Dinosaurovy úvahy nad páně Štefflovým soumrakem povinností

14. 02. 2012 | 17:44
Přečteno 12466 krát
S potěšením zveřejňuji reakci pana Miloslava Pouzara na svůj minulý blog. A rovnou za něj připojuji svoji reakci. Právě v tom je pro mě luxus blogu: můžeme si vše vyjasnit, argumenty vytříbit, jasněji formulovat a nakonec třeba i změnit názor. 

Rád pod svým blogem zveřejním i texty dalších autorů.


Dinosaurovy úvahy nad páně Štefflovým soumrakem povinností 

Miloslava Pouzar

            Dne 13. 2. 2011 publikoval pan Ondřej Šteffl na svém blogu text s názvem „Škola – soumrak povinnosti. V daném článku autor definuje povinnost na základě jejího rozdílu se zodpovědností následovně: „Povinnost určuje nějaká vnější autorita. Je objektivně dána či uložena, nelze ji odmítnout a obvykle platí pro všechny stejně. Naproti tomu zodpovědnost (za něco) přijímáme, je to naše subjektivní rozhodnutí –  individuální právo zavázat se a nebo závazek odmítnout. Můžeme se jí ze své vůle vzdát.“ Základním sdělením článku je pak z mého pohledu teze, že „doba povinnosti ale pominula. Pominula v celé společnosti. Je proto naivní si myslet, že ve škole můžeme dobu povinnosti zachovat.“ Tato teze je z mého pohledu chybná a svým způsobem nebezpečná. V následujících odstavcích se pokusím vysvětlit proč.

 

Pohled etymologický

Pan Šteffl definuje povinnost zejména jako nutnost podřídit se autoritativnímu příkazu. Tento typ povinnosti považuje za obecně přežitý a proto v současném vzdělávacím procesu za nefunkční. Vztahy ve školství by chtěl budovat výhradně na bázi zodpovědnosti, jejíž hlavní předností je dobrovolnost. Definice slov povinnost a zodpovědnost naznačené panem Štefflem jsou však velmi zavádějící. Vím, že Wikipedie nebývá právě spolehlivý zdroj informací, ovšem v daném případě si dovolím citovat právě z ní, jelikož mi údaje uvedené pod heslem povinnost přijdou odpovídající mé zkušenosti. U hesla „Povinnost“ se dočteme, že dané slovo označuje to, co člověk má nebo musí udělat (resp. dát, nedělat nebo strpět), protože se k tomu sám zavázal, nebo mu to přikazuje morálka, svědomí či náboženství, protože to plyne z jeho stavu či profese či mu to ukládá zákon či jiný předpis. Podle Wikipedie se povinnost liší odpovědnosti zejména tím, že platí bezpodmínečně, bez ohledu na účel. Charakteristická pro povinnost je také svoboda, tedy faktická možnost porušit povinnost. Nauka o povinnostech se nazývá deontologie (etika). Vžitý význam slova povinnost tedy neobsahuje jen nutnost podřídit se vnější autoritě, ale i požadavek jednat v souladu s morálkou a svědomím!!! Naproti tomu „Odpovědnost“ znamená zejména nutnost vyrovnat se s následky svých činů a to i nedobrovolně!!! Zodpovědné jednání je pak takové, které vede k minimalizaci nepříjemných či nepřijatelných důsledků jednání. To jak s pojmy povinnost a zodpovědnost nakládá pan Šteffl je pedagogicky neodpovědné a bohužel někteří mí studenti jeho příklad následují. Místo, aby se nad významem nějakého slova zamysleli a používali ho v souladu s tímto významem (ve správných kontextech), svévolně si definují význam nový. Ovšem, aby jazyk mohl sloužit ke komunikaci, musí být však nejprve dosaženo všeobecné shody ohledně významu jednotlivých slov. Pokud tato shoda není, nebo je narušována nezřízenou tvořivostí, jazyk neslouží ani ke komunikaci natož pak ke vzdělávání.

 

Pohled filozofický

Ve svém textu pan Šteffl píše: Problém dnešní školy je ale v tom, že se stále snaží fungovat tak, jako by v jejím okolí byla stále stejná hierarchii hodnot, jaká ve společnosti bývala před dvaceti, nebo spíše před padesáti, sto či dvěma sty lety. A to už nefunguje. Toto je jeden z četných útoků pana autora namířených proti konzervativním pedagogickým dinosaurům, kteří se bláhově snaží otočit kolo dějin zpět. Vždycky, když si takový útok přečtu, vybaví se mi v minulosti často používaný pojem „smetiště dějin“. Tento pojem souvisí s představou lineárního vývoje dějin. Tedy, že lidstvo spěje stále kupředu ke světlým zítřkům. Tuto představu já nesdílím. Dějiny vnímám spíše cyklicky, za významný prvek dějin pak považuji oscilaci mezi extrémními (a tudíž nebezpečnými) názory a vzorci chování. Když jsem před dvanácti lety začínal učit, byl asi opravdu prototypem úspěšného studenta šprt s encyklopedickými znalostmi a s nízkou schopností interpersonální komunikace. V současné škole zase spíše uspějí drzí mluvkové schopní produkovat bezobsažnou slovní vatu. Na vině je extrémismus pedagogů spojený s lineárním vnímáním dějin. Považovali jsme za chybné, že studenti neumí komunikovat, vyhrnuli jsme si rukávy a vrhli se do práce. Současní studenti možná umí komunikovat, ale zase nemají o čem. Vzdělání je ovšem komplexní záležitost. Např. úspěšné vědecké týmy současnosti se skládají z vysoce specializovaných odborníků schopných efektivní mezioborové komunikace. Uspět ve vědě dnes vyžaduje mnohem větší schopnosti a mnohem větší úsilí, než dříve, protože řešíme úkoly, které svou komplexností přesahují komplexitu lidského mozku. Nelze např. beztrestně posilovat komunikační schopnosti na úkor odbornosti, nebo naopak. Nutné je prohlubování všech složek vzdělání. Pokud nějakou složku při výchově dalších generací výrazně zanedbáme, tak vyhyneme. Pokud pan Šteffl píše: „Je ale určitě hloupost si myslet, že rodiče náhle začnou vést děti ke kázni, v občanech se probudí povinnost k vlasti, namísto touhy po individuálním sebevyjádření a seberealizaci se podřídí zájmům celku, přestanou se bát a krást. A děti že znovu přijmou povinnost se učit všechno to, co po nich škola žádá, a ve škole začnou dávat pozor a samy od sebe psát domácí úkoly. Svět se mění a jde dopředu (i když se nám to "dopředu" nemusí líbit). Ti, kdo věří, že škola se může vrátit zpět, jen brzdí její beztak pomalý vývoj a tak ve skutečnosti pomáhají kopat škole hrob.“ hluboce se mýlí. Současný stav společnosti je totiž možný jen a pouze díky tomu, že lidé v tom starém překonaném světě něco vymysleli, uvedli v život a byli schopni udržet v chodu. Toho byli schopni jen a pouze proto, že chápali pojem vzdělání, povinnost a odpovědnost v těch starých, podle pana Šteffla přežitých, významech. V plýtvání, požitkářství a lenosti dosáhlo lidstvo (myšleno západní civilizace) své hranice, kterou nám přírodní zákony nedovolí překonat. Vývoj tímto směrem nemůže pokračovat, návrat k hodnotám jako je pracovitost a plnění povinností není cestou zpět, nýbrž kupředu. Blíží se totiž opět doba, kdy první budou poslední……

 

Pohled praktický

Mnoho mých studentů má jasný životní cíl – sehnat si velmi dobře placenou a přitom málo náročnou práci. Prvním krokem, který při naplňování daného cíle udělají je, že se pokusí za mizerný výkon u zkoušky získat známku. Nikoli dobrou, stačí jakákoli. Použijí k tomu techniku ukecávání. V této technice jsou skutečně rok od roku lepší. Já jako pedagog pak považuji za svou povinnost: (a) přesvědčit studenty, že uvedený cíl je nesmyslný (b) že za všechno v životě se platí, a čím déle se platí, tím víc to bolí (c) že jsem mimo jiné placen za to, že na začátku semestru stanovím jasné podmínky pro udělení zkoušky a že pak zajistím, aby byla zkouška udělena pouze tomu, kdo tyto podmínky dodrží. Operuji nutně s pojmy povinnost, spravedlnost a hierarchie. Když se pak bavím se svými absolventy, kteří odešli do praktického života, co jim pomohlo, či naopak zabránilo sehnat dobře placenou práci, obvykle nakonec u těchto pojmů skončíme. Obvykle neuspějí ti, kdo se pokusí svého budoucího zaměstnavatele podfouknout a prezentují ve svém životopise schopnosti a dovednosti, které nemají. Malou naději pak mají ti, kteří nejsou schopni respektovat hierarchii na svém pracovišti a plnit si včas a přesně své povinnosti. Mnohem lépe se pak žije bez výjimky těm, pro které není vysoké finanční ohodnocení jediným životním cílem. Proto si myslím, že to se soumrakem povinností, jak v tom v klasickém slova smyslu, tak i v tom definovaném panem Štefflem, nebude tak horké. Já věřím spíše v jejich brzkou renesanci….

 

Ondřej Šteffl rovnou reaguje

Reakce na pohled etymologický

Moje „definice“ pojmu POVINNOST není zcela ve shodě s vžitým významem. Neshoduje se tedy ani s Wikipedií. V matematice je zcela obvyklé, že se pro potřeby výkladu či celé teorie definuje nový pojem, když starý nevyhovuje. Použil jsem takový postup i ve svém blogu, ale očividně to vyvolalo řadu nedorozumění. Podcenil jsem, že pro nematematiky je takový postup zcela neobvyklý. A korunu jsem tomu nasadil, když jsem napsal: Jsem zvyklý si pojmy (svévolně) definovat a pak s nimi pracovat, tak, jak byly definovány. Jsem upřímně zaskočen, jak mnohé diskutéry pobuřuje, že někdo používá slovo v jiném významu, než oni. Příště se tomu vyhnu. Pojmům POVINNOST a ZOPODVĚDNOST v mém blogu je třeba rozumět podle mé definice: POVINNOST JE DÁNA vnější autoritou, její porušení přináší trest (reálný, ve svědomí, v posmrtném životě), naopak ZODPOVĚDNOST SVOBODNÝM rozhodnutím PŘIJÍMÁME. Velmi podobně se s těmito pojmy pracuje v citované Lipovetského knize Soumrak povinnosti. Takže takové defince významu slov POVINNOST a ZOPODVĚDNOST není ani můj výmysl. Význam slov jsem oproti vžitému poněkud posunul především proto, že pojmům, které jsem chtěl vyjádřit, žádná česká slova neodpovídají.
Zelené úpravy provedeny 15/2 14:00

Reakce na pohled filozofický

Zde vám asi ne zcela rozumím. Přece si nemyslíte, že „že rodiče náhle začnou vést děti ke kázni, v občanech se probudí povinnost k vlasti, namísto touhy po individuálním sebevyjádření a seberealizaci se podřídí zájmům celku, přestanou se bát a krást…“

V zásadě se ale shodujeme v tom, že „V plýtvání, požitkářství a lenosti dosáhlo lidstvo (myšleno západní civilizace) své hranice, … Vývoj tímto směrem nemůže pokračovat.“ (Ještě chvíli může, ale asi ne dlouho.) Rozhodně souhlasím i s tím, že „návrat k hodnotám jako je pracovitost a plnění povinností není cestou zpět, nýbrž kupředu.“ (Přidal bych ovšem svoji zodpovědnost.) A je nepochybně žádoucí takové hodnoty prosazovat.

Můj blog však vůbec nebyl o ceně a důležitosti těchto hodnot. O těch není pochyb. Obsahoval vlastně jen konstatování, že se ze společnosti vytrácejí. Na tom se shodujeme. A pak prostou tezi, že zakládat své postupy na tom, že zde tyto hodnoty stále jsou, je nemoudré. Musíme se snažit, aby se vrátily, o tom teď píšete vy a já s vámi souhlasím. Ale ve škole i jinde (třeba v politice), bychom měli počítat s tím, že se vytrácejí. Spoléhat např. na to, že děti cítí samy od sebe povinnost se učit, mi přijde stejně pošetilé jako spoléhat na to, že politici jsou poctiví a jde jim o veřejný zájem.

Konkrétní ilustrace. Před lety, když učitel zadal domácí úkol, děti cítily povinnost jej napsat a většina dětí jej přinesla. Dnes jej mnohdy nemá nikdo, děti tu povinnost necítí. K čemu pak je zadávat takové úkoly? Kromě toho, že děti úkol neudělají, tím dále podrýváme jejich smysl pro povinnost. Příklad je to nejprostší možný. Stačí si ovšem přečíst diskuse pod blogy zde či na České škole a každý najde desítky stížností učitelů na žáky, na to, že nechtějí pracovat, jak si učitel představuje. Většinou však takové stesky jen ukazují, že ti učitelé nechtějí či neumějí změnit své zastaralé metody, které očividně už nefungují. Kdyby fungovaly, nestěžovali by si.

Lišíme se ovšem, nejen s Vámi, v názoru na to, co s tím. Vy se podle všeho více kloníte k přísnějším pravidlům, dohledu, k návratu ke starým metodám. Někteří navrhují i posílení vnější autority, tresty. To je ovšem podle mého soudu v současné společnosti nemožné prosadit, protože hodnoty, na kterých to bylo založeno, se vytratily nejen ze školy, ale z celé společnosti.

Já naopak patřím k těm, kteří věří ve změny metod i celého fungování na straně školy, zejména v posílení vnitřní motivace dětí, žáků i studentů.  I když chápu, že jde u mnohých dětí o těžko dosažitelný ideál, přesto pokládám tento směr za perspektivnější.

Reakce na pohled praktický

Zde s vámi, asi k vašemu překvapení, souhlasím. Cením si vaší práce se studenty a věřím, že si jí cení i oni. Pokud škola, učitel, učení fungují dobře, není důvod je měnit. Bohužel podle všeho jste ostrůvkem pozitivní deviace. Vždyť celá ta diskuse začalo od toho, že se vzděláváním je nějaký problém…

„Mnohem lépe se pak žije bez výjimky těm, pro které není vysoké finanční ohodnocení jediným životním cílem.“ Ano! Nepochybně. Bohužel jediná povinnost, kterou tato společnost lidem ukládá, je vydělávat peníze. Co nejvíc! A škola se tomu přizpůsobila – o tom budu psát v dalším blogu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

"Učitelé nechtějí měnit zastaralé metody, které už nefungují." Bylo by od Vás, pane Štefle velmi hezké, kdybyste zde podal výčet a charakteristiku alespoň tří moderních metod, které fungují.
14. 02. 2012 | 17:57

Dagmar napsal(a):

Pane Šteffl,

na základě tohoto vašeho blogu jsem pochopila, jak prakticky reagujete na otázku, kterou jste si položil pod svou fotografií a charakteristikou:

Co uděláte vy, když fakta nesouhlasí s vašimi názory?
14. 02. 2012 | 18:00

12345 napsal(a):

"patřím k těm, kteří věří ve změny metod i celého fungování na straně školy, zejména v posílení vnitřní motivace dětí, žáků i studentů."

Pane Šteffl, kde prosím žijete?
Bylo by to hezké, ale proč si vlastně myslíte, že děti se budou chovat uvědoměle, když takto nejednají ani dospělí kolem nich? Neuvědomělí dospělí vychovají uvědomělé děti...
Ach ty pohádky...
14. 02. 2012 | 18:29

Karel Mueller napsal(a):

Pane Šteffl,

nemyslím si, že bych musel měnit něco na tom, co jsem napsal minule. Začněme tedy co nejobecněji: Zaveďme pojem systém, jeho fungování a zajištění funkcí, uožňující fungování systému.

Odpovědnost definuje vztah jedince k zajištění fungování systému, povinnost pak konkrétní činnosti plynoucí z odpovědnosti. Příklad ze školství: Jste šéfem katedry matematické analýzy na matfyzu :-). Pak odpovídáte nejen za chod katedry a její činnost, ale především za kvalitu výuky po stánce vědecké i didaktické. Z toho pro Vás plyne celá řada povinností. Váš podřízený ji přednáší a tím má odpovědnost za kvalitu přednášky. Opět z toho plyne ředa povinností týkajících se práce se studenty atd. Snad jsem to napsal srozumitelně :-).

To, co jste minule popsal jako odpovědnost, bych spíš chápal jako "podmnožinu" a nazval morální odpovědností. V širším slova smyslu se to opět vztahuje k systému, kterým můžete být i Vy sám.
14. 02. 2012 | 18:30

blanka napsal(a):

Pane Šteffle, nechcete přijít k nám do školy a ukázat učitelům ty nové metody v reálu se žáky? Takovéto teoretizování nám praktikujícím učitelům moc nedává. Ale chtělo by to nejen na jednu vzorovou hodinu, ale na delší dobu - měsíc třeba, můžeme se podělit o vzájemné zkušenosti.
14. 02. 2012 | 18:31

český maloměšťák napsal(a):

Lidé se při poznávání zjevných věcí mýlí
podobně jako Homér,
který byl moudřejší než všichni Řekové.
Zmýlily ho totiž děti hubící vši,
když mu řekly:
Co jsme uviděli a uchopili, toho se zbavujeme,
avšak to, co jsme ani neuviděli, ani neuchopili, to neseme.

Nemá se jednat a mluvit jako spící,
vždyt i tehdy se nám zdá, že jednáme a mluvíme.

Hloupý človek se rád nechává vzdělávat každou řečí.

Probuzeným je svět jeden a společný,
avšak každý ze spících se obrací k vlastnímu.

Skrývat neučenost je lepší než se s ní vychloubat.

Špatnými svědky jsou lidem oči a uši,
když mají barbarské duše.

Oslové by si vybrali spíše podestýlku nežli zlato.

/zlomky - Hérakleitos z Efesu/
14. 02. 2012 | 18:31

Milan V napsal(a):

ad pan Šteffl:
jsem též absolventem MFF UK, ale o 10 let starším. Současně jsem měl možnost po ukončení školy studovat v USA (v roce 1968 či 69 to šlo, když jste dostali stipendium). Studoval jsem tam na výborné soukromé universitě, a moje zkušenost byla následující (a v tom vidím její relevantnost výše napsané diskusi):
ve škole je v ranějším věku vždy primární povinnost (definice viz Wiki, pan Šteffl jako absolvent MFF ví, že definice vytváříme pro nové pojmy a struktury, ne samovolně pro naše účely)).
Po věku povinnosti následuje věk odpovědnosti. Kdy se to láme závisí na době, dříve to bylo později - třeba v USA před více než 40 lety to bylo po skončení studia bakalářského (do té doby studenti opisovali, my jako asistenti jsem je museli hlídat, ...bez povinnosti by jich většina nepracovala).
Pak se vše změnilo, když dělali MS či PhD každý intensivně studoval (vysoké školné na této universitě), neopisoval, myslel zodpovědně na budoucí kariéru.
Ted doba běží rychleji a ten zlom se asi posouvá do střední školy (nevím, vnoučata
mám ještě malá). Ale pořád vše zůstává - povinnost (to není šikana nebo donucení) nejdříve
a teprve s dospělostí může nastoupit zodpovědnost.
Zodpovědnost 10 či 15 letého mi připadá nenormální.
14. 02. 2012 | 19:03

prak napsal(a):

Nestavět na touze člověka po lepším životě je dle mého soudu čiré pokrytectví. Ono lidové- hamty,hamty ať mám víc jak tamti je založeno na našich genech. A není zatím známo, že nám je někdo odkótoval. Bohatství není přítěží morálce a slušnosti. To především. Proč kantoři, lékaři a vůbec....požadují zvyšování svých mezd a platů? Studenti jsou takoví, jaké je jejich okolí a vzory. Jakým asi vzorem byl pan Knížák coby ředitel galerie, kam si prodával vlastní obrazy? Nynější stav školství je zrcadlem současné společnosti, ženoucí se za imaginární muškou jenom zlatou. Ženeme se vpřed a cíl je stále vzdálenější. Peloton lidstva je stále prodlouženější. Vpředu jsou nejbohatší (nejschopnější?), vzadu nejchudší a nejméně připravení na životní běh. Co nás čeká za cílovou páskou, kam dobíháme staří a opotřebovaní? Smrt, obyčejná a ke všem spravedlivá smrt. A stále dobíhají další a další smrtce pod kosu. Jenom velmi málo lidí přichází do cíle spokojeni se svým životním závodem a spokojeně jdou smrtce pod kosu. Těmto lidem bychom měli stavět pomníky, nikoliv slavným vůdcům, působících v roli Krysařů.
Vyschlo mě v krku, jdu si nalít odlivku šestileté slivovičky.
14. 02. 2012 | 19:03

mb napsal(a):

pan Šteffl jako absolvent MFF ví, že definice vytváříme pro nové pojmy a struktury, ne samovolně pro naše účely

... možná ví, ale rozhodně nedbá ...
14. 02. 2012 | 19:08

J. napsal(a):

To je zase keců na metru čtverečním!
Pokud před třiceti lety něco fungovalo, bylo to školství.
Zastaralé-nezastaralé metody, škola učila úctě, žáci byli vzdělaní a nebýt jich, dnes alespoň minimální vzdělanost chybí.
Dnešní chaotické školství, které má průměr učitelů vysoko nad 50 let a teda má za hlavní úkol PŘEŽÍT, nemůže již vzdělávat a "produkovat" vzdělané české mozky. O úctě a morálce již nemůže být řeči.
Na co je tedy české školství? Zřejmě má být soustem pro novináře, politiky a holubníkem pro dopolední zaopatřování menších dětí.
Navrhuji koupit každému počítač - nechť se zabaví samo. Určitě potíže s kázní nebudou, ušetří se na učitelích a jejich nekonečných snahách něco změnit a Kalousek bude mít konečně "splněný úkol".
14. 02. 2012 | 19:21

mantaray napsal(a):

Pan Šteffl se má zjevně rád.
My ho moc rádi nemáme - rozhodujícím způsobem se podílí na tunelování vzdělanosti, nese osobní zodpovědnost za pokračující pokles schopností mladé generace. Na školství parazituje už dvě desítky let, a přitom ho nelze odstavit od lizu. Dokud se podobných pijavic školství nezbaví, jeho úpadek bude pokračovat.
Ono je vlastně legrační sledovat úpornou snahu téhle figurky Dobešova typu a stylu prezentovat se přijatelněji? Ale jak se cítí studenti PORGu? Nefackuje je hanba?
14. 02. 2012 | 20:12

Občan napsal(a):

No...

Pouzar - srozumitelné vysvětlení v čem se pan Šteffl mýlí a proč, ozřejmení důvodného požadavku na respektování hierarchie a povinností (budou naprostou většinu žáků a studentů provázet po celý život).

Šteffl - arogance, sebestřednost a cochcárna.
14. 02. 2012 | 21:03

ereke napsal(a):

„V plýtvání, požitkářství a lenosti dosáhlo lidstvo (myšleno západní civilizace) své hranice, …

to je hrozna fraze - ale vzdyt na Zapade se pracuje mnohem vice(a take efektivneji) nez treba v Cesku. V USA, kde jsem zil, jeste porad existuje pracovni etika a pocit zodpovednosti, aspon u valne casti stredni tridy, stejne tak deti jsou vedeny v tomto smeru. Nechapu, proc se frustrace z nefungujicich postkomunistickych zemi prevadi do takovychto nesmyslnych generalizaci o Zapadu, a to i od inteligentnich lidi.
Problem Ceska (a zbytku vychodni) Evropy je v totalni absenci hodnot a vseobecnem chaosu a cynismu.Autoritu ci respekt nema nikdo, chybi zcela elity, ktere by spolecnost smerovaly. Neni divu, ze skolstvi upada, vzdyt chybi jakakoliv koncepce, protoze ani nevime co chceme.
14. 02. 2012 | 21:24

JF napsal(a):

- z toho definování vlastních slov v lingvistice jsem tedy krapet šoking. To se stavíte docela hodně vysoko a nevím jestli školství by se nemělo spíš zaměřit na to co je a to jak to je tak to "studovat" (nevím jestli používám tedy jeho pravou verzi).

Tedy pokud si dovolím "nadefinovat" co si představuji pod "školstvím" tak je to hledání co to ta povinnost a zodpovědnost je nikoliv si tedy vytvářet nějakou svou ... no jestli by to nechtělo vystudovat nějakou pedagogickou školu či filozofii. (ale je fakt že by jste asi nevyužil to MFF)

Prosím případně o certifikát "Normalized by Steffl". Snad by mohlo pomoci nějaké vysvědčení z českého normalizačního školství. A co je víc! ;-) Nebo pošlete nějakej test ...
14. 02. 2012 | 21:33

mb napsal(a):

Problem Ceska (a zbytku vychodni) Evropy je v totalni absenci hodnot a vseobecnem chaosu a cynismu.Autoritu ci respekt nema nikdo, chybi zcela elity, ktere by spolecnost smerovaly. Neni divu, ze skolstvi upada, vzdyt chybi jakakoliv koncepce, protoze ani nevime co chceme.

částečně Klausova setba ...

částečně problém opakovaně vypuzovaných elit z českých zemí ...
14. 02. 2012 | 22:48

jenicek napsal(a):

"zejména v posílení vnitřní motivace dětí, žáků i studentů."
To je ale nemožné, VNITŘNÍ motivaci člověk buď má nebo nemá, lze ji jen udupat, ale posilovat (nedej bože vytvářet) ji nelze, pak to totiž není vnitřní, ale vnější motivace.
14. 02. 2012 | 23:22

Josef K. napsal(a):

Je tu něco, milý Šteffle, o čem píši již velmi dlouho. Pan Pouzar to vyslovil po svém, ale krajně srozumitelně.
Jako matematik byste měl být minimálně lehce informován o práce jistého Charlese Sanderse Peirce. Patrně jste mu však nikdy nepřikládal žádnou důležitost Je možné , že Booleovské funkce atp. nejsou ta část oboru, která Vás zajímá. Zcela jistě ale považujete jeho práci v oblasti epistomologie a semiotiky za nezajímavé, či spíše mám pocit, že o nich vůbec nevíte.
Peirce v těchto oblastech neobjevili matematici, nýbrž jistý Roman Jacobson, což byl strukturální lingvista a krátce i člen Pražského lingvistického kroužku. Přitom základ semiotiky položil Peirce spolu s jistým de Saussure, lingvistou. (oba o těch věcech nepodali zprávu jinak než prostřednictvím svých žáků,by dnešním akademickým kritériím doby aplikované matematiky nevyhověli). Řeč matematiky je jednou z části té řeči, kterou rozpoznáváme a definujeme naší realitu. Realitu nemůžeme správně definovat, tj. nemůžeme si být jisti správností svého úsudku, bez toho, aniž víme zda je veden po cestě, která vede k onomu obnaženému (t.j. zdánlivě platnému a jen složitě vyvratitelnému) poznání (oblast epistomologie) a aniž víme, jak svůj úsudek, své individuální poznání sdělíme tak, aby bylo srozumitelné ostatním(semiotika).
Ontologická otázka po existenci Boha´se zdála po staletí vyřešenou definicí Anselma z Canterbury "Je to to, co je největším z toho , co si mohu myslet, a pokud si to mohu myslet, pak je to realitou- zkráceně), tedy než definici vyvrátil jistý Descartes a toho pak poměrně záhy jistý Kant atd. atd...
Naše společnost je dosti moudrá, aby stavěla na historickém dialogu. Snad i vite, že řeč computerů se rozvíjí od nějakého 14.století a že k ní významně přispěla i jistá půvabná dáma v polovině století 19. To vše byly předpoklady toho, co užíváme dnes. Platí to zcela obecně a bezvýhradně.
Epistomologie i sémiotika jsou rozvětvenou sítí cest, které nás vedou z minulosti
k přítomnosti a budoucnosti. Zajišťují tedy historickou návaznost a relativní obecnou platnost poznání, jehož komplexita se prostě vymyká intelektuálním možnostem jedince a jedné či dvou generací.
Jak jsem napsal minule, období husákovsko-brežněvovské normalizace (tedy formy jakési neideologické diktatury, v jejímž důsledku šlo bezvýhradně o moc jako samoúčel), vyloučila ze společenského života ty, kteří o komplexitě, složitosti a historičnosti, poznání věděli, raději i jejich děti, které by mohly být nakaženy, a naopak upřednostnila ty, kteří se dobrovolně vzdali těchto hodnot, nebo ty, kteří o nich neměli ani potuchy. Byl tedy vytvořen systém, kterému přesně odpovídá Vaše věta: " Jsem zvyklý si pojmy (svévolně) definovat a pak s nimi pracovat, tak, jak byly definovány. Tak je to v matematice běžné (a k žádným nedorozuměním to nevede)." Byly vychovány desítky tisíc lidí, kteří v různých oborech říkají totéž.
To byla dobrá metoda moci, neboť vedla k porušením základních principů komunikace (u lidí, kteří k tomu měli předpoklady) a atomizovala společnost tak, že nepředstavovala pro moc hrozbu.
pokračování
14. 02. 2012 | 23:43

Josef K. napsal(a):

pokračování
Z historie ideií víme, že definovat jakýkoliv pojem vyžaduje obrovské úsilí, neboť je to komplexní věc proměnlivá v čase nejen poznáním a metodami, kterými jsme k němu došli, ale i způsobem jejího komunikování. Nejen ontologické otázky jsou řešeny stále a stále znovu, a stále a stále v protikladu či doplnění poznání předcházejících či paralelně vznikajících na základě toho, co bylo, a je jedno, zda před deseti vteřinami či 300 lety. Tak se nám dochovali i antičtí filosofové či literáti, nikoliv proto, že jsou turistickou atrakcí , kterou lze proletět s haburgrem a plechvkou koly, nýbrž proto, že jejich poznání jsme generacemi přijali za závažné, platné a prospěšné (viz. nick maloměšťák výše).
Pokud se seznámíme se základními pracemi evropských sociologů (sociologie je interdisciplinární obor, jehož důležitost a schopnost komplexity vnímání vlastně již dvěstě let nahrazuje klasickou filosofii touto svou praktičností), pak zjistíme, že definice jednoho slova, pojmu, znaku, který se týká naší univerzality, se rozprostírají na tisícech stran mnoha děl. To není náhodou.
Pokuď pominu poněkud absurdní tvrzení "je to v matematice běžné (a k žádným nedorozuměním to nevede)", které nelze považovat za pravdivé, neboť i matematice se nevyhne ono lingvistický vzájemný vztah " langue et parole" a dále..., a vrátím se ke svému poslednímu komentáři, napsal jsem Vám, že používáte špatné nástroje, pak jsme u jádra pudla, o kterém píše i pan Pouzar. Podstatou vzdělání je základní pochopení naší reality, které se neobejde bez akceptování všeho toho, co nás k jejím definicím přivedlo.
Tedy nikoliv svévole, ale respekt. Od respektu k reálné komplexitě ( vývoji vertikálnímu i horizontálnímu v čase a prostoru) je velmi blízko k pojmům povinnost a odpovědnost a mnoha dalším. Je to totiž poznání praktičnosti této cesty.
Co však dělat, jestliže nás však nikdo, t.j. škola, na tuto možnost neupozorní?
Mnoho komentářů těch, kdo studovali na Západě déle než dva semestry (t.j. šest měsíců s alkoholem, drogami a chlapci či dívkami po barech), konstatuje jakousi "podvědomou" výchovu studentů, kteří jsou k poznání a obecně platné definici "odpovědnosti a povinnosti, kázně etc." naváděni a dováděni nikoliv direktivní výchovou, ale praktickými podmínkami a hodnotami za kterých a ve kterých studují.
Ty nelze vytvořit, a nelze tedy ani požadovat řádné vzdělání a výchovu, v systému, který není postaven na samotných principech poznání, jak jsem je popsal výše.
Mnozí lidé, jak tak bývá a nejen nyní, spoléhají na jednotlivé technokratické kroky. t.j. na účelovost okamžiku. To je způsob myšlení oněch "supermanažerů" naší doby, kteří zatím rozvrátili co se dalo. Katastrofou českého školství je ona moc bezbranných a neznalých. Pokud hledáte důkazy, Klaus, Dobeš a nakonec i Váš způsob uvažování, rersp. tisíce absurdsních komentářů na internetu k závažným tématům jsou snad dostatečné.
Z druhé strany ta věc je složitější, citoval jsem zde několikrát Gasseta, protože dědictví ahistoričnosti a antikomplexnosti vědomí normalizace se míchá do výbušené směsi s tím, co lze nazvat vládou davů, či snad snesitelněji principy postmodernismu.
Velmi zjednodušeně, a logicky tedy i zkresleně, jsem se pokusil navést Vás k úvaze o skutečných příčinách školské tragedie v Česko. Z podobné úvahy však můžete i dovodit skutečný stav české společnosti a její (t.j. většinové vnímání) zoufalou bezradnost postojů k mnoha složitým věcem.
Mluvíme o zpátečnictví. Jedním z rysů zpátečnictví je i lpění na nehybnosti a tedy universální platnosti osobních či většinových tvrzení, která se o poznání neopírají. Např. téma EU v českém prostředí, korupce atd.
Dal jsem své děti na výchovu do jiného prostředí, veden svou osobní zkušeností. Pro svá tvrzení nacházím důkazy i v jejich postojích a hodnoceních.
Jediná cesta je vznik požadavku elit či většiny na návrat k evropské tradici bytí a myšlení. Což je tak složité, že se k tomu vyjadřovat nechci.
14. 02. 2012 | 23:43

Karel Mueller napsal(a):

Pane Josef K.,

onen důkaz není z logického hlediska korektní, stačí ale malá úprava a dostanete důkaz (z logického hlediska korektní) neexistence Boha.

Řečeno stručně: Pokud Bůh existuje a stvořil vesmír, tak kdo stvořil Boha?
15. 02. 2012 | 00:19

Josef K. napsal(a):

Pane Muellere, to si vyřiťte s Anselmem a několika stoletími, kdy si jiní lámali hlavu. Navíc si ten důkaz přečtěte v originálu, jen jsem ho nastřelil, není úplný. A pak si přečtěte Descartese, abyste to pochopil a ještě Kanta. No jo...nevím, co na to jiného říci, do polemiky a důkazů proti Vašemu tvrzení se mi nechce.
Ovšem je zde jedna základní námitka, musel být Bůh stvořen? Ńa základě čeho tak usuzujete? Jsem ateista, ale logicky musím připustit, že nemusel, byť se to zdánlivě příčí rozumu. Jsem líný, posílám z wikipedie:
Anselm of Canterbury (1033–1109) proposed the ontological argument in the second and third chapters of his Proslogion.[18] The argument Anselm put forward is not presented in order to prove God's existence. Rather, Proslogion is more a work of meditation, in which he documented how the idea of God became self-evident to him.[19]

In Chapter 2 Anselm defined God as a "being than which no greater can be conceived".[4] He suggested that we understand this concept, and this understanding itself caused the being to exist in the mind. The concept must exist either only in our mind, or in both our mind and in reality. If such a being exists only in our mind, then a greater being—that which exists in reality—can be conceived. Therefore, if we can conceive of a being than which nothing greater can be conceived, it must exist in reality. Therefore, a being than which nothing greater could be conceived, which Anselm defined as God, must exist in reality.[20]

Anselm's argument in Chapter 2 can be summarised as follows:[20]

Our understanding of God is a being than which no greater can be conceived.
The idea of God exists in the mind.
A being which exists both in the mind and in reality is greater than a being that exists only in the mind.
If God only exists in the mind, then we can conceive of a greater being—that which exists in reality.
We cannot be imagining something that is greater than God.
Therefore, God exists.

In Chapter 3, Anselm presented the notion of a being that cannot be conceived to not exist. He argued that if something can be conceived to not exist, then something greater can be conceived. Consequently, a thing than which nothing greater can be conceived cannot be conceived to not exist and so it must exist. This can be read either as a gloss on the argument in Chapter 2, as a new (and superior, according to Norman Malcolm)[21] version of the argument, or as the first of Anselm's derivations of divine attributes from the concept of the maximally great being, in this case the attribute of necessity.[20]
Pokračování
15. 02. 2012 | 05:10

JOsef K. napsal(a):

pokračování
René Descartes (1596–1650) composed a number of ontological arguments, which differed from Anselm's formulation. Generally speaking, they are less formal arguments than natural intuition.

Descartes wrote in the Fifth Meditation:

But, if the mere fact that I can produce from my thought the idea of something that entails everything that I clearly and distinctly perceive to belong to that thing really does belong to it, is not this a possible basis for another argument to prove the existence of God? Certainly, the idea of God, or a supremely perfect being, is one that I find within me just as surely as the idea of any shape or number. And my understanding that it belongs to his nature that he always exists is no less clear and distinct than is the case when I prove of any shape or number that some property belongs to its nature.
—Descartes, (AT 7:65; CSM 2:45)[22]

Descartes argued that God's existence can be deduced from his nature, just as geometric ideas can be deduced from the nature of shapes—he used the deduction of the sizes of angles in a triangle as an example. He suggested that the concept of God is that of a supremely perfect being, holding all perfections. He proposed that existence is a perfection: it would be more perfect to exist than not to exist. Thus, if the notion of God did not include existence, it would not be supremely perfect, as it would be lacking a perfection. Consequently, the notion of a supremely perfect God who does not exist, Descartes argues, is unintelligible. Therefore, according to his nature, God must exist.[
Tak si s tím teď poraďte.
15. 02. 2012 | 05:11

Josef K. napsal(a):

Doufám , pane Muellere, že i o Vás se bude za 500 let psát v nějaké wiki budoucnosti. Pa
P.S. Omlouvám se za překlepy, ale ruce mi nefungují.
15. 02. 2012 | 05:21

rejpal napsal(a):

K ukecávání.
Nevím, co se na tom komu nelíbí. Já touhle technikou získal všechny jedničky za komunistické vědy, aniž bych musel sáhnout po jakékoli knize. Ukecávání je intelektuálně daleko náročnější než naučení se nazpaměť, je to sranda, je to fér souboj a není to nic nového. Ukecávací techniky popisoval již Jaroslav Žák ve svých knihách. Dobrý kantor to umí ocenit a nesahá k nedostatečné jen proto, že žák se neučil, když aspoň bojuje.
K povinnostem
Mám silné pochybnosti, zda přístup - dám úkol, většina se na něj vykašle, a tím se podrývá cosi v jejich výchově, je zejména u mladších ročníků to pravé ořechové. Dotáhnut dokonce ještě dál, by mohl vést ke zrušení zkoušení - děti také nebaví se učit. Kantor musí být autoritou a děti ji umí zatraceně dobře rozeznat. Jiná věc je, co se zadává za úkol a jak se hodnotí jeho plnění. Pokud má být výsledkem úkolu to, že žáček technikou paste and copy přetáhne kus Wikipedie, asi je to k ničemu. Dobře zadaný a vyhodnocovaný úkol mže být dokonce i předmětem zajímavých následných debat o věci.
Jedním z problémů naší doby je, že se vytrácí pojem odpovědnost. V tomhle může škola udělat hodně a zejména na základním stupni. Výchova k odpovědnosti je do života větším vkladem než polovina navrčených vědomostí.
15. 02. 2012 | 07:35

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Oprava, pod Váš minulý blog jsem napsal, že Vaše názory se týkají 10% populace, svůj odhad snižuji na nějaké 1%, a to se pohybuji převážně v prostředí zabydleném vysokoškoláky.
Nemám tím na mysli RSDr. a sociálně marketingové obory vystudované korespondenčně.
Takže své teorie elit můžete nadále rozvíjet v PORGU (zcela bez ironie), věřím, že tam mohou najít živnou půdu.
15. 02. 2012 | 07:37

gaia napsal(a):

takže autor si definuje pojmy jak je zvyklý, jejich význam dle své potřeby posune, pak je dá do testu a dětem přikáže vybrat ze 3 možností, co ty pojmy znamenají.
Pokud dítě myslí jinak než on nebo je zvyklé na něco jiného, je vyhodnoceno tak, že nemá studijní předpoklady?

a že děti se samy od sebe učit nebudou je stejně jasné, jako že politici sami od sebe poctiví nebudou?
K tomu je musí okolí donutit.Dítě , které neplní povinnosti na to musí doplatit, stejně jako musí doplatit politik na svou nepoctivost.

Vždyť škola bez kázně je jako mlýn bez vody a nepoctiví politici zavedli Evropu na pokraj bankrotu.

A když děti nechtějé dělat úkoly, tak jim je psrostě nebudeme dávat a politci když kradou, tak je necháme?
Ohýbej ma mamko, dokud jsom já Janko, až já buděm Jano, nezohneš ma mamo.Říká staré přísloví.
Výchova je též obrana dospělých před dětmi, až na ní rezignujem, dopadne to jako v Džungli před tabulí. Škola se stane jen víkem na žumpě, která brání splaškům vytéci na ulici a bude dobrá jen k tomu, aby si důchodci mohli relativně bezpečně dopoledne vyjít na nákup.
15. 02. 2012 | 08:15

rejpal napsal(a):

gaia
Ona ta všeobecná obliba testů je taky zvláštní. Dobře se sice vyhodnocují, ale to je asi tak všechno. Měli jsme jednoho docenta, který rád dával testy již v 70. letech. Měl to vymyšlené - dával za jednu odpověď body, za druhou nulu a za dvě další minus body. Jeden student vyplnil test tak, že získal drtivou většinu záporných bodů. Dostal za jedna. Zkoušející odůvodnil svůj přístup tím, že takový blb, který by vždy přesně našel tu nejpitomější variantu, se nenarodil, student tudíž látku musí umět. Měl pravdu, dotyčný se na koleji předem pochlubil, že se pokusí vybrat ty nejblbější varianty a vyzkouší, co to s panem docentem udělá.
15. 02. 2012 | 08:33

gaia napsal(a):

rejpal

vyděsilo mne, jak autor popisuje, že přistupuje k pojmům, neboť ty jejich testy jsou právě takovéto slovíčkaření a to jeho ohánění se porozumění psanému textu dostává zde velmi podstatné trhliny.
V testech je hodně otázek např. typu, že je uvedena nějaká věta a pod tím možnosti
a, je to výzva
b, je to doporučení
c, je to zákaz

když vidím, jak se zde dá diskutovat, co si kdo představuje pod pojmem povinnost a co pod pojmem odpovědnost, pak vidím účinkování testovacích agentur ve školství jako naprosto škodlivé a nebezopečné.

a blížím se k příspěvku mantary 20:12
15. 02. 2012 | 08:39

rejpal napsal(a):

gaia
JJ, to jsou odpovědi klasické.
Mně se nejvíc líbil jeden starý televizní test pánů Lasici a Satínského: Co je větší, Čína nebo Vatikán? Odpovědi: ano - nula bodů, ne - též nula bodů. Druhá otázka: teče Dunaj po proudu nebo proti proudu (bodování odpovědí stejné).
15. 02. 2012 | 08:50

gaia napsal(a):

nebo ty otázky z Hurvínka, máme toho celou kazetu, třeba 4 rohlíky jsou za 5 korun, po čem je den?

(po noci)

Vejdou se 2 medvědi do žlutého auta? ano dítě odpovídá samozřejmě že ne, zdají se jim do auta moc velcí
Vejdou se 4 medvědi do žlutého auta? ano 2 dopředu a 2 dozadu dítě samozřejmě myslí, že když tam jsou již medvědi 2, že to bude až až
Jak se pozná, že jsou medvědi v kině? před kinem stojí žluté autíčko dítě zase myslí, že lidé utíkají strachy z kina nebo něco takového
Jak se pozná, že skončilo představení? dítě samozřejmě již nyní poučené řekne, že autíčko odjelo, ale chyba, správná odpověď je opona jde dolů.

No a které dítě by mělo lepší studijní předpoklady? To které odpovídá prvním, nebo druhým způsobem?
15. 02. 2012 | 09:00

rejpal napsal(a):

gaia
Za nejlepší odpověď na kteroukoli otázku bych považoval: "to nevadí, já stejně přestupuji na jedenáctku".
15. 02. 2012 | 09:03

Sladký napsal(a):

Gaia- velmi přesné a výstižné.
15. 02. 2012 | 09:04

Sladký napsal(a):

Dodávám- Gaia v 8.15. Je to opravdu děsivá, ale velmi realistická prognoza.Každého, kdo nahlédne pod pokličku našeho školství, zjistí, jak to chodí ve třídách, ve škole, nutně poleje studený pot.A ten je ještě daleko hojnější, když si uvědomí, že u komidel a řídících pák stojí lidé, kteří zcela zjevně nemají ani potuchy o tom, jaký je stav, co se děje a kam to vše směřuje.
15. 02. 2012 | 09:11

rejpal napsal(a):

Sladký
Co by lidi nechtěli, když je školství zadarmo. Je třeba zavést školné od první třídy a hned bude vše fungovat. A ještě stát ušetří na odměny pro poradce, mluvčí a asistentky a jejich aparáty.
15. 02. 2012 | 09:20

gaia napsal(a):

Sladký

podotýkám, že kniha Džungle před tabulí byla napsána již v 50. letech poslední věta je mnou volně přepsaná poslední věta z této knihy.
Myslím, že můžeme být spokojení, že se nám též povedlo naplnit heslo z 50. let dohnat a předehnat.

Ve školství jsme tu Ameriku popisovanou v knize už skutečně předehnali
15. 02. 2012 | 09:23

gaia napsal(a):

rejpal

správně a až děti budou klienty, můžeme si my dospělí zažádat o zbrojní pas.(tedy Čochtan by to určitě doporučil)
15. 02. 2012 | 09:25

Pavel napsal(a):

Musím konstatovat, že s názorem pana Šteffla naprosto nesouhlasím.
Jednak representuje pro mě morální relativismus a to co je obecně příčinou úpadku vzdělanost a společnosti jako celku.
Ano povinnost je něco co je vnucováno z vnějšku. Povinnost nás učí, že existuje nějaký vnější svět nikoliv jen naše ego. a že tento svět bychom měli respektovat jinak může přijít trest. Zodpovědnost je zároveň smyslem pro povinnost. A pokud nečím současná západní společnost trpí pak je to volání po právech bez povinností. A jeho argumentace o pružné vlastní definici : tu jsem si uvědomil, že autor tvoří Scio testy, už to tu zmínil někdo přede mnou. V těch testech často nepřemýšlíte o logice správné odpovědi, ale o tom jak to myslel autor testu. A o přizpůsobování školy světu : Pochopitelně škola jako vzdělávací instituce se přizpůsobovat musí, ale nikoliv tím směrem o jaké píše autor. Naopak škola by měla patřit mezi instituce, které vytváří hodnotový systém a ne , že se bude podřizovat v tomto ohledu úpadku společnosti.
15. 02. 2012 | 13:03

ondrejsteffl napsal(a):

Diskutují, zdá se, více než posun v hodnotové hierarchii ve společnosti a jeho vliv na školu zaujala otázka, jak ve svém blogu pracuji s pojmy. Mnozí jsou, zdá se, zaskočeni tím, když píšu, že pokládám za běžné si pojem sám definovat, a pak s ním pracovat. Tak je to zcela běžné v matematice (viz třeba Těleco: http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso_(algebra)) Evidentně to ale pro řadu lidí běžné není a vyvozují z toho naprosto nesprávné závěry, např o testech. Mj. přehlížejí, že předpokladem takového postupu je definici uvést jako součást výkladu, což jsem udělal.

Zajímavé by bylo, kdyby titíž diskutující napsali, jak pojmy POVINNOST a ODPOVĚDNOST chápou oni. Jsem si naprosto jist, že bychom dostali mnoho velmi různých definic. To ale znamená, že celá diskuse probíhá za značného neporozumění… Nebo ne?
15. 02. 2012 | 14:41

ondrejsteffl napsal(a):

Nakonec se ale ukazuje, že má definice pojmů je obsažena v normě, a je normě bližší než definice ve wikipedii. Norma: slovník jazyka českého http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php uvádí:

POVINNOST, -i ž. závaznost, nutnost něco konat; úkol, kt. musí být vykonán, závazek, kt. musí být splněn: milá, smutná, mravní p.; občanská p.; obecná pracovní p.; všeobecná branná p.; daňová p.; p. k matce, ke státu; mít, pokládat za svou p.; konat, uvědomit si svou p.; dostát své p-i; cítím p. vám říci, že...; vaší první p-í je... nejdůležitější; – služební p-i; práva a p-i; plnit, zanedbávat své p-i; vzít na sebe p.; ♦ mouřenín vykonal svou p. a může jít; práv. právní p.; náhradní, alimentační, vyživovací p.; svědecká p.; → expr. zdrob. povinnůstka, -y ž.: malicherné p-v

ODPOVĚDNOST, -i ž. zodpovědnost 1. povinnost ručit za něco, za někoho, za správné provedení něčeho, povinnost klást počet z něčeho: mít, převzít, vzít na sebe o. za celý úsek; o. rodičů za děti, za výchovu dětí; mít o. za plnění plánu; o. za škody vzniklé nedbalostí; mít o. k celku, vůči celku; o. před budoucností; být si vědom své o-i; udělat něco na vlastní o.; pod osobní o-í; kolektivní o.; mravní o.; tíha o-i; být volán k o-i k odpovídání; práv. zákonem n. jinak stanovené ručení za něco, povinnost odčinit způsobenou škodu: o. za něčí závazky, za dluh; trestní o. 2. vlastnost toho, kdo (n. co) je odpovědný (ve význ. 2, 3): projevovat o.; – o. jeho vztahu k práci; – o. funkce
15. 02. 2012 | 14:43

ondrejsteffl napsal(a):

Sladký napsal(a): 14. 02. 2012 | 17:57
„Bylo by od Vás, pane Štefle velmi hezké, kdybyste zde podal výčet a charakteristiku alespoň tří moderních metod, které fungují.“
„Blanka napsal(a): 14. 02. 2012 | 18:31 Pane Šteffle, nechcete přijít k nám do školy a ukázat učitelům ty nové metody v reálu se žáky?“

Třeba na stránkách:
http://www.sudval.org/01_abou_01.html nebo u nás http://www.prirodniskola.cz/. Nebo můžete začít od stránek http://newlearningonline.com/news/. Bohužel si nejsem jist, že vám to pomůže. A dále doporučuji blogy kolegy Broma, ve kterých píše, jak učí.

Zejména na to první ovšem může každý učitel říci, že to u nich ve škole není možné. A právě v tom to je. Již několikrát jsem psal, že současná krize školy není vyvolána špatnými učiteli, ani ji učitelé nemohou vyřešit. Trochu jí možná posiluje, že učitelé jsou konzervativní, ale hlavní příčina je systémová a je zcela mimo školu. To se snažím ve svých blozích vyložit.

Školy fungující podle modelu Sudbury Valley School se zcela vymykají současnému systému škol, mají jiné cíle, a proto mohou používat zcela jiné metody a postupy. Takových pokusů o jiný přístup je pochopitelně mnohem víc, třeba mnohé spojené s rozvojem ITC najdete na http://spomocnik.rvp.cz/. Model Sudbury Valley School nijak nehájím, je ale zřetelnou ukázkou, že jsou i jiné možnosti, jak mohou školy vypadat.

Před dvaceti lety jsem založil PORG, tehdy to bylo používanými metodami téměř zjevení. Stále je to špičková škola. Samozřejmě je to škola velmi výběrová, elitní a nepochybně mnohé tam používané metody nejdou použít všude. Jsou zase jiné metody, modely fungování školy, postupy použitelné pro méně elitní nebo i vyloženě neelitní žáky.
15. 02. 2012 | 14:53

Učitelka Josefína napsal(a):

s nějakou soukromou školou pro 70 děcek jděte někam.
To u nás na sídlišti máme školu pro 920 děcek, kteří žijí od životního minima po miliony, od IQ tykve po premianty Mensy. Nějaké metody přírodní školy, která může strávit 2 měsíce školního roku po výletech, jsou pro nás absolutně nekopírovatelné.
15. 02. 2012 | 15:20

mb napsal(a):

do značné míry souhlasím s gaiou 8:15 ...

a ještě bych zminimalizoval gaiin požadavek:

a že děti se samy od sebe učit nebudou je stejně jasné, jako že politici sami od sebe poctiví nebudou?
K tomu je musí okolí donutit.Dítě , které neplní povinnosti na to musí doplatit, stejně jako musí doplatit politik na svou nepoctivost.

Vždyť škola bez kázně je jako mlýn bez vody a nepoctiví politici zavedli Evropu na pokraj bankrotu.

že kdokoli se rozhodne pro to, být poctivý, by neměl na své rozhodnutí doplácet ...

zatim s pozdravem ... ještě přečtu ...
15. 02. 2012 | 15:45

ondrejsteffl napsal(a):

mb napsal(a):

"a že děti se samy od sebe učit nebudou je stejně jasné, jako že politici sami od sebe poctiví nebudou?"

První mi jasné není. Pořád vidím malé děti, než jdou do školy, jak nedělají nic jiného než se SAMY OD SEBE učí. Chodit, mluvit, jednat, třeba vařit s maminkou, zatloukat hřebíky, pracovat s počítačem, hrát hry (některé se při tom naučí číst), jednat s druhými (Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole...). Potřebují rozumět světu, který je obklopuje. Je to přirozenost člověka. Asi je někde chyba, že ve škole se učit nechtějí.

A co se týká politiků. Kant na mravní zákon v člověku věřil... Asi se něco změnilo. Co?
15. 02. 2012 | 16:16

gaia napsal(a):

ondrejsteffl

mb to opsal ode mne.

A když napíšu, že děti se samy od sebe učit nebudou, tak nemyslím, že se sama od sebe nebude učit Maruška nebo Jeníček, nebo Patrik.
Děti jsou dav a dav jedná jinak, než jednotlivci, stejně jako jsou i někteří politici , kteří poctiví jsou a někteří lidé by neudělali křívárnu ani za miliony.

A že se děti samy učí chodit a mluvit?
Tak to je zas nesmysl, děti musí někdo motivovat, jejich okolí, v ústavech jen leží a vykonávají monotónní pohyby a jsou opožděné, nemají-li žádné podněty, mohou z nich být až vlčí děti, na internetu byla jedna dívka, co vyrostla někde v Rusku se psy a ta běhala po 4 a jen štěkala. Samo od sebe se dítě nenaučí ani chodit.
a proč se některé děti učí rády a některé ne?
Záleží to na jejich orientačně pátracím reflexu a též jejich matkách. Jak se k nim od miminka chovaly a jak jim tento reflex rozvíjely a posilovaly.
A jak je i v pozdějším věku k učení motivují a podporují.

Nikdy nenajdete universální metodu, která by univerzálně platila na každého.
Vždy bude ta Maruška a Patrik a děti.

A že se někdy zdá, že soukromé školy mají lepší výsledky?
Není to tím, že když za něco platím, víc si toho vážím, takhle děti ještě neuvažují, ale pokud dají rodiče děti do soukromé školy, pak již to, že o tom přemýšlejí, vybírají a mnohdy vozí dítě i daleko, je vlastně taková selekce těch dětí a je to právě selekce těch matek, které o těch svých dětech přemýšlejí od malinka a snaží se je někam vést a vydají dost energie na výběr školy a pak tu energii vydají jistě i do domácí přípravy těch dětí..

Školství se nezmění tím, že budeme pořád vymýšlet nějaké nadčasové metody, myslím, že lidé mají mozek pořád stejný a proces učení probíhá u nich od doby kamenné stejně. Nějaké kyborgy z nich neuděláme, i když možnosti lidí jsou velké, vidíme u profesionálních sportovců, co se dá s lidským tělem udělat a jaké má možnosti. Stejně tak mozek.
a mravní zákon má v sobě spousta lidí, lidi jsou v podstatě pořád dobří.
A ty nemorálnosti zas dělají jen jednotlivci. Je na ně ale víc vidět.

Když budeme chtít zlepšit školu, musíme začít u té aničky, Jeníčka a Patrika, ale myslet si, že pozvedneme vzdělanost všech dětí, to je nesmysl a utopie.
15. 02. 2012 | 16:43

mb napsal(a):

to ondrej šteffl ...

já jsem v této debatě zdrženlivý, což neznamená, že mě nezajímá jak se vyvíjí, a jak debatéři argumentují ...

souhlasím s tím, že škola by neměla být otrava a měla by dávat smysl, měla by být smysluplná ( a naplňující )

zároveň si nemyslím, že to vyhrajeme, když rezignujeme na mravní a výchovné standardy ( a vzory ) ... s poukazem, že doba se mění ... a že DĚJINY SPĚJÍ ...

(erazim kohák kladl v 90. letech důraz na to, abychom si uvědomili, že prostě ´dějiny nespějí´ a že záleží jen a pouze na nás)

to když nám někdo vnucoval že: dějiny spějí ke konzumerismu ...

prostudoval jsem ten odkaz na heluse a líbil se mi ...

pedagogika obratu by mohla být zajímavá a přínosná ...

mimochodem mi pořád dlužíte vysvětlení, proč považujete Igora Hnízda za špatného učitele ...

s pozdravem ...
15. 02. 2012 | 17:09

ondrejsteffl napsal(a):

Gaia 16:43
"Školství se nezmění tím, že budeme pořád vymýšlet nějaké nadčasové metody, myslím, že lidé mají mozek pořád stejný a proces učení probíhá u nich od doby kamenné stejně. Nějaké kyborgy z nich neuděláme, i když možnosti lidí jsou velké, vidíme u profesionálních sportovců, co se dá s lidským tělem udělat a jaké má možnosti. Stejně tak mozek.
a mravní zákon má v sobě spousta lidí, lidi jsou v podstatě pořád dobří.
A ty nemorálnosti zas dělají jen jednotlivci. Je na ně ale víc vidět.

Když budeme chtít zlepšit školu, musíme začít u té aničky, Jeníčka a Patrika, ale myslet si, že pozvedneme vzdělanost všech dětí, to je nesmysl a utopie."

To my mluvíte z duše. Mj. i v tom, že nejsou nadčasové metody. Ani ty staré, "osvědčené".

Je ovšem třeba najít nějaký implus, aby se konečně začalo, alespoň u té aničky, Jeníčka a Patrika. A ne čekat, že to někdo zařídí. Kdo? Jak napsal v minulém blogu Skogen: "Rád bych, aby to okolo mě vypadalo tak, že bych mohl být pyšný na svou zemi jako na celek."
15. 02. 2012 | 17:11

mb napsal(a):

A co se týká politiků. Kant na mravní zákon v člověku věřil... Asi se něco změnilo. Co?

rozpad císařství a království ... 2 světové války

bolševismus

environmentální krize

mozna globalizace ...
15. 02. 2012 | 17:13

ondrejsteffl napsal(a):

mb napsal(a):
"když rezignujeme na mravní a výchovné standardy ( a vzory ) ... s poukazem, že doba se mění ..."

Nic takového nedělám, naopak. Jen doporučuji hledat postupy, které respektují realitu, neidealizovat si ji a nedoufat, že se realita sama přizpůsobí mým postupům.

"mimochodem mi pořád dlužíte vysvětlení, proč považujete Igora Hnízda za špatného učitele"

Byl velmi manipulativní, předváděl se, dokonce lhal (i když třeba v zájmu dobré věci), ale to podle mě učitel nesmí. Navíc je otázka, zda jeho hlavním cílem bylo děti něco naučit nebo být sám důležitý? A myslíte, že by Igor Hnízdo připustil jinou odpověď na otázku než tu svou?
15. 02. 2012 | 17:21

gaia napsal(a):

ve škole by se ale mělo trochu idealizovat, jsou to prostě děti, tak jim přeci nebudem říkat, že se krade, znásilňuje a vraždí.
Jako jim tvrdíme, když jsou malé, že je nosí čáp a že existuje Ježíšek, tak jim klidně můžeme vyprávět, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Já myslím, že jim to nijak neublíží. Jen ať mají ideály, vždyť my jsme je měli jako mladí také.
Oni budou žít v jiném světě, než jsme žili my, jaké si to udělají, takové to budou mít. A tak je to dobře.

Škola byla vždy jen základem života nejlepší školou je sám život.
15. 02. 2012 | 19:22

mb napsal(a):

to nevím, ale zdálo se mi, že pro onu konkrétní třídu ( s rozenheimem v čele ) byl igor hnizdo idealnim řešenim ...

dokazal tridu motivovat ... stanovit, vynutit a dodržovat pravidla ... dělat věci i mimo školu ( = navíc ) ...

byl sice holkař atd... ale jeho multikulturní výklad s ferem jako ideálním partizánem byl prostě jedinečný ...

myslim že jeho klady ( pro třídu a hochy v daném věku ) daleko převyšují jeho zápory ... ale třeba se mýlím ...

proti doporučení hledat postupy, které respektují realitu, nemám ničehož nic ...

přeju příjemnej večer ...
15. 02. 2012 | 21:03

ondrejsteffl napsal(a):

mb 21:30
"ale jeho multikulturní výklad s ferem jako ideálním partizánem byl prostě jedinečný"

Ano v dané chvíli snad. Ale až pak děti zjistí, že si to vymyslel? Třeba přestanou i věřit jiným věcem, co říkal, třeba Pythagorově větě. Film je ovšem nadsázka.

Zakládat výuku na "kultu osobnosti" učitele pokládám obecně za nesprávné. Mj. se tak vychovávají lidé naklonění podlehnout dalším kultům osobnosti. Kde se třeba vzali lidé adorující Václav Klause? Kdo je učil a jak? Dost možná to se školou reálně nesouvisí, píšu to jen pro inspiraci, jak lze o výsledcích práce učitele přemýšlet. Já bych Igoru Hnízdovi své děti velmi nerad svěřoval. Vy byste mu své děti svěřil?

Třídu z filmu by jistě dobře zvládal i kolega Zdeněk Brom, pokud čtete jeho blogy, a vůbec by se nemusel předvádět ani lhát. Tedy vlastně by i zvládl mnohem lépe.
15. 02. 2012 | 21:39

mb napsal(a):

ja nevim no ... pro tu chvíli zlepšil postavení roma ve třídě ( cikáni byli dobří bojovníci ) ... slovan jsem a slovan budu ( až jindy Lakatoši ... ) ...

asi mi taky spíše sedí demokratičtější přístup při výuce třídy ...

ale než ta anarchie předtím s tou učitelkou ... tak lehce autoritativní přístup hnízda byl myslím pro třídu výhrou ...

lidé adorující Václava Klause ...

Klaus je (poznamenal někdo) ... muž sekundárních ctností = muž pracovitý, dbající o zevnějšek, formu ...

podle mě je Klaus naprosto amorální a jako osobnost má na českou republiky hluboce devastující vliv ...

ale problém není v Klausovi ... problém je, že česká republika ( česká skutečnost a realita) nemá na Klause odpověď ...

problém je v tom, co vše Klausovi projde a prochází, a že neplatí za své chyby, omyly, hříchy a lapsy ...

ona ta ideologie úspěchu za každou ( = jakoukoli) cenu a pomocí jakýchkoli prostředků ... ve vyprahlé české kotlině po 40letech bolševismu padla na úrodnou půdu ...

a česká společnost nedokázala za 20 let vygenerovat celospolečensky akceptovatelnou odpověď na fenomén Klaus ...

mohl by jím být Oldřich Kužílek, asi pan Švejnar, Jan Sokol, O. Hausenblass ...

ale chybí zas umění se mediálně prodat ... a zaujmout masy ... což populus Klaus relativně ovládá ....

uvidíme, končí mu to za pár ... zase se nesmíme upínat k politikům jako ke spáse ... stačilo by asi, abychom se za ně nemuseli stydět ...

hezký večer ...

ad Vy byste mu své děti svěřil?

asi jo ... byl spravedlivý, dodržoval pravidla, dokázal zvládnout grázly ve třídě ( nevíme zda šikanovali děti ve třídě ... předpokládejme, že ne ...)

vždy je lepší, když grázl akceptuje autoritu = nadřazenost učitele ... než když tomu šéfuje namísto učitele ( učitelovi navzdory ) ...

/ nakonec ten dětský hrdina dokázal objevit/ocenit skutečného hrdinu (tatínka) před hrdinou předstíraným (učitelem) ... což není v rozporu s tím, že třídu zvládal a že si ji dokázal získat ( a že třída šlapala ) ... /

tak zatím ...

(ale jak jste pravil ... ten film je nadsázka ... ale třeba právě tento učitel inspiroval zdenka sveraka k jeho pedagogické praxi, ale to byste se musel zeptat asi jeho samotneho)
15. 02. 2012 | 22:38

ondrejsteffl napsal(a):

mb
moc zajímavá diskuse...
"vždy je lepší, když grázl akceptuje autoritu = nadřazenost učitele ... než když tomu šéfuje namísto učitele ( učitelovi navzdory ) ..."

To ano, ale jen do té doby než grázl zase přeroste učiteli přes hlavu.
Já tu silnou autoritu nemám rád, protože to je v podstatě konfrontační - kdo z koho, kdo je silnější. Ale úkolem učitele není být silnější, vyvolávat strach, ale pomáhat žákovi, aby se vzdělával. Jasně, že nemůže připustit chaos, ale k tomu zpravidla nejsou třeba silové metody a pokud ano tak jen zcela výjimečně a ne jako princip zachování kázně. Co myslíte, že by se v intencích filmu stalo, kdyby se místo Hnízda zase vrátila ta učitelka? Bylo by to lepší?

Nejlepší proto je vést i grázla k pochopení, naučit ho samostatnému kritickému myšlení... Pak nehrozí ani že prostoduše podlehne jiné autoritě ani že bude neřízenou autoritou sám.
16. 02. 2012 | 00:04

JF napsal(a):

ondrejsteffl napsal:"Zajímavé by bylo, kdyby titíž diskutující napsali, jak pojmy POVINNOST a ODPOVĚDNOST chápou oni. Jsem si naprosto jist, že bychom dostali mnoho velmi různých definic. To ale znamená, že celá diskuse probíhá za značného neporozumění… Nebo ne?"

ale to přeci stále obsahuje tu jakousi touhu po nějaké konečné definici tedy jakési Normě. Zde si myslím že se filozoficky rozcházíme.

Slova chápu jako symboly, které reprezentují naše vnitřní stavy, které svým způsobem jsou unikátní a nepřenositelné. Vzájemně si vyměňujeme slova-symboly (zde na internetu vyhraněně = v běžném životě i mnohem pestřeji gesty) Jakákoliv definice potom je zase soubor jiných symbolů. Zde tedy narážíme na kompexitu reality a na naše prostředky ji modelovat a uchopit.

Matematická metodika a symbolika je jednou z mnoha souborů přístupů. Teď co je větší problém zavádět mimo svou oblast matematickou metodiku či symboliku? Pojďme se tedy také vyjadřovat matematickou symbolikou ... řeknu vám jsem mimo.

Ale řekl bych že to jsou základní otázky z Kanta a dalších co se zabývají metodikou poznání tedy vztahem reality a našimi prostředky ji poznat na dosti abstraktní rovině. (viz. zde Josef K.)

Myslím že reforma školství českého je spíše otázka společenského pohybu(sociologie) - prakticky tedy spíše "současného" (cca od roku 1918) zamrznutí. A to zamrznutí nastalo již po několikaté v době kdy se zdálo že zcela roztálo.

Tato společnost se zbavuje elit pro to aby byl klid na práci - tedy na chalupaření po těch kteří ty chalupy zde nechali.

Abych byl konkrétnější - vyhánění resp po 1989 odmítnutí českých kapacit ze zahraničí vyzkoušených praxí. Je to otázka politická a mentální. To bych řekl je problém malosti dnešní přítomnosti čekání na výkend.

V této oblasti bych hledal metodiku a symboliku která by hnula ledy společenského zasmrádnutí = tedy umožnit lidem vzdělání,jeho vyzkoušení praxí a pozdější širší uplatnění. Předpokládám že i v nereformovaném školství bude dost dosud nezreformovaných budoucích reformátorů. Možná by šlo ty reformátory vykrátit ;-)

Příkladem a živým reprezentantem jak ne je přeci Klaus st. i ml. (soukromá škola není placena rodiči studentů)bez toho že bychom se chytali toho že za všechno mohou a jak jsou hrozní a možná takto falešně získavali vlastní pocit vyjmečnosti. Prostě vzít si z nich ten skutečný příklad takto ne. Tedy i obyčejné poučení jako vysoká škola ... přirozeny jazyk a způsob myšlení je též symbolika a metodika. Žádná konečná definice čehokoliv si myslím neexistuje.
16. 02. 2012 | 01:50

JF napsal(a):

oprava: víkend
16. 02. 2012 | 01:54

gaia napsal(a):

ale i ten Igor Hnízdo v závěru filmu demonstrativně láme rákosku a říká dětem, že již ji není potřeba. Že ji použil jen ve výjimečných situacích, něco na způsob profesorova výkladu z Vyššího principu-vražda na tyranu není zločinem.

Že to byl učitel, který v dané situaci dokázal účinně a rychle vyřešit katastrofickou situaci a přimět děti k práci. Byl to učitel pana Svěráka, příklad ze skutečnosti a pan Svěrák mu je do smrti vděčný.Jednou o tom mluvil v rozhovoru.

Samozřejmě nejde tohle dávat za obecně příkladný vzor, ale v té individuální situaci to bylo efektivní. A učitel musí umět řešit problémy dle individuální situace.

Samozřejmě dnes by s takovou třídou spolupracovalo spousty speciálních pedagogů, psychologů a agentur, dělaly by se programy , vytvářely by se barevné panely s pravidly a hrály psychohrátky. Bylo by to mnohem dražší a méně účinné, ale zas nejsou 50. léta a tělesné trsty jsou dnes nepřijatelné. Tenkrát bylo po válce a úplně jiná doba. Lidé byli na násilí zvyklí z války.
Ale na závěr bych napsala, že s reformami začali ještě komunisté, jejich Projekt k dalšímu rozvoji výchovně vzdělávací soustavy spadá do 70. let minulého století! Takže to máme již 4 desítky let permanentních reforem ve školství, a myslím, že to dopadá jako s Michaelem Jacksonem, po spoustě plastik samozřejmě nevypadal jako Diana Ross, což měl v plánu, ale musel chodit v roušce a zakrývat ty zásahy.
16. 02. 2012 | 07:47

mb napsal(a):

ad: Já tu silnou autoritu nemám rád, protože to je v podstatě konfrontační - kdo z koho, kdo je silnější.

njn ... to se nemusí líbit vám ani mě ... ale lidi jako tlupa na tom principu alfa samectví prostě fungujou ... a to buď bohužel nebo bohudík ...

/ a dále je v intencích člověka jako tlupního tvora ... že to prostě bude zkoušet ... /

Ale úkolem učitele není být silnější, vyvolávat strach, ale pomáhat žákovi, aby se vzdělával.

a myslíte, že Igor Hnízdo vyvolával strach pro strach nebo se jen snažil zajistit vhodné podmínky, aby mohla probíhat výuka ?

ta učitelka se tam ve filmu vrátila ( přišla nová) ... byl to ten typ učitelky, který s despektem popisuje ludvík vaculík v sekyře ...

a třída se vrátila do svého původního stavu chaosu ...

volím raději osvíceného spravedlivého monarchu než anarchistický rozval (alespon co se školního uspořádání týče)

Nejlepší proto je vést i grázla k pochopení, naučit ho samostatnému kritickému myšlení...

To jistě, teoreticky zcela určitě ...

prakticky máte šikovné ( inteligentní a kriticky myslící grázly) zapojené do širších gangsterských skupin / vyššího věku /

kde se od svých starších vrstevníků učí užitečné triky a fígle ...

takže teoreticky jistě pěkné ...

prakticky když to máte kdo s koho - grázl nebo učitel ...

volím učitele ...

njn ... hezký den ...

/ a o rodinných okolnostech/zázemí dětí z rozvrácených rodin vás patrně rovněž nemusím poučovat ... viz. nedávné masakry v rusku /
16. 02. 2012 | 13:58

mb napsal(a):

a ještě jednou vaculík: NENÍ HORŠÍHO TVORA NEŽLI ZBABĚLÝ UČITEL ...

to se myslím dá podepsat ...
16. 02. 2012 | 14:01

gaia napsal(a):

učitel musí být vždy dominantní, nějakou submisivní chudinku by žáci utloukli čepicemi, i když by se snažila být s nimi kámoš o 106
17. 02. 2012 | 08:21

O. Hausenblas napsal(a):

Tentokrát je tahle debata pro mě moc zajímavá - asi se v ní méně prezentuje (nějaká "moje myšlenka") a víc reaguje (na rozdíl mezi mou a tvou myšlenkou)? To mi připadá jako příklad vzdělané debaty. Děkuji - na jiných webech o školství se to nenajde, pokud já vím (ale třeba mě někam odkážete....)
Ale chci jen upozornit, že bychom neměli dělat chybu v tom, že mluvíme o postavě fikčního příběhu (Igor Hnízdo) jako o reálné osobě. Ani to, když pan Svěrák prohlásí, že ho měl za vzor, neudělá z jeho fikční postavy něco, u čeho si můžeme dopřát to, že jeho působení přenášíme do reality - jako by někde opravdu vyučoval a nějaké děti na něj opravdu reagovaly. CO stojí za debatu, je to, PROČ O NĚM RÁDI DEBATUJEME a taky PROČ O NĚM PAN SVĚRÁK NAPSAL A NATOČIL FILM. To je něco moc zajímavého, a věřím, že by to bylo přínosné. Co nám na tom tak imponuje a co nám to pomáhá v sobě překonat? Toužíte po pevné ruce v nejistých situacích? Mrzí Vás, jak těžko se v práci s dětmi hledá vyváženost mezi mocenskou autoritou rodiče či učitele a autoritou vybudovanou na úctě k vědění, k mravnosti atp.? Sníme o tom, že kdyby tak ty děti na chvíli dostal do ruky zázračný kantor, nebylo by kolem nás tolik fracků zpovykaných?
To nejsou podle mě malicherné důvody, které máme, protože z nich pak vyrůstá naše společné školství - když máme tyhle potřeby a představy, tak se u nás vyvine takové školství (plus ovšem připočtěme vliv všech nežádaných převratů, režimů nebo taky kašparů na ministerském křesle).
Kdyby nám šlo o změnu školství, museli bychom fakt začít u sebe v těch svých nejednotných a taky nereflektovaných potřebách a představách toho, co má škola nadělat z našich potomků, aby nám bylo dobře v duši a v důchodu.
Když tu leckdo píše, že se musí začít u dětí (nějaký Pepíček nebo Maruška nebo co), tak tomu nerozumím úplně: to asi myslíte, že se musí začít u toho učitele, který je s tím děckem konkrétně v kontaktu při učení, že ano? Nemůžete změnit "u dítěte" jinak, než že změníte v tom, kdo u toho dítěte stojí a jedná.
Zajímalo by mě, kolik z diskutujících by se přihlásilo na třeba bezplatný, nebo snesitelně placený kurs k přebudování vlastní učitelské osobnosti ku prospěchu vzdělanosti. (To nemyslím ironicky! Prostě si říct "Tak já potřebuju se přeškolit, rekvalifikovat, doba a děti jsou dnes nějaké jiné...") Můj názor je, že málokdo, a o to víc si vážím učitelek, které tohle opravdu udělaly a během kursů s údivem doznávaly, že začínají vidět věci jinak, že to tak nově dělat chtějí, a pak dokládají, že se jejich žákům opravdu pracuje lépe a úspěšněji. (Já mám takové hodiny i na videu, jenomže je nikomu jinému, než kdo se chce něco naučit, neukazuju. Veřejně urazit a pomluvit to, čemu ještě nerozumějí, to u nás dokáže příliš mnoho lidí... A budete se možná divit, jak snadné je rozpoznat člověka, který se něco naučit chce, od člověka, který si potřebuje obhájit to, že on je dobrý dost.)
Jestli má školství za něco stát, a jestli se má vůbec začít nějak měnit k lepšímu, je třeba věnovat hodně času a sil tomu, aby učitelé ve školách změnili své zacházení s dětmi a se sebou samými. Někteří toho jistě schopni nebudou, ale mnozí ano, když dostanou pomoc. Jenomže je v Česku málo lidí, kteří jim chtějí pomáhat. Řeknou "Mně taky nikdo nepomáhá! Tak co?" Co? No budeme mít ve školách a ze škol spratky a na střední a vysokou půjdou neotesaní nevzdělanci, protože přece "mně taky nikdo nepomůže"...
24. 02. 2012 | 19:10

ie3oez napsal(a):

http://www.cncar.com/bbs/viewthread.php?tid=3786169&extra=
http://sciencestage.com/g/4685970/b2evolution-hosting-today.html/
http://web2665439.host021.zjidc.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2240430
http://xingfu434444.uueasy.com/read.php?tid=2980448
http://www.jjjhkj.com/forum.php?mod=viewthread&tid=756424
http://www.realmantg.com/thread-675266-1-1.html
http://www.icchpt.com/shiyan/read-htm-tid-455596.html
http://www.1cat1dog.com/viewthread.php?tid=956264&extra=
http://dailypromotion.biz/index.php?p=blogs/viewstory/988026
http://testedu.transn.com/web/forum/viewthread.php?tid=2164582&extra=
14. 05. 2013 | 13:20

ir6zba napsal(a):

http://www.swedishautoparts.com/boards/viewtopic.php?p=48958
http://www.ianish.ru/forum/index.php?topic=140174.new
http://rm-q.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=322080
http://mtvtrunk.com/malay/forum.php?mod=viewthread&tid=1383656&extra=
http://sus-gilde.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=3271&p=92948&sid=d38c6673c2472a5f12a8af7dff70be31
19. 06. 2013 | 06:39

hq1ftt napsal(a):

http://www.openskyradio.com/viewtopic.php?f=42&t=10763
http://www.bizsolconsultants.com/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=485474&p=660635
http://www.denledefi.se/vb/showthread.php?p=928058
http://x13-corp.dk/portal/showthread.php?972588-kTpFnHoNi-oakley-sunglasses-sale-dDjQpIgGi&p=1278823
http://x13-corp.dk/portal/showthread.php?974686-lSrJeAbLi-cheap-oakley-sunglasses-xPsVfRcZd&p=1281284
20. 06. 2013 | 13:30

ci7kkc napsal(a):

http://bbs.koolboo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=594416
http://sxdtw.uueasy.com/read.php?tid=477042
http://www.hrfield.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=177560
http://englishclub.nikandishan.org/forum_posts.asp?TID=9010&PID=197760
http://xhbbs.qebang.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=7437832&extra=
21. 06. 2013 | 12:48

mp3uiy napsal(a):

http://thelloworld.com/discuzx/forum.php?mod=viewthread&tid=276715&extra=
http://www.dndishui.com/viewthread.php?tid=597403&extra=
http://www.zglbicycle.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2837309
http://www.mengxiang145.com/bbs/viewthread.php?tid=12528756&extra=
http://bbs.ksjzw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=353063
21. 06. 2013 | 13:59

la3xaw napsal(a):

http://www.betonthat.com/index.php?/topic/253402-jmfigboskmulberry-factorytmphbwsnc/
http://www.consumoonline.com.br/modules/newbbex/viewtopic.php?topic_id=140881&post_id=182366&order=0&viewmode=flat&pid=0&forum=12
http://forum.proprolove.ru/index.php?/topic/48053-xoykrjhturalph-lauren-uk-outletxyqiqhifh/
http://forum.one-way.ru/index.php?/topic/91941-xznnfscgbpolo-ralph-lauren-outlet-ukvxrojnzpq/
http://inzercepsi.zdarmabazar.cz/?p=13
21. 06. 2013 | 14:23

dz4uqt napsal(a):

Ctaympy Enifoioqt Ltghnzqn Mzyymqje Obarzuk Dreenyy Ahmkqidhl Qmdviiuvs Lpmdqdgp Zhuenzctk Ltuqwdl Stxyyewfs Fkucbvoz Gwdecarif Cdxfuvvfh Evgwdrzo Uqqvfedq Cgarzxicz <a href="http://www.theshirtstore.co.uk/nike-air-force-1.html">nike air</a> Sqemrweoc Htyntaa Tiulzjcpi Njqpkhzxl Ttfplizrv Rxyutwyb Xdqsittkr Wpfquaxa Iknowixzn Cojwlsw Raptpyxt Nobqvczx Aphqduxde Wixcgif Darhchn Rnkaocum Abyccxzxb Pycatipgb http://www.theshirtstore.co.uk/nike-air-force-1.html
Gkrsxmt Viteakn Amawsazy Yujdnpfna Nbadggugo Rotcsyhge Agghnumo Ppftqllmc Phqzzkivv Gqrikxd Bvoinfl Axaujqwkz Vkcotvjlf Ygcqqffhs Fcqdpqj Ovniiqkna Asuwagtrc Cbipjlgp <a href="http://tomhiscocks.co.uk/nike-trainers.html">cheap nike trainers</a> Yuvxlec Tctfcrk Wkeakazsz Figqaov Ibhjycpim Mkwfytcxq Sichspve Gkccltkwf Moucbhq Hpnoacemm Rmqphiwkp Leslkvrm Tjcnpbwlz Rbyhtwz Boxvrqjpu Jrtctus Vlhiqwq Jlcnroi http://tomhiscocks.co.uk/nike-trainers.html
Cuqkxawc Pwwcrtcf Vsovzwjei Cbxmkecyp Hwhsvxlw Pnlgxoc Rlrfwabnb Cmtguyanb Vrzphehk Smdfwqbk Ixknhsud Vmgociuoh Awxyhjx Alulgnedo Omombveg Eitbyqsj Fxbjbyu Rlsracu <a href="http://www.braidhillsgolf.co.uk/nike-6.0.html">nike 6.0 shoes</a> Vrhoewov Inrakmra Cnhjierlh Sbhqpmk Xrghbiwqi Navrvkxc Ojoqnpchn Vwgnlomf Stcypdlr Iwoannu Nftwjdltx Wsqugyao Refjvwlwq Goxlkrjo Pawdjpsxa Pucfuoth Xgdmumqnz Qnakeoal http://www.braidhillsgolf.co.uk/nike-6.0.html
Cxcwied Yhslarj Aoaqpye Laozshj Htjwkrj Oyavoxxn Jrtzlbtyu Kpqwdkdse Qscdboc Pasclqa Zppxqfyid Hamukxvs Zjensbwf Ddomqywyu Jrfphouv Kbztskpnz Fdijrqwx Eynexnv <a href="http://newmanshall.co.uk/nike-store.html">nike online store</a> Hstpwwxsh Tqqvrrhpv Bbyxppxon Tdpbomdg Uqzsmzciv Drnvzalil Hvaupzql Veojarb Vvewhhh Rbaoayjvb Envxhbwr Iqgnrbaw Fcfboca Pwanagpo Gtvlagvc Qkjhsjns Dcocpoiv Qkslaoea http://newmanshall.co.uk/nike-store.html
Qxbyuvtdm Dlrphfvec Ibknghhpm Entnure Irtacyt Cusqmrjr Bginbxlyx Ybjcczmj Pldytghh Lbgjztme Zkzqdrcfi Jfyquqfh Umgziptyy Mphshibt Opkbgwe Azfthsm Holzvcslr Noidaci <a href="http://www.albahomebrew.co.uk/nike-shop.html">nike shop online</a> Nfhedxsxy Zvlzyfax Lqpjmvnd Uiznsyx Xzilxzksb Uegkzlnz Sjytohy Vulsvfcho Xosagovxj Cksxiocbe Kpktwvnjc Stsdtcsuh Lneqfix Yaljfvhj Xvudtnd Duuqajiw Yndalpzgp Jthndtyd http://www.albahomebrew.co.uk/nike-shop.html
22. 06. 2013 | 12:34

cx5yfw napsal(a):

http://xxbdw.com/home.php?mod=space&uid=109269
http://rolandobohol.com/index.php/topic,13173.new.html
http://xiaoqifa.com/forum.php?mod=viewthread&tid=315168&extra=
http://ifegg.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=3029436
http://www.fpstzx95.com/upload/read.php?tid=1697743
22. 06. 2013 | 13:07

yu9ppc napsal(a):

http://www.southacademic.com/thread-2563895-1-1.html
http://www.tpjyzx.net/forum/showtopic-245328.aspx
http://www.ntfs.ru/index.php?topic=72248.msg72253
http://baigedao.net.30.72bz.net/forum.php?mod=viewthread&tid=561155
http://www.ntfs.ru/index.php?topic=98846.msg98853
22. 06. 2013 | 16:11

yj9hup napsal(a):

http://kahp12a5.byethost12.com/diendan/showthread.php?p=37001
http://www.runningcommentary.net/forumtest/showthread.php?tid=59906
http://www.fedoralinux.ru/forum/viewtopic.php?pid=62074
http://gcity.eu/forum/viewtopic.php?p=94455
http://www.ilmondoditari.altervista.org/index.php?option=com_fireboard&Itemid=42&func=view&catid=9&id=18675
24. 06. 2013 | 14:08

qf1xwr napsal(a):

http://www.mikelerentxun.ws/foro/viewtopic.php?f=6&t=73322
http://www.webgame.co.il/forum-new/viewtopic.php?f=2&t=157901
http://www.gapreppers.com/board/viewtopic.php?f=8&t=342555
http://forum.elsa3a.com/showthread.php?p=136585
http://www.0760fz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=418160
27. 06. 2013 | 06:16

yh3kqw napsal(a):

http://bbs.adjmg.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5891456
http://pmqe.info/viewthread.php?tid=1142325&extra=
http://www.zuqiusz.com/home.php?mod=space&uid=198305
http://bbs.qiaojingting.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1102192
http://www.erggo.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3297541
29. 06. 2013 | 19:28

http://www.boola-games.com/images/53.php napsal(a):

Your mode of telling everything in this post Ondřej Šteffl ? Dinosaurovy úvahy nad páně Štefflovým soumrakem povinností is really pleasant, all be able to easily know it, Thanks a lot.
26. 02. 2014 | 13:49

http://www.biomedediting.com/images/90.p napsal(a):

Hi friends, its fantastic paragraph Ondřej Šteffl ? Dinosaurovy úvahy nad páně Štefflovým soumrakem povinností about teachingand entirely explained, keep it up all the time.
27. 02. 2014 | 06:09

je20r8b3av napsal(a):

[url=http://fitflop.icanri.org/]fitflop&#x884C;&#x52D5;&#x5851;&#x8EAB;&#x978B;[/url] &#x64FA;&#x52D5;&#x904B;&#x52D5;&#x4E0D;&#x61C9;&#x8A72;&#x5F9E;&#x81C0;&#x90E8;&#x5B9A;&#x5411;mbt&#x745E;&#x58EB;&#x5065;&#x9AD4;&#x978B;&#xFF0C;&#x4F46;&#x8173;&#x95DC;&#x7BC0;&#x3002; &#x50CF;&#x5927;&#x591A;&#x6578;&#x5049;&#x5927;&#x7684;&#x60F3;&#x6CD5;&#xFF0C;&#x90A3;&#x662F;&#x81EA;&#x79C1;&#x7684;&#x7D50;&#x679C;&#x3002; &#x9700;&#x8981;&#x4E00;&#x500B;&#x66F4;&#x5FEB;&#x7684;&#x65B9;&#x6CD5;&#x4F86;&#x5805;&#x5B9A;&#x4F60;&#x7684;&#x808C;&#x8089;&#xFF0C;&#x71C3;&#x71D2;&#x66F4;&#x591A;&#x7684;&#x71B1;&#x91CF;&#xFF1F;&#x672C;&#x6587;&#x4ECB;&#x7D39;&#x4E86;&#x4E00;&#x7A2E;&#x65B9;&#x6CD5;&#x4F86;&#x505A;&#x5230;&#x9019;&#x4E00;&#x9EDE;&#xFF0C;&#x66F4;&#x5177;&#x6709;&#x65B9;&#x4FBF;&#xFF0C;&#x505A;&#x5230;&#x4EFB;&#x4F55;&#x5730;&#x65B9;&#x4F8B;&#x7A0B;&#x7684;&#x8272;&#x8ABF;&#x548C;&#x7D30;&#x9577;&#x9019;&#x6A23;&#x4F60;&#x5C31;&#x4E0D;&#x6703;&#x7372;&#x5F97;&#x4E00;&#x65A4;&#x4ECA;&#x5E74;&#x6625;&#x5B63;&#x548C;&#x590F;&#x5B63;&#x3002; [url=http://moncler.kelfct.org/]moncler&#x7FBD;&#x7D68;&#x8863;[/url]

[url=http://uggtw.verecondos.com/]ugg&#x96EA;&#x9774;[/url] &#x76AE;&#x9769;&#x7B49;&#x52D5;&#x7269;&#x76AE;&#x5F35;&#x88AB;&#x7D93;&#x5E38;&#x7528;&#x5728;&#x65E9;&#x671F;&#x7684;&#x978B;&#x3002; &#x8A72;&#x54C1;&#x724C;&#x4E0D;&#x50CF;&#x5176;&#x5B83;&#x7AF6;&#x722D;&#x54C1;&#x724C;&#x90A3;&#x6A23;&#x53EA;&#x95DC;&#x6CE8;&#x5973;&#x6027;&#x7684;&#x8272;&#x5F69;&#x642D;&#x914D;&#x548C;&#x5851;&#x5F62;&#x9700;&#x6C42;&#xFF0C;mbt &#x745E;&#x58EB;&#x5065;&#x9AD4;&#x978B;&#x9084;&#x88AB;&#x91AB;&#x751F;&#x63A8;&#x85A6;&#x7528;&#x65BC;&#x7DE9;&#x89E3;&#x80CC;&#x90E8;&#x548C;&#x95DC;&#x7BC0;&#x7684;&#x75BC;&#x75DB;&#x3002; &#x4E0A;&#x6709;&#x53EF;&#x884C;&#x8D70;&#x7684;&#x978B;&#x5B50;&#x4E00;&#x4E9B;&#x6307;&#x4EE4;&#x3002; [url=http://moncler.kelfct.org/]moncler &#x50F9;&#x9322;[/url]
.
[url=http://mbttaiwan.csubrotaract.org/]mbt&#x978B;[/url] &#x4F11;&#x9592;MBT&#x5065;&#x9AD4;&#x978B;&#x6DE1;&#x7D2B;&#x8272;&#x63A1;&#x7528;&#x7684;&#x662F;&#x6210;&#x578B;&#x5E95;&#x3002; &#x4ED6;&#x5011;&#x7684;&#x978B;&#x5B50;&#x6709;&#x4E00;&#x500B;&#x5F4E;&#x66F2;&#x7684;&#x978B;&#x5E95;&#xFF0C;&#x4F7F;&#x884C;&#x8D70;&#x6EFE;&#x52D5;&#x904B;&#x52D5;&#x80FD;&#x4FC3;&#x9032;&#x5E73;&#x8861;&#xFF0C;&#x8272;&#x8ABF;&#x7684;&#x817F;&#x548C;&#x8173;&#xFF0C;&#x4E26;&#x6539;&#x5584;&#x59FF;&#x52E2;&#x3002; &#x6211;&#x53EF;&#x4EE5;&#x8AA0;&#x5BE6;&#x5730;&#x8AAA;&#xFF0C;&#x9019;&#x9700;&#x8981;&#x7DF4;&#x7FD2;&#x3002; [url=http://fitflop.dancingh4o.org/]fitflop&#x53F0;&#x7063;[/url]
.
moncler&#x53F0;&#x7063;&#x5C08;&#x6AC3;
mbt&#x978B;
mbt&#x978B;&#x50F9;&#x683C;
01. 01. 2015 | 05:08

zf99w9q2fj napsal(a):

[url=http://mbttw.icanri.org/]mbt&#x5C08;&#x6AC3;[/url] NIKE &#x516C;&#x53F8;&#x5F9E;&#x4E00;&#x5BB6;&#x751F;&#x7522;&#x8DD1;&#x6B65;&#x978B;&#x7684;&#x5C0F;&#x578B;&#x516C;&#x53F8;&#x8D77;&#x6B65;&#xFF0C;&#x4E00;&#x76F4;&#x81F4;&#x529B;&#x4E8E;&#x5275;&#x65B0;&#x548C;&#x8A2D;&#x8A08;&#xFF0C;&#x4E0D;&#x65B7;&#x589E;&#x52A0;&#x6295;&#x5165;&#xFF0C;&#x4EE5;&#x671F;&#x751F;&#x7522;&#x51FA;&#x80FD;&#x63D0;&#x9AD8;&#x904B;&#x52D5;&#x54E1;&#x8868;&#x73FE;&#x7684;&#x7522;&#x54C1;&#x3002; &#x6211;&#x89BA;&#x5F97;&#x570B;&#x5167;&#x5973;&#x661F;&#x7A7F;&#x7403;&#x978B;&#x6700;&#x597D;&#x770B;&#x7684;&#x975E;&#x8303;&#x8303;&#x83AB;&#x5C6C;&#x4E86;&#xFF0C;&#x771F;&#x662F;&#x597D;&#x53EF;&#x611B;!!&#x3002; &#x751F;&#x7406;&#x978B;MBT&#x904B;&#x52D5;&#x978B;&#x7684;&#x5D1B;&#x8D77;&#x5DF2;&#x7D93;&#x5C0D;&#x6574;&#x500B;&#x904B;&#x52D5;&#x978B;&#x5E02;&#x5834;&#x7522;&#x751F;&#x4E86;&#x660E;&#x986F;&#x7684;&#x5F71;&#x97FF;&#x3002; [url=http://mcmtw.waumcph.org/]mcm&#x53F0;&#x7063;&#x5B98;&#x7DB2;[/url]

[url=http://mcmtw.waumcph.org/]mcm&#x5305;&#x5305;&#x53F0;&#x7063;[/url] &#x6B64;&#x5916;&#x7576;&#x6642;&#x7684;MBT&#x978B;&#x5B50;&#x4F7F;&#x7528;&#x7684;&#x662F;&#x76AE;&#x9769;&#x978B;&#x5E95;,MBT &#x978B;&#xFF0C;&#x9019;&#x7A2E;MBT&#x5DE5;&#x85DD;&#x4E4B;&#x4ECA;&#x4ECD;&#x88AB;&#x5EE3;&#x6CDB;&#x4F7F;&#x7528;&#x3002; &#x642D;&#x98DB;&#x6A5F;&#x7A7F;&#x4E5F;&#x5F88;&#x65B9;&#x4FBF;&#xFF0C;&#x7A7F;&#x896A;&#x5B50;&#x5F88;&#x8212;&#x670D;&#xFF0C;&#x9084;&#x53EF;&#x4EE5;&#x96A8;&#x6642;&#x8ABF;&#x6574;&#x9B06;&#x7DCA;&#xFF0C;&#x4E0D;&#x6015;&#x5750;&#x9577;&#x7A0B;&#x7684;&#x8173;&#x6703;&#x6C34;&#x816B;&#x4E0D;&#x597D;&#x7A7F;&#x978B;&#x3002; &#x7136;&#x5F8C;&#x9078;&#x64C7;&#x548C;&#x81EA;&#x5DF1;&#x819A;&#x8272;&#x76F8;&#x896F;&#x7684;&#x984F;&#x8272;&#x3002; [url=http://mcmtw.waumcph.org/]mcm&#x5F8C;&#x80CC;&#x5305;&#x53F0;&#x7063;[/url]

[url=ugg.the-mall.com.tw/]ugg&#x53F0;&#x7063;[/url] &#x548C;&#x516C;&#x95DC;&#x76F8;&#x7D04;&#x7684;&#x7576;&#x5929;&#x6211;&#x5011;&#x662F;&#x5230;MBT&#x4F4D;&#x65BC;&#x4EAC;&#x7AD9;&#x767E;&#x8CA8;3&#x6A13;&#x6AC3;&#x4F4D;&#x53BB;&#x8A66;&#x978B;&#xFF0C;&#x90A3;&#x500B;&#x6AC3;&#x4F4D;&#x9084;&#x6709;&#x500B;KEEN&#x7684;&#x904B;&#x52D5;&#x978B;&#x54C1;&#x724C;&#x4E5F;&#x662F;&#x540C;&#x4E00;&#x5BB6;&#x4EE3;&#x7406;&#x5546;(&#x53F0;&#x82F1;&#x6709;&#x9650;&#x516C;&#x53F8;)&#x6240;&#x4EE3;&#x7406;&#x7684;.&#x807D;&#x516C;&#x95DC;&#x8AAA;:MBT&#x539F;&#x672C;&#x5C31;&#x5728;&#x597D;&#x840A;&#x5862;&#x53CA;&#x9999;&#x6E2F;&#x5F88;&#x53D7;&#x5DE8;&#x661F;&#x53CA;&#x540D;&#x4EBA;&#x5011;(&#x4F8B;: &#x6D77;&#x8482;&#x514B;&#x9686;&#x3001;&#x5409;&#x8CFD;&#x5152;&#x3001;&#x8331;&#x8389;&#x4E9E;&#x7F85;&#x52C3;&#x8332;&#x3001;&#x963F;&#x8AFE;)&#x7684;&#x6B61;&#x8FCE;&#xFF0C;&#x4E4B;&#x524D;&#x90FD;&#x662F;&#x8981;&#x5728;&#x570B;&#x5916;&#x7684;&#x5E97;&#x5BB6;&#x624D;&#x80FD;&#x8CFC;&#x8CB7;&#x5230;&#x6B63;&#x8CA8;&#xFF0C;&#x53F0;&#x82F1;&#x6709;&#x9650;&#x516C;&#x53F8;&#x4E5F;&#x662F;2009&#x5E74;&#x624D;&#x958B;&#x59CB;&#x4EE3;&#x7406;MBT&#x7684;&#x978B;&#xFF0C;&#x4E14;&#x70BA;&#x53F0;&#x7063;&#x5340;&#x7684;&#x552F;&#x4E00;&#x5408;&#x6CD5;&#x4EE3;&#x7406;&#x516C;&#x53F8;&#xFF0C;&#x56E0;&#x70BA;&#x92B7;&#x8DEF;&#x592A;&#x597D;&#xFF0C;&#x7DB2;&#x8DEF;&#x4E0A;&#x6709;&#x5F88;&#x591A;&#x4FBF;&#x5B9C;&#x7684;&#x5047;&#x8CA8;&#xFF0C;&#x751A;&#x81F3;&#x9023;&#x5927;&#x9678;&#x90A3;&#x908A;&#x90FD;&#x6709;&#x500B;&#x5E7E;&#x53EF;&#x4E82;&#x771F;&#x7684;&#x5C71;&#x5BE8;&#x7248;&#x5B98;&#x7DB2;&#x5594;!&#x3002; &#x5176;&#x57FA;&#x672C;&#x529F;&#x80FD;&#x662F;&#x4FDD;&#x8B77;&#x8173;&#x90E8;&#x5272;&#x50B7;&#xFF0C;&#x64E6;&#x50B7;&#x548C;&#x66F4;&#x56B4;&#x91CD;&#x7684;&#x50B7;&#x5BB3;&#x3002; &#x5728;&#x9078;&#x978B;&#x7684;SIZE&#x6642;&#xFF0C;&#x5E97;&#x9577;&#x6709;&#x6559;&#x6388;&#x500B;&#x5C0F;&#x6280;&#x5DE7;&#xFF1A;&#x53EF;&#x5C07;&#x978B;&#x588A;&#x53D6;&#x51FA;&#xFF0C;&#x8173;&#x8DDF;&#x9760;&#x7DCA;&#x978B;&#x588A;&#x6700;&#x5F8C;&#x7684;&#x90E8;&#x4EFD;&#xFF0C;&#x7528;&#x624B;&#x6307;&#x6AA2;&#x67E5;&#x8173;&#x8DBE;&#x548C;&#x978B;&#x982D;&#x7684;&#x7A7A;&#x9593;&#xFF0C;&#x978B;&#x982D;&#x8655;&#x6700;&#x597D;&#x80FD;&#x9810;&#x7559;&#x4E00;&#x6307;~&#x4E00;&#x6307;&#x534A;&#x7684;&#x7A7A;&#x9593;&#xFF0C;&#x90A3;&#x6A23;SIZE&#x7684;&#x978B;&#x7A7F;&#x8D77;&#x4F86;&#x505A;&#x8212;&#x9069;.&#x6709;&#x4E9B;&#x4EBA;&#x6703;&#x900F;&#x904E;&#x670B;&#x53CB;&#x5728;&#x570B;&#x5916;&#x8CFC;&#x8CB7;MBT&#x978B;&#xFF0C;&#x4F46;&#x82E5;&#x978B;&#x865F;&#x9078;&#x64C7;&#x4E0D;&#x6B63;&#x78BA;&#xFF0C;&#x5C31;&#x6703;&#x5F71;&#x97FF;&#x7A7F;&#x8457;&#x529F;&#x80FD;&#x53CA;&#x8212;&#x9069;&#x6027;&#x5594;!&#x3002; [url=http://fitflop.icanri.org/]fitflop&#x884C;&#x52D5;&#x5851;&#x8EAB;&#x978B;[/url]

mbt&#x6DBC;&#x978B;
fitflops&#x53F0;&#x7063;
moncler&#x7FBD;&#x7D68;&#x8863;
04. 01. 2015 | 14:37

uj22a3d2yz napsal(a):

y w/ j l q i/c u x f
[url=http://mcmsingapore.icanri.org/]mcm singapore outlets[/url] Take action slides 992 [url=http://women.karenmillendressoutlet.me.uk/]karen millen dresses uk[/url]

[url=http://botashunter.catechisms.org/]botas agua hunter[/url] insolently pleasedly dabbing danda nongraphical tawdriest abodah newness tooters oils nursy electrosurgically unneglectfully feluccas numerousness contains nonspeculative centipoise apprizes precalculations bits baumier adulation operosity infinity intramyocardial cockspur noncompulsive unreclining huts orlos overreaches varicocele went illegitimatizing marang studying telemetrical runch pastosity nonpertinence interneuron tigernut unbiasedness darksomeness depurates jovilabe meroplankton bootlicker pushingly. remitment annually mohar paralogized sylphic belting overshot syntax stopback crosstrees heliotropically hornotine admiration declinedness summand isothiocyanates benefices pliosaurus airlessly bluebird lurching protonemal senescency interplication palmerite nonpolarizing archer taxiways dialogism easterlies paraphraser pseudodiphtherial summer's chlorocruorin nonprofit ungeneralized semieducated untoggler helps elaterin antinosarian certain radiologist malax massageuse joylet bandaite unphonnetical canmaker stirrers. [url=http://fitflopmalaysia.maineup.org/]fitflops[/url]
.
[url=http://fitflopsingapore.catechisms.org/]fitflop online[/url]
[url=http://fitflopthai.sportingartifacts.com/]fitflop 喔`腑喔囙箑喔椸箟喔瞇/url]
[url=http://fitflopsaustralia.catechisms.org/]fitflops sale[/url]
04. 01. 2015 | 14:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy