Zajímavé srovnání dvou dohod o pobytu vojsk.

17. 10. 2008 | 19:08
Přečteno 26871 krát
Původně jsem chtěl dnes napsat článek s názvem „Muslimové a křesťané všech zemí, spojte se“, nebo tak nějak, ale odložím to, protože se na mě obrátil pan Jaroslav Zatočil z Kutné Hory, jeden z odpůrců brdského radaru (podobně jako já).
Pan Zatočil sepsal následující zajímavý článek a chtěl ho uveřejnit ve Čtenářově blogu. To mu však nebylo umožněno, protože text byl editorem blogů shledán jako příliš politicky propagační.
Takže jsem se rozhodl, že tento text pohostinsky uvedu na své blogové stránce, jak už jsem učinil dvakrát předtím (jednou jsem tak zveřejnil anonymní materiál o problematických aspektech chystané reformy zdravotnictví, podruhé jsem takto zveřejnil reakci Mgr. Cikrta na onen „profesionálně připravený dehonestující materiál“).
Myslím, že následující text pana Zatočila je zajímavý a že by bylo škoda, kdyby jeho zveřejnění bylo nějak bráněno. Já bych asi některé pasáže napsal trochu jinak (s trochu větším stupněm autocenzury), ale celkově musím říci, že se mi docela líbí.
Nicméně veškeré komentáře – pochvalné i negativní samozřejmě patří panu Zatočilovi, který na ně jistě bude rád reagovat. Jsem si jist, že diskuse bude, jak je na těchto stránkách již dávno pravidlem, zcela korektní, a že pan Stejskal bude moci nechat mazničku v šuplíku.

Před chvílí jsem zjistil, že velmi podobný text vyšel panu Zatočilovi v Britských listech. Myslím, že to nevadí - zdá se mi, že mnoho čtenářů Aktuálně .cz má jakousi iracionální fobii vůči Britským listům (kterým dokonce ošklivě přezdívají), a tak by o ten článek přišli. Jistě mi tedy budou vděčni, že si ho budou moci přečíst zde, sine ira et studio.

*******************************************

K 40. výročí podepsání smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk – krátké porovnání smluvních podmínek s nynějšími smlouvami s USA.

Tento čtvrtek, 16. října 2008, jsme si mohli připomenout již čtyřicáté výročí podpisu Smlouvy mezi ČSSR a SSSR o dočasném pobytu sovětských vojsk. Následující volební sobotu 18.10.2008 pak výročí jejího pohotového schválení Národním shromážděním ČSSR. To rozhodlo drtivou většinou, proti vůli rovněž drtivé většiny, ovšem „pouhých“ občanů republiky.

Je paradoxní, že 40 let poté mají poslanci našeho demokratického parlamentu projednávat a schvalovat smlouvy prý naprosto odlišné a těžko srovnatelné, avšak také o pobytu cizích vojáků.

Kacířsky mne tedy napadlo porovnat diktát, zrůdnost a ponižující paragrafy oné smlouvy z roku 1968, té která zapříčinila mnoho frustrace a beznaděj nejen pro mého otce, jak dobře znám z jeho vypravování, ale myslím, že i pro většinu občanů tehdejší ČSSR. Ti museli, se skřípěním zubů, díky tehdejšímu nedemokratickému režimu a jeho podřízení velmoci osobující si právo rozhodovat o osudu jiných zemí, diktát vlády a zákonodárců přijmout.

Samotná smlouva, podepsaná předsedou rady ministrů SSSR a našim tehdejším předsedou vlády ČSSR je však dodnes tajná. MZV její znění nemůže obyčejnému občanovi ČR poskytnout. Dle oficiálního vyjádření však na odtajnění od roku 1992 pracují, takže je velká naděje, že se možná na 50. výročí zveřejnění dnes již neplatných smluv dočkáme. Díky serveru iDnes je však k dispozici alespoň vládní návrh Národnímu shromáždění (zde), který paragrafy smlouvy obsahuje. Pokusil jsem se o krátké, laické porovnání tohoto návrhu, smlouvy SOFA (zde) a Dohody o zřízení radarové stanice mezi vládou ČR a USA (zde). Omlouvám se práva znalým odborníkům, kteří mohou smlouvy porovnat na vysoké odborné úrovni. Myslím, že by si mnoho lidí takovou odbornou analýzu rádo prostudovalo.

Po prvním přečtení dnešních smluv a vlivem působení sdělovacích prostředků napadne právního laika pogratulovat soudobému týmu dnešních demokratických vyjednavačů, kteří nás mnoho měsíců ujišťovali o svých úspěších i o tvrdých vyjednáváních s americkou stranou. Chlubili se různými ústupky, které takřka v potu tváře a harcováním se mezi ČR a USA dojednali. Po přečtení paragrafů z roku 1968 se však vetře myšlenka, že naši tehdejší představitelé vyjednávali v situaci, kdy zde bylo půl miliónu nezvaných vojáků a podmínky vyjednávání byly zcela odlišné. Smlouva se SSSR byla dojednána ve velkém spěchu za několik dnů a jak se někde píše, pod hlavněmi kulometů. Nutno však podotknout, že i v takové situaci byli naši českoslovenští aktéři při vyjednávání zřejmě tvrdší, neboť podle mého názoru paragrafy Smlouvy o dočasném pobytu vojsk paradoxně daleko méně zasahovaly do suverenity tehdejší republiky a cizím vojákům dávaly menší práva. Dnes nazýváme výsledek smlouvy z roku 68 zcela po právu okupací.
Dnešní vláda má zcela jiné podmínky, ale místo maximálního hájení naší suverenity dává ve smlouvách daleko více práv cizím vojákům, než dávala vláda tehdejší, velmi podřízená moci SSSR.

Z obou smluv z let 1968 a 2008 je cítit stejné schéma. Nejprve pojmenování hrozby - tenkrát to bylo skutečné rozmístění raket Pershing a jaderných zbraní v SRN a harašení revanšistickými náladami tamtéž - dnes máme imaginární jaderné zbraně ve státech tisíce kilometrů od nás. Ale KLDR, odkud ještě před pár dny měly létat nepřátelské rakety, už není darebácká. O hrozbě z Iránu se již také tolik nemluví a na scéně se vytváří nový nepřítel v Rusku.

Jestliže tehdejší země Varšavské smlouvy daly k aktu okupace souhlas, pak dnes je to nahrazeno jakýmsi vágním „budeme o tom přemýšlet“ od summitu zemí NATO.
Souhlas zemí EU, či alespoň zemí okolních, se dnes taktně nepožaduje, přestože se jedná o první instalaci zařízení majícího dosah daleko jak za hranice našeho státu, tak států EU.

Smlouva z roku 68 říká k otázkám jurisdikce:

1. Při trestných činech a přestupcích, které na území Československé socialistické republiky spáchají osoby, příslušející k sovětským vojskům nebo členové jejich rodin, se uplatňuje československé právo a působí československé soudy, prokuratura a jiné orgány, příslušné pro otázky stíhání trestných činů.

Trestné činy, které spáchají sovětští vojáci, vyšetřuje vojenská prokuratura a jsou projednávány orgány vojenské justice Československé socialistické republiky.

2. Ustanovení bodu prvního tohoto článku se nevztahují:
a) na případy, kdy osoby, příslušející k sovětským vojskům, nebo členové jejich rodin, spáchají trestné činy nebo přestupky pouze proti Sovětskému svazu, jakož i proti osobám, příslušejícím k sovětským vojskům nebo členům jejich rodin;
b) na případy, kdy osoby, příslušející k sovětským vojskům, spáchají trestné činy nebo přestupky při plnění služebních povinností v prostorech stálých posádek vojenských útvarů.

V případech, uvedených v bodech "a" a "b", jsou příslušné sovětské soudy, prokuratura a jiné orgány, které jednají podle sovětského práva.


Porovnáním obdobných paragrafů z dnešní SOFA zjistíme, že způsob jurisdikce není zdaleka takto striktně stanoven a umožňuje prakticky cokoliv, co US strana uzná za vhodné.

Řešení případných deliktů našich občanů vůči vojákům SSSR bylo ponecháno orgánům ČSSR, sovětský voják zde měl stejný statut jako náš voják či policista.
Stará smlouva garantuje náhradu veškerých škod způsobených pobytem vojáků vládou SSSR.
Dle smlouvy nové bude např. za problém způsobený provozem radarové stanice letovému provozu odpovídat ČR, a to i třetím zemím.

SOFA umožňuje ozbrojený zásah US sil vně základny pro zajištění pořádku. Stará smlouva toto vojákům SSSR nedovolovala.

Smlouvy novodobé nás zavazují zajistit vnější bezpečnost US základny. To může pro ČR znamenat v budoucnu i nákup nákladných zbraňových systémů, které bychom jinak vůbec nepotřebovali. Smlouva z roku 68 nás k ničemu takovému nezavazovala. Naopak je v ní přímo deklarováno, že veškeré náklady dočasného pobytu nese SSSR.

V SOFA je také napsáno: (Čl. III., 11) Český výkonný orgán přiměřeným způsobem napomůže na požádání v rámci svých kompetencí ozbrojeným silám Spojených států zajistit dočasný přístup do prostor vlastněných státem, nebo jiných prostor, k využití pro tranzit, výcvik a související činnosti ozbrojených sil Spojených států.

Takový paragraf, umožňující cizím vojskům vstup prakticky kamkoliv, nevyjímaje z toho soukromé vlastnictví smlouva z roku 1968 taktéž neobsahovala. Stará smlouva požadovala pro výcvik vojsk pouze prostory používané společně s naší armádou.

Ve smlouvě staré není definováno, kolik základen a kolik vojáků zde bude umístěno. Ve smlouvě nové jsou počty sice stanoveny, ale jen pro radarovou stanici a čl. XXXIII, par. 4-SOFA umožňuje použít dohodu i pro jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil USA. Když to srovnáme, vychází to oboje téměř nastejno.

Smlouva o zřízení radarové stanice, podepsaná dne 8. 7. 2008 uvádí např.:

7. Strany budou spolupracovat při dlouhodobém plánování využití a rozvoje pozemků v okolí radarové stanice za účelem zajištění dlouhodobého nerušeného provádění této Dohody.

8. Česká republika zajistí, aby užívání vzdušného prostoru nad radarovou stanicí a jejím okolím a užívání pozemků v okolí radarové stanice bylo slučitelné s provozem radarové stanice. Vzdušný prostor nad radarovou stanicí a jejím okolím, pozemky v okolí radarové stanice a postupy umožňující nouzové lety v okolí radarové stanice se vymezí v prováděcím ujednání.

Tyto paragrafy de facto dávají onomu budoucímu „prováděcímu ujednání“ neomezené možnosti ovlivnění života a provozu v libovolně velkém území okolo základny. Nyní na první pohled nevinné prováděcí ujednání může mít dalekosáhlé důsledky pro obyvatele a režim nejen v okolí základny.

Jako velký úspěch dnešní vyjednavači medializovali vlastnictví budov naším státem i po ukončení vojenské přítomnosti. Toto v praxi platí i pro vojska SSSR, neboť jejich budovy a hlavně problémy s životním prostředím s nimi spojenými zde máme, také v našem vlastnictví dodnes.

Tenkrát vyjednavači zachovali zdanění obvyklé u nás. To se dnešním nepovedlo. Sovětská strana byla skromnější požadovala pouze obvyklý obchodní rabat, žádné úlevy na daních.

Obě smlouvy jsou bianco vstupenkou a povolením instalace prakticky jakýchkoliv dalších vojenských zařízení na našem území. Viz :

Čl. III, odst. 2. - Spojené státy mohou na radarové stanici ve shodě s českým výkonným orgánem budovat nové objekty, provádět úpravy nebo zhodnocení objektů nebo infrastruktury, upravovat nebo bourat stávající objekty nebo infrastrukturu, odstraňovat stávající vegetaci a provádět odtěžení zeminy. Dále mohou Spojené státy na radarové stanici podle vlastního uvážení udržovat, vybavovat a provozovat objekty a infrastrukturu protiraketové obrany, včetně provozních a podpůrných zařízení a infrastruktury.
(Čl. XXXIII,odst.4). Respektujíce suverenitu České republiky a Spojených států, mohou strany po vzájemné dohodě přiměřeně použít ustanovení této Dohody i na jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil Spojených států na území České republiky, které byly řádně schváleny příslušnými českými orgány v souladu s Ústavou a právem České republiky.


Obě smlouvy shodně zaručují nenarušení suverenity naší země, ta z roku 68 navíc i nevměšování se do jejích vnitřních věcí .

Dnes právem hovoříme o smlouvě z 16. 10. 1968 jako smlouvě, která znamenala okupaci cizími vojsky. Jak máme hovořit o smlouvách z roku 2008, když je faktický důsledek některých jejich bodů právně velmi podobný, shodný a v některých případech pro naši republiku daleko tvrdší?

Myslím, že morální povinností poslanců je pečlivé přečtení a porovnání obou smluv s chladnou hlavou a zamyšlení se nad faktickými rozdíly, které jazyk mezinárodního práva výmluvně ukazuje. Velmi zajímavé je také přečtení rozpravy ze schůze Národního shromáždění z 18. 10. 1968 (zde), kdy byl dočasný pobyt schválen. Je zajímavé porovnat ideologické projevy tehdejších poslanců obhajujících dočasný pobyt sovětských vojsk v naši zemi s velmi podobně laděnou obhajobou cizí vojenské přítomnosti dnes v roce 2008. Zajímavé je, že pouze tři ženy ze zákonodárného sboru měly odvahu a osobní statečnost vystoupit v rozpravě s návrhy, aby byla vláda zároveň pověřena jednáním o odchodu vojsk a ukončení tohoto dočasného stavu. Byly to poslankyně dr. Sekaninová-Čakrtová, dr. Sachsová a místopředsedkyně NS Miková.
Patří jim za to můj obdiv.

Dočasný, dvacetiletý pobyt vojsk SSSR byl schválen tehdejší vládou a Národním shromážděním proti vůli většiny obyvatelstva. Znamenal frustraci, ponížení a ztrátu nadějí pro velkou většinu občanů republiky. Dnes se mnozí, demokraticky zvolení poslanci chystají k podobnému aktu. Měli by uvážit, zda dostali od svých voličů mandát k takovému velmi závažnému kroku a také to, jestli si naši občané zaslouží od režimu, který si říká demokratický, podobnou zkušenost bez časového omezení do budoucna.

Nezbývá než doufat, že již nebudeme mít další obdobná výročí, ale že budeme moci vzdát hold poslankyním a poslancům, kteří vyslyší hlasu svých voličů a zdravého rozumu.

Jaroslav Zatočil

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

SuP napsal(a):

vaclavhorejsi -
Tak dobře.
Vy jste mě nadzvedl tímhle článkem a tak jsem zareagoval ze svého pohledu odpovídajícím způsobem. Nevím, zda jste si všiml, že jsme vrstevníci, takže máme téměř stejné životní zkušenosti. Já akorát neumím anglicky. Jenže když jedu do Ameriky, dostanu tlumočníka, protže umím zase něco jiného dobře, co jsem se naučil, když ostatní chodili v pracovní době na angličtinu.
19. 10. 2008 | 10:42

jarpor napsal(a):

SuP

"Od té doby se Amerika trvale snaží udržet mírnou vojensko technologickou převahu. To je hlavní důvod, proč nebyla 60 let válka. Ameriku to stále stojí neskutečné peníze jen proto, že existují státy, kterým tento status je trnem v oku (i déle než 60 let)."

Jen dodám, že tato převaha není trnem v oku jen některým států, ale i, jak z diskusí vyplývá, našim lidem, kteří Ameriku "nemusí" a tyto souvislosti asi nedohlédají ...

Hezký den
19. 10. 2008 | 10:47

Tupelo napsal(a):

JarPor: problem, alespon pro me je to, ze CSSD se zatim oficialne nevyjadrila. Chapu proc, je to tema k parlamentnim volbam, ale pokud jasne nezazni ze smlouvu vypovi (v pripade ze bude i (puvodne) jejimi hlasy prijata) muj hlas bude velmi nejisty.

Marty, v tomhle mate pravdu, ale jen v pripade klaasickeho konfliktu minuleho stoleti. Pokud pujde, jak jste psal, o konflikt vetsi, radar bude nanic. Pokud tedy nebude casti systemu urceneho pro zachytavani zbytkovych strel po preventivnim uderu, jak se o tom tu a tam pise. Takova hrozba bude nutit druhe strany (Rusko, Cinu) k masivnejsimu zbrojeni, jako soucast odstrasujicich sil, ktere by vyrazneji vedly pocet moznych zbytkovych strel (a tim i potencinal odvety). Svet se takovym vyvojem bezpecnejsim nestane.

Supe, tato 'mirna vojenska prevaha' se v poslednich letech projevuje tak, ze USA zbroji stejne jako vsechny zbyle staty sveta dohromady. Je mozne ze soucasna financni krize donuti USA hledat cesty, jak nepodlehat lobystum v otazce draheho ale ne funkcniho systemu. Je mozne ze se posili i diplomaticke snahy, viz http://www.blisty.cz/2008/1... .
19. 10. 2008 | 10:54

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Musim se priznat, ze kdyz jsem videl ty vase prispevky, tak jsem si myslel, ze nekdo jiny zneuzil vas nick...
Byl bych velmi nerad, kdybyste se prave Vy na me zlobil...

SuP:

Ja jsem chodil na anglictinu (a dalsi jazyky) ve skole... Nevim, proc porad musite naznacovat, ze se v praci flakam...

..
19. 10. 2008 | 10:57

Marty napsal(a):

Tupelo: valky se nevedou kvuli tomu, abyste protivnika vymazal z mapy. Vedou se kvuli zisku At uz mocenskem nebo uzemnim. Jadernou hlavici by pouzili skutecne jen teroriste nebo nejaky nabozensky fanatik. Proti tomu bude radar stacit.

Rusko uz zbroji davno. Jen se trochu dalo dohromady a uz hned utraci petrodolary. A jak ukazalo v pripade Gruzie, od SSSR se novym nevojenskym "diplomatickym" zpusobum prosazovani svych zajmu nenaucilo. A Cina je kapitolou sama o sobe.
19. 10. 2008 | 11:01

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Děkuji za odpověď. Přeji Vám pěknou neděli.
19. 10. 2008 | 11:04

Tupelo napsal(a):

Marty, jak jsem uz psal, existuji i jine moznost (preventivni uder). A kazdy zodpovedny general, at te nebo one zeme, udela vse pro to, aby kazdou hrozbu eliminoval. I kdyby ji analytici vyhodnotili jako malo pravdepodobnou (ale stale moznou), reagovat na ni je povinosti vojenskych strategu. Chapu ze americke strane naramne prisel vhod zmatek a rozvracenost Ruska za Jelcina, musi si zvykat ze to bude jine. A vycitat Rusum vydaje na zbrojeni v dobe, kdy Rusko dava na zbrojini procenta toho co USA je humorne. Stejne jako pokud zapad Rusum vycita Gruzii pote co vtrhlo do Afganistanu, Iraku (zde dokonce lhali) a bombardovalo Srbsko. Oboji je odsouzenihodne a vycitky druhe strane pokrytecke.
19. 10. 2008 | 11:12

SuP napsal(a):

vaclavhorejsi -
Když nosíte kůži na trh, nebuďte vztahovačnej. Já nic nenaznačuju. Přece víte, že jsem s Vámi do práce nechodil.

Jarpor -
ano, proto jsem to zmínil...
19. 10. 2008 | 11:13

Marty napsal(a):

Tupelo: zbrojeni USA pro nas neni hrozbou. U Ruska tomu je naopak.
19. 10. 2008 | 11:24

Tupelo napsal(a):

Marty, zbrojeni na jedne strane vede ke zbrojeni na druhe strane. Nove kolo zbrojeni bude hrozbou pro vsechny ;). Uvidime jak se projevi financni krize.
19. 10. 2008 | 11:34

veverka napsal(a):

Marty
Zbrojení USA je hrozbou pro všechny.Když jedna strana zpevňuje štíty,musí ta druhá ostřit meče,aby byla schopná je prorazit.
19. 10. 2008 | 11:47

Marty napsal(a):

Tupelo: a Vy si snad myslite, ze kdyby USA nezbrojily, ze Rusko by take nezbrojilo a nechalo si sve velmocenske choutky pro sebe? Byl by to krasny svet, kdyby nezbrojeni jednoho vedlo k nezbrojeni ostatnich.
19. 10. 2008 | 11:50

Pocestny napsal(a):

a hele, komis "ctihodných občanů" se sbíhá.
Výbor bdělosti nad klidem v pomlouvání těch, kteří nemyslí, nepochodují a neodporují s vámi.

Výbor "společenské interpretace dějin" proti antispolečenským, imperialistickým a protinárodním silám.

Je třeba konat a veřejně odsoudit tyto "špinavé pokusy o desinterpretaci těch nejlepších úmyslů naší lidovědemagogické národní fronty.

Je opět třeba ze společnosti a národa vymést ten reakční šmejd, kterého se nějak, soudruzi, nemůžeme zbavit.

Zde, soudruzi, narážíme na podstatné problémy, protože současné zákony nám neumožňují čistit tuto společnost od všech živlů, které socialistický lid indikuje ve společnosti a dále budovat národ rudých socialistických zoufalců.

Bohužel, ZATÍM, nelze tyto zločinné elementy isolovat a znemožnit jejich zhoubný vliv na pomýlenou mládež, ale poté, co slavně zvítězíme, další Postupimská konference ve složení Schroeder - Putin (Paroubek počká v předsíni) jistě rozhodne o přesídlení těchto živlů do obnovených detencí "protispolečenských živlů na Kolymě, Vorkutě a Sachalinu.

Jednotu socialistické lobotomie si rozvracet nedáme!

Zajímalo by mne, jestli Němci a Italové také poměřují "kvalitu" smluv s NATO s těmi, které spolu uzavřeli v rámci Osy....

To by si asi žádný Němec nedovolil.

Jedna paní si povzdechla v televizi, že "arbeit macht frei s konotyací na délku její pracovní doby.... a letěla na hodinu.

Tady taková svinstva publikuje akademik a ještě se tím stává populárním.

Anbo, mám tu zkopírovat vaše veselé tlachání o tom, jak jako členka volební komise vesele zmanipulujete volby kdesi ve Lhotě?

Víte, kdyby tohle upustil z huby nějaký váš oranžový televizní hrdina, slíznul by okamžitě trestní oznámení.

Kdybyste toto napsala na městský chat v Americe, nikdo vás už na ulici nepozdraví. U nás vám ostatní "demokraté" zatleskají.

Vy sama jste živoucím příkladem toho, že pro současnou posbolševickou levici je akt volební banálním způsobem, jak legalizovat vaše politické manipulace volebním výsledkem.

Vy mi tu opravdu hlavu mýt můžete..... jako další příklad osoby, která zužuje společnost na ty, "kteří jsou s námi proti všem".
19. 10. 2008 | 11:59

Tupelo napsal(a):

Marty, ne, nemyslim si to. Je otazkou pro USA proti komu zbroji. Jestli vnima Rusko jako nepritele, ok, ale nesmi se divit krokum, ktere bude protistrana uskutecnovat (stejne jako se nesmi divit CR, pokud bude participovat na americke politice). Jestli bere Rusko jako pritele, pak by bylo nejlepsi brat ho jako rovnocenneho soupere a spolu s nim se postavit skutecnym hrozbam a resit nejen nasledky, ale i priciny problemu. V mnohem se budou zajmy prekryvat, u tech kde se budou rozchazet je potreba vyvorit skutecne funkcni mechanismus (reformovana OSN?)
Musim jeste jednou pripomenout pomer castek, ktere davaji tyto zeme na zbrojeni, ruska je radove niz. Stejne tak by se mi nelibilo, kdyby Rusko zbrojilo jako USA, tedy stejne jak zbytek sveta dohromady.
19. 10. 2008 | 12:03

veverka napsal(a):

Marty
Ještě k těm tvým demagogickým výkřikům o výdajích na zbrojení

USA vydávají na zbrojení víc než zbytek členů skupiny G7 (G8) dohromady.

Ba co víc, USA vydávají na zbrojení zhruba tolik, co celý zbytek světa dohromady.

Vojenské výdaje USA neustále rostou – jen za poslední desetiletí skoro dvojnásobně.

stát / podíl % na světových výdajích(2008)

USA 48% (711 bilionů dolarů)
Evropa 20%
Střední východ 5%
Rusko 5% (70 bilionů dolarů)

http://www.globalissues.org...
19. 10. 2008 | 12:04

Pocestny napsal(a):

Napsal jsem, že Hořejší naprosto nesmyslně obhajuje ruský imperialismus, stal jsem se imperialistickým štváčem.

Napsal jsem, že Beneš byl nenávistný nacionalista a politický manipulant, který spoluautorizoval svinstva poválečná, vy jste si na mně procvičili poučky a názvosloví, které jete v komsomolu brali o nacistech. Stal jsem se sudeťákem, Goebbelsemm a pod.

Napsal jsem, že Dubček byl další politik, který podvedl národ tím, že se dělal více demokratem, ale zůstal jen bolševikem, jak byl vychován.
Stal jsem se mladým idiotem, který nic nezažil, dozvěděl jsem se, se "nic mimořádného se dle Hořejšího v 50. let nedělo, že on se rozhodně nepamatuje na žádné zločiny v jeho okolí.

Abych vysvětlil svůj postoj, napsal jsem tu něco o lidech, kteří sice pomohli této republice na svět, ale od války jsou z paměti gumováni.
Stal jsem se "nenávistným hlasem" kolaborantů s nacisty, reakcionářem a nepřítelem národa.

Moje jediná chyba zde je v tom, že jsem se nechal zatáhnout do hádek s vámi, fanoušky názorů, na které útočím. Ano, ne já, ale vy si tu dobrovolně "leháte do střel" za své hrdiny bloggery, ne od nich, ale od vás pocházejí ty pěkné termíny a definice, které se tu na mne slétají.

Když jsem napsal, že je přirozeným faktem, že když nám tu formují společnost generace, které nikdy nic jiného než komunismus a postkomunismus nezažily, je stát obrazem pravidel, které těmto lidem vpravila strana do hlav v pionýrském dětství 50. let, popohnala na střední škole za Novotného, okořenila Dubčekovou herezí na universitě, aby je pak "upevnila" v prověrkách a normalizaci,
jsem šílenec....

Kruhová obrana, souzi. Ovšem boje na ideových barikádách třídního boje vyčerpávají - vám jde jen o prestiž v tlupě, my válčíme vždy o holý život.

To nemůžete vyhrát.....
19. 10. 2008 | 12:19

vlk napsal(a):

ANBA
milá a z nejmilejších paní Anbo, byl a by skutečně škoda, kdybyste přestala chodit a to i přesto, že máte naprostou pravdu. To, co jsme napsla včera na adresu Pepy Řepy samozřejmě ptaří i vás. Vašemu laskavému nadhledu a moudré zralosti.
Prosím, přehodnoťte ještě jednou svůj postoj. V podstatě totiž nemáte kam utéct. Tyhle blogy a jejich diskusní fora jsou nepochybně nejlepším, co lzen a českém internetu najít.
Moucha je folklor. Zneuznaný emigrat,který si myslí, že nás musí setřásat s e stromů. Není sám. Narazila jste někd y na jméno Ross Hedvíček?
A na bývalá diskusní fora chodil zas e jiný týpek , nic jsme bohužel zapomněl, ale ti z čtenářů, kteří tam někdy nakoukli jistě pamatují jeho výlevy na čskou malost ,kdyv každé druhé větě doporučoval, abychom se odebralina s voje ukradené cementové chaty.. TAdy máme Mouchu.
Trošku jiná kategorie je Pocetsný. To je takový malý Stalin zdejších for. Nepochybně by rád byl velkým Džugašvillim. Naštěstí - má smůlu. Evidentně jd eo hodně zamindrákovaného jedince., který nejspíš nebude schopen navázat nějaký normální vztah. Takže se přrdvádí. Klid, jakmile dojde k poznání, že nejsme hodni jeho velikosti a jeho galakticky důležitých myšlenek, vyšumí.
A promiňte, že jsme včera zapomněl Vaše jméno uvést v galerii svých oblíbených autorek. Nebyla to nezdvořilost, ale už totální únava.
Stejně tak se omlouvám za neuvedení panu VK-CAN.

Karel Mueller
Hej! příteli máš naprostou pravdu. Leč Murphyho přísloví - že když něco ezvadně funguje,musí s e to nutně , jistě znáš. To je ten případ.
Klaním sevám oběma.
19. 10. 2008 | 12:23

Jan Vaculík napsal(a):

Až teď jsem se dostal k tomu, abych reagoval na odborné výhrady ohledně fyzikálně-zdravotních rizik radaru:
je zajímavé že tyto argumenty proti zaznívají vždycky z úst protiamericky zaměřených diskutérů. Jako kdyby odborníci, jejichž sympatie se kloní opačným směrem, ani neexistovali.

Ale zkušenost mi říká, jak to asi bude: kolik bylo posudků na vysílač na žižkovské věži, a jak moc se různily. A jaká byla varování expertů před mobilními telefony, a stejně 3/4 národa tráví hodiny denně s vysílačkou zapnutou tři centiometry od mozku.

Takže v této sféře se argumentací řídí tím, co se chce, a ne jaká je podstata věci.
19. 10. 2008 | 12:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

paní Anbo a všichni, kdo žehráte na úroveň zdejší diskuse.

Pokud se kdokoliv z Vás rozhodne tyto stránky opustit a více sem již nepsat své zajímavé komentáře, bude mne to osobně velmi mrzet (drtivou většinu z nich si nikdy nenechám ujít).

Nicméně nevidím nic, co bych mohl udělat, abych tomu zabránil.

Nastavil jsem zde jistá minimální pravidla, která ještě umožňují, aby spolu lidé diskutovali (tedy ti, kteří mají o diskusi zájem). Jsem přesvědčen, že pokud bych je zpřísnil, výměně názorů bych jen ublížil. A navíc bych nebyl s to vybalancovat, co je již nepřípustné a co ještě toliko expresívně vyjádřený názor. Nemíním zde vytvářet prostor, kde si všichni jen budeme poklepávat po ramenou a zdvořile spolu nesouhlasit.

Trochu mne v této souvislosti překvapuje, že se tu třeba nikdo neohrazuje proti výkřikům "na zeleno účelově natřený amerikanofilní pokrytec a lhář Kocáb", zato poměrně precizně (byť velmi expresívně a agresívně) laděné úvahy pana Pocestného zde vzbuzují takové spravedlivé pohoršení.

Pan Fly on the Wall je úplně jiná kategorie (už jsem to tu psal několikrát). Pan Pocestný je naopak jeden z asi tak dvaceti diskutujících, kteří zde velmi expresívně říkají, co jiní neradi slyší (zhruba deset jich je nalevo od pomyslného politického středu, zbylí zase napravo). To není hodnocení, jestli mají pravdu či ne. Jen prostě svými názory iritují jiné. A názory zde mazat nebudu, byť ostře formulované (a že se mi celá řada také nelíbí, také mi přijdou osobně laděné, též mne pobuřují).

Přeji všem, kdo o to stojí, zajímavou, věcnou a korektně vedenou diskusi.

Libor Stejskal
19. 10. 2008 | 12:29

Karel Mueller napsal(a):

Jan Vaculík:
Dlužím Vám ještě odpověď.
Vámi uváděná paralela je poněkud úsměvná, ale budiž. Předevší se nejedná o návštěvu, ale o podnájemníka, pokud máme u této paralely zůstat. A záleží na tom, jakou smlouvu s podnájemníkem, uzavřete ... samozřejmě, pokud jste ještě majitelem domu a můžete podle toho jednat.

Nic ve zlém, ale Váš druhý příspěvek je jen obcházením odpovědi na ony dvě otázky. Víte, dnes by leckdo z naší elity stát zrušil, národ také a udělal z nás jakýsi americký protektorát a nakonec i na těchto diskuzích můžete vidět, že se s tím ani netají. Tak daleko nešli ani Bilakovci ve vztahu k SSSR, i když o tom nejspíš snili.

Toto nekritické nadšení má jednu vadu na kráse - nemáte žádnou jistotu, jak bude vývoj v USA nebo kdekoliv jinde dál probíhat. A některé změny jsou víceméně nevratné, pokud bychom se rozhodli se vzdát všeho, za co celé generace bojovaly a trpěly ... tak budiž, ale uvědomte si, do čeho lezete. A nefňukejte.

Ale to je trochu jinde, můžete si všimnout, že se diskuze opět točí kolem oprávněnosti radaru a nikoliv kolem toho, co pan Zatočil vlastně chtěl říct a co jsem napsal výše.

Nakonec i dnes se obhajoba stočila na nebezpečí z Ruska. A sebepádnější argumenty nemohou protiruské fanatiky přesvědčit. Ale o to nejde, jde o to, jestli je toto prudké zhoršení ve vztahu s Rusy v našem zájmu. A tady dostanete, že sotva.
19. 10. 2008 | 12:30

vlk napsal(a):

Pocestný

když už zde nutně musíš vystupovat ako pohunek z chlíva,bu=D tak laskav a neberbu. A buď do té míry alespoň malý frajer, že si nebudeš bát do té špinavé tlamky žádnou ze zdejších pisatelek. Ž e prostě ženy tady pro tebe budou tabu.

Jsem ti volně k disposici. A jistě i pár dalších.

S práskačem fakt nemám problém. Takže nech ANbu a zdejší dámy na pokoji a jdi práskat. a pak můžeš přijít referovat o t om, jaks to udělal geniálně a jaks přispěl naší nápravě a osvícení.

Za válk y zde bylo duo špičkových práskačů. Jmenovali s e velký a malý Franta, pokud s e nepletu. Zkus je překonat. Zkus být jednička.
19. 10. 2008 | 12:30

stejskal napsal(a):

Jinak jsem smazal jeden urážlivý text, který mi přišel za hranou zdejších pravidel ("jste přizdisráč").

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 10. 2008 | 12:32

Pocestny napsal(a):

Jinak, soudruzi, pokud USA byly po padesát let jedinou silou, která byla schopna zastavit pronikání bolševika do kontinentálního rozměru impéria, které by zdvojnásobilo državy Hilerovy pod ještě horším šílencem, Stalinem, je pochopitelné, že zbrojí o stošest.

Je patrné, že narozdíl od Hitlera, Stalin byl anticipován jako možný uzurpátor celého kontinentu už ve chvíli, kdy se o to počal v Teheráně pokoušet a že jenom díky USA nejen, že bolševik neokupoval více zemí, než v průběhu války "osvobodil" ale přes veškeré snahy bolševismus celosvětově šířit, nedošlo k masovému konfliktu.

Důvod je jediný, bolševik věděl, že by sice zničil svět, ale sebe s ním. To je jediná hranice, kterou bolševik nepřekročí.

Bolševik, to je jednou nacista, podruhé komouš, jinde "Vrchní kolchozník", onde barevný diktátor Stalinova typu (Mugabe), tu nový "Che" Chavez, tu barbar zabalený v ručníku.

Prostě chlapík, který je místním zastáncem považován za sympatického frajera, který to těm "židozednářům" dává pěkně sežrat.

Chápu, že tohle bolševikovi leze dost na nervy.
19. 10. 2008 | 12:32

Pocestny napsal(a):

Vlku, nebuďte trapnej.... -)))))

Co se to hrdosti krčí za tím kuřecím hrudníčkem, rytíři Sovičko.....

Polistujte v Markétě Lazarové. Najdete tam partituru, kterou tu hrajete....
19. 10. 2008 | 12:38

vlk napsal(a):

stejskalovi

omyl ,nikoliiv úvahy Pocestného.Pokud mají jádro. A to většinou mají. Nějak bych přežil i formu.Prostě byhc mu to vrátil. On nikdo totiž nemá moc rád medicínu, co předepisuje jíným, je li takováhle.

Ale promiňte, spříspěvkem Pocestného z 18.10.2008 19:43:42 prostě žít neumím. Tím j e pro u něj stejně vymalováno, jako má vymalováno třeb a Kohout po sprostém útokun a prof. Švejnara nebo blogu s prasečí hlavou.
To j e to oč tu běží.

A ten Kocáb mi unikl. Přizávám.Je to podobně nechutné.
19. 10. 2008 | 12:43

bigjirka napsal(a):

S názory Pocestného se většinou+- ztotožňuji, až na jeho osobní a generační narcismus. Ten je někdy jen legrační a jindy i iritující.

vlku, že sis ještě nezašel na to očkování proti vzteklině? mein gott, kde se v tobě bere ta "objektivizující" tendence všechny "správně ohodnotit" ze svého piedestalu? Leninovi to dělala progresivní paralýza...
19. 10. 2008 | 12:45

Marty napsal(a):

Tupelo: to se cte hezky, ale je to neskutecne naivni. Tak to nikdy nefungovalo a bohuzel ani fungovat nebude.
19. 10. 2008 | 12:48

bigjirka napsal(a):

a jak byste pane Stejskale opsal přizdisráče? nebyl můj... jenom uvažuju, co bych napsal, kdybych to chtěl někomu sdělit.. i když se osobním útokům proti diskutujícím vyhýbám a moje útoky jsou obvykle protiútoky
19. 10. 2008 | 12:50

bigjirka napsal(a):

Přemýšlím, co může někoho vést ke srovnání dohody o radaru s 300 lidí s "dohodou" o okupaci. Proto jsem tu radši nic nepsal. Nedá se napsat nic, co by uniklo mazničce. I když sofa - kanapátko je hodně děravé v oblasti managementu rizik. A radar je v hlavním svazku opravdu nebezpečný.
19. 10. 2008 | 12:54

vlk napsal(a):

Jíro,
máš problém? Možná máš i krátkou paměť....+

Amyslíš, že bych svůj osobní výběr lidí, které čtu rád měl nechat tebou schválit?+
19. 10. 2008 | 12:55

Pocestny napsal(a):

bigjirko, generačním narcismem jsem možná chvíli žil na jaře 1990. Ne, že bych ho nějak indukoval.....

dnes žiji generačním nihilismem.

Proč?

Pohledem na naší dvacetiletou anabázi, která dle mého v dnešních dnech končí, jsem přesvědčen, že když se ohlédnu, vidím dvacet let české lidové přirozenosti se všemi atributy, které to přináší.

Já ty ročníky víceméně vždy litoval, "mít hlavu v papiňáku" od narození do čtyřicítky je děsivé, ale nemohu připustit, aby se dnes začalo tvrdit, že ta současná nuzota je zase "dílem vnějších a vnitřních nepřátel".

Ne, jsou tu generace, které konají, jak byly naučeny. Jedna z nich má obrovskou převahu......masou a agresí.

Můj generační narcismus, kdybych jím trpěl, by byl vskutku směšný, proč ovšem není směšný ten genrační narcismus, který tu řádí na téma Kundera, Berneš, Dubček atd.???

Vy přesně vidíte tu karikaturu, kterou tu na sobě kreslím, tu Hořejšího ovšem přijímáte jako "vážený názor".....
19. 10. 2008 | 13:00

Pocestny napsal(a):

Čili
1. "Nekrade" vláda, ale lidé.
2.Zákony "neporušujue" vláda, ale lidé.
3. Privatizace dopadla zlodějinou, protože nekradla vláda, ale lidé.
4. Státní rozpočet nerozkrádá žádná partaj, ale lidé..

Ale za vše mohou "VONI!!!".
19. 10. 2008 | 13:03

stejskal napsal(a):

Pane vlku, tomu rozumím.

Mně ten Vámi zmiňovaný text přijde též jako hrubý útok. Co myslíte, mám ho mazat?

Vzpomenete si na svůj první "dialog" s panem bigjirkou (mimochodem jsem děsně rád, že jste tu nyní oba, pánové)?

Jak moc lítaly jiskry, jak to bylo osobní, útočné, urážlivé (měl jsem mazat? Měl jsem nad Vámi "lámat hůl", měl jsem na Vás nadosmrti zanevřít?).

A pamatujete, jak jste mi psal, že jste sem vlétl jako velká voda a sekal kolem sebe hlava nehlava...?

Nepřipomíná Vám to něco (a nemyslím přesně, formou, mírou, ale jako metoda, byť různě aplikovaná)? To není útok na Vás, jen pokus zformulovat, jak se k takovýmto věcem snažím přistupovat pokud možno s chladnou hlavou a odstupem, aby zdejší diskuse mohla vůbec fungovat.

Pane bigjirko,

například zbabělec. Zbabělec není prvoplánová hrubá urážka.

Pánové, jdu s dětmi ven, hezky se bavte. A zkuste to tu prosím úplně nerozbourat.
;-) ;-) ;-)

Libor Stejskal
19. 10. 2008 | 13:04

Řeřicha napsal(a):

SuP, jarpor - ač se snažím, jak se snažím, Vaše příspěvky mi nepřipadají přesvědčivé ani za mák... A to jsem ve specifické kategorie; aneb pro radar - ovšem ZA JINÝCH PODMÍNEK.

Zkuste se zlepšit, jinak budete přesvědčovat jen sami sebe. ;)
19. 10. 2008 | 13:09

SuP napsal(a):

Řeřicha -
Já se nesnažím Vás přesvědčit. Jsou věci, na které si musíte přijít sám.
19. 10. 2008 | 13:15

bigjirka napsal(a):

nojo.. jenže přizdisráč je člověk přeopatrný.. a když dojde na věc, zbabělcem být nemusí...

mazání už mockrát tady změnilo kontext. když chcete moderovat, duste flamy v zárodku
19. 10. 2008 | 13:32

bigjirka napsal(a):

musím jít makat. příprava otázek do testů, sklizeň ořechů, dokončení vsazení dveří domovních...
19. 10. 2008 | 13:33

Mirek napsal(a):

To bigjirka:

I kdyz naprosto sdilim sentiment Vaseho “Nedá se napsat nic, co by uniklo mazničce,” zkusil jsem to (18.10.2008 17:28:05) a zatim to unika... :) Jsem si naprosto jisty, ze napr. Blici listy by to neotiskly, coz vyzdvihava cenzorske kvality pana Stejskala (ve srovnani s FSB cenzorem Blicich listu) do stratosfery. :)
19. 10. 2008 | 13:40

bigjirka napsal(a):

Pocestný, profesor je jen o malinko starší než já - přesto generačně u něj cítím to, čemu říkám "poválečné levičáctví" - blízké i mým rodičům. Ona ta myšlenka "sociální spravedlnosti" jim nebyla až tak cizí, i když pocházeli z měšťanského prostředí. Pochopení, že sociální spravedlnost a spravedlnost má se k sobě asi jako akt a smuteční akt, inu to už je jiná. Ostatně, taky mám tendenci některé věci vidět generačně. Například dnešní mladou generaci vidím do jisté míry jako lehkoživné lemply, školství upadlo... oni klidně vypadnou ze školy a je jim to fuck... víte.. zdá se mi bohužel, že lumpárny je dnes víc než za bolševika.. to jsem nečekal a prvně v životě nešel k volbám.. za bolševika bylo taky lépe vidět, kde je nepřítel... není to jednoduché
19. 10. 2008 | 13:42

bigjirka napsal(a):

Mirku, opravdu jsem nad tím přemýšlel... jak může někdo srovnávat nesrovnatelné? je tak blbý nebo je to takový gauner (všimněte si nebo bez čárky)... na radaru je moc špatná jedna věc: je to skutečně výkonné mikrovlnné zařízení a hlavní svazek je skutečně energeticky nebezpečný do vzdálenosti až desítek kilometrů. odhad nejméně 10. záleží na skutečné energ. bilanci. bohužel se nikdo vážně nezabývá managementem rizik - koordinaci s ATC, koordinací s LZS a dalšími složkami, rozmístěním pozemních senzorů. Bohužel odpůrci tomuto neprospívají, protože svým křikem to maskují všechno. Rozhodně bych nechtěl být paraglajdistou, který se ve 20km dostane do svazku.
Nikdo se nezabývá ochranou životního prostředí. Běda živočichům v desetítkometrových vzdálenostech od radomu. Takže plašení, dravci? Ticho po pěšině... to mne dost mrzí...
19. 10. 2008 | 13:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

vase slova chvaly na adresu Pocestneho me skutecne sokuji ("poměrně precizně (byť velmi expresívně a agresívně) laděné úvahy pana Pocestného"}.
PROBOHA - vy sprostym urazkam, kterymi me tady neustale castuje, resp. dokonce vyhruzkam, rikate "precizni, expresivne ladene uvahy"???

Neuveritelne...

Cozpak jste sam nerekl, ze jste rad, ze jsem tomu clanku p. Zatocila dal prostor na sve strance?
A pak pochvalite cloveka, ktery mi za to sproste nadava.

..
19. 10. 2008 | 13:54

Jan Vaculík napsal(a):

ad mazání příspěvků do diskuse:
Není přizdisráč jako přizdisráč; jde-li jenom o útok, o pouhé spílání, pak klidně smazat. Ale pokud je to součástí vyjádření myšlenky či postoje, tak proč ne?
Ostatně právě tento výraz jde dost těžko nějak přiléhavě opsat, to na jedné straně. Ale na druhé straně, spílat mohu někomu i úplně slušně, a pak se taky jedná o příspěvek v dikusi spíš zbytečný.
19. 10. 2008 | 13:59

Jan Vaculík napsal(a):

ad Pocestný:
je to konzistentní diskutér s širokým rozhledem, ktereý se angažuje citem i rozumem. Vesměs výborný, ale někdy ujíždí, v této diskusi místy až k úplné nestravitelnosti. Taky jsem tentokrát musel některé špalky jeho textu přeskákat.
Ale ruhu na srdce, pane Hořejší: tady jsme se dočetli takové bláboly, že to v člověku, který zrovna nemá slabost pro bývalé držitele rudých knížek, rozbouří adrenalin!
19. 10. 2008 | 14:11

Mirek napsal(a):

To bigjirka:

Muj prispevek se netykal radaru, avsak naprosto s Vami souhlasim, ze vliv radarovych vln na lidske zdravi je dosti ‘terra incognita.’ Muj prispevek se tykal faktu, ze pro nezavisly a demokraticky vyvoj CR, ‘silna’ vojenska nebo dokonce lepe vojensko-obchodni/hospodarska smouva s USA, Cinou nebo obema (mozna tykajici se radaru nebo mozna tykajici se neceho uplne jineho) by mohla efektive neutralizovat agresivni expanzivni tendence (ve smyslu politicko-ekonomickeho vlivu) soucasneho hyper-nacionalistickeho Ruska. Mozna bych mel o tom napsat par radek, abych to objasnil... Mozna to udelam... :)
19. 10. 2008 | 14:16

SuP napsal(a):

Jan Vaculík¨-
Na "Pocestného" naprosto sdílim Váš názor. Taky jsem mu kdysi namítl, že je občas příliš vyhraněný, ale jinak mu rozumím a souhlasně mručívám.
19. 10. 2008 | 14:22

Pocestny napsal(a):

Pane Hořejší, nedávejte sem ten článek a zase si budu myslet, že jste slušný člověk.

Ten totiž tyto dvě věci nikdy srovnávat nemůže.

bigjirko, jsem vrstevníkem gruenderské generace korporátních karieristů, lidí, kteří v těchto dnech předvedli svou nebetyčnou aroganci a nízkost.

Mnozí moji vrstevníci jsou těmi nenižšími příklady korpokarieristy a neosnoba. To je lobotomie naše.

Obecně pozoruji na svých vrstevnících také těžký dopad, jsme "citově plochá" generace, jak říkají pedagogičtí poradci, jsme network solitérů, kteří si potrpí leckdy na nezávislosti i na úkor prospěchu spolupráce.

U sebe mohu jen říci, že spolu se svým okolím považují 80. léta za nejhorší hnus, který jsme zažili a to pubertální prozření, kdy se naše obvyklé socialistické dětské ikony stávaly stejně lživými, jako ti, o kterých jsme to už dávno věděli od rodičů.

Lhali nám ve škole, trestali ty, kteří pochybovali, i když ty pochyby nebyly ničím než konfrontací lží vyřčených s prožitou realitou, kterou jsme začali na střední nějak chápat.

Vše vrcholilo těmi trapnými šašárnami lidské secese kolem Palachiády, tím zoufalým koncem spousty dalších vzorů, které se až do konce krčily u nohy Jakešovi a Štěpánovi, což bylo vše, co z toho snu o socialistickém ráji pozemském zbylo.

Mne donutila prožitá zkušenost v 18 letech konstatovat, že pokud my chceme nějak žít, musí bolševik od opratí.

Dodnes nerozumím těm, kteří jsou už na důchod a stále nevidí to, co viděl tehdy kdejaký puberťák lépe, než místní morální mudrlanti.

Víte, ten listopad nebyl proti Jakešovi, ale proti Štěpánovi, Hegenbartovi a Mohoritovi, a těm bylo kolik???

Také se mohutě šermuje diplomy, ale nevidí se to, co vidí každý Američan:

" Demokracie je učivo pro základní školy".

Proč? Protože právě USA ukazují, jak dobře funguje demokracie unitř země, kde leckdo má sotva to základní vzdělání.

Dnes tak přemýšlím, jestli ty lustrace padnou do vánoc a myslím, že nebudu za blbce, když na to vsadim.

Pak náš malý Fierlinger sám vypustí svého "Klementa". Pan Miroslav Štěpán je jeho vrstevník.
19. 10. 2008 | 14:53

Zuzka napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale,
to je přesně ten případ, který jsem měla na mysli, když jsem Vám před časem napsala, že by se měly mazat příspěvky sprosté, i když vulgární slova neobsahují. Navíc tu nick Pocestný hrubě zaútočil na blogera pana Hořejšího. Zaregistrovala jsem to již na jiných blogách (Zaorálek, Paroubek a jiní)a nebyl to vždy nick Pocestný. Možná by nebylo od věci dát do "Kodexu" zákaz alespoň hrubého osobního napadání blogera. Sám dnes vidíte, že i diskutující jsou otráveni a mne by opravdu mrzelo, kdyby ti lidé, díky nimž jsou tyto blogy tak zajímavé, začali odcházet (tím myslím diskutující i blogery). Hezké odpoledne.

Ad Jan Vaculík: "... je to konzistentní diskutér, který se angažuje citem i rozumem." ROzum a cit pro přiměřenost je to, co právě v těch příspěvcích postrádám. Není konzistence trochu málo? DOvedete si představit, že by se všichni diskutéři chovali tak jako tento nick?
19. 10. 2008 | 14:55

J.Zatočil napsal(a):

Pro bigjirku . Musíte být velmi chytrý a šlechetný člověk.Je znát,že dovedete dobře zhodnotit mnohé. Z ohlasů na článek mám ale zprávu, že se podobným srovnáním zabývá i PF-UK .Samozřejmě na vědecké úrovni. Nevím co je nesrovnatelné na dvou smlouvách, které obě slouží k uzákonění pobytu vojsk cizí armády na našem území.I když chápu, některým fanatikům,to může připadat přímo jako svatokrádež.Různé množství umístěných vojáků přeci nemůže být důvod nemožnosti takové paralely, zvláště když smlouvy nové přímo umožňují existenci dalších vojenských zařízení a tím počty vojáků v nich nijak shora neomezují. Je to sice hezký emotivní výkřik, ale nikoliv relevantní argument pro nemožnost hledat paralely.O skutečném množství cizích vojáků zde by mohlo být diskutováno až za několik let praktického využívání práv, které smlouvy poskytují.Takto je počet 250 jen líbivým,propagandistickým numerem. V článku jsou zcela dominantním zdrojem informací uvedené odkazy.Ty dávají možnost prostudování a hodnocení uvedeného téměř každému.Předpokládal jsem, že onu starou smlouvu četl málokdo.Je samozřejmě možné,že někdo ani po důkladném studiu paralelu nevidí. Ale to už je v rozdílnostech které vytváří příroda.
19. 10. 2008 | 15:01

dříve ruda napsal(a):

Autor:
Srovnávat tyto smlouvy nepovažuji za šťastný nápad. Napsat dobře vypadající smlouvu bylo tehdy v logickém zájmu obou stran (nedůstojné okolnosti jejího vzniku pominu), praktická stránka věci byla ovšem jiná. Komu za československou stranu dávala smlouva jakákoliv práva, když první starostí bylo, jak si ruská strana přeje tento problém vyřešit? Kdyby při sepisování smlouvy Rusové nevěděli, že svoje zájmy prosadí pomocí kolaborantské vlády, vypadala by jinak. To srovnávání považuji za nefér, ať už nevědomky, nebo cíleně.
19. 10. 2008 | 15:10

Pocestny napsal(a):

Bigjirko, v únoru 89, měsíc po Palachiád,ě si mne při lekci z lobotomie (Dějiny MDH) vytáhl před plnou velkou posluchárnou pan asistent, pochválil můj názor gangstera (mezinárodní pomoc byla zpětně legalizovaná agrese na teoreticky nezávislé zemi)a pak zarecitoval článek Vasky Biľaka o mém otci a ležérně se zeptal, "estli to není nějakej můj strejček". Pak přečetl dobový článek z konce 40. let o mém dědovi a pokusil se na mně demonstrovat, co těm "dětem" hrozí, když se se mnou budou bavit, než věcně skončím na tomto "základním oboru" pro pochopení vědecké práce.
Ten pán byl první smutný paňáca, kterého jsem se v životě, před 200 lidmi, ze kterých se mne většina štítila, jestli jsem vinen tím, že můj děda střílel po Belovi Kunovi.......

Víte vy, s kolika mými vrstevníky takhle vaši vrstevníci zacházeli jinde?
19. 10. 2008 | 15:13

Pocestny napsal(a):

vypadlo "ptal"
19. 10. 2008 | 15:16

J.Zatočil napsal(a):

Pro "dříve ruda". Souhlasím s Vámi, že faktický dopad smluv může být jiný,než její paragrafy.Velmi záleží na kvalitě vlád,jejich odvaze a nemožnosti je různě korumpovat.Pokud však bude vláda sebekvalitnější, např. podle smlouvy nové prakticky musí umožnit vstup cizím vojskům i do jakýchkoliv objektů i soukromých.To mi nepřipadá jako znak vyvážené smlouvy.Šílené vyčíslení délky pobytu "dočasný" umožňovalo začít vládě jednat o odchodu.Musela by to ovšem být vláda statečná (výše již zmíněno) s ochotou postavit se velmoci.Nové smlouvy skončí po podání výpovědi jednou stranou,za předem určenou dobu. Myslím, že na ukončení z naší strany budou potřeba velmi podobné vlastnosti vlády,jako v minulém případě. Doba trvání okupace armádou SSSR byla přes 20 let. Nevím,jaká je průměrná doba pobytu vojsk USA ve svých základnách po světě, ale myslím, že prakticky půjde vyjádřit i oním termínem "dočasný".
19. 10. 2008 | 15:30

Pocestny napsal(a):

Ti stejní, kteří se mne štítili celý letní semestr, mne denunciovali ještě v listopadu a v lednu se přišli pozvat na mejdan.....

Víte, konkrétní prožitek z konkrétní společnosti je věc, kterou lze těžko vyvracet, to je ta děsivá jednoduchost některých pravd. Proto si pamatuji, kdo z kantorů měl jakou posici, ta determinuje můj názor na ně, protože , řečeno s Čapkem, kdo byl krysa tenkrát, bude jí pokaždé, když půjde do tuhého.

Víte, co je největší sranda? Když mne tu vlk volá "do roka a do dne", volá křižáka, kterej pokorně konal, aby pánové Medek, Tigrid, Baťa mohli domů, aby tito lidé měli možnost napravit to, co se tu porouchalo, já a moji vrstevníci z toho osobně v našem věku nemohli nijak karierně ani majetkově profitovat. Nám stačilo, že jsme přivodili pád "klece". Za šelmy z ní uprchlé nás těžko obvinit, ony se mezi lidmi dopředu nepoznají.

Jenom proto, že jsme se jednoznačně stavěli za Havla, i když zdaleka od komouše nechtěl tolik najednou, jako my, ho dostalo na hrad, jinak tu mohl také na hradě sedět Dubček a ve Strakovce Mohorita.

Za týden se možná těch dvacet let překonávání bolševismu u nás bude jen "dvacetiletím bloudění" před návratem k dlouhodobé linii, kterou občas vykolejí její vlastní nedostatečnost.
19. 10. 2008 | 15:34

Marko napsal(a):

to pocestný:
některé vaše názory stojí za zamyšlení,pokud z nich nekape ona žlučovitá nenávist.Ale vyhrožování panu Stejskalovi a některým diskutujícím na těchto stránkách je i pro mne příliš silné kafe.Stejně tak urážky pana Hořejšího a označování dojiček u krav,soustružníků a zedníků jako křupany.
Já mám dojem,že patříte k oné elitě,nebo spíše k lokajům,kteří se za elitu považují která se nesmířila s tím,že my,potomci nevolníků,podomků,posluhovaček,bezzemků,nádeníků a ratejníků jsme se pozvedli z bláta a přestali olizovat prach z vašich panských holinek.Že jsme vás po roce 1918 zbavili titulů a privilegií.Že jsme po roce 1945 smetli v celé Evropě starou prohnilou elitu,ony nafoukané pruské šlechtice,uherské grofy a naboby,zkorumpované a nespolehlivé příživníky ve Francii a jinde.Nenávidíte dr.Beneše,že nám pootevřel dveře ke slunci a vzdělání.Museli jsme tvrdě pracovat a tvrdě se učit,protože nám páni profesoři nic neodpustili.Memohli.Oni totiž věděli,že naše tituly nebudou jen ozdobou rodového jména.Ale že budeme stavět domy,továrny,mosty.Že z nás budou inženýři,lékaři,vědci,kteří vpustí čerstvý vzduch do onoho zatuchlého kumbálu.
Že naší touhy zneužili komunisté je jiná věc.Moc rádi jsme je neměli,ale nechtěli jsme aby se vrátily staré pořádky včetně oněch vzájemně znesvářených politických emigrantů.

Nenávidíte nás,protože nechceme uznat vaši nadřazenost a elitu.Ale ta skončila nejpozději porážkou SAS v Alžíru!

Obviníte mne,že jsem komunista.Ne nejsem,nikdy jsem nebyl a asi na rozdíl od vás ani pionýr a svazák.
Jen ve mě koluje krev mých předků rebelů.Krev Václava Kuřimského pověšeného za odpor proti císařské soldatesce v r.1632,krev Jana Černého,pověšeného za účast na selské rebelii v r.1680.Krev mé matky,která v porodnici ve Vysokém Mýtě vyměnila své mrtvě narozené dítě za židovského novorozence,krev mé babičky,která zemřela v kom.base v r.1951!Dále pak krev chorvatských hraničářů.srbských četniků a černohorských uskoků,krev bojovníků Titovy armády.

Nejpozději do měsíce mne už bude soudit jiný soudce,takže si své jedovaté sliny plivejte na své boty.Ale můj vzdor tu zůstane a už jiní vás zaženou tam kam patříte.Do kanálu mezi potkany a krysy.
Protože nejste jiný než bolševici,fanatičtí mullové a imáni,protestanté z Klux Klux Klanu.Vy totiž svými jedovatými,nenávistnými řečmi ponoukáte důvěřivé mladíky aby si vzájemně podřezávali hrdla.

Nemám vůči vám nenávist,jen se mi přes veškerou svou učenost hnusíte.
19. 10. 2008 | 15:36

Pocestny napsal(a):

Marko, nezneužiji situace k tomu, abych váš výrok komentoval.

Přeji a současně doufám ve vítězství v tom, co je pro vás daleko důležitější, než má osoba.

V každém případě vězte, že vás budu následovat, jednou se sejdeme na místech, kde se i možná pochopíme, k Bohu je mnoho cest jen jimi se lišíme.

Hodně štěstí, sil a všeho, co potřebujete k válce, do které jdete sám a blízkou ruku, která vydrží do podsledního výstřelu!

Bůh tě opatruj, můj ctěný nepříteli

Pocestny
19. 10. 2008 | 16:01

dříve ruda napsal(a):

Autor:
vyváženost smlouvy? Takto jste to nepostavil. Vycházíte z porovnání obou smluv a já jsem vám napsal, že porovnání papírových dohod není relevantní. Z důvodů, které jsem uvedl. V tomto smyslu jste mě svou odpovědí nepřesvědčil.
19. 10. 2008 | 16:03

vlk napsal(a):

Stejskalovi

věřte, že jsem si vědom všeho, co jste napsal na mou adresu.A na adresu bigjirky. když jsme psal svou poslední replikuPokud jde o onen práskačský hnus Pocestného, nedožadoval jsem se smazání. Naopak, hodlám se k němu vracet a mlátit s ním onoho tvora vždycky , když přeleze příliš čáru. Mazat by bylo chybou.

Prostě teď už může napsat cokolic, ale vždycky už pro mne zůstane fízlovsky uvažujícím člověkem. Který ovšem káže morál napravo nalevo.
Nedělatelné!
19. 10. 2008 | 16:08

vlk napsal(a):

Marko

chlape!!!!!
Vidímtě a čtu, co píšeš.. A brečím u toho. Řekni, že s tím soudcem do měsíce to nemyslíš vážně!

Frajera nikdo hned tak ryhle přece soudit nemůže.
19. 10. 2008 | 16:11

dříve ruda napsal(a):

stejskal:
hledal jsem onen inkriminovaný příspěvek pocestného a už je mi jasné proč marně. Když o něm vlk podruhé píše a s image pocestného se mi to, co si domýšlím, neslučuje, ten příspěvek postrádám.
19. 10. 2008 | 16:22

Karel Mueller napsal(a):

Marko,
vháníte slzy do očí. Koukněte bojovat a nevzdávat to. Celým srdcem Vám přeji uzdravení určitě nejen já!
19. 10. 2008 | 16:46

taky imunolog napsal(a):

Myslím, že jedním ze zásadních rozdílů mezi tehdy a dnes je možnost veřejné diskuse o celém problému a to by si měl každý uvědomit a zatraceně si toho vážit; až zase budeme ve sféře ruského vlivu, kam se panu profesorovi Hořejšímu evidentně znovu chce, tak opět budeme všichi včetně pana profesora jen ukázněně držet ústa. Jestli si vzpomínáte, málokdo si tehdy před 40 lety troufnul jenom ceknout a každý dobře věděl proč.
Nevím co pana profesora, kterého si jako odborníka v mé vlastní profesi vážím, vede k psaní podobných kojzarovky štvavých příspěvků, pomohl mi ale pochopit, že inteligenci a vzdělání nemusí nutně provázet moudrost.
19. 10. 2008 | 16:52

stále rebel napsal(a):

Musím sebekriticky přiznat, že skvosty Pocestného nejsem schopen docenit, bohužel to přesahuje moje intelektuální schopnosti a proto je nečtu vůbec nebo jen tak jeden nebo dva řádky. Je to prostě házení perel svini.

A teď vážně. Nechápu ani důvod ani účel podobných příspěvků snad jen to, že jejich autor má nějaké psychické problémy a potřebuje se nějak ventilovat. Můžu mít pro podobné problémy jisté pochopení, ale obdiv ode mne Pocestný čekat nemůže.
19. 10. 2008 | 16:53

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý podvečer pane Stajskal,
jestli jste tu poznámku o Pocestném myslel vážně, tak jsme v úplně jiné hospůdce, než jsem si myslel.
Nejspíš v nějaké čtyřce v okolí Bohnic, kam by snad styděli i ti hololebí.
Protože ty výroky nejen nejsou komentovatelné, nejen překračují všechny meze korektnosti, ale snad ani nejsou žalovatelné, normální soudce by to nejspíš poslal na vyřízení jinam. Někam k Chocholouškovi.
Ale i tak, účel bude nejspíš splněn. Budete moci oslavit, jak jste to těm rudým ďáblům ze mlejna a od Hořejšího natřeli a zahnali je svými pronikavými postřehy, brilantní argumenatcí, nezpochybnitelnými a pádnými skutečnostmi. A především a hlavně díky IQ 145 ...
19. 10. 2008 | 16:56

J.Zatočil napsal(a):

Pro "dříve ruda". Myslím, že ono papírové znění smluv je prvotní výchozí bod. A také jediné,co se dá srovnávat.Známe jen praktické dopady smlouvy z roku 68.Praktické dopady smlouvy nové 2008 znát přirozeně ještě nemůžeme(kdo se odváží býti Prorokem ?),budou dány jednak jejími výchozími podmínkami , situací v USA a tím,jak budou naše vlády ochotny chránit naše zájmy,které se vždy nemusí shodovat se zájmy USA. Je jasné, že nejen dlouhodobou okupací ČR jsme získali odpor k SSSR. Ale ani ten by neměl být,jakož i jiné pocity v porovnávání textů nijak zohledněn či uplatňován. Přístup bez emocí platí i o vztahu k mocnosti, která dnes potřebuje u nás realizovat vojenskou přítomnost.Praktické dopady obou smluv na český národ a zem by se mohly porovnat až za mnoho let.Já nejsem příliš velký optimista v tomto.Dopady smlouvy z roku 68 byly pro národ , jeho sebevědomí a politiku katastrofální .Pokud budou dopady smlouvy nové byť o "tři řády" menší, myslím, že to stejně není dobré. Z prvního pobytu neseme následky dodnes.Materiální i morální.Ze smlouvy nové víme do budoucna jistě jen to, že tu jednou našim potomkům zase zůstanou opuštěné budovy po nějaké armádě.
Nemám rozhodně za cíl Vás přesvědčovat, každý máme právo na svůj názor a diskuse je velmi užitečná pro každého.Nadávky oponentům a jejich ubohé dehonestování patří přeci do arzenálu bolševického, totalitního myšlení .
19. 10. 2008 | 17:03

Anba napsal(a):

Pane Marko, budu na Vás myslet nejen měsíc, ale hodně a hodně dlouho. Budete pro mne kralevic Marko z balkánských pohádek, o kterém mi vypravoval můj táta.Přeji Vám hodně síly.
Vlkovi, K. Meullerovi, Tupelovi, aramovi a dalším přeji krásné slunečné dny, hodně zdraví a lehkou ruku na compu. Sbohem.
19. 10. 2008 | 17:18

J.Zatočil napsal(a):

Pro "dříve ruda". Opr. - místo ČR samozřejmě ČSSR.
19. 10. 2008 | 17:20

tata napsal(a):

PANÍ Anba
NEVÍM jestli to budete ještě číst,nenechte se odradit.MOUCHA to je opravdu:

,,moucha která nestojí ani za reakci,,

V druhém případě je to hořší,je to asi nesmírně chytrej člověk,bohužel asi poznamenaný velkou křivdou která ho zcela pohltila.Ted ho už ho prakticky nečtu,protože možná i některé věci které sou pravdivé sou poznamenány takovým slizem,ža se člověk umaže jen čtením.

Pro pana STEJSKALA

I kdyby ten pan měl 100 KRÁT pravdu.Jeho podaní,bohužel i schopnost vyhmátnout slabost diskutujících,a mnohdy sice ne zřetelně jen uražet nemuže byt nikdy přínosem,vtom se od Vašeho hodnocení naprosto liším.i KDYŽ ste na jedné straně jinými slovy popsal,,kopnutí mezi nohy,,

Třeba takový Bigjirka,tolikrát mi jeho nazor nadzvedává,používá někdy též ,,silné,, výrazy ale přece jen nikdy zde necítím snahu urážet.Jen že mame jiný pohled na svět a rozdilné nazory nemění na tom že si ho Vážím.
z tohoto je vidět že na tom panovi mi absolutně nevadí protichudné vidění nahledu na svět.Z pohledu vědomostí a rozhledu se malo kdo chlavně já ,s ním muže rovnat,ale jako člověk mi nestojí ani za pohrdání.

Moje reakce není na něj ale na několik příspěvku zde a hlavně na Váš.Píšete o nékem KOCABOVI nevím ja od něj nic nečet.JINAK SE DOST,vehementně ohrazuji zvlaště proti lidem mého nazoru kteří použivají tento styl,nobot snima nechci byt na jedné lodi.

Pane Marku
Doufám,že to co ste psal není tak vážné,zde člověk muže vyjádřit jen pokoru nad malichernostmi co řešíme proti tomu co vy.
19. 10. 2008 | 17:34

Pepa Řepa napsal(a):

To Marko
nevím co napsat, snad jen to, že si vás strašně vážím. Myslím na vás neustále od té doby, co jste se o tumoru zmínil. Doufám, že se jednou potkáme.
19. 10. 2008 | 17:44

bigjirka napsal(a):

tato, nějak jsem Vás ně poňal??? něco schází či přebývá?

Pocestný, v mnoha věcech jsme na stejné vlně, s tou generací jste holt legrační. Jestli jste četl Kurta Vonneguta, tak ten takovému nelogickému propojení nějaké skupiny říká granfalón. Jasně, jedna svině asistent, tak celá generace toho asistenta jsou svoloče. Elemantary, dear Watson. No a někdy jste fakt zbytečně agresivní. Já mám ovšem občas takí nápady, které jsou zde kritisovány. Tak třeba mne napadlo, že je škoda, že v Monarchu neměl někdo UZI http://www.ruskekolo.cz/.
19. 10. 2008 | 18:04

bigjirka napsal(a):

Pane Zatočile, opravdu nevím, co napsat, myslíte-li to vážně s porovnáváním těch dvou textů, nenapadá mne nic lepšího, než již uvedený výrok pana Wericha. Tolik globálně. Partikulárně ovšem musím opakovat, že mne dost mrzí neřešení skutečných rizik spojených s tím radarem. Jinak pokud vím, americké vojenské základny svému okolí hospodářsky vždy prospěly. Na druhé straně s nimi byly vždy problémy, úměrné jejich magnitudě. Nějaká kriminalita a nějaké nehody - vše úměrné počtu lidí a hustotě provozu. Vše pod lupou KGB, která se vždy starala o PR. Některé nehody ovšem těžké a závažné, jako lanovka či jako ztráta jaderné munice u španělského pobřeží. Pane Zatočile, dokážete sdělit, kolik lidí bylo odškodněno a jak za nehody způsobené Sověty? Já vím o několik - všichni dostali hovno a byli uvrženi do klatby.
19. 10. 2008 | 18:15

Aleš Jakeš napsal(a):

Vážený pane Zatočile,
neodpověděl jste mi na moji námitku - nemožnost srovnávání smlouvy z roku 1968 a současné SOFA, ale reagoval jste na pana rudu, který má námitku stejnou. Svůj názor jsem nezměnil, protože jste jej ve svých odpovědích nebyl schopen vyvrátit. Myslím, že jste v zajetí svého stanoviska a to Vám brání podívat se na věc více realisticky. Stále mluvíte o dopadu smlouvy z roku 1968, i když se jedná fakticky o dopad obsazení Československa a dvacetiletém pobytu sovětských vojsk u nás. Smlouva o pobytu vojsk byla přece pouze jeho formální legalizace. A za situace, kdy je jasné, že ustanovení smlouvy jsou jen formální /a tedy mohou být vvýrazně respektujíci svrchovanost Československa/,je oběma stranám, hlavně té silnější, jasné, že realita nakonec bude /a taky byla/ zcela v její režii.
19. 10. 2008 | 18:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Marko,

dekuji Vam moc za Vase slova.
Preji Vam hodne sil a doufam, ze se stane zazrak...

..
19. 10. 2008 | 19:16

m&m napsal(a):

vlk: Já jsem z těchto diskusí nezmizel "skoro", ale po dobré úvaze na delší dobu "úplně".

Po tomto http://blog.aktualne.centru... už by to ostatně nemělo příliš smysl. Nechci sloužit jako pouhý nástroj něčí sebeprezentace. Naštěstí nemusím.

Některé blogy si samozřejmě přečtu, diskusi ze zajímavosti také, ale dokud se něco podstatného nezmění, nemíním se nijak zapojovat. Začal jsem mít v poslední době dojem, že bych se kromě setkávání se zajímavými lidmi i tak nějak ušpinil. Snad je i díky diskusi pod tímto blogem jasné, o co jde.

Uvědomuji si, že jsem se nerozloučil, takže třeba zase někdy. Zdravím ostatní slušné diskutéry, zejména mé oblíbené oponenty. Najdete mě na férovějších hřištích.
19. 10. 2008 | 19:28

J.Zatočil napsal(a):

Pro Aleše Jakeše. Promiňte prosím, pane Jakeš , že jsem nereagoval.Uteklo mi určitě víc diskusních příspěvků.Žádný zlý úmysl za tím není,spíše vliv času,či nepozornost.Nemyslím si, že bylo úplně jedno, co tehdy ve smlouvě stálo. Již z jednoho důvodu.Situace ve světě se mění a kdyby tenkrát byly ve smlouvě podobné podmínky jako jsou např. k základně Guantanámo, měli jsme zde ony vojska ještě dnes.Smlouva tedy mohla být pro ně napsána i daleko výhodněji.Uzavírali tu smlouvu před obdobím normalizace.Zápis z NS obsahuje projevy,které jsou demokratické jako dnes(možná jsou poslanci i když okolo vrčely tanky i statečnější než někteří dnes)a také projevy plné servility k velmoci a ideologických frází ,bohužel také jako dnes .Kdyby byla smlouva hodně tvrdá hrozilo možná, že by to neprošlo NS.Již takhle se někteří zákonodárci nedostavili a 4 hlasovali proti, 10 se zdrželo.Samozřejmě, že by to chtělo na ostatní podrobnosti fundovaného historika a člověka znalého mezinárodního práva.Nevím,jak např. mohlo ovlivňovat plnění smluv např.OSN.Základem servility a benevolence k vojskům velmoci a nevymahání práva byli přeci naši lidé.Kariéristé,které poučení z krizového vývoje ,souhlas se vstupem vojsk a ohebná páteř vyvezla do vlivných pozic. Oni pak pro svou stranu a Moskvu byli schopni udělat cokoliv.Myslíte, že po vstupu dalších vojsk budou na různých důležitých ,souvisejících místech sedět pouze lidé rovní, neúplatní , že se nebude opakovat obdoba "souhlasu se vstupem vojsk" ? V dnešní době bezbřehé korupce , touze po korytech a tvrdé stranické disciplíny by to bylo z říše pohádek.Ne nadarmo se říká,že historie se opakuje. Zmínka o Rakousku byla spíše myšlena tak, že i když Rakouko, ale třeba i Slovensko (Maďarsko snad US vojska ze země vyprovodilo) nemá Velkého bratra na bytě ,jsou ve stejném bezpečí jako my nyní. Nejsou rozhodně nezodpovědní.Až tu budeme míti tento velmi atraktivní terč,budeme jim myslím moci bezpečnostní situaci jen závidět.Jinak jsem již někde v odpovědi zmiňoval, srovnáváním těchto smluv se zabývají i odborníci na FP-UK, Jejich reakce mě opravdu mile překvapila.Proto jsem si zcela jist , že to věcně není nic proti ničemu.Zatím se bohužel zdá, že to vadí hlavně ideologicky.
19. 10. 2008 | 19:43

tata napsal(a):

PANE Bigjirka.

Vy ste se tam zamotal jen jako srovnání,protože Vás zminoval pan Stejskal,že ze začatku jste měli naké vašnivé diskuse s panem Vlkem,a ja napsal že ač mame na hony vzdalený nazor u Vás nepocituji snahu za každou cenu urazit což u toho pána ano.Nevím co natom není srozumitelného.

Aha ted to pročítám znovu,asi si myslíte,že ten druhy odstavec je na VAS NIKOLIV,TOTO UŽ K vám nepatří:
z tohoto je vidět že na tom panovi mi absolutně nevadí protichudné vidění náhledu na svět.Z pohledu vědomostí a rozhledu se málo kdo hlavně já ,s ním muže rovnat,ale jako člověk mi nestojí ani za pohrdání.
no mělo to byt odděleno
19. 10. 2008 | 20:00

J.Zatočil napsal(a):

Pro bigjirku. Zřejmě podobné názory máme na neřešení ,asi nejlépe říci technických rizik, které instalace radaru s enormním výkonem představuje. Zvláště,když podobné zařízení není nikde na světě instalováno v takto hustě obydlené oblasti,ani v blízkosti tak vytížených letových koridorů.V okolí je rovněž poměrně dost malých letišť.Také mne znepokojuje, že se může na základně objevit prakticky cokoliv.To je skutečně bezbřehá benevolence.Uvaluje to do blízkosti termínu lež prohlášení mnoha politiků - jenom radar si tu postaví.... (jenom dva prstíčky si ohřejeme.... chi chi )
Odsud byla nejbližší posádka okupačních vojsk CA (to měli soldáti myslím na rukávech) cca 20km, ve Zdechovicích. O osudech případů, kdy se stala újma opravdu nevím.Ale bylo by to zajímavé studium v archivech a od pamětníků.Případy,které popisujete o újmě a kladbě se jistě staly.Myslím však, že je to hlavně vinou našich lidí na zodpovědných místech, které popisuji v příspěvku pro pana Jakeše. Chtěli se zavděčit straně, vládě,Moskvě, lehkoživkové,kteří si chtěli zajistit postup.Podobný princip myslím není cizí ani některým uvědomělým nejen "straníkům" dnešních dnů.
19. 10. 2008 | 20:19

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Marko,

držte se, prosím.

Libor Stejskal
19. 10. 2008 | 20:30

Aleš Jakeš napsal(a):

Vážený pane Zatočile,
děkuji za odpověď, ale Vaše zdůvodnění podle mne jen podporuje moje argumenty, že paragrafované znění obou smluv je nesrovnatelné. Sám říkáte, že zění staré smlouvy mselo být benevolentní, aby prošlo Národním shromážděním, ale z tehdejší i pozdější reality bylo zřejmé, že nomenklatura SSSR stejně počítala s tím, že skutečný stav si přizpůsobí podle sebe a ustanovení smlouvy jsou pouze formální. Tím ale nechci říct, že není možné kritizovat smlouvu SOFA, ale bez vytrhávání věcí z kontextu a spíše odborníky na právo než námi laiky.
19. 10. 2008 | 20:38

stejskal napsal(a):

Dobrý večer všem,

kteří tu tak plamenně vystupují proti panu Pocestnému, jakož i plamennému panu Pocestnému, panům bigjirkovi, Vaculíkovi a dalším,

zkuste se mezi sebou dohodnout, jak mám zdejší debaty administrovat. Co by Vás tak zhruba neuráželo, koho bych měl zabanovat, nad kým vyjadřovat své rozhořčení či svůj odpor, jaké urážky mazat a jaké ne, s kým se nebavit, komu upřít právo zde psát či vůbec existovat.

Než se to podaří, budu administrovat diskusi přesně v tom duchu jako dosud.

Jinak doporučuji: pokud Vám něčí názory nevyhovují či Vás dokonce urážejí, nečtěte je.

Zatracená demokratická diskuse, bolí, mrška...

Libor Stejskal

P.S. Omluvám se, že neodpovídám jednotlivě panu profesorovi, jehož jsem šokoval, panu Pocestnému, jenž mi pod jiným blogem docela sprostě vyhrožoval, panům bigjirkovi a Vaculíkovi, jimž vyhovuje, když si tu lidé říkají "přizdisráči", paní Zuzce, která mne vyzývá, abych mazal více, panu Muellerovi, který si myslí, že chci oslavovat vyhánění rudých "ďáblů ze mlejna" a řadě dalších, kteří vědí jak bych to měl dělat, co si myslím, případně co svým jednáním sleduji.

Je radost se snažit udržet zde prostor pro věcnou debatu a prožívat přitom s řadou zde diskutujících muka, jež člověku způsobuje jiný názor.

Libor Stejskal
19. 10. 2008 | 20:51

bigjirka napsal(a):

Já bych se pane Zatočile zeptal, jestli jste blbý nebo navedený, ale pan senzor by z toho zas měl osypky. Takhle ale nevím, co říct. Asi se neumím dost zdvořile a s respektem bavit s člověkem, který srovnává nesrovnatelné a mluví o jakémsi partnerství s okupanty. A opravdu si nemyslím, že by bylo např. i technicky možné a žádoucí na stanovišti radaru vybudovat "cokoli". Ono totiž např. silné elmg. pole může odpálit detonátory.
19. 10. 2008 | 20:57

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

mne by stacilo, kdybyste prinejmensim nechvalil cloveka ("precizně (byť velmi expresívně a agresívně) laděné úvahy"), ktery lidi nenavistne a lzive urazi a obvinuje...
Asi bych chtel uz moc, abyste ho naopak pokaral, kdyz vam to pripada jako precizne ladena vecna debata a "jiny nazor". Tak dobre...

..
19. 10. 2008 | 21:11

stejskal napsal(a):

Pane profesore,

necítím potřebu obhajovat se, nicméně z Vašeho textu je zjevné, že zřejmě nečtete příliš diskuse pod zdejšími blogy (není tu jen ten Váš, je jich tu celá řada).

Navíc tu nejsem od toho, abych někoho káral. Není mým úmyslem ani ambicí nikoho vychovávat (jen v opačném případě by mé kárání mělo nějaké opodstatnění).

Přijde-li Vám adjektivum "precizní" jako vyjádření pochvaly, pak jej zřejmě používáme každý v poněkud jiném významu (precizní byli i nacisté, přesto jsem dalek toho, že bych je chválil; nehledejte za tímto příměrem prosím žádný jinotaj, jen se snažím vysvětlit, jak vnímám význam tohoto slova).

Libor Stejskal
19. 10. 2008 | 21:20

J.Zatočil napsal(a):

Pro Aleše Jakeše. Podle mne by bylo třeba mít na seriózní rozbor do jaké míry a jakým způsobem byla smlouva z roku 68 porušována, nějakou množinu dobových případů. U nich zjistit,např. jestli případ zametl pod koberec místní prokurátor, okresní tajemník, či kdo zavíral oči ještě. To by odkrylo mnoho zajímavých skutečností.Bohužel je to na amatérské bádání těžký oříšek.Zatím se pohybujeme myslím jen ve všeobecně povědomých rčeních typu :" Chovali se tu jak prasata atp." . Jakmile se sejdu se svým bývalým spolužákem z Milovic (samozřejmě jsme mu říkali Rusák ) nějaké zážitky si rád poslechnu. Seriózní historický rozbor na téma dodržování smlouvy o dočasném pobytu by byl opravdu zajímavý. Třeba někde leží diplomka na toto téma.Nebo vznikne...
19. 10. 2008 | 21:22

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
přiznávám, že jsem reagoval poněkud znechuceněji, než jsem snad měl.
Ale je diskuze s předkládanými názory, které mohou být pro někoho velmi nepříjemné, to je naprosto v pořádku.
na druhé straně je nálepkování, nenávistné projevy, osočování, vulgárnosti atd.
Už minule jsme měli diskuzi k "pracovnímu pojmu" česká svině. Napsal jsem jasně svoje k tomu. Ale představte si, že by někdo třeba napsal: "Díky Bohu, že nás Áda těch Židáků zbavil ..."
V podstatě to je mírnější než to, co Pocestný píše třeba o Rusech. A určitě by jste v tomto státě našel sympatizanty tohoto výroku. Jistě by se Vám to nelíbilo. Byl bych mezi prvními, kdo by proti tomu ostře vystoupil.
Nebo jeho výrok o ateistech. Uvědomuje si, že smrtelně uráží většinu národa? A miliony lidí v zahraničí? A to ne ledasjakých? Takto bych mohl pokračovat.

Pan Marko, kterému ještě jednou přeji uzdravení, to napsal naprosto jasně. A Pepa Řepa k tomu dodal v podstatě toto: To není žádná politická opozice proti tzv. levičákům. Tu skutečnou pravici může jen otrávit a znechutit.
19. 10. 2008 | 21:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

OK, beru na vedomi, ze to asi vidime nejak jinak. Proste ten clovek tady prispiva k demokraticke vymene nazoru a pro me je to bolestive, protoze jsem jeste neprivykl, ze v ramci takove demokraticke vymeny nazoru mi lze nadavat, obvinovat z brani provizi, manipulovani vyberovych rizeni, pomlouvani lidi.

Myslim, ze se asi najde malo lidi, kteri budou sdilet Vas pohled, ze slova o "precizne ladene uvaze" jsou ve skutecnosti odsouzenim sprostoty obsahu.

..
19. 10. 2008 | 22:00

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:
myslím, že zcela záměrně píšete blogy provokující a že vždy dovedete odhadnout, jaký se strhne ryk a vztyk v následné diskusi. Nemyslíte, že na počátku všeho je vaše slovo? Není náhodou váš údiv nad prudkými reakcemi vyprovokovaných diskutérů naplánovaným druhým dílem vašich blogů? Není to snad váš úmysl, poukazovat - hleďte, takoví jsou oni, pocestní?
2 l.stejskal: děláte to sqěle! Pokračujte, prosím, a nedejte se rušit.
19. 10. 2008 | 22:00

J.Zatočil napsal(a):

pro bigjirka. Děkuji za poklony a ukázku vaší vysoké úrovně.Jsem mile překvapen.Slovo "cokoliv" prosím nahraďte slovem "mnohé". Nebo před ono strašné "cokoliv" vložte "téměř" a budete uspokojen.(já si blbý myslel, že význam cokoliv v myšleném významu pochopíte).Pravda, pod slovem cokoliv si mohou průměrní bigjirkové představit i Hradčany.
Smlouva také mimochodem připouští další aktivity US armády po celé republice.O partnerství začínáte mluvit vy.Jistě existovali lidé ,kteří měli za úkol býti styčnými osobami s vojsky. Je to i ve smlouvě. Partnerství ale jistě existovalo minimálně obchodní (viz smlouva)a také vlezdoprdelní (ať také nejsem svatoušek)organizace přátel SSSR, (už nevím jak se to jmenovalo)která jezdila do Milovic na partnerské zájezdy. Tak to alespoň znám z vypravování.Určitě zde nežili ve vzduchoprázdnu.A také po nich lidé v dotčených obcích zhusta neházeli dlažební kostky.Spíše s nimi dost šmelili. Vaše "srovnávání nesrovnatelného" je prostý blábol.Obě smlouvy (poněkolikáté podotýkám)srovnává PF-UK. Možná by jste oněm odborníkům,vědcům v oboru mezinárodního práva mohl poradit,jak špatně činí.Na vás je znát, že umíte prostě cokoliv.
19. 10. 2008 | 22:00

SuP napsal(a):

Vážený pane Stejskale,
svým hodnocením příspěvků
"Pocestný" jste si mě získal a přiznám be mučení, že jsem to nečekal.
A ze stejného důvodu myslím, že není žádný důvod, abyste kriteria mazat/nechat měnil.
Již dříve (a nejednou)jsem poznal, že pokud jsou "expresivní" výrazy v kontextu, či pokud podtrhjují dynamiku příspěvku, dokážete to rozeznat. Osobně jsem přesvědčen, že (zřejmě protože aktivně diskutujete jen v sebeobraně) máte celou dobu ten potřebný nadhled pro objektivní hodnocení přiměřenosti příspěvků, což jenoznačně chybí u některých z nás.
Takže děkuji.
19. 10. 2008 | 22:16

tata napsal(a):

pane Stejskal

Nebylo to o nákém mazaní,potlačovaní,jen sem vyjadřil jiný nazor než Vy,na toho pana,ja ho nečtu nebo jen zběžně podívám,tudíž mě nevadí.Vlastně sem si pozorněji přečet až po příspěvku paní Anba.

Myslím že sem několikrát zduraznil že nenapadám Vaše kompetence.Jen sem tímto chtěl zduraznit že na toho pana mám jiný názor a o jeho přínosu,nemluvě.

Ano každý si muže vybrat skym hodlá komunikovat takže promě není v tomto problém
19. 10. 2008 | 22:17

stejskal napsal(a):

Pane Muellere,

pan Pepa Řepa vyjádřil v tomto ohledu prakticky úplně stejnou myšlenku, jako jsem před pár minutami napsal na margo pana Pocestného pod jiným blogem: takto formulované myšlenky mohou drtivou většinu lidí jen "otrávit a znechutit".

Pod celým tímto blogem jsem se ani jednou nevyjádřil o obsahu toho, co tu pan Pocestný píše. Naopak jsem myslím několikrát dal jasně najevo (a nejen zde), že se mi nelíbí to, co zmiňujete, i. e. "nálepkování, nenávistné projevy, osočování, vulgárnosti." "Českou svini" jsem tehdy vyhodnotil jako termín na hraně, proti němuž jsem po jistém váhání nezasáhl. Dnes už bych ho asi vyhodnotil jinak (to není změna názoru, spíše širší kontext, který mi poskytl od té doby uplynulý čas).

Pan Pocestný zde z mého pohledu řádí jako "černá ruka". Většinou se pohybuje na hraně, občas i za ní. Spousty lidí tu irituje, protože se jim vysmívá (ať už oprávněně či ne). Spousta lidí by si zřejmě přála, abych ho umlčel.

Pokud umlčím pana Pocestného (čistě hypoteticky, neboť většina lidí stejně umí můj ban obejít, že, pane bigjirko?) budu mazat tak asi o 90 procent více než dosud (všechny ty stranické výpady vůči sympatizantům jiných stran, označení jakýchkoliv vojáků za vrahouny, politiků za lháře a zloděje, Mašínů za vrahy, atd.) Většina lidí si tu zřejmě už moc nepopovídá. Takhle by to mělo vypadat?

Pane Muellere, položím Vám otázku, mohu? Kde byli ti dnes všichni rozhořčení, když tu v uplynulých osmnácti měsících opakovaně někteří diskutující (mohu jmenovat) psali, že některá etnika jsou méně kvalitní? Kde byli, když zde opakovaně znělo, že Romové jen kradou a měli by táhnout? Že je potřeba sterilizovat?

Neslyšel jsem mnoho protestů. Málokdo se tu nad takovými věcmi pozastavoval. Kdo se zastal pana Kostlána, který se tu s těmito názory (byť občas dost nešťastně) pral?

Nebanoval jsem a prakticky nemazal tehdy. Jen jsem vysvětloval, polemizoval, dohadoval se. Dost často prakticky sám. Nebudu to dělat ani dnes.

Libor Stejskal

P.S. Pane profesore, nechcete někdy napsat jako genetik o etnické dispozici? O tom, zda může bránit soužití lidí různých ras a národností? Nikdy jsem zde od Vás nic podobného nečetl...
19. 10. 2008 | 22:20

stejskal napsal(a):

Já vím, pane tato,

zcela záměrně jsem Vás také ve své replice nejmenoval. Jen nevím, jaký si myslíte, že mám názor na pana Pocestného ;-)

Přeji Vám hezký zbytek neděle, nemyslím, že zrovna s Vámi bych se dostal do nějakého zásadního sporu co se administrace zdejších stránek týče. A děkuji Vám za to.

Libor Stejskal
19. 10. 2008 | 22:26

Jan Vaculík napsal(a):

Je škoda, že ani pan Hořejší, ani pan Zatočil zřejmě nepochopili, o čem je tu řeč a čím to je, že je tato debata tak vzrušená. Možná, že v rámci intelektuálních hříček se smí dělat cokoliv, ale kdybych dejme tomu z nějakých análů vyhrabal provozní řád, podle kterého Dr.Mengele v koncentráku "ošetřoval" pacienty (třeba nějaký takový tam opravdu byl), začal jej po odborné stránce srovnávat s provozním řádem Motolské nemocnice a z toho začal dovozovat, že to v koncentráku nebylo zase až tak strašný - co by to znamenalo? Minimálně naprostý nevkus a urážku slušného chování. A nevkusné by bylo, kdybych se jako autor takového slintu začal pohoršovat, že pozůstalí umučených obětí nevydrželi a začali mi spílat, a najednou se dovolával demokracie a slušného chování. - Pánové, probuďte se a přestaňte dělat, že jste do této země spadli z Měsíce!
19. 10. 2008 | 22:42

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
znáte mé názory na tuto oblast, tuším, že máte na mysli hlavně jednoho kolegu ze SRN.
Ale mě nejde o mazání jako spíš o stanovisko, které jste k Pocetnému zaujal.

Tomu kolegovi jste tenkrát doporučil (pokud si maně vzpomínám) nějaké jiné stránky.
Představte si, že by jste na jeho výroky - např. "Romové jen kradou a měli by táhnout" napsal, že autor vyslovil
"precizně (byť velmi expresívně a agresívně) laděnou úvahu".

Přiznávám, že bych ztratil řeč. Nicméně tuším, že by jste vyvolal méně emocí ...
19. 10. 2008 | 22:51

hudryper napsal(a):

Václav Hořejší.
Bez výhrad se stavím za Váš protest proti formulacím pana Stejskala o písemných projevech
monstra nickem pocestný.
Už jednou jsem měl silný pocit,že to s tou nezištností
pana Stejskala,s jakou nám všem
umožňuje se tady vykecávat není
zas tak charitatívní.Přestal jsem
docházet a nemohu říct,že bych míval na to tipec.Ovšem téma radarového ohrožení našich dětí v
dohledné budoucnosti mne přimělo
k znovupříchodu.Pak rovněž ta otřesná sprostota proti Kunderovi
mi nedovolila nepozvednout svůj hlas.Nyní po včerejších volbách
mám zato,že se věci mají dobrým směrem.Připojuji se k Anba a s vrozeným optimismem v lepší příští končím i já,ponechávaje
Vám, pane Stejskale volné pole pro vytváření platformy,která se
zřejmě během nadcházející krize
stane dominantní.Alespoň dvakrát
k témuž ve 20.století už došlo.
Sbohem.
19. 10. 2008 | 22:52

Karel Mueller napsal(a):

Pane Vaculík,
tématem diskuze je srovnání dvou dokumentů po stránce de jure. Nic víc.

Ten příklad se Vám opravdu povedl. Mengele opravdu nemocniční řád pro "podlidi" s dodatkem o pokusech na nich opravdu měl a podepsal ho sám Himmler.
Pokud by ten řád v Motole měl být méně humánní, tak by to bylo poněkud tristní ...
19. 10. 2008 | 23:07

bigjirka napsal(a):

jSEM RÁD, ŽE jsem přispěl k tomu, že se nevážený pan Zatočil odkopal. Ani jej nemusím posílat tam, kam patří a působit panu senzorovi duchovní újmu, neb pán ten otvor ten již dosti jasně popsal sám. Vám pane profesore nezbývá než sděliti, že máte opravdu pěkné kamarády, kterým by myslím vojín našeho útvaru, zvaný Krysa, sdělil: kurva piča do piči, nepičuj, piča... To byl z jeho dílny drahokam nejvybroušenější, nezapomenu jej nikdy. Stejně jako drahokam z dílny soudruha podplukovníka Mihala Szarvase politruka, šéfa bloggera Honzy Herzmanna, člena MV SSM Praha, nyní politrukologa: súdruhovia, ja velmi rad diskútujem, ale keď má volakto iný názor, to ja němuožem diskútovať. Pane Stejskale, s bolševiky skutečně nechci diskutovat. Chci je definitivně poslat do ..., kam patří. A teď se koukněte na Duceho, Fierlingera II.
19. 10. 2008 | 23:18

Marty napsal(a):

Karel Mueller: jak zde muze probihat srovnani de iure, kdyz se tu mluvi o ideologicke slatani naprosteho laika pana Zatocila?
19. 10. 2008 | 23:20

Marty napsal(a):

*slatanine
19. 10. 2008 | 23:21

bigjirka napsal(a):

Karle, s takovým de jure do prdele. To je jurodivost. To příště můžem začít rovnou u Stalinovejch sebranejch spisů, nad kterejma si různý svoloče začnou libovat. Ostatně, ani Mein Kampf nebyl tak špatnej.
19. 10. 2008 | 23:21

tata napsal(a):

pane STEJSKAL

nevím ale to není duležité,jen sem pochopil jak jste psal,že je přínosem,a že má hodně shodné názory.MUJ problem je že i když se na plno věcech neshodnem nebo lepe řečeno máme jiný pohled.Vás si VÁŽÍM JEHO ,bych nemohl.Ale opravdu to nebylo nic aby ten pán zde nebyl jen já s ním nemusím,no koněčně on asi semnou také ne takže vlastně žadný problém.
19. 10. 2008 | 23:22

bigjirka napsal(a):

ahoj Marty
19. 10. 2008 | 23:22

stejskal napsal(a):

Ale kdež, pane Muellere,

např. o Romech (ale zdaleka nejde jen o ně) se v současné době diskutuje pod třemi blogy. Podobné úvahy tam zaznívají poměrně často a po panu Čochtanovi zatím není ani vidu ani slechu.

Vůbec nejde o jednu konkrétní větu (ono se totiž to mnou použité adjektivum k žádné konkrétní větě nevztahovalo a řada páně Pocestného textů, pokud zrovna někoho neuráží, precizních prostě je), o jednoho člověka, o jedno téma.

Jde o to, že lidé se zpravidla cítí nejvíce uraženi, když mají pocit, že se někdo otírá o ně. To pak vyzývají ke slušnosti, k zákrokům proti jejímu porušování, zákazům atd. Když jde o někoho jiného, je zpravidla klid. Či naopak tvrdí, že je třeba přišít na hrubý pytel hrubou záplatu a vymáhají, abych povolil vulgarismy.

Málokdy je ale uráží, že by někdo chtěl omezovat někoho jiného, upírat mu práva, o Voltairově "axiomu" ani nemluvě.

A tak se snažím nenechat se zmítat spravedlivým rozhořčením, ani svým, ani jiných. Prostě věřím v sílu diskuse, ne odsudku, zákazu, mazání. A pokud se mi s někým diskutovat či polemizovat nechce, pak nediskutuji ani nepolemizuji.

Libor Stejskal

P.S. Všiml jste si, že jediné, co zde nikdy a zasádně nemažu, jsou nadávky a vulgarismy směřované na mojí adresu. Ani ty nejhrubší ;-)
19. 10. 2008 | 23:23

Marty napsal(a):

bigjirka: nazdar Jirko :)
19. 10. 2008 | 23:23

im napsal(a):

@Marko

Děkuji za Váš otevřený a upřímný vzkaz všem, který jste nám dnes kolem půl čtvrté poslal.

Přeji Vám sílu a naději. Naděje hory přenáší.
19. 10. 2008 | 23:25

Karel Mueller napsal(a):

Marty:
Pojem ideologická slátanina shledávám poněkud vágním.

Lépe mluvit o přesné citaci jednotlivých kapitol obou smluv a rozbor dopadů těchto kapitol. Možná amatérský, nejsem právník, nemohu posoudit.

Pan Zatočil je evidentně inteligentní člověk - to plyne už z formulací odpovědí. Lze předpokládat, že to nezávazně s nejedním právníkem diskutoval.

Přesnou odbornou analýzu může ovšem udělat jen tým právníků.
19. 10. 2008 | 23:27

bigjirka napsal(a):

:-))

Jenže pane Stejskale, Vám nadávat mám chuť jen zřídka.. a nechávám si ji zajít. Ale když po mě začnou slintat páchnoucí bolševické mordy, tak pak se nějaké to slovíčko vždycky najde...
19. 10. 2008 | 23:27

bigjirka napsal(a):

Karle, KGB si žádné blbce ke spolupráci nevybírala. Tým právníků je ovšem na hovno v momentě, když smlouva s Rusem stejně neměla žádný právní význam hodný toho jména. Když oběti nehod a znásilnění byly namísto odškodnění uvrženy do klatby a uloženo jim perpetuum silencio. Tak jaká komparatisika? Je to tedy blbec nebo gauner?
19. 10. 2008 | 23:31

bigjirka napsal(a):

klidně analyzujte ústavu SSSR, jak je báječná a demográtická. jak je ctěná libost. jen si uvědomte, že jste v prdeli. a že už smrad necítíte.
19. 10. 2008 | 23:33

Marty napsal(a):

Karel Muelle: uz samotna podstata vytrhovani jednotlivosti je nepripustna a jakoukoliv takovou praci znehodnocuje. Toto vytrhovani je navic provadeno laikem.

Ideologicka slatanina to je proto, protoze pan Zatocil vyvadi absurdni a jasne ideologicke zavery a i z diskuse je vice nez zrejme, ze od objektivity je vzdalen na mile daleko.

A nejaka konzultace s pravnikem vubec nestaci. Sam delam na slozitych transakcich. Dejte mi obsazne obchodni smlouvy a jsem Vas clovek. Ale z fleku bych si na nejakou odbornou analyzu takove mezinarodni dohody netroufl ani omylem. Holt nejsem pan Zatocil.
19. 10. 2008 | 23:35

stejskal napsal(a):

Pane bigjirko,

díky, to je milé.

Libor Stejskal

P.S. Další Váš text, který bude v rozporu se zdejšími pravidly obsahovat vulgarismus, mažu.
19. 10. 2008 | 23:41

bigjirka napsal(a):

Ostatně, Karle, nemyslím, že opravdu inteligentní člověk schopný právních analýz by psal ve slově klatba d. To tedy mám dojem, že profesor ve své amerikanofobii šlápnul do lejna.
19. 10. 2008 | 23:43

bigjirka napsal(a):

pane Stejskale, seznam vulgarismů nebyl zveřejněn.
19. 10. 2008 | 23:44

bigjirka napsal(a):

snad smrad?
19. 10. 2008 | 23:46

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
možná Vás překvapím, ale útoky na mě nejsou to, co by mě nejvíc mohlo vytočit.
Ty debaty o Romech nesleduji, ale právě sleduji na RTL pompezní pohřeb Haidera. No ... trend v Evropě do budoucna je asi jasný.
Ale k tomu slavnému Voltairovu výroku: Pokud bychom ho měli dotáhnout do "absolutní platnosti", tak tady toho Hitlera či Stalina opravdu za chvíli máme.
Svoboda slova končí v okamžiku, kdy nějaké tvrzení nebylo dokázáno. Prostě si každý nemůže žvanit to, co mu slina přinese na jazyk. Pokud bude někomu nadávat do hlupáků ... dobře, je to jeho názor a lze ho vyzvat na "duel". Pokud někoho začne nálepkovat, je to vizitka jeho ubohosti. Pokud vysloveně lže třeba z hlediska historických faktů nebo spílá nějakému národu, je to vizitka jeho sprostoty. Pokud např. profesora obviňuje z činů kriminální povahy a samozřejmě nemá žádné důkazy ... tak jsme už někde úplně jinde.
19. 10. 2008 | 23:46

bigjirka napsal(a):

nebo bolševický?
19. 10. 2008 | 23:47

bigjirka napsal(a):

Ano, pokud Pocestný profesora obvinil z korupce, je to zjevně přes čáru, já to nečet...
19. 10. 2008 | 23:49

Marty napsal(a):

bigjirka: ale napojeni pana profesora na ruske agenty vyloucit nelze. Za ruske zajmy se bije skutecne chrabre.
19. 10. 2008 | 23:52

Karel Mueller napsal(a):

Marty:
Tady asi vaříme oba jen z vody. Dobrá, dejme slovo právníkům, pokud do té analýzy budou mít chuť. Lze vzít odstavec po odstavci a oponovat ho.

Za sebe mohu říct, že tam logické chyby nevidím.

Jirko, to záleží na interpretaci, záleží na úhlu, z jakého se to podíváš. Můžeš mluvit o amerikanofobii právě tak, jako že nám profesor nastavil zrcadlo.
19. 10. 2008 | 23:52

Karel Mueller napsal(a):

Marty:
S hodnocením profesora zásadní nesouhlas. V západní Evropě a nakonec i v samotných USA jsou velmi vlivné síly, které si uvědomují, že současný směr americké politiky může skončit velice ošklivě, pokud ne přímo zkázou. Právě čtu, že republikán Collin Powell - mimochodem vynikající politik, kterého bych velmi vítal jako presidenta USA - podpořil Obamu a prakticky lze říct, že v tuto chvíli je již Obama vítěz.
Amerika je zralá na změny. Vnitřní i v mezinárodní politice. To není antiamerikanismus, to si myslí i drtivá většina Američanů.
19. 10. 2008 | 23:58

Marty napsal(a):

Karel Mueller:
Pravnici tu smlouvu videli a i s jejich souhlasem byla dana smlouva podepsana. Ja na ni nevidim nic nestandardniho.

Prezentovat Obama nazory pana profesora, tak si v USA uz ani neskrtne. Jedna vec je nesouhlasit s politikou USA a druhou antiamerikanismus v podani pana profesora.

Jinak Powell mel pro sympatie pro Obamu jine nazory, nez je politika administrativy, na ktere se predtim primo podilel. Z jeho vyjadreni mi vyplynulo, ze mu slo hlave o tu "blbou naladu" v USA.
20. 10. 2008 | 00:05

bigjirka napsal(a):

Karle, Amerika potřebuje změny, stejně jako všichni, o tom není pochyb. Profesor je zjevný amerikanofob a méně zjevný antisemita. Pnn Zatočil je zase podle všeho docela zdatný radiotechnik, ale kupodivu bolševik.
20. 10. 2008 | 00:05

stejskal napsal(a):

Ježíšmarjá, pane Muellere,

kde kdo někoho obviňoval z činů kriminální povahy?

Projíždím debaty spíše letmo, protože jinak bych to absolutně nestíhal, ale nic takového jsem nezaznamenal (což samozřejmě nevylučuje, že zde něco podobného nezaznělo). Z čeho byl kdo obviněn? Že je vrah, že znásilňuje? A kdo?

Pane Muellere, vždyť je to směšné. To mám opravdu neustále hlídat, aby se někdo necítil ukřivděný nějakým blábolem? Opravdu si myslíte, že to je v mých možnostech? A že to vůbec chci dělat? Pořád poslouchat: "Ale on o mně říkal... a posledně tu kdosi něco podobného říkal, tak jste to smazal."

To je jak mezi malými dětmi. Místo abychom se bavili o SOFA, tak se tu pořád dohadujeme, komu zatnout típec.

Libor Stejskal
20. 10. 2008 | 00:05

stejskal napsal(a):

Nebyl, pane bigjirko,

a také nebude. Spoléhám na Vaši inteligenci, že sprosté slovo dokážete rozpoznat.

Libor Stejskal
20. 10. 2008 | 00:06

bigjirka napsal(a):

No, to kanape je dost nepohodlné a děravé. Asi je to nějaký universální mustr a to o přizpůsobení na míru jsou jen kydy. Nicméně ty všeobecné námitky proti smlouvě jsou jen pindy, ve sklepě radaru rozhodně atomovky nebudou a být nemůžou. Bohužel se zdejší Hujeři nezabývali dostatečně managementem technických rizik toho radaru. Opět v tom není nic tajuplně neprobádaného, ale na co se ten radar podívá v okruhu cca 10km nebo víc, to zhyne. A s tímto rizikem je nutno se rozumně vypořádat a prokreslit pořádně všechny azimuty a výšky atd.
20. 10. 2008 | 00:11

J.Zatočil napsal(a):

pro Marty. Vážený pane Marty, nikde neprezentuji a ani bych si to nedovolil, že dělám odbornou analýzu.Že jde o pohled laika uvádím v článku a vy v prvních větách též. Na konci vašeho příspěvku už mi však podsouváte že dělám odbornou analýzu .To je sprosté.Jen jsem uvedl body smluv,které mi připadají pozoruhodné.Na všechny materiály jsem uvedl odkazy,aby si mohl každý udělat svůj názor na věc.Pokud jsem formulace ze smluv pochopil špatně a mají úplně jiný výklad,od toho je myslím diskuse,aby toto pomohla vysvětlit.Slova případného odborníka by byla jedině vítaná pro osvětlení této problematiky.V článku pro toto médium nejde udělat právní rozbor, to dobře víte .Ale je tu prostor k diskusi např.nad jednotlivými,konkrétními body smluv.Pokud někomu přijde scestné smlouvy porovnávat,či jej vůbec nezajímají, jde si přirozeně hledat něco pro něho přínosného, nebo má potřebu se tu podělit o názory a vysvětlí v čem to závadné je. To je myslím naprosto normální,že mají lidé rozdílné názory.Ale různé výpady hrdinů machrujících pod pseudonymy připomínají víc než diskusní fórum léčebnu rozličných mindráků.
20. 10. 2008 | 00:17

im napsal(a):

@editor

Pane Stejskal,

možná jste po včerejším Slamníku maloučko unavenější. Přečtěte si prosím ten příspěvek p. Pocestného ze soboty, 19:43, ten už je, podle mého názoru, dost hodně přes čáru. Zejména ten dlouhý střední odstavec o grantech. A pak to následné vyhrožování p. Hořejšímu:

".....Budu stejný ksindl jako vy a pro své prosazení zmrším živobytí spoustě kamarádů, abych dokázal, že mám pravdu jako vy. Napadá mne i pár jmen lidí, které jste takhle hnusně pomluvil osobně, když přes své schopnosti se "zaprodali" aplikaci.

Rád dokáži, že osobně jste někdo jiný, než za koho se tu stavíte, rád masám vysvětlím, že se jen chcete svézt na vlně názoru, sám žádný netvoříte, že když vás přehlížejí jako vědce, tak se masám vnutíte jako další hejkal lidové pravdy...."

Pane editore, domnívám se, že tohle už je hodně ad hominem, za hranu Kodexu.

Žasnu, že autor blogu to bere s tak velkorysým nadhledem a železným klidem, a jen tak en passant utrousí drobnou poznámku na adresu přispěvatele. Charakteristické.

Pan Pocestný by možná mohl trochu upustit páru. Čeština je tak krásný jazyk...
20. 10. 2008 | 00:18

bigjirka napsal(a):

no tak to nevím, asi se dám poddat. žeby prdel? a žeby to někoho nějak uráželo?

Jo, pane Zatočile, možná jste dobře studoval radiotechniku, ale blbě pravopis. by jste se nepíše, víte? v právu se vyznáte stejně, jako v pravopisu?
20. 10. 2008 | 00:18

bigjirka napsal(a):

no tak to nevím, asi se dám poddat. žeby prdel? a žeby to někoho nějak uráželo?

Jo, pane Zatočile, možná jste dobře studoval radiotechniku, ale blbě pravopis. by jste se nepíše, víte? v právu se vyznáte stejně, jako v pravopisu?
20. 10. 2008 | 00:18

im napsal(a):

... oprava: Pane Stejskale, dobrý večer,....
20. 10. 2008 | 00:19

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, paní im (už jsem se lekl, že to ani nejste Vy, kvůli tomu vokativu ;-)

nejsem unaven po včerejším Slamníku (měl jsem tři piva, krásně a dlouho se mi pak spalo; mimochodem v sobotu, 19:43 jsem pil druhé z nich a na net jsem se dostal zhruba o 15 hodin později).

Jsem ale poněkud unaven dnešní debatou. Ano, nazvat někoho "ksindlem" je za hranou a já to přehlédl. Ostatně tu přehlédnu leccos (viz můj text panu Muellerovi). Kdybych to nepřehlédl, tak tento text smažu (stejně jako "přizdisráče").

Pokud naleznete v nějakém z několika stovek víkendových příspěvků ještě nějaké podobné osočení, dejte mi vědět. Též se nad ním rozhořčím. Případně jej smažu.

Závěrem: Naprosto s Vámi souhlasím, že "tohle už je hodně ad hominem, za hranu Kodexu. A že "pan Pocestný by možná mohl trochu upustit páru". A že "čeština je tak krásný jazyk..."

Ale jinak mi prosím promiňte, k morálním soudům nad panem Pocestným se nepřipojím. Stejně jako se nepřipojuji k výpadům pana Pocestného vůči komukoliv, zejména ne vůči panu profesorovi.

Libor Stejskal
20. 10. 2008 | 00:38

bigjirka napsal(a):

je mi do toho houbeles, ale pane Zatočile, Vy jste opravdu pan Zatočil z Kutné Hory, když Vaším inet providerem je Fairnet Hradec Králové?
20. 10. 2008 | 00:42

stejskal napsal(a):

Pane bigjirko,

tu vtipnou poznámku stačí napsat jednou, ne?

Já vím, že si to užíváte. Že se na nějaká ta moje pravidla můžete klidně vykašlat a že mi to zde dáváte vcelku nerušeně, za to však s neotřelou nonkonformitou najevo.

Ale přeci jen: publikovat tyhle legrační repliky dvakrát už je trochu zbytečné, co říkáte?

Libor Stejskal
20. 10. 2008 | 00:42

bigjirka napsal(a):

I mě se zdá, že Pocestný někdy dost přehání.. obecně zastávám poněkud obdobné názory, leč ty partikularity mi připadnou někdy dost extravagantní.
20. 10. 2008 | 00:45

Anba napsal(a):

Ještě jednou a neposledy :pocestný - teď jsem si přečetla zpětně, jak mne napadáte, že jsem manipulovala jakési volby ve Lhotě. Vaše včerejší volby jste si podělali naprosto sami, já jsem nebyla členkou žádné volební komise nejméně 25 let. Jediné opravy po nějakém blbém městském tajemníkovi jsme my, kteří jsme uměli počítat a byli jsme zařazeni do souhrnných volebních komisí, museli udělat z logických důvodů, protože v předběžných hlášeních uvedl počet odvolených větší, než kolik jich skutečně nakonec volilo. To Vám dnes už vadit nemusí, stejně to bylo 99,89% a šlo o chybu, ne o zkreslení výsledků. V té době jste stejně neměl ještě volební právo a pochybuji, jestli ho máte dnes. A nedovolujte si zpochybňovat mé jednání, jak jsem stará, tak mám pádnou ruku, Vy smrade.
20. 10. 2008 | 00:45

bigjirka napsal(a):

pane Stejskale, za to může Vaše mašinka. vidíte, že mají identickou dobu odeslání. asi se to mašince zalíbilo :-D
no.. já to normálka zas tak moc nepřeháním, ale když začnete dusit...
20. 10. 2008 | 00:48

bigjirka napsal(a):

věřím, vše muselo v komisi sedět! manipulace přece běžela jinak! všichni museli přijít a běda kulackému hovadu, které by šlo za plentu! rozkulačit! dvě peřiny na náklaďák a jedem přes dva okresy!

to jsme to dopracovali... chjo, radš jdu pelíškovat, abych ještě neřek něco co nechci slyšet.
20. 10. 2008 | 00:51

Hugo napsal(a):

bigjirka:
kdyz uz rikate A, reknete i B. A totiz toi, ze ac byli soveti jacikoli, NIKDY se jim na ZADNE zahranicni zakladne nestala havarie spojena s destrukci jaderne zbrane a kontaminaci okoli 239Pu.
20. 10. 2008 | 01:09

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
předešla mě paní im, ale dají se najít i jiné věci a nejen na tomto blogu. Ale o tom dost.

Ale tato diskuze byla opravdu únavná a dost odporná. Vcelku tefil desítku přítel vlk, když napsal:

"A ještě drobnost -pokud někdo nechápe, že vyjednat svobodně horší podmínky než v situaci, kdy jsem v beznadějné pozici je trapnost všech trapností. Ba dokonce úchylností.
Protože s pistolí u hlavy nikdonemá moc na výběr. Ale při svobodném rozhodování?
To tedy chce opravdu bezbřehé pochopení a vciťování se. Řekl bych až analní.

Jsem rád , že na něco takového skutečně se shledávám naprosto nedostatečným.
17.10.2008 21:28:26 "

Řekl jsem svoje a formuloval dvě otázky, na které lze koneckonců odpovědět ano nebo ne, nic mezi tím a hlavně bez hlubokomyslných dodatků.
Ale je dost možné, že přítel vlk tímto příspěvkem - řečeným téměř na začátku - udělal z celé zbylé "debaty" jen nekonečně směšnou a únavnou žvanírnu.

Dobrou noc
20. 10. 2008 | 01:37

Anba napsal(a):

No a protože je to naposledy, tak ještě něco k bigjirkovi:pan Zatočil je kanon, radiotechnik a přesto se pustil do rozboru mezinárodních smluv a jejich porovnání. Škoda, že tak neučiní právní odborníci, ale ti musí vydělávat.Je jedno, jestli je Zatočil z Kutné Hory nebo ne, proč po tom vlastně pátráte? Je vzácně slušný, důsledný a trpělivý. Pokud jej poučujete, jak neumí češtinu, tak si zameťte doma - pokud neumíte osobní zájmena a píšete MĚ namísto MNĚ, vždy si jako pomůcku řekněte 2.osobu j.č.: je mi do toho - je ti do toho
neštvi mne - neštvu tebe
pokoj mně - pokoj tobě.
A pozdravujte tchyni.
20. 10. 2008 | 01:38

Jan Vaculík napsal(a):

Dobrý pozdní večer,
vracím se sem po několika hodinách a shledávám, že tahle debata má furt ještě grády. :--)

Útlocitné duše nedokážou panu Stejskalovi odpustit, že nemaže Pocestného, ale kupodivu jim vůbec nevadí, že prvními slony v porcelánu (a to je ještě eufemismus!) tady byl autor předmětného článku a jeho zašťiťovatel. Čím déle na to hledím, tím víc musím kroutit hlavu nad tím jejich nevkusem.

Pokoušet se o právní rozbor a porovnávání obou dokumentů je zcestné m.j. proto, že smlouva o pobytu sovětských vojsk nebyla ani v okamžiku svého vzniku smlouvou, resp. byla neplatná. Nejsem právník, ale mám alespoň to vědomí, že aby smlouva vůbec mohla vzniknout, tak je potřeba svobodné vůle obou smluvních stran.

Srovnávat diktát a smlouvu jakožto dvě rovnocenné věci je hanebné, i když písmenka jsou podobná. Podle toho soudím, že primární debakl tady drží autoři a ne Pocestný.

Dnes jsem viděl na OÚ v Suchdole výstavu fotografií reportéra Bobrowského (?) s názvem Čečna - konečné řešení. Otřesné! Doporučuji panu Zatočilovi i Hořejšímu, aby se šli podívat.
20. 10. 2008 | 01:40

Jan Vaculík napsal(a):

Opravuji: autorem fotografií je Adam Borowský.
20. 10. 2008 | 01:48

Fxx napsal(a):

Ad Hugo:
Jo. Ty ponorky se ztracenyma SSkoliksi nebo co tam maji se nepocitaji?
20. 10. 2008 | 02:47

Fxx napsal(a):

Tak jsem si namatkou to tady precetl a vidim ze je to stele hloupejsi... Pan Zatocil se furt ohani nejkejma pravnikama, ale neopravi si ani ty nejzakladnensi chyby co tam ma. Ty pravniky na PF UK bzch rad videl... Vcera jsem se "priopil" s spickovym mez. pravnikem tehle zeme a ten se desne smal uz tomu napadu...

A debata se vede o uplne necem jinem...
Mily pane zatocile, vy jste to asi nepochopil, ze Francesco JE pravnik... Ale vas zadne rozumne argumenty nezajimaji...
Necht ziji hloupe blaboly....
20. 10. 2008 | 03:08

PatientO.T. napsal(a):

2 Anba: neštvi mne a neštvi mě!
(Obojí je přípustné).
20. 10. 2008 | 07:55

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

jen pro poradek - to individuum me skutecne obvinovalo (samozrejme formou precizne ladenych uvah) z trestnych cinu (brani uplatku, manipulace verejnymi zakazkami).

VSEM,
kdo mi tady nadavaji do ruskych agentu, hrozi se svatokradeznosti toho, co ucinil pan Zatocil jen pripominam, ze mi PAN STEJSKAL OPAKOVANE PODEKOVAL ZA TO, ZE JSEM MU NA SVYCH STRANKACH DAL PROSTOR.
Pan Stejskal v tom totiz jede s nami, agenty ;-).

..
20. 10. 2008 | 08:39

Šimon Petrovický napsal(a):

pro bigjirku 19.10.2008 13:51:52

Nejprve ocituji Vaše slova: "...na radaru je moc špatná jedna věc: JE TO SKUTEČNĚ VÝKONNÉ MIKROVLNÉ ZAŘÍZENÍ A HLAVNÍ SVAZEK JE SKUTEČNĚ ENERGETICKY NEBEZPEČNÝ DO VZDÁLENOSTI AŽ DESÍTEK KILOMETRů...
Rozhodně bych nechtěl být paraglajdistou, který se ve 20 km dostane do svazku.
BĚDA ŽIVOČICHůM V DESÍTKOMETROVÝCH VZDÁLENOSTECH OD RADOMU.
...Ticho po pěšině...to mne dost mrzí..." - konec citací.

Jak je možné, že tyto informace nejsou zveřejňovány v tisku?!

Jak je možné, že vládní zpráva o radaru nehovoří o žádných vážných rizicích?

Kdo lže a kdo mluví pravdu?!!!

Myslím si, že Vy, bigjirko, nelžete. Ale z Vašich příspěvků ve zdejší diskuzi vyplývá, že proti stavbě toho amerického vojenského radaru nic nenamítáte.

Radar je podle Vás skutečně nebezpečný pro lidi a pro živočichy, ale přítomnost tohoto radaru přesto akceptujete?!

Když někdo má opravdu pádné argumenty o nebezpečnosti záření plánovaného radaru, pak nemůže přikyvovat záměru na postavení této základny v ČR!

Uvědomuji si, že jít proti záměru vlády, je velkou měrou závislé také na osobní cti, odvaze, poctivosti, statečnosti a vytrvalosti.

Pane bigjirko, přeji Vám vrchovatou míru těchto vlastností.
20. 10. 2008 | 09:36

bigjirka napsal(a):

Šimone, to jsou všechno rizika, která jsou řiditelná na přijatelnou úroveň. Prostě radar je součástí obrany Západu, ke kterému dnes zaplaťpámbu patříme a proto jsem pro něj. O technických otázkách jsme dosti diskutovali s panem Hlobilem a v příslušném blogu to je, je to čtenářův blog.
20. 10. 2008 | 10:03

Al Jouda napsal(a):

I po přečtení všech příspěvků trvám na tom, že srovnávat tyto dvě smlouvy je zhovadilost.
20. 10. 2008 | 10:17

Šimon Petrovický napsal(a):

pane bigjirko,

po vaší odpovědi v 10:03:40 mám tuto otázku:

Kolik lidí a živočichů s poškozeným zdravím a zemřelých v důsledku ozáření z radaru je pro vás "přijatelná úroveň" rizika ?!
20. 10. 2008 | 10:21

Nuba napsal(a):

Milá Anbo,

pan Pocestný je tak zaujat svojí osobou, že jste to za tu volební komisi schytala asi za mě. V jednom svém příspěvku jsem se pokoušela pobavit v této dusné atmosféře diskutující kapkou humoru na předvolební téma. Musel to pochopit každý, i pravicově laděný pan Rumcajs. To už tak bývá, fanatici nemívají smysl pro humor.

Pro názornou ilustraci - bábinku jsem na radu nicku Levák hodlala poslat v době voleb do kostela a zelené dcerušky na kopřivy. Tento tápající chodec si to nějak dal dohromady s mým dalším příspěvkem, že se budu 2 dny "drásat" ve volební komisi a je z toho pokus o ovlivnění voleb. Je to směšné i smutné zároveň. Takže by měla od toho pána následovat omluva, ale té se nedočkáte, na to jeho přízemní "Nadřazenost" nemá.

Když bude nejhůř, najdeme si jinou zábavu, víte, kolik mám ještě práce na zahradě ? A ty haldy knížek, které jsem doposud nepřečetla. Zlému člověku je lépe se vyhnout, ať je kdekoliv.

Zdravím Vás
20. 10. 2008 | 10:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Petrovický,

tu diskusi zmiňovanou panem bigjirkou naleznete zde http://blog.aktualne.centru...

Pane profesore,

ano, vím stala se Vám křivda. Cítím s Vámi, nelíbí se mi to a už jsem to tu několikrát napsal (až potud je to míněno vážně).

Urážlivý a silně zavádějící termín "precizní" beru zpět a už ho víckrát nepoužiji.

Pane Pocestný, přestaňte zde na lidi útočit, nebo... se budu zlobit.

A kdy už se konečně budeme bavit o té smlouvě? Nebo aspoň začneme srovnávat podpis státního prezidenta Háchy z noci 15. března 1939 a hlasování našeho demokraticky zvoleného parlamentu o chystané smlouvě týkající se umístění zmíněného radaru?

A když už jsem u těch otázek, mám ještě pár dalších (i když mi je zde asi nikdo nezodpoví).

Proč hnutí neradaru.cz nereflektovalo na moji nabídku zveřejnit zde právnický rozbor smlouvy?

Proč mne zástupce hnutí Ne základnám pan Májíček dvakrát oslovil (naposledy před rokem), zda by mohl zde psát. Pokaždé dostal kladnou odpověď a pak jsem o něm už neslyšel?

Proč mne předminulý týden oslovil pan Tamáš se stejnou žádostí. Též dostal obratem kladnou odpověď a od té doby zase nic?

Zdá se, že zájem o diskusi tu má opravdu jen pár lidí. Pan Zatočil, pan Francesco, Gorash a pár dalších.

Nicméně nemohu se zbavit dojmu, že většina se zajímá především o to, co mělo či nemělo být zveřejněno, jak a kdo co říká, proč mu to dovolím říkat. Někdo se cítí uražen, jiný zase nedoceněn.

Libor Stejskal
20. 10. 2008 | 10:41

bigjirka napsal(a):

Šimone, tímto způsobem nemíním diskutovat. Každý technický projekt má svá rizika. Rizika tohoto projektu, pokud vím, zatím nejsou ošetřena vůbec, což je podle mne problém Zbytková rizika po implementaci opatření jsou všude. Viz nehody na silnicích, viz ČD, viz "vodiče na zem spadlé" a kluky, zabité v autě spadlým stromem.
20. 10. 2008 | 10:45

bigjirka napsal(a):

Jo - a moje otázka ohledně internetové totožnosti směřovala k tomu, zda zdejší J.Zatočil je opravdu radiotechnik Jaroslav Zatočil z KH, nebo zda se tu za něj někdo vydává. Já osobně jsem zvolil "anonymitu", ale zná mne zde včetně perlustračních detailů celá řada lidí - a mimochodem, pro toho kdo to zajímá, je to otázkou 5 minut do detailu... :-)
20. 10. 2008 | 10:52

bigjirka napsal(a):

no... koukám, že jsem se stou gramatikou nějak nevyrovnal... :-)
20. 10. 2008 | 11:14

J.Zatočil napsal(a):

Pro bigjiru .Dobrý den. Dovolte,abych vám popřál více takových úspěšných reakcí,jako je ta vaše zdvojená. Zřejmě máte jako zasloužilý diskutér výhodu a když redakční soft zjistí pravdu ve vašem příspěvku,automaticky jej zdvojí. IP adresa nemusí vyjadřovat bydliště. Zkuste se příště podívat(dříve než si začnete hrát na geniálního agenta),jak je to u poskytování připojení přes ADSL zařízeno. Z Kutné Hory opravdu jsem, konkrétně z předměstí Malín.Můžete si mne prokádrovat i osobně. Na: http://www.microwavelab.com/ je adresa. Cesta by to nebyla rozhodně marná máme tu mj. nádherný chrám Svaté Barbory, krásně morbidní kostnici v Sedlci a také středověký důl OSEL . Přeji vám také to, aby vám diskuse i nadále dodávaly toho, čeho se vám nedostává .
20. 10. 2008 | 11:26

Jemnický napsal(a):

1. Srovnávat obě smlouvy je sice efektní ale nekorektní. To již velmi dobře odůvodnili na těchto stránkách mnozí diskutující.

2. Celá situace kolem přípravy radaru - smlouvy, všelijaké důvody a zástupné důvody pro zřízení radaru, nezapojení NATO, neshoda politiků na naší straně a snaha o získání politického kapitálu, víza do USA, chování vojáků USA v jiných zemích, ohromná základna USA v “nezávislém Kosově” atd. – je velmi nedůvěryhodná.

3. Korektní právní rozbor smlouvy SOFA a její důsledky, nikoliv amaterské srovnání dvou neporovnatelných smluv, je naprosto klíčový pro vypsání referenda o zřízení vojenské základny USA na území České republiky.

4. Bez řádného a korektně připraveného referenda se ovšem celá akce začne podobat dočasnému pobytu vojsk CCCP na našem území, což si nepřeji.

Profesoru Hořejším děkuji, že tuto debatu na svém blogu rozproudil.
20. 10. 2008 | 11:55

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Zatočile,
jak jste přestal hovořit furt jen o radaru a o těch smlouvách, tak mi začínáte být sympatický!
:--)
20. 10. 2008 | 12:08

Václav Lipenský napsal(a):

ad Marko 19.10.2008, 15:36:07

Napsal jste o sobě do této diskuze, která se týká plánu postavit americkou vojenskou základnu a smluv s tím souvisejících.

Je jasné, že všem , kteří zde svobodně diskutujeme o různých tématech, jde o dobro
ve společnosti, o dobro lidí.
Rozdíly jsou v tom, co konkrétního si pod slovem DOBRO představujeme.

Myslíme si však určitě všichni, že velice důležitý je - bohužel ale mnohdy opomíjený a se samozřejmostí přijímaný - DAR ŽIVOTA.

Mezi Vašimi předky byli nebojácní, poctiví, lidumilní, odvážní a stateční lidé, kteří pro zlepšení života trpících, utlačovaných, vykořisťovaných a opovrhovaných lidí podstoupili i veliké riziko ztráty svého vlastního života. Vaši předci obětovali svůj život za lepší svět.
Všichni ti Vaši uvedení předci mají mou velikou úctu a obdiv.

Víme, že každý, kdo se tady na Zemi narodí, jednoho dne zemře. Pozemská cesta každého z nás jednou skončí.
Vaši předci se asi mohli dožít mnohem vyššího věku, kdyby se starali jenom o "to svoje".
Oni však nebyli lhostejní, nebyli sobečtí a ustrašení. Obětovali svůj život, aby pomohli potřebným lidem.

Připadá mi, pane Marko, že je Vám dost hořko z toho, kam a k čemu někteří lidé v současnosti směřují, jaké jsou hodnoty a "hodnoty" lidí například ve vládě.

Proč zemřeli Vaši stateční předci?:

Protože protestovali a účinně konali proti zlovůli a svévoli lidí, kteří mysleli pouze na svůj blahobyt, jenom na své bohatství, jenom na své rozmary a přehnané potřeby atd.
Život Vaší maminky byl násilně ukončen, protože chtěla chránit člověka, kterým v té době většina lidí podle zvrhlé a nenávistné propagandy opovrhovala, protože patřil ke skupině tzv. "podlidí".

Pane Marko, je známo, že když se lidé nepoučí z minulých chyb a omylů, jsou nuceni zopakovat si je. Lidé si vzájemně způsobily tragedie, protože se nechali zmanipulovat nenávistnou a scestnou propagandou svých vůdců.
Ten, kdo chce lidem poskytovat něco dobrého za cenu zabíjení lidí, je zločinec.

Nyní je nanejvýš nezbytné zodpovědět si - každý sám - otázku: CHCI MÍR NEBO VÁLKU?

Já osobně chci mír. Proto nechci žádnou další vojenskou základnu ve své zemi.
NECHCI ŽÁDNOU CIZÍ VOJENSKOU ZÁKLADNU V ČR!!! Tak se jenom podpoří pocity nejistoty, ohrožení a myšlenky na třetí světovou válku. Třetí světová válka by vedla k zániku lidstva.

Armáda USA zmasakrovala a zmasakrovává ženy, děti, muže a staré lidi v Iráku a jinde.
Armáda USA nezajišťuje mír. Vláda USA pouze plní přání a touhu zbrojařů po větších finančních ziscích a po ovládnutí světa.

VLÁDA USA A AMERICKÁ ARMÁDA JSOU PŘÍČINOU OBROVSKÉHO UTRPENÍ LIDÍ! Jde o mrtvé a zmrzačené Iráčany - cca 1 OOO OOO - slovy jeden milion a Američany - cca 4 000 - slovy čtyři tisíce a o utrpení všech jejich pozůstalých!
Prezident G.W.Bush bude souzen za smrt 4 000 Američanů, protože lhal, aby odůvodnil vpád do Iráku. Žalobu na něho sepisují prokurátoři členských států USA - např. Vincent Bugliosi a Charlotte Dennett ze států Kalifornie a Vermont a další.

Pane Marko, napsal jste, že asi dle názoru lékařů Vám zbývá měsíc pozemského života.
Určitě pro Vás již teď mnoho lidí pláče a velice lituje toho, že z tohoto světa předčasně odejdete.

Pláču pro všechny lidi, kteří byli kvůli hrabivosti, bezohlednosti, pýše, panovačnosti a krutosti zbaveni životů.

Nebyl jsem a nejsem členem žádné politické strany. Jsem křesťan a nejsem členem žádné církve.
Snažím se dělat dobro pro lidi tak, jak je v mých silách. Někdy stačí vlídné slovo, upřímný úsměv, poděkování za laskavost a tak podobně. Snažím se ochraňovat lidi, které jiní nějak ohrožují. Vím, že velmi účinná jsou vhodná slova a klidné a neohrožené jednání.
Každý máme jiné možnosti a své hranice, díky nimž jsme lépe či méně lépe schopni něco dobrého a potřebného vykonat.

Myslím si, že obětovat život v dnešní době by mělo být tím nejzazším druhem pomoci dalším lidem - třeba v případě zachraňování lidí při požáru a podobně.

Je ostudou lidstva, jestliže dopustí umírání lidí z důvodu chamtivosti, panovačnosti, mstivosti, bezohlednosti a sobectví.

Smrt za smrt nic neřeší. Zabití člověka nelze napravit zabitím jiného člověka. Takovým způsobem se vytváří bludný kruh násilí. Každý, kdo vykonává trest smrti, je najatý vrah.

Pane Marko, přeji Vám Boží mír v duši, Boží radost v mysli a Boží lásku v srdci.
20. 10. 2008 | 12:23

vaclavhorejsi napsal(a):

Dekuji, pane Stejskale,

ted uz jste to napsal jako skutecne precizne ladene uvahy ;-)

Ja skutecne docela zamerne vytahuji temata, ktera jsou kontroverzni a na kterych se ukaze, kdo je schopen diskutovat k veci a slusne.

Bohuzel se ukazuje, ze spouste lidi je vlastni pristup onoho lampasaka: "Mam rad diskusi, ale nemohu pripustit, aby mel nekdo jiny nazor nez ja".

Prece je snad naprosto samozrejme, ze vsichni jsme si vedomi, ze svoboda, kterou mame ted, je naprosto nesrovnatelna s tim, co zde bylo pred 20 lety. Proc tedy porad nekdo musi "bojovat proti komunismu", snazit se umlcovat ty, kteri maji nazory ne zcela konformni s temi, ktere hlasaji skoro vsechny sdelovaci, proc pokladaji za urazlive a primo svatokradezne kritizovat USA, nebo pripoustet, ze Rusko neni zadna "rise zla", proc kazdeho, ko s takovymi nazory prijde hned odsoudi jako agenta, bolsevika nebo cloveka mdleho rozumu?

Prece snad kazdy aspon trochu nezaujaty clovek tady musi videt, ze pan Zatocil ani nahodou nerika, ze ta sovetska "okupace" byla dobra? On prece jenom kritizuje nektere body v te soucasne smlouve, resp. kritizuje tu smlouvu jako takovou; to formalni porovnavani s tou 40 let starou smlouvou je jen prostredek ke zvyrazneni urcitych problemu.

Mne to pripada, jako by mnozi diskutujici videli ve vsech, kteri maji jakkoli, i velmi umirnene, kriticke nazory na soucasnou politiku USA (nebo soucasne ceske vlady) jakesi nebezpecne nepratele ohrozujici budoucnost budoucich generaci (nekteri to i doslova takto formuluji).

To je prece hrozne - takova inkvizicni, resp. vpravde bolsevicka mentalita "kdo nejde s nami jde proti nam" (a toho je treba eliminovat, zadupat, ztrestat).

Snad je mozne ve svobodne zemi svobodne diskutovat nazory, ktere jsou celkem mainsteramove napr. i v zapadni Evrope? Kriticky nebo aspon rezervovane se k tomu radarovemu projektu stavi prece treba celni politikove Rakouska, Nemecka, Slovenska a asi i dalsich zemi EU, takze snad podobne nazory by melo byt mozno diskutovat bez okrikovani a zastrasovani i tady, ne???

Docela mi vadi ten neustaly pokrik o "antiamerikanismu" - pripomina mi to ty zname reci RP z davnych casu o "antisovetskych zivlech".
Snad jsme dostatecne sebevedomi, abychom si mohli dovolit i kriticke nazory. A muzeme snad o nich diskutovat slusne, s respektem k tomu drunemu, ktery proste nemusi byt "nepritelem", "agentem" ci "hlupakem".

..
20. 10. 2008 | 13:11

stejskal napsal(a):

Pane profesore,

to nevím, proč se tu neustále snaží někdo umlčovat ty, "kteri maji nazory ne zcela konformni."

Ale řekl bych, že se neptáte toho pravého. Sám za sebe se snažím, aby nebyly umlčovány žádné názory (tedy pokud neporušují zdejší pravidla a zejména zákony této země).

Ale už jsem zažil, že tu pár lidí chtělo umlčet mě ;-) To byste nevěřil, jaký to tu vzbudilo poprask ;-)

Libor Stejskal
20. 10. 2008 | 13:49

Marty napsal(a):

vaclavhorejsi: co jste si navaril, to si take snezte.
20. 10. 2008 | 13:59

Pocestny napsal(a):

Pane Hořejší,
situace je taková, že cítím nutnost to celé ukončit.

Před půl rokem jsem sem vstoupil a narazil na váš výtvor o radaru. Upustil jsem pár sarkastických úvah o miserii toho dašeho dílka a pustila se do mne smečka patologů mého původu. Náhle spatřím, že headline vašeho dalšího traktátu na emotivně moralistní téma se skví výsek z mého výroku z minula.

Pan doktor mne zviditelnil jako "výstražný příklad", na to nemohu nereagovat jinak než jako tehdy, když si tohle dovolil asistentík z katedry ML.

Pan doktor ironizoval zpočátku rád mou osobu, pak se přestal vyjadřovat sám a ponechal to v rukou svých příznivců. Nabalili se další talenty, které panu doktoru také rády přiblíží, rostla tu "společenská potřeba" vyvracet ty zlé bludy vlastními memoáry, kde se pomalu začala rýsovat životní stance.

Vy jste manipulativně začal ad hominem, dnes čelíte pocitu, kterému jsem čelil sám tehdy, když jste veřejně a konkrétně vyjádřil "Hořejšího teorii" o Pocestného původu a úmyslu".

Cítíte nařčen? Uražen? Pomluven?

Pokud ano, vítejte v klubu!!

Nejhorší je, že se mnou mnozí i souhlasí, je zarážející, kolik lidí se neozvalo na vaši obranu.... pochybují??

Jsou si vědomi toho, co "běžně funguje", jak Nově na kameru zády řekně kždý druhý dealer s přístroji, materiály, s tím vším co se školám, ústavům, nemocnicím dodává...

Pokud jsem práskač, mám asi pravdu. "Práskat lež", je pomlouvat, to nikdo nekoupí jako informaci, ale jako emoční výtok.
Inu, nezbývá, než se naučit žít s pochybnostmi, které o nás trousí ti druzí, pane doktore.

To, co vy jste dokázal jedním klikancem, mně trvalo půl roku a pěkně to tu ukázalo, jaká je opravdu situace a kdo tu kde stojí.

Když jsem vás na začátku varoval o osobní odpovědnosti za obecné výroky o lidech a věcech, které přejímáte jako informace, ale samy o sobě jsou jen další jed, otravující možnost společenského zklidnění, smál jste se mi, doufám, že dnes chápete, že co se vleče, neuteče.

Nehrajte si se slovy jako malý spratek, který se ustavičně pitvoří a posmívá na témat, která jiní mohou ve své podivnosti brát vážně, přestaňte exhibovat svou nevíru a staňte se, prosím, dospělým akademikem, kterému leží na mysli něco jiného než reklamy a líbání kostí, jinak je jen ideovým advokátem postojů generace "68".

Pochopte, že těmi to kraktáty jste mimo obor a suplujete tu posici veřejného štváče a lháře, který "moudře zdenunciuje" a tím ho označí jako terč místnímu Souručenství Lejnotepců.

Já jen použil vaší metodu, znejistěme publikum uvěřitelnou zkratkou, která znevěrohodní původce argumentace, na kterou nemáme demagogický flastr.

Takové malé cvičení z manipulace davem, děkuji za sparring.

U mne jsou "pochybnosti přirozené", svým stylem na tom bedlivě pracuji, u vás? .....

Pořešte, jak umíte, já také musel.
Tímto končím jakékoliv vyjadřování k osobě pana Hořejšího, ať je, kdo je, zůstane to jeho věcí, co se mne týká.

Vadí vám "antiamerikanismus"?? To mi, jako Radarovému Hujerovi, vlastizrádci a podobně vskutku žíly trhá....

Když už nepřemýšlíte nad tím, co říkám, přemýšlejte aspoň jak se vyhnout těmto střetnutím.

Můj nástin toho, co u vás budu hledat, je jen konstatování, že vím, co hledat a pokud to tam je, najdu to. Nic víc. Vy ještě nevíte, že u ISO to tam bude hledat každý..-)))) dle manuálu. tudíž se v tom nijak angažovat nemusím, pokud ISO máte, jest diskuse bezpředmětná.

Smrad, který po nás zbude, bude jen v hlavách malověrných....
20. 10. 2008 | 15:01

Šimon Petrovický napsal(a):

pro bigjirku 20.10.2008, 10:45:36

Pane bigjirko, nejprve opět cituji z vašeho příspěvku: "rizika tohoto projektu= amer.voj.radaru nejsou ošetřena..." - konec citace.
Tak už tahle informace je alarmující.

Současná vláda ČR je skutečně arogantní a podobně v lecčems omezená a servilní vůči "velkému bratrovi" jako komunistické vlády před rokem 1989!

Sleduji zprávy a informace o případném amer.radaru v ČR. Velice seriózní jsou vyjádření pana Ing.Milana Hlobila - radiolokačního experta, dále špičkového fyzika z AV ČR RNDr.Petra Pokorného,CSc., profesora Raida z Brna aj.

Vaše vyjádření o škodlivých účincích záření radaru zapadá do odborných vyjádření výše uvedených specialistů.

Mám však velké výhrady vůči vašemu bagatelizujícímu posouzení škodlivosti záření radaru s poukázáním na úmrtí lidí v důsledku havárií aut na silnicích, na usmrcené lidí při vlakovém neštěstí aj.

Vaše vyjádření je pouze otřesným dokladem toho, že smrt lidí a zajisté i zvířat v důsledku závadného jednání lidí nebo závad automobilů a bezpečnostních zařízení železnic apod. pokládáte za něco přirozeného.

Potom tedy pokládáte za normální, že by tu bylo postaveno zařízení, které také bude mrzačit a usmrcovat lidi, zvířata a rostliny. Jiné to bude v tom, že "smůlu" budou mít ti, kdo se dostanou do cesty záření radaru.
Podle vyjádření výše uvedených odborníků jde o vzdálenosti od desítek kilometrů do několika set kilometrů. Ty stovky kilometrů se týkají přenosu záření radaru prostřednictvím atmosférických vlnovodných kanálů.
Dále jde o přímé záření na lidi a technické zařízení do letadel a o odražené záření od letadel do okolních letadel a také směrem na zem - neznámo kam.

Záření radaru poškozuje hlavně mozek a oči.

Podrobnější informace o poškozování zdraví zářením radaru a o technických údajích jsou v pořadu PORT na ČT2 ze dne 17.září 2OO8 v 17:15 hod.

Hustotu výkonu radaru lze dokonce zvýšit tak, že radar je možné použít jako zbraň!
Na zacíleném místě dojde nejen k destrukci, ale přímo k vypaření zasažené lokality.

Mít amer.voj.radar v ČR není zárukou občanských svobod. Radar nám nezajistí trvání demokracie.

My občané můžeme za to, co dělá nebo nedělá vláda pro demokracii v zemi.
Záleží na naší statečnosti, angažovanosti, nesobeckosti,odvaze a serióznosti, abychom dokázali odmítnout podřizování se tu jednomu tu druhému "velkému bratrovi".

Jinak se může klidně stát, že na případné americké voj.základně v ČR si budou předávat služby oba "velcí bratři", aby se ujistili, že to oba myslí upřímně přátelsk= tedy aby si zbrojaři a jejich političtí přátelé "přišli na své prachy".

V USA by se měli věnovat řešení finančních , hypotečních a jiných ekonomických problémů, aby nedocházelo k finančním, ekonomickým a dalším problémům ve státech, které jsou hospodářsky propojeny s USA.
20. 10. 2008 | 15:35

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Lipenský (12:23),
já chcu taky mír a svobodu, a proto upírám své oči na západ. Nevím, kde jste vzal čísla, která uvádíte z Iráku. Já si dovolím poukázat na konkrétnější zdroj:
http://vaclavek.blog.idnes....

Píšete, že "prezident Busch bude souzen". Oproti tomu prezident Putin souzen nebude ... a právě v tom vidím ten průšvih.
20. 10. 2008 | 15:44

Šimon Petrovický napsal(a):

Oprava v textu z 15:35:15
- druhý odstavec zezdola - upřímně přátelsky

Všem přeji krásné a pohodové dny :-)) !
20. 10. 2008 | 15:45

Jan Vaculík napsal(a):

Omluva za překlep: pan lipenský napsal ovšemže správně: GW Bush...
20. 10. 2008 | 15:47

vlk napsal(a):

Pocestný
vynejste nic jiného než zakomplexovaný, sprostý a drzý darebák. Ve vašem slovníku lobotomik, lejnotepec a spratek. Který si usurpuje, z kdoví jakého fantaskního titulu být arbitrem morálky a konáání celého světa.

Sprosťák sotva může být arbitrem morálky , podobně jako spratek, O darebákovi nemluvě. Jste mi dokonal e lhostejný. Por mne jste odpad. Jakkoliv vzdělaný. Ale odpad. zřejmě máte potřebu duševní defekalizace. OK. Jen nechápu, proč zrovna tady. Co kdybyste si pro tuto činnost našel některý ze světových portálů, které budou hodny velikosti vašich duševních výkalů? Tady z vás může být špatně jen omezenému počtu lidí. není to škoda pro trus vašeho formátu?

Prosba na pana profesora Hořejšího. Nešpiňte s e s tímhle odpadem.
20. 10. 2008 | 15:48

bigjirka napsal(a):

Šimone, příliš čtete sci-fi. O "Atmosférických vlnovodných kanálech" jsme s panem Hlobilem diskutovali, ale nějak byla jeho argumentace na důležitých místech dost děravá. Bojím se, že na rozdíl od pana Hlobila Vy vůbec nevíte, o čem píšete. Pan Hlobil to sice ví, ale vysekává kousky proti radaru. Z nich však nejde ušít celý kabát. Docela těžko mohu diskutovat s někým, kdo o věci nic neví.
20. 10. 2008 | 15:49

bigjirka napsal(a):

pane profesore, Vaše antiamerické vyznání je opravdu působivé, já nemám co dodat. myslím, že nás tu 22 let okupovali Američani, převlečení za Rusáky...

Pane Zatočile, Kutnou Horu znám a mám rád, mám tam kamarádku. Možná se někdy stavím, ale po pravdě když už se tam dostanu, dám asi přednost pokecu s ní.. no uvidíme. když Vy jste vyladěný dost nepřátelsky... Vy odpírači jste dost zavilí a většinou orientovaní proklatě levicově. já jsem radioelektroniku studoval na ČVUT a tam tak přepolitisováno nebylo... Každopádně k radaru i já mám nějaké poznámky ohledně rizik, leč preferuji Západ před Východem.
20. 10. 2008 | 15:58

bigjirka napsal(a):

vlku, nechtěl by ses už konečně začít zabývat něčím jiným, než napadáním spolubesedníka?
20. 10. 2008 | 16:58

Marty napsal(a):

bigjirka: jen vlka nechte. Tak dobre jako on sam ho nikdo nepopise.
20. 10. 2008 | 17:12

vlk napsal(a):

jiro

myslíš ,že napadnu alespoň polovic lidí, co ty?
Ne nenapadnu spolubesedníka. toho ne.
Ale Pocetsný není žádný spolubesedník.
Četl jsi vůbec co napsal profesoru Hořejšímu 20.10.2008 15:01:30 ? A v sobotu v 19:43?
A co napsal paní Anbě?
Pokud tomu říkáš spolubesedník, pak je spolubesedník tvůj a ne můj. A je nás tu takových s tímhle viděním, docela dost.
A máš problém s heslem -na hrubý pytel hrubá záplata?V tom případě ti musím připomenout Kostlána. Nijak jsme se nedivil, že jsi si ho vypůjčil. Ovšem tebe holt neplatí, že i ostatní mají právo na obranu.Pouze, když mají tsejný názor jako ty.
20. 10. 2008 | 18:26

Mirek napsal(a):

VSEM CTENARUM:

Srovnavat ‘nelegalni’ ruskou okupaci v 1968 s ‘legalnim’ pokusem postavit radar v Brdech o 40 let pozdeji (a jakekoli smlouvy s timto spojene), je jako srovnavat zraloky a sici stroje – zraloci maji OSTRE zuby a sici stroje maji OSTRE jehly; pri okupaci v 1968 a teoreticky v Brdech, ‘OSTRE nabite’ zbrane cizich vojaku by mohly slouzit jako ‘podobnost-naznacujici entity.’ :)

Avsak je nutno si tez znovu uvedomit (coz pan Zatocil mozna zamerne zamlcuje), ze podobne jako zralok muze nekomu ukousnut nohu, kdezto sici stroj ne – zakon ne-zakon, dohoda ne-dohoda – rusky okupant mohl delat beztrestne vse, co se mu zamanulo (vcetne beztrestneho zavrazdeni skoro 100 nevinnych ceskych lidi), kdezto americky obsluhovatel radaru ne. Myslim si, ze z tohoto duvodu pan Stejskal odmitl publikovat toto z ciste akademickeho hlediska mozna trochu zajimave, nicmene z praktickeho hlediska naprosto nesmyslne porovnani. Jinymi slovy, pan Stejskal se pouze znazi, aby se z AKTUALNE.CZ nahodou nestaly Blici listy, coz povazuji za vysoce pozitivni aktivitu. :)

Na prvni pohled by se mylne mohlo zdat, ze Vasek se zde pouze snazi sabotovat snahu pana Stejskala – t.j. Stejskavovu snahu pokud mozno prilis ‘nezazblistit’ AKTUALNE.CZ. Nicmene je velice dulezite si uvedomit, ze pan Stejskal je primarne EDITOR usilujici o vyvazeny pohled, kdezto Vasek je primarne BLOGGER, snazici se stimulovat diskusi na urcite tema. Protoze jsem jednim z nejzarytejsich obhajcu a bojovniku za tzv. “First Amendment” americke Ustavy, jehoz hlavnim bodem je FREEDOM OF SPEECH (tim naprosto nenaznacuji, ze by ostatni body teto “prvni zlepsujici opravy” Ustavy byly nedulezite), ktery zarucuje komukoli, aby svobodne vyjadril, co si mysli, Vaskovu akci nepovazuji za sabotazni, nybrz za vysoce pozitivni aktivitu v tvrdem a nikdy neutuchajicim boji za svobodu mluveneho/psaneho projevu, boji, ktery se naopak pan Stejskal (urcite omylem) obcas snazi sabotovat se svou maznickou. :)

Sumarne, APLAUDUJI (i kdyz jak zrejmo z rozdilnych duvodu) jak rozhodnuti pana Stejskala “neuverejnit!” (prebytek jednostrannych, nevyvazenych a prakticky nesmyslnych “pohledu” ruznych autoru by zcela jiste znicil duveryhodnost AKTUALNE.CZ presne stejne a efektive jako znicil duveryhodnost Blicich listu), tak i Vaskovo “uverejnit!,” ktere je casti boje, v nemz napr. jen za Putinovy diktatury v Rusku nyni vice nez 300 novinaru polozilo sve zivoty – t.j. boje za svobodne vyjadreni toho, co vime a co si o tom, co vime, myslime, boje, jehoz hlavnim cilem je odhalit pravdu, ktera (jak vsichni doufame) nam pomuze pri reseni ruznych problemu, a tudiz pri nasich pokusech o zlepseni zivota vsech lidi.

Mym hlavnim argumentem zde bylo (18.10.2008 17:28:05) a je, ze ‘silna vojenska’ (ci dokonce lepe ‘silna vojensko-ekonomicka/obchodni’) smouva s USA, Cinou nebo obema by mohla velice efectivne ochranit CR pred agresivni politicko-ekonomickou expanzi soucasneho hyper-nacionalistickeho Ruska. Vasek tento muj nazor povazuje za velice mylny (18.10.2008 17:40:40).

TEORETICKY, Vasek by se mnou mohl nesouhlasit prinejmensim ze dvou duvodu. 1) Protoze je pesimista, a tudiz "zadna smlouva CR pred Ruskem neuchrani." :) 2) Protoze mozna trochu podcenuje ambice protagonistu soucasneho hypertrofovaneho nacionalismu Ruska, podobne jako kdysi mnozi v Evrope podcenovali Hitlerovy ambice v hypertrofovaně nacionalistickem Nemecku. Vzhledem k tomu, ze tato druha moznost je pravdepodobnejsi, pokusim se ji analyzovat v mem pristim prispevku.
20. 10. 2008 | 18:42

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"Stejskalovu snahu" misto "Stejskavovu snahu"
20. 10. 2008 | 19:21

Mirek napsal(a):

PRVNI CAST:

Vasku,

Moje hypoteza je extrapolaci nepopiratelnych historickych skutecnosti. Samozrejme, tato extrapolace muze byt mylna (jak naznacujes), anebo muze byt pravdiva (coz si mysli Mirek a mozna i par ctenaru). :) Proc? Zopakujme si nejprve muj hlavni extrapolacni zaver a hypotezu (aby nebyly zadne pochyby o tom, o cem mluvime) – tedy, ze “PRO NEZAVISLOST CESKE REPUBLIKY (radar ne-radar, NATO ne-NATO) ‘SILNA’ VOJENSKA SMLOUVA S USA, CINOU NEBO OBEMA BY MOHLA BYT VELICE DULEZITOU ENTITOU EFFECTIVNE BLOKUJICI MOZNOU RUSKOU POLITICKO-EKONOMICKOU ZNUVUANEXIZACI CR.” Pochopitelne jeste silnejsi a lepsi by byla (jak jsem nekolikrat naznacil) SILNA VOJENSKO-EKONOMICKA/OBCHODNI smlova, protoze ekonomicke propojeni pouze posiluje (v uvedenem vyznamu) jakoukoli vojenskou smlouvu.

Popisme celou situaci tak trochu z jineho uhlu, rekneme ‘z uhlu hlavniho ruskeho protagonisty.’ V urcitou chvili, Vladimir Vladimirovic Putin dosel k nazoru, ze nejjednodussi zpusob, jak zabrzdit rozmahajici se chaos v Rusku, ‘sjednotit narod’ a dosahnout jakesi zdanlive soudrznosti a stability je skrz posileni pocitu narodni hrdosti. Jinymi slovy ‘sjednotit narod udolany post-SSSR-skym chaosem pomoci hyper-nacionalismu’. Toto neni vubec jednoduche, protoze od obdobi prevzeti moci masovym vrahem V.I. Leninem toho, nac by mohl byt jeden v Rusku hrdy, zas tak moc nebylo – mozna s vyjimkou Solzenicyna a jeho popisu gulagu, Gagarina, docasne nadvlady ruskych sachistu a nejvetsiho arzenalu jadernych zbrani na svete. :)

Pri budovani tohoto “noveho” narodniho citeni Putin pouzil vsech svych znalosti – pocinaje od toho, co pochytil od sveho dedecka (ktery, jak vis, byl osobnim kucharem jak V.I. Lenina tak i J.V. Stalina), pres svou financne velice vyhodnou :) “money laundering” spolupraci s kolumbiskymi kokainovymi kartely, az po sve sefovani a rizeni FSB/KGB (v 1998-99 “primo” a potom az do dneska “neprimo”). Buhuzel, jako jednoho z hlavnich nastroju budovani teto “narodni hrdosti” si nezvolil Puskina, ale Stalina, mozna proto, ze z hlediska 25 milionu nevinne zavrazdenych Stalinem, tech nekolik stovek Putinem nevinne zavrazdenych novinaru, politiku, pravniku, etc. prece vubec nestoji za rec! ‘Vzdyt oni svou pravdivou kritikou mojich zlocinu chteli sabotovat me usili o sjednoceni naroda, usili, ktere je silene tezke i bez te jejich sabotaze!’

Vysledkem techto Putinovych aktivit je soucasna situace v Rusku, kde mlada generace NAPROSTO NEUVERITELNE OSLAVUJE MASOVEHO VRAHA STALINA jako nejvetsiho narodniho hrdinu a vubec si neuvedomuje (v dusledku Putinem prepsane “ucebnice” dejepisu), ze s Hitlerem vubec nebojoval Stalin, nybrz rusky lid vedeny svymi generaly, ktere Stalin “strilel na miste,” kdyz byt i jenom mirne nesouhlasili s jeho nesmyslnym vojenskymi navrhy a rozkazy; jinymi slovy, ze totalne vojensky neschopny Stalin (jak presne popsal napr. Никита Сергеевич Хрущёв) vrazdami svych spickovych generalu pouze zapricinil prodlouzeni valky a znacne ZVYSIL utrpeni ruskeho lidu v prubehu valky a po ni, a ze se svymi 25 miliony zavrazdenych nevinnych lidi je nejvetsi nelidskou zrudou v historii Ruska a pravdepodobne i v historii Homo sapiens.

Proto ‘zvuk’ tohoto Putinem narizeneho rehabilitovani a oslavovani nejvetsi a nejhorsi novodobe nelidske zrudy jako nejlepsiho Rusa vyvolava husi kuzi a zni nezamenitelne presne jako “Deutschland, Deutschland über alles,
 über alles in der Welt.”
20. 10. 2008 | 20:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,

smim-li poprosit - nepouzivej oznaceni "Blici listy"; povazuji to za trochu hloupe, tebe nehodne...
Ja BL povazuji za docela cenny zdroj informaci (ac ne se vsim tam souhlasim - to ostatne ani na Aktualne, MFD, Pravo, LN...).

Srdecne

Vasek

..
20. 10. 2008 | 20:35

Mirek napsal(a):

DRUHA CAST:

Otazka je, co Putin hodla delat dal. Jak vis, mam par spickovych ruskych a cinskych politiku tak trochu “zmapovano.” :) Putin je z nich nejoportunistictejsi, nejbrutalnejsi, nejnepredvidatelnejsi, avsak tez nejpredvidavejsi. Co myslim prvnimi tremi adjektivy (vzhedem k nasi predchozi vymene dopisu o Rusku) asi tusis, avsak to ctvrte by mohlo byt hadankou. Spise nez nejaky dost hrozny priklad (kterych par tez znam) uvedu jeho temer neuveritelnou predvidavost a pohotovost, kdyz v letosnim srpnu zachranil zivoty filmaru napadenych ohromnym usurijskym tygrem. Naprosto KAZDY kolem panikaril a nevedel co delat, kdezto milej Vlada chladnokrevne a hbite tygra zpacifikoval tranquilizacni strelou (nepamatuji se jestli ji vystrelil z pistole nebo pusky). Putin je take jediny spickovy politik (o kterem vim), ktery kdy dosahl “6. dan v judo” (v podstate ‘olympijska uroven’) – a sveho casu vyhral napr. prebor celeho Leningradu. Jinymi slovy, Putin ma par pozitivnich rysu! :)

Mozna, ze se Putin od tedka spokoji s tim, co delal vcera touhle dobou – tedy testovanim noveho ‘GPS obojku’ pro sveho labradora, a zjistovanim si hezky pres jeden ze svych satelitu, kde mu to mile chundelate psisko beha po zahrade. :) Bohuzel, historicky, Putin nikdy nemel tak skromne ambice jako byla ta jeho vcerejsi aktivita. Pocinaje zproneverenim $93,000,000 zacatkem devedesatych let v St. Petersburgu, pres jeho dlouholetou spolupraci s kolumbijskymi kokainovymi kartely (urcite alespon cast jeho 40-50 miliard dolaru ulozenych ve svycarskych bankach je dusledkem znacne obliby kokainu v USA a jinde na svete), az po jeho zakoupeni 4.5% Gazpromu (za priblizne 13 miliard dolaru), 37% akcii Surgutneftegazu (za priblizne 20 milliard dolaru), a 50% Guvnoru (za zhruba 30 milliard dolaru) – Putin vzdycky MYSLEL A JEDNAL VE VELKEM! :)

Pokud by se Evrope podarilo vybudovat EU ve stylu “Spojene Staty Evropske” (SSE) – potom jednoduse “forget it!” Oproti 300 milionum obcanu USA, 550 milionum obcanu SSE a 1.3 miliarde Cinanu, nejakejch 150 millionu Rusu jednoduse nebude mit tu spravnou ‘ekonomickou silu’ na uskutecneni Putinovych mezinarodne mocichtivych ambic. Proto se Putin snazi EU rozbit a omezit vliv USA v Evrope.

Myslim, ze je zcela predstavitelne (pokud se EU rozpadne), ze Putin se pokusi ‘re-take CR,’ mozna ne stylem “Gruzie” (i kdyz to neni uplne vyloucne), ale spise stylem “Karlovy Vary,” jinymi slovy, ze si politickou elitu CR jednoduse koupi, a ti kteri nahodou nepujdou presvedcit, ze nechat se koupit je opravdu v zajmu jejich zdravi, si to hezky vypijou – tedy myslim, “hezky si vypijou caj s Po-210...” :)

Myslim, ze silna vojensko-ekonomicka smlouva s USA, Cinou nebo obema by byla velice neprijemnou ‘carou pres Putinuv rozpocet,’ bez ohledu na to, jestli se EU rozpadne nebo ne, a bez ohledu na to, jak uspesne budou ostatni Putinovy snahy napravit to, co on sam povazuje za nejvetsi tragedii v ruske a evropske historii – t.j. “rozpad SSSR a Varsavske smlouvy.”

A ted mi prosim Vasku rekni, kde a jak se s tou “myslekou silne smlouvy s USA na obranu nezavislosti CR” mylim.
20. 10. 2008 | 20:35

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"nesmyslnymi vojenskymi navrhy" misto "nesmyslnym vojenskymi navrhy"

a asi je tam tech preklepu vic - sorry, nejsem nejlepsi strojopisec... :)
20. 10. 2008 | 20:42

Václav Lipenský napsal(a):

pro pana Václava Hořejšího,

jste statečný člověk a jistě se také snažíte být jak v práci, tak v dalším co nejobjektivnější.
Dokládá to veliký zájem lidí o Vaše články na tomto blogu.

Myslím si, že na Vás momentálně doléhá únava z tohoto - dá se říci - skutečně duchovního boje dobra se zlem.

Pro Vaši posilu, pro povzbuzení a pro inspiraci Vám posílám tyto citace z Bible:

" Za zpupností přichází hanba,
kdežto s umírněnými je moudrost.
Přímé vede bezúhonnost,
kdežto věrolomné zahubí pokřivenost. "
Přísloví 11/2,3

" Bázeň před Hospodinem přidává dnů,
kdežto svévolníkům se léta zkrátí. "
Přísloví 10/27

" Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry. "
List Jakubův 1/17
20. 10. 2008 | 20:45

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"nesmyslnymi vojenskymi navrhy" misto "nesmyslnym vojenskymi navrhy"

a asi je tam tech preklepu vic - sorry, nejsem nejlepsi strojopisec... :)
20. 10. 2008 | 20:46

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,

ja se obavam, ze je to cele trochu prilis paranoidni, postaveno na informacich podobne spolehlivosti jako to, ze Oppenheimer predal Stalinovi plany atomove bomby za slib uzemi na Kavkaze pro zidovsky stat.
Neco podobneho "Protokolum sionskych mudrcu" - jejich zastanci byli podobne skalopevne presvedceni o tom hrozivem spiknuti...

Pockejme 10 let a uvidime. Vsadim se o co chces, ze tve katastroficke vize se nesplni.

Ja jsem horlivym zastancem EU a vzniku Spojenych statu evropskych (federace podobne USA); bohuzel ti, kteri dnes vladnou (ODS) EU nepreji a nejradeji by z ni udelali jen nejakou evropskou OSN...

Doufam, ze EU, Rusko a USA se casem sprateli podobne, jako kdysi Francie s Nemeckem.

..
20. 10. 2008 | 21:02

vaclavhorejsi napsal(a):

Václav Lipenský:

Dekuji Vam za povzbudive citaty.
Unaveny se necitim - naopak :-).

..
20. 10. 2008 | 21:04

Václav Lipenský napsal(a):

pro pana Jana Vaculíka:

Zítra Vám odpovím.
20. 10. 2008 | 21:14

Šimon Petrovický napsal(a):

ad bigjirka:

Když něco chcete prosadit, máte sklon ztrácet objektivitu a soustřeďujete se jen na tu část problému, která vyhovuje vašemu záměru.
Své oponenty se snažíte neférově znevážit.
20. 10. 2008 | 21:21

bigjirka napsal(a):

Kloním se k Mirkovi. Není to paranoia, jsou to fašizující tendence, ne-li již fašismus v Rusku. Teď jsem dokoukal Myší olej - oni tam mají Voloďku dodnes. Měl jsem pochopení pro Putinovy diktátorské rysy a myslel, že povede Rusko k demokracii trochu autoritativním stylem. Chyba lávky, stupňuje to a Rusko fašisuje. Váš antiamerikanismus mne děsí, pane profesore. Jste profesor a spousta lidí Vám uvěří.
20. 10. 2008 | 21:23

bigjirka napsal(a):

vlku, nějak blbě čteš. koho já napadám ze spolubesedníků? jen trochu drsně odpovídám rudým mordám, které na mne slintají... ty pocestného napadneš při každém náletu.. je to tvoje věc, věcné příspěvky jsou od tebe vzácnější a vzácnější.
20. 10. 2008 | 21:26

bigjirka napsal(a):

to tedy nevím, kde, Šimone. p. Zatočil, kolega radiotechnik se vydal na nejistou stezku práva zapomínajíc, že vynucená smlouva je v principu neplatná. Vy zase povídáte o radiotechnice, aniž byste cokoli věděl...
20. 10. 2008 | 21:29

Karel Mueller napsal(a):

bigjirka:
Jirko, takhle to nemá cenu, zkusme se bavit jako dospělí lidé.
Padla zde řeč o smlouvě mezi USA a Čínou. Vojenské i hospodářské. Hmm ...
Čína je hlavní americký věřitel s obrovským dluhem USA vůči Číně. Kdyby chtěla, tak ještě před krizí (!!!) by dolar položila. Získala strategické (z hlediska surovin) pozice v Africe, má zájem na Ahmadinejadově vládě v Íránu (kvůli nasmlouvaným ropným polím i plynu) a co je nejhorší, tvrdě se zachytla ekonomicky v latinské Americe a finančně ji začla nezadržitelně přebírat. Rusové se tam chytají hlavně z vojenských důvodů, debata o latinské Americe by byla na samostatnou diskuzi.
Ale i tak, před nedávnem něco nemožného ...

V současném absurdním handrkování se s Ruskem nasadila Čína tvář hráče pokeru. Nevím, jestli někdy budou USA schopni zničit Rusy za "přijatelnou" cenu. Myslím, že ne, mockrát jsme o tom mluvili. Ale Himalaje jsou Himalaje, arsenály tam však nezničí nikdy.
Rusové začli zbrojit jak o závod a po tom, co jim předvádíme mají vcelku proč, nebudu ty argumenty opakovat.
Ale vrátím se k Číně: Pro roli světové jedničky a vlastně vládce světa potřebují jedinou kartu: Sibiř. Velice zdárně pracují na tom, aby se jim to čínskou imigrací a ruským vylidňováním Sibiře povedlo. Bohužel ...
Pokud toho dosáhnou, tak už nebude žádné pak, přebírají vedení světa.
Máš tedy alternativy:
- Rusko Putina jako partner s přijatelnými vztahy. Samozřejmě nemůžeš izolovat ruské investice v zahraničí, globální vesnici s globální ekonomií neohlásili Rusové, to je třeba mít na paměti.
- Nenávistné izolované Rusko Putina schopné zničit svět, které jedná neodhadnutelně vzhledem k tomu, že se cítí zahnáno do kouta
- Rusko Puzina spojené s Čínou a třetím světem stojící proti západu

Dělali jsme divy pro variantu 3, očividně se dnes snažíme o variantu 2.

To je vše, co k Rusku mohu dodat.

KONEC
20. 10. 2008 | 22:05

Jan Vaculík napsal(a):

ad Mirek - díky, myslím, že je to velmi dobrá anylýza. Škoda, že někoho možná odradí ten převědecký začátek.

Jenom bych doplnil, že Rusko není jen Putin. Putinovo směřování nevychází z něj, ale z tendencí, které v té společnosti jsou - a asi nejsou nijak nové. Po ruském útoku na Gruzii vidíme obraz Ruska v konturách, které byly dříve zamženy. Nejde ani tak o ten útok samotný, jako spíš to, jak Rusové věci interpretují. Křížovka se zaplňuje a tajenka se stává čitelnou.

"Je opojné být občanem impéria, které vládne pořádnému kusu světa, a tenhle pocit stojí za to, aby mu člověk přinášel oběti. Tomu ty nemůžeš rozumět, protože vy jste nikdy nic nevyhráli. My jsme porazili Němce a tím jsme získali půlku Evropy. To je zakotveno Jaltskou konferencí. Ano, před nějakým časem jsme vám dali svobodu, ale rozhodně ne proto, abyste se paktovali s Američanama. Američané jsou náš největší nepřítel a představují největší ohrožení našich zájmů.(Jsou to barbaři a jedí děti.)"
20. 10. 2008 | 22:13

Jan Vaculík napsal(a):

ad Karel Mueller:
Dobrá úvaha. Ano, určitě je to tak, aspoň zvonku to tak vyzerá...
Připomíná výsledek matematického modelování. Vychází z globální ekonomiky a z chování Číňanů, to zejména. Ale další aktéři se podle toho modelu vůbec nechovají!
Je třeba model upřesnit a zabudovat do něj další vztahy tak, aby odpovídal realitě.
20. 10. 2008 | 22:25

Hugo napsal(a):

Fxx:
presne tak. Vezte mily pravniku, ze neni problem utopena hlavice, spis je problemem exploze naloze a emise jaderne vybusniny do okoli.
Proto, utopene SSkoliksi, anebo utopene jaderne zbrane u brehu Kanady (to je zas dilo USAF) nejsou zdaleka problem - oproti Palomare anebo Thulle.
20. 10. 2008 | 22:41

stále rebel napsal(a):

Pro Mirek.
Přečetl jsem kousek vašeho příspěvku.

Text je slušný, což je potřeba u proradarového textu ocenit, bohužel je to hodně hloupý a tak zjevně manipulativní text, že jeho autor přímo uráží čtenáře.

Například ti žraloci a šicí stroje. Tomu se říká efekt přenesení, že?
20. 10. 2008 | 22:42

Mirek napsal(a):

Vasku,

Priznam, ze BL prilis nectu, protoze z toho mala, co jsem tam precetl, lze s dosti velkou jistotou rici, ze je do “docela cenny zdroj informaci” o vsem co ‘Rusko chce, aby si cesky ctenar myslel, at je to pravda nebo ne,’ a tez jedina z ceskych publikaci (kterou znam) TEMER VYHRADNE ZAMERENA NA SIRENI ANTIAMERIKANISMU. Specificky, napr. alespon 2 “zkracene preklady,” ktere BL opublikovaly, nebyly vubec zadne zkracene preklady, ale “prepisy” jako vystrizene z propagacni anti-americke prirucky Sovetskeho svazu, ktere s puvodnimi clanky serioznich anglickych autoru, mely spolecnych pouze par spatne prelozenych vet vytrzenych z kontextu.

Omlouvam se Ti, pokud jsem po teto naprosto zanedbatelne (nicmene 100%-ne negativni) ctenarske zkusenosti mozna nespravedlive zacal souhlasit s temi, kteri to “B” v BL povazuji za zkracenou formu pridavneho jmena, ktere metaforicky srovnava zamerne sireni lzivych informaci s gastrointestinalnimi obtizemi. Bohuzel, zatim nemam nic, co by me presvedcovalo o opaku.

Tez pises – “ja se obavam, ze je to cele trochu prilis paranoidni, postaveno na informacich podobne spolehlivosti jako to, ze Oppenheimer predal Stalinovi plany atomove bomby.”

Nevim, jak Oppenheimer souvisi s vojenskou smlouvou mezi CR a USA, nicmene myslim, ze presto by ses mel OPRAVDU zamyslet nad informacemi, ktere NIKDO NIKDY NEZPOCHYBNIL!!!

1. Prisne tajne informace o vyrobe atomove bomby byly UKRADENY a predany Kurcatovovi.

2. Pristup k temto informacim mel POUZE Oppenheimer a 3 nebo 4 jeho nejblizsi spoluracovnici.

3. Sudoplatov POPSAL, ze tyto informace dodal Oppenheimer.

4. Americka a ruska vlada, ktere obe Sudoplatovovu knihu dost tvrde cenzurovaly (A OBE VLADY MOHLY ODSTANIT COKOLI CHTELY A TAKY ODSTRANILY!!!) neodstranily informaci o Oppenheimerove zrade!

Faktem zustava, ze s Oppenheimerem (kdyby byl nazivu) by si asi moc lidi ruce potrast nechtelo, i kdyz ty dokumenty mozna neukradl on, ale jeden z jeho blizkych spolupracovniku.

Vzhledem k tomu, ze tuto situaci (a TYTO NIKDY NIKYM NEZPOCHYBNENE INFORMACE – “ad 3” myslim, ze fakt POPSANI nikdo nezpochybnil, i kdyz samozrejme Sudoplatovova pravdomluvnost neprilis presvedcive zpochybnena byla) srovnavas s mym nazorem o dulezitosti smlouvy mezi CR a USA, a povazujes to vsechno za “prilis paranoidni” mohl bys mne prosim rici, PRESNE kterou cast z techto nikdy nezpochybnenych informaci povazujes za prilis paranoidni? Nebo mozna povazujes za prilis paranoidni, ze Stalin byl masovy vrah? Nebo mozna povazujes za prilis paranoidni, ze Putin ho rehabilitoval, “prepsal historii,” vnutil ho jako poloboha mlade ruske generaci, ktera NAPROSTO SVOBODNE v televizni ankete zvolila tuto nelidskou zrudu jako nejlepsiho Rusa v historii?

Zdravi,
Mirek
20. 10. 2008 | 22:44

Karel Mueller napsal(a):

Jan Vaculík:
Máte v zásadě pravdu, ale moje poznámka se týká výhradně Ruska a Číny.
Víte, ono těch hráčů ve skutečnosti moc není a každý z nich postupuje spíš podle pravidel šachů. Vezměte si třeba Morálese. Vůbec není směšný, naopak, podobný typ je dnes lahůdkou pro Čínu nebo i Rusy. Rusům by se vyplatilo dát mu následující královskou nabídku: Těžbu plynu zajistíme, budete platit pouhé náklady na těžbu a nadto zaměstnáme jen Vaše zaměstnance. Všechen zisk jde do Vaší kapsy. Ovšem s jednou podmínkou: O vývozu budeme neomezeně rozhodovat.
V podstatě by tím získali obrovský vliv na Brazílii, příštího globálního hráče.
A takto lze pokračovat.
Jinými slovy, vidíte, že ve všech těch partiích jde jen a jen o zdroje, všechno ostatní jsou kecy a balast.
Jde o to, aby se ta krutě studená válka, která samozřejmě přijde - tentokrát nejde o zářné zítřky našich vnuků, jde o barely nafty, uranové doly, výkazy v modrých číselch ... nepřerostla v horkou, po které lidstvo končí.

A já patřím k těm, kteří se obávají, že radar k tomu může vážně přispět.
20. 10. 2008 | 22:50

Mirek napsal(a):

To stale rebel:

Ne, neurazim Vas ani jakehokoli jineho ctenare. Analogii “žraloci a šicí stroje” jsem pouzil pouze proto, abych demonstroval, ze “technicky receno” je mozne AKADEMICKY SROVNAVAT NESROVNATELNE. Mozna, ze kdyz byste si precetl vic nez jen kousek, tak byste si prestal myslet, ze se Vas snazim urazet. :)
20. 10. 2008 | 22:58

Mirek napsal(a):

To Jan Vaculik:

Samozrejme, ze Rusko neni pouze Putin. Na rozdil od mnohych kolem neho, jsem si temer jisty, ze Putin nepouziva vrazdu (nebo brutalni nasili) jako prvni moznost reseni preblemu, ale spise posledni. Nanestesti tech poslednich moznosti bylo prilis mnoho... A pokud by se nektera z tech kopii Stalina kolem nej dostala k moci – Gott mit uns! :) (Bezesrandy!) A opravdu se obavam, ze mozna spustil v Rusku lavinu politickeho nasili, kterou se mu nemusi podarit zastavit...
20. 10. 2008 | 23:21

Mirek napsal(a):

To Jan Vaculik:

P.S.: Proc? Protoze nasili plodi jen VIC nasili...
20. 10. 2008 | 23:30

Jan Vaculík napsal(a):

Karle,
já vím, že hráčů je málo a situace předvídatelná. Jenže někteří se chovají iracionálně.
Mně je taky jasné, že spolupráce mezi Ruskem a USA je téměř nutná k přežití, ale překážky vidím hlavně na straně Ruska: oni Rusové jako by si skutečně mysleli, že Američani požírají děti! Ta nenávist je tam pěstovaná po generace.
20. 10. 2008 | 23:31

Věžák napsal(a):

1) Tak jsem se probrodil tím hnědým diskuzním hnusem.

2) Ověřil jsem si, že moje předchozí rozhodnutí opustit řady diskutérů a věnovat čas něčemu rozumnějšímu, bylo správné.

3)Pod taktovkou pana Stejskala, jehož dnešní definice toho, kde je podle něho "hrana", jen potvrzuje, že se zde čím dál tím razantněji profiluje fašizující smetánka.

4) Kouzelná ukázka demokratismu extrémní pravice! Gejzíry demagogie,netolerance, agresivity a opovrhováním jinak smýšlejícími. Hnus velebnosti. Doufám, že jsou ti Pocestní a jiní sami se sebou spokojení.

5) Připravujme se na sionistický fašismus - zasloužíme si ho. Globální hospodářská krize svlékne pravicovému extrémismu rukavičky, a všichni, opakuji všichni pohlédneme do tváře děsu.

6) Všem zabedněným rusofobům : dávno patříme do německého hospodářského (Rusy respektovaného)prostoru, a po návštěvě Merkelové v St. Petěrburgu je to "official". Při té samé příležitosti skonalo na mrtvici NATO, akorát se neví, jak a kdy to sdělit veřejnosti (čtěte Stratfor).

7) Dle některých US zdrojů mohou USA již v únoru-březnu 2009 vyhlásit bankrot a pozbýt schopnost vyplácet státní úředníky (tedy i vojáky).Copak to asi udělá s brdským radarem, co bude dovyvinut Raytheonem až v roce 2012? A Vy tu bojujete minulou,čskou lokální studenou válku. A s jakou nenávistí!

8)Zatím 1.brigáda 3. divize Národních gard byla stažena z Iráku, podřízena velitelství NORCOM, v Atlantě je vyzbrojována a cvičena pro boj proti "domácímu nepříteli", procvičují se mimořádná opatření pro případ vyhlášení stanného práva v USA a pozastavení platnosti Ústavy v duchu národní bezpečnostní direktivy č. 51. A my, jak když bloudíme v poli plném hořících dýmovnic.

9) A to je skutečně moje poslední HOWGH.
20. 10. 2008 | 23:48

Al Jouda napsal(a):

To Mirek : Silná smlouva ČR s Čínou je utopie. Jedinou alternativou pro nás je NATO a případné bilatelární jednání s USA (např. o radarové stanici). Rusko pak přijde s prosíkem, až bude muset čelit čínskému tlaku na Sibiři.Pak našim slovanským bratrům pomůžeme, ale společně s NATO a USA. To, že Rusko je stále obr na hliněných nohou, se prokázalo v Afghanistánu, odkud muselo s ostudou odtáhnout.
To Věžák : Hezká poplašná zpráva !
20. 10. 2008 | 23:58

Karel Mueller napsal(a):

Jan Vaculík:
Honzo, pán s nickem Věžák má mimořádný talent se občas vynořit, udělat ze všech kluky a pak se opět vzdálit. Jen ten fašismus nemusí být sionistický. Může být i úplně jiný.

Obávám se, že i dnes se mu to povedlo.

A tak to raději zabalíme a všem přeji dobrou noc. I těm štěknám.
21. 10. 2008 | 00:02

Mirek napsal(a):

To Vasek

P.S.: Naprosto nenaznacuji pritomnost JAKEHOKOLI spiknuti, at uz “sionskych mudrcu" ci jakychkoli mudrcu ci kohokoli jineho. Pokud to tak beres, tak jsi mne bohuzel porozumel spatne. Popisuji pouze, ze Ruskem se vali (s nejruznejsich duvodu) lavina politickeho nasili nejhorsiho druhu posilovana extremnim nacionalismem, lidsky zivot jakoby ztratil cenu a nelisky zrudny vrah Stalin je povysen na poloboha, A TY EXISTENCI TECHTO SKUTECNOSTI JEDNODUSE POPRES JAKO “PRILIS PARANOIDNI”??? You must be kidding!!! Ano, mam urcite pochybnosti, ze by KDOKOLI v Rusku mohl lehce zastavit tuto lavinu nasili, a ty to povazujes za “prilis paranoidni?” A z techto duvodu si myslim, ze vojenska smlouva s USA (nebo Cinou) by za techto okolnosti mohla ochranit politicko-ekonomickou nezavislost CR, a ty tuto myslenku povazujes za “prilis paranoidni?” I wonder, I wonder, I wonder…
21. 10. 2008 | 00:21

Mirek napsal(a):

To Al Jouda:

Silna smlouva s Cinou je stejna utopie, jako byla silna smlouva Rumunska s Cinou, ktera se kdysi najednou vynorila odnikud jako by se nechumelilo. :) Cina a Rusko se maji priblizne tak radi jako Sunnis a Shiites v Iraku, a vsadim se s Vami o cokoli, ze KDYBY CR CHTELA, tato smlouva by tu najednou byla co by dup! :)

Tim vsak naprosto nenaznacuji, ze bych teto smlouve daval prednost, nebo ze bych si myslel, ze by mohla byt jakkoli vyhodnejsi nez mozna vojenska smlouva s USA.

A pokud se tyka nesmyslnych poplasnych a jinych zprav Vezaka, toto je PRESNE TYP ZPRAV, ktere se regulerne doctete v BL, a proto z Vaskem nesouhlasime, co vlastne to “B” v BL znamena (viz nase nedavna diskuse). Nicmene me naprosto neprekvapuje, ze pan Mueller mu veri... :)))
21. 10. 2008 | 01:01

Mirek napsal(a):

To Al Jouda:

mu veri = Vezakovi veri :)
21. 10. 2008 | 01:04

Mirek napsal(a):

To Pocestny (19.10.2008 14:53:31):

Napsal jste:

TAKÉ SE MOHUTĚ ŠERMUJE DIPLOMY, ALE NEVIDÍ SE TO, CO VIDÍ KAŽDÝ AMERIČAN: "DEMOKRACIE JE UČIVO PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY". PROČ? PROTOŽE PRÁVĚ USA UKAZUJÍ, JAK DOBŘE FUNGUJE DEMOKRACIE UNITŘ ZEMĚ, KDE LECKDO MÁ SOTVA TO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ.

Souhlasim, v Americe jsou diplomy nedulezite – napr. jeden z nejznamejsich virologu (B. Roizman) nema PhD, MD, DVM ci jakykoli podobny titul, zacal jako laborant a dotahl to na nejslavnejsiho profesora na svete v oblasti herpetickych viru. Neznam jakoukoli jinou zemi, kdy by toto bylo mozne – a myslim, ze v USA je to mozne pouze proto, ze demokracie tu funguje velice dobre, jak spravne popisujete.

"DEMOKRACIE JE UČIVO PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY." Nevim presne, co timto myslite. Pokud jste tim myslel, ze demokracie se tu uci na zakladni skole, tak Vas musim zklamat. Neuci, i kdyz by to bylo pekne, kdyby se ucila. :)

Co se vsak uci, jsou zaklady Ustavy USA, ktera je nosnym pilirem demokracie v Americe. Prvni dve “upravy,” t.j. tzv. “First Amendment a “Second Amendment” jsou pravdepodobne nejdulezitejsi, protoze prvni zarucuje svobodu vyjadrovani se, a druha zarucuje svobodu ozbrojovani se (vetsinou, co typicky diktatorsky rezim udela nejdriv je, ze zkonfiskuje lidem zbrane). Ano, USA je jednou z mala zemi, kde se lide neboji zas tak moc vlady, ale vlada se boji lidi, protoze je spousta Americanu po zuby ozbrojeno.

Nicmene demokracie je neco, za co se musi neustale bojovat, protoze i v USA s vice nez dvesteletou tradici demokracie (a to je myslim to, cim se muze Amerika nejvic chlubit) existuji nepretrzite pokusy demokracii oklestit a zbavit lidi ruznych demokratickych svobod. Bez jakekoli urazky kohokoli zde a bez jakehokoli naznaku ze k Vam “mluvim svrchu” prohlasuji, ze to bude trvat hezkou radku let, nez neco jako opravdova demokracie vznikne v CR (i kdyz vim, ze mnozi ctenari se mnou nebudou souhlasit).

Samozrejme nemluvim o demokraticky ustavene vlade, ktera byla zvolena svobodne vsemi lidmi zeme. Neco takoveho jiz v CR davno existuje, a zdanlive to existuje i v Rusku. :) Mluvim o demokratickem zpusobu zivota spolecnosti, kde prevlada ucta k lidskemu zivotu, cestnost, a vseobecne to, cemu rikame ‘slusne chovani.’ V CR ucta k lidskemu zivotu urcite existuje, avsak obavam se, ze to bude trvat mnoho desetileti, nez cestnost a slusne chovani opravdu prevladne a stane se trochu vice dominantnim rysem ceskych politickych a jinych spolecnosti nez je nyni.

Existuje nazor, ze jsem prilis paranoidni, protoze se primlouvam za vojensko-obchodni smlouvu s USA k ochrane samostatnosti a politicke nezavislosti CR pred nevypocitatelnym a extremne nacionalistickym Ruskem, ktere je nyni opet v dobe TEMNA, kde lidsky zivot je levnejsi nez toaletni papir, a nelidska zruda Stalin je obdivovanym a oslavovanym idolem naroda, ktereho by podle mnohych cirkev mela vyhlasit za svateho...

Je tma, priblizne 8:55 PM, a ja si ted zajdu do hospody na pivo s kamarady , abych ty svoje paranoidni myslenky, ze se Rusove mozna nespokoji jen s Karlovymi Vary (jako se Nemci nespokojili jen se Sudety), upil do nemoty... A kdyz v te hospode nahodou potkam soucasneho ruskeho Boha Putina, tak se ho urcite zeptam stejnou otazku, jako se zeptal Svaty Petr Jezise: “Qou vadis, domine?”
21. 10. 2008 | 03:53

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirek:

Ceterum autem censeo Cartaginem (??...) esse delendam.

Aequam memento rebus in arduis servare mentem
21. 10. 2008 | 07:38

bigjirka napsal(a):

tak kupříkladu v Rusku už ten fašismus je.

Karle, vykládáš svobodu leninsky jako poznanou nutnost?

K věžákovi nestojí za to se vyjadřovat.
21. 10. 2008 | 08:37

Šimon Petrovický napsal(a):

pro bigjirku,

vy nejste historik, sociolog, ekonom, politik ani politolog. Přesto se vyjadřujete k tématům tak, jako byste jimi byl.

Podle vašeho názoru - viz výrok z 20.10.2008 21:29:38 to tedy znamená, že vaše sdělení, která se dotýkaji nebo týkají historie, sociologie, ekonomie, politiky a politologie,
nemáme brát vážně.
21. 10. 2008 | 08:49

bigjirka napsal(a):

vy si Šimone berte vážně co chcete a já to udělám taky. nějaký argument by nebyl? jen útok? btw. politika ani poblitkologie žádnými vědami nejsou. historie je víceména pozitivní věda, ve které pokulhávám. sociologie a ekonomie by byly na delší povídání. a jestli se se mnou chcete bavit, přestaňte útočit na mne a argumentujte. něčím, o čem něco víte. vynechte prosím fantasie o paprscích smrti, umožňujících na stovky kilometrů něco spálit či roztavit.
21. 10. 2008 | 08:58

Pocestny napsal(a):

Mirku, na tomto foru už názor neupustím.

Věžák - nejlepší je bolševik a jeho paranoia, že po něm neustále někdo jde....
21. 10. 2008 | 09:15

Karel Mueller napsal(a):

Jirko,
já se do žádných filosofických debat o svobodě nehodlám pouštět, semleli jste to mockrát.
Pouze jsem vyložil holé skutečnosti, jak je vidím.

Pokud jde o příspěvek Věžáka, nemohu ho ani potvrdit, ani vyvrátit. Před půl rokem bych se ještě docela i podepsal pod hodnocení pocestného. Dnes už ne.
21. 10. 2008 | 09:41

Karel Mueller napsal(a):

Mirek.

Představte si, že píšeme rok 1998, ještě před Srbskem. Pouhých 10 let ...

Máte křišťálovou kouli a právě jste vylíčil svět v roce 2008.

Co myslíte, stal by jste se obecním šaškem nebo by Vás rovnou převezli k Chocholouškovi?

Co myslíte, když si přečtete úvahy a analýzy nejvyhlášenějších týmů, nejuznávanějších mozků a nespočtu politiků a štěkálků všeho druhu, kteří to po nich opakovali z té doby. Bylo by dobré je všechny rozpustit, diplomy zahodit, univerzity zavřít a vrátit se na stromy?
21. 10. 2008 | 09:49

bigjirka napsal(a):

Karle, mě se nelíbí a zdá se mi preventivně předposrané vybrat si tu možnost, která se zdá mít největší sílu a přidat se. Rusko a jeho fašizující systém se mi prostě nelíbí... Amerika má rovněž své, ale její samočistící schopnost ji zatím ze všeho dostala. Prozatím ty diktátorské režimy vždycky na něco dojely, někde jim prasklo nějaké pérko. Svoboda má četné slabiny, ale její silnou stránkou je samoopravitelnost.

Věžák funguje v rovině pro mne mimoběžné.
21. 10. 2008 | 09:50

Karel Mueller napsal(a):

Jirko,
o Rusku jsme mluvili mnohokrát a nebudu opakovat, co všechno bylo řečeno, co všechno Rusové museli spolknout a co jsme nesplnili. Jinými slovy, jak dalece se západ na dnešním vývoji v Rusku podepsal. Za všechno lze citovat výrok: "V Rusku jsme zahodili všechny možnosti které jsme měli. Na rozdíl od poválečného Německa jsme jim vůbec nepomohli, spíš naopak ... " Autorem není nějaký Rusofil, je jím bývalé šéf CIA.

Ale nářek nad rozlitým mlékem je k ničemu. Spíš tedy dej k Putinovi a Medvěděvovi alternativu. na to jestli nakonec nacisms vyhraje nebo ne, na to nějaké Česko namá vliv, USA však ano. A pak bychom se tady opravdu podělali, teprve pak by jsi poznal, zač je toho loket a co je fašismus. A USA dělají spíš všechno pro to, aby tato varianta nastala. Jestli si myslíš, že tímto současným stylem lze Rusy přinutit k tomu, že budou skákat, jak jim píská, nebo že to tam převezme nějaká "demokratická" opozice, tak se krutě mýlíš. Každá alternativa je pro západ horší. Daleko.

Pokud jde o příspěvky Věžáka, kromě toho sionistiického fašismu si vůbec nejsem jist, že je mimo. Jedná se mi o body 5,6,7 a možná i bod 8, to nemohu posoudit. Ale po tom, co napsal pan Vomáčka, kterého lze podezírat ze všeho možného, jen ne ze sympatií ke komunismu, Rusům a z antiamerikanismu, tak se mi to jako bolševická fantazie vůbec nejeví.
21. 10. 2008 | 10:29

Václav Lipenský napsal(a):

pro pana Mirka - kamaráda pana Václava Hořejšího:

Prosím o Vaše odpovědi na následující otázky:

1/ Jaký je podle Vás optimální příjem čtyřčlenné rodiny v ČR - 2 dospělí a 2 školou povinné děti?
Pokud nemáte příslušné informace o cenách v ČR, tak jaký je optimální příjem pro stejnou rodinu v dolarech v USA?
2/ Kterých lidských vlastností si nejvíce vážíte?
3/ Které lidské vlastnosti nejvíce nesnášíte?
4/ Co si myslíte o křesťanské víře v Boha?
5/ Jste pro výrazné omezení imunity a pro omezení nadstandardních finančních zvýhodnění politiků?
6/ Jste pro zákaz kouření v restauracích?
7/ Zajímáte se o technické parametry amerického voj.radaru, jehož přítomnost v ČR je záměrem současné vlády?
8/ Viděl jste o radaru pořad PORT v ČT2?
Pokud ne, podíváte se na něj? Je ze 17.září 2OO8 v 17:15.
9/ Záření radaru prokazatelně poškozuje mozek a oči. Chtěl byste žít v dosahu takového radaru?
10/ Co si myslíte o vpádu amer.armády do Iráku v r.2003?
11/ Je Vám líto zmasakrovaných, zmrzačených a vystresovaných Iráčanů a Američanů - vojáků a civilistů?
12/ Ve většině členských států USA je vykonáván trest smrti. Každý, kdo vykonává trest smrti, je najatý vrah.
Myslíte si, že zabití člověka lze napravit zabitím jiného člověka?
13/ Co je podle Vás smyslem lidského života?

Přeji Vám všestranné Boží požehnání.
21. 10. 2008 | 10:37

Jan Vaculík napsal(a):

Dobrý den,
jdu se podívat, co nového. Tahle debata má přinejmenším jedno prvenství: trvá i čtyři dny po úvodním blogu. To se panu Hořejšímu skutečně povedlo! Skoro se zdá, že štamgasti k židlím přirostli a už nenajdou sílu přesunout se do jiné hospody.

Jirko, tvoje poznámka 9:50 je přesná, pod to bych se podepsal!!!

ad Věžák: Každý, kdo tu skončí slovy "Končím, už se nevrátím!" jakoby si v tu chvíli nasadil klaunský nos.

Pane Pocestný,
vaše žluč a zloba, ve které s v poslední době trochu utápíte, tady asi nikomu chybět nebude. Vaše názory, argumentace a "spravedlivé rozhořčení" by mi skutečně chyběly!
21. 10. 2008 | 10:44

Hugo napsal(a):

Mirek:
Dalsi perly, proboha clovece, vzdyt Vy pisete strasne nesmysly!!! A navic jako pokazena deska - stale dokola.
Vy nechcete pochopit, ze to co uvadite v bode 2, neni a NEMUZE byt pravda. (i kdyz uznavam, na vasi strane ohromny pokrok, zacinate uznavat, ze asi nebyl sam, ale 4-5lidi)
To co nechapete je, ze kdyz chcete resit problem navazujici - MUSITE znat reseni predchozich kroku. A prave proto Fuchs musel vedet co vedel, a co poslal dal.
21. 10. 2008 | 10:53

Šimon Petrovický napsal(a):

ad bigjirka 21.10.2008, 08:58:59

Toto sdělení: " Hustotu výkonu radaru lze zvýšit tak, že na zasaženém místě dojde nejen k destrukci, ale přímo k vypaření zasažené lokality. " je od špičkového vědce, fyzika pana RNDr.Petra Pokorného,CSc. z Akademie věd ČR.
21. 10. 2008 | 11:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Jan Vaculík:

to nic neni - pod nasledujicim clankem bezi diskuse uz 16 mesicu:

http://blog.aktualne.centru...

..
21. 10. 2008 | 11:00

Jan Vaculík napsal(a):

ad SILNÁ SMLOUVA (mezi těmi či jinými mocnostmi), o níž tady už nějakou dobu mluvíme:
Přemýšlím nad tím, co to znamená. Ve své technicko-obchodní praxi se setkávám s tím, že obchodní smlouvy (zejména s Němci, resp. v zemích s hansovní tradicí) nemají ani psanou podobu, tedy aspoň pokud jde o trvalejší spolupráci. Má to své výhody: každá smluvní strana se bojí toho, že by ji pevně daná smlouva zatlačila do nevýhodného postavení. Takto se prostě definují společné zájmy a pravidla hry; ty se pak za pochodu modifikují, aby se spolupráce udržela jakožto oboustranně výhodná. Anebo se svazek prostě rozpadne.
Takže přemýšlím nad tím, jak asi taková "silná mezinárodní smlouva" vzniká. Ano, silnou smlouvu představuje především roura položená z Ruska do Německa na dno Baltického moře; to vydrží víc než Maastricht či Lisabon!
21. 10. 2008 | 11:05

bigjirka napsal(a):

pane Lipenský, zkusím to taky, když dovolíte.
ad 1/ irelevantní otázka - každý má takový příjem, jaký si obstará. kdo to nedokáže (nebo nechce) dostane dávky. optimální příjem je co nejvyšší.
ad 2/ To nemám úplně seřazeno. čest?
ad 3/ podlost, lež a špinavost
ad 4/ asi nás něco přesahuje. která vára je nejsprávnější? křesťanství patří k naší kulturní tradici a ovlivňuje naše myšlení víc, než jsme ochotni připustit.
ad 5/ jednoznačně ano, řadový poslanec by rozhodně neměl mít více než trojnásobek průměrného platu
ad 6/ nekouřím, ale pro zákaz nejsem
ad 7/ ano
ad 8/ ne ne
ad 9/ nekorektní - kombinace nepravdivého tvrzení a oprávněné otázky. V dosahu takového radaru bych žít nechtěl - zejména z důvodu možného poruchového děje. Elmag. vlnění v 3 cm pásmu je dobře prozkoumáno a nejsou prokázány jiné účinky, než tepelné. Vaše tvrzení je tedy správné v případě "ugrilování" a nepravdivé pro nízkoenergetické účinky - ty nejsou prokázány. To poškození spočívá v tepelné degradaci tkání.
ad 10/ dobrá myšlenka, špatné provedení. nebylo připraveno nic podobnému Marshallovu plánu a Irák upadl do chaosu. to je pro všechny horší, než Saddámův režim. od Bushe to byla blbost a ta je horší než zločin
ad 11/ ano
ad 12/ nekorektní kombinace dvou tvrzení, z nichž jedno je nesprávné, a zavádějící otázky. Na otázku odpověď ne. Ale na její smysl odpověď: zabitím vraha lze zabránit spáchání dalších vražd, které by jinak nastaly. Problémem je prokázání nad veškerou pochybnost.
ad 13/ to je opravdu otázka do pranice :-)

požehnání i Vám
21. 10. 2008 | 11:05

bigjirka napsal(a):

Šimone, dovedete si představit, že by fyzik táral nesmysly o technice? Dovedl byste dokumentovat jediný případ, kdy by něco bylo odpařeno na dálku elektromagnetickými vlnami? I když v principu je to samozřejmě možné. Radar je zcela něco jiného než elektromagnetická zbraň a je zcela jinak konstruován. Rozdíl je asi něco jako mezi dalekohledem se světlometem a laserem.

Já vím, že vy odpírači se chytáte kdečeho. Odepření je legitimní, používání špatných argumentů ne. Opravdu nevím, proč bych jako odborník přes radiolokaci měl uznávat nedoložené argumenty fyzika, citované člověkem úplně neznalým?
21. 10. 2008 | 11:14

Jan Vaculík napsal(a):

p.Lipenského dotazník je zajímavý. Ve většině bodů bych odpověděl asi stejně, jako Jirka.

Zajímavá je otázka ohledně Iráku: kdyby se Američanům akce povedla, tak by dneska Irák byl relativně svobodnou a prosperující zemí, jako dnes třeba Kuvajt. Chyba je, že ta intervence neměla už od samého začátku naději na úspěch. Jenže velikost USA je v tom, že sami Američani tu akci kritïzují, a to nesmlouvavě a fundovaně. A jedině sebevrah by se odvážil jít v Bushových šlépějích.

Mně samému je nejbližší kritika z toho úhlu, že Američani v takové akci nemohou být úspěšní, dokud se neskloní natolik, aby dokázali akceptovat odlišnost lidí a kultur ve vzdálených zemích. Jinými slovy, že k prosazení DOBRÉ myšlenky je třeba nejen SÍLA, ale i POKORA. Ona trocha idealismu platí i v prosazování zištných zájmů.
21. 10. 2008 | 12:34

Šimon Petrovický napsal(a):

pro bigjirku:

Citace:
" PTÁKA, ROGALISTU, PARAFLAJDISTU TO V HLAVNÍM PAPRSKU UGRILUJE NA NEJMÉNĚ 10 KM, SPÍŠ VÍC. " - konec citace.

To jsou, pane bigjirko, vaše slova z 13.6.2008, 15:06:35 pod článkem s názvem Radar v Brdech - proč se nemluví o rizicich?

Jste radiotechnický odborník.
Jsou vám známy zdraví a život ničící účinky radaru.
Přesto si radar v ČR přejete.

Kvůli vaší touze po přítomnosti amer.voj.radaru v ČR jste ochoten nechat umírat lidi.
Takový přístup se rovná jednání diktátora, který pro uskutečnění svých cílů také obětuje lidské životy.
21. 10. 2008 | 12:34

Šimon Petrovický napsal(a):

Oprava překlepu z 12:34:45

...PARAGLAJDISTU...
21. 10. 2008 | 12:36

Šimon Petrovický napsal(a):

doplněk textu z 12:34:45

Citace je z článku z : blog Čtenářův, zde na http://www.aktualne.cz.
21. 10. 2008 | 12:43

bigjirka napsal(a):

Šimone, jste zaslepený dogmatik. Čtěte tamtéž o možnostech rizika omezit. Neplácejte všechny argumenty na jednu hromadu. To by znamenalo, že diskutovat nechcete nebo neumíte. Prostě jsou hlediska politická, vojenská a technická. O rozhodnutí se bavíme především v rovině politické, rovina vojenská nám není a asi nebude sdělena. V rovině technické jde jednak o realizaci potřebných parametrů a jednak o omezení rizik na přijatelnou míru, což obojí je proveditelné. Od svého textu v blogu nemám proč uhýbat - ano, tak to +- je, pravdivost toho tvrzení je dána ovšem výkonovou bilancí radaru, která není spolehlivě zveřejněna a po odborné stránce se s odhadem výkonu ztotožňuji s odhadem pana Hlobila.
21. 10. 2008 | 13:06

bigjirka napsal(a):

Janku, ta akce v Iráku se 100% povedla, ale jen vojensky. Poválečné uspořádání světa po WWII funguje, protože poražené mocnosti dostaly příležitost a podporu se sebrat, pro Irák Marshallův plán nebyl. Ale otázka muslimských zemí je velmi složitá. Na příkladu Turecka je vidět, že v islamismu jsou modernistickým prvkem diktátoři. Demokratizace vede k oslabení státu (islamismus je hodně decentralizovaný) a k obnovování totalitních nábožensko-sociálních buněk, zvaných umma. Babo, raď. Vypadá to jako kvadratura kruhu. Proto moudrý Bush sen. nechal skunka v díře.
21. 10. 2008 | 13:12

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko, (ad akce v Iráku),
Povedla se jen vojensky ... takže nepovedla. Řeknu jen známou skutečnost: kdyby se od tama teď USA stáhly, tak se tam uchytí nějaký režim, který bude pravděpodobně o cosi lepší než ten Sadámův, ale kdoví ... Vznikne otázka: stálo to za to? Režim se zlepší dejme tomu o 20 kW; kolik watů připadá na jednoho mrtvého? Co udělat pro to, aby ta bilance obstála?

Co se týče toho "Marshallova plánu", s tím si lámal hlavu kdosi z amerických úředníků už brzy po invazi, a zhrozil se: Vždyť USA nemají k dispozici ani zlomek počtu příslušně vzdělaných lidí (jazyk, kultura), které by tam teď bylo potřeba poslat; vždyť my o té zemi vlastně nevíme vůbec nic!
21. 10. 2008 | 13:46

hudryper napsal(a):

Věžák:
Nejste sám,kdo se v této diskuzi
rozhodl dále se tu nezůčastňovat.
Minimálně kromě mne to udělala Anba a další.
Nabízím slušný portál,na němž se
budete Vy i další lidé,kteří mají
co říct ,cítit dobře .
Řídí ho velmi slušný a hodný člověk,který nikomu neslouží.
Jmenuje se http://www.outsidermedia.cz
21. 10. 2008 | 13:48

SuP napsal(a):

bigjirka -
Prosím, zkuste mi svými slovy popsat technický význam spojení "kvadratura kruhu".
Zajímá mě jeho český ekvivalen mimo vysvětlení, že je to nesmysl. To vím taky.
Díky
21. 10. 2008 | 14:41

Václav Lipenský napsal(a):

pro p.Jana Vaculíka

Jsem rád, že jste také pro mír.
Informace o počtu zmasakrovaných a zmrzačených Iráčanů je od pana Farouqa Al-Saada, uprchlíka z Iráku.

Proti záměru umístit do ČR amer.vojenský radar jsem z mnoha důvodů.
Tím nejzávažnějším pro mne je, že záření radaru poškozuje zdraví lidí, zvířat - od motýlů a much až po velké ptáky, poškozuje stromy a další rostliny.

Potřebné a seriózní informace o tom jsou například v pořadu PORT ČT2 ze 17.9.2008 v 17:15 a jinde.
Mnoho seriózních údajů je v článku " Radar v Brdech - proč se nemluví o rizicích? " a ve velmi podrobné diskuzi pod tím článkem fundovanými odborníky v oboru jako jsou např. Ing.Milan Hlobil, zde také diskutující "bigjirka" a další z 24.4.2008 na zdejším blogu- blog Čtenářův.

Vy se domníváte, že s přítomností amer.radaru v ČR budeme jaksi "pořádně" patřit k tzv.západu. Obáváte se toho, aby si nás "nevzal pod patronát" bývalý SSSR.

Přitom však stále velice tolerujete agresivní politiku USA například v podobě napadení Iráku v roce 2003.

Po rozpadu bloku socialistických států zanikl SSSR, svou činnost ukončila a zanikla Varšavská smlouva. Vojáci bývalého Sovětského svazu z naší země odešli.

Jak je možné, že se to podařilo? Protože česká strana jednala sebevědomě, korektně a důsledně.

Jsem rád, že odešli vojáci z východu a nechci tu ani vojáky ze západu /nebo ze severu nebo z jihu/.
Protože:
Jsem proti projektu americké vlády s názvem "hvězdné války". Cílem tohoto projektu je vojensky a mocensky ovládnout Zemi a vesmír. Součástí tohoto projektu je i ten plán s umístěním radaru do ČR.
Nechci, aby se náš stát stal článkem tohoto velikášského a světový mír ohrožujícího projektu.
Jak ve zdejší diskuzi již několikrát zaznělo - na úmysly a konkrétní plány USA reagují pochopitelně další státy - Rusko, Čína, aby byla udržena rovnováha ve zbrojení.
Důsledkem je, že se pak zbrojí na úkor takových rezortů jako jsou školství, zdravotnictví, věda, zemědělství, kultura aj.

Co lidé potřebují pro život? Kvalitní a dostupné bydlení, kvalitní a dostupné vzdělávání, kvalitní a dostupné potraviny, kvalitní a dostupné oblečení, boty, rozvíjet bohulibé sportovní a kulturní záliby a tak dále.

Nejvyšší výdaje státu jsou však, bohužel, na armádu.

USA pro mne nejsou dobrým vzorem. V porovnání s Ruskem jsou pro mne jednání a konkrétní kroky vlády USA jiným druhem zla:

V USA je mnoho lidí, kteří si nemohou platit nemocenské pojištění, a tak v USA zbytečně umírají lidé, protože jim z finančních důvodů není poskytnuta potřebná a účinná léčba.

Prezident USA lhal, aby odůvodnil vojenský vpád do Iráku.
To, že bude souzen za zločiny= za vraždy Američanů, kteří zemřeli v důsledku války v Iráku, je sice z jedné strany dokladem snahy o spravedlnost, ale podle existujících amer.zákonů ve stylu "smrt za smrt" by tedy měl být popraven. 4 OOO mrtvých amerických vojáků - to už je pořádná suma, že?

Představme si, že prezident Bush bude popraven. Lidé budou mít jistotu, že on coby prezident a zároveň nejvyšší velitel armády USA již nic podobného nespáchá. On ne. Ale co jeho nástupce?

Pan Mirek radostně popisuje svobodu amerických občanů vlastnit střelné zbraně a v podstatě tak "svobodně" přebírat roli státu při ochraně svých občanů.

Je mi nanic z vědomí, že většina Američanů má u sebe střelnou zbraň. Také proto je jistě jednodušší například pro studenty vyvraždit několik učitelů a svých spolužáků.

V USA je nejvyšší počet vězňů v poměru k celkovému počtu obyvatel země. Kromě státních tam jsou soukromé věznice, které jistě stojí o co nejvyšší "vytíženost", aby toto "podnikání" své majitele "pěkně" živilo.

Zdravě sebevědomý, mírumilovný, přátelský a činorodý člověk nepotřebuje mít zbraň, aby se cítil mezi dalšími lidmi bezpečně.

Totéž platí velkou měrou také pro stát.

Přeji všem lidem Boží mír v duši, Boží radost v mysli a Boží lásku v srdci.
21. 10. 2008 | 14:44

Šimon Petrovický napsal(a):

pro bigjirku ad 13:O6:26

Cituji vaše slova a ta hovoří jasně o škodlivosti záření radaru.

Do jaké vzdálenosti bude záření radaru dosahovat, se přesně neví. Jde o desítky až stovky kilometrů atmosférickými vlnovodnými kanály - viz debata pod článkem na blogu Čtenáře. Ale jisté je, že záření škodlivé je.

Nejsem demagog. Chápu však, že uvedení vašich slov, která potvrzují škodlivost záření, vám není příjemné vzhledem k tomu, že vy tu radar za každých okolností chcete.
21. 10. 2008 | 15:06

Šimon Petrovický napsal(a):

doplněk pro bigjirku ad text v 15:06:33

Nejsem ani dogmatik ani demagog.

Jde mi o seriózní debatu a o čestné jednání.S tímhle vy, bohužel, míváte potíže.
21. 10. 2008 | 15:13

bigjirka napsal(a):

Petrovický, jste sprostý lhář, dogmatik, demagog a hnusák a já s vámi končím, protože s překrucovateli vašeho typu mluvit bez újmy na duši nelze. Jen jsem si znovu potvrdil, že nemá žádný smysl diskutovat s neználky, kteří obsahu nerozumí a mechanicky přepisují, co kde chytili. Žádám vás důrazně, abyste se na mne již neobracel, necitoval mne a mého nicka vynechal. Prohlašuji, že všechny vaše aplikace toho, co jsem napsal, jsou překroucené a deformují myšlenku. Ohledně posledních drzých dvou vět vám nabízím pěstní souboj.
EOC
21. 10. 2008 | 15:27

vaclavhorejsi napsal(a):

SuP:

Bigjirka ma jine starosti, takze si dovolim odpovedet:
Google vi vsechno, takze viz:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Myslim, ze na cele veci vas nejvice potesi, ze ackoli tato uloha neni resitelna v Eukleidove prostoru, je možná v Gaussově-Bolyaiově-Lobačevského prostoru ;-).

..
21. 10. 2008 | 15:59

bigjirka napsal(a):

děkuji, pane profesore. přepisuji odkaz jednoduše: jde o sestrojení čtverce se stejným obsahem, jako má kruh (a jde o přesné, nikoli přibližné řešení). tedy jde o metaforu něčeho neuskutečnitelného
21. 10. 2008 | 16:44

Mirek napsal(a):

To Vaclav Lipensky (PRVNI CAST):

PRO PANA MIRKA - KAMARÁDA PANA VÁCLAVA HOŘEJŠÍHO:

PROSÍM O VAŠE ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

1/ JAKÝ JE PODLE VÁS OPTIMÁLNÍ PŘÍJEM ČTYŘČLENNÉ RODINY V ČR - 2 DOSPĚLÍ A 2 ŠKOLOU POVINNÉ DĚTI?

Nevim.

POKUD NEMÁTE PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE O CENÁCH V ČR, TAK JAKÝ JE OPTIMÁLNÍ PŘÍJEM PRO STEJNOU RODINU V DOLARECH V USA?

Nevim, co presne myslite pod pojmem “optimalni.” Taktez nevim, o ktere socialne-ekonomicke skupine mluvite. Navic, prijem ctyrclenne rodiny k tomu, aby zila bez financnich problemu a stresu zavisi velice podstatne na tom, kde zije, zdali jsou vsichni uplne zdavi, zdali maji zdravotni pojisteni nebo ne, etc.

Aby se Vam nezdalo, ze se snazim na tuto otazku neodpovedet, a aby moje odpoved nebyla uplne nesmyslna, je nutne nekolik entit definovat alespon trochu presneji nez ve Vasi otazce.

Zaprve, definujme “optimalni prijem” jako prijem, ktery rodina potrebuje k tomu, aby zila neprilis rozhazovacnym zivotem bez jakychkoli vetsich financnich problemu. (Samozrejme, uvedomuji si ambiguitu adjektiv “neprilis rozhazovacnym” a “vetsich financnich,” ale nic lepsiho me ted nenapada.)

Zadruhe, definujme rodinu jako “American middle class family” (http://en.wikipedia.org/wik...), a predpokladejme, ze obe deti jsou na neprilis drahe vysoke skole (vydaje za vysokoskolske vzdelani v USA mohou byt velice vysoke), cela rodina je zdrava, a vsichni maji zdravotni pojisteni.

Zatreti, vylucme naprosto moznost, ze rodina zije v mistech s naprosto extremnimi cenami za bydleni (napr. Silicon Valley, Manhattan, Bel Air, etc.) a tudiz ani $1,000,000/rocne by jim nemuselo stacit k preziti.

Potom, v zavislosti na miste v USA, kde ta ctyrclenna rodina zije a celkovem stylu zivota, odhadoval bych, ze dohromady vsichni ctyri potebuji neco mezi $100,000 a $200,000 rocne k tomu, aby zili bez “vetsich financnich” stresu. Uvedomuji si znacnou nepresnost tohoto odhadu, protoze ucite jsou mista v USA, kde by mohli zit pohodlne za min, stejne jako mista, kde by potrebovali mozna o dost vic penez k temuz zivotnimu standartu. Take, vyse uvedena castka by byla nizsi, kdybysme neuvazovali vysokoskolske vydaje, a kdyby si nemuseli platit zdravotni pojisteni, ktere je stoji ~$12,000/rocne (nebo taky o dost vic kdyz napr. jeden nebo vic clenu rodiny jsou “chronicky” nemocni), etc.

Doufam, ze moje odpoved neni uplne nesmyslna, i kdyz jsem si naprosto jisty, ze je velice nepresna, a daleko nepresnejsi nez cokoli jineho, co jsem kdy v AKTUALNE.CZ napsal. :)

2/ KTERÝCH LIDSKÝCH VLASTNOSTÍ SI NEJVÍCE VÁŽÍTE?

Bezvyhradneho uznavani zakladnich lidskych prav (v cele s pravem na zivot) a svobod, cestnosti a pravdomluvnosti.

3/ KTERÉ LIDSKÉ VLASTNOSTI NEJVÍCE NESNÁŠÍTE?

Opaky vlastnosti, kterych si nejvic vazim.

4/ CO SI MYSLÍTE O KŘESŤANSKÉ VÍŘE V BOHA?

Jsem ateista, avsak zaryty zastance “First Amendment,” jehoz jednim z hlavnich bodu je “freedom of religion.” Jinymi slovy, v Boha neverim, ale budu bojovat za to, abyste Vy v nej verit smel, a to i presto, ze vzhledem k popirani zakladnich lidskych prav (vcetne prava na zivot), ktere se vyskytlo v historii vetsiny ruznych nabozenstvi a je stale naprosto dominantnim rysem Islamu, stoprocentne sdilim nazor S. Weinberga: “Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.”

5/ JSTE PRO VÝRAZNÉ OMEZENÍ IMUNITY A PRO OMEZENÍ NADSTANDARDNÍCH FINANČNÍCH ZVÝHODNĚNÍ POLITIKŮ?

Ano.
21. 10. 2008 | 16:51

Mirek napsal(a):

To Vaclav Lipensky (DRUHA CAST):

6/ JSTE PRO ZÁKAZ KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH?

Ano. (Nevim, jak je to v CR, avsak ve vetsine vetsich mest v USA se v restauracich kourit nesmi, i kdyz nektere maji casti vyhrazene pro kuraky.)

7/ ZAJÍMÁTE SE O TECHNICKÉ PARAMETRY AMERICKÉHO VOJ.RADARU, JEHOŽ PŘÍTOMNOST V ČR JE ZÁMĚREM SOUČASNÉ VLÁDY?

Ne.

8/ VIDĚL JSTE O RADARU POŘAD PORT V ČT2?

Ne.

POKUD NE, PODÍVÁTE SE NA NĚJ? JE ZE 17.ZÁŘÍ 2OO8 V 17:15.

Nepodivam, protoze dneska je 21. rijna 2008... :)

9/ ZÁŘENÍ RADARU PROKAZATELNĚ POŠKOZUJE MOZEK A OČI. CHTĚL BYSTE ŽÍT V DOSAHU TAKOVÉHO RADARU?

O poskozeni mozku a oci radarem jsem neslysel, i kdyz toto samozrejme nevylucuje, ze mozna existuje. Mohl byste mi sdelit zdroj teto informace? Mimochodem, znate nekoho, kdo by chtel zit v blizkosti neceho, co by mu umoznovalo zblbnout a oslepnout? :)

10/ CO SI MYSLÍTE O VPÁDU AMER.ARMÁDY DO IRÁKU V R.2003?

Prestoze valka v Iraku byla odhlasovana Kongresem (tedy spoustou moudrych muzu se spoustou informaci, ke kterym nemam pristup), s valkou jsem nesouhlasil, protoze jsem povazoval Irak s vladnouci Sunni mensinou jako nejlepsi lokalni ochranu pred expanzi fundamentalniho Shia Islamu z Iranu (jak asi vite, v roce 1979 Ruhollah Khomeini a jeho parta hrdlorezu posunuli Iran o 300 let nazpatek) a jiny hrdlorez (Saddam Hussein) byl velice uspesny pri udrzovani Shia Islamu tak trochu na uzde.

Toto samozrejme neznamena, ze bych schvaloval osmisetlete vzajemne vyvrazdovani se Sunnis a Shiites, avsak povazuji pokrokovejsi vetve Islamu za mensi nebezpeci pro mir na svete nez fundamentalni Shia Islam, jejichz hlavni tezi je, ze Zide nemaji pravo dychat stejny vzduch jako oni, a proto musi byt vyhlazeni – viz napriklad opakovane (aby nedoslo k omylu, ze se nahodou prerekl) vyroky soucasneho iranskeho prezidenta a masoveho zabijaka (v prubehu sve vlady nechal popravit nekolik stovek lidi jenom proto, ze byli homosexualni) Ahmadinejada propagujiciho “vymazani Israele z povrchu zemskeho”.

11/ JE VÁM LÍTO ZMASAKROVANÝCH, ZMRZAČENÝCH A VYSTRESOVANÝCH IRÁČANŮ A AMERIČANŮ - VOJÁKŮ A CIVILISTŮ?

Silene.

12/ VE VĚTŠINĚ ČLENSKÝCH STÁTŮ USA JE VYKONÁVÁN TREST SMRTI. KAŽDÝ, KDO VYKONÁVÁ TREST SMRTI, JE NAJATÝ VRAH.

Vrazda je definovana jako nezakonne umyslne zabiti cloveka. Popravci, ktery vykonava trest smrti je najaty zabijak, avsak nikoli vrah, protoze nejedna protizakonne. FYI, jsem proti trestu smrti, a to nejen v dusledku moji ‘Hippocratic Oath’...

MYSLÍTE SI, ŽE ZABITÍ ČLOVĚKA LZE NAPRAVIT ZABITÍM JINÉHO ČLOVĚKA?

Ne.

13/ CO JE PODLE VÁS SMYSLEM LIDSKÉHO ŽIVOTA?

Radost ze zivota a umoznovani radosti ze zivota jinym.
21. 10. 2008 | 16:55

Mirek napsal(a):

Vasku,

Zatim jsi mne neodpovedel na otazku (kterou jsem se Te uz zeptal dvakrat – tez v predchozim blogu). Proc si myslis, ze americka vlada, ktera Sudoplatovovu knihu (predtim, nez byla predana nakladateli) prisne cenzurovala a mohla vymazat COKOLI, co chtela (a taky hodne vymazala), NEVYMAZALA detailni popis Oppenheimerovy zrady, prestoze vedela, ze toto uplne znici Oppenheinerovu “image” v ocich naroda, NAPROSTO NESROVNATELNE VIC TO ZRUINUJE JEHO IMAGE, nez napr. soucasny (mozna pravdivy, mozna ne) popis Kunderova donasecstvi poskozuje Kunderovu image v CR?

Toto je pravdepodne NEJDULEZITEJSIM bodem cele teto afery, ktera ma za nasledek, ze kdyby Oppenheimer zil a byl na svobode, tak by na nej dost lidi plivalo. Premyslel jsi nekdy (alespon trochu) o tom, proc to detailni vyliceni Oppenheimerovy zrady [cenzori, kteri byli pochopitelne vazani prisnou prisahou o utajeni v dusledku odstranovani (mimo jine) ‘know-how’ na vyrobu atomove bomby] jednoduse nevymazali a nikdo by se o tom nikdy nedovedel? Obavam se, ze tady Ti Horace nepomuze... :)

P.S.: Nenapadlo Te nahodou nekdy, ze ta detailni informace o Oppenheimerove zrade byla cenzory v knize ponechana POUZE proto, aby se o ni lide dozvedeli?
21. 10. 2008 | 19:13

Šimon Petrovický napsal(a):

ad bigjirka 21.10.2008, 15:27:18

vaše sprostá slova , urážky, výhružky a dokonce vybídnutí k pěstnímu souboji jsou jen dokladem toho, že nejste schopen čestné a seriózní diskuze v případě, když se ukáže, že vlastně popíráte svými ústy vyřčené a vědecky doložené poznatky o škodlivosti radarového záření

vaše hrubé a arogantní chování odpovídá nezpůsobům člověka diktátorského typu, který místo, aby uznal, že chyba je na jeho straně, usiluje o likvidaci člověka, který diktátora na chybu upozornil

O další diskuzi s vámi už nemám zájem.
21. 10. 2008 | 20:06

SuP napsal(a):

vaclavhorejsi -
bigjirka -
Pánové, děkuji Vám oběma. Rozšířili jste mi všeobecné vzdělání. Aniž bych se sám pokoušel něco o tom zjistit, ze způsobu jak a kdo to používá, jsem měl povrchní dojem, že je to něco z kategorie jako "úhelný kámen" a podobně.
Děkuji a hezký přeji večer.
21. 10. 2008 | 20:46

bigjirka napsal(a):

Pro inteligentní lidi, které vysvětlení ohledně elektromagnetických vln zajímá: spektrum elektromagnetickýcých vln se vůči živým organismům nechová stejně. Stejnosměrný proud je poměrně nebezpečný, způsobuje elektrolýzu tkání, elektrolýzou složek krve vznikají nebezpečné sloučniny včetně kyanidů. Účinky střídavého proudu se dosti liší podle frekvence. Impedance (něco jako odpor) tkání je dosti frekvenčně závislá a tím je ovlivněno kudy proud proteče. Mikrosekundové pulsy s velkou intensitou, jako jsou údery blesku, protečou ponejvíce po povrchu (většinou zbude dost i na pajšl). Povrch obvykle zuhelnatí. Vlivy radiových vln jsou dosti frekvenčně závislé. U kmitočtů do cca pod 1GHz (to je cca 30cm délky vlny), dochází zčásti k usměrnění na některých orgánech, které se chovají jako polovodiče. Dochází tedy k působení ss proudu a elektrolytickému rozkladu elektrolytů v těle. Výsledné účinky jsou chemické a kumulují se, tedy jsou-li dodány další působky dříve, než jsou staré odbourány, dochází k nárůstu. Spočítat expozici je poměrně obtížné. Někde na přelomu takového chování se nachází dolní GSM pásmo 900MHz. Za určitých okolností tedy mobil může mít určité nežádoucí kumulativní účinky.
Centimetrové vlny nad cca ten 1GHz nemají zjištěné jiné účinky než tepelné. Proto lze mluvit o "nebezpečnosti", ne však dost dobře o "škodlivosti", protože objekt vystavený výkonnému elmg záření je buď zahřátím denaturován (obvykle se jedná o koagulaci bílkovin), nebo jen mírně ohřát, avšak nepoškozen a expozice se na rozdíl od metrových vln nesčítají (pokud mezitím došlo k vychladnutí). No, např. na Strahově na bloku 12, přes který vedla anténa populární rušičky ZQ (Zuzana - byla ve V3S za bl. 12 v ohradě) původně bydlely holky, ale protože jim to rozhodilo menses, dostaly bl. 9. Na 12 šli kluci, myslím stavaři a prý se jim během studia rodily hlavně holky, pokud si nedali pozor.. no, nevím...
21. 10. 2008 | 20:58

bigjirka napsal(a):

SuPe, :-))
21. 10. 2008 | 20:59

SuP napsal(a):

bigjirka -
Myslím, že byste do své argumentace o sice škodlivých, ale použitím eliminovaných škodlivých vlastností radarového paprsku mohl zakomponovat to, co tu evidentně nikomu nedochází. Totiž to, že země je koule, radar na kopci a elevace paprsku nikdy nebude záporná. To znamená, že s rosotucí vzdáleností od radaru by museli mít HÓÓÓDNĚ vysokej žebřík, aby paprsek zachytili při pokusu nechat si vypálit zbytek mozku z hlavy.
Máte pravdu Vy už v prvním příspěvku, kde píšete Letadlo, paraglaidista a vorel. Chudák vorel, ale elektrárenské větrníky jich zjevně zkosí podstatně víc. A letadla včetně pilotů malých a nemotorových kluzáků budou mít určitě dostatečně zakázané koridory.
Nic. Vy to určitě naformulujete líp. Jen jsem Vám chtěl přihrát.
21. 10. 2008 | 20:59

bigjirka napsal(a):

Supe, díky za přízeň - úplně jednoduché to však není. Elevace paprsku může být záporná v poruchovém stavu. Anebo holka operátorovi nedá, tak si řekne, že jí připeče frndu. Letadlo tam může zabloudit, paraglajdista tím spíš, pták ví houbeles. Netopejři taky. Ve vzdálenostech dejme tomu desítek m od budky nebude bezpečno vůbec. Přiletí vrtulník záchranky a radar se otočí... o řešení takových rizik se vůbec nemluví a smlouva na ně vůbec neodkazuje. To se mi nelíbí. Jak jsem tam psal, řešit to lze. Ale nebude-li to ve smlouvě, kdo by se tím zdržoval. Odpírači hlásají, že je možné takřka cokoli a na to já nevěřím. Přesto tvrdím, že hlavní svazek je nebezpečný odhadem nejméně do 10km (podle energetické bilance radaru - tedy výkon + zisk antény). Páně Hlobilovy červí díry a odrazy od UFO považuji za hypoteticky možné, ale v podstatě za humbug. Kolik andělů se vejde na špičku jehly? Bohužel jako příznivec - no to nejsem - řekněme neodpůrce radaru musím konstatovat, že proradarová kampaň je děravá a hloupá a skutečnými riziky se nadutě odmítá zabývat. Asi se bude čekat na ugrilovaného paraglajdistu. To mi vadí.
21. 10. 2008 | 21:15

SuP napsal(a):

bigjirka -
To jste tomu dal. Teda s tou elevací. jina souhlasím. I s tou kampaní. Ta byla stejně jalová, jaklo ta volební. To si s nima ještě vyřídíme. (Až přijdem na to, jak)
Víte, já jsem zase strojař. A když se podíváte na konstrukci toho závěsu, čistě mechanicky to nepustí dolů, max do nuly. A je to jednoduché - protože níž to ani není potřeba z žádného důvodu. Něco jiného jsou radiolokační radary, ale ty z principu potřebují pokrýt pole i pod hirizontálou. Jenže to je něco úplně jiného.
21. 10. 2008 | 21:35

Ivan Sommer napsal(a):

Mirëk, přítel VH, ateista ?

Jak můžete jako ateista skládat Hippokratovu přísahu při bohu Apollonovi a dalších bozích?
21. 10. 2008 | 21:54

anna napsal(a):

TO BIGJIRKA :
opravte si tu hrubku ve slově mít (poslední slovo)...vzhledem jak k tomu , jak ostatní neustále cepujete, že neumí pravopis...
21. 10. 2008 | 22:16

bigjirka napsal(a):

děkuji anno za upozornění, opravit to nemůžu... ani neumím vysvětlit, jak takovej překlep může vzniknout, ta písmenka nejsou vedle sebe... každopádně jsem to po sobě nečetl a ten nerd mne popudil
21. 10. 2008 | 22:49

bigjirka napsal(a):

no, SuPe, já nevím, jak je to zkonstruováno mechanicky. prohlídněte si na obrázcích ten Kwajatolein, já bych si tak jistý nebyl. možná, že jedno z těch rizik můžeme vyškrknout.. ještě dost zbývá. je to trochu, jako by šel samuraj po ulici se zavázanýma očima sekal okolo sebe šavličkou... Jak říkám - politicky jsem pro radar, vojensky jej neumím posoudit a technicky bych byl klidnější, kdybych viděl, že se ta rizika nějak řeší. V okruhu tak těch 10 km je to jako oko Medusy.
21. 10. 2008 | 22:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další hrubě urážlivý text, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 10. 2008 | 23:27

Mirek napsal(a):

To Ivan Sommer:

Kdyz jsem pred rokem navstivil Karlovy Vary, tak jsem se v prubehu dne zcela nahodne zastavil ve 3 ceskych restauracich, jen tak neco si zakousnout. Ceske pokrmy byly vynikajici. Jedno me vsak trochu zneklidnilo. Jidelni listky byly natisteny pouze v rustine (a pod tim mensimi pismenky v nemcine). Nejprve jsem tomu neveril, a v prvni restaurci jsem jsem si rikal – “jsi blb, cestinu, rustinu a nemcinu moc nepouzivas, takze si ty jazyky pletes, anebo zacinas spatne videt.” Pak jsem se zeptal maminky, ktera byla se mnou a na rozdil ode mne cestinu dost pouziva. Rekla mne: “Nepletes. To vis, tady je vsechno mozny. Za chvili to takhle bude v Praze.”

Takze pane Sommere, jak vidite, vsechno je mozne, dokonce i to, ze ateista muze skladat Hippokratovu prisahu, a jen doufat, ze Apollo, Asclepius, Hygieia, a Panacea mu to odpusti...
22. 10. 2008 | 00:37

Mirek napsal(a):

Vazeny pane Stejskale,

Je mozne, ze narazite na neco, co povazujete z Vaseho hlediska za “hrubě urážlivý text,” a co zdanlive uráží pouze me. Dovoluji si Vas poprosit, abyste to nemazal, protoze v dnesnim krutem svete opilem krvi je nekdy opravdu dost tezke najit cokoli, nad cim bych se mohl uprimne zasmal. Doufam, ze nejste tak neprejici, abyste mne zamerne kazil radost ze zivota. :)

Děkuji za pochopení.

Mirek

P.S.: Do we have a deal? :)
22. 10. 2008 | 02:13

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"zasmat" misto "zasmal"
22. 10. 2008 | 02:17

Mirek napsal(a):

To Vaclav Lipensky (TRETI CAST):

Vzhledem k diskusim o moznych negativnich vlivech radaru na lidske zdravi jsem provedl velice rychlou analyzu lehce dostupnych informaci a dosel k nazoru, ze radar pravdepodobne ma urcity negativni vliv, ktery se vsak zda byt mensi nez negativni vliv tzv. “mobile” telefonu a prijimacu/vysilacu signalu z techto telefonu (http://en.wikipedia.org/wik...), a je docela mozne, pane Lipensky, ze blbnu a pletu si rustinu a nemcinu s cestinou (22.10.2008 00:37:16) protoze mam dva. :)

Souhrne, pokud chcete (mozna opravnene) bubnovat na poplach v pripade mozne skodlivosti radaru, doporucoval bych Vam, abyste si udelal podobnou analyzu, a potom byste mozna zmenil nazor a zacal vysoce preferencne bubnovat na poplach proti prenosnym telefonum, protoze se zdaji byt skodlivejsi nez radar a, coz je mnohem horsi, zda se, ze je jich nesrovnatelne vice nez radaru – napr. ja mam dva (jak jiz vite) a zadnej radar! :)

Bohuzel, bez mych 2 mobilnich telefonu by byl muj zivot uplne peklo (ano, neverim, ze existuje Nebe, avsak vim, ze existuje Peklo), takze se obavam, ze Vase mozne budouci bubnovani na poplach proti mobilnim telefonum nemuzu uprimne podporit, i kdyz bych asi mel. :)

A kdybych veril v Boha, tak bych Vam, pane Lipensky, urcite pral Boží mír v duši, Boží radost v mysli a Boží lásku v srdci. V Boha neverim, a proto Vam preji hodne zdravi a stesti a aby se Vam, pokud to bude ve Vasich silach, vzdycky podarilo zabranit vsemu negativnimu, co nabozenstvi casto plodi, a sirit a podporovat vsechno pozitivni, o cem Vy si myslite ze pochazi od Boha, kdezto ja si myslim, ze to pochazi od dobrych lidi. :)

P.S.: Napsal jste: “Pan Mirek radostně popisuje svobodu amerických občanů vlastnit střelné zbraně a v podstatě tak "svobodně" přebírat roli státu při ochraně svých občanů. Je mi nanic z vědomí, že většina Američanů má u sebe střelnou zbraň.” Ujistuji Vas, pane Lipensky, ze vetsinou 'ne POUZE jednu,' a ujistuji Vas tez, ze to rocne zachrani NEUVERITELNE MNOZSTVI LIDI, kteri by jinak proti mnohem silnejsim a casto pocetnejsim lupicum naprosto nemeli sanci.

Napr. jeden majitel obchodu, zachranil zivot sobe a nekolika zakaznikum, kdyz po zuby ozbrojeni lupici vtrhli do jeho obchodu a on je postrilel. Kdyz se ho ptali (mel pouze pistoli, kdezto lupici meli pistole a samopaly) o jeho hrdinstvi proti te presile lupicu/vrahu (nekteri z nich byli stihani policii pro predchozi loupezne vrazdy) pouze odpovedel: “No, I did not see it a being outgunned. I saw it as having a broad range or target selection.” :) A vidite pane Lipensky, toto je presne moment, kdy si na zlomek vteriny myslim, ze mozna mate pravdu, a Buh mozna opravdu existuje, protoze postrilet tlupu po zuby ozbrojenych lupicu tak, aby se zadnemu ne-lupici kolem nic nestalo, se zda bez Bozi pomoci temez nemozne, podobne jako vyhrat prvni cenu v loterii. :)

FYI, napriklad policie tu zastreli omylem 500-600 lidi rocne. Priblizne 44,000 – 45,000 lidi tu zemre rocne pri autonehodach a zhruba 100,000 lidi rocne tu zabijou doktori a sestry (samozrejme omylem, napr. casto pouzitim nespravneho leku, kombinace leku ci jejich davek). Nekteri verici toto vse povazuji za dilo Boha trestajiciho hrisniky, kdezto ja to povazuji za priserne, a casto prakticky neomluvitelne lidske chyby.

A nakonec se vetsinou neda rici nic lepsiho, nez to francouzske, neutralně popisne – C'est la vie...
22. 10. 2008 | 05:08

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:
(Psal jsem to dost rychle, den byl dlouhy, takze asi jich tam bude vic.)

"No, I did not see it as being outgunned. I saw it as having a broad range of target selection."

misto

"No, I did not see it a being outgunned. I saw it as having a broad range or target selection."
22. 10. 2008 | 05:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Mirku,

je mi líto, ale nemohu Vám vyhovět.

Na zdejších stránkách platí jistá minimální pravidla, která podle mne zaručují prostor k tomu, aby si zde mohlo povídat co nejvíce lidí s co nejšírším spekterm názorů.

Jsem přesvědčen, že pokud zde umožním urážení a hrubé osočování, tento prostor se rozpadne a ovládnou ho ti nejagresívnější, nejvulgárnější, nejneomalenější (viz celá řada podobných diskusních stránek na na českém internetu).

Mým jediným cílem a ambicíí je toto nepřipustit. Proto se i nadále budu snažit bránit tomu, aby se zde lidé navzájem hrubě neuráželi (pomůcka: představuji si, že jsem si domů pozval hosty aby si popovídali. Většina z nich přichází v dobré víře a já se cítím zodpovědný za to, že je nikdo v mém domě nebude urážet).

Libor Stejskal
22. 10. 2008 | 09:49

Šimon Petrovický napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,

vážím si velice Vašeho seriózního vyjádření z 22.10.2008 v 09:49:02.

Jsem moc rád, že stále existují lidé jako jste Vy s opravdovou snahou myslet, mluvit a jednat slušně, poctivě, čestně.

Přeji Vám pohodové a krásné dny. :-)
22. 10. 2008 | 10:35

stejskal napsal(a):

Díky, pane Petrovický,

i já Vám přeji příjemný zbytek týdne i vše, co bude následovat ;-)

Libor Stejskal
22. 10. 2008 | 10:46

ivan Hochmann napsal(a):

Porad dokola.,,

profesor napise provokacni text a smecka diskuteru se pohada o kost.V cele s Vlkem.

Ano pane Supe,take by me zajimalo penzum odvedene prace pana profesora.Pokud ovsem neni placen ya vzmysleni socanskych hovadin a provokaci.

Jinak se mejte.Ivan.
PS: K takovym textum skoda slov.
22. 10. 2008 | 10:56

Václav Lipenský napsal(a):

pro Mirka

Děkuji Vám za Vaše seriózně pojaté odpovědi.
Vy žijete a pracujete v USA, a tak mě zajímají Vaše názory a myšlenky člověka Čecha, který poměrně zblízka vidí, jaký je život lidí v USA apod.

Vaše odpovědi ve mně vyvolávají mnoho dalších myšlenek, nápadů atd. Ale budu se co nejlépe snažit o stručnost, výstižnost a jít tzv. k jádru věcí.

Nyní je pro mne hlavním tématem otázka zabezpečování mírového způsobu života lidí.
A to úzce souvisí se záměrem umístit do ČR amer.voj.radar.
Včera jste v odpovědi v "dotazníku" řekl, že se o technické údaje radaru nezajímáte.
Já se o technické údaje radaru zajímám, protože mi velice záleží na tom, jaké následky by mělo umístění toho radaru v naší zemi.
Takže jsem například četl velmi pozorně článek radiolokačního experta na zdejším blogu Čtenáře a odbornou diskuzi pod ním.
Článek má název " Radar v Brdech-proč se nemluví o rizicích? ", je z 24.4.2008.

Můj odkaz na pořad PORT jsem Vám sdělil s vědomím, že v éře internetu je ve velké míře součástí poznatků lidí možnost sledovat i již odvysílané pořady prostřednictvím tohoto média. Vy jste se mi však lehce šibalsky a snad bez zlého úmyslu vysmál s poukazem na rozdílnost v datech mého příspěvku a odvysílaného pořadu.

Ve svém dnešním příspěvku z 22.10.2008 v 05:08:03 píšete, že jste ohledně vlivu radaru na lidské zdraví "provedl velice rychlou analýzu lehce dostupných informací" a došel jste k názoru, že radar asi má určitý negativní vliv, ale asi menší, než mobilní telefon.
Vy nejste radiotechnický specialista, já také ne. Proto se zajímám o názory skutečných odborníků: Ing.Milan Hlobil, RNDr.Petr Pokorný,CSc. a další - viz např.článek a diskuze na blogu Čtenářově.

Pořad PORT je ke shlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz...
17.09.2008/208572241900019-17:15-2
-port.html
/Napsal jsem tyto údaje do třech řádků, protože při plynulém psaní se začal okolní text chaoticky přeskupovat./ Abych předešel příp. nedorozumění /mezi námi dvěma/, pro úplnost sděluji, že jsem pečlivě opsal všechna písmenka, číslice, pomlčky a dvojtečky s tím, že do toho nepatří žádné mezery.
Po přečtení odborných informací a po vyslechnutí odborných názorů proto nejen podle mého názoru americký vojenský radar žádnou bezpečnost a ochranu zemí - tedy hlavně nás lidí nezvýší, ale naopak ji velice zhorší.

Ještě Vám napíši, ale nyní se musím věnovat jiným činnostem.

Přeji Vám a nám všem nádherný den. :-))
22. 10. 2008 | 13:27

Václav Lipenský napsal(a):

pro Mirka,

ad můj text 22.10.2008 13:27:43

Při kontrole již přidaného textu do diskuze vidím, že v http za písmeny "cz" přibyly tři tečky.
Tyto tam nepatří.
22. 10. 2008 | 13:32

Václav Lipenský napsal(a):

oprava textu z 22.1O.2008 13:27:43

ve 4.řádku zdola - škrtám slovo "žádnou"
22. 10. 2008 | 13:40

J.Zatočil napsal(a):

Dobrý den,nejen pane I. Hochmann. Já si myslím, že demokratická diskuse,svoboda projevu a vyjadřování je velká vymoženost. Je to především nutnost pro fungující svobodnou společnost. Spousty lidí reagují ještě dnes na jiný než sobě či "mainstramovým" (strašné slovo,pardon)médiím blízký názor jeho označováním za nežádoucí,jeho zesměšňováním, ostouzením či jednoduchým přiřazováním autora na stranu levice či pravice a to pokud možno tím nejhorším možným výrazem.Myslím si ,že tato smutná skutečnost je jednou z mnoha nevyčíslitelných škod či ztrát, které náš národ utrpěl okupací , následným dočasným pobytem vojsk SSSR a režimem, který toto vše provázel a glorifikoval.Bohužel i tolik let po změně tohoto stavu se s jinými názory než jsou právě žádoucí zachází mnohdy velmi podobně,jako za onoho neblahého režimu minulého. Ano ,tenkrát se zavíralo a vůbec se děly hrozné věci. Postupovalo se pouze jinými,nesrovnatelně tvrdšími prostředky než mnozí postupují dnes,(doba a situace ve světě to bohužel dovolovala) ale podle naprosto stejných hesel : "Kdo nejde s námi jde proti nám ,socialismus (demokracii)si rozvracet nedáme". Já si podobné praktiky velmi dobře pamatuji,proto mi je silně proti mysli postupovat v diskusi podle stejných schemat,jaké měl všemocný bolševik tehdá.Pokud však někdo starých osvědčených metod užívá dále, nevyvolává to ve mě v žádném případě zlobu. Když jsem šel s "kůži na trh" očekával jsem podobné reakce.Nečekal jsem však ohlasy od odborníků,které jsem dostal neanonymně. Takové reakce opravdu potěší a ukáží váhu těch ostatních.Mnoho zajímavého o související problematice se mohou případní zájemci dočíst např. v : Interpretace Ústavy České republiky a Ústavy Slovenské republiky (Evropeizace ústavních systémů), kol. autorů, Praha, 2007, ISBN 80-87146-00-2.
22. 10. 2008 | 13:59

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek

Pozor. Hippokratova přísaha při bohu Apollonovi není výrazem očekávání tolerance či odpuštění božího majestátu. Naopak Apollon byl velice nemilosrdný když jako vítěz po hudebním souboji, nechal svého protivníka Marsyase stáhnout z kůže za živa. To by měl mít přísahající lékař na paměti, že může být stažen z kůže.

Výjev trpkého osudu Marsyase s přihlížejícím Apollonem se stal námětem Tizianova obrazu, který se nachází v arcibiskupském zámku v Kroměříži.
22. 10. 2008 | 14:59

bigjirka napsal(a):

Pro ty, které to zajímá upřesnění, p. Zatočil mne možná doplní. Řekl jsem, že centimetrové vlny jsou "nebezpečné", ne však "škodlivé". Nejsem si jist, zda to nebyla přílišná zkratka. Tedy tím "nebezpečné" jsem myslel přehřátí tkání nad denaturující teplotu, řekněme cca 60°C. Tímto přehřátím dojde k poškození organismu, při velkém a rozsáhlém zasažení nevratnému. Říkejme tomu ugrilování v mikrovlnce. Nebyly naopak dosud zjištěny "škodlivé" vlivy, spočívající v kumulaci menších expozic tak, jako u metrových vln a tedy nějaké postupné poškozování zdraví.

Pokud je mi známo, spočívají tedy rizika radaru zejména v zasažení přímým hlavním paprskem. Přenos nebezpečného výkonu atmosférickým kanálem, stejně jako nebezpečný odraz od létajícího objektu dosud nebyl pozorován.
22. 10. 2008 | 17:37

bigjirka napsal(a):

Jo, SuPe - a v rámci objektivity ja třeba říci, že mašinka se do záporné elevace může dostat čistě elektronicky, Svazek je vytvářen syntetickou aperturou fázované anténní řady a ke svému směrování v určitém rozsahu úhlů nepotřebuje mechanický pohyb antény.
22. 10. 2008 | 17:52

Mirek napsal(a):

To Ivan Sommer:

Dekuji za pripomenuti, ze v ocekavanem hudebnim souboji s Apollonem se budu muset snazit hrat na kytaru mozna trochu lepe nez obvykle, protoze budu hrat doslova o svou kuzi. Takze hnedka dneska vecer pekne utuzim procvicovani vsech ‘major, minor a diminished sweep-picked arpeggios’ podobne jako ruznych ‘double-handed tapping techniques,’ ve kterych se Apollon pry v posledni dobe dost zlepsil. Urcite bych nechtel viset v arcibiskupském zámku v Kroměříži jako Marsyas jen proto, ze jsem prohral. :)

Mimochodem, az porazim Apollona v nasem ocekavanem hudebnim duelu, tak z nej nenecham stahnout kuzi, nybrz mileho porazkou zdecimovaneho Apollona pozvu na pivo, a abych ho tak trochu ‘cheer up’ (zdecimovanej Apollon je dost nudnej) tak mu reknu: “Milej Apollone, ty kluku zrzavej, bozskej a hudebni, nic si z toho nedelej, nejsi prvni, kdo se mnou prohral, napij se tadyhle plzenskyho a zapamatuj si, ze pri nasem pristim hudebnim souboji me budes muset nechat stahnout z kuze PRED tim, nez vubec zacneme hrat, protoze tuhle kytaru mi dal Tvuj tatinek Zeus, maminka Leto na ni natahla struny, a Tvoje milovana sestricka Artemis, kdyz nahodou nelovi, tak funguje jako muj ‘guitar tech.’ Jinymi slovy, mas proti sobe celou rodinu, takze nemas zadnou sanci!” :)
22. 10. 2008 | 22:10

Mirek napsal(a):

Vazeny pane Stejskale,

Obavam se, ze jste mi presne nerozumel (alespon Vase odpoved to silne naznacuje), asi proto, ze jsem se nevyjadril uplne jasne. Souhlasim, ze pokud byste VSEOBECNE UMOZNIL “urážení a hrubé osočování” tento prostor by mel procentualne mene produktivnejsich diskusi a mozna by byl i faktograficky chudsi. Proto moralne podporuji Vase dobre minene snahy s maznickou.

Nicmene moje zadost se VUBEC NETYKALA toho, abyste umoznil VSEOBECNE “urážení a hrubé osočování”! Dokonce (mozna prekvapive) nemela nic spolecneho ani s tim, abyste umoznil vseobecne “urážení a hrubé osočování” mně! :) Moje zadost se tykala jednoduse toho, abyste (rekneme alespon docasne a experimentalne) umoznil POUZE urazky, ktere jsou namireny SPECIFICKY proti Mirkovi (tedy PROTI mně). :)

Jsem si temer jisty, ze Vam musi byt zcela jasne, ze uz pouze z technickych duvodu (prispivam komentari pouze k Vaskovu blogu, a velice zridka k nekolika dalsim) by bylo NAPROSTO NEMOZNE, aby nesmazani jakychkoli vypadu namirenych pouze proti Mirkovi vedlo k tomu, ze BLOG.AKTUALNE.CENTRUM.CZ “se rozpadne a ovládnou ho ti nejagresívnější, nejvulgárnější, nejneomalenější.”

Proto si Vas dovoluji poprosit, jestli byste nemohl znovu uvazit moji zadost – tedy ‘alespon docasne a experimentalne nemazat nadavky namirene proti Mirkovi, POUZE PROTI MIRKOVI A NIKOMU JINEMU.’ Myslim si, ze toto je spravedliva, lehce pochopitelna a zcela logicka zadost vzhledem k nasledujicim skutecnostem.

Jak vite, vetsina diskutujicich (napr. Vasek, Simon Petrovicky, etc.) vubec nemaji radi, kdyz je jim nadavano, a tudiz je naprosto spravne nadavky namirene proti nim mazat. V silnem kontrastu, Mirek nadavky namirene proti Mirkovi ma rad (protoze presneji nez cokoli jineho odrazeji, co si nadavajici mysli o mych myslenkach), a urcite mnozi diskutujici (napr. pan Mueller, Vezak a dalsi) je zcela jiste vysoce ocenuji tez, a proto je NAPROSTO SPRAVNE NADAVKY NAMIRENE PROTI MIRKOVI NEMAZAT!

Navic by tato situace mela MNOHO vyhod. Zaprve, lide, kterym jsem pohnul zluci, by si takto mohli rychle “vylit zlost,” a tudiz by se jim spalo lip. A jak asi vite, spatne spani podporuje pozvolne zvysovani krevniko tlaku, a zvyseny krevni tlak ma tolik negativnich vlivu na lidske zdravi, ze ani ruzne tluste knihy zabyvajici nez touto problematikou je vetsinou nepopisuji vsechny! Z tohotu duvodu by Vase ‘nemazani nadavani na Mirka’ melo velice pozitivni vliv na zdravi mnohych, a mozna byste tim i nekomu zachranil zivot, protoze by onen nestastnik v dusledku nezvyseni krevniho tlaku nedostal srdecni infarkt!

Zadruhe, ona zkrivena jedovata nenavist dusevnich mrzaku, kteri vedi, ze jejich existence je zbytecna a tudiz nemaji radi pravdu, by byla kazdemu na prvni pohled jasnejsi! A Vy jako Editor byste mel chranit tez jejich zdravi! Predstavte si, ze napriklad Vezak nebo pan Mueller by dostali krvazeni do mozku jako dusledek nahleho zvyseni krevniho tlaku zdruzene s nemoznosti se odreagovat peknou nadavkou.

Napr. v USA by Vas jejich rodiny mohli uspesne soudit! A nemylte se! Pokud jejich rodiny ziji v USA (nebo i kdyz neziji), tak Vas tady klidne muzou soudit, i kdyz zijete v CR! Samozrejme, mozny soudni rozsudek proti Vam by nebyl vykonatelny v CR, avsak byl by vykonatelny v USA, takze napr. byste me nikdy nemohl prijet navstivit (kdybyste me chtel prijet navstivit) bez zaplaceni mozna dost vysoke castky za ujmu na zdravi Vezaka nebo pana Muellera. :) No kidding!

A kdyby se Vam zacalo zdat, ze v dusledku nadavek na Mirka, se tento prostor zacina podobat tak trochu Internetovemu prostoru, ktery ja nazyvam nejprolhanejsi a nejvice disinformujici protiamericky a proruskovladni platek, ktery jsem kdy videl a jini jej nazyvaji (nepochybne z tehoz duvodu) Blici listy, pak vzdycky muzete nadavky na Mirka ‘zredukovat’ na rekneme 50% - t.j. maznicka pouzita pouze na kazdou druhou nadavku. :)

Doufam, ze toto vysvetleni objasnuje alespon nektere z mnohych vyhod meho navrhu, ktery nema prakticky zadne nevyhody, a proto nevidim duvodu, proc Vas znovu nepozadat o jeho znovuuvazeni.

Dekuji Vam za precteni si tohoto objasneni a za znovuuvazeni me naprosto nevinne zadosti.

Se srdecnymi pozdravy,
Mirek :)
22. 10. 2008 | 23:08

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"tluste knihy zabyvajici se touto problematikou"

misto

"tluste knihy zabyvajici nez touto problematikou"
22. 10. 2008 | 23:20

Jan Vaculík napsal(a):

Mirku,
s chutí jsem se zasmál nad tvým přáním "nemazat nadávky namížené proti Mirkovi!"
(Ale jak jsem četl dál, tak už mi to připadalo trochu rozvleklé.)
Návrh: že by pan Stejskal z toho, co smaže, sem pak na přání napadeného vybrané části na omezenou dobu vrátil, samozřejmě že za úplatu. Napadený by se mohl pobavit a diskuse by tím neutrpěla, protože by se vědělo, že je to jen na čas, a že každá sranda něco stojí. No a zbytečné nadávky - o ty by se nikdo nepřihlásil, takže by nekazily vzduch.
23. 10. 2008 | 00:54

Jan Vaculík napsal(a):

Ale to by se ještě muselo domyslet: aby se vědělo, o co jsme přišli, byl by paralelně vydáván Katalog smazaných textů; taková příruční žumpa by to byla.
23. 10. 2008 | 01:00

Jan Vaculík napsal(a):

Nebo ještě jinak: Amputované části diskuse by bylo možné po vyjmutí z té kafilerie vydražit podobným způsobem, jako Klausův kyčelní kloub. :--)
23. 10. 2008 | 01:10

Mirek napsal(a):

To Jan Vaculik:

Pochopitelne jsem to psal pro pobaveni vsech ctenaru, a doufam, ze kazdy (vcetne pana Stejskala) si tam nekne najde alespon malinke smesne neco, ‘par smesnych molecul ci atomu’, kterym by se zasmal, avsak samozrejme – myslel jsem to naprosto vazne! :)))
23. 10. 2008 | 03:40

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"molekul" misto "molecul"
23. 10. 2008 | 03:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,
velmi se mi libi, jak za kazdy svuj prispevek davas jeste jeden s nazvem "OPRAVA PREKLEPU". Vitam to jako prispevek ke zvyseni ctenosti mych clanku (neco jako v nasi branzi zvyseni citovanosti). Mozna to nevis, ale kazdy mesic pan Stejskal odmenuje vysokymi fynancnimi sumami clanky s nejvetsi ctenosti (a s nejvetsim poctem diskusnich prispevku); uz jsem si tak prisel na pekne penize ;-).

..
23. 10. 2008 | 07:25

vaclavhorejsi napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"financnimi" misto "fynancnimi"

..
23. 10. 2008 | 07:28

Václav Lipenský napsal(a):

pro bigjirku:

Děkuji Vám za Vaše přání.
/ viz 21.10.2008 11:05:47 /
Promiňte, že jsem si ho všiml až dnes.

pro Mirka:

Budu teď několik dní mimo své bydliště a
bez přístupu k internetu.
Až se vrátím, sdělím Vám ty další myšlenky a názory.

Všem přeji hodně radosti, lásky, pohody, úspěchů v osobním životě a v práci.
23. 10. 2008 | 09:00

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Mirku,

je mi skutečně líto, ale tuto privilej Vám nemohu poskytnout. Důvod je poměrně prostý: nechci individuálními zvýhodněními plýtvat, a způsobit tak jejich naprostou devalvaci.

A zejména Vámi požadované priviliegium ochraňuji jako oko v hlavě. Důvod je poměrně prostý: před mnoha a mnoha měsíci jsem jej udělil sám sobě (viz http://blog.aktualne.centru...)

Pane Mirku, říkám Vám to otevřeně, dělit se nehodlám ;-)

Přeji Vám i všem ostatním milým diskutujícím hezký konec týden.

Libor Stejskal

P.S. Pane profesore, máte u mně "příspěvkový" bonus za uplynulý týden. Vezměte si nůši, je to pěkný balík ;-)
23. 10. 2008 | 10:48

PetrF napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale, diskutéři a válečníci,

Vždy jsem si myslel, že než se někdo vmísí do debaty, měl by si přečíst vše co již bylo řečeno.
No ale zde to nejde, je to moc dlouhé
a tak navrhuji
1) Aby všechny příspěvky o tom co se má mazat a co dovolit se dávaly jako příspěvky do Blogu pana Stejskala - tedy sem:
http://blog.aktualne.centru...
Abych šel příkladem tak to tam rozvedu podrobněji.

2) Nechápu jak může nékdo si stěžovat na to
že se o zdravotních efektech radaru nepsalo. Blisty o tom méli celou serii, včetně solidních informací
http://blisty.cz/art/36620.... ZDE
napsal jsem to sám tak
vím že jsou solidní :-)

3) Už naprosto nechápu jak může néjaký
vědec? (?? Mirek??) napsat :

" uz (sem se) zeptal dvakrat
..
americka vlada...mohla vymazat COKOLI.."
ohledně Oppenheimerovy zrady .. ."

Dyď je to blbost. V Americe přece není cenzura! I kdyby byla, i kdyby to tam vládní agent nechal či i dal, tak to nedokazuje ,že je to pravda. V Americe,
(ješte víc než u nás ) se publikuje mnoho nesmyslů.
Oppenheimer byl přece americkou vládou plně reabilitován. Jeho aféra se odehrála v době MacArthurovske hysterie, ale ani tehdy ho nikdo neobvinil ze zrady. Jen z toho že porúšil jisťé předpisy a že se mu nechce to stavby H-bomby.
To bylo vše.

Tak tohle nechápu.
23. 10. 2008 | 13:02

stále rebel napsal(a):

Pro Mirek.
Přečetl jsem si dva první odstavce z příspěvku (22.10.2008 23:08:14).
Zkuste se zamyslet nad tím, kolik lidí čte tyto blogy, kolik jich různě přispívá. Racionální uvažování asi nebude vaše silná stránka nebo jste stižen nějakou představou o své výjimečnosti.
Obecně by se pravidla změnit mohla, ale individualizovat přístup je naprosto nereálné.
23. 10. 2008 | 13:45

Mirek napsal(a):

Vazeny pane Stejskale,

Priznam naprosto otevrene bez jakehokoli predbezneho waterboardingu ci jineho skoromuceni, ze toto jsem nevedel. Je mi uplne jasne, ze uspech zadosti o identicke priviliegium jako ma Editor, ma sanci snehove vlocky v pekle. Nedovedu si vsak predstavit, ze bysme se nedomluvili. :)

Napriklad jste napsal (cituji) “Čili od teď budu spamy a sprosté urážky mazat (pravděpodobně ovšem nestihnu úplně všechny, přeci jen přispívá již více než sedmdesát blogerů, nebude tedy z mé strany žádný záměr, když mi někde něco unikne).”

Co kdyby Vam, napriklad, samozrejme bez jakehokoli zameru z Vasi strany, sem tam nejaka ta urazka Mirka unikla? :) Jak? Napriklad byste mohl vsechny prispevky “To Mirek” ve Vaskove blogu kontrolovat az uple ke konci dne, kdyz uz jste dost unaveny... Do we have a deal, or what? :)))
23. 10. 2008 | 16:30

Mirek napsal(a):

Vasku,

tak to teda neni moc pekne, ze se nedelis. To ses kamarad??? :)
23. 10. 2008 | 16:36

Mirek napsal(a):

To PetrF:

1. Ano, Petre nechapete nic. :)

2. V Americe nejsou NOVINARI cenzurovani. Avsak existuje SPOUSTA INFORMACI, kde jeden musi mit “a certain level of security clearance” (a techto stupnu je nekolik), aby k nim mel pristup. Tyto informace jsou velice prisne CENZUROVANY tak, aby se o nich nikdo nepovolany nedozvedel.

3. Navic, na urcite typy informaci jsou uvalena moratoria, napr. na ruzne vysledky vysetrovani vrazdy presidenta Kennedyho je to tusim 75 let (v teto chvili to nemam cas zkontrolovat, tak se prosim nerozcilujte, pokud je to ve skutecnosti o neco min nebo vic let).

4. Oppenheimerova afera, o ktere mluvime, se odehrala v roce 1994-5. Vy mluvite o necem uplne jinem, tedy o jeho afere z padesatych let. Nepochopil jste to.

5. Pri teto 1994-5 afere, zadne typicke zakony o cenzure ci necenzure neplatily, protoze vsechno bylo VELICE ATYPICKE. Sudoplatovova kniha (ci presneji rukopis pred tim, nez byl predan nakladateli) obsahovala puvodně kopie NESMIRNE PRISNE TAJNYCH DOKUMENTU, mimo jine VELICE DETAILNI NAVOD NA VYROBU ATOMOVE BOMBY. Tez obsahovala prisne tajne NKVD/KGB/whatever dokumenty. Proto Americka a Ruska vlada mela ABSOLUTNI VETO NA JAKOUKOLI INFORMACI obsazenou v rukopisu, ktery bude predan nakladateli.

(Neznam zadnou jinou publikaci v historii tisteneho slova, ktera by byla cenzurovana vic nez tato. Cast kopii originalnich dokumentu byla bud jednou nebo druhou vladou zcela odstranena. Druha cast byla z vetsi ci mensi casti “zacernena,” takze urcita slova, vety ci cele odstavce se nedaji precist.)
23. 10. 2008 | 17:17

Mirek napsal(a):

To stale rebel:

Mozna racionalni uvazovani neni moje silna stranka. :) Vy bohuzel nemate (na rozdil od napr. pana Vaculika 23.10.2008 00:54:37 ci pana Stejskala 23.10.2008 10:48:52) vubec zadny smysl pro humor. Je mi Vas lito. :(
23. 10. 2008 | 17:27

Mirek napsal(a):

To PetrF:

P.S.: Podle nazoru nekterych, kteri Sudoplatovovu knihu po uverejneni analyzovali (uziti slov, vetnou stavbu, etc.), urcite casti knihy vypadaji jako “trochu prepsany americkymi ci ruskymi cenzory.” Nejsem ‘literarni kritik’ :), a proto tento nazor nedokazu dost dobre posoudit, i kdyz nemam zadny duvod s nim nesouhlasit. V kazdem pripade je tato kniha (psana nekym, kdo planoval a organizoval vrazdy pro Stalina) nejsilnejsim odsouzenim ‘stalinismu’ a nelidske zrudy Stalina, ktere znam.
23. 10. 2008 | 17:49

bigjirka napsal(a):

2 PetrF... zase se Vám tam zamíchaly nějaké blbosti, ale nešť...
1) Žádné radiové vlny nejsou "bezpečné". Nebezpečnost závisí na kombinaci frekvence a intenzity elmg. pole
2) mm vlny rozhodně nejsou bezpečné, mohou přinejmenčím ugrilovat pokožku. hloubka vniku u polovodivých materiálů je srovnatelná s vlnovou délkou. tedy přinejmenším kůže může být "zmikrovlnkována"
3) hygienický předpis rozlišuje mezi tepelnými účinky, vyvolanými střední hodnotou výkonu a hodnotami, kterým nesmí být organismus vystaven ani na sebekratší dobu (po pravdě nevím přesně proč - překročení nějakých mezních hodnot E, H) - tím je osloven pulsní výkon radaru. tedy ve hře jsou jak střední, tek pulsní výkon
4) seržant nemůže frekvenci radaru změnit mimo pásmo X, tedy 3 cm pásmo. to by musel být hodně šikovný seržant, musel by radar zcela předělat.
5) seržant naopak může snadno paprsek zamířit na místa nepatřičná - a to by mělo být řešeno
6) stejně tak by mělo být řešeno možné vlétnutí létajícího objektu do nebezpečné části paprsku (řešeno jinak než uškvařením toho objektu)
7) Rovněž by měla být řešena problematika živočichů přibližujících se na dekametrové vzdálenosti k radomu z jakéhokoli směru.
23. 10. 2008 | 18:18

bigjirka napsal(a):

nicméně jsme všichni offtopic a pan senzor by to měl smazat všechno. protože řeč byla o srovnání nesrovnatelného - oktrojované nesmlouvy s rusákem a tupě sepsaného kanape. Dobrý večer.
23. 10. 2008 | 18:39

Mirek napsal(a):

Vasku,

Jeste jednou jsem si precetl post scriptum v prispevku pana Stejskala (23.10.2008 10:48:52). Myslim, ze je naprosto jasne, ze az se zase nekde sejdeme, tak mi dluzis aspon jedno pivo navic! A pokud mi to jedno extra pivo nekoupis, tak taky v AKTUALNE.CZ pekne rozhlasim, ze Te mam konecne po tech letech hezky prohlednuteho a otypovaneho, a ze i kdyz urcite nejsi antiamerikanista (jak Te nekteri mylne vidi), tak stejne urcite jsi pekna držgrešle (jak Te nekteri mylne nevidi), coz je dalko horsi nez byt antiamerikanista!

A nespolehej se na to, ze na to post scriptum pana Stejskala zapomenu… Nezapomenu!!!
23. 10. 2008 | 18:46

Mirek napsal(a):

To PetrF:

P.P.S.:
Vzledem k tomu, ze si tak trochu vsechno pletete, mne tez napadlo, ze kdyz mluvite o “době MacArthurovske hysterie,” mozna mate na mysli historicky spornou (z hlediska existence) postavu krale Arthura (http://en.wikipedia.org/wik...) a hysterii zdruzenou s bojem o jeho existence ci neexistenci. O tom jsme opravdu nemluvili. :)

Samozrejme, druha moznost je, ze jste mel na mysli tez 'historicky sporneho' (i kdyz ne z hlediska existence) wisconsinskeho republikanskeho senatora, ktery se jmenoval Joseph Raymond McCarthy (http://en.wikipedia.org/wik...).

I think only God knows... :)
23. 10. 2008 | 19:24

stále rebel napsal(a):

Pro Mirek.
Smyslu pro humor se mi jistě někdy nedostává, ale to, že mne proto litujete pokládám za jednu z řady dalších vašich pošetilostí.

Smysl pro humor chápu tak, že je člověk schopen vysmát se své vlastní hlouposti. Když jsem si přečetl ty dva vaše odstavce, ve kterých říkáte panu Stejskalovi, že vy přece nechcete to, co je možné, ale pouze to, co možné není, tak jsem se rozesmál a v první chvíli jsem měl v úmyslu poslat panu Stejskalovi dlouhý seznam se svými představami nebo nějakou podobnou reakci.

Ten můj smích však byl z kategorie zlomyslných, dobře víme, že člověka nic tak nepotěší, jako hloupost druhých. Není to však to, s čím by se měl chlubit.

Pomyslný bod patří vám, vy jste dokázal rozesmát druhé. Zřejmě pro to máte lepší předpoklady. Doufám, že si této mé poklony budete vážit.
23. 10. 2008 | 20:04

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek.

Co byste řekl tomu, že se historici a jiní znalci dohadují, odkud se berou rozdíly v anglické a ruské verzi Sudoplatovovy knihy ? Nejste tak trochu jeden ze zasvěcených? Being there as Chauncey - Sellers.
23. 10. 2008 | 20:53

Mirek napsal(a):

To stale rebel:

Vazim si vsech poklon, souhlasim s Vami, ze jsem velice posetily, a proto se neberu prilis vazne. Mozna, kdybyste me prestal brat tak UPLNE STOPROCENTNE vazne, tak bysme si mohli i rozumet. Snazte se pochopit – a vim, je to tezke, nekdy i pro me :) – ze mym idolem vzdy byl, je a bude nejlepsi Cech v historii (http://en.wikipedia.org/wiki/Jára_Cimrman). Nejvetsi rozdil mezi nami je, ze on je vymysleny, kdezto ja ne. Samozrejme, je mi naprosto jasne, ze nemohu nikdy docilit jeho absolutni geniality, avsak to neznamena, ze bych se nesnazil... :)

Take to neznamena, ze bych si vzdycky vsechno vymyslel... :)
23. 10. 2008 | 21:10

Mirek napsal(a):

To Ivan Sommer:

Je naprosto zrejme, ze o Sudoplatovove knize toho vite zhruba milionkrat vic, nez vsichni zde (v tomto a predchozim Vaskove blogu) diskutujici na toto tema dohromady. :) And sure as hell, you also appear to know that for walking on the water – "life is a state of mind"... :)
23. 10. 2008 | 21:45

stále rebel napsal(a):

Pro Mirek.
Život tropí hlouposti, na které je JC krátký. Stačí se kolem sebe dívat a člověk má o zábavu postaráno.

Možná vás to překvapí, ale já se domnívám, že JC za největšího Čecha pokládají spíše ti, kteří berou věci příliš vážně než ti, kteří je vážně neberou a za největšího Čecha pokládají někoho skutečného, například sebe.

Už jsme příliš od tématu a panu profesorovi z toho děláme holubník.
23. 10. 2008 | 22:12

veverka napsal(a):

Počkejte, doporučuje studie Pentagonu o plánu umístit americký radar do Čech

http://www.blisty.cz/2008/1...
23. 10. 2008 | 23:46

stejskal napsal(a):

Zamyslím se, pane Mirku.

Nad jednou či dvěma urážkami bych snad mohl přimhouřit oko.

We'll see.

Libor Stejskal
23. 10. 2008 | 23:48

bigjirka napsal(a):

šmarjá... a teď sem došplhala i veverka...

to je smůla Mirku, Vás urážet nemám proč :-D
23. 10. 2008 | 23:55

Mirek napsal(a):

To stale rebel:

Obavam se, ze velice podcenujete jednoho z nejvetsich ceskych spisovatelu divadelnich her, basniku, skladatelu, ucitelu, cestovatelu, filosofu, vynalezcu, detektivu, sportovcu a gynekologu-samouku. Pravdepodobne neznate jeho slavnou (a tusim, ze jedinou) operu “Pomerne Neskodny Radarovy Paprsek,” jejiz premieru pod nazvem “Relatively Harmless Radar Beam” uvedla Metropolitan Opera v New Yorku v sobotu, 30. dubna 1904. Libreto teto slavne opery, jehoz spoluatorem je Albert Einstein a Christian Hülsmeyer, ma tri casti.

Prvni cast takzvane ‘pripravuje pudu’ (‘aby svet brzy nebyl prilis prekvapen’) pro Einsteinovu teorii relativity. Druha cast popisuje Hülsmeyeruv objev radaru patentovany tentyz den (Reichspatent Nr. 165546 – http://upload.wikimedia.org...). Treti cast predpovida zaprve, ze v roce 1941 se Hülsmeyeruv vynalez zacne nazyvat RADAR (RAdio Detection And Ranging) a zadruhe ruzne diskuse skodlivosti radaru v rijnu 2008.

Ve finale teto opery Jara Cimrman resi problem mozne skodlivosti radaru vynalezenim paprsku, ktery je relativne velice uzky a prakticky mine vsechny blizke pozemni cile. Vzhledem ke sve extremni relativni uzkosti je tento radarovy paprsek take relativne neskodny.

Predpokladam, ze radarova smlouva mezi CR a USA plne inkorporuje tuto genialni Cimrmanovu myslenku, takze se opravdu neni ceho obavat.
24. 10. 2008 | 02:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy