdo takhle mluví, píše si sám diagnózu - právě tahle nesnášenlivost je spíš deviací, než homosexualita. Skoro jako byste k těm chudákům z Národního odporu patřil.
A za pana profesora raději nemluvte - určitě jako iteligentní tvor by na někoho apriorně nesočil. Civilizoanost se nepozná podle toho, že na špínu mám lidi, ale že špianovosti ndělám. Howgh!
29. 06. 2008 | 12:24

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa (28.06.2008 12:47:42):

„Názory Jimmyho Cartera jsou spíše úsměvné“

??? Ale vzdyt dosud jediny on byl schopen dosahnout skutecne prulomoveho kroku pri reseni tohoto problemu!!! Takze asi jeho nazory bychom meli brat velmi vazne - spise nez nazory ruznych teoretiku, kteri nedosahli niceho (resp. dosahli pouze dalsiho zhorseni situace).

„Oba víme, jak to dopadlo s Anvarem Saddatem.“

No a co - to je jako byste rekl „Oba víme, jak to dopadlo s Johnem Kennedym“.

„A to vůbec nechci probírat totálně zpackanou operaci s osvobozením teheránských rukojmí, z které se Amerika dosud nevzpamatovala“

No to snad ne - proste neprijemny neuspech zpusobeny shodou nekolika nestastnych nahod. Ve srovnani s tim je „totalne zpackana“ operace ve Vietnamu nebo v Iraku asi tak 1000x vetsi problem.

„slova jiného demokrata, Billa Clintona z Davosu, kdy svá poslední mírová jednání s Jásirem Arafatem komentoval: Kdybych tenkrát nabídl Arafatovi 100% území celé dnešní Palestiny, požadoval by 120%.“

Ano, hezky ale neferovy bonmot, ale on mu nabidl cca 80%, a neresil nektere dalsi zcela zasadni problemy.
Ja samozrejme naprosto nerikam, ze Palestinci jsou "dobri" a Izraelci "spatni" - rikam jen, ze obe strany maji na soucasne situaci svuj podil. A velmi mi vadi, ze "my", tedy Zapad, jsme az prilis jednostranni, coz je veci na skodu.

„1. Myslíte, že někdo z vyjednávačů zná situaci lépe než Clinton?“

To nevim, vy ano?

„2. Myslíte, že se situace poté, co Chammás ovládl Gazu zradikalizovala nebo jsou výchozí podmínky pro jednání horší než za Clintona?“

Ano, ale na mem mineni moc nezalezi...

„3. Myslíte, že by islámská emancipace či vymezení proti západnímu světu (říkejte tomu, jak chcete) skončila pádem státu Izrael? Ustanou atentáty?“

Nikoli - myslim, ze existuje moznost spravedliveho usporadani, ktere uspokoji vsechny.
„4. Myslíte, že pokud by budoucí palestinský stát vznikl, bude životaschopný nebo se bude jednat o protektorát ve stylu Kosova?“

Zpocatku (a mozna dlouho) by se nepochybne muselo jednat o protektorat.

„5. Myslíte, že lze smluvně ošetřit, aby se celý budoucí stát nestal letadlovou lodí napěchovanou zbraněmi tak, jak se stala Gaza?“

Myslim, ze ano. Ale asi zase reknete, ze je to naivita analfabetickeho Beduina...

„6. Co si myslíte, že by se stalo s obyvateli Izraele, kdyby budoucí konflikt dopadl pro muslimské země úspěšně?“

Nepochybne by to s nimi dopadlo velmi spatne. Prave proto je v nejvlastnejsim zajmu Izraele, aby dosahl usporadani, kdy pro konflikt nebudou duvody. V historii existovala rada „nesmiritelnych nepratel“ a ted jsou z nich blizci pratele, takze to neni zadna utopie.

„Nechápu spojení Vámi podsunuté teze o "konečném řešení" s možnou přítomností muezzina na staroměstské věži.“

OK, beru zpet. Zdalo se mi, ze to povazujete za tak zasadni nebezpeci, ze je treba pouzit velmi radikalnich prostredku a nebezpeci totalne eliminovat. Jsem rad, ze jsem se mylil.
29. 06. 2008 | 12:28

Vaclav Horejsi napsal(a):

bigjirka:

"co se týče pana profesora - ten, jak jsem si povšiml, nemá Židy moc rád, jejich zničení Araby by ho neuvrhlo do příliš velkého smutku myslím... sám by je asi hubit nešel, je to civilizovaný člověk."

To jste tedy trochu prehnal - co vas k takove sprostote vede?
29. 06. 2008 | 12:37

Saliven napsal(a):

Porovnejme příchod evropanů a afričanů do USA a příchod afrických a asijských muslimů do Evropy. První skupina se plně integrovala a i když je velmi často (afroameričané) hrda na svůj původ, přijala novou vlast a nová pravidla za své, i když si ponechali jistou kulturní identitu. Kdežto druhá skupina má novou vlast jen za laciný hotel, nebo byt, který jen vybydlí, využívá jeho pohostinství a pak jde dál. Souhlasím s bigjirkou - 99 procent se musí přizpůsobit, ale ať si nechají svojí kulturní identitu. Pořád jsme tu doma my a já se, když přijedu do muslimské země, taky musím přizpůsobovat, tak jakýpak ohledy. My jsme tady doma a ten, kdo sem přijde, musí zpívat podle našich not. Jsem pro evropskou integraci, jsem relativně liberální (ne-ekonomicky) a tolerantní člověk, ale bych byl velice nerad, kdyby se za 40 let zvedla nějaká, dnes etnická skupina, a řekla mým vnukům - táhni, tady to patří mně. Aby celá Evropa nebyla nakonec nebyla jedno velké Kosovo.

To co jsem napsal nelze brát jako absolutní paušál, jsou lidé, kteří se integrovi v Evropě a lidé, kteří se neintegrovali v USA. Beru spíš jakousi většinu (založenou na osobním pohledu).
29. 06. 2008 | 12:42

Vaclav Horejsi napsal(a):

Karel Mueller:

Myslim, ze to nebezpeci prehanite. Rekl bych, ze Evropeizovany islam by byl docela prijatelny - neco jako byvalo v Jugoslavii. Byli tam snad nejak nebezpecni? Historie je plna strachu z obdobnych nebezpeci (pro nekoho katolici, pro jineho protestanti, pro dalsiho zidovske spiknuti na ovladnuti sveta, potom zase "zlute nebezpeci"). Vzdycky to byla spis zaminka pro mocenske konflikty. Stejne je to i ted.
Zcela ale souhlasim, ze by se to nemelo prehanet s multikulturalismem, ze by se pristehovalectvi melo regulovat, a ze by se pristehovalci meli zasadne prizpusobovat pravidlum hostitelske zeme a co nejvice se asimilovat. Je pouze hloupost nekterych zemi, ze na to rezignuji.
29. 06. 2008 | 12:45

Orwell napsal(a):

Pane profesore,

čtyři nohy dobře, dvě špatně.

Sionismus dobře ...
29. 06. 2008 | 13:40

saracén napsal(a):

ono nic se nesmí přehánět ... i to obranářství vůči vnějším vlivům i ten multikulturalismus. Podstatné je ujasnit si směr a ten nepochybně je dán silnými migračními vlnami a globalizací. Politická regulace tomu jenom dává nějaký vzájemně únosný tvar. EU by neměla být ani festung ani divoký průchoďák. Akorát bych místo pojmu asimilace (v tom už je obsažena kuturní nadřazenost) integrace, inkluze popř. konvergence. A jestli přiřadíme i náboženství k regulujícícm ideologickým aparátům, tak bych asi viděl šanci v liberalismu dotčených náoženství umožnující jakousi jejich dlouhodobou synkrezi.
29. 06. 2008 | 13:43

Martin napsal(a):

Salivene,
casto se privolava Francie jako priklad spatne integrace muslimu. Jako dukaz se pouziva rozbroje pred par lety na predmestich. Ale pozdejsi analyza techto udalosti ukazala, ze problem ma spise koreny socialni nez nabozenske. A ted duvody.

Tehdejsi vzpoury mladeze se neucastnili jen muslimove, vetsina rebelujicich byli potomci pristehovalcu z cele Afriky a Asie, v tom i puvodne z regionu pohanskych a krestanskych. Cast byli i mladi Francouzi od mnoha generaci. Podobne boure se tehdy odehravaly na vsech francouzskych uzemich, v tom i trebas na Guadaloupe.

Dalsim bodem je to, ze ve Francii se obvykle vzpour tohoto typu ucastni i studenti vysokych skol. Desetitisice studentu muslimskeho puvodu, kteri se vyrvali z pekel predmesti a dosahli status rekneme stredni tridy se techto akci vubec neucastnili.

No a urcite neni zanedbatelna informace, ze francouzske tajne sluzby kdyz analyzovaly pozdeji puvod a priciny bouri, tak dosly k jednoznacnemu zaveru, ze s nabozenstvim nemely nic spolecneho.

Tam je nutno hledat koreny a ty jsou podle mnoha analyz v chybne politice Francie po padu jejiho kolonialniho imperia. Francie tehdy potrebovala levnou pracovni silu do svych tovaren a naprosto bez koncepci poustela k sobe kohokoliv ze svych byvalych kolonii. Tyto lidi nastehovala do kralikaren nove vzniklych na okrajich velkych mest, dala jim praci, nijak je nemotivovala k integraci a vzdelavani a oni se svym jistym vychovavali potomky v duchu, ze tak bude porad. Jenze se zaskobrtnutim ekonomiky prvni na odstrel letely produkce, ktere byly zastarale a k jejichz chodu nebylo potreba nejak kvalifikovanych lidi. Zacala rust nezamestnanost, zacala rust kriminalita a mladez neustale cekala, ze stat se postara a ten samozrejme takove moznosti nemel. Kdo pochazel ze spatne ctvrti mel bud moznost se pokusit vyrvat z getta (co bylo dost komplikovane, protoze do dnesniho dne nekteri zamestnavatele kdyz vidi adresu uchazece o praci, ktera se nachazi v nejakem z gett, tak ho automaticky nevezmou) nebo zit na podporach ci na podporach rodicu a frustrovane koukat jak sousede z lepsich ctvrti se maji cim dal tim lepe. Dalsi narust kriminality, dalsi nezamestnanost, dalsi frustrace az to proste jednou muselo bouchnout. A uprimne receno nejake jednoduche reseni tohoto uzavreneho problemu ted nevidim, vnucovani tem lidem, ze jsou muslimove a proto jsou spatni jen spis situaci zhorsuje a hlavne nekterym, kteri celou dobu pijou vino a pastis muze najednou ukazat alternativu hodnych saudskych strycku, kteri se o nas postaraji, jen se musime vratit ke korenum nebo konvertovat.
29. 06. 2008 | 13:47

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší
jen věcně a heslovitě:

Píšete...že by se pristehovalci meli zasadne prizpusobovat pravidlum hostitelske zeme a co nejvice se asimilovat. Je pouze hloupost nekterych zemi, ze na to rezignuji.

Otázka č.1
Vy znáte způsob jak asimilovat praktikující muslimy? Mohl byste jej laskavě sdělit?
Otázka č,2
Jak chcete sladit nekompatibilní právní systémy? Mají se muslimové plně přizpůsobit a respektovat evropské právo, či má být zavedena šaría? Pokud hybrid, tak jaký?
Otázka č.3
Považujete země, které ratifikují Lisabonskou smlouvu za země hloupé? Po zavedení LS do praxe se tyto země vzdávají vlastní imigrační politiky. Jednotná imigrační politika EU, předpokládá (Frattiniho plán) rozstrkání do zemí schengenského prostoru.
Otázka č.4
Myslíte si, že je schopna ČR se stávajícími problémy s (nejen) romskými ghety, absorbovat další větší množství příchozích u nichž je vysoká nemožnost asimilace? Pokud ano, v jakém množství a v jakých lokalitách byste jim vytvořil vhodné životní podmínky?
Otázka č.5
Jakým způsobem chcete zamezit vytvoření ghet kolem mešit a madrass? Jak chcete kontrolovat působení organizací typu Muslimského bratrstva či Jemmah Islamíja, které v EU působí?

Vůbec nekladu otázky související s extrémismem.
Dále píšete:
BTW, myslim, ze ve Vatikanu by asi take byly urcite problemy se stavebnim povolenim pro mesitu...

Prosím, abyste používal relevantní přirovnání. Otázka nezněla, zda je možnost postavit recipročně kostel v Mekkce, ale v SA.
Postavit mešitu ve Vatikánu nebude asi možné. Ovšem v Itálii byla v r. 1970 jedna mešita. Nyní jich je s modlitebnami přes 200.Muslimů přes milión (nelegály nepočítejme).

Argumentovat tím, že i muslimských zemích jsou židovské či křesťanské stavby mi také nepřijde jako odpovídající.Spíše by bylo na místě uvádět srovnání, kolik staveb tam bylo dříve, kolik jich je nyní a hlavně, kolik jich bude, respektive bude povoleno nových.Viz rozruch kolem požadavku na stavbu novíého kostela v tak relativně sekulární zemi jako je Turecko.

Pokud uvádíte srovnání Saddata s JFK, tak tam si také nemyslím, že jde o patřičné porovnání. JFK nestřílela (snad) osobní garda, nebyl považován za vlastizrádce a v USA neposílilo hnutí podobné Muslimskému bratrstvu.
29. 06. 2008 | 14:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Rozhodne nemam ambice vypracovavat plany na reseni imigracnich problemu.
Jen strucne odpovedi na vase otazky:

1. - Zamezit jejich socialnimu vylouceni, zlepsit zivotni uroven a socialni postaveni (nakladne, dlouhodobe, nutno systematicky...).

2. Samozrejme se musi plne prizpusobit zdejsimu pravnimu systemu.

3. Nepovazuji zadne evropske zeme za "hloupe" (mozna s jednou vyjimkou...). Jednotna imigracni politika je OK, pokud bude rozumna a cilevedoma.

4. CR bude muset ENORMNE pridat pokud jde o reseni problemu s romskymi ghety. Zatim v tom nedelala skoro nic. Opet - nakladne, dlouhodobe, nutno systematicky...

5. Viz odpovedi 1., 2.

6. Ve vasem podani to vypada, jako by Evropane a krestane nikdy nikam neexpandovali. Pravy opak je pravdou - nikdo v novoveku neexpandoval politicky, vojensky, kulturne a nabozensky jako my.
V temer kazde muslimske zemi je urcite vice krestanskych kostelu nez v Italii mesit. Nove neni treba stavet...
Opakuji ale, ze jsem pro docela prisnou regulaci pristehovalectvi a politiku podpory asimilace a integrace.

Pokud vite, kdo stal za zavrazdenim obou Kennedyu, tak vam zavidim. Skoro bych rekl, oficialni verze o Oswaldovi a Sirhanovi se hodi pro ty naivni negramotne Beduiny... Jeste, ze i vy rikate "snad"...
To, co Sadat dojednal, trva, a jeho vrahove byli popraveni.
29. 06. 2008 | 14:31

Jakub napsal(a):

Proč rovnou nenapsal, kdyby Vůdce výhrál II světovou válku, byl by klid a mír na zemi pro vyvolený národ. Určitě by byl.
29. 06. 2008 | 14:39

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, Vaše články na mne působí dojmem, že nemáte Židy rád. Asi tak, jako můj dědeček a další lidé. Vaši rodiče na vsi je asi taky neměli rádi. O tom už jsme si psali. Pokud můj přípis vyzněl moc ostře. upřímně se Vám omlouvám. Víte, osobně si myslím, že Židé jsou tam ochotni k dost dalekosáhlým ústupkům, ostatně to dokázali a s Egyptem území za mír vyměnili a vcelku to funguje. problém je v tom, že pro šéfy palestinců je válka byznys a Palestinci jsou víceméně manipulovatelnou masou. Palestinci přitom Židy potřebují - potřebují jezdit do Israele do práce atd. K Vašim bodům:
ad1) Řešení imigrantských ghett - repatriace
ad2) - OK... - ale nejen právnímu... považujete v Evropě za možné chodit pod galápkou "naostro" a čurat a kakat pod tím na ulici?
ad3) - jednotná imigrační politika musí být v podstatě tvrdě restriktivní a přijímat jen lidi, které potřebujeme + jednotlivé ohrožené asylanty
ad4) problém je v motivaci cikánů. bez jejich angažmá jsou vše jen vyhozené peníze. jsem pro to, pomáhat každému, kdo z toho chce ven. jakékoli plošné dávání je tvrdě kontraproduktivní. tvrdě vyžadovat školní docházku.
ad5) - obávám se, že to není odpověď na Pepovu otázku
ad6) - historie je historie, tu už nemůžeme změnit. budoucnost ovlivnit můžeme. proč bychom měli nechat islamizovat svůj domov?
29. 06. 2008 | 14:57

Rustu napsal(a):

Každý kdo dnes řekne něco na adresu Rómů je rasista. Každý kdo se dotkne Židů je antisemita. Vznik státu Izrael je chybou...neměli na to území žádný nárok.
29. 06. 2008 | 15:16

saracén napsal(a):

no jo, ale češi také žijí na původně germánském území - co s tím uděláme ?
29. 06. 2008 | 16:16

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

Mate neustale problemy s elementarni slusnosti v diskusi. Podle meho nazoru by zasadou slusneho cloveka melo byt, ze vse, co napise pod nickem v diskusi, by klidne podepsal, nebo rekl do oci svemu diskusnimu partnerovi.

Mel byste se m.j. vyrazne mirnit ve svych autoritativnich soudech o smysleni mych rodicu, nebo o mych narodnostnich sympatiich a antipatiich.

K Zidum mam uplne stejny vztah (spise o neco lepsi), jako k Francouzum, Nemcum, Rusum, Americanum, Vietnamcum, atd. (ke sve hanbe musim priznat, ze k nekterym jinym narodum, vcetne Arabu, mam trochu negativnejsi vztah; tyto predsudky se snazim aktivne potlacovat) - proste vidim jejich pozitiva i negativa.
Pozoruji ale, ze jakasi nyni a zde panujici politicka korektnost vyzaduje, abychom nyni nekriticky hledeli na Americany a Izraelce, kdezto negativne hledeli na Araby, Rusy, Irance, Cinany, atd.
Myslim, ze je to spatne.
29. 06. 2008 | 16:23

Martin napsal(a):

Saracene, samozrejme vratit. I kdyz mozna ne Germanum ale Keltum (je tu jejich pravlast). Slovani maji tolik uzemi od Baltu az k Tichemu oceanu a Keltove jen malilinkate Irsko navic rozdelene, ze je celosvetovou povinnosti je ubytovat u nas, muzou sem jit napriklad ti z Bretane.
29. 06. 2008 | 16:43

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, o mou elementární slušnost nemusíte mít starosti. Rozhodně bych neměl potíže podepsat cokoli, co tu píšu a rozhodně bych neměl problémy s tím, říci cokoli ze zde napsaného komukoli do očí. Co je autoritativního na vyjádření, že něco na mne působí nějakým dojmem?
Po pravdě řečeno, to Vaše "vyvažování opravdu moc nechápu". A btw., ani Vaše multinickovství moc nechápu. Víte, v arabských zemích jsem strávil pracovně přes dva roky a trochu poznal Araby v tom dobrém i špatném. Taky jsem ve Vodochodech zblízka viděl obchodní praktiky israelských firem :-(. A taky viděl hrdost israelského pilota na to, že je plukovník v záloze. Je třeba říct, že v obchodě jsou Židé dost drsní, Žida už překšeftuje jen Arab. Nevím ale, jak bych ještě slušněji napsal svůj dojem z Vašich blogů o tom, že by Vám vůbec nevadilo, kdyby Arabové ta Židy do moře opravdu zahnali, jak se kasali předtím, než je Židi málem zahnali do moře :-). Ten citát o zahnání do moře je doslovný, byly jej plné arabské noviny před šestidenní válkou. Syrský voják byl vyznamenán za statečnost v boji - zabil nepřítele, napil se jeho krve a pojedl jeho masa. Mahl zeit!
Musíte přitom přece jasně vědět, že na blízkém východě Židům jde o přežití a že jakýkoli nezajištěný ústupek by je dovedl ke katastrofě... viz současné "příměří", porušené hned v prvních hodinách... co tedy mají dělat, když nemají seriózního partnera k jednání?
29. 06. 2008 | 16:51

saracén napsal(a):

škoda že neandertálci vymřeli -mohli si dát restituční nárok. Ale třeba bychom se dohodli - prý to byli docela slušní opičáci.
29. 06. 2008 | 16:53

bigjirka napsal(a):

saracéne, pravdu debilní otázka. opravdu nechápete, že celý ten pohyb Židů do země zaslíbené vyvolal Hitlerův holocaust? nebo je to osvětimská lež a vlastně neexistoval? oni tam Židé prostě dneska jsou, je to silný a sebevědomý národ a zjevně se nechystají odtud odejít. to je jeden z výchozích faktů celé šarády.
29. 06. 2008 | 16:55

Martin napsal(a):

Emigrace do Palestiny nastala se vznikem Herzlova sionistickeho hnuti. Po Holocaustu jen zrychlila.
29. 06. 2008 | 17:03

Martin napsal(a):

V roce 1910 mene nez deset procent populace bylo zidovskeho puvodu o dvacet let pozdeji jiz to bylo neco mene nez 20 procent a o dalsich deset let to jiz bylo procent 30.

Doporucuji napriklad Deniky Mary Berg, ktera popisuje kolik jejich znamych odjelo do Palestiny jiz pred valkou.
29. 06. 2008 | 17:05

Pepa Řepa napsal(a):

To Saliven
k výše uvedeněmu příspěvku pana guglíka si dovoluji zkopírovat příspěvek pana Julia.Úsudek si udělejte sám.
Julius napsal(a):
Pana Horejsi, Vas nazor na "plizivou islamizaci" lze vysvetlit tim, ze zijete v Cesku, kde nemate s muslimskou mensinou prime zkusenosti. Tedy zatim; nebude to dlouho trvat a Umma dorazi i do Ceska.

Ja ziji ve Francii, asi 30 km od meho bydliste lezi jedno z muslimskych predmesti (Evry). Jedna se o jedno z tech civilizovanejsich. Kdyz tam prijdete, mate pocit, ze jste se ocitl v nekde v muslimske Africe. Vetsina zen je na ulici zahalena, muzi chodi v muslimske "nocni kosili", sandalech a s cepickou. Mistni obchody prodavaji pouze hallal jidlo (tj. ciste jidlo - zadne veprove, zadny alkohol,...). Kazda ctvrt ma svou mesitu. Verejne financovani nabozenstvi je ve Francii zakazano, podporovat kulturu je ale povoleno - proto je vetsina mesit oficialne "islamske kulturni centrum". Pak muze byt placena z verejnych vydaju. Iman je pak vetsinou dovezen z arabskych zemi (casto ze Saudske Arabie, ktera islam ve Francii stedre subvencuje). Vetsina techno imamu mluvi francouzky pouze priblizne - jejich rec je arabstina. To vse s tichym souhlasem uradu. Proc ? Chteji byt prece zvoleni a muslimove tvori nezanedbatelnou cast jejich volicu.

Ve skolach, kde se vyskytuji muslimove, je nemozne ucit o nekterych historickych udalostech (napriklad shoah). Ale take o evoluci. Jetlize americane maji sve nabozenske fanatiky branici vyucovani evoluce, evropani je maji take - jsou to muslimove. Minuly rok dostaly vsechny francouzke skoly postou nadhernou publikace vysvetlujici, ze evoluce je nesmysl. Na kazde strance byla fotka fosilie a vedle fotka odpovidajiciho zijiciho zvirete. Vse perfektne provedene, na kridovem papiru. Nakladatel je z Turecka. V mnohyvh skolnich jidelnach (napriklad v Lyonu) je uz veprove zakazane. Spolecne vyucovani plavani neni mozne, devcata museji plavat oddelene. Atd atd.

Francouska situace neni jeste nejhorsi diky tomu, ze mistni pristehovalci pochazeji vetsinou z pomerne liberalnich zemi "Magrebu" (Maroko, Alzir, Tunisko) a krestanske Afriky (mnoho cernych africkych zemi nebylo po arabske okupaci islamizovano, protoze muslim nemuze byt zotrocen). Situace v zemich s pristehovalci z Blizkeho Vychodu je vyrazne horsi. Zatimco francouske muslimky noci vselku slusive (casto vyrazne barevne) satky, ktere zakryvaji pouze vlasy, ve islamskych ctvrtich Anglie (Londonistan,...) clovek potka takrka vyhrane zeny uplne oblecene v pytli typu "verna vdova". Videt jsou pouze oci.

Ma na tom vinu muslimske pozadi pristehovalcu nebo spatna integracni politika evropskych zemi ? Nesporne oboji, ale role islamu je, podle meho nazoru, zasadni. Dukazem je, ze s neislamskymi pristehovalci (Asie, krestanska Afrika,...) problemy nejsou. Cinska ctvrt v Parizi (XIII obvod) je velice privetiva cast mesta. Stejne tak hinduisticke ctrti Londyna.

Nemyslim si, ze za islamizaci Evropy je nejake spiknuti. Islam je proste takovy. Byl takovym vzdy ale jeho smisenim s evropskymi ideologiemi (fasismus, komunismus a nacionalismus) vznikla vysoce agresivni smes, ktera ohrozuje zapadni spolecnost v samych zakladech. Jiz dnes je v Evrope 10% "nerozpustitelnych" muslimu. K tomu, aby vyrazne ovlivnili evropskou politiku jich nemusi byt < 50%. Nejakych 20-30% bude uplne stacit aby nikdo nemohl ve volbach zvitezit bez jejich podpory. A pak se mame na co tesit. Nejsem proti imigraci (sam jsem imigrant), ale musi to byt imigrace kulturne slucitelna - Asie, krestanska Afrika, Jizni Amerika.
12.05.2008 11:54:05
29. 06. 2008 | 17:10

Martin napsal(a):

Pan vseznalek kopirka si nevsiml, ze psal jsem o necem jinem :) A jeste sam potvrdil, ze pristehovalci, cili ti jejichz potomci se bourili nebyli jen muslimove.
29. 06. 2008 | 17:19

Martin napsal(a):

Ale vseznalkovi udelame dobre :)
http://www.i-assist.otn.cz/... tady ma zajezd do mesta ktere je pro nemuslimy zapovezene. At pri tom cestovani prstem po mape, kde je naprosto jasne jak se co spatne jmenuje ma nejakou inspiraci :)
29. 06. 2008 | 17:31

Martin napsal(a):

Ale musim se priznat, i ja jsem se mylil. Dnes je mozno v meste zakazanem pro nemuslimy i prespat :) Ale to je blbost, vi to kazdy, kdo zna trochu centralni Morocco, tam se proste nesmi a tecka.

http://www.asiarooms.com/mo...
29. 06. 2008 | 17:45

Rustu napsal(a):

Podle mého názoru jsou tyhle "náboženské spory" uměle a tendenčně vytvořené. V dobách krize je důležité vytvořit obyvatelům jakéhokoliv státu nějakého soupeře a protivníka. Takhle dříve katolíci opovrhovali protestanty (a naopak, stejně tak Hitler svedl vše špatné na Židy, komunisté na buržoazii, američané na muslimy a muslimové na američany...Při tom po staletí to soužití fungovalo, různé kultury se vzájemně obohacovaly a žily vedle sebe. Když tu někdo nadává na islám je stejně směšný jako muslimové proklínající USA.
29. 06. 2008 | 18:34

vlk napsal(a):

Martin +Saliven

Pánové, že jste s e do se be zakousli zrovna vy dva a v tak nepodstatné věci jako arabská přítomnost, resp. muslimská přítomnost ve zbraních SS. Muslimové byli zejmána v 13.divizi Handshar /1chorvatská/. Zejména Bosňáci, ale náásledně i muslimské národy Sovětského svazu.
Totéž 21. divize SS Skanderbeg / . albánská/ tA sice většinou byla z Abklbánců a,a le šo tam nalézt leccos jiného. Byl pokus postavit ještě 2.chorvatskou, ale byla předčasně rozpuštěna, za to druhá albánská, mysléím, že nasazena byla.
Ale vjejích řadách bojovali muslimové, ale nikoliv Arabové. O kterých by měla být řeč. Těm na základě Himmlerovy intervence bylo povoleno vytvoení Arabského legionu v r. 42 o síle řádově 6000 mužů. Převážnou část tvořili muslimští zajatci z britských sil.
Takhle nějak to bylo. Dle mých chatrných znalostí.
29. 06. 2008 | 18:56

Martin napsal(a):

Vlku, nemate neco vice o te Arabske legii ?

Jen pro doplneni pak jeste byly oddily na ruske fronte. S tim ze nabozensky status mel snad jen Handzar.
29. 06. 2008 | 19:03

vlk napsal(a):

Martine

mrknu se.
Ano, na východní frontě byly muslimské oddíly a jistě budou někde popsány . zejména v německé literatuře. Napříkald Paul Carell se velmi věnuje například kalmyckým oddílům,které Němci nasazovali jako protipartyzánské jednotky.
Někde, ale bohužel nevím kde, jsme četl o tatarských oddílech. Však je také STalin za to po válce zdecimoval.
A v hlavě mám i jednotku Idle Ural.Ta byla muslimsko německá. Ale musím s e mrknout.
29. 06. 2008 | 19:30

vlk napsal(a):

Martine

tzrošku jsme progugloval německou Wikinu. Našel jsme tam tohle: http://www.shoa.de/content/...

Moc spokojený nejsem. Nemám moc času. chci s e mrknout, co s e tu za dva dny odehrálo a pak samozřejmě pustit fotbálek...
29. 06. 2008 | 19:37

Řeč mysli napsal(a):

to bigjirka: Nerad reaguji na diskutující. Víte proč vás prof. Hořejší napadl slovy o sprosté elementární slušnosti? Je to tím, že jste mu vyvrátil jeho elementární zafixovanou pravdu k obrazu svému. Reaguje přesně ve stylu Paroubka. Označit někoho elementární neslušností, sofistikovanou neschopností, nevědním postupem je pro něj stejné, jako pro jiné použití nejsprostějších termínů.
29. 06. 2008 | 19:50

vlk napsal(a):

Je mi docela smutno, když čtu diskusi pod blogem pana profesora Hořejšího. Že bud e drsná mi bylo jasné už po přečtení blogu pana profesora.
Čekal jsme, že se tu objeví spousta demagogů a hlupáků. Ale spletl jsem se....
Místo toho se do sebe pustili MArtin s Pepou Řepou, Martin se Salivenem, A dokonce i pan profesor /z mého hlediska oprávněně/ s Bigjirkou.....

Pro mne všechno prvotřídní jména, doslava naditá vědomostmi, schopnostá psát a formulovat. A takováhle válka. Nechápu to.

Jmenovaní pánové, aninemusíte psát, že zrovna já nemám naprosto žádné právo tady kázat morál a bonton.
To vím. Jsme dostatečně sebekritický, aby mi tobylo jasné.
ale jestliže se tady do sebe takhle budete/me pouštět zrovna vy, tak t o tady můžem zavřít.
kam budu chodit? Přece nechcete, aby vlk začal koukat na bednu.

Takže pane profesore, buďte zas nad věcí. Bigjirku radši nechte mně.
Jíro, noblesa pana profesora je bez diskuse. Tak ji respektuj.
Pepo Řepo, zkuste svůj jemný humor,nadsázku a ironii. V tom tady nemáte konkurenci. Stejně a jako v reáliích Blízkého východu.A neche Martinovi jeho skvělou práci s prameny. V té zas nemá konkurenci on. Stejně jako v bleskovém zpracování faktů.
A příteli Salivene, co bych řekl Tobě? Sna d - nebuď tak ješitný jako já.

A pojďme se teď radši mrknout na fotbálek. Každý podle svého gusta. Já jdu fandit Germánům.
Všem dobrý veer.
29. 06. 2008 | 20:10

Karel Mueller napsal(a):

saracén:
Milý saracéne, vyjádřil jste celé prokletí současna, trefil jste čistou desítku aniž by jste chtěl: SPOLEČNÉ hodnoty. Co to jsou společné hodnoty? Jak je chcete prosadit a dodržovat? Myslíte si, že můžete slučovat neslučitelné? Kdo je nadiktuje ty "společné" hodnoty? USA? Myslíte, že na to má dost sil? Vždyť kolem toho se vlastně celá naše diskuze točí - nakonec vidíte, že koncepce šíření demokracie silou očividně selhává. Snad si umíte odpovědět proč: Pro Araba má např. postavení muže v rodině a jeho rodinná práva větší význam, než všechny vymoženosti demokracie dohromady.
Čína jako multietnický stát? Srandisto ... ty menšiny jsou jen folklor v uzavřených enklávách bez jakéhokoliv významu v současnu i do budoucna. A Čína zdárně pracuje na jejich asimilaci - v národě Chan se to ani nepozná. Jsou státy, které globalizují, státy, které se nechtějí nechat globalizovat a státy globalizované. Dnes se rýsuje pět celků: Západ, Rusko, Čína, islámský svět a Indie. Ti budou soupeři v ostatních částech světa i mezi sebou. Chcete v ostatních čtyřech zavádět společné (čti západní) hodnoty? Zkuste to, přeji mnoho zdaru.
29. 06. 2008 | 20:14

Karel Mueller napsal(a):

davs:
Milý davsi,
umíte také něco jiného než plácat z cesty? Už podruhé se Vás ptám, kde jste četl nějaký můj výklad týkající se marxistické teorie nadhosnoty? Buďto něco rozumného napište nebo raději mlčte.
29. 06. 2008 | 20:20

Karel Mueller napsal(a):

Václav Hořejší:
Pane profesore, Vaše odpověď se asi týká mého prvního příspěvku.
Mohu jen zopakovat, co jsem napsal v předminulé diskuzi na toto téma: Záleží na tom, jak si budoucnost Evropy představujeme. Křivky natality jsou neúprosné, jak nakonec napsal i Terry. Staneme se cosi jako jihoamerický stát, možná pod zeleným praporem, s menšinou původních obyvatel. To nejsou katastrofické vize, to je fakt.
Nebudu uvádět, co jsem v JA viděl, neumím si však ani vzdáleně představit, že bychom mohli být Číně - a v tomto stavu možná i Rusku, pokud se Putinovi a spol. záchrana národa povede - mohli jakkoliv konkurovat. Neumím si to představit tím spíš, že JA je pod katolickou vlajkou (tedy daleko pokrokovější a k demokracii tolerantní).
Jsem realista, vidím to podle toho ...
29. 06. 2008 | 20:33

Vaclav Horejsi napsal(a):

Karel Mueller:

Opravdu nechapu, proc vam pripadaji tak neslucitelne "zakladni hodnoty" Zapadu, Ruska, Indie a Ciny? Rusko prece JE starobylou soucasti evropske civilizace, a v mnohem k ni prispelo, Indie a Cina nejsou nakonec nic jineho nez ponekud opozdene Japonsko (ktere asi bez problemu pocitame k "Zapadu").
A myslim, ze s civilizacnim pokrokem se i s temi muslimy stane totez, co mame dnes v Turecku nebo v Bosne - tedy take jakasi akomodace se Zapadem.
Vsechno evidentne jiz cca 100 let smeruje ke globalizaci, jejimz zakladem jsou zakladni "zapadni" hodnoty (socialne trzni hospodarstvi, lidska prava). Sanmozrejme bychom tomu meli chytre napomahat a ne si hloupe vytvaret fanaticke nepratele (ale ani nesmyslne prehnane multikulturalisticky ustupovat).

"Pro Araba má např. postavení muže v rodině a jeho rodinná práva větší význam, než všechny vymoženosti demokracie dohromady."

Presne totez platilo jeste pred cca 100 - 150 lety (a leckde jeste donedavna) pro velkou vetsinu evropskych muzu.
29. 06. 2008 | 21:11

bigjirka napsal(a):

vlku, myslím, že my si to s profesorem stihnem vyříkat sami... a zas žádej extra konflikt tam nebyl... vnímám, že jsem se nějak dotkl jakéhosi citlivého místa...
29. 06. 2008 | 21:18

Karim napsal(a):

ZAPADNI HODNOTY - vnucovaty lidem zapadni hodnoty - to vypada jako nejaky zly kolonialismus. Pravda je, ze vnucovat nekomu neco neni snadne a mozna ani spravne......

Podivejme se tedy na NEZAPADNI HODNOTY ktere zazivaji v islamskem svete velkou renesanci. 1) doslovna interpretace koranu - jakakoliv jina nez doslovna je prirozene zlocin. Toto v sobe obsahuje 2)bohulibe lhani nevericim - podporovano koranem 3) perzekuci nevericich 4) likvidaci nevericich 5) pravo saria cili brutalni telesne tresty za bagatelni prestupky - vcetne skupinoveho znasilnovani v Pakistanu atd 6)vrazdy "ze cti" 7)svatby s 9 letymi devcaty - dle vzory proroka, ktery take mohl.... (stale oblibene na arab polostrove) 8) paranoidni xenofobie atd atd.

Neni nahoda ze vetsina arabskych statu jsou vicemene brutalni diktatury - kratke pokusy o demokracii konci brutalnim zabijenim muslimu muslimy....

Nejaky zpusob vyrovnani s palestinci ze strany israele je samozrejme zadouci... da se logicky predpokladat, ze pri jednani obe strany by mely ucinit nejake ustupky. Bohuzel jedna strana zije na urovni kmenove spolecnosti - cca asi jako cesi pred rokem 928.... navic postizene jakymsi skupinovym silenstvim (viz masove zboznovani psychopatickeho vraha Samira Kuntara......) ...s takovou stranou je jednani tezsi, nez si salnni intelektualove v Evrope predstavuji......
29. 06. 2008 | 21:33

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,
ve své odpovědi jste vynechal islámský svět a především použil slovo základní a nikoliv společné, jak jsem ve své odpovědi saracénovi napsal. Tento rozsíl není tak zcela zanedbatelný a tak trochu podrobněji.
Začnu od konce: "Presne totez platilo jeste pred cca 100 - 150 lety (a leckde jeste donedavna) pro velkou vetsinu evropskych muzu".
V Evropě proběhly dvě světové války, které ženy zatáhly do výrobního procesu a nastertovaly feministická hnutí. Nic takového se v muslimském světě nestalo. Ženy jsou kartou jihu a nikoliv naší, tuším, že tato karta bude rozhodující. Podívejte se např. na druhou generaci Turkyň narozených v SRN. Jsou daleko radikálnější a islámštější, než jejich babičky. Víte, tyto ženy se dívají na Evropanky rovnou jako na čuby a na nás jako na nemožné slabochy. Věřte, že vím, o čem je řeč.
V naší literatuře existuje znamenitá satirická knížečka: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát restituční. Možná nejlepší, co u nás v posledních desetiletích vzniklo. Jedná se o pohled 19. století na nás dnes. A slavný výrok "Toho bohdá nebude, abycho takovéto měli potomky" pronáší tentokrát kupáni Broučka. Dokonale vyjadřuje, co si o nás ostatní svět - islám zvlášť - musí myslet. Vlastně ne, ta propast musí být daleko větší. (pokr.)
29. 06. 2008 | 22:12

Karel Mueller napsal(a):

Ale podívejme se na slučitelnost něch tří nově vznikajících bloků se současným západem:
Rusko. Putin vytáhl zemi z nejhoršího srabu a Rusko jde nahoru. Drsně vyřešil Čečnu aplikací politiky cukr a bič a tak má zatím od radikálního islámu klid. To se mu ovšem mohlo povést pouze pomocí oněch 5 karet, kterými hraje naplno. I tak je Rusko v drsném kapitalismu, který si zhýčkaná západní Evropa už neumí představit. Lidumilství a liberalismus se příliš nevede.
Čína. Rád o ní mluvím jako o Pinochetovsko nacionalistické. Prostě tvrdě nacionalistická s železnou kázní a kapitalismem, který si nijak nezadá s naším 19. stoletím.
Indie. Stále kastovní a religiozní společnost, trvají středověké předsudky.
Neumím si představit, že by měl kdokoliv z nich převzít evropský liberalismus. Včera nyl v Brně průvod gay a leseb. Dnes naše media hořekují nad národní stranou, která to překazila a požadují její zákaz.
V těchto státech by k tomu nemohlo dojít. Prostě by je společnost totálně ignorovala ... byli by něco jako ten pouštní hafan, o kterém se výše zmiňuji.
Ale právě konší finále, Španělé vyhráli zaslouřeně.
29. 06. 2008 | 22:39

Pepa Řepa napsal(a):

To vlk
Konflikt? Tak tragicky to nevidím.Každý máme svou Mouchu.

Problém? Úplně nepodstatné hnidopišství, vyhledávání rádoby faktů, která nemají s podstatou nic společného. Teď budeme googlovat, kolik bylo v které divizi Kalmyků.Je to podstatmé?

Podstata?
Cituji p. profesora:
"Zcela ale souhlasim, ze by se to nemelo prehanet s multikulturalismem, ze by se pristehovalectvi melo regulovat, a ze by se pristehovalci meli zasadne prizpusobovat pravidlum hostitelske zeme a co nejvice se asimilovat. Je pouze hloupost nekterych zemi, ze na to rezignuji."

Fajn!
Jak můžete mluvit o hlouposti a rezignaci některých zemí na regulaci přistěhovalectví, když ratifikací LS ztrácíte na regulaci přistěhovalectví vliv? Rezignujete!! Dostanete přidělenou kvótu. Dotace přitečou, to je pravda. Jako na řepku olejku.
Pole přeoráte. Mešity nezbouráte, gheta budou bobtnat.

Kolik set tisíc lidí v nových ghetech okolo mešit tato zem unese? Sto tisíc, půl miliomu, milion? Co myslíte?

Jak můžete ASIMILOVAT někoho kdo má pevnou víru ve svá dogmata? Ta dogmata nejen že neumožňují konverzi, ale neumožňují ani kritické zkoumání textů tak, jak to bylo v osvícenectví?
Můžete mě to vysvětlit? Myslím tu ASIMILACI.
Co syndrom druhé a třetí generace, hledání ztracené identity, návrat ke kořenům?

Co tedy ASIMILOVAT nebo MULTI-KULTI? A není to náhodou o tom, že někteří mají mimořádnou schopnost ASIMILOVAT SE, přizpůsobit se příkazům šariátu.
Já bohužel tu schopnost nemám,ani nechci mít. Možná se u mě při pobytu v muslimských zemích projevilo něco jako syndrom druhé generace. Uvědomil jsem si své kořeny a hlavně jsem si uvědomil, o co bych přišel, kdybych se JÁ ASIMILOVAL.Svobodu já docela rád, demokracii taky.

P.S. Je mi líto,že Vás Germáni zklamali.Španělé byli lepší.
29. 06. 2008 | 23:29

jojo napsal(a):

Zidek i Horejsi jsou levicaci, tak se cituji. Levicaci nemaji Zidy radi, ac si delaji alibi, jsou pro ne ztelesnenim obchodu a penez, tedy neceho tak trochu necestneho. Cestne je prece zkoumat imunologii...
29. 06. 2008 | 23:56

Pepa Řepa napsal(a):

To vlk
ještě dodatek k mešitám. Nejsou jako řepka olejka.Jsou víc jak přátelství s SSSR. Na věčné časy.
Opět cituji pana Julia Hřivnáče z Paříže:

Islam nezna moznost odsveceni. Tj. jakmile jednou nekde postavi mesitu, uz to je navzdy Alahovo a onu mesitu nesmi nikdo zbourat. Samozrejme, jakmile muslimove nejake uzemi dobydou, postavi na jeho svatych mistech mesity. To se stalo na Chramove Hore. To same se stalo v Indii na miste zrozeni Ramy a na miste zrozeni Krisny. Dnes tam stoji mesity, a nikdo je nesmi zbourat. Problem mesity na Chramove Hore je ostatne v pozadi druhe Intifady - Sharon "si dovolil" tam vkrocit (to maji zidi prisne zakazano). Proto palestinci povstali.
Konec citace.

Když si to dáte do souvislostí s Kosovem, kdy zde jedna dáma vysvětlovala osobní zkušenost, proč jsou prioritně vypalovány pravoslavné kostely a nahrazovány mešitami jako symboly dobitého území, dává to smysl. Dotyčná dáma tvrdila, že druhý důvod je ryze pragmatický. Kláštery vedly zemské desky, údaje o tom, co komu patří. Je-li tomu skutečně tak nevím, ale poznatek je to zajímavý.
Dobrou noc. Příjemnou dovolenou.
30. 06. 2008 | 00:00

Martin napsal(a):

Vlku, diky jen s nemcinou si nejak netykam, ale poradim si :)

Jinak mne je vseznalek Pepik ukraden, sam se na mne prilepil a kdyz jsem zareagoval tak se venoval jen nepodstatnemu detailu a navic chybne. K tomu nedokazal priznat chybu a exceloval nesmysly, jak pry kazdemu je jasne o co jde, kdyz on sam vubec netusil o co jde (protoze kdyby byl ve strednim Maroku, tak by vedel, ze tam uz davno neni zapovezene mesto, nekde si vycetl sto let starou informaci, spatne zapamatoval a snazil se ohromovat).

Pri tom to byl detail, zaklad byl v tom na co sam nejdrive reagoval a na co jsem i odpovedel a to ci arabske elity podporovaly ci nepodporovaly nacismus (potazmo by se pak dalo premyslet nad jejich odpovednosti za holocaust). Tomu se uz ale radeji dale vyhnul a nimral se ve sve neznalosti. Skoda casu pro mne i pro neho. Doufam, ze se nekdy do toho Maroka a hlavne do zapovezeneho mesta dostane :)
30. 06. 2008 | 00:22

michal napsal(a):

dovoluji se pripojit,
cituji z blogu:
1. - Zamezit jejich socialnimu vylouceni, zlepsit zivotni uroven a socialni postaveni (nakladne, dlouhodobe, nutno systematicky...).

zajimalo by me jakym zpusobem chcete zamezit socialnimu vylouceni muslimskych pristehovatelcu? Nemecko, Francie se o to pokousi dekady, s jakym uspechem? Proc nemaji problem s integraci v Evrope ostatni pristehovalci? Je ten problem v nas?, anebo muslimove na integraci nemaji zajem a ani potrebu? Proc budeme zvyhodnovat muslimske pristehovalce na ukor tech ostatnich?

zlepseni zivotni urovne a socialniho postaveni? To znamena spoustu financnich prostredku. Pokud budou do evropy migrovat pristehovalci s vidinou socialniho zajisteni, budou do evropy prichazet lide s umyslem intergrovat a zit jako evropane, anebo lide s vidinou zajistene zivotni urovne bez prace? Jaka bude motivace se integrovat, pokud je zajisten zivot na ucet hostitele.
Spojene staty, ackoliv je jejich pomoc pristehovalcum minimalni a navic casove omezena, problemy s muslimskymi migranty s jakymi se potyka evropa, prakticky nemaji.
Asi prave proto. Nedelas, nemas. Ti, co prichazji vi, ze je ceka tvrda prace.
Cesta otevrenych dveri a plneho talire pro kazdeho je cestou do pekel.
30. 06. 2008 | 00:34

Martin napsal(a):

Michale, Nemecko s tim ma vyrazne mensi problem nez Francie. A Francie si to zpusobila sama naprosto mylnou socialne-ekonomickou politikou. A jestli se nepletu podobnou chybu se snazi castecne zopakovat i Svedi.
30. 06. 2008 | 00:38

Saracén napsal(a):

Respect des differences !
30. 06. 2008 | 00:44

michal napsal(a):

Martine, s tim nemam zadny problem. Pristehovalecka politika Francie je o cem jsem psal. Cesta do pekel. Se Svedskem mas bohuzel naprostou pravdu. Vlny nasili zazivaji obyvatele Malmo, muslimske gangy vyhlasili svedum valku. 90% vsech prepadeni je spachano pristehovaleckymi gangy, obetmi jsou pouze bili svedi. Jsou prepadavani pouze a proto, ze jsou svedove. Podle svedskych novin Aftonbladet pochazi 9 z 10 nejaktivnejsich kriminalnich etnik pochazi z muslimskym zemi. 85% znasilneni je spachano pristehovalci, nebo deti pristehovalcu. Pachatele pochazeji nejvice s Maroka, Alziru, Tunisu a Lybie. Pocet znasilneni ze za poslednich 20 let vzrostl 4x.

Jestlize je Svedsko zemi s nejstedrejsim socialnim systemem, za pomoc muslimskych migrantum rocne utraci desitky miliard svedskych korun (odhad z tisku) pak mi prosim vysvetlete, kdo a jak efektivneji by mohl integrovat muslimske pristehovalce.

Bydlel jsem nekolik let ve svedske rodine, obdivuji jejich liberalnost a ochotu pomoci komukoli. V soucasne dobe udajne prijimaji nejvice utecencu z Iraqu. Mam ale tuseni, ze zde plati, cesta do pekel je dlazdena dobrymi umysly. Mohu podezrivat francouze ze sovinsmu a nadrazenemu chovani vudci cizincum, muzu jim pricist podil k neitegraci jejich muslimskych pristehovalcu. Neverim v toto u svedu. Jejich postoj a schopnost akceptovat jine je neco o cem se cechum muze jen zdat. Jestli nezvladli integraci svedove, pak kdo?

Mame jim vubec co nabidnout?

Ma dlouholeta kamaradka pracuje na svedske imigracni sprave, v jeji naplni prace je proverovat zadatele o pobyt. Jeden z nejvetsich problemu jsou falesne svatby, za ucelem ziskani trvaleho pobytu. Nedavno mi rekla, ze dostali narizeni z vrchu. Neproverovat.

http://www.folketsnyheter.s...
30. 06. 2008 | 05:06

globetrotter napsal(a):

Zajimava diskuse
V idealnim pripade by kazdy mel zit, tam kde se narodil, tot muj nazor. (Jsem taky emigrant, zijici v USA). Bohuzel v dnesnim globalizovanem svete = science fiction
Treba tady v USA jsou muslimove velice dobre asimilovani-podle meho nazoru je to tim, ze se tady nikdo moc nestara o to, jak kdo zije a dale bych rekl, ze americka spolecnost neni tak hierarchicka, jako ta evropska. To dava vsem (tedy i muslimum) mnohem lepsi ekonomicke prilezitosti nez evropsky model, kde maji lide tendence kastovat, hodnotit, narizovat. Tady opravdu naproste vetsine lidi nevadi, ze muslimske zeny chodi zahalene a sikhove nosi turbany. A ani by to nikoho nenapadlo regulovat. (Musel jsem se usmat nad poznamkou pepi repy o hallal jidle)

Sam jsem se prizenil do rodiny asijskych emigrantu-jejich rodina je roztrkana v mnoha zemich sveta-nejlepe se asimilovala cast, ktera prisla do USA, nasleduje Kanada, nejhure jsou na tom v Evrope, kde poradnou praci dostala az 2. generace, ktera se tam narodila a vystudovala evropske skoly, a pritom stale ziji ve svem ghettu v Londyne, kdezto jejich pribuzni v USA ci Kanade maji za sousedy rodile Americany(kanadany).

Mimochodem tady patri muslimove k ekonommicky velice uspesnym skupinam obyvatel a prumerny prijem muslima prevysuje prumerny prijem "rodileho" americana, to jen pro zajimavost.

Ja myslim, ze kdyz si tady clovek precte nazory lidi jako Pepa Repa, tak je hned jasne, proc se v Evrope proste asimilace tak nedari. Ja se obavam, ze i Evropa si vzhledem k tomu, co jsem popsal v prvnim odstavi(globalizace)bude muset vytvorit svuj "melting pot".

V Evrope je take problemem obrovska sekularizace spolecnosti-tim ze v Evrope prevazuji ateiste, tak proste jakekoliv nabozenstvi tam lehce vycniva. V USA, kde se cca 75 procent lidi hlasi ke krestanstvi obcas nejaka ta mesita ci hinduisticky chram mezi temi krestanskymi kostely proste zapadne.
30. 06. 2008 | 05:31

saracén napsal(a):

ad globetroter : každý ať žije kde se narodil ? Domyšleno do důsledku ... burani ať zůstanou v Horní Dolní, my je ve městě nechceme. A o čem byla průmslová revoluce ? Že bývalí poddaní šli za prací do měst. Koneckonců i proto padl fedualismus.
Tak te´d kdy ekonomika prostě má světový rozměr a i lidská prává mají uiversální oporu v všeobecné deklaraci (OSN), tak přeci nejde trvat na nějakém nacionálním feudalismu. Planeta patří celému lidstvu a ne těm metropolím, co získaly v 19 i 20. století nějaký náskok. Migrace není jen nutné zlo, to je prostě normální věc. Jen je jí třeba přiměřeně regulovat aby nedošlo k zbytečným konfliktům a náladům.
30. 06. 2008 | 09:24

globertrotter napsal(a):

to martin:
k Vasemu vyroku:
"Jestlize je Svedsko zemi s nejstedrejsim socialnim systemem, za pomoc muslimskych migrantum rocne utraci desitky miliard svedskych korun (odhad z tisku) pak mi prosim vysvetlete, kdo a jak efektivneji by mohl integrovat muslimske pristehovalce"

To je prave jeden z omylu. Ja si nemyslim, ze je potreba sypat pristehovalcum penize stedrym socialnim systemem. Kdyz statni pomoc, tak snad pomoc s vyukou jazyku.Pristehovalci potrebuji hlavne spolecnost natolik otevrenou, aby meli stejne pracovni prilezitosti jako domaci. To je mnohem dulezitejsi.
Jedna moje znama z Bangladese (ted zije zde v USA) ma manzela Sveda-zili nejakou dobu ve Svedsku-rikala, ze to nebylo moc lehke-lide byli prilis uzavreni a nebyli moc komunikativni. To jsou takove "detaily", ale v konecne fazi to muze byt pro integraci imigrantu mnohem dulezitejsi nez kolik penez do Vas sype socialni system.
30. 06. 2008 | 09:44

Terry napsal(a):

Chtěl bych poděkovat za to, že i vzhledem k velmi kontroverznímu problému je zde vedena diskuse až neobvykle slušně, na úrovni a se spoustou velmi užitečných postřehů a údajů.

Dík všem a panu Stejskalovi zvlášť; snad se jeho úsilí za kultivovanost diskuse už začíná projevovat.
30. 06. 2008 | 12:32

buldatra napsal(a):

Něco pro muslimy:

Tato debata na pokračování jasně ukazuje,že svět je opravdu rozdělen do mnoha přihrádek a v každé sídlí nějaká ta pravda.Kapitalistická,komunistická,islámská,křesťanská,demokratická a jiné a jiné.

I lidé,kteří žijí v České republice,mají své vlastní náboženské,sociální a politické přihrádky,ze kterých občas vystrčí nos a dostanou přes něj.Někdy však zůstane jejich nos bez úhony a mohou poznat názory z jiných přihrádek.Poznání je mocná zbraň.
To svým způsobem přispělo například k pádu minulého režimu.Což se většině líbilo.V ten den pocítili lidé svobodu a od toho dne pracují na její ztrátě.Alespoň u nás.
Dnes máme šanci dostat se pomalu,ale jistě do ohrady nové,nebo naopak získat více svobody.Co zvolíme?
Ohradu novou nám vybuduje ten,kterému to dovolíme.Může to být nějaký politik a jeho politika,může to být nějaký svatý muž a jeho církev.Může to být ten,za nímž půjde stádo.

Islám je náboženství,které potřebuje stádo.Čím větší stádo je,tím je islám islamovatější.Příslušníci každého takového stáda jsou lidé,kteří nedokážou svobodně a dle vlastní vůle chápat smysl bytí na tomto světě.Neměli k tomu příležitost,nebo byli od narození nábožensky masírováni Přijímají proto instrukce od jiných.Od náboženských vůdců.Jsou bohužel závislí na slovech sdělovaných.Ne na vlastních myšlenkách.
Není to nic vyjímečného.Je to jen smutné.Smutné pro lidi,kteří pochopili,že jedině vlastní názor,nezávislost na zprostředkovaném viděníi chápání světa a boha,svobodné rozhodování a vlastní zodpovědnost jsou to,co je na našem životě opravdu důležité.

Křesťanství a islám bylo možno srovnávat kdysi v dávné minulosti.V dobách,kdy se tato náboženství setkala svým středověkým způsobem.V této době bylo možno mezi ně umístit rovnítko.Ne tak dnes.A to proto,že v místech působení křesťanství došlo ke vzniku demokracií.Tedy vývoj vpřed.V místech působení islámu dochází ke stagnaci.Ne proto,že by si něco podobného lidé nepřáli.Nedostali jen šanci.Šanci pochopit,šanci chtít.

Islám sám o sobě není nic,než jen jedno z náboženství.Jeho masové rozšíření do míst,kde jsou, církevně vzato,volná místa(obyvatelstvo prosté fanatického vyznávání,tolerantní),tedy např.do Evropy,je na pořadu dne.Je to tedy církev s invazivními a rozpínavými úmysly.
Není náhodou,že v demokratických zemích je spousta lidí,kteří věří v boha a nepotřebují k tomu žádné zprostředkovatele,žádné církve a žádné příručky.Není také náhodou,že stejní lidé v islámských zemích nejsou,nebo o tom alespoň nemohou nahlas mluvit.

Jedna totalita je pryč,proč si zadělávat na jinou?
Milí čeští islamisté,víte vůbec,jak islám vznikl?
30. 06. 2008 | 12:32

S.Procházka napsal(a):

Pane Martine
klienti naší kanceláře mají o město Moullay Idriss zájem.
V rámci poznávacího okruhu Marokem můžete s námi navštívit staré římské město Volubilis.
Situaci řešíme tak, že když není pčed městem policejní hlídka, která autobusy odklání, řidič městem pomalu projede a můžete si městečko prohlédnout. Zastavovat nebo využívat místní ubytovací kapacity nelze. Vše záleží na ochotě marockého řidiče a momentální situaci.Ve Volubilis ubytovací kapacity nejsou.Ubytování bývá obvykle do 50 km od Volubilis.
Máme ječtě dvě místa na poznávací srpnový okruh. Sdělíte-li mailovou adresu, začleme vám podrobný rozpis cesty a cenu zájezdu. Určitě budete spokojen.
30. 06. 2008 | 12:38

Martin napsal(a):

Ach jo, nebudu operovat tedy co vim sam z vlastni zkusenosti ale dodam dalsi odkazy. Tady nekdo si hraje na cestovku...

http://cestovani.centrum.cz...

ne, nemuze se tam vystoupit nebo vyuzit mistni ubytovaci kapacity

http://www.hotelelkasaba.co...

The town has been open to non-Muslims for over 70 years although they cannot enter the shrine. In 2005 the Moroccan government decided to allow locals to convert their homes to guesthouses and begin to allow non-muslims to sleep overnight in the town which up until then had been forbidden.
30. 06. 2008 | 13:18

jaryn napsal(a):

Imigrace do Evropy je možná obtížnější do USA nebo Kanady. No a co jako?!? Evropa je jaká je a má právo taková být. Evropu tvoří její obyvatelé. Jestli se to imigrantům nelíbí, ať si emigrují jinam. Emigrace byla jejich volba, imigrace je naše volba. Nebo nevolba!
A žádný úředník z Bruselu sem nikoho posílat nesmí! Pryč s Lisabonskou smlouvou!!! Ztráta vlastní suverenity v rozhodovaní o imigraci je vražedná.
30. 06. 2008 | 14:21

Yusuke Urameshi napsal(a):

Blahoslaveni budiž Ori.
Nechť vám Počátek ukáže cestu
30. 06. 2008 | 14:42

Stark33JEANNETTE napsal(a):

freelance writer
19. 02. 2011 | 12:05

ROLLINSAileen napsal(a):

freelance writer
28. 05. 2011 | 00:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy