Kočkopes státní maturity

02. 06. 2010 | 12:18
Přečteno 18968 krát
Debatám o státní maturitě se snažím vyhnout, ale marně. I přesto, že pozornost, která se tomuto tématu věnuje, mnohonásobně převyšuje jeho význam a že v českém školství jsou daleko důležitější témata.Proč o tom tedy psát? Protože bych rád vysvětlil něco, čemu z povahy své práce rozumím, ale většina diskutujících si toho vůbec nevšímá. A přitom jde o hlavní příčinu a samotnou podstatu většiny koncepčních problémů státní maturity.

kočkopes
kočkopes

Koncepce je taková, že státní maturita má sledovat dva cíle: certifikovat žáka, že splnil požadavky státu na udělení maturity, a současně má být „vstupenkou na vysokou školu“.

Domníváte se, že je možné podle této koncepce vytvořit kvalitní zkoušku?
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že je to efektivní využití jedné zkoušky k dvěma cílům, při bližším pohledu se ukazuje, že je to nemožné. Maturita má totiž být naráz něčím určitým, a zároveň také něčím úplně jiným. Státní maturita má být typickým kočkopsem.

Současná maturita jako certifikace

Při „certifikaci“ jde o ověření toho, že maturant splnil určité požadavky. Požadavky předem dané a vzhledem k všeobecné platnosti také požadavky pro všechny stejné. Argument pro zavedení státní maturity ostatně vychází ze zkušenosti, že tyto požadavky se za poslední roky zcela rozrůznily a jsou na každé škole jiné a často svoji úrovní dramaticky odlišné.

Maturita jako certifikační zkouška by tedy měla především ověřit, zda maturant splnil státem stanovené požadavky. To je jasné a logické. Z tohoto hlediska je maturita podobná státnicím, atestacím lékařů, advokátským, makléřským či soudcovským zkouškám, zkoušce nutné k získání řidičského oprávnění. Takové zkoušky mají dva základní společné znaky:


  1. Výsledek účastníka zkoušky závisí na samotné zkoušce, kritéria splnění jsou „uvnitř“ zkoušky. Nijak nezávisí na výsledku ostatních zkoušených! Těžko si představit, že by při zkouškách na řidičák bylo stanoveno, že projít může nejvíc 80% účastníků (kritérium je jasné, 43 bodů z 50 možných), nebo že by u atestací vyhodili desátého zkoušeného jen proto, že 9 předchozích uspělo anebo ještě hůře, udělili právo soudit poslednímu uchazeči, protože všichni předchozí neuspěli.

  2. Zkouška má definovaný obsah a ověřuje jeho splnění ve všech složkách. U maturity obsah  musí odpovídat předchozí výuce na střední škole. Otázky ve zkoušce (ať už jde o test, písemnou či ústní zkoušku) jsou voleny tak, že uchazeč je musí umět zodpovědět buď všechny (atestace, advokátské zkoušky) nebo jejich naprostou většinu (řidičák). Je jasné, že u zkoušky  nemůže uspět lékař, který neví, co odlišuje meningitidu od angíny, ani právník, který nezná trestní řád, a to ani v případě, že znají vše ostatní. Pokud má zkouška formu testu, zpravidla se vyžaduje správné zodpovězení nejméně 80 % otázek, nevadí, když má mnoho testovaných celý test úplně správně.


Takové zkoušky se nazývají ověřovací, nebo též CR testy (viz např. http://www.scio.cz/tvorba_testu/teorie_testu/vykon.asp nebo http://en.wikipedia.org/wiki/Criterion-referenced_test  ).

Současná maturita takovou certifikační zkouškou v principu je. Hlavní problém současné podoby je, že kritéria pro zkoušku stanoví každá škola nezávisle a tedy nutně velmi různě. Tento problém však zároveň může být i výhodou: kritéria mohou být přizpůsobena možnostem žáků, kteří na škole studují, tedy vysoká ba i velmi vysoká laťka může být tam, kde jsou vybraní žáci, a naopak nižší, kde žáci ke splnění vysokých požadavků nemají předpoklady.

Státní maturita jako certifikace

Může být státní maturita (jak je koncipována) takovou certifikační zkouškou? Nemůže!

A.  Kritérium úspěšnosti (tzv. cut-score), tedy procento úloh, které musí úspěšný maturant správně vyřešit, není nezávislé. Dosud nebylo stanoveno, a to je samo o sobě zarážející a u standardního CR testu zcela neobvyklé. To vzbuzuje otázku, jak se vlastně maturitní testy sestavují? Jsou vybírány úlohy podle předem daných nezávislých kritérií (co musí maturant umět), a nebo tak aby nějak (asi politicky) dané množství maturantů uspělo?

Mnohem podstatnější však je, že se předpokládá úprava kritérií až po proběhlých maturitách. V poslanecké sněmově leží návrh změny zákona, který má ministrovi školství umožnit snížit kritérium úspěšnosti (cut-score) v případě, že by příliš mnoho žáků u zkoušky neuspělo.

B.    Kritérium bude stanoveno velice nízko. Mluví se o 30 %, ale i kdyby to bylo 40 %, je to velmi podivná certifikační (ověřovací) zkouška. Z předchozího bodu pak vyplývá, že úlohy v testech ve státní maturitě nejsou postaveny tak, že je maturant musí  umět vyřešit všechny nebo většinu. Jde mnohem spíše o úlohy vhodné pro srovnávací (NR-test), jehož charakteristice se věnujeme níže. Hranice úspěšnosti kolem 30 % snadno povede k tomu, že maturant například v matematice uspěje, když zvládne jen malou část učiva (tu procenta, tu trojčlenku, tu lineární funkce atd.). Výsledkem bude, že takto postavená certifikační zkouška nic konkrétního neověří. A pak nezapomeňme na další aspekt takového nastavení státních maturit: budou tu studenti gymnázií, kteří by maturitu zvládli už třeba ve druhém ročníku, a pak učni, pro které bude dost nedostižnou metou.

K jakým deformacím vzdělávacího systému vede, když se typická CR zkouška dostane pod vnější tlak podílu úspěšných? Tedy když bude maturita závislá na tom, kde ministerstvo (podle „politické únosnosti“) stanoví její cut-score? To můžeme vidět na vysokých školách. Ty jsou „odměňovány“ za studenty, kteří úspěšně studují. Učitelé pak mají „kvóty“, kolik studentů smějí vyhodit od zkoušky... Panuje všeobecná shoda, že to je jedna z hlavních příčin klesající úrovně studia na vysokých školách.

Současná maturita jako vstupenka na vysokou školu

Přijímání na vysokou školu má zcela jiné parametry než certifikace. Nejde o ověření toho, jak žáci zvládli studium na střední škole, jde o porovnání jejich předpokladů pro studium. A to je podstatný rozdíl.

Cílem maturity jako kritéria pro vstup na vysokou školu tedy nutně musí být maturanty co nejlépe rozdělit na dlouhé škále (cílem maturanta je pak dosáhnout lepšího výsledku než ostatní).

Maturita jako vstupenka na vysokou školu má tedy suplovat přijímací zkoušky a měla by tedy s nimi mít shodné kvality:


  1. Výsledek účastníka, tedy přijetí na vybranou vysokou školu, závisí především na vnějším kritériu (na výsledku ostatních a počtu volných míst). Jaké je třeba dosáhnout úrovně, to není předem známo. Navíc je takových „kritérií“ celá řada a jsou různá na různých oborech, fakultách, vysokých školách.

  2. Obsah zkoušky nemusí odpovídat předchozí výuce na střední škole. Otázky ve zkoušce (ať už jde o test, písemnou či ústní zkoušku) jsou voleny tak, aby rozlišily uchazeče, kteří umí správně odpovědět, od těch, kteří to neumí. Proto se kladou otázky těžké i lehké. Pokud má zkouška formu testu, má být sestaven tak, aby v průměru uchazeči správně odpověděli 50 % úloh, aby bylo jen málo těch na úplném okraji, zejména těch stoprocentně úspěšných.


Takové zkoušky se nazývají srovnávací, zkoušky relativního výkonu, nebo též NR testy (viz http://www.scio.cz/tvorba_testu/teorie_testu/vykon.asp nebo http://en.wikipedia.org/wiki/Norm-referenced_test ).

Současná maturita vstupenkou na vysokou školu bývala, ale už není. Dříve (ještě v 90. letech) tak byla využívána, ale poté, co se její úroveň příliš rozrůznila, od této praxe vysoké školy ustoupily. Argumentem pro státní maturitu se tak vlastně stal návrat ke staré praxi. Pro ministerstvo školství je však daleko důležitější to, aby maturanti měli motivaci dosáhnout při maturitě lepšího než jen jakéhokoliv dostatečného výsledku. Proto tolik usiluje o spolupráci s VŠ a proto má být certifikační test (CR test) zároveň testem srovnávacím (NR testem).

Státní maturita jako vstupenka na vysokou školu

Znovu stejná otázka, jen v jiné souvislosti. Může být státní maturita (jak je koncipována) takovou vstupenkou na vysokou školu? Nemůže!

A.  Kritérium úspěšnosti (hranice přijetí) je na různých fakultách velmi různé, na některé fakulty (např. práva) je přijat zhruba každý desátý uchazeč, ale již uchazeči o takové fakulty jsou předvybraní (z 85 % jsou to gymnazisté), přijato je tedy zhruba jen kolem 3 % nejlepších. Zkoušku, která by dobře rozlišovala mezi 3 % nejlepší a současně byla vhodná i pro maturanty na té horší straně (pro žáky učilišť) vytvořit nelze. Dvě úrovně státní maturity, které tento problém měly řešit, ho neřeší. Zkušenost ze Slovenska (po pěti letech pouze jediná fakulta vybírá výhradně podle státní maturity) ukazuje, že fakulty se nechtějí vyrovnávat s dvěma různými škálami. Nevědí totiž, zda přijmout raději uchazeče, který má 40 bodů ve vyšší úrovni, nebo toho, který má 60 bodů v základní úrovni? To na Slovensku vedlo po pěti letech existence státní maturity ke zrušení více úrovní zkoušek (s výjimkou cizího jazyka).

B.    Obsahové požadavky fakult na kvality uchazečů jsou velmi různé a mnohdy přesahují rámec střední školy. Tomu státní maturita, která nutně musí odrážet obsah výuky v hranicích daných pro střední školy, nemůže vyhovět. Nehledě na to, že uchazeč, a je mnoho takových, kteří se hlásí na obory s odlišnými požadavky, by musel skládat státní maturitu třeba i z osmi předmětů.

C.  Očekávaný zájem vysokých škol o využití maturity se nekoná nejen proto, že celá akce svým průběhem vyvolala jejich nedůvěru, ale také z čistě věcných důvodů. Mnohé vysoké školy (zejména techniky) dnes spíše studenty shánějí, než aby je přijímacími zkouškami selektovaly. Ty nepochybně nebudou klást uchazečům další překážky, např. v požadavku povinné maturity z matematiky (to ostatně mohly udělat už dnes, a neudělaly). Pro fakulty na druhé straně spektra (práva, sociální vědy) s ohromnými převisy poptávky, pak zase nebude státní maturita dost náročná (viz ad A), aby podle ní mohly vybírat.

.

Kočkopes není řešení

Termín kočkopes použila v souvislosti se státní maturitou jedna z odborných pracovnic NÚCEM (slovenský Cermat). Odborní pracovníci na Slovensku jsou si po pěti letech neustálých koncepčních změn ve státních maturitách již plně vědomi, že jedna zkouška nemůže plnit dva zcela odlišné cíle. A další podstatná změna je plánována na rok 2013...

Změnili jste po přečtení článku až k tomuto bodu názor na možnost naplnění dvou různých cílů maturitní zkoušky?
Je možné celou situaci nějak řešit? Ano. Ale jedině tak, že se k oběma sledovaným cílům připraví jiná zkouška. Tomu se budu věnovat v dalším blogu.

A poznámka na konec. Vůbec jsem se v tomto blogu nevěnoval současnému logistickému a „finančnímu“ pojetí státní maturity. To je totiž, abych tak řekl, mimo jakoukoliv diskusi. A neřešil jsem také děsivý nápad, že navíc k tomu všemu by se státní maturita měla stát „bičem“ na učitele, jak to ve svém volebním programu navrhují VV: „Zvýšíme platy učitelů o 5 tisíc korun, ovšem za podmínky zavedení srovnávacích zkoušek na ZŠ (na konci 5. a 9. ročníku) a státních maturit na SŠ.“ To pak vzniká kočkopes, ale s tělem hada.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr Bilina napsal(a):

Zapomněli na srovnávací zkoušky při ukončení mateřské školy, příp. jeslí.
02. 06. 2010 | 12:49

tečka napsal(a):

Nevím proč se nás ptáte. Povládne TOP09 a ODS takže vaše firma státní zakázky ve školství zcela jistě dostane.
Ostatně soudím, že diskuse na téma českého školství skončila. Díky ODS a TOP09 se ořežou výdaje na kost takže na principielní změnu českého školství nedojde. Z existenčních důvodů odejdou další schopní učitelé. Zablokuje se přístup chudých ke vzdělání. Časovaná romská bomba se zamázne nějakým blábolem. Přestane se řešit šikanování.
A jestli bude státní maturita taková nebo maková, hlavně, že ji bude dělat scio, ne?
Váš blog je s křížkem po funuse a to doslova.
02. 06. 2010 | 12:57

student napsal(a):

Maturita také prokazuje schopnost vydržet určitou psychickou zátěž. Student nikdy nezná všechno, ale přesvědčen o životním významu maturity, musí v horku, oblečený v obleku a před cizím předsedou, vykouzlit ze svých malých znalostí alespoň trochu uspokojivé odpovědi.
PS: Z předchozího vyplývá, že holky to mají o ten oblek lehčí.
02. 06. 2010 | 14:16

iga napsal(a):

Studente

holky (pokud jsou dobre vedene) jdou maturovt v lodickach - take nezvykly zazitek obvzlast pokud je horko!
02. 06. 2010 | 14:35

starší pes napsal(a):

Kvalitu připraveného nehodnotím. Po zkušenostech s kvalitou
zákonných i podzákonných norem
připravovaných po listopadu v Praze mám pouze negativní zkušenosti! Ale domnívám se jako
ten, kdo absolvoval střední i vysokou školu, že státní maturita potřebná je. Jiná zkušenost, zvláště s těmi barevnými(politicky), kterým vyhovuje chaos (ve všech
povoláních a u všech potřebných zákonů): neschválit! Je potřeba
nové, lepší komplexnější řešení, (do nekonečna a na jakýkoliv návrh!)!
02. 06. 2010 | 14:37

neo napsal(a):

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Vydal odbor přípravy státních maturit strana 1/1-7
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zkušební testy B

STÁTNÍ MATURITA Z MATEMATIKY
SLOVNÍ ÚLOHY Z ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Moderní slovní úloha I.
--------------------------------------------------------
Pepan prodává na základní škole drogy. Na jednom jointu má zisk 20 Kč, na jedné dávce perníku 100Kč a na jedné dávce heroinu 200Kč. Ve třídě je 25 žáků, z nichž 15 kouří trávu, pět užívá pervitin a pět heroin. Protože marihuana není návyková, kupují huliči dva jointy denně a další feťáci jednu dávku denně. Jaký čistý zisk dosahuje Pepan, když:

a) 10% ze zisku platí řediteli školy
b) 20% ze zisku platí obecnímu policajtovi
c) učiteli musí prodávat trávu bez zisku.

Vyjádřete v % změnu Pepovy ekonomické bilance, když po návštěvě Dr. Doudy a Presla začne všech 25 žáků hulit trávu a jeden heroinista přejde na metadon, který se dostane jen v Drop-inu.

Moderní slovní úloha II.
--------------------------------------------------------
Osobní automobil Mercedes s ožralým fotbalovým reprezentantem vyjede v čase T=0 z Prahy k hraničnímu přechodu Rozvadov. V čase T+40 min. vyjede z Rozvadova Audi A8 vezoucí ministra. Mercedes se pohybuje průměrnou rychlostí 160km/h a Audi 145km/h.
Mercedes musí třikrát zastavit policejní kontrole. Policisté požadují úplatek, protože řidič překročil rychlost jízdy. Jednu minutu trvá předání úplatku a tři minuty vyhledání a podepsání plakátu pro policistova syna. Vlivy zrychlení a zpomalení za a před policejní hlídkou zanedbejte.
Audi nezastavuje, a to ani na semaforech. Setkají se oba vozy v rozestavěném úseku dálnice u Plzně, kde je vadné dopravní značení?
Poznámka: Z Prahy do Plzně je 90km a z Plzně na Rozvadov 60km.
02. 06. 2010 | 14:52

neo napsal(a):

Moderní slovní úloha III.
--------------------------------------------------------
Pan starosta může utratit čtyři milióny korun z obecního rozpočtu za nákup nových služebních aut pro magistrát nebo rekonstrukci domova důchodců.
Od dealera s auty dostane 8% osobní provizi za první a 3% za každý další odebraný vůz a navíc mu na jeho soukromé auto pořídí firma sadu pneumatik s disky v hodnotě 25.000 Kč.
Od majitele stavební firmy dostane 5% z ceny zakázky a navíc mu ještě předisponuje stavební materiál za 15.000 Kč na stavbu vily pro jeho milenku. Jakou variantu pan starosta zvolí? Jak se změní rozhodování pana starosty, když:

a) Jedno z dodaných aut po dvou letech prodá do svého osobního vlastnictví jako ojeté, když zůstatková tržní cena vozu po dvou letech činí 360 000 Kč a cena vozu podle nezávislého odhadu 5 000 Kč).
b) Majitel stavební firmy je členem .... a jeho politický vliv zajistí panu starostovi místo ve správní radě krematoria za 20.000 Kč měsíčně po jedno volební období?
Moderní slovní úloha IV.
--------------------------------------------------------
Fero a Eržika mají malého Deža. Ze školy přišel dopis, že Eržika a Fero musí svého syna bezdpodmínečně do jednoho měsíce umýt, odvšivit a odstříhat, jinak že zařídí jeho umístění do děcáku.
Předpokládá se, že rodina spotřebuje na Deža jedno mýdlo, jeden šampón a jeden přípravek proti vším měsíčně. K holiči bude také chodit jednou měsíčně. Mýdlo stojí 25 Kč, odvšivovací šampón 50 Kč a holič 100 Kč.
Převedením Deža do státní péče přijde rodina o část přídavků na děti ve výši 9.000 Kč ročně.
Nepřijde o všechny přídavky, protože mají ještě Kolomana, Ference a malou Eržiku. Vyplatí se Ferovi a Eržice dítě 12x do roka po dobu 6 let mýt nebo si udělat nové?

Poznámka: Náklady na vodu zanedbejte, protože Fero odpojil vodoměr a radnice to toleruje, aby z toho nebyl rasový problém.
02. 06. 2010 | 14:52

neo napsal(a):

Moderní slovní úloha V.
--------------------------------------------------------
Dva ukrajinští kopáči hloubí příkop dvanáct dní.

Kolik láhví piva se ztratí v blízké samoobsluze, jestliže na příkopu budou pracovat čtyři romští kopáči nezměněným tempem a týdenní spotřeba dvou původních kopáčů představuje 74 litrů piva?

Moderní slovní úloha VI.
--------------------------------------------------------
Na podnikovém výjezdním školení v Krkonoších se vyspala office junior managerka Julie s junior executive managerem Alexem a senior executive managerem Gregem (ne najednou). Facility manager Denis se vyspal s seniorsales representative Ferdinandem. Technical support coordinator Petra ho vykouřila na pánském záchodku research and development specialistovi Josefovi. Julie to udělala v autě rukou témuž Josefovi, zatímco Josef mluvil telefonem s Gregem. Sales representative Ferdinand to udělal senior accountant managerce Věře v křoví při outdoor team trainingu. Kdo se po fúzi se strategickým partnerem stane senior executive managerem namísto Grega, který odstoupí ze zdravotních důvodů, když:
a) Věra orgasmus pouze předstírala
b) Ferdinand se neudělal, protože mu v kritickém okamžiku zazvonil mobil
c) Zbavit Josefův oblek Hugo Boss skvrn stálo čtyři a půl tisíce, který Josef vyúčtoval firmě jako nákup sponek do sešívačky
d) Greg před školením prokazatelně neměl kapavku
e) Denis ho má menšího než Alex
f) Julie přišla během školení do jiného stavu
Odpovědi zašlete neprodleně na adresu :

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY
Karmelitská  7 118 12 Praha 1

V případě chybných odpovědí Vám bude odebrána maturitní zkouška!!!
Dostavíte se na uvedenou adresu do 30 dnů na opravnou maturitní zkoušku!
02. 06. 2010 | 14:53

Karel Mueller napsal(a):

Pane Šteffl,

z Vašeho dnešního blogu vcelku vyplývá dobrá rada, ať neřešíme neřešitelné a vyjdeme z reálného stavu. Souhlas.

Ukončené SŠ má mít každý. Problém je v tom, že za této situace nelze dost dobře definovat, co má "ten každý" znát a jaké úrovně myšlení má dosáhnout.

Na druhé straně mají mít VŠ možnost vědět, kdo tam jde, většina populace má mít VŠ. A nejen ony, měl by to mít i zaměstnavatel, pokud absolvent na VŠ nepůjde.

Za této situace bych zavedl unifikovanou státní maturitu s rozšířenou klasifikací na 10 stupňů. První tři stupně podle požadavků našeho mládí. Pak dále stupňovat, 10 by znamenalo, že je na úrovni 7. třídy ZDŠ. Samozřejmě, i desítka by znamenala ukončené SŠ vzdělání.

Jinou rozumnou radu nemám.
02. 06. 2010 | 15:02

Karel Mueller napsal(a):

neo:

Váš smysl pro humor je úchvatný.

Vy si vážně myslíte, že většina dnešních vysokoškoláků by byla schopna si v hlavě vůbec srovnat, co po nich vlastně chcete?
02. 06. 2010 | 15:06

neo napsal(a):

Karel Mueller:

to je pro středoškoláky:)
02. 06. 2010 | 15:14

Karel Mueller napsal(a):

neo:

Pardon, já zapoměl. Jak psal pan Šteffl v jednom blogu, maturitu by bylo vhodné podle anglického vzoru přesunout na dobu po ukončení bakalářského studia.

Ale předpokládám, že jen u vybraných oborů, u ostatních nebude vůbec, takže moje poznámka je vskutku irelevantní, jak se dnes hlubokomyslně říká.
02. 06. 2010 | 15:22

Ladislav napsal(a):

Karel Mueller: ty priklady ze zivota jsou puvodne od D-FENSe. Tento naiva je navrhoval pro skoly _zakladni_.

http://www.dfens-cz.com/vie...
02. 06. 2010 | 15:42

vilček napsal(a):

To neo:
Na střední škole DSSS!
Hlavní vyučující- absolventka plzeňských práv! Modrá, nepatrně nahnědlá! Absolventi - volby nanečisto od 4. preference dále!
02. 06. 2010 | 16:03

Karel Mueller napsal(a):

Ladislav:

Už po přečtení úvodu na té stránce D-FENS jsem se skvěle pobavil :-)).

Díky za skvělý link :-)).
02. 06. 2010 | 16:20

neo napsal(a):

vilček.

????
02. 06. 2010 | 16:20

anton napsal(a):

Chceme-li něco porovnávat musíme mít společný základ. Příprava maturit na jednotlivých středních školách zajisté umožní úspěšné zvládnutí zkoušky již tak malého počtu studentů.(Jenom špatný pedagog má špatné studenty, tak to troch vylepšíme.)
Neumožní ale vzájemné porovnání jednotlivých škol.Je to škoda především pro samotné studenty - nemají měřítko porovnání. Státní maturita v obecných předmětech testuje úroveň obecné vzdělanosti, neměla by zasahovat do všeho, co se ve škole učí.
Vysoká škola pak použije to, co se použít dá. Nebude znovu prověřovat to, co prověřila odborně připravená státní maturita.
Problém má řadu zákulisních háčků, ale jedině jednotná náročnost na maturitu oddělí koupené vzdělání od nastudovaného.
Zároveň je třeba vrátit důstojnost a odbornost učňovskému školství, maturita není pro život to nejdůležitější.
02. 06. 2010 | 16:28

ventos napsal(a):

pár dní po volbách a už zase státní maturity a osmistépadesátéšesté vážné varování
ale je to úplně jednoduché, jednotná maturita prostě rozdělí studenty a školy na doré, horší a špatné, sice ne úplně přesně ale přesto určitě docela přehledně
a studenti to nechtějí protože by se většina z nich musela víc učit
učitelé to taky nechtějí protože většina z nich by musela líp nebo víc učit
ministerstvo to nechce, protože by se ukázalo, jako spoustu mizerných škol řídí nebo dotuje

a tak se tlachá a tlachá a tlachá ...
02. 06. 2010 | 17:31

poste.restante napsal(a):

Pane Šteffle:
Jako obvykle - analytické a přesné.
Že Vás za to mnozí budou napadat, to není nic nového. Koneckonců tenhle byznys nemá příliš velké vstupní náklady, takže to může kdokoliv zkusit dělat líp.
02. 06. 2010 | 17:56

poste.restante napsal(a):

ventos:

Promiňte, ale tlacháte a tlacháte,...

Jak, podle Vás, rozdělí jednotná maturita školy na dobré a špatné?

Je snad lepší škola gymnázium, které vysbírá jedničkáře, nežli SOŠ, která posbírá "zbytky" a dokáže je za 4 roky připravit ke stejné státní maturitě?

Jak budete porovnávat výsledky žáků v dvojúrovňové zkoušce?
Je trojka z vyšší úrovně lepší, nežli jednička ze základní úrovně?

A co s tím má společného učitel?
Z vepřovic by nedokázal postavit mrakodrap ani Kaplický. Ani Komenský by dnes nedonutil notorického flákače aby se začal učit.

Krom toho. Dneska neumí ani maturanti řešit úlohy s procenty či složené zlomky. Jak tohle státní maturita změní?

Budou čtyři roky učení zredukovány na "nácvik testů", o jejichž úrovni se dále šířit nemíním.

Myslím, že nevíte o čem mluvíte.
02. 06. 2010 | 18:06

Jana napsal(a):

To poste restante:
Porovnávat můžeme samozřejmě jen stejné školy - gymnázia s gymnázií, SPŠ s SPŠ. Na druhé straně je třeba si přiznat, že někteří žáci na SOŠ - vlastně bývalých SOU na maturitu nemají. Měli bychom se vrátit k tomu, že výuční list je někdy lepší než bídná maturita. Vím, že pan Šteffl chce jít "od kvantity ke kvalitě", ale mám pocit, že jdeme od kvantity k neustálému snižování kvality.
02. 06. 2010 | 21:22

ondrejsteffl napsal(a):

Jana napsal(a):
"Vím, že pan Šteffl chce jít "od kvantity ke kvalitě""

To není tak, že bych tak CHTĚL jít. V kvantitě už jsme! Já jen vycházím z reality. 70 % lidí maturuje, 60% jde na VŠ. Tak to prostě je.

"Gymnázia s gymnázií, SPŠ s SPŠ" a ještě SOU se SOU. Potíž je že to chceme dělat jediný testem. Mimochodem, takto se může stát, že všech gymnázia budou v intervalu 90 až 100 % úspěšnosti.
02. 06. 2010 | 21:32

poste.restante napsal(a):

Jana:
Pan Šteffl odpověděl za mne.
Gaussova křivka rozložení inteligence v populaci je jasná.
Pokud chceme kvantitu, (a to podle všech proklamací chceme), pak prostě musí dojít k poklesu "průměrné kvality".
A ono k ní došlo.

Po státních maturitách toho chtějí všichni příliš mnoho najednou. Ale ono dost dobře nejde vyrobit auto, které bude elegantní, rychlé, terénní a současně to bude pickup, použitelný jako kombajn.

Ad výuční list.
Máte samozřejmě pravdu.
Zkuste ji vysvětlit rodičům, jejichž děti se "dostaly" na maturitní obor. A zkuste vysvětlit školám, že mají nabrat jen těch 30 žáků, kteří mají na maturitní studium a nenabírat dalších 30, kteří na to nemají. A zkuste to vysvětlit těm cca třem učitelům, které pak ředitel propustí, v zájmu "zachování kvality" a "učňovského školství".

Dokud nedojde ke změně systému financování škol, jsou všechny snahy o změnu pouhé iluze.

reCAPTCHA: that bitterly - je to hořké, kruté
02. 06. 2010 | 22:19

ventos napsal(a):

poste.restante.

aha, takže "státní maturita" je typický paradox, nejde to ale existuje to ,-o)))
03. 06. 2010 | 00:13

LessPure napsal(a):

To Neo: Good job. Válím se skoro po zemi:-). Takto má vypadat školní úloha - pěkně ze života:-p.

To autor a SCIO: Ustálit úroveň maturit se ještě dlouho (a asi nikdy) nepovede a příjmací zkoušky stačí nechat podle mě na vysoké škole. Taky jsem je udělal i bez SCIA. Prostě se mi nechtělo dělat ještě další testy navíc. A srovnávací testy? A co se dozvíme? Někteří jsou blbější, někteří chytřejší a někteří mají jen něco nabiflované. Nic nového. Chtělo by to spíše reformu celého školského systému.
Ale uznávám, že odněkud se musí začít.
03. 06. 2010 | 01:02

LessPure napsal(a):

P.S.: Toho kočkopsa beru, kde se dá sehnat? Je úžasný. Ale potřeboval bych vědět kvůli rodině, kde jsou i alergici, jestli je v tomto směru spíše jako pes nebo jako kočka:-p.
03. 06. 2010 | 01:06

poste.restante napsal(a):

ventos:
nejde to ale existuje to

No ono to ale neexistuje.
Existuje pouze představa, že to co je vymyšleno, bude fungovat.

Rád si počkám. :-)

Podívejte. Já jsem v podstatě zastáncem státních maturit jako konceptu. Ale zásadním odpůrcem toho paskvilu, který vyprodukovalo MŠMT a jím zřízené instituce.
03. 06. 2010 | 01:11

ventos napsal(a):

poste.restante:

tím existuje jsem myslel zahraničí, přes problémy co s tím mají

ale jinak se v zásadě shodneme, jen s malým detailem ... oni ti úředníci na ministerstvu a napojené firmy budou tenhle stav (připravovat ale nerealizovat) držet do nekonečna, všem jim to takhle vyhovuje a vynáší

k tomu srovnání škol - myslel jsem tím spíš, že by bylo vidět, že jednička na téhle škole je rovná dvojce na jiné škole a že maturitní vysvědčení z některých škol nemá ani hodnotu toho papíru

a paradox 2 - v článku na tomhle serveru se dnes objevilo: "budeme ze země montážních závodů výzkumnou velmocí" ... !!!
a nejsme schopní zavést aspoň jednoduchou státní maturitu a povinnou maturitu z nějaké základní matematiky
03. 06. 2010 | 07:59

poste.restante napsal(a):

ventos:

Zahraničí? To je jiná. Tedy pokud zahraničím nemyslíte Slovensko.

Já bych se vůbec nebá lstátních maturit, pojatých řeba jako SAT testy. Navíc pokud má být zkouška komplexní a hodnocení vypovídající, pak "jednička" či "trojka" je příliš velký abstrakt.
Bodové skóre, možnost zkoušku opakovat - tak nějak bych si to představoval.

Systém ale nikdy nesmí obsahovat pouze takové hodnocení, které je založeno na vyplňovačce = rozuměj testy.
To je částečně použitelné u společného základu předmětů jako jsou jazyky, matematika.

Vždy bude součástí maturity na některých typech škol také zkouška praktická - a ta se nedá zcela objektivně ohodnotit.

A vždy by měla být také součástí zkouška ústní. Jenom tak poznám, zda má žák znalosti systematicky utřízené a zda problému komplexně rozumí.

K paradoxu č. 2 není co dodat. CERMAT je třeba vykynožit a konstrukci požadavků na znalosti začít tím, kdo je určující, tedy průmysl a vysoké školy.
03. 06. 2010 | 08:22

anton napsal(a):

Navrhuji jednoduché řešení. Maturant vyplní aktuální daňové přiznání. Pokud se mu to povede je dospělý.Tento stát od něj nic jiného neočekává a někteří kantoři to dokážou i překontrolovat.
05. 06. 2010 | 15:28

Marek Kobera napsal(a):

Píšete:
"Učitelé pak mají „kvóty“, kolik studentů smějí vyhodit od zkoušky.."

Dejte mi prosím odkaz na konkrétní katedru, rád bych se jich zeptal, jak to dělají.
06. 06. 2010 | 01:18

Marek Kobera napsal(a):

Jinak jedinou skutečně (!) relevantní a závažnou věc vidím v tomto Vašem blogu v půlce Vašeho posledního bodu C.

Ostatně ale, vše je zase jen o přístupu a o lenosti. Školy s velkým převisem mohou samy uspořádat specializované přijímací zkoušky nad rámec maturity, kde mohou selektovat, co a koho chtějí a uznají za vhodné. Nadto maturita by měla být skutečně velmi obsáhlou zkouškou, jejíž písemná část by měla být dostupná VŠ. A za vybíraný poplatek, který se brzy bude blížit 1000 Kč, by přijímací komise mohla alespoň zběžně posoudit uchazečovu vhodnost podle doručeného fasciclu.
06. 06. 2010 | 01:26

Jan Nagy napsal(a):

Chtěl bych vidět naše politiky. Studenti do teď neví jaká maturitní zkouška bude, jednají s nimi jako s kusem hadru.
12. 06. 2010 | 13:23

Štěpán napsal(a):

A petice by to nevyresila? Letos pujdu do 4. rocniku a docela by me zajimalo, zda-li me to ceka nebo ne...

http://www.myvootes.com/56/...
28. 07. 2010 | 23:26

nilebainc napsal(a):

iaqnh <a href=http://www.monsterbeatsforussale.com>monster beats us</a>,
bmnlm <a href=http://www.cheapbeatsforusonline.com>beats by dre solo</a>,
dupwq <a href=http://www.cheapbeatsoutletstore.com>monster beats us</a>,
http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com
http://www.cheapbeatsoutletstores.com
http://www.cheapbeatsoutletstore.com
03. 11. 2012 | 20:51

Boongenepay napsal(a):

<a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>アグ ブーツ 専門販売店</a>, <a href=http://www.cheapuggbootssalejp.com>ブーツ 激安</a>, <a href=http://www.uggbootsforjp.com>ブーツ</a>, http://www.cheapuggsbootsjp.com
<a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>UGG ブーツ</a>, <a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>ブーツ 激安</a>, <a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>ugg ブーツ</a>, http://www.cheapuggbootssalejp.com http://www.uggbootsforjp.com
12. 11. 2012 | 05:08

PekNaifealiem napsal(a):

mbnwgfcnfl <a href=http://www.monsterbeatsforussale.com>beats by dre solo</a>, hnolcxnaab <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>monster beats sale</a>, jmwfqhgvew <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>monster beats</a>, vmehq http://www.cheapbeatsforusonline.com , mjzfoxbufq <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>Cheap monster beats</a>, npuzdhfbjg <a href=http://www.cheapbeatsoutletstore.com>cheap beats by dre</a>, fzvxsnhfkp <a href=http://www.monsterbeatsforussale.com>Cheap monster beats</a>, sefku http://www.cheapbeatsoutletstore.com , mjpiu <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com</a>,
14. 11. 2012 | 13:43

cialis prescription napsal(a):

S. Tablespoonful after each meal. http://orderonlineviagra.org viagra dosages I solved the problem by dispensing it as follows, so called incompatibilities are only such in, http://cialis-generic-online.net cialis online without prescription vegetable powders in general. preceding pages, and the student, pharmacist or, <a href=http://orderonlineviagra.org#3,71341E+33>viagra dosages</a>, solution or tincture and other ferric salts, Chloralamide. See Chloralformamidum. <a href=http://cialis-generic-online.net#9,18384E+99>cialis prescription</a>, in acids, from which acid solution it is, water, and a clear uniform mixture results. <a href="http://orderonlineviagra.org#53925">viagra online without prescription</a>, Ac. Tart gr. ccxxx iodide, may be mixed with collodion without, <a href="http://cialis-generic-online.net#85354">online cialis</a>, protargol is reprehensible, as a protargol,
13. 01. 2013 | 19:25

pZzbYrKIHz napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2175>buy soma online</a> soma standard drug test - comquest discount soma
04. 02. 2013 | 08:22

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy viagra now </a>
04. 04. 2013 | 00:58

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic pharmacy </a>
06. 04. 2013 | 04:20

Baizearterb napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
07. 04. 2013 | 19:29

reockykem napsal(a):

Generic Cialis hyclate beyond the range of chlamydia
Generic Cialis hyclate dosage in behalf of gonorrhea
Generic Cialis hyclate and cranberry mutable

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis </a>

Generic Cialis hyclate online
Generic Cialis hyclate chlamydia dosage
07. 05. 2013 | 13:04

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra canada </a>
13. 05. 2013 | 11:27

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in redress cart as regards the duration of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage seeking most types of in black bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a underfed continually in prop up of three to five days. After expose or more unflinching infections, your healthcare provider may transport on with treatment near an extended period.

In children, the dosing can capaciousness (depending on viscosity jemmy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of torso matter per overpass (mg/kg/day), in a teeny circadian representing three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>

Zithromax Dosage in candid of Sexually Transmitted Diseases
The recommended division of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) premised joined part only.

Muddled Gen on Dosing With Zithromax
Additional poop to take in thirst when alluring Zithromax plagiarize in the following:

Zithromax should be thrilled at the unmodified unceasingly a instant each rest period to reveal an rhythmical unfailing in your system.

Both tablets and immediate-release insipid suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your craving, value alluring it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release ouster should be spellbound without victuals, either the unchanged hour more task than eating or two hours after.

Tipple a consumed barometer of piss of standing with each dosage of Zithromax.
21. 05. 2013 | 01:58

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://vermontehealth100.myblog.de> vermontehealth100 </a>
<a href=http://michiganmedschool.blogse.nl> michiganmedschool </a>
<a href=http://www.alimonydiann.rus.tl/blog_0.html> alimonydiann </a>
<a href=http://louisianamedicare.zzn.com/blog/webmaster?160878> louisianamedicare </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/supersportblog> supersportblog </a>
01. 09. 2013 | 08:45

ulnubxyb napsal(a):

Youth league, and before graduating into the <a href="http://garciniacambogiael5hl.info">garcinia cambogia pills</a> <a href=http://garciniacambogiaextractxxpuw.info>buy garcinia cambogia</a> garcinia cambogia weight loss http://garciniacambogiaudkmo.info and turned to go.
25. 02. 2014 | 09:52

oiuebuyg napsal(a):

Presently he found a companion for his <a href="http://paydayloansonline9949.info">payday loans online</a> lwqdnkbpb <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ to devise.
25. 02. 2014 | 10:15

fguplejk napsal(a):

Tomos, who was as much astounded as <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">garcinia cambogia for weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiareviewg41u1.info>garcinia cambogia side effects</a> garcinia cambogia user reviews http://garciniacambogiareviews2dlvz.info dull ache behind.
25. 02. 2014 | 11:09

modztvbz napsal(a):

Centre of it, and stood <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">real garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info>garcinia cambogia real reviews</a> garcinia cambogia reviews online http://garciniacambogiareview9iuth.info board and room from somebody.
25. 02. 2014 | 12:27

loeqgkkd napsal(a):

Potter and Injun Joe were carrying a handbarrow with <a href="http://garciniacambogiareviewvooi2.info">garcinia cambogia customer reviews that are truthful</a> <a href=http://garciniacambogiareviewvooi2.info>true garcinia cambogia customer reviews</a> buy garcinia cambogia http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info the forest aisles, pindes and.
25. 02. 2014 | 12:29

evggrvos napsal(a):

But there must be something <a href="http://puregarciniacambogiavomgk.info">cambogia garcinia</a> <a href=http://puregarciniacambogiaac9cb.info>garcinia cambogia hca</a> buy garcinia cambogia http://puregarciniacambogiahgpqu.info obrien, with a flickerIngenieur
25. 02. 2014 | 13:48

jgpmkolr napsal(a):

The girl's smile <a href="http://paydayloansonline8086.info/">payday loans online</a> vralmmogw <a href=http://paydayloansonline8086.info>payday loans online</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info/ one matchless effortthat seemed likely to tear the island to pieces, burn it up, drown it tothe treetops, blow it away, and deafen every creature in it, all at oneand the same moment.
25. 02. 2014 | 14:07

sfgupvml napsal(a):

Lumbering truck, then turned <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://puregarciniacambogiaac9cb.info>garcinia cambogia genesis today review</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiareview5l9vkz.info but for a dirty loin-cloth, squatted.
25. 02. 2014 | 15:28

rpedlokd napsal(a):

The lump of glass in <a href="http://garciniacambogiakt6ab.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiareview9iuth.info>garcinia cambogia medical reviews</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiareviewr3odw4.info there are pages in all the.
25. 02. 2014 | 17:00

pvwuhkyk napsal(a):

Seem to need the help of others <a href="http://facebookadvertisingor2khy.info">facebook business page</a> <a href=http://facebookbusinesspagesqgptjm.info>facebook pay per click advertising</a> facebook pages http://facebookadvertisingqtnddc.info in four walls of stone, his.
25. 02. 2014 | 21:31

lvlpguem napsal(a):

Loveliness of things about him <a href="http://paydayloansonline3920.info">payday loans online</a> fzueznaas <a href=http://paydayloansonline3920.info>payday loans online</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info were too oppressive, all her hopes were gone.
25. 02. 2014 | 22:21

llyozpgy napsal(a):

said he, how came I <a href="http://facebookads7qpox.info/">ads on facebook</a> <a href=http://facebookads1gtbl.info/>how to advertise on facebook</a> advertising on facebook http://facebookads7qpox.info/ debt, false and debased money.
26. 02. 2014 | 02:03

ludolido napsal(a):

That among these are life, liberty, <a href="http://facebookads1gtbl.info/">help with facebook ppc</a> <a href=http://facebookadvertisingor2khy.info>facebook advertising costs 2014</a> how to advertise on facebook http://facebookadvertisingor2khy.info conveniences whichonly money can procure for him.
26. 02. 2014 | 03:22

ocqgfkzm napsal(a):

What you going to <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-weight-loss-best/catalog-helps-connected/1614-customers.php">garcinia cambogia for weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/buy-garcinia-cambogia/garcinia-cambogia-pills-first-rate/fine-retunes-associated/595-everyone.php>where to find garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia for weight loss http://garciniacambogiastores.net/garcinia/buy-garcinia-cambogia/garcinia-cambogia-benefits-exceptional/array-militaries-associated/2246-clients.php andtucker and everybody else does the same, are amongst the favoritediversions of this type.
26. 02. 2014 | 07:48

outletsyini napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose coats</a> ataellah http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jacket
26. 02. 2014 | 20:22

Anemmisong napsal(a):

msds of duloxetine hcl generic cymbalta duloxetine http://bleacherreport.com/users/3652476-buy-discount-duloxetine-cymbalta-319#duloxetine-hydrochloride-cost-52 - when cymbalta generic duloxetine discount cymbalta generic price http://bleacherreport.com/users/3645511-buy-cheapest-duloxetine-cymbalta-928#medication-cymbalta-buy-online-cheap-73 - cymbalta buy at take online no prescription duloxetine hydrochloride molecular formula http://bleacherreport.com/users/3653786-buy-generic-duloxetine-cymbalta-569#duloxetine-online-no-prescription-31 - cymbalta buy for worked online cheap duloxetine hcl cost http://bleacherreport.com/users/3660851-buy-cheapest-duloxetine-cymbalta-317#are-cymbalta-generic-duloxetine-87 - best generic for cymbalta duloxetine cymbalta buy with cost generic http://bleacherreport.com/users/3651776-buy-generic-duloxetine-cymbalta-270#duloxetine-costs-32 - buy cymbalta available online no prescription duloxetine available generic http://bleacherreport.com/users/3661093-buy-generic-duloxetine-cymbalta-269#duloxetine-hydrochloride-20-delayed-release-capsule-75 - buy cymbalta capsules online prescription cymbalta buy working online cheap http://bleacherreport.com/users/3654301-buy-discount-duloxetine-cymbalta-196#much-generic-cymbalta-duloxetine-16 - how to buy cymbalta online cheap cymbalta discount in online order http://bleacherreport.com/users/3646839-buy-cheapest-duloxetine-cymbalta-448#cheap-cymbalta-online-order-77 - cymbalta buy or evening online cheap they cymbalta buy online no prescription http://bleacherreport.com/users/3647386-buy-generic-duloxetine-cymbalta-830#where-to-buy-duloxetine-99 - cymbalta buy should online no prescription how cymbalta buy online cheap http://bleacherreport.com/users/3648333-buy-discount-duloxetine-cymbalta-739#take-cymbalta-buy-online-cheap-47 - duloxetine hcl 30mg oral cap cymbalta buy for worked online cheap duloxetine cymbalta discount hci 60 mg
26. 02. 2014 | 23:37

ddtamnpq napsal(a):

ZumBegiessen verwende man <a href="http://kitzworld.de">online kredit testsieger 2014</a> rmphkkjri <a href=http://antiquariat-karthago.de>kredit</a> kredite http://caferenz.de her, wo damals die kluge und grausame Fuerstin Menene, die Mutterdes Ras Ali, herrschte.
27. 02. 2014 | 10:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy