Čtyři ScioŠkoly a školní inspekce

10. 07. 2017 | 21:57
Přečteno 14578 krát
Všechny čtyři již fungují ScioŠkoly prošly úspěšně kontrolou České školní inspekce. Veřejnost bude jistě zajímat, co inspekce zjistila. A dozvíte se také, jak vlastně ScioŠkoly fungují.

Zjistěné slabé stránky:
Praha 11: Třídní knihy neobsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.
Brno: (žádné)
Olomouc: Škola zatím nedisponuje potřebným vybavením pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětu na 2. stupni ZŠ, dostatečně není vybavena interaktivní technikou.
Praha 9: neopravování žákovských chyb v pracovních listech a sešitech, které neposkytuje žákům včasnou, srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu

Za zpráv jsem vybral jen zajímavější části a vyhýbal se zbytečnému opakování, mnoho věcí se vztahuje na všechny ScioŠkoly.

Všechny citované inspekční zprávy jsou nebo brzo budou v kompletní podobě dost dostupné na stránkách ČŠI nebo už teď na stránkách jednotlivých ScioŠkol: Brno, Olomouc, Praha 9 a Praha 11.


Brno, Sokolova 145/4


Vznik 1.9. 2016

Charakteristika
Záměrem zřizovatele bylo vytvořit školu, kde je vzdělávání založeno na studijní autonomii žáků, kde se žáci učí s radostí a na základě praktických zkušeností a kde mohou spolurozhodovat o dění ve škole.

Hodnocení podmínek vzdělávání
Řízení školy je koncepční a promyšlené.

Vedení školy dbá na profesní rozvoj všech pedagogických pracovníků. Základem je pravidelné sebehodnocení a hodnocení jejich práce, zapojení do kolektivně organizovaných i individuálních vzdělávacích kurzů a stáží na jiných ScioŠkolách včetně škol v zahraničí.

Škola je živorodým systémem, v němž prolínají různé, dobře promyšlené organizační formy vzdělávání. Primární domovskou skupinou je pro každého žáka tzv. kolej, kde dochází k vrstevnickému setkávání, plánování, sledování a hodnocení naplňování klíčových kompetencí žáků kolejním vedoucím. Pro potřeby výuky dochází k vytváření skupin z žáků z různých ročníků, spojování a dělení tříd podle konkrétních výukových situací. Základem vzdělávacího procesu je konstruktivistická výuka, individuální přístup k žákům a podpora jejich kreativity.

Zřizovatel se o kvalitní fungování školy a zejména o souznění pedagogických pracovníků se vzdělávací filozofií ScioŠkol značně zajímá, pravidelně její činnost podle stanovených kritérií hodnotí.

Hodnocení průběhu vzdělávání
Průběh vzdělávání byl sledován ve vyučovacích předmětech (celcích) trivium, český jazyk, anglický jazyk, matematika a svět v souvislostech. Průvodci byli na vzdělávání velmi kvalitně připraveni, znali pedagogickou a osobnostní diagnostiku každého žáka a vzdělávání tomu plně podřídili.

Dominující roli měli po celou dobu vzdělávání především sami žáci, kteří pracovali s vysokým nadšením a radostí. Průvodci je záměrně nechali přemýšlet nad všemi učebními aktivitami. Velmi podnětná a účinná byla práce s chybou ve věkově smíšených studijních skupinách. Žáci si při ní navzájem pomáhali, nehodnotili jiné, ale díky citlivému a profesionálnímu přístupu průvodců získávali každý zpětnou vazbu o svém vlastním pokroku. Zejména starší žáci byli schopni zhodnotit kriticky sebe samého a zdůvodnit si, proč se stala někde chyba. Žáci měli chuť se učit, docházelo k účinnému rozvoji volních vlastností, a to v širokém sociálním kontextu.

Vzdělávání mělo výzkumný i praktický charakter, jeho podstatou byla především konstruktivistická výuka. Průvodci nabízeli žákům dostatečné množství učebních zdrojů (encyklopedie, mapy a další učební pomůcky).

Kvalita průběhu vzdělávání měla celkově výbornou úroveň, deklarované zveřejněné principy byly v průběhu vzdělávání příkladně dodrženy.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Vzhledem ke krátké existenci školy mohla Česká školní inspekce zhodnotit alespoň tzv. průběžné výsledky vzdělávání. V triviu (zahrnovalo rozvoj čtení, psaní, počítání, gramatiky, řešení projektů a dalších tzv. úkolů navíc) žáci zvládali základy gramatiky v českém jazyce. Uměli podle očekávaných výstupů v jednotlivém ročníku zdůvodňovat pravopis, četli s porozuměním, vyhledávali potřebné informace, komunikovali na kultivované úrovni s kvalitní jazykovou výbavou, která odpovídala jejich věku, možnostem a zkušenostem. Efektivně a kriticky pracovali s předloženými texty, při práci s chybou poskytovali sobě samým účinnou zpětnou vazbu.

Při počítání dokázali řešit jednoduché matematické úkoly metodou prof. Hejného, znali probrané numerace, sčítali, odčítali, násobili a dělili v jednotlivých oborech. V matematice starší žáci zvládali dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem.

Uměli v diskusi vyjádřit svůj názor a bezproblémově spolupracovat se spolužáky. Ve vyučovacím předmětu svět v souvislostech žáci se zájmem pracovali na tématu, které si z předložené nabídky zvolili. Dovedli svými slovy přiblížit pojmy jako je ekosystém, genetika, orientovali se na slepé mapě a v tabulkách, věděli si rady s pojmem světová válka. Znali probrané fyzikální veličiny a běžně převáděli jednotky hmotnosti. Zopakovali a prohloubili si prostřednictvím širokého spektra učebních činností znalosti o zahradách, kompostu, erozi a lidském těle. Jiní žáci, kteří si zvolili aktivitu Postcrossing, zvládli napsat pohlednici v anglickém jazyce. Učební aktivity v tzv. centrech měly charakter jednak individualizovaného, jednak týmového vzdělávání.

Silné stránky (vybrané)
- jasná vize a filozofie školy sdílená všemi pedagogickými pracovníky se promítá do kvality průběhu vzdělávání
- mimořádně kvalitní až příkladný komunitní průběh vzdělávání založený na konstruktivistickém přístupu, učení v souvislostech, kritickém myšlení a aktivizačních metodách a formách výuky přispívá k vnitřní motivaci žáků k učení
- využívání anglického jazyka přirozeným způsobem napříč vzdělávacími aktivitami a běžnými režimovými činnostmi rozvíjí jazykové kompetence žáků
- vzdělávací aktivity vedené ve věkově smíšených skupinách umožňují formování sociálních a personálních kompetencí žáků

Slabé stránky (kompletní)
- žádné :-)

Příklad inspirativní praxe
- výborná personální strategie vedení školy založená na profilaci profesionálního pedagogického týmu jako základního předpokladu pro zajištění kvalitního vzdělávání
- respektující vztah pedagogických pracovníků k individuálním potřebám žáků, vstřícná komunikace a účinná podpora rozvoje osobnosti každého žáka
- motivace a vedení žáků k seberozvoji, rozhodování a přijímání odpovědnosti za své jednání, formování jejich občanských a demokratických hodnot


ScioŠkola Olomouc, Horní náměstí 8, naproti orloji


Vznik 1. 9. 2016

Charakteristika
Vzdělávací strategie školy jsou založeny na principu dobrovolnosti a zodpovědnosti žáka za své vzdělávání. Cílem je připravit jej na měnící se životní podmínky a situace každodenního života. Každý žák by měl dosáhnout minimální úrovně v základních oblastech a zároveň mít možnost rozvíjet své zájmy, schopnosti a dovednosti. Důraz je kladen zejména na vnitřní motivaci a jeho zájem řešit věci, které zvládá, mají svůj význam a dávají smysl. Ve škole působí učitelé – průvodci, kteří žáky vedou a usměrňují jejich činnost s ohledem na jejich individuální dispozice. Vztahy mezi průvodci a žáky jsou založeny na otevřeném, partnerském, tolerantním i vzájemně respektujícím přístupu.

Hodnocení podmínek vzdělávání
Škola jasně deklaruje svoji vizi, strategie a cíle, které korespondují se vzdělávací koncepcí zřizovatele a stanoví postupné kroky k jejich dosažení.

Výrazným přínosem pro práci školy jsou opakovaná setkání všech průvodců partnerských ScioŠkol, která jsou spojena mj. s výměnou zkušeností, poznatků a informací z hlediska hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání s cílem postupného zkvalitňování poskytovaného vzdělávání.

Výuka probíhá v netradičně uspořádaném interiéru, jemuž dominují vzdušné otevřené prostory.

Hodnocení průběhu vzdělávání
Systém výuky je organizován tak, že jsou zachovány samostatné vyučovací předměty Anglický jazyk, Český jazyk a Matematika. Ostatní vzdělávací oblasti jsou propojeny do jednoho vzdělávacího celku Svět v souvislostech. Jeho základem je projektová výuka s různým zaměřením i rozsahem v návaznosti na vzdělávací oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, a která umožňuje žákům hledat, získávat, ověřovat, experimentovat a hodnotit získané informace poznatky v širším měřítku.

Základem vzdělávací strategie je minimalizace frontálního vyučování a naopak podpora samostatné nebo týmové práce.

Učitelé cíleně koordinovali jejich činnost, pouze omezeně vstupovali do diskuzí, ale v případě potřeby usměrňovali jejich další kroky. Všichni žáci měli dostatek prostoru k vyjádření názoru nebo kladení otázek. Pracovní tempo bylo přizpůsobeno individuálním schopnostem žáka, který nebyl stresován splněním úkolu ve stanoveném časovém termínu. Žáci převážně projevovali vysokou míru aktivity, pouze výjimečně volili spíše relaxační a odpočinkové činnosti na úkor zodpovědně splněného úkolu.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Za své výkony nejsou žáci klasifikováni, často využívané ústní, případně písemné hodnocení podporuje motivaci žáků a učitelům umožňuje postihnout jejich silné stránky a citlivě poukázat na nedostatky.
Prostřednictvím pravidelně organizovaného školního shromáždění žáci vznášejí připomínky k obsahu vzdělávání i k fungování školy, oceňují práci spolužáků, diskutují k problémům či dotazům ze schránky důvěry apod.

Silné stránky (vybrané)
- Jasně deklarovaná koncepce rozvoje školy má podporu všech pedagogů, rodiče sdílejí vzdělávací strategie, všichni pedagogové včetně zřizovatele se podílejí na její realizaci.
- Mezi žáky a pedagogy jsou otevřené vztahy založené na vzájemné důvěře, respektu, empatii, otevřenosti, ale i míry tolerance a slušnosti. Efektivitu vzdělávání zvyšuje příznivé školní klima a spolupráce se zákonnými zástupci založená na partnerství a průběžné informovanosti o vývoji každého žáka.
- Výuka je založena na uplatňování účinných metod a forem práce umožňující celkový osobnostní rozvoj každého žáka s ohledem na jeho individuální schopnosti, potřeby a zájmy. Vysokou individualizaci vzdělávání umožňují malé počty žáků ve třídách a v části výuky také souběžné působení dvou pedagogů.

Slabé stránky (kompletení)
- Škola zatím nedisponuje potřebným vybavením pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětu na 2. stupni ZŠ, dostatečně není vybavena interaktivní technikou.


ScioŠkola Praha 9, Pod Táborem 300


Vznik 1. 9. 2016

Charakteristika
Škola se zaměřuje na komplexní vzdělávání, výuka většiny předmětů je realizována v interdisciplinární podobě (kromě jazykového vzdělávání, matematiky a tělesné výchovy je obsah ostatních vzdělávacích oborů začleněn v předmětu svět v souvislostech). Výuka na prvním stupni je organizována ve věkově heterogenních třídách (1. – 3. a 4. – 5. ročník), které se dělí na skupiny, jejichž složení je variabilní, zohledňuje potřeby žáků a zaměření výuky.

Hodnocení podmínek vzdělávání
Pedagogický sbor je převážně složen ze začínajících učitelů bez pedagogické praxe. Menší zkušenost začínajících vyučujících je kompenzována jejich entuziazmem a osobním nasazením. Vedení školy se intenzivně věnuje jejich podpoře.

Ve sledovaném období absolvovali řadu vzdělávacích akcí, zaměřených mj. na didaktické metody, matematiku Hejného, vývojovou psychologii, environmentální výuku a další. Efektivně využita byla setkání Scioškol k předávání zkušeností a sdílení dobré praxe.

K rozvoji praktických dovedností slouží školní dílny a cvičná kuchyň, k rozvoji tělesné zdatnosti pronajímaná tělocvična a školní hřiště. K dispozici je žáky využívaná školní knihovna.

Hodnocení průběhu vzdělávání
Převažovaly skupinové formy vyučování a samostatná práce žáků. Skupinová práce byla zařazovaná účelně, činnosti byly diferencovány podle věku a schopností žáků, v části hodin byla využita kooperace a prvky vrstevnického vyučování. Vyučující vytvářeli dostatek prostoru pro iniciativu a aktivitu žáků. Většina žáků mohla rozvíjet a uplatnit kritické myšlení.

Většinu hodin vyučuje více pedagogů současně, účelně je využívána spolupráce s asistenty pedagoga.

Zásadním kladem sledovaného průběhu výuky bylo soustavné vedení žáků k samostatnému uvažování. Žáci nejsou pouhými pasivními příjemci informací, jsou podněcováni k aktivnímu přístupu ke vzdělávání. Participují na stanovení jednotlivých úkolů, plánování vzdělávacích činností i školních pravidel. Účinně jsou tím rozvíjeny jejich klíčové kompetence k řešení problémů a k učení. Systematická podpora vnitřní motivace žáků pozitivně ovlivňuje jejich přístup ke vzdělávání a utváření osobnosti.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Nastavení hodnotících mechanizmů je systematické a umožňuje získávat informace o výsledcích a pokroku všech žáků. Pedagogové sledují a zaznamenávají vývoj, průběh učení a vzdělávací pokrok každého žáka, využívají tzv. mapy učebního pokroku.

Vzdělávací výsledky každého žáka jsou zaznamenávány formou portfolia, do něhož jsou zařazovány jednotlivé výstupy. K jejich zhodnocení dochází dvakrát v průběhu školního roku na tripartitních schůzkách mezi rodičem, žákem a učitelem.

Silné stránky (kompletní)
- koncepční řízení školy a pedagogických procesů v souladu se strategickými záměry
- cílená metodická podpora pedagogických pracovníků zaměřená na jejich další profesní rozvoj
- intenzivní systematická podpora samostatného myšlení žáků a jejich osobnostního rozvoje, vytváření vnitřní motivace, podněcování žáků k aktivnímu přístupu ke vzdělávání a podílení se na pravidlech
- empatický partnerský přístup pedagogů k žákům

Slabé stránky (kompletní)
- neopravování žákovských chyb v pracovních listech a sešitech, které neposkytuje žákům včasnou, srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu


ScioŠkola Praha 11, Pošepného


Vznik 1. 9. 2015

Charakteristika
Profilace školy je jedinečná, specificky zaměřená na převzetí zodpovědnosti žáka za své vzdělávání vytvořením jeho vlastní studijní autonomie. Charakteristický znak vzdělávání představuje výrazná participace žáků na chodu školy. Výuka je částečně realizována formou projektů, které integrují vzdělávací obsah jednotlivých předmětů. Hlavním záměrem školy je minimalizovat zařazení frontálního vyučování. Hodnocení žáků ve všech ročnících probíhá slovně.

Hodnocení průběhu vzdělávání
(Stav roku 2016, od té doby je leccos jinak.)

Rozděleni jsou zpravidla do skupin respektujících jejich schopnosti, možnosti i náročnost probíraného učiva, tím dochází k propojování žáků napříč ročníky. Dále si volí obvykle ze dvou tematicky zaměřených projektů, které integrují jednotlivé vzdělávací oblasti, případně vyučovací předměty tak, aby byla naplněna předepsaná časová dotace vyučovacích hodin stanovená ŠVP ZV. Možnost volby projektů a práce v různých skupinách dává žákům jedinečnou příležitost plně rozvíjet své kompetence, především pracovní, komunikativní, sociální, k řešení problémů a k učení. Rovněž vhodně podporuje u žáků rozvoj kompetencí souvisejících s plánování, rozvržením pracovních povinností, utvářením pracovních skupin a přijímáním sociálních rolí, sebehodnocením a vzájemným hodnocením, odpovědností za svou aktivitu.

Vztahy mezi žáky a učiteli jsou přátelské, založené na vzájemném respektu. V komunikaci mezi učiteli a žáky během vyučování i o přestávkách se projevovala vzájemná důvěra a empatie. Všem žákům byla poskytována příležitost pro aktivní zapojení do výuky. Mohli vyjádřit svůj názor, klást otázky, odpovídat na dotazy pedagogů, komunikovat uvnitř skupiny, aktivně se podílet na vzdělávání. Činnosti byly voleny tak, aby žáci postupně vědomě přijímali zodpovědnost za své vzdělávání. Průběžná pozitivní motivace byla založena na společném řešení problému, většinou ve skupině, kde vyučující pouze směřoval aktivity jednotlivců a celé skupiny k požadovanému cíli. Učitelé plní ve vzdělávání funkci průvodce, aktivními tvůrci vzdělávacího procesu jsou žáci.

V průběhu vyučování byli žáci cíleně hodnoceni ze strany pedagogů, byla jim poskytována kvalitní zpětná vazba o výsledcích jejich realizované práce. Do výuky bylo efektivně zařazováno problémové vyučování i práce s chybou, která byla chápána jako prostředek nápravy. Příkladně byli ve většině skupin podporováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami.

Pozitivním zjištěním byla celková stálá vnitřní motivovanost žáků pro výuku.

Někteří žáci se nedokáží zodpovědně pohybovat v široce nastavených mantinelech pravidel, na jejichž tvorbě se sami podíleli.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Žáci prokázali ve vzdělávání odpovídající úroveň vědomostí i znalostí. Využívané slovní hodnocení podporuje motivaci žáků a učitelům umožňuje postihnout jejich silné stránky a citlivě poukázat na nedostatky.

Škola zajišťuje úspěšnou individuální integraci šesti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále „SVP“), kteří se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího programu.

Dalších čtrnáct žáků je při výuce zohledňováno na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Zásadní klady (vybrané):
- Týmová spolupráce pedagogického sboru.
- Výrazná podpora vnitřní motivace žáků.
- Vytvoření studijní autonomie žáků posílením jejich odpovědnosti za výsledky
- vzdělávání.
- Aktivní participace žáků na chodu školy.
- Individuální přístup k žákům a respektování jejich vzdělávacích potřeb, zejména žáků se SVP.

Zásadní nedostatky (kompletní):
- Třídní knihy neobsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy