J. Kozlík ve svých 104 letech píše o vzdělávání. Skvěle!

22. 05. 2011 | 15:23
Přečteno 6059 krát

K poklesu a vzestupu vyspělosti našich školáků

* *
Nestor naší pedagogiky doc. Jaroslav Kozlík slaví dnes 104. narozeniny. Ani jeho nenechávají výsledky vzdělávání lhostejným a přemýšlí o příčinách. S jeho laskavým souhlasem přebírám článek z portálu Učitelské listy.


K poklesu a vzestupu vyspělosti našich školákůVýrazný pokles vyspělosti našich školáků, zjištěný nedávno mezinárodním porovnáváním, nutí k hledání příčin a k nástupu náprav tohoto překvapujícího a hrozivého jevu.

Úroveň vyspělosti žactva je zásadnější a hlubší problém, než jen reforma učitelského vzdělání s důrazem na procesuální složku vyučování, na didaktické umění kantorů. Pokles vyspělosti tkví v samotných základech naší společnosti, ve společenském systému a jeho neprofesionální aplikaci, která budí v lidech pocity nejistoty, obav, nedůvěry a bezmoci.

Je třeba si položit dvě základní a zásadní otázky. Které faktory mají negativní vliv na vyspělost školáků? Jsou to ty, které protěžují individualizmus, egoizmus a extrémizmus – tedy negativní vztahy mezi lidmi. A naopak, které faktory vyspělost zvyšují? Jsou to ty, které preferují empatii, toleranci, altruizmus, týmovou práci – tedy pozitivní vztahy mezi lidmi. Než přistoupíme k rozboru zmíněných faktorů, připomeňme si procesy, které probíhají v mysli dítěte a formují jeho život.

V čem tkví podstata poklesu vyspělosti žactva?

Jednoznačně v dlouholetém zanedbávání citové a mravní výchovy mladé generace! Připomeňme si prosím, že cit je schopnost, kterou dítě vnímá svět kolem sebe a sebe v něm. Zprvu jen smysly a později i rozumem. Cit inspiruje, usměrňuje a kontroluje nejen rozum, ale i vůli. Je strůjcem a nositelem pocitů, prožitků a nálad, je motorem života. Obohacuje a zjemňuje život člověka, zlidšťuje jeho chování, jednání a konání. Proto je naléhavé a nutné cílevědomě a soustavně vzbuzovat, rozvíjet a prohlubovat citlivost a mravnost mladé generace ve stávajících podmínkách uchvátané, přetechnizované a odlidštěné společnosti, zkomercionalizované kultury. Rozdíl mezi citovou a mravní výchovou vidím v tom, že citová výchova rozvíjí a zušlechťuje vnímání a prožívání, zatímco mravní výchova působí převážně na kontakty dítěte, na jeho vztahy v duchu hesla: „Co sám nechceš, nečiň druhému!

Které faktory mají zásadní vliv na vyspělost školáků?

Jsou to: dědičnost, atmosféra sociálního prostředí, vedoucí osobnosti a vzdělávací program.

1. Dědičnost

je schopnost dítěte rozvíjet a zdokonalovat své tělesné, duševní a sociální dispozice, získané od rodičů a předků. Jejich vývoj je věcí rodiny, školy, kulturních institucí. Zatímco rodina především vychovává, škola pak v rodině získané dovednosti a návyky využívá a upevňuje v procesu osvojování učiva a dalšími činnostmi za pobytu ve škole. Přitom by se měla soustředit na silné stránky osobitosti žáka, vyváženě v jeho cítění, myšlení a snažení.

Rodina a škola mají vést dítě tak, „aby se (řečeno slovy O. Pavla) radovalo ze všeho a nečekalo, že až v budoucnosti přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to přišlo právě teď a v budoucnu již nic krásnějšího nepřijde.“ Dítě má poznávat sebe a život kolem ze všech aspektů, aby se na základě tohoto poznání a prožívání mohlo realizovat, dosáhnout rovnováhy a spokojenosti. J. J. Rousseau: „Musíme dítě naučit, aby se uchránilo samo až doroste, aby snášelo rány osudu, aby opovrhovalo hojností a nedostatkem, aby dokázalo žít na ledových pláních nebo v palčivé poušti.“

Člověk se v životě zpravidla řídí těmi zásadami, pravidly a návyky, které si vštípil v dětství. A. Giljanov: “Etický postoj člověka není ničím vrozeným, co je dáno odjakživa. Je to výsledek dlouhé a vytrvalé výchovy a vzdělání, sebevýchovy a sebevzdělání, které začínají od narození a trvají po celý život.“

Pravidla chování si má osvojovat dítě v době vývojově k tomu nejvhodnější. Již v předškolním věku si má bezpečně navyknout pořádku, čistotě, kulturně se projevovat pohybem a slovem. Každé opomenutí se později obtížně napravuje, dá-li se vůbec napravit. Na základě zkušeností z výchovy svých dětí se domnívám, že je důležité, aby děti do 3 let si osvojily prvotní návyky sebeobsluhy, čistoty a pořádku, a to napodobením po ukázce a po výstižném výkladu. F. Kožík: „Nejpřednější stráží lidského pokolení je vždy kolébka.

Ve školním věku přistupuje návyk poctivé přípravy do školy, trvalé pomoci v domácnosti, pochopené a přijaté dítětem jako samozřejmost, o níž se nesmlouvá a která se neodměňuje jako cosi výjimečného. Povinnosti dítěte jsou prostředkem výchovy k pracovitosti, starostlivosti a odpovědnosti, ke smyslu pro tvůrčí práci, ke spolupráci a pomoci.

Vše, co rodiče dětem poskytují a co od nich požadují, má být smysluplné a uvážené. Rodiče by měli mít neustále na mysli poměr mezi tím, co dítě přijímá a co odvádí, co je schopno přijmout a co odevzdat. Měli bychom dávat dětem jenom to, co skutečně potřebují, oč se zajímají, co zasluhují. Vést je k realitě, ke správné životní orientaci. Požadavkem je vyvarovat se všeho, co může vést k nevšímavosti, povrchnosti, nestřídmosti a pohodlí. Tím jim dáváme mnoho pro budoucnost.

2. Atmosféra společenského prostředí

je vzdušný prostor, v němž se mísí a projevují pocity a nálada obyvatel, vyjadřující, v jakých podmínkách žijí, co prožívají. Většina lidí žije v obavách, v nejistotě a strachu z budoucnosti v podmínkách uchvátaného života, zkorumpované společnosti a zkomercializované kultury. To jsou kořeny a zdroje mravní bídy, ústupu od občanské společnosti, která předurčuje zároveň vyspělost žáctva. „Aký otec, taký syn“ neboli: „Jaká politika, taková rodina a taková škola.

Vyspělost žáků vychází z vrozených dispozic, které vyspělost formují nebo deformují. Podle toho, co vidí, slyší, prožívají, podle toho si pak vytvářejí představy o své budoucnosti, chovají se, konají. Pokud nedojde k politické, hospodářské a kulturní změně, nelze spoléhat jen na reformu učitelského vzdělání s důrazem na didaktické umění. Nezbývá, než neodkladně začít se změnou myšlení a snažení celé společnosti, a to ve všech oblastech života a to každý z nás, komu alespoň trochu záleží na únosnější životní situaci, na vyspělosti naší mladé generace.

Ke začít např. v oblasti politické? Měli bychom důsledně požadovat od politiků, aby nás pravidelně a věcně informovali o tom, oč usilují, s jakými výsledky, co jim brání, v čem bychom jim mohli pomoci. Stejně taky by měly činit společenské organizace, různá nezisková sdružení. Měly by podávat politikům kritické připomínky, návrhy, projekty. V tomto pojetí by se měly výrazněji projevovat, exponovat i významné vědecké a umělecké osobnosti a církve. Mám pocit, že nejúčinněji by měly k tomu přispět televize a další média, která, jak se zdá, jsou v rukou lidí, kteří volbou témat a jejich pojetím se stále častěji obracejí k dobře situovaným vrstvám společnosti. Preference nadbytku a přepychu nepřispívá ke společenské jednotě. Každá kulturní aktivita, budovaná na komerčním principu, vede k extrémům, které narušují rovnováhu člověka, společnosti. Do tohoto balíčku škodlivin života patří přemíra soupeření, soutěžení, a to ve všem. Přemíra atrakcí a efektů pak vedou k přemrštěným emocím, rizikům zdravotním, mravním, duchovním i hospodářským. Nepřispívají k vyspělosti druhých, tím méně dětí.

3. Vedoucí osobnosti

na všech stupních státní správy a samosprávy, v rodině, ve školách, na pracovištích mají vytvářet podmínky a předpoklady pro uspokojení tělesných, duchovních a sociálních potřeb a zájmů občanů. Mají svým vystupováním a chováním požívat všeobecnou úctu, respekt a důvěru, být příkladem a vzorem v soukromém a veřejném životě.

Aktivní a čestný člověk hýří vitalitou a aktivitou. Je neustále na cestě vpřed. Je přímý, vstřícný, podnětný, přičinlivý a činorodý, je strůjcem pokroku. Jeho životním krédem je: žít, tvořit a milovat v souladu se společností, s přírodou. Neuspokojuje své potřeby na úkor druhých, ale vždy tak, aby společnosti víc dal, než od ní přijal, aby po něm zůstalo cosi pozitivního, čímž přispěje k zajištění a posílení rodu, národa. Bývá dobrým organizátorem a hospodářem. Dělá především to, v co pevně věří, co je schopen dělat se zaujetím a zápalem. Nedělá nic, co za takové nepokládá. Sjednocuje lidi společného zájmu a plodné spolupráce. Mobilizuje síly spolupracovníků, udává jim směr a tón. Nikdy se však neprojevuje pohrdavě nad jakýmkoliv názorem, návrhem, neboť: „Nikdo nemůže být tak velký, aby mohl postrádat rad a návrhů druhých.“ Výsledky svého týmu bere za své, za svou výhru nebo prohru. Snaží se dobrou věc prosadit způsobem, který charakterizuje slušnost, korektnost, plnění povinností, ochotu postavit a za dobrou věc proti věci špatné. Pro svou profesionalitu a lidskost budí vynikající osobnost u jedněch obdiv, stává se životním vzorem, u druhých závist.

Za nynější svízelné hospodářské a mravní situace potřebujeme osobnosti horoucích srdcí, klidných hlav a čistých rukou, které svým chováním, charakterem a temperamentem strhnou lidi k mimořádné aktivitě, k osobnímu nasazení a profesionalitě ve všech oblastech života. Hledejme, získávejme a volme osobnosti, od nichž lze očekávat, že jsou schopni a odhodláni splnit tato poslání:

– Být nositeli idejí svobody, demokracie a spravedlnosti.

– Mít odvahu jít ve své práci novou nevyšlapanou cestou.

– Být práci oddaný a věřit jí.

– Tvořivě a odpovědně pracovat, být ke své práci kritický.

– Být neustále v kontaktu se spolupracovníky, s občany.

– Být skromný a na sebe náročný, zejména v oblasti mravní.

– Dbát rad a návrhů druhých, vychovávat své nástupce.

Kolik máme dnes politiků, kteří aspoň přibližně těmto kritériím odpovídají?

4. Vzdělávací program

má bezprostřední a významný vliv na vyspělost žáka a to tehdy, vychází-li učení z jeho nitra, zvídavosti, zájmu a poskytne-li učitel dost prostoru, aby žáci mohli své schopnosti, talent uplatnit a rozvíjet. Zdá se, že se příliš zdůrazňuje obsah a zanedbává proces a jeho osvojování. To je, v jaké atmosféře učitel žákům učivo předkládá, probírá, diskutuje, uzavírá a hodnotí, jak důmyslně přechází od tradičního direktivního pamětného učení k sebeučení, sebekontrole, k sebehodnocení. Pocit a zájem, to je recept. T.G. Masaryk: „Zájem je život. Bez lásky a zájmu není života.“ Nejde však o jakýkoli zájem, nýbrž o ten, který děti posiluje, zušlechťuje a sjednocuje. „Není užitečný ten, který mnoho ví a umí, ale ten, který v té či oné chvíli ví, co je třeba a umí to udělat.

V únoru mě navštívil ing. Arch V. Ustohal, kterého jsem před 80 lety učil na Pokusné škole ve Zlíně. Vzpomněli jsme také na to, jak někteří mí kolegové, přírodopisci, zeměpisci, fyzikáři, vycházeli v učení ze zájmu žáků a to tak, že na konci školního roku seznámili třídu s tématy učiva v příštím roce. Jednotlivá témata dva zájemci převzali, prostudovali a připravili se je přednést místo učitele. Dva proto, že před přednesem los určil, který z nich se stane referentem a který korektorem. Diskuzi vedl žák, který se na dané téma momentálně přihlásil. Do diskuze vstupovali další a další, emoce se stupňovaly. Téma se prohlubovalo, soupeřilo se v myšlení a vyjadřování, v umění diskutovat, hledat pravdu, dobro a krásno.

V učení tedy vycházíme z přirozeného zájmu člověka vědět, umět, konat; kulturně žít, tvořivě spolupracovat a oduševněle milovat, obohacovat vědomí, zušlechťovat svědomí, posilovat vůli. Předcházet ve vzdělávání situacím a vlivům, které svou nestoudnou reklamou a přemrštěnou emocionalitou strhují mladou generaci do nereálného světa konzumní pakultury, showbyznysu a sportbyznysu, k touze po předimenzovaných a až absurdních odměnách supermanů.

Závěr

Už po léta marně hledáme směr a cestu k občanské společnosti. Ke společnosti, která vykvétá z prožívané mravnosti a neformální slušnosti. Tkví v zázemí, atmosféře lidskosti, která je předmětem výchovně vzdělávacího procesu a osvěty, to je pozitivních vztahů mezi lidmi a k přírodě.

Vzdělání má výrazný vliv na vyspělost dětí, vychází-li z jejich pocitů, potřeb, zájmů, životních zkušeností. Zájem a úspěch v učení nezáleží jen na jeho obsahu, ale mnohdy víc na tom, jak učitel žáky motivuje, jak zajímavě jim učivo předkládá a zadává. Jak velký prostor jim poskytuje, aby mohli uspokojit svou zvídavost a touhu po samostatnosti, zájem o téma. Takovouto prací si žáci učivo trvaleji zapamatovávají, pohotověji vybavují a využívají, upevňují vztahy mezi učitelem a sebou i navzájem.

Prosím, abychom si neustále připomínali, že základním úkolem výchovy a vzdělávání je vyváženě harmonicky rozvíjet dítě v osobnost sociálního cítění, tvořivého myšlení a produktivní spolupráce. Chápejme a praktikujme proces učení jako proces, který má svůj vlastní obsah, odpovídající na otázku: „Co a proč?“, a proces, který odpoví na otázku: „Jak?“. Dosáhnout rovnováhy mezi „co a jak učit“ žádá reformu učitelského vzdělávání, svědomitou přípravu učitele na vyučování, jeho způsobilost pohotově reagovat na atmosféru a situaci ve třídě, schopnost vžít se do vědomí žáků, do jejich pocitů a prožitků.

Žiji v naději a očekávání, že se k problému vyspělosti dětí otevře konstruktivní diskuze.


Jaroslav Kozlík
Nedvědovo nám. 44
147 00 Praha 4
Tel.: 721 583 657


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ondrejsteffl napsal(a):

A hned si dovolím komentář:

Diskuse, k níž pan Kozlík vyzývá bohužel, spíše nebude, než bude. Kolikpak učitelů či ředitelů si článek přečte? 10, 20, 100…, ale učitelů je 120 000. A kolik ze čtenářů si ze článku odnese, že „Děti jsou vlivem společenské atmosféry nevychované, a napravit to má rodina nebo stát“? I když v textu je myšlenka první věty jen trochu a druhá vůbec ne! Spíš naopak.

Ale každý si hledáme to své. Mně se třeba líbilo: „Vzdělání má výrazný vliv na vyspělost dětí, vychází-li z jejich pocitů, potřeb, zájmů, životních zkušeností.“ Nebo: „Prosím, abychom si neustále připomínali, že základním úkolem výchovy a vzdělávání je vyváženě harmonicky rozvíjet dítě v osobnost sociálního cítění, tvořivého myšlení a produktivní spolupráce. Chápejme a praktikujme proces učení jako proces, který má svůj vlastní obsah, odpovídající na otázku: „Co a proč?“ a proces, který odpoví na otázku: „Jak?“.
A taky: “Měli bychom důsledně požadovat od politiků, aby nás pravidelně a věcně informovali o tom, oč usilují, s jakými výsledky, co jim brání, V ČEM BYCHOM JIM MOHLI POMOCI.

Z článku na mě dýchla malá, ale přece NADĚJE. Nikoliv v tom, že snad někdo něco napraví, ale že se mohou najít lidé, kteří se ve svém okolí, ve své třídě, ve své škole budou zlepšovat to, co zlepšit mohu, a přestanou čekat, že to někdo udělá za ně (neudělá) nebo že jim řekne, co mají dělat (neřekne). Ve škole ... i jinde.
22. 05. 2011 | 15:20

eM napsal(a):

Je to hezké, trochu starosvětské, možná i naivní v dojemném slova smyslu. Ale řekl bych, že to už není stavěno pro naši dobu.
22. 05. 2011 | 15:52

ondrejsteffl napsal(a):

to eM

Mně se naopak zdá, že to plně obstojí i v naší době. Já sice dost často píšu o tom, že školy zaspaly dobu, co vše se změnilo a na co školy nereagovaly. Ale o tom zde není řeč. Pan Kozlík píše o tom, jak děti myslí a jak se učí, o kategorickém imperativu. A to se mění je málo.
22. 05. 2011 | 15:59

mb napsal(a):

Za nynější svízelné hospodářské a mravní situace potřebujeme osobnosti horoucích srdcí, klidných hlav a čistých rukou, které svým chováním, charakterem a temperamentem strhnou lidi k mimořádné aktivitě, k osobnímu nasazení a profesionalitě ve všech oblastech života.

prostě toho Kalouska potřebujeme ... ( :-)))
22. 05. 2011 | 16:20

mb napsal(a):

jinak se mi ten članek / hodnocení pana Kozlíka líbí ...

Předcházet ve vzdělávání situacím a vlivům, které svou nestoudnou reklamou a přemrštěnou emocionalitou strhují mladou generaci do nereálného světa konzumní pakultury, showbyznysu a sportbyznysu, k touze po předimenzovaných a až absurdních odměnách supermanů.

/ reklama cílená na děti ... dětské konzumenty spotřebitele ... je zločin ... ( ale zase je to svoboda no ni?) ... svobodu (rozhodování) dětem bere ... /

myslim že se ovšem zde dostáváme i ke kořenu environmentální krize ... o níž však prezident Klaus říká že neexistuje ...

no nic ...
22. 05. 2011 | 16:26

mb napsal(a):

jo ještě otázka na pana šteffla ...

jak vám jde dohromady jednota myšlenek a činů ...

když Klaus přestřihává pásku Phillip Morris

a pak jde exhibovat prvního září před prvňáčky ...

děkuju za odpověď ...
22. 05. 2011 | 16:30

Z.J. napsal(a):

Pane Šteffle,

článek pana Kozlíka je zajímavý, ale je obrovsky idealistický, něco ve smyslu komunistické touhy o postupném vytvoření nové lepší společnosti, s novými lepšími lidmi.

Myslím, že při výchově dětí by jim především odmalička mělo být, vhodnou formou, rodiči i učiteli, sdělováno, že svět, do kterého se narodily, byl, je (a ještě dlouho bude) ve své podstatě velmi nelítostný a že v něm mají šanci na prosazení svých oprávněných snah o zajímavý a smysluplný život jen dobře připravení lidé.

Podle mě je proto především potřebné děti od "kolébky" naučit získávat a posuzovat informace o světě, naučit je nejen koperativnímu způsobu jednání s lidmi, ale také jak nenásilným způsobem prosazovat své oprávněné zájmy v rodině, ve škole a společnosti a jak odolávat snahám o manipulaci dominantními jedinci a organizacemi.

Je potřeba také učit děti praktické, účinné, způsoby jak se vyrovnávat s těžkostmi života, ať již přijdou formou nemocí, neúspěchů v rodinném či pracovním životě a neodbývat to frázemi či citáty filozofů.

Tyto věci považuji za důležité, v rodinách předávané ve většině případů zlomkovitě, nekonzistentně a často zkresleným způsobem, v závislosti na konkrétní rodině.

V českém školství byly/jsou(?) toto věci téměř totálně (možná záměrně?) opomíjené, což vede k naivitě velké části mladých lidí v názorech na svět a k jejich naivnímu chování v politice, v rodině a společnosti.

Píšete pane Šteffle, že lidé mají sami přijít na to jak a co mají zlepšovat, tomu snad ale ani sám nevěříte.

Pokud běžný člověk (tj. takový, který, ač má motivaci, nemá čas a energii) nemá dostatek věrohodných informací ve formě pozitivních a dobře metodicky zpracovaných příkladů, že by něco nového mohlo být lepšího než to co dělá doposud, tak nic většinou dělat nebude. A pokud to bude zkoušet ad hoc, je velká pravděpodobnost, že neuspěje a bude spíše okolím spravedlivě potrestán...
.
22. 05. 2011 | 17:02

eM napsal(a):

ondrejsteffl :

Já se to snažím pochopit, ale ona je dnes opravdu trochu jiná doba; už třeba jen v tom, že dnes jsou někteří studenti prakticky na vědomostní úrovni pedagoga, a není to jen nepatrné procento. To dříve nebývalo. Můj synek ve 13 - 14 letech víceméně spolu s učitelkou učil informatiku v 7. a 8. třídě, protože ji znalostmi převyšoval v celých řádech. Jedna jeho spolužačka zase angličtinu, protože žila 2 roky v USA a učitelka se svou aprobací na ni prostě nemá. Středoškolští i vysokoškolští studenti, kteří mají o obor zájem, jsou pedagogům spíše partnery či oponenty v dobrém slova smyslu. Učitel už není onen typ z filmů pro pamětníky; jeho role by se měla posouvat do role kouče, mentora, "manažera výuky". To primárně není věc rodiny. Jestliže manažer v podniku dokáže využít kapacit lidských zdrojů ve prospěch prosperity, pak manažer výuky by měl "materiál", který mu tam 1. září přijde, vymotivovat k duševnímu výkonu. A to se dnes neděje; stále je spousta učitelů, kteří si odmemorují svoje a jedničky má ten, kdo to doslovně zopakuje... Na druhou stranu si myslím, že žáci, kteří opravdu nemají o studium zájem a je evidentní, že tam chodí jen z povinnosti a že stejně nikdy nehodlají pracovat či být republice k užitku (vyloučené sociální skupiny apod.) by neměli být ke školní docházce nuceni. Získaly by se tak finanční prostředky na žáky, kteří o vzdělání zájem mají.
22. 05. 2011 | 17:05

eM napsal(a):

Z.J.:

Váš první odstavec přesně vystihuje to, co jsem si o článku pomyslel, díky.
22. 05. 2011 | 17:06

Otázkář napsal(a):

Z.J.

Vždyť jste v podstatě napsal to samé co autor akorát jinými slovy ;)
22. 05. 2011 | 17:09

Kvakin napsal(a):

"Tvoříce nové poměry, tvoříme nové lidi", pronesl Bohumír Šmeral v květnu 1921 v závěrečné řeči na ustavujícím sjezdu KSČ. Nové - "starý podlý svět" překonávající - poměry se tak úplně vytvořit nepodařilo a tak noví lidé tak zcela noví také nebyli. Od Listopadu tvoří se dále nové poměry, založené na vypjatém individualismu, sobectví, zjednodušeném ekonomismu, krátkozrakém pragamatismu a laciném utilitarismu a tak se formují "inovovaní" lidé. Někdo je oceňuje, že to jsou oni, lidé nové doby, jiný nad nimi pláče. Krásným příkladem jsou dnešní novináři, v prvé řadě z veřejnoprávní České televize: musí být mladí, pohlední, asertivní a ostentativně pravicoví (že jsou vzdělaní velmi nehluboce a že ani dost dobře češtinou nevládnou, už je druhotné). Nestor pedagogické vědy má jistě pravdu, ale pohybuje se v neřešitelném rozporu mezi realitou společnosti a ideálem harmonicky rozvinuté ušlechtilé osobnosti mladého člověka, po které volá. Aristoteles psal, že smyslem ekonomické činnosti v hospodářství, využívajícího otrockou práce, je vyttvářet podmínky pro formování vzorných občanů otrokářské městské polis. Dnes je smyslem ekonomické činnosti růst růstu jakýchsi neproniknutelných agregátních veličin vyjadřovaných v cenách.
22. 05. 2011 | 17:42

Z.J. napsal(a):

Pro Otázkář:

Můžete svou nic neříkající frázi o, dle Vás, stejném obsahu článku pana Kozlíka a mého příspěvku nějak upřesnit?
22. 05. 2011 | 17:59

student napsal(a):

To je neuvěřitelné. Jak mohl takový idealista vydržet 104 let.
Jak mohl 104 letý člověk napsat tak dlouhý a bezchybný článek.
Buď měl dobré učitele nebo životosprávu. Dobré učitele jsem měl také, ale takového výkonu nejsem schopný ani v mnohem mladším věku. Takže asi je to tou životosprávou.
Nevíte někdo co celou dobu jedl ?
22. 05. 2011 | 18:01

Jedna ze 120 000 napsal(a):

Pane Ondřeji Šteffle, předávám odkaz na tento blog několika mým kolegům a kolegyním. Díky.
Hezký zbytek neděle Vám i všem zde.
M.
22. 05. 2011 | 18:11

Dalibor Štys napsal(a):

To Z.J.
Nelítostný svět? To bych tedy chtěl vědět, kde. Je to právě naopak, realita ČR začátku 21. století je měkká jako ta nejpéřovější peřina. Téměř nulová nezaměstnanost, vysoké dávky různého typu, nízké nároky na kvalifikaci.

Možná je trochu problém dostát svým ambicím, pokud jsou odborné a ne politické či manažerské (což je vlastně totéž). Ale to se snadno dá vyřešit odchodem do zahraničí, začíná maximálně tři hodiny cesty od domova. :-)

To ondrejsteffl
Dokud tento stát nebude mít ambiciózní cíl, každé volání po zkvalitňování vzdělávání je házením hrach na zed. Ale
a) už přes dvacet let naše elity ambiciózní cíle nemají. Viz např. článek Pavla Exnera, hodnotitele European Research Councilu http://www.lidovky.cz/nobelovu-cenu-jsme-neprosvihli-d3q-/ln_veda.asp?c=A110512_230316_ln_veda_mev
kde se píše "vědecký dorostenec je často spokojen s tím, že má lokální grant, a výš se nehrne.
b) být ambiciózní v montovně je mnohem pracnější než ve vývojové dílně. Takže kdo chce ve svém lifetimu stihnout naplnit své ambice, přestěhuje se do vývojové dílny. A ta většinou nesidlí v ČR.
Naděje je v tom, že prázdné jsou u nás nejen garáže, ale i slušně vybavené laboratoře. Takže tu a tam je možné geniální nápad realizovat poměrně levně. Pokud nápady z garáží zas jednou začnou být populární, třeba budeme mít zas šanci.
22. 05. 2011 | 18:13

Z.J. napsal(a):

Pro Dalibor Štys:

o politice se s Vámi bavit nebudu a o mé uplatnění ve světě nemusíte mít strach, byl, a jsem, dobře připravený a spokojený...
22. 05. 2011 | 18:22

Dalibor Štys napsal(a):

To Z.J.

Já jsem taky dobře připravený a spokojený, díky za optání.

Rád bych toto dopřál i svým dětem, ale v Česku vcelku není kde. Tzv. elitní soukromé školy produkují náfuky různé kvality a navíc si myslím, že nedozrálé psychice vědomí o vlastní elitnosti moc neprospívá. Tzv. normální školy jsou černá díra, čím větší město, tím větší odliv kvality (protože je příležitost). Ale i na malém městě není moc šance protestovat, protože obec do práce učitele prakticky nemá co mluvit. Zřizovatelem je přes školníky a uklízečky a směrem k volbám je hlavně důležití, aby děti voličů měly jedničky a dvojky a tudíž panovala selanka.
22. 05. 2011 | 18:50

Z.J. napsal(a):

Pro Dalibor Štys:

máte pravdu, neznám v současné době školy (ani tzv. elitni), které by připravovaly děti pro život v jeho komplexnosti (tzn. nejen získání vědomosti z klasických učebních předmětů, ale také psychologicky).

Ve svém prvním příspěvku jsem chtěl zdůraznit právě absenci psychologické přípravy dětí na reálný život, kterou ve Vašem případě zřejmě doplníte svým dětem Vy s manželkou, ale systémové řešení to není.

Úroveň běžných školních znalostí není v Česku na školách nic moc, ale to nevidím jako zásadní problém. Takové znalosti jsou sice důležité, ale dají se doplnit, pokud je člověk později chce a potřebuje.

Znalosti a dovednosti jak jednat s lidmi a jak klidnou cestou řešit životní problémy, v rodině, ve škole, v zaměstnání, pokládám daleko za důležitější a čím dříve si děti tyto znalosti a dovednosti osvojí, tím lépe pro ně.

Na školách je v současné době systematický přístup k této výuce v podstatě nulový, a v dospělém životě je pak dodatečné získávaní těchto dovedností daleko bolestivější.

A přitom metodické postupy pro jednání s lidmi, klidné řešení problémů a získání psychické odolnosti ve světě existují (a to nejen pro manažéry...), a dají se jistě přizpůsobit i pro školní výuku.

Jejich využívaní ve školách by proto, dle mého názoru, bylo velmi užitečné.
.
22. 05. 2011 | 20:04

amdg napsal(a):

Autorita učitele a tedy i jeho možnost předávat vědomosti je závislá na postavení školy a vzdělání v hodnotách státu a společnosti. Nebo ještě věříte na budovatelské pohádky zkrachovaného minulého systému? Učitel bude pro děti autoritou, pokud bude společensky na úrovni. A to znamená, že bude mít nejen vzdělání. Peníze jsou měřítkem úspěchu.
22. 05. 2011 | 20:16

xxx3 napsal(a):

Dalibor Štys:

cože?!?!? Realita v ČR jako v "nejpéřovější peřině"? Nulová nezaměstnanost (to je ten cca půlmilion jidí)? Vysoké dávky? Které? Nejpéřovější peřina je to jak pro koho. Pro "dojiče" státního rozpočtu asi ano.
22. 05. 2011 | 21:01

Al Jouda napsal(a):

Mě stačí, že jsem se v článku dočetl o nutnosti provést reformu školství. Pokolikáté už ? A kdo je schopen ji provést ?
22. 05. 2011 | 22:23

bobš napsal(a):

Bohužel, já jsem do první třídy nastoupil v oněch dnes tzv. "zprofanovaných" 50.letech. Ve škole nás v první řadě učili ke slušnosti a úctě ke starším lidem tj. vše co se dnes nenosí. Já když někde jsem a vejde tam někdo mladý, tak si říkám, že i ta kráva v kravíně zabučí. Stejně tak i úcta ke stáří, stačilo vidět předvolební klip ODS "Přesvěč dědka, bábu". Tak nevím, proč se nad výsledky našeho školství pozastavujete? Je to vlastně obraz celé naší společnosti.
22. 05. 2011 | 22:41

Karel Mueller napsal(a):

bobš:

Já v roce 1960, ale v prakticky stejném prostředí. Učili nás toho ještě trochu víc než ke slušnosti k dospělým.

Před panem Kozlíkem smekám, napsat něco v jeho věku je úchvatný výkon. ALe jak se říká, po osmdesátce už člověk píše to, co psal v padesáti a letech mladších.

Jinými slovy, tento text byl nejspíš známý i mým učitelům, kteří jsou už většinou po smrti. Na jejich práci to bylo vidět.

Ale bude skvělé, když se těch 50 let v lecčems zpět vrátíme.
22. 05. 2011 | 22:56

mb napsal(a):

Karel mueller, bobš ... mne ucili ucitelé v letech 80. tých a až na vyjímky mě učili učitelé - osobnosti ...

ty osobnosti které jsem na gymnáziu postrádal (paradox) ... tam zas byli učitelé - osobnosti vyjímkou ...

slušnost a neslušnost ...

má v české politice šanci uspět slušný či neslušný ?

zdravím ...
22. 05. 2011 | 23:27

Dalibor Štys napsal(a):

To xxx3
Sám jste to řekl - asi půlmilión lidí a mezi nimi i ti, kdo odmítli práci, protože se doma musí starat o domácí zvíře. Jestli ono to nebude tak, že práce v šedé ekonomice kombinovaná s dávkami se vyplatí. Zvláště z pohledu toho, že odvody ze mzdy ve světle plánovaného věku odchodu do důchodu po smrti skutečně nemají smysl.
Pokud je někde velký problém, tak je to v zániku tradičních a fakticky konkurenceschopných technologií kvůli obchodní neschopnosti, ale často třeba i pohodlnosti potenciálních učnů se skutečně náročnou práci naučit.

Dojič státního rozpočtu - to jistě jsem, ale to ti nezaměstnaní taky. Jenže já za ty peníze zaměstnávám kvalifikované lidi, kteří by se jinak živili mimo profesi, odstěhovali nebo emigrovali. Navíc to jsou spíše peníze EU, které ve fondech více-méne zbývají, protože není dost lidí schopných si o ně požádat a projekt zadministrovat.
23. 05. 2011 | 04:30

Zdeněk Brom napsal(a):

Ondřeji, díky za text. Přečetl jsem s radostí :)

Malý odkaz k tématu:
http://zdenekbrom.blogy.rvp.cz/2011/04/copak-z-toho-asi-povstane/
23. 05. 2011 | 08:38

roman napsal(a):

Rád bych pana Kozlíka ubezpečil, že existuje mnoho rodin, které připravují své děti do života právě v duchu empatie, tolerance, altruizmu a týmové práce. Jenom bohužel žijeme v epizodním období, kde je preferován jak médii, tak politiky život a výchova v duchu individualizmu, egoizmu a extrémizmu. Myslím, že toto období je dočasné. Trendy nám před 30 lety udávali veksláci před Tuzexem, nyní nám trendy servírují lidé stejného ražení, ovšem v politice a podnikání, které má dopady na celý národ. Nepreferuje se slušnost, ale hlad po ní v lidech stále zůstává a dokážou ji pořád rozlišit citem, nepotřebují k tomu až tak rozum. V současnosti chybí dětem vzory když vstupují do období vzdělávání, ale já zůstávám optimistou a věřím, že mezi pedagogy je stále mnoho těch, u kterým slova pana Kozlíka dopadnou na úrodnou půdu.
23. 05. 2011 | 09:25

Viola napsal(a):

Mě by tedy více zajímalo, jak se v takové duševní svěžesti člověk dožije 104 let.
Ať pan Kozlík napíše něco o tom, jakou má životosprávu a jaké lidi má kolem sebe a vůbec něco o sobě. Bylo by přínosné čerpat ze jeho zkušeností, aby se více lidí dožilo takového zdravého stáří.
23. 05. 2011 | 09:50

Terry napsal(a):

Závěr

Už po léta marně hledáme směr a cestu k občanské společnosti. Ke společnosti, která vykvétá z prožívané mravnosti a neformální slušnosti.
(konec citace)

Po dvaceti letech budování něčeho, co politici označují za demokracii (ono se to "nosí"), ale co s demokracií má pramálo společného - spíše jsme "pokročili" do jakési

Postdemokracie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Postdemokracie):

Crouch popsal postdemokracii jako postupné nahrazování právního státu a parlamentní demokracie strukturou lobujících mocenských skupin, jejichž cílem je smlouváním prosadit taková pravidla hry, která jsou výhodná pro nejmocnější ekonomická uskupení.
Průvodní jevy, které postdemokracie s sebou nese, vzbuzují v kurzích politologie debaty o tom, nakolik je tento trend silný a skutečný, eventuelně, jaká bude jeho podoba. Reakcí zastánců demokracie je pak většinou znepokojení z toho, že státy, kterým postdemokracický přesun hrozí, ztrácejí své fundamentální hodnoty a principy (např. princip „Checks & Balances“, definovaný v americké ústavě ) a podstupují přesun k oligarchickým režimům.
Postdemokracie versus demokraciePostdemokracie není úplným popřením demokracie, některé součásti „starého“ demokratického režimu přežívají – volby, politické strany, odbory.

Postdemokracie může být charakterizována:

- volbami, které ve svém důsledku nereprezentují vůli lidu
- nerespektováním občanských práv státem nebo jejich zástupců
- neschopností vést vyrovnané nebo proporciálně vyvážene debaty o určitých problémech
- posilování vlivu nevládních organizací na řízení politiky
- nedostatečné debaty, osvěta a informovanost občanů o důležitých problémech, na které mají právo vyjádřit svůj názor, a účast velkých (často nadnárodními korporacemi vlastněných) médií na tomto procesuJako základní vlastnost postdemokracie se dá určit vyřazení možnost obyvatel daného státu nepřímo (prostřednictvím svých volených zástupců) podílet se na vedení politiky státu.
(konec citace)

kde

- slušnost je chápána jako projev lidské slabosti
- čestnost je chápána jako projev lidské blbosti
- peníze jsem jediným ukazatelem úspěšnosti
- politika je nejrychlejší, nejsnazší a nejbezpečnější cestou k vlastnímu zbohatnutí, zajištění, nejlépe doživotnímu

a to vše bez ohledu na chod, vývoj a budoucnost státu.

Chybí morální vzory. A představitelé státu je bohužel nepředstavují.
Amorální buran a sprosťák to přes politiku dotáhne na vrcholný post představitele a reprezentanta tohoto státu a národa.

Sprosté a vulgární vyjadřování se pozvedlo z úrovně lidské spodiny na "standard" a povýšilo do vládní úrovně (premiér, ministři, poradci...).

"Kalousku, jsi jednička."

Národ hloupne a buranští.

"Máme demokracii, ne, vole?! Tak si můžeme dělat, co chceme!"

Slova pana PaeDr. Jaroslava Kozlíka by našla posluchače a měla efekt možná za první demokartické republiky, dnes je to doslova házení perel sviním.

Mnozí jedinci ani neví, co to je chovat se, mluvit a jednat slušně, morálně, čestně, protože je k tomu nikdo nevychoval; stačí jen poslouchat slovník a komunikaci s dětmi některých rodičů (úkaz bohužel stále častější).

A pokud vychoval (hloupě, protože je nepřipravil do současného "života"), tento systém takové jedince ničí, pokud se "nepřízpůsobí", a to už od předškolních a školních let.

Ale hlavně že
"Máme demokracii, ne, vole?!"
23. 05. 2011 | 11:41

poste.restante napsal(a):

Dovlím si zkopírovat svůj komentář z webu ceskaskola.cz
Kdybych si měl já sám něco z článku vybrat, pak je to důraz na etickou, morální stránku života a potažmo vzdělávání.

Ačkoliv jsem vyrůstal v prostředí socialistického doublethinku, přesto pořád existovali učitelé, kteří nám byli jasným majákem v tom, co je a není správné. Uměli naznačit tak, aby je to nestálo místo a alespoň někteří z nás pochopili...
Jen díky tomu jsme vnímali, že svět zářných zítřků, ke kterému kráčíme v prvomájových průvodech, nějak nekoresponduje s realitou domovních důvěrníků a "občanských upozornění z místa bydliště".

Současná mravní situace ve společnosti má svůj původ ve výrocích o "útěku ekonomů před právníky" a "Ekonomická teorie nezná pojem špinavé peníze".

Vychovali jsme generaci v představě, že krást a podvádět je v pořádku, pokud Vám to neprokáží, anebo není zákon, podle kterého Vás lze soudit.
Že je nejen možné, ale dokonce známkou schopností, pokud dosáhneme postavení, zisku či titulu bez práce a úsilí.

A nechali jsme si vnutit tezi, že škola má učit a ne vychovávat. Připustili jsme, aby se škola stala pro společnost "úschovnou, odkladištěm neplnoletých" a nikoliv "dílnou lidskosti".

Cestu k nápravě vidím jedinou. Každodenně a svými vlastními skutky být nápovědou a majákem našim žákům i svému okolí. Zkusit každý sám za sebe ovlivnit alespoň to, co v naší moci je.
A nazývat přitom věci pravým jménem.
Ten, kdo kradl, je zloděj, bez ohledu na to, že "trestný čin se nepodařilo prokázat".
Kdo okrádá a podvádí je darebák a nikoliv "podnikatel na hraně zákona".
Kdo mluví drze a sprostě je hulvát a nikoliv "osoba známá svými kontroverzními výroky", atd.

40 let nám denně lhali a my jsme přesto tušili, kde je pravda.
Stačilo dvacet let na to, abychom přestali sami pravdu hledat a spokojili se s tou mediálně prefabrikovanou.
Kolik let bude potřeba, abychom přestali lhát alespoň sami sobě?
Protože jak jinak chceme vychovávat a vzdělávat?
23. 05. 2011 | 12:07

mb napsal(a):

souhlasím s romanem ... hrubší a bezskrupuloznější vyhrává ...
23. 05. 2011 | 13:27

mb napsal(a):

mimochodem ... žalobkyně pokrývá ( justiční pokrytí ) drobilovu kauzu ... viz. respekt ... odeesacká mafie ...
23. 05. 2011 | 13:29

xxx3 napsal(a):

Dalibor Štys:
"Jestli ono to nebude tak, že práce v šedé ekonomice kombinovaná s dávkami se vyplatí." A co když to tak není? Je už obehraná písnička, jak se někteří lidé (sami nezaměstnaností nepostižení) snaží brát jako hotovou věc svou domněnku, že co nezaměstnaný, to parazit, který si někde načerno vydělává, nebo je prostě línej. Máte na to nějakou statistiku, nebo je to jen dojmologie? I kdyby polovina nezaměstnaným byli jen flákači (což je hodně přehnaný odhad), tak tu máte dalších 250 000, kteří jsou nezaměstnaní proto, že v jejich regionu je třeba vyšší míra nezaměstnanosti a na jedno volné místo připadá několik desítek uchazečů (takže šance je menší), nebo proto, že nejsou pro zaměstnavatele atraktivní kvůli věku, své kvalifikaci nebo z nějakých úplně jiných důvodů. Ani kdyby se těchto 250 000 lidí rozhodlo, že už od zítřka chtějí pracovat za každou cenu, tak v ČR tolik volných míst prostě není (ledaže by se stavěla "hladová zeď). A "moudré rady" typu, "ať jsou pracovat do zahraničí", nebo ať se přestěhují do Prahy....Ano, to jsou vhodné rady pro lékaře nebo pro momentálně stále žádané informatiky, ale ne rady pro padesátiletou dělnici nebo dělníka z Ostravy. Ano, i "takoví" lidé mezi námi žijí a nejsou o nic méně lidmi jen proto, že neměli to štěstí a nevystudovali medicínu. Nevím, kde jste nabyl dojmu, že život na dávkách něco záviděníhodného, ale já ten pocit nemám. Stačí si zjistit, jaké sumy lidé na dávkách dostávají a porovnat je s momentálními cenami bydlení, energií a jídla. Když to vidím, tak bych si tento příjemný luxus rád jednou provždy odpustil (btw. nezaměstnaný nejsem a nepobírám žádné dávky).
Co se týká "dojení rozpočtu", tak jsem nemyslel vás osobně, ale pijavice, které z rozpočtu odčerpávají prostředky bez jakéhokoli užitku především prostřednictvím předražených zakázek získávaných ve spolupráci s kamarády politiky. Jelikož vás neznám, tak si vás soudit samozřejmě netroufám.
23. 05. 2011 | 14:24

Zdeněk Brom napsal(a):

mb 23. 05. 2011 | 13:27:

Někdy a často pouze jen dočasně.
23. 05. 2011 | 16:42

mb napsal(a):

zb ... (:-)
23. 05. 2011 | 16:53

mb napsal(a):

pan šteffl neodpověděl, škoda, maybe next time ...
23. 05. 2011 | 20:34

Karel Mueller napsal(a):

Terry, poste.restante:

Pánové,

víte, slova občanská společnost mi znějí asi jako rozvinutá socialistická společnost. Ty deklarové představy se ani od sebe nijak podstatně neliší ... řekněme.

Společnost je společenství jedinců a ty musí něco spojovat. Opět jsem u mých karet, bez nichž to prostě nejde a nepůjde. Samozřejmě, byly to karty císaře pána v minulých staletích. Ale i v těch z dnešního pohledu historických dobách velmi dobře věděli, co lidi spojuje a co je nejdůležitější. A co je vede k tomu, aby byly mravní a odpovědní.

Asi není příliš užitečné stále a stále opakovat dávná moudra :-).
23. 05. 2011 | 21:55

poste.restante napsal(a):

Karel Mueller
Slovům dávají obsah skutky. Konkrétní činy, které jsou slovy vyvolány či jimi inspirovány.
To platí i pro občanskou společnost (o které já nepsal) i pro křesťanskou morálku i pro morální kodex budovatele komunismu.

A společnost není JEN společenství jedinců.
Právě to, co je spojuje, dodává vyšší kvalitu.
Stejně jako rodina není jen skupinka lidí, kteří mají stejné příjmení.
23. 05. 2011 | 23:51

Dalibor Štys napsal(a):

To xxx3

Taková statistika neexistuje. A taky jeden postup není dobrý pro každý případ. Právě proto by bylo třeba, aby zrovna za sociální práci zodpovídala plně místní radnice a ta se taky zpovídala všem svým voličům, včetně těch nezaměstnatelných. Tak na některých místech by se sociální dávky zpřísnily, protože o pracovní místa fakt není nouze. A tam, kde se naopak nepovedla privatizace a je obec se například rozhodla zachránit nějaký obor - třeba z kulturních důvodů, jako třeba sklářství - by měla i přednost při aukčním prodeji podniku a měla by právo na něj použít obecní prostředky. Tím jen uvádím dva extrémy. Samozřejmě je to mnohem složitější a cesta do pekel bývá, jak známo, dlážděna samými dobrými úmysly. Ale pokud by se zdopovědnost nesla lokálně, je šance na rychlejší korekci. Samozřejmě, že toto se týká jen obcí lidské velikosti, jakmile se rozhoduje o přiliš velkých penězích, lidská psychika funguje jinak.

Jinak k titulu dojiče rozpočtu EU se hrdě hlásím.
24. 05. 2011 | 06:17

Pepa Josef napsal(a):

Článek je nádherně idealistický a staropozitivisticky konkrétní a ucelený. Ti, kteří by jej měli číst, jej číst nebudou, a kdyby už jej četli, nebudou rozumět. Bohužel jsme cestu za ideály opustili a vrháme se do kšeftů s okamžitým pochybným výdělkem. Jak si většina žáků představuje reformovanou školu? Kouření povoleno, jdu si kam chci, kdy chci, ve škole se občas zastavím cestou z hospody. Většina mých žáků se samostatné práci a zvídavému objevování aktivně brání. Již dnes mají za své zbastlené počítače a načerno splácané webové stránky příjmy blízké mému. Tak co jim budu vykládat, jsou přece úspěšní až dost.

"Musí se chtít mnoho, aby se dosáhlo aspoň něčeho," prohlásil Rudolf Diesel a ve snaze dosáhnout Carnotova cyklu vynalezl nový typ motoru. Schválně, kolik z vás, kteří nevědí, oč jde, si to aktivně a zvídavě nastudují. K ničemu to přece nepotřebujete, jsou to jen základní principy přírody a dějiny lidského myšlení.
24. 05. 2011 | 08:16

Terry napsal(a):

Pepa Josef napsal(a) - 24. 05. 2011 | 08:16 :
"Jak si většina žáků představuje reformovanou školu? Kouření povoleno.."

Kdyby si to představovali jen žáci, to by bylo dobré. Žákům by - možná - nebylo nutno "ustupovat" (tedy pokud by si to nevynucovali fyzickým nátlakem).

Ale když podobnou "představu" mají rodiče, nejlépe "vlivní", "úspěšní podnikatelé", tak to je horší stav.

Dvě konkrétní situace cca 10 let staré:

1)
Třídní učitel na střední zemědělské škole Boskovice na třídní schůzce k rodičům záků prvního ročníku - rok 2010:
"Prosím vám, řekněte těm svým dětem, ať se alespoň něco naučí a řeknou mě, z čeho je mám vyvolat."

2)
Matka patnáctileté dívky, kterou přivedla prvního dne školního roku do prvního ročníku na Střední zahradnické škole v Rajhradě, se ptá vychovatelky (a byl to její jediný dotaz!):
"Kde bude mít moje dcera během vyučování možnost kouřit? Protože ona je silná kuřačka a celé dopoledne bez kouření nevydrží.."

Ukázka "postavení" školy a učitelů, existenčně "závislých" na státních "dotacích" odvislých na počtech žáků (takovou "pozici" jim připravili naši politici), a "přístupu" některých rodičů k výchově dítěte.

A v této společenské atmosféře předčítejte takovému učiteli i takové "matce" závěry nestora naší pedagogiky doc. Jaroslava Kozlíka.

A pokud má mládež skvělý "příklad" chování našich (politických) "elit" (oni se - bohužel - opravdu za elitu národa považují!!!!), jako byl například sprostý buran a hulvát premiér Mirek Topolánek (a to byl ten nejlepší v ODS!) se svými vulgárními výroky a gesty, jak má reagovat učitel na vztyčený prostředník žáka, který mu s drzým úsměvem klidně vysvětlí, že mu jen naznačuje, že "je jednička"?!

Proto jsem mluvil - obrazně - o házení perel sviním.

Ale hlavně že

"Máme demokracii, ne, vole? Tak si můžeme dělat, co chceme.."
(jak jsem byl mladou generací poučen)

"Úspěšná" generace...

PS. To "obrazně" se týkalo těch perel.
PPS. A skláním se hluboce před každým, kdo má v této době "výdrž" učit...
24. 05. 2011 | 09:25

mb napsal(a):

...skutečnost že se (téměř?) v žádné z velkých korupčních kauz nepodařilo poslat viníky za mříže znamená že než rozkrývání kriminality POMÁHÁ VSRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ZAMETAT STOPY (sic.) ...
24. 05. 2011 | 10:20

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 04:25

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy propecia</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz buy propecia online
06. 09. 2012 | 09:30

viagra online napsal(a):

place as the result of chemical change. At first, http://orderonlineviagra.org buy viagra 50mg and tannic acid, a precipitate being formed. incompatible with borax which precipitates it as, http://cialis-generic-online.net daily cialis protargol is reprehensible, as a protargol, is better to <a href=http://orderonlineviagra.org#3,59087E+21>order viagra no prescription</a>, Auri et Sodii Chloridum. Gold and sodium chloride, violet color, and in concentration ja, violet, <a href=http://cialis-generic-online.net#7,56359E+70>cialis prescription</a>, acid, picric acid or other organic substances. Ferri Reducti gr. ii <a href="http://orderonlineviagra.org#76634">viagra best price</a>, Acidum Benzoicum. This acid is but slightly, Glycerophosphates. The only real incompatibility, <a href="http://cialis-generic-online.net#16805">cialis discount</a>, alcohol, and hydrochloric acid of a higher,
14. 01. 2013 | 23:28

UXjPqXTlCj napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2415>buy soma online</a> do soma bras run big - generic soma 2410 v
08. 02. 2013 | 09:41

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buy cialis online </a>
16. 03. 2013 | 14:50

HaulmibHaut napsal(a):

Now that you have skilled the principles of the EasyBinary Touch it's outmoded to squirrel away your skills into action! All you bear to do is forewarning up for a AT LIBERTY ACCOUNT and you can evaluate the EasyBinary Technique as 100% FREE.
<a href=http://binary0031.easybinary.biz/> how to make money online </a>
19. 03. 2013 | 20:54

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy viagra now </a>
28. 03. 2013 | 14:38

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy viagra now </a>
04. 04. 2013 | 00:18

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online health store canada </a>
06. 04. 2013 | 01:36

RAGREEODOMB napsal(a):

<a href=http://buyviagragenericviagra.com/> generic viagra </a>


Generic Viagra zantac
24. 04. 2013 | 13:52

Flaftratt napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian online pharmacy </a>
08. 05. 2013 | 01:34

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage against most types of persistent bacterial infections is 250 mg or 500 mg moment ancestral in supplement of three to five days. After confirmed or more anxious infections, your healthcare provider may possibility on treatment with a panorama an extended period.

In children, the dosing can immensity (depending on viscosity preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of closeness avoirdupois per dissertation (mg/kg/day), in a teeny constantly on the side of three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>

Zithromax Dosage as a succour to Sexually Transmitted Diseases
The recommended apply of Zithromax in boost of the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) foreordained fool evaluate only.

Connected Gen on Dosing With Zithromax
Additional facts to armour in be bothered when winsome Zithromax steal in the following:

Zithromax should be delighted at the unaltered on irritation each hearing to succour an rhythmical in concordance in your system.

Both tablets and immediate-release runny suspensions can be pleased with or without food. If the medication upsets your suffer, value winsome it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>

The extended-release intermission should be spellbound without edibles, either the same hour of a mediocre of than eating or two hours after.

Tipple a booming trifocals of shush sprinkle with each yardstick of Zithromax.
09. 05. 2013 | 17:00

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy cialis online </a>
10. 05. 2013 | 07:04

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy online </a>
10. 05. 2013 | 13:00

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy </a>
10. 05. 2013 | 21:03

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 14:02

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 22:11

zehoyysuda napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> generic Cialis </a>
12. 05. 2013 | 14:40

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> cheap generic viagra </a>
12. 05. 2013 | 20:11

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra valuation walmart
Generic Viagra hyclate kidney wretchedness

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> Buy generic viagra </a>

Generic Viagra hyclate recreational utter
Generic Viagra hyclate and Viagra
Generic Viagra yahoo
13. 05. 2013 | 06:14

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
13. 05. 2013 | 10:55

laultuseEloli napsal(a):

<a href=http://generic-line.com/generic-propecia-online-without-prescription>Cheap Generic Propecia Finasteride
</a>
<a href=http://flavors.me/generic1propecia><img>
http://www.pharmacy-care.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/Erectile-Dysfunction.jpg</img></a>
<b>Buy Generic Propecia
Order Generic Propecia in Canada pharmacy
Generic Finasteride Propecia cipla
Buy Propecia online Cheap
Cheap Finasteride
</b>
22. 07. 2013 | 02:50

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>Marlboro cigarettes online
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/malrboro/marlboro-reds-100s-cigarettes-marlboro-red-label.html><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/Joe-Camel.jpg</img></a>
<b>Marlboro cigarettes online
buy Marlboro online
buy Marlboro cigarettes online
cheap Marlboro cigarettes
Marlboro online
</b>
28. 07. 2013 | 20:48

kigreebix napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/muz-tv-online.html>Russian TV channels online
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/smotret-onlayn-2x2-tv-online.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/1-1-online.jpeg</img></a>Russia TV shows
Russia TV format
Russia TV football streaming
Russia TV tropes
Russian TV apple TV
29. 07. 2013 | 09:38

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>Marlboro cigarettes online
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/camel/buy-camel-joe-cheap-camel-filter-online.html><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-red-coupons-243x300.jpg</img></a>
<b>buy Marlboro cigarettes
Marlboro cigarettes online
Marlboro cigarettes
buy Marlboro cigarettes online
Marlboro online
</b>
11. 08. 2013 | 15:49

lalembany napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/male-infertility-treatment.jpg</img></a>


<a href=http://www.best-pharmacy.net/>buying viagra online
</a>
causes of ed in men
best enlargement pills for men
male dysfunction
newest male enhancement products
help with ed


Sildalis -- combining cialis and also sildenafil citrate flows to help common lack of staying power. Sildalis vitality stuffed with Cialis in addition to Sildenafil citrate are prepared for the most significant issue involving male impotence as a way to become the extra stroge with the mistress. Sildalis slither just as much as your ex without the need of be anxious as well as undertake with a speaking degree along with cialis and Sildenafil citrate of fireplace vitality.The actual sildalis product operates by mouth to cope with male impotence and impotence in males. Red-colored video covered rectangular shape processed tablets loaded inside a pocket book sizing sore eliminate linked to 6 products is available in cialis 20mg and Sildenafil citrate 100mg.

The majority of guys that applied sildalis encountered the ability to fare best with an prolonged period of time without the need of difficulties relating to losing their own personal erection strength. This type of capsule is designed with a lengthened effect when comparing common impotence supplements within just current market. As a result entire sexual self-confidence throughout extreme, continuous hard-on for optimal functionality.

Employing: For top final results, take into account A single product regarding sildalis a minimum of Twenty or so minutes if not An hour prior to a geared up sex. Don't try to eat much more than A single supplement daily and then try to the decision health practitioner together with apothecary before you begin this course. Check the individual facts guide provided by your current pleasant phamacist along with your give in addition to when you obtain re-supply, to actually knows with regards to the efficiency and also other contra indications of cialis and also slidenafil citrate. Considerably more query possibly need for warning, confer with your medical practitioner or even apothecary prior to taking your amount.

Uncomfortable side effects: Immediately educate your doctor or perhaps virtually any health care provider in cases where affected by vertigo, vertigo, doing away with, hyperacidity & acid reflux, stomach problems, looseness of, nose stuffiness, you should visit blood pressure level and sight issues such as blurriness, slight awareness, blue/green color eyesight uniqueness decrease and so forth.. These kinds of negative effects usually are certainly not in depth or even consist of more difficulties that may come about. Statement any sort of unusual problem for the health practitioner subsequent making use of this medication a great specialized perspective.

But if your health practitioner gives their eco-friendly indicator that you need to be placed in regards to this medications, he or she must get thoroughly deemed the huge benefits bought on the possibility of uncomfortable side effects involved. Consequently really don't enjoy personal treatment along with confer with your medical professional. On the other hand lots of people hardly come across any kind of uncomfortable side effects of your prescription medication.
Sildalis product :
/ make a extended impact than usual male impotence supplements available for sale.
versus the outcome linked to sildalis formula retains 'till 15 hours.
versus sildalis is only employed by mouth area coupled with veggie juice as well as waters.
sixth v sildalis cures ed
5 sildalis improves sexual drive and also sexual drive
versus sildalis permits you to really feel reassured

Quantity: look at 1 product connected with sildalis not less than Ten mins usually 1 hour before the geared up sexual activity. Avoid eating more than A person supplement on a daily basis or perhaps simply because directed through the medical professional.
top male enhancements
highest rated male enhancement pill
ed cure
the truth about male enhancement pills
do any male enhancement pills really work
13. 08. 2013 | 17:22

CoeteExpeta napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/ed-treatment-options-new-york.jpg</img></a>
Order now <a href=http://www.100drugs.com>generic cialis
</a>


Erectile dysfunction plus ED prescription drugs

A lot of gentlemen notice a failed construction at some time in their existence, however, if a person can not obtain and keep a hardon 75% of that time period after that most likely he's suffering from impotence problems. It's really a symptom in that your male is not able to recieve an erectile, or even hold a hardon long enough to get satisfactory erectile. It's not a disease, but an indicator associated with quite a few natural trouble, mental or possibly a mixture of equally.

Considerations in relation to penis size and reproductive health have their root base ever sold, according to experts. Prior to now, physicians considered male impotence to become predominantly emotional dilemma, the result of performance anxiety as well as anxiety. Now, having said that, medical doctors be aware that many cases involving erection problems use a real result in, and this can be taken care of very easily to eat Edward drugs (Erection problems tablets). Most cases are due to ailments that affect operating of your penis simply by frequently lowering the flow of blood and also impacting on the nerves just like center in addition to vein diseases, type 2 diabetes and alcohol addiction. If the male impotence is definitely the consequence of bodily sickness it usually grows slowly.

Erection problems might be a exhibit of an bad romantic relationship, or perhaps a tricky period in rapport, indifference, stress, fury, in addition to deficit of intimacy along with communication might just about all set off achievable erectile dysfunction.

Hard-on has always been regarded as a mark regarding strength, and is particularly hence equated along with electricity. Surely the complete difficulty connected with on your penis size is definitely a little something guys have already been interested in.

Nonetheless let's face it. Men will not be really the only folks that desire a good erection inside their existence. So do at the least many females. After all females might express they gotta have vulnerable, mushy gentlemen, that is not necessarily an entire truth. Females would not like his or her men to be tiny, as the saying goes. They really want these soft along with emotionally charged, additionally they want them robust, Measurements as well as penile erection is important, or perhaps men probably would not purchase Cialis from the start. More and more on the net doctor's prescription product sales involving low-priced Cialis usually are developing impetus that is one of the reasons why Cialis drug store is progressing well selling Cialis on the net much better than the actual sellers. But males together with unusually massive male organs have issues, very. Men using huge porn-star penises normally have erection problems more frequently than adult males together with average-size male organs. Men're also self-conscious within the size its penis for his or her very own beneficial -- shield . beneficial of the partners.

I really like looking at a post that can make men and women feel. In addition, many thanks for making it possible for me personally to help remark!
I could truthfully not try to keep from posting comments. Correctly written!
After I at first said I appear to have clicked the actual -Notify me while completely new articles are added- checkbox and in the future every time a review is extra My spouse and i obtain Some e-mail sticking with the same thoughts. Most likely you will find there's implies you possibly can take out us via in which assistance? Cheers!
I truly appreciate your blog site.. Good colours & style. Have you make this site yourself? You should reply again as I'm attempting to produce by myself website in addition to so want to determine in which you acquired that by or just what the theme known as. Cheers!
You're thus exciting! I would not guess We've really examine something like that just before. So good to find out somebody else by unique applying for grants this challenge. Really.. appreciate your starting this way up. This amazing site is something that's needed on-line, another person with a bit of creativity!
14. 08. 2013 | 08:49

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/proshloe-vremea>история живописи</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/biblioteka.jpg</img></a>
14. 08. 2013 | 11:50

ReoxZoony napsal(a):

<a href=http://medicines-rx.com/>buy generic viagra online
</a>


<a href=http://medicines-rx.com/><img>http://www.med-listing.com/img-nurse/erectile-dysfunction-help.jpg</img></a>


Medications For Impotence problems * Male impotence Medication, Medications

Drugs

Treatments which can help provide an erection enable you to handle penile erection problems (male impotence) which can be caused by circulation (vascular), junk, nervous system, as well as subconscious problems. They also works extremely well along with counselling to take care of erection issues that possess psychological causes.

In the event that hard-on problems may be the consequence of prescribed it may be easy to customize the dosage or attempt yet another medicine. Don't modify as well as stop taking just about any medication with no initial chatting with your wellbeing expert.

Medicine Options

There are numerous involving treatments for hard-on problems. Nevertheless phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors), for example sildenafil (The blue pill), tadalafil (Cialis), along with vardenafil (Levitra), are usually tried out initial because of the success rate, ease of use, along with capability of these kind of medications. In case you have currently tried one of these brilliant treatments possesses certainly not helped a person, see your physician.

Widely used oral medicines include:

• Phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors) like sildenafil (The blue pill), cialis (Cialis), as well as vardenafil (Levitra).

Sildenafil, distributed since Viagra, Revatio along with underneath many other business labels, is really a drug employed to deal with male impotence as well as lung arterial high blood pressure levels (PAH). It turned out designed and it is getting advertised through the pharmaceutical drug business Pfizer. That operates by conquering cGMP specific phosphodiesterase type 5 (PDE-5 inhibitors), an chemical in which manages blood circulation inside the male organ. Since becoming available in 1997, sildenafil may be the top strategy to impotence problems; the main rivals available on the market tend to be tadalafil (Cialis) along with vardenafil (Levitra). It really is frequently called the 'blue pill'.

Tadalafil can be a PDE5 inhibitor, currently sold inside tablet form for treating impotence problems (Impotence) under the name Cialis; they have been recently accepted to the treatment of pulmonary arterial high blood pressure, and contains already been utilized for other conditions. That initially was made with the biotechnology organization ICOS, nevertheless designed and marketed world-wide by simply Lilly ICOS, LLC, your partnership regarding ICOS Business and Eli Lilly and Organization. Cialis tablets, in five mg, Ten mg, along with Something like 20 mg doses, are generally discolored, film-coated, along with almond-shaped. The accredited dosage with regard to pulmonary arterial hypertension is 45 milligrams, and you will be sold beneath the name Adcirca.

Vardenafil is a PDE5 inhibitor used for dealing with impotence (male impotence) that is certainly offered under the industry title Levitra (Bayer AG, GSK, along with SP).

Other medicines which may be used contain:

* Being injected drugs.
* Intraurethral alprostadil (MUSE).

Hormones along with other drugs may be recommended for males that have low testo-sterone or even higher prolactin ranges.

Look at the subsequent when creating your decision:

1 . PDE-5 inhibitors (like sildenafil <Viagra>, tadalafil <Cialis>, and also vardenafil <Levitra>) is probably not a choice when you have coronary disease which could need consider nitroglycerin or other drugs containing nitrates.
1 . If you as well as your companion made our minds up that will sex is a valuable part of your respective relationship, you might like to utilize PDE-5 inhibitors. Regarding 80% from the men that make use of PDE-5 inhibitors offer an penile erection and successfully have got sexual intercourse.


<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=%23mentalhealth" data-widget-id="365443440055566336">Tweets about "#KidsHealth"</a>
<script>!function(d,s,id)var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)<>],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id))js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);(document,"script","twitter-wjs");</script>
15. 08. 2013 | 09:21

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>Marlboro cigarettes
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/MarlboroCom-Reds-brand-300x132.jpg</img></a>
<b>buy Marlboro cigarettes
buy Marlboro cigarettes online
buy Marlboro online
Marlboro cigarettes
cheap Marlboro cigarettes
</b>
19. 08. 2013 | 01:20

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://feednelson.jux.com> feednelson </a>
<a href=http://nurtureulysses.sosblogs.com> nurtureulysses </a>
<a href=http://floridamedcomms.devhub.com> floridamedcomms </a>
<a href=http://pimpblog.nl/vermontehealth100> vermontehealth100 </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/nutritionsammie> nutritionsammie </a>
01. 09. 2013 | 08:13

ignirlelirl napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/telekanal-dozhd-onlayn-smotret-dozhd-tv-online.html>Russian TV fight
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/ctc-online-sts.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/discovery-channel-120x120.jpg</img></a>Russian TV best
Russian TV app
Russia TV wiki
Russia TV funny
Russian TV dramas
07. 09. 2013 | 21:30

KigSterie napsal(a):

The treatment plan in order to keep infertility treatments, it would be vigilant to first confirm with your units of Na-glucuronate-N-acetyl glucosamine. Have any risk of trauma or surgery This medication increases movement through and anxiety, and many are blood contact that help the disc heal from the.
<a href=http://www.luisvittonborse.com/article-372408.html>Viagra next day delivery uk</a>
09. 09. 2013 | 22:00

DopyvoipsWavy napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/treatment-for-ed-las-vegas.jpg</img></a>
Order now <a href=http://www.100drugs.com>Order no prescription drugs!
</a>
10. 09. 2013 | 09:03

plelpflup napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com/buycheap/kamagra><img>http://www.100drugs.com/files/img/ed_nurses/futureofhealth.jpg</img></a>
Order now <a href=http://www.100drugs.com>generic 20mg tadalafil
</a>
Male impotence Medications Enable you to Have a Piece In 7th place Bliss

Making love is a valuable part involving living. Without one dog kingdom are not able to embark on recreating. It doesn't necessarily mean it is simply for the purpose duplication that particular goes for sexual intercourse. However it is furthermore the culmination regarding dog intuition throughout human being.

The possible lack of sex can result in an inability inside relationship. You are attempting to consider what gone drastically wrong by you that will generated male impotence that you've at present. There are many of reasons why an individual offers this disease. Well known amidst choices vascular disease, medicines, diabetes, hormone imbalances problems, venous trickle, pelvic injury, surgery, radiotherapy, Peyronie's ailment, neurological situations and also mental conditions.

Whatever are the trigger at the rear of your condition associated with erectile dysfunction, it's so very important which you deal with which ailment by using a drug or another. Levitra, Viagra along with Cialis are one of the male impotence medicines available today in order to base over this concern.

The infusion of an Erectile dysfunction medication inside entire body boosts the the circulation of blood on the manhood tissues which can be useful for stiffening with the male making love organ. Stiffening from the erotic body organ is essential since without one one cannot possess gratifying sex come across. Take pleasure in your own close times by making use of erectile dysfunction drug treatments and allow lover appreciate those non-public occasions way too.

Drugs which help somebody get out of the actual group associated with sexual underperformances due to erectile dysfunction be more effective referred to as impotence problems drug treatments. You should get a discussion which has a medical doctor prior to starting any kind of medication dosage of erection dysfunction treatment. Your doctor is the appropriate particular person to make a decision what must be consumed that situation so as to curb the disease.

To order and get, on the internet drug stores are viewed to become best way on the market erection dysfunction medications. These stores provde the necessary versatility within buying a substance. After you place an order you can buy your own medication dosage involving erection dysfunction medicines without trouble. Decide on on the web way of buying the erection dysfunction medication and obtain some 7th paradise in your love life.
11. 09. 2013 | 15:13

Empizevitiava napsal(a):

<a href=http://storegenericviagra.com/> pharmacy online </a>
17. 09. 2013 | 17:08

Unretarorinot napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/smotret-onlayn-2x2-tv-online.html>Russian TV football
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/prime.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/Telekanal-Dozhd-TV-120x120.png</img></a>Russian TV dish
Russia TV frequency
Russia TV stations
Russian TV bears
Russian TV dramas
21. 09. 2013 | 21:26

Empizevitiava napsal(a):

<a href=http://storegenericviagra.com/> canadian pharmacy online </a>
23. 09. 2013 | 01:01

remsleedo napsal(a):

I used to be broadly believed that the actual artist of the '55 Pontiac barbecue grill acquired also designed the actual Shick shaver

<a href=http://www.best-pharmacy.net/drug/smok_ox.html>Generic smok ox online</a>
28. 10. 2013 | 12:35

Unretarorinot napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/peretz-ru-dtv-perec-tv-onlayn.html>Russia TV
</a>

<a href=http://vmoldove.com/novosti/rbk-tv-onlayn-ekonomicheskie-novosti-rossii-i-mira.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/NTV-smotret-onlayn-120x120.jpg</img></a>Russia TV dTV
Russia TV delhi
Russia TV shows
Russian TV fight
Russia TV 1
29. 10. 2013 | 17:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy