Školní inspekce ve ScioŠkolách Praha 4, Praha 6 a Jihlava

10. 03. 2020 | 00:00
Přečteno 6859 krát
Kontrolou České školní inspekce úspěšně prošly další tři ScioŠkoly. Přečtěte si, na co při návštěvách škol inspekce přišla. Zároveň se dozvíte i něco o tom, jak ScioŠkoly fungují. Ze zpráv jsou citované jen zajímavější části, jejich plné znění najdete na stránkách ČŠI nebo na webu ScioŠkoly Praha 4, ScioŠkoly Praha 6 a ScioŠkoly Jihlava.

Výsledky inspekce na prvních čtyřech ScioŠkolách najdete zde.

Následující texty jsou převzaty z inspekčních zpráv.

Zvýraznění OŠ.ScioŠkola Praha 4, Svatoslavova 333/4


Vznik 1. 9. 2017

Charakteristika


Poskytuje základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, jehož cílem je co nejlépe připravit žáky na život ve stále se měnícím světě. Ve vzdělávání je kladen hlavní akcent na individualizaci, práci s vnitřní motivací, rozvíjení dobrých vztahů a aktivní přijetí zásad fair play.
Praha 4 mimo Prahu
Praha 4 mimo Prahu

Hodnocení podmínek vzdělávání


Uplatňuje demokratický styl řízení založený na partnerském přístupu ke všem aktérům vzdělávání. Využívá výhody malé školy a vytváří prostředí, ve kterém probíhá otevřená komunikace. Vhodně nastavený monitoring kvality činnosti školy poskytuje řediteli dostatek relevantních zjištění pro objektivní hodnocení práce průvodců i naplňování cílů stanovených ve školním vzdělávacím programu.

Pečlivým výběrem průvodců (vícestupňové přijímací a zaškolovací řízení) se vedení školy podařilo vytvořit kooperující pedagogický tým. Z celkového počtu šesti pedagogických pracovníků, kteří k termínu inspekční činnosti zajišťovali výchovně vzdělávací proces v základní škole i školní družině, tři učitelé nesplňují předpoklad odborné kvalifikace, z toho jeden z nich si doplňuje požadované vzdělání odpovídajícím studiem. Prostředí pro vzdělávání je podnětné a přátelské, na úpravě a výzdobě školy se velkou měrou podílejí žáci i průvodci.

Hodnocení průběhu vzdělávání


Výuka probíhala v přátelské atmosféře, která podněcovala k učení a podporovala rozvoj zdravého sebevědomí žáků. Průvodci častým střídáním činností, uplatněním herních prvků a prožitkového učení žáky cíleně aktivizovali. Učivo bylo probíráno v souvislostech, nechybělo zdůraznění mezipředmětových vztahů a propojení teoretického učiva s praxí. Vzdělávání směřovalo k rozvoji komunikačních dovedností žáků, podpoře samostatného uvažování a k rozvoji logického i kritického myšlení.

Průvodci příkladně využívali motivační a formativní funkci hodnocení a systematicky rozvíjeli u žáků schopnost hodnotit svou práci i práci svých spolužáků. Žáci prokazovali náležité vědomosti, znalosti, dovednosti a zažité pracovní návyky. Dobře formulovali své pocity a myšlenky, s přehledem hodnotili, jak se jim práce daří, co se jim líbí, co je baví a nebáli se velmi upřímně konstatovat, co jim ještě nejde a kde chybují.

Vzdělávací obsahy jednotlivých předmětů vhodně doplňují různé projekty, programy, školní i mimoškolní aktivity, které přispívají k všestrannému rozvoji žáků a prosociálních vztahů mezi žáky.

Hodnocení výsledků vzdělávání


Výsledky vzdělávání žáků pozitivně ovlivňuje promyšlený adaptační proces žáků prvního ročníku, rodinné prostředí školy a motivační hodnocení žáků.

Bezprostřední zpětná vazba (nahrazuje standardní klasifikaci známkami) poskytovaná žákům v průběhu vzdělávání podrobněji analyzuje proces učení a efektivně přispívá k rozvoji studijní autonomie a k eliminaci obavy ze studijního neúspěchu. Účinným nástrojem hodnocení pokroku a motivace žáků k osobnostnímu rozvoji jsou žákovská portfolia a individuální rozhovory průvodců s žáky.

Pozitivem uplatňovaného systému hodnocení je cílené a postupné vedení žáků k přejímání odpovědnosti za vlastní učení.

Prevence sociálně patologických jevů vychází z dobré znalosti sociálních vazeb v třídním kolektivu složeného z malého počtu žáků, který umožňuje cílené vzdělávací a výchovné působení na jednotlivé žáky s respektem k jejich osobnostním rysům.

Vedení školy vytváří nadstandardní podmínky pro iniciativu žáků. Prostřednictvím kolejí a školního shromáždění, jež sdružují žáky různých věkových skupin, se žáci vyjadřují k průběhu vzdělávání i fungování školy.

Silné stránky (kompletní)


- nadstandardní prostor poskytnutý žákům pro jejich iniciativu a sdělení vlastního názoru i pocitů,
- respektování jedinečnosti žáků,
- příjemná pracovní atmosféra v průběhu vzdělávání,
- vysoká míra využívání formativního hodnocení a systematické zapojování žáků do reflexe vlastního pokroku.

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení (kompletní)


- nižší míra kvalifikovanosti pedagogického sboru.

ScioŠkola Praha 6, náměstí Na Santince


vznik 1. 9. 2017

Charakteristika


Pro vzdělávání je charakteristický výrazný podíl projektového vyučování. Žáci prvního stupně se vzdělávají ve věkově heterogenních třídách.
adapťák
adapťák

Hodnocení podmínek vzdělávání


Vedle pravidelných organizačních porad jsou také systematicky řešeny i problémy výchovně vzdělávacího procesu formou mentorské spolupráce. Je tak vytvářeno prostředí, které vhodně podporuje konstruktivní dialog jednotlivých aktérů vzdělávání, což se příznivě promítá do pracovního klimatu školy.

Škola rovněž spolupracuje s ostatními ScioŠkolami v rámci předávání zkušeností a mentorské činnosti.

Hodnocení průběhu vzdělávání


Průběh vzdělávání na prvním stupni základní školy je realizován z větší části ve věkově heterogenních třídách. Jednotlivé vyučovací hodiny jsou propojovány do tzv. bloků, které podporují pochopení učební látky v širších souvislostech. Významným rysem vzdělávání je společná práce žáků na projektech, jejichž tematické zaměření zejména umožňuje žákům současně získávat poznatky z různých vzdělávacích oblastí.

Ve výuce na prvním stupni je efektivně využívána i skupinová práce, která rozvíjí komunikační i sociální kompetence žáků. Žáci mají dostatek příležitostí objevovat nové jevy a souvislosti mezi nimi, formulovat vlastní závěry a aplikovat dosavadní znalosti při řešení problémových úloh. V části sledované výuky byla účelně zařazena samostatná práce žáků, která podpořila schopnost uplatnit vlastní postupy při řešení zadaného úkolu a prezentovat výsledky své práce.

Ve vzdělávání jsou pravidelně využívány tzv. komunitní kruhy, které podporují otevřenou komunikaci všech aktérů vzdělávání, napomáhají vytváření dobrých mezilidských vztahů a respektujícího přístupu žáků ke svému okolí.

Hodnocení výsledků vzdělávání


Hodnocení výsledků vzdělávání probíhá jednak v rámci jednání pedagogické rady, a jednak na úrovni vedení školy nebo vrámci tripartitního jednání mezi žákem, rodičem a pedagogem. Hodnocení žáků je prováděno prostřednictvím slovního hodnocení, kde je reflektováno i hodnocení žákovských projektů.

Adaptace přijímaných žáků na specifika vzdělávání ve škole je účinně podporována prostřednictvím tzv. „hodin na zkoušku“, které umožňují seznámit se s prostředím a chodem školy.

Silné stránky (kompletní)


- podpora otevřené komunikace všech aktérů vzdělávání
- výuka v tzv. blocích a projektové vyučování umožňuje učení v souvislostech
- možnosti získávání pedagogických zkušeností v rámci sítě škol zřizovatele, využití mentorské spolupráce

Slabé stránky nebo příležitosti ke zlepšení (kompletní)


- nedostatečné dodržování dohodnutých pravidel ve výuce vede k nerovnoměrnému zapojení žáků do výuky
- systém pro získávání výsledků vzdělávání neumožňuje vždy prokazatelné posouzení úrovně dosahovaných výsledků
- na základě kontrolní činnosti ředitele školy nejsou vždy v dostatečné míře přijímána účinná opatření ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu

ScioŠkola Jihlava


Vznik 1. 9. 2017

Charakteristika


Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Změna je trvalý stav. Mají možnost se účastnit zájmového vzdělávání.

Video zde Video
Video


Hodnocení podmínek vzdělávání


Nejlépe se škole daří vytvářet bezpečné prostředí a přistupovat k žákům s ohledem na jejich potřeby. Ve škole fungují různé organizační formy vzdělávání (ranní kruh, kolej, výuka matematiky, anglického jazyka a českého jazyka ve třídě, projektová činnost v budově a mimo budovu a shromáždění). V projektech také pracují žáci různého věku a vybírají si projekty podle svého uvážení na základě anotace. Na konci týdne se uskutečňuje společné shromáždění, které má plánovací a zpětnovazební funkci.

Většina pedagogických pracovníků školy (v terminologii Scioškoly průvodci a asistenti) nesplňuje podmínky odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávali. Vychovatelé školní družiny jsou odborně kvalifikovaní. Na skutečnost, že absence odborné kvalifikace většiny pedagogického sboru neměla v hospitovaných hodinách negativní vliv na účinnost výuky, má výrazný vliv koncepční činnost zřizovatele a vedení školy při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pro účinnost dalšího vzdělávání je důležité, že škola se neřídí pouze systémem zřizovatele. Je v této oblasti dostatečně autonomní, vzdělávací akce si vybírá, případně je organizuje podle vlastních specifických potřeb.

Pozitivní vliv efektivního dalšího vzdělávání pedagogů se projevil zejména při realizaci individuálního přístupu s důsledným respektem k potřebám každého žáka.

Hodnocení průběhu vzdělávání


Zejména při projektové činnosti bylo jasně patrné, že pedagogům se daří rozvíjet záměry uvedené ve školním vzdělávacím programu – klást důraz na individualizaci (každý žák například často dostával možnost výběru úkolu, který začne řešit), práce s vnitřní motivací (před zahájením práce i po jejím ukončení o ní žáci často hovořili, zdůvodňovali svoji volbu, dohodli se na podmínkách následné činnosti, výsledky hodnotili), rozvíjení dobrých vztahů a aktivní přijetí zásad fair play (drobnému konfliktu mezi spolužáky byla věnována pozornost pedagoga a byl důsledně řešen ve smyslu vzájemně dohodnutých pravidel).

Žáci často využívali možnost pracovat s názornými pomůckami, dostávali zpětnou vazbu a měli dostatek času pro plnění úkolů. K úspěšné podpoře příznivé pracovní atmosféry výrazně přispíval vztah pedagogů k žákům. Působili na ně klidně, práci organizovali beze spěchu, byli trpěliví a laskaví. Při výuce byl zřejmý individuální přístup k žákům.

Zájmové vzdělávání umožňuje účastníkům v některých případech možnost výběru činnosti. Žáci mohou v průběhu zájmového vzdělávání využít např. hernu, klidovou místnost, prostor pro práci s počítačem, mobilní zónu nebo jsou na školní zahradě.

Hodnocení výsledků vzdělávání


Na hodnocení se podílejí žáci i průvodci. Pro zákonné zástupce je velmi přínosné tzv. tripartitní setkání, při kterém se účastníci společně vyjadřují ke vzdělávání žáka a plánují další cíle. Ve škole je uplatňováno slovní hodnocení na vysvědčení, které je srozumitelné pro žáka a obsahuje kromě hodnocení i doporučení, jak předcházet neúspěchům.

Všichni žáci jsou vedeni k tomu, aby si pravidelně vybrali pedagoga k takzvanému „individuálnímu rozhovoru“. Z těchto volných rozhovorů se nepořizují žádné písemné záznamy, pro prohlubování pocitu bezpečí žáků a pro zvyšování znalostí o jejich potřebách mají velký význam.

Silné stránky (kompletní)


- Účinná interakce mezi všemi účastníky vzdělávání (pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci, žáci) s cílem dosáhnout kvalitní reflexi z průběhu vzdělávání
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků s rozsáhlou podporou zřizovatele, které má pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání žáků
- Účinná podpora individuality každého žáka
- Součinnost žáků na vytváření pravidel školy a jejich dodržování (řády školy, karty chování)

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení (kompletní)


- Nesystematická evaluace průběhu a výsledků vzdělávání v projektech realizovaných v rámci tzv. vzdělávání mimo budovu

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy