Likvidace Akademie věd – druhé dějství?

06. 07. 2009 | 18:12
Přečteno 30651 krát
Před několika týdny jsem zde psal o zlověstném plánu Rady pro výzkum a vývoj (RVV) vedoucímu k oslabení základního výzkumu v této zemi a především k postupné likvidaci nejproduktivnější části českého výzkumu, Akademie věd.
Jen pro pořádek poznamenávám, že Akademie věd je, trochu zjednodušeně řečeno, soustavou 55 pracovišť s právním statutem „veřejných výzkumných institucí“ (v.v.i.; valnou většinou samostatných výzkumných ústavů), jejichž zřizovatelem je instituce státní správy zvaná také „Akademie věd“. Tato soustava (státní instituce plus jí podléhající v.v.i.) je velmi demokraticky (podobně jako třeba university) řízena volenými orgány - předsedou, Akademickou radou a Akademickým sněmem (viz zde).
Už 19 let u nás neexistuje onen pověstný sbor více či méně senilních akademiků, který by měl cokoli společného s jejím řízením (na rozdíl třeba od Ruska, Maďarska či Polska).


Onen zhoubný plán vývoje financování výzkumu a vývoje na roky 2010 - 2012, součást „reformy výzkumu a vývoje“ Topolánkovy vlády, byl dne 29.6. schválen současnou vládou a tím pokročil opět o jeden stupeň dál.

Původní záměr oné Topolánkovy reformy byl snad docela dobrý – zefektivnit, zprůhlednit a zkvalitnit český výzkum a vývoj. Z původních 22 samostatných poskytovatelů prostředků na VaV ze státního rozpočtu (ministerstva, některé centrální úřady a instituce) jich mělo zůstat jen několik
málo (MŠMT, AVČR, GAČR, nově zřízená Technologická agentura – TAČR), měly zůstat jen dvě grantové agentury (GAČR a TAČR), aby se sjednotily kvalitativní nároky na grantové projekty.
Nakonec si ovšem silná ministerstva vymohla, že poskytovateli výzkumných prostředků zůstanou (MZ, MZe, MPO) a dokonce si vymohla, že si ponechají ni vlastní grantové agentury (ve kterých jsou nároky obvykle mnohem nižší než u GAČR nebo u GA AV).

Zásadním prvkem reformy mělo také být, že se tzv. institucionální peníze na VaV (tedy zjednodušeně řečeno na základní provoz ústavů podřízených jednotlivým zřizovatelům) budou přidělovat na základě jejich předchozích reálně ověřitelných a více či méně kvantifikovatelných výsledků (kvalitní vědecké publikace, ekonomicky přínosné licence, patenty a jiné aplikační výsledky), aby se tak zamezilo plýtvání penězi na instituce, které (skoro) nic pořádného neprodukují (a že jich bylo dost...).

Z původního ambiciózního záměru zůstalo ovšem jen torzo – politicky silná ministerstva si ponechala nejen své rezortní výzkumné instituce (často pochybné úrovně), ale dokonce i své grantové agentury. Jedinou významnou institucí, která se dobrovolně vzdala své grantové agentury (mimochodem zdaleka nejnáročnější v Česku) byla AV ČR.

Dalším paskvilním prvkem „reformy“ je systém hodnocení výsledků, který přiřadil bodové ohodnocení různým druhům „výstupů“ výzkumné práce (odborné články, patenty, užitné vzory, knihy, atd) a každé instituci tak vyšla určitá suma bodů. Potíž ovšem spočívá v tom, že takový systém se snaží převést na stejného jmenovatele výsledky zcela odlišného typu a dospět tak k jedinému sumárnímu číslu směšujícího nejen „hrušky a jablka“, ale spíše „hrušky a kamení“. A ještě horší je, že tento systém umožňuje (ba dokonce stimuluje) plození „laciných výsledků pro výsledky“, které mohou poměrně snadno nahradit opravdu cenné výsledky. A úplně nejhorší je, že tento systém prostou trojčlenkovou metodou, „bez zásahu lidské ruky“, převádí ony body získané metodou „hrušky a kamení“ přímo na peníze. Velmi zasvěceně a důsledně se tomuto kocourkovském systému věnoval Jiří Zlatuška, naposledy zde a zde a také Štěpán Jurajda a Lubomír Lízal , oba ze Švejnarova CERGE.

Původní návrh reformy také počítal s tím, že při každoročním posilování státních výdajů na VaV (tak, aby bylo do roku 2010 dosaženo kýženého cíle „lisabonské strategie“ – 1% HDP) se bude více posilovat GAČR, TAČR a MŠMT, kdežto v případě AV bude ve střednědobém výhledu růst malý.

Ač je to k nevíře, vláda skutečně schválila návrh vývoje financování českého výzkumu a vývoje v příštích třech letech tak, jak jí to doporučil poradní orgán (RVV – velmi nedávno přejmenovaná na „Radu pro výzkum, vývoj a inovace“), ve kterém se kupodivu nevyskytují téměř žádní „opravdoví“ vědci (nedejte se v některých případech mýlit zvučnými tituly před a za jmény...).

Podstatu onoho návrhu vystihuje následující zjednodušený přehled (detaily zde):
_________________________________________________________
Institucionální prostředky (v mld Kč)

AV

2009 - 5,058
2010 - 4,028
2012 - 2,646

MŠMT

2009 - 6,978
2010 - 7,211
2012 - 6,779

GAČR

2009 - 0,054
2010 - 0,072
2012 - 0,098

TAČR

2009 - 0
2010 - 0,044
2012 - 0,077

MPO

2009 - 0,502
2010 - 0,510
2012 - 0,878
__________________________________________________________________

Účelové („grantové“, „programové“) prostředky

AV

2009 - 0,823
2010 - 0,583
2012 - 0,167

MŠMT

2009 - 2,766
2010 - 3,728
2012 - 2,510

GAČR

2009 - 1,779
2010 - 1,946
2012 - 2,735

TAČR

2009 - 0
2010 - 0
2012 - 1,580

MPO

2009 - 3,240
2010 - 3,312
2012 - 4,283
___________________________________________________________________


MZ, MZe, MO zůstávají v tomto období zhruba na stejném, MŽP by v roce 2012 nemělo dostávat žádné vlastní prostředky na VaV (v roce 2009 to je 207 mil.).
Celkové plánované náklady mají být v roce 2012 stejné jako v roce 2009 (24,830 mld).

Je tedy jasné, že jediným výrazným poraženým má zde být Akademie věd - z peněz, které se jí seberou, bude financována většina nárůstu pro GAČR, ale také pro TAČR a pro MPO. Akademie věd také přijde o prakticky veškeré účelové prostředky (vlastní Grantová agentura, která byla bezesporu nejnáročnější ze všech), zatímco ostatní rezorty si podrží své nesrovnatelně méně náročné grantové agentury (do kterých sice teoreticky může chodit soutěžit každý, ale temata a pravidla jsou tam nastavena tak, že velká většina půjde do příslušného rezortu.

O tom, kdo stojí v pozadí celé této akce svědčí prohlášení Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory.
Bývalý předseda Akademie Václav Pačes k tomu řekl: „Z 24 miliard šest miliard putuje na určité projekty do aplikovaného výzkumu, které ale nepřinesly naprosto žádný výsledek. A tyto peníze se tam dávají znovu. Je to lití peněz do černých děr".
V.Pačes také upozornil na to, že dalším faktorem v pozadí může být snaha zmocnit se lukrativní budovy AV na Národní třídě.

Jsme jistě rádi, že naši kolegové z vysokých škol budou postiženi mnohem méně (ostatně mnozí z nás z AV působí velmi intenzivně i na universitách), ale jsem přesvědčen, že v další etapě dojde i na ně. Ostatně i kdyby postiženi přímo nebyli, likvidace AV by pro ně měla velmi nepříznivé důsledky už proto, že na ústavech AV se školí tisíce studentů a pracovníci AV zajišťují stovky semestrálních kursů na universitách.

Není divu, že Akademie věd (a nejen ona) považuje tento plán za naprosto nepřijatelný.
Dne 30.6. se konalo mimořádné zasedání Akademického sněmu (poprvé za dobu existence AV!). Veškeré materiály z tohoto jednání (zásadní projev předsedy AV, Usnesení a „Prohlášení Akademického sněmu AV ČR k budoucnosti výzkumu a vývoje v České republice“ najdete na stránkách AV.

Akademický sněm m.j. žádá předsedu vlády, aby bezodkladně ustanovil Radu pro mvýzkum a vývoj v novém složení, včetně jejího sekretariátu, aby vznikl skutečně odborný a kompetentní orgán schopný formulovat a hájit potřeby výzkumu a vývoje v ČR a dlouhodobé zájmy společnosti v této oblasti.

Důležité je níže uvedené „Stanovisko akademické obce k budoucnosti výzkumu a vývoje v České republice“, které můžete podepsat zde.

Další materiály včetně diskusních skupin na Facebook: „Pro kvalitní vědu v ČR!“
a „Peníze na vědu! Money for Czech science!“ naleznete zde.

Jsem rád, že skoro všichni novináři o nás píší se sympatiemi (přehled některých článků v novinách naleznete také zde); viz též úvodník v LN.
Upozornil bych také na velmi dobré články kolegy Vladimíra Wagnera zde a zde a snad také na rozhovor se mnou.

V příštím čísle nejprestižnějšího světového přírodovědeckého časopisu Nature by měl vyjít redakční článek o aktuální situaci ve financování českého výzkumu (trochu jsem se o to s kolegou Konvalinkou zasloužil...). Bude pak jistě příležitost zaslat tam korespondenční příspěvky s komentáři a doplňky k tomuto článku.
Něco podobného se chystá v obdobně prestižním Science.
Jsem si jist, že nás podpoří i naši zahraniční kolegové.

Akademii věd podpořila i ČSSD, KSČM a KDU-ČSL.
Byl bych velice rád, kdyby podobný postoj zaujala i ODS, nebo aspoň někdo z této strany... Obávám se ale, že toho se asi nedočkáme...
Je nepochopitelné, že vláda ignoruje silný hlas nejvýznačnějších vědců této země (viz např. stanovisko Učené společnosti ČR).

Je zcela zřejmé, že pod rouškou „reformy“ se chystá doslova vražda té nejkvalitnější části české vědy.
Měli bychom si dobře zapamatovat jména těch, kteří jsou za to zodpovědni...


Doufám, že tenhle zločin proti budoucnosti české vědy neprojde - a to i kdybychom měli vyjít demonstrovat do ulic...
*****************************

Stanovisko akademické obce k budoucnosti výzkumu a vývoje v České republice

Jsme vážně znepokojeni hrozící likvidací Akademie věd ČR a většiny základního výzkumu v České republice. Neodborné, zmatené a nezdůvodněné nastavení systému financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR, pokud bude uskutečněno, bude mít fatální důsledky nejen pro samotnou AV ČR, ale i pro celou českou společnost.

V důsledku návrhu Rady pro výzkum a vývoj má být institucionální rozpočet Akademie věd ČR během tří let snížen na polovinu. To by vedlo k propuštění mnoha vysoce kvalifikovaných odborníků, k rozbití vědecké infrastruktury a k likvidaci současné sítě akademických ústavů.

Zničení Akademie věd ČR by postihlo i vysoké školy, s nimiž AV ČR úzce spolupracuje v řadě oblastí od vedení postgraduálních studentů až po výuku v řadě jedinečných a nenahraditelných oborů. Hlavními oběťmi takto navrženého rozpočtu by se staly jak kvalitní základní a aplikovaný výzkum, tak i vysokoškolské vzdělávání. Zodpovědnost za tyto nedozírné škody by padla se všemi politickými, kulturními a morálními důsledky jednoznačně na vrub současné Rady pro výzkum a vývoj.

Proto považujeme jednání členů Rady pro výzkum a vývoj za nesystémové, nekvalifikované a nezodpovědné. Naléhavě žádáme předsedu vlády ČR Jana Fischera, aby neprodleně obměnil personální obsazení Rady pro výzkum a vývoj tak, aby tvořila skutečně kvalifikovaný a odpovědný orgán, schopný zajistit potřeby výzkumu a vývoje v České republice a dlouhodobé zájmy české společnosti v této oblasti.

Současně vyzýváme vládu, aby znovu zvážila, zda by celkové posílení investic do výzkumu a vývoje nebylo tím nejlepším způsobem, jak čelit současné ekonomické krizi a jak položit základy budoucího rozvoje a prosperity.

Bez kvalitního a všestranně rozvinutého základního výzkumu nemůže existovat ani úspěšný aplikovaný výzkum a nemohou se rozvinout ekonomicky efektivní inovace. Škrty právě v této oblasti by byly vysloveně kontraproduktivní a stály by v přímém rozporu s protikrizovými opatřeními vlád ve vyspělých státech světa.


V Praze dne 30. června 2009
********************************************************************

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Lerak napsal(a):

Nic jiného nemůžete čekat od Topolánkových goril! Na podzim ve volbách jim to případně vrátíme, snad nebude v tomto případě pozdě!
06. 07. 2009 | 18:33

Kanta napsal(a):

Svěží vánek zavál.Mirek Topolánek se "ukázal".
06. 07. 2009 | 18:36

Petr Havelka napsal(a):

http://www.hoschl.cz/?text=...

Zdá se, že Akademie tahá za kratší konec, zřejmě neumíte tak dobře "lobbovat". Nejhorší je ustrnout a domnívat se, že kdo co je dobré se přece logicky musí prosadit. Takhle to na ministerstvech nechodí.
06. 07. 2009 | 18:58

Petr Havelka napsal(a):

Jednou z vlastností lidské mysli je nedůvěra k neznámému. Tajemno vlastně budí ambivalentní směs zvědavosti a strachu. Už od malinka oscilujeme mezi maminčinou sukní, tedy bezpečím toho, z čeho jsme vzešli, a neznámým, cizím a často nebezpečným světem, který nás láká a přitahuje, ale z něhož ve stále větších obloucích prcháme zpět, až se jednoho dne nevrátíme a opustíme maminčinu oběžnou dráhu jako kosmická loď. S nedůvěrou k neznámému, potřebou bezpečí a vlastní důstojnosti souvisí i utváření mravních postojů selského rozumu: čemu nerozumím, je špatné. Derivátem tohoto myšlenkového podhoubí byly hony na čarodějnice, na Galilea, na genetiku, na kybernetiku. Milan Kundera napsal v Nesmrtelnosti, že posledním Středoevropanem v pravém smyslu, tedy i dějinném, byl J. W. Goethe. Vstoupil do novověku, ale přitom byl vlastně už skoro posledním, kdo ještě mohl porozumět světu, jenž ho obklopoval: věděl, jak funguje dalekohled, kterým hleděl na hvězdy, chápal princip parního stroje,studoval systém přírody.
Dnes jsme obklopeni užitkovými předměty, o jejichž podstatě a fungování nemá většina z nás ani ponětí. Jsme v roli hospodyňky, která sice denně používá televizor či automatickou pračku, ale o jejich útrobách, konstrukci a fyzikálních a chemických dějích neví zhola nic.
Věda se stala kolbištěm pro zasvěcené, čím dál víc se specializující experty, kteří toho vědí stále více o stále menším výseku skutečnosti, až nakonec „budou vědět všechno o ničem“. Ruku v ruce s tímto posunem začalo postupně goethovské nadšení pro vědu upadat a po zázračném věku techniky se postupně proměnilo ve skepsi provázenou inklinací k iracionalitě, k alternativnímu, intuitivnímu a zkratkovitému chápání světa. Na dětském knižním trhu verneovky upadly v zapomnění a na místo nich vládne čaroděj Harry Potter.
Společnost se tak dostala do paradoxní pasti.
06. 07. 2009 | 18:59

Petr Havelka napsal(a):

Pokračování:

Na jednu stranu se pohodlí a technického pokroku nemíní tak honem vzdát, na druhé straně tomu, co ho utváří, přestává rozumět a tedy důvěřovat. V současném transakčním světě jsou to však právě ti, kdož věci nerozumějí, kteří jsou „zákazníky“ a tedy „plátci“ toho, co jim stále více zůstává skryto. V této situaci je popularizace vědy, jakkoliv „skutečnými“ vědci opovrhovaná, projevem pudu sebezáchovy těch, kteří díky svobodnému bádání ženou lidské poznání nezadržitelně stále dál. Nedorozumění, do kterého se svět řítí a na jehož jedné straně je malomyslnost nevědoucích a na druhé straně svůdná arogance rozumu těch, kdož myslí, že vědí, může být umenšeno pouze dostatečně účinnou komunikací. Ta však není možná bez společného jazyka. Esoterické světy mají ovšem své esoterické jazyky. Tak i věda. Tu opět nastupuje popularizátor, tentokrát v roli tlumočníka, překladatele. V překladu se nutně vždy leccos ztratí. Proto bývají popularizátoři často vysmíváni pro přílišná zjednodušení, polopravdy a sémantické posuny. Ale cožpak to samo o sobě není údělem každého překladu? Zdeněk Svěrák jednou vyprávěl, jak viděl v Egyptě český film s anglickými titulky. Výrok „ona byla taková outlocitňoučká“, se vší onomatopoickou kulatostí té zdrobněliny, byl v titulcích přeložen „she was sensitive“. Hotovo.
A autor si kladl otázku: má cenu se proti tomu bouřit? Anebo prospěch z toho, že český film přinesl radost tisícům Egypťanů, stojí i za oběť řekněme dvaceti, třiceti procent z toho, co zažijí „zasvěcení“? Je lepší „sensitive“ než nic? Podobně i s vědou. Je lépe, když ti, kdož vydržují vědeckou elitu ze svých daní, alespoň tuší, co svět vědy přináší, a to i za cenu, že je to ve skutečnosti trochu jinak, než kdyby bylo třeba jim „vědecký světový názor“ prostě natlouct do hlavy násilím? Jestliže je lepší zjednodušené poznání než žádné, pak je role popularizace nezastupitelná. Chce-li věda přežít, musí jednak pěstovat všeobecnou vzdělanost a jednak si vydržovat zdatné popularizátory. První je obdobou učení se jazyku, druhé je obdobou dabingu. Obojí je lepší než ignorance. Ale pozor, v tomto sporu není lepších a horších. Je pouze nedorozumění.
Vědec nikdy nepochopí média (a proto je v duchu naší úvodní teze šmahem odsuzuje) a média nikdy neporozumí podstatě problému. Přitom s pomocí tlumočníků (popularizátorů) mohou právě média pro přežití vědy, a tedy i tohoto světa, udělat velice mnoho. Mohou přesvědčit ostatní, že vydržovat si vědu stojí za to. A také, že i vědu je třeba mít pod veřejnou kontrolou. Ani jedno není bez otevřených dveří laboratoří a neutuchajícího úsilí interpretů-popularizátorů dost dobře možné.
http://www.hoschl.cz/?text=...
06. 07. 2009 | 19:00

Zacheus napsal(a):

Možná,že by Vám, pane profesore a celé Akademii pomohl pan ministr Kocáb...
06. 07. 2009 | 19:04

Vico napsal(a):

Kluci zastupující tu vzdělanější část národa zase zapracovali.

Důležité ale je, že přitom vypadají velmi fotogeneticky.

Vítězné koňské řehtání expremiéra bude to poslední vážení akademikové, co uslyšíte před závěrečnou kulometnou dávkou.Topol and his boys se tentokrát už nezakecají.
06. 07. 2009 | 19:39

Hajný napsal(a):

Pane Hořejší,
a co jste čekal.Vždyť většině akademiků a i studentů bije srdce mapravo.Kdyby si přečetli podrobně volební programy,tak by nebyli překvapeni.
To co dala socdemácká vláda Akademii a vysokým školám,to jim pravicová vláda nikdy nedá.Myslím v přepočtu.

Stejně tak nevím a jsem zvědav,co tady bude plakat paní Vendlová,protože ani jejím milovaným neziskovkám nebude pramínek ze státu tučnět,ale naopak slábnout.
PS:Neříkám,že v některých případech to není jenom dobře.
06. 07. 2009 | 20:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Hajný:

Mate bohuzel pravdu, ale s tim bitim srdce jsou i vyjimky; alespon o jedne vim...

..
06. 07. 2009 | 20:23

andreas napsal(a):

pěkný článek k tématu v Právu od prof. Kellera
"04.07.2009 - Jan Keller - Publicistika - str. 06
Upřímný úžas mužů vědy

Bylo by to směšné, pokud by nešlo o záležitost tak tragickou.
Vedení české Akademie věd zjistilo, že je na řadě v dlouhé řadě neoliberálního „zeštíhlování“. Bije na poplach a volá, že přežití české vědy je ohroženo.
Co dělali čeští vědci až dosud? Co dělali, když se zeštíhloval sociální stát a veřejné služby, když se spekulovalo s privatizací železnice a nemocnic? Hráli si svém písečku a o podobné prkotiny se ani v nejmenším nestarali. Ve volbách většina z nich zcela disciplinovaně figurovala v kolonkách městských vysokoškoláků, kteří spontánně volí pravici. Nikdo by se neodvážil po vědcích požadovat, aby soucítili s obyčejnými lidmi, kteří v této zemi už na buben přišli a jejichž situace se stále zhoršuje. Soucit není exaktní kategorie. Vědci by ovšem mohli mít aspoň trochu analytických schopností. Ty by jim už dávno prozradily, co je čeká a jak skončí.
V systému, který upřednostňuje krátkodobý zisk, v systému, které privatizuje vše výnosné a zbavuje se všeho, co jen zdálky připomíná kulturnost, nemohla věda prostě dopadnout jinak. Buď budou vědci sloužit poptávce bohatých, anebo se mohou flexibilně věnovat něčemu ziskovějšímu, než je bádání. To je krédo svobody na naší modré planetě.
„Neoliberalismus ničí všechna opatření, jimiž stát korigoval selhání klasického liberalismu. Je to pomsta majetných za to, že museli dočasně akceptovat fordistický kompromis,“ napsal před časem Alain Bihr. Jeho francouzští kolegové vědci ho většinou nemají rádi, protože se angažuje v demonstracích.
Na vysokých školách nyní zavládne euforie. Finanční prostředky z Akademie věd budou prý převedeny na ně. Troufám si už dopředu říci, že nebudou.
Vědci nyní možná vyjdou do ulic. Budou se divit, že se k nim nikdo nepřidá. Žádný z nich si nevzpomene, co zrovna dělal, když stávkovali odboráři. Určitě pracoval na něčem hodně důležitém. A určitě si myslel, že když bude poslušně volit pravicové politiky, nechají ho jeho práci dokončit.
Dokud si vědci a učitelé neuvědomí, že se chovali jako dobře zmanipulovaná součást pravicově orientované městské chudiny, nebude jim pomoci."
06. 07. 2009 | 20:26

julča napsal(a):

Pane profesore,
myslíte, že by Akademii věd pomohlo nyní, kdyby se v minulosti chovala více demokraticky, soudržně, racionálně?
Myslíte si, že v ústavech jsou skutečně ty nelepší mozky z oborů, nebo jenom ti, co zvládnou podivuhodné prostředí byrokratizované, maskulinní vědy, která často nemá potřebu zodpovídat se ze své práce společnosti?
Myslíte, že mezioborové rozdělování peněz bylo dlouhodobě spravedlivé? Bylo běžné, že se ti lépe vykazatelní zastávali těch hůře vykazatelných a tedy i zaplacených?

Trápí nás klimatické změny, korupce, neudržitelnost medicinských výdajů, jsme dávno společností rizik. Kolik vědců svou prací tato rizika produkuje a kolik pracuje na něčem, co je má omezit?
Dokdy bude věda bez přívlastků, nezodpovídající se z ničeho, co přivede na svět?
Vzpomínáte na loňskou obranu veřejné kultury nebo na letošní akce pracovníků sociálních služeb? Vnímáte nějaké souznění s nimi? Že ti, kdo jsou závislí na veřejných penězích, by neměli být odříznuti od možnosti spoluvytvářet systém financování. Že spolurozhodování o sobě sama je předpokladem demokratičnosti celé společnosti a že je více a více lidí z tohoto spolurozhoodvání vylučováno? Ve prospěch koho a čeho?

I na takové otázky by měl přinášet odpovědi základní výzkum, páč jsou děsně složité a vyžadují systematikcé studium údajů.
Tento typ výzkumu se však již léta odehrává zcela mimo akademické zdi.

nevnímejte prosím, mou supliku osobně, vaší otevřenosti si nesmírně vážím,
nicméně jistá sebereflexe by akademii předtím, než začně s aktivním "odporem"
prospěla
06. 07. 2009 | 20:33

Vico napsal(a):

Nejtragičtější volební skupinou jsou tzv velkoměstská chudina. Statisticky mají sice větší příjmy, než venkovští a maloměstší "vidláci",ale maximálním vrcholem jejich snažení je tak maximálně devět let stará ojetá audina a 65 m čtverečních na dlouhodobou hypotéku. Dali by za své modré lídry život. To toužebné přání se jim také zpravidla vždy splní.
06. 07. 2009 | 20:33

Pepa Řepa napsal(a):

Z Nilu vystoupilo sedm zdravých, tučných krav. Potom vystoupilo sedm kostnatých, hubených - a sežraly ty zdravé.
......................
Už jen šest a půl roku. Snad.
06. 07. 2009 | 20:40

jarpor napsal(a):

Soudím, že by bylo dobré si před "výkřiky" o Topolovi and his boys a podobné (dobrý večer pane Hajný, to platí i o té tezi, co dává pravicová vláda a co by dali soc.dem. )
podívat se na celkové výdaje na vědu, a výzkum... která je na straně 2 a 20 dokumentu, který nabídl autor jako "detail", a kde je uvedeno, že se nemění částka kolem 24 000 000 tisíc Kč na roky 09 - 12.

Tato částka je členěna. Nějak... proč tomu tak je, zde si netroufám dělat advokáta nikomu... Jen si myslím, že je to "boj" mezi vědci o podíl z krajíce... Kdo urve víc, kdo komu leze po zádech...

Ano, AV má dostat méně... je přirozené, že se v AV bije na poplach...
Dávají nám míň - je to špatně.

Jak by to řešil autor, být v oné radě, kde není žádný vědec ?
Třeba nabídne, komu by vzal on. A křičet budou zase jiní...

Hezký večer
06. 07. 2009 | 20:44

Vilém napsal(a):

Andreas
Velmi dobrý článek od Kellera. Chtěl jsem sem vložit příspěvek s podobnými názory, ale obával jsem se, že by to vyznělo jen jako škodolibá radost nad tím, co má AV postihnout:

Tyto likvidátorské praktiky jsou samozřejmě nepřijatelné, ale v logice současných poměrů nevyhnutelné, protože věda je z pohledu rozhodující části pravicových politiků jakýmsi parazitem, který se s nataženou rukou dožaduje peněz daňových poplatníků.

Na druhé straně je třeba vidět, že Akademie věd neměla z pozice údajně klíčového vědeckého pracoviště kupodivu co říci k velmi podobně koncipovaným reformám v jiných oblastech, že dlouhá léta mnoho jejích expertů fungovalo jako reklamní agenti tržní ideologie, například autor jednoho z odkazovaných kritických textů Jurajda se angažoval při reformě trhu práce a sociálního systému pochvalnými výstupy do médií, a totéž platí o dlouhé řadě dalších expertů. Nechápu, co si tito lidé mysleli, že snad vybudují brutálně tržní společnost, ale oni sami budou mít nějaké výsady z nutnosti si na sebe vydělat? Proto se nemohu zbavit dojmu, že v některých případech jde o krokodýlí slzy vysloužilých mouřenínů pravicových stran a pomatených modernizátorů, kteří zažívají své koncepty na vlastní kůži.
06. 07. 2009 | 20:50

vaclavhorejsi napsal(a):

julča:

Jestli se chcete sama presvedcit, jak to na takovem ustavu AV vypada, prijdte do toho meho na navstevu, promluvte si tam s temi cca 200 mladymi lidmi, vcetne cca 70 studentek.

..
06. 07. 2009 | 20:54

SuP napsal(a):

Vážený pane profesore -
Pokud děláte (produkujete) vědu pro všechny, avšak za peníze blbých, musíte umět předpokládat, že v určitém okamžiku začnou mít blbí pochybnosti o přínosu a efektivitě vaší práce. Nedovedu si představit, že byste nedokázali blbým doložit svou nepostradatelnost. Akorát to bude stát nějaké úsilí. Za bolševika to bylo daleko horší a taky jsme to ustáli.
Tak vzhůru do práce. Možná že zpětně začnete konečně trochu chápat ty ostatní, kteří žijí a zkoumají jen za to, co sami úspěšně realizují a prodají.
06. 07. 2009 | 20:56

Hajný napsal(a):

to vaclavhorejsi:
Já vím,proto jsem také napsal :většina.
06. 07. 2009 | 21:00

vaclavhorejsi napsal(a):

SuP:

Myslite, ze lobbiste Svazu prumyslu a dopravy a Hospodarske komory jsou ti "blbi"??

Myslite, ze jedine ctihodne zamestnani je "zit a zkoumat jen za to, co sami uspesne realizuji a prodaji"? Podle tohoto kriteria by neuspela napr. naprosta vetsina nositelu Nobelovy ceny.
Ale k cemu takove parazity, ze...

...
06. 07. 2009 | 21:06

julča napsal(a):

prima, tak u Vás je hodně studentek, a co z nich bude? Šéfky oddělení, laborantky, asistentky, lepší sekretářky? A až budete propouštět, tak podle jakého klíče - budou mít přednost tyto bývalé studentky nebo někdo jiný?
Pokud jste tedy reagoval svým pozváním na mou poznámku, že věda je maskulinní, určitě si dovedete srovnat, že maskulinní vědu dělají i ženy, jenom v počtech to není. Je to kvalitativní jev.
a co ostatní ústavy?
a co ty další otázky?
za pozvání děkuji.
06. 07. 2009 | 21:07

vaclavhorejsi napsal(a):

julča:

"Šéfky oddělení, laborantky, asistentky, lepší sekretářky?"

Cokoli z toho - podle okolnosti. Vetsinou jsou z nich vedecke pracovnice ve skupinach vedenych muzi. Maji samozrejme handicap v tom, ze maji jeste dalsi tezke zamestnani - peci o rodinu, coz jim zpravidla nedovoli travit v te velice narocne praci tolik casu jako muzum.

Je mi to lito, ale je to tak. Neni to vysledek jakekoli diskriminace ze strany zamestnavatele, ale v podstate volba tech zen (ktere nedokazi nebo nechteji presvedcit sve manzely, aby se o peci o rodinu podelili 50:50).

Nevim, cemu rikate maskulinni veda - veda je proste veda, bezpohlavni...

..
06. 07. 2009 | 21:14

SuP napsal(a):

vaclavhorejsi -
Ano, myslím všechny kromě vědců.
...A tou poslední větou jste zase zabodoval jako vždycky.....
Možná by nebylo od věci nejdřív zkusit pochopit sdělení a případně se zeptat?
06. 07. 2009 | 21:17

julča napsal(a):

bezpohlavní bez přívlastků bez zodpovědnosti a bez zábran?
proč byl na světě auto/mobil cca o 60 let dříve než auto/matická pračka?

bezpohlavní věda věděla, co jest pro lidstvo více a co méně důležité, komu je třeba uleviti dříve a komu až potom, nebo ne?

volbu ženy nepřesvědčit manžela o důležitosti domácí práce považuji za jeden z největších výdobytků naší společnosti

tak a pane profesore, ve vší úctě,
jak myslíte, že by vypadala v těchto pohnutých dnech atmosféra na akademii, kdyby tam tedy bylo více těch žen, kterým se podařilo manžela přesvědčit?

bylo by tam více solidarity, racionality, nějakého toho smyslu pro odpovědnost za celek? Co myslíte, mohlo by se to projevit? nebo je výskyt těchto vlastností taktéž bezpohlavní?
06. 07. 2009 | 21:24

LEVAK napsal(a):

Akademie věd a hlavně její členové se chovali jko ovce.Sklonili hlavy a mysleli si že se to přežene,že se to na ně nebude vztahovat,že jsou imunní a nedotknutelní.Dokonce si pamatuji jak někteří páni akademici odsuzovali např."ajzlboňáky" když se tito brali za svá práva!Nemají šanci už zejména proto,že vlastní mnoho lukrativních nemovitostí a hladových vlků je okolo plno.Mají nárok tak akorát bečet jak ty ovce!
06. 07. 2009 | 21:37

radek napsal(a):

Vico
máte smutné ale pravdivé postřehy
06. 07. 2009 | 21:38

Alchymista napsal(a):

MPO si ve stanovisku k financovani Akademie ved CR svá cisla brani:

Ad. Prohlaseni Akademickeho snemu AV CR
MPO zasadne nesouhlasi s Prohlasenim Akademickeho snemu AV CR ze dne 30. cervna 2009 k budoucnosti vyzkumu a vyvoje v Ceske republice.
MPO se nedomniva, ze navrh statniho rozpoctu pro oblast vyzkumu a vyvoje na rok 2010 s vyhledem na leta 2011 a 2012 je likvidacni pro cesky vyzkum a vyvoj:
1. Zasadni rozpor spatrujeme ve skutecnosti, ze AV CR poukazuje toliko na cast svych prijmu (institucionalni podporu statu), a nehovori o predpokladanych rostoucich prijmech AV CR v ramci dalsi verejne podpory, zejmena ucelove. Pokles celkovych prijmu AV CR tedy nebude takovy, jak je dramaticky prezentovano.
2. Trend postupneho posilovani ucelove podpory aplikovaneho vyzkumu a vyvoje a snizovani podilu institucionalni podpory poskytovane ze statniho rozpoctu vyzkumnym institucim povazujeme z dlouhodobeho hlediska za spravnou a v soucasnych ekonomickych podminkach (i z hlediska moznosti statniho rozpoctu) za jedinou moznou cestu k udrzeni a k dlouhodobemu posilovani VaV v CR a k zajisteni nezbytneho zvysovani efektivnosti vynakladanych prostredku daňovych poplatniku.
3. Jak ukazuje mezinarodni srovnani, cini v CR institucionalni podpora stale vice nez polovinu (temer 60%) celkovych statnich vydaju na VaV na rozdil od vetsiny ekonomicky vyspelych zemi, kde je na institucionalni podporu venovano mene nez polovinu celkove podpory (Japonsko – 40 %, Norsko – 37 %, Slovinsko 30 % apod.).
Ucelova podpora projektu v ramci programu MPO je (na rozdil od institucionalni podpory poskytovane AV CR, z niz je radove 40% pouzivano na cinnosti nesouvisejici s vyzkumem a vyvojem), urcena vyhradne k uhrade uznanych nakladu VaV dle platne legislativy a vzdy je bez vyjimky pozadovana financni spoluucast prijemcu podpory. Ta se v dlouhodobem prumeru pohybuje radove ve vysi 50% celkovych nakladu reseni.
To znamena, ze kazda Kc vynalozena MPO ze statniho rozpoctu na ucelovou podporu VaV generuje ve financnim vyjadreni prumerne pres 2 Kc vydaju na vyzkum a vyvoj.
4. Zasadne se tedy tez ohrazujeme proti tvrzeni Akademickeho snemu, ze v navrhu statniho rozpoctu na rok 2010 s vyhledem na leta 2011 a 2012 jde o prelevani penez do vyrobni sfery na zaklade lobbingu. Ucelove financovani prumysloveho vyzkumu a vyvoje totiz prokazatelne celkove financni zdroje na VaV zvysuje (viz vyse).
5. Ucelova podpora poskytovana MPO v jeho programech na podporu vyzkumu a vyvoje je, na rozdil od podpory institucionalni, urcena pro nejsirsi spektrum vedecko-vyzkumnych cinnosti a pro vsechny potencialni prijemce.
Napr. v roce 2008 byla z rozpoctove kapitoly MPO podporena jednotliva pracoviste AV CR v 11 projektech jako prijemci a v 66 projektech jako spoluprijemci statni podpory, a to celkovou castkou 64,3 mil. Kc.
Pro srovnani uvadime, ze ve stejnem obdobi bylo z rozpoctu MPO na VaV podporeno 20 projektu, v nichz figurovaly jako prijemci verejne vysoke skoly, a 532 projektu, v nichz byla pracoviste VVS spoluprijemci statni podpory. Celkova vyse statni podpory poskytnuta vysokym skolam z rozpoctove kapitoly MPO na VaV dosahla v roce 2008 castky vice nez 329 mil. Kc, tj. radove 5x vice nez pracovistim AV CR. I v teto oblasti tedy vidime znacny dosud nevyuzity prostor pro financovani AV CR
6. MPO v souladu se stanoviskem vlady CR i Evropske komise povazuje za prioritu statni podpory vyzkumu, vyvoje a inovaci zejmena podporu spoluprace ruznych typu organizaci (vyzkumnych, vyvojovych, inovacnich i podnikatelskych). Ramec spolecenstvi tento princip zakotvil v moznosti ucelove podpory spolupracujicich vyzkumnych organizaci az do vyse 100 % uznanych nakladu pri ucelove podpore konkretnich projektu.
Rovnez program TIP umozňuje, pocinaje rokem 2009, vyzkumnym organizacim, vcetne pracovist AV CR, ziskat v projektech financovanych MPO az 100 % statni podpory uznanych nakladu na projekt.
7. Zvysovani podilu ucelove podpory v rozpoctu VaV na budouci leta tak predstavuje pro pracoviste AV CR, stejne jako pro vysoke skoly a dalsi vyzkumne organizace, velkou prilezitost pro ziskani statni podpory svou aktivni ucasti ve verejnych soutezich ve vyzkumu a vyvoji na ucelovou podporu jednotlivych projektu v ramci vypisovanych programu.
Zaver: MPO verejne deklaruje pripravenost podporovat do budoucna kvalitni projekty vybrane v ramci verejnych soutezi na program TIP s ucasti vyzkumnych organizaci. Dvere pro podstatne sirsi zapojeni pracovist AV CR do projektu podporovanych z rozpoctove kapitoly MPO jsou otevrene.

V Praze, 3. 7. 2009
Zpracoval: Odbor vyzkumu a vyvoje MPO
Schvalil: Ing. Erik Geuss, namestek ministra
06. 07. 2009 | 21:42

Kritik napsal(a):

Jako jednotlivci se nezmůžeme zřejmě na víc, než že budeme akademikům fandit. Nicméně je zarážející, že oni sami neprohlédli sladké řeči manipulátorů a naletěli jim. Jakoby se nedokázali poučit z dávného poznatku, že dobrý strom poznáte jen podle ovoce a nikoliv podle pěkného listí. K poznání bylo mnoho příležitostí.

Tedy, dost nářků a vzhůru do boje. Snad se podaří probudit spící lid, dlouhá léta kojený nenávistí vůči vědcům, na který museli přispívat dělníci a rolníci (podle KSČ), případně, kteří neefektivně parazitují na vybraných daních (podle ODS).
06. 07. 2009 | 21:47

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Hořejší, pěkně rekapitulujete situaci. Je zarážející nejen "přidušení" Akademie věd, ale i skutečnost nulového nárůstu prostředků na rozvoj vědy. Při tom věda a školství by měly být našimi hlavními pilíři rozvoje společnosti do budoucna.Naše politická reprezentace zleva i zprava v tomto selhává. Průmysl založený především na levné pracovní síle po vyhospodaření příslušných technologických investic bude zákonitě trpět odlivem dalších investic ve prospěch ještě levnějších zemí.
Mimochodem bych připoměl dvě záležitosti :
- nezdá se Vám také, že ty zkratky jsou morem naší společnosti ? Vysokoškolák žijící v jednom prostředí nezná lavinu zkratek z jiných oblastí. I ve firmě kde pracuji mají některé zkratky naprosto jiný význam než v jiném prostředí.
- nezdá se Vám, že míra sebereflexe Akademie věd je příliš malá a z toho možná plyne snaha přesouvat prostředky tam, kde jsou výsledky více vidět?
06. 07. 2009 | 21:48

Vico napsal(a):

Radek : ))).
06. 07. 2009 | 21:51

Martina K napsal(a):

Pane Horejsi,
diky za clanek. Podle cisel je zrejme, ze nekdo udelal docela slusny tunel do vednich penez. To mi prijde docela smesne (kysely usmev), nebot mi to prijde jako ukrast popelce posledni spinavou zasteru...
Zajimave je, jak bidne dopadla AVCR. Ten krik, ktery jste spustili je fajn, jen mi prijde trochu pozde. To nikdo nevedel,co se na RVV pece? To nema AVCR nejake lobisty kteri by pomahali urvat co se da ze statniho rozpoctu? Nejake pripominkove rizeni neexistovalo, kdyz se jedna o takovou zmenu? Vzdyt v politice i sebelepsi umysl vede casto k peknym blbinam, proste chybicka se vloudi...
06. 07. 2009 | 22:07

tomas.p napsal(a):

V duchu některých výše citovaných úvah, dovoluji si apelovat na ctihodnou akademickou obec - pokud vaše, jistě oprávněné nářky, nedáte do souvislostí s celkovým úpadkem naší politické kultury která až na malé vyjjímky, se už docela nezakrytě scvrkla na hájení malé skupiny vědomých či nevědomých zločinců, pokud budete hrát jen na vlastním písečku, nepočítejte nejen s vlastním úspěchem, ale ani s tím, že s vámi bude společnost sympatizovat.
Kdo jiný než vy, by se měl postavit do čela odporu vůči do očí bijící ignoranci našich politických "elit" vzhledem k hrozbě globální krize, jejíž rozměry nemají v historii obdoby a která už dávno přerostla představivost většiny z nás.
Myslím, že není čas na korektnost, je to závod s časem a pokud nestojíte na straně těch co se vydali na cestu "po nás potopa" , máte morální kredit, a snad i jistou společenskou váhu, máte zatím fungující struktury šíření informací, tak informujte, bojujte, není jen ohrožená věda, jsme ohroženi všichni!!!!!!
06. 07. 2009 | 22:07

Divící se napsal(a):

K tomu, co píše Martina K: To se v RVV nenašel ani jeden spravedlivý, od kterého by byly slyšet námitky, který by proti tomu TUNELU protestoval?
06. 07. 2009 | 22:15

mb napsal(a):

Já to nechápu no.

Ale proč se divím.

V tomto státě je možné všechno, i nepodporovat základní výzkum.

K vědcům snad, že by se mohli postavit čelem k environmentální hrozbě a prezidenta čr vymezit do mezí a zamezit mu ....

ale to bych chtěl příliš

Vědcům držím palce a je ostuda, že jako první ten prapor zdvihla ksčm ....
06. 07. 2009 | 22:15

julča napsal(a):

tomasi.p
diky za primy tah
o to presne tu jde
a je patrne nasim udelem vypit vse do horkeho konce, jestlize nase elita, akademicka obec se chovala po vetsinu casu jak ovce na porazku vedena

ona totiz zdrave fungujici elita ma nejenom vesti moznosti, ale take vetsi zodpovednost (predevsim za ty druhe, co moznosti nemaji). toho co ji bylo dano navic, uziva ve prospech celku, nikoli sebe sama.
06. 07. 2009 | 22:33

Mastodont napsal(a):

... Je zarážející nejen "přidušení" Akademie věd, ale i skutečnost nulového nárůstu prostředků na rozvoj vědy. ...

Sociální dávky jsou pro politiky (IMHO především oranžové) přednější, protože počet hlasů od vědců je zanedbatelný.
06. 07. 2009 | 22:44

vojnov napsal(a):

Mastodont: je ovšem zajímavé, že ti oranžoví byli schopni zvyšovat náklady na obojí. Ono to bude tím, že věří spíš intuici, než neviditelné ruce trhu. Jasně, pomáhal jim v tom hospodářský růst.

Jtpc: majetkové přiznání žadatelů o sociální dávky (rozdělení těch "opravdu" potřebných od lidí, kteří ve hmotné nouzi nejsou) zarazila právě pravicová ODS.
06. 07. 2009 | 23:17

Student napsal(a):

>andreas
>pěkný článek k tématu v Právu od prof. Kellera
>"04.07.2009 - Jan Keller - Publicistika - str. 06
>Upřímný úžas mužů vědy

Pravice bo levice, jsou všichni stejný, zloději s ideály, který za pár milionů prodaj i sebe, natož nějakou akademii. Takže koho volit? Žádnej zákon, režim ani kontrolní úřad nepomůže tam, kde jsou úplatnost, strach a vlastní prospěch nad hrdost, čest a svědomí. To jsou dnes už skoro ekvivalenty k extremismu nebo idiocii, narozdíl od "lobbingu". Pohádky od Hlávky, je čas jít dál...
06. 07. 2009 | 23:45

Deep Throat napsal(a):

Hořejší to máte za to, že jste se (Vy "AV ČR") z pozice vědecký autority nikdy neohradili proti pavědcům, lhářům a blábolilům např. těch o "technologiích třetího tisícíletí" a "nanovlákna jsou revoluce jako objev železa". Teď ti kecalové dostávaj státní vyznamenání a postupem času budou sosat z MPO na "výzkum a vývoj" víc a víc na Váš úkor. O nanoesech z Ostravy ani nemluvě.

https://www.youtube.com/watc...
07. 07. 2009 | 01:09

Psycholog napsal(a):

Pane profesore,

zivotopisy utocniku jsou priznacne:

Dalším výtečníkem a odborníkem na organizaci základního výzkumu a univerzitní výuky je Jaroslav Míl, šéf Svazu průmyslu a dopravy. Uvedu několik citací:


* Zůstaňme u vás. Vaše cesta k podnikatelským výšinám mi přijde neobvyklá i tím, že jste stále stoupal ve stejné branži. Vzpomenete si ještě, jak a kdy se stalo, že se vaším osudem stala elektřina?

Já se na základní škole nijak zvlášť neučil. A táta dospěl k názoru, než abych byl „blbej středoškolák“, že bude lepší, když budu něco umět. Ostatně -vycházel ze své zkušenosti. On byl taky vyučený elektrikář, pak se specializoval na slaboproud, udělal vysokou školu a nakonec skončil jako vědecký pracovník.

* Vaše učiliště končilo maturitou?

Na střední školu jsem nastoupil až po něm. Po tříletém učňáku jsem si střihl další tři roky. Nastoupil jsem rovnou do druhého ročníku, tehdy to tak šlo. Ale nebyl to žádný med.

* ČEZ vás oslovily během studia na ČVUT?

Během studia nebyly peníze, takže jsem vzal stipendium od Elektrárny Holešovice. Tam jsem po škole a vojně taky nastoupil. První místo v ČEZ přišlo až pak.

----------


* Propracovat se v tak velké organizaci jako ČEZ až na vrchol, to není jen tak. Co ještě - kromě profese - musí člověk umět, aby se dostal až na špici?

Ve velké firmě to není jen o schopnostech, profesních či jiných. K postupu musíte dostat příležitost a tu využít.


http://www.virtually.cz/ind...
07. 07. 2009 | 01:21

Psycholog napsal(a):

Je tragické, když se osoby jako například Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky, autoritativně vyjadřují k organizaci vědy a základního výzkumu tak, jak to uvedený pán učinil například zde:

http://www.tyden.cz/rubriky...

Jeho odborný životopis je symptomatický:

http://estat.cz/share/pdf/c...
07. 07. 2009 | 01:23

Psycholog napsal(a):

A dalsi priklad (mnozstvi ukazovacich zajmen upomina na posledniho generalniho tajemnika)
Vladimír MAŘÍK, České vysoké učení technické
--------------------
Ano, my jsme především orientovaní na aplikovaný výzkum, vycházíme z toho, co je požadavek podniku, co je požadavek průmyslu. A to je také jeden z důvodů, proč třeba ta spolupráce mezi univerzitami a průmyslem vázne, že vysoké školy a ústavy akademie nedostatečně naslouchají, co ten průmysl chce. Čili, my nasloucháme tomu a to je jeden ze základů našeho úspěchu, co ten průmysl vlastně chce, co potřebuje a na základě toho vyhledáváme výsledky základního výzkumu, které v tom aplikovaném výzkumu pak doformujeme do podoby, kterou podnik potřebuje. Čili, já si myslím, že tady musí bejt jasná návaznost od základního přes aplikovaný k těm výsledkům, i když informace by měla téct od toho průmyslu přes aplikovaný do základního. Čili, my jako pracoviště aplikovaného výzkumu sami vyhledáváme pracoviště základního výzkumu, která nám poskytnou relevantní znalosti.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, vy jdete za kolegy vědci, kteří jsou někde na začátku vývoje třeba, nevím, chtělo by to možná uvést taky nějaký příklad z praxe.

Vladimír MAŘÍK, České vysoké učení technické
--------------------
Ano, my se nebojíme jít za kolegy třeba na Matematicko-fyzikální fakultě v Ústavu informatiky Akademie věd, protože tam dělají základní výzkum a tam, když si nevíme rady, tak nám pomohou nebo společně se na to podíváme. Prostě je potřeba provázat pracoviště vyloženě základního výzkumu s tím aplikovaným výzkumem a prostřednictvím těchto pracovišť i s průmyslem. Jinak ten základní výzkum do šuplíku pro nádherné publikace, které si přečte nakonec někdo jiný a podle toho nás, podle těchto výsledků nás trumfne, to asi nemá smysl. Čili, jde o to orientovat základní výzkum na správný směr.

http://cvut.cz/pracoviste/o...
07. 07. 2009 | 01:25

Psycholog napsal(a):

Lide z CVUT, mohutne zasahujici do projektu likvidace AV
Publikace a ohlasy v impaktovaných časopisech (SCI)
Období hodnocení 1980 - 2009
Cislo pred jmenem - poradi na pracovisti (FEL CVUT) podle H-indexu

Prvni cislo za jmenem je pocet publikaci v SCI

Druhe cislo za jmenem je pocet citaci v SCI

21 Mařík Vladimír prof.Ing.
DrSc. Profesor 17 - 113

92 Haasz Vladimír prof.Ing.
CSc. Profesor 9 - 10

196 Doležal Jaroslav doc.Ing.
CSc. Docent 0 - 2

http://www.vvvs.cvut.cz
07. 07. 2009 | 01:38

Psycholog napsal(a):

Po ovoci poznate je.

A proto je cas vest spor 'ad hominem'. Vecne a pisemne. At obcane vedi, kdo na VS uci a zkousi jejich deti - za penize z jejich dani.
07. 07. 2009 | 01:42

Psycholog napsal(a):

ad DEEP THROAT:

;-))))

http://www.tecnicall.cz/cla...
07. 07. 2009 | 01:46

Neopřemyslovec napsal(a):

Ona ta pravda bude jako vždy někde uprostřed. Akademičtí nabubřelci dostanou záhlavek. Patří jim to. Co je důležitějšího? Čtyřicetiletý výkonný privátník či svráštilý, plesnivý a kňourající dědek či bába akademická? Svět se řídí zákonem džungle. Kolem padají firmy, společnosti a požíračná miliardová černá díra AV řve. Daj, daj, daj. Věřte, že slyšet knourající doc., prof. je pro člověka z privátní sféry neobyčejně slastná věc. AV nezanikne, jen se dietou restruktuje v mladou života schopnou istituci. A vo tom to je.
07. 07. 2009 | 07:25

Pseudopod napsal(a):

ad Psycholog

Malý příklad toho, jak se dělají "publikace" takových aplikačních vědců, kteří se nebojí:

Říha, M. - Sieger, L. - Mařík, M.: GMDSS - Long Range Certificate Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2008. 86 s. ISBN 978-80-87103-08-1.

Říha, M. - Sieger, L. - Mařík, M.: Radar - RAdio Detection And Ranging 1. vyd. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2008. 68 s. ISBN 978-80-87103-11-1.

Nahlédnutím do Obchodního rejstříku na vydavatele (jinak také http://www.src-lrc.cz/):

Datum zápisu: 16.září 2005
Obchodní firma: Námořní akademie České republiky s.r.o.
Zapsáno: 16.září 2005
Sídlo: Praha 9, Horní Počernice, Ve Žlíbku 2483/73, PSČ 193 00
Zapsáno: 16.září 2005
Identifikační číslo: 273 76 842 Zapsáno: 16.září 2005
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zapsáno: 16.září 2005
Předmět podnikání:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, vč. lektorské činnosti
Zapsáno: 16.září 2005- vodní záchranářská služba
Zapsáno: 16.září 2005- překladatelská a tlumočnická činnost
Zapsáno: 16.září 2005- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zapsáno: 16.září 2005- vydavatelské a nakladatelské činnosti
Zapsáno: 16.září 2005- ubytovací služby
Zapsáno: 16.září 2005- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Zapsáno: 16.září 2005- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Zapsáno: 16.září 2005- zprostředkování obchodu a služeb
Zapsáno: 16.září 2005- kopírovací práce
Zapsáno: 16.září 2005
Statutární orgán:
jednatel: Martina Říhová
Praha 9, Horní Počernice, Ve Žlíbku 2483/73, PSČ 193 00
den vzniku funkce: 16.září 2005 Zapsáno: 16.září 2005
Za společnost je oprávněn jednat jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis.
Zapsáno: 16.září 2005
Společníci:
Martina Říhová
Praha 9, Horní Počernice, Ve Žlíbku 2483/73, PSČ 193 00
Vklad: 500 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100% Zapsáno: 16.září 2005
Základní kapitál: 500 000,- Kč Zapsáno: 16.září 2005
07. 07. 2009 | 08:02

vaclavhorejsi napsal(a):

Martina K, Divící se:

Samozrejme, ze zastupci AV se po dlouhou dobu snazili tomu zabranit, ale ta skutecne zhoubna nynejsi varianta rozpoctu se objevila teprve velmi nedavno. AV ma v 15-clenne RVV jen 2 zastupce, kteri samozrejme protestovali, hlasovali, ale malo platne... RVV je povetsinou obsazena „aplikacnimi“ lobbisty a jejich kratkozrakymi pomahaci z vysokych skol.

..
07. 07. 2009 | 08:15

Daňový poplatník napsal(a):

Takže jsme zase u otázky, zda se jedná o zbabělost, nebo zkorumpovanost politických elit, protože většina z nich přece nemůže být duševně retardovaná.
Jediná výdajová kapitola, která by měla být v době krize státem nedotknuta, je základní výzkum, protože aplikovaný výzkum nemá za pár let na čem stavět, přičemž se z hlediska státního rozpočtu jedná o pár šupů.
Pane Hořejší, tentokrát naprostá shoda s Vašimi názory a obavami, ale to je tak asi všechno, co se dá pro tento problém udělat, protože je potřeba sypat do důležitějších zobáčků, třeba vítězná válka v Afghánistánu,dotace mírumilovnému Al Fatahu,příspěvky na chod císařského dvora v Bruselu, zlepšení podmínek pro naše drahé vězně, nebo péče o stálekulatá bříška nikdynepracujících spoluobčanů, to jen tak namátkou.
07. 07. 2009 | 08:16

Ládik napsal(a):

Co teď naděláte? Musíte se začít chovat tržně. Nabídnout takové produkty vědy, které přinesou krátkodobý zisk. Ne přímo vám vědcům, ale řadám prostředníků, kteří vaši práci dokážou prodat lačným spotřebitelům.
(....Nanovlákno? Na co to je? Sem s ním, podíváme se. Za kolik? Kolik metrů? Kolik to unese? Netrhá se to? Není na to dotace? Proč děláte základní výzkum? To už jste po termínu....)
07. 07. 2009 | 08:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Alchymista"

No SAMOZREJME, ze MPO ten navrh brani - vzdyt oni dostanou ty penize Akademiii zabavene!!
..
07. 07. 2009 | 08:36

Smart napsal(a):

Vláda ODS: likvidace českého školství.
07. 07. 2009 | 08:58

max napsal(a):

pane profesore, pokud tomu správně rozumím, tak původní projekt "Topolánkovy" vlády hodnotíte jako "snad dobrý".
A dále uvádíte, že "z původního návrhu Topolánkovy vlády zůstalo jen torzo".
Chápu,že pro některé výše diskutující, kteří při vyslovení jména Topolánek vidí rudě (nebo oranžově),je to problém pochopit (proti Topolánkovi mám spoustu výhrad,ale nasazovat mu psí hlavu za vše je poněkud primitivní a nikde jsem neviděl ve Vašich odpovědích nesouhlas).

Uvádíte, že problém nastal při realizaci projektu, kdy si jednotlivá ministerstva pro sebe vydobyla více prostředků a kompetencí než bylo v původním projektu.

Mám dvě jednoduché otázky :
1) kdo je dle Vás za toto odpovědný a komu kladete hlavní část viny za Vámi špatně hodnocenou a oproti původnímu projektu deformovanou reformu financování?
2) není vina i na členech AV, kteří nebyli a nejsou schopni lépe obhájit výsledky své práce, případně sami navrhnout nový a průhlednější model financování?

Hezký den.
07. 07. 2009 | 09:14

Joska napsal(a):

Autor ještě asi nepochopil, že tento prostor ve středu Evropy je strategicky významný pro radarové nebo raketové základny. A je nežádoucí,aby jim do toho kafrali domorodci mající vzdělání na úrovni. Proto je potřeba je zbavit vzdělanosti likvidací vědeckých institucí (viz. absurdní úvahy o zrušení ČAV), destrukcí školství (viz komedie kolem státních maturit, vyškrtnutí matematiky jako maturitního předmětu.....). Pitomcům pak bude stačit zase nějaký tabákový píárista, aby mu nabulíkoval, jak je třeba nějaký radar bude chránit. A nebo bude stačit špatný ekonom, aby mu navykládal, že člověk přírodu nedevastuje, a že v tomto může pokračovat neomezeně a klidně dál.....Opravdu toto jsme si my, kteří jsme v Praze demonstrovali proti komunismu, ani ve snu nepředstavovali, jak to tady dopadne.
07. 07. 2009 | 10:12

Antonín Hrbek napsal(a):

První,nejsilnější útok na český výzkum a vývoj byl proveden počátkem devadesátých let a to proto, aby se zničila konkurence západním firmám. Byla zlikvidována výzkumná kapacita cca 100.000 kvalifikovaných odborníků, převážně ve výrobních koncernech. Tak například Škodovka byla schopna vlastními silami vyvinout a vyprojektovat podstanou část jaderných elektráren. Podobně ČKD bylo světovou velmocí ve výrobě tramvají, Elitex ve výrobě textilních strojů, Zbrojovka ve výrobě zbraní, atd. To ale Akademie mlčela, protože "jí se to netýkalo". Naopak byla ráda, protože již od dob první republiky se část "základního výzkumu" dělala na podnikové úrovni a měla praktické výsledky, často kopírované celým světem.

Nyní dopadla tvrdá ruka na Akedemii, a to je najednou řevu o důležitosti výzkumu pro Českou republiku. Račte se smířit s tím, že Česká republika je dočasně montovnou, a to do té doby, něž se výroby přesune jinam. A montovny výzkum a vývoj, natož základní výzkum prakticky nepotřebují. Když, tak jedině nějaké drobty, na kterých se může uplatnit česká tvořivost.

A českoslovenští miliardaři mají jiné starosti, než aby nezištně podporovali základní výzkum, jako například Rockefellerové.

Uplyne ještě mnoho vody, než se objeví lidé typu Tomáše Bati, kteří nebudou chtít být slouhy, ale pány a poznají, že bež znalostní základny to a la long nejde. My se toho nedožijeme.

Pokud je někdo v Akademii dobrý, tak se jistě uživí a lépe, pokud je někdo špatný, tak ho není škoda.
07. 07. 2009 | 10:15

vaclavhorejsi napsal(a):

max:

Podle me vina je jednoznacne na Topolankovi, protoze to puvodni "snad dobrou" verzi nedokazal prosadit a pripustil onen paskvil.
Uprimne receno si vsak nejsem jist, jestli ta puvodni "dobra" verze nebyla jen jakasi vejicka a konecnym skutecnym cilem nebylo to, co je ted na stole.

..
07. 07. 2009 | 10:25

Jura napsal(a):

Ad: Antonin Hrbek:
"Pokud je někdo v Akademii dobrý, tak se jistě uživí a lépe, pokud je někdo špatný, tak ho není škoda."
Trochu zapomínáte na to, že výzkum se dělá v týmech a ty se nějakou dobu budují. Ano, rozprášit je lze během okamžiku. Navíc tyto týmy pracují v nějaké perspektivě. A v jaké perspektivě mohou pracovat s takto položeným nožem na krku?
07. 07. 2009 | 10:26

RK napsal(a):

Bohuzel, kdyz na problemy s RVV upozornovaly vysoke skoly a zejmena jejich humanitni fakulty, AV se neobtezovala ani ozvat. AV se celou dobu domnivala, ze co uskodi universite a humanitnim fakultam, bude pro jeji vedce dobre. Ted se ukazuje, ze nikoli ... kdyby vsak AV zacala spolupracovat minuly rok s vysokymi skolami, nemuselo k teto politovanihodne situaci vubec dojit.
07. 07. 2009 | 10:40

mb napsal(a):

ad Hrbek : dočasně montovnou anebo navěky montovnou ... ?
07. 07. 2009 | 10:41

Light napsal(a):

to Václav Hořejší:

Pane profesore, snaha o regulaci AV je jen logickým vyústěním toho, v jaké situaci se nacházíte. Neviditelná ruka trhu v podobě zkorumpovaných politických elit Vás jako vždy ošálila, když naslibovala a pak věci nabraly zcela jiný směr, je to tak? Zkuste hledat příčinu sám v sobě, podívejte se na ty články co píšete. Poslední 4 články psány 30. 5., 6. 6., 13. 6. a 6. 7.! 30:5=6, 6. 6. no comment, 6+7=13, tj. ať to vezmu z jakékoli strany, neustále skrytá satanistická symbolika 666 a iluminátské číslo 13!!! Jste satan a iluminát a buďto skrytě podprahově naprogramován tak, aby jste o tom ani nevěděl, nebo si v té kabale a symbolech naopak libujete. Není se pak co divit, že jeden lump tam nahoře, chce přistřihnout křidélka jinému lumpovi tam dole, který mu odsává část peněz, po kterých rád sáhne a mohl by je získat sám pro sebe. Je to jen logické vyústění toho šlendriánu, kšuntu a ksindlu kolem, o kterém se zmiňujete.

Vzdejte se materiálního chtíče, touhy po penězích a demagogického myšlení a uvidíte, že se začne blýzkat na lepší časy. Opusťte zatvrzelý a nepokrokový přístup a uvidíte, jak se začne karta obracet. Máte to ve svých rukou pane prosefore, škoda, že si to ani neuvědomujete:) Věci se dají do pohybu, když změníte sám sebe a budete mít snahu věci chápat, změnit sebe a věci kolem zevnitř a ne zvenčí. Tlachání a brečení nad rozlitým mlékem Vám spásu nezajistí. Na Vaše pochybné vědecké praktiky doplácí obyčejní lidé, jde Vám jen o Vaše teplé korýtko a zlaťáčky, nezajímá Vás zdraví lidí nebo osud nás všech. To je také jedna z příčin. A protože fungují vesmírné zákony, tak jak jsem je nastínil již na jiných místech, dojdete nakonec i Vy k přesvědčení, že příčina musí být někde jinde a řešení se skrývá i ve Vás samotném, nebojte se ho najít, přeji Vám hodně štěstí...
07. 07. 2009 | 10:43

jozka napsal(a):

No jasne, Ladiku, ale to je vyzkum, ktery je potreba na necem postavit a to se ted likviduje.

Trosku mi to pripomina genialni mozek, kterej pred cca deseti lety oslavoval prvni soukromou raketu, ktera se dostala do vesmiru a srovnaval naklady na ni s naklady, ktere ma NASA. Taktne pri tom pomlcel, ze ten soukromnik stavel na poznatcich, ktere sly prave z te osklive a nehospodarne statni instituce.
07. 07. 2009 | 10:46

Jura napsal(a):

Uvedu příklad ze své praxe. Je známo, že všechny literární slovníky opisují od sebe návzajem, u nás i ve světě. Ale právě proto musí existovat slovník, který jde o jedno patro níže (k materiálu a pracné heuristické práci), mj. i proto, aby z něj ony další slovníky mohly opisovat. A takovýto slovník se nedávno dodělal v Ústavu pro českou literaturu AV ČR ("Lexikon české literatury"). Pokud tento ústav zanikne, nebudou už takvéto projekty - jsou pracné a časově náročné. Tedy: nepřijdeme jen o jednu zásadní oborou příručku, nýbrž i o jedno patro vědy. To jen na okraj základní výzkum - aplikace.
07. 07. 2009 | 11:10

jenicek napsal(a):

jožko, a ta ošklivá a nehospodarná státní instituce stavěla na výsledcích soukromníků jako Goddard, kdyby oni měli ty prachy co NASA, tak jsme už kolonizovali Mars... :-P

maxi, vaše druhá otázka vás usvědčuje z naivity. Obhajovat svou práci lze před někým s dobrými (tj. hlavně poctivými) úmysly. Před někým, kdo na vás jde s úmyslem vás podojit (jako třeba jediný člen NERVu hlasující pro šrotovné, asi má Jahn dojení v krvi), je to jen zhola zbytečné házení perel sviním.
07. 07. 2009 | 11:21

pepr napsal(a):

Všude v normálním světě to funguje tak, že silné soukromé subjekty dávají prostředky do společných projektů institucím ze státní nebo neziskové sféry a pak naopak těží z výsledků toho výzkumu. Výsledek reformy Topolánkovy vlády bude nakonec stejný, soukromé subjekty budou také z výsledků výzkumu těžit; ale peníze použité na ten výzkum budou veřejné...
07. 07. 2009 | 11:29

Tomas Svoboda napsal(a):

Podpořit Akademii věd lze online na http://podpisova-akce.avcr.cz/ .

A speciální krizový web na toto téma je na http://ohrozeni.avcr.cz/
07. 07. 2009 | 11:32

jarpor napsal(a):

"Ona ta pravda bude jako vždy někde uprostřed.", napsal Neopřemyslovec.

Souhlas...
čtu-li si vývoj názorů autora o "Topolánkově" reformě ( neměl by vědecký pracovník být korektní a psát o "vládní reformě" - když už se chce vymezovat ) a čtu-li blog pana Minárika...

Hezký den
07. 07. 2009 | 11:40

jozka napsal(a):

jenicku, pri vsi ucte, srovnavat mnozstvi prace a prostredku vydanych Oberthem, Goddardem a Ciolkovskym s tim, co do vyzkumu nasypala Treti Rise, USA a SSSR... mno to je takove, abych tak rekl... legracni. Nechtejte, abych zacal argumentovat, ze tito panove staveli na vysledcich vyprodukovanych cinskym statem v davne dobe :-) Od Goddardovych pokusu ke Sputniku ci Apollu je sakra velky kus cesty. Od Apolla k te mnou zminovane rakete toho zas tolik neni.
07. 07. 2009 | 11:58

Právník - VŠ učitel napsal(a):

Silně souhlasím s článkem prof Kellera z 4. července, uvedeného výše.

Sám k němu dodám několik postřehů.

Chápu-li to správně, píšete, pana profesore, o dopadech hodnotícího systému "kafemlejnek", jak se mu také říká. Psal o něm hezky už v půlce června pan Uhlíř (?) v Respektu.

K tomuto systému bych rád řekl, že se zde nevyskytl, ale byl vytvořen. Myslím, že i za účasti vědců z AV ČR. Mohu se plést.

Ten systém je skutečně absurdní. Nepíšete ale o všech absurditách.

Např. už více než 10 let se v našem prostoru za vědu považuje pouze bádání na poli přírodních/exaktních věd, nikoliv humanitních věd. K prvnímu rozštěpu tedy došlo na této linii. Filology, právníky, teology, politology, egyptology, a já nevím koho ještě dalšího, nikdo neposlouchal.

Zčásti to chápu, zčásti ne. Chceme např. kultivované a pracovité soudce, ale výzkum v tomto směru moc oceňovat nechceme.

Humanitních oborů se nikdo neptal, jaké mají šance na patent, například. Nikdo se neptal právníků, jaké asi mají šance publikovat v zahraničí.

Přesto je v rámci vyhodnocování článek (na kvalitě moc nezáleží) publikovaný v zahraničí hodnocen 10x více, než monografie vydaná v ČR. Ta musí obstát v mnohem větší konkurenci a přísnějším hodnocení. Alespoň v oboru právo.

Celkově mi to připomíná situaci na počátku Třetí říše. Nejprve byli likvidováni komunisti a nikdo nic moc nedělal. Pak socdem. A pak se Centrum divilo, že došlo i na něj.

Budu vám (AV ČR) držet palce. Ta snaha o možné ovládnutí majetku je mi odporná. Zdá se mi ale, že zůstanu spíše v pozici diváka.

Je možné, že také pletu dohromady různé věci, ale myslím, že to jsou přinejmenším hrušky a jablka. :-)
07. 07. 2009 | 12:00

skeptik napsal(a):

Uz nejakou dovbu neverim na nahody a tohle taky neni nahoda Nikdo z nasich "prumyslniku" jasne totiz nerekl , ze realita je takova, ze v soucasne dobe neni absolutni vetsina ceskych mensich a strednich subjektu schopna vysledky vyzkumu (alespon v prirodnich vedach a pokud vubec nejake inovativni ma) vubec uspesne prodat, protoze to proste presahuje jejich sily. Registrace leku stoji okolo 1 milardy USD, nyni i registrace "Health Claim" neboli vyzivoveho tvrzeni prijde na nekolik stovek tisic EUR... A to jeste neni zadna zaruka komercniho uspechu, to je jenom predpoklad...

Takze se z ceskeho statniho rozpoctu bude dotovat vyzkum velkych subjektu (kteri maji nejsilnejsi lobby a taky zahranicni vlastniky) Neboli se jedna o dalsi formu dotaci pro nadnarodni spolecnosti(SKODA/VOLKSWAGEN apod.) z nichz isk pujde tam, kam, se urci ve Wolfsburgu nebo tak nekde...)

Predstava, ze vyzkum a hlavne vzdelavani budoucich vedcu prevezmou vysoke skoly je zcela zcestna..Zatez s pregradualni vychovou je obvykle tak velka, ze na vic uz neni sila ani penize.. Pokud vim tak treba na farmaceutickych fakultach se bezne delaji pouze teoreticke (kompilacni) diplomky, protoze nejsou lidi a chemikalie a tak..A to je jenom spicka ledovce... Tedy soucasna...

Je zcela bezne, ze se z vedcu ve vycviku (doktorandu) nestanou vedci skutecni. Ale narozdil od vysokych skol a nemocnic (kde je zneuzivaji na ucpavani der) se v te akademii alepon nauci myslet...A to se jim muze potom hodit kdekoliv..Jenomze to je asi nezadouci nebo co..

No nic, mne je tady v Nemecku uz nekolik let hodne dobre a domu se rozhodne vratit nechystam...
07. 07. 2009 | 12:05

JAHA napsal(a):

Ad: Topolankobijci (od Lerak, az po ...)

"Onen ZHOUBNÝ PLÁN vývoje financování výzkumu a vývoje na roky 2010 - 2012, součást „reformy výzkumu a vývoje“ Topolánkovy vlády, byl dne 29.6. schválen současnou vládou a tím pokročil opět o jeden stupeň dál."

"Původní záměr oné Topolánkovy reformy byl snad DOCELA DOBRÝ– zefektivnit, zprůhlednit a zkvalitnit český výzkum a vývoj."

Docela dobre zhoubny plan:-).
Ach, ta uradnicka vlada. A doteraz tak dobre "slapala":-).
07. 07. 2009 | 12:25

topsik napsal(a):

Pod rouškou reformy? Proboha, kdo tomuhle blábolu pořád ještě věří? Reforma je bohužel jenom přerozdělování peněz. V rukách pravice jde o přerozdělení peněz od těch chudších těm bohatším. Nic jinýho v tom není. A dalším problémem je to, že skoro celá část mozku pravičáka se řídí korupcí! Kamarádi, známí a dostat se co nejdříve k penězům, to je jejich smysl. V této zemi už dávno neplatí: Kdo umí, ten se má. Jak píšete: Nenechte se zmást tituly, tak to máte pravdu. Poznal jsem pár takových lidí, a protože nedokážu být neupřímný, už je neznám. Ale pšenka jim v dnešní době stále kvete. Přeji Vám hodně úspěchů v práci a lepší vize po podzimních volbách
07. 07. 2009 | 12:58

fudoshin napsal(a):

věda se nedá zabít.tu dělají vědci.a ty zabít nechtějí.jenom rozehnat.a budou muset z kůží na trh.a začít posluhovat.no na druhou stranu je tu už jen málo institucí, ve kterých žijou po socialisticku a jsou placeni podle dnešních měřítek.u vědců se toho moc nezměnilo. prakticky všechno k lepšímu.no ale nic není zadarmo.kdo se upíše ďáblu na toho taky jednou dojde.vítejte v realitě.všude to začínalo stejně. když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají.teď dozpívali a chytnou ho do klícky...a k tomu ty černé díry.věda a výzkum a reklama.nejlepší nástroje k tunelování a praní peněz. jedině snad, že by se obchodovalo s dušemi, to je snad ještě větší nafouklé nic...
07. 07. 2009 | 13:10

Supman napsal(a):

to prof. Hořejší:

Dobrý den, o prostředí AV nevím zhola nic a tak mi nepřísluší se vyjadřovat.
Ale nejde tu náhodou o cílenou politiku likvidace "české" vědy? Možná mne může někdo onálepkovat jako konspiračního magora, ale pokud se člověk podívá z odstupu (a trochu zjednodušuje):

– likvidace a rozprodání českého průmyslu - hotovo

– rozklad českého školství a velkovýroba omezených konzumentů - hotovo

– orientace celospolečenských hodnot k situaci, kdy "dolar je alfou a omegou" :-) - hotovo

– široká mediální manipulace - hotovo

– omezení národní suverenity a regionální politiky resp. demokracie prostřednictvím začlenění do všemocných byrokratických systému (NATO, EU, "Lisabonská smlouva") - před dokončením

– likvidace AV - potažmo "české" vědy, možná i jako nekontrolovatelného prostředí pro vznik samostatně myslících jednotlivců a budoucích elit národa (ve smyslu intelektuálním, neboť ty "nové elity" již máme - Leoš Mareš, Krejčíř, majitelé autobazarů... :-)) - V PŘÍPRAVĚ!!!

Jako by to člověk znal: kolektivizace a znárodnění, školně-režimní šikana, propaganda, bratrský socialistický blok a Varšavská smlouva, RVHP, národní umělec....

Jsem konspirační magor? Dle mého to není jen náhodný společenský vývoj, ale záměrná politika. Co myslíte?

Držím Vám palce, neboť to vypadá že končí období her a obecného veselí...
07. 07. 2009 | 14:35

Petr napsal(a):

Pro Akademi věd České republiky peníze nejsou. Pro zdravotnictví peníze nejsou. Pro slušné lidi postižené povodněmi peníze nejsou. Pro tmářské církve je peněz dost, pro hašišáky je peněz dost, pro pobyt zločiců v zařízeních All inclusive je peněz dost.
07. 07. 2009 | 15:01

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To Supman:

V obecné rovině s Vámi souhlasím. Relativně krátce po "revoluci" tu koloval vtip, že za chvíli zazní sirény a ozve se hlášení, že cvičení civilní obrany skončilo a všichni se mají vrátit na svá místa.

Souhlasím v tom, že po dvaceti letech (+/-) končí období jistého liberalismu a posledních nadějí, že se snad má společnost posouvat směrem k větší kultivovanosti, kulturnosti, znalostnímu zázemí, vzdělanosti, ocenění určitých ne-individualistických hodnot, svobodě atd.

Nic takového se neděje, naopak nás čeká jistý regres.

Plně souhlasím s tím, co píšete o procesu "debilizace" národa. Samozřejmě, že pak se vládne lépe.

K tomu si připočtěte omezování svobod - zjevné i plíživé. Do prvého zahrnuji třeba neustálé snahy o nový shromažďovací zákon. Opět se chce povolovat shromáždění. Proč? Protože policie/stát nechce plnit svoje povinnosti. Shromážděte se, porušujete zákon, končíte. Takže se bude povolovat, aby s tím bylo méně práce.

Plíživé omezování svobod, to je ta absurdní a blbá fráze "bezpečnost za svobodu". Takže máme třeba otisky prstů v pasech. Což je mimochodem opatření, které NIKDY nezavedl bolševický režim. Pouze Hitler do kennkaret.

Éra veselí, tedy občanského veselí končí. A nejlepší je, že v podstatě za potlesku těch, kterých se to týká nejvíce.
07. 07. 2009 | 15:07

max napsal(a):

to autor:
jestliže je vina "jednoznačně" na Topolánkovi,protože nedokázal svůj původní záměr prosadit, tak mi něco časově nehraje (ale možná se pletu, v tom případě se omlouvám předem).
Koncept schvalovala 29.6.2009 vláda Fischerova. Tento schválený koncept dle Vašeho blogu neodpovídal původnímu "Topolánkovu" konceptu, byl již značně zdeformován.
Topolánkova vláda byla svržena v půli března, takže cca 3 měsíce zde "vládla" ministerstva, která tento původní koncept upravila pro sebe a poté jej nechala schválit Fischerově vládě.
Pane profesore, něco tu prostě nehraje, nezlobte se.
Chápu,že Topolánek není Váš oblíbenec (ani můj),ale znovu opakuji, buď máte někde v blogu chybu anebo mu nasazujete větší díl viny než mu náleží.
A Vaše poslední věta je jen spekulací, tu by jste si měl jako akademik odpustit :-).
07. 07. 2009 | 15:45

Právník - VŠ učitel napsal(a):

Jen dodám k příspěvku pana Maxe, že celý tzv. kafemlejnek mele už nejméně tři roky, ale na rok 2010 má poprvé dojít k rozdělení peněz jen podle něj. Mám dojem, že vše bylo připravováno v roce 2005 a před ním. Nerad bych ovšem do hrušek zamíchal to kamení, tak prosím o případnou opravu.
07. 07. 2009 | 15:50

Milan napsal(a):

On se často používá výraz zlaté české ručičky. Jenže pánové průmyslníci, ručičky jsou řízeny mozkem. To co je zlaté, jsou mozky které tu máme. Ale to by jste museli zabrousit trochu do neurobiologie, která však vašim po rychlém zisku lačnícím touhám nic říkat bohužel nemůže. Kdyby jste se o to zajímali tak češi, si odmalička díky svému jazyku, mohou a strukturují své neuronové sítě výrazně kvalitativně bohatším způsobem než jiné národy. Pro vědu, vědecké myšlení, a potenciál objevit něco nového, doposud nepoznaného jsou to předpodklad a schopnost zcela zásadní a nenahraditelný.

(Víte kdo to byl pan Richard Feynman. Opravdu víte k čemu slouží základní výzkum? Víte jaký je rozdíl, mezi newtonovskou fyzikou a všemi přírodními vědami?) Tohle vše, díky tomu, že máme češtinu, a naše děti se jejím prostřednictvím odmalička učí uchopovat svět kolem sebe, nás předurčuje k tomu chápat a rozvíjet míru lidského vědění mnohem lépe než jiné národy. (např. ty specializující se na kopírování)

Chceme tedy do budoucna stavět na mozcích, a využít toho, v čem má tento národ (překvapivě díky svému jazyku) jedinečný potenciál? Či se budeme spoléhat na to, že nás do budoucna uspokojí, že umíme lépe kroutit volantem než někdo jiný, lépe brousit pilníkem, či rychleji ťukat faktury než ostatní? (To jsou procesy logiky newtonovské fyziky)

Páni průmyslu, jednou skuhráte, že nemáte lidi. Když se vám upíší, tak jim sdělíte, že o vaše zboží za tyto ceny není zájem a tak ty samé lidi kterým jste slibovali hory doly, se samozřejmou lehkostí vykopnete na dlažbu. (Však za to může krize. Houbelec krize, prostě svět již vaše služby a výrobky nepotřebuje, a vy jste byly tak slepí při honbě za penězi, že jste to zaregistrovali pozdě)

Pokud náhodou přijdete s něčím aplikačně novým, trochu více konkurenčním, tak do dvou měsíců, je to tu za poloviční cenu a z Číny. Tohle není kritika, ale realita, s kterou bychom se měli smířit. Tak to prostě funguje, a vždycky bude, je to běžné a normální. Zavřít lidi do továren, či za volant, aby vykonávali neustále, opakovaně, bez aplikace rozvojového potenciálu svého mozku neustále to samé. ("Opravdu chceme z našich dětí nadále vychovávat cvičené opice"??????)

Máme šanci, být exceletní, ale ne díky průmyslu a dopravě. (Vaše lobby a vaše peníze, je sice chválihodné že se o ně tak staráte, ale ten kdo z toho bude těžit, jste pouze jen a jen vy, a zase dočasně. Né však již tak tento národ, a jeho budoucí pokolení).

Jste ochotni na chvíli uskromnit vaši finanční nenasytnost a přidat se pro jednou na stranu, která znamená pro nás všechny budoucnost? Vždyť nemusíte být stejní, jak naši oranžovomodří „odborníci“. Ti mají touho po moci a penězích v popisu své mafiánské práce

Pane profesore. AV: Má přeci ústav experimentální psychologie, či něco obdobného. Tak proč je jednou nevyužijete v praxi, pro vědu jako takovou? Proč si jako vědci, kteří zkoumají skutečné přírodní procesy, necháte vnutit pravidla a obsah komunikace s prominutím "PRistama", kteří o podstatě vědy netuší zhola nic? Prosím, nezlobte se na mě, ale pokud se akademici nechají vtáhnout do argumentační hry, kde existují "pouze individuální prospěchová pravidla" tak uspět nemohou. Zkuste se možná zamyslet, že tu hru a její pravidla začnete řídit VY.
07. 07. 2009 | 15:50

Martina K napsal(a):

Pane Horejsi,
Je sice pekne, ze ti zastupci Akademie protestovali, ale nebylo je slyset, navic asi protestovat nestaci. Navrh koncepce financovani vedy ze statniho rozpoctu by mel byt zverejnen jeste pred schvalenim a to nejen proto, ze se jedna o penize verejnosti, ale i proto, ze veci maji tendenci se kazit at zamerne ci nikoliv. Muzete vinit Topola, ale spis bych to schodila na soucasnou vladu, ta to mohla zmenit, Topolanek tu pravomoc uz nema.
Uvedu priklad dobreho zameru, ktery se vyvinul spatne. Jiste si pamatujete, s jakou slavou Obama oznamil podporu vyzkumu embryonalnich kmenovych bunek. Na zaklade jeho vynosu (EO 13505) melo dojit k vytvoreni pravidel, za kterych bude tento vyzkum financovan. Kdyz byla v dubnu zverejnena tato pravidla, vypuklo zdeseni. Diky prisnosti a retroaktivni platnosti pravidel se ukazalo, ze zatimco za Bushovy administrativy bylo mozno za federalni penize pracovat s 21 klony hES bunek, nove jen se 2 klony, navic ne temi nejpopularnejsimi a do budoucna s temi, ktere budou vytvoreny podle novych pravidel jenze to nejaky cas trva. To by prakticky zanamenalo likvidaci vyzkumu hES. Nastesti to byl jen navrh, ktery bylo mozno pripominkovat (prislo 49 000 pripominek) a pozmenena pravidla jeste davaji urcitou sanci...Takze cim vice veci se dostane na verejnost tim lepe.
07. 07. 2009 | 16:07

Jirka6 napsal(a):

Co to ma spolecneho s pravicovou nebo levicovou politikou? Rozumne vlady ve svete podporujou vyzkum at jsou pravicove nebo levicove. V cem se lisi je zpusob - pravicove budou spis chtit, aby univerzity vybiraly skolne, levicove jim spis pridaji penize primo. Nekde (treba USA) maji mix obojiho a funguje to vyborne.

To co predvadime my v Cesku je bordel a ne pravicovost.
07. 07. 2009 | 16:43

vaclavhorejsi napsal(a):

max:

Topolankova vlada ma jednoznacne vinu na tom, ze se nerealizovaly nektere zakladni prvky puvodne zamyslene reformy (mozna ovsem vazne zamyslene ani nebyly...) - zejmena zruseni rezortnich grantovych agentur (stalo se jen v pripade MZP) a zruseni poskytovatelskych roli nekolika ministerstev. O tom jsem mluvil.

Je jasne, ze za soucasny navrh rozpoctu nese jednoznacne vinu soucasna vlada (i kdyz na navrh byl v podstate pripraven jeste za dosluhujiciho Topolanka).
Je hanebne, ze soucasny premier prijal "radu" poradniho organu, kterym je RVV (a on je predsedou RVV...).

..
07. 07. 2009 | 16:52

Jirka6 napsal(a):

Me se samozrejme taky nelibi, ze dostane tolik penez MPO, ktere neni zrovna proslule transparentnosti, ani ze se scitaji publikace, jako by byly vsechny stejne, ani ze ta suma penez na vyzkum je tak mala, ale:

Proc by vubec mela akademie dostat nejake penize primo (krome tech na vyuku)? Nemely by vsechny penize do akademie prijit skrz granty (z GACR nebo EU), z poplatku za patenty, atd?
07. 07. 2009 | 17:00

MartiX napsal(a):

Vazeny pane profesore,
v zasade s Vasim textem nelze nez souhlasit...ale i Vami prezentovana pravda NENI UPLNA. Co reknete tomu, kdo uci na VS na pozici odb. asistenta a pochodbe, do seminarek, do laboratore mu neustale cajdaji doslova stovky studentu a chteji to ci ono a venovat se jim musi, protoze na katedre je jen par ucitelskych uvazku (a to nemluvim o vyukove byrokracii). To pak casu na vedu zbyva malo (a pak se to dohani po vecerech), ale predevsim chybi ten KLID na vedeckou praci. O zacatku bojovat na dvou frontach je vysilujici strategie. A i pri tom vsem dosahne kvalitativne i kvantitativne stejnych vystupu jako jeho kolega na AV, ktery neuci vubec, nebo jen symbolicky (jak to casto na AV byva zvykem)?!!! Kdyz se pak tito dva utkaji v grantove soutezi, tak ackoliv se jejich objektivni vystupy mohou jevit ramcove podobne, tak jeden z nich na to musel vynalozit mnohem, ale mnohem vice prace, v cemz zadnou spravedlnost oprvdu NESPATRUJI. Ja myslim, ze tento srovnavaci pokus neni perfektni, nemel by se interpretovat bezhlave, ale neco na nem je!!! Mj. poukazuje na to, ze privilegium AV nedelat nic jineho nez vedu, nemusi byt vzdy zaslouzene. Ostatne mozna by vyznamnejsi "decentralizace" vedy, prostrednictvim presunuti penez z AV na zaplaceni Post-Doc pozic (samozrejme udilenych na zaklade grantu) by mohla pronest vice uzitku a nejenom nekomu a taky mozna i jinde nez v Praze. Proste se domnivam, ze ackoliv je na AV nekolik opravdu zcela spickovych tymu, tak ten zbytek snese srovnani s kolegy z VS...takze nebylo by lepsi vsem udelat stejne podminky a startovni caru??? Mozna by to vede i univerzitam prineslo vice uspechu?!
07. 07. 2009 | 17:02

Jura napsal(a):

Ad Martix: To je neustale omilany mytus, ze AV pouze bada a VS musi ucit. Realita je jina. AV skoli rocne pres 2000 dokrorandu a oduci pres 70 000 hodin, coz je objem jedne univerzity. Nadto penize na doktorandy (tzv. normativ)zustavaji na VS, takze clenove AV skoli zadarmo a tim mu i neprimo prispivaji finacne (pristroje, knihovny, cas). Univerzitni lobby si moc dobre hlida, aby AV neziskala pravo skolit doktorandy, trebaze v nekterych oborech je personalni a pristrojove zajisteni lepsi v AV nez na VS.Znam pripady, kdy lide z AV ucili kursy jako externiste zcela zadarmo. Toz asi tak, mily Martixi...
07. 07. 2009 | 18:17

Zacheus napsal(a):

To Supman.Díky za velmi zajímavý pohled. Také si nepřipadám jako konspirativní magor, ale z některých současných dějů ve světě mně zůstává rozum stát ( a asi nejenom mně:)

Dovolím si proto ještě doplnit váš příspěvek několika svými postřehy ( jejich hodnocení ponechám na případných čtenářích), s tím,

že se dále realizuje toto:

- likvidace zbytků křesťanství v Evropě pomocí cílené islamizace tohoto kontinentu ( viz například příspěvek pana B. Kurase na Aktuálně cz. o vlivu islámského bankovnictví ve Velké Británii , další materiály k tématu lze nalézt na internetu), - probíhá,

- likvidace zbytku soukromí občanů Evropské unie ( viz dnešní doslova strašidelný příspěvek pana Kurase v Mladé frontě dnes s názvem: " Evropská totalita do tří let") - probíhá,

- likvidace přirozené lidské identity člověka - ať už národního cítění ( totální snaha o omezení vlivu národních států), tradičních rodinných hodnot ( působení různých organizací, které mají za cíl vštěpovat lidem hodnoty opačné/,- probíhá,

- snaha o ustavení jednotné světové vlády ( jeden stát- jedna měna,) kde Evropská unie se zdá být pilotním projektem), propagování New Age jako "náhražky" tradičních náboženství, mediální útoky na křesťanství - probíhá.

Zajímavou úlohu v celém procesu cílené destabilizace světa hraje i Barack Hussein Obama, který v Turecku dokázal říci, že USA nejsou křesťanskou zemí, a při jiné příležitosti řekl, že v USA je nejvíce muslimů na světě.

Z tohoto pohledu je případná faktická likvidace Akademie věd v České republice pouze malým krůčkem na velké cestě k temnotám.
07. 07. 2009 | 18:58

julča napsal(a):

Martino K., chcete snad říct, že vědci neprotestovali, protože jsou třeba konformní?
07. 07. 2009 | 19:01

vaclavhorejsi napsal(a):

MartiX:

Jura uz to rekl za me.

Jeste dodam:

Pracovnici naseho ustavu zajistuji 27 semestralnich prednasek; ja zkousim rocne cca 200 studentu 3. rocniku, samozrejme jsem clenem rigorosnich komisi a oborove rady.

Tretina nasich zamestnancu jsou studenti (davame jim "ze sveho" uvazky, aby nebyli o0dkazani na sva bidna stipendia).
Ucime mnohem vic nez mnozi nasi kolegove na ruznych graduate schools v USA nebo zap. Evrope.

NAPROSTO NECHAPU, jak by vam pomohlo, kdyby byla AV zrusena. Napada me jen prislovi o chciple sousedove koze. Ztratilo by se 2000 skolicich mist pro doktorandy, skoro stejne pro diplomanty.
VS by pri soucasne stagnaci resp. mirnem poklesu nikoho ze zrusene AV nemohly prijmout (az na par vyjimek).

Na AV mame oproti VS obrovskou vyhodu mnohem pruznejsiho a daleko mene byrokratickeho prostredi.
Ustav je prakticky zcela samoztatny a nezavisly. Jako reditel mam prakticky stejne pravomoci jako rektor.
To, co trva na fakulte vyridit 2 tydny, mame my vyrizene za den...

Pokud myslite, ze by bylo spravedlivejsi, aby vsichni meli stejne spatne podminky, tak s vami rozhodne nemohu souhlasit...

..
07. 07. 2009 | 19:11

Anton napsal(a):

Pane Hořejší, nevidíte to moc černě? Pan Matějů to v článku o reformě http://www.isea-cz.org/Aktu... uvádí docela jinak, než Vy, je přitom taky z AV:
„Výrazně se zjednodušil prostor pro rozdělování peněz. Nyní se již nebude hrát na dvaadvaceti hřištích podle různých pravidel. Navíc pravidla se standardizují. Tyto změny vnášejí do financování výzkumu a vývoje poměrně transparentní prvek.“
Důvody odporu vidí pan Matějů docela jasně: „Kritici tvrdí, že tento systém není objektivní, ale jejich základním požadavkem je vlastně posílení subjektivního hlediska. Těmto kritikům nejvíce vadí, že se to děje mechanicky.“
Pan Matějů to ani s likvidací Akademie věd nevidí tak zle, jak o tom píšete: „Zákon 130 akademii nelikviduje a ani ji nelikviduje metodika. Efektivita vysokých škol a akademie je přibližně stejná. Argument, že vysoké školy jsou ve výhodě, protože dostávají také peníze na studenty, je nepřijatelný. Není přece možné, aby normativně rozdělované peníze určené na jinou činnost byly používány na výzkum a vývoj. Problém akademie je v tom, že se přechází na systém, který bude zohledňovat výsledky činnosti za pět let. Nyní se začíná projevovat to, že výzkum a vývoj se u nás doposud financoval prakticky bez ohledu na výsledky. Dochází k tomu, že peníze z výzkumných záměrů, z nichž akademie především žila, byly v mnoha případech ve vztahu k efektivitě projektů nadhodnocené.“
Co Vy na to? Vím, že se uvádí, že "efektivitu projektů" v základního výzkumu je těžké nebo nemožné měřit. Předseda Grantové agentury o tom ale musí mít lepší představu než jednotliví vedoucí ústavů, kteří si jen chrání své? Nebude tedy na té neefektivitě něco pravdy?
07. 07. 2009 | 19:33

sourso napsal(a):

Peníze pro školství se zdají opravdu velké.Ale je v tom i jejich režie,značná.Nechápu -proč se školství nenaučí pracovat více samostatněji?
Je setrvačným nesmyslem od r.1950 neustále opakovat fráze ,"že AV ČR? ČSAV zaváděla do praxe" apod.Veškeré užitné a hodnotitelské instituce ČR,ČSSR se od toho distancují.EU -nelichotivé vůči všem skupinám.
nastává to obtížnější:místo osobního vkusu hledat problémy zajímavé a aktuální vůbec,pro někoho a veřejnost apod.Ne na plácnutí si se strejdou u těch a u těch po známosti.Mám pocit,že EU to nikoho nehodlá učit,protože je to věcí konkurence.Očekávat,že když je úkol pod hlavičkou více "užitkové" instituce než AV ČR,že bude o to užitnější je dávno poznaný omyl.Kvalitu už nelze obejít pouhým zaměřením.
07. 07. 2009 | 19:43

Martina K napsal(a):

Julco, o konformite vedcu jsem nepsala. Pokud ale jsou vedci konformni, tak se zda, ze jen v zime a na jare. S letem je to prechazi. Jinak si posledni udalosti neumim vysvetlit. O cem jsem psala bylo, ze osviceni vladci neexistuji a misto na slunci si musi kazdy vydupat. No a ja si myslim, ze AV zacala dupat pozde.
07. 07. 2009 | 20:12

julča napsal(a):

cituji z blogu J.Zlatušky Věda kafemlejnkem drcená ze dne 18.6. na téma systém financování vědy dle RVV:

Neomluvitelný v této souvislosti je i postoj šéfů institucí ze systému dočasně profitujících, kteří změny ve financování zavedené Radou vlády pro výzkum a vývoj podpoří jen proto, že jejich institucím momentálně přináší víc peněz, i když věcné chyby zvoleného přístupu jsou jim známy – dobré jméno takových akademických institucí nebo dobré jméno (vědeckých) osobností v jejich čele je takovým chováním poškozeno v míře řádově vyšší, než kolik činí dočasný zisk z takové konformity. Těžko se také lze vyhnout obecnější otázce: Je-li vědec v čele své instituce ochoten si zavřít oči před evidentními chybami metodiky hodnocení jen proto, že jeho instituce dostane víc financí, dá se mu věřit, že nebude stejně slepý k údajům, které by vyvrátily výsledky, se kterými přichází ve svém článku?

o Petru Matějů asi zatím Zlatuška nepsal, to by taky jistě stálo za citaci
07. 07. 2009 | 20:28

max napsal(a):

to autor:
díky za odpověď a hezký večer.
07. 07. 2009 | 20:38

Alenka napsal(a):

Julčo, nemáte na mysli odstavec před tím? Tam se mi zdá, že jsem tu citaci našla:

Radou vlády zavedený systém hodnocení výzkumu odborně diskvalifikuje vědce, kteří se na jeho vytváření podíleli a kteří mohou sice být dobří ve svých vědních disciplinách, nicméně se, na bázi ryzího amatérismu, naivního užití bibliometrie a po matematické a statistické stránce diletantského zpracování dat, propůjčili k práci, ve které si nemohou nebýt vědomi mezí svých odborných kompetencí. Je to prohřešek proti obecným etickým zásadám vědce, které u odborníků působících v prostředí akademického výzkumu musí přicházet jako podmínka nutná ještě před tím, než se vykazují úzce odbornými výsledky ve vlastních disciplinách. O naprosto neprominutelný etický prohřešek se jedná tam, kde byla tato asistence na odborně nekvalitním díle politiky odměněna místy ve vedení stávajících nebo připravovaných agentur poskytujících financování výzkumu – a to i v případě, že by se tak bylo bývalo stalo korektním způsobem na základě většinového názoru odpovědných kolektivních orgánů bez manipulace dozírajícím politikem.
07. 07. 2009 | 20:39

julča napsal(a):

ano, to bude asi duch Petra Matějů, potácející se textem, máte pravdu Alenko

O tom by pan profesor Hořejší měl psát, o tom, jaké má z vědeckého prostředí zkušenosti s psychopaty, kteří se prodírají na další a další vedoucí místa, jak jim ten systém přihrává a nóbl akademici jen přihlížejí. Co by se špinili či zdržovali s něčím tak perfidním.

Ale, ono na každého jednou dojde.
07. 07. 2009 | 20:46

Vaclav Horejsi napsal(a):

Anton:

K motivaci Petra Mateju (ktereho dobre osobne znam) se radeji nebudu moc vyjadrovat.
Reknu jen, ze ma s AV z minulosti nekolik nevyrizenych uctu a ted je "na koni"...
Je to prave jeden z organizatoru toho, co se stalo; nic na tom nemeni, ze jednim z jeho nekolika zamestnani je take pozice na Sociologickem ustavu AV.

Rada z tech jeho vyroku je proste naprosto nespravna:

„Výrazně se zjednodušil prostor pro rozdělování peněz. Nyní se již nebude hrát na dvaadvaceti hřištích podle různých pravidel.“

Hraje se stale na 11 hristich - tech odstranenych 11 byli trpaslici predstavujici asi 5% celkove sumy penez.

„Navíc pravidla se standardizují. Tyto změny vnášejí do financování výzkumu a vývoje poměrně transparentní prvek.“

Nevim, co ma na mysli - neni to o nic transparentnejsi nez dosud...

„Kritici tvrdí, že tento systém není objektivní, ale jejich základním požadavkem je vlastně posílení subjektivního hlediska. Těmto kritikům nejvíce vadí, že se to děje mechanicky.“

Naproste prekrouceni skutecnosti - ta „objektivita“ je naprosto iluzorni, protoze vahy tech vysledku jsou stanoveny (a to jeste velmi spatne!!) na zaklade subjektivniho rozhodnuti komise, aby vznikla iluze „objektivity“.

„Zákon 130 akademii nelikviduje a ani ji nelikviduje metodika. Efektivita vysokých škol a akademie je přibližně stejná.“

To je pravda, Akademiii likviduje politicke rozhodnuti, ktere si bere jistou (nespravnou) interpretaci zakona za zaminku. Toto rikaji zcela otevrene i lide kolem M.Kopicove, P.Mateju a M.Blazky.

„Argument, že vysoké školy jsou ve výhodě, protože dostávají také peníze na studenty, je nepřijatelný. Není přece možné, aby normativně rozdělované peníze určené na jinou činnost byly používány na výzkum a vývoj.“

Naprosto nepravdive! Napr. provozni naklady budov a znacna cast mezd je z obou zdroju „smichana“. Kdyby VS nedostaly na vyzkum ani korunu, prezily by, protoze by mohly nadale alespon topit, velka cast zamestnancu by nadale dostavala mzdy (z tech penez "na vyuku"). Kdyby ty bazalni penize nedostal ustav AV, tak musi prestat topit a vyhodit 80% lidi.

„Problém akademie je v tom, že se přechází na systém, který bude zohledňovat výsledky činnosti za pět let. Nyní se začíná projevovat to, že výzkum a vývoj se u nás doposud financoval prakticky bez ohledu na výsledky. Dochází k tomu, že peníze z výzkumných záměrů, z nichž akademie především žila, byly v mnoha případech ve vztahu k efektivitě projektů nadhodnocené.“

Zasadni problem ovsem je, CO se bere jako efektivita, jak se meri vysledky. Ten stavajici system je proste totalne spatny (a velmi dobre to vi i P.M., sam jsem ho slysel to rikat), stimuluje k produkci levne kvantity nahrazujici kvalitu, micha jablka, hrusky a pukavce.
Je to uplne stejne, jako kdyby se bodove hodnoceni mozkove operace dalo dohnat deseti trivialnimi zakroky.

„Předseda Grantové agentury o tom ale musí mít lepší představu než jednotliví vedoucí ústavů, kteří si jen chrání své?“

Tento predseda GA je v teto funkci par mesicu, takze nevim, proc by mel mit „lepsi predstavu“.
07. 07. 2009 | 21:22

Stan napsal(a):

Jan Keller - Publicistika - str. 06
Upřímný úžas mužů vědy

Bylo by to směšné, pokud by nešlo o záležitost tak tragickou.
Vedení české Akademie věd zjistilo, že je na řadě v dlouhé řadě neoliberálního „zeštíhlování“. Bije na poplach a volá, že přežití české vědy je ohroženo.
Co dělali čeští vědci až dosud? Co dělali, když se zeštíhloval sociální stát a veřejné služby, když se spekulovalo s privatizací železnice a nemocnic? Hráli si svém písečku a o podobné prkotiny se ani v nejmenším nestarali. Ve volbách většina z nich zcela disciplinovaně figurovala v kolonkách městských vysokoškoláků, kteří spontánně volí pravici. Nikdo by se neodvážil po vědcích požadovat, aby soucítili s obyčejnými lidmi, kteří v této zemi už na buben přišli a jejichž situace se stále zhoršuje. Soucit není exaktní kategorie. Vědci by ovšem mohli mít aspoň trochu analytických schopností. Ty by jim už dávno prozradily, co je čeká a jak skončí.
V systému, který upřednostňuje krátkodobý zisk, v systému, které privatizuje vše výnosné a zbavuje se všeho, co jen zdálky připomíná kulturnost, nemohla věda prostě dopadnout jinak. Buď budou vědci sloužit poptávce bohatých, anebo se mohou flexibilně věnovat něčemu ziskovějšímu, než je bádání. To je krédo svobody na naší modré planetě.
„Neoliberalismus ničí všechna opatření, jimiž stát korigoval selhání klasického liberalismu. Je to pomsta majetných za to, že museli dočasně akceptovat fordistický kompromis,“ napsal před časem Alain Bihr. Jeho francouzští kolegové vědci ho většinou nemají rádi, protože se angažuje v demonstracích.
Na vysokých školách nyní zavládne euforie. Finanční prostředky z Akademie věd budou prý převedeny na ně. Troufám si už dopředu říci, že nebudou.
Vědci nyní možná vyjdou do ulic. Budou se divit, že se k nim nikdo nepřidá. Žádný z nich si nevzpomene, co zrovna dělal, když stávkovali odboráři. Určitě pracoval na něčem hodně důležitém. A určitě si myslel, že když bude poslušně volit pravicové politiky, nechají ho jeho práci dokončit.
Dokud si vědci a učitelé neuvědomí, že se chovali jako dobře zmanipulovaná součást pravicově orientované městské chudiny, nebude jim pomoci."

P.S. Výtka Jana Kellera otištěná 4.7. v Právu se zcela jistě nevztahuje na autora, ale jinak není co dodat...
07. 07. 2009 | 21:57

Jura napsal(a):

Ad: Vaclav Horejsi. Naprosty souhlas. Navic by me docela zajimalo, co to jsou ty "penize na vyuku". Pokud je dostava VS, tak samozrejme proto, aby vzdelavala studenty, k cemuz potrebuje budovy, tedy aby si v nich topila. Ale protoze je to VS, kde vyucujici uci znacne mene nez napr. na strednich skolach, tak "penize na vyuku" jsou tu take proto, aby vyucujicipracovali v oboru, tredy delali vedu. Veda se nedela na VS jen z penez na to urcenych; tohle at mi nikdo nenamlouva. Je tedy jasne, ze z penez na vyuku se plati i to, aby VS ucitel mohl byt tim, kym je, tedy clovekem v oboru. A pak prijdou ruzni chytraci typu Mateju a Zrzaveho a spocitaji, ze AV je dvakrat drazsi nez vysoke skoly. Ano, velmi snadny figl. Akademie si z penez na vedu musi zajistit svuj chod, nadto delat vyzkum, nebot nic jineho se ji neuzna. A pokud jde o uceni na VS, tak i tady ma akademie smulu: ano, skolte si nase doktorandy, ale penize shrabneme my, VS. Tohle veru neni rovna soutez, take proto, ze univerzitni lobby se snazi vsemi silami nedovolit, aby AV mela stejne jako ony pravo skolit doktorandy, udelovat tituly a tim take na ne pobirat ministersky normativ. Jako byste vyhlasili zavod dvou bezcu na sto metru a jednoho svazali do kozelce...
07. 07. 2009 | 22:20

blue jay napsal(a):

Heledte Horejsi,
Nebrecte tu. Proste si budete muset najit jinou praci. Holt na Zapade se veda ubira jinam. IBM, Microsoft..atd plati vyzkum. A neplati brejlate profesurky z doby komunismu co se prizivuji na statu a danovych polatnicich. Private sector is more than 100 AVCR.
07. 07. 2009 | 22:24

julča napsal(a):

jak? prijdou ruzni chytraci typu Mateju a Zrzaveho?
odkud prijdou, kdo je nominuje, co za to dostanou nebo komu se msti?

oni nespadli z nebe, oni jsou produktem a soucasti toho, co je ceska veda
07. 07. 2009 | 22:27

blue jay napsal(a):

A jeste neco Horejsi,
Zebrani Vas nezachrani. Talent ano. Pokuste se uplatnit to co umite v soukromem sektoru. Ale pocitam ze krome blogovych kecu jste toho moc nevymyslel. Proto Vam nezbejva nez trapne fnukat.
07. 07. 2009 | 22:32

Jura napsal(a):

Julca:

oni nespadli z nebe, oni jsou produktem a soucasti toho, co je ceska veda.

Ano, mate pravdu, coz je bohuzel na cele veci to nejmutnejsi: jak se jako vedci dokazeme podrazet sami. Ze vedu nebere za svou nejaky ten papalas, at uz modry nebo oranzovy, to je celkem v norme. Ze z ni chce ulpupnout pernicku nejaky ten vykutaleny pop-ponikatel - i tomu se da rozumet. Ale ze si jdeme po krku navzajem, to je opravdu tristni...
07. 07. 2009 | 22:37

Horky napsal(a):

Předem se omlouvám za svoji „agresivní“ upřímnost. Pokud chceme vyvolat řešení problému, tak způsoby, zde navrhovanými to nepůjde, či bude stát plno kompromisů (obětí). Je zajímavé že právě ti nejšpičkovější vědci na tyto hry politiků „skočili“ a nevědí si s nimi rady. Problém je řešitelný docela „jednoduše“, pokud využijeme vědeckého myšlení a vědeckých poznatků i pro tyto překážky které nám přináší běžný život (politici). Možná některým budou následující řádky ze začátku připadat mimo téma, ale věřte, že vycházím ze snímání vývojových asociačních procesů mozku u více jak 200 000 jedinců české populace.

Většina z nás, kdo se zabývá základním výzkumem přeci ví, jaký je rozdíl mezi kauzální logikou příčiny a následku (newtonovská logika), a logikou synchronistického působením různých procesů. Pokud si tyto zákonitosti představíme i v oblasti interakčních procesů neuronových sítí mozku, můžeme všechny postřehy, zdůvodňování a argumentace výše uváděné považovat za individualizované konstrukty. (Na tomto místě se na mě prosím nezlobte, vycházím z toho co měříme v mozku, svůj subjektivní názor se snažím vynechat)

Argumenty v komentářích a článku samotném zní sice kauzálně logicky, někteří se na nich shodnou, někteří ne, ale účinně fungující řešení problému z nich vzejít nikdy nemůže. (Kdybych to měl přirovnat. Je to obdobná situace, jako kdyby se platnost určité fyzikální teorie, určovala na základě prosté, křičící, většiny nebo mocnější menšiny. „Na co pak následně měřit, když s určitým názorem je nás víc, nebo ten kdo rozhoduje o tom co je správé je papež?“ Věda přeci není o demokracii názorů, ale o měření skutečnosti a jejím teoretickém popisu!!)

Jinak řečeno, mozek každého z nás, včetně politiků ale i samotných vědců se rozhoduje sychronisticky, ne kauzálně logicky. I pro procesy mozku platí zákony speciální relativity. Tedy vnímání, přípravné, exekutivní, změnové procesy probíhají na základě interakcí ve spojitém časoprostoru a ne v lineárním čase. Lineární čas je čas vymyšlený, skutečné přírodní děje ale i rozhodovací procesy mozku se jim neřídí !!!

Zamysleme nad všemi argumenty, které byly využity v příspěvku a v následné debatě. (Kdo za to může, co se stane v budoucnu….., na základě předešlých zkušeností…., průměrná doba objevu, atd.,,,) To jsou přeci všechno argumenty které stojí na smyšlené linearitě času a kauzální logice, takhle přeci realita nefunguje. (Dokonce ani mozek ne, i když si díky těmto procesům, takové virtuální konstrukty vymýšlet dokáže.)
07. 07. 2009 | 22:51

Horky napsal(a):

Vědci přeci tyto principy zkoumají. Je zajímavé, že v laboratořích, pod mikroskopem tyto procesy dennodenně pozorují, znají je z teorií, ale do běžného života si je někdy zapomenou převést. Tyto principy však platí pro všechny přírodní procesy, jen v jiných časoprostorových souvislostech a při jiných rychlostech změn. Možná to některé překvapí, ale i procesy lidské psychiky či vědomí, vykazují při měření zcela identické principy chování jako částice kvantové fyziky. (nyní z těchto měření připravujeme teoretický základ pro kvantovou psychologii)

Můj subjektivní názor je. Pokud bude argumentace akademie věd nadále probíhat způsobem (kauzálně logicky), a tématy, které zvolili politikové, tak vyhraje ten, kdo dokáže více křičet, kamarádičkovat, lhát, podrážet, mystifikovat, vydírat, kšeftovat.

Pokud akademie změní přístup a začne argumentovat na základě přírodních principů a zákonitostí, tak celý problém převede jednak do kvalitativně zcela jiné úrovně, zároveň si získá obrovskou podporu veřejnosti.

A proč jsem si tak jistý, že veřejnost bude podporovat vědce a ne politiky?
(Možná zase překvapím, ale jediné motivace ovlivňující rozhodování mozku, jsou zajištění potřeb růstu, reprodukce a sebezáchovy (zabránění riziku). Tyto evoluční mechanismy stojí za každým projevem chování člověka a jsou v mozku měřitelné. (A je jedno, zda se jedná o mrknutí oka, vědeckou činnost, či projevy chování politika) Jinak řečeno, mozek každého člověka, je „nastaven“ na vyhledávání příležitostí pro svůj růst, poznávání nového doposud neobjeveného, co by mu pomohlo být lepší než jeho konkurence, a zároveň udělá vše aby nenastalo riziko, že jeho konkurence se stane lepší.

Není snad výše zmíněné přesně to, co česká věda ve skutečnosti přináší. Tak proč toho nevyužít? Proč se nechávat zatahovat do zcela absolutních debat, zda je lepší vědec na VŠ či na AV.

Proč si myslíte, že si politikové a průmyslníci myslí, že jsou věda a vědci neefektivní? Protože tímto způsobem jejich mozek uvažuje o nich samotných, jen z toho apriory usuzují že to tak probíhá všude. Proč si myslíme, že politikové a průmyslníci vědí k čemu slouží věda a co je to základní výzkum? Protože náš mozek z toho automaticky vychází, on se není schopen přeladit do stavu, v jakém je míra poznání mozku politiků. (Tento myšlenkový princip popsal pan Havelka na začátku diskuze).
07. 07. 2009 | 22:53

julča napsal(a):

pane Horky
"pokud akademie změní přístup a začne argumentovat na základě přírodních principů a zákonitostí", tak tu máme do pár let eugeniku jako prase,
přírodní zákony nikdy lidstvu v nasměrování jeho jednání nedostačovaly, vždy byly kulturně re/produkovány, ale nechci tříštit síly interdisciplinární půtkou, jenom apelovat na vaši vědeckou serioznost, uvědomte si, prosím, že vědecké poznatky jednotl. oborů se mohou vzájemně i relativizovat a nejenom posilovat

ad Jura - výborně, ta tristnost je dno, od něhož se lze odrážet nebo ne?
co říkal kníže Svatopluk?
07. 07. 2009 | 23:03

Právník - VŠ učitel napsal(a):

Několik málo dotazů a podnětů:

1) Opravdu se pletu v tom, že systém KAFEMLEJNEK byl vytvořen a spuštěn někdy v roce 2005, možná před ním? A že od začátku běžel plánovaně tři roky jen nanečisto a v roce 2010 má poprvé dojít k rozdělení peněz s jeho pomocí?

Mám totiž dojem, že jej vytvořil někdo jiný, než Topolánek, že to je jaksi akce "národní shody". (Nikdy jsem ODS, ani žádnou pravicovou stranu, nevolil, to jen pro upřesnění.)

Navíc ten systém byl vytvořen za pomoci oněch demokraticky vyslaných zástupců, i z AV ČR. Nebo ne? (Opět jen pro upřesnění - vím, jak ta demokracie v podání akademického senátu na VŠ vypadá, proto si nedělám moc iluze o výsledcích.)

Asi se měl někdo bouřit dříve a poukázat na to, že kafemlejnek má blbá kritéria.

2) Kritéria - to by stálo za to do detailu rozepsat. Jak je hodnocena krátká zpráva v zahraničním periodiku v porovnání s domácí monografií atd.

Jaké šance mají některé obory na patenty atd. Jaké nesmysly, které ale kafemlejnek dobře honoruje, se tvoří.

3) Docela zvláštní je to hovoření o vědě ve smyslu NE-humanitních věd. Tady by stálo za to pohovořit o dopadu kafemlejnku a vůbec celého systému podpory "vědy".

Už je to jistě 10 let, co se za vědu považují jen exaktní obory. OK, humanitní obory nějak paběrkují, teď přijde ta zkouška i na tu exaktní vědu, která se nakonec o kafemlejnek také zasloužila.

4) Psalo se tu o tom, jak se mají VŠ dobře, že učitel je placený penězi za studenta za to, aby se věnoval oboru. No, to je hezká teorie, jen by těch peněz mělo být trochu více.

Před deseti/šesti lety jsem byl nucen vstoupit do hotového systému. Nástupní plat 10 320 Kč čistého. Pak se to o něco zvedlo. Pořád jsem pod celostátním průměrem. Jako odborný asistent.

Promiňte,
07. 07. 2009 | 23:04

Právník - VŠ učitel napsal(a):

Pokračování:

Stálo by za to napsat rozsáhlejší pojednání o tom, že české VŠ stále fungují na středověkých principech - tedy, že učitel má být nejlépe mnich. Ten může dobře fungovat na 100% svého času na VŠ. Normální člověk, nedejbože s rodinou, nevyžije.

5) Stálo by za to napsat i něco o systémech grantů. Např. že peníze z nich nejsou určeny z větší části na odměnu řešitele.

Tak třeba kolega (ten má stále ten plat, jako já nástupní, protože není ke své smůle akademickým pracovníkem) měl grant za 75 tisíc ročně z GAČR a na odměnu za administraci měl asi 2000 hrubého (!) měsíčně. Přitom ta byrokratická práce je to mimořádně protivná. No, to nepovažuji za normální a na takovém systému se podílet nemám zájem.

Dalo by se hodně napsat o podobných grantech, kde mají řešitelé každý rok nový mobil, notebook atd. Budiž jim přáno, jen nevím, zda to jsou účelně vynaložené peníze. (Mně v kanceláři PC slouží čtvrtým rokem ke spokojenosti a necítím důvod k výměně. Podobně další kolegové.)

Závěrem:

Jsou to jen postřehy. Třeba tohle jedno otočení kafemlejnku bude podnětem k diskuzi o financování vědy a VŠ u nás v celém komplexu? Kdo ví.
07. 07. 2009 | 23:13

jirizlatuska napsal(a):

VH k vyjadreni Petra Mateju (07.07.2009 21:22:51): Podotknul bych jeste dusledek tvrzeni „Problém akademie je v tom, že se přechází na systém, který bude zohledňovat výsledky činnosti za pět let.“ Ten, kdo se zlepsuje, dostane v hodnoceni za prumer poslednich let MENE, nez odpovida jeho soucasnemu vykonu, ten, kdo se zhorsuje a vypina, dostane VIC, protoze je ocenovan podle starych vykonu, kterych uz nemusi dosahovat. To je vlastnost techto kouzavych prumeru, ktere by v nejakem stabilizovanem systemu snad tlumily oscilace. Nastaveny system hodnoceni podle zprumerovane minule vykonnosti vybizi k tomu, aby cast lepsich odesla do zahranici (vzroste nam export, coz u exportu lidi, kteri neco dovedou, neni uplne plus) a zbytek muze zit z podstaty (resp. minule slavy). V tomto Petr Mateju fakticky propaguje pravy opak sloganu, ktere premieru Topolankovi pripravil pro jeho reformu. :-(

Stan: Keller to podle meho nazoru vidi hodne zkreslene a pdoporuje tezi "cim levejsi, tim lepsi," nikoli ze by analyzoval stav, do ktereho se to dostalo. Podpora prumyslu s firem (to je, oc v presunu prostredku ve prospech MPO bezi - podporit statnimi penezi aktivity, ktere firmy potrebuji k uspechu na trhu pred konkurenty) je vysoce netrznim a z podstaty levicovym opatrenim. Vsimnete si ostatne noveho svedskeho ministra pro vysoke skoly a vyzkum, je to liberal (viz jeho profil http://www.regeringen.se/sb...), presto je pro investice do vyzkumu, protoze podporuji budouci blahobyt.

Zda se mi take, ze Keller zcela ignoruje fakt, ze za soucasny stav odpovida vlada kolalice ODS-CSSD-Zeleni, protoze to jsou stranyu, ktere dosadily soucasne ministry a premiera to jsou take strany, ktere teto vlade vyslovily duveru (a u zelenych neni po vikendu potrebne v teto souvislosti rozlisovat mezi SZ a DSZ, nominaci prededkyne DSZ jako kandidatky CSSD se vuci vlade vsichni ocitli na jedne lodi). Je to tato vlada, ktera skrty provadi. neposlouchejte take, ze se tak stalo na zaklade novely zakona 130. Ta zacala vstoupila v ucinnost az 1. cervence 2009, zatimco premier souhlas s kracenim AV CR a presunutim penez vyhlasil jeste za ucinnosti puvodniho zneni zakona. I tahle horlivost (stacilo ani ne tyden pockat) prosla za souhlasu nejen ODS, ale i CSSD - a nic na tom nemeni, ze ten souhlas byl jen mlceni a nekonani, tahle vlada je od toho, aby udelala za sve kratke obdovi "spinavou" praci, na kterou si politici, kteri potrebuji volicske hlasy, netroufnou.

Operovat podporou/nepodporou stavkujicich odboraru je nemistne. Ve smyslu citatu svedskeho ministra, ktery jsem uvedl vyse, by si i odborari meli uvedomit, ze na vyzkumu v teto zemi jejich vlastni budoucnost i budoucnost jejich deti zalezi vic, nez na tom, zda pracuji od nevidim do nevidim nekde u stroje. Nepodporenim akademiku si budou pod sebou rezat vetev - jejich vlastni mobilita a schopnost uplatnit se jinde je vyrazne mensi, nez mobilita akademiku. I Keller musi vedet, ze symbolicky analytik (receno terminem Reichovym) neni ten, kdo na tuhle mizerii muze doplatit nejvic.

Negace liberalismu s timhle nema co delat.

julča, Alenka: :-) :-)
07. 07. 2009 | 23:22

Horky napsal(a):

Možná ještě jedna zajímavost. Proč všechny sociální vědy (lépe řečeno vědci) a běžný občan (např. průmyslník), nerozumějí přírodním vědám a základnímu výzkumu? Protože mají naprosto zkreslené představy o fungování času. Myslí si, že přírodní vědy a fyzika staví na newtonovské kauzální logice, té co se naučili na základní a střední škole. (Proto nedokáží propojit sociální vědy s přírodními)

O skutečných principech fungování přírodních procesů nemají přesnou představu, či o nich vůbec netuší. Jejich logikou jsou počítače, motory, hodinky, čili lidské artefakty této logice uzpůsobené. Odmalička se učíme pozorovat a popisovat přírodní děje na základě zjednodušující logiky příčiny a následku v časové linearitě s jasným začátkem a koncem a podle toho si následně strukturujeme i své neuronové sítě.

Co je však zajímavé, je že tyto jevy a jejich rozdíly jsou přímo v mozku měřitelné. Tří roční dítě, ještě toto zjednodušující a zkreslující vnímání světa nemá, to se naučí až od nás, během svého vývoje. Lidé, kteří se snaží vnímat přírodní děje v časoprostorových souvislostech, místo v linearitě mají výrazně bohatším způsobem nastrukturované své sítě. I toto je v mozku změřeno.

Ono totiž nestačí, že se jednou dozvíme, o speciální teorii relativity, že existuje a co postuluje. Pokud dle ní nepozorujeme přírodní děje a nedáváme si je tímto způsobem do souvislostí, tak je to jako kdyby náš mozek tento princip neznal.

Snažili jsme se například najít příčinu, proč byl Richard Feynman tak „výjimečný“ ve svém způsobu myšlení. V jednom rozhovoru uvádí, že ho jeho tatínek odmalička učil pozorovat a popisovat děje v časoprostorových souvislostech. Tuto schopnost máme všichni, jen ……………… Na tomto místě stojí docela za úvahu, o kolik potenciálních vědců, umělců, přicházíme, díky školství a jeho osnovám, stavějícím na newtonovské fyzice a oddělováním různých věd od sebe?
07. 07. 2009 | 23:34

jirizlatuska napsal(a):

Právník - VŠ učitel: S kafemlejnkem se pletete. Pred Topolankovou vladou byla snaha evidovat vysledky VaV financovane statem v databazi, ze ktere se pak usuzovalo na "efektivitu". Ta byla ovsem merena jen v orientacnich pasmech, ze kterych nemusela vychazet hrozba mechanickeho financovani = a rozhodne se podle toho finance nerozdelovaly. Az po nastupu Topolanka se toho chopil tym jeho pripravcu "reforem" a z te databaze udelali nastroj, ve kterem se eviduji vsechnu vysledky (nejen statem financovane) a na zaklade toho se kafemlenkem rozdeluji penize. kdrome fundamentalnich problemu, ktere z kolegou Zajickem zminujeme v http://blog.aktualne.centru...) jsou zde problemy s hranicnimi prapdy, kdy je vic autoru a nekteri nespadaji do systemu (pocitat celou praci nebo jeji cast?) a problemy spocivajici v tom, ze se chovani vykazujicich prizpusobuje anomaliim systemu hodnoceni, ne zadoucimu posilovani kvality (s tim souvisi problem, zda fixovat platnost metodiky na nekolik let dopredu nebo ji nechat retraktivne menit za pochodu). Rozhodne ale rozdelovani penez timhle hloupym a ze systemoveho hlediska toho, jak funguje v duledku toho ten system s prislusnymi zpetnymi vazbami, naprostom nepromyslenym systemem prisla az Topolankova vlada a do realizace to dovedla soucasna sireocepredvolebnekoalicni vlada Fischerova, coz je zvlastni paradox s ohledem na premierovu profesi).
07. 07. 2009 | 23:38

Horky napsal(a):

Pro Julcu

Právě že naopak. I přírodní zákony, a evoluční princip je toho přímým důkazem, vedou k obrovské bohatosti (jinosti) jedinců v rámci druhu.

Pokud jde o genetiku, tak je pouhým nástrojem, který nám předává jednou vyzkoušené a vývojově osvědčené, pro snažší interakci se svým prostředím. (A když k tomu ještě přidáme psychyku a plasticitu mozku, tak ta jedinečnost a její smysl je evientní) Síla druhu a jakékoliv sociální skupiny, je v jedinečnosti jedinců, kteří ji tvoří. I tohle jsou přírodní zákonitosti, které jsou měřitelné.

Z mého pohledu je eugenika, výmysl nevědeckého mozku a populistického přístupu. (Každý si rád poslechne že on je ten nejlepší a vyvolený, proto je to tak lehce zneužitelné) Jako kdyby se z DNA vybrala jedna část, a prohlásila se za všeobecné dobro.
07. 07. 2009 | 23:45

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To: jirizlatuska

Tak to mě těší, že alespoň nějaký paskvil nemá na svědomí ČSSD.
07. 07. 2009 | 23:48

julča napsal(a):

ad Horky:
newtonovska fyzika mne svymi casovymi parametry vzdy svazovala, ty stejne univerzalni intervaly mi desi.
Ovsem dle vas jsem schopna premyslet pouze v jejich intencich neb nejsem prirodni vedec?

Pane, cekejte devet mesicu, az se ve vas vytvori novy clovek napriklad, to s vasim vnimanim casu otrese, verte mi.
nebo si aspon prectete Hilsky:Moderniste (o literarni dekonstrukci casu)
07. 07. 2009 | 23:59

jirizlatuska napsal(a):

Právník - VŠ učitel: Ne tak docela - CSSD velmi ochotne novelu podporila za cenu obchodu, ktery jsem v blogu popisoval jeste pred finalnim schvalenim novely zakona 130 (http://blog.aktualne.centru...). Veda a vysoke skolstvi jsou ale ukradene vsem zhruba stejne - vsimnete si, ze si, ze kdyz CSSD formulovala sva ultimata vuci vlade premiera Fischera (http://www.ceskenoviny.cz/d...), bylo zbytecne tam vyzkum, vsysoke skoly nebo akademicke zalezitosti hledat, protim v te dobe uz tyhle problemy plynouci z kafemlejnku byly znamy nejen v odborne, ale i financni rovine. Vyvinit z toho CSSD podle meho soudu nelze, prestoze to neiniciovala. (Problem je ze, zde hraji vetsi roli zajmy ekonomickych zajmovych skupin za politickymi stranami, nez nejake pravo-leve politicke orientace. Politicke strany v Cesku uz dlouho nepreprezentuji politicke ideje, ale tyto zajmove skupiny za nimi stojici. V urvani penez vyzkumu smerem k firmam - a to je, oc tu bezi - se bohuzel bez problemu shodnou.)
08. 07. 2009 | 00:04

Horky napsal(a):

pro Julcu:

Neberte si to prosím osobně. Popisoval jsme obecné principy, které jsme naměřili u 200 000 lidí.

To samozřejmě nevylučuje, to že jakýkoliv člověk nemůže tyto rozdíly poznat a začít přestrukturováva své sítě, do formy, které mu umožní výrazně přesnějším způsobem pozorovat realitu.

Sám jsem si tímto "přerodem" prošel, protože mi nesouhlasily teorie psychologie a sociologie se skutečnými pozorovanými jevy.

Následně, jsme se snažili změřit a vyhodnotit, zda se jedná o jev obecný či individualizovaný.

Výsledek je, že se jedná o jev v populaci obecný, ale díky plasticitě mozku, to může každý z nás začít měnit. (O tom vypovídal můj příspěvek, který možná vizněl jako hodnocení. Není to hodnocení, je to pouze výsledek měření, tedy nalezení příčiny, proč tomu tak je)
08. 07. 2009 | 00:12

Horky napsal(a):

Pro pan Zlatuška

Pane profesore, vy jste ve dvou posledních větách zcela výstižně vyjádřil celou podstatu. Kdybych si dovolil tyto věty přeformulovat.

Páni, Topolánek, Paroubek, Kalousek a jim podřízení, jsou solitéři, jejichž hlavní motivací pro jakékoliv chování je osobní finanční zisk a zabránění riziku, že se jejich mimozákonné praktiky podaří stíhat. Proto si k sobě vybírají spolupracovníky (nižší garnitura včetně poslanců) se stejnou motivací, tak aby v případě hrozícího prozrazení mohli využít vydíracích prostředků. Celý systém by nefungoval spolehlivě, kdyby se nepodařilo "podchytit" procesy probíhající na policii, státním zastupitelství a soudech. (Je to běžné, každý z nás se snaží růst a zabránit vzniku svého rizika, jen někteří neznají, či mají výrazně posunutou etiku).

Proto cesta podpory rozpočtů pro školství a vědu (ať již u VŠ či AV) je možná dvěma způsoby. Buď že se z těchto projektů zajistí přímý a rychlý profit těmto lidem. Na věcné argumenty jejich mozek slyšet nemůže, i když se tak dokáže po určitou dobu tvářit.

Nebo se tito lidé ohrozí, právě přes veřejnost a jejich mínění. Ale argumenty, jež budou určeny pro veřejnost.

Tedy co věda přináší, nám, našim dětem, a jaké bude ohrožení, pokud ji podporovat nebudeme. (Viz popsáno v předcházejících příspěvcích)

Bohužel, tady se logicky argumentační věcnost (viz příspěvek pana profesora, či na vašem blogu) použít nedá. Veřejnost nezajímá o co přijdou vědci a věda, ale o co přijde ona sama. Je to normální, tímto způsobem jedná a rozhoduje se každý z nás.
08. 07. 2009 | 00:44

.. napsal(a):

Pane profesore, sice vám fandím, ale ... naprosto se ztotožňuji s tím co napsal Andreas a jím citovaný Kelner. Nechápu proč adresně nepojmenujete hlavního viníka ODS a hlavně proč Akademie razantně nepodpoří oponenty ODS? Doufám, že si akademici všimli, že je před volbami. Hlavu v písku jste měli dost dlouho a dostalo vás to do téhle situace.
08. 07. 2009 | 01:41

max napsal(a):

to napsal:
to by jste tomu dal korunu.
V ČR už je zpolitizované skoro všechno, pomalu vč. toaletního papíru, ten se prodává také modrý, zelený i oranžový a jen čekám kdy si někdo udělá průzkum veř.mínění,který se kupuje více a učiní z toho jistě velmi sofistikovaný závěr :-).

Co se týče AV, tak mají máslo na hlavě všichni. ČSSD i ODS nevyjímaje - viz Jiří Zlatuška. Nikdo z politiků,jak jste si jistě všiml,se touto problematikou nezviditelňuje (ale možná to teprve začne).
Ono je to těžké, jestliže strana,která prosazovala státní maturity (ČSSD a ministryně Buzková) je dnes prostřednictvím přebarvené p.Zubové v čele odpůrců těchto st.maturit, tak se možná dočkáme i toho,že schválenou reformu financování AV odsoudí ti,kteří ji připravili a poté prostřednictvím svých dosazených ministrů do nové vlády schválili (nebo se od ní budou aspoň distancovat).
Věcnou stránku reformy si netroufám hodnotit, názory jsou velmi různorodé, ale způsob, jakým byla schválena byl poněkud nešťastný,stejně jako způsob tohoto léta :-).
08. 07. 2009 | 07:41

Jura napsal(a):

Shrnme si to pratele: Modre ani oranzove veda nezajima; dokonce ani zelene. Ve spolecnosti asi take moc zastani nenajdeme. RVV se podarilo - podle stareho "divide et impera" - postavit proti sobe Akademii a vysoke skoly. Veda je nadto predhozena jako korist prumyslove lobby, ktera se na ni s chuti vrhne jako lvi na krestany v antickem Rime. Ne ze by byla tak vyhladla, tedy ta lobby, ale co uz delat, kdyz vam nekdo stra sousto primo do tlamy. Muze to byt jeste horsi?
08. 07. 2009 | 08:51

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To Jura, ale i další:

Vy to pořád zjednodušujete. Jistě to má svůj důvod. :-)

1) Jaké postavení proti sobě VŠ a AV?

To je fatální zjednodušení, že tu je najednou od začátku července tahle jedna linie fronty.

Není. Jak jsem psal, už před cca 10 lety byly v podstatě vylikvidována (ne na druhou, ale třetí kolej) postavena většina humanitních oborů.

2) Pořád píšete, že věda bude předhozena průmyslu. To těžko.

Tedy ano, ale už mě to technicko-přírodovědno-statistické vidění nejenom světa, ale i vědy, unavuje. Souvisí to s bodem 1.

Možná to tak nemyslíte, ale já z Vašich řádků chápu, že sám hážete humanitní obory přes palubu. Tedy, že to není věda.

Hluboce se mýlíte. Ale pokud chcete v tomhle omylu setrvat, potom Vám trochu provokativně říkám, abyste si pomohli sami.

3) RVV ten kafemlejnek vytvořila a orientačně spustila už před pár lety. Pořád vycházím z toho článku pana Uhlíře v Respektu, že jede od roku 2006.

Kdo chtěl, viděl, že ten systém je postaven na podivnýh kritériích. Postavíte se konečně nějak k tomu, kdo (i z AV) se na něm podílel?
Shrnutí:

Vidíte-li to tak, že tu jde o "divide et impera", pak je východiskem jen sjednocení. Těším se, že pro začátek začnete brát na vědomí humanitní vědy.

Každý si přeje fungující soudy, dobré učitele, snad i pár filozofů, kteří mají nějaký vliv na společnost, možná by neškodili ani teologové, umělečtí kritici atd.

Vidíte-li problém v tom, že jen základní výzkum v jedné z institucí má být výrazně podhodnocen, tak se zamyslete nad tím, jaký vliv na společnost má skutečnost, že třeba pedagogická fakulta je už řadu let před bankrotem.

Obávám se, při vší úctě k tomu, co tvoří např. dr. Holý a další, že společenské dopady této skutečnosti jsou horší. Nemusí se Vám to líbit, že v nejhorším nějaký lék vynalezne někdo jiný. (Ano, peníze z licencí nám budou hodně chybět.) Ale učitele základních škol sem nedovezeme.

O právníky si starost nedělejte. Nějak si poradíme, i když na úkor té vědy. (Rád bych jinak, ale mnichem nejsem, abych s rodinou vyžil z toho, co je označováno za "mzdu" a ještě se staral sám o bydlení atd.)

Přemýšlejte tedy v širších souvislostech vůbec o tom, co je to věda.
08. 07. 2009 | 10:39

Jura napsal(a):

Ad Právník - VŠ učitel:"Přemýšlejte tedy v širších souvislostech vůbec o tom, co je to věda."

Přemýšlím, milý, pane, a už dlouho. Sám jsem totiž humanitní vědec... Směr Vašich úvah se mi zamlouvá. Věřte mi, nechci zjednodušovat, pouze reflektuji současný stav. Ta simplifikace je dílem "kafemjenku", ne mého uvažování. Když už mluvíme o té vědě, tak - před tím než začne být soutěží - je především spoluprací a solidaritou. A také službou. Takto jsem na ni zvyklý a tak se ji snažím provozovat. Jsme na sebe odkázání, v AV a na VŠ, malí na velké atd. Nicméně rozhodnutí RVV nám říká něco jiného: perte se mezi sebou, vyrábějte body, snažte se o co největší efektivita, a to pokud možno rychlou. Víte, nikdy jsem neslyšel nihoho z VŠ, aby vystoupil s tím, že AV by měla mít právo čkolit doktorandy, a tím na ně dostávat i normativ, jak je tomu v POlsku a na Slovensku. Můžete být první, kdo se o to zasadí...
08. 07. 2009 | 11:03

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To klidně můžu, aspoň by se systém trochu rozhýbal. Postřehů o školení doktorandů by mohlo být také plno. :-)))

Doufám, že se to k nějakým hlavám nahoru dostane, aby problém neredukovali jen na AV, ale na vědu vůbec. Jinak tam bude AV stát sama a sama také umře.

Osobně si ale myslím, že už je pozdě. Ten kafemlejnek neměl nikdy vzniknout, případně měl být potlačován od začátku.

Už jen ty absurdity s hodnocením výstupů musel vidět každý.
08. 07. 2009 | 11:11

Akademik napsal(a):

1. Jisté kruhy z Akademie po léta volají po náročném hodnocení vědeckého výkonu pomocí scietometrie. V některých ústavech se jim to podařilo počátkem 90. let zavést a úspěšně pak terorizovali své kolegy. Vzhledem k tomu, že tito lidé po čase získali moc a vliv, podařilo se jim přesvědčit politiky minulé vlády, aby udělali reformu financování vědy podle této metodiky.

2. Po určitou dobu se tedy reforma financování vědy připravovala, Akademie věd byla procesu přítomna a mohla novou metodiku připomínkovat.

3. Problém je ale v tom, že lidé z Akademie věd trpí iluzí, že jsou nejlepší. Nejsou. Ti, co znají poměry v Akademii, vědí, že je tam jsou problematické ústavy, že moc je držena různými bratrstvy, které sedí jak žáby na prameni. Atd., atd.

4. Reforma financování byla tedy připravena včetně vytvoření dosti komplexního vzorce, který přepočítává vědecké výsledky. Akademie věd byla pořád v poklidu, tedy až do té doby, kdy se výsledky výzkumu jednotlivých institucí podle této metodiky ohodnotily a Akademie zjistila, že není nejlepší. A že tudíž dostane trochu méně peněz na výzkumné záměry (to se ovšem netýká účelových prostředků na granty), ale na druhé straně úspěšnější instituce (např. Přírodovědecká fakulta UK) dostanou na výzkumné záměry více peněz.

5. To je celá pravda. Je to prosté, zhodnotí se vědecký výkon za minulé období a podle toho se přidělí finanční prostředky na období další. Ač se to jeví zcela logické, laická veřejnost možná netuší, že je to úplná novinka – dřív se přidělovaly peníze pouze podle „záměru“, tedy prohlášení, co se chce dělat a hodnocení tohoto záměru komisí kamarádů (pokud ovšem instituce neměla smůlu a místo kamarádů tam seděli nekamarádi).
08. 07. 2009 | 12:22

MartiX napsal(a):

To Jura a prof. Horejsi.
Tak to jste me s mym pripevkem (cca o kilometr vyse) uplne zdupali :o). Ted se bojim o to, abychom my na univerzitach meli co ucit :o), kdyz jak to vypada, tak to AV zvladne cele oducit sama (tolik nul ma ten pocet oducenych hodin, ze to ani pri svem univerzitnim IQ nespocitam :o))), jeste koupit vrtulnik a postavit na fakultach heliporty, aby se takto dala obhospodarit cela republika a nezbyde mi nez jit na pracak. Asi u prof. Horejsiho placu na nespravnem hrobe, ale uplne vidim, jak cela AV(! tj. uplne kazdy) uci standardne studenty bakalarskych a magisterskych oboru naspon 70-90 hod/semestr...jestli to je tak, pak by si AV po eventualnim slouceni s Uni jeste od vyuky odpocala (jen pro poradek, to je cerny humor a nadsazka :o))). To ze by AV chtela studenty to je zrejme, ale pocitam nahodu HLAVNE doktorandy....a oskliva Uni lobby ji to nedovoli :o)... ja jsem pro ,ale pekne na kazdeho doktoranda x studentu magisterskych a bakalarskych oboru pekne jako na Uni...pak to bude spravedlive! Take jste mne neodpovedli na otazku, na tu spravedlnost pri stejnych vedeckych vysledcich dosazenych pri podilu na vyuce napr. 0-20%? :o)Podivejte ja nechci AV rusit, nechci aby sousedovi chcipla koza, ale byl bych pro to, aby opravdu schopny clovek na Uni mel stejne podminky pro vedu jako na AV...proc se tvarit, ze podminky pro spickovu vedu se maji utvaret hlavne na AV v Praze (ja vim trosku taky v Brne a C.B.). Ve svete taky existuje velmi dobra veda na univerzitach mimo centrum (hl. mesto). Pozor ja nevolam po lepsich podminkach na vedu, jen stejnych, to snad neni tak moc? I prof. Horejsiho asi tusi, ze jista privilegia tu prece jen jsou...takze pres vsechnu rovnost je naonec nekdo rovnejsi...a kdyz me prijde divne proc by to mela byt automaticky AV, tak jsem zavistivy a neprejici. Proc schopne tymy na Uni nemohou dostat stejnou prilezitost? Stacilo by jen ziskat grantove penize na slusne placene Post-Doc pozice, a najednou bychom mohli mit tez lidi, kteri se mohou z valne vetsiny soustredit na vedu. Ale na to nejsou penize a na zaplaceni podobnych lidi na AV jsou. Podil extramuralne vedy na Uni je v zahranici mnohem vetsi...tam zdaleka ne vsichni na Uni hlavne uci, nekde je tomu skoro naopak! Pak bychom si nemeli co vycitat a zavidet a mohli bychom se soustredit na vedu a vyzkum.
08. 07. 2009 | 14:17

Lift_Farter napsal(a):

To Martix:

Problém je, že díky této "kafomlejnkové" reformě si univerzity nepolepší, (zatím) zůstanou zhruba na stejných financích.

Peníze od Akademie jdou jinam...

Kdo jasně vítězí je průmyslová lobby a snaha o financování soukromých inovací ze státních peněz (to v lepším případě) a různých neužitečných nicméně bez oponentního řízení vykázatelných nesmyslů...
08. 07. 2009 | 14:35

Lift_Farter napsal(a):

Může mi někdo říct, proč se musela zrušit GAAV (resp. sloučit s GAČR) a grantovka MPO naopak bytní a nesloučila se s nově vznikající TAČR?!
08. 07. 2009 | 14:47

Jura napsal(a):

Ad Matrix: obecne souhlasim, ale:
1. Obavam se, ze na magisterske a bakalarske studenty nema AV prostory. V Polksu, kde je stejny model jako unas, ma jejich akademie (PAN) pravo skolit doktorandy, nadto provozuje ruzne jine formy postdiplmniho studia. Zde na AV asi trochu zaspala. Otazkou ovsem, kdo by se na placene postdiplomni programy prihlasil.
2. Chapu, ze ten, kdo na VS uci, nema tolik casu na vedu. Jenomze je zase zajisten ministerskym normativem (penezi na studenta). Ten AV nema, dokonce ani na ty studenty na sve naklady vyskoli (viz vyse).
3. Docela me zarazi, ze lidi z VS netrapi to, jak rozbujely ruzne lokalni univerzity. Tohle jsou prece realnejsi zrouti penez a snizovatele standardu nez AV. Akreditace zajistovane pomoci tzv. letajicich profesoru, magistri uci bakalare, doktorandi uci magistry. Uroven vyuky mizerna, uroven vedy zadna. A presto jsou tyto fakulty ci obory oproti AV zvyhodnovany: vezou se na vlne spolecenske objenavky po co nevetsim poctu vysokoskolaku. Jaci tito absolventi budou, to uz nikoho nezajima. Z tohoto pohledu je na tompotencialne lepe i Rathova Stredoceska kralovska univerzita - Buh nas pred ni ochranuj. Az vznikne (Buh nedej!), tak uz ma jiste penize diky tomu, ze bude plnit tzv. spolecenskou objednavku po vyrobe dalsich studentu.
08. 07. 2009 | 14:52

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To: Akademik

Děkuji. Něco podobného jsem očekával.

To: MartiX

Také děkuji. Dobře napsané. Já netoužím, jak už jsem psal, po ničem jiném, než moci věnovat alespoň 85% času výuce (ve stávajícím rozsahu) a vědecké činnosti. Ovšem s cca 18 500 čistého je to čirá iluze, když už jsem se pro kariéru "mnicha" nenarodil.

Celkově všem:

Kdyby nešlo o relativně vážné věci, tak by mě to bavilo jako jeden z dalších případů hledání zvláštní "české cesty".

Pokud mohu radu, tak pomoct může jedině určité spojení a přenesení problému kvalitativně výše. Tedy nehovořit jen o AV, ale o financování vůbec. Jinak bude AV stát a nakonec i padne sama.

Ovšem bojovat se mělo již před pár lety.
08. 07. 2009 | 15:02

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To Jura:

1) Polsko je hodně specifické. Stupeň společenského rozkladu je v Polsku mnohem vyšší, než u nás. Každý bojuje jen za své. Takže polská AV si asi něco vybojovala, ale rozhodně se nejedná v Polsku o systémové řešení.

2) O zajištění VŠ učitele bych psal jen a jen v uvozovkách. Plat odborného asistenta kolem 18,5 tisíce čistého považuji spíše za almužnu, než za zajištění. Takovou slušnou mnišskou almužnu - bydlíš na koleji, stravuješ se v menze, žiješ v celibátu (bez rodiny) a žiješ velmi slušně.

Někdo by měl být znepokojený, že systém člověka tlačí k tomu, aby si dovydělal mimo VŠ. Granty, na které odborný asistent dosáhne, považuju z hlediska odměn za výsměch. Už jsem o tom psal výše.

3) Jak to, že to nikoho na VŠ ty soukromé VŠ, i když spíše učiliště, netrápí? Asi trápí. Ale prázdná peněženka více. Takže kdo může, dovydělá si nádeničinou na soukromé škole.

Myslím, že to je velmi jednoduchá matematika. A vzhledem ke svému oboru vím, že odpovědnost je na různých stupních řízení různá. Tedy lidsky řečeno - otázka po vztahu k soukromým VŠ není otázkou pro většinu VŠ učitelů, aspoň ne do habilitace. Tahle otázka má být pokládána parlamentu, vládě, MŠMT (tito tři tvoří koncepci), akreditačním komisím (ti koncepci realizují a provádějí kontrolu). Ptát se VŠ učitelů nižšího stupně, to je řečnická otázka. Můžeme brát do hry takové faktory, jako je jistý "patriotismus", loajalita k instituci a oboru apod., ale na místě to je až tehdy, až budu mít zaplacené své nijak přemrštěné účty. Do té doby se ptejte prosím pánů a dam nahoře. Jak říkají Američané - "it is above my pay grade".

Opakuji jedno - jde o jeden komplexní systém, jeden komplexní problém, a tak musí být i řešen. Jestli má AV a VŠ nějaká specifika, to je záležitost až třetiřadá. První je suma peněz, druhá způsob rozdělení. A nadevším stojí jisté zásady v celém svém komplexu, které by měly vést k tomu, že systém nebude vnitřně rozporný.

Shrnu to polopaticky. AV je v nouzi. OK. Iniciativa musí vzejít od ní. Nesmí bojovat sama. Musí hledat spojence. Čím širší fronta, tím lépe. Spojencům musí nabídnout kontury společné činnosti. Ty se vyladí, až spojenectví vznikne. Bude to alternativa současného kafemlejnku.

Myslet si, že se něco vybojuje izolovaně, je naivní. Možná AV dostane někde odněkud 200 miliónů pro letošek navrch. Když se kafemlejnek nerozbije, bude letoškem legitimovaný a příští rok bude mlít naplno.

Dohadování se o kličkách u okna (např. to, zda a kdo má školit doktorandy a co k tomu), je v této fázi (když ještě není koupená/u soudu vyhraná parcela) kontraproduktivní. Ztrácíte síly, které je třeba teď směrovat někm úplně jinam. A čas přitom běží.

Jinak ta diskuze samozřejmě má hluboký smysl, ale pro dobu tak za 20 let, až se zase bude dělat reforma financování.

P.S. Můžete říct, že to nemá smysl. Že lobbistické zájmy, politické zájmy atd. jsou moc silné. Možná ano. Možná široká fronta ukáže opak. Každopádně nezkusit to je zločin.
08. 07. 2009 | 15:22

Milan napsal(a):

Pro Juru a Právníka

Prosím neberte to nyní osobně, je to pouze názor, který má sloužit k zamyšlení.

Rozdíl mezi přírodními vědami a humanitními existuje zcela zásadní. Problém je, že si to mnozí neuvědomujeme. Pokud bychom například měli považovat i právo či ekonomii za vědy, tak ten rozdíl bude ještě výrazně markantnější.

Přírodní vědci se snaží zkoumat a popisovat pravidla a zákonitosti, které vytvořila příroda, jinak řečeno vše vycházející ze vztahů energie a hmoty a jejich projevů chování v různých časoprostorových interakcích. Bez měření energie v experimentu se zatím nikdy žádný přírodní vědec neobešel. (Astronomové, fyzici, chemici, biologové, ...)

Zcela naopak, se humanitní vědci snaží popisovat a utvářet své vlastní subjektivní pravidla. Jejich výzkumy vycházejí čistě z individualizovaně smyšlených konstruktů, které dokáže utvářet mozek. Kde jsou nějaká měření jak tyto pravidla působí například na vývoj společnosti?

Jaký je v tom rozdíl? Zcela zásadní. Zatímco pravidla určovaná a popisovaná humanitními vědami se neustále mění, pravidla vycházející z měření experimentu tu stále existují a jsou neměnná. Jinak řečeno přírodní vědy utváří základy, na kterých můžeme kdykoliv začít stavět a víme že se na ně můžeme vždy spoléhat.

Humanitní vědy se naproti tomu vyznačují častou a někdy se mi zdá i absolutní "ignorancí" výstupů přírodních věd. Jako kdyby je neovlivňovaly.

Když přírodní vědci zjistili, že se jim teorie neshodují s experimentem, hledali teorii novou, a vznikla kvantová fyzika, speciální a obecná teorie relativity, které stávající chápaní příčinných souvislostí chování přírodních procesů postavily "zcela nahlavu".

Zkuste si jen představit základní principy chování přírodních systémů, že čas funguje spojitě s prostorem a ne lineárně. (A je jedno jestli mluvíme o atomu, buňce či člověku a jeho sebepojetí). Naše tolik oblíbená kauzální logika příčiny a následku, kterou v argumentacích tak hojně používáme. Vždyť těmito přístupy, zejména práva a ekonomie porušují přímo zákon speciální relativity, bez kterého by žádné přírodní teorie a ani procesy nefungovaly.

Následně se diví, že jejich konstrukty a předpovědi nefungují. No ani nemohou, protože lidé a jejich rozhodovací procesy mozku se řídí přírodními zákony, a ne právním systémem, či ekonomickými modely).

Kdyby braly ohled na závěry přírodních vědy, tak mohou vytvořit taková pravidla, která nebudou muset každou chvíli, či při změnách politických režimů měnit.

Nejde mi o to vyvolávat určitý interdisciplinární spor, ale poukázat na zásadní rozdíl.

Zatímco přírodní vědec musí akceptovat přírodní zákonitosti a principy, humanitní je opomíjí a často mi připadá, že si myslí, že pro něj a jeho sféru působení neplatí. Platí a vždy budou. Evoluční mechanismy a principy vztahu E=mc2 se nikdy "humanitním" pravidlům nepřizpůsobí a ani nemohou.

Jediná cesta je, aby se i humanitní vědy naučily s těmito zákonitostmi pracovat. To že je kdysi někdo oddělil a my jsme to s ochotou převzali, nemusí přeci ještě znamenat že je to tak správně.

Cením si každého člověka, který se svojí činností, ať již je jakákoliv snaží rozšířit dosavadní míru lidského poznání. Cením si každého člověka, který je ve svém životě, ikdyž to v současné době není zrovna snadné, schopen dodržovat a skutečně prosazovat etická pravidla. (popelář, vědec, učitel, zedník, soustružník, podnikatel).

Čeho si ale necením, že pravidla v dnešním státě určují absolventi humanitních oborů, bez jakékoliv vazby na dodržování populačně prospěšných etických pravidel. Analýzu, proč tomu tak je, ponechám na každém z nás.
08. 07. 2009 | 15:47

vaclavhorejsi napsal(a):

.. (08.07.2009 01:41:50):

1. Mate trochu nesikovny nick...

2. "Nechápu proč adresně nepojmenujete hlavního viníka ODS a hlavně proč Akademie razantně nepodpoří oponenty ODS? Doufám, že si akademici všimli, že je před volbami. Hlavu v písku jste měli dost dlouho a dostalo vás to do téhle situace."

V podstate mate pravdu, ale na druhe strane chapejte, ze AV, podobne jako treba VS, nebo jine verejnopravni instituce, chce (ci spise musi) zustat a principialnich duvodu pokud mozno stranou politickeho boje.
Jina vec je (jak uz tady bylo nekolikrat zmineno), ze existuje (pro me tezko pochopitelna) vyrazna inklinace vedcu a vetsiny dalsich intelektualu k "pravici".
Je prece zcela evidentni, ze veda zacala mit vyrazne lepsi casy az po roce 1998 (v roce 2006 daval stat do vyzkumu cca 3x tolik co v roce 1996). Pak to jeste 2 roky setrvacnosti bezelo dobre dal, a ted mame zase problem... Ta korelace s politickou orientaci vlady je zcela evidentni. Presto mnozi lide stale ziji v jakychsi iluzich, ve kterych jsem i ja zil v prvni 0olovine 90. let ("lecba Klause" apod.).

..
08. 07. 2009 | 15:59

vaclavhorejsi napsal(a):

Právník - VŠ učitel:

Jiste vite, ze mzdove pomery na Univerzite jsou plne v kompetenci Univerzity (prave tak, jako je tomu napr. u kterehokoli ustavu AV v.v.i.).
Je treba rici, ze stat s tim nema mnoho spolecneho (leda to, kolik celkem penez univerzitam resp. AV dava penez - hospodareni s temi penezi je uz ale velmi autonomni).

Prumerna hruba mzda (vcetne vsech nadtarifnich slozek, od uklizecek po reditele) byla v cele AV neco pres 30 tis., na UK, MU, a nekterych jinych univerzitach o nekolik tis. VYSSI.
Samozrejme je to velmi ruzne na ruznych fakultach (nektere maji lepsi pristup k "tucnym" grantum, ktere prijmy silne vylepsuji), ale v takovem pripade jiste nic nebrani rektorovi, aby nejak pomohl tem chudsim fakultam (pokud to uzna za vhodne).

..
08. 07. 2009 | 16:05

vaclavhorejsi napsal(a):

OPRAVA:

...v prvni polovine 90. let ("lecba Klausem" apod.).

..
08. 07. 2009 | 16:06

MartiX napsal(a):

To all...ja si stejne myslim, ze nejaky kafemlejnek je potreba, jinak proste potecou penize na verejnych institucich do kanalu. Ano je treba ho poladit, promazat a vysledky neaplikovat zcela bezhlave,ale urcite si nezaslouzi rozkopat a tvarit se, ze nejake komise jsou mnohem lepsi...nejsou ! Zvlast v malych Cechach ne! Navic to snad konecne otevre debatu o vedecky produktivite, ktera je i v ramci fakult neuveritelne heterogenni. Vule ke zmene je mala, radji se o tom moc nemluvi a k cinum je daleko.......ono na Uni neni zvykem otevrene rici, ze ty a ty mas podrpumerny vedecky vysledky a ze to muze znamenat neprodlouzeni smlouvy (tfuj to zni pravicacky, ze pane profesore :o). Bohuzel VZ s tim moc nepohly, protoze pri financnovani VZ chybela klauzule, ktera by hlavni resitele explicitne nutila prubezne revidovat aktivitu hl. D1 pracovniku a v definovanych intervalech bud podminene dalsi setrvani konkretnich lidi docasne zduvodnit (napr. po roce), nebo je povinne ukoncit. Ono se zda, ze je by to melo byt samozrejme, ale NENI. Na Uni vladne socialismus nejhrubsiho zrna :o). Mozna proto zde ma CSSD tolik volicu :o) Souhlasim s tim, ze naliti penez do prumyslu za neurcitych podminek muze znamenat, ze se ty prachy ztratej a nezbyde nic praktickyho ani ta publikace v Rudym Pravu. Instituacionalni financovani zmenu potrebuje a smer k hodnoceni objektivnich parametru minuleho vykonu je krok spravnym smerem to mi nikdo nevymluvi. Aspon je zcela jasne, za co ty penize jsou a snad to vyvine tlak na produktivitu. Akorat by chtelo zajistit, nejlepe smluvne, ze nejake procento (napr 10%)dotece az ke skupine, ktera ty vysledky vyprodukovala. Jinak se z ruznych duvodu muze stat,tok penez bue naprimen zcela opacnym smerem nez je zadouci, tj. od lidi produkujici vysledky k tem co zadnou vedu nedelaji, nebo to jen predstiraji nebo na dekanat/rektorat atp...Nic proti drobnym, ale jestli by tam mela demokraticky skocit vetsina penez za muj vykon vedecky vykon, tak je mi z toh zle. Ono nemozne se v CR stava skutkem, casto pod rouskou solidarnosti, socilaniho smiru atd. To Jura: jo nove regionalni univerzity to je vec! Booom, do ktereho tecou miliardy..obrovska politicka podpora a objednavka (od lievice po pravici)...od statu, kraju i mest. Neuveritelne, ale je to tak. Tam se casto nenamahaji vedu ani predstirat a hraji jen na normativ na studenty...takze emusi bojovat na dvou frontach,ale jen na jedne, coz je mnohem jednodussi. Nevim jak to muze akreditacni komise akceptovat.
08. 07. 2009 | 18:49

walleyes DAVID napsal(a):

A nemohou si za to akademici (tak trochu) sami?

Podívejte se na rozhovor s p. Drahošem v HN z.18.12.2008
http://ihned.cz/1-10075650-...
Souhlasíte s ním, že právě citace jsou rozumným měřítkem práce akademiků?
V článku je víc perel:

"HN: V čem je takový výjezd nejdůležitější? V tom, že vědce naučí dobře psát v cizím jazyce?

Nejen. Já jsem vždycky publikoval v angličtině, velmi jsem si na tom zakládal už za komunistů, z 90 procent píšu do světových a evropských časopisů. Ale až když jsem vyjel ven, tak jsem pochopil, že to nestačí.

Oni třeba znali mé jméno ze článků, ale dokud ho nemají spojené s obličejem, dokud s vámi nešli po konferenci na pivo, tak vás necitují nebo jen zřídka. Ten osobní kontakt, když se plácnete po zádech – »Hi, Andrew! Hi, Jiří!« – je k nezaplacení."

Nemyslíte, že by paní Syková byla lepší volbou?

Nebo jinak: řekněte sám, co by mělo být nejobjektivnějším měřítkem kvality a objemu Vaší práce.
08. 07. 2009 | 21:10

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To: vaclavhorejsi

Pokud jde o normativ na studenta, tak ten nebyl zvýšen nejméně od roku 2006, možná 2005. Inflace (plus ceny energií) za tu dobu hravě dosáhly 15 a více procent.

Univerzita má jistě nějakou svobodu, často to je svoboda téměř-bezdomovce. Moje svoboda je v tomto směru téměř nulová. Tedy, jak už jsem psal, systém mi ukazuje, abych dovydělával jinde.

Pokud se jedná o průměrné platy kdekoliv, tak nemám zájem hrát tu hru, kdo je na tom o něco lépe a kdo hůře. To je opět to divide et impera.

V tuto chvíli nemůže AV vyhrát, pokud nepřenese problém kvalitativně o úroveň výše. A pokud "kafemlejnek" nebude rozbit nebo aspoň přestavěn.

Táhnete za kratší konec lana. Jenže on je ještě namazaný olejem. Jsou prázdniny, dovolené. Je před volbami. Po nich bude po volbách (měsíc či dva budou pro jakoukoliv práci v parlamentu a na ministerstvech absolutně ztracené). A bude tu nový (i rozpočtový) rok. A je to zazděné.

Nevím, zda se dá teď něco dělat, když je to upečené. Už se do té bábovky ty hrozinky a oříšky docpou dost těžko. Ale třeba ano. Jen bude třeba to mediálně prodat tak, aby to nebylo chápáno jako "výkřiky pár vědců".

Držím palce.
08. 07. 2009 | 21:13

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To: Milan

No, nwvím. Tak jestli třeba všechny ty jazykové a jiné vědy jsou odděleny od reality. Podobně egyptologie, ale i psychologie, pedagogika apod.

Pokud jde o právo, no tak to se sakra hodně (s výjimkou různých revolucí a -ismů) drží nějakých společenských zákonitostí. Ono ne nadarmo 3/4 římského práva a jeho zákonitostí můžeme aplikovat na dnešek.

A vedle toho existuje tzv. ekonomický přístup v právu. U nás, jak v teorii, tak i v právotvorbě, zcela opomíjený. Tento přístup vychází z tohohle: chci začít podnikat a musím splnit nějaké formality. Kolik z nich je opravdu potřebných a vedou k původně deklarovanému cíli? A tím hle způsobem lze dojít k poměrně zajímavý výsledkům. (Konkrétní příklad. Chceš začít podnikat, musíš na živnosťák. OK. Ale proč jít pak na finančák? Ó ano, aby si tě finančák zaregistroval a dal ti - poslal doporučeně - DIČ. Docela legrace, když na finančák jim může dát vědět živnosťák a novému podnikateli stačí do ruky strčit papírek s nápovědou, že DIČ=CZ+rodné číslo.)

A pokud jde o výsledky "vědecké" práce, stačí si přečíst lepší právnické časopisy a vidět, kolik hodnocení rozdílu mezi výsledky experimentů a teorií (praxí a normou) se tam najde. :-)))

Připomíná mi to to leninské, že stát může řídit každá kuchařka. Jistě může. :-)

No, ale to už stačí. :-)))

To MartiX:

Dokonalý popis. Často rovnostářství na zásadě, že jsou koně tažní a koně chovní. :-) To je asi i odpověď panu profesoru Hořejšímu na jeho připomenutí, že o platech si rozhoduje Uni sama.

Jeden kolega mi vyprávěl, jak to vypadalo v Praze na fakultě ještě do roku asi 1950.

Celý děkanát fakulty (včetně studijního oddělení) a rektorát univerzity se prý vešel do cca 1/8 budovy pražské fakulty. Dnes tam má jen fakultní administrativa 3/8 téže budovy.

Jinde to může být podobné. O tomhle aspektu jsme moc nepsali, tak jen pro pobavení. Kdo ví, jak to před těmi 60 lety vlastně bylo a jak je to dnes.
08. 07. 2009 | 21:32

Vaclav Horejsi napsal(a):

walleyes DAVID:

Co se vam na Drahosove odpovedi nelibi?

"Nemyslíte, že by paní Syková byla lepší volbou?"

TO SI TEDY OPRAVDU, ALE OPRAVDU NEMYSLIM...

..
08. 07. 2009 | 22:23

Vaclav Horejsi napsal(a):

MartiX:

"a si stejne myslim, ze nejaky kafemlejnek je potreba, jinak proste potecou penize na verejnych institucich do kanalu. "

Zcela souhlasim, vsak jsem na "rozumne verzi" sam zacal pracovat v Odborne komisi pri RVV uz pred 6 lety, ale zvrtlo se to v ten nynejsi nesmysl.
Na nasem ustavu (a na mnoha dalsich) pouzivane "rozumny kafemlejnek" (ale ne aplikovany primitivni "kalkulackovou" metodou) pro hodnoceni skupin uz 20 let.

"ono na Uni neni zvykem otevrene rici, ze ty a ty mas podrpumerny vedecky vysledky a ze to muze znamenat neprodlouzeni smlouvy (tfuj to zni pravicacky, ze pane profesore :o)."

Univerzita je zcela samospravna - zvolte si tam spravne zastupce, jako jsme to v nasem ustavu zvolili do nasi rady. Studentska komora tam ma velkou vahu!
Ja jsem na nasem ustavu zrusil tretinu skupin... To nema s pravicactvim/levicactvim nic spolecneho...

"Na Uni vladne socialismus nejhrubsiho zrna :o)."

Opet - zcela samospravna instituce - nutno zvolit spravne zastupce do Senatu!

"Mozna proto zde ma CSSD tolik volicu :o)"

No ja nevim - podle pruzkumu je prave v akademickem prostredi prevaha volicu "pravice".

..
08. 07. 2009 | 22:35

kafík napsal(a):

že se na VŠ začne dělat velká věda,tomu nikdo nevěří.Že bodování je z nouze ctnost (viz katastrofa v lékařství) je jasné.Už to bylo tak pod psa,že se použije bič.V Akademii je mnoho těch,kdo chtějí využívat bezstarostnosti a svobody zátiší.Těm končí,doufejme.Tíže existence všem!
08. 07. 2009 | 22:52

julča napsal(a):

ad Jura
bujení lokálních univerzit,létající profesoři a další užírači peněz na výzkum jsou taktéž produktem a součástí české vědy, její nezodpovědné akreditační komise, cožpak se "kamenné" univerzity významně nezasadily o vznik těch lokálních? Bože, kolik lidí si tam přivydělává a hraje na důležité profesory z Prahy nebo z Brna?
Simulují spolu s místními veděckými gubernátory státnice, obhajoby a oponentury, udělují si medaile za výsledky a přínosy. Ignorují veškeré akademické skandály, podvody a rozkrádačky na akademické půdě. Hlavně se pár let před důchodem nenechat vyhodit z toho sedla, kde se poprvé v životě dají jakžtakž vydělat prachy. Jak se tomu říká česky? Inu, přizdisráčství.
08. 07. 2009 | 22:56

MartiX napsal(a):

To V. Horejsi,
ad "rozumny kafemlejnek" souhlas, ale chce to videt a provest rozbor jeho parametru. Proc ne prave na tomto miste?
Ad ta kritika Uni, tak to bylo tnuti do vlastnich rad, abych nebyl jednostranny...vim Uni maji kolikrat masla na hlave co se produktivity tyce mnohem vice...ale PRAVE proto i tam je treba otevrit dokoran dvere a dat sanci tem opravdu nadejnym jednotlivcum a potazmo skupinam s jasnymi vystupy, aby byli tim pozitivnim prikladema zahajila se postupna zmena...ne je nechat ucit a ucit a badat jen ve volne chvili (nejlepe po pracovni dobe, nebo misto dovolene :o). Proc by nemeli mit stejne sance jako kolegove na zapade a u nas na AV delat vedu rekneme 80% sveho casu? To jiz neni veci samospravy Uni, ale celkoveho systemu financovani vedy a vyzkumu (zejmena absence post-doc pozic v zapadnim slova smyslu). Kupodivu na toto se zadna Vase reakce nevztahuje...pritom bych tu cekal duraz na onu povestnou socialni spravedlnost (opet pouze bezzuba ironie :o) a AV by se pro me tim stala stato-vedo-tvorna...nejen se ozvat, kdyz ji tece do bot (coz ji, ac se asi budete divit, v globalu vubec nepreji,protoze tam dela rada lidi, jejichz vysledku si opravdu vazim).Vsechna vajicka ale nemaji byt v jednom kosicku a elity je treba vychovat nejen na AV...opet akcentace socialniho rozsahu a utok na vedecky Pragocentrismus :o). Ale jestli mi opravdu date ruku do ohne za to, ze vyukova zatez prumerneho clena AV je (zvlast by me to zajimalo u Post-docu tj. u lidi kolem 30ti let), tak beru vse zpet a moc se omlouvam (to myslim uprimne :o)... S tema senatama, to bude beh na hoodne dlouhou trat...je tam stale prilis mnoho kapru, co si rybnik nevypusti...a nebo je to proste jen to politicky nekorektni/nepruchozi. A studenti, dle mych zkusenosti do tohoto "zakulisi Uni", zvlaste pak vedeckeho, vubec nevidi (mozna tak ke konci PhD) a voli a hlasuji se zcela jinymi zajmy. Spis nez demokracii by to ny¨ni chtelo importovat "krizove managery" vedy ze zapadu...ale ti by se z tohoto tady asi brzy dostali na uzavrene odd. psychiatricke kliniky. Ad to pravicactvi/levicactvi doufam, ze jste si vsiml toho smajliku (a vsech v tomto textu :o) a te ironie - uznavam misty ponekud infantilni :o)...ale ruku na srdce! Komu je spis vlastni kolektivismus a neosobni zodpovednost, prerozdelovani pokud mozno co nejplosnejsnejsi, populismus a rovnostarstvi...? Liberalni pravice, ktera u nas politicky vlastne neexistuje, to asi nebude :o) To nebyla vecna, opet uznavam, ale spis technicka poznamka :o)
09. 07. 2009 | 00:50

biofyzik z Brna napsal(a):

>>>kafík napsal(a):
>>>že se na VŠ začne dělat velká věda,tomu nikdo nevěří.Že bodování je z nouze ctnost (viz katastrofa v lékařství) je jasné.Už to bylo tak pod psa,že se použije bič.

Velká věda na VŠ? Co to znamená, velká věda? Podle čeho hodnotíte vědu na malou a velkou? Žeby kafemlejnek? To jste rychlejší než vládní reformátoři a jejich přisluhovači.

>>>V Akademii je mnoho těch,kdo chtějí využívat bezstarostnosti a svobody zátiší.Těm končí,doufejme.Tíže existence všem!

Nemáte představu, o čem mluvíte. Doba, kdy si vědec z AV mohl bezstarostně a svým tempem hrát desítky let v kumbálu a pak vydal článek v místním plátku, je dávno pryč, minimálně já jsem to nezažil, takže ani nevím jestli to tak někdy vůbec bylo.
Vědečtí pracovníci mají např. na Biofyzikálním ústavu AV ČR úvazky na dobu trvalou (rok, dva, tři, snad i pět). Jejich práce (chemikálie, některé přístroje, literatura, konferenční, publikační poplatky, mzdy a odměny apod.) je dotována granty, opět se jedná o konečnou sumu peněz na tři, pět let, tyto peníze jsou pod přísnou kontrolou typu "KDY a za CO?", nejednou bývá jejich objem na spodní hranici únosnosti pro řešení zadání. Pokud nedosáhnete v řešení cílů grantu uspokojivých výsledků, zpravidla vám nikdo další peníze nesvěří a musíte změnit zaměstnání. SVOBODA? Ano, svobodně se zavážete splnit úkol, který si vyberete a je schválen grantovou komisí jako smysluplný. Potom už jste jenom pod tlakem kontrol o plnění cílů a správném využití peněz. BEZSTAROSTNOST? Ne! Řada lidí nedělá samostatný výzkum na vlastním projektu, právě protože nedokáže unést zodpovědnost a stres, který z toho plyne. ZÁTIŠÍ? ANO! Opravdoví fajnšmekři si vychutnávají východ slunce s příchodem do práce a odcházejí před 23. hod, kdy se ústav zavírá. Ale na rovinu, většina kolegů na ústavu tráví 10 a více hodin denně, někdo si bere administrativní práci i domu. "Přesčasy", které jsou pro všechny neplacené, tu nemají snad jen v prvních měsících začínající studenti. To vše je nepodstatné, pokud ten čas a peníze není využit efektivně, ovšem KAFEMLEJNEK a z něj plynoucí reformy, není nic víc, než podvod na AVČR, ale hlavně na státní kasu, která se týká pekaře i lékaře(!) a nikoliv že se jedná o hodnocení efektivity práce ve vědě...
09. 07. 2009 | 00:52

Martix napsal(a):

Omlouvam se za vypadek slov vyse (inzert je potvora). Melo tam byt napsano:
"Ale jestli mi opravdu date ruku do ohne za to, ze vyukova zatez prumerneho clena AV (zvlast by me to zajimalo u Post-docu, tj. u lidi kolem 30ti let) je stejna jako na Uni, tak beru vse zpet a moc se omlouvam (to myslim uprimne :o)...
09. 07. 2009 | 00:58

biofyzik z Brna napsal(a):

A jedna spekulace na noc:
podle mě se začalo ořezáváním akademie z vypočítavosti a možná obavy. Až drzost dozraje a dojde i na VŠ, hrozí zapojení studentské horlivosti do problému, a to, jak historie několikrát ukázala, bylo fatální už pro spoustu řežimů a vlád.

Dobrou noc
09. 07. 2009 | 01:09

vaclavhorejsi napsal(a):

MartiX:

Prominte - znovu musim konstatovat, ze je plne v pravomoci universit, jak si veci zorganizuji - kdo bude z 80% ucit a kdo z 80% badat.
Stale mi kolegove z fakult zduraznuji, ze ty penize na vyuku a na vadu, ktere dostavaji, jsou ZCELA oddelene a vubec se nemichaji, takze je ferove srovnavat efektivitu vyzkumu na AV a VS porovnavanim POUZE tech vyzkumnych penez (AV zadne jine nema...).
Pokud by to byla pravda, tak by proste na univerzite byli ti "ucitele" a "badatele" a problem by byl vyresen. Ostatne - tak je to na vsech vyzkumnych univerzitach. Moji kolegove ze zapadoevropskych a americkych univerzit uci mnohem mene nez ja.
Ustavy AV v podstate funguji jako jakesi "graduate schools", kde badatele maji pomerne malou (a celkem dobrovolnou) pedagogickou zatez (prednasky, kursy, zkouseni) a vice se venuji badani (se svymi studenty!!!).
Meli bychom byt radi, ze neco takoveho, kde HLAVNE STUDENTI maji takto lepsi podminky, existuje, podobne by si to mely zorganizovat i university.
Je uplne spatne rikat "kdyz to mame spatne my, at to maji spatne i ti z AV, aby byla nejaka spravedlnost"...

..
09. 07. 2009 | 09:15

Tom napsal(a):

Václav Hořejší:

University by si to mohly zorganizovat, ale musely by na to mít peníze! A to v současné době prostě nemají!

Při minulém rozdání výzkumných záměrů prostě AV dostala "do korýtka" víc než si v porovnání s VŠ zasloužila. To, že z toho dává finance (úvazky) doktorandům, je jí ke cti (bez ironie).

A během dalších 5 let vědecký výkon univerzit výrazně rostl - rychleji než AV. Viz prezentace prof. Gaše na RVŠ:

http://www.radavs.cz/clanek...

(zde slide č. 17) Tento graf bere v potaz pouze impaktované publikace, ne "měkké" výsledky!

Průšvih kafomlejnku je v tom, že přišel v době krize. Kdyby se v letech 2010-2012 navyšovaly každý rok finance na VaV o nějakých 5-10 miliard, VŠ by si výrazně polepšily, AV by zůstala na současných financích (které jsou podle mého názoru velice komfortní) a celkem by to šlapalo...

Problém je, že VŠ si celkově nepolepší, AV ztratí... :o((( Ach jo!

.
09. 07. 2009 | 09:58

kafík napsal(a):

to Biofyzik z Brna:
jsem rád,že jste se dotkl právě problému fungování grantového systému a jak píšete -"zakoušíte ho na vlastní kůži" a není podle Vás asi dnes optimálně nastaven,seřízen.Pak mě napadá zda nebude nový přístup vlády prodlužovat existenci starého nesmyslu.Nemyslím ,že granty vůbec,ale způsob práce s granty.V USA přehodnocují např. vztah firemního a státního výzkumu a zjišťují že téměř po uplynutí století se znovu státní výzkum dostává lepšími výsledky před firemní.Je opravdu otázkou zda čistý grantový systém zabudovaný do státní,t.j. plně dotované instituce, je ideálem pro to jak organizovat vědu.Na západě byly totiž od začátku vždy granty v těsnější blízkosti firem,byť byly ve státních organizacích.Je mi jasné,že žádný ekonom dnes neumí spočítat ekonometricky nejdůležitější ,t.j.heuristické stránky nějakého grantu.Vědu ale musí právě heuristika,objevnost-ona- zajímat.
09. 07. 2009 | 10:11

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To: MartiX

Píšete mi zcela z duše, nemám prakticky co dodat.

To: Václav Hořejší

1) Byl bych moc rád, kdyby se někde našla ta normálně honorovaná post-doc pozice a já mohl podávat (již mnohokrát opakovaný) výkon pro Uni.

Není a já to prostě zařídit neumím.

2) Odkazujete stále na pravomoce Uni a volené senáty. MartiX to tu popsala velmi dobře, jak to s nimi je. (Studenti hlasují pro to, aby museli pracovat co nejméně, o ostatní věci se zajímají okrajově, a učitelé drží stávající systém.)

Budu ale malinko jedovatý. Přímo v blogu jste psal, jak je AV řízena vysoce demokraticky. Přesto vyslala lidi, kteří stvořili systém, který ji teď v podstatě zařezává.

Zřejmě to tedy s tím demokratickým řízení a možnostmi jednotlivce v něm nebude ideální.

Závěr:

Pořád myslím, že ten problém je hlubší. Snažím se ukázat, že pro mě a mé kolegy bude atraktivní v momentu, kdy se nás začne opět týkat. Cesty jsou možné dvě. Buď se začne diskutovat o otázce financování vědy a VŠ vůbec. To, jak chápu, není a nemá teď být na pořadu dne. Anebo tehdy, až se sáhne na těch 18,5 tisíce čistého a nějaká drobná další plnění. To se asi nestane. (A nesouviselo by to s AV.)

Takže vlastně hovoříme pořád o jednom dopadu "kafemlejnku". Jenže ten je třeba přenastavit, resp. určit k trochu jiné práci, tedy spíše oboje. To ale sama AV nezvládne.

Mimochodem, vůbec se tu nehovoří o tom, že ten kafemlejnek není sestaven náhle letos a že s jeho dopady se každý mohl seznamovat už několik let. Ano, ne na ostro, ale nějaké ty bodové výstupy z něj vypadávaly.
09. 07. 2009 | 11:00

Jura napsal(a):

Ad Tom:

"A během dalších 5 let vědecký výkon univerzit výrazně rostl - rychleji než AV. Viz prezentace prof. Gaše na RVŠ."

Pane kolego, díval jsem se na ten graf a obávám se, že ukazuje pouze objem, čili: protože maáme stále více VŠ, je logické, že i objem jejich vědecké produkce je vyšší než objem AV. Seriózní by bylo porovnat tato čísla s počtem pracovníků, s množstvím vynaložených prostředků. Ale ani v této chvíli bychom si ještě nemohli být jisti, zda měříme skutečný výkon. Psal jsem o tom dříve, stejně tak prof. Hořejší: AV si z peněz na vědu musí platit celý svůj provoz, zatímco hlavním příjmem peněz VŠ na provoz jsou peníze na studenta. Čili: každé měření na poli vědy je velmi ošmentné, což by nás mělo velmi varovat před pokusy o čistě strojou scientometrií. To nic nemění na tom, že metodika navržená RVV je paskvilem i bez přihlédnutí s výše řečenému.
09. 07. 2009 | 12:42

Biofyzik z Brna napsal(a):

>>>kafík napsal(a):
to Biofyzik z Brna:
V Akademii je mnoho těch,kdo chtějí využívat bezstarostnosti a svobody zátiší.Těm končí,doufejme.Tíže existence všem!

Hlavně jsem se snažil vyvrátit nesmysly o bezstarostnosti a zašívání na akademii, které jsou podsouvány veřejnosti. Archetyp akademika jako pomalého hračičky s teplým místečkem bez rizika, na kterého konečně taky došlo, podsouvají lidem ti, kteří o věci nemají ani tucha a chtějí být zajímaví nebo jsou zhrzeni z vlastních zkušeností (když mně chcípla koza, tak ať tobě taky pojde) a úplně nejhorší jsou ti, kteří dezinformují naprosto záměrně za účelem zisku. Otázka na pořadu dne je: CHCEME ZÁKLADNÍ VÝZKUM V ČR? Současný vývoj státní politiky nám říká, že ho nechceme, protože ho ani neumíme a nevzplatí se nám...
09. 07. 2009 | 13:24

Tom napsal(a):

Ad Jura:

Pane kolego, ten graf ukazuje počet bodů, tj. počet "kusů" krát koeficient dle pořadí časopisu ve WoS.

Proboha,Vy si opravdu myslíte, že počet pracovníků VŠ za posledních 5 let nějak podstatně narostl? Nepletete si to náhodou s počtem studentů? Ano, studentů a studijních oborů přibylo a přibývá jako hub po dešti, ale akademických pracovníků ani peněz nikoliv. Normativ na studenta dlouhodobě klesá a v posledních letech už nejen reálně ale i nominálně!
Je vidět, že máte na AV o situaci na VŠ úžasný přehled!

Argument, že "AV si z peněz na vědu musí platit celý svůj provoz, zatímco hlavním příjmem peněz VŠ na provoz jsou peníze na studenta" mě už opravdu, ale opravdu unavuje.

Prostě a jednoduše - když neučíte, musíte se ve vědě snažit a mít výsledků podstatně víc než VŠ. Jinak se to vytápění, uklízečky, atd. co je potřeba platit na provoz AV státu nevyplácí!
Stejně tak regionální univerzity a fakulty, které (téměř) žádný výzkum neprovozují se musí mnohem víc otáčet ve výuce, aby si vydělali na stejné (mizerné)platy jako jsou na výzkumných univerzitách.

Metodika navržená RVV je jistě výtvor velice nedokonalý a potřebující dopracování a vyladění, paskvilem bych ji ale určitě nenazval.

.
09. 07. 2009 | 13:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Právník - VŠ učitel:

"Přímo v blogu jste psal, jak je AV řízena vysoce demokraticky. Přesto vyslala lidi, kteří stvořili systém, který ji teď v podstatě zařezává."

Mylite se - zastupci AV sice v prislusne komisi byli (prave tak jako jsou 2 zastupci AV v RVV), ale s vytvorenym systemem a jeho pouzitim nesouhlasili. Byli prehlasovani...

..
09. 07. 2009 | 14:21

vaclavhorejsi napsal(a):

Tom:

"Argument, že "AV si z peněz na vědu musí platit celý svůj provoz, zatímco hlavním příjmem peněz VŠ na provoz jsou peníze na studenta" mě už opravdu, ale opravdu unavuje."

Je jiste mozne, ze i pravdivy argument muze unavovat toho, komu se nehodi do kramu...

"když neučíte, musíte se ve vědě snažit a mít výsledků podstatně víc než VŠ. "

Tak tomu take je:
Fakta:

Z celkového počtu výzkumných pracovníků v ČR (26 276) jich v AV ČR pracuje 12,4 %.

Výsledky AV tvoří více než jednu třetinu (37,7 % za roky 2003-2007) výsledků ČR v kategorii článek v impaktovaném časopisu.

Výsledky AV ČR se podílejí 43 % na celkové citovanosti ČR. O kvalitě výsledků AV ČR referovaných ve WOS (tj. v převážně přírodovědných oborech) svědčí fakt, že mají zhruba o 50 % větší ohlas než výsledky VŠ a dalších resortů.

Průměrné výdělky v AV jsou trvale nižší než na předních vysokých školách (průměrný měsíční výdělek v AV v r. 2007 činil 28 691 Kč, na Univerzitě Karlově 30 727 Kč, na Masarykově univerzitě 35 447 Kč).

Pracoviště AV ČR pouze 53 % svých výdajů pokrývají z institucionálních prostředků, 23 % hradí z mimorozpočtových prostředků – v r. 2008 to představovalo 2 mld. Kč (prodej licencí, zahraniční granty, zakázky hlavní činnosti, prodej služeb a publikací) a zbytek z účelových prostředků získaných ve veřejných soutěžích.

..
09. 07. 2009 | 14:34

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To Tom:

Docela dobré, obecně souhlas. Jen vůči té metodice RVV bych byl přísnější, důvody už jsem vypisoval výše (některé obory jsou ve slibných začátcích, jiné nikdy nemohou získat patent apod.). A nenechal bych, aby to fungovalo zcela bez zásahu/vhledu člověka. Ovšem komise kamarádů a nekamarádů řešením nejsou.
09. 07. 2009 | 14:47

Tom napsal(a):

To Václav Hořejší:

Díky za data. Pro porovnání AV a VŠ (jako celků) by to ale spíš chtělo vedle sebe dát relevantní data AV vs. VŠ.
Takhle vzít čísla 12,4% VŠECH výzkumných pracovníků (tedy i těch v rezortních výzkumácích produkujících aplikované výsledky) a konfrontovat to s výsledky AV POUZE základního výzkumu je zavádějící.

Mimochodem nejsou ty průměrné mzdy na AV snižovány těmi částečnými úvazky doktorandů? Otázka je, kolik by byly průměrné platy kmenových zaměstnanců... Ono když vezmete kmenového výzkumníka (50 tis měsíčně) a doktoranda (10 tis. měsíčně jako přilepšení ke stipendiu) vyjde těch průměrných 30 tis.
Na UK (alespoň pokud vím) prezenční doktorandi úvazky nemají. Kdyby je měli, průměrný plat by rozhodně nebyl 30 tisíc.

"Pracoviště AV ČR pouze 53 % svých výdajů pokrývají z institucionálních prostředků"

Takže jestli dobře počítám, snížení o 40% institucionálních peněz bude znamenat snížení celkových financí o nějakých 20%... Opravdu to bude znamenat nevyhnutelné "zničení akademie"? Zvlášť když se navýší rozpočet GAČR, kde si AV určitě (a poprávu) ukousne velký díl koláče.

Zas tak hrozně to s vámi tedy snad nedopadne.

.
09. 07. 2009 | 15:34

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To: Václav Hořejší

OK, já jsem plně na Vaší straně, tedy na straně zájmu nelikvidování AV. Pořád ale vidím velkou chybu v tom, že se proti kafemlejnku a způsobu jeho aplikace mělo bojovat už dávno. OK.

Ale co tedy teď? Klíčem je přestavení kafemlejnku a změny použití.

Sama AV to nezvládne. Co tedy s tím? Já to budu osobně se zájmem sledovat, i když si myslím, že pokud nebude "megaakce", tak už to je rozhodnuto. Jak už jsem psal výše, když dnes dostanete "držhubné" kolem 200 miliónů, a na nic jiného asi sama AV dosáhnout nemůže, tak se tím kafemlejnek se vším všudy legitimizuje na daší roky.

Co tedy dělat?

(Všechny ty věci kolem, výše platů, způsob koncepcí grantů atd. atd., to jsem tu psal proto, aby byly zřejmé také motivace a utlumování motivací možná některých z nás mladých na VŠ. Aby bylo zřejmé, že altruismus může být vyčerpaný a může také vládnout ta "normalizační" nálada postarat se jen své, protože systém je spíše nastaven tímto směrem. Asi by to mohla změnit větší akce.)

Vše tedy koncentruji do jedné otázky - co se bude dělat a jak může kdo pomoct? A vlastně dodávám hlavní otázku:

Pane profesore, co je konkrétním cílem? (Možné varianty nenaznačuji, napište to prosím sám.)
09. 07. 2009 | 15:35

Jura napsal(a):

Ad Tom:
"Stejně tak regionální univerzity a fakulty, které (téměř) žádný výzkum neprovozují se musí mnohem víc otáčet ve výuce, aby si vydělali na stejné (mizerné)platy jako jsou na výzkumných univerzitách."

Nic takového jako výzkumné univerzity u nás není není; všechny dělají víceméně totéž, což je daleko největší průšvih naší vědy a vzdělání. Ministryně Buzková chtěla mezi univerzitami takovéto rozlišení udělat (výzkumné - jiné), ale nedošlo na něj; duch rovnostářství zvítězil. A také že před argumentem kvality se dala přednost tomu, že potřebujeme za každou cenu vygenerovat co nejvíce vysokoškoláků, abych naplnili nějaká čísla.

"Prostě a jednoduše - když neučíte, musíte se ve vědě snažit a mít výsledků podstatně víc než VŠ."
Ale my se také snažíme - viz odpovědi prof. Hořejšího, akorát že RVV rozhodla, že je potřeba posílit tzv. aplikovaný výzkum a přitom nepoškodit VŠ, aspoň ne krátkodobě, takže z toho vyšlo, že je potřeba strhnout AV.

"Metodika navržená RVV je jistě výtvor velice nedokonalý a potřebující dopracování a vyladění, paskvilem bych ji ale určitě nenazval." Je to paskvil, který už není možné udržet při životě ani na kyslíkových přístrojích. Dokonce to neveřejně přiznávají i samotní členové RVV. S jedním z nich - jméno strategicky zamlčím - jsem mluvil předevčírem. Strašně se rozčiloval, že za svou knihu, kterou psal několik let, dostane 40 bodů, zatímco nějaký jeho známý ze jedno odpoledne si pohrál se softwarem a následne, což mu podle metodika ohodnotila na 200 bodů.
09. 07. 2009 | 15:41

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To: Jura

Krásný příklad s tou knihou a programem. :-)))

A znova se připomenu - jak dlouho tahle metodika nanečisto běží??? (Neříkejte, že to spadlo z nebe na začátku letošního června. Do té doby ale v podstatě ticho.)

Opakuji i zde otázku položenou prof. Hořejšímu:

Co mát být dále?
09. 07. 2009 | 15:53

julča napsal(a):

ad Právník-VŠ učitel

vaše argumentace je skvělá, děláte i v advokacii?
ten generačí osten s vámi sdílím, ale mam z toho ambivalentni dojem, dekan FF UK kdysi v debate o financni situaci na FF taky zminil, ze tam nemohla vyrust dalsi generace odborniku ve strednim veku, pac jim ty stari pardali ze strachu sli po krku uz v mladi, aby jim neprerostli pres hlavu (a rozumej, neprosazovali zmeny na ukor jejich zasluh, tezce pronesenych komunismem a prevratem). Na druhou stranu tam, kde se v akademickem prostredi ta mlada "krev" uz prodrala nahoru, tam jsou casto pomery jak z padesatych let.
V Cechach si to neumime mezi generacemi prilis predavat, tu zralost veku a invenci mladi zaroven. Kadzych dvacet let mame prevrat jehoz intence se za par let ztrati, jenom se jedna nova generace dostane k lizu.
09. 07. 2009 | 16:20

Milan napsal(a):

To Právník

Humanitní vědy vs. přírodovědné vědy:

No právě, že humanitní vědy jsou oddělené od reality skutečného dění přírodních procesů. Jak je to možné? Protože nám to umožňuje náš mozek, vytvářet si virtuální a zkreslující pohledy na svět. (Jedna z funkcí, socilálně zrcadlících neuronů, tuto schopnost má zatím pouze člověk.)

Z jakých podkladů vycházím? Z měření interakčních procesů neurových sítí mozku.

Proto se pokouším pojmenovat ten hlavní rozdíl a problém, který nechávají humanitní vědci a dokonce i přírodní zcela opomenut. Kdyby se nám podařilo, jeho existenci "zpopularizovat" tak věřím, že do české vědy začnou okamžitě proudit takové prostředky a lidské síly o kterých se nám doposud ani "nesnilo". Nehledě na politický režim, který se tu bude zrovna ohřívat a jeho náklonnost k "čemukoliv".

Mohli bychom se tak elegatně a velmi rychle oprostit od tohoto neustálého haštěření na malém rybníčku, o pár "drobných". To je tak obrovská ztráta energie. (A je jedno zda na VŠ či AV)

Z mé strany se nejedná o kritiku humanitních věd, ale o snahu jejich posunu o "padesát let" dopředu. Tak aby vycházely a byly propojené přímo s vědami přírodním.

Co se tím snažím říci? Asi nejlépe tento rozdíl dokázal vyjádřit pan Richard Feynman. (https://www.youtube.com/watc...)

Představte si, kdyby se podařilo dokázat a popsat, že lidské vědomí, (interakční procesy neuronových sítí mozku) se řídí identickými principy a logikou jako systémy kvantové fyziky, za neustáleho působení evolučních mechanismů. A to se zdůrazněním že by bylo možné tyto procesy u každého člověka pomocí fyzikálních veličin měřitelně zachytit, vyhodnotit a navzájem je mezi jedinci a v čase porovnávat.

Co by to znamenalo pro humanitní vědy? Stejný posun a stejný "vývojový skok" jako přinesla planckova teorie záření absolutně černého tělesa a následně Einsteinovy teorie speciální a obecné relativity pro vědy přírodní.

Ještě to sice není zdaleka ve finální fázi, ale zkuste se podívat na následující stránku. ( http://www.kvantovapsycholo... )

Představte si, že vy jako právník, ekonom, učitel, by jste neustále pracoval s aktuálními informacemi, které vám pomohou dynamicky nastavovat pravidla způsobem, které by umožnily co nejefektivnější využití lidského potenciálu, který tu zrovna máme. (ve všech věkových a sociálních skupinách)

Něco jako neustálé lavírování na špici, tady povolit a tady přiškrtit, tak abych se udržel co nejdéle, co nejvýš. "Něco ve smyslu ladění podmínek prostředí pro zajištění neustálého udržitelného rozvoje.

To by přeci princip fungování právních a ekonomických věd změnilo zcela zásadním způsobem. Najednou by nezáleželo, na římském, starověkém, a jiných pojetích z minulosti: Ale právníci by začali, variabilně nastavovat pravidla "zákony" tak, aby byly pro rozvoj celé společnosti co nejeefektivnější v současné době, za současných podmínek, se stávající skladbou jedinců.

Uvědomuji si, že pravděpodobně moje názory v současné době budou znít, jako kdyby pocházely z "marsu". Ony jsou jiné, protože vycházejí z (fyzikálního) měření asociačních procesů mozku, která nám ukazují, jak moc je naše snaha o kauzálně logické myšlení realitu zkreslující.
09. 07. 2009 | 17:23

prirodovedec napsal(a):

julca: 09.07.2009 16:20:52 Brilantni - vystizne.
09. 07. 2009 | 17:45

Právník - VŠ učitel napsal(a):

To Julča:

Děkuji. V advokacii nedělám. Pokud jde o ty argumenty typu, že je třeba bránit se proti nebezpečí, které je někde na obzoru, a možná ještě za ním, a že dnes se připravují bitvy, které budou vybojované za 5 let, tak to je jen pozorování, případně praxe z úplně jiné pozice. S právem souvisí, je ale na úplně opačném konci toho řetězu, než advokacie.

Pokud jde o ty generační věci. Já v tom také moc iluzí nemám a netvrdím, že mám řešení. (Některá by byla příliš radikální a ne-lidská. Např. když se v našem oboru člověk podívá, kolik doc. a prof. si odučí 2x2 hodiny týdně a už běží do své kanceláře, na nejvyšší a jiný soud apod., tak by asi prostor pro malé personální/mzdové zemětřesení byl. Ale systém je postaven jinak.)

Hodně chybí generace 45 - padesátníků doc. a prof. A tvrdím, že ten systém je vědomě udržován v pozici vzhůru nohama. Dle všech zásad předpisů má zkoušet jen doc. a prof. Co znám poměry na fakultách, tak každý Ph.D. má výjimku. A ne na svou žádost.

Já si na tohle nestěžuju. Ani třeba na to, že jsem už jako doktorand učil jako na plný úvazek, ovšem za cenu stipendia. A na vedlejší katedře zásadně doktorandi neučili, protože jejich prof. ze staré školy tvrdil, že mají studovat a psát dizertaci. Beru to tak, že jsem nabral nějaké zkušenosti.

Jedna habilitovaná osoba mi nedávno povídala, že bych se měl také v zájmu oboru rychle habilitovat. Proč ne. Ale kdy? Vzhledem k jiným úkolům po 21. hodině, někdy obden, ovšem kdy načíst a nastudovat?

Té osoby si vážím a mluvil jsem s ní otevřeně. Řekl jsem, že jsem nikdy neměl na prvním místě za cenu všeho ostatního "vědu". Jsou prostě jiné, pro mě přednější hodnoty.

Já se musel sám postarat o bydlení a o rodinu, musím se starat za ani ne průměrný plat o zaplacení všech účtů, tak osobní velká "věda" bude muset počkat, až přijde její čas.

Můžu být jen rád, že jsem vystudoval obor, kde na ty účty vydělat můžu. Neumím si představit, jak někdo může jako post-doc dělat pedagogiku, bohemistiku apod.

Já jsem silně levicově zaměřený, do značné míry altruisticky založený, ale jde-li systém financování a organizace pseudo-normalizačním směrem, udělám své v mezích svých možností.

Jak jsem psal, k řadě problémů už přistupuji selektivně v duchu onoho amerického "is it or is it not above my pay grade?". Vnímavější jistě pochopí, že nejde ani tolik (a jen) o ty peníze.

Proto se nakonec ptám pana profesora Hořejšího, co bude dále, co má být cílem toho protestu, proseb, akcí, petic, demonstrací atd.
09. 07. 2009 | 18:02

julča napsal(a):

Ve vědě je pro muže rodina břemenem pro ženu hříchem. Zůstávají a mají vliv ti, co mají vědu na prvním místě.
A možná proto je ta parta tak silně "sociálně" bystrá a nechápe, že jí jde někdo po krku (zdrojích) již celá leta.

Generace dnešních šedesátníků pořád tvoří nový ideální řád (který má zejména ochránit jejich stávající prebendy v dobách častých změn), namísto aby uvedla v život nějakou kontinuitu řádu dostatečně dobrého.
To, že více než špičkových biochemiků se naší zemi nedostává slušných učitelů a soudců,to jste asi řekl někde Vy. No, to bude velká věda, než někdo objeví, že v tom spočívá přežití národní společnosti.
09. 07. 2009 | 18:26

D.M. napsal(a):

Av je instituce vhodna jen pro zruseni. Takovi pani Huthove, Horejsi a dalsi reditele si v ni pestuji sve pseudo-obory, ktere celkem k nicemu neni. A smesne je vyhrozovani, ze prestanpou ucit na univerzitach. To malo, co uci, je mozne ozelet, ale pani prestanou hamounit tituly docentu a profesoru. Zazil jsem i jednohotaky-profesora z akademie, jehoz jedina pedagogicka cinnost spocivala v tom, ze 1x za 1/2 roku poradal 1 hodinovy seminar - ano takova je pedagogicka cinnost AV!!
09. 07. 2009 | 18:35

Jura napsal(a):

Ad Právník - VŠ učitel: "Proto se nakonec ptám pana profesora Hořejšího, co bude dále, co má být cílem toho protestu, proseb, akcí, petic, demonstrací atd."

Ano, připadá mi velmi vnímavé a konstruktivní, co jsem napsal. Vůbec úroveň této diskuse se mi zdá na úrovni. A pokud jsme do sebe zajeli (zejména na téma VŠ - AV), tak snad v rámci toho, že jsme si věci potřebovali vyjasnit, říct si vzájemně, co možná nevíme.

Také bych se ptal, co dál. A aniž bych chtěl p. prof. Hořejšího nějak koučovat, zdá se mi, že je něm, aby tuhle energii v něco přetavil. Jde nám asi všem o osud vědy, o to, aby se u nás dělala na úrovni, svobodně, kolegiálně a bez hrozby, že nás zase nějací pitomci odněkud potřebují skruhnout, postavit do lati, "spočítat" podle dřevěného lokte nějaké pitomé tabulky.

Zdá se mi, že bychom se měli veřejně zeptat na pár věcí:
- podle jakého klíče se vybírá RVV a kdo o tom rozhoduje?;
- komu se tito lidém zodpovídají?;
- je skutečně takováto rozhodnutí, která přivádějí jednu vědeckou instituci na pokraj krachu, dělat jen tak, že tato instituce je postaveno do role pouhého objektu?;
- existuje nějaká koncepce vědy a výzkumu v ČR, která pracuje s dobou delší než jedno volební období?;
- Jak to, že si hrstaka lidí s pochybným mandátem přivlastňuje právo "měřit vědu",
navíc způsobem tak zcela žalostným?
- má skutečně česká věda (základní výzkum) skládat účty před představiteli průmyslu, jak je k tomu nucena?
Teď ještě najít adresáta a adekvátní médium.
09. 07. 2009 | 18:55

PrVŠU napsal(a):

To Julča:

Čtete´v tom mém grafomanství mimořádně pozorně. :-) Já to ale nemyslel tak osobně, jak by to mohlo vypadat z Vašeho shrnutí! :-)))

Ale dovedu tu svou tezi o tom, co vlastně AV teď chce, ještě dále.

Psal jsem něco o té hodně analogii s počátky Třetí říše. Nejprve šli komunisti, pak socdem, pak Centrum.

A co máme dnes? Není to náhodou tak, že tu probíhá jedna z posledních potyček již téměř vybojované války? Já chápu, že příslušný metr zákopu je pro daného vojáka ten nejzásadnější.

Ale proto kladu tu otázku. Tohle hnízdo odporu, je to zárodek protiútoku nebo už jen dozvuky něčeho minulého??? (Každý prostý vojín má právo od svého důstojníka vědět, co je cílem snažení, které může znamenat jeho smrt, nebo aspoň ohrožení a nepohodlí.)

Není to náhodou tak, že tu probíhá už nejméně 15 let (asi) samovolný, byť podporovaný proces, některými nazývaný zemitě "debilizace národa"?

Toto téma už jsem také rozepisoval. TV Nova a kultura, rozvrat autority základních škol, rozvrat veřejné zdravotní péče atd. Ono se takovému, s odpuštěním, stádu lépe vládne.

Dnes už je jasné, že končí doba občanského veselí, svobodomyslnosti, podnikání atd. Cesty k vyšší vzdělanosti, kulturnosti, kultivovanosti, ohleduplnosti. Alespoň na té nejvyšší úrovni.

No a v tomhle stádiu je vlastně ten boj hrstky (AV) vlastně jednou z posledních bitev. Není to tak?

Proto se ptám (snad jako nějaký rotný), pane podplukovníku, pardon, pane profesore - ten protiútok, má nějaký vyšší cíl?

Jinak ano, ty peníze z licencí od pana doktora Holého a dalších, které neznám jmenovitě, by se nám moc hodily. V nejhorším ty léky nějak dovezeme. Ty učitele a soudce a filozofy a (snad i?) nějaké místní kněze, a historiky a jazykovědce atd., ty nedovezeme. Ale hlavně ty učitele.

Ta moje kardinální otázka je totiž spojená s tím, jestli ještě někdo (parafrází Čapka) drží tu elektrárnu, aby maják mohl svítit.

Opravdu ale tohle moje grafomanství je poháněno jedinou otázkou (kromě trochy volného času :-) - co je cílem a jak toho cíle tentokrát dosáhnout?

P.S. Zkracuji si nick. :-)
09. 07. 2009 | 18:59

PrVŠU napsal(a):

To: Jura

To jsou dobré otázky a s tím už se dá něco dělat.

Úplně na okraj k té RVV - je to poradní orgán vlády, tedy vláda a ta může dělat nějaké koncese dalším skupinám (stranám, průmyslové lobby atd.).

Komu to adresovat? No to je záludná otázka. Už proto, že celá akce byla velmi slušně naplánovaná. Jsou prázdniny, okurková sezóna, všichni pryč.

Hm, jak se k AV staví prezident republiky? Jaké má vedení AV k němu cesty? Potenciálně mu může udělat dobře zahrát si roli "tatíčka" a trochu skrouhnout ty dvě velké strany a vládu (své důvody má). Absolutně nic by ho to nestálo, nebyl by k ničemu zavázaný a mohl by se "ukázat". Což on (občas) rád.

Nestačí jen u nás, protože tady je to ošéfované. Jaké má kontakty AV do zahraničí - CERN, další silné západní instituce a akademie? A konkrétně do Stockholmu? Myslím kontakty na té nejvyšší úrovni - předsedové atd.

A nejde o to, aby zahraniční kolegové psali nějaké protestní dopisy našemu premiérovi. Nenene. Ne přímo. Ale když šéf CERN zavolá Barossovi do Bruselu a když váš předseda AV se domluví se švédským předsedou a ten řekne svému premiérovi (který zrovna předsedá EU) a ten zavolá našemu a zavolá Barossovi, tak to může vypadat trochu jinak.

Prostě o úroveň výš. Je to tvrdé? Ano, ovšem a o to jde. Je to politika a tu AV nechce dělat? Škoda, musí, protože kafemlejnek a přesun peněz k průmyslníkům udělala politika. Jste v tom zákopu? No tak musíte přejít na guerrilový boj a udělat protivníkovi peklo s tím, co máte.

A ano, k tomu nějaké ty petice, Facebook, Lidovou frontu, TV a další média (budete je bavit tak jeden dva dny a přijde nějaké dvouhlavé tele nebo nepokoje v Patagonii).

Hm, napsal jsem to srozumitelně, snad. O kolik jde? O miliardu? Půl? Jsou lidé, kteří za 100 tisíc někoho zabijí. Nejsou moc spolehliví, ale jde o tu míru motivace. To snad za pár telefonátů vašeho šéfstva stojí. (Zvlášť když si někteří tak honili triko, že ty výjezdy jsou tak důležité, aby se navázaly osobní styky - určitě to je pravda.)

Hm, a možná je čas přejít na domlouvání přes Skype? :-) Ten se totiž odposlouchávat nedá. :-)))
09. 07. 2009 | 19:17

julča napsal(a):

ale já to myslela osobně..

taky by mě zajímalo, zda nám prozradí pan profesor Hořejší o tom, co bude dál

realizace vlastních cílů skrze vylučování druhých není příliš dobrou cestou, jak nějakou skupinu "stmelit", ale je to přesně to, co dělá český národ posledních 150 let, takže nevím, jestli bitva bardů může něco změnit

taky jim ale držím palec
09. 07. 2009 | 19:36

PrVŠU napsal(a):

To Julča:

OK. :-)))

Ale tím už se dostáváme k tomu, že se dotýkáme nedotknutelných hodnot. Což bude vnímáno velmi osobně. :-))))))))

Svoje už jsem v dobrém úmyslu napsa. Teď je čas po nicku zkrátit i příspěvky. :-)))
09. 07. 2009 | 19:40

biofyzik z Brna napsal(a):

>>> D.M. napsal(a):
Av je instituce vhodna jen pro zruseni. Takovi pani Huthove, Horejsi a dalsi reditele si v ni pestuji sve pseudo-obory, ktere celkem k nicemu neni.

Pochopil jsem dobře, že tenhle odstavec je myšlený ironicky? Nebo jste myslel vážně, že molekulární imunologie je pseudo-obor? Taky bychom se mohli vrátit na stromy...

>>> A smesne je vyhrozovani, ze prestanpou ucit na univerzitach. To malo, co uci, je mozne ozelet, ale pani prestanou hamounit tituly docentu a profesoru. Zazil jsem i jednohotaky-profesora z akademie, jehoz jedina pedagogicka cinnost spocivala v tom, ze 1x za 1/2 roku poradal 1 hodinovy seminar - ano takova je pedagogicka cinnost AV!!

Jediný, kdo tu vyhrožuje, je RVV a vláda. Ikdyby byl ten Váš blábol o hodinovém semináři jednou za půl roku pravdivý, pořád tu zůstává nevyvratitelný fakt, že každá, podle Vás pseudooborová, laboratoř školí diplomanty a postgraduály. Z kapacitních důvodů, na biologii PřF MU mohou studenti PGS ve druhém ročníku oponovat bakalářské práce. Už tento úkon je zadáván i PGS studentům z AV. Se zvyšující se vyžadovanou odborností a kvalifikací roste nárok na spolupráci VŠ a AV v pedagogické činnosti, ani ne tak protože by VŠ neměla dostatečné odborníky, ale protože studentů je hodně. Je dobře, že se vzdělání poskytuje co nejvíce lidem a je dobře že AV a VŠ takto spolupracuje. Ve svém příspěvku jste uvedením jediného příkladu, pokud byl vůbec pravdivý, z odlehlé hodnoty udělal průměr, což je manipulace či lež. A zbytek už bylo jen zahořklé žvatlání.
09. 07. 2009 | 19:52

Jura napsal(a):

Ad A. D.: "Zazil jsem i jednohotaky-profesora z akademie, jehoz jedina pedagogicka cinnost spocivala v tom, ze 1x za 1/2 roku poradal 1 hodinovy seminar - ano takova je pedagogicka cinnost AV!!"

Pokud tomu tak bylo, tak je to věc vedoucího ústavu/katedry, že to tak nechal. Stěžoval jste si u něho, vy jedentaky-diskutére?
09. 07. 2009 | 20:02

Martix napsal(a):

To V. Horejsi,
obcas ma pocit, ze jsme kazdy z jine planety a pritom jsme jen z male ceske kontliny.
"Prominte - znovu musim konstatovat, ze je plne v pravomoci universit, jak si veci zorganizuji - kdo bude z 80% ucit a kdo z 80% badat". Ano ja uznavam, ze Uni maji rezervy...ktere by slo vyuzit a bylo by to treba...demokraticky to vsak potrva jete hodne let. Ale rozhodne to pri stavajicim mnozstvi uvazku a vyukovych hodin ZCELA URCITE nejde dosahnout stejnych podminek na vedu pouhou optimalizaci ci kouzelnika. To by byl ukol hodny supermana. Myslim, ze kazdemu z Uni jsou tyhle veci jasne. TO by zcela jiste vyzadalovalo penize navic a zaroven nutne i globalni zmenu financovani vedy...
Ad ty "Graduate schools" - v poradku, ale graduate schools, aspon co ja jsem videl, byly vzdy soucasti univerzit...nechapu proc by tuto funkci mela u nas plnit jen jedna privilegovana vyzkumna instituce a jeste mimo Uni....to vubec neni poctive!!!!! Prece nechceme pestovat system KAST. Chapu vy jste byli dosud "syti" v te nejvyssi kaste, takze "hladovym" v kaste nizsi proste neverite. Narozdil od Vas ja Vam zanik nepreju, ale vy i tem nejperspektivnejsim vymaneni z nizsi kasty upirate (nevim jak se tohle muze slucovat s Vasim levicovym videnim sveta). A to ze si to prostou organizaci muzeme jen tak "lusk" udelat stejne je NAPROSTO evidentne mimo ekonomickou realitu, vy to vite a rikate to jen abyste nas nakrknul.
09. 07. 2009 | 20:48

PrVŠU napsal(a):

To: MartiX

:-)))

Nic už nebude dále stejně. Otázka je, jak to má vypadat dle AV (pana prof.). A co pro to udělat. (To je otázka sekundární.)

Těším se na odpověď, protože čas běží a NEpracuje ve prospěch AV.
09. 07. 2009 | 20:59

biofyzik z Brna napsal(a):

>>>Martix napsal(a):
Ad ty "Graduate schools" - v poradku, ale graduate schools, aspon co ja jsem videl, byly vzdy soucasti univerzit...nechapu proc by tuto funkci mela u nas plnit jen jedna privilegovana vyzkumna instituce a jeste mimo Uni....to vubec neni poctive!!!!! Prece nechceme pestovat system KAST. Chapu vy jste byli dosud "syti" v te nejvyssi kaste, takze "hladovym" v kaste nizsi proste neverite. Narozdil od Vas ja Vam zanik nepreju, ale vy i tem nejperspektivnejsim vymaneni z nizsi kasty upirate (nevim jak se tohle muze slucovat s Vasim levicovym videnim sveta). A to ze si to prostou organizaci muzeme jen tak "lusk" udelat stejne je NAPROSTO evidentne mimo ekonomickou realitu, vy to vite a rikate to jen abyste nas nakrknul.

Žádné takové kasty samozřejmě neexistují. AV má jediné privilegium, nezodpovídá se ministerstvu jako VŠ. Nedůvěra k nižší kastě? Jestli to takhle vnímáte jako člen VŠ, máte zbytečný mindrák. Laboratoře z AV a VŠ často intenzivně spolupracují v oboustranné symbióze. Pro spřátelení bývá důležitý zájem o nápady, kvalitní práci a přístrojové vybavení užitečné pro vlastní projekty z obou stran. Občas tomu stojí v cestě OSOBNÍ neshoda či dokonce nepřátelství, to ale přeci nemá nic společného s KASTOVÁNÍM!
09. 07. 2009 | 21:30

PrVŠU napsal(a):

To: biofyzik z Brna

Já tu otázku položím i Vám, protože jste asi také z AV: jaký má teď být cíl a co pro to udělat?

Samozřejmě, že to vyjasňování s MatriX má smysl. Ale pokud by to někdo z těch "zloduchů" z RVV četl, tak by se smál, až by spadl z židle.

Čas totiž hraje proti Vám (AV).

Tedy znova:

1) Co teď AV reálně chce?
2) Co pro to bude dělat?

(Ptám se pro to, abych věděl, zda má smysl se připojovat a co můžu udělat. Viz mé grafomanské výlevy výše.)
09. 07. 2009 | 21:44

Vaclav Horejsi napsal(a):

PrVŠU:

Na vasi 10x polozenou otazku odpovidam velmi skromne - cilem nasich nynejsich protestu je zabranit likvidaci AV (nebo jeji podstatne casti), tedy likvidaci podstatne casti ceske vedy.
Po 55 letech zacala mit u nas veda konecne jakz takz slusne podminky. Nechte nam je, nechte nas jich vyuzivat.
Nenicte, co se cca od roku 2000 podarilo vybudovat.
Nic vic, nic min.
Prectete si nasledujici clanky:
http://zpravy.idnes.cz/mfdn...
http://www.lidovky.cz/trans...

Martix:

Nase protesty podporuje i spousta kolegu z univerzit, kteri se citi jako nasi rovnocenni partneri, a pro ktere by realizace zhoubneho planu vlady znamenala take velkou ztratu.
"biofyzik z Brna" to rekl perfektne.

..
09. 07. 2009 | 22:17

PrVŠU napsal(a):

To: Václav Hořejší

Děkuji za odpověď, je teprve druhá z prostředí AV. Ale je tak obecná... (Čekal jsem osobně něco více, protože ten kafemlejnek je legitimizovaný /mocenský/ nástroj a je třeba s jeho existencí počítat.) Ale prosím. Já už se v tom více šťourat nebudu.

A co ta druhá otázka, jak to udělat?

Opravdu mě to zajímá. Protože z hlediska mého oboru tu právě probíhá velmi zajímavý experiment a já jsem zvědav, jak stávající teorie obstojí.

(Východiska jsou taková, že poradní orgán vlády něco připravil, vláda to schválila, snad /?/ i dala do zákona, bude to dále v zákoně o státním rozpočtu. Sice to je obsahově pitomost, ale prošlo to zcela legitmním a demokratickým /nikdo není dokonalý/ procesem. Hm. Chcete mít něco jiného, než bylo schváleno. Buď bude základní pravidla třeba změnit nebo z nich udělat výjimku /když dočasnou, tak celý systém legitimizujete/. Hm, každá výjimka ho vlastně legitimizuje. Tipuju to na to, že ta vláda někde jednorázově vyhrabe těch asi 200 - 500 miliónů. A hodí to na krk vládě příští. Vydržíte demonstrovat přes zimu? A udělat nátlak na změnu RVV? Vše stojí na první pohled proti vám - prázdniny, dočasná vláda, rozklížený parlament, krize, lhostejná společnost atd. Tak jsem zvědav, zda uděláte nějakou akci.)

Jinak já vím, že "před Madridem se bojuje za Prahu".

Za články děkuji, i když tam není nic, co by většina zde zúčastněných neznala z vlastní zkušenosti a zde neartikulovala.
09. 07. 2009 | 22:40

biofyzik z Brna napsal(a):

>>>PrVŠU napsal(a):
To: Václav Hořejší
Děkuji za odpověď, je teprve druhá z prostředí AV. Ale je tak obecná...

http://ohrozeni.avcr.cz/

1. Informovat veřejnost (internet. media, tv, rozhlas, petice mladých vědců, širší podpisová akce...)
2. 30. 6. 09 Akad. sněm na mimořádném zasedání přijal doporučení předsedy AV ČR prof. Drahoše:

a) nesouhlas s návrhem
b) jednání s představiteli parlamentu
c) informovat evropské komisaře pro vědu a výzkum a regionální politiku
d)Spolu s RVŠ a rektory vypracovat kvalitní návrh
e) iniciace informačních akcí směrem veřejnosti vč. protestních
f) žádost na vládu a RVV o přepracování návrhu na rok 2010 s výhledem na 11, 12
g) žádost na vládu a předsedu RVV o okamžité nové sestavení RVV

přesné formulace viz web AV ČR
09. 07. 2009 | 23:40

PrVŠU napsal(a):

To: biofyzik z Brna

Skvělé, díky.
09. 07. 2009 | 23:49

MartiX napsal(a):

To V. Horejsi.
1. Cekal bych od Vas primarne misto obecneho "horekovani" nad zanikem AV velmi poctivy,seriozni, konstruktivni a vedecky (! ne politicky) objektivni rozbor toho, v cem je navrzeny "kafemlejnek" zcela pomyleny...to neni na 2 vety v reakci v diskusi...to je na samostatny (blog)vedecky clanek + exemplarni priklady. V ramci objektivity by bylo vhodne nevybirat data tak, aby konvenovala jen argumentaci jen jedne ze stran (chapu sebekrika se v "politice" asi nenosi...ale k vede snad trochu patri). Jestli chcete spolehat jen na medialni zviditelneni problemu nebo politickou agitku ala doc. Havel - tak to opravdu buh s Vami. To vam zatluce, hrebicek do rakvicky...a to bude nakonec lito i mne se "svym mindrakem" :o). 2. vubec nevim co rekl "biofyzik z Brna" perfektne...pro me to zni jako neuveritelne klise..."Žádné takové kasty samozřejmě neexistují. AV má jediné privilegium, nezodpovídá se ministerstvu jako VŠ"...
To je prece upne mimo misu...naprosto mimo moji argumentaci ohledne obecneho prava na "graduate schools" a rovnosti moznosti venovat se vede...coz opet a po milionte a opet bez odpovedi...asi ne nahodou! Holt asi ne vsude staci argumenty????! Rikam, proc by obecne nekdo stejne nadejny jako jeho kolega na AV nemel mit stejnou prilezitost venovat se vede stejne na Uni? Je nad slunce jasne, ze pouhym zefektivnenim univerzit toto nemuzeme vyresit (rozodne ne nad uroven nekolika jednotlivcu)...toto by opravdu vyzadovalo penize...a zmeny ve finacovani. Pozor!!! Ja nerikam zrusme AV...najdeme cast systemu napr. pro Post-doc pozice, ktera bude relizovana flexibilnim a otevrenym grantovym sytemem, ktery zaruci, ze na nej dosahnou ti kdo si to zaslouzi at uz jsou odkud koliv...co je na tom tak strasneho? Domnivam se, ze napr. skupina prof Horejsiho by se objektivne nemeli ceho bat! Kazdopadne AV by tam mela velmi silnou lobby, takze by tezko mohla byt osizena. Vysledky mluvi za Vas tak zac se skryvat!? Takhle to vypada, ze veda v CR je Vam jedno a jde Vam jen o sve korytko...ackoliv to snad tak neni, v dialogu s Uni Vam to asi moc nepomuze...3. "Nase protesty podporuje i spousta kolegu z univerzit, kteri se citi jako nasi rovnocenni partneri, a pro ktere by realizace zhoubneho planu vlady znamenala take velkou ztratu"...ackoliv dle Vas trpim pocitem menecennosti, tak i ja bych konec AV chapal jako velkou ztratu...kazdopadne si myslim, ze Vase snaha o "neegoisticky" pristup k dialogu s Uni Vam nevynese na Uni masovou podporu (bohuzel i v te vedecky progresivnejsi a mladsi casti, coz je hodnea hodne smutne).
10. 07. 2009 | 01:50

QQQ napsal(a):

To MartiX
1) Kafemnejnek v casti publikace (sloupec J) byl v letech 2004-2007 uplne identicky s tim, co navrhl pan prof. Horejsi jeste v dobe, kdy byl clenem prislusne komise RVV a kdy byl nejvetsi kamarad prof. Zrzaveho. (viz tez M. Hocek v diskusi k predchozimu blogu) Pan prof. Horejsi by mel mlcet a nechat debatu mladsim a tem, kteri na nebezpeci upozornovali uz v roce 1995.
2) Podle kriteria J kafemlejnku (publikace a body) lze zjistit kvalitu publikaci dane instituce. A to podle kriterii navrzenych prof. Horejsim. A ejhle, vetsina prirodovednych ustavu AV je pod dvema nejlepsimi prirodovednymi pracovisti univerzit a mezi lepsimi univerzitnimi a ustavy AV neni zadny pozorovatelny rozdil. Proto take AV vsude argumentuje KVANTITOU svych vysledku, pocty publikaci a citaci. Kvalitou by sve postaveni neobhajila.
3) Univerzitni pracoviste, ktera se zivila predevsim vedou a vyzkumem, jsou kafemlejnekm postizena vic nez AV. Ale na rozdil od ustavu AV jiz delsi dobu tusi, ze kafemlejnek je mine vazne, a tak si hledaji jine zdroje obzivy.
4) Ustavy AV v si dobe prechodu na VVI z ruznych duvodu nedaly do statutu radu aktivit, ktere univerzity maji. Ted je nemohou vykonavat.
To pravnik:
Na humanitni a prirodovedne badani neni mozno uplatnovat stejna kriteria. V tech prvnich maji navic velke zastoupeni "vlastivedna" a "nacionalni" temata ktera by patrila spis pod ministerstvo kultu(ry).
10. 07. 2009 | 05:28

QQQ napsal(a):

Z vyse zminene prezentace prof. Gase bych si dovolil zkopirovat nasledujici:
h-indexy nekterych ceskych vedcu
Pavel Hobza AV ČR 65
Antonín Holý AV ČR 50
Václav Hořejší AV ČR 48
Petr Boček AV ČR 44
Pavel Martásek UK 37

Laureáti Nobelovy ceny za rok 2007

Mario Capecchi 61
Sir Martin Evans 61
Oliver Smithies 86
"for their discoveries for introducing specific gene modifications in mice by the use of embryonic stem cells"

V h-indexu a jinych bodech to opravdu neni, nekteri nositele Nobelovych cen by ani vyse zminenych H-indexu technicky nemohli dosahnout, v zivote totiz nepublikovali dost clanku. Predem bych chtel branit cleny Nobelovske komise, zcela urcite svou vedeckou a osobnostni integritou predci minule i soucasne cleny predsenictva AV, GACR, RVS a co to vlastne vsechno mame. KAFEMLEJNEK v jakekoliv podobe je s vazne minenym fundamentalnim vyzkumem NESLUCITELNY.
10. 07. 2009 | 05:59

vaclavhorejsi napsal(a):

QQQ:

Naprosta vetsina nobelistu z poslednich 20 let ma samozrejme velmi vysoke citacni parametry (h index, celkova citovanost, citovanost nejlepsich publikaci). Neplati to pouze u vyjimek (vzpominam si na jednu).

Ano, pred 5 lety jsem skutecne byl jednim z iniciatoru "kafemlejnku", avsak to, co se z toho vyvinulo a hlavne jak to bylo zneuzito, je neco jineho...
Zcela souhlasim, ze predni pracoviste na universitach jsou zcela srovnatelna s prednimi ustavy AV.
Jsem tomu rad. Ja sam jsem "jednou nohou" na UK.

"Pan prof. Horejsi by mel mlcet a nechat debatu mladsim a tem, kteri na nebezpeci upozornovali uz v roce 1995."

Ja prece ani v nejmensim nikomu v diskusi nebranim, naopak!!!
Chtel bych poznamenat, ze vsichni "mladi", ktere znam, zcela souhlasi s moji kritikou zameru likvidovat AV - viz treba zde:
http://press.avcr.cz/index....

..
10. 07. 2009 | 08:03

lida napsal(a):

Jedině výzvy, s konkrétním řešením budˇ podepisované občany nebo je-li možno internetem, v Tv zveřejňované a pak předložit vládě a pak účelová stávka a programem, jako poslední možnost.
Možná by bylo dobré dobré začít s požadavkem polovičních platů všech v parlamentu, senátu, aby se tyto vrstvy přiblížily lidu a cosi je nutilo řešit situace dnešních dnů.
10. 07. 2009 | 08:43

QQQ napsal(a):

Naprosta vetsina nobelistu z poslednich 20 let ma samozrejme velmi vysoke citacni parametry (h index, celkova citovanost, citovanost nejlepsich publikaci). Neplati to pouze u vyjimek (vzpominam si na jednu).

V ISI highly cited je, pokud vim, mezi prvnimi nekolika 100 jen jeden nobelista, cili vyjimka presne opacnym smerem. Neboli podle kafemlejnku to nejde. Uplne nedavnou statistiku jsem nedelal, vloni to platilo. Je jich tam rozhodne v jednotkach.

Ano, pred 5 lety jsem skutecne byl jednim z iniciatoru "kafemlejnku", avsak to, co se z toho vyvinulo a hlavne jak to bylo zneuzito, je neco jineho...

...podle kafemlejnku to nejde. Respektive jde, pokud nechceme delat svetovou vedu (= ambice Nobelova cena) ale ceskou vedu (= ambice ve vsech oborech udrzovat alespon neco), pak je kafemlejnek dobre, mozna spravne, reseni. Vahy se nastavi podle statnich priorit a je to. Coz se deje se vsemi dusledky.

Pan prof. Horejsi by mel mlcet a nechat debatu mladsim a tem, kteri na nebezpeci upozornovali uz v roce 1995

Bohuzel toto neni pravda. Pritomnost autority debatu kontaminuje. Myslite, ze vam nekdo do oci rekne, ze jste to patnact let vedli spatne a ted sklizite, co jste zaseli. Z toho presne vyplyva tvrzeni ."...vsichni "mladi", ktere znam, zcela souhlasi s moji kritikou zameru likvidovat AV ...." Oni to mysli, tvari v tvar vam a vasim argumentum, uprimne, a jak to jednou reknou, tezko se z toho ustupuje.

Zcela souhlasim, ze predni pracoviste na universitach jsou zcela srovnatelna s prednimi ustavy AV.

A k cemu pak AV je? Ta musi byt "o parnik" napred, aby mela smysl. Mimochodem, UK, konkretne PrF, je podle kvality publikací (parametr J- clanek v odb. periodiku body/prepocteny pocet clanku) někde na 75% nejlepšího univerzitního přírodovědného pracoviště a někde lehce pod, naprikad, MBÚ AVČR.
10. 07. 2009 | 09:03

QQQ napsal(a):

Pardon, chtel jsme zkopirovat toto (4. odst odspodu)

a prece ani v nejmensim nikomu v diskusi nebranim, naopak!!!
Chtel bych poznamenat, ze vsichni "mladi", ktere znam, zcela souhlasi s moji kritikou zameru likvidovat AV
10. 07. 2009 | 09:52

PrVŠU napsal(a):

To: MartiX

Také dobře řečeno.

To: QQQ

Také v zásadě souhlas. Jsem rád, že jste napsal, že kafemlejnek nepřinesla první letošní velká voda.

To: prof. Hořejší

Všichni mladí slouhlasí... Asi v daném okruhu. Já s Vámi plně souhlasím v tom, že věda by měla mít daleko větší podporu, neměla by být AV (ale co to je, lze to pojímat takto plošně? - snad ano) likvidována apod. Ale ten kafemlejnek nebyl ohlídán, jak se vyvíjí. To je úkolem vás nahoře, připravit to dle nejlepšího přesvědčení, a pak to i hlídat. Připadá mi, že ti, co to mysleli dobře, odešli spokojeně domů. A ti, co měli nějaké silné zájmy, tak ti přirozeně zůstali a pracovali na tom dál. Tak to chodí, když jde o hodně peněz. Jen se divím tomu náhlému podivu AV. Čekal bych, že její šéfové budou aspoň jednou v měsíci pít čaj/hrát tenis/chodit (zvát na oběd) apod. premiéra, prezidenta apod. Že budou silnou lobby v tom dobrém slova smyslu. V kultivovanějších zemích to tak nějak, snad, vypadá.

Chápu, že to není Vaše osobní vina. Ale "skromná" odpověď, že nechcete nic více, než aby vše zůstalo tak, jak je, mě vzhledem k tomu, že vše je jinak a posvěceno, jen rozesmutnila.

Čekal jsem od Vás přibližně to, co tu napsal jako možnosti a východiska pan Jura a biofyzik z Brna. Myslím, že tady jste je měl psát Vy, protože jste v tomto prostoru to téma zvedl. Nechci po Vás, abyste to dělal v reálu.
10. 07. 2009 | 09:58

QQQ napsal(a):

To PrVŠU

Chápu, že to není Vaše osobní vina.

A čí je to teda vina? Kdykoliv jsem já byl v nějaké funkci nebo postavení, nesl jsem zodpovědnost za to, co se v této souvislosti dělo (Přestože ne vše bylo možno úplně ovlivnit). I dlouhodobé důsledky. Přinejmenším jsem to pociťoval a pociťuji. Pokud něco stvořím, jsem za to zodpovědný. To se učí už děti z pohádky Kubula a Kuba Kubikula.
10. 07. 2009 | 10:13

PrVŠU napsal(a):

To: QQQ

Deformace mým povoláním. Nemám čas, chuť, ani kapacitu si hledat podklady, tak nesoudím. :-))) Navíc u kolektivních orgánů se to tak trochu dělí.
10. 07. 2009 | 10:39

prirodovedec napsal(a):

PrVSU, QQQ, V.H., MartiX, biofyzik, julca, ... dekuji za vynikajici diskusi k tematu zejmena "novym nickum na aktualne". Z predchozich dvou-tri let jsem byl po posledni diskusi jiz unaven a venoval se s kolegy odborne praci. Pokusim se behem par pristich dnu sem vnest urcite shrnuti toho, co zde zaznelo v minulosti plus par zcela vecnych nazoru, co mozne je a co neni z pohledu toho, kdo se v tom pohyboval a pusobi jinde, ale ma spolupracovniky doma. Snad potesim alespon pravnika ... :) (za ten legislativni nahled velice dekuji - je podle mne v techto diskusich znacne novy - az na urcite drivejsi postrehy kolegy Lexe). Hodlam se ale plest i do dialogu "mladi/stari" QQQ/VH a VS/AV MartiX/biofyzik.
10. 07. 2009 | 11:18

vaclavhorejsi napsal(a):

PrVŠU:

Ja myslim, ze pisu az moc...
At take reknou neco jini - musim delat take neco jineho nez psat blogy a komentare...

..

QQQ:

Vztah h indexu a Nobelovy ceny ve fyzice viz:
http://www.pnas.org/content...
(Fig. 2)
Naprosta vetsina >30.
Newly elected members in the National Academy of Sciences in Physics and Astronomy in 2005 had a median h-index of 46.

V biologickych oborech by to bylo nejmene o 10-20 vice.

Mezi 50 chemiky s nejvyssim h indexem (85-147 - viz http://www.rsc.org/chemistr... - pdf dole) je 14 nobelistu (je treba pamatovat, ze do "nobelovske tridy" patri nejmene 5x tolik lidi, nez kteri cenu skutecne dostanou - velka konkurence...).

h index nepochybne velmi dobre koreluje se "skutecnou" vedeckou kvalitou, at uz ji chapeme jakkoli. Vyjimky ovsem existuji - je to statisticka velicina.

..
10. 07. 2009 | 11:25

vaclavhorejsi napsal(a):

QQQ:

"A k cemu pak AV je? Ta musi byt "o parnik" napred, aby mela smysl."

Nesouhlasim - idealni je, aby byly skvele jak nejlepsi tymy na univerzitach, tak na AV, aby se obe instituce intenzivne podilely na vychove studentu (tak tomu jiz je).

..
10. 07. 2009 | 11:34

QQQ napsal(a):

Mezi 50 chemiky s nejvyssim h indexem (85-147 - viz http://www.rsc.org/chemistr... - pdf dole) je 14 nobelistu (je treba pamatovat, ze do "nobelovske tridy" patri nejmene 5x tolik lidi, nez kteri cenu skutecne dostanou - velka konkurence...).

h index vznikl pred a nebo po obdrzeni ceny?

Muj pohled odpovidal hodnoceni "pres obory", styl Blesk nebo Sip. K cemuz kafemlejnek prirozene tenduje.

Ale uz koncim s diskusi, nikam nevede.
10. 07. 2009 | 11:39

biofyzik z Brna napsal(a):

>>>QQQ napsal(a):
...podle kafemlejnku to nejde. Respektive jde, pokud nechceme delat svetovou vedu (= ambice Nobelova cena) ale ceskou vedu (= ambice ve vsech oborech udrzovat alespon neco), pak je kafemlejnek dobre, mozna spravne, reseni. Vahy se nastavi podle statnich priorit a je to. Coz se deje se vsemi dusledky.

Kafemlejnek je podvod. Váhy jsou jím nastaveny tak, že v roce 2012 se 2,5 mild Kč přelije z AV do akciovek a s.r.o. Tohle nejsou státní priority, to jsou priority konkrétních osob.

>>>Pan prof. Horejsi by mel mlcet a nechat debatu mladsim a tem, kteri na nebezpeci upozornovali uz v roce 1995

Tohle není argumentace, tohle je asertivní technika přeskakující desky s prvky arogance (už několikrát propíraný argument "cos dělal do teď? tak nenadávej" + "ty bys měl mlčet, ty bys měl mluvit..."). Bohužel, pro diskuzi založenou na logických argumentech nevhodná a nefér.

>>>Bohuzel toto neni pravda. Pritomnost autority debatu kontaminuje. Myslite, ze vam nekdo do oci rekne, ze jste to patnact let vedli spatne a ted sklizite, co jste zaseli.

Možná je to tím, že byste se tohle styděl do očí říkat, natož to říkat někomu, kdo si vědeckou prací vybudoval respekt a uznání nejen v rámci ČR. Přesto, pokud svůj "nepochybně" správný názor člověk nedokáže otevřeně obhajovat před jakoukoliv autoritou, nedej bože pak přiznat chybu, je charakterový mrzáček. Jiná věc je, jestli vůbec člověk dostane příležitost se obhajovat...

>>>>>>Zcela souhlasim, ze predni pracoviste na universitach jsou zcela srovnatelna s prednimi ustavy AV.

>>>A k cemu pak AV je? Ta musi byt "o parnik" napred, aby mela smysl. Mimochodem, UK, konkretne PrF, je podle kvality publikací (parametr J- clanek v odb. periodiku body/prepocteny pocet clanku) někde na 75% nejlepšího univerzitního přírodovědného pracoviště a někde lehce pod, naprikad, MBÚ AVČR.

K tomu, že je vždy lepší mít dva dobře fungující celky než jeden. Základní pravidlo jakéhokoliv systému, který se má nadále zdokonalovat nebo aspoň udržet současnou kvalitu.
10. 07. 2009 | 13:06

kamélie napsal(a):

to biofyzik z Brna: nesporně se snažíte působit na nás jako mladý,zapálený vědec,poctivec-idealista.Neberu Vám možnost takové osobní pozice:ale u všech akademických vědců (kteří s životem nemají většinou nic společného,jsou prostě od reality více než odtrženi)je společný znak:nevidět nic okolo sebe,ale jejich neakademické okolí samo k sobě bohužel přihlížet musí.Není chcíplou kozou jak je povýšenecky nazýváte.Viz příklad Ruska a USA.Rusko přikládalo zásadní význam tomu,aby mělo rozsáhlý základní výzkum.Ruští vědci vynikali celosvětově v základním výzkumu(desítky Nobelových cen),což se nedá říci u nich tolik o výzkumu aplikovaném-který totiž byl v USA soustředěn ve firmách a v SSSR firmy nebyly.Výsledkem bylo,že Rusko uznalo převahu systému v USA s rozsáhlým aplikovaným výzkumem.Posléze jedna polovina všech ruských vědců natrvalo emigrovala (Putinova nedávná zpráva).Ale přes třicet procent Rusů je změnou společenského systému v důsledku málo užitečné vědy zklamáno a pod vedením komunistů žádají návrat zpět systému.Třetina je nemalý počet.Způsobili jim to právě Ti,které chovali jako v bavlnce oni sami-těch třicet procent.ČR po r.1990 šla "superbolševickou" cestou:prakticky ze sta procent během pěti let zrušila aplikovaný výzkum a ponechala výzkum základní.Přesto,že základní výzkum měl ohromně špatnou reputaci zde jako celek.
10. 07. 2009 | 13:48

biofyzik z Brna napsal(a):

>>>kamélie napsal(a):
...ale jejich neakademické okolí samo k sobě bohužel přihlížet musí.Není chcíplou kozou jak je povýšenecky nazýváte.

Nikdy jsem neakademické okolí takto neurážel!!! A nikdy jsem se nad nikoho nepovyšoval!

Přesně jsem řekl a každý si to může o několik řádků zpět dohledat: "Archetyp akademika jako pomalého hračičky s teplým místečkem bez rizika, na kterého konečně taky došlo, podsouvají lidem ti, kteří o věci nemají ani tucha a chtějí být zajímaví nebo jsou zhrzeni z vlastních zkušeností (když mně chcípla koza, tak ať tobě taky pojde)"

Omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že se dopouštíte takovýchto přehmatů, nevím, se vší úctou, jak s Vámi, kamélie, pokračovat v rozumné diskuzi.
10. 07. 2009 | 17:24

kočo napsal(a):

Styl psaní -bití po hlavácH.z PrVŠU-patolízalská -pudově-sebezáchovná omezenost,sebeorganizace egoismu a hlouposti čiší z každé věty.Přírodovědec-naemlich totéž.Tím koncentrace hlupáků non-plus ultra ale nekončí.Zdábnlivě dříve střízlivý biofyzik-v zemi,která je na posledních místech všech žebříčků,hovoří o autoritě,Nobelových cenách.Tenhle chlapík neví kde žije a čím je:poslední mouchou v pavučině naprosté bezduchosti,které se říká hroby vědy.
11. 07. 2009 | 08:17

kapsle napsal(a):

to:biofyzik and all:
Tady v ČR se padesát let odvíjel výzkum na bázi techniky satelitní země Ruska,jejich technické pomoci.Jak bylo vidno,ruské Nobelovy ceny byly postaveny zejména na schopnostech teoretiků něco vypočítat zajímavého i za skromných experimentálních podmínek.Naše věda přístrojově tedy krok se světem nemohla držet.Navíc likvidace české vědy za války i nedlouho po ní zatemňuje ponětí ,že za první republiky tu byli i vědci velmi dobré úrovně v řadě oborů,byť bez Nobelových cen.Minimálně desítka takových. Ono -biofyzikovi bych rád napsal,že bych koneckonců ale Nobelovy ceny nepovažoval za kardinální měřítko vědy.Jistě nikdo nebude pochybovat,že obejev protonu Rutherfordem nebo DNK Paulingem právem dostaly tato ocenění.Ale ti kdož pracovali v příbuzných problémech ,které dostaly Nobelovy ceny, ví,že řada těch objevů už zanikla,ztratila význam,není po nich ani vidu ani slechu.Zde asi hrálo roli to,že ve vědě se musí dělat i mosty-přechodné výsledky,resp.vkus švédské akademie věd je i subjektivní,resp. frekvence udělování jednou ročně je příliš vysoká na to,aby to vždy bylo něco objevného a geniálního.To se myslím týká i objevů v oblasti analytických metod a spektroskopií,kde bývalá sovětská věda příliš nevynikala a které se sem,velmi drahé, masově dovážely po r.1990.Zde komu jsou známy slabé stránky (dodnes) nemotorné atomové spektroskopie,která za svá vývojová stadia dostala snad tucet cen,podobně elektrochemické metody,různá překapávadla všech druhů,a jiné.Je to sice zdravá podpora empirickému výzkumu bazírujícímu na naměřených faktech,ale jako celek to má v sobě mnoho sporných míst.Jsou to na rozdíl od prvních dvou "zralých" Nobelových cen ceny "žákovské" v duchu závěti Alfreda Nobela,aby ceny byly udělovány začátečníkům ve vědě.
11. 07. 2009 | 09:50

kapsle napsal(a):

opravuji chybu:objev
11. 07. 2009 | 09:53

prirodovedec napsal(a):

koco: Nespletl jste si blog? Tady prece neni idnes nebo novinky. :) Mene pit, mene jointu a psat k veci by neslo? :)

Argumentace biofyzika je sice jasne pro AV a mnozi s ni nesouhlasi, ale je k veci a se znalosti. Kde jste ale proboha nabral ty sve informace Vy? Cituji: "v zemi,která je na posledních místech všech žebříčků,hovoří o autoritě,Nobelových cenách" Uvedte prosim par tech zebricku. :)

Jedna takova totiz veta staci a je jasne, ze frustrace ve Vasem vylevu nahrazuji fakta. Ono to sice mezi argumentujicimi upouta, ale zbytek pak neurazi, spise rozesmeje - je to takovy pokus o flame, ze?
11. 07. 2009 | 10:05

biofyzik z Brna napsal(a):

>>>kočo napsal(a):
Styl psaní -bití po hlavácH.z PrVŠU-patolízalská -pudově-sebezáchovná omezenost,sebeorganizace egoismu a hlouposti čiší z každé věty.Přírodovědec-naemlich totéž.Tím koncentrace hlupáků non-plus ultra ale nekončí.Zdábnlivě dříve střízlivý biofyzik-v zemi,která je na posledních místech všech žebříčků,hovoří o autoritě,Nobelových cenách.Tenhle chlapík neví kde žije a čím je:poslední mouchou v pavučině naprosté bezduchosti,které se říká hroby vědy.

Měl byste zkusit psát lyrickou poezii, emoce umíte vyjadřovat obstojně.
11. 07. 2009 | 10:40

biofyzik z Brna napsal(a):

>>>kapsle napsal(a):
to:biofyzik and all:
Tady v ČR se padesát let odvíjel výzkum na bázi techniky satelitní země Ruska...
...Minimálně desítka takových.

Myslím, že sebereflexe předlistopadových poměrů nediskutuje současný problém.

>>>Ono -biofyzikovi bych rád napsal,že bych koneckonců ale Nobelovy ceny nepovažoval za kardinální měřítko vědy.

Také jím není. Musí existovat způsob, jak hodnotit a ohodnotit i zbytek, nejenom elitu. Vědci základního výzkumu se mezi sebou porovnávají podle toho, v jakém časopisu publikovali (jak přísně byla jejich práce hodnocena) a kdo všechno už je citoval (kolik výzkumů, kromě těch vlastních, navázalo na publikované výsledky).

>>>Jsou to na rozdíl od prvních dvou "zralých" Nobelových cen ceny "žákovské" v duchu závěti Alfreda Nobela,aby ceny byly udělovány začátečníkům ve vědě.

:oD No comment.
11. 07. 2009 | 11:33

Iglauer napsal(a):

Nejsou ty vase projekty jenom malinkou zaminkou, pro ustavicne vytahovani penez od statu ?? Vydelejte si na ty vase megaprojekty, cile, studie sami, jste vzdelani aza az, a Vy take pane profesore :)))

Navrh vlady schvaluji !!
11. 07. 2009 | 18:19

Jura napsal(a):

Ad Iglauer:
"Vydelejte si na ty vase megaprojekty, cile, studie sami..."

Vědci si vydělávají TĚMITO "megaprojekty"; a tím vydělávají nejen sobě, ale i státu, ač to není třeba poznat hned druhý den. Věda není "hop na krávu a je tele". Nadto je všeobecně známo, že investice do vědy, vzdělání a kultury se zhodnocují nejlépe, třebaže ne zrovna hned. Jinak soudím, Iglauere, že by to chtělo klid a hodně zhluboka dýchat... anebo radši zavítat na jiný blog. Na něm se můžete odfrustrovat daleko lépe než na tomto.
11. 07. 2009 | 23:02

biofyzik z Brna napsal(a):

>>>Iglauer napsal(a):
Navrh vlady schvaluji !!

To je mi líto, ale v tom případě schvalujete jiným PŘESNĚ TO, z čeho bezdůvodně obviňujete nepravé. Realita někdy bývá absurdní :o(

Snad si za to může AV dílem sama. Měla klást daleko větší důraz na popularizaci vědy a svého výzkumu. Jenže to stojí další peníze a pracovní sílu a asi i víc iniciativy. Myslím, že značná část veřejnosti by zaváhala, kdyby měla říct rozdíl mezi základním a aplikovaným výzkumem. Možná se ze současného stavu vedení ústavů a celé akademie poučí, možná k tomu nebude příležitost.
12. 07. 2009 | 00:19

mentor napsal(a):

Konec diskuse v otaznících? -pochybuji osobně,že existuje typ základního výkumu,který si sám na sebe vydělá halíř.Naopak pohltí milardy.V tom je "pane biofyziku" definice rozdílu:aplikovaný výzkum se mnohonásobně zaplatí-sám sebe-pokud existuje ochrana patentů a využívání inovací.
12. 07. 2009 | 08:21

biofyzik z Brna napsal(a):

>>>mentor napsal(a):
Konec diskuse v otaznících? -pochybuji osobně,že existuje typ základního výkumu,který si sám na sebe vydělá halíř.Naopak pohltí milardy.V tom je "pane biofyziku" definice rozdílu:aplikovaný výzkum se mnohonásobně zaplatí-sám sebe-pokud existuje ochrana patentů a využívání inovací.

Proč konec diskuze? Z krátkodobého hlediska máte asi pravdu. Z dlouhodobého je to přesně naopak. A hlavně aplikovaný využívá vybrané poznatky získané v základním. Základní bez aplikovaného je rozmar, získáváme sice "základní" znalost o tom, jak věci fungují, ale nehledáme jejich využití. Aplikovaný bez základního nefunguje, protože nejsou objevy, které by šli "aplikovat" v praxi.
12. 07. 2009 | 09:11

prirodovedec napsal(a):

biofyzik: 12.07.2009 00:19:24 "Snad si za to může AV dílem sama. Měla klást daleko větší důraz na popularizaci vědy a svého výzkumu."

Na uvedene tema jsem upozornoval prof. V.H. zde cca pred dvema lety, a pak opakovane. Reakce byla nejprve mlcenliva, pak zdrzenliva az odmitava - ze ti soucasni popularizatori/novinari to delaji dobre.

Zrejme tedy nedelali ...
12. 07. 2009 | 11:38

prirodovedec napsal(a):

biofyzik: Podstata soucasneho problemu, ktery podle mne nemuze skoncit vitezstvim AV je emocionalni strategie spicek a ruznych pisicich zamestnancu AV zduraznovat excelenci vlastniho vyzkumu vuci neexcelenci na VS a oznacovani aplikaci za tunelovani.

Dusledkem je staveni zakladniho a aplikovaneho vyzkumu proti sobe, staveni ustavu AV proti VS a podnikum. To nedopadne dobre.

Misto, aby se posilovalo vedomi v zaveru Vaseho 12.07.2009 09:11:16 a hledala se strategie spoluprace je snahou prosadit se durazem na vlastni elitnost, ktera ale neni - jak se ukazuje - siroce akceptovana.

Pak by bylo mozne to zasadni: Spolecne usili o narusty financi v dobe reforem je obvykla strategie, pokud je krize a pokles, je vhodnejsi odlozit. Toto usili by bylo mozne zduvodnit na zaklade procentnich podilu vydaju HDP ve srovnani s OECD zememi. Pokud maji VS cca 0,52% HDP na vyuku a OECD prumer je 1,45% a pokud veda nedosahuje 1% HDP, zdroje problemu jsou zrejme. I v dobe krize lze zodpovedet otazku, kde ta chybejici procenta tedy jsou (napoveda - duchody to nejsou :) ).
12. 07. 2009 | 11:46

Alenka napsal(a):

Mentore, dva body:
1. Když se aplikovaný výzkum sám mohonásobně zaplatí (= z tržního uplatnění přinese n-1 násobný zisk, kde n je hodnota Vašeho "mnoho"), proč ho nefinancovat jen z bankovních úvěrů ?
2. Jak v nákladech aplikovaného výzkumu zohledňuje výsledky veřejné financovaného základního? Kdo ve Vašem modelu zaplatil výchovu aplikovaných výzkumníků, která se všude na světě dělá expozicí vědě a jejím metodám primárně v podobě základního výzkumu? (Už to tu připomněl prirodovedec a před tím několikrát i prof. Z.)
12. 07. 2009 | 17:12

Vaclav Horejsi napsal(a):

prirodovedec:

V te soucasne patalii(nedostatecna) popularizece ZADNOU roli. Ti, kteri rozhodli nepratelskym zpusobem o AV (resp. zakladnim vyzkumu) rozhodne nejsou zavisli na popularizaci....

..
12. 07. 2009 | 18:28

//.../---/...// napsal(a):

Vaclav Horejsi

Naopak si myslím, že nedostatečná popularizace v celé té patálii svou roli má. Nevidím do motivace "těch kteří rozhodli nepřátelským způsobem o AV", těžko by se jim ale dařilo AV jakkoliv škodit, kdyby byla na její straně většina veřejnosti, která by byla přesvědčena o tom, že tuhle instituci nezbytně potřebuje. Bohužel, dneska nestačí dělat dobrou vědu, dneska se ta dobrá věda taky musí umět dobře prodat. Kdyby veřejnost věděla, co zhruba ti vědci v těch laboratořích dělají, určitě by se našlo mnohem víc "aktivisticky" smyšlejících lidí, kteří by byli ochotni podpořit dobrou věc.

Koneckonců se podívejte sám, jak často se v diskusích pod příspěvky o AV a vědě obecně opakují "zasvěcené" názory o tom, že je třeba ty "neschopné" a "pošahané" a "senilní" vědátory pořádně srovnat a vyházet a nechat je tvrdě pracovat jako obyčejné lidi (netřeba říkát jak hodně vzdálené od pravdy tyhle názory většinou jsou)

Myslím si, že v boji "proti těm kteří rozhodli nepřátelským způsobem o AV" sehraje míra zájmu o osud téhle instituce u obyčejných lidí určitě svou roli. Získáte-li na svoji stranu media a veřejnost a dokážete-li si jejich přízeň udržet bude vaše pozice mnohem růžovější.

Bez důraznější popularizace vědy si však takovýto cíl nedovedu příliš dobře představit. Zatím však v oficiálních výstupech různých zastupitelů AV registruji spíše náznaky toho, že vše je konspirace "temného nepřítele" se kterým je zapotřebí tvrdě bojovat (a ne do něj lít miliardy).

Možná by nebylo špatné, udělat u vás na AV velkou akci a představit jednotlivé ústavy (co právě zkoumají, proč to zkoumají a je to pro vývoj lidské společnosti důležité, a jak se jich ty škrty dotknou.) Je okukroková sezóna a tak by nebyla o zájemce z řad medií jistě nouze.
12. 07. 2009 | 20:52

prirodovedec napsal(a):

V.H.: Drivejsi popularizace praxe zakladniho vyzkumu AV i VS by pomohla v boji o verejne mineni.

Soucasne medialni vystupovani a strategie AV je pro mne hlubokym zklamanim, protoze:

- jsou ignorovany a zamlcovany predchozi chyby AV (vedeni?): viz vira v IF casopisu (viz protiargumenty Zlatusky) a s tim souvisejici dlouhodobe jen bezzuba kritika metodiky (musi se to jen jinak parametrizovat); velikasske sny (CESLAB), ktere by neuprovozovatelnosti zarizly AV spolehliveji nez jakakoliv reforma; sny v dobe krize (prosinec) o navratu mladych vedcu do CR (projevy noveho predsedy); udivujici neschopnost odhadu vyvoje dopadu metodiky v predstihu (jak jsem psal zde i drive - znam predikce VS z 2007-08, ktere se naplnuji); bizarni sny o ziskani prostredku prumysloveho vyzkumu pro vyzkum zakladni ...

- je volena konfrontacni strategie: zjednodusene lze cist vykriky "nejlepsi vedou v CR je zakladni vyzkum", "nejlepsi zakladni vyzkum v CR je na AV", "aplikace v CR byly, jsou a budou vlastne tunelovani".

Emocionalne se bojuje, nehledaji se spojenci, ale podporovatele, kteri prece musi AV dat za pravdu, protoze ona je nejlepsi. Jeji chovani v poslednim obdobi mi spise prokazalo, ze je "spolecensky a strategicky dosti neschopna". Je presvedcena o sve pravde, vystoupeni jsou emocionalni, nabiha si novinarum, kteri potrebuji konflikty a emoce a ne ji pomoci. Verejnost chce od vedcu racionalitu ne emoce )na to ma umelce), ti znalejsi z VS ocekavaji, ze se nebude lhat/zkreslovat. Operovat poctem vyzkumniku a nikoliv objemem vynalozenych prostredku a jina selektivni cisla v ruznych prohlasenich stavi i mne AV na uroven tymu BK a RVV. Povestna "regresni primka" s cervenou sipkou a zapornou smernici je pro mne vrcholem populismu. Chapu, ze lide v AV maji obavy, ale az tak zjednodusovat argumenty?

Srovnavam si to s postupem zastupcu RVS (Zlatuska a dalsi) a CKR (Hampl a dalsi) pri boji s vecnym zamerem VS zakona.

Moje kritika souvisi s tim, ze jsem jinde a cekam daleko horsi vyvoj v CR (pokles HDP k 10% a tedy uspory zadane po VS a vyzkumu pro 2010 ke 20%).

Proc jste se proboha zatim nezamysleli a nehledate, co Vas spojuje a ne co Vas rozdeluje? S VS a podniky? Proc nebojujete predevsim za danove ulevy pro ty, kteri prispeji na vedu?

Proc nebojujete za procenta HDP na vedu (a VS vzdelani) odpovidajici prumeru OECD? Je krize, absolutni cisla neuhrajete, ale o pomerna cisla se hrat da.

Znaci to vzit rozpocet a zjistit, proc procenta vydaju na VS a vedu neodpovidaji svetu ...

A v tomto boji byste meli spojence. Mozna byste neziskali tolik co spojenci (napr. prumysl v aplikacich), ale uz byste se o postaveni nemuseli tolik strachovat.

A to vse zacina popularizaci. Protoze docilit toho, aby lide i na VS zacinali sympatizovat s tvurci kafemlejnku vyzaduje skutecne sebestredny pristup.

Je mi to lito. Ale zjistil jsem, ze bezni clenove AV jsou jak posedli svoji pravdou a pocitem, ze je jim ublizovano. Asi nemaji v rodine zadne sklare a hutniky ...

Zkuste alespon pozastavit platnost zakona 130. A pak se zkratka smirit s politickou alokaci penez na vyzkum, vyvoj, inovace oddelene (MPO TIP je stejne uz jeden krok tim smerem), chtejte co dnes, dale berte oddelene obory (najprve nakladne, pak nenakladne, pak v nich dilci skupiny oboru) v nich kafemlejnky zejmena bud podle srovnani se svetem a nebo podle uzitecnosti pro platce dani.

Zkratka nelze destabilizovat system velkymi baliky penez (viz snizeni poctu poskytovatelu) ma-li byt stabilni.

A modlete se na AV a VS, aby Vam povinnost provozovat velke evropske projekty ve skutecnosti nezlomila vaz a nedostala Vas vsechny diky zadluzeni do sparu politiku ...
12. 07. 2009 | 23:00

Mraky napsal(a):

http://www.skrvs.cz/index.p...

Celá situace je smutná, především protože je v osobní rovině, kdy si někdo obhajuje své kroky zcela nepřijatelným způsobem. Je až s podivem, že akademická obec je klidná a takovéto jednání nechává projít.
13. 07. 2009 | 00:05

Psycholog napsal(a):

Ten pravopis hrobaře AV ČR:

...Jsme přesvědčeni, že i přes tyto úsporná opatření by věda a výzkum měli hrát významnou roli při znovunastartování české i evropské ekonomiky. Velmi pozitivně naopak vnímáme, že i nadále porostou tzv. závazné výdaje, což jsou náklady na povinné kofinancování projektů z fondů EU,“ uzavírá Petr Kužel...

http://www.komora.cz/hk-cr/...
13. 07. 2009 | 00:11

Tom napsal(a):

Upozorňuji na text vystoupení M. Kopicové na mimořádném sněmu AV. Stojí za přečtení a za zamyšlení.

http://www.vyzkum.cz/storag...

Pokud mají V. Hořejší, biofyzik z Brna, Jura et al. pocit, že uváděná data jsou zkreslená, prosím, rozporujte je!

Doufám, že odpovědí nebudou opět za vlasy přitažené proklamace typu: "Na AV 12% českých výzkumníků tvoří 43% citací" a z toho vyplývající závěr: "krize, nekrize, musíme dostávat stále stejně peněz (nebo víc), peníze pro ostatní (VŠ) nás nezajímají, my jsme elita"
13. 07. 2009 | 08:45

jirizlatuska napsal(a):

Tom: Nastavení systému a proporcí, jak bude po "automatickém" výpočtu pomocí metodiky roznášet peníze mezi různé poskytovatele, vznikalo již na počátku roku 2006, předchoz premiér ho měl v základech koncepce nazývané VIVAT. V té době nebylo po krizi ani památky.

Projděte si odkazovaný projev znovu a v každém místě, kde je současný stav omlouván dopady krize, si uvědomte, že to není argument, který by mohl být brán vážně - v době nastavování parametrů, na které se dnes vláda a RVV odvolává, po krizi nebylo ani vidu, ani slechu (a připoměňte si Zrzavého únorovou [6.2.2009] charakterizaci výsledku, který se podařil: "Metodika ma jenom nekolik drobnych chybicek, jinak uspesne dela to, co ma: rozdeluje 10 mld. bez dotyku lidske ruky.").

Podobně čtěte (nikým nepodepsanou) tiskovou zprávu (nikoli snad přímo usnesení nebo stanovisko pRVV jako takové) předsednictva RVV z pátku (http://www.vyzkum.cz/Priloh...).
13. 07. 2009 | 09:20

biofyzik z Brna napsal(a):

to: jz

odkaz asi nefunguje...
13. 07. 2009 | 09:44

Tom napsal(a):

Ale to je přesně co si myslím. Průšvih kafomlejnku, je v tom, že přišel v době krize. Kdyby se na příští rok navyšovaly finance na VaV o těch 8 mld, AV by pro rok 2010 zůstala na (zhruba) stejných financích, neřvala by a hystericky kolem sebe nekopala a byl by prostor k racionální domluvě jak v dalších letech finance na základě předchozích výsledků rozdělovat.

Že současný kafomlejnek není dobrý, je jasné. Ale pořád je to v našich českých zaprděných poměrech lepší strategie dělení peněz než "moudré" komise.

Teď to opravdu spěje k "politickému" rozdělení na základní výzkum a aplikovaný, na humanitní a na přírodovědný, atd... A leze mi mráz po zádech co z toho může vylézt. Vzhleden k zastoupení aplikační lobby v RVV z toho pro základní výzkum nekouká nic dobrého...
13. 07. 2009 | 09:45

Jura napsal(a):

Ad Tom: "Průšvih kafemlejnku, je v tom, že přišel v době krize."

Nikoli, průšvih kafemlejnku je v jeho samotné konstrukci, zejména ve slepé víře, že jedna tabulka nám řekne, jakou kdo dělá vědu. Velejší efekty: vyvolání "třídního boje" mezi VŠ a AV, nadprodukce šuntu, posílení únikových děr. Už jsem tady psal, jak jeden člen RVV se rozčiloval, že on za knihu, kterou psal několik let, dostane 40 bodů, kdežto nějaký doktorand za softwarovou aplikaci, se kterou si pohrál jedno odpoledne, utrží 200 bodů. Tohle je REÁLNÝ průšvih. Tím druhým je, že celý spor umožňuje politikům (viz sobotní rozhovor premiéra Fischera pro LN) pohodlně argumentovat tím, že máme krizi, a že si tedy musíme utáhnout opasky. Problém je tedy, že se ničíme sami svými metodikami, čímž se stáváme velmi snadnou kořistí pro manipulaci politiků. Rás bych si poslelch paní Kopicovou, jak mluví nikoli na téma, jak jsme na tom špatně celkově, ale na téma kafemlejnku, jehož je isnticionální tvůrkyní.
13. 07. 2009 | 10:26

jirizlatuska napsal(a):

biofyzik z Brna: Je to prvni ze dvou odkazu na http://www.vyzkum.cz/FrontC... 9rhuhy je ten projev ministryne, zde asi zverejneny z titulu toho, ze se jedna i o prvni mistopredsedkyni RVV).

Tom: Moc neverim, ze by prostor byl.
kazdy kafejmlejnek tohoto druhu by byl vadny (piseme o tom jinde, http://blog.aktualne.centru...), konkretni vpodstate matematicke vady toho aktualniho nejsou odstranitelne jeho vylepsenim.

A lepsi nez "'moudre' komise"? Na komisich nebyl problem v jejich moudrosti, ale naproste netransparentnosti a absence dokumentace o tom, jak a proc postupovaly (nemely by se zahazovat ani pracovni podklady a poznamky k tomu od jednotlivych clenu, aby bylo mozne nasledne prezkoumani). Soucasny system je zcela v duchu "zaprdenosti" domacich pomeru, jen k tem komisim (a RVV s konflikty zajmu rady clenu, KHV bez odborne zpusobilosti, atd.) pridava jeste neprukazna a neverifikovatelna data, navic prokazatelne spatne zpracovavana systemem, kteremu chybi a bezne nalezitosti a atesty systemu pro verejnou spravu.

U politickeho rozdeleni by byla alespon jasna odpovednost, zde je schovana za manipulace, ktere nejde omlvuit tim, ze se na nich podileji i "vedci" (podobne jako se chyba 2+2=5 nestane tolerovatelnou bebo pro dalsi vypocty dokonce pouzitelnou jen tim, ze ze matematika tvrdiciho, ze 2+2=4 oznacime za hysterku a vynadame mu, ze trvanim na spravnosti vysledku kolem sebe kope).
13. 07. 2009 | 10:49

Tom napsal(a):

Ad Jura:

Ale ano, na mnohém co píšete, se shodneme.

Aplikace (patenty apod.) by neměly být tímto způsobem financovány. Když už z veřejných zdrojů, tak jen projektově... Koneckonců, zvyšuje se dotace pro grantovku MPO...

Jenže tohle není problém principu kafomlejnku, nýbrž spíš silného zastoupení aplikační lobby v RVV.

Ty knihy - to je těžké, fakt těžké...

Že někdo psal knihu několik let, ještě nic neznamená (znám kolegy, kteří jsou schopni psát článek několik let...). Ale jak tady hodnotit kvalitu? Asi je jediným řešením vybírat každý rok z vydaných knih "TOP 100" kde by mezioborová komise ocenila nejlepší knihy výrazně více body než těmi 40. Myslím, že komise RVV pro hodnocení o tom takto vážně uvažuje.

Ale tohle představuje jen malou (byť pro někoho velmi významnou) část kafomlejnku. Většina bodů je za impaktované publikace a tady si opravdu myslím že kafomlejnek má co nabídnout. Byť samozřejmě potřebuje vyladit.
13. 07. 2009 | 10:59

plaňka napsal(a):

ad 09.07.2009 23:40:37:
d)Spolu s RVŠ a rektory vypracovat kvalitní návrh

To zatim nevypada uplne ruzove, viz
http://www.radavs.cz/priloh...

Jinak vecnou a kultivovanou diskuzi jsem nalezla zde (M. Janecek, S. Jurajda, B. Gas):
http://www.rozhlas.cz/cro6/...
13. 07. 2009 | 11:07

Jura napsal(a):

AQd Tom: "Že někdo psal knihu několik let, ještě nic neznamená (znám kolegy, kteří jsou schopni psát článek několik let...). Ale jak tady hodnotit kvalitu? Asi je jediným řešením vybírat každý rok z vydaných knih "TOP 100" kde by mezioborová komise ocenila nejlepší knihy výrazně více body než těmi 40."

Nedával bych příklad něčeho, o čem nejsem přesvědčen, že je kvalitním výstupem, takovým,který nelze pořídit za 14 dní - už jenom kvůli obrovskému zázemí materiálu. Systém "TOP 100", který navrhujete, to už je jiná káva než ta z "kafemjenku". To už je totiž zcela jiný princip. Pokud o něm RVV uvažuje, dobrá, ale v tom případě by měla prohlásit, že to, co vyprodukovala dosud, je k ničemu. Pokud to řeknou, smekám. Obávám se, že však budou hledat únikovou cestu, aby si aspoň trochu zachránili tvář. Sami se zahnali ke zdi... a únikových cestiček věru nemnoho. Navíc z jejich dílny vzešel už návrh ropočtu pro vědu, který na konci června vláda přijala. I ten by se tedy - logikou věci - měl předělat.
13. 07. 2009 | 11:22

Tom napsal(a):

To Jiří Zlatuška:

Na komisích rozdělující VZ na VŠ byl největší problém princip, že se udělá někde čára a tomu nad čárou se dají "uznané" náklady, tomu pod čárou nedají.

Koukněte sem:
http://www.msmt.cz/uploads/...

Projekt, který dostal 611 bodů dostal 28 miliard/ročně na 5-7 let, projekt, který dostal 610 bodů dostal nulu! To není o transparentnosti nebo netransparentnosti, to je naprosto špatném systému! To, že byl proces netransparentní je samozřejmě špatné také.

Akademie věd tímhle neprošla. Kdyby prošla, kafemlejnek by se zas tak špatný nezdál.
13. 07. 2009 | 11:24

Tom napsal(a):

To Jura:

"Systém "TOP 100", který navrhujete, to už je jiná káva než ta z "kafemjenku". To už je totiž zcela jiný princip."

Je a není. Pořád je tam princip bodování a institucionální financování trojčlenkou podle získaných bodů. Akorát tu "kvantifikaci kvality", co u přírodovědných oborů zajišťuje (samozřejmě s výhradami a limitacemi) WoS a její systém impact factorů, tady nahrazuje ten princip domácího hodnocení "TOP100".

Problém měkkých výsledků typu české nerealizované patenty, funkční vzorky, apod. tu ale zůstává...
13. 07. 2009 | 11:36

prirodovedec napsal(a):

planka: Diky za citace.

Psycholog: Pravopis je na hrobari to nejmene zajimave. :) Nicmene pamatujte - zijeme v dobe, kdy se ma vse trzne a neoliberalne reformovat, protoze lide tyji z duchodu, zdravotnictvi, davek, takze proc ne veda :) - urcujici je:

"Oni nas/Vas (VS a CR) plati."

Nemeli jsme/jste (zakladni vyzkum) budit spiciho medveda proklamacemi o cervenych skupinach a neefektivne vynalozenych penezich, ktere patri zakladnimu vyzkumu. Oni ted ty svoje i nase/Vase penize hodlaji vynalozit efektivne. :)

jirizlatuska, Tom: Cisla Kopicove (podle mych zdroju) jsou pravdiva, ale neprehledne a selektivne vybrana, podobne, jako to dela AV a jeji priznivci.

K druhe otazce - kdyby nebyla krize, kafemlejnek by bezesporu prosel, protoze celkovy rust financi by utlumil spory a zastrel nesmyslnost. Jediny kritik by byl prof. Z. a obcas mozna prirodovedec :). Tak jako po dva roky zde a predtim jinde.

Jinak podle mne v unoru v CR krize byla zrejma. Mozna ne na VS.

Co se tyka nepodepsaneho prohlaseni predsednictva RVV, je mile, ze vsechny zucastnene strany davaji postupne na stul svoje cisla, clovek odjinud si muze zuplnovat predstavu.

Tom, Jura, prof.Z.: Zde zaujimam pozici kolegy v CR, ktery je cennym zdrojem informaci a patrafrazuje klasika :): Dejte mi jakykoliv kafemlejnek (nebo peer review nebo jinym system finacovani vedy) a nechejte mi snit o tom, kam jej urednici dokazi dovest a musim byt s kolegy natolik schopny, ze na vyzkum ktery MY povazujeme za podstatny, si dokazeme vydelat.

Pozice Toma pro mne odpovida pozici M.H. drive - kafemlejnek zcasti (casopisy) a pro urcite obory bude pouzitelny, odpovidajici nebo lepsi nez peer review v CR. (na to reaguji postojem vyse - souhlasim s prof. Z., ze to vyladit nejde z principu - mimo jine jim drive citovany zasadni problem IF casopisu)

Pozice Jury (zda se mi zkreslene, ze 200 b. je za software :), to snad zatim ne - viz metodika?) je, ze kafemlejnek je spatne zejmena v aplikacnich castech a mezioborove.

To zrejme vyresi oddeleni aplikacnich penez od zakladniho vyzkumu a zruseni mekkych ukazatelu u zakladniho vyzkumu a tech tvrdych u aplikovaneho - viz napr. pravidla MPO TIP, ktera nepovazuji IF clanek za vyznamny vystup.

Dale to zrejme vyresi politicke urceni kolik na ktery obor zakladniho vyzkumu (ala nakladove koeficienty na VS).

Vira prof. Z. v peer review v CR mne nepresvedcuje dokud neuvidim zalezitosti typu primeho www prenosu jednani takovych komisi. :)

Jake idealni reseni? Zadne.
13. 07. 2009 | 12:29

prirodovedec napsal(a):

Mraky: Ci kroky myslite? Vsichni prece haji svoje zajmy hlasanim vseobecneho dobra, ne? A my se k tomu stavime podle bud zjevnych nebo skrytch motivaci. Cili ci kroky?

1) Spicek AV, ktere podle mne hnaly a zenou konflikt na ostri noze? Viz muj minuly vstup. Mozna i proto, ze chteji, aby se zapomnelo na chyby minule doby a mladi dravci jim dychaji za krk? Ze i ve vede Meciarova metoda - sjednotme se proti nepriteli (zde RVV) se osvedcuje? :)

2) prof. Zlatusky, ktery se drzi a cizeluje a doklada svoji mnohaletou argumentaci, zejmena, ze IF casopisu je pro hodnoceni autoru a clanku nesmyslny (viz jeho diskuse s M.H. a V.H. zde) a diva se spise do zahranici, ale obcas jeho soucasna ostrost budi dojem, ze dodatecne predevsim znovu bojuje sve predesle boje o pozice na MSMT ci v RVS s temi, kteri je zaujali (jak mi celkem znale s uvedenim faktu napsali dva kolegove po jedne z mych uznalych tirad na jeho adresu?). Pokud ano, je to skoda.

3) prof. Zrzaveho, ktery ac z VS, tak budi neustaly dojem, ze ma ze vseho (zejmena miliardoveho) legraci a predevsim z toho, jak se vsichni tvari velice vazne a haji vznesene zajmy sve vedy, a to az pateticky v oblasti tematiky financovani vedy a zamlcuji, ze i zde slo a jde o lobby, politiku, vlivy, pozice, moc ... i kdyz akteri a diskuteri reknou, ze tisickrat ne. Chapu, ze jeho cynicke a znale promluvy az desi. Nicmene varoval zde pred vice nez mesicem v diskusi a dochazi na jeho slova v prohlaseni HK i prof. Gase v odkaze na rozhlas.

4) prof. Haasze, ktery je predsedou RVS a z titulu teto pozice je clenem RVV a tim je ted v celkem katastrofalni pozici, protoze zrejme musi lavirovat? Pokud dokumenty na RVS neklamou, snazi se dlouhodobe pro mne sympaticky uvadet cisla (pro mne se vhodne doplnuje s prof. Z. i kdyz obcas zrejme z opacnych pozic :), ale ti dva az tolik nezkresluji jako AV a MSMT) a v soucasne krizi se zrejme snazi ziskavat cas pro jednani o budoucich metodach hodnoceni, protoze mozna dalsi clenove RVV jsou ji najednou pristupni diky medialni rvacce (AV si ale mozna mysli ziskat cas pro utlumeni krize ...). Podle podkladu se zda, ze se zabyva konkretnim rozborem a zatim nekrici. :)

5) Nove stanovisko predsednictva SK RVS - zrejme predlozene predsedou SK RVS, ktery je z FF UK a pochopitelne bojuje za zakladni vyzkum a zejmena za humanitni vedy a je svoji vyhranenosti pry nejen v SK RVS povestny :)? Vezmu si tedy "nestastny text predsednictva SK" :), protoze studenti jsou budoucnost CR:

"Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ)pokládá stav financování vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR obecně za naprosto nevyhovující, a to i bez ohledu na plánované škrty ve státním rozpočtu na rok 2010,"

Prvni chyba - nerikaji v cem. Maji to na taliri - celkovy podil financi z HDP je maly ve srovnani s OECD. Nezminuji krizi. Vytvari dojem, ze to vlada skrta z pleziru. :)

"lituje, že střet mezi Radou vlády pro výzkum a vývoj a Akademií věd ČR, do něhož ne zcela vhodným způsobem vstoupily Svaz průmyslu"

Podle mne do neho vstoupili nevhodne vsichni, pocinaje RVV pak AV, zmineny Svaz prumyslu se jen jal hajit VEREJNE sve zajmy potom, co to zacali delat ostatni (predtim je jiste hajil kuloarne :) ... jako ostatni) navic ted je to uz stret mezi vladou a AV, nikoliv RVV a AV, protoze vlada odklepla RVV stanovisko.

"a v posledních dnech také užší předsednictvo Rady vysokých škol,"

Kde se jedna o cca sest sedm lidi, kde podle vseho prehlasovali dva (prof. Zlatusku a predsedu SK RVS - proto zrejme on prosadil toto stanovisko), jak plyne z korespondence rozeslane RVS, kterou mam od kolegy. Co v nem bylo? Treba nam to sem prof. Z. da.

"je poznamenán osobními a skupinovými zájmy,"

coz plati jiste pro vsechny cleny predsednictva RVS, kdyz si uvedomime, ze prof. Z., kteremu zde mnozi fandime, prohral jako kandidat studentu (pokud zdroje neklamou :) ) volby predsedy RVS a naopak soucasny predseda je z titulu predsedy RVS clenem RVV. Je hezke se v tech velkych slovech jmenovite orientovat, ze? Zkratka jde o VEC a zaroven o mnoho dalsich boju.
13. 07. 2009 | 12:42

prirodovedec napsal(a):

"je přesvědčeno, že veřejná podpora vědy a základního výzkumu je nezbytná pro budoucnost společnosti."

Coz zrejme nikdo nezpochybnuje, pokud by ale byli pritomni studenti ze vsech skol, asi by napsali, ze nejen zakladniho vyzkumum, ale cele VVaI je hodno podpory. :) Je tedy mozne, ze obory nezastoupene v predsednictvu SK se ozvou opozdene podobne, jako se ted ozyva predsednictvo SK na uzsi predsednictvo RVS. Komedialni? Ne demokracie. Ale bourani konsensu na vsech urovnich VS je tak snadne. Byt prof. Mateju, asi znovupredlozim reformu VS ted ... :) Mozna na podzim bude stacit, to uz se i vsechny VS rozhadaji ...

"V současnosti tomu však odporují jak schválení Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje,"

Kym? Jak? Proc neuvest. "schvaleni metodiky RVV a vladou CR" a jak? "tim, ze klesaji prostredky pro AV"

Predsednictvo SK RVS se takto jen pripojilo ke sporu AV versus VS. Dokonce ignoruji moznost zminit rozbory k metodice drive vznikle na pude RVS.

"tak plánované zásadní zvýšení investic do inovací, u nichž je diskutabilní hodnocení jejich kvality a efektivity."

Opet slovo filosofa - "zasadni zvyseni". Proc nenapsat cisla? Pusobi. Mate slovo investice - protoze investice do inovaci jsou v CR ve skutecnosti VaVpI programy i u center excelence, kde se cekaji svetove aplikace a z nich plynouci udrzitelnost. Cili zde nejde o investice!

Mnohokrat jsme si zde psali kolik to je. Potouchle jeste podotkneme, ze s ohledem, ze kafemlejnek je siroce odmitnut, neni ale dnes zpusob, jak posoudit ucelene kvalitu nejen inovaci, ale ani zakladniho vyzkumu ... kazdy z nas vi zcela presne o kvalite/nekvalite vyzkumu toho druheho ... :)

"Přerozdělení prostředků ve prospěch Ministerstva průmyslu a obchodu"

Opet zjednoduseno - chybi tam zde drive diskutovane, ze prerozdeleni se deje tak, ze narusta GACR, TACR a MPO. Pri pritvrzeni pravidel GA pro zakladni vyzkum. Dale roli hraje kofinancovani EP.

"je navíc rovněž v rozporu s doposud mnohokrát deklarovanou nutností zjednodušení a zprůhlednění financování výzkumu a vývoje v ČR,"

Zpruhledneni finacovani je zrejme - kazdy do toho ted prece vidi a mluvi. :) Cervene skupiny (zalozene na kefemlejnku) vse prece zpruhlednily.

Tzv. zjednoduseni je podle mne zcela kontraproduktivni, protoze mene zdroju predpoklada malo kafemlejnku nebo malo lobby, ktere se snazeji daji centralneji kontrolovat nez mnoho lobby. Navic kafemlejnek je kritizovan prave za zjednoduseni a michani hrusek a jablek - pravem. Jiz 3 roky, a to i na pude RVS, pokud adresati rozboru byli takovi, jak je na nich psano.

"odmítá zásadně pokusy o vytváření umělých sporů mezi vysokými školami a Akademií věd ČR"

Ty spory samozrejme v mnoha oblastech nejsou vubec umele, pouze v dobach rustu penez byly umele tlumene. Pohrdave vystoupovani ruznych mluvci AV je jejich symptomatickym dokladem. Momentalne jsou tyto spory podle mne zivene ze strany nekritickeho vystupovani zastupcu AV. Pro AV je pozitivni, ze je ted klid. Az se zacnou schazet akademicke senaty a rada VS na jejich podporu uvidime na podzim, kolik kritickych slov bude muset AV vyslechnout na oplatku za to, co zazniva v mediich a znelo na Snemu AV.

"a vyzývá všechny aktéry, aby zahájili otevřený dialog, jehož cílem bude vytvoření dlouhodobě stabilního prostředí pro rozvoj kvalitní vědy a vzdělanosti v ČR."

S tim lze souhlasit - zahajil jsem proto ted a tady otevreny dialog nad usnesenim predsednictva SK RVS. Zamerne otevrene. A jsem zvedav kolik takova otevrena slova prinesou stability. Zda je spoludiskutujici unesou.
13. 07. 2009 | 12:43

jirizlatuska napsal(a):

Tom: "Na komisích rozdělující VZ na VŠ byl největší problém princip, že se udělá někde čára a tomu nad čárou se dají "uznané" náklady, tomu pod čárou nedají." To byl dusledek rozhodnuti nefinancovat vse, ktere nebylo samo o sobe spatne, pokud lze chod instituce zabezpecit i z dalsich zdroju (coz je na VS splneno zcela jiste, na ustavech AV bych o tom pochyboval), ve zbytku mela fungovat meziresortni komise, ktera sla ovsem do ztracena. Rozdelit institucionalni podporu na drobne je z hlediska diferenciace instituci vice problematicke - podobne tomu bude s pripadnou diferenciaci vysokych skol podle miry jejich vyzkumneho zapojeni (aka vyzkumne univerzity). V kazdem pripade se ale smesuje institucionalni podpora urcena na to, aby instituce mohla existovat, s podporou zamerenou na to, aby si mohla "prilepsit", nejaky koncepcni pohled na tohle chybel i tenkrat. (O projevech protekci v souvislosti s tim usekavanim podle poradi jsem psal uz drive, http://blog.aktualne.centru...)
Mimochodem - RVV se casto v prohlasenich sekretare Blazky dovolava zahrnicnich prikladu, ovsem tam bezne dostavaji institucionalni fonance jen ti, kteri dostanou vyborne znamky z hodnoceni na spicce hodnotici skaly (napr. 5*,5,4 v Britanii) - vetsi drobeni penez nepodporuje koncentraci, v kombinaci s kafemlejnkem pak vede k podpore kvantity nad kvalitou.
13. 07. 2009 | 13:07

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec: "obcas jeho soucasna ostrost budi dojem, ze dodatecne predevsim znovu bojuje sve predesle boje o pozice na MSMT ci v RVS s temi, kteri je zaujali (jak mi celkem znale s uvedenim faktu napsali dva kolegove po jedne z mych uznalych tirad na jeho adresu?). Pokud ano, je to skoda." Pochybuji, ze jsem mel pozice na MSMT s vyjimkou prvniho obdobi ministrovani soucasne ministryne - tehdy jsem byl jmenovan poradcem a zase ve zkusebni lhute propusten (coz byla intervence jihomoravske pobocky nejsilnejsi vladni strany, nikoli aktivita pani ministryne), coz jsem nijak nezpochybnil; o bojich o pozice na MSMT nevim. Z RVV jsem byl jako jeden z nekolika odvolan po nastupu mistopredsedy Jahna do vlady. To jsem napadl soudne, ale v nekolika instancich sporu posleze prohral (fakt, ze vlada jednala v rozporu se statutem RVV bohuzel neni rozumne napadnutelny - neni to vec obecnych prav a neni to ani akt spravni). Pokud si ale myslite, ze je vse jen veci vlivu a pozic a vsechny vecne argumenty a evidentni (i matematicke) chyby jsou nevyznamne, nereknu samozrejme ani popel.
13. 07. 2009 | 13:27

prirodovedec napsal(a):

jirizlatuska: Vite, ze se s Vami mnohokrat shodnu. Povazoval bych za nefer uvest to, co jsem napsal jen u jinych a ne u Vas. Tolik k tomu.

Shodujeme se asi v tom, ze oba neverime na zadny kafemlejnek. Ja ovsem navic neverim ani na peer review. :)

Lisime se v tom, ze ja povazuji jakykoliv kafemlejnek za znacne subjektivni (usporadani je asi mozne a hledat sup a inf take :) ) a zajima mne ne jeho odmitnuti, ale predevsim realita preziti tymu v "cardasi kafemlejnku a peer review" soucasnych i budoucich.

K tomu patri jak boj o pozice, tak evidentni i matematicke chyby. Mam doma kolegy, kterym jiz nevymluvim, ze puvodni "normovani medianem" nebylo zamerem prosazenym casti prirodovedne lobby AV a VS, ale bylo pouhou chybou na vyhozeni ze zkousky ze statistiky. Podobne nazory dostavam ted mailem napr. s ohledem na prebodovani Science a Nature.
13. 07. 2009 | 14:00

pgjed napsal(a):

Pane profesore, již jsme se v záležitosti financování výzkumu přeli, a nemělo to valného výsledku. Ze své pozice se na záležitost, která vás tak rozhorluje dívám s jistým odstupem, protože nechť to dopadne tak, nebo jinak, nám, kteří musíme z holého nezbytí zkoumat za peníze, které si napřed vyděláme, to stejně nic nepřinese. A to, zda ten či onen bude mít státem financovánu činnost, jejíž kvalitativní a kvantitativní výsledky stejně nemá šanci nikdo zhodnotit mě již příliš nevzrušuje. Ty doby, kdy bylo možno spolupracovat s ústavy akademie na řešení přízemních problémů praxe jsou zřejmě dávno pryč. (u škol je to velmi podobné). Dnes jde hlavně o to, kdo si jakým dílem rozparceluje tu kost.

Jedno bych si ale od vás "akademiků" rád nechal vysvětlit. Z 15 členů Rady má akademie 3 členy a další mají k akademii velmi blízko. V čem je tedy ten problém? Neprobouzíte se s křížkem po funuse?

Nemám kdy dělat si názor na to co bylo za státní peníze vyzkoumáno v aplikovaném výzkumu. S těmito výsledky jsem se potkal jen jednou v případě hydrolýzy lignocelulózových materiálů. Z pohledu přízemního realizátora, kdyby to bylo fyzikálně možné, v té bublině bylo supervakuum. Přesto mohu vám i panu Pačesovi předvést výsledky aplikovaného výzkumu, na které nedal (byť žádán) stát ani zlámanou grešli, přesto nejsou černou dírou. Spíše černou noční můrou konkurence. Takže, byť vás nepotěším, kdyby výsledkem těch tahanic o kost bylo to, že na takové jako jsme my, zbude alespoň drobná omrvinka z vašich stolů hojnosti, nějaký ten miliónerk na odlehčení vlastních investic do aplikovaného výzkumu, zalpať Pán Bůh za ty dary. :-)
13. 07. 2009 | 17:14

jirizlatuska napsal(a):

prorodovedec: Vsak je vam zrejme, ze jsem zejmena na samem konci jen zazertoval. :-)

Vazneji ale k "Vira prof. Z. v peer review v CR mne nepresvedcuje dokud neuvidim zalezitosti typu primeho www prenosu jednani takovych komisi.":

Nemam v nic takoveho viru, jen s vysokou mirou presvedceni tvrdim, ze to nejde obejit. Musi to byt ale delano tak, aby ucastnici nesli odpovednost za to, co udelali, a a by take s tim, co delali mohli byt konfrontovani. Primy webovy prenos je zbytecny a slouzil by jen jako kourova clona. Uzitecnejsi by byly off-line primerene verejne pristupne zapisy z jednani vcetne podkladovych materialu, zcela jiste pro ex post nezavisle posouzeni, nejspis spravnim soudem. V Britanii napr. uz podobne napadeny vysledkly rozhodovani pri RAE byly - neni potrebne verit procesu, je potrebne mit moznost ten proces podrobit nezavislemu posouzeni a videt do nej. Na plnem svetle se krade hur, nez v pritmi; s ohledem na kvalitu dat, an kterych soucasny kafemlejnek stavi, a jejich moznost prezkoumani ci jejich kontrolu ovsem v soucasne konstelaci panuje takrka dokonala tma. (Neporadek v datech svadi k tomu, aby se volalo po moznosti primeho pristupu jednotlivych autoru a jejich kontroly svych zaznamu v databazi, to ale neresi principialni vady navrhu celeho systemu.)

No a pak opakovany argument - jestli se mame smirit s tim, ze vsichni vedci pro posuzovani svindluji a protezuji sebe nebo sve pratele, jak jim verit, ze nebudou neco takoveho delat i ve sve vedecke praci a v publikacich. Pokud by cele prostredi bylo takto spatne bez vyjimky a bez zadnych spravedlivych, proc na to utracet jedinou korunu z verejnych zdroju? (Nemohu si pomoci, ale vidim pochybeni v organizatorech tech peer review u nas, stejne jako je vidim u autoru Metodiky.)

Fomulaci "Lisime se v tom, ze ja povazuji jakykoliv kafemlejnek za znacne subjektivni" nerozumim - jak souvisi celkova nepouzitelnost se subjektivitou nebo objektivitou? Kafemlejnek je z principu urcen k tomu, aby podporoval ucelove chovani a nahradil kvalitu kvantitou. Chyby v jeho parametrech vypovidaji o tom, ze jejich autori by meli byt diskvalifikovani z principu (aka "vyhozeni ze zkousky ze statistiky").
13. 07. 2009 | 17:22

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec: K zaveru predchoziho o podpore uceloveho chovani patri samozrejme to, co v debate s Vami psal Pavel Janacek na Respektu (http://respekt.ihned.cz/?ar...[comment][ukaz_vsechny]=1&article[comment][art_id]=37742830&p=R00G00_d&article[id]=37742830#comm): "...pro celek ceske vedy je takove prizpusobovani dlouhodobe NEBLAHE. Lituji kolegu, kteri se prizpusobi nejdriv, protoze jako prvni zapomneli na to, proc delaji vedu."
13. 07. 2009 | 17:37

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec: Jeste jednu poznamku k tomu, nakolik u nas manipuluji posuzovatele v peer review a nakolik tvurci metodiky zaveru vyse uvedeneho rozhovoru z CRo se lze doscit, jak B. Gas odpovida:

"B. Gaš, profesor, děkan, PřF UK:
Ten systém se samozřejmě mnohokrát napravil. Ty takzvané pseudovýstupy, o kterých mluví pan profesor, třeba sborníky z konferencí, ty už tam třeba dávno nejsou. V tuto chvilku 65 procent bodové hodnoty všech výsledků v tomto státě za posledních 5 let je tvořeno právě body za impaktované časopisy. To jsou ty typy výsledků, na kterých se všichni shodneme, že jsou ty nejpravější výsledky základního výzkumu. A to je 65 procent. Čili bavíme se o případných dalších, prosím, třetině výsledků výzkumu v tomto státě. A ty, ty body za impaktované časopisy, ty jsou, řekněme, převáděny jakýmsi vzorečkem na body a proti tomu taky nikdo nic nemá. Takže, řekněme, dvě třetiny té metodiky jsou správné, a to akceptují všechny strany. Je tady jediný problém. Jsou to právě výsledky aplikovaného výzkumu, o kterých jsem mluvil na počátku, že ty dělají problém. A ty budou problémem i do budoucnosti nějakým způsobem je správně ohodnotit. Řekněme, jim dát správné jaksi bodové hodnoty. A taky ohodnotit, jak který, jak který tento výstup aplikované, aplikovaného výstupu je cenný pro naši společnost. A druhý problém, prosím, souhlasím s panem profesorem, jsou také knihy. Doufám, že v příštím roce, nebo v příští metodice už ty knihy budou daleko lépe ošetřeny, doufám, že k jeho spokojenosti."
Zcasti naprosta lez jinde aspon katastrofali neznalost nebo naivita - namitky k bodovani pres IF, sborniky, kde vzali mechanicky databazi, ve ktere jsou i povestne venezuelske konference, odmitnuti argumentu Mezinarodni unie matematiku nebo Informatics Europe v pripominkovem rizeni, ignorance toho, ze bez rozdeleni oblasti aplikovaneho a zakladniho vyzkumu se nemuze ucelove jednani nevyplacet, plus vira v to, ze se to da opravit (asi jako tvurci komunismu verili ve svou utopii), kombinovana s naprostou neznalosti vysledku a pilotu novych systemu hodnoceni ze zahranici.
Kouzelne je i uvodni tvrzeni "Ten systém se samozřejmě mnohokrát napravil." To neni ani na vyhozeni ze zkousky ze statistiky, ale i na vyhozeni z maturity z cestiny a na douceni se toho, jaky je rozdil mezi dokonavym a nedokonavym videm. (Ale nechci pana profesora podezrivat z toho, ze by se tech chyb dopustil i u zkousek - zde v rozhlase potrebuje manipulovat posluchaci, takze se podobne vyjadrovani hodi.)

Jiste, v komisi pro hodnoceni by v systemu peer review mohl timto stylem neco zmanipulovat, dopad by byl vsak relativne izolovany (neposuzoval by vsechno sam). Podobne pokriveny vysledek prace v komisi pro hodnoceni vysledku a vypracovavani obecne metodiky vsak jako posleze uplatnovany obecny nastroj pacha mnohem vetsi skody.
13. 07. 2009 | 18:02

prirodovedec napsal(a):

pgjed: Oni si nemysli, ze RVV celnove jsou tak blizko AV.

Psal jsem Vam jinde - MPO TIP by mel byt pro Vas. A pokud vyjdou EU monstr projekty bude AV a VS ZOUFALE potrebovat udrzitelnost, a tedy i spolupraci s Vami podniky.

Jak se ale lide z AV i jinde ptaji: "Nebudete nahodou tunelovat statni penize? :)"
13. 07. 2009 | 22:45

prirodovedec napsal(a):

jirizlatuska: Omlouvam se za tu viru: "s vysokou mirou presvedceni tvrdim, ze to nejde obejit. Musi to byt ale delano tak, aby ucastnici nesli odpovednost za to, co udelali, a a by take s tim, co delali mohli byt konfrontovani."

OK zni rozumne.

"Uzitecnejsi by byly off-line primerene verejne pristupne zapisy z jednani vcetne podkladovych materialu,"

Dostal jsem od kolegy zapisy MMST z Kostelce - tomu asi nema verit jako podkladovemu materialu, ze ne? To by asi muselo byt jinak? Zvukovy zaznam?

K datum jsme se bavili mnohokrat. Kontrola je nezbytna, nechapu, proc na to nedali finance. Nebo dali?

"No a pak opakovany argument - jestli se mame smirit s tim, ze vsichni vedci pro posuzovani svindluji a protezuji sebe nebo sve pratele, jak jim verit, ze nebudou neco takoveho delat i ve sve vedecke praci a v publikacich. Pokud by cele prostredi bylo takto spatne bez vyjimky a bez zadnych spravedlivych, proc na to utracet jedinou korunu z verejnych zdroju? (Nemohu si pomoci, ale vidim pochybeni v organizatorech tech peer review u nas, stejne jako je vidim u autoru Metodiky.)"

OK TO JE PODSTATNE. Zde se lisime v tom, ze i na zaklade zkusenosti z diskusi zde jsem presvedcen o tom, ze ti lide by nesvidlovali. Oni jsou (a budou) uprimne presvedceni o spravnosti sveho nazoru, vytecnosti sveho oboru, skvelosti profesoru, ktere znaji a mensi skvelosti tech, ktere neznaji. Cili nebudou svindlovat budou hajit sve zajmy nebo dokonce budou presvedceni, ze jsou naprosto objektivni a ani sve zajmy nehaji. Pouze to ale bude mit takove dopady.

"Fomulaci "Lisime se v tom, ze ja povazuji jakykoliv kafemlejnek za znacne subjektivni" nerozumim - jak souvisi celkova nepouzitelnost se subjektivitou nebo objektivitou?"

OK nepresne. Vy povazujete tento kafemlejnek za nepouzitelny (s ohledem na dusledky). Ja jej povazuji za pouzitelny (ve smyslu dosazeni cisel) a za subjektivni (jako kazdy jiny), protoze odrazi subjektivni zajmy a nazory hlavnich tvurcu (a lobby).

"K zaveru predchoziho o podpore uceloveho chovani patri samozrejme to, co v debate s Vami psal Pavel Janacek ... pro celek ceske vedy je takove prizpusobovani dlouhodobe NEBLAHE. Lituji kolegu, kteri se prizpusobi nejdriv, protoze jako prvni zapomneli na to, proc delaji vedu."

Odpovedel jsem tam. Zapomenout proc delaji vedu netreba. Je to dle mne otazka kompromisu. Zrejme konci kratke obdobi necele desitky let, kdy ti v CR, kteri delaji zakladni vyzkum, nemuseli zadne kompromisy delat (podle vyjadreni kolegy Janacka). Zaroven ale zrejme necitili zadnou zodpovednost k takovym jako kolega pgjed, k tem co je plati, k popularizaci a sireni sveho vedeni mezi populaci (ktera zrejme prestava vyznam vedy vnimat tak, jako drive), ... Uzivali si docasneho rustu prostredku AV a konecne sance alespon trochu delat zakladni vyzkum jako na zapade. Jenze to je podle mne vyjimka ne ustaleny stav.

Souhlas s tim, ze uvedene rozhlasove interview dava mnoho zajimavych informaci. Je asi ale frustrujici, ze pres veskerou Vasi osvetu stale vetsina veri v pouziti IF casopisu na jednotlive clanky i v tom interviewu ...
13. 07. 2009 | 23:22

biofyzik z Brna napsal(a):

14. 07. 2009 | 00:43

QQQ napsal(a):

Možná je to tím, že byste se tohle styděl do očí říkat, natož to říkat někomu, kdo si vědeckou prací vybudoval respekt a uznání nejen v rámci ČR. Přesto, pokud svůj "nepochybně" správný názor člověk nedokáže otevřeně obhajovat před jakoukoliv autoritou, nedej bože pak přiznat chybu, je charakterový mrzáček. Jiná věc je, jestli vůbec člověk dostane příležitost se obhajovat...

Nechtel jsem u zdiskutovat, ale tohle je metodicky dulezite: Neni pravda, ze jsem to panu profesorovi nikdy do oci nerekl. Naopak, rikam to uz 20 let od doby, kdy jsem byval elev. Jen dnes nesu sirsi zodpovednost, tak se nezverejnuji na kdejakem blogu. Ovsem byvam zoufale sam a mimo reportaz se dozvidam "Mas pravdu, ale kdyz on ten Horejsi ...".

Za tu dobu jsem si vybudoval svou praci pro ceskou vedu a vysoke skolstvi autoritu - kdo chce, uzna, kdo nechce, zpochybnuje. Me svedomi je tak klidne jak muze za danych okolnost byt.

Trochu jsem cetl, takze vim, co to jsou Parkinsonovy zakony. Statem placena instituce za 20-30 let nutne prestane byt efektivni. To vyplyva z charakteristik lidskeho mozku, vymyka se idealistickym predstavam intelektualu o sve nezavislosti a moralnosti. Proto Max Planckovy ustavy totalne meni strukturu s prichodem noveho reditele. Presto dokazou byt i spatne Max Planckovy ustavy.

Argumentace Biotechnologickym ustavem (minuly mesic byl odvolan reditel) a Biologickym centrem (navrat k predlistopadovemu stavu !!!!) jen ilustruje o co jde.
14. 07. 2009 | 08:59

biofyzik z Brna napsal(a):

>>>QQQ napsal(a):
K Vašim posledním dvěma odstavcům ("Trochu jsem četl...o co jde."):

>>>Presto dokazou byt i spatne Max Planckovy ustavy.

Podle současných měřítek RVV nepochybně jsou.

Argumentace Biotechnol. úst. a Biolog. centrem ilustruje skutečnost, že tisková zpráva předsednictva RVV ze dne 10. července 2009 je asi odfláknutý a hlavně mystifikující blábol, ze záměrných lží bych je obviňovat nechtěl...

K prvním dvěma odstavcům ("Nechtěl jsem už diskutovat...okolností být") Vám gratuliji, působivé :oD
14. 07. 2009 | 12:01

QQQ napsal(a):

>>>Presto dokazou byt i spatne Max Planckovy ustavy.

Podle současných měřítek RVV nepochybně jsou.

Podle hodnocení nositele Nobelovy ceny Hartmutha Michela, v té době (1993) ředitele jednoho z Max Planckových ústavů. Pravda je, že na přelomu století v Max Planckově společnosti nastal slušný průvan.

Jinak ve věci hodnocení RVV, opakuji již po několikáté, poměr sloupců v kategorii J (počet bodů / počtem publikací) vychází vcelku v souladu s "common sense", nejlepší jsou ty ústavy AV, o nichž to člověk s přehledem ví. Velmi dobré jsou ústavy AV, kde je nějaké jméno s velmi slušnou publikací z poslední coby - mezi ně se míchají nejlepší univerzitní pracoviště, kde zjevně jedno jméno kvalitu nedělá. Na chvostu této druhé kategorie je PrFUK.

Malíř Komárek kdysi řekl: "Pro všechny maluje jen komunál". Pokud to tak chceme - a nejspíš ano - pak zákonitě nebudeme uplatňovat měřítko kvality ale kvantity. Neboli kafmlejnek verze 2009
15. 07. 2009 | 04:11

jkl napsal(a):

akademie je ze znacne casti operetni ustav, nekolik prikladu:

(1) senior-pozice:
http://hn.ihned.cz/c1-37674...

(2) junior-pozice:
http://borovicka.blog.idnes...
17. 07. 2009 | 15:01

Janík napsal(a):

Hovořit o vraždě české vědy apod. v souvislosti s omezením fin. prostředků AVČR je nadsázkou. Jde zde o to, že AVČR za roky existence přinesla do československé,potažmo české vědy jen velmi málo, naopak je centralistickou korumpující se nátlakovou organizací nezákonně spolupracující s Armádou ČR. Tato spolupráce je nutná dík malé invenčnosti většiny tzv. špiček AV,které si z této spolupráce pravidelně přinášely získané cizí nápady,které pak roky kopírovaly a tahaly a konto tohoto ze státu jen další peníze. Všeobecné uvolnění přineslo s sebou i nutnost respektovat nápady jako práci a platit za ně, a proto je dnes problém:"vědci" z AVČR vymyslet něco nového prostě nedovedou a těch několik bílých vran jen potvrzuje tento fakt. Quo vadis, česká vědo? Tedy pokud vůbec existuješ ... Ta banální konstrukční řešení oblečená do hávů složitých vzorců často nedopočtených nebo špatně spočtených hodná absolventů maximálně SPŠ vědeckými úspěchy rozhodně nejsou. Soudím podle technických ústavů AV, které by neměly existovat vůbec a které slouží často jen jako konzultační pracoviště pro neschopné české vojáky z povolání.
20. 07. 2009 | 15:39

PrVŠU napsal(a):

Tak po třech týdnech jsem překvapen, že diskuze stále běží. :-)

Vzhledem k posledním událostem, jsem se trochu spletl. Tak Akademie dostala "držhubné" ne tak 200 miliónů, ale 500 miliónů.

A nějaký příslib, co s tím bude dál, kromě toho? Navenek šlo jenom to, že se bude muset pořádně zeštíhlet. Tedy v podstatě to, co jsem předpovídal.

Proto doufám, pane profesore, že Akademie neustává ve svém tlaku a pracuje na přestavění kafemlejnku. A doufám, že už vaši lidé (akademičtí činovníci) jednají se zástupci všech stran, aby vše bylo připraveno, ať už volby dopadnou jakkoliv.

Budu se zájmem sledovat, zda dojde do konce roku k personálním a koncepčním změnám v RVV. Pokud ne, tak příští rok už žádná záplata nebude.

Pracujte na tom, další šanci nemáte.
31. 07. 2009 | 21:31

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
27. 08. 2009 | 00:17

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:46

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:42

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:31

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:31

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
02. 04. 2010 | 10:26

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:15

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 08:55

firmar napsal(a):

08. 06. 2010 | 11:34

GalkinAristarh26 napsal(a):

Надежные <a href="http://www.gruzchik.com.ua">грузчики Донецк</a> на все случаи жизни.
15. 06. 2010 | 20:03

business loans napsal(a):

I received my first loans when I was not very old and it helped my family a lot. However, I need the bank loan again.
10. 07. 2010 | 09:22

loans napsal(a):

According to my monitoring, millions of persons all over the world get the personal loans at different creditors. Hence, there is a good possibility to get a student loan in all countries.
22. 07. 2010 | 10:11

David Bieber napsal(a):

ad "rozumny kafemlejnek" souhlas, ale chce to videt a provest rozbor jeho parametru. Proc ne prave na tomto miste?
Ad ta kritika Uni, tak to bylo tnuti do vlastnich rad, abych nebyl jednostranny...vim Uni maji kolikrat masla na hlave co se produktivity tyce mnohem vice...ale PRAVE proto i tam je treba otevrit dokoran dvere a dat sanci tem opravdu nadejnym jednotlivcum a potazmo skupinam s jasnymi vystupy, aby byli tim pozitivnim prikladema zahajila se postupna zmena...
http://www.jumpmanualweb.co...
http://earth4energyweb.co.cc/
http://electroniccigarettes...
http://tavateaweb.com/
http://errorfixweb.com/
19. 08. 2010 | 08:23

lbm0914 napsal(a):

http://www.louisvuittonbagm... louis vuitton small ring agenda refill
http://www.louisvuittonbagm... baseball cap
http://www.louisvuittonbagm... christmas gift basket ideas
http://www.louisvuittonbagm... christmas gift exchange ideas
http://www.louisvuittonasho... louis vuitton have an outlet
http://www.louisvuittonebag... louis vuitton ankle boots
04. 09. 2010 | 11:26

cq napsal(a):

<a href="http://www.Gucci2u.com/">Gucci Shoes</a> now produces flavor styles of shoes, loafers, clogs, and boots – and now even heels, Gucci Shoes have grown from the chief feature innate supplies and emphasizing durability, comfort, and strong feet, Gucci shoes for men makes men’s and women’s footwear. Having a group of high responsibility, especially inquiries department, authentic Gucci Shoes has put huge inquiries time studying how the time, Gucci changed by the recurring shock of daily walking and workmanship. Despite some worth issues over the person body is fitting a cult desired and is well on the person body. Sometimes mistaken for Birkenstocks, Discount Gucci Shoes will be assured that Gucci delivers the finest in value and operation. The self-proclaimed “finest walking shoes in the world”, <a href="http://www.Gucci2u.com/">Gucci Shoes</a> takes an international success. Gucci women boots are physiological footwear intended.
12. 09. 2010 | 02:26

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:11

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:12

home loans napsal(a):

People deserve very good life time and business loans or student loan will make it much better. Just because people's freedom is based on money.
19. 10. 2010 | 17:24

mortgage loans napsal(a):

Don't you understand that this is the best time to receive the loan, which can realize your dreams.
25. 10. 2010 | 10:24

business loans napsal(a):

People deserve good life time and personal loans or collateral loan can make it much better. Just because people's freedom bases on money state.
24. 11. 2010 | 11:16

Klaus napsal(a):

Bez důraznější popularizace vědy si však takovýto cíl nedovedu příliš dobře představit. Zatím však v oficiálních výstupech různých zastupitelů AV registruji spíše náznaky toho, že vše je konspirace "temného nepřítele" se kterým je zapotřebí tvrdě bojovat (a ne do něj lít miliardy http://www.clickbyclick.com.ua).

Možná by nebylo špatné, udělat u vás na AV velkou akci a představit jednotlivé ústavy (co právě zkoumají, proč to zkoumají a je to pro vývoj lidské společnosti důležité, a jak se jich ty škrty dotknou http://www.clickbyclick.eu ) Je okukroková sezóna a tak by nebyla o zájemce z řad medií jistě nouze.
30. 01. 2011 | 12:05

Flinker napsal(a):

Gute <a href="http://www.clickbyclick.eu">suchmaschinenoptimierung preise</a> und <a href="http://www.clickbyclick.eu">seo optimierung</a>
30. 01. 2011 | 12:07

jump higher napsal(a):

Add 10-20 Inches To Your Vertical Jump in Just 60 Days Without Buying Expensive Equipment, Supplements Or Long Gruelling Hours At The Gym!
28. 03. 2011 | 13:28

hechenzhen napsal(a):

The Louis Vuitton <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>louis vuitton outlet stores</b></a> monogram bags are <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>louis vuitton replica luggage</b></a> made of canvas but <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>louis vuitton replica bags</b></a> the handles and <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>louis vuitton replica outlet</b></a> piping are natural <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>louis vuitton replica discount</b></a> cowhide leather. <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>speedy 30 louis vuitton replica</b></a> The color of the <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>louis vuitton replica bags</b></a> leather should be <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>replica louis vuitton handbags</b></a> a light tan, with <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>louis vuitton designer handbags replica</b></a> the edge dyed red <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>louis vuitton replica purses</b></a> and the stitching in <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>lv replicas</b></a> yellow. After a few weeks <a href="http://louisvuittonoutletreplica.com/"><b>replica louis vuitton luggage</b></a> of handling your bag, the leather handles will oxidize and fade to a darker brown. If your leather handles don't change color, it's a fake.
21. 07. 2011 | 12:05

hechenzhen napsal(a):

The Louis Vuitton [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]louis vuitton outlet stores[/b][/url] monogram bags are [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]louis vuitton replica luggage[/b][/url] made of canvas but [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]louis vuitton replica bags[/b][/url] the handles and [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]louis vuitton replica outlet[/b][/url] piping are natural [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]louis vuitton replica discount[/b][/url] cowhide leather. [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]speedy 30 louis vuitton replica[/b][/url] The color of the [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]louis vuitton replica bags[/b][/url] leather should be [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]replica louis vuitton handbags[/b][/url] a light tan, with [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]louis vuitton designer handbags replica[/b][/url] the edge dyed red [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]louis vuitton replica purses[/b][/url] and the stitching in [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]lv replicas[/b][/url] yellow. After a few weeks [url=http://louisvuittonoutletreplica.com/][b]replica louis vuitton luggage[/b][/url] of handling your bag, the leather handles will oxidize and fade to a darker brown. If your leather handles don't change color, it's a fake.
21. 07. 2011 | 12:06

free auto insurance rates napsal(a):

I was just searching for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">low auto insurance rates</a>
16. 10. 2011 | 05:50

Occuckcasy napsal(a):

Thanks! Cool photo!
12. 01. 2012 | 22:44

reverse22 napsal(a):

That was a very nice photo.
31. 03. 2012 | 09:45

johndon napsal(a):

Looks really good <a href="http://www.reversephonelookupsearch.com/">reverse cell phone lookup</a>
31. 03. 2012 | 09:46

dscdcsd napsal(a):

I’m very happy to read this. This is that the type of manual that needs to be given and not the random misinformation which can be at that the other internet sites. Appreciate your sharing this best doc.
<a href="http://www.ourmidland.com/voices/community/article_3abc5302-931f-11e1-ac26-8f9c10b62f96.html">reverse cell phone lookup</a>
08. 05. 2012 | 01:09

SaidsbitMab napsal(a):

lgulemaz <a href=http://frburberryensoldes.webnode.fr/#4946>burberry pas cher</a> pphxeses <a href="http://frburberryensoldes.webnode.fr/#5160">burberry pas cher</a> yrkvsmfx http://frburberryensoldes.webnode.fr/ndxwhiss <a href=http://burberrypaschers.webnode.fr/#6536>burberry soldes</a> cipxpdxf <a href="http://burberrypaschers.webnode.fr/#5459">burberry soldes</a> szyjjnlw http://burberrypaschers.webnode.fr/
04. 09. 2012 | 07:31

Mizamibaf napsal(a):

drnglpor <a href=http://ukbarbourjackets.webnode.com/#61678>barbour jacket</a> dqxlgorx <a href="http://ukbarbourjackets.webnode.com/#1206">cheap barbour jacket</a> nhxahkfe http://ukbarbourjackets.webnode.com/saxcgeqw <a href=http://barbouruksale.webnode.com/#31253>cheap barbour jacket</a> foykvwis <a href="http://barbouruksale.webnode.com/#2500">cheap barbour jacket</a> piehhasy http://barbouruksale.webnode.com/
05. 09. 2012 | 08:19

HoonaGefned napsal(a):

rhhiouhm <a href=http://sacslongchampvsoldes.info>longchamp pas cher</a> cwwcavtiuc <a href=http://sacslongchampvsoldes.info>longchamp pliage</a> lktityq http://sacslongchampvsoldes.info
06. 09. 2012 | 14:05

Brapabnorry napsal(a):

mipavgoo <a href=http://chicagobearsjerseys.webnode.com/#46982>Brandon Marshall Jersey</a> wzrgokov <a href="http://chicagobearsjerseys.webnode.com/#5204">bears jersey sale</a> qelnlspa http://chicagobearsjerseys.webnode.com/mcwckhte <a href=http://bearsjerseysaleonline.webnode.com/#93729>chicago bears jersey sale</a> mpszgrpp <a href="http://bearsjerseysaleonline.webnode.com/#3943">bears jersey sale</a> rptxvmol http://bearsjerseysaleonline.webnode.com/
07. 09. 2012 | 02:05

lxoyem2682 napsal(a):

kkyawxgx <a href=http://ralphlaurenxoutletmagasin.webnode.fr/#6275>polo ralph lauren</a> cfmbjfie <a href="http://ralphlaurenxoutletmagasin.webnode.fr/#2489">polo ralph lauren pas cher</a> ndeamwws http://ralphlaurenxoutletmagasin.webnode.fr/fgoztyiw <a href=http://vetementpoloralphlauren.webnode.fr/#8482>ralph lauren pas cher</a> nememvla <a href="http://vetementpoloralphlauren.webnode.fr/#7436">polo ralph lauren soldes</a> wphooorv http://vetementpoloralphlauren.webnode.fr/xwqjwwre <a href=http://ukralphxlauren.webnode.com/#6854>ralph lauren women</a> xgsejksc <a href="http://ukralphxlauren.webnode.com/#1232">ralph lauren outlet</a> rzvpszdz http://ukralphxlauren.webnode.com/
07. 09. 2012 | 22:42

FoumeSeericem napsal(a):

cfhjsn <a href=http://saclongchampdessoldes.webnode.fr/>longchamp pas cher</a> egdsyo <a href=hhttp://saclongchampdessoldes.webnode.fr/>longchamp pas cher</a> lrcflo http://saclongchampdessoldes.webnode.fr/
09. 09. 2012 | 10:01

feackicanteem napsal(a):

neuaz <a href=http://achatdoudounesmclersonline.info>moncler</a> lbbhq <a href=http://frsvuitonsacsdemagasinn.info>sac louis vuitton pas cher</a> cosbq <a href=http://frsmclersdoudounesmagasinn.info>moncler pas cher</a> smuiy http://frssacslongchampsdesoldes.info ypony
15. 10. 2012 | 15:57

broossimb napsal(a):

ozhps <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>chaussures louboutin</a> wcouq <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>sac louis vuitton pas cher</a> sggoek http://frdesacvuittonnmagasinn.info cs fjv http://longchampbagsdeoldes.com
21. 10. 2012 | 15:47

NeubLayebra napsal(a):

qcjrn <a href=http://frdeabercromfitchmagasinn.info>abercrombie pas cher</a> wztfz <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>christian louboutin pas cher</a> utsjq http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info ts ser
22. 10. 2012 | 07:39

Slerusettetle napsal(a):

cuxwvf fmxypvv <a href="http://www.fricchaussuresjordnnpascher.info/">air jordan</a> ayygksbv <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">moncler pas cher</a> jakzbbg hlyzs hzlysxt rudj Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? jgeoarf
06. 11. 2012 | 05:23

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> zxcZg <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie france</a> wasAr <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin pas cher</a> upsKz <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>doudoune moncler</a> yinVc
http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com
06. 11. 2012 | 09:09

SkitlyOptioto napsal(a):

nnnqhe cpptjr <a href="http://www.frmdoudounesmagasinn.info/#1200">moncler</a> kxmgydnz <a href="http://www.itzpiuminimoncleroutlet.info/">moncler</a> ruicopv puushqq roztg Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? yygdwpt
06. 11. 2012 | 10:13

tietuaxireany napsal(a):

tudcyd bqqaly <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland sale</a> rsnaumfq <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/</a> knnusaq hzkqwex mcigq Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? bqeszyc
06. 11. 2012 | 13:35

Digemoobe napsal(a):

Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? urfsfd srdjqlz khdeic <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#6070">ポロラルフローレン</a> tylanbe qcdbasni <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">ヴィトン モノグラム</a> zkliiof kuaea
07. 11. 2012 | 00:48

Hafenenna napsal(a):

jmgpp zkalo <a href="http://www.frmloubutinnchaussuresoldes.info/#5510">http://www.frmloubutinnchaussuresoldes.info/</a> cxnvx ggrefq Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? jbthiov <a href="http://www.frmabercromfitchmagasinn.info/">http://www.frmabercromfitchmagasinn.info/</a> zxdsgqn hawdb
07. 11. 2012 | 07:24

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> bhtGm <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie pas cher</a> nvsQy <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin</a> fxiVj <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>doudoune moncler</a> cdqDe
http://www.frzzchaussureslouboutinn.info
07. 11. 2012 | 08:48

Falclashy napsal(a):

ydlpgx vmcljia <a href="http://www.achatxsaclongchamppascher.info/">http://www.achatxsaclongchamppascher.info/</a> ocbsnuwl <a href="http://www.frzasacvuittonpascher.info/">sac louis vuitton</a> vzmipaj mingw xnzsafv gfsm Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? parklpv
07. 11. 2012 | 20:39

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>polo ralph lauren outlet</a> NFbXP <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry sale</a> CGfJJ <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland boots</a> SNxJS

http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk
08. 11. 2012 | 13:37

aerorocic napsal(a):

pebtz jpanz <a href="http://http://frcadoudounemonclairpascher.webnode.fr/">doudoune moncler femme</a> cofqy bpnydy Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? mbcixzl <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland boots</a> cotsgfh lmvdv <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">ghd outlet uk</a> xmpvaavx <a href="http://http://doudouneamonclairsonline.webnode.fr/">moncler</a> vtbsltka
08. 11. 2012 | 14:22

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>polo ralph lauren outlet</a> OHfYJ <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry bags sale</a> XQcHB <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland sale</a> PEzYW

http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk
08. 11. 2012 | 15:08

Digemoobe napsal(a):

pjazx qbyjb <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">モンクレール</a> zcmve hytkjy Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? ojwilsr <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">doudoune moncler pas cher</a> ztprebx qvavc <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#0461">abercrombie paris</a> mbpdohvp <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin pas cher</a> lvhypddw
08. 11. 2012 | 21:13

Greenlyinfeno napsal(a):

Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? amkrvw dtweniu cnwdme <a href="http://www.fricchaussuresjordnnpascher.info/">air jordan pas cher</a> lgewv jpgiexeu <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">http://www.frczmonclairsmagasinn.info/</a> pgrysdc fsoxx
08. 11. 2012 | 21:58

Arbibuniorn napsal(a):

dkdoe djjhs ltclq <a href="http://www.frzasacvuittonpascher.info/">sac louis vuitton</a> ymgguj Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? vwdlrgk <a href="http://www.fricchaussuresjordnnpascher.info/">air jordan</a> xabdour ecote
08. 11. 2012 | 22:50

Sorscoozy napsal(a):

yfjid mzuce <a href="http://http://doudounenmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler</a> ouyta wecvgy Václav Horejší &raquo; Likvidace Akademie ved – druhé dejství? qxakblk <a href="http://http://doudouneamonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler pas cher</a> izyodbo vjckr <a href="http://http://doudounevmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler pais</a> vtfdjohz <a href="http://http://frzzsdoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">doudoune moncler</a> pjxmtaiu <a href="http://http://frzzsdoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">doudoune moncler homme</a> rkkojtri
09. 11. 2012 | 13:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy