Budoucnost a vzdělávání

17. 08. 2019 | 18:04
Přečteno 6314 krát
O podobě příštího světa víme překvapivě mnoho, ale při úvahách o tom, jak by mělo vypadat vzdělávání, aby děti připravilo na budoucnost to většinou ignorujeme. Školství chce udržet současný stav, změnám se brání. Projevuje se to i v práci na revizi Rámcových vzdělávacích programů.

Tento text byl publikován krátce předtím, než MŠMT práci na revizi Rámcových vzdělávacích programů zastavilo. Nezdá se ale, že by budoucnost stala pro české vzdělávání nosným tématem.


Ve školství stále znovu a znovu řešíme aktuální, leč dílčí problémy: obědy pro děti zdarma, jak BIS zasahuje do výuky dějepisu, příplatky třídních učitelů nebo povinnou či nepovinnou maturitu z matematiky (a tak dál a tak dál, jak to den přináší). Z hlediska jednotlivce teď a tady to mohou být důležité věci, ale z hlediska budoucnosti školství je to jen pěna dní. Zásadnější, strategické otázky dlouhodobého rozvoje vzdělávání necháváme stranou.

Úkolem školy je připravit děti do života. Jistěže to není jen úkolem školy a jistěže to není její úkol jediný – škola má mimo jiné také udržovat kontinuitu a soudržnost společnosti –, ale je to úkol navýsost důležitý. Klíčovou otázkou tedy je, do jakého světa vyrostou děti, které dnes chodí do školy, a čím je máme do tohoto světa vybavit. A odpověď na ni neznáme.

Nevíme, jak bude vypadat svět ani za deset let, natožpak v roce 2070, kdy dnešní žáci školou povinní budou ještě chodit do práce. Co zůstane, co se změní, co z toho, co dnes děti učíme, bude stále potřeba. Něco však přece jen víme, a je toho překvapivě dost. Víme, co je ve výuce už dnes zcela očividně zbytečné. U čeho je naopak jasné, že bude třeba, a dnes to chybí. Je obtížné takové otázky řešit, ale ne úplně nemožné. Ale ani tím, co víme, se neřídíme.

Ministerstvo školství už od roku 2016 pracuje na revizi Rámcových vzdělávacích programů. Rámcové vzdělávací programy (RVP) nahrazující dřívější osnovy vznikly v roce 2004. Určují, co by absolventi jednotlivých typů škol měli umět. Školy mají značnou volnost v tom, kdy, co a jakém rozsahu budou vyučovat. Mohou například slučovat předměty do větších celků, např. na ScioŠkolách jsou všechny předměty s výjimkou matematiky, českého jazyka a angličtiny sloučeny do jediného předmětu Svět v souvislostech. Obecně však školy volnost, kterou jim RVP nabízejí, příliš nevyužívají.

Práce na revizi probíhá zatím bez zaznamenatelných výsledků. Není divu. Ředitel Národního ústavu vzdělávání, který má revize na starosti, nedávno připustil, že zatím nemá od ministerstva jasné zadání. Ministr Plaga, zdá se, ale začal uvažovat o skutečné revizi a na 28. února svolal velkou zahajovací konferenci s širokou účastí odborníků a stake-holderů.

V dosavadních informacích o záměru revize však nelze vystopovat, že by někdo plánoval zamýšlet se nad podobou budoucího světa a z toho odvozovat, co se děti mají učit. Podívejme se proto alespoň stručně na něco z toho, co o budoucnosti víme a co by se mohlo do revize RVP promítnout.

Vše samozřejmě vychází z toho, že nenastane nějaká disruptivní změna, nebude třetí světová válka, Země se nesrazí s planetkou. To by bylo asi nejlepší učit se první pomoci a dovednostem přežití v lese. Nakonec, to je užitečné v každém případě.

Stárneme a budeme mít více volného času


Už dnes je patrné, že lidé tráví postupně méně času v práci. V ČR je to dnes 40 pracovních hodin, v Dánsku 37 hodin, ve Francii dokonce jen 35 hodin. Naopak přibývá volného času.

Kolik času budeme trávit v práci v roce 2030, v roce 2060? Bude proto důležité, abychom děti učili smysluplnému trávení volného času. Pro někoho to bude zahrádka, jiný bude psát básně či hrát divadlo, někdo bude sbírat známky, pomáhat v domově důchodců a další bude organizovat záchranu deštných pralesů…

Nejde jen o pohodu jednotlivce, ale o celospolečenské dopady. Volný čas bez smysluplného naplnění vede k frustraci a ta často končí na scestí a v protispolečenském jednání. Škola je zatím soustředěna na přípravu na povolání a o náplni volného času moc nepřemýšlí, dvě hodiny tělocviku a dvě výtvarky to nevytrhnou. Společnost bude stárnout a vztahy ke starým lidem budou důležitým tématem ve společnosti. Profese jako pečovatel budou nedocenitelné.

Když se podíváme na dnešní nejmladší generaci, v roce 2060 budou stále ještě na vrcholu sil, ale patrně nebudou už muset tolik pracovat. Stáří ve škole také není téma – ani vlastní stáří, ani stáří lidí kolem.

Technologie a logaritmické tabulky


Postupně budou technologie přebírat to, co dnes ještě dělá člověk. Řada různých studií řeší, jaké profese půjde minimálně zčásti nahradit. Hovoří se o řidičích, pilotech, knihovnících, právnících, účetních, a dokonce i o některých lékařských specializacích, tedy o profesích, u nichž bychom to patrně nečekali. Máme k dispozici analýzy, jaké znalosti, dovednosti a schopnosti člověka bude umět převzít stroj, robot, umělá inteligence, a jaké (zatím!) zůstávají člověku. Zdalipak se někdo při revizi RVP do těchto analýz podívá?

Vezměme si příklad mobilního telefonu – který už dnes dokáže hodně. Například odmaturuje z matematiky. Stačí si stáhnout aplikaci, která umí vyřešit část maturitních příkladů. Třeba všechny rovnice a jejich soustavy i s postupem. Stačí vyfotit a opsat, co je na displeji. Rozumět tomu nemusíte, ale na čtyřku u maturity to stačí.

Data z maturit ukazují, že řešit rovnice umějí žáci celkem dobře, ale sestavit rovnici podle reality nebo interpretovat řešení, v tom hodně zaostávají. K čemu jim ovšem je umět řešit rovnice – což mobil umí –, když rovnici neumějí sestavit nebo interpretovat správně, co jim vyšlo – což mobil naopak neumí – a bude to podle všeho žádaná dovednost?

Google překládá z cizího jazyka už dnes na takové úrovni, na kterou se většina lidí nedostane. Už dnes je dostupná technologie, pomocí níž můžete telefonovat třeba s Turkem a hovor se automaticky překládá do mateřských jazyků. Za pár let to bude běžné a pohodlné i v osobní konverzaci. Francouzština či svahilština se tak stanou spíše koníčkem, podobně jako dějiny umění. (Angličtinu jako nezbytnou lingua franca nechávám stranou.) Proč tedy vyučujeme povinně druhý světový jazyk všechny děti od šesté třídy, když naprostá většina z nich nikdy nedosáhne ani na úroveň A2?

Zdají se vám nápady přesunout výuku matematiky od výpočtů a standardních algoritmů více k matematizaci reálné situace nebo přestat povinně učit druhý cizí jazyk příliš odvážné? Možná ano, ale koho by před padesáti lety napadlo přestat učit vyhledávání směru na moři či cestu v lese podle mapy a kompasu nebo vynechat na střední škole práci s logaritmickými tabulkami?

Člověk a stroj jako spolupracovníci


Je dobré si uvědomit, co se děje s člověkem v závislosti na rozvoji technologií. Ty samozřejmě budou přebírat to, co lze automatizovat. I finanční gramotnost bude nakonec asi zvládat umělá inteligence a mobilní telefon lépe než člověk, protože budou schopny říci: už neutrácej, už jsi překročil limit. Mobil bude lépe zorientovaný v možnostech, co s penězi udělat a kde ušetřit, kolik máte na účtu, kolik vyděláváte a co kde dlužíte, jaké složenky přijdou příští týden.

S nepoužíváním vlastních schopností o ně budeme přicházet – budou zakrňovat a mizet. Už Platón varoval, že vynález a užívání písma oslabí naši paměť. A měl pravdu, v jeho době uměla řada lidí celou Iliadu a Odysseu zpaměti. To by dnes málokdo zvládal, ale zase umíme jiné věci, třeba pracovat s počítačem. A právě schopnost (spolu)pracovat s počítačem, případně nějakou další technologií, bude jistě v budoucnu více než žádoucí. Počítá se s tím při revizi RVP?

Flexibilita, flexibilita


Změny ve světě nastávají čím dál rychleji. Změny budoucnost definují. Ale ve školách žádáme řád a stabilitu. Revize RVP se připravuje po patnácti letech. Školní vzdělávací program lze měnit, až jím žáci projdou až na samý konec, tedy na základní škole po devíti letech. Ani sami učitelé nejsou změnám příliš otevření – většinou patří spíše k lidem, kteří změny nemají rádi. Tady stojí za zdůraznění, že podle jedné z klasických typologií osobnosti patří ke strážcům pořádku a stability 38 % běžné populace, ale 75 % učitelů.

Jak pak může škola podporovat schopnosti flexibilně se vyrovnávat se změnami? Přitom to hlavní, co bychom měli děti naučit, je právě flexibilita, schopnost zvládat změnu, žít se změnou, umět se s ní vyrovnat a brát ji jako výzvu, mít sebedůvěru, nebát se změny.

A změna vždycky znamená naučit se něco nového. Když změn bude přibývat, bude žádoucí nejen schopnost se učit, ale i vnitřní potřeba se učit, radost z učení.

Mezinárodní výzkumy PISA a TIMSS bohužel ukazují, že radost z učení u dětí rozvíjíme málo, patříme k posledním na světě, a ještě se situace zhoršuje rok od roku. A co je vůbec nejhorší, chuť chodit do školy a radost z učení je tím menší, čím déle děti do školy chodí. Na druhém stupni základní školy je menší než na prvním stupni, a vůbec nejmenší je na střední škole. Zdá se tedy, že školy potřebu učit se nejen nerozvíjejí, ale dokonce možná potlačují.

Soft skills budou užitečné vždy


A když mluvíme o budoucnosti, nelze zapomenout na měkké dovednosti. Komunikovat, vycházet s druhými, umět řešit konflikty, být empatický, ale také rozumět sám sobě, umět se rozhodnout a podobně. Všechny tyhle věci budou jistě užitečné i v roce 2070. Užitečné všem a pro každého.

Násobit mnohočleny a řešit rovnice, znát Ohmův zákon, zařazovat živočichy do hlavních taxonomických skupin, objasnit situaci Velkomoravské říše v evropských souvislostech, což všechno nyní v RVP máme, to bude jistě i v roce 2070 potřeba. Ale určitě bude stačit, když to bude umět jen někdo. Tak jako ostatně i dnes. Větší volitelnost v RVP s možností dát mnohem více prostoru právě takzvaným měkkým dovednostem by jistě neškodila.

Jaký svět chceme, takové děti si vychovejme


Jedna věc jsou naše odhady, jak bude svět za deset, dvacet či padesát let vypadat. Myslím, že vlastně důležitější je otázka, jaký svět bychom si přáli sami, jaký svět bychom přáli našim dětem. A podle toho děti vzdělávat a vychovávat.

Proto snad vůbec nejdůležitější věcí je morálka: člověk, který je nejen slušný, ale slušnost také aktivně prosazuje a hájí.

V Singapuru to mají takto: na konci mateřské školy dítě ví, co je správné a co je špatné. Na konci základní školy je žák schopen rozlišovat dobré od zlého. Na konci střední školy má student mravní integritu. Na konci vysoké školy má student morální odvahu postavit se za to, co je správné. Snad si na to při revizi Rámcových vzdělávacích programů někdo vzpomene.

Revize RVP zatím oběma nohama v minulosti


Určitě jsem mnohé z toho, co víme o budoucnosti a co by se mělo promítnout do RVP, neuvedl, zapomněl, nebo to prostě nevím. Především jsem chtěl ukázat, že při revizi Rámcových vzdělávacích programů je možné myslet na budoucí svět, na svět, ve kterém budou dnešní a budoucí žáci opravdu žít. A že toho docela dost víme.

Bohužel moje dosavadní zjištění ukazují, že revize spíše oprašuje to, co už bylo, je v zajetí tradic a „osvědčených“ klasických postupů, „osvědčených“ prověřených autorit a spolupracovníků, jeden by snad řekl starých koryfejů či žab na prameni. Řeší v mnohem větší míře, co má být v přijímacích zkouškách, než jak bude vypadat budoucnost. Prozatím!


Text vyšel 27. února 2019 v Deníku N.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy