Mají zvířata duši?

20. 03. 2009 | 18:29
Přečteno 40680 krát
Ve škole nám říkali, že zvířata jsou jen jakési živé automaty, které se řídí vrozenými automatismy a instinkty. Tím se prý zásadně liší od lidí, kteří jednají vědomě.
Něco podobného nám říkal při hodinách náboženství i pan farář – lidé jsou prý narozdíl od zvířat obdařeni nesmrtelnou duší.


Tyto názory mi připadaly celkem rozumné – vyrůstal jsem na venkově, a slepice, králíci, prasata, ovce, ba ani psi u boudy mi nepřipadali jako příliš oduševnělí tvorové.
Teprve později jsem změnil názor – jednak pod vlivem naší nyní již třináctileté fenky (tibetský teriér) Kiry (někdy též zvané Barbucha), ale také pod vlivem výsledků několika světových etologů dokumentujících překvapivé duševní schopnosti různých druhů zvířat. Nejimpozantnější jsou jistě výsledky několika primatologů dokazující, že se lidoopi (konkrétně gorily) mohou naučit docela dobře posunkové řeči hluchoněmých a vyjadřovat v ní i poměrně komplikované věci a dokonce i některé abstraktní pojmy.

Musím tedy velice souhlasit s výrokem kolegy Jana Zrzavého, že „zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje“.
Každý, kdo nepředpojatě pozoruje chování např. psů, musí uznat, že se většinou chovají skoro stejně jako malé děti nebo duševně zaostalí lidé – mají evidentně všechny lidské emoce (a projevují je mnohem intenzivněji než většina lidí), ale chybí jim lidský intelekt. Projevují se tedy skutečně jako „hloupí lidé“.

Kdybychom si seřadili všechny lidské bytosti podle míry jejich duševních schopností (třeba podle něčeho jako onen problematický faktor IQ), dostali bychom spojitou křivku začínající u nuly (politováníhodní těžce postižení jedinci bez jakýchkoli duševních projevů, schopní pouze základních fyziologických funkcí), pokračující přes oblast velmi nízké inteligence (která ale může být provázena normálně vyvinutými emocionálními schopnostmi), k oblasti většinových „normálních lidí“, až k výšinám géniů.
Myslím, že na této křivce bychom našli body docela dobře odpovídající duševní úrovni hlemýždě (ony nešťastné „vegetativní“ lidské bytosti), potkana, psa, delfína či gorily cvičené v posunkové řeči. Samozřejmě i ten nejchytřejší pes či gorila by byli daleko za byť jen podprůměrným dospělým člověkem, ale totéž samozřejmě platí i o všech malých dětech. Často se říká, že chytrý pes nebo lidoop jsou svými duševními schopnostmi srovnatelní dejme tomu s dvou- nebo tříletým dítětem.

Všem lidským bytostem přiznáváme právo na úctu k jejich životu a říkáme, že mají „duši“ – bez ohledu na úroveň jejich rozumových schopností (a je to tak zajisté správné). Přitom je myslím nesporné (alespoň pro mě), že přinejmenším některá zvířata projevují v různé míře to, čemu poněkud vágně říkáme „duše“ – tedy projevy emocí a určitého vědomého jednání.

Pokud přijmeme názor, že „zvířata jsou obdobou hloupých lidí“, začneme asi mít trochu problém s tím, že tyto tvory pojídáme nebo je používáme k pokusným účelům...
Bojovat za přiznání stejných práv zvířatům jako „hloupým lidem“ je ale přece jen asi trochu přemrštěné; přiměřené ale jistě je dbát o to více na to, abychom zvířatům pokud možno nezpůsobovali zbytečně utrpení.

Před časem jsem diskutoval s jedním všestranně vzdělaným katolickým intelektuálem. Skoro ve všem jsme si notovali, zvláště jsme se shodovali v pozitivním názoru na mého oblíbeného P. Teilharda de Chardin. Když jsem ale řekl cosi ve smyslu, že „zvířata jsou hloupí lidé a mají také duši“, velmi se rozčílil řka: „To byste si ale o tom nejdřív měl něco přečíst, než něco takového řeknete“. Na moji chabou námitku že to je přece běžný názor dnešních biologů, mi ostře odvětil, že to jsou věci, o kterých nemají biologové co mluvit...

Někteří jiní lidé, se kterými jsem na toto téma zapředl hovor, mi klasicky namítali, že zvířata si nejsou vědoma své „osobní“ existence (svého „já“). No – já tedy nevím, zda tohle můžeme tvrdit – spíš bych řekl, že i tady platí ta analogie s malými dětmi, kterým bych také neupíral schopnost sebeuvědomění.

Dalším klasickým argumentem je, že zásadní kvalitativní rozdíl mezi psychikou lidí a zvířat spočívá ve schopnosti uvědomovat si vlastní smrtelnost a vnímat „transcendentní“ aspekty bytí („Není známo, že by mravenci v nějakém mraveništi postavili sochu Velkému Mravenci“). Ani tady bych si nebyl jist – myslím, že alespoň některá zvířata si asi uvědomují, co je smrt a tuší, že je čeká. Onehdy jsem viděl jakýsi pořad BBC, ve kterém sloni, kteří narazili na kosterní pozůstatky svého druha, jevili jasné známky znepokojení a jakéhosi smutku.

A pokud jde o nějaké to prožívání „transcendentna“ – vždyť prostě nemáme možnost se dozvědět cokoli o vnitřních pocitech a prožitcích těchto tvorů. Kdo ví, co cítí a na co myslí třeba kočky, když se sejdou ke svým hlučným seancím při úplňku, nebo kytovci při svých oceánských zpěvech.

Na otázku z nadpisu článku bych tedy odpověděl určitě kladně (a doplnil bych, že některá zvířata mají té „duše“ víc a jiná méně); jediný „malý“ problém zůstává v tom, co to vlastně je ta „duše“.
Zkusím o tom (z přírodovědeckého hlediska) napsat někdy příště.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bigjirka napsal(a):

Janku, s "nakažlivostí" duše nesouhlasím. Kromě jiného proto, že mi to smrdí tím antropomorfismem. Ale už jsme tu kdysi o něčem takové diskutovali, silně uvažuji i o jakýchsi biologických polích. Jak vysvětlit všelijaké "paranormální" jevy?
22. 03. 2009 | 12:32

Jan Vaculík napsal(a):

Antropocentrismus není nečím, co bych mohl připouštět "do jisté míry". Buď je tu celý svět pro nás, a my máme "právo" ho zničit, anebo tomu tak není.

Abych našel ospravedlnění pro to, že mohu zabíjet a jest jiné živé tvory, k tomu nepotřebuju ani antropocentrismus, ani duši - kterou já mám a oni ne.

Pokud antropocetrismem myslíme naší odpovědnost za tento svět, tak je to dáno tím, že jsme nyní (shodou okolností) nabyli schopnost jej zničit.
22. 03. 2009 | 12:37

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
taky si myslím, že člověk z "duše" vidí jen to, co je jemu vlastní. Duši zvířatům přizná, nakolik ony si dokázaly osvoji tu lidskou. Ale co nevidíme (nedovedeme uvidět, nemáme na to receptory), to si myslíme, že není.
22. 03. 2009 | 12:41

bigjirka napsal(a):

samozřejmě, že jsme do vysoké míry antropocentristi - tj. přivlastňujeme si. ten antropomorfismus je ale něco jiného - tedy přivlastnění si ve smyslu, že se nám to podobá. to, že nám to patří, má svou logiku - dovedeme se toho zmocnit. Ale je náš bůh fousatej pán, nebo dokonce fousatá paní? a je Bůh psů pes a kytek kytka? to nevypadá moc logicky...
a co to tedy je ta duše :-/
22. 03. 2009 | 13:38

Jan Vaculík napsal(a):

Připodobňování Boha je kapitola sma pro sebe. Byl to jeden z nejpodstatnějších kroků v dějinách lidstva, kdy se zakázalo zpodobňovat Boha. Paradoxně, všechen následující vývoj se s tím pere dál.
22. 03. 2009 | 13:55

bigjirka napsal(a):

Ale to je Jene o tom antropomorfismu.. snažíme se nakreslit si to podle sebe.

Co provedeme s tím think-tankem?
22. 03. 2009 | 14:02

skeptický napsal(a):

Každý z nás si nosí představu svého boha v sobě.Jako omalovánky.Jak velkou část si dokážeme vybarvit,a nakolik se přiblížíme skutečnosti,tolik ho v sobě máme.

Spousta lidí odchází z tohoto světa zavalena světskými tituly a poctami, a přitom nemá nejmenší představu o řádu věcí mezi nebem a zemí.
Všichni jsme už slyšeli pojem duševní trpaslík.

Zákaz zpodobňování boha by se dal přirovnat k zákazu psaní pinu na zadní stranu Vaší ctěné kreditkarty.
Příroda zbavená svojí mystiky by se stala žebrákem.

Fakt,že zákaz existuje by naznačoval,že zpodobnění je možné.
22. 03. 2009 | 14:29

Antarr napsal(a):

prof. Hořejší (21.03.2009 16:19:36)

Lituji, ale k tomu opravdu nelze říct než – všechno je jinak. Neustále zápasíme s poznáváním světa, ve kterém žijeme. Přes veliký hmotný pokrok chybí to hlavní, vědění o celku. Lidé stále neví co je to život, co znamenají pojmy duch a duše. Člověk vlastně neví, kdo je on sám a málokdy o tom vážně přemýšlí. Bez těchto základních znalostí se potom ztrácí ve všech dalších úvahách o světě a smyslu svého bytí v něm.

Je velký rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem. Jádro, které oživuje člověka, je duch. Oživujícím jádrem zvířete je však bytost (duše). Duch je v tomto případě nad bytostí. Oběma je společný jen původ hmotného těla. Duch člověka zušlechtil časem své původně zvířecí tělo více, než mohlo učinit bytostné jádro zvířete. Evoluce o přirozeném vývoji hmotného těla, počínaje tělem nejnižšího živočicha až k tělu lidskému, je tedy správná. Tato těla netvoří ještě ani člověka ani zvíře, nýbrž patří k nim jako obaly, nutné ve hmotě. Chce-li z toho někdo vyvodit, že i vnitřní živá podstata člověka pochází z podstaty zvířete, pak je to hrubá chyba, vedoucí do omylů a rozporů. Věda ovšem mohla stěží činit dosud něco jiného než tvrdit, že člověk vývojově pochází ze zvířete podobného opici, protože se dosud mohla zabývat pouze hmotou, převážně jenom hrubou hmotou, která je velmi malou částí stvoření. Ve směru od země vzhůru k Původu všeho existujícího je bytostné a ještě mnohem více duchovní, nade vším hmotným. Je nutné si uvědomit, že všechno duchovní, stejně tak jako všechno bytostné, potřebuje následkem přirozené zákonitosti nejhrubšího záhalu – těla, jakmile poslušno zákonu vývoje, pronikne až do nejhrubší hmotnosti jako tvořivý činitel. Vlastní rozdíl mezi člověkem a zvířetem spočívá pouze v jejich nitru. Člověk sice může v jistém směru klesnout až na úroveň zvířete, musí však přesto zůstat vždy člověkem, neboť se nemůže zbavit odpovědnosti tkvící v jeho duchovním původu. Zvíře se zase nikdy nemůže povznést na úroveň člověka. Vždy musí zůstat zvířetem Hranice mezi jednotlivými druhy jsou naprosto nepřekročitelné, stejně, jako nemůžeme smíchat vzduch se štěrkem.
22. 03. 2009 | 14:49

skeptický napsal(a):

Re : Antarr
Konečně živáček.

Člověk jako takový sem nepatří.
Ježíš byl narozen v chlévě mezi zvířaty,se zvířecím tělem a pudy,aby nám svým příkladem ukázal cestu zpět do ráje,kde je člověk původem doma.

Jsme padlí bozi,máme v sobě všechny potence boha.
Je to asi jako když celý život jezdíme na jedničku.
22. 03. 2009 | 14:58

JC napsal(a):

Skeptický,
S těmi snahami o cenzuru uvnitř círví souhlasím. Proto by se církve neměli stávat tím kdo řídí osudy lidí.Že o to některé všemožně usilují je nasnadě, protože, jak zmínil jeden/mám dojem,že to byl zakladatel scientologů/nejlepší bussines je založit si vlastní církev.
S tím zpodobněním boha v křetanství si myslím, že je to tak, aby se lidé neupínali k sochám a obrazům/což samozřejme radostně činí, včetně církevních hodnostářů/ jako k hmotným modlám, protože jim uniká nehmotná podstata duchovna.
22. 03. 2009 | 15:12

bigjirka napsal(a):

netahejte do toho církve. víra je víra. církve jsou v lepším případě omalovánky, v horším případě totalitní monstra
22. 03. 2009 | 15:16

Lena napsal(a):

A už je to tu jak za dob prehistorických: čemu nerozumíme, na to narazíme boha. A máme vystaráno.
Hm. Někdo to má prostě jednoduché.
22. 03. 2009 | 16:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Antarr:

Tedy - musim rici, ze tomu, co pisete, nejak nerozumim...

..
22. 03. 2009 | 16:13

Hajný napsal(a):

to Lena:
Mezi námi a obyvateli dávné nolitické vesnice není v podstatě žádný rozdíl.Myslím v pudech a myšlení.Jen jsme více šlechtěnější a více vycvičené opice.
Asi takový jako mezi psem zatím zvládajím základní povely a slepeckým vodícím psem.

Oni měli své pověry,my máme zase jiné,vědečtější.Ale pořád to jsou pověry.
22. 03. 2009 | 16:28

skeptický napsal(a):

BJ

Jak jinak se jeden může dopátrat významu slova z církevního slovníku ?
Důkazem toho,že pes má X je to,že má takový vopravdový vočíčka?

Takovou pravdu mohu bohorovně hlásat z paneláku od flašky fernetu.(Není míněno na Vás,pochopitelně).
22. 03. 2009 | 16:31

bigjirka napsal(a):

skeptický, já jsem k církvím krajně skeptický. myslím, že církevní slovník nemá nic společného s ničím. takže lidé duši mají a zvířata ne? všichni/žádné? i blbí a bezduší mají duši? tedy vše, co vypadá jako člověk má duši? přiznávám se, že toto pojetí mi asi úplně nesedí
22. 03. 2009 | 16:44

skeptický napsal(a):

BJ

K církvím mám naprosto stejný postoj.
Na druhé straně ale svaté knihy a jejich slovník má bohatství informace,jen vědět,jak tomu rozumět.

Pravda se dá najít,po mnoha letech studia;symbolikou jsme dodnes obklopeni,jen jí porozumět,oddělit zrna od plev.

Je to exaktní věda,osvětlující chybějící části v mnoha vědních odvětvích současnosti.

Duše nejsou všechny stejné;i ty zvířecí a rostlinné spadly s lidskými,a nějak se to pomíchalo,tak jsou jeden druhému za potravu.

Je-li to někomu souzeno se tímto zaobírat,kdo hledá odpovědi,najde.
Ve škole se to ale neučí.

Není-li mu to souzeno,svoje k svému,císaři císařovo.
Moudrý porozumí,nemoudrý nemá potřebu vědět.

Ševče,drž se svého kopyta.Jezme,pijme veselme se,zítra umřem.
22. 03. 2009 | 17:04

Lena napsal(a):

Hajný:
to si taky myslím. A ty opice bych zase tak nepodceňovala, jako někteří tady, protože cvičení lidoopi - tedy dle nich "ty bezduché opice" byly schopné pilotovat kosmickou loď a to tak, že při poruše signalizačního zařízení pro ně na poruchu nedbaly a i přes bolestivé podněty dál dělaly přesně to, co byly naučené jako správné řízení nikoliv to, co po nich porušené zařízení vyžadovalo. Zajímalo by mě, kolik zdejších diskutérů obhajujících nadřazenost člověka a odvolávajících se na bohy by dokázalo totéž.
22. 03. 2009 | 17:09

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
o think-tanku a jeho konstrukci jsem přemýšlel. Beru v potaz Tvé připomínky a počítám s tím, že na podlaze think-tanku by měl být rošt z omyvatelného materiálu.
22. 03. 2009 | 17:32

Jan Vaculík napsal(a):

Nádržka na myšlenky bude spíš nahoře a stačí malá.
22. 03. 2009 | 17:35

Kanalnik napsal(a):

Lena:
Vy nalepkujete druhe predsudky a fanatismem, ale sama se v nich mozna primo topite.

Jste si vedoma toho, ze vy jako clovek mate naprosto vetsi hodnotu nez jakykoli pes ci jine zvire? Pokud ne, tak o dost prichazite. Ja bych vas za psa nikdy nevymenil, a to i presto, ze s vami nesouhlasim :)

Tato vase filozofie je cestou do dokonale rozplizlych relativizujicich hypotez, od nichz je jen krucek k praxi.

Nekdo uctiva Boha, nekdo uctiva sebe, nekdo uctiva penize, nekdo uctiva moc, nekdo uctiva biologii, nekdo zvirata.
22. 03. 2009 | 18:03

bigjirka napsal(a):

Jene, budeme oddělovat myšlénky od toho ostatního? Myslíš, že myšlénka je lehčí? Tedy prostou methodou gravitační? Budeme asi muset emigrovat z tohoto blogu, abychom nebyli obviněni z offtopicismu.
22. 03. 2009 | 18:07

Kanalnik napsal(a):

Jinak preji vsem zdejsim zviratum na vrcholu evolucniho vyvoje (kteri zde v dizkusi takto sebe vidi), aby meli jeste dlouhou a plodnou diskuzi.

Ja uz se ji ucastnit nebudu, myslim, ze jsem opet o zazitek bohatsi. Nekotvim svuj smysl a puvod primarne v striktnim materialnu, takze proto se nemohu s nekterymi shodnout. Dekuji diskutujicim, kteri se mnou polemizovali.
22. 03. 2009 | 18:08

bigjirka napsal(a):

skeptický, táhne mne to nějak k myšlence, že duše = život. a že v tom navíc je nějaké "biologické pole". od toho se mi nechce ustoupit.
22. 03. 2009 | 18:11

Jan Vaculík napsal(a):

Ad think-tank
Některé myšlenky půjdou nahoru, jiné dolů skrz rošt spolu s tím ostatním. Využije se všecko.
Tady to zatím probíhá na zkoušku.
22. 03. 2009 | 18:16

skeptický napsal(a):

BJ

V podstatě máte pravdu,nemusíte nikam ustupovat.Chce to jen dotáhnout do konce.
Že by to ale bylo dnes,nebo zítra ale nečekejte.
22. 03. 2009 | 18:20

Zacheus napsal(a):

Já můžu jenom konstatovat, že náš králíček Ťapik duši opravdu má:).
22. 03. 2009 | 18:44

Antarr napsal(a):

prof. Hořejší

Chtěl jsem říct (asi se mi to nepodařilo), že vědou poznaný vývoj od jednoduché buňky až po tělo člověka je správný. Vlastní člověk, jedinečná osobnost, entita, používá tohoto těla jako nástroje po dobu života. Stejně tak zvíře. Člověk je duchovní podstaty, zvíře je bytost. Tyto dvě entity (životní princip) se nemohou směšovat v nějakou jinou nebo jedna z druhé vyvíjet. Řekl bych, že poznaný vývoj člověka je správný částečně.
22. 03. 2009 | 18:59

Karel Mueller napsal(a):

Antar:
Obávám se, že jste obrátil vzhůru nohama jak text profesora, tek to, co se většina příspěvků snaží dokazovat.
Jak jsem napsal, je nutné stroze rozlišit vědomí a myšlení. Myšlení je algoritmizovatelné, vědomí nikoliv. Ani nejdokonalejší biochemický popis Vám neodpoví na otázku, proč v tu chvíli SUBJEKTIVNÉ cítíte bolest, ať už fyzickou nebo psychickou. To, co nazýváme duchem nebo duší se vztahuje právě na to vědomí, nikoliv na schopnost myšlení. A samozřejmě čím je stupeň myšlení vyšší, tím "větší a odpovědnější" může být duch.
V případě zvířet si můžete položit otázku na stupeň abstraktního myšlení, jestli jsou schopni plánovat, jestli mají cosi jako Uvědomělou odpovědnost (tady jsem asi moc daleko). Ale je mimo jakoukoliv pochybnost, že onen "duch" je v zásadě podobný.
Stačí se podívat na lidi, které byly vychováni se zvířaty. Pokud s nimi strávili období řekněme do 10 let, tak už definitivně zlstali zvířaty a svými projevy se nijak od nich nelišili.
22. 03. 2009 | 19:00

Jan Vaculík napsal(a):

Myslím, že kdyby padl návrh na konzumaci králíčka Ťapíka, tak bychom se dostali k jádru těchto úvah o duši.
22. 03. 2009 | 19:06

Zacheus napsal(a):

To Jan Vaculík. To se ale musím (zakrslého) králíčka Ťapika opravdu zastat:).
22. 03. 2009 | 19:09

Pepino napsal(a):

Pane profesore napsal jste: Docela zajimave jsou ty postrehy o jakychsi "paranormalnich" schopnostech zvirat (viz napr. Cochtan se psem predvidajicim navstevu na ceste). Jakozto presvedceny prirodovedec s tim mam problem, jak to vysvetlit; jestli nakonec prece jen nejsou nejake ty "veci mezi nebem a zemi"...
Ale to bych nemel rikat, abych si nemusel dat Bludny balvan, ze...

Jako přírodovědec přece víte, že toho ještě mnoho musíme objevit a objasnit. Já s tisíci dalšími lidmi "lovím" mimozemšťany v rámci programu SETI a myslím, že život není až zase tak moc výjimečný, aby jinde nebyl. Tak proč by nám zatím nemohlo unikat nějaké telepatické vlnění, gravitační vlny také nikdo dosud nenašel, ale gravitaci cítíme všichni každý den a tu také lovím v rámci programu Einstein@home. Viz zde: http://www.czechnationaltea...
22. 03. 2009 | 19:10

Jan Vaculík napsal(a):

Karel Mueller
Naprosto souhlasím, vidím to přesně tak.
22. 03. 2009 | 19:11

Jan Vaculík napsal(a):

Ad Pepino
V paranormálních jevech nevidím potíž; stačí smířit se s tím, že o světě ještě zdaleka nevíme vše, a nechat si místo na věci nepoznané. A dokumentovat...

Taškařice vzniká až tehdy, když se někdo snaží záhadné jevy uchopovat a začne vytvářet fantastické teorie, které je vysvětlují "vědeckým způsobem". Ale nic proti tomu; aspoň je legrace (vzpomínám na doc.Kahudu).
22. 03. 2009 | 19:22

Ben napsal(a):

Pane Muellere,
Vaše dvě poslední věty - ???

Opravdu zůstali definitivně zvířaty?
Těmi projevy asi ano, ale člověk přece nemůže zůstat zvířetem, narodil se jako člověk...

V tom Vás nechápu.
22. 03. 2009 | 19:26

Lena napsal(a):

Kanálníku,

ani Vy ani Viola mi neumíte oponovat nějakými příklady, pozorováními apod. Oháníte se akorát vírou a přesvědčením, že jste něco víc. Ale proč se tu od Vás ve skutečnosti nikdo nedozvěděl. Ale já jsem fanatik s předsudky a uctívám zvířata. No tak jo.

Říkala jsem Vám na začátku, že je zbytečná diskuze mezi námi. Nechtěl jste tomu věřit.

Mějte se hezky.
22. 03. 2009 | 20:00

bigjirka napsal(a):

Jene, Kahuda byl profesor. A vynalezl mentiony. Mentiony se vynacházejí v pěti druzích, z nichž jedny jsou rychlejší než světlo. Též byl spoluautorem mentionového spínače KAPUKO (Kahuda - Pulkrábek - Konečný).
22. 03. 2009 | 20:00

bigjirka napsal(a):

Karle, myslím, že ani myšlení není algoritmisovatelné. To, jak nás učili třeba odvození keplerových zákonů.. Ono to vypadá jeko algoritmus. Ale až zpětně. Postup, jak něco VYMYSLET, podle mne algoritmisovatelný není. Dokonce zde vidím jakousi souvislost s Tvým levičáctvím - s přesvědčením, že jde všechno vypočítat a nějak optimálně nastavit. Připadá mi často, že Ti z těch úvah vypadává lidská svoboda...
22. 03. 2009 | 20:05

Ben napsal(a):

Paní Leno,
dobrý večer

Jak bylo v práci? Co Vaše duše, stále svěží? :-)

A co ty dvě Vaše dvě dušičky? Už se polepšily?
22. 03. 2009 | 20:09

Ben napsal(a):

Paní Leno,
to nebylo úmyslně, to byl překlep! Opravdu.
22. 03. 2009 | 20:13

Lena napsal(a):

Bene,

dobrý večer.
V práci docela dobrý. Hlavně že se stihlo, co mělo. Ale ještě za chvilku musím pokračovat, do zítřka chci udělat dvě přiznání k DPH.

Moje duše černá? Ani nevím. S tou už se dávno nebavím.

Tyrani jsou po procházce, dostali žrádýlko a teď se válí u kamen a vynucují hlazení.

Děkuji tedy za optání a jak se daří Vám a Vašim kočičkám?
22. 03. 2009 | 20:14

Ben napsal(a):

Paní Leno,
ani pejsci ani kočičky. Akorát Pepa v kleci a něco němého v akvárku a bohužel pár molů na půdě.

I když si ty točičky též užijeme. Ty jejich duše vycítily, že nemáme psa, a tak přelézají plot a dělají nám na zahradě pěkný rambajs.
22. 03. 2009 | 20:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Mueller:
"Ani nejdokonalejší biochemický popis Vám neodpoví na otázku, proč v tu chvíli SUBJEKTIVNÉ cítíte bolest, ať už fyzickou nebo psychickou" Ale ano, bolest má bezpochyby biochemické příčiny a výzkumy poskytly už mnoho poznatků. Cítí ji každý subjekt vybavený schopnostmi ji cítit.
22. 03. 2009 | 20:30

Ben napsal(a):

Zase překlep!
Vidíte jak se mám. Nic moc :-(
I u mne se ta duše černá až nepěkně...

Mějte se, paní Leno
22. 03. 2009 | 20:31

Mara napsal(a):

Duch se v detskem tele teprve uci pouzivat svuj docasny nastroj(telo, mozek), skrze ktere se muze v tomto svete projevovat.
Proto se snad muze zdat v urcite fazi vyvoje podobny zviratku.

Ke zviratum jako bytostem citim lasku a uctu. Jsou projevy ducha jako lide, ale jde o jinou kategorii/silu paprsku ze stejneho zdroje. Neni to legrace narodit se jako clovek. Je to velka zodpovednost. To andele (vyssi duchovni bytosti - verime-li na jejich existenci)to maji jednodussi. Nejaka svobodna vule a tahy nahoru ci dolu, takove problemy nemaji. V tom vidim ten rozdil duchovni (mezi "druhy").

Pane profesore,
to byl tedy tah, vy mate zjevne rad vzruch a napeti- jinak bychom prece museli zacit obracene - jak chapeme pojmy duch/duse.

Pepa Repa
nemohu se neozvat. Promluvil jste mi z duse a do duse a nejsem si jista, jestli je to prichodem jara...nebo jestli jste jiny Pepa.. Jak na mne pujdete pres Beethovena, Leonarda, (a samozrejme Gibrana), zamotate do toho duny a hvezdy a umirajici psy - , vidim, ze toho, co nas spojuje je vic nez toho, co nas rozdeluje. No nic.

Who is the wise man? He who learns from all men. (Talmud)
Jsem rada, ze jsem Vas opet poznala. Srdecne Vas zdravim.
22. 03. 2009 | 20:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ben:
Člověk se rodí jako dítě, t.j. předobraz člověka. Z dětství mi utkvěla věta našeho faráře obvykle používána při udílení svátosti křtu: "Dítě se narodilo, člověk z něj teprve musí být vychován."
Omlouvám se, že vyjímečně jsem reagoval na Váš příspěvek.
22. 03. 2009 | 20:36

Lena napsal(a):

Bene,

dobrou noc.
Ty Vaše němé tváře bych občas ráda vyměnila za ty moje ukecané.
22. 03. 2009 | 20:37

Ben napsal(a):

Pane Matyáši,
tentokrát mně to výjimečně nevadí.
22. 03. 2009 | 20:38

Viola napsal(a):

Chtěla bych se Leny

zeptat, proč chová své dva psy?
22. 03. 2009 | 20:42

Lena napsal(a):

Violo,

protože na mě ten první zbyl. Chtěli ho vyhodit z domova.
22. 03. 2009 | 20:46

Viola napsal(a):

Je to proto, aby spoutala jejich duši? Nebo proto, aby oni spoutali její duši?
22. 03. 2009 | 20:48

wbgarden napsal(a):

Že sem si zase počet. Jinak o všelikých něžně zvířátkovských dušičkách mám pochopitelně až zásadně toto:

INSTANTNÍ MUŽ

říkám-li
-máš ji
a proto si můj
typ-
mluvím o tvé duši
lásko

I když vím
že tento svět
nakloněn je
zónám drobně
šťavnatějším
hledám ji
v tvém těle vlídně
rozpuštěný
hledám ji
hledám
ale
nenacházím

Říkám-li
-máš ji
a proto jsi můj
typ-
mluvím o duši
broskvičko

o tvé
duši
slastně
ukryté.....
22. 03. 2009 | 20:49

Viola napsal(a):

První na Vás zbyl - chtěli jej vyhodit z domova - proč ho nějací lidé chtěli vyhodit, na co přišli, ptala jste se jich, unavil je, přestal je bavit? A proč máte toho druhého?
22. 03. 2009 | 20:51

Karel Mueller napsal(a):

Jan Vaculík:
Vidíte, že se taky v něčem shodneme :-).
Ben:
Já neřeším etickou otázku, jaký postoj k nim zaujmout. Já jsem jen chtěl říct, že svými projevy a stupněm myšlení už prostě patřili ke zvířatů. Četl jsem o případu, že jednoho kluka objevili, když mu bylo dvanáct. Po letech se naučil zametat, což by asi gorila zvládla také. A do konce života se naučil jen 5 nesouvisejících slov, v tomto směru byl za gorilami. Hodně ...
bigjirka:
Jirko, základní úvahy nejspíš pomocí formální logiky algoritmizovat lze, ale tady bych hádal, nechme to kybernetikům
Zbyněk Matyáš:
O tom jsem několikrát mluvil, chtěl jsem říct toto: Můžete pomocí kvantové fyziky vytvořit nejdokonalejší model. Můžete popsat procesy v neuronu, v celém mozku atd. Můžete dojít k závěru, že k tomu či onomu vjemu dochází v okamžiku, kdy probíhá ten či onen proces, třeba určitá degradace neuronu.
A to je všechno, konečná. Nikdy nezodpovíte otázku, PROČ v tu chvíli cosi cítíte. Je to stejná otázka, jako proč existuje něco a ne nic.
22. 03. 2009 | 20:54

Lena napsal(a):

Přestal je bavit.
Prvního jsem namnožila.
22. 03. 2009 | 20:54

bigjirka napsal(a):

Karle, myslím, že ten aktivní proces myšlení, ve smyslu vymyšlení něčeho nového.. ten si myslím, že algoritmisovat nelze. Na druhé straně dnes lze biochemicky více, než si asi myslíš. Je možno např. biochemicky zjistit, zda dotyčný cítil bolest a stress v určitém krátkém intervalu...
22. 03. 2009 | 21:00

Viola napsal(a):

Leno,

říkáte, že "prvního jsem namnožila", jak tomu mám rozumět?
22. 03. 2009 | 21:06

Ben napsal(a):

Pane Muellere,
a co když ten kluk byl ještě třeba nějak mentálně postižen a to zametání by mu šlo asi jako jediné, i když by vyrůstal normálně.
Nechce se mi věřit, že normálně by svou vrozenou inteligencí se nenaučil v pozdějším věku i jiné činnosti.
22. 03. 2009 | 21:10

Lena napsal(a):

Violo,

uchovnila fenu, připustila ji, odchovala štěňata, nechala si jedno.
22. 03. 2009 | 21:14

Karel Mueller napsal(a):

Jirko,
s tím myšlením máš asi pravdu. Některé teorie předpokládají, že jsme napojeni na jakési "kosmické pole", které všechno obsahuje a náš mozek je víceméně přijímač. To je ovšem spekulace pro bludný balvan :-).
Roger Penrose zavádí pojme vhled a hezky to ilustruje na šachách (není to zcela košer, šachy jsou vypočitatelnou hrou, jak sám říká). Představ si nevypočitatelnou situaci (z hlediska lidských schopností za omezený čas). Velmistr se liší od mistra především v tom, že dokáže ODHADNOT nejsilnější tah. To šachové stroje nedokáží, ty hrají jen podle algoritmu. Proto uvádí příklad lehce řešitelný pro začátečníka 4. třídy, na kterém ten superpočítač porážející velmistry selhal. Můžeme to nazývat intuice či jakkoliv jinak.

Pokud jde o tu biochemii, to souhlas, ale stále nebude odpovězena ta základní otázka PROČ ... Jako by jsi se ptal, proč existuje vesmír ... pokud odpovíš velkým třeskem, tak se lze ptát, proč něco třesklo atd. Na konci vždy dostaneš onu Hawkingovu otázku, proč je něco a ne nic. A z mého pohledu patří vědomí do stejné kategorie.
22. 03. 2009 | 21:17

Viola napsal(a):

Doufám, že mi prominete mé otázky, já o tom nemám dost dobrou představu. Kam se poděla ta uchovněná fena s těmi ostatními štěňaty?
22. 03. 2009 | 21:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Mueller:
Mýlíte se, mnohé příčiny a způsoby biochemických procesů čití jsou známy již dnes.
22. 03. 2009 | 21:22

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

BABY UNIVERSE /garážové firmy.../

Pořád na mě naráží
Můj nový vesmír
v garáži

Než života jsem převlík plavky
Umazané od hmoty
Tak mi vypad ze zkumavky
Zas táhne mě do
temnoty

Už jsem trošku starší kutil
Nenechám se uprosit
Natož aby mě zas najít
nutil
dírku co může ho snad
donosit

Po krk mám už velkých
třesků
plných singulárních
stesků
vždyť k života vzplanutí
prý stačí jen něžné
fňuknutí....

Veselé krizování.....
22. 03. 2009 | 21:24

Karel Mueller napsal(a):

Ben:
Tady bych dal spíš slovo profesorovi. Ale z toho, co jsem četl, je to opravdu tak. Intelektuální základy jsou údajně hotové v 6 letech, nejdůležitější je vývoj do tří let.
Ten kluk by byl nejspíš úplně normální a jako on by asi skončil každý z nás, který by vyrůstal v jeho podmínkách. Takových případů bylo hlášeno víc a čím toho člověka objevili později, tím méně toho byl schopen zvládnout.
Lze to říct i podle toho pochybného IQ: Pokud by Vás objevili v 6, tak už by Vaše IQ nepřesáhlo 30 ... tedy snad by jste doáhl alespoň to.
22. 03. 2009 | 21:25

Karel Mueller napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Stále si nerozumíme, viz má odpověď výše.
22. 03. 2009 | 21:27

Lena napsal(a):

Violo,

uchovněná fena je se mnou a její dcera taky. Ostatní štěňátka jsou u hodných lidí, co je mají rádi.
22. 03. 2009 | 21:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Mueller:
"superpočítač porážející velmistry selhal" Neselhal, cca před rokem velmistr byl poražen. Lze to dohledat, nemám však čas.
Daleko zajímavěší je otázka kauzality. Na Hawkingovu otázku může být jednoduchá odpověď: ono může být něco i nic. Něco zde a nic jinde (v jiné dimenzi), domyšleno ad maximum jsou možnosti pro existenci všeho vymyslitelného. Stírá se tak rozdíl mezi možností a určitostí, vše, co je možné, také někde existuje.
22. 03. 2009 | 21:29

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

VESMÍRNÁ NESMÍRNÁ

Když uchvátí nás tvůj vlhký
žár
nastane konec
světočar
v bodě maximální křivosti
s lítostí
zas složíme hold
nutnosti

neb takovou dobře víme
z postele jen tak
neshodíme…

je to k vzteku
možná k zlosti
zas ve vleku
a za horizontem
události…
22. 03. 2009 | 21:40

Ben napsal(a):

Pane Muellere,
dobře, samozřejmě Vám věřím, že jste to četl...vzpomenete si tedy, jak bylo v tom článku to dítě nazváno když umíralo? Píšete, že až do konce svého života...
Byl to člověk nebo zvíře?
22. 03. 2009 | 21:47

Karel Mueller napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Ten jmenovaný počítač porážel velmistry také. Šlo o následující úlohu: Černý má drtivou materiální řevahu, ale nemůže prorazit hradbu pěšců. Stačilo se jen pohybovat bílým králem za barierou. Počítači dali za bílého úlohu: Černý nabídl bílému oběť věže, počítač ji hbitě sebral, tím si narušil barieru a hladce prohrál.
Ale znovu: Šachy jsou vypočitatelnou hrou, teoreticky lze do algoritmu zahrnout i tento aspekt (snad).
Pokud jde o kauzalitu - já ji považuji za tautologii pojmu čas (možná je ještě původnější než čas a pojem času lze z ní odvodit), několikrát jsem se o tom zmiňoval.
22. 03. 2009 | 21:49

Karel Mueller napsal(a):

Pane Ben,
Vy to řešíte vysloveně z etického hlediska :-). Nevím, jaké to díte mělo "status", bylo to snad v Indonésii. Civilizovaná společnost by na něho měla podle mě pohlížat jako na mentálně retardované dítě.
22. 03. 2009 | 21:52

bigjirka napsal(a):

A mělo to duši?
22. 03. 2009 | 21:53

Jan Vaculík napsal(a):

Bene,
vracím se k vašemu příspěvku 19:26, v němž reagujete na KM
Člověk se narodí jako něco, co má předpoklad stát se Člověkem; to mi připadá krásné a poetické. Ostatně jako i to, že každý jedinec si v prenatálním období prožije i nižší vývojové podoby... Jako něco, co zůstává NIC, dokud se k tomu ještě něco dalšího nepřidá. Nůžky neznamenají vůbec nic, když zůstanou bez ruky, která s nima bude stříhat.
22. 03. 2009 | 21:54

bigjirka napsal(a):

Karle, šachy jsou opravdu vypočitatelné. Jen špatné ohodnocení potenciálu situace.
22. 03. 2009 | 21:57

bigjirka napsal(a):

Jene, až doděláme tu nádrž na myšlenky, přiděláme to k počítači.. a to bude teprve věc... a propadlé myšlenky spolu s trusem thinktankistů budou zúrodňovat půdu (udobrjať počvu). Musíme to urychleně patentovat.
22. 03. 2009 | 22:01

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
myslím, že rozhodující je, pokud "tomu" někdo byl ochoten kus své duše dát: pak asi mělo.
22. 03. 2009 | 22:03

bigjirka napsal(a):

Ano, taky mne napadlo, že v Indonesii se děcku možná nikdo nevěnoval..

Ale já stejně ztotožňuju duši spíš se životem jako takovým.
22. 03. 2009 | 22:06

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
myslíš to tak,
že myšlenkama z té horní nádržky by šlo zkvalitnit obsah té dolní nádržky, a tím pak zúrodňovat půdu?
A bude to stačit jako jediné řešení na krizi, nebo se bude muset přijít ještě s něčím?
22. 03. 2009 | 22:09

bigjirka napsal(a):

Tu horní nádržku bych připojil k tomu počítači a ten by řídil využití té dolní nádržky. Myslím, že k tomu, co nablábolili socani na sjezdu není potřeba přidávat už nic, bude to stačit. A budou se vyrovnávat záchodové mísy do waagerecht.
22. 03. 2009 | 22:19

Ben napsal(a):

Pane Muellere,
asi ano

Pane Vaculíku,
to je právě na těch nůžkách to krásné. Méně krásně mi zní Váš začátek, že člověk se narodí...

Je zajímavé, že každý si vykládá nebo si myslí o duši něco zcela jiného, tu ovšem nevidíme, člověka vidíme a přece se ani na něm neshodneme...
22. 03. 2009 | 22:28

bigjirka napsal(a):

Zajímalo by mne, do které nádržky více přispějí ti Schweinerovi nobelisté. Škoda, že už AIDS zahubil nobelistu Jásira. To mohl být příspěvek tankisty!
22. 03. 2009 | 22:37

Mara napsal(a):

Vaclav Horejsi
napadlo mne pane profesore, ze by nebylo od veci v pristim slibenem blogu nakousnout tema stvoreni cloveka k obrazu bozimu. Existuji fascinujici studie srovnavajici svatosti se sefiry a cakrami, uzasna kombinace zidovske a krestanske mystiky se vhledy vychodnich filosofickych systemu prave na toto tema :-). Moc by mne zajimalo, jakou diskusi by to tu rozpoutalo.
22. 03. 2009 | 22:37

Jan Vaculík napsal(a):

Bene, já to vidím asi tak:

Narozený člověk
sám v poušti
i když je jeho tělu dostane
vše
stejně se člověkem
nestane...

Myslím tedy,
že naše lidství,
ani duše,
netkví v té buněčné hmotě...
22. 03. 2009 | 22:42

Antarr napsal(a):

Karel Mueller

Nemyslím si, že bychom byli názorově v rozporu. Chtěl jsem říct, že jedině duchovno má v sobě od prvopočátku sílu k svobodnému rozhodování, jehož důsledkem je odpovědnost. Zvíře tuto schopnost nemá. V tom vidím kvalitativní rozdíl mezi člověkem a zvířetem.
22. 03. 2009 | 22:47

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o všelikých obrazech božích zde:

PRŮŠVIH

Bohumila nejen Bohu byla
milá
přiznám se že mě trochu
taky
máme spolu dětí
mraky
teď však trápení se ve mně
množí
ta děcka jsou totiž
boží...
22. 03. 2009 | 22:48

Jan Vaculík napsal(a):

Maro,
stvoření člověka k obrazu božímu...
Věřím, že Bůh existuje, ale zároveň jsem si jist, že opravdu neměl žádný důvod, aby člověk byl stvořen k jeho obrazu; vždyť Bůh přece není ješitný.

Myslím, že ta věta se do Starého zákona dostala z Rádia Jerevan; správně to mělo znít přesně opačně:
Člověk stvořil Boha dle obrazu svého.

Což Hospodina strašně naštvalo, a bezradnýho redaktůrka nenapadlo nic lepšího, než to prostě otočit.
22. 03. 2009 | 22:50

Ben napsal(a):

Pane Vaculíku,
čím se tedy stane?

Raději toho necháme, díky za zájem.

Dobrou noc

PS: Ne, že bych nechtěl s Vámi dál pokračovat v diskuzi, ale klíží se mi oči a když někdy ráno čtu Vaše příspěvky a podívám se na čas, tak přemýšlím, jestli vůbec spíte :-)
22. 03. 2009 | 22:56

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
s osazenstvem think-tanku bych ještě počkal.
Tady na tomto blogu se to zatím zkouší. Sám chvílema nevím, do které nádržky mi myšlenky utíkaj.
Počítač k horní nádržce stačí menší - klidně jen čtyřbitovej.
Dolní nádržka nemusí mít počítač žádnej, tam jde hlavně o to, aby roura, co jde ven, byla dost tlustá.
22. 03. 2009 | 23:04

vladimirkoubenec napsal(a):

Suma sumárum,je už nejvyšší čas na polidštění člověka.
22. 03. 2009 | 23:19

Benji napsal(a):

Pane Vaculíku,
ještě než ulehnu, chci Vás ubezpečit, že ta roura u té dolní nádržky je dost tlustá, už jsem ji vyzkoušel...
22. 03. 2009 | 23:24

Jan Vaculík napsal(a):

Benji,
děkuju, hned se mi volněj dýchá!
Dobrou noc!
22. 03. 2009 | 23:27

Ben napsal(a):

Já už dělám překlepy i v nicku :-(

Dobrou...
22. 03. 2009 | 23:31

bigjirka napsal(a):

No.. vidím, že čas nadešel.. bude potřeba přistoupit k výběru thinktankistů...
tak ..brou
22. 03. 2009 | 23:34

im napsal(a):

Co když žádná nehmotná duše neexistuje?

Co kdyže existuje jen náš (hmotný) mozek, jeho neuronové spoje, které jsme jednak zdědili, jednak vytvářeli učením a získanými zkušenostmi. Naše myšlenky, naše paměť, naše jednání nebo prožitky emocí jsou jen způsobem interakce našich neuronů. Naše schopnosti, pocity, způsob vyjadřování myšlenek se mění při úrazu nebo jiném (chorobném) poškození mozku nebo se třeba vůbec nerozvinou při nedostatku podnětů (vlčí děti).

Domnívám se, že některé jevy, které dnes považujeme za paranormální, nedokážeme vysvětlit jen proto, že naše současná úroveň vědění je nedostatečná, a budou objasněny některou budoucí generací.
22. 03. 2009 | 23:46

iffa napsal(a):

Kanálník Kromě Vyšší inteligence neuctívá m nic a nikoho.Ale mám velký soucit se zvířaty všeho druhu ...ze své velké úzkosti o svůj život.Lidský krutosti k němé tváři narůstá, ať už je to ubíjení v březnu dubnu mláďat tuleňů, nebo třeba i kácení deštních pralesů, čímž přicházejí zvířata o svou potravu,a čím dál víc se zmenšuje jejich prostor k přežití,a to vybíjení plejtváků..Japoncema,nebo co dělaj číňani o tom už se ani nedá mluvitjako o lidech ...a nebo právě ten /jediný lidský druh / má právo se roztahovat po celé planetě.A co když má zvíře větší nárok a právo na exteriér , před člověkem!! Na jednu stranu vám i závidím že vás tyto věci v noci nebudí, že nad tím nepřemýšlíte . Mě děsí lidská krutost, nad těmi co jsou néjvíc bezbranní a neviní.
23. 03. 2009 | 00:06

Lena napsal(a):

Jane Vaculíku,

ještě jsem se vrátila kvůli tomu psíkovi, co si udělal tu smečku z cizích lidí.

Celkem se tomu nedivím. Pes má jiná měřítka hodnot, je spíše praktik. Neztrácí čas pitomostmi, jakými jsou meditování nad duší, transcendentnem, co bylo před big bangem apod., neboť je zaneprázdněn důležitějšími problémy všedního života jako je přežití a všudypřítomná nebezpečenství života. Pes ví, že v jednotě je síla, že smečka umí víc než jedinec a lépe přežije, když spolupracuje. Viděl, že v malém prostoru vlaku se jeho smečka s cizími jedinci nepokousala do krve, usoudil, že cizí jedinci jsou tedy vhodní k asymilaci a posílení smečky či dokonce přenosu genetické informace. Takže se snažil ze všech sil. Ovšem předem netušil, jak odporuplný materiál má k dispozici. Přes jeho snažení jste se stejně rozpadli na méně výkonné a ne už tak dobře životaschopné skupinky. Pes byl frustrován lidskou hloupostí. To lze chápat. Možná si i řekl, že komu není shůry dáno ... :-).
23. 03. 2009 | 00:17

Mara napsal(a):

Jan Vaculik

jesitny jiste neni. Jen se skrze nas projevuje, je to takova hra.
Ja to chapu spis tak, ze si jen myslime, ze jsme z jednoty s bohem vycleneni, zatimco realitou zustava, ze jedno jsme. Nase ego se nas ovsem zuby nehty snazi presvedcit o tomto klamu oddelenosti, protoze vi, ze mu jde o krk.(pomozte mi, odbornici vzpomenout si kdy dite zacne chapat svou oddelenost od matky a zacne pracovat s pojmem JA?) V momente, kdy nechame ego rozpustit se a "zahyneme" mystickou smrti, ejhle, jsme v bohu. Ego ovsem samozrejme k zivotu na teto fyzicke urovni potrebujeme, bez nej bychom tu neprezili. Bohuzel si nas ale casto uspesne zotroci. Neustale neco chceme nebo zase nechceme, pocitujeme silne sympatie a antipatie atd atd., proto putujeme slzavym udolim, proto trpime.

Je na to takova hezka rovnice:
Buh + touha = clovek.
Clovek - touha = Buh.

Ale to vse samozrejme zalezi na tom, co si predstavujeme pod pojmem Buh. Buh se projevuje skrze vse "stvorene". Jde jen o ruzne urovne vedomi, vhledu a vnoru.

Snad se k tomu od duse pres ducha v dalsich debatach nejak dobereme, ted uz je asi pozde.

im
to samozrejme plati i o tech zvlastnich schopnostech zvirat. Maji vyvinute smysly, ktere bychom pripadne mohli vyvijet take, kdybychom se tomu chteli venovat(treba misto blogovani :-)
Stejne jako nekteri lidovi lecitele s pomoci pruziny mohou stanovit presnou diagnozu. Uz jsem tu nekde napsala, ze to nepovazuji za zazraky ci bludy - jsou zkratka vybaveni schopnosti cist tyto informace at uz jde o energeticka pole, vibrace apod.
23. 03. 2009 | 00:43

Mara napsal(a):

iffa
ale budi, budi.
Ta krutost je bohuzel vsudypritomna. Niceni zivotniho prostredi, krutost vuci zviratum i lidem - kolik se na svete prave nyni odehrava valecnych konfliktu, kde trpi nevinni a bezbranni, kolik lidi na svete prave nyni umira hlady atd. atd. proc? Protoze nami clouma to zatracene ego - jednotlivci a potazmo narody.. Mozna v tom je rozdil mezi clovekem a zviretem, ze nas to v noci budi. A ze mame (nekdy snad) pocit spoluodpovednosti.
23. 03. 2009 | 00:49

Jan Vaculík napsal(a):

Leno,
bude to tak asi.
Rasa mi neutkvěla, ale taky mohl v sobě mít nějakého pasteveckého předka.
Pastevecké psy jsem blíže poznal dva různé, a oba byli dojemní. Jednou jsme byli na večírku, kam přišlo asi 30 hostů a domácí měli slovenského čuvače(?). Ten nás furt počítal a největší starost mu dělali kuřáci, kteří chodili ven kouřit. Chodil z jedné místnosti do druhé, pak prověřil, jestli je někdo na záchodě, a chybějící lidi dohledal venku.
23. 03. 2009 | 00:52

Mara napsal(a):

Lena
Dokud se od psa nenaucime, ze v jednote je sila, jako druh to neprezijeme:-)

Ja si take rikam, ze nejak lidstvo neni schopno se ucit jinak nez skrze velke katastrofy a padani na usta. Skoda, ze to za nas nejvic sliznou vsichni okolo.
23. 03. 2009 | 00:56

Mara napsal(a):

Antarr
to je fajn, ze jste zpatky.
23. 03. 2009 | 01:06

Lena napsal(a):

My máme ve skupině lidí těch psů vždycky trošku víc než jednoho, takže kromě toho "počítání", kontrolování, kde kdo je (což dělají i moji lovečtí psi), si psiska mezi sebou řeší ještě různé vlastní, tedy psí poměry v té svojí skupince. Tzn., že moje feny drží spolu, když je co sežrat nebo vyžebrat. Když není, tak se žárlí na hladící lidské jedince. Někdy si mladá hraje s cizím pejskem a stará žárlí na mladou a odhání "cizince". Pak přijde podnět zvenku a všichni psi, kteří se do té doby hašteřili, honili, kradli si a všelijak otravovali, se sjednotí a hurá na vetřelce. No a při tom stačí i počítat všechny lidi, chodit s některými na záchod, honit kočky a ptáčky, kontrolovat cizí lidi za plotem, seznamovat se s cizími psíky na hranici pozemku apod. Oni fakt stihnou prakticky všechno, zatímco my jen neproduktivně žvaníme.
23. 03. 2009 | 01:24

Lena napsal(a):

Jo, moje fenky absolvovali i nějaké ty konference. Ta starší jednou musela několikrát ukočírovat při konferenci kolem 120 lidí. To byla hoňka! Courali kouřit a procházet se ze dvou dveří budovy do opačných světocých stran a budova nešla tak snadno oběhnout. Trousili se po baráku s mnoha kancelářemi. Někteří odešli asi 300 m do obchodu. Ta byla během půl hodinky úplně vyřízená, že o přednáškách pak chrápala nahlas a štěkala ze spaní.
23. 03. 2009 | 01:28

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka a Vaculík
co to máte s tím Think-tankem?

Jestli to má být parodický slepenec největších místních myslitelů a perlorodek, tak bych navrhoval udělovat nějaká vhodná ocenění.

Třeba soutěž o zlatého Tydlitáta nebo Perlorodku roku.
23. 03. 2009 | 06:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o všelikém polidšťování a honění zde:

REKVIEM

Když našli Artura Nováka
byl mrtev
seděl jako obvykle na lavičce
s modrou bandaskou
co jí už před léty
odkázal barvy svých očí
s modrou bandaskou
do které celý den sháněl
po bufetech
žrádlo pro své
kočky
se svou
modrou
bandaskou

a nebylo se čemu divit
snad ta dívka
která si chtěla jen tak
pro štěstí
sáhnout v parku
na dědečka
vykřikla
a leknutím
bandasku
převrátila

toho poledne
pak místo zvonů
naříkala
koťátka ...
23. 03. 2009 | 07:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Mara
S cakrami na me nechodte... :-)

im:

„Naše myšlenky, naše paměť, naše jednání nebo prožitky emocí jsou jen způsobem interakce našich neuronů“

Ano, to je v zasade take muj nazor, chystam se napsat o tom nekdy priste.
Nicmene – vysledkem tech interakci neuronu je presto neco realne existujiciho, a presto nehmotneho.
Nehmotne veci prece existuji (fascinujici svet cisel a matematiky, informace, emoce, krasa,...).

..
23. 03. 2009 | 07:29

skeptický napsal(a):

Alternativou k tomu thinktanku by mohlo být brainstorming.To se nosilo předtím,pokud se ani ten thinktank nevymyslí.
Ovšem slovo obsahuje rain a storm,takže tudy cesta nevede.

Dušená mrkev obsahuje duši,ale spousta lidí to nejí,tudíž není s lidským tělem kompatibilní.

Abychom to postavili na vědecký základ:

Na počátku bylo Slovo.To slovo nebylo bylo Thinktank,nýbrž Thinktalk.

To se rozdělilo na svoji mužskou a ženskou část.

Think a talk.
Mužská byla think,ženská talk.
Důkaz: po obědě mají pánové půl hodiny chodit,dámy mluvit.

Spářením vzniklo slovo oduševnělé.Duši nalezneme uvnitř.

Rovnice duše:

Duše = oDUŠEvnělé - ovnělé

Alternativně:
Oduševnělé = o + lévně + duše

Nesnažím se tu pršet na něčí průvod,ale pouze nezištně pomoci.
23. 03. 2009 | 07:30

Ben napsal(a):

Skeptický,
ta mrkev nemá chybu :-)

Ta rovnice. :-)))
To sám nebo s Albertem?
23. 03. 2009 | 07:46

skeptický napsal(a):

Ben

Albert už má mozek v lihu.
Což mi připomíná : Budu muset na punkci.Voda na mozku taky není žádná sranda.
Dotaz : Jsou ty neurony ve vodě rozpustilé?
23. 03. 2009 | 08:01

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ce se týče všelikých tanků, tak naposledy jsem ty železňáky viděl ve svěžím dílku - štyry v/z/ tanku a pes. No opravdu to byli rozumbradové jak vyšití, včetně té němé tváře.., ta/n/koví opravdoví mysliči...
Jinak u nás ve stínové akademii věd - na růžku.., pokud vím, tak poslední třicet let vyslovujeme pietně ve slovu duchovno, za písmenkem cé mezeru...
23. 03. 2009 | 08:03

skeptický napsal(a):

wbgarden

Dá se to aplikovat i na slovo uprchlík.
23. 03. 2009 | 08:10

Ben napsal(a):

Skeptický,
no, někdy...dnes o půl osmé byly až moc :-)
23. 03. 2009 | 08:15

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, z uprdchlíky jsem zatím neměl tu čest...
23. 03. 2009 | 08:24

bigjirka napsal(a):

Chtěli jsme trochu vypomoct Schweinerovi.. ale vypadá to, že z toho zase nevyloudí nic než obvyklý shit-tank
23. 03. 2009 | 08:25

skeptický napsal(a):

WBG

Já to vyslovuji uprc-hlík.
Opakování je matkou moudrosti.
Zvláště opakování doblba.
23. 03. 2009 | 08:31

skeptický napsal(a):

BJ
Některé tanky znějí dutě.
23. 03. 2009 | 08:33

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, díky vývozu všelikých missek, bychom určitě mohli inscenovat i nějaký šikovný šiktank. Ve dvaceti jsem poznal jednu třikrátnevlastnívinou rozvedenou řvoucí štyrycítku, které teď táhne na devadesát.., tak ta by to mohla řídit, je dostatečně slepá a hluchá....
23. 03. 2009 | 08:35

skeptický napsal(a):

P.S.

Mesiáš se tu nikdy nenarodí,protože tu nemáme tři moudré muže a pannu.
Kašparů zato dost.Ovce a chlév taky.
23. 03. 2009 | 08:37

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, skeptický jste jako obvykle bezvýhradně až neobyčejně skvělý... Konec ptákovin, přestalo pršet, du makat.
Veselé krizování....
23. 03. 2009 | 08:38

skeptický napsal(a):

wbg

Vypadáte zachovale.Asi ten čerstvý vzduch.
Starší ženy byly tenkrát požehnání.Dneska to jde nějak křížem.Zvláštní...
23. 03. 2009 | 08:41

bigjirka napsal(a):

Mohli bychom vydělat majlant tím, že budeme učit Turky tureckému hospodářství...

nádrže obvykle zní dutě

bude obtížné oddělovat myšlenky od toho ostatního

ostatně překlad vlastně není nádrž na myšlenky, ale myslící nádrž.. uff to jsem se u toho po ránu zapotil.. to je větší záběr než nezmaří duše!
23. 03. 2009 | 08:44

skeptický napsal(a):

BJ

Lenka si svoji myš zavolá,není problém ,pak si ji tam strčí.
23. 03. 2009 | 08:51

skeptický napsal(a):

P.S.
Od Turků bychom se mohli učit.Ti tam mají pořádek,o tom se nám může zdát.Těm tak někdo začít přednášet multi-kulti,ti by ho hnali.
Ještě si dovážet bordel,pchá.
23. 03. 2009 | 08:57

bigjirka napsal(a):

nepřesné, skeptický. je to země obrovských rozdílů. ale špičky mají opravdu dobré. pak zas místa, kde se štítíte šlápnout obutou nohou na zem.
23. 03. 2009 | 09:48

bigjirka napsal(a):

multikulti vysvětlují Kurdům dosti důrazně
23. 03. 2009 | 09:49

Ben napsal(a):

Bigjirko,
tak příště zkus ta místa projít naboso
23. 03. 2009 | 09:56

skeptický napsal(a):

BJ
Pár takových míst znám i tady.Zřejmě to bude to psí duchovno.I když se říká,že to přináší štěstí.
Na to si vždycky vzpomenu,když to zpívají koledníci.Tak si to štěstí taky hned odnesou.
23. 03. 2009 | 10:09

bigjirka napsal(a):

Bene, zatím neovládám létání.. možná v některém příštím životě..
23. 03. 2009 | 11:15

bigjirka napsal(a):

není to psí duchovno.. ta místa jsou nepopsatelná
23. 03. 2009 | 11:16

Ben napsal(a):

Jirko,
já myslel, že ovládáš a ty zatím jen teoreticky? :-(
23. 03. 2009 | 11:19

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
ještě v noci jsem konzultoval naši konstrukci think-tanku se Švejnarem. Nic neříkal, takže byl asi spokojen.

Ptal jsem se ho, jestli na 1 krizi stačí 1 think-tank, tak prý ne, čím víc think-tanků, tím líp, bylo by nejlepší, kdyby to stálo na každém rohu, aby ani jedna myšlenka nepřišla nazmar, ani nic jiného nesmí přijít nazmar.
23. 03. 2009 | 11:21

skeptický napsal(a):

Důležité je třídění.Usnadní recyklaci.
Jednou dobou se vyráběly Care-free tampons.
Pod stejným jménem i chewing gums.?
23. 03. 2009 | 11:50

bigjirka napsal(a):

Bene, levitaci bohužel..

Jene, možná by se tedy dala přejmou myšlenka městského mobiliáře. Jenom pořád nevím, zda na horní nádržku bude processor 4004 stačit. není vyloučeno, že myšlénky se přiblíží k bodu varu. Jaký je bod varu myšlénky? Na spolupráci s dolní nádržkou nebude stačit lineární kombinace. Bude-li ale obsah spodní nádržky náhorními důmysly vymršťován dostatečnou rychlostí, mohlo by to být ono! Po zásahu ploských hlav se možná leckomu rozbřeskne! Kykyryrý!

skeptický, máte na mysli chewing ideas? mentální intimky?

jak pořešíme mentální inkontinenci? zejména u géniů by mohly vzniknout nenahraditelné ztráty..
23. 03. 2009 | 12:39

bigjirka napsal(a):

Zdá se mi ovšem, že Schweinar dosud využívá pouze obsahu dolní nádržky. To by mohlo vést k přetlaku horní nádržky a k nebezpečné autodestrukci celého unikátního zařízení.
23. 03. 2009 | 12:43

bigjirka napsal(a):

oprava : Schweiner
23. 03. 2009 | 12:44

buldatra napsal(a):

Mají zvířata duši?
Strašná otázka.
Zvířata duši mají a lidé jakbysmet.
Kdo o tom pochybuje, je záškodník.
Na duši totiž stojí a padá celý průmysl. O zdravotnicví nehovoře.
Lze to vydedukovat z toho, že existují duševní choroby zvířat a lidí a současně lidé, kteří tyto choroby definují, diagnostikují a léčí, ba co víc. Existuje celý průmysl, který na tyto choroby vymýšlí léčiva, pilule všeliké, vodičky a masti různé a také lůžka nepohodlná klecová, klícky izolační, místnůstky polstrované, pomůcky, kazajky, elektropřístroje, ba celé domy a komplexy budov zhotovuje průmysl za účelem duševně léčivým a další vymoženosti páchá.

To vše jen a pouze kvůli nemocné duši a jejím projevům.
Že by se to všecko a za ty prachy dělo na základě něčeho, co neexistuje.
Proč se pak ptát, zda-li duše existuje?

Kdyby nedej bože se zjistilo, že neexistuje, co stalo by se s průmyslem duševně chorobným? S pracovními místy. Co bylo by s managementem, obchodními zástupci, zahraničními dělníky a vůbec?

Pojďte se raději bavit o životě. A teprve potom o duši. Duše je součást toho, co nazýváme životem.
Debaty zúčastňují se i biologové, táži se tedy. Co to je život? Máte definici?
23. 03. 2009 | 12:46

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad skeptický, ta zahrada to není profese, to je přerostlé skoro padesátileté hobby. Jinak jsem ročník 46 poválečná generace, tak se povaluju a povaluju..., takže jsem po obědě a du zase makat. Mějte se. Jo a k těm ženským..., staré baby idú lahko, říká už též více než padesát roků jeden se mnou souznějící dřevorubec...Howgh.
23. 03. 2009 | 13:09

Vaclav Horejsi napsal(a):

buldatra:

Život je perioda mezi narozením (např. oplodněním vajíčka) a smrtí organismu.
;-)
23. 03. 2009 | 13:26

Franta F. napsal(a):

Jak vás tady tak čtu, tak už snad jen zbývá obrátit boha na víru ;-)
23. 03. 2009 | 13:31

buldatra napsal(a):

To autor:

Děkuji za reakci.
Ale nejsem spokojen.

Tato Vámi navržená perioda je jen součástí děje, zvaného život. Součástí života. Není tedy definicí života jako takového. Živé se od neživého přece nějak odlišuje, pakliže se příliš nepletu.
23. 03. 2009 | 13:41

Vysedlina pathologická napsal(a):

Trochu to zkomplikuji. Pokud někdo věří v Darwinovu teorii vývoje, pak musí uznat i vývoj všeho, i duše.
Dále: i pes může trpět duševní poruchou, třeba neurózou.
Duševní nemoc není handicapem pro "soud Boží". Duše je napojena na ducha, což není jedno a to samé. Duch není nikdy nemocen.
To, co se případně trápí ve starém hradě jako "duchové", jsou vlastně duše, které po smrti nenalezly cestu k Bohu. Jedno, v jaké byly církvi, pokud nepěstovaly svůj duchovní život, což je neoddělitelná část lidského života. Ve stejném stavu jsou mnohé lidské duše, u některých se jedná o volbu - nechtějí opustit pozůstalé či majetek. I zvířata mají své individuální duše napojené na ducha. Nemají však svobodnou vůli jako člověk a nemohou tedy ovlivňovat svými činy svůj duchovní vývoj spočívající v očistné cestě lidské duše ke spojení s čistým duchem.
Rozdíl mezi zvířaty a člověkem je ve svobodné vůli člověka experimentovat s pozitivními i negativními silami. Proto se říká, že člověk může být horší jak zvíře.

Tyto diskuze nejsou ničím jiným, než povrchní zábavou. I článek je takto napsán. Hodně popularity přeji, pane autore.
23. 03. 2009 | 14:11

Pepa Řepa napsal(a):

Dneska připravuje každej nějakej Think-tank. Já bych takový věci přenechal tomuto pánovi
http://www.davidcerny.cz/
S tankem už má zkušenosti. S Evropou taky.

Hmmm. Život je prej jenom perioda.Znal jsem jednu slečnu, ta to tvrdila taky. Taky byla samá perioda.Aspoň to tvrdila mně. Dost kličkovala.Marně.Mnoho psů, zajícova smrt.

Pro spermii je zase život chvilka mezi periodami.
Všechno je relativní.

Já věřím Čochtanovi. Kdo už má vědět, co je duše, když ne vodník.
23. 03. 2009 | 14:18

skeptický napsal(a):

Buldatra

Definice Života ?

Život je pes=>Živý člověk=člověk se psem

Pes má duši => život má duši
psí život = dušený život
dušený pes = oduševnělý žívot
rozháraná duše= vilná pesice

Bez života není duše
Bez duše není život

Bez práce nejsou koláče =>koláče jsou duší práce.

E = A = F x s

F = síla = koláče [kgmsec-2]
Vědění je síla=>koláče=síla=>znalosti lze získat jídlem!

Kdož jsi bez viny,hoď po něm kamenem = > ¨kámen je duší viny

k-ÁMEN (tak tam se schovávala,potvůrka)

Podle posledních poznatků se domnívám,že duší by mohl být kámen.
Kámen to úhelný,který stavitelé odhodili...

Kostěj Nesmrtelný si svoji schovával ve vejci.
Myslím ,že se k něčemu epochálnímu skutečně dobereme.

Já vždycky myslel,že život je perioda,která se nedostavila.
Pokud život je perioda,musí se opakovat.Hrůza.

WBG
To byl moc dobrý ročník.
Kdo by ty baby ale chtěl.Ať idů.
Kurva,to mi to dneska ale de.
23. 03. 2009 | 14:40

OTAZKA V.H. napsal(a):

Vaclav Horejsi napsal(a): Život je perioda mezi narozením (např. oplodněním vajíčka) a smrtí organismu. ;-) 23.03.2009 13:26:47

Proc jste tyto vetu nenapsal ve svem blogu "Správný krok správného prezidenta"?
23. 03. 2009 | 14:40

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Perioda sem, perioda tam.
Nechejme definici života chytřejším, oni se toho rádi chopí.
Rádi se zapotí.
Prozatím si vystačíme konstatováním, že život zkrátka je. Existuje.

Život je pes – žít je psina (jak jsem napsal již slovutnému JBB).
Přičemž psí život může být i oduševnělý. Proč ne? Časem.
Anóbrž i pes se vyvíjí, nekecal-li ten Darwin. A tak, časem se třeba jeho duševní schopnosti vyvinou natolik, že oprostí se od bohaprázdného požírání masa vezdejšího a an stane se vegetariánem. Jako někteří vyvinutější Homo.
Duševně se nám tak přiblíží, i když v té době my lidé budeme již natolik vyvinutí, že jíst již ničeho nebude nám třeba, neb energii budeme čerpat ze slunce a budeme toliko jen pít. Kvůli dehydrataci (globální oteplování hraje dehydrataci a pivovarům do not) a dobré náladě.

K snídani si rád dávám vajíčko na měkko. Doufám jen, že jsem nezdlábl nějakého potomka toho Vámi zmiňovaného Kostěje. To by mě fakt mrzelo.
23. 03. 2009 | 15:09

buldatra napsal(a):

Pane IP 71.237.20.58.

Mám dotaz:
mohu Vás nějak oslovovat, v případě, že se odvážím reagovat na některý z Vašich příspěvků?

Stačilo by oslovení třeba: Numero?
Neboť oslovení IP 71.237.20.58. je poněkud nepraktické.
S pozdravem
buldatra
23. 03. 2009 | 15:14

Vaclav Horejsi napsal(a):

OTAZKA V.H.:

V onom clanku neslo o to, jestli je embryo zive (o tom neni sporu), ale jestli je od sameho pocatku "clovek", jestli znicit casne embryo (shluk bunek) je totez jako zabit dite nebo dospeleho cloveka.

******************
buldatra:

Jakasi konvencni definice zivota rika, ze je to (chemicka) soustava, ktera je schopna metabolismu, rozmnozovani (sebereprodukce), udrzuje svuj stav usporadanosti na ukor okoli (zvysovanim entropie okoli), odpovida na podnety z okoli, ma schopnost dedicne variability a tedy evoluce.

..
23. 03. 2009 | 15:21

skeptický napsal(a):

Budatra

To je někde za devaterými horami na vysoké skále.Než by se sem dostalo,byl by to pukavec.Bez obav.
Není mi třeba housek či chleba ,není mi třeba krásných žen...
Pijme kolaloku jen.

Já mám na ten vývoj jinou teorii.

Snaží se nám nakecat(ten Derviš kecá,ubezpečuji Vás),že všichni psi se vyvinuli z vlka.
Houby.
Byli vyšlechtěni.

Totéž s lidmi.Krasavice si vybírají krasavce,a my krásná rasa současnosti jsme byli vyšlechtěni do současné podoby.Nejsme moc chytří,protože mezi současnými krasavicemi a krasavci se taky toho rozumu nepobralo nepobralo.No,zas takový krasavec nejsem.

Krom toho zastávám názor ,že všechny quasivývojové stupně člověka jsou v současné době žijící na této planetě zároveň.
od velkého těla ,velkých umlautů a menšího mozku až do opačného pritipólu.

Jinak si ale pevně stojím na tom,že všichni psi i lidé jsou si rovni.
23. 03. 2009 | 15:27

skeptický napsal(a):

Je-li něco definováno,mělo by to jít duplikovat.Pokud ne,pak je definice chybná,nebo vágní.Spíš to druhé.
Není to v jiné galaxii,stavební kameny tu jsou,jedná-li se o chemickou soustavu,v čom je problém?

Život je když...
23. 03. 2009 | 15:35

skeptický napsal(a):

Buldatra

Co takhle používat při oslovení hezkého českého slova?
23. 03. 2009 | 15:41

DALSI ODPOVED V.H. napsal(a):

K poznamce pana Dr. Horejsiho (viz nize):

Pane doktore, .. co by jste tomu rekl, kdyby Vase manzekla oznamila "necekame dite, ale meme zatim "shluk bunek" ?

Neni praktictejsi alternativni steem cells a precejenom jakesi limity, hlavne s ohledem, ze neni zarucena moralka soucasnych vedcu? Znam osobne priklady vsehoschopnych vedcu. Navic, i lekari podlehaji licensi.

Vedci by opravdu meli pouzivat "vyšší princip mravní". Na to prisel i Albert Einstein po pouziti atomove bomby.
Domnivam se proto prave, ze pouhy technokraticky vedec je nemravni a neni ani vedec.

-
Vaclav Horejsi napsal(a):
OTAZKA V.H.: jestli je embryo zive (o tom neni sporu), ale jestli je od sameho pocatku "clovek", jestli znicit casne embryo (shluk bunek) je totez jako zabit dite nebo dospeleho cloveka.
23. 03. 2009 | 15:45

Krupa Václav napsal(a):

Pane profesore,samozřejmě,že každý pes má duši.Na rozdíl od lidí.Mám to lety prokázané a mám je dobře prokouknuté.A nečekejte samou chválu.Ona ta jejich duše je pěkně mazaná.Je sobecká závistivá,lakomá,ráda se vytahuje a skutek utek.Ale když si je vezmu na klín a díváme se navzájem do očí,tak ty duše jsou vidět a já vím,že přes popsané vlastnosti,je to nejvěrnější tvor na světě,který svého pána(paničku)bude milovat až do konce.O lidské duši mám pchybnosti.Možná v dětství,později jakoby ucházely do ztracena.
23. 03. 2009 | 15:47

jaryn napsal(a):

Když nevím, jak definovat duši, nemůžu vědět, jestli ji zviřátko má nebo nemá.
Stejně tak může zaznít otázka, zda mají zvířata city? Mají, ale od kterého vývojového stupně?
Víme prdlajz, ale považujeme se za pány tvorstva.
23. 03. 2009 | 16:02

skeptický napsal(a):

Jaryn

Mez slepými jednooký králem.
23. 03. 2009 | 16:11

JAHA napsal(a):

No vidite, IP 71.237.20.58, ze viete kritizovat i bez dehonestacie. Velmi trefneee! I s tym "technokratickym vedcom" suhlasim.
23. 03. 2009 | 16:15

Mara napsal(a):

Vysedlina Pathologicka
musim s Vami souhlasit. tom, ze na zadny satsang to tu zatim nevypada.

Skepticky
PS V tureckych pristavech kotvi lode s izraelskou vlajkou a vsude klid a mir - obchod kvete -:).

Vaclav Horejsi
Nechtela jsem Vas vylekat. Tak zustaneme jen u svatosti a tech sefiru. Ja jen ze tam jsou nezanedbatelne paralely.

Pepa Repa
Ja Vam vyseknu takovou poklonu a Vy nic? OK :)
23. 03. 2009 | 16:41

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pane IP 71.237.20.58.,

Nemohl byste prece jen radeji pouzivat nejaky nick (nebo prave jmeno), jako kazdy?

Kdyz je to embryo v onom stavu "shluku bunek", tak se o tom tehotenstvi jeste vubec nevi (a ve vetsine pripadu to v tomto casnem stadiu take skonci, aniz bychom se o tehotenstvi dozvedeli)...
Kdyz se o nem vi, tak je jiz embryo uhnizdene v deloze, zdarne se vyviji a v pomerne kratke dobe zacne uz vypadat jako clovicek.
Nic takoveho se nedeje v pripade tech casnych embryi ("shluku bunek"), o ktere jde v pripade probiranem v minulem clanku.

Nicmene ocenuji, ze zacinate psat slusne; neodpovedel jste mi na dotaz (pod tim minulym clankem), jesli skutecne jste vedec a mate extremne vysoce citovane clanky, jak jste uvadel.

Je otazka, jestli je etictejsi:
a) nechat trpet a umrit deti a dospele, kterym by mohly pomoci kmenove bunky z "nadbytecnych" embryi z IVF,
b) pouzit na tato prebytecna casna embrya (urcena stejne k likvidaci) k vyzkumu, ktery by mohl prinest lecebne postupy k zachrane tech nemocnych.

Ja si myslim, ze zpravne je (b).

Podobne diskuse probihaly i co se tyce transplantaci - nekteri nabozensti fundamentaliste argumentovali, ze je neeticke "rozebrat zesnuleho na nahradni dily".

..
23. 03. 2009 | 17:16

Vaclav Horejsi napsal(a):

Mara:

"Tak zustaneme jen u svatosti a tech sefiru."

Tohle take neni moje parketa...
Ja jsem prirodovedec - vsechno jsou "jen" molekuly, jsem presvedcen, ze z jejich komplikovanych interakci v soustave zvane mozek se "lihne" i vedomi a "duse".
Brzy o tom napisu...

..
23. 03. 2009 | 17:23

Pepa Řepa napsal(a):

To Mara
Ó pardón, přehlédl jsem, že jste mne opět vzala na milost.
23. 03. 2009 | 17:27

mp napsal(a):

Náš kocour má nejen duši, ale i vysoké EQ.
23. 03. 2009 | 18:19

ODPOVED V.H. napsal(a):

Pane doktore, Ke “shluku bunek” -- Musite nejdrive definivat, kde je 0 (pocatek zivota; resp lim->0); pokud vim, tak pocatek“0” je oplození (početí, koncepce), definovano jako proces splynutí ženského vajíčka s mužskou spermií ve vejcovodu ženy za vzniku diploidní zygoty…. A zárodek (embryo) je vývojové stadium vzniklé oplozením (koncepcí) a vyvíjející se v děloze; časově je vymezeno do 8 týdnů, během nichž se vyvinou základy všech orgánů; plod (fetus) – lidský organismus od počátku 3. měsíce (od 8 týdnů) po oplození až do porodu … Definice smrti ? Rekl bych stav, kdy je membranovy potencial = 0. Vse mezi pocatkem a smrti je definovano zivot. (mimochodem, pravne, v USA, napr. vrazda tehotne zeny je posuzovana za vicenasobnou vradu, vzhledem ke ztrate i nenarozenych zitotu).

Vase (“b”) by byla pravda, kdyby (1) koncept embryonic steem cell byl funkcni a funkcni NENI; (2) kdyby neexistovala alternative k Embryonic stem cells (poznamka non-embryonic steem cells jsou vice propracovane).

Kde je problem? (i) obava,ze skupiny vedcu vyuzivaji “embryonic stem cells” pouze podobne jakoslovo “rakovina” pro ziskani grantovych prostredku; (ii) obava, ze vedci mohou tajit co je realne a nerealne az mi to pripomina alchemisty Rudolfa II (granty a vedecke lobisticke kruhy); (iii)jak sam vite, negativni vysledky se nepublikuji, nebo se ani nedaji publikovat; (iv) pro laiky jde (ve veci embryonic stem cells ) o “hope of the hopeless” (jaksi biologicke perpetuum mobile: mam poranenou michu po autonehode a diky embryonic steem cells budu zase chodit... / po lecbe pacient umira na brain tumor). (v) Aby byla lecba funkcni, musi se steem cell stejne upravit, ze neni vubec potrebne pouzivat embryonic stem cells z "nadbytecnych" embryi z IVF (mimochodem IVF také není tak zcela kosher, viz napr. Nadya Sulemanová a jeji osmerčata).

Co se tyka transplantaci, to je uplne neco jineho, nicmene definice klinicke smrti pomohla; navic jiste transplantace jsou funkci (jste imunolog, tak znate problematiku). Ale, preprogramovat embryonic stem cells je zcela jina vec; hlavne kdyz je ani nepotrebujete.

Dalsi odpovedi -- Nick mi prosim navrhnete a budu ho pouzivat, rad bych pouzival sve jmeno, nicmene to asi na chatu nejde. Ano jsem vedec.

Vaclav Horejsi napsal(a):
Pane IP 71.237.20.58.,

Nemohl byste prece jen radeji pouzivat nejaky nick (nebo prave jmeno), jako kazdy?

Kdyz je to embryo v onom stavu "shluku bunek", tak se o tom tehotenstvi jeste vubec nevi (a ve vetsine pripadu to v tomto casnem stadiu take skonci, aniz bychom se o tehotenstvi dozvedeli)...
Kdyz se o nem vi, tak je jiz embryo uhnizdene v deloze, zdarne se vyviji a v pomerne kratke dobe zacne uz vypadat jako clovicek.
Nic takoveho se nedeje v pripade tech casnych embryi ("shluku bunek"), o ktere jde v pripade probiranem v minulem clanku.

Je otazka, jestli je etictejsi:
a) nechat trpet a umrit deti a dospele, kterym by mohly pomoci kmenove bunky z "nadbytecnych" embryi z IVF,
b) pouzit na tato prebytecna casna embrya (urcena stejne k likvidaci) k vyzkumu, ktery by mohl prinest lecebne postupy k zachrane tech nemocnych.
23. 03. 2009 | 18:37

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:
Najednou mi přišlo líto, že nejsem v žádném think tanku.
Moje původní vzdělání by založení jednoho konkrétního think tanku umožnilo a s chutí bych přizval kolegu Huga. Ale v této oblasti působí řada profesionálních pracovišť, kde jsou na rozdíl od společenských věd jedinci velmi zdatní - skutečné mozky.
Možná by se dal založit think tank na vyvrácení teorie černých děr. Ale tomu v Česku nějak skutečně rozumí asi 20 lidí a ti by do toho nešli, takže think tank by trpěl nedostatkem členů.
Dal by se založit i think tank s názvem Úroveň českého TOP managementu a situace v českých podnicích. Mám v tomto směru slušné zkušenosti. Ale asi by naše výstupy nikdo nereflektoval.

A tak jen zbývá pozvat Váa, Čochtana a další rytíře rádu pathologické ssedliny, který bude dokazovat, že západ má před sebou nejvýš 20 let.
Určítě bychom měli konkurenci, ale proč ne :-)).
23. 03. 2009 | 18:43

Mara napsal(a):

Vaclav Horejsi
tak na to se tesim, ale nez s Vami zacnu nesouhlasit, musim si pockat na ten clanek.

PS1:Nekteri vedci zastavaji nazor, ze i jednotlive bunky maji vedomi a inteligenci, pamet atd.

PS2:co se tyce zhrzeneho, avsak vzdy zasadoveho a nyni jihnouciho pana IP.., my tomu doma rikame BLAST FROM THE PAST (treba byvaly spoluzak?).

Pepa Repa
Skoda, ze to nejde bez te ironie.
23. 03. 2009 | 19:02

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, mám po šichtě a hlásím příchod, a zdá se, že je nejvyšší čas na fórek, drobátko komunální: Řešili začátek života, kněz, vědec, rabín.. Kněz - řeči o duchu svatém atd.., vjedec - když se samozřejmě spermie konečně nabourá do vajíčka, tak to začne, soudruzi. Rabín: "Já nevím, jak vy pánové, ale pro mě začal život, když děcka konečně odešly z domu a chcípl pes... Jestli už to tady bylo, tak mi to nandejte, prosím.
Veselé krizování...
23. 03. 2009 | 19:42

Pepa Řepa napsal(a):

To KM
ano, řešením je Clot-tank(?).
Za sebe mohu prohlásit, že bych se stal členem lobotomické platformy progresivních paralitiků.

Myslím, že kostlánův řád pathologické sedliny obdrželi i další význační jedinci(bigjirka, LČP, Bara, Hawk, Silvie a pod.) S politováním musím konstatovat, že místní CACIB má co dohánět.

Na konci sezóny bychom mohli udělit "Zlatého Multi-kulti Tydlitáta" pro osobu mužského pohlaví, která se-svými výroky-nejvíce zasloužila o rozklad společnosti zevnitř.

Pro mne je favoritem kolega Vilík (viz blog. J.Černého).
I současný ministr Ropotamo stojí za úvahu.

Abychom nebyli napadeni feministkami, mohli bychom udělit i "Zlatou perlorodku",za obdobný výrok ženské větve, a to za největší perlu hozenou místní chovné stanici.Tady je pro mne favoritkou in memoriam jistá dáma z Plzně.
Ostatní dámy se musí více snažit.

U našich čtyřprocentních přátel bych udělil "Zlatého Evžena".Nevím golgo jich je.

Teorii černých děr bych nevyvracel. Do jedné nás zřejmě multi-kulti aktivisté na závěr nacpou.
23. 03. 2009 | 20:22

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pane IP 71.237.20.58.:

Je skutecne docela dobre mozne, ze se nakonec ukaze, ze ty ruzne tkanove kmenove bunky se ukazi jako lepsi nez embryonalni, a bude po hadkach - vubec nic bych proti tomu nemel - naopak, mely by velke vyhody (odpadly by problemy s histokompatibilitou).

Pokud jde o ten nick - nevim, proc byste nemohl pouzivat sve vlastni jmeno (nebo jeho cast) - ja ho pouzivam take ;-).

Pokud jste vedec (snad dokonce z podobneho oboru jako ja?), opakuji svoje pozvani, abyste me kontaktoval (horejsi(at)biomed.cas.cz) a pripadne navstivil nas ustav.

Zdravi

VH

..
23. 03. 2009 | 20:28

Pepa Řepa napsal(a):

To Mara
Nejde. A to se celý život tak snažím.
23. 03. 2009 | 20:28

Vaclav Horejsi napsal(a):

Mara:

"Nekteri vedci zastavaji nazor, ze i jednotlive bunky maji vedomi a inteligenci, pamet atd."

Zadne takove vedce neznam :-(

..
23. 03. 2009 | 20:30

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon. Paralytiků.
i když paralytikovi je dovoleno psát i paralitik.
23. 03. 2009 | 20:31

Hajný napsal(a):

to Pepa Řepa:
S nadšením se hlásím do Vaší platformy.Doufám,že mi bude prominut nedostatek publikační činnosti a nedostatek citací.
23. 03. 2009 | 20:31

Lena napsal(a):

Hajný,

za to máte nejspíše dvě zbraně (kulovou a brokovou) a to je silný argument.
Citace lze pořídit celkem snadno. Na MU v Brně se vzájemně citovali dva pánové a zvyšovali si tak plat.

Jak se má pes? Tedy fena? Leuška nebo Leonka - nebo jak tý kredenciózní potvoře říkáte?
23. 03. 2009 | 20:39

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o černých dírách zde:

XXX

Máš li chuť na černou
díru
nemusíš hned
do vesmíru...

Kdysi jsem to navrhoval hawkingovi i všelikých sisifům, ale kouzlo se nepovedlo, ale teď v rámci krize, že....
23. 03. 2009 | 20:46

skeptický napsal(a):

Někdo kdysi tvrdil ,že nejinteligentnější shluk buněk v ženském těle je spermie?
23. 03. 2009 | 20:53

Lena napsal(a):

Skeptický,

je fakt, že spermie je inteligentní buňka. A víte proč? Protože zavčasu utekla od chlapa.
23. 03. 2009 | 21:05

Hajný napsal(a):

to Lena:
Těch zbraní mám víc.Na vyzbrojení čety by to stačilo.A mám i dělo.Funkční,na černý prach.Ráže 5 cm.Vyzkoušený dostřel 300 m.

Feně říkáme Leo.Zatím je to přerostlý gaučák.
Pudl ji učí hlídat.Ona sama hlídá vchod do domu.Jak při troše nepozornosti se usadit na verandě.
Nejzklamanější jsou místní hasiči.Musí hasit svou sovětskou žízeň za své!

Ty zničené jarní kytičky už manželka rozdýchala.Mne potrestala tím,že na pět dní odjela k synovi a po návratu vařila jen samý kucmoch,zemlbábu a zapečenou brokolici.Až dnes byly plněné brřčamborové knedlíky masem.Byly mražené z obchodu z Prahy.Nestály za nic.Dobré na nich bylo jen to zelí,bylo domácí.
Přeji hezký večer.
23. 03. 2009 | 21:11

Pepa Řepa napsal(a):

To Lena
dobrý
To Hajný
jste vítán.Vy ani nemusíte přikládat prověrku NBÚ.
23. 03. 2009 | 21:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, leno dobrý, se spermyjema je to jako s elektrony, když je jich hodně na záporným pólu, tak se urychleně uchylují ke všelikým pólům od narození kladným..., a už to zase jede...
23. 03. 2009 | 21:19

bigjirka napsal(a):

Já se ke své pathologii hrdě hlásím. Myslím, že shora uvedený seznam dekorovaných zhruba odpovídá. Škoda Franty. Neměli jsme s ním mluvit o penězích, to ho vyštvalo, duši jemnou. Také bych prchal, kdyby mi někdo šahal na penězovod. ...chjo

ten tank budeme muset nějak dokončit. Nemůžeme nechat Schweinera v bryndě!
23. 03. 2009 | 21:27

Lena napsal(a):

Hajný,

maso stejně není zase tak moc zdravé. Dvakrát týdně stačí (prý), mě stačí i výrazně míň.

Dělo máte? To by asi rád viděl můj kamarád. S oblibou mi ukazuje svoje lovecké pušky. Ještě že mě z nich nenutí střílet. Modřinu od brokovnice jsem na rameni měla týden (aspoň). Ve škole nás učil šílený dělostřelec a vykládat o svých úspěších, jak na potřetí na 3 kilometry, už nevím čím, ustřelili borovici.

Lea se na zahradě možná nudí, když už zardousila všechny kočičky z okolí, ne? Napadlo mě, že ta Vaše trousitelka koček si je možná bere v Praze z útulků. Asi by bylo vhodné jim poslat zprávu, že té a té osobě, kdyby přišla, by žádné kočky dávat neměli.

Jdu ještě na DPH, tak se zatím mějte hezky. Jsem ráda, že pes v pohodě a Vy taky netrpíte. Měla bych z toho černé svědomí:-).
23. 03. 2009 | 21:27

Mara napsal(a):

Vaclav Horejsi
o ja zase znam neurology, kteri si s bunkami povidaji, ale jinak Vas jako obvykle jen provokuji (Guenther Albrecht-Buehler/Quantum biology)

Skepticky
to bude informace ze stejneho zdroje jako ta, ze zeny nemaji dusi :)
23. 03. 2009 | 21:29

Lena napsal(a):

wbgardene,

to je ten spermioelektrický jev. Když objasníte jeho příčinu, třeba dostanete Nobelovku stejně jako velký Albert.
23. 03. 2009 | 21:33

Hajný napsal(a):

to Lena:
Práce šlechtí.A vyrábět doklady pro zločineckou organizaci,t.j.FÚ,je obzvláště záslužné.
S tou paní je to už vyřízené.Ručně a stručně.Sice málo gentlemanské,ale účinné.

Jo,s fenou mám problém.Je to militantní rasistka.Převýchovné lekce spočívající ze čtení článků p.Uhla a jiných osvícených pánů a dam nepomáhají.Kdoví čím byla v minulém životě,nechci to ani domýšlet.
Neumíte poradit?
23. 03. 2009 | 21:38

Mara napsal(a):

Pepa Repa
Pobody's Nerfect.
23. 03. 2009 | 21:39

Hajný napsal(a):

to Pepa Řepa:
Děkuji za důvěru.Lustrační osvědčení v případě potřeby předložím,když mi někdo řekne jak se o něj žádá.Ale stejně je nanic,nedá se na něj spolehnout,jak známo z mnoha případů.
23. 03. 2009 | 21:43

Pepa Řepa napsal(a):

Nevím, jaký je pokec s buňkou, ale mám kamaráda, který si povídá s kytkama.
Jméno raději nebudu uvádět, je dost profláklý.
Za bolševika se živil tím, že na expedicích s Wagnerem chytal ty nejjedovatější pavouky. Domorodce z něj málem kleplo.
Tehdy bydlel v paneláku. Ve třech pokojích kytky. Když je začal kytky cpát do čtvrtého pokoje, přišla vždycky obálka s pruhem.
23. 03. 2009 | 21:44

Lena napsal(a):

Hajný,

asi nemůžu moc radit. Moje feny se s brigádníky-cikány snáší velmi dobře. Ale malá fena, když viděla černocha, chovala se tak, že jsem měla strach z oficiálního obvinění z rasové nesnášenlivosti. Stará fena se černochovi pouze divila, kulila oči a kroutila hlavou. To šlo.

U Ley bych tipla nikoliv na rasismus, ale zkušenosti. A s tím se nedá udělat skoro nic, jen nahrazovat zkušenostmi opačnými.
23. 03. 2009 | 21:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad lena, máte na své ctěné mysli tohoto bertíka:

RELATIVNÍK

Starý Einstein běduje
že vesmír se mu
smršťuje

Když mladý byl a
začínal
všehomír se
rozpínal

Einsteinka však odpověď má
hned
co se ti dědku zmenšuje
vůbec není
svět...
23. 03. 2009 | 21:44

Lena napsal(a):

Pepo Řepo,

mám kamaráda, ten zase sbírá hady. 3 zmije růžkaté mu zdrhly, když nebyl doma. 2 našel, třetí ne. Asi jí sežral jezevčík, protože prý odmítal jíst.

Jeho známému zase sklípkan během dovolené sežral štírky. Jeden asi za 2 000 Kč. Celkem sežral asi 3 nebo 4. Nechal akorát klepeta a ten trny z ocásků.

Je pravda, že tito měli problémy nejen s partnerkami, ale i se sousedy.
23. 03. 2009 | 21:48

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Vidím, že jste to vyřešil s gracií sobě vlastní a mě nezbývá než Vaše návrhy formalizovat. Takže:
Název: Think tank lobotomiků
Předseda: Pepa Řepa
Členové výboru: Čochtan, bigjirka, KM, další budou doplněni.
Objekt zájmu: Pád Říše neořímské
Témata:
1. Konec demokracie a tržní ekonomie
2. Kompletní etnický zánik původního obyvatelstva
3. Kreténizace společnosti
4. Demoralizace společnosti
5. Všeobecná degenerace a podvádění přírody

Stanovy think tanku budou upřesněny a vydány. Podmínky členství: Držitel řádu pathologické ssedliny.

Think tank udílí každoročně k vánocům dvě význačná vyznamenání: Zlatého Multi-kulti Tydlitáta a Zlatou perlorodku.
Návrhy se přijímají nepřetržitě, o udělení rozhoduje předvánoční plenární schúze.
23. 03. 2009 | 21:49

Lena napsal(a):

wbgardene,

doufám, že neporuším autorská práva, když si to okopíruju a přepošlu na Masarykovu univerzitu. Můžu?
23. 03. 2009 | 21:50

Lena napsal(a):

Karle Muellere,

ráda bych podotkla, že výbor nestačí. Musí být ještě revizor.
Taktéž je ve výboru povinný hospodář, to jsem zvědavá, kdo to bude dělat.
23. 03. 2009 | 21:54

Pepa Řepa napsal(a):

Vlku, kde jste?
Taková vybraná společnost.

Pane Hořejší, nechcete se přidat?
I Pavel začínal jako Šavel. Stačí jeden výlet do Dimascu a prohlédnete.
Polepšené máme nejraději.
23. 03. 2009 | 21:54

Hajný napsal(a):

to Lena:
Tak to raději zůstanu u toho PŠM Uhlovými články.Jen přidám na vrata ceduli:"Pozor, rasistický pes."
23. 03. 2009 | 21:59

Karel Mueller napsal(a):

Lena:
Napsal jsem, že další členové výboru budou upřesněni, nic Vám a třba panu Hajnéu nebrání se těch funkcí chopit :-).

Pepa Řepa:
Tuším, že profesorovi a příteli vlkovi nebyl řád zatím udělen :-).
23. 03. 2009 | 22:04

Pepa Řepa napsal(a):

To Lena
přece Vy.
23. 03. 2009 | 22:04

Lena napsal(a):

Hajný,

když jsem si (já kráva!) začala s bývalým manželem, začala jsem se starat (tuplovaná kráva!!! To už mi pak už zůstalo, on se nestaral skoro o nic) o jejich psa. A byla jsem nucená si dát na dveře kanceláře: "Pozor pes! Hodný, ale leží za dveřma. Otevírat pomalu!" Takový fofr mezi dveřmi dlouho nebyl, všichni totiž chtěli vidět toho psa, jak za těma dveřma leží. Takže na to bacha, abyste pozornost spíše nepřitáhl.
23. 03. 2009 | 22:05

Hajný napsal(a):

to Pepa Řepa:
Vlk podle mne míchá makový odvar paní Karkuli do kafe.Aby mu nepřerazila druhou ruku,až bude bílit velkolednici.
Musíme mít strpení.Co kdyby v té štrycli uheráku byla oduševnělá myš?
23. 03. 2009 | 22:06

Lena napsal(a):

Huš pánové, s funkcemi! Dělala jsem hospodáře, kde to šlo. A stačilo. Teď už dělám jenom kverulanta.
23. 03. 2009 | 22:07

im napsal(a):

Nuuu,
Pepo, místopředsedu nemáte, kdo Vás bude zastupovat v případě nepřítomnosti? Myslím, že Vlk by byl příhodným kandidátem.

Škoda, že tu není Líná černá pejska, ta už aspirovala na ministra lakoty, to by byla skvělá revizorka účtů....
23. 03. 2009 | 22:09

Hajný napsal(a):

to Lena:
Bez obav.Tady jsou lidé u mne zvyklí na ledacos.
Ba dokonce se obáván,že kdyby mne viděli kráčet v obleku,svrchníku,klobouku a s vázankou se špacírkou v ruce,tak budou volat záchranku se dvěma statnými ošetřovateli!
23. 03. 2009 | 22:12

Lena napsal(a):

Hajný,

třeba by to považovali za nějaký matoucí manévr z Vaší strany.
Tak a už tu opravdu končím.
Dobrou noc.
23. 03. 2009 | 22:16

Pepa Řepa napsal(a):

Lena napsal(a):
když jsem si (já kráva!) začala s bývalým manželem, začala jsem se starat (tuplovaná kráva!!)
-----------------
Jako kdybych slyšel svojí ženu.Zatím obálka s pruhem nepřišla. Má soucit s podřadným tvorem, řekl bych.

To im
díky za tip. Lístky na druhý díl Nebe nad Berlínem mám.
23. 03. 2009 | 22:19

Hajný napsal(a):

to Pepa Řepa:
Ženskou duši netřeba pitvat.Stačí se smířit s tím,že to je to iracionálno.
23. 03. 2009 | 22:31

Jan Vaculík napsal(a):

Think-tank
Zkušební provoz
první dílčí zpráva po 24 hodinách provozu

Wbgardenovy básničky se ukázaly jako příliš subtilní a unikly drobnými netěsnostmi v horní části think-tanku, takže horní nádržka je prázná.

Dolní nádrž vykazuje těsnost dobrou a utěšeně se plní.
23. 03. 2009 | 22:46

Hajný napsal(a):

A jako kronikáře a pověřence pro styk s medii navrhuji Dvojctihodného Urozeného pána dr.dr. JBB!

Funkce obvykle mění i názory!
23. 03. 2009 | 22:47

Lena napsal(a):

Hajný a Pepo Řepo.

Jdu z koupelny, chci vypnout NB a co nevidím? Že si tu tak hezky meditujete, posílám Vám jeden vtip na dobrou noc:

Přijde Bůh za Adamem a Evou a říká: "Mám pro vás dva dary, děti."
"A jaké?" ptá se Adam.
"Jeden je, že můžete čůrat ve stoje. Je to velmi praktické. Kdo ho chce?"
A Adam hned: "JÁÁÁÁÁÁÁ!!!!! Já ho chci!" Běhá kolem, občůrává stromky, hned tady, hned tam...
Eva s Bohem na něj zírají a pak se Eva zeptá: "Jaký je ten druhý dar, Otče?"
Bůh: "Rozum, Evo, rozum."
:-)
23. 03. 2009 | 22:51

bigjirka napsal(a):

Ano, ano, dablbý by mohl být kronikářem a mlufčím naší Myslící Nádrže! Ke spodní části má odjaktěživa vřelý vztah a jen co utěsníme horní bačok, uvidíme.
23. 03. 2009 | 23:19

bigjirka napsal(a):

Jene, musíme provést experiment. Je-li myšlénka lehčí vzduchu, horní bačok může míti podobu obráceného lavóru, jako když se dělá lavórovica. Pokud budou mít myšlénky přetlak, budeme těsniti koudelí a gutaperčou.
23. 03. 2009 | 23:22

Jan Vaculík napsal(a):

Lena
:-)
Obecně se má za to, že vtipy vymýšlejí spíš muži. Tak by mě zajímalo, jak to s tímto vtipem bylo

Jirka
Vždyť my jsme zapomněli na izolaci!
Bez té hrozí nebezpečí, že myšlenky budou v horní části tanku kondenzovat a bude to tam plesnivět.
Buď to půjde vzít SAVEM, anebo to prohlásíme za publikační činnost.
24. 03. 2009 | 01:27

Anba napsal(a):

Lena: máte moc chytré pejsky.Náš bígl Hak ( v prosinci v 14 letech odešel), se kromě aportování, hrabání děr v zahradě a kálení na sousední podezdívky zahrad a veřejné osvětlení, když se šel venčit, nic moc nenaučil.
Dvaapůlletá vnučka mluví od roka, plave, zpívá, počítá do patnácti (ne odříkává, ale odpočítává své plyšáky, sloupky u plotů), zná několik písmen, sama si vyhledává na you tube písničky, zpívá si anglickou abecedu odposlechnutou na PC,komunikuje s lidmi, zdraví, zná barvy, tvary, řadu květin, zelenin, nástroje, potraviny, chápe a ovládá rodinné vazby (babička je maminka maminky, děda je tatínek strejdy a pod.), chápe smysl kreslených pohádek v televizi, projevuje soucit s bolestí druhých.
Je to dost příkladů k tomu, abych i já mohla říci, že srovnávat dítě se zvířetem se mi zdá nesprávné?
Zvíře Vám jistě může dát radost , útěchu a věrnost, ale v dítěti máte pokračování sebe. Myslím, že to není rasismus, ale zcela legální obrana "své smečky".
Hezký večer, vlastně skoro ráno.
24. 03. 2009 | 02:32

Pepa Řepa napsal(a):

To Anba
jestli máte bígla, tak Vás lituji. Pořídil jsem ho jedné z dcer, když jí bylo 18. Pořád tvrdila, že to je "takovej veselej pejsek".
Je. On je veselej, my jsme se od té doby nezasmáli. Stavitel metra. Krtci mají z něho srandu.Domů přijde jen za piškot, jinak dělá hluchýho.Je mnohem chytřejší než druhý pes (hovawart), ale jen když se mu to hodí. Když z toho nic nemá-nezájem. Jsou jako ty dva medvídci, co se potkali u Kolína.Jeden hodnej mamlas,druhej vymaštěnej.

To Lena
téma je:Mají zvířata duši?
Byla byste- ve slabé chvilce- ochotna potvrdit, že i takový podřadný tvor, jakým muž bezesporu je,má - ve výjimečných případech-duši?

Já vím, blbá otázka po ránu.
24. 03. 2009 | 05:54

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, když blbě a po ránu, tak předvším o všelikých chytrých babách.., brr

VĚDMA

Paralelní vesmíry
zrcadlové světy
to všechno mi nabízela
duše jisté
Běty

Teta Běta
doktorka všech
běd
s tělem velmi nadaným
ochladit i
led..
24. 03. 2009 | 07:48

skeptický napsal(a):

PP

Kromě všeho vyjmenovaného,co dovede něčí slečna vnučka umím šmyčku na botě,chodit pozpátku,najít si zadní partie oběma rukama, i se zavázanýma očima.
Mohu dát občas i radost útěchu a věrnost,a umím očůrávat ploty.

Je to rasismus mne přirovnávat ke zvířeti?

Proboha,koho to vůbec napadlo sem ten rasismus tahat na prvním místě.Jsem línej to hledat.

Četl jsem,že to začíná být hrozná móda,zvláště v Americe.

Tam si hloupé universitní študentky kdysi vyhledávaly ve slovníku neznámá slova,která používaly v konverzaci,aby mohly dělat ze svého okolí blbce.Dalo se to ale kontrovat slovy Speak English!

Další oblíbenou americkou zábavou bylo naordinovat někomu pocit viny,a mít z toho škodolibou radost.

Teď se vyvinuli tak,že průměrný amík má strach,aby ho nedejbůh někdo neobvinil z rasismu.
Dělá se to prý na potkání.

Nějaký rabín dokonce prohlásil,že být TO je vůbec to nejnižší na světě,že je to horší,než smrt.Dotázán,co je opakem rasismu,protože na to neexistuje slovo,nějakou důmyslnou dedukcí došel k závěru,že je to sionismus.

Takže kdyby Vás někdo z tohoto obvinil,buď lze říci,co je vám do toho,nebo použít poslední poznatky.

Takže by snad bylo dobře,kdyby se to slovo alespoň ve spojitosti se zvířaty moc neužívalo.No, nevědomost hříchu nečiní,osvěta je pomalá.

Tu kombinaci hodnej mamlas pejsek,a vyčůraná kočička mám doma taky, a to žádná zvířata nevlastním.
24. 03. 2009 | 08:02

jaryn napsal(a):

Pečlivým sledováním vodních želviček jsem dospěl k nezvratným závěrům:

1.Duši mají, ale k oduševnělosti daleko
2. City mají, ale nemají pocity
3.Nehasí, co je nepálí. Sociální pravěk
4.Musím vyměnit filtry, voda je zase jako prase
24. 03. 2009 | 08:08

Viola napsal(a):

Pane Skeptický,

já to vím přesně, kdo sem zavlekl rasizmus ve spojitosti se zvířaty, byla to L e n a ve své reakci na Kanálníka.
24. 03. 2009 | 08:23

skeptický napsal(a):

Viola

Tak to pardon,to bude jistě v pořádku.
24. 03. 2009 | 08:25

Viola napsal(a):

Lena hned ve svém prvním příspěvku:

Myslím, že je v lidském rodě velmi rozšířený rasismus. Dneska už se příliš nenosí být rasistou vůči jiným lidským etnikům, ale vůči zvířatům to je většina lidí schopna skousnout. Podle toho se k nim taky chová - naprosto bezcitně, bezohledně, někteří si na nich vybíjejí svoje komplexy, jiní v nich vidí jenom zdroj peněz.
24. 03. 2009 | 08:40

Viola napsal(a):

Opravdu?

To bude v pořádku? Něco tam přece nehraje.
24. 03. 2009 | 08:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad všeliké očůrávání.., rozmanití adámkové sice běhají po světě a očůravají kde co, ale pozor přátelé, ten hlavní problém je, že vždy stydlivě směrem ke zdi. No a naše milé evičky.., ty jsou přece pořád a neustále otevřené světu.., neníliž...
24. 03. 2009 | 08:46

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Pekne som si par dni pocital. Ukazuje sa, ze pokial aj niektori (inde zurvalci) chovaju nejake to domace zviera, hned sa im zjemnuje pristup (nielen) k zvieratam. Nechcel som zasahovat do pokludnej debaty, takze svoje nazory prezentujem az teraz.
1. Keby ste vsetci mali taku lasku aj k nenarodenym detom, ako k zvieratkam (je mozne si pozriet vysledok abortu, embria...).
2. Tazko sa asi popise, co je dusa. Z mojho pohladu je to Boh v nas. A kedze je nehmotny, nekonecny, nepopisatelny...taka je i dusa.
24. 03. 2009 | 08:51

skeptický napsal(a):

Viola

Chodím sem mez bádáním odpočívat,zabít čas,třídit myšlenky,povídat blbosti,občas někoho pošťouchnout,ale vyhýbám se konfrontacím,obzvláště s něžným pohlavím.

Tatínek mi v útlém věku padesáti let prozradil velkou pravdu.S ženskými se nehádej,nemůžeš to vyhrát.

Jelikož něžné pohlaví tíhne většinou ke konfrontačnímu stylu,vedou ty ne vlastní vinou rozvedené,je lépe diskuse omezit na minimum.

V tomhle světě spousta věcí nehraje,občas dokonce smrdí.
Rasismus je bohužel živ a zdráv.
Zvláště ten státní.Maskuje se to tím,že se proti tomu káže.
24. 03. 2009 | 08:58

skeptický napsal(a):

wbgarden

Liž pravda,liž...
24. 03. 2009 | 09:00

Pepa Řepa napsal(a):

Hmm
pěkně se to posunulo ze světa zvířat do světa lidí.
Jak může být člověk směrem ke zvířatům rasistou?

Napadá mne jen, že upřednostňuje jednu psí rasu-třeba maltézáka- před druhou.

Pak je ovšem otázkou, zda by neměla zasáhnout politická korektnost i v této oblasti.

Proč je rasová segregace? Proč nesoutěží vlkodav s krysaříkem?
Pryč s odporným rasismem.

A co xenofobie, ta by nebyla? Když nevím kudy kam, označím protivníka za xenofoba.

Pryč s odpornou xenofobii.Ať pes miluje kočku a nehoní ji po zahradě.
Když to dokáže nadkolega skeptický, proč by to nedokázal ohař?
24. 03. 2009 | 09:13

skeptický napsal(a):

PP
Milý pane nadkolego.
Milovníkem koček zrovna nejsem.
Důvod,proč je nehoním je lenost.
I když jsem xenofil.
24. 03. 2009 | 09:18

skeptický napsal(a):

P.S.

Myslím,že jste objevil nový obor,mezidruhovou korektnost.
Tuším ale,že to není na pořadu dne.

Sex se zvířaty v téhle zemi nebyl trestný,dokud se do toho nezačali montovat ochránci zvířat.

No jo,vlastně jsme s křížkem po funuse.Ještě by to měli nějak zpoplatnit i pro lidi,co zvířata nevlastní.Jako ty autorské honoráře,TV,radio a tak.
Třeba to zdůvodnit tak,že je jíme,a díváme se na ulici zadarmo na cizí psy.

Když to dokáže ...proč by to nedokázal ohař?
Hmmm.No,a když se proti tomu ohradím,podle definice bych se asi považoval za něco víc,a víte,kam to vede.
Na to neskočím.
Kdy že jste byl naposled v Americe?
24. 03. 2009 | 09:29

Lena napsal(a):

Violo,

odpovídala jsem Vám na otázky a Vy jste mi zmizela bez rozloučení. To se dělá? Ani nevím výsledek testu. Nicméně si ho dovedu představit a nejsem na něj zase tak moc zvědavá.
24. 03. 2009 | 09:35

Lena napsal(a):

Anbo a Pepo Řepo,

bígl je nádherný pejsek, ale jsou s ním velké potíže. Opravdu nejsou až tak moc chytří. Jsou to smečkoví psi, kdysi běhali ve smečkách třeba po 40 kusech a lovili spolu spánem na koni. Pán zpravidla vybral jednoho chytřejšího a toho něco naučil. A tento jedinec pak vedl smečku při lovu, protože smečka neuznává jenom sílu, jak si lidi myslí, ale chytrost a šikovnost. Znalej pes měl prostě respekt a ostatní se k němu přidali. Bígli jsou u jiných plemen zpravidla velmi oblíbení, protože díky své historii mají velmi dobře vyvinutou nevergální komunikaci. Prostě jim ostatní psi dobře rozumí. A taky se skoro s každým psem snesou. Každopádně ale poslouchat nechtějí. Moje feny v lese zdrhnout na čtvrt hodiny (blbé je, když třeba 4x po sobě), ale bígl zdrhne klidně i na půl a více dne. Bíglům se v případě delšího úniku nechává na původním místě třeba kabát. Když se vrátí, zůstávají u kabátu, protože cítí pánečka a čekají, že i on se tam vrátí. S bíglem Vám přeji pevné nervy!

Anbo,
to srovnání s děckem jde přece jen omezeně, to je jasné. Ale tady se mluvilo o duši psa, ne o inteligenci. Ta je sice taky celkem uspokojující, ale rozhodně ne závratně vysoká (ačkoliv jsou podle mě mnohem chytřejší, než dávají najevo při poslouchání). Když jde o city, je to jiné - psi umírají smutkem v útulcích, když je tam dají jejich zparchantělí nezodpovědní pánečci, aby "se jich zbavili" (jak napsala výše Viola).

Pepo Řepo,
duši Vám neupírám, ani Vašim soukmenovcům. Alespoň některým a alespoň na úrovni psa:-).
24. 03. 2009 | 09:48

kancelarska_mys napsal(a):

Leno,

možná, že bychom měly/i rozlišovat duši a ducha, někteří to libovolně zaměňují. Něco, čemu se říká duše (mozek?), mají všichni lidé i zvířata, ducha jen někteří. Zdejším pánům bych ducha rozhodně neupírala.
24. 03. 2009 | 09:58

Lena napsal(a):

S tím rasismem jsem začala já. A trvám si na tom. Pepo, člověk je rasistou vůči zvířatům proto, že jim upírá jejich přirozené potřeby, nepřiznává vlastnosti a dovednosti, které mají, podceňuje je, páchá na nich násilí atd. Toto lze chápat a tolerovat v nezbytně nutné míře, protože to zaručuje naše přežití.

Psi jsou také rasisti. I když podstatně méně než lidi. Pes určité rasy dává přednost zase psovi své rasy. Není se co divit, protože si prostě "mají co říct", neboť každá rasa je šlechtěná pro něco. A jak víme i od lidí, společné zájmy dělají své. Takže v Klubu loveckých slídičů nejsou jenom lidi, jsou tam především ti psi se stejnými sklony, zájmy a blbými nápady. Smečka takovýchto psů se chová poněkud odlišně, než mix z lovečáků a ovčáků (například), jejich zájmy se takříkajíc ruší nikoliv umocňují. Některé psí rasy jsou neoblíbené prakticky u všech jiných ras - například Erderterierové. Nikdy jsem nenarazila na jediného psa, který by Erdera měl rád a snášel se s ním. Asi to bude tím, že Erderové mají představu, že jsou vůdci všech psích smeček na světě. Jediná tolerovaná Erderka byla slepá, k ní se naopak ostatní pejsci chovali jako vodící psi a hráli si s ní otíráním o tělo a žužláním ucha apod., když se s ní běhat nedalo.
24. 03. 2009 | 10:03

Lena napsal(a):

S tím rasismem jsem začala já. A trvám si na tom. Pepo, člověk je rasistou vůči zvířatům proto, že jim upírá jejich přirozené potřeby, nepřiznává vlastnosti a dovednosti, které mají, podceňuje je, páchá na nich násilí atd. Toto lze chápat a tolerovat v nezbytně nutné míře, protože to zaručuje naše přežití.

Psi jsou také rasisti. I když podstatně méně než lidi. Pes určité rasy dává přednost zase psovi své rasy. Není se co divit, protože si prostě "mají co říct", neboť každá rasa je šlechtěná pro něco. A jak víme i od lidí, společné zájmy dělají své. Takže v Klubu loveckých slídičů nejsou jenom lidi, jsou tam především ti psi se stejnými sklony, zájmy a blbými nápady. Smečka takovýchto psů se chová poněkud odlišně, než mix z lovečáků a ovčáků (například), jejich zájmy se takříkajíc ruší nikoliv umocňují. Některé psí rasy jsou neoblíbené prakticky u všech jiných ras - například Erderterierové. Nikdy jsem nenarazila na jediného psa, který by Erdera měl rád a snášel se s ním. Asi to bude tím, že Erderové mají představu, že jsou vůdci všech psích smeček na světě. Jediná tolerovaná Erderka byla slepá, k ní se naopak ostatní pejsci chovali jako vodící psi a hráli si s ní otíráním o tělo a žužláním ucha apod., když se s ní běhat nedalo.
24. 03. 2009 | 10:05

jaryn napsal(a):

Mezidruhová korektnost... ježíši, to je nádhera! To je nekonečný prostor pro všechny ty Kostlány a další prozářené. To je šance třímat v ruce další bič na všechny zpátečníky, xenofoby, kteří nevědí, že jsou si všichni rovni.
První, kdo zavedl mezidruhovou korektnost a pravdolásku byl, pokud mě paměť neklame, Orfeus. A pak, že to nejde! Orfeus hrál luzně na harfu a beránek kráčel vedle vlka. Novodobí světlonoši budou namísto zpěvu drmolit mantry pravdolásky a kolem v kroužku budou kolem sebe polehávat lev s antilopou, orel s myší a parazit s hostitelem. Amen.
24. 03. 2009 | 10:12

Lena napsal(a):

kancelářská myško,

když mi tu duši definovanou nemáme, víte?
24. 03. 2009 | 10:15

skeptický napsal(a):

Na Orfea už je pamatováno.Má jednu přitěžující,jednu polehčující okolnost.
Někdy to zkrátka nevyjde.
24. 03. 2009 | 10:17

kancelarska_mys napsal(a):

Leno,
to je velmi případná poznámka, děkuji. Už jsem zvědavá na autorův příští blog, jak se s těmi definicemi popasuje a jak my mu to rozebereme.
24. 03. 2009 | 10:19

jaryn napsal(a):

skeptický,

takže Orfeus není vhodnou ikonou... do háje zelenýho... Tak že by Marsyas?
24. 03. 2009 | 10:47

skeptický napsal(a):

Jaryn

Človíčku,neděláte vy na mne kůže jak ty Američanky?Tohle jsem si musel najít.

Blbě skončil,taky ne,I když satyr by mohl být ten spojující mezičlánek k vzájemnému porozumění.Zvláště pro naše panny.
24. 03. 2009 | 11:00

jaryn napsal(a):

skeptický,

snažím se být jen nápomocný, jen nápomocný...!
24. 03. 2009 | 11:06

Skeptický napsal(a):

S.
Díky.Žádné ambice v tomto směru ale nemám.Je to jenom planá úvaha,znáte to.

Musím kvačit,díky za radu.
S.
24. 03. 2009 | 11:11

Viola napsal(a):

Leno, promiňte mi,

že jsem se s Vámi nerozloučila, někdy se stane, že od PC musím rychle někam jinam a nestačím se ani rozloučit. Já jsem nedělala žádný test na Vás, jen jsem chtěla vědět, kolik jste těch psů vlastně měla. Možná, že jste kynoložka? Znovu jen musím připomenout, že láska ke psům nám nesmí přerůst přes hlavu. Lásku ke zvířatům také neprojevujeme tím, že stavíme ZOO, ty stavíme pro nás, abychom ještě nějaká zvířata vůbec znali, když už je v přírodě nemůžeme tak lehce vidět. Psi by se v tak velkém měřítku neměli chovat, zvláště né jako mazlíčci, jen jako zvířata potřebná.
24. 03. 2009 | 11:43

Jan Vaculík napsal(a):

Asi bych se měl taky omluvit za neloučení.
Jenže s loučením je to někdy problematické:
kliknete sem, a vždycky je tu něco nového, na co se člověku chce reagovat; může to trvat i do tří hodin v noci. Takže někdy je člověk rád, že prostě jenom odpadne...
24. 03. 2009 | 12:22

Lena napsal(a):

Pánové,

Řekové měli 20 000 bohů. Tak Vám přeji příjemnou zábavu při hledání toho pravého.
24. 03. 2009 | 12:24

Lena napsal(a):

Violo,

když jsem byla malá, nesměla jsem mít doma žádné zvíře, neboť moje hysterická matka to nesnesla. Navíc byla zemědělská dcerka s názory jako Vy - že zvířata jsou vlastně jen dobytek čili pro užitek. Jak jsem rostla a koukala se kolem, zjistila jsem, že takových lidí jako ona je víc a že prakticky všichni se i k lidem chovají jako k dobytku. Tak to si myslím, že tudy cesta nevede.
Je jisté, že z chovu mých psů užitek mám (několik užitků). Ale to neznamená, že v nich nevidím projevy citů, nálad, rozhodovacích procesů, tedy rozhodně něčeho, co přesahuje pouhé biologické naprogramování bezduchého živého stroje. Kdo se dívá nezaujatě na zvířata, vidět to prostě musí.
Uvědomte si taky, že spokojené hospodářské zvíře, které má splněné své biologické potřeby včetně té potřeby duševní (nebo citové - nebojím se říct), je také stále pro užitek, ale užitek z něj pravděpodobně bude o něco lepší, než ze stresovaného zvířete. Vy jste si nikdy nevšimla rozdílu mezi domácím masem, vajíčky atd. a těmito produkty z určitých velkochovů?
24. 03. 2009 | 12:33

Lena napsal(a):

Jane Vaculíku,

jen jestli neodpadáváte po něčem úplně jiném:-)!
Jdu do práce, tak nashle.
24. 03. 2009 | 12:34

Jan Vaculík napsal(a):

To, že v této debatě nemáme duši definovanou, je jenom dobře. Každý ji cítí jinak.

- duše jako souhrn pochodů odehrávajících se v nervové hmotě

- duše jako způsob participace jedince na obecném vědomí, které jej přesahuje (na Bohu; na vyšších principech...)

(Upozornění pro toho, kdo by tento příspěvek chtěl brát příliš vážně:
Jedná se především o zkoušku selekční schopnosti Think-tanku a já hned běžím s baterkou nahlédnout do dolní nádržky.)
24. 03. 2009 | 12:48

bigjirka napsal(a):

Janku, první definice je asi trochu explicitně materialistická. Tedy, že duch je jakýmsi následkem komlikovaných interakcí hmoty. Má tedy sám také hmotnou povahu? Nebo je s hmotou jaksi duální? Nebo bylo na počátku "slovo"? Výše již byla nastolena otázka biologických polí a jejich souvislosti s vědomím. Není-li si někdo vědom své existence, myslím, že nemůže cítit strach. Z čeho? Takže já myslím, že zvířata mají duši. neplést s intelektuálními schopnostmi.

Ohledně Myslící Nádrže, asi isolace bude nezbytná. Některé vysokopotenciální myšlenky by bez toho mohly způsobit hotovou katastrofu. Takové diamanty, jako šrotovné, budou možná potřebovat isolaci zesílenou a k jejich jímání bude potřeba zbrojního průkazu.
24. 03. 2009 | 13:15

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
já jsem schválně dal dvě extrémní definice.

Všechny jevy lze vykládat jednak minimalistickým a jednak maximalistickým přístupem.

Takže někdo řekne, že strach v té nejnižší formě je základní sebezáchovná vlastnost živé hmoty; postupným strukturováním systému byl obohacován o různé řídicí vazby a komplikované spouštěcí mechanismy ... čímž v konečném důsledku vznikla dobrá živná půda pro psychiatry. A vlastně i pro teology.

Uvedls dobrou spojitost, při které mě napadlo, že "strach" a "vědomí své vlastní existence" jsou dvě strany téže mince.
24. 03. 2009 | 13:30

bigjirka napsal(a):

Já jsem spíše zastáncem minimalistického přístupu, nejmenšího společného jmenovatele. Ano, skutečně myslím, že strach má co dělat s vědomím existence. Otázka je, zda to mají všechny živé organismy, viz Zbyňkova trepka a měňavka výše.. Možná, že duše je právě to, čím se živé liší od neživého?

Já jsem čím dál ve větší pochybnosti o anthropomorfismu Boha.
24. 03. 2009 | 13:48

Algem napsal(a):

"Tohle take neni moje parketa...
Ja jsem prirodovedec - vsechno jsou "jen" molekuly, jsem presvedcen, ze z jejich komplikovanych interakci v soustave zvane mozek se "lihne" i vedomi a "duse".
Brzy o tom napisu..."

Tak se na novy blog tesim, protoze tenhle nebyl vubec nic odborne. Pouze polemizovani. Podobne jak Vase blogy politicky orientovane. Ale vyslo Vam to, opet pres 5 tisic krat precteno.
24. 03. 2009 | 14:07

buldatra napsal(a):

Dovoluji si jen podotknout, aniž bych chtěl kohokoliv popudit, že duše (ať již zvířecí, či nezvířecí) jednoznačně definována doposud nebyla. Koneckonců nebyl definován ani život. Panem autorem blogu dvě navržené definice života byly neuspokojivé. Ta první byla opsána z Wikipedie, ta druhá byla dosti vágní. Ale aspoň něco. Kdežto u duše ani to. Zhola nic.
Kde nic není, tam ani smrt nebere.

Diskutuje se tedy o ničem? Nebo o něčem nedefinovatelném?

Doufám, že v příštím slibovaném článku, bude předmět diskuze definován, by mohl být buď rozcupován, popřípadě kvitován s povděkem. Protože, cítí-li duši každý jinak, může se stát, že pak každý hovoří o něčem jiném.

Totiž.
Řekne-li se duše, může se každému vybavit něco jiného. V materialistické společnosti je možno předpokládat, že se mnohým vybaví duše třeba jako součást pneumatiky, i když pneumatiky s duší jsou dnes již na ústupu, jsa nahrazovány bezdušáky.
Existuje-li pneumatika bez duše, mohl by si materialista například pomyslet, že existuje i takový dejme tomu podobně nevybavený bígl. A to vše jen kvůli absenci jedné definice.
To je tristní situace.

Definovat duši by mohla nejlépe nějaká duchovní autorita, popřípadě duchovně založený člověk, nejlépe z řad diskutujících. Mě se jako nejvhodnější pro tento účel jeví paní Mara.
Doufám, že se toho ujme, k čemuž ji dopomáhej bůh.
24. 03. 2009 | 14:35

Pepa Řepa napsal(a):

To biglirka
Z dílny Vašeho oblíbence:

Muzzammil Hassan, zakladatel islámské televize v americkém státu New York, která bojovala proti stereotypům o muslimech, se přiznal, že uťal hlavu své manželce kvůli tomu, že se s ním chtěla rozvést. Hassan v roce 2004 spustil první televizní stanici v angličtině. V době zahájení vysílání tvrdil, že chce v očích americké veřejnosti vylepšit obraz muslimů, kteří začali být po teroristických útocích z 11. září 2001 vnímáni velmi negativně.

Lépe snad ani vylepšit pohled na muslimy nemohl. Coby návod či příklad však jeho způsob řešení selhává – stejně jako při rozvodu, i v tomto případě přichází o manželku. Toto kdyby seznal, vylepšil by obraz muslimů.Podle jiné zprávy z tohoto týdne stačí v některých muslimských zemích muži k tomu, aby se rozvedl, poslat ženě SMS s textem, že se s ní rozvádí. Tomu říkám civilizovaný způsob řešení rozvodových náležitostí, nikoli useknutí hlavy.

F. Kostlán: Týden
24. 03. 2009 | 14:39

Algem napsal(a):

to K. Mueller:

znovu jste pritahnul otazku proc vnimame subjektivne bolest. Znovu vam odpovim to same, co jsem uz jednou zminil. Mohou zato nase neuronalni a vypocetni mechanizmy odpovidajici za detekci podnetu, ktere mohou ohrozovat preziti, nasledne spusti mechanizmy ,jejichz funkce zvysi nadeji na preziti. Je to evolucne adaptivni proces, ktery pravdepodobne druhum, ktere jej sdileji zvysil sance na preziti. Tento druh chovani se objevuje v souvislosti s mozkovou strukturou tvz. GYRUS CINGULI.

Nehledejte ve vesmiru odpoved na tyto otazky, jsou v samotnem mozku, jeho anatomii, fyziologii. Komplexni pochopeni je slozitejsi nez samotna kvantova teorie.
24. 03. 2009 | 15:03

bigjirka napsal(a):

Pepo, vždyť to říkám, že Franta je náš... akorát o té škváře jsme s ním neměli zapřádat.. to jeho jemnou duši asi vytruchlilo. Časem bychom jej mohli požádat i o nějaký příspěveček do naší Myslící Nádrže.
24. 03. 2009 | 15:12

bigjirka napsal(a):

buldatro, myslíte, že by mohl být i bezdušový materialista? nebo dokonce idealista?
24. 03. 2009 | 15:14

Pepa Řepa napsal(a):

Franta můj není.Já to beru jako ukázku nekonzistentnosti.
24. 03. 2009 | 15:28

buldatra napsal(a):

to bigjirka:

bezduchých entit člověk za život potká mraky. Nicméně, já jsem idealista a tak duši předpokládám vždy a všude. Dokonce i tam, kde by ji ledaskdo nehledal.
Materialisté duši určitě mají také. I když někteří třeba jen náhradní do své pneumatiky…

Protože v duši skálopevně věřím, ba jsem si její existencí jist, tak neříkám ani, že někdo-jako například manželka toho nezbedného ředitele muslimské televize, byla zabita, alébrž, že byla ubezdušena.
Ostatně, svým způsobem onen muslim obohatil tamní společnost o jistý nezapomenutelný multikulturní prvek.
O prvek originálního orientálního, chtělo by se říci, až mimorozvodového ubezdušení.
A tak se nám maně vnucuje otázka zbytečných soudních průtahů u nás, otázka zkratek a jistý prvek, který by snad pomohl naší přetížené justici a svým způsobem by odlehčil i Strasburgu. Inu, ona ta multikultura nás ještě má hodně co učit, což by určitě potvrdil i pan Kostlán, kdyby nedržel bobříka mlčení. Ale to již příliš odbočuji od tématu zvířecí duše.
24. 03. 2009 | 15:36

Lena napsal(a):

Pánové,

že se Vám pletu do debaty.
Můžu přispět s extrémnějším názorem? Podle mě duše začíná až tam, kde vzniká citová vazba na jiné jedince (jiného druhu, stejného druhu - to je fuk).
24. 03. 2009 | 15:46

Jan napsal(a):

Orangutan mother saves baby from flood

http://news.ninemsn.com.au/...
24. 03. 2009 | 16:04

buldatra napsal(a):

to Lena:

myslíte tím například, že když blecha skočí na bígla? Vzplane blecha k bíglovi citovým vztahem, páč zjistí, že k bíglovi cítí vazbu a bez něj si další život neumí představit. V tom okamžiku začíná bleší duše?
Ale já vím, namítnete, že blecha není zvíře.
Nicméně i bígl může, čistě teoreticky (nic není nemožné v této pohnuté době), vzplanout citem k bleše. Je jen otázka, zdali tato vazba byla jeho první vazbou. Pak by bylo možno předpokládat, že jeho duše začala už dříve.
Není to blbost, že duše někdy začíná?
Není duše věčná?
24. 03. 2009 | 16:12

bigjirka napsal(a):

Pepo, bez entit jako je Franta nebo Jeho Nejasnost by nebyla Pr.De.L.
24. 03. 2009 | 16:17

bigjirka napsal(a):

Dekapitační multikulturalismus.

Leno, já mám podezření, že duše je nějak spjatá se životem. Ty city a tak.. to vstupujeme na tu půdu anthropomorfismu - a ta si myslím, že je matoucí.
24. 03. 2009 | 16:22

Lena napsal(a):

buldatro,

Vy jste dost chytrý, abyste věděl, jak jsem to myslela.
bigjirko,

já jsem zmatená dost, můžete být i Vy. Myslím si sama pro sebe, že to tak nějak bude. Duši u žížaly bych například zrovna nehledala.
24. 03. 2009 | 16:27

bigjirka napsal(a):

Leno, zmatený bývám, o tom žádná. Ale zdá se mi, že koncepty by měly být dostatečně universální. Podle Vaší theorie - má člověk ve vegetativním stavu duši?
24. 03. 2009 | 16:39

Lena napsal(a):

bigjirko,

už asi ne.
24. 03. 2009 | 16:43

Lena napsal(a):

No, vlastně: kdo ví? Nevíme, co člověk cítí a vnímá v tomto stavu, že ne?!
24. 03. 2009 | 16:45

Jan Vaculík napsal(a):

Lena
Duše a citová vazba ...
ano, taky jsem přemýšlel o této definici duše ... ale přitom jsem si zkusil zformulovat definici citu:
Cit je schopnost uvažovat o svém prospěchu (resp. o prospěchu svého živočišného druhu) na mnoho kroků dopředu.

Tak jsem si Vaši definici upravil: Duše začíná tam, kde vzniká OPĚTOVANÁ citová vazba. - Tedy cit, který se stává hodnotou sám o sobě, bez ohledu na jeho případné důsledky - ať už přínosné, nebo úkorné.

Ale celé to jde jaksi stranou, a tak si myslím, že duše začíná ještě o něco "dřív" - tedy že je pojmem širším.
24. 03. 2009 | 16:49

buldatra napsal(a):

to Lena:

Dobrá, nespolkla jste návnadu. Máte u mě velké bezvýznamné +

Přítomnost duše u zvířat můžeme vnímat. A u některých obzvlášť. Ostatně duše lidí také, ale je řeč o zvířatech.
Proč a jak vnímáme duši nějakého tvora není zas tak úplně jasné, ale je to tak. I kdyby bludné balvany z nebe padaly. Je to věc citu a troufnu si to napsat, je to věc našeho podvědomí. Čím častěji jsme ve společnosti nějakého toho přítele z živočišné říše, tím více ho vnímáme a poznáváme. Vnímáme i jeho duši.
A nepochybujeme o tom, dokud někdo pochybnost nezaseje.

Národové přírodní se podobnými otázkami, kam patří i duše zvířat, vůbec nezabývají. To proto, že o takových samozřejmostech nehovoří. Jak často my hovoříme o dýchání? Rozhodně méně často, jak o penězích, Paroubkovi, šílených střelcích ve školách a o duších.

S tou žížalou bych si tak jistý nebyl, být na Vašem místě.
24. 03. 2009 | 16:49

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko:
Člověk je ve vegetativním stavu, když jeho duše spí ... anebo, řekněme rovnou, když jeho duše je ve vegetativním stavu.
:--)
24. 03. 2009 | 16:51

Lena napsal(a):

Jane V.,

Vy si pletete plánované hospodářství s citem!

Cit nemusí být opětovaný, ale měl by to být cit kladný, vstřícný k okolním jedincům. Nikoliv sobectví, lakomost apod.
24. 03. 2009 | 16:57

Lena napsal(a):

buldatro,

fajn. Někdy se pro to + stavím do Vašeho sklípku.
24. 03. 2009 | 16:59

bigjirka napsal(a):

Ano, mám určitou zkušenost s neopětovanými city, aniž bych chtěl upřít duši té, která neopětovala. Obávám se, že to s těmi city je příliš antropomorfní a tedy neuniversální - neodůvodněně se odvolávající k člověku a jeho způsobu vnímání.

Jene, co bude dělat naše Myslící nádrž s dušemi? Čochtan je dává do převrácených hrníčků nebo do hrníčků s pokličkami.
24. 03. 2009 | 17:06

Jan Vaculík napsal(a):

Leno, nepletu ...
Pro ilustraci uvedu přísloví: Láska prochází žaludkem.

Myslím, že celý svět (včetně duší) je formován základními přírodními zákony, které na jedné straně vyúsťují do jednoduchých utilitárních principů.
A přesto jsem nakonec spíš idealista, protože jsem přesvědčen, že etika či duchovno zastřešuje tuto spleť vazeb optimálním způsobem - byť třeba není prvotní.
24. 03. 2009 | 17:10

Lena napsal(a):

Hoši,

Vy mi to ale škaredě překrucujete a bagatelizujete.
...
bigjirko,
naopak citové vazby nejsou univerzálně lidské. Nebo Váš Baryk Vás nemá rád? Určitě víc a věrněji než ta slečna.
24. 03. 2009 | 17:17

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
ano, Čochtan si myslí, že dává...

Já zatím v Think-tanku tak, jak je navržen, s dušemi nepočítám. Současná konstrukce tanku zatím vychází především z tvé geniální úvodní myšlenky, totiž zaměřit se spíše na tu fekální stránku myslitelského procesu, protože ta obvykle nezklame.
24. 03. 2009 | 17:18

buldatra napsal(a):

to Bigjirka:

Já si myslím, že Čochtan a ostatní vodníci mají něco společného s konzervárnami. V jejich konzervách ale není lečo, chalupářský guláš ani hovězí ve vlasní šťávě, o lanšmitu nehovoře, nýbrž duše.
K pozdějšímu použití.

A to nás vesničany vlastně s vodníky spojuje, neboť i my pácháme konzervy, zavařujíc do nich ovoce všeliké, okurky a ledacos jiného, co hodí se k pozdější spotřebě.
Myslíme tak na horší časy. Což je v dnešní krizové době užitečné.
24. 03. 2009 | 17:22

Jan Vaculík napsal(a):

Ano, Leno,
věrnost a všechny ušlechtilé vlastnosti lze odvodit z toho, že systém tíhne ke stabilitě, k minimálním výdajům energie atp.

Zajímavé je, že argumentací ze stejného soudku lze odvodit i nevěru (=čilejší se víc prosadí).
24. 03. 2009 | 17:30

Lena napsal(a):

Jane V.,

nevěru bych nechala stranou, protože v lidském rodě si jí lze život nikoliv usnadnit, ale zpravidla velmi ztížit. Je to takové volání divočiny. Zvířata to řeší radikálně - vražděním neviňátek.
24. 03. 2009 | 17:34

Jan Vaculík napsal(a):

Však já to tak myslím - volání divočiny má svůj přirozený účel. Málokdo z nás jedná JEN (a dokonce ani PŘEDEVŠÍM) se zřetelem k vlastnímu prospěchu. I altruismus pochází z přírody a lze jej odvodit utilitaristisky.

Ale všeho s mírou: Teď už konečně musím přestat myslet na plnění Think-tanku a zase chvilku vydělávat peníze.
:--)
24. 03. 2009 | 17:45

Jan Vaculík napsal(a):

PS
Stejně si myslím, že Bůh ten svět pojednal spíš jako celek: stvořil hmotu, pak přidával nějaký ty zákony - až s ohledem na to, jak se dařilo, ale nakonec trošičku zíral, když uviděl, jak se mu tady člověk vyvrbil azačal se nehorázně vyvyšovat nad ostatní i nad něj samého.
Určitě měl mockrát chuť zakroutit mu krkem, ale pak přišel sem na blog a uviděl, že zase je s člověkem někdy aspoň sranda...
24. 03. 2009 | 18:06

Alles Gute napsal(a):

Pane doktore Horejsi - Neexistuje zadna seriozni vedecka reference na tema “Mají zvířata duši?“ (no evidence); reference jsou poze smerem k nabozenstvi (viz napr vyrok John Paul II a dalsi). Faktem zustava realita, ze neexistuje prunik (overlap) mezi vedou a nabozenstvim. Asi jste zvolil jako prirodovedec spatne tema; nebot nabozenstvi a veda nema nic spolecneho. Alles Gute

Poznamka: budte prosim velmi opatrny, az "duše zkusíte popsat z přírodovědeckého hlediska...".(jak jste napsal).
24. 03. 2009 | 18:14

bigjirka napsal(a):

:-)))))
taky se snažím vydělávat. jde to ztuha. Myslící Nádrž jde líp. Ani nevěra není špatná. A myslím, že duše je univerzálnější než ten cit. Řek bych, že vegetativní stav duše je docela krkolomný konstrukt.
24. 03. 2009 | 18:16

elira napsal(a):

Jane Vaculíku
A co 40 dní pršení= potopa. A co Neo? Pokud bychom vzali v potaz Adama a Evu, pak celý další vývoj lidstva začal INCESTEM, tedy množením lidí mezi sourozemi, dětmi 2 lidí. To už je pro mně daleko přijatelnější teorie, že se lidé vyvinuli z opic. To má alespoň jakousi logiku, proč jsou tak různí.
24. 03. 2009 | 18:19

bigjirka napsal(a):

No vidíte, osmapadesátko, jde to i hezky... :-)
24. 03. 2009 | 18:19

bigjirka napsal(a):

eliro, když potopa, tak potopa. Incest sém není nic strašného, problémem je pouze nedostatek redundance v genetické informaci. Asi Pán nedal A+E do vínku polámané chromozómy, tak to prošlo. Pokud by vývoj proběhl "několikanásobně" z opic, "lidství" by nebylo tak moc unikátní - to je zajímavá (leč heretická) úvaha. nechoďte na rynk, když tam dělají ohníček.
24. 03. 2009 | 18:33

Jan Vaculík napsal(a):

jo, tak právě jsme udělali krok do náruče směrem k Rusku...
24. 03. 2009 | 18:33

bigjirka napsal(a):

myslíš to, že vláda padla? to je stejně špatné či dobré jako cokoli jiného. kleptokracie modrá či oranžová, to je fuck. tu novou stranu tak rychle nezaložíme, abychom do toho mohli do voleb zasáhnout
24. 03. 2009 | 18:58

Lena napsal(a):

Jane V.,
chodit na mě s Bohem je shola zbytečné. My bezvěrci ... :-(.
24. 03. 2009 | 19:42

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
s novou stranou to vidím rezervovaně:
ještě bychom vyhráli volby, a kočkovi by nás pak totálně zkorumpovali během několika málo dní...
24. 03. 2009 | 19:52

buldatra napsal(a):

to Lena:

a co když je duše součást boha?
Co pak s bezvěrci?
24. 03. 2009 | 19:54

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat..

XXX

Už jedou
jak jinak
než s hubami
plechovými

Už je vítají
jak jinak než chlebem
soleným

Už se fotografují
jak jinak
než s dětmi
macatými

Už se lísají
jak jinak
než s polštářkem
sladkým

Už se radují
jak jinak
než
s kurvami

Už diktují
jak jinak
než holí
dubovou

Už je rámují
jak jinak
než postraňky
zlatými

Už i s lístkem
vavřínu
jak jinak
než pro tuto
chvíli....

Veselé krizování....
24. 03. 2009 | 19:57

Lena napsal(a):

buldatro,

neptejte se hloupě. Do pekla, přece.
24. 03. 2009 | 20:32

bigjirka napsal(a):

před chvilkou mi kamarádka smskovala: hrůza, Jirko, do Austrálie...

to by nás Jene museli ale vozit na tom řetízáku hodně dlouho :-/
24. 03. 2009 | 20:57

bigjirka napsal(a):

jo.. wbgardene - fakt dobrý....!!!!!!!!
24. 03. 2009 | 20:58

Karel Mueller napsal(a):

Algem:
Zdravim po roce pane Algem :-), vidím, že Vám tato otázka nedá spát. Mě vcelku ano. Ale abych tu věčnou diskuzi nějak ukončil, znovu opakuji, ptám se PROČ a nikoliv JAK. Věda může dát odpověď na otázku jak. Neboli co se děje, když tu bolest cítím. Na otázku proč prostě nedosáhne. Asi stále necítíte ten rozdíl mezi těmito dvěmi otázkami ...
Ale nechte to spát :-).
24. 03. 2009 | 21:46

mara napsal(a):

Pepa Repa, Bigjirka, Skepticky

jelikoz Pepa zacal s temi zdanlive off topic odkazy, maam tu pro nej take cosi.
Posilam odkaz na tema "od narodu bezduchych k tem civilizovanym".
Zapominate totiz, Skepticky, ze my zenske krome jineho chceme take vzdy mit posledni slovo.
PS nemam v umyslu o tom debatovat, je to zcela a pouze a jen a vylucne pro ilustraci (doslova).

http://www.richardsilverste...
24. 03. 2009 | 22:15

Mara napsal(a):

Pepa Repa

Vy zcela urcite dusi mate, at se to snazite jakkoliv maskovat.
Dobrou.(noc i dusi :))
24. 03. 2009 | 22:20

Jan Vaculík napsal(a):

Smyslem otázky není odpověď, ale další otázka.
Hledat od vědy odpověď na otázku, co je to duše, je dost pošetilé.

Zvířatům duši přiznáme jen do té míry, nakolik se ta jejich odvíjí podle našich představ o té naší.

Psi žijí s člověkem už 150 tisíc let, a podle toho taky ta jejich duše vypadá.
Kočky žijí vedle člověka teprve chviličku a tak jejich duše je mnohem míň dušatá; ovšem totéž si ony říkají o nás. (Tedy: říkaly by si - kdyby měly naši duši.)
Duše mravenců je taková, že chtějí ovládnout svět. - Ne, nechtějí; prostě ovládnou. A nehovoří o tom. Jsou prostě jiní.
24. 03. 2009 | 22:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Mueller:
Nerozumím Vaší otázce. Příčina a smysl bolesti je přece zřejmá, slouží ochraně organizmu.
24. 03. 2009 | 22:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jan Vaculík:
"Kočky žijí vedle člověka teprve chviličku a tak jejich duše je mnohem míň dušatá;" Nikoliv, je jenom jiná, než psí. osobně mi víc imponuje duše kočičí než psí.
24. 03. 2009 | 22:39

Mara napsal(a):

Zbynek Matyas

nekdy ovsem telo boli, protoze je moudre a upozornuje nas, ze v nasem zivote neni neco v poradku.(vztahy, dluhy vuci sobe a jinym, nevedome ci vedome opakovani stejnych chyb, neschopnost najit svou cestu, rozhodnout se atd.
psyche + soma)
24. 03. 2009 | 23:12

skeptický napsal(a):

Mara

Nezapomínám,ani na chviličku.Nemám totiž šanci.A to že "kromě jiného" jakbysmet.
Vévodí v tom "já chci".
U chlapů zase "já jsem",takže to vyjde nastejno.

Takže ,vy myslitelky,že by nás některá poučila,co je to ta duše?
24. 03. 2009 | 23:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy