Učitel pro 21. století

09. 03. 2014 | 17:22
Přečteno 22829 krát
V České republice je 130 000 učitelů, z toho 17 000 nesplňuje formální požadavky kvalifikace, a tak by měli k 1. 1. 2015 ze škol odejít. 10 000 z nich si prý kvalifikaci včas doplní. Řeší se, co s těmi zbývajícími 7 000. Je správné, aby odešli, když mnozí z nich prokázali, že jsou dobří učitelé? A máme v budoucnu dovolit učit ve školách lidem bez příslušné pedagogické kvalifikace? Proč? A proč ne? K čemu to bude dobré a v čem to uškodí? O tom všem se dnes živě diskutuje např. zde nebo zde.

Prolog


Před 5 lety jsem byl na konferenci pedagogických fakult ). Už tehdy se tam diskutovalo i o povinné formální kvalifikaci učitelů. Na konferenci pedagogických fakult přirozeně převažoval názor, že je to nezbytné a že čím dříve, tím lépe. Pak se přihlásila nějaká dáma a řekla: „Kdyby byl titul z pedagogické fakulty zárukou kvality učitele, nikoho by ani nenapadlo přijmout někoho nekvalifikovaného a žádný předpis by nebyl potřeba“. Dnes na tu moudrou dámu z pedagogické fakulty často vzpomínám. 

 

Objížďky českého školství


Objížďka se obvykle dělá tam, kde na hlavní silnici není něco v pořádku. A jezdívá se po ní do té doby, než je hlavní silnice opravená. A pak stačí jen odstranit provizorní značení; kdo by jezdil po objížďce namísto opravené hlavní cesty, že?

I české školství má své objížďky. Pozoruhodné ovšem je, že se znovu a opakovaně otevírají otázky, zda nemáme objížďku zrušit, a to aniž jsme hlavní silnici vůbec začali opravovat. 

Tak např. víceletá gymnázia jsou takovou objížďkou. Máme je proto, že v základních školách (na hlavní silnici) podle mnohých rodičů není nadanějším žákům věnována dostatečná péče a že  prostředí na jejich základní škole není vhodné pro jejich dítě. Inu, víceletých gymnázií by nebylo třeba, kdyby se "opravily" základní školy ke spokojenosti rodičů. Jiným příkladem objížďky jsou praktické školy. Ano, měly by být zrušeny či omezeny, ale to lze těžko učinit dřív, než budou základní školy připraveny na plnohodnotnou inkluzi, která navíc nebude na úkor ostatních dětí. I odklady školní docházky jsou objížďka. Každá první třída by si měla umět bez problémů poradit s každým šestiletým dítětem, které tam přijde, i s tím srpnovým nebo trochu opožděným. Těžko ale odklady zakazovat dřív než takového stavu dosáhneme. 

A objížďkou jsou i pedagogové bez formální kvalifikace. Před lety se vzhledem k nedostatku formálně kvalifikovaných učitelů ujala praxe, že mohou učit i učitelé bez požadované kvalifikace. Správci hlavní silnice si ovšem prosadili, že se k 1. 1. 2015 objížďka uzavře, slibovali, že se hlavní silnice do té doby opraví. Nestalo se. A co je zde hlavní silnice? No přece stav, kdy učitel s předepsanou formální kvalifikací je tak dobře připraven k výuce ve škole, že předčí každého bez takové kvalifikace. Až to ale nastane, objížďka prostě zanikne sama. Nikoho pak přece ani nenapadne zaměstnat učitele bez kvalifikace. Viz prolog. Dokud ale hlavní silnice není v pořádku, uzavírat objížďku je nesmysl. 

 

Nekvalitní nebo nekvalifikovaní


Eduin před nedávnem pořádal kulatý stůl s názvem Potřebujeme kvalitní nebo kvalifikované učitele? Odpověď je jasná: potřebujeme kvalitní a kvalifikované. Koho potřebujeme, to ovšem nastupující právní úprava teď neřeší, ta má spíše přímý vliv na to, kdo má ze škol odejít. Proto správná otázka stojí jinak: Potřebujeme se zbavit nekvalitních, nebo nekvalifikovaných učitelů? I zde je odpověď jasná, potřebujeme se zbavit těch nekvalitních. Zbavovat se kvalitních, byť formálně nekvalifikovaných, nedává smysl. Tedy pokud je cílem a prioritou kvalita vzdělávání našich dětí! A ne "pořádek" v systému školství či dokonce ochrana zájmů pedagogických fakult.


                      kvalitní    nekvalitní    celkem
Kvalifikovaný          A?       B?       cca 113 000
Nekvalifikovaný      C?       D?       cca 17 000

Bylo by zajisté zajímavé vědět, kolik učitelů patří do políček A, B, C, D. Ale to nevíme. Dokonce ani nepanuje shoda v tom, jak vlastně vést dělicí čáru mezi sloupci kvalitní a nekvalitní. Nevíme, co to je kvalitní učitel (viz dále vyjádření pedagogické fakulty). Ať ale volíme kritérium kvality jakkoliv, tři věci jsou nepochybné: zaprvé v poli B není nula, za druhé v poli D také není nula. A za třetí zbavit bychom se potřebovali D i B. Protože jestli něco snižuje úroveň českého školství, kvalitu vzdělávání našich dětí  i prestiž učitelského povolání, tak to není C+D, ale B+D, a B je jistě větší než D. Mnohé argumenty těch, kteří trvají na formální kvalifikaci všech učitelů, pramení z předpokladu, že B=0, tedy že každý formálně kvalifikovaný učitel je kvalitní… a vracím se tak opět k prologu.

Zajímavá otázka se týká poměrů B:A a D:C, který je větší? Je mezi formálně kvalifikovanými učiteli relativně více nekvalitních než mezi nekvalifikovanými. Nevím, ale odhaduji, že ano. Totiž tam, kde měl (dobrý) ředitel nekvalifikovaného nekvalitního učitele a možnost nahradit ho kvalifikovaným, nejspíš už to udělal. Měl to celkem jednoduché, jak se ho zbavit, – byl přece nekvalifikovaný. Zato zbavit se kvalifikovaného nekvalitního učitele bylo a stále je velmi obtížné či nemožné.  Z toho usuzuji, že mezi formálně kvalifikovanými bude těch nekvalitních nejen absolutně víc, ale i relativně více. 

Mimochodem, z předchozí úvahy je vidět, že mnohem důležitější než právní úprava požadující formální kvalifikaci všech učitelů by byla právní úprava umožňující řediteli zbavit se špatného učitele, byť třeba složitě, s kontrasignací, pod kontrolou znemožňující svévoli a zneužití, ale nějak se ho zbavit. Dnes je to praktiky nemožné a B tak nelze snižovat. Soudím, že by to pomohlo kvalitě školního vzdělávání mnohem víc než povinná formální kvalifikace učitelů.

 

Lékaři a učitelé, pedagogika a medicína


Často se pro požadavek formální kvalifikace všech učitelů argumentuje obdobou s jinými regulovanými povoláními, zejména s lékaři. Nějak se při tom ovšem zapomíná na to, že právě v tomto povolání je formální kvalifikace jen částí předpokladu skutečného výkonu povolání. Žádného lékaře nepustí hned po promoci samostatně rozhodovat o léčbě, natož operovat, podobně žádný právník nemůže po promoci soudit ani dělat advokáta. Lékař musí mít alespoň první atestaci, právník soudcovské či advokátské zkoušky apod. Teprve to (více méně) zaručuje, že každý kvalifikovaný je kvalitní. Nic takového ovšem u učitelských povolání u nás zatím nemáme. V zahraničí je poměrně dlouhá praxe zpravidla součástí vysokoškolské přípravy, v řadě zemí uchazeč o učitelské povolání stráví ve třídě mnoho měsíců pod dozorem zkušeného učitele.

Další rozdíl mezi lékařem a učitelem, resp. mezi pedagogikou a medicínou, je ovšem mnohem zásadnější. V medicíně vyžadujeme léčbu lege artis, tedy v souladu s posledními poznatky vědy. Nic takového ovšem v pedagogice nemůžeme mít. Pedagogika jako věda, např. ve srovnání právě s medicínou, je stále v plenkách. Vezměme si jen, jak se za posledních sto let vyvíjely a měnily náhledy na psychologii učení a jak slabými důkazy byly a stále jsou podloženy. Co dnes vlastně víme zcela jistě o tom, jak se děti učí? Mezi přívrženci tradiční výuky, konstruktivisty či konektivisty se vede debata, ale kde jsou vědecké důkazy nebo alespoň metody, jak se jich dobrat? Metody výuky a učení proto více než na vědeckých poznatcích stojí na osobní zkušenosti, preferencích, tradici, ale současně také na osobnosti učitele či kultuře školy. Nikomu zdá se nevadí, že každý učitel učí jinak, po svém. Dovedete si představit, že by to tak fungovalo v chirurgii?  Pro zájemce doporučuji pročíst si anotační servis Trendy ve vzdělávání na stránkách společnosti Scio. Znovu a znovu se tam odkazuje na odborné články definující faktory, které jsou ve výuce důležité. Potíž ovšem je, že nikde v těchto dokumentech se příliš nevysvětluje, proč jsou důležité zrovna tyto a ne jiné faktory, natož aby to bylo doloženo důkazy. A samozřejmě, každý z autorů vidí jiné faktory jako ty klíčové. Co je zde tedy lege artis? A kdo se chce zvláště pobavit, může se podívat, na co dává v pedagogickém výzkumu peníze česká grantová agentura.

Hezky to vyjádřily představitelky pražské pedagogické fakulty: „Je třeba začít formulováním profesního standardu – kdo je to kvalitní učitel, jakými klíčovými profesními kompetencemi má být vybaven, aby zvládal zvyšující se nároky na učitelskou profesi, jak má vypadat příprava učitelů, co je jejím jádrem,…“. Zkuste si nahradit slovo učitel slovem lékař. 

Skutečnost, že pedagogika jako věda nesnese srovnání s přírodními vědami či medicínou, má ovšem své podstatné příčiny, a rozhodně za to nemohou české pedagogické fakulty. První spočívá v tom, že cíle vzdělávání nejsou objektivní, ale normativní – liší se kulturu od kultury a stále více i člověk od člověka. Zatímco v medicíně je cíl jasný a celkem dobře měřitelný: zachránit život, vrátit zdraví, – ve vzdělávání se cíle mění a různí. Proto máme např. alternativní školy, kde se vzdělává sice odborně, ale jinak a s jinými obecnými cíli.

Druhým úplně jiným ale neméně podstatným důvodem je téměř nicotné financování pedagogického výzkumu. Odhaduje se, že v obratu školství celosvětově nepřesahuje 1 %, např. ve farmaceutickém průmyslu jde na výzkum a vývoj celých 40 % obratu. Proto také není nic divného například na tom, že tvůrci počítačových her s gigantickými miliardovými rozpočty (v dolarech) vědí o motivaci děti víc než celá pedagogika.

V ČR připravuje učitele asi 40 různých fakult, kromě pedagogických jsou to i přírodovědecké, Matfyz, VŠCHT, některé ekonomické fakulty, techniky atd. Na těch všech můžete získat příslušné osvědčení o formální pedagogické způsobilosti. Mám ovšem obavu, že průnik všech kurikulí těchto učitelských oborů je prázdný. A pokud není, pak by mě opravdu zajímalo, co v tomto průniku je. A to mluvím o kurikulu, druhou věcí je, co shodného opravdu všichni majitelé příslušných osvědčení vědí a umějí. To je totiž kromě patřičného papíru to jediné reálné pedagogické minimum, které zákon nyní od všech učitelů vyžaduje. Tím se ovšem také pedagogika liší od medicíny. Průnik toho, co se učí na osmi lékařských fakultách v Česku bude jistě zahrnovat nejméně 70 % výuky na každé z nich. A dokonce bude z velké části shodný s obsahem výuky kdekoliv v rozvinutém světě. 


Naprosto klíčový rozdíl mezi medicínou a pedagogikou pak spočívá v tom, kde a jak se můžete medicíně oproti vzdělávání a výchově dětí naučit. Zatímco operovat, ale jakkoliv jinak léčit závažnější choroby, se opravdu těžko naučíte jinde než na lékařské fakultě či v nemocnici. Učit a vychovávat se učí každý od mala v rodině, vidí to ve škole, pomáhá svým spolužákům, učí své děti, učí kolegy v zaměstnání, může se stát vedoucím v kroužku atd. atd. A jsou i místa, kde se vám dostane systematické přípravy. Skvěle to ilustruje postřeh jedné absolventky pedagogické fakulty: "Na státnice z pedagogiky a psychologie jsem se vůbec nepřipravovala, všechno jsem to dávno znala ze Skauta. Dělala jsem léta vedoucí."


Kdyby vzdělávání a výchova reálně nutně vyžadovaly formální pedagogické vzdělání, proč jen ve škole? Proč ho nemusí mít učitel autoškoly, každý lektor nebo třeba zmíněný vedoucí ve Skautu? A neměl by pak vlastně mít formální pedagogické vzdělání každý rodič? Co se děje ve škole tak specifického či v nezkušených rukou tak riskantního (jako třeba v medicíně operace), že je na to třeba speciální certifikace?

Doplněno 2. 5. 2016 na základě postřehů z diskuse na Facebooku.

 

Podstata sporu


Různost názorů je přirozená věc, lidé mají různé životní osudy, mají různé zkušenosti, žijí v různém prostředí. A vyznávají různé hodnoty a mají tedy různá východiska. Vždy mě zajímá, kde je ta prvotní příčina, proč se názory na jednu věc tak liší a proč argumenty jedné strany druhá strana téměř neslyší. 

Myslím, že v případě formální kvalifikace učitelů je tím zásadním rozdílem přesvědčení o roli státu ve vzdělávání. 

Za zastánce formální kvalifikace to kolega Josef Soukal to formuloval takto: „Podmínky kvalifikace, nastavení výchozích parametrů pro vykonávání praxe jsou formulovány a garantovány státem“ a jinde „Není lepší dát hlavy dohromady a vytvořit systém, který sice stoprocentně nemůže garantovat nic, ale přece jen generuje jistou míru profesionality?“ Tedy přesvědčení, že existuje jedno správné řešení, pro všechny shodné.

Naopak odpůrci požadavku formální kvalifikace zastávají liberální postoj, na garanci státu nevěří stejně jako na představu, že požadavky mají být pro všechny shodné. 

Pokud chcete diskutovat, označte prosím svůj příspěvek písmeny qrq. Příspěvky bez qrq už ani nečtu. Diskutovat s lidmi, kteří nepřečetli celý text, je ztrátou času. Doporučuji i ostatním takové příspěvky nečíst, žádné myšlenky v nich nebývají. A prosím nediskutujte s nimi - jen to zapleveluje diskusi.

Tato dvě různá přesvědčení jsou patrně stejně hluboká, jako je třeba pravo-levé politické založení či náboženská víra. A je proto většinou marné pokoušet se druhou stranu přesvědčit, jak o tom nakonec svědčí i dosavadní průběh diskuse.

Osobně zastávám liberální postoj a stručně shrnu čtyři hlavní důvody, které mě k němu vedou:

1. Současný systém řízení ve školství je pro dnešní a zítřejší dobu příliš pomalý. Svět se mění příliš rychle na to, aby stát dokázal „parametry pro vykonávání praxe“ formulovat a do praxe zavést včas. Než tak stát učiní, než pedagogické a další fakulty akreditují změněné programy, než je implementují a než se absolventi fakult objeví v praxi, uplyne mnoho let. Kde bude svět? Jak budou vypadat školy? Jaké budou potřebovat učitele? Co bude jádrem jejich vzdělání? Jiří Růžička, ředitel gymnázia Jana Keplera, k tomu píše: „Jak můžeme definovat, co má umět učitel, když nedokážeme definovat, co by měl umět žák – tedy ten, který bude studovat, pracovat a žít v polovině 21. století!“

2. Stále více se různí představy rodičů o tom, jak má vypadat škola vhodná pro jejich dítě. Stále více se liší i jejich představy o cílech vzdělávání i o tom, co to je spokojený a šťastný život. Buď jsme přesvědčeni, že stát je schopen připravit jedno správné řešení, které předepíšeme všem (a to já nejsem), anebo musíme připustit, že různé požadavky rodičů lze naplňovat jen v různých školách s různými učiteli, kteří se vzdělávali různými cestami, a přiznat každému rodiči, a případně později i žákovi, právo volby podle jeho přesvědčení. Např. já osobně bych dával přednost tomu, aby mé děti učili raději lidé se zkušenostmi z reálného světa než lidé, kteří znají jen pedagogickou fakultu a školu, a to mj. proto, že současná škola je podle mého soudu od reálného života izolována a na proměnlivost života v 21. století své žáky nepřipravuje dostatečně (což sice dokážu u svých dětí kompenzovat, ale jen neúplně). Proto mi vadí, když mi někdo jiný vnucuje svůj názor na to, jaká má být kvalifikace učitele mých dětí a kdo a vlastně i jak je má vychovávat.

Jakkoliv jsem zde zdůraznil právo rodičů na volbu cílů a metod vzdělávání a tedy i na volbu kvalifikace učitelů jejich dětí, připouštím a dokonce podporuji, že stát má právo (dané Ústavou a poněkud nešikovně formulované jako povinná školní docházka) stanovit a prosazovat své představy o vzdělávání dětí, a to v některých případech i proti vůli rodičů (např. těch, které by děti chtěli učit tunelování). K tomu by ovšem musel stát své obecné cíle ve vzdělávání jasně formulovat. A to zatím český stát neučinil, na rozdíl třeba od Singapuru, Austrálie, Nového Zélandu, Ontaria, Skotska či Švédska, které se shodují na velmi podobných obecných cílech vzdělávání 1. Umět a chtít se učit;  2. Selfconfidence (sebedůvěra); 3. Morální, slušný člověk; 4. Aktivní občan. S těmito cíli se rád ztotožním a budu se zajímat, jak jsou učitelé k jejich naplňování vybíráni a připraveni, např. zda sami tyto cíle naplňují. Po prozkoumání několika kurikulí učitelské přípravy jsem ovšem nenalezl nic, co by k tomu směřovalo. Není ovšem divu, když náš stát žádné takové cíle nestanovil.

3. Nevěřím ve schopnost českého státu koncepčně stanovit, prosadit a zajistit reálné naplnění podmínek kvalifikace, ale ani cokoliv jiného ve školství. Vede mě k tomu zkušenost. Zjednodušeně řečeno, na co stát v českém školství sáhl, to zvoral (kvalita a realizace kurikulární reformy, internet do škol, státní maturita, školky, efektivnost využití peněz z EU atd. atd.). A divím se, že právě lidé pracující ve školství tuto zkušenost nereflektují a stále doufají, že tentokrát to bude jiné. A vede mě k tomu i poměrně velmi dobrá znalost současných mechanismů, vlivů, zájmových skupin, zájmů a fungování řídících struktur v českém školství.

4. „V současné době se v odborných kruzích i na mnoha školách - základních i středních - mluví o tom, jakým směrem se má ubírat vzdělávání. Je zřejmé, že tradiční pojetí vzdělávání, školy jako místa, kde žáci absorbují veškerou moudrost, je překonáno,“ píše ředitel Jiří Růžička. Jsem přesvědčen, že průběhu příštích deseti let dojde ve vzdělávání k dramatickým změnám v organizaci, metodách, cílech (prvním silnějším signálem je rozvoj MOOC), a to celosvětově. Školy a celé školské systémy na změny ve vzdělávání budou muset reagovat. Čím pružnější budou, tím budou reagovat rychleji a lépe. Naopak každý další omezující předpis zvyšuje rigiditu a nepružnost celého systému a bude překážkou potřebných změn.

 

Epilog


Na přelomu ledna a února jsem byl v Kambodži. A mám dva zážitky. 

Podvakrát jsem byl u místních zubařů, nepochybně ani jeden nebyl lékař, oba však byli neobyčejně šikovní a zuby mi spravili dobře, na rozdíl od mladého MUDr. v Praze, po kterém to musela moje stálá zubařka opravovat.  (Na rozdíl od ČR se totiž mohli naučit a naučili opravovat zuby jinde než při studiu stomatologie.)

V Kambodži zcela mimo obvyklé turistické trasy jsem potkal 20letou Češku z Teplic. Hned po maturitě odjela do Prahy, kde rok pracovala, aby si vydělala na cestu po světě. Byla již třetí měsíc sama v jihovýchodní Asii, po Vietnamu a Kambodže mířila do Laosu. Prokázala odvahu, rozhodnost, samostatnost, schopnost rychle se orientovat v neznámém prostředí i čelit nepříjemnostem a vyrovnávat se s nepřízní osudu. Chcete-li se držet RVP (rámcových vzdělávacích programů), tak jistě osvědčila a rozvinula klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a pracovní. Snad jen o občanských toho mnoho nevíme. A co se o úrovni klíčových kompetencí absolventa dozvíme z diplomu (kterékoliv fakulty)?

Kdybych si tedy měl jako rodič vybrat, zda své dítě v první třídě svěřím do rukou téhle cestovatelky nebo do rukou čerstvé absolventky pedagogické fakulty, moje volba by byla jasná. Bohužel mám obavu, že tohle děvče učit nepůjde.

Je to ovšem moje volba a nechci nikomu, zejména ne jiným rodičům, brát právo vybírat si učitele jinak, třeba podle formálních kritérií, natož jim vnucovat svoji představu.

Můj postoj je liberální. 

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Tak kantoři by měli bejt především psychicky OK. Když nejsou, tak ani 10 pajdáků nic nevylepší.
09. 03. 2014 | 17:40

vasja napsal(a):

Autor.
A svěřil byste svoje děcka učitelkám Hanče s Tončou?
09. 03. 2014 | 17:44

mb napsal(a):

Bohužel mám obavu, že tohle děvče učit nepůjde.

qrq ....

... a jak tedy chcete přinutit ty, kteří učit nechtějí, aby učit šli

a absoloventům pedagogických fakult učit naopak zakážete ?

( takzvaná negativní selekce: kdo se odváží absolovovat pedagogickou fakultu, má navěky zakázáno učit ... vaše přemýšlení pan šteffle dosahuje kafkovských hloubek a podobenství o dveřníku ...)

tak hezký den ...
09. 03. 2014 | 17:45

gaia napsal(a):

co to zas kuje za pikle mladý Klaus. Prý bude pro britskou fitrmu skupovat střední školy a výsledky budou patrné už v říjnu.
To k nám Britové chtějí vyvážet negramoty, že si tu s nimi poradíme?
09. 03. 2014 | 17:46

D. napsal(a):

Pane Šteffle, pokud budou vyučující na pedagogických fakultách hodnoceni podle vědecko-výzkumné práce, účasti na konferencích, publikační činnosti (v časopisech vybraných - kým?), účasti na dalším vzdělávání, grantech ... a výuka bude někde na 27. místě, pak se nelze divit, jak vzdělávání probíhá/ neprobíhá. D.
09. 03. 2014 | 17:47

gaia napsal(a):

vasja

svěřit děcka excentricke dobrodružce, to by dopadlo.
09. 03. 2014 | 17:48

Xaver napsal(a):

qrq
1) Existují školy základní, střední, vyšší a vysoké. Na kterých musí učitel mít pedagogické vzdělání ? Z médií jsem se to nedozvěděl.
2) Např. učitel češtiny nebo dějepisu absolvoval univerzitu s pedagogickým zaměřením.
Po 5ti letech je tedy plně kvalifikován.
Učitel např. elektrických strojů nebo třeba jen technického kreslení musí absolvovat 5tileté inženýrské studium a potom tříleté pedagogické. Musel tedy studovat 1,6 x déle než učitel humanitních předmětů. Neměl by tedy mít 1,6 x vyšší plat ?
09. 03. 2014 | 17:49

gaia napsal(a):

Xaver

mohl to studovat naráz a délka by byla stejná
09. 03. 2014 | 17:50

strýc virus HxNx napsal(a):

gaia 17:48

obávám se, že pan free ride snowboardista Vás nepochopí.
09. 03. 2014 | 17:56

ondrejsteffl napsal(a):

mb napsal(a): 09. 03. 2014 | 17:45
„... a jak tedy chcete přinutit ty, kteří učit nechtějí, aby učit šli“
Existují projetky typu Teach for America (http://www.teachforamerica.org/), které takové lidi motivovat umějí.

„kdo se odváží absolovovat pedagogickou fakultu, má navěky zakázáno učit ...“
Tak daleko bych já nešel, ale poptám se ředitelů škol, co si o tom myslí ;-)
09. 03. 2014 | 17:56

ondrejsteffl napsal(a):

Xaver napsal(a): 09. 03. 2014 | 17:49
„Existují školy základní, střední, vyšší a vysoké. Na kterých musí učitel mít pedagogické vzdělání ? Z médií jsem se to nedozvěděl.“
Předpis se týká základní a středních škol

„Učitel např. elektrických strojů nebo třeba jen technického kreslení musí absolvovat 5tileté inženýrské studium a potom tříleté pedagogické“
Zpravidla stačí jen 200 hodinový půlroční kurz
09. 03. 2014 | 17:56

mb napsal(a):

Tak daleko bych já nešel, ale poptám se ředitelů škol, co si o tom myslí ;-)

... jj, proveďte ...

hezký den ...
09. 03. 2014 | 18:08

gaia napsal(a):

ondrejsteffl

Existují projetky typu Teach for America (http://www.teachforamerica.org/), které takové lidi motivovat umějí.
myslíte, že by se to takové dobrodružce chtělo vůbec číst?
Vždyť na světě je tolik zajímavějších věcí, než webovky nějakého projektu.
09. 03. 2014 | 18:10

ld napsal(a):

gaia,

vy učíte jaké předměty?
09. 03. 2014 | 18:12

gaia napsal(a):

ld

to je nepodstatné, ale já myslím, ze taková, kdyby šla ''učit'', tak jedině na nějaký projekt od člověka v tísni HIV postižené děti do Afriky nebo sirotky po tsunami někde v Indii, ale rozhodně ne do české školy, kde by ji vyštípali, když by párkrát zapomněla zapsat do třídnice
Neb v pořádku papíry, to je hlavní, zač je hodnocen ředitel.
09. 03. 2014 | 18:18

ld napsal(a):

gaia,

tak to prozraďte. Víte, že mám pro vás slabost...:-)
Jde o humanitní či exaktní předměty?
09. 03. 2014 | 18:21

gaia napsal(a):

ale ten Klaus mladší mi nejde z hlavy.Jak se dá koupit střední škola?
09. 03. 2014 | 18:21

gaia napsal(a):

ld

tak lde, copak já jsem asi mohla učit? Jestli mate nějaké EQ, tak byste na to mohl snadno přijít,nehledě, že jsem to tu již mockrát odtajnila
09. 03. 2014 | 18:24

ld napsal(a):

gaia,

já zas z těch diskusí nemám nějakou obsesi, takže to tajemství neznám; nevysedávám zde. Proto je tato má znalost chabá :-)
09. 03. 2014 | 18:27

ld napsal(a):

Ruština? A jaký další předmět?
09. 03. 2014 | 18:28

gaia napsal(a):

ld

samá voda, tak nápověda, co asi mohla učit osoba používající nick matky přírody?
09. 03. 2014 | 18:36

ld napsal(a):

gaia,

gynekologii?
:-)
09. 03. 2014 | 18:41

neo napsal(a):

Gaia:

jelikož jste zde vykládala, že byla šička rukavic a pak taky montovala opěrky k sedadlům do aut, tak asi praktická výchova nebo jak se to jmenovalo na základce.
09. 03. 2014 | 18:42

gaia napsal(a):

ld

to se učí někde na ZŠ?
Koukám, že Vaše EQ není moc vysoké, takže prozradím.

Přírodopis.

Tenhle předmět na okraji zájmu, hodnocen jen podle toho, že ve třídě bylo ticho a občas někdo zabodoval v nějaké okresní soutěži.
09. 03. 2014 | 18:46

ld napsal(a):

gaia,

nevím, asi se to učilo i na ZŠ. My měli ve třídě na křídou tabuli furt obrázky renaultů vejpůl.
A co jste měla jako druhý či další předmět?
09. 03. 2014 | 18:49

gaia napsal(a):

neo

ale je fakt, že učit jsem musela skoro všechno, ( ostatne jako každý jiný učitel)podle toho, jak kdo chyběl a koho se nepodařilo sehnat.
Takže by mne docela zajímalo, jak by se hodnotila má aprobovanost.
navíc práce na pozemku, což byla také aprobace, byla v 90. letech zrušena.
09. 03. 2014 | 18:49

gaia napsal(a):

ld

ještě chemii, práce na pozemku a chemickobiologická praktika, též po 89. zrušeno jako předmět.
Takže byla jsem aprobovaná, když jsem místo toho, aby mi vyšel úvazek, fušovala do rodinné výchovy,která byla zavedena,aniž by někdo na to měl aprobaci, tělocvik a chemii příbuznou fyziku, neb to nikdo nechtěl?
09. 03. 2014 | 18:54

Dalibor Štys napsal(a):

qrq
1) Nesmíme předstírat, že platíme. Učitel musí mít cca 25 tis. čistého, je to náročné povolání pro něž se požaduje vysokoškolské vzdělání. Jinak jsou kvalitní pedagogové převážně iluzorní představa. Stálo by to asi 30 mld. ročně z nichž by se zas 15 vrátilo na daních. Státní rozpočet má ke 2 bilionům.
z 1) vyplývá 2) Pedagogické fakulty především produkují absolventy, kteří vůbec učit nechodí. Chtěli jsme v rozpočtu 2014 alespoň ocenit fakulty, které produkují pedagogy, kteří do škol vůbec přijdou, je to ale zoufale nedostatečný první krok.
3) Z 2 a 3 vyplývá otázka zní, jestli o český národ ještě vůbec chceme, když za jeho vzdělávání nechceme platit, respektive když peníze na jeho vzdělávání používáme k jinému účelu.
4) Pokud se nevyřeší 1-3, všechny kariérní řády a kvalifikační požadavky jsou jen prostředkem na mediální zviditelnění politiků a profesionálních odborářů.
09. 03. 2014 | 18:56

gaia napsal(a):

Dalibor Štys

vy jste byl ministr.

Mohl byste mi vysvětlit, jak se dá koupit střední škola pro Britskou firmu?
Já myslela, že budovy jsou kraje, obcí, státu apd, vybavení státní a učitelé by prodejní být neměli.
09. 03. 2014 | 19:03

neo napsal(a):

Dalibor Štys:

25 čistýho je zas iluzorní plat pro učitele pokud se zde bavíme o všech. Systém odměňování státních zaměstnanců je v principu špatný. Nehledí se na schopnosti, výkon, uspěšnost apod... Chce to základní plat a nenárokovou složku dle výsledků. Pak by se ti nejlepší klidně dostali i přes 30 čistýho a špatní by byli třeba na deseti.
09. 03. 2014 | 19:06

Papouch napsal(a):

Ohledne tabulky (ABCD) ktera je trochu malo podrobna - udelal nekdo na ministerstvu "plachtu" rozebirajici onech 17000 [C] (D predpokladejme ze jsou vyhozeni) podle predmetu ktery uci?

Pokud ma pravdu Jiří Růžička, ředitel Gymnázia Jana Keplera, ze se to tyka hlavne rodilych mluvci a odbornych predmetu, nabizi se celkem jednoducha metoda jak to obejit - vyridi si ZL, skola pronajme prostory a studenti si vyuku proste zaplati. Nebyl by to prvni pripad, kdy ruka trhu pseudoproblem elegantne vyresi.

qrq
09. 03. 2014 | 19:08

gaia napsal(a):

Papouch

to by se musela měnit ústava, kde je napsáním že výuka do určitého věku je povinná a bezplatná
09. 03. 2014 | 19:14

Návštěvník napsal(a):

Dalibor Štys

Omyl - učitelská profese nevyžaduje vysokoškolské vzdělání, anýbržto pedagogickou fakultu. To zajisté uznáte, je drobet rozdíl.

A další: Pokud tvrdíte, že učitel je náročné povolání, pak uvedte JEDINOU profesi, kterou vykonávají vysokoškoláci, která je méně náročná, než profese učitele.

Prostě se smiřte s tím, že pajdáky jsou nejhorší VŠ, učitelé mají nejkratší pracovní dobu, a navíc nejsou odpovědní za výskedky své práce, a tak jsou dle toho odměnováni - spíše jsou přepláceni - důkazem mého tvrzení je to, jaká je o práci učitele rvačla - volná místa učitelů prakticky neexistují.
09. 03. 2014 | 19:15

Návštěvník napsal(a):

Dalibor Štys

Kdo za vzdělání nechce platit, jsou především české domácnosti. Pokud by české domácnosti dávaly na vzdělání obdobnou část příjmu, jaká je v OECD běžná, pak bychom se přiblížili zemím, které dávají na vzdělání největší procentuelní podíl HDP - tedy Alžírsku, Libyi, Seychelám či Surinamu. Nepochybuji o tom, že tyto země mají nejdokonalejší vzdělávací systém na světě:)))))
09. 03. 2014 | 19:18

Návštěvník napsal(a):

neo

Problém je to, jak znormovat práci učitele, aby bylo určitelné, který učitel je dobrý a který špatný.
09. 03. 2014 | 19:20

Dalibor Štys napsal(a):

qrq:

To gaia: Už dávno máme soukromé školy. O souvislostech viz níže.
To neo: Buď 25 000 bude, nebo nebude rozumné školství pro všechny. Momentálně vše spěje k tomu, že budou školy pro rodiče, kteří jsou schopni platit školné, a pro ty ostatní. Už dávno to není tak, že soukromé střední školy jsou jen ty, kde se absolvování více-méně kupuje.
09. 03. 2014 | 19:21

Návštěvník napsal(a):

gaia

Narazila jste na dost zásadní problém - a sice, že někdo někde z roku na rok rozhodne, že se zavede nový předmět, a přitom to není aprobačně pokryté.

A učitelům to pochopitelně nevadí.
09. 03. 2014 | 19:23

Návštěvník napsal(a):

Dalibor Štys

A proč rvát peníze do schwarztunnelgeldlochu, když učitelé se rvou o to, dělat za podstatně méně?

Nikde v EU nejsou učitelé hodnoceni oproti ostatním VŠ lépe. Pokud to začněte porovnávat, pak si také porovnejte vyučovací povinnosti učitelů v EU a českých soušáků pančeláků.
09. 03. 2014 | 19:25

honolulu napsal(a):

Vazeni ucitele,
byrokraticti tyrani vas otravuji hloupostmi...To je proto, aby vas pripravili o pravidelne zvyssovani vasich platu, a take proto, aby meli moznost se vas zbavit, dlouho pred zaslouzenou penzi....Usetrene penize si rozdeli mezi sebou !
Ale ja vam poradim ! Protoze je treba precurat vycuranky.

Predstirejte, ze studujete a kupte si pozadovany diplom, ktery potrebujete na tajnem trhu...

Vezmete si priklad ze mne. !
Zamiloval jsem se do rakouske hrabenky. Ona me ale vubec nevnimala, dokud jsem ji neohromil aristokratickym titulem.... Potom teprve rozpoznala moje kvality a vyslysela moje touhy.
Na ten titul jsem MEL narok, protoze moje stara teticka pracovala na Hradcanech.
(Jako hajz baba.)

Z toho prameni pouceni. MUSITE KLAMAT SVET, protoze svet chce byt klaman !
Pri zakoupeni titulu (ci diplomu) musite byt opatrni !
Ten muj titul byl ze spanelske slechty a ja neznam spanelsky ani kdaknout....(Oh, ja osel.)
Samozrejme se na to prislo, tak jsem utekl do Ameriky...Ale kdyby se na to neprislo, tak bych chodil za hradnim panem na kafe a smetrdol....

Krome toho, uvedomte si, ze ti co studovali za Komousu meli diplomy zdarma....
Psssst, - Buh vi jestli doktor Stefl take neni nejaky ten "spanelsky aristokrat" jako ja.
Cesi nedejte se !
09. 03. 2014 | 19:26

gaia napsal(a):

Dalibor Štys

pochybují ale, ze by nějaký boháč dal dítě na zdravotní sestru nebo prodavačku.
To budou samá manažerská studia za chvíli to tu bude řídit pár rodin bez ohledu na to, zda mají schopná nebo neschopná děcka.
09. 03. 2014 | 19:26

Návštěvník napsal(a):

gaia

A kdo by podle Vás měl studovat manažerská studia, než děti bankéřů nebo kapitánů průmyslu?

Děti dělnické třídy? Ty, pokud vím, tak se za bolševika hrnuli na tzv. "tuzérové obory" - protože to sypalo. Nebo snad cikáňata v rámci Afirmative Action?
09. 03. 2014 | 19:29

Dalibor Štys napsal(a):

To Návštevník:
1) Vysokoškolských profesí méně náročných než (vážně brané) učení je většina. Například podřízený manažer firmy se zahraničním vlastníkem. Současný stav není signifikantní, protože pak bych musel přistoupit na tezi, že cílem škol je hlídat děti aby se netoulaly po ulicích.
2) Domácnosti platí daně. Z nich by se měli platit i školy.
3) Kdo je dobrý učitel má poznat jeho nadřízený. Dobrá škola produkuje z průměrné populace absolventy, kteří pokračují dále ve studiu nebo se dále živí vlastní prací.
09. 03. 2014 | 19:30

gaia napsal(a):

Návštěvník

ideální by bylo, kdyby každý studoval dle svého zájmu a k čemu inklinuje a co je potřeba a ne to, co letí, sype nebo chce tatínek.
09. 03. 2014 | 19:32

Dalibor Štys napsal(a):

To gaia

Jednak tento stav neobhajuji, právě naopak, ale to je právě předmětem diskutovaného textu. Navíc, zdravotní sestry už dnes musí mít Bc. titul, takže můžou klidně po gymnáziu nebo nějaké místní střední škole na vysokou.
09. 03. 2014 | 19:35

Dalibor Štys napsal(a):

Návštěvník:
V úspěšných státech EU jsou učitelé placeni tak, aby se rozumně uživili.
09. 03. 2014 | 19:37

gaia napsal(a):

to je fakt blbé, když má učitel nejlevnější mobil ve třídě a na výletě nejnižší kapesné na útratu. To pak ty děti k vzdělávání moc nemotivuje, stejně jako když je ke studiu ponouká učitel, který sám nic nevystudoval.
09. 03. 2014 | 19:41

KAteřina napsal(a):

Požadavky na doplnění kvalifikace jsou ve své podstatě šikanou - jak většiny formálně nekvalifikovaných učitelů, tak malých škol, kde není možné zajistit aprobované učitele na každý předmět. Co bezpečně zajistí, aby školy byly nesnesitelnější pro děti i učitele? Šikanování učitelů.
09. 03. 2014 | 19:42

neo napsal(a):

Návštěvník:

asi jako se to dělá v soukromých firmách, při oceňování zaměstnanců. Určitě je velká část kritérií měřitelných, jiná více či méně a každopádně by část závisela na vedoucích pracovnících. Každopádně to není věc neřešitelná a určitě lepší než nasypat všem 30 lirů čistýho.
09. 03. 2014 | 19:48

Terry Fox napsal(a):

Já se na to už ptal na jiném místě: Ten nový nick "návštěvník" - kde se vubec takoví v Česku kotí? Číst jeho příspěvky jsou doslova duševní muka. Ten trumfne ještě i resla s mladou paní "neo" dohromady. To snad ani není možné, taková nekonečná vypatlanost.
09. 03. 2014 | 19:49

gaia napsal(a):

KAteřina

také pravda,vzpomínám si na kolegyni vychovatelku, kdy po revoluci najednou nebyly na nic peníze a rušily se družiny. Ona tedy po 20 letech ve družině se rozhodla vystudovat učitelství pro 1. stupeň, ale hned toho nechala, protože první zápočet byl z bruslení a k tomu ještě 10 hodin povinně v HK odbruslit na fakultě, ona jezdila 3 pátky jen bruslit, měla rodinu a muselo se za ní zastupovat, navíc jí bylo už 40 a na naší škole nebyl nikdy nikdo s dětmi bruslit, neb u nás nebylo v té době kluziště, když si uvědomila, ze takovéto blbosti by musela snášet 5 let, udělala si na pracáku rekvalifikační kurs účetnictví a dodnes pracuje na městském úřadě na odboru školství a už by neměnila.
09. 03. 2014 | 19:50

neo napsal(a):

Dalibor Štys:

to není pravda pane Štysi. Ani 25000 neudělá ze špatného učitele toho dobrého.
A nárokovat si nějakoun částku bez zásluh je taky špatně. Buď pracujete tak, že si je zasloužíte a nebo prostě ne. Znám učitele, kteří by zasloužili i 100 000 a pak takové, kterým bych nedal ani minimální mzdu. Od toho tu je pak nadřízený učitele, aby mohl posoudit, kdo jak pracuje. Funguje to tak v soukromých firmách, tak by to mělo fungovat i ve školství.
09. 03. 2014 | 19:54

mb napsal(a):

neo nevim co vám ti učitelé udělali, že jste na ně tak zlý ...

když už je učitel na škole, mel by mit nejakou kvalitu, pod kterou by nemel klesnout / asi vam nikdo nepujde ucit za 10 cistyho /

souhlasim s panem štysem ...

ale to je marno hrazet hrach na zed a naopak ...

poměr hdp vydavany na vzdelavani ... a porovnani platu ucitelu s jejich zahranicnimi kolegy ( pro navstevnika: samozrejme že česti učitele travi podobne casu ve skole jako jejich zahranicni kolegove)

uvidime ... az vyhorim, tak ze skolstvi odejdu ...

zatim ...
09. 03. 2014 | 19:56

gaia napsal(a):

bez kvalifikace jsou dnes vlastně skoro všechny učitelky MŠ, neb to se jednou takhle někdo ráno probudil a rozhodl, že musí byt hodně vzdělané, tak škrtem pera změnil kvalifikační požadavky, ze středního pedagogického vzdělaní na vysokoškolské, minimálně BC. takže najednou byla nekvalifikované většina.
Což s faktem, že chybí 10 000 míst ve školkách a rodiče se chtějí kvůli tomu se státem soudit, docela divné
09. 03. 2014 | 19:57

Zdeněk Brom napsal(a):

Dalibor Štys:

Nemám problém s platem, ale s jinými záležitostmi:

a) Nedotažená reforma, která je za chodu měněna. Co bude dál, to nikdo neví. Co ministr (Neberte to prosím osobně), to experimentátor. Chaos.

b) Právní nejistota. Abych neporušil ani jeden bezpečnostní předpis, nesmím do školy vůbec vstoupit. Jak se něco stane, může za to učitel. Raději nic nedělat, tím se nic nezkazí.

c) Nájezdy všemožných lidskoprávních neziskovek a jejich zasahování do přípravy legislativy a dehonestace konkrétních učitelů, kteří se jim znelíbí.

d) Neskutečné mrhání penězi na všemožné krávoviny, pardon, projekty EU jako Peníze do škol.

e) V podstatě kašlání na práci s talentovanými dětmi. Učitelé v podstatě improvizují, jak se dá.
09. 03. 2014 | 19:58

neo napsal(a):

mb:

naopak, nejsem na ně zlý. Mám v rodině 4 učitele. Nikdo neříká, že mají jít učit za deset čistýho. Musí být tak dobří, aby mohli učit za 50 čistýho. Taky nejdu pracovat do firmy s tím, že se spokojim s nástupním platem, ale že na sobě budu pracovat, budu nejlepší a budu postupovat. Mentalita typu, že se nepohnu z místa je demotivující a nezdravá. A právě takovou mentalitu produkuje systém odměňování ve státním sektoru. Každý by rád teplé místečko, stálý plat aniž by hnul prstem a udělal cokoli navíc a nejlíp ještě definitivu.
09. 03. 2014 | 20:02

mb napsal(a):

to je ale něco za něco ... na začátku kariery si rozmyslím zda půjdu do větší konkurence nebo za větší jistotou ( a definitivou) ... neznamená to na sobě nepracovat ...

jako ja vam neberu a nezavidim vas plat, tak i vy byste mel prat ucitelum plat co nejvyšší ...

je ostudou českeho statu, že povolani učitel patří k tzv. poraženým profesím ...

uz se to sotva zmeni .... preju hezky vecer ...
09. 03. 2014 | 20:17

scientist napsal(a):

qrq
s textem souhlasím, jenom si tak přemýšlím o dvou věcech a obě se týkají kulturní reprodukce. Škola a média mají dnes podstatnou integrační roli - skrze info, které produkují, mj. stmelují anonymní dav v národ a výrazně formují ï jeho sdílenou kulturu. Když stát odstřihneme od škol a vzdělávání navíc přesuneme významným způsobem na internet... Výsledkem bude tribalizace.
Stopadesát let je klíčovou sociologickou otázkou, jak společnost zajišťuje schopnost kooperace v komplexních společnostech, zvláště po zániku sjednocující role křesťanství, - jak se zajišťuje "harmonie" různě socializovaných individuí, tedy jejich schopnost rozumět světu alespoň trochu společným způsobem. Já bych z toho ten stát tak úplně nevyhazoval, ani nerušil pobyt ve škole jako element umožňující sociabilitu. Nikoliv náhodou je symbolem asociála-mimoně ajťák :)

Zadruhý, dneska je v módě flexibilita, pružné reakce, přizpůsobení se impulsům, které generuje trh práce. Jenže opakem zkostnatělého českého školství bude stav, kdy škola bude jen odvozeninou pracovního trhu. Nakonec bude jen otázkou času, kdy se poslání školy smrskne na úzce definovanou užitečnost, kterou bude určovat ekonomika.
A nějak my to nesedí ani "kyberneticky". Impulsy z jednoho subsystému (hospodářství) "rozkmitávají" zbytek... vyřadíme tlumiče (škola, rodina, stát...) a poserem se z toho. Mne se trend zvyšování rychlosti našich životů vůbec nelíbí.

Když to shrnu, moje neobratná úvaha směřuje k tomu, že určitá míra rigidity může být velmi užitečná.
09. 03. 2014 | 20:20

neo napsal(a):

mb:

jistě, přeju, ale musí být zasloužený. Nebudu přát skvělému učiteli i lemplovi 25000. Prostě ne. Ty peníze, které má lempl navíc totiž chybí tomu skvělému.

Co se týče první části, je to rozdíl v povahách lidí. Já bych raději do konkurence než na jistotu.
09. 03. 2014 | 20:21

Petr z Tábora napsal(a):

Autor je s problematikou dobře obeznámen a napsal zajímavý článek.
Já opouštím hlubokomyslné úvahy a konstatuji, že odpovědný pracovník jakékoli profese dbá o to, aby měl příslušnou kvalifikaci. Elektrikář musí mít splňovat podmínky vyhlášky, řidič z povolání příslušná přezkoušení, lékař druhou atestaci atd. Zde na to měli deset let, kdo je nevyužil, tak tím vyjádřil vztah ke svému povolání, není odpovědný a soucit s ním je nadbytečný.
09. 03. 2014 | 20:28

Martin1 napsal(a):

Ondřej Šefl
Pane Šefl

NENÍ TO MALINKO JINAK?
Píšete:
„Kdyby byl titul z pedagogické fakulty zárukou kvality učitele, nikoho by ani nenapadlo přijmout někoho nekvalifikovaného a žádný předpis by nebyl potřeba“. Dnes na tu moudrou dámu z pedagogické fakulty často vzpomínám.
- - - - - - - - - - - - -
K tomu:

Myslím, že nemáte pravdu. Vždyť Vaše tvrzení postrádá logiku. Vždyť nedostatek kvalifikovaných učitelů zapříčinil, že mohli - museli být přijímáni učitelé bez kvalifikace. Ta dáma nebyla moudrá. A vy? . . . . .Ten argument nesedí.

Měl znít, že i učitel bez kvalifikace může být ve skutečnosti schopnějším učitelem, než učitel s kvalifikací.

Ano, jsou totiž lidé, kteří mají talent od přírody lidem něco vysvětlit - to jsou dobří učitelé s kvalifikací, nebo i bez kvalifikace. Pak jsou ti špatní s kvalifikací i bez kvalifikace.

A pak jsou výjimeční lidé, kteří neumí druhým vysvětlit vůbec nic, často ani přesně sami nevědí, na kterou barvu se přechází křižovatka, ti jsou pak občas nositeli Nobelových cen.:), nebo končí na psychiatrii, nebo pobíhají mezi tím. :)))
09. 03. 2014 | 20:48

Občan napsal(a):

ondrejsteffl napsal(a):
mb napsal(a): 09. 03. 2014 | 17:45
„... a jak tedy chcete přinutit ty, kteří učit nechtějí, aby učit šli“
Existují projetky typu Teach for America (http://www.teachforamerica.org/), které takové lidi motivovat umějí...
09. 03. 2014 | 17:56"

Si děláte legraci?
"Teach for America" je chudinská sociálně-pedagogická péče, která má být v extrémně chudých regionech USA náhražkou za kvalifikované učitele zejména základních škol v kombinaci s náhražkou za veřejnou sociální správu. Na obé ony regiony nemají prachy.
http://www.teachforamerica.org/why-teach-for-america/where-and-what-youll-teach
Plat takových "náhražek" se pohybuje od 25 000 dolarů /rok v chudých zemědělských oblastech po 52 000 dolarů/rok v městských chudinských čtvrtích. Federální minimální mzda je 7,50 dolaru/hod.; takže pokud jde nadšenec učit na chudý venkov, obdrží "plat" lehce nad úrovní federální minimální mzdy. Na přechodnou dobu přijatelné, ale ŽIVIT se tím nedá. Takže "Corps" vedou permanentní náborovou kampaň, protože se jim zájemci moc nehrnou. To nehrnutí je tak markantní, že práce pro organizaci je započítávána do plusových bodů čekatelům na "zelenou kartu".

No, a ideální učitel pro 21. století?
Nerozbitný robot prostý emocí, který dokáže absolutně ignorovat verbální, fyzické i psychické útoky "žáků" i rodičů, přitom je všechny nepozabíjí a nějak do žáků vpraví alespoň základy čtení a psaní.
Nic víc není potřeba; čehož je důkazem přírodní úkaz používající nick "neo"...
09. 03. 2014 | 20:50

strýc virus HxNx napsal(a):

scientist

Mnea proč nezvolit rovnou rigiditu se trend zvyšování rychlosti našich životů vůbec nelíbí.

Když to shrnu, moje neobratná úvaha směřuje k tomu, že určitá míra rigidity může být velmi užitečná.

-------------------------------------------------------
a proč nezvolit rovnou rigiditu na úrovni střední mentální retardace? to už je nějakej grunt. po staru imbecilitas...
09. 03. 2014 | 20:56

strýc virus HxNx napsal(a):

ha, zdá se, že se to nějak nepěkně zvrtlo, to bude ómen!
09. 03. 2014 | 20:57

12345 napsal(a):

Pane Štys, díky za diskuzní vstupy, je vidět, že o tom něco víte.
A lidí typu "Návštěvník" si nevšímejte. Prostě jsou takoví mezi námi...
A dík za Vaše několikaměsíční účinkování; bylo to období klidu a bez nekvalifikovaných výkřiků.
09. 03. 2014 | 21:06

mb napsal(a):

neo ... ucitel ktery absolovuje vš studium ... a učí na škole ( případně projde i nějakou další zkouškou typu atestatce) MUSÍ mít nárok na nějaký odpovídající minimální plat ... nemůžete vše nechat na řediteli, kde může hrozit nepotismus ...

ale proč vám to vykládám, že ...

no nic, hezký večer ...
09. 03. 2014 | 21:18

Jana Pechová napsal(a):

qrq
Možná by nebylo od věci, dokud ti učitelé bez potřebného papíru jsou ještě k dispozici, spáchat nějaký průzkum, v němž by se porovnala úroveň vědomostí žáků učených pedagogy a nepedagogy.
I když... právě tady se opět narazí na vzdělávací cíle...
No, česká klasika. Přednost obalu před obsahem.
09. 03. 2014 | 21:20

Návštěvník napsal(a):

mb

Učitel neabsolvuje obvykle VŠ studium, ale pedagogickou fakultu, a dělá na o něco více, než poloviční úvazek proti ostatním VŠ.

To ví každý, kromě učitelských matláků.
09. 03. 2014 | 21:29

Návštěvník napsal(a):

neo

Za komunistů se vyprávěl takový vtip: Učitel přírodopisu (Gaia promine) najde na výplatní pásce o 200 Kčs méně. Prohlásí - Nuže dobrá, smlčím žákům hlodavce".

A jak vidíte, to, co se vyprávělo jako vtip, pan Štyks podává jako realitu, a ještě to myslí vážně - blahoslavení chudí duchem.
09. 03. 2014 | 21:32

Návštěvník napsal(a):

Dalibor Štys

Aha, takže žádné. Manažer není profese, ale funkce - HLUPÁKU.

A za další: učit chodí zásadně ti, kteří počítají, že se mc nepředřou. A jak píši, tak učitel je placený za to, že učí, ne za to, že NAUČÍ. Za většinou ostatních VŠ profesí musí být neco vidět.

Vyjjmenujte, která z níže uvedeých profedí je MÉNĚ náročná, než práce soušáka pančeláka.

1) Chirurg
2) Soudce
3) Výzkumný pracovník ve farmaceutickém průmyslu
4) Konstruktér Hi-Tech zařízení
5) Programátor informačních systémů.
6) Systémový analytik
7) Projektant dopravních staveb
8) Pilot
9) Vývojový pracovník v automobilce
10) Dětský lékař

Odpověste prosím kombinací čísel, at ukážete, co jste za přezíravého arogantního sebestředného hlupáka postrádající sebereflexi.
09. 03. 2014 | 21:41

mb napsal(a):

navstevnik ... ano ucitel ma mene prime vyucovaci cinnosti nez obnasi pocet hodin ´normalni´ prace ... jinak cesky ucitel pracuje srovnatelne s kolegy s oecd ... a za to že má vysledky cca na prumeru oecd pobira podprumerny plat ( v ohledu k ost. statum oecd ) i ost. vš skupinám obyvatel ... viteco ... pro stat ( danoveho poplatníka ) je to výhodné, pro ucitele ( a kvalitu vzdelavani ) je to nevyhodne ... ale to vam nemusi zajimat, vitejak ...

za sl. spojení ucitelsky matlak dekuji ... tak hezký večer ....
09. 03. 2014 | 21:42

e.m. napsal(a):

mno, zas na to, aby se člověk vyučil kominíkem zas tak moc vzdělanej být nepotřebuje.
konec konců ani to čtení a psaní není úplně nezbytné; dokonce může být i na škodu!
já myslím, že se na to autor může klidně vykašlat.
09. 03. 2014 | 21:46

Návštěvník napsal(a):

gaia

Soudružko učitelko, a jak to ten učitel dokáže, pokud statisticky vzato patří učitel mezi 27-30 procent nejléépe placených zaměstnaců s tím, že na rozdíl od ostatních zaměstnaců má největší prostor pro vedlejší výdělek, a obvykle nulové náklady na dojíždění, protože několik škol je v každé zádeli?

Vy si jako myslíte, že svými bláboly můžete vést válku proti matematické statistice?
09. 03. 2014 | 21:46

Návštěvník napsal(a):

mb

Český učuitel NEPOBÍRA podprůměrný plat NELŽETE!!!!!!!!! V rámci Čr pobírá učitel NADPRUMĚRNÝ plat, a co se týče vyučovací povinnosti, tak ta je v ČR 22 hodin průměr, Německo 27 hodin a třeba Španělsko 30 hodin. A další - na jednoho učitele připadá v rámci OECD spíše méně žáků, než je průměr. A výsledky stojí za vyližvíteco, žádnej českej soušák pančelák nevychoval jedinýho bobíka Bošů, Wernera Símnsů, Jakobíka Dífnbachrů, ani žádného pana Mědoura či paní Audynu - česká soušák pančelák vychovává samý nádeníky, který akorát uměj natahovat ruce pro práci - na rozdíl od těch třeba v Korei.
09. 03. 2014 | 21:52

Návštěvník napsal(a):

Jana Pechová

Víte, on existuje jiný výzkum, který jasně deklaruje, že NESROVNATELĚ lepší výsledky mají žáci, kterým se doma rodiče věnují, a v rámci OECD je tahle disproporce s ODSTUPEM největší. Možná se mi podaří vyhrabat studii, kterou zpracovávala OECD.

Pokud se nad tímto zamyslíte hlouběji, dojdete k závěru, že přidaná hodnota českého školství je ve skutečnosti velmi malá, lidověji řečeno,co žáky nenaučí rodiče, neumějí.

A to mají soušáci pančeláci ještě tu DRZOST si přivlastňovat výsledky práce rodičů žáků, kteří své děti na rozdíl od učitelů něco naučí a zadarmo.
09. 03. 2014 | 21:57

Návštěvník napsal(a):

Občan

Technická otázka Občane - které to jsou "extrémně chudé" regiony USA? Zkuste to geograficky. A´T Vás netrápím, i ten nejchudší USA stát má vyšší HDP/PPP přepočtený na paritu kupní síly, než levicí do nebe vychvalované Švédsko.
09. 03. 2014 | 22:00

Návštěvník napsal(a):

Občan

Mne dvaapadesát táců ročně nepřipadá až zase tak málo, dokonce ani těch 25 000 ne. Nedávno běžel dokument o leteckých katastrofách, a z toho vyplynulo, že kapitám havarovaného stroje měl 60000 USD/rok, a druhý pilot tuším 22 000 USD/rok. A podotýkám, že tak, jak jsem to chápal, tak si z toho museliplatit i hotely tam, kde měli mít ze zákona odpočinek - tedy jasnej cesták.
09. 03. 2014 | 22:03

Návštěvník napsal(a):

Občan

Při pohledu na výplatní pásku je Neo asi 3x kvalitnější pracovní síla, než Vy. Takže bych s tím hodnocením byl dost opatrný, a začal u sebe.
09. 03. 2014 | 22:05

Návštěvník napsal(a):

Dalibor Štys

Cituji Vás

2) Domácnosti platí daně. Z nich by se měli platit i školy.
Konec citace.
Je zcela zjevný, že vy jste i za těch 10 000 HRUBÉHO drahej. Vona škola je zřejmě dle Vás rodu mužského, a protože má nožičky, tak je živá, a proto měkké i. Vy děláte zbytečného úředníka v Karmelitské, že?
Můžete mi říci, jak má to školství kj něčemu vypadat, pokud na ministerstvech sedí tak naprosto neskutečně neschopní lidé, jako jste VY?
09. 03. 2014 | 22:11

mb napsal(a):

navstevniku jak kdo ... spousta ucitelu bere podprumerny plat ... ale to mate jedno ... nerozcilujte se ... anebo se rozcilujte, dela li vam to radost ... hezky vecer ...
09. 03. 2014 | 22:38

strýc virus HxNx napsal(a):

Návštěvník

sákryš, to už jsme tu dlouho neměli.
takový kus rozdivočeného dobytka.
09. 03. 2014 | 22:47

honolulu napsal(a):

Panove, citim casto silnou alergii k nicku, ktery si rika Obcan...Nemam ho rad ! Ale cas od casu - POUZE NEKDY se trefi ! ! Dnes to bylo BULLSEYE (20:50)

On vam vsak zapomnel rici, ze ucit cernochy zarucuje ZESILENI kazdeho ucitele a ze je to i telesne ci zivotu nebezpecne !....Neni nic strasnejsiho nez takova skola, ktera integruje ruzne kultury, rasy a temperament.... -Tato skola je zdarma v Americe.

A neni nic lepsiho a jemnejsiho nez skola soukroma, silne vyberova a kulturne rasove oddelena... - Tam je skolne ! Rozhodne neni zdarma !....Ale kazdy velmi rad zaplati.

Takova skola je pevnost, hlidana elektronikou...Zamyka se ! Ucitele belosi na ni maji 60-100 K rocne a kazdy jim to preje.....Jsou uznavanou casti komunity. Jsou oblibeni a zvani na socialni akce....Ucitel v USA je bud chudak, ze statni skoly, nebo velky pan ze soukrome skoly..

.Kamarad po operaci me pozadal ho zavest na skolni prisahu malych devcatek . On ma vnucku. --- Prisahu Kristu. (Skola v rukou silne cirkve.)
To bylo dojemne pekne. Asistovala u toho policie, hasici a samozrejme pan starosta.

Ucitelka v takove skole ma ve tride 20 deti, ale ma k ruce assitenty, zastupce, pomocniky , dobrovolniky a ja nevim koho vseho. Ucitelka je jako managerka celeho teamu.. atd.

Protoze nikdo na statnich verejnych skolach nechce ucit, tak sem prichazi na smlouvu ucitelky z Indie, Guatemali a nevim odkud
odevsud....Tyto ucitelky se topi v slzach !
Jsou kritizovany za - napr. za accent od opicaku, kteri maji nejsilnejsi accent v USA.

Povazuji praci ucitele za jednu z nejhorsich a nejtezsich co existuje. Nechtel bych to nikdy delat.
Vim urcite, ze i u vas si zaslouzi ucitele takove oceneni - kolik maji v USA na soukromych skolach.
(To co jsem napsal plati pro stat Ohio..Jak je to zde (Florida ) nevim ..)
Cesi nedejte se !
09. 03. 2014 | 22:50

pamětník napsal(a):

Kdo ví, dělá, kdo neví, učí.
Toto úsloví u nás platí velice často.
A proto jsem zde kdysi nevěřícně četl řádky jedné zde pilně píšící učitelky o tom, jak prý produkce tun vápna významně přispívá ke zvyšování koncentrace CO2 v ovzduší.
Zkrátka a dobře: učitel by měl látku, kterou vyučuje, předem se naučit, o všeobecném přehledu raději ani nemluvě. Bezmyšlenkový aktivismus, kterým se valná část učitelů vyznačuje, je protikladem racionální výuky.
09. 03. 2014 | 22:50

Pro návštěvníky a podobné teoretiky napsal(a):

Žáci 9. třídy v dnešní době. Sepsala učitelka ZŠ

Pokud si myslíte, že učitelem může být každý, kdo 45 minut udrží křídu a moč, jste na omylu.

Abyste si to patřičně představili, vybrala jsem vám 9. třídu v čase, kdy jsou všichni
přijati na střední školy. Člověk by řekl – proč sem vlastně ty vousaté a prsaté děti ještě chodí
a nezůstanou radši doma, když se stejně odmítají učit? No protože je pro ně škola jen druh
zábavy, estráda, show.

Tak, připraveni ke vstupu do třídy?

Totální výtlem

Začátek hodiny. Nenechte se zmýlit malým počtem žáků v učebně.
Zbytek přijde tak za čtvrt hodinky – musí nakoupit v Žabce naproti kuřivo, čipsy a Redbuly.
Když omladina dorazí, vevalí se s ní do třídy čmoud trávy, cigár a tabáku z vodních dýmek.
Jakmile se žáci usadí, začnou si vyměňovat flašky s pitím (pitný režim zaručuje školní řád).
Vzduchem létají z první do poslední lavice plastové lahve, které se občas za letu srazí.
„Kre.éne, de.ile, .ubko, .mr.e!“ ozve se obvykle po takové kolizi, což druhá strana kvituje slovy: „Mr.ám na tebe, ču.áku vyjebanej! (oslovení „ču.áku“ je dnes mezi mládeží konverzační obrat stejně jako kdysi „vo.e“).

Když ty štěbetálky za cenu vyřvaných hlasivek ztišíte, začíná nejklidnější fáze hodiny.
Třetina třídy zalehne se staženými kapucemi na lavice dospat noc strávenou na ICQ, Facebooku či Wowku (World of WarCraft), třetina si začne vyřizovat korespondenci v
mobilu a zbytek osazenstva tupě zírá vyrývaje žiletkou klikyháky do lavic, či, patří-li k
hnutí emo, do svého předloktí. Nyní můžete začít s výkladem.

Ovšem i kdybyste jim říkali, že jste právě vynalezli elixír nesmrtelnosti, jedinou reakcí
bude cedulka NUDA K CHCÍPNUTÍ! opřená o penál dívenky, kterou vzali bez přijímaček na
gymnázium, přestože běžně píše „bríle“, „výtr“ či „lžýce“.

Při psaní na tabuli dejte pozor, aby v křídě nebo v houbě nebyl špendlík a uvnitř tabule
přilepená vložka nebo použitý toaleťák. Nikdy nedávejte k rozboru věty, jako Chlapec
měl malého ptáčka, Láďa objel vesnici či Jedli jsme vejce natvrdo. Jakýkoli dvojsmysl dohání
znalce Kameňáků a Prciček k nepříčetným záchvatům smíchu.

Při „totálním výtlemu“ začnou hýkat, nekoordinovaně sebou zmítají, až se smíchy svalí
pod lavici, kde ještě dlouze tlučou rovnátky o lino.
Žáci s největším počtem uhrů na cm² jsou dvojsmysly uneseni natolik, že zuřivě čmárají po
lavici kosočtverce a nápisy PRC, MRD, ŠUK. Donutíte-li je to smazat, vylijí na lavici
celý obsah ředidla a ve třídě je rázem nedýchatelno.
09. 03. 2014 | 22:52

Pro návštěvníky a podobné teoretiky_pokr napsal(a):

Po otevření oken dozajista nějaký šikula zapálí na parapetu noviny, takže se dovnitř vevalí
hustý dým. To si snad děláte…
Vytrženi tím cvrkotem z letargie začnou žáci kolektivně syčet, bučet, mečet, mňoukat,
vzájemně si prozvánět mobily či pouštět písně typu: „Jsem gay, jsem teplej!“
Hoch, jenž za celý rok nesundal z hlavy kšiltovku, v níž vypadá jako lego panáček, na
vás ukazuje vztyčený prostředník „jako že jste jednička“ (vivat, Topolánek).
Než se stačíte naštvat, nahrnou se zadní řady k oknu, protože po ulici právě projíždí bývalý
propadlík na čtyřkolce. Po návratu do lavic zjišťují, že jim zmizel gel na vlasy, rozečtený Blesk či Inteligentní modelína (!). Během vyšetřování se ozývají výkřiky: „Drž hubu, prase, buzno, faráři!“
Směřují k žákovi v přední lavici, který celou hodinu zarytě mlčí a provinil se tím, že nechodí
s ostatními krást do Žabky ani hulit na kuželník. To víte, jsou to citlivé děti a mají svůj
názor. „Můžu na záchod?“ ptá se mládenec, který byl během letních prázdnin dvakrát venku, tj. 60 dní strávil od rána do noci u počítače, a už dávno ztratil pojem o realitě.

Jelikož je tuto hodinu už sedmnáctý, kdo chce na WC, nepustíte ho.

„To si snad děláte p.del? To je moje právo!“začne křičet a vy máte chuť srolovat závěsnou ceduli Práva dítěte, co visí na zdi, a prásknout ho s ní, až by hubou smazal tabuli.

Ale nemůžete. Nemůžete jim zabavit mobil, vyloučit je ze školy ani poslat do zvláštní bez
jejich souhlasu.
Můžete od nich akorát tak chytnout vši, žloutenku nebo křivé obvinění ze sexuálního
obtěžování.
A tak se raději modlíte, aby někdo z té hordy konečně zavolal, že je ve škole bomba.

Tím adrenalinová lekce končí.
Učitelé při evakuaci vybíhají naproti do Žabky vsadit si Sportku, jedinou vidinu záchrany, anebo je sanitky odvážejí rovnou do Bohnic, pokud si už předtím neprokláli srdce
ukazovátkem.
Ti největší šílenci zůstávají až do důchodu.
09. 03. 2014 | 22:53

Občan napsal(a):

Aha, tak už vím, kdo je "Návštěvník"!
Višňovský alias Suerkirschmann a ještě dalších asi padesát aliasů :o))))
09. 03. 2014 | 22:54

strýc virus HxNx napsal(a):

Pro návštěvníky a podobné ...

hehe, krásně sepsáno. učitel nejsem, ale dovedu si vše živě představit. blahopřeji k pěkné eseji. měla by to být povinná četba všech kašparů navážejících se do učitelů.
09. 03. 2014 | 23:03

PepaJosef napsal(a):

Moc se mi líbí termín "objížďka":))) Měl by být zaveden do zákona a do RVP.

Jinak se dost děsím toho, kdo bude rozdělovat učitele na "dobré" a "špatné". Já nechci být demagog a chápu, co tím myslíte, ale jsme v Čechách, tedy v zemi, která zrodila závist, platí v ní zákaz jakékoli kontinuity (pokud ne, nedovedu si některé jevy vysvětlit) a kvalita a důslednost mohou být často na závadu. A tzv. "dobrý učitel" bývá často ten, který nemá propadající žáky (protože škola potřebuje peníze, že), nemá tím pádem konflikty s rodiči a ze zadele paní ředitelky mu nekoukají už ani ponožky. Mnoho pedagogických pracovníků včetně školských manažerů, čest výjimkám, žije totiž v téměř termodynamicky izolované soustavě a normální vztahy a kritéria hodnocení jsou jim vzdáleny. Je to ale jen jejich vina? Kritérium "naučit žáka" je scestné, neboť běžní současní žáci se nic naučit nechtějí, chtějí pouze absolvovat školu. Za posledních dvacet let mi připadá, že základní školy opouštějí žáci neschopnější a neschopnější. Ono totiž nikdo nikoho naučit nic nemůže, v konečném důsledku se každý musí naučit sám. Nejde hlavu otevřít na zip a vědomosti a dovednosti (a "kompetence", pánbu s námi a zlý pryč) tam nalejt. Učitel má ukázat cestu, ukázat, co a jak se má žák naučit, ale pak je to na žákovi a na jeho ochotě spolupracovat.

Česká společnost nejen že vzdělání příliš neuznává, ona nějak ani přesně neví, co vzdělání je. Školu si plete s jakýmsi kvalifikačním kurzem a pořád nesmyslně zkoumá, zda to, či ono bude žáček v 50-60 letech svého aktivního života prakticky potřebovat. Nějaká výchova a formativní cíle jsou úplně mimo. Módní "kompetence" jsou souborem vágních keců, protože když je třída plná žáků, kteří prostě nebudou o ničem přemejšlet, neboť vědí, že nemohou propadnout z ekonomických důvodů, jsou nedosažitelné. Dokud nepřipustíme, jací současní žáci skutečně jsou a neutáhneme šrouby po stránce kázně, pamětního učení, čtení, psaní, počítání, drilu a podobných nepopulárních opatření, která prostě MUSEJÍ předcházet všem těm vlastním názorům, analýzám, syntézám, analogiím, hodnocením a vyhledávání, můžeme psát kilometrové články se statistikami a půlkilometrové odezvy na ně a nebude to mít žádný význam.
09. 03. 2014 | 23:04

pamětník napsal(a):

Strýci virusi,
Vás tak dojala výše uvedená jednostranná agitka zhrzené učitelky?
09. 03. 2014 | 23:08

strýc virus HxNx napsal(a):

pamětník

nic zvláště agitačního ani zhrzeného na tom nevidím, připadá mi to dost realistické. Vám ne? v čem konkrétně?
09. 03. 2014 | 23:12

ondrejsteffl napsal(a):

Dalibor Štys napsal(a): 09. 03. 2014 | 18:56
"Nesmíme předstírat, že platíme. "
Myslím, že dobrou odpověď dává kolega Brom: 09. 03. 2014 | 19:58
Je mnoho učitelů, kterým jde o jiné věci než o peníze. Potíž je, že tyhle zase české školstí vytlačuje jinak.
09. 03. 2014 | 23:17

ondrejsteffl napsal(a):

Papouch napsal(a): 09. 03. 2014 | 19:08
"Nebyl by to prvni pripad, kdy ruka trhu pseudoproblem elegantne vyresi."
Nevím jestli to bude ruka trhu, ale nějak se to jistě „vyřeší“
09. 03. 2014 | 23:17

ondrejsteffl napsal(a):

Dalibor Štys napsal(a): 09. 03. 2014 | 19:21
„Momentálně vše spěje k tomu, že budou školy pro rodiče, kteří jsou schopni platit školné, a pro ty ostatní.
Ano to je pravda, ale nikdo si toho nevšímá a nikdo to neřeší, ač je to vážný problém.
09. 03. 2014 | 23:18

ondrejsteffl napsal(a):

gaia napsal(a): 09. 03. 2014 | 19:50
„také pravda,vzpomínám si na kolegyni vychovatelku,…“
Pěkný příklad.

gaia napsal(a): 09. 03. 2014 | 19:57
„..neb to se jednou takhle někdo ráno probudil a rozhodl, že musí byt hodně vzdělané, tak škrtem pera změnil kvalifikační požadavky…“
Taky dobrý :-)
09. 03. 2014 | 23:18

ondrejsteffl napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a): 09. 03. 2014 | 19:58
„Nemám problém s platem, ale s jinými záležitostmi:
a) Nedotažená reforma,
b) Právní nejistota. Abych neporušil ani jeden bezpečnostní předpis, nesmím do školy vůbec vstoupit. Jak se něco stane, může za to učitel. Raději nic nedělat, tím se nic nezkazí..."

Ano, je hodně učitelů, kteří peníze neřeší, ale znechucují je jiné věci, a to by byl asi důvod proč nejít do školy u i mé cestovatelky.

První nejistota prakticky brání učitelům dělat s dětmi něco opravdu zajímavého, přesně to je jeden z problémů, který by MŠMT mělo řešit, je mnohem důležitější než kvalifikace.
09. 03. 2014 | 23:19

ondrejsteffl napsal(a):

scientist napsal(a): 09. 03. 2014 | 20:20
„Když to shrnu, moje neobratná úvaha směřuje k tomu, že určitá míra rigidity může být velmi užitečná.“
Ano jsou jisté konstanty, které by bylo dobré zachovat, ale to by se někdo musel zabývat tím, které to jsou. Zatím to nikdo neví a pro školy je znalost lišejníků nebo Lumírovců stejně důležitá, ne-li důležitější jako třeba gramotné psaní, výchova k morálním hodnotám nebo znalost historie roku 1989.
09. 03. 2014 | 23:20

ondrejsteffl napsal(a):

Jana Pechová napsal(a): 09. 03. 2014 | 21:20
„No, česká klasika. Přednost obalu před obsahem.“
Tak, tak
09. 03. 2014 | 23:20

honolulu napsal(a):

from honolulu to mb,
tak Ty jsi prestehoval, bojovniku za "lidska" prava mensin..Ja to poznal !
Chodil jsem sice 8 roku do prvni tridy, ale mam vrozenou inteligenci.
Tva klavesnice totiz nema hacky a carky....

Doufam, ze ted zijes na Hillbrow v Johannesburgu.
Huuuu ha, ha, ha....
09. 03. 2014 | 23:21

mb napsal(a):

ondrejsteffl napsal(a):
Dalibor Štys napsal(a): 09. 03. 2014 | 18:56
"Nesmíme předstírat, že platíme. "
Myslím, že dobrou odpověď dává kolega Brom: 09. 03. 2014 | 19:58
Je mnoho učitelů, kterým jde o jiné věci než o peníze. Potíž je, že tyhle zase české školstí vytlačuje jinak.
09. 03. 2014 | 23:17

... to jen odsouváte a relativizujete, že stát by měl učitele dobře/solidně platit ...

... a nedělá to ...

njn ...
09. 03. 2014 | 23:34

honolulu napsal(a):

from honolulu to...Pro navstevniky a podobne teoretiky
22:52 & 22:54
Pani ucitelko zklanim se v hlubokem obdivu. Popsala jste integrovanou americkou skolu plnou mensin. VELMI VYSTIZNE !

To co se deje je tolerovano a prosazovana za ucelem destrukce evropske kultury.
Take umite velmi zajimave psat.
Mate tezky zivot ! Budete mit zdravotni ujmu ! Snazte se najit praci ve ktere neni tolik stressu.
09. 03. 2014 | 23:41

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Jak dlouho dotyční věděli, že by si měli doplnit pedagogickou kvalifikaci ?
Proč to neudělali ?
Bránil jim někdo, neměli zájem, stát neměl zájem ?
S lidma z praxe se nikdo nemaže - vydají se zákony, normy, vyhlášky...a musejí se dostat do obrazu. Téměř bez jakéhokoliv servisu ze strany státu. nestačíš ? Tak mazej - venku čeká spousta dalších.

Pane Šteffl, asi budete muset objet celou republiku a svou metodou A, B, C, D, ty pedagogy protřídit. Anebo snad někdo jiný ? Koho navrhujete ?
Podle Pechové či mb mudrování /tlachání/ apod. předpokládám velký výskyt jedinců především v kategorií B a D.
Leda by to všecko bylo z jejich hlavy- pak o to lépe.

Pame Šteffl - ten zákrok v Kambodži byl srovnatelný se zákrokem u nás ?

Z diplomu se dozvíme mnoho - pokud ale do otázek školství nebudou mluvit mudrlanti, ale experti. Jak se pozná takový expert ? No pozná se podle toho, že samostatně cestuje po republice a umí zařadit všechny učitele do skupin A, B, C nebo D.

Dobrou noc.
09. 03. 2014 | 23:49

učitelka ZŠ napsal(a):

Pane Honolulu,
děkuji Vám.
Však my tady máme díky takovým pánům Štefflům právě americkou školu...
09. 03. 2014 | 23:50

strýc virus HxNx napsal(a):

Honolulu

díky za Vas příspěvek, pametnik si snad vsimne- (i když pochybuji... vzhledem k jeho nabubrelemu a prehlizivemu tonu)
nicmene, myslim, ze u nas podobny obraz ve skolni tride nastava i bez tech prislovecnych mensin...
to je proste epidemie duševního zatmeni, pro pubertu vcelku typicka. jenze dnes to to dosáhlo znepokojive intenzity i rozsahu.
09. 03. 2014 | 23:53

pamětník napsal(a):

strýc virus HxNx:
Přinejmenším jednostranné. Pokud učitel nesnáší uhrovité puberťáky, neměl by učit. Totéž učitelka chemie, která neví, že vápno v maltě si odebere ten CO2 z ovzduší zpět, ale současně plodí fráze o potřebě rovnováhy v přírodě (ta učitelka, ne vápno).
09. 03. 2014 | 23:56

Martin1 napsal(a):

Pro návštěvníky a podobné teoretiky napsal(a):
09. 03. 2014 | 22:52
09. 03. 2014 | 22:53
---------------------------
Za statečnost hrdinové učitelští - děkujeme Vám.
Upřímnou soustrast - kytičku a věneček - amen !!!
------
To Vám píše ten, kdo občas rád celou třídu i učitele bavil - rušil?!
(To bylo ale něco úplně jiného - muselo to mít vtip)
09. 03. 2014 | 23:58

pamětník napsal(a):

Jinak bych řekl, že nabubřelým a přehlíživým tónem se zde vyznačují především učitelé.
njn, stane se....
10. 03. 2014 | 00:00

strýc virus HxNx napsal(a):

pamětník

příspěvek není o nesnášení uhrovitých puberťáků.
zdaleka ne. pokud jste si toho nevšiml, veškerá další diskuse je asi zbytečná. jinak já jsem pediatr a o puberťácích něco vím.
nejen o těch uhrovitých.
a jako člověk vím i něco o ignoranci a omezenosti.
10. 03. 2014 | 00:03

mb napsal(a):

prominte pametniku, že si vas nevsimam ...

myslim že nemluvim ani nabubřele ani přehlíživě ( ale to je vec nazoru )

spis si tak povzdechnu povzdechem ...

ale to máte jedno ... zdravim a dobrou ...
10. 03. 2014 | 00:04

pamětník napsal(a):

strýci virusi,
možná jste si nevšiml, že umím číst a ten příspěvek jsem si pozorně přečetl. Pokud do Vaší ordinace s příchodem puberťáka se vevalí oblak dýmu z trávy a vodní dýmky, potom máte pravdu a já se Vám omlouvám za obtěžování nabubřelým a přezíravým tónem.
10. 03. 2014 | 00:23

Pavla Sovová napsal(a):

qrq
Pan Šteffl větou „Kdyby byl titul z pedagogické fakulty zárukou kvality učitele, nikoho by ani nenapadlo přijmout někoho nekvalifikovaného a žádný předpis by nebyl potřeba“ patrně cituje mě. Na oné konferenci jsme se potkali. Pokud si ale já vzpomínám, nešlo o ne/přijímání ne/kvalifikovaných do pracovního poměru, ale o debatu, že je ohroženo vysokoškolské vzdělávání učitelů (např. že bude stačit "jen" bakalářský stupeň - tehdy docházelo k transformaci VŠ: k rozdělování na bakalářská a navazující magisterská studia.). Nadále si myslím, že pokud na absolventech učitelské přípravy " to bude vidět", že jsou připraveni, nikoho prostě nenapadne tu přípravu zpochybňovat.
Jsem příznivcem VŠ vzdělávání učitelů - bohužel musím uznat, že diplom není zárukou kvality učitele.
10. 03. 2014 | 05:29

MaB napsal(a):

qrq
"Zato zbavit se kvalifikovaného nekvalitního učitele bylo a stále je velmi obtížné či nemožné."

V této zemi dlí na úřadech práce 6000 kvalifikovaných učitelů. Z toho bych řekl, že vaše teze je evidentně nesprávná. Nehledě na to, že nelze ani prokázat, že všichni učitelé na úřadech práce jsou nekvalitní.
10. 03. 2014 | 05:40

MaB napsal(a):

...a ještě bych mohl dodat, že osobně znám kvalifikovanou učitelku, která dokonce vyučuje externě na pedagogické fakultě, ale která už 5 let ve školství nepracuje, protože pro ni jaksi není místo. Místo toho se živí nedobrovolně jako tzv. finanční poradkyně.
10. 03. 2014 | 06:22

MaB napsal(a):

...a ještě mne tak napadá, že finanční poradce by vlastně mohl být ten "učitel pro 21. století" z názvu výchozího textu. Žádné zbytečné kecy o Lumírovcích, ale klíčové kompetence pro přežití v měnícím se světě.
10. 03. 2014 | 06:42

Drzá zrzka napsal(a):

Cestování po Kambodži (splnění si svého snu) nutně nezaručuje schopnost něco naučit žáky, k tomu jsou potřeba i jiné dovednosti než ty vyjmenované.
10. 03. 2014 | 07:11

Lila napsal(a):

Jana Pechová

Připomenula jste mi jeden konkrétní případ ze života: na ZŠ učí angličtinu dvě kantorky, jedna s vysokoškolským vzděláním, druhá se střední školou a několikaletým pobytem v zahraničí.

Ze zveřejněných inspekčních zpráv vyplývá, že žáci té "nekvalifikované" dosahují o jeden až dva stupně lepších výsledků, než té kvalifikované; navíc ta "nekvalifikovaná" je inspekcí i ředitelem školy hodnocená jako talentovaná pedagožka, která umí své žáky motivovat a pro svůj předmět nadchnout.
Obávám se, že jestli ta "nekvalifikovaná" nestihne včas si vejšku dodělat, bude muset ze školství odejít...
10. 03. 2014 | 07:26

K .V napsal(a):

Pane Štefle, co kdyby učitelé začali konečně poctivě pracovat a neřešili do nekonečna co by bylo kdyby ..........
POŘÁD PLÁČ UČITELŮ jak je někdo nechápe, jak jsou nedocenění, jak mají hodně práce
.
- a potom člověk zjistí že když Ministerstvo chce aby sami učitelé to vzdělání měli, najednou to 17000 z nich nezvládne ( i když chápu že dobrý učitel nevzniká diplomem)
- vidíme i na gymnasiu jak ve škole v 7.30 ještě nikdo není, ve 13 hod už nikdo není, a množství prázdnin, ředitelského volna a jiné také umíme vypozorovat, takže přepočteno na odpracované hodiny plat špičkový
- v neposlední řadě tu člověk zažije třeba Vodňanského učitele Broma který když má náladu, v 8 hod zahájí diskusi na blogu a jede celý den až do odpoledne, takto klidně celý týden. Na kterém jiném pracovišti si toto dovolí. kromě mnohých zbytečných úřadů??
10. 03. 2014 | 07:41

hugo napsal(a):

je zajímavé,jak jsou po desetiletí vysmívané ped. fakulty,jak je nenáviděná a zesměšňována profese učitele,kde se to vzalo? to všichni máme tak špatné stresující vzpomínky na školu,to nás učili tak šílení kantoři? ptal jsem se známého psychologa,podle něj jsou dnes lidé pod vysokým tlakem a selhávají,za své selhání nikdy neviní sebe,nejprve své okolí (manželku,šéfa atd) a pak instituce a z nich nejvíce školu,která mu nedala tak kvalitní vzdělání aby se stal managerem zeměkoule,a j pajdákům to mi vysvětlil starý soused.kantor,víš dostat se dříve na pajdák nebylo snadný (politické a kádrovací vlivy) a tak ti co se nedostali těm vyvoleným záviděli a pomlouvali je,příčemý je zajímavé že to co po 89 ze školství odešli se uchytili jinde zatímco ti z fabrik a jzd byli rádi že se po jejich krachu uchytili po známosti ve školství....
10. 03. 2014 | 07:49

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Sice to není pravda, ale to už je u Vás obvyklé.
10. 03. 2014 | 07:50

K .V napsal(a):

Ano, potvrzuji, opravdu není ani náhodou pravda že by 7,50 přišel Brom do školy a ihned nastoupil k diskusi na blogu.
10. 03. 2014 | 07:54

Dalibor Štys napsal(a):

Ondrejstefl:

Ad. „Momentálně vše spěje k tomu, že budou školy pro rodiče, kteří jsou schopni platit školné, a pro ty ostatní.
Ano to je pravda, ale nikdo si toho nevšímá a nikdo to neřeší, ač je to vážný problém.

Není pravda, že si toho nikdo nevšímá (to si vymiňuji). Zpráva z testování 5. a 9. tříd v projektu NIQES ukázala nejenom drastické rozdíly v mezi školami, ale i v rámci třídy. Byla to na příslušné tiskové konferenci ta hlavní zpráva.

Ono totiž to, že o kvalitu výuky se nikdo veřejně ani odborně nezajímá vede k rezignaci kvalitních učitelů na výuku těch, kteří se moc nechytají. Učitelka se (v lepším případě) zabývá těmi 10 talentovanými, ostatní nechá být s trojkami, ostatně jinak si na ni bude tatínek propadlíků stěžovat u ředitele. Vesměs protože ho tam poslala maminka. A pokud si to tatínek nechá vysvětlit, maminka ho doma znectí a rovnou se sama vypraví za starostou.

Problémy zmiňované v příspěvku pana Broma jsou bohužel celospolečenského charakteru, kdy pokřik každé minoritní asociální skupiny se rychle šíří médii a nakonec si vydobyde místo v zákoně či nějakém nařízení. Místo aby to vedlo k integraci outlierů, efektivně to vede k tomu, že rodiny vynaloží veškerou energii aby svým dětem zajistily školu s dětmi s homogenním sociálním zázemím. A za deset let už se děti z různých sociálních skupin vůbec nepotkají.

Odchod kvalitních učitelů ochotných učit i za současných platových podmínek je důsledkem obou výše zmíněných jevů. Ale za rozumný plat by přece jen ve školách zůstávalo více kvalitních lidí, dokonce o hodně více, právě proto, že učení nadšených mladých lidí má svoje nenahraditelné emocionální půvaby. Více kvalitních lidí si zas může vydobýt celkově kvalitnější prostředí pro učitele i pro žáky.

Co s tím jsem celkem navrhoval: 1) a) rozbít vztah podřízenosti školy obci sdružováním do školních svazků (na venkově), b) ve větších městech, kde mají rodiče vesměs na výběr, bych jednoduše podřizoval nekvalitní školu té kvalitní a ne naopak, což se zhusta děje, a 2) lepší využívání prostředků, které MŠMT do obcí posílá, sdružováním školních a mimoškolních aktivit. Ale víc peněz na platy učitelů, ale i třeba sportovních trenérů nebo učitelů uměleckých škol, to prostě potřeba bude. Tedy pokud chceme současný rozsah vzdělávání - ale to je na samostatnou diskusi.
10. 03. 2014 | 08:06

K .V napsal(a):

Pane Šteffle, pokusím se vám vysvětlit jak to je s tím vzděláním.
.
- jsou obory kde to vzdělání jasně potřebujete, prostě MUSÍTE mít znalosti které naschromáždila předchozí generace- lékaři, stavební a strojní inženýři, fyzikové a matematici, chemici ...... atd, umíte jiste doplnit. Vesměs jsou to EXAKTNÍ obory, jejich neznalost zapříčiní zbytečné škody i úmrtí
.
A potom jsou obory kde si na to VŠ vzdělání jen HRAJEME. Jistě i tam existuje soubor užitečných poznatků, ale není to na VŠ titul, a je to spíše žvanění a úvahy.
Např.
Dobrý manažer vzniká tím že UMÍ NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ OBOR, a má vizi jak to dělat nově a lépe, umí strhnout lidi aby za ním šli + k tomu si nastuduje nějaké praktiky a manažerské dovednosti.
Když vidím jak naše školství dnes chrlí manažery ničeho, kteří umí jen ty poučky jak chodí oblečený a co má dělat manažer, ale neznají žádný obor, natož aby v něm byli vůdci., je to děs
A stejně tak je na prd chlubit se tím že někdo vystuduje herectví a mnohé další "umělecké" obory, různé ty" humanitní" obory, kde těch praktických poznatků předchozích generací je relativně málo a jsou jednodušší ve srovnání s jinými potřebnými vlastnostmi pro tu profesi
.
a v DÍLČÍ ALE DOST VELKÉ míře to platí i o Teologii, Politologii, Historii, a mnoha dalších, kde se dělá velká věda z ničeho
.
a PŘEDEVŠÍM a hodně to platí v té pedagogice.
10. 03. 2014 | 08:13

Lila napsal(a):

K.V.

A podařilo se vám také vypozorovat, že většinu suplovaných hodin kantoři odučí zdarma? Že vedle své - zákonem stanovené vyučovací povinnosti - vykonávají pedagogický dozor před zahájením vyučování a o přestávkách? A že vedle odučených hodin stráví spoustu času přípravou na vyučování (včetně výroby pomůcek), nad opravami písemných prací, diktátů, eventuálně domácích úkolů?

Stihnul jste vypozorovat, že ne každý učitel musí nutně zahájit pracovní den první vyučovací hodinou, že záleží na tom, jak má sestavený rozvrh? O existenci sedmé či osmé vyučovací hodiny jste nikdy neslyšel? A představte si, ony skutečně existují.

Zkuste se někdy postavit před třídu plnou dětí, udržet jejich pozornost a něco jim dostat do hlavy... teprve pak můžete hodnotit náročnost práce učitele!
10. 03. 2014 | 08:30

K .V napsal(a):

Ano Lilo, váš Flašinet už zase jede a jede
Samozřejmně obdivuji jak učitelka s 30 letou praxí včera vysvětlila dětem násobilku 2 a dnes se musí 12 hodin připravovat na hodinu kde jim vysvětlí násobilku 3. Nemluvím o češtinářce, která vysvětlila vybraná slova po M a zítra se musí připravit na vybraná slova po L, to zabere i stovky hodin přípravy.
.
Asi nechápete že mezi čtenáři blogů je spousta těch co vyučovali na různých úrovních, často i na vysokých školách, vedli různá školení a kurzy, mediální prezentace atd. A na tu místní školu vidí a umějí si domyslet jak to tam funguje.
.
Když mně řeknete hodinu předem, troufnu si stoupnout před tu vaši "třídu plnou dětí", a odučit denní penzum vyučování, , cizí jazyky dokonce možná lépe než stávající učitrelé
A teď naopak- můžete vy nastoupit ALESPON jako obyčejný nepříliš vzdělaný polír na stavbě, mistr na dílně, před třeba 30 ukrajinců co ani neumí česky, budou dělat v životu nebezpečném prostředí, velké materiální hodnoty, a když nesplní svůj denní úkol, může dojít k obrovským materiálním škodám.???
Pochybuji že byste vydržela byť minut.
10. 03. 2014 | 09:03

Jana Pechová napsal(a):

Lila
Já zase znám výstižný případ vychovatelky z prvního stupně: dnes žena přes 50, za sebou velmi pohnutý soukromý život, při němž by nedokázal vystudovat ani Einstein.
V 90. letech přivítala možnost zaměstnání ve škole - kvůli vlastním dětem. Zprvu uklízela, ale protože si všimli jejího hezkého přístupu k dětem, párkrát jí svěřili výpomoc v družině a přišli na to, že nechávat takový talent "u hadru" by byla věčná škoda. Prošla tedy několika kurzy, stala se vychovatelkou a v této roli působí už bezmála dvě desítky let. A celé ty roky se samovzdělává, vyhledává si odbornou literaturu, na práci se každý den poctivě připravuje.
Odpustím si líčení vztahu dětí k ní, jehož jsem se několikrát stala svědkem, vyznělo by to jako kýč. Je prostě dobrá, jenže nemá maturitu. A to je průšvih.
Bohužel, svojí zodpovědností připomíná Jindřicha Plachtu v roli profesora Matulky: já nic neumím, na studium nemám, nedala bych matematiku. A ten filmový konec v tomto případě není možný. Škola to s ohledem na ten talent furt pytlíkovala nějakými doplňkovými školeními, ale teď už se z toho nevylžou.
Ono to právě svědčí o tom, co v textu říká pan Šteffl o těch obecných cílech vzdělávání. Co od pedagogů vlastně chceme?
U té ženy, o níž tu píšu, jsem přesvědčená, že by teorii, skutečně potřebnou ke svojí práci, zvládla na výbornou.
10. 03. 2014 | 09:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane K.V.,

zpravidla Vás neoslovuji, ale tentokrát jsem se neudržel a chtěl bych Vám poděkovat. Už dlouho mne po ránu nic nepobavilo tak, jako když jsem si dnes přečetl větu anonymního diskutéra určenou prokazatelnému odborníkovi s bohatými teoretickým znalostmi i praktickými zkušenostmi (což samozřejmě obecně neznamená, že člověk automaticky musí se vším souhlasit), která zněla:

"Pane Šteffle, pokusím se vám vysvětlit jak to je s tím vzděláním"

To je myslím příklad do učebnic.

Libor Stejskal
10. 03. 2014 | 09:13

gaia napsal(a):

v každém případě není dobré, když nastoupí nový ministr a hned chce vyhazovat učitele.
To jsme zažili už zkraje 90 let od ministra Vondrušky, který chtěl vyhodit všechny učitele,co učili za totality a z těch mladých ty, kteří neprojdou jakýmsi jeho matematickým testem.
Mnoho učitelů odešlo a začali podnikat, pamatuji se na boom secondhandů, které si učitelé zakládali, fotografická studia, kdo mel fotky jako koníček a fitcentra. Pak nastoupil nechvalně proslulý Ivan Pilip s názory nea a návštěvníka a výsledkem byl právě ten problém s nekvalifikovaností, který dnes, když už nejsou možnosti let 90. a nezaměstnanost největší za 25 let,navíc do důchodu se jde o víc nez5 let později než dřív, je skutečné problémem.
10. 03. 2014 | 09:35

K .V napsal(a):

Ale pane Stejskale, já se za tu větu nestydím.
A pan Šteffl je možná odborník, ale mnohdy odborníci kvůli stromům nevidí les
.
Víte , jsou opravdu obory které jsou sice oficiálně vysokoškolské. ale co UŽITEČNÉHO A KONKRÉTNÍHO ti absolventi znají a umějí, to ví jen pánbůh. Některé jsem výše vyjmenoval
A trvám na tom, že jsou povolání která opravdu často nadaný a zapálený člověk zvládá lépe než někdo ověnčený tituly- a ta pedagogika patří zrovna do obou mých posledních odstavců.
.
.
V neposlední řadě- pan Šteffl už sem píše dlouhé roky a když si přečtete zpětně, pořád jak přes kopírák¨.
Prostě jsme zvyklí na určitá klišé, učitelé i ti z kultůry si občas zapláčou že je tam málo peněz a jak jsou zneuznaní, feministky vytáhnou s tvrzením jak mají o X% nižší platy a nejsou v řídících orgánech, "humanisté" si popláčou že by se mělo dát více sirotkům, invalidům, nemocným, seniorům, chudým, opuštěným, dětem,, také kultůře a školství. a lze kombinovat- axistují opuštění invalidní chudí senioři např.
Sice všichni víme že je to v praxi trochu jinak než oni nám píší, ale slušnost velí uznat jak jsou "úžasně citliví a humanističtí" oni mají ze sebe dobrý pocit a cítí se jako klenoty mezim lidmi , ALE NIKDY NIC PRAKTICKÉHO NEVYŘEŠÍ A NEPŘINESOU, a dál už nemusí nic dělat, leda žasnout kolik je v diskusích "buranů" kteří jejich genialitu nechápou a dokonce jim občas oponují a drze mají i argumenty.
No a panu Stejskalovi naskakuje čtenost blogů a budou velké prémie
Takové perpeeetum mobile v praxi
10. 03. 2014 | 09:37

Lila napsal(a):

K.V.

"...můžete vy nastoupit ALESPON jako obyčejný nepříliš vzdělaný polír na stavbě,"

Teď jste mě Kávečko docela pobavil. Původní profesí i vzděláním jsem totiž architektka, takže základy pozemního stavitelství jsem musela zvládnout. Vzhledem k tomu, že manžel je autorizovaný projektant ve stavebnictví a do třetího kolena máme v rodině tradici stavitelů, předpokládám, že bych si i na té stavbě jako polír poradila. Už jsem si to vyzkoušela při rekonstrukci našeho domu z 30. let.

Z rodinných důvodů (měla jsem těžce nemocné dítě), jsem v průběhu života ještě dvakrát profesi změnila, de facto jsem začínala znovu od nuly a doháněla potřebné vzdělání v jiném oboru.

Přeji hezký den, a pište, pište, pište, ať je trochu veselo...
10. 03. 2014 | 09:51

gaia napsal(a):

měla by se nějak určovat i kvalita ministrů, co napáchal škod ten Vondruška nebo Pilip.
Zde někdo chválí pana Štyse, že o něm nebylo slyšet.
Standardy by měly být i pro ministry, bitvy vyhrávají vojevůdci.
10. 03. 2014 | 09:55

hugo napsal(a):

k.v. ne ,nemohl bych řídit nějaký provoz ve fabrice,umím "jenom učit",učení je vlastně legrace,kterou může dělat kdokoliv,nelze způsobit žádnou materiální škodu,co je to vlastně učení,je to jenom takové "povídání si" ve třídě,udržení pozornosti,aby znudění žáci neskákali z oken........tak přesně tenhle pohled posledních 30 let,způsobil tragedii dnešního školství,která protrostla od základek po univerzita a produkuje tisíce maturantů a vysokoškoláků pro reálnou ekonomiku nepoužitelných,nikdo to ani nezpozoroval,protože reálná ekonomika skončila....p.s. k těm stavařům,kamarád je stavař a aby stíhal více staveb najednou,najímá si zásadně ukrajince,ne proto že by byli levní,platí je dobře,ale proto,že mezi nimi je jeden dva stavaři inženýři a makají klidně 2-3 dny aniž by se tam ukázal.....takže bych možná toho políra mohl dělat,kdybych si sehnal ukrajinského inžu,proč ne ?
10. 03. 2014 | 10:00

neo napsal(a):

gaia:

to ale špatně chápete gaio. Pokud jste dobrá učitelka, tak se nemáte čeho bát. pokud jste mizerná učitelka, tak ano, měla byste to změnit a bylo by to jen ku prospěchu školství. Pokud ne, tak nemáte ve školství co dělat.

Když zvládnou soukromé firmy odměňovat různě dle schopností své zaměstnance, tak to musí zvládnout i stát. Ten si ale práci usnadňuje. Vystaví tabulku, jako kritérium zadá věk a je z obliga.

Chápu řev takového pana Občana, taky bývalý státní zaměstnanec, který by nejradši odváděl práci jen tak napůl , za plný plat a čekal na definitivu. takových zde stále máme dost, bohužel, ale zapomínáte, že jsou tu lidé, kteří svou práci chtějí dělat dobře, chtějí na sobě úpracovat, chtějí být nejlepší a takoví pak taky chtějí vyšší ohodnocení ne lemplové. Současný systém tedy podporuje ve státním sektoru spíše ty lemply, bohužel. A to by chtěli ještě paušálně přidávat.

Přitom by stačilo plat rozdělit na základní (např 1/3 ) a nenárokovou složku 2/3, která by odrážela schopnosti učitele. Pak by ti nejleší brali třeba 50 000 a nejhorší minimální mzdu.
10. 03. 2014 | 10:11

stejskal napsal(a):

To je v pořádku, pane K.V., že se nestydíte. Nakonec já si ani nemyslel, že byste se za své vstupy styděl.

S těmi prémiemi máte samozřejmě pravdu. Za každý Váš příspěvek dostávám pět korun (za ty, které začínají podobně jako ten citovaný deset, přijdu na docela slušný prachy).

Přeji zajímavou debatu (tedy pokud s Vámi někdo bude chtít tímto způsobem debatovat). A nenechte se rušit.

Libor Stejskal
10. 03. 2014 | 10:16

gaia napsal(a):

musím konstatovat, že dle Gaussovy křivky je nejvíc lidí průměrných. Je to tak ve všech oborech, kde je většina lidí průměrných. Je to tak i u státních zaměstnanců, kde tabulky jsou nastaveny na lidi průměrné. Navíc ve sborovnách se musí spolupracovat a táhnout za jeden provaz
Myslím, že neem navrženy model, že 2 kantorky sedící vedle sebe ve sborovně a jejich plat se lišící o 40 tisíc, by do našich sborovém vneslo tak leda vztahy popsané v seriálu Velkolepé století, které se mnohdy projevily už při rozdílu odměn řádově ve výši 2 stokorun.
Což by nic neřešilo a bylo spíš kontraproduktivní.

Já bych začala od kvality těch ministrů
10. 03. 2014 | 10:22

neo napsal(a):

gaia:

seriál jsem neviděl ani o něm neslyšel, takže ze seriálového pohledu nemohu soudit.

Pokud by se takové 2 učitelky sešly, aspon by to byla pro tu druhou motivace.
10. 03. 2014 | 10:38

K .V napsal(a):

To Stejskal, Hugo a Lila.
Vysvětlím ještě jinak a polopatě.
Když sem napíše třeba prof Pafko, Pirk, třeba zakladatel Microsoftu, Bill Gates a kterýkoliv přední vědec KONKRÉTNÍHO oboru něco ze svých poznatků, budu se snažit a chytat dychtivě něco z jejich poznatků, a stěží si dovolím je nějak poučovat a opravovat. A pokud dostanou další vědecký titul či státní vyznamenání, jen obdivuji a gratuluji
.
Ale potom jsou obory, kde to renomé a "znalosti" jsou o ničem , jen vyseděné v nějakých komisích nebo i kavárnách, tam brzy zjistím že žvaní o ničem.
.
.- proto společnost dost nelibě nesla třeba profesuru Putny, protože když si přečteme ta "vědecká díla" a přidáme názory " o buznách" ....., asi máme jinou představu o vědci a profesorovi UK
- proto jsou k smíchu "umělecké" úvahy z pražských kaváren, když vidím jak to končí hádkou zda vysypané drobky ze sušenky nebo pohozený hadr je umělecké dílo
-proto jsou k smíchu naši "disidenti" bádající v kavárně nad tím co řekl Patočka, Uhl, Havel, Pithart apod, ale když měli sami uřídit stát, selhali a byli jen ke škodě, NEVĚDĚLI A NEUMĚLI.
- proto vyvolají nevoli úvahy gender tetek jak jsou ženy nedoceněné, berou o X% nižší platy než muži,a měly by se zavést i kvo kvo kvo kvóty.
- proto končí divně diskuse našich "humanistů za cizí peníze" kteří si vytáhnou nějaký laciný problém, jak invalidé kvůli hendikepu nemohou 1/2hodiny jet tramvají na floorbal nebo bydlí zadarmo za peníze pracujících, ale v jiné ulici než by chtěli, a tak lze vytáhnout jakékoliv problémy opuštěných, dětí, nemocných, invalidů, samoživitelek, seniorů, kultůry, ... podle hesla já dodám pár úderů do klávesnice, vznikne blog a už jsem "humanista", vy ostatní to nějak zaplaťte a zařiďte a stejně jste burani a ignoranti.
.
A stejně tak úvahy o školství od O.Šteffla a následné vstupa učitelů jsou plné falešných keců jak se učitelé pilně několik hodin připravují na každou odučenou hodinu, jací jsou vysokošolsky vzdělaní "odborníci", jak jsou nedocenění a nepochopení, jak těžké je udržet pozornost dětí. a TAKÉ nekonečné a věčné ÚVAHY KAM BY MĚLO SMĚŘOVAT ŠKOLSTVÍ.
.
Posláním školství je předat další generaci TY NEJUŽITEČNĚJŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POZNATKY, které získaly předchozí generace, a také jim dát zásady morální a snad i vlastenecké výchovy.
10. 03. 2014 | 10:41

stejskal napsal(a):

To, že něco Vy nepovažujete za vědu (vědní obor), pane K.V., ještě neznamená, že jí není. Naopak to může (ale nemusí) třeba znamenat, že o něm mnoho nevíte, takže nejste s to posoudit, jak se její poznatky dají reálně využít v praxi (to celé je míněno obecně, ne jen k tomuto konkrétnímu textu).

Z další debaty se omlouvám, nepřijde mi, že bychom mohli dojít k nějakému smysluplnému závěru.

Ještě jednou hezký den.

Libor Stejskal
10. 03. 2014 | 10:53

K .V napsal(a):

A ještě jeden úhel pohledu
V soukromé sféře nebo i v těch KOKNKRÉTNÍCH OBORECH když někdo neumí , prostě v konkurenci zanikne a musí si hledat jinou práci. Vykopnou ho pro neschopnost často během několika hodin
.
Ve státních službách KDYŽ NĚKDO NEUMÍ SPLNIT SVOJE POSLÁNÍ, dopadne to obyvykle tak že se začne řešit že by se TĚM NESCHOPNÝM mělo přidat víc peněz, lepší počítače a kanceláře, měli by dostat definitivu, a začnou nekonečné diskuse o tom kam by měl obor směřovat v 21 století
10. 03. 2014 | 10:55

Baba Jaga napsal(a):

No jo, nejlépe by asi kvalifikaci učitelů posuzovalo za penízky SCIO. Nebo se snad pan Šteffl hodná vrátit ke kvalitnímu vyučování dětí a mládeže?
Je to stejně zvláštní, že v některých oblastech byl, je a třeba vždy nebude dostatek kvalifikovaných pedagogů. A jinde jsou jiní nezaměstnaní.
Pokud ale někdo učí rád a dobře, má jistě i na to, aby si dodělal předepsané vzdělání. Přidávám se tak k názoru Petra z Tábora - 9.3., 20:28.
10. 03. 2014 | 10:58

gaia napsal(a):

neo

motivace

víte, nikdo nepůjde studovat VŠ s perspektivou, že bude mít 10 tisíc. I ke studiu musí být motivace.
A jestli bude někdo ''dobrý'' nebo ''špatný'', to se v 19 při nástupu na školu nepozná.

navíc by hrozilo upřednostňování tech "špatných", neb by to bylo pro rozpočet výhodnější.
10. 03. 2014 | 11:02

K .V napsal(a):

Pane Stejskale, ale ty UŽITEČNÉ A KONKRÉTNÍ obory lze poznat relativně snadno.
Potřebuji je, mají hmatatelné nebo nějak využitelné výsledky a neumí je každý, jenom ten vzdělaný odborník.
A tak kromě zmíněného prof Pafka, Pirka, Billa Gatese poznám že je odborníkem i třeba opravář praček, protože to potřebuji a sám bych to nedokázal, a dokonce i v tom umění umíme poznat co je OPRAVDU umění, A CO JEN MLÁCENÍ PRÁZDNÉ SLÁMY, dokonce i v té filosofii si umím udělat představu í jako laik že něco je užitečné a přineslo potřebné poznatky, a co je omílání frází které zná každý.
10. 03. 2014 | 11:04

K .V napsal(a):

Gaio, nevím jak vy, ale myslím, že mladý student pedagogiky si umí prohlédnout své učitele a ví do čeho jde- sice ne tak královské platy v absolutní výši, ale za to relativně bezpečné povolání s jistotami a spoustou volného času ke svým dalším zájmům.
V jiných oborech je ta míra nejistoty při zahájení studia mnohem větší.
Třeba strojař, hutník, chemik, lékárník, sklář, truhlář, textilák, potravinář, zemědělec hodně neví kam půjde jeho obor, voják, policista ví že ho ve věku 45 let vykopnou a bude začínat znova, stejně třeba v baletu, i profesionální sportovec múže být za týden k ničemu a bude mít život trochu těžší než ten učitel
10. 03. 2014 | 11:13

gaia napsal(a):

K .V

vy si to učitelování představujete jak Hurvínek válku. Každý učitel by měl znát tu pedagogiku, aby věděl o co jde a nepsal tu takové nesmysly, co vy.
Vy snad zastáváte názor praktikovány za Marie Terezie, ze ucitelovanije práce vhodná pro vojenské vysloužilce, aby se ušetřilo za jejich penze.
10. 03. 2014 | 11:21

neo napsal(a):

gaia :

máte pravdu, nikdo nebude chtít studovat s takovým výhledem, ale budou studovat ti, s výhledem na ty nejvyšší možné příjmy.A to je solidní motivace.
10. 03. 2014 | 11:29

K .V napsal(a):

Gaio, ale viz blog, máme 130 000 učitelů a z toho 17000 jich pedagogické vzdělání nemá a nevadilo jim to NIKDY, kdyby neopruzoval ministr.
Takže kovářovic kobyla a ševcova žena si sama svobodně rozhodla že je lepší chodit bosa???
A ti učitelé jsou první kdo by měl vědět zda je nějaké konkrétní vzdělání k něčemu užitečné. A nedozvíme se nikdy kolik z nich to vzdělání má, ale jen vzpomíná na milá studentská léta a to vzdělání je jim k ničemu, na VÝSLEDCÍCH PRÁCE to není vidět.
.
To nějak nesedí s vaší výtkou
10. 03. 2014 | 11:32

K .V napsal(a):

Ještě doplněk- neumím si to představit v jiném oboru, že by třeba 15% lékařů v pohodě pracovalo aniž měli základy vzdělání třeba z anatomie, stavaři bez statiky, architekti bez geometrie a jiných potřebných, chemici bez znalosti chemie, matematici bez znalosti matematiky.
Tak nám vysvětlete jakto že zrovna v tom školství to nevadí a vy přitom křičíte jak je to důležité a kdo to nechápe, přesdstavuje si to jako Hurvínek.
Něco je tu divného
10. 03. 2014 | 11:37

hugo napsal(a):

gaia-bohužel do školství a do fotbalu tady žvaní každý,všichni jsme přece chodili do školy a po škole čutali do balonu,všude na západě považují školství za důležité,protože vědí,že budoucnost patří vzdělaným,na manuální práci jsou asiaté,jenpom vzdělaní a trénovaní v osvojování si znalostí lidé budou schopni několikrát za život měnit profesi,tady ale všichni na budoucnost kašlou,budoucnost se projídá v půjčkách,žádní státní politika vzdělanosti zde neexistuje a bude jednoho dne tragedii až se das auto přestěhuje jinam a němrcké řetězce přestanou dovážet i to mizerné polské jídlo prapodivného původu,co budeme dělat? z čeho budeme žít?
10. 03. 2014 | 11:41

gaia napsal(a):

K .V

to je jasné, že blbci nikdy nebude vadit,že nemá vzdělání.
A že to budou obhajovat, že by jim to vzdělávání nich nedalo, jen aby se tomu vyhnuli.

Ale opakují, já neznám podrobnosti, nevím, jaká je struktura tech nezaměstnaných a jaké mají školy.
Také požadavky na kvalifikaci se různí s časem, jednou stačil učitelský ústav, což byla střední škola, pak musela být dvouletá pedagogická nástavba, pak 4 letý peďák, pak zas. 5 letý, nyní zas prý stačí jen tříletý a Bc. co ministr, to jiné požadavky, nevím, o co vlastně skutečně jde.
Možná o to, aby se učitelé skutečně báli, byli pohůnci režimu,jako vždy a drželi hubu a krok a volili Karla. Nevím.

Vtěstnat je do nějakých testů, tabulek a grafů půjde jistě těžko.
10. 03. 2014 | 11:42

hugo napsal(a):

k.v. do školství se nahrnuli neučitelé,protože se školský systém 89 zhroutil a nový nikdo nevytvořil a formálně,abychom udělali eurobyrokracii zadost jsme přijali zákony,které se stejně nedodržovaly a to nedodržování se legalizovalo výjimkami (školský,služební aj.) jenže jak v eu docházejí peníze,tak se začali zajínat kamže ty europenízky mizí,a zjistili,žemizí podle zákonů,které jsou platné ale nejsou to ty zákony,které jsme přijali,ikdyž i ty jsou platné....prostě roztomilý chaoa a tak ty peníze před rokem pro jistotu stopli,a protože ty toky byly důležité a žilo z nich hodně lidí,tak se začalo "napravovat",první zákon v nové sněmovně-služební,sice ještě nefunkční ale ukázali jsme bruselu dobrou vůli,taď aby nám dali na školství,tak začneme dodržovat ten školský,nebo ho alespoň zase nějak obejdeme....
10. 03. 2014 | 11:50

K .V napsal(a):

Gaio a Stejskale
A ještě přitvrdím- podle zveřejněných údajů existuje mnoho škol a dokonce i okresů kde ti BEZ PATŘIČNÉHO VZDĚLÁNÍ tvoří většinu.
Umíte si představit že byste se ocitla v nemocnici kde VĚTŠINA místních "lékařů" nemá vůbec potřebné vzdělání a nemají potuchy o lidském těle a lékařství?
.
Znovu se oklikou vracíme k diskusi s L.Stejskalem, prostě jsou obory kde si na VŠ vzdělání s velkou slávou hrají, ale jsou to jen kecy o ničem.
Kromě pedagogů tím vynikají "novináři", "politologové", "humanisté a sociologové", "historikové", ?teologové", "znalci kultury", "managementu ničeho" a jiné pseudoobory
10. 03. 2014 | 11:51

hugo napsal(a):

po roce 70 byl nový systém,kdy všichni učitelé museli mít vš vzdělání učitelského typu?pdf,ff,přf,matfyz, aj., na učňásích museli být ing. + ped.min.,mistři maturitu,výjimek bylo minimálně,ta hlavní se týkala pouze starších učitelek na zš,které měly tzv, ped. gympl či ped institut a rak to fungovalo až do 89,pak nastal chaos,zrušily se školské úřady,neomezené pravomoci dpostali zřizovatelé (jmenování ředitelů) a ředitelé (najímání zaměstnanců).....
10. 03. 2014 | 11:58

Marie S. napsal(a):

Pane K.V.,
a nenapadlo Vás ještě, že zrovna takové názory, co tady šíříte, jsou u kořene těch negativ, co popisujete? Že je hodně ne zrovna motivovaných učitelů, které otrávilo z jejich původně dobrého záměru plně se věnovat škole zrovna tohle hudrání veřejnosti - že jejich práce není vidět, neustále si něco vymýšlejí a zatím se mají nejlíp ze všech atd. ? Znám plno líných inženýrů, jim ale nikdo nenadává, mají holt ten "dobrý obor" ...

Našemu školství chybí zřetel ke kvalitě. Zatím se vše měří jen kvantitou... Proto máme problémy se zmatenými žáky, rodiči a jejich očekáváními, zklamanými a nemotivovanými učiteli, nezodpovědně si chovajícími řediteli a zřizovateli škol...
10. 03. 2014 | 12:01

gaia napsal(a):

a ještě K .V 11:37

ale ono to vadí, ze učitelé nemají kvalifikaci a vidět to je, ale to asi vám nevysvetlim.

Stejné tak už se vyskytly případy lékařů podvodníků, kteří třeba i dlouhodobé vykonávali praxi a klientelu měli ,např. byl případ toho oreoperovaneho. Chlapa, co dělal nejdřív bez vzdělaní soudního rozhodce, pak si otevřel gynekologickou ordinaci a dokonce asi měsíc provozoval praxi, než na to vlítla pojišťovna, pacientky nepoznaly nic, další kauza proběhla tiskem, jak se jedna Ukrajinka a nějaký muž vydávali dlouhodobě za zubaře a měli praxi, ono podvodníci mohou být v různých oborech, jen vy si mysli té, že děti jsou odolné a stejně většinu doby ve škole zlobí nebo chrápou, takže se na nich nemůže nic zkazit.

Ale že to zaměstnávání nekvalifikovaných by bylo se souhlasem ministrů a nadřízených orgánů, je zvláštní.
Představte si ve zdravotnictví, kdyby se takto odpouštěla kvalifikace, možná by se taky mohlo zdát, že by to šlo,místo zubařů by nastoupili zas dentisti, obvoďáka by klidně mohla zastoupit sestra, vždyť ty nemoci jsou pořád stejné a pořád se opakují, ona po 20 letech v ordinaci to musí znát jak své boty.
10. 03. 2014 | 12:02

hugo napsal(a):

k.v. bohužel,když nahlédnete do statistik i reálného života,tak zjistíte,že všichni to x-logové naleznou práci mnohem snadněji než inženýři,tak to prostě je,syn je strojař a v oboru místo nesehnal,po dvou letech příležitostnách prací nemajících se strojírenstvím nic společného,konečně stabilně pracuje za 15 tisíc ,dcera se svou politologií přenáší mezi kanclama papíry za 25!synovi spolužáci z gymlu? ten co má baňu dělá kominika a ten co má dopravku pracuje na pumpě!
10. 03. 2014 | 12:06

gaia napsal(a):

Hugo 11:58

to vystihl, hlavně ten chaos, že se ty požadavky mění co ministr.

takže pokud někdo nespecifikuje, jaká je kvalifikační struktura těch '' nekvalifikovaných'' pro školství, tak to asi nemá cenu rozebírat.
10. 03. 2014 | 12:15

K .V napsal(a):

Gaio, teď ale mícháte holínky a hodiny,
ano , stává se že nějaký podvodník zfalšuje diplom a vetře se mezi odborníky.
PROTI VŮLI STÁTU. Nádhernou ukázkou je kauza metanol, podle posledních výsledků vyšetřování to zavinil někdo kdo BYL NEVZDĚLANÝ a myslel si že když namíchá 1:1 etanol a metanol, ono se to nějak vyruší a lze to pít. Nevyrušilo, máme 50 mrtvých a desítky s poškozeným zdravím.
.
Ale něco jiného je když jsou celé obory, kde si hrají na VŠ odborníky, A TEN OBOR JE CELÝ ŽVANÍRNA, nebo je obor nastaven tak že nedostatky vzdělání nikdo nepozná.
Znovu, lékař který nemá základy anatomie se zesměšní při první vizitě, chemik který nezná chemii, stavař který nezná základy statiky, strojař nebo architekt který neumí co je to technický výkres- vše se brzy provalí.
.
Ale jak mohou právníci unést že jsou mezi nimi tací I VE VRCHOLNÝCH FUNKCÍCH co mají diplom za 14 dnů v Plzni?
A jak to je tedy s tou pedagogikou, když tu argumnetujeme že nejlepší učitel to vzdělání často nemá a nepotřebuje.
.
A nový ministr to udělal chytře, místo aby trpěl pod výkřiky "pedagogů" jak jsou VŠ vzdělaní a musí se hodiny připravovat na jednu vyučovací hodinu
a přitom mají plat nižší než jiní vysokoškoláci
jim ukázal jak lžou sami sobě i nám ostatním, kteří je máme platit.
10. 03. 2014 | 12:20

gaia napsal(a):

K.V

vzhledem k tomu, že tu jste skoro každý den, jistě vám neunikl tento:-) blog

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-cerny.php?itemid=22338
a když o kvalifikaci píše zrovna Šteffl, obavám se, že tou pravou kvalifikací bude absolvování nějakého kursu u soukromé firmy, pochopitelně za své a ve svém volném čase.
Už se to stalo sociálním pracovníkům, že se musí povinně nechat proškolit za 12 tisíc od firmy CCS Hodonín, čeká to státní úředníky, proč by další na řadě nemohli být učitelé?
10. 03. 2014 | 12:43

hugo napsal(a):

k.v. nevím co komu ukázal pan ministr,než to,že se snaží vybruslit,chápu ho,on sám coby neučitel učil několik let jako učitel,řeknu vám story mého kamaráda učitele,původní profesí archeolog,po 89 šel tenhle obor do kytek,dva roky pracoval v muzeu a přitom chodil neaprobovaně coby nekvalifokovaný učit 4 hodiny týdně dějepis-dějepisný seminář,taková tradice mezi muzeem a gymplem,tam ředitel zjistil, že umí perfektně anglicky a francouzsky a nabídl mu učit (hlad po angličtinářích),kamarád odmítl,netroufl si,není přece učitel,nicméně myšlenka jej zaujala a začal tu angličtinu-učitelskou studovat a když ji vystudoval šel ji učit,po několika letech se vyměnil ředitel a on byl vyhozen,aby uvolnil místo jedné dívence-která měla maturitu a vrátila se coby operky z anglie,tak šel pracovat do jedné zahraniční firmy,taková byla a je kádrová politika ve školství.......
10. 03. 2014 | 12:53

hugo napsal(a):

člověk,který zná situaci má pro pana ministra pochopení,měl by řešit situaci,která je prakticky neřešitelná,ve školství proběhly takové změny a takový chaos,že ten 10 let starý zákon jest nefunkční,školská soustava neodpovídá potřebám praxe,není v souladu s demografickám vývojem,zákony navazující jsou v rpotikladu nebo zákon vůbec nerespektují (např. vš zákon apod.),takže ať pan ministr imituje jakoukoliv činnost bude to zase jenom nějaká flikovačka typu koza a vlk a nic se neřeší....
10. 03. 2014 | 13:03

K .V napsal(a):

Hugo, kopete do otevřených dveří, to že po cinkání klíči se podařilo rozvrátiti české školství tu ví každý. Stejně jako to jak se tam dostali a udrželi všichni ti bez vzdělání a přitom pracují ZROVNA ve školství!!!!!!!!!.
.
Gaio, v tom se také shodnem. Nakonec to skončí tak že pár chytráků si nahrabe na Evropských dotacích a nějak dodají ty potřebné diplomy pro těch 17000 učitelů, případně pro další zájemce
10. 03. 2014 | 13:07

gaia napsal(a):

a ten blog toho Černého jsem v archivu taky malém nenašla, neb já si pamatuji autory a nikoli názvy jejich blogů. A jména autorů najednou v archivu nejsou.
To jsou tedy reformy IT, pak se divte, že je to ve školství ještě horší.
Už si člověk začne myslet, že reforma je synonymum od zhoršení stavu nebo záměrné navození chaosu.
10. 03. 2014 | 13:09

neo napsal(a):

gaia:

ani když přímo na téhle stránce scrolujete dulů pod recaptchu?
10. 03. 2014 | 13:15

gaia napsal(a):

K.V

jo firma na výrobu certifikátů a proškolování ve školství, to bude vývar.
Jinak v tomto státě se nedá podnikat v ničem rozumném, to člověk může jen zkrachovat
10. 03. 2014 | 13:17

gaia napsal(a):

neo

tam zas jsou jména a názvy měsíců, dřív bylo praktické,že byla jména i názvy i obličejlicej až se člověk doklikal, neb jedno z těch 3 věcí si člověk pamatoval vždy.
Teď jsem musela klikat daleko víckrát,než dřív, než jsem toho Černého našla, neb jsem si nepamatovala ani jméno ani název ani měsíc, jen obsah blogu.
10. 03. 2014 | 13:22

Baba Jaga napsal(a):

To: hugo 12:06
Tak jsem na vlastní uši slyšela minulou středu pana prezidenta v Olomouci, jak jsou technické obory důležité a hledané - bohužel neupřesnil které a kde. Možná by Vašemu synovi poradil - tam se na to nikdo nedoptal, já byla daleko. Že by až při výstavě kanálu Odra - Dunaj?
10. 03. 2014 | 13:31

Baba Jaga napsal(a):

To: gaia
To jste asi dlouho nehledala - mně se jeví, že u jednotlivých blogerů jsou pro měsíce už docela dost dlouho.
Systém školství i leckde jinde metodou ode zdi ke zdi či pokus - omyl je v 21. století dočista zarážející.
10. 03. 2014 | 13:38

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V

Cituji: "Když mně řeknete hodinu předem, troufnu si stoupnout před tu vaši "třídu plnou dětí", a odučit denní penzum vyučování,..."

Odučit umí každý, naučit už jen někteří. V tom je velký rozdíl.

Jinak Vás beru za slovo. Jsem připraven Vám ve Vodňanech poskytnout možnost předvést Váš pedagogický. Stačí, když napíšete, kdy přijedete a rád se na Vaše mistrovské vyučování podívám. Cestu vám samozřejmě zaplatím.

Jste očekáván. Kdy asi přijedete?
10. 03. 2014 | 13:55

Jaroslav napsal(a):

qrq Vůbec se neřeší velmi nadané děti. Už před nástupem do školy jsou samostané, čtou a počítají, logicky rozhodují o prioritách a všeobecně jsou školským systémem brány jako VELKÝ PROBLÉM, a "ony se přizpůsobí těm druhým.." Ničíme si velmi užitečné osobnosti a jedna škola v Praze nic neřeší, alespoň v krajském městě a s variabilním učebním plánem a stejně "postiženými" kantory, kdyby byly.... svírá se mi srdce, když vidím jejich trápení a jako bývalý kantor se jim snažím odstranit klapky na očích a ukázat jim komplexnost světa a nabídnout jim široký vějíř možností a zájmů....jenže já to už mám za pár ( přes 60) a nic to principielně neřeší, můj dobrý pocit, že se spolu nenudíme a diskutujeme je sice fajn, ale kolik jiných chytrých dětí se topí v šedi průměrnosti a podprůměrnosti ???? Nešlo by s tímhle něco udělat ? Děkuji.J.M.
10. 03. 2014 | 14:12

Zdeněk Brom napsal(a):

Jaroslav:

Na problém neřešení práce s talentovanými dětmi upozorňuji již dlouhodobě.

Kupodivu není třeba speciálních škol, ale může se jít cestou individuálních studijních plánů, rozšiřujícího učiva, specializovaných konzultací a hodin atd.
10. 03. 2014 | 14:18

K .V napsal(a):

Brome,13,55 nikdy nelezu do podniku který místní nenapravitelně doprasili. Bylo by to házení perel svi....
Tedy pokud vás k těm dětem pouštějí a už jste jim naplnil hlavičky svou ideologickou zapšklostí, doporučuji tu generaci odepsat. A ještě bych si musel zadělat svoji hlavu nějakým pedagogickým rychlokursem od darmožroutů placených z bohatých fondů EU
.
Mimochodem, kolik učitelů u vás ve Vodňanech nemá to vzdělání???
10. 03. 2014 | 14:18

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Takže jste zase jen kecal a nepředvedete nic.

Na naší škole mají vzdělání a kvalifikaci všichni.
10. 03. 2014 | 14:22

K .V napsal(a):

Pane Brome, už jsem si užil, děkuji nechci
své zkušenosti už jsem popsal v některém z předchozích blogů. Sisyfovská práce vysvětlovat studentům gymnasií i vysokých škol že Němčina má 3 minulé časy, Agličtina navíc totéž v continuous form, tedy celkem 6, a JSOU POTŘEBNÉ, když paní profesorky říkaly že my máme jen 1 minulý a dá se s tím vystačit i v obou jazycích, už jsem tím ztratil dost nervů a hodlám se věnovat něčemu užitečnějšímu.
.
Navíc jak píšete, kvalifikovaných učitelů máte ve Vodňanech plno, tak vás se problém vůbec netýká
10. 03. 2014 | 14:31

K .V napsal(a):

PS. pane Brome, a gratuluji že jste si našel čas do diskuse od 7,50 a už máte od 13 hodin padla, jste i po obědě a zase máte čas diskutovat. Budu se těšit na vaše moudra
10. 03. 2014 | 14:34

ondrejsteffl napsal(a):

Pavla Sovová napsal(a):
„Na oné konferenci jsme se potkali.“
Teší mě :-)
10. 03. 2014 | 14:36

ondrejsteffl napsal(a):

MaB napsal(a): 10. 03. 2014 | 05:40
„"Zato zbavit se kvalifikovaného nekvalitního učitele bylo a stále je velmi obtížné či nemožné."
V této zemi dlí na úřadech práce 6000 kvalifikovaných učitelů. Z toho bych řekl, že vaše teze je evidentně nesprávná. Nehledě na to, že nelze ani prokázat, že všichni učitelé na úřadech práce jsou nekvalitní.“

Otázka jistě je, kde se vzalo těch 6000 kvalifikovaných. Podle mého to jsou:
1. čerství absolventi
2. učitelé, kteří šli jinam a teď hledají práci (někde je při rostoucí nezaměstnanosti propustili), ale ti nemusejí směřovat do školy, ale na ÚP jsou vedeni jako učitelé
3. učitelé propuštění ze škol – propustit učitele (jakož i jiného zaměstnace) možné je podle ZP vlastně pouze při reorganizaci – místo zaniklo. A to se pravda při populačním propadu na ZŠ a SŠ v minulých letech dělo.

Učitelů podle 3 nebude málo. Pokud byl ředitel gramotný a měl ze tří češtinářů propustit jednoho, těžko propustil toho nejlepšího. Ředitelé škol navíc říkají, že mnohé z těch učitelů na úřadu práce dobře znají, obcházejí školy, ale nikdo je nechce. Proč asi?
10. 03. 2014 | 14:38

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Takže to shrneme:

a) Nejste schopen přijít do třídy a něco tu předvést. byly to kecy.
b) Přišel jsem k počítači ve 13,55 a ne ve 13,00. Odpoledne máme další školní akci do večera.
c) Celý den tu dřístáte jenom Vy.
10. 03. 2014 | 14:39

ondrejsteffl napsal(a):

Dalibor Štys napsal(a):
„Není pravda, že si toho nikdo nevšímá (to si vymiňuji). Zpráva z testování 5. a 9. tříd v projektu NIQES ukázala nejenom drastické rozdíly v mezi školami, ale i v rámci třídy. Byla to na příslušné tiskové konferenci ta hlavní zpráva.“
Tak jo, všímá – Vy. A kdo si všiml té zprávy, a jaké kroky byly přijaty? Inspekcí, mšmt, vládou?
„Ale víc peněz na platy učitelů, ale i třeba sportovních trenérů nebo učitelů uměleckých škol, to prostě potřeba bude. Tedy pokud chceme současný rozsah vzdělávání - ale to je na samostatnou diskusi.“
Já bych také přidal Skautům, Junákům, Wikipedistům, Geogeshistům a mnoha mnoha dalším … Mnohdy přispívají k české vzdělanosti efektivněji než školy, zejména bych financoval, aby se takových mimoškolních aktivit mohli účastnit i ti nejchudší.
10. 03. 2014 | 14:40

ondrejsteffl napsal(a):

Jana Pechová napsal(a): 10. 03. 2014 | 09:13
„Já zase znám výstižný případ vychovatelky z prvního stupně…“
Ano to jsou smutné následky plošných a zbytečných předpisů.
10. 03. 2014 | 14:40

ondrejsteffl napsal(a):

Jaroslav napsal(a): 10. 03. 2014 | 14:12
„Vůbec se neřeší velmi nadané děti. Už před nástupem do školy jsou samostané, čtou a počítají, logicky rozhodují o prioritách a všeobecně jsou školským systémem brány jako VELKÝ PROBLÉM, a "ony se přizpůsobí těm druhým.."“
Ano, tuhle jedna maminka usilovala, aby jejího syna dali rovnou do 2. třídy, protože všechno z 1. uměl, a ředitel jí řekl: „Dáme ho do 1. Nebojte, ono se to srovná.“ Humorné, ale děsivé. Nakonec naštěstí uspěla jinde.

Co s tím obecně v tomto systému nevím. Jinak rodičům radím, že takovým dětem stačí být ve škole jen dva tři dny v týdnu a ve zbylém čase se mohou rozvíjet podle svého doma nebo jinde. Na řadě škol jim umožní individuální studijní plán. Ale pro každou rodinu to není.
10. 03. 2014 | 14:41

ondrejsteffl napsal(a):

qrq
Zdeňku Bromovi i dalším
s lidmi bez qrq nemá smysl diskutovat, ba ani číst co píšou. Ušetříte spoustu času :-)
10. 03. 2014 | 14:43

pamětník napsal(a):

ondrejsteffl:
Ano, nadané děti jsou problém. Můj vnuk v září nastoupí do první třídy, přičemž už dva roky čte, z toho poslední rok plynně, malá násobilka mu nedělá potíže, ...atd. Přitom je hyperaktivní.
Máme obavy z jeho i naší budoucnosti.
10. 03. 2014 | 14:47

Zdeněk Brom napsal(a):

ondrejsteffl:

K nadaným dětem.

Cituji: "Na řadě škol jim umožní individuální studijní plán."

Ano, to je zatím neschůdnější cesta. Vhodní by byli i asistenti, kteří by se žákem pracovali individuálně.

Pokud by byly peníze, potom vybavené školní knihovna, možnost exkursí na vědecká pracoviště, případně zaplatit cesťák odborníkovi na cestu do školy.

Pokud by stát myslel i do budoucnosti, pak střediska vybavená přístroji, knihovnou, asistenty a možností konzultací s odborníky jako je to ve Finsku a jinde.
10. 03. 2014 | 14:47

K .V napsal(a):

Pane Šteffle, myslel jsem že se k nadhozeným problémům vyslovíte trochu lépe než ve vstupu 14,43- ŠKODA..
.
Pane Brome , výraz dřístat se používá mezi ostravskými negramoty. Takže tuto řeč zvládáte, jiné jazyky, např některé světové, asi ne. Kdysi jsem vás vyzval abyste se v této oblasti předvedl a vy jste dost trapně utekl.
Také škoda
10. 03. 2014 | 14:48

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník 10. 03. 2014 | 14:47:

Tohle beru velmi vážně.

Vámi popisovaná kombinace může skutečně způsobit komplikace. Pokud škola nebude brát ohledy, pak i s tragickými následky pro dítě. Doporučuji pečlivě prozkoumat školy v okolí a ptát se jich právě na tyto záležitosti. A nenechat se odbýt.
10. 03. 2014 | 14:52

Zdeněk Brom napsal(a):

ondrejsteffl:

Já vím, ale občas na to zapomenu :)
10. 03. 2014 | 14:53

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Neutekl. Skončilo to Vaší neschopností přeložit jednoduchý anglický text.
10. 03. 2014 | 14:55

K .V napsal(a):

Pamětníku, s něčím podobným jsme se také setkali. Stanovisko škol ( hledali jsme u 3 škol) bylo že jsme si sami zadělali na problém- dítě bude ve škole znuděné, protože se bude dívat jak ostatní se pomalu učí něco co ono už dávno umí, navykne si vyrušovat nebo se nudit a poažovat školu za zlo a zdržování . V podstatě nám vyčetli proč tam lezeme s chytrým dítětem které něco umí, neměli jsme ho to učit.
Ve velkých městech a když jsou rodiče bohatí, lze to možná nějak řešit. Za jiných okolností je to asi opravdu chyba která dítě zničí
10. 03. 2014 | 14:59

mb napsal(a):

neo napsal(a):
gaia :

máte pravdu, nikdo nebude chtít studovat s takovým výhledem, ale budou studovat ti, s výhledem na ty nejvyšší možné příjmy.A to je solidní motivace.
10. 03. 2014 | 11:29

.... nekorektně bych napsal, že jste blázen ... a korektně bych napsal, že jste nepochopil rozdíl práce ve státním a soukromém sektoru ...

/ i ten nejméně kvalitní pedagog by mel učit na určité úrovni a za určitý plat ... /

pokud to nedosahuje, pak by měl být vyhozen ...

ano, ocenit aktivisty, nadšenci a všechny co dělají práci nad rámec svých povinností

( leta jsem vedl zdarma kroužek gymnastiky ... od letoška už na to nemam čas, silu ani energii)

zitra sem kdyztak lípnu peníze z výplatní pásky ( dnes jsem ji nestihl vyzvednout)

zatím zdravím ...
10. 03. 2014 | 15:05

K .V napsal(a):

Pane Brome, opět si léčíte problémy osobním napadáním. Lze to vyhledat. Skončilo to tak že Šašek z Jihlavy měl asi 4 Anglické texty které nedokázal přeložit, trochu jsem mu pomohl a dali jsme to dohromady, i když to byly ze souvislosti vytržené krátké texty, což je problém, S Šaškem jsem se rozešel v porozumění, vy jste dál napadal, tak jsme vás vyzval .
A tímto to opakuji.
Jsem připraven vést další dialog anglicky, německy, rusky, pokud umíte to "dřístání" dorozumím se i polsky, tam ale dopředu klidně přiznám že píši s chybami.
Tak co, jdete do toho??? Nebo alespoň necháte trapného napadání??? .
.
Téma blogu i diskuse myslím nabízí dost rozumnějších podnětů
10. 03. 2014 | 15:06

mb napsal(a):

zb napsal: Cestu vám samozřejmě zaplatím.

... jaktože kávéčkovi cestu hradíte , a mně, když jsem k vám měl jet na stromky, ne ... ???

disgrymynace ... !!! ( :-))

hezký den ...
10. 03. 2014 | 15:12

neo napsal(a):

mb :

právě že asi jako jediný zde na ten rozdíl upozorňuji a chci ho odstranit.

/ i ten nejméně kvalitní pedagog by mel učit na určité úrovni a za určitý plat ... /
jistě, minimální mzda

pokud to nedosahuje, pak by měl být vyhozen / jistě

ano, ocenit aktivisty, nadšenci a všechny co dělají práci nad rámec svých povinností / samozřejmě
nemusíte sem nic lepit, btw: co prosadit výplatní pásku elektronicky? Nemusíte nic vyzvedávat.
10. 03. 2014 | 15:15

mb napsal(a):

kv 10. 03. 2014 | 14:31

s těmi časy nemate pravdu ( anglictina ma dva casy ... pritomny a minuly, vše ostatni je aspekt ... ale to máte jedno ... hezký den ... )
10. 03. 2014 | 15:17

K .V napsal(a):

Pane Brome, máte tu právo blogera. Pokud nechcete zdejší diskusi převést do cizích jazyků, pořád máte další možnost: otevřete blog s článkem třeba o školství v některém z uvedených jazyků, slibuji vám že se diskuse zůčastním v kterémkoliv z nich.
Pan Candolle tu běžně v angličtině publikuje, dělala to i bývalá velvyslankyně Velké Británie, Němčinu či Ruštinu tu nikdo nezkoušel, ale věřím že by ji pan Stejskal také pustil
10. 03. 2014 | 15:20

mb napsal(a):

ne za minimální mzdu neo ... vystudoval vš ... učí na škole ... kdyby neucil aspon na minimalnim standardu, vyhodili by ho ... musi dostat odpovidajici minimalni plat nikoli minimalni mzdu ... chcete li standardni plat ( za standardni vykon ) ... a ocenit praci navic ... v dalsi diskuzi se uz neo patrne neshodneme, takze bych navrhoval naši diskuzi ukončit ( ale klidně ještě odpovězte) ... hezký den
10. 03. 2014 | 15:20

hugo napsal(a):

ondrej steffl: kdo jsou ti na pracácích? rok jsem tam seděl,tak vám to řeknu:
1.absolventi to nejsou,ti si v praze či brně něco seženou
2.bývalí učitelé taky ne,kdo se jednou uchytil mimo školství již se tam vrátit nechce,při vyplňování dotazníku sice uvádíte vzdělání,ale dále také uvádíte jakou práci v jakém oboru požadujete (dnes již neplatí že vás pracák někam posílá a že nabízenou práci musíte přijmout)
3.při tzv. optimalizace (rušení a slučování škol) byly v uplynulých 5letech propuštěny tisíce kantorů,a kdo byl propuštěn?ten kdo by mohl ohrozit ředitele či zástupce,ten který je drahý,tedy zpravidla zkušená kantor,chlap 45-55 let a tohle jsou lidi co sedí na pracácích!takové žádný ředitel nezaměstná ani padesátiletý ani třicetiletý.....
10. 03. 2014 | 15:23

mb napsal(a):

to ondrejsteffl : Já bych také přidal Skautům, Junákům, Wikipedistům, Geogeshistům a mnoha mnoha dalším … Mnohdy přispívají k české vzdělanosti efektivněji než školy, zejména bych financoval, aby se takových mimoškolních aktivit mohli účastnit i ti nejchudší.

... a vy byste učitelům tedy nepřidával, nemyslíte tedy, že by měli být o něco lépe oceněni ( ja nevim treba na prumeru oecd, když jsme na průměru výsledky ?)

hezký den ...
10. 03. 2014 | 15:23

K .V napsal(a):

mbéčko- Němčina má Preteritum , Perfektum Plusquamperfektum, jsou vzájemně nezastupitelné, každý je pro jiné použití na děje minulé
Angličtina má totéž + Continuous Form, tedy 6 základních časů, opět každý pro jiné děje z minulosti, vzájemně také až na vyjímky nezastupitelné.
Do češtiny se překládají rúznými způsoby, protože čeština má v podstatě jeden základní minulý čas, ale umí pomocí koncovek a dalších slov vše nějak vyjádřit
.
.
Už jsem tu měl i podobné diskuse, tehdy jste se myslím také zůčastnil
žil jsem v Chicagu 3 roky ( ale už nežiji)
žiji v Chicagu už 3 roky
než jsem se vrátil do Prahy, žil jsem 3 roky v Chicagu
Pokaždé musíte uží v Angličtině jiný mluvnický čas, i když pořád hovoříme o minulosti, v češtině jsou věty velmi podobné.
.
Ale nepíšeme tu jazykové učebnice
10. 03. 2014 | 15:29

hugo napsal(a):

v českých krajích slovo optimalizace ani neznají,tam klidně provozují školy o páru desítkách žácích,a když takový nápad dostanou,žáci zapískají před školou a je vše oukej.na moravě se v některých okresech (které se vylidnily v důsledku tahu "nach prágl") se počet škol snížil na 1/3 a nikdo se nikoho neptal,a kdo spadl do takového slučovacího soukolí,ví co je to za peklo,jeden rok ve stejném kabinetě a třikrát změna zaměstnavatele a pokaždá se ruší všem smlouvy neurčité,pokaždé se "oddělije zrno od plev",vyřizují se účty,pokud se to děje přes prázdniny,sedí všichni o prázdninách na pracáku a modlí se,aby od 1.9 dostali smlouvu na rok,ti co přežijí žijí v bratrovražedných vztazích plných podrazů,za rok bude totiž další kolo a jen ti "všehonejschopnější" přežijí......když budou mít šrěstí....
10. 03. 2014 | 15:32

neo napsal(a):

mb:

napsal jsem minimální, měl jsem na mysli tu zaručenou, tedy tu minimální pro jednotlivá povolání.
10. 03. 2014 | 15:33

mb napsal(a):

podívejte se kávé ... řeknu vám, co nám přednášeli na vš nezávisle na sobě přednášející ( a kdyžtak si pořiďte jakoukoli jazykovědnou učebnici ) ... časy v aj. jsou dva ... vše ostatní je aspekt ... je to gramatická ( jazyková ) kategorie: aspect .... ok ?

časy dva --- aspektů několik ... ( ale neberte to osobně ... berte to jako zprostředkovanou informaci ... zdravím vás )

tak zatím ...
10. 03. 2014 | 15:43

mb napsal(a):

dík neo že se aspon k sobe přibližujeme ... ano souhl (i když se asi neshodneme na výši) ... myslim že něco takoveho připravuje M. Chládek ... ale uvidíme ... hezký den ...
10. 03. 2014 | 15:46

neo napsal(a):

mb:

pro mě to takové překvapení není, vážně mám učitele rád, mám jich v rodině dost a proto jsem taky pro jiný systém odměňování.
10. 03. 2014 | 15:52

mb napsal(a):

( jj jen jste předtím psal něco o 10 tisících ... njn ... stane se ... hezký den ...)
10. 03. 2014 | 15:57

Dalibor Štys napsal(a):

ondřejštefl:

Tak jo, všímá – Vy. A kdo si všiml té zprávy, a jaké kroky byly přijaty? Inspekcí, mšmt, vládou?

Inspekce se od léta snaží nezkoumat papíry ale výuku. Tam jsem udělal maximum možného.
MŠMT do rozpočtu dalo podporu svazkových škol. Ovšem je tu velký odpor starostů, kteří nepochopili, že úpadek vzdělanosti je především jejich zodpovědnost.
Vláda - no, neměli jsme, myslím, mandát k tomu, abychom zastavili na deset let úplatky zahraničním firmám a místo toho přidali učitelům.Máte nějakou stranu, která to vidí taky tak. Kvůli takové bych se vrátil do politiky.
10. 03. 2014 | 15:58

neo napsal(a):

mb:

to neni minimálka pro kantory :)
10. 03. 2014 | 16:01

Dalibor Štys napsal(a):

mb a neo:
Kariérní řád (vulgo jiné odměňování učitelů) si bez přidání peněz každý může vytapetovat. Ono uspokojení z práce je hezká věc, ale každý by měl mít limit a práci nedělat za podmínek, které ho urážejí. Ono zvláště v práci s lidmi a zvláště s dětmi se vyskytují i společensky dost nebezpečné motivace. A čím hůře je ta práce odměňovaná, tím vyšší je pravděpodobnost, že to tak je.
10. 03. 2014 | 16:04

mb napsal(a):

to dš ... souhlas akorat bych nestrašil deviacemi ... apeloval bych na vyspělost, mravnost a prozřetelnost státu ... který si váží (a oceňuje) vzdělání ...a ví, že se mu to tak či onak vrátí ( viz. severske staty) ... njn ....

( strana: zkuste SZ ... ale je toho času neparlamentní stranou ...)
10. 03. 2014 | 16:09

neo napsal(a):

Dalibor Štys:

vy ale pořád chcete 25tisíc čistého pro každého učitele a to je nesmysl.
jaká je motivace učit jinak, líp? Ta jistota vysokého platu jen brání tomu krůčku vpřed.

A mě nepředěláte, já prostě nemohu chtít stejnou odměnu za rozdílné výkony.
A i jako učitele by mě to štvalo.
10. 03. 2014 | 16:11

K .V napsal(a):

embéčko. osobně si myslím že jednu z nejlepších anglických mluvnicí iu nás má Karel Hais, má to 359 stran , a tam se mluví o těch 6 minulých časech. Ostatně i v budoucích časech je to u nich trochu složitější.
.
Ale to je právě ukázka našeho školství. Věda o ničem a ze všeho možného ale podstatné věci se neřeší. Místo co by je studenti zvládli A POCHOPILI jako základ způsobu utváření toho jazyka, diskutujeme tu o tom jestli jsou to časy nebo aspekty nebo jak to "vědecky" začlenit. Když to budeme dokonale ovládat, můžete si to pro sebe nazvat jak chcete. Souhlasím klidně s vašimi aspekty
10. 03. 2014 | 16:11

Honza - přítel školy napsal(a):

Potíž je v tom, že když se dítě dostane na špatnou školu, kde ho dostane do spárů neschopný psychicky labilní učitel/-ka, dá se to napravit mnohem obtížněji, než když si člověk pořídí nepovedený vysavač. Ten se dá reklamovat a pak si lze koupit jiný. Dítě, které ztratilo x let na mizerné škole je mnohdy v háji, zvlášť tehdy, když nemá rodiče, nebo někoho jiného blízkého, kdo bedlivě sleduje, co si z té školy přináší a je schopen to uvést na pravou míru. Ostatně fakt, že v ČR je nejzřetelnější závislost vzdělání dětí na dosaženém vzdělání rodičů o čemsi musí svědčit.
Čeští učitelé jsou povětšinou mizerní. A co hůř, ani se jim nechce na tom nic měnit (jak by jinak bylo možné, že se jich tolik vyfláklo na celkem jednoznačně zadaný úkol?). Jsou také mizerně placení, ale vysvětlete rodiči, který musí dítěti pracně korigovat ty pitomosti, co mu "předali" jeho pedagogové", že by za to měli mít dvakrát tolik :-). A tak jdou na pajdák ti, kdo se jinam nedostanou a učit pak jdou ti, kdo se jinam nedostanou. Takže je v praxi naplněno to staré dobré "kdo umí, umí, kdo neumí, učí"
10. 03. 2014 | 16:15

K .V napsal(a):

Ano pane ŠTYSI, TO JE PŘESNĚ CO JSEM POPSAL v 10,55.
Prostě každá reforma, každý pokus o řešení toho jak se naše školství hroutí, končí učitelským argumentem - dejte nám větší platy a dál se nestarejte.
.
A veřejnost zase žasne jak někdo kdo nezvládá svoji práci místo vyhazovu a nápravy chce a dostane vyšší plat
10. 03. 2014 | 16:18

mb napsal(a):

k.v. jak myslíte ... ja verim docentce Kolínské ... / zkusit můžete ještě Randolpha Quirka, nebo p. Duškovou /

čas budoucí neexistuje vůbec ... existuje jen větší či menší míra jistoty ohledně predikce či plánů ...

( ale jak pravím, to máte jedno ... věřte si čemu chcete ... )

... a nejsou to ´moje aspekty´ ...

hezký den ...
10. 03. 2014 | 16:23

mb napsal(a):

( neo napsal: A i jako učitele by mě to štvalo. )

... vy ale učitel nejste ...
10. 03. 2014 | 16:25

neo napsal(a):

mb:

ne nejsem. To ale nic nemění. Na jakémkoli místě by mi vadilo takové jednání.
10. 03. 2014 | 16:28

mb napsal(a):

jasně neo ... ale jako ja nebudu hodnotit co by se mi líbilo nebo nelíbilo jako finančnímu analytikovi ... tak kdyžtak nemluvte za kantory, když jím nejste ( rozumná diferenciace asi ano ... ale aspon nejaky standard) ... zdravím ... / a viz. i ta volba na pocatku kariery, kterou jsme každý provedl jinak ... hezky den ....
10. 03. 2014 | 16:46

K .V napsal(a):

Pane Šteffle, tak tedy qrq.
.
Sám ve svém textu uvádíte jaký je zmatek ve školství i ve vašich hlavách.
..
Zástupkyně školství se teprve NYNÍ POKOUŠEJÍ VZNÉST POŽADAVEK ŽE BY SE NĚJAK MĚLO URČIT CO to VLASTNĚ JE DOBRÝ PEDAGOG. Nikdo neví jak to poznat a určit!!!!
Umíte si to představit v jiném oboru?? Ž e bychom teprve přemýšleli co by mohl a měl asi tak umět nějaký lékař, aby mohl dostat skalpel a operovat.? Co má umět stavař než postaví mrakodrap?
.
Po zmatku od cinkání klíči si otevřel školu každý kdo chtěl, teprve poslední 2-4 roky se vracíte k názoru že by se mělo definovat alespoň co má umět maturant, a zase ty zmatky co vznikly, hádání jestli jednotná maturita, když maturitu má dnes elitní gymnasista i ten kdo se kdysi jen vyučil dlaždičem, maturita volitelná lehčí nebo těžší ( ti kdo zvolili těžší byli za blby a naběhli si na potíže), nemluvím o nákladech ve výši mnoha milionů když za komunistů se prostě těsně před maturitou jednoduše a bez vysokých nákladů zveřejnily otázky,a to v době kdy neexistoval internet a počítače.
.
M8te vůbec ujasněno co by měl umět absolvent ZŠ??? ASI ANI TO NE
.
Zaznívají argumenty že mnozí učitelé to předepsané pedagogické vzdělání nemají a jsou lepší než ti se vzděláním. Není to JASNÁ ukázka že to vzdělání je k ničemu, nebo alespoň má mnohem menší význam než se nám snažíte namluvit?
.
Vy prostě sami nevíte co chcete, co máte dělat, jediné co chcete je co nejméně práce a co největší platy. a CO NEJVĚTŠÍ ZMATEK KDE SE UŽIVÍ ŽVANILOVÉ a budižkničemu.
.
Mám z vašeho článku velmi smutný pocit.
10. 03. 2014 | 16:47

Rudi Koutek napsal(a):

gaia napsal(a):
"KAteřina
také pravda,vzpomínám si na kolegyni vychovatelku, kdy po revoluci najednou nebyly na nic peníze a rušily se družiny. Ona tedy po 20 letech ve družině se rozhodla vystudovat učitelství pro 1. stupeň, ale hned toho nechala, protože první zápočet byl z bruslení a k tomu ještě 10 hodin povinně v HK odbruslit na fakultě"

To chcete tvrdit, ze vsichni ucitele a ucitelky 1. stupne musi umet bruslit?
10. 03. 2014 | 16:50

neo napsal(a):

mb:

pečlivě jsem při studiu zvažoval, zda nejít učit. Chtěl jsem. Nakonec mě odradilo právě to,že se jedná o státní sektor.

Pamatuju si taky na naši profesorku na ekonomii, milovala příklady ze socialistických fabrik a vyzvídala, co bychom rádi dělali po škole a sama se velmi divila, že někteří z nás neupřednostňují státní sektor. Jistoty,tabulky, vyšší platy apod...
10. 03. 2014 | 16:53

K .V napsal(a):

Já tedy pajdák nemám, ale myslím, že by měl mít učitel alespoň základy všech předmětů a potom specializaci na 2-3 z nich.
Takže se těším jak těch 17000 bude mít zápočet z kotoulu a výmyku na hrazdě, možná i to bruslení a plavání. Ale zase by je tam měli naučit základy logiky, mnozí to hodně potřebují.
Ale žádný strach, dopadne to tak že vlk se nažere k prasknutí a učitelská koza zůstane bez pohybu. Někdo zhrábne pár miliard evropských dotací a do 2 let dodá 17000 čerstvých diplomů i s razítky, ala Plzeň. U čecháčků to jinak ani nejde
10. 03. 2014 | 17:01

mb napsal(a):

vždyť jo, neo ...

já vám vaši volbu ani nerozmlouvám, ani neberu ...

zdravím ... ( já zvolil ty jistoty, tabulky, ´vyšší platy´...)

hezký den ...
10. 03. 2014 | 17:12

xx napsal(a):

gaia: chybějící místa ve školkách vznikla naprosto stejným způsobem, jako ta nekvalifikovaná většina učitelek v nich. Prostě se jednoho dne byrokrat probudil a rozhodl, že na jedno dítě musí být X m2 plochy a ještě k tomu na jednu učitelku nesmí být víc jak N dětí a další normy a regulace.
Rázem se školka, do které se vešla celá generace tzv. husákových dětí včetně jeslí proměnila ve školku s nedostatkem míst pro děti od 3 let ( jesle jsou zrušené ). Přitom v obci je počet obyvatel posledních 40 let prakticky neměnný, žádná velká migrace obyvatel se tu nekonala.
10. 03. 2014 | 17:13

mb napsal(a):

((( k.v. napsalo: U čecháčků to jinak ani nejde... a vy jste rusáček ?)))

hezký den ...
10. 03. 2014 | 17:16

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=623&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d

Tedy rok 2007.
S tím že se " o tom ví".

Když se tedy o tom ví, tak zřejmě o tom ví i dotyční nekvalifikovaní pedagogové. Když s eo tom ví roku 2007, tak se o tom zřejmě vědělo i před rokem 2007. Dnes se píše rok 2014.

Znovu zdůrazňuji, že v soukromém sektoru by se s nima nikdo nemazala - řekl by takovému pedagogovi : buď si kvalifikaci (znalosti) doplníš, nebo poletíš.
Takže prr, žádné chuděrky, kterým je třeba přidat nebo jim vymýšlet zvláštní polštářky.
Navíc tito lidé mají PŘEDVIDATELNÉ příjmy - kdo to dnes má v soukromém sektoru ? .
Málokdo.

Plky...za deset let se zde sejdou titíž teoretici vzdělávání a zas budou lamentovat, jak se nic nevyřešilo....
Hlavně umět se přihlásit : " qrq" a zařadit : " A, B, C, D."

K.V.
Divím se , že v diskuzi s panem Bromem chcete k něčemu dospět, jde přeci o superučitele se supernázory. Sice míchá kategorie logických pojmů jak mixér koktejl, plete si epizodní historii se strukturální, šermuje pojmy protřednictvím tkzv. bromovské poslední pravdy, je hluchý na obě uši a slepý na obě oči...ale blbej jste dle něj vy.
Což je problém i dalších učitelů.
Bohužel problém pak eskaluje do celé společnosti, zejména pokud žáci dotyčných masově zůstávají v jedné a téže společnosti, pokud se nerozprostřou po celém světě (a nenaředí tak svou nebezpečnost na únosnou míru).
10. 03. 2014 | 18:11

pamětník napsal(a):

mb:
"•Základní časy jsou tři - přítomný, minulý a budoucí.

•Každý tento čas má navíc tzv. perfektní formu. Ta se používá mluvíme-li o něčem, co předcházelo, ale má to úzký vztah k současné časové rovině. Tím nám vznikají časy předpřítomný, předminulý a předbudoucí.

•A konečně každý z výše uvedených časů má navíc vedle prosté ještě tzv. průběhovou variantu, tj. variantu s významovým slovesem končícím na -ing.

Těchto časů je tedy celkem 3 x 2 x 2 = 12"
http://www.ajslovicka.cz/clanky/anglicke-casy-prehled.html
10. 03. 2014 | 18:19

Luma napsal(a):

Spíše nesouhlasím, než souhlasím, byť myšlenky jsou v textu zajímavé. Já si tedy rozhodně myslím, že by měli učit jen kvalifikovaní. Chápu, že sjednat toto během např. jednoho roku by bylo fatální a neuvážené, ale během 10 let? Kde se poděla ona zodpovědnost? Proč si potřebné vzdělání oni nekvalifikovaní nedodělali? Kvalifikovaní "museli". To, že studovali, je stálo mnoho peněz (ne jen samotné studium, ale u prezenční formy - o které se traduje, že by měla mít vyšší kvalitu, ale je to také téma do debaty - navíc ušlý zisk za dobu, kdy studoval a nepracoval). NAVÍC SE STÁLE ARGUMENTUJE S TÍM, ŽE zkušeného, osvědčeného mnoha lety ověřeného pedagogického pracovníka, by měl nahradit čerstvý absolvent pedagogické fakulty. Navíc zde v článku je "pedagogická fakulta" prezentována asi jako praktická škola v proudu základního vzdělávání. Proč si tedy toto "bez úrovně" vzdělání oni chytří, zkušení a kvalitní pedagogové nedodělali. Přeci to pro ně po těch x-letech musí být brnkačka (navíc se jim teorie musí učit zaručeně lépe vzhledem k tomu, že ji mohou propojit s praxí - byť by si měli onu teorii zapamatovat jen z toho hlediska, že je v praxi nepoužitelná --> hned mají pomůcku). MĚLO BY SE BRÁT HLAVNĚ V POTAZ TO, že mladý, čerstvý absolvent VŠ sice často není "tak dobrý", jako zkušený kantor, ale je velmi pravděpodobné, že tento zkušený kantor nebyl na začátku tak dobrý, jako onen čerstvý absolvent VŠ. Tento má (minimálně by měl mít) po absolvování VŠ jisté kompetence - nevím, zda jsou srovnatelné s absolventem např. střední školy technického směru, střední pedagogické školy apod.?! Jedním z hlavních úkolů pedagoga je učit děti, vést je k učení, rozvíjet v nich lásku ke vědění. Proč tedy tolik "pedagogů" prská, když by mělo dělat "totéž" čemu učí své žáky? Pokud by naše země nebyla prohnilá závistí apod., řekla bych, že nejlepší by bylo, kdyby se dodržel zákon, možná se tedy dala snad poslední šance těm, kteří hold tiše doufali, než aby konali a ohraničilo se to věkem např. 45 let - ti ať si to doklepou, ale nové (45+ ) zaměstnance bez kvalifikace by ředitel nesměl přijímat. Ale toto by asi neusnesli zaměstnanci 44, 43, 42-letí atd. a zákon by byl označen jako diskriminační... A myšlenku autora, že mezi kvalifikovanými je více nekvalitních učitelů než mezi nekvalifikovanými, a že v praxi se těch nekvalifikovaných ředitelství zbavovalo, jelikož mělo jak, ale těch kvalifikovaných nekvalitních se nemělo jak zbavit snad ani nelze komentovat. To jste opravdu tak naivní? Nebo jen chcete přesvědčit sám sebe o opaku? Sousta ředitelů/ředitelek zaměstnává své známé atd., byť ani neví, co pojem pedagogika znamená!! O kvalitu rozhodně nejde ;o) A na vlastní kůži jsem se setkala s tím, že se nadřízený/á cíleně zbavil/a kvalitní kvalifikované síly, jelikož měl/a zřejmě strach z oslabení své pozice. Je to hnus hnusovitý a někde se začít musí s odklízením toho hnusu ;o) S pokorou ke všem názorům
10. 03. 2014 | 18:43

mb napsal(a):

pametniku muzete jit prednaset na katedru anglistiky ...
10. 03. 2014 | 20:07

Marek Kobera napsal(a):

To ondrejsteffl:

Nic jiného se od Vás nedalo ani čekat. Tedy, vše je v troskách, pedagogika neexistuje, Komenský žádné platné didaktické principy neformuloval, vše je dovoleno, vše je stejně platné.

qrq

Upřímně řečeno velice lituji ty země a jednotlivce, které si mezi cíle vzdělávání dávají aktivní občanství a sebedůvěru. Naopak si myslím, že přebytek sebedůvěry u spoluobčanů, kteří nedisponují jinými velmi důležitými rysy, zejména kognitivními a morálními, je jedním z důvodů, proč je v tomto státě takový svinčík.
10. 03. 2014 | 20:32

Petra napsal(a):

Souhlasím s LUMOU. Bohužel je to tak. Studovala jsem řádně čtyři roky VŠ. Chodila jsem už v průběhu studia do různých škol, doučovala jsem děti apod. Myslela jsem, že i tím, kolik mám praxe, budu pro ředitele výhrou - bohužel ne. Všude samí kamarádičkové, kteří si doplnili vzdělání rychlokursem nebo prostě tam byli. Nejhorší je na tom to, že tihle lidé vám tuhle práci přímo znechucují, protože mají STRACH o svá místečka. A nikdo z nich přece neřekne, že je špatný učitel. Nebo řekne - právě o tom člověku, který je snaživý (nemyslím tím - donášet informace vedení). Nedávno byla u nás inspekce a když mi paní inspektorka řekla, že učila 5 let na "zvláštní"škole a pak úřadovala na úřadě, tak jsem se v duchu opravdu zasmála. V podstatě její praxi mám za chvíli v malíčku, ale drzost jít inspektorovat ještě ne.
Pak je legrace na místech ředitelů. Většinou jsou to lidé z politických stran obcí (měst), kteří ví, že se v dalším volebním období v zastupitelstvu nechytnou.
10. 03. 2014 | 20:42

xx napsal(a):

Petra: tak oni mají strach o svá místečka ? To je ovšem v rozporu se všeobecným tvrzení, jak strašlivě špatně jsou učitelé placení a jaký je to strašlivý očistec, za ty peníze učit tu smečku nevychovaných a přebohatých děcek, co mají vyšší kapesné než učitel plat.

Tak jak to vlastně je ? Školy jsou plné zbohatlických dětí co mají lepší svačiny a telefony než učitelé. Přitom je tady pořád nářek, jak jsou lidi chudí. Kde se ta bohatá nevychovaná děcka teda berou, když většina lidí žije v chudobě ?

A tyhle rozporuplné nesmysly dokáží tvrdit jedni a titíž diskutující. Dost zfušovaná komunistická propaganda.
10. 03. 2014 | 20:58

Marek Kobera napsal(a):

To Dalibor Štys:

To se mi nelíbí. Je to podobně jako u těch lékařů. Pokud nebude mít průměrný lékař 60 000 Kč čistého, nemusíme od něj chtít, aby pracoval kvalitně? Taky je to "náročné povolání". Ale kde jsou nějaké hranice, pane profesore?
10. 03. 2014 | 21:22

mb napsal(a):

to xx ... myslim, že jste ne uplně porozuměl jadru sdělení petry ...

ale to je asi jedno ...
10. 03. 2014 | 21:33

pamětník napsal(a):

mb:
Proč já? Jen jsem uvedl odkaz, moje tam není ani jedno slovo. Ostatně tak učili anglicky i mne.
No ale abyste byl spokojen, našel jsem jiný zdroj, tentokrát podle Vašeho gusta:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/verbs/past-tense
There are two tenses in English – past and present.
O.K.?
10. 03. 2014 | 21:42

Luma napsal(a):

Paní inspektorka používající pojem "zvláštní škola" pobavila :o)). České školství bývalo tak kvalitní... Mohli jsme se jím pyšnit... Začalo hnít a vše se svádí na "nevychovanost v rodinách". Oni tito nevychovanci bývali i dříve (pravda, možná v menší míře), ale učitel býval taková osobnost, že je tohoto neduhu dokázal zbavit, nebo jej využít v žákův prospěch
(byť to měl ulehčeno tím, že si mohl pomoci rákoskou - v dnešní době je stejně fyzický trest pro dítě spíše odměna, kterou přijme snáz než se vzdát PC apod.). Ale jak to mají zvládnout "nepedagogové" dnešní doby? Ono je vždycky těžké začít u sebe. Raději předělám všechny a všechno okolo. A když se snaží zákony země udržet jistou "kvalitu", tak už někdo "frflá". Škoda, že takto nebojujeme, když se schvalují totální "hovadiny". Stává se z nás jen materialistický národ, který postrádá morálku a jiné základní hodnoty. A ano, vězte xx, že jsou ztroskotanci ze zastupitelstva rádi za místo ve vedení škol. Je to pro nás uvědomělé nepochopitelné, jelikož vzhledem k zodpovědnosti jaká na tomto postu je (a také vzhledem k platu), to je k neuvěření. Ale opět z praxe vím, že ředitelé mají možnosti si základní plat "pěkně navýšit". Navrhují si odměny, které jim zřizovatel schválí (a tito známí to rádi schválí, když se vedení "zaváže" k tomu, že nebude po zřizovateli nic chtít). Navíc tito lidé žijí v menším riziku, jelikož mají jistotu v tom, že se za něj "kamarádi" v případě potíží postaví. Člověk, který se na daný post dostane jen pílí a schopnostmi (pokud to není sci-fi a někdy se něco takového vůbec stalo) nemá šanci toto unést, jelikož je smeten vším možným i nemožným během chvíle. A opět jsme u podstaty věci. Vše tu hnije a ne jen školství ;o)
10. 03. 2014 | 22:04

mb napsal(a):

thank you for your effort dear pametnik ...

yes, there are ...

zdravím ...
10. 03. 2014 | 22:09

Bestia triumphans napsal(a):

K.V. je bezpochyby králem všech trollů na Aktuálně.
Plodí jednu perlu za druhou, je to taková perlorodka, tedy spíše trollorodka...
Má mé uznání.

Jen škoda, že je - aspoň verbálně - neuvěřitelně erudovaný, ale když dojde na lámání chleba - v tomto případě na pozvání do Vodňan - tak stáhne ocas a mizí.
:-)
10. 03. 2014 | 23:54

Dalibor Štys napsal(a):

KV
Já ale neříkám, že ti, co tam dnes jsou, by za současné výkony zasloužili vyšší plat. Ale za současný plat tam jiné lidi nedostaneme a ani ti současní, když si musí po večerech přivydělávat, se nezlepší. Takže od možnosti výrazně zvýšit plat se to odvíjí.
11. 03. 2014 | 06:29

K .V napsal(a):

Už 2 x jsem Štefflovi ukázal že jsem ten blábol četl, což se pozná podle značky qrq.
.
Ale ani na OPAKOVANÉ vyzvání nedostanu základní odpověď

.
- umí někdo vůbec definovat co je to dobrý učitel a co má umět / znát?? asi nikoliv . Na rozdíl od jiných profesí kde máme jasně definováno kdo smí řídit auto, operovat srdce, plíce, zlomenou nohu, kdo smí stavět vysokopodlažní dům, kdo smí vyrábět alkohol, řídit chemický provoz, atd.

.- máte vůbec ujasněno co má umět maturant. ? SoudĚ podle průběhu maturit v minulých letech asi ne
.
- -//- co má umět absolvent ZŠ?
.
k čemu ministerstvo když nikdo neumí odpovědět ani výše položené otázky, a dokonce i maturity musel dělat za vás CERMAT?
.
- jak je to s tím vzděláním? Sami říkáte že mnozí i nejlepší učitelé ho nemají, existují školy kde většina učitelů pedagogické vzdělání nemá. Není to k ničemu, nebo alespoň zbytečně přeceňované????
.
- Nemáte pocit že ve školství nikdo ani neumí říci co chce a co je cílem. Jediné na čem se shodnete, čím větší chaos, tím lépe se přežívá zbytečným nemakačům a parazitům.
.
V jiných oborech by něco takového bylo NAPROSTO ABSURDNÍ A NEUDRŽITELNÉ.
11. 03. 2014 | 07:01

Honza napsal(a):

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde:
Jen k panu Bromovi: mám s ním obdobnou zkušenost, dosti dlouho jsme "debatovali" na téma olympiáda v Soči, která se mu nelíbila, že je drahá, versus tristní výsledky žáků českých škol (ty se zas nelíbí mně) a byla to síla. Jako bych něco jiného napsal a pan Dokonalý něco jiného četl. Ale přesně, za idiota jsem já. Oni jsou na to učitelé zvyklí, že mají poslední slovo...
11. 03. 2014 | 08:12

Honza napsal(a):

Pane Štys,
možnost zvýšit plat tu je, ale ZA CO? Za tu hrůzu, kterou učitelé předvádí? Za to, že pitomá úča děti nejen, že nenaučí, co by měly umět, ale ještě jim školu znechutí tak, že je těžké to s nimi aspoň doma dohnat? Za to, že si pan učitel napochoduje ve tři čtvrtě na osm do školy a před duhou je doma, přičemž dětem se nedá ani pauza na oběd (do jídelny nebo restaurace - škola vlastní jídelnu nemá - se dostanou ve čtvrt na tři) aby ti veleduchové (kteří mají, na rozdíl od dětí, volné hodiny) nebyli doma moc pozdě? Za to, že učitelka Angličtiny "pracuje" s přípravami, které pamatují ještě prezidenta Husáka, ne-li Svobodu? Ne. Když učitelé nezačnou sami u sebe, nepůjde to. Nedostatečně vzdělaný národ nemůže mít dobrou vládu, ani dobré vedení firem a tudíž nemůže mít dobré ekonomické výsledky, které jsou nutnou, nikoli však postačující, podmínkou pro zvýšení platů nejen ve školství.
11. 03. 2014 | 08:25

K .V napsal(a):

Honzo, pozor na to co píšete
Broma teď nevyrušujte, má ještě 2 hodiny do velké přestávky, a 4 hodiny do oběda a zrovna přemýšlí a hledá ve slovníku jestli se ve slově Herr K.V píše jedno nebo 2 " r", kde najde" Danke schön", a pak to musí napsat Anglicky a Rusky aby tu nebyl za ubožáka. A slovo "dřisty "nemůže také najít ani v tom anglickém ani v německém ani v ruském, ani v jiném slovníku.
A to si dosud držel pověst největšího Ynteligencija na ZŠ Vodňany i v celé osadě
11. 03. 2014 | 08:30

mb napsal(a):

tady je ta slíbená páska: hrubá mzda: 21853, čistá mzda 17123

myslim že je to dost málo ... pro vš vzdělání a více než 10letou praxi ...

njn ... stane se ...

uvidíme co ten Chládek ...

hezký den ...
11. 03. 2014 | 12:24

K .V napsal(a):

embéčko, vy jste tedy roztočil kola kapitalismu, a přitom tak skromný. Stachanov by bledl závistí.
Ještě že jste cinkal klíči, za komunistů brali jenom 3000.
11. 03. 2014 | 12:27

mb napsal(a):

Honza napsal: Nedostatečně vzdělaný národ nemůže mít dobrou vládu, ani dobré vedení firem a tudíž nemůže mít dobré ekonomické výsledky, které jsou nutnou, nikoli však postačující, podmínkou pro zvýšení platů nejen ve školství.

... jenže abyste to klubko rozmotal ... musíte NEJPRVE ZVÝŠIT PLATY, abyste do školství nalákal kvalitní osobnosti ... jinak nemáte šanci ... jinak to zas učitelé odnesou (jako doposavad) ... njn, stane se ... hezký den ...
11. 03. 2014 | 12:28

gaia napsal(a):

i když to se taky pořád říkalo, že se musí zvýšit platy soudcům, úředníkům, aby byli neúplatní a nakonec se ukázalo, že čím větší brali platy, tím víc kradli a nechali se uplácet.
11. 03. 2014 | 12:36

Zdeněk Brom napsal(a):

Honza - přítel školy napsal(a):

Cituji. "Potíž je v tom, že když se dítě dostane na špatnou školu, kde ho dostane do spárů neschopný psychicky labilní učitel/-ka, dá se to napravit mnohem obtížněji, než když si člověk pořídí nepovedený vysavač. Ten se dá reklamovat a pak si lze koupit jiný."

Dítě může být přeřazeno na jinou školu, na učitele se dá podat stížnost, povolat inspekce, upozornit školská rada .....

Nekecat, konat.
11. 03. 2014 | 13:01

qrq....qrk SOS napsal(a):

Už několikrát byl Šteffl vyzván k jednoduché odpovědi, naposled 7,01, jím vyžádaným signálem, a pořád nic ani za 3 dny.
Může třeba pomoci i někdo jiný ze školství
11. 03. 2014 | 13:51

Honza už zas diskutuje s panem učitelem. napsal(a):

Ale pane Brom, já konat nepotřebuji, moje dítě je na pražské Technice, tam vyučují inženýři, doktoři přírodních věd atd., takže už je to v pohodě....
Tak už jen kecám, aby z dětí něco bylo. Víte sám nejlíp, jak kvičíte, když se Vás někdo "dotkne". A že si páni učitelé mezi sebou neřeknou s kým mají tu čest? To vykládejte holubům. Kdo se jim postaví, ten má problém, protože oni mohou dítěti zasolit, kdykoli se jim zamane. A co s dítětem, kterého se nemá kdo zastat - je třeba z rodiny alkoholiků, kteří ani nevědí, kde škola je ...?
11. 03. 2014 | 13:54

Honza napsal(a):

mb:
Jenže ono dost dobře nejde přidat, když se nezlepší ekonomika... To byste to musel sebrat jiným. Průměr ve státě je někde kolem 25000. 60%dětí v ročníku jde na VŠ, z toho tak těch posledních 10-20% je na pajdácích, takže jsou tak akorát na tom průměru. Aby mohl každý vysokoškolák brát trojnásobek průměru je možné jen tehdy, když jich nebude tolik. To je sice na učitele trochu složitá matematická úloha, ale když dáte o velké přestávce ve sborovně hlavy dohromady, třeba s tím hnete...:-)
A když se přemůžete, třeba vám dojde, že prostě musíte nejdřív sami něco dát a pak možná dostanete. Zatím chcete dostat, aniž byste cokoli udělali.
11. 03. 2014 | 14:03

gaia napsal(a):

Honza

úplně slyším toho Philipa

následkem jsou pak ti nekvalifikovaní učitelé, neb ti vždy vyšli nejlevněji
11. 03. 2014 | 14:10

Zdeněk Brom napsal(a):

Honza už zas diskutuje s panem učitelem:

Zatím jsem zaznamenal jen kvikot o nějakém ublíženém žákovi. Bylo to celé výmysl?

Cituji: "A co s dítětem, kterého se nemá kdo zastat - je třeba z rodiny alkoholiků, kteří ani nevědí, kde škola je ...?"

V tom případě je třeba nejdříve řešit rodiče.

Pokud se někdo z učitelů provinil na Vás nebo na Vašem dítěti, tak to ještě neznamená, že se to děje všude.
11. 03. 2014 | 14:39

K .V napsal(a):

Honzo, přestěhujte se do Vodňan. Před cinkáním klíči tam sice žilo i pár komunistů, ale jinak většina disidentů
.
Zato teď je tam ráj. Pokud byl z dob komunistů někdo alkoholik, Brom tam zašel a přesvědčil ho aby místo chlastu chodil na balet a výstavy malířů, a ty děti potom vycítí to kulturní prostředí a sami se učí výtečně, když navíc tam mají všechny učitele kvalifikované v čele s Bromem tak ty Vodňany jsou dnes bohatší než Sillicon Valley v nejlepších letech, skřížené s Oxfordem. Tam jste měl počít děti.
.
Nebo že by Brom opět jen kydal všeobecné fráze, hlavně aby měl poslední slovo???
11. 03. 2014 | 15:59

mb napsal(a):

Kdo se jim postaví, ten má problém, protože oni mohou dítěti zasolit, kdykoli se jim zamane.

... jak jako zasolit ???

naposledy mohli dítěti zasolit, když se psali posudky ...

... to už dávno není ...

to Honza ... já myslím, že stát, který vykládá, že má vzdělání a vzdělávání jako prioritu ...

musí pořádně ( odpovídajícím způsobem ) zaplatit ´své´ učitele ...

stačí porovnat státy oecd a to co vydávají na vzdělávání a na platy učitelů ( od toho se rovněž spoluodvíjí postavení učitele/elů ve společnosti ...)

myslim Honzo ... že by si učitelé zasloužili vyšší platy ...

zdravím vás ...

co se týče počtu vysokoškoláků má to své pro i proti ...

ale se zvýšením peněz pedagogům to nemá co dělat ...

stát by se mel dostat minimalne na prumer zemi oecd ...

případně pokud by chápal vzdělávání jako prioritu, ještě více ...

ale to jsou samá kdyby ... přeju hezký den
11. 03. 2014 | 16:00

mb napsal(a):

gaia má pravdu: úplně slyším toho Philipa

následkem jsou pak ti nekvalifikovaní učitelé, neb ti vždy vyšli nejlevněji
11. 03. 2014 | 14:10

--- a taky Klause ... když chtěli učitelé přidat / za Klause / Klaus řekl: když se jim to nelíbí, ať jdou dělat něco jiného ... a bylo vymalováno ...

Dušek Klause dostal ... učitelské odbory nikoli ...

otazka je zda by ucitele jako stav a ucitelske odbory dokazali ziskat verejnost na svou stranu ... a něco si vystávkovat .... těžko říci ...
11. 03. 2014 | 16:03

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

A abyste měl ještě větší frustraci:

Do Vodňan míří investice za cca 4 miliary Kč. Má to být výrobní podnik.
11. 03. 2014 | 16:21

K .V napsal(a):

embéčko, sice už se lísáte Stejskalovi a snažíte se nacpat naše peníze neschopným učitelů,. ale on vám ten blog stejně nedá. Ani kdybyste ještě pochválil za vzorné chování, inteligenci a pracovitost cigány, disidenty, židy a Havla osobně-.
.
Pravda je ta že na hodinu skutečné práce mají učitelé platy královské, a dát někomu 50 000 měsíčně za to že bude na prázdninách celé 2 měsíce, na to asi opravdu nemáme. V absolutní výši měsíčně ty platy nejsou špičkové, po přepočtu na odpracovanou hodinu jsou super vysoké , a navíc najít dnes práci kde máte klid a doživotní jistotu že když z příprav vygumujete poděkování Leninovi, vystačíte i s přípravami po babičce až do důchodu, a nesmírné množství volna na své záliby.
Proto se tam učitelé drží jak klíšťata, a pláčou jen naoko kvůli těm vyšším platům. Nesmíte také na vše skočit.
11. 03. 2014 | 16:26

K .V napsal(a):

Brome nebojte se, vy v té nové fabrice makat nebudete. Vy se ve škole udržíte
11. 03. 2014 | 16:29

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Já se jí nebojím. Je to výsledek kvalitního místa a kvalitně vzdělaných lidí zde.

Takže přijdou noví lidé = noví žáci = víc práce = víc peněz. atd. V kombinaci s Fakultou rybářství prostě pohoda.

Práce rukama mě baví. V mládí sem se oháněl lopatou, teď topíme dřevem, takže dřevorubcuji.
11. 03. 2014 | 16:34

K .V napsal(a):

Katedru rybářství bych pochopil, ale celou fakultu- to bude katedra chovu kapra šupináče, další katedra kapra lysce, katedra cejnů, katedra žab a pulců, katedra sítí, katedra holinek a katedra jazyka júesej?
.
Naposled jsem to slyšel za komančů když Bača musel mít VŠ diplom na vyháňanie, zaháňanie a ruský jazyk
11. 03. 2014 | 16:51

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

To je jedna z dalších věcí, které nechápete, ale to nevadí.
Fakultě se daří skvěle, výzkum má výsledky, buduje si silné hospodářské zázemí, jezdí sem odborníci z celého světa. A o to jde.
11. 03. 2014 | 16:55

K .V napsal(a):

No já pamatuji že kdysi na největší ZEMĚDĚLSKÉ VŠ v Praze byly fakulty chovu zvířat, rostlinářská a ekonomická a stačilo to na celé zemědělství, které tehdy vyrábělo cca 2 x více potravin než dnes. od roku 61 jsme v nich byli soběstační, dnes v něčem ani ne 50%, třeba vepřové.
Ale když si myslíte že jenom ve Vodňanech je správné mít celou fakultu na chov kaprů, přeji vám to. Udělal jsem si další obrázek kam spěje naše školství. Věřím že se to tam časem rozroste na nejméně samostanou Universitu se 6 fakultami, s názvy které jsem výše uváděl jako předpokládané katedry. KOryta jsou potřeba, a peněz do školství narveme rádi nekonečně.
.
Možná si někde vyhledám kolik kaprů se u nás vyprodukovalo za komunistů a nyní, jen tak pro zajímavost
11. 03. 2014 | 17:10

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Vaše pravěké znalosti jsou už mimo. Dávno už to není jen o kaprech.

Kam dospělo naše školství ve Vodňanech? Ke světově uznávané škole, která umí prodávat svoje produkty.
11. 03. 2014 | 17:26

K .V napsal(a):

Tak jsem si to nahledal. a je to jak jsem předpokládal.
Produkce sladkovodních ryb se u nás od roku 1990 drží prakticky ve stejné výši +-5%, Chválím že alespoň tady není posledních 24 let rozvrat jako v jiných oborech.
ale je to jako s tím bačou, dnes už je asi fakulta Vyháňania, i fakulta zahánania.
Stejně je to u těch ryb. Dříve byli vyučení pracovníci a pár vedoucích z VŠ zemědělské, dnes je ta fakulta která chrlí vysokoškoláky, ale produkují stejné množství i kvalitu ryb jako dříve ti vyučení bez maturity. Ryby stejné, přibylo obrovské mnnožství diplomovaných VŠ odborníků ale i docentů a profesorů i přes ty holínky. Umějí v podstatě totéž co dříve ti bez maturity
Nevím jestli je to pravdu pokrok, ale gratuluji vám.
11. 03. 2014 | 17:48

gaia napsal(a):

no, jásat nad novou Rakouskou pilou, jen co vám vše vykácejí, tak zmizí a budete mít po rozvoji.
Ostatně už bylo to referendum?
11. 03. 2014 | 18:11

mb napsal(a):

k.v. ... já vim, že nedá ( jen občas se panu stejskalovi připomenu, když mi blog kdysi slíbil ) ... nejde o to nacpat vaše peníze neschopným učitelům ... jde o to ohodnotit řádně práci učitele a snažit se do školství přitáhnout kvalitní osobnosti, a změnit ten začarovaný kruh ... na další asi už nemá smysl reagovat ... přeju hezký večer ...
11. 03. 2014 | 18:14

K .V napsal(a):

Já ale panu Bromovi gratuluji doopravdy, umějí v tom chodit v rěch Vodňanech.
A není nad to, když si skladník rybářských holínek umí přečíst Vergilia v originále.
11. 03. 2014 | 18:28

Klára napsal(a):

Připadá mi to jako diskuze jednoho schizofrenika. A fakt je ten, že ty kecy jsou neúnosné! "Učím" v mateřské škole (doznání, takže mě ubijte kamenem). Mám VŠ pedagogického směru (speciální pedagogiku - Mgr). Mým hlavním úkolem v práci je reedukace vad řeči (tedy logopedie). Mám vzdělání podobné jako klinický logoped (ten má navíc atestace, které by si spousta z nás ráda udělala, ale bohužel není místo - pokud se to někomu podaří, jedná se spíše o známost, rodinu, popř. štěstí). Beru stejně peněz jako mé kolegyně (absolventky střední pedagogické školy - tu jsem absolvovala mimo jiné také). S každým dítětem pracuji individuálně denně (někdy i vícekrát denně). Připravuji jim sešity (v nepřímé pedagogické práci), dále musím vypisovat některé dokumenty denně, některé týdně. Měsíčně píši ke každému dítěti hodnocení. A k tomu musím každému dítěti zvlášť připravovat plán na míru, na každý den jinou činnost přímo pro něj. Pracuji denně 6 hodin u dětí a 2 hodiny na přípravy apod. Absolutně mi denně 2 hodiny na tyto věci okolo nestačí (a nejedná se o mou neschopnost, naopak se zřejmě jedná o "neohodnocené" nadšení pro práci). Doma čelím denodenně rozvodovým "hádkám", jelikož neustále něco po večerech (a nejen po večerech - vlastně už od příchodu z práce) vymýšlím, připravuji apod. Vše jde na úkor rodiny. Kromě toho mám samozřejmě na práci i ostatní činnosti než logopedii (i výchovně vzdělávací činnost). A výsledek? Každý den jsem z práce vyčerpaná (byť mě na druhou stranu i nabíjí). Člověka ubíjí ta neuvěřitelná zodpovědnost. Kdo má děti, ví, že se dokážou přizabít i na volném rovném prostranství, natož ve třídě plné hraček apod. Neustále jsme jednou nohou ve vězení. Zhoršení sluchu např. po 10 letech praxe ani zmiňovat nebudu. A to, že klinický logoped za podobnou práci (akorát s dítětem bývá jednou za 14 dní v přítomnosti rodiče - tedy zodpovědnost je tytam), bere 6x vyšší plat, to už také nemá cenu řešit. Člověk se už snad může těšit "jen" z výsledků své práce, z nadšených a spokojených dětí a rodičů apod. Stejně svou práci zbožnuji. A ty žvanily, pro které je "učitel" looser, zbývá už jen ignorovat!
11. 03. 2014 | 19:52

Marek Kobera napsal(a):

To Klára: Tak to je zajímavé, to za nás nebylo...já jsem dostal mnohem později sešitek, který ještě mám, v něm asi 10 slov, které jsem si měl opakovat, a s tím jsem byl asi 6x u logopeda, který vůbec nebyl spokojený. Tak jsem tam přestal chodit. Tolik logopedická péče za socialismu.

Jinak - uvažovala jste o doktorátu z preprimární pedagogiky? Možná byste v nějaké MŠ mohla dělat ředitelku a polepšila byste si i finančně, patrně i časově. Pedagogické fakulty by Vás asi rády přijaly (ty s akreditací ve Vašem oboru).
11. 03. 2014 | 20:06

gaia napsal(a):

Klára

Měsíčně píši ke každému dítěti hodnocení

a to někdo čte, nebo se to někde štosuje?
A kdo to po vás chce, vždyť za měsíc se toho v řeči nemůže moc změnit. Neměli by vám dat sekretářku? Tolik studia a pak plýtvat časem na tolik lejster?
11. 03. 2014 | 20:26

Marek Kobera napsal(a):

To gaia:

To by ta sekretářka ale taky musela mít vystudovanou speciální pedagogiku na SŠ a takových moc není...
11. 03. 2014 | 20:32

gaia napsal(a):

dřív učitelka měla logopedický kurs, když si ostatni děti hrály nebo spaly, tak si vzala děcko ke stolečku, chvilku procvičovala před zrcadlem, ukázala, jak dát jazyk, mámě řekla pár básniček a triků co doma cvičit a za měsíc to děcko umělo. K VŠ logopedům chodily jen beznadějné případy.
Dnes musí mít každý VŠ a atestace a nakonec se ukáže, že půl úvazku dělají jen kancelářskou práci, na což dřív stačila dvouletá ekonomická bez maturity.
Dřív takové učitelky šly ve 2 domů s lehkou hlavou a tak jim ani nevadily podprůměrné platy, navíc děti mluvit uměly a na školu byly připraveny, dnes ukazují v TV rodiče, jak obíhají školy a zjišťují, kde by to pro děcko bylo nejlepší a když se zeptaji děcka proč si to vybraly zrovna tak, tak odpoví
Plotoze tam měli hezké oblazky.
A jeho učitelka z MŠ má VŠ a atestace, ale je před rozvodem a v nepohodě, neb nic nestíhá,že tak tvrdě pracuje není nikde vidět, ale udělá se závěr, že musí víc studovat a mít víc certifikátů a vůbec víc pracovat.
11. 03. 2014 | 20:55

Vít Š. napsal(a):

Lhůta pro započetí studia k doplnění kvalifikace byla 10 let. Pokud ani během těch deseti let byli někteří učitelé natolik leniví, že se k tomuto studiu neodhodlali, svědčí to o jejich přístupu k sebevzdělávání a celoživotnímu učení. Mají takoví učitelé učit žáky a vštěpovat jim důležitost celoživotního učení, když s ním sami nejsou ztotožněni?
11. 03. 2014 | 22:00

Dalibor Štys napsal(a):

To Honza:

Povím to tedy ještě jednodušeji: Zvýšit platy je třeba, aby mělo smysl dělat rekonkurzace, kariérní řády apod. Porozuměno?
12. 03. 2014 | 07:14

K .V napsal(a):

Štysi, ale my máme zkušenosti, PO CINKÁNÍ KLÍČI ZAČÍNALI POSLANCI a politici s docela normálními platy, tehdy ještě nebyly tak rozevžené nůžky .
No a poté co se ty platy a prebendy a náhrady za vše možné velmi výrazně zvedly, viditelně to přitáhlo do oboru naprosto nový typ lidí. Lepší a pracovitější ale určitě ne.!!!
.
Tudy cesta prostě nevede.
Co kdyby začali nejprve pedagogové trochu poctivěji makat, co kdyby přišli i před 8,00 a zdrželi se i pár hodin po obědě. Hra učitelů- nepřidali jste mně na platu tak já na oplátku neřeknu žákům o obratlovcích asi není řešením.
.
Vím že hádání jestli budou učitelé nejdřív lepší a pracovitější, nebo se musí zvýšit nejdřív ty platy, je něco jako zda byla dřív slepice nebo vejce. Ale zde alespoň víme jasně že ty VYŠŠÍ platy NEPOMOHOU NIČEMU
12. 03. 2014 | 07:34

K .V napsal(a):

A ještě pane Štyksi- už 4 DNY SE TU POKOUŠÍM UJASNIT ZÁKLADNÍ OTÁZKY VE ŠKOLSTVÍ A žádám Šteffla či kohokoliv z pedagogů zda zná odpověď a umí vysvětlit to základní
Naposledy včera 7,01
Nikdo není schopen,ANI TO ZÁKLADNÍ, ale kvičení že potřebujete větší platy se opakuje pořád.
12. 03. 2014 | 08:15

Honza napsal(a):

Dalibor Štys:
Neporozuměno. Když se v rámci státu vyprodukuje určitá hodnota, může se jen tato hodnota rozdělit. Nic víc, pokud tedy nejedeme na dluh....Takže mi povězte, komu se má vzít to, co by si páni učitelé chtěli dostat navíc? Hasičům, zdravotníkům, nebo snad železničářům?
12. 03. 2014 | 08:43

Honza napsal(a):

KV:
On to pan Brom nemyslí zle... On má jen trochu potíž s porozuměním psanému textu (asi neměl štěstí na učitele :-)), trochu děravější paměť a k tomu trošičku přerostlé ego. Jeho příspěvky by pomalu ale jistě měl přečíst klinický psycholog, ne-li rovnou psychiatr a začít pracovat....
Onehdy jsem se ho ptal, proč jsou děti ze Šanghaje v testech PISA o tolik lepší než české, načež mi řekl, že JEHO děti jsou za 30%lepší, z 50% stejné a ze 20%horší, než průměr jihočínské metropole, aby mi pak si dva dny "vysvětloval", že testů je hodně druhů. Že jde právě o ten konkrétní připustil až za dlouho a navíc doplnil perlu, že na té světové škole ve Vodňanech ten test nedělali. Ale že má žáky lepší, to věděl hned . LOL!
12. 03. 2014 | 08:54

gaia napsal(a):

no jo, ale když nakonec budou mít učitelé těch 50 tisíc, ale stejně budou muset dělat ty nekvalifikované věci jako nyní, jak popisuje Klára 25% pracovní doby sekretářka, na ZŠ pak dalších 25% je učitel sekuriťák, co hlídá někde halu, chodbu, jídelnu, schody, což zvládají invalidé za 46 na hodinu nebo kamery a rámy.
Navíc naučit normální zdravé dítě správně mluvit dokáže i šikovný středoškolák, štaci znát par triků z kursu a moře trpělivosti, kterou stejné žádná VŠ nezaručí, učit toto chluché, slepé nebo s rozštěpem, to je jiná, ale kolik takových v normální školce je, na to by stačil 1 VŠ, který by celý týden po těch MŠ putoval a byl by víc využit.
Jestli by to nebyly vyhozené peníze pro učitele, kteří stejně víc než 50% doby dělají nekvalifikované práce s učením nesouvisející.
Jestli není hlubší reforma potřebná, je to jako u doktorů, kteří by chtěli 70 tisíc plat a museli mít několik atestací, ale pak by se po nich chtělo, aby stlali postele a vynášeli nočníky.
12. 03. 2014 | 09:19

K .V napsal(a):

Honzo, Broma snad nemá cenu komentovat, dostal se někam POD úroveň Ládíka, Resla a Nea, přičemž ty jmenované podezírám z toho že to nemyslí vážně a jen provokují. Když někdo napíše že je ročník narození 1983, potom se ptám v čem mu komunisti ublížili ve věku 0-6 roků tak děsivě, že MUSÍ BÝT TAK HORLIVÍ HURÁ ANTIKOMUNISTÉ, a že se z toho nevzpamatují ani po dalších 25 letech. Musel se mýt v mateřské školce a poslouchat učitelku???
.
. Spíš mne děsí jak se "odborníci na školství " typu ŠTEFFLA, ŠTYKSE a třeba i toho Broma neumí vypořádat ANI PO OPAKOVANÝCH VÝZVÁCH s těmi základními otázkami položenými včera v 7,01.
BEZ TOHO BY SE NEUŽIVIL ANI DLAŽDIČ NEBO ZAMETAČ DVORA, školství si to ujasnit NEUMÍ či NECHCE
12. 03. 2014 | 09:25

gaia napsal(a):

Nebo ještě k tomu panu Bromovi

to nám tu několik dní tvrdil, že jsou dětští bezdomovci jen v Rusku a hlavně okolo Soči, že je zrůdné kvůli tomu tam stavět stadiony a já zrovna teď viděla americký film dle skutečné události, Blind Side se Sandrou Bullock, jak dětský bezdomovec Michael Oher se dostal do přípravky fotbalového klubu Baltimore Ravens, kteří ho motivovali a podpořili udělat si maturitu, pak dostal od klubu stýpko a dnes je z něj milionář díky tomu klubu a stadionu. Ten člověk skutečně existuje a má to dokonce na svých stránkách.
Takže pokud stadiony poslouží v Soči ke stejnému účelu, Brom bude moci chodit kanálama.
Neb zřejmě existuje premisy, že stadiony maji na bezdomovce dobrý vliv.
12. 03. 2014 | 09:26

gaia napsal(a):

ve Francii je třeba nemyslitelné, aby učitel vodil děti na oběd nebo hlidalna školním dvoře,proto ttaké mohoumit ve Francii vyšší úvazky, ale u nás je zvykem, že učitel musí dělat od úklidu přes hlídání, administrativu až po výuku vše.
12. 03. 2014 | 09:45

Zdeněk Brom napsal(a):

gaia:

Normálně už na Vaše slátaniny nemá cenu reagovat, ale cituji: "...několik dní tvrdil, že jsou dětští bezdomovci jen v Rusku a hlavně okolo Soči..."

Nic takového jsem nenapsal.
12. 03. 2014 | 13:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Honza:

Pokud máte potřebu potvrzovat, že se jste v dané problematice diletant, pak můžete pokračovat. Také jsem Vám jasně napsal, že jsem hotov Vám ta čísla doložit. To ale nemohu s ohledem na povahu materiálů dělat ve veřejném prostoru.

Že nemáte odvahu, to je Váš problém.
12. 03. 2014 | 13:09

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V

Cituji: "K .V: "...už 4 DNY SE TU POKOUŠÍM UJASNIT ZÁKLADNÍ OTÁZKY VE ŠKOLSTVÍ A žádám Šteffla či kohokoliv z pedagogů zda zná odpověď a umí vysvětlit to základní
Naposledy včera 7,01 Nikdo není schopen,ANI TO ZÁKLADNÍ, ale kvičení že potřebujete větší platy se opakuje pořád...."

Někteří Vás prostě nepovažují za partnera v diskusi. Pokud si pročtete svoje příspěvky, pochopíte proč.
12. 03. 2014 | 13:11

Zdeněk Brom napsal(a):

gaia:

Brom bude protestovat vždy, když jsou peníze vynakládány na nesmysly a nemocnice vypadají takto:

http://lj-editors.livejournal.com/393747.html

A je mu jedno, jestli je to v Rusku, ČR, Anglii, Indii, USA ....
12. 03. 2014 | 13:23

Jaroslav Orlík napsal(a):

Problém nekvalifikovaných učitelů vidím především v tom, že dávají žákům a studentům špatný příklad. Takový, který mládeži dá jasně najevo, že mohou dělat jistou kvalitfikovanou práci, aniž by měli patřičné vzdělání. Nemůžu si pomoct, ale příklad je to, co mládež potřebuje. Já jsem dělal v životě, hlavně za komančů. ledasco. Ale vždycky první, co jsem se dozvěděl od "zkušenějších" bylo, jak oprcat robotu. Jak vypustit některé fáze výroby, aby to nebylo, na první pohled, poznat, ať to bylo ve výrobě, nebo v početce, anebo na dopravě. Je jen málo lidí, a já jsem rád, že se mezi ně, osobně, počítám, kteří jsou, proti těmto příkladům imunní a navíc jim pijí krev. Takže pokud má mé potomky někdo učit, nechť je to kvalifikovaný, kvalitní učitel. Vždy lépe, než kvalitní nekvalifikovaný, nebo dokonce kvalifikovaný nekvalitní. Navíc bylo zřejmé již deset let předem, že k této situaci dojde. Pokud není člověk schopen toto posoudit a myslí si, že k tomu, nakonec, nedojde, nevěřím mu a nechci, aby mé děti učil. Protože i ti, kterých se to nebude týkat, tedy starších 55 let, si mohli vzdělání dodělat, protože v době, kdy bylo jisté, že k tomu dojde, jim bylo 45. To je další z mnoha odboček, popsaných v článků. Jak typické.
12. 03. 2014 | 13:47

K .V napsal(a):

pane Brome, jsem rád že už jste opět od 13hod po obědě a máte padla.
.
A ty otázky jsou zásadní, škoda že to ve školství nikdo neví
Zkusím to udělat za vás. Když jste tak NESCHOPNÍ a nechápaví.

Pan Šteffl tu píše jak školství marně hledá definici co je to vůbec dobrý učitel.
TA CHYBA JE PRÁVĚ V TOM, ŽE NEMÁTE JASNO V ZÁKLADECH

- DOBRÝ pekař je takový který z běžných stanovených surovin upeče v běžném čase dobré pečivo
- dobrý lékař je takový který správně diagnostikuje chorobu a postupem lege artis ji v běžném čase a za běžných nákladů vyléčí
a těm lidem náleží i odpovídající plat / mzda - u lékařů se odvíjí od úhradové vyhlášky, u ostatních profesními zvyky a normami, u soukromých firem i ekonomickými výsledky firmy.
Pokud zvládnou i něco navíc, měli by i dostat víc peněz.
- dalších příkladů dodám nekonečně
.
A je smutné že ŠKOLSTVÍ NEUMÍ říci
- žák ZŠ i středních škol , gymnasií by měl po 2 měsících, v pololetí a na konci školního ročníku umět v jednotlivých ročnících a předmětech TOTO, a lze to zkontrolovat snadno písemkou či testem.
.
A učitel který toto naučí svoji třídu, kromě toho naučí a udrží i OBVYKLÉ zásady kázně a morálky, je DOBRÝ UČITEL, a náleží mu takový konkrétní plat. Pokud to zvládne naučit 2 třídy, odvedl 2 x tolik práce a náleží mu dvojnásobný plat.
A je méně důležité kolik má odseděných let ve školství a zda může mávat 5 diplomy z Pajdáku,
nebo ( zejména u nižších stupňů ZŠ, nebo u odborných předmětů) ten pedagogický diplom ani nemá ale umí to naučit .
.
A potom lze řešit detaily, např, školy se zdravotně či sociálně hendikepovanými, kteří potřebují jiný složitější přístup. atd.
.
TOHLE naše ŠKOLSTVÍ bohužel neumí pochopit.
Když sleduji děs kolem maturit v posledních letech, opravdu ANI NEMÁTE UJASNĚNO CO A JAK MÁTE UČIT A JAK TO MĚŘIT/ KONTRPOLOVAT. Nemluvím o tom že za komunistů dokázali maturity zorganizovat bez nějakého CERMATU, SCia a vyhozených stovek milionů
.
a poznámka, když kuchaři přinesou zkažené maso, pokud není zrůda tak musí říci že z toho vařit nebude, byť by to dokázal vyprat v hypermanganu a přerazit kořením.
Teprve potom MÁ NADĚJI ŽE SNAD BUDE kuchař.
A stejně tak by se učitelé mohli vůči svému ministerstvu naučit říci- tohle je naše práce a uděláme ji, tohle je prasárna a nebudeme to dělat. Teprve potom BUDE TA NADĚJE že budete pedagogové.
.
.
12. 03. 2014 | 14:00

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Konec přímé práce s dětmi mám až nyní.

Váš příspěvek jen dokazuje, že vůbec nemáte tušení, co se ve školství děje.

Cituji: "A je smutné že ŠKOLSTVÍ NEUMÍ říci
- žák ZŠ i středních škol , gymnasií by měl po 2 měsících, v pololetí a na konci školního ročníku umět v jednotlivých ročnících a předmětech TOTO, a lze to zkontrolovat snadno písemkou či testem."

Jenže tohle školství umí. Problém je spíš ve Vašich povrchních znalostech, takže to nevíte. Proč by tedy s Vámi odborníci ztráceli čas, když neznáte základy?
12. 03. 2014 | 15:18

mb napsal(a):

a poznámka, když kuchaři přinesou zkažené maso, pokud není zrůda tak musí říci že z toho vařit nebude, byť by to dokázal vyprat v hypermanganu a přerazit kořením.
Teprve potom MÁ NADĚJI ŽE SNAD BUDE kuchař.

... jste legrační pane kávé ... to jako chcete říci, že si budete vybírat děti, které budete učit ... ? :-))

a ´nepřizpůsobivé´ děti pošlete zpátky domů ?

njn ... ať žijí přirovnání ...
12. 03. 2014 | 15:37

každý čech = odborník na školství napsal(a):

každý čech = odborník na školství
12. 03. 2014 | 15:53

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

On nám pan K.V pěkně hnědne.
12. 03. 2014 | 16:29

K .V napsal(a):

embéčko, to zdaleka nejde vyhnat děti ze školy
Ale když je v kterémkoliv oboru je někdo neschopný a nezvládá svoji úlohu, je vyhozen nebo zkrachuje.
ŠKOLSTVÍ TO ŘEŠÍ TAK ŽE POŽADUJE VYŠŠÍ PLATY a stálá místa až do důchodu pro ty neschopné. Sebereflexe nulová, a jak jsem poznal a napsal výše, ani si neumějí ( spíše NECHTĚJÍ) URČIT co má učitel vlastně naučit a kdo je dobrý učitel
.
Jsou tisíce oborů kde nezáleží jen na vás a vstupují tam externí faktory ( pokud lze takto hovořit o lidech ), přesto poznáme jestli obchodník je dobrý i když proti němu je zákazník a konkurence, poznáme že hokejisté hráli špatně protože se nedostali k puku a nedali góly, umíme snad poznat dobrého policistu i když ani nevíme kdo všechno jsou zločinci, umíme poznat kdo je dobrý řidič MHD i když veze samé neznámé.
.
Až se to školství naučí , budeme mít dobré školy
12. 03. 2014 | 16:51

mb napsal(a):

k.v. ... ta metafora kuchaře byla nejblíže interpretaci jak jsem vám ji napsal ...

... ty standardy učitele se asi nebudou vymezovat úplně snadno ( asi taky proto, že každý učitel, jak píšete, pracuje s jiným materiálem) ...

... ale myslím, že M. Chládek si vytkl jako úkol ty standardy vymezit ...

já si tedy vypůjčím ještě vaší hokejovou metaforu ...

noale tam máte přeci nějaké favority a outsidery ... a podle toho je rovněž hodnocen případný úspěch i/či neúspěch ...

zatím ....

/ spíš myslím, že učitelství je relativně náročné povolání, a že učitel by měl být relativně zajištěn, aby měl ( komunistickým úslovím) klid na práci/

njn, stane se ... hezký den ....
12. 03. 2014 | 17:39

K .V napsal(a):

embéčko- standardy učitele se nebudou vymezovat snadno???
A co dělalo školství celé století, když si dodnes neumí ujasnit co by měl umět žák daného stupně, jak výuku rozložit v čase , co lze naučit během 1 roku, a potom jenom kontrolovat - učitel splní = je dobrý, učitel nesplní, musí jít na nižší stupeň nebo odejít uplně.
Kolik je předmětů na ZŠ, kolik z nich je obdobných už to století ( nižší ročníky- násobilka, vybraná slova a mluvnice atd), a kolik a co musí umět žák a před 10 lety to neexistovalo?
A KOLIK JE TŘEBA rúzných LÉKAŘSKÝCH ZÁKROKŮ,? Podle mne mnohiokrát více.
Umíte si představit že se zdravotnictví teprve chystá stanovit standardy co mají dělat když máte zlomenou nohu, slepé střevo, infarkt, neštovice??? A že neumí ještě dnes poznat který doktor je dobrý a umí to léčení, a který ne!!!
Takhle mohou bádat o naprosto nových nemocech,
a já bych stejně pochopil kdyby školství např. říkalo že musí do výuky zavést něco nového v oblasti IT, a NYNí se diskutuje, co, kolik a jak.
Ale v celém školství teprve hledat standardy a nevědět jak se pozná který učitel si splní a naučí svoje a který ne??!! - to snad nemyslíte vážně.
.
A opakuji, maturity posledních 5 let ukázaly že školství NETUŠÍ co vlastně má umět maturant, NEUMÍ efektivně ty maturity zorganizovat. A sám Šteffl píše jak pedagogové volají aby se KONEČNĚ stanovila nějaká kritérie který učitel je dobrý a který ne.
.
a nezlobte se, ale je to UMĚLE VYVOLANÝ ZMATEK, který asi mnohým vyhovuje.
Už když JAKO LAIK najímám kopáče, musím mít jasno co má dělat a jak poznám zda to zvládl nebo ne. To je prostě abeceda každého lidského konání
12. 03. 2014 | 18:14

mb napsal(a):

k.v. ... pro žáky máte výstupy a kompetence ... ale nemate presne popsany standard cinnosti ucitele ... řekl bych, že každý učitel učí tak, jak nejlépe umí s tím, co má ....

takže ještě jednou ... existují standardy a výstupy pro žáky ... ale dosud ne pro učitele ...

nevím, jak jinak bych vám to řekl .... zdravím ....

/ ještě bych upozornil na to, že vzdělávání maličko pojímáte jako norimberský trychtýř s vaší představou co vše bude žák umět tehdy a tehdy ... chtěl bych vás upozornit, že se často od sebe žáci (velice) liší ... no a v tom je patrně úskalí (i ´objektivní´ práce učitele) ... kdy některý učitel se může rozkrájet/strhat aby s podprůměrnou třídou dosáhl aspon prumernych vysledku a naopak ... njn ... zatím ... /
12. 03. 2014 | 18:27

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V

Mohl byste se obtěžovat přečtením těchto dokumentů?

http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=zakony-od-centrum_cz

http://www.nuv.cz/file/214/
12. 03. 2014 | 18:27

mb napsal(a):

vypadlo mi slovíčko: úskalí ( i ´objektivního´ hodnocení práce učitele )
12. 03. 2014 | 18:28

Marek Kobera napsal(a):

To K. V: Ano, zmatek vyhovuje. Už proto, aby bylo možno potrestat ty, které je záhodno. Váš přístup mi připomíná řízení odezdikezdi. Asi byste to nějak nastavil a pak řešil naprostý nedostatek učitelů, protože byste je povyhazoval. Nechcete být pravou rukou senátora, ministra Chládka?
12. 03. 2014 | 18:38

Luma napsal(a):

To Marek Kobera: Mám podobné vzdělání jako Klára (možná stejné). Dostala jsem od garanta mého studijního oboru na "naší" fakultě nabídku studovat doktorský program, ale jednoznačně jsem ji (s úzkostí, jelikož mě tento obor baví) odmítla. V okolí mého bydliště bych rozhodně práci s Ph.D. nezískala. A vězte, že ani na post ředitelky MŠ by takto "kvalifikovaného" pedagoga nevzali. (o překvalifikované je menší zájem než o nekvalifikované viz můj příspěvek výše). Ph.D. má co dělat, aby našel místo na SŠ, natož v MŠ (v některých MŠ, kde stále vládne socialistický režim, si ani Bc absolvent neškrtne :o))
12. 03. 2014 | 20:45

Luma napsal(a):

To gaiga: Myslím, že příspěvek Kláry nijak neinformuje čtenáře o tom, že by dané činnosti (vypisování hodnocení apod.) dělala s nějakým vnitřním ztotožněním, že jsou tyto činnosti pro její práci nezbytné. Také neuváděla, že by tyto činnosti spadaly do její pracovní doby (respektive přímé práce u dětí). Naopak píše o tom, že to dělá (alespoň, jak to já chápu, jelikož pracuji na obdobné pozici) po své pracovní době (v době svého volna), popř. pokud to stihne - v nepřímé pracovní doby. A ano, "někdo" (vedení, ČŠI..) to po nás chce - ze záliby to neděláme. A ano, štosuje se to a zakládá na několik let. Nicméně se na druhou stranu nedivím, že je to "nutné". Jak již bylo v této diskusi zmíněno, dříve (a tyto přežitky fungují dodnes) se hrálo na to, jak svou práci nejvíce "odfláknout" - kontrola je proto nezbytná (byť v této nepohodlné formě). K jiné části: Dříve děti nevychovávala televize, nebyla tak podrobná diagnostika a pravděpodobně nebyly tak těžké vady řeči, jak je tomu dnes. Dnes má každá odchylka ve vývoji svůj název. Vady řeči se netýkají pouze výslovnosti. A logoped neučí stylem TDNka apod., ale objasnění práce logopeda není cílem této diskuze. Nevím, zda by učitel se střední ekonomickou školou nenapáchal při nápravě řeči více škody než užitku, ale co už - k názorům jsem otevřená. Přeci špatná výslovnost, agramatický mluvní projev, špatné porozumění slyšenému i psanému apod. není život ohrožující, tak proč se touto problematikou zabývat a proč za "odborníky" platit! Ony důsledky jsou sice nepřehlédnutelné (televizní hlasatelé se špatnou výslovnosti, děti se specifickými poruchami učení ve školách, děti s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí se špatným prospěchem díky narušené komunikační schopnosti apod.), ale pro spoustu lidí nepodstatné. A tvrzení, že logopedii zvládne i šikovný středoškolák, promiňte, asi vrátím diplom :-)) A dětí s rozštěpem přibývá (stejně jako dětí s MR, PAS apod., které také potřebují logopedickou péči - zajímalo by mě, kde lze absolvovat kurz, kde se naučíte, jak pracovat s dětmi se symptomatickými poruchami řeči). Ráda bych na něj zašla se něco přiučit. A že reedukovat vady řeči zvládne jeden VŠ kvalifikovaný logoped v jednom městě :-)) Je jasné, že netušíte, o čem píšete. A netuším, co je na psaní hodnocení IVP apod. nekvalifikovaného :-))
12. 03. 2014 | 21:17

gaia napsal(a):

tak Pepíček neuměl v září R, v červnu už to uměl, učitelka to píše po nocích do fasciklů riskujíc rozvod a ono se to štosuje a archivuje několik let, aby byla kontrola, že učitelka něco dělala?

No to je tedy pěkný blázinec.
A učitelka musí byt PhD. protože děcka mluví čím dál hůř, neb mají doma televizi.
To to lidstvo dopracovalo
12. 03. 2014 | 21:28

Luma napsal(a):

To gaia: Ano, kam jsme to dopracovali. Homo homini homo. I slepý vidí někdy mnohdy více než vidomý ;o) Přeji Vám, ať stále žijete spokojeně ve své "vědomosti". I když Vás spíše lituji, musí být velice těžké žít s vědomím, že vše víte a všude kolem jsou tupci, kteří Vám nerozumí. Přeji Vám, abyste tento svět jednou neopouštěl/a nepochopen/a.
12. 03. 2014 | 21:40

mb napsal(a):

homo homini luhomopus ...
12. 03. 2014 | 21:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy