Zakládám novou politickou stranu!

20. 03. 2010 | 15:36
Přečteno 21823 krát
Zdá se, že s novými politickými stranami se roztrhl pytel. Řekl jsem si proto, že když do toho jde i důchodce Miloš Z., proč ne já? Ještě jsem se nerozhodl, jaký název ponese strana, kterou hodlám v nejbližší době založit. Velmi mě inspiruje originální název TOP 09 – uvažuji proto např. o protipólu BOTTOM 10, nebo HOP 10, popř. POT 10.
Uvažuji také o tom, že moje strana bude mít stanovami limitovaný počet členů (např. 5) – vyhneme se tak problémům s „velrybářstvím“. Lákavá je i myšlenka, že se voleb vůbec nezúčastníme a početné zastoupení v parlamentu (i v Senátu) získáme pouze na základě přeběhlíků.


Nicméně náš program (který vypracoval náš utajovaný programový expert skrývající se prozatím pod pseudonymem Děd Vševěd (neplést s jinou osobou zasluhující právem toto označení!)) je alespoň v hrubých obrysech jasný:

Hlavní zásady
Jsme bezvýhradnými zastánci standardního poměrně silného státu založeného na individuální svobodě, občanské společnosti a tržní ekonomice, osvědčeného evropského sociálního státu, kapitalismu s lidskou tváří založeného na morálních principech.
Jsme odpůrci loupeživého, resp. kasinového kapitalismu, i sociálně bezohledného kapitalismu čínského typu, ale i všech autoritářských, totalitních či anarchistických společenských systémů.
Demokracii, přiměřenou sociální spravedlnost a právo na šťastný život klademe nad abstraktní principy „tržního systému bez přívlastků“.

Ekonomika
- Odstraníme veškeré nežádoucí projevy monopolismu a oligopolismu, znemožníme daňové úniky prostřednictvím „daňových rájů“, jakož i „kreativní daňové účetnictví“ umožňující firmám vyhýbat se daňovým povinnostem.
- Budeme jednoznačně usilovat o vyrovnaný státní rozpočet, resp. alespoň o nezvyšování míry státního zadlužení v poměru k HDP.
- Nedílnou součástí úsilí o ozdravení veřejných financí musí být postupné zvýšení daní na průměrnou evropskou úroveň. Nevěříme „vúdú ekonomice“ založené na axiomu „čím nižší daně, tím lépe“.
- Zasadíme se za podstatné zefektivnění hospodaření státu a podniků ve většinovém vlastnictví státu.
- Zavedeme progresivní zdanění příjmů tak, aby bylo v zásadě nemožné dosahovat příjmů vyšších než 10-15násobek průměrného příjmu (a to včetně veškerých zvláštních odměn a náhrad). Obrovské příjmové rozdíly považujeme za nemorální a destabilizující společnost.
- Znemožníme existenci firem s neprůhlednou vlastnickou strukturou; zakážeme anonymní listinné akcie na majitele.

Sociální politika
- Musíme si uvědomit, že vyspělé západoevropské země vydávají na sociální účely cca 27% HDP, zatímco ČR pouze 19% našeho chudšího HDP. Není tedy pravda, že jsme z tohoto hlediska státem „rozmařilým“.
- Zachováme průběžný státní systém financování starobních důchodů založený na povinném státním důchodovém pojištění s tím, že důchodový účet bude striktně oddělen od zbytku státního rozpočtu.
Pokud bude třeba, bude nedostatek prostředků na důchodovém účtu řešen zvyšováním sazby povinného pojištění.
Nebudeme bránit jakékoli formě soukromého připojištění, resp. spoření na stáří, ale nebudeme je ani nijak speciálně podporovat.
- Výplatu podpory v nezaměstnanosti budeme po určité době vázat na zapojení do veřejně prospěšných prací.
- U většiny existujících sociálních dávek omezíme jejich výplatu jen na skutečně nejpotřebnější; u těch naopak podporu zvýšíme.
- V krizovém období budeme stimulovat zaměstnavatele k tomu, aby namísto propouštění pracovníků raději poněkud zkracovali pracovní úvazky a ponechali tak v zaměstnání větší počet zaměstnanců (nikoli ovšem lenochů).
- Vyřešíme romský problém (zatím ovšem nevíme jak ;-))

Zdravotnictví.
- Zachováme princip bezplatného zdravotnictví na základě povinného státního zdravotního pojištění. Jsme však přesvědčeni, že je potřeba zavést určitou finanční spoluúčast pacientů, která by je motivovala k větší péči o vlastní zdraví a o prevenci. Tato spoluúčast však nesmí být neúnosným břemenem pro prokazatelně sociálně slabé občany.
- Jsme pro drastické omezení počtu veřejných zdravotních pojišťoven (možná až na jedinou).
- Uděláme vše pro zvýšení platů zdravotnického personálu.
- Zabráníme privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven, ale zasadíme se o maximální zvýšení efektivity jejich činnosti.
- Nemáme nic proti privátním praxím praktických lékařů a některých specialistů, ani proti fungování privátních diagnostických laboratoří a specializovaných zařízení, ve kterých si majetnější pacienti budou moci většinu nadstandardní péče zaplatit z vlastních prostředků nebo z privátního pojištění.

Životní prostředí
Zasadíme se o maximálně možnou ochranu zdravého životního prostředí, ale budeme oponovat extrémním iracionálním výstřelkům prezentovaným některými ekologistickými hnutími (jaderná energetika, geneticky modifikované plodiny, blokování důležitých dopravních staveb).
V debatě o globální změně klimatu se kloníme na stranu "oteplovačů".

Zahraniční politika
- Zasadíme se o hlubší evropskou integraci směřující k federaci s názvem Spojené státy evropské. Součástí tohoto úsilí bude harmonizace daňového a právního systému v EU. Patříme tedy jednoznačně mezi "eurohujery".
- Zasadíme se o podstatné zvýšení role Evropského parlamentu.
- Nebudeme podporovat snahy vedoucí k vytvoření jediného hokejového resp. fotbalového týmu reprezentujícího EU (resp. budoucí USE), jak to nedávno navrhoval pan president.
- Budeme podporovat zlepšování vztahů s Ruskem, Čínou a Íránem.
- Přimějeme USA k tomu, aby se zasadily o spravedlivé vyřešení blízkovýchodního konfliktu založené na uspokojení legitimních palestinských požadavků (vytvoření samostatného palestinského státu zahrnujícího i východní Jeruzalém, odchod Izraelců z nelegálně vybudovaných (tedy téměř všech) osad na palestinském území).
- Přimějeme USA k tomu, aby zrušily nesmyslné embargo Kuby a tím nastartovaly demokratizační proces na tomto ostrově nesvobody.
- Zrušíme uznání samostatnosti Kosova.

Reforma politického systému
Zasadíme se o podstatné zeštíhlení a zpřehlednění našeho politického systému:
- Zavedení většinového dvoukolového systému pro volby do poslanecké sněmovny, který podstatným způsobem zvýrazní roli osobností a potlačí vliv stranických sekretariátů.
- Snížení počtu poslanců na 100 (nebo i méně).
- Stanovení fixního a normálně zdaněného platu poslanců a senátorů na 250 tis. Kč. hrubého, bez jakýchkoli dalších příplatků a výhod.
- Zavedení podobných principů i na vládní a krajské úrovni.
- Bezodkladné schválení zákona o všeobecném referendu.
- Zavedení ústavních změn umožňujících v případě vládní krize snáze rozpustit sněmovnu a vypsat předčasné volby.
- Zavedení ústavních změn výrazně omezujících politický vliv prezidenta (zachování v podstatě pouze ceremoniální a reprezentativní funkce tohoto úřadu, t.j. "kladeče věnců").
- Ústavním zákonem zabráníme v příštích 10-20 letech působení v politice lidem, kteří v ní na vrcholové úrovni působili v posledních 20 letech (důsledné uplatnění hesla „děkujeme, odejděte“).
- Zakážeme nákladné předvolební kampaně. Ty se budou muset omezit pouze na rozšiřování vlastního volebního programu a na veřejná předvolební shromáždění. Žádné bilboadry, žádné televizní spoty, žádné negativní kampaně proti soupeřům.

Bezpečnost a justice

- Zasadíme se o výrazné zlepšení práce policie a justičních orgánů, a to důsledným uplatňováním osobní zodpovědnosti v celém systému (na principu „ryba smrdí od hlavy“).
- Obnovíme finanční policii, zavedeme politiku nulové tolerance ke korupci a klientelismu ve státní správě.

Náprava morálního stavu společnosti
- Zasadíme se o obnovu důvěry občanů v politiku - nebudeme tolerovat korupční a klientelistické jednání politiků, nepřipustíme další posun k systému zvýhodňujícímu úzkou vrstvu těch nejbohatších na úkor drtivé většiny společnosti, naopak tento trend zvrátíme opačným směrem.
- Zrušíme všechny herní automaty a ponecháme pouze 3 exkluzívní kasina v celé ČR.
- Výrazně omezíme reklamu (žádné reklamní tabule kolem silnic, žádné reklamy přerušující pořady v jakékoli TV, výrazná snížení počtu reklam a úplný zákaz stupidních reklam v jakýchkoli sdělovacích prostředcích).
- Prověříme legálnost majetků nad 10 milionů Kč a zabavíme resp. masivně zpoplatníme ty, u kterých se prokáže nabytí nekalým způsobem.

Školství
- Zachováme bezplatné veřejné školství.
- Zabráníme hrozícímu úpadku úrovně základního a středního školství, skončíme s neblahou praxí „permanentní reformy“ a soustředíme se na stabilizaci systému.
- Uděláme vše pro postupné výrazné zlepšení platových podmínek učitelů.

Vysoké školy a věda
- Jsme proti zavedení školného na veřejných vysokých školách.
- Provedeme urychlené rozdělení existujících veřejných vysokých škol na elitní výzkumné, technické a vzdělávací, s rozdílným mechanismem financování a hodnocení.
- Zastavíme nesmyslný trend zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí za cenu úpadku kvality. Zrušíme nesmyslné formální požadavky na (jakkoli nekvalitní) vysokoškolské vzdělání pro řadu pozic ve státní správě.
- Zajistíme, aby tituly z nekvalitních soukromých vysokých škol byly odlišné od titulů z kvalitních škol veřejných; jednou možností je používání titulů jako RTDr, RTMgr, RTIng („rozhodnutím trhu doktor“ atd.).
- Budeme podporovat dosavadní systém vědy a výzkumu založený na dvou hlavních pilířích – nejkvalitnějších vysokých školách a Akademii věd, ale také na několika zbývajících kvalitních ústavech aplikovaného výzkumu.
- Uděláme vše pro výrazné zkvalitnění úrovně naší vědy a výzkumu (příliv „nové krve“, především ze zahraničí).
- Výrazně zjednodušíme systém podpory vědy a výzkumu – účelové financování soustředíme pouze ke dvěma poskytovatelům (GA ČR a TA ČR), přičemž poměr prostředků obhospodařovaných těmito dvěma grantovými agenturami bude 3:1. Ministerstva (zvláště pak MPO) nebudou disponovat žádnými účelovými prostředky.
- Bezodkladně novelizujeme zákon 130 o podpoře výzkumu a vývoje a zrušíme absurdní systém založený na hodnocení podle systému zvaného „kávový mlýnek“.
- Zásadně obměníme Radu pro výzkum, vývoj a inovace a přejmenujeme ji na Radu pro vědu a výzkum. Okamžitě vyměníme sekretáře rady RNDr. M.Blažku.

S kým do koalice?

V nepravděpodobném případě, že by naše strana nezískala v parlamentu nadpoloviční většinu, bude potřeba, aby vytvořila nějakou vládní koalici. Myslím, že prozatím se dá říci, že vzhledem k našemu programu mezi našimi perspektivními partnery asi nebude ODS ani TOP 09.
V naší příští vládě bychom určitě rádi viděli např. J.Švejnara, J.Fischera, J.Havla, nebo L.Stejskala (i když některé jeho názory (třeba radarové) – nevím, nevím...).

Ale, jak říkají ostřílení političtí matadoři, o koalicích se mluví až po volbách...

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy