Muslimové a křesťané všech zemí, spojte se!

31. 10. 2008 | 19:19
Přečteno 35795 krát
Před čtyřmi týdny došlo v kostele Nejsvětějšího Salvátora při nedělní večerní bohoslužbě k historické události – poprvé v Česku byla mši, celebrované Tomášem Halíkem, přítomna skupina muslimských hostů z Iráku. Byl mezi nimi irácký velvyslanec, ale také jeden z nejvyšších představitelů iráckých šíitů, Ammar Al-Hakim. Ten byl hostem konference „Fórum 2000“ pořádané jako každý rok Václavem Havlem.

Muslimský duchovní měl na konci bohoslužby krátkou promluvu, ve které zdůraznil, že islám, křesťanství i judaismus vycházejí ze stejných kořenů a vyznávají nejen stejného Boha, ale i v zásadě stejné hodnoty, že islám je náboženstvím míru, a že ti, kteří páchají ve jménu islámu násilí, jsou špatnými muslimy. Říkal také, že v Iráku je často hostem na bohoslužbách tamních křesťanů (použil termínu „křesťanských bratří“).
Za svoji řeč sklidil silný potlesk kostela naplněného především mladými lidmi.
T.Halík řekl ve své krátké uvítací řeči také něco velmi podobného a muslimy nazval bratry.

Po skončení mše následovala ještě téměř hodinová diskuse, během které bylo panu Al-Hakimovi (který působil velice kultivovaným dojmem), položeno několik otázek z pléna, a na závěr opět zazněl silný potlesk, který zněl velmi upřímně.

****************************

V posledních letech má člověk pod dojmem zpráv v našich sdělovacích prostředcích někdy pocit, že typický muslim chodí opásán výbušninami a že existuje dalekosáhlé muslimské spiknutí, jehož cílem je likvidace “západní civilizace”. V diskusích pod zdejšími blogovými články někteří občané prezentují jako prokázaný fakt, že „muslimové nás nenávidí“.

V diskusích pod mými články (o podobném tématu jsem už jednou psal – viz zde) jsem nalezl např. následující názory:

„Islám je nepochybně nejagresivnější a nejnebezpečnější náboženství na světě, čehož dokladem je např. to, ze v různýchch muslimských zemích je BEZVÝHRADNĚ TREST SMRTI za postavení křesťanského kostela.!

„Likvidace “západní civilizace” a nastolení světového islámského chalífátu je cílem každého muslima.“

„Pouze Evropa BEZ jediného muslima je bezpečná Evropa. Život jednoho jediného Evropana má větší cenu než neexistující "právo" muslimů na život v Evropě.“

„Celá muslimská kultura uznává jenom autoritu síly (proto tam demokracie v našem pojetí nemá šanci) a nad slabostí dnešní západní civilizace se jen smějí. Můžeme být rádi, že tu "špinavou práci" udržovat je na uzdě za nás dělají USA (na jejich náklady).“


„Cílem islámu není soužití s jinými náboženstvími a civilizacemi ale jejich ovládnutí a likvidace.“

„Evropu dobývá islám (dlouhodobě a s přestávkami) už bezmála 1300 let. Nikdy nebyl tak daleko, tak blízko svému cíli jako dnes.”


Je zřejmé, že tento nový strašák je velmi účinný hlavně proto, že silně působí na xenofobní instinkty velké části populace, přesně stejně, jako působil po celá staletí strašák židovský. Samozřejmě, že velmi silně působí i nepopiratelný fakt existence nynějšího islámského terorismu (který ale rozhodně není o mnoho intenzivnější než některé jinak motivované terorismy 20. století). Velký vliv měly také vlivné akademické studie na téma “střetu civilizací”, které se objevily brzy po skončení studené války (a které se objevily téměř jako „na objednávku“ některých politiků hledajících nového náhradního nepřítele).

*********************

Myslím, že všichni rozumní křesťané i ateisté by měli ze všech sil snažit podporovat umírněné muslimy (kterých je nepochybně velká většina) a nevhánět je hloupou a přemrštěnou „válkou proti teroru“ do náručí extremistů.

Jsem přesvědčen, že Tomáš Halík si skutečně zaslouží úctu a pochvalu za svůj svoji trvalou odvahu propagovat dialog a vzájemné porozumění mezi křesťany a muslimy (ale i dialog s jinými náboženstvími, a hlavně s atheisty a agnostiky); však za to také sklízí zuřivé útoky omezených katolických ultrakonzervativců. Já se každoročně těším na novou Halíkovu knihu, což bývá můj nejvítanější dárek k Vánocům.

Spousta lidí má úplně nesprávné představy o tom, co je vlastně podstatou muslimské víry; ostatně, většina našich spoluobčanů má podobně matné představy o základech křesťanství; dobrou ilustrací může být někdejší odpověď pana poslance Tlustého na otázku televizní reportérky, jak se jmenovali Ježíšovi rodiče. Odpověď zněla (parafrázuji): „Nevím, já si jména těchhle postaviček nějak pletu“.

Pokud si chce někdo přečíst stručný fundovaný výklad toho, jak se křesťanští teologové dívali a dívají na muslimy, lze asi nejspíše doporučit text arabisty (a věřícího křesťana) Luboše Kropáčka (zde).

Stručně řečeno – muslimové věří ve stejného Boha, jako Židé a křesťané, Ježíše uctívají jako jednoho z pěti nejvýznamnějších proroků (na rozdíl od křesťanů mu však nepřiznávají vyjímečný status „Božího syna“), ve velké úctě mají i Ježíšovu matku Marii (a věří v její panenské mateřství), stejně jako křesťané věří, že jednoho dne dojde ke druhému příchodu Ježíše na svět, a že pak bude „soudit živé a mrtvé“. Věří také podobně jako tradiční křesťané v posmrtný život v „nebi“.
Na rozdíl od křesťanů však neuznávají víru v Boží Trojici a připisují zásadní význam poslednímu a podle nich největšímu proroku, Mohamedovi (kterého však považují za výjimečného člověka, nikoli Boha). Tímto přístupem se dosti podobají některým křesťanským heretikům, např. ariánům (viz zde), kteří rovněž Ježíšovi upírali božskou podstatu a odmítali trojiční dogma (ariánství bylo v některých oblastech velmi vlivnou formou křesťanství od 4. až do 7. století).

Nejdůležitější ovšem je, že křesťanská i muslimská etika se v principu shodují na stejných základních hodnotách. Pokud někdo selektivně zdůrazňuje problematické pasáže z Koránu vyzývající k násilí, neměl by zapomínat, že i ve Starém zákonu nacházíme spoustu takových pasáží (a la zásada „oko za oko, zub za zub“); dokonce i v Novém zákonu se najde několik málo pasáží, které byly některými vykládány jako ospravedlnění násilí v zájmu šíření víry.

Nám Evropanům se zdá, že islám nepřípustným způsobem omezuje rovnoprávnost žen. To je asi pravda v některých islámských zemích, ale kupodivu v jiných zemích, kde se praktikují umírněnější formy tohoto náboženství, byly ženy opakovaně i v nejvyšších státních funkcích. Asi bychom si měli také uvědomit, že ženy byly ještě poměrně nedávno výrazně diskriminovány i v téměř všech křesťanských zemích.

Oficiální katolické stanovisko vůči muslimům je dnes značně vstřícné a v katechismu se doslova praví:
„Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahamovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.“

*********************************

Nutno však připustit, že krásná slova o mírumilovnosti a tolerantnosti muslimů znějí trochu divně, když na druhé straně slyšíme, že v zemích, kde mají muslimští duchovní velký, nebo dokonce rozhodující vliv, jsou přijímány zákony trestající odpadnutí od islámu smrtí, domnělé rouhání se trestá dlouholetým žalářem a že se praktikují kruté tresty ukamenování nebo useknutí ruky.
Je jistě také pravda, že existuje řada muslimských duchovních, kteří násilí páchané ve jménu islámu neodsuzují, ale naopak schvalují a podněcují, a jeho pachatele označují jako „mučedníky“.
Trochu mě rozladilo, že tyto skutečnosti pan Al-Hakim ve svých odpovědích na položené otázky nezmínil.

Je ovšem dobré si uvědomit, že i v evropských zemích, ve kterých měly rozhodující vliv resp. moc křesťanské církve, docházelo k podobným excesům. Tak např. v Irsku ještě téměř do poloviny 20. století na venkově rozhodovali často katoličtí kněží o tom, že svobodné matky, prostitutky a ženy znásilněné nebo obviněné z cizoložství byly potrestány doživotní internací v klášterech a jejich děti byly umístěny v sirotčincích. A ještě v 18. století se v Evropě upalovaly čarodějnice...

V každém případě - zaplať Pánbůh, že v moderních zemích už náboženští představitelé nemají takovou moc, jakou by si asi někteří z nich přáli; na druhé straně je jisté, že ztráta přiměřeného vlivu „dobrého“ náboženství má ve společnosti i velmi negativní důsledky...

A závěrem – ještě jednou díky Tomáši Halíkovi nejen za jeho systematické úsilí o mezináboženský dialog, ale také za jeho pěkná kázání a knihy a hlavně za to, jak umí podchytit zájem zvláště mladých lidí o zdravě chápané křesťanství.
Kéž by lidé jako on stanuli v čele církví, zvláště té největší...Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

SuP napsal(a):

Víte pane profesore, ona spousta komunistů taky opravdu věřila, že komunismus všem pomůže a zachrání svět.
Důležité vždycky je, kdo tu kterou víru vezme do ruky jako zbraň. A těch opravdových komunistů, kteří odmítli praktiky jeho realizátorů. bylo oPRAVDU, opravdu velmi málo!
31. 10. 2008 | 19:36

Pocestny napsal(a):

Ano, pane Hořejší, dnes nic než ano.
31. 10. 2008 | 19:38

Pobo napsal(a):

Respektovat muslimskou víru ano. Spojovat se s ní (v rámci víry) by byl (je) nesmysl. To jenom k tomu nadpisu, i když asi chápu, že ten nadpis byl takto záměrně napsán, aby zaujal.

P.S.: Občas mám ale jistý pocit, že Mons. Halík trochu "balancuje na hraně". Beru mnoho jeho názorů hlavně jako důvod k zamyšlení (takže se Vám nedivím, že se těšíte na knihu).

Jinak pěkný článek, pane profesore
31. 10. 2008 | 19:40

Mirka napsal(a):

Tleskám, velmi dobrý článek a rovněž děkuji T. Halíkovi.
31. 10. 2008 | 20:10

jarpor napsal(a):

Jak píše Pobo, respektování ano. Vzájemné dodávám.

A ještě jeden dodatek. Radikální křesťani snad ani nejsou. A když, tak "netouží" po mrtvých vyznavačích jiného náboženství. Na rozdíl od radikálních islamistů a dalších.... A obávám se, že ti, kteří byli v tom kostele, na ty radikály nemají ani minimální vliv.
Takže to spojení všech zemí... no nevím... Nezvolil jste nejlepší symboliku.

Hezký večer
31. 10. 2008 | 20:11

Čochtan napsal(a):

No nazdar pane profesore !
Tady bude veselo ! Vidím že mě tu rozsáhle citujete. Dmu se pýchou :-))

Kontrolní otázka: Kolik nás nevěřících už v novém tisíciletí zavraždili muslimové na našem území ?
Nápověda: jedná se o tisíce.
31. 10. 2008 | 20:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Stejskal přijde domů až za hodinu.Ivan.
31. 10. 2008 | 20:37

Neopřemyslovec napsal(a):

Muslimové, Židi, Pravoslavní (křížkem zprava do leva) a Katolíci (křížkem zleva do prava) všech zemí, spojte se v globální víře. Nahraďte Boha z naší soustavy generálním Bohem všech galaxií. Prolínejte denní modlení s různorodými modlitebními symboly. Jak by bylo půvabné uskutečňovat mši všemi způsoby. Pryč s předepsanými fundament. postupy v chrámech. Neexistují ateisté. Existují jen věřící. Někdo věří v Boha, jiný věří v Neboha a dalších v kombinovaného Boha. Pan Hořejší žil v padesátých létech v osadě u Plzně. V té době se na něm vyřádili jak komunisté, tak silně věřící babička s dědečkem. Proto dnes je tolik rozdvojená osobnost. Je velmi exaktní, duchovní se sociálním citem. Vše co má pochází z daní individualistů. My individualisté máme velmi vyvinuté reálné vidění světa. On má velmi vyvinutý cit pro únik z reality. Patlání v molekulách je protivná činnost. Proto si to kompenzuje kontaktem s občany přes diskuzi. Věřím pane Hořejší, že jednou napíšete reálné vidění světa, řádů a bytí. Nesmíte naletět muslimskému fanatikovi a katolickému fanatikovi Halíkovi!
31. 10. 2008 | 20:38

Jejda napsal(a):

Pro zacatek by to chtelo neco jednodussiho. Napriklad zbavit se xenofobie vuci nacismu a podporovat umirnene nacisty, tak aby to dobre z nacismu mohlo opet obohatit nas dnes jiz multikukulturni prostor. Nemeli bychom se zrikat toho dobreho z nacismu jenom proto, ze nekolik nacistickych extremistu pachalo nasili.
31. 10. 2008 | 20:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

díky za tento text, mluví mi z duše. Oba muslimské duchovní jsem slyšel hovořit, pana profesore při stejné příležitosti též. Bylo to velmi poučné a inspirativní.

Libor Stejskal
31. 10. 2008 | 20:43

stejskal napsal(a):

Mýlíte se, pane Hochmanne,

dorazil jsem před chvílí a Váš urážlivý text ("běžte do řiti, blbe") jsem smazal.

Libor Stejskal
31. 10. 2008 | 20:46

Hodný ateista napsal(a):

Já jsem se chtěl zeptat jestli někdo neví, jak je to s námi ateisty, kteří jsou hodní, pomáhají ostatním, platí řádně daně atd. Co se s nimi stane po smrti? Přijdou do nebe? A do kterého přijdou nebe? Do křesťanského, islámského nebo židovského?

P.S. Ptal jsem se na to jedné křesťanské kamarádky ale neodpověděla mi, jen se na mně nějak smutně koukala... :-(
31. 10. 2008 | 20:47

Jan napsal(a):

Jsa nezkoušen dovolím si nesouhlasit.
Myslím, že jistá míra xenofobie je jednak normální, jednak zdravá. Řekl bych , že je nám geneticky vlastní /Willson/. Kultura nám na západě přinesla toleranci. Je to velká věc.
A tady bych viděl rozdíl, nebo problem. Křesťanství dnes a křesťanství před 100, nebo 300 lety. Nebe a dudy, kdyže to upálïli poslední čarodejnici u nás ? 1740? Minulý týden ukamenovali muslimskou ženu.
Není to střet dvou náboženství. Je to střet sekulární a náboženské společnosti. Je těžké říci, když si člověk přečte Pohanyuka, na čí straně je pravda. Ale je jasné na které straně žijem a kdo nás případně ve vlaku vyhodí do povětří.
Když tu bude radar a vlak z Benešova do Prahy vyletí do vzduchu s 400 mrtvými? Je to blábolivá, nebo reálná představa. A jaký vztah k tomu má ekumenismus? A můžeme něco dělat, aby se to nestalo?
Nejsem si jistý tou bezbřehou tolerancí. Protistrana si jí neváží, chápe ji jako slabost. Našla by se řada paralel.
31. 10. 2008 | 20:48

Ondřej Hudec napsal(a):

Bohužel s autorem nemůžu souhlasit. I ti muslimové co si říkají "umírnění" zastávají ve velké většině názory, které ani omylem umírněné nejsou. Zkuste si někdy zajet do Somálska nebo Saudské Arábie a pochopíte to. Nedávno jsem zrovna na toto téma napsal článek: http://ondrejhudec.blog.res... Problémem islámu zkrátka je, že na rozdíl od křesťanství doposud neprošel výraznou reformací a proto stále zastává středověká dogmata.
31. 10. 2008 | 20:50

majolenka napsal(a):

extremismus, at už náboženský nebo politický je vždy špatně, bohužel je ovlivněn ekonomickou situací, odlišnou kulturou, nerespektování tradic, zavádění cizoktrajných úzusů.......pro mnohé je "na hranici", zda pokračovat ve své víře, či asimilovat do společnosti....faktem je, že asimilací se vykořeníte, takže se plno lidí bude bránit, na druhou stranu, zavádět odlišné zvyky do společnosti také není dobré, nevím, ale něco na "střetu civilizací" asi přeci jenom bude, migrace je přirozená, je i ekonomicky potřebná, ale přenášení tradic a zvyklostí by nemělo být násilné, což se bohužel děje, pane autore, nevěřím, že jako člověk zůstanete zcela v klidu, když budete svědkem "nedžentlmenského" chování muže k ženě nebo snad ano? Celá otázka není jednoduchá a ještě bude plno zla, než se naučíme žít společně ;-(((. Stačí se přeci jenom podívat na Irsko a jsou to křesťanská náboženství (s nemalým pozadím ekonomického zájmu) a to jde i v politice i v náboženství BOHUŽEL ;-((((
31. 10. 2008 | 20:54

Julius napsal(a):

Casto se uvadi, ze Islam je vlastne skoro jako Krestanstvi a proto se neni ceho bat. Myslim si, ze mezi Islamem a Krestanstvim jsou radikalni rozdily, navzdory povrchnim podobnostem.

1) Teze: Muslimove veri ve stejneho boha jako Krestane a Zidi. Neni to pravda. Vlastnosti krestanskeho Boha jsou uplne jine nez vlastnosti Allaha.
a) To, ze Buh ve svem synovi sestoupil na zem neni detail ale zasadni rozdil. Preklenul tim totiz propast, ktera je v euroasijskych nabozenstvich mezi svetem pozemskym a svetem nadprirozenym (pozn: asijska nabozenstvi toto rozliseni neznaji).
b) Osobni vztah krestanu ke svemu Bohu je v islamu nemyslitelny. Krestan ma Boha milovat a snazit se ho, v ramci svych omezenych moznosti, pochopit. Muslim se ma Allaha pouze bat.
c) Souvisi to z rozdilnym postojem muslimu a krestanu k reacionalite. Krestansky Buh je racionalni (Logos), Allah racionalni neni. Dnes vychazi slunce, protoze se Allahovi zachtelo slunce vyjit. Zitra muze nazor zmenit a slunce nevyjde. Jak krestanstvi, tak islam prosly ve stredoveku obdobim, kdy se o racionalni vyklad bojovalo. V krestanstvi zvitezila racionalita, v islamu prohrala. To ma mj. dva dusledky:
i) Islamska neduvera v prirodni zakony. A.Salam (nositel Nobelovy ceny z Pakistanu) vzpomina, jak se snazil vybudovat islamskou universitu pro zakladni vyzkum. Nenasel podporu. Vsichni byli ochotni financovat technicke, aplikovane skoly, nikdo nepodporil zakladni vyzkum. Proc studovat fyzikalni zakony, kdyz je zitra muze Allah zmenit.
ii) Vzdalenost islamu a demokracie. Jak je v Islamu Allah neomezeny vladce, tak je na zemi neomezenym vladcem prislusny pan. On ma pravo konecneho rozhodnuti a nemusi se na nic ohlizet. Kdyz prisel Napoleon do Egypta, snazil se vyvezt Francouzskou Revoluci - Volnost, Svornost, Bratrstvi. Svornost a Bratrstvi byly muslimum pochopitelne. Ale v pripade Volnosti nevedeli, o cem je rec.

2) Teze: Koran a Bible jsou srovnatelne. Koneckoncu mluvi o stejnych postavach a v obou jsou jak mirumilovne, tak agresivni pasaze: Opet to neni pravda. Obe knihy se lisi jak obsahem tak postavenim.
a) Velkou cast Bible tvori Kosmologie, Moralka a Mythologie. To v Koranu skoro chybi. Koran obsahuje predevsim detailni predpisy chovani (zakon) a rasisticke zduvodneni muslimske nadrazenosti (kdosi prilehave rekl, ze Koran je Mein Kampf ve versich). Je to vysvetlitelne historicky: Bible vznikla v prosperujici a perfektne organizovane rimske spolecnosti. Koran vznikl mezi beduiny a svoji spolecenskou organizaci musel teprve vytvorit. Bible byla napsana a (na Konsilech) usporadana nejlepsimi filosofy a politiky. Koran byl napsan pologramotnym Mohamedem (podle vseho umel pouze cist a Koran diktoval).
b) Krestane chapou, ze Bible byla napsana lidmi, pouze motivovana Bohem. Chapou take, ze popisuje bozske pravdy stylem pochopitelnym ve sve dobe a pouzivajicim realie sve doby. Pro muslimy je Koran primo napsan Allahem, ve skutecnosti jeho text existuje od pocatku sveta. Neni mozne ho vykladat, je nutne ho brat doslovne. (Coz je pouze zdanlive ve sporu s faktem, ze Koran je napsan v archaicke arabstine a nesmi byt prekladan.)
31. 10. 2008 | 20:59

Skogen napsal(a):

V současnosti postrádám téma pro církev. Nikoliv pro víru, ale pro církev. Dříve tím byla vzdělanost a charita, zejména politiku neopomíjejme. Dnes je přísná náboženská etika pro vědu příliš svazující. Do charity se - je to jen můj názor vytvořený z vlastní zkušenosti - dnes církvi zrovna dvakrát nechce. No a otázka politiky se vcelku důsledně (oddělení státu od církve) řídí výrokem "císaři co je císařovo a Bohu co je boží"..

Tak tedy co se zakonzervovanou církví? Charitativní činnost by jistě její kredit pozvedla. No a faktor sjednocující kultury by byl druhým velkým plus, v druhém velkolepém tématu, ve kterém jinak žalostně selhává přízemními cíli motivovaná světská politika, která má k ideálům a priori tuze daleko.
31. 10. 2008 | 21:01

dej2 napsal(a):

Tak nám milý pane profesore popište,co s Vámi provedou po příletu do Saud.Arabie,když Vám v zavazadle najdou malilinkatý výtisk Bible???No jen to diskutujícím popište.Nebo když Vás nebo jiného Evropana budou chtít mírumilovně potrestat podle práva Šaríja?Takže s těmi řečičkami o mírumilovném Islámu trochu přibrzděte.No ale aspoň je o čem psát,že?Vy si myslíte,že se běžný Čecháček nedostane do těchto zemí na dovolenou?Ale pane profesore,to už je pryč,to se psala léta do roku 1989....
31. 10. 2008 | 21:09

LEVAK napsal(a):

Neexistuje na světě mocnější zpátečnická síla.Mohamedánství má k zániku daleko, je to militantní víra, která si získává stále nové stoupence.Na každém kroku získává neohrožené bojovníky a nebýt toho,že křesťanství poskytují ochranu silné paže vědy,civilizace dnešní Evropy by mohla padnout, stejně jako padl starý Řím."
Víte kdo to napsal? Jeden bezvýznamný xenofobní blb.
Víte jak se jmenoval?
Winston Churchill.
/The River War 1899/
31. 10. 2008 | 21:10

Bob napsal(a):

Muslimové všech zemí, jezte Musli.
31. 10. 2008 | 21:10

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
multi-kulti a multietnická společnost má dvě možnosti - alespoň podle dosavadních historických zkušeností:
- Občanská válka v krizové situaci, neboť se vždy najde někdo, kdo na ty druhé ukáže prstem a obviní je ze všeho
- "Srůstání" názorů tak dlouho, až názory toho nejsilněšího nabydou vrchu.

A tady je nutné konstatovat, že " ... to, co je z našeho hlediska směšné a neskutečně zaostalé, to bude jejich listovým esem. Protože proti nám, ničím nespojeným, poživačným a zdemoralizovaným sobcům a solistům budou stát rodinné klany vyznávající fanaticky víru v Boha, zákony rodinného klanu a zákony cti. Bodou jako kosatky mezi sardinkami."
Prostě jsou to ti silnější. Do očí bijící důkaz? Když se v muslimském světě otře Evropan o jejich ženu, tak přijde o život, nejspíš ale oba. Podívejte se chování českých paní a dívenek ... geny předávají oni, nikoliv my.

Bratři muslimové obejměme se ...
z mé strany souhlas.

A respektujme se. A dřepme doma ve svých monoetnických a monokulturních státech, dodávám. A mohu jen Evropanům doporučit okamžitě sebrat těch 5 karet, pokud chceme přežít.
31. 10. 2008 | 21:16

Julius napsal(a):

Al-Khanzeeru Akbar !
Ashhadu an la haywan ila al-khanzeer !

Zkuste to na sve muslimske pratele :-)
31. 10. 2008 | 21:16

Skogen napsal(a):

Majolenka, jen jestli nejste tak trochu ovlivněná obrazy z médií. V muslimských zemích převládá všední život stejně jako kdekoliv jinde, jen není zas až tak vděčné ve zprávách ukazovat, jak Jusuf jen tak po obědě tlachá s Kasimem...

Proč by kupříkladu karikatura Mohameda neměla být extrémistickým projevem, když tvůrce i vydavatel při tom jednali s plným vědomím souvislostí? Protože my to tady tak nebereme? No dobře, tam u nich spoustu věcí tak neberou a pochybuji o tom, že by se vám všechny zamlouvaly.. Je to minimálně o respektu, lépe o porozumění.

Rozdíly není třeba hledat, ty vyplouvají na povrch samy a je snadné jim podléhat. Překonávat předsudky a stereotypy je o mnoho obtížnější. Ale o to víc se vyplácí.
31. 10. 2008 | 21:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

to je právě to o čem jsme dnes a včera hovořili.Rád budu považován za sprosťáka,těmi které urazím.Na druhé straně mi je zadostiučiněním souhlas třeba Jiřího.
Krom toho některé lidi můžete posílat kamkoliv.Nereagují.Melou svoje,provokují,nasírají,pletou páté přes deváté.Být takovým vzdělancem,už dávno bych odešel ke zkumavkám.

Apropó,Váš souhlas s textem blogu nepřekvapuje a buďte rád že Jiří se na určitou dobu vzdal účasti na těchto stránkách.Byl byste odkázán do týchž míst zcela nepochybně.

Zavřete oči odcházím.Ivan.
31. 10. 2008 | 21:24

majolenka napsal(a):

Skogen: o nikoliv, nejsem ovlivněna jen a pouze sdělovacími prostředky ;-))), a v žádném případě to nevztahuji na veškerou islámskou populaci, jsem jen svědkem některých osudů, mimochodem moje kolegyně má za manžela muslima, a chci věřit, že to bude v pořádku, pravdou je, že se on tady bohužel potáká s klasickým "tykáním", podceňováním, mnohem častější kontrolou ze strany polici a vůbec, na druhou stranu jsem byla příliš blízko i svědkem nehezkých situací i u nás, ale to je život, to nemusí nutně souviset s náboženstvím (ale i může)........btw třeba to Irsko, něco málo v Belfastu jsem pobyla, a můžu říct, že tady v novinách jsme to ani nezaznamenali, ale to je tak se vším, asi by člověk ani neobsáhl všechny zprávy světa ;-))))
31. 10. 2008 | 21:24

stále rebel napsal(a):

Doporučuji k přečtení tento článek a jen ukázka.

Americká antiintelektuální hrozba
by Jeffrey D. Sachs
…..
Tyto antivědecké přístupy neměly dopad pouze na politiku klimatickou, ale i zahraniční. Do války v Iráku vstoupily USA na základě Bushovy intuice a náboženského přesvědčení, nikoliv na základě rigorózních důkazů. Podobně i Palinová označila válku v Iráku za „úkol od Boha“.

http://www.project-syndicat...
31. 10. 2008 | 21:30

Skogen napsal(a):

Pane Muellere, Vašich 5 karet podstatných pro přetrvání kultur mne velmi zaujalo.. Skutečně si čistě jako západní kultura NEZASLOUŽÍME přežít, jestliže máme sami k sobě tak zoufale málo sebeúcty a vzájemné sounáležitosti.

Nicméně.. Neviděl bych to až tak tragicky. Neřekl bych, že demografický vývoj půjde nastíněnou cestou. Co se dnes může zdát exotické a romantické, to zítra může zevšedněním poněkud ztratit na půvabu.. Kromtoho, jestliže by si ženy žádaly dle typického genderu muže a naše tradiční společnost jim v záplavě metrosexuálů takový materiál neposkytla, pak se nebudu divit, pokud se ženy v některých ohledech vzdor těm civilizačním emancipačním postojům tak trochu animálně poohlédnou jinde. Pro našince to může být i tak trochu výzva.
31. 10. 2008 | 21:33

vlk napsal(a):

Pane profesore Hořejší,

ne že by svět podle vašeho mustru nebyl vítán a ideální.
Jenže...

Jenže jako každý ideál je prostě nedosažitelný.
Popíráte střet civilizací. On tad y je!

říkáte západní svět má podporovat umírněné muslimy. Problém je v tom, že umírnění muslimové po čase ztratí dDOMA, jakoukoliv věrohodnost.
Protože masy očekávají zásadní zlepšení své životní situace. A rychle. A to není možné. Ne bez usilovné práce. Pročpak je s Izraeli nesrovnatelně vyšší průměrná životní úroveň než v Syrii, Jordánsku nebo Egyptě. Záměrně vynechávám ropné státy?

A když prostě umírnění nedokáží nějakým trikem přes noc zlepšit standardy, tak zkrátka jsou odstaveni radikály.

Kteří to převedou do náboženské roviny a vylíčí věčného velkého ďábla.

Podobně muslimové v evropě. V první generaci jsou většinou umírnění. pracovití. chtějí dělat a uniknout z bídy. V druhé, nejpozději třetí generaci ? Radikalizace! Proč tedy ďáblův dům neopustí a nejdou zpět do pakistánu, Maroka, Alžíru?

žádná ekumenická bohoslužba na tomhle problému nic nezmění a nic nevyřeší.
Asi s e vám to nebud e líbit, ale podle mne tenhle problém už nemá rozumné řešení.
31. 10. 2008 | 21:36

Pocestny napsal(a):

Julius- přes vše vámi napsané a bez toho, že bych to vyvracel, je každé takové setkání znakem vnitřní diferenciace kléru a je proto vítané.

VH nic neztratil z té moudrosti, se kterou vždy skládal tyhle své konference, tedy když tam nedělá roští poněkud "zasloužilý" Henry Kissinger, který se už ztrácí i v Rothmayeru na hradě, když pravidelně cirkuluje v kruhu svého poslání (buffet - řečniště - toaleta).

Právě proto, že jsme na začátku, právě pro mnohé charakteristiky, které jsou platné, je nutné využít "těch předností", které máme díky masové konfrontaci víry s atheismem v bílém světě, která nemá v tom arabském kromě nacistů ze strany Baas žádné zastoupení.

Vidíme chřadnoucí sekularitu Turecka, vidíme remuslimizaci jižního Středomoří, vidíme hrubé chyby naše (nedokončení Iráku v roce 1991), vidíme nesnáze, se kterými vytlačujeme ty kanibaly z Taliban z Afghánistánu, zatímco se vesele množí v "přátelském" Pakistánu za tučné podpory "nekontrolovatelných příbuzných" té tiché síly, která se zatím tváří, jako náš velký kamarád.

Zaháníme zbytečně peršany do izolace, hrozíme Teheránu tlačíme sunnu, shíja i wahhabity do jednoho pytle místo abychom trpělivě hledali talenty, kteří budou nejen schopni, ale i přijati jako reformisté.

Současný islám nemá konfliktem co ztratit, neboť bez něj by si lidé uvědomili drastické rozdíly v produkci a společenské sktuktuře, jinak by se islám dále rozpadal na jednotlivé frakce.

Poslali jsme do kolem sekulární Turky, jejich postavení ve společnosti bude zatlačeno zejmména jako reakce na ochlazení proevropské části po odmítavých postojích těch, na které Turci vsázeli.

Kdepak, každý takový pokus stojí za to, nikdy nevíte, co se jím počalo.
31. 10. 2008 | 21:38

Ivan Hochmann napsal(a):

Milý Dej2,

jenom vůl může jet do arabských států na dovolenou.

Ivan.
31. 10. 2008 | 21:39

milo napsal(a):

Pane profesore,
to nic nemění na skutečnosti, že zesvětštělá a zpolitisovaná verze tohoto náboženského systému je na koliznímu kurzu s naším světem. Víte, hodní lidé se vždy shodnou, ale jsou to jen diváci trendů.
31. 10. 2008 | 21:42

Ivan Hochmann napsal(a):

No Vlku,

že by opět květina?Na tomto blogu je však naprosto zbytečná.
Ivan.
31. 10. 2008 | 21:44

LEVAK napsal(a):

Kdyby islámská a evropská kultura byly ekvivalentní, tak by se v islámských zemích usazoval na trvalo srovnatelný počet evropanů, jako je počet muslimů, usazujících se na trvalo v Evropě ("volba nohama"). Značná asymetrie v tomto kritériu jasně ukazuje, že islámská civilizace není s to uspokojit základní lidské potřeby, dokonce i zdeformované a uměle omezené prismatem náboženství. A právě tato empiricky snadno ověřitelná skutečnost je v příkrém rozporu s multikulturalistickými představami pana Halíka etc.. Pokud "budou tahat pilku" v Evropě muslimové, aniž by před tím neprošli nějakou očistnou katarzí, jakou prošlo křesťanství v 17. a 18. století, pak to v Evropě dopadne stejně jako v severní Africe, kde v krátké době vymřelo nebo bylo vybito až 80% původního nemuslimského obyvatelstva (přežili Koptové na jihu povodí Nilu a některé horské kmeny v zapadlých partiích Atlasu, veškeré ostatní obyvatelstvo jsou potomci muslimských dobyvatelů).
31. 10. 2008 | 21:44

sasa napsal(a):

Dlouho jsem si myslel, ze dejiny nam ukazuji, ze boha je pro lidstvo treba mene a mene. Nejdrive byl za kazdym kerem a pozdeji zustaval pouze v myslich. Myslel jsem si, ze se stava singularitou a jako takovy muze byt zanedban. I kdyz jako prirodovedec jsem moznost jeho existence uplne nevyloucil. V dnesni dobe, kdy predstavitele kultu se stale vice dostavaji svoji mravenci, bohuzel ne evangelizacni, praci dostavaji do popredi zajmu, zacal jsem uvazovat, jestli jsem se nemylil. Ale doslo mi, ze ne. Buh v te podobe, jak ho lici opravdu, ale opravdu neexistuje. Kdyby existoval, mel by totiz dalsi duvod k zasahu.
31. 10. 2008 | 21:51

Karel Mueller napsal(a):

Pane Skogen,
už jsem to zde jednou psal, ale zopakuji to. V české literatuře je znamenitá satira "Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát restituční". Jedná se o pohled 19. století na nás. A opravdu nějak tak by nás viděli.
Pan Brouček se vrátí na vikárku, kde nás s kumpány podrobí zdrcující kritice a kniha končí slavným Žižkovým výrokem - tentokrát ho pronáší kumpáni Broučka.
Takto nás nějak musí vidět - jsou tak vychováváni. Pokud jde o ženy - ženy jsou listovým esem jejich a nikoliv naším. To by bylo na dlouhou diskuzi, ale asi ve vztahům k ženám s celým slavným feminismem děláme něco úplně špatně.

Ale mě nejde o kritiku žen, ženy jsou koneckonců obrazem mužů a muži obrazem žen, ani mě nejde o kritiku islámu. Pouze konstatuji holou skutečnost, že jsou silnější a stojí na výhru.
Jenže pokud by jste chtěl, aby vypadli z Evropy, tak třeba al - kaida by to okamžitě přijala, ale s tím, že USA vypadnou z celého islámského světa. A jsme v kruhu ...
31. 10. 2008 | 21:54

milo napsal(a):

Nemohu se zbavit dojmu jakési koordinované PR akce. V Kolíně n. R by měla vyrůst nová obří mešita. Kardinál není proti, ale chce, aby křesťané v Turecku dostali jako stánek odsvěcený kostel v Tarsu. Je-li tomu tak, pak je to chvályhodné, ale příliš umělé na to, aby toto porozumění mohlo fungovat.
31. 10. 2008 | 21:56

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Ach jo...
31. 10. 2008 | 21:58

Jirka Hemzal napsal(a):

To autor:
Nic proti toleranci, ale srovnáváte nesrovnatelné. Islám a křesťanství dělí mnoho věcí - nejmarkantnější je to, že v muslimské společnosti neproběhlo nic, aspoň vzdáleně připomínající osvícenství, a na ně navazující oddělení světské a duchovní sféry. Povrchní porovnání některých pasáží z Bible a Koránu je rovněž zavádějící. Muslimové považují všechna ustanovení koránu za závazná, neboť podle své víry věří, že jejich svatou knihu jim prostřednictví archanděla Gabriela seslal sám Alláh. To nepřipouští žádný jiný, než doslovný výklad a zavazuje to všechny muslimy k přísnému dodržování všech ustanovení.A to má v praxi nedozírné důsledky. Vyplývá z toho nárok na neomylnost. Tímto se postupně všichni muslimští myslitelé, kteří se pokusili o jiný výklad nebo o kritické posuzování Koránu, dostali do konfliktu s duchovními. V lepším případě se stali obětí šikany, a v tom horším se stali odpadlíky víry, a na to je jediný trest – smrt.

Teď bych si dovolil zareagovat na některé věci blíže:
Islám říká:
1. Zabijte všechny nevěřící, vždyť jinak zabijí oni vás.
2. Veškeré dobro, které existuje, existuje jen díky meči a ve stínu meče.
3. Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, Milosrdnému, Slitovnému, vládci dne soudného!.... Zní to krásně, že ano. Má to ale jednu vadu na kráse milosrdenství se podle Koránu týká jen území míru Dar-al-Islámu a ne území války, tj. území, které není pod muslimskou nadvládou - Dar-al-Harb. Zde platí bod č. 1 a 2.
4. 8.17: Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil, a nevrhals ty, když jsi vrhal (oštěpy), nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal… To zcela snímá z muslimů osobní zodpovědnost.

To jen několik bodů k mírumilovnosti Islámu.

Jistě by mohly padnout námitky, že i Bible Tora apod. obsahuje řadu drastických ustanovení. Rozdíl je v tom, že Korán je pro muslimy absolutně a doslovně závazný.

Ohledně postavení žen, menšin, členů jiných náboženství nebo dokonce ateistů je postoj muslimské civilizace obzvlášť netolerantní.

Nevolám po žádném antidžihádu, ale po uvědomění si zásadních rozdílů.
31. 10. 2008 | 21:58

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane profesore.

Dovolim si poznamku k tomu, co jste napsal.
Ono ani tak moc nezalezi na těch věřících ovečkách, jako spise na tom ovčákovi, ktery je vede!
I ty nejmirumilovnejsi ovecky vzdy pujdou za tim ovcakem a na toho se musi davat pozor!!

Je uz jedno, zda se ten ovcak chodi modlit do kostela, mesity nebo synagogy!

Jen jeste otazku k tomu nadpisu pane profesore.
Kdyz se spoji vsechny viry, co se potom stane s biskupy, ajatolahy a rabiny?
Ze by si nechali vzit chleb jejich vezdejsi?
Teoreticky to je mozne.
Jen nam ta spoluprace te teorie a prakse ponekud pokulhava.

Pane profesore nic vice bych si nepral, nez aby Vase volani bylo vyslyseno.

Je to mozne ? Mozne by to bylo, kdyby vsichni věříci zůstali na svém územi, to územi je uživilo a oni sami tam mohli žit spokojenym zivotem.

A zde je asi kamen urazu. Neni územi jako územi !
A tak dochazi k presunu, emigraci, imigraci, globalisaci a tim i michani všech věřicich dohromady !

Ani to by jeste nemuselo být na obtíž, protoze ti verici se nakonec docela dobre mohou snaset, kdyby ..! Ano to kdyby !
Kdyby nebylo tech ovcaku...
Coz takhle zkusit spojit napred vsechny ovcaky ?
31. 10. 2008 | 22:01

MA-FU napsal(a):

Nová kniha prof.T.Halíka bude představena v aule ZČU v Jungmannově ul.vPlzni,má název
Dotkni se ran.Ještě před tím bude P. Tomáš Halík celebrovat studentskou mši.Na toto setkání se těším
31. 10. 2008 | 22:04

Skogen napsal(a):

Pane Hemzale, nepřál bych Vám být v kůži katolíka obklopeného protestanty - a to byste přitom nebyl ani nevěřící, ani byste nevyznával jinou víru. Jen byste měl malinko odlišný pohled na věc. A jak to stačilo k tomu, aby se krky podřezávaly! Dokonce zcela nedávno. Paušalizovat nemá smysl, je to v lidech. A já, nemyslím si, že naivně, věřím tomu, že ať křesťan, anebo kdokoliv jiný, když dám prostor zdravému rozumu, jestliže tomu jiné faktory nebrání, pak musím nutně lecos revidovat. A k tomu jsou vzájemná zamyšlení a výše uvedené iniciativy zajisté vhodné.
31. 10. 2008 | 22:05

EPP napsal(a):

Hodný ateista píše:
"já jsem se chtěl zeptat jestli někdo neví, jak je to s námi ateisty, kteří jsou hodní, pomáhají ostatním, platí řádně daně atd. Co se s nimi stane po smrti? Přijdou do nebe? A do kterého přijdou nebe? Do křesťanského, islámského nebo židovského?"

Já bych řekl, že každému se dostane podle jeho víry. Takže ateisti umřou, a nebude nic. Žádný ráj, žádné peklo, nic. Tak si to přece představujete, ne?
31. 10. 2008 | 22:15

Jirka Hemzal napsal(a):

To skogen:
Zdravím Vás. Rozdíl je v tom, že nikdo neslibuje ani katolíkovi, ani protestantovi, že když jinověrci podřízne krk, že za to přijde do nebe a jeho rodina bude uctívána apod.

Podobné Halíkovy iniciativy a proklamace tolerance jistě ničemu neuškodí, ale v jejich efektivitu moc nevěřím.
31. 10. 2008 | 22:15

majolenka napsal(a):

pane Skogene..nepochybně máte pravdu....pokud dáme protor zdravému rozumu....ale jsme lidé různé, blbé a pitomé, jak říká klasik......a jak vídáme dnes a denně ve společnosti, je policie vždy o trochu pozadu za zloději, stejně tak jako rozumný člověk za fanatikem, tak to bohužel vidím, a proto mi to připadá jako pochod na hodně dlouhou trať s mnohými zbouranými mosty, nicméně ano pro podobné aktivity sblížení
31. 10. 2008 | 22:16

Baba napsal(a):

Napsat o mně do závorky, že jsem působila kultivovaným dojmem, tak se při troše dobré vůle ani neurazím. Ještě že to ti šprýmaři někde mezi alfa hladinou a omegou tři jistí.
31. 10. 2008 | 22:21

Čochtan napsal(a):

Jádro pudla je v tom, že v civilizaci proběhla sekularizace, oddělení státu od církve.

Islám sekularizaci nezná. Islám není jen náboženství, ale i juristika, (žalobce-soudce-kat), islám je i socialní zabezpečení, islám nařizuje kterou rukou utírat prdel, islám je prostě celý svět a celý život muslima. Muslim nemá na vteřinu pokoj od islámu. Korán řídí vše a toto řízení není rada nebo nabídka ale přikázání pod trestem smrti.

Proto je islám NESLUČITELNÝ, nekompatibilní s civilizací.
31. 10. 2008 | 22:23

Skogen napsal(a):

Nu, pane Muellere, já plně souhlasím s tím, že když si někdo nebere servítek, má k dispozici jednoduše víc možností jak dosáhnout cíle, což se ve výsledku bezpochyby projeví. A ostatně, ať jakkoliv vyspělý, vždy je z hlediska chybovosti nejzranitelnější ten nejsofistkovanější systém, čili jistá primitivita je v bezprostředním výhledu plus. Ale co dál? Ta třetí generace přistěhovalců, která ve Francii podpaluje auta (která jim samozřejmě nepatří), jakou ta má sounáležitost se s svým původem? Byli by oni schopni existovat se vším všudy v původní společnosti? Domnívám se, že nikoliv. I výhody těch, kteří podle Vás (i mne) mají momentálně lépe nakročeno, se rozvolňují. Kultury se nakonec vůbec nemusí vzájemně brutálně potlačovat, mohou vcelku poklidně splynout. Nějaká národnostní čistota ve smyslu genofondu, o tom vůbec nemá smysl hovořit, zejména ne v našich poměrech, koneckonců by to navíc byla evoluční nevýhoda.

Zastávám názor, že veškeré podobné demografické změny jsou v zásadě velmi přirozeným jevem, kterému lze bránit jen vynaložením neadekvátních prostředků - a co už z pohledu historického postrádá smysl.
31. 10. 2008 | 22:24

Pocestny napsal(a):

Vážení, zanechme marných nadějí, že se to pořeší malověrným postáváním a kritikou těch, kteří hledají řešení.

Učme se z historie, a bez obvyklého půlkilometru pro a proti konstatuji, že

je vitálním zájmem Evropy přestat s iluzí kulturní nadvlády ve chvíli, kdy neexistuje víra, která by Evropu vůči muslimům sjednotila a zároveň existuje ta mohutná vnitřní rakovina multikulturalismu, která legitimizuje masový dovoz levné (nelegální) síly na práci "pod lidskou úroveň".

Ano, náš sociální eurostát je poháněn ne snad otrockou, ale rozhodně polovazalskou prací menšin, které za tím účelem dovážíme.

Jsme nekozistentní, děraví jak cedník a ve strachu čím dál více rozděleni. Tím, co se děje kolem radaru jim jasně říkáme
My si nevěříme ani natolik, aby se deset milionů lidí dohodlo bez války na tom, jestli se chceme proti vám bránit, protože to vytáčí zemi "zvířat, která mluví", tedy ateistů, kteří jsou ovšem rovněž ale nebezpeční a jejich zálusk na přístup k tropickým mořím jistě ani globální oteplení neochladilo.

Kdybych si jako muslimský magor měl vybrat, tak přirozeně volím západ, který opět není schopen té jednoty, která vždy muslima porazila.

Muslimové "přemnožili" to, co jsme neurvale vyvezli proti nim do světa, pod domněním, že kdo víru sdílí, nebude se jí stavět na odpor nebo na ní útočit. Oni nás vidí jako hegemony na ústupu, oni vidí paralely s římem, oni vědí, že občas dokážeme implozí zkolabovat sami a pustit se do sebe je naše přirozenost, pokud jim někdy Saud dá jednotu, jakou měli před I.sv. válce a my zároveň budeme trpět tou vlastností si je i mocensky pronajímat do svých služeb jeden proti druhému, jak jsme předvedli za třicetileté a a balkánských válek, pokud položíme Izrael jako jsme položili Konstantinopol,

pak vězte, že Turek už je dávno ve Vídni a na Rýně, Arab nestojí ani u Cordoby, ani u Poitiers, ale na Hadrianově valu.

Kdepak, veškeré "výhody Bible" jsou smazány její relativní platostí pro masy vezdejší a nechopností najít konsenzus mezi ateisty a věřícími. To ve chvíli, kdy musíme za každou cenu udržet perimetr, dokud nebude prostor v klidu vycouvat do bezpečných kompromisních posic.
31. 10. 2008 | 22:29

Jirka Hemzal napsal(a):

to čochtan:
Absolutní souhlas. Je zajímavé, jak těžko je přijímá pravda o totalitní povaze Islámu. Proto i používané pojmy jako umírněný muslim nebo radikální muslim jsou poněkud zavádějící. Stačí se zeptat umírněného muslima na útok z 11. září. Žádný jednoznačný odsudek z něj nevyrazíte...
31. 10. 2008 | 22:32

Skogen napsal(a):

Dobrý večer, pane Hemzale. Já mám právě pocit, že ty dva názorové proudy v křesťanské církvi žádné podobné sliby ani nepotřebovaly, tam stačilo označit nepřítele a šlo se s pochodněmi...
31. 10. 2008 | 22:34

Skogen napsal(a):

Pro Majolenka: Vždyť taky házím flintu do žita kdykoliv vnímám snahy mesiášsky lidstvo šlechtit :o) Tak jako vždy existuje premiant, třídní blbec a třídní šašek, bez ohledu na jejich skutečné kladné i záporné kvality, tak ani společnost nebude nikdy unifikovaná a vzájemně se bude s jinou poměřovat zase jen tím premiantam, blbem a šaškem. Protože ty role jsou zkrátka povinné... Jen si nesmíme podlehnout dojmu, že zrovna my jsme všichni premianti, ti druzí blbové a ti třetí šašci. To by bylo špatně. Jenže bohužel se tak zhusta děje.
31. 10. 2008 | 22:41

Jirka Hemzal napsal(a):

To Skogan:
Nesouměřitelné. Křesťanská církev si nevynucuje, a ani na to nemá páky, aby řídila život věřícím v každém ohledu. Islám je opravdu totalitní, tedy úplným návodem na život. Řídí život muslimů do nejmenších detailů. S tím je výbuch náboženského fanatismu mezi katolíky a protestanty opravdu nesouměřitelný. Povrchní podobnost klame. Přečtěte si co o tom píše diskutující Julius. Podle mě perfektně popsal hluboké rozdíly mez těmito vírami.
31. 10. 2008 | 22:45

Karel Mueller napsal(a):

Víte pane Skogen,
na tohle téma jsme měli nespočet debat a nechci opakovat mnohokrát řečené. Koncepce multi-kulti a multi etnická byla do Čech implantována, žádnou přirozenou cestou neproběhla. A také jsem nejednou řekl, proč zde ta koncepce je.

Samozřejmě, nejjednodušší řešení je "chceš tu být? Tak se v plném rozsahu přizpůsob". Určitě si zodpovíte, proč tento přístup není přijatý.

Pokud jde o naše vymírání - s tou genetikou máte v zásadě pravdu, ale tento proces probíhá pouze jednozměrně, nikoliv vzájemně. A výsledek bude, že arabské státy, Čína, Vietnam atd. zůstanou tím, co jsou, pouze obyvatelé Evropy budou nahraženi jinými etniky.

Pro mě jako završení evropských dějin poněkud slabé. Ale o tom jsme mnohokrát mluvili, zase se opakuji.
31. 10. 2008 | 22:45

Hodný ateista napsal(a):

Pro: EPP

Díky za odpověď, no alespoň jste mně uklidnil, že my ateisti nepůjdeme do pekla.

Ale opravdu nevím, jestli bych chtěl být po fyzické smrti ve stejném místě jako jsou lidé, kteří mají sice "víru v milosrdného Boha", ale navzájem se kvůli této "víře" a jejímu výkladu nenávidí a vraždí.

Koneckonců je to vidět i z některých příspěvků pod článkem...
31. 10. 2008 | 22:48

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší, vy víte, že Vás obdivuji. Obdivuji vaši odvahu. Tu s kterou otvíráte otázku víry ve vědecké komunitě. To myslím bez ironie a v této věci máte skutečně můj hluboký obdiv.

Pak obdivuji Vaší odvahu s jakou se pouštíte do témat, o kterých nemáte ponětí. Možná jste si popletl denominaci.
Hned vedle sv. Salvátora, tam kde dneska zpívá od srdíčka Lucinka Bílá, bývali Unitáři.Tak trochu esoteriky a od každého náboženství trochu.Nebo jeďte do Izraele a v Haifě se zapište do centra Baháí. To je přesně to, o co se tady snažíte.Možná v dobré víře, ale spíše v naivitě dětí pochodujících v kruciátě k Jeruzalému.

Pane Hořejší, ani proletáři celého světa se nikdy nespojili. Jen jistí proletáři a jisté proletářky na stranických školeních.
Pokud se spojili křesťané s muslimy, tak dočasně a to proti někomu třetímu.Určitá období žili vedle sebe, než bouchly-a to pokaždé- saze. Ono totiž, milý pane, stát se muslimem, znamená zapřít vykoupení skrze Ježíše Krista, posadit ho někam vedle Ismaele.A stát se muslimem je po odříkání šahády nevratné.

Jsou dvě možnosti. Buď povedeme debatu v duchu úvah o jednom Bohu, o chaldejci Abramovi, kterým společný příběh začíná.Zajisté, tam je společný kořen, ale tam také začíná první problém. Dle islámu, je Abram první muslim. Nevadí, že žil několik tisíc let před Muhammedem. Pak přejdeme k nic neříkajícím frázím a naprosto mylným větám, o tom,že obě monoteistická náboženství vyznávají stejné hodnoty.Pak se shodneme, že se všichni mají mít rádi. Kdo by nechtěl? Obávám se, že to bude jalová debata.

Zažil jste setkání s umírněným šíitou.Fajn. Po Salmonovi Rushdím máme druhého. Zajisté bychom objevili tisíce dalších.

Vypovídá to snad o vyznávání stejných hodnot, o kompatibilitě fiqhu s naším právním systémem, o možnosti konverze, o nadřazenosti loayality k ummě před příslušností ke státu, o dvojím výkladu džihádu, o postavení ženy a rovnoprávnosti dhimmí, o dědickém právu, o mnohoženství atd atd.

Ale hlavně, co to vypovídá o současmé realitě? O osvědčeném modelu: Mešita, madrassa,ghetto. O syndromu druhé a třetí generace muslimských přistěhovalců, o znovuobjevení ztracené identity vedoucí k terorismu? Přirozeně ne u všech, ale u mnohých.

Vy jste zažil jednoho imáma u Salvátora. Já zase svátek aššúra v jeho domovině. A to je ryze šíitský svátek. Nebo katedrálu v libyjské Sabrathě s kravskou hlavou na oltáři, vymlácené kostely v tak relativně tolerantní zemi jakou je Jordánsko. Poznal jsem život židovské komunity v Maroku, spal jsem v Kirjat Šmóna, když létaly prskavky nebo viděl oslavu atentátu v Gaze.Paráda.A to jsem nebyl po válce na Balkáně. Každý máme jinou osobní zkušenost.
Nechci tady ale vyvolávat emoce.

Takže pane Hořejší, veďte si tady debatu o tom, co obě náboženství spojuje.Obávám se, že je to debata na deset minut.
Až budete chtít debatovat o tom, co je rozděluje, dejte vědět. Pokud se to ovšem na tomto serveru ještě bude smět.

Jsem rád, že citujete Kropáčka.To je slušný pramen.Sám Ivan Hrbek, překladatel Koránu kdysi napsal, co se často arabistům stává, že vyzdvihují význam objektu vlastního bádání a nejsou objektivní.Luboše se to netýká.Právě z jeho prací vám odcituji zásadní rozdíly mezi oběma náboženskými systémy.

Panem Halíkem bych si nevypomáhal. Za prvé je kněz, který má hlásat a šířit křesťanskou lásku, toleranci a smířlivost. To dělá dokonale. Dále je osobou odpovědnou za mezináboženský dialog. Má snad rozebírat rozdíly?

Vy jste ale blogger, nejste kněz.Vy máte znát obě strany mince, než se do takové úvahy pustíte.Pokud ovšem nechcete jen poplácávání po zádech nebo nechcete slyšet, že když se chytneme s Usámou a Ajmanem za ruce, bude ráj na zemi a překonáme zlotřilé sionisty a neocony.
31. 10. 2008 | 22:55

Skogen napsal(a):

Pane Muellere, není důvodu, proč by Evropa měla navěky vládnout kulturním dějinám. Nebylo tomu tak a nemusí tomu tak být ani nadále. Ale smutno nám z toho být může, jen co je pravda! Pokud bychom však s výjimkou podobných prognóz měli šanci si toho ve své vlastní nezprostředkované zkušenosti všimnout. Zřejmě to nebude jako když přitáhli Švédi.. (Ostatně, my Češi na tom opět můžeme vydělat. Zatímco za Žižky, kdy Svatá říše římská držela na uzdě Turky, takže Husité zde mohli se svými cepy vzdorovat tomu, co zbylo, dnes Švejkujeme s Amerikou proti Evropské unii a kdo ví, o co nám tentokrát jde.. - na okraj).

Jinak se omlouvám za nahození starého tématu, je to chytlavé ;o)

Přeji dobrou noc.
31. 10. 2008 | 23:00

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hořejší:

Říci o Ariánské herezi, že je to křesťanství prosím nelze.
31. 10. 2008 | 23:02

Čochtan napsal(a):

Karle Muellere,
muslim, který se přizpůsobí našim zákonům a zvykům (aniž by se účelově přetvařoval), přestává být muslimem.
31. 10. 2008 | 23:07

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Pepa Řepa:

"Pak obdivuji Vaší odvahu s jakou se pouštíte do témat, o kterých nemáte ponětí."

:-)
31. 10. 2008 | 23:07

Skogen napsal(a):

Pro Jirka Hemzal: Ano, křesťanská církev ztratila svůj vliv nad jedincem. Čili hlavní výhodou dnešního západního věřícího z hlediska celku je ta, že není až tolik věřícím, což je na východ od nás v tomto směru skutečně problém... Ne jejich, ale náš, protože jak podotýká pan Karel Mueller, jejich zásadovost není otupena naší prakticitou.

Co se týče jemně řečeno "rozporů" v křesťanské církvi, podstatné je, že záminkou se stala náboženská interpretace společenských norem, v té (vcelku nedávné) době tedy ty páky existovaly. A mohou existovat i dnes, vždyť téměř polovina američanů věří kreacionismu a jejich prezident se ve věcech války odvolává na Boha a na Písmo svaté. Co dodat.. :o)

No nic. Líbí se mi to tady okolo takové, jaké to je. Nicméně jsem přesvědčen o nevyhnutelnosti sešikmování očí a "turbanizace". Teď jen, zda to bude bolet, anebo ne.
31. 10. 2008 | 23:10

franta64 napsal(a):

Pane Hořejší. Napsal jste : Myslím, že všichni rozumní křesťané i ateisté by měli ze všech sil snažit podporovat umírněné muslimy (kterých je nepochybně velká většina) a nevhánět je hloupou a přemrštěnou „válkou proti teroru“ do náručí extremistů.
Ptám se. Máte nějakou představu jak jim pomáhat? Pokud ano, sem s ní. Okamžitě se ve vlastním zájmu, v zájmu mých vnuků a ze "všech sil" do toho pustím. Avšak obávám se že, citovaný text je pouhá fráze. Vždyť neumíme pomci a nerzumíme si ani s naším nejbližším a s námi dlouho žijícim etnikem - dříve Cikány nyní podle PC Romy. Mimochodem, onu PC považuji za mimořádně odporný způsob jak obcházet existující problém.
31. 10. 2008 | 23:12

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek-až se objeví.
nick dej2 mně našeptal další projekt.

Po První česko-americké realitní na výstavbu kostelů v muslimském světě Vám nabízím vytvoření společné firmy na tisk a vývoz Bible do muslimského světa.

Pane Hořejší, nechcete se připojit? Jak říkal moudrý Mageri, vy víte, kam se svět točí.Nabízím vám 33% ze zisku, a chtěl bych vás požádat, zda byste první dodávku do Džiddy nedoručil osobně.

Co vy na to?
31. 10. 2008 | 23:13

Ládik napsal(a):

Byl bych zvědav, jestli si Al Hakim při vstupu do kostela zul sandály a umyl nohy, nebo se pokřižoval - a co odříkával při mši za modlitbu.
Saracéni se s Evropany nepárali, nevěřím, že to bude dnes jiné. Pro jistotu jezdím jen na sever, moje krevní skupina jsou Vikingové.
31. 10. 2008 | 23:19

Čochtan napsal(a):

A o čem se tu vlastně bavíme ?
Respekt k islámu ? Proč by ne. Ale pouze k islámu, který zůstane sedět doma na prdeli a neleze do naší sféry.
Existuje jedinný důvod, proč bychom měli trpět muslimy v našich zemích ? NE !
NEEXISTUJE právo muslima přijít do Evropy a usadit se tu i s jeho vírou !
31. 10. 2008 | 23:20

Martin napsal(a):

Cochtane a existuje jediny duvod proc by oni meli trpet kohokoliv z evropy ci ameriky na zemich ktere povazuji za svoje ? Jejich pravo na Izrael je napriklad starsi nez pravo Cechu na Cechy :)

Kdyz uz, tak stejnym metrem kazdemu.
31. 10. 2008 | 23:23

Pepa Řepa napsal(a):

Ivan Hochmann napsal(a):
Milý Dej2,
jenom vůl může jet do arabských států na dovolenou.

Ivane, jsem vůl. Na jaře mám v plánu Negev, na podzim opět Maroko.Doporučuju. Nádhera. Ale Maroko na Vysočině bych Vám opravdu nepřál.
31. 10. 2008 | 23:23

Martin napsal(a):

Pane Horejsi diky, ja sice nesdilim vas obdiv k panu Halikovi, protoze jezuite patri sice k nejvzdelanejsim lidem v cirkvi ale take k nejvetsim politikum a to i v dobrem i v spatnem slova smyslu, ale kazda takovato iniciativa zaslouzi uznani a melo by se o ni informovat. Jinak hlupaci, kteri chteji islamu dat jen jednu tvar budou neustale kralovat.
31. 10. 2008 | 23:25

Karel Mueller napsal(a):

Skogen:
Ale nač ty omluvy :-), to je snad úsměvné. Je někdy cítím z toho opakování určitou zmedlelost. Pokud jde o ten náš konec - nikde není psáno, že musíme vést svět. To je příliš velký koláč a já bych si místo něho dal takový malinký koláček - nezaniknout za několik generací.
Dobrou noc.

Čochtan:
Jste matematik. Udělat ze dvou implikací jednu je pro Vás určitě hračka.
31. 10. 2008 | 23:28

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší,
vždy jsem k Vám cítil úctu. Nechápu ale jak vědec Vašeho formátu může být tak naivní, tak zblblý politickou korektností, že nevidí protože vidět nechce, že nevidí vražednou ideologii, která už zavraždila tisíce z nás !
Člověče, probuďte se ze sna !
31. 10. 2008 | 23:32

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hemzale
klíč je přesně tam o čem píšete. Text Koránu nelze kriticky zkoumat.Nejedná se o Bohem inspirovaný text, ale o přímé slovo Alláha (přes Džíbríla). Muhammad je pouze rasúl.

Čekání na jakousi reformaci je čekání na Godota.
31. 10. 2008 | 23:35

Martin napsal(a):

A jeste jedna pripominka, ze zemi, ktere ukazuji, ze ani nam neni vzdalena netolerance a nabozensky fundamentalismus stoji za zminku nejen Irsko, ale i stat pravicoveho idola Franca, cili Spanelsko - napriklad omezeni zenskych prav ci celkove zakazy rozvodu. A to jeste pred par desitkami let.
31. 10. 2008 | 23:36

Čochtan napsal(a):

Martine,
právo Israelců na Israel je dobře 3,5 tisíce let staré.
31. 10. 2008 | 23:37

Martin napsal(a):

Cochtane a pravo Iru (Keltu) na Cechy taktez, doufam ze se mnou podepisete petici o navrat ukradene Ceske kotliny jejim pravym vlastnikum z Dublinu ?

Jen jsem upozornoval na absurditu vasi argumentace o nejakem svem kam nekdo nema pravo vstupovat. Stejne na to mohou koukat i v zemich islamu.
31. 10. 2008 | 23:40

Čochtan napsal(a):

Martine:
A my jim tam lezem, roztahujem se a přikazujem jak nás musí tolerovat ? Chováme se v Ammanu tak jak Turci v Berlíně ? Je nás tam pricentuellně tolik ? Stavíme v Saudské Arabii kostely vyšší než jejich mešity ?
Přestaň prosím ze sebe dělat politicky korektního šaška !
31. 10. 2008 | 23:46

Martin napsal(a):

Ano Cochtane, mi jim tam jiz zhruba 200 let lezem, prikazujeme jim jake maji mit vlady, jake firmy tam maji obchodovat atd. To jste si nevsiml ? A ne, vam vadi Turek s kebabem ale nevadi vam evropsko-americka politika vuci Blizkemu Vychodu.
31. 10. 2008 | 23:49

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Martin:

Kdo kam leze? Češi? Rakušané? Poláci? Maďaři? Němci?

To bych rozlišil. Pokud má bývalá koloniální země komplex, ať jej kompenzuje dle libosti. Ale nás to toho netahejte.
31. 10. 2008 | 23:54

Martin napsal(a):

Fialovy Krokodyle, pokud se s byvalymi ci novymi kolonialnimi zememi spojujeme a rikame, ze to jsou nase hodnoty se nakvartyrovat nekomu do bytu a rozkazovat jak se ma chovat, tak neseme cast zodpovednosti.
31. 10. 2008 | 23:57

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší,
což takhle vypravovat pozůstalým těch tisíců zavražděných z New Yorku, 9.11., z Madridu, z Londýna,... atd, že to není nic hrozného, že je to jen "strašák" že to vlastně tak nemysleli, že íslám je v podstatě mírumilovný, ... ???

Kdybych já byl jedním z těch pozůstalých, tak byste to slovo "strašák" nepřežil.

Vy teda máte žaludek !
31. 10. 2008 | 23:58

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Nikoliv, neneseme. Proč bychom měli? To vůbec nedává smysl. Podle takové logiky by vedle zloděje měli zavřít do vězení i jeho souseda, protože bydlí ve stejné ulici.
01. 11. 2008 | 00:00

Martin napsal(a):

Fialovy Krokodyl, vite pokud zlodeji budete prechovavat jeho veci a nebo pokud ho budete vozit autem krast, tak pujdete sedet take.
01. 11. 2008 | 00:01

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Ve skutečnosti je to naopak. Zakomplexovaní provinilci se snaží enkulpovat i své okolí. Jednak je to psychologicky pochopitelné a jednak je to výhodná metoda manipulace.
01. 11. 2008 | 00:06

Martin napsal(a):

Fialovy Krokodyle, ex jste mel asi na mysli jinak to slovo neznam.

Pokud vam slo o vyvineni, tak ja si to nemyslim. Vmesovani se do veci Blizkeho Vychodu delame i my velmi radostne a to uz od konce 40. let. Je pravda, ze pak to muzeme shodit na zle komunisty a satelitni politiku vuci SSSR ale ted jsme udajne svobodni a montujeme se do jejich veci zas.
01. 11. 2008 | 00:11

Fialovy Krokodyl napsal(a):

en-kulpace je antonymum ex-kulpace.
01. 11. 2008 | 00:13

Martin napsal(a):

to jsem si rikal, ze pokud neslo o preklep tak mozna jde o to :) ale jak uz jsem psal toto slovo neznam, clovek se uci denne :)
01. 11. 2008 | 00:15

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Martin: 01.11.2008 00:11:41
To je pravda. Tehdy jsme se vměšovali.
01. 11. 2008 | 00:22

milo napsal(a):

To : Čochtan

Muslimské bratrstvo, které vzniklo v roce 1928, je primárně
kombinace leninských teorií a italského fašismu. A iránská revoluce tomu dala militantní islamistickou (falšující)interpretaci, wahabisté přispěli snem o kalifátu. To není islám, ale výbušná eklektická směska - velmi světská pane.
01. 11. 2008 | 00:23

jojo napsal(a):

Takze doporuceni zni aby se krestane a muslimove meli radi, vzdyt maji stejneho boha.
Krome maleho detailu, ze krestane si to nemysli, vznika dotaz: nebylo by kdysi drive lepsi aby se naciste a Zide meli radi, protoze take vyznavaji stejneho boha?
01. 11. 2008 | 00:26

Remington napsal(a):

Vážení disputanti a potenciální zákazníci,
ať se nám křesťánci a muslimci objímají a bratříčkují, nic proti tomu, ale ve chvílích, kdy pravdu má jenom bouchačka, a ta chvíle může být v životě jedna a poslední, je dobré mít u sebe tu přesnou a spolehlivou družku, zároveň i s dobrým střelivem. Bohužel, allahužel, v Evropě se kupují tak akorát kuličkové pistolky pro děti z čínských manufaktur. To ti chlapci s Koránem v kapci maji už od mala jiný kvéry. Osvícené muslimské vlády investují do rozumnějších věcí než je nějaká Hořejšího imunologie a sociální programy pro nevojáky. Jo, za takový prachy na novej elektornovej mikroskop, to se dá nakoupit fajnovejch M-17. Armádu máte na prd, branná povinnost fuč, legionáři už jsou taky trochu přestárlí a sv. Václav s tím kopím, to je k smíchu. Naše firma v rámci marketingové kampaně nabízí zdarma přezbrojení Sv. Václava včetně střeliva, setu pro noční vidění a neprůstřelného kabátce pro světce i oře. Jsme ochotni sponzorovat Receptář na neděli, pokud tam bude i sekce věnovaná rychlopalným vidlím, rytí na běžící terč a vyměření záhonu pro ležícího střelce. Vaši vlastenci chalulpáři, myslivci a zahrádkáři se spoléhají více na sirénky a elektronické zabezpečení chat a chalup a protikrtčí bzučáky, a jejich neuvážené půjčky na to i natamto a na totata vedly k celosvětové krizi.
Co si budeme nalhávat, chlap bez pořádný výzbroje je pro ženský neatraktivní a ti Arabové vám ty vaše slovanský krásky a skvělý kuchařky odvedou. To si necháte líbit. Budete je mlátit po hlavě novým Halíkovým spisem s nákladem 10 000 ks. Naše firma má k odkamžitému dodání M-17 v nákladu 500.000 ks a s množstevní slevou.
M16 a M17 žádejte u všech dobrých knihkupců. Jako darek ke kazde rifle prijmete nový spis reverenda Tomase Joe Hallika, Palim panubohu do oken.
Thank you.
01. 11. 2008 | 00:46

Ivan Hochmann napsal(a):

Pepo Řepo,

mnohdy,dá se říci příliš často používám nadsázku.Navíc jsem exot s jiným pohledem na svět než má 80% zdejších vezdejších.Tak mě prosím berte s reservou.Je každého věc pro jakou destinaci mu srdce zahoří.Přeji Vám ze srdce emotivní prožití přírodních scenerií Negevu i Marocké Vysočiny.Hodně jsem o severu Sahary četl,i slyšel z ústního podaní kamarádů horolezců,kteří Atlas pro nás středoevropany vlastně objevovali.

Pepo nejsem ignorant.Víš,že některé státy arabského světa jsem procestoval a vím o čem hovořím.Kdyby mě někdo zaručil,že se nedostanu do konfliktu s islámským živlem i já bych rád na Vádí Ram,Petru a bůhví kam ještě.

Četl jsem se zájmem Vaše unikátní povídání,které osvětluje Vaši minulost,zájmy,zkušenost,a odvahu.Klobouk dolů.Takových víc a nás méně.

Není mě ale jasné,proč ztrácíte čas házením hrachu po zdích.Jasně - je to jednodušší poslat někoho do řiti.On si ten pán myslí,bůhvíjak není spjat s kulturním,intelektuálním,religiosním prostředím.Jak vnáší do našeho života zářné a příkladu následující idealistické myšlenky.
Hovno! Stejně jako Triolettová,Aragon,Hemingway atd. nechtěli akceptovat realitu a podporovali komunistické vrahy v poetickém vytržení ideových raplů. Jako všichni varovali před nástupem hnědé moci jen elity se holedbali,že mají vše pod kontrolou.Jako dnes všichni víme co nás čeká při nečinnosti a smiřlivosti s vražednou ideologií či náboženstvím.Islámem.
Být po mém pošlu je všechny i Halíka,Pocestného,Stejskala jak jsem vyjevil.

Co si kdo navaří,ať si také sežere.Ale ať netahá do tohoto sviňského dobrodružství ostatní lidi.A o Hořejším mě prosím Vás už nemluvte ani slovo.

Tak to jste chtěl Pepo slyšet?
No nic ve zlém.Ivan.
01. 11. 2008 | 00:49

Ivan Hochmann napsal(a):

Nemůže mě někdo poradit,

čím to,že se mi jeví komentář pana REMINGTONA účelnější a prospěšnější než bizarní profesorské inklinace k falešnému pacifismu,či bratříčkování s programovými vrahy.
A prosím o bezohledné vyjádření Vašeho názoru,neb jinak se moje zatvrzelá mysl neoblomí.

Ivan.
01. 11. 2008 | 00:59

RUMCAJS napsal(a):

Vídím naprosto hvězdnou sestavu u příspěvků.
Není vhodný čas je všechny přečíst, tak se vyjádřím jenom k panu prof. Hořejšímu.

Ve věcích víry bych s Váma pane profesore ,našel asi takřka 100% shodu.
Doufám, že se mi jednou podaří setkat s p. Halíkem osobně,kterého považuju za hvězdu Betlémskou pro nevěřící.

A že se neshodneme politicky(S váma) a ani ekonomicky (a to ani s Halíkem), to ať vezme čert. Aspoň k něčemu je ten rohatej dobrej.
01. 11. 2008 | 01:12

martin85 napsal(a):

No nevim, pride mi ze vetsina diskutujicich je uplne mimo misu. Divat se na miliardu muslimu jako na homogenni masu je prece nesmysl. Nekteri muslimove byli/jsou v jistych dobach/dnes agresivni, jini naopak. Logika vetsiny intiislamistu jez vylevaji vykaly na tolik lidi jen proto ze maji odlisnou viru a o ilamu ocividne nic moc nevedi je podobna jako bin Ladina: krestane jsou vsichni stejni,vsichni chteji znicit islam, vsechny je treba zneskodnit.
01. 11. 2008 | 01:20

RUMCAJS napsal(a):

Jo a ještě než půjdu na kutě, tak vtip, co jsem slyšel dneska v hospodě.

Víte kde Julínek přišel ke Cikrtovi ?

V Kindervajíčku!!
(Dobrý, ne ?)
01. 11. 2008 | 01:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Ale kdeže Martine.

Proč bych já antiislámista požadoval zničení.Jen ať si pěkně vegetují a mlátí hlavou o zem,a provozují všechny ostatní náboženské zvyklosti,včetně šáríje,házením bomb po veřejných prostranstvích a je toho prostě víc,co si mohou klidně dovolovat.

ALE DOMA,V ISLÁMSKÝCH TERITORIÍCH.

Ať se neráčí roztahovat po Evropě.Už tady dostali na prdel několikrát.Jak je možné,že když jsou imámové tak chytří a vymysleli Džihád,že nehodlají brát tento fakt v potaz.Asi jsou nepoučitelní,nebo si jsou svojí současnou silou natolik jisti,že protiargumenty křesťanského světa ignorují?

Tak mě řekni panáčku, kdo je tady mimo mísu?
Ivan.
01. 11. 2008 | 01:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Rumcajsi,

přišel jsi z hospody vožralej jako kára a Manka ti dala válečkem po kebuli - není-liž pravdou?

Jak jinak zdůvodníš opileckou pitominu?

Čau Ivan.
01. 11. 2008 | 01:49

martin85 napsal(a):

ivane
oni se tady roztahujou stejne jako evropani u nich(od maroka po indii).mame holt tu globalizaci. jestli ti vadi ze do evropy casto emigruji tak ti dneska kazdy sociolog a demograf rekne ze imigrace je dneska v evrope jedine reseni starnuti obyvatelstva a ubytek lidi v produktivnim veku. ocividne si nepochopil co jsem se snazil rict kdyz nadale predkladas stereotypni predsudky typu "obliba v hazeni bomb po verejnych prostranstvich"-jako kdyby to delali vsichni muslimove. bohuzel nekteri muslimove a nekteri z nas (ty) radeji vidi veci cernobile.
01. 11. 2008 | 02:36

Martin napsal(a):

Ivane, sice se budu opakovat, ale je takove rceni o matce moudrosti. Jednak to pise uz jmenovec vyse a navic ja vam pripomenu, ze uz zhruba dveste let okovane boty evropanu se promenaduji po blizkem vychode a severni africe (a o zbytku sveta ani nemluve). Co si takhle nejdriv pozametat pred vlastnim prahem. OK, oni at nelezou k nam, ale nejdriv my odtahneme od nich a prestanme jim kecat do toho jak maj zit.
01. 11. 2008 | 03:34

Ládik napsal(a):

Halík nazval muslimy "bratry". Paroubek taky v nedávné nazýval své soukmenovce bratry - dnes jsou to "přátelé" a zítra to budou soudruzi.
Je jasné, že Halík není Paroubek, ale taky se může dále vyvíjet. Debata je hodně abstraktní s směřuje v debatu o ničem.
Konkrétnější případy spolupráce muslimů a křesťanů by byly zajímavější. Zatím by se dalo hovořit maximálně o bezpečnostních předpisech při odpalování raket na protivníka, tam budeme mít podobný přístup k řešení problémů.
01. 11. 2008 | 07:10

sany napsal(a):

kde byli soudruzi pánbůh a alláh za 2.světové války už mě je těch pánbíčkařů líto
01. 11. 2008 | 07:35

Tupelo napsal(a):

Pane profesore, diky za zprostredkovani nazoru p. Halika i za Vase nazory k temuz. Urcite nebude prekvapenim ze ke vztahu k islamu zaujimam nejspis velmi podbny postoj, jsem presvedcen ze drtiva vetsina obyvatel muslimskych zemi jsou lide vicemene stejni jako my. A i oni si ze strany krestanskeho sveta vsimaji spise extremu, tak jako my ze srany sveta muslimskeho. Tak jak ja nemam zadnou vinu na tom, ze je bombardovan Afganistan, Irak ci Pakistan (coz je skvela munice pro muslimske extremisty), vetsina muslimu nema zadnou vinu na teroristickych utocich muslimskych fanatiku. Nedovolme aby tito fanatici, na jedne ci druhe strane postavili zed. A co se tyce samotnych bohu, jeden jak druhy se dostali do pekne kase - ale vinou techto fanatiku, manipulatoru ci dogmatiku, jednou hrali roli inkvizitoru, upalujici sve blizni, podruhe jsou jejich jmenem kamenovany hresici zeny, jednou se stanou reklamnim predmetem na opascich nacistickych vojaku ve forme napisu 'Buh je veliky', podruhe se stanou stejnym reklamnim predmetem v hesle 'Allahu Abkar'.
01. 11. 2008 | 08:08

Tupelo napsal(a):

oprava meho predchoziho prispevku, citate na predposlednim radku ma by 'Buh s nami'.
01. 11. 2008 | 08:10

HM napsal(a):

"X všech zemí, spojte se!", kdy za X bylo už něco jiného, ve mně vzbuzuje jakousi nejistotu. Koopeerace a koexistence, proč ne, ale ne spojení (asimilace). Vůbec se mi to zná podivné, že existuje tolik evropských, ale i světových organizací (církve nevyjímaje), které k pravdě, lásce, porozumění a soužití vyzývají a v rámci humanitní pomoci žádají o začlenění jakýchkoliv uprchlíků z jakýchkoliv zemí do společnosti.
Neměl bych proti tomu nic, kdyby to bylo opravdu celosvětově. Ovšem na jedné straně se chystají (nebo už jsou ?) nařízení a zákony, které budou přidělovat takovéto uprchlíky (ať legální, tak nelegální) podle nějakých kritérií (počet obyvatel ?) do jednotlivých zemí EU, na druhé straně se ptám: Kolik takových uprchlíků (poměr k počtu obyvatel) , přijímá třeba Kanada, Austrálie, Japonsko, Čína, Rusko, země blízkého východu a last but not least USA ? Zvláště ti poslední mají přísná kritéria výběru a nepustí k sobě jen tak někoho...Ale přes ty zmíněné organizace (UN, UNESCO, UNICEF a další v evropské podobě) v podstatě nařizují Evropě, aby přijala kohokoliv.

Taky ten argument se stárnutím obyvatelstva (martin85) se mi vůbec nelíbí - ne, že bych neuznal, že k němu dochází, ale místo toho, abych doplňoval počet obyvatelstva uprchlíky z jiných zemí, spíše bych se snažil najít opatření, aby se počet obyvatel vlastního státu zvýšil - ať je to zvýšená podpora rodinné politiky, dosažitelná a vysoká úroveň minimálně předškolního a školního vzdělání prvních dvou stupňů, účinné podpory a programy pro vysokoškolské a postgraduální vzdělání, spravedlivá sociální politika, atd. Ne nadarmo se říká, že tyto investice znamenají investice do budoucnosti národa. Pokud je někdo zkracuje a odstraňuje, takovému člověku je budoucnost národa "šumafuk". A ještě horší je, když to takový člověk dělá na jakýsi příkaz nebo doporučení někoho, kdo vůbec občanem dotyčného státu, nebo dokonce kontinentu není...
Hezký víkend.
01. 11. 2008 | 08:58

Vlado napsal(a):

Jménem Libertas Independent Agency o.s. sdružující brněnské muslimy a přátele muslimských národů vyjadřujeme hluboké znepokojení nad proti-muslimským útokem z dneška (tj. neděle 26.10.2008), ke kterému došlo v Brně. Podle probíhajícího policejního vyšetřováni neznáni pachatelé nastříkali v sobotní noci, nebo v neděli dopoledne, na stěny první české mešity v Brně proti-muslimské nápisy.
Skutečnost o vandalském činu oznámili věřící, kteří přišli po 11 hodině dopolední do mešity vykonat poledni modlitbu. Vzhledem k tomu, že se v poslední době jedná již o několikátý vandalský útok na brněnskou mešitu, a k rasistickému podtextu nápisů, kontaktovala Islámská nadace v Brně Policii, která přijela celou událost vyšetřit.
Přes skutečnost, že v současné době je pachatel trestného činu neznámy vyslovujeme jménem Libertas Independent Agency o.s. podezření, že útok na brněnskou mešitu je motivován snahou pomstit se brněnským muslimům za jejich aktivní boj proti xenofobii a proti antimuslimským kampaním, které v České republice vedou některé zájmové organizace.
Přes proti-muslimské útoky z poslední doby jsme přesvědčeni, že většina české společnosti takovéto projevy proti-muslimské nenávisti odmítá a podle naše názoru to dokazuje i neúspěch Národní strany a Konzervativní koalice v Krajských volbách, kdy tyto vůdčí stran české neofašistické a xenofobní scény získaly pouze 2711 a 2460 hlasů.

Za Libertas Independent Agency o.s. Fatah Ismail, předseda
01. 11. 2008 | 09:05

dej2 napsal(a):

Tak jsem si po ránu přečetl celkem pěknou sbírku názorů.Od toho tady diskuze je.Pane Hochmanne,Vy jste nepochopil mojí otázku ohledně Sau.Arábie.Já Vás ani nikoho jiného tam na dovolenou neposílám.Chtěl jsem jenom,aby pan prof.popsal veřejně,co by s Vámi provedli za tu Bibli v zavazadle.Je zajímavé,že nikdo,ale vůbec nikdo v dosavadní diskuzi mi na to neodpověděl.Jenom jsem cítil pochopení v příspěvku Pepy Řepy.Doufám,že pan prof.sestoupí se svých humanistických výšin a odpoví mi na moje KONKRÉTNÍ otázky.Jsou jednoduché a pouze dvě/viz. můj večerní příspěvek/.Pokud se pan prof.odpovědi vyhne,je v mých očích farizej nejhrubšího zrna.PS.Pane Hochmann"je lepší jednou vidět,než stokrát slyšet",znáte tohle přísloví?
01. 11. 2008 | 09:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Martinové,

obrovská díra zeje mezi tolerancí,snášenlivostí a nenávistnou ideologií.Už to tady bylo probráno tisíckrát.

Kde se pořád ksakru berou tihle zabedněnci.To si kvůli Vám musíme opravdu zažít znovu válečné hrůzy.Zase vám nestačí fakty podložené varování?

Tady nemůže platit,že přání bývá otcem myšlenky.Ty tisíce spálených 11.září mě definitivně poučili o toleranci k islámu,jeho vyznavačům a vykladačům.Islám je zlé nenávistné náboženství .Tečka.

Ivan.
01. 11. 2008 | 09:16

HM napsal(a):

Spíše mi to "doplňování vlastního stárnoucího obyvatelstva" imigranty z jiných zemí připadá jako "přihrávka na Big Players" (koncerny, velkopodniky, ale třeba i střední a menší privátní firmy).
Tak, jak existuje rozdíl mezi mzdou a veškerými sociálními a zdravotními výdaji, kterou dostane přímo nebo nepřímo pracovník Volkswagenu ve Wolfsburgu a v Mladé Boleslavi, tak určitě existuje tento rozdíl mezi českým a třeba rumunským nebo ukrajinským zaměstnancem, i když třeba mají stejné vzdělání. Pochybuji, je o tom existují nějaké oficiální statistiky.

Američané jsou na "přistěhovalce" hákliví a přitom paradoxně nechají pracovat spoustu cizinců, kteří jsou v zemi na černo, třeba i podle odhadu až 15 milionů latinos. Někomu v USA ten stav zřejmě vyhovuje. Navíc jsou obyvatelé ze španělsky a portugalsky mluvicích zemí známí dobrou péčí o rodinu (soudržnost, starost, čistota,...) a pracovitostí - ve srovnání s jinými národy a emigranty třeba do Evropy. O různorodosti náboženství těchto evropských imigrantů ani nemluvě.
01. 11. 2008 | 09:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Zajisté pane Dej2,
pokud neuvidíte poprvé a naposled.......
Mě ale opravdu jednou stačilo.Jen blbec se dvakrát spálí o tytéž kamna.Ivan.
01. 11. 2008 | 09:22

Francesco napsal(a):

Ach, jo zase jsem to nevydrzel... Vidim, ze pan Horejsi ma smutnou obscesi dělat nějaká porovnání. Podobně špatně jako když necha nekoho srovnat smlouvy o okupaci Sovety se současností...
Islám NENI naboženství. Až tohle pochopíte, tak zacnete uvazovat o nějakem spojovani se. Islam je system života, systém správy světa, system, který byl zjeven Bohem (Allahem), a který je třeba dodržovat. Byt vyznavačem islamu znamená den co den minutu po minute žít V ISLAMU.
Krestanstvi (v žádné ze svých podob) se nikdy systémem světa nestalo. Nikdy nevytvořilo právo, nikdy nevytvořilo navody ke správnému mytí rukou atd. - asi se sv. Pavel poučil u hebrehců :-). Krestanstvi je nabozenství, etihka a moralka. Islam je system. A kormě jiného je to právo. V islamskem státe ovsem nevladne právo, ale Allah.

Ego kladivko, jak chcete spojovat i umirnene?Jedine tak, ze zavedete islam. Zruště jakékoli pokusy o demokracii a právní státy a zavdte islam...
A pak jen doufejte, z se objeví nejaký Kemal Attaturk...

Nedekuji,nechci...

Hezky den, odjiždím do lepších krajin :-)
01. 11. 2008 | 09:28

Čochtan napsal(a):

Vrátí se takhle montér po pěti letech ze Saudské Arabie domů do Mnichova a večer pak U zlatýho Vola se kamarádi vyptávaj jak se má co si přivez,...
(a teď musím částečně německy, ale to zvládnete)
no mám saudiarabische Frau, saudiarabische Kinder, a pak mám Schwiegermutter, die Sau, die arabische...

Tolik k multikulti v praxi.
Dobré ráno přeje Čochtan
01. 11. 2008 | 09:30

Ivan Hochmann napsal(a):

Navíc ,jako bonus Vám pane Dej2 přidám radu.Nechtějte po takových jako je profesor,aby něco prognostikovali.Ušetříte námahu s oponenturou.
Raději to povězte sám s dovětkem,že na blbost se doplácí.

Pokud se najde takový hňup,který pojede k arabákům s biblí dobře mu tak.Na toho bič neb hůl.To není člověk to je Vůl.

Ivan.
01. 11. 2008 | 09:33

Ivan Hochmann napsal(a):

Vlado vulgo Ismaile.

Nebuďte si tak jisti svým subjektivním názorem na společenské projevy v ČR.

Kdybych já provozoval organisaci katolické komunity v islámské zemi,nebyl bych si jist životem.

Jste systémová(pátá kolona),útočný předvoj islámské agresivní expansivity,a než začnete na imámův pokyn vyrábět výbušniny rozmyslete si svoje důvody pobytu v tomto státě.Říkám vám to dřív než bude pozdě,a než začne policie vyšetřovat vaše iniciativy.

Ivan.
01. 11. 2008 | 09:50

oranžový napsal(a):

Ach ta náboženství .

Dalo by se říci, že různé druhy náboženství vznikaly postupně jako politické strany. Tedy Judaismu vyrostl opoziční konkurent v podobě Křesťanství atd. Přečtete-li si např. Korán nebo Bibli tak zjistíte,že mají obdobné programy - tedy hlásají smír,dobročinnost člověka k člověku atd. V zásadě souhlas. A co skutečná realita ? Je to obdobné, jako s politickými stranami deroucími se do popředí zájmu - krásné větičky, plno slibů a .....? Skutek ? Ve jménu křesťanství a za čistou rasu /NSDAP / II.světová válka. Těch podobností je bohužel až příliž :-( A jak jsme na tom např. s křesťanskou vírou dnes ? Prachy,prachy a zase prachy.
01. 11. 2008 | 10:00

HM napsal(a):

Vlado:

Nevím, jestli je Vlado a Ismail Fatah tatáž osoba, ale chtěl jsem se zeptat, pokud to není tajemství:
- Kdy, proč (z jakého důvodu) a odkud p. Fatah do České republiky přišel.
- Jaké má povolání (zaměstnání), ze kterého odvádí veškeré předepsané státní poplatky.
- Kolik "kostelů" v jeho původní domovině existuje - takových, které křesťané kdykoliv svobodně a beze strachu mohou navštěvovat.

Díky za případné odpovědi.
01. 11. 2008 | 10:01

StandaT napsal(a):

Luxus tolerance si může dovolit ten, kdo je silnější. Jsme to my, když do vojenské přehlídky musíme nadelegovat i požárníky a lapiduchy? Jsme to my, když máme natalitu pod čarou? Jsme to my, když se neumíme poprat ani s vlastní minulostí? Jsme to my, když koukáme, jak potřební jsou na až na samém konci, jen aby vyžírkové šli k volbám? Jsme to my, když se neumíme chovat ani k Romům, kteří jsou nám podstatně blíže, než muslimové?!?

RUMCAJS: tfuj tabl! To musíte klesat na úroveň toho dobyt... ehm... soudruha Čtenáře?
01. 11. 2008 | 10:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Vlado,

sám za sebe Vám děkuji za Váš text z 01.11.2008 09:05:04, velmi mne potěšil.

Je to sice jen můj subjektivní názor, ale domnívám se, že mírně přibývá lidí (zejména mezi mladými, často méně národnostně a ideově vyhraněnými), kteří chápou nezbytnost dialogu mezi lidmi, kteří spolu ochotni mluvit jsou (a to i s uvědomováním si faktu, že násilí je třeba se bránit všemi prostředky, tedy i za použití násilí).

Apriorní náboženská, etnická či politická nesnášenlivost je v dnešním světě s jeho technickými možnostmi cestou do pekel (ať už je nesnášenlivý Evropan či Turek, Arab nebo Peršan, křesťan, ateista či muslim, levicově zaměřený člověk či sympatizant pravice).

Už si umíme způsobit takové tragédie, že to může celou tuto planetu zničit. A nebavit se spolu, nepokoušet se hledat společnou řeč, je zaručená cesta k tomuto cíli.

Už to tu nakousl jeden z předchozích diskutérů. Řada lidí je přesvědčena, že je třeba bojovat, aby se zabránilo něčemu, co se již dávno a zcela nevyhnutelně děje. Vzhledem k rozvoji technologií je současný svět čím dál více globalizovaný, migraci nelze zabránit (ale lze jí regulovat), dennodennímu setkávání a střetávání dosud nesmiřitelných názorů, idelogií či věrouk též ne. Je třeba hledat prostředky, jak zabránit tomu, aby tento nevyhnutelný a nezastavitelný proces nepřerostl v katastrofu. Ne se snažit jej zvrátit či zastavit. "Větru a dešti" se poručit nedá, už se to zkoušelo. Bezúspěšně ;-)

Mnohým připadal striktně rozdělený svět i společnost lidí žijící na této Zemi před desítkami let bezpečnější, srozumitelnější, jednodušší. Svým způsobem i byl. Jenže historii nelze zastavit, vývoj technologií ani vývoj společenský též ne. Je třeba na ně adekvátně reagovat, ne se snažit (marně) stavět mu hráze.

A ano, také si myslím, že islám musí projít obdobou evropské náboženské reformace. Bude to trvat, ale první nadějné náznaky tu již jsou (on také Vicleff ani Hus nezačínali rozpravou nad výkladem bible, ale kritikou jejího institucionálního zneužívaní klérem a fanatiky).

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 10:27

HM napsal(a):

StandaT:

Myslím, že jste se zmínil o moc důležitém bodu, ze kterého se odvozuje téměř všechno naše jednání, chování, názory atd.:
"vlastní minulost". Pokud 100% nevíme, odkud jsme přišli, kdo jsme, kam patříme, co je našim cílem, kam spějeme a pod., pak si nejsme a nemůžeme být jisti sami sebou, nemáme sebedůvěru, vnitřní sílu, vlastní přesvědčení atd.
Mnohé minulé, ale i současné tendence k této nejistotě, chybějícímu vlastnímu přesvědčení a známkám slabosti v různých směrech jen napomáhají - kolik různých verzí z naší dávné, ale i nedávné minulosti, o význačných postavách a datech naší historie jsme už slyšeli.
Každá z těchto verzí se sama nazývá "jedině ta správná".
Na jedné straně několik různých verzí a na druhé stráně spousta nedostatečných informací nebo mlčení o některých záležitostech - není se co divit té všeobecné nejistotě, zmatku a rozporuplnosti názorů jednotlivců.

Jen ten, kdo má čistou a jasnou mysl (bez mnoha otázek, zmatků a nejistot) může racionálně a rozumně uvažovat, jen ten je schopen si udělat vlastní názor a "nenechat se jako další ovečka ovčáckými psy zahnat do stáda, aby to stádo pak jeho ovčák vyhnal na ty louky, na které si to přeje on".
01. 11. 2008 | 10:32

Remington napsal(a):

Dear Mr. Hochmann,
děkuji za váš zájem o naše mírotvorné výrobky. Věřím na spojení amerického a českého pragmatismu. Jen pak láska a pravda možná zvítězí, ale ne bez našich produktů po ruce. Bohužel, naše firma ve velkých okamžicích českých dějin nebyla na zdejším trhu, tak jsem mister Přemysl Otokar II nebo mister Zizka & Prokop Holy nemohl zásobit modernějšími zbraněmi. Všiml jsem si jedné nedostatečnosti ve strategické obraně vašich mostů. Mister John Nepomuk, zřejmě šéf jejich obrany, je dost plain, navrhnu cenově výhodnou zbrojní kolekci pro účinné hájení. Jako výraz obdivu k Českým legionářům jsem našemu US vedení navrhl doprovodné programy pro zvýšení porodnosti v Československo. Každý novorozenec dostane od naší firmy krásný revolver, plně funkční replika vzoru 1857, ty byly opravdu krásné. Unfortunately, objednávky ze strany původních US obyvatel byly velmi slabé. Dost jsem jim chlapcům fandil, ale co se dá dělat, utratili u konkurence uplaceni podřadnou whiskey. That is life, tak to v business chodí.
Remington jr. k vašim službám.
P.S. Mr. Stejskal, pokud to nesmažete jako nevhodnou advertisement, pošlu vám a vaším chlapcům profitable offer na naše produkty z oblasti stříhacích strojků for an effective delousing of unacceptable contributions to the discussion
01. 11. 2008 | 10:40

RUMCAJS napsal(a):

Ivane ,
zapomněl jsi starému člověku poděkovat a k zemi se poklonit.
Nerad se klaním hned, to potom bolí hřbet! ....

Co Tě rozlítilo Ivane? Souhlas s Hořejším, nebo vtip ? Není přece možné jenom nadávat, občas se musíš i poklonit před názorem druhého.
(Už jsem vystřízlivěl, ale válečkem jsem nedostal)
01. 11. 2008 | 10:52

Neznaboh napsal(a):

Pane profesore, myslím, že to nebyli komunisté, kteří vháněněli hloupou a přemrštěnou „válkou proti teroru“ do náručí extremistů. Co kdybyste do té skrývačky vložil jména. Sleduji, že stále více mladých lidí tápe a jejich nezatížená mysl se chytá kdejaké ideje a stávají se jejími zarytými zastánci. Málokdo z nich zná myšlenky Marxe a z těch „myslitelů“ kteří mlátí hlava nehlava levicově smýšlející spoluobčany také. Pokud by toto učení (marxismus) bylo omyto od pozdějších deformcí, možná by se divili, kolik je v něm myšlenek shodných s proklamovanými náboženskými idejemi.
01. 11. 2008 | 10:53

Míla napsal(a):

to Vlado
Čmárat sprejem po mešitě je nekulturní zvěrstvo a zasluhuje odsouzení. Stejně jako to, že minulý týden vypálili muslimové v Nigérii 15 kostelů a zabili více než 10 lidí.
01. 11. 2008 | 11:02

stejskal napsal(a):

Thx, Mr. Remington,

nakupuji u konkurence (I regularly buy all needed in competing business shops ;-)

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 11:12

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

Na Vašich tisíc pravdivých,uvážlivých,lidských slov je v tomto kontextu možná pouze jediná odpověď.

"Prase domluvou od koryta neodženeš".

Máme jako živočišný druh bohužel smůlu.Nedokážeme překročit vlastní genetické zastínění.
Tedy prostě řečeno pokud nedojde k nějakému mutačnímu skoku,který podpoří Vašich tisíc slov.Bude platné výše uvedené rčení se všemi následky.
Bohužel!
Ivan.
01. 11. 2008 | 11:18

Ivan Hochmann napsal(a):

Rumcajsi,

tak si to tak neber a nikomu se neklaň.To víš - v pozních nočních hodinách tě napadají různé hovadiny.

Mě také.Ivan.
01. 11. 2008 | 11:22

grőssling napsal(a):

Pane profesore, ten ekumenický soulad, jak jste jej popsal by byl hezký ideál.
Prosím odpověď na praktickou otázku. Jakou víru doporučíte Vašemu studentovi z těch tří uvedených, přijde-li za Vámi pro radu ? Proč zrovna tu a proč ne ty druhé. Nebo mu odpovíte, že je to jedno, ať si hodí los, když všechny vlastně vyznávají stejné ?
01. 11. 2008 | 11:23

stejskal napsal(a):

Pane Hochmanne,

to rčení je i z mého pohledu platné. Ale jsem přesvědčen, že mezi prasaty jsou individuální rozdíly, některá se cpou méně neurvale, některá pozorují, co dělají jimi uznávané vzory atd. A to je to jediné, co je naše šance (zdaleka ne záruka, spolehlivý recept, ale jakási poměrně malá naděje)

Alternativou je čekat na zázrak či katastrofu. Budu se tedy snažit opečovávat a hýčkat tu jiskřičku naděje, rozfoukávat ji i s vědomím, že je to možná zcela marná a zbytečná námaha (spíše je, než naopak). Stojí mi to za to. Kvůli mýum dětem a dětem mých dětí.

Říikat, že chyba je v druhých, stěžovat si ně, můžu začít vždycky. Nic mne to nestojí. Ale také to podle mne není k ničemu dobré. Jen to prohlubuje frustarce a neporozumění.

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 11:26

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

takto to prostě nejde.Za Vaše smířlivá a mírotvorná slova by jste mohl dostat od vyznavačů islámu mačetou přes krk.

Proč nevěnují bohatí arabové svoje petrodolary do vzdělání arabské(perské,indočínské aj. populace).Proč nepoučí imámy aby vybirali z ortodoxních pitomin to positivní k bohabojné víře muslimů?

Vždyť je to pořád dokola.Máte vy všichni vůbec všech pět pohromadě?Nebo jste pouze naprosto nepoučitelní?

Ivan.
01. 11. 2008 | 11:32

stejskal napsal(a):

P.S. pro pana Hocmanna

Je možné, resp velmi pravděpodobné, že jsem naivní, ale mám takovou chorobnou představu, že bych chtěl jednou umírat s pocitem, že jsem nepřispíval ke katastrofě a to ani svojí pasivitou (a je to samozřejmě ryze subjektivní záležitost, řada lidí může mát pocit, že právě svými úvahami i praktickými postoji ke katastrofě přispívám).

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 11:36

HM napsal(a):

Pan Stejskal:

Dobrý den pane Stejskal. Dávám Vám za pravdu, že rozumní lidé nevylučují a neodmítají vše předem, nýbrž o tom přemýšlejí, snaží se získat více pohledů a názorů a vést DIALOG. Právě to slovo dialog je kamenem úrazu. Nemyslím si, že lze o nějakém dialogu mluvit. V dialogu se předkládají a měly by se diskutovat rozumné a existující argumenty. Ovšem těžko povedete dialog s někým, který Vám bude tvrdit, že Vaše argumenty jsou pro něj jasnou formou nesnášenlivosti ba dokonce rasismu. Takový dialog nevede nikam, ani krátkodobě ani dlouhodobě.

Souhlasím s Vámi a s tou myšlenkou náboženské reformace. Ovšem nemyslím si, že je to ta pravá cesta, tisíce a statisíce lidí nejdříve dovést do "nového" prostředí a tam je pak "reformovat". Podívejte se na některé části Paříže, Vídně a jiných velkoměst. Tam už často ani původní rodný jazyk a životní styl státu neuvidíte. Takže reformaci ano, ale ne na cizím území.
Každý stát si vybudoval a měl by si chránit demokracii v první řadě pro své občany. Nemělo by se stávat, že občané cizích států se snaží prosazovat SVOJI demokracii a životní styl na území jiného státu - a to často v míře větší, než mají a byli by schopni v jejich domovině. Tolerance, snášenlivost, soucit - ano, ale jen, pokud to není v rozporu (nebo aspoň velice diskutabilní) s demokracií, kulturou a životním stylem vlastního národa státu.
Nechápu, proč se takové myšlenky často označují za nacionalismus nebo dokonce rasismus. Co je na tom nacionalistickeho, rasistického, když se hájí v první řadě zájmy, kulturní, náboženské a jiná bohatství a zvyky vlastního národa, který si toto bohatství po dlouhá léta vlastní prací a pílí vybudoval a získal?
Kdokoliv, kdo se chce na dalším rozvíjení státu z těchto pohledů podílet, je jistě vítán. Ten, komu společenské principy, kultura, náboženské a národní zvyky, jazyk nebo cokoliv jiného nevyhovuje, ten přece není nucen, aby se členem dotyčného státu/národa stal. Existuje jistě spousta států, které jeho názorům a přesvědčením budou vyhovovat lépe?
Hezký den.
01. 11. 2008 | 11:38

stejskal napsal(a):

Mohl, pane Hochmanne. To je riziko podnikání ;-) A možná i jednou v nějakém temném zákoutí Paříže či Vysočan dostanu.

Proč "nevěnují bohatí Arabové svoje petrodolary do vzdělání arabské(perské,indočínské aj. populace)"? Protože je to nezajímá. Tedy většinu z nich. Současný stav jim vyhovuje. Nejsem v pozici, kdy bych mohl diskutovat s arabskými petromagnáty. Snažit se s nimi domluvit, působit na ně.

Ale to mne nezbavuje odpovědnosti před mnou samým a tím, čemu věřím. Je to pro mne jen výmluva. Tak dělej, na co stačíš, říkám si.

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 11:40

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane HM,

prakticky se vším. Všechny otázky, které pokládáte považuji za naprosto legitimní. A pravděpodobně bychom odpovědi na ně formulovali téměř identicky.

Ale na druhou stranu též zvažme, zda jde migraci úplně zastavit. Zda jde celou Evropu obehnat zdí či ostnatým drátem. Co tento krok může vyvolat na druhé straně. Napsal jsem tu mnohokrát, že dosavadní evropská imigrační politika byla pohříchu velmi naivní a krátkozraká. Tak se z toho poučme, dělejme ji jinak. Hajme více své zájmy, naši kulturní identitu, náš civilizační okruh (pokud nám za tu obhajobu stojí), k jehož rozvíjení po tisíciletí přispívali naši předkové.

A přitom nezapomínejme na dialog a snažme se chápe a porozumět. Jinak ten náš civilizační okruh skončí podobně tragicky jako všechny ostatní. Budeme-li jen nesmiřitelní, nenávistní, příkopy budující, na jiné vinu svalující, maximálně katastrostrofu při dnešním technologickém a společenském vývoji na chvíli oddálíme.

Jediné, co chci říct, že ochrana vlastních zájmů a emapatie vůči druhým musí být neustále v jakéosi rovnováze. Jakmile se moc vychýlí na jednu stranu, přichází katastrofa. Sobectví zabíjí stejně jako naivní slabošství. Jediný smysl je v neustálém hledání té rovnováhy.

Sakra, to jsem se rozkecal. A to se považuji za pragmatika piercovského ražení a realistu ;-)

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 11:51

Ivan Hochmann napsal(a):

P.S. pro pana Stejskala:

Na příkladu Vaší osobnosti lze postavit celou novou teorii založenou na presumpci neviny prokazatelně permanentních vrahů.

Pokud lékař nepozná akutní zánět slepého střeva,pacient vzápětí zemře na otravu organismu.

Ale nemusí tomu tak být vždy.Náhoda je svině a štěstí po zlatých nitkách chodívá ,stejně jako naděje umírá až naposledy.
Věřme tedy,že víra skály přenáší a nějaký ten balvan náhodou neupustí právě na naše hlavy.

Ivan.
01. 11. 2008 | 12:01

stejskal napsal(a):

Ano, pane Hochmanne,

s tou vírou a balvanem je to naprosto přesný příměr. Svatý Benedikt to vyjádřil snad ještě pregnantněji. Dodnes to benediktýni vyznávají jako životní princip: "Ora et labora". Nejsem katolík ani nepraktikuji žádný náboženský ritus. Ale snažím se "modlit" resp. "věřit" a pracovat ;-) Dává mi to smysl.

A možná ještě jeden příměr: Zjistí-li lékař akutní zánět slepého střeva, musí okamžitě operovat. Ale ne všechny pacienty, kteří si u něj na klinice stěžují na bolesti břicha ;-)

Mějte se.

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 12:18

Julius napsal(a):

Je sice pravda, ze terorismus provozuje pouze velice mala cast muslimu. Ale je tu problem:
1) Nezanedbatelna cast muslimu (20-30%) sice nejsou teroristi, ale s terorrem souhlasi. Pouze ho sami neprovadi.
2) Zbytek nesouhlasi s teroristickou metodou, ale souhlasi s cilem - rozsrit Islam po svete.
To plati nejenom v Saudske Arabii, ale take v Evropskych zemich.

Muslimove se subjektivne citi ve stejne situaci jako my behem nacisticke okupace (napriklad). Bylo malo odbojaru. Spousta lidi s odbojari tise souhlasila, vetsina zbytku alespon doufala, ze okupace jednou prestane. Vsichni ostatni byli povazovani za kolaboranty (tj. odpadliky).

Muslimska vira je totalitni. Tj. ridi vsechny oblasti zivota. Pro vericiho muslima je Islam synonymem zdraveho rozumu (pochybovani je soucasti krestanske viry, v Islamu misto nema). Neverici jsou pro muslima lide, kteri
- jeste nedospeli a nepochopili
- se stali nastrojem dabla
- onemocneli psychickou poruchou
01. 11. 2008 | 12:19

HM napsal(a):

Pan Stejskal:

Díky za Váš názor. Souhlasím s Vámi, že migraci ani já, ani Vy nezastavíme ani neovlivníme. Na to nemáme dostatečné postavení a moc a ti, co by to udělat mohli, sledují zřejmě jine cíle, než zachování kulturního a jiného bohatství a individuální rozvoj a rozkvět jednotlivých evropských států po vsěch stránkách.

Podle mého názoru se struktura emigrantů dnes a před lety velice liší. Zatímco dříve převažovali opravdoví emigranti, kteří hledali svobodu a lidská práva, většina dnešních emigrantů by se dala zařadit do kategorie "ekonomických" (určitě ne všichni, ale spousta).
Dochází k častému zneužití demokracie a lidskosti evropských států k získání sociálních, náboženských, vzdělávacích a jiných možností, o kterých by se dotyčným v jejich původních zemích ani nesnilo. Nedávám to za vinu jim, ale je to záležitost všech vlád a nakonec celé EU a jejích zákonů a opatřeních o (i)migrační politice.

Nezájem, neschopnost, jiná příčina nebo úmysl ?
Opravdu nevím, kde je chyba, ovšem následkem je pak chaos, ve kterém ti, co opravdu pomoc kvůli rasovému nebo náboženskému pronásledování potřebují ji třeba nedostanou - na úkor některých, kteří emigrují především kvůli ekonomickým výhodám.
Chaos a nedostatek, který pak vede k existujícím rasovým nebo náboženským neshodám a nepokojům. Pokud jsou to nedostatky, mělo by se na nich pracovat (zodpovědných politiků, činovníků a poradců placených v této činnosti je jak ve státě, tak v Bruselu jistě dostatek).
01. 11. 2008 | 12:23

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hochmann, 01.11.2008 11:32:14, teze o nepoučitelnosti současné Evropské populace.

V zabedněnosti to není. Lidé jsou docela pragmatičtí. Je ale nutno vzít v úvahu, že současný průměrný (vzdělaný) Evropan je v podstatě neustále iformován pouze zprostředkovaně. No a leccos se ztratí v překladu, leckde je překlad zkrácen, prodloužen, ze žluté je oranžová což už je skoro červená, ze zelené tyrkysová, později modrá, atd. Pokud se skutečně vědomě nesnažíte dobrat popisu holé reality, což málokdo dělá, pokud to nemá v popisu práce, tak nemáte šanci se dozvědět, jak se věci opravdu mají. No a v kontextu všeobecně přijatého obrazu světa pak hlasy těch co nahlédli hlouběji potom zní dost exoticky. To není nic nového, stačí se do bible podívat do Ezechiela, Jeremiáše, Izaiáše - tedy na proroky, jaký na sebe přivolávali hněv tehdejší veřejnosti - není divu, destabilizovali tehdejší systém a jeho jistoty, z hlediska sociologického to byli spíš škůdci.
Antika se s tím vyrovnala mnohem pragmatičtěji: Mundus vult decipo, ergo decipiatur.
A co se současné snahy vyhnout se konfliktům /či spíše se tvářit, že nejsou/ bych dodal ještě jeden citát:
Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdim.

Zlatá cesta je cesta střední.
01. 11. 2008 | 12:28

stejskal napsal(a):

Naprostý souhlas s jedním každým Vaším slovem, pane HM.

Libor Stejskal

P.S. Omlouvám se, že teď nějakou dobu nebudu k dispozici pro případnou další polemiku. Odcházím, musím zase chvíli posouvat svět k lepšímu, i.e. dělat něco užitečného ;-)

Hezkou sobotu všem.
01. 11. 2008 | 12:29

Jemnický napsal(a):

Mr. Remington,
podle vzhledu Sama Ládina a jeho boys bych se domníval, že tam valný kšefty se stříhacími a holícími strojky nenaděláte. To spíše ty střílecí mašinky. Souhlasím s vámi, že pokud z naší země chce někdo dělat most mezi východem a západem, tak by jsme si toho Jana z Nepomuku měli trochu upgradovat nejakým tím rychlopalným krucifixem.
Vzor Remington 1857 je opravdu krásný, myslím, že ho měl Yull Brinner v 7 statečných a dost tím k smrti přesvědčil dobráka Calderu. Ten nepoužíval ku své škodě ani vaše střílecí ani stříhací výrobky. Váš americký pragmatismus mě pobavil, díky.
01. 11. 2008 | 12:30

IN napsal(a):

Jsou dva druhy muslimu , jedni co vrazdi ,druzi co jsou umirneni a mirumilovni. Cil vsak maji spolecny: nastolit islam po celem sirem svete ! Krestane , Zide, ateiste vsech zemi, spojte se !!!
01. 11. 2008 | 12:46

HM napsal(a):

Pan Stejskal:

Díky a odpočiňte si od PC :)
Nakonec, podle hebrejského (?) alfanumerického systému není COMPUTER nic dobrého :-(
(Mark of the Beast = 666)
01. 11. 2008 | 12:47

Remington napsal(a):

Mr. Jemnicky,
Potěší, když i v tomto Cola Loka Saloon potkám znalce, který ocení logické argumenty a občas shlédne dobré movie s přímočarým řešením ve prospěch farmářů.
Myslím, že by jste byl vhodný na místo ministra pro zemědělství a obranu v nové úsporne the Administration of Mr. Topolanek. Naše firma ma dost prostředků na vaše dosazení.
Vas Remington jr.
01. 11. 2008 | 12:55

Kritik napsal(a):

Pěkný článek.

Každý, kdo poznal záměry pravého Boha, tedy muslim, Žid, křesťan nebo jakýkoliv člověk s poznáním Písma zjistil, že Božím záměrem jsou živá stvoření, nikoliv mrtvá hmota.

Bůh tedy preferuje život a jen špatní vykladači Písma důrazně vyzdvihují Boží tresty, byť jsou důležitou součástí Božích záměrů. I židovská tradice vykládá příběh o vyjití Židů z Egypta přes moře, při němž Bůh rozevřel vody moře pro přechod Izraelců a pak je zavřel nad faraónskými pronásledovateli tím výkladem, že když se andělé v nebi ze zkázy Egypťanů radovali, Bůh je napomenul slovy: "Jak se můžete radovat, vždyť tam hynou moje stvoření."

Nicméně autor článku se velmi mýlí, když srovnává pasáže nabádající k násilnému řešení jako např. "zub za zub" v Bibli s výzvami Proroka k násilnému přetváření nepřátelů islámu. Rozdíl je todiž značný - Bible obsahuje základ pro lidský právní řád, kde existuje i trest od lidských soudců. Dokonce i trest smrti. Pro vzájemné lidské chování však je předepsáno, a to naprosto jednoznačně: Láska, milosrdenství a odpuštění.

Kdežto Korán opravdu řeší vztahy s nepřáteli násilně, obsahuje též výzvy k ovládnutí bezvěrců. A tyto pasáže zneužívají islámští teroristé.

Je však nutné mít na paměti, že Bible je vyjma instrukcí pro život také soupisem dobových zpráv včetně zpráv o nesprávném jednání. V každém případě se jedná o Bohem inspirovaný text s negativními i pozitivními příklady. Korán sepsal dílem přímo Prorok a dílem jeho žáci na základě Prorokových výroků. Inspirace Bohem je podle islámské tradice Proroku přiznávána. Avšak zatímco Bible je ve všech statích vysvětlitelná a interně vzájemně provázaná jako harmonický celek, totéž se nedá říci o Koránu. Tudíž na Koránu je patrný vliv lidský a ten může být v rozporu se skutečnými Božími záměry.

Dokud všichni věřící Židé, křesťané či muslimové nepochopí, že Božím záměrem je život a ne smrt, destrukce a zkáza, nikdy se nemohou na svých různých platformách víry dohodnout.
01. 11. 2008 | 12:57

IN napsal(a):

Nikdo nezmeni islam, islam zmeni svet ! Je za 5' 12 !!! Prisel cas , abyste vsichni otevreli oci .
01. 11. 2008 | 12:59

Rejpal napsal(a):

Vážím si názorů i činnosti prof. Halíka. Obávám se ale, že sbratření křesťanů s muslimy dnes patří k utopiím.

Ani komunikace mezi různými křesťanskými církvemi po mnoha desetiletích diskusí nevedla k jejich sjednocení.

Důvodem je podle mého názoru příliš hluboko zakořeněný fundamentalismus u církevních představitelů. Ten odmítají jak lidé nevěřící, tak i někteří křesťanští "pochybovači", a proto opouštějí církve.

Je to škoda, protože "umírněné" náboženské cítění vede ke spokojenosti lidí i k odmítání nesmyslných novodobých model.
01. 11. 2008 | 13:08

JiM napsal(a):

Hezký den. Úmysl je v tomto případě zajisté mimořádně šlechetný, ale přece jen možná poněkud mimo mísu. Křesťané a spol. jsou sice také "lidé knihy", ale poněkud méněcenní. A bezvěrci už nemají vůbec žádnou hodnotu.
Na tohle téma píše velice zasvěceně Alain Besançon, který je rozhodně povolanější než pan Halík.
Čtete ho pane profesore?
On totiž mimo jiné rozebírá také mylné postoje křesťanů k této otázce.
Do češtiny překládá J.Mlejnek a v tištěné podobě najdete v Revue Politika. Stačí?
01. 11. 2008 | 13:09

třebaKarel napsal(a):

Pane Kritiku ,
Lámu si hlavu nad tím , co pozitivního Vám napsat a přitom nepoužít banální klišé .
Jednou nás dva nějaký " třebablbec z ČSSD " hodil do jednoho pytle .
No a teď vidím , jakou mi tím vyjádřil úctu .
To pochopení jak píšete boží preference života před mrtvou hmotou bude pravděpodobně trvat generace , ale určitě se na tom v poslední době hodně změnilo .Za posledních 30 let víc než za 30 generací .
Bible jako návod k životu mne onehdy strašně rozčilovala , protože Vám to nijak neulehčuje . Jednou tak , příště přesně naopak .Zase se musíte rozhodnout sám .
Mějte se hezky , děkuju .
tK
01. 11. 2008 | 13:27

Pamatuj si mne napsal(a):

To je pindu kolem vseho, kdo to ma cist? K cemu to vlastne je, takhle pindat o necem a nakonec zjistit, ze je to vlastne o nicem? Je to vsechno postavene na hlavu. Kde to jsme? Realita skutecneho zivota se vzdaluje.
01. 11. 2008 | 13:38

Jemnický napsal(a):

Vážení štamgasti v hospůdce u Hořejšího, dobrý den pane hostinský,
Bibli, ekumenický překlad jsem přečetl mnohokrát, ten krásný český jazyk, poučné příběhy, poesie, a On, který jest cestou. Koupil jsem si Korán, abych snad pochopil i onu miliardu vyznavačů náboženství (s)pouště. Fakt jsem se snažil, ale nepřečet jsem to ani s gustem a ani do konce. Vím, je to má vina má veliká vina.
Naši předkové a my jsme vytvořili materiálně vyspělou společnost založenou na poznatcích vědy a techniky. Tmelem naší civilizace je křesťanství, láska a humanismus. Cílem je svoboda jednotlivce využita k jeho individuálnímu vývoji ve vědomou bytost.
Kdykoliv selžeme, kdykoliv kamenujeme proroky a odchýlíme se od těchto základních principů křesťanství, končí to masakrem. Kam se na nás v tom hrabou islámští fundamentalisté, prozatím.
Podporujme vědu a nalezneme lepší, vydatnější a ekologičtější zdroje energie než je ropa, pak bude po problému s fanatickým islámem, jehož krví ropa je. Současný islámský terorismus je nakonec jen zhmotněním zla, vyvolaného konzumním sobectvím naší civilizace. Těmi masakry ve XX. století jsme dali také pěkný příklad světu. Jsem rád, náš národ na tom nese vinu jen malou, asi proto, že jsme Václava nepřezbrojili, Jan z Nepomuku má jen ten krucifix a Švejk v jediné větě „Ježišmarjá, nestřílejte, vždyť jsou tady lidi“ obsáhl vše, o co v dnešním světě jde.
Jít příkladem, to je poselství z kostela Nejsvětějšího Salvátora, tak to chápu, tak s tím souhlasím.
K našemu kulturnímu dědictví patří i pečená kachna, zelí dvojích barev, knedlík houskový i bramborový, skvělý točený hradní ležák. To si vzít nenechám, pane hospodský, sem s tím.
01. 11. 2008 | 13:55

Baba napsal(a):

Venku svítí sluníčko a dospělí věří pohádkám.
01. 11. 2008 | 14:06

JIRIM napsal(a):

presne jak to rika Bozi Slovo:ve vzkrizenem Rimskem imperiu se vytvori jedno nabozenstvi,kde budou uctvivat vsechno mozne jenom ne Stvoritele Jezise Krista.A pozor na to:muslimove neuctivaji stejneho Boha jako zide ci znovuzrozeni krestane.Buh je jen:JEZIS REKL:VIDIS-LI MNE,PAK VIDIS MEHO OTCE.SLOVO RIKA,ZE JE JEDINE JMENO DANO LIDEM NA ZEMI SKRZE KTERE MOHOU BYT SPASENI A TO JE JEZIS KRISTUS.STUDUJTE SLOVO LIDI,JEZIS SE VRATI VELMI BRZY,UZ TO NEBUDE TRVAT DLOUHO.
01. 11. 2008 | 14:34

Mirek napsal(a):

PRVNI CAST:

Vasku,

Precetl jsem prvni cast “Před čtyřmi týdny….který zněl velmi upřímně” a notoval si “hmmm, moc pekne!” a tesil se na dalsi... :) A pak jsi najednou udelal ******* a zacal zase prekrucovat! :) Nasledujici cast bych popsal hezkou anglickou terminologii – “intentionally misleading” (zamerne zavadejici/klamne). Proc? Protoze ve druhe casti ZAMERNE michas tvrzeni, ktera jsou nepravdiva jako napr. “Likvidace ‘západní civilizace’ a nastolení světového islámského chalífátu je cílem každého muslima” s tvrzenimi o kterych VIS, ze jsou PRAVDIVA (v kontextu, ve kterem byla puvodne pouzita) a tim se snazis vyvolat dojem u nezasvecenych ctenaru, ze tato pravdiva tvzeni jsou TAKE NEPRAVDIVA!

Nicmene k dalsi nasledujici analyze je nutne si PRESNE DEFINOVAT, co to je islam. ISLAM JE PROTIDEMOKRATICKE A ZRUDNĚ NELIDSKE NABOZENSTI ZAMERENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM. Samozrejme existuji rozdily mezi muslimy. Napriklad jedni bezvyhradne uznavaji tzv. Sharia Law a vyzaduji, aby se spolecnost podle nej chovala a jednala. Tito jsou vetsinou velice nebezpecni. A pak jsou Ti, kterym na Sharia Law zas tak moc nezalezi, jen se tak obcas modli k tomu svemu neexistujicimu bohovi nebo nekomu jinemu a jinak jsou vetsinou dost neskodni.

Jsou 4 hlavni “skoly” propagujici Sharia – Hanbali, Shafi'i, Maliki, Hanifi. Ty prvni 3 jsou velice konzervativni a napr. za zmenu viry (z islamu na neco jineho), za propagovani krestansvi (napr. postavenim krestanskeho kostela), homosexualitu, neveru etc. vyzaduji bezpodminecny trest smrti! A aby si nekdo nemyslel, ze jen tak strasi, DO POSLEDNIHO PISMENE TO PRAKTIKUJI! Pravdepodobne nejkonzervativnejsi jsou z tohoto hlediska napr. v CASTECH Saudske Arabie, Severni Nigerie, Iranu, Afghanistanu (hlavne casti Afghanistanu ovladane Talibanem), Pakistanu (napr. North Waziristan) a jinde.

Jako jeden z prikladu trestu smrti za prechod od Islamu na krestanskou muze slouzit tento pripad – http://www.guardian.co.uk/w... (prosim, precti si to pozorne) – kde tusim nastesti nakonec prezident Hamid Karzai by prinucen prezidentem G.W. Bushem umoznit utek Abdula Rahmana do Nemecka. A kdyz OFICIALNE popravuji ty, kteri se rozhodnou POUZE zamenit ve SVE MYSLI jednoho neexistujiciho islamskeho boha za jineho neexistujiciho boha krestankeho, tak si asi kazdy dovede predstavit, co by se asi stalo, kdyby se nekdo v oblasti vlady konzervativnich odnozi Sharia snazil postavit krestansky kostel. Pochopitelne, zadny soud by nebyl – ukamenovali by ho na miste! Napr. v CELE Saudske Arabii ZADNY krestansky kostel neni (i kdyz se o tom s Vatikanem jedna pekne dlouho) stejne jako neni zadny krestansky kostel ve vyse uvedenych “konzervativnich muslimskych oblastech”. Samozrejme, v zajmu vyvazeneho pohledu je tez dulezite zduraznit, ze vetsina muslimskych statu je do urcite miry (z hlediska “konzervativnosti”) heterogenni a prisne podle Sharia Law se ridi ne uplne vsude v teze zemi. Jednoduse receno, nekde jsou o trochu vetsi hrdlorezove krestanu nez jinde.

A prestoze jsme se o to uz bavili v minulem blogu, Vasku, kde jsi to podobne prekrucoval (muzes si to tam zajit precist), tak se znovu snazis v tomto bloku zpochybnit moje naprosto pravdive tvrzeni tim, ze ho “hazis do stejneho pytle” a hned za nej das NA PRVNI POHLED NEPRAVDIVE TVRZENI, takze nezasveceny si muze lehce zacit myslet, ze to predchozi tvrzeni je tez nepravdive. Jak uz jsem jendou naznacil, kdyz nekdo nema odvahu spachat sebevrazdu – potom nejjednodussi je zajet si nekam, kde milujou Hanbali nebo Shafi'i a zacit stavet kostel. Vsadim se s Tebou o lahev Barola, ze nepolozi ani zakladni kamen, protoze ho tim kamenem utlucou na fleku!

A ano, Vasku, v Iranu je par kostelu....az na to, ze si prave znova odvolili trest smrti za krestanstvi http://prairiepundit.blogsp...
A aby nahodou znovu nedoslo k “neporozumeni” (jako v minulem blogu) “v ruznych muslimskych zemich” NEZNAMENA “V KAZDEM CTVERECNIM MILIMETRU v ruznych muslimskych zemich” ale “V URCITYCH MISTECH v ruznych muslimskych zemich.” A ten cely citat je:
01. 11. 2008 | 14:49

Mirek napsal(a):

DRUHA CAST:

“Pepo, ano, Islam je nepochybne nejagresivnejsi a nejnebezpecnejsi nabozenstvi na svete, cehoz dokladem je napr. to, ze v ruznych muslimskych zemich je BEZVYHRADE TREST SMRTI za postaveni krestanskeho kostela ci za to, kdyz Muslim zacne verit napr. krestanskym myslenkam, a stane se de facto (dejme tomu napriklad) katolikem. V nekterych muslimskych zemich (napr. Iran) je tez trest smrti za homosexualitu a kazdorocne je spousta naprosto nevinnych lidi popraveno jenom proto, ze jsou sexualne pritahovani ke stejnemu pohlavi jako je jejich.

Navic Mohamed byl pedofil, a uznavani, schvalovani a modleni se k sexualni exploitaci malych deti je neslucitelne s demokratickym typem zivota tak, jak jej zname. Souhrne, Vase obavy z Islamu NEJSOU PARANOIDNI (jak se mylne Vasek domniva), ALE NAPROSTO OPODSTATNENE a zalozene na nepopiratelnych faktech, ktere (z nejakeho duvodu) Vasek jakoby nevidel.”

Sumarne, ve vsech castech ruznych muslimskych zemi, kde se dodrzuje a praktikuje Sharia, KOMUKOLI hrozi (pokud se dopusti prislusneho NABOZENSKEHO prestupku) TREST SMRTI!!! A TOTO, VASKU, JE TO NEJPODSTATNEJSI co Ti nejak (zrejme omylem) z Tveho clanku vypadlo!!! VRAZDA Z NABOZENSKYCH DUVODU ODKRIMINALIZOVANA ZRUDNYM MUSLIMSKYM ZAKONEM!!! A proto je islam nejagresivnejsi a nejnebezpecnejsi nabozenstvi na svete – ano, vrazdeni nevinnych Sharia nejen povoluje, ALE I VYZADUJE!

A pokud by nekoho zajimaly fraze z Koranu, ktere se snazi Sharia prakticky DOSLOVNE aplikovat, pak si tyto fraze muze precist (pokud ctenar neni muslim; samozrejme, muslimove je znaji nazpamet a casto si je mumlaji s obcasnym vykrikem Allāhu Akbar! a neni divu, ze jim obcas zacnou verit) zde http://video.google.com/vid...
(Myslim, ze predevsim Ty, Vasku, by sis je mel POZORNE nastudovat, protoze pak bys mozna svuj clanek napsal trochu jinak, nebot bys vedel lepe o cem mluvis.)

Abys zduraznil svuj detinsky naivni pohled na islam, pises “Nám Evropanům se zdá, že islám nepřípustným způsobem omezuje rovnoprávnost žen.” Vasku – NEZDA!!! A pokud je ctenar zenskeho pohlavi, tak at si uvedomi, ze podle Sharia je pouze jednim z nekolika (podle poctu manzelek) vykalu, s kterym si manzel muze delat co chce! Napriklad vam rekne – “Rozvadim se s tebou, rozvadim se s tebou, rozvadim se s tebou” (podle Sharia Law to musi rici 3 krat), pak vas vykopne na ulici, a jste tam, bez penez, bez domova, bez niceho... A toto je “Sharia pro zeny,” ktere dokonce napr. v Saudske Arabii ani nesmi ridit auto...

Pochopitelne korunu vsemu nasazujes vetou: “A ještě v 18. století se v Evropě upalovaly čarodějnice...” Obavam se, ze jsi mozna i trumfnul Zatocilovo srovnavani smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk se smlovou tykajici se Brdskeho radaru. Jakoby omlouvat, obhajovat ci zlehcovat zrudnost Sharia a islamu, tim ze “vzdyt my jsme to pred par set lety delali taky” je UPLNE NESMYSLNE, protoze 2008 NENI pred par set lety!!! Ano, Sharia law a Islam jsou o trosku starsi nez par set let a HLAVNIM PROBLEMEM JE, ZE SE NEZMENILY!!! A tudiz Sharia, system zakonu uznavany miliony muslimu, je naprosto neslucitelny s JAKYMIKOLI KRESTANSKYMI NEBO DEMOKRATICKYMI PRINCIPY ZAPADNI SPOLECNOSTI SOUCASNE DOBY. Konflikt mezi Sharia Law a Zapadem je nevyhnutelny.

Za poslednich 20 let nasim universitnim departmentem proslo kolem 15-ti studentu (PhD) a postdoku z muslimskych zemi a moje soucasna bankerka se narodila v prvnich 19 let zila v Afghanistanu. Pochopitelne jsem s nimi mel nescetne detailni konverzace na tema islam (vsichni jsou to rodili muslimove, avsak nyni ateisti nebo krestani), a uprimne NEVIM, KDO Z NICH NENAVIDI ISLAM NEJVIC!!! (Priznam, krome jednoho Irancana jsou to vsechno zeny.)

Souhrne, islam je protidemokraticke a zrudně nelidske nabozensti zamerene proti Zidum, zenam a homosexualum A MUSI SE ZMENIT viz https://www.youtube.com/watc...

Have a great weekend!
Mirek

P.S.: Vasku, dovolil bych si dopurucit - Ayaan Hirsi Ali: Infidel. Proc? Protoze dokud si to neprectes, tak jako Evropan, ktery nikdy nezil v zadne muslimske zemi, mas prakticky velice malou sanci nekdy pochopit, co to je islam a Sharia Law, tedy ze ISLAM JE NAPROSTO NESLUCITELNY SE JAKOUKOLI DEKLARACI ZAKLADNI LIDSKYCH PRAV A DEMOKRATICKYCH SVOBOD. A pokud tato skutecnost neni centralnim bodem jakekoli uvahy (jako je tato) o islamu a jeho interakci s nemuslimskym svetem – s prominutim Vasku, pak pisatel opravdu nevi o cem pise.
01. 11. 2008 | 14:50

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"Hamid Karzai byl prinucen"

misto

"Hamid Karzai by prinucen"
01. 11. 2008 | 14:54

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"dovolil bych si doporucit"

misto

"dovolil bych si dopurucit"
01. 11. 2008 | 15:01

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"NESLUCITELNY S JAKOUKOLI DEKLARACI"

misto

"NESLUCITELNY SE JAKOUKOLI DEKLARACI"
01. 11. 2008 | 15:03

Mirek napsal(a):

P.P.S.:
Moje nejoblibenejsi cast, se kterou STOPROCENTNE souhlasim, je “V každém případě - zaplať Pánbůh, že v moderních zemích už náboženští představitelé nemají takovou moc, jakou by si asi někteří z nich přáli.” Bravoooooo!!!!! :) (with sounds of clapping hands) :)
01. 11. 2008 | 15:11

HM napsal(a):

Mirek:

Pane Mirku,
po přečtení Vašeho příspěvku jsem se chtěl zeptat na Váš postoj, názor, přesvědčení (náboženství ?), z a podle kterého jste ten obsah napsal ?
01. 11. 2008 | 15:13

Mirek napsal(a):

P.P.P.S.: So that the beginning and the end are great!!! And when the end is good, ALL IS GOOD! NO??? :)))))
01. 11. 2008 | 15:16

Mirek napsal(a):

To HM:

Jsem ateista a vsechna ostatni nabozenstvi, ktera znam (SAMOZREJME KROME ISLAMU) nevidim VUBEC jako vysoce problematicka (nekdy tyto jsou dokonce VELICE prospesnymi – i.e., pomoc chudym, nemocnym a sirotkum). Se Sharia a Islamem v jeho soucasne podobe mam vsak tak trochu problemy, ktere jsem se snazil popsat.
01. 11. 2008 | 15:25

Mirek napsal(a):

To HM:

Samozrejme, Vaskuv clanek ma sve hezke a pozitivni stranky – tedy zacatek a konec. Bohuzel ty prostredni casti jsou “somewhat misleading”... :) I kdyz pochopitelne zcela chapu, proc je Vasek napsal tak, jak je napsal, protoze Vaska uz nejakou dobu znam... :)
01. 11. 2008 | 15:34

Mirek napsal(a):

To HM:

Vasek me varoval, ze urcite dostanu z teto jeho uvahy psotnik. Asi jsem ho zklamal (coz me tak trochu mrzi), ze jsem psotnik nedostal (skoro bych ho rad dostal, abych udelal Vaskovi radost), protoze jsem vicemene presne predvidal to, co napsal... Nihil novum sub sole. Sorry, Vasku....no psotnik... :)))
01. 11. 2008 | 15:45

jentak napsal(a):

doporucil bych prostudovat
http://www.tedeum.cz/3_2007...
a neskakat na lep levicakum :)
mrknete na zivotopis pana profesora

„Váš otec je ďábel“
Jak bylo řečeno, ekumenisté z povolání a mistři mezináboženského dialogu v souvislosti se vztahy mezi křesťanstvím, židovstvím a islámem jdou Mohamedovou cestou a zdůrazňují společný prvek těchto tří náboženství, kterým je údajně Abrahám. Na první pohled by se mohlo zdát, že mají pravdu a jejich východiska jsou oprávněná, protože všechna uvedená náboženství se na Abraháma odvolávají a považují jej za jednu z nejvýraznějších postav náboženských dějin. Stačí se však na Abraháma odvolávat? Konec konců Abrahámem se může zaštiťovat každý, otázkou je, zda oprávněně. Z tohoto pohledu je přeci důležitější, ke komu se hlásí Abrahám, než to, kdo se hlásí k němu. Nemusíme naštěstí v dané otázce příliš spekulovat, neboť nám odpověď dává zdroj nejpovolanější, Písmo svaté:„Odpověděli mu: ‚Náš otec je Abrahám.‘ Ježíš jim řekl: ‚Kdybyste byli děti Abrahámovy, jednali byste jako on. Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky svého otce.‘ Řekli mu: ‚Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.‘ Ježíš jim řekl: ‚Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste‘“ [Jan 8, 39–47].Tato tvrdá slova, která adresoval Pán Ježíš židům, lze vztáhnout i na muslimy. Jak je z dalšího textu zřejmé, nejde pouze o to, že židé chtějí Ježíše zabít, jedná se o něco daleko podstatnějšího – střet duchů, tedy důvod proč jej chtějí zabít. Židé se mohli oprávněně po etnické stránce, ostatně stejně jako Arabové, považovat za Abrahámovy potomky, ovšem Pán Ježíš ukazuje pravý rozměr Abrahámova otcovství.„‚Váš otec Abrahám zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.‘ Židé mu řekli: ‚Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abraháma?‘ Ježíš jim odpověděl: ‚Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abrahám narodil, já jsem.‘ Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet“ [Jan 8,56–59].Židé velmi dobře pochopili, co Pán Ježíš míní slovy „já jsem“, neboť jistě znali třetí kapitolu Druhé knihy Mojžíšovy, třináctý a čtrnáctý verš:„Avšak Mojžíš Bohu namítl: ‚Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?‘ Bůh řekl Mojžíšovi: ‚Jsem, který jsem.‘ A pokračoval: ‚Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.‘“Pán Ježíš v rozhovoru se židy zjevuje své božství a říká, že se Abrahám zaradoval, neboť spatřil, jak se naplňuje dílo vykoupení. Nelze se tedy hlásit k Abrahámovi a zároveň odmítat završení jeho smlouvy s Bohem, vtělení Božího Syna. Bez rozpaků lze prohlásit praotce Abraháma za katolíka vyznávajícího, že Kristus je Pán a Bůh. Žádný jiný Abrahám, který by popíral božství Ježíše Krista, neexistuje. Abrahám není ani judaista, ani muslim. Prohlašovat jej za praotce falešných náboženství islámu a judaismu je nejen urážkou Boha, ale také urážkou tohoto velikého starozákonního světce.
01. 11. 2008 | 15:47

HM napsal(a):

Mirek:

Díky za odpověď. Ateista jsem taky, i když mí rodiče nebyli (a ty náboženské pozitivní názory a základy mi předali). Ale komunismus se v našem státě negativně "vyznamenal" i v náboženském směru.
Právě proto, že jsem ateista, zdál se mi obsah Vašeho příspěvku docela silně zaujatý a ne neutrální. Je těžké se domluvit, pokud se obě strany budou takovým způsobem nenávidět a vyčítat si všechny špatnosti. Přitom jsou to všichni především lidé, ale to se díky různým agitacím a aktivitám dostává do pozadí.

Pokud mi jejich styl života nevyhovuje, vadí mi spousta jeho stránek, těžko jej budu měnit, po stovkách nebo dokonce se dá říct tisíciletích vývoje, zvláště, když si oni ten životní styl zjevně měnit nenechají.

Když to víme, proč je tedy necháme na pokoji, proč jim umožňujeme (ne lidé jako já nebo Vy, ale ti za to zodpovědní...), aby chodili do našich zemí, kde je taky životní styl, způsob a morálka utvářen po stovky, tisíce let a je po mnoha stránkách rozdílný, neslučitelný s jejich ?

Zajímavé, že po stovky let to takový velký problém nebyl. Ano, na Zemi nebylo tolik lidstva a vzdálenosti nebyly tal lehce překonatelné. Ale stejně. Jako by se ten problém zvětšoval, čím častěji se diskutuje o zásobách ropy a zemního plynu, na jak dlouho stačí atd. Možná ty státy mají to štěstí (nebo tu smůlu ?), že se jejich území na většině největších světových nalezištích těchto strategických surovin nachází ?
01. 11. 2008 | 15:51

ivanT napsal(a):

Dekuji za stimulujici thema.

Verit, ze spolecnost a jeji chovani je nejak dano jeji 'svatou knihou' (jak tu mnozi pisi) je podle mne hrube zjednodusovani skutecnosti a historie to znovu a znovu dokazuje:

- Krestane meli sva obdobi miru, ale take obdobi vrazedne nesnasenlivosti. Vezmete agresivni krizacke valky (vcetne valek proti trochu jinym souvercum jako treba Husitum nebo Katarum (doporucuji precist o ohavnem nasili, ktereho se tam krestane dopousteli na mirumilovnych lidech), a muslimove urcite tenkrat nenapadli v POalestine krestany, urcite to bylo naopak) nebo inkvisici, nebo treba i chovani husitu a kalvinistu. Odhad - 2 miliony mrtvych (ne 3,000).
- Muslimove - to nejsou jen velmi skutecne a krute imperialisticke valky (zcela srovnatelne s kolonisacnimi valkami krestanskymi) a 21 (nebo kolik) teroristu, kteri zabili v New Yorku kolem 3,000 lidi, ale take treba muslimska vlada ve Spanelsku na zacatku druheho tisicileti v jejimz prubehu vedle sebe zili v miru muslimove, krestane, a Zide (po vitezstvi krestanu pak byli muslimove a Zide donuceni bud zmenit viru nebo odejit, nebo se nechat vyvrazdit).
- Ateiste, ke kterym ma pan Horejsi zrejme urcitou nechut, a potazmo socialiste, nejsou jen staliniste a naciste, ale take velmi uspesne skandinavske systemy hlasici se k socialismu, a i soucasna Evropa, ktera je pravdepodobne jednou z nejsmirlivejsich spolecnosti dejin pres to, ze je v podstate ateisticka.

Takze nejde jen o knihu, i kdyz ma jiste svuj vliv. Ale ten vliv zalezi na tom, kdo ji vyklada (protoze kazda se muze vylozit mnoha zpusoby) a za jakych podminek. Jsou-li podminky takove, ze spolecnost chce jiny svet, prijme agresivni vyklad, a kniha bude ospravedlnenim nasili. A v podminkach kdy se lidem celkem libi zit jak ziji a nechteji to menit, bude taz kniha vykladana toleratne - proste se jen z ni vytahnou jine stranky.

Ale v kazdem pripade souhlasim s tim, ze dokud je to mozne, dialog je lepsi nez rovnou poslat vojaky a letadla, nebo zeny opasane vybusninami.

A na zaver, ty zbrane se kterymi se vrazdi v Kongu, Pakistanu, a vsude jinde, nakonec prichazeji od nas, vymenou za suroviny a jine produkty, ktere umoznuji nas mirumilovny konzumni a 'vice-hodnotny' zivot na te nasi vysoce civilisovane urovni ze ktere rozhorcene a s mirnymi obavami kritizujeme ty ostatni barbary.
01. 11. 2008 | 15:55

HM napsal(a):

IvanT:

Máte pravdu. Jsem docela přesvědčen, že velká většina lidí je založena mírumilovně a nemá zájem na nějakých konfliktech a válkách. Bohužel se najdou vždy jednotlivci, skupiny, kterým "normální poklidný" život nevyhovuje, snaží se dosáhnout svých individuálních nebo skupinových snů a cílů.

Čím nižší vzdělání a informovanost národa a čím horší sociální situace, tím snazší je tento národ pro individuální nebo skupinové cíle získat (aniž by to ten národ třeba tušil).
01. 11. 2008 | 16:09

nebojsa napsal(a):

Já myslím, že se není třeba bát muslimů v Evropě. Než se tady počet muslimů zvětší, imigrací a větším počtem dětí, natolik (řekněme 30% obyvatel), aby mohli významně ovlivnit styl života většinové společnosti svým politickým vlivem, tak to potrvá nejméně 3 - 4 generace a to je dost dlouhá doba na to aby se pozvolna přizpůsobili evropskému civilizačnímu způsobu života...

Vojenská síla agresivních islámských zemí (Irán a v budoucnu možná i Pakistán) je v současné době velmi slabá a směřuje především na obranu před okolními zeměmi či na výpady do nejbližšího okolí. Ostatně Indie a Čína se jen třesou aby si s nimi vyřídili své vlastní staleté účty. Plně chápu obavy Izraele, ale Evropa je nejméně několik destiletí z vojenského hlediska zcela v pohodě...
01. 11. 2008 | 16:27

LEVAK napsal(a):

Ad nebojsa:já bych tak klidný nebyl, viz Kosovo!
01. 11. 2008 | 16:32

Kritik napsal(a):

Pokud někoho opravdu zajímá vztah křesťanů a muslimů, může články skutečných znalců Bible a Koránu nalézt na stránkách HCJB World Radia http://www.reformace.cz . Zde také naleznete přesvědčivé audiovýklady Bible a pod odkazem "Časopis Zápas o duši" celou sérii vysoce fundovaných teologických článků, z nichž některé jsou věnovány vysvětlení postojů křesťanů k islámu.

Upozorňuji však, že pokud hledáte ekumenickou shodu mezi náboženstvími, tak ji tam jen těžko naleznete, spíše naopak.
01. 11. 2008 | 16:35

nebojsa napsal(a):

Pro Levak:

Ano, s Kosovem máte částečně pravdu, ale tento problém vznikl za velmi specifických okolností a má z hlediska celé Evropy jen malý vliv na její budoucnost. Pokud Kosovo vůbec přežije dlouhodobě jako samostatný stát tak právě jen tehdy pokud se civilizačně přizpůsobí zbytku Evropy.
01. 11. 2008 | 16:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Zapomeňte na ideologie a náboženské tanečky a rituály.

Chovejte se jako myslící rozumná individualita.Zdokonalujte svoje vzdělání,abyste zamezili cíleným infiltracím manipulátorů s teoriemi i fakty.

Čím více nás bude,tím menší bude šance primitivů,kteří se nechávají programově ovládat.

Jednou větou však říkám.Už nemáme šanci.Lidé jako vývojový stupeň programovatelné hmoty zjevně nesplnili svoji funkci v daných podmínkách.

Mám dojem ,že Vyšší moc se už delší dobu rozhoduje."Co s vámi - lidé". Ivan.
01. 11. 2008 | 16:47

Nuba napsal(a):

Pane Hochmanne,

prosím o vysvětlení této Vaší myšlenky

"Máme jako živočišný druh bohužel smůlu.Nedokážeme překročit vlastní genetické zastínění."

Pokud bych měla na toto přistoupit, tak by pro mě víra ztratila jakékoliv opodstatnění. Vždyť přece víra není to, že mě má Bůh rád, aniž jsem já cokoliv ochoten pro to udělat. Myslím, že proto máme oproti jiným živočišným druhům rozum a cit. Na co by potom bylo pokání a slib nápravy. V tom právě vidím ústřední myšlenku, která má schopnost, jak říkáte, překročit naše genetické zastínění a odvrátit novou Sodomu a Gomoru.

Ale možná se pletu a pouze to tak vidět chci
01. 11. 2008 | 17:01

stále rebel napsal(a):

Podle křiku usuzuji, že nejohroženější skupinou budou asi ti nejlepší z nás. Možná by se mohli spasit tím, kdyby přešli od profesora Hořejšího k panu doktorovi Nešporovi.

Rovněž se domnívám, že by se měly otevírat lidem oči fakty a čísly. Například těm, kteří by rádi na dovolenou do muslimské země, by se měla předložit statistika lidí, kteří tam v minulých letech vycestovali a byli tamními domorodci zahubeni. Nevím jak by to dopadlo, možná by se nakonec ukázalo, že je bezpečnější odcestovat tam, než zůstat doma.

Pro naši společnost bude rozhodně obtížnější problém vypořádat se s našim xenofobem než s Muslimem. Kdyby bylo nejhůře, vím jak některé věci řešit, ale co s tím našim xenofobem to opravdu nevím, kdyby alespoň nebyl náš.
01. 11. 2008 | 17:02

Mirek napsal(a):

Ladies and Gentlemen,

Pochopitelne, vse se da diskutovat z ruznych uhlu, a uvazovat ruzne situace predesle a soucasne, a kazdy ma svym zpusobem pravdu ze sveho hlediska. Avsak to nezmeni nic na faktu, ze ISLAM JE PROTIDEMOKRATICKE A ZRUDNĚ NELIDSKE NABOZENSTI ZAMERENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM, coz je ten HLAVNI PROBLEM, se kterym se musime potykat. A tento problem nezmizi, pokud se islam nezmeni! A toto je jasne tak jako, ze 1 + 1 = 2. Vsechny ostatni otazky jsou pouze periferni.

Jak zmenit islam? Mirove to jde pouze asi jen tak, jak to dela Ayaan Hirsi Ali. Mluvit s lidmi, muslimy a nemuslimy, popisovat a vysvetlovat, co vlastne islam ve sve soucasne podobe je, a hlavne presvedcovat muslimske muze, ze zeny, homosexualove a Zide jsou uplne stejni lide jako jsou oni, prestoze jim od narozeni vymyvali mozky uplne jinou informaci.

A toto neni jednoduche, protoze zaprve vas budou chtit zastanci Sharia zabit (protoze veri, ze zabitim infidela, ktery se snazi zmenit neco, co tu bylo po staleti, se dostanou do nebe) a zadruhe mluvite ke dvema muslimskym frakcim, Sunnis a Shiites, kteri si vzajemne podrezavaji krky PO STALETI jenom proto, ze se nemohou dohodnout, kdo byl pravoplatny nasledovnik pedofila Mohameda jeho smrti v roce 623 AD.

A kdyz se mohou vrazdit mezi sebou po staleti kvuli takovehle kravine, tak je vam vsem, doufam, uple jasne, ze presvedcujice muslimy o cemkoli – sooner or later, you’ll find yourself on a shit creek without a paddle! A TO JE TEN UPLNE NEJVETSI PROBLEM!
01. 11. 2008 | 17:07

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"Mohameda po jeho smrti"

misto

"Mohameda jeho smrti"
01. 11. 2008 | 17:10

LEVAK napsal(a):

Pro Boh vzpmatujte se všichni!Muslimové jsou jako Jezinky a proto žádné mešity a minarety,šátky etc.Pokud tady budou chtít vegetovat tak se musí v celém rozsahu přizpůsobit.Takové si musíme dát podmínky a striktně každému z nich říci, chceš tady býti tak zapomeň na to co bylo a přizpůsob se a nebo se otoč a šlapej pryč.Když jsem viděl v TV tu palestinskou rodinu,která 7 let čeká na azyl pořád jsou ženské zavázané jako kukly tak mi bylo líto našich potomků,co je bude čekat pokud se nevzpamatujeme.
Podívejte se tiskem proběhla zpráva, že v Brazílii objevili další "divoké" kmeny.Bylo zde řečeno,že se jejich příslušníci chovali celkem mírumilovně pokud nebyl narušován jejich život,jejich zvyky,etc. Pokud ale k tomu došlo tak začli být až agresivní.To jsou primitivové,kteří pudem rozeznali to nebezpečí,které jim hrozí pokud vzdají svého způsobu života.A my musíme se k tomu taky tak postavit.Jen si vezměte jak nechceme dovolit vietnamské skupině pojídání psů.Tak se taky musíme postavit muslimským zvykům.Já bych tady nechtěl být 5x denně rušen řvaním nějakého muezina,hledět na zafačované ženské a tolerovat právo šárija!
Jako první krok bych si dovolil navrhnout hnát Džamilu sviňským krokem!
01. 11. 2008 | 17:30

HM napsal(a):

Mirek:

Já bych na Vás měl otázku: Ne "Jak změnit Islám", jak se Vy ptáte, nýbrž "Proč změnit Islám?"
Když jejich názory a přesvědčení tak dobře znáte, proc je prostě nenechat na pokoji v jejich státech a na druhé straně také zpřísnit pravidla jejich imigrace k nám ? Není to logičtější a jednodušší, než se je pokoušet měnit ?
01. 11. 2008 | 17:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Mirku,

protižidovské náboženství říkáte? Hmmmm, ale to se muslimové museli hodně zapírat, když po velkém vyhnání Židů ze Španělska v roce 1492 našly desítky tisíc Sefardů útočiště v Osmanské říši, kde směli vytvářet komunity a stavět si synogogy ;-)

Podle tohoto konceptu bych naopak řekl, že křesťanství je silně protižidovské náboženství, viz periodicky se opakující pogromy po celý středověk a podstanou část novověku.

Stejně tak přístup k ženám. Chcete-li, najdu Vám závěry různých vatikánských koncilů, které ženy (jako nečistá stvoření) odkazovala do patřičných mezí. O judaismu ani nemluvě.

Islám není netolerantní náboženství, stejně tak jím není křesťanství. Ale řada muslimů a křesťanů je velmi netolerantních a hledá (nachází) oporu pro své postoje ve svatých knihách. Ono to není tak těžké, když se člověk trochu snaží.

Těch netolerantních muslimů je nyní více, ve středověku zase bylo více netolerantních křesťanů.

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 17:32

LEVAK napsal(a):

PS:a ty naše zblblíky co konvertovali k islámu bych promtně vyexpedoval do jejich země zaslíbené!!!
01. 11. 2008 | 17:34

Jemnický napsal(a):

Pane Hochmanne,
žádnou paniku, ta Vyšší bezmoc se už rozhoduje moc dlouhou dobu, tak to snad ještě pár let vydrží. Kdy tak očekáváte, že budou přijata nějaká první účinná opatření? Abych se zařídil a tak. Mám tady v Sodomě pěknou chalupu, ale bez sjednaného pojištění proti řádění rozlíceneného Hospodina.
Je to sice na kopci, ale teď to má být prý dost ohnivý.
01. 11. 2008 | 17:35

trek napsal(a):

Ve vedlejší vesnici máme muslima. Na Valašsku. Beštasám, nebo tak nějak. Nožem pobodal manželkou, tchána, stíhán je na svobodě, všem nadává do Ďaurů, nechce se mu pracovat. U nich pracují jen ženy. Zlatí Romové, povím vám.
01. 11. 2008 | 17:38

trek napsal(a):

Za posledních 9 let vyrostlo v Sarajevu 700 nových mešit, ale ani jediný křesťanský kostel nedostal stavební povolení, ani na opravu ! Není p. Halík nějaký pomýlený když opěvuje muslimy ?
01. 11. 2008 | 17:40

Martin napsal(a):

Ivane, ja take nechapu kde se bere v nekterych ta neustala zabednenost a radeji budou neustale mluvit o koze kdyz jini mluvi o voze. Vy operujete s tisici mrtvymi u wtc, ja bych podobne mohl mluvit o milionech obeti vmesovani se zapadu do blizkovychodnich zalezitosti. Proc naprosto ignorujete fakt, ze jiz dveste let vnucujeme muslimskemu svetu nase vlady, nase predstavy o ziti, nase firmy atd. ? A pokud je odmitaji, tak bud primo na ne utocime nebo podporujeme konflikty mezi nimi ?
01. 11. 2008 | 17:43

HM napsal(a):

trek:

Proč hledáte chybu u něj ? Nějak se sem musel dostat, někdo k jeho pobytu musel dát povolení?
Někdo by měl vytvořit zákony a kontrolovat, jestli se dodržují - v případě trestné činnosti třeba dotyčnou osobu potrestat odnětím svobody, při závažnějších nebo opakovaných přestupcích neprodleně odsunout zpět, odkud přišel.

Docela nechápu, jak někdo takovéto názory může považovat za rasismus nebo dokonce fašismus ? Pokud někam emigruji, tak se musím chovat podle nařízení a zákonů toho státu, nebo snad ne ? Pokud ne, mohu počítat nejen s vězením, ale taky s vyhoštěním.
01. 11. 2008 | 17:46

Martin napsal(a):

Za posledních 9 let vyrostlo v Sarajevu 700 nových mešit,

After the 1990s conflict, ten to 15 new mosques rose in the capital alone

http://www.setimes.com/coco...
01. 11. 2008 | 17:47

Remington napsal(a):

Mr.Mirek
"Sunnis a Shiites, kteri si vzajemne podrezavaji krky PO STALETI jenom proto, ze se nemohou dohodnout, kdo byl pravoplatny nasledovnik pedofila Mohameda jeho smrti v roce 623 AD.
To bych si tak nebral, tady u nich v Evropě se křesťané vraždili a dodnes neobjímají jen kvůli tomu, zda si můžou nebo nesmí dát na památku Mr.Ježíše v jeho sloonu na závěr talk and music show dvojku červenýho.
01. 11. 2008 | 17:47

Remington napsal(a):

Oprava
správně Saloonu
01. 11. 2008 | 17:48

Křesťan AZ napsal(a):

pro Kritika a pro jentak:

Věříte v účinnost upřímných modliteb?

Denně se modlím za přátelství, porozumění a lásku mezi lidmi na celém světě.

A kromě toho se ztotožňuji s výrokem: "Ora et labora = Modli se a pracuj" a v tomto duchu se snažím dobře a užitečně jak pro mne, tak pro další lidi žít.

Pokud se modlíte - za co a jak často se modlíte Vy?

Děkuji za odpověď.

P.S. Rád budu pokračovat v diskuzi, ale nejspíš budu moci až zase zítra.
01. 11. 2008 | 17:58

Brácha Jemnickýho napsal(a):

Trekovi
V Praze mají nějakého Ďauříčka, nebo jak, konfese nezjištěna, tudleva zastřelil jen tak pronic zanic hospodskýmu kočku, kamarádí s divnejma oranžovejma pisálkama, prej nemusí nevěřícím platit daně a má být také stíhán na svobodě. Není to nějakej příbuznej toho vašeho fundamentálního Valacha.
01. 11. 2008 | 18:02

Karel Vomacka napsal(a):

@Mueller:
Mne tyhle snahy o porozumeni vzdy pobavi. Rad bych zil v celosvetovem mirovem multi-kulti, ale bohuzel to v tomto stoleti mozne neni. Lide se musi jeste hodne zmenit. Zatim budeme radi, kdyz v ramci naseho civilizacni okruhu nedojde k zadnemu konfliktu a idealne se nam ho podari predefinovat ze Zapadu na celou Krestanskou civilizaci (Sev. Amerika, Evropa, Rusko) a budeme mit dobre vztahy s Jiz. Amerikou a Vychodni Asii.

Problem muslimskeho sveta neni v nabozenstvi, ale v jeho celkove stredoveke strukture. Ty staleti vyvoje, ktere je od nas nebo Vychodni Asie deli nelze jednoduse dohnat. Na druhou stranu, to neni beznadejne jako v Africe, kde chybi cele tisice let vyvoje.
01. 11. 2008 | 18:20

Kritik napsal(a):

To Stejskal

Dovoluji si připojit poznámku
k vyhnání Židů ze Španělska:

Např. v r. 711, kdy muslimové vpadli do Španělska, pomáhali aktivně muslimům španělští Židé a vojensky zajišťovali dobytá města. Tedy typická pátá kolona.

Radikální změna v postoji vůči Židům, kteří ve středověku měli ve Španělsku dobrá až výsadní postavení (relativně k jiným evropským státům), nastala až v průběhu disputací na téma Židé - křesťané a následně pod vlivem známé španělské inkvizice. A konečný zlom nastal poté, když Isabela s Ferninandem dobyli v r. 1942 Granadu, tehdy pod maurskou nadvládou.

Dějiny jsou složitější a jejich pochopení je mnohdy obtížné. Samozřejmě, že Židé mají blíže k Arabům, jsou to jejich pokrevní bratři. Ale s vrozenou vzájemnou nenávistí. Takže tvrzení, že zacházení s Židy u křesťanů bylo horší než u muslimů lze doložit jen statistikou (kterou nemáme), kdo z nich pobil více Židů. Pogromy byly na obou stranách. Tedy zhola špatné srovnávání.

Jinak ale pro všechny platí, jak trochu jinak píšete, že ve svatých knihách by každý měl nalézt podporu pro život a ne odůvodnění pro vraždění.
01. 11. 2008 | 18:22

Martin napsal(a):

Karle Vomacko, delate jednu malou chybu, ze berete cely muslimsky svet jako nejaky monolit. Malajsie ma k nam mnohem blize nez polovina Vychodni Asie a ma mnohem dale nez k nam napriklad k Saudske Arabii. Podobne z druheho okraje cili napriklad Maroko, take ma blize k evropskemu nez k saudskoarabskemu. Tim nerikam, ze obe zminene zeme jsou idealni z naseho pohledu, ale ze jsou vyrazne jine nez dalsi staty "tzv. islamskeho sveta."
01. 11. 2008 | 18:23

Remington napsal(a):

Křesťan AZ
Určitě věřím v moc moc upřímné motlitby. V Tibetu, pokud jim to Číňané nezakážou, napíšou motlitbu na hedvábí a to se ve větru vlní a automaticky modlí 24 h per day. U nás v US to máme na USD. In god we trust, jak ty dolárky šustí tak se furt imrvére modlí celé banky, celé US, celý svět. Proto je naše konfese celosvětová a naše měna bohu i lidu milá. Muslimové mohou pálit kostely, trhat bible i naši pruhovanou flag, ale ještě jsem neslyšel, že by někdo z těch sympatickejch hochů trhal a pálil naše dolárky. Dokonce nepálí anti ty ďaurské Eura. Tak vidíte, jak jsou snášenliví.
01. 11. 2008 | 18:34

Jemnický napsal(a):

Kritik
posuňte 4 před 9, jinak je to OK
01. 11. 2008 | 18:42

Kritik napsal(a):

To Krestan AZ

Jak se kontaktovat s Bohem, aby vyslyšel naše přání? Mobilní telefon zřejmě nemá a kdyby měl, neznáme jeho číslo. Také nemáme jistotu, že i když bychom číslo měli, Bůh by naše volání nemusel vyslyšet.

Nicméně, prosba k Bohu je pořád lepší, než modlitby mnohých bezbožníků k sobě samým (např. "vydrž, vydrž"), ke smyšleným neexistujícím bohům jako je např. Fortuna ("jen abych vyhrál"), ke svému zaměstnavateli (např. "aby mi ten šetřílek aspoň trochu přidal"), a tak podobně.

Pěkné pojednání o přímých kontaktech s Bohem a o jejich obsahu naleznete na serveru Trans World Radia http://www.twr.cz , v archivu, nejlépe v dřívějších pořadech "Překročit hranice". Lze si také tamtéž vyžádat dřívější záznamy na toto téma, určitě s radostí vám je zašlou na CD.
01. 11. 2008 | 18:46

stejskal napsal(a):

Ale vůbec ne, pane Kritiku,

jen jste moji poznámku ne zcela pochopil ;-)

Já jsem nesrovnával, kdo pobil více Židů, křestěnů, Arabů, muslimů, Slovanů či kohokoliv. Či kdo se ke komu chová tolerantněji.

Jen jsem vyvracel názor, že islám je z podstaty nepřátelský vůči Židům (na konkrétním příkladu). Není, nepřátelští jsou konkrétní lidé v konkrétním čase. Stejně tak tolerantní jsou konkrétní lidé v konkrétním čase. A pokud chcete, pro obé můžete najít oporu ve svatých knihách včetně bible.

Víte, co je z mého pohledu v naší společnosti ještě větší problém (kromě nesmiřitelnosti). Že u nás je kritizování (vedle honitby, sic!) nejoblíbenějším národním sportem, pane Kritiku ;-) Ne hledání styčných bodů, chápání názoru či postoje druhého, ale dokazování, že se ten druhý mýlí ;-)

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 18:46

Kritik napsal(a):

To Jemnický

Děkuji, opravdu to má být 1492.
01. 11. 2008 | 18:48

HM napsal(a):

Kritik:

Nesouhlasím s Vámi tak docela. Pokud nebo dokud si člověk není jistý, v kterého Boha má věřit, je ještě pořád lepší, věřit v sám sebe a vlastní síly a rozum.

Taky nevím, jestli je zrovna dobrým příkladem uvádět americká misionářská média. Jistě víte a znáte, co se o nezávislosti a nezaměřeností médií říká...
01. 11. 2008 | 18:56

Jemnický napsal(a):

Remington
01.11.2008 18:34:45

Pokud šustí ty dolárky za vaše M-17, tak je to také motlidba, když M-17 kultivovaně zarachotí krátkými dávkami, to se jako modlí kdo?
01. 11. 2008 | 19:00

Kritik napsal(a):

To Stejskal

K poslednímu odstavci:

Typicky postmoderní názor - všichni mají svou pravdu, přesto - proč bychom se neměli mít rádi?

Nicméně, v Bibli je jen jedna pravda. Absolutní. Tedy ty druhé pravdy nemohou být správné.

Tak to prostě je. Můžeme sice pochopit, proč ten druhý zabil týrajícího nepřítele. Ale z hlediska absolutních hodnot nelze opustit pravidlo "nezabiješ". A máme hned docela složitý lidský problém...
01. 11. 2008 | 19:00

HM napsal(a):

Jemnický:

Hezky řečeno :) Pro některé jsou ty dolárky Bůh, ano.
Ostatně ani na tom dolaru není napsáno, ve kterého Boha (Kdo vlastně ? Ti, co dolar vymysleli, vytiskli nebo ho dočasně vlastní?) věří ...
01. 11. 2008 | 19:05

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Hořejší,
díky za článek, pod který bych se s chutí podepsal.

Poznal jse islám v 80-tých letech v asijských republikách býv.SSSR, a byl jsem jím uchvácen. Takže mám štěstí, že jej nevidím jako militantní náboženství. A tak se mi prostě nechce věřit, že zhoubné deformace jsou zakotveny už v jeho podstatě. Blbí lidi a hlavně jejich přesvědčení, že jsou držiteli PRAVDY, dokážou zkazit úplně vše...
01. 11. 2008 | 19:06

Pepa Řepa napsal(a):

Ukba ibn Nafi´ al-Fahriho (681):
"Alláh je veliký. Kdyby se mi do cesty nepostavilo toto moře, pokračoval bych dál do neznámých říší na západě, hlásaje pravdu o jedinečnosti Allahově a potíraje mečem všechny národy, které by uctívaly jiného boha než Alláha.“

Po roce 711 se podařilo naplnit sen generála al Fahriho a přenést boj islámu s křesťanstvím na evropský kontinent. Desáté až dvanácté století se tak stalo vrcholným obdobím arabské kultury, která prostřednictvím iberských Arabů ovlivnila západní Evropu. Po čase motivace vycházející ze zachování těchto hodnot zeslábla. Zvítězil cílený ekonomicko-sociální tlak na křesťany a začalo docházet ke konverzím. I když příčiny konverzí k islámu byly rozmanité a lišily se u jednotlivých společenských skupin, hlavním důvodem byla snaha po ulehčení daňového břemene a řada sociálních výhod, plynoucích z příslušnosti k náboženství vládnoucí vrstvy. O likvidačním záměru akce svědčí dekret Abderrahmana II. z roku 851, který nařizoval křesťanům, jejichž jeden z rodičů byl muslim, konverzi k islámu. Pokud se křesťanské víry nezřekli a nekonvertovali k islámu, byli popraveni. 12. století, kdy bylo k roku 1100 zaznamenáno neuvěřitelných 80% obyvatel hlásících se k islámu. Jeho centrální povinností je lidstvu zprostředkovat poznání Alláha v Muhammadově podání absolutistického vládce všeho a všech, jehož vůli je povinností všech se podřídit.

V Cordóbském emirátu byla období míru jen vzácná. Společnost byla ostře rozdělena podél etnických a náboženských linií, přičemž arabské kmeny stály na vrcholu hierarchie, následovány Berbery, kteří nikdy nebyli považováni za rovné, bez ohledu na jejich islamizaci; níže stáli mulawadunští konvertité a na spodku se nacházeli křesťanští a židovští dhimmi.

Židovský učenec Maimonides je často používán jako vzor židovského úspěchu usnadněného osvícenou vládou Andalúsie, jeho vlastní slova tento utopický pohled na zacházení muslimů s Židy vyvracejí:

“… Arabové nás tvrdě pronásledovali a prosazovali proti nám zhoubnou a diskriminující legislativu… Nikdy nás žádný národ nesužoval, nepokořoval, neponižoval a nenáviděl tolik, jako oni…”
01. 11. 2008 | 19:11

Honza999 napsal(a):

Vlk

"Pročpak je s Izraeli nesrovnatelně vyšší průměrná životní úroveň než v Syrii, Jordánsku nebo Egyptě."

Vlku, je vůbec možné, že TY jsi položil takovouto otázku??

Kolik HDP by vytvářeli přímo Izraelci jen svou prací bez kapitálu a technologií zvenku? Nebýt finančních injekcí od USA a diaspory a nebýt kapitálu, který přistěhovalci do Izraele přinesli (přinášejí) sebou, byla by životní úroveň v celém regionu řádově stejná.

Čochtan

"právo Israelců na Israel je dobře 3,5 tisíce let staré." - ale 2 tisíce let promlčené.

Což takhle vypravovat několika stům tisíců, neli několika milionům pozůstalých (pokud zbyli) po zavražděných v důsledku US agrese v Iráku (+ mj i ve Vietnamu, Laosu, Kambodži apod), což takhle vyprávět několika milionům iráckých utečenců bez vlastní střechy nad hlavou, o kterou přišli v důsledku US agrese v Iráku (+ mj i dřívějším utečencům ve Vietnamu, Laosu, Kambodži apod), že se jim v podstatě opravdu nestalo nic tak strašného.. Buď si jist tím, že ty 3000 Američanů jsou jen nepatrná splátka dluhu, který ve světě mají..
01. 11. 2008 | 19:11

agent Smith napsal(a):

Pane profesore, už jsme si tak nějak zvykli na to, že jste obhájcem islámu. Monsignor Halík je skutečně inspirativní, ovšem pochybuji, že jeho "umírnění" muslimové budou mít úspěch, protože jinak by už takový muslim nebyl muslimem. Rovněž pochybuji, že jste svůj článek napsal z nějaké dobroty, ale prostě proto, že islám ve skrytu duše obdivujete. Kdybych neznal Vaše ostatní články, neříkal bych to.

Pro hodného ateistu: Ta tzv. netolerantní Katolická církev jako jediná připouští spasení i ze strany jiných (ne)náboženství.
01. 11. 2008 | 19:17

Kritik napsal(a):

To HM

Nic proti vašemu názoru o používání vlastní síly a rozumu nemám. Bůh nám dal sílu a rozum určitě proto, abychom je zužitkovali.

A co když například onemocníte chřipkou - to hned začnete vytvářet vlastním rozumem, silou či rukama protilátky nebo se spolehnete na ty dokonalé obrané mechanizmy, které jste zdědil? K čemu vám potom bude váš rozum a síla?

Česko je opravdu zemí pro misionáře. Ale v Trans World Radiu http://www.twr.cz pracují nejspíše jen Češi, a pokud vím, pořady jsou vytvářeny hlavně Čechy a Slováky (jejich seznam najdete tamtéž), ale i kdyby tam byli Tataři nebo Američané, je to přece úplně jedno. Všichni totiž hovoří stejnou řečí.
01. 11. 2008 | 19:17

Remington napsal(a):

To Mr.Jamnicky

Good question, difficult answer.
Řekl bych, že když se oprostíte od pojmu dobro a zlo, ztišíte dech, máte seřízenou zbraň a přestně trefujete ty správné cíle a upřimně bez znepřesňujících emocí opětujete palbu, tak je to OK. Co dávka, to vaše vyznání víry.
01. 11. 2008 | 19:18

Mirek napsal(a):

To HM (01.11.2008 17:32:33):

To bohuzel neni tak jednoduche, jak to mozna vidite, protoze je to tak trochu proti zakladum nasich demokratickych principu a svobod, z nichz jedna je svoboda cestovani. Pochopitelne nikde jinde nevidime tento problem “silneji” nez v USA, kde ted mame podle nekterych odhadu kolem 20 milionu ilegalnich pristehovalcu (http://ohmygov.com/blogs/ge...), kteri teoreticky by mohli byt “vyhozeni ze zeme na hodinu” (ale nebudou) a pochopitelne zbytek lidi jsou tu VSICHNI pouze legalni pristehovalci... :)

To Libor Stejskal (01.11.2008 17:32:37)

Dobry den, pane Stejskale,

Faktograficky mate samozrejme pravdu. Avsak Vas argument “Těch netolerantních muslimů je nyní více, ve středověku zase bylo více netolerantních křesťanů” (i kdyz historicky vicemene pravdivy) je v zasade stejne logicky falesny jako Vaskovo “A ještě v 18. století se v Evropě upalovaly čarodějnice...”, coz objasnuji mozna detailneji v predchozim prispevku (01.11.2008 14:50:13).

Zkracene – problem je ten, ze ZIJEME NYNI A NIKOLI VE STREDOVEKU. My jsme se posunuli do oblasti uznavani demokratickych principu a uznavani zakladnich lidskych prav (z nichz nejvyssi je pravo cloveka na zivot) a svobod (jako je svoboda mluveneho projevu, tisku, zvoleni si nabozenstvi podle chuti nebo taky zadne, etc.). Islam se neposunul vubec nebo v nekterem smeru posunul nazpatek – napr. Sefardi v Osmanske risi (jak jste spravne naznacil) byli tolerovani NEPOMERNE lepe nez Zide soucasnym muslimskym svetem, o cemz sveci napr. fakt, ze nemohu navstivit vetsinu muslimskuch zemi jenom proto, ze mam ve svem USA pasu raziko indikujici, ze jsem navstivil Israel!!!

Jinymi slovy, SOUCASNY protidemokraticky a zrudne nelidsky Islam, jehoz zakladnimi rysy jsou RACISMUS (antisemitismus), ZACHAZENI S ZENAMI HURE NEZ SE ZVIRATY, a letalni HOMOFOBIE, je NAPROSTO INKOMPATIBILNI s demoktratickym stylem zivota a obhajovanim lidskych prav na Zapade. Proto soucasny islam a soucasny Zapad se vzajemne chovaji (a vzdycky budou chovat dokud se vnimani islamu muslimy nezmeni = eliminace Sharia law) jako ohen a voda. Srovnavat nyni neexistujici rysy minulosti, je (prosim bez urazky) trochu nesmyslne, protoze zijeme v roce 2008, a pouze srovnavani rysu PLATNYCH a PRAKTICKY AKTIVNICH v roce 2008 je plne validni z hlediska soucasnych vzajemnych vztahu mezi islamem, krestanstvim a Zapadem. Co se delo ve stredoveku je irelevantni.

To Remington (01.11.2008 17:47:21):

Obavam se, ze je tak trochu rozdil mezi neobjimanim se a vrazdenim se. :) Co se delo v temnych dobach stredoveku nebo i pouze pred 60-ti lety je v 2008 bezvyznamne (viz moje odpoved panu Stejskalovi). Svet se zmenil... :)
01. 11. 2008 | 19:21

stejskal napsal(a):

Nemám problém, pane kritiku ;-)

A mám-li, je vždy překonatelný dobrou vůlí (ale musí bý na obou stranách, jinak to nefunguje).

Mimochodem bibli psali lidé. A známe ji zpravidla jen z překladů a opisů pořízených po několika stovkách let ;-)

A ještě jedna úvaha: řekl bych, že většina rozporů pramení z nepochopení toho druhého (viz výše). Čím déle a trpělivě si lidé bjasňují své názory, tím šance na porozumění roste. I když to samozřejmě neplatí absolutně.

Dobrá vůle, pane kritiku, dobrá vůle... to je to, oč tu běží, řekl bych ;-)

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 19:27

sasa napsal(a):

2Remington: tak je to jasne, v pocitaci penize nesusti, takze proto nastala krize, uz se nemodlite.
01. 11. 2008 | 19:30

Karel Mueller napsal(a):

arel Vomáčka:
Víte, profesor si možná myslel, že "vybuchne bomba". Žádná nevybuchla a ani nemohla, o tomto téma jsme měli všici řadu příspěvků a z rzných stran ho mnohokrát omílali, Takže jsme se zde zase sešli a řekli mnohokrát řečené. Resp. každý jen výtah z toho, co dříve říkal.
Asi znáte mé názory - dal jsem je ostatně jasně najevo. Multi-kulti globální vesnice není ani krásná, ani by neskončila dobře - pro světovládu platí výrok lorda Actona v plném rozsahu.
Můj krásný svět je svět monoetnických, monokulturních, suverenních a svobodných národů. To dnes není v plném rozsahu možné, ale jedno možné stále je: Ona zásada, pokud chce někde žít, tak se musí přizpůsobit. Koneckonců v USA se musí přizpůsobit PC a dodržovat zákony. A to tvrdě. Odchylky se netolerují.
Obráceně zcela respektuji jejich kulturu a zvyky a nehodlám je přesvědčovat o tom, že máme patent na určování pravidel. To je hovadina už z principu. Pokud jejich ženy samy nebudou považovat své postavení ze nedůstojné - maje možnost vidět Evropanky - tak nemá cenu jim pomáhat. A pokus si Evropanky neuvěomí, že je jejich vnučky mohou proklít, tak nemá cenu Evropě pomáhat.
01. 11. 2008 | 19:30

Pepa Řepa napsal(a):

To Remington a HM

S pevností dolaru bych si nebyl tak jistý. Se svérázným řešením přišel na konferenci pojmenované “Islám v Evropě” hlavní řečník konference, Umar Ibrahim Vadillo, současný španělský muslimský vůdce.Ten vyzval muslimy, aby přivodili západním ekonomikám kolaps tím, že přestanou používat západní měny a místo nich začnou používat zlaté dináry.
01. 11. 2008 | 19:31

bigjirka napsal(a):

sem ještě občas nakukuju z čirého masochismu.

dnes je sbat, 3 Thul-Quada 1429

blahoslavení, kteří nejsou schopni pochopit, že islám není jen náboženství, ale celý náboženskosociální systém, absolutně nekompatibilní s naším způsobem života. jeden muslim se svou vírou není problém. dva už jsou umma se šariou.

nebudu už sem chodit, boj s mentální insuficiencí nelze vyhrát a žere to čas a Stejskalova censura i nervy.
01. 11. 2008 | 19:32

HM napsal(a):

Kritik:

Pokud onemocním chřipkou, nezačnu se modlit k Bohu, ale pořídím si Aspirin, vitamíny, piju hodně tekutin, vyhýbám se pokud možno velké tělesné námaze a potím se. Pokud to nepomůže, musím holt jít k doktorovi a nasadit antibiotika...Na to mi můj rozum ještě stačí...

K těm médiím - v televizi NOVA taky pracují Češi, přesto není program a obsah zpráv a popis událostí stejný, jako třeba na ČT... O "nezaprodanosti" médií (nechání opravdu úplně volné ruky dopisovatelům, reportérům, moderátorům, redaktorům atd.) vím i z osobní zkušenosti své. Často se konečný "výsledek" upraví, něco se zkrátí, změní nebo vynechá úplně, nahradí atd.

A proti těm misionářům nic nemám (dokud nejsou až příliš dotěrní), dělají jen svou práci. Každý se může svobodně rozhounout, jestli a jak dlouho jim naslouchá a jestli se nechá přesvědčit...
01. 11. 2008 | 19:33

stejskal napsal(a):

No, vždyť to říkám, pane Mirku,

problém není v samotném islámu či Koránu, ale v jeho vykladačích (tedy některých). Čili máme problém především s fanatickými extremisty, které mají nezanedbatelný a možná i rostoucí vliv ve společnosti (mimochodem stejně pochopitelný jako vliv nacistů ve Výmarské republice).

A to, že vyznávají islám je v tomto ohledu přibližně stejně relevantní, jako že vojáci wermachtu měli na opascích nápis Gott mit uns. Kdyby v Africe a Asii neměli islám, ten problém by tu stejně. Akorát bychom se teď možná bavili o jiném náboženství ;-)

Ten prolém je totiž sociální, ne náboženský.

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 19:35

Jemnický napsal(a):

Remington

Zbraň jako modtlitba nebo motlitba jako zbraň?
01. 11. 2008 | 19:35

Karel Mueller napsal(a):

Pardon za překlepy - mj. samozřejmě má být států, které obývají svobodné národy.
01. 11. 2008 | 19:35

Pepa Řepa napsal(a):

Mirek napsal:

Sefardi v Osmanske risi (jak jste spravne naznacil) byli tolerovani NEPOMERNE lepe nez Zide soucasnym muslimskym svetem, o cemz sveci napr. fakt, ze nemohu navstivit vetsinu muslimskuch zemi jenom proto, ze mam ve svem USA pasu raziko indikujici, ze jsem navstivil Israel!!!

Po zkušenosti, kdy mne jednou svlékli na Ben Gurion do naha, protože jsem opakovaně přecházel přes al Aqaba do Jordánska jsem věc vyřešil jednoduše. Dva pasy. Vy takovou možnost nemáte? Při pohovoru přirozeně návštěvy muslimských zemí zapírám.And vice versa.
01. 11. 2008 | 19:40

Remington napsal(a):

Jemnicky

To jste vy Evropané, moc to intelektualizujete, protě podle potřeby je to tak nebo onak. S takovou bych těm nasranejm Ládinovejm hochům v Tulipánu neprodal ani kapslovku.
Ale i tak thanks for inspirative discussion Mr. Jemnicky, mam tady dalsi zakazniky, snad neco i prodam.
Best regards,
01. 11. 2008 | 19:46

HM napsal(a):

Mirek:

Nemá to nic společného se svobodou cestování, ale povolením k pobytu, získáním občanství atd. Pokud chci někde získat azyl, usadit se, pracovat, musím se řídit zákony toho státu, Dám Vám za pravdu v tom, že díky EU se to (úmyslně ?) všechno "změkčilo", zevšeobecnilo - kde byl v ústavách "občan státu", je dnes "člověk", "jedinec" atd.
Nejsem právník a nemohu posoudit, do jaké míry je možné chránit zájmy svého státu nařízeními a zákonnými úpravami více (separátně), než JEN jako člena EU.
01. 11. 2008 | 19:48

Karel Vomacka napsal(a):

@Karel Mueller:
Zacinam mit pocit, ze se mozna blizi zmena paradigmatu z totalniho multi-kulti na nejake jine. Tezko soudit, co to tentokrate bude, tipuju neco, co bych asi nazval bile nebo mozna spise bilo-zlute multi-kulti lokalne koncentrovane, tj s lokalni asimilaci. Kazdopadne jakakoliv forma omezeneho multi-kulti musi byt opet mocensky pokryta USA.

Tak nakonec by Irak mohl prinest i neco pozitivniho, tj. preziti stare Evropy, a konecnou integraci s Ruskem.
01. 11. 2008 | 19:49

Kritik napsal(a):

To Stejskal

K psaní Bible: Nejrychlejší k poznání je použít audio na http://www.reformace.cz/ , odkaz "O Bibli".

Je mi líto, že si nedokážeme vzájemně vše hned vysvětlit. Nicméně, téma, nad kterým diskutujeme, není jen otázkou dobré vůle (ta je samozřejmostí), ale především hledání pravdy. A to přepokládá, že když někdo přednese pravdu dokonalejší a bližší té absolutní, tak se musíme té své vlastní dosud-pravdy bez váhání vzdát. A kdo nás rozsoudí, kdo určí toho, jehož pravda je nejvyšší?

Ten problém řeší Bible. Naprosto jednoznačně.

P.S. Konečně se snad vymaníme z "všepravdivé" postmoderny.
01. 11. 2008 | 19:50

Remingron napsal(a):

To Mirek

To Remington (01.11.2008 17:47:21):

"Obavam se, ze je tak trochu rozdil mezi neobjimanim se a vrazdenim se."

Well, nešlo mi o celování a vraždění, ale o důvod pro tuto činnost. Ta dvojka červeného pro mě důvodem není.
01. 11. 2008 | 19:51

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
pokud jde o zavádění šariátu v Evropě jsme na dobré cestě od té doby, kdy se za ustanovení tradičních islámských soudů na území GB postavil i arcibiskuo z Cantenbury, hlava anglikánské církve.
Odkazuji na článek
John F. Burns, The New York Times, 8-2-08
Vyplácení přídavků na všechny čtyři manželky, už bylo-pokud vím-zavedeno.
01. 11. 2008 | 19:53

HM napsal(a):

Pepa Řepa:

Nemyslím si, že by to na dolar mělo nějaký vliv (pokud by si to pánové ve FED nepřáli). Někde jsem četl, že přímo nebo zprostředkovaně má FED až na 5 států vliv v bankách po celém světě.
(povrdit by to ale bylo asi velice těžké)
01. 11. 2008 | 19:59

Kritik napsal(a):

HM

Píšete: "Pokud onemocním chřipkou, nezačnu se modlit k Bohu, ale pořídím si Aspirin..."

Takže jinými slovy říkáte, že se spoléháte na síly ve vašem těle, kterým dopřáváte všechny dobré podmínky, o kterých je vám něco známo.

No vidíte, já jsem čekal, že mi odpovítea budete líčit, jak prolézáte krevním řečištěm a chytáte viry do sítě. A vy se zatím spoléháte na Boha a na schopnosti, které vašemu tělesnému organismu dal, aniž jste ho modlitbou o to žádal.

Prosím, neurážejte se mou ironií, je to jen pro stručnost...
01. 11. 2008 | 20:01

remington napsal(a):

to sasa
2Remington: tak je to jasne, v pocitaci penize nesusti, takze proto nastala krize, uz se nemodlite.
01.11.2008 19:30:52

Sašo, jsem obhcodník se zbraněmi, ne trouba z tržnice. Já na šustění nedám, modlím se skutky, proto jsem virtuální dolárky z počítačů bank včas převedl do bezpečí, kde jim nikdo neublíží. Sledujte, komu po krizi zůstane černý petr a pochopíte jako v zenu. Když vyřešíte tento koán, tak už všechny. Cena nafty klesá.
Měl bych pro vás pěkný, vyvážený levorver 45, vhodný pro rozjímání v klidu i v míru.
01. 11. 2008 | 20:05

HM napsal(a):

Kritik:

Víte, co je docela problém při čtení takových historických děl (Bible, Korán, Talmud,...) ? Jak si můžete být jist, že to, co čtete, je opravdu to původní, co bylo v tom daném díle zachyceno a myšleno ? Při tolika ústních předáváních, písemných záznamech na různých médiích a psaní a překládání tolika různými autory...
01. 11. 2008 | 20:07

HM napsal(a):

Kritik:

Bohužel jsem spíše "Darwinista", i když ostatní nevylučuji.

Urazit se nemám za co, je to Váš názor a nijak se mě nedotýká.
01. 11. 2008 | 20:12

Remington napsal(a):

Pepa Řepa

kdyby byl dolar moc pevný, tak by nešustil, když bude němý, tak ani motlitbičku nevydá.
Umar Ibrahim Vadillo si může bekotat co chce, uvidíte kdo z koho, Alláh or Dollar. Já bych vsadil klidně 100 babek na dollar. Vyhoďte mi do vzduchu 5 zlatejch dinárů, a dřív než dopadnou udělám do všech šesti díru svým R 1857.
Stále mám pár těchto kousků k mání. Bohužel Čechové více tlachají na blogu, než kupují kvalitní zboží. Já sice taky tady vedu řeči, ale zároveň taky dělám business, to je právě ten rozdíl mezi krajany. Všichni vedete řeči, žadna akce, a pak si zase budete zpivat ten vaš song and ask the question, Kde mam muj domov, Ja nevim kde bydlim.
Good luck, Mr. Řepa.
01. 11. 2008 | 20:22

Pepa Řepa napsal(a):

To HM
až do nálezu kumránských rukopisů, tady byla představa o zkomolení nebo úmyslném překroucení textů. Dál jít nemůžete, šlo o ústní formu.Nota bene uvažovat, jak to kdo myslel.

Nepodceňujte přepisovatele textů. Ti lidé měli k textům absolutní úctu, nedovolili si komolení. Výklad textů je ovšem různý a to je-dle mého názoru- dobře.Umožňuje vám to kritický křesťanský pohled. Text byl inspirovaný Bohem, ale napsaný lidmi.

Korán je přímé slovo Alláha, zjevené skrze Džibríla rasúlu Muhammadovi, jak správně kdosi uvedl.Proto nemůžete skoumat (třeba podle užitého jména božího) stáří textů jako v Bibli.

Absolutně scestná je argumentace o ekonomickém pozadí nebo nevzdělanosti.Prooblém je v tom, že pokud v madrassách upřete úsilí k získání titulu háfise a učíte se Korán nazpaměť, dost to mozek zaplní.A ekonomická stránka? Zase musím uvést, že do Gazy bylo Evropou nacpáno více peněz, než byla (po přepočtu) pomoc dle Marshallova plánu zničenému Německu.
01. 11. 2008 | 20:29

Kritik napsal(a):

HM

Odkaz na audio pro vznik Bible:
http://www.reformace.cz/ , odkaz "O Bibli". Pro stručnost - námitka na pozdější úpravy Bible je vyvrácená i podle historických nálezů (např. svitky od Mrtvého moře).

Když Microsoft vytváří operační systém, pracují na něm souběžně a koordinovaně stovky těch nejlepších programátorů. A my jako uživatelé dobře víme, kolikrát ten jejich program spadne, zabloudí či se chová nepředvídatelně.

Bibli sepsalo v průběhu cca 1200 let více než 80 lidí. Nemohli se většinou nikdy potkat, žili dokonce v různých dobách kulturní vyspělosti a technického poznání. Když však začnete hledat souvislosti v Bibli jako celku, zjistíte, že např. u Ježíše nebylo možné cca 500 let před jeho narozením předpovědět kde se narodí, co se s ním potom stane, jak zemře a jaká bude jeho smrt. A dalších přibližně 300 indicií o Ježíši popsali různí lidé v různých dobách a jako celek předložili dokonale harmonickou předpověď, která se do písmene naplnila.

Jako člověk, který se zabýval programováním vám musím říci, že není možné napsat složitější program bez chyb. Můžete chyby ošetřit, je to dokonce nutnost.

Ale vytvořit tak dokonale harmonické dílo, jako je Písmo, a bez chyb, s dokonale promyšlenými idejemi a souvislostmi, to není v moci žádného člověka. Není to ani možné z hlediska matematické pravděpodobnosti.
01. 11. 2008 | 20:31

Mirek napsal(a):

Ladies and Gentlemen,

Zjistil jsem, ze muj prispevek tykajici se jednoho politika byl smazan. Z meho hlediska neobsahoval zadna urazliva slova. Tento politik je povazovan na Zapade za saska v dusledku jeho smesnych popisu “autoritarskych, svobodu a prosperitu nenavidejicich vedcu, kteri zneuzivaji klimatologicke a meterologicke vedy a chovaji se vice mene jako komunisti nebo spise fasisti.” (Toto neni primy citat, ale kompilace jeho myslenek vyjadrujici sentiment jeho psanych a mluvenych projevu.)

Proc si myslim, ze byl smazan? Myslim, ze proto, ze jsem ho popsal tez jako prolhaneho podlezaveho velezradce. Avsak toto neni urazka. Proc? Protoze jsem pouze CITOVAL dve zde publikovane eseje. Prvni se jmenuje “Když prezident nehorázně lže (a novinář mu pomáhá)” a Jan Urban v ni popisuje tohoto politika jako (jak jste si jiste vsimli) “nehorazneho lhare” (http://blog.aktualne.centru...). Jiny nezavisly zdroj popisujici prolhanost tohoto politika je napr. http://www.witzany.cz/clank...

Jeho “benešovský typ podlézavé velezrady” (http://blog.aktualne.centru...) je popsan napr. profesorem Zelenym takto (cituji):

“U nás převládá „mnichovanství“, „záplatování“ (viz „dárcovské“ konference a SMSky), „benešismus“ a rozplizlost aliančních postojů (viz antiamerikanismus, anti-radar a proruské tendence formující se „páté kolony“, přímo na Hradě)....Jednu českou geopolitiku však uznává i Rusko: "Český hlas zazněl jako disonance ve sboru východoevropských zemí, které jinak jako jeden muž podporují v konfliktu s Ruskem pozici Gruzie," psala ruská agentura ITAR-TASS. Tak jako kdysi Beneš zrádně podlézal komunistickému Sovětskému svazu, tak i Klaus dnes nabízí vlastní národ Putinovu nacionalistickému Rusku, jako Kuba a Bělorusko. Kreml námi pohrdá stejně dnes jako tehdy a tak jako tehdy nepomůže benešovský typ podlézavé velezrady. Hyperaktivní kontrérista, oportunista, mnichovan a „benešovec“ v čele státu není žádnou zárukou ochrany suverenity vzhledem k Rusku (viz také jeho lživé interview v EURO). Zatímco Rusko ještě hledá svého „Hitlera“, my již svého „Chamberleina“, anebo přesněji „Beneše“ máme.”

I kdyz samozrejme respektuji toto cenzorske rozhodnuti, dospel jsem k zaveru, ze tento typ cenzury neni slucitelny s volnou a demokratickou vymenou nazoru.

Adiós my friends! Budu vas cist, ale ne prispivat.
Mirek :)
01. 11. 2008 | 20:33

Čochtan napsal(a):

Nevadí Mirku, nevadí.
01. 11. 2008 | 20:37

Remington napsal(a):

Kritik and HM

Pišete "Jak si můžete být jist, že to, co čtete, je opravdu to původní"
Hello boys, je to zapečetěný, je tam napsano Original, ma to author, ISBN, editors, publishing house, je to ke čtení nebo ne, co na to Mr. Hallik, co recenze, co vaše manželka, kolik je cost, je to paperbeck or hard leather binding book. Pořád nemáte jistotu? Ta já vám nabízím zaručený originál R 1857, šest ran a klobouk k tomu.

Best regards,
01. 11. 2008 | 20:37

Remington napsal(a):

To Mirek

Proč hned tolik excitement, možná ten expunging byl jen tak na zkoušku. Copak kdokoliv v cele toho statu Ceska Republika muze neco ochranit?
Vas by ale mohl nas novy model rychlopalne pusky R 333, ustova rychlost 1800 m/s, 500 ran/min co vy na to? Takova offer se naodmita. Stejskalovi to tady rozmydlite na cimpr campr. Nekoupil si od naší company ani holící strojek, a už to tady pižlá nějakým krámem od konkurence, asi Tfujwan.
01. 11. 2008 | 20:52

stejskal napsal(a):

Ach jo, pane Mirku,

tak kdo Vás kde smazal? V této diksusi? V jiné? Zcela bezpečně jsem žádný Váš text v posledních dnech nemazal. Můžete mi tedy říct, o co jde (možná příště dříve, než zde budete vystupovat s jistými nezanedbatelnými gesty).

Jen tak naokraj, pan bigjirka také poněkud teatrálně opustil zdejší stránky, neboť měl dojem, že mažu něco jiného, než jeho obligátní "rudé tlamy" a hovada". Mýlil se. Text, který měl být údajně důvodem jeho odchodu, jsem nemazal.

Tak ja to je, prosím? Pokud jsem někde udělal chybu, rád se omluvím.

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 20:55

Hodný ateista napsal(a):

Pro: Agent Smith,

díky za cennou informaci agente, doufám, že se mi bude v pravý čas hodit. Doposud jsem nic takového neslyšel ani nečetl...
01. 11. 2008 | 20:59

Karel Mueller napsal(a):

Karel Vomáčka:
Víte, otočit loď za této situace je strašně těžké. Obávám se, že to už se řítí vlastním směrem. Rád bych se mýlil.
Téměř jistě vyhraje Obama. Především musí řešit ekonomii a finance. A také ten astronomický dluh. Jak?
V první řadě se musí nějak dohodnout s Rusy. Pokud bude pokračovat v konfrontačním kursu, tak má nakonec jen dvě možnosti: 3.WW s pravděpodobným koncem světa nebo opravdu bankrot USA. protože ten astronomický dluh bude narůstat a z té konfrontace budou zase těžit jen ostatní.
Technologie západ vyvezl a doma je nekonkurenceschopný. Protože je drahý. A nadto surovinově závislý, takže ani k tomu islámskému světu nemůže nijak výrazně měnit strategii.
A dohoda z Ruskem za neomezeně volné ruce ve světě s dokonce ruskou podporou?
Být Putinem, tak řeknu OK, cena je ovšem jasná: Kromě Pobaltí zpátky SSSR.
01. 11. 2008 | 21:25

Remington napsal(a):

To Mirek,

Tak to vidite, i Mr. Stejskal ma zdravy respek pred R 333 a nic nesmazal. To je the best press advertising. Tak si placnem na then bargain, dear countryman?
01. 11. 2008 | 21:42

PatientO.T. napsal(a):

2 bigjirka and Mirek:
Kam ´dete, kluci, eště nezavíraj´... :-/
01. 11. 2008 | 21:48

Remington napsal(a):

To kritik or HM,

Pisete "Bohužel jsem spíše "Darwinista", i když ostatní nevylučuji.
For me jste především neozbrojený Darwinista, tudíž zákazník, protože se můžete stát snadnou obětí přírodního výběru, který eliminuje slabé, rozumějte neozbrojené kvalitními produkty naší firmy. O tom tato diskuse nad western "Smrtící objetí" by Mr. Hořejší právě je.
01. 11. 2008 | 21:59

Mirek napsal(a):

Myslim, ze dluzim par odpovedi – aby si pan Stejskal nebo ostatni nemysleli, ze jsem to tu vzdal, PROTOZE jsem ze zalekl jejich otazek. :)

To L. Stejskal (01.11.2008 19:35:25)
Ne. :) Je pres 4,200 ruznych nabozenstvi a tento problem nasili a popirani zakladnich lidskych prav je zdruzen POUZE s islamem. ZADNE jine SOUCASNE nabozenstvi nevyzaduje (alespon pokud vim), aby se jeho vyznavaci museli ridit cimkoli even remotely similar to Sharia! Samozrejme ne kazdy muslim je terorista, ale prakticky kazdy terorista je muslim. Pokud ovsem chcete argumentovat, ze extremisti se ze SOCIALNICH DUVODU “zdruzuji dosti specificky s islamem” pak moje odpoved je – “mozna, avsak to pouze potvrzuje, ze je to problem nabozensky a ne socialni.” :)

To Pepa Repa (01.11.2008 19:40:28)
Uz skoro 20 let se snazim ziskat zpet sve “politicky ztracene” (zrusene v 1982) obcanstvi. Mne ani nikomu z mych cecho-americkych pratel se to zatim nepodarilo. Vsichni moji cesti pratele, kteri ziji v EU zemich, Australii nebo Kanade uz davno dostali sve puvodne ztracene ceske obcanstvi zpet. Neni mi uplne jasne v cem je hlavni problem... :)

To HM (01.11.2008 19:48:17)
Mel jsem na mysli EU… :)

Remington (01.11.2008 20:37:47)
:))))
Zbrani mam spoustu. Sportovne strilim. Avsak zasadne nestrilim cenzory. Vzdyt oni se pouze snazi delat svoji praci jak nejlip umi! :)))

To L. Stejskal (01.11.2008 20:55:21)
Vzdyt to vite pane Stejskale, ze jsem jen silly show-off, kterej se snazi pobavit lidi a pochopitelne tez sebe. :) Napsal jsem pri trech ruznych prilezitostech podobne komentare citujici Urban-Zeleny duo a mozna tez jine zdroje. Nejposlednejsi je myslim pod Vasim predposlednim blogem (otazka skeptickemu, pokud to nekdo nesmazal). To uz jsem vedel, ze jeden z tech predchozich byl smazan (jak si jiste uvedomite z toho textu). Dnes jsem hledal ten treti, vim ze mohl byt POUZE pod 4-5 blogy, avsak neni tam. Tudiz 2 ze tri ci presneji bych mel rici ctryr [protoze 01.11.2008 20:33:38 :)] odlisnych, avsak podobnou informaci obsahujicich komentaru jsou fuc. Zajimalo me, do jake miry tito diskutujici povazuji Urban-Zeleny nazor za “podstatny.” Kdy zmizely? Nevim. Nekdy v prubehu poslednich 3 tydnu. Mozna ctyr, ale urcite ne vic... Naprosto uznavam, ze mluvit o prezidentovi republiky v techto souvislostech neni prilis pekne, ale POUZE jsem citoval LOKALNI ZDROJE! Proto me dneska ta druha delece tak trochu rozladila, i kdyz, jak jsem rekl, nemam sajna kdy se stala, protoze to bylo dnes poprve nebo podruhe od te chvile kdy jsem to napsal - myslim pred 2 nebo 3 tydny - co jsem sel nazpatek. Samozrejme uznavam, ze prolhany velezradce jsou silna slova, ale nejsou to moje puvodni slova, nybrz slova lokalnich bloggeru... :)
01. 11. 2008 | 22:13

Mirek napsal(a):

To L. Stejskal (01.11.2008 19:35:25)

P.S.: Samozrejme, muzete tez argumentovat, ze kdyby nebyl islam, tak by si “ze socialnich duvodu” nasli jine nabozenstvi. To je tez pravda. Avsak ja bych stale argumentoval, ze je to problem nabozensky... :)))
01. 11. 2008 | 22:26

Mirek napsal(a):

Mimochodem, pane Stejskal, myslim, ze byste mel Vaska tak trochu "zvolna pripravit" na moji definici islamu. Vasek je opravdu moc dobry kamarad, a ja se tak trochu bojim, aby ho z te moji definice neklepla pepka... :)
01. 11. 2008 | 22:33

Pepa Řepa napsal(a):

To PatientO.T.:
eště nezavíraj, ale židle už maj na ježka. Prej cenzůra. Nevíte kde nalejvaj?
Možná v agitačním středisku u Leváka.
01. 11. 2008 | 22:37

bigjirka napsal(a):

censore, mazal. byl a už není. takže ho nějaké hovado smazalo. nic teatrálního a docela mne to mrzelo. s takovou se skutečně tady budete válet ve vlastních výkalech...

teď Mirek.. nedivím se mu. vaše HSTD censura je hnus.
01. 11. 2008 | 22:41

bigjirka napsal(a):

klidně to všechno smažte.
01. 11. 2008 | 22:42

bigjirka napsal(a):

a alespoň nelžete, když už mažete, to je hnus na druhou
01. 11. 2008 | 22:43

obrance napsal(a):

Pane Mirku,

pisete, ze vlastnite mnoho zbrani a predpokladam, ze jste jako loajalni obcan U.S.A. clenem mistni ozbrojene domobrany.

Muzete nam, prosim, napsat nejake informace o Vasem vycviku domobrany proti budoucim masovym utokum islamskych teroristu? Mate zcela zrejme v techto vecech perfektni prehled a pro radu Cechu by takove informace byly jiste velmi poucne.
01. 11. 2008 | 22:44

stejskal napsal(a):

Pane Mirku,

napsal jste "samozrejme ne kazdy muslim je terorista, ale prakticky kazdy terorista je muslim".

Myslíte například členy RAF, Brigade Rose, Action Direct, IRA, ETA, Tupamaros, Tupak Amarua, Óm Šinrikjó? Byli to muslimové?

Mám pokračovat? Vzpomněl bych si ještě tak na dvacet. Pokud bych zapojil google, dotáhl bych to za posledních řekněme 50 let na tak desetinásobné číslo.

A teď k tomu mazání.

Nevzpomínám si, že bych zde kdy Vaše texty - byť v jediném případě - mazal. Je možné, že mi jeden takový zásah mohl vypadnout z paměti (přeci jen jich pár denně je).

Zcela bezpečně jsem však nic Vaší provenience nemazal pod svým předposledním blogem. A víte proč to mohu tvrdit tak jistě? Protože všichni zdejší diskutéři již vědí, že své editorské zádahy VŽDY avizuji (snad jen s výjimkou pana Adamce a některých jednovětých výkřiků stálých diskutérů, kteří mne občas jen tak pro pobavení špičkují).

Čili Vaše texty nemažu, nemám k tomu důvod. A teď udělám Ctrl+C a Ctrl+V textu, které jsem na stejné téma napsal před pár hodinami panu bigjirkovi:

Proč je třeba hned člověka obvinit z nekalého jednání. Že by chyba mohla být třeba ve Vás, v systému nebo i v mé chybě, které si nejsem vědom (i to je samozřejmě možné), nepřipadá v úvahu? Mimochodem hledal jste pod třemi čtyřmi blogy svůj třetí text a nenašel. Chyba je tedy opět ve mně, že?

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 22:47

Remington napsal(a):

To all of you,
Sorry, ale zaviram. Zitra je den páně, ten světím, gun shop je zavřenej, maximálně kontroluji splatnost faktur. Na dobrou noc jedna scena z westernu "Win of Love and Truth". Scéna: Ekumenické setkání oveček za laskavého dohledu vlka s rudou karkulkou na hlavě. Kostel někde v Praze. Bratři v triku malují pink future za zvuku varhan, mírní křesťané a muslimové v bratrském objetí. Nahle buch buch na vrata, vtrhnou zakuklenci z Aj Kejda, žel bohu ozbrojeni našimi výrobky, každý ukáže trade mark na kameru a pak palba. No, no, radikálně vykřikne umírněný muslim AlLadín se zcizenou lampou věčného světla na prsou a vlastním tělem kryje Mr. Hallik. Marně, ten padá společně s AlLaínem, másleduje dlouhý nechutný záběr na poslední chvíle obou protagonistů nenásilného spojení. Hle kdo se to skrývá pod maskou jezuitského esoterika, (otázka přehlušena další palbou). Vtom cvičené ucho znalce uslyší veselé štěkotání dávek z M-17, vychází z blízké zpovědnice a kosí vinné i kompars. Umlkají varhany, dlouhý záběr na těla, jejichž duše vyhnala celopláštová střela s vynikající průbojností všech materiálů, doporučená a schválená ekumenickou radou (tělo v prach obrátí a duši nepoškodí). V neprůstřelném ručně vyšívaném ornátu ze zpovědnice vystupuje pravý Mr. Hallik, krátký detailní záběr kamery na značku M-17 a libý dým z precisně provedeného ústí hlavně. Jakou cenu má mrtvá kočka, procedí mezi zuby známý zenový koán a plavým krokem šelmy vystupuje na kazatelnu. Tím scéna končí. A poučení ... Nepřátelů víry hubitelé lítí, M-17 a jezoviti.
Good night, Folk
01. 11. 2008 | 22:48

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:
pojďte si přisednout: https://www.youtube.com/watc...
Zdravím vás!
01. 11. 2008 | 22:48

LEVAK napsal(a):

Ad Pepa Řepa: osobám mladistvým a nesvéprávným se nenalévá!
01. 11. 2008 | 22:51

PatientO.T. napsal(a):

LEVAKu, odneste nám ty overcoaty a cylindry do šatny a pak si skočte na výčepní lihovinu. Nerušte nás, laskavě.
01. 11. 2008 | 22:59

bigjirka napsal(a):

pane Stejskale, svými mazy z toho děláte pokřivený hnojník a vpuštěním svých fámulů to dále devatsujete. a ještě své zásahy zapíráte a děláte blbce z druhých.
01. 11. 2008 | 23:11

Mirek napsal(a):

To L. Stejskal

“Myslíte například členy RAF, Brigade Rose, Action Direct, IRA, ETA, Tupamaros, Tupak Amarua, Óm Šinrikjó? Byli to muslimové?”

Nedivil bych se... :))))))

“Zcela bezpečně jsem však nic Vaší provenience nemazal pod svým předposledním blogem.”

NIKDY jsem nenaznacoval, ze KDOKOLI mazal COKOLI pod Vasim predposlednim blogem. Rekl jsem pouze, z v te dobe jsem si uvedomil, ze castecne “podobny” komentar byl smazan, coz JE PATRNE Z TEXTU meho komentare pod Vasim predposlednim blogem! Nic vic, nic min. :)

“Proč je třeba hned člověka obvinit z nekalého jednání. Že by chyba mohla být třeba ve Vás, v systému nebo i v mé chybě, které si nejsem vědom (i to je samozřejmě možné), nepřipadá v úvahu? Mimochodem hledal jste pod třemi čtyřmi blogy svůj třetí text a nenašel. Chyba je tedy opět ve mně, že? “

NIKDY jsem VAS z niceho neobvinil!!! Rekl jsem pouze ze 2 podobne komentare zmizely (cituji) “Tudiz 2 ze tri ci presneji bych mel rici ctryr [protoze 01.11.2008 20:33:38 :)] odlisnych, avsak podobnou informaci obsahujicich komentaru jsou fuc.” A ze me ta delece rozladila. Ted me tak trochu pripominate Vaska, kterej taky vsechno UPLNE prekrucuje. :)

“Chyba je tedy opět ve mně, že?”

Znova PREKROUCENI! Nikdy jsem NENAZNACIL, ze chyba je ve Vas. :) Nevim, kdo vsechno, kdy a jak tyhle texty cenzuruje. Nikdy jsem tez nerekl, ze by to nemohl byt “some electronic glitch.” Prosim prectete si pozorne nasledujici citaci:
“Nejposlednejsi je myslim pod Vasim predposlednim blogem (otazka skeptickemu, pokud to nekdo nesmazal). To uz jsem vedel, ze jeden z tech predchozich byl smazan (jak si jiste uvedomite z toho textu). Dnes jsem hledal ten treti, vim ze mohl byt POUZE pod 4-5 blogy, avsak neni tam. Tudiz 2 ze tri ci presneji bych mel rici ctryr [protoze 01.11.2008 20:33:38 :)] odlisnych, avsak podobnou informaci obsahujicich komentaru jsou fuc. Zajimalo me, do jake miry tito diskutujici povazuji Urban-Zeleny nazor za “podstatny.” Kdy zmizely? Nevim. Nekdy v prubehu poslednich 3 tydnu. Mozna ctyr, ale urcite ne vic... Naprosto uznavam, ze mluvit o prezidentovi republiky v techto souvislostech neni prilis pekne, ale POUZE jsem citoval LOKALNI ZDROJE! Proto me dneska ta druha delece tak trochu rozladila, i kdyz, jak jsem rekl, nemam sajna kdy se stala, protoze to bylo dnes poprve nebo podruhe od te chvile kdy jsem to napsal - myslim pred 2 nebo 3 tydny - co jsem sel nazpatek. Samozrejme uznavam, ze prolhany velezradce jsou silna slova, ale nejsou to moje puvodni slova, nybrz slova lokalnich bloggeru... :)”

A ted mi reknete, pane Stejskale, KDE PRESNE VAS obvinuji....avsak nemusite to hledat, protoze to nenajdete....nikde!!! Svym zpusoben me zas tak neprekvapilo, ze nekdo nebo neco smazal(o) 2 komentare, kde Klaus je oznacen za prolhaneho velezradce. Co me rozladilo je to, ze to byly CITACE!!! Samozrejme, KDYBYCH to jen tak napsal ja, z patra, nebo neco takoveho, tak by me ani nenapadlo stezovat si, protoze samozrejmeme, bez dukazu je to hruba urazka. Ja jsem vsak pouzil vet z uvedenych clanku... Rozumite? A prosim prectete si pozorne vsechno nez me zacnete obvinovat z toho ze JA VAS obvinuji. Fakta: 2 komentare s prolhanym velezradcem zmizeli. To je vse. Predpokladal jsem, ze to nekdo “zcenzuroval” (vzhledem k zavaznosti obvineni - za toto presidenti odstupuji!), avsak nevedel jsem kdo. PROTO JSEM NIKDY NIKOHO NEOBVINIL!!! A pokud si myslite, ze jsem Vas kdekoli kdykoli z neceho obvinil, tak mi to prosim Vas ukazte! Protoze o tom nevim... :)
01. 11. 2008 | 23:33

Mirek napsal(a):

Oprava preklepu:

"tak by mne ani"

misto

"tak by me ani"
01. 11. 2008 | 23:37

stejskal napsal(a):

Pane Mirku,

nikdo nikdy až do nadcházejícího pondělí zde neudělal od začátku existence těchto stránek blogů jediný administrátorský zásah vyjma mne (od pondělí se budeme v admistrování střídat s jedním velmi zkušeným kolegou z redakce). Psal jsem to tu nesčíselněkrát, nemohl jsem tušit, že to nevíte.

A teď cituji Váš text: "I kdyz samozrejme respektuji toto cenzorske rozhodnuti, dospel jsem k zaveru, ze tento typ cenzury neni slucitelny s volnou a demokratickou vymenou nazoru."

Takže Váše texty NECENZURUJI (i když čistě teoreticky nemohu vyloučit jeden zásah před řekněme několika týdny, ale jistě bych jej avízoval, dělám to vždy. Ale znovu říkám bez jakýchkoliv postranních úmyslů, že si na nic podobného nepamatuji. A navíc s ohledem na Vaše příspěvky nevidím důvod, proč bych Vás měl někdy cenzurovat, přijdou mi vždy velmi korektní).

Pokud najdete dotyčnou diskusi, kde se tak mělo stát, s mým avízem na mazání či jakýmkoliv náznakem, že jsem proti Vám zasáhl, tak přiznám svou chybu (opravdu jsem ji mohl udělat, nepovažuji se za neomylného) a omluvím se.

Do té doby prosím pochopte moji reakci na zde citovaný Váš text o způsobu cenzury. Obviňuje mne tu z cenzury kde kdo a musím přiznat, že jsem v těchto ohledech už poněkud nedůtklivý. Věřím, že této mé nezpochybnitelné lidské slabosti dokážete porozumět.

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 23:50

obrance napsal(a):

Pane Mirku,

mozna jste prehledl, ve svem opravnenem rozhorceni proti svevolnym censorskym zasahum pana Stejskala, muj dotaz na Vas, takze si dovolim svuj dotaz v rozvedene forme zopakovat:

Evidentne jste kvalitne vyzbrojeny a ve strelbe trenovany obcan U.S.A., ktery se utokum islamskych teroristu umi ubranit. Co by jste ale nam, Cechum poradil v teto oblasti na zaklade svych zkusenosti? Pripravujete se na samozrejmou ozbrojenou obranu sebe a sve rodiny (v budouci nevyhnutelne valce muslimu proti bile rase) sam, nebo v mistni domobrane? A jak?

Velmi mne zajima Vas nazor a zkusenosti v teto oblasti, a verim, ze to bude poucne i pro jine diskutujici.
01. 11. 2008 | 23:57

im napsal(a):

@Mirek v 22:13

Občanství? A ptal jste se tady?

http://www.mzv.cz/wwwo/defa...
02. 11. 2008 | 00:10

Neo napsal(a):

Sice je pekne ze jste idealista, ale i realne nema islam dostatecny podklad k tomu, aby byl bran jako nabozenstvi co prislo do Jahveho.
Urcite jste sectely a vite ze Koran predaval Mohamedovi archandel Gabriel. To je docela nizsi entita nez nekdo z krestanske trojice. Ostatne znate urcite i Pavlovo:
"Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!"
02. 11. 2008 | 00:24

Karel Vomacka napsal(a):

@Karel Mueller:
Tak se opet shodujeme. Nicmene i kdyz zapad technologie vyvezl, ne kazdy s nimi umi zachazet. To umi zejmena ve Vychodni Asii a tudiz s nimi bude dohoda nutna.

Stale si myslim, ze krome Pobalti to muze prezit pulka Ukrajiny, bud samostatne nebo jako soucast Polsko-Ukrajinske federace, ktera by znamenala automaticke clenstvi v NATO.

Zda se mi, ze i Americane si uz uvedomuji, ze je potreba se surovinove zavislosti co nejrychleji zbavit. Samozrejme to z technickych duvodu potrva nejmene 10 let. Pokud k tomu dojde, tak prestanou muslimove kohokoli zajimat.

Nakonec by svet mohl byt i bezpecnejsi, kdyz se USA a Rusko dohodnout. Evropska integraci bude dale pokracovat a Cina bude mit rovnocenne soupere.
02. 11. 2008 | 00:26

Karel Mueller napsal(a):

Karel Vomáčka:
Víte, já se do Američanů umím vmyslet. Zvykli si na posici hegemona a ještě nedávno byla tato jejich role nezpochybnitelná.
Z tohoto pohledu si umím představit, jakou myšlenka takéto dohody s Rusy by byla přívítána. Nadto by nový SSSR byl nejspíč daleko a daleko silnější než ten rudý - netrpěl by komunistickými chorobami.
Myšlenka rozdělení Ukrajiny by a vytvoření soustátí Polsko - západní Ukrajiny by asi nedělala dobrotu. Už to tady koneckonců před válkou bylo. A samostatná západní Ukrejina ... to by bylo pro EU drahé a nejspíš i nespolehlivé. A pokud by ten nový SSSR začal ekonomicky vstávat - což zcela určitě - tak by nakonec chtěli zpátky. Mentálně i způsobem myšlení mají k Rusům blíž než k západu, to si nedělejme iluze. A stačily by k tomu jedny vyhrané volby nově vytvořené proruské frakce. Ale z ruského hlediska jde hlavně o ten východ a jih, tj. přístup k moři.
S nahražením nafty si nejsem tak úplně jistý. Je páteří chemického a farmaceutického průmyslu - benzín je odpad. Ale její spotřeba by šla hodně dolů. Ale jediná možnost je zatím ten vodík a to kromě nároků na výrobu (lze jednoduše spočítat, kolik by jste potřeboval dalších elektráren a samozřejmě výroben) vázne na potížích s jeho zásobováním, jak nám nedávno vysvětlil pan Čochtan.
Ta dohoda je ale vysoce žádoucí, byť je to pro Američany jakkoliv hořké. Vždyť se jen podívejte, jak Čína začíná přebírat JA. A bez dohody s Rusy tomu USA asi už nemohou zabránit.
02. 11. 2008 | 00:56

Mirek napsal(a):

To obrance:

Obavam se, ze Vas asi zklamu, ale na nejakou valku se tady moc nepripravujeme, ja ve volnem case spis hraju na kytaru, nez strilim. :) Nicmene, moji pratele, kteri cvici strelbu mnohem vic nez ja, casto potrebuji nekoho “do poctu” pro ruzne strelecke souteze – ruzne pistole, malorazka, kulovnice, brokovnice (“skeet” a “trap”) – takze me casto v sobotu nebo nedeli premluvi abych “doplnil” jejich druzstvo. Jinak strilim (kdyz mam cas) 1-2 hodiny vecer kazde utery v nasem streleckem klubu a to je vse. :)

Nejvetsi vyhodu to zatim melo, ze v nekolika streleckych soutezich (ktere jsem cistou nahodou a s ohromnym stestim vyhral – prvni v roce 1991) jsem “prestrilel” [bylo to vzdycky “v rychlostrelbe z pistole,” coz je tak trochu podobne rychlemu hrani na kytaru :)))] dost lokalnich policajtu, serifu, FBI a podobnych “law enforcement” agentu, takze kdyz me tito obcas chyti za prilis rychlou jizdu nebo podobny dopravni prestupek, tak mne odpusti pokutu, protoze jsme “strelecti kamaradi” a misto pokuty jen obvykle reknou: “Mirek, what should we do to slow you down?” A ja jim vetsinou odpovim: “You have no chance. Don’t you remember?” :)))

Lokalni tzv. “National Guard” (tusim, ze to je to, cemu rikate domobrana) vetsinou bojuje v Afghanistanu ci Iraku, a ja clenem National Guard nejsem. Jsem clenem tzv. NRA (National Rifle Association), coz je organizace, ktera organizuje ruzne strelecke souteze, a krome toho, jeji hlavni funkci je obrana tzv. Second Amendment (http://en.wikipedia.org/wik...), cast ustavy, ktera zarucuje obyvatelum USA se ozbrojit (ozbrojovat) se tak, jak to povazuji za vhodne. Jinymi slovy “pravo vlastnit a nosit strelne zbrane.” Nevim, ze by bylo v Cesku prili mnoho radikalnich muslimu, ale co neni muze byt, a za chvili se jimi to tam bude hemzit jak v Anglii nebo Holandsku. :)

Pokud se zbrani tyka, nejlepsi je to, s cim se Vam nejlip strili. A kazdy ma tak trochu jine preference pro ruzne druhy strelnych zbrani. Asi jsem Vas moc nepotesil s nejakou specialni pripravou, protoze zadnou nepraktikuji, jen si tak obcas (kdyz mam cas) zastrilim do ruznych tercu nebo na hlinene holuby a to je tak asi vsechno. :)
02. 11. 2008 | 01:20

Mirek napsal(a):

Pane Stejskale,

Omlouvam se, ale z nejakeho nepochopitelneho duvodu jsem si (vice mene podvedome) myslel, ze existuje nejakych 5-10 cenzoru (pochopitelne jsem to nevedel, ale NIKDY mi nenapadlo o tom premyslet!) – tusim, ze jsem to v podvedomi asi nespravne poctove ohodnotil tim, ze jsem OPRAVDU VELICE HRUBE PODVEDOME odhadl nejakych 100 blogu (ani nevim jak hodne nepresny je tento odhad) a podvedome jsem premyslel – “10-20 blogu/cenzor.” :) Avsak jak jsem rekl, NIKDY (az do tedka) jsem o poctu cenzoru nepremyslel a URCITE by me nenapadlo, ze vsechny lidi drzite na uzde UPLNE SAM! :)

No, jeste ze to delate Vy a ne ja....kdybych to delal ja....hmmm....to bysme se asi dozvedeli pekne veci na pana prezidenta... :))))))
02. 11. 2008 | 01:44

Mirek napsal(a):

To im (02.11.2008 00:10:18)

Moc dekuji, za Vasi snahu, kterou velmi ocenuji. FYI, muj posledni dopis na Generalni konzulat CR v Chicagu jsem poslal (po telefonni koverzaci) 7/7/2008:

7. cervence 2008

Vazeny pane, Vazena pani,

omlouvam se za mozne gramaticke chyby zpusobene nedostatkem treningu v cestine a za nepritomnost carek, hacku a krouzku nad pismenky, ktere nevim jak vytisknout. Jak jsem jiz zminil v prubehu posledniho telefonniho rozhovoru, roce 1982 jsem dostal dopis z Ceskoslovenskeho velvyslanectvi v Londyne (kde jsem v te dobe zil), obsahujici dokument o vyvazani ze statniho svazku v dusledku moji ‘protistatni cinnosti.’ Kdyz jsem v roce 1991 pozadal o vstupni vizum na Ceskoslovenskem velvyslanectvi ve Washingtonu, DC (v te dobe jsem zil ve Spojenych statech), tak mi vystaveni viza bylo odmitnuto. Velvyslanecky zamestnanec mi s omluvou vysvetlil, ze ackoliv antikomunismus uz neni v Ceskoslovensku tak nevitany jako byval, zakony nebyly jeste zmeneny, a proto jsem stale byl na jejich ‘cerne listine’ lidi se zrusenym statnim obcanstvim, a tudiz persona non grata v Ceskoslovensku. Tez mi naznacil, ze me pravdepodobne na letisti v Ruzyni do Ceskoslovenska pusti, ale nemohl to zarucit. Neriskoval jsem to a do Ceske republiky jsem se vratil poprve az v roce 1993 a podruhe v roce 1994, kdy mi pokazde vstupni viza na Ceskem velvyslanectvi byla vystavena bez jakychkoli potizi. Etc....

S velvyslanectvim ve Washingtonu si dopisuji od konce roku 1989. Zacatek meho posledniho dopisu na Generalni konzulat CR v Chicagu je nahore. Vim, ze to dostali, protoze jsem to poslal “certified“ a $10 poplatek (money order) "was cleared.“ Zatim jsem nedostal zadnou odpoved. V dvadesatych letech jsem si vymenoval 5-6 dopisu s velvyslanectvim a/nebo konulatem rocne. Po 9/11 zhruba 2. It’s not easy... :)
02. 11. 2008 | 02:20

Mirek napsal(a):

To im:

P.S.:
V cele teto zalezitosti jsou dve zavazne komplikace. Zaprve, v roce 1996 pri zaplavach byl muj dum zatopen a veskera “puvodni ceskoslovenska dokumentace,” kterou jsem mel byla znicena. Zadruhe, ackoli jsem se narodil a bydlel v Praze 7, matrikarce se tam nepodarilo najit jediny zaznam o tom, ze jsem se tam at uz narodil nebo bydlel! Jinymi slovy – v oficialnich zaznamech neexistuji! :) Avsak vzhledem k tomu, ze me nevydali v roce 1991 vstupni vizum do CR, nejaky zaznam nekde musi existovat... :)
02. 11. 2008 | 02:56

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"V devadesatych letech"
misto
"V dvadesatych letech"

"a/nebo konsulatem rocne"
misto
"a/nebo konulatem rocne"

"ze mne nevydali"
misto
"ze me nevydali"
02. 11. 2008 | 03:17

Karel Vomacka napsal(a):

@Karel Mueller:
Novy SSSR mozna bude silnejsi, ale to je proste Rusko, behem zmeny systemu se uplne zhrouti a pak povstane jeste silnejsi. Americke mysleni silne ovlivnuje i Heartland theory a podobne. Pokud provedeme extrapolaci tak mi vychazi, ze Rusko se muze stat nejsilnejsim statem sveta! Samozrejme cesta je velmi dlouha, ale neni to uplne sci-fi. Take se nedivim Americanum, ze je desi predstavy nove Jalty. Jenze jim nic jineho nezbyva, pokud nechteji dopadnout jako SSSR.

V prvni fazi jde to pohon, kde krome vodiku prichazi v uvahy i baterie. Ale obe alternativy samozrejme potrebuji spoustu novych elektraren. Americane asi budou muset zavest nejaky novy Manhattan. Pokud bude levna energie, uz se alternativy ropy objevi.

Toto je klasicky priklad, ze pycha predchazi pad. Muzu vyhlasit konec dejin a pak do nich sam spadnout... Jeste neni vse ztraceno, ale je za pet minut dvanact (to jsem optimista).
02. 11. 2008 | 04:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Vaclav Horejsi napsal(a):
Pepa Řepa:

"obdivuji Vaší odvahu s jakou se pouštíte do témat, o kterých nemáte ponětí."

OK, takze kdybych mel poneti, napsal bych, ze Halik je U.I. a ze s machometany je potreba zatocit?

"Hned vedle sv. Salvátora, tam kde dneska zpívá od srdíčka Lucinka Bílá, bývali Unitáři.Tak trochu esoteriky a od každého náboženství trochu."

K unitarum mel blizko Masaryk; osobne jsou mi take sympaticti (ackoli jsem u nich nikdy nebyl). Vsechny tyhle "nove" cirkve jsou ale jaksi "rachiticke", nezivotaschopne. Jedina sance je, ze se pomalu zmeni ty velke, zivotaschopne...

"Panem Halíkem bych si nevypomáhal. Za prvé je kněz, který má hlásat a šířit křesťanskou lásku, toleranci a smířlivost. To dělá dokonale. Dále je osobou odpovědnou za mezináboženský dialog. Má snad rozebírat rozdíly?
Vy jste ale blogger, nejste kněz.Vy máte znát obě strany mince, než se do takové úvahy pustíte."

Nechapu - takze to, co rika knez nemusime brat tak moc vazne, protoze on holt musi vest ty svoje mirove recicky, kdezto "zivot je jinde"? VY MYSLITE, ZE ON NEZNA (A MEMA ZNAT) "OBE STRANY MINCE"???
****************************

grőssling:

"Jakou víru doporučíte Vašemu studentovi z těch tří uvedených, přijde-li za Vámi pro radu ? Proč zrovna tu a proč ne ty druhé. Nebo mu odpovíte, že je to jedno, ať si hodí los, když všechny vlastně vyznávají stejné?"

Kazdy by mel mit samozrejme nejspise viru, ktera odpovida v jeho okoli obvyklym tradicim.
***************************
Jemnický:

"Podporujme vědu a nalezneme lepší, vydatnější a ekologičtější zdroje energie než je ropa, pak bude po problému s fanatickým islámem, jehož krví ropa je. Současný islámský terorismus je nakonec jen zhmotněním zla, vyvolaného konzumním sobectvím naší civilizace."

100% souhlas!!!
***************************

ivanT:

"Ateiste, ke kterym ma pan Horejsi zrejme urcitou nechut."

NAPROSTO NIKOLI - poctivych ateistu si vazim stejne jako poctivych vericich. Nechut mam k hloupym, fanatickym, nesnasenlivym z obou techto skupin.
Ostatne - vetsina "opravdovych" vericich me asi povazuje spis za ateistu...
*********************

stále rebel:

"Rovněž se domnívám, že by se měly otevírat lidem oči fakty a čísly. Například těm, kteří by rádi na dovolenou do muslimské země, by se měla předložit statistika lidí, kteří tam v minulých letech vycestovali a byli tamními domorodci zahubeni. Nevím jak by to dopadlo, možná by se nakonec ukázalo, že je bezpečnější odcestovat tam, než zůstat doma."

Vyborny postreh!!!
********************************
agent Smith:
"pochybuji, že jste svůj článek napsal z nějaké dobroty, ale prostě proto, že islám ve skrytu duše obdivujete."

Ted jste tedy uhodil hlavickou o hrebicek;;; Hlavne to mnohozenstvi...
*****************************
02. 11. 2008 | 09:20

dříve ruda napsal(a):

Pane Hořejší,

když už o této problematice tak rád píšete, aspoň si tu Bibli konečně přečtěte. Je sice tlustá ale ono to svádí, když člověk zná pár většinou zkreslených fakt, myslet si, že ví, o čem to křesťanství je. Radit. Většinou je to spíše naopak. Ani to přečtení nestačí, ale to je jiná debata.

Napsat text o smířlivosti, potřebě vzájemného pochopení, tolerance, respektu, blablabla, není takový problém. Tváří se to jako recept, určitá skupina lidí to tak vnímá, považuje to za správné a souhlasně přikyvuje. Jsou to lidé většinou inteligentní, charakterní, spolehliví, přesvědčení o své pravdě a tragicky se mýlící. Táhnou s sebou do problému všechny ostatní. Nemám ambice kohokoliv přesvědčovat o čemkoliv, marnost tohoto úsilí je zřejmá.

Tohle není diskuse, kde by se osvětlovaly korigovaly názory, posouvala se stanoviska. Tohle je jen přestřelka a svůj názor v ní každý jen obhajuje. Možná do toho schématu zapadám i já. Vždyť i ti na opačném břehu stojící mají určitě něco, na čem svůj názor stavějí.

Jen mi není jasné, co to je. Realitu vnímající člověk vidí, že váš pohled receptem není. Věřící člověk, který o věci něco ví, ten chápe, že se jedná o naprostý nesmysl.

Počínání pana Halíka je mi záhadou. Ano, jím můžete silně argumentovat. Vždyť i takový Halík... Inu, budiž-.
02. 11. 2008 | 09:21

grőssling napsal(a):

Pro ty, kteří uvažují o ozbrojené občanské obraně proti vnitřnímu nepříteli, dovoluji si citovat názor mého oblíbeného Michela de Montaigne ( 1533-1592 ) z jeho eseje "Mé chování a příběhy za občanské války".

Mezi jinými prostředky slouží snad k ochraně mého domu před násilím našich občanských válek i jeho snadná přístupnost. Zákaz a odpor přivolávají dobrodružného útočníka a nedůvěra ho dráždí. Oslabil jsem podnikavost žoldáků tím, že jsem jejich hrdinskému podnikání odňal zdání odvahy a vojenské slávy, které si brali za záminku a omluvu. V dobách, kdy spravedlnost zemřela, stačí, že něco bylo vykonáno odvážně, a již to platí i za výkon čestný. Vedu si tak, abych útok na svůj dům spojil se zbabělostí a zradou: můj dům není zavřen nikomu, kdo na něj zabuší; k celému jeho zabezpečení je tu jen vrátný po starém způsobu a obřadu, který neslouží ani tak k tomu, aby mou bránu hájil, jako k tomu, aby v ní slušněji a zdvořileji vítal; střeží a hlídkují za mne leda nebeské hvězdy.
02. 11. 2008 | 09:24

dříve ruda napsal(a):

Teď koukám, že zrovna v obraně před soupeřem jiné váhové kategorie (pepa řepa promine), už ho mlátíte Halíkem po hlavě. Poslužte si.
02. 11. 2008 | 09:24

vaclavhorejsi napsal(a):

dříve ruda:

Takze vy radite take Halikovi, aby si nejprve precetl Bibli??
Nerikam totiz (aspon o tomto tematu) nic jineho nez on...
A Halik neni s timto nazorem na toleranci a porozumeni s jinymi nabozenstvimi v katolicke cirkvi zdaleka sam. Podobne to vidi i jiny takovy (podle vas) nedbaly ctenar Bible, jakym je papez (nynejsi i spousta predchazejicich).

Mohl byste mi rici, jak by muj clanek vypadal, kdybych si, jak rikate, precetl Bibli poradne?

..

..
02. 11. 2008 | 09:26

HM napsal(a):

Prof. Hořejší

Pane profesore,
Pokud budete mít možnost se s Msgn. Halíkem bavit, zeptejte se ho, co myslel názvem své disertace
"Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení" (1972), případně, jestli je třeba jako PDF online k přečtení.

Hezkou neděli.
02. 11. 2008 | 09:51

zdesta napsal(a):

H.M. Chřipkový vir kašle na antibiotika.(neučinnost)Moje nepodstatná poznámka.Jinak absolutní souhlas.
02. 11. 2008 | 10:16

tomas napsal(a):

Spíše bych vyzval Bezvěrci, skeptici, cynici, heretici a pochybovači spojte se. Nemínim nijak brojit proti islámu. Spíš proti představě, že náboženství (jakékoli) vede k jakékoli vyšší duchovnosti a může cokoli ospravedlňovat. Neděsí mě islám, děsí mě představa teokracie, byť momentálně ji nejpečlivěji realizují muslimové. Kdyby u nás měla katolická církev politickou moc (krom toho, že Tomáše Halíka by brzo vyobcovali coby ideologicky nespolehlivého), zavládl by tu stejný terror, jaký vládl a vládne všude tam, kde se náboženské elity pasují do role vůdců národa a stanou se samozvanými politickými elitami. Dichotomie současného světa není na čáře islám--křesťanství, ale na čáře teokraticko-totalitní versus sekularizovaná demokratická společnost. Přičemž si nezastírejme, že představitelé té první vize budou vždy usilovat o zničení té druhé. Protože (na rozdíl od nás) nestojí o multikulturní svět. Křesťanství byo historií DONUCENO změnit mnohé doktríny, islám bude s naším světem slučitelný, pokud to udělá také. Jeho současná podoba je velmi agresívním memem a neusiluje o slučitelnost, ale o vítězství.
02. 11. 2008 | 10:28

HM napsal(a):

zdesta:

To je možné, ani to nevím, vidíte. Ale problémy s tím přesto nemám, nějakou těžší chřipku mám jednou za pár let a zatím u mě medikamenty zabíraly. Asi jsem měl zatím štěstí na ty neresistentni chřipkové viry :-) A možná, že je to i tou silnou vůlí a namlouváním si sám sobě, že zabírají :-)
02. 11. 2008 | 10:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Mirku,

těch blogů je na 170 ;-) Osloveno byla od března minulého roku na sedm set potenciálních autorů ;-) Byly doby, kdy tato práce, tedy administrování diskusí pod blogy, vyžadovala daleko větší úsilí a času než dnes. Teď už je to selanka (většinu počítačových "trollů" zde již přestalo těšit publikovat zde sprosťárny či hrubé urážky a tak do hodiny dvou shledat, že zmizely), která mne navíc velmi baví ;-)

Pište o panu prezidentovi či komkoliv jiném, co chcete. Pravidla (resp. omezení) jsou dána jen a jen zdejším Kodexem (hrubé urážky, vulgarismy, podezření na porušení zákona, tedy zejména hanobení rasy, národa a přesvědčení resp. vyzývání k násilí či omezení práv skupin a jednotlivců, spamy).

Vše ostatní je jako legitimní názor k diskusi vítáno.

Jsem rád, že jsme si ten incident snad trochu přeci jen vyjasnili ;-) Mrzelo by mne, kdyby zde inteligentní a nepředpojatí lidé, mezi něž Vás počítám, měli pocit nepatřičné cenzury.

Libor Stejskal
02. 11. 2008 | 10:41

dříve ruda napsal(a):

pane profesore,

protože samozřejmě panu Halíkovi toto neradím, proto je pro mne jeho postoj popsaný ve vašem článku nepochopitelný. Takto může mému předchozímu příspěvku rozumnět každý, kdo má dobrou vůli pochopit o čem oponent píše.
Vám to radím. Jak by váš článek potom vypadal? Nevím. Číst nestačí. Je třeba také přečtené chápat a k tomu je nutná pokora a chtění. Řekl bych, že inteligence pokoře dost často brání se dostavit. Je snadné propadnout jakési samospravedlnosti, která vychází z pocitu, že "já tomu přece rozumím".
Přesto vám skládám poklonu a nechci vám křivdit. Jste totiž jeden z těch, kteří diskuse čtou a odpovídají. Toho si vážím. Mimochodem, s papežem na mě nechoďte. Jsem protestant a našel bych toho na něm při (tentokrát) mém nedostatku pokory taky dost...
02. 11. 2008 | 11:00

obrance napsal(a):

Pane Mirku,

dekuji Vam za podrobnou a zajimavou odpoved a blahopreji Vam k vybornym vysledkum ve streleckych soutezich a k jejich uzitecnosti pri vyjednavani s policisty! :-)

Preji Vam, aby jste i v budoucnu musel vyuzit svych streleckych schopnosti jen pro tyto pripady a doufam, ze i v Ceske Republice nebudeme potrebovat trenovat strelbu za jinym nez sportovnim ucelem...

P.S. Vasi duraznosti v diskusi a kombinovanym talentem pro hrani na kytaru a presnou strelbu z rychlopalne pistole mi silne pripominate Antonio Banderase z meho oblibeneho filmu Desperado ;-)
02. 11. 2008 | 11:12

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Mirku
byla by škoda, kdybyste diskusi opustil. Co by si počal pan Hořejší bez podpory svého kamaráda z dětství?

Teď, když se nám projekty tak hezky rozbíhají.Po první česko-americké developerské na stavbu kostelů v SA se pustíme do Česko-americké polygrafické. Budeme tisknout Bible ostošest, pan Hořejší nám bude zřejmě dělat kurýra, neboť mlčení je-prý-souhlas.Zaplavíme Saudy a pak začneme dovážet Bible do Iránu, když je všude u šítů taková hezká tolerance,jak říkal Ammar Al-Hakim.Talibánu dáme množstevní slevu.

Že nemáte české občanství nevadí.U nás máte založenou společnost někdy za půl roku, jindy za minutu. Hádejte čím to bude? Pak také můžeme dva pasy, to u vás zřejmě nejde.To bude asi tím, že vy jste politicky korektní. To víte, u nás se PC teprve rozjíždí.
02. 11. 2008 | 11:27

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší:
na repliku:

"Panem Halíkem bych si nevypomáhal. Za prvé je kněz, který má hlásat a šířit křesťanskou lásku, toleranci a smířlivost. To dělá dokonale. Dále je osobou odpovědnou za mezináboženský dialog. Má snad rozebírat rozdíly?

vaclavhorejsi napsal(a):
Nechapu - takze to, co rika knez nemusime brat tak moc vazne, protoze on holt musi vest ty svoje mirove recicky, kdezto "zivot je jinde"? VY MYSLITE, ZE ON NEZNA (A MEMA ZNAT) "OBE STRANY MINCE"???

Nevím, jsem sice duch mdlého, ale nevšiml jsem si, že bych pana Halíka podezíral z neznalosti.Ale posláním kněze není snad rozebírat při mši nebo při mezináboženském setkání teologické rozdíly.Vy jste ale blogger.

Je tedy smyslem vašeho článku nedělní kázání nebo nastartování diskuse, při které budeme hovořit o shodě i o rozdílech?
02. 11. 2008 | 11:42

Dagobar napsal(a):

Podívejte se na film The Message (převyprávění Mohamedova života). Zvláště poučná je pasáž, kdy Mohamed prchá před svými pohanskými příbuznými do křesťanského Jordánska a jordásnký král mu poskytne ochranu proto, že "taky věří v jediného Boha". Kdyby ho vydal, problém zvaný islám by neexistoval. Protože byl ale vstřícný a nabídl mu asyl, začala expanze islámu. Mimochodem - kde dnes někdo najde křesťanské Jordánsko? Přijdou k vám, poprosí vás o pomoc a až jich bude dost, nemilosrdně vás zpracují. Podívejte se na ten film, je to JEJICH vlastní film a má rozhodně nenulovou návodnou hodnotu.
02. 11. 2008 | 12:19

Pavel Bouzek napsal(a):

Tato četba postrádá základ všeho, tedy "pravidla posledního soudu",kde Pán Ježíš nechává myšlení stranou a preferuje skutky, tedy dát najíst, napít, navštívit v problémech, obléci, ale každého, tedy i úhlavního nepřítele. A to kdo dokáže, má cestu do nebe otevřenou. Ostatní teoretici zemřou ve svých hříších tak, jak je psáno svatým Pavlem: Poznáním Desatera přišel na svět hřích a ze hříchu je smrt. Zákon tedy vede ke smrti! Tedy bez rozdílu vyznání a případných "dobrých skutků", řízených naším soudem nad subjektem naší péče. Pokud totiž dovedeme realizovat dobrý skutek k nějakému našemu nepříteli, znamená to naše odpuštění a pak se naplní modlitba :Otče náš....odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům...! Vše ostatní jsou jen teorie, vhodné více, či méně k zatracení.
02. 11. 2008 | 13:15

agent Smith napsal(a):

Pro hodného ateistu: Ano, v dokumentu Kongregace pro nauku víry to vydal současný papež, tehdy ovšem ještě jako kardinál Ratzinger.
02. 11. 2008 | 13:27

Farniente napsal(a):

Jako obvykle, opakování již dříve mnohokrát jinými řečeného, důsledně levicová filtrace faktů a "interpretace" odlišných názorů, důkazy v kruhu. Doufám, že alespoň ve své vědecké specializaci je pan Hořejší korektní a erudovaný. V politických komentářích ale čirá Lysenkovina.
02. 11. 2008 | 13:45

im napsal(a):

@Mirek

Jste asi nějaký pěkně zašmodrchaný případ, doufám, že to příslušní konzularisté zdárně vyřídí. Přeji Vám příznivou odpověď.

Přece jste nemohl jen tak zmizet ze světa, i když Vás matrikářka nenašla. Musel jste mít nějaké rodné číslo v evidenci obyvatelstva, doklady o vzdělání, zaměstnání. I kdyby je zničila povodeń ve Vašem bydlišti, mělo by možno je dohledat v evidenci, na rektorátu VŠ apod.

http://cs.wikipedia.org/wik...
02. 11. 2008 | 15:19

Samvěd napsal(a):

"Bratři" nerovná se "soudruzi"..
křesťané a muslimové by mohli býti sobě navzájem soudruhy, protože ale křesťané vzájemně jsou si bratry (a sestrami), pak muslimové jsou jejich bratranci či sestřenice (pokud tedy vycházím z premisy "víra Abrahamova")
02. 11. 2008 | 17:17

Mirek napsal(a):

To im:

Presne tak! :) Muj nazor je, ze v tom maji s prominutim ‘bordel,’ ztratili to a nenamahaji se moc to najit! Jenze s timhle nemuzu moc delat, uz jenom proto ne, ze mezi mnou a Prahou je, napriklad, Atlanticky ocean... :)

Dekuji Vam srdecne jeste jednou za Vase rady, navrhy a moralni podporu. Obavam se, ze v soucasne dobe nemohu delat nic moc jineho, nez cekat na odpoved z Konzulatu v Chicagu.
02. 11. 2008 | 17:42

Mirek napsal(a):

To im:

P.S.:

Vite co by mohlo byt nejironictejsi? :) Matrikarka mi rekla: “To oni obcas v sedmdesatych a osmdesatych letech jen tak lidi strasili a rikali jim, ze jim zrusili obcanstvi, ale ve skutecnosti jim je nezrusili. Takovych pripadu znam vic. Byla to takova divna doba.” Pokud by toto byla pravda, tak skoro 20 let “bojuji” o navraceni sveho obcanstvi, ktere jsem nikdy neztratil... :) Tech dopisu....a cekani na odpovedi... :)

Nicmene incident na Ceskoslovenskem velvyslanectvi v roce 1991 (stale povazovan za “persona non grata” v dusledku tehdy platnych zakonu a nemoznost mi vystavit ceskoslovenske vstupni vizum) naznacuje opak.

Takze to vypada, ze neschopnost pani matrikarky me najit v seznamech lidi se zrusenym statnim obcanstvim (coz vybudilo jeji zde citovanou poznamku) je nejspise stejneho druhu jako jeji neschopnost me najit podle mista narozeni a bydliste – jinymi slovy, pani matrikarka neni moc schopna... :)

A toto pravdepodobne neurychluje prubeh udalosti...
02. 11. 2008 | 18:06

Čochtan napsal(a):

Dagobar,
podej čertu prst a chytí celou ruku. Čert je břídil proti muslimovi.
02. 11. 2008 | 18:07

ivan.tomek@acadiau.ca napsal(a):

Pne Horejsi,

Dekuji za reakci. Pisete

"""
ivanT:

"Ateiste, ke kterym ma pan Horejsi zrejme urcitou nechut."

NAPROSTO NIKOLI - poctivych ateistu si vazim stejne jako poctivych vericich. Nechut mam k hloupym, fanatickym, nesnasenlivym z obou techto skupin.
Ostatne - vetsina "opravdovych" vericich me asi povazuje spis za ateistu...
"""

Moje reakce byla zalozena na jedne z vasich poslednich blogovych vet:

"je jisté, že ztráta přiměřeného vlivu „dobrého“ náboženství má ve společnosti i velmi negativní důsledky"

ze kterych jsem usoudil, ze se domnivate, ze ateismus vede k upadku moralky - a s tim (mimo jine) jsem svym prispevkem polemizoval. Jestli jsem vas spatne interpretoval tak se omlouvam.

Mimochodem, cemu rikate 'dobre nabozenstvi' mi neni jasne. Mohl byste uvest nejaka dobra a nejaka spatna pro vyjasneni?

Ivan
02. 11. 2008 | 18:12

Mirek napsal(a):

To Libor Stejskal:

170! Wow!!! 170??? Prehanite!!! :)))))
02. 11. 2008 | 18:13

Křesťan AZ napsal(a):

pro Remington 1.11.2008, 18:34:45

Jsem překvapen, že Vy jste na mou otázku zareagoval.
Mám smysl pro humor. Váš smysl pro humor patří do tzv.černého humoru a ten já rád nemám.

Jinak si myslím, že - až na ten prodej a propagaci zbraní - můžete být fajn člověk a kamarád.
02. 11. 2008 | 18:14

Desiderius napsal(a):

Problémem je,že všechna světová náboženství jsou ve své institucionalizované podobě ve své podstatě sekulárními společnostmi.Důsledkem je,že se navzájem liší(což je z duchovního hlediska zcela absurdní)a logicky nastávají ostré konflikty.Docílit změny lze pouze tak,že lidé pochopí,že se musí stát osobami ryze duchovními a poté nebudou potřebovat žádná zprostředkující náboženství.Toho mohou dosáhnout pouze jednotlivci,ne velká společenství(až na vyjímky,jako byl např.Tibet,dominikánská mystika 1.pol.14.století apod.)Dnešní situace je ve své podstatě globálně uspokojivě neřešitelná.
02. 11. 2008 | 18:33

Vaclav Horejsi napsal(a):

ivan.tomek@acadiau.ca:

"Dobre nabozenstvi" je samozrejme takove, ktere vede lidi k tomu, aby "milovali sve blizni", aby verili ve "smysluplny rad sveta" (= "milovali Boha").
Myslim, ze krestanstvi takove ve sve podstate urcite je, judaismus a islam take.

Opravdu si myslim, ze vseobecne rozsireni ateismu ve spolecnosti vede k jistemu upadku moralky; k tomu, ze to puvodni misto nabozenstvi zaujme neco jineho, horsiho (kult konzumu, bulvarni kultura).

"Spatne nabozenstvi" je zjevne takove, ktere bud z principu (satanismus) nebo pokrivenim puvodne dobreho principu (fanatismus, fundamentalismus) plodi opak te "lasky k bliznimu".

Smutna historicka zkusenost ovsem je, ze toho "spatneho" nabozenstvi (resp. paskvilu nabozenstvi) bylo nejak moc, takze clovek snadno muze dojit k (podle me mylnemu) zaveru, ze nejlepsi je vubec nabozenstvi zavrhnout a tim se vyhnout i jeho pokrivovani.

Srdecne

Vaclav

..
02. 11. 2008 | 18:38

Křesťan AZ napsal(a):

pro Kritika 1.11.2008, 18:46:22

zeptal jsem se vás, jestli věříte v účinnost upřímné modlitby a na to jste neodpověděl.

Z vaší odpovědi odhaduji, že na téma osobního vztahu k Bohu a modlitby raději veřejně nehovoříte.

Ta ironie na začátku vaší odpovědi mi byla dost nepříjemná.
02. 11. 2008 | 18:38

Mirek napsal(a):

To obrance:

Dekuji za Vase hezka slova a preji napodobne! :)

Yeah, Antonio je vynikajici herec a mozna i vynikajice strelec! :) A Desperado je urcite moc hezky film s mnoha zajimavymi momenty, ze kterych je zcela zrejme, ze Antonio na kytaru hrat neumi... :)))

P.S.: To samozrejme neznamena, ze by Antonio nemohl byt naprosto fenomenalni hrac napr. na bubny, trombon nebo jakykoli jiny nastroj.... pochopitelne s vyjimkou kytary... :)))
02. 11. 2008 | 18:50

HM napsal(a):

Prof. Hořejší:

"...že všeobecné rozšíření ateismu ve společnosti vede k jistému úpadku morálky..."

Z všeobecného hlediska máte asi pravdu, ale určitě to není pravidlem. Jsem sice ateista, ale k Bibli mám daleko blíže, než mnozí z "přesvědčených" křesťanů, které jsem v životě potkal a poznal, nebo které mohu v médiích slyšet či vidět - a to nejen těch "řadových". Záleží na člověku a jeho výchově, náboženství nedělá automaticky lidi lepšími.
02. 11. 2008 | 18:50

Náboženská nemoc a mor.... napsal(a):

Tatáž diskuse v Iránu, Iráku,SA atd. by byla povolena a dopadla by stejně, nebo popravou zrádců účastníků ????
02. 11. 2008 | 18:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy