Duše – nic než molekuly? Aneb – Tulák po hvězdách.

05. 09. 2009 | 20:23
Přečteno 42299 krát
Před časem jsem tady uveřejnil článek nazvaný „Mají zvířata duši?“. Vyjádřil jsem tam přesvědčení, že „zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje“, že se většinou chovají skoro stejně jako malé děti nebo duševně zaostalí lidé, mají evidentně základní lidské emoce (a projevují je mnohem intenzivněji než většina lidí), ale chybí jim lidský intelekt, a že tedy „mají duši“.

Nezodpovězena tam ovšem zůstala základní otázka - co je to vlastně „duše“?
To je samozřejmě téma, o kterém byly napsány tisíce knih a článků, a ke kterému asi sotva právě já nyní nějak podstatně přispěji.
Encyklopedické definice duše (podobně jako i jiných nejzákladnějších pojmů) jsou poněkud vágní, jako např.:

Duše (latinsky anima) je v pojetí mnoha filozofických a náboženských systémů duchovní podstatou, která je vlastní živým bytostem. Tyto systémy považují většinou duši za nesmrtelnou, často nehmotnou.

Ale asi všichni přibližně víme, o co jde, když se řekne „psychika“, resp. duše.

Existují dva principiálně odlišné názory:

První, přírodovědecký, resp. „materialistický“, předpokládá, že to, čemu říkáme „duše“ je produktem extrémně složitých molekulárních interakcí mezi neurony mozku „vyšších“ živočichů, zvláště člověka, že je to jakýsi „emergentní jev“ objevující se na určitém stupni organizovanosti nervového systému. Ano, je to jaksi příliš vágní „definice“, ale podstatou prostě je, že „duše“ a psychické projevy jsou „pouze“ plodem extrémně komplexně organizované hmoty. Tento model vede k předpovědi, že zcela lidský typ „umělé inteligence“, včetně veškerých „duchovních“ projevů by mohl být vytvořen uměle, třeba i nebiologicky (něco jako onen palubní počítač Hal ve slavné Clarkově sci-fi „2001: Vesmírná odysea“).
Tento názor je v souladu s „monistickým“ filosofickým názorem, že totiž svět je „autonomní“ a má jednotný základní hmotný princip, ze kterého vyvěrá i to, čemu říkáme „duše“, a vše, co s tím souvisí.

Druhý, „dualistický“ názor má za to, že svět je „heteronomní“, založený na dvou principech – hmotném a duchovním. Onen duchovní svět, resp. „duchovní bytosti“ (Bůh, andělé, démoni), do hmotného světa různými způsoby vstupuje a ovlivňuje, resp. ovládá dění v něm. Tělo, resp. mozek, je v tomto pojetí jen jakýmsi „nosičem“ duše (v některých náboženstvích „nesmrtelné“), která je jakýmsi „výhonkem“ duchovního světa do světa materiálního. Duše je v některých náboženských a filosofických systémech natolik nezávislá na onom materiálním nosiči, že jej po smrti může opustit a nějakým způsobem nadále „existovat“ coby součást „duchovního světa“, případně vstupovat do jiného hmotného nosiče – těla, nebo čekat na budoucí vzkříšení původního těla, do kterého opět vstoupí a bude s ním na věky žít.

Někdy ve věku dvanácti let mě uchvátila povídka Jacka Londona „Tulák po hvězdách“. Vypráví o vězni, který dokázal přečkávat neuvěřitelně dlouhou dobu spoután sadistickými dozorci tak, že se jeho duše uvolnila z těla a putovala časem a prostorem.
Podobně si relativní nezávislost „duše“ představují třeba příznivci experimentálního psychologa Stanislava Grofa, kteří tvrdí, že duši je možno „uvolnit“ ve „změněných stavech vědomí“ navozených třeba pomocí LSD nebo tzv. holotropního dýchání. Jako důkazy o nezávislé existenci duše se také často uvádějí zvláštní zážitky lidí, kteří prošli fází klinické smrti a byli navráceni do života.

Je zajímavé, že velmi účinným fyziologickým „chemickým“ prostředkem k navození „změněného stavu vědomí“, mystických zážitků a často i pocitu „odpoutání duše od těla“ je poměrně jednoduchá sloučenina, dimethyltryptamin, která je v malém množství produkovaná v organismu.
Je docela dobře možné, že některé „mystické“ zážitky mohou být „materialisticky“ vysvětleny nějakými výrony této fyziologicky aktivní látky v mozku (třeba při extrémní situaci klinické smrti).
Alternativním „duchovním“ vysvětlením by ovšem mohlo být, že některé chemikálie, dechová nebo jiná cvičení napomáhají oné separaci duše od těla "a la Tulák po hvězdách".

Ačkoli by se zdálo, že např. pro křesťany (ale i věřící většiny jiných náboženství) je jedinou přijatelnou možností onen dualistický koncept „duše – tělo“, resp. heteronomní koncept světa (duchovní svět zasahující do materiálního světa), není tomu docela tak. Nedávno mě velmi zaujala přednáška Rogera Lenaerse (k jeho knize „Sen krále Nabukadnezara aneb Konec středověké katolické církve“). Tento jezuita argumentuje, že pro moderního křesťana odkojeného vědeckou racionalitou je daleko spíše přijatelné a uspokojivé „monistické“ („autonomní“) pojetí světa, ve kterém je i to, čemu říkáme „Bůh“ neoddělitelnou součástí a „prapodstatou“ světa.
Velice se mi líbí to, jak řeší vztah Boha-tvůrce a jeho díla (světa): v tradičním pojetí je tvůrce od díla jasně oddělen (asi jako malíř od svého obrazu). V Lenaersově (a vlastně už třeba Spinozově) pojetí je lepším přirovnáním vztahu Tvůrce a jeho díla třeba vztah uměleckého tanečníka a jeho díla – tvůrce je v tomto případě neoddělitelný od díla, je s ním v podstatě totožný (ale samozřejmě je ten tvůrce i něčím mnohem víc – nerealizuje se jen svým uměleckým dílem, ale jeho existence má i mnoho jiných (a třeba i mnohem důležitějších) aspektů).

Existuje nějaký způsob, jak prokázat, že "fenomén tuláka po hvězdách“ je reálný?
Ačkoli to může znít poněkud bizarně, myslím, že by se to dalo testovat poměrně jednoduše. Nedávno jsem se někde všiml zprávy, že jakási anglická pacientka po procitnutí z narkózy tvrdila, že během operace její duše opustila tělo, pozorovala průběh operace, a viděla i předměty kdesi v předsálí, které pacientka prostě vidět z operačního stolu vidět nemohla (kdyby třeba narkóza byla nedokonalá). V onom článku se říkalo, že angličtí badatelé plánují kontrolovaný pokus, ve kterém se bude objektivně zjišťovat, zda se takové věci opravdu dějí, zda někteří pacienti budou schopni prokazatelně identifikovat nějaké testovací předměty spolehlivě nepozorovatelné pacientem.
Pokud by takový pokus opravdu prokázal „fenomén tuláka po hvězdách“, mělo by to samozřejmě zásadní důsledky pro monistický přírodovědecký koncept světa.

Nemusím asi říkat, že nevěřím, že se něco takového prokáže. Věřím naopak, že správný a vše dobře vysvětlující je onen monistický přírodovědecký světonázor, který se dá docela dobře skloubit i s „rozumným“ náboženstvím, jak už jsem tady opakovaně psal (zde, zde, zde).

I mně se ale zdá, že jakoby "objektivně" existuje i jakýsi "nemateriální" svět, ze kterého např. matematikové objevují podivuhodné abstraktní zákonitosti a vztahy evidentně nezávislé na materiálním světě.
Dokonce se mi zdá, jako by i třeba hudební skladatelé netvořili svá geniální díla "de novo", ale spíše jako by "vytahovali" něco, co už preexistovalo v jakémsi "světě idejí".
Ale to bude asi jen nějaké zdání - však i v tom materiálním světě existuje spousta neuvěřitelných věcí (třeba v biologii); jejich neuvěřitelnost pak svědčí nejspíše o omezenosti našeho rozumu...

Rozhodě se mi velmi líbilo, co v diskusi pod mým předchozím článkem řekl jiný skeptik Zbyněk Matyáš: „Jsou podivuhodné věci mezi nebem a zemí, hlavně v mozku...”

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Meňo napsal(a):

Díky, pane Hořejší, za zajímavé téma i zajímavé zpracování.
Doporučuji k tématu přečíst si útlou filosofickou práci Josefa Zezulky (smíchovský rodák) BYTÍ. Anebo na webu http://www.dub.cz.
Těžko komentovat něco, na co jsem krátký oproti těm filosofům, ale něco přece. Jde o onen Vámi popisovaný "dualismus", který je zastoupen ve filosofii starořecké (4 pralátky oheň-voda-vzduch-země) a táhne se po celé věky až k filosofii materialistické (od Kanta po Marxe), kterou jsme kdysi všichni vrstevníci (roč.1950) studovali.
K Vaší předchozí otázce : zvíře má duši stejně tak, jako člověk. Má jí snad i rostlina, i když tam se to hůře chápe. Duše je protipólem tělu - to je hmotné, kdežto duše nikoliv. Vše je dualismem dotčeno : světlo - tma, život - smrt, dynamika - statika, hmota - nehmota...
S těmi zvířaty, to jen církev svatá kdysi učila na základě bludu 1500 let starého, že zvíře nemá duši, a proto patří člověku k volnému nakládání. Dle tohoto chápání je to věc, s níž je možno libovolně naložit, ano i usmrtit (nabízí se paralela s otroctvím, kdy ještě před 200 lety např. v USA byl otrok právně věcí). U nás až zákon na ochranu zvířat proti týrání po roce 1990 ustanovuje, že zvíře již není věcí (viz přesně preambule), a mění se tím občanský kodex předchozí, mající kořeny jak shora uvádím.
Zdraví M.
05. 09. 2009 | 20:48

Hurá napsal(a):

S takto koncipovanou informací, kterou jste nám sdělil, lze souhlasit. Bylo by ale i ve Vašem zájmu, jakožto člověka upřímně "hledajícího", abyste se poněkud oprostil od starších, dobou překonaných teorií, byť ve své době vynikajících odborníků (ale jenom ve své době)a začal se seznamovat s výsledky bádání vynikajících současných "nekomforních" odborníků, kteří mj. existenci duše mimo tělo již vědeckým způsobem dokázali ! Je dobré také v této souvislosti připomenout, že za tím "vším" nestojí náboženský Bůh, nýbrž "bůh" - tvořivá síla a inteligence, kterou nám nebude v naší "pozemské" existenci umožněno nikdy poznat. Takže vrcholem budoucího vědeckého poznání se stane dokázaný fakt,že nic dalšího nepoznáme. A tady se ovšem uplatňuje a bude dál uplatňovat náboženský fanatismus.
05. 09. 2009 | 21:08

Pepa Řepa napsal(a):

To Hurá
nýbrž "bůh" - tvořivá síla a inteligence, kterou nám nebude v naší "pozemské" existenci umožněno nikdy poznat
-----------
Co si pod tím představujete?
Není v tom rozpor?
05. 09. 2009 | 21:24

Frante napsal(a):

"...angličtí badatelé plánují kontrolovaný pokus, ve kterém se bude objektivně zjišťovat, zda se takové věci opravdu dějí, zda někteří pacienti budou schopni prokazatelně identifikovat nějaké testovací předměty spolehlivě nepozorovatelné pacientem."

V minulosti jsem již nejednou četl že se takové pokusy chystají ale nikdy nic o tom že dopadly pozitivně. Také jsem četl, že pacienti mající "zážitky klinické smrti" měli společné poškození konkrétního mozkového centra. V tom centru jsou různé reprezentace vlastního "já" a tím se vysvětlovalo, že pacient mohl vidět sebe jako oddělenou bytost.
05. 09. 2009 | 21:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Hurá:

"...výsledky bádání vynikajících současných "nekomforních" odborníků, kteří mj. existenci duše mimo tělo již vědeckým způsobem dokázali"

Smim se zeptat, jak ze to "vedecky dokazali"?
"Nekonformni vedecke vysledky" vetsinou nejsou vedecke...

..
05. 09. 2009 | 21:29

Radkin Honzák napsal(a):

Odkazy: především Panksepp a Damasio.

Dotazy: od které vývojové úrovně můžeme předpokládat u živočicha "osobnost"?

Poslední česká publikace: Hontela S - Rehek domácí (viz můj blog).

Závěr: přestaňme si konečně myslet, že jsme Pány Vesmíru a PUPEK SVĚTA. Pak snad by mohlo plno věcí mezi námi jít líp.
05. 09. 2009 | 21:35

Čochtan napsal(a):

Moc hezký, pane profesore, moc hezký.
Že existuje hmota víme nejpozději od toho okamžiku, kdy pračlověk Janeček dostal šutrem do hlavy.
Energie a její různé formy zkoumali fyzikové už taky dost dlouho, a až Einstein obojí spojil v jedno.
Potud materialismus.

Od určité doby mají materialisti bezesné noci, když pomyslí na nehmotnou informaci. Ta hraje v materialním světě, ač nehmotná, důležitou roli.

V posledni době mají astrofyzikové problém. "Černou hmotu". Černou proto, protože není vidět, protože neiteraktuje s fotony, a zřejmě s ničím jiným co známe jako baryony. A "hmotou" proto, protože z ní "vidíme" pouze její gravitační účinky. Nic víc. Takže hmota to není, i když se tak chová. Průser je, že asi 80% vesmíru je jí tvořeno.
O 80% "hmoty" vesmíru nevíme NIC ! Průser jako Brno. No, alespoň mají astrofyzici na dlouhou dobu o práci postaráno.

Nejen v mozku jsou pozoruhodné věci.

Teď k tématu vašeho článku. Když nevíme nic o 80% vesmíru, pak je tu hodně místa i pro další neznámou. Pro ducha.
Hmota, energie, informace, duch. Čtyři stadia, čtyři formy ? Čeho ?

Hvězda je koncentrace hmoty a energie.
Bůh by mohl být koncentrací informace a ducha.
Hvězda je LOKÁLNÍ koncentrace. Bůh, taky lokální ? Proč by ne ? Co je život ? Člověk jako oduševnělá hmota, spojení ducha s hmotou ? A když se hmota opotřebuje, co udělá duch, duše, vrátí se k lokální koncentraci ducha, k "místnímu" Bohu ?

A proč to celé ? Že by Bůh nasadil do hmoty semínko ducha, to po narození se vyvíjí, roste a po smrti se vrátí zpět. A tak "Bůh" roste ? Že by tohle byl "smysl" života ? Růst Boha ?

Fyzikům Bůh nevadí, nepřekáží jim. Musím si dát frťana.
05. 09. 2009 | 21:36

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,

na toto téma jsme měli obsáhlou debatu a určitě je to příjemnější, než debaty o školství nebo našem vymírání :-).

Není mi zcela jasné, kde pouze konstatujete, předkládáte otázky nebo se dokonce ztotožňujete s názorem. Pokud připouštíte druhou možnost a její následky, tak jste zaznamenal vážný názorový posun. Dokonce v závěru vidím názory Rogera Penrose s jeho světem idejí navazující na Platona.

Jak jsem nejednou uváděl, některé otázky považuji za principiáně neodpověditelné, třeba otázku Proč v případě pasivního projevu vědomí. Tedy ve smyslu subjektivního vnímání.
Pokud jde o základní otázku, kterou jste zde nadhodil:
Pokud tedy připustíme existenci duše - ať je to cokoliv a složené z čehokoliv - tak se lze ptát, jestli ji lze zkoumat vědeckými metodami teoretické fyziky. Pokud odpovíme, že ano, tak obě pojetí principiálně splývají: První váže existenci duše na určitou konfiguraci materie, druhý na určitou konfiguraci nám dosud neznámých fyzikálních polí či "čehosi", pokud to smím tak říct. Základní rozdíl ovšem zůstane v tom, že tato struktura může existovat nezávisle na "živé hmotě" i ve spojení s ní. Můžeme ve shodě s náboženstvím připustit, že cílem je její duchovní rozvoj.

Z mého pohledu děláme základní chybu v tom, že často zaměňjeme vědomí a myšlení. Myšlení je do značné míry algoritmizovatelné, pasivní projev vědomí ne. Proto se tak dlouho pochybovalo o vědomí zvířet.

V té debatě jsem definoval živou hmotu jako strukturu, která je schopná lokálně snižovat entropii s tím, že obsahuje jakýsi algoritmus, který umožňuje vytváření dalších algoritmů. Možná tento algoritmus je ono vědomí.

Ale na závěr ještě fantasii, kterou mám obzvlášť rád: Pozměnění konenčné formulace Einsteinovy unitární teorie do následujícího tvaru: Pole se vzájmemně podmiňují a vytvářejí. To znamená, že duchovní(materiální) pole vytváří materiální (duchovní) pole.
05. 09. 2009 | 21:38

Čochtan napsal(a):

P.S. Baryony jsou to, co tvoří hmotu. Protony, neutrony, elektrony.
05. 09. 2009 | 21:40

Jemnický napsal(a):

Hořejší

K vašemu blogu dodám dvě čtyřverší Jana Skácela

Střevíc je pravý, nebo levý,
člověk spíš bytost nežli věc,
o lidské duši nic se neví
a jezevec je jezevec
Básníci básně neskládají
báseň je tu bez nás, někde za
a je tu dávno, je tu odpradávna
a básník tu báseň nalézá

S pozdravem,

Jemnický
05. 09. 2009 | 21:41

Inci napsal(a):

Všichni vlastně ač si to mnozí nechtějí připustit věříme že existuje , protože jako není v lidských silách si představit nekonečno tak je stejně nepředstavitelné představit si konec svého vědomí a nekonečný spánek , nebo nevědomí ....
Prvotní strach ze smrti se z tohoto hlediska jeví značně iracionálně jelikož člověk a jeho duše při každém usnutí ve své podstatě umírá ... když usnu beze snů žiju nebo nežiju ??? Z fyziologického hlediska žiju krom vegetativních stavů ... ovšem duševně ....
05. 09. 2009 | 21:46

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Mueller:

"Není mi zcela jasné, kde pouze konstatujete, předkládáte otázky nebo se dokonce ztotožňujete s názorem. Pokud připouštíte druhou možnost a její následky, tak jste zaznamenal vážný názorový posun. Dokonce v závěru vidím názory Rogera Penrose s jeho světem idejí navazující na Platona."

Kdepak, muj nazor vyjadruje ten odstavec na konci:

"Věřím naopak, že správný a vše dobře vysvětlující je onen monistický přírodovědecký světonázor, který se dá docela dobře skloubit i s „rozumným“ náboženstvím, jak už jsem tady opakovaně psal".

S tim "svetem ideji" jsem to nadhodil spis jen pro diskusi (abych se delal zajimavejsim ;-)) - nejspis je to tak, ze i ty abstraktni matematicke zalezitosti nejak souvisi s podstatou toho materialniho sveta (ktery se jimi ridi).
A u tech skladatelu to asi take bude prozaicke - symfonie, prave tak jako polky a valciky si "vymysleji", "konstruuji" a nevytahuji ze "sveta ideji"...

Dobry vecer i Vam.

..
05. 09. 2009 | 21:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Čochtan:

Elektrony jsou leptony, ne baryony, ne?

..
05. 09. 2009 | 21:53

Čochtan napsal(a):

Máte recht, elektron je lepton.
05. 09. 2009 | 22:01

Jemnický napsal(a):

Čochtan

Baryony tovoří hmotu píšete? Od jaké doby a na jak dlouho tomu tak jest? Nemůže si jen tak načerno a bez povolení existovat hmota, která není tvořena baryony?
Mohl be se také z nebaryonové hmoty vyvinout baryonyx?

Jemnický
05. 09. 2009 | 22:02

Nenusím ani říkat,že nevěřím,že napsal(a):

Pane Hořejšší myslete si o duši a o bohu co chcete...a vyjadřujte si přesvědčení o tom jak to je, také jaké chcete,ale uvědomte si, že Vás lidstvo potřebuje v laboratoři,tam je Vaše místo,odtamtud od Vás cosi zásadního očekáváme...,tak neztrácejte příliš času tímto broukopytlíkováním,odpočinte ,si uvolněte se,ale pak hned, rychle, hupky dupky kam??? No přeci na své pracoviště
05. 09. 2009 | 22:07

se něco takového prokáže napsal(a):

P.S.
Někdo se rodí už hlupákem-třeba zvíře-
Jiný se jím stává ve zralém věku, jako člen Akademie Věd
05. 09. 2009 | 22:10

Neopřemyslovec napsal(a):

Pokládá-li akademik Hořejší takto informace a dotazy na intelektuály, potom je vše v pořádku. Chce-li takto oslovovat méně vzdělané, potom je to zločinná provokace. Vždyť méně vzdělaný nemůže sofistikovaně reagovat. Přesně tohohle se bál Pol Pot. Vzdělanci by mu pomotali hlavy chudákům. Myslím, že i náš národ by potřeboval jakéhosi Pol Pota. Víte kolik nevzdělaných lidí okoukalo "oběšování" oběšence Akademie věd? Co když to oni budou opravdu realizovat v životě? Mě oběšování inspirovalo k tomu, že od roku 2010 budeme vždy 27.9. si "hrát" v noci na slavný akt "konečné řešení se Slavníkovci". Místo figury oběšence použijeme figurýny novorozenců, dětí, matek apod. Jako akademici i my potřebujeme vzrůšo! Bude to dokonalá skupinová psychoterapie. Přijďte. Rozřešíme otázku duše.
05. 09. 2009 | 22:19

jarpor napsal(a):

Dovolím si trochu odlehčení...

Při podobných debatách tzv. "zemití lidé" udělají zdánlivě jednoduchý závěr:
Po fšeckém h...o, jen po fčelách med...
Ale jejich "filosofie" často je na úrovni jako vzdělanců..

Promiňte pane profesore....

Hezký večer
P.S. No - když se nepustíte do ideologie... je nad čím popřemýšlet...
05. 09. 2009 | 22:26

Carlos V. napsal(a):

Tak porad cekam na nejakeho Seminovce s prispevkem o prvotni pricine...
05. 09. 2009 | 23:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane profesore,
jsem poctěn, že v paměti držíte mou maličkost i to, co někdy napsala. Přiznávám však, že už diskuze o duši, duchovnu a podobných věcech pohybující se většinou v kruhu už mne nudí.
Žasnu, kam až lidé jsou schopni opustit zásady elementární logiky, aby podepřeli své domněnky a převzaté smyšlenky, ze kterých si vytvořili přesvědčení o autonomní existenci duše, ti opatrnější mluví raději o informaci...atd. Možná opravdu jsem skeptik, více však se cítím být realistou snažící se o racionální myšlení. A výsledkem jakékoliv realistické racionální
úvahy může být jenom to, že všechna tvrzení o autonomní existenci duchovna, informace ...atd. jsou jenom spekulace a smyšlenky, produkty činnosti lidského mozku reálně mimo něj nepůsobící.
Lidstvo je příliš užvaněné a koná nesmysly, teď se chystá bojovat proti globálnímu oteplování.
05. 09. 2009 | 23:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Mueller:
Duchovní pole - co to je?
05. 09. 2009 | 23:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Nehmotná informace neexistuje.
05. 09. 2009 | 23:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pokud má někdo zájem diskutovat o duši, měl by si přečíst něcdo od profesora Koukolíka.
http://cs.wikipedia.org/wik...
05. 09. 2009 | 23:30

Karel Mueller napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
To je jen pracovní pojem, nic víc. Něco jako fyzikální pole, které by mohly být základem vědomí.

Vlastně mě na tu fantasii navedli některé vlastnosti torsních polí v Einsteinově UT, zejména když tuto teorii prodloužíte na Ricciovsky plochou hyperkomplexní varietu.

Pak by Einsteinova UT byla určitou částečnou teorií, která by nám udávala vztah nikoliv mezi gravitecí a EMP, ale mezi gravitací a vědomím.

Ale je to jen fantasie, ovšem.
05. 09. 2009 | 23:53

Karel Mueller napsal(a):

Pardon za překlep: Navedly ...
05. 09. 2009 | 23:54

kolja napsal(a):

To je slabé, pane profesore.
Jestliže je jeden názor založený na jednom principu, není důvod pak ten princip nazývat hmota. Můžete ho nazývat jak chcete, je to jedno, protože z definice nemá protiklad. Tak mu říkejte klidně duch - a nepoznáte rozdíl.

A pak děláte chybu v tom, že si to celé představujete pořád z hlediska pozorovatele, a následně pozorovatele jako subjekt zakamuflujete, zapomenete, prostě pro ten účel zrušíte. Díky tomu se považujete za výlupek objektivnosti. A taky jedině objektivní výsledek vás zajímá. Je to profesionální přírodovědná deformace.

Slušnost vědců by měla spočívat v tom, že znají meze vědy. Takže nám například fyzici nebudou vykládat smysl života. (I když spousta fyzikálních a vůbec přírodovědeckých příběhů v nás může nastartovat nějaké pěkné uvažování na to téma.) Leda by nám smysl života říkali jako lidi, ne jako vědci. Jako vědec jste bezbranný před svým vlastním životním proudem - před tím, že jste subjekt toho všeho dění. Věda může naše zážitky monitorovat, třeba je i řízeně stimulovat atd., ale žijeme je jedině my, v tom nás zřejmě (leda by náš duch byl jen odnoží Alláha nebo jiného veleducha) nikdo nenahradí. Výsledky našich myšlenkových pochodů dnes lze do kdysi nepředstavitelných jemností imitovat, různě je algoritmizovat a modelovat, ale opakuju, žít je musíme my.

Tenhle primitivní detail byl jasný po pár minulých století, ale pýcha vědy ve svou všobjímajícnost ten prostý fakt rozmazala.

Povinná četba: Merlau-Ponty.
05. 09. 2009 | 23:58

Karel Mueller napsal(a):

Čochtan:

Kosmologové v zásadě si nemohou být jisti, jestli jsou Einsteinovy rovnice úplné a dané modely použitelné.

Znáte obecnou relativitu a tak víte, že pojem úhrnná energie a hmotnost nemají smysl. Další potíže jsou s tenzorem energie hybnosti, o interpretaci pseudotenzoru gravitačního pole nemluvě.

Máme zde některé konkurenční teorie nebo Jilmazovu korekci, která řeší z pohladu klasické fyziky všechny "hlavní nedostatky" obecné relativity.

A samozřejmě, pokud přijmete stanovisko UT a nikoliv OTR, to jest, že pole vytváří hmotu a nikoli obráceně, tak musí základní evoluční rovnice změněna do tvaru G(i.j)= výrazu vyjadřující vlastnosti vakua a nikoliv tenzoru energie hybnosti hmoty ve vesmíru. To jsou jen okrajové podmínky.
06. 09. 2009 | 00:03

Karel Mueller napsal(a):

kolja:

Vy víte o někom, kdo by byl povolán k výkladům těch teorií, které dávají odpověd na otázku o smyslu života? Jaká kvalifikace k tomu dotyčné opravňuje?
06. 09. 2009 | 00:15

Skogen napsal(a):

Londonův Tulák po hvězdách, mimochodem jeho vůbec poslední román, dle autobiografie skutečného vězně ze San Quentinu, je v každém případě nevšední dílo. Inspirující.
06. 09. 2009 | 01:13

maxas napsal(a):

Je bohužel smutnou skutečností, že ani exaktní odpověď, zdali má zvíře duši tento svět nemůže zachránit. Extrémní porodnost některých etnik žene lidstvo k Armagedonu. Možná by bylo přínosnější a aktuálnější řešit otázku která smrt těla je pro duši lepší, jestli přirozená nebo násilná. Co??
06. 09. 2009 | 02:41

george napsal(a):

Tato debata bude dlouhá!
Především MUDr Koukolík je expert ("Hádala se duše s tělem")
Oko je do duše okno (lidová moudrost) Nemluvně (kojenec) čile udržuje duševní kontakt z očí do očí (výrazně při vrozené inteligenci)
Jen úryvky už zpracované...zde:
.
http://niniveskal.blogspot....
.
http://ninivemail.blogspot....
K tématu je třeba hodně studia autorů a obrovské vědecké i životní zkušenosti. A to má Koukolík ovšem o klinické zkušenosti nevím.
06. 09. 2009 | 03:11

cavyky napsal(a):

Vy a Filip(předseda): jakkoliv fandím všem programům se sociálním pokrokem,vezměte na vědomí:
a) technologická středověkost ratejny jakou zde zanechalo 40 let komunismu a 20 let postkomunismu přesahuje v očích západního pozorovatele všechny meze
b) jakkoliv je dnes světová věda v krizi,po přečtení západním pozorovatelem kteréhokoliv článku českého v jejich časopisech,přestávají mít navěky chuť se o Češích vůbec bavit-dopady na vývoz apod.
06. 09. 2009 | 08:00

Lena napsal(a):

Kdo chce duši zvířete pochopit,
musí sám mít duši.
06. 09. 2009 | 08:30

Lena napsal(a):

Tuláka po hvězdách sice mám, ale ještě jsem ho nečetla. Budu muset, abych to zkonfrontovala se svými zážitky.
Umím si totiž „fenomén tuláka po hvězdách“, aniž bych k tomu potřebovala LSD, holotropní dýchání nebo víru v Boha či duši. Jde to úplně jednoduchým způsobem: soustředěním. Akorát že ze začátku mi to trvalo přes hodinu, moc to nešlo a bolela z toho hlava. Po nějaké době se mi to dařilo za pár minut a tak výrazně, že jsem měla fyzické pocity - houpání například.
Každopádně nevěřím ani v nejmenším na nějaké nesmysly, například, že to je nějaký projev opuštění těla duší.
06. 09. 2009 | 08:41

kolja napsal(a):

to Karel Mueller

Kvalifikuje se každý, kdo si tu otázku nepředpojatě dává.

Odpovědi, které nachází třeba ta fyzika, jsou za jejími hranicemi pořád platné, ovšem jen jako inspirativní metafory, ne ve své fyzikální platnosti.

Ale jak jsem řekl, fyzik samozřejmě může uvažovat o smyslu života jako kdokoli, je k tomu kvalifikovaný jako kdokoli - ovšem ne jako fyzik.

Jeho uvažování bude fyzikou zajímavě deformované, jako to bude v případě každé profese a životní zkušenosti, avšak běžná naděje, že se v nějakých nových poznatcích fyziky najde smysl života, je prostě naivní zkrat.

A protože se mi slova vzpírají, dodám ještě jednu triviální věc, aby mi bylo rozuměno: najít smysl života např. ve fyzice (tj. v posedlosti fyzikou) je samozřejmě zcela přiměřené a neodporuje si s řečeným.

Jako kvalifikace asi může propět filozofické vzdělání, důležitější je ale ona nepředpojatost tázání. Zato blok - a to i u panů profesorů - představuje bohorovné uvažování, jehož stopy si dovoluji shledávat v tomto blogu.
06. 09. 2009 | 08:58

cavyky napsal(a):

A na Achillovu patu ČR je jen jeden recept:utlumit stranické šarvátky a vláda "Tvrdohlavá Marie". Jdu za tím hlavním,jdu,jdu a jdu.Nikdo neřekl,že hlava nehlava-zanechat za sebou armádu nezaměstnaných,spoušť,marasm-jako úkoly pro humanitáře.Ale musí se makat a hlavně makat hlavou.Bez toho to nejde.Hovět si v peřinkách stranických trablů přenechme šedesátileté špatné zkušenosti po válce.
06. 09. 2009 | 09:32

Jemnický napsal(a):

cavyky

jste na jiném blogu.

Jemnický
06. 09. 2009 | 09:44

LUF napsal(a):

Nevím jestli má člověk duši ale můj bicykl má dvě
06. 09. 2009 | 09:49

Pavel B napsal(a):

Vážený pane profesore,

po dlouhé době, únavě z mých diskusí s ortodoxními kreacionisty pod vašimi blogy, mě padly oči na název vašeho blogového příspěvku, a ten mě dost zaujal, tak jsem si jej zase jednou přečetl.. moc hezké! Velice se mi líbilo, jak obratně jste popsal oba "filosofické" pohledy na duši, v podstatě znovu mě zaujal dimethyltryptamin, o kterém jsem kdysi dávno slyšel, a nakonec jsem byl potěšen vaším závěrem, že vy, křesťan, máte totožný názor na duši jako já, napůl-atheista :))

Vyřkl bych závěrem řečnickou otázku - co to vlastně tedy ten dimethyltryptamin způsobuje :)

S pozdravem, váš student imunologie, který se nejdřív zkusil nabiflovat odpovědi na otázky ke zkoušce, dostal 4 a tak se to stejně musel všechno naučit. :-)
06. 09. 2009 | 10:04

Milan Horky napsal(a):

Dobrý den. Nevím, ale připadá mi, že se pohybujeme v kruhu a "nikdo nemá odvahu" ho vědecky, měřitelně hraničně "rozseknout". Nemám na mysli, zda duše existuje a zda neexistuje. Tak dlouho dokud měřitelně nazachytíme singularitu času a prostoru budeme odkázáni na fylozofování a konstrukty našeho mozku, které její existenci vědecky potvrdit či vyvrátit nemohou.

V pátek jsme zveřejnily výstupy vycházející ze snímání asociačních procesů mozku naměřených u populace 200 000 tis. čechů. Doufám, že by mohla nabídnout možnost, jak docela výrazným způsobem nejen hraničně přesně definovat příčiny vývoje různých světonázorů, ale i posunout naše poznání o obrovský kus dopředu. (ve všech přírodovědních a humanitních oborech)

Rád bych tímto požádal komunitu na blogu pana profesora, zda by nám poskytla svůj kriticko cenzurní pohled a zpětnou vazbu. Výhodou je, že při jakémkoliv rozporu, se můžeme znovu obrátit na reálně naměřené veličiny mozkových asociačních procesů u současné populeace. (nezůstaneme odkázání na naše úvahy)

Výstupy a jejich vlivy na jedince a celou českou společnost jsme umístili v horním menu portálu http://www.kvantovapsycholo...

Omlouvám se, že trošičku odvádím od tématu, i když by vlastně na něj mohl nabídnout výrazně odlišný náhled. Děkuji.
06. 09. 2009 | 10:09

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o duši mám třeba toto.., a že je tam molekul vůkol všelikých...

INSTANTNÍ MUŽ

Říkám-li
-máš ji
a proto si můj
typ-
mluvím o tvé duši
lásko

I když vím
že tento svět
nakloněn je
zónám drobně
šťavnatějším
hledám ji
v tvém těle vlídně
rozpuštěný
hledám ji
hledám
ale
nenacházím

Říkám-li
-máš ji
a proto jsi můj
typ-
mluvím o duši
broskvičko

o tvé
duši
slastně
ukryté.....

Veselé krizování a vepřové chřipkování.., jo a taky samozřejmě ústavněsoudní hodování...
06. 09. 2009 | 10:11

Ládik napsal(a):

Duši má každé zvíře. U lidí mají duši jen ti, kteří mají dobré srdce. Hledání souvislostí mezi hmotou a duší vidím jako zvrhlost, práci pro práci.
Duší je stále méně. I pneumatiky už jsou bezdušové.
06. 09. 2009 | 10:12

Englishman napsal(a):

Václav Hořejší:
Přednesl jste nám dvě možné odpovědi na otázku vztahu hmoty a duše: Dualismus a materialistický monismus. Nechápu, proč jste vynechal spiritualistický monismus. Vaše analytická mysl ho přece nemohla přehlédnout.

Spiritualistický monismus by dle mého názoru měl být empirickému vědci mnohem bližší než dualismus. Vždyť jediné, s čím máme bezprostřední zkušenost, je právě duše, nikoli hmota. A zprostředkovaná zkušenost (tedy zkušenost s hmotou) je sama o sobě velmi podezřelá a obvykle neobstojí před kritickým zkoumáním.

Kromě těchto tří možných vysvětlení vztahu hmoty a duše (tedy že hmota je něco jiného než duše, že duše je projevem hmoty a že hmota je projevem duše) existuje ještě alespoň jedno další: tvrzení, že se jedná o pseudoproblém, který vyplývá z podstaty lidské existence nebo dokonce jen z naší kultury.

Chápu, že jako biologa vás materialistický monismus láká - dává totiž duši do kompetence vaší vědy. Spiritualistický monismus ale dělá totéž.
06. 09. 2009 | 10:16

kreano napsal(a):

Propaganda na to jde od lesa.My všichni kdož jsme se nenarodili Imámy,proroky,šáhy,apod. se nalézáme v déšti plýtvajícím časem na otupělé mozkové závity.
Kdyby jsme četli časopisy sto let staré,viděli bychom tam i část dnešních diskusí o všem možném.Jsou i neotřelé nové.
Ale neškodí i občas fakta.Empirické výzkumy.Střízlivé úsudky.Fantazírovat,spekulovat,
hodnotit vez podkladů-nekonečná a marná činnost.
Kdyby třeba Prof.Hořejší zde napsal o jednom jediném poznatku imunonologie,v čem je nový a klíčový ve srovnání s tím předešlým.Prosím vynechat AIDS.O sociálním cítění prof.Hořejšího jistě už dlouho víme.
06. 09. 2009 | 10:19

Samuel Zajíček napsal(a):

Pane profesore, jen poznamenam, ze zanedbavate druhy extrem, vuci autonomnimu svetu se zakladnim hmotnym principem stoji autonomni svet se zakladnim duchovnim principem. Hmota je pouze zdani, nami projikovana limita explikace duchovnich vztahu.
Smrt je pouze "zavinuti se", zrozeni je "rozvinuti se do dusledku".

To, ze tento pristup je v dnesni dobe ponekud pozapomenut, neznamena, ze sveho casu nebyl velmi silny: novoplatonska filosofie je prave predstavitelem takoveho monismu, zvlaste ve sve zapadni podobe (a z toho se tento monismus castecne prelil i do krestanstvi).
06. 09. 2009 | 10:19

Jemnický napsal(a):

Karel Mueller

Rovnicemi lze popsat věci jevové (čili produkty působení principu jang), to je doména přírodních věd. Věci jinové - nuchopitelné, nezapřažitelné a tudíž nevyčerpatelné a věčné, ty nejsou dostupné popisu a metodám přírodních věd. Nelze do nich třísknout a sledovat, na co se rozpadnou, nelze je porovnávat žádným dostupným měřítkem, které je v přírodních vědách vždy jangové (hmotnost, déka atd.).
Lidská vůle je jangová a rozum je jejím nástrojem. To co se vzpírá vůli a je jí neovlivnitelné je jinové (třeba láska, víra). Pan profesor Hořejší, kterého si vážím, asi jinovou částí bytí nechce připustit a proto by její projevy u člověka převedl na pouhé působení molekul, čímž je problém vyřešen.

S pozdravem,

Jemnický
06. 09. 2009 | 10:20

Pavel B napsal(a):

Ještě bych si dovolil takovou drobnou úvahu na ten dimethyltryptamin - dost by mě zajímalo, proč je za normální situace tělem vylučován, a především by mě zajímalo, proč se ve větší míře vylučuje během stavů blízkých smrti.

Asociuje se mi příběh mého známého, který mi popisoval jeho autonehodu, kdy se 6x jeho auto převrátilo přes střechu a on vyvázl jen s pár zlomenými žebry.. vyprávěl mi, že nejdřív měl velký strach, jeho mozek byl samozřejmě nabuzen na nejvyšší míru, ale pak, když nabyl přesvědčení, že zemře, tak jeho mysl najednou dostála absolutního klidu, smíru a "pohody".
To mě velice zaujalo a uvažoval jsem nad tím z evolučního pohledu, proč se tohle vyvinulo. Dospívám k odpovědi, že by to mohla být jakási záchranná pojistka, která má za účel zachránit jedince v NĚKOLIKA MÁLO situacích blízkých smrti - totiž nejdříve je mozek a tělo extrémně nabuzeno, připraveno na útěk, boj, slabé vnímání bolesti atd, ale co pak, když už je TÉMĚŘ jasná smrt? - Možná existuje pár situací, kdy se onen jedinec zachrání, když přestane vyšilovat v adrenalinovém opojení.

No, to jsem se poněkud odchýlil od dimethyltryptaminu. Jen jsem popsal věc trochu analogickou, tedy změnu chemie mozku v situaci blízké smrti. Zajímalo by mě, jestli na všechny lidi má dimethyltryptamin +/- stejný účinek, tzn. pocit vznášení nad tělem. Třeba je to jakási "milost" před smrtí, aby jedinec smrt neprožíval "špatně", ale to si teda evolučně vysvětlit fakt nedokážu.
06. 09. 2009 | 10:20

Jemnický napsal(a):

LUF

Nevím jestli má člověk duši ale můj bicykl má dvě
06.09.2009 09:49:11
Pokud jste prozíravý, ta by měl mít tři, jednu do rezervy, když ztěří nebo nelze zalepit.
Jisté je, že pokud nemá člověk duši, tak má elespoň uši. Vy máte dvě a váš velocipéd žádné.

S pozdravem,

Jemnický
06. 09. 2009 | 10:30

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

CO S TÍM

Já jsem jang
a Mařa jin
o světě já všecko
vím
neb jsem ikváč
excelentní
podle Maře
impotentní...

Veselé krizování a vepřové chřipkování.., jo a taky samozřejmě ústavněsoudní hodování...
06. 09. 2009 | 10:33

fudoshin napsal(a):

zajímavé téma,ale velmi subjektvní.můj názor je, že na tyto a podobné otázky si každý musí odpověděť sám.jeden "džánin" říkal, že pravda je ómkara, tedy před slovy.myslím si to také.z pravdy to možná vyjde,ale jakmile to navléknete do slov, oddělíte se od toho. to je problém dnešní objektivizující vědy, že se prostě vždy nutně musí oddělit od zkoumaného a pak zcela paradoxně nemůže nikdy docházet k objektivním závěrům, ale zcela subjektivním.proto se objevy neustále přepisují,ale je to stejně přešlapování na místě, spíše pro uspokojení ega badatelů.určité věci jsou záležitostí pochopení.a to prostě zůstane pouze u lidí, kteří ho jsou schopni.není šance to někomu zprostředkovat, jedině občas tak napověděť či nasměrovat...
06. 09. 2009 | 10:39

Eva Kindlová napsal(a):

Můj třináctiletý syn nedávno řekl: Já se starám o tělo a tělo se stará o mě. :-)
06. 09. 2009 | 10:46

Ivan Vitula napsal(a):

Průšvih není jen s neviditelnou (nemám rád termín temnou) hmotou, ta i s tou viditelnou tvoří nějakých 30%, zbatek je neviditelná energie, o níž nevíme zhlola nic, jen to, že rozfukuje náš vesmír stále rychleji. Zajímavé je, že současná fyzika dostala materialisticko - idealistický spor do roviny, na níž nemohou být ateisté hrdi. Je to antropický princip. Náš vesmír je nesmírně přesně vyladěn tak, aby v něm mohl evolučně vzniknout inteligentní pozorovatel a tedy i tato diskuse. Z toho, co můžeme MŮŽEME POZOROVAT má oprávnění pouze tzv. silný AP, tedy náš vesmír takový je a pokud není jeden z nekonečna jiných, pak ten jeden jediný je nesmírně přesně vyladěn tak, že to prakticky vylučuje náhodu. Jenže tento vesmír je jediný, který známe a můžeme zkoumat. Materialisté se nyní nachází ve stadiu, kdy prostě musí doufat v něco, o čem se nebudou moci nikdy přesvědčit: že těch vesmírů vzniká "náhodně" nekonečno a ten náš se "náhodně" ujal. Tohle doufání ale není ani hypotéza. Je to jen naprosto nepodložený a nepodložitelná víra.
06. 09. 2009 | 10:49

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jeden docela zajímavý vesmír jsem navštívil nedávno...
http://wbgarden.com/nove/wb...
Veselé atd...
06. 09. 2009 | 11:25

Eliška II napsal(a):

tedy tvrdit o zvířecí duši, že je na úrovni duševně zaostalého dítěte jen tak nepřekousnu! Proč se porovnáváme se zvířaty, když je pak naše konání naprosto a nesrovnatelně horší!!! Vůbec nemám pochyby o existenci duše jak lidské, tak zvířecí , ba i roslinné, pro mě mají duši i věci, jsou-li vytvořeny s láskou.
Jinak o existenci Boha se snad vyjádřil velmi trefně Bolek Polívka v Dědictví onou památečnou větou: "však já jsem vašu .... neviděl a taky věřím, že ju máte!" (ale to už jen pro zlehčení)
06. 09. 2009 | 11:32

kapacita napsal(a):

to Fudoshin:
přepisovala se bible,věda pouze opisuje.
Vezmu-li za pravdivá tvrzení současného ruského historika o tom,jaké sadofantazie byla schopna polská šlechta ve srovnání s humánnější ruskou při mučení mužiků-trestů,pak přijdu k závěru,že čím více jsi objektivní,tím více člověk.Tím méně psychologem,subjektivizujícím člověkem.Rozdíl je faktičnost,nikoliv slovesnost.Slova jsou potřebná,ale s fakty.Fakta nelze do slov zabalit,ale pouze pochopit.
06. 09. 2009 | 11:40

vaclavhorejsi napsal(a):

Englishman, Samuel Zajíček:

Spiritualisticky monismus jsem nezminoval, protoze mi pripada jako dnes naprosto marginalni.

**************************
Pavel B:

Jsem rad, ze jste se tu imunologii naucil! :-)
Myslim, ze o funkci endogenniho dimethyltryptaminu se skoro nic nevi (i kdyz je znamo, na jake neurotransmitterove receptory muze pusobit - http://en.wikipedia.org/wik...).
Ani jsem nevedel, ze je to aktivni latka v sekretu "olizovacich" ropuch (http://en.wikipedia.org/wik...); mimochodem, to asi souvisi se znamou premenou ropuchy v prince v pohadkach...

Ja jsem proste presvedcen, ze vsechny ty mysticke zazitky atd. maji proste biochemicky zaklad, a ze jejich podstata a vyznam je srovnatelny napr. se sny - to ale neni treba chapat jako nejake podcenovani snu a jinych subjektivnich zazitku - jen to podporuje ten "materialisticko-monisticky" koncept; ty psychicke jevy jsou ale nicmene stejne "realne" a dulezite pro nas zivot (pocit "krasna" neni nijak devalvovan tim, ze vime, ze je to vysledek nesmirne slozitych molekularnich interakci).
Znalost mechanismu jejich vzniku nam ale dava do urcite strizlive perspektivy (a ma to i zadu praktickych, napr. terapeutickych aspektu).

..
06. 09. 2009 | 11:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Jen spekulujte spekulanti !

Ale uvědomte si,že jste tu jen na návštěvě.Protož je naprosto zbytečné pátrat po existenci duše.Kdo neví,zda duše vůbec existuje ani nemusí dál číst.

Tvrdím,že kdyby duše nebyla museli bychom si ji vymyslet,což také činíme,že?Co ale s dušičkami? Vodníci je skladují v hrnéčcích jako obchodní sortimenti.Naštěstí mokré mužíky nezájímá obsah skladovaných duší,jelikož si žijí ve světě,který má k duším bezduchý vztah.
Co říkáš Čochtane?
V našem světě se s dušemi nekupčí.
Jsou dokonce případy,kdy se duše zamítá,jako pandořina schránka svědomí.Mnozí tvrdí,že duše je jako počítač,který si nakonec udělá s hmotnou schránkou svého tvůrce enyky benyky kliky bác.

Pan profesor velmi příhodně uvedl poukázáním na HAL možnost kybernetické transformace duší.
Možná přijde doba,kdy budou duše považovány za jedinou objektivní průkaznost subjektu - inteligentními mechanismy.

Vždy na vánoce jsem si nechal dušičku z ryby.Říkalo se jí "pók".Byl to pro mě důkaz, že alespoň ryby mají duši.Hmotný a evidentní.Kolikrát mě napadlo,že i člověk by měl mít takový důkaz o své existenci.Vždy kdybychom se vykuchali,měl by zbýt "pók".A vidělo by se hned jak máš duši černou,či bílou.
Ryby asi nehřešily.

Ale vážně.Jsou bezpochyby lidé,kterým duše chybí.Jsou to bezduchá konzumní stvoření.Pažravé,agresivní potulné,individua.Takoví také odmítají o duši lidské vůbec uvažovat.
Je tudíž naprosto zbytečné přesvědčovat je o duši zvířecí.
Pomozme si každý sám.

Já tvrdím,že můj drahý přítel Ben duši má!

A šmytec!Ivan.
06. 09. 2009 | 11:52

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

POLÍVKOVÁ

Já duchovní mám zážitek
z polévky plné pažitek
a po hovězím vývaru
má duše touží
po varu
tak dám si ešče
protlak rajský
přímo z hlubin
naší
špajzky...

Veselé krizování a vepřové chřipkování.., jo a taky samozřejmě ústavněsoudní hodování...
06. 09. 2009 | 12:07

Jan napsal(a):

Vážený pane profesore, děkuji za pěkný příspěvek. Co se týče indicií pro "dualistický" výklad světa, tak bych kromě NDE (Near Death Experiences) uvedl i studie případů naznačující reinkarnaci dětí, které probíhají již několik desetiletí na University of Virginia. Viz např. Dr. Jim Tucker, Life Before Life: Children's Memories of Previous Lives.
http://www.amazon.com/Life-...

Jiná věc ovšem je, že zdánlivě "dualistický" výklad světa může být na hlubší úrovni monistický. Podobně jako by např. před 200 lety lidé považovali rádio za zázrak, a elektromagnetické vlny za něco co není z našeho světa, tak je možné, že třeba tzv. astrální těla apod se ukáží být nějakým doposud neznámým druhem hmoty, tak jak se o tom vlastně píše již v jógasútrách
od Patanjaliho (cca 500 let před Kristem). V češtině máme pro astrální tělo též pěkný název jemněhmotné tělo.
06. 09. 2009 | 12:12

Lena napsal(a):

Nějaké ty zvířecí dušičky (hlavně psí a kočičí) lze získat na umísťovací výstavě: http://www.senzvirat.cz
06. 09. 2009 | 12:24

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

OBECNÍ

Moje Nela
vždycky chtěla
aby její duše
skvělá
s mojí rovněž skvělou
duší
dospěla až
do kostela
jak patří se
a sluší...

Veselé krizování a vepřové chřipkování.., jo a taky samozřejmě ústavněsoudní hodování...
06. 09. 2009 | 12:30

matematik napsal(a):

Mají mloci duši?

Rozhodně nemají duši. V tom se shodují s člověkem. G.B. Shaw


Vaše otázka mě uvádí do rozpaků. Vím na příklad, že můjj čínský psík Bibi má malou a rozkošnou duši, rovněž má perská kočka Sidi Hanum má duši, a jakou nádhernou a krutou. Ale Mloci? Ano, jsou velminadaní a inteligentní, ti chudáčkové, dovedou mluvit a počítat a být hrozně užiteční; ale když jsou tak oškliví. Vaše Madeleine Roche
06. 09. 2009 | 12:30

Kritik napsal(a):

Dualistický problém "duše - tělo" v biblické minulosti neexistoval a tyto pojmy znamenaly totéž. Tudíž zahrnovaly integrální entitu bytosti (viz Genesis - "člověk se stal živou duší"). Oddělené chápání duše a těla bylo až produktem řeckých filosofů. Pěkně o tom psal a hovořil prof. Heller (viz např. Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Karm. nakl. 2007).

Často bývá "duše" zaměňována s "duchem". Duch opravdu může existovat odděleně a v mnoha variacích. Může být rovněž předáván, doplňován, odnímán (viz dar "Svatého ducha" v Novém zákoně). Duch existuje mimo hmotu a proto jej nelze uchopit mateialistikým vnímáním, na němž je založena věda.

Pro naši praktickou existenci a při zájmu o svůj současný život, tak o eschatologii (život po smrti), je důležité vědět, že se svým duchem můžeme hospodařit do značné míry podle vlastní vůle. Můžeme si jej pěstovat buď naplňováním ideologickými bláboly, konzumeristickými reklamami či materialistickými předsudky, nebo jej zhodnotit na vyšší úroveň, a tím se "přibližovat" absolutní dokonalosti. Zdůrazňuji slovo "přibližovat". Značnou práci se zhodnocením ducha můžeme přenechat vyšší moci na základě jejího příslibu "vyvedu tě (a vyvádím) z otroctví..." a příslibu daru ducha. To není křesťanská nebo židovská fikce, to prožívají milióny lidí dnes a denně každou hodinu, minutu, vteřinu.

Nicméně, kdo tomu nevěří, nechť si zdání o duši či duchu navodí pomocí chemických látek a přípravků, jak je uvedeno v článku. Ostatně, takoví lidé jsou vlastně jen hříčkou chemických reakcí a materialistických zákonitostí a těžko lze s nimi na téma "duše, duch" diskutovat.
06. 09. 2009 | 12:47

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

NIMI

Nimi je děvče z Ázije
S Nimi si jinoch
Užije
Očička šikmá
Chuť však furt má
Dušička malá
A jak se smála
Jak ona se
smála....

Veselé atd....
06. 09. 2009 | 12:58

Čochtan napsal(a):

Určitě mají zvířeta duši. Tomu věří každý, kdo měl psa, kočku, koně, ...
Proč by jí neměli mít ? Asi bude trochu jiná, než ta lidská ...
06. 09. 2009 | 13:14

Pavel B napsal(a):

Re vaclavhorejsi

:-) Ano, sdílím váš názor, myslím, že tyto prožitkové a emocionální záležitosti jsou prostě dané plně biochemicky... navíc, jako člověk, který má zkušenost s antidepresivy, jsem v tomto o to více utvrzen (vemete si prášek a najednou jste klidnější a mozek začně fungovat jinak, emocionální myšlení začne slábnout a začne převládat ratio atd).

Ta látka je zajímavá, zvláště mi připadne zajímavé, že se vyskytuje v mnoha rostlinách - jakou asi má funkci. Že by zfetovat býložravce? :) pak by vyvstala otázka, zda-li je daný psychický prožitek pro onoho býložravce příjemný či naopak.

Jinak hezký postřeh s olizovacími žábami a princem.
06. 09. 2009 | 13:18

capable napsal(a):

neuróza je spíše individuální,psychóza sociální infekce-viz tvář Zemana v boji s kůrovcem a v Lidovém domě 1998-rozdíl v 10000%,Rychetský boduje
06. 09. 2009 | 13:20

Pavel B napsal(a):

ad wbgarden

člověče, víte, co je to spam?
06. 09. 2009 | 13:20

Pavel B napsal(a):

ad capable

nesnáším politizaci diskusí, které vůbec nesouvisí s politikou. Jestli vám vadí politická situace, tak běžte demonstrovat, založte stranu nebo diskutujte tam, kde to souvisí s politikou.
06. 09. 2009 | 13:24

Frank napsal(a):

Pekne tema na nedeli, diky za nej, je to stokrat lepsi nez politika v CZ stylu ..
.. nezapomente ale, ze dusevnimu zdravi velice prospiva zdravi fyzicke, takze doporucuji si to odpoledne uzit treba projizdkou na kole, hrou tenisu,...

Clanek na ten problem odpovida vlastne sam sebou.

Ciste racionalne, prirodovedecky, jsme kupa bunek, ktera nema vetsiho smyslu. Jak ale toto zjisteni unest psychicky?? Podvedomi vam porad naseptava, ze snad by to melo mit vsechno nejaky vetsi vyznam .. na to se hodi pradavny pojem duse .. a prirodovedcovo presvedceni v materialisticky svet je obcas nahlodavana jeho vlastnim podvedomim..

Malinko jsem se pozastavil u prvniho odstavce, u vety: „zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje“ a vzpomnel jsem si na Karla Capka a RUR. Uz tehdy se zabyval strojem s "dusi".... pokud prirodovedecky predpokladame, ze duse jsou vedome a podvedome procesy "provozovane" na mozkovych bunkach, tak by mela teoreticky existovat moznost toto "precist" a "prenest" .. a to je na pekne dlouhe rozvedeni :) .. a moje duse (ktera je trochou chemie) mi veli radeji si uzit babiho leta.
06. 09. 2009 | 13:24

Čochtan napsal(a):

Zbyněku Matyáš
"Nehmotná informace neexistuje."

No, nevím, informace potřebuje hmotu jako "nosiče", ale to je vše. Papír a inkoust jaksi neovlivňují zapsanou informaci. Jen ji nesou. A je jedno zda je napsaná na papíře nebo na DVD.

On asi duch, pokud tedy existuje, bude zřejmě taky potřebovat hmotu, tělo, ...
06. 09. 2009 | 13:35

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad béčko pavlík, taky jste žárlivej ??
Jinak, co se týče šumavského kůrožrouta, tak ti, kteří to zavinili, zasluhují absolutní trest. Teda volně podle já...
Veselé krizování a vepřové chřipkování.., jo a taky samozřejmě ústavněsoudní hodování...
06. 09. 2009 | 13:44

Kačka napsal(a):

Věřím, že každá živá bytost nosí v sobě cosi vzněšeného čemu se říká duše. Konec konců jak by se jinak dalo lépe vysvětlit onu senzibilitu určitých osob, které mají možnost vidět onu ektoplazmickou hmotu ve tvaru "duchů, andělů" a pod? Je nemyslitelné, aby tyto osoby byli považovány za blázny....
Nakonec i jiní lidé mají různé zkušenosti např. o zmiňované klinické smrti či už astrálním cestování....
06. 09. 2009 | 13:58

Imhotep napsal(a):

Pán profesor, ten pojem "rozumné náboženství" si dejte patentovat. Je to taková hezká a ke všemu upotřebitelná věcička. S tím nemůžete přijít k úhoně. Ostatně i socialismus byla víra svého druhu :)
Vaše slohové cvičení ohledně duše ponechám stranou, neb v něm vykazujete silné neznalosti problematiky, které nahrazujete zdánlivě všeobjímající implantací katolické doktriny a nejlépe z dílny jesuitů.
Co mě ale zaujalo nejvíce jsou Vaše parádní slova v úvodu:
Cituji: "Vyjádřil jsem tam přesvědčení, že „zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje“, že se většinou chovají skoro stejně jako malé děti nebo duševně zaostalí lidé,.."
Lze jen dodat: Snad právě z toho důvodu zvířata zatím ještě nestvořila koncentrační tábory, nevyhrožují si bombami všeho druhu, neničí si zdroje pitné vody atd. Nebo že by to bylo tím nedostatkem intelektu?
06. 09. 2009 | 13:59

Kačka napsal(a):

Myslím, že ony experimenty s drogou či už s jinou požitou látkou nebo dokonce holotropním dýcháním se nemůže 100% rovnat s plněhodnotným "dušením" prožitkem.
06. 09. 2009 | 14:05

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zatím poněkud vzdálen od rovnovážného stavu a časově nepříliš invariatní.., sopky, zemětřesení, tsunami a všeliké hurikány a spol. Co je to proti lidským bombám, že. Pokud vím, matka příroda zatím žádný ústřední výbor na ochranu člověka nezřídila...
Veselé krizování a vepřové chřipkování.., jo a taky samozřejmě ústavněsoudní hodování...
06. 09. 2009 | 14:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Kačka:

"Konec konců jak by se jinak dalo lépe vysvětlit onu senzibilitu určitých osob, které mají možnost vidět onu ektoplazmickou hmotu ve tvaru "duchů, andělů" a pod? Je nemyslitelné, aby tyto osoby byli považovány za blázny...."

No, ja prave myslim, ze je to myslitelne (jen bych nepouzil slovo "blazen", ale neco jemnejsiho).
*************************
Imhotep:

"...všeobjímající implantací katolické doktriny a nejlépe z dílny jesuitů."

Ano, je to tak, at ziji jezuite! ;-)

"Snad právě z toho důvodu zvířata zatím ještě nestvořila koncentrační tábory, nevyhrožují si bombami všeho druhu, neničí si zdroje pitné vody atd."

No, ja nevim, zvirata nekterych druhu se nekdy chovaji prave tak krute jako zvirata druhu Homo sapiens...

..
06. 09. 2009 | 14:10

naivka napsal(a):

pánové hořejší, čochtan, zbyněk matyáš

"otázka, zda zákony (vyjádřeny v podobě matematických rovnic)- ve vašem diskutovaném případě uvažujme termín informace - mohou existovat nezávisle samy, na jakou tabulku by mohly být zapsány při absenci prostoru, času a hmoty, nás noří do hlubin neznáma, přímo do nitra velké záhady :-)..."

mimochodem, setkala jsem se s obdobným problémem v oblasti práv. byl vznesen dotaz, zda práva mohou existovat objektivně samy o sobě či nikoliv. ale to jen na okraj jako malý dovětek. tak trošku mi vzdáleně připomíná paralelu s uváděným příkladem pana hořejšího, kde říká :
"Dokonce se mi zdá, jako by i třeba hudební skladatelé netvořili svá geniální díla "de novo", ale spíše jako by "vytahovali" něco, co už preexistovalo v jakémsi "světě idejí"...
mimochodem, pane hořejší, téměř tatáž úvaha mě již několikrát samotnou napadla. jen s tím rozdílem, že hudební skladatel tvoří "de novo", ale "vytahuje" svá hudbení díla, melodii, z tónů, které preexistují (preexistovaly)...
06. 09. 2009 | 14:11

trikomnaty napsal(a):

to Pavel B:
nesouhlasím s Vámi:příspěvek od "capable" je eminentně o duši,jejích bolestech.Jste zpsychotizován do krajnosti
06. 09. 2009 | 14:13

Imhotep napsal(a):

pro vaclavhorejsi
Mohl byste jmenovat konkrétně ty druhy zvířat?
06. 09. 2009 | 14:21

Light napsal(a):

to Václav Hořejší:

"Věřím naopak, že správný a vše dobře vysvětlující je onen monistický přírodovědecký světonázor, který se dá docela dobře skloubit i s „rozumným“ náboženstvím, jak už jsem tady opakovaně psal"

Myslím si, že onen "vše dobře vysvětlující monistický přírodovědecký světonázor" je jakousi sinergií pavědy a snahy o racionalizaci nehmotného světa. Také tvrdím, že rozumné náboženství neexistuje a všechna nám doposud známá náboženství jsou pouze manipulativní praktikou manipulátorů, kteří se snaží formou mystifikací a překroucených účelově stvořených polopravd ovládat populaci.

Počátky všech náboženství sahají do období zhruba 200 000 let př. n. l. (viz. Maharata texty), kde se dozvídáme, že veškeré snahy o předkládání čisté pravdy a manifestaci boží podstaty ve formě vesmíru byly od počátku VYŠŠÍMI bytostmi manipulovány a překrucovány k JEJICH prospěchu, nikoli z důvodu, aby lidstvo vědělo vše a po pravdě, ale aby se chovalo tak, jak ONI potřebují. Proto soucítím se všemi vesmírnými tuláky - chudáky věřícími, kteří naletěli a neuvědomují si, jak jsou celou tu dobu šáleni. Vrchol současné manipulace - křesťanský svět, má základy v roce 325 n. l., kdy císař Konstantin svolal do Nice koncil, na kterém se zfalšovalo a překroutilo to pravdivé o původu vesmíru a vzniku lidstva do podoby křesťnského dogmatu zvaného BIBLE, jímž je populace podrobována dodnes.

Nemám nic proti věřícím, jen se snažím probudit ostatní k zamyšlení, že VÍRA a NÁBOŽENSTVÍ jsou dvě ZCELA ODLIŠNÉ věci a člověk skutečně věřící samozřejmě nemůže z podstaty věci věřit ŽÁDNÉMU NÁBOŽENSTVÍ. A protože ani ateismus a cesta bez víry není jistě to správné, měl by každý hledat svou vlastní cestu, jak naplnit cíle vyššího stvoření dle svého nejlepšího uvážení a v zájmu svých bižních, přírody a okolního vesmíru a nejen svých egoistických a materiálních zájmů...

DUŠE = ENERGIE, ENERGIE = ÚROVEŇ VIBRACE. Protože je naše životní energie založená na velmi jemné úrovni vibrace, která není měřitelná, ani uchopitelná jakýmikoli technickými prostředky, není prakticky možné ji materiálními postupy, pokusy a způsoby měření jakkoli dokázat. Tento fakt nahrává všem materiálním vědátorům a bádalům, nevyvrací však skutečnou podstatu životní energie v nás, která osídluje naše smrtelná těla po dobu pozemského života.
06. 09. 2009 | 14:23

Fervar napsal(a):

Diskuze o duši zcela určitě ještě dlouho bude "diskuzí" a určitě nebude mít nikdy pro všechny lidi stejné řešení. Já osobně si myslím , že něco jako "nehmotná duše " neexistuje a naše vědomí je jenom součástí všech projevů reality ( nebo vesmíru jak kdo chce ),jako jsme i my lidé. Uvedu jednoduchý příklad. Předpokládám ,že většina diskutujících věří vědeckým poznatkům moderní doby a že země existovala i když neexistovali lidé. Např. období dinosaurů. Teď jednoduchá otázka pro " věřící " - existovala v té době lidská duše v nějaké formě ? Jsem přesvědčen , že neexistovala , minimálně proto , že o ní neměl kdo diskutovat . Fervar
06. 09. 2009 | 14:33

Imhotep napsal(a):

pro Light:

Morpheus to řekl jasně:

Nemyslet, ale vědět.
06. 09. 2009 | 14:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, staříček sedlák pravili, myslet, znamená hovno vědět...
Veselé atd...
06. 09. 2009 | 14:52

Imhotep napsal(a):

pro Kačku:

a) Z hlediska prof. Hořejšího je to nejenom myslitelné, ale přímo nutné. Pokud by byl připuštěn opak, hroutí se jeho "vědecký" domeček z karet. Pan prof. je v podstatě něco jako Heinrich Franz Boblig von Edelstadt z legendárního filmu Kladivo na čarodějnice. On má prostě svoji doktrinu (a knihu) a co podle ní stojí v cestě jeho víře (nyní pod značkou "rozumné náboženství"), to upálí, nebo prohlásí za blázny, ale jemněji.

b) EXPERIMENTY s drogami a holotropním dýcháním nejenže nejsou plnohodnými prožitky, ale jsou krajně nebezpečné. Přírodní drogy byly a jsou používány běžně, ale před jejich použitím musí předcházet příprava pod vedením zkušeného člověka. Navíc Vám každý zkušený jasně řekne, že přírodní droga je jen dočasný pomocník, na kterého si není příliš dobré zvykat.
06. 09. 2009 | 14:54

sasa napsal(a):

Leno, mohla byste, prosim, rozepsat vasi techniku soustredeni
06. 09. 2009 | 14:55

Imhotep napsal(a):

pro wbgarden:

Tak to už to říkali dva :)
06. 09. 2009 | 14:55

naivka napsal(a):

pan hořejší :

"Před časem jsem tady uveřejnil článek nazvaný „Mají zvířata duši?“. Vyjádřil jsem tam přesvědčení, že „zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje“, že se většinou chovají skoro stejně jako malé děti nebo duševně zaostalí lidé, mají evidentně základní lidské emoce (a projevují je mnohem intenzivněji než většina lidí), ale chybí jim lidský intelekt, a že tedy „mají duši“.

pane, nedovolím se tu pouštět do diskuze, co je duše. ale jsem nemile překvapena, že vysoce vzdělaní lidé ještě v dnešní době uvažují vaším způsobem, jak výše uvedeno.

zřejmě úvahou k vašemu názoru je klasický přístup člověka, že on je na vrcholu inteligence. domnívám se, že evoluci bychom neměli chápat jako žebříček, na jehož vrcholu jsme my a všichni ostatní živočichové jsou pod námi, protože ještě nejsou dostatečně vyspělí, neboť nemají inteligenci. lidoopi, ptáci, kočky, psi, myši a lidé jsou stejně "vyspělí", neboť mají společného prapředka, který žil před stovkami milionů let. jednotlivé druhy se pak každý po svém přizpůsobily danému prostředí. lidský druh má specifické vlastnosti, které mu pomohly k úspěchu, ale to platí o všech ostatních živočiších na naší planetě. všechny druhy jsou stejně úspěšné, neboť prošly rozhodující zkouškou : všechny dokázaly přežít. chceme-li různým druhům přisuzovat různou míru inteligence, nesmíme se nechat ovlivňovat předsudky... všichni musíme jíst a pít a najít si partnera. základní poznávací schopnosti umožňující živočichům plnit tyto úkoly jsou u všech druhů shodné... a nemá cenu zjišťovat, zda je šimpanz bonobo inteligentnější než poštovní holub : oběma je vlastní speciální inteligence, která jim umožňuje uspět v jejich prostředí.

samozřejmě, popírat rozdíl mezi lidmi a ostatními živočišnými druhy nemůžeme. ale bytostně se mi příčí nazývat zvířata "hloupými lidmi"... prosím, jen vyjadřuji svůj názor a nečiním si nárok na pravdu. děkuji.

hezký den.
06. 09. 2009 | 15:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Light:

"DUŠE = ENERGIE, ENERGIE = ÚROVEŇ VIBRACE. Protože je naše životní energie založená na velmi jemné úrovni vibrace, která není měřitelná, ani uchopitelná jakýmikoli technickými prostředky, není prakticky možné ji materiálními postupy, pokusy a způsoby měření jakkoli dokázat."

Prosim vas, jak tedy muzete cokoli vedet o necem, co "není měřitelná, ani uchopitelná jakýmikoli technickými prostředky, není prakticky možné ji materiálními postupy, pokusy a způsoby měření jakkoli dokázat"???
Proc tedy v souvislosti s necim takovym fantazirujete (prominte...) o nejake "energii", "vibraci", "velmi jemne urovni vibrace"??? Vibrace, energie, atd. jsou definovane fyzikalni pojmy - co v teto souvislosti "vibruje"??? To, co rikate, jsou typicke vyroky fantasknich paved, ktere se domnivaji, ze se jim nejake hluboke pravdy zjevuji jakymisi intuitivnimi zpusoby. Takto si ovsem muzeme vymyslet cokoli - viz treba http://en.wikipedia.org/wik...
**********************

Imhotep:

Rada druhu vede "valky" mezi tlupami (simpanzi, kosatky), vetsina selem a dravcu zachazi se svou koristi zcela bezohledne a krute, u mnoha druhu dochazi k infanticide, rada druhu nici sve zivotni prostredi (totalni vypaseni pri premnozeni) - proste upplne jako my - my mame jen vetsi moznosti...

..
06. 09. 2009 | 15:18

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

Ano, upalovat, to je moje... ;-).

*************
naivka:

Udivujete me - ja jsem ve svem clanku argumentoval proti nazoru (rozsirenemu), ze zvirata zadnou "dusi" nemaji, ze jsou to jakesi automaty rizene instinkty.
To, ze jsem rekl, ze jsou to "hloupi lide" je evidentni - zvirata nas leckdy nekdy predci v emocionalni sfere, v mnoha dovednostech, ale trvanm na tom, ze co se tyce rozumu, inteligence (tak, jak ji v lidskem kontextu chapeme), jsme jasne na vrcholu (a ma to jasne dusledky - podle me vetsinou dobre...).

...
06. 09. 2009 | 15:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

Krutost u sipmanzu:
http://news.softpedia.com/n...

..
06. 09. 2009 | 15:26

Imhotep napsal(a):

pro vaclavhorejsi:

Tak si to proberme:
a)"Války" mezi tlupami. Pokud už k takovému střetu dojde, potom z důvodu "boje" o přežití. Nikdy a nikde při nich ale není doloženo mučení a týrání zajatců, nikde není doloženo vyhlazování jedinců z důvodu víry atd.
Tyto "války" nejsou dlouhodobé a ani krvavé.
b)Samozřejmě, že dravec se svojí kořistí nezachází v rukavičkách. Ale ten dravec loví jenom proto, aby přežil. Zatím jsem nezaznamenal případ lva, který by ulovil gazelu jenom proto, aby své lvici přinesl např. hezkou kůži. Tohle člověku problém nedělá ani v případě, že loví jiného člověka. Doufám, že ten rozdíl chápete.
c) Infanticida u zvířat existuje opět v případě, že je ohrožen život. Týrání a zabíjení mláďat bez důvodu, jak je tomu u lidí, jaksi neexistuje.
d) S tím spásáním a přemnožením mne napadají pouze druhy, které člověk uměle zavlekl do prostředí, kde nemají přirozeného nepřítele.

Takže, pane profesore, tudy nám ta cesta nevede.
06. 09. 2009 | 15:39

Petr Havelka napsal(a):

Bylo by pěkné, kdyby existovala duše, nebo život po životě. Určitě by bylo pěkné, kdyby existoval bůh. Nevím sice, jak by měl vypadat, ale určitě by neměl ode mne vyžadovat zvrácené věci. Také doufám, že by po mně nechtěl, abych si klekal, klaněl a vůbec se choval jako ovečka, poněvadž mne pobolívá pravé koleno a měl jsem tříštivou zlomeninu krčku kyčelního kloubu a jsem trochu nepoddajný. Duše by mohlo být svědomí, pokud možno čisté. Bůh by mohl být na svědomí, něco jako, budu aktuální, ústavní soud :)
06. 09. 2009 | 15:42

ali napsal(a):

pane Hořejší
krásou je, že určité věci se prostě vypídit nedají. Pokud by k tomu došlo, život sám by ztratil smysl a touhu bytí. Ale domnívat se můžem.
Prokázat, že fenomén tuláka po hvězdách je reálný může ten, kdo to žažil. A vědecké bádání tohoto fenoménu je naštěstí jen vědecké a vědeckým zůstane. Tak, jako Ensteinova jedna část teorie relativity, že pokud poletíte vesmírem rychlostí větší než světlo a budete před sebou držet zrcátko, tak se v něm neuvidíte :o). Prostě fenomén Tuláka funguje. A to mi věřte...hezký den
06. 09. 2009 | 15:44

ali napsal(a):

Petr Havelka
Bůh existuje. Jeho podobu však nevidno, neboť Jeho image je nepodstatné, tak jako Jeho opěvování. Ale jste na dobré cestě :o). V životě se stávají věci, které Vám zcela přehází hodnoty a priority. Pak je to mazec. Ale co tě nezabije, to tě posílí..
06. 09. 2009 | 15:53

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

KRIZOVÁNÍ

Sousední vesmír
vím to jistě
nemá žádná
parkoviště
a jest velkou otravou
jet tam místní
dopravou
taky dobře víme oba
že pochybná je i otvírací
doba
vstupné prý snad trochu
ujde
ale kdo tam v té krizi
půjde...

Veselé atd...
06. 09. 2009 | 15:56

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší.
věříte v nesmrtelnost duše?

Může se kůň dostat do nebe?

https://www.youtube.com/watc...

DUŠE = ENERGIE, ENERGIE = ÚROVEŇ VIBRACE

Řekl bych, že jste jen krůček od odhalení, že duše je vibrátor.
Ach jo.
06. 09. 2009 | 15:56

Imhotep napsal(a):

Pane profesore, jsou k tomu i lepší odkazy:
http://www.janegoodall.org/
http://www.lidovky.cz/tiskn...

Nicméně i zde najdete jeden základní princip: zabíjení pouze z důvodů potravy nebo obrožení života.
06. 09. 2009 | 16:01

Karel Mueller napsal(a):

kolja:

Ale profesor přeci o smyslu života neuvažuje. Vcelku jen krátce shrnuje hlavní názory na existenci toho, co názýváme duší a na vědomí. Nic víc.

Samozřejme, o smyslu našeho bytí lze fantazírovat neomezeně. Stejně jako o nesmrtelnosti chrousta. Určitě znáte slavnou řeč Wericha na toto téma: "Když už jednou jsem, tak koukám, abych byl a byl tím, čím jsem a ne tím, čím nejsem, jak tomu mnoha případech je ..." Ta smysl debat o smyslu vyjadřuje asi nejlépe.

Samozřejmě, pojmy jako láska, bolest atd. patří mezi pasívní projevy vědomí a jasně jsem psal, že jsou principiálně neodpověditelné. Tedy ne že by to biochemie ve spolupráci s teoretickou fyzikou neuměla - celý proces je možná schopná popsat dokonale. A neodpovídá nám na otázku, proč v průběh toho či onoho procesu subjektivně cítíme. V minulých debatách jsem se snažil dokázat, že to ani není možné vzhledem k omezeým možnostem vědy.

Ale abych se vrátil na začátek: Téma debaty je vědomí a nikoliv smysl života.
06. 09. 2009 | 16:02

ali napsal(a):

Pepa Řepa
nebuďte cynik, Pepo, to Vám nesluší..
Včera jsem byla na Macy Gray a vzduchem lítaly vibrace bez vibrátorů :o)..
06. 09. 2009 | 16:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

Tak si to proberme:

a)"Války" mezi tlupami.

"Pokud už k takovému střetu dojde, potom z důvodu "boje" o přežití."

Presne jako u lidi (Lebensraum...).

"Nikdy a nikde při nich ale není doloženo mučení a týrání zajatců"

Myslim, ze treba u tech simpanzu k podobnym vecem dochazi (utluceni chyceneho nepritele). Lide to jen zdokonalili...

"nikde není doloženo vyhlazování jedinců z důvodu víry atd."

Tak to souhlasim` ani simpanzi asi nemaji svatou inkvizici ;-)

"Tyto "války" nejsou dlouhodobé a ani krvavé."

To je vec nazoru, co povazujete za "krvave" - podle me jsou dost krvave a krute... Asi tak, jako u novoguinejskych kmenu. My civilizovani lide ovsem mame mnohem ucinnejsi prostredky; kdyby je meli simpanzi nebo kosatky, zrejme by je vyuzivali take.

b
"Samozřejmě, že dravec se svojí kořistí nezachází v rukavičkách. Ale ten dravec loví jenom proto, aby přežil. Zatím jsem nezaznamenal případ lva, který by ulovil gazelu jenom proto, aby své lvici přinesl např. hezkou kůži."

Ale treba kocky lovi mysi vylozene pro sve poteseni. Lvi na rozdil od cloveka se nepotrebuji odivat do zvirecich kuzi. Nevidim rozdil mezi uzitkovym zabijenim zvirat pro maso nebo kuzi.

"Doufám, že ten rozdíl chápete."

Ja zase tak velky rozdil nevidim - lide v naproste vetsine zvirata zabijeji proto, aby jich vyuzili ve svuj prospech (maso, kuze); zvirata delaji totez.
Tuhyci si sve obeti napichuji (casto jeste zive) na trny, aby je mohli pohodlneji pozrit.


"Infanticida u zvířat existuje opět v případě, že je ohrožen život. Týrání a zabíjení mláďat bez důvodu, jak je tomu u lidí, jaksi neexistuje."

Omyl - podivejte se na ten vyse uvedeny odkaz. Lvi samci casto zabijeji mladata, zvlaste pokud maji podezreni, ze jejich otcem je nekdo jiny. Prectete si treba zajimava liceni Konrada Lorenze o infanticide ve psi smecce.

"S tím spásáním a přemnožením mne napadají pouze druhy, které člověk uměle zavlekl do prostředí, kde nemají přirozeného nepřítele."

To je uplne jedno - svedci to o tom, ze pokud to mohou delat, tak to delaji (napr. pri premnozeni z duvodu vymizeni prirozeneho nepritele).

Trvam na tom, ze se clovek chova stejne jako jina zvirata, jan k tomu dobremu i spatnemu ma vic moznosti.

..
06. 09. 2009 | 16:10

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o všelikém vědomí i po mám třeba toto..

SOUVISLOSTI

Starý Einstein běduje
že vesmír se mu
smršťuje

když mladý byl a začínal
všehomír se
rozpínal

Einsteinka však odpověď má hned
co se ti dědku zmenšuje
vůbec není
svět...

Veselé...
06. 09. 2009 | 16:10

Balsam napsal(a):

to Light:

Konstantin Veliký pod trestem smrti zakázal vstup do pohanských chrámů a přístup k jejich modlám.Hereze křesťanství v jeho době byla tak veliká,a názorově tehdejší křesťanství tak složité,že stěží si dokážeme dnes tu nejednotu představit.
První pokusy učinit v církvi jasno,začínají až pozdějšími koncily-okolo let 460 a ještě později.A nebylo jich málo.Od počátku se odlišovali Germáni, kteří pěstovali ariánskou odnož od r.360 n.l. zhruba.Ale byli Nestoriáni,monofysité a mnoho jiných.
06. 09. 2009 | 16:11

Pepa Řepa napsal(a):

To ali
to jsou oni, vědátoři. Spočítat, změřit jakou má velikost bot.

A zatím koktavej Moše se dostal k němu na Horebu nejblíž. Nebo Beethoven,možná Nietzsche až se z toho zcvoknul.Někdo namaluje obraz a jako by s ním rozmlouval.
Je ho kolem plno. Večer zajdu do kostela.
Ten Zacheus musí trpět. Pokud to ovšem ještě čte.
06. 09. 2009 | 16:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"věříte v nesmrtelnost duše?"

Spis ne, aspon ne v obvyklem slova smyslu; ostatne na to asi neverili ani apostolove.

"Může se kůň dostat do nebe?"

Co rozumite pod pojmem "nebe"?

"DUŠE = ENERGIE, ENERGIE = ÚROVEŇ VIBRACE
Řekl bych, že jste jen krůček od odhalení, že duše je vibrátor."

Asi jste nepostrehl, ze onen slogan napsany kapitalkami napsal kolega Light, ne ja... Ja jsem mu naopak oponoval...
Jinak jste zrejme prisel na dulezity duchovne-vibratorovy aspekt, gratuluji!

..
06. 09. 2009 | 16:15

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"Je ho kolem plno."

Zcela souhlasim, rikam to porad...

"Večer zajdu do kostela."

Ja taky - zrejme do stejneho jako vy, treba si tam i podame ruku...

..
06. 09. 2009 | 16:18

Admirál napsal(a):

"fenomén tuláka po hvězdách“ - to bude podle mne něco na způsob časové smyčky, kterou někteří lidé dokáží aktivovat, nebo je nahodile aktivována v mozku.

Pokud je smyčka aktivována, dokáží vidět obrazy z budoucnosti, minulosti nebo vnímat své tělo z vnějšku.

Teorii relativity to neodporuje.
06. 09. 2009 | 16:20

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opkaovat, duchovní vibrátorky jsem kdysi zbožňoval též. Dnes již nejsem zcela silen...

HOLČIČÍ

Zlatuše netuše
Kousla mě do
duše

A hned potom
Marcela
mne ošetřila
Docela

Abych pak Týně
Svěřil se
líně

Že chci jen Doubravku
A její
skluzavku

případně Terezu
Do které
nevlezu...

Veselé...
06. 09. 2009 | 16:22

Kačka napsal(a):

pro vaclavhorejsi:

Kačka:

"Konec konců jak by se jinak dalo lépe vysvětlit onu senzibilitu určitých osob, které mají možnost vidět onu ektoplazmickou hmotu ve tvaru "duchů, andělů" a pod? Je nemyslitelné, aby tyto osoby byli považovány za blázny...."

No, ja prave myslim, ze je to myslitelne (jen bych nepouzil slovo "blazen", ale neco jemnejsiho).
Tím pádem chcete říct (když uvedu za příklad z náboženského hlediska někt. z proků), že tím pádem i oni byli a jsou za "blázny" nebo jak chcete vy poněkud velcí podivíní?
06. 09. 2009 | 16:29

Karel Mueller napsal(a):

Jemnický:
Tady bych s Vámi polemizoval. Svůj názor jsem napsal, jediné, co asi věda nikdy nevysvětlí je ten subjektivní faktor.

Ale všechny tyto jevy lze zkoumat vědeckými metodami, např. působení různých látek ovlivňujících psychiku a dokonce lze získat i detailní popis biochemických procesů, který zároveň probíhají. To všechno je možné.

Víte, uvažovat o "duši" jako o něčem nehmotném je o ničem. Lépe je mluvit o tom, jestli lte "duši" (ve smyslu nějaké záhadné substance) zkoumat vědeckými metodami. Pokud tedy tato substance jakkoliv interaguje se známou hmotou, pak to samozřejmě lze, alespoň v principu. I když se nám možná nikdy nepovede to tajemstí odhalit.
06. 09. 2009 | 16:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Kačka:

Nejsem si vedom, ze by prorokove pozorovali "onu ektoplazmickou hmotu ve tvaru "duchů, andělů" a pod".

Co je to prosim "ektoplazmicka hmota"??? Tanou mi v te souvislosti na mysli nektere pasaze z knihy G.Durrella "O me rodine a jine zvirene" (o podivinske sestre na cas propadle spiritismu).

Tyhle hlouposti jsou povera, ne vira...

.
06. 09. 2009 | 16:34

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší, bohužel. Do místního. Nic moc.

To ali
neříkejte? V SaSaZu? Jaké to bylo?

A takhle je to se mnou vždycky. Dobrej úmysl, zajdu do kostela. Kdyby mně někdo nabídl lístek na Macy, je volba jasná.

Sváťa měl pravdu.

Mám se večer učit řeči
neb číst román klasickej.
Nakonec si zas prohlížím porno,
z toho já jsem stounavej.
06. 09. 2009 | 16:36

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Mueller:

Ja myslim, ze strasne dulezite a informativni bude vytvoreni te umele inteligence vykazujici veskere priznaky lidske "duse".
Verim, ze to je mozne.

..
06. 09. 2009 | 16:36

kormoran napsal(a):

.....A ja si zase ryyypnu -9 dilu))https://www.youtube.com/watc...
06. 09. 2009 | 16:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Behem dovolene jsem byl 2x ve venkovskem kostele; musim konstatovat, ze rozdil mezi tamnim kazatelem a T.Halikem je asi jako mezi dechovkou a filharmonii...

..
06. 09. 2009 | 16:39

Kačka napsal(a):

Pro vaclavhorejsi:

Tím, že připouštíte, že je to myslitelný fakt stavíte náboženské prameny do pozice založečných na lži....A co jsou tédy podle vás andělé a jim podobné "stvoření"?
06. 09. 2009 | 16:42

ali napsal(a):

Pepa Řepa
no v SaSaZu..byla úžasná a vědátoři, doktoři, strojníci i dělnice padali blahem k zemi, neměříce nic. Kulturní zážitek jak stehno. Kórt z naší samoty. Máme tu i kostelík, ale ten má zazděný dvéře, bo ochrana proti zlodějům a dá se tam lézt jen po žebříku oknem. Tak modlitby trochu flákám, neboť je to fyzicky náročné. Nicméně mojí víru ani zazděné dveře nezbourají.

wbgarden
vidím tě v každé zahradě,
ostatní je na snadě :o)
06. 09. 2009 | 16:57

ali napsal(a):

zdravím kormoran
Vy jste způsobil, že jsem hned včera zakoupila malýho Ríšánka na CD a sklenáře už mám dvorního, heč.. :o)
06. 09. 2009 | 16:59

Milan Horky napsal(a):

Pan Mueller

Vědomí a (veškeré další pojmy které si k němu lidé během staletí vytvořily je možno, teoreticky popsat, měřitelně zachytit a graficky vyjádřit včetně zaznamenání velmi přesných rozdílů mezi jednotlivci, a skupinových forem projevů v populaci.

Měření probíhá s přesností zachycení procesů utvářející prožívání člověka a z toho plynoucích projevů chování, které jsou již pozorovatelné navenek.

To vše vzhledem k volitelně definovatelenému vlivu prostředí člověka, jak vnitřnímu, tak i vnějšímu.

Tato měření pomohla i s popisem jednoduchého principu, jak si mozek utváří smysl (včetně logické myšlení). Každý z nás svůj vlastní subjektivní a na základě více či méně rozdílných informací. Je to stejné jako s matematikou. Pokud ji všichni náš mozek naučíme stejně, bude nám poskytovat stejný smysl. Pokud rozdílně, tak rozdílný a každý mozek si bude hájit tu svoji pravdu.

Podstata je, že budeme schopni rozlišovat, v čem se naše pravdy liší a proč, ale již nebudeme schopni říci, kdo ji má absolutní. Proto se ve vědě a v životě vůbec bez měření a pozorování neobejdeme. Slouží nám jako důkazy, které umožňují lidem, aby se mohli shodnout na jednotném smyslu o něčem. (domluvit)

Jinak řečeno, například rozdíly ve vědomí a jednotlivých procesech jsme schopni měřit s velmi velkou přesností "tisíciny". Vzájemně pak můžeme vědomí v populaci porovnávat, čeho je více, čeho zase méně a jaký to má vzájemný interakční vliv, jak na jednotlivce tak na jeho okolí.

Co jsme schopni rozlišit, tak je to kvalita procesů, které člověku evolučně slouží k růstu, reprodukci a k sebezáchově. Ale již z principu nejsme schopni definovat nějaký počáteční či koncový bod, tak abychom byli schopni utvořit nějaký smysl.

Smysl si vytváří náš mozek, aby měl nějaký začátek a konec určitého pozorovaného prostoru či jejich změn v čase (děje). Kdyby to neudělal, tak ho znovu ve vědomí nemá jak najít a použít. (princip fungování paměti)

Je to jednoduché. Když potřebujeme něco zopakovat stejně, musí to i u nás v mozku proběhnout stejně. (včetně myšlenky) A pokud mozek nebude znát informace, kde a jak začít, které neuronální okruhy mají inhibovat a které excitovat, nebude schopen nikdy nic zopakovat stejně, a k tomu ještě nezávisle na čase a prostoru.

Jak na potvoru, nikde v přírodě, nenajdeme proces, který by se někdy opakoval zcela stejně identicky. (v jiném časoprostoru - mimo jiné to přímo postuluje zákon speciální relativity)

A aby toho nebylo dost, pokud budeme hledat přesný začátek či konec určitého děje, tak skončíme v čase u velkého třesku a v prostoru, u interakcí částic. (žádný konec a žádný začátek nenajdeme)

Toto nám v nějvětší míře umožňuje pouze mozek a to náš lidský. Díky tomu můžeme opakovaně používat jednou naučené a ověřené stejně. (říkáme tomu dovednost).

Ale za cenu toho, že když hledáme začátky a konce, tak si tam potřebujeme něco dosadit. (boha, duši, světlo, proces).

Jinak by náš mozek nevěděl u čeho začít popřípadě skončit.
06. 09. 2009 | 17:01

ali napsal(a):

Pepa Řepa
vše co vstřebáte je dobré pro učení. Takže i porno, i když jste unaven :o). Ale co si budem povídat, čuňačinky asi frčí jakožto učivo nejvíc. Čím to? Že by byl člověk tak nedokonalý a jeho duše jen nafouklej balonek dechem ďábla?
06. 09. 2009 | 17:03

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

tady se dostáváme k otázce, kolem níž se vlastně všechno točí: Jestli ta uměle vytvořená inteligence bude vnímat, tj. cítit, pokud lze použít toto synonymum.

Myšlení je z valné části algoritmizovatelné. Možná zcela, i když Penrose to vyvrací a zaádí pojem vhled (insight), který považuje za nealgoritmizovatelný. Ale do toho se nechci pouštět.
Myšlení se vyvíjí, mozek se tedy vytváří závislosti na podnětech příslušné "algoritmy". Toho všeho asi bude možné dosáhnout.

Ale já si na rozdíl od Vás nemyslím (či spíše nevěřím, nemám dostatečné důkazy k tomu, abych napsal nemyslím), že takto zkonstruovaný robot s umělou inteligencí bude vykazovat vlastnosti "duše". Prostě tam nebude tan pasívní projev vědomí: Pocit vjemu. Můžeme ho snad naprogramovat tak, aby reagoval jako člověk. Ale on bude reagovat na impuls, nikoliv na bolest. Snad se to tak dá říct.

je to ovšem jedno z nejoblíběnějších témat sci-fi i svatý grál vědců zabývajících se vědomím.
06. 09. 2009 | 17:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Kačka:

"Tím, že připouštíte, že je to myslitelný fakt stavíte náboženské prameny do pozice založečných na lži...."

O jakych nabozenskych pramenech hovorite? Ty, ktere jsou dulezite, je treba chapat nikoli jako nejake faktograficke vypovedi, ale jako velmi specificky zanr vyuzivajici podobenstvi, jinotaju, mytologickych prostredku, atd.
Psal jsem tady o tom uz vicekrat:

http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...

"A co jsou tédy podle vás andělé a jim podobné "stvoření"?"

Rozhodne ne nejake okridlene bytosti.
"Andel" znamena "posel"; takovym "poslem" muze byt nejaka udalost, clovek, resp. cokoli, co vas nejakym zvlastnim zpusobem ovlivni.
Ironicky jsem o angelologii psal zde:
http://blog.aktualne.centru...

..
06. 09. 2009 | 17:21

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Mueller:

Ja verim, ze jednou budou i "roboti" s "pocitem vjemu", s "dusi" se vsim vsudy, kteri budou diskutovat o vsem (o dusi), psat basne, zakouset zoufalstvi, uplne stejne jako my...

..
06. 09. 2009 | 17:25

Míla napsal(a):

Už brzo bude jasno na konci roku 2012 možná i dříve už teď je to znát. Každý ať má i vědci svůj názor. Já osobně si nemyslím že že je jen fyzické tělo lidí a zvířat.
06. 09. 2009 | 17:35

Karel Mueller napsal(a):

Pane Horky,

díky za obsáhlou odpověď, mám jen pár připomínek:

- Vědomí dodnes nikdo nepopsal, dokonce neexistuje ani jednoznančná a vyčerpávající definice. Pouze jsou dobře mapované a měřené různé části mozku a jejich funkce.

- To, co píšete, se spíš dotýká evoluce živé hmoty než vědomí. Samozřejmě s tím úzce souvisí i vývoj mozku a jeho funkcí. Nemám námitky :-).

Ale základní otázka zní asi takto: Objeví se to, co intuitivně nazýváme vědomí, vždy při určité konfiguraci hmoty, přičemž onu konfiguraci lze kompletně popsat současnou kvantovou fyzikou a nic "dalšího" k tomu již nepotřebujeme?

Snažil jsem se položit otázku co nejjednoduššm způsobem.
06. 09. 2009 | 17:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

george:
"o klinické zkušenosti nevím" Nemocnice Na Františku poskytuje dost klinických zkušeností. Vím to od syna, kterého profesor Koukolík učil.
06. 09. 2009 | 17:47

ali napsal(a):

Míla
a proč myslíte, že v roce 2012 bude všemu konec? Jen pro jeden kalendář? To je nesmysl. Od konce prosince 2012 se zas budou planety opakovat ve stejné konjukci z dob počítání tohoto kalemdáře..
06. 09. 2009 | 17:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Englishman:
"Spiritualistický monismus by dle mého názoru měl být empirickému vědci mnohem bližší než dualismus." Zvláštní názor.
06. 09. 2009 | 17:50

Imhotep napsal(a):

pro vaclavhorejsi:

Vy mne tedy udivujete:

a) Pokud srovnáte do jedné roviny Lebensraum s souboj o kořist z důvodu přeiží, pak umlkám a jenom tiše zírám.
S těmi šimpanzi si to MYSLÍTE nebo to VÍTE? V tom je rozdíl.

b) Kočky loví myši vyloženě pro své pobavení. Vy jste z města, že jo? Pozorujte kočku divokou a poznáte, jak si jen tak pro potěšení loví. Zvláště, když má mladé. On je totiž rozdíl mezi dobře zaopatřenou kočkou domácí a divokou kočkou.

Pokud opět nevidíte rozdíl mezi lovem pro obživu a lovem jen tak pro potěšení nebo rozmar, mlčím.

c)Infanticida - nikdo nepopírá, že otec lev se cítí ohrožen a udělá to. Ale pořád je rozdíl mezi tímto případem, který se odvíjí ze zvířecí přirozenosti, a mezi tím, když někdo cíleně zavírá děti ve sklepích, případně je dlouhodbě bije, pálí cigaretou atd.

d) V tom spásání rozdíl je. Pokud nějaký intelektuál zatáhne králíky do Austrálie a nedojde mu, že tam nemají přirozeného nepřítele, tak je původcem on a nikoli ti králíci.

Ale pojďme k finále:

Cituji: "Trvam na tom, ze se clovek chova stejne jako jina zvirata, jan k tomu dobremu i spatnemu ma vic moznosti."

A teď to porovnejme s citací z úvodu blogu:
"..zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje“, že se většinou chovají skoro stejně jako malé děti nebo duševně zaostalí lidé.."

Mám se domnívat, že naše lidstvo považujete za hloupé, případně duševně zaostalé? :)
06. 09. 2009 | 17:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pavel B:
"když nabyl přesvědčení, že zemře, tak jeho mysl najednou dostála absolutního klidu, smíru a ´pohody´." Mohu potvrdit, zažil jsem přesně totéž při rozsáhlém infarktu. Za pocitu absolutního klidu, smíru a hluboké lhostejnosti jsem prožil noc, za které nebylo jasné, jestli přežiji. Až ráno jsem věděl, že hned neumřu, a klid a smír byl pryč. Je to už třináct let a vzpomínku na ten pocit se snažím si chránit. Možná se v dohledné době vrátí....
06. 09. 2009 | 18:00

dopro napsal(a):

to Imhotep:

internetoví sociokybernetici jako Ashby např.odmítají tvrdě sociální darwinismus.Ovšem lze -li např.jiný ekologický zákon- Haeckela-že ontogeneze je zkrácená fylogeneze- přenést i na společnost,pak lze očekávat,že duše příslušníků jedné generace jednoho národa budou v sobě nést stopy všech dob jeho národní historie.
06. 09. 2009 | 18:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
Drobné poznámky:
"Potěšení" z lovu je pro kočku trénink techniky.
Infanticida u lvů spočívá v tom, že vítězný samec zabije mláďata poraženého samce a přivlastní si jeho samice, které poté snadno přijdou do říje a mohou porodit mláďata vítěze.
06. 09. 2009 | 18:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Vitula:
Antropický princip může být optický omyl. Pokud existuje nekonečně mnoho vesmírů, což je logicky pravděpodobné, jeden z nich samozřejmě musí být antropický. Možná v jiném vesmíru diskutují andělé o tom, jak je zvláštní, že vesmír je angelotropický.
06. 09. 2009 | 18:13

Frank napsal(a):

to Milan Horky: mam velice podobny nazor. Pojem duse a nabozenstvi vzniklo jako psychicka potreba cloveka. Nikoliv prvoplanovite jako nastroj pro ovladnuti mas, jak psal nekdo v diskuzi, i kdyz nasledne to jiste zneuzito bylo.

to Vaclav Horejsi:
s temi roboty to vidim sloziteji. Rozlisujme:
1.) Prenos vicemene lidskeho vedomi/podvedomi na jinou bazi. Co si o tom myslite? Lze/nelze? Co se stane? (Ja se v tomto shoduji zhruba s Capkem, tedy RUR).
2.) Vytvoreni tak nove umele inteligence, ktera by nekopirovala zadne stereotypy od cloveka (nebo zivocichu) .. Lze/nelze? Co se stane?

Cteni na okraj: http://www.wired.com/wired/...
06. 09. 2009 | 18:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Informace neexistuje bez hmoty, nejen bez hmotného nosiče. Také je o hmotě a z hmoty pochází.
06. 09. 2009 | 18:23

Gorila P.K. napsal(a):

Pane Hořejší, děkuji za Váš názor: jsem rád, že jste se nás, zvířat, zastal. Jen bych chtěl dodat, že lidská inteligence je pro život nás, zvířat, "elementem" nejen naprosto zbytečným, ale také naprosto nepoužitelným (jednoho dne na to určitě přijdete i Vy, lidé:-)).
06. 09. 2009 | 18:24

Nachamkes napsal(a):

Duše je nepostradatelná rekvizita každého náboženství, které slibuje život věčný. Lidé musí být přesvědčování, že mají duši. Co jiného by potom vstupovalo do nebes, když své již k ničemu nepotřebné tělo zůstane v hrobě ? Duše se nemusí dokazovat, ale dá se v ní věřit.
06. 09. 2009 | 18:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
"zvířata zatím ještě nestvořila koncentrační tábory" Co jsou např. množství porobených mravenčích otroků v mraveništích vítězů? I oni mají své Buchenwaldy, kdy se vzbouří a porazí otrokáře.
06. 09. 2009 | 18:28

Carlos V. napsal(a):

Pane Horejsi,

Dnes s Vami souhlasim. Mnoho jeste objeveno nebylo, a jednou se my ci nasi potomci dockame racionalniho vysvetleni mnoha "zahad".

Skoda jen, ze racioalni vedci nektere na "obtizne" otazky casto nehledaji a nechavaji je napospas sarlatanum - treba kulovy blesk ci proutkareni.

Sam sarlatanum neverim - jediny problem je v tom, ze mi "proutky" funguji - krizi se. Nevim co ukazuji, obcas vodu, obcas zaklady plotu. Zkousel jsem to i se zavazanyma ocima s asistentem, porad se to krizi na stejnym mistech. Resi toto veda ? Anebo jen paveda ...
06. 09. 2009 | 18:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Nachamkes:
Víra v duši jakožto i jiné ideologie nesporně poskytovaly evoluční výhodu oproti lidem bez ideologie a zároveň bez potřebných znalostí o nich. Zdá se však, že postupující sekularizace svědčí o zmenšující se potřebě lidí vyznávat nějakou ideologii.
06. 09. 2009 | 18:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

naivka:
Právo existující an sich je spekulace.
Hudba je zajímavá a dojímavá proto, že jejím základem je kmitočtová harmonie. Zřejmě proto ji mozek vnímá v jiné části než obvyklý neharmonický zvuk. A z toho pocit preexistence tónových variací.
06. 09. 2009 | 18:37

Milan Horky napsal(a):

Pan Mueller

Otázka je jasná, odpověď se obávám bude trošičku složitější. Omlouvám, se, když se někdy budu odkazovat na empirii, a možná ulítnu.

Nejsme schopni změřit, přesně co, tedy které částice jsou podstatou vzniku vědomí, které konkrétní procesy. (prostě ten začátek a ani konec)

Co, ale jsme schopni měřit, tak pomocí těchto "částic", či spíše jejich viditelných projevů, měřit procesy vědomí, z jejichž analytického zpracování, vychází, že vykazují identické chování jako systémy částicové fyziky v relativistickém pojetí.

Ke snímání lidí používáme kombinovanou asociační techniku (Barvově slovních asociací)

Kdy slova jsou "pomyslné" kvantové veličiny, s nekonečným interakčním potenciálem. Chromatické barvy (reprezentující odlišnou rychlost), zaznamenávají u jednotlivců rozdíly v prožívání. Testovací baterie slov je variabilní. Pokud například snímáme základní vývojové fakory vědomí člověka (mozkový asociační potenciál), tak využíváme kolem sto slov, vyjadřující jak vnitřní tak vnější prostředí, jejichž prožitkovou strukturu následně proti sobě korelujeme.

Vývojem jsme došli k přesnosti, kdy ke každému slovu člověk vybírá tři barvy z osmi možných (56 kombinací), které zachycují projevy chování, jejich permutacemi dojdeme, pak cca (236?, 326? - matika mi nejde:-)), které zachycují již kvalitu vědomí - prožívání.

Během 20 let vývoje tohoto systému, se přišlo na to, že každá z těcho barev zachycuje komunikační subsystém vědomí s rozdílnou rychlostí přesnosu informací. Z toho pak následně vznikl komunikační model vědomí, kde jsme schopni klíčovat jak vlivy genetické - TĚLA(buněk, látkové výměny, ENERGETICKÉHO SYSTÉMU (Orgánové a pohybové struktury, včetně oběhových, imunitních, neurohormonálních systémů), tak vlivy psychické MENTÁL (CNS), a VZTHAHOVÝ SYSTÉM (sociálně zrcadlící neurony), tak vlivy vnějšího prostředí (sociální, materiální).

Na základě tohoto komunikačního modelu vědomí, jsme pak schopni graficky zachytit a vyjádřit různé procesy vědomí člověka, ve vztahu k jeho prostředí (tím pádem i například vlivy genotypu a fenotypu).

Kdybych to měl shrnout, tak pomyslné kvantové veličiny používáme k měření, tak abychom mohli zachytit a porovnat biopsychosociální vývoj vědomí člověka jak po stránce prožívání, tak i chování, ve vztahu k definovanému prostředí. (časoprostorová spojitost)

Tedy taková "šalamounská" odpověď, již z principu nejsme schopni definovat, co to vědomí je, ale na základě popsaného modelu, dokážeme jeho procesy měřit a porovnávat mezi jedinci a sociálními skupinami s velkou přesností.

Pokud budete mít čas a chuť, když se podíváte na stránky kvantové psychologie v horním menu, to myslím, vysvětlí nejvíce. Tedy k čemu to je, a co z toho vyplývá.

Doporučoval bych stránky "Muj Mozek" a "Strukturuji" , kde jsme se snažili zachytit principy fungování času a prostoru. (linearita a spojitost) Co to všechno v našem mozku páchá, že máme potom problém porozumět vlastnímu vědomí jako souvztažným procesů, různých neuronálních okruhů. Snažil jsme se to popsat tak, aby z toho bylo i lajcké veřejnosti zřejmé, že vědomí, myšlení, psychika,,, je v mozku zastoupeno stejnou logikou procesů jako když se učíme chodit. Nic víc, nic míň mozek pro myšlení, psychiku, vědomí nepotřebuje (V čem je rozdíl, tak se tak děje při odlišných rychlostech a s různě bohatostně aktivovaným prostorem)

Ve zkratce řečeno. Kdyby jsme si dávno vztáhli zákon speciální relativity i na procesy našeho mozku, včetně vědomí a logického myšlení, tak jsme dávno o padesát let někde jinde. Ten průser, si děláme sami. Ještě děcka ve třech letech žádnou linearitu času ve své logice nemají, až pak se od nás dospělých naučí tímto způsobem zkresleně vnímat přírodní realitu.

No když nahlédnete, poznáte sám. Jestli jste fyzik, či pocházíte z přírodních věd, tak by vám vše mělo nasedat.

Co mě sejří nejvíc, tak tento národ se rodí jako "einsteini", jazyk pro vědu máme taky bezkonkurenční (důležité pro bohatost strukturace neuronálních okruhů),,, a tady je to samá montovna, a beton. No myslím, když si to přečtete, tak budete vědět. (co je nevýhoda, je toho hodně, ale doufám že se to vyplatí)

A taky si myslím, že by to mohlo použít školství a vědy samotné, při prosazování svých rozpočtů. To, co se naměřilo, tak je argument ja byk.

Mějte se hezky
06. 09. 2009 | 18:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Light:
"ateismus a cesta bez víry není jistě to správné" Proč?
06. 09. 2009 | 18:40

Imhotep napsal(a):

pro Zbyněk Matyáš:

Pokud jsem do života mravenců uveden, vím, že kolonie se vzájemně vytlačují.
Ale pojďme k podstatě. Připustme, že mravenci budou používat jinou kolonii k otrocké práci. Pořád tu bude mezi nimi a lidmi jeden zásadní rozdíl - týrání a zabíjení jen tak pro potěchu, které je pro člověka tak příznačné.
06. 09. 2009 | 18:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
"Nikdy a nikde při nich ale není doloženo mučení a týrání zajatců, nikde není doloženo vyhlazování jedinců z důvodu víry" Mladí šimpanzi občas pořádají výpravy na území jiné šimpanzí tlupy, kde odchytávají jejich mladíky a mučí je až k smrti ubitím.
Je dobré ověřit si reálie před vyslovením kategoriuckých tvrzení.
06. 09. 2009 | 18:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
06.09.2009 18:46:05
Promptně jsem vyvrátil. :)
06. 09. 2009 | 18:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
´Ja verim, ze jednou budou i "roboti" s "pocitem vjemu", s "dusi" se vsim vsudy´ Aha, to je to Vaše rozumné náboženství: z člověka stvořeného k obrazu Božímu člověk Stvořitel robota k obrazu svému. :)
06. 09. 2009 | 18:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

06. 09. 2009 | 18:58

fudoshin napsal(a):

myslím si, že wbgarden by si za ty jeho tvůrčí výrony zasluhoval oficiální povolení ot psaní :-D
06. 09. 2009 | 19:01

Karel Mueller napsal(a):

Pane Horky,
ty články si musím přečíst, jinak vcelku s Vámi nemohu diskutovat. Ale z toho, co píšete vcelku plyne (a nakonec to lze i předpokládat), že vědomí je vázáno na globální strukturu, asi jako pojem krása. Abych to upřesnil: Krásný obraz je krásný jako celek, nikoliv jeho části. Dobře.
Ale i když dospějeme k určité konfiguraci, dokonale ji popíšeme (resp. její projevy)pomocí kvantové teorie polí, tak pořád zde bude ten nezodpověditelný subjektivní faktor.
A samozřejmě zde bude kardinální otázka: Je tento vývoj systému předpovězen v základech kvantové teorie polí? Já to nevidím, ale neznám tuto teorii tak dobře.
06. 09. 2009 | 19:22

Karel Mueller napsal(a):

Pane Horky,
STR znám kompletně a tak i není jasné, ktero její část z hlediska oné aplikace máte na mysli.
06. 09. 2009 | 19:26

Imhotep napsal(a):

pro Zbyněk Matyáš:

Prosím o odkaz nebo citaci ohledně těch šimpanzů. Děkuji.
06. 09. 2009 | 19:47

Pavel B napsal(a):

Re Zbyněk Matyáš - to je jistě hluboký zážitek.. no, přeji vám, ať ho hned tak zase nezažijete.. nebo ať ho zažijete, ale bez negativních následků :)

Jinak teď jste mi připomněl zážitek mého otce (a to silně souvisí s mojí diskusí s panem Hořejším) - jednou meditoval, byl v jakémsi hlubším stavu relaxace, a právě zažil pocit, že jeho "duše" opustila jeho tělo, prolétla se po pokoji a koukal se na sebe, jak spí.
Zde bych ještě rád zmínil - a to možná i pro vás, pane Hořejší, možná to souvisí s dimethyltryptaminem - byl jsem v hypnose (vedené zkušeným psychologem, žádným šarlatánem), a v tomto případě to nebylo nic jiného, než dosti hluboká relaxace, hluboké uvolnění, při kterém jsem byl plně vědomý a mohl jsem otevřít oči a dělat cokoliv, pokud bych se pro to rozhodl.
No, a právě jednou, když jsem byl v nejhlubším stavu, jsem zažil velmi neobvyklý zážitek, který nejsem schopen popsat jinak, než že "já" jsem se posunul v prostoru cca o 10 cm nad úroveň svých ramen. Bylo to velmi zajímavé, příjemné a prostě absolutně nezvyklé.
Tak třeba za to mohla ta latka :)
06. 09. 2009 | 20:01

Milan Horky napsal(a):

Pan Mueller

Pan Šimonek, který tuto metodu a model vyvíjel k tomu došel z jiné strany. Z té psychologické. V průběhu ladění, a s obrovským kvantem nasnímaných lidí z toho začala kristalizova spojitost směrem k zákonitostem chování přírodních systémů.
(zachycení a rozklíčovaní evolučních mechanismů a principů chování přírodní fyziky).

Čili, když se podíváte na portál kvantové psychologie, tak v:

Horním menu jsou zachyceny empirické implikace výstupů, které jsme naměřili, a které jsou ověřovány více jak stovkou spolupracovníků v praxi. (V těch záložkách nahoře je to logicky popsáno v souvztažnostech, jak mozku, tak empirie, tak vlivu spojitého času a prostoru)

V části teoretická východiska, jsou vývojově poslední, se snažíme naměřené výstupy popsat v analogii současného poznání různých vědních oborů. (S tím dovětkem, že na tyto obory nejsme odborníci a informace čerpáme, z internetu. Tedy pokud se tam budou objevovat rozpory, tak budou spíše dílem naši neznalosti či nesprávného uchopení). Jinak řečeno, tady bychom byly rádi, kdyby se nám v budoucnu podařila navázat spolupráce s fyziky a přírodními vědci, ti pro to mají výrazně bohatším a přesnějším způsobem nastrukturované své neuronální okruhy. (Já jsem se začal zajímat, co to vlastně pan einstein vymyslel před pul rokem. To jsme se chtěli podívat, co je v lidském vědomí nesilnější. (Tedy podle čeho se řídí nejvíce).

No a to jsme nemohli uvěřit našim očím. Nejsilnější byl spojitý ČAS, SKUTEČNOST a ENERGIE. (Žádná kauzální logika příčiny a následku. Tu jsme si náš mozek naučili, abychom si vše zjednodušili - a přitom parádně zkreslovali). Je to nějak významné? No tak si vemte kolik humanitních věd staví své předpovědi na časové linearitě. (psychologie, sociologie, ekonomie, všechny!!) Je to něco jako když přišel Planck s kvanty a nespojitostí. (Tohle humanitní vědy zatím neumí akceptovat, či využívat)

No a to nás vedlo k tomu, že jsme začali pátrat ve fyzice, kde jsou ty spojitosti.

Proto vodítko, kterého se držím je speciální relativita a s tou porovnávám nasnímané výstupy, mozkové procesy, evoluční části portálu atp.

(Co se týče teorii kvantových polí. V nejblyšší době přidám kvantovou variantu u popisovaných mozkových neuronálních procesů). Zabýval se tím pan Reinish. Přikládám odkaz http://watarts.uwaterloo.ca...
Princip a mechanismy, jsou obdobné, jako kdyby byla komunikace zajišťována axony. Pouze by to bylo výrazně rychlejší.

Část aplikované psychologie, to jou již grafy a popisy, keré používají psychologové a pomáhající profese běžne ve své praxi.
06. 09. 2009 | 20:05

Jag napsal(a):

Je to jako baterie do auta.Nikdo určitě nepochybuje,že má hmotný obal a uvnitř něco,co ji dává sílu.A když ta síla skonččí,životnost baterie končí.
06. 09. 2009 | 20:05

naivka napsal(a):

pro imhotep

pan zbyněk matyáš má pravdu. přečtěte si třeba knihu od martina uhlíře : "jak jsme se stali lidmi".
přímým studiem života zvířat ve volné přírodě bylo vypozorováno, že šimpanzi likvidují své konkurenty dost drastickým způsobem. to, že se vplíží do cizího teritoria u nich však neřídí hlad či chladnokrevné přání rozšířit vlastní panství. žene je povahový rys vymodelovaný během milionů let vývoje : touha zastrašit nepřítele, rozdrtit ho, eliminovat jeho schopnost odpovědět protiútokem. zkrátka, jedná se o agresivitu, která doposud přinášela evoluční úspěch. přepady osamělých jedinců či matek s mládětem představují nejúčinnější metodu, jak zvýšit vlastní reprodučkní úspěch. bohužel, lze nejenom tušit paralely mezi chováním šimpanzů a lidí ...
06. 09. 2009 | 20:07

Imhotep napsal(a):

pro naivku:

Tu knihu znám a mám k ní mnoho výhrad - ostatně jako k celé tzv. evoluci.

Agresi mezi zvířaty nikdo nepopírá. Ta agrese je ovšem spojená se záležitostmi přežití, nikoli libosti a zábavy. Navíc je téměř výhradně namířena proti jedincům z jiných skupin, což u lidí také neplatí.
Mimochodem - agrese pravděpodobně není původní vlastnost ani u lidí. Archeologie dokládá mnohá fakta, že v raném neolitu a starších dobách bylo mnohé jinak. Agrese asi nebyla hnacím motorem tomu, čemu se dnes říká evoluce, ale přibyla asi až v mnohem pozdějších dobách.
06. 09. 2009 | 20:22

Imhotep napsal(a):

pro naivku:

Znáte knihu Jaroslava Flegra: Zamrzlá evoluce?
06. 09. 2009 | 20:24

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Duše, vibrace, elektrony, zvířátka, informace... to je zase interdisciplinární diskuse.
06. 09. 2009 | 20:28

naivka napsal(a):

vážený pane hořejší,

nu, jak mi bylo vysvětleno - o vašem článku jsem se zmínila i v soukromí, máte zřejmě pravdu. váš názor je skutečně oproti velké části všeobecného smýšlení zřejmě velmi pokrokový. rozhodně s vámi nepolemizuji, zda zvířata mají inteligenci odpovídající té lidské. zvířata jsou různě inteligentní, každému je vlastní speciální inteligence, která jim umožňuje uspět v jejich prostředí. to především jsem si přála ve svém příspěvku zdůraznit... také váš komentář v
16:10:31 ukazuje na vaše značné znalosti (promiňte, že si dovoluji vás hodnotit :-) ...).
možná, když budete mít chvilku času, našla jsem si na internetu zajímavý odkaz na seminární práci o delfínech. ( http://www.steiner.cz/david... ). praví se v ní, mimo jiné : většina vědců se v současné době domnívá, že inteligence a mentální schopnosti živočichů závisí hlavně na velikosti (přesněji hmotnosti) mozku. následuje tabulka, z které je patrné, že mozek delfína skákavého a člověka, pokud jde o absolutní váhu a koeficient encefalizace, jsou si velmi blízké. podle současných znalostí se jeví, že kytovci mohou mít i poměrně bohatý dorozumívací jazyk. víte, nestuduji svět zvířat, zajímám se jako většina obyčejných lidí. přesto mě srovnání, kterého jste použil na začátku vašeho blogu, velmi zarazilo, ale to již jsem zmínila v minulém mém příspěvku, na který jste laskavě odpověděl .. :-)

přeji vám příjemný večer.
06. 09. 2009 | 20:36

naivka napsal(a):

pan imhotep

děkuji, mám ji doma a již jsem do ní nahlížela, ale celou jsem ji zatím neprostudovala.
přeji vám příjemný večer, musím se z diskuze již vzdálit.
06. 09. 2009 | 20:39

Karel Mueller napsal(a):

Pane Horky, kouknu se na to a vyjádřím se k tomu.

Jen bych poznamenal, že kvantová teorie polí je postavena na speciální teorii relativity, takže pokud ji Vaše teorie využívají, jsou tam Einseinovy závěry již obsaženy.

Pokud hledáte někoho na spolupráci z řad fyziků mohu klidně participovat. Ale jsou zde lidé daleko povolanější, sám jeden z nejgeniálnějších a nejbrilantnějších mozků: Sir Roger Penrose. Ten se snaží vysvětlit vědomí pomocí kvantové gravitace.
06. 09. 2009 | 20:41

Karel Mueller napsal(a):

Pane Horky, koukal jsem se na 1. Relativita času.

Relativita času v STR nemá s relativitou času našeho vnímáni (variabilita napříč populací, zrychlující se vnímání stárnutím) nic společného. To je dáno funkčností daného systému.

Nevím, jak jste natom a fyzikou, ale tzv telativita času v jednotlivých inerciálních soustavách není žádné zrychlování či zpomalování v absoluním slovy smyslu, jde o různou synchronizaci událostí.

Příklad: Jste na Einsteinově kolotoči. Určitě víte, že Váš čas půjde pomaleji než u těch v klidu kolem. Ale když budete z kolotoče měřit chod času těch v klidu, tak zjistíte, že stárnou pomaleji. Přitom po otočce kolotoče můžete zjistit, že zemřeli stářím :-).

Závěr uvedený ad 4) je zcela chybný.
06. 09. 2009 | 21:01

Milan Horky napsal(a):

Pane Muellere

To bych byl velmi potěšen. Až si přečtete ty stránky, tak poznáte, proč zásadně budeme a musíme preferovat spolupráci s čechy. Prostě máme pro vědu a objevování nového, sledování rozdílů a stejostí mnohem lépe nastrukturované neuronální okruhy než jiné národy.

To je alfa a omega pro přesnost. Když zjistíte, co vše náš mozek a jak jednoduše dokáže virtuálně vytvořit, spojit si dohromady, tak z toho jsou někdy náramné blbosti. (ale sami to nepoznáme!!!)

My se těmto jevům snažíme vyhýbat co nejvíce, a tak vše co publikujeme, s čím pracujeme musíme mít podloženo co možná nejpřesnějším měřením. Tedy jednak na naší straně asociačních procesů mozku, tak i vzhledem k teoriím s kterou se to snažíme popsat i spojit.

A tady se obávám, že pan Penrose je nucen prozatím stavět na teorii a spoléhat především na svůj mozek. Jednou tímto způsobem nastrukturovaný bude mít problém mnohé přijímat jinak odlišně. (to je ta pomyslná gravitace, kdy si mozek utváří svůj hodnotový systém).

Já ji zatím vnímám tak, že mozek vůbec nepotřebuje pro vznik vědomí, jeho "komplexnost" a konzistentní chování v čase gravitaci. (zdůrazňuji zatím vnímám, vy jako fyzik v tom možná okamžitě spatříte mnohem víc)

My si ta měření zatím vysvětlujeme jako současné působení různých "časů" s rozdílnou rychlostí přenosu informací a prostorovým potenciálem různých neuronálních okruhů, které je schopen současně aktivovat. (jsou v tom zahrnuty změnové procesy - učení, paměť - opakování, kontextové vkládání do linearity - strukturace logického myšlení) A potom poměrové korelace pro psychiku a tělo.

(během pár dnů bych chtěl připravit novou stránku směrem k evoluci, kde se budu tento vývoj vědomí (a jeho model) na základě schopnosti komunikovat v rozdílných časech snažit popsat mnohem přesněji a detailněji, než je nyní.

Byl bych rád, až si to pročtete a jestli vás to zaujme, kdyby jste se potom ozval. Kontak je na stránkách.
06. 09. 2009 | 21:11

ivanT napsal(a):

Vazeny pane Horejsi,

Kladete nekolik otazek, ale hlavni z nich je jakou formu a podstatu ma 'duse' ci 'vedomi' a nakonec i zda vlastne existuje. Souhlasim s vasim monistickym nazorem a myslim, ze soucasna neurobiologie k jeho potvrzeni podava mnoho presvedcivych argumentu v tom smyslu, ze se zda, ze kazdy 'dusevni stav' (strach, bolest, vzruseni, a podobne) lze (jak matematici rikaji) mapovat jedna ku jedne na stavy mozku. Jinymi slovy, v urcitem dusevnim stavu se 'rozsviti' urcite casti mozku, a naopak kdyz se tyto casti 'rozsviti', mame odpovidajici pocity. Snad nikdy toto mapovani nebude kompletni, ale prikladu je prilis mnoho na to, aby nad nimi clovek mohl mavnout rukou.

Na druhe strane ale je pojem duse nebo vedomi podstatne komplikovanejsi nez pouhe mapovani a je o tom, jak se zminujete, rada knih. Prave jsem zacal jednu z nich cist a vrele ji ctenarum doporucuji:

S. Blackwell: Consciousness - a very short introduction, Oxford University Press.

Mimochodem, tech knih '... a very short introduction' je uz rada (serie kolem 250) o vsemoznych nametech a vetsinou jsou velmi dobre. Jejich autory jsou nejcasteji nejlepsi specialiste z Oxfordske a Cambridgeske university.

http://ukcatalogue.oup.com/...
06. 09. 2009 | 21:22

Karel Mueller napsal(a):

Dobře, ozvu se.

Ještě snad bych měl dvě poznámky:
- Nevím proč zrovna Češi, ale budiž :-).

- Zpomalování času nám počítá tak zvaný faktor gama a projevuje se u opravdu vysokých rychlostí. Částice musíte urychlit a já nevidím žádný zdroj, který by to umožnil. Pak by měla ale stačit nerelativistická kvantovka mnoha částic. Ale možná se mýlím.
06. 09. 2009 | 21:26

Hurá napsal(a):

Pro Pepu Řepu !
Jde o rozdíl mezi náboženským Bohem a tušeným vesmírným, tvořivým řádem, který z důvodu lehčí komunikace je nazýván "bohem" s malým "b". Takže to je pouze zástupný terminus-technicus pro to tušené, ale nám zatím "pozemšťanům" nepoznatelné.
06. 09. 2009 | 21:32

Karel Mueller napsal(a):

ivan T:

Penrose, jehož knihy mohu jen doporučit, je nejen extratřída v matematice a teoretické fyzice, ale má i hluboké znalosti neurologie. Byl to vždy jeho koníček a nebýt tak skvělých úspěchů v matematice už v ranném mládí, tak ji šel studovat.
06. 09. 2009 | 21:35

Hurá napsal(a):

Pro pana Hořejšího ! Výrazem
"Nekomformní" vědec jsem měl na mysli vědce, který tématem i výsledkem své práce se neslučuje s tzv. oficiální "vědeckou" teorií, většinou vydávanou za definitivní fakt. Práce těchto, jak říkám nekomforních vědců, jsou dosti tvrdě cenurovány. (Ve světovém měřítku). Ale u nás nějaké dostupné překlady, alespoň v populárnější podobě, existují. Mrkněte se do knihy, u nás je v prodeji, Bernarda Jakoby - Život po smrti. Hlavně kvůli obsáhlému seznamu použité literatury. Ta je i na http://www.sterbeforschung.de
(Zdraví Hurá)!
06. 09. 2009 | 21:50

Milan Horky napsal(a):

Pan Mueller

Proč zrovna češi? :-) Je to jednoduché, od malička, jako malé děcka, si díky našemu jazyku strukturujeme neuronální okruhy výrazně bohatším a hraničně přesnějším způsobem než jiné národy.

Kdybych vám měl důsledky převést do analogie fyziky. Tak jsme schopni zaznamenávat a vyhodnocovat rozdíly na mnohem hraničně přesnějších úrovních.

Je to jako s hudbou. Ten kdo má hudební sluch, tak rozezná jednotlivé tóny, a rychlosti jejich změn. Díky tomu je je schopen následně velmi snadno reprodukovat či použít jinak. My ostatní, já sobně jsem toho zářným příkladem, nerozeznám nic a taky nezreprodukuju nic. Spíše pak působím při pokusech o zpěv jako puťová atrakce. Prostě moje sítě nezaznamenají dostatěčně přesně změny tónů a rychlosti jejih změn. I kdybych se nevímco.

Tímhle by měli čeští vědci argumentovat při boji o rozpočet. Jestliže se říká zlaté české ručičky, tak ty jsou řízeny mozkem!!!! Tedy zlaté české mozky.

Jen možná ještě tolik lidí nehledalo příčinu v jazyce, a jeho vývojovém vlivu na náš mozek. Až tohle se změní (relativisticky) klidně zítra. Tak tu během pár let lidi budou chodit na šichty do akademie věd, místo šroubovat popelnice. (pardon automobily)

Prostě máme lépe mozek vybaven pro to vnímat časoprostorové změny mnohem přesněji. To už pak asi nikoho neudiví, ža hrajeme vedoucí úlohu v nantotechnologiích :-)

A taková blbost za to může. Čeština :-) :-)
06. 09. 2009 | 21:53

THP napsal(a):

Monistický pohled není nový, viz. známí teologové (Tillich, Rahner i Ratzinger a další)
06. 09. 2009 | 21:59

Al Jouda napsal(a):

Vážení badatelé ! Dokud žijete, tak se klidně domnívejte, že máte duši nebo že má duši Váš pes nebo kočka. To nikomu neuškodí. Jedna věc Vás však zcela určitě přesvědčí, že jste se mýlili. Bude to Vaše vlastní smrt.
06. 09. 2009 | 21:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

06. 09. 2009 | 22:12

Lena napsal(a):

Milé Hurá,
že by nějaké vědecké spiknutí? Navrhuji zavřít je, lumpy, do psychotronických laboratoří a dělat na nich pokusy se zjevováním duchů, andělů a mimozemšťanů.
06. 09. 2009 | 22:14

THP napsal(a):

Pane profesore, vždyť ale existuje frakce neurobiologů, kteří tvrdí, že vědomí není vázáno na mozek (teď nevím články ale jsou toho mraky, stačí vygooglovat Consciousness outside the brain nebo tak podobně), také už se tu o tom někde diskutovalo...
06. 09. 2009 | 22:23

Karel Mueller napsal(a):

Milan Horky:

A já jsem si myslel, že náš vlastenecký sbor zde v debatách nemá soupeře :-)).
06. 09. 2009 | 22:25

Karel Mueller napsal(a):

Al Jouda:
Omyl, smrt může přesvědčit o opaku jen toho, kdo se domnívá, že nic nebude. Ostatním může jen potvrdit domněnku.
06. 09. 2009 | 22:27

Ignácius napsal(a):

P.Hořejší

Nakousl jste skutečnost ,které zatím a ještě dlouho jistě ,zdalipak někdy vůbec, bude zcela nedosažitelná k získání vědeckých důkazů...
A přestože jste zmínil Křestany ,je třeba se v případném zkoumání pustit hlouběji,mnohem hlouběji,myslíte-li hledání uspokojivé odpovědi aspon trochu vážně a neexhbinujete tady pouze s opsanými analýzami,pouze některých kulturních pohledů na věc...
Ale to samozřejmě nestačí,je třeba mít zkušenost,zažít "to",či-li přestante mlátit prázdnou slámu wikipedických canců a svých doměneka začněte meditovat aspon dvakrát denně ,nejlépe pod vedením nějakého důvěryhodného učitele,začněte svou mysl a své činy řídit dle univerzálních životních zásad -třeba zrovna desatero a učení J.Krista o odpouštění_otevřete své srdce a za pár let nám napište co jste objevil,budu se těšit..

Toto co jste napsal mi připomíná spíš ten váš vědecký kafemlejnek ,aby jste vykázal publlikační činnost a ze tří článků udělal čtvrtý...
Přeji úspěšnou duchovní seberealizaci
06. 09. 2009 | 22:31

THP napsal(a):

Pane profesore, lépe než na NDE to lze dokumentovat na tzv.savant syndromu, kdy např., jinak retadrovaný jedinec získá najednou vyjímečné schopnosti, např. virtuozitu i když v životě nehrál a pod. Není tedy nerv. soustava jen nějaká "přijímač" typu televize? Odkud?
06. 09. 2009 | 22:32

Lena napsal(a):

Zajímalo by mě, co Al Jouda po smrti na to, až se mu tam, kde čeká jen lidi, zjeví jeho pes.
06. 09. 2009 | 22:35

Zacheus napsal(a):

Dovolím si v poněkud obecnější rovině doplnit diskusi velmi zajímavou myšlenkou papeže Benedikta XVI.:

" Rozum a víra si vzájemně pomáhají. Rozum bez víry se ztrácí v iluzi vlastní všemohoucnosti.Víra bez rozumu riskuje, že se odcizí konkrétnímu životu lidí".
06. 09. 2009 | 22:37

Karel Mueller napsal(a):

THP:

To nelzw vyloučit: Mozek jako přijímač informací pomocí neznámých polí.

Připouštěl to i Einstein
06. 09. 2009 | 22:44

Light napsal(a):

to Václav Hořejší:

"Prosim vas, jak tedy muzete cokoli vedet o necem, co "není měřitelná, ani uchopitelná jakýmikoli technickými prostředky, není prakticky možné ji materiálními postupy, pokusy a způsoby měření jakkoli dokázat"???

Vím to díky osobní zkušenosti změněného stavu mysli, ve kterém jsem se nacházel svým vědomím ve formě ducha mimo vlastní tělo, pouze ve formě ducha či duše a osobně jsem měl možnost se seznámit s vyšším rozměrem bytí, osvobozen od 3D pout čistě materiálního světa. Reálnost tohoto prožitku můžu přirovnat k bdělému stavu, oproti snu, kterým je jakoby úroveň běžného vnímání, když jsme vzhůru. Tak moc jsme v našich hmotných tělech uvězněni, proto se na Vás ani nezlobím, pokud pochybujete, protože když sníte, také si neuvědomujete, že jde o sen a zjistíte to až tehdy, když se skutečně probudíte:-) O astrálním cestování již byla řeč na jiném místě blogu, víte o čem mluvím, avšak přistupujete k těmto věcem jako skeptik.

"Vibrace, energie, atd. jsou definovane fyzikalni pojmy - co v teto souvislosti "vibruje"???"

Jak jistě víte, z fyzikálního hlediska můžeme měřit např. u tělesa energii pohybovou, energii pružnosti nebo vnitřní energii tělesa. Vnitřní energie tělesa je dána např. teplotou a ta je odvozena od frekvencí částic vibrujících molekul uvnitř tělesa. Protože je duše jako vysokofrekvenční pole matrice vibrující na nám doposud neměřitelném stupni frekvenčního pásma vpodstatě nezachytitelná, je z dnešního materialistického pohledu neměřitelná. Je neměřitelná, protože ji neumíme měřit, to nevylučuje, že neexistuje. Exaktně můžeme měřit pouze stupeň vyvinutosti ducha, kterým může být např. lidský intelekt, inteligence, schopnosti, atd., které jsou však také částečně vázány na naše hmotné tělo, čili lidský duševní potenciál souvisí s DNA, genetikou atd. Ale i geniálním rodičům se může narodit průměrný potomek nebo naopak průměrným lidem narodit génius, takže sám musíte uznat, že jen o materiálním genofondu zatíženém DNA to není.

"To, co rikate, jsou typicke vyroky fantasknich paved, ktere se domnivaji, ze se jim nejake hluboke pravdy zjevuji jakymisi intuitivnimi zpusoby"

Hovořím jak říkám zejména z vlastní zkušenosti a ta není žádnou fantaskní pavědou, ba naopak, je to důkaz či indikátor toho, že lidstvo má ve vnímání ještě značné mezery a nevyužívá zcela svůj skrytý duševní potenciál. Je to dáno tím, že naše lidská DNA byla v minulosti částečně deaktivována a v současnosti dochází k opětovnému částečnému zaktivování zbylých šroubovic DNA, což se může projevovat i změnami úrovně lidského vnímání. Vaše osobní zkušenosti jsou tím nejcenějším co můžete v životě získat a ignorovat a degradovat osobní prožitky a získané osobní zkušenosti na fantaskní pavědu může jen hlupák, který si myslí, že je nejchytřejší, na vrcholu evoluce a vše již objevil...Při vší úctě k Vám pane profesore, každý se musíme ještě mnoho učit...
06. 09. 2009 | 22:44

Karel Mueller napsal(a):

Pane Lighz,
jaké máte znslosti teoretické elektrodynamiky a obecné teorie vlnění?
06. 09. 2009 | 22:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Light:
Osobní zkušenost nebo osobní iluze? Anebo osobní zkušenost s endo/exorfiny? Anebo jinými metabolity kódovanými uvolněnými úseky lidské DNA?
06. 09. 2009 | 22:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zacheus:
Spíše platí, že rozum a víra se vylučují.
06. 09. 2009 | 22:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ignácius:
Z čeho usuzujete, že "wikipedické cancy" jsou horší než ty Vaše?
06. 09. 2009 | 22:56

Roraima napsal(a):

Vážený pane.Nebudu filozofovat o duši a dalších projevech Somo-Psycho.Na dané téma jsem za život přečetla mnoho knih a hledala v nich odpovědi na události,které proběhly v mém životě a které mi materialisti,kteří něco podobného nezažili,nevěří.Píšete o duši zvířat,dobrá dva příběhy,které mají svědky. Jako mladá dívka jsem seděla na mezi za městem a pozorovala louku plnou motýlů.Po chvíli,nepozorován mnou,přišel jakýsi obejda,táhl z něho alkohol a začal mě obtěžovat.Měla jsem strach a začala jsem říkat totální nesmysly,že jsem královnou všech motýlů,ať se mne nedotýká,že všichni přiletí a odnesou mne.A najednou opravdu začaly motýli přilétat,usedali mi do vasů,na ramena,a já jsem začala volat,ať přílétávají další,a najednou jich kolem mne byly desítky. Obejdu ten úkaz natolik vyvedl z míry,že začal říkat něco o čarodějnici a velice rychle odešel. Motýli mě zachránili.Možná,že dvacetkrát,jsem se na to místo opakovaně vracela v příštích letech,za krásných letních dní a chtěla si ten úkaz zopakovat.NIKDY,NIC.Aještě jeden zážitek. Byla jsem ve Francii a poblíž Paříže se na soukromé farmě páslo stádo asi třiceti naprosto černých koní. Mezi nimi jeden se světlou hřívou a ohonem.Povídám ostatním,že si ho zavolám,abych si ho prohlédla.V ten okamžik zvedl hlavu, zaržál,a tryskem přiběhl,ta vzdálenost byla víc jak sto metrů.Jako dítě jsem měla oblíbenou kočičku.Čekala koťátka a babička se po nich sháněla,protože je bylo třeba utratit,aby nás kočky nesežraly,jak babička říkala.Bylo mi to velice líto,vzala jsem košík a šla do stodoly,abych koťata přenesla do jiné skrýše.Stojím uprostřed stodoly,a kočička mi postupně přinesla tři svoje koťata k nohám.Tak bych mohla pokračovat. Říkám tomu mimosmyslové vnímání. Tak nějak se asi dorozumívávám se zvířaty.A pro všechny ty zážitky,kterých jsou za život desítky,hledám odpověď.
06. 09. 2009 | 23:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Roraima:
Nejlépe objektívně demonstrovat. Další desítky případů jistě budou následovat.
06. 09. 2009 | 23:11

ivanT napsal(a):

(Uz jsem to tu napsal, ale zmizelo to.)

Dovolte, abych doporucil knizku, ktera naznacuje ze problem duse a vedomi je mnohem hlubsi nez se tu ukazuje:

Susan Blackmore - Consciousness: A Very Short Introduction

Uvod s radou referenci.

Jinak velice zajimava serie Oxford University Press od vysoce kvalifikovanych autoru na

http://ukcatalogue.oup.com/...
06. 09. 2009 | 23:28

kormoran napsal(a):

Prominte , ze Vam zasahuji do rozhovoru , ale extra pro pana Matyase nebo Muellera.
Vy pani materialisti a vedci jste okamzite se vsim hotovi.)))

Pane Light mate znalosti elektrodynamiky???))))....
Zbynda- osobni zkusenost? Nebo iluze??)))
Vy ac Vam nekdo rekne , ze se spalil o plotynku u sporaku , kde nebyl zaveden proud, tak ho automaticky nazvete blaznem, pod vlivem ilusi a pan mueller to dolozi i z hlediska fyzikalniho , ze se jedna o nesmysl. Pravda pravdouci.
Ovsem vazeni!Existuji vypovedi (zavazne), kde zakony lidstvem zatim probadane , jsou jaksi mimo. V mnoha pripadech o tom zucastneni nechteji mluvit, aby je nekdo ze zistnych duvodu nepovazoval za blazny.

Nepopiram vedecke poznatky , ale co mi vadi , ze vedci nedokazi priznat i to co je mezi zemi a vesmirem!Protoze si nesahli))))
Jen abyste si panove jednoho dne nesedli na prdel s tim , ze vase badani uz nikdo nebude potrebovat!
Hodne stesti v patlalapaprtala.
06. 09. 2009 | 23:30

ivanT napsal(a):

Pane Horky,

Myslite to vazne nebo si z nas delate legraci?

Jestli to myslite vazne, prectete si neco z linguistiky a o jinych jazycich, a dale nejak dolozte, ze narody se srovnatelnou historii jsou mene produktivni nez 'zlate ceske rucicky'.
06. 09. 2009 | 23:32

Al Jouda napsal(a):

To Lena :
Smrtí všechno pro určitého jedince končí. Mozek odumře a tak ztratí nejen schopnost vnímat, ale i schopnost vytvářet halucinace a přeludy, popřípadě věřit. Naše buňky však žijí dál v našich dětech.
06. 09. 2009 | 23:44

badatel napsal(a):

to Čochtan,
trochu znám matematickou teorii složitosti(P,NP,QNP ...), ale neznám bohužel exaktní jazyk, abych se dovolil vyjadřovat vědecky jednoznačně k tak složitým problémům, jak to činí autor blogu.
Na Vás si dovoluji reagovat proto, že se mýlíte z hlediska současného vědeckého poznání, že informace musí být vázaná na hmotu.
Informace, např. ta kvantová, může být vázána např.na algebraickou strukturu prostoročasu, a při vzniku našeho Vesmíru při nafukování z vakua pak určovat, že náš Vesmír, jako jeden z mnoha jiných vesmírů, bude ten,jaký pozorujeme a platí zde pohyb v poli centrálních sil.
Ty otázky jsou složité a myslím si, že kromě Všeználka z Hradu, by se současný vědec k nim neměl nijak kategoricky vyjadřovat. Víme toho o tom příliš málo, že ano.
06. 09. 2009 | 23:45

Karel Mueller napsal(a):

Pane kormoran,
určitě nejsme hned hotovi vždy, někdy však ano.

Základní otázka: Co vibruje a co při těch vibracích vysílá, tedy pokud něco vysílá? Pokud to něco, co je vysíláno, je ultravysokých frekvencí, tak už podle kvantové fyziky má zcela částicový charakter a tedy pokud to něco interaguje, tak se projevuje jako částice.

Bylo by dobré alespoň toto vědět :-)).
06. 09. 2009 | 23:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kormoran:
" vedci nedokazi priznat i to co je mezi zemi a vesmirem" Vědci vždy přiznají prokazatelné. Pokud by přiznali i neprokázané, nebyli by to už vědci.
06. 09. 2009 | 23:52

kormoran napsal(a):

Pane Mullere no prave, to je ta nezapojena plotynka! Rozumite mi?
Vy se nedokazete bohuzel od vedeckych metod osvobodit.

Pane Matyasi. mnooo a v tom je ten zakopany zaujaty pes!!!

Ale musim rici , ze jsem doslova hltal prispevky pod blogem v dobrem slova smyslu!
07. 09. 2009 | 00:02

Light napsal(a):

to Mueller & Matyáš:

Pánové bavím se tady s rozumnými lidmi schopnými vnímat, pochopit a akceptovat jimi dosud nepoznané a neprobádané, nebo s bandou zatvrzelých nabubřelých pošetilců, hájících středověké zbůsoby myšlení??? Promiňte, ale jste jako malé děti uchichtávající se a tropící nepořádek, když jejich rozum ještě není s to vztřebat určité informace, které jsou nad jejich chápání...

Toto není přednáška z Marxismu - Leninismu, píše se rok 2009, WAKE UP !!!

***

Nejde o žádnou ILUZI, tou je spíše náš materiální svět, počínaje televizním vysíláním, přes ILUZI vytvářenou médii, až po totální dezinformovanost a odpor k poznání oblasti duchovní, což chápu jako jakýsi syndrom post komunistického a současného pseudo-kapitalistického systému, který nás uměle udržuje v jakési duchovní stagnaci proto, abychom byli lépe manipulovatelní a ovladatelní. Takže se nebojte sundat si klapky z očí a odbourejte strach z neznáma, který vás jen omezuje a zabraňuje hlubšímu poznání.
07. 09. 2009 | 00:07

kolja napsal(a):

Já bych vůbec nepsal o smyslu života, kdybyste se mě na to nezeptal (v narážce na mou zmínku, že fyzici smysl života fyzikou neřeší). Takže to byla moje odpověď výlučně pro vás, vědomě mimo mísu.

Než poněkud zneužívanou Werichovu větu mám raději Smysl života od Monty Pythonů.

Když se mluví o subjektivním, zdá se mi, že se to často bere jako "pouze subjektivní". Prostě to není ta pravá (pan profesor by řekl hmotná, tuším za tím VUML) realita, nýbrž jen ty emoce nebo co.

Na vědomí se nedá dívat z venku, rovnou ho žijeme. Nechápu, jak mi pro tak jednoduchou věc můžou chybět slova. Nic jednoduššího přitom není, než ŽE víme.

To CO víme už je ale něco jiného, to už je informace, a s ní se už dá na mnoho způsobů zacházet. Ono vědění/vědomí se informací moc nazvat nedá, prostě jenom VÍME, to je samo o sobě bezobsažné.

Když z vědomí uděláme pouhou subjektivitu, tak můžeme opomenout životně důležitý fakt: že když je právě máme, tak žijeme. A dále to, že nic jiného pořádně ani nemáme.

Věda se s tímhle ale z principu míjí. I když budeme studovat mozek a budeme přicházet na to, jak je to tam zařízeno, tak budeme stále jen v pozici mechanika, který umí rozebrat převodovku, vyladit chod atd. - a bude mít pocit, že je blízko duše auta... Jenže k té se dostane jedině radostí z jízdy!
07. 09. 2009 | 00:27

Lena napsal(a):

Lighte,

vždycky jsem si myslela, že středověké myšlení je právě idealismus, nikoliv materialismus.
07. 09. 2009 | 00:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Light:
Místo argumentů kázání? Jste farář?
07. 09. 2009 | 00:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kolja:
Duše auta má radost z jízdy?
07. 09. 2009 | 00:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Pan Light Vás možná lehce přesvědčí, že se mýlíte. :)
07. 09. 2009 | 00:38

Karel Mueller napsal(a):

Pane Light,
jestli Vám dobře rozumím, tak jste se na VUMLu dozvěděl výtah z kvantové fyziky. No, kdo by to byl řekl ...

Víte, píšete, že cosi vibruje v neměřitelné a tedy nezjistelné oblasti. Základní otázka zní, jak jste k tomu závěru přišel, když to nelze zjistit. Vysílá to něco? Je to elektromagnetické povahy? Nejspíš ano,většinou to Vaši kolegové tvrdí. Ovšem elektrotechnika je schopna měřit celé ultravysoké spektrum, po přechodu do exra vysokých energií, kde se už záření projevuje částicově jako záření gama, se o meření postará jaderná fyzika. Ale takto se ptají vědečtí mastodonti.

Uvedl jsem svoji krásnou fantasii. Představte si, že bych tomu dal i zdánlivý matematický a vědecký háv. Stačilo by obšlehnout některé práce Hlavatého a Wheelera. A pak už jen neomezené fantazírování. Mohl bych skončit u přeměny hvězdy v gigantického tvůrce vědomí pro celou galaxii v procesu kolapsu. Největší sranda by byla, kdyby na tom "něco bylo".

Tuším, že bych popularitou na hlavu porazil celé kolokvium teoretiků v čele s Wittenem, Hawkingem, Penrosem a dalšími. Protože co je to kantová gravitace či teorie strun? Nuda ...

Neudělám to, nejsem jako Vy ...
07. 09. 2009 | 00:46

kormoran napsal(a):

No a zase si nadavame , bohuzel jsem v te kleci taky zatim...
ale dalsi odkaz:https://www.youtube.com/watch?v=USxynqMzZpo
07. 09. 2009 | 00:47

kormoran napsal(a):

....tri casti , mylil jsem se v uvedenihttps://www.youtube.com/watch?v=M-7byaxtTP0&feature=related
07. 09. 2009 | 00:49

kormoran napsal(a):

07. 09. 2009 | 00:52

Light napsal(a):

to Lena:

"vždycky jsem si myslela, že středověké myšlení je právě idealismus, nikoliv materialismus."

Středověké myšlení reprezentuje především doba temna, bohužel u některých přetrvává dodnes.

to Zbyněk Matyáš:

"Jste farář?"

Díky za optání, tak hluboce jsem bohudík ještě neklesnul, faráře bych přirovnal k politikům.
07. 09. 2009 | 00:52

kormoran napsal(a):

no konecne , ale poradi je prehozene!!!
07. 09. 2009 | 00:54

Petr Nedbal napsal(a):

Vážení,
s úctou se skláním před tolika vědeckými informacemi, formulacemi a termíny, před Vaší erudovaností, vědomostmi a léty praxe. Nejsem kvalifikovaný připravovat Vás o čas, reaguji z potřeby "nebýt jen ovcí, nýbrž v pravém slova smyslu člověkem." Nejsem vědec, ale mám rád filosofii. Neumím žonglovat se slovy, proto Vás prosím, nechytejte mě za ně, byl bych pro Vás snadná a nedůstojná kořist. Jsem obyčejný člověk, pocházím z vesnice, a zajímám se o věci vztahující se ke hmotě a vědomí.
Pane Profesore Hořejší, nadchl jste mě svým názorem, že zvířata mají duši. Ač umělec, mám sklon věci racionalizovat. Velmi se přikláním ke směru Vašeho uvažování, který jste nastínil výrokem "zvířata jsou hloupí lidé." Je to jeden ze způsobů, jak vyjádřit základní myšlenku toho, co je společné pro všechny živé bytostí. Za chvíli se ji pokusím formulovat.
Jestliže zvířata jsou hloupí lidé, pak mne napadá otázka, co máme společného a co nás od nich odlišuje? Začnu u toho, co jsem viděl denonenně na vesnici. Každé zvíře jí (sofistikovaní účastníci diskuze, promiňte, že nebudu zmiňovat celý proces látkové výměny, ale považujte ho prosím za obsažený v této jednoslabičné formulaci), spí (chcete-li, odpočívá), žije rodinným životem (chcete-li, rozmnožuje se - opět zde prosím považujte za zahrnuté všechny související podkategorie, jako např. emoce nebo vzorce sociálního chování)a brání se, nebo chcete-li, bojuje o existenci. Stejné 4 principy nacházíme i u lidí, tzn. že jíme, spíme, rozmnožujeme se a bojujeme o existenci. To, že tyto 4 činnsti provádíme na vyšší úrovni, nic nemění na podstatě těchto aktivit. Rozdíl mezi úrovní uspokojování těchto potřeb nás nečiní ve vztahu ke zvířatům "chytřejšími". To, čím se skutečně lišíme od zvířat, je lidská schopnost sebeuvědomění, schopnost vnímat vlastní já.
Přestože se právě zmiňuji o tom, co nás odlišuje od zvířat, vrátím se k tomu, co je pro nás - a nejen zvířata, ale pro všechny živé bytosti (např. rostliny) - společné. Tím jednotícím prvkem, tím, co nás "dělá příbuzné", je činnost, aktivita, která není produktem inertní hmoty, ale produktem vědomí. Ale co je zdrojem vědomí? Je to právě vlastní já, átma, nebo-li duše.
Každá živá bytost projevuje příznaky života jen po tu dobu, kdy je v těle přítomna duše, ať už se jedná o tělo rostliny, hmyzu, zvířete nebo člověka. Tělo jako takové je v podstatě stroj, který je v pohybu jen potud, pokud je v něm přítomen řidič - duše. Duše je zdrojem vědomí, a jakmile z těla odejde, tělo přestává fungovat.
Stejně jako máme mnoho druhů strojů, existuje také mnoho těl. Každý stroj je určen a vybaven pro nějakou specifickou činnost a stejně tak každé tělo umožňuje duši jednat určitým způsobem a tak naplňovat její touhy. O tom, jaké tělo živá bytost obdrží, rozhodují přírodní zákony v okamžiku smrti. Podle toho, jaké touhy duše v uplynulém životě kultivovala a naplňovala, dostane odpovídající nástroj v podobě příslušného těla. Takže ve skutečnosti rozdíly, které vnímáme mezi jednotlivými živými bytostmi v tomto světě, jsou jen vnější. Nicméně tyto vnější rozdíly tady jsou. Ne proto, že duše v těle zvířete je hloupější, ale proto, že např. tělo zvířete propouští méně vědomí a inteligence, než tělo člověka. A ta inteligence, kterou se člověk liší od nižších životních druhů, by něměla být využita jen pro lepší jezení, spaní, sex a obranu, ale pro pochopení duše.
Tady můžeme vidět, že moderní lidská společnost zůstává v tomto ohledu svému poslání hodně dlužna. Existuje mnoho vědních oborů, ale žádný se seriózně nezabývá studiem vlastního já - to jest duše.
Takže pane Profesore, jestliže uvažujete o tom, že i zvířata mají duši, máte mé sympatie!
07. 09. 2009 | 01:07

Light napsal(a):

to Mueller:

Jestli Vám jako teoretický základ stačí dílko Základy harmonické analýzy v kvantově relativistickém oboru od Ing. Tomáše Perny, tak tu mám prostudovanou, studium makrokosmu a mikrokosmu i teorii strun, ale povězte mi, k čemu nám obyčejným smrtelníkům takové odborné vědecké poznatky jsou při polemikách o nehmotném pozadí fungování vesmíru? Esoterika nebo metafyzika není přece kvantová fyzika, ano připouštím, že při studiu lidského biopole můžeme uplatnit poznatky z elektromagnetismu, ale při zkoumání obecných zákonitostí přece není za potřebí znát tyto věci až tak podrobně.

K Vaši otázce "Vysílá to něco?" Ano vysílá, říká se tomu lidské elektromagnetické biopole - tzv. Aura. Toto lidské biopole je měřitelné i přístroji v šíri viditelného barevného spektra, ale to hmatatelnou existenci duše samozřejmě nedokazuje, jen můžeme zjistit, že naše tělo vydává jisté záření, ovšem jen tehdy, není-li mrtvé (takže zjišťujeme, že to není jen o hmotě, ale důležitá je ta živá složka uvnitř těla, se kterou to záření zjevně souvisí).

***

Nabyl jsem dojmu, že diskuse o věcech duchovních je ve zdejší komunitě asi tak užitečná, jako házení perel sviním. Možná, že i ten čuník chápe víc, než někteří, kteří si pletou např. duši s vibrátorem :) Asi uvažují víc svým mužstvím než hlavou a pak ta "diskuse" také podle toho vypadá a je vzkutku povznášející. Pepo Řepo, pusťte si svůj oblíbený erotický kanál, vemte do rukou bibli a své mužství a budete vibrovat až do rána :) Přeji všem krásnou dobrou noc...
07. 09. 2009 | 01:15

Karel Mueller napsal(a):

Light:

Pokud tuto vzdělání máte, tak se divím, že tak píšete.

Samozřejmě, Dirac poznamenal, že chemii lze vysvětlit jeho rovnicí. No, všechny procesy v živém organismu jsou elektromagnetické podstaty a tak je samozřejmé, že se vytvoří elektromagnetické pole v jejich okolí. Kolegové z elektrotechniky jsou schopni ho analyzovat i mimo viditelnou oblast. Dobře, tu analýzu lze udělat běžnými vědeckými metodami, na to není třeba nějaké esoterika.

Ale když už jste tuto oblast načal, uveďte konkrétní jevy, se kzterými si fyzika neporadí.
07. 09. 2009 | 01:46

skeptický napsal(a):

Duše sbírali vodníci do hrníčků.

Poznatek 1)vejde se do hrníčku.

Do hrníčku lze ukládat látky tekuté,a látky pevné.

Poznatek 2)pokud je duše hmotná,bude to buď látka pevná,nebo tekutina.Nehmotná zbývá jen plyn,která se v hrníčku neudrží.

Pokud tělo je hmotné-hrníček,duše musí být tekutina.
Nejzákladnější je voda.

Duše zaujme tvar nádoby,v níž se nachází.

Před tím,než svět byl stvořen,otec nebeský oheň -spirit,síla H(hydrogen) a matka, nebeská voda -duch,dech,inteligence O(oxygen) se spojili v H2O což je syn,za uvolnění energie v podobě ohně pozemského,světla + tepla.

Ve stavu páry,oděn v bílém rouše
se manifestuje lidským zrakům v spirituální formě,nesmrtelná duše světa.

Ochlazením se dostává do tekuté formy vody,jež se manifestuje našim zrakům.

Otec,matka a syn v jednom.Záhada svaté trojice.

Syn zvaný živoucí duše světa,světlo světa.Chodil po vodě,měnil vodu ve víno,studnice vody živé.Bez ní život není možný.

Jako déšť snáší se na zemi,a přibírá tělo,hlínu C(carbon) a dává mu život.Pak tělo opouští,skončí v moři,a znovu do mraků.Tajemství života.Koloběh vody v přírodě.
Třetí skupenství vody je led,Smrt.

Každoročně se před našima očima manifestuje tenhle zázrak zrození,růstu,sklizně plodů,a spánku smrti,aby se příští rok opakoval znovu.

Tělo si za potravu bere těla jiných životních forem jako carbohydráty,obsahující otce H a tělo C, duši pak ve formě H2O,a ducha-dech ve formě O.Dochází k pomalému spalování, vedlejší produkt je CO2.
Rostliny naopak dýchají CO2,a vydechují O.
Popsáno pro názornost,chemici si to mohou vybalancovat.

Podezírám,že při holotropním dýchání se modulací dechu vytváří oxyd dusný,známý jako rajský plyn.

Kdyby moudrost křičela ze střech,nikdo neposlouchá.Raději by do nekonečna diskutovali o nadpřirozenu.

Mělo by se více věřit pohádkám,než vědě.

Návrat před stvoření je možný při pouhých 800 stupních,kdy se voda rozkládá zpátky na H a O.
Chce to jen pořádně zatopit.

No,dnes se s tím lítá do vesmíru hledat odpovědi,které máme před očima.
07. 09. 2009 | 02:06

Lena napsal(a):

Light,

člověk vysílá záření na 10 mikrometrů, prostě proto, že je teplý. Na tom není nic mystického.
07. 09. 2009 | 06:48

Imhotep napsal(a):

pro Zbyněk Matyáš:

Díky za odkaz. Všeobecně nemám k televizním dokumentů a obzvláště k těm z USA valnou důvěru, ale na to se odvolávat nebudu.
Na tom dokumentu je zajímavé, že ti šimpanzi se tam vyrovnávají s novým prostředím, které vzniklo lidským zásahem do přírody. Zajímavé by bylo více zkoumat tento násilný přechod a jeho vliv na onu šimpanzí duši. To samé se velmi často děje totiž u lidských společností. Ponechány původnímu stavu jsou jiné, po zásahu globální civilizace radikálně mění své vzorce chování - většinou směrem k větší agresi.
07. 09. 2009 | 07:08

Spiderman napsal(a):

Britští vědci mají s testováním stavů klinické smrti trochu zpoždění. Již před mnoha lety Moody popsal tuto zkoušku: hovoří-li lidé navrácení do života ze stavu klinické smrti o tom, že se jejich duše vznáší nad tělem v operačním sále, pak lze na plochy horních částí např. skříněk umístit nápadné symboly, např. žlutý trojúhelník, zelený kruh apod. Ty samozřejmě nejsou z úrovně pacienta a lékařů vidět. Vzkříšený pacient, který vypovídá o tom, jak z výšky viděl své ležící tělo a celý operační sál shora by pak byl dotázán, jaké symboly viděl. Moodyho nemusím, ale zkouška je tak jednoduchá, že se divím, že testy dosud neproběhly či výsledky nebyly publikovány. Pochopitelně musí být zajištěno, aby položené symboly nemohly být profláknuty a nevěděl o nich nikdo na operačním sále. Tož tak.
07. 09. 2009 | 07:27

hamerle napsal(a):

K diskusi o středověku: nepochybně trval dlouho.Zajímavé je,že lidé se nejvíce bouřili,když ho opouštěli:Angličané 1648,Francouzi 1792,Němci 1848.
Asi inkvizice,rukodělná práce,kastovní společnost,temno v hlavách lidí mnoha typům lidí prostě vyhovuje.Neradi se dovídají nové pravdy,že ne slunce se točí okolo země-ale naopak.Zatvrzelost asi pomáhá středověku nejvíce.Středověk neboří "vědu" jak se chybně mnozí domnívají.Je pyšný na university,ctí vědecké instituce.Středověk je zbožštění institucí rozumu.Co je v nich-kánon,zmražená slepičí polévka.
07. 09. 2009 | 07:31

vaclavhorejsi napsal(a):

badatel:

"Ty otázky jsou složité a myslím si, že kromě Všeználka z Hradu, by se současný vědec k nim neměl nijak kategoricky vyjadřovat. Víme toho o tom příliš málo, že ano."

Ja se take nijak kategoricky nevyjadruji. Vzdycky jen rikam "Myslim si", "podle meho nazoru", atd.
Naprosto souhlasim s vasi posledni vetou (ze toho vime strasne malo). To ovsem neznamena, ze nesmime diskutovat o tom, co uz vime?

..
07. 09. 2009 | 07:41

MedaBeda napsal(a):

Milý pane Hořejší,

"Sub sole nihil novi - nic nového pod sluncem" - dalo by se říci i o vašem blogu. Sice - zdá se mi - je v něm méně "vědecké" přezíravosti než v jiných vašich příspěvcích, ale ničím novým jste neobohatil tak velice košatou, co člověk bude existovat neustávající diskusi o věcech "mezi nebem a zemí".Proč jste to vlastně psal? Máte obsedantní touhu se stále "vědecky" připomínat?
Parafrázoval bych jednoduše Bibli:" To podstatné Bůh zjevuje maličkým (= pokorným a čistým duším), bohatí (=pyšní) odchází s prázdnou...."
07. 09. 2009 | 07:47

skeptický napsal(a):

Lena
Mikrometrech.
07. 09. 2009 | 08:13

Milan Horky napsal(a):

Pan Mueller,

Omlouvám se, ale až nyní jsem si povšimnul vaši připomínky ke speciální relativitě.

S tím principem, jak jste ho vysvětloval, jako sychronicitu odlišných procesů, to chápu vnímám stejně.

Jen nyní nemohu najít rozpor ad)4. Jestli se tu ještě vrátíte tak ě prosím naveďte, kterou informaci jste s tím myslel. Je docela možné že mi něco uniklo, nebo jsem to daný jev ne dostatečně přesně popsal, a pak z toho vyjde něco jiného. Děkuji

Jinak v STR, jako ve všem co popisuji jsem samouk, co kde najdu, se snažím uchopit, s co největší přesností. (Má to výhodu, vím a taky mozek s tím počítá a je ochoten své pohledy měnit a upřesňovat)
07. 09. 2009 | 08:14

vaclavhorejsi napsal(a):

Milan Horky:

Pane Horky, nic ve zlem, ale - jake mate prosim odborne vzdelani? Zda se mi, ze jste samouk nejen v STR...

..
07. 09. 2009 | 08:59

Lena napsal(a):

skeptický,

mikrometrů!
Ale chybí tam "na vlnové délce".
Hm, už jsem stará a zapomínám slova.
07. 09. 2009 | 09:15

skeptický napsal(a):

Hořejší

Profesore,to jste se dost shodil.Chápu ale,že vám je to jedno.Já jsem od krav.

Vytahovat se na někoho se vzděláním?

Tisíce profesorů za celý život nevymyslely nic svého.Papouškují,co se naučili,jediný úspěch je někdy kariéra ouřady,a doufají,že jim to vydrží do penze..
Pejcha.

Takový samouk má aspoň lásku k vědění,a nemusí sbírat body za to,že někde něco opsal,nebo mu byl připsán kredit za žáka,nebo podřízeného.
07. 09. 2009 | 09:18

skeptický napsal(a):

Když je to mikrometrů,tak ta vlnová délka už je v tom.Elementální,drahá.
07. 09. 2009 | 09:19

unilogic napsal(a):

Když hmotnou křídou napíšu na hmotnou tabuli nápis "Obloha je blankytně modrá" je obsah této věty zcela nehmotný.

Přijde mi, že v tom je pointa.
Ostatní detaily jako že větu neměnnou v čase lze zaměnit za něco co se mění v čase stejně tak jako křídu a tabuli za sofistikovanější zařízení které i přijímá informace z okolí se zdá jsou jen odvozené, resp. vyšší stupně složitosti stejného pohledu.

Jen bych dodal, že vyšší stupně složitosti často vznikají více či méně náhodně (z hlediska kdy a jak, ikdyž může se zvyšovat pravděpodobnost toho že vzniknou, stejně tak jako že se snižuje pravděpodobnost, že robot sestavený z určitých algoritmů a naplněný nějakými informacemi se dostane na vyšší a vyšší úroveň schopnosti chápání okolí) tam kde se vyskytne více entit nižšího stupně.

PS. Kdysi se tvrdilo, že počítač nikdy nemůže hrát šachy, protože je to něco tak složitého, že to "bezduchý" stroj nemůže pochopit. Dnes nejlepší program na v podstatě běžném PC dokáže porazit kohokoliv ... Pravdou je, že počítače hrají šachy občas značně odlišně než lidé ...

V rozporu není ani jakoby Platónův pohled na věc : svět ideí a svět hmotný (jejich realizací). Řešit co bylo první nemá smysl, je jedno zda ke změně vedoucí k něčemu dokonalejšímu vedly externí podmínky působící na vejce či změna genu či něco v organismu slepice.
důležité je pouze, zda se nakonec podaří "nějak, nějakými prostředky" zrealizovat ideu v tom kterém reálném vesmíru.
Tím jak a zda to lze udělat uměle se zabývá konstruktivní logika stojící na axiomu "co nelze sestrojit to neexistuje" - velmi šikovný nástroj na studium věcí které můžeme ovlivnit.
Je možné, že některé věci ovlivnit v tomhle konkrétním vesmíru nemůžeme, ale třeba aspoň můžeme zjistit tu neovlivnitelnost ... Kdoví, každopádně zatím se zdá je rozumné se držet toho, že když k nám promlouvá něco nehmotného skrze hmotné věci, jako ten nápis na tabuli, je dobré si uvědomit dvě věci : kam nás ten nehmotný obsah vede a že o trošku složitějším způsobem určitě "někde" může být zapsán složitější nehmotný obsah. (Ovšem nesmí nám vadit, že slovo složitější v sobě obsahuje pojem struktura, strukturovanost - že něco má v sobě více informací = složitější strukturu = je složitější Než něco jiného; Ale těm co chtějí vidět svět barevně to asi nevadí ne ?)
07. 09. 2009 | 09:36

skeptický napsal(a):

lena
P.S.
Správně je :

Buď
vyzařuje na 10 mikrometrech

nebo
vyzařuje na vlnové délce deseti mikrometrů.

Vyzařuje na 10 mikrometrů by značilo do vzdálenosti.

Ženský hřejou dál.Jsou na to dokonce váhy,které dokáží určit pohlaví vážené osoby.

Jestli je někdo teplý ty váhy ale asi určit neumějí.

To nám to spolu jde,což?
Úplnej brejnstórmink.

A nejste stará.
07. 09. 2009 | 09:38

skeptický napsal(a):

unilogic

Celý vesmír je obsažen v zrcadle,které má 25 políček,každé pro jedno písmenko abecedy.

Slepému ale barvy nevysvětlíte.

A koně můžete přivést k vodě,ale nedonutíte ho pít.
07. 09. 2009 | 09:47

kolja napsal(a):

Omlouvám se, u svého předchozího příspěvku na předchozí straně jsem neuvedl, že je to odpověď pro Karla Muellera. Taky mě plete to stránkování příspěvků.

a Zbyňku Matyášovi:

Já: ...bude mít pocit, že je blízko duše auta... Jenže k té se dostane jedině radostí z jízdy!

Vy: Duše auta má radost z jízdy?

Já: Radost máte vy, nikdo jiný na světě vás v tom nenahradí. Jestli auto má nebo nemá duši pak zjistíte tím nejsnadnějším způsobem.
07. 09. 2009 | 10:40

magor napsal(a):

Pane Hořejší, Vám to ale nedá spát, hahaha, jste to ale zvídavá duše! Inu posedlost, byť věru, sympaticky pojatá. Celé toto pátrání má ovšem jeden háček: odpovědi přináší další otázky. Je to jako fraktálová množina-zjevený obrázek skrývá jen další obrázky. Jaké nástroje máme k vyřešení, naše omezené smysly? Nebuďme pošetilí aneb velký souhlas s Radkinem Honzákem.
07. 09. 2009 | 10:56

Milan Horky napsal(a):

Pan Hořejší,

Dobrý den. Rozumím vašemu dotazu a na bohatosti mého projevu to musí být i znát. Neberu si to osobně. Původním vzděláním jsem ekonom.

Protože mi však neseděly naučené ekonomické teorie, modely a na základě toho utvářené predikce, s tí co se následně dělo na trzích, tak jsem začal pátrat, proč a hledat jestli odpovědi neposkytnou například přírodní vědy.

Jednak jsem objevil psychologický nástroj, který prožívání a chování člověka, sociálních skupin dokáže s docela velkou přesností měřit a jeho výstupy mi nasedaly na to co jsem pozoroval v dění na trzích. Přitom, zachycovaly principy o kterých jsem kdysi okrajově slyšel ještě na střední škole (darwin).

A tak jsem před půl rokem začal zjišťovat, že existuje i jiná fyzika, než ta newtonovská, jiný čas než lineární a jiné principy a zákonitosti chování člověka a přírodních systémů vůbec. (než jsem měl do té doby mlhavé vzpomínky - vycházejíce z toho co nás škola učila)

No a na základě výstupů, které se měřily u lidí, jsem následně začal hledat zda a jaké tam existují spojitosti, s poznatky přírodních věd. (fyzika, evoluce, interakční procesy neuronálních okruhů).

Takže můj přístup je takový, že nemám, co se týče přírodních věd, žádné vzdělání či předešlé zkušenosti.

Má to výhody i nevýhody. Můj mozek není zatížen předcházejícími "dogmaty - stereotypiemi", a tak je odkázán na vlastní pozorování, výstupy měření, utváření kontextů a až následně je porovnává, s uznávanou vědou. Zda principy a do jaké míry, které si sám musel vyvodit jsou přesné, či se shodují s poznatky proesních vědců, kteří se danou oblastí zabývají. Kde jsou principiální rozdíly a proč. (jsem já nepřesný, nebo si vědci něčeho nevšimli?)

Nevýhodou je, že nemám takovou šíři poznatků jako lidé, kteří se celoživotně tomuto zkoumání věnují, studují různé zdroje, nemám takovou bohatost vzájemných kontextů a souvislostí. To jste sám poznal hned nejlépe. (Včeně skladby jazyka, který používám).

Na druhou stranu, jsem si sám nejlepším experimentem. Jsem tak schopen s docela velkou silou zachytit, změny, které se v "neuronálních okruzích" odehrávájí, když mozek na zákonitosti (stereotypie a stejnosti) a rozdíly musí přicházet zcela sám.

Kdy je to doprovázeno mnoha a mnoha nezdary, pokusy omyly, neý si vytvoří teorii, která nasedá na výstupy měření. Pro mozek a jeho procesy tento postup znamená obrovský rozdíl, než když se to naučí jako již jednou ověřený návod, který dávno před ním objevili mnozí jiní.

Pro můj mozek je to stejný mechanismus, jako když vy budete objevovat například v imunologii, zcela něco nového, doposud nepoznaného. Je to doprovázeno mnoha zkoušením, testováním, zdary i nezdary. Je ale dosti pravděpodobné, že v průběhu tohoto procesu přijdete i na mnoho dalších souvislostí a kontextů, které by jste nepoznal, kdyby jste se danou věc od někoho přímo naučil.

Tož asi tak. Vzdělání v oboru nemám, ale snažím se na všechno přícházet sám, vlastní cestou. A až následně si svá zjištění ověřuji s poznatky přírodních vědců.
07. 09. 2009 | 10:59

badatel napsal(a):

Vážený pane Profesore,
diskutovat jistě můžeme.
Ale ta diskuse může vypadat tak, jako když Všeználek s pochopením funkce jedné proměnné s hlubokým přesvědčením diskutuje od ekonomiky ke globálnímu oteplování.
Představte si, kdybych přišel na Váš ústavní seminář a se svými ubohými znalostmi z Vašeho oboru začal vysvětlovat svůj názor na prezentovanou věc. Zřejmě byste mne vykázal, abych svými názory neobtěžoval.
Z badatelského hlediska platí, že když nevím - mlčím. A i kdybych měl tušení pravdy, mlčím stejně pokud ho nemohu prokázat, že ano.
Jinak v diskusním klubu je vše možné a Váš blog je prima tím, že ukazuje lidem typu Všeználka nebo těm kteří věří, jak všechno může být jinak a jak toho málo víme.
Nicméně pozor - za názory a dialektiku se upalovalo,upaluje a upalovati bude, neníliž pravda.
07. 09. 2009 | 11:11

yorick napsal(a):

Pane profesore, docela by me zajimalo, zda mate sam nejake osobni zkusenosti s psychotropnimi latkami, konkretne LSD, psilocybin atp. Je snadne neco kritizovat bez toho, aniz by clovek sam prozil to, co kritizuje. Ja jsem se k cetbe Grofovych knih dostal na gymnaziu a ovlivnily me rozhodnuti se nakonec venovat medicine (pricemz jsem si vystudoval i fyziku). Postupem casu jsem se s Grofovymi knihami kriticky vyrovnaval, na jedne strane jsem studoval vedu (tj. biochemii v mozku, kyberneticke modely neuronovych siti, kvantovou mechaniku atp), na druhe strane jsem experimentoval s LSD a z techto experimentu si porizoval zaznamy. Cast Grofovych "vyzkumu" muzu potvrdit, cast ne.
Temer kazde LSD sezeni prinaselo mysticka temata, temata setkani s Bohem, stavy toho, cemu by se dalo rikat osviceni, zazitek smrti ega, Vesmiru atd. Je tezke tyto mysticke stavy popsat cloveku, ktery je nezazil. Netvrdim, ze existuji i nekde jinde nez jen v me hlave (na rozdil od Grofa), na druhou stranu existence techto zazitku u spousty lidi je experimentalni fakt. Zatimco u jinych psychotropnich latek (alkohol, marihuana) ma clovek pocit, ze vedomi obluzuji, u LSD se jedna o expanzi vedomi, tj. clovek vnima mnohem intenzivneji veci, ktere predtim nevnimal, vnima svet mnohem jakoby opravdoveji. Grof pojmenoval LSD jako katalyzator dusevnich procesu, zejmena tech emocne nabitych, tj. LSD je schopno privest zpet do vedomi potlacena traumata z minulosti, nebo nitropsychicke konflikty.
Nevim nakolik se orientujete v psychiatrii a psychoterapii. Ja jsem studoval Freuda, Junga, Adlera, Kernberga a jejich teorie osobnosti a psychodynamicke modely, teorie emocnich poruch atd. Myslim ze nejvetsi Grofuv prinos je v tom, ze velmi jasnym a logickym zpusobem propojil tyto koncepty v jeho traumatu porodu (BPM1-4). Abych to shrnul - myslim ze Grof ma prinos v presnem popsani traumatu porodu a jeji propojenim s emocnimi poruchami, na druhou stranu jeho popis transpersonalni oblasti lidske psyche jsou ciste spekulace (podobne treba Jungovi, ktery mi nikdy nebyl moc sympaticky)
07. 09. 2009 | 11:22

magor napsal(a):

ad Light

vedete předem prohraný boj milý kolego, alespoň v této debatě. Esoterika je tu něco jako sprosté slovo. Lidé neví, že hrají ve "filmu", neberte jim tuto iluzi, neboť být něvědomky hercem je pro tento film podstatné...nelze švindlovat, jestli mi rozumíte:-)
07. 09. 2009 | 11:23

magor napsal(a):

ad Yoric

souhlas, jen malé doplnění, některá vyvození psychických poruch z BPM jsou nesprávné, S. Grof v době svých výzkumů nebyl obeznámen z fenoménem přidaného vědomí, (čímž nesnižuji Grofův přínos). Je velikou ostudou psychiatrie hlavního proudu, že tato "banalita" nebyla dodnes postulována. Do tohoto mystéria je zasvěcena jen marginální část populace tkzv. vyspělých průmyslových zemí. Inu, není nad falešné sebevědomí:-)))

p.s. Ačkoli Jung může působit protivně, myslím, že správně směřoval svoje zkoumání do světů archetypů,.. jako onen implicitní řád dle Bohma. Mimochodem, krásně to popisuje Grof v Kosmické hře, univerzum jako jeviště velkého dramatu...myslím, že pro Vás osobně nebude složité Grofovu popisu porozumět.
07. 09. 2009 | 11:54

Anup1 napsal(a):

Těm nevěřícím,či tápajícím, nejen ohledně duše,připomenu knihu,(již zmiňovanou),Ve světle pravdy-Poselství Grálu,od Abd-ru-schina.Je diktována z nejvyššího duchovního mimozemského zdroje.Nevím ale,zda budou naši učenci rozumět,je totiž zcela prostá jakýchkoli cizích výrazů!:)Prozradím,že se tu mohou m.j.dovědět,že duše je jemnohmotná,proto ji nelze hrubohmotnýma očima,či nástroji vidět,že ona ale,vystoupí-li z hrubohmotného těla,je schopna ho vidět,ale je schopna vidět i jiné duše,které jsou mimo tělo i jiné dimenze t.zv.onoho světa.Viz výpovědi lidí po prodělané klinické smrti.
Pod tímto názvem knihy se lze proklikat k její koupi i k elektronickému stažení.
07. 09. 2009 | 11:57

yorick napsal(a):

Ad magor, Kosmickou hru jsem cetl, ale moc se mi nelibila. Ja osobne povazuju za nejlepsi Grofovu knihu "Za hranice mozku" (Beyond Brain), ktera se zabyva trochu i konkretni psychiatrii, nejen metafyzickymi spekulacemi.
----
Ohledne Junga. Jung byl platonik, tj. zastance predstavy jakychsi universalnich idei (=archetypu), ktere z jakehosi nadhmotneho sveta prosakuji do sveta hmotneho. Dle platona existuje napriklad idea kruhu, a vsechny ostatni realne kruhy jsou jeho nedokonalym odrazem. Dle Junga existuji archetypy a ty nabyvaji konkretni nedokonale povahy v lidskem vedomi. Ta filosofie mi neni blizka. Dle meho nazoru jsou vsechny myslenky a ideje vytvorem lidskeho mozku a neexistuji nezavisle na nem, proto mi Jung neni blizky. Neni mi blizky ani jeho styl psani, ktery je lehce grafomanicky a tezce srozumitelny.
----
Bohma mam docela rad. Jeho dilo jsem studoval na hlubsi nez filosoficke urovni (mam fyzikalni vzdelani). Vim ze Grof se snazil pomerne hodne psat o fyzice, o hologramech, o holotropnim vedomi, implicitnim radu, ale myslim ze tu fyziku do hloubky nechapal. Bohmovy myslenky jsou hezky shrnuty zde
http://osviceni.unas.cz/tex...
07. 09. 2009 | 12:08

JAHA napsal(a):

Vsetko som zmeral, zistil, vedecky dokazal...Uz mi len zostalo vyriesit jeden problem. Existuje nehmotna dusa, dokonca nehmotny boh? Trvalo mi to nekonecne mnozstvo svetelnych rokov, povedal by som - vecnost. Az som aj tento problem vyriesil. A v momente, ked som to vyriesil, ZRAZU som vedel VSETKO. Co bolo, je a bude. Clovek aby sa z toho zblaznil! Nastastie, zblaznit som sa nemohol. Uz mi totiz nezostalo nic hmotne - na zblaznenie.
07. 09. 2009 | 12:21

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Vas nazor, ze odborne vzdelani (treba ve fyzice, neurobiologii) je v podstate zbytecne a snad dokonce na skodu, mi pripada...jasi... velmi zajimavy.;-)

..
07. 09. 2009 | 12:26

hamack napsal(a):

Trvalost idiokracie spočívá v tom,že když ji začne zahraničí fackovat,tak v tom vidí své bohatství materiální,nikoliv svou chudobu ducha.
07. 09. 2009 | 12:28

magor napsal(a):

ad yorick

je to velká otázka, nakolik jsou naše myšlenky a činy předefinované vyšším řádem a nakolik jsme sami strůjci onoho řádu. Mě samotnému nečiní problém "syntetického" chápání tohoto procesu, jakkoli působí nelogicky. Grof myslím, si nečinil nárok na přesné chápání fyziky, spíše se snažil zastřešit své vlastní poznání a výsledky s poznatky moderní fyziky, jak sám správně uvádíte. Koneckonců, celý svůj život bojuje proti stávajícímu paradigmatu a fyzika mu sloužila jako vysvětlující jazyk, do kterého své vědění "překládal".
Já osobně věřím v univerzálnost nejen geometrie, jako určujícího rámce univerza. Ale to berte jako můj osbní názor.
Za hranicemi mozku je dobrá kniha stejně jako třebas Psychologie budoucnosti, ale Kosmická hra, to je rána na komoru nejen svým názvem. Díky za odkaz, přečtu si ho. Hezký den.
07. 09. 2009 | 12:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Milan Horky:

Dekuji za odpoved; smim se prosim zeptat, jestli to vase ekonomicke vzdelani je vysokoskolske, nebo stredoskolske?

Muzete prosim upresnit vas udaj:

"V pátek jsme zveřejnily výstupy vycházející ze snímání asociačních procesů mozku naměřených u populace 200 000 tis. čechů. Doufám, že by mohla nabídnout možnost, jak docela výrazným způsobem nejen hraničně přesně definovat příčiny vývoje různých světonázorů, ale i posunout naše poznání o obrovský kus dopředu. (ve všech přírodovědních a humanitních oborech)"

Jakou technikou jste prosim snimali "asociacni procesy mozku" u 200.000 lidi? Jake konkretni paremetry jste "snimali" a jak jste tak giganticky ukol zvladli? Co jsou to "asociacni procesy mozku"?

Povazuji za skutecne pozoruhodne, ze bez jakehokoli fyzikalniho, neurobiologickeho a psychologickeho vzdelani jste se do neceho takoveho pustili ;-).
Kolegovi "skeptickemu" se ovsem takovy vzdelanim neovlivneny pristup jevi jako optimalni...

Dekuji

VH
07. 09. 2009 | 13:14

Imhotep napsal(a):

pro Milana Horkého:

Tak to vezměte z druhé strany. Je pan profesor teolog? Není. Je pan profesor politolog? Není. Je pan profesor zdravotník? Není. A přece do všech těchto oblastí šťourá. Tak ho tím klidně taky mažte - ať se švec drží svého kopyta. Ostatně si ani moc nepamatuji, že bych od něj z oblasti jeho vědního oboru četl mnoho blogů.
07. 09. 2009 | 13:29

Imhotep napsal(a):

pro yorick:

Celkem správně se ptáte pana profesora, zda vůbec zná, o čem píše. Odpověď asi známe, čí spíše tušíme.
LSD není zcela špatná látka, ale je to jen syntetická nahrazenina přírodních drog, které bych doporučoval preferovat. Jsou mnohem bezpečnější.

Stejně tak mám silné výhrady ke Grofovi. Jeho experimety s holotropním dýcháním závaněly a někdy dodnes zavání hazardováním s lidskou psychikou. On poznal jen část celku a hned s ní začal experimentovat. Tvrdý výcvik osobnosti, jehož součástí jsou dechová cvičení, je mu cizí. Bohužel pro něj a pro některé jeho svěřence.
07. 09. 2009 | 13:56

P/epa Řepa napsal(a):

No, tentokrát se musím Imhotepa zastat.

Když jsem se tady pokusil přicmrdávat do debaty, zda je vědátorům dost nasypáváno, dostal jsem virtuálním hadrem, pardon vědeckými argumenty, přes hlavu a bylo mi naznačeno, že když mám školu výtvarnou, mám bejt v lese s Husquarnou.

Zato vědátor rozumí všemu.
Teolog tu jeden byl a to dost zdatnej. Kolega N.O.S. šel na něj s jedem na krysy.

Kdepak vůbec N.O.S. je? Že by v semináři?
07. 09. 2009 | 14:05

Milan Horky napsal(a):

Dobrý den,

Na začátek bych rád rozlišil dvě věci. Snímání a metodu, včetně z toho vznikhlého komunikačního modelu vědomí vyjíjel promovaný psycholog pan Šimunek Jiří. Se svoji prací začal na sklonku osmdesátých let. Více o této metodě najdete na stránkách http://www.barvyzivota.cz Snímání se realizuje přes webovou aplikaci a zmíněné údaje o počtu jsou za poslední 3 roky. V nejrozšířenější míře se používá ve školství, pro evaluace. V případě, že si proces snímání budete chtít vyzkoušet sám na sobě, doporučoval bych navštívit portál http://www.znam.se , kde jsou i různé vzory výstupů pro veřejnost, jednotlivce a skupiny.

Asociační procesy mozku, jsou v podstatě interakční potenciály vazeb různých neuronálních okruhů, vzhledem k odlišnému podnětovému prostředí. (Ať již se jedná o vnitřní či vnější)

K jejich zachycení slouží kombinovaná projektivní technika Barvově Slovních Asociací. Pro vyhodnocení pak slouží Objektově komunikační model vědomí. a Test diferenciální struktury postojů.

A pak ta druhá věc. Nasnímáním tak velkého vzorku lidí, při jejich analýzách se došlo na to, že výstupy se shodují s mechanismy a principy, které postulují přírodní vědy. Že vnich jsme schopni s velkou přesností zachytit jak princip spojitosti času s prostorem (prostorově změnové parametry vědomí), tak evolučně vývojové mechanismy zajištění potřeb růstu reprodukce a sebezáchovy (zabránění ritiku).

Jinak řečeno, že navržený model vědomí je s velkou přesností funkční a měřením jsme schopni rozlišovat velmi přesné rozdíly v prožívání jedinců, jejich příčinných souvislostech, včetně zachytit chování uceleného komplexu vědomí v čase, a jeho interakčních vlivech s prostředím.

No a já jsem se následně, začal pokoušet o to, abych tyto souvislosti, kontexty a vztahy popsal. (čehož je výsledkem stále se vyvíjející portál kvantové psychologie).

Kdybych to měl vyjádřit, tak jeho obsahová kvalita, je v největší míře závislá, jak daný problém zrovna v danou dobu pojímá můj mozek, přitom, pan psycholog Šimonek, zasáhne pouze do toho, kde by byl obsah principiálně v rozporu s výstupy měření, či zavádějící.

Spatřujeme v tom jeden smysl. A sice, když to bude dělat nevědecký mozek, je velká šance, že to dokáže popsat způsobem, aby to mohli uchopit i lidé kteří se vědou nezabývají. "Normální smrtelníci".

Ještě další, že se tímto způsobem podaří najít kontexty, kterých si vědecký mozek nevšimne, protože se to na škole učí v odlišných vazbách. Mozek, jakmile má pro sebe jasnou odpověď tak se dalšími vlivy a implikacemi nezabývá.

Proto pokud například nahlédnete do kvantové psychologie, do horního menu, tak je tam popsáno o mozku, myšlení, hodnotách, učení, vztazích vše, vzniklé na základě měření v populaci. (ale mým vnímáním a poznáním)

Zda se mi to povedlo dobře a výstižně popsat je druhá otázka. Moje schopnosti opravdu nedosahují erudice vědců specialistů. A taky takové ambice nemám. K čemu by to však posloužit mohlo a taky tak v to trochu doufáme, že se toho nejen vědečtí specialisté chytnou. Když něco bude v rozporu, bude snadné najít příčiny, protože máme k dispozici měření a tak nemusíme při jejich objasňování následně spoléhat na odhady a zkreslování co nám náš mozek umožňuje.

I přes moji nevědeckost, mám pocit a taky to tak vnímám, že se podařilo objevit něco, čeho jsme si pravděpodobně ještě nevšimli.

Že se většina z nás rodí s mozkem potenciálu "Einsteina". Pak ale rodičovskou výchovou, a stylem výuky na školách, necháme obrovským způsobem mozek degenerovat díky linearitám, kterými ho učíme vnímat svět a děje kolem nás. (tohle smíš tohle nesmíš, takhle je to spárvně, protože to říkají všichni)

No pokud budete mít čas, a nakouknete, posoudíte sám, zda na tom něco je. Nám z toho vychází, že pokud ve vývuce a jejím stylu změníme jen málo věcí, (jejich vlivy jsou tam popsány a měřitelně zachyceny), tak by mělo být normální, že tak jako všichni umíme chodit, bychom mohli mnohem přesněji vnímat realitu a vyhledávat kontextové souvislosti dějů kolem nás.

Což si myslím, že by zas tak nepodstané být nemuselo. No, posoudíte sám, já v tom vidím strašně moc. (možná to je ovlivněno mým nadšením), proto jakákoliv věcná kritika a rozpory budou vítány

Přeci jenom, to vše co tam popisuji vzniká teprve půl roku, a o ničem z toho co tam je jsem před tím neměl ani tušení že existuje. (aspoň jsem si sám na sobě odzkoušel, že mozek dokáže být "brutálně" plastický v jakémkoliv věku).
07. 09. 2009 | 14:13

Light napsal(a):

to Mueller:

"Ale když už jste tuto oblast načal, uveďte konkrétní jevy, se kzterými si fyzika neporadí."

Myslím, že tato diskuze je spíše o něčem jiném, než o zkoumání jevů kvantové fyziky nebo jevy se kterými si fyzika neporadí, ale dobře. Jsou zde určité oblasti, které jsou stále otevřené, např. jestli je ve vesmíru podkritické nebo nadkritické množství hmoty, jestli skutečně existují černé - červí díry nebo ne. Jaké je skutečné přesné stáří našeho vesmíru, co bylo před velkým třeskem, pokud byl prvotním spouštěcím mechanismem, zda je kvantová fyzika relevantním nástrojem zkoumání zákonitostí vesmíru, když už na základě samotné teorie kvant jev pozorování v důsledku proudění kvant fotonů zobrazuje realitu odlišnou, než ve skutečnosti je (viz. Einsteinova teorie), atd. Nejsem fyzik, takže se do podrobnějších diskusí ani nechci pouštět, i když je fyzika jako taková velmi zajímavý vědní obor.

"Dobře, tu analýzu lze udělat běžnými vědeckými metodami, na to není třeba nějaké esoterika."

Myslím, že nemáte až tak úplně pravdu a esoterika je specifická disciplína. Uveďte konkrétní vědní obory zkoumající jasnozřivost, telekinetiku, telepatii, jasnovidectví, atd. Pokud je mi známo, fyzikové jakousi jasnozřivost, telepatii či telekinézu obecně zpochybňují, natož aby se věnovali prohlubování již zjištěného.

to Lena:

"člověk vysílá záření na 10 mikrometrů, prostě proto, že je teplý. Na tom není nic mystického."

Neříkám, že je na tom něco mystického, ale nepleťte si prosím teplo a světlo. Toto záření lze i pouhým okem vidět. Tedy mohou jej vidět ti, kteří jej chtějí a dokáží vidět. Dejme tomu, že toto záření nazveme velmi zjednodušeně energetický obal těla. Pak můžeme pozorovat jakousi 0. vrtstvu tohoto energetického obalu, nazýváme ji éterické tělo. Je to vrstva prostoru cca 1-2 cm nad kůží těla a vypadá jako průsvitný šedý opar či mlha. Toto éterické tělo, pokud použijeme danou techniku vnímání, vidím já, můžete ho vidět i Vy i pan profesor, pokud bude přístupný a nechá si poradit způsob, kterým je třeba se dívat, aby toto byl schopný vidět. Pokud nemá jedinec výraznější oční vadu, nebo není zjevně retardovaný, je schopen tohoto vnímání každý. Nezávisí na inteligenci, ale spíše na moudrosti, pokoře, vůli a výcviku. Ty, kdož bagatelizují tuto rovinu poznání na úroveň blábolů či bludů, nemá ani cenu učit a ztrácet s nimi čas.
1. - 7. vrstva tohoto energetického obalu - záření, tvoří jednotlivé vrstvy aury. I její pozorování pouhým okem můžete natrénovat a provozováním dané techniky vnímání jste schopna kolem těla vnímat i barvy. Pro některé opět sci-fi, pro jiné prostý fakt a realita. Mám na videonahrávce dokument, který jsem si "pro vás nevěřící Tomáše:)" natočil před jistou dobou z ČT 2, kde jistý inženýr z Brna prezentoval přístroj, kterým toto biopole a jednotlivé jeho vrstvy fotil k tomu vyrobeným přístrojem, který převáděl záření lidskéo biopole do formy vyditelného barevného spektra. Vpodstatě převibroval podstatu a zobrazil ji, znázornil, downloadoval ji na papír do podoby barviček, stejně jako můžete obsah sklenice s čirou vodou na papíru zobrazit H2O. Tuto auru ten, kdo jí nedokáže vidět pouhým okem, ji může alespoň vidět na fotografii. JAKÝ VĚTŠÍ DŮKAZ MATERIALISTÉ JEŠTĚ POTŘEBUJÍ K PROKÁZÁNÍ EXISTENCE LIDSKÉ AURY, NEŽ JE JEJÍ VYFOTOGRAFOVÁNÍ? NENÍ SNAD FOTOGRAFIE A PAPÍR DOSTATEČNĚ HMOTNÝ???
07. 09. 2009 | 14:20

Light napsal(a):

to magor:

"Lidé neví, že hrají ve "filmu", neberte jim tuto iluzi, neboť být něvědomky hercem je pro tento film podstatné"

Když víte, že můžete lidem něco dát, probudit je ze sna, v němž jsou vězněni, přičemž si myslí, že hrají herce, vy je můžete osvobodit a pomoct jim, aniž by vás o to přímo žádali, neboť si svého stavu bohužel nejsou vědomi, pak zjistíte, že jim podaná pomocná ruka je povinnost, protože jsou to vaši bratři a rodina, bez rozdílu, vaši nebozí zombie biorobotiční spoluobčané v pozicích bytostí odloučených od přírodních zákonů, které respektuji, i když zatvrzelých, materialistických a ovládaných předprogramovaným podvědomým strachem, naslouchající více médiím, televizi a darwinově teorii evoluce znásilňující skutečnou podstatu bytí, nežli prostým zkušenostem člověka, kterého podprahově považují za svého nepřítele.

to skeptický:

"pokud je duše hmotná,bude to buď látka pevná,nebo tekutina.Nehmotná zbývá jen plyn,která se v hrníčku neudrží"

Udrží, pokud hrníček utěsníte pokličkou. Touto pokličkou je akt přestřihnutí pupeční šňůry po porodu matky, kdy vpluje zcela životní energie narozeného dítěte do svého těla a oddělí se finálně od těla matky. Po smrti, těkavý plyn - duch opouští pozvolna tělo, stříbrná šňůra (energetické "lano" spojující po dobu života ducha s hmotným tělem) se postupně ztenčuje až se ztenčí natolik, že se přetrhne, poklička je pryč, tělo mrtvé a duch odplouvá do vyšší dimenze. Duch je pro nekonečno použití a po určité době opět použitelný pro nalití do hrníčku - těla, v dalším reinkarnačním cyklu, za účelem zušlechtění a nabytí dalších životních zkušeností, prožitků a lekcí, které svým vnímáním a napojením na své nadjá předává zdroji. Jde o jakýsi nádech, výdech pak reprezentuje opět nové stvoření života - narození. Toto je princip života lidí a zvířat, tak jak jej vnímám já. Prosté, krásné, jednoduché...
07. 09. 2009 | 14:21

Milan Horky napsal(a):

Imhotep,

Víte, mě je proti srsti, posuzovat lidi podle titulů, zásluh, co a jak napíšou.

Mě se líbí to, když sami tvoří něco nového, a mají odvahu jít s kůží na trh, protože vše nové už ze svého principu do jisté míry popře to staré. A tak vyvolá u mnohých nevoli.

Pan Planck kdysi napsal: Nová vědecká pravda nevítězí tím, že by přesvědčila oponenty, ale spíše tak, že oponenti vymřou a nová generace vyrůstá s novou pravdou, která je jí vlastní.

Bohužel, je to princip, který jsme v současné populaci naměřili taky. Proto si stereotypně stále volíme, ty dva "génie" tu stejnou bandu a nic se nemění. Přesto, že všichni ví, co je to, po citlivostní stránce za poškozené lidi. Já si tomu pro sebe říkám dobytek. Pan Koukolík to vyjádřil jako deprivanty.
07. 09. 2009 | 14:22

yorick napsal(a):

to imhotep: Koukolikova kniha "Vzpoura deprivantu" je klasika. Ja vzdycky kdyz si predstavim typickeho deprivanta, tak vidim Vaclava Klause, na jednu stranu clovek s urcitou (i kdyz omezenou) inteligenci, na druhe strane clovek emocionalne a eticky totalne zmrzaceny a deformovany. Ale neni v te ceske police sam, tech deprivantu je tam povic
http://video.google.com/vid...
07. 09. 2009 | 14:33

skeptický napsal(a):

Profesore,

Chance favors the prepared mind.

Nic proti vzdělání.Pokud se tím chcete živit jako zaměstnanec,potřebujete formální vzdělání,a papír.

Pokud ale máte nějaký cíl,nebo nápad,lze potřebné najít,aniž byste trávil leta ve škole, a absorboval tuny zbytečných vědomostí,které s Vaším předmětem zájmu nesouvisejí.

Každopádně musíte ale mít v oboru svého zájmu jistý rozhled.

Záleží,jakého si najdete koníčka.
Pak možná zjistíte,že se musíte obeznámit a nahlédnout do dvou tuctů oborů,na jejichž vystudování by vám nestačily tři životy,abyste našel souvislosti.I tak nad tím můžete prosedět čtyřicet let.A třeba vyjít s nulou.

S internetem je to povětšinou už sranda.Ale trávit weekendy a večery po universitních knihovnách dvacet let,zatímco musíte chodit do práce,je o tom zájmu.

Nečetl jsem Vaši předchozí diskusi,jen na mne ta Vaše věta vyskočila.Možná jsem Vám ukřivdil,ale ta část,že zájem je nejlepší učitel, platí.Přišlo mi to patronizující.Ale neměl jsem do toho kecat,nic mi do toho nebylo.

Můžete mít člověka vystudovaného v oboru,kterého do smrti nic nenapadne,a laika,kterého třeba ano.
To,že je někdo akademický malíř není zdaleka zárukou úspěchu,leda to,že v lepším případě dokáže dokonale okopírovat učitele.
A zbytek života dělá totéž.

Byl by hloupý,aby trávil pět let života studiem.

Jako mi přijde trochu komický člověk,který deset let vydělává deset milionů dolarů ročně za to,že honí puk,a chce si jít dodělat maturitu.

Asi aby měl na pracáku lepší šanci uv Mekáči.

I když je to svým způsobem chvalitebné.Jen ten malý má malý cíl.

Je to ale jistá indikace inteligence dotyčného.Ta maturita to už nevytrhne.Kdyby raději četl.

S malým cílem ale zase jeden musí být dobrý střelec.

Asi tak nějak,zhruba.
07. 09. 2009 | 14:37

JAHA napsal(a):

Ad: Light
"...tělo mrtvé a duch odplouvá do vyšší dimenze. Duch je pro nekonečno použití a po určité době opět použitelný pro nalití do hrníčku - těla, v dalším reinkarnačním cyklu, za účelem zušlechtění a nabytí dalších životních zkušeností, prožitků a lekcí, které svým vnímáním a napojením na své nadjá předává zdroji. Jde o jakýsi nádech, výdech pak reprezentuje opět nové stvoření života - narození. Toto je princip života lidí a zvířat, tak jak jej vnímám já. Prosté, krásné, jednoduché..."

1. Preco je duch pouzitelny az po urcitej dobe,v dalsom reinkarnacnom cykle, nie hned, pri narodeni muchy, leva, opice, cloveka?
2. Pouzitelna je iba cast ducha, nejake nadja zostava "vo vyssej dimenzii", ci tam uz bolo od vecnosti?
3. Ako sa zabezpeci, ze bude dost duchov na reinkarnaciu, ked bude coraz viac ludi, zvierat...Vo vyssej dimenzii sa rozmnozuju, teda nie umensuju tym, ze vstupuju do ludi, zivocichov, ale "uvacsuju"?
4. Co s duchmi, ked nebude ani ludi, ani zivocichov - do koho (coho) sa budu reinkarnovat?
5. atd., atd. Proste, krasne, jednoduche...
07. 09. 2009 | 14:43

Karel Mueller napsal(a):

Light:

Ale já jsem vůbec nemyslel problémy z čela fyziky. Měl jsem na mysli právě oblast o které se bavíme.

Pokud jde o jevy jako telekineze, telepatie apod., to všechno se zkoumalo a to dost detailně. Zejména telepatie desítky let, snem stratégů bylo dosáhnout spojení s ponorkami. Všechny pokusy selhaly a to na obou stranách seděli vyhlášení telepaté.

Víte, solidní vědec prostě řekne, že pokud tyto jevy proběhly a jsou dokumentovány, tak jejich existenci připouští, ale za současného stav vědy nemá nástroje k jejich zkoumání. Což samozřejmě neznamená, že v jejich zkoumání nelze pokračovat. Tedy zkoumání ... spíš spekulacích, nic jiného zatím nelze získat. Samozřejmě, lze vymýšlet vibrující duše, emisi psychofotonů, nové fyzikální pole (jako třeba to moje duchovní :-),)... atd. fantasii se meze nekladou. Ale není jasné, k čemu to bude dobré, když to nemůžete k ničemu využít (otázku verifikace raději úplně pomíjím), když ti telepaté zcela selhali.

A tady je rozdíl mezi námi a Vámi - Vy prostě uvádíte určité spekulace a ty prohlásíte za vysvětlení těch jevů.
07. 09. 2009 | 14:48

magor napsal(a):

ad Light

trochu bych vás poopravil, my nejsme bioroboti odloučení od přírodních zákonů (co jsou přírodní zákony, zvyk, nebo jiný mustr?)jsme pouze odloučeni od jistých informací, ehm... Je zapomění záměr, zřejmě ano, . Ono mezidimenzionální perinatální přesmýknutí a uzamčení v3D je nutné pro tuto inkarnační hru. Představte si třebas turistický průmysl,celý by se zhroutil, protože Coloseum na billboardu by pro mnohé mohlo znamenat nepříjemný flasback a návstěvu ordinace psychiatrie. Jistě, berte mě s nadsázkou, ale je tomu tak. Ne milý kolego, nemyslím, že je nutné lidstvo spasit, jen zpochybňovat ona absolutna, vytvářená na podkladech omezeného vědění.
07. 09. 2009 | 14:53

děkan napsal(a):

Přibývají ti co mi mluví z duše.Bojím se společenské vztekliny.Ale pakliže slova kloužou po slušném povrchu prázdnoty,dokonale nic nevystihují.Orchestr Titanicu hrál do posledních chvil,než je navždy pohltilo moře.
07. 09. 2009 | 14:55

Imhotep napsal(a):

pro Milan Horký:

Plně Vás chápu a předpokládal jsem, že byste tuto podpásovou metodu (zaútočit na vzdělání) jaksi asi nepoužil. Ostatně jste mu mohl napálit už Vaše ekonomické vzdělání na jeho kutílkovství ohledně daní. Ono ne vždy to jde jen v rukavičkách.
Jste prostě na jiné úrovni, případně vibraci. To je dobře :)
07. 09. 2009 | 14:57

Karel Mueller napsal(a):

skeptický:

Vidím, že jste se do profesora pustili. Neprávem.

Víte, musíme začít slovem amatér. Jsem amatér v OTR. To znamená, že bych z ní na universitě složil zkoušku, bez přípravy a z voleje. Amatér znamená jen to, že mi nikdo ve studiu nepomáhal. Samozřejmě to bylo velmi obtížné.
Než jsem do toho šel, tak jsem měl za sebou FJFI. Troufám si říct, že člověk bez matematického a fyzikálního vzdělání z odpovídající VŠ by neměl šanci. Byla to tedy do jisté míry "nástavba" nad mým vzděláním, nikoliv kvalitativní skok, jak by tomu bylo např. u Vás. A troufám si říct, že člověk bez onoho vzdělání by dobře nezvládl ani STR.

Profesor to slovo použil trochu nešťastně, protože slovo amatér má u nás pejorativní odstín. Bohužel právem. Na Neviditelném psu probíhá "amatérská" debata o teorii relativity. Samozřejmě, jde jen o interpretaci Lorenzovy transformace, dál se pánové nedostali. Ale to jsou tak strašné slinty, co se tam můžete dočíst, že se té aroganci fyziků už nedivím. A tak je tomu všude, kam se podíváte.

Být amatér v kosmologii nebo obecné relativitě by mělo znamenat, že kosmologické modely matematicky odvodí sám, právě tak jako Einsteinovy rovnice a také rozumí interpretaci jejich řešení. Nikoliv to, že si přečte Stručnou historii času.

A pokud jde o témata, které zde profesor volí - ty z valné části patří ke všeobecnému vzdělání a tedy jsou dostpné značné části populace. Alespoň do jisté míry. Přeci nechcete, aby psal odborné články ze svého oboru.

Strašně rád doporučuji polopopulární knihy Penroseho. Zjistil jsem, že ani VŠ vzdělání tomu "populárnímu" výkladu nerozumí ...
07. 09. 2009 | 15:09

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pane profesore, přeji pěkný den.
Každým článkem jste blíž pravdě. Vaše vyjádření obsahuje skoro vše. Dál se jen
"poprat" s pochopením modlitby jisté význačné osobnosti - děkuji Ti, Otče, že jsi dal poznat pravdu maličkým a obyčejným a skryls ji před vzdělanými a mocnými -, a až Vám řekne nějaká duše něco podle svého, tak se nelekněte, ano?
Mluvíme-li o duších, pak pro nás jako o živých - raději.

To JAHA
Dosáhne-li duše na zemi řízená jejím duchem (částí nadjá) "jistého vývoje", obdrží tělo člověka. Pak při reinkarnacích již nikdy neobdrží tělo zvířete či jiného tvora. Zůstává navždy člověkem. Dokonce zůstává povětšinou i člověkem stejného pohlaví.
Mezi dvěma životy probíhá proces složitých změn a v různých vibračních pásmech.
Cyklus životů se uzavírá splynutím duše a ducha.
Bez spasitele zde není možné tohoto vůbec dosáhnout.
Svobodná vůle člověka na zemi se na onen světě nepřenáší, ale je to přece jen složitější.
Nalézt bránu poznání je těžké, jsme vývojem puzeni, ale sběr informací nepomáhá. Zde fantazie politiků nepomáhá. Projde vše ryzí a první čistá reakce člověka bez přemýšlení.
07. 09. 2009 | 15:18

skeptický napsal(a):

Light

Úplně jse mne zbořil.Dvacet let bádání v hajzlu.Že mne to nenapadlo.
Asi mi chybí to vnímání,já myslel,že stačí myslet.
07. 09. 2009 | 15:21

uni napsal(a):

Re skeptický:

Celý vesmír je obsažen v zrcadle,které má 25 políček,každé pro jedno písmenko abecedy.
hypoteticky, pokud cokoliv lze uložit jako informaci takovou kterou lze zapsat pomocí jedniček a nul
pak šlo celý vesmír uložit v jiném vesmíru jako sadu těch zrcadel.
Zjednodušeně řečeno jakákoliv omezená hmota je nositelem omezeného množství informací,
více hmoty pak dává větší prostor.

Slepému ale barvy nevysvětlíte.
Ale lze mu dát do ruky přístroj, který mu to bude reprezentovat tak aby tomu rozuměl.
Problém je jen s čidlem, pokud mu dám k dispozici náhradní čidlo, tak "uvidí" či dokonce uvidí.

A koně můžete přivést k vodě,ale nedonutíte ho pít.
Ale můžu tam přivést druhého a on to od něj odkouká.
07. 09. 2009 | 15:24

skeptický napsal(a):

Karel Mueller

Reagoval jsem na profesorovu větičku z 08:58:58.

Trochu mi nesedla,zněla mi tak z patra,ale jak jsem se už výše vyjádřil,předchozí diskusi jsem nečetl.Dotyčný si to klidně mohl vykoledovat,nevím.Vracet se už k tomu nebudu.Každý si tu stejně mele svou.

Něco jako když Švejk pravil Ho...,Ho...,
aby se vmísil do rozmluvy.
07. 09. 2009 | 15:28

unilogic napsal(a):

Dokreslení :
Je právě probíhající algoritmus na počítači hmotný či nehmotný ? Jisté je jen že má nějakou strukturu a mění se v rámci tohoto běžícího procesu ta část jeho okolí/vesmíru na nějž má vliv ...

Dělit věci na hmotné a nehmotné pak ztrácí smysl nezdá se vám ?
Co je dělit na ty které můžeme blíže poznat a měnit a na ty které ne ?
07. 09. 2009 | 15:29

skeptický napsal(a):

uni
Úplně jste mne zbořil.Dalších dvacet let bádání v hajzlu.
Zkrátka mládí.
07. 09. 2009 | 15:32

Vysedlina pathologická napsal(a):

To skeptický
...každý si tu stejně mele svou...
To je krása. Úžasné!! Považte, pane skeptický, není to třeba tou anonymitou?

Zajímavé, že slušnost ale tady také funguje! Jak to? Kvok?
07. 09. 2009 | 15:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak jsem zde výše četl vaše kontraverse ku koeficientu vzdělanosti.

Přestože já osobně mám vzdělání středoškolské , a to jsem získal až studiem ve vyšším věku - dovolím si poznamenat,že množství učeností moudrého nečíní.

Znám spoustu vysokoškolsky vzdělaných magorů,kterým bych nesvěřil ani podržet tašku.A mohou slynout vzdělanostním koeficientem,a mohou třebas přitom probírat závěry z asociačních výstupů mozků všech čechů.

Rád bych diskutoval třebas s panem skeptickým.To téma o hrníčcích se mě velmi líbí.Ale cítím se jaksi nesvůj mezi tak fundovanou vzdělanou společností.

Alespoň vás pozdravím se sluncem v duši.Ivan.
07. 09. 2009 | 15:44

Milan Horky napsal(a):

Pro Pana Muellera

No a vidíte. S teorií relativity přišel zapisovač patentového úřadu. Dalo by se říci náhoda. Jenže, "víme", že náhody se nedějí. Ono to má jisté výhody, když na určité pole člověk vstupuje jako amatér.

Náš mozek ještě nemá vybudovány stereotypie (okruhy), pro uchopení daného problému, utvářených předešlými znalostmi. Tedy že k němu přistupujeme zcela volně a mozek nám nesklouzne na již určitým způsobem "vykolíkovanou" cestu. Uznávám, že mnohokrát jsou výsledkem, náramné blbosti, či slinty, ale taky objevy, mnohdy principiálního významu. (Jen si vemme newtona, jabko a jeho pojetí gravitace).

Problém je i v tom, pokud naučíme mozek jednu cestu, na začátku například podpořenou autoritami (je to uznávaná vědecká teorie), všemu jinému odlišnému, se bude následně snažit bránit. Je to přirozené, protože již jednou investoval obrovské množství energie, aby se informace o dném konkrétním prostoru a jeho změnách v čase naučil.

A tak se na mnoha školách všichni učíme jednou nějak uchopené a poznané stejně.
(to zdaleka neznamená že to odpovídá realitě)

Já vám dám jeden příklad, ekonomii. Trhy jsou utvářeny rozhodováním lidí, tedy přírodních systémů. Měl by tedy pro ekonomii, její teorie a principy výpočtů, platit čas spojený s prostorem.

Za takového současného působení vlivů se bude trh chovat tímto způsobem a za jiného zase tímto způsobem. A ejhle, všechny ekonomické modely jsou postaveny, na datech časové linearity. Předpovědi vývoje analytiků, zase samá liearita.

Pokud jim přednesete, že již z pricipu chování přírodních systémů (což náš mozek asi je), jsou takové předpovědi náramná nepřesnost či přímo hloupost, tak začnou řvát a bránit se tomu, protože to svůj mozek na školách naučili jinak.

No a v mnoha případech vůbec nepochopí jaký je v tom rozdíl. Teď to nemyslím pejorativně, byl jsem taky takový. Na druhou stranu mi to umožnilo poznat ten rozdíl v myšlení a logice uvažování.

Stejného jevu si můžeme všimnout i u našeho těla. Pokud ho naučíme určitý pohybový stereotyp, je někdy velmi těžké ho předělat. Ne, že by se tomu bránilo tělo, ale mozek, už to má tak nastrukturované "automatizované". Často člověk prvně musí tyto stereotypie oslabit a začít na zelené louce odznova.

Procesy logiky myšlení, či vědění fungují obdobně.

Já to vnímám tak, že každý člověk, který sám pro sebe neustále hledá, proč, dělá pro svůj mozek obrovskou službu. (zásobuje energií obsáhlý neuronální prostor, a tím zabraňuje procesům jejich degenerace). oslabení jedněch na úkor posílení ostatních (stereotypie)
Tím si posiluje potenciál uchopovat pro sebe mnoho nového.

A již je docela jedno, jestli z toho vznikne nějaký významný objev, či "slátanina".
07. 09. 2009 | 15:55

skeptický napsal(a):

P.S.

"Pokud"mu dám náhradní čidlo.., je tady asi skoro totéž,jako "kdybych".
"Kdyby" moje teta měla kulky,byl by to strýc.
Nejedná se o umožnění vidění,ale o vysvětlení.

Těch pětadvacet písmen abecedy má v sobě potenciál obsáhnout vše,co kdy bylo napsáno,řečeno.
Určuje rozsah a limit našeho chápání.

Co dokážeme pochopit,dokážeme popsat.Limit našeho vyjadřování je zároveň limitem našeho chápání.
Což ale neznamená,že vždy víme,o čem mluvíme.
07. 09. 2009 | 15:58

skeptický napsal(a):

Ivan Hochmann
Se mnou jste vždy váítán,já jsem vůl.Jak ale vidíte,moje důmyslné teorie tu dokáží zbourat levou zadní.
07. 09. 2009 | 16:03

Milan Horky napsal(a):

Pro Imhotep

Jediná možná cesta, jak při rozdílných názorech se k něčemu dobrat, je zůstat věcný.

Vždy jakmile to sklouzne do osobní roviny, zákonitě si každý začneme hájit tu svoji pravdu. Odmala si to tak svůj mozek učíme. Uhájit si svůj prostor, nehledě na věc.

Já se jen "směji", když sleduji debaty politiků. Tam věcného není snad vůbec nic, i když se ta debata tak tváří. Já jsem, vy jste, my jsme. Oni za to můžou.

Tříleté děti, se svými neustálými otázkami "A proč", to je snad nejlepší ukázka věcnosti. Je škoda, že jim to nevydrží déle, díky vlivu nás dospělých.

To bychom taky najednou mohli zjistit, že schopnosti dětského mozku a jeho potenciál nás převyšují nejen evoluční vyspělostí, ale i v mnohém jiném :-)
07. 09. 2009 | 16:06

Brichac napsal(a):

Lidska duse ma tvar kvadru o rozmerech 1x5x5 mm. Je umisten v mozecku. Je stvorena biologickych elastickych nanovlaknovych polovodicu a zamaskovana jako cast mozku. V pripade vypadku napajeni prestava fungovat a rozpada se na bilo hmotu mozkovou.

Je na nem napsano (R) Jupintel, Marsosoft, Made in Taiwan
07. 09. 2009 | 16:25

Light napsal(a):

to Mueller:

"to všechno se zkoumalo a to dost detailně. Zejména telepatie desítky let, snem stratégů bylo dosáhnout spojení s ponorkami. Všechny pokusy selhaly a to na obou stranách seděli vyhlášení telepaté."

Bylo to zřejmě tím, že vyšší zákony přírody blokují tyto schopnosti k využívání negativním směrem. Mám tím na mysli telepatii využívanou např. ve vojenství atd. Divím se, že člověk schopný mimosmyslového vnímání by se vůbec odhodlal k něčemu podobnému. Buď měli všichni telepaté podvědomý blok, který jim zabránil své schopnosti zneužít k něčemu nekalému, nebo přírodní zákony předdefinovaly tyto schopnosti tím způsobem, že je obdařily jakousi pojistkou nefunkčnosti pro případ zneužití. Prostě a jednoduše, tyto schopnosti jsou dány pouze člověku s čistými úmysly a pokud svých schopností chce využít nesprávným směrem, jednoduše prestanou fungovat nebo o ně prostě příjde.
07. 09. 2009 | 16:33

Light napsal(a):

to JAHA:

"1. Preco je duch pouzitelny az po urcitej dobe,v dalsom reinkarnacnom cykle, nie hned, pri narodeni muchy, leva, opice, cloveka?"

A proč vy jste pro práci použitelný až po určité době, jdete domů a nepracujete ihned? Proč spíte a vzhůru jste až další den? :) Chápejte, je v tom určitý řád, smrt je narození a žijete v jiné formě jako součást vyššího stvoření, plníte jiné úkoly než tady na zemi, odpočíváte, připravujete se na návrat a až je to vhodné a "rozhodnete se nalít zpět do hrníčku", pomohou Vám s výběrem vhodného hrníčku, který je pro Vaše účely z hlediska karmy a plnění úkolů nejvhodnější, vypijete tzv. kalich zapomnění (Bible znalí mne poručí, je o něčem takovém někde zmínka???), resetujou Vám paměť aby jste si nic nepamatoval a nebránil se vězení 3D těla a šup s Vámi zpátky na Zem.

Ale pozor, nemíchat hrušky s jabkama, lidé se rodí do lidí, zvířata do zvířat a mouchy pravděpodobně ani duši nemají, i když jsou živá stvoření. Duši má pouze tvor, který je schopen uvědomit si své já, např. opice, pes, savci, atd. Hmyz má vyšší řídící centrum místo duše, které pokyny řídí celou skupinu jednotlivých organismů - např. miliony mravenců jsou skvěle organizovány, spolupracují, vyvádějí společně housenky na pastvu, stavějí své mraveniště, nikdo nikomu nepřekáží, aniž by se vzájemně domlouval ať již verbálně či telepaticky. Jak je to možné? Řídí se instinktem? Já bych řekl, že se řídí spíše vyššími příkazy.

"2. Pouzitelna je iba cast ducha, nejake nadja zostava "vo vyssej dimenzii", ci tam uz bolo od vecnosti?"

Vaše tělo = hrníček, Vaše duše = voda v něm, Vaše nadjá = voda v hrnci. Po smrti se přelije voda z hrníčku do hrnce, kde se smíchá s vašim nadjá. Hrnec je napojen na moře, lze z něj molekuly vody odjímat a zpátky vracet podle toho, k čemu jsou vhodné, kam je třeba je umístit. Lze Vás promíchat v moři s ostatním univerzem a pak zpátky dát molekuly Vašeho já oddělené a opětovně Vás nalít do nového hrníčku, dobré ne:)

"3. Ako sa zabezpeci, ze bude dost duchov na reinkarnaciu, ked bude coraz viac ludi, zvierat...Vo vyssej dimenzii sa rozmnozuju, teda nie umensuju tym, ze vstupuju do ludi, zivocichov, ale "uvacsuju"?"

Tak to se zeptejte povolanějších než jsem já, těch kteří mají na starost logistiku této vesmírné hry, které říkáme život. Pokud se na Zem už nevejdem, nejspíš se narodíme na jinou vhodnou planetu, na níž jsou vhodné podmínky. Ale ve 3D vesmíru takovou planetu najít, zase není tak lehké, Země je ojedinělá!!! Podle prastarých zdrojů, známých jako Maharata texty, které jsou pouze překlady informačních disků, na Zem transportovaných, předchůdci dnešního lidstva žili v 5. dimenzi na planetě Tara, kde však došlo vlivem infiltrace a konspirace ke konfliktu dvou znesvářených stran: Adam Kadmon/Abel versus Beli Kudyem/geneticky signovaný Kain, ke kataklyzmatu, katastrofě a výbuchu na jednom z kontinentů, zvaném Alánie. Zbylí přeživší z kontinentu E-den, přišli o svůj nativní domov a byli donuceni k nedobrovolnému přesunu do evolučně nižšího patra tohoto vesmíru, do 3. dimenze na planetu Zemi. Toto se odehrálo zhruba před 550 mil. lety a v biblických pramenech je tato situace známá pod pojmem Pád Adama či (zmanipulovaně) Vyhnání z Ráje. Tyto Maharata texty jsou nejstarší studnicí vědomostí jakou na Zemi máme a Bible je jen zmanipulovaná verze skutečných dějin lidstva. Alespoň vidíte, jak moc se vyobrazení z Bible liší od skutečných historických událostí, které se nemáme dozvědět a jak moc se manipulátoři snaží zesměšnit a pošpinit snahy těch z nás, kteří se snaží o vyobrazení skutečného stavu světa.

"4. Co s duchmi, ked nebude ani ludi, ani zivocichov - do koho (coho) sa budu reinkarnovat?"

Tak to bude zřejmě život přežívat v takové formě existence, která bude v danou chvíli nejvhodnější. Vždyť sám musíte uznat, že zde na Zemi vpodstatě živoříme, válčíme, ničíme, dožíváme se sotva 80. let, nejsme ani moc šťastní a spokojení, pořád si na něco stěžujeme, takže život na Zemi připomíná spíše peklo, než-li ráj. Takže se snažte a třeba se díky svým lepším činům za pár reinkarnačních cyklů třeba přerodíte do lepšího - vyššího světa, kde je více míru, lásky, souznění a jednoty. Nebojte se, já jsem asi také hodně zlobil, že jsem tady:), takže v tom nejste sám...
07. 09. 2009 | 16:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Tedy ta diskuse se tedy svezla nekam, kam se jiste dalo cekat...

Aury, etericke telo, "jisty inzenyr z Brna převibroval podstatu a zobrazil ji, znázornil, downloadoval ji na papír do podoby barviček", "předchůdci dnešního lidstva žili v 5. dimenzi na planetě Tara"

PANE BOZE, to snad neni mozne!!!
Pripadam si jak v Bohnicich...

Ano - hlasim se k tomu, ze "bagatelizuji tuto rovinu poznání na úroveň blábolů či bludů".
Ano, jsem tedy asi jako "nebozí zombie biorobotiční spoluobčané v pozicích bytostí odloučených od přírodních zákonů"

Lightovi gratuluji k jeho esotericke osvicenosti.
Zdalipak veri i na ty "ektoplasmaticke bytosti", duchy promlouvajici klepanim na stolecek, pripadne Vesmirne lidi (Plejadany) ing. Ivo Bendy? Co kruhy v obili?

At zije "mystika" a "duchovno"!!!

..
07. 09. 2009 | 16:56

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pane Hořejší, Vy nic nebagatelizujete, Vy ničemu z toho svého článku sám nerozumíte. Váš článek sice obsahuje hodně a jste blízko pravdy, ale ty odstavce a věty by se mohly přehazovat sem a tam, a obsah by Vám stejně unikal.
Jste namyšlený a trochu lstivý panáček, a jak se říká, kdo se směje neví čemu, podobá se komu asi? Komu, nu?
07. 09. 2009 | 17:11

sauron napsal(a):

Ale tady to je jak v Bohnicich. Cast lidi v teto diskuzi trpi tzv. magickym myslenim, nemaji ani poneti co je veda nebo vedecka metoda, hlavne ze se domnivaji, ze oni osviceni nasli pravdu a ti hloupi vedci ziji ve svych materialistickych iluzich. Nema smysl na tyto lidi reagovat, podobneho odpadu je plny internet. Na druhou stranu je to nejlepsi zpusob, jak se z cloveka stane skeptik a ateista - staci cist ty jejich pomatene fantasmagorie o cakrach, jemnohmotnem tele, vyssich eterickych dimenzich, bohu, UFO, karme, prevtelovani, dusi atd. Drtiva vetsina z nich nema k tematu co rict, akorat zaplacaly 3/4 diskuze svymi slaboduchymi blaboly. Bohuzel dnes ma pristup na internet kazdy.
Otazka je, zda je uplne vsechno nabozenstvi produktem podobne chorych mozku, nebo zda existuje urcite zdrave jadro.
07. 09. 2009 | 17:12

Vysedlina pathologická napsal(a):

sauron - poslední věta, a vo, vo, vo tom to právě je.
07. 09. 2009 | 17:18

Carlos V. napsal(a):

sauron, vysedlina :

Otazka neni. Pohled na vyplody onech mozku vam odpoved dava.
07. 09. 2009 | 17:21

Karel Mueller napsal(a):

Pane Horky,
uvedl jste celku čítankový příklad. Einstein byl opravdu amatér, neživil se tím. Ale tehdejší fyziku znal dokonale.

Pokud chcete ve své práci používat obory jako kvantová fyzika, teorie relativity, neurologii atd., tak jejich základy musíte dokonale znát. Tady prostě nemáte vyhnutí. Tím spíš, že jste si zavedli web a tam svoje názory publikujete.

Pustili jste se do snad nejobtížnějšího úkolu napříč veškerou vědou. Ujišťuji Vás, že si nad tím lámou hlavu ti nejschopnější ze schopných, jako např. zmiňovaný Penrose.

Tady se prostě nelze odkázat na teoretickou fyziku, říct, že ji pro řešení úlohy aplikuji a přitom ji dokonale neznat. Přinejmenším v nezbytném rozsahu pro danou aplikaci. Totéž platí o neurologii a v tomto případě i dalších oborech, třeba matematickém modelování.

Řečeno stručně: Vyvrátit můžete jen teorii, kterou dokonale znáte. Pokud chcete obhájit svoji teorii, tak na to musíte mít odpovídající znalosti a samozřejmě ji musíte verifikovat vědeckými postupy. Jiná cesta není.
07. 09. 2009 | 17:21

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

" ...angličtí badatelé plánují kontrolovaný pokus, ve kterém se bude objektivně zjišťovat, zda se takové věci opravdu dějí..." –
Kdyby se ti badatelé informovali u lidí, kteří s podobnými jevy mají již své zkušenosti, dozvěděli by se, že takové pokusy jsou velice nebezpečné a mohou skončit smrtí pokusné osoby. Nutnou podmínkou totiž je, že při uvolnění z těla nesmí dojít k přetržení "stříbrné pásky" spojující duchovní tělo s hmotným. K tomu ovšem může docela snadno dojít, protože člověk ve stavu mimo tělo se prý cítí mnohem svobodnější a někdy se kategoricky odmítá vrátit do těla zpět. I pro zkušeného experimentátora pak nastanou perné chvilky, kdy před sebou vidí tuhnoucí, dusící se a modrající obličej a s maximálním vypětím se snaží dotyčného vyburcovat k návratu.
Jak asi dopadnou "odborníci", kteří o této problematice nic nevědí a jen si chtějí na živém člověku otestovat nějakou svou hypotézu.
Ostatně o něco podobného už se nepřímo pokusil R.Moody, autor knih na téma Život po životě. K jedné z nich připojil návod jak na sobě dělat pokusy pomocí autohypnózy. Jen v ČR na tyto nezodpovědné amatérské rady zahynulo několik mladých lidí.
07. 09. 2009 | 17:40

sauron napsal(a):

sauron: Otazka je, zda je uplne vsechno nabozenstvi produktem podobne chorych mozku, nebo zda existuje urcite zdrave jadro.

vysedlina: a vo, vo, vo tom to právě je
-----
co vo, vo, vo tom je? Vysedlino, odpovez na tuto otazku: jak rozlisit spravne predstavy o svete od nespravnych, jak rozlisit iluze od pravdy? Podle toho jako na ni odpovis z tebe bude bud odpad (coz je na zaklade tvych predchozich komentaru vic nez pravdepodobne), nebo ukazes, ze mas i neco v hlave.
07. 09. 2009 | 17:42

Ivan Hochmann napsal(a):

Lze též nastolit otázku co je iluze a co můžeme považovat za ověřené a objektivní pravdy.

Z každého úhlu se jeví věci jinak.Když pak lpíme sveřepě,máme průser v kuchyni.
A to prosím koexistujeme jen při znalosti tří dimenzí.Dokáži si představit ten mumraj při mutaci z planety Tara.

Pan Profesor to nechápe,neboť sám se velmi často ocitá v jiné dimenzi.

Ivan.
07. 09. 2009 | 17:58

Vysedlina pathologická napsal(a):

To sauron
kdo myslíte, pane, že dřív věděl, co je to blesk. Ten, do kterého udeřil nebo ten, kdo vynalezl bleskosvod či se zabývá plazmou?
Zkušenosti, a zvláště duchovní, jsou téměř nepřenosné, a někdy se chovají jako zákon.
Co je politováníhodné a směšné je snaha demonstrovat duchovní převahu a jakési výsady nad druhými , bagatelizovat druhých zkušenosti a vysmívat se. Protože ti nejlepší z nás pochybují o sobě samém, neuráží, umí mít alespoň někoho rád, trochu se bojí nějakého Tvůrce, neboť hledají (cítí ho) vyšší smysl. A vo, vo, vo tom to právě je. Hledat, co nás spojuje. To lepší v nás. Opak zla.
07. 09. 2009 | 18:07

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

"Jak odlišit správné představy o světě od nesprávných, jak odlišit iluze od pravdy" – vědci by jistě odpovědělí, že k rozlišení slouží vědecká metoda poznání. A co nelze vědecky zkoumat, to pro ně prostě neexistuje. Tím poněkud neskromně předpokládají, že příroda bude tak hodná a bude se vyskytovat pouze v takových formách, které jsou tomu vědeckému zkoumání přístupné ... Trochu pošetilý předpoklad, řekl bych, že přímo iracionální, nevědecký.
07. 09. 2009 | 18:11

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Hořejší,
to jsem Vám dala, že?
Nic si z toho ndělejte. Mám moc chuť se přejmenovat na
"šílená molekula" Ještě si to promyslím. Trochu se jí podobám. Ale co s manželem?
07. 09. 2009 | 18:20

sauron napsal(a):

Jak odlisit spravne predstavy od nespravnych? Nedovedu si predstavit lepsi odpved, nez od Richarda Feynmana v jeho eseji "Cargo Cult Science" (v anglictine)
http://calteches.library.ca...
07. 09. 2009 | 18:27

Sab. napsal(a):

to Mueller:

"to všechno se zkoumalo a to dost detailně. Zejména telepatie desítky let, snem stratégů bylo dosáhnout spojení s ponorkami. Všechny pokusy selhaly a to na obou stranách seděli vyhlášení telepaté."

A co Rhineovy experimenty?

Nebo jsem četla, "že badatelé z Princetonu provádějí přísně vědeckou analýzu interakce mezi lidským vědomím a fyzikálními přístroji. Konečným cílem je lepší pochopení role vědomí ve výstavbě fyzické reality.

Pokusné osoby sedí při tom před koincidenčním generátorem, který nedělá nic jiného, než že vyplivuje v nahodilém sledu číslice 1 nebo 0. V jedné ,fázi experimentu se soustřed"ují na to vyprodukovat častěji číslo 1 a jindy číslo 0 a potřetí se neřídí vůbec žádným přáním.

Údaje nashromážděné za desítiletí připouštějí jediný závěr: koincidenční rozdělení údajů se mění v souhlasu s mentálním záměrem osoby. Nejde však o dramatické změny, nýbrž spíše o krajně malé účinky v řádu jednoho procenta.

Tyto účinky se však projevují po dlouhé časové úseky a u mnoha osob, čímž nabývají statisticky na důležitosti"

Víte tedy o všech těchto experimentech něco víc? Já ne. Viz vaše citace nahoře.
07. 09. 2009 | 18:38

Karel Mueller napsal(a):

Vysedlina pathologická:

Ten Váš přístup nevede k ničemu.
Samozřejmě, jsou oblasti kam věda zatím nedosáhne, možná dokonce nedosáhne nikdy. Ale Vy nenabízíte - a ani nemůžete - žádnou alternativu, která by měla cenu.

Bez vědy a jejího přístupu, t.j. vědecké metody bychom byli ve starověku a vyvolávali duchy. Ať už existjí či nikoliv :-).

Trochu málo, ne?
07. 09. 2009 | 18:39

Lena napsal(a):

Sab.:

dívala jsem se na ten Váš zvěřinec lidí - ohledně těch zvířat coby věci. Nemáte někde nějaký ucelený seznam poslanců, senátorů a různých dalších potentátů, kteří tento názor zastávají? A pokud ano, mohl byste mi ho poskytnout?
07. 09. 2009 | 18:57

Karel Mueller napsal(a):

Sab.:

O tom experimentu nic nevím. Jestli Vám dobře rozumím, má se prokázat vliv vědomí na činnost generátoru. OK, pokud se dodržují pravidla vědecké metody a vyhodnocení experimentu, proč ne.

Koincidence se uplatňuje hlavně v detekční technice, jde o současnost událostí, např. emise částic (použití v jaderné fyzice). Koincidenční generátor by mohl být vázán na 1 v případě nějaké koincidence, jinak 0. A ta koincidence by mohla být ovlivněna vědomím.

V kvantové fyzice se hodně spekulovalo o tom, jestli má pozorovatel svým vědomím vliv na kolaps vlnové funkce. Možná je tento experiment zaměřený na to.

Nic bližšího o tom nevím, na netu by jste to asi našla alespoň ve formě populárního článku.

Ale znovu opakuji, pokud se dodržují pravidla vědecké metody, je všechno v pořádku.
07. 09. 2009 | 18:58

Karel Mueller napsal(a):

Kolemjdoucí (JŠ).

Pokud je ten mimotělní experiment tak běžný a snadný jak tvrdíte, tak by celá věda měla být vzhůru nohama. To nepozoruji.

Protože není nic snazšího, než ho verifikovat. Za účast třeba TV štábu. Návod snad můžeme pominout.
07. 09. 2009 | 19:07

Lena napsal(a):

skeptický:

když nám to spolu tak jde, tak bychom mohli založit nějakou učenou společnost. Nebo společnou učenost? Teď nevím.

Říkal jste 43+, tak to jsem stará. Aspoň pro Vás.
07. 09. 2009 | 19:12

Pepa Řepa napsal(a):

Jestli Pánbůh umí číst-a proč by neuměl, umí všechno-tak se musí náramně bavit.

Nakonec asi zesmutní a řekne si: Do koho jsem tu duši dal?

Takový práce,miliony let to trvalo a takhle to dopadlo.

Kde jen se to zvrtlo? Že by měl na svědomí všecho ten zmetek Satanášek?

Vanitas vanitatum, jak říkal kohelet.
Co s tím? Restartovat to nemůžu, má cenu upgrade?
07. 09. 2009 | 19:34

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Karel Müller:
Proč si nepřečtete třeba "Nové základy experimentální psychologie" od Břetislava Kafky? Takové množství experimentálního materiálu a celoživotních zkušeností jen tak někde nenajdete. Ale i ten R.Moody stojí za pozornost (ve vydání z počátku 90. let jsou v jednom svazku všechny tři brožurky - "Život po životě", "Úvahy o životě po ž." a "Světlo po životě".) I tam je dost informací zásadního významu, jen je chtít vzít opravdu na vědomí. Nebo knihy Thorwalda Dethlefsena, ve kterých popisuje své pokusy prováděné před svědky a nahrávané na magnetofon. Nebo výsledky celoživotních pokusů dr.Foučkové, shrnuté v jejích knihách "Jsem" a "Já jsem". A zkuste je porovnat třeba s výsledky pokusů (prováděných na úplně jiném principu, o to je to porovnání zajímavější) francouzského vědce z 19.stol. (člena Académie francaise) v jeho pracích "Kniha duchů" a "Nebe a peklo" (obě vyšly česky).
Chce to jen dobrou vůli opravdu se něco dozvědět.
07. 09. 2009 | 19:58

Vaclav Horejsi napsal(a):

Sab.:

"Nejde však o dramatické změny, nýbrž spíše o krajně malé účinky v řádu jednoho procenta."

Kdyby to byly odchylky v radu 1%, tak by to bylo DRAMATICKE, SPEKTAKULARNI!!!
Jenze ono to neni v zadnem radu - proste neexistuji zadne statisticky prokazatelne rozdily...

..
07. 09. 2009 | 20:03

Imhotep napsal(a):

Pán profesor - 07.09.2009 16:56:58 - výkřik zoufalce, že?
Ono se to holt s tou agitkou za "rozumné náboženství" nějak zvrtlo. Ale sám píšete, že se to dalo čekat. Tak proč ten údiv?
07. 09. 2009 | 20:04

Imhotep napsal(a):

pro Pepa Řepa:

Až mi bude tak 110, přijde Bůh a zmáčkne RESET.
07. 09. 2009 | 20:06

Vaclav Horejsi napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):

MARTA FOUČKOVÁ + MARIE ŘÍHOVÁ

laureatky Zlateho Bludneho balvanu:

Za příkladnou útěchu lidem v neštěstí. Těm tyto odbornice na psychiku říkají:
"Čím větší neštěstí vás potkalo, tím větší jste byl(a) zrůda v minulém životě."

„Pokud pracujeme s takovým dítětem, které nemá ani nohy ani ruce a zjistíme, že to byl v minulém životě gestapák, který v koncentračním táboře házel děti do plynu, tak najednou vidíte, že všechno je jak má být“.
Jistě dokonalá psychoterapie pro matku dítěte.

..
07. 09. 2009 | 20:08

Vaclav Horejsi (alias Beli Kudyem) napsal(a):

Imhotep:

Predpokladam, ze i vy souhlasite s nasledujici hluboce duchovni moudrosti pana Lighta?

"Podle prastarých zdrojů, známých jako Maharata texty, které jsou pouze překlady informačních disků, na Zem transportovaných, předchůdci dnešního lidstva žili v 5. dimenzi na planetě Tara, kde však došlo vlivem infiltrace a konspirace ke konfliktu dvou znesvářených stran: Adam Kadmon/Abel versus Beli Kudyem/geneticky signovaný Kain, ke kataklyzmatu, katastrofě a výbuchu na jednom z kontinentů, zvaném Alánie. Zbylí přeživší z kontinentu E-den, přišli o svůj nativní domov a byli donuceni k nedobrovolnému přesunu do evolučně nižšího patra tohoto vesmíru, do 3. dimenze na planetu Zemi. Toto se odehrálo zhruba před 550 mil. lety a v biblických pramenech je tato situace známá pod pojmem Pád Adama či (zmanipulovaně) Vyhnání z Ráje."

Light ma ty informacni disky ve sklepe

..
07. 09. 2009 | 20:14

Lubomír Perk napsal(a):

Pane Hořejší,
to, že něco nechápete, ještě neznamená, že to neexistuje. Já osobně považuji dualitu těla a duše za samozřejmou, spíše bych mluvil o trojjedinosti ducha, duše a těla, mezi duchem a duší je také rozdíl.
Vy svůj názor nemůžete podepřít žádným nevyvratitelným důkazem, což ovšem nemohu ani já. Potíž je v tom, že věci duše a ducha se vymykají empirickým důkazům exaktní vědy, takže máme k dispozici jen indicie. A ty můžeme posoudit každý po svém dle svého světonázoru.
Osobně se domnívám, že Váš názor není slučitelný s křesťanským pojetím věčné duše, která na sebe po odchodu do nebe oblékne vzkříšené nové tělo.
Tyto záležitosti nejsou poznatelné pouhým rozumem, lze je poznat vírou (kterýmžto způsobem poznání evidentně pohrdáte) a následně rozumem zpracovat. Rozum dle mého soudu přijímá poznatky jednak z oblasti empirické, tedy vědecky zkoumatelné, a jednak z oblasti duchovní. Vy ovšem jednoduše prohlásíte (snad jinými slovy), že poznatky z oblasti duchovní jsou nepřezkoumatelné a jsou jen dílem jakýchsi potvor (sloučenin) v mozku. Můžete si zůstat u svého názoru, ale je neprokazatelný. Stejně jako ten můj.
Takže se přidávám k nicku MedaBeda: "To podstatné Bůh zjevuje maličkým (= pokorným a čistým duším), bohatí (=pyšní) odchází s prázdnou...."
07. 09. 2009 | 20:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy