Zajímavé srovnání dvou dohod o pobytu vojsk.

17. 10. 2008 | 19:08
Přečteno 30246 krát
Původně jsem chtěl dnes napsat článek s názvem „Muslimové a křesťané všech zemí, spojte se“, nebo tak nějak, ale odložím to, protože se na mě obrátil pan Jaroslav Zatočil z Kutné Hory, jeden z odpůrců brdského radaru (podobně jako já).
Pan Zatočil sepsal následující zajímavý článek a chtěl ho uveřejnit ve Čtenářově blogu. To mu však nebylo umožněno, protože text byl editorem blogů shledán jako příliš politicky propagační.
Takže jsem se rozhodl, že tento text pohostinsky uvedu na své blogové stránce, jak už jsem učinil dvakrát předtím (jednou jsem tak zveřejnil anonymní materiál o problematických aspektech chystané reformy zdravotnictví, podruhé jsem takto zveřejnil reakci Mgr. Cikrta na onen „profesionálně připravený dehonestující materiál“).
Myslím, že následující text pana Zatočila je zajímavý a že by bylo škoda, kdyby jeho zveřejnění bylo nějak bráněno. Já bych asi některé pasáže napsal trochu jinak (s trochu větším stupněm autocenzury), ale celkově musím říci, že se mi docela líbí.
Nicméně veškeré komentáře – pochvalné i negativní samozřejmě patří panu Zatočilovi, který na ně jistě bude rád reagovat. Jsem si jist, že diskuse bude, jak je na těchto stránkách již dávno pravidlem, zcela korektní, a že pan Stejskal bude moci nechat mazničku v šuplíku.

Před chvílí jsem zjistil, že velmi podobný text vyšel panu Zatočilovi v Britských listech. Myslím, že to nevadí - zdá se mi, že mnoho čtenářů Aktuálně .cz má jakousi iracionální fobii vůči Britským listům (kterým dokonce ošklivě přezdívají), a tak by o ten článek přišli. Jistě mi tedy budou vděčni, že si ho budou moci přečíst zde, sine ira et studio.

*******************************************

K 40. výročí podepsání smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk – krátké porovnání smluvních podmínek s nynějšími smlouvami s USA.

Tento čtvrtek, 16. října 2008, jsme si mohli připomenout již čtyřicáté výročí podpisu Smlouvy mezi ČSSR a SSSR o dočasném pobytu sovětských vojsk. Následující volební sobotu 18.10.2008 pak výročí jejího pohotového schválení Národním shromážděním ČSSR. To rozhodlo drtivou většinou, proti vůli rovněž drtivé většiny, ovšem „pouhých“ občanů republiky.

Je paradoxní, že 40 let poté mají poslanci našeho demokratického parlamentu projednávat a schvalovat smlouvy prý naprosto odlišné a těžko srovnatelné, avšak také o pobytu cizích vojáků.

Kacířsky mne tedy napadlo porovnat diktát, zrůdnost a ponižující paragrafy oné smlouvy z roku 1968, té která zapříčinila mnoho frustrace a beznaděj nejen pro mého otce, jak dobře znám z jeho vypravování, ale myslím, že i pro většinu občanů tehdejší ČSSR. Ti museli, se skřípěním zubů, díky tehdejšímu nedemokratickému režimu a jeho podřízení velmoci osobující si právo rozhodovat o osudu jiných zemí, diktát vlády a zákonodárců přijmout.

Samotná smlouva, podepsaná předsedou rady ministrů SSSR a našim tehdejším předsedou vlády ČSSR je však dodnes tajná. MZV její znění nemůže obyčejnému občanovi ČR poskytnout. Dle oficiálního vyjádření však na odtajnění od roku 1992 pracují, takže je velká naděje, že se možná na 50. výročí zveřejnění dnes již neplatných smluv dočkáme. Díky serveru iDnes je však k dispozici alespoň vládní návrh Národnímu shromáždění (zde), který paragrafy smlouvy obsahuje. Pokusil jsem se o krátké, laické porovnání tohoto návrhu, smlouvy SOFA (zde) a Dohody o zřízení radarové stanice mezi vládou ČR a USA (zde). Omlouvám se práva znalým odborníkům, kteří mohou smlouvy porovnat na vysoké odborné úrovni. Myslím, že by si mnoho lidí takovou odbornou analýzu rádo prostudovalo.

Po prvním přečtení dnešních smluv a vlivem působení sdělovacích prostředků napadne právního laika pogratulovat soudobému týmu dnešních demokratických vyjednavačů, kteří nás mnoho měsíců ujišťovali o svých úspěších i o tvrdých vyjednáváních s americkou stranou. Chlubili se různými ústupky, které takřka v potu tváře a harcováním se mezi ČR a USA dojednali. Po přečtení paragrafů z roku 1968 se však vetře myšlenka, že naši tehdejší představitelé vyjednávali v situaci, kdy zde bylo půl miliónu nezvaných vojáků a podmínky vyjednávání byly zcela odlišné. Smlouva se SSSR byla dojednána ve velkém spěchu za několik dnů a jak se někde píše, pod hlavněmi kulometů. Nutno však podotknout, že i v takové situaci byli naši českoslovenští aktéři při vyjednávání zřejmě tvrdší, neboť podle mého názoru paragrafy Smlouvy o dočasném pobytu vojsk paradoxně daleko méně zasahovaly do suverenity tehdejší republiky a cizím vojákům dávaly menší práva. Dnes nazýváme výsledek smlouvy z roku 68 zcela po právu okupací.
Dnešní vláda má zcela jiné podmínky, ale místo maximálního hájení naší suverenity dává ve smlouvách daleko více práv cizím vojákům, než dávala vláda tehdejší, velmi podřízená moci SSSR.

Z obou smluv z let 1968 a 2008 je cítit stejné schéma. Nejprve pojmenování hrozby - tenkrát to bylo skutečné rozmístění raket Pershing a jaderných zbraní v SRN a harašení revanšistickými náladami tamtéž - dnes máme imaginární jaderné zbraně ve státech tisíce kilometrů od nás. Ale KLDR, odkud ještě před pár dny měly létat nepřátelské rakety, už není darebácká. O hrozbě z Iránu se již také tolik nemluví a na scéně se vytváří nový nepřítel v Rusku.

Jestliže tehdejší země Varšavské smlouvy daly k aktu okupace souhlas, pak dnes je to nahrazeno jakýmsi vágním „budeme o tom přemýšlet“ od summitu zemí NATO.
Souhlas zemí EU, či alespoň zemí okolních, se dnes taktně nepožaduje, přestože se jedná o první instalaci zařízení majícího dosah daleko jak za hranice našeho státu, tak států EU.

Smlouva z roku 68 říká k otázkám jurisdikce:

1. Při trestných činech a přestupcích, které na území Československé socialistické republiky spáchají osoby, příslušející k sovětským vojskům nebo členové jejich rodin, se uplatňuje československé právo a působí československé soudy, prokuratura a jiné orgány, příslušné pro otázky stíhání trestných činů.

Trestné činy, které spáchají sovětští vojáci, vyšetřuje vojenská prokuratura a jsou projednávány orgány vojenské justice Československé socialistické republiky.

2. Ustanovení bodu prvního tohoto článku se nevztahují:
a) na případy, kdy osoby, příslušející k sovětským vojskům, nebo členové jejich rodin, spáchají trestné činy nebo přestupky pouze proti Sovětskému svazu, jakož i proti osobám, příslušejícím k sovětským vojskům nebo členům jejich rodin;
b) na případy, kdy osoby, příslušející k sovětským vojskům, spáchají trestné činy nebo přestupky při plnění služebních povinností v prostorech stálých posádek vojenských útvarů.

V případech, uvedených v bodech "a" a "b", jsou příslušné sovětské soudy, prokuratura a jiné orgány, které jednají podle sovětského práva.


Porovnáním obdobných paragrafů z dnešní SOFA zjistíme, že způsob jurisdikce není zdaleka takto striktně stanoven a umožňuje prakticky cokoliv, co US strana uzná za vhodné.

Řešení případných deliktů našich občanů vůči vojákům SSSR bylo ponecháno orgánům ČSSR, sovětský voják zde měl stejný statut jako náš voják či policista.
Stará smlouva garantuje náhradu veškerých škod způsobených pobytem vojáků vládou SSSR.
Dle smlouvy nové bude např. za problém způsobený provozem radarové stanice letovému provozu odpovídat ČR, a to i třetím zemím.

SOFA umožňuje ozbrojený zásah US sil vně základny pro zajištění pořádku. Stará smlouva toto vojákům SSSR nedovolovala.

Smlouvy novodobé nás zavazují zajistit vnější bezpečnost US základny. To může pro ČR znamenat v budoucnu i nákup nákladných zbraňových systémů, které bychom jinak vůbec nepotřebovali. Smlouva z roku 68 nás k ničemu takovému nezavazovala. Naopak je v ní přímo deklarováno, že veškeré náklady dočasného pobytu nese SSSR.

V SOFA je také napsáno: (Čl. III., 11) Český výkonný orgán přiměřeným způsobem napomůže na požádání v rámci svých kompetencí ozbrojeným silám Spojených států zajistit dočasný přístup do prostor vlastněných státem, nebo jiných prostor, k využití pro tranzit, výcvik a související činnosti ozbrojených sil Spojených států.

Takový paragraf, umožňující cizím vojskům vstup prakticky kamkoliv, nevyjímaje z toho soukromé vlastnictví smlouva z roku 1968 taktéž neobsahovala. Stará smlouva požadovala pro výcvik vojsk pouze prostory používané společně s naší armádou.

Ve smlouvě staré není definováno, kolik základen a kolik vojáků zde bude umístěno. Ve smlouvě nové jsou počty sice stanoveny, ale jen pro radarovou stanici a čl. XXXIII, par. 4-SOFA umožňuje použít dohodu i pro jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil USA. Když to srovnáme, vychází to oboje téměř nastejno.

Smlouva o zřízení radarové stanice, podepsaná dne 8. 7. 2008 uvádí např.:

7. Strany budou spolupracovat při dlouhodobém plánování využití a rozvoje pozemků v okolí radarové stanice za účelem zajištění dlouhodobého nerušeného provádění této Dohody.

8. Česká republika zajistí, aby užívání vzdušného prostoru nad radarovou stanicí a jejím okolím a užívání pozemků v okolí radarové stanice bylo slučitelné s provozem radarové stanice. Vzdušný prostor nad radarovou stanicí a jejím okolím, pozemky v okolí radarové stanice a postupy umožňující nouzové lety v okolí radarové stanice se vymezí v prováděcím ujednání.

Tyto paragrafy de facto dávají onomu budoucímu „prováděcímu ujednání“ neomezené možnosti ovlivnění života a provozu v libovolně velkém území okolo základny. Nyní na první pohled nevinné prováděcí ujednání může mít dalekosáhlé důsledky pro obyvatele a režim nejen v okolí základny.

Jako velký úspěch dnešní vyjednavači medializovali vlastnictví budov naším státem i po ukončení vojenské přítomnosti. Toto v praxi platí i pro vojska SSSR, neboť jejich budovy a hlavně problémy s životním prostředím s nimi spojenými zde máme, také v našem vlastnictví dodnes.

Tenkrát vyjednavači zachovali zdanění obvyklé u nás. To se dnešním nepovedlo. Sovětská strana byla skromnější požadovala pouze obvyklý obchodní rabat, žádné úlevy na daních.

Obě smlouvy jsou bianco vstupenkou a povolením instalace prakticky jakýchkoliv dalších vojenských zařízení na našem území. Viz :

Čl. III, odst. 2. - Spojené státy mohou na radarové stanici ve shodě s českým výkonným orgánem budovat nové objekty, provádět úpravy nebo zhodnocení objektů nebo infrastruktury, upravovat nebo bourat stávající objekty nebo infrastrukturu, odstraňovat stávající vegetaci a provádět odtěžení zeminy. Dále mohou Spojené státy na radarové stanici podle vlastního uvážení udržovat, vybavovat a provozovat objekty a infrastrukturu protiraketové obrany, včetně provozních a podpůrných zařízení a infrastruktury.
(Čl. XXXIII,odst.4). Respektujíce suverenitu České republiky a Spojených států, mohou strany po vzájemné dohodě přiměřeně použít ustanovení této Dohody i na jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil Spojených států na území České republiky, které byly řádně schváleny příslušnými českými orgány v souladu s Ústavou a právem České republiky.


Obě smlouvy shodně zaručují nenarušení suverenity naší země, ta z roku 68 navíc i nevměšování se do jejích vnitřních věcí .

Dnes právem hovoříme o smlouvě z 16. 10. 1968 jako smlouvě, která znamenala okupaci cizími vojsky. Jak máme hovořit o smlouvách z roku 2008, když je faktický důsledek některých jejich bodů právně velmi podobný, shodný a v některých případech pro naši republiku daleko tvrdší?

Myslím, že morální povinností poslanců je pečlivé přečtení a porovnání obou smluv s chladnou hlavou a zamyšlení se nad faktickými rozdíly, které jazyk mezinárodního práva výmluvně ukazuje. Velmi zajímavé je také přečtení rozpravy ze schůze Národního shromáždění z 18. 10. 1968 (zde), kdy byl dočasný pobyt schválen. Je zajímavé porovnat ideologické projevy tehdejších poslanců obhajujících dočasný pobyt sovětských vojsk v naši zemi s velmi podobně laděnou obhajobou cizí vojenské přítomnosti dnes v roce 2008. Zajímavé je, že pouze tři ženy ze zákonodárného sboru měly odvahu a osobní statečnost vystoupit v rozpravě s návrhy, aby byla vláda zároveň pověřena jednáním o odchodu vojsk a ukončení tohoto dočasného stavu. Byly to poslankyně dr. Sekaninová-Čakrtová, dr. Sachsová a místopředsedkyně NS Miková.
Patří jim za to můj obdiv.

Dočasný, dvacetiletý pobyt vojsk SSSR byl schválen tehdejší vládou a Národním shromážděním proti vůli většiny obyvatelstva. Znamenal frustraci, ponížení a ztrátu nadějí pro velkou většinu občanů republiky. Dnes se mnozí, demokraticky zvolení poslanci chystají k podobnému aktu. Měli by uvážit, zda dostali od svých voličů mandát k takovému velmi závažnému kroku a také to, jestli si naši občané zaslouží od režimu, který si říká demokratický, podobnou zkušenost bez časového omezení do budoucna.

Nezbývá než doufat, že již nebudeme mít další obdobná výročí, ale že budeme moci vzdát hold poslankyním a poslancům, kteří vyslyší hlasu svých voličů a zdravého rozumu.

Jaroslav Zatočil

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

No jo, Rusáci zavšivili a zamořili celý stát, Amíci budou na jednom kopečku v Brdech za ohradou...
17. 10. 2008 | 19:54

Marty napsal(a):

Pan profesor chce obdrzet grant z Moskvy :)
17. 10. 2008 | 20:02

Fil napsal(a):

Pane Hořejší, pěkné srovnání. Jen si myslím, že (dovolím si použít jejich způsob vyjadřování) pro modré soudruhy je toto nečitelný text. Jejich ego nedovolí něco takového přijmout. S fanatiky se nedá diskutovat, natož je o něčem přesvědčovat.

Přeji pěkný den
17. 10. 2008 | 20:04

SuP napsal(a):

Pane Hořejší -
vtírá se otázka. Když máte tolik času se babrat v takových ... , co vlastně děláte v práci?
Protože pokud máte tak volný pracovní režim, že nemusíte "mít hotovo", pak se nedivím, že jste sociální demokrat. A nemyslete si, že nevím, co to znamená "mít hotovo" ve výzkumu.
17. 10. 2008 | 20:14

IO napsal(a):

Pro SuP:
pan Hořejší už zde myslím několikrát napsal, že se mu nelíbí kádrovácké dotazy typu: Co děláte v práci, co jste dělal tehdy a tehdy tam a tam, jak to, že jste byl v Americe..., které jsou mu opakovaně z různých stran kladeny. Ani mně se takové příspěvky do demokratické rozpravy rovnoprávných občanů vůbec nelíbí. Oceňuji naopak dobrovolnou občanskou angažovanost pana Hořejšího, který při své jistě náročné práci dokáže ještě psát zajímavé blogové texty. Je zajímavé, že Vám to vadí právě jen u sociálního demokrata, proč právě u něho?
17. 10. 2008 | 20:34

hudryper cha chacha napsal(a):

Což abyste LádíkMartySupe napsali
něco k těm smlouvám? Nebo se už od vás nedá čekat nic než urážky?
Přesně na takové,jako jste vy patří dopadnout krize,speciální exportní artikl USA.Dočkáte se,protože ti vaši idolové nezapomněli vyvézt nejmíň polovinu svých infekčních papírů
hlavně do Evropy a Asie.
17. 10. 2008 | 20:35

Ladislav napsal(a):

Posledni odstavec je jen zboznym pranim. Zatimco i mezi komunisty se naslo par slusnych lidi dnesni poslanecka sebranka vladnoucich stran slovo stud nezna a vstup cizich vojsk na nase uzemi schvali jednomyslne. Skoda slov, zaprodali nas tehdy zaprodaji nas i ted.
17. 10. 2008 | 20:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

vím, že se vystavuji možnému obvinění z pokrytectví, ale jsem rád, že jste tomuto textu poskytl prostor ve svém blogu.

Srovnání obou smluv mi přišlo velmi zajímavé a také jsem to panu Zatočilovi napsal. Před tím jsem již kladně odpověděl na jeho žádost, zda bych uveřejnil právní rozbor smlouvy SOFA od hnutí neradaru.cz (této možnosti však hnutí nevyužilo).

Tento text mi ale (například narozdíl od - ve Čtenářově blogu zveřejněného - rozboru údajných zdravotních rizik ze strany radaru, který napsal pan inženýr Hlobil http://blog.aktualne.centru...) přišel zejména ve svém závěru jako příliš jednostranně agitační. A takové texty do Čtenářova blogu nedávám (jen pro zajímavost: ze stejných důvodů jsem odmítl "proradarový" text pana Pepy Řepy, kterému pak poskytla prostor pro změnu paní KVS http://blog.aktualne.centru... .

Libor Stejskal, editor blogů
17. 10. 2008 | 20:42

vlk napsal(a):

Zmohu se zas pouze na jediné- pane profesore, vysi umítevybrat téma! Myslím, že tohle má největší grady z toho,co jste zatím zde publikoval!

A je jedno, že to psal někdo jiný.Konkrétně pan Zatočil. Kterému lze jen a jen poděkovat.
Psal a píši znovu , že jsem pro radar. Ovšem v referendu.
Ale stejně tak říkám, že být poslanec, tak teď udělám totéž, co udělal pan Zatočil. Seženu s i jak text SOFA a text Dohody o dočasném pobytu a porovnám je . Pečlivě. A pokud by to bylo , jak píše autor,a já nemám žádný důvod o tom pochybovat, připravil bych do sněmovny návrh zákona o jednorázovém referendu. S odkazem na argumntaci, vypracovanou panem Zatočilem.

Zřejmě by se jednalo o pokus marný. Stranické mašinerie , včetně dalíkovských budou pracovat důsledně. V takovém příapdě bych ovšem,jako poslanec už radar podpořit nemohl. Přítomnost Rusáků mne jako člověka pokořovala. A ono to teď, sic e v jiné věcia na zákaldě jiných hodnot má být realizováno ještě hůře? Ostudné,nepřípustné, ponižující.

A jsem zvědav,jestli se objeví vůbec nějaký echt přesvědčený zastánce smlouvy, který bud e schopen alespoň trochu fundovaně arumentova s textem a neomezí s e jen na verbální výpadyna autora nebo prof. Hořejšího. Jak právě čtu na už přilepených komentářích.

Pane Zatočile a pane profesore Hořejší. Díky. I za pravdu, která bolí a deprimuje. V koutku duše ovšem doufám, že skutečnost je přeci jen jiná.
17. 10. 2008 | 20:43

Tupelo napsal(a):

Pane profesore Horejsi,
prestoze nadpis Vaseho puvodniho clanku, ktery jste dnes chtel uverejnit, vypadal velmi lakave, podle me jste udelal dobre, ze jste uverejnil text, ktery byl odmitnut v ctenarove blogu. A vubec nevadi pokud jiz byl zverejnen na Britskych listech, tento text je totiz skutecne zajimavy v tom, ze na vec dalsi americke zakladny nahlizi v aspektech, ktere byly ponekud opomijeny (alespon ze stran mainstreamovych medii, nevim co je k odmitani takovych textu skutecne vede, zvlast na uzemi jasne vymezenem jako misto pro ctenare :( - jelikoz nejsou objektivni novinari :), urcite by meli mit moznost (jakou ostatne mame my zde v diskuzi) vyjadrit sve nazory, i jednostrane zamerene). Z nekterych podobnosti obou smluv o (zajiste i v tomto pripadne docasnem :)) pobytu cizich vojsk v CR jde docela mrazeni. Chtel bych timto panu Zatocilovi podekovat za praci s clankem a Vam za misto pro jeho publikovani.

Pri zmince o moznych duvodech odmmitnuti publikace clanku ve ctenarove blogu jsem si okamzite vzpomel na hodne sokujici clanek o tom ze Australie chce zacit cenzurovat internet:

http://www.zive.cz/Bleskovk...

Kratka citace:

"
Tento krok nejspíše nezakáže pornografii, ale může vést k vládnímu omezení webů obsahující kontroverzní názory, jako je například legalizace marihuany nebo eutanazie. Může dojít dokonce i k zastavení stránek odporujících názorům vlády.
"

Doufam ze to nebude tak horke, ale trend omezovani svobod zacina byt cim dal zretelnejsi. Pred par mesici ci lety znely hlasy odsuzujici hlavne Google, protoze svolil k tomu ze bude pomahat cinske vlade cenzurovat nepohodlne informace ve svem vyhledavaci (inu kseft je kseft, neviditelna ruka trhu a podobne pitomosti), nyni mame moznost sledovat v primem prenosu podobne chovani demokraticke vlady. Bida.

Osobne pro me bude velice zajimave sledovat hlasovani demokraticky zvolenych poslancu, hlavne CSSD (jejiz clenove hned dvakrat jednoznacne ve vnitrostranickem referendu amerocky radar u v CR odmitli), ale i raritni SZ (v Evrope snad neexistuje strana zelenych podporujici militarismus a provadejici pravicove reformy), tohoto casu pusobici ve vlade s ODS. Urcite k tomu prihlednu v dalsich parlamentnich volbach.
17. 10. 2008 | 20:45

SuP napsal(a):

IO -
kádrovácké dotazy se mu líbit nemusí, ale já se ptám, protože mě to zajímá. Protože vím, že člověk, který se zabývá SERIÓZNÍ výzkumnou nebo jinak tvůrčí činností, většinou nemá energii, kterou by ještě jen tak ochotně plácal na takovéto zbytné aktivity. Tím nechci vůbec říkat, že některé příspěvky pana docenta nebyly podnětné. Ale jak už to v horku bývá, všeho moc škodí a přebujelá kvantita snižuje kvalitu a tak vzniká inflace.
17. 10. 2008 | 20:47

Ládik napsal(a):

hudryper cha chacha:
Proč bych měl pitvat smlouvy? Vyjadřuji se k výsledku. Nepatřím k těm, kdo pro stromy nevidí les.
17. 10. 2008 | 20:48

vlk napsal(a):

Stejskalovi

rozumím správně, že jste tenhle blog pana Zatočila odmítnul publikovat kvůli větě, že doufá, že s e v parlamentu najde pár statečných poslankyň a poslanců,kteří s e budou řídit zdravým rozumem?
A že to považujete za příliš velkou jednostrannou agitaci?

Rozumím správně, že kdybyste byl poslanec a bylo to na vás, budete hlasovat ´a to dobrovolně v demorkatickém státu pro smlouvu, která tenhle stát uvádí do trapnější role než byla ta smlouva z Moskvy?

Když už jsme u toho - pane Zatočile, nechcete náhodou, když už jste si dal tu práci , náhodou také prozkoumat smlouvu, podepsanou prezidentem Háchou s Berlíně 14.03.1939 , jak tato řeší pobyt německých vojsk, jejich právní postavení na území Boehmen und Maehren a pravomoci českých úřadů vůči nim? Nemyslím to ironicky. Mám strahc,aby se náhodou neukázalo, že i tahle smlouva byla lepší.
17. 10. 2008 | 20:52

Stan napsal(a):

Pane Zatočile, jsem ochoten Váš text opublikovat na http://www.outsidermedia.cz Pokud s tím souhlasíte, napište mi na st.blaha@gmail.com
17. 10. 2008 | 20:54

Michal Macek napsal(a):

autor:

no jo ale oni si amici prosidili trestani svych vojaku pod svou jurisdikci ve vetsine statech sveta kde maj zakladny - takze to bude znit asi blbe ale proc by meli delat vyjimku v nejake zaprdene evropske zemicce?
17. 10. 2008 | 20:55

IO napsal(a):

Pro SuP:
podle mého názoru můžete obdobné dotazy klást voleným zástupcům lidu, tam je to určitě taky vhodné a potřebné, ale pro diskusi k blogu se hodí buď vlastní příspěvek s obsahem nebo dotaz k obsahu textu blogu. Kádrovácké dotazy pod blog podle mého a ostatně také pana Hořejšího názoru nepatří. Vyvolávají totiž silný dojem, že chcete dotazovaného kárat, vytlačit z diskuse, zastrašit, a to je hrubě nefér!
17. 10. 2008 | 20:57

J.Zatočil napsal(a):

Dobrý večer pane vlk .Přiznám se, že mne taková věc také napadla.S trochou nadsázky a humoru by se dala práce nazvat např. : "Včera,dnes a zítra" :-) . Ale časová náročnost takové tri-komparativní práce by se neúměrně zvýšila .Rovněž přehlednost takové práce by utrpěla .Je to však dobrý námět pro odborníky. Protektorát přeci znamená ochrana. Jen jestli nebude smlouva ještě tajná.....
17. 10. 2008 | 21:05

Gorash napsal(a):

Dobrý den,
nebudu na tomto místě polemizovat o tom, nakolik nekorektní takovéto srovnání je, neboť je mi jasné, že by se diskuze o tom stočila úplně jinam, než bych si přál. Dovolím si však alespoň poopravit některé, na první pohled chybné, interpretace smlouvy autorem tohoto textu.

1) "Porovnáním obdobných paragrafů z dnešní SOFA zjistíme, že způsob jurisdikce není zdaleka takto striktně stanoven a umožňuje prakticky cokoliv, co US strana uzná za vhodné."

To samozřejmě není pravda, smlouva SOFA věnuje trestní jurisdikci a souvisejícím otázkám články XVIII až XXIII. Mimo jiné se zde dočítáme toto:
"Kdykoli jsou příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba stíháni českými orgány, bude jurisdikce vykonávána českými nevojenskými soudy obecné jurisdikce. "

"České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou."

Pododstavce b a c se zmiňují o případech, kdy tato činnost byla vykonána v rámci služebních povinností nebo na území radarové základny.

Ohledně závažnější trestné činnosti se dozvídáme například toto:
"Trest odnětí svobody uložený soudem České republiky po ukončení všech souvisejících soudních řízení příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osobě bude vykonán ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami. V případě, že příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba, který byl odsouzen českými orgány, je v moci vojenských orgánů Spojených států, orgány Spojených států předají takovouto osobu českým orgánům k výkonu uloženého trestu v České republice. "

Doufám, že je z výše zmíněného jasné, že autor se přinejlepším mýlí.
17. 10. 2008 | 21:08

Gorash napsal(a):

2) „Takový paragraf, umožňující cizím vojskům vstup prakticky kamkoliv, nevyjímaje z toho soukromé vlastnictví smlouva z roku 1968 taktéž neobsahovala. Stará smlouva požadovala pro výcvik vojsk pouze prostory používané společně s naší armádou.“
Už jen z citovaného odstavce smlouvy je zřejmé, že si ho autor vykládá zcela mylně. Jasně je deklarováno, že „český výkonný orgán přiměřeným způsobem napomůže … v rámci svých kompetencí…“ V rámci svých kompetencí nemůže žádný český orgán umožnit americké armádě využívat soukromého majetku, aniž by ho vyvlastnila! Vyvlastnění jistě nespadá do „přeměřené“ pomoci. Autor se tedy opět mýlí.
17. 10. 2008 | 21:08

Gorash napsal(a):

3) „Tyto paragrafy de facto dávají onomu budoucímu „prováděcímu ujednání“ neomezené možnosti ovlivnění života a provozu v libovolně velkém území okolo základny. Nyní na první pohled nevinné prováděcí ujednání může mít dalekosáhlé důsledky pro obyvatele a režim nejen v okolí základny.“
Autor zcela záměrně neuvádí další odstavce tohoto článku, kde se dočítáme např. toto:
„V průběhu přípravy, výstavby, provozu a stahování se z radarové stanice je povinností Spojených států respektovat příslušné právo České republiky.“
a
„Před zahájením konkrétních stavebních činností, včetně přípravy staveniště a jiných souvisejících činností, předloží ozbrojené síly Spojených států veškerou příslušnou dokumentaci týkající se takových činností k posouzení českému výkonnému orgánu“
Je tedy jasné, že žádné neomezené možnosti ovlivnění života v okolí základy se nekonají. Celá věc se řídí českým právem.
„Obě smlouvy jsou bianco vstupenkou a povolením instalace prakticky jakýchkoliv dalších vojenských zařízení na našem území.“
Autor zde zcela manipulativně skládá dohromady dvě ustanovení smlouvy, jedno z článku 3 a druhé z článku 33, aniž by si zřejmě uvědomoval, že ustanovení článku 33 musí být posuzováno v kontextu právě tohoto jednoho oddílu. Navíc článek toto ustanovení jasně deklaruje, že aktivity musí být dohodnuté, musí být řádně schváleny českými orgány a to v souladu s Ústavou a právem ČR. Kde je tedy ten bianco šek, vážený autore?
Nakonec bych se chtěl ještě vysmát autorovu srovnání: „Obě smlouvy shodně zaručují nenarušení suverenity naší země, ta z roku 68 navíc i nevměšování se do jejích vnitřních věcí.“ To, že smlouva z roku 68 zaručovala nevměšování se do vnitřních zemí a respektování suverenity země neznamenalo a neznamená vůbec nic! Respektovat na papíře suverenitu naší země potom, co do ní bez předchozího varování vtrhlo 5 armád je k smíchu. Pokud autor srovnává ustanovení smlouvy SOFA s tou z roku 68, je k smíchu i on.

Přeji pěkný večer,
Gorash
17. 10. 2008 | 21:09

jarpor napsal(a):

Pokud někdo nechápe, že je rozdíl sepsat a podepsat smlouvu po té, když sem vtrhnou vojska, aby se jejich pobyt "legalizoval"
a
vyjednat a podepsat smlouvu, kdy zde není žádná noha cizího vojáka, o jeho následném definovaném pobytu,
pak k takovému "nechápajícímu" je škoda jakýchkoliv slov.

Takové dvě slouvy mohou být svými ustanoveními a právnickými paragrafy naprosto shodné.

A jak vidno, k pochopení tohoto rozdílu nepomůže ani vyskoškolské vzdělání ...

Hezký večer
17. 10. 2008 | 21:09

dietolog napsal(a):

Píšete: ...zdá se mi, že mnoho čtenářů Aktuálně .cz má jakousi iracionální fobii vůči Britským listům (kterým dokonce ošklivě přezdívají)...
Nejspíš nejde o fobii, pane profesore, ale o nauseu, dostavující se zpravidla po přečtení prvních dvou až tří článků na Čulíkových stránkách. Čulíkovi trvalo několik let, než se od relativní obliby a úcty dopracoval k nynějšímu stádiu.
Vy to berete hopem.
17. 10. 2008 | 21:10

jarpor napsal(a):

Gorash

Děkuji Vám za "paragrafovaný rozbor" autorovy hlouposti.
Když nechci použít jiný výraz, který by mohl možná daleko přesněji, avšak jistým způsobem hanlivěji, popsat autorovo uvažování ...

Hezký večer
17. 10. 2008 | 21:14

stejskal napsal(a):

Ne tak docela pane, pane vlku. Psal jsem o jednostranné dikci celého textu, zejména pak o závěru, ne o jedné větě.

Pane Tupelo, škoda, že se se svojí výtkou neobracíte na mne (zmínkami o cenzuře). Třeba bych se to mohl pokusit vysvětlit (takhle to vypadá, že mne spíše podezíráte z nekalého jednání. Což mne samozřekmě mrzí, myslel jsem, že máme korektnější vztahy).

Týdně odmítám několik textů do Čtenářova blogu (v současné době mám k publikaci připravšeny tři). Většina z nich je více či méně politicky zabarvená. Rozhodl jsem se již na začátku, že je nebudu dávat do Čtenářova blogu, protože bych nikdy neudržel rovnováhu mezi oběma stranami politického spektra. A kdybych publikoval všechny, nečetli byste za chvíli v blozích nikoho jiného (a naše stránky jsou koncipovány jako blogy osobností, tím se liší od masových blogů idnes, lidovek či novinek).

Upřímně přiznávám, že mne Váš nepřímo vedený jemný úder do spodních tělesných partií trochu mrzí. Ale i takové věci se stávají.

Libor Stejskal

P.S. Pane profesore, který to byl ten čtenářský text, o jehož zveřejnění jsem Vás kdysi z téhož důvodu prosil a Vy jste mu též prostor dal? Tentokrát jsem se na Vás neobrátil, tak se mi to trochu vrací... Příště Vám budu posílat všechny odmítnuté texty ;-)
17. 10. 2008 | 21:19

ahasver napsal(a):

Děkuji panu Zatočilovi a panu profesorovi za zveřejnění výstižného srovnání. Ano, za 5min dvanáct se vám podařilo nám otevřít oči. Ano, bohužel ale jen těm, kdo umí číst a vnímat.
Stále bude velká skupina těch, kteří budou slepě jen papouškovat... je to prostě IN.
A to jsem ještě kdesi četl o minulosti a působení pana Vondry.
Toto naprosto změnilo můj postoj k ODS.
Pane Zatočil děkujeme. Skvělá práce!!!
17. 10. 2008 | 21:23

vlk napsal(a):

Gorasch

na základ ě toho,c o publikoval autor o obou smlouvách, vašeho orzbooru a toho ,co jsme nedávno slyšel na Radiožurnálu ohlednějurisdikce podle SOFA,jsme schopen nějak, možná ne moc dobře , komentovat jen váš bod 1.

Není kompletní.V SOFA podle diskutérů Radiožurnálu jsou vyjmenovány případy, kdy má česká jurisdikce naprosotu smouvu. Jsou to všechny činy v souvislosti s výkonem služby americkými vojáky. Sem platí napříkald samozřejmě odstřelení někoho,kdo vnikne na základnu. Ale sem patří napříkald i havárka nasilnici, dky hypoteticky opilý řidič armádního náklaďáku převálcuje na přechodu štrůdl batolat ze školky. Prosím,abych nebyl chytánza slovo. To ještě není všechno. diskutující tam uváděli známý případ , kdy americký vojenský pilot z frajeřinypřetrhl v Itálii nosné lano z lanovky a došlo ke zřícení kabin. Samozřejmě s totálním smrťákem pasažerrů. Podle OSFA tenkrát i tehdy jen americká justice. Samozřejmě s nepatrnými tresty.Byl o tam zmíněno napříkald i znásilnění. Nic co by s e x krát nastalo. V Japonsku,na Filipinách. v Iráku, V Německu,v Itálii. Pokud k němudojde při plnění služebních povinnotí - oěpt americká jurisdikce. A byl tamuváděnnějaký příkald,myslím opět z Itálie, kdy přislušní vojáci opět vyvázli s velmi mírnou podmínkou.
Jo jistě - je tam odkaz že česká strana může požádat. Může. A tím to hasne. Ve"smlouvě" s RUsáky nebylo co řešit. Tam to bylo explicitně - česká jurisdikce. Pokud je pravda,co uvádí autor.
17. 10. 2008 | 21:24

J.Zatočil napsal(a):

k 1)od Gorash . Pokud spáchá US voják trestní čin při výkonu služby ,je lhostejné,jestli byl v té chvíli mimo základnu,nebo uvnitř .Nespadá potom pod jurisdikci našich orgánů.
17. 10. 2008 | 21:25

jarpor napsal(a):

"A jsem zvědav,jestli se objeví vůbec nějaký echt přesvědčený zastánce smlouvy, který bud e schopen alespoň trochu fundovaně arumentova s textem a neomezí s e jen na verbální výpadyna autora nebo prof. Hořejšího. Jak právě čtu na už přilepených komentářích."

Objevil se, ale soudím, že
Vám, který "všemu" rozumíte ale nevidíte rozdílu mezi lety 68 a 08 stran smluv o pobytu cizích vojsk na území republiky, je zbytečné čímkoliv argumetovat.

Vrána k vráně sedá, hloupý ... (jistě to přísloví znáte)

Hezký večer
17. 10. 2008 | 21:26

vlk napsal(a):

A ještě drobnost -pokud někdo nechápe, že vyjednat svobodně horší podmínky než v situaci, kdy jsem v beznadějné pozici je trapnost všech trapností. Ba dokonce úchylností.
Protože s pistolí u hlavy nikdonemá moc na výběr. Ale při svobodném rozhodování?
To tedy chce opravdu bezbřehé pochopení a vciťování se. Řekl bych až analní.

Jsem rád , že na něco takového skutečně se shledávám naprosto nedostatečným.
17. 10. 2008 | 21:28

hudryper napsal(a):

Naštěstí a bez ohledu na interpretaci "smluv" žádný radar
v Brdech nebude.Jednak ve středu
se konečně zbavíme té ostudné party ve Strakovce a pak volby a snaha nové administrativy USA zachránit co se ještě dá,povede
naopak k rušení mnoha ze 700 základen US army na globu.V takové situaci se jen těžko přistupuje k stavbě nových,navíc
provokujících nové velmoci v jejichž moci je srazit USA finančně na kolena.Takže celý ten
trapný proces s koulí v Brdech
jenom ukázal kdo je kdo a jakou má odpovědnost vůči obyvatelstvu.
17. 10. 2008 | 21:32

jarpor napsal(a):

Vlku,
Vás je škoda. Vy byste vše vyjednal daleko lépe, s krizí si poradil, lépe zažehnal,
no prostě šlapeme si po štěstí ... když jste tam, co jste.

Fakt, nechcete "vejš" místo těch "géniů ze Strakovky" jak je označujete ?

Hezký den
17. 10. 2008 | 21:33

vlk napsal(a):

Stejskalovi

tak znova - píšete , že blog považujete,zejména v jeho závěru za jednostranný.Kdbyv něm nebyl poslední jednovětý odstavec,byl byste jej uvěřejnil?
Máte možnost říci - ani tak ne. Pak mám problém pochopit onu jednostrannost textu. Pokud řeknete ano, zůstává v platnosti můj předchozí dotaz.
17. 10. 2008 | 21:33

Gorash napsal(a):

@ Vlk:
Netuším, jak byla formulována smlouva SOFA v Itálii, Japonsku a kde jinde. Těžko si ale umím představit, že voják někoho znásilní v rámci svých služebních povinností! Pokud byl za toto stíhán v americké jurisdikci, nebylo to podle mě proto, že by tento čin spáchal v rámci plnění služebních povinností, ale proto, že smlouva jakékoliv stíhání příslušníku US Army dávala do rukou americké jurisdikce. Znovu ale říkám, že nevím, jak byly ostatní smlouvy formnulovány. Pokud jste je však četl, nechám se rád poučit.

@ J. Zatočil
Nenapsal jsem nic jiného, než co vy. Zřejmě ale máme rozdílné představy o tom, co je plnění služebních povinností. Pokud američan někoho zbije večer v hospodě, jistě se o plnění služebních povinností nejedná a tedy tento spadá do české jurisdikce. V této souvislosti bych snad zmínil ještě jeden odstaveček smlouvy SOFA:
"Spojené státy uznávají, že určité případy, zejména ty, které zahrnují podezření, že se příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba dopustili jednání, které vedlo k těžké újmě na zdraví nebo smrti nejméně jedné osoby a poškozenou osobou nebyl příslušník ozbrojených sil či civilní složky nebo závislá osoba, mají pro Českou republiku zvláštní důležitost. Proto se obě strany zavazují podle článku VII odstavce 3(c) NATO SOFA vstřícným způsobem posuzovat v takových případech žádosti druhé strany o vzdání se přednostního práva na výkon trestní jurisdikce nad příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislými osobami."

Z toho vyplývá, že i v případech, kdy k takto zásadnímu činu dojde v rámci plnění služebních povinností nebo na radarové základně, zavazuje se americká strana k tomu, že vstřícně posoudí žádost, aby se svého práva stíhat delikventa v USA resp v americké jurisdikci vzdala.
17. 10. 2008 | 21:38

J.Zatočil napsal(a):

k 2) pro Gorash . Nemyslím si, že by orgány naší hostitelské země nemohly, kdyby to provoz US základny vyžadoval, zpřístupnit jakýkoliv pozemek atd. např. v zájmu bezpečnosti země,či nutnosti plnit smlouvu a zajišťovat vnější bezpečnost základny,jak se zavazujeme. Vyvlastnění tímto paragrafem není také vyloučeno .
17. 10. 2008 | 21:42

stejskal napsal(a):

Ne, pane vlku.

Mé rozhodnutí nebylo založeno toliko na tomto jednom odstavci. Máte tedy zřejmě problém pochopit to, co já nazývám jednostranností.

Pomůcka: přečtěte si mnou odmítnutý "proradarový" text pana Pepy Řepy. Je též jednostranný.

Pane vlku, jsem v postavení (ostatně jako řada dalších diskutujících včetně Vás), kdy musím přijímat rozhodnutí. Snažím se, aby byla co nejvyváženější (což samozřejmě automaticky neznamená, že jsou). Zkuste to prosím pochopit a respektovat (ve smyslu vnitřně přijmout), že se náš pohled na to, co je a co není vyvážené, může lišit (a zejména s ohledem na celou řadu dalších textů, které musím prakticky denně posuzovat).

To není míněno jako impertinence, ale jako vážně míněná prosba či výzva k zamyšlení.

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 21:47

J.Zatočil napsal(a):

k 3) pro Gorash - Vzdušný prostor nad radarovou stanicí a jejím okolím, pozemky v okolí radarové stanice a postupy umožňující nouzové lety v okolí radarové stanice se vymezí v prováděcím ujednání.- Ano předpokládá se ,že ony opatření dohodnuté v prováděcím ujednání budou dle našich zákonů a předpisů. Ale prováděcí ujednání může znamenat např. velké omezení letového provozu . Může znamenat i určitá omezení pro obyvatelstvo. Vše v okruhu "okolí" což je velmi vágní vymezení dalších požadavků na dotčený prostor.
17. 10. 2008 | 21:52

Al Jouda napsal(a):

Srovnávat smlouvy uzavřené s bývalým SSSR a USA je zhovadilost. Vezměme si jen ustanovení o tom, že po případném odchodu vojsk USA zůstanou nemovitosti vybudované v rámci radarové základny v našem vlastnictví a bez náhrady. Jak vypadaly nemovitosti, které u nás opustila sovětská armáda ? Naprosto vyrabované a v každém koutě nas...no. O byty po Američanech by se asi lidé poprali.
17. 10. 2008 | 21:56

Tupelo napsal(a):

Pane Stejskale, ma vytka nebyla vedena ani tak na Vas osobne jako obecne na sdelovaci prostredky (nyni aktualne, viz dale) a snahy vlad privlastnit si internet. Ale omlouvam se mrzi me to, mel jsem s tim oslovit primo Vas.

Vim ze toho mate ke cteni hodne, takze mozna si jiz nevzpomenete, ale kdysi jsme takovou debatu uz meli, byl to z me strany spise povdech ze Britske listy uverejnuji hodne veci, o kterych se nikde jinde nedoctete. A bohuzel ani na Aktualne. Vezmu za priklad aktualni clanek, opravdu nevidim duvod jej nezverejnit oficialne, treba v nejake rubrice 'Nad dopisy ctenaru' (nemyslim tim blogy) okomentovat jej (s moznosti reakci autora). Vzdyt vsechna hlavni mainstreamova media jsou skoro stejna (pravo, IDnes, IHned,...), proc si nezaexperimentovat a vyrazne se neodlisit (nemyslim jen design, ostatne k nemu jsem se jeste nevyjadril a narozdil od vetsiny reakci musim poznamenat ze se mi libi - myslim ze jde vice o silu zvyku)? Pri soucasnych cenach pevnych disku by problem nemohl byt ve financich. Opet k aktualnimu clanku, doufam ze problem neni zeme puvodu soucasneho majitele Aktualne! To bych videl jako pravdepodobnejsi nez 'rozmar' Vasi osoby.

Na Vas z toho co se chysta v Australii nejde strach? Z toho ze urady v USA mohou drzet bez soudu cloveka libovolnou dobu? Ze je nejvyssim predstavitelem povoleno muceni? Jiste by se dal podobny hnus najit i na vychod od nas, ale my patrime do zapadniho civilizacniho okruhu a tim ze pred temito vecmi sdelovaci prostredky (jako 'hlidci psi' demokracie) budou privirat oci tyto negativni veci nezmizi. Mely by to byt hlavne oni, kteri budou spoustet afery, psat o techto vecech, publikovat, drazdit establishment (treba podobnymi srovnanimi jako tento clanek, s poradnou reklamou na hlavni strane). Kratce po 911 se mluvilo o tom, ze teroristi chteji znicit nasi svobodu, demokracii. Nepripada Vam ze ted zacinaji, zatim nenapadne, vitezit? Jak uz nekdo psal, svobody se snazeji zbavuje nez nabyva, aby casem nebylo pozde. Aby mi bylo rozumeno, uvedu dalsi priklad, USA se oznacovali jako nejsvobodnejsi zeme sveta. A presto jim tato svoboda k nicemu nebyla, kdyz si jich jeste nedavno vetsina myslela ze za 911 byl Saddam. Nejspis by jich bylo podstatne mene, kdyby tuto lez media trpelive vyvracela a uvadela, ze naopak Saddam islamske fanatiky tvrde perzekuoval (bral je jako konkurenci). A i na zaklade takove znalosti se pak voli americky prezident, tedy prezident zeme se stale nejvetsim potencionalem ovlivnovat politiku jinych zemi.

Chapu a rozumim proc jste nezaradil text do ctenarova blogu, vedle blogu osobnosti. Co takhle vytvorit novou sekci blogu, kde by moh psat kdekdo (s variantami od uplne volnosti az po moderovanou variantu, ala tento clanek, kriterium by mohla byt identita, absence nadavek atp. Rovnez diskuze by mohla byt nemoderovana nebo stejna jako zde). Dokazi si predstavit ze hodne lidi si nechce zakladat vlastni blog (moznosti na internetu je (zatim) skutecne hodne), ale jen obcas napsan nejaky clanek na aktualni tema. Cena pevnych disku skutecne neni velka.

Jeste jednou omluva za nechteny, ale zrejme pociteny uder do spodnich partii.
17. 10. 2008 | 21:59

J.Zatočil napsal(a):

k 3) Gorash - Obě smlouvy jsou bianco vstupenkou a povolením instalace prakticky jakýchkoliv dalších vojenských zařízení na našem území.“ Ano , ve smlouvě je dovoleno instalovat do onoho území prakticky cokoliv.
Viz : Dále mohou Spojené státy na radarové stanici podle vlastního uvážení udržovat, vybavovat a provozovat objekty a infrastrukturu protiraketové obrany, včetně provozních a podpůrných zařízení a infrastruktury.
Pod tyto slova se dá schovat prakticky vše. Neumím si představit vládu,která by po realizaci základny odmítla velmoci cokoliv.Radar XBR vyžaduje prostor 7ha,dle US materiálů.Zde se jedná o prostor několika stovek ha . Nikde není vyloučena např. instalace generátoru elektřiny na jadernou energii,či chemických laserů,které mají v těchto technologiích velkou budoucnost. Ani ten neporušuje naše zákony. Ani raketová sila je neporušují.
17. 10. 2008 | 22:05

stále rebel napsal(a):

Úterý 21.10. v 17 hodin, náměstí Jana Palacha.
http://www.nezakladnam.cz/
17. 10. 2008 | 22:13

Gorash napsal(a):

@ J. Zatočil
Ale vy pořád ignorujete to, že vše, co by chtěli Američané dostavit nebo vykonat nad rámec stávající smlouvy MUSÍ být schváleno českou stranou a to dle Ústavy a zákonů, tedy ve většině případů znovu parlamentní cestou. Neustále tu vytrhujete jednotlivé odstavce a takticky opomíjíte ty, které je dále upřesňují. Pokud chcete smlouvu SOFA posoudit seriózně, těžko můžete uplatňovat tento postup.
17. 10. 2008 | 22:15

Marek napsal(a):

Marek
to Gorash:
Citace čl.III.,11 - český výkonný orgán přiměřeným způsobem napomůže na požádání v rámci kompetencí ozbrojeným silám Spojených států zajistit dočasný přístup do prostor, k využití pro tranzit, výcvik a související činnosti ozbroj. sil Spojených států. Konec citátu.

Tato věta si zaslouží důkladný rozbor, zejména z hlediska přístupu do t.zv. "jiných prostorů". Proč ? Protože praxe je strom života - v Kosovu jsou základny armády USA na soukromých pozemcích. nepochybuji, že někteří "soukromníci" u nás se na něco podobného těší a doufají, že toho s pomocí státu dosáhnou. Je nepochybné, že z toho pramení bouřlivý souhlas některých příznivců radaru u nás, komu to nedochází je raněn naivitou.
17. 10. 2008 | 22:16

J.Zatočil napsal(a):

k Gorash . Souhlasím s Vámi,že žádný paragraf nemusí znamenat vůbec nic.Zvláště v případech,kdy je vláda servilní vůči velmoci -druhé smluvní straně . To nebezpečí platí dnes,jako platilo před lety. Velmi znepokojivým faktem je nezakotvení EIRP a dalších technických parametrů radaru do smluvních podmínek. To opravdu dává obrovskou benevolenci druhé straně. Radarové zařízení takového výkonu není nikde na světě instalováno v takto hustě obydleném území a mezi tolika frekventovanými letovými koridory. Počet přeletů ČR je cca 650 000 ročně. Slibovaná koordinace ŘLP s obsluhou XBR nebyla dle mých informací v takových podmínkách zatím nikde na světě řešena.Případné dopady chyb,či omylů nese ČR
17. 10. 2008 | 22:17

vlk napsal(a):

Gorash
samozřejmě že nevím.Jen si pamatuji diskusi, kterou jsem slyšel a dále s ipamatuji vyhlášení Tomáše Pojara, že vyjednali lepší SOFA než ostatní. Možná, že ano. Přesto zjevně mizerné SOFA.
A příkald znásilnění při plnění služebních povinností. Stačí jeden? Pokud ano - kamion ze základny někam pro něco jede. Po cestě naloží stopařku.
Ale nechci s e s vámipřít. Vážím si vás a vašeho názoru. protože jste sem přinesl přesně to, co jsem si představoval, že by někdo přinést měl. A argumentuji proti jen proot, že materii evidentně znáte a jste schopen výkladu a interpretace, tam , kde já sotva tápu. A mým cílem není vás dostat, ale dozvědět s e, jak to ve skutečností s kvalitou té SOFA je.
Takže už teď -díky za osvětu.
17. 10. 2008 | 22:18

Marty napsal(a):

J.Zatočil: argumentujete zcela absurdne. To by mely USA ve smlouve cilene zaminout stavbu intergalaktickych plavidel vybavenych fotonovymi torpedy, abyste byl spokojen?

Nemuset ted ke konci roku pracovat 12 hodin denne, tak bych si tu smlouvu poradne procetl, protoze takovy diletantismus me opravdu drazdi.
17. 10. 2008 | 22:19

Gorash napsal(a):

@ J. Zatočil
PS: Výše píšete, že smlouva vyvlastnění nevylučuje. To skutečně ne...to je, jakobyste požadoval, aby v návodu k mixéru byly vymezeny podmínky dodávky elektrického proudu k odběrateli - to přeci není problém návodu k mixéru (smlouvy SOFA), ale smlouvy s dodavatelem elektrického proudu (českým právním řádem).
17. 10. 2008 | 22:20

Gorash napsal(a):

@ Marty: Taky pěkně řečeno...docela jste mě pobavil :-D
17. 10. 2008 | 22:23

vlk napsal(a):

Stejskalovi
ano,pokud vám i text , bez posledního odstavce, připadal příliš jednostranný , mám problém s vaším měřítkem.
Ale to je můj problém.
Vmých předchozích replikách na vaši adresu nenajdetani písmeno o tom, že bych zpochybňoval vaše editorské právo rozhodnout. a nikde už drahnou dobu a to ani v tomto případě, jsem tonijak nezpochybňoval. Takže se poněkud míjíme. V"bec nezpochybňuji kvalitua už vůbecne férovost vašeho počínání.
Jen jsme si dovolil ,možná poněkud nešikovně, položit osobní otázku v a chtít osobní názor, v souvislosti v výkonem vaší funkce. Nic víc. Už to víckrát neudělám. Doufám.
17. 10. 2008 | 22:24

Francesco napsal(a):

Aaaa smarjá... Co je tohle za blabol? Faktický, ideologický, neprofesionalní, neznalý právních formulací, neznalý formulací podobných smluv, neznalý diplomatickeho jazyka atd. atd atd... A k panu Hořejšímu: svoboda vyjadřování není svobodou blbosti!

Takže jen pár poznamek:
1. Smlouva o pobytu vojsk NENI tajna. Naopak, vyšla ve Sbirce zakonů už v roce 1969, pod č. 11.Tedy ani v te dobe nebyla tajna. Na tuto smlouvu pak navazuji jine smlouvy a dohody.
Smlouva je dostupná v jakemkoli českém právním informačním systému (zde použit LexGalaxy) i jinak (s minimálním usilím i na webu).
Pokud mi pan Stejskal řekne jak, okamžitě mu ji pošlu v RTF nebo v PDF a může ji vystavit, kde chce.

2. Pokud je neco tajné - což nakonec právě tvoří jádro toho, proč šlo o smlouvu šílenou - jsou dodatky.Dodatky, které z této smlouvy učinily NAPROSTY CAR PAPIRU nemající cenu ani toho zažloutlého tisku sbírky zákonů.
Toto také činí základní rozdíl mezi oběma smlouvama.

3. Smlouvy v mezinárodním právu se píší, vlady si hezky mazou med kolem pusy, ale podstatně podstatnější (fuj) je realita, za jaké se smlouvy podepisuji a jak se pak vykonavají. U teto jeden smlouvy to víme, u druhé nemáme tušení. Kdo má kouli, at kritizuje...

4. Proc by mel nekdo normalně myslící tyhle smlouvy srovnávat? Mezinárodní smlouvy se píší nějakým jazykem, který je velomi podobný. Je zřejmé, že smlouvu v roce 68 nepsal žádný blb pod kulometem, prostě nekdo vzal základ smluv o diplomatickém styku a trochu je upravil.

5. Co dělá ze smlouvy sovětské smlouvu šílenou, je článek 15.
Cituji:
Tato smlouva vstoupí v platnost po ratifikaci oběma stranami a zůstane v platnosti, pokud se sovětská vojska dočasně budou nacházet na území Československé socialistické republiky.

Každému komu z teto formulace neni jasne, ze jde o okupaci a o kauzalní zamenu a smlouvu pro forma, která s normálním mezinárodním právem nemá nic společného, i když se tak 14 článků tváří, prostě není pomoci.
A každému, kdo najde takovou formulaci v jakékoli smlouve s USA o radaru, dam medaili (nebo neco jineho).
Diky tomuto článku - IMHO - nemá nejmenší smysl porovnavat tuhle smlouvu s čímkoli. Proste principialně nemá. Nejen s radarem, ale s čímkoli. Prostě tohle je kategorie sama pro sebe a přijde mi urážlivé pro JAKOUKOLI smlouzvní stranu jakékoli rozumné smlouvy být srovnána se smluvní stranou sovětskou.

6. Sovětskaá strana se zavazovala i podle pana Vytočila k uhradě nakladu. Ano. A vy jste nekdy nejake videli???

7. Kdyz už se někdo diví formulacím, tak by možná nebylo od věci si přečíst pár smluv o diplomatických stycích. Asi by Vas prekvapilo, jakou míru beztrestnosti garantujeme diplomatovi cizího statu.
17. 10. 2008 | 22:25

Francesco napsal(a):

Omlouvam se panu Zatocilovi za Vytocila, nebyl to zamer...
17. 10. 2008 | 22:26

J.Zatočil napsal(a):

Pro Al Jouda. Myslím, že byty ve vojenském prostoru by nebyly to pravé oč by se někdo pral. Do vojenského prostoru každý nemůže a bydlet tam by nebylo možné vůbec.Vlastnictví budov však znamená i vlastnictví betonových,jednoúčelových oblud,které vyžadují obrovské náklady na svou sanaci.
17. 10. 2008 | 22:30

sasa napsal(a):

2Gorash: pokud americky vojak jede se zpravou na americke velvyslanectvi v Praze a prejede na prechodu tu skolku, tak bude souzen dle americke jurisdikce, isn't it?
17. 10. 2008 | 22:31

vlk napsal(a):

FRANCESCO
na ledacos ok. Protoež argumentac e má halvu a patu.
Jenže ne všude. Autor s e soutředil na několik věcí z obou smluv. Jedna z nich je jurisdicke. Tam je to jednoznačně horší.

Podoběnbod 6.
Jak víte , že Rusové nic neplatili? Asi jen předpokládáte.
Podoběn předpokládáte, že s US bud e spousta věcí jinak.

7- garantujem míru beztrestnosti cizíám diplomatům
Jistě. Myslím, že tato mír a je přesně určena nějakou konvencí. Tuším, že s ejmenuje Vídeňská. Al e ruku bych na to nevsadil. Na každý pád garantujeme cizím diplomatům jen to, co je recipročně garantováno našim. s tmoosbně nemám nejmenší problém. Tad y ale žádná reciprocita nebude. Základnu v Americe nejspíš mít nebudem. Takže nevidím relevanci vašeho arguemntu.
17. 10. 2008 | 22:37

stejskal napsal(a):

Pane Tupelo,

děkuji za Vaše slova. Jsem rád, že se některé věci alespoň trochu vyjasňují.

Berme prosím ako fakt, ne jako výmluvu, že v současné době Aktuálně.cz nemá žádnou rubriku Nad dopisy čtenářů, kde by se dalo takto diskutovat. Neříkám, že je to špatný nápad, naopak. Přijde mi výborný (a v určité trochu jiné podobě o něm uvažuji již delší dobu). Nicméně podobných nápadů mám na papíře asi tak dvacet. Realizovat mohu jen některé a také v nějakém časovém horizontu.

Teď pracuji na projektu, který by měl být spuštěn 30. listopadu. Zatím nemohu říct, o co jde, ale věřím, že bude i Vámi přijat s porozuměním.

Jistě víte, že tyhle věci nejsou zdaleka problémem jen cen HD. Je na tom především řada hodin programátorské práce, kompatibilita, testování, uživatelské prostředí a v neposlední řadě lidé, kteří se pak starají o provoz (děláte v nějaké firmě, pane Tupelo? Jak moc jsou Vaši šéfové náchylní k přibírání nových lidí?)

Co se týče Vaší (nezlobte se, ale podle mně opět trochu zavádějící) zmínky o zemi původu našeho vlastníka, už se mi to ani snad nechce pořád opakovat. NIKDO mne neřídí (jsem v rámci A.cz zcela autonomní jednotkou, o náplni blogů rozhoduji sám a nikdy se nikdo nepokusil mi do toho nijak mluvit). NIKDO mi neříká co mám či nemám, nijak na této práci nelpím a mohu z Aktuálně.cz kdykoliv odejít (uživím se i jinak, a nějakou dobu mně i celou rodinu může velmi dobže živit i moje žena). Nikdy jsem se nenechal do ničeho moc tlačit a nemíním své zvyky po těch letech měnit.

Co se týče Vašeho odkazu na Austrálii: je to poprvé, co o tom slyším. Musím si to nastudovat. Podívat se na jiné zdroje atd. Pak Vám řeknu, jestli mne to děsí.

Udělejte mi favour, pane Tupelo. Napište o tom do Čtenářova blogu. "Vyfutrovaný", neideologický článek (takový, jaký jsem žádal od pana Zatočila resp. hnutí neradaru.cz), s úvahami o tom, co může takové opatření přinést. Takový, jakým byl např. text pana inženýra Hlobila. Velmi rád ho uvěřejním a přečtu si ho.

Ale dát do souvislosti chystanou vládní, no, řekněme "cenzuru" internetu v Austrálii a mé zůvodněné odmítnutí publikace textu prakticky z jediného důvodu (pro takto koncipované texty nemáme v současné době redakční formát, viz třeba ty Dopisy čtenářů) mi přijde... no, však víte.

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 22:37

sasa napsal(a):

Jediny vyznamny rozdil mezi obema smlouvama je, ze tu novou lze jednostranne vypovedet. Ale to tu predchozi slo taky, i kdyz to tam nebylo. Problem byl, ze si nikdo netroufl. Nebo jste snad slyseli, ze by americani museli zadat o turisticka viza, nebo nove vyplnovat dotaznik na internetu? Nebo myslite, ze budou muset platit 20 dolaru za vstup, jako budeme nejspise muset platit my za rok?
17. 10. 2008 | 22:38

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

neuvedomuji si, ze byste mi kdy v minulosti navrhl nejaky text k "pohostinskemu zverejneni", ale pamet mi uz pri mem pokrocilem veku prece jen tak neslouzi ;-)
Nicmene - pokud mohu prosit, ty Vami odmitnute texty mi neposilejte...

SuP:

Vase pokusy nejak me sikanovat poukazy na to, ze spravne nemam mit kdy na cokoli jineho nez svoji praci, mi pripadaji dost pohorslive.
Ja samozrejme tyhle texty pisu VYHRADNE ve svem volnem case (vecer, o vikendu, o dovolene), castecne i jako urcitou relaxaci od sve dost narocne prace, ktere venuji prumerne 12 hodin denne (a vetsinu casu o vikendech).
Priznavam, ze i pres den se obcas na chvilku podivam na Aktualne nebo i jinam (treba po obede), ale pracovat bez prestavky 12 hodin asi opravdu nejde...
Nemam vcelku zadne konicky, nechodim na ryby, na fotbal, apod.

Vase (opakovane) snahy me takto umlcovat svedci o vasem dosti podivnem chapani sveta...

..
17. 10. 2008 | 22:39

Gorash napsal(a):

@ sasa: Dle mého úsudku ne. Asi by to chtělo podrobnější právní rozbor, jehož nejsem schopen, ale pokud posoudím danou část smlouvy SOFA, tak to, že přejel školku v čase, kdy plnil nějaký úkol neznamená, že jí přejel při plnění služebních povinností. Jistě nebylo jeho povinností přejet malé děti, ani jet v obci nedovolenou rychlostí. Navíc i kdyby měl být tento voják stíhán v americké jurisdikci, byl by v tomto případě nepochybně využit mnou výše citovaný odstavec smlouvy SOFA, ze kterého de facto vyplývá, že by se na naší žádost měla americká strana vzdát svého přednostního práva na výkon trestní jurisdikce a předat ho ke stíhání české straně i přes to, že k takovému deliktu došlo při plnění služebních povinností.
17. 10. 2008 | 22:43

stejskal napsal(a):

To je v pořádku, pane vlku.

Dal jsem si záležet na tom, aby z mé odpovědi bylo jasné, že Vaše právo klást otázky plně respektuji. A jsem za ně vděčný (jen prostřednictvím otázek je možné vést diskusi).

Čili nikde jsem nepsal o zpochybňování. Psal jsem o tom, že má kritéria se mohou lišit od těch Vašich. Nic méně, ale také nic více. To není odsudek či máchání mými editorskými pravomocemi. Bylo to míněno jako prosté konstatování (proč mi se na sebe vždycky tak načertíme? Jaké jste znamení v zodiaku, pane vlku? Zeptal bych se ženy na výklad, jak na sebe naše znamení obecně reagují. Tvrdí, že prý na tom něco je ;-)

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 22:45

vlk napsal(a):

stejskalovi

jsem kozoroh.
17. 10. 2008 | 22:48

Al Jouda napsal(a):

To Zatočil :
1) Pokud by Amíci odešli, tak už by to asi nebyl dále vojenský prostor.
2) I ty jednoúčelové betonové budovy by asi nevypadaly jako ty sovětské a daly by se využít pro průmyslovou zónu.
Jsou to ovšem pouze moje spekulace, které se potvrdí nebo vyvrátí až při exkurzích na americkou základnu.
17. 10. 2008 | 22:48

Francesco napsal(a):

Ad Vlk:
Pane Vlku, placení nahrad Sovety za škody je na dlouho. Nicméně podle "zákona" 296/1992 Sb. převzala náhrady fyzickým osobám tehdejší CSFR nebo jak se to jmenovalo.
Pokud je mi znamo, tak po sjednání smlouvy o vypadnutí Sovětu zase zpatky (Kocabova smlouvy), tak se jaksi automaticky "zasubelily" vsechny ty skody a v podstate se to pojalo tak nejak "co jsme si to jsme si". Ze by Soveti dali rubl na vyčištění všech tech prostor, kde byli, jsem od te doby neslyšel.

A mate pravdu, ano predpokladma, ze s USA uzavíráme trochu jiné smlouvy. Už jen diky tomu, že na našem uzemí je ted par desítek nějakých agentu a military přidělenců, zatímco před tím tady bylo 500000 nebo kolik vojáků.
Ale jsteli jste si vsiml, sam jsme psal, že realitu u US smlouvy nedokáži předvídat (tu kristalovou koli sice mam, ale asi ji neumim používat)

A jurisdikce? No to je taky otazka. Jestli se nepletu, tak i tohle bylo upraveno ruznymi postupy, tak, že z toho zbyl jen car papiru.

A k Vasi manitce irelevance meho argumentu, no ja argumentuju proti panu zatocilovi, ktery analyzuje pojmy, tak mu doporucuji nastudovat tyhle smlouvy.
S Videnskou umluvou mate temer pravdu, ale neni jedina a muzete si udelat i vice.A reciprocita je dobra namitka, ale pro jinou podstatu argumentu, ale OK.
17. 10. 2008 | 22:48

Marty napsal(a):

Otazkou je, zda by vojak v americke jurisdikci nedostal radove prisnejsi trest, nez od ceskych soudu, kterym by to navic trvalo nekolik let :)
17. 10. 2008 | 22:50

Vaclav Horejsi napsal(a):

stejskal:

Pane Stejskale, vy snad skutecne verite na astrologicka znameni?? Nebo pouze vase zena? ;-)

..
17. 10. 2008 | 22:54

stejskal napsal(a):

Nebojte, pane profesore, to s tím posíláním byl žert ;-)

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 22:55

J.Zatočil napsal(a):

pro Francesco . Mám oficiální dopis z MZV,kde mi sdělují,že nemohou text smlouvy poskytnout atd.. To mi prosím věřte , příležitostně mohu poslat foto dopisu .To ,že smlouva existuje na inetu,jsem zjistil,ke svému překvapení potom. Ukazuje to jen, že jak se říká - levá ruka neví,co dělá pravá.Ano,o určitých dodatcích jednala už jen vláda. Smlouvy nové však nikde nevylučují,že se tak nestane např. u instalace dalších zařízení,které smlouva připouští.
Vaše intergalaktická fot. torpéda jsou jistě zajímavou problematikou pro čtenáře Sci-Fi. Ale ony chemické lasery jsou již realitou nějaký rok.
Správně píšete "neznalý právních formulací atd..". To deklaruji i v dopise. K článku mě vyprovokovalo "ticho po pěšině" po uveřejnění smlouvy SOFA. A to máme právníků a různých ústavů práva poměrně dost.Velmi bych uvítal (a myslím že nejsem sám) oponentní právní rozbor smluv od odborníků. Pokud by vznikl jako reakce na můj článek a rozptýlil obavy formulacemi smluv vzniklé, byl bych naprosto spokojen .Nesouhlasím s Vámi pokud se týče formulace "hloupý". Kdybych skutečně takový byl, smlouvy bych ani nečetl, jen bych souhlasil a byl bych "in" . Mohl bych pak, s mocným aparátem prosazujícím US základnu v zádech dehonestovat pochybovače. Uznám, že by to bylo rozhodně pohodlnější. Já prostě koukám na smlouvu tak,jako když budete něco kupovat, nejprve začnete ve smlouvě hledat věci,jestli si druhá strana více,či méně skrytě nehledá co nejlepší podmínky pro sebe na úkor mne.Lepší je najít před podpisem, než po.
17. 10. 2008 | 23:02

stejskal napsal(a):

A je to tady, pane vlku. Já taky.

Žena tomu říká "rohatá znamení", je prý vždycky radost pozorovat, když se dostanou (ještě se skopci a býky) do "křížku". Ale pozorovat z uctivé vzdálenosti, prý kolem létají jiskry.

Kdysi jsem vystupoval jako sudička při jednom takovém recesistickém "křtu". Křtěný byl kozoroh a já zapátral hluboko ve svém podvědomí a pronesl sudbu: "Nebudeš to mít v životě lehké, ale na druhou stranu budeš mít vždycky pravdu." ;-) No, a nejhorší je, když se ty "kozoroží pravdy" dostanou do střetu ;-)

Já, pane profesore?

Vůbec nevím, o čem to mluvíte. Jsem tajným a nepřispívajícím
sympatizantem spolku Sisyfos ;-) Ale znáte to, není šprochu... Co kdyby náhodou ... ;-) ;-) ;-)

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 23:04

J.Zatočil napsal(a):

to Francesco . Jestli mám správné info, bylo tu 75 000 vojáků. I to je hodně velké číslo.
17. 10. 2008 | 23:11

Francesco napsal(a):

Ad pan Zatocil. Ach jo.
1. To že dáte na nějaké papíry od MZV, je težký syndrom naivního člověka věřícího státu. Sorry. Už jen kdybyste o tom uvažoval více, bylo by Vam jasné, že i ten hnusný komoušksý režim (ano dost jej nesnaším) asi nějakou smlouvu uveřejnil, zejména když to byla zpětna legalizační smlouva. A pak stačí chvili hledat. Ze Vam MZV řekne, že neví ani co uzavřelo, to znam taky.A ze mi MZV řekne, že je mi po tom houby to znam taky.

2. Nevšiml jsme si že bzch psal o nejakých fotonových torpédech.

3. Nejde JEN o dodatky vladni, jde o ruzne postupy na urovni vojenske prokuratury a pod. Proste smluvni praxe u tohoto pripadu byla takova, jaka byla, tedy praxe okupacni velmoci.

4. Sorry opět, ale pokud jste právních formulací neznalý, proc se poustíte do dost detailních rozborů, kde pak provadite spoustu chyb a dávate člověku jako mně zcela zadarmo naboje???? Vaš text je totiz opravdu hloupy. (Pozor neříkám tím, že Vy jste hloupy.) Proste právně, fakticky HLOUPY. Ja si mezitim i precetl to, co teda zkoumate, a prave jsme dospel k zaveru, že je ještě hloupejší než jsem si myslel, když jsme psal svou první reakci. Vy totiz zcela bezostšně (ale asi nevědomky, budiž Vám to k malemu dobru) slučujete jabka a kiwi. (hrušky jsou moc blizko jabku).

5. Vas odstavec na tema, ze se hodi smlouvu zkoumat, je fajn. Ale tak to proboha delejte inteligentneji.Takto kazdemu priznivci radaru date naboje uplne zadara. A ne zpusobem, že srovnáte tyhle smlouvy s Sovětama. To je proste ubohe. A urazlive pro USA (a pro kohokili na druhe strane jakekoli ROZUMNE smlouvy).
17. 10. 2008 | 23:20

Francesco napsal(a):

Pane Zatocile, pokud ja vím, tak plany okupace byla na pul mega, kolik jich tu v JAKY konkretni okamžik bylo, se asi dozvime za 10 let, az Rusko odtajní po 50 letech archiv.
Ale i pokud se mýlím, dovolte mi tento z meho pohledu malý omyl, mne by stacilo i 10 sovětských vojaků s tankem na Hradě, aby to pro mne bylo tisickráte více než 20 vojenských přidelecnu v armadní hosnosti na Tržišti (sídlo US embassyú
:-)
17. 10. 2008 | 23:24

J.Zatočil napsal(a):

Zdravím pana Stejskala a sděluji mu tímto, že plně chápu jeho důvody nepřijetí článku do Čtenářova blogu. Také myslím, že různá obvinění od něktrých diskutujících jsou naprosto zbytečná. Věřím, že bychom se snadno domluvili na úpravách k oboustranné spokojenosti.
Další pozdrav a díky ,že "nesl svou kůži na trh " kvůli mému článku patří panu prof. Hořejšímu.
Co by mi asi prorokovala sudička jako Vodnáři ? :-)
17. 10. 2008 | 23:28

Francesco napsal(a):

Ad článek:
Přečetl jsme si letem světem SOFA a spol, a začínám chápat, co se panu Zatocilovi nelibi.
To co se mu nelibí, je základní problém laika, čtoucího právní text. Zakladem právních textů je kontextové vnímání. Pojem ci formulace nemá kontext jen v okolí jedné věty, jak je tomu obvykle v normálním světě, ale klidně v DESITKACH STRAN.

Pan zatočil čte ty smlouvy bez kontextu. Tu vytrhne neco a rozcili se. Tu něco jineho a rozčílí se.
Ja si přectu tu samou větu (příkladem budiz to o tom umožnění vstupu), začnu hledat kontext, kterým je vlastně celá smlouva "naše SoFA" a zaroven smlouva NATO SOFA a vidím to uplne jinak.
Stejně tak o toim použití na jakékoli jiné konání, kdy se "naše SOFA" použije i na jiné aktivity US Army u nás. Jo, ale nejprev k tomu bude muset tento stát uzavřít jinou smlouvu o tom, že se USA povolí dělat neco jiného. SOFA není nic jiného než úprovaděcí smlouva k potencialne jakýmkoliv smlouvam spojeným s púobytem US Army u nas. Což JE VELMI RTOZUMNE. Pri predstave, že si s něma za tyden dohodnem umístění tech torpéd nebo co, a bude projhednavat další speciální SOFA, by nejen mně vstaly vlasy na zadech hruzou....

A kdyz si čtu juriskikci, taks e mi zda, že je vlastně velmi podobna (jeste bzch ta to nedal pismenka do Netu). Jen je to napsano mnoha slovy a na mnoha mistech. Dokonce se mi zdá SOFA o dost lepší, peotože umožňuje námitky, což sovětská smlouva nikoli.

Atd. atd..
17. 10. 2008 | 23:32

stejskal napsal(a):

Díky, pane Zatočile,

za Vaše milá slova. Velmi je oceňuji.

Jsem opravdu rád, že tu Váš text vyšel.

Na toho Vodnáře se zeptám ženy ;-)

Přeji Vám hezký víkend.

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 23:34

Francesco napsal(a):

To pan Zatocil:
Jetsli mate oprvavdu papír o tom, že Vam tu smlouvu nedaji, protoze je tajna (moc tomu neverim, obavam se, ze v tom dopise bude neco trochu jineho), tak na ne napiste stiznost ministrovi.
Nebo je zazalujte. Sezenu advokata a pujdeme do toho spolecne.
A pan Stejskal by mohl zavolat nejakým z tech svzch kolegu-investigaticvcu a řádně MZV zesměšnit....
17. 10. 2008 | 23:39

J.Zatočil napsal(a):

Francesco. 500 000 jich bylo při vpádu 21.srpna. Při svém "dočasném pobytu" jich podle oficiálních údajů bylo 75 000. Pro mne je nepřirozený jakýkoliv trvalý pobyt, tedy jakákoliv základna cizí armády v naší zemi. O problematiku základny v Brdech jsem se nejprve začal zajímat z pohledu své profese, radiotechniky. Z tohoto pohledu je pro mne instalace XBR ještě více problematická.Na tento tenký led jsem se pustil jen proto, že si myslím a nejen sám, že ony paragrafy umožňují velice mnoho,než abych si po jejich realizaci připadal že žiji v suverénní zemi. Zatím zde a vlastně nikde nebyl sdělen relevantní důvod takového vážného kroku,jakým instalace základny cizí armády na našem území je.
17. 10. 2008 | 23:40

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane Zatočil,
smekám před panem prof. Hořejším, že Vám to otisknul i před Vámi, že jste si dal tu práci.
Přišel jsem poněkud s křížkem po funuse, diskuze proběhla a jako vždy zaexceloval přítel vlk.

Snad bych k tomu dodal toto:
Tenkrát byl bipolární svět a i s tou pistolí u hlavy jsme nemuseli podepsat všechno, Rusům muselo záležet - a také do jisté míry záleželo - na mezinárodním mínění.

Tenkrát se používali pojmy jako suverenita (později za Brežněvy tzv. omezená), národ, národní zájem, vlastní stát, vlastní výrobní základna apod.

Tyto pojmy jsou v globální vesnici zrušeny. A mnozí z naší elity dokonce dávají na odiv, jak je zrušili. Pak už - a po spálení oněch 5 karet, které tady občas zmiňuji - zbývá jen hon za majetkem. Je jasné, že za těchto okolností je volná cesta k devotnosti vůči novému velkému bratru daleko větší, než byla k východnímu bratru.

Nebožtík Sviták prohlásil, že diktatura prachů je silnější než diktatura tanků ...
17. 10. 2008 | 23:45

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opkaovat, američani tady měli být už od pětačtyřicátého a ušetřili bychom si pár desítek let front na banány a hajzlpapír, a ne jenom nějaká polní kuchyň či radar, ale pořádná base. Tam kde stojí rozkročený americký mariňák, tam se hordám těžko leze., modré přilby umí akorát Srebrenicu.
Pro ty zapomněli zde:
http://www.rezek.biz/skl.htm
http://warnet.ws/news/25030
http://komap.net.ru/2008/09...
17. 10. 2008 | 23:46

J.Zatočil napsal(a):

Dejte email Francesco zašlu Vám foto a rád Vás přesvědčím, že umím číst. Nevím, co bych žalobou získal, smlouvu již mám. A ani to zesměšnění by mi nepřineslo nijaké uspokojení. Spíše ztrátu času.
17. 10. 2008 | 23:46

vlk napsal(a):

Stejskalovi
No vidíte. Co tady musím s vámi vytrpět...
A když vstanu od počítadla, čeká mne skopec. No nepřijdu jednou rovnou do nebe?
17. 10. 2008 | 23:47

stejskal napsal(a):

A jeje, národ... ;-)

Tak já pomalu půjdu spát

Dobrou noc všem a panu Muellerovi zvlášť.

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 23:48

stejskal napsal(a):

Já mám zase blížence, takže vlastně žiji v bigamii, pane vlku.

Holt to my kozorozi nemám jednoduchý. Eště že víme, jak to všechno chodí ;-)

Dobrou noc

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 23:50

vlk napsal(a):

Francesco

už jsem urvaný a hodně. Takže jen krátce:
argumentujete stavem při odchoduvojáků.Hm.Jakvíte jak to jednou bude vypadat v otmhle případě.Tedy jen předpoklad. Dál mluvíte o dodatcích, které původní smlouvu devalvovaly. Jak víte , že nebudou také, když už tady radar bude?
A jurisdikce, Výchozí pozice připodpisuje jednoznačně horší. to nemůžete popřít.
A to je meritum věci! Že to prostě je horší.
A promiňte - v posledním odstavci kroutíte už jen hadí tanečky.
17. 10. 2008 | 23:52

Zacheus napsal(a):

Já jsem si zase přečetl Váš předchozí blog, v němž jste opravdu po stalinsku demokraticky navrhoval zrušení Ústavu pro studium... a tak dále, a doporučil jsem Vám, abyste tam založil akční výbor ( zkušenosti z roku 1948 jsou k nezaplacení) a ty, kteří zrovna nehlásají Vaše názory, prostě s pomocí dalších aktivistů-soudruhů, vyházel. Doufám, profesore, že jste se mým návrhem opravdu vážně zabýval, protože, uznávám, jak jinak se vypořádat s těmi, kteří mně pijou krev s názory a stanovisky, které nesdílím, že?
17. 10. 2008 | 23:56

Francesco napsal(a):

PAne Zatocile, myslim, že vojaci (tedy počty) jsou nam nakonec obema jedno. Ani ze smlouvy neni jasne, kolik jich tu kdy melo byt. Coz u radaru je poněkud jasnější. I to považuji za klad.

Ale neco zasadnějšího. Takže jak vidím, debata je o necem jinem. Takze moje uvaha o tom, že jde o ideologicky text se take trefila.

Podotýkám, že jsem sice studoval fyziku, ale asi si nedovolím nějaké zkoumání XBR, takže tudy moje uvahy nepovedou...

Ja vám nabídnu par duvodu pro.Doufam, ze zcela mimo ideologii.
1. Neni pro mne neprirozená cizí vojenská základna. Naopak. Je pro mne neprirozená jakákoliv základna, která byla vnucena okupaci. Nikoli základna mého spojence. Spojence již dlouholetého, který mi již několikráte pomohl a dokonce i v dobach, kdy nebyl oficialnim spojencem.

2. Pokud Vam vadí takto definovaná základna, neargumentujte proti základně, ale proti NATO. Žadejte vystoupeni z NATO. (O tom, jestli ma USA nejake schvaelni radaru z NATO je irelevantni diskutovat). V NATO (tedy v Severoaltlaticke smlouve) existuje NEJTVRDSI spojenecky zavazek, jaký znám. Pokud bude zautoceno na jakoukoli smluvní zemi, každá smluvní zeme to považuje za utok na sebe. Chcte-li autentický text, mhu dodat.
TOHLE JSME PODEPSALI a parlament to schavlil. Pokud vím, docela svobodně a rádi.
Docela rád bzch se tedy zeptal, zda vsichni opravdu víme, k čemu jsme se dobrovolně zavázali. A zda tuto spojeneckou povinnost nyní dodržujeme. Myslim, že sám uznate, že se pro kamaráda, hodí neco udelat, když to on chce a považuje to za zásadní.

3. Zda je optimální plnění závazku tohoto statu radar, ví buh a asi US Army (doufam). Ale stale platí, že je to spojencova zdá se velmi zdvořilá žádost o pomoc. SPOJENCOVA, ne okupantuv prikaz.

4. A suverenní zeme. Aha, to jste vzal kde? DAVNO NEJSME SUVERENNI ZEMI. A nejspise uz nikdy nebudeme. Statní suverenita je pohadka pro prostý lid, vazby a smlouvy, ktere jsme uzavřeli, nás už sposuty suverenity zbavili a kupodivu nijak nepláčeme....
17. 10. 2008 | 23:59

J.Zatočil napsal(a):

Zajímal by mne názor zastánců smluv na formulaci,že smlouvu lze použít i na jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil Spojených států na území České republiky ? Jedná li se pouze o radarovou základnu, není přeci tohoto třeba.
17. 10. 2008 | 23:59

jarpor napsal(a):

"Výchozí pozice připodpisuje jednoznačně horší."

Hezký soud.
Vůči čemu horší ?
Horší jen proto, že JÁ nesouhlasím !

Smlouva mezi spojenci není o tom, jak jeden "vydrbe" s druhým. To ale je pro Vás asi nepochopitelné. Naše strana měla svobodně vyjednat lepší podmínky - jinak řečeno, měli se spojencem "vydrbat".

Takže naprosto rozumím Vašemu pojetí "análního" přístupu naší strany.

Jak píše Karel Mueller zaexceloval vlk.
Jak pro koho, pane Mueller.

Hezkou noc.
18. 10. 2008 | 00:01

Francesco napsal(a):

To Vlk:
No jo, Vy jste se ptal, zda Soveti neco zaplatili. Pokusil jsem se vam naznacit jak to dopadlo na konci a psal jsme, ze by to bylo na dlouho...I placeni za pobytu za mnoho nestalo.
A nekolikrate jsme opakoval,ze nevim, jak dopadnou jine smlouvy, nevinte mne z naivnich predpokladu. Zejmena v mezinarodním právu, kde nakoec to pravo silnejšího převlada tak jako tak...
Jinak jsem uz taky dorvany, takze ani poradne neivm na co reagujete, uznavam, ze pisu v hroznzch zkratkach...
Nicmene cetl jste me poznamky o jurisdiski k celemu clanku? Proste mne to (na prvni precteni) prijde proste jako nepochopeni temto velmi zvlastnim textum... A neprijde mi to nejak hroznz ci vybočující ze standardu, který bych čekal...
Nakonec je to vzorova smlouva, podle které plus minus fungují zakladny vsech statu NATO...
18. 10. 2008 | 00:07

jarpor napsal(a):

Francesco

Neberte to jako servilitu, ale máte můj obdiv.

Jenže přesvědčovat ateistu o bohu je asi stejné jako přesvědčovat odpůrce Ameriky o tom, že v NATO (lze říci i vně NATO) je Amerika náš spojenec.

Hezkou noc.
18. 10. 2008 | 00:09

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Zahradníku a pane Zatočile,
vždyť porovnáváte nesrovnatelné. Ano, i tak se dá, ale je to v duchu anekdot, jako např. byla svého času, když onen vyhořel: Jaký je rozdíl mezi Veletržním palácem a lesem Řáholcem? - Žádný, neboť odtama jako odtud ozývá se volání: Manko!

Ano, když zúžím svůj zorný obzor na patřičníé minimum, tak mohu porovnávat cokoliv s libovolným výsledkem.

Prosím vás, zkuste aspoň cvičně povýšit svůj zrak aspoň k následujícímu vtipu:
Napočátku normalizace prověrková komise prověřovala p.del, nakolik je uvědomělá. Prošla? Nikoliv! Odůvodnění: 1. je rozpolcená; 2. má dvě tváře; 3. se stranickým tiskem přichází do styku pouze po útržcích a to ještě pomocí pravice. - To je taky analýza, že?
18. 10. 2008 | 00:10

Gorash napsal(a):

@ Vlk:
Problém je v tom, že nejen podle mě a Francesca ta situace horší není. Pořád je tu ten fakt, že smlouva s Rusy byl jen cár papíru jehož vymahatelnost byla nulová a pouze formálně zpětně legalizoval okupaci. Smlouva SOFA je dobrovolně a dvoustranně vyjednaný akt a američané tu nebudou proto, aby dohlíželi na naší vnitřní politickou situaci.

Přeji dobrou noc všem, též odcházím čerpat nové síly.
18. 10. 2008 | 00:11

Francesco napsal(a):

To Zatocil:
Pane zatocil,ja jsme se nepasoval do role zastance smluv. Ja se ji snazim branit proti utoku, ktery považuji za spatny utok. Az najdete utok, ktery bude opravdu dobry, napisu Vam, ze je SOFA ci jina smlouva v tomto bodu BLBA.
A žádanou reakci najdete v mem textu vyse. Je tam presne odpoved na co se ptate. Proste to čtete bez kontextu...
Mail najdete v odkazu, poslete mi ten dopis...
18. 10. 2008 | 00:12

vlk napsal(a):

Francesco

jdu taky.Už fakt nejsme schopen napsat reakci.
Díky za odpovědi.Dobrou.
18. 10. 2008 | 00:14

J.Zatočil napsal(a):

pro Francesco .Pokud cítíte důvody instalace takto, je to samozřejmě vašim demokratickým právem.A já ho respektuji.
Myslím, že všechny státy NATO nemají bilaterální smlouvy s USA a jejich základny na svém území.Členství v NATO tedy k tomu jistě nezavazuje .
Máte -li demokratické právo na svůj vlastní názor, musí ho mít i jiní. To hovoří jednoznačně pro schválení či neschválení v referendu. To musíte uznat by bylo férové (téměř když strana přející si pobyt vojsk má na propagaci svého úmyslu mnoho miliónů).Naprosto férové by bylo,kdyby šla některá politická strana s vybudováním základny do voleb a dostala většinu hlasů.
Suverenita samozřejmě není nikdy absolutní.Je v nějakém stavu. Instalací základny se jemně řečeno nezlepší.
18. 10. 2008 | 00:16

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší: Upřesňuji svůj příspěvek, nešlo o Váš předchozí blog, ale o Vaši demokratickou reakci na polemiku ohledně případu Milana Kundery v jiném blogu kde jste výjádřil touhu po zrušení celého ústavu. Inu, jak říkal již soudruh J.V. Stalin: "Jsme lidé zvláštního ražení". To jste pane Hořejší nepochybně prokázal i ve svém příspěvku o uctívání ostatků svatých. Čest práci!
18. 10. 2008 | 00:22

Karel Mueller napsal(a):

Francesco:
Píšete:
4. A suverenní zeme. Aha, to jste vzal kde? DAVNO NEJSME SUVERENNI ZEMI. A nejspise uz nikdy nebudeme. Statní suverenita je pohadka pro prostý lid, vazby a smlouvy, ktere jsme uzavřeli, nás už sposuty suverenity zbavili a kupodivu nijak nepláčeme....
17.10.2008 23:59:05

Tak co to je pak za šaškárnu? Z Vašeho tvrzení plyne jen jedno: Jsme tady jen od toho, abychom podepsali to, co je nám předloženo. Vzhledem k mezinárodním vazbám a uzavřeným smlouvám nemůžeme jinak.

Pak řeknu OK, hrajete fair play. Ale rovnou řekněte, že debata nemá z Vašeho pohledu žádný smysl. Jediná debata pak může být o tom, jetli skutečně musíme cokoliv podepsat.
18. 10. 2008 | 00:32

Francesco napsal(a):

To Jarpor:
:-)

To Zatocil:
pana Zatocile, Vy to asi nechapete. Tohle neni o nejake demokracii.
Otazky obrany statu ve vetšine zřízení nejsou oatazkami demokratickeho rozhodování. Jediná zeme která si to muze dovolit, je Svycarsko a ta za to plati cenu takovou, jakou byste nechtel zaplatit ani ve svem nejhorsim snu s kulomentem u hlavy.
Az budeme tak bohati, abyhcom to utahli amohli vsem kolem platit (nejen penezmi), tak si klidne hlasujme treba i o tom.
V normalním světě je obrana vyjmuta z demokracie.
Navíc osobne vcelku na demokracii kaslu, protože vím, co by demokraciie z tohto statu udelalal a co už udelala. Ja se radeji budu ptat na pravo a na plnění podmínek právního statu.
Z tohoto pohledu nevidim duvody pro referendum ani o radaru, ani o zavření Temelína, ani o snížení daní.

Proste a jednoduše tento stat podepsal spojeneckou smlouvu. Docela jsme ji tleskali.vyjma komousu.

A pokud komousi necemu netleskaji, je to pro mne (takrka uplne postacujici) indikator spravnosti.Obvinte mne z antikomouství a budu to brat za kompliment.

Do voleb se nechodi s tím, že vypovíme závazky vuci spojencum. A jestli ano, tak chran Buh tuto zemi /a ja si jdu hledat jinou).

Kaslu Vam na moje demokraticke pravo na nazor.Ja svoje takzvane demokraticke pravo na nazor okamzite vyměním za cokoli, co bude moudré.
Demokracie je nudna a hloupa, protoze umoznuje sebezniceni. Protoze umoznuje hlupakum, aby prevladli, Protoze podporuje diktatury vetsin a lobbystickych mensin. Blby demokraticky nazor je proste blby a nehodny zajmu tecka konec vanoce. Nazory moudre naopak moc demokratickeé nebudou...Už jen kvuli tomu, že ten, kdo takovy nazor vytvoril, musel investovat hodne usili, kterého ta demokraticky blabolici luza ani neni schopna...

Prsetnte se ohanet mantrou demokraticke vymeny nazoru a hledejte neco, co by se dalo nazyvat pravdou ci moudrostí.Ano je to o hodne težší, než mít ty názory.
Ja se o to tady tak trochu snazil, abzch se dovedel, ze mam demokraticke pravo na svuj nazor... Ach jo.
18. 10. 2008 | 00:32

Francesco napsal(a):

To Jarpor:
:-)

To Zatocil:
pana Zatocile, Vy to asi nechapete. Tohle neni o nejake demokracii.
Otazky obrany statu ve vetšine zřízení nejsou oatazkami demokratickeho rozhodování. Jediná zeme která si to muze dovolit, je Svycarsko a ta za to plati cenu takovou, jakou byste nechtel zaplatit ani ve svem nejhorsim snu s kulomentem u hlavy.
Az budeme tak bohati, abyhcom to utahli amohli vsem kolem platit (nejen penezmi), tak si klidne hlasujme treba i o tom.
V normalním světě je obrana vyjmuta z demokracie.
Navíc osobne vcelku na demokracii kaslu, protože vím, co by demokraciie z tohto statu udelalal a co už udelala. Ja se radeji budu ptat na pravo a na plnění podmínek právního statu.
Z tohoto pohledu nevidim duvody pro referendum ani o radaru, ani o zavření Temelína, ani o snížení daní.

Proste a jednoduše tento stat podepsal spojeneckou smlouvu. Docela jsme ji tleskali.vyjma komousu.

A pokud komousi necemu netleskaji, je to pro mne (takrka uplne postacujici) indikator spravnosti.Obvinte mne z antikomouství a budu to brat za kompliment.

Do voleb se nechodi s tím, že vypovíme závazky vuci spojencum. A jestli ano, tak chran Buh tuto zemi /a ja si jdu hledat jinou).

Kaslu Vam na moje demokraticke pravo na nazor.Ja svoje takzvane demokraticke pravo na nazor okamzite vyměním za cokoli, co bude moudré.
Demokracie je nudna a hloupa, protoze umoznuje sebezniceni. Protoze umoznuje hlupakum, aby prevladli, Protoze podporuje diktatury vetsin a lobbystickych mensin. Blby demokraticky nazor je proste blby a nehodny zajmu tecka konec vanoce. Nazory moudre naopak moc demokratickeé nebudou...Už jen kvuli tomu, že ten, kdo takovy nazor vytvoril, musel investovat hodne usili, kterého ta demokraticky blabolici luza ani neni schopna...

Prsetnte se ohanet mantrou demokraticke vymeny nazoru a hledejte neco, co by se dalo nazyvat pravdou ci moudrostí.Ano je to o hodne težší, než mít ty názory.
Ja se o to tady tak trochu snazil, abzch se dovedel, ze mam demokraticke pravo na svuj nazor... Ach jo.
18. 10. 2008 | 00:33

J.Zatočil napsal(a):

to Francesco . Obrázek pošlu zítra,mám ho v PC v dílně.
Vám se líbí paragraf, když tak mluvíte o útoku na smlouvu, kterým slibujeme zajistit vnější bezpečnost základny ? Dle mne je to budoucí závazek na nákup zbraňových systémů,jak v článku píši. Podrobnosti se budou opět řešit v dalších ujednáních. Myslíte,že je rozumné se takto zavázat k pořízení něčeho,zatím nevím čeho ? Mluvíte o kamarádství ve vztahu USA. Myslím, že to je možné pouze ve vztahu jednotlivých občanů.Jakmile jde o zbraňové systémy a podobné vztahy, myslím, že jsou úvahy o kamarádství dost naivní.
18. 10. 2008 | 00:37

Karel Mueller napsal(a):

jarpor:
Máte pravdu, smlouvy mezi spojenci opravdu není na to, aby jeden s drůhým "vydrbal".
Ale co jsou podle Vás spojenci? Myslíte, že světový hegemon a dobře globalizovaný stát (prakticky bez ozbrojených sil) mohou být v relaci spojenců? Asi sotva, že?
18. 10. 2008 | 00:37

Francesco napsal(a):

To K Muller:
No slava...Nekdo spravne pochopil suverenitu v postmoderním globalním světě. :-)

Ale pozor, ja nerikam, že debata nema smysl a ze musime vsechno podepsat. Ja jen říkám, že argumentovat suverenitou je SMESNE. A hloupe, prootze byste nejprev musel znat realnz rozsah toho, v cem jeste jsme suverenni a v cem neee atp. Coz se obavam, ze uz dnes nevi nikdo.

A podotýkám že ja osobne jsme docela rád, že nejsem tak suvereníí zemí jako kdysi hodne davno (Za premysla orace? :-). Umožniuje mi to mít pocit, že tato zeme funguje lepe než tehdy....Dava mi to pocit, že se tu ještě da žít.
18. 10. 2008 | 00:39

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Zatočile,
referendum ohledně radaru by byl naprostý nesmysl, stejně jako ohledně jakékoliv jiné strategické otázky.
Podívejte se do minulosti na jakékoliv strategické rozhodnutí některého z velkých státníků a seznáte, že DULEŽITÉ je, zda onen rozhodl správně a prozíravě; naopak zcela NEPODSTATNÉ je, na kterou stranu se přiklánělo tehdejší veřejné mínění; respektive, kam by se bylo přiklonilo po mediální masáži všech tehdy zaiteresovaných stran a jejich tajných služeb.
18. 10. 2008 | 00:39

J.Zatočil napsal(a):

To Francesco . Radar XBR ani systém jehož je součástí nemá význam pro obranu našeho státu.Smlouvy s USA nám ani obranu nezaručují.Říká se tam pouze, že jsou spojené státy odhodlány nás bránit proti balistickým raketám.... Co je odhodlání a co závazek jistě dobře víte.
Pokud Vám nevyhovuje demokracie, nevím,jaký systém považujete za ten nejlepší ze špatných.Pro mne to demokracie je.
18. 10. 2008 | 00:43

J.Zatočil napsal(a):

pro Jan Vaculík . Jak by jste pane Vaculík hodnotil,kdyby bylo vypsáno referendum v roce 1968 ? Základna v Brdech jednoznačně naši bezpečnost zhorší. Nejedná se o naši obranu.Jak státnicky prozíravé je udělat z republiky zajímavý terč útoku ?
18. 10. 2008 | 00:48

Francesco napsal(a):

To Vytocil:
Hm. Jenze takto se ty smlouvy pisi bezne. A neni nikde v te smlouve napsano, že se to zabezopeci tak, ze si koupim Patrioty nebo tam dám 3 houfnice Betka, nebo jak se ta potvora jmenuje....
Ze smluv mi opet nevyplyva, že o správnem zabepeceni bude rozhodovat nekdo jiny nez CR.
V každé smlouve o diplomatickzch stycich je zavazek zabezpecit vejší ochranu. Jak to vypada, zajdete si na Tržiště...(Semtex nechte doma :-) Stoji tam ceska policie a kontroluje rozviranim auta. Za ceske penize.

Kamaradvti byla samozrejme metafora...

Ale jiste ze mate dil pravdy ve svých pochybnostech, ale v tech globalních či ideologických. Ne v tech pravních, Tech jsme proste mnoho neshledal.
Je to stejne jako s Temelinem. Zavrit temelin protoze se bojim Temelina je legitimni pozdavek, propagujte ho. Zavrit temelin protoze je to stejny jako Cernobyl, je kravina, za kterou vam reknu, že je to hlupakovina, se kterou mate zalezt do sklepa.
A az budete chtit referendum, protoze se bojite Cernobylu, tak Vas taky poslu do toho sameho sklepa, protože to radeji necham na nejakem komplexnim posouzeni specialistu a politiku v nejake instituci ci komisi...
18. 10. 2008 | 00:50

J.Zatočil napsal(a):

Myslím, že plést sem temelín,nebo komouše je dost od věci.
18. 10. 2008 | 00:54

Francesco napsal(a):

To Zatocil (opete se omlouvam, jenak si to stale pletu):
Ach jo. Vy produkujete stale ideologistejsi perly.

Bavi se tu nekdo o zajisteni NASI obrany? Nebo o plneni SPOJENECTVI? A tudiz o zajištění obrany vsech a naraz. myslite si že, si US Army nebude branit tohle misto, pokud je to tedy tak strategicke zarizeni, jak se tvrdi?
Jen tak na okraj: kdyz už, tak tohel by pro mne bylo tim nejtrvdsim argumentem pro radar jako zajisteni nasí bezpecnosti. US Army si bude muset tohoto nevyznamneho statu kde v pytlove uprosted divneho krateru po meteoritu dost vsimat, prootze tam bude mit zakladnu.

A na okraj: doufam, ze sei nemyslite, že v tomto postmod. glob. svete se necemu ubranite sam... Nebo tim, ze nebudete jine provokovat. Videl jste co za pevnost si stavi Svobodna Evropa ve strasnicich?

A co je lepsi nez demokracie? To co ještě Churchil moc neznal. Vlada práva.
18. 10. 2008 | 00:57

Jan Vaculík napsal(a):

Radar má být součástí obranného systému, který je prý schopen zničit asi deset raket, jakýchsi. Rusové mají takových myriády :-) ... takže z vojenského hlediska pro ně jeho význam asi velký nebude. Spíš jde o prestiž.
A podobně pro mě zase přítomnost radaru bude signálem, že Američani u nás mají své zájmy a že při náznaku prvním konfliktu nás nepředhodí Rusku jako bezcennou kost. Už se to tak v historii stalo. Takže radaru tleskám a říkám: konečně!
18. 10. 2008 | 00:58

J.Zatočil napsal(a):

Tvrzení ,...takto se to píše i v jiných smlouvách... mi připomíná stav,kdy si koupíte auto v autobazaru , ve smlouvě je, že budete muset zajistit bezpečnost toho auta a vy naivně podepíšete s tím,že vám protistrana řekne , že se to tak píše.
18. 10. 2008 | 00:58

Karel Mueller napsal(a):

Milý pane Francesco,
myslím, že bychom se dohodli. Ale určitě Vás nepotěším konstatováním, že v Husákově za Gorbačova jsme měli daleko větší suverenitu než dnes. A to návrat opravdu nechci.
Chcete důkaz? Je dětsky prostinký: Rusové odtáhli, vazby se zrušily a vůbec nic se nestalo. Protože zemědělství bylo schopné nás uživit a celá výrobní sféry byla ve státních rukou.
Dnes by stačilo, kdyby to tu Němci zabalili a zastavili nám přístup ne své trhy. Kolaps, konec.
A to makáme za pštinovou mzdu v relaci se SRN a můžeme být rádi, že jsme rádi.
Nejspíš to neudělají, měli bychom poslední možnost: Na kolena před Ruskem. Ti by si nás vychutnali - toto území je strategicky cenné. Ovšem tuším, že by pro nás Rusko bylo zemí stejně zaslíbenou, jakou byl Husákov pro Rusy.
18. 10. 2008 | 00:59

Francesco napsal(a):

NENI! Temelin je velmi casto žádáný projekt referenda, který je taky antireferndní typem otazky. A metaforou, na ktere jsme Vam chtel ukazat, ze jestli mate strach, priznejte, ze mate strach a nesnazte se to zahalit do uvah o srovnani SOFA a spol s okupacni smlouvou.
Vas strach budu i repsektovat, Vase pokusy o srovnai techto smluv ani omylem.

A komousi se do radaru pletou radi a sovety si sem pozvali, takže proc je sem neplest....
18. 10. 2008 | 01:00

J.Zatočil napsal(a):

Právo a demokracie se nevylučuje.
18. 10. 2008 | 01:03

Jan Vaculík napsal(a):

Ostatně až do té doby, než Rusové začali poplašeně kejhat proti radaru, tak mi to bylo vcelku jedno. Ale teď se od tama ozývá: My jsme porazili Hitlera, půlku Evropy si vydobyli a máme na ni nárok. My jsme vám v r.89 dali svobodu, ale to rozhodně ne proto, abyste se paktovali s Američanama!
Nu, jak na to reagovat? - Nas.at, nas.at, nas.at! Příště to tady radši zapálit, než jim nechat spadnout do chřtánu!
18. 10. 2008 | 01:06

Francesco napsal(a):

To K. Mueller:
Ja nevim, zda dokazi suvereitu srovnat za Husakova. Proto jsem zvolil Orace. Ja prsote jen chci rici, ze suverenita je hodnota davno propita. A asi nastesti.
A Nemci to ze stejheo duvodu neudelaji, protoze sami uz taky nejsou suverenni. Kdyby to udelali, prisli by o zisky a mozna by meli tanky na hranicich... Zit ve svete bez suverenity nebo s omezenou suverenitou vsech a ode vsech neni tak zle, jak to muze vypadat.
Zalezi na jake strane zijete. Zda tech vitezu nebo porazenzch. A to je to smutne dilema, prootze nikdy nevite, v cem jste vitez a v cem jste porazeny...
PS Jenom ne proboha zpatky Husakov. to bylo horsi nez leta 50. A horsi nez protektorat...
18. 10. 2008 | 01:07

Francesco napsal(a):

A presne to tak je, jen tam dejte pojisteni a auto nahradte nemovistosti.
Jakou pojistku a u koho Vam ovsem pronajimatel nenarizuje....
J.Zatočil napsal(a):
Tvrzení ,...takto se to píše i v jiných smlouvách... mi připomíná stav,kdy si koupíte auto v autobazaru , ve smlouvě je, že budete muset zajistit bezpečnost toho auta a vy naivně podepíšete s tím,že vám protistrana řekne , že se to tak píše.
18. 10. 2008 | 01:09

J.Zatočil napsal(a):

Já jsem se opravdu dostal k problematice okolo XBR přes technickou stránku věci , z pohledu své profese.Zarazilo mne až stupidní lhaní a popírání fyzikálních zákonů od vlády . Vše ve jménu prosazení XBR za každou cenu. Takto hluboce ideologicky,jako vy to opravdu necítím. Spousta argumentů od odborníků je v : http://www.blisty.cz/art/41...
Pokud by jste si tyto argumenty prostudoval a srovnal s tím, čím ohlupují tzv. odborníci,možná by jste si také kladl otázky a neviděl jen jednoduché ideologické odpovědi.
18. 10. 2008 | 01:14

Francesco napsal(a):

To Zatocil:
Pravo a demokracie se nevylucuje.
Aha.
Dalsi naivni povidačky.Dame si malý test:
Kdo je nejmocnější veřejná instituce ve Spojených státech?

Kdo v EU?

Kdo v Radě Evropy?

Kdo v ČR?

A hlavne mi nepiste ze lid ve volbach.
18. 10. 2008 | 01:14

Karel Mueller napsal(a):

Francesco:
V Husákově jsem žil, v padesátých letech nebo protektorátu ne. Ale mohu vcelku bezpečně říct z hovorů pamětníků, že kdyby jste tento výrok tehdy pronesl, tak by Vás nikdo ani nezavřel. Nemuseli by. Prakticky všichni z pamětníků by Vás měli .. no, víte za co.
Němci by žádné tanky na hranicích neměli, toho by se bát opravdu nemuseli. V dnešním světě se nehraje
tanky, hraje se kapitálem a surovinami. Řekl bych, že to nejsou Rusové, kdo to nechápe ...

Myslíte si, že suverenita je překonanou hodnotou? Nu, umírali a trpěli za tu hodnotu celé generace.
Nemít suverenitu znamená, že o sobě nemůžete rozhodovat a jste odkázán na laskavost protektora. Ten se samozřejmě řídí zásadou košile bližší než kabát a nadto má směrnice odjinud.

V klidných a bezkrizových dobách plakat asi nemusíte, alespon ne dnes. Samozřejmě, pokud Vám protektor občas od stolu něco přihodí.
Ovšem v klidných a bezkrizových dobách ... ty nemusí trvat věčně a asi také nebudou. A pak si už ani nemůžete říct jsme ve srabu, musíme udělat to a to ... máte jen oči pro pláč.
18. 10. 2008 | 01:23

Francesco napsal(a):

Ad Zatocil:
No jo, no Britske listy a odbornici. Proti nim stoji jini odobronici.
To je pro mne jen mela jednech proti druhym. DO ktere se mi nechce plest. Vsimnete si ze jsme nekolikrate psal, ze nevim, zda je XBR to nejlepsi reseni spojeneckeho zavazku. To opravdu nevim a nemám odvahu se k tomu vyjadrovat. A o odborných nazorech mam sve mínění (nakonec mám papír na to že jsme "vedecky pracovník" a jak ty "odbornici" funguji vidim stale vice kolem.) Proto se stale motam kolem tech pravních argumentu a obcas nastreluju filosoficke uvahy....

A pokud byste chtel jednu uvahu odbornou: znam jakýsi radar o jen trochu jinem spektru na jistem kopci kousek od Brna. Radar NATO.Velikosti si nezada s XBR.ENergii myslim ze řádove take plus minus ne, jen je odlisny frekvenci a taky tím, že funguje stale. Ze by kolem byl nejaky humbuk vsech moznzch odborniku jsme si nevsiml. Stoji a funguje. A to znicil svetove vyznamne naleziste kosatcu a zkamenenlin. Takze proc se hodi nadavat na jeden kus a na druhy ne, V mem skeptickem svete to znamena pochyby o o odbornosti tech odborniku a o jejich zaujatosti nejakou ideologii....
18. 10. 2008 | 01:25

Ares napsal(a):

Přestože smlouvy mohou být v řadě bodů podobné, je potřeba vzít v úvahu počty. Okupovat desetimilionový stát, když máte jednu základnu a několik desítek (stovek) vojáků, jde dost blbě. Rusů na to tady bylo dost.

To že obě smlouvy dávají USA a SSSR víceméně volné ruce pro to, co považují za nutné pro své zájmy je celkem logické. Ony se tyto státy neoznačují jako velmoci jen tak. Někde to musí jít vidět.

Francesco: Máte velmi zajímavé názory na demokracii. Řekl bych až správně fašistické, ale asi bude lepší, když řeknu „ celej Platon“ :-). Podívejte na sebe, jak máte ve všem naprosto jasno. Víte co je dobré a co špatné. A přitom tvrdíte, jak jsou lidé neschopní se vyjádřit.
18. 10. 2008 | 01:29

Francesco napsal(a):

To KM:
asi jste nepochopil miru nebo ja Vas.
Kousek jsme v Husakove zil. Naivne jsme se pokusil z nej v 16 uteci, protoze jsme neveril, ze muzou byt ostnace na hranicih. malem mne zastrelili. Ale to je k pousmani...Vysledky Husakova mame vsude kolem, normalizatorsti kadri to tu ridi.

Vite proc byl Husakov horsi? Protze za protektoratu bylo jasne kdo je pritel a kdo nepritel. A nepritel byl Nemec nebo kolaboratnt. Dost jasne pro vetsinu pripadu.Mohl jste jit bojovat a mit pocit ze biojujete za spravnou vec. Mohl jste zemrit a zemrit za spravnou vec.Nemusle jste pochybovat o tom, co je ta spravna vec.

Na zacatlku padesatzch let jste mohl emigrovat, pak jste mohl bojovat za spravnou vec a nbechat se zavrit. Nepritel byl kdokolikdo nebyl komous a cast komousu sama. Uz nebylo moc za co umrit...

Ale za normalizace? Rezimu se podarilo zkroumpovat vsechny tak, ze uz nebyl nepritel nikdo a vsichni. Bojovat nebylo za co,navic to nebyl osobni boj...
Ano jsme opravdu presvedcen, ze nejvice znicil ceskou pater normalizotrsky rezim Husaka. Povedlo se mu totiz to, co chtel KHFrank. Ty nepoddajne nejak znicl (vyhnal) a zbytek pomocí cukru a bice tak nejak vyuzival...
18. 10. 2008 | 01:33

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Zatočile,
můj postoj vůbec není ideologický, naopak - úplně praktický! Co je ideologického na tom, jestli patříme ke svobodné části světa nebo k nesvobodné? Jestli smíme volně jezdit do ciziny, anebo jestli naopak potřebujeme na každý prd bumážku a k ní potvrzení od někoho, komu do toho nic není? To jsou zcela praktické věci, jak to chodí na východ a na západ od naší východní hranice, v tom není žádná ideologie!
18. 10. 2008 | 01:37

Frante napsal(a):

vlk:
Nečetl jsem celou diskuzi. Připadá mi že nejde příliš srovnávat smlouvu z roku 68 a 08 protože ta první si myslím že byl pouhý immage dokument, který Rusové potřebovali před světem aby mohli tvrdit že okupace není okupace. (Podobně jako potřebovali ten "zvací dopis" aby mohli mluvit o internacionální pomoci). Pro tento účel ve smlouvě mohli být jakkoli vstřícní vůči Československu když bylo jasné že dodržování smlouvy je stejnak nevymahatelné. (Nejsem zastáncem radaru ale pravdy :-)
18. 10. 2008 | 01:41

Francesco napsal(a):

To Ares:
Hm... No dobre no. Ja navrhoval vladu prava. A ne 30 moudrych.
Ale Platona ma docela rad. Prvni myslitel, ktery mel nejakou slusnou byt velmi idelani predstavu, kterou sam nebyl schopne naplnit :-)

Ano, demokracii zrovna nepovazuji za vykvet systemu rizeni spolecnosti a navic ji nikde moc nevidim.
V modernich statech uz demokracie nejakou dobu (pro mne nastesti, pro Vas asi nanestesti) nevladne. Vladnou ty rady moudrych. A bohuzel casto prave tyto rady moudrzch, jinak slovutnzch pravniku, se tim pravem neridi... Tudy vede moje uvahy.
Ale vsadte boty, ze spousta zdeiluzovanych lidi ji povede tou fasistickou a jinou cestou...

A s tim, ze mam jasno, asi spatne ctete, nebo moje unavene zkratky a ponekud rozhorčení nad hloupým textem, vede k tomu, že se nevyjadřuhji spravne....
18. 10. 2008 | 01:42

J.Zatočil napsal(a):

Francesco, prosím,vaše úvahy a srovnávání radaru NATO a XBR, je slušně řečeno srovnáváním mopedu s F1. To vše máte vysvětleno v onom materiálu,který hned jaksi dehonestujete. Když hodnotíte radar musíte zjednodušeně řečeno vzít v úvahu dosah, ekvivalentní odraznou plochu cíle, na roveň dáváte řádově jiné hodnoty !Měl by jste si o tom alespoň něco přečíst. Práce je myslím mj. uveřejněna i na ATMonline.cz,když vám jsou BL ideologicky nepřijatelné.To ,že uvádíte vaši úvahu jako odbornou je tedy opravdová troufalost!
18. 10. 2008 | 01:43

Francesco napsal(a):

Ares mi naznacil, ze je cas jit domu, tak tak cinim... Dobrou noc...
18. 10. 2008 | 01:44

J.Zatočil napsal(a):

Dobrou noc všem a díky za zájem .
18. 10. 2008 | 01:48

J.Zatočil napsal(a):

Pane Vaculík, paradoxní je, že tu bumážku potřebujeme právě do USA a že tam je svoboda přímo koncentrovaná !
18. 10. 2008 | 01:50

Ares napsal(a):

Francesco: Souhlasil bych s vámi, že tu z té demokracie moc nezůstalo. Možná tu vládne těch 30, ale asi to bude jiných 30 než těch moudrých.

Pokud se vám někdy dostane do ruky knížka Demokracie a její kritici, tak si ji přečtěte. Je tam pár dobrých argumentů proti vašemu pohledu. Demokracie v jakékoliv podobě je dost pofiderní podnik, ale alternativy založené na vládě moudrých se ukazují zpravidla jako, řekněme problematičtější. Tam kde by byla ta moudrost, zpravidla chybí morálka a pak z toho máte jen další diktaturu.

Jít spát, to není vůbec špatný nápad :-).
18. 10. 2008 | 01:57

Francesco napsal(a):

To Ares.
No dobre. U nas je jich 15.
18. 10. 2008 | 01:59

Karel Mueller napsal(a):

Francesco:
Já to řeknu asi takto:
Páteř národa pokřivila především válka. Protože tam šlo o přežití doslova, tam se musel vzorně hrbit každý ... pokud chtěl žít. A samozřejmě kocovina z toho, že jsme byli v Mnichově zrazeni a nepostavili se ... O tom jsem měl bezpočet debat.
Po válce většina národa padla Rusům kolem krku a první období bylo pro většinu naděje ... ať se Vám to poslouchá jakkoliv špatně. Karty byly rozdané: Přítel - nepřítel.
Husákov byla hra, která měla svoje pravidla: Ty občane do ničeho nežvaň, nikoho neohrožuj na korytě a tady máš svůj malý socialistický ráj a sociální jistoty. A když budeš hodný, tak si můžeš i přikrádat.
Velmi mnohým se žilo docela pohodlně a dnes s nostalgií vzpomínají. Nemůžete srovnávat nesrovnatelné: Proti válce i 50. letům měli opravdu malý ráj. Režim už zavíral jen vyslovenou otevřenou opozici, v hospodě se lidé mluvit ani už nebáli.

Nemůžete srovnávat nesrovnatelné, to by Vás nikdo nemohl brát vážně. Tragický výsledek Husákova byl pád určitých hodnot, např. úcta ke schopným lidem, vzdělání, práci atd. To je pravda. Ale o krk nikomu nešlo.
18. 10. 2008 | 02:05

Francesco napsal(a):

TO pan Zatocil provokater:
nenasel jsme nikde v tom bvasem materialu srovnani XBR s ujezdskzm radarem. Pokud vim, Nepolisy v L maji mit vykon nekde na hranici 50 kW - 100 kw, ujezdsky na horni hranici, pokud vim, ma být o dost vykonnesi a modernejsi nez Neposliy. DIky kopci a stregickzm podminkam brnenske pahorkatiny neni lepsi misto s vetsim dosahem. Nevsiml jsme si, ze by tam bylo nejake bezletove pasmo o 50 km. Ani o dveceti neee, kdyz je asi 12 km vzdusnou carou nejvesti moravske mezinarodni letiste. A na kopci se pestuje vino.
A na druhe strane kopce byly (nebo nebyly???) ruske SSnevim kolik ve 12(?) silech.... Jaksi se tam dodnes nesmi...

Ale nebojte ja Vam do pocitani vykonu fusovat nebudu... Ale proste ani "takovi" ani "takovi" odbornici mne uz dnes nedoskazi presvedcit o tom ze jsou odbornici. Nic vic jsme tim nechtel rici....
(Pro zaverecny usmev: Ostatne posudte sam letosni ig Nobel ceny.Jeden tym ji dostal za to, ze Cola snizuje kvalitu spermii a druhy za to ze posiluje. Oba vedecke tymy...)
18. 10. 2008 | 02:06

Francesco napsal(a):

To KM:
Prave ten posledni odstavec co pisete srovnavam. Ne to zda slo o krk. Ale o to, ze vsechny zajimave hodnoty jsou v haji.... Vse je jen podloudna hnusna hra...

A hrbit se pod Nemcem a hrbit se pod babou blazkovou z ulicniho vyboru je pro mne pokles jhak hrom....
Znam bohuzel dost normalizacnich exotu, kteriui si mylsi, ze mohou abslutne vse...To si nemysleli ani kolaboranti ani komousi v 50 letech.
Ale mouzna se pletu...
Jdu uz konecne domu :-)
18. 10. 2008 | 02:10

Neopřemyslovec napsal(a):

Pan Hořejší si na svém glogu léčí mindrák. Kdyby tento článek publikoval jen pro vysokoškolskou výsekovou společnost, dostalo by se mu; zmlkni Václave Hořejší. Oni ví, že pravdivé poznatky doplňuje fachidiotskými dojmy. Tu vloží 15% fachidiotských informací, tu 5% apod. Představte si, že by Přemyslovci nezničili Slavníkovce? Český národ by neexistoval. S p. Hořejším si stále potvrzuji, že jsme měli být po devadesátém roce stejně rozhodný.
18. 10. 2008 | 05:51

Zacheus napsal(a):

To V. Hořejší. Po novém přečtení mých příspěvků mně připadá styl příliš "silový" , a proto se za formu omlouvám.
18. 10. 2008 | 06:58

Mike napsal(a):

Ládíku, máš dikutovat s myšlenkami článku a ne tu těchto stránek využívat k bezplatnému
prezentování své jednuchosti, kterou by možná autor Švejka nazval "vrozený kretenismus pana Ládíka"
18. 10. 2008 | 07:34

Abraham napsal(a):

Hanlivé jsou i Lihovky či Análně.cz
18. 10. 2008 | 07:46

Karel Daněk napsal(a):

Dobrý den, pane Václave Hořejší,

záření pulsního amerického vojenského radaru prokazatelně poškozuje zdraví lidí a vážně ohrožuje lidské životy.

Děkuji Vám, že máte chuť a odvahu poskytnout na svém blogu prostor pro článek člověka, na kterého se "sesypou" kritiky milovníků zbrojařů a vojáků z USA.

Moje vyjádření k případné přítomnosti americké radarové voj.základny dle záměru vlády s vůdčí ODS je toto:

SOUČASNÁ VLÁDA, která je připravena obětovat zdraví a životy svých občanů, JE
AROGANTNÍ A ZLOČINECKÁ !!!

Každý, kdo si přeje přítomnost amer.vojenského radaru v ČR, se podobá člověku, který s velice mylnou představou chce lidem a sobě dát k jídlu muchomůrku zelenou.
18. 10. 2008 | 08:02

Abraham napsal(a):

Dovolím si připomenout asi týden staré smlouvy Langera alias Íčka a US o předávání dat o občanech a samotných občanů. Tato smlouva je tajná! Obdobná byla ve 30 letech smlouva mezi Heydrichem (Interpol) a Hooverem (FBI).
18. 10. 2008 | 08:03

J.Zatočil napsal(a):

to Francesco. Zkuste přemýšlet, či počítat, jaké parametry musí mít přehledový radar,který je určen pro dosah okolo 400km a odrazné plochy cíle v řádech cca jednotek m2 ,oproti radaru,který má na několik tisíc km vésti cíle o ekv.. plochách jednotek dm2.Bezletovou zónu 50km uvadějí materiály US strany.Nutno podotknout,že k radaru cca 20let starému.Dnes se umí díky novým technologiím daleko větší výkony.Lituji,že vás zatočil provokatér takto vyprovokoval k plácání o radaru srovnatelném snad jen s tím,kdyby vámi zmiňovaná blažková dala něco o jaderné fyzice.Zkuste ještě např. http://www.atmonline.cz/ana... .Vaše pohrdání odborníky je přímo bohorovné a zarážející,když se vytasíte takovými znalostmi.
18. 10. 2008 | 08:11

Ládik napsal(a):

Mike,
diskutovat na povel můžete možná Vy. Já vyslovuji názor, že srovnávat nesrovnatelné je maření času. Smlouva hordy Asiatů s jejich kolaboranty a smlouva mezi suverénními státy o budoucím pobytu skupiny vojáků na omezeném území nejsou adekvátní smlouvy.
A poučím Vás: v jednoduchosti je síla.
18. 10. 2008 | 08:22

J.Zatočil napsal(a):

to Ládik. Pokud srovnáváte pouze takto,jaksi jednorozměrně , je opravdu vlastností toho srovnání jednoduchost,jestli však i síla,nechť posoudí jiní. Pokud vezmete v potaz časový odstup mezi oběma pobyty vojsk a takové maličkosti,jako, že v r.68 již třicátníci,čtyřicátníci pamatovali válku,ale také osvobození, že zde přes hranici několika málo km na sebe cenili zuby armády tehdejších velmocí, na SRN straně šumavy byly připraveny sila na jaderné miny,které mohly býti kdykoliv instalovány.A SSSR byl v té době také náš spojenec,ať se to někomu líbí nebo ne.I v takové situaci národ masivně odmítal dočasný pobyt vojsk. Tenkrát mohla propaganda nebezpečím přímo hýřit a to přímo hmatatelným.Když dnes postačuje některým občanům ČR ,aby si nadělali do kalhot z imaginárních hrozeb horko,těžko vytvářených tisíce km daleko,co by si asi takoví počali v oněch letech 68 ? Vítali by "obránce" republiky i s jejich základnami ještě horlivěji,než tak činí dnes?
18. 10. 2008 | 08:47

Ládik napsal(a):

J.Zatočil: možná také o souvislostech něco vím, nebyl jsem v té tobě žádné nemluvně; na vojně jsem byl u PLRV jako velitel palebné čety, takže o bojové pohotovosti raket vím své; radarů jsme měli několik; o startu SR71A z Anglie jsme měli zprávy z ruských satelitů. Přesto však tvrdím, že 1+1=2, a nikoliv 3, jako Vy. Ve slově cenili zuby máte také chybu, nebo šlo o cenu zubů?
18. 10. 2008 | 09:11

J.Zatočil napsal(a):

Za chybu se velmi omlouvám .Měl jsem větu původně jinak koncipovánu ,podmět byl "vojáci". Příště se pokusím dávat větší pozor.Pokud jste nikdy chybu neudělal, smekám před Vámi.
18. 10. 2008 | 09:19

Ládik napsal(a):

Dělám chyby denně, ale jsou moje a nikomu je nevnucuji jako etalon chyby.
18. 10. 2008 | 09:23

Elvik napsal(a):

Pan pisatel si vazne mysli, ze bolsevik nekdy dodrzel nejakou smlouvu? Nejake srovnavani smlouvy totalitnich bolsevickych rezimu se smlouvou dvou demokratickych vlad je prinejmensim urazlive a vypovida mnohe o tendenci mysleni pana blogare. Styska se mu snad po te zlocinecke bande, ktera nasi zemi vrhla o stoleti zpet? Ale zpatky ke smlouvam.
Hlavni rozdil pane H. bude asi v tom, ze pritomnost Rusu na nasem uzemi nas mela ochranit pred zlym Zapadem, coz si tehdy vetsina obcanu, a doufam, ze ani Vy, jiste ani v nejmensim neprala. Pritomnost Americanu nas ochrani pred Rusaky a to si ale vetsina obcanu ceske republiky myslim preje. Ti nebo oni ve stredoevropskem prostoru stejne uz brzy budou vladnout, a ja bych tedy rozhodne radsi aby to byli Amici a ne Rusaci!!! Kecy o EU si strcte za klobouk, tato bezzuba organizace chte nechte pujde s jednemi nebo s druhymi. Tertium non datur.
18. 10. 2008 | 09:27

Aleš Jakeš napsal(a):

Je určitě správné diskutovat o jednotlivých ustanoveních smlouvy SOFA, samozřejmě bez vytrhávání věcí z kontextu, ale zcela zcestné je porovnávat ji se smlouvou o pobytu sovětských vojsk. Předpokládám, že všichni diskutující a snad i autor mají s uvedenou minulostí své zkušenosti a je zajímavé, že je nepoužili. Vždyť za tehdejší reality bylo úplně jedno, co se do takové smlouvy napíše, naopak, musela vypadat pěkně a líbivě, ale oběma stranám bylo jasné, že realita bude stejně taková, jakou si silnější strana nadiktuje. A pokud se realita nějak změnila, nebyl problém ji jakkoliv upravit, třeba dodatky a byla jistota, že souhlas druhé strany bude stoprocentní.
18. 10. 2008 | 09:38

J.Zatočil napsal(a):

to Elvik . Samozřejmě , projev každého z nás vypovídá o našem myšlení. Mě zase připadá, že vy jste zůstal zakonzervován v těch letech konfrontace USA/SSSR. Mimochodem,myslíte, že USA vždy dodržely uzavřené smlouvy ? Ale dnes je svět snad již o kousek dál.
http://www.ct24.cz/svet/315...
Obviníte nyní prezidenta Francie že je bolševik ? Časy se mění, vývoj a změny jsou přirozené. Ustrnout ve schematu 50.let přeci nejde a musí se brát v potaz i nové skutečnosti.
18. 10. 2008 | 09:40

Ládik napsal(a):

J.Zatočil: o jednoduchosti a síle Vás měli poučit Rusáci (mimochodem, datum smlouvy o jejich pobytu máte někde poznamenáno? oslavujete?) - svým jednoduchým vpádem k nám. Také jejich naváděcí zařízení rakety na cíl je jednoduché (metoda polovičního nadběhu), nebo vyvažovací zařízení odpalovacích ramp (řízené selsyny). Američané měli s ruskou jednoduchostí velké problémy ve Vietnamu - Rusáci jim zpočátku sundávali i 2 letadla jednou raketou. Obrat nastal za Regana - na Pershingy byli Rusáci krátcí, jejich Dviny, Volchovy a Něvy měly prostor účinné působnosti moc vysoko a byl průser, nastala perestrojka....V jednoduchosti je síla - zejména v technickém řešení. Každý vynález je jednoduchý. A platí to všude.
18. 10. 2008 | 09:47

Tupelo napsal(a):

Pane Stejskale, clanek asi nebude, ja se priznam bez muceni ze bych nejspis nedokazal byt nestranny. I pres veskerou snahu bych asi nedokazal potlacit sve sympatie (nejen v otazce cenzury v Australii). Prinejlepsim by to skoncilo tak, ze diky snaze o vyvazenost bych vedome zacal pridavat body druhe strane, coz ovsem take neni ono. Ale neco podobneho ocekavam od novinaru: nadhled, odvahu, vnitrni mir a emocionalni vyrovnanost, koncentraci, touhu po pravde a odhodlanost ji dosahnout :)). Samozrejme prehanim, ale protoze sdelovaci prostredky maji prilis velkou moc (dnes jsem u vas na homepage zahledl zminku ze dalsi(!) americke noviny (tusim LA Times) zacaly otevrene podporovat Obamu - to se mi vubec nelibi, a to rikam jako clovek ktery by si pral jeho svoleni (nejen protoze jeho run na zbrojeni muze byt mensi a touha po zmenach naopak vetsi)), co kdyby existoval (na zkousku) nasledujici model: o jedne veci by psali vzdy dva novinari, o kterych je znamo, ze na ni maji pokud mozno co nejvic rozdilny nazor. Zkratka jako kdyby match Sparta x Slavia komentoval jeden rudoch a jeden sesivany zaroven. Velmi bych si pral takovy prenos videt. :)

Co se tyce cenzury, omlouvam se ze jsem Vas dal do jedne lajny s australskou vladou, nemusi to tam byt tak zhave. Jde mi spise o trend. Ten iniciator podobneho navrhu bude temer urcite argumentovat tim ze mysli na dobro lidi. Americane Patriotic Pact take realizuji proto aby ochranili hodnoty jejich spolecnosti a spolecnost samotnou. V Cine cenzurou informaci o Tibetu nebo '89 chteji dosahnout podobne ochrany spolecnosti. U nas, zrovna v otazkach radaru, jsme videli (nejvic u VM) neco podobneho (ignorovani hnuti Ne zakladnam (jako nejsilnejsiho obcanskeho hnuti po revoluci) v CT). Vlady a establishment ochranou spolecnosti a obcanu budou argumentovat vsude a budou (prirozene) touzit po vetsi kontrole (ten globalni terorismus prisel jak na zavolanou). Jedine co je bude moci zastavit jsou silne sdelovaci prostredky. A nezavisle. Ovlivnuji nalady verejnosti, vysledky voleb, popularitu politiku, maji moc. A dokazi si predstavit ze i novinar, ma tendence (podle sveho vnitrniho svetonazoru :)) nektere veci akcentovat a jine potlacovat; aspon trochu ;). Treba V.M. se rozhodl ochranit jiz tak negativne naladenou spolecnost pred dalsimi argumenty proti radaru tim, ze odmitl HNZ. Mohl to myslet v dobre vire, vnitrne je presvedcen ze radar je dobry pro neho, tak musi byt dobry pro vsechny. A z titulu sve moci podle sveho presvedceni i konal. Podle me by mel v tu chvili nastoupit zrdcadlovy klon V.M. (V.M.-2), ktery by ucast HNZ prosadil. Nejde samozrejme jen o radar, ale temer o vse dalsi (afery politickych stran, krimialni aktivity clenu, uplatky,...), kde by meli psat dva novinari.

Na konec listopadu se skutecne tesim, kazda zmena a novinka je vitana, aneb co se nevyviji, zanika.
18. 10. 2008 | 09:51

veverka napsal(a):

Pokud se sem Američané proderou bez referenda a proti vůli většiny národa,budou to obyčejní okupanti.Politici ,kteří je v tom podporují potom vlastizrádci.Stejně jako byli Rusáci a jejich tehdejší poskoci Bilakové.A že jich tady má být (zatím) "jen" 200 na věci naprosto nic nemění,jde o princip.O nás bez nás.Už zase.Žádná demokracie u nás není.are
18. 10. 2008 | 09:57

Ládik napsal(a):

Arnošte, dochoďte základní školu.
18. 10. 2008 | 10:00

Stařeček napsal(a):

velmi hezké souboje. Můj názor je ale pořád stejný. Ten radar tu nemá co dělat. Není pro něj žádné opodstatnění kromě toho, že se USA chtějí zmocnit celého světa, vládnout mu a těžit z něj.
18. 10. 2008 | 10:01

xbr napsal(a):

Já děkuji panu Zatočilovy za jeho jistě zajímavé srovnání a panu Hořejšímu za zveřejnění na blogu.Děkuji panu Zatočilovy za odvahu vystavit se kritice a mnohdy výkřikům končících zesměšňováním či jednostranným pohledem na naši roli v rámci světového pořádku jako upachtěného poskoka USA.
To je pozůstatek 20let ruské okupace v nás.Kdysi Kreml dnes Bílý dům.
Proto Vám pane Zatočile děkuji za odvahu srovnat smlouvu z roku 1968 a z roku 2008 a tím upozornit na to že jsme ještě stále suverénní stát.Bohužel mnohým nedochází že
tuto suverenitu současná vládní garnitůra vytrvale podkopává.
S pozdravem
xbr
18. 10. 2008 | 10:04

J.Zatočil napsal(a):

Pro Ládik. Nevím v čem Vám jsou ku pomoci takové výpady o nějakých oslavách .Normální člověk v souvislosti s těmito datumy nemá rozhodně asociaci "oslava".Jsou to velmi trapná slova.Myslím že pro většinu národa je 21.srpen černým dnem, málo kdo si uvědomí i pochmurná výročí 16.10 a 18.10.Vytahujete nějaké rádoby technické fragmenty z doby soupeření USA/SSSR.Nejsou to však ani tech. data,ani nijak související informace. Nevím jaký to má smysl. Co říkáte např. na ono jednání Medvedev -Sarkozy. Pokud takový pakt vznikne, co to bude znamenat pro svět , co pro nás ?
18. 10. 2008 | 10:07

Ládik napsal(a):

Začínám mít pocit, že se tady prolíná slovanství, slavofilství a slavjanofilství. Stačí si přečíst - Mareš: Slovanství a politický extremismus (1999)...
J.Zatočil: tech. data jsem neuváděl - jen přesvědčení, že technologický náskok nezůstane bez následků.
18. 10. 2008 | 10:21

Elvik napsal(a):

Pripadny pakt trpasliku (Medvedev, Putin - Sarkozy) je jen dalsi duvod k urychlenemu vybudovani americkeho radaru v Brdech.Jeste lepsi by bylo samozrejme take umisteni americkych raket na nasem uzemi. A nejen jako obrana proti Irancum apod. ale hlavne proti Rusakum.
18. 10. 2008 | 10:28

stále rebel napsal(a):

Pro Ládik.
Můžete mi vysvětlit toto.

Napsal jste:
„Ve slově cenili zuby máte také chybu, nebo šlo o cenu zubů?“

Ano, pan Zatočil se dopustil chyby, ale co jste napsal vy.
18. 10. 2008 | 10:29

Ládik napsal(a):

J.Zatočil: problém máme zřejmě v tom, že Vaše ambice jsou velké (svět, my...) a moje jsou nulové(já...). Já se postarám o blízké a sebe, Vy o všechny ostatní. Medveděv-Sarkozy? Plyn stejně odpojím a víno si pěstuji na zahradě. Až tak jsem přízemní.
Přeji pěkný den.
18. 10. 2008 | 10:31

Golem napsal(a):

Posílám odkaz na zajímavý příspěvek z blogu deníku Aktuálně.cz
Jsou to marné diskuse. S Rusy jsme neměli na vybranou, s amíky předstíráme, že máme možnost si vybrat, ale vědomě ji nevyužíváme, i když víme, že nejde o žádné hrozby, jen sprostou velmocenskou rozpínavost, tentokrát ze zámoří, která ve své samolibosti chce ovládat celý svět. Je to jen česká ubohost a v ní chcípneme v globalizovaném světě, jen Hradčana nám alespoň nikdo nerozbombarduje, jako se to stalo Polákům ve Varšavě, když se dokázeli vzepřít.
18. 10. 2008 | 10:34

Ládik napsal(a):

SR: odpověď máte už v 09:23:41.
18. 10. 2008 | 10:35

J.Zatočil napsal(a):

Pro Elvik. Možná se i raket dočkáte. Smlouvy ČR USA to umožňují. Jen jestli bude okolní svět mít náladu pořád "bojovat" a nebude muset raději řešit jiné nastálé problémy. A my, malý vazal trpaslík budeme přivázáni u nohy mocného protektora,který bude dělat samozřejmě jen to nejlepší pro nás . Bipolární svět v jeho minulé podobě se zhroutil. Destrukcí SSSR . Ovšem i USA tím nastal velký problém - přišly o nepřítele. Jak se s tím vyrovnávají vidíme v současnosti. V setrvačnosti spousty lidí však žije doktrína navzájem si zakroutit krky neustále dál.
18. 10. 2008 | 10:44

jarpor napsal(a):

Karel Mueller

Nedá mi nezareagovat, i když si nejsem jist, má-li to smysl.

Jsem asi naivní, ale soudím, že našim spojencem může být a i je, i „světový hegemon“. A oba mohu ctít jeden druhého.
Zůstanu-li u své argumentace, nevím, jaké přátelství budete cítit k člověku kterého, jako přítele s nímž jste v nějakém spolku, o něco požádáte, a on bude chtít sice vyhovět, ale zároveň Vás „bude tlačit do kouta“.
A to je přesně to, o čem Vašimi slovy „exceluje“ vlk, když píše o vyjednaných smlouvách k radaru.
Zatímco mu nevadí, že „análně“ naše reprezentace po 68 podepsala diktát o pobytu sovětských vojsk – to přece byla pozice vazala, který ani nepípl : nejprve vypadněte, a pak se budeme o podmínkách budoucího pobytu bavit, tak dnes kritizuje vše co se vyjednalo. Vyjednalo, ne nadiktovalo od „hegemona“.

Vždy může být něco jinak a lépe. „Excelentní“ vlk, stejně jako autor a i další porovnávají neporovnatelné. A vyvozují dalekosáhlé závěry o špatnosti dnešní reprezentace, o špatnosti mít spojence. Diktátor ( může-li být bolševik takto nazván ) jim, zdá se, nevadí. Píšu v přítomném čase nevadí, neboť nechci se nikterak dotknout minulosti a postojů těchto lidí v době „bolševika“.

Od vzdělaných lidí, jakými autor, vlk a další, včetně Vás dovolím si dodat, nepochybně jsou, bych takto „vytrhnutou“ podobnost debatovaných smluv neočekával.
Proto si dovolím parafrázovat doktora Štrossmayera : Kdyby hloupost nadnášela ….

K mému pohledu na danou věc nikoho nenutím.
Spíše se ptám : čím se vyznačuje inteligence ? Ve vytrhováním jednotlivých věcí z celé šíře jejich souvislostí, navíc s jasným "ideologickým" podtextem ji nespatřuji. A toho se "porovnávači" zřetelně dopouštějí. Mají na to právo. Ponechám si svůj soud o jejich hlouposti.

Hezký den
18. 10. 2008 | 10:46

ego napsal(a):

pro Elvik
přeji hezký život Den poté, až se zfetovaný americký seržant splete a odpálí něco směr "Rusácko", úder nepůjde zřejmě jenom proti 70% normálních lidí, kteří tu cizí šmejd nechtějí, ale i proti primitivům tvého ražení, v tom je spravedlnot.
18. 10. 2008 | 10:50

Siola napsal(a):

Pane Zatočile, děkuji. Váš článek by si měli přečíst všichni občané a aktéři tšchto smluv se jej naučit naspaměť.
18. 10. 2008 | 11:02

J.Zatočil napsal(a):

Pro jarpor. Při rozsahu článku,který je možno publikovat v neodborných periodikách bude vždy něco vytrženo z kontextu. To doufám chápete.Je to však článek,názor,jen produkt svobody vyjadřování a jeho ambicí je vyvolat diskusi,případně fundovaný výklad odborníka.O co je však strašnější,když jsou národu oficiálními místy ,coby produkty vlády,vykládány jednak lži o tech.parametrech a možných dopadech XBR, z kontextu účelově vytržené jen rádoby výhody smluv. O možných nepříjemných dopadech ani zmínka.
Mnohokrát bylo řečeno,že každá smlouva může být cárem papíru,když je vláda servilní vůči druhé straně,mocnosti. Domníváte se, že je důstojným protějškem kabinet,jehož člen pokládá k nohám představitele velmoci své hudební dílo lokálové kvality,avšak ideologicky správně servilní ? Kdyby nějaký člen vl.kabinetu, či jen NS poskytl něco takového v r.68 Brežněvovi ,myslím,že by jeho jméno bylo dodnes nadávkou.Pokud si myslíte,že jsou smlouvy naprosto perfektní pro nás,občany ČR,neberte prosím můj článek vážně . Pokud z nich přeci jen něco problematického cítíte, pokuste se na to prosím upozornit kvalifikovaněji .Spousta lidí,včetně mne by Vám byla vděčna.Pokud si dáte chvilku práce a přečtete si zápis ze schůze 18.1.1968 , možná se podivíte,že i členové jedné vládnoucí strany vystoupili s nepohodlným názorem v parlamentu a k tak citlivému tématu. Je s podivem,jak se dnes některé strany projevují jako jeden muž, jiný názor není přípustný.
18. 10. 2008 | 11:19

J.Zatočil napsal(a):

oprava 18.10.1968 ,omlouvám se za překlep
18. 10. 2008 | 11:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé příspěvky ("blbci", "demagogický darebák"), které byly v rozporu se zdejšími pravidly (viz Kodex diskutujících).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 10. 2008 | 11:40

Karel Mueller napsal(a):

Milý pane jarpor,
nesmíte být tolik naivní ...
Mezi státy přátelství neexistuje. Buďto korektně spolupracují, nebo mají nasmlouvané "spojenectví" z ekonomických, politických či vojenských důvodů obvykle proti někomu, nebo jsou ve vztahu závislosti a víceméně podřízenosti.
Nasmlouvali jsme to tak, že jsme ve vztahu naprosté závislosti ekonomické (viz příspěvěk výše) a vstoupili jsme do určité organizace, kde je USA hegemon schopný si prosadit téměř cokoliv.
Radar by především měl být otázkou v rámci NATO a nikoliv bilaterální věcí mezi námi a USA, kromě toho není nijak zřetelné, na co ho zde Američané chtějí (každý si o tom něco myslí, já též) a už vůbec ne, jestli máme platit pronikavým zhoršením vztahů s Rusy se všemi důsledky z toho plynoucími. Ale to je úplně jiná otázka.
Dobře radar jsme podepsali (resp. naše reprezentace) a teď se vyjednali podmínky o pobytu americké armády u nás.
A pan Zatočil jen předkládá otázku a dává jisté odpovědi, jestli nejsme ještě servilnější a bezmocnější, než jsme tenkrát byli ve vztahu k Rusům. Víc za tím nehledejte.
18. 10. 2008 | 11:42

Marty napsal(a):

Karel Mueller: zcela potravinove sobestacni jsme byli mozna nekdy za Rakouska-Uherska.

Jako maly stat musime spolehat na ostatni a USA se ukazaly jako v podstate jediny alepson trochu spolehlivy spojenec, ktereho jsme kdy mely.

Pan zatocil se zcela amatersky a silne tendencne a bez snahy o objektivitu pokusil vypracovat jakesi osvetove dilko. Vyprodukoval vsak neco zcela bezcenneho a nepouzitelneho, cim se muze ohanet jen clovek hajici svuj ideovy postoj bez ohledu na objektivni realitu.
18. 10. 2008 | 12:04

Karel Mueller napsal(a):

Marty:
Nesouhas, v Husákově jsme potravinově soběstační byli. Spíš jsme (s Maďary) vyváželi na východ.
Američanům za leccos vděčíme, ČSR byla hlavně americkým dítětem. Ale ve vztahu spojenectví se s nimi defacto nebyli nikdy, ani po pádu SSSR, kdy jsme se stali členy EU a NATO.
Měli jsme obrovské štěstí, že do roku 48 se naše zájmy kryly s americkými. To dnes není jisté.
18. 10. 2008 | 12:11

Marty napsal(a):

Karel Mueller: CSSR se o to snazila, ale s pochybnym uspechem. Potravinova sobestacnost znamena, ze bychom se obesli zcela bez dovozu potravin, stroju, oseva, hnojiva buh vi ceho dalsiho k vyprodukovani potravin.

USA je dnes jedina velmoc, ktera neni uzemne expanzivni. To se o Rusku neda rict ani omylem a Cina ceka jen na lepsi prilezitost. USA je navic svobodnou demokracii a sve spojenecke zavazky cti. Navic tam porad je mnoho lidi, ktere by hozeni CR pres palubu poradne nakrklo, protoze maji takovou naivni predstavu, ze USA jsou povinny sve spojence chranit i silou. A techto naivu je v USA par desitek milionu a politici je nemohou ignorovat. Ostatni velmoci by nas pres palubu hodily mnohem snaze. Jako mala zeme si nemuzeme dovolit luxus mit vlastni zajmy. Nase zajmy se musi kryt s temi vetsimi.
18. 10. 2008 | 12:24

jarpor napsal(a):

Karel Mueller

Je lépe být naivní nebo hloupý ? Možná se to úplně jedno .. :-)
Začínáte se točit v kruhu.
Co má NATO v Evropě ? Řekl někdo zřetelně, NE, radar jde mimo NATO ? Tak tento argument neberu.

„Mezi státy přátelství neexistuje. Buďto korektně spolupracují, nebo mají nasmlouvané "spojenectví" z ekonomických, politických či vojenských důvodů obvykle proti někomu, nebo jsou ve vztahu závislosti a víceméně podřízenosti.“

Z výše uvedeného vyplývá, že považujete náš vztah ke kterémukoliv členu NATO, jako podřízený. A co v EU ? Taky podřízený ? Je-li to Vaše filosofie, prosím. Pak však musíte tuto skutečnost vzít v úvahu, ve všem co jakákoliv vláda dělá nebo bude dělat.

„A pan Zatočil jen předkládá otázku a dává jisté odpovědi, jestli nejsme ještě servilnější a bezmocnější, než jsme tenkrát byli ve vztahu k Rusům. Víc za tím nehledejte.“

Nejde nehledat. Když ve vztahu k Rusům se „vyjednávalo“ když už tu BYLI. Zde se může jednat o „servilitu“ když to tak vidí, ale ještě zde NEJSOU. Pokud to není pro něj argument, je mi ho líto. I Vás.

J.Zatočil

Je-li pro Vás ve vztahu ke smlouvám k radaru zásadní „hudební dílo“ a z toho odvozujete „servilitu“, není co dodat. Pro strom se nevidí les.
Každý jsme něčím hloupí. I ministr obrany.

Pište si a vytrhávejte z kontextu co chcete. Vy jste se svobodně vyjádřil, já také. Vaši zmínku o „kvalifikovanější“ připomínku si dovolím ponechat bez reakce.
Jen dodám, že každá smlouva je kompromis, na každé lze něco najít co pro tu či onu stranu by mohlo být jiné. Tak hledejte, porovnávejte a argumentujte, o mou kvalifikovanost se starat není třeba.

K problematice dopadech XBR a lhaní – proč pak porovnáváte paragrafy smluv z 68 a 08 ? Vypadá to, že když si nevíte rady s argumenty proti porovnávání smluv, nastolujete zcela jiný problém. Míchat koše s jabkama ponechám tedy Vám.

Hezký den
18. 10. 2008 | 12:34

Tupelo napsal(a):

Marty: USA nejsou expansivni? Proto asi maji stovky zakladen kolem celeho sveta (a buduji dalsi). Kolik jich ma Rusko a kolik Cina? Ze by hozeni CR pres palubu nakrklo hodne lidi? Bylo by jich nyni vic nez v '68? Bylo by jich tolik, kolik jich bylo nakrknuto Gruzii (o tom ze tam s produktem barevne revoluce meli pletky (dalsi doklad americke nerozpinavosti :)) svedci zabavene armadni vozidla, ktere chteli americane zpet - meli smulu, rusove spravne poukazali na to ze je zabavili jako valecnou korist gruzinske strane. Americane mahli tvrdit ze byly majetkem americke armady, coz si ovsem rozmysleli, nebot by tim oficialne priznali aktivity sve armady tam). A ciste hypoteticky, slo by vedeni zeme se stamiliony vlastnich obcanu do jaderne valky s Ruskem, kdyby snad Rusove zautocili na zemi s deseti miliony obyvatel? Urcite by o tom prinejmensim hodne uvazovali. A co se tyce vlastnich zajmu? Temi se urcite ridi i nasi sousede, nevim nakolik se kryji se zajmy USA, ale potrebu budovat nove americke zakladny na svem uzemi nejspis nemaji.
18. 10. 2008 | 12:43

Stařeček napsal(a):

pokud se pamatuji tak se za soběstačnost v zásobování potravinami počítalo 1 tuna zrní na jednoho obyvatele. Za Husáka ČR vyprodukovala 10 000 000 tun. V základě to stačilo na uživení národa. Co se týká strojů tak např. naše kombajny vyráběla NDR. Dováželo se max. trochu jižního ovoce. K tomu by se ale měl vyjádřit odborník národohospodář a ne my laici.
18. 10. 2008 | 12:44

Marty napsal(a):

Tupelo: psal jsme uzemni expanzivni. O mocenske expanzi jsem nepsal.

Vsechny Vase priklady jsou specificke a vzajemne (natoz s CR) nesrovnatelne.

Rusko prave prejde chut utocit na CR, kdyz budeme jasne zarazeni ve sfere vlivu USA.

Tak ono mnoho statu NATO uz davno americke zakladny na svem uzemi maji.

100% nam dneska nikdo nic nezaruci, ale rozhodne je sazka na USA nasobne jistejsi nez na EU nebo kohokoliv jineho.
18. 10. 2008 | 12:56

Marty napsal(a):

Stařeček: clovek potrebuji preci jen vic nez jen zrni.
18. 10. 2008 | 13:00

Hugo napsal(a):

Marty:
ale ten radar preci neni namiren proti Rusku. Vsak ministr zahranici rikal, ze je urcen na ochranu pred Iranem a KLDR.
18. 10. 2008 | 13:02

Tupelo napsal(a):

Marty: pokud bych Vas chytal za slovicko, tak ona kazda zakladna potrebuje uzemi, takze jista expansivnost uzemniho typu zde je rovnez :). Ale budiz, tak jsou expansivni mocensky. Psat o Rusku ze je expansivni uzemne je dle meho nazor nespravne, Rusove maji ve sve zemi vse co potrebuji a nadto se potykaji prave s opacnou hrozbou (Sibir & Cina) - diky sve male hustote obyvatel.
Psal jste ze by ponechani CR na holickach nakrklo v USA hodne lidi. Jaky je pro tyto lidi rozdil mezi CR a treba onou Gruzii? Nenakrklo by je to stejne? Pokud ne, jaky je rozdil? Pokud ano, co se stalo dal s timto nakrknutim,je nejaky hmatatelny dusledek?
Rusko ma chut utocit na CR? Proc by to delalo Je to stejne jak v pripade Iranu. Obema staci s Evropou obchodovat, z toho maji mnohem vic uzitku nez z pochybnych vysledku vojenskeho stretu. Mimochodem, radar zde preci neni proti Rusku, ze ano? :) A pro me osobne je vetsi zarukou bezpecnosti clenstvi v NATO nez jeden radar vzdalene zaoceanske velmoci.
18. 10. 2008 | 13:12

Ládik napsal(a):

Soudruzi, za 3/4hodiny vám končí volby, běžte říhat do hospody.
18. 10. 2008 | 13:14

J.Zatočil napsal(a):

K Jarpor : Nevydávám jako zásadní ono hudební "dílko",jak mi efektně podsouváte a zřejmě to dobře víte.Jen taktéž docela efektně využívám jeho velkou sílu,jako pověstné třešničky na dortu. Ona zmiňovaná servilita praští přes nos nejvíce někoho,kdo např. žije střídavě v ČR a Rakousku . Když se vrátí po nějaké době do ČR ,poslechne zprávy,či přečte noviny,nevychází s údivu.Podlézání velmoci prý zapůsobí přímo děsivě.Je škoda,že už zde hodně lidí ztratilo pro toto míru a cit.Zřejmě jen pohodlně nahradili bezmeznou servilitu k SSSR tou novou, co je právě v kurzu. U souseda za plotem se nic takového neslyší!Není to nikomu třeba ! Z Rakouska odtáhla spojenecká vojska v r. 1955. A představte si,od té doby neměli potřebu pozvat někoho dalšího. V mediích neřeší cizí základny ani imaginární nebezpečí, přesto fungují. Nikdo je ani neobsadil,ani nenapadl. Nemyslíte,že bychom na tom i bez US army byli stejně ,či podobně jako oni? Jsou snad naši blízcí sousedé v ohrožení zlým Ruskem ?
Je na Vás hezké, že se s mým tak mizerným článkem zabýváte,cením si času,který jste mu ochoten věnovat. Nesrovnatelně lepší výklad celé první smlouvy od právně vzdělaných lidí najdete na : http://www.neradaru.cz/site... .Je to podrobný výklad možného dopadu smlouvy.Pro člověka ,který se o problematiku zajímá by to mohl být přínos.
18. 10. 2008 | 13:15

J.Zatočil napsal(a):

18. 10. 2008 | 13:28

Gorash napsal(a):

Jak vidím, diskuze se od včerejška stočila přesně tím neproduktivním směrem, který jsem nechtěl. Nikdy se tu neshodneme na tom, jestli se přimknout radši k USA, EU nebo Rusku, protože je to silně ovlivněno tím, kam ideologicky tíhneme. Nemá vůbec smysl o tom diskutovat. Bylo by mnohem přínosnější vrátit se k meritu věci, totiž k autorovu silně nekorektnímu srovnání dvou smluv a právním otázkám okolo toho. Najde se někdo, kdo by kromě "díky pane Zatočile, že otevíráte modrákům oči" napsal i nějaké další právní argumenty, které by podporovaly autorovu tezi?

Pokud se diskuze stočí k hledání zástupných argumentů proč radar ano nebo ne, pak nemá vůbec smysl. Takových tu už bylo stovky a nikdy k ničemu nevedly. Titíž lidé, kteří jsou nadšení ze vzdávání se suverenity ve prospěch EU tu argumentují proti radaru vzdáváním se suverenity...v čí prospěch? USA? Těžko. To, že bude na našem území stát radar USA nám z naší národní suverenity nevezme vůbec nic - kdykoliv můžeme smlouvy jednostranně vypovědět, budeme-li cítit, že je to náš zájem.
Pohříchu stejně nesmyslné a nekonzistentní argumenty tu zaznívají i z druhé strany pro radar.

Tedy znovu zopakuji svou výzvu - najde se tu nějaký odpůrce radaru, který kromě pochvaly autora dokáže právníckým rozborem vyvrátit argumenty moje a Francescovy výše?
18. 10. 2008 | 13:31

Englishman napsal(a):

Vůbec nechápu, o čem se tady bavíte. Smlouva s USA je smlouva, kterou jsou obě strany vázány. Smlouva se SSSR byl cár papíru, kterým nebyl vázán absolutně nikdo. Jakékoli porovnávání textů je naprostý nesmysl. Možná s výjimkou nějakého ne zcela vážně míněného lingvistického výzkumu si nedovedu představit jediný poctvivý důvod, proč tyto dva texty srovnávat.
18. 10. 2008 | 13:32

J.Zatočil napsal(a):

Pro Gorash .Nevím proč házíte do jednoho pytle obdivovatele EU a lidi, kteří zde nechtějí mít cizí základnu. Podrobný právní rozbor první smlouvy je na : http://www.neradaru.cz/site... . Každé zjednodušení vytrhuje poněkud z kontextu.Myslím,že ale nevytrhuji z kontextu o nic více,než naše vláda při oficiální,heslovité prezentaci samých výhod,které pro nás smlouvy přinášejí.
18. 10. 2008 | 13:43

Seln napsal(a):

Připomněl bych rád trochu nedávné historie v kontextu radarové základny. Když ta myšlenka vznikala za vlády ČSSD, nevěděl o ní mezi veřejností skoro nikdo. Po volbách, když se dostala do médií a obecného povědomí, v té první fázi prakticky neexistovala podpora. 90 procent veřejnosti přijala vyjednávání jako prostý fakt a vůbec ji nenapadlo se stavět do rolí výrazně pro nebo proti. Pouze komunisti zaujali jednoznačné stanovisko. Potom přišel průzkum veřejného mínění, kde se lidé bez konkrétních znalostí a bez proběhlé diskuze a rozvahy, na zádkladě primitivních emocí vyjadřovali, jestli by byli pro nebo proti. Nadpoloviční většina proti (rozuměj: nevím o tom nic, ale připomíná mi to základny SSSR) fungovala jako žárovka rozsvícená nad hlavou zhrzeného Jiřího Paroubka, který si uvědomil, že má jednu z mnoha dalších příležitostí jak tepat do nenáviděné vlády. "Lidé to nechtějí a sociální demokracie stojí za lidmi" neboli vezmeme výsledek "opak toho, co podporuje vláda čili ne radaru" a začneme hledat důvody proč (samozřejmě správný postup by byl právě obrácený). V té době ještě stále neexistoval názor: jednoznačně podporuji radar, ale díky vytrvalé a důsledné masáži (Paroubek, Zaorálek, Filip) někteří lidé, např. i já, kteří dosud pokládali za nesmyslné se vyjadřovat k otázkám obrany při jednání s demokratickou zemí a spojencem, postupně měnili postoj. Takže dnes tu máme zaryté odpůrce, ale i příznivce. Nikdy bych se neoznačil za příznivce radaru, kdyby fungoval zdravý rozum a kdyby tahle otázka nesklouzla do víru regionálního politikaření na úroveň poplatků ve zdravotnictví.
18. 10. 2008 | 13:44

Pocestny napsal(a):

P%ane Hořejší, opět jste nezklamal....

Já se musím opravdu smát, tohle pojetí mne přesvědčuje, že nežiji ve stejné zemi jako vy.

Já nekapituluji, nejsem okupován, já se naopak podílím, tudíž znění smlouvy mne nijak nerozhořčuje. Není tam nic, k čemu bych se nezavázal, není tam nic, co by mne ponižovalo, ostatní je výsledkem instrumentálního řešení spojenecké kooperace.

To vše je v rámci NATO i v rámci bilaterálních vojenských smluv naprosto standardní.

Souhlasím dokonce i s tím, aby až na povel z Mockby povedete lidový útok na kupoli, konali k jeho obraně kroky, jaké si usmyslí. Je mi také ukradené, kolik komoušů tam padne "za mír".

Já totiž vím, že radar je proti komoušům jako vy k ničemu, ale hodí se na pozorovaní toho všeho, na co není čas při boji s vaší bolševickou demagogií lidí, kteří se dnes v novinách jako pan Uhde přiznávají, že tenkrát za "Kundery" by práskali také, že byli nestraníky jen proto, aby byli "svobodnými básnickými motýli na barikádě revoluce", lidé jako vy, kteří mne a další obviňují - chytře a nepřímo - z nějaké zrady.

Ne Hořejší, okupaci a podmínky, za kterých jste ji odkýval vy si strčte tam, odkud jste s tímhle cintátem přišel.

Partička svazáckých práskačů a normalizačních lejnojedek se tu bude pokoušet rozrýpat cokoliv, co brání k návratu k lásce k byzantinství, pan profesor si již rýsuje korýtko na Leninských horách, koukám.

Renegáti, sami jste partičkou vlajkonošů barových vrahů z galerky, komouši duchem, ne členstvím.
18. 10. 2008 | 13:51

Gorash napsal(a):

J. Zatočil: Jak jste sám řekl, každé zjednodušení...Rozhodně nebylo mým záměrem hodit všechny odpůrce radaru do jednoho pytle s obdivovateli EU, nemyslel jsem to ani nijak osobně na Vás. Ale objevilo se tu několik lidí, jejichž názory v tomto směru jsou na blozích aktuálně.cz už dost známé, abych si toto zjednodušení mohl dovolit. Omlouvám se Vám, pokud se Vás to nějak dotklo, rozhodně jsem to nemířil přímo na Vás.

Pokud se týče současné vlády, rozhodně z ní nijak odvázaný nejsem a byl bych rád, kdybyste pro změnu neházel všechny "příznivce" radaru do jednoho pytle s ODS nebo současnou vládou. Příznivci v uvozovkách, protože se za vyloženě příznivce radaru nepovažuji, spíš jsem v tomto ohledu značně neutrální (pro radar mě vychýlila až nedávná informace, že odpůrci radaru jsou placeni ruskou KGB - ať už si v současnoti říká jakkoliv. Jsou to pořád titíž lidé, kteří své odpůrce likvidují poloniem. Rozhodně bych nerad zapadnul do takové společnosti - a pozor, opět tím neříkám, že třeba zrovna vy jste agent KGB. Ale řekněme že například finanční zdroje hnutí Ne základnám! považuji za přinejmenším neprůhledné a nedávná správa mi spíše potvrdila to, co jsem tušil.)
18. 10. 2008 | 13:53

On napsal(a):

Základní otázkou je, proč USA udržuje takový
počet základen v Evropě a ještě zde staví nové.
Při tom si musí být vědomi skutečnosti, že válka proti Rusku se nedá vyhrát, tak jako se nedá
vyhrát proti kterékoli zemi, která vlastní mohutný nukleární potenciál. Takže proti Rusku, mají tyto americké základny pramalou cenu. Tak se ptám, nejsou tyto základny nakonec namířeny proti zbytku Evropy, až se tato vymkne zpod kontroly a ochrany USA v budoucí nelítostné rvačce o nergii a suroviny. Rvačce typu bratr nebratr, z hrušky dolů.
Pokud se týče přátelství, spojenectví atd. mezi
státy, tak nic takového, jak říká pan Robejšek,
neexistuje. Státy mají pouze zájmy.
A ještě k čl. 5 Washingtonské smlouvy. V případě napadení člena NATO se ostatní členové
zavazují, že přijmou společná opatření, čož podle Dr Robejška může být i to, že zašlou nafukovací matrace nebo kondenzované mléko. Tuto měkkou formulaci prosadily do smlouvy USA.
Takže přátelství až za hrob a na věčné časy se
nesmí přeceňovat.
18. 10. 2008 | 13:58

Ota Veverka napsal(a):

Pane Hořejší,
bravo, tohle se vám opravdu povedlo. Vám připadá text pana Zatočila zajímavý? To bych tedy rád věděl proč. Programově vynechat body smlouvy, které se mu nehodí do krámu a zaznamenat jen to, co mu vyhovuje? Jestli vy tohle považujete za zajímavé, já to považuji za sprostou manipulaci s fakty, za prachsprostou komunistickou agitku. Srovnávání smlouvy se Svazem sovětských socialistických republik se smlouvou mezi dvěma demokratickými zeměmi považuji, na rozdíl od vás za drzost a vyvstává mi na mysli klasická otázka: Komu to slouží? Citace:"Obě smlouvy shodně zaručují nenarušení suverenity naší země, ta z roku 68 navíc i nevměšování se do jejích vnitřních věcí." Tohle taky považujete za zajímavé? To jste se opravdu zbláznil, anebo jste komunista, případně ruský agent? Vy si opravdu myslíte, že okupace "spřátelenými armádami" byla nevměšováním se do vnitřních záležitostí tehdejsího Československa? Já zkrátka nemohu uvěřit, že člověk s vysokoškolským vzděláním a zdravýn rozumem může o něčem takovém byť i jen na vteřinu přemýšlet, natož tak takový bolševický, propagandistický blábol zveřejnit. Z toho mě osobně vyplývá, že inteligence s vysokoškolským vzděláním nemá nic společného, a že (jestliže tedy disponujete nějakým rozumem) byste měl co nejdříve navštívit příslušného odborného lékaře a požádat o invalidní důchod.
18. 10. 2008 | 14:00

J.Zatočil napsal(a):

Pro Otu Veverku. V první řadě vidím,že ono"to" posloužilo i Vám,mohl jste si s gustem zanadávat do komunistů atd. Vámi uváděná citace tam skutečně je. Proto nevím, co Vás může na ní rozčílit. Když jsem se ke smlouvě dostal, byl jsem opravdu překvapen jejím zněním .Zajímavé jsou i projevy komentující smlouvu na oné schůzi NS 18.10.1968 .Vámi uváděná okupace spřátelenými armádami je stav ,který nastal po 21.srpnu 1968. Smlouva ošetřuje dočasný pobyt vojsk Sovětského Svazu . Onen brutální vpád do země nebyl myslím nijak smluvně ošetřen,pouze jaksi legalizován ostudným "zvacím dopisem" .
Jsou uvedeny odkazy na všechny v článku citované materiály.Po prostudování uvedených odkazů se může stát že to,co povšechně nazýváte "propagandistický blábol" se stane zdrojem poučení a informací o této problematice.Nikdo Vás nenutí přijmout můj názor,já jsem si Vám jen dovolil předložit materiály ,které umožňují aby jste si vytvořil názor svůj.Nevím,jestli to vše přiřazuje kohokoliv ke komunistům či agentům KGB,ale musím uznat,jsou to jasná a úderná slova.
18. 10. 2008 | 14:35

Francesco napsal(a):

Fo Zatocil:
Tak jset se aspon chytil na nahozenou udicku s radary.A to dvakrat. Jednou ze jste nepochopil kam smeruju - mne je uplne jedno vykon a nevykon ja se bavim o tom, ze proti radaru na jednom kopci nikdo moc neprotestuje - rozhodne ne na celostatni urovni - cimz se pokousim ukazat ucelovost tech protestu. Podruhe ze aspon vidite, jak vypada srovnani jablek a kiwi, ktere jste udelal Vy ve svem blabolu. Nyni jiz bez dovoleni blabolu, protože jsem pochopil - teprve po probuzeni - ze ja hlupak naletel nekomu, o kom jsme si myslel, že se snaží sice diletantským a hloupým zpusobem, ale snaží se najít jakousi zajímavou rovinu pohledu na smlouvy a ja hlupak se mu (marne) snazil ukazal, že tento pristup je opravdu hloupy.
Pane Zatiocile, vy jste proste apriori proti radaru, proti US Army, proti kde cemu, bojite se kde čeho a to je horší, že se to snažíte zahalit do anylyzy smluv. Takže to považuji za zcela zbytecne usili.
Mozna ze k te uvaze mne privedla jakasi podvedoma predstava, ze pan Horesji nebude uverejnovat uplny blabol, asi se musim zbavit dalsi naivity, protoze tohle je proste blabol.
A dopis jste taky neposlal...

Hezky den...
18. 10. 2008 | 14:53

Francesco napsal(a):

To ON:
A nezapomente cist smlouvy v kontextu... Ja to komentovat nijak nebudu, pane Robejskova interprtace jak ji popisujete mi neni moc blizka, ale mozna je to nejak vytrzeno, neznam ji...

Clanek 5 Severoatlanticke smlouvy:

Článek 5

Strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty Organizace spojených národů a pomůže napadené straně nebo stranám tím, že sama a v součinnosti s ostatními stranami neprodleně podnikne kroky, které bude považovat za nutné, včetně užití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost v severoatlantické oblasti.

O každém takovém ozbrojeném útoku a veškerých opatřeních přijatých v důsledku tohoto útoku bude neprodleně uvědoměna Rada bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, když Rada bezpečnosti přijme opatření nezbytná k obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
18. 10. 2008 | 14:57

J.Zatočil napsal(a):

Pro Gorash . Mrzí mne,pokud jsem někde přiřadil příznivce radaru ( radaru-opět šíleně zjednodušující,avšak zobecněné pojmenování problému)pouze k příznivcům ODS. To si zdaleka nemyslím.Ale vláda, je myslím v tomto docela homogenní,aby se tak dala s přijatelnou nepřesností nazvat. Abych na rovinu řekl, zprávě o agentech KGB a jejich vlivu na odpůrce základen jsem neuvěřil.Iniciativa Ne základnám , je myslím docela pozoruhodný "úkaz" kdy se dost lidí angažuje pro nějakou věc,bez toho aby se tlačili k nějakému rychlému výtahu k moci.V dnešní době je to opravdu obdivuhodné ,že se mladí lidé opět hlasitě hlásí o demokratická práva. Vztah sdělovacích prostředků k ní však bohužel kopíruje vztah politiků k iniciativám občanů,které by se mohly plést do jejich poměrně nerušeného vládnutí. Myslím,že účet Ne základnám je transparentní,náklady na jejich akce neporovnatelné s čerpáním a utrácením peněz za propagaci základen.
Přiznám se a budu se opakovat,že se mi jeví jako důkaz nepotřebnosti cizích vojáků na našem území onen náš soused přes "pole" - Rakousko. Takové propagandě jaká je nám uštědřována zde, nejsou opravdu občané-sousedi vystavováni. Řeší problémy reálné. Nemají zapotřebí živit politiky,kteří jsou více dealery jistých zbrojovek,než správci věcí veřejných.
18. 10. 2008 | 15:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Ota Veverka:

Ano, kapnul jste na to, jsem samozrejme rusky agent - prave tak, jako pan Stejskal, ktery tady nekolikrat vyjadril poteseni, ze jsem to na sve strance zverejnil.
To vite, my agenti jsme skvele placeni, a dneska jde prece o penize az na prvnim miste, ze...
V posledni dobe je ale nas agentu nejak moc a tak se musime o ty penize delit. Dokonce se zda, ze nas agentu je nadpolovicni vetsina obyvatelstva; velmi tomu napomohl pan Klvana (take agent...).
Vase rada, abych navstivil odborneho lekare a zazadal o invalidni duchod, je velmi zajimava; budu o tom rozhodne uvazovat ;-)

Pocestny:

"okupaci a podmínky, za kterých jste ji odkýval vy "

Ano, take vy jste odhalil dalsi me dlouho skryvane tajemstvi - smlouvu o docasnem pobytu sovetskych vojsk jsem v roce 1968 schvalil osobne ja, jako posledni instance. Proste takovy James Bond v pozadi...

..
18. 10. 2008 | 15:11

jarpor napsal(a):

J.Zatočil

"Třešničku na dortu" jsem do debaty nevznesl já.

Rakousko není Česká republika.

Souhlasíte se mnou, že by bylo nejlépe pro občany ČR, Rakouska i jiných zemí radary a zbraně nemít a užívat si míru ?
Jde to ? Asi ne. Tak musíme slevit. Všichni.
Tedy k čemu porovnávat smlouvy z 1968 a 2008 ? Pro ideologii ? Díky, nemám zájem.
Se servilitou nebo bez ní.

Jednu otázku na závěr : Myslíte, že když smlouva o radaru nebude naším parlamentem schválena, tak sem Amíci vtrhnou způsobem, jak to učinili Sověti v 1968 ?
Já si to nemyslím.
Tak už pro tento postoj, shledávám Vaše srovnání paragrafů smluv mírně řečeno "mimo mísu". Protestujte proti Amíkům, proti radaru, proti čemu chcete. Co se stalo vv roce 1968 se neodstane. Porovnáváte sice "smlouvy" ale porovnáváte, dle mého názoru neporovnatelné.

Bavte se dále, nevím, co nového bych do debaty přinesl. Co jsem považoval za nutné, jsem již vyslovil.

Hezký den.
18. 10. 2008 | 15:17

Gorash napsal(a):

@ J. Zatočil:
Ale Rakousko vyhlásilo neutralitu, není členem NATO a nezapojuje se aktivně do spojenectví s nikým. Pokud chcete, aby ČR vystoupila z NATO, vyhlásila neutralitu a pokusila se jí dlouhodobě udržet, můžete to říct rovnou, ušetříte diskutérům další spoustu času. Pokud toto nechcete, pak je zřejmé, že ČR musí budovat spojenectví s mocnými zeměmi. A které to budou, to už jsme si vybrali - ne Rusko a východ, ale NATO a spolu s ním i jeho nejmocnějšího člena, USA.

Na názor ohledně hnutí Ne základnám se neshodneme. Pokud nevěříte zprávě o působení ruských tajných služeb u nás, pak Vám asi není pomoci, protože očividně radši věříte jednostraným rozborům situace na blistech, než informaci, kterou poskytly dvě navzájem nezávislé organizace našeho státu. Mě se naopak pravděpodobnost toho, že Rusko prosazuje své zájmy v této oblasti těmito, a dost možná ještě horšími, způsoby zdá nadmíru velká.
18. 10. 2008 | 15:20

stále rebel napsal(a):

Pro J.Zatočil.
Upřímně vás lituji. Vy se pokoušíte diskutovat s lidmi, kterým se většina z nás ráda vyhne.
18. 10. 2008 | 15:45

J.Zatočil napsal(a):

Pro Gorash. Myslím si, že na neutralitě není nic špatného,rozhodně ji nevnímám jako sprosté slovo. Neumím však posoudit kvalifikovaně její nevýhody proti výhodám současného stavu u nás.Velmi rád bych slyšel názory odborníků. Od několika málo lidí ,které znám a žijí v Rakousku,neslýchám mnoho stesků na tento stav. Také pan kníže ze současné vlády vydržel neutralitu mnoho let a spousta emigrantů z komunistického režimu taktéž.
Věřím,že zde ruské rozvědky působí.Jako zde působí i rozvědky dalších zemí.Pokud je však rozvědka úspěšná je to znát na politice státu .Pochybuji,že by měla ruská rozvědka za úkol řídit Nezakladnam.V rozvědkách pracují odborníci a oni raději udeří hřebíček přímo na hlavičku s malým riskem odhalení, namísto toho aby na něj okatě foukali z povzdálí v domění,že se tím nějak zatluče. Když někde v cizích zemích propukne podobný skandál, je to tím, že někoho tzv. chytnou za ruku. Zde se opět jedná o příběh,bez soudu a konkrétních osob. Připadal bych si naivní kdybych věřil,že RR umí ovlivnit cca 60%lidí a nebyla by odhalena.
18. 10. 2008 | 16:14

Aleš Jakeš napsal(a):

Pane Zatočile,
Váš příklad Rakouska je skutečně trochu mimo mísu. Tam je kvůli neutralitě státu možnost cizí základny zcela vyloučena a proto se o něčem takovém ani nediskutuje. Ale zkuste, prosím, odpovědět na názor, že není možné srovnávat smlouvu z roku 1968, uzavřenou za situace, kdy bylo úplně jedno, co v ní stojí / z tohoto důvodu mohly být navenek ustanovení velmi benevolentní a rádoby potvrzující suverenitu Ceskoslovenska/, protože realita byla zcela jinde a toho si byly obě strany, hlavně silnější, dobře vědomy. Šlo pouze o dekorum. Nynější situace, i když někteří /dle diskusních příspěvků/ to neberou na vědomí, je přece jenom jiná.
18. 10. 2008 | 16:21

Gorash napsal(a):

@ J. Zatočil:
Já taky nikde nepíšu, že bych neutralitu považoval za sprosté slovo, například Švýcarsko obdivuji a jeho neutralita je pro to jedním z důvodů. Faktem však je, že ČR neutrálním státem není že je zapojená do NATO. Vystoupení z něj by podle mě mělo pro ČR dalekosáhlé důsledky a byl by to krok dosti zásadní. Proto se prozatím, ať se Vám to líbí nebo ne, musíme smířit s tím, že jsme součástí západně orientovaného světa. Já se s tím smiřuji velmi lehce a jsem za to rád.

Nevím, jaké jsou vaše představy o působení rozvědky v cizím státě, ale podle toho, co jste napsal, to s trochou nadsázky vypadá, že jediná jejich starost jsou prezident a předseda vlády, protože kýmkoliv níže postaveným se nemá smysl zabývat. Podle mě je zrovna v případě radaru mnohem efektivnější strategií strhávat na svou stranu veřejné mínění za pomocí vhodně vypouštěných dezinformací a patřičně nadšených užitečných idiotů (když ne přímo zaplacených aktivistů). Riskovat prozrazení svých aktivit tím, že budou obcházet politiky a tlačit přímo na ně by se mi z jejich strany zdálo nemoudré. Použití veřenosti a nastrčených dezinformátorů by ani nebylo nijak originální, používá je spousta organizací včetně např. Greenpeace, kteří platí lidi za to, že chodí demostrovat a poutat se k buldozerům. Rozpočet ruských tajných služeb je však s rozpočtem Greenpeace přinejmenším nesrovnatelný.
18. 10. 2008 | 16:31

J.Zatočil napsal(a):

Pro Gorash. Prosím Vás snad nemůžete myslet vážně, že bych připouštěl , že chodí agenti k prezidentovi či na podobné příčky státní správy. Myslíte, že Rakousko nepatří k státům se západním způsobem života ? Pokud je NATO organizací do které jde vstoupit, ale nejde vystoupit, nebo se v tom případě musí země podrobit nějakým sankcím,nelíbí se mi to.Nevím však podrobnosti.Myslím,že je škoda, že nebylo referendum např. NATO/neutralita . To by občané určitě vyřešili velmi zodpovědně a odpovídalo by to více demokratickým principům,na kterých je západní společnost postavena.
Pokud by v některých občanských iniciativách bylo tolik agentů,aby to bylo významné, nebylo by obtížné je infiltrovat a toho agenta chytit za ruku a potom by to byl argument. Myslet si, že by naše služby byly tak neschopné,že by toto nedokázaly,je jejich velké podceňování.
18. 10. 2008 | 16:59

Gambri napsal(a):

Docela by mě zajímala reakce obyvatel USA, kdyby se EU rozhodla postavit protiraketový štít v USA. Např. rakety v Minesotě a radar v Coloradu.
18. 10. 2008 | 17:00

Marty napsal(a):

Tupelo: uzemi pod zakladnou zustane nase :)

Rusko jasne ukazalo uzemni rozpinovost v Gruzii. Odtrzeni Jizni Osetie je velmi realne. Rusko bylo uzemne rozpinave odjakziva. Od dob SSSR se prilis nezmenilo. Ja bych si pred rokem taky vubec nepomyslel, ze bude mozne, aby Rusko zautocilo na Gruzii. Podobna akce v Ukrajine (je tam taky preci mnoho Rusu, kterym se musi pomoci) se tak stala realnou a pak uz je jen krucek od Polska a CR. Napr. Ruska posadka v Kalingradu je nejsilnejsi v Evrope. Odtud dokaze bleskove zautocit na Polsko a behem chvilky ho ovladnout. Polaci to vi a po utoku na Gruzii take od USA dostali vyznamejsi vojenske garance a pomoc.

USA je NATO. Bez USA je NATO spatnym vtipem.

V pripade valky jsme jen bezvyznamny flek na mape. Pokud ale u toho fleku bude vlajecka oznacujici voj. zakladnu USA, uz tak postradatelni nebudeme.
18. 10. 2008 | 17:14

Jan Vaculík napsal(a):

Gambri,
vy jste si nevšiml, že bezpečnost (západní) Evropy je už přes půl století postavena na NATO a ta je postavena na vojenské síle USA ?
Obranná schopnost samotné EU je něco tak neurčitého, jako Duch Svatý. EU vznikla na základě obchodních zájmů a obávám se, že s těmi stojí i padá. Jinými slovy, v případě přímého vojenského ohrožení některého z členských států nebude následovat akce, ale nekonečné ústupky ve jménu zachování obchodních styků, které lídři EU s potenciálním agresorem mají.the
18. 10. 2008 | 17:21

Mirek napsal(a):

DOBRI LIDE, PROSIM, OTEVRETE OCI!

Z hlediska nezavislosti CR neni presne definovani vojenske smlovy s USA prilis dulezite (samozrejme, zadna americka anexace nehrozi a nikdy nebude hrozit pokud bude platit soucasna ustava USA), avsak je velice dulezite, aby tato smouva byla opravdu ‘silna’! A stejne dulezite je otevrit oci a uvedomit si skutecnou soucasnou situaci v Evrope, jejimz hlavni rysem je pocinajici rozpad EU a neschopnost mnohych celnich politiku spravne rozpoznat rusky nacionalismus jako hrozbu srovnatelnou s fasistickym Nemeckem nebo komunistickym SSSR.

V CR prevlada “benesismus,” naivni a zradna vira, ze Rusko je v podstate nas “pritel,” a podle ruznych pruzkumu se zda, ze zhruba 75% ceske populace nyni nema vubec zadne obavy z Ruska! Navic, Putinovym agentum se podarilo chytrou a jednostranou prezentaci nekterych skutecnosti rozbujet antiamerikanismus v cele Evrope. Bylo tez zajimave pozorovat, jak Putin mazane vyuzil zbrklosti Sakasviliho (ktery v dusledku sve sebevedomosti lehce spadl do Putinem elegantne nalicene provokacni pasti) k tomu, aby si otestoval impotentni a rozpadajici se EU a bezzube evropske NATO. Jak Putin spravne predpokladal, odpoved clenskych statu EU byla zmatena, ruznoroda, a velice nekonzistentni. Putin, Medvedev a Lavrov, kteri pohrdaji EU politiky a povazuji je (vicemene zaslouzene) za hloupe a inkompetentni, dusledne jednaji jen z jednotlivymi staty (nikoli s EU), cimz sikovne zasevaji neduveru a podezirani – ‘o cem vsem to asi nasi sousedi s Ruskem prisne bilateralne jednaji?’

Pochopitelne rozbiti EU a omezeni vlivu USA, jsou spickove cile soucasneho Ruska, kde od prevzeti Putinovy ‘vlady nad FSB/KGB’ 25. cervence 1998 je neofasismus prakticky na pochodu – viz napr. extremni nacionalismus, militarismus, diktatorsky rezim, narodni obdivovani a uctivani vrahu (J.V. Stalin), prepsani a falesne vysvetlovani historickych skutecnosti v zajmu posileni neofasistickeho nacionalismu (Putinova nova “ucebnice” dejepisu Ruska), mnohacetne vrazdy politiku, novinaru, pravniku, vojaku a clenu ruznych bezpecnostnich slozek (jejichz duvodem je omezeni kritiky diktatorskeho rezimu a jeho zlocinu), a pouzivani spickove statni bezpecnostni organizace (FSB) k provedeni techto vrazd a k implementaci jinych fasistickych praktik do denniho zivota jako jsou napr. zahlazovani stop zlocinu diktatorskeho rezimu, tvoreni falesnych zaminek k ozbrojenym akcim (pravdepodobne nejotresnejsi akci FSB v tomto smyslu byla vrazna 300 nevinnych civilistu – http://en.wikipedia.org/wik...), organizovani systematickych disinformaci, etc.

Pouceni Gruzii, Polsko rychle podepsalo ‘silnou’ smlouvu s USA, a Ukrajina si sama pozadala o umisteni americke zakladny na svem uzemi. A co dela CR? Sedi na plote mezi USA a neofasistickym Ruskem a potmesile se usmiva na obe strany. Opravdu si CR mysli, ze panackovat na plote a sklebit se na obe strany je to nejlepsi pro nezavislost CR v dane situaci? Coz si nikdo v CR neuvedomuje, ze bez silneho USA jsou NATO a rozpadajici se EU proti Rusku prakticky bezmocne?

V dusledku vnitrni ekonomicke krize USA, ktera mozna bude trvat mnoho let, Amerika pravdepodobne nebude schopna zabranit Rusku politicko-ekonomickou znovuanexaci alespon nekterych byvalych kolonii SSSR, ktere Rusko historicky povazuje za svoji suverenni sferu vlivu. Bez silne vojenske smlouvy s USA a v cele s “benesovcem,” jehoz velezradne tendence se projevuji jak trvalou podporou anti-EU pozice Ruska, tak i jeho sabotaznimi akcemi proti snizeni zavislosti CR na ruske rope (Klaus byl vzdy nejzarytejsim ceskym odpurcem ‘Ingolstadtu’ – http://blog.aktualne.centru...), CR spadne Rusku nazpatek do klina jako zrala svestka.

Vzhledem k silnemu antiamerikanismu v CR regulerne podporovanemu Blicimi listy a podobnymi publikacemi a 75%-nimu temer-proruskemu smysleni naroda, NATO ne-NATO, sance, ze bez silne bilateralni smlouvy by se Amerika snazila udelat o moc vic nez v pripade Gruzie a riskovala atomovou valku pro nekoho, kdo mu zabranuje posilit obranne schopnosti proti Rusku a potencialne muslimskym extremistum (az vybuduji balisticke rakety a jaderne zbrane v budoucnosti) je nepatrna ci spise neexistujici. Samozrejme, briliantni geostrateg Putin toto presne vi, usmiva se, a pokracuje ve svem planu na napraveni “nejvetsi tragedie” v historii Ruska, coz byl podle jeho slov “rozpad SSSR a Varsavske smlouvy.”

Pokud CR bude pokracovat v jakemsi neutralnim sklebeni se na obe strany, a pokud chce zustat alespon trochu nezavisla bez silne vojenske smlouvy s USA, pouze podobne silna vojenska dohoda s Cinou by mohla CR zachranit pred obounoznim znovuspadnutim pod dominantni politicko-ekonomicky vliv Ruska. V soucasne dobe je tam zatim jednou nohou jako narod, avsak obounozne na Hrade. A proto vas, dobri lide, prosim: OTEVRETE OCI, OTEVRETE OCI, OTEVRETE OCI!
18. 10. 2008 | 17:28

Stařeček napsal(a):

Gambri, konečně zajímavý a neotřelý, zatím nezveřejněný postřeh. Také by mne to zajímalo.
18. 10. 2008 | 17:31

Jan Vaculík napsal(a):

V 80. letech někdo nazval USA četníkem světové demokracie. Je to sice trapné, ale nakonec i za naši nynější svobodu vděčíme nejvíce jim. Copak si někdo může myslet, že SSSR by se vzdal protektorské pozice ve stř.Evropě díky tomu, že jsme začali chřestit klíči?
Na tom nic nemění ani fakt, že tak USA činily a činí v rámci vlastních obchodních zájmů a že se jim v poslední době nedaří, neboťr v některých zemích demokracie nikdy nebyla a asi hned tak ani nebude.
18. 10. 2008 | 17:34

Jan Vaculík napsal(a):

ad Mirek:
ano, bohužel to tak asi skutečně je...
18. 10. 2008 | 17:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,

jsi skvely vedec, skvely kytarista, ale pokud jde o politiku, velmi se mylis...

...
18. 10. 2008 | 17:40

fun napsal(a):

No to je nářez! To snad není ani pravda, nevěřím vlastním očím, co je tady dnes k přečtení.
Vyjadřovat se k názorům pana Hořejšího ztrácí smysl, neboť "komu není rady, tomu není pomoci". No, ale slinty pana Muellera ty mají dnes mimořádnou sílu. Pane Muellere, Vy jste zřejmě žil na jiné planetě nebo nevím. Za HUsáka jste měl větší suverenitu než dnes snad jenom Vy, to je možné. Naše země byla celou svojí produkcí závislá na RVHP a většina výrobků byla v kvalitě, kterou nikdo jiný neakceptoval. Devizy se získávaly státem dotovaným exportem výrobků, které se na západě prodávaly za směšně nízké
ceny. Pamatuji, že po 1990 jsme byli soběstační ve všem co jsme vyráběli zejména proto, že výrobky od nás za nové ceny nikdo nechtěl. Nevím, jestli víte, že jsme měli celou řadu záporných daní, tzn.že výrobky byly státem dotovány bez ohledu na výrobní náklady a produktivitu práce. Co se pamatuji, tak tou jsme měli "zničit kapitalismus". Rusové odešli a nic se nedělo" to je ohromná hloupost, kterou tvrdíte. Samozřejmě se dělo. V prvopočátku Rusko prožívalo ohromnou, nejen hospodářskou, krizi a nemělo finance na nákup zboží od nás, protože se zrušily prodeje za ruble. Naše soběstačnost v zemědělství byla, ale za jakou cenu .Naše půda byla vyrabovaná a zničena chemikáliemi v honbě za vyššími výnosy ,povrchové vody byly zničeny. To vše jen proto, že Velký bratr nebyl schopen nasytit ani svoje "mužiky". Zřejmě máte krátkou paměť.
No mám pro Vás prostinkou radu:
pokud nechcete pobírat pštinou mzdu, zajeďte si do Ruska, tam pořád "zítra bude jako včera".Vaše myšlenky tam jistě patřičně ocení.
18. 10. 2008 | 17:52

Tupelo napsal(a):

Marty, to je Vase interpretace, nikdy jsem nepopiral ze Rusko situace na 100% vyuzilo. Stejne se snazi USA vyuzit jine moznosti v Iraku (nebo bombardovanim Jugoslavie). Po americkych mirovych silach v Iraku ovsem pred konfliktem nikdo nestrilel (vim, zadne tam nemelo, narozdil od Ruska, jejichz pobyt tam schvalilo OSN). Navic, Rusove si nemuseli vymyslet prolhane bachorky pro vpad, jako americane. Vlitli tam, za par dni byl klid a odesli (plus likvidace vyzbroje, aby Gruzince na chvili presli choutky).
Jakou cestou se vyda Osetie nechme na ni. Treba si vybere samostatnost jako Kosovo, treba budou chtit zit radeji v jednom state s Rusy nez uplnou samostatnost, vedle statu, ktery vede clovek ktery je ochoten treba i slupnout vlastni kravatu.
V hodnoceni nebezpecnosti Ruska se budem rozchazet, ja zastavam stanovisko, ze obsazovat cizi zeme vojenskymi silami uz je passe, staci je ovladnout treba ekonomicky. Proti tomu nas ovsem radar neochrani :).
O tom fleku na mape mate pravdu a to i kdyby tu stalo pet americkych zakladen, nikdy to nebude nic vic nez americka predsunuta obrana.
18. 10. 2008 | 17:58

Marty napsal(a):

Tupelo: Osetie je soucast suverenni zeme a Rusko tuto zemi napadlo s cilem, aby se tato oblast nasledne odtrhla a presla plne pod rusky vliv.

Nevim kde zijete, ale v tom realnem svete Rusko prave cizi zeme vojenskou silou obsazuje. Znicilo Gruzinsky odpor a ted si jen pocka na "oficialni" rohodnuti, aby to v OSN s usmevem vysvetlilo. Jakoby Nemecko napadlo pohranici, znicilo nasi armadu, pak odeslo a cekalo, az se pohranici k Nemecku samo prida s tim, ze na hranicich necha jednotky a jakykoliv nas pokus o znovunastoeni nasi kontroly by bralo jako agresi.

Pred ruskou agresi nas prave ochrani samotna existence radaru. My pro Rusko nejsme souper. Na USA si vsak netroufnou.
18. 10. 2008 | 18:08

Gorash napsal(a):

@ Tupelo:
To je tedy výborné...takže je vám milejší, když Rusko anektuje suverénní demokratický stát bez jakýchkoliv okolků, postřílí tam pár civilistů a vynutí si odtržení jeho částí, než když USA z nějakého DŮVODU (byť se zpětnou optikou ukázalo, že nebyly skutečné - ale kdo to věděl před tím?) napadnou diktátorský režim. Podle mě je to tedy prašť jak bouchni a nesouhlasím ani s jedním! Asi nemám před očima ruskou mlhu...
18. 10. 2008 | 18:10

Mirek napsal(a):

Vasku,

dekuji za poklonu od nekoho, kdo je lepsi vedec nez jsem ja, a lepsi zpevak a houslista nez ja jsem kytarista. Nicmene mozna netusis, jak hodne bych si pral, aby vubec nic z 18.10.2008 17:28:05 nebylo pravda a abych se pouze "velmi mylil"....dal bych za tento omyl nevim co…
18. 10. 2008 | 18:11

Karel Mueller napsal(a):

fun:
Čtěte pozorně.
- Nemluvím o Husákovu, mluvil jsem o éře Gorbačova. A jestli si tu dobu pamatujete, tak Rusko dávno jelo "perestrojku" a tady se jelo stále postaru. Nikdo nám tedy nic nediktoval.
- Otázku soběstačnosti v zemědělství jsem neřešil, ani cenu za ní. Pouze jsem uvedl holý fakt, nic víc.
- I když se sovětský trh sesypal, tak se nesesypala naše ekonomie. Asi jsme měli i nasmlouvané vztahy jinam.

Uvesl jsem holou skutečnost, co by stačilo k našemu úplnému položení. Nevím, proč se kvůli tomu rozčilujete.
18. 10. 2008 | 18:23

Tupelo napsal(a):

Marty, Rusko musi nejspis blednout zavisti pred timto seznamem: http://en.wikipedia.org/wik... , jeste dlouho jim potrva nez budou mit takovou svetovou angazovanost. V JO byli rozmistneni rusti vojaci, s mandatem OSN, kteri se stali tercem palby. Tercem palby se stali, sotva par hodin po vyhlasenem primeri, i JO civilisti.

Gorashi, prepadani cizich statu je odporne, ale nejsem prekvapen ze rusove zacali se stejnou politikou jako USA. Slyseli hodne slibu od '89, od zruseni NATO, po jeho nerozsirovani, pak ze se nebude rozsirovat o byvale zeme SSSR a ze nebude budovat nove zakladny. Jednostranne vypovezena smlouva ze strany USA (2002). A k Iraku, kdo chtel, ten o lhani americke strany minimalne tusil i pred agresi do Iraku. Stacilo se zajimat (H. Blix tam lital porad, britsky expert zpochybnujici tvrzeni USA, podle vyjadreni manzelky plny zivota, pachajici sebevrazdu). Jestli ony duvody pro radar nepochazeji ze stejne dilny jako lzi o Iraku.
18. 10. 2008 | 18:31

Karel Mueller napsal(a):

jarpor:
Napsal jsem Vám jasně, v jaké reálné relaci mohu být státy. Pro USA nejme a nemůžeme být partner, právě tak jako např. pro silnou čtyřku v EU, která současnou krizi řeší bez přizvání ostatních a nakonec můžeme jen reflektovat, na čem se dohodnou.
Pro všechny pak budeme jen pěšec na šachovnici a jediné co nám zbývá je sledovat, s kým a za jakých podmínek můžeme mít společné zájmy ... samozřejmě, pokud jsme vůbec schopni se nezávisle rozhodovat.
Pokud jde o poslední odstavec ... jasně jsem Vám napsal, že dnes se hraje jinými kartami než tanky. přebrat si to musíte sám.
18. 10. 2008 | 18:34

Karel Mueller napsal(a):

Tupelo:
Zdravím Vás. Máte to marné. Rusové jsou prostě ďáblové, kteří všechny ohrožují ...
18. 10. 2008 | 18:36

jarpor napsal(a):

Karel Mueller

Stojí Vám za to, lhát jako malý kluk ? Skutečně se divím, jak gumový může být Váš postoj.
Nemám to ve zvyku, ale zkopíroval jsem Vaše vyjádření :

"Marty:
Nesouhas, v Husákově jsme potravinově soběstační byli. Spíš jsme (s Maďary) vyváželi na východ.18.10.2008 12:11:11"

"Husákov byla hra, která měla svoje pravidla: Ty občane do ničeho nežvaň, nikoho neohrožuj na korytě a tady máš svůj malý socialistický ráj a sociální jistoty. A když budeš hodný, tak si můžeš i přikrádat. 18.10.2008 01:23:43"

Hezký podvečer
18. 10. 2008 | 18:43

jarpor napsal(a):

Karel Mueller

Byli jsem někdy něco jiného jako "pěšec" ? Je reálné být v budoucnu něco jiného ? Soudíte, že můžeme mít ambice být "hegemonem"?
Abych byl pochopen, to není o smíření se s "malostí", to je o realitě.

Vážený pane, soudím, že je lepší být váženým pěšcem, než neváženým lokajem. Tím neváženým lokajem jsme byli od 45, tím váženým pěšcem máme možnost být. Není jisté, že jím budeme. Ale měli bychom se o to pokusit.

Ano, hraje se i jinými kartami, co s tím však má společného to, čím jsme začali - porovnávání paragrafů smluv ?

Hezký podvečer
18. 10. 2008 | 18:49

Karel Mueller napsal(a):

jarpor:
Co na tom vidíte za lhaní? Charakterizoval jsem Husákov, jak jsem ho poznal a celý prožil. Charakterizujte Husákov vy.

Pokud jde o potravinovou soběstačnost ... můžeme se podívat do statistik, není nic snazšího. Podívejte se tam.
18. 10. 2008 | 18:50

Karel Mueller napsal(a):

K druhému příspěvku:
Máte vybroušený smysl pro humor.
18. 10. 2008 | 18:51

LEVAK napsal(a):

Ad Marty:Spolehlivě lze konstatovat jedno: za současný vývoj nenese odpovědnost Moskva, nýbrž Washington a spojenci ze „staré“ i „nové“ Evropy. Usurpace pojmu „mezinárodní společenství“ Spojenými státy znamená posun světové politiky od OSN k NATO. Otevřela dveře do nové dimenze, která nezná právo, jen zájmy. Rusko se podle toho zachovalo.
Stát nebyl, není a nebude posvátnou krávou evropských dějin. V moderních dějinách evropských národů se střetávaly dva právně-konstituční principy: státní a přirozený. Zásadní problém nenese secese jako taková, proběhneli nenásilně a ve snaze minimalizovat případné negativní následky pro obyvatele, nýbrž její využití cizími státy v zájmu velmocenské, imperiální politiky.
Nikoliv Kosovo, nýbrž Jugoslávie jako taková a role Německa, Vatikánu, USA, Británie, Francie a dalších při jejím rozbití znamenají osudný precedens na přelomu 20. a 21. století. Nynější volání po respektu k mezinárodnímu právu a zachování územní integrity Gruzie z úst těch státníků, kteří přitom připravili Srbsko o třetinu jeho území, zní jako hodně špatný vtip.
18. 10. 2008 | 18:53

Selen napsal(a):

Mirek: mluvíte mi z duše (jestli není trapné tohle klišé použít). Jsem vděčný, že někteří členové vlády (Schwarzenberg) táhnou za ručičku rozmazleně-spratkovitou ČR tam, kde ji nepochybně čeká světlejší budoucnost, a že Paroubek obdivující Schrodera, stejně jako slepí, hluší a naivní občané zatím nemají sílu se vytrhnout a utíkat směrem k Rusku. Nebo si kecnout do bláta uprostřed, a čekat co se bude dít. Je mi fakt smutno z kraťoučké paměti, nulového geopolitického rozhledu a preference stranických zájmů nad budoucností naší republiky.
18. 10. 2008 | 18:53

LEVAK napsal(a):

Ad Jan Vaculík:
Deník Guardian srovnal Husáka a Bushe. Bush prohrál
Tenisová legenda Martina Navrátilová inspirovala svým výrokem o nedemokratických poměrech v USA britský list k srovnání československé totality se současnou americkou administrativou.
Žít v současných Spojených státech je jako žít za komunistů, prohlásila tenistka Martina Navrátilová v jednom z mnoha rozhovorů, které loni poskytla. Nezapomněla také dodat, že se za amerického prezidenta a způsob, jakým zemi vede, stydí.
Deník Guardian ji vzal za slovo a ve svém čtvrtečním vydání se zamyslel nad tím, zda se skutečně dá srovnávat Husákovo Československo v roce 1975 a současné Spojené státy prezidenta George Bushe.
"To jsou silná slova," komentuje deník vyjádření tenistky, která v osmnácti letech emigrovala do Spojených států a letos znovu získala ztracené české občanství.
Jak Guardian k srovnání přistoupil? Podívejte se sami na několik příkladů:
Gustáv Husák a jeho režim v tehdejším Československu čelili všeobecné nespokojenosti, přesto ve studii z roku 1974 se ukázalo, že Husáka a jeho režim podporuje 15 procent obyvatel. Mezi nimi byli hlavně důchodci, byrokraté, kariéristé a ideologové. George Bush má v současnosti podporu asi 30 procent Američanů, podle některých průzkumů dokonce jen 19 procent.
Československé zdravotnictví bylo za Husáka zdarma k dispozici pro všechny, píše Gurdian, v Bushově Americe nemá zdravotní pojištění 16 procent obyvatel, pojištění dalších téměř 6 procent není dostačující.
I když v 70. letech československá životní úroveň rostla, nestačilo to k uspokojení obyvatel, kteří prahli po občanské svobodě. Zato v dnešní Americe, kde životní náklady rostou, "kult spotřeby" stále uspokojuje populaci, která je nevšímavá k ukrajování své svobody.
V podobném duchu deník Guardian pokračuje: Československo v roce 1975 překonávalo hospodářské plány pětiletky a mělo plnou zaměstnanost. Ameriku oproti tomu trápí recese a jen za letošní únor ztratilo zaměstnání 101 tisíc osob.
Vydávání československých víz bylo v polovině 70. let řízeno svévolí státu. Odmítnutí z různého důvodu, často nepohodlnosti pro režim, byla ospravedlňována "zájmy bezpečnosti státu". Podle Americké unie občanských práv vláda Spojených států v současnosti využívá Vlasteneckého zákona, aby zabránila "nevyhovujícím osobám" ve vstupu na americké území.
Jako poslední bod srovnání Husákova Československa s Bushovou Amerikou si britský Guardian zvolil mučení. V Československu nebylo mučení vězňů oficiálně schváleno, přesto bylo nástrojem státní politiky. Ve Spojených státech, jak píše deník, je mučení oficiálně povoleno. Autor naráží na část zákona, která povoluje kontroverzní techniky výslechů, jako například waterboarding. Ten ochránci lidských práv označují za mučení.
18. 10. 2008 | 18:57

Tupelo napsal(a):

Karle Muellere, zdravim i ja Vas. Zname se jiz delsi dobu, urcite vite ze si to nemyslim a to ani ve vztahu k americanum (ovsem jejich soucasna administrativa je podle me des). Naprosto s Vami souhlasim v tvrzeni ze rovnocennym partnerem nejsme ani pro jednu zemi. CR by se rozhodnutim akceptovat americky pozadavek na radar razem ocitla na strategicke mape obou velmoci, ve hre, kterou bychom nemeli sanci ovlivnit (a mozna ani plne porozumet).
18. 10. 2008 | 18:59

Marek napsal(a):

to Francesco
Srovnání současné smlouvy se smlouvou z r. 1968 a výhrady proti smlouvě jsou legitimní:
- v obou případech se podepsalo něco s čím většina občanů nesouhlasí,
- smlouva byla podepsána jako dvoustranná mimo rámec NATO, uvažovaný systém protiraket. obrany by byl jednoznačně pod velením armády USA s obranou Evropy systém nemá nic společného,
- dělá se zde něco, co se nelíbí našim sousedům na východě i na západě (což je velice hloupé), vzniká nové rozdělení Evropy, začínají se používat stejné fráze, které ti starší velice dobře znají z dob "železné opony".
- zcela uniká věcná podstata - a to, že syst. protiraket. obrany USA je v podstatě nefunkční (dle vyjádření předních odborníků z USA) a stal se finanční zátěží, na projektu PRO profitují především zbrojní firmy a lidé svázaní s těmito firmami, kterým se daří ovlivňovat vládu (včetně té naší, která z "jakýchsi důvodů" usoudila, že se jí bude s radarem lépe vládnout).
- řadový občan sice neovládá právní formulace, nicméně nepostrádá zdravý selský rozum a projevuje více odpovědnosti než ti, kteří smlouvu podepsali.
18. 10. 2008 | 19:00

jarpor napsal(a):

Karel Mueller

k tomu lhaní :

"fun:
Čtěte pozorně.
- Nemluvím o Husákovu, mluvil jsem o éře Gorbačova. A jestli si tu dobu pamatujete, tak Rusko dávno jelo "perestrojku" a tady se jelo stále postaru. Nikdo nám tedy nic nediktoval."

To jsem asi měl zkopírovat taky, abyte si uvědomil, zda jste psal dosud o Hosákovu nebo o Gorbim.

Jo, humor mám. A normální rozum při jakž takž konzistentním postoji.
Na rozdíl od jiných ...

Hezký podvečer
18. 10. 2008 | 19:03

hudryper cha chacha napsal(a):

Vracím se s opakováním již jednou řečeného.Dnešní volby a úterní hlasování v parlamentu
řeší nejen formální stránku připravovaných smluv/já ji nevidím zase až tak důležitou,neb
okupant vždy má pravdu a vždy si
ohne některý z paragrafů podle svých potřeb/,ale věřím,že společně s Obamovým vítězstvím v
USA vyřeší problém jako celek jeho odmítnutím,resp.zrušením realizace ze strany USA.Lidé u nás pochopili,že mají příležitost
demokraticky vyslovit svůj nesouhlas s připojením republiky
k válečným dobrodruhům a volili stranu.která neschválí radar.To
bylo referendum proti radaru, Julínkově stupidní a špatně skrývané snaze vykrást poslední větší zdroj obecných peněz,proti
prodeji nemocnic za Porche pana
Bendla ,proti modrému vulgarismu a gangsterskému chování v přímém přenosu(volba prezidenta)
18. 10. 2008 | 19:08

Francesco napsal(a):

To Horejsi:
vaclavhorejsi napsal(a):
Mirku,

jsi skvely vedec, skvely kytarista, ale pokud jde o politiku, velmi se mylis...
Vazeny pane Horejsi, asi zacinam mit smutny pocit, ze tusim, na jakem blogu jsme se to vcera nahodou ocitl. A asi mozna brzy zacnu litovat, že Vas znam osobne... Ty Vase blaboly jsou jeste horsi nez toho pana Zatocila, kteremu tak laskave poskytujete prostor k sireni blbosti a dezinformaci. (Vsimnete si ze i sam uz vi, ze smlouva neni tajna, presto se to neobtezuje jakkoli napravit atd., jenze naprava by se rozvala zahozeni clanku...
Takže Vasim styelm:

Pane Horejsi, jste dobry imunolog, pokud vim i dobry reditel, ale o politice, pravu, kriticke analýze textů a globalním světě nevíte nic, tak to nechte jinym...
Budte pozdraven...
18. 10. 2008 | 19:13

Francesco napsal(a):

To Marek:
vy jste asi necetl moje uvahy pozorne...
Mejte si pro mne za mne vyhrady k radaru a zakladne, pro mne za mne se odstehujte treba i s panem Horesjism do Putinovy naruce, pro mne za mne se ridte svym selskym rozumem, nemejte si rad US Army atd... O tom ja nepisu.Ani Vam v tom nebranim, ani to nepovazuju za neco hnusneho.
Ja jen bleju (a to doslova, ctene ctenarstvo odpusti) nad faktickzmi blbostmi a pravními kiksy v textu, ktry se tvari jako neco zajimaveho a rozumneho.A jeste jako srovnani smluv...A ano, srovnani smluv povazuji za zasadne HLOUPE. Legitimní je spatny pojem pro takove veci. Proste je to hloupost. Nelze srovnavat jakba a kiwi i kdyz oboji je ovoce a jiste dobre ovoce a ma v sobe jiste kousek vitaminu C. Na srovnavani existuji nejake postupy a ne blaboly selskeho rozumu pana Vytocila.Proste smlouvu, kterou uzavitate jako kryci smlouvu expost za pritomnosti 75 kSovetu a smlouvu kterou uzavirate predem, uz jen kvuli tomu nelze srovnat. A prectete si jeji clanek 15 (nekde vyse jsme ho citoval).
Proste je to srovnani dobre leda do hospody sedme cenove...A ja si naivne myslel, ze v ni nejsem...
18. 10. 2008 | 19:29

Marty napsal(a):

Tupelo: a? Nekdo rika, ze USA jsou mirumilovnym narodem? Jen je pro nas mnohem lepsi byt s nimi, nez s Ruskem, ktere by s nami podniklo kratky proces.

Jinak Rusko blednou zavisti nemusi. http://en.wikipedia.org/wik... a to je pouze SSSR.
18. 10. 2008 | 19:32

Tupelo napsal(a):

Marty: byl bych radsi kdyby se CR drzela od nemirumilovnych narodu radeji dal. Nikdo nas nenuti si vybirat jen mezi USA a Ruskem. A co se tyce toho seznam ruskych akci, cekal jsem neco mnohem lepsiho, v porovnani se seznamem akci USA je tak petinovy (a to i kdyz prihodite dvakrat cecnu a jednou gruzii :))
18. 10. 2008 | 19:39

Pocestny napsal(a):

Muellere, nějakou bolševickou O velikém Kobovi byste tam neměl?

Abyste se soudruhu představil správně.

Jestlipak jste pod Kunderou už přišel na to, kolik dětí v kolika popelnicích se pro vás stane "neodpustitelným" a do kterého věku se jich to týká.

Nezapomente pochválit gulag jako nutný prostředek k socializaci CCCP a dvakrát upadnout na tvář před nohou rudogvardějce,

Zdrávím, smutný paňáco...
18. 10. 2008 | 19:39

Pocestny napsal(a):

Pane Hořejší,
Zvedá se mi z vás maximálně žaludek proto, že s takovými lidskými zoufalci jsem trávil svou postpubertu v senátu i fakulty, na které przníte mladé těmito morálními zkvašeninami, ale i na UK, která to platí.

Vědci jsou zlomyslní outsideři, kteří se mnohdá ani v tom vnějším světě necítí tak, že by ho chtěli měnit nebo se jím vůbec nezabývají.
Pokud ano, jsou jejich názory naprosto poplatné jejich statutu levné námezdné síly nebo tvoří daleko zlostnější elitářskou komunitu, než podnikatelé, kteří nemají čas kontemplovat nad depresí ze "společenské nedoceněnosti".

Je paradoxem, že režim, který je "nenakrmil" nenávidí více než ten, který je krmil, ale vyžadoval posu maňáska, který zahraje jen, když partaj do něj vstrčí svou pracku. Sám na to byl příliš šťastný, malý, vesnický Venda, kterému je spousta věcí vzdálena, protože je na vsi k ničemu nepotřeboval nebo za humny nezažil.

Víte co, Hořejší, já si také zahraji na renegáta a spáchám ne zde, ale v nějakém mainstream mediu pěknou proletářskou denunciaci vaší osoby, pojmu to hezky od podlahy, po dělnicku, abych každému křupanu, který tu vstává v 5 ráno ke kravám a soustruhům, osvětlil, jak se hospodaří, rozhoduje, konkursuje ve vašich kruzích. Probereme to jak si vzájemně udělujete křížem granty, protože je vás pět a půl, jak jsou fakulty prolezlé vašimi vrstevníky zakopanými za barikádou chiméry o své genialitě, kterou ovšem nechtějí vyvézt do světa ke konfrontaci, popovídáme o Mejsnarovi a jeho holkách, Štysovi a jeho flašce, můžeme se pobavit o tom, kdy pánové Flégr a Frynta napíší něco, co nebude kompilátem dříve řečeného, prostě vzpomenu si, kolik dostáváte od dealera "za mašinu", popíšu, jak se "kšeftuje" s výběrovkami, jak se nakupují po kusech věci, které celé grant nepustí, uděláme malý průzkum cache, abychom se dozvěděli o tom, jak je naplněn strojový čas vašich počítačů, no, dejte si rychle dohromady ISO, nebudeme válčit hubou na netu, ale dle nejlepších amerických tradic přeneseme bojiště tam, odkud problém přichází.

Uvidíme, jak se budete cítit potom. Budu stejný ksindl jako vy a pro své prosazení zmrším živobytí spoustě kamarádů, abych dokázal, že mám pravdu jako vy.

Napadá mne i pár jmen lidí, které jste takhle hnusně pomluvil osobně, když přes své schopnosti se "zaprodali" aplikaci.

Rád dokáži, že osobně jste někdo jiný, než za koho se tu stavíte, rád masám vysvětlím, že se jen chcete svézt na vlně názoru, sám žádný netvoříte, že když vás přehlížejí jako vědce, tak se masám vnutíte jako další hejkal lidové pravdy.

Budu jen hrát stejnou hru, ale opačným směrem.
18. 10. 2008 | 19:43

zajíček8 napsal(a):

Pane Hořejší, toho základní rozdílu, mezi Rusi, kteří nejprve vojensky obsadili území ČSSR a pak teprve sjednávali a podepisovali smlouvu, a Američany, kteří nejprve dojednávají smlouvu a po jejím podepsání sem přijdou, jste si nevšíml? nebo je nepodstatný?
18. 10. 2008 | 19:49

Karel Mueller napsal(a):

Milý Pocestný,
jedna věc mě na Vás fascinuje.
A to to, co dokážete všechno naslintat a co nemá nejen žádnou souvislost s názory diskutérů, ale ani s předloženým tématem.

Svým způsobem je to obdivuhodný výkon.

V jenom z příspěvků jste napsal - samozřejmě Vám vlastní formou - že Vás nic tak netěší, jako vymírání Rusů. Já bych to o národu, který položil takové oběti za to, že tady dnes jsme, nemohl napsat ... ale každý jsme nějaký.
18. 10. 2008 | 19:57

Francesco napsal(a):

To Pocestny:
doufam, ze nekecate a opravdu to udelate...
A udelate to elegantne, podložene a neprustrelne...
Jen se obavam ze to bude ke stejnemu nicemu jako muj cas na tomhle blogu... Ale treba se mylim...
18. 10. 2008 | 19:57

veverka napsal(a):

zajíček8
Je nepodstatný.Podstatné je ,že to obojí je a bylo proti vůli většiny národa.
18. 10. 2008 | 20:05

veverka napsal(a):

Pocestný
Právě kvůli arogantním a tupým hlupákům jako si ty(protože stejný druh sebestředných sobců je v celém vedení ODS i SZ) dnes ODS drtivě prohrála krajské volby.A to je teprve začátek.Takže vlastně díky.
18. 10. 2008 | 20:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Pocestny:

Pane, mel byste se opravdu lecit...

..
18. 10. 2008 | 20:12

Otazka napsal(a):

Mam pouze poznamku po procteni prispevku. Tahle diskuse ma dle meho nazoru jeden velky klad. Povedlo se navodit atmosferu, ktera naprosto eliminovala ten naprosto sprosty tah hlavnich medii, tedy to, ze kdo pochybuje o dobrodini americke zakladny, ze je placen ruskymi tajnymi sluzbami...
Dokonce i pan Stejskal uz na tento druh argumentace zda se zapomel. Vsem lidem, kteri mysli a neveri tomu, ze Iran na nas chce poslat nejake rakety, vsem temto lidem dekuji a chtel bych jim vzkazat:
"nejsme jako oni"
18. 10. 2008 | 20:15

kocmanladislav napsal(a):

Tady se diskutuje o detailech podmínek přítomnosti cizího vojska po Kocábových , Havlových a kecech dalších demagogů,že u nás cizí vojka nebudou.Úplně zbytečně.Nemají zde co dělat.Ledaže by hledali ZHN jako v Iráku, hrdinové stateční.
18. 10. 2008 | 20:16

tazzz napsal(a):

dle mého názoru je naprosto jedno, zda jsme obsazeni armádami varšavské smlouvy o síle řádově stotisíců vojáků nebo vyčleníme svoje území na hrátky američanů, pokud s tím nesouhlasí lid této země.Osobně je mi úplně putna, kteří politici a generálové dostali bakšiš do kapsy, aby jim to umožnili, protože jsem je nevolil, ale určitě je to důkaz nekompetentnosti našich armádních špiček, kteří místo zlodějin (náčelník štábu, gen.hrabal, mazurek a spol) měli hájit suverenitu naší země a ne z ní dělat cíl pro islámské či jiné fanatiky.Jenom doufám, že si "bojovníci za svobodu" za cíl svých útoků vyberou budovu genštábu místo brdských lesů.
18. 10. 2008 | 20:29

vlk napsal(a):

Pocestná ANO! A ještě ANO!

Ano, práskejte, ano lžete, ano útočce na nejnižší pudy! Ano bu´dte skutečně tak hnusný, jak jen můžete být! Překonejte sám sebe a vytrvejte.
Buďte rpostě cele Pocestným.
18. 10. 2008 | 20:39

vlk napsal(a):

Ještě jsem zapomněl - nebuďte ani trochu přizdisráč! Buďte Pocestný.
18. 10. 2008 | 20:40

Marty napsal(a):

Tupelo: nejsme Svycarsko a na nejakou stranu se priklonit musime. A Rusko jaksi neni volbou pro racionalne uvazujiciho cloveka vaziciho si svobody sve a druhych.

Ten vycet ja take neuplny. Napr. desitky akci behem studene valky jsou pod jednou kolonkou. A taky by byl zajimavy prehled rozsahu a skod danych akci.
18. 10. 2008 | 20:50

veverka napsal(a):

Ještě bych rád připomněl,že výsledkem arogantního a naprosto antizeleného jednání Bursíka a jeho suity knížecích pokrytců je dnes v krajských a senátních volbách skóre SZ absolutní nula.Nemají jediného zastupitele a do druhého kola nepostoupil ani náhle prozřený na zeleno účelově natřený amerikanofilní pokrytec a lhář("u nás už nikdy žádní cizí vojáci nebudou") Kocáb.Účelově vyrobení delegáti na účelově vyvolaném sjezdu,ani nucení silou Kaťuško na mě jakožto na pravověrného voliče zelených dojem jaksi nedělá.A soudě dle dnešních výsledků bude podobně smýšlejících bývalých voličů SZ dost.Radarová zrada pomohla Bursíka odhalit.Zelený není.
18. 10. 2008 | 20:55

veverka napsal(a):

Marty
Argumentace že radar tady musí být protože se přece musíme přiklonit na jednu stranu je ještě stupidnější než strašení Íránem.
18. 10. 2008 | 20:57

Pocestny napsal(a):

Ale kdepak, vlku, na to, abych se stal Hořejším, musel bych přestat být Pocestným.

Pocestný má vaše malé zlodějiny na háku, proto už dávno za ním zapadly dveře. Ono na světě je hezky, daleko lépe než v tom zatuchlém ghettu "velkých myšlenek v malých duších".

Kdepak , vlku perte se a žerte se jako na vědecké radě a při bitvě o rozvrh, mydlete si schody při honu na docentury, budujte si posice skrze své známé na rektorátě, užijte si té "Nesnesitelné lehkosti bytí" o kterou vám přeci jde, svobodní badatelé. Pobyt v té vaší duševní žumpě státních králíků v kotcích je leda za trest. Ani v chrámu vědy není duševno, když kanovníci jednají jako jejich pokusné myši.

Francesco, on pan profesor dříve či později zažádá....... just one phone call my mate any minute now. -))

Keep smiling, lads...

Ostatní, nebojte se o naši vědu, to dobré z ní je už dnes dost těch, jejichž jména znamenají víc, než my oststní dohromady, to se ale většiny našich místních tintěrů z UK netýká.

250. na světě, blahopřeji......
18. 10. 2008 | 21:04

dzus napsal(a):

Je smutnou skutečností, že někteří diskutující místo toho, aby případným čtenářům předkládali k posouzení věcné argumenty, se věnují osobnímu napadání spoludiskutujících nebo autora. Tato skutečnost svědčí o ideologickém přístupu k diskutovanému problému. Jako člověk, který prožil velkou část života v Rožmitále pod Třemšínem jsem zásadně proti okupaci našich Brd jakýmikoliv cizími vojsky USA nebo SSSR nevyjímaje. Jinak díky panu profesorovi Hořejšímu jsme získali jiný úhel pohledu na stávající vládní koalici. Ti pánové z koaličních stran by si měli uvědomit svou odpovědnost, a zároveň to, že nejsou neomylní všeználkové - měli by se zeptat občanů této země v referendu - nejsme žádní jejich poddaní, ale rovní s nimi.
18. 10. 2008 | 21:08

Marty napsal(a):

veverka: stupidni je spis vase dedukce.
18. 10. 2008 | 21:12

Tupelo napsal(a):

Marty, na zadnou stranu (stejne jako Rakousko nebo Svycarsko) se skutecne priklanet nemusime. Neni zadny duvod, mimoto jsme uz pevne zakotveni v EU a NATO. Svet neni jen cerna a bila a pokud operujete tim ze nejsme ani jedna z vyse zminenych zemi (s cimz souhlasim, CR je proste CR ;)) tak mi vysvetlete co nam brani, abychom jimi jednou byli (v neutralite)? Oni s ni take kdysi zacinali a v pripade Rakouska, jak uz zde nekdo poznamenal, ne tak davno.

Veverko, SZ mi vubec lito neni, kdo chce kam, at tam jde, treba po modre... Dobre jim tak, patrne jedina zelena strana na svet podporujici pravicove reformy a opetovnou militarizaci sve zeme. Poslouzili Bursikovi (jeho tusim sesta politicka strana) a Topolankove ODS k vladnimu flamu. Co je mi lito je spis to, ze se zmensi pocet parlamentnich stran, ale nez aby tam byla SZ charakterizovana soucasnym vedenim, tak radeji mensi pocet stran.
18. 10. 2008 | 21:28

vlk napsal(a):

Pocestný

buďte naprosto v klidu. Vy nikdy Hořejším nebudete. Vy nikdy nebudete slušným, charakterním, nolblesním a přemýšlivým člověk. Klidně se žerte ve své žluči a své sebestřednosti. A práskejte. Ať si uděláte radost. Práskejte.

A neznepokojujte s e naším osudem vezdejším.Nějak si bez vás poradíme.Byť vám to může připadat neuvěřitelné.
18. 10. 2008 | 21:28

veverka napsal(a):

Marty
Vážně? A proč? Ty si zřejmě myslíš,že lidi jsou úplně blbí a když jim řekneš bububu Irák,bububu Rus nebo bububu někam přece musíme patřit tak otevřou hubu nadšením a začnou zpívat americkou hymnu a spolu s Vlastou zvedat nadšeně zrak k vlajce z pruhy a hvězdami,toho času potřísněného krví statisíců nevinných Iráčanů,Srbů,demokraticky mučených vězňů a dalších obětí amerických ropoloupeživých válek.Okupant je okupant a je jedno jestli přijde rovnou,nebo jestli se jakoby na oko "zeptá" předem dosazené lokajské vlády.
18. 10. 2008 | 21:32

Marek napsal(a):

to Francesco
Zatím jsem od Vás neslyšel jediný věcný argument, argumenty zelináře jsou poněkud slabé.
18. 10. 2008 | 21:35

veverka napsal(a):

Tupelo
Bohužel souhlasím.Raději žádné zelené,než ten pokrytecký humus co předvádí Bursík a jeho nohsledi.
18. 10. 2008 | 21:40

Pepa Řepa napsal(a):

To Zacheus
začal jsem číst debatu. Brzy jsem přestal. Nemám nejmenší chuť pokračovat, asi to tady zamáznu.Na jak dlouho nevím.
Demagogický článek, stupidní nenávistná debata, jak je v poslední době zvykem.

Jenom jednu poznámku k vám: Vy jste ten poslední, kdo by se měl omlouvat.

Hodně štěstí a klid v duši.
18. 10. 2008 | 21:57

Jan Vaculík napsal(a):

Jo, pane kocmane ladislave,
a až Putin před svým x-tým zvolením bude se chtít blýsknout před svým národem a začne nás připojovat k Rusku, tak vy statečně povstanete a chrabře odrazíte jakýkoliv vojenský útok, prostě pěstmi nás ubráníte ...! A doufám, že všichni, co mají teď kecy o neutralitě, se úspěšně přidají!
18. 10. 2008 | 22:10

Al Jouda napsal(a):

To veverka : Podívejte se do naučného slovníku, jak je definován okupant. Pak to zkuste napasovat na jednání amíků s námi o výstavbě radarové stanice.
18. 10. 2008 | 22:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Jan Vaculík:

"až Putin před svým x-tým zvolením bude se chtít blýsknout před svým národem a začne nás připojovat k Rusku"

Tohle OPRAVDU myslite vazne???

..
18. 10. 2008 | 22:13

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:
Obávám se, že tentokrát je Vaše znechucení trochu mimo mísu. O čem je vlastně tento blog?
Lze ho shrnout takto:
- Konstatuje, že každá přítomnost cizí armády je narušením svrchovanosti daného státu. A to jak de jure, tak de facto. Odpovědět můžete jen ano nebo ne.
- Ptá se, jestli po stránce de jure není přítomnost americké armády na našem území větším narušením suverenity, než přítomnost sovětské armády. Za tím účelem porovnává obě smlouvy.
Odpovědět lze pouze ano nebo ne.

O ničem jiném není řeč. Znovu opakuji - abych předešel emocím, jedná se o stránku de jure, nikoliv de facto.
18. 10. 2008 | 22:33

hudryper cha chacha napsal(a):

Pepo řepo,
pokud by šlo npř.o Clair a mne,
spokojíme se s tím,že "to zamáznete" nafurt.1 furt=jednotka
dočasnosti,jak je Vám jistě známo
Pro neúspěšné lidi v emigraci,kteří jsou tak napěchováni zlem a nenávisti k
lidem z rodného hnízda,jak to zde
i jinde předvádí jakýsi pocestný,
bychom měli hned po parlamentních
volbách zavést vizovou povinnost.
Sebevědomý národ dnes rozhodl a
modrohnědá voliéra se vzteká,zuří
a vyhrožuje.Ano, modří bolševici
věčně u koryta,po modré to dál nepůjde.Budete si muset najít nové mimikry,vypadáte nejspíš na
nácky.Ovšem v českém rozměru jste v podstatě vždycky,viděno
zvečí,k smíchu.
18. 10. 2008 | 22:45

Pepa Řepa napsal(a):

To hudryper cha chacha

poslušte si. Ulevilo se Vám?
18. 10. 2008 | 22:58

hudryper cha chacha napsal(a):

Pepařepa,
ulevilo se mi značně okolo 16.hodiny,když jsem uviděl první předběžné výsledky voleb.Posloužil jsem si a svým přátelům tím,že jsem vytáhl 2 láheve archivního z r.1982 a poválel na patře společně s nimi.
Byl to báječný pocit.Děkuji za optání.
18. 10. 2008 | 23:07

stále rebel napsal(a):

Čím více se zabývám úvahami o tomto projektu, tím jsem jeho větším odpůrcem. Nedávno jsem četl úvahu jednoho Američana, který se staví k věci odmítavě a argumentoval následovně.

Pro Američana je v současné době největší hrozbou jeho vlastní vláda. Instalace podobného zařízení může některé militantní představitele ve Washingtonu přímo ponoukat k nepředloženým krokům a dobrodružným vojenským akcím s poukazem na to, že máme přece deštník.Veřejnost masírovaná propagandou může podlehnout falešné představě o tom že jsou nezranitelní a vojenské akce podporovat.

Vidím to podobně a doufám, že podobně racionálně bude uvažovat více Američanů.
18. 10. 2008 | 23:11

Pepa Řepa napsal(a):

Hezky si to užijte. Volby jsou to poslední, co mám v tuto chvíli na mysli.
18. 10. 2008 | 23:12

vlk napsal(a):

Pepa Řepa

elegáne zdejších blogů proč tak pesimisticky? Míím svůj dotaz naprosto vážně.
18. 10. 2008 | 23:16

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa: jen tak pro Vaši radost: https://www.youtube.com/watc...

P.S.: Taky přemýšlím, že si půjdu hrát jinam. Zvláštní, napadá mne to jen na tomhle blogu...
Zdravím Vás!
18. 10. 2008 | 23:31

Aram napsal(a):

To Pocestný : myslím, že máte velmi dobře nakročeno postavit se po bok našeho milého Blue Jaye a že se velmi brzo dočkáte zaslouženého ignorování. Copak se vám stalo? Nepotřebujete pomoc?
Některým ostatním ostatním díky za diskusi. Uf, že to ale byla fuška to všechno přečíst.
18. 10. 2008 | 23:33

Pepa Řepa napsal(a):

To vlk
nevím, chci si to nechat projít hlavou, možná si dát-v zájmu svého duševního zdraví- pauzu.
V poslední době ve mně převládá pocit znechucení. Jen totální primitiv si může myslet, že to má cosi společného s volbami.Vůbec ne, znáte moje volební preference.

O vás starost nemám. Jste jeden z mála lidí, proč jsem sem v poslední době chodil.
Proč? Od vás jsem se spoustu věcí dozvěděl. Jako člověk z výtvarné branže nemám moc o ekonomice ponětí. Druhá věc je to, že nejste zatížen stranickými dogmaty. Stejně jako šijete do modrých, budete šít do oranžových a tak to má být.Máte nadhled.Vytrvejte.Já potřebuju pauzu.

Asi další kapkou která přetekla jsou vstupy pana pocestmého. Vůbec ne pro rozdílnost politické orientace. Víte, že jsem příznivcem euroatlantické spolupráce, obdiv k Rusku nemám a nikdy mít nebudu.Jsem na opačném pólu než je pan Hořejší, společný máme-občas-kostel.

Problém je jinde.Když jsou vstupy provázeny gejzírem nenávisti a hnisu a vy se pak s tou orientací ztotožníte, je to jako kdybyste se ztotožnil i s tou nenávistí. Nevím, jestli mi rozumíte, píšu co mi napadne, nikdy si to nepřipravuju dopředu.

Jinak k tématu. Ani já, a předpokládám, že ani vy, jste nikdy na vteřinu nezapochyboval, že ani ČSSD to nemyslí s odmítáním radaru vážně.I kolega veverka zjistí, že koule v Brdech není alfou a omegou našeho bytí.Jsou tady jiná nebezpečí pro Evropu, padnou-li Spojené státy, vezeme se taky.

No nic, bude půlnoc, mějte se hezky.
18. 10. 2008 | 23:50

Pepa Řepa napsal(a):

PatientO.T. napsal(a):
dík, udělalo mi to radost. I put a spell on you, hráli kdysi Animals. Zaklínám tě..

A víte, že to je možná jeden z těch důvodů, proč já radši tu euroatlantickou civilizaci. I když Cave je Australan. Já Vesjolyje rebjata z Moskvy nikdy nemusel.Dobrou noc.
18. 10. 2008 | 23:59

Pocestny napsal(a):

Ne Arame, pan Hořejší si mne vzal do úst ve svém traktátu, tak nu sloužím jako ten strašák, kterého si sám vytáhl.

Pán se zadal sám, já jsem jen slušné děvče a tančím s ním. Písničku také volil sám.

Arame, pán má dlouhodobě zalubem a umí......on tu upouští jed do žil po kapkách, feťáci jeho pochybností o čemkoliv se srocují.

Ve dvacátých letech takhle začínal jeden pán, jednou týdně, po hospodách, nikomu nedopřál, ale hezky se poslouchal.

O deset let později už pochodovaly pluky darebáků v erárních halenách.
19. 10. 2008 | 00:01

vlk napsal(a):

Pepa Řepa

přžíteli / že vám smím tak říkat?/ , mluvíte mi , více méně , z duše. Uvažuji o tom, co vy. Už nějaký čas. A ze stejných důvodů.
Už se odsud ztratilo hodně zajímavých lidí.
Je to tu o stále větší válce. Jsem na to z dřívějších for hodně zvyklý, ale už mám prostě chvílemi také dost.
A pokud nemohu číst přírodovědce, protože chodí málo, málo chodí Tupelo, Martin, zcela zmizel Libor, skoro m+m, Karel Mueller také není k vidění, přestal Marko, vytratily se zdejší skvělé dámy -Monika, valburga, jen sem tam je vidět paní im, Nuba, kočka šklíba, pavla,, a další z těch, co jsem velmi rád a s respektem četl. Je hodně dalších ak dam, tak pánů, a které jsem nevzpoměl,ale i tak. Příchod několika hodně dobrých nových , Lex, Jirka Hemzal, Lukáš Bošina nemůže vyvážit nárůst týpků kalibru Pocestného. Nemám sice naprosto žádný problém napálit do do něj s dvojnásobnou rasancí, ale pro tohle už se mi sem také nechce chodit.
Chci tady prostě číst Pepu Řepu a bahnit si v jeho jemném, laskavém humoru a lehoučké ironii. A obdivovat .
19. 10. 2008 | 00:13

Anba napsal(a):

To pocestný: reaguji na Vaše slova pod blogem Zaorálka a Vaše vyhrůžky profesorovi. Jen v jedné věci s Vámi souhlasím: svět VÁŠ a svět můj nebyl, není a nikdy nebude totožný.V hnilobě, nenávisti a společnosti elitářských udavačů bych zvracela.
19. 10. 2008 | 00:20

im napsal(a):

@Pepa Řepa

Pane se zmijovkou, prosím, nečiňte ukvapené rozhodnutí, nechte si to do rána projít hlavou, už Scarlett O'Hara říkala, že After all, to-morrow is another day, a moje babička vždycky připomínala, že ráno moudřejší večera.

Váš vtip a tolik potřebný nadhled by tu určitě chyběl.

Nechcete po ránu pomoci panu DDr JBB - má tam nějaký drobný problém s brazilským pralesem a banány??

Až sem ráno nakouknete, tady máte něco pro zasmání:
Heaven is where the police are British,
the cooks are French,
the mechanics are German,
the lovers are Italian,
and all is organized by the Swiss.

Hell is where the police are German,
the cooks are British,
the mechanics are French,
the lovers are Swiss,
and all is organized by the Italians.

Mějte se co nejlíp, ještě nebylo tak zle, aby nemohlo být ještě hůř!
"-) "-)
19. 10. 2008 | 00:30

Jan Vaculík napsal(a):

ad Hořejší (22:13) "to myslíte vážně?"
Ano, zdá se to nepravděpodobné... ale před rokem by se nám zdála Ruská vojenská invaze do Gruzie taky trochu silná káva, ne?
19. 10. 2008 | 00:42

Jan Vaculík napsal(a):

Ostatně že se nám Rusové začnou plést do politiky, s tím počítají nejen soudruzi kolem pana Filipa, ale i kolem pana Paroubka. Jak jinak si totiž můžeme jejich sympatie k Rusku vysvětlit? Vždyť na samotné dnešní ruské politice nezůstalo z ušlechtilých levicových ideálů vůbec nic! Takže jaký jiný zájem tu může být, než ten mocenský?
19. 10. 2008 | 00:47

Jan Vaculík napsal(a):

ad Pepa Řepa (21:57):
Ano, máte pravdu. Demagogický článek a nenávistná debata. Nekonečná. Jenže ten článek stupidností své pseudoanylytické metody probouzí adrenalin. A pak se tady v tom takhle koupeme...
19. 10. 2008 | 01:02

Karel Mueller napsal(a):

Im:
A co Češi? :-)

vlk:
Ahoj příteli vlku,
bohužel máš zcela pravdu. Chodím už jen téměř výhradně na blog profesora, teď jsem zabrousil do pár debat jen proto, že jsem doma.
Především zde postrádám pana VK Can. s jeho nedostižnou zdvořilostí, moudrostí a také inteligencí spolu s životními zkušenostmi. A na sobě sám pozoruji, že jsem nevrlejší a občas i provokativnější, mám chuť lekterého autora těch výkřiků trochu vytočit.
Debaty jsou čím dál víc válkou, to by bylo tak špatné, kdyby to byla inteligentně vedená válka s jistou gracií a jednotlivá argumentace měla nejen hlavu a patu, ale také byla podložená fakty.
Kde jsou ty časy, kdy jsem před více než rokem debatoval s panem VK Can., paní Clair a mohl jsi potom po čase porovnat, jak jsme hodnotili situaci a nakolik na všechno došlo.
Máš pravdu, upadá to. Hlavně kvůli tvorům jako je pocestný. Možná je to z jejich strany záměr ... nervozita očividně stoupá. A to nejen u nás. A to je vcelku spolehlivý způsob, jak ostatní otrávit a umlčet. Skvělý přírodovědec si nejsíš řekl, že ty skřeky nemusí číst a ztrácet čas.
19. 10. 2008 | 01:20

Karel Mueller napsal(a):

Pardon, má být: ...To by nebylo tak špatné ...
19. 10. 2008 | 01:22

Anba napsal(a):

Pane Stejskale, několikrát jsem vstoupila na stránky Vámi editovaných a v mezích slušnosti udržovaných blogů. Setkala jsem se jak se souhlasem, tak s nesouhlasem se svými názory, nikoho jsem však neurážela. Není to mým zvykem a nikdy nebylo.Ačkoliv jsem dvě třetiny svého života prožila v předchozím režimu, tzv. totalitním, nikdy jsem nebyla svědkem, aby někdo se choval tak hulvátsky, nenávistně a bezohledně jako diskutér pocestný. Nikdy mi nikdo nepředhodil můj nezapíraný soukromoživnostenský původ, vždy se našli lidé, kteří ocenili poctivost, pracovitost, solidnost, pravdivost. Dělala jsem po řadu let práci, která byla náročná na pravdu výsledků a dotýkala se cti i postavení lidí, bez ohledu na jejich politické zařazení - dnešním jazykem - rudých nebo ostatních.Měla jsem respekt, neměla jsem kamarádíčky, neměla jsem výhody režimu, měla jsem klidný spánek, nežádala jsem o tlačenku pro své děti na SŠ a VŠ, tak tam šli daleko hůře a později, než pan pocestný z persekvované rodiny. Po změně režimu jsem ze svého zaměstnání odešla - z vlastní vůle, protože mi nepřipadalo čestné začít prosazovat jiné zákony, když jsem ty předchozí prosazovala 30 let.Respekt mi zůstal, uplatnění jsem našla velmi dobré, mé poznání se rozšířilo o lidské reakce v revoluční době. V demokratické době je mi dobře, co dobře, nesrovnatelně svobodně. Mé dny mi kromě sladkých babiččiných starostí krátí také internet a Vaše blogy.Už nebudou, protože mouchy na zdi je příliš potečkovaly a pocestný je špinavě podupal, usurpoval si je pro hlásání křižáckých teorií- předpokládám, že jeho cílem je najít zde trvalý prostor pro jakýsi spolek ordnerů, který bude prosazovat vyloučení části občanů ze společnosti, zbavení je volebního práva, případně vymístění mimo vlast až po fyzickou likvidaci, neboť toto vyplývá z jeho komentářů. Já nemohu jinak, než na protest proti tomuto počínání ukončit svou angažovanost na diskusích a i když je mi to velmi líto, loučím se s Vámi a všemi lidsky smýšlejícími diskutéry.
19. 10. 2008 | 01:24

Karel Mueller napsal(a):

Jan Vaculík:
V příspěvku 18.10.2008 22:33:39 jsem napsal, že článek je jen o dvou otázkách, na každou lze odpověď jen ano nebo ne.
Ostatní je jen nástavba právě tak, jako celá plamenná diskuze.

Kruté odpovědi ...?
19. 10. 2008 | 01:29

Karel Mueller napsal(a):

Paní Anbo,
máte bohužel naprosto pravdu. Za bolševika jsme běžně v kině i v televizi viděli západní válečné filmy. Sám jsem třikrát byl v kině na fenomenálním TORA, TORA, TORA ... tenkrát Holywood točil ještě skvělé filmy.
My jsme dnes takový ubožáčci, že nejsme schopni vzdát hold ani těm ruským obětem ...
Takto by bylo možné pokračovat.
Tady ze mě dělají rudého bolševika a já nevím co ještě. Pane Bože, vždyť jsem na tom převratě díky vzdělání vydělal. I bez politické prostituce a kradení. A kdybych zdvihl kotvy, tak bych ve světě při svých znalostech nukleární fyziky así hlady neumřel.
Husákov zpátky nechci, al musím říct, že jsem prostě znechucen, žádné jiné emoce nemám.
Pokud jste skončila s návštěvami blogů, tak je mi to líto, budete chybět. Ale peji Vám vše nejlepší i radost s vnoučaty.
19. 10. 2008 | 01:47

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Karle Muellere,
ale vždyť to první tvrzení je naprosto damagogické:
- Konstatuje, že každá přítomnost cizí armády je narušením svrchovanosti daného státu. A to jak de jure, tak de facto. Odpovědět můžete jen ano nebo ne.
- No a sním pak je stejně pochybná i ta otázka druhá!

Je to jako byste řekl, že každá přítomnost cizího člověka ve vašem bytě je narušením vaší svrchovanosti... A neptáte se, jestli je to bandita, nebo třeba pozvaný lékař... Takže si nepozvete instalatéra a budete si plyn opravovat sám.
19. 10. 2008 | 02:16

Jan Vaculík napsal(a):

Nemohu si pomoci, ale předmětný článek mi připadá opravdu nesmírně ubohý, a tak prázdný prostor kolem něj diskutéři využívají pro svoje rétorické ambice.

Autor článku postupuje tak, že zúží svůj zorný úhelo i obzor na minimum, a pak ovšem může porovnávat cokoliv s čímkoliv a dosáhnout libovolného výsledku. Jak jsem už včera uvedl, je to stejný mechanismus, na kterém je vystavěna anekdota, jako byla svého času o Veletržním palácio, když vyhořel: Jaký je rozdíl mezi Veletržním palácem a lesem Řáholcem? - Žádný, neboť odtama jako odtud ozývá se volání: Manko!

A vy se k té demagogii přidáváte?
19. 10. 2008 | 02:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Jan Vaculík:

Jak tedy komentujete slova pana Stejskala, ze je rad, ze jsem poskytl prostor p. Zatocilovi na sve strance?

Pokud jde o tu "ruskou invazi do Gruzie" - prece dobre vite, jak to bylo, jakou to melo historii; nebudeme to tady zase cele opakovat... Az my treba udelame "odvazny prekvapivy pokus o osvobozeni kaliningradske oblasti", jiste se nam muze stat neco podobneho jako Gruzii; jinak tezko...

Pokud jde o nazory na Rusko, zcela souhlasim s V.Klausem, G.Schroderem a dalsimi realisty.

..
19. 10. 2008 | 07:12

J.Zatočil napsal(a):

Pro Jana Vaculíka . Děkuji Vám za názor i za Váš čas, který jste mému článku věnoval. Zkuste prosím věnovat i trochu času argumentům,jakými je zde pořeba US základny profesionály ve svých oborech obhajována. Když se k těmto "argumentům" ještě přidá, jemně řečeno popírání fyzikálních zákonů a poznatků z oboru radiolokace taktéž v zájmu prosazení záměru za každou cenu , lze uplatnit vaši skvělou citaci též velmi dobře.Jen slovo "článku" je třeba nahradit slovem "kampaně"

"Autor článku postupuje tak, že zúží svůj zorný úhelo i obzor na minimum, a pak ovšem může porovnávat cokoliv s čímkoliv a dosáhnout libovolného výsledku. Jak jsem už včera uvedl, je to stejný mechanismus, na kterém je vystavěna anekdota, jako byla svého času o Veletržním palácio, když vyhořel: Jaký je rozdíl mezi Veletržním palácem a lesem Řáholcem? - Žádný, neboť odtama jako odtud ozývá se volání: Manko!

A vy se k té demagogii přidáváte?

Děkuji vám a přeji hodně dalších hezkých zážitků na http://blog.aktualne.centru...
19. 10. 2008 | 08:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Nenavistne komentare nektrych diskuteru (obzvlaste jednoho) jsou sice smutnou skutecnosti, ale na druhe strane se deji i potesitelne veci (jako napr. vcerejsi volby ;-))

..
19. 10. 2008 | 09:03

aram napsal(a):

Prosím nick vlk, mueller, anba, .... nedělejte to. To jim vyklidíte pole? Čtu vás už dlouho pod vstupy např. pana Hořejšího, Havla a samozřejmě i dalších a na vás si vžy ověřuji to, že to s námi nebude až tak hrozné i když to chvílemi vypadá jako katastrofa. Bohužel mám zatím čas jen číst. Většinou ustupují ti slušnější, protože si jako vy řeknou, že to nemají zapotřebí, ale, kruci, když už jednou tu možnost máme, říct si svoje
i k tomu, co víme, že jen málo můžeme změnit,tak se jí přece dobrovolně nevzdáme.
Nebo tento prostor zaujmou také, jako na jiných diskusích, pouhé ubohé výkřiky nedoceněných a jeden se zas nic zajímavého nedozví.

to vaclavhorejsi : ano, včera byl vskutku krásný den.
19. 10. 2008 | 09:37

jarpor napsal(a):

Sluší se poblahopřát vítězi voleb, což tímto členům a příznivcům vítězné strany činím.

Budoucnost ukáže, zda budou plněny sliby, např. ten týkající se radaru, když jsme pod blogem tohoto tématu se dotýkajícím.

Hezký den
19. 10. 2008 | 09:52

SuP napsal(a):

vaclavhorejsi -
Teprve jsem si všiml Vaší odpovědi (to úúúúúúž je dááááávno!!)
Jen bych tedy rád dodal na vysvětlenou. Vůbec nemám nejmenší "snahu Vás umlčovat", jen jsem chtěl neuměle upozornit, že je spousta dalších (všímejte si - ne JINÝCH) činností, kterými se člověk může těšit.
Na druhé straně jsou Vaše politické pohledy na všechna zvolená témata čím dál vyhraněnější. Ale třeba se to teď po volbách zase zmírní, až budete pozorovat ten TAH na branku, co jste dostali slíbený?
19. 10. 2008 | 10:10

Marty napsal(a):

Tupelo: defakto jsme se jiz vstupem do NATO priklonili k USA. Ja le narazim na to, ze jsme bezvyznamna zemicka a v pripade valky nam pouhe clenstvi v NATO (v EU uz vubec ne) bezpecnost nezajisti. Pokud ta valka bude vetsiho rozsahu a NATO nebude schopno branit vsechny sve cleny, bude se muset vybirat a nektere staty se holt statnou postradatelnymi, aby se mohly chranit ty dulezitejsi. Proto je dobre nasi dulezitost zvysit. Treba stavbou americke zakladny.

veverka: nechodte zhulen na diskuse. Bude to tak lepsi pro vsechny.

vaclavhorejsi: konecne se Vam splnil sen a v krajich budou vladnour socialite a komuniste.
19. 10. 2008 | 10:12

Marty napsal(a):

jarpor: uz vidim hejtmany, jak rusi umisteni radaru a poplatky u lekare :)
19. 10. 2008 | 10:13

vaclavhorejsi napsal(a):

SuP:

Napsal jste doslova:

“vtírá se otázka. Když máte tolik času se babrat v takových ... , co vlastně děláte v práci?
Protože pokud máte tak volný pracovní režim, že nemusíte "mít hotovo", pak se nedivím, že jste sociální demokrat. A nemyslete si, že nevím, co to znamená "mít hotovo" ve výzkumu.”

“člověk, který se zabývá SERIÓZNÍ výzkumnou nebo jinak tvůrčí činností, většinou nemá energii, kterou by ještě jen tak ochotně plácal na takovéto zbytné aktivity.”

Pokud ted rikate, ze slo jen o "snahu upozornit, ze je spousta dalsich cinnosti, kterymi se muze clovek tesit", tak jste svoji myslenku vyjadril opravdu VELMI "neumele"...
Vase starost o to, co delam ve svem volnem case je podle meho nazoru skutecne velmi nemistna - me by ani nenapadlo vyslovit se takto vuci vam nebo komukoli jinemu...

..
19. 10. 2008 | 10:19

jarpor napsal(a):

Marty

Soudím, že máme stejné myšlenky ...

Hezký den
19. 10. 2008 | 10:20

Tupelo napsal(a):

Anbo, rovnez se primlouvam o to, aby slusni lide kvuli tomu parku kriklounu neodchazeli. Vlk zde vyjmenoval peknou radku tech, ktere si i ja velmi rad kdykoliv prectu (k jeho seznamu, ktery samozrejme nemuze byt uplny, protoze zajimavych lidi se zde objevilo za skoro rok a pul co ctu mistni blogy nepocitane, musim explicitne pridat i Vlka samotneho ;)) a bylo by skoda ztratit pomerne vyjimecne misto na internetu, kde se diskuze vedly, hlavne diky editorovi, vetsinou slusne.

Pane Stejskale, mozna je to otazka i na Vas samotneho (posledne jsem koncil vetou, co se nevyviji zanika ;)). Myslim totiz, ze nektere prispevky jdou daleko za hranice toho, na co zde byl clovek zvykli. Osobne to resim tak, ze proflakle nicky preskakuji, ale zdejsi reakce me prinutily si jich par precist - musim napsat ze podobne ubohosti jsem dlouho necetl (Mandrake a jeho plejada peti nicku, je sice na podobne urovni, ale obcas se jeho trapnosti dalo alespon utrpne pousmat). Samozrejme nechci Vam nic vnucovat, chtel jsem jen prispet do diskuze na vyse uvedene.

JarPore, o radaru nemohou rozhodovat hejtmane, to by chtelo vitezstvi (stacilo by v podobnem pomeru ;)) v parlamentnich volbach, pokud mozno v predcasnych.

Marty, nechtel bych si to overovat v praxi, ale dle meho soudu zde bude jakakoliv zakladna USA jen v roli predsunuteho stanoviste. A nedokazi si predstavit, jak pisete, v pripade vetsiho konfliktu, ze napr. Madarsko bude braneno mene nez CR. Mozna ovsem vyjma samotneho radaru (antirakety?), kazda minuta kterou bude schopen pracovat bude cenna. Kdepak, jakykoliv vetsi konflikt bude konecna, radar neradar.
19. 10. 2008 | 10:28

jarpor napsal(a):

Tupelo

Nechtěl jsem psát o jiných slibech pod blogem týkající se radaru.

Nebojte se, kde a kdo může co zrušit vím.

Vaši radost a i radostná očekávání chápu.
Soudím, že všichni uvidíme, jak to s těmi sliby bude ...

Hezký den
19. 10. 2008 | 10:35

SuP napsal(a):

Někteří mladí zde spoludiskutující přátelé si dostatečně neuvědomují, že pokud by došlo ke konfliktu (jakémukoliv), pak nás, nejen jako malou zemi, neochrání nic. Zase bychom museli počkat, jak to dopadne (pokud by bylo vůbec možno přežít a o to tu jde především).
Takže je nutné trvale PŘEDCHÁZET vzniku takového konfliktu.
V tom ohledu byla nejdůležitějším konkrétním krokem jednoznačná reakce US (prezident Kennedy) na Karibskou krizi. Od té doby se Amerika trvale snaží udržet mírnou vojensko technologickou převahu. To je hlavní důvod, proč nebyla 60 let válka. Ameriku to stále stojí neskutečné peníze jen proto, že existují státy, kterým tento status je trnem v oku (i déle než 60 let).
Když tedy důvěřuji, že právě Amerika svého mírně výhodnějšího postavení nezneužije pro přepadání jimých států, proč bych jí jako spojenec neměl poskytnout pár čtverečních kilometrů pro umístění prvku aktivní obrany, aby tato byla účinnější? A to zejména, pokud můj soused na společném světadíle stále haraší zbraněmi a já vím (byl jsem na vojně na Západním vojenském okruhu), že jeho životní spůsob a žebříčky hodnot jsou od mých rozdílné?
19. 10. 2008 | 10:35

Marty napsal(a):

Tupelo: vzijte se do role generala. Ma k dispozici urcity pocet jednotek a potrebuje udrzet strategicky vyznamne body. Kdyz proste nema dost jednotek na ochranu i neceho dalsiho, tak je tam proste neposle.
19. 10. 2008 | 10:35

Zacheus napsal(a):

To Pepa Řepa. Děkuji za odpověď a povzbuzující slova. I já osobně musím dávat pozor, aby moje příspěvky nebyly "válkou", a to i tehdy, vyznívají-li tak některé samotné blogy. Bojovat dobrem proti zlu, to je rada apoštola svatého Pavla. Přeji Vám pěknou neděli.
19. 10. 2008 | 10:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy