Likvidace Akademie věd – druhé dějství?

06. 07. 2009 | 18:12
Přečteno 31462 krát
Před několika týdny jsem zde psal o zlověstném plánu Rady pro výzkum a vývoj (RVV) vedoucímu k oslabení základního výzkumu v této zemi a především k postupné likvidaci nejproduktivnější části českého výzkumu, Akademie věd.
Jen pro pořádek poznamenávám, že Akademie věd je, trochu zjednodušeně řečeno, soustavou 55 pracovišť s právním statutem „veřejných výzkumných institucí“ (v.v.i.; valnou většinou samostatných výzkumných ústavů), jejichž zřizovatelem je instituce státní správy zvaná také „Akademie věd“. Tato soustava (státní instituce plus jí podléhající v.v.i.) je velmi demokraticky (podobně jako třeba university) řízena volenými orgány - předsedou, Akademickou radou a Akademickým sněmem (viz zde).
Už 19 let u nás neexistuje onen pověstný sbor více či méně senilních akademiků, který by měl cokoli společného s jejím řízením (na rozdíl třeba od Ruska, Maďarska či Polska).


Onen zhoubný plán vývoje financování výzkumu a vývoje na roky 2010 - 2012, součást „reformy výzkumu a vývoje“ Topolánkovy vlády, byl dne 29.6. schválen současnou vládou a tím pokročil opět o jeden stupeň dál.

Původní záměr oné Topolánkovy reformy byl snad docela dobrý – zefektivnit, zprůhlednit a zkvalitnit český výzkum a vývoj. Z původních 22 samostatných poskytovatelů prostředků na VaV ze státního rozpočtu (ministerstva, některé centrální úřady a instituce) jich mělo zůstat jen několik
málo (MŠMT, AVČR, GAČR, nově zřízená Technologická agentura – TAČR), měly zůstat jen dvě grantové agentury (GAČR a TAČR), aby se sjednotily kvalitativní nároky na grantové projekty.
Nakonec si ovšem silná ministerstva vymohla, že poskytovateli výzkumných prostředků zůstanou (MZ, MZe, MPO) a dokonce si vymohla, že si ponechají ni vlastní grantové agentury (ve kterých jsou nároky obvykle mnohem nižší než u GAČR nebo u GA AV).

Zásadním prvkem reformy mělo také být, že se tzv. institucionální peníze na VaV (tedy zjednodušeně řečeno na základní provoz ústavů podřízených jednotlivým zřizovatelům) budou přidělovat na základě jejich předchozích reálně ověřitelných a více či méně kvantifikovatelných výsledků (kvalitní vědecké publikace, ekonomicky přínosné licence, patenty a jiné aplikační výsledky), aby se tak zamezilo plýtvání penězi na instituce, které (skoro) nic pořádného neprodukují (a že jich bylo dost...).

Z původního ambiciózního záměru zůstalo ovšem jen torzo – politicky silná ministerstva si ponechala nejen své rezortní výzkumné instituce (často pochybné úrovně), ale dokonce i své grantové agentury. Jedinou významnou institucí, která se dobrovolně vzdala své grantové agentury (mimochodem zdaleka nejnáročnější v Česku) byla AV ČR.

Dalším paskvilním prvkem „reformy“ je systém hodnocení výsledků, který přiřadil bodové ohodnocení různým druhům „výstupů“ výzkumné práce (odborné články, patenty, užitné vzory, knihy, atd) a každé instituci tak vyšla určitá suma bodů. Potíž ovšem spočívá v tom, že takový systém se snaží převést na stejného jmenovatele výsledky zcela odlišného typu a dospět tak k jedinému sumárnímu číslu směšujícího nejen „hrušky a jablka“, ale spíše „hrušky a kamení“. A ještě horší je, že tento systém umožňuje (ba dokonce stimuluje) plození „laciných výsledků pro výsledky“, které mohou poměrně snadno nahradit opravdu cenné výsledky. A úplně nejhorší je, že tento systém prostou trojčlenkovou metodou, „bez zásahu lidské ruky“, převádí ony body získané metodou „hrušky a kamení“ přímo na peníze. Velmi zasvěceně a důsledně se tomuto kocourkovském systému věnoval Jiří Zlatuška, naposledy zde a zde a také Štěpán Jurajda a Lubomír Lízal , oba ze Švejnarova CERGE.

Původní návrh reformy také počítal s tím, že při každoročním posilování státních výdajů na VaV (tak, aby bylo do roku 2010 dosaženo kýženého cíle „lisabonské strategie“ – 1% HDP) se bude více posilovat GAČR, TAČR a MŠMT, kdežto v případě AV bude ve střednědobém výhledu růst malý.

Ač je to k nevíře, vláda skutečně schválila návrh vývoje financování českého výzkumu a vývoje v příštích třech letech tak, jak jí to doporučil poradní orgán (RVV – velmi nedávno přejmenovaná na „Radu pro výzkum, vývoj a inovace“), ve kterém se kupodivu nevyskytují téměř žádní „opravdoví“ vědci (nedejte se v některých případech mýlit zvučnými tituly před a za jmény...).

Podstatu onoho návrhu vystihuje následující zjednodušený přehled (detaily zde):
_________________________________________________________
Institucionální prostředky (v mld Kč)

AV

2009 - 5,058
2010 - 4,028
2012 - 2,646

MŠMT

2009 - 6,978
2010 - 7,211
2012 - 6,779

GAČR

2009 - 0,054
2010 - 0,072
2012 - 0,098

TAČR

2009 - 0
2010 - 0,044
2012 - 0,077

MPO

2009 - 0,502
2010 - 0,510
2012 - 0,878
__________________________________________________________________

Účelové („grantové“, „programové“) prostředky

AV

2009 - 0,823
2010 - 0,583
2012 - 0,167

MŠMT

2009 - 2,766
2010 - 3,728
2012 - 2,510

GAČR

2009 - 1,779
2010 - 1,946
2012 - 2,735

TAČR

2009 - 0
2010 - 0
2012 - 1,580

MPO

2009 - 3,240
2010 - 3,312
2012 - 4,283
___________________________________________________________________


MZ, MZe, MO zůstávají v tomto období zhruba na stejném, MŽP by v roce 2012 nemělo dostávat žádné vlastní prostředky na VaV (v roce 2009 to je 207 mil.).
Celkové plánované náklady mají být v roce 2012 stejné jako v roce 2009 (24,830 mld).

Je tedy jasné, že jediným výrazným poraženým má zde být Akademie věd - z peněz, které se jí seberou, bude financována většina nárůstu pro GAČR, ale také pro TAČR a pro MPO. Akademie věd také přijde o prakticky veškeré účelové prostředky (vlastní Grantová agentura, která byla bezesporu nejnáročnější ze všech), zatímco ostatní rezorty si podrží své nesrovnatelně méně náročné grantové agentury (do kterých sice teoreticky může chodit soutěžit každý, ale temata a pravidla jsou tam nastavena tak, že velká většina půjde do příslušného rezortu.

O tom, kdo stojí v pozadí celé této akce svědčí prohlášení Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory.
Bývalý předseda Akademie Václav Pačes k tomu řekl: „Z 24 miliard šest miliard putuje na určité projekty do aplikovaného výzkumu, které ale nepřinesly naprosto žádný výsledek. A tyto peníze se tam dávají znovu. Je to lití peněz do černých děr".
V.Pačes také upozornil na to, že dalším faktorem v pozadí může být snaha zmocnit se lukrativní budovy AV na Národní třídě.

Jsme jistě rádi, že naši kolegové z vysokých škol budou postiženi mnohem méně (ostatně mnozí z nás z AV působí velmi intenzivně i na universitách), ale jsem přesvědčen, že v další etapě dojde i na ně. Ostatně i kdyby postiženi přímo nebyli, likvidace AV by pro ně měla velmi nepříznivé důsledky už proto, že na ústavech AV se školí tisíce studentů a pracovníci AV zajišťují stovky semestrálních kursů na universitách.

Není divu, že Akademie věd (a nejen ona) považuje tento plán za naprosto nepřijatelný.
Dne 30.6. se konalo mimořádné zasedání Akademického sněmu (poprvé za dobu existence AV!). Veškeré materiály z tohoto jednání (zásadní projev předsedy AV, Usnesení a „Prohlášení Akademického sněmu AV ČR k budoucnosti výzkumu a vývoje v České republice“ najdete na stránkách AV.

Akademický sněm m.j. žádá předsedu vlády, aby bezodkladně ustanovil Radu pro mvýzkum a vývoj v novém složení, včetně jejího sekretariátu, aby vznikl skutečně odborný a kompetentní orgán schopný formulovat a hájit potřeby výzkumu a vývoje v ČR a dlouhodobé zájmy společnosti v této oblasti.

Důležité je níže uvedené „Stanovisko akademické obce k budoucnosti výzkumu a vývoje v České republice“, které můžete podepsat zde.

Další materiály včetně diskusních skupin na Facebook: „Pro kvalitní vědu v ČR!“
a „Peníze na vědu! Money for Czech science!“ naleznete zde.

Jsem rád, že skoro všichni novináři o nás píší se sympatiemi (přehled některých článků v novinách naleznete také zde); viz též úvodník v LN.
Upozornil bych také na velmi dobré články kolegy Vladimíra Wagnera zde a zde a snad také na rozhovor se mnou.

V příštím čísle nejprestižnějšího světového přírodovědeckého časopisu Nature by měl vyjít redakční článek o aktuální situaci ve financování českého výzkumu (trochu jsem se o to s kolegou Konvalinkou zasloužil...). Bude pak jistě příležitost zaslat tam korespondenční příspěvky s komentáři a doplňky k tomuto článku.
Něco podobného se chystá v obdobně prestižním Science.
Jsem si jist, že nás podpoří i naši zahraniční kolegové.

Akademii věd podpořila i ČSSD, KSČM a KDU-ČSL.
Byl bych velice rád, kdyby podobný postoj zaujala i ODS, nebo aspoň někdo z této strany... Obávám se ale, že toho se asi nedočkáme...
Je nepochopitelné, že vláda ignoruje silný hlas nejvýznačnějších vědců této země (viz např. stanovisko Učené společnosti ČR).

Je zcela zřejmé, že pod rouškou „reformy“ se chystá doslova vražda té nejkvalitnější části české vědy.
Měli bychom si dobře zapamatovat jména těch, kteří jsou za to zodpovědni...


Doufám, že tenhle zločin proti budoucnosti české vědy neprojde - a to i kdybychom měli vyjít demonstrovat do ulic...
*****************************

Stanovisko akademické obce k budoucnosti výzkumu a vývoje v České republice

Jsme vážně znepokojeni hrozící likvidací Akademie věd ČR a většiny základního výzkumu v České republice. Neodborné, zmatené a nezdůvodněné nastavení systému financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR, pokud bude uskutečněno, bude mít fatální důsledky nejen pro samotnou AV ČR, ale i pro celou českou společnost.

V důsledku návrhu Rady pro výzkum a vývoj má být institucionální rozpočet Akademie věd ČR během tří let snížen na polovinu. To by vedlo k propuštění mnoha vysoce kvalifikovaných odborníků, k rozbití vědecké infrastruktury a k likvidaci současné sítě akademických ústavů.

Zničení Akademie věd ČR by postihlo i vysoké školy, s nimiž AV ČR úzce spolupracuje v řadě oblastí od vedení postgraduálních studentů až po výuku v řadě jedinečných a nenahraditelných oborů. Hlavními oběťmi takto navrženého rozpočtu by se staly jak kvalitní základní a aplikovaný výzkum, tak i vysokoškolské vzdělávání. Zodpovědnost za tyto nedozírné škody by padla se všemi politickými, kulturními a morálními důsledky jednoznačně na vrub současné Rady pro výzkum a vývoj.

Proto považujeme jednání členů Rady pro výzkum a vývoj za nesystémové, nekvalifikované a nezodpovědné. Naléhavě žádáme předsedu vlády ČR Jana Fischera, aby neprodleně obměnil personální obsazení Rady pro výzkum a vývoj tak, aby tvořila skutečně kvalifikovaný a odpovědný orgán, schopný zajistit potřeby výzkumu a vývoje v České republice a dlouhodobé zájmy české společnosti v této oblasti.

Současně vyzýváme vládu, aby znovu zvážila, zda by celkové posílení investic do výzkumu a vývoje nebylo tím nejlepším způsobem, jak čelit současné ekonomické krizi a jak položit základy budoucího rozvoje a prosperity.

Bez kvalitního a všestranně rozvinutého základního výzkumu nemůže existovat ani úspěšný aplikovaný výzkum a nemohou se rozvinout ekonomicky efektivní inovace. Škrty právě v této oblasti by byly vysloveně kontraproduktivní a stály by v přímém rozporu s protikrizovými opatřeními vlád ve vyspělých státech světa.


V Praze dne 30. června 2009
********************************************************************

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy