Poučení z permanentně krizového vývoje českého národa

13. 09. 2010 | 19:22
Přečteno 18217 krát
Četba novinových a blogových článků, a zvláště diskusních příspěvků pod nimi, mě velmi obohacuje. Protože jsem člověk nepředpojatý, rád pod vahou argumentů změním svůj názor. Tak se stalo i v případě diskusí o nedávné i dávnější české minulosti.

Posledním impulsem, který mi ukázal správnou cestu, byla nedávná diskuse o „vyrovnání“ s válečnými a poválečnými událostmi. Za svůj článek na toto téma (který byl neurotickou reakcí na článek pana Schmidta, dopisovatele týdeníku Die Welt) jsem byl pokárán panem Václavem Žákem, který vyjádřil názor, že můj článek „není zrovna zářivý příklad, jak český vzdělanec zvládá národní minulost a diskusi o ní“, ale také (což je mnohem důležitější), že „reflexe vlastních zločinů osvobozuje“ a že (parafrázuji) nejsem ochoten přijmout odpovědnost za své zločiny, což ukazuje na moji nedospělost.

Pohříchu asi nejsem sám, kdo zůstával nedostatečně vyrovnán se svojí minulostí a svými zločiny – podobným nezářivým příkladem příkladem českého vzdělance je např. komentátor Daniel Kaiser.

Ale zdaleka nejvíce mě přimělo k vážnému zamyšlení to, že pan Stejskal nazval v diskusi můj článek dadaistickým.

Takže jsem provedl důkladné zpytování svého svědomí, zamyslel jsem se nad sebou a výsledkem bylo mé prozření, jehož výsledky nyní níže prezentuji.
************************************************************

Musím se přiznat, že jsem byl v dětství indoktrinován četbou Aloise Jiráska i rodinnou výchovou nekriticky idealizující období první republiky, Presidenta Osvoboditele a Presidenta Budovatele. Nechal jsem se asi také příliš ovlivnit vlastní subjektivní životní zkušeností z posledních 60 let.

Toto vše se naštěstí změnilo v posledních letech po intenzivním studiu mnoha článků publicistů a komentátorů, velmi často z té nejmladší generace, která poznala hrůzy totality pouze v době své docházky do mateřské, případně základní školy, a svůj prozatím nedlouhý dospělý život prožila již po vítězství Pravdy a Lásky.

Jak tedy hledět na historii českého národa (post)moderníma očima?

V první řadě je třeba si uvědomit, že pojem „národ“ je v podstatě falešným konstruktem. Jak je postmoderně známo, žádné národy de facto až někdy do 19. století neexistovaly a byly falešně vymyšleny až poté.
Odhlédněme však od této základní skutečnosti (postmoderní postoj nám naštěstí umožňuje současně věřit i nevěřit čemukoli) a podívejme se na dějiny českého národa novýma očima.

Je skutečně nutné uvědomit si řadu zásadních skutečností a zbavit se celé řady iluzí:

1) První a zásadní vina tohoto národa je, že z české kotliny a moravské polokotliny vyhnal před téměř 1500 lety pokojné a kulturně vyspělé Germány, kteří zde od nepaměti žili.

2) Je třeba si uvědomit, že jsme po celý středověk byli součástí Svaté říše římské národa německého.
Tím je řečeno téměř vše.
Naším velkým štěstím bylo, že jsme mohli neustále čerpat z kultury a umu našich daleko vyspělejších západních sousedů.
Onen zušlechťující a zkulturňující vliv je nejlépe patrný z toho, že téměř všechna slova z vyšší sféry oblasti vědy a kultury (jako např. elektřina, kultura, chemie, ale i knedlíky) jsme převzali od onoho odevždy mnohem vyspělejšího od národa.
Je jen naší směšnou iluzí, že snad Přemyslovci, a tím spíše Lucemburkové, byli „českými“ králi. Samozřejmě, že v jejich žilách kolovala z velké většiny mnohem ušlechtilejší krev!
Musíme konečně uznat, že velký Němec Karel IV založil v Praze první německou universitu!

3) Husitství bylo jednoznačně temnou kapitolou našich dějin – měli jsme přece evidentně počkat na Luthera, jehož vystoupení o sto let později nebylo, na rozdíl od husitství, jak známo, následováno žádnými většími násilnostmi. I v tom se jasně projevil zásadní rozdíl mezi těmito dvěma národy.

4) Měli bychom se konečně zbavit mýtu o tragické porážce na Bílé hoře a naopak slavit 8. listopad 1620 jako vítězství té správné strany (někteří mí známí tak již několik let činí). V rámci tohoto přehodnocení bychom měli nalézt odvahu k odstranění těch 27 křížků v dlažbě před Staroměstskou radnicí.

5) Měli bychom kriticky přehodnotit ono vlastenčení 19. století a přestat přeceňovat blouznivá nacionalistická individua, jako Jungmanna, Tyla či Palackého. Vždyť - o co všechno jsme přišli tím, že jsme nenechali doběhnout do zdárného konce snahy osvícených habsburských panovníků o jazykovou unifikaci jejich císařství! Proč jen jsme nevyslyšeli naléhavou otázku Huberta Gordona Schauera, zda úsilí, vložené do národního obrození by nebylo lépe investovat do obecné kulturní práce v rámci kultury německé...

6) Měli bychom zcela přehodnotit vznik ČSR po 1. světové válce a uznat, že to byla fatální chyba (ba dokonce zločin!), jejíž důsledky pociťujeme až do dneška. Samozřejmě bychom poté museli odsoudit ty, kteří za ni byli zodpovědni a až dosud nezaslouženě oslavováni. A zbourat jejich sochy. V první řadě se to samozřejmě týká T.G.Masaryka, tvůrce onoho paskvilního státu, který po zásluze brzy zkrachoval.

7) ČSR byla evidentně utlačovatelským státem (jinde v Evropě nevídaným), ve kterém vládnoucí Češi brutálně utlačovali nejen Němce (ty především!), ale i Slováky, Maďary, Poláky a Rusíny. Čeští utlačovatelé např. záměrně způsobili, že v sudetských oblastech byla ve 30. letech nezaměstnanost 5x vyšší než v oblastech českých! Není tedy divu, že Němci dali koncem 30. let masově přednost pro ně mnohem přijatelnějšímu tehdejšímu režimu německému, který navíc disponoval vůdcem nesrovnatelně charismatičtějším než byl podměrečný Edvard Beneš.

8) Přesto, že celý demokratický svět na podzim roku 1938 Československu fandil v jeho rýsujícím se konfliktu s Hitlerem, Češi se zbaběle vzdali, pod falešnou záminkou mnichovské dohody. Nic nepomohlo bojové odhodlání zvláště desetitisíců sudetoněmeckých příslušníků československé armády – Češi dobrovolně vydali všechny své zbraně Hitlerovi, který tak mohl dokončit své násilné porobení německého národa.

9) Chvála bohu už byl definitivně vyvrácen mýtus o významném komunistickém protihitlerovském odboji. Dnes již dobře víme, že skutečným hrdinou byl prezident Hácha, zatímco Julius Fučík byl agentem gestapa (a svůj život pokojně skončil až ve vysokém věku v Brazílii), jehož "Reportáž psaná na oprátce" byla falzifikátem vyrobeným ve sklepě ÚV KSČ.

10) Další stále ještě částečně přetrvávající mýtus je (i když situace se již chválabohu výrazně mění), že nás v roce 1945 „osvobodila“ Rudá armáda. Ve skutečnosti, jak se stále přesvědčivěji ukazuje, byli nekulturní sovětští vojáci mnohem horší než daleko civilizovanější vojáci němečtí, kteří na rozdíl od nich nikdy nekradli hodinky. Proto se v posledních 20 letech velmi správně v květnových dnech zdůrazňuje prakticky pouze rozhodující úloha americké armády.

11) Po 2. světové válce se naplno projevily ty nejhorší vlastnosti českého národa. Jako jediní v Evropě a v naprostém rozporu s vůlí vítězných mocností Češi vyhnali 3 miliony svých sudetských spoluobčanů (kteří, na rozdíl od Čechů, předtím po čtyři roky nasazovali své životy na východní frontě v boji proti bolševismu), a přitom jich skoro 20% zahubili. A prezident Beneš k tomu ještě důrazně vybízel – všeobecně je známo jeho heslo „dobrý Němec, mrtvý Němec“.
Němci se po válce (opět na rozdíl od Čechů) se svými prohřešky během války obdivuhodným způsobem vyrovnali. Důsledně a přísně potrestali téměř všechny viníky válečných zločinů (celkem jich bylo přes 2 miliony), provedli důslednou denacifikaci, takže dřívější čenové NSDAP, neřku-li členové Gestapa, SS, nebo nacističtí soudci, skončili přinejmenším na dlouhá léta ve vězeních (většina však na šibenicích) a po propuštění šli téměř bez výjimky k lopatě.
Výsledkem tohoto příkladného vyrovnání s minulostí je, že v Německu již nejméně 40 let prakticky nenajdete nikoho, kdo by vyjadřoval jakoukoli nespokojenost s poválečným uspořádáním v Evropě. Také tam (na rozdíl od Česka) téměř nenajdete nějaké neonacisty.

12) Smutným vysvědčením pro český národ, naprosto nevyrovnaný se svojí hanebnou poválečnou minulostí je to, že se neujala skvělá myšlenka B.Doležala na uspořádání všelidové sbírky ve prospěch vyhnaných sudetských Němců.

13) Osudná selhání českého národa pokračovala i dál – Češi zcela dobrovolně vyměnili svůj dosavadní (polo)demokratický režim za komunistickou totalitu. Z jejich příchylnosti k totalitě ji neprobudily ani akce bratří Mašínů. Namísto toho ochotně předváděli pro stranu a vládu masová spartakiádní divadla a angažovali se v brigádách socialistické práce.
Dalším selháním českého národa bylo v tomto období to, že v roce 1968 naivně sedli na lep organizátorům tzv. Pražského jara. Všechny seriozní studie jednoznačně prokazují, že Dubček byl jen rafinovaným agentem KGB, jehož úkolem bylo vyvolat situaci, která by umožnila bezproblémové nastěhování statisíců sovětských okupantů do ČSSR.

14) Češi, opět na rozdíl od Němců (v bývalé NDR), také neuspěli v obnově demokracie po roce 1989. Namísto proklamovaného boje za demokracii, svobodu a mravní obrodu pod praporem Pravdy a Lásky se masově věnovali tzv. tunelování...

Shrnuto:

Tyto poznatky o hanebné minulosti českého národa je potřeba vštěpovat českým dětem od nejútlejšího dětství.
Je potřeba od základu přepsat učebnice dějepisu – jako vhodný základ pro učebnice nové se můžeme obrátit k již mnohokrát osvědčenému intelektuálnímu zdroji na západ od našich hranic.
Jen tudy vede cesta k budoucí nápravě, mravní regeneraci a vnitřnímu osvobození.
Nejracionálnější ale i nadále bezpochyby zůstává ono řešení navrhované nebožtíkem Hubertem Gordonem Schauerem.
My optimisté říkáme - nikdy není pozdě!


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

almost glossed™ napsal(a):

Je vážně podivné, jak si zdejší cenzor osobuje právo hodnotit příspěvky jak bloggerů, tak diskutérů.

O některých věcech se prostě mluvit nesmí, aniž by to bylo okamžitě cenzorem onálepkováno a autor příspěvku byl zesměšňován jeho jízlivostmi. Tak se koriguje nesprávné "veřejné mínění".
13. 09. 2010 | 19:48

slavwin napsal(a):

Pane profesore ve všech bodech, které jste uvedl jste to přehnal. Nemůže být hanbou být příslušníkem národa, na své dějiny buďme hrdí ale počítejme, že ne vše okolní národy vidí stejně, což by u té vzdálenější minulosti by nemělo moc vadit. Uvědomme si kde patříme jestli to dnes střední evropa a dříve říše římská národů jazyka německého? Nejsem historik ani si nejsem jistý kam zařadit Přemysla Otakara krále železného a zlatého, sídlo Vídeň. Jagelonec polák sídlo Praha byl přece český král. V tomto prostoru byla čeština načas potlačena nikoli zakázana, později se vyvíjela. Dobrovský myslím první gramatiku napsal německy. Přemísťovat nás na východ, výklady nějaké slovanské vzájemnosti, která nikdy nebyla a nebude. Nikomu víc Rus neleze než Polákovi. Jsme malý slovanský národ ve střední evropě, dej bože ať tak zůstane.
13. 09. 2010 | 19:49

zk napsal(a):

Dobrý blog, jen ty zlomyslné narážky na postmodernismus (či spíše na to, co prof. Hořejší za postmodernismus pokládá) mi tam nesedí. Vždyť články s velice podobným vyzněním publikuje už od počátku devadesátých let třeba i takový Václav Bělohradský, nejvýraznější český proponent postmoderního myšlení.
Ale jinak se vším souhlasím.
13. 09. 2010 | 19:49

Papouch napsal(a):

Fakticka poznamka k bodu 10 - sovetsti vojaci nebrali jen hodinky, ale i auta, povozy a v podstate vsechno, co se jim zalibilo, vcetne jednoho clena sirsi rodiny (prizeneneho belogvardejce).

Na druhou stranu, poztraceli tu cast koristi z Nemecka, takze jednu stribrnou vidlicku mame dodnes schovanou jako pamatku na osvoboditele.

Kdyz se to srovna s kluky od wehrmachtu to byli pohodari, v rodine se na ne vzpominalo v dobrem. Docela by nas zajimalo, jestli se aspon nekomu z nich tu vychodni frontu podarilo prezit...
13. 09. 2010 | 19:50

Belgičan napsal(a):

Je smutné pro náš národ, co dokáže vyprodukovat uražená ješitnost jednoho jeho příslušníka. Nejhorší na tom je, žeš určitě mluví mnoha dalším z duše.
13. 09. 2010 | 19:54

On napsal(a):

Pane profesore, ve výčtu pomýlení jste zapomněl na českou spoluúčast na holokaustu.
Ref.: http://www.blisty.cz/2010/9...
"V důsledku komunistické a postkomunistické politice vzpomínání, týkající se druhé světové války, má česká společnost stále ještě pocit, že byla při tom všem autentickou obětí. Česká společnost se cítí jedině jako oběť a není ochotna přiznat, že se na útlaku spolupodílela, anebo při něm byla mlčenlivým pozorovatelem, který se rozhodl nejednat - ze strachu, ze sobectví či ze zbabělosti. Avšak válečné období a okupace Čech a Moravy jsou plodným námětem k výzkumu. Americký historik Benjamin Frommer dokázal jednoznačně ve své průkopnické práci o poválečné retribuční politice a o tom, do jaké míry spolupracovala česká policie během nacistické okupace na holocaustu, že byla česká společnost pasivní, někdy pasivně antisemitská, a v žádném případě nebyla ochotna cokoliv riskovat na ochranu židovských spoluobčanů, zatímco česká police s nacisty kolaborovala s běžnou efektivností."
13. 09. 2010 | 19:54

jan napsal(a):

Pane profesore, tentokrát jste mě dost zklamal. Snad jste to tak nemyslel, ale Vaše ironie vyznívá tak, jako by bylo absurdní a nepatřičné diskutovat o jistých pravdách a jistých historických hodnoceních, které jsou přece jasné. Ale ty pravdy a ta hodnocení nejsou jasné, dneska je opravdu nutné se dívat na historii i z jiných úhlů než z toho Jiráskova. To vůbec neznamená tvrdit opak toho, co říkal Jirásek nebo Palacký. Věci jsou složité, a pravdu nemá ani Jirásek, ani Anti-Jirásek, ani ten, kdo říká, že žádná pravda není, ani ten, kdo říká, že pravdu má každý, protože anything goes. Pravdu je třeba složitě hledat. A mimochodem, četl jste toho Schauera, nebo jen znáte odněkud tenhle citát? Schauer byl především provokatér, kterému šlo na nervy vlastenecké poplácávání si po ramenou, jak my Češi jsme dobří, a tak jim řekl: „Hele, co jsme tak úžasného udělali, když jsme takoví dobří? Neměli bychom místo toho poplácávání se po ramenou spíš dělat něco, za co by nás svět doopravdy obdivoval?“ A víte, že když jeho článek Naše dvě otázky, z něhož pochází tento citát, anonymně vyšel, mysleli si všichni, že jej napsal Masaryk, protože byl blízký jeho tehdejší pozici?
13. 09. 2010 | 19:54

Béda napsal(a):

Autor,

chybí ještě osobní omluva Berndtu Posseltovi na sudetoněmeckých dnech za hříchy vašich rodičů spáchaných na sudetských Němcích ( i když třeba nikdy nežili v pohraničí a nikdy žádného sudetského Němce neviděli) za první republiky i po válce.

A hlavně omluva za to, že útiskem Čechů byli sudetští Němci vmanipulováni do rukou nacistů což v podstatě vedlo k 2. SV. Skutečnými viníky 2.SV jsou tedy vlastně Češi, kteří by měli být odsouzeni a splatit všem obětem války válečné reparace.

PS: snad jedinou výhradu bych měl k těm kulturním, ekonomickým, politickým vlivům - myslím, že by se zde našlo i dost pozitivních momentů. Ale jinak vcelku souhlas s ironií.
13. 09. 2010 | 19:54

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

mohu se zeptat. Jakou reakci na Váš "neoflagelantský" blog čekáte?

Tvrdíte, že jste člověk nepředpojatý. Proč tedy tolik obranné (agresivní) ironie? Navíc, trochu ujíždíte na demagogické skluzavce :)

Vaše názory Vám nikdo nebere. Osobně se s nimi převážně shoduji.
13. 09. 2010 | 19:56

Petr Havelka napsal(a):

PS: Poslední věta se netýká tohoto blogu. Týká se předešlého blogu na dané téma :)
13. 09. 2010 | 19:59

Béda napsal(a):

Béda,

a ještě jedna připomínka. Proslýchá se, že Gavrilo Princip (který provedl atentát na Františka Ferdinanda d´Este), měl české předky, kteří jej vychovali k nenávisti vůči císařskému dvoru.

Tady by možná preventivní omluva (je čas omlouvání, jak správně praví paní Veronika) byla taky na místě.
13. 09. 2010 | 20:06

Kanalnik napsal(a):

Co rict?

Lokalne-uzemni nevedome sebeutvrzujici se mysleni nachazejici utechu v malosti, kterou pritom poklada za velikost.

To vse s patrnymi nevedomymi prvky hluboce vnimane krivdy a bolesti, pres kterou se nemuze pisatel prenest, a ktera dava zaklad jeho hluboce anti-Nemeckemu postoji, ktery ve sve skutecne velikosti vybublava na povrch pri konfliktu emoci v diskuzich kolem kauzy Dobronin.

Je to vse vcelku pochopitelne a ja za to autora nekritizuji, respektuji ho.

.............................

Krivda a bolest bez nalezeni vnitrniho smireni plodi jen strach a zast a tim svazuje a oslabuje.

Dosahnout vnitrniho smireni po probehlem zraneni a bolesti z toho plynouci je velmi tezke a obtizne. Usili na to vynalozene ale stoji za to. Ne kvuli tomu, kdo mne zranil, ale kvuli mne samotnemu. Stanu se totiz svobodnym a nezavislym na tom, kdo mi ublizil.

Freedom.
13. 09. 2010 | 20:08

Belgičan napsal(a):

Pane profesore,

považujete svůj blog za pozitivní příspěvek k česko-německým vztahům?
13. 09. 2010 | 20:10

arnazach napsal(a):

Myslím, že se pan Stejskal tehdy mluvil spíš o diskusi pod článkem, ale možná jsem to špatně pochopil. Každopádně už teď to dada je.
13. 09. 2010 | 20:11

Luba napsal(a):

:)))
Zdá se,
že pan ředitel svým textíkem zdatně konkuruje proslulému Čechobijci - Rossovi Hedvíčkovi z Kokotína.

Vzhledem k tomu, že ironii a sarkasmus dokáže rozpoznat jen cca třetina lidí, Hořejší provokatér zde bude zřejmě pranýřován coby proněmecký kolaborantský živel :)
13. 09. 2010 | 20:14

arnazach napsal(a):

Čtu dál: Jistě, pojem národ je stejně falešným pojmem jako pojmy společnost, civilizace, Čechy, Morava apod.
13. 09. 2010 | 20:14

hovorka11 napsal(a):

Panu Hořejšímu se nedivím, je to velmi flustrující, když ti, kteří se nás snaží vtáhnout pod křídla amerických vojenských ochránců neustále řvou o nebezpečnosti EU, Ruska, Íránu, Německa, komunistického puče a pod. Neustále do nás pumpují nenávist a strach. Když se na ně podíváte blíže, tak jen vidíte jejich finanční zisky ze státního prostřednictvím různých firem a malých domů a to je vše !!!
13. 09. 2010 | 20:16

vlk napsal(a):

Vážený pane profesore,

napsal jste tad y řadu skvělých blogů. SOudím však , že tenhle je , alespoň pro mne, ten v ůbec nejlepší , co jste sem umístil.
Přijměte prosím můj nelíčený obdiv.
P.S.
je neuvěřitelným paradoxem tohoto tématu, že Vy jste názorově / a já také/ , ohledně odsunu a vůbec výkladu dějin v posledních letech , na jedné vlně , s někým jako je jako Kaiser z Lidovek a v příkrém rozporu rozporu s panem Václavem Žákem.. Jsme si totiž naprosto jist, že kdyby přišlo na 88 jiných témat, shoda Vašich / a mých/ názorů s názory pana Žáka by byla veliká, zatímco průnik shody u Kaisera by byl , více méně nulový. Opravdu - paradox života.
13. 09. 2010 | 20:17

Belgičan napsal(a):

Kanalnik,

umíte perfektně vyjádřit myšlenku. Nejen svou , ale i mou.
Myslím, že vaše slova by měly být vyřčeny před každým usmiřováním. Nejen mezi Němci a Čechy, ale upravené i třeba mezi Araby a Židy.
13. 09. 2010 | 20:17

AC napsal(a):

:-))))
13. 09. 2010 | 20:18

arnazach napsal(a):

Ve většině dalších bodů, odhlédnu-li od rozjitřených formulací - se asi většina z nás shodne. Problém je v tom, že téměř vůbec nesouvisejí s předchozáí disusí.
13. 09. 2010 | 20:22

Béda napsal(a):

Je potřeba sebevědomě vzít na sebe kříž za utrpení všech ve středoevropském a vlastně celém evropském prostoru. A omluvit se.
A zaplatit všem (bez ohledu na to jestli jde o viníky anebo oběti) za všechny skutečné i domnělé hříchy. Není podstatné, jestli jste viníkem za konkrétní čin, podstatné je najít vnitřní smíření a harmonii. Když se omluvíte (a zaplatíte) za všechny viny, nemůže se stát, že by některá individuální vina zůstala opomenuta. Je to vždycky lepší jako jít případ od případu a opomenout přitom některou jednotlivou vinu.
13. 09. 2010 | 20:23

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

nezanedbatelná část mladých čtenářů Vašeho blogu Vám asi bude vděčná za skvělou kateriéru. Konečně jim někdo jasně a pregnantně napsal, co si mají myslet a jaká stanoviska mají zaujímat.

Ještě mi tam snad chybí bod 15, bod závěrečný, který bude nutný pro vrcholné funkce v TOP managementu a státní správě:

Je jasné vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, že něco tak zanedbatelného, malého a zaprděného jako je český národ už dávno nemělo existovat.
13. 09. 2010 | 20:25

Belgičan napsal(a):

Karel Mueller,

Vy jste Čech? Asi proto, já jsem Moravák. A Moraváci nejsou zaprdění.
13. 09. 2010 | 20:31

Emissary napsal(a):

Ha, profesore Hořejší.

Lhal bych, kdybych neřekl, že jsem se v kuse nesmál. Ten Váš sarkasmus či kousavá ironie je samá o sobě předpojatá. Ale o to nejde, myslím že Stejskal nebude proklínat to svoje "dada".

Víte, kdyby bylo dost času, tak takovou sžíravost na Vás by mohl vymyslet každý z nás. Ta Vaše víc než 200 položková "studnice vědomosti" je víc než bohatá. :)
13. 09. 2010 | 20:32

schneidirek napsal(a):

Naprosto přesně jste to vystihl. Na 99% souhlasím. Možná to místy ženete do absurdna, ale myšlenky uvedené člnáku jsou trefné.

Leda že byste to myslel jako ironii a pak tedy razantně souhlasit nebudu.
13. 09. 2010 | 20:36

Mour napsal(a):

Ironie příspěvku bohužel většinou míjí cíl, a proto není bohužel příliš vtipná. Vybavuji-li si smysl předchozí diskuse správně, šlo o to, zda zločiny spáchané proti civilním osobám při "odsunu" Němců jsou prostě neoddiskutovatelnými zločiny, nebo zda je možné je nějak "odlehčit" / pochopit / omluvit, resp. "relativizovat" (uvést ve vztah) s ohledem na nesrovnatelně masovější, obludné zločiny spáchané za 2. světové války Němci. Z teze, že zločin je prostě zločin, i když jej spáchali Češi v reakci na hrůzy 2. světové války, nevyplývá, řekl bych, ani jeden z výše uvedených 14 bodů pana profesora, a to ani bod 11, který je této tematice nejblíže.
13. 09. 2010 | 20:36

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo, rostete, jste jako kniha Kazatel.
"Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli."
Ano, přišel čas omlouvání.
Za co? To je fuk.

Jinak je to smutný čtení.
Bratru Vácslavovi prospěl tatranský vzduch. Nemám co napadnout. Snad toho Jiráska. A pak, že zapomněl na proslulý český kolonialismus.
Dědičnou vinu bílého muže.
-----------
Zesnul Hostivít a stal se
vládcem Bořivoj. V tom čase
Svatopluk vládl na Moravě.
Bořivoj mu sloužil.
Právě jím byl strašně pokálen.
Přijel na dvůr za králem,
a když pojíst měli spolu,
král ho nepřipustil k stolu
řka, ať pohan usedne si
jak hovado na zem se psy,
neboť prý mu chybí víra,
neboť ušatého výra
vzývá místo Stvořitele,
křesťanskou čest nemá v těle.
Bořivoj hned zrudl silně,
a když bylo po hostině,
žádal, aby pokřtil jej
arcibiskup Metoděj,
-----------
Jo, to byly časy.
Teď už zase vzýváme ušatýho vejra.
13. 09. 2010 | 20:40

Kid napsal(a):

velmi dobrý blog, revizionisté to asi nepochopí, ale většina z nich má volné hranice a můžou s klidem z ČR odejít za svými guru Posseltem a Steinbachovou
13. 09. 2010 | 20:42

Gerd napsal(a):

Pane Hořejší,
nejste ve svých soudech důsledný.
Úplně jste vynechal, čím se český národ provinil na národech moravském a slezském.
Také nedávné vyhánění Romů z ČR uniklo Vašemu ostrozraku. Je zcela jisté, že český národ je tím nejhorším na světě, jak předobře věděl Reinhard Heydrich, když Čechy nazval smějícími se bestiemi.
Ale na tom musel mít podíl nějaký provokatér!
Každý Čech, Moravan i Slezan ví o naprosto bezpříkladném a destruktivním vlivu Járy da Cimrmanna, přestože jeho jméno napovídá na německé předky.
Proto navrhuji jako jediného a pravého viníka všech běd, kterých se kdy Češi na kom dopustili, označit jeho a potrestat jej minutou hlubokého opovržení.
Jen nevím, co provést s tím, čeho se příslušníci jiných národů dopustili na národu českém.
13. 09. 2010 | 20:43

voroshilov napsal(a):

Moc se mi libi bod 10,ano chybi tam ze hodinky je prilis vysoka cena za zivot,vychodni mongoloidi neumoznili Cechum sledovat vlak do Osvetimi podle rozpisu,a jeste znasilnili dva miliony...ne to bylo nekde jinde,ale co na tom zalezi.
13. 09. 2010 | 20:43

Pepa Řepa napsal(a):

Belgičane, co to je pozitivní?
Pozitivní je-jestli se nepletu- i majitel HIV.
13. 09. 2010 | 20:44

Kid napsal(a):

voroshilov: Němci zavraždili 350 000 Čechů, ale Sověti mnohem více, řekněme takové 3 miliony, trpěli jsme ze všech komunistických zemí nejvíc, kam se hrabe Heydrich na Husáka:))
13. 09. 2010 | 20:46

Gerd napsal(a):

Kdyby se neujal nárh s Járou da Cimrmannem, navrhuji osvědčený římský způsob.
Vezměme elitu národa, tedy všechny politiky, poslance, senátory, soudce, obecní zastupitele a státní úředníky a nechme provést decimaci.
Provádí se losováním a má oproti akcím Kalouska tu výhodu, že postižený si stěžuje jen chvilku.
13. 09. 2010 | 20:47

Pepa Řepa napsal(a):

Ó pardon, Moraváci nemají větry? Ani po čočce?
Pozoruhodné.
Muellere omluvte se.
Tím narovnáte česko-německo-moravské vztahy.
13. 09. 2010 | 20:48

Karel napsal(a):

Profesor Hořejší to geniálně vyhnal do absurdna, aby tady konečně někdo jasně řekl to, co tu SALÁMOVOU METODOU podsouvají lidé jako Stejskal (taky nechápu proč přesahuje svoji zaměstnaneckou činnost a plete se svými hodnoceními do diskuze) a někteří další.

Zastánci "vyrovnání se s českou minulosti" našli v tomto blogu pana profesora svojeho spojence. Snad se nebudou zlobit na jeho otevřenou prostořekost.
13. 09. 2010 | 20:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane arnazachu,

nikoliv, pochopil jste to dobře (možná proto, že jste již apriori nerozhodl pochopit jinak).

Hezký večer, pane profesore. I Vám pane almost glossed™. A nakonec i všem, kdo o mé přání stojí ;-)

Libor Stejskal
13. 09. 2010 | 20:49

voroshilov napsal(a):

Kid:
To jsem opravdu zvedav kdy a kde Soveti zavrazdili 3 miliony Cechu?
13. 09. 2010 | 20:49

Kelt napsal(a):

Pane profesore,v optice toho ,jak byly interpretovány vztahy Čechů a Němců po nástupu Hitlera,Gottwalda a Havla/Doležala/ je to dokonalý popis toho,jak může být historie "vykládána".
Skvělé a povzbuzující-díky.
13. 09. 2010 | 20:49

Belgičan napsal(a):

Pepa Řepa,

no když to vidíte takto, bude nejspíš tento blog pozitivní.
13. 09. 2010 | 20:51

Mour napsal(a):

Je to fakt, my Češi jsme přece jen asi dobří a možná dokonce lepší než někteří jiní.
13. 09. 2010 | 20:51

Béda napsal(a):

Kid,

ne že bych vám nevěřil. Ale mohl byste zveřejnit historický pramen ze kterého čerpáte?

Z vašeho poudání bych soudil, že vlastně sověti zabránili svobodnému rozvoji Protektorátu B. und M. a naplnění skvělé Heydrichovy vize.
13. 09. 2010 | 20:52

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, velmi kostrbaťoučké až konstriktivně roztomiloučké, a to rudo jak z toho leze, no nekupte to, všemi směry...
Veselé krizování už bude líp. O tunýlcích pak více zde..
http://ateo.cz/f/images/n/n...
13. 09. 2010 | 20:52

stejskal napsal(a):

I Vám dobrý den, pane Karle,

také nechápu, jak to, že si někteří lidé chtějí nad rámec svých zaměstnaneckých závazků povídat (či se vůbec nějak zapojovat do čehokoliv) popřípadě se dokonce pletou diskuse.

Osobně si myslím, že by se to mělo nějak regulovat.

Přeji zajímavou, korektní a pokud možno slušně vedenou debatu (udělám co bude v mých silách, aby se zde dala vést).

Libor Stejskal
13. 09. 2010 | 20:56

mb napsal(a):

Jako dobrý no Hořejší ...

udělal jste dobrý mantinel, vyextrapoloval jste to na jednu stranu ...

/ i když nechapu proč tam tahaj palackeho ktery byl na pozicích austroslavismu ... /

nevim proc treba nerozlisite osobnosti T.G.M. a prezidenta Beneše ...

ale to je jedno .... každý stejně zaujme své stanovisko / postoj ....

příjemný večer ....
13. 09. 2010 | 20:57

voroshilov napsal(a):

Kid,kurna,zapomnel ze jeho dedecek hajloval na Vaclavaku kdyz kolem proizdel furher a potom vyrabel tisice tanku ve Skodovce na vychodni frontu!
13. 09. 2010 | 20:57

Luba napsal(a):

Už Egon Ervín Kisch, německy píšící novinář psal, že německý a český živel se spolu nikdy nemísily - šlo o jakousi dobrovolnou ghetizaci.

Němci chodili do německých hospod, obchodů, četli německé noviny, navštěvovali německojazyčná gymnázia a univerzitu a kolovali po Příkopech, zatímco Češi korzovali po Národní, chodili do hospod a tělovýchovných či společenských spolků českých.

Nežili spolu, ale vedle sebe, a to po staletí. Ta vzájemná rivalita byla jak přínosná, tak nebezpečná.
Pak není divu, že se čeští Němci nechali tak snadno indoktrinovat Henleinem a Hitlerem.

Měly husitské války spíše charakter náboženský nebo národní a protiněmecký?
Řekl bych, že to bylo podobojí:
https://www.youtube.com/watc...
13. 09. 2010 | 21:02

almost glossed™ napsal(a):

"arnazach napsal(a):

Myslím, že se pan Stejskal tehdy mluvil spíš o diskusi pod článkem, ale možná jsem to špatně pochopil. Každopádně už teď to dada je.
13.09.2010 20:11:59"

Přestože se tato "obhajoba"(proč vlastně?) cenzorovi hodí do krámu a horlivě jí přitakal, nepůsobí na mě nijak důvěryhodně.

Cenzorův příspěvek byl tehdy 12. v pořadí, žádná velká diskuse se pod blogem nestačila rozběhnout. Proběhlo tam jen drobné obvyklé špičkování mezi "neoflagelantem" Pepou Řepou a autorem.

Žádné velké (ani malé) "dada" nepozoruji. Posuďte sami:

http://blog.aktualne.centru...

Ta nálepka souvisela očividně s tím, že si někdo dovolil takovou drzost, oponovat "objektivnímu" člověku odjinud, kterého sem cenzor aktivně a bleskurychle zaangažoval. Nepočítal s rychlou odpovědí V.H., takže šlo spíše o projev překvapení.
13. 09. 2010 | 21:02

speci.men napsal(a):

Pane Hožejší, myslel jste to samozřejmě jako ironii, ale měl bych pár poznámek, díky kterým to možná bude vypadat poněkud jinak.

1- o tom, že do českých zemí pronikala po celý středověk západní kultura nemůže být sporu. Většina přemyslovských králů k nám z toho dlůodu Němce přímo lákala. Přinášeli vyspělejší technologii (hornictví, mincovnictví, a pod.) a kolonizovali neobydlené pohraniční hvozdy (s poměrně velkým úsilím). Vrcholem těchto snah je znám například Václav I. nebo P.Otakar II.

2- Karel IV. pocházel z Porýní a česky až do svých 25 let pořádně neuměl. Jestli o něco usiloval, tak o pozvednutí Čech na úroveň Francie nebo Říše. A s tou univerzitou se to má tak, že ji založil nikoliv jako českou, ale říšskou. Byly tam čtyři rovnocenné národy, víme. Až Hus dekretem kutnohorským z ní udělal českou husitskou univerzitu a definitivně ji zbavil evropského významu.

3- myšlenka, že husistství je produktem českého entika, je zcela iluzorní, protože podstatná část české šlechty se k němu nikdy nepřihlásila, Morava a Slezsko pak byly katolické zcela (až na výjimky). Tato myšlenka je produktem romantických chimér nacionalistů 19. století.

4- rovněž s tou Bílou Horou je to všelijak. Bojovala tam česká šlechta proti císaři o to, kdo bude dřít kůži z českých poddaných. Těm mohl být výsledek ukradený a taky namnoze byl. Prosím, nepleťe si pojmy národ (ve smyslu 19. stol.) a politický národ (tedy stavy století 17.). Ti nebojovali za zájmy národa, ale za zájmy své. Navíc na císařské straně bylo těch českých vojáků vic než na stavovské.

Mohl bych pokračovat, ale má to smysl? To je tak, když se biolog montuje do výkladu dějin. S dějepisem je to komplikované. Všichni si myslí, že mu rozumí, ale většina lidí zná je základní faktka, pak pár citových vydíraček nacionálně laděné soušky učitelky, která měla v popisu práce hlásat, jak je vše národní svaté a nedotknutelné a zbytek tak nějak vyvozuje citem :-)))
13. 09. 2010 | 21:03

Pípa napsal(a):

Pane Hořejší,
moc hezky jste to zrcadlo na naše dějiny nastavil. Všude s vámi souhlasím až na bod 3. Tam by, podle vašeho zrcadla mělo být "Husitství bylo jednoznačně světlou kapitolou našich dějin" - protože přispělo k ekonomickému a kulturnímu rozkvětu našich zemí a přimělo církev k reformám.
13. 09. 2010 | 21:07

almost glossed™ napsal(a):

Karel: Teď se spindoktoringu

http://en.wikipedia.org/wik...(public_relations)
http://theses.cz/id/15r8ic/

moderně říká "povídání"... :-))) Není to hezké?

Nikdo si přece nesmí beztrestně a nezodpovědně myslet, co chce.
13. 09. 2010 | 21:07

Rumcajs napsal(a):

Na levičáka dobrý profesore.
Ale když jsem se dosmál, řekl jsem si, že budu hrdý čech.

Ale nemůžu zaboha přijít na to, na co mám být hrdý. Jestli na to, jak Žižka statečně pálil kláštery a kostely, nebo jak jsme to těm skopčákům na konci války nandali.

Třeba mi někdo pomůže.
13. 09. 2010 | 21:07

On napsal(a):

Ano, jak zde naznačují ti, kteří se již vyrovnali s naší neblahou minulostí, je třeba zabodnouti krumpáč vysvobození do smrdutého českého záchodku - podobně jako ve Zvonokosech. Vždyť svou neúčastí a přihlížením jsme se spolupodíleli či dokonce způsobili všechny minulé zločiny.
Vřeštení režimních vuvuzel ohlašuje požadavky na odškodnění, abychom i my, stejně jako ostatní obyvatelé západní Evropy, měli čisté svědoní a klidný spánek
13. 09. 2010 | 21:07

mb napsal(a):

souhlas s kanálníkem ...

je tu akorat ještě jeden moment ... a to ten že se víc lidí domluví že společně skočí do vody .... pak se rozběhnou ... a skočí jen jeden (´blbec´) protože ti další / ostatní se domluví že do té (studené / nepříjemné) vody neskočí ....

to je možná to, na co naráží Daniel Kaiser, když říká / tvrdí , že Havel po svém vstrícném gestu, očekával obdobně vstřícné gesto ze strany německé ( které nepřišlo ??? )

tak to je asi tak vše ... jinak kanálník super ( ale ta vůle musí být na obou stranách )

/// realita je takova ze obema stranam sporu se hodí ( části ) pracovat s nenavistmi, bolestí a resentimenty .... viz. izrael palestina .... njn c´est la vie ... ///
13. 09. 2010 | 21:09

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Omluvit se samozřejmě mohu, oni opravdu nikdy nemluví o Morávacích, když mluví o zaprděném národě, nanejvýš mluví o zaprděném Čecháčkovi.

Třeba na Moravě a nikde jinde v zahraničí nemají větry. Třeba jsme jen zvláštní biologický druh.

Takže se mohu omluvit, ale až poté, co bude předložena hyperkorektní studie autorizovaná jmény nejzvučnějšími, prokazující, že se prdí jen v Čechách a tuto činnost vykonává jen zatím stále majoritní společnost.
13. 09. 2010 | 21:09

speci.men napsal(a):

Možná si dovolím ještě jednu poznámku. Ne jedné mezinárodní konferenci, která se konala roku 1924, se neoficiálně vyjářilo několik francouzských diplomatů, že kdyby roku 1919 ve Versailles věděli, jaké jsou přesné národnostní poměry a problémy v Československu, Francie by nikdy s jeho vznikem nasouhlasila. Podobně se vyjadřoval o něco dříve i prezident Ponicaré. Zajímavé, že?
13. 09. 2010 | 21:10

AC napsal(a):

speci.men

Nestydíte se napsat:

"S dějepisem je to komplikované. Všichni si myslí, že mu rozumí, ale většina lidí zná je základní faktka, pak pár citových vydíraček nacionálně laděné soušky učitelky, která měla v popisu práce hlásat, jak je vše národní svaté a nedotknutelné a zbytek tak nějak vyvozuje citem :-))) "

Tudíž kdo chce poznat dějinnou pravdu, obraťte se na nick speci.men! Záruka....kolik že let ručíte za své jednoznačně nezpochybnitelné, PRAVDIVÉ info?
13. 09. 2010 | 21:13

Čochtan napsal(a):

Husovy myšlenky a činy husitů jsou jako nebe a dudy.
Řádění husitů bylo neštěstím pro tuto zem.
13. 09. 2010 | 21:19

Tencokida Hnuj napsal(a):

Čochtan
Řádění jejich protivníků ne ?
Vše je nutno posuzovat v kontextu doby.
Jinak se z obé optiky stává propaganda.
13. 09. 2010 | 21:23

AC napsal(a):

Čochtan

Takto jednoznačný odsudek činů husitů může být neštěstím pro vás stejně dobře jako původní myšlenky pro Husa. Anebo myslíte, že je to naopak?
13. 09. 2010 | 21:32

milan napsal(a):

Vlk: i když zřejmě nemáte rád pana Kaisera, tak byste mu také mohl před jméno psát "pan" stejně jako panu Žákovi. Anebo ani jednomu. Jinak klesáte na úroveň pana Ratha.

Pane Hořejší - článek je vynikající!.
13. 09. 2010 | 21:33

Luba napsal(a):

Projev pana prezidenta Masaryka k desátému výročí vzniku Československa:

https://www.youtube.com/watc...
13. 09. 2010 | 21:35

speci.men napsal(a):

AC

Milý pane, je mi jasné že se pouštím na tenký led, když si dovoluji kritizovat některé zažité stereotypy. Ale nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl. Já nikdy žádné nezpochybnitelné pravdy neučím. Vždy nabízím jen alternativy a to jsem udělal i tady. Naskakuje mi ale husí kůže z toho, kolik lidí tady vydává za nezpochybnitelné pravdy jakýsi soubor svých doměnek a pocitů. Nesnažte se mezi ně zařadit.
13. 09. 2010 | 21:36

Čochtan napsal(a):

"...po celý středověk byli součástí Svaté říše římské národa německého.....Naším velkým štěstím bylo, že jsme mohli neustále čerpat z kultury a umu našich daleko vyspělejších západních sousedů...."

To je pravda.

Řemeslníci a obchodníci byly z velké části Němci. Z pohraničních pralesů udělali kulturní krajinu němečtí osidlenci.

Kultura a věda, to bylo především křesťanství. To k nám přišlo z Regensburgu. Sem roku 845 přišlo 14 českých velmožů, aby zde společně se svými družiníky přijali křest. V letech 899 – 973 se součástí řezenské diecéze staly také christianizující se Čechy. Roku 973 bylo v Praze založeno se souhlasem řezenského biskupa Wolfganga vlastní biskupství.
13. 09. 2010 | 21:38

Eda napsal(a):

Pane profesore, dnes jste mne nepotesil. To tema je velmi vazne, vase radobyvtipna ironie je v mnoha bodech natolik kontroverzni, ze to v celku pusobi smesne. Na mnoho historickych udalosti se jednotlive evropske narody divaji zcela rozdilne a nejinak to je a bude mezi nami a nemci. Francouzsti a nemecti historikove taky zasedali po valce v komisich a sepisovali spolecne ucebnice dejepisu. Tohle nas jeste ceka: ucta k nazoru druheho a kriticka sebereflexe. Jinak ale vse v dobrem, jako lekar-kolega i jako vas casty ctenar se s vami temer pravidelne ztotoznuji. Pekny vecer
13. 09. 2010 | 21:40

Béda napsal(a):

Malá ukázka z připravované učebnice novodobých česko-německých vztahů.

Trvalý útlak sudetských Němců v Československu dohnal sudetské Němce aby se obrátili na Velkou Británii se žádosti o rozsouzení. Vyslaný lord Runciman zcela nestranně posoudil otázku spolužití Čechů a sudetských Němců a na základě jeho dobrozdání se pronásledovaní sudetští Němci obrátili na pana Hitlera, aby se zastal utiskované velké menšiny.
Pan Hitler svolal do Mnichova památnou konferenci evropských velmocí, které předložili československému prezidentu Benešovi kompromisní dokument, ve kterém Československo buďto dobrovolně vyklidí oblast sudetoněmeckého pohraničí (kde mělo mezijiným vybudován systém hraničních opevnění), anebo za nic neručí a dává panu Hitlerovi volnou ruku při zjednání práv sudetských Němců. Velká část sudetských Němců byla připravena bránit Československou státnost před záborem armády pana Hitlera se zbraní v ruce, ovšem co naplat československá armáda se na pokyn prezidenta vzdala a rozhodla vyklidit pohraničí podle neformálního doporučení Mnichovského protokolu. Ozbrojení sudetoněmečtí vojáci pak sklamaně vítali armádu pana Hitlera. Pan Hitler pak, ačkoliv v Mnichově slíbil zachování okleštěného československého státu byl kvůli soustavným provokacím vůči sudetoněmeckému obyvatelstvu nucen zabrat i zbytek Čech a Moravy a vyhlásit zde svobodný Protektorát Čechy a Morava. Do Protektorátu poslal jednoho z nejosvícenějších občanů nacistické říše, skvělého organizátora, který pro obyvatelstvo Čech a Moravy vypracoval dlouhodobý rozvojový plán. Diverzanti vyslaní z Velké Británie na pokyn exilového prezidenta Beneše zákeřně zavraždili pana Heydricha, čímž způsobili na budoucnosti národa Čechů a Moroavanů nedozírné škody...
13. 09. 2010 | 21:42

mb napsal(a):

specimen dobrý ... ale přece zápas stavů proti císaři ... měl svůj smysl ne ???

stavy byly většinově protestantské ???

tak bychom se vřadili do protestantského tábora ( viz. nizozemí .... ??? )

a trochu by se tu rozvinul ´protokapitalismus´...

který by byl hodnotnější ( stavovský korporativismus ? ) než absolutismus ???

že stavy dojely na svou hamižnost ( když neplacení žoldnéři po vyplenění stavovských hradů zjistili že stavy MAJÍ NA ZAPLACENÍ ŽOLDU ALE ŽE SKRBLÍ ) je věc jiná / druhá ....
13. 09. 2010 | 21:44

Čochtan napsal(a):

Nesmíme zapomenout, že naši daleko vyspělejší západní sousedi žili už několik století pod vládou, nebo vlivem Římanů. O římské vyspělosti nemůže být pochyb.
13. 09. 2010 | 21:44

AC napsal(a):

speci.men

Zažité stereotypy! A co prosím vás očekáváte, kde lidé nabyli ony stereotypy? A kde vy? Jak a podle čeho mají prosím rozlišovat? To zde budou dvě protichůdné propagandy a budou losovat, která je věrohodnější? Tedy měl byste podle toho také volit vhodnější výrazivo. Ona ta pravda je často někde uprostřed-anebo úplně jinde!
13. 09. 2010 | 21:44

speci.men napsal(a):

Čochtan

To je přesně to, co píšu. Jedna věc je sledovat dějiny moderní doby úhlem českého nebo německého pohledu a jiná je snažit de podobná kritéria a měřítka napasovat na středověké a raně novověké poměry. To je ale boužel projev diletantismu, protože je to zcela nemožné.

Hovořit o národě, o německé nebo české šlechtě v těchto dobách je nesmysl. A že byly Čechy součástí Říše? No a co, to byla i severní Itálie a nevšiml jsem si, že by z toho měli Taliánci nějakou frustraci.
13. 09. 2010 | 21:46

Tencokida Hnuj napsal(a):

Čochtan
Jedním z důvodů, proč se Českému království vyhnuly morové rány v době, kdy byl u vlády Karel IV. bylo i to, že téměř pralesní charakter pohraničí neumožňoval volný přeshraniční pohyb obyvatelstva.
Jsem někde čet.
Už je to tak deset let.

A Vaše pojetí křesťanství coby institucionálního naotkrojování z Řezna už vůbec nehodlám komentovat.
Věci jsou poněkud složitější, než jak je předkládá propaganda.

Dobrou noc. Und alles Gute. :))
13. 09. 2010 | 21:48

speci.men napsal(a):

AC
Milý pane, já se studiem histoie -zejména té české zabývám již řadu let profesně a místo nějakých propagand mě zajímá jen seriózní výzkum a fakta. A už jsem unaven z toho, jak narážím na to, jak si z historie každý dělá agitku, aniž by si o ni cokoliv serióního přečetl.

Historie je věda, má svá fakta, postuláty, metody, prameny. Já se panu Hořejšímu taky nepletu do genetiky a vám se rovněž nehodlám montovat do oboru, ve kterém jste zběhlý.
13. 09. 2010 | 21:53

Emissary napsal(a):

Lubo,

Vy jste takový ….. Mrzí mě, že to musím říct, ale již dlouhou dobu pozoruji. Pamatujte si jednu věc. Jedni si myslí, že minulost je třeba pohřbít. Proč vzpomínat na minulost, která se vyznačovala nepochopením a krutosti a bolesti? Druzí si myslí, že minulost je třeba studovat, abychom se z ni poučili. To je správné.

Pak je třetí skupina, která si myslí, že minulost je třeba znát jen proto, abychom kazili přítomnost a budoucnost. A přesně Vy a ještě někteří další tam patříte, mimo toho, že jste značně emočně nevyrovnaný jedinec, jak posledně tvrdil i Pepa Řepa.
13. 09. 2010 | 21:54

AC napsal(a):

speci.men

Cítíte-li se uražen, omlouvám se.
13. 09. 2010 | 21:56

Emissary napsal(a):

Bédo,

to jste si tu učebnici připravil sám? Co tak odkaz?
13. 09. 2010 | 21:56

Pavel V napsal(a):

Pane Hořejší,

už delší dobu si hlavu lámu otázkou, jaký je rozdíl mezi vlastenectvím na straně jedné a národovectvím či nacionalismem na straně druhé. Tato otázka, ač v kontrapunktu s vaším ironickým článkem vyznívá také jako ironie, je přesto z mé strany míněna zcela vážně. Jsem totiž přesvědčen, že na ni nedokážete dát uspokojivou odpověď a tím pádem váš článek, který je mi lehce proti srsti, úplně pozbývá smyslu.

S pozdravem

Pavel V.
13. 09. 2010 | 21:56

Dingo napsal(a):

speci man: husitství bylo produktem českého etnika, to že většina šlechty se k němu nepřihlásila, je úplně jedno, protože šlechta tvořila pouze 2 % českého národa - Karel IV. nepocházel z Porýní, ale narodil se v Praze v květnu 1316, do Francie se dostal až v 6 letech, tak nemystifikujte .......Francie se vznikem Československa souhlasila a byla jeho velkým proponentem, protože rozbití Rakouska-Uherska oslabovalo Německo - jeho největšího soupeře, spíše Británie by raději viděla větší státní celek a ne malé republiky.....k Bílé Hoře, 85 % byli nekatolíci a Češi, když měli na výběr v podpoře císařských nebo stavovských vojsk, tak vstupovali do stavovských, většina národa chtěla bojovat, i když to Fridrich Falcký vzdal, viz boje na Moravě, valašská povstání,
13. 09. 2010 | 21:56

mb napsal(a):

specimen zkuste okomentovat tu bílou horu ...
13. 09. 2010 | 21:58

spei.men napsal(a):

AC

Nen necítím se utržen. Naopak, jsem rád, že se tahle témata obejvují, ale mrzí mě, že je v nich více emocí než faktů.
13. 09. 2010 | 22:01

moby dick napsal(a):

...koukám, že nejen na boji proti zelené, ale i v boji proti landsmanschaftu se pravobijci a levobijci náhle stávají soudruhy... generace Bobo
13. 09. 2010 | 22:02

Kamil napsal(a):

Zapomněl jste uvést, pane profesore, že tu naštěstí máme významný noý ústav pro studium totalitních režimů. Ten zaplní nejednu z dosud existujících mezer ve zkoumání naší minulosti a také konečně uvede na pravou míru nejeden hluboce zakořeněný omyl. jeho velkou předností je, že v něm pracují kádry minulostí ani zbytečnými zkušenostmi nezatížené. S jeho prací budete jistě spokojen.
13. 09. 2010 | 22:04

Dingo napsal(a):

Bílá hora - to byl předěl, protože po ní téměř zanikla stará česká šlechta - 2/3 šlechty emigrovalo nebo přišlo o majetky (konfiskace), těžili z toho dobrodruzi jako Valdštejn, Karel z Lichtejnštejnu a také cizí šlechta, ktero sem Ferdinand II. pozval - Colloredové, Gallasové, Bukvojové atd. - od té doby upadal český jazyk, kterým před Bílou horou mluvila (a měla povinnost ze zákona) mluvit česká šlechta a mluvili jím i obyvatelé
13. 09. 2010 | 22:04

Kid napsal(a):

Kamil: myslíte ÚSTR, který historici neberou vážně a po roce z něj 3/4 badatelů odešla? :))), ano Češi si zaslouží takový ústav nevědění, to možná i VUML měl větší odborníky...
13. 09. 2010 | 22:06

mb napsal(a):

dingo ja to vidim podobně ... ( navic pred bilou horou byly ceske zeme vpodstate stredoevropska velmoc ...

a s ´vybitím´ původní šlechty přišlo jakési vykořenění ze kterého se české země nedostaly dosud ...

zřejmě to bude právě ta absence elit, které nám ( od té doby až doposud ) fatálně chybí ...

( viz. urban blog )

ale třeba je to jen ma fikce ...
13. 09. 2010 | 22:08

AC napsal(a):

spei.men

Víte, ona fakta, pokud budeme laicky posuzovat psané dějiny, také nemohou být prosta všech emocí. Takže reagujme střídmě.
13. 09. 2010 | 22:08

národovec napsal(a):

Ó, Bože to prokletí sametové revoluce nás ještě desítky let bude pronásledovat. Profesore, byla by-li sametová revoluce nesametová, již byste nebyl mezi náma. Vy vůbec nechápete, že můžete vše, jen ne analyzovat českou minulost. Jste mnohokrát i prokletý Sysifosák. Nechápu jak si můžete plést pojmy s dojmy. Přál bych si mít "Harmanovu odvahu. Bože, nemít děti, vnoučata, rodinu...Snad to za mě udělají národní soukmenovci. Smrt Hořejšímu!!!
13. 09. 2010 | 22:09

hoven napsal(a):

proč tolik sarkasmu???
13. 09. 2010 | 22:14

speci.men napsal(a):

Dingo

výborně, konečně debeta na úrovni.

Tedy šlchta sice tvořila zlomek populace, ale její vliv na politické dění byl zcela zásadní. Pokud samozřejmě husitství nevnímíte úzce jen jako boj polích vojsk s křižáky. Po roce 1434 je ten vliv šlechty naprosto zásadní.

Karel IV. byl především Lucemburk, tedy z porýnského rodu, jeho dědeček byl dokonce císař římský zvolený jako protíváha rostoucí moci Bavorů. I když on sám se hlásil spíše k Přemyslovcům, bylo to především ze státně-ideologických důvodů.
Vyrůstal ve Francii, ostruhy sbíral v Itálii a jeho politika byla vyloženě evropská. Možná ani nevíte, že mimo české hranice je vnímán spíš jako římský císař a velký reformátor říše a na to, že byl i český král, se upozorňuje až v druhé řadě. Ale prosím.

Nebyla to Francie, kdo souhlasil se vznikem ČSR. Byly to USA a pretident Wilson. Francouzi souhlasili se vznikem republiky až ve chvíli,kdy ztroskotaly všechny jejich snahy uzavřít separátní mír s R-U a to bylo až roku 1918. Teprve ve 20. letech začaly na povrch vyplovat národnostní komplikace, které v nové republice existovaly a francouzská diplomacie nazývala Československo malým Rakouskem. Když se nepodařilo vytvořit východní pakt, o který Francie moc stála, přestaly jí záležitosti ČSR zajímat.

Vetšina národa chtěla na Bílé Hoře bojovat? Jakého národa? Českého? Takový pojem neexistoval. Navíc jen tak pro zajímavost. V Čechách sice dominovali nekatolíci, ale byli to zejména německy mluvící lutheráni, kteří se stavěli na odpor proti Habsburkům. Čeští utrakvisté tehdy dosti často spolupracovli s katolíky, kteří jim přišli méně radikální než lutheráni.

Ve stavovském vojsku bojovaly především žoldnéřské pluky z celé Evropy, skutečných Čechů tam bylo velmi málo. A snad jen pro dokreslení, Fridrich Falcký byl Německ, když už chcete používat tyhle nacionální kategorie.
13. 09. 2010 | 22:14

Skogen napsal(a):

Mám takovou utkvělou představu, že omlouvat by se měli ti, kteří konkrétně něco pohnojili. Ani by mne nenapadlo chtít, aby se dvacetiletý Andreas omlouval za osmdesátiletého Jürgena. Takže bychom měli pěně proti sobě posadit Žižku a Zikmunda a čekat, co z toho vzejde.
13. 09. 2010 | 22:17

Dingo napsal(a):

mb: ano, protože nově přišedší šlechta vděčila za vše Bílé hoře a Habsburkům, a proto se podílela na centralizaci státu a svým lpěním na robotních povinnostech poddaných se stala brzdou rozvoje průmyslu....což došlo tak daleko, že se proti tomu postavil císař Josef II., udělal reformy a zavedl i zdanění šlechtickách pozemků (do té doby platila daně pouze "lúza"), ovšem po jeho smrti byla většina jeho reforem odvolána (kromě zrušení nevolnictví a náboženské tolerance).....teprve rok 1848 přinesl občanskou společnost, kdy nepriveligovaní přestali být poddaní a mohli třebas sami začít podnikat, tím se akcelerovala průmyslová revoluce a Češi se začali emancipovat nejen jazykově, ale i finančně a vytvořili se i české elity (Škoda, Daněk, Křižík, Hlávka)
13. 09. 2010 | 22:17

mb napsal(a):

specimen, zkuste odpovedet co ma větší hodnotu ... zda ( mainstreamově protestanstský ) korporativně stavovský stát nebo absolutistický ( katolický ) ...

( případně co je progresivnější či lepší ... )

a druhá otázka směřuje k vybití českých ´elit´ ... a jejich absenci v letech a století následujících ...

s pozdravem
13. 09. 2010 | 22:20

speci.men napsal(a):

AC

To máte pravdu, ale přesto bychom je neměli posuzovat z hlediska svých dobových kategorií a emocí.

Tak třeba pojem český a německý národ. Kdybyste tohle použil v 18.století, nikdo by nechápal, o čem mluvíte. Nebo česká šlechta, ta po většinu dějin hovořila z velké části německy.

Nejvíc je pokroucená Bílá Hora a husitství. Dneska si řada lidí myslí, že tu bojoval nějaký český národ. Ale tady bojovaly stavy, tedy politický národ, což byla šlechta a zástupci bejbohatších měšťanů. Ostatní obyvatelstvo byla jen neidientifikovatelná masa poddaných, kterých se nikdo na nic neptal. Takže když pak čtu, jak český národ bojoval na Bílé Hoře, tak z toho nemůžu.

Takové pokorucené vidění historie už totiž v moderní době nadělalao hodně neplechy.
13. 09. 2010 | 22:20

tajemník napsal(a):

naprostý souhlas s významným členem akademie věd,jako že vždy bylo mlýnské struhadlo typická česká víska.
13. 09. 2010 | 22:20

mb napsal(a):

( souhlas dingo ... )
13. 09. 2010 | 22:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

speci.men:
" A s tou univerzitou se to má tak, že ji založil nikoliv jako českou, ale říšskou." Opět ta nepravda.
´Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7. dubna 1348.
Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král. Na věčnou té věci paměť.
Mezi tužbami našeho srdce a tím, co naši královskou mysl svou tíhou stále zaneprázdňuje, její zřetel, starost a pozornost se stále obrací k tomu, aby NAŠE ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ, jež nad ostatní důstojenství a državy, ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní náklonností naší mysli milujeme, o jehož povznesení vší možnou horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho vším svým snažením usilujeme, aby tak, jako se řízením Božím raduje z přirozené hojnosti zemských plodin, podle příkazu naší prozíravosti a naším přičiněním za našich časů bylo ozdobeno množstvím učených mužů.´
http://www.cuni.cz/UK-1391....
13. 09. 2010 | 22:25

speci.men napsal(a):

mb

To je těžká otázka. Kdybychom předpokládali, že český stavovský stát by se vyvíjel podobně, jako třeba v Nizozemsku, pak musíme porážky na Bílé Hoře trpce litovat. Kdyby ale vývoj nabral spíše směr, kam se ubírala polská rzeczpospolita, tak nás vlastně Habsburskové zachránili před naprostou anihilací. Fakt je, že v 17.století představoval státně centralistický koncept vlády určitý pokrok. To katolictví byla spíš součást té centralizace naž najký cílený pogrom na český národ.

Takže zase žádná odpověd :-)) Možná vše ujasní jedna poznámka. Není pravda, že by české země přišly o veškerou inteligenci. Řada vynikájících osobností vyrostla z katolicko-jezuistkých poměrů. Nemyslím samozřejmě Koniáše. Ale co třeba Balbín. A nakonec i první generace buditelů byli často katoličtí kněží. Na to se ale zapomíná.
13. 09. 2010 | 22:25

arnazach napsal(a):

almost glossed™ (21:02:50):

Nechci to teď ale znovu studovat. To byl dojem, který ve mně zůstal. Nejspíš to bylo proto, že jsem si o té diskusi v tu chvíli myslel totéž. Byla to ovšem diskuse poměrně vášnivá a dojmy oponentů mohly být diametrálně odlišné.
Hezký večer.
13. 09. 2010 | 22:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

speci.men:
"já se studiem histoie -zejména té české zabývám již řadu let profesně " Proboha! A kde?
13. 09. 2010 | 22:28

Dingo napsal(a):

Dingo: šlechta po roce 1434 byla většinově utrakvistická, a především také města, které byly také zastoupeny na zemském sněmu, takže Čechy jako jedna z mála zemí si mohla dovolit být zemí dvojího lidu - vliv utrakvistické šlechty byl velký

většina obyvatel - 85 % se hlasílo k nekatolické víře - luterání, utrakvisté, jednota bratrská - starokališníci, kteří se hlásili ke katolictví, těch bylo minimálně - narozdíl od Říše, kde byli obrovské spory mezi luterány a kalvíny, se u nás luterání a jednota bratská snášeli a navzájem podporovali viz. Česká konfese.......zajímé, ještě v roce 1921 Francie jasně podpořila Československo, když bylo ostře proti spojení Německa a Rakouska..
13. 09. 2010 | 22:28

mb napsal(a):

nepopírám vynikající osobnosti z katolicko - jezuitských poměrů ...

nicmene to asi nevyváží naší českou tradici stavovskou ( i mecenášskou ) a myslitelskou ( protestantskou ) ....

o kterou jsme v důsledku bílé hory přišli ( a která nemohla dále rozvíjet samu sebe )

nepsal jsem že jsme přišli o ´veškerou´ inteligenci ...

psal jsem, že jsme přišli o ROZHODUJÍCÍ ČÁST národních elit, které nám v další historii scházeli a schází ...

ale jak píšu, možná se jedná jen o mou fikci, ne fakt ....
13. 09. 2010 | 22:31

speci.men napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Je zajímavé, jaké vášně tu vyvolá každý, kdo si dovolí zpochybnit zbožštělou svátost národní historie.

Karel chápal české země jako jádro, jakýsi pupek říše a jako základnu své říšské moci. Rozhodl sez nich učinit přední součást Říše a k tomu bylo zapotřebí mimo jiné vybudovat i univerzitu. Nikoliv jako ryze českou, národní, ale jako univerzální vzdělvací instituci říšského rozměru. Všechny čtyři národní koleje zde byly zastoupeny rovným dílem a měly jeden hlas.

A končím, doporučuji přečíst si něco od Spěváčka nebo Bobkové.
13. 09. 2010 | 22:31

speci.men napsal(a):

mb

Já vím a v zásadě souhlasím. Jen jsem chtěl upozornit, že je zde i druhá stránka mince.
13. 09. 2010 | 22:32

speci.men napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Copak, páne je kolega? Že se tak pohoršujete nad mými postřehy? No i vynikající historikové občas vedli krvavé debaty na témy výkladu českých dějin. Třeba známý spor Masaryka s Pekařem. Přiznám se, že sepřikláním spíše na Pekařovu stranu. Vy budete, jak se zdá, spíše na opačném pólu.
13. 09. 2010 | 22:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
O christianizaci Čech umíte plácat opravdu výběrově, klobouk dolů. Proto jste např. vynechal, kde ke křesťanství přišel první historicky známý český panovník Bořivoj. ☺
13. 09. 2010 | 22:36

Hladis napsal(a):

Dingo
Ale no tak. Ceska slechta moc ceska nebyla a cesky nekteri take moc neumeli. Teto nobilite neslo o nejake blaho naroda ci o nacionalni otazku ,ale ciste o veci materialni ,kde zacala centralizace moci panovnika a omezeni stavovskeho vlivu. Proto se povstani jmenuje stavovske a neslo o povstani narodni ci vseobecne. Mesta se totiz na stranu stavu nepostavila a poddani uz vubec ne. Take stavovska armada byla spise slozeni mezinarodniho vcetne velitelu. Poddanym byla putna kdo jim zrovna poroucel jestli Lichtenstejn nebo Slik a vymena panu byla jen formalita. Pro ne to bylo prast jako uhod. Jeste doplnim ze nova slechta byla smeska napr. Gallasove a Coloredo pochazeji z Italie. Bila hora jen dokoncila centralisticke plany habsburskeho rodu a stavovske povstani bylo odsouzeno k nezdaru hned na zacatku. Toto nebyl predel ,ale uz jen dokonceni Habsburskych planu. Predel lze hledat dal v histori ve vrazde Vaclava III. Tam se lamal chleba.
13. 09. 2010 | 22:37

Dingo napsal(a):

speci.man: jestli jste četl Balbínovu Obranu jazyka tak víte, jak on na pobělohorské poměry nadával, proto to dílko mohlo vyjít až v roce 1775 za doby osvícenství.....do té doby tvrdá katolická cenzura, mimochodem ti první buditelé sice byli kněží, ale josefinsko-osvícenského střihu...např. Josef Dobrovský učil na generálním kněžském semináři, který byl kněžími kritizován jako státní ústav, poté byl za Leopolda II. zrušen a Dobrovský od té doby nechtěl s jezuity nic mít, mimochodem podporoval i josefinskou politiku rušení neproduktivních řádů, většina obrozenců vzešla z osvícenských tradic a obdivovala Josefa II (i nekriticky), který chtěl jinak stát centralizovat a zgermanizovat, ale také vytvořit národ a nabourat stavovské bariéry - což, možná překvapivě, bylo pro tehdejší buditele, kteří většinou nebyli šlechtici, bylo důležitější než jazykové otázky. Tak jak byl Josef II. veleben měšťany a osvícenci, tak byl nenáviděn šlechtou - protože jí upíral privilegia, raději měl schopné lidi napříč stavy a nerozlišoval podle původu
13. 09. 2010 | 22:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

speci.men:
Histórií se zabývám pouze amatérsky, přesto disponuji přesnějšími informacemi než Vy. Jednu Vaši nesprávnou o tom, odkud pocházel Karel IV., už vyvrátil jiný diskutér, další o založení Univerzity jako říšské instituce já. Proto opakuji otázku, kde působíte a mystifikujete žáky?
13. 09. 2010 | 22:41

almost glossed™ napsal(a):

arnazach: Abyste nemusel studovat :-):

Petr Havelka napsal(a):

Pane Hořejší,

jestli to tak trochu nebude tím, titulek: Čechy dohonila naše historie, že máme s rakouskou náturou hodně společného.

To jest, že rádi připomínáme, ale také rádi zapomínáme.

PS: Mám ze svých předchozích řádek špatné svědomí, protože mi připadá, že se dopouštím myČechování, přitom je hluboce nesnáším :)
23.08.2010 17:47:42
Pepa Řepa napsal(a):

Ačkoli si za tím, co jsem tehdy napsal, stále stojím, začíná mě trochu mrzet, že jsem to napsal.
-------------
Co se děje?
Napil jste se-bratře Vácslave- o dovolené z pramene poznání?
Či jste cestoval pěšky do Dimascu po stopách Šaula?

Nebo je to ironie a mamlas si má naběhnout na widle?

Bude sebereflexe pokračovat?
Jsem zmaten.
23.08.2010 17:51:03
Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Ano, bratře Václave, již jedno přísloví ze středověku říká (překládám do současného jazyka):" Spíše koza vlka pozře, než Němec Čechu udělá dobře".
Jen v našem kraji je pár pomníčků z konce války, kdy Němci postříleli civilisty. Také z vyprávění prarodičů znám příběhy Českých Héraklů (statečných soudruhů), kteří mladého zmateného kluka v mudnůru wehrmachtu, který se ptal na cestu, střelili místo odpovědi v poslední dny války. Partyzáni stateční. Pak se z nich stali SNBácí a vykonavatelé hrůz let padesátých.
Když jsou rozpoutány tak hrozivé síly zla, jako byly obě války, když běsové vtrhnou do ulic, dějí se hrozné věci v masovém měřítku. Avšak každé zlo nakonec páchají konkrétní lidé, kteří se mu nevzepřeli, byť za cenu vlastního života.

S pozdravem,

Jemnický
23.08.2010 17:53:26
myrta napsal(a):

Přesné,pane Hořejší.Těžké selhání německého národa zplodilo brutální selhání jednotlivců i v národech napadených.A byl by nejvyšší čas ukončit vše tlustou čarou,stalo se a komu prospěje rozdmychávání vášní,když mladou generaci to vůbec nezajímá?
23.08.2010 17:53:34
Pepa Řepa napsal(a):

A nebo to způsobil požadavek na vykročení levou a vše je při starém?
Jsem čím dál, tím víc,zmatenější.
23.08.2010 17:53:36
vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"Jsem zmaten."

Jako vzdy, nic si z toho nedelejte...

..
23.08.2010 17:55:24
vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"Jsem čím dál, tím víc,zmatenější."

Alespon to stupnovani vam jde ale dobre - ted jeste cekam na ten superlativ...

..
23.08.2010 17:57:58
Emissary napsal(a):

Profesore Hořejší,

zdá se, že vás článek Hanse Jörga Schmidta nějak rozzuřil. Tak si zazpívejte „Dopředu noha“, když Vás „levá“ tolik rozčiluje. O zločinech německého fašizmu se na tomto fóru píše běžně a pořád.Nikomu to nepřipadá divné ani urážlivé. Jen zmínky o poválečných zločinech spáchaných u nás na Němcích, mimochodem občanů tehdejší ČSR, vyvolává emotivní reakce zejména lidí Vašeho typu myšlení.
23.08.2010 18:00:35
Pepa Řepa napsal(a):

https://www.youtube.com/watc...
23.08.2010 18:02:16
zk napsal(a):

Pane Hořejší,
díky za článek, zcela s Vámi souhlasím. S kladením rovnítka mezi "českou vinu" a "německou vinu" se budeme setkávat stále častěji, protože naše pravice touží definitivně prosadit ve veřejném prostoru dogma "komunismus = nacismus". Nakonec se dozvíme, že komunismus byl ještě horší, protože Němci byli narozdíl od Sovětů aspoň civilizovaní.
23.08.2010 18:02:34
Da.Rock napsal(a):

Těžké selhání německého národa zplodilo brutální selhání jednotlivců i v národech napadených.
Ano, tuto větu tesat do kamene.
23.08.2010 18:07:13
stejskal napsal(a):

Tak teď už je to "čistý dada", řekl bych.

Hezký večer, pane profesore.

Libor Stejskal
23.08.2010 18:07:38"

Arnazach: To není moc 'dada', nemyslíte? Nebo ano?
13. 09. 2010 | 22:41

Dingo napsal(a):

Hladis: souhlasím, ale často se zapomíná na zákon z roku 1615 - kdy proto, aby se mohl stát někdo šlechticem, tak měl povinnost mluvit českým jazykem a čeština byla úřední řečí českých a moravských zemských sněmů....mimochodem, např. Dietrichštejn byl vylučován z okruhu šlechty do té doby, než se naučil česky
13. 09. 2010 | 22:42

speci.men napsal(a):

Zbyněk Matyáš

V tomhle s vámi budu souhlasit, ale jen napůl. Bořivoj byl sice pokřtěn Metodějem, ale jednalo se jen o formální akt. Podstatně náruživější křesťanskou byla jeho žena Ludmilaa především vnuk Václav, ketrý se ale jasně a zcela jednoznačně přiklonil na stranu západní církve. Nakonec i sv. Vít, kterého přivezl ze Saska, tomu nasvědčuje. Ale tehdy stejně nemůže být o christianizaci Čech řeči. Skutečnými křesťany byl jen kníže, jeho rodina a pár velmožů. Nezapomeňte, že jsme v 10. století.
13. 09. 2010 | 22:42

Tenco napsal(a):

Pánové, nechci příliš zasahovat do Vašich debat, ale dovolím si jednu otázku.
Víte, kdy byl vynalezen knihtisk ?
A kdy Luther na latríně přišel na to, že náboženství má být"koruny", ne papeže ?
Pak suďte Husa, husity.
A nezapomeňte na schizma a pozemkové výnosy, jako hlavní zdroj příjmu, když opominu v té době zatím atomizované měšťanstvo a doly na stříbro. A absenci stavovské společnosti.
Když už se na celou věc díváte mechanicky.

Souhlasím s tím, že postrádáme v knihovnách a na pultech knihkupectví relevantní a neideologické zahraniční zdroje, co se týče pohledu na husitství a osobu Jana Husa. Což je chybou.
13. 09. 2010 | 22:44

speci.men napsal(a):

Zbyněk Matyáš

nevyvrátil jste nic. Jen jste mi tady překopíroval úryvek ze zakládací listiny univerzity a myslíte si, jaký jste pašák.

Původ Karla VI. taky nikdo nevyvrátil, to si jen ve své amatérské najivitě myslíte. nebylo a nakonec ani není podstatné to, kde se člověk narodil a Karel si své češství uvědomil až po svém příchodu do Čech v roce 1333.

Kde učím, do toho vám je celkem houby. Věnujte se, laskavě tomu, cěmu rozumíte a neurážejte jidi, o kterých nic nevíte.
13. 09. 2010 | 22:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

speci.men:
Spěváčka mám doma a Zakládací listinu KU jsem zde citoval v části, kde výslovně je uvedeno, že jde o instituci českého království.
Karel IV. cílevědomě vytvářel české království jako hospodářskou základnu pro zvýšení své císařské autority.
13. 09. 2010 | 22:46

Dingo napsal(a):

neřekl náhodou Luther svým příznivcům po přečtení De Ecclesia : Všichni jsme husiti!:)
13. 09. 2010 | 22:48

Emissary napsal(a):

TM,

tu krávu jste mohl podojit i doma, Amazach to už dávno ví. To je něco jako adheze a následně koheze.
13. 09. 2010 | 22:51

Hladis napsal(a):

Dingo
To nevim ale treba Thurn cesky neumel ani slovo a byl to jeden z nejvyssich vudcu. Slik byl nemec a jeho cestina zrovna dobra taky nebyla atd... zakony jsou od toho aby se porusovaly a nobilita se s nimi moc nemazlila.
13. 09. 2010 | 22:54

mb napsal(a):

hladis : stavovske povstani bylo odsouzeno k nezdaru hned na zacatku.

nesouhlasím ...

stavy měly slušné šance ... nebyly li by hamižné, což byly ...

při braní v potaz hamižnosti / skrblictví a nedostatku velkorysosti bylo stavovské povstání odsouzeno k nezdaru hned na začatku ....
13. 09. 2010 | 22:54

Tenco napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Což se mu podařilo. Ale nepodařilo se mu vytvořit stavovskou společnost. Vyšší šlechta již byla v době, kdy on přišel na trůn mocensky vyprofilovaná natolik, že se musel opřít o duchovenstvo.
Což v té době znamenalo papeže.
Vypuknutím schizmatu tak jeho projekt ztroskotal.
Moc ležela po jeho smrti na ulici.
Slabý král(nejen svou individualitou - i objektivně), silná vyšší šlechta, rozpolcené duchovenstvo, oslabená vládnoucí ideje, násilná smrt Jana Husa ...

Mnoho psů, zajícova smrt.
13. 09. 2010 | 23:01

speci.men napsal(a):

Dingo

Ještě k tomu Bylbínovi a vůbec k osvícenským kořenům moderního českého nacionalismu. Zajímavé je, že podstatná část jejich kritiky se týkala pobělohorské rekatolizace. Byli to práve čeští osvícensi a budotelů,kteří začali dávat rovnítko mezi češství a protestantismus. Což je myslím si jedna z největších mystifikací českých dějin.

1 - podstatná část obyvatel českého království před rokem 1618 (resp. 1621) byli lutheránští Němci

2 - rekatolizace venkova probíhala až na výjimky (o kterých se hovoří, jako by to byly typické případy) celkem klidnou cestou a po 30 leté válce bylo už české etnikum katolické.

3 - rekatolizace je tu chápána jako cosi protičeského, přitom šlo jen o státně centralistický akt s výrazně politickými motivy
13. 09. 2010 | 23:02

arnazach napsal(a):

almost glossed™:
No tak vidíte!
:-)
13. 09. 2010 | 23:04

Carlos V. napsal(a):

pane profesore,

chybi Vam jeste jeden bod :

Cesi nepochopili vedouci ulohu Evropske Unie v cele se Spolkovou Republikou Nemecko a nezasadili se o vcasne prijeti LS a zejmena Eura, v nasledku cehoz se nepripojili k bratrske internacionalni pomoci na zachranu investic nemeckych bank v Recku.

A jeste bych doplnil mezibod : Cesky narod nepochopil zasluznou dohodu Nemecka, Italie, Francie a Velke Britanie z podzimu 1938, ktera Cechum umoznila vyhnout se ucasti na budouci valce a usetrila tak ceskemu naroda mnoha obeti.
13. 09. 2010 | 23:04

Monika napsal(a):

speci.men

Souhlasím se vším, co uvádíte. Aspoň někdo zde poctivě ctí zcela prostá fakta a nespokojuje se s iluzemi, které jsou, jak známo, však tak snadné a lákavé pro blouznění.

Pokud jde o článek na blogu, má vůbec smysl komentovat takovou zoufalost? Nemá. Takže bye-bye, pane profesore:

http://matt.might.net/artic...
13. 09. 2010 | 23:07

Emissary napsal(a):

Odcházím znechucen,

český národ se tady dohaduje o pi......., podstatné jako vždy uniká. Důležité je znát historii úplně přesně, ta nás asi spasí. KristabohapánaprobožírányKrista, proč se v tomto babrat. Jdeme dopředu, go, go, go!

Koho zajímá, kdo byl Němec a kdo Čech? Teď nás zajímá přítomnost, nad zločiny nedávné minulosti stačí projevit lítost, nekokonovat se a naskočit do vzrušujících břehů života.

Čerpat z minulosti, ale nedovolit, aby minulost čerpala z nás - Němců a Čechů.
13. 09. 2010 | 23:10

arnazach napsal(a):

almost glossed™:
Omlouvám se, přehlédl jsem Vaši otázku na konci. Dada jsou úmyslné nesmysly, nesmysly v té diskusi mohly případně být i neúmyslné, ale to na celkovém dojmu nic nemění.
Dobrou noc
13. 09. 2010 | 23:11

Tenco napsal(a):

speci.men
Konfiskáty - pozemkové državy jsou poklidnou cestou ?
Přirozeným vývojem ? No nevím, nevím.

Zvítězil vítěz. Tak je tomu v historii vždy. Historie nezná kdyby.

Ale zná motivace. Ty jsou podstatné a přežívají i v národě, který podlehl.

Pokud je národem. I multikulturním, multijazykovým, multisociálním.

Ty se jen tak institucemi vykořenit nedají.

Jde o podvědomí. A to je silnější než rozum. Který kdyby zná.

Ale je mu to v tomto přípdě prd platné.

Elity. Hmm. Jak se etablovaly, kde vznikají, kdo je vybírá....

Jen podotknu , že Jan Hus a tuším i Masaryk pocházeli z poměrně chudých, plebejských poměrů.

A tak jsme se vrátili k dnešku a plánovaným reformám.

Co nabízejí ? Tedy vzhledem k potenciálním elitám ?

Nic moc.
13. 09. 2010 | 23:12

Tenco napsal(a):

ad emissary
Kdo se neumí poučit z historie, je odsouzen k jejímu opakování.
Stává se otrokem.
13. 09. 2010 | 23:14

Frante napsal(a):

Tak to je zase téma které jde mimo mně; historie není moje parketa. Autor píše ironicky, jako v případech kdy mu chybí argumenty. Zřejmě bychom měli být hrdi na boj našich předků proti cizákům a za to že máme vlastní stát a mluvíme česky, protože tak to prostě je. Tomu já nerozumím. Zase uvažuju, kdyby se na to naši předkové vykašlali, mohli jsme mluvit světovým jazykem a snadněji bychom se učili anglicky, platili bychom eurem a měli vyšší životní úroveň. Museli bychom pomáhat Řecku zatím co takhle nemusíme – děkujme za to našim předkům
13. 09. 2010 | 23:14

Hladis napsal(a):

speci.men
Ano rekatolizace nebylo nejake muceni a peklo na zemi. Vetsina protestantu zemi opustila a poddani zpivali vzdy pisnicku jejich pana at to byl katolik nebo Luteran. Ostatni zmenili viru ci strany v konfliktu z prospecharstvi nebo proto ,aby neprisli o majetek.
13. 09. 2010 | 23:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emissary:
Koho to zajímá? No přece ty, kteří neustále kážou o české nutnosti vyrovnat se s českými poválečnými zločiny a při jakékolvi vhodné i nevhodné příležitosti připomínají českou zaostalost ve srovnání s německým vyrovnáním se s vlastní zločinnou národní minulostí.
Opravdu ti to ušlo?
13. 09. 2010 | 23:18

skeptický napsal(a):

Ono s historií se to má tak,že se na každou událost dá dívat různě.Proto se historický náhled často mění s politickým klimatem.

Spousta starších současníků má na vybranou za jeden život hned dějepisy tři.

A každý historik mluví o Svých faktech.Jsou to převzaté závěry,které přijal za vlastní.

Taky nás učili,že karel if je místní rodák.Dík za nové faktótum.

A jako císař římský nikomu moc nevadil,byl daleko,každý si žil po svém,a on z toho nic neměl.

Bohužel ty historiky téměř vždy někdo platí,nezávisle se tím uživit nedá,a jsou vesměs poplatní svému chlebodárci.
Hitler chtěl dějepis jako zbytečnost nahradit tělocvikem.

Pokud se ovšem odhalí v historii něco,co je nepohodlné mainstreamu,ve wiki se to upřesní tak,že výzkum seriozních historiků to vyvrací.

To,že se profesor monologie plete do řemesla fundovaným historikům je ovšem donebevolající drzost.

Zdravím,profesore.
Ukažte jim,keťasům,zač je toho v Pardubicích loket perníku.

Taky jsem v životě potkal jednu,ta nikdy nebzdila.Ale pšoukalo jí to hubou.
13. 09. 2010 | 23:19

speci.men napsal(a):

Dingo

No já jsem psal o rekatolizaci venkova, nikoliv o konfiskacích šlechtického majetku. Tam byste kromě Valachů a Chodů našel nějaký větší odpor jen těžko. Jinak ten majetek nebyl konfiskován podle nábženského nebo "národnostního" klíče, ale podle toho, kdo se účastnil povstání. Což bylo v tehdejším právním řádu zcela normální.
Zajímavé je, že ač drtivá většina půdy změnila majitele, jen menší část připadla úplně novým rodům, které tu předtím neměly ždáné závazky.
A k těm dnešním reformám, k těm se raději vyjadřovat nebudu...
13. 09. 2010 | 23:20

speci.men napsal(a):

skeptický

No, nevím, jetsli chtěl Hitler nahradit dějepis trlocvikem, ale fakt, že dejepis byl kromě výtvarky jediný předemět, který ho ve škole bavil a šel mu, mi s tím moc nesedí. I když, kdo ví?
13. 09. 2010 | 23:24

skeptický napsal(a):

s.m
Napsal jednu knížku.Tak si ji přečtěte,historiku.Nebojte,ze studijních důvodů to můžete zdůvodnit.
13. 09. 2010 | 23:27

speci.men napsal(a):

Ach jo, co k tomu dodat..... Náhodou jsem ji ale četl.
13. 09. 2010 | 23:30

Emissary napsal(a):

Tenco,
výjimečně na ty neopřené vidle reaguji.

Co je psáno, to je dáno.
Co je šeptem, to je čertem.

Nové zvíře se důkladně rozhlédlo a okamžitě vykročilo a vybralo si místo
vedle nejlínějšího, nenasytného zvířete ve stáji. Když to pán uviděl,
okamžitě ho uchopil jařmem a vzal ho zpátky ke kupci.

Znáte ten příběh o tančících opicích?
Víte, co se stane, když hodíte slona do černé díry?
13. 09. 2010 | 23:31

skeptický napsal(a):

Já ji četl před 40 lety ,koupeno v paperbacku u benzínky za dolar.
Buď mám blbou pamět já,nebo jste četl nějakou kolegou historikem revidovanou verzi.
13. 09. 2010 | 23:34

Hladis napsal(a):

Jeste doplnim speci.mena. Stavovske povstani nebylo o vire a tudiz se opravdu nepostihovalo podle vyznani. Narodnostni otazka uz vubec ne. V tehdejsi dobe se toto ani neresilo a nikoho nezajimalo a hlavne slechticke rody po cele Evrope byly promichane a meli majetky v nekolika zemich najednou. Dal byli popraveni pouze 3 panove. Ostatni byli jen mestane a rytiri. Ted z hlavy nevim kolik panu uteklo ,ale treba jedna vetev Sliku zustala chudobou opravdu nestradali. Ano majetek se prerozdelil ,ale vetsinu ziskali rody usidlene v Ceskych zemich.

Docela by bylo zajimave prijit do teto doby a zacit vypravet neco o narodnostni otazce atd.... dotycny by byl za blazna.
13. 09. 2010 | 23:35

Emissary napsal(a):

Zbyňku, zdravím.

Myslím, že tak to není. Dnes už to nezajímá skoro nikoho. Jen jedna strana chce alespoň symbolickou satisfakci, kterou již dávno předtím dala. A hnát to do extrému, to už vážně asi po těch letech nikoho nezajímá, stejně jako nějaké majetkové vyrovnání.

Teď moje rodina v závěti přišla o cca 10 milionů a víš, že mi to je volné. Neměl jsem čas se starat, a tak se starali cizí, možná ze ziskuchtivých důvodů, ale k soudu kvůli tomu nepůjdu. nemohl jsem se starat, vzdálenost byla dost velká a čas nebyl.
13. 09. 2010 | 23:40

Béda napsal(a):

Emissary,

Berndta a kolegy to zjevně stále zajímá. A žeby jim šlo jenom a symbolickou satisfakci se mi taky nezdá. Nebyla takou satisfakcí kupř. Havlova omluva?
13. 09. 2010 | 23:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emissary:
Myslím, že tomu tak je. Ty opakované neustávající naléhání jsou jenom kvůli symbolice?
13. 09. 2010 | 23:55

Emissary napsal(a):

Bédo,

myslím, že nezajímá. Prostě vidí významný odpor, tak je to zajímá.
13. 09. 2010 | 23:55

Emissary napsal(a):

Zbyňku,

viz níž. :)
13. 09. 2010 | 23:57

Béda napsal(a):

Emissary, v tom případě navrhuji společnou vzájemnou omluvu.

Berndt se nejdřív (důležité je zachovat posloupnost aby odpovídala dějinné posloupnosti) za předky sudetských Němců omluví Čechům a Moravanům za to, co předcházelo Mnichovu (činnost krajanských spolků předmnichovské republiky a pod.)a za Mnichov a Protektorát a kupř. Václav Žák anebo K.Hvížďala se za předky Čechů a Moravanů omluví sudetským Němcům za ty zločiny, kterých se při odsunu prováděném v intencích Postupimi dopustili vedle občanů jiných států občané Čech a Moravy.

To by mohlo být nebo ne?
14. 09. 2010 | 00:05

Emissary napsal(a):

Jo, Bédo

to by mohlo fungovat. A jestli se sem někteří chtějí vrátit, potom prosím. Ale bez eura ne. Ty nemovitosti určitě potřebují opravy. :)
14. 09. 2010 | 00:13

hoven napsal(a):

mam k tomu textu akorát jednu poznámku. fučík se nejmenoval fučík, ale horák.
14. 09. 2010 | 00:33

Pípa napsal(a):

Ono je to na zamyšlení. Na světě se nenajde jiný národ než německý, který v jednom století vyvolá dvě světové války a obě prohraje.
I tu naší Bílou horu začali Němci. Hrabě Šlik byl Němec a záminkou bylo zavření německého protestantského kostela až někde za severními hranicemi dnešních Čech.
Holt kdo umí ten umí.
Teď uvidíme jak to bude s tó Evropó, když jí vedou ti samí dovedové. No doufejme, že tentokrát to bude jinak. Že se to konečně zlomí.
14. 09. 2010 | 00:39

Karel Mueller napsal(a):

Pípa:

Lidé se nemění. To bychom se dopustili stejné chyby jako bolševici, kdybychom si to mysleli.

Nadto působí genetický faktor, i když je dnes prakticky zakázáno jeho vliv připustit. A ten se mění nesmírně pomalu, formoval se tisíciletí.

Na téma Němců jsme mluvili v minulosti víckrát. Napsal jsem, že mají obrovské klady, ale i zápory. A česká mentalita je jako dělaná, aby se projevily jejich hlavní nectnosti. Tou nejdůležitější je asi ztráta soudnosti a pocit nadřazenosti ve chvíli, kdy si myslí, že vyhráli. Tato nectnost je jejich prokletí, bez ní by dějiny vypadaly jinak. A také by obě války nejspíš vyhráli, ovšem ty války by probíhali jinak.

Stejně tak si myslel landsmannschaft v roce 89, že vyhrál. Proto nepodal Havlovi ruku na usmířenou a Havla tím dostal do trapné situaci. Zapomněl na dvě věci: Partii s východním blokem nevyhrálo Německo a jak jsem napsal minule: Odmítnout tlustou čáru v situaci, kdy mám spoluodpovědnost za šílenství a zločiny 2.WW znamená považovat druhou stranu za úplnou havěť.

Pokud si to neuvědomila řada českých troubů (pomíjím ty, kteří jsou placeni za to, aby si to neuvědomili), tak v zahraničí si to velmi leckdo uvědomil a to dokonale.

Proto alespoň zatím landsmannschaft nevyhrál.
14. 09. 2010 | 01:16

Pípa napsal(a):

Karell Mueller,
díky, asi si rozumíme. Pár současných Němců jsem poznal a je mi jich až skoro líto, jak se snaží být Evropany. Kdybych se jich tolik nebál, tak bych jim snad přál, aby byli sví. Dobrou.
14. 09. 2010 | 01:24

Karel Mueller napsal(a):

Dobrou :-)
14. 09. 2010 | 01:26

Holubář napsal(a):

speci.men:
Jen drobná připomínka - až do 17.století hovořit o české šlechtě smysl má, v této věci se mýlíte. Tehdejší česká šlechta byla navíc "národně" velmi sebevědomá. Doporučuji k tomu přečíst pár publikací prof. Janáčka, nejčtivější je "Valdštejn a jeho doba", nebo i "Krále diplomata" vámi zmíněného Spěváčka.
Obávám se, že i vaše tvrzení, že česká šlechta hovořila ponejvíce německy, je neudržitelné - rozhodně to neplatilo až do 17. století. Právě pak (jak zde správně uvádějí jiní) došlo k přelomu a "česká" šlechta přestala být českou. Odtud (možná, co já vím) pramení naše plebejská nechuť ke šlechtě obecně. Nedejme se zmýlit momentální popularitou K.Schwarzenberga - to je jen produkt dobrého PR, na podstatě věci (naší obecné nechuti ke šlechtě) to nic nemění.
Také to, že podstatnou část obyvatelstva v Čechách tvořili luteránští Němci... no nevím, já je nepočítal, ale zdá se mi to být dost odvážným tvrzením.

Béda:
To je furt samý omlouvání! A kdo se už, kurva, konečně omluví mně?!?! To je jedno za co! Třeba že jsem se vůbec narodil....
:-)
14. 09. 2010 | 03:13

honolulu napsal(a):

Tencokyda hnuj lze. Lidi neverte mu !
14. 09. 2010 | 03:54

skeptický napsal(a):

Hoven
Ten Fučík byl někdy Horák,a navíc Profesor.Podezřelé.

Profesore.
Kdysi jsem se o Vás otřel,jestli nejste suchar.Přešel jste na suchý humor.Moc to nejde na odbyt.
Dlužno říci,jste jak preclík.
To je pochvala.

Já zase spíš přešel na ten pivní,sem tam nějaké to lejno,nebo prdel.
14. 09. 2010 | 04:15

VOM napsal(a):

No vida, jakou pěknou diskuzi rozpoutal speci.men.
Ta výstižně ilustruje slámu čouhající z Hořejšího bot. Je to zvláštní, ale když se Hořejší pokouší o persifláž a srandu, tak mně běhá mráz po zádech a v žilách stydne krev.
14. 09. 2010 | 05:32

Dalibor Štys napsal(a):

Stále platná literatur a ktomuto tématu je Palackého dopis do Frankfurtu např. zde http://www.just.wz.cz/view.... Nebyli jsme to mi, ale Němci, kdo původne Francouzskou myšlenku moderního národa prosazovali ve střední Evropě. Ke škodě své i ostatní.

Různé jazyky, národy, kultury prostě existují. Chování lidské společnosti nemá jedno asymptoticky stabilní řešení, je komplexní. Zvláště jazyk hodně přispívá k definici a chápání pojmů. Tolik o podstatě věci národní od člověka, který je schopen své předky doložit až do roku 805. Neboli zcela jistě není čistým etnickým Čechem, protože tak dlouhá doložená genealogie jednoduše na našem území nemůže existovat.

No a jedním z kulturních (i jazykových) fenoménů českého národa po listopadu 1989 je vymazávání i jen těsně minulých dějů. Napřed byl komunista či rezident KGB zachráncem pracovních míst (např. ve vedení AV). Dnes je tvůrce nesmyslného hodnocení vědy předním bojovníkem proti němu. A v posledku člověkem, který si osobuje právo se vyjadřovat k čemukoli.

A lidé to čtou a přikládají tomu váhu, což mne na slovutném českém národě štve nejvic. Ale jsme si vědom, že jiné národy jsou naštvané podobně a mají k tomu z jejich pohledu stejně dobré důvoddy.
14. 09. 2010 | 05:48

Dalibor Štys napsal(a):

Pardon ...nebyli jsme to my... Omlouvám se za hrubku
14. 09. 2010 | 05:49

Levičák napsal(a):

Pane Hořejší,Vaše satira mě velmi pobavila.Někomu z toho sice běhá mráz po zádech,místy je to opravdu drsné,ale vystihuje to podávání dějin dnešním pohledem.Skutečně dnes hodně těch nedávno narozených přesvědčivě vypráví o událostech doby minulé,přestože ji nezažili a znají ji jen z vyprávění.Zasmál jsem se,když mi můj synovec začal vyprávět o tom,jak to bylo hrozné v době totality,protože nebyly ani blbé banány.Řekl jsem mu,kolik jich dnes,když jsou denně k dostání sní,když jsou k normálnímu životu tak nutné?
Svůj postoj obhájil,řekl,že jich denně sní hodně protože mu chutnají.Řekl jsem máš pravdu,byly fronty na banány,ale nebyly na pracovním úřadě.Odpověď zněla,že to jsou bolševické kecy.Dobře si pamatuji,jak synovec prožil své dětství.Otec i matka pro něho dělali co mohli.Každý rok v jeho dětství trávili dovolenou kempováním a stanováním po vlastech českých.Měl nejlepší možnou výbavu na lyžování,která se v té době dala u nás koupit.Byl zásoben hračkami,které mu rodiče vozili i z NDR a Maďarska.Je pravdou,že mezi hračkami nebyl SPIDERMANN nebo videohry.Ale i tak mi od tohoto mladíka připadalo dost podivné,když hodnotil své prožité dětství jako kdyby žil v koncentračním táboře.
14. 09. 2010 | 06:36

Béda napsal(a):

Dalibor Štys,

díky pane Kojzare.

Pan profesor Hořejší by se neměl vyjadřovat k žádným společesnkým problémům. Tato parketa patří výhradně lidem konstruktivním - panu Hvížďalovi, Žákovi, případně Stejskalovi, kteří mnohem lépe znají moderní dějiny, je jim vlastní velice lidský přístup a rádi by se omluvili jménem celého českého národa za chyby, případně zločiny svých předků. Samozřejmě jestli na to přijde i podělili při odškodnění potomků domnělých obětí ze zbytků státního majetku československého národa - dokud je ještě z čeho brát.

Jinak jak správně připomínáte, český národ je vlastně národ německý. Asi bylo chybou národních obrozenců, že vůbec s tímto konstruktem vstoupili, hledali podpůrná fakta v dějinách. Kdyby ne, tak jako pravoplatní členové německého státu s poněkud slovanským dialektem naši otcové mohli svobodně rozvíjet svoje kulturní, historické a jiné ... tradice v rámci velkého německého národa.
14. 09. 2010 | 06:41

skeptický napsal(a):

Dopis páně Palackého je dokladem,že nic se nezměnilo.Pochopil jsem rovněž rčení "ukecanej jak Palackej" .

Osobovat si právo vyjadřovat se k čemukoliv je ovšem drzost.

Právě proto,že i jiné národy jsou naštvané,vezměme si z nich vzor,a hleďme si svých národních zájmů.

Nikdo od nás nemůže čekat,že se obětujeme a zanikneme v zájmu dobrých vztahů s větším sousedem.
Tak pravil Palacký.

Mne na českém národě zase štve to,že vyvážíme kurvy,ale ty co škodí zůstávají tady.
14. 09. 2010 | 06:46

MaB napsal(a):

Ten plivanec na Schauera, profesore, dokazuje, že se svým duševním obzorem nacházíte na úrovni národoveckého fanatika 19. století. Nepochybuji, že to budete vnímat jako svou přednost.
14. 09. 2010 | 07:09

Marcus Agrippa napsal(a):

Trefná ironie.
14. 09. 2010 | 07:09

Trégl napsal(a):

Stmívá se nad Hořejším! Jeho ironický odsudek dějin "národa" českého to jasně dokazuje. Pan Hořejší stále víc zatrpkává pro nenadšení svých čtenářů nad jeho úvahami, které jim příjdou jako nedostatečně fundované. Pan Hořejší by měl zkrátka přesedlat na poezii, či na sci-fi a nadále se vyhýbat literatuře faktu. Pak bude mít naději na úspěch u milovníků nazatěžování mozku podstatným.
K článku samému lze říct jediné, že veškeré dějinné události a odvozování z nich k dnešku je čistě subjektivní záležitost. Je to spíše otázka víry, než jakkoliv objektivní pohled. V každém období si mocní přizpůsobí dějiny "k obrazu svému", aby mohli manipulovat s veřejností. Je jen na veřejnosti, jestli se poddá tlaku moci a nezrelativisuje mocných předkládání výkladu dějin.
A tak Hořejšího hořký ironický náhled na minulost "národa" českého je jen jeho vlastní hořkost. Ta nemá s dějinami nic společné až na jednu z možností subjektivních názorů ve eřejnosti.
Pan Hořejší, přeji hodně úspěchů v literatuře. Jen se fakty moc nezabývejte. Mohl by to být hrob vašeho snažení ;-))
14. 09. 2010 | 07:11

skeptický napsal(a):

Literární kritikové jsou lidé,kteří by to sami napsali lépe,kdyby to uměli.
14. 09. 2010 | 07:26

Aktiv napsal(a):

Pane Hořejší
Je to zajímavé, co jste napsal-je to otočka o 180 stupňů, vlastně česká historie otočená naruby.
Lze souhlasit s tím, že národy jsou vytvářené úměle, kdo může tvrdit, že geneticky a původem je čistý Čech,Němec, apod.Ani Hitler jím nebyl...Ovšem v Evropě se jedná spíše o jazykovou národnost a hodnotovou.
Problémem historie Česka je právě ten vrchol Českého království, Karel IV.,apod. Je to období, ke kterému se chtěli navrátit všichni buditelé, a které bylo pro Evropu tehdejší doby vzorem, a hodné obdivu.
Problémy s Čechy začali si myslím, až s úsilím Němců germanizovat veškerá cizí národnostní etnika na jejím tehdejším území. Od tý doby Češi žijí v permanentní válce, vzdoru, protože řekněme si to na rovinu, Češi bez jejich morálního úpadku(zlodějen, komplotů a tunelování, totalitarismu) mají něco do sebe, jsou rozhodující silou na misce vah, a tove všech oborech lidské činnosti. Bez nich by byla Evropa nudným hnízdem snobů, otroků, náboženských a kolonialistických fanatiků bažících jen po bohatství...To samé se dá říct i o židovském živlu, co by byl německý národ bez Židů, Němci jako my jsme zlikvidovali Němce, tak oni zase Židy...Takže z historického hlediska jsme udělali vlastně stejnou věc...
Češi se nemohou vyrovnat se svou minulostí proto, že současnost není jako v Německu příjemnější a pro většinovou společnost naprosto nepřijatelnou...Kdežto pro Němce to bylo mnohem snažší,Marshaluv plán,zlato a bohatství nakradenéí ve válce, apod.
Ekonomický začátek byl u Němců lepší, protože okradli a zníčili ekonomiky celé Evroopy,kdežto Češi začínali s holou prdelí...Na to nezapomínejme!
14. 09. 2010 | 07:40

skeptický napsal(a):

Včera jsem se díval v TV na
Petra Robejška.Chytrej chlap,a rovnej.

Ptali se ho,proč se z Rajchu nevrátil.Odpověděl,že tady nechce být nikomu poplatný.
14. 09. 2010 | 07:42

Jan napsal(a):

Včera jsem tu něco napsal, a přes noc se mi rozležel v hlavě ještě následující příklad toho, co jsem měl na mysli: Zcela souhlasím s VH, že Bílá Hora byla pro České země tragédie (Václav Černý říkal, že dvě největší kulturní katastrofy byly Bílá Hora a rok 1948). To ale neznamená, že nebudu naslouchat jiným názorům na tuto událost a budu si předem myslet, že jsou od Ďábla, nebo že to jsou jen pitomosti – kupříkladu takovému Martenovi, když říká, že Bílá Hora měla pozitivní důsledky pro České země v tom, že je otevřela kulturnímu ovzduší románského katolicismu, z kterého pak nejen vyrostla barokní architektura jako jeden z vrcholů českého umění, ale které zanechalo i později výrazné stopy v kultuře. O tomhle a podobných věcech je třeba přemýšlet, a ne se jich předem děsit nebo je předem ironizovat. (A dodávám, tím Martenem a katolicismem si tu nepřihřívám žádnou svou náboženskou polívčičku; pokud jde o můj vztah k náboženství, označil bych se nejspíš za ateistického buddhistu.)
To neznamená žádný relativismus, ani nějaké hledání zlaté střední cesty. Pořád platí, že je třeba říkat Ano, ano, ne, ne. Ale má se to říci až NAKONEC, až po zvážení všech hlasů. A k tomu Ano, nebo k tomu Ne, je třeba vždycky ještě připojit závorku s velkým ALE.
14. 09. 2010 | 07:45

skepticky napsal(a):

Aktive

Nevím,jestli Vám to něco přinese,ale stejně.

My jsme Němce nezlikvidovali.Němci židy ano,co stihli.

Židé byli vyhnáni z mnoha zemí v historii mockrát,my z vlastní jednou.

Češi se se svou minulostí vyrovnali dávno,a nemají se za co stydět.To se jim tu ale neustále podsouvá,a je vidět,že to u některých hloubavců zabírá.
14. 09. 2010 | 07:50

Aktiv napsal(a):

Ano pane Skeptický...Kdo utíkal z Čech do ciziny po Bílé Hoře?

Souhlasím s váma, že se nemáme za co stydět, až na ty dnešní tuneláře.

To podsouvání stigmata nevyrovnání souvisí s tím, že né všichni jsou např. vyrovnáni s pádem 3 říše, nebo s pádem Sovětského svazu, odtud plyne ono nevyrovnání.Zaběhnuté koleje v politice a hospodářství jsou pro jedince a národy velmi příjemná záležitost...
14. 09. 2010 | 08:03

Pepa Řepa napsal(a):

To Trégl
ač nerad, musím se pana Hořejšího zastat.

Sci-fi dávno zvládnul, dokonce je zakladatelem oboru Sci-fi Foreign Affairs, který hodlá na rodném Harvardu přednášet coby emeritní profesor politologie.
Napůl s panem Pehe, přirozeně.

Nevyjde-li Harvard je v záloze jiná význačná škola. Rudnické gymnasium, či slovutná emerická universita, domovský ústav pana Pehe, který za směšný obolus vychoval celou řadu politických geniů.

Dále nedoceňujete vnitřní konflikt bratra Vácslava, který popsal již Sušil, ve své sbírce písní a to v písni Hádala se duše s tělem.

Zde pan Hořejší bojuje statečně, jako jednooký bratr Jan u Přibyslavi.

Ne jedné straně totiž-coby člen Obce česko-hujerské je povinnen hlásat mantru, že česká národ si vymysleli obrozenci a že samotné slovo národ je cosi jako psí fekalie na chodníku, neb jsme všichni Europyjci a Europičky.

Na straně druhé mu vrtá hlavou, že přeci jen Němcem či Frantíkem není, což je myšlenka velice kacířská , která by si zasloužila veřejného odsouzení.

Zlé jazyky (mezi které nepatřím) dokonce tvrdí, že pan Hořejší a jeho nerozlučný stín n.o.s. jedno jsou a že bratr Vácslav hraje katolicko-hawkinsovský ping-pong sám se sebou.

Myslím, že se pravdu dozvíme, ale až po 50 letech, což je doba dostatečná k ochraně největších osobností lidstva, mezi které-nepochybně-Vácslav Hořejší patří.
14. 09. 2010 | 08:04

ld napsal(a):

Rumcajs,

do včerejška bych to neřekl, ale po přečtení tvého zamyšlení píšu, že máš naprostou pravdu!
14. 09. 2010 | 08:06

mb napsal(a):

to beda 00 05 ...

hele bedo s tim retrospektivnim omlouváním ...

a co česká omluva sudetským němcům za 1918 ( a mrtvé ) ?

když už jdete zpatky v čase ... tak už tedy jděte zpatky v čase ....

faktem je, že provincie deutschbohmen NEBYLA VYTVOŘENA a faktem nejspíš bude, že sudetští němci nikdy československý stát většinově neuznali ...

a svou ( deutschbohmen ) provincii / autonomii nikdy nezískali ....

tak to je k tomu omlouvání ... njn ....

/ ted nehodnotím správnost či nesprávnost vytvoření / nevytvoření takové provincie, hodnotím bedovo selektivní startování historie ... njn /
14. 09. 2010 | 08:11

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Humor a ironia je prinosna, pokial nie je rustikalna(nie od slova Rus) a umozni inteligentnemu cloveku sa pobavit. Napisal ste viacero takych clankov. Tento to ale nie je. No, ale obdivovatelov vam do kosiarika privedie, o tom potom.
14. 09. 2010 | 08:13

egoist napsal(a):

Někde jsem četl , že učitelům chybí manuál, jak vykládat novodobou historii a proto se ve školách zastavuje výuka historie zhusta shozením A bomby na Nagasaki a Hirošimu. A tady je ideově čistá a selsky upřímná rukověť i s kontexty do vzdálené minulosti. Ne, raděj s tou ironií přestanu , jak tady už někdo psal, správně vyložit jí umí jen třetina populace. Skvělý text shrnující demontáž českých dějin v posledních několika letech , tedy od převzetí medií bavorskými nakladatelstvími. A hujerů co za zlaťák půjdou proti vlastní matce bude vždy dost. Jen bych připomněl , co psal Reflex , že Žižka byl gay, který si to rozdával s knězy. No to je samozřejmě také ironie. Mu he he he
14. 09. 2010 | 08:15

Nenaštvaný napsal(a):

"Kdybyste tohle použil v 18.století, nikdo by nechápal, o čem mluvíte. " /český národ/píše nějaký speci.men. Asi mu nic neříká tvorba J.A.Komenského; holt to ve škole flákal. A už vůbec nechápe, proč je Marta Kubišová tak populární. A asi ani neví, kdo byla máma Karla IV. A jeho poznámka odkud pochází už vypovídá za všechno. Školní docházku prochrněl, kromě Blesku zřejmě nic nepřečetl a teď tu bude kydat nesmysly.
14. 09. 2010 | 08:17

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Diky za vasi podporu, je mi velkou posilou!
Jeste jste zapomnel dodat, ze moje situace je jeste mnohem komplikovanejsi - musim navic jeste hajit svoji muslimsko-palestinskou vec!
A take svuj bolsevicky fundament!
S tim n.o.s. jste me opravdu prohledl, klobouk dolu! Jen proste opakuji svuj uspesny trik s Boleslavem D. a Sekyrou...

..
14. 09. 2010 | 08:25

Naštvaný napsal(a):

"Dalším selháním českého národa bylo v tomto období to, že v roce 1968 naivně sedli na lep organizátorům tzv. Pražského jara!" píše i to ironicky autor. Ale ona to je pravda! Je to jediné, s čím podle stylu jeho textu nesouhlasím. Češi sedli..... Ale o tom lze mluvit jen u kávy.
14. 09. 2010 | 08:26

Naštvaný napsal(a):

"považujete svůj blog za pozitivní příspěvek k česko-německým vztahům?" napsal Moravák Belgičan.
Naznačuje tu typický komplex vůči Čechům. Ta debata se totiž vůbec netýka česko-německých vztahů, nýbrž, žel již překonaných a tudíž neexistujících vztahů mezi německy mluvícími Čechoslováky a Čechy. Němci z toho mnají akorát bžundu. Těží z roho akorát pár současných německých nácků.
14. 09. 2010 | 08:49

arlon napsal(a):

Vážený pane profesore,
historický materiál do blogu jste sestavil velmi zajímavě. Jen těch bodů je povážlivě mnoho. Rozumné by totiž bylo sestavit bodů tolik, jako němečtí národovci v Karlových Lázních. 8 bodů snad stačí pro pochopení i méně chápavým frekventantům tohoto historického kursu, ovšem oceňuji Váš přístup s humorem a nadhledem.
http://cs.wikipedia.org/wik...ý_program

Diskutovat doporučuji zejména o Vašich bodech 4 a 9.
Grüss Gott.
14. 09. 2010 | 08:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JAHA:
"obdivovatelov vam do kosiarika privedie" Aj kritikov. Čudoval by som sa, keby ste medzi nimi neboli aj Vy.
14. 09. 2010 | 09:00

Gerd napsal(a):

Je ještě jedno nebezpečí, které nám mnozí dmychatelé národnostní nesnášenlivosti bolševické viny předhazují. A to skutečnost, že kdo aktivně nebojoval proti zlu nebo totalitě, je ve skutečnosti jejich podporovatelem.
tento drobný myšlenkový posun se nezakládá na pravdě.
Zlo je vždy individuálním vymezením vůči dobru a konkrétnímu činu a člověku. Co jednomu člověku připadá jako zlo, na to může mít jiný člověk jiný názor. Čili něco jako kolektivní zlo neexistuje, vždy existují konkrétní lidé, kteří vydají zločinné rozkazy nebo příkazy a konkrétní lidé, kteří je provedou. To je zlo!
Zlo ale není, pokud je někdo nekoná. Pak jde o pojem neutrální a pokud se i protistrana zachová stejně neutrálně, pojem zla nebo dobra zkrátka nenastane.
Proto zlo vůči sudetským Němcům, za komunistické totality páchali zcela konkrétní lidé, nikoliv mlčící většina. I když zlu neodporovali, nijak je také nepodporovali.
Proto veškeré omluvy mají činit viníci zlých činů nebo jejich potomci, kteří cítí vinu za chování svých předků. Zbytku lidí se tento individuální akt nijak netýká.
Hezký den!
14. 09. 2010 | 09:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
"Mne na českém národě zase štve to,že vyvážíme kurvy" Řekl bych, že spíše dovážíme z východu. Ani ne my, ale albánci a podobní. My tomu jen neumíme/nechceme zabránit. Při tom apetitu západních ´turistů´ ani není divu.
14. 09. 2010 | 09:05

Rejpal napsal(a):

Kanálník
souhlas!!
14. 09. 2010 | 09:29

Xury napsal(a):

Aniž bych si dovolil nějak podrobněji komentovat české dějiny, tak by mě zajímalo, komu z diskutujících nepřipadá zvláštní, že na jedné straně považujeme Bílou horu za národní neštěstí, ale zároveň řada měst oslavuje úspěšnou obranu proti Švédům, kteří tvořili část protestantského vojska bojujícího proti Habsburkům (a podporovaného českými pobělohorskými emigranty). Nezdá se vám to trochu absurdní?
14. 09. 2010 | 09:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Nenaštvaný:
" teď tu bude kydat nesmysly." Kdyby jenom tady, on ty ´kydy´ učí žactvo!
14. 09. 2010 | 09:33

skeptický napsal(a):

Ono to jde i jednou větou.(Musím,ještě neco dodat,abych v tom nebyl taky).
14. 09. 2010 | 09:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Xury:
Rozdíl mezi lokálním a obecným je absurdní?
14. 09. 2010 | 09:36

buldatra napsal(a):

Toš, to my Moraváci si myslíme, že ten výše propírané Kódl IV byl, ač Germán jak poleno, první pragocentrista, až arcipragocentrista - zakladatel a od té doby až do dnešních dnů se na tom nic nezměnilo.

Ostatně, hlavní pragocentrista od těch dob až dodnes vždy bydlí na Hradě v Práglu, užívavše si hradního konfortu a zeleniny z veřejně nepřístupných hradních záhonků..
I to by mělo být zapsáno v učebnicích dějepisu, ale není a nikdo se za to doposud nikomu neomluvil.
Jak smutné.

Dokonce ani pan profesor se o tom ve svém článku nezmiňuje, takže jeho vnitřní přerod nemohu doposud považovat za zcela ukončený, dokonce ani když zamhouřím obě oči a všecky kuří.

Závěrem, než se stáhnu do bažin, si dovoluji podotknout, aniž bych tím chtěl cokoliv říct a nedejbože kohokoliv nasrat – to bych si nikdy nedovolil při svém vychování a již předem se za to z celého srdce omlouvám, že jsme vlastně, i když národ jako takový vlastně neexistuje, národní rekordmani v délce pobytu v cizím germánském národním prostoru (jak z diskuze vyplynulo cca 1500 let ilegálního pobytu natvrdo). Kam se na nás hrabou například takoví Turci.
A přesto nejsme zapsáni v Guinessově knize rekordů.
Neměl by se nám za to starej Guiness omluvit?
14. 09. 2010 | 09:38

jan napsal(a):

Xury: Ano, to je hezký (a docela legrační) příklad toho, jaké absurdnosti se rodí, když se živé dějiny předělávají na hesla. To, že si ta hesla často navzájem odporují, milovníkům hesel obvykle nevadí.
14. 09. 2010 | 09:39

scallop napsal(a):

Autor:

To jste "jim" to nandal !
14. 09. 2010 | 09:40

skeptický napsal(a):

X
Absurdním se to jeví proto,že tenkrát se na věci nehledělo podle národnostního,nýbrž náboženského klíče.

Takový Jan Alojz byl vlastně vlastizrádce,který osnoval pikle proti koruně,když je sem zval.

Díky za objasnění.Terazky nebyl jediný,komu to slovo nebylo jasné.

Nějaká telefonní firma mne vzbudila,že jsem byl vylosován jít na večeři.Nechce tam někdo jít?
14. 09. 2010 | 09:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden výkřik obsahující hrubou nadávku ("blbec"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
14. 09. 2010 | 09:43

JAHA napsal(a):

Ad: Zbynek Matyas

Ocenujem rychlu a vtipnu repliku.
14. 09. 2010 | 09:48

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale.

V dětství mi doma jinak než ten náš blbec neřekli.

Nebuďte labuť,to je výraz něhy a náklonnosti.

Nebyl jsem to náhodou já,kdož smazán.Užívám to totiž dost často?
14. 09. 2010 | 09:51

stejskal napsal(a):

Nebyl, pane skeptický.

S Vašimi deprivacemi, způsobenými traumaty z dětství, asi nic nenadělám :-) Nicméně jsou i lidé, kterým vadí a odpuzuje je, kdy někdo někoho takto nazývá (a nemusí to být nutně ani oni). Zpravidla pak opouštějí společnost, kde se neznámí lidé podobnými výrazy navzájem častují. A právě pro ně (a samozřejmě i pro pana almost glossed™) se zde snažím udržet alespoň minimálně korektní prostor pro debatu (ti druzí mají v českém internetovém prostředí celou řadu možností k vyžití).

Ostatní to buď budou respektovat (tedy zdejší pravidla), či se časem odeberou na jiný server, kde jsou podobné výkřiky na adresu autora (jako v tomto případě), jiných debatujících či kohokoliv běžně přijímanou normou.

Přeji hezký den.

Libor Stejskal
14. 09. 2010 | 10:00

skeptický napsal(a):

Stejskal

Děkuji za odpověď.Jste gentleman and a scholar.

Dost se mi ulevilo.Mám to slovo rád,doma teď toleruji blbínka;musíme být shovívaví k nižším životním formám.
Jako ke stolu blbínku,blogy počkají,a tak...

No a na autora to slovo vůbec nesedí,je perlou Vaší stáje.
A budí žárlivost u kolegů.To je moc dobře.
14. 09. 2010 | 10:09

jan napsal(a):

Respektování rozdílu mezi lokálním a obecným asi úplně nezbaví absurdity jednání vlastence z 19. století, který dopoledne oslavoval, jak jsme to nandali na Karlově mostě Švédům, a odpoledne se rozplýval nad statečností Moravanů na Bílé Hoře, a nepřišlo mu to divné. Ale aby bylo jasno: já se mu nevysmívám, i to jeho vlastnectví z 19. století mělo svůj étos a svůj smysl a já nad ním neohrnuji nos. Mělo své absurdity a legrační iluze, ale je dost možné, že naše absurdity a iluze se potomkům budou jevit jako ještě směšnější, nebo ještě nebezpečnější než ty jeho.
14. 09. 2010 | 10:10

dalimír napsal(a):

Pane prof. tohle to blouznění o minulosti plné ironie sarkasmu se k Vám nehodí , máte navíc !!! Dal.
14. 09. 2010 | 10:11

Grandmaster napsal(a):

Autor blogu se snazi (v zachvatu vlastenectvi ci jine 'nemoci'?) virit kalne vody. Zda se, ze se mu to podarilo.
Me se zda cely clanek trapny.
14. 09. 2010 | 10:15

Hladis napsal(a):

To Xury
Podivejte nejde se divat na dejina obdobi ocima dnesniho cloveka. V tehdejsi dobe lide menily kabaty a viru tak jak se jim hodilo a za nabozenskymi konflikty vetsinou staly ciste materialni veci. Armady te doby byly tlupy zoldneru z cele Evropy jejichz loajalita se vztahovala jen na toho kdo platil a nejake idealy ci nabozenske otazky je nezajimali. Ceskem se za 30 valky prohnalo nekolik armad at uz protestanskych ci katolickych a po nich zbyla jen vypalena zem. Svedove nepritahli na konci valky ku Praze kvuli tomu aby nas osvobodili ,ale z duvodu nakrast co se da pred uzavrenim miru. Nyni muzete ve Stokholmu obdivovat rudolfovy sbirky.
14. 09. 2010 | 10:24

skeptický napsal(a):

V kalných stojatých vodách se drží komáří larvy.Ty potřebují jen několik dnů na inkubaci.Drží se v sudech,loužích,plechovkách.

Stačí trochu stolního oleje,aby se na hladině vytvořil film,který jim brání v nadechnutí.Víření nestačí.

Na komáry je dobré pivo,pivní kvasnice,vitamin B,anebo natřít se skořicovým olejem.
14. 09. 2010 | 10:26

skeptický napsal(a):

Na 400 vozů toho z hradu odvezli,kujóni.
14. 09. 2010 | 10:28

stejskal napsal(a):

Díky, pane skeptický :-)

Víte, my si s kamarády u vína též říkáme všelijak (a často daleko hůže než "ty blbče"). Věřím, že stejně tomu může být i v rodině a vůbec se nemusí jednat o snahu někoho urazit (jak říkáte, i takovýto výraz může být výrazem "něhy a náklonnosti").

Nicméně ve veřejném prostoru (kde se lidé navzájem dobře neznají či neznají jeden druhého vůbec) mají tyto výrazy poněkud jiný potenciál.

A zpravidla též generují další silné výrazy, přičemž bez dobré znalosti autora nelze nikdy říci, zda jsou míněny jako urážka či jako přátelské pošťouchnutí. A člověk se ani nenaděje a veřejný diskurs se pak jen hemží "blbci", "debily", "kretény", "voly", "čuráky, "píčami". A toho bych zdejší debaty docela rád ušetřil :-)

Libor Stejskal

P.S. Je mi jasné, že Vám nesděluji nic nového (za prvé to víte sám dobře a za druhé to zde ode mne čtete tak po padesáté :-) Ale občas takto zneužiju něčí repliku, abych zdejší koncept připomenul stálým diskutujícím a osvětlil i těm nově příchozím.
14. 09. 2010 | 10:31

skeptický napsal(a):

Stejskal

Jste bystrý.Vsadím se,že to i poznáte,když si to jen myslím.
14. 09. 2010 | 10:34

stejskal napsal(a):

Tak to určitě nejsem sám, kdo to v některých případech vcelku bez problémů pozná, pane skeptický ;-) A nejen u Vás ;-)

Jenže se pak těžko někomu vysvětluje, že "mazlivě" míněné nadávky nemažu :-)

Libor Stejskal
14. 09. 2010 | 10:40

Cech napsal(a):

to autor
Děkuji, konečně začal pracovat autoimunitní systém bohužel jako vždy pozdě.
Exitus je v rámci vyššího principu mravního nezbytný.
14. 09. 2010 | 10:48

skeptický napsal(a):

Stejskal

Hlavně si z toho nic nedělejte.Teď víte,že je to z lásky.

Tuhle ukazovali krásnou alej na vesnici,kterou vysázela před sedmdesáti lety milující paňmáma,aby taťka trefil z hospody domů.

Taťka už je v Pánu,ale mamka stále žije.
Kdybyste zas třeba někdy hledal choť,i s alejí...
na sázení už je pozdě.

Jak píšete o kamarádech,tak se mi vybavilo z nějaké knížky,jak se dva opili,a drželi se kolem ramen a říkali si synu Davidův.Nevzpomínáte si,z čeho to bylo?
14. 09. 2010 | 10:54

Vlkodav napsal(a):

Článek se mi nezdá jen trapný, ale i ryze česky zákeřný. Ty si mne dovolíš hodnotit, tak já s tebou nebudu polemizovat, ale zesměšním tě. A to ještě velmi nepovedeně.
14. 09. 2010 | 10:55

Marcus Agrippa napsal(a):

Vlkodlav:
a o čem byste chtěl prosím Vás polemizovat?! Celý článek je naopak geniální ironie velmi vhodná k zamyšlení.
14. 09. 2010 | 11:07

buldatra napsal(a):

Když už se tady píše o blbcích, komárech a o lásce, tak si dovolím poznamenat, že ti Švejdi si tenkrát odvezli z Hradu 400 vozů z lásky k umění.

No a my si dnes můžeme některé z těch odvezených předmětů na pár dní i vypůjčit a vystavit je na Hradě, s jejich laskavým svolením a nemusíme si u toho připadat jako blbci, protože Švejdi nám je půjčují s láskou.

A navíc víme, že neláska ke komárům je vlastní jak nám, tak i Švejdům.
A to nás tak nějak spojuje v tom našem evropském prostoru.
Komáři tedy mají pozitivní vliv na evropskou integraci.
Nejsou tedy patřičně doceněni.
Měli by být stylizováni na unijní vlajce.
14. 09. 2010 | 11:13

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
nadkolego, pořád mi vrtá hlavou sdělení ze země Bruselské, že Vy-Moraváci-nemáte větry.
Proč tedy stavíte na kopcích ty jumbovětrníky?

A nestrašte s tím, že přijde složenka za nájem 1500 let bezplatného používání germánského životního prostoru.
I když.....ono to tak absurdní není.

A s tím Práglem dejte taky pokoj. Prý i ten Bořivoj byl z Moravy. Trvá to dodnes. Když najdete v Praze pražáka, tak se ještě jmenuje Paolo Boehm.Samá naplavenina z Moravy.
14. 09. 2010 | 11:13

stejskal napsal(a):

Nedělám, pane skeptický.

Ani z těch, co tak míněny nejsou ;-)

Živý plot bychom možná ještě stihli (a službu by udělal stejnou), i když z pražského Nového Města do Michle dá jeho vysázení dost zabrat :-)

Tak tu knížku jsem asi nečetl (ale není to špatné, pokud to bylo míněno jako laskavý humor a ne antisemtský výpad).

Libor Stejskal

P.S. Také máte za to, že "geniální ironie velmi vhodné k zamyšlení" zpravidla vzbudí nadšené reakce stejně smýšlejících, zatímco názorové oponenty spíše inspiruje ke stejně "geniálním" sarkastickým poznámkám? Což je samozřejmě též zábavné a svým způsobem legitimní (i když samotné téma už s tím nemá mnoho společného). No nic, jen mne to tak napadlo...
14. 09. 2010 | 11:17

VKL napsal(a):

Václave,
opět se Ti něco povedlo.

Díky,

Vladimír
14. 09. 2010 | 11:34

buldatra napsal(a):

PŘ:

S těmi větry je to složitější.
Je to tak složité, že by to laskavý editor mohl smazat, protože větry u nás jsou prdy.

Dál bych to pro jistotu nerozpatlával, i když i to samotné rozpatlávání by se dalo definovat jako následek větrů.
Souvislost s větrnými elektrárnami je v tomto případě pouze zdánlivá.

Čímž se dostáváme k otázce páté kolony. Ta moravská, která působí v Práglu, nebyla naštěstí doposud odsunuta, takže může dále nerušeně nahlodávat a podrývat za pomoci burčáku a podobných prostředků morálku malého českého člověka. Viz. nově diverzní projekt burčákomatů.

Předpokládám, že když bude naše kolona odhalena a odsunuta, tak se nám za čas dostane řádné omluvy.
Pro jistotu cvičíme kolonu šestou.
14. 09. 2010 | 11:36

Holubář napsal(a):

L. Stejskal, skeptický:
No jasně, já říkám vnukům láskyplně "vy šmejdi" a taky se neurazí.
14. 09. 2010 | 11:38

skeptický napsal(a):

Pane nadkolego,

S antisemitskými výpady si na mne nikdo nepřijde,já chodil do (lépe řečeno za) židovské školy.
Říkali mi tam šmak.

A rovněž netvrdím,že mezi nimi mám mnoho přátel(to už je prokouknutá finta).

Tuším,že to byl Hašek,takže laskavý humor.

Játra furt dobrý?
Když prý správně vykrystalizují,dá se s nimi řezat sklo.

Z Nového města do Michle,tak to je aspoň pětikilo do vestičky.
Intelektuální elity si u nás holt žijou.
14. 09. 2010 | 11:39

vaclavhorejsi napsal(a):

dalimír:

"Pane prof. ....máte navíc !!!"

No to jiste - jsem zajiste schopen prekonat i takto vysoko nastavenou latku ;-)!
********************

Pane Stejskale (14.09.2010 10:31:02),

musim vas pokarat - ta oskliva slova jsou oskliva i v uvozovkach a pravy gentleman by je nikdy nevypustil z ust ci klavesnice!
Zvlaste ta posledni dve - doufam, ze jste se aspon zapyril, kdyz jste je tukal? ;-)
********************
VKL:

"opět se Ti něco povedlo."

Vsak take kdyz jsem to psal, stale jsem si rikal - jestlipak se to Vladimirovi bude libit? ;-)
Ale jak vidis, nekteri na to maji jiny nazor (naprosto nepochopitelne... ;-))

..
14. 09. 2010 | 12:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

sakra, víte, že jsem si ani nevšiml (ale spíše myslím, že nepýřil). Možná to bude tím, že nejsem skutečný gentleman a bohatosti českého lexikonu využívám z plna hrdel (úměrně prostředí, v němž se právě vyskytuji ;-)

Pane skeptický,

vždyť já Vás z ničeho nepodezírám :-)

Játra zatím fungují, čím dál horší je to ale se schopností odhadnout, kdy přestat (A jitra jsou zde tichá..., znáte to, ne? ;-)

Jak to myslíte s tím pětikilem ve vestičce? Jde-li o útratu, nekomentuji :) Máte-li na mysli odvoz, pak po Praze se přepravuji téměř výhradně MHD čili nejpozději do půlnoci.

Na Haška nám pod blogem pana Kurase chtěli hodit to, že někteří lidé s oblibou zaměňují humor s primitivním sarkasmem vůči jiným. Všiml jste si? ;-)

Libor Stejskal
14. 09. 2010 | 12:18

hoven napsal(a):

v souvislosti s komunistickým protinacistickým odbojem se mi vybavil jeden vtip :
přijde babička v roce 1949 na národní výbor a jak uvidí soudruha předsedu tak upaží a pozdraví " heil hitler". předseda se podívá na babičku a řiká " babičko, to jste si trochu spletla dobu" a babička povídá " dobu možná, ale vás ne".
14. 09. 2010 | 12:55

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmmm
viděl bych to jinak.

Je to jako v sudu pod okapem. Tam padají ty vymazané vulgární nadávky, až je sud plný a jednou to musí ven.
Musí si zap.čovat aby si ulevil. S gustem. Je vidět, že si to užívá jako švec z Pyšné princezny.
Koukne do zrcadla, řekne si:To jsem ale prase a jde mazat zase další vulgarity.

Inu, musí to ven. Jsme jen lidi.
https://www.youtube.com/watc...
14. 09. 2010 | 13:06

skeptický napsal(a):

Stejskal

Ten článek je pod vší kritiku.
Co do toho člověka najednou vjelo?

S primitivním sarkasmem v odpověď na moje humorné a vtipné poznámky tu občas narazím.

Plyne to právě z té primitivity u některých nových diskutérů.

Občas to kontruji sofistikovaným sarkasmem ve snaze najít nějakou dorozumívací úroveň,ale někdy je to ovšem házení,jak sám nejlépe víte.
Nás príma je málo.

Já myslel taxíka s poctivým taxikářem,co vrací klíče,popřípadě košatinku do sprch,když to přepísknete.
14. 09. 2010 | 13:07

vlk napsal(a):

vlkodav
jistej Reinhardt taky říkal, že ćeši.. no Češijsou smějící s e bestie. !
Ale on měl plán, jak z nás udělat daleko ušlechtilejší, NEZÁKŘNÉ etnikum.
Jaksi s e mu to nepovedlo, to víte smějící se bestie. Kubiš , Vopálka a spol. a přimotak se k tomu dokonce i Slovák. Nějakej Gabčík.
Na d vaším příspěvkem by blahosklonně pokývnul hlavou. A nechal by vám přeměřit lebku. Třeba i opakovaně. Jestli byste mohl být panská rasa.
Tennick vlkodav, je poněkud trapný. Alespoň z mého hlediska.
Co ho takhle změnit, v souvislosti s vašímnetřelým vstupem třeba na werwolf?
Když už, tak už.
Já jsme takhle celej nervozní kdy jako budete chtít dávit. U toho werwolfa bych byl o moc klidnější. A zdejší publikum by mělo zcela jasno.
Tenco

rád tě vidím a plné síle.Tedy aspoň podle údernosti s kterou píšeš. Takež soudím, že je vše ok.
14. 09. 2010 | 13:08

skeptický napsal(a):

P.S.
Ale moji Češi mi rozumějí.
14. 09. 2010 | 13:10

Tenco napsal(a):

vlk
Dík za optání. Zatím je vše O.K. "Uvidíme".
14. 09. 2010 | 13:18

Nenaštvaný napsal(a):

Pepo Řepo, takže určitě budeš vědět, které je největší moravský město, viď?
14. 09. 2010 | 13:28

vlk napsal(a):

Tenco

mám radost příteli, mám radost!
14. 09. 2010 | 13:37

stejskal napsal(a):

Ještě že máte mě, pane skeptický ;-) ;-) ;-)

Od té doby, co mi taxikáři vozí po půlnoci domů zapometé klíče, už raději "dročkou" nejezdím. Mám strach.

Pamatujete na Saturnina, jak s dědečkem uváděli literární díla na pravou míru? "Bohdá, že žízní nezahyneme," proneslo po ztroskotání na pustém ostrově tříleté dítě. Spolutrosečníci se rozprchli v panickém strachu před něčím tak děsivě monstrózním. Some things are simply scary ;-)

Anebo tak, pane Pepo Řepo ;-)

PRDEL, Prdel, prdel...

Libor Stejskal
14. 09. 2010 | 13:39

pgjed napsal(a):

To V.H.

Začátek je senzační. Už se těším, jak budu mít chviličku dočíst to do konce. Zdravím.
14. 09. 2010 | 13:39

mb napsal(a):

to gerd ... vaše argumentace má asi slabiny : kdo aktivně nebojoval proti zlu nebo totalitě, je ve skutečnosti jejich podporovatelem.

kdo se vůči zlu nevymezuje, sám se proviňuje ( samozřejmě se můžeme přít co zlo je a co není ...)

je li zlo ZJEVNÉ ...

pak záleží na statečnosti ´ne zlých ´ či neutrálů ...

mlčící většiny ...

ona vposledku rozhoduje zda se (zjevnému) zlu zabrání či nikoli ...

tedy opravdu bych nevyviňoval neutrály ... neměli li odvahu se zlem bojovat, zlu se postavit ...

je to skutečně jejich vina ( a jejich nestatečnost ) shledali li zlo vědomně zlem ....

njn.
14. 09. 2010 | 13:45

mb napsal(a):

nějakej klasik totiž řekl / napsal ... zlu ( menšinovému ) ke svému prosazení ( a tyranii ) stačí .... když se neozvou ( nezabrání mu ) většina ... když většina mlčí ... když ´neutrálové´ mlčí / nic neudělají / nejednají ...

njn,
14. 09. 2010 | 13:47

mb napsal(a):

Xury ... není to absurdní ...
14. 09. 2010 | 13:48

skeptický napsal(a):

Stejskal

Setapouch a sobý hnusec.
14. 09. 2010 | 13:58

stejskal napsal(a):

Tak to každopádně, pane skeptický ;-) l.s.
14. 09. 2010 | 14:04

mb napsal(a):

důrazně varuji před privatizací a monopolizací šťavnatých slov cenzorem, jedná se o nedovolenou podporu a zneužití pravomoce veřejného činicenzora ...
14. 09. 2010 | 14:06

Gerd napsal(a):

mb,
i Vaše argumentace má slabiny. Kdy by tedy ona mlčící většina měla zlo rozpoznat a kdy se vůči němu postavit? Třeba v roce 1948, 1956, 1968 nebo 1989? Zlo je v počátku jen málokdy rozpoznatelné a žvdy se halí do frází obrany těch pravých hodnot. A jeden příklad k tomu, je zlo vývoz amerického pojetí demokracie nebo obrana práv národa na náboženské sebeurčení? Pak už záleží jen na tom, kdo bude vítězem a tuto historii posuzovat. Pro vítěze budou jeho "stateční" hrdiny, obdobné jednání od poražených bude zločinem.
Tak tomu bylo a tak tomu bude ...
hezké odpoledne.
14. 09. 2010 | 14:24

mb napsal(a):

jo gerd ... s tímle souhlasím víc ... ( a psal jsem že se pravděpodobně budeme přít co je zlo a co není ... )

proto jsem se snažil do diskuze prosadit ´kategorii´ ´zjevné zlo´...

kdy se to prostě nijak nedá (počesku ?) okecat a přečurat ...

a kdy je to bud a nebo ...

bud se pridam na stranu zla ( vědomě poruším své mravní principy ) anebo prostě půjdu se zlem do sporu ......

já nevim ... asi čítankově : zda se jednalo o bratrskou pomoc rusáků když nás okupovali ....

nebo jestli udám svého židovského spoluobčana a zaberu jeho majetek ...

nebo zda zavraždím spoluobčana německého a zaberu jeho majetek ...

prostě ... teoretici ( ne já ) ... řikaj ... že ta mlčící většina rozhoduje ...

a kdo zlu neodporuje, sám se proviňuje ...

to nic gerd ... i vam prijemny den ....
14. 09. 2010 | 14:29

mb napsal(a):

jeste polopaticky ( to gerd ) ... je mi odporny pristup:

my nic, my muzikanti, to my ne, to oni ...

(kdy věci se jaksi dějí ale nikdo nenese odpovědnost)

hezky dn
14. 09. 2010 | 14:33

Kanalnik napsal(a):

Je rano. Malebnou ceskou vesnici prochazi pruvod. V jeho cele dustojne a odhodlane kraci Vaclav Horejsi, na tvari vyraz sily a vitezstvi. Za nim, jiz mene dustojne, kraci Pepa Repa s hlasnou troubou u ust, ze ktere se line jeho poselstvi vesnicanum. Nasleduje Karel Mueller drzic v ruce svych pet karet a Vlk nadsene tleskajic a vykrikujic kol kolem. Za nim Beda, Zbynek Matyas...

Vesnicane vykukuji z oken, vychazeji ze dveri a prichazeji k ceste ze svych obydli podivat se, co ze se to deje. Pruvod spravedlivych ochrancu naroda a vlasti dnes dopoledne necekali.

"Sebemrskaci, neoflagelantske procesi!" hlasi trouba, a jeji nositel, v ocich vyraz zalobce, pri tom ukazuje vycitave prstem na jednotlive sedlaky a remeslniky, pusobic tak mirne komicky, nebot v dohledu neni procesi jineho nez toho, ve kterem sam kraci.

Mnoha vesnicanum se na tvarich objevuje usmev, zacinaji pokyvovat souhlasne hlavami a s pevnym odhodlanim a rostoucim neskryvanym nadsenim se pripojuji k pruvodu, nasledujic Mistra Horejsiho a jeho druzinu. Pripojujic se k volani hlasne trouby i oni zvedaji kazdy svuj obvinujici prst a ukazuji na "procesi" neoflagelantu - nyni jiz jen v podobe nekolika zbyvajicich vesnicanu, kteri stoji podel prasne cesty a navzajem na sebe pokukuji se zvednutym obocim.

Pruvod spravedlivych ochrancu naroda a vlasti se vsak ubira bez zastaveni dal. Jeho cesta pokracuje luhy a haji krasne ceske zeme po cely den a v kazde obci, kam prinese svoje velke poselstvi, jsou odhaleni novi a novi neoflagelanti (zel, neni jich mnoho) a zaroven se pripojuji dalsi a dalsi pevni, verni a odhodlani, takze jejich zastup brzy narusta do tisicu. K posileni vzajemne odhodlanosti a soudrznosti se poplacavaji po ramenou, nekteri se kolem ramen drzi. Jsou tu preci nejen sami za sebe (snad krome prirodovedce, ktery se nachazi az na chvostu celeho zastupu), ale hlavne za svuj narod, za svou vlast....

Na sklonku dne plneho ocekavani prichazi onen kyzeny okamzik. Mistr Horejsi privedl svoji druzinu a mnohatisicovy pruvod az k nemecke hranici.

Zde, serazeni v pohledne formaci na siroke mezi, tvare obracene k nemeckemu lesu nachazejicimu se za malebnou louckou, vyckavaji povelu Mistra. Jakmile ten zakrici "My se nedame!", cely zastup buraci, jak ozvena opakujice tataz Mistrova slova jako jeden muz: "My se nedame!". Mistr zvola: "Na nas nemate!" ... zastup opakuje: "Na nas nemate!". "My se vas nebojime!"... "My se vas nebojime!"....., to vse doplneno sverepymi a spravedlive rozhnevanymi vyrazy na tvarich volajicich.... je mavano holemi ve vzduchu... kameni a drny letaji pres loucku... nekteri demonstrativne plivou ci moci.

Po dvou hodinach kriku a hrozeb smerem za nemeckou hranici, kdy uz mnohym hlasivky selhavaji a prichazi unava, Mistr Horejsi pronese svym pevnym hlasem povznasejici rec, za kterou sklidi obrovsky aplaus, a tim dnesni akci spravedlivych ochrancu naroda ukonci. Jednotlivi ucastnici se zacinaji rozchazet do svych domovu, nekteri vytahuji z batuzku chleb, uzene maso, sunku, salam, klobasky ci syr a spokojene si uzivaji zaslouzene pochutnani po tezkem a narocnem dnu. Zaslouzili se dnes o hodne....

....Po te, co vsichni odesli, zbyva na miste uz jen jediny muz. Na posedu na kraji nemeckeho lesa, divajice se na zada odhazejicich demonstrantu, sedi Bernd Posselt a spokojene se usmiva.... "Jeste ze mam toho Horejsiho".....
14. 09. 2010 | 15:25

Xury napsal(a):

Pro skeptického a Hladise:
jednak si nemyslím, že by lidé té doby měnili náboženství jak kabáty, to považuji za "vymoženost" 20.století a jednak ty oslavy se dějí dnes. Navíc nato nehledím z národnostního, ale náboženského hlediska. Prostě mi připadá zvláštní stěžovat si, že jsme po BH upadli do temnot katolicismu a zároveň oslavovat, jak jsme to těm protestantům nandali. Chápu proč se to oficiálně slavilo těch cca 300 let za Habsburků, ale u těch kteří brečí nad BH, bych očekával jiný postoj.
14. 09. 2010 | 15:31

Pepa Řepa napsal(a):

To Kanálník
prosím, aby v programu na Váš divadelní kus bylo v obsazení družiny bratra Vácslava uvedeno Pepa Řepa j.h.

Mé učinkování v divadelní skupině principála Vácslava je limitováno pouze tímto kusem.
14. 09. 2010 | 15:33

J.H. napsal(a):

Béda napsal(a):
Autor,

chybí ještě osobní omluva Berndtu Posseltovi na sudetoněmeckých dnech za hříchy vašich rodičů spáchaných na sudetských Němcích ( i když třeba nikdy nežili v pohraničí a nikdy žádného sudetského Němce neviděli) za první republiky i po válce.

A hlavně omluva za to, že útiskem Čechů byli sudetští Němci vmanipulováni do rukou nacistů což v podstatě vedlo k 2. SV. Skutečnými viníky 2.SV jsou tedy vlastně Češi, kteří by měli být odsouzeni a splatit všem obětem války válečné reparace.

Bédo, Steinbachová označila za viníky 2.světové války Poláky. Odkaz http://www.outsidermedia.cz...
14. 09. 2010 | 15:42

Emissary napsal(a):

Kanalniku,

very good. :)

Také bych chtěl napsat podobné pojednání, ale bohužel není čas.
14. 09. 2010 | 15:45

vlk napsal(a):

Kanálník

ANO.
Zapomněl jste lokalizovat ty městečka a vesnice s těmi vykukujícími řemeslníky a sedláky. Kudy jde ten směšný průvod.

Jsou to obce v bývallých Sudetech. A všichni ti seldáci, domkáři a řemeslníc s e zhnuseni od průvodu odvracení a křičí nadšeně směrem nikolik Mekce, jak dělají mohamedáni, alebrž směrem k Mníšku na d Issarou - Berndte odpusť nám hříšým naše viny a přijď vůle tvá, jak v Mníšku, tak i v karlových varech.Liberci , Mariínských Lázních, Jihlavě, Opavě atd.
O Berndte!

Ještě , e máme Kanálníka a kanálníky. O kterých píše prof. Hořejší.
14. 09. 2010 | 15:48

kancelarska_mys napsal(a):

Něco k zamyšlení:

Nový pohled na staré téma přináší kniha Sudetské příběhy. Vyhnanci - starousedlíci - osídlenci. Obsahuje životopisné rozhovory nejen s Němci odsunutými z českého pohraničí, ale také s novými osídlenci. Publikaci, která je česko-německá, vydalo občanské sdružení Antikomplex s Univerzitou v Augsburgu. Obsahuje velké množství dobových fotografií.

České pohraničí před válkou obývané převážně Němci, někdy nepřesně označované jako Sudety, spojuje dvě skupiny lidí, kteří o sobě vědí jen málo.

Ti druzí se totiž mohli usídlit až poté, co ti první museli odejít. Obě skupiny spojuje hledání nového domova, Němců v Německu a novoosídlenců v pohraničí.

Vyprávění pamětníků doplňují dvě úvodní historické studie Marity Kraussové o integraci sudetských Němců v poválečném Německu a Matěje Spurného o nově vznikající společnosti v českém pohraničí.

Nejvíce pamětníci vzpomínají na zlomové momenty a na nejtěžší chvíle, tedy na nucený odchod nebo naopak na příchod do míst, která jim mnohdy nepřinesla vysněné štěstí.

Ve vzpomínkách popisují události, které historikové obvykle jako nepodstatné ponechávají stranou svého zájmu.

Antikomplex je občanské sdružení, které od roku 1998 usiluje o českou reflexi německých dějin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Jeho členové soudí, že současná česká společnost nedoceňuje význam staletého soužití Čechů s Němci. Sdružení proto pořádá výstavy, veřejné diskuse a přednášky, organizuje vzdělávací projekty a vydává knihy.

Spolupracuje také s iniciativami, které v pohraničí usilují o rozvoj místního kulturní dědictví.

Nejvýznamnějšími knihami, které sdružení vydalo, jsou Zmizelé Sudety a Proměny sudetské krajiny. (Praha 8. září - ČTK)
14. 09. 2010 | 15:54

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pane Hořejší Václave, díky... Díky Vám jsem si něco zopákla z dějin. Však každý ať je tím, čím se cítí, ne?
Ale kdyby si každý řekl, že já jsem národ, víte co by nás, v českém národě, bylo? Vy jste sice Germán jak poleno, ale taky jste šikovnej. Taky můžete být užitečný. Karel IV. se tím nezabýval, že k čemu je blíž, a jak pěkně žil!
No, je mi líto kvůlivá Vám, že se to v té historii tak vždycky pomotá, ale když si ráno dáte štamprdličku slivovičky, ono se Vám to přes den srovná. Máte to těžký, no, když už v peřince Vás utlačoval starý režim. Zato teď pracujete jako vědec, a kolika takto postiženým se to poštěstí. Dělejte jakoby, že všemu fandíte, a přežijete všechno.
Hlavně to nevzdávejte, a fakt na tom nezáleží, jak to bylo. Moc mě těší Vás číst, a nikdy mi to nedá Vám něco nenapsat. Také nevím, jestli je to chytré, ale zajímavé to možná bude. Vaše kdákalka.
14. 09. 2010 | 16:09

Rejpal napsal(a):

speci.men
Diky za Vase komentare.
14. 09. 2010 | 16:15

arlon napsal(a):

Kanálník,
není to špatné, hlavní postavy jistě ještě postupně doplníte. Rovněž by tohoto divadelního kusu slušelo užít v příhraničí rakouském s obvyklou klasickou citací pro volání lidu/davu/ této ozvěnové hříčky - Jak je ti Rakousko?
Předpokládejme, že na lesní ozvěnu nemá globální oteplování vliv a výsledek bude stále týž jako v dobách dřívějších. Zvolavatelům tohoto hesla přilepšit jednou lžící medu do již vystydlé kaše, kterou se takto snaží rozfoukat. Ouzko z toho bude jistě i Bertíkovi a ošklivou pachuť takovéhoto uměleckého ztvárnění nespláchne ani tuplákem na Bierfestu.
14. 09. 2010 | 16:18

Hladis napsal(a):

To Xury
Zarny priklad cnici nad ostatni Albrecht z Valdstejna. Vy si to mozna nemyslite ,ale tahle "vymozenost" menit nabozensvi jak se to zrovna hodi provazi lidstvo od pradavna.

Co se tyka BH nijak nebrecim ani nad katolicismem ani nad tim kdo na BH vyhral. Rekatolizace mela dopad jen na cast Ceskeho kralovstvi jelikoz Morava a Slezko, tedy vetsi cast CK byla katolicka a zadny ocistec to nebyl. Co se tyka BH to bylo jen vyustenim marasmu v jakem stavovske povstani bylo a uz jsem rikal ze cele povstani bylo predem odsouzeno k zahube. Povstani ktere nebylo predem dobre naplanovano ,bez zarucene zahranicni pomoci a bez toho aby se ucastnici sami obetovali proti Habsburske risi "nad kterou Slunce nezapadalo" nemelo zadnou sanci. Jeste k tomu nabozenskemu hledisku. Cela 30 leta valka nebyla valkou nabozenskou ,ale valkou proti Habsburske hegenomii v Evrope a jak to byva valkou koristnickou. Proto proti sobe bojovali katolik proti katolikovi ci protestant proti protestantovi a nikdo se nad tim nepozastavoval.
14. 09. 2010 | 16:24

prirodovedec napsal(a):

autor: Pro nektere mene sectele a mene chapave neprirodovedce :) doporucuji priste zopakovat slovo DADA vyrazneji, aby pochopili, ze se to netyka Patrasove (viz P.R. jiste snici o lepych tvarech Navstevnice :) ale Dadu a dadu si nepletouci). :) Oblibena wiki pro zdejsi kulturni genie:

"Dadaismus byl prostředek jak vyjádřit zmatek a strach z války, zároveň však toto hnutí nehledalo žádná východiska (východiskem byl nesmysl) a tak dada sklouzla až k nihilismu. Pro jeho díla je charakteristická úmyslná nerozumnost a odmítnutí převažujících standardů umění, propagovali totální anarchii v životě i v kultuře, absolutní svobodu tvorby a umění zbavené sociální funkce. Podle dadaistů nebyl Dadaismus umělecký směr, ale jeho opak. Jelikož se umění zabývá estetikou, dadaismus ji ignoruje, dále se snažili, aby jejich díla neměla žádný význam – výklad jejich děl byl zcela závislý na divákovi. Tehdy běžné umění se snažilo působit na lidské city, dadaismus se snažil urážet."

Myslim si, ze nektera slova jako "urazet", "zadny vyznam", "vyklad zavisly na ctenari", "odmitnuti standardu", "absolutni svoboda tvorby", "totalni anarchie" ... se snazil autor nasledovat i podle reakci ... :)

autor a vlk: Diky za Kaisera, netuseny postreh a podle mne presny. Zajimave, nasel jsem premyslivost u sveho oblibeneho zumpalisty. Odkazuji a cituji (zejmena i pro kanalnika a kancelarskou mys - mozna podstata reakci na ne):

http://www.lidovky.cz/stokr...

"Stokrát rozbité tabu není tabu
25. srpna 2010 D. Kaiser

Proč je tolik Čechů alergických na připomínání zločinů proti Němcům? Už se ho přejedli."

Podle mne presne.

"Veřejná rozprava kolem nálezu hromadného hrobu německých civilistů z roku 1945 na Jihlavsku je jaksepatří vyhrocená, mnoho příspěvků na internetu i jinde dokonce krajně odmítavých. Kde se ta odmítavost bere? Ozvaly se hlasy, tady i v německy mluvícím sousedství, které ji vysvětlují jakousi českou nechutí pohlédnout do očí historické pravdě. Já bych zase řekl, že možná důležitějším zdrojem té nechuti bude způsob, jímž se tu o moderních česko-německých dějinách posledních dvacet roků zvyklo mluvit a psát a který už mnoha lidem připadá nesnesitelný."

Podle mne vystizeni pohledu Zaka a spol. a reakci na ne.
14. 09. 2010 | 16:48

prirodovedec napsal(a):

"Smutné vysvědčení Ten pravý mediální zájem odstartoval minulé úterý text v rakouském listu Die Presse. Začíná slovy: „Česko dohnal poválečný zločin na sudetských Němcích.“ Pro občasné psaní o daném tématu je to typická nota; jako kdyby nebylo desítek českých iniciativ připomínajících utrpení sudetských Němců, jako kdyby hluboko v devadesátých letech nepodával Ludvík Vaculík se svými přáteli podnět k policejnímu šetření konkrétních zločinů, jako kdyby už dávno aktivisté nevztyčovali kříž smíření u Teplice nad Metují, jako kdyby v Lounech nepořádali výstavu o masakru v Postoloprtech, jako kdyby... Ne, každá podobná iniciativa se vždycky podává jako první vlaštovka, čin několika odvážlivců, co se nebáli prolomit národní tabu (čili: zbytek ještě žije v nevědomosti)."

Podle mne brilantni postizeni jadra i zde obvyklych medialnich postupu (Zak, Stejskal, Schmidt).

"Kdo přitom aspoň zběžně sledoval tuzemskou veřejnou diskusi, musí uznat, že osudy naší německé menšiny patří k ústředním tématům poslední dvacetiletky. Začalo to hned v prosinci 1989, když v televizi prezidentský kandidát OF Václav Havel vyjádřil lítost nad osudem německé menšiny v českých zemích po válce. To byla rána na kolektivní solar plexus, rána, již nepřipravená společnost vstřebávala jen těžko a nerada."

Kontext v case a pripomenuti. Sice to vnimam jinak, ale beru, ze z pohledu autora i pro mne vystizne.

"Prezident své dobré vůle později tváří v tvář natvrdlosti a neochotě německé politiky ukázat podobnou velkorysost soukromě litoval, štafetu od něj nicméně převzaly desítky ochotných rukou."

O te litosti nevim, snad to neni fabulace. Moje pointa drive: Je to vec duvery. Jak lze verit, kdyz se neomluvili a omluvy cekaji?

"Už léta je česká veřejnost vystavena sérii článků, reportáží, peticí, knih, dokumentárních a později i celovečerních filmů, které si z česko-německé minulosti rutinně vybírají českou odplatu, ačkoliv ta byla až posledním a rozhodně ne tím nejkrvavějším dějstvím celé tragédie."

Ano, oznacil bych to jako psani pasovskych pripadne styl Doleschal (dovoluji si toto komoleni po precteni textu Machacka o lobbistech v mediich vcetne Dolezala a nasledne reakci Dolezala ve stylu Doleschala ...).

"Je to mimochodem zrcadlový opak poměrů v Německu a v Rakousku, kde si - pokud tedy o česko-německou historii někdo zavadí - všímají jen „našich“, rozuměj německých obětí a skoro nikdy ne těch „jejich“, tedy českých."

Zajimave. Tady si nejsem jist, v beznych diskusich mi to pripada celkem vyvazene, ale nezam novinare a historiky.

"Kolega Ondřej Štindl včera v LN varoval europoslance a známého sudetákožrouta Jana Zahradila, aby si snad nenamlouval, že je v menšině, když přece stejný postoj zastávají většina obyvatelstva, prezident i premiér. To je třeba upřesnit. V tom výseku veřejného mínění, které se objevuje v novinách a v televizi a s nímž se asi i Zahradil potkává častěji než s názory prostého lidu, je europoslanec v těžké menšině."

Brilantne vystizeno. Podle mne.
14. 09. 2010 | 16:49

prirodovedec napsal(a):

"Sebekritická verze česko-německého konfliktu tvoří pevnou součást tuzemského intelektuálního mainstreamu. Pro jeho účastníky je to dnes možná nejbezpečnější způsob, jak dosáhnout pocitu neohroženosti."

Pripadne zduvodnit sve clenstvi v usmirovacich komisich, potesit pasovske ... atd. Jak pisu, je to otazka duveryhodnosti a duvery. Jak verit zumpalistum a pasovskym? Proc Zakovi, ktery neumi argumentovat a na argumentaci, fakta a dotazi reagovat. Proc brat v tomto vazne lidsky pochopitelneho lec selektivne vyzobavajiciho problemy byt obcansky uvedomeleho stejskala?

"Některé buditele jistě vede upřímné přesvědčení, že po čtyřiceti letech vlády komunistů, kteří zločiny na Němcích zamlčovali, je pořád třeba dorovnávat informační manko. Jenže to dorovnávání trvá už bezmála dvacet let. Za dvacet let doroste jedna nová generace - a je pravděpodobné, že ti z dnešních dvacátníků, kteří se orientují podle médií a podle toho, čemu by se vznešeně řeklo intelektuální diskurz, budou mít v tomto bodě představy na úrovni propagandistických brožurek Sudetoněmeckého krajanského sdružení."

Touchee (proto psavam vsechna vrazedna fakta na stul, at se mladi na obou stranach tresou hnusem a nenavazuji na sve praotce)

"V Levných knihách dnes lze za 69 korun pořídit DVD Semena nenávisti. Dokumentární film o životě Karla Hermanna Franka vznikl v roce 1979 a je silně znehodnocen komunistickou propagandou, přesto ale zvědavcům, kteří hledají pochopení toho, proč česko-německé soužití vyústilo do tak špatných konců, napoví víc, než by toho byl schopen nějaký reprezentativní výběr z moderní české publicistiky. A to je hodně smutné vysvědčení."

Diky za tip.

"Neúspěch ve výchově Česká obsese vyhnáním Němců je už dávno příběhem intelektuální sebestřednosti. Trpí jí lidé. kteří si i v takhle mírumilovné společnosti dokázali vsugerovat, že svým domnělým nabouráváním tabu něco riskují. Každý projev nesouhlasu posluchačů, kterým už z jejich umanutosti třeští hlava, jim potom poslouží jako důkaz českého nacionalismu a výzva k tomu, aby své úsilí ještě vystupňovali. Snad by se měli sami sebe zeptat, co dělají špatně. A proč na jejich snahu upozornit na tragické osudy zavražděných, často prokazatelně nevinných obětí reaguje tak alergicky i mnoho lidí jinak normálních, příčetných a ve věku, kdy už je nikdo nemůže podezírat, že by je tížily vzpomínky na to, jak zabírali cizí domečky. Některým buditelům se zdá, že po čtyřiceti letech vlády komunistů, kteří zločiny na Němcích zamlčovali, je ještě třeba vyrovnávat informační manko."

To je ten treti bod - citi se vinni, neusmireni, at se obvini, kaji, usmiruji, ale jen za sebe a ne za ty nevinne, usmirene ...

Cili: 1. Neusmireni usmirujte se, vinu pocitujici kajte se.
2. Vztahy jsou jiste vynikajici, kdo je ma horsi, at si je zlepsuje, mnohym stai ty dosavadni vynikajici, protoze hlubsi jsou otazkou hlubsi duvery a ta muze tezko byt, bez pristupu na sudetacke strane, ktery je zadan po ceske, at sudetaky ci flagelanty :).
3. Nejlepsi pro poznani jsou vsechna fakta. Ne jednotne ucebnice, ale prelozene ty druhe ucebnice a pochopeni a schopnost zit s tim, ze ti prespolni to vidi zcela jinak, ale jeste se kvuli tomu nemusime ani vrazdit, ani libat.
14. 09. 2010 | 16:49

vaclavhorejsi napsal(a):

kancelarska_mys:

"současná česká společnost nedoceňuje význam staletého soužití Čechů s Němci."

Ano, to je pravda.
Uvedomuji si, ze po tech dvou poslednich clancich mohu vypadat jako nejaky omezeny nacionalista.
Myslim, ze tomu tak neni - jen me nastvaly ty vyzvy p. Schmidta "podivejte se, jak my uz jsme vzorne vyrovnani s minulosti, ted je rada na vas".
Urcite nekdy napisu clanek na to tema "staletého soužití Čechů s Němci" - z nasi historie jsou "vymazani" mnozi velikani nemeckeho puvodu, tvarime se, jako by nemecka cast Karlovy university nikdy neexistovala (a pritom na ni pusobil treba Einstein)...

..
14. 09. 2010 | 16:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
To je sice pravda, ale na druhé straně je dobré připomenout, že právě Albert Einstein musel před německými nacionalisty uprchnout přes oceán.
14. 09. 2010 | 17:00

vlk napsal(a):

přírodovědče
rád vidím, že jsi v obvyklé formě. Moc rád.

Jenže můj vztah ke Kaiseroovi z Lidovek je asi stejný jako ke Kalouskovi.
Na jednu stranu je modrý / do téhle barvy dávám jak ODS , tak TOP/, ž emoře vedle jeho článků vypadá jak právě mamíchaná ect běloba a na druhé straně, jestli jsme dobře informován - vloňském roce vydal v Pasece biografii o Havlovi.

No, připomíná mi Kalouska. co s e oháněl tím, co dělají křesťaští demorkaté nehoru dolů, aby klidně byl připraven uzavřít vládus podporou komoušů.

Nicméně - souhlasím, že zrovna ten inkriminovaný textík napsal opravdu dobře.
14. 09. 2010 | 17:34

dalimír. napsal(a):

Dobrý den všem ! Pane prof. Je němec jako němec nebo se říká také není němec jako němec ! Čemu více věříte Vy ? Je ovšem jasné že oni jako militantní národ rozpoutali dvě hrozné světové války ! Dá se jim podle Vás do budoucna ještě věřít ! Je to sice pracovitý a disciplinovaný národ ale jakousi tu nadlitskost mají stále v krvy ! Proto já jim nevěřím ani náhodou ! Fanatické jedince vynechte ! Je to v národě který si takové fanatiky vždy dokáže vyšlechtit ! Do budoucna mám obavu o naší slovanskou rasu ! Múže to být kdokokiv kdo si nás podrobí , třeba muslimové čínané nebo nakonec i ti němci ! Bůch nás ochranuj ! Dalimír.
14. 09. 2010 | 18:02

Zacheus napsal(a):

Václav Hořejší.
I když jako profesor na Přídovědecké fakultě "fušujete " do společensko vědních oborů,nelze Vašim statím upřít alespoň zajímavost. Samozřejmě, že se asi lze shodnout na tom, že není nutné trvalé národní "sebemrskačství", zejména, nesvědčí-li pro ně ani objektivní fakta. A jistě také máte právo na svůj pohled na historii a její hodnocení.

Ale jako vědec, který by mít schopnost jít trochu do hloubky a neopírat se pouze o jednostrannou interpretaci historie v duchu profesora Zdeňka Nejedlého ( jeho knížečka " K procesu s protistáním spikleneckým centrem, vydaná nakladetestvím Československý spisovatel v roce 1953 je neprávem opomíjena:-), byste možná mohl zkusit překročit svůj stín a bez manipulativní ironie ( a tím i skryté dehonestace) připustit, že mohou existovat i jiné pohledy na českou historii, a že jsou stejně legitimní, jako ty, které zastáváte Vy a i ti, kteří Vám zde tleskají (nic proti tomu).
14. 09. 2010 | 18:07

Zacheus napsal(a):

...který by měl mít schopnost...omlouvám se za výpadek slova.
14. 09. 2010 | 18:09

Béda napsal(a):

Kanálník,

já prozatím zaznamenal pouze jedno procesí. Sudetoněmecký Landsmannschaft, ke kterému se postupně přidávají ministranti na české straně.

PS: osobně si myslím, že i když p. Hořejší nastavuje ironicky zrcadlo přepisovačům dějin - už bylo s tímto tématem předávkováno.
14. 09. 2010 | 18:14

Zacheus napsal(a):

Snad jenom telegraficky pár nesourodých poznámek:

Pokud jde o husitství, sám husitský kronikář Vavřinec z Březové připomíná mj. tato fakta: a) Na Velehradě bylo roku 1421 nelidsky upáleno 7 mnichů ( státní svátek k výročí jejich upálení analogicky se státním svátkem připomínající upálení M. Jana Husa pochopitelně nemáme),

b) V Bechyni r. 1422 a r. 1428 byli řeholníci pobiti a mnoho mnichů umučeno,

c) v Prachaticích bylo roku 1420 upáleno 85 měšťanů v sakristii kostela ( ani tato událost s A tak dále.

Prvni emigrantská vlna nebyla po roce 1620 ( J. A. Komenský), ale v době husitské ( viz publikace Jaroslava Kadlece "Katoličtí exulanti doby husitské". Připomínám tato fakta ne proto,že bych vinu na tehdejších událostech viděl pouze na jedné (husitské) straně, ale v zájmu určité vyváženosti, která v textu blogera chybí.
14. 09. 2010 | 18:23

skeptický napsal(a):

Před pár dny jsem viděl tuším druhý díl majora Zemana.Je tam všechno.

Dvaadvacet vojáků,keré zamordovali esesáci kvůli dokladům a uniformám pohřbeno na zahradě blázince.

Před flagelanty se prchalo.Verbovali totiž násilím.
14. 09. 2010 | 18:27

Zacheus napsal(a):

Pokud jde o 8. listopad 1620, je velmi snadné "onálepkovat" jednu stranu, jako tu špatnou (a ta vyhrála v bitvě na Bílé Hoře), a glorifikovat druhou, poraženou stranu konfliktu. K tomu by asi musela být vedena mnohem hlubší a serioznější diskuse. Snad jenom připomenu,že podle některých historiků by právě vítěztví protestantů znamenalo už úplně totální "rozmělnění" tehdejší společnosti do německého protestantského vlivu. Ani obodbí baroka nebylo jenom dobou temna. Když se jakýsi kolega zeptal Aloise Jiráska, proč nepíše pravdu, tak prý odpověďě: Ale kolego,já nepíši historii, ale romány". Faktem ale je, že právě Alois Jirásek ovlivnil historické chápání českých dějin, čímž ovšem vůbec netvrdím,že všechna jeho tvorba je špatná. Pokud jde o toto období, jen si dovoluji připomenout zdevastování katedrály sv. Víta za pobytu zimního krále Fridricha Falckého v Praze. Opět pouze pro vyváženost diskuse.
14. 09. 2010 | 18:29

Zacheus napsal(a):

Nemyslím si, že by existoval reálný společenský tlak na přehodnocení "vlastenčení" v době národního obrození. Pokud jde o vznik našeho státu, dějiny proběhly tak jak se stalo, takže dnes jde opravdu již pouze o úvahy. Pravdou je, že otcové zakladatelé si přáli vznik našeho státu - ČSR- opravdu za každou cenu, i za cenu obětí českých občanů. Když císař Karel inicioval separátní jednání směřující k ukončení krvavých bojů I. světové války, přiznal T.G.Masaryk, že tuto iniciativu (císařova švagra) považoval za "nebezpečí". I tento aspekt- opět v zájmu diskuse - vzniku našeho státu nelze úplně pominout.
14. 09. 2010 | 18:34

Zacheus napsal(a):

Pokud jde o vývoj po první světové válce, zase nelze "utéci" i před skutečnostmi, které se někdy "nehodí". Je známo,že reprezentace Němců vznik našeho státu odmítla a vznikly čtyři sudetoněmecké útvary, které deklarovaly odtržení od ČSR. Nebylo jim popřáno sluchu jako kosovským Albáncům v Srbsku. Docházelo bohužel i ke střelbě do občanů ČSR německé národnosti ( například v Kadani 26 mrtvých, v Moravském Štenberku 16 mrtvých). Pokud jde o TGM, nikdo nevolá po zboření jeho soch, ale podle mne je zcela na místě podrobit jeho politiku také kritické analýze ( viz například práce historika A. Klimka ).
14. 09. 2010 | 18:43

deby napsal(a):

Bod 1) je úplně nepravdivý.My jsme odsud Němce nevyhnali,ale přišli sem Slované do uprázdněné mísy okolo r.500.Germáni (ještě ne Němci) se vzájemně vyhubili v germánko-germánských a francko-germánských válkách (viz třeba Langobardi-Herulové r.506- popsáno v Historia Langobardorum Paula Deacona).A hlavně když v letech 476-553 neúspěšně Germáni (Ostrogóti)dobývali moc nad říší Římskou a vyhubila je profesionálnější Byzantská armáda (Řekové)(vojevůdci Belisar a Narses,kterou podpořilo mnoho negermánských etnik,včetně Slovanů).V době příchodu Slovanů jsme my-Slované měli do činění co pouze s Avary,Huny,Bulhary a Byzancí.
Co se týče vztahu k Němcům,je třeba říci,že pokud jde o Němce (ne Rakušany)-tak v pravém slova smyslu rozpínaví byli enormně v hlavně 19.století,kdy Evropu a Rusko téměř germanizovali z pozic cizích panovníků jiných etnik-hlavně Balkán.Po druhé světové válce nastala opačná reakce.Němcům speciálně nevděčíme za nic více v kultuře než ostatním národům-v rámci světové kultury.Kterou odjakživa díky obchodu většina sdílí.Všichni historici uznávají,že Slované uměli před příchodem do střední Evropy hodně.První Slované ale neměli písmo,podobně jako Germáni (krom Run).Přemyslovci byli ne zcela slovanští,tradice Čech politické až na některé stránky husitství patřily měřeno dlouhodobým průměrem buď k neutrálním,resp.silně historicky reakčním.Karel IV patřil k Francii a Lucembursku,ne Německu.Matka Eliška byla míšenec Češky s Maďarkou.češi krom husitství nevykonali ve své historii na jiných národech násilí,Němci jsou známí válečníci-jenom v 2.světové válce způsobili smrt 60 milonů lidí,zcela nevinných jiných ras.Nebýt SSR tak tu nikdo z Vás nepíše.Plán zelený německého genštábu s tím počítal najisto.Krom Vás,pane profesore,existuje minimum Evropanů jiných etnik,kteří Němce obdivují.Za to vše.V USA německá turistka ani nedojela do hotelu.
Hácha byl válečný zločinec,to snad víte.
14. 09. 2010 | 18:46

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Pane, jsem si dobre vedom, ze nic z toho neni cernobile. Trochu me mrzi, ze si myslite, ze si toho vedom nejsem...
Zvlaste dobre jsem si vedom tech husitskych ukrutnosti (podobnych se ovsem dopousteli katolici pri jinych prilezitostech - napr. albigensti, krizove vypravy). Ale o to nejde - ja v tom clanku prece nijak husity nechvalim, nebo snad ano??

Ale myslite, ze by moje psani bylo zajimave, kdybych stale psal uzkostlive "vyvazene", "sede", "politicky korektne"?

Proc myslite, ze snad upiram jinym pravo na jiny nazor?

Snad si muzeme dovolit urcitou nadsazku, ne?

Vsimete si, ze ja nikoho neglorifikuji - jen si trochu delam legraci prave z tech, kteri zastavaji prilis jednostranne nazory. Je to spatne?

..
14. 09. 2010 | 18:48

Michal Macek napsal(a):

vaclav horejsi:

pane profesore dobrej blog ste napsal,ironickej a vtpnej...
14. 09. 2010 | 18:50

Zacheus napsal(a):

Pokud jde o Mnichov, zde mohu pouze doporučit skvělou knihu Viléma Hejla s názvem " Rozvrat- Mnichov náš osud",kde kriticky,ale podle mne objektivně hodnotí osobní úlohu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše. Možná, že autor blogu vyvolá dalším příspěvkem diskusi jenom o Mnichovské dohodě, nelze tento problém jen tak zhustit do pár řádků. Jen si dovolím poznamenat na okraj, že zatímco v roce 1938 odůvodňoval prezident Beneš svoje stanovisko "nejít do ztracené války" tím,že by došlo k jatkům, v době, kdy fakticky nebyla možnost reálné obrany občanů Protektorátu proti nacistům v době okupace, naopak hovořil ( v souvislosti s atentátem na Heydricha) o "nezbytnosti nějaké akce násilné", i kdyby stála "veliké oběti".
14. 09. 2010 | 18:50

vaclavhorejsi napsal(a):

deby:

No vidite, a ja ty Nemce jeste obdivuji - budu se muset polepsit ;-).

..
14. 09. 2010 | 18:51

Zacheus napsal(a):

Pane profesore, docházím k závěru, není to špatné. Už budu raději končit a zdravím Vás. Zacheus
14. 09. 2010 | 18:52

Naštvaný napsal(a):

"Uvedomuji si, ze po tech dvou poslednich clancich mohu vypadat jako nejaky omezeny nacionalista." dopisuje autor. Pane profesore, nic nevysvětlujte. Kdo nechce pochopit, nepřistoupí ani na Vaše dodatečné poznámky. Co jste v obou článcích napsal, je jedině správné. Důležité je, že Kruh vystěhovaných z pohraničí v 1938 se chytil za nos a připomíná všechny ty krutosti, které naši němečtí spoluobčané na Češích páchali. První vlašťovka byla nedávno v televizi letmo! ukázána Je to ale úkol jednotlivých obcí kde se co podobného tehdy stalo, seznamovat s tím veřenost. Ať k těm vzpomínkovým slavnostem zvou právě potomky dřívějších německých spoluobčanů a německé mediální korespondenty v Čechách. Ať si zavzlykají, když po tom tak touží. My ty hrůzy minulosti nechtěli vyvolávat. Pandořinu almaru odkrývají neustále oni.
14. 09. 2010 | 18:53

Emissary napsal(a):

Ha, ha, profesore Hořejší.

Jako byste nebyl jeden z těch, který zastává příliš jednostranné názory. Ovšem definiční obor názorů je jiný. :)
14. 09. 2010 | 20:16

jirk@ napsal(a):

Pane profesore,
díky za blog. Odhlédneme-li od prvotního podnětu (k bolestnějším událostem, k nimž v nevybíravém kole dějin čas od času bohužel taky dochází), vznikla tu bezva debata o pozoruhodných momentech naší historie a o paradoxech v ní až ke knížeti Bořivoji. Oceňuji poctivou snahu obeznámených i vnímavých diskutujících. Různé úhly vnímání diskutéry těch samých událostí, předků a dějinných zvratů. Takže pohlazení po minulé jednostrannosti ode zdi ke zdi vštěpované nám do hlav.

Věřím, že k ironickému tónu článků vás vedl instinkt (přírodo)vědce nějak se k tématu postavit ze všech stran v zájmu vyšší objektivity. Na mě rovněž jako (cituji vás:) "omezený nacionalista" rozhodně nepůsobíte. Považuji blogy za klasický brainstorming. A při něm lze tolerovat i nepřesnosti v historii, ostatně v debatě opravené.

Což něco takového navrhnout i za hranice? Ani Evropa dodnes nemá společně přijímané dostatečně celistvé dějiny, tudíž se ještě nikde dost se svými dějinami nevyrovnali, ač snahy o to už existovaly a existují. Dát podobné krajní mantinely nejdřív občanům své země může být dobrým krokem k potřebné větší vzájemné důvěře mezi zeměmi a může vést k větší objektivitě. Tedy odhlédneme-li od případných současných a nejbližších národních a skupinových zájmů té které země, které to mohou kdykoli zase znesnadnit.

Přidávám ještě další body deklarující naše válečnické choutky.
a/ Z šachové sféry. Šikmo tahající dlouhonohá figura je pro Čechy střelec, pro Němce pouze Láufer, běžec.
b/ I ten náš lev vyjadřuje větší dravost než orlice. Našlo by se toho víc.

Určitě i díky soustředěné bojovnosti projevené v pravý čas proto zejména v kolektivních sportech s lvíčkem na hrudi dokážou naši borci z malé země na úkor velkých sousedů vyválčit nějaké to zlato, i když už to od nich nikdo nečeká.

Na druhé straně mě ale mile překvapil i nový nápaditě svěží duch ve vystoupení německého týmu fotbalistů na posledním listrovství světa (kromě toho zamlčeného gólu).

Hezký den všem.
14. 09. 2010 | 20:28

vlk napsal(a):

Prof. Hořejší
pane profesore, najeďte prosímna nový blog pana Žáka. Vsadím boty, že s ním budete souhlasit. Ostatně - už jsme to tam do své reakce napsal.
14. 09. 2010 | 21:16

Gerd napsal(a):

mb,
proč by se měl pořád někdo za mě omlouvat nebo mně podsouvat nějakou kolektivní vinu? Tentokráte kolektivní vinu Čechů na Němcích.
Své činy dokáži posoudit sám a i se sám dokáži za ně omluvit. Němcům jsme nic špatného ani provést nemohl, stejně jako většina dnešních občanů ČR.
Podle mého osudu jde jen o přípravu na restituce. Ale pokud vydrží téma v podobném duchu ještě 20 let, nebudou už na žádné straně žádní pamětníci.
Co se týká komunismu a zla v něm, tohle zlo aktivně budovateli i mnozí pozdější disidenti. A rozhodně nadělali více škody, než mlčící většina. Nechci se zastávat neodporování zlu, ale posoudit, kdy už se má zlu začít odporovat a jakou formou, je silně individuální záležitost. Nakonec o všem rozhoduje výsledek a ten vyznívá ve prospěch mlčící většiny, když v roce 1989 komunistický režim svrhla. Disidenti v tom sice také hráli svou roli, ale za 22 let existence Charty 77 přeci jen režim sami bez pomoci oné mlčící většiny svrhnout nedokázali.
Tím nechci zabřednout do diskuze o komunismu, ale jen ukázat, jak složité je přisuzovat vinu těm mlčícím nezúčastněným různými volajícími na poušti. Kdyby se v roce 1989 komunistický režim udržel, dnešní flagelanti veřejného mínění by seděli ve vězení a dnešní tisk by je odsuzoval jako zrádce a zaprodance. O tom, co je a co není zlo rozhodují výhradně vítězové a morálka přitom dostává na frak.
Hezký večer!
14. 09. 2010 | 21:50

hoven napsal(a):

mě se líbí, jak je profesor takovej lidovej, vás profesore nikdo neoblbne. narazit si brigadírku, dat pěstí do stolu jako jarda foldyna a ukázat to těm imperialistum. a tak to má být.
14. 09. 2010 | 21:58

Jemnický napsal(a):

Vlk a Gerd

Že jsou Češi smějící se bestie neřekl Heydrich, ten nás moc neznal, ale K H Frank. Ale což, germám jako germán, skončili podobně. Neměli si na ty své panské palice zkoušet korunu českých králů.

S pozdravem,

Jemnický
14. 09. 2010 | 22:25

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Bratře Vácslave, vidíš sám, jak nevděčný je slovutný národ Český, který dle některých ani neexistuje, stejně jako slovutnější národa našeho národ Židovský, kterýž to ještě nevděčnějším byv a jest, neboť své proroky kamenuje a křižuje. V tomť jest ti výhodou převýbornou býti Čechem.
Chceš ho pobavit a zrcadlo tlamám křivohubým jeho nastavit vytříbenou ironií a jsi mydlen. Přiměješ ho k zamyšlení svými přečetnými blogy a jsi ostouzen, kárán a plísněn.

Doporučuji poslední blog Petra Klána.

S pozdravem,

Jemnický
14. 09. 2010 | 22:53

Gerd napsal(a):

Jemnický,
díky za opravu omylu.
15. 09. 2010 | 07:56

Jemnický napsal(a):

Gerd napsal

O tom, co je a co není zlo rozhodují výhradně vítězové...

Zlo a dobro nejsou pytle brambor, o jejíž ceně rozhoduje trhovec, čili vítěz.

S pozdravem,

Jemnický
15. 09. 2010 | 09:04

buldatra napsal(a):

Občas se člověk v diskuzích dočte, že:

…mlčící většiny ...

ona vposledku rozhoduje zda se (zjevnému) zlu zabrání či nikoli ...

A podobně

Líbí se mi ten oblíbený a často se vyskytující, moderní výraz mlčící většina.
Výraz pro znalce.
Je to takový krásný oblíbený univerzální výraz, který lze univerzálně použít. Zejména, když se neví kudy kam.
Výraz kolektivní.
Cosi jako kolektivní vina a nevina (ač neznalec by si mohl myslet, že být kolektivně vinen nebo nevinen je blbost stejně jako být kolektivně těhotný. Přičemž pak je tady ještě kolektivizace, ale to je jiná káva. A také válka, která je tak nějak, ať chceme nebo nechceme, kolektivní záležitostí, zejména, je-li světová ).

Pochopitelně, univerzální výraz mlčící většina se hodí v té, či oné situaci, dle potřeby a v situaci, kdy dojdou šípy a bojovník nemá čím střílet.

Mlčící většina je neurazitelná, nenaštvatelná, drží hubu a krok, lze se na ni kdykoliv odvolávat, lze na ni svést ledacos, lze ji obvinit z čehokoliv, lze se na ni vymlouvat, lze se za ni omluvit, lze na ni deponovat zodpovědnost za skutky nedotknutelných a mocných i bezmocných, slavných i neslavných, lze ji použít k čemukoliv a to i zpětně.
A bez hrozby následků, protože jediné, čeho je ta většina schopná, je mlčení.

Mlčící většinu by si měli hýčkat ti, kteří ji potřebují.

Dovede si někdo představit permanentně řvoucí většinu?
15. 09. 2010 | 09:17

Jan napsal(a):

Brilantní, pane profesore.
15. 09. 2010 | 11:50

Pepa Řepa napsal(a):

To Buldatra
Navrhuji pojem : Mručící většina
Viděl jsem před lety jakési těleso složené ze dvou buddhistických klášterů z okolí Kjóta.
Mniši vydželi mručet dvě hodiny.

Druhou možností je pozavírat nepřátele České obce eurohujerské a udělat z nich Bručící většinu.

O třetí většině: Bučící většině se snad nemusím rozepisovat.
Ta je tady každý den.
15. 09. 2010 | 14:29

Holubář napsal(a):

Pepa Řepa:
My, věční hladovci a žrouti, jsme začasto "kručící většinou".
15. 09. 2010 | 16:23

bugyist napsal(a):

Ono je podivuhodným rysem řady Čechů,že cokoliv je původu z "východu" jim nevoní tak dobře jako když je ze Západu.Kupa chyb se může udělat překryvy dlouhých historických úseků vývoje s kratšími,posledními. Nicméně z dlouhodobého hlediska (řádově několik tisíciletí),chci upozornit,že kulturní a technologická převaha,často i vojenská,byla na straně "Východu". Velkou většinu předmětů civilizace evropské vytvořily národy Číny a Indie,kdysi.Náš indoevropský etnický původ a příslušnost k iránské jazykové skupině znamená,že jsme sem do Evropy přišli vyspělejší než proto-obyvatelstvo původní.
Samozřejmě,"interface"-rozhraní mezi Asií a Evropou bylo dlouho více diskutabilní.Protože jej tvořil většinou Irán (Persie),odvěký nepřítel Řeků a později Říše římské (k níž Slované nikdy nepatřili polohou ani závislostí).Zde byla pokročilost východní a západní strany rozmezí sporná.Z východu Peršané,ze západu byzantští Řekové.Řekové navíc už mnoho staletí předtím stihli za Alexandra Makedénského značnou část Asie okolo Černého moře i pásmem měst až k Indii (např.dnešní Samarkand) helénizovat trvale. Tak třeba okolo r.450 je situace asi taková,že v Řecku,na evropské straně vláda dala výhost Platonově Akademii-neoplatonikům,kteří přežili díky exilu u Peršanů vládce Chosroese.
V 7.století vzníká nové náboženství Asie-Islám a muslimství připojí k tradiční Číně,Indii,Persii i veliké Arabské panství.Protiváhou je na straně evropské rozmach náboženství křesťanství.Mnohem starší je křesťanské království Arménie a některá křesťanská království východní,severní a střední Afriky té doby.
V 7.století Arabové nadlouho dobývají značnou část říše východořímské-byzantské (Sýrii,Palestinu,Egypt a další mnohá území) a počátkem 8.století (711)na dobu téměř 600 let i celý Pyrenejský poloostrov,od Gibraltaru po Pyreneje.Dnešní Španělsko,Portugalsko,jihozápadní Francii.Než jim to po úporných staletých bojích vyrvaly armády reconquisty.Ale díky Arabům tak Evropa zná arabské číslice,algebru,aritmetiku,optiku,část medicíny.
Je těžko srovnávat,zda se Asie pod vlivem islámu rozvíjela rychleji či pomaleji než Evropa vlivem křesťanství.
Obě náboženství zastavily nebo omezily rychlost vývoje světové kultury.U Evropy je patrný ve středověku tendence vynálezy východního původu převádět na okázalost elity-bohatých a mocných.Pokoru vůči této nespravedlnosti-jako Božímu zraku-učilo lidi křesťanství.Islám pak díky Turecku pronikl daleko více do Evropy ve středověku vojensky než kdysi se podařilo Persii-prakticky ovládal Balkán.
R.1700 znamenal obrat ve vývoji evropské kultury.V tomto roce se osobně setkal křesťanský věřící Isaac Newton (Angličan,ministr financí Anglie,fyzik,který vynalezl diferenciální počet) s proticírkevním a protináboženským rebelem-ateistou světové proslulosti -Francouzem Voltairem (autor "Filosofického slovníku").
K diskusi.
R.1786 vynalezl anglický inženýr James Watt první parní stroj-první stroj,který byl poháněn energií bez účasti člověka. Následně brzy potom, Newtonův krajan Stevenson-vynalezl a setrojil lokomotivu a první železnici:věda,průmysl,stroje a doprava se v Evropě začaly rychle rozvíjet.Evropa šla v této chvíli ve srovnání s Asií rychleji kupředu ve svém vývoji.
15. 09. 2010 | 16:46

Vašek Šašek napsal(a):

Vaclav Horejsi:

“Je potřeba od základu přepsat učebnice dějepisu – jako vhodný základ pro učebnice nové se můžeme obrátit k již mnohokrát osvědčenému intelektuálnímu zdroji na západ od našich hranic.”

A opravdu si myslite, ze existuje nejaky podstatny rozdil? :-)

http://www.foxnews.com/worl...

This reminds me of the situation in communist Czechoslovakia. For calling the president or another top Communist Party official a prick, one would go to jail for 1 year. Luke Angel, 17, a British teenager was banned from the U.S. for life (!!!) for calling Obama a prick while being drunk. Had Luke Angel been sober when calling Obama a prick, I would not have been surprised, if Obama had sent a few drones to deal with him. The communist way of thinking of Obama and his administration is quite apparent.
15. 09. 2010 | 17:21

Pepa Řepa napsal(a):

To Šašek
jistý rozdíl bych viděl.
A to mezi tím, jít si na rok sednout na Bory a tím, když někdo zakáže Andílkovi vstup do USA.

Kdyby byl uplatňován bolševický paragraf,tak jsme tady bručící většinou všichni, o majestát se pořád někdo otírá.

A nechcete snad říct, že pan Obama či jeho administrativa mají komunistické myšlení, že ne?

To byste autora rozzlobil.
Ale, kdo by věřil Foxíkům, tady se věří Kostlánům, Patočkům a jiným Uhlům z Referenda.
15. 09. 2010 | 17:44

Tenco napsal(a):

bugyist :))

https://www.youtube.com/watc...

Pište častěji. Skvěle zvládnutý obsah , vzhledem k formátu. Tedy pokud mohu se vyjádřit za sebe.
15. 09. 2010 | 19:23

jirk@ napsal(a):

buldatra

Jestli dovolíte, ano, dovedu si představit řvoucí většinu. Adolf Hitler. Ten řval většinou a taky ho prý bylo všude slyšet. Byla to jeho role vůdce, se kterou se plně ztotožnil. A úplně to spolu s těžkostmi obyvatel stačilo zmanipulovat celé Německo.
15. 09. 2010 | 19:23

buldatra napsal(a):

PŘ:

možná se ani nenadějeme a bude tady skučící většina.
Když se to reformním škrtařům vymkne z rukou.
15. 09. 2010 | 21:09

Gerd napsal(a):

Jemnický,
jestliže se vyznáte v historii, jistě víte, jak mnoho a velmi tendenčních pohledů dnes historici uvádějí na pravou míru. Pravda se prostě nehodí, leda až v odbě, kdy její vítězství už nic kromě historické zajímavosti nepřinese. Jinak by se nemusely na tak dlouho zavírat tajné archívy.
Historii lze i přepsat, když budete po dobu nejméně jedné generace masírovat předem připravenou polopravdou nové generace.
Hezký večer
15. 09. 2010 | 21:45

Pepa Řepa napsal(a):

To Gerd
závidím Vám Vaše přesvědčení, že to, co napíše dnešní historik je pravdivý obraz tehdejší reality.

Řekl bych, ře opak je pravdou. Vše bylo stokrát řečeno a tak -když se chcete zviditelnit-musíta přijít s kolosálním objevem "pravdy".

Nikdy se nedařilo blbosti tak, jako v dnešní době.
15. 09. 2010 | 22:58

sd napsal(a):

Pane profesore, naprostý souhlas. Je hnus co se nám dnes vtlouká do hlav.
16. 09. 2010 | 01:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"Nikdy se nedařilo blbosti tak, jako v dnešní době."

Svata pravda! Jeste ze jsou tady vyjimky jako moje clanky a vase diskusni vstupy, ze? ;-)

..
16. 09. 2010 | 07:37

Pepa Řepa napsal(a):

To VH
Aforismus se nikdy nekryje s pravdou, je v něm pravdy jen půl
Karl Kraus
16. 09. 2010 | 08:06

Vašek Šašek napsal(a):

Pepa Řepa:

Mate uplnou pravdu. :-) S vyjimkou “A nechcete snad říct, že pan Obama či jeho administrativa mají komunistické myšlení, že ne?” Ano, presne to chci rici! :-) Komunisticke, totalitni, diktatorske, atd. – vyberte si podobne pridavne jmeno podle chuti... :-)
16. 09. 2010 | 16:39

Vašek Šašek napsal(a):

Pepa Řepa:

A pokud mi neverite, prectete is napr. Crimes Against Liberty: An Indictment of President Barack Obama http://www.onenewsnow.com/P...

https://www.youtube.com/watc...
16. 09. 2010 | 16:49

Béda napsal(a):

Další Berndtův ministrant:

"Televize zkreslila výroky Schwarzenberga, měl chtít rušit dekrety"
http://www.ceskenoviny.cz/z...
16. 09. 2010 | 19:33

občasný čtenář napsal(a):

Stejskal.
"také nechápu, jak to, že si někteří lidé chtějí nad rámec svých zaměstnaneckých závazků povídat (či se vůbec nějak zapojovat do čehokoliv) popřípadě se dokonce pletou diskuse."

"Osobně si myslím", že blogy - debaty na zajímavá témata by měly být přístupné všem zájemcům, napříč profesní specializací. Nicméně - pokud je někomu na hřišti svěřena píšťalka a z kapes tahá žluté a červené karty, měl by se mičudě vyhýbat a nikoli do ní kopat, nebo dokonce střílet góly v dresu mančaftu, kterému coby divák fandí. Taky jsem nezažil, aby sudí v ringu namísto hlídání podpásovek, aktivního a fair-play boje se přidal na stranu jednoho s borců a snažil se knockautovat mu soupeře. Podobně jako z účasti v soutěži o tři mega, kde mají účastníci střelit od boku, kolikže nabízených tamponů se loni prodalo, by měli být vyloučeni alespoň lidi z okruhu ekonomického ředitele prodejce nabízených tamponů, který dotyčnou soutěž na povzbuzení businessu pořádá. Pravidla blogů o tom nic neříkají, takže je to jen a jen na férovosti pana cenzora, zda se pokusí diskuzi moderovat po vzoru svých šťastnějších kolegů-zpravodajců, moderujících v daleko širším měřítku veřejné mínění z médií. Nicméně pan Stejskal někde objasnil, že on se k gentlemanům nepočítá, což věc dostatečně vysvětluje. Takže neudělám chybu, když přání dobrého dne popřeju všem prostým neprivilegovaným účastníkům, jako obvykle hojně navštíveného blogu pana profesora a pana Stejskala vynechám. Ostatně se svou poznámkou přicházím takto s křížkem po fůnuse, takže číst to už bude nanejvejš on sám.
22. 09. 2010 | 06:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

občasný čtenář:
Nikoliv, přečetl jsem i já.
Stoprocentně sdílím váš názor.
23. 09. 2010 | 22:18

Pravdomyl napsal(a):

Vážený pane,to snad nemyslíte vážně,co píšete.Jste pravý opak komunistické propagandy.Jste radikál z druhého konce.Fuj a hanba Vám.Překrucovat dějiny a historii.Převážnou část území osvobodili sověti.To jen tak pro pořádek.Zaráží mne,že člověk s titulama může něco takového napsat.Ale ono opravdu platí,že s inteligencí se člověk rodí,tam školy nepomůžou.Vysoké školy jsou jen odborné vzdělání.To jde naučit.Ale inteligence???
03. 10. 2010 | 21:11

Pavel Krajtl napsal(a):

Debata která se zde rozvinula jasně ukazuje proč nemá cenu debatovat po internetu. Kdekdo má pocit že je třeba něco říct, aniž by pochopil základní myšlenku článku. Tohle přece není o historické pravdě, ale o její účelové deformaci podle politického povětří! Užitečné to ale přece je, alespoň se nám odkopaly korouhvičky a převlékači kabátů.
04. 10. 2010 | 21:41

Pavel Krajtl napsal(a):

Pravdomyl:

A mývalí inteligence... '-D
04. 10. 2010 | 21:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy