Zakládám novou politickou stranu!

20. 03. 2010 | 15:36
Přečteno 20678 krát
Zdá se, že s novými politickými stranami se roztrhl pytel. Řekl jsem si proto, že když do toho jde i důchodce Miloš Z., proč ne já? Ještě jsem se nerozhodl, jaký název ponese strana, kterou hodlám v nejbližší době založit. Velmi mě inspiruje originální název TOP 09 – uvažuji proto např. o protipólu BOTTOM 10, nebo HOP 10, popř. POT 10.
Uvažuji také o tom, že moje strana bude mít stanovami limitovaný počet členů (např. 5) – vyhneme se tak problémům s „velrybářstvím“. Lákavá je i myšlenka, že se voleb vůbec nezúčastníme a početné zastoupení v parlamentu (i v Senátu) získáme pouze na základě přeběhlíků.


Nicméně náš program (který vypracoval náš utajovaný programový expert skrývající se prozatím pod pseudonymem Děd Vševěd (neplést s jinou osobou zasluhující právem toto označení!)) je alespoň v hrubých obrysech jasný:

Hlavní zásady
Jsme bezvýhradnými zastánci standardního poměrně silného státu založeného na individuální svobodě, občanské společnosti a tržní ekonomice, osvědčeného evropského sociálního státu, kapitalismu s lidskou tváří založeného na morálních principech.
Jsme odpůrci loupeživého, resp. kasinového kapitalismu, i sociálně bezohledného kapitalismu čínského typu, ale i všech autoritářských, totalitních či anarchistických společenských systémů.
Demokracii, přiměřenou sociální spravedlnost a právo na šťastný život klademe nad abstraktní principy „tržního systému bez přívlastků“.

Ekonomika
- Odstraníme veškeré nežádoucí projevy monopolismu a oligopolismu, znemožníme daňové úniky prostřednictvím „daňových rájů“, jakož i „kreativní daňové účetnictví“ umožňující firmám vyhýbat se daňovým povinnostem.
- Budeme jednoznačně usilovat o vyrovnaný státní rozpočet, resp. alespoň o nezvyšování míry státního zadlužení v poměru k HDP.
- Nedílnou součástí úsilí o ozdravení veřejných financí musí být postupné zvýšení daní na průměrnou evropskou úroveň. Nevěříme „vúdú ekonomice“ založené na axiomu „čím nižší daně, tím lépe“.
- Zasadíme se za podstatné zefektivnění hospodaření státu a podniků ve většinovém vlastnictví státu.
- Zavedeme progresivní zdanění příjmů tak, aby bylo v zásadě nemožné dosahovat příjmů vyšších než 10-15násobek průměrného příjmu (a to včetně veškerých zvláštních odměn a náhrad). Obrovské příjmové rozdíly považujeme za nemorální a destabilizující společnost.
- Znemožníme existenci firem s neprůhlednou vlastnickou strukturou; zakážeme anonymní listinné akcie na majitele.

Sociální politika
- Musíme si uvědomit, že vyspělé západoevropské země vydávají na sociální účely cca 27% HDP, zatímco ČR pouze 19% našeho chudšího HDP. Není tedy pravda, že jsme z tohoto hlediska státem „rozmařilým“.
- Zachováme průběžný státní systém financování starobních důchodů založený na povinném státním důchodovém pojištění s tím, že důchodový účet bude striktně oddělen od zbytku státního rozpočtu.
Pokud bude třeba, bude nedostatek prostředků na důchodovém účtu řešen zvyšováním sazby povinného pojištění.
Nebudeme bránit jakékoli formě soukromého připojištění, resp. spoření na stáří, ale nebudeme je ani nijak speciálně podporovat.
- Výplatu podpory v nezaměstnanosti budeme po určité době vázat na zapojení do veřejně prospěšných prací.
- U většiny existujících sociálních dávek omezíme jejich výplatu jen na skutečně nejpotřebnější; u těch naopak podporu zvýšíme.
- V krizovém období budeme stimulovat zaměstnavatele k tomu, aby namísto propouštění pracovníků raději poněkud zkracovali pracovní úvazky a ponechali tak v zaměstnání větší počet zaměstnanců (nikoli ovšem lenochů).
- Vyřešíme romský problém (zatím ovšem nevíme jak ;-))

Zdravotnictví.
- Zachováme princip bezplatného zdravotnictví na základě povinného státního zdravotního pojištění. Jsme však přesvědčeni, že je potřeba zavést určitou finanční spoluúčast pacientů, která by je motivovala k větší péči o vlastní zdraví a o prevenci. Tato spoluúčast však nesmí být neúnosným břemenem pro prokazatelně sociálně slabé občany.
- Jsme pro drastické omezení počtu veřejných zdravotních pojišťoven (možná až na jedinou).
- Uděláme vše pro zvýšení platů zdravotnického personálu.
- Zabráníme privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven, ale zasadíme se o maximální zvýšení efektivity jejich činnosti.
- Nemáme nic proti privátním praxím praktických lékařů a některých specialistů, ani proti fungování privátních diagnostických laboratoří a specializovaných zařízení, ve kterých si majetnější pacienti budou moci většinu nadstandardní péče zaplatit z vlastních prostředků nebo z privátního pojištění.

Životní prostředí
Zasadíme se o maximálně možnou ochranu zdravého životního prostředí, ale budeme oponovat extrémním iracionálním výstřelkům prezentovaným některými ekologistickými hnutími (jaderná energetika, geneticky modifikované plodiny, blokování důležitých dopravních staveb).
V debatě o globální změně klimatu se kloníme na stranu "oteplovačů".

Zahraniční politika
- Zasadíme se o hlubší evropskou integraci směřující k federaci s názvem Spojené státy evropské. Součástí tohoto úsilí bude harmonizace daňového a právního systému v EU. Patříme tedy jednoznačně mezi "eurohujery".
- Zasadíme se o podstatné zvýšení role Evropského parlamentu.
- Nebudeme podporovat snahy vedoucí k vytvoření jediného hokejového resp. fotbalového týmu reprezentujícího EU (resp. budoucí USE), jak to nedávno navrhoval pan president.
- Budeme podporovat zlepšování vztahů s Ruskem, Čínou a Íránem.
- Přimějeme USA k tomu, aby se zasadily o spravedlivé vyřešení blízkovýchodního konfliktu založené na uspokojení legitimních palestinských požadavků (vytvoření samostatného palestinského státu zahrnujícího i východní Jeruzalém, odchod Izraelců z nelegálně vybudovaných (tedy téměř všech) osad na palestinském území).
- Přimějeme USA k tomu, aby zrušily nesmyslné embargo Kuby a tím nastartovaly demokratizační proces na tomto ostrově nesvobody.
- Zrušíme uznání samostatnosti Kosova.

Reforma politického systému
Zasadíme se o podstatné zeštíhlení a zpřehlednění našeho politického systému:
- Zavedení většinového dvoukolového systému pro volby do poslanecké sněmovny, který podstatným způsobem zvýrazní roli osobností a potlačí vliv stranických sekretariátů.
- Snížení počtu poslanců na 100 (nebo i méně).
- Stanovení fixního a normálně zdaněného platu poslanců a senátorů na 250 tis. Kč. hrubého, bez jakýchkoli dalších příplatků a výhod.
- Zavedení podobných principů i na vládní a krajské úrovni.
- Bezodkladné schválení zákona o všeobecném referendu.
- Zavedení ústavních změn umožňujících v případě vládní krize snáze rozpustit sněmovnu a vypsat předčasné volby.
- Zavedení ústavních změn výrazně omezujících politický vliv prezidenta (zachování v podstatě pouze ceremoniální a reprezentativní funkce tohoto úřadu, t.j. "kladeče věnců").
- Ústavním zákonem zabráníme v příštích 10-20 letech působení v politice lidem, kteří v ní na vrcholové úrovni působili v posledních 20 letech (důsledné uplatnění hesla „děkujeme, odejděte“).
- Zakážeme nákladné předvolební kampaně. Ty se budou muset omezit pouze na rozšiřování vlastního volebního programu a na veřejná předvolební shromáždění. Žádné bilboadry, žádné televizní spoty, žádné negativní kampaně proti soupeřům.

Bezpečnost a justice

- Zasadíme se o výrazné zlepšení práce policie a justičních orgánů, a to důsledným uplatňováním osobní zodpovědnosti v celém systému (na principu „ryba smrdí od hlavy“).
- Obnovíme finanční policii, zavedeme politiku nulové tolerance ke korupci a klientelismu ve státní správě.

Náprava morálního stavu společnosti
- Zasadíme se o obnovu důvěry občanů v politiku - nebudeme tolerovat korupční a klientelistické jednání politiků, nepřipustíme další posun k systému zvýhodňujícímu úzkou vrstvu těch nejbohatších na úkor drtivé většiny společnosti, naopak tento trend zvrátíme opačným směrem.
- Zrušíme všechny herní automaty a ponecháme pouze 3 exkluzívní kasina v celé ČR.
- Výrazně omezíme reklamu (žádné reklamní tabule kolem silnic, žádné reklamy přerušující pořady v jakékoli TV, výrazná snížení počtu reklam a úplný zákaz stupidních reklam v jakýchkoli sdělovacích prostředcích).
- Prověříme legálnost majetků nad 10 milionů Kč a zabavíme resp. masivně zpoplatníme ty, u kterých se prokáže nabytí nekalým způsobem.

Školství
- Zachováme bezplatné veřejné školství.
- Zabráníme hrozícímu úpadku úrovně základního a středního školství, skončíme s neblahou praxí „permanentní reformy“ a soustředíme se na stabilizaci systému.
- Uděláme vše pro postupné výrazné zlepšení platových podmínek učitelů.

Vysoké školy a věda
- Jsme proti zavedení školného na veřejných vysokých školách.
- Provedeme urychlené rozdělení existujících veřejných vysokých škol na elitní výzkumné, technické a vzdělávací, s rozdílným mechanismem financování a hodnocení.
- Zastavíme nesmyslný trend zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí za cenu úpadku kvality. Zrušíme nesmyslné formální požadavky na (jakkoli nekvalitní) vysokoškolské vzdělání pro řadu pozic ve státní správě.
- Zajistíme, aby tituly z nekvalitních soukromých vysokých škol byly odlišné od titulů z kvalitních škol veřejných; jednou možností je používání titulů jako RTDr, RTMgr, RTIng („rozhodnutím trhu doktor“ atd.).
- Budeme podporovat dosavadní systém vědy a výzkumu založený na dvou hlavních pilířích – nejkvalitnějších vysokých školách a Akademii věd, ale také na několika zbývajících kvalitních ústavech aplikovaného výzkumu.
- Uděláme vše pro výrazné zkvalitnění úrovně naší vědy a výzkumu (příliv „nové krve“, především ze zahraničí).
- Výrazně zjednodušíme systém podpory vědy a výzkumu – účelové financování soustředíme pouze ke dvěma poskytovatelům (GA ČR a TA ČR), přičemž poměr prostředků obhospodařovaných těmito dvěma grantovými agenturami bude 3:1. Ministerstva (zvláště pak MPO) nebudou disponovat žádnými účelovými prostředky.
- Bezodkladně novelizujeme zákon 130 o podpoře výzkumu a vývoje a zrušíme absurdní systém založený na hodnocení podle systému zvaného „kávový mlýnek“.
- Zásadně obměníme Radu pro výzkum, vývoj a inovace a přejmenujeme ji na Radu pro vědu a výzkum. Okamžitě vyměníme sekretáře rady RNDr. M.Blažku.

S kým do koalice?

V nepravděpodobném případě, že by naše strana nezískala v parlamentu nadpoloviční většinu, bude potřeba, aby vytvořila nějakou vládní koalici. Myslím, že prozatím se dá říci, že vzhledem k našemu programu mezi našimi perspektivními partnery asi nebude ODS ani TOP 09.
V naší příští vládě bychom určitě rádi viděli např. J.Švejnara, J.Fischera, J.Havla, nebo L.Stejskala (i když některé jeho názory (třeba radarové) – nevím, nevím...).

Ale, jak říkají ostřílení političtí matadoři, o koalicích se mluví až po volbách...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

radek napsal(a):

asi bych Vám dal vůj hlas
20. 03. 2010 | 15:45

radek napsal(a):

pardon - asi bych Vám dal svůj hlas
20. 03. 2010 | 15:46

stále rebel napsal(a):

Měli byste se snažit získat do svých řad ty správné lidi.
Takový jeden schopný český pravičák je pro společnost větším přínosem, než celé chánovské sídliště.
http://www.cibulka.net/nnov...
20. 03. 2010 | 15:59

honza napsal(a):

Tak od modrých fundamentalistů a komsomolců to pane profesore zase schytáte,ale to už je kolorit zdejších diskuzí. Jinak máte můj hlas jistý.
20. 03. 2010 | 15:59

dalimír napsal(a):

Dobrý den pane prof.Hořejší .vidím že hlavní aktéři příspěvků mají asi dnes sanitární den a já jeden z dělnické třídy si netroufám zahajovat tak vážnou polemiku ohledně založení vaší nové strany Vy pane máte vždy dobré nápady a jen doufám že je také budete realizovat ! Proč ne nová strana pod vaším vedením ? Když kdejaký prognostik z kádrových rezerv minulé éry si u nás založí co chce a kdy chce ! Pane prof. jste dobrý člověk a hlavně ze sociálním cítěním a to je pro národ důležité! Proto Vám budu fandit aby jste se mezi těmi vlky prosadil ! Míru zdar Dalimír.
20. 03. 2010 | 16:00

martin napsal(a):

určitě bych Vám dal hlas
20. 03. 2010 | 16:03

dalimír napsal(a):

No vidíte pane prof.než jsem ten svůj příspěvek sesmolil tak mě již tří aktéři předběhli ! No co sjem smola a nikdy nebudu první!!! D.
20. 03. 2010 | 16:04

jm09 napsal(a):

Poslanec by tedy bral nejvvyssi mozny plat (cca 24 000 x 10)- to je zajimave.

Jo a jsem temer proti vsem bodum, takze mate muj virtualni antihlas.
20. 03. 2010 | 16:11

Frante napsal(a):

Přimlouval bych se za zákaz kouření na veřejnosti. Do vašich plánů vám mluvit nebudu, nejsem takový znalec poměrů. Jenom ohledně těch zdravotních pojišťoven mám trochu víc informací a neřekl bych že je nějaký problém s jejich efektivitou. Zaměstnaneckých je asi 10 a jejich zrušením se ušetří 0,5% z toho co jde na zdravotnictví (ročně asi 100milonů). Po jejich zrušení ale bude ta jediná zbylá, která bude mít monopol méně motivovaná k efektivitě a ztráty můžou být větší než těch 0,5%.
20. 03. 2010 | 16:29

Jeník napsal(a):

Mám velký strach ze dvou věcí, to že socialisti nesplní své sliby , ale o mnoho větší strach mám, že ODS (Odpad Demokratické Společnosti) a TOP 09 (Taktika Okradení Pracujících)ty svoje sliby splní.
ODS a nezaměstnanost

ODS konečně po dlouhé době, kdy se věnovala pouze strašení občanů, začala i zveřejňovat první nástin obsahu svých dalších nesmyslných letáčků, kterým můžeme pracovně říkat například Smlouva s občany pokus druhý. Detailní rozbor je narosto zbytečný, protože ODS je dlouhodobě známá jako strana, která musí před volbami lidem lhát, jinak by ji nikdo nevolil.

Obecně celý její plán je dokonalý, za rok se samo vytvoří 170 tisíc pracovních míst a za dva roky dalších 265 tisíc. Díky tomuto naprosto realistickému plánu, v roce 2012 nezaměstnanost v ČR bude na celosvětově rekordní úrovni přibližně 2,5 procenta. Sice upozorňují, že ty jejich virtuální pracovní místa možná budou vznikat a zanikat a jich bude v nejhorším případě polovina - ale stejně i v takovém případě by dokázali srazit nezaměstnanost na pět procent v hospodářství možná vycházejícím z krize - pět procent to byl vrcholný stav naší ekonomiky na konci prosperity. Tady by soudný člověk mohl okamžitě skončit, protože tyto vize svojí rychlostí, přesností a ambiciózností mnohonásobně překonávají libovolný stalinistický hospodářský plán. Ale je tu ještě jeden další pozoruhodný aspekt, který je nutno připomenout. Touto zvláštností je představa, že když uhradíme zaměstnavateli například 300 korun z něčího platu měsíčně, tak v situaci, kdy stejně nemá v naší proexportní ekonomice co vyrábět, najednou nabere další a další lidi do práce. Proč by to proboha měl dělat ? A proč by nezaměstnaný měl najednou začít podnikat, když o další služby zatím v naší po či mezikrizové ekonomice není zájem ?

ODS má ale ve svém plánu i pár bodů, které při pečlivější četbě mezi řádky smysl dávají. Ale výhodné jsou pouze pro velmi úzkou skupinu lidí, kterým vyhovuje pozice zaměstnance jako skoro otroka. Více dohod o provedení práce a více částečných úvazků naprosto jasně umožní podnikatelům více propouštět a ty samé lidi na základě mnohem horších podmínek přijímat zpět (již se tak dnes děje, takže zákonná podpora jen tuto skutečnost posíli). Nová místa to samozřejmě nevytvoří, protože jak je uvedeno výše, ty vytvoří pouze poptávka po podnikatelských produktech. Ale stávající poptávku bude možno uspokojovat levněji a zisk pro pár procent populace naroste. A to že si to odskáčou nějaké hloupé socky, to přeci nikoho nezajímá.

Spolu s proelitními plány zabalenými do rádobysociální ulhané omáčky, ODS také lidem představila své maskoty nakreslené panem Jiránkem. Jsou to vzorní občané paní Slušná a pan Dobrák, kteří samozřejmě volí ODS. A ti budou poučovat hlupáky jako například pan Opatrný či pan Řimbaba, kteří ODS nevolí. Je překvapivé, že ODS po výprasku jaký dostala v krajských a senátních volbách, kdy jí občané řekli, neurážejte nás neustále svojí zdravotnickou propagandou, jak to prý jsme všichni co s vámi nesouhlasíme simulanti a žrouti paralenů, přichází vlastně s podobným trikem. Kdo nepodporuje názory ODS, není normální ani rozumný, jak vlastně sdělil i pan Topolánek. Doufám, že mu ti nenormální a nerozumní již za pár měsíců ve volbách znova, za nafoukanost a aroganci, vypráší kožich.
20. 03. 2010 | 16:33

Huml napsal(a):

Pan Topolánek to rozjel, pro Gay časopis nafotil zajímavé fotečky a zlí jazykové tvrdí, že čtenáři si zmlsnou i na fotečce z Berluskonyho vily, na kterou je Mireček nejvíc spokojený. Paní Talmanová bude vyretušovaná (jestli si nikdo vzpomene na tu pěkně vytopořenou fotečku známou na celém světě).

A to by bylo, aby nebylo a naši 4% spoluobčané nedali Mirečkovi hlas.
20. 03. 2010 | 16:38

Jurášek napsal(a):

Jak vlastně hospodařila a hospodaří pravice?

Mohl bych Vám celý příběh hospodaření naší milé pravice jasně popsat a ukázat na hospodaření magistrátu hlavního města Prahy, a ušetřil bych si práci, protože tak nádherné mrhání veřejnými prostředky ve spojení s klientelismem, korupcí a zázračnými podnikatelskými aktivitami některých subjektů, napojených na magistrát, se totiž nevidí, ani v nejzkorumpovanějších zemí naší planety. Ano, mohl bych popisovat nekonečné lži příležitostného primátora Pavla Open Béma, který už hezkých pár let žije zřejmě ve svém vlastním matrixu, daleko od reality a svých slibů, nekonečných záštit a stále mohutnější arogance a věřte, že projekt Opencard, je jen z mnoha projektů, který i přes svou zbytečnost, navíc v době krize, elegantně vysává veřejné prostředky….. Nicméně to neudělám, neboť bych byl pro mnohé, jenom populistou (smích).

Jak se ukazuje na hru naší milované pravice, která postavila ukázku rozmařilosti levice, na mateřské a třináctých důchodech neslyší jen, jistě schopní ekonomičtí analytici, fungující více čí méně z peněz, nejrůznějších bankovních a finančních skupin, ale i řada našich médií, která už dávno nejsou nezávislým arbitrem ve věcech veřejných. Ano, naše země skutečně nemá na rozhazování, ale proč stát, nebo chcete-li státní správa tedy stále rozhazuje ?

Málokdo si také uvědomil, že pravice v podobě ODS o těchto věcech raději mlčí, a když už mluví, tak jen o imaginárním zadlužování našich ještě nenarozených dětí, jen škoda, že nám sama ještě nesdělila, jak velký dluh naší zemi zůstal po velkolepém díle jménem kupónová privatizace, jejímž tvůrcem nebyl nikdo jiný, než tvůrce samotné ODS.

Bohužel jedním z příkladů rozmařilosti opačné, jsou odměny managerů státních podniků a firem. Jednou z ukázek skutečně logického nakládání s prostředky státu můžou být například ČSA, bezedná studna jménem ČD a třeba ČEZ. Potom co pan Lašák a spol. předvedli své umění v aerolinkách, kde udělali dluh, nějaké 2 miliardy, žádal ještě pro sebe a své ovečky odstupné ve výši 120 miliónů korun, nechápu a ptám se, za co? Ano jistě ani pan Tvrdík, si nevedl nejlépe, jenže to je socialista a ten přeci hospodařit neumí. Nechci použít staré rčení o jednom ze osmnáct a druhém……však víte za kolik, ale i přesto všechno, mi je sympatičtější projídání státního dluhu důchodci a rodinami s dětmi, než úzkou skupinkou prominentních manažerů, kteří si za pár let, a nemyslím si, že bůh ví jak těžké práce, doslova nahrabali neuvěřitelné majetky, že pane Hušáku.

Tady ovšem uznávám, že pořádnou hroudu másla má na hlavě i sociální demokracie, která podobným manýrám v minulosti zdatně sekundovala.

Vedle těchto jistě logicky a tržně, fungujících jevů, se mi jeví přilepšení starouškům a matkám, jako maličkost, navíc i důchodci a samozřejmě maminky na mateřské si přilepšení v době krize zaslouží rozhodně více, než neschopní a těžce přeplácení státní managery a jejich pohůnci v nejrůznějších dozorčích radách a že jich máme.

Opět jsme svědky vykopávání Klausovských teorií o utahování opasků, pokolikáté už, milí čtenáři, a skutečně věříte tomu, že ten opasek si utáhneme všichni?
20. 03. 2010 | 16:41

irinek napsal(a):

Já bych k vám vstoupil.Doufám pevně,že má přihláška nebude mít číslo šest.
20. 03. 2010 | 16:44

Jurášek napsal(a):

Jak hospodaří naše pravice - díl 2

Proč tedy stát nebere peníze tam, kde jsou, a zdaleka se nemusí jednat jen o třídní boj závistivých a líných socanů se skromnými a pracovitými voliči pravice. A kdeže ty peníze jsou? To je přeci jednoduché a nemusíme řešit levou, ani pravou stranu, projděte se jakýmkoliv městem, na každém rohu narazíte na luxusní pobočku našich nenažraných bankovních domů, hledejte zisky mobilních operátorů, kteří zde našli skutečný ráj na zemi, skutečně si myslíte, že si můžete vybrat dodavatele vody, tepla a samozřejmě elektřiny? Kolik dáváte měsíčně své bance za to, že Vám hlídá Vaše peníze? Z jakých zakázek především, čerpají obří stavební firmy své vysoké zisky, skutečně v této sféře funguje trh? Položme si otázku, kolik nás ročně stojí korupce a co pro ti ní, udělala naše pravice, která boj s korupcí svým voličům v roce 2006 předhazovala v každé větě na svém volebním letáku.

Ano, tady všude jsou peníze, obrovské peníze, které státu unikají a na které se nechce raději sahat, protože to je trochu složitější a hlavně bychom mohli nazlobit, novodobé zbohatlíky, kteří své pohádkové bohatství, získali v úžasných 90. letech, kdy se pod taktovkou neomylného tatíčka Klause, rozdávali továrny po koruně. Kdy stát konečně pochopí, že zvýšení daní v korporátním a bankovním sektoru, nebude zdaleka znamenat zmrazení podnikání a odliv zahraničních investic. Věc je jasná, pro podstatnou část firem, je trh v České republice rájem na zemi a nic na tom nezmění ani úprava daňových sazeb pro nejvíce vydělávající firmy, nebo jednotlivce. Vedle toho se musí výrazněji podporovat, například malé a střední výrobní firmy a samozřejmě inovace, těch způsobů, jak ulevit právě menším firmám, je celá řada. Navíc nastavit skutečně konkurenční prostředí v oblasti získávání státních zakázek a samozřejmě zajistit vymahatelnost práva, kdy řada malých firem doplácí na velké giganty je další cesta, která může výrazně napomoci menším firmám a rozvoji podnikání obecně. Ale bohužel i tímto směrem se naše neomylná pravice, také nějak nevydala. Proč asi?

Vedle toho nám bude kdosi vyhrožovat daňovými ráji, ať si tedy firmy, které zde podnikají, využívají naši infrastrukturu, ale nezdaňují svůj zisk, sbalí svých pár švestek a začnou naplno podnikat na Bahamách, nebo na Kypru, jistě jim tam zákazníci padnou kolem krku.

Osobně se domnívám, že klíčem k rozvoji naší země je, a nutně musí být, ekonomický rozvoj nejchudších regionů v České republice. Zapomeňme na blábolení pravice o rozvoji podnikání, právě v těchto regionech. Klíčovým musí být zajištění práce pro většinu, v ekonomicky fungujících regionech se samozřejmě přirozeně začne rozvíjet i malé a střední podnikání a to v různých oblastech, stále se domnívám, že cestou mohou být přímé investice ze zahraničí a samozřejmě jejich podpora. Mimochodem i tady udělala pravice slušnou paseku, to když naprosto nelogicky rozprášila státní agenturu Czech Invest. Proč asi?

Bohužel pan Janota, za kterého se dnes pravice, po tom, co ho v roce 2006 vyhodila z ministerstva financí, pere jak o život, vedle úpravy DPH a spotřebních daní, dle mého názoru nepředvedl nic zvláštního. Navíc není se čemu divit a jeho místo na slunci mu v takto politicky pokřivené zemi rozhodně nezávidím. Stejně tak musím konstatovat, že žádný zázrak nebyl ani NERV, jehož víkendové dýchánky s Mirkem Topolánkem, nelze brát jako seriózní lék na hospodářskou krizi, nad kterou, koneckonců, kdosi ve vládě ODS mával pobaveně rukou.

Nakonec tedy chápu, že důchodci, pacienti a budoucí maminky, se škubou přeci jenom o něco lépe. A média slyší na rozhazování ve jménu sociálních dávek vždy naprosto spolehlivě, takže nekupte to…….když je to, tak jasné.
20. 03. 2010 | 16:44

*** napsal(a):

HOP10, máte palec nahoru,
voni vědče, přece jen nejste takový suchar, jak za tou katedrou vypadáte...
Zkuste si tam dát 11,
HOP11, má to lepší efekt, nula umrtvuje a 11 je lépe vyvážená.

Dost dobrý, kde jste to opsal?
20. 03. 2010 | 16:56

Jmeli napsal(a):

Ridentem dicere verum quid vetat

Bezte do toho!
20. 03. 2010 | 16:59

Torget napsal(a):

Pane profesore,
rozumím tomu, že jde o virtuální politickou stranu, jejíž program však je nejen aktuální, ale i potřebný. Zhruba bych s ním mohl souhlasit, odpovídá potřebám naší zdecimovaé společnosti, nicméně bych uděla několik výrazných korektur v případě, že by se záměr stal reálným a já měl o členství či podporu takové strany zájem. Protože však je zatím vše na vodě, nebudu čeřit hladinu zbytečně. pokud byste se rozhodl k realizaci této fiktivní myšlenky se založením strany, dejte vědět. Jistě se lze na její tvorbě a činnosti podílet za předpokladu, že mé korektury budou přijaty. K tomu názvu strany, což takhle: STOPTOPODS?(Stop TOP09 a ODS!)
20. 03. 2010 | 17:05

Novák napsal(a):

Pane profesore, kde seženu přihlášku do Vaší strany, okamžitě do ní vstoupím.

Vzhledem k demokratičnosti této strany bych si dovolil navrhnout i jeden samostatný článek :

Budou založena větší seskupení, kde budou soustředěni (zcela demokraticky) členové ODS, TOP 09 a lidé, kteří nedoloží nabytí majetku dle práva našeho státu vyššího než 6 a půl milionu korun, kde budou mít společné ubytování, kde bude zajištěno od 15.10. do 15.4. každý rok teplo, teplá voda celý den, strava 5x denně, kde dvě jídla denně budou teplá,strava bude podávána na umělohmotných talířích, dostatek tekutin na krytí denního pitného režimu s umělohmotnými kelímky, bezplatná zdravotní péče v rámci ústavy našeho státu. Všichni budou mít povinnost pracovat 8 hodin denně, v případě potřeby až 12 hodin denně (za 50% bonus), nebudou dostávat žádné peníze, protože je nebudou potřebovat. Budou označeni náramky, které budou sledovat jejich pracovní aktivitu. V těchto převýchovných zařízeních budou do doby, než vrátí ve finanční hodnotě společnosti vše, co nakradli a přisvojili si neprávem. Bude jim zaručeno, že nebudou fyzicky trestáni, pouze jejich nechuť pracovat bude řízena výší podávané stravy. Ti kteří do konce života nedokáží uhradit to co nakradli budou mít zaručeno důstojné rozloučení se společností.
20. 03. 2010 | 17:09

vlk napsal(a):

Dnes budu nadobyčej krátký.
Pane profesore a kde se vyzvedávají přihlášky?
Jo a nominace členů vlády- prosím doplňte o Vladimíra Špidlu. A kolegu Lexe jako ministra sprvaedlnosti.
20. 03. 2010 | 17:10

čten napsal(a):

Vy Hořejší a ty, které jste citoval na konci článku (V naší příští vládě bychom určitě rádi viděli např. J.Švejnara, J.Fischera, J.Havla, nebo L.Stejskala (i když některé jeho názory (třeba radarové)), přesně vystihl pan Vlk st. Co s vámi? Vy si fakt myslíte, že když máte tituly ve předu i vzadu, tak jste národem vyvolení? Pokoru prosím. Stačí měsíc a je z vás z důvodů onkologického onemocnění hromádka popele. Vy jste pane Hořejší i po dvaceti rocích posdemokracie, zůstal myšlenkově "pracující inteligence"!

Citát od Vlk st.: Vzniklo jakési neformální společenství „zasvěcených“ vyvolávajících záměrně v obyvatelích ČR dojem jejich údajné morální, duševní a intelektuální nedostatečnosti.
Memem se nazývá samostatně se replikující jednotka kulturní informace. Jak lze nalézt na Wikipedii, Susan Blackmoreová ve své knize The meme machine (v češtině vyšla pod názvem „Teorie memů“) popisuje memy (z angl. „memory“, ve významu pamět, opakování,vzpomínka) jako neovladatelné a neumlčitelné. Před memetickou evolucí není možné uniknout. Dokonce i náš vnitřní obraz sebe sama je dle ní pouhou vítěznou skupinou „memů“, které nás momentálně ovládají. Tyto „memy“ - aniž by si to většina těch, kteří je používají, uvědomovala - doslova ovládly myšlení lidí, kteří přišli do styku s českými masmedii. Jde o „mem“ tvrdící, že vše, co je české, případně československé, vše, co má nějakou souvislost s touto politickou a kulturní a národní oblastí, je vždy a za všech okolností špatné, zavrženíhodné, odporné a je nutno celou tuto oblast vždy a za všech okolností kritizovat a hledat na ní co nejhorší. Tím dotyční dokáží, že jsou na správné výši kulturního a morálního postavení
A sdružují se v „memplexy“. „Memplex“ je seskupení „memů“, jež se množí většinou společně, protože je to výhodnější a efektivnější. Vysoce komplexními memplexy jsou pak různé náboženské nauky či vědecké teorie anebo tzv. obecně rozšířené mínění..
Jak asi u nás tyto „memy“ vznikly? Mediální politika, podporovaná a myšlenkově živená například různými navrátivšími se superlevicovými intelektuály, jako jsou Bělohradský nebo Kohák, začala tím, že zneužila termín profesora Černého „čecháček“. Jako pejorativní odsouzení jakéhokoliv myšlení, které nebylo postmarxistické nebo neomarxistické.. V tomto duchu byla pak vytvořena mediální mantra a posléze mem o „zločineckých podnikatelích“.
Veřejný prostor ovládly právě tyto „memy“. Kypí tam nenávist k vlastnímu národu, k vlastním politikům, nenávist k svobodě a demokracii. Pěstuje se tam nenávist k úspěšným, obludné pohrdání podnikateli a prostě všemi, co chtějí něco aktivně dělat. Ještě snad nikdy v dějinách nebyla veřejnost tak zpracovaná k nenávisti sama k sobě, ke svým lidem a svému národu, ke svým politikům. Ke své elitě a dějinám.
20. 03. 2010 | 17:10

naivka napsal(a):

pan hořejší

spravedlivá vláda je snem budoucnosti v myslích idealistů :-) ...

nevšimla jsem si, jaký vojenský rozpočet navrhujete ?? a kdo bude mít v rukou "knoflík" na vypuštění raket ? doufám, že ne šéf mobilu !! a že bude pořádně zabetonován !!!

vážně, přeji hodně štěstí; s vaší vizí "grandiózní budoucnosti" snad konečně nabídnete hodnoty, které život zkrášlují a povznášejí, neboť demokracie a lidská práva pro jejich studenost na překonání krize ducha nestačí .... :-)

příjemný, již jarní předvečer ..
20. 03. 2010 | 17:11

naivka napsal(a):

pan hořejší

p.s. jsem muzikálně nadaná, možná bych byla dobrou ministryní obrany !!

:-)

..
20. 03. 2010 | 17:18

Hanousek napsal(a):

Fujbook - zbraň ODS (Odpadu Demokratické Společnosti)

Spontánní nemodrý fejsbůk

Kdo by poslední dobou nečetl, jak to zas na fejsbůku vznikla další spontánní politická akce, tak ten asi příliš v Česku nepobýval a nebo nesleduje naše zlatá média. Samozřejmě vše jsou to aktivity mladých nadšených lidí, nějaká politická strana s tím nikdy nemá nic společného. Podíval jsem se na zoubek tomuto mediálně rozšířenému obrazu. Poslední novinářský favorit je skupina, kde lidé bojují proti neslušnému totalitnímu Paroubkovi a vzkazují mu s typickou pravicovou elegancí, že je jednička. Skupina se rychle rozrostla a nyní i pořádá menší akcičku, kde se mají spontánně sejít za pár dní na Staromáku a spontánně svůj milovaný pozdrav poslat do světa. Akce ve chvíli, kdy tyto řádky píšu má 61 potvrzených účastníků (i když samozřejmě jde o klikací hosty, realita málokdy odpovídá skutečnosti), nic by na tom nebylo zajímavého, kdyby jedna z prvních fotek, co na mne vykoukla při otevření stránek této události, nepatřila výkonnému redaktorovi CEVRO Revue Zbyňku Kličovi a druhá Marku Šnajdrovi, kterého snad ani není nutno představovat. Projet si 61 náhodných a spontánních lidí, zabralo tak patnáct minut a výsledek byl překvapivý. Jedna sedmina lidí má naprosto jasně u sebe ve veřejně dostupných profilech či na veřejně dostupných stránkách uvedené různé funkce v či pro ODS a přibližně dvojnásobek má na ODS vazby nepřímé (například fanouškovství v různých oblastních skupinách ODS atd.).

Zde jsou ta naprosto jasně prokazatelná jména:
Marek Šnajdr
Zbyněk Kříž
Jan Bauer (poslanec)
František Cerha (asistent Vondry)
Veronika Vrecionová - ODS Přezletice
David Polák - Mladý konzervativec RK Praha 4
Josef Sláma - místopředseda ODS Staré Město Praha 1
Radek Kozák - OS ODS Neratovice

Spolu s lidmi, co napojeni na ODS jsou sice také, ale není to tak jasné jako ve výše uvedených případech, je nedlouho po ohlášení oné události skoro polovina jejích účastníků modrá a ti budou rozesílat informace dál a dál (klasické řetězení fejsbůku), pevné "spontánní" jádro najednou nebude viditelné a za pár dní se z novin dozvíme, jak se to mladí sami od sebe domlouvají či domluvili a ODS s tím samozřejmě nikdy neměla nic společného. Škoda, že nejde takto jednoduše podchytit růst všech těch skvělých a spontánních iniciativ. Jejich vznik samozřejmě nemusí a dost často není z modré dílny, ale expanze podle výše uvedeného příkladu asi .....

Kdy už bude tato špína odstraněna z našeho života.
20. 03. 2010 | 17:24

hoven napsal(a):

hořejší,
botom 10 bych určitě nevolil. vašemu sci-fi programu už jenom chybí poslední bod. a sice zdělit voličum kde na vaš RAJ na zemi vemete peníze. a taky sem nepochopil v čem se botom 10 liší od čssd. ale jinak se mě líbí vaš postoj k novým stranám, se kterýma jak říkáte se roztrhnul pytel. člověk by si myslel , že po zkušenosti s OH, ODA, US, čtyřkoalicí, a zelenýma už lidi dostanou rozum. já jako pravicový volič sem opravdu zvědavej na to, kolik starostů z TOP 09 se po volbách vybarví do oranžova a dá hlas paroubkovi při volbě presidenta.
20. 03. 2010 | 17:26

Jan napsal(a):

Nepočítal jsem přesně, kolik diskutujících se hlásí do nové strany, ale začínám mít obavy, že se vzhledem k uzavřenému počtu pěti členů už na mne nedostane. Pane profesore, nemohl byste rozšířit numerus clausus na sedm členů? Děkuji.
20. 03. 2010 | 17:29

stále rebel napsal(a):

Ten L.Stejskala, to patrně počítáte s ministerstvem pro cenzuru. Já raději zůstanu v opozici.
20. 03. 2010 | 17:36

Honza napsal(a):

Ehm... Zvyšováním daní až tak, že bude "zásadě nemožné dosahovat příjmů vyšších než 10-15násobek průměrného příjmu" dosáhnete leda toho, že např. šéf úspěšné firmy se bude vyplácet dividendami nebo pes bílé koně. Nebo prostě emigruje. "Zasadíme se za podstatné zefektivnění hospodaření státu a podniků ve většinovém vlastnictví státu." Takových tu už bylo. Nebo že by privatizace? :-) Zvýšením sociálních výdajů nevyřešíte romskou problematiku. Jen se prostě budou množit ještě rychleji a budou ještě méně pracovat. "Jsme pro drastické omezení počtu veřejných zdravotních pojišťoven (možná až na jedinou)" To už je lepší to úplně zrušit a platit zdravotnictví z normálních daní. Vyplňoval bych aspoň o jeden papír ročně méně. Spojené státy evropské = za 50 let Evropská arabská lidová socialistická džamahírie. "Přimějeme USA k tomu, aby se zasadily o spravedlivé vyřešení blízkovýchodního konfliktu založené na uspokojení legitimních palestinských požadavků" To jako USA vyhlásíte válku? Já osobně jsem rád, ža tam Židi jsou, protože narozdíl od Arabů je považuji za normální lidi, kterých se nemusím bát. Teda ortodoxní Židy ne, ale ani ti aspoň nikam nekladou bomby. "Ústavním zákonem zabráníme v příštích 10-20 letech působení v politice lidem, kteří v ní na vrcholové úrovni působili v posledních 20 letech" Aha. Takže Klaus, Zemana nebo Havel (sice ani jednoho z nich teda nemusím...) je horší než Jakeš. No potěš koště. "úplný zákaz stupidních reklam v jakýchkoli sdělovacích prostředcích" Fajn, likvidace médií. A blokovat Internet, pokud např. na Slovensku vznikne zpravodajský web server v češtině se stupidními reklamami (např. reklama na prezervativy, kde prof. Hořejší líbá Jakeše - to určitě je stupidní reklama) budete taky? "partnery asi nebude ODS ani TOP 09" Ne, že bych ty Jančíky a Parkanové miloval, ale KSČM nevadí? No pozdrav pánbu. Závěr: Hořejšího nevolit, ještě že to celé myslel jen jako srandu!
20. 03. 2010 | 17:39

Marie napsal(a):

Pane profesore,
založte tu stranu a kandidujte. Myslím to vážně. Konečně bychom měli politika, za kterého bychom se nemuseli stydět. Máte hlas můj i ostatních členů naší rodiny. S pozdravem HOP nebo TROP!
20. 03. 2010 | 17:41

Emissary napsal(a):

Pane profesore Hořejší,

je mi jasné, s kým byste šel do koalice. S tímto: :)

http://www.zvedavec.org/poh...
20. 03. 2010 | 17:47

hoven napsal(a):

ještě mam jednu poznamuku k zahraniční politice botom 10
. chybí mi tam třeba
- zasadíme se o to aby komunistická vláda na Kubě, KLDR a číně zrušila cenzuru a propustila všechny politické vězně.
- zasadíme se o to, aby ženy v muslimských zemích měli přístup ke vzdělání , nebyli mrzačeny ženskou obřízkou a sexuálně zneužívány v dětském věku
- podpoříme naše spojence v boji proti terorismu.

ale chápu, že tyhle problemy bojovníka proti prohnilemu kapitalismu hořejšího netrápí.
20. 03. 2010 | 17:50

Holubář napsal(a):

radek hned v úvodu by dal svůj hlas, já bych si zase co nejrychleji připravil svůj pas.
:-)
20. 03. 2010 | 17:51

obdivovatel napsal(a):

Pár poznámek a dodatků:

"znemožníme daňové úniky prostřednictvím „daňových rájů“"
-tj. budeme bombardovat Lucembursko a vyčkáme potopení Guernsey v důsledku globálního oteplování (a nebo že bychom vystoupili z Evropské unie?)

"Zachováme průběžný státní systém financování starobních důchodů založený na povinném státním důchodovém pojištění"
-a tím odsoudíme seniory k chudobě a pomalému propadu jejich životního standardu, protože to matematicky jinak nemůže vyjít

"Přimějeme USA k tomu, aby se zasadily o spravedlivé vyřešení blízkovýchodního konfliktu založené na uspokojení legitimních palestinských požadavků"
- a vedle Lucemburska tak budeme bombardovat jak Washington, tak Tel Aviv. Ještě že nám s tím Sýrie pomůže...

"Zabráníme privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven, ale zasadíme se o maximální zvýšení efektivity jejich činnosti"
-a současně také vyřešíme kvadraturu kruhu, objevíme lék proti rakovině a konečně přijdeme na perpetuum mobile, což bude proti českému zdravotnictví úplná hračka.

"- Zrušíme uznání samostatnosti Kosova"
- z čehož se kosovští Albánci tak nadchnou, že na Balkáně konečně propukne tak dlouho očekávaný mír a všeobecné sbratření. Pokud ne, budeme bombardovat i Pristinu.

"Ústavním zákonem zabráníme v příštích 10-20 letech působení v politice lidem, kteří v ní na vrcholové úrovni působili v posledních 20 letech"
- a k tomu účelu rozeženeme Ústavní soud a vystoupíme z Rady Evropy, protože tito kverulanti by mohli náš smělý plán tak trochu prohlásit za neústavní

"Uděláme vše pro zvýšení platů zdravotnického personálu....Uděláme vše pro postupné výrazné zlepšení platových podmínek učitelů...Zachováme bezplatné veřejné školství...Budeme jednoznačně usilovat o vyrovnaný státní rozpočet"
- a konečně odhalíme dlouho utajovaný objev ropných ložisek na Sedlčansku.

Fakt dobrý.
20. 03. 2010 | 17:57

Emissary napsal(a):

pane Holubáři

a já bych si raději sám vykopal hrob. :)
20. 03. 2010 | 17:57

alesdrobek napsal(a):

A jak se to liší od programu sociální demokracie?
20. 03. 2010 | 18:02

Komandir napsal(a):

Pane Hořejší, taková strana o založení které usilujete,již existuje. Co této nové straně (zatím ještě jako o.s.) chybí jeosobnost jakou jste Vy. Už na koordinační poradě Vaše jméno padlo. Její adresa je http://www.stranaproreformu... Rádi bychom znali Váš názor a podporu.
20. 03. 2010 | 18:11

čten napsal(a):

Je naprosto zřejmé, že vznik BOTTOM 10 má sloužit jen neukojené touže po moci. Z více než stovky článků prof. Hořejšího je zřejmé, že u něho dochází poststarobnímu syndromu. Prokletí podstatného života v socializmu získává na dominanci. Čím méně zanechává stop po revoluci 1989, tím více by chtěl zanechat stop rebelováním. Trauma z AV, trauma z mladých, kteří ho přerůstají, zpětná vazba kritických diskutující atd., ho duševně dusí. Pár diskutujících stařenek a stařečků syndrom ještě znásobují. Každý invidualista musí při jeho kolektivizmu kroutit oči v sloup. Ó bože, jak to udělat? Nadstandartně si žít (pít víno) a kázat sociální cítění (vodu).
20. 03. 2010 | 18:12

jenicek napsal(a):

Ano Komandire, strana s takovým programem existuje, jmenuje se KSČM:-/
20. 03. 2010 | 18:14

vaclavhorejsi napsal(a):

čten:

"Nadstandartně si žít (pít víno)"

Kdyby jenom vino...

..
20. 03. 2010 | 18:27

vaclavhorejsi napsal(a):

alesdrobek:

"A jak se to liší od programu sociální demokracie?"

Moc ne... Ale prece jen trochu...
Mozna CSSD absorbujeme.

..
20. 03. 2010 | 18:29

jarpor napsal(a):

Soudím, že žádná nová strana pod vedením páně Hořejšího nebude...
neboť - do černého trefil svým dotazem, ke keterému se připojuji Aleš Drobek !

Vzhledem k tomu, že autor uvádí jméno pana Švejnara, neodpustím si poznámku - v minulých dnech jsem jej několikrát sledoval - referát na fóru Zlatá koruna ( snad se nemýlím ) rádio - 20 minut Veselského, Hydepark na ČT24.
Měl jsem sto chutí poslat panu Švejnarovi jedinou otázku :
Pane profesore, jakou známkou byste ohodnotil Vámi zkoušeného studenta, který by na jasně položenou otázku odpovídal Vaším způsobem, tj. vyhýbavě, způsobem nikoho si proti sobě nepopudit, nic neříci, lidově "když by otázku okecával" ?
Nakonec jsem od úmyslu opustil...
Asi by to stejně "okecal".

Hezký podvečer

P.S. O tom, že Aleš Drobek trefil, svědčí i žádost od Vlka o přihlášku do páně Hořejšího strany... nedávno přece zveřejnil pod kýmsi z ČSSD - že mu stran toho, koho volit, svítá...

Tedy pane prodesore, plagiát zůstane plagiátem, i když se "to napíše" jinými slovy. To byste jako vzdělaný a ve vědě se pohybující člověk mohl vědět...
no snad tomu tak není s Vaší vědeckou publikační činnností...
20. 03. 2010 | 18:37

almost glossed™ napsal(a):

Autor: Dobrá práce, měl byste můj hlas. Vlastně, jen netuším, proč chcete obnovovat ministerstvo propagandy.

Hanousek: Dobrá práce. To Vám nikdy neotisknou.
20. 03. 2010 | 18:43

Emissary napsal(a):

jarpore,

to bych profesorovi až tak nevyčítal. Jedno tělo jedna duše, to se pak těžko nekopíruje.
20. 03. 2010 | 18:44

almost glossed™ napsal(a):

Hanousek: P.S. Když se začne mluvit o tom, že si Topolánek objednal u spřízněných neonacistů útok na sebe, aby si zvýšil pošramocenou popularitu, spáchá onen tvrdý nácek sebevraždu - prý útlocitně neunesl zhrzenou lásku. Není to pech?
20. 03. 2010 | 18:45

jarpor napsal(a):

Emissary

Jestli on autor nechce vyfouknout šéfovi ČSSD "jisté vítězství" a nechce jít proti němu přímo... :-))

Hezký podvečer
P.S. Nevyčítám, konstatuji. :-)
20. 03. 2010 | 18:49

Emissary napsal(a):

jarpore,

:)
20. 03. 2010 | 18:53

Emissary napsal(a):

Hezký večer také,

nějak jsem zapomněl.
20. 03. 2010 | 18:54

myrta napsal(a):

Založte stranu,může se nazývat "Konečně normální život" ,pane profesore,ať je legrace.Můj hlas dostanete.
20. 03. 2010 | 19:02

vlk napsal(a):

Aleš Drobek

pan profesor Hořejší neodpověděl přesně. Já myslím, že ta partaj by se od soc dem lišila dost podstatně§ Žádné místo pro lidi typu Rath. Žádné místo pro lidi typu Gross, Snítilý, Wolf, Pohanka, Mlečák, Teplík.
Žádné místo pro šíbry typu Tvrdík. Žádný Zgarba, Fencl, Vaňhová...

A max snaha o to, aby bohulibé úmysli z úst do rukou přešly. takhle bych to viděl a já a to bych od té strany prof. Hořejšího čekal.

čten
Vlk st. ? někdo takový sem tam píše do Lidovek. Toho myslíte?
Uvedený odkaz jsme nečetl.
Nicméně - nějak jsme s i nevšiml, že by rof . Hořejší uplatňoval nějak svoje tituly na svých blozích. Píše je tady od samého začátku. Patří k nejlepším / pro mne/ a rozhodně nejčetnějšíma nejdiskutovanějším /pro všechny/.
Pokdu vím, je onen Vlk st. , jestli hovoříme i stejném, velký příznivec Václava Klause. Jeho materiál o oněch memen, by seděl, pokud by jej v první řadě uplatňoval na svůj idol. Tam by byl skutečně dobře.A tam by byla na místě pokora. ve velkém. Pasovat to na prof. Hořejšího s jeho uměřeností a férovostí tak to tedy chce hodně velké sebevědomí!
20. 03. 2010 | 19:07

Větro napsal(a):

Co na tom pravičákovi Švejnarovi vidí levicovi levičáci ? To je ták hřebík do rakve .
20. 03. 2010 | 19:09

buldatra napsal(a):

Za dlouhých zimních večerů jsem si marně lámal hlavu nad otázkou, čím že se to vlastně zabývají největší mozkové našeho základního výzkumu.
A hle, je to tady. První praktický výsledek je na světě.

Profesore, kápněte božskou. Že to není Vaše poslední slovo?

Že Vy jste naklonoval Paroubka?
20. 03. 2010 | 19:14

Emissary napsal(a):

vlku,

žádné místo pro Paroubka. Vím, že je to pro tebe velké sousto.

Amen.
20. 03. 2010 | 19:17

Emissary napsal(a):

buldatra,

a já bláhový jsem myslel, že právě profesor je politicko-myšlenkový klon Paroubka. No nic, člověk se celý život učí. :)
20. 03. 2010 | 19:21

juvel napsal(a):

ODS má svoji TOP 09, ať má tedy ČSSD svoji HOP 010. Ukecal jste mě p. profesore, již nyní jsem se stal vnitřním přeběhlíkem, se vším souhlasím a s čím nesouhlasím to překousnu.
20. 03. 2010 | 19:25

vaclavhorejsi napsal(a):

alesdrobek, jarpor:

Ano, rada mych bodu je podobne s tim, co rika CSSD.

Ale pokud pokud si bere CSSD za sve i nasledujici, je to pro me prijemne prekvapeni:

*********************

- Výplatu podpory v nezaměstnanosti budeme po určité době vázat na zapojení do veřejně prospěšných prací.
- Jsme přesvědčeni, že je potřeba zavést určitou finanční spoluúčast pacientů, která by je motivovala k větší péči o vlastní zdraví a o prevenci.
- Zasadíme se o hlubší evropskou integraci směřující k federaci s názvem Spojené státy evropské. Součástí tohoto úsilí bude harmonizace daňového a právního systému v EU. Patříme tedy jednoznačně mezi "eurohujery".
- Přimějeme USA k tomu, aby zrušily nesmyslné embargo Kuby a tím nastartovaly demokratizační proces na tomto ostrově nesvobody.
- Zrušíme uznání samostatnosti Kosova.
- Zavedení většinového dvoukolového systému pro volby do poslanecké sněmovny, který podstatným způsobem zvýrazní roli osobností a potlačí vliv stranických sekretariátů.
- Stanovení fixního a normálně zdaněného platu poslanců a senátorů na 250 tis. Kč. hrubého, bez jakýchkoli dalších příplatků a výhod.
- Bezodkladné schválení zákona o všeobecném referendu.
- Zavedení ústavních změn umožňujících v případě vládní krize snáze rozpustit sněmovnu a vypsat předčasné volby.
- Zavedení ústavních změn výrazně omezujících politický vliv prezidenta (zachování v podstatě pouze ceremoniální a reprezentativní funkce tohoto úřadu, t.j. "kladeče věnců").
- Zrušíme všechny herní automaty a ponecháme pouze 3 exkluzívní kasina v celé ČR.
- Výrazně omezíme reklamu (žádné reklamní tabule kolem silnic, žádné reklamy přerušující pořady v jakékoli TV, výrazná snížení počtu reklam a úplný zákaz stupidních reklam v jakýchkoli sdělovacích prostředcích).
- Zastavíme nesmyslný trend zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí za cenu úpadku kvality. Zrušíme nesmyslné formální požadavky na (jakkoli nekvalitní) vysokoškolské vzdělání pro řadu pozic ve státní správě.
- Zajistíme, aby tituly z nekvalitních soukromých vysokých škol byly odlišné od titulů z kvalitních škol veřejných; jednou možností je používání titulů jako RTDr, RTMgr, RTIng („rozhodnutím trhu doktor“ atd.).
- Výrazně zjednodušíme systém podpory vědy a výzkumu – účelové financování soustředíme pouze ke dvěma poskytovatelům (GA ČR a TA ČR), přičemž poměr prostředků obhospodařovaných těmito dvěma grantovými agenturami bude 3:1. Ministerstva (zvláště pak MPO) nebudou disponovat žádnými účelovými prostředky.
- Bezodkladně novelizujeme zákon 130 o podpoře výzkumu a vývoje a zrušíme absurdní systém založený na hodnocení podle systému zvaného „kávový mlýnek“.
- Zásadně obměníme Radu pro výzkum, vývoj a inovace a přejmenujeme ji na Radu pro vědu a výzkum. Okamžitě vyměníme sekretáře rady RNDr. M.Blažku.
**********************************

A uplnym nadsenim me naplnuje, jestli CSSD planuje i nasledujici:

************************************
- Snížení počtu poslanců na 100 (nebo i méně).
- Ústavním zákonem zabráníme v příštích 10-20 letech působení v politice lidem, kteří v ní na vrcholové úrovni působili v posledních 20 letech (důsledné uplatnění hesla „děkujeme, odejděte“).
- Zakážeme nákladné předvolební kampaně. Ty se budou muset omezit pouze na rozšiřování vlastního volebního programu a na veřejná předvolební shromáždění. Žádné bilboadry, žádné televizní spoty, žádné negativní kampaně proti soupeřům.

..
20. 03. 2010 | 19:27

Emissary napsal(a):

Profesore Hořejší,

to všechno je ovšem nesmírná politická naivita o které s vámi vůbec nemá cenu diskutovat. Vždy jsem si myslel, že když člověk dosáhne určitého vzdělání, dokáže myslet univerzálně na slušné úrovni. Už si to nemyslím.
Minimálně ve vašem případě.
20. 03. 2010 | 19:37

almost glossed™ napsal(a):

Emissary: Když jsme u té naivity... Už jste se podíval, jak vypadá ve skutečnosti formulář daňového přiznání? Myslím, že jste v této oblasti naposledy projevil překvapivé znalostní mezery :-)
20. 03. 2010 | 19:42

Emissary napsal(a):

Really almoste,

a jaké?
20. 03. 2010 | 19:45

ping napsal(a):

diskuzi nectu, budou se nekteri sprajcovat, ale ja to beru. Dejte do dalsiho blogu odkaz, kde se daji poslat osobni udaje pro reistraci a prihlasku do vasi strany
dekuji P
20. 03. 2010 | 19:47

im napsal(a):

Moc pěkný rozumný program, bez legrace.

Škoda, že už to asi nestihnete. Registrována Vaše strana (hnutí?) už je? Kandidátní listiny registrovaných stran se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb...
20. 03. 2010 | 19:52

jarpor napsal(a):

Autor

Jako fórky ... no, dobrý.

Jako myšlenky...sorry - plky-lapy.

Vezmu si jen jeden příklad :

"- Zajistíme, aby tituly z nekvalitních soukromých vysokých škol byly odlišné od titulů z kvalitních škol veřejných; jednou možností je používání titulů jako RTDr, RTMgr, RTIng („rozhodnutím trhu doktor“ atd.)."

Soudím, že ve většině případů v soukromém sektoru je zaměstnavateli úplně jedno, zda uchazeč o místo "mává" diplomem široko daleko, či jej jen znímí v c.v. neb často test odhalí, či po krátké době na skutečné práci uchazeče zjistí, zda uchazeč umí, třeba bez diplomu, nebo neumí... a je jedno zda je diplom z veřejné či soukromé školy.
Tak jako diplom z veřejné vysoké školy nezaručí "kvalitu" absolventa, stejně majitel diplomu "za peníze" nemusí znamenat, že tento člověk je jen bohatý hlupák...

Že to takhle nefunguje tam, kde chtějí uchazeči "dělat vědu", (nebo že to tam neumíte dělat tak, aby onen hlupák neměl šanci) nebo ve veřejné správě... to je jiná písnička - politická.

Takže, s oním bodem... víte kam můžete ? Jo ... až tam.

Do dalších Vašich myšlenek se pouštět ani nebudu... jeden příklad snad stačí...

Hezký večer
20. 03. 2010 | 19:55

průhledný napsal(a):

jasný panevropský program na fašistických základech.
20. 03. 2010 | 19:56

Emissary napsal(a):

jarpore,

tam vedle na diskusi jsem tento vynález profesora vyhodnotil jako RS prof. Hořejší - z rozhodnutí státu profesor. :)

http://blog.aktualne.centru...
20. 03. 2010 | 19:59

jepice napsal(a):

Pane profesore, budu se chvíli tvářit vážně a položím vám doplňující otázky k vašemu programu.
První - jak jinak - ke zdravotnictví:
Jakpak to bude s privátními nemocnicemi, které poskytují standardní péči obyčejným pacientům a dostávají za to platby od zdravotních pojišťoven? Připustíte takovou věc, až vyhrajete volby?
A ke školství:
Kdo a jak bude rozhodovat, která soukromá škola je kvalitní a která je nekvalitní? Nebo ta nekvalita a tedy povinnost udělovat speciální tituly bude automaticky přisouzena všem?
Vaší reformě politických institucí ovšem tleskám
20. 03. 2010 | 20:02

jarpro napsal(a):

Emissary

Sleduji... ale nezapojuji se...

RS - dobrý.. :-)

On totiž Klaus to řekl celkem dobře... i když - na straně druhé, když bohatej papínek zajistí synáčkovi studium za peníze a myslí si, že pořád hloupý synáček bude "profesor" proč jim bránit.. ?

Jen se mi líbí, že sice se "tepe" do soukromých škol a do jejich absolventů, ale kdo že to tam učí - přeci páně Hořejšího kolegové... vědátoři... do nich si autor rýpnout moc neodvažuje... co kdyby mu to někdo vrátil v nějakém oponentském posudku... že ?

Hezký večer
20. 03. 2010 | 20:08

PatientO.T. napsal(a):

1/...Ústavním zákonem zabráníme v příštích 10-20 letech působení v politice lidem, kteří v ní na vrcholové úrovni působili v posledních 20 letech (důsledné uplatnění hesla „děkujeme, odejděte“).
2/...Jednou z nich je „lustrační zákon“. Jak je možné, že něco takového vůbec může v civilizované evropské zemi platit, nota bene 18 let po převratu??? Jak může stačit k ostouzení lidí a zákazu výkonu některých funkcí pouhý fakt, že je člověk uveden v nějakém seznamu hanebné komunistické tajné policie, bez ohledu na to, jestli někomu skutečně ublížil? I kdyby snad 90% z těch lidí opravdu udávalo, co těch úplně nevinných 10%? Kde jsou elementární zásady právního státu...?
(25.10.2007: Lustrační zákon - quo usque tandem?, V.Hořejší)
20. 03. 2010 | 20:10

vaclavhorejsi napsal(a):

jepice:

"Jakpak to bude s privátními nemocnicemi, které poskytují standardní péči obyčejným pacientům a dostávají za to platby od zdravotních pojišťoven? Připustíte takovou věc, až vyhrajete volby?"

Pripustime.

"Kdo a jak bude rozhodovat, která soukromá škola je kvalitní a která je nekvalitní?"

Prisna akreditacni komise, ktera bude tvorena nasimi straniky.

"Nebo ta nekvalita a tedy povinnost udělovat speciální tituly bude automaticky přisouzena všem?"

Automaticky ne, ale nase akreditacni komise bude opravdu velmi prisna...

"Vaší reformě politických institucí ovšem tleskám"

Vyborne, jevite se jako potencialni clenka!

..
20. 03. 2010 | 20:11

větro napsal(a):

Předvolební průzkum :
BOTTOM 10, nebo HOP 10, popř. POT 10. 0,001%
20. 03. 2010 | 20:11

vaclavhorejsi napsal(a):

PatientO.T.:

Diky za pripomenuti - do naseho volebniho programu rozhodne zaradime i zruseni ostudneho lustracniho zakona!

..
20. 03. 2010 | 20:14

dája napsal(a):

Vždy jsem byl toho názoru, že jedna z mála malých stran mimo superkoaliční žraloky, která by stála za pozornost, by mohla být Strana mírného pokroku v mezích zákona. V programech současných politických stran jsem už delší dobu nenacházel nic, co by v existujícím politickém a ekonomickém klimatu bylo reálně splnitelné a považoval jsem je tudíž za (s)prosté předvolební sliby. SMPvMZ se za této situace zdála být aspoň snesitelnou parodií.
Avšak nástin programu imaginární strany pana profesora se čte příjemně, rozhodně by měl být rozmnožen a do v.r. členům všech stran doručen coby vzor pro vypracování závazného programového prohlášení tékteré strany. Reálně uvažujícího čtenáře pochopitelně napadne, že takový šílený nápad s reformou politického systému, počítající s ožebračením ctihodných poslanců nemůže v žádném případě projít, ale kdo ví - poslaneckou sněmovnou už prošlo mnohé, co by neprošlo ani hlasováním v mateřské školce...
Já jsem jednohlasně pro.
20. 03. 2010 | 20:21

vlk napsal(a):

emisárku

ale nikoli. jen jsme potřeboval jmenovat ta větší numera.
Ovšem chápu, že yt nic takového nepotřebuješ. Že ty to opětv pohodě hodíš Topolovi nebo Kalouskovi. Protoež přece REPREZENTUJÏ PRAVICI!
Jen ať řebíčkují, čunkiadují. kupčís poslaneckými hlasy, zpívají devotní CDéčka! To je bagatelní. Hlavně , že pravicově žvaní. Ovšem tu a tam s e dokonc e s komouši přitulí. třeba když chtějí do vlády nebo při prezidentské volbě.n o taky nevadí.
To je to, co je pro tebe důležité.
Noa to je právě ten zásadní rozdíl mezi námi. pro mne není rozdíl mezi modrým nebo oranžovým gaunerem. Nevidím barvu, vidím gaunera.

Jepice
k těm školám - rozhodne trh. Státní školská síť je dostatečně široká a vykrývá celou potřebu ekonomik Ohledně vzdělání a roztřídění soukromých škol by stačilo , aby stát prostě posílal příspěvky na žáka jen do státních škol. Nic pro soukromé. Kdo je opravdu dobrý v soukromém vzdělávání, tenv pohodě jistě vybere dostatek na školném.
Ostatně je to i opatření pro konsolidaci veřejných rozpočtů.
20. 03. 2010 | 20:21

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:
To mne nepřekvapuje, jen bych rád četl, jak zdůvodníte zákaz výkonu funkce současným protagonistům politické scény právě s ohledem na svá slova o lustračním zákoně.
P.S.: Bottom... Jaký bude oficiální český překlad?
20. 03. 2010 | 20:24

Emissary napsal(a):

jarpore,

tak, jako Cvach. :)
20. 03. 2010 | 20:26

jarpor napsal(a):

"Noa to je právě ten zásadní rozdíl mezi námi. pro mne není rozdíl mezi modrým nebo oranžovým gaunerem. Nevidím barvu, vidím gaunera."

Ovšem, ve svých příspěvcích zásadně jmenuji a uvádím pouze ty "zprava"... měl by autor výše uvedeného citátu dodat.

Ostatně to lze doložit na několika řádcích hned nad tímto výrokem... a v mnohých jiných příspěvcích tohoto váženého diskutéra...

Hezký večer
20. 03. 2010 | 20:28

Nestranný pozorovatel napsal(a):

" ... jednou možností je používání titulů jako RTDr, RTMgr, RTIng („rozhodnutím trhu doktor“ atd.)."

Všude jinde by to bylo asi scestné, ale u ekonomických oborů by to bylo to absolutně nejlepší, co byste pro kvalitu českých ekonomů mohl udělat! Stále je totiž u nás hodně (možná většina) "rozhodnutím strany" vysokoškolských docentů a profesorů ekonomických oborů.
20. 03. 2010 | 20:29

Midori napsal(a):

2 autor
Považoval bych za čest být ve Vaší straně.
Příznivců dychtící po renesanci České země máte dost, jděte do toho.
20. 03. 2010 | 20:39

vaclavhorejsi napsal(a):

PatientO.T.:

"Bottom... Jaký bude oficiální český překlad?"

Zadny preklad - to je prece zkratka Bezproblemove OTevrena TOtalni Moznost.

..
20. 03. 2010 | 20:40

skeptický napsal(a):

Zjednodušil bych program a vrátil se k přírodě.

Chléb a hry.

Gladiátoři a veřejné popravy nejvíce imponují masám.
20. 03. 2010 | 20:44

Emissary napsal(a):

vlku,

ono je to tak. Ty nevidíš barvu, protože jsi nespíš barvoslepý. já nevidím barvu, protože mi to je jedno. A v tom se lišíme. Tady jsem dal přece odkaz. Jmenuje se "Drobné za velké". No nic, dám ho zas. :)

http://www.zvedavec.org/poh...
20. 03. 2010 | 20:50

Alexandr V. napsal(a):

To Václav Hořejší: Přeběhl bych k Vaší straně. Co nabízíte?
20. 03. 2010 | 20:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

děkuji za důvěru ve mne vkládanou. Pokud by bylo třeba nějakých konzultací ohledně vojenské obranné strategie Vámi chystaného kabinetu, věděl bych o několika vcelku fundovaných a především problematiky znalých lidí ;-)

Nicméně za sebe bych - poněkud neskromně - rád požádal o poněkud jiný post, tedy mohu-li. Již od útlého mládí sním o tom, že se jednou budu živit jako čistič bazénu ve službách nějaké celebrity (může bydlet třeba i v Kramářově vile, i když na floridském Star Island by se mi líbilo více). Znám to z filmů: čistič vybírá z bazénů listí, paní domu se svojí slišnou dcerou popíjejí u bazénu lahodný drink... Tahle práce by mne fakt bavila. No, kdybyste náhodou o něčem věděl.

V každém případě díky, že jste si vzpomněl. Ono cenzorování se nedá dělat celý život... ;-)

Hezký večer Vám, Vaší straně i celému kabinetu.

Libor Stejskal
20. 03. 2010 | 20:53

Emissary napsal(a):

Tady nic nefunguje,

tak ještě jednou vlku.

http://www.zvedavec.org/poh...
20. 03. 2010 | 20:53

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, kdysi za dávného jindy, jsme při jistém bujarém počínání v restauračním zařízení cenové skupiny č. 4 navrhovali, by místo voleb bylo losování. Co se týče idiocie či neidiocie vylosovaných - vyvolených.., vyšlo by to pravděpodobně nastejno, ale bylo by to rozhodně levnější. Takže chceš být prezidentem, tak si kup los za milión, předseda senátu - los za půl melounu, předák sněmovní čtvrt melounu atd. Kandidátům na poslance bych to střilel po padesáti tisících.. Paní Bohdalová by pak zatočila osudím a Helenka by mohla potom poraženým i vítězům zazpívat o tom jak chytala na palouku motýla. No a státní kasa by krize nekrize zažívala rajské doby...
Veselé krizování a globální oblbování..., doufám, že už jste se nechali i očkovat ?
http://www.shodka.net/attac...
20. 03. 2010 | 20:57

Pobo napsal(a):

Ještě si do té své vlády nominujte T. Tožičku, M. Hausera, J. Černého atd...

Cua, asi jsem debilní masochista, že jsem to četl celé. Ufff. Pryč odsud ...
20. 03. 2010 | 20:59

vaclavhorejsi napsal(a):

Alexandr V.:

"Přeběhl bych k Vaší straně. Co nabízíte?"

Krev, slzy, pot... :-)
**********************

stejskal:

OK, puvodne jsem na vas sice myslel jako na ministra cenzury reklam, ale dobra, az budu premierem, vezmu vas za cistice bazenu.
A dcery mam dokonce dve ;-).

..
20. 03. 2010 | 21:09

stejskal napsal(a):

No, to je skvělá zpráva ;-) Dokonce lepší, než jsem čekal ;-) l.s.
20. 03. 2010 | 21:18

Jirka napsal(a):

Pan Hořejší na hrad!
Bude Václavem III. Prezidenta zrušíme. Bude králem.
Tenhle program může prosadit jenom diktátor, který si do toho nenechá mluvit kdejakou stranou. Asi by to bylo to nejpotřebnější.
Hlásím se do Vaší strany.
20. 03. 2010 | 21:28

Admirál napsal(a):

jarpor - s tím Švejnarem máte pravdu. Podle náslechu prázdná nádoba.

V programu POT 10 bych dal větší důraz na zadávání státních zakázek firmám platícím daně v daňových rájích. Chceš naše peníze, plať daně u nás.

Brání li tomu nějaká smlouva, vypověděl bych ji.
20. 03. 2010 | 21:31

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, se sexymozky na věčné časy, neustále publikující vědcové nevyjímaje.
Veselé krizování...
http://ru.warnet.ws/img4/18...
20. 03. 2010 | 21:33

Light napsal(a):

Profesor rozjede svou politickou kariéru nejspíš v rytmu samby s BOTTOM 10 - Budování Otce Totalitní Tváře Otrokářské Manipulace jednou(1) a dost(0), alias strana HOP 10 Hustých Oplzlých Pedofilů (dětí nad 10 let) či POT 10 Pedofilní Ortodoxní Tripartita (pedofilů dětí pod 10 let). Z širokého spektra nabídek stačí pak jen vhodně namixovat ten či onen populistický program, abychom co nejlépe vyhověli i požadavkům římsko - katolické církve, která bude již od raného věku patronem a jakýmsi skrytým mecenášem, výchovy naši vlastní politické mládeže. Politické kroužky každé út a čt odpoledne, vedoucím školení sám předseda strany Hořejší, účast dobrovolná, poplatky povinné, účast rodičů přísně zakázaná:-)
20. 03. 2010 | 21:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Na rozdíl od jiných diskutérů se domnívám, že pane profesore jste zveřejnil svůj politický záměr příliš brzy. Měl jste vyčkat do přespříštího čtvrtka.
20. 03. 2010 | 21:34

Aarfy napsal(a):

Dobry den, pane profesore

mozna trochu mimo téma, ale i z clanku mam pocit, ze stale setrvavate v - mirne receno - nazorove opozici k TOP09. Takze predpokladam, ze ctvrtecni diskuze s Kalouskem ve vasem ustavu vas nijak nepresvedcila.
V tom pripade me ale prekvapuje, ze jste v ramci diskuze nemel v podstate zadne namitky a minimalne z meho uhlu pohledu to vypadalo, ze si - alespon co se tyce vedni politiky (ale probirala se i obecnejsi temata), v podstate bez problemu rozumite...
Nejak mi to nejde dohromady s vasimi predchozimi vyroky typu Kalouskuv podvodny rozpocet apod.
Muzete mi tedy prosim vysvetlit, jaky je v soucasnosti vas nazor na Kalouskovu stranu?
20. 03. 2010 | 21:44

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:
Bezproblemove OTevrena TOtalni Moznost?

No, já to vidím spíše na tu zadnici, případně dno. Překlad, kontext, program a personální obsazení nenabízejí jinou možnost...
A co ten ústavní zákon "Děkujeme, odejděte" ve srovnání s vašimi názory na zákon lustrační, nezapomněl jste?
P.S.: Logo: http://guitar.today.com/fil...
20. 03. 2010 | 21:53

jepice napsal(a):

Pane Stejskale, asi vás nepotěším, ale s érou čističů bazénů jste se minul.
Věřím, že někdy si paní domu přijetí svalnatého a opáleného zaměstnance prosadí, ale bude to asi na jiné práce. Bazény už dávno čistí chytré mašinky, co lezou po dně a stěnách jako broučci.
No, ještě to nevzdávejte, uvidíme, co na to paní premiérová.
20. 03. 2010 | 21:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní jepice,

já jsem právě ten nový typ čističe. Ani svalnatý ani opálený (svalstvo silně atrofované, spíše obloustlý, slunci své, jinak atletické tělo nevystavuji).

Ale jsem skoro tak chytrý jako ty mašinky, mohu též lézt po dně a po stěnách. Jako broučci. Karafiátovi.

Člověk si musí věřit. V některých disciplinách, třeba právě jako čistič bazénů u vily ženaté celebrity bude ještě dlouho nenahraditelný. Doufám...

Libor Stejskal
20. 03. 2010 | 22:06

PatientO.T. napsal(a):

2 stejskal:
Vy byste chtěl čistit bazén ženaté celebritě? Já bych dal přednost vdané, pokud by tedy nebyla k mání svobodná...
:-)
20. 03. 2010 | 22:17

jarpor napsal(a):

PatientO.T.

Ale tak, pane kolego, neslovíčkařte... :-)
Taky to může být myšleno od "čističe" bazénů a zdejších debat trošku jinak... Co my víme ... :-))

Zdravím a jsem rád, že Vás vidím...

Hezký večer

P.S. ta reCaptcha chce : democracy a inbreds.... no to je dílo...
20. 03. 2010 | 22:27

PatientO.T. napsal(a):

2 jarpor:
Také Vás zdravím, pane. Hezký večer!
20. 03. 2010 | 22:30

stejskal napsal(a):

Ne, ne, pane PatienteOT,

to je nedorozumění. Chtěl bych čistit bazén u domu ženaté celebrity. Celebrita pak zpravidla nebývá doma a já si mohu s jeho paní v klidu povídat (abych nebyl špatně chápán, já si děsně rád povídám, řada lidí mi to může dosvědčit). Tedy v krátkých pauzách mezi čištěním bazénu.

Libor Stejskal
20. 03. 2010 | 22:33

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, bazén si čistím skoro třicet roků sám, stavěl jsem si tento sám, za soudruhů to snad ani jinak nešlo, a neshledávám, na rozdíl od sockomoušů, v bazénech, a ani ve všelikém očisťování, žádný problém, který by měl být s propag důvodů akcentován zejména pak v souvisloti s předvolebním šílenstvím...
Veselé krizování...
http://wbgarden.com/nove/we...
20. 03. 2010 | 22:33

SuP napsal(a):

Vážený pane profesore -
Víte, kam si takovouhle stranu můžete strčit?
A dál už je to jen mazatelné. Fakt je, že pan Stejskal to dokázal formulovat podstatně elegantněji.
Aspoň jste potvrdil, co jsme čekali.
20. 03. 2010 | 22:35

PatientO.T. napsal(a):

2 stejskal:
Jo tááák...
Nakonec by nám tedy šlo o totéž. Popovídat si v krátkých pauzách.
20. 03. 2010 | 22:42

stejskal napsal(a):

Počkejte, pane SuPe,

já jsem zde nic nezatracoval.

Mně jde jen ten bazén, nic víc. Včetně těch pauz.

Hezký večer.

Libor Stejskal
20. 03. 2010 | 22:45

hoven napsal(a):

soudruhu hořejší,
až budete budovat dobré vztahy s iránem a čínou, nevadí vám, že tyto režimy zavírají , mučí a popravují sve politické odpůrce???
nevadí vám , že čína okupuje a osidluje tibet?? a až budete nutit kapitalistickeho satana a puvodce všeho zla na světě USA, aby zrušila nesmyslné embargo vuči milované kubě a přestala podporovat Israel, jak to uděláte??? děkuji za odpověď, rád se zasměju
20. 03. 2010 | 22:50

Jan Vaculík napsal(a):

Lidi jako Rath, Gross, Snítilý, Wolf, Pohanka, Tvrdík, Zgarba, Fencl, Vaňhová, Kočka, Mrázek, Svoboda, Snopková budou této straně potřeba jako sůl, aby se dotyčná strana vůbec udržena při životě.
Zakladatel strany pan Hořejší se buď přizpůsobí, nebo bude na třetím sjezdu vyloučen.
20. 03. 2010 | 22:53

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,tady je tak krásně veselo a já přišla na ten karneval tak pozdě,a všechno už bylo napsáno,ani bych si neškrtla,tak si budu dál jen tiše číst.No bavte mě,bavte,pane autore,na sobotní večer,dobrý.Tužka.
20. 03. 2010 | 23:06

mb napsal(a):

hoven ty jsi pro free tibet se zelenými ??? :-))) odkdy ??? :-)))
20. 03. 2010 | 23:09

dalimír napsal(a):

No já jen koukám jak se se nám zde inteligence rozšoupla ! Když to bude ku prospěchu veřejného blaha ,optimistická vize, voličů budete mít pane prof.dost ! A dělníků se nebojte ,jsme sVámi!!! Dal.
20. 03. 2010 | 23:11

1888 napsal(a):

Skoda ze se Horejsi nejmenuje Tomas. Strana by se potom mohla jmenovat STRANICKA STRYCKA TOMA
20. 03. 2010 | 23:13

Jan Vaculík napsal(a):

Jo, ještě k tomu zvýšení daní a zvýšení pojistného na důchody:
Pane Hořejší, zatím asi nemáte představu, jaká je u nás míra zdanění práce. Jenže až vám naroste stranická agenda a budete si muset začít platit sekretářku (ze svých peněz!), tak tehdy asi na to přijdete - a buď budete muset požádat Kočku či nějakého jiného bakalu o podstatnější finanční inijekce, anebo začnete ten program korigovat; a tak se z vás časem stane pravicový politik.
20. 03. 2010 | 23:17

jenicek napsal(a):

hovene: Samozřejmě, že mu to nevadí, naopak to hodlá zavádět i tady, stačí si jen přečíst část Bezpečnost a justice:
"Zasadíme se o výrazné zlepšení práce policie a justičních orgánů, a to důsledným uplatňováním osobní zodpovědnosti v celém systému"
Soudci se budou zodpovídat Straně/lidu a budou poslouchat! Běda jim když snad nebudou chtít nepřítele lidu poslat do tepláků a budou obtěžovat nějakými důkazy. Jako v Číně nebo Íránu.
20. 03. 2010 | 23:21

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, dělník je prosím ještě ten kdo dělá nebo jen ten kdo furt kecá a stávkuje...
Bývalý slévárenský dělník, na roštu.., pokud někdo ví, co to znamená...
Veselé krizování...
http://kaifolog.ru/uploads/...
20. 03. 2010 | 23:28

hoven napsal(a):

jenicek,
bože chran nas před oranžorudýma mozkama. hořejší neni vubec originální, stačí si poslechnout zaorálka .
20. 03. 2010 | 23:31

Tak co napsal(a):

Na to, jak je lidský život krátký, je ztráta času číst tento hloupý článek, nemluvě otom, že z něj každý musí mít pocit, že takovouto slátaninu již četl bezpočtukrát.
20. 03. 2010 | 23:48

Josef K. napsal(a):

Bohužel, v Česku to tak nefunguje. Váš program nabízejí i jiní. Chce to :
1) před tím, než odevzdáme moc v zemi panu Putinovi a zajistíme tak Česku věčný mír a
2) zasadíme se o instalaci plynovodů Czech Stream , v čele se soudruhy Zemanem a Klausem , křížem krážem Českem, a tím zvýšíme HDP na v naší historii nevídanou výši, zároveň vyřešíme ekologickou sránku nexistujícíh klimatických změn,
3) každý občan pak bude mít, pod naším moudrým vedením, zajištěno právo na znak Lukoil na svém oblečení, na chatu do 5m2, 10m2 zahrádky, automobil Škoda (ovšem vyvinutý naším lidem) , třikrát týdně párek, jednou týdně uzené, 7 lirů piva a a bezplatnou smrt z blahobytu.
S podobným programem byste zvítězil patrně s ústavní většinou. Pokud byste naplnil program uvedený Vámi po vítězných volbách, byla by to smysluplná předvolební lež a bylo by ai lépe.
21. 03. 2010 | 00:10

kormoran napsal(a):

Krasne!!!!
Navrhuji , nazev strany : 'Hlt a Chlamst '.
Obdivovatel vystihl situci jednoduche a trefne!))))

Pane Horejsi zasilam (navrh) hymny Vasi uzasne strany https://www.youtube.com/watc...

A az vyhrajete ty volby nezapomente na "spravedlive" prerozdelovani)))))))

Kapitalismus s lidskou tvari , to je teda 'prda')))))
21. 03. 2010 | 00:10

hoven napsal(a):

mb,
samozřejmě , že sem pro free tibet. nazor zelených na cokoliv mě nezajímá, doufám, že se nedostanou do sněmovny.
21. 03. 2010 | 00:26

kormoran napsal(a):

Jedine co firme hlt a chlamst + cssd + kscm bude chybet- uvedomely soudruh na skolni besidky)))https://www.youtube.com/watc...
21. 03. 2010 | 00:29

jan napsal(a):

Ach jo, skoda, ze vam neni dano Horejsi, abyste svoje hloupe vyplody konfrontoval s vedomostmi o fungovani spolecnosti, jste takovy maly mistni nedouk. Nektere body jsou totalni nesmysly, jine hloupe populisticke utopie. Vite co je problem socialistu jako jste vy? Vetsinou prijde den, kdy prosustrujou i ty posledni penize cizich lidi. To vy ale jaksi nechapete, vase hloupoucke plkani ala stredoskolsky webovy magazin jen ukazuje diry ve vasem vseobecnem vzdelani.
21. 03. 2010 | 00:40

kormoran napsal(a):

Celnice CR 2013))))https://www.youtube.com/watc...
21. 03. 2010 | 00:47

ivanT napsal(a):

No vazne, ja bych k vam vstoupil. Mam sice par vyhrad, ale predpokladam, ze budete demokrate, i kdyz to v programu nemame, a tak vas casem presvedcim udelat par zmen.

Pokud jde o funkci, ja bych treba zametal listi na vjezdu do parlamentu. Vzdelani na to mam a v padesatych letech jsem neco takoveho delal (k parlamentu mne ovsem nepustili).

Ale vazne, program se mi libi. Neco takoveho, s lidmi, kteri si to jeste neprohrali, by bylo dobre.
21. 03. 2010 | 00:50

ali napsal(a):

krásnej program..je to takovej zdegenerovanej paskvil sockom a chce to ještě vybrousit nějaké drobnosti..
A navrhuji název VSH - Velká Strana Hořejšího..
21. 03. 2010 | 01:29

Karel Mueller napsal(a):

Huml:

Myslím, že jste inteligenci našich hyperemancipovaných dam podcenil. Jen 4% od jisté minority? To určitě snad ne.

Asi před 3 lety jsem byl na jedné nuda pláži, větší skupina lidí přímo u břehu. Náhle prošel mladší muž s velmi nadprůměrnou výbavou a v pozoru za neskrývané pozornosti tamních dam. Jejich sympatie k onomu mladíkovi byly zřejmé. Poté co prošel jedna statná čtyřicátnice vstala a rezolutně pravila: "Alespoň jednou jsme něco viděly. Jinak je to samej impotent". A znechuceně odešla.

My postarší pánové jsme koukali jak joja. No, kdybychom to věděli, tak bychom se třeba pokusili o nepatrný náznak :-).

La tu dámu si ve volební místnosti umím představit. Rezolutně by prohlásila: Žvaní, lžou a kradou všichni. A tenhle má alespoň pořádnej ..." Takže její hlas by byl jistý.

A určitě ne ojedinělý :-)).
21. 03. 2010 | 01:30

boris skala napsal(a):

jak muzete chtit zakazat reklamu ve sdelovacich prostredcich? z ceho se podle vas soukroma media financuji?

jinak se mi spousta bodu ve vasem programu libi, u voleb bych nad vami vazne uvazoval.
21. 03. 2010 | 02:01

kormoran napsal(a):

Pane Mueller , ja nevedel , ze s. panem Horejsim chodite do sauny))))))
A este by mi zajimalo , ktery z Vas tam tam nosi 'plechove trenky'))))
21. 03. 2010 | 02:15

petrvileta napsal(a):

Pane Hořejší, vy se děláte prču, ale koukejte, kolik lidí vám tu na to skočilo. To od vás není hezké ;-)
Jinak i mě napadlo založit novou stranu. Strana pro nevoliče by měla jediný bod programu. Poslanci této strany by nikdy nevstoupili do sněmovny, nesložili by poslanecký slib, prostě by jen blokovali práci parlamentu do nejbližších voleb. A to by bylo, aby taková strana nezískala ve volbách 70% hlasů.
21. 03. 2010 | 03:34

šaman napsal(a):

Jedno solidní "podobenství " (jako v dobách Ježíše Krista ) a úroveň diskutujících je o řád kvalitnější, bez sprosťáren a výpadů. Takových blogů houšť na každé z dílčích témat. Blogeři, tužte se !
21. 03. 2010 | 05:04

šaman napsal(a):

Jedno solidní "podobenství " (jako v dobách Ježíše Krista ) a úroveň diskutujících je o řád kvalitnější, bez sprosťáren a výpadů. Takových blogů houšť na každé z dílčích témat. Blogeři, tužte se !
21. 03. 2010 | 05:11

Honza napsal(a):

Už to mám! Nedalo mi to spát, přemýšlel jsem, jak by to asi ti zlí buržousti, co si vydělají třeba 1000-ti násobek průměrného příjmu, za vlády Bottom10 dělali, kdyby jim Strana nechala jen 10-15-ti násobek průměrného příjmu a jim by nezbylo na protiatomové bunkry na Šumavě, vily a jachty v Toskánsku a Slivenci a na Floridě, luxusní teréní vozy, členství v golfových klubech a luxusní dárky pro milenky z finále Miss ČR. Vlastnící firma na Seychelech? Ne, přece by vše hlídala Hořejšiho finanční policie! Zaměstnnání bílých koňů a manželky s milenkou na "poradenství"? Ne, moc riskantní, jak by je pak vyhodil při generační obměně (buržoust chlípnej :-) ), když za Bottom10 určitě nepůjde dát výpověď. Je to mnohem jednodušší! Zaměstnanecké benefity! Ty se za soudruhů danit nebudou respektive budou, ale jen jejich účetní hodnotou. Takže takovej Bakala by si vyplatil pouzázku na rekonstukci rozestvěné pohraniční roty na Modravě na luxusní hnusnou vilu, samozřejmě v účetní hodnotě 10 Kč. Na daních by za to dal 9,99 Kč, jen ho zdaníme 99,9%, lotra kapitalistického s 10 násobným čistým příjmem. Volopich by si vyplatil místo miliónů zaměstnanecký benefit poukázku na nákup luxusní kabelky z krokodýlí kůže pro Verešovou. Jó to by byla nádhera. A luxusní lehké děvy, co létají uspokojovat prachaté chlípníky třeba do Singapuru (prý i takové jsou, četl jsem o tom v reflexu), by měli režijku na lítání. A samozřejmě Viktor Kožený by si vyplácel stravenky do luxusních restaurací v hodnotě milion, ale platil by sám sobě za ně 1 Kč a odváděl tedy 0,999 Kč prof. Hořejšího krutovládě na daních.
21. 03. 2010 | 05:30

otokar napsal(a):

Pane Hořejší,
romskou otázku již máte částečně řešenu v odstavci sociální dávky,zbylou část zajistíte dosazením pí.Kláry Veselé do funkce státního tajemníka pro menšiny a rovné příležitosti. Ona totiž to řešení zná.Z nějakého důvodu jej zatím tají,asi ještě není vhodná doba nebo se bojí,že by bylo opět zneužito.
Jinak dobrý, částečně utopie.
Lustrační zákon je výsledkem pomstychtivosti, stejně jako Benešovy dekrety. Hněv nemá být rádcem při psaní zákonů, protože po čase přijde ono nerudovské:Kam s ním?
21. 03. 2010 | 06:04

Petr z Tábora napsal(a):

Dobré ráno. Když jste věnoval čas tomuto tématu, tak vyjádřené návrhy zřejmě skutečně vyjadřují Vaše myšlení.Já bych Vám hlas nedal a levicovým kolegům bych doporučil SPOZ nebo KSČM neboť ti alespoň nejsou naivní.
21. 03. 2010 | 06:28

badatel napsal(a):

to autor,
všechny strany chtěly ve svém programu pro lidi to nejlepší. Bohužel výsledky byly jiné.
V současnosti stranám, a to i té Vaší, v programech chybí popis, jak dané proklamativní cíle realizovat.
Je to stejné jako vytyčit si cíl letu na Mars, či cestování časem, ale nepopsat důvěryhodně, jak to budu realizovat.
Většina cílů, které jste si vytyčil je díky současnému průšvihu u nás (právě díky našemu reálkapitalismu ) nerealizovatelná, což Vy dobře víte.
Pokud ne, jste na úrovni jednoho sklerotika, který lidem z plakátu slibuje, že ví jak z krize.
Nejen, že neví nic, ale úspěšně rozbíjí unifikaci levice, za což ho kníže pán poctil přijetím pozvání na slavnostní večeři, že ano.
21. 03. 2010 | 06:46

Ládik napsal(a):

Pane Hořejší,
prý udeřilo jaro. Nemáte co na práci?
21. 03. 2010 | 07:45

Michal napsal(a):

"Sociální politika
- Musíme si uvědomit, že vyspělé západoevropské země vydávají na sociální účely cca 27% HDP, zatímco ČR pouze 19% našeho chudšího HDP. Není tedy pravda, že jsme z tohoto hlediska státem „rozmařilým“."
Tak tohle je pane Hořejší přesná ukázka způsobu Vaší manipulace (přesně takhle to dělali komunisti a teď socani). Vůbec neříkáte, kolik z těch 27% HDP jde ze zdrojů veřejných a kolik ze soukromých! Celkové číslo mají větší, to máte pravdu, ale hlavně díky soukromým zdrojům!!! Najděte si to. Můžu Vás ujistit, že například ve velmi sociálním Rakousku jsou poplatky ve zdravotnictví minimálně dvojnásobné oproti ČR (zkušenost části mé rodiny, která v Rakousku desítky let žije). Jste možná dobrý imunolog, ale špatný ekonom.
21. 03. 2010 | 08:17

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
moc pěkné! :)

Možná bych přidal ještě několik bodů programu a stanov Vaší "Imunity Q-10"
(IQ-10, Imunita Qeer Deset):

-Součástí poslanecké přísahy bude slib povinné chudoby.

-Zvolení poslanci se budou muset na veřejnosti pohybovat pouze zřetelně označeni různobarevnými identifikačními páskami (podle stran), aby je voliči mohli interpelovat i na ulici.

-Hlavním cílem IQ-10 bude šíření viru poslanecké imunodeficience
(zkr. VIP)

-Nejvyšší vnitrostranickou prioritou bude pozitivně diskriminovat homosexuály, lesby, bisexuály, transsexuály, intersexuály, mesosexuály a metrosexuály, souhrně označované jako Qeer (Q).
Jedině příslušníci těchto menšin se tak mohou stát poslanci a stranickými špičkami.

-Strana si dobrovolně stanovuje mez v procentu preferenčních hlasů, kterou nikdy nemohou spřátelení výzkumníci veřejného mínění, v rámci předvolební kampaně, překročit (Desítka v názvu tudíž znamená preferenční limit 10%).
21. 03. 2010 | 08:29

radek napsal(a):

Michal
ono to bude asi všechno složitější (jako vždy), avšak to přeci není manipulace... vybrat si jednu větu, se kterou lze polemizovat a odsoudit celý článek bez ohledu na celek, myšlenku - to je klasická manipulace modráků...
21. 03. 2010 | 08:32

radek napsal(a):

Michal
ještě mi dovolte jednu poznámku (i kdyby jste měl pravdu), ono se to porovnává s rakouskem, jaksi ale kde jsou jejich platy, že...???
21. 03. 2010 | 08:35

grőssling napsal(a):

Pane profesore, Váš marketingový průzkum vypadá úspěšně. Poptávka po akci Hořejší do Strakovky ( později bych doporučoval sloučit s funkcí „na Hrad“ ) je vysoká, našel jste bez pochyby díru na trhu.

Pár věcí mi ale není jasných a dost těch důležitých ve Vašem programu absentuje .

Například proč spoluúčast ve zdravotnictví a přitom studia na VŠ zdarma. Poté co absolventi s tituly MUDr prohlásili, že houfně odcházejí do zahraničí, bych doporučoval tyto politiky obrátit a to forte ( studium na VŠ kompletně zpoplatnit, ale poskytovat 40ti leté bezúročné půjčky bez poplatků financované komerčními bankami a jištěné Státní konsolidační agenturou ).

Jako praktikující katolík jste se vůbec nezmínil o církevní politice. Nejspíš předpokládáte, že po prohlášeních Topolánka už v této věci díry na trhu nejsou a není co řešit. Já bych navrhoval přejít na financování církví systémem františkánů, pokud budou církve zaměřeny jako dominikáni a trapisté dohromady. Nový pan arcibiskup jako dominikán by mohl toto řešení podpořit.

Také mi schází názor Vaší nepochybně životaschopné strany na roli státních kulturních institucí ( NG, Filharmonie, ND, NK atd. ) v životě naší společnosti a způsob jejich financování. Je třeba vyřešit kauzu Knížák, nespravedlivě pokrácených autorských práv filharmoniků, nesmyslně zrušené akce Blob atd. atd. a Vás nechává klidným, že tyto instituce hynou.

Obranná politika státu rovněž nebyla v programu zmíněna. Pana Stejskala nebrat, je to známý pacifista a stoupenec pravdolásky, což je u politiky obranné jen zdánlivá výhra pro umírněné české kondelíky . Na jedné straně by mohl navrhovat humanitární bombardování Kyjeva, na druhou stranu požadovat zrušení smluv na dodávky tolik potřebných útočných pušek vz. 805 a vozidel pěchoty Pandur ( a to je ve výhledu prodloužení nájmu Gripenů ) . Doporučoval bych místo pana Stejskala na křeslo ministra obrany a vnitra ( v rámci úspor obě spojit ) jmenovat Pocestného. Stanovení politiky bych nechal na něm, on si jistě s Vámi poradí.

Překvapivě jste rovněž nezmínil tolik důležitou hospodářskou politiku a v ní roli důležitých státních firem, například Budvaru. Dělá to na mne dojem, že tajně počítáte s jeho prodejem prostřednictvím off šorových firem bez jasných majetkových poměrů pivovaru Anheuser-Busch. To by ovšem byl začátek Vašeho budoucího pádu jako nadějného PM, pokud by Vás před tím již nezlikvidoval šéf silových ministerstev. Ale jinak můj hlas máte.
21. 03. 2010 | 08:37

grőssling napsal(a):

Pane profesore, jako Váš stoupenec nemohu než Vás varovat.

Právě před chvílí jsem si přečetl stanovisko mluvčího ODS k výrokům Topolánka a nestačím se divit.

Vedoucí mediální sekce ODS Martin Kupka se dnes k Topolánkovým slovům nechtěl příliš vyjadřovat a označil je za záznam rozhovoru, který byl neformální a nebyl určen veřejnému šíření.

"Já myslím, že se k tomu nebudeme vyjadřovat. To opravdu vznikalo bez toho, aniž by Mirek Topolánek věděl o tom, že to bude zaznamenáno, nebo že to bude použito tímto způsobem."

Pane profesore, exkluzivní Komunita Vás bývalých, současných a budoucích PMs
přece nemůže říkat co si myslí a kde je to napadne.

Prosím, dávejte na to pozor !
21. 03. 2010 | 09:03

franta64 napsal(a):

On pan Hořejší je velkej srandista. Už vícekrát to tady osvědčil. Většinou to ale žádná sranda není, spíše provokace. Ten program přece nemůže myslet vážně když například píše: "Přimějeme Spojené státy .." :)))). Myslím že pan Hořejší se na rozdíl od většiny zdejších hádajících dobře baví. Závidím mu jeho dostatek času. Smysl však nevidím.
21. 03. 2010 | 09:13

grőssling napsal(a):

Pane profesore, ještě nemohu nezmínit jednu z děr v programu zahraniční politiky Vaší strany.

Tou mezerou je vztah Vaší budoucí vlády k našim bývalým německým spoluobčanům.

Myslím, že správným výchozím bodem pro Vaši politiku by mohlo být stanovisko pana exprezidenta, které přednesl při své první zahraniční návštěvě v této věci před dvaceti lety . Dovršeno vše by mohlo být gestem hlubokého usmíření a povoláním pana Bernda Posselta do Vaší budoucí vlády do křesla ministra pro lidská práva a menšiny. Když můžeme mít nyní ve vládě Slováka, proč ne Bavora.
21. 03. 2010 | 09:17

zdesta napsal(a):

hoven: Není vůbec potřebné aby p.Hořejší něco zdůvodňoval k vůli vašemu pocitu srandy. Říká se,že vyšším stupněm inteligence je schopnost smát se i sám sobě. To Vám ovšem nehrozí,protože po přečtení svých příspěvků byste se umlátil smíchy.
21. 03. 2010 | 09:23

D3T napsal(a):

Ja osobne to, pres vsechen vtip, hodnotim jako "naivni politicky nazor profesora prirodni vedy". Je mi lito, "realita" je jinde, a tim nemyslim, ze je napravo nebo nalevo, proste jinde. A lide z technickych a prirodovednych oboru to obecne velmi, velmi spatne vidi. Kdyz jsem to tak pekne rekl, dodam, ze mam s prirodnimi vedami taky hodne spolecneho:) Venujme se radeji vede, technice a filosofii, to nam jde lip...
21. 03. 2010 | 09:46

StandaT napsal(a):

Každá pořádná strana má své nepřátele. Pokud byste mě zaměstnali na plný úvazek, tak bych vás rozvracel zevnitř. Tedy, pokuch bychom se dohodli na stravenkách, Audině, notebooku, mobilu a přístupu k repre fondu.
21. 03. 2010 | 09:52

jenicek napsal(a):

zdesta: Neváženej profesor nepochybně žádnou stranu zakládat nebude a dělá si pr... Jenže většinu z těch kravin co tam naplácal si on opravdu myslí, jak tady nejednou prezentoval 8-/
21. 03. 2010 | 09:55

Lex napsal(a):

Na rozdíl od některých si nemyslím, že si pan Hořejší dělá až tak úplně prču. Řekl bych, že to myslí (s tím programem, ne že by snad zakládal stranu) upřímně. Ale výsledkem je, jak už to v praktických záležitostech u vědátorů bývá, že jeho politický program je směsicí skvělých myšlenek, dobrých myšlenek, prázdných proklamací i zcela nerealizovatelných zámyslů.
V souvislosti s tím se mi jeví jako nesmírně půvabné, jak s vyhraněně levicovým Hořejšího programem se mu snaží pomáhat ostře pravicoví diskutéři, jejichž kritické, anebo i souhlasné připomínky ale nenajdete pod blogy pravicových politiků u jejich vizí a programových článků.
Ale abych jen planě nepolemizoval, tak několik konkrétních poznámek:
- volby do Poslanecké sněmovny by zůstaly na principu poměrného zastoupení (většinový princip je z jeho samotné podstaty principem senátním) V případě takového principu i ve sněmovně by nemohla ani zvítězit ve volbách samotná HOřejšího strana, aby mohla něco ve svém programu slibovat
- místo toho bych opět zavedl (tak, jak to bylo za první republiky i "za komunistů" až do roku 1990) odvolatelnost zvolených zástupců na všech úrovních (parlament, krajská i obecní zastupitelstva)
- obnovil bych "všeobecný dozor" státu nad zachováváním zákonnosti v obdobné podobě, jak vypadal za dob prokuratury. Princip individuálního domáhání se práv, jak je sedmnáct let zavedený, se neosvědčil tam, kde domáhající se a žalovaný nemají stejnou "váhu" svého postavení (zaměstnanec/zaměstnavatel, žadatel/obec nebo stát, kmán/pán), případně stejnou finanční možnost k zastoupení právníky, a zejména tam, kde není žalobce, a tím pádem ani soudce (tj. ve věcech šmelcování veřejných statků formou korupce či "jánabráchismu" apod.), neschopnost soudů spravedlivě, anebo dokonce vůbec rozhodnout v přiměřené lhůtě ani nezmiňuji - prostě a jasně nemožnost vykonat právo.
- rozhodování ve věci výběru vítězné firmy bych od určitého objemu veřejné zakázky svěřil obchodním soudům (hrozba sankce "úředních osob" - dříve "veřejných činitelů")
- kromě Ústavního soudu bych odboural postavení ústavních činitelů jednotlivých soudců, kteří ve skutečnosti "ústavními činiteli", tj. (mocí soudní) nejsou, neboť touto mocí jsou jen samotné soudy. Soudci nerozhodují svým jménem a nenesou za ně odpovědnost, jsou to "úřední osoby" činné v ústavním orgánu (jednotlivý soudce není ani "orgánem činným v trestním řízení", i tímto orgánem je jen soud jako instituce sám).
- vysokoškolské vzdělání na veřejných vysokých školách by bylo nadále bezplatné, leč každý přijímaný uchazeč by musel, chtěl-li by studovat, podepsat kauci ve výši "školného" odstupňovaného podle finanční náročnosti toho kterého studia (řekněme v rozpětí 10 - 20 tisíc měsíčně). Z této kauce by se mu po ukončení studia upisovala alikvotní část za každý měsíc doby výkonu zaměstnání v tuzemsku, rozložená řekněme na deset let. Tím bych zamezil, že naše prestižní vysoké školy by na náklad českých daňových poplatníků byly "školami mozků" pro zahraničí a tamní firmy.
- pokud jde o platy, ptal bych se prof. Hořejšího, proč jen zdrvotníci a pedagogové, když obecně je platový meridián na cca 1/4 průměru EU (zejména EU 15, ke kterým se chceme stovnávat - ne Lotyšsku, Bulharsku a Rumunsku, že). Vynětí jedné, dvou profesních skupin mimo celkový systém odměňování a jeho vyváženost není žádoucí.
- progresivitu daně z příjmů bych zavedl i u právnických osob (a to rozdílnou podle druhu a velikosti jejich produkce - jinak bych zdanil kupř. finanční sektor, jinak výrobní sektor s vysokou a s nízkou přidanou hodnotou, jinak zemědělskou výrobu apod., čímž bych nepřímými nástroji stimuloval strukturu ekonomiky v zemi)
atd., atd.
21. 03. 2010 | 09:57

Jemnický napsal(a):

Hořejší

Když chlapa přestanou bavit ženské, dá se na králíky nebo na politiku. V té vaší matičce Praze asi na králíky nemáte dvorek, tak co jiného. Někteří se dají na zajíčky.
K samotnému programu mám drobné otázky a výhrady:
Ekologie
1. Jak zabráníte návratu doby ledové a zároveň znovu oživíte mamuty?
Bezpečnost státu
2. Jak hodláte zabránit srážce červeného trpaslíka s naší sluneční soustavou během vašeho volebního období?
Věda a výzkum, náboženství
3. Kde vezmete bez pomoci církve, esoteriků, dobrotivých dědečků, víl atd. nějaký mocný nástroj (Mojžíšova hůl, Schrána úmluvy, desetihlavá saň, ubrousku prostři se, oslíku otřep se, obušku z pytle ven atd.) na vykydání tohoto Augiášova chléva? Daňovými vidlemi asi těžko tuto rurální heroickou práci zvládnete, nejste zvyklý na tu dřinu a smrad.
Zahraniční politika
4. Jen naprostý politický naiva si nasere Židy hned na začátku snad zářné politické kariéry.
Vnitro a soudnictví
5. Dr. Blažku nechte rozčtvrtit, uvidíte jak vám to demogratické diktátorství zachutná. Přímý přenos by mohla vysílat Nova a spojit to s nějakou charitativní akcí pro chudé navrátivší se vědce bez domova.

Rád vaši stranu finančně podpořím. Co za to nabízíte? Pot, krev a slzy našich (posléze vašich) pracujících?

Jemnický
21. 03. 2010 | 10:06

Jemnický napsal(a):

Hořejší,

ještě jsem zapomněl na kapitolu zemědělství.Zásadně jsem proti dotacím na voly
ve státní správě, politice, kultuře a ve vědě?
Také jste se nevyjádřil k tomu, jak Číňanům vysvětlíte, že Tibetu bude bez jejich blahobytu lépe.
Rád bych znal váš názor, než v pondělí předstoupím pře studenty a odboráře s cílem získat je pro vaši stranu. Managementu řeknu, ať odstoupí rovnou, protože za Hořejšího osvícené diktatury na voly nebudou dotace.

Váš Jemnický

P.S. také zkusím po mši promluvit s našim farářem a přetáhnout lidovcům na vaši stranu pár farníků. Pro začátek dobrý, ne?
21. 03. 2010 | 10:23

hoven napsal(a):

zdesta,
já si myslim, že názory soudruha profesora nejsou k smíchu, ale k pláči. soudruh profesor je nejzářnější důkaz toho, že inteligence a moudrost jsou na sobě nezávislé.
21. 03. 2010 | 10:28

zdesta napsal(a):

hoven.To soudruhování úplně stačí.O inteligenci a moudrosti bych v této souvislosti raději pomlčel.Víc nemám co dodat.
21. 03. 2010 | 10:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Lex:

Diky, nektere vase napady jsou velmi dobre - zapracujeme je do naseho programu!

*********************
Jemnický:

"Když chlapa přestanou bavit ženské, dá se na králíky nebo na politiku."

To zni jako uprimna vypoved osobni zkusenosti - jste chovatelem kraliku?

Proti cirkvim nic nemame, naopak! Zvlaste kdyz nebudou chtit ty restitucni miliardy!

"Jen naprostý politický naiva si nasere Židy hned na začátku snad zářné politické kariéry."

Ano, zkuseni to delaji az na samem konci sve kariery (viz vcerejsi odvaz M.T.).

Pokud jde o ten Tibet, vrele doporucuji nasledujici:
http://blog.aktualne.centru...

Zvlaste cituji zaver:

"Nebylo by skoro lepší respektovat onu složitou historii a nemontovat se do něčeho, čemu rozumíme jen tak málo? Nebylo by lepší oddělit politiku a ideologii od historie, která je spíše jen zástěrkou pro skutečné cíle? A upřímně řečeno: „Je pomoc Tibetu skutečně cílem nebo politickým nástrojem k něčemu jinému?""

Pred casem jsem slysel fundovany rozbor te cinsko-tibetske zalezitosti od naseho nejvyznamnejsiho sinologa a tibetologa. Divil byste se, jak se jeho nazor lisil od jednoducheho ideologickeho pohledu nasich medii...

"Jak hodláte zabránit srážce červeného trpaslíka s naší sluneční soustavou během vašeho volebního období? "

Tesi me, ze predpokladate, ze nase strana bude vladnout tech celych 1,5 mil. let!

"Rád vaši stranu finančně podpořím."

Vyborne, spodni hranice prijimanych daru je 10 mil., horni stanovena neni.

Pozdravujte vaseho pana farare!

..
21. 03. 2010 | 10:48

vaclavhorejsi napsal(a):

hoven:

Zda se, ze jste si na to soudruhovani nejak zvykl, zrejme z vasi stranicke bunky?

..
21. 03. 2010 | 10:49

Čtenář napsal(a):

Pane profesore, plně souhlasím s Vašimi názory. Takovou stranu bych zcela určitě a rád volil. Přeji úspěch při prosazování správných metod ve všech Vámi vyjmenovaných oblastech.
21. 03. 2010 | 10:51

Bambi napsal(a):

hoven: váš příspěvek je výkřik dosud neobjeného génia, pokud dosud nepracujete v oblasti vědy a výzkumu, měl byste rychle začít, jinak přijde lidstvo o hodně!
21. 03. 2010 | 10:54

Grandmaster napsal(a):

Stejskal,
vytacite se. Kazdy vi, jak to v tech filmech o cisticich bazenu konci...
Rad si popovidat v prestavkach? Tohle prohlaseni vas diskvalifikuje z Horejsiho nove vlady. Spise muzete dostat ministerske kreslo u nekterych etablovanych stran, kde mluvene slovo nema s pravdou nic spolecneho.
21. 03. 2010 | 10:59

StandaT napsal(a):

Lex: ta odvolatelnost politiků by mě zajímala, zejména pokud vezmeme v úvahu součanou politickou kulturu.

Dle mě by nešlo o nic jiného, než že by ODS zburcovala lidi a odvolala Ratha a SocDem by skrze "lid" zase odvolala Julínka... čili nešlo by o vůli občanů, ale otevření další fronty na politickém kolbišti a dílčí demontáž zastupitelské demokracie.
21. 03. 2010 | 11:04

myrta napsal(a):

Vloni v Německu herec-moderátor-komik Kerkeling vytvořil figuru .Hausmeister Horst,chodí v šedém plášti,předkus a buď paroduje nebo ironizuje kdeco a kdekoho.Jako figura se stal natolik populární,že když před volbami Horst prohlásil,že zakládá svoji stranu a chce aby ho lidi volili,stalo se to,že lidi opravdu vyžadovali tuto virtuální stranu volit.Tak uspořádal virtuální volby a dle počtu hlasů byl hned za CDU/CSU.Pane profesore,co alespoň takhle?
21. 03. 2010 | 11:26

stejskal napsal(a):

Fakt Vám přijdu vytočený, pane Velmistře? ;-)

Zcela záměrně se předem diskvalifikuji z jakékoliv vlády, včetně té pana profesora. Člověk může být buď novinářem, nebo ve vládě, obojí nelze. Už jsme si vybral

Libor Stejskal
21. 03. 2010 | 11:30

Nestrani napsal(a):

Založit politickou stranu s mnoha předestřenými konflikty, ale ponechat paušálně odměněného, beztrestného a bezectného Politika. Jak tomu lze věřit?
21. 03. 2010 | 11:46

divide et impera napsal(a):

Bravo,Bravo,pane profesore.Váš program je přesně to ,co tato země potřebuje,ale taky je to věc,která se zde demokraticky nikdy nemůže stát.Toto může prosadit do praxe pouze 20 chlapů s kalašnikovy.Sežente jich ještě 19,já se hlásím dobrovolně.
21. 03. 2010 | 11:52

Jemnický napsal(a):

Hořejší

Podíval jsem se na toho Broma a jeho blog o Tibetu (na vaše doporučení). Vezměte ho za ministra zahraničí, blábolit umí dobře plev od zrna neoddělujíce. Jistě urovná vztahy s Ruskem tak, že Litvu vrátí Rusům, Slovensko Maďarům, nás také někomu šoupne.
Asi vás volit nebudu, mám rád staré čínské básníky a filosofy, nikoliv tamní komunistické ukrutníky, se kterými chcete urovnat vztahy. Vám a Bromovi zjevně splývá strana a národ v jedno.
Za totáče jsem četl v jednom samizdatu, žel bohu autora a název jsem neuchoval v paměti, zajímavou úvahu na téma úlohy strany a vůdce v totalitní společnosti. V určitém historickém okamžiku může strana, ústřední výbor nebo sám vůdce representovat celý národ.
Co je dobré pro vůdce, je dobré pro celý národ. Ještě vám chybí ministr hospodářství, doporučuji Milo Midnerbindera z Hlavy XXII.

A s těmi králíky, tak to si nedělejte starosti, zatím dobrý, politice se nevěnuji a noviny nečtu ze zásady.
A co vaše politika v oblasti rodiny. Tu jste tam nějak nerozvedl.

Jemnický
21. 03. 2010 | 11:53

Lex napsal(a):

myrta
Anketu "Největší Čech" v roce 2005 neoficiálně vyhrál největší Čech všech dob, vědec, umělec, sportovec, pedagog, všeuměl teoretik i praktik, ideolog a politik, altruista a filantrop, historik a vizionář, vojevůdce a pacifista, šlechtic a anarchista Jára (da)Cimrman.
21. 03. 2010 | 12:30

Light napsal(a):

to Franta64:

"Smysl však nevidím."

Osobně smysl vidím, v zamyšlení populace, ŽE JAKOUKOLIV POL STR NEJLÉPE ZA OCAS VYTAHAT A vyhnout se jí MÍRNÝM oboloukem:)

Vždyť NIKOMU V NÍ VÍC NEŽ TEPLÉ KORÝTKO NEKVETE, cožpak si snad někdo myslí, že politikům jde snad nebo někdy šlo o blaho vlastního národa??? Šlo a jde jim především o BUDOVÁNÍ ILUZÍ politickým voličům - VÝROBOU ŠÁTKŮ LVŮ s.r.o A JEJICH NASAZOVÁNÍ NA OČI a. s.:) Toto je jejich cíl - ABY VOLIČ UVĚŘIL A BYL ZCELA ZMATEN ILUZÍ POLITICKÉ HRY, jejich prázdný svět je totiž bez vnějšího uplatnění založen vždy na predikci slibů a jejich logickém a implicitním stabilním nenaplňování.

Jak jste všichni fajn a dobří lidičkové, TAK POZOR, AŤ SE NEPŘEPOČÍTÁTE NEJEN VE VOLBÁCH, ALE VŽDY, on totiž právě ten NEKRÁSNĚJŠÍ VOLEBNÍ PROBRAM, byť i samotného Hořejšího, JE PŘECE TOU NEJSNADNĚJŠÍ CESTOU DO PEKLA. Kam nás tedy chtěl politický otec zavézt (Hořejší a jeho program:)??? Probouzíme se a s humorem pouze konstatujeme, jóóó aháá takhle to ten náš taťka Šmoula myslel.

Proto si profesora nesmírně vážím, ukázal nám totiž, kudy cesta nevede a patří mu naše vyjádření věrného nevoliče...
21. 03. 2010 | 12:30

Lex napsal(a):

Standa T
Zkuste se poněkud seznámit s historií odvolatelnosti.
Myslím, že Vaše obavy o osud demokracie v Česku prostřednictvím tohoto institutu jsou poněkud liché. Opak je pravdou - demokracie v Česku dostává nafrak mimo jiné i vinou neodvolatelnosti (neodpovědnosti) zastupitelů.
Ale Váš názor Vám neberu, Vy mi zase laskavě dovolte ponechat si svůj, a to i pro ty, kteří naopak, na rozdíl od Vás, to vidí podobně jako já. Myslím, že po zkušenostech s českou Poslaneckou sněmovnou jich bude dost, dovolil bych si dokonce předpokládat, že většina, ne-li valná. Nebo že bych si mýlil a Vy jste poslanec, a proto máte lepší vhled do problému?
21. 03. 2010 | 12:37

hoven napsal(a):

soudruhu hořejší,
budovat dobré vztahy s ruskem? jsem určitě pro. s čínou? za podmínky, že se jim budou připomínat lidský práva jsem taky pro. ale s iránem?? to už je nějaká zvrácenost, možná vrozený antisemitismus a antiamerikanismus , jinak si to nedokážu vysvětlit. já si myslím, že byste se měl stydět. minimálně. příště mužete pochodovat s národním odporem a držet transparent s ahmadinezádem. uvědomte si, že jedním ze znaků systemu, který nenávidíte, je to, že si komouši jako vy můžou beztrestně vylívat obsah sveho mozku. v zemích, se kterýma chcete navazovat dobré vztahy, lidé takové štěstí nemají. tam je za názor roky vězení nebo kulka.
21. 03. 2010 | 13:08

StandaT napsal(a):

Lexi, vůbec Vám váš názor neberu. Jen jsem se zeptal. A při tom jen vyjádřil jistou míru skepse, která m.j. vyvěrá i z nedávného propojení SocDem a občanských iniciativ při snaze obejít poměr mandátů v PS v kauze amerického radaru či jednoho "občanského" místního referenda.

Berete-li to konfrontačně, OK, nechám Vás být.

Hezký den.
21. 03. 2010 | 13:20

vaclavhorejsi napsal(a):

hoven:

OK. Snad jen - nomen omen...

..
21. 03. 2010 | 13:33

waiders napsal(a):

tradiční aprílový příspěvek prof. Hořejšího tentokrát o několik dní dříve.

raději jsem měl silvestrovské předpovědi.
21. 03. 2010 | 13:33

Honza999 napsal(a):

Václav Hořejší

Připomínky k programu..

"- Nemáme nic proti privátním praxím praktických lékařů a některých specialistů, ani proti fungování privátních diagnostických laboratoří a specializovaných zařízení, ve kterých si majetnější pacienti budou moci většinu nadstandardní péče zaplatit z vlastních prostředků nebo z privátního pojištění."
Zde bych považoval za nutné zdůraznit, že by se muselo jednat o zdravotnická zařízení postavená na "zelené louce", tedy ne o ta koupená od státu či kraje za zlomek tržní ceny, ale v plné výši tržní ceny výstavby zdravotnického zařízení financovaná svým majitelem. Takováto zařízení by mohla být účastna na provozu veřejného zdravotního pojištění teprve poté, co by byly ze strany majitelů odvedeny do rozpočtu zdravotnictví rozdíly mezi cenou, za kterou pořídili a cenou skutčnou (druhá verse by spočívala v tom, že až do doby dorovnání těchto neoprávněných zisků by zmíněná zařízená byla zatížena dvojnásobným zdaněním - standardním a splátkou neoprávněného zisku z privatizace).

"- Prověříme legálnost majetků nad 10 milionů Kč a zabavíme resp. masivně zpoplatníme ty, u kterých se prokáže nabytí nekalým způsobem."
Tak to byste nedosáhli ničeho.. Nikomu byste nic nedokázali. Chce to naopak - masívně zpoplatnit ty, kteří neprokáží, že majetek nabyli morálním způsobem. Ne v "souladu se zákony" ale v souladu "s morálkou".
21. 03. 2010 | 13:37

Ara napsal(a):

Václav Hořejší:
Kvituji podařený příspěvek do nastávající předvolební diskuse. :-)
Ač, úvod se tváří poněkud recesisticky, tak program vypracovaný expertem Dědem Vševědem (hm, jeden by neřek, že krom toho už zavedeného DV, se někde může ukrývat i další... :o)) vypadá docela vážně :-/
Jen dotaz. Těch 250 tisíc poslaneckého platu by bylo za měsíc nebo za rok?
Nevím, nevím, za měsíc mi to přijde trochu moc a za rok zase naopak dost málo...
Ale to je jen detail, na každý pád můj hlas máte, pane profesore! :-)
Ps. Z v článku navržených názvů té nové strany, se mi zdá nejúdernější "HOP 10"! /Humánní Občanský Pokrok?/ ;-D
21. 03. 2010 | 13:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Ara:

"Těch 250 tisíc poslaneckého platu by bylo za měsíc nebo za rok?"

Samozrejme za mesic. Oni stejne neco takoveho maji uz ted, jen je to kamuflovano nejakymi nahradami a prispevky, nezdanenymi...

Mne to prilis vysoke nepripada - pokud by to bylo normalne zdanene (progresivne - polovina z toho uz by byla v nejakem >30% pasmu) a nic dalsiho uz by k tomu nemeli.

..
21. 03. 2010 | 13:51

Karel Mueller napsal(a):

kormoran:

Cesty Páně jsou nevyzpytatelné a zdá se i cesty myšlení některých lidí.

Můžete mi říct, po jakých úvahách jste usoudil, že chodím s profesorem do sauny? :-)).
21. 03. 2010 | 13:52

Tomas B. napsal(a):

No konečně! Roky občas čtu místní blog pana Hořejšího a pořád čekám, kdy ten pán zhodnotí svůj kredit politickým angažmá - tak je to tady! A k tomu současně shrnutí celého Hořejšího světa pěkně v jednom balíku. Mohl by to být takový levicový manifest doby - i když za některé nápady pana Hořejšího by se nemusel stydět ani Marx.

Zajímavé na politických názorech pana Hořejšího a jeho sympatizantů je jedno - evidentně na jednu stranu touží po co nejtěsnějším zapojení do evropských struktur a současně požadují věci, které zcela jednoznačně a jasně vyřazují ČR ze společenství EU i ze společneství "západních" zemí obecně. Hořejsího návrhy na ústavní změny jsou jednoznačně v rozporu např. s Listinou základních práv a svobod, jeho geniální daňová "úprava", 10x víc a dost, jakbysmet.

Na celé levici a na extrémní levici kterou představují lidé jako pan Hořejší zvláště je zajímavé, že ti lidé sami se považují za hodné a po spravedlivém světě toužící bytosti. Jejich požadavky jsou ale vysoce nespravedlivé a vycházejí ze starého modelu třídní nenávisti.
21. 03. 2010 | 14:02

Lex napsal(a):

Honza999
"- Prověříme legálnost majetků nad 10 milionů Kč a zabavíme resp. masivně zpoplatníme ty, u kterých se prokáže nabytí nekalým způsobem."
Tak to byste nedosáhli ničeho.. Nikomu byste nic nedokázali. Chce to naopak - masívně zpoplatnit ty, kteří neprokáží, že majetek nabyli morálním způsobem. Ne v "souladu se zákony" ale v souladu "s morálkou"."
Ano, to patřilo k jednomu z bodů programu, které jsem nazval "proklamacemi". Nikdo nebrání, aby stát už dneska prokazoval, že některé majetky byly nabyty v rozporu se zákonem. A nejde-li o trestnou činnost, pak jistě o daňové úniky nebo o bezdůvodné obohacení, které se nemůže stát vlastnictvím toho, kdo se obohatil.
Věci je třeba nazývat pravými jmény, i v politických programech. Jen bych zůstal u těch "zákonů", morálku bych do toho netahal, je to velmi flexibilní pojem. A hranici bych poněkud zvýšil. To prokazování (obdobně, jako přijali zákon na Slovensku) je principiálně jednoduché - cena v době nabytí versus do té doby získané příjmy po zdanění (přirozeně včetně zápočtu úvěrů a jiných legálních zdrojů).
21. 03. 2010 | 14:16

Lex napsal(a):

Tomas B.
Ano pane, přesně tak. Zatímco neuvěřitelné zisky globálního kapitálu a jejich koncentrace v podobě 90 % veškerého světového bohatství v rukou asi jen pěti procent lidí jsou vysoce spravdlivé a vycházejí z nového modelu třídní nenávisti.
21. 03. 2010 | 14:21

Ara napsal(a):

hoven (tm 13:08:20):

Program politické strany není žádné dogma, které nemůže být v jednotlivých bodech event. trochu upraveno nebo i změněno ;-)
Nicméně v souvislosti s tím Íránem se naskýtá jedna otázka. V podstatě jedinou alternativou k snaze o zlepšování vztahů je jejich zhoršování a nakonec často i válečná konfrontace... :-/
Myslíte, že válka je opravdu to "nejlepší řešení", jaké se zde nabízí? :)
-
Hm, a to nesmyslné nálepkování... "komouši jako vy"...
Takže když má někdo jen trochu jiný názor, tak je podle vás hned "komouš"? Uvědomujete si, jak se tímto shazujete a v jakékoli racionální diskusi diskvalifikujete? :-/

Ps. Ostatní přípěvky jsem zatím pro nedostatek času nečet. Ten jeden jsem vybral jen namátkově.
21. 03. 2010 | 14:22

Hloupý Honza napsal(a):

Strana, která ještě nevznikla a už má program. Velmi hezké, akorát mám obavy, že ty sáhodlouhé bajky o tom kdo, co a jak by mohl udělat lépe nikdo nečte. Už vidím traktoristu Pepka Vyskoče jak přijde večer z hospody a řve na svoji starou: ... "Máňo, zítra jdeme k volbám, dej sem ty programy ať víme koho volit."

V dnešním klipovém světě internetu a smskové komunikace budou lidé študovat nějaké programy ? Nějaké Lisabonské smlouvy a jiné "výsledky" práce virtuálního úřednického a politického světa ? Vedle jak ta jedle pánové profesoři, Lexové a jiní. Obsah je chvályhodný, avšak forma je mimo mísu. Vaše vidění světa je buď mimo realitu, nebo se zastavilo nějakých 20 let zpátky v minulosti. Důkazem je samotná TOP09 z minulého roku bez programu a s preferencemi, důkazem je SPO Zemanovců bez programu a se současnými preferencemi, důkazem je ČSSD a její závádějící hesla o poplatcích z krajských voleb atd., atd., atd..

Jedna věc je jakýkoliv program, jako vějička pro ovečky-voliče a druhá jeho splnění. Můžete mít program jako víno, ale díky třenicím o moc po volbách, různým koalicím, opozičním smlouvám a jinému čachrování vám z něj zůstane jen octová pachuť v puse. Bla,bla,bla,bla,bla ... to je můj program. Ve výsledku bude nakonec stejný jako ten od kterékoliv jiné partaje. Rozdíl bude v tom, že já jsem se nikoho nesnažil obalamutit falešnými sliby a přetvářkou.

A když už jsem u těch programů a zkratek dnešního života. Mně by úplně stačilo, kdyby nějaká partaj řekla: ...za 5 let si tady budeme žít jako v Německu ..., a opozice bude mít jiný program: ... za 5 let budeme mít u nás zdravotnictví jako ve Švédsku ..., komunisté zase přijdou s tím, že: ... za 5 let budeme mít zaměstnanost jako v Číně, ... křesťané vsadí vše na tvrzení, že: ... za 5 let zde bude míra korupce jako ve Vatikánu ..., a TOP09 postaví kampaň na omlazeném Schwarzenbergovi. Člověk si tak bude moci udělat jasnou představu, zajede se podívat tam a tam a bude volit podle toho, kde by chtěl žít. Příznivcům dělnické strany se trochu výlety do Libye prodraží, ale to se nedá nic dělat. Na druhé straně Slováci (přijmou -li obdobu kampaně) zase ušetří a Praze aspoň vzroste turistický ruch. Problém je, že 5 let je dost dlouhá doba na jepičí život některých poslanců a partají, není-liž pravda ?

Hezký den
21. 03. 2010 | 14:26

vaclavhorejsi napsal(a):

Tomas B.:

"A k tomu současně shrnutí celého Hořejšího světa pěkně v jednom balíku."

Ano, tak to skutecne bylo mineno - tech nekolik legracek tam je jen tak navic.
Dalsi takove shrnuti mych nazoru je zde:
http://blog.aktualne.centru...
************************
Lex:

"Zatímco neuvěřitelné zisky globálního kapitálu a jejich koncentrace v podobě 90 % veškerého světového bohatství v rukou asi jen pěti procent lidí jsou vysoce spravdlivé a vycházejí z nového modelu třídní nenávisti."

Diky, bohuzel presne...
Mozna Tomas B. patri mezi tech 5%?

..
21. 03. 2010 | 14:31

Honza999 napsal(a):

Lex

Dobře, tak jinak..

Jistě víte, že byly účelově vytvářeny zákony, které nemorální obohacování umožňovaly, či naopak byly úmyslně nevytvořeny zákony, které by tomuto zabránily.. Viz třeba LTO, kdy neexistovala (úmyslně) páka na to, jak dokázat nelegální příjem. Je to podle hesla - co se nedokáže prokázat jako nelegální, je tedy legální. Při pohledu z tohoto směru jsou zisky z LTO legální. Proto do toho tahám morálku tam, kde je zákon bezzubý.

Byla by zde ještě jedna možnost.. Když mohl být vytvořen zákon o "nepromlčitelnosti zločinů komunistického režimu" a může být ZPĚTNĚ uplatňován, nevidím důvod, proč by nemohly být vytvořeny i zákony ke stíhání ekonomických zločinů z 90. let, též se zpětnou platností. Pak by se váš právnický vlk nažral a má morální koza by zůstala celá.. :-)

Tedy, ta reCAPCHTA sna ví, o čem píši..
Chce "pogromed he"...
21. 03. 2010 | 14:36

Karel Mueller napsal(a):

Lex:

Zdravím příteli na této stránce.

Myslím, že Vámi uvedený údaj zní velice optimisticky, to by znamenalo, že těch 90% světového bohatství vlastní nějakých 300 milionů lidí. To by ještě znělo skvěle.

Skutečnost je taková, že většinu světového bohatství vlastní nebo kontroluje nanejvýš několik tisíc rodin (možná jich není ani ten tisíc).
21. 03. 2010 | 14:42

Lex napsal(a):

Karel Mueller
I já zdravím, příteli, při nedělním odpoledni. Pokud jde o ten optimismus, možná, že ani není přehnaný. Asi se to těžko poměřuje, docela věřím tomuto zdroji http://zpravy.kurzy.cz/1515..., z něhož cituji - "BCG konstatovala, že 35 procent světového bohatství je v rukou jednoho procenta domácností." Píše se o "domácnostech" - kdyby jedna měla přibližně 4 osoby, znamenalo by to asi 280 miliónů ldí z celkového počtu sedmi miliard. 35 % světového bohatství. Nehovoří se o "světovém kapitálu", tam je ta koncentrace mnohem, mnohem vyšší.

Honza999
Já s tím, Honzo, nemám problém. Ale přece jen se, byť virtuálně, snažíme profilovat REÁLNĚ možný politický program autentické české demokratické levicové strany. S podobnými postupy bychom v EU sotva byli schopni uspět. Nebyli schopni.
21. 03. 2010 | 16:23

Boží oko napsal(a):

Tak jsem se dočetl, že jeden z nejslušnějších lidí našeho státu se omluvil panu ministerskému předsedovi a všem, které neuváženě urazil v novinách. On to tak nemyslel, on to myslel úplně jinak, on je vlastně chtěl pochválit.

Teď bych ale chtěl já - řadový občan tohoto státu - od toho neskutečného h+v+d+ (nevím jak to napsat v rámci kodexu na těchto stránkách výstižně - prosím o radu pana Stejskala), který mi v červnu 2006 slíbil mnoho věcí, kde jsem se mu na tu smlouvu podepsal tím, že jsem mu dal hlas a on mne okradl, obelhal a podvedl.

Mě jeho omluva nestačí, on musí všechny ty své podlosti, zlodějiny, podvody a lumpárny odčinit, ne jenom žvanit (ikdyž jiného nic neumí) ale odpracovat.
21. 03. 2010 | 16:24

ivanT napsal(a):

Je zajimave jak mnozi ctenari povazuji shrnuti pana Horejsiho za 'extremni levici'. A nekdy dokonce, nedej Buh, snad i prijatelne pro marxisty.
Asi si neuvedomuji, ze se o Marxovi uz dlouho na svete mluvi a mnozi lide pozitivne. Neuvedomuji si, ze levice a Marx (nebo mnohem spise to co se z jeho prace postupem 150 let vyvinulo) neni vubec to, co byl stalinsky komunismus. Stejne jako kapitalismus 21. stoleti nejsou hlucne a zivotu nebezpecne stroje obklopene 10-letymi detmi 19. stoleti.
Rada socialne demokratickych stran pouzila principy odvozene od Marxe a dalsich ve vladach mnoha vyspelych zapadoevropskych, novozelandskych, kanadskych a dalsich zemi, a nebyly o nic neuspesnejsi nez vlady pravicove.
Je cas probudit se, je o 200 let pozdeji :-)
21. 03. 2010 | 16:27

Krupa Václav napsal(a):

Pane profesore,více jak týden jsem nebyl na internetu,chtěl bych to dohonit, tak jen krátce.Tolik ironie v jednom blogu jsem ještě nečetl. Nicméně návléknu opět všechny klíče co v baráku najdu. Už jsem v nic takového nevěřil. P.S. Do pětky se nejspíš nevejdu (kdo pozdě chodí sám si škodí),ale místo mluvčího by ještě bylo? Náhradník mluvčího? Díky. Budu s tím počítat.
21. 03. 2010 | 16:36

Tomas B. napsal(a):

Pan Hořejší + Lex:
Víte pánové, já vám neberu vaši víru v lepší svět, kterého hodláte dosáhnout tím, že něco seberete těm, kteří mají podle vás příliš. Už to ostatně proběhlo v dějinách mnohokrát. Jen si nejsem jistý, zda jste připraveni kvůli tomu zabíjet - protože bez toho to nepůjde (nikdy nešlo).

Pokud byste snad ještě nějakou dobu po vašem vítězství nad třídním nepřítelem chtěli uchovat zdání demokracie, pak máte ale problém (taky klasický) s realizací svých záměrů. Jak ty bohaté "legálně a plus mínus demokraticky" obrat o majetek a zároveň udržet jakousi prosperitu. Já vím, že ve vašem světě v tom žádný problém není. Prostě se zdaní, zabaví, znárodní - a je vymalováno. Ale možná, snad, by vás mohl zajímat takový malý příhlad důsledků vašeho konání. Napadlo vás například, že při zavedení 100% daně nad určitý roční příjem se (logicky)nebude nikdo obtěžovat vydělávat (legálně) víc, než je právě ona stanovená hranice. Proč by taky měl, že. Tedy stanovením 100% daňové sazby zároveň stanovíte maximální daňový výnos na osobu. Jen si nejsem jistý, zda si to uvědomujete? A pak už zbývá si jen položit otázku kardinální - celkový výnos daně z příjmu bude pak vyšší nebo nižší než dnes? Já vím, to vás netrápí, je to banalita, když jde o lepší zítřky!
21. 03. 2010 | 16:39

Lex napsal(a):

Tomas B.
Vaše starosti na hlavy lidí (i naše).
Při simplicitě Vašeho uvažování a argumentace bych doporučil 101 % zdanění.
21. 03. 2010 | 16:55

Emissary napsal(a):

Pane ivaneT,

řekněte nám, prosím, o těch
sociálně demokratických stranách, jež tak úspěšně rozvinuly teorie Marxe do praxe.
Jsem velmi zvědavý.
21. 03. 2010 | 17:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Dovolim si zareagovat:
vsechny zapadoevropske...

..
21. 03. 2010 | 17:10

Tomas B.. napsal(a):

To: IvanT
Nápady pana Hořejšího zatím nerealizovala žádná vláda vyspělých západoevropských, novozélandských, kanadských ani dalších zemí - abych citoval přesně. Zato některé Hořejšího myšlenky realizovaly vlády v Sovětském svazu, Československé (socialistické) republice, NDR a podobně. Skoro vždy to začínalo milionářskou dávkou, extrémním zdaněním "buržoasie" a nastolováním "třídní spravedlnosti". A zcela vždy a bez výjimky to končilo popravami a koncentráky.
21. 03. 2010 | 17:14

Emissary napsal(a):

Lexi,

a co je na tom divného, co napsal Tomas B ohledně 100 procentního zdanění?
Měsíční hrubý příjem 250.000, jak říká profesor a progresivní sazba daně. Všechno co je nad 100.000 do 200.000 daňová sazba 70 procent, t.j. daň 140.000 a těch zbývajících 50.000 se dani stoprocentně, tedy daň je 50.000. Celková daň je 190.000 a poplatníkovi zbývá 60.000. Pro jednoduchost jsem neuvažoval s odvody.
21. 03. 2010 | 17:16

Emissary napsal(a):

Tak pane profesore Hořejší,

vyberte alespoň jednu, ať se máme o čem bavit. Doporučuji třeba Španělsko nebo Řecko. :)
Ale můžete vybrat kterou chcete.
21. 03. 2010 | 17:24

PRESCOTBushYoutube.com napsal(a):

mr. h. nez se pustite do politiky a nechcete-li dopadnout jako JFK prehrajte si 2 hod. expose,kde je vsechno... alan jones.team... The Obama Deception.. na http://www.zlo.cz pod pejoratiwnim nazwem "Podraz jmenem Obama"..damned,zni to az nepekne... ale o.k....my bychom dali "Mythus-klam... jmenem Obama...nema smysl zakladat cokoliv, to uz vam prece sdelil pred lety investig.father.. Vaclav p.Borovicka...atentaty ktere mely zmenit svet.. etc...Tritrialove, ne Iluminati, Bilderbergovci, ne OpusDie...budte jen target a don quiotte nowadays...radeji studujte Apollo 20...Monu Lisu na mesici aj. tabu causy...a polozte si otazku QuiProdest...
21. 03. 2010 | 17:29

Petr z Tábora napsal(a):

to Tomáš B.:
Někteří dobří lidé pro své dobré myšlenky a blaho světa jsou ochotni obětovat cokoli a kohokoli. Takoví lidé jsou v každém národě a občas přijde doba která jim přeje.Vždycky to začíná dobrými úmysly, nerespektováním objektivní reality, potlačením jiných názorů a přesvědčením o vlastní neomylnosti. Byla to svastika, srp a kladivo,v roce 1968 teorie jakési třetí cesty, nyní v mírnější podobě zelené náboženství a určitě nás čeká něco dalšího.
21. 03. 2010 | 17:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Vam nepripadaji manazerske platy ve vysi 50, 100, 500 nasobku prumeru nemoralni?

Ta progrese, kterou navrhujete, neni to, co navrhuji ja - muj navrh by byl napr. (10-nasobek promeru je cca 230 tis.)

100-120 - 35%
120-150 - 45%
150-180 - 60%
180-200 - 75%
200-210 - 85%
210-220 - 90%
220-230 - 95%
230-500 - 98%
500-1000 - 99%
1000 a vic - 99,5%

Ve Svedsku to kdysi tak nejak bylo...

..
21. 03. 2010 | 17:39

děd napsal(a):

Pane Tomas B.:
Není potřeba brát a zabíjet. I když v poslední době to patřilo k "transformaci" majetku. A o majetek byl obrán stát "plus spíše minus legálně a nedemokraticky". Proč neprokazovat způsob nabytí majetku a netrestat zlodějny, podvody a korupci takto dokázané?
Ale proč? To by bylo nesvobodné omezování podnikání, že? A co se daní týče zjistětě si statistiku jak a kolik se platí ve světě.
O 100% dani jsou jsou Vaše úmyslné bláboly. Ale taková 12% rovná daň by se hodila, že. Vždyť ti hlupáci s 15000 si ani neumějí spočítat co by ušetřili, že? Pak řvou že nechtějí platit pakatel u doktora a v lékárně, když jsou sami proti sobě, že?
Nebo nestojí o V A Š E lepší zítřky.
21. 03. 2010 | 17:39

Tomas B. napsal(a):

TO: děd

O 100% zdanění píše v článku pan Hořejší - četl jste to vůbec?

Pan Hořejší navrhuje, cituji: "Zavedeme progresivní zdanění příjmů tak, aby bylo v zásadě nemožné dosahovat příjmů vyšších než 10-15násobek průměrného příjmu ..." To znamená 100% daň od nějakých 250-300tis/měsíčně. Tedy co vyděláš nad 300 ti sebereme. Asi tak... že by něco takového měli někde jinde ve světě - a kde? V Severní Korei?
21. 03. 2010 | 17:49

Emissary napsal(a):

Profesore Hořejší,

připadají, ale jen u státních podniků a ještě víc u státních podniků, které jsou soustavně ve ztrátě. U soukromých ne. Tam je to strategické rozhodnutí akcionářů či podílníků a ti si vždy najdou cestu. Místo toho, aby své manažéry nechali okrádat státem, dají jim nízký plat a ztrátu příjmu kompenzuji tím, že z nich udělají prioritní akcionáře a kompenzují ztrátu příjmu třeba výplatou dividend, kde je zdanění 25 procent.

A už tuším, jak navrhnete zdanit progresivní sazbou daně i dividendy.

A chcete si vykládat o Švédsku?
21. 03. 2010 | 17:50

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

"A už tuším, jak navrhnete zdanit progresivní sazbou daně i dividendy."

Samozrejme!

..
21. 03. 2010 | 17:57

Emissary napsal(a):

Profesore Hořejší,

tak to už pak můžete všechno zabalit. Nejlépe znárodnit, jak to udělal Hugo Chavéz (ale ani ten ještě neznárodnil všechno) v té své krásné socialistické zemi, která je před krachem, za poměrně krátkou dobu jeho milostivé vlády. :)
21. 03. 2010 | 18:02

Owl napsal(a):

Zvysit zdravotni pojisteni? Uz jen tohle ukazuje, ze pan Horejsi je mimo a nikdy asi nepracoval v komercni sfere. CR uz ma jedno nejvyssich zdaneni prace na svete a bude velmi tezke obstat v konkurenci Cinanu a Indu. Viz:

http://www.nytimes.com/2010...

Vas obor je take na rade.
21. 03. 2010 | 18:06

Tomas B. napsal(a):

TO: vaclavhorejsi

Ano Švédsko, země zaslíbená... Zkusme aplikovat váš daňový "systém" třeba na Švédsko. Jako model použijeme švédského boháče číslo jedna - Ingvara Kamprada (zakladatele a majitele IKEA). Jmění tohoto pána je odhadováno na 30MLD USD. Jen jednoprocentní roční výnos z takového majetku (ve skutečnosti je určitě vyšší) činí nějakých 5.5 miliardy korun. To je rozhodně víc, než je desetinásobek průměrného příjmu v jakékoli zemi na světě. O hodně víc. Váš daňový "model" by chudáku Ingvarovi sebral 99,99999% všech příjmů. Ale říká se o něm, že se rád stravuje v restauracích IKEA, tak by to možná vzal sportovně :-) Jen si dovoluji podotknout, že to čemu vy říkáte zdanění je ve skutečnosti zestátnění ve větším rozsahu než proběhlo v 50tých letech. Tehdy byly ale předpokladem úspěchu té akce uzavřené hranice. V době volného pohybu lidí a kapitálu je váš plán předem odsouzen k nezdaru. Ostatně i Ingvar Kamprad žije ve Švýcarsku - proč asi?
21. 03. 2010 | 18:07

almost glossed™ napsal(a):

Tomas B. nás za chvíli přesvědčí, že Ingvar Kamprad nepodniká ve Švédsku. :-)
21. 03. 2010 | 18:13

Owl napsal(a):

Chtel jsem napsat duchodove pojisteni.

Ale obecne - vysoke zdaneni prace, nikoliv spotreby je katastrofa pro euroamerickou civilizaci.
21. 03. 2010 | 18:14

vaclavhorejsi napsal(a):

Owl:

Ano, je treba jit cinskou a indickou cestou - zadne socialni zabezpeceni, mzdy zamestnancu jen na preziti... ;-)
******************

Tomas B.:

Ja pochopitelne nemluvim o zdaneni "majetku" - tovaren, atd.
Mluvim o nemoralnosti extremne vysokych platu manazeru.
Pokud ma treba firma provozujici nejaky obchodni retezec manazery z platy 50-100x vyssimi nez je prumer, docela rad bych videl danovy system, ktery by ji primel davat tem manazerum jen plat ve vysi 15-nasobku prumeru (coz je porad VELMI slusne, mnohem vic, nez maji spickovi lekari, profesori, o ucitelich ani nemluve); firma by takto usetrene penize mohla bud investovat do rozvoje podniku nebo pouzit na zvyseni platu pokladnich s platem ve vyci 50% prumeru.

Pokladate vyraz "socialni spravedlnost" za "bolsevicky"?

..
21. 03. 2010 | 18:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Tomas B.:

Mimochodem, o nemoralnosti tech enormnich prijmovych rozdilu mluvi napr. casto bohaci jako W.Buffett.

..
21. 03. 2010 | 18:25

SuP napsal(a):

Emissary -
V dobách, kdy bylo ve Švédsku nějak podobné zdaňování tam sakramentsky ubylo Švédů .....
Zase se nám tu rýsují novátorské pokusy na lidech - mladí doktoři budou utíkat, protože z jejich platů je stát nemůže okrádat a bohatí soukromníci sem budou jezdit dožívat, protože dokázali včas odjet pracovat jinam.
Ale KDO těm všem, co to "s lidma a pro lidi" myslej dobře, bude vydělávat na ty pokusy, je skutečně ve hvězdách.
21. 03. 2010 | 18:29

vaclavhorejsi napsal(a):

SuP:

Ano, mladi doktori u nas berou 20-nasobky prumeru...

..
21. 03. 2010 | 18:33

Owl napsal(a):

" ... zadne socialni zabezpeceni, mzdy zamestnancu jen na preziti..."

Pane Horejsi, to jsem nenapsal.

Rekl jsem, ze treba zmenit system financovani - kdy se mene bude danit prace a vice spotreba (a majetky). Zdaneni spotreby vam pomuze se i lepe vyporadat s levnou asijskou konkurenci - nebot i oni budou nuceni vlastne prispivat do nasich socialnich systemu.

Zvysovat i tak vysoke zdaneni prace je cesta nikam (nebo spise do pekel).
21. 03. 2010 | 18:35

Emissary napsal(a):

SuPe,

já vím, ale profesor neprojevil přáni o tom diskutovat. Nejen to, byly doby, kdy Švédsko nedokázalo financovat tak robustný sociální stát a muselo privatizovat nemocnice. Odliv mozků tam byl v té době značný, zejména do USA. Třeba se profesorovi naplní ta jeho reforma, uplete si na sebe bič a bude také tam emigrovat. Jen nevím, zda by ho v USA někdo chtěl. :)
21. 03. 2010 | 18:36

Emissary napsal(a):

Tady,

ideální Disneyland profesora Hořejšího. :)

http://www.mesec.cz/clanky/...
21. 03. 2010 | 18:51

dalimír napsal(a):

Dobrý večer lidičky nechali jsme si dobrovolně vykrást státní majetek ? Chyba nás všech že jsme to dopustili ! Ti vykukové kteří to spůsobyli se budou chechtat až do své smrti ,jak snadno zajistili svým potomkům snadné živobytí! A nikdo jim nic neprokáže ,dávno je vše ulité v zahraničních bankách ! Pozdě jste se hoši probudili , na ty defraudanty nikdo nemá jak je potrestat ! Sodoma Gomora!!!
21. 03. 2010 | 18:57

hoven napsal(a):

Ara,
co je to " snaha o zlepšování vztahů s Iránem"??? ....to je to, že se iránu nabídne obohacování uranu v zahraničí a on oznámí, že otevírá 20 nových centrifug?? Irán vedou naboženský psychopati, a nevěřim, že Obama je takovej šílenec, aby nechal ahmadinezada vyrobit a-bombu. včera bylo na letecký uder pozdě, samozřejmě, nam se to z Evropy kritizuje Israel, my nežijeme uprostřed muslimů, který nemají nic jineho na praci, než na nás utočit. pro Israel neni jina alternativa, než jim to rozmlátit.
21. 03. 2010 | 18:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jo, jo. Programů by bylo. A hodnotných programů, propracovaných do nejmenšího detailu. Ze všech stran - zleva zprava.

Ale lidi nejsou. Tedy ti správní lidi.
Ne vyžraná, věčně hladová imaga vzešlá z hladových larev s prázdnými žaludky.

A bez takových lidí jsou na první pohled "správné" programy jenom další zlodějna na daňovém poplatníkovi. Čím větší sazba daně, tím větší zlodějna.

Volím VV. Uvidíme.
21. 03. 2010 | 19:00

Lex napsal(a):

Owl
Souhlasím s Vámi, že české "zdanění práce" - a Vám se jistě nejdená o daň, kterou platí zaměstnanci, ale o odvody, které se váží na hrubou mzdu zaměstnance a platí je zaměstnavatel - ve výši nějakých 33,5 % je v rámci EU nadprůměrné. Ale co řeknete na samotnou výši mzdy, která v medianu (kterého ani tak nedosahuje velká část zaměstnanců) představuje cca jednu ČTVRTINU průměru EU 15, s níž chceme srovnávat krok, ne s Pobaltím a Balkánem, není-liž pravda?

Václav Hořejší
Je to imaginární program pro levicového nebo pravicového voliče?
21. 03. 2010 | 19:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

ja se prece neprimlouvam za zvysovani zdaneni prace - firma muze nadale manazerovi platit stejne jako dosud, jen mu z toho mene zbyde.
Nenavrhuji ani zavedeni resp. zvysovani majetkovych dani.
Chci jen potrestat ty, kteri ke svemu majetku prisli nepoctive.

Pokud jde o tu "danovou revoluci" ve Svedsku - vsimnete si, ze:

"Švédský stát je vyhlášený nejvyšší složenou daňovou kvótou (ukazatel, který měří daňové zatížení občanů) v celé EU, jež je asi 60 %. Z výnosů z majetkových daní, které se týkají asi 2,5 % celkového počtu poplatníků, proudí do švédské státní pokladny ročně přibližně 4,5 miliardy švédských korun."

U nas je ta slozena danova kvota mene nez 40%.
Az tam zrusi tu majetkovou dan, nebudou mit 60%, ale asi tak 59, nemylim-li se.
Pokud by vase nazory byly spravne, Svedsko by uz vubec nemohlo existovat, neb by bylo zcela zaduseno vysokymi danemi. Urcite je tam to zdaneni vyssi nez v Rusku nebo ve Venezuele.
Pokud vim, vetsina Svedu je s tamni situaci celkem spokojeno - nevidim aspon zadnou masovou emigraci, demonstrace proti vysokym danim, nebo vitezstvi stran slibujicich drasticke snizeni dani.

..
21. 03. 2010 | 19:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Lex:

"Je to imaginární program pro levicového nebo pravicového voliče? "

No ja bych rekl, ze pro mirne levicoveho a stredoveho - myslim, ze by mel vyhovovat tak >80% populace.
Co si myslite Vy?

..
21. 03. 2010 | 19:13

kandidát napsal(a):

To petrvileta:
Máte pravdu, kolik lidí na to tady profesorovi skočilo :-))).... A lepší je Váš nápad!! Chci kandidovat za Vaši stranu a v případě zvolení nikdy nevkročit do chléva (parlamentu), kde do voleb pobýval dobytek (současní poslanci). (bude po nich dlouho, předlouho těžkej zápach)
21. 03. 2010 | 19:18

Owl napsal(a):

Lex: Ano, celkove zdaneni prace - hrani si na cast placenou zamestnavatelem a cast zamestnancem je jen takovy trik pro blbecky.

Primarnim reseni duchodu, zdravotnitvi a socialniho systemu je udrzet maximum lidi v plnohodnotnem pracovnim procesu. Pokud vam bude pracovat jen 45% populace a mene, cast navic v mistech umele vytvarenych za cenu deficitu, jsme v haji a stavajici system je nedrzitelny.

A vysoke zdaneni prace tvorbe mist rozhodne nepomaha.
21. 03. 2010 | 19:24

Fremantle napsal(a):

Jděte do toho. Volím vás.
21. 03. 2010 | 19:25

Lex napsal(a):

Václav Hořejší
Já myslím, že pro hodně levicového, ale mohl by oslovit i středového voliče, kterému jde o pořádek, právo a spravedlnost.
Ale ta otázka byla záměrná - nepřímo znamenala, proč ho vysvětlujete a diskutujete o něm s ostře pravicovým potenciálním elektorátem?
Jedna věc je slušnost, a druhá promarněný čas.
21. 03. 2010 | 19:26

mag napsal(a):

vazeni prispevatele,

je tragedii ceske spolecnosti ze vetsina prispevku je dana velice nizkou inteligenci nejenom iq, ale take socialni inteligenci, a proto stav nasi spolecnosti je takovy jaky je. nejlepe se vladne kdyz se vytvori mezi lidmi tridni nenavist protoze postvat lidi proti sobe to se pak manipuluje a vladne tem co nasi zem vytunelovali a rozkradli a budou stale pokracovat. to komunisti umeli skvele a tyhle prekabateni komunisti ve vsech stranach vedi jak s lidmi manipulovat velmi dobre. strasi komunismem a reckem jenom proto, aby lidem utahli opasky a sami si nacpali kapsy, a to plati od jedne vladni strany ke druhe. a ty 2 nove subjekty top 09 se starymi protrelymi srukturami pana kalouska vcetne oblibeneho pana hrabete s dymkou a nova strana pana johna, ktery se uz ani neuzivy svymi nechutnymi plky v tv. tak ten je snad horsi nez top09, takze to zustane jak to je.
vase negativni a pasivni chovani, ktere je pro cechy typicke podporuje tohle svinstvo v kterem nase vlast zije.
je mi 66 let a pracuji v cizine, pri cteni novinovych bulvarnich plku co si rikaji oficialni noviny se nedivim ze je nase spolecnost v tak ubohem desolatnim stavu, jak je vidno z vetsiny prispevku. v cesku vladne nazor ze lide nad 50 by nemeli vylezt ani na ulici a nejlepe je strcit je do plynove komory aby neokradali ostatni o penzi na kterou cely zivot platili a to docela hodne. a kde jsou ty penize ty neprerozdeli-li jenom komunisti, ale hlavne ta nova garnitura co se dostala k moci. vetsina z vas v 89 na ulicich nebyla jezto jste cumeli na tv, takze vy nevite co to je svoboda. ale urcite to neni to co se deje u nas ze si kazdy mysli ze muze delat co chce a nemit za to odpovednost.
jezto blb s mozkem naplnenym slamou nikdy nepochopi co je to idealismus protoze idealismu kteremu se vetsina z vas vysmiva je dulezita zbran pro zmenu a krok jinym smerem.
pane horejsi, chci se stat clenem vasi strany i kdyz se o politiku od doby kdy pana spidlu vyhodili do bruselu jezto to byl jediny slusny nezkorumpovany politik z ktereho nas oficialni bulvar delal blba me politika naprosto prestala zajimat. napiste kde se prihlasit do vasi strany.
a vice takovych prispevku
21. 03. 2010 | 19:27

Owl napsal(a):

Mily Mag-u, take ziji a pracuji v cizine, ale nevim proc bych se s tim mel zde ohanet. Bohuzel nemam ani pocit, ze me doktorske vzdelani ziskane na universite u reky Cam, by me opravnovalo posuzovat IQ ostatnich diskutujich, o kvantifikovani socialni inteligence nemluve. Jeste poznamka - idealismus je sice hezka vec - ale s realitou casto neobstoji - a my zijem v realnem svete. Zbytek vaseho plamenneho projevu jiz nechci radsi komentovat.
21. 03. 2010 | 19:43

Lex napsal(a):

Owl
netušil jsem, kam se řadíte. Ale neodpověděl jste na otázku, kterou jsem Vám položil.
Také donekonečna opakování mantry o "udržení lidí v práci" v těch souvislostsech, jak je stavíte, je obyčejný schématismus, a pochází-li z úst podnikatele, je navíc licoměrností. Je popření samotné definice "podnikání", kterým je - mohu-li připomenout - "soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku". Nic míň, ale také nic víc. Pouze zisk - což je pochopitelné. A metody dosahování zisku jsou naprosto známé a ověřené. Nedělejte z podnikatelů, tím spíše v Česku, altruisty a filantropy. Cena práce je pro ně součet hrubé mzdy a odvodů (přirozeně tu patří také další náklady jako dovolená, nemocenská, náklady na zaškolení, zaměstnanecké benefity a benefity při skončení pracovního poměru atd.). Vyšší rentabilita vzniká snižováním kterékoliv z části těchto nákladů.
Proto také ta otázka na průměrnou výši platu v ČR a v EU 15. Neplačte, laskavě, nad výší "zdanění práce", když ona suma, skutečná cena je na jedné čtvrtině evropské.
21. 03. 2010 | 19:50

Emissary napsal(a):

Pane profesore,

jenomže to je zdanění práce a vysoké. Firma platí za zaměstnance odvody na soc. a zdravot. Pojištění. Např. za stávajících podmínek z ročního hrubého příjmu 100.000 Kč je superhrubá mzda 134.000 Kč, čistá mzda zaměstnance 70.790 Kč, odvody státu celkem 63.030 Kč (zaměstnanec a zaměstnavatel), plus firma platí ještě daň z příjmu PO a další daně podle charakteru. Ale o těch 63.030 se zvyšují náklady práce. A Vy to chcete ještě zvyšovat. Firma pak nemá jinou možnost, jak motivovat svého manažera, jen mu zvýšit hrubou mzdu. Ale manažer spokojený nebude, protože to většinou schlamstnou daně a firma také ne, protože se ji rapidně zvýší mzdové náklady. Tím krátí pak svůj zisk a vystavuje se riziku ztráty. Druhým řešením je, že se s ní stane daňový nerezistent. Dalším projevem může být, že zahraniční kapitál sem přestane proudit kvůli vysoké míře zdanění práce.

Mě je to úplně jedno, já 300.000 měsíčně nevydělávám, nemám na tom osobní zájem. Jde o to, že to nebude fungovat a je to kontraproduktivní. Obecně platí zejména pro stát, když je nenažraný moc, nemá nic.

Můžete si myslet, že EU bude třeba vysoké daně harmonizovat a nebude úniku. Jenomže bude, všichni začnou utíkat do USA, budou platit daně tam a EU bude nahraná.
21. 03. 2010 | 19:57

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

"daňový nerezistent."

????
************************

"všichni začnou utíkat do USA"

Nebo rovnou do Ciny? Tam je ten kapitalismus jeste mnohem cistsi!

..
21. 03. 2010 | 20:05

Emissary napsal(a):

Dále profesore Hořejší

ty odvody po odečtení daně zaměstnance činí kolem 58.000 Kč. To je naše specialita, za daň se to nepovažuje, ale daň to je. A když to čistě technický připočtete máte složenou daňovou kvótu ještě vyšší, než je ve Švédsku.
21. 03. 2010 | 20:05

Emissary napsal(a):

Profesore Hořejší

http://poradna.finance.cz/m...

http://cs.wikipedia.org/wik...

A proč ne do USA? Copak Čína nebo Indie je pro Evropana vhodná?
21. 03. 2010 | 20:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Co je danovy nerezident samozrejne vim, podivoval jsem se "nerezistentovi"...

..
21. 03. 2010 | 20:14

Emissary napsal(a):

Profesore Hořejší,

psal jsem to rychle. Správně je daňový nerezident. :)
21. 03. 2010 | 20:16

stále rebel napsal(a):

Pro Owl.
„Ano, celkove zdaneni prace - hrani si na cast placenou zamestnavatelem a cast zamestnancem je jen takovy trik pro blbecky.“

Pro blbečky je něco jiného, ne toto dělení. Zaměstnavatel platí zaměstnanci mzdu a státu odvádí daň za využívání lidského kapitálu, do kterého stát investuje a má s ním náklady. Kdo chce spotřebovávat tyto státní zdroje, musí státu platit.
21. 03. 2010 | 20:20

Owl napsal(a):

Lex:

Nejsem podnikatel, ale zamestnanec.

Ano, ve srovnani se zapadni Evropou mame mzdove naklady o neco nizsi, ale nemyslim si ze to zasadni; z pohledu budouciho vyvoje jsme s nimi na jedne lodi - bohaty sever - a budeme mit (mame) stejne problemy jako oni.

Vuci cemu jsem se tu primarne vymezoval, neni vlastni danova kvota, ale struktura dani, danovy model, kdy je vysoce danena prace.

Pokud neudrzite vetsinu lidi v plnohodnotne praci, tak vam nic nepomuze a nemate zadne dlouhodobe reseni pro duchody a socialni system. Neni to klise.

Me primarne zajima, jak se Evropa bude schopna udrzet krok a obstat s asijskou konkurenci. Pokud nenajdeme cestu jak dal, zacnou se menit role a z nas se bude pomalu stavat zadluzeny zaostaly a nesvobodny treti svet s nizkymi socialnimi standardy. Premyslejte o tom.
21. 03. 2010 | 20:22

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

Tomas B a Emissary mají pravdu, ten program by byla ekonomická katastrofa, některé body jsou moc pěkné (mj. školství a věda) ale obecně je to utopie

např.: Přimějeme USA... :)

vím do programu lze napsat téměř cokoliv, ale tohle je směšné
21. 03. 2010 | 20:24

Owl napsal(a):

Rebele,
problem je v tom, ze takhle financni prirazka vam diskvalifikuje z prace lidi, kteru toho "statem investovaneho" lidskeho kapitalu z ruznych duvodu moc nepobrali.
21. 03. 2010 | 20:29

JK napsal(a):

vaclavhorejsi:

Budu stručný a píšu to nerad, Vy jste svou závist (případně nenávist) povýšil na sociální cítění.
21. 03. 2010 | 20:31

Emissary napsal(a):

stále rebele,

ano trik pro blbečky. Kolik asi prostředků vynakládají firmy na vzdělávání svých zaměstnanců? Proč chtějí lidí s praxi a moc nemají zájem o absolventy? Protože nic moc neumí a skoro všechno se musí naučit ve firmě. A to něco stojí.
21. 03. 2010 | 20:33

ivanT napsal(a):

Emissary a dalsi:

Rekl jsem, ze mnohe levicove vlady uspesne realizovaly myslenky odvozene od Marxe a dalsich. Nerekl jsem, ze zavedly cisty marxismus (a obdobne tvrzeni plati i opravici a jejich kazatelich). Byl jsem dotazan na priklady a zde jsou:

Rada uspesnych vlad ve Skandinavii, Francii, Velke Britanii, Nemecku, Spanelsku, Italii, Novem Zelandu, rada provincnich vlad v Kanade, Islandu, a dalsich zemich. Staci?

Nejen ze uspely, ale jejich mistni prinos se stal naprosto neodmyslitelnou soucasti programu soucasnych vlad pravicovych.

Netvrdil jsem vubec, ze vsechny levicove vlady zarive vynikly - nektere zkrachovaly. Stejne jako zkrachovaly nektere vlady pravicove a stredove. O co v mem prispevku slo je, ze tvrdit ze to co je nalevo od stredu je nelidska zvrhlost naivnich negramotu rovna Gulagu je nesmysl, bud demagogicky nebo prozrazujici naprostou neznalost dejin poslednich 100 let.
21. 03. 2010 | 20:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zajímavý článek - Obchodní vztahy USA, Čína, devalvace yuanu

...http://www.washingtonpost.c...

Překvapily mě nízké marže čínských exportérů(cca 2 %). Je-li to pravda, pak se asi dočkáme brzy prasknutí další bubliny. Čínské.
Tak jen aby zdejší rozumbradové - ekonomové NERVové nezaspali.

Mějte se.
21. 03. 2010 | 20:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stále rebel:
"Zaměstnavatel platí zaměstnanci mzdu a státu odvádí daň za využívání lidského kapitálu, do kterého stát investuje a má s ním náklady. Kdo chce spotřebovávat tyto státní zdroje, musí státu platit."
Myslím, že neexistuje větší ekonomický nesmysl než tento blábol. Občané-zaměstnanci nejsou majetkem státu ani žádný ´lidský kapitál´ zrovna tak, jako stát není žádný investor. Stát je tvořen občany a pokud někdo trpí představou, že investuje do občanů, pak je třeba zdůraznit, že to občané investují sami do sebe.
Samotná faktická zdravotní a sociální daň není z ekonomického hlediska nic jiného, než náklady na obnovu pracovní síly. Je pochybné, proč větší část těchto nákladů hradí strana tuto pracovní sílu nakupující, zatímco prodávající hradí zlomek.
21. 03. 2010 | 20:38

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den, pane Hořejší,
můžu dělat L. Stejskalovi asistenta čištiče bazénů? (nebo v nejhorším ministra mládeže) Děkuji za případnou důvěru. ZM
21. 03. 2010 | 20:42

Jemnický napsal(a):

Hořejší zajistí, odstraní, nepřipustí, připraví, zasadí se, navrhne, zakáže, zdaní, v nejlepším případě mu něco nevadí, třeba prozatím privátní ordinace.
Ať žije vůdce a jeho cesta na sever.
"Ve Švédsku musí být krásně," povzdychl toužebně." Tak půvabné dívky tam jsou, A lidé tak pokrokoví." "Sbohem Yossariane", zvolal kaplan." A mnoho štěstí. Zůstanu tady a vytrvám a po válce nashledanou". Hlava XXII.

Jemnický
21. 03. 2010 | 20:50

Emissary napsal(a):

ivanT

ano pane, jistě. Itálie, Francie, Španělsko, Velká Británie ...

Všechny státy zadlužené jako pra..., nezaměstnanost jako pra..., zejména u mladých lidí, trvalý pokles HDP v paritě kupní síly proti USA ..., někde i sociální nepokoje

USA také zadlužené, ale válkou a zbrojením a částečným přijetím
socialistických myšlenek ...

Dluhy se přece nemusí platit, říká osvícený vůdce ČSSD, třeba je nebudu muset platit a udělají měnovou reformu, nebo natisknou nové peníze a znehodnotí úspory.... Třeba je to zdání, nebude to poprvé. :)

Někdo by se zeptal, kde žijete?
A to jsou teprve začátky. V sedmdesátých letech to bylo jiné, pamatujete?
21. 03. 2010 | 20:52

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

"např.: Přimějeme USA... :)

vím do programu lze napsat téměř cokoliv, ale tohle je směšné"

Vy holt nemate smysl pro humor - to samozrejme bylo mineno jako zert...

..
21. 03. 2010 | 21:10

hoven napsal(a):

kydač,
neboj, žadna činska bublina nespalskne. praskání bublin je samoregulační záležitost svobodneho trhu, v číně není kapitalismus ani demokracie. v číně je otrokářský system. otrok už nemá kam padat, otrok se už nemuže mít hůř. z tohodle hlediska je činská ekonomika velice stabilní. otroci vždy nesou všechny naklady, protože nemají na výběr. v kapitalismu nikdo bez výplaty nepracuje, ale otrok musí. dokud budou v číně vládnout soudruzi podnikatelé-otrokáři,kteří využívají otrockou práci lidí, kteří nemají žádná práva a dokud budou držet podhodnocený juan, čína bude pořád v růstu. dokud se samozřejmě zbytek světa nenaštve a nezdaní čínský zboží.
21. 03. 2010 | 21:11

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Trefil jste to pár odstavců výše přesně. Jen dodám, že problém je v tom, co je současný stát. Vyjdu-li z Leninovy definice, že je to nástroj k udržení nadvlády jedné třídy nad druhou (nedemokratická společnost), pak nás dnes všechny má v hrsti politicko-byrokratická třída, která je fakticky představována celým spektrem politických stran, včetně té imaginární Hořejšího partaje pomerančů ze dna bedýnky.
Obávám se, že mechanismy na rozkrádání veřejných prostředků jsou tak prorostlé do politického života této země, že politické odvšivení není v silách této společnosti. To mě poněkud děsí. Murphyho zákon růstu byrokracie je neúprosný.

S pozdravem,

Jemnický
21. 03. 2010 | 21:11

vaclavhorejsi napsal(a):

zdenekmihalco:

"můžu dělat L. Stejskalovi asistenta čištiče bazénů?"

Muzete, ale prozatim pouze pan Stejskal bude mit pravo i na tu cinnost o prestavkach (intelektualni hovory s moji manzelkou a dcerami).
Vy az jak se osvadcite...

..
21. 03. 2010 | 21:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Ano, nejmene zadluzena je Cina, vas vzor.

..
21. 03. 2010 | 21:15

Jemnický napsal(a):

Hoven
Ano, v Číně nastává poslední stadium komunismu - otrokářství. Pan profesor to urovná, Čína se napraví, zoranžoví a bude klid.

Jemnický
21. 03. 2010 | 21:21

Jan Vaculík napsal(a):

Pan Hořejší ve svém programzu vůbec neřeší, jak povzbudit hospodářství a co udělat pro zvýšení zaměstnanosti. Zřejmě mu nedělá starost, že počet lidí, kteří vydělávají na ostatní, trvale klesá.
21. 03. 2010 | 21:24

fudoshin napsal(a):

takže strana rázného přístupu v mezích zákon.zrušit nebo drasticky omezit státní příspěvky politickým stranám, majetková přiznání.řádnou normu o střetu zájmů.odpovědnost úředníků za svá rozhodnutí. osobní zodpovědnost představitelů právnických osob za porušení zákona.armáda bude sloužit k obraně vlasti, případně pomoci napadeným spojencům.zákony ohledně ochrany osobních údajů nebudou sloužit ke krytí kriminálníků. policisté do ulic, méně aut, projetého benzínu apd. ochrana zemědělské půdy, omezit byrokracii při stavbě domu k bydlení, podpora ekologických projektů přímo firmám.omezit tunelování rozpočtu prostřednictvím "rekvalifikačních kurzů", omezit rozkrádání státních a evropských dotací...
21. 03. 2010 | 21:28

stále rebel napsal(a):

Pro Zbyněk Matyáš.
Nebudu se hádat. Problematika je podrobně popsána v publikaci
„Veřejné finance v teorii a praxi“ manželů Abel + Peggy Musgrave, Je v knihovnách.
Tedy alespoň vývoj a principy daní v USA. Četl jsem to již před nějakou dobou, ale je to pro mne naprosto logické. To, že do sebe investují jen lidé samotní to je blábol přihlouplého českého pravičáka. Kdo platí ženám na mateřské, kdo financuje školství, kdo se stará o seniory. Něco si z toho hradí občan sám, ale stát výrazně přispívá a přispět by měl i ten, kdo tuto pracovní sílu využívá ke svému prospěchu, tedy podnik.
21. 03. 2010 | 21:28

fudoshin napsal(a):

oprava: samozřejmě všechny peníze lidem ne nastrčeným firmám lidí, kteří rozhodují o dotacích...
21. 03. 2010 | 21:29

Emissary napsal(a):

Pane profesore Hořejší,

to jste se snad spletl. Komunistická Čína nikdy nebyla můj vzor. Je to pokrytecký stát, který v komunistickém režimu provozuje kapitalizmus 19. století s tím, že se bojí vlastních lidí. A nebýt USA, celý svět shořel v plamenech. Protože to co tam dlouhá léta prováděli komunisti a co pořád provádějí, to se skoro nikde nedá napodobit. Leda na Kubě, v KLDR a v dalších - v nedávné historii.
21. 03. 2010 | 21:30

SuP napsal(a):

Porád rebel -
Stát neplatí NIC, stát totiž nevydělává. Stát jen spravuje a přerozděluje peníze vybrané občanům. Tedy všechny uváděné "investice státu" do lidí (včetně matek na mateřské)jsou opravdu jen vějičkou pro méně přemýšlivé.
Nicméně pokud něco takového píše kdokoliv v zahraničí, i on se může mýlit, může obelhávat ale může jít i pouze o "nezasazení významu textu do praktického ekonomického rámce" čtenáře.
21. 03. 2010 | 21:47

jenicek napsal(a):

stále rebele, že jsem tak smělej, a kde na to ten velkorysej a hodnej stát bere? Neždímá takhle náhodou někoho? Podle tebe to nejsou naše prachy, ale státu, viď?
21. 03. 2010 | 21:50

zdenekmihalco napsal(a):

vaclavhorejsi

To by šlo. Díky. Občas vypleju jahody.
21. 03. 2010 | 21:52

stále rebel napsal(a):

Soudruzi pravičáci.
Kde stát vezme na populační politiky, přídavky, mateřskou, školství a tak dále? No přece z daní. A měl by to zaplatit ten, komu zdravá a vzdělaná populace přináší prospěch. Tedy firmy, ve kterých ti lide pracují.

Dám vám příklad.
Osoba A OSVČ, živí se jen svou prací.
Osoba B, podnikatel zaměstnávající tisíc zaměstnanců. Měli by podle vašeho občanského pohledu například na vzdělání přispívat každý jen na to svoje nebo by ten podnikatel měl platit vzdělávání lidí mnohem šířeji? Můj pohled je ten, že tam kde to jde, je potřeba uvalovat daně podle velikosti prospěchu či spotřeby.

To je vše, více času nedám.
21. 03. 2010 | 22:09

MaB napsal(a):

Emissary
Píšete: "Kolik asi prostředků vynakládají firmy na vzdělávání svých zaměstnanců? Proč chtějí lidí s praxi a moc nemají zájem o absolventy? Protože nic moc neumí a skoro všechno se musí naučit ve firmě. A to něco stojí."

Víte co, vezměte si do firmy čerstvě narozené novorozence a vypiplejte si je na zaměstnance. Až po 18-26 letech budete mít hotové pracovníky, tak si spočítejte kolik peněz a času vás to stálo.

A tyhle náklady, které dnes nesou lidé a stát, by firmy měly vracet do systému v podobě daní.
21. 03. 2010 | 22:34

ivanT napsal(a):

Emissary: Rekl jsem jasne, ze nektere levicove orientovane vlady uspely a nektere ne - stejne jako pravicove. Zadluzeny jsou dnes temer vsechny vyspele zeme, ne jen 'socialisticke'.

Jestli ty levicove orientovane zeme jsou tak katastrofalni, cim to je, ze je stale lide voli a stridaji levici a pravici? Opet vezmete jako dva priklady Skandinavii a nekolik kanadskych provincii s vicemene stabilne levicovymi vladami. A cim to je, ze treba v soucasne Kanade jsou skoro vsechny principy zavedene na natlak levice (a tehdy odmitane jako komunisticke) pred 70 lety jsou dnes stabilni soucasti te nejpravicovejsi vlady za poslednich hodne let?

Ale dost. Mam jiny navrh - viz dale.
21. 03. 2010 | 22:40

ivanT napsal(a):

Mam vazny navrh pro ty, kteri zasadne odmitaji blog pana Horejsiho: Napiste svuj protiprogram, nebo aspon vysvetlete bod po bodu s kterymi castmi jeho 'programu' mate problem a jak byste je formulovali vy.

Myslim, ze si to pan Horejsi (a ostatni) zaslouzi. Celkem odvazne prestavil velice konkretni program, muselo ho stat plno casu ho formulovat, a ted jste na rade vy. Dejte si take praci a misto vseobecnych dilcich vytek navrhnete neco uceleneho a konkretniho. Myslim, ze jestli neco (vicemene) seriozniho poslete panu Stejskalovi, uverejni to jako blog Ctenare (nemylim se, pane Stejskale?) a pak muzeme diskutovat a srovnavat.

Myslim to uplne vazne. 'At kvete tisic kvetu' :-) Nebo aspon dva :-) A kdyz neexistuje solidni diskuse ve verejne oficialni politice, muzeme ji mit tady.
21. 03. 2010 | 22:46

Emissary napsal(a):

Pane MaB,

je mi líto, ale slučujete to, co slučitelné není. Nemá cenu se vašim příspěvkem zabývat.

Pane ivanT,

mám za to, že jsme to napsali, jen ne úhledně. Bylo by to zbytečné, jako hrách na stěnu házet. Vždy se odrazí. :)
21. 03. 2010 | 22:55

JC napsal(a):

Hmm,
Takže se stranami se roztrhl pytel ? Já se domnívám, že politických stran na scéně je dlouhodobě pytlů asi 6, jen profesor to jaksi neregistroval.
Jestli se momentálně 2-3 podařilo vyjít ze stínu a dostat se nad hranici 5%, což je mimochodem to po čem mnoho lidí volá, nedává autorovi, jak se zdá, spát.
Vypustil tedy kontrolní balónek/chrousta/..co kdyby, že ?
Ono to vypadá jako náramná legrace, ale ta urputná autorova diskuse/jak by to báječně fungovalo/ a prvních několik přihlášek do strany badatelské, spíše naznačuje, že červíček /udělám vás šťastnými i kdybyste nechtěli/ tam někde přece jen hlodá. Programem samotným se zabývat nehodlám, protože nakonec v různých taky programech se můžeme dočíst ještě větší nesmysly a byl tu v diskusi proprán téměř dokonale.
Zaujala mě však absolutní neznalost a autorova najivita/také téměř dokonale diskusí zmapována/ o tom jak funguje demokracie/včetně té vnitrostranické/.
Nu což, vzůru do boje profesore, Fan-club stojí na vaší straně co víc si můžete přát ?
21. 03. 2010 | 23:00

Emissary napsal(a):

Pane ivanT,

já nemusím psát, nejsem politik a ani se nechci angažovat. Chci pouze zachránit tuto zemi před nerozumnými politiky a lobby, pro další generace, v tomto případě ochránit je před profesory.

Co? To jsem obětavý. :)
21. 03. 2010 | 23:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stále rebel:
" Kdo platí ženám na mateřské, kdo financuje školství, kdo se stará o seniory." Občané prostřednictvím státu. Na to ten stát je.
Přečíst si jednu knížku a považovat se za experta je ošidné.
21. 03. 2010 | 23:04

Emissary napsal(a):

Pane ivanT,

je to tím, že lidé mnohdy nedokáži odlišit co je správné, a proto raději vsadí na pocit bezpečí. A to bezpečí pak navodí atmosféru, že jednají správně a pravicová vlády to nemůže zrušit. Když to udělá, je okamžitě sestřelená. A cyklus se opakuje, dokud to nezkrachuje. Někdy může být dlouhý. Lidí pak na všechno zapomenou a opakuje se to zas a zas, jako bloudění v kruhu. :)
21. 03. 2010 | 23:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stále rebel:
"Měli by podle vašeho občanského pohledu například na vzdělání přispívat každý jen na to svoje nebo by ten podnikatel měl platit vzdělávání lidí mnohem šířeji?" Nejde a ani nemůže jít o nějaké ´placení vzdělávání lidí´, nýbrž o investici do kvalifikace pracovní síly. Je na úvaze podnikatele, zda posoudí tuto investici za přínosnou.
21. 03. 2010 | 23:10

ivanT napsal(a):

V poradku pane Emissary. Mame na to co je rozumne a co ne odlisne nazory, ale pokud je diskuse slusna a zalozena na pravde, jsem pro.
21. 03. 2010 | 23:13

Emissary napsal(a):

Pane ivanT,

dobrou noc. Jsem rád, že byla slušná.
21. 03. 2010 | 23:17

Owl napsal(a):

Jan Vaculík:
Ano, to je presne s cim mam problem a opakoval jsem to jiz zde nekolikrat. Bez tvorby plnohodnotnych pracovnich mist a zvyseni a udrzeni podilu pracujici populace, nelze nic z toho, co navrhuje, resit.

Rebel:
" .... A měl by to zaplatit ten, komu zdravá a vzdělaná populace přináší prospěch. Tedy firmy, ve kterých ti lide pracují."

Problem nejsou lide, kteri pracuji a prinasi prospech. Ti si na sebe plne vydelaji a firmy tedy fakticky plati za onen "lidsky kapital".

Problem je v tom, ze vy chcete po firmach, aby platili nejen za zamestnance, jejichz "lidsky kapital" vyuzivaji (to je spravne), ale i za narustajici podil populace bez prace nebo v umele vytvorenych mistech a cely moloch statni byrokracie. Zaroven po firmach chcete, aby byly schopni ustat tlak konkurence, ktera se vlivem globalizace dostava do jine levelu.
21. 03. 2010 | 23:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Owl:
Plnohodnotná pracovní místa nelze vytvářet a nikdo to také trvale nedělá, nýbrž pracovní místa vznikají tím, že zaměstnavatel nakoupí pracovní sílu pro plnění svého podnikatelského záměru. To platí i pro stát v úloze zaměstnavatele, třebaže tuto pozici zaměstnavatele z různých důvodů mnohdy plní nedostatečně a nevhodně.
21. 03. 2010 | 23:54

Owl napsal(a):

Zbyněk Matyáš: To je otazka terminologie. Termin "vytvareni pracovnich mist" ("creation of jobs", "创造就业机会") je standardne pouzivany. To druhe je cinstina ;-).
21. 03. 2010 | 23:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Owl:
Dnešní ´standardní´ terminologie je matení pojmů. Z principu pracovní místa nejsou vytvářena proto, aby lidé byli zaměstnáni, nýbrž aby byla vykonána nějaká práce a vyrobeny produkty. Hladové zdi lze stavět jen do určité doby.
22. 03. 2010 | 00:39

Owl napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Ja vam to neberu a souhlasim. V Cechach jiz par let neziji s prestavam mit cit pro jazyk, neb ho denne nepouzivam.
22. 03. 2010 | 00:48

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Wbgardene vzpoměl jste zde slévárenský rošt ? Víme o co jde ! Je to muklárna ! Ten kdo ho zažil na vlastní kůži je stoprocentně zralý navštívit docenta CHOCHOLOUŠKA !!! Tak proto to neustálé opakování se !!! Zdravím a veselé chřipkování ! Dal.
22. 03. 2010 | 07:40

neo napsal(a):

fiha, to aby byly daně alespoň 97%
22. 03. 2010 | 08:29

Krupa Václav napsal(a):

Pane profesore, asi jsem se včera hloupě vyjádřil což mě mrzí, protekce se nekonala. Někdy si už sám nerozumím. Můj lístek jsem Vám samozřejmě i tak hodil. :)
22. 03. 2010 | 08:48

Rumcajs napsal(a):

Hodně hesel a málo konkrétních nápadů.

Dost těžko si představuju pol. stranu, která by šla do voleb s negací výše uvedených hesel.

A ta trocha konkrétních nápadů soupeří o titul zápisu do deníčku Stále rebela.Jako třeba zákaz reklam, či zvyšování firemních daní. To může napadnout jedině státního zaměstnance či Cimrmana.
22. 03. 2010 | 09:02

Mistr XXL napsal(a):

Krásné. Projekt by se mohl jmenovat Strana Hořejšího a Inteligentního Tvorstva.

Tak zveřejněte číslo účtu pro fanoušky strany a pošlu místo Člověkovi v tísni vaší nové S.H.I.T straně 50Kč :-)
22. 03. 2010 | 09:36

Nuba napsal(a):

No zase s křížkem po funuse, nová strana tady měla být minimálně od podzimu

Je to příznačné. Pravičáci ostřížím zrakem sledující, zda jim někdo tajně neohlodává jejich kuličku a zároveň bystře pozorující každý kout, kde by se dalo ještě něco šlohnout, jsou na tyto případy cvičeni.

Levičáci, kteří každého pořád nabádají k opatrnosti, aby náhodou nepřišlápl nějakého broučka, jsou v těchto ohledech jaksi mimo, nebo minimálně pozadu.

Nová strana na levici skutečně schází. A to z několika důvodů. Ten hlavní by byl ve vykolejení komunistické drezíny, která pořád někde překáží. Jsou nepochopitelnou anomálií, která hájí zájmy těch svých členů, kteří nedokážou připustit, že se mýlili a mýlí. Bohužel hlavním efektem jejich zpátečnictví pak je, že celou posametovou éru vhánějí soc. demokraty do náruče pravice a znemožňují jim prosazování názorů svých voličů.

Další důvod, pro někoho možná neakceptovatelní lidé ve vedení soc. demokracie. Nemusí to být pouze problém tohoto období a jistě to není jen otázka soc. demokracie. Těžko se na našem malém dvorku najde někde v rukávu osobnost typu prezidenta Obamy. Spíš budeme i při výběru našich zástupců sklouzávat k provincionalismu, ačkoli při nadhledu, velkorysosti a nekorytářském přístupu by se jistě lepší osobnosti našly.

Další důvod - drobné programové nuance, které jedna strana nemůže všechny postihnout - např. přístup k zahraničním misím.To trošku rozvedu. Jsem volič levicový, ale s působením našich vojáků v zahraničních misích nemám problém, a to proto, že se skutečně domnívám, že se jedná o prevenci i přes všechny možné výhrady, které lze uplatnit. Věřím, že tento problém vyřeší až jednotná armáda EU, která zároveň stanoví priority v zahraniční a bezpečnostní politice.

No důvodů by se našlo víc, ještě o nich na zahrádce při výsevu mrkve trošku popřemýšlím :)
22. 03. 2010 | 10:17

SuP napsal(a):

Včera v předpoledních "kecavkách" seděli proti sobě paroubek a filip.
75% posluchačů vyjádřilo, že by jim NEVADILA účast KSČ na vládě.
Paroubek "bojoval jako lef", že by komunisty do vlády nevzal, leda jako tichou podporu, jinak mu to zakazuje "Bohumínské usnesení". Hlavní dojem z toho je, že se Jirka jak čert kříže bojí, kolik "zapřených" komunistů z toho jeho oranžového panoptika by s chutí zdrhlo zpátky do (již vládní) KSČ a poslali by zbytek pod 5%.
Tak ergo kladífko, možná ten nápad s "novou (neotřelou)levicí" není zas až tak od věci. KLidně si to zkuste.
22. 03. 2010 | 10:36

Grandmaster napsal(a):

Kdyz se tedy zminujete o Svedsku:
Dan z majetku patri minulosti od 1.1 2007.
22. 03. 2010 | 11:28

buldatra napsal(a):

to autor:

Nevím, zda by to bylo levicové, nebo pravicové, ale nějaká ta nová strana by mohla nečesané nemyté veřejnosti nabídnout, že se zasadí o návrat skutečných hodnot do života lidského alespoň v tomto našem státě, hodnot, které kdysi někdo ukradl, nebo zašlápl a nahradil je hodnotami neskutečnými. Prostřednictvím politiky.

Tušíme, které hodnoty jsou skutečné, ale nevyznáváme je masově, protože jsme si zvykli dívat se nahoru, kde dlí naši nejvyšší arbitři a ti hodnoty určují. Což je katastrofa.

A co že to má hodnotu?

Skutečnou hodnotu mají jen věci, činnosti a myšlenky obecně prospěšné (nevěřím na zázraky, ale jednou se tam bude snad řadit i politika, kdo ví?).
Hodnotu má čest. K ní se člověk dostane tak, že je k ní vychováván. Rodiči, učiteli a okolím.
Ve společnosti, kde se čest nenosí, se cti nedaří. Čest není materiální podstaty, ale materiálním věcem dává poctivý, skutečný základ. Sem patří i výchova k pravdě a poctivosti.

Hodnotu má také poctivá tvůrčí činnost, které říkáme dělání. Práce. A to tak, že práce, díky níž vznikají skutečné věci hodnotné. Věci denní potřeby, díla malá i velká. Prospěšné věci.
Nikoliv bubliny, jak se děje dnes a denně, měrou neomezenou.

Hodnotu má úcta. Úcta je univerzální základ, od kterého by se měl odvíjet vztah člověka ke všemu, co ho obklopuje. Pak se dožije toho, že i k němu se bude okolí chovat s náležitou úctou. Dnešní doba dopřává úctu jen tomu, kdo si ji může koupit. Ale i tak je to úcta jen zdánlivá, neb umělá. Když není skutečná úcta, krade se, podplácí se, znehodnocuje se naprosto všecko, včetně lidské práce a lidského života.

Hodnotu mohou mít koneckonců i peníze. Pokud budou vznikat na reálném poctivém základě. A pokud nebudou sloužit k bezectným operacím a lichvě všeho druhu.

Na základě těchto několika málo hodnot může vzniknout celý program. Program vcelku jednoduchý. Neexistuje snad proto, že by naháněl kdejakému politikovi a nejen jemu, hrůzu?
Nebo, že by proto, že politika na straně jedné a čest, poctivost a úcta na straně druhé, jsou navzájem jakoby neslučitelné?
Ale to je omyl.
A navíc, nelze donekonečna budovat lidské společenství na podvodu, lži, zlodějně a na bublinách všeho druhu.

Jo, jo profesore.
Chce to asi začít se základním výzkumem toho, čím by měla být politika, aby se stala opravdu, ale opravdu obecně prospěšnou. To znamená, že ne jen pro někoho.

reCaptcha: is lobbies
22. 03. 2010 | 12:13

Jan Vaculík napsal(a):

Pokud se někdo v politice zaštiťuje bojem za vyšší hodnoty, tak to dává tušit, že grázlové jsou nablízku...
22. 03. 2010 | 13:17

stále rebel napsal(a):

Když někdo říká, že morálka do politiky, práva a podnikání nepatří, tak to otevřel hubu český pravičák.
22. 03. 2010 | 13:42

stále rebel napsal(a):

Pro Grandmaster.
Cituji vás:
„Kdyz se tedy zminujete o Svedsku: Dan z majetku patri minulosti od 1.1 2007.“

Daň z nemovitostí(Švédsko)
V rámci daňové reformy byla tato daň od začátku roku 2008 zrušena a nahrazena místním poplatkem ve výši 6 362 SEK za rodinný dům resp. 0,75 % z jeho daňové hodnoty, pokud je tato částka nižší. Z nových domů (do 5 let) se poplatek neodvádí, dalších 5 let jen v poloviční výši (3 181 SEK / 0,375 %). V případě bytových domů o více bytových jednotkách se vybírá poplatek ve výši 1 200 SEK za byt resp. 0,4 % z jeho daňové hodnoty. Daň z kapitálových zisků uplatňovaná při prodeji bytových nemovitostí se zvýšila ze 20 na 22 %.
Pramen BusinessInfo.
22. 03. 2010 | 13:44

Admirál napsal(a):

Nuba - píšete:

"Jsem volič levicový, ale s působením našich vojáků v zahraničních misích nemám problém, a to proto, že se skutečně domnívám, že se jedná o prevenci i přes všechny možné výhrady, které lze uplatnit."

Já mohu parafrázovat "Jsem volič středový, ale s působením našich vojáků v zahraničních misích mám problém, a to proto, že se skutečně domnívám, že se nejedná o prevenci."

Z toho důvodu nemohu volit např. Lidovce či VV. Výběr se mi tím značně zužuje.
22. 03. 2010 | 14:28

Admirál napsal(a):

buldatra - dobře jste to napsal.

Bohužel od Vámi vytyčených met se vzdalujeme.

Osobně si hluboce vážím tvořivé PRÁCE včetně té manuální.

Minulý režim zbytnělým zdůrazňováním vztah člověka k práci zprofanoval, dnes je kladný, vědomý vztah k práci vyjímka, kladný vztah k práci, při které si člověk umaže ruce je považován za úchylku.

Podpořím všechny aktivity, které systematicky (ne kampaně) povedou ke zvýšení prestiže tvořivé práce ve společnosti.

Podpořím všechny aktivity, které povedou k potlačení spekulací a lichvy.
22. 03. 2010 | 14:58

Nuba napsal(a):

Admirále,

Chtěla jsem tím říci, že obě strany v levé části spektra se stavějí konkrétně k otázce vojenských misí rezervovaně. Komunisti je nechtějí vůbec a soc. demokraté se tváří také kysele. Kdyby tady byla pol. strana, jejíž program by zachovával jako hlavní princip solidaritu a ještě k tomu by byla přístupnější v otázce např. voj. misí (či jiných detailů) a měla předsedu prof. Švejnara, tak bych zcela jistě volila ji.

Zřejmě se to nezjišťuje, ale myslím si, že existuje nemalé procento voličů, kterým stoprocentně nevyhovuje asi žádný z nabízených programů a volí víceméně podle priorit. Já vidím hlavní rozdíl mezi pravicí a levicí jako střet individualismu a solidárního přístupu. Ostatní otázky jako mise, či jiné, jsou pro mě podružnější, ale kdyby ten výběr byl rozšířen, tak bych se jistě přesměrovala.

Jinak co se týká té prevence - souhlasím s Vámi, že možná tak tomu doposud až tak úplně nebylo, že se tam sledují třeba i jiné cíle, většinou umně skryté pod pojmem "národní zájmy". Pokud by však vyslání vojenských misí bylo výsledkem jednotné zahraniční a vojenské politiky EU, tak by pravděpodobnost zneužití vojenských misí byla tímto kolektivním rozhodováním značně snížena.
22. 03. 2010 | 15:17

buldatra napsal(a):

První zdokumentovaná předvolební akce nové politické strany pana profesora.
(předvolební šot BOTTOM 10):

https://www.youtube.com/watc...
22. 03. 2010 | 15:51

1888 napsal(a):

Je treba zakladat stale nove a nove strany s cistyma rukama. Potom jde pohodlne surfovat na pribojove vlne skvelych prislibu a stale se divit jaci jsou ti politici spinavci. A az si jednou omocime vsichni, bude to velke politicke prozreni. Zatim jsme v zakladani stran bridilove. Ve spanelsku bylo na priklad registrovano ctyri tisice politickych stran. Kdyz pritel v r.69 emigroval do Australie objevil v telefonnim seznamu osm komunistickych stran. Nemame mi tech komunistickejch stran nejak povazlive malo? Vzdyt mame stale plno komunistu, kteri se tak mohou citit diskriminovani.
22. 03. 2010 | 15:53

1888 napsal(a):

Nuba Ten Svejnar bude nejakej vahavej strelec. Mohl by ale zalozit stranu tejden pred volbama. On ma jako ekonom zruba podobne nazory jako Klaus, ale to by snad s kosmetickymi upravami necinilo problemy. Byl by to takovy Klaus volitelny pro leveji orientovane.
22. 03. 2010 | 16:01

Andrea Fišarová napsal(a):

to VH)Č)::zdařilé CV+HNY
22. 03. 2010 | 17:33

Grandmaster napsal(a):

stale rebel,
mate pravdu, ale dan z majetku a dan z nemovitosti jsou dve odlisne veci (ve Svedsku).
22. 03. 2010 | 18:12

SuP napsal(a):

Grandmaster -
..... I ve Švédsku .....
22. 03. 2010 | 18:31

stále rebel napsal(a):

Pro Grandmaster.
Pro to, co myslíte, se používá anglické označení „wealthy“ něco jako bohatství (Daň z bohatství), u nás se někdy říká milionářská daň.

Co říkáte „Daň z majetku“ ???

Daně majetkové
Daň z nemovitosti
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti
Silniční daň
http://cs.wikipedia.org/wik...
22. 03. 2010 | 19:10

Aarfy napsal(a):

Dobry den pane profesore,

stale jste mi neodpovedel na muj dotaz z 20.03.2010 21:44:09, opravdu by me to zajimalo. Muzete se nejak vyjadrit.

predem diky
22. 03. 2010 | 20:57

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
nadkolego čest a poctivost?
Dříve se s tím dalo dojít na kraj lesa. Teď by si každej ťukal na čelo.

Dobrej odkaz, pan Hořejší zamlada.Nějak vyměknul, řekl bych.
Asi ho nový americký kormidelník zklamal. Neodevzdal rakety Mongolům a Peršanům a neroztavil Bé jedničky na radlice a neodevzdal peníze na výzkum AV o nesmrtelnosti chroustů, kteří v Čechách vymřeli a nikdo neví proč.

Pan profesor nám založil novou stranu: HOP A JE TU LIDOOP. Chovanci stacionáře se hlásí, stejně jako zamlada na akci Z. Inu, dojít včas na stranu je v pokročilém věku nejdůležitější.

Tak čest.
22. 03. 2010 | 21:46

Jan Vaculík napsal(a):

Stále rebel
Morálka do politiky patří, jistěže. Ba, je důležitější, než to ostatní.

Jenom bych si dal v politice pozor na lidi, co se kolem sebe ohánějí bičem upleteným z keců o morálce.
22. 03. 2010 | 22:53

BK napsal(a):

Nechte těch srandiček, pane profesore, a tu stranu konečně založte!
Apostaty od ODS pochytá Kalousek, ale i VV, KDU a Zelení.
A budeme tam, kde jsme byli.
Koho mají volit odpadlíci od ČSSD, kteří se nechtějí propadnout ke komunistům?
A že jich není málo.
22. 03. 2010 | 23:31

SuP napsal(a):

BK -
Obávám se, že odpadlíci od ČSSD ke komunistům propadnou rychle a RÁDI, jen čekají, až se to bude "smět".....
23. 03. 2010 | 07:54

Grandmaster napsal(a):

stale rebel,
nejak me neni jasno, kam s temi danemi mirite.
To vechno vam mohu vysvetlit a popsat, ale zakousneme se do toho pri jinem (vhodnejsim?) blogu.
Popisovani vsech dani (jak, proc a kolik atd) by bylo dost zdlouhave a moc nesouvisi s timto blogem.
Mejte se.
23. 03. 2010 | 10:45

buldatra napsal(a):

PŘ:

A úcta, dodal bych.
Je zajímavé, že vystopovat tyto tři základní prvky (čest, poctivost, úcta) v naší politické scéně je takřka nemožné.
Bylo to nemožné za komárů, je to nemožné i dnes.
A tak si nikdo nemůže být jist pravdivostí tzv. volebních programů. Může si být jist stoprocentně jen tím, že jsou to pouhé snůžky lží a slibů, které nezarmoutí. Zejména tehdy, když se ví, že není důležité, co se v nich říká, ale kdo to říká...

Anebo snad má snad někdo pocit, že libovolný dnešní politický hlavoun ví, co je to úcta k prostému člověku?
Nebo že ví, co je to sebeúcta? A pokora? A vůbec?
Přece snad, zvolený hlavoun má sloužit lidem k jejich prospěchu a ne naopak, pokud se příliš nepletu. Je to tedy v reálu jen dobře placený , řekl bych přeplacený slouha.
Mělo by se stát veřejným zájmem vtlouct to těm slouhům do těch jejich hlav.

Když léta letoucí vede někdo takový někam celý národ, někdo, kdo v sobě nemá kousek cti, jako ta smečka hlavounů dneška, je snad jasné, kam ten národ ve finále asi tak zavede.

No a zde je obrovský prostor pro profesora a jeho základní výzkum.
23. 03. 2010 | 11:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy